İTHALATA DAYALI BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTHALATA DAYALI BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ"

Transkript

1 aürk Ü. İİF Dergisi,. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı 65 İTHLT DYLI ÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ezgi DY YILDIZ Mein ERER 2 Öze: Türkiye gibi gelişmeke olan ülkelerde ihala yoluyla oraya çıkan üreim avanajları ekonomik büyüme performansını olumlu ekilemeke ve ihalaa dayalı büyümeye neden olabilmekedir. u kuramsal çerçeveye dayalı olarak, bu çalışmanın amacı Türkiye de dönemi için ihalaa dayalı büyüme hipoezini es emekir. Üçer aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada oplam ihala, ara malı ihalaı, yaırım malı ihalaı ve reel GSYIH arasındaki ilişkiler eşümleşme analizi ve haa düzelme modeli ile incelenmekedir. naliz sonuçları oplam ihala ve aramalı ihalaından büyümeye yönelik nedensellik olduğunu gösermekedir. yrıca, yaırım malı ihalaı ile büyüme arasında çif yönlü nedensellik söz konusudur. Çalışmadan elde edilen genel sonuç, incelenen dönemde ihalaa dayalı büyüme nin varlığıdır. nahar Kelimeler: İhala, büyüme, eşümleşme bsrac: In developing counries such as Turkey, producion advanages hrough impor have posiive impac on economic growh performance and can cause impor-led growh. cording o his heoreical framework, he aim of his sudy is o es he impor-led growh hypoesis for period in Turkey. In his work uses quarerly daa, relaions beween impor, impors of inermediae goods, impor of capial goods and real GDP are analyzed wih coinegraion analysis and vecor correcion model. nalysis resuls indicae ha here is causaliy runs from impor and impors of inermediae goods o growh. Moreover, here is bidirecional causaliy beween impors of capial goods and growh. The overall resul of he sudy is asse of "impor-led growh" in examined period. Key Words: Impor, growh, oinegraion I.Giriş Türkiye, küresel krizin başlangıcı kabul edilen 27 yılı son çeyreğine kadar ihalaı arırarak hızlı büyüme kaydemişir. öylece ihala arışıyla büyüyen bir ülke olarak model oluşurmuş, ikisa ve büyüme lieraüründe İhalaa Dayalı üyüme Modeli ni yeniden gündeme geirmişir. İhala milli geliri arırır mı? İhalaa dayalı büyüme modelinin anlaşılabilmesi için bu sorunun cevabı iyice irdelenmelidir. Gerçeken son yıllarda yıllık büyüme hızlarında ve ihalaa arışlar gerçekleşmişir. İhala arışının ulusal geliri azalıcı, büyüme hızını ise düşürücü bir eki yapması beklenir. Çünkü GSYİH hesaplanırken aşağıda yazılı olan eşilik kullanılır. GSYİH: Özel Tükeim Har.+Kamu Tükeim Har.+rü Yaırım Har. + İhraca - İhala. rş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversiesi İİF İkisa ölümü 2 Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversiesi İİF İkisa ölümü

2 66 Ezgi DY YILDIZ, Mein ERER u şekilde oplam harcama yaklaşımıyla GSYİH uarı bulunur (Ünsal, 25:44). İhraca, yuriçi harcamaları arırıcı eki yapığı için oplama eklenirken, ihala yuriçi harcamaları azalığı için oplamdan çıkarılmakadır. Eşiliğin oraya koyduğu gibi ihala arışı, GSYİH yı arırıcı değil, azalıcı eki yapmakadır. Faka üreim, ihalaın sebep olduğu zincirleme ekiler ile arabilir. u ekilenme mekanizmasında iki yol söz konusudur. irincisi, ihala vasıasıyla oraya çıkan yabancı firma rekabeinden dolayı endüsrilerdeki firma kaliesi yükselebilir ve dolayısıyla rekabeçi ürünlerin ihalaı, yenilikçiliği eşvik edebilir. İkincisi ise daha kalieli ara mallarına erişmek, oplam fakör verimliliğini arırabilir. İhala vasıasıyla üreim arışının ülkeye zararlı mı yararlı mı olduğunu anlamak için milli gelirdeki değişikliğe bakılmalıdır. Eğer milli gelirde azalma oraya çıkmıyorsa ve süreklilik arz eden yüksek bir büyüme hızı sağlanmış ise bu durumda ihalaa dayalı büyümeden söz edilebilir. II. Lieraürde İhala-üyüme İlişkisi Lieraürde büyüme analizleriyle ilgili ampirik çalışmalar incelendiğinde, ihraca arışı-ekonomik büyüme üzerinde yoğunlaşığı görülmekedir. unun nedeni, ihracaın büyümeyi ekilediği yönündeki genel kanıdır. ununla birlike ihala ve ihracaın ekonomik büyüme üzerindeki ekilerini es eden çalışmalar da mevcuur. şağıda önce Türkiye yi inceleyen çalışmalar, daha sonra da farklı ülkeleri inceleyen çalışmalar için lieraür özelenmişir. Gerni-Emsen-Değer (28), dönemi Türkiye yıllık verilerinden harekele Feder (982)'in meodolojisinden yararlanarak Türk ekonomisinde ihraca- büyüme ilişkisini oraya koymaya çalışmışlardır. üyüme eşiliği ahmin sonuçlarında ihracaın, ekonomik büyüme üzerinde anlamlı ve olumlu ekilerine raslanmışken, ihala büyümesinin modele dahil edilmesiyle, ihracaın isaisiki açıdan anlamlılığını kaybeiğini gözlemlemişler ve Türkiye ekonomisinde ihracaa dayalı büyüme süreçlerinin ihalaan kaynaklandığı yorumunu yapmışlardır. Elde eikleri bulgulara dayanarak ihalaın oplam mal ihracaının önemli bir deerminanı olduğunu belirmişlerdir (Değer ve diğ., 28:7). Yardımcı (27), ihraca ve ihala yoluyla oraya çıkan bilgi aşmalarının ev sahibi ülkede eknolojik gelişme hızını arırarak, ekonomik büyüme performansını olumlu yönde ekileyeceğini öne süren modern büyüme eorilerini dikkae almışır. Türkiye de döneminde dış icare ve ekonomik büyüme verileri arasındaki uzun dönemli ilişkileri eşümleşme analizine dayalı olarak incelemişir. Yardımcı yıllık veriler kullandığı bu çalışmada eşümleşme için Johansen ve Pesaran Sınır Tesi

3 aürk Ü. İİF Dergisi,. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı 67 ekniklerine başvurmuşur. Çalışmanın sonucunda Türkiye'de incelenen dönemde ihala poliikalarının ve ihalaan kaynaklanan poziif yayılmaların diğer değişkenlere göre ekonomik büyüme üzerinde daha belirleyici olduğu espii yapılmışır (Yardımcı, 27:6). ran-erber (24), emel amacı kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerindeki ekilerini es emek olan çalışmalarında kamu harcamaları, yaırım harcamaları ve GSYİH değişkenleri yanında ihala ve ihraca değişkenlerini de modele dâhil emişlerdir dönemi üçer aylık verilerle yapıkları çalışmanın es sonuçlarına göre, uzun dönemde ekonomik büyüme ile kamu harcamaları, yaırım harcamaları ve ihraca arasında poziif, ekonomik büyüme ile ihala arasında negaif bir ilişki söz konusudur (ran ve erber, 24:22). Tuncer (22), 98 2 dönemi için üçer aylık verilerden harekele ihraca, ihala, yaırımlar ve GSYİH arasındaki nedensellik ilişkilerini, Vekör Ooregressif (VR) model eşliğinde inceleme konusu yapmışır. Çalışmada yapılan Granger nedensellik eslerinin sonucunda, ihala ve GSYİH arasında iki yönlü ve güçlü bir ilişki bulunmuşur. yrıca ihala ve ihraca arasında ise ek yönlü (ihalaan ihracaa doğru) bir ilişkinin olduğu espi edilmişir. Elde edilen bu bulgular, Türkiye ekonomisinde ihalaa dayalı ihraca ve ihalaa dayalı büyüme düşüncesini deseklemekedir. Öe yandan, çalışmada ihraca ve GSYİH arasında sadece ek yönlü (GSYİH'dan ihracaa doğru) nedensel bir ilişkinin espii ihracaa dayalı büyüme düşüncesine gölge düşürmekedir (Tuncer, 22:9). Yavuz (999) da yapığı çalışmada Türkiye'nin döneminde gerçekleşirdiği büyüme ve dış icare performansını değerlendirmişir. Uygulanan modeller sonucunda, ihraca ve ihala ile GSMH arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğunun belirlenmesinin yanında, Türkiye için ihracaa dayalı bir ekonomik kalkınma programının sürdürülebilirliği görülmekedir. ncak ihalaın da yuriçi üreimde ve ekonomik kalkınmada önemli olduğu belirilmişir (Yavuz, 999:). Esfahani (99), Feder' in meodolojisine aramalı ihalaını ekleyerek genişlemiş, ihracaın ekonomik büyüme üzerindeki anlamlı ve poziif ekilerinin, modele aramalı ihalaının dahil edilmesiyle kaybolduğunu bulmuşur (Esfahani, 99:4). Lee (995), dönemi ve 89 ülke verileri analiz edilmişir. Lee çalışmasında kişi başına gelirin büyüme oranı ile okullaşma oranı, yaırımların GSYİH içindeki payı ve nüfus arış hızı değişkenleri yanında yerli yaırım mallarına ihal edilen yaırım mallarının oranını da dikkae almışır. Çalışmasından elde eiği bulgular, yaırımlar içinde oplam yaırım malı ihalaının oranı ile kişi başına gelir büyümesi arasında özellikle gelişmeke olan ülkelerde poziif bir ilişkinin olduğunu eyi emekedir. Dolayısıyla Lee, ihal edilen yaırım mallarının yuriçinde üreilen yaırım

4 68 Ezgi DY YILDIZ, Mein ERER mallarına oranla daha yüksek bir verimliliğe sahip olduğu yorumunu yapmışır (Lee, 995:8). Zhang-Zou (995), GOÜ'lerdeki ekonomik büyüme ve yaırım malı ihalaı arasındaki ilişkileri ele aldıkları çalışmalarında, dönemi ile 53 GOÜ için analizler yapmışlardır. Yazarlar, GSYİH'da yaırım malı ihalaının payı ile yuriçi yaırımların GSYİH içindeki payının, ekonomik büyüme üzerindeki ekilerini araşırmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgular, yaırım malı ihalaının ele alınan büün GOÜ'lerin ekonomik büyümesi üzerinde poziif bir ekiye sahip olduğunu oraya koymakadır (Zhang ve Zou, 995:29). Lawrence-Weinsein (999), dönemine ai verileri kullanarak Japonya ve Güney Kore'deki ekonomik büyümenin ihracaa mı, yoksa ihalaa mı dayalı olduğunu incelemişlerdir. Japonya için özellikle dönemi için elde edilen bulgular, arife azalışları ve aran ihalaın Japon ekonomisi için faydalı sonuçlar doğurduğu yönündedir. Çalışmada G.Kore için de aynı sonuçlar bulunmuşur (Lawrence ve Weinsein, 999: 23 24). Mody-Yılmaz (22), yuriçinde üreilen ve ihal edilen yaırım malları arasında am ikamenin bulunmadığı durumundan harekele yaırım mallarına yapılan yaırımlar ile ihraca rekabeliliği arasındaki ilişkileri, gelişmiş, ihracaa dayalı GOÜ'ler ve ihal ikameci GOÜ'ler açısından analiz emişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular, ihal edilen yaırım mallarının gelişmiş ve ihracaa dayalı GOÜ'lerde önemli bir maliye azalıcı ekiye sahip olduğunu gösermekedir (Mody ve Yılmaz, 22:4). Pawlos (24), 96 2 dönemi için Eiyopya'da aramalı ve yaırım malı ihalaının ekonomik büyüme üzerindeki kısa ve uzun dönemli ekilerini araşırmışır. Çalışmada aramalı ihalaının ekonomik büyüme üzerinde poziif ve isaisiki açıdan anlamlı ekilerine ulaşılmışır. ununla birlike söz konusu dönemler için yaırım malı ihalaının reel GSYİH büyümesi üzerinde negaif ekilerine raslanmışır. Yazar, yaırım malı ihalaının ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz ekisini, mal ve hizme üreiminde ihal edilen yaırım mallarının ekin olmayan kullanımına bağlamakadır (Pawlos, 24:24 25). Thangavelu-Rajaguru (24), sya'nın hızlı büyüyen ekonomilerindeki verimlilik arışının ihracaan mı, yoksa ihalaan mı kaynaklandığını çok değişkenli VR analizi ile incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda ihalaan verimlilik arışına yönelik nedensellik ilişkisi bulmuşlar ve ihalaın, icare ve büyüme arasında güçlü bir bağ oluşurduğunu belirlemişlerdir (Thangavelu ve Rajaguru, 24:9). u çalışmalara dayanarak aramalı ve yaırım malı ihalaının büyüme üzerinde olumlu ekiler doğurduğu ileri sürülebilir. Özellikle

5 aürk Ü. İİF Dergisi,. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı 69 GOÜ'lerde aramalı ve yaırım malları ihalaının büyüme üzerindeki önemi açıkır. u nedenle, bu çalışmada ülkemiz dış icare ve ekonomik büyüme verileri ile yapılmış diğer çalışmalardan farklı olarak sadece oplam ihala değil geniş ekonomik grupların sınıflamasına(gegs) göre ihalaın al kalemleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler de es edilmişir. III.Türkiye de İhala-üyüme Süreci Türkiye'de hep ihraca arışı övünülmüş ise de büyüme üzerinde esas eki ihalaaki arışlar ile gerçekleşmişir. u durum Şekil de daha ne görülebilir. Türkiye de ihala ve ihracaaki % değişim ile ekonomik büyüme oranlarının görüldüğü şekilde, ihala ile büyüme oranları arasında bir birlikelik olduğu dikka çekmekedir. Örneğin 968, 975 ve 977 yıllarında ihracaa negaif büyüme gözlenmesine karşın ekonomik büyüme oranları poziif seyremişir. 98 yılında ihracaa yüzde almışın üzerinde büyüme gerçekleşmesine rağmen bu durum ekonomik büyüme oranlarına yansımamışır. una karşılık, 994, 2 gibi kriz yıllarında ihalaa da büyümede de daralma gözlenmişir. (Şekil ). Çok genel olsa da bu örnekler Türkiye Ekonomisinde büyüme oranları üzerinde ihalaın ihracaan daha ekin olduğunu gösermekedir İhala % Değişim İhraca % Değişim üyüme Şekil. İhala-İhraca-üyüme İlişkisi Geniş Ekonomik Grupların Sınıflandırmasına göre ihalaın al kalemleri açısından değerlendirme yapıldığında aynı durum söz konusudur.

6 7 Ezgi DY YILDIZ, Mein ERER Yaırım Malı İhalaı % Değişim üyüme Şekil.2 Yaırım Malı İhalaı-üyüme İlişkisi, ra Malı İhalaı % Değişim üyüme Şekil.3 ra malı İhalaı-üyüme İlişkisi, Şekil 2 de yaırım malı ihalaındaki % değişim ve büyüme oranı arasındaki ilişki, Şekil 3 de ise aramalı ihalaındaki % değişim ile büyüme oranı arasındaki ilişki görülmekedir. u iki şekil arasında bir kıyaslama yapıldığında ise yaırım malı ihalaının aramalı ihalaına göre ekonomik büyüme ile daha önemli bir ilişkiye sahip olduğu görülmekedir. IV. Ekonomerik Model ve ulgular.veri Sei Model çözümlemelerinde kullanılan veriler, üçer aylık olup 989 yılı birinci çeyreken 27 yılı üçüncü çeyreğe kadar devam eden dönemi kapsamakadır. Veri sei, TM veri abanından yararlanarak ve mevsimselliken arındırılarak oluşurulmuşur. Çalışmanın veri seini oluşuran değişkenlerden, RGDP; Reel Gayri Safi Yur İçi Hasılayı, M; Toplam İhalaı, I; Yaırım Malı İhalaını, RM; ra malı İhalaını emsil emekedir. Değişken sembollerinin önündeki "L" harfi ilgili değişken

7 aürk Ü. İİF Dergisi,. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı 7 serisine logarimik dönüşümün yapıldığını, D sembolü değişkenin birinci merebe farkının alındığını gösermekedir..irim Kök Tesleri Durağan olmayan serilerde regresyon analizleri yüksek es isaisiklerine ve sahe regresyon sonuçlarına yol açabileceğinden nedensellik esinden önce serilerin durağanlığını belirlemek için birim kök esi uygulanmışır. Durağanlık eslerinde kullanılan çok sayıda yönem bulunmakadır. unlardan Dickey-Fuller (98) arafından gelişirilen Genişleilmiş Dickey-Fuller (ugmened Dickey Fuller, DF) Tesi uygulamada en çok başvurulan yönemlerin başında gelmekedir. DF esinde ookorelasyon sorununun giderilmesi için bağımlı değişkenin opimal gecikme uzunluğu kadar gecikmesi DF(Dickey-Fuller) denkleminde bağımsız değişken olarak kullanılır. Δy Δy Δy p = γ y + β Δy + ε () i p i i + γy + β Δy + ε (2) p i i + γy + α 2 + β Δy + ε (3) i Dickey ve Fuller(98) kasayılar üzerindeki ek hipoezin esi için Ф, Ф 2, Ф 3 olarak adlandırılan üç ek F-isaisiği sunmuşlardır. Trend içermeyen 2. denklemde boş hipoez H ; γ=a = dır ve Ф isaisiği kullanılarak es edilir. Regresyonda bir zaman rendi içeren 3. denklem ahmin edilirken H ; γ=a =a 2 = ek hipoezinin esinde Ф 2 isaisiği ve H ; γ=a 2 = ek hipoezinin esinde ise Ф 3 isaisiği kullanılır(enders, 24:83). Eğer hesaplanan Ф i isaisiği Dickey ve Fuller arafından bildirilen isaisiken küçükse, Seri birim kök içermekedir şeklindeki H hipoezi red edilemez. oş hipoez reddedilirse serinin durağan olduğu, red edilemezse serinin durağan olmadığı sonucuna varılmakadır. Serilerde sabi ya da rend olup olmadığının espiinde ve gecikme uzunluğunun belirlenmesinde, Dolado, Jenkinson ve Sosvilla-Rivero(99) arafından önerilen ve Enders arafından düzenlenen bir prosedür kullanılmışır (Enders, 24:23). Her seri için ayrı ayrı uygulanan bu prosedür sonuçlarına dayanarak reel GSYIH serisi için rend ve sabi içermeyen () numaralı modelin kullanılmasına, oplam ihala, aramalı ve yaırım malı serileri için sadece sabi içeren (2) numaralı modelin kullanılmasına karar verilmişir.

8 72 Ezgi DY YILDIZ, Mein ERER Tablo : DF irim Kök Tesi ulgular c+ c none LRGDP (8) -.542(8).7(8) LM -.347(4).82(4) 2.92(4) LRM -.58().37(5) 3.25(5) LI (2) -.293(3).724(3) DLRGDP -2.42(7) -2.43(7) c (7) DLM -6.6 a (3) a (3) a (3) DLRM a (4) a (3) -.86(9) DLI a (2) -5.8 a (2) a (2) a:% b:%5 c:% anlamlılık düzeyleri,(): I gecikme uzunlukları, none: sabisiz rendsiz c: sabili c+:sabili ve rendli model DF esi sonuçlarına göre reel GSYIH, oplam ihala, aramalı ihalaı ile yaırım malı ihalaı serilerinin birinci farklarında durağan olduğu espi edilmişir (Tablo ). Tahmin dönemindeki yapısal kırılmaları belirlemek amacıyla Zivo ve ndrews un (992) birim kök esi kullanılmışır. Zivo ve ndrews esinde, yapısal kırılma zamanının bilinmediği (içsel olduğu) kabul edilir ve yapısal kırılma varsa bunun ne zaman gerçekleşiği araşırılır. Tes aşağıdaki üç modele dayalı olarak yapılmakadır (Zivo ve ndrews, 992: ). Model : Model : Model : urada =,2,3,..T ahmin dönemini, T=Kırılma zamanını, kırılma nokasını gösermekedir. Kukla değişkenlerden sabieki kırılmayı gösermekedir, >Tλ olması durumunda aksi akdirde değerini almakadır. Kukla değişkenlerden eğimdeki

9 aürk Ü. İİF Dergisi,. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı 73 kırılmayı gösermekedir, >Tλ olması durumunda aksi akdirde değerini almakadır. Model sabieki, Model eğimdeki, Model ise sabi ve eğimdeki herhangi bir yapısal kırılmanın olup olmadığını espi emekedir. Her model EKK yönemi kullanılarak λ kırılma oranını da içerecek şekilde j= den j=(t-)/t ye kadar ahmin edilmekedir. λ nın her bir değeri için eksra k kadar genişleilmiş erimdeki gecikme sayısı seçim krierleri arafından belirlenerek nın bire eşi olup olmadığı hesaplanan değeri ile es edilmekedir. Yapısal kırılma yılları hesaplanan değerlerinin minimum olduğu dönemlere ekabül emekedir. Hesaplanan isaisiklerinin mulak değer olarak Zivo ve ndrews (992) kriik değerlerinden büyük olması durumunda birim kök boş hipoezi reddedilmekedir. Tablo 2: Zivo ve ndrews irim Kök Tesi ulgular Değişken Model Kırılma Dönemi Min. -isaisikleri LRGDP LM LI LRM DLRGDP DLM DLI DLRM 999: 22:3 2: 24: 22:3 2: 998:4 99:2 2:4 24: 2:4 2: 22: 27:3 22: 22: 999: 22: 22: 2:2 22: 22: 999: 22: (2) (2) (2) -3.49() () () () () -3.96() () -3.38() -3.95() -.33() a -9.63() a -.5() a () a () a -6.83() a -8.79() a -8.96() a () a () a () a () a a:% b:%5 c:% anlamlılık düzeyleri, () : I gecikme uzunlukları, Zivo ve ndrews ( 992) Kriik Değerleri;Model : % ve 5% -4.8, Model : % ve 5% -4.42, Model : % ve 5% -5.8

10 74 Ezgi DY YILDIZ, Mein ERER Değişkenlerin Zivo-ndrews birim kök eslerine ai sonuçları minimum isaisiğine göre belirlenen yapısal kırılma dönemleri ile birlike Tablo 2 de verilmişir. Tüm değişkenler her üç model için, seviyelerinde yapısal kırılmalı birim kökün olduğu boş hipoezini reddedememekedir. Tablodan da görüleceği gibi % anlamlılık seviyesinde her üç modele göre serilerin her biri birinci farklarında durağandır.. Eşümleşme nalizleri ve Haa Düzelme Modeli Çalışmada seriler arasındaki olası uzun dönem ilişkilerin espi edilmesi amacıyla Engle ve Granger (987) ve Johansen (988), Johansen ve Juselius (99) Eşümleşme nalizleri kullanılmışır. Engle ve Granger Eşümleşme yönemini 4 aşamada uygulamak mümkündür(enders, 24, s.335). şama : Değişkenlerin ümleşme derecesi esi yapılır. Eşümleşme analizi için serilerin aynı derecede durağan olması gerekir. Y ve Z gibi iki seri varsayılırsa ve bu iki serinin. farklarında ümleşme olduğunu biliniyorsa bu serilerin uzun dönemli bir ilişkilerinin olup olmadığını espi emek için 2. aşamaya geçebilir. şama 2: Uzun dönem denge ilişkisi ahmin edilir. irinci aşamada {Y } ve {Z } serileri I() ise aşağıdaki eşümleşme denklemi EKK ile ahmin edilir. Y = â + âz + ε (4) Eşümleşme denkleminin haa erimleri {e }. seviyelerinde durağan olan {Y } ve {Z } serilerine kıyasla bir al seviyede yani seviyesinde durağan ise serilerin eşbüünleşik olduğuna karar verilir. Dickey-Fuller esi haa erimlerine uygulanarak bu serinin durağanlığı es edilir. Δ ê = a + e (5) ê - {ê } haa erimleri olduğundan modele sabi ilave emeye gerek yokur. Eğer H : a = hipoezi red emek mümkün değilse değişkenlerin eşümleşik olmadığına ilişkin hipoez de reddedilemez. Haa erimlerinin ookorelasyonlu olması durumunda ise aşağıdaki gibi DF esi kullanılabilir. Δ = a ê - + ai+ Δê i + e (6) ê şama 3: Haa Düzelme Modeli ahmin edilir. Eğer seriler eşümleşik ise denge regresyon denkleminin haa erimleri haa düzelme denklemi ahmini için kullanılır. Eğer {Y } ve {Z } I(,) ise değişkenler aşağıda göserildiği gibi haa düzelme formunda ifade edilebilir. ΔY + α ê + α ( i) ΔY + α ( i ΔZ ε (7) y i 2 ) i + y

11 aürk Ü. İİF Dergisi,. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı 75 ΔZ ε (8) 2 + α zê + α 2( i) ΔY i + α 22 ( i) ΔZ i + şama 4. Modelin Uyguluğunun elirlenmesi. Modelin uygun olup olmadığının belirlenmesinde birçok yönem söz konusudur. Diyagnosik esleri kullanmak bunlardan biridir. Haa düzelme modelinde Y, Z in (Z, Y nin) Granger anlamda nedeni değildir hipoezi, α 22 (α 2 ) kasayılarının ve/ve ya ê - in kasayısının anlamlı olması durumunda reddedilir. Johansen ve Juselius Eşümleşme yönemi ise durağan olmayan zaman serileri arasındaki eşümleşme vekörlerini gösermek için maksimum olabilirlik sürecine başvurmakadır. u süreç durağan olmayan serilerin vekör ooregresif (VR) model ile ahmin edilmesi sonucu elde edilir. z (9) (9) numaralı denklemde X; durağan olmayan değişkenler vekörünü ve sabi erimi ifade emekedir. π β dır. α marisi uyarlama kasayısını, β marisi ise eşümleşme vekörlerini gösermekedir. Johansen (988) prosedürü bir marisin rankı ile onun karakerisik kökleri arasındaki ilişkiye dayanmakadır. Tese göre karakerisik köklerin sayısı () numaralı iz (race) ve () numaralı maksimum öz değer (max) isaisikleri ile belirlenebilir. () () () ve () numaralı eşiliklerde λ i ; karakerisik birim köklerin ahmini değerini, T; gözlem sayısını ve r ise eşümleşme vekörlerinin sayısını ifade emekedir. Johansen Eşümleşme Tesi ne göre hesaplanan iz ve maksimum öz değer isaisikleri Johansen ve Juselius (99) arafından sunulan kriik değerler ile karşılaşırılmak sureiyle eşümleşme ilişkisi espi edilir. Hesaplanan iz ve maksimum öz değer isaisikleri kriik değerlerden büyük ise seriler arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğuna karar verilir. Tablo 3 e Engle ve Granger Tesi birinci aşama sonuçlarındaki arıkların durağanlık es sonuçları görülmekedir. irinci farklarında durağan olan serilerin eşümleşme denklemlerinden elde edilen haa erimlerinin seviyelerinde durağan olduğu espi edilmişir. Tablo 4 de ise Johansen ve Juselius Eşümleşme Tesi sonuçları görülmekedir. İz ve özdeğer isaisikleri her üç model için %5 seviyesinde anlamlıdır. Her iki analize

12 76 Ezgi DY YILDIZ, Mein ERER göre oplam ihala, yaırım malı ihalaı ve aramalı ihalaı serileri reel GSYIH serisi ile eşümleşikdir. Tablo 3: Engle-Granger Eşümleşme nalizi ulgular Denklemler İsaisikleri Denklemler isaisikler LRGDP=f(LM) a LM= f(lrgdp) a LRGDP=f(LI) a LI=f(LRGDP) a LRGDP=f(LRM) b LRM=f(LRGDP) c a: % b:%5 c:% nlamlılık Düzeyi Tablo 4: Johansen ve Juselius Eşümleşme nalizi ulgular LM LRGDP H H λ race %5 Kriik Değer r = r r > r > b H H λ max %5 Kriik Değer r = r = r = r = b LRM LRGDP H H λ race %5 Kriik Değer r = r r > r > b H H λ max %5 Kriik Değer r = r r = r = b LI LRGDP H H λ race %5 Kriik Değer r = r r > r > b H H λ max %5 Kriik Değer r = r r = r = b b: %5 seviyesinde anlamlılığı gösermekedir Tablo 5 de ise eşümleşik bulunan seriler için yapılan haa düzelme modeli sonuçları görülmekedir. una göre; numaralı denklemde yalnızca

13 aürk Ü. İİF Dergisi,. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı 77 F-isaisiği, 2, 3 ve 5 numaralı denklemlerde ise hem F- isaisikleri hem de haa düzelme erimine ai -isaisikleri % düzeyinde anlamlı bulunmuşur. Denklemlerdeki α2 kasayıları kısa dönem nedenselliği gösermekedir. una göre ve 2 numaralı denklemlerde kasayı poziif ve isaisiksel olarak anlamlı bulunmuşur. 3 ve 5 numaralı denklemlerde ise iki gecikmeden dolayı nedenselliği göseren iki kasayı söz konusudur ve bu kasayıların oplamı her iki denklemde de poziif bulunmuşur. ir başka değişle, oplam ihala, yaırım malı ihalaı ve aramalı ihalaı serilerinden reel GSYIH ya doğru poziif nedensellik espi edilmişir. Tablo 5: Haa Düzelme nalizi ulgular 2 ΔLRGDP + αê + α( i) ΔLRGDP i + α2δli + ε F(4,64) = 6.85 a α = -,9 (-,93) ΔLI 2 + α 2ê + αδli + α2δlrgdp + ε 2 F(3,69) = 7.88 a α 2 = -,25 a (-2,55) 2 2 ΔLRGDP 3 + αê + α( i) ΔLRGDP i + α2( i) ΔLRM i + ε F(5,66) = 8.42 a α = -,3 a (-2,69) ΔLRM 4 + α 2ê + αδlrm + α2δlrgdp + ε 2 F(3,69) =.56 α 2 =,5 (,9) 2 2 ΔLRGDP 5 + αê + α( i) ΔLRGDP i + α2( i) ΔLM i + ε F(5,66) = 7.9 a α = -,4 a (-2,7) ΔLM 6 + α 2ê + αδlm + α2δlrgdp + ε 2 F(3,69) =.83 α 2 =, (,4) a: % b:%5 c:% anlamlılık düzeyi () : haa düzelme erimi isaisiğidir. Gecikme uzunlukları I krierine göre belirlenmişir.. V.Sonuç u çalışmada dönemi Türkiye ekonomisine ai üçer aylık veriler kullanarak oplam ihala, yaırım malı ihalaı ve aramalı ihalaı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri incelenmişir. Yapılan eşümleşme esleri sonucunda ara malı ihalaı ve yaırım malı ihalaı ile reel GSYIH ve oplam ihala ile reel GSYIH serileri eşümleşik bulunmuşur. Serilerin uzun dönemde eşümleşik olması aralarında nedensellik ilişkisinin olduğunu göserse de bu ilişkinin yönü hakkında bilgi

14 78 Ezgi DY YILDIZ, Mein ERER vermemekedir. Nedensellik ilişkisinin yönünü espi emeye yönelik yapılan haa düzelme modeli sonuçlarına göre ise, yaırım malı ihalaı ile reel GSYIH arasında çif yönlü nedensellik görülmekle birlike oplam ihala ve ara malı ihalaından reel GSYIH ya doğru ek yönlü nedensellik söz konusudur. Elde edilen bulgular Türkiye de oplam ihala, aramalı ihalaı ve yaırım malı ihalaının ekonomik büyüme üzerinde önemli ekilere sahip olduğunu gösermekedir. ir başka değişle Türkiye Ekonomisinde incelenen dönemde ihalaa dayalı bir büyüme söz konusudur. Kaynakça ran, S. ve erber, M. (24) Kamu Kesimi üyüklüğü ve Ekonomik üyüme İlişkisi: Çoklu Eşümleşme nalizi,. Ü. İkisadi ve İdari ilimler Dergisi, 5(2), 22. y,. ve Yardımcı, P. (27) "Türkiye'de İçsel Ekonomik üyüme ve Teknolojik Gelişmede Dış Ticare ve eşeri Yaırımnin Rolü (963 22): Pesaran'ın Sınır Tesi ile ir Eş-üünleşme nalizi", İkisa, işleme ve Finans, 252, 2. Dickey, D.. ve Fuller, W.. (98) Likelihood Raio Saisics For uoregressive Time Series Wih Uni Roo, Economerica, Jul(49), Enders, W. (24), pplied Economeric Time Series, Second Ediion, John Wiley&Sons, US. Esfahani, H. S. (99) "Expors, Impors, and Economic Growh in Semi-Indusrialized ounries", Journal of Developmen Economics 35(),93 6. Feraro, V. (996) Dependency Theory, Moun Holyoke ollege, hp:// (.6.28). Gerni,. ve Emsen, Ö. S. ve Değer, M.K. (28) İhalaa dayalı ihraca ve ekonomik büyüme: Türkiye Deneyimi, 2. Ulusal ikisa Kongresi. Granger,. W. J. (969) Invesigaing causal relaions by economeric models and cross-specral mehods. Economerica, 37, Granger,. W. J. (986) Developmens in he Sudy of o-inegraed Economic Variables, Oxford ullein of Economics and Saisics, 48, Johansen, S. (988), Saisical nalysis of oinegraion Vecors, Journal of Economic Dynamics and onrol, 2, ss Lawrance, R. Z. ve Weinsein, D. E. (999) "Trade and Growh: Impor- Led or Expor-Led? Evidence from Japan and Korea", 23 24, hp://

15 aürk Ü. İİF Dergisi,. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı 79 Lee, J-W. (995) "apial Goods Impors and Long-Run Growh", Journal of Developmen Economics, 48(), 9. Mody,. ve Yılmaz K. (22), "Impored Machinery for Expor ompeiiveness", The World ank Economic Review, 6(), 23-48, hp:// Pawlos, S. (24), "The relaionship beween impor and GDP growh İn Ehiopia: n Empirical nalysis", hp://www. eeaecon.org/ee/conferences/papers/sewasew%2pawlos%22 The%2relaion%2ship%2beween%2impor%2and%2GDP %2growh%2in%2Ehiopia.doc (.6.28) Skousen, M. (23), İkisadi Düşünce Tarihi, 2. askı, dres Yayınları, nkara. Tuncer, İ. (22), "Türkiye'de ihraca, ihala ve üyüme: Toda-Yamamoo Yönemiyle Granger Nedensellik nalizleri (98 2)", Çukurova Üniversiesi Sosyal ilimler Ensiüsü Ensiü Dergisi, 9(9), 9 6. Ünsal, E. (25), Makro İkisa, 6. askı, İmaj Yayınevi, nkara, 25. Yardımcı, P. (27), Türkiye de İhraca-İhala ve Ekonomik üyüme rasındaki İlişkilerin ilgi Yayılmaları Çerçevesinde nalizi: Johansen ve Pesaran Sınır Tesi Uygulaması, 8. Türkiye Ekonomeri ve İsaisik Kongresi, Malaya. Yavuz, T. (999), Dış icare ve ekonomik büyüme ilişkisi dönemi Türkiye örneği, Karadeniz Teknik Üniversiesi Sosyal ilimler Ensiüsü. Zhang, X. ve Zou, H. (995), "Foreign Technology Impors and Economic Growh in Developing ounries", The World ank, Policy Research Working Paper, No: 42, Washingon,995, hp:// /IW3P/I/995///9265_397324/Rendered/PDF/ mulipage.pdf( ) Zivo, E. ve ndrews, D. W. K. (992) Furher Evidence on he Grea rash, he Oil Price Shock and he Uni-Roo Hypohesis, Journal of usiness and Economics Saisics, (3), ss

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ aürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 119 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE CRİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ Osman Mura TELTR (*) Harun TERZİ (**) Öze: Bu çalışmada, ekonomik

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

İthalat-İhracat-Döviz Kuru Bağımlılığı: Bootstrap ile Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması

İthalat-İhracat-Döviz Kuru Bağımlılığı: Bootstrap ile Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 2 Sayı: 2 Nisan 202 ss. 37-48 İhala-İhraca-Döviz Kuru Bağımlılığı: Boosrap ile Düzelilmiş Nedensellik Tesi Uygulaması Dependence of Impor-Expor-Exchange Rae:

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 8-94 İhraca ve İhalaın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Ekisi: Türkiye Örneği The Effecs of Expors and Impors on Economic Growh: Turkey Case

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı In. Journal of Managemen Economics and Business, ICAFR 16 Special Issue KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

1. Savunma Harcamalarının Ekonomiye Etkileri

1. Savunma Harcamalarının Ekonomiye Etkileri 1 TÜRKİYE DE SAVUNMA HARCAMALARININ İKTİSADİ ETKİLERİ ÜZERİNE NEDENSELLİK ANALİZİ (1970 2010) Giriş İki dünya savaşı ve Soğuk Savaş dönemine ek olarak, birçok bölgesel ihilafların da yaşanması dolayısıyla

Detaylı

İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi?

İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi? YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:203 Cil:20 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İhracaa Dayalı Büyüme Hipoezi Türkiye İçin Geçerli Mi? Yrd. Doç Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F., İkisa Bölümü,

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

TÜRKİYE DE İHRACAT VE GSMH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KOİNTEGRASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İHRACAT VE GSMH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KOİNTEGRASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 1030 TÜRKİYE DE İHRACAT VE GSMH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KOİNTEGRASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ÖZET Erdal KARAGÖL Alpaslan SEREL Bu çalışmada, Türkiye de ihraca ve GSMH arasındaki ilişki koinegrasyon yönemi

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR YURTDIŞI BORÇLANMASININ REEL SEKTÖR VE İHRACATA ETKİSİ IMPACT OF FOREIGN FINANCIAL DEBT OF PRIVATE SECTOR ON REAL SECTOR AND EXPORT

ÖZEL SEKTÖR YURTDIŞI BORÇLANMASININ REEL SEKTÖR VE İHRACATA ETKİSİ IMPACT OF FOREIGN FINANCIAL DEBT OF PRIVATE SECTOR ON REAL SECTOR AND EXPORT ÖZEL SEKTÖR YURTDIŞI BORÇLANMASININ REEL SEKTÖR VE İHRACATA ETKİSİ IMPACT OF FOREIGN FINANCIAL DEBT OF PRIVATE SECTOR ON REAL SECTOR AND EXPORT Engin DÜCAN 1 Öz 001 yılı sonrası Amerika Birleşik Devleleri

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s Niğde Üniversiesi İİBF Dergisi, 2014, Cil: 7, Sayı: 2, s.61-74 61 TÜRKİYE DE CARİ AÇIĞIN ASİMETRİK DAVRANIŞININ ANALİZİ 1 ÖZET Uğur ADIGÜZEL 2 Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002,

Detaylı

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata *

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata * İlişkilerin Ekonomerik İncelemesi * Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. İş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş

Detaylı

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.135-149 Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbüünleşme Yönemi ile Tesing he Susainabiliy of Curren Accoun

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis SESSION 2B: Kalkına 323 Yükseköğreiin Büyüeye Ekisi: Eşbüünleşe Analizi The Effec of Higher Educaion on Growh: A Coinegraion Analysis Ass. Prof. Dr. Mura Musafa Kuluürk (Çankırı Karaekin Universiy, Turkey)

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi

Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Temel GÜRDAL Hakan YAVUZ Öz Bu çalışmada Türkiye de dış borçlanma

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI LASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI Harun TERZİ (*) Sabiha OLTULULAR (**) Öze: Bu çalışmada enflasyon-büyüme-sabi sermaye yaırımları arasındaki ilişki korelasyon, zaman serileri analizleri

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen 2009, Volume IV Spring SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME İbrahim Güran YUMUŞAK Durmuş Çağrı YILDIRIM ÖZET

Detaylı

DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİSİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ

DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİSİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss4835 Number: 52, p. 105-118, Winer I 2016 Yayın Süreci / Publicaion Process Yayın

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy SESSION Meal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipoezinin ürkiye Ekonomisi için Sınanması Inensiy of Meal (Seel) Use Hypohesis: A es for urkish Economy Assoc. Prof. Dr. Fikre Dülger (Çukurova Universiy, urkey)

Detaylı

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma

Detaylı

Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz

Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (17) 2009 / 1 : 164-174 Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonomerik Bir Analiz Osman Peker * Öze: Bu çalışmada, Türkiye de cari işlemler açığının

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

Zekeriya Yıldırım ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA GEÇİŞKENLİK

Zekeriya Yıldırım ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA GEÇİŞKENLİK Cenral Bank Review Forhcoming, pp.1-26 ISSN 1303-0701 prin 1305-8800 online 2015 Cenral Bank of he Republic of Turkey hps://www3.cmb.gov.r/cbr/ ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA

Detaylı

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (1) 2011, 32-45 MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY OF FISCAL POLICIES

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ H.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Cil 30, Sayı, 202, s. 73-92 AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE Öz ÖRNEĞİ Rahmi

Detaylı

VERGİ HASILATI ve SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE OLAN ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME ÖZET ABSTRACT

VERGİ HASILATI ve SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE OLAN ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME ÖZET ABSTRACT 8. Türkiye Ekonomeri ve İsaisik Kongresi 24-25 Mayıs 2007 İnönü Üniversiesi Malaya VERGİ HASILATI ve SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE OLAN ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME Ferimah YILMAZ

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Selim DAĞLIOĞLU EKİM - 010 ANKARA T.C. KÜLTÜR

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Osman PEKER (*)

REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Osman PEKER (*) REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Osman PEKER (*) Öze: Bu çalışmada, reel efekif döviz kuru değişkenliğiyle icare dengesi arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri Türkiye

Detaylı

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Crude Oil Impor and Economic Growh: Turkey Erginbay Ugurlu and Aydın Ünsal Isanbul Aydın Universiy, Gazi Universiy 28 May 2009 Online a hps://mpra.ub.uni-muenchen.de/69923/

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Cari Denge.

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Cari Denge. TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Öze Yakup Koray Duman 1 Türkiye ekonomisinin 1980 den sonra en önemli ekonomik sorunu haline gelen cari işlemler açığı, yıllar geçikçe

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

Ekonomik Yaklaşım 2015, 26(94): doi: /ey.35602

Ekonomik Yaklaşım 2015, 26(94): doi: /ey.35602 eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 2015, 26(94): 57-84 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35602 Türkiye İş Gücü Piyasası Dinamiklerinin Yapısal Vekör Haa Düzelme Modeli

Detaylı

KAMU BORÇLANMASI KAMU YATIRIMLARINI DIŞLIYOR MU?

KAMU BORÇLANMASI KAMU YATIRIMLARINI DIŞLIYOR MU? Ekonomik Yaklaşım, Cil : 21, Sayı : 74, ss. 39-58 KAMU BORÇLANMASI KAMU YATIRIMLARINI DIŞLIYOR MU? Mehme DURKAYA * Serve CEYLAN ** Okay Orçun BEKEN *** Öze Gelişmeke olan ekonomilerde kamu yaırımlarının

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks Zeischrif für die Wel der Türken CO 2 EMİSYONU, YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MS-VAR YAKLAŞIMI İLE MODELLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ RELATIONSHIP AMONG CO 2 EMISSIONS,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı