ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ 45. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ 45. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU"

Transkript

1 NOT : A Kitapcığınan Silah Kısmında ki 7. ve 24. Soruları; Özel Güvenlik Merkezi Sınav Komisyonunun 2013/13 sayılı kararı ile bu soru iptal edilmiş, bu gruptaki adayların bu soruyu doğru cevapladıkları değerlendirilecektir. B Kitapçığında böyle bir durum söz konusu değildir. 1. Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir? A) Özel toplantılarda ve spor müsabakalarında B) Para ve kıymetli eşya nakillerinde, C) Sağlık tesislerinde, D) Eğitim ve öğretim kurumlarında, E) Hepsi. 2. PVSK ile kolluğa verilen kanunlara,tüzüklere,yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak görevinde, vurgu hangi tür hizmetlerdedir? A) Bastıcısı B) Önleyici C) Caydırıcı D) Adli E) Hiçbiri 5. Kendisine kimlik sorulan bir kişinin kimliğini gösteren bir belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla gözaltına alınabilmesi için kimin izni gerekir? A) Adli kolluk amiri B) Cumhuriyet savcısı C) Adli kolluk sorumlusu D) En üst dereceli kolluk amiri E) Sulh ceza hakimi 6. PVSK ya göre, nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişiler gözaltından serbest bırakılmadan önce yapılması gereken son bir işlem nedir? A) Teşhis B) Yer gösterme C) Keşif D) Fotoğraf ve parmak izi alma E) İfade alma 3. Kolluk amirinin kolluk memuruna verdiği bir emirle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) Kolluk görevlisi, amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. B) Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. C) Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emri yerine getiren sorumlu olur. D) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. E) Konusu suç teşkil eden emri yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz. 4. Polisin kişileri durdurma süresi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Durdurma süresi 5 dakikayı geçemez B) Durdurma süresi 15 dakikayı geçemez. C) Durdurma süresi 45 dakikayı geçemez. D) Durdurma süresi 60 dakikayı geçemez. E) Durdurma süresi durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz PVSK ya göre, bir futbol maçı öncesi ve sonrası önleme araması kararı verme yetkisi kimlere verilmiştir? A) Mülki amir, sulh ceza hakimi B) Mülki amir, Cumhuriyet savcısı C) Adli kolluk amiri, mülki amir D) Adli kolluk sorumlusu, mülki amir E) Adli kolluk sorumlusu, en üst dereceli kolluk miri 8. Özel güvenlik görevlisi yetkilerini kullanırken karşı tarafın direnmesi durumunda kullanılan yetki aşağıdakilerden hangisidir? A) Zor kullanma B) Zor alım C) Gözaltı D) Emanete alma E) Tutuklama 9. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerinden A) İnsan haklarına saygılı olma B) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma C) Demokratik olma D) Lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olma E) Barışçıl olma

2 10. Devletin yasama yetkisi ile ilgili aşağıda belirtine hususlardan hangisi doğrudur? A) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir B) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. C) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. D) Yasama yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir A) Yasama yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 11. Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu belirten Anayasanın 10. Maddesinin başlığı nedir? A) Kanun önünde eşitlik B) Eşitlik ilkesi C) Ayrımcılık yasağı D) İmtiyaz yasağı E) Eşit muamele ilkesi 12. Anayasa da yer alan temel hak ve hürriyetler ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. B) Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. C) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. D) Temel hak ve hürriyetlere getirilen sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olabilir. E) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası yükümlülükler hukuktan doğan ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabileceği hallerden birisi A) Savaş B) Deprem C) Seferberlik D) Sıkıyönetim E) Olağanüstü haller 14. Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılması hangi Anayasal hakkın veya özgürlüğün istisnalarıdır? A) İşkence yasağı B) Yaşama hakkı C) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı D) Zorla çalıştırma yasağı E) İfade özgürlüğü 15. Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması hangi Anayasal hakkın veya özgürlüğün bir istisnasıdır? A) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı B) Seyahat özgürlüğü C) Haberleşme özgürlüğü D) Özel hayatın gizliliğine saygı duyulmasını isteme hakkı E) Kişinin dokunulmazlığının korunması 16. Kişinin konut dokunulmazlığı hangi temel Anayasal hakkının bir parçasıdır? A) Aile hayatının korunması hakkı B) Özel hayatın korunması hakkı C) Haberleşme hakkı D) Mülkiyet hakkı E) Yerleşme hakkı

3 17. Bir özel güvenlik görevlisinin bir kişinin eşyasını geçici olarak emanete alması (muhafaza altına alması) hangi Anayasal hakka bir müdahaledir? A) Kullanma hakkı B) Yararlanma hakkı C) Mülkiyet hakkı D) Faydalanma hakkı E) Hak arama hakkı 18. Türk Ceza Kanunu açısından çocuk deyiminden henüz kaç yaşını doldurmamış kişi anlaşılır? A) 13 B) 15 C) 17 D) 18 E) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir? A) Zimmet B) Rüşvet C) İrtikap D) Görevi kötüye kullanma E) Kamu görevlisinin ticareti 20. Türk Ceza Kanununa göre bir özel güvenlik görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir? A) Görevi yaptırmamak için direnme B) Görevli memura hakaret C) Görevli memura mukavemet D) İftira E) Suç üstlenme 21.X-ray operatörlerinin görevi nedir? A) Cihazdan geçen nesnelerin içeriğini inceleyerek şüpheli bir durum varsa kontrol edilmesini sağlamak B) Metal cisimleri tespit etmek C) Uyuşturucu madde analizi yapmak D) Kapalı kutuları açtırmak E) Şahısların vücut kontrollerini yapmak 22.Kapalı karton bir kutunun içerisinde metalik nesne olup olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinden faydalanılabilir? I- X-ray cihazı II-Metal detektörü III-Kamera A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 23.Telsiz haberleşmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telsiz mandalına basılı tutularak konuşulur B) Konuşan kişi muhaberenin başında kendisini tanıtır C) Kanalda muhabere varken mandallama yapılmaz D) Aynı kanalda aynı anda sadece bir kişi konuşur E) Karşı taraf cevaplamadığı müddetçe muhabere başlamaz 24.Aşağıdakilerden hangisi elektronik çevre güvenlik elemanıdır? A) Tel örgü B) Kamera C) Duvar D) Bariyer E) Demir parmaklıklar 25.Kapı tipi metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez? A) Tabanca B) Kama C) Madeni para D) Kemer tokası E) Çakıl taşı 26.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapacak kişide mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir? A) Güvenlik personeli olmak B) Sakin ve tedbirli olmak C) Telsiz kullanmayı bilmek D) İyi bir oto sürücüsü olmak E) İyi bilgisayar kullanmak 27.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım amaçlarındandır? A)Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek B)Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek C)İnsanların hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak D)Vücut sisteminin daha rahat çalışmasını sağlamak E)Yaralının hayatını kurtarmak 3

4 28.Ağzından ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon, aşağıdakilerden hangisidir? A)Sırt üstü yatış B)Yarı oturuş C)Yüz üstü yatış D)Yan yatış E)Oturuş 29. Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden gerçekleşmesi beklenir? hangisinin A)Kanın kalbe gelme hızının artması B)Vücut sıcaklığının yükselmesi C)Kalbin, kanı pompalama gücünün artması D)Kandaki oksijen oranının düşmesi E)Dolaşım sisteminde kanın artması 30.Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Yanık B) Burkulma C) Kırık D) Çıkık E) Kanama 31.Birinci derece yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanığa salça ya da diş macunu sürülmez B) Yanan hasta ağrı hissetmez C) Birinci derece yanıkta ciltte su toplamaları olur D) Yanan bölge kızarık ve hassasiyeti artmıştır E) Güneş yanıklarının çoğu birinci derece yanıklardır. 32.Aşağıdakilerden hangisi donmada yapılacak ilk yardım uygulaması A)Kazazede kapalı bir ortama alınmalıdır. B)Üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılıp, kuru kıyafetler giydirilmelidir. C)Yaşamsal bulgular hızla kontrol edilmelidir. D)Kazazede hızla ısı kaynağı yanına alınıp ısıtılmalıdır. E)Kazazede mümkün olduğunca hareket ettirilip, uyanık tutulmalıdır Trafik kazası olan ortamda, ilk yardım ile ilgili olan hangisidir? A) Görgü tanıklarına kaza nedeninin sorulması, B) Yaralıların yaşam bulgularını kontrol etmek, C) Olay alanındaki varsa suç delillerinin toplanması D) Araçtaki hasarın tespitini yapmak, E) Dağılan eşyaların toplanması, 34.Kaza yeri ortam değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kendiside kazazedeler arasında ise öncelikle kendisini değerlendirir. B) Kaza yerinde halen tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirir C) Kaza yerinde sağlık personeli varsa hemen onun talimatlarına uyar D) Süregelen tehlike (yangın, patlama. Zehirlenme vs.) varsa yaralıları taşır E) Hepsi doğrudur 35.Aşağıdakilerden hangisi yılan zehirlenmelerinde uygulanacak ilk yardım müdahalesinden A) Yaşamsal bulgular izlenir B) Isırılan yere soğuk tatbik edilir C) Hasta sakinleştirip dinlenmesi sağlanır D) Yara bol su ile yıkanır E) Işırılan yer kalp seviyesinden yukarıda tutulur 36. I. Cenaze törenlerinde II. Düğün törenlerinde III. Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde IV. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile, özel güvenlik görevlilerine, kimlik sorma yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlileri bu yetkilerini yukarıda belirtilen durum ve yerlerden hangilerinde kullanabilirler? A) I ve III B) II ve IV C) Yalnız I D) I,II,III ve IV E) Yalnız III

5 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama B) Kimlik sorma C) Kişileri sorgulama D) Duyarlı kapıdan geçirme E) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme 38. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken işlem ve davranışlardan biridir? A) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi B) Olayda yaralanan kişiler varsa, bu kişilerin yakınlarının olay yerine girmesine izin verilmesi C) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması D) Olay yerinin koruma altına alınması E) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması 39. I. Teknik görüntüleme (fotoğraf ve/veya kamera çekimi) II. Kroki III. Rapor veya tutanak Yukarıdakilerden hangileri, olay yerinin kayıt altına alınmasında ve belgelendirilmesinde kullanılan yöntemlerdendir? A) I ve II B) II ve III C) I,II ve III D) Yalnız I E) Yalnız III 40. Suç kastının davranışa dönüştüğü yerde başlayıp, failin kaçış yönüyle devam eden, olayın işleniş tarzının, mağdur ve failleri arasındaki ilişkinin saptanabileceği ve maddi delillerin tespit edilebileceği yere denir. Yukarıdaki açıklama bütün halinde aşağıdaki hangi kavramı ifade etmektedir? A) Kaçış yeri B) Olay yeri C) Keşif yeri D) Toplanma yeri E) Saklanma yeri 5 41.Nokta görevi ve bu görevi yerine getirenlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nokta görevi sırasında, noktadan giriş yapan kişilerin ve bu kişilerin yanında bulunan eşyanın kontrolü yapılmaz. B) Görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilir. C) Görev mahalli olarak belirlenmiş ve sınırlandırılmış bir yerde yerine getirilir. D) Bir sonraki personel gelerek görevi devralıncaya kadar görev yerinde kalınır. E) Bir sonraki personele görevi devretmeden önce görev süresince meydana gelmiş olaylar ve takip edilmesi ve bilinmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilir. 42.Aşağıdakilerden hangisi, devriye hizmetlerinin amaçları arasında yer almaz? A) Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak B) Görev yapılan yerin koruma ve güvenliğini sağlamak C) Görev alanına kontrolsüz giriş ve çıkışları önlemek D) Halkta ve çalışanlarda korku duygusu oluşturmak E) Görev alanında güvenliği tehlikeye düşüren durumlara engel olmak 43.Ziyaretçilerin kontrolüne ve bina içine alınmalarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ziyaretçi defteri tutularak, ziyaret amacıyla gelenler bu deftere kaydedilir. B) Ziyaretçi giriş kartı verilerek bu kartla içeri girmeleri sağlanır. C) Bina içinde girmenin veya bulunmanın yasak olduğu yerlere, ziyaretçilerin girmelerine veya bulunmalarına engel olunur. D) Gerekse dahi, ziyaretçilerin yanına güvenlik personeli hiçbir şekilde refakatçi olarak verilmez. E) Ziyaret edilecek şahısla görüşülerek ziyaretin doğruluğu teyit edilir.

6 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri, aşağıda belirtilen eşyalardan hangisini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkili kılınmamıştır? A) Terk edilmiş eşya B) Bulunmuş eşya C) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlarda veya işyerlerinde çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya D) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya E) Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya 45. Bir işyerinin girişinde özel güvenlik kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu işyerine girecek olanlarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ziyaretçi olarak gelenlerin kimlikleri sorulur. B) İşyerine girecek olanlar, duyarlı kapıdan geçirilir. C) İşyerine girecek olanların eşyaları, X- ray cihazından geçirilir. D) Ziyaretçi olarak gelenlerin birden çok ve aralarında akrabalık ilişkisinin olması halinde içlerinden sadece birinin kimlik bilgisi sorulur ve sadece bu kişinin eşyaları kontrolden geçirilerek işyerine alınır. E) İşyerine girecek olanların üstleri, detektörle kontrol edilir. 46.Kişilerin üstlerinin el dedektörü ile kontrol edilmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Görev başlangıcında veya göreve gelindiğinde dedektörün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. B) Dedektör, incelenen bölgeye belli bir mesafeden paralel tutularak kontrol yapılmalıdır. C) Kontrol bir yerden başlayıp belirli bir sıra izlenerek yapılmalıdır. D) Bina veya tesise girmek isteyen şahsın güvenlik açısından sorun meydana getirecek bir madde veya metal taşımadığı anlaşıldığında kontrol sona erdirilmeli ve kişinin girişine izin verilmelidir. E) Kontrol sırasında dedektörün sinyal vermesi halinde, sinyalin kaynağı bulunsa ve bu kaynak bir güvenlik riski oluşturmadığı anlaşılsa dahi, kişi en az beşer dakika arayla üç kez kontrole tabi tutulduktan sonra girişine izin verilmelidir. 47.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili bir mevzuat A) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, B) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Türk Medeni Kanunu E) Türk Ceza Kanunu 48.Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi A) Yaralama suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi, B) Etrafa saldıran bir akıl hastasının kontrol altına alınması, C) Genel kolluk kuvvetlerince bir kişinin kimlik tespiti amacıyla durdurulması. D) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi, E) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinin tespit edilerek tutulması. 49.Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanın unsurlarından A) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması, B) Konut dokunulmazlığının sınırlandırılması, C) Suça konu eşyanın tespiti veya suç şüphelisinin yakalanması için yapılması, D) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması, E) Aramanın yapıldığı yerin sahibinin zilyetlik hakkının sınırlandırılması. 50.Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk görevleri arasında yer alan bir görev A) Suçları önlemek amacıyla devriye gezmek, B) Suç işleyen kişiler hakkında iddianame hazırlamak ve mahkemeye sevk etmek. C) Koruma ve kontrol amaçlı nokta görevi yapmak, D) Genel arama ve kimlik kontrolü uygulaması yapmak, E) Aranan kişileri tespit etmek ve yakalamak. 6

7 51.Aşağıdakilerden hangisi bir tutanağın içermesi gereken unsurlardan A) Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler, B) Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgiler, C) Olayın taraflarının kimlik bilgileri, D) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler, E) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati. 52.Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir davranış olarak tanımlanamaz? A) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması. B) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması. C) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması. D) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması. E) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi. 53.Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerdenhangisi yapılmamalıdır? A) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir. B) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir. C) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır. D) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir. E) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir. 54.Aşağıdakilerden görevine ilişkin hangisi doğru nokta bir tanımlamadır? A) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir. B) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir. C) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir. 7 D) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz. E) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir. 55.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir A) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına ilişkin sorgulama yapma. B) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma, C) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, D) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alma, E) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma. 56.Yanıcı madde, ısı ve Oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir? A) Alev B) Duman C) Isı D) Yanma E) Yangın 57.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yangın çeşitleri doğru olarak verilmiştir? A) Katı, sıvı, gaz, metal B) Elektrik, gaz, sıvı, duman C) Ahşap, elektrik, sıvı, orman D) Orman, duman, sıvı, gaz E) Duman, alev, gaz, elektrik 58.Yangın söndürme prensipleri nelerdir? A) Dağıtma, boğma, soğutma B) Soğutarak söndürme, havayı keserek söndürme, yanıcı maddeleri ortadan kaldırma C) Örtme, dağıtma, parçalama D) Dağıtma, sulama, kapatma E) Parçalama, boğma,havayı kesme

8 59.Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Su B) Kum C) Karbondioksit D) Köpük E) Hepsi 60.Yangın oluşum safhaları sırası ile hangileridir? A) Duman, başlangıç, alev B) Başlangıç Safhası, yayılma safhası, korlaşma safhası C) Duman, alev, korlaşma D) Alev,duman, koku E) Yayılma, koku, korlaşma safhası 61.Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz? A) Orman yangınları B) Hava alanları, Uçak hangarları C) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri D) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda E) Hiçbiri 62.Elektrik yangınlarında hangi yangın söndürücü madde kullanılmaz? A) Su B) Toprak C) C O2 D) Kuru Kimyevi Toz E) Halo karbon 63.Doğal gaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşandakilerden hangisidir? A) Sulu Köpük yangın söndürme cihazı B) Köpük yangın söndürme cihazı C) Su yangın söndürme cihazı D) Battaniye E) Kuru Kimyevi Tozlu yangın söndürme cihazı 64.Dünyada ve yurdumuzda en çok tüketimi olan uyusturucu maddeler kapsamında olan hangisidir? A) Eroin B) Morfin C) Esrar D) Ekstazi E) LSD 65. Morfinden elde edilen uyuşturucu madde hangisidir? A) Eroin B) Morfin C) Ekstazi D) Esrar E) LSD 66.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden birisidir? A) Manipülasyon B) Halkı eğitme C) Halkı bilgilendirme D) Birlik ve beraberliği sağlama E) Haber verme 67. Bir kişiye karşı hissedilen pozitif (olumlu) duyguya ne denir? A) Empati B) Sempati C) Entropi D) Sosyopati E) Antipati 68."Bir insanın kendisini başkasının yerine koyma" tarifi hangi kavramı anlatmaktadır? A) Antipati B) Sempati C) Duyumsama D) Duygusallık E) Empati 69.İletişimde iletişimi ilk başlatana ne denir? A) Hedef B) Mesaj C) Kaynak D) Ortam E) Alıcı 70.Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim çeşitlerindendir? A) Makale B) Konferans C) Sohbet D) Açık oturum E) Münazara 8

9 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan 5N 1K formülündeki 1K yi ifade eden kelimedir? A) Kaç B) Kez C) Kaçıncı D) Kim E) Kaç kere 72.Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır? A) Beyaz ve ucu sivri ayakkabı B) Dar giysiler C) Takım elbise D) Kaliteli sigara içtiğini belli eden sararmış diş E) Kot pantolon ve üstten iki düğmesi açık gömlek 73. Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimi geliştirme yollarından A) Yapılacak işlerde eşinin fikrini alma B) Çocuklarla arasına devamlı mesafe koyma C) Eşlerin birbirini ara sıra telefonla arayıp hal hatır sorması D) Eşinin eksikliklerini telafi etme E) Çocuklarla beraber yürüyüş yapma 74. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte (alıcıda) bulunması gereken özelliklerden A) Konuyu açık, sade anlatma B) Dinlediği konuda ön hazırlık yapma C) Önyargılı olmama D) Dikkatlice bakma, dinleme E) Anlayıp anlamadığını anlatana hissettirme, bildirme 75.Aşağıdakilerden hangisi etkili hitap şekillerindendir? A) Muhatabına sürekli nasihat etmek B) Konuşurken sürekli yere bakma C) Kişiye ismi yerine dolaylı hitap etme D) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürme E) Karşısındakiyle göz teması kurarak konuşma 76.Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır? A) Abartısız makyaj B) Taranmış saç C) Etek, bluz D) Gösterişli takılar E) Elbise rengiyle uyumlu çanta 9 77.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir? A) Dinlememe B) Konuyu iyi bilme C) Sürekli öksürerek konuşma D) Yerinde cümle kullanma E) Geri beslemenin yetersizliği 78.Bir çatışma sırasında, görevli memurun zanlıyı etkisiz duruma getirdiğinde nelere dikkat edilmelidir? A) Zanlıya kontrol teknikleri uygulanır ve zararsız hale getirilir B) Zanlı kelepçelenip güvenlik altına alınır C) Silah araması yapılır D) Tıbbi müdahale temin edilir E) Hepsi 79. Toplumsal olaylarda akıllıca hareket eden ve bir eylem anında katılmayıp duruma bağlı olarak iştirak eden kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) İhtiyatlılar B) Destekçiler C) Seyirciler D) Atılganlar E) Karşı eylemciler 80. Aşağıdakilerden hangisi grubun hat düzeninin uygulandığı alanlardan A) Topluluk ve kalabalığı geri itmek B) Bir bina veya şahsı korumak C) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak D) İki grubu birbirinden ayırmak E) Bir grubun ilerlemesini veya geçişini engellemek 81.Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Göz yaşarmasına neden olur B) İşitme kaybı olur C) Ağız ve burun salgıları artar D) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma hissi olur E) Mide bulantısı yapabilir

10 82. Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi ve yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki bölgeye ne ad verilir? A) Tehlike bölgesi B) Olay bölgesi C) Tepkisel bölge D) Eylem bölgesi E) Sınır bölge 83. Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? A) Hat düzeni B) Kama düzeni C) Zincir düzeni D) Çember düzeni E) Ekip düzeni 84. Aşağıdakilerden hangisi toplum psikolojisinin özelliklerinden A) Korku B) Duygusallık C) Özenti D) Telkin E) İrade zayıflığı 85. Grup türleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Saldırgan grup B) Hedefli amaçlı grup C) Paniğe kapılmış grup D) Anlamlı grup E) Hepsi 86.Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın erken uyarı işaretlerinden biri A) Aşırı heyecan B) Hareketlerinde farklılık C) Görevliyi dikkate almama D) Hareketsiz kalmak E) Sohbet etmeye çalışmak 87.Üniversite kampusu içerisinde toplumsal bir olay meydana gelecek olması halinde özel güvenlik personeli tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz? A) Rektörün bilgilendirilmesi B) Topluluğun dağılması için ikaz edilmesi 10 C) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi D) Rektörün izni alınmadan polis çağrılması E) Kalabalık sayısı artmadan dağılımı sağlamak için müdahale edilmesi 88. Aşağıdakilerden hangisi koruma aracının özelliklerinden A) En az iki kapılı geniş araç olmalıdır B) Motoru güçlü olmalıdır C) Mümkünse 4x4 olmalıdır D) Ön tampon takviyeli olmalıdır E) Personel rahatça inip binebilmelidir. 89. Kişisel fiziki güvenlik önlemleri, can ve mal güvenliğimize yönelik tehlike ve saldırılara karşı aldığımız maddi ve teknolojik tedbirlerdir. Bu tedbirler tehlikeleri önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlere örnek A) Işıklandırma B) Kapılar C) Haberleşme D) Pencereler E) Kilitler 90. Koruma görevi güvenli bir alan dışında ise korunan kişinin pozisyonuna göre koruma düzeni seçilmelidir. Gerektiğinde koruma düzeni çevreye uygun yapılmalıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu prensibe uygun düşmektedir? A) Görevde telsizle kodlu konuşmaya dikkat edilmelidir B) Kalabalık yerlerde koruma düzeni geniş tutulmalıdır C) Kalabalığın az olduğu yerlerde koruma daha yakın mesafeli olmalıdır D) Kalabalığın fazla olduğu yerlerde daha yakın mesafeli bir koruma düzeni olmalıdır E) Kalabalıkta insanların ayaklarına ve giyimine dikkat edilmelidir 91. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden A) Beden ve ruh sağlığı normal ölçülerde olmalıdır B) Fiziki zorluklara dayanma kapasitesi yüksek olmalıdır C) Ani tehlikelere karşı refleksleri yavaş ve sakin olmalıdır D) Herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır E) Görev bilincine sahip ve pratik zekalı olmalıdır

11 92. Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağı maddelerden hangisi yer almaz? A) Acil servisin yeri B) Hastanenin servis imkanları C) Ambulans servisinin yeri ve telefonu D) Hastanenin uzman cerrah durumu E) Hastanenin sosyal ihtiyaçları karşılama durumu 93. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluk arasındaki benzerliklerden A) Görev alanları B) Suçları önleme C) Suçluları yakalama D) Arma takmaları E) Üniforma giymeleri 94. Aşağıdakilerden hangisi suikastları önleme amaçlı yapılan çalışmalardan A) Öncü istihbarat çalışması B) Boğma noktalarının belirlenmesi ve buralarda önlem alınması C) Yemek ve ikramların önceden kontrol edilmesi D) Korunan kişiye erişimin zorlaştırılmaması E) Gerektiğinde korunan kişiye balistik yelek giydirilmesi 95. İki kişi ile yapılan koruma düzeninde koruma amiri silahını sol el ile kullanmakta ve yaya yürüyüşlerde korunan kişinin sol arkasında yürümektedir. Buna diğer koruma personeli korunan kişinin neresinde yürümelidir? A) Bir adım sağ arkasında B) İki adım sağ önünde C) iki adım sol önünde D) Bir adım sağ yanında E) İki adım sağ yanında 96. Açık bir alandan kapalı ama güvenli bir bölgeye girişte veya bir resim sergisi gibi program yeri gezisinde korunan kişinin görüş açısını kapatmamak için uygulanır. Bu sistemde iki koruma görevlisi önemli kişinin görüş açısını kapatmayacak şekilde yürümekte, koruma amirinin solunda bir koruma personeli ve en geride başka bir koruma görevlisi bulunmaktadır. Burada 11 anlatılmak istenilen koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A)Dört kişi ile koruma düzeni B) Baklava koruma düzeni C) V koruma düzeni D) Kare koruma düzeni E) Dikdörtgen koruma düzeni 97. Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel kolluğun birlikte işbirliği halinde görev yaptığı yerlerden A) Hava Alanları B)Deniz Limanları C) Spor Alanları D) Terminaller E) Karakollar 98. Aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden A) Teknik cihazlarla güvenlik kontrolü B) Yakalama C) Gözaltına alma D) Kimlik sorma E) Zor kullanma 99.Silahsız çalışacak olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlilerine, valilikte arşiv araştırması yapılır, silahlı çalışacaklar için güvenlik soruşturması yapılarak, sonucu olumlu olması halinde kaç yıl süre ile çalışma izni verilir? A) 3 yıl B) 5 yıl C) 7 yıl D) 10 yıl E) Süresiz 100.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin görev alanlarından birisi A) Endüstri güvenliği B) Eğitim kurumları güvenliği C) Enerji güvenliği D) Yol güvenliği E) Hastane güvenliği SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN TEST BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SİLAHLI ADAYLAR SONRAKİ SAYFADAKİ SİLAH SORULARINI CEVAPLAYINIZ.

12 SİLAH BİLGİSİ SORULARI 1.Genel olarak silahların sınıflandırılması yapıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır? A) Biyolojik silahlar B) Ateşli silahlar C) Ateşsiz silahlar D) Bayıltıcı silahlar E) Kimyasal silahlar 2. Namlu içerisinde bulunan oyuntulara ne ad verilir? A) Yiv B) Tırnak C) Yuva D) Dişli E) Set 3. Uzaktan veya canlıları öldürebilen,.., etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden.. ve..denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilebilecek en uygun ifade hangi şıkta yer almıştır? A) etkileyen-yakından-aletler-araçlarıntümüne biyolojik silah B) yakından- yaralayan- araç- aletlerin tümüne silah C) çok yakından-yok eden-makinaaraçların bütününe fiziksel silah D) yakından- yaşamına son veren-hasta eden-alet-makinalara ateşli silah E) bitişikten-hastalandıran-alet-gazların tümüne ateşsiz silah 4. Özel şekil ve niteliği bulunan fişek çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere denir. atabilen silahlara.. Yukarıda boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade hangi şıkta yer almıştır? A) Kimyasal silah B) Ateşsiz silah C) Makinalı silah D) Biyolojik silah E) Ateşli silah Fişek çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş madeni boruya ne ad verilir? A) Yiv B) Set C) Namlu D) Çap E) Fişek rampası 6. Namlu içerisinde bulunan çıkıntılara ne ad verilir? A) Çap B) Kapsül C) Set D) Örs E) Yiv 7. Karşılıklı iki set arasındaki uzaklığa denir. Atışa hazır fişeğin işgal etmiş olduğu yere ne ad verilir? A) Hazne B) Tırnak C) Namlu D) Set E) Fişek yatağı 8. Namlu içerisinde bulunan setlerin aşınması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) İlk hız düşer. B) Atış menzili kısalır. C) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar. D) Çekirdek havada takla atarak gider. E) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur. 9. Namlu ömrünü uzatmak için aşağıdakilerden gerekir? hangisini yapmak A) Atış sonrası namlunun temizlenmesi gerekmez. B) El dolgusu fişekler kullanılmalıdır. C) Rutubetli fişekler kullanılmalıdır. D) Atışlardan sonra namlu içerisinde kalan madeni parçacıklar tel fırça ile temizlemelidir. E) Fabrikasyon kullanılmalıdır. olmayan fişekler

13 10. Silahta atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere ne ad verilir? A) Hazne B) Yiv C) Rayyür D) Menzil E) Fişek yatağı 11. Fişeğin veya boş kovanın, fişek yatağından veya top yuvalarından dışarıya çıkarılmasını veya atılmasını sağlayan tertibata ne ad verilir? A) Şarjör tertibatı B) Hazne tertibatı C) Kovan atma tertibatı D) Nişan tertibatı E) Ateşleme tertibatı 12. Namlu içerisindeki çekirdeğin kendi ekseni etrafında dönerek, havayı burgu gibi delerek gitmesini sağlayan, atış menzilini uzatan ve delme gücünü artıran kısım aşağıdakilerden hangisidir? A) Kovan atma tertibatı B) Ateşleme tertibatı C) Fişek rampası D) Yiv ve setler E) Kilitleme dişlileri 13. Namlu içerisinde ve üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Fişek yatağı B) Kilitleme dişlileri C) Setler D) Yivler E) Horoz 14. Otomatik tabancalarda bulunan kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Top yuvaları B) Tırnak C) Boş kovan atacağı D) Tırnak yayı E) Tırnak yayının itme yönü 15. Aşağıdakilerden hangisinde fişeği oluşturan bölümler doğru olarak verilmiştir? A) Alev kanalı-kapsül-örs-örs kabı B) Kapsül-Barut-Kovan-Çekirdek C) Çekirdek-Örs kabı plakası-kovan-kapsül 13 D) Barut-Kapsül maddesi-alev kanalı-örs plakası E) Metal gömlek-sert çekirdek-kovan-örs 16. Boş kovan dışarı atılmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır. B) Şarjör iyi takılmamıştır. C) İğne kırıktır. D) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur. E) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir. 17. Kapsül ateşlenmiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kovan atacağı arızalıdır. B) Şarjör gevşektir. C) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır. D) Fişek yatağı kirlidir. E) Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiştir. 18. Mekanizma şarjörden çekirdeği almıyor ve ileri gidiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fişek yatağı kirlidir B) Fişek hatalıdır C) İğne ucu kırıktır D) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur E) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır 19. Aşağıdakilerden hangisinde bir silahın evde muhafazası ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri doğru olarak verilmiştir? A) Silah hava almayan bir yere yerleştirilerek, fişeklerle birlikte çocukların rahatça ulaşabileceği kilitli çekmecelere saklanmalıdır. B) Birden fazla silah ve değişik çaplardaki fişekler aynı ortamlarda saklanmalıdır. C) Silah kilitli olmayan bir çekmeceye dolu olarak, çocukların rahatça ulaşabileceği bir yerde saklanmalıdır. D) Silah ve fişekler çocukların gözünden uzak ve ulaşamayacakları yerlerde, birbirlerinden ayrı olarak etrafında hava akımının bulunduğu kilitli bir kabin veya kafes içerisinde saklanmalıdır. E) Silah ve fişekler çocukların odalarında, rutubetsiz bir ortamda birbirlerinden ayrı ayrı çekmecelerde saklanmalıdır.

14 20.Aşağıdakilerden hangisi silahın nakledilmesi sırasında alınması gereken emniyet tedbirlerinden biri A) Silah bir yerden başka bir yere nakledilirken dolu olarak nakledilmelidir. B) Araçla nakil sırasında silah için özel bir yer yok ise, orijinal kutusuna konularak nakledilmelidir. C) Silah bir yerden diğer bir yere nakledileceği zaman silah boşaltılmalıdır. D) Bir atıştan sonra, silahın nakledilmesi gerekiyor ise, şarjörü çıkartılarak silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir. E) Otomobille nakil sırasında silah özel olarak yaptırılmış bir kutu veya çekmeceye yerleştirilerek taşınmalıdır. 21. Atış emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İyi bir atıcı, atış yapacağı silah için uygun çap ve tipteki fişekleri kullanmalıdır. B) Fişekler muhafaza edilirken herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için fişeklerin orijinal kutularında taşınması en uygun olanadır. C) Eğitim atışlarından sonra atıcı ceplerinin tamamını boşaltmalıdır. D) İyi bir atıcı, üzerinde birden çok tipte fişek bulundurmalıdır. E) Atış esnasında namlu hedeften ayrılmamalıdır 22. İyi bir atıcı aşağıdaki davranışlardan hangisini yapar? A) Namlusu kendisine doğru yöneltilmiş silahı kendisine doğru çeker. B) Atıştan önce ve atış sonrasında alkollü içeceklerden sakınır, alkol aldığı zamanlarda ise silahtan uzak durur. C) Atış müddeti boyunca parmağını tetik korkuluğunun içerisine koyar. D) Atış yapmadığı süre içerisinde horoz kurulu vaziyette silahını kılıfına koyar. E) Atış sonrası silahı kullanmıyor ise, silahı boşaltmadan yere bırakır. 23. Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 14 A) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir. B) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın namlusundan bakılarak kontrol edilmesi gerekir. C) Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesi için, ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontrol edilmelidir. D) Atış etmeden önce namlunun temiz olup olmadığını kontrol etmenin herhangi bir önemi yoktur. E) Poligonda veya açık atış alanlarında herhangi bir nedenle silahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılmalıdır. 24. Yukarıda boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade hangi şıkta yer almıştır? A) Hazne B) Çap C) Top yuvası D) Yiv E) Kovan 25. Gez içerisine yerleştirilen arpacık gezin sol kenarına yakınsa hedefteki atışlar hangi tarafta toplanır? A) Hedefin üst tarafında B) Hedefin alt tarafında C) Hedefin sağ tarafında D) Hedefin orta noktasında E) Hedefin sol tarafında TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

15 45.TEMEL EĞİTİM CEVAPLARI SİLAH 1 B 26 B 51 B 76 D 1 D 2 B 27 E 52 D 77 C 2 A 3 C 28 A 53 B 78 E 3 B 4 E 29 D 54 D 79 A 4 E 5 B 30 B 55 A 80 B 5 C 6 D 31 B 56 D 81 B 6 C 7 A 32 D 57 A 82 C 7 İPT 8 A 33 B 58 B 83 B 8 C 9 E 34 E 59 D 84 A 9 D 10 C 35 E 60 B 85 E 10 A 11 A 36 D 61 A 86 E 11 C 12 D 37 C 62 A 87 D 12 D 13 B 38 B 63 E 88 A 13 E 14 B 39 C 64 C 89 C 14 A 15 A 40 B 65 A 90 D 15 B 16 B 41 A 66 E 91 C 16 A D 67 B 92 E 17 C 18 D 43 D 68 E 93 A 18 E 19 C 44 C 69 C 94 D 19 D 20 A 45 D 70 A 95 B 20 A 21 A 46 E 71 D 96 A 21 D 22 D 47 B 72 C 97 E 22 B 23 E 48 C 73 B 98 C 23 C 24 B 49 E 74 A 99 B 24 İPT 25 E 50 B 75 E 100 D 25 E

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 45. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 45. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. TEMEL EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ 1. Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere...

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ Çalışan Ad Soyadı: Firma: imza : Çalıştığı Bölüm: Tarih: Alınan Not: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ 1) İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

3. Dönem Eğitim Modülleri

3. Dönem Eğitim Modülleri 3. Dönem Eğitim Modülleri Başlangıç Eğitim Modülleri TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Ders Saati Toplu Yürüyüş Kuralları ve Selamlama, Temel Hijyen Kuralları, Beden

Detaylı

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir. GENEL KOLLUK Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma;

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Yangının Sınıfları A Sınıfı (Odun, kağıt, tekstil ve benzeri maddeler.) B Sınıfı (Yanabilir sıvılar ve sıvılaşabilir katı maddeler)

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü Ali ŞENEL Uludağ Üniversitesi kampusu

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Polisliğe Giriş ve Uyum Eğitimi 4 Okul Kuralları ve Disiplin Mevzuatı İlimizin ve Ülkemizin tanıtılması, Türk Afgan Tarihi Bağları, 2 Polisin Rolü 2 Eğitimin Önemi ve Müfredat 4 Başlangıç Eğitim Modülleri

Detaylı

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI Ana Sayfa /Çocuk/Okul Dönemi Eğitimi/Okul kazaları nasıl önlenebilir? OKUL KAZALARI NASIL ÖNLENEBİLİR? OKUL KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER... 25.10.2011

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı UÜ-SK da yatan bebek / çocuk hastaların güvenliği, kaçırılmalarının önlenmesi ve kaçırılmaları durumunda yapılacak faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

BSC-110 Telsiz Kullanımı 7

BSC-110 Telsiz Kullanımı 7 3. Dönem Bayan Eğitimi 26 Hafta (24 hafta eğitim, 1 hafta intibak, 1 hafta resmi tatiller*) (23 Mart-16 Eylül 2015 Tarihleri arasında 6 ay süreli) (* Resmi Tatiller; 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 16,

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU

65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI Bu kitapçıkta yer alan güvenlik kuralları, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak üzere,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı : Koruma ve Güvenlik Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan

Detaylı

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör 1-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu b) Tırnak-çıkarıcı c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu d) Namlu- iğne-horoz e) Şarjör- horoz- namlu EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

10 Ekim Ankara Terör Saldırısı : Toplumsal Eylem ve Etkinliklerde Alınması Gerekli Olan Tedbirler ve Polisin Rolü

10 Ekim Ankara Terör Saldırısı : Toplumsal Eylem ve Etkinliklerde Alınması Gerekli Olan Tedbirler ve Polisin Rolü 10 Ekim Ankara Terör Saldırısı : Toplumsal Eylem ve Etkinliklerde Alınması Gerekli Olan Tedbirler ve Polisin Rolü Demokratik ülkelerde insanların genel olarak iş, ekmek, eşitlik, özgürlük, adalet, yeni

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA MESLEK ELEMANI

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA MESLEK ELEMANI TANIM Kamu güvenliğini tamamlayıcı bir olgu olarak; kamu-özel kurum kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu, hak hürriyet ve güvenliklerini, yasaların izin verdiği ölçüde koruyan, gözeten, denetim

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

UÜ-SK GÜVENLİK PLANI

UÜ-SK GÜVENLİK PLANI 1 / 5 1. Amaç: Bu planın amacı, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler, personel ve diğer kişiler için güvenli bir ortam sağlanmasına ilişkin bir işleyiş sistematiği

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, Olay yerinde Sağlık personeli gelinceye kadar Durumun kötüleşmesini önlemek

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD İlkyardım nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durum - Sağlık görevlileri gelene kadar - Hayat kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini Doç. Dr. Şule

Detaylı

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2.

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2. Ulusal Düzeyde Çocuk Hukuku Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Çocuk Hukuku Hukukun çocuklara özgü, çocuk haklarını düzenleyen dalıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk ve uluslararası hukukta

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

PANEL. Uzattığımız Yardım Eli Kırılır Mı? Psikiyatri Çalışanlarına Dönük Şiddet ve Önlemleri

PANEL. Uzattığımız Yardım Eli Kırılır Mı? Psikiyatri Çalışanlarına Dönük Şiddet ve Önlemleri PANEL Uzattığımız Yardım Eli Kırılır Mı? Psikiyatri Çalışanlarına Dönük Şiddet ve Önlemleri Psikiyatride şiddeti önlemek için gerekli yönetsel ve yapısal önlemler Dr. Ahmet Türkcan Araştırma, danışma,

Detaylı

1.Dohyo tanımı a) Dohyo müsabaka alanı ve çevresindeki bölümlerden oluşur. Geri kalan alan dohyonun dışı olarak kabul edilir.

1.Dohyo tanımı a) Dohyo müsabaka alanı ve çevresindeki bölümlerden oluşur. Geri kalan alan dohyonun dışı olarak kabul edilir. 1.Dohyo tanımı a) Dohyo müsabaka alanı ve çevresindeki bölümlerden oluşur. Geri kalan alan dohyonun dışı olarak kabul edilir. 2- Dohyo özellikleri a) Mini Sumo Robot Dohyosu zeminden 5cm yüksekliğinde

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı

Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815 30 40 (pbx) Fax: 0312 815 30 48

Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815 30 40 (pbx) Fax: 0312 815 30 48 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 Ürün/ Firma tanımı Ürün ismi EPOKSİ ASTAR Maddenin Kullanımı METAL BOYA SANAYİ Firma ismi Adres Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon

Detaylı

8-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır? a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5

8-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır? a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5 1-) İletişimde yansıma nedir? a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir

Detaylı

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ Güvenlik Raporlama Sistemi Güvenlik raporlama sistemi; Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan

Detaylı

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması,

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Boğulma Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Nefes borusuna sıvı dolması, Boğaz sıkılması, Boğulma Akciğerlerin

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

Kod: ISG_TGE_02 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Kazaların Önlenmesi konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde kayıtlı ya

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Altıntaş, Arş. Gör. Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, Arş. Gör. Dr. Merve Karaboğa

Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Altıntaş, Arş. Gör. Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, Arş. Gör. Dr. Merve Karaboğa KUĞULU PARKI 10-14.07.2017 TARİHLERİ ARASINDA ZİYARET EDEN YETİŞKİNLERİN ORMAN YANGINI HAKKINDAKİ BAZI BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİNİN DOĞRU CEVAPLARI* Araştırma Ekibi: İnt. Dr. Aybala

Detaylı

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak karşıdan yüklenmesini engelledi.

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı