KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No: 109, Kat: 11, Atakule, Beşiktaş, İstanbul adresinde yerleşik (Bundan böyle "Ata Yatırım" veya "Aracı Kurum" olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta..... adresinde yerleşik, aşağıda kısaca Yatırımcı veya Müşteri olarak anılacak olan dır. (Ata Yatırım ve Yatırımcı birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.) SÖZLEŞME NİN AMACI VE KONUSU Madde 2. İşbu Sözleşme; Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak tarif edilmiş veya tarif edilecek olan döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçlı kaldıraçlı alım satım emirlerinin Ata Yatırım tarafından sunulacak İşlem Kanalları üzerinden yine Ata Yatırım tarafından doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi sırasında uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile Taraflar ı bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri içermektedir. Müşteri işbu sözleşme kapsamında verdiği tüm belge ve bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri nin kimliğini tespit için Ata Yatırım gerekli özeni gösterecektir. Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılacaktır. TANIMLAR Madde 3. İşbu Sözleşme de yer alan; Kanun: 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, Yatırım Hesabı/Yatırım Hesapları: Mevzuata uygun olarak, mevcut veya ileride mevcut olacak olan Kaldıraçlı Alım-Satım işlemlerine ilişkin, Yatırımcı nın Ata Yatırım nezdinde açılan her türlü hesabını, Yatırımcı: Ata Yatırım nezdinde Yatırım Hesabı sahibi olan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, Yetkili Kuruluş: Kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilmiş aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık şirketlerini - 1 -

2 Kaldıraç Oranı: İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren, ve bu sözleşmenin Ek- 3 inde belirlenen oranı Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi/İşlemleri : Yatırılan teminat tutarı karşılığında her türlü döviz mal kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemlerini İşlem Teminatı /Teminatları : Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi yapabilmek için, yatırılması gereken ve sadece nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz yada Kurulun öngöreceği diğer nakit ve menkul kıymetler olarak kabul edilebilecek teminatları Alım-Satım Emri/Emirleri: Yatırımcı nın, İşlem Kanallarını kullanarak Ata Yatırım a yaptığı bildirimi, Risk Seviyesi/Seviyeleri: Ata Yatırım tarafından uygulanacak ve İşlem Teminatı nın düşebileceği alt seviyeyi belirleyen, bir veya birden fazla kademede tespit edilebilecek oranları, Açık Pozisyon: Ters işlem veya kapatma emri ile kapatılmamış pozisyonları İşlem Kanalları: Yatırımcının işbu sözleşme kapsamında Alım-Satım Emirlerini elektronik ortamda, internet ortamında, interaktif ortamda, telefon, faks, kurulan programlar ve benzeri diğer iletişim araçları ve Ata Yatırım tarafından kabul edilmesi kaydıyla Kurul un onay verdiği sair kanallardan sözlü ve/veya yazılı iletilmesini sağlayacak uygulamayı, ifade eder. KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMİ YAPILMASINA VE ALIM-SATIM EMİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 4. İşbu Sözleşme de yer alan; 4.1. Yatırımcı, talep etmesi ve Ata Yatırım ın uygun görmesi durumunda, Alım-Satım Emri iletebilecek ve Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi gerçekleştirebilecektir. Alım-Satım Emirleri, genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir Yatırımcı Yatırım Hesabı nda İşlem Teminatı nın mevcut olması halinde Alım-Satım Emri verebilir. Ata Yatırım, İşlem Teminatı nın bulunmadığı durumlarda Alım-Satım Emri nin alınmamasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Yatırım Hesabı nda, Kaldıraçlı Alım-Satım işleminin Yatırımcı tarafından ya da otomatik olarak sonlandırıldığı anda, söz konusu işleme konu olan İşlem Teminatının para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan bir Kar-Zarar oluşması durumunda, bu tutar Yatırımcı nın onayına gerek olmaksızın İşlem Teminatının baz alındığı para birime dönüştürülecektir. Para biriminin otomatik dönüştürülmesinde İşlem Kanalları üzerinde oluşan anlık fiyatlar kullanılacaktır. Yatırımcı, piyasada kabul gören fiyatlar kullanılarak yapılan dönüşüm işlemlerinde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ata Yatırım, Yatırımcının döviz kur hareketleri nedeniyle doğacak zararlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Ata Yatırım, Yatırımcı tarafından iletilen sözlü Alım-Satım Emirleri nde, emir veren kişiden şüphe duyduğu takdirde ek bilgiler vermesini ve/veya söz konusu Alım-Satım Emri için yazılı ve/veya sözlü teyit isteyebilir. Ata Yatırım, hile, sahtecilik vb. eylemlerin - 2 -

3 sonuçlarından, İşlem Kanalları nın işlememesinden ve/veya arızalanmasından, Alım-Satım Emri nin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından kusuru veya kastının olduğu durumlar hariç sorumlu değildir. Ata Yatırım a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Ata Yatırım ın sorumluluğu Yatırımcı nın doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlar ile sınırlıdır Ata Yatırım, Yatırımcı nın vereceği Alım-Satım Emirleri ni, neden göstermek şartı ile, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahiptir Yatırımcı hata, kusur ve kötüniyeti neticesinde veya İşlem Teminatı olmaksızın ya da yeterli İşlem Teminatı olmaksızın yapmış olduğu Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri neticesinde doğan Ata Yatırım zararını derhal ve nakten ödemek zorundadır Ata Yatırım, verilen Alım-Satım Emirleri nin İşlem Kanallarında sunulan anlık fiyatlardan gerçekleştirileceğini garanti edemez. Yatırıncının anlık Alım-Satım Emirleri neticesinde oluşacak fiyat farkından doğabilecek kar ya da zarar tamamen yatırımcıya ait olup, Ata Yatırım sorumlu tutulamaz. YATIRIMCI NIN RİSKLERİ VE KÂR/ZARARI Madde 5. İşbu Sözleşme de yer alan; 5.1. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri, Yatırımcı tarafından kendi hesabına yerine getirildiğinden bu işlemlerden doğan kar ve zarar tamamen Yatırımcı ya aittir Yatırımcı, gerçekleştireceği Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler i sonucunda bu işlemlerin doğası gereği, kar elde edebileceği gibi zarar da edebileceğini, işlemlerin çeşitli oranlarda riske tabi olduğunu, piyasalarda oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı İşlem Teminatının tümünü kaybedebileceğini kabul eder. Bu nedenle Yatırımcı, Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak, bu bilgiler ışığında karar verdiğini ve yaptığı işlemler nedeniyle her ne nam altında olursa olsun Ata Yatırım dan herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul, ve beyan eder Yatırımcı, işbu Sözleşme yi akdettiği sırada kendisine Ata Yatırım tarafından sunulan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formunu okuduğunu ve imzaladığını ayrıca bir örneğinin kendisine verildiğini kabul eder. Yatırımcı nın imzalamış olduğu bu Risk Bildirim Formu, işbu Sözleşme nin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasıdır Yatırımcı kendisi tarafından verilen ve Ata Yatırım tarafından gerçekleştirilen Alım- Satım Emirlerinin sonucunda kar etmesi halinde Ata Yatırım ın zarar edebileceğini, zarar etmesi halinde ise Ata Yatırım ın kar edebileceğini kabul eder. ALIM-SATIM EMİRLERİ TÜR VE YÖNTEMLERİ Madde 6. İşbu Sözleşme de yer alan; 6.1. Alım-Satım Emirleri nde geçerli olacak fiyatlar Kurul tebliğ, ilke ve düzenlemelerine aykırı olmamak kaydı ile piyasanın genel işleyiş ve kuralları uyarınca Ata Yatırım tarafından belirlenen fiyatlardır Yatırımcı, kaldıraçlı bir üründe Uzun Pozisyon sahibi iken tümüyle aynı özellikleri taşıyan aynı kaldıraçlı üründe Kısa Pozisyon alınmasına veya Kısa Pozisyon sahibi iken aynı - 3 -

4 kaldıraçlı üründe Uzun Pozisyon alınmasına sebep olacak şekilde Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapması durumunda, Kısa ve Uzun Pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Yatırımcı üzerinde birleşmiş olarak kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek sona ereceğini, Ters İşlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde, Açık Pozisyonlar ın bu tutarda kapatılacağını, Ata Yatırım tarafından re sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında Yatırımcı nın izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, bunun dışında, kaldıraçlı ürünlerden doğan hak ve yükümlülüklerinin başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Ata Yatırım Yatırımcı ya bilgi vermek kaydı ile Ters İşlem kurallarını 6.2 maddesinde tanımlanandan farklı şekilde düzenleyebilir, kapatma emri verilmeksizin alınan Kısa ve Uzun Pozisyonlarda karşılıklı netleştirme yapmayabilir. 6.4 Yatırımcı, Ata Yatırım tarafından belirlenen süreler içerisinde İşlem Kanallarına emir iletebilir. Yatırımcı Ata Yatırımın ulusal ve/veya uluslararsı piyasaların tatil olduğu günlerde Alım-Satım Emri kabul etmeyebileceğini,yaz saati uygulaması gibi değişiklikler nedeni ile Alım-Satım Emri iletim saatlerinde değişiklik yapabileceğini kabul eder.yatırımcı Ata Yatırım ın diğer ülke piyasalarındaki çalışma saatlerine uygun olarak çalışacağını kabul eder. İŞLEM TEMİNATLARI NA VE RİSK SEVİYELERİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 7. İşbu Sözleşme de yer alan; 7.1. Yatırımcı, Alım-Satım Emri vermek için gerekli, İşlem Teminatı nı Yatırım Hesabı na yatırmak ile yükümlüdür. İşlem Teminatı nın mevcut olmaması halinde Ata Yatırım, Alım- Satım Emri verilmesine izin vermeyecektir Risk Seviyeleri, İşlem Teminatları nın düşebileceği alt düzeyi belirlemektedir ve günlük fiyat hareketleri karşısında Ata Yatırım tarafından en iyi şekilde takip edilecektir. Yatırımcı, Açık Pozisyon un devamı süresince, gelinen Risk Seviyeleri konusunda Ata Yatırım tarafından en seri bildirim vasıtası ile bilgilendirilecektir. Yatırım Hesapları nın geçerli fiyatlarla güncellenmesi nedeniyle; kaldıraçlı ürünlerin değer kaybı ve/veya diğer nedenlerle İşlem Teminatı nın düştüğü her Risk Seviyesi nde alt düzeye ulaşınca Ata Yatırım, en seri bildirim vasıtası ile Yatırımcı ya Teminat Tamamlama Çağrısı yapacaktır. İşlem Teminatı nın değişik Risk Seviyeleri nde gönderilen uyarılara rağmen alt teminat seviyesine düşmesi durumunda, Ata Yatırım, Yatırımcı nın yeni Kaldıraçlı Alım- Satım Emri taleplerini kabul etmeyecek olup, Yatırımcı nın pozisyonlarını kapatma ve gerektiği durumlarda bekleyen pasif Alım-Satım Emirleri ni önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. Yatırımcı, bu durum nedeniyle doğabilecek olan herhangi bir zarar ya da ziyanı nedeniyle Ata Yatırım'ın sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder İşlem Teminatı tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar Kurul düzenlemelerine uygun olarak Ata Yatırım tarafından belirlenir. Ata Yatırım, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı İşlem Teminatı belirleyebilir, ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir. Bu gerekçe ile Yatırımcı, teminat tutar ve oranlarında Ata Yatırım tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Ata Yatırım ın farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu İşlem Teminatı nın ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını kabul eder. Yatırımcı, bahsi geçen taahhüdünü yerine getirinceye kadar Ata Yatırım Alım- Satım Emri kabul etmeme hakkına sahiptir

5 7.4. Yatırımcı, Yatırım Hesabı ndan Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapmak üzere ilave teminat göndermek istemesi durumunda Ata Yatırım ı TSİ ile en geç saat 17:00 ye kadar bilgilendirecektir. Yatırımcı nın Yatırım Hesabı nda bakiye bulunması durumunda Ata Yatırım, Yatırımcı nın yazılı-imzalı talimatına istinaden ilave teminat için gereken miktarı tahsil ederek Kurul düzenlemesine uygun şekilde belirlenen kuruluşa gönderecektir. Yatırım Hesabı nda bakiye bulunması ama bunun Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapmak üzere kullanılacağının yazılı-imzalı talimatla bildirilmemiş olmasının sorumluluğu Yatırımcı nın kendisinde olup, Ata Yatırım bundan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca Yatırımcı nın yazılı talimat vermiş olmasına rağmen Yatırım Hesabı nda bakiye bulunmadığı hallerde sadece yazılı talimata istinaden Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapılmayacak ve Ata Yatırım bundan sorumlu olmayacaktır. TEMERRÜT Madde 8. İşbu Sözleşme de yer alan; 8.1. Yatırımcı, işbu Sözleşme de belirtilen herhangi bir yükümlülüğünü, belirtilen süre ve şekillerde yerine getirmediği takdirde; başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul ve beyan eder Yatırımcı, Ata Yatırım ın Yatırımcı nın Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler i nedeniyle temerrüde düştüğü hallerde, Ata Yatırım a taraflar arasında imzalanmış olan Yatırım Hesabı Sözleşmesinin 13. maddesi ile belirlenen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve beyan eder. Yatırımcı temerrüt faizi dışında, Ata Yatırım ın temerrüt nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu her türlü ceza, komisyon ve sair doğmuş ya da doğacak her türlü zarar ve ziyanını, herhangi bir mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın, Yatırımcı dan talep ve tahsil edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. ATA YATIRIM IN YETKİLERİ Madde 9. İşbu Sözleşme de yer alan; 9.1. Yatırımcı, teminat tamamlamaya ilişkin yükümlülüklerini teminat tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyerek temerrüde düştüğü ve Ata Yatırım ın alacağının muaccel hale geldiği hallerde Ata Yatırım, Yatırım Hesabı na ait Açık Pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar likidite edebilecektir. Yatırım Hesabı na ait pozisyonların kapatılmasından sonra da temerrüdün kapatılamaması durumunda, Yatırımcı dan açığı derhal tamamlaması istenir. İlgili açığın Yatırımcı tarafından tamamlanmaması halinde Ata Yatırım, alacağın muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Yatırım Hesabı ndaki/hesapları ndaki her tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu nun takas hükümleri ile Medeni Kanun un rehin ve/veya hapis hakkını kullanacaktır Ata Yatırım, mevzuat hükümleri uyarınca veya işbu Sözleşme gereğince yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyen Yatırımcı dan, riskin artmasına yol açacak şekilde yeni Alım-Satım Emri kabul etmeyebilir Ata Yatırım ın Yatırım Hesabı nı kısmen ya da tamamen kapatması halinde, geçmiş Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri ve mevcut durum ile ilgili her türlü incelemeyi yapmış olduğu noktasından hareketle; söz konusu Yatırım Hesabı nın kapatıldığı tarih itibariyle Yatırımcı, Ata Yatırım tarafından düzenlenmiş olan hesap durumundaki malvarlığı ile ilgili herhangi bir itirazı olmayacağını ve söz konusu tarihe kadar Ata Yatırım nezdinde gerçekleşen alım-satım, virman, nakit giriş çıkışı, menkul kıymet teslim ve tesellüm vb. tüm - 5 -

6 işlemlerden ötürü Ata Yatırım ı ibra etmiş sayılacağını gayrıkabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder. YATIRIMCI YA AİT İŞLEM TEMİNATININ DEĞERLENDİRİLME ESASLARI Madde 10. Yatırımcı, Yatırım Hesabına bu sözleşme kapsamında göndereceği İşlem Teminatının yalnızca Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerinde kulanılmak üzere kabul edildiğini ve bu teminatın Ata Yatırım tarafından nemalandırılmayacağını kabul ve beyan eder. TAŞIMA MALİYETİ / KAZANCI Madde 11. Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık pozisyonların taşıma maliyetleri / kazançları ( Swap Points ) ortaya çıkar. Taşıma maliyetleri / kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet / kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre yatırmcı hesabına günlük olarak yansıtılır. Swap Point faiz oranları söz konusu işlemin gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurtdışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Ata Yatırım tarafından belirlenir. ATA YATIRIM A ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYON TESPİTİ VE ÖDENME ESASLARI Madde 12. İşbu Sözleşme de yer alan; Yatırımcı, her Alım-Satım Emri için Ata Yatırım tarafından belirlenecek olan komisyonu ( Komisyon ), hizmet bedellerini ve vergileri Ata Yatırım'a ödemekle yükümlüdür. Ata Yatırım, söz konusu Komisyon, hizmet bedelleri ve vergilerin tahsilini Yatırımcı nın Hesabı ndan ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Ata Yatırım, yazılı olarak Yatırımcıya bildirmek kaydı ile Komisyon oranını tek taraflı olarak değiştirebilir. Ayrıca Yatırımcı, ilgili vergilendirme koşullarına uyacağını ve vergi ödemelerini yapacağını kabul, eder İşbu Sözleşme den veya Sözleşme kapsamındaki Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler inden doğacak her türlü vergi ödemesi, bunların beyanı, resim ve harç ödemesi Yatırımcı nın sorumluluğu altındadır. ATA YATIRIM IN HAKLARI Madde 13. İşbu Sözleşme de yer alan; Ata Yatırım, Yatırımcı nın Alım-Satım Emirleri ve Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler ine nedenini Yatırımcı ya bildirmek kaydı ile sınır koyma hakkını saklı tutar Ata Yatırım, zorunlu durumlarda Yatırımcı ya haber vermeksizin veri yayınına ve Alım-Satım Emri alımına geçici süre için ara verebilir veya durdurabilir Ata Yatırım, Yatırımcı ya hiçbir şekil ve surette ön ihbar veya ihtarda bulunmaksızın İşlem Kanallarında her zaman değişiklikler yapabilir. Yatırımcı, bunun işbu Sözleşme nin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Ata Yatırım, Yatırımcı tarafından kendisine yanlış, hatalı, eksik bilgi verildiğinin, suiistimalde bulunduğu, SPK, İMKB, VOB ve sair yetkili kuruluşların kural, talimat ve kararlarına aykırı hareket ettiği, gerçek dışı ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulunulduğunun - 6 -

7 tespiti halinde, işbu Sözleşme yi hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir Yatırımcı nın Yatırım Hesabı ile ilgili olarak, hesabına haciz, ihtiyati haciz, tedbir vb, yasal yaptırımlar uygulanması, kısıtlanması veya iflas etmesi durumunda Ata Yatırım, Risk Seviyeleri ne ulaşılmamış, Teminat Tamamlama Çağrısı yapılmamış olsa bile, tüm pozisyonları tek taraflı olarak kapatmaya yetkilidir. ATA YATIRIM IN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR Madde 14. İşbu Sözleşme de yer alan; Ata Yatırım, ancak Yatırım Hesabı nda yeterli İşlem Teminatı olan Yatırımcı nın Alım- Satım Emirleri ni kabul eder Yatırımcı nın Alım-Satım Emirlerinin,Ata Yatırım ın elinde ya da kontrolünde olmayan nedenlerden dolayı, kusuru veya kastı olmaksızın yerine getirilememiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı, Ata Yatırım ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır Ata Yatırım, kendisinden kaynaklanmayacak nedenlerle ve/veya Yatırımcı nın iletişim sistemlerindeki ve münhasır donanım ve yazılımlarındaki herhangi bir teknik sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle veri alamaması, hatalı veri alması, Alım-Satım Emri verememesi veya hatalı Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi gerçekleştirilmesi durumlarında sorumlu değildir Yatırımcı nın İşlem Kanalları nı kullanarak Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapabilmesi için öncelikle Ata Yatırım a başvurarak kullanıcı kodu ve şifresini alması gerekecektir. Yatırımcı nın sahip olduğu kullanıcı kodu ile şifrenin korunmasının sorumluluğu ve her türlü riski kendisine ait olup, Ata Yatırım ın bunların korunması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ata Yatırım, unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan şifrelerden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından hiçbir şekilde mesul değildir. Bu şekilde kullanılmış olan şifrelerin bütün maddi ve cezai sorumluluğu Yatırımcı ya aittir. Belirlenmiş olan şifrenin kaybedilmesi, unutulması veya çalınması durumunda ve ayrıca Yatırımcı nın yazılı talebi halinde Ata Yatırım, Yatırımcı ya yeni bir şifre belirlemek imkanı verecektir. Şifre kaybı halinde ve Yatırımcı nın yazılı beyanını takiben Ata Yatırım ilgili Yatırım Hesabı na derhal blokaj koyma hak ve yetkisine sahiptir. Yatırımcı, Ata Yatırım ın, Türkiye de ve / veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar; Ata Yatırım ın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları yada bunlardan farklı olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar yada sebebler nedeniyle, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bundan dolayı Yatırımcı ya karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder Ata Yatırım, Yatırımcı ya sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle İşlem Kanalları vasıtası ile sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında - 7 -

8 farklılıklar oluşabilecektir. Yatırımcı, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Ata Yatırıma kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Ata Yatırım ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder. YATIRIMCI NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 15. İşbu Sözleşme de yer alan; Yatırımcı, İşlem Kanallarını sadece kendisi kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez Yatırımcı her ne saik ile ve yöntemle olursa olsun Ata Yatırım tarafından işbu Sözleşme gereği sağlanan bilgileri, Yüzeysel Datayı ve diğer verileri elektronik ortamda, basılı olarak ve sair yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edemez, bu yöndeki eylemlere izin veremez Ata Yatırım, İşlem Kanalları için Yatırımcı dan ücret ve/veya komisyon talep edebilir. Yatırımcı, İşlem Kanalları nı için talep edilebilecek ücret ve/veya komisyonların Ata Yatırım tarafından Yatırım Hesabı ndan tahsil edileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, özel bir veri satın almak istemesi durumunda, bu veriyle ilgili işlem yapmayacak olsa dahi bu özel verinin ücretini ödeyecektir Yatırımcı, İşlem Kanalları nda yapılabilecek her türlü değişikliğin kendisine yansıtılabileceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder Yatırımcı, işbu sözleşme kapsamında faydalanacağı İşlem Kanallarını hiçbir şekilde ve surette üçüncü şahısların, Ata Yatırım ile aynı ya da benzer faaliyetler gösteren kurum veya şirketlerin kullanımına sunamaz. Aksi halde Ata Yatırım ın doğabilecek her türlü zarar ve ziyanı Yatırımcı tarafından tazmin edilecektir Yatırımcı, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilerin İşlem Kanalları nı kullanımı nedeniyle uğrayabileceği (her türlü doğrudan veya dolaylı, maddi ve manevi zararlar, kar mahrumiyeti vs.) her türlü zarardan hiçbir şekilde Ata Yatırım ı sorumlu tutamaz ve bunlara ilişkin olarak Ata Yatırım dan hiçbir talepte bulunamaz Yatırımcı, İşlem Kanalları nı kullanarak elde ettiği kayıtları ve kayıtların kullanımını kendi rızası ile yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile İşlem Kanalları nı kullanırken oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, İşlem Kanalları nın kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ata Yatırım ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Ata Yatırım dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücü kabul, beyan ve taahhüt eder Yatırımcı işbu sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerince, Yatırımcı tarafından alınmış, hesabında ya da yurtiçi ve yurtdışında kurulu saklamacı kuruluşlar nezdinde saklanmakta olan menkul kıymetler üzerinde, Ata Yatırım ın, öncelikli ve birinci sırada olmak üzere, rehin hakkı olduğunu kabul ve beyan eder

9 SÖZLEŞME NİN SÜRESİ Madde 16. İşbu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan herhangi biri tek taraflı olarak sözleşmeyi dilediği zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Sözleşme nin sona ermesi için Taraflar ın 5 iş günü öncesinden diğer tarafa mevzuata uygun olarak yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirim süresi sonunda tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan borçlarını ifa etmesi neticesinde sözleşme sona erecektir. Ata Yatırım, Sermaye Piyasası Mevzuat ve teamülleri dışında hareket eden, hesabına haciz, ihtiyati haciz, tedbir vb, yasal yaptırımlar uygulanan, kısıtlanan veya iflas eden Yatırımcısına, hizmet vermeyi reddedebilir, Sözleşmesini derhal, ihbara gerek kalmaksızın feshedebilir, bu durumda Ata Yatırım ın tüm alacağı muaccel hale gelecek olup, Ata Yatırım tüm alacağını herhangi bir bildirime gerek duymaksızın tahsil edebilir yasal yollara başvurabilir. Sözleşme nin feshi halinde Yatırımcı nın sahip olduğu İşlem Teminatları tüm pozisyonların kapatılmasını takiben en geç iki gün içerisinde mislen Yatırımcı ya iade edilecektir. DEĞİŞİKLİK Madde 18. Ata Yatırım, işbu sözleşmedeki hükümlerini ya da bu sözleşmede yer alan oran ve bedelleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Ata Yatırım sözleşme değişikliğini iadeli taahhütlü posta yoluyla, Yatırımcı ya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yatırımcı; bildirimin, sözleşme gereği bilinen tebligat adresine gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içinde itirazını yazılı olarak bildirmediği takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Değişiklikleri Yatırımcı nın kabul etmemesi halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakları saklıdır. DELİL ANLAŞMASI Madde 19. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, Kurul un konuya ilişkin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla; Ata Yatırım'ın, mevzuat ve usule uygun tutulmuş belge, defter ve kayıtlarının kesin delil teşkil edeceği konusunda taraflar anlaşmışlardır. SÖZLEŞME NİN BAŞLAMASI Madde 20. İşbu Sözleşme taraflarca karşılıklı olarak imzalanması ile birlikte yürürlüğe girecektir. Yatırımcının hesabını aktif olarak kullanabilmesi ve Ata Yatırım nezdinde işlem yapabilmesi için, Ata Yatırım'ın Yatırımcı tarafından verilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu tesbit etmesi gereklidir. Yatırımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması halinde Ata Yatırım Yatırımcının tüm işlemlerini durdurarak sözleşmeyi tek taraflı beyanı ile fesh edebilir. UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 21. Taraflar arasında yapılacak işlemlerde sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde; öncelikle işbu sözleşme, işbu sözleşmede hüküm ve düzenleme bulunmaması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun bu - 9 -

10 kanuna dayanarak çıkardığı ve çıkaracağı tebliğ hükümleri ve Kurul ilke kararları, İMKB ve Saklamacı Kuruluşların ilke ve kuralları, mevzuat hükümleri TTK ve BK hükümleri ile ülkemiz sermaye piyasaları sektöründe genel kabul görmüş uygulamalar esas alınacaktır. Yatırımcı ve Ata Yatırım; Sermaye Piyasası Kanunu ile bu konuyu düzenleyen diğer mevzuat hükümlerine, yürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. Bu sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz. HAKEM SÖZLEŞMESİ Madde 22. Taraflar işbu Sözleşme den doğacak bütün anlaşmazlıkların Taraflar ca seçilecek hakemler ve bu hakemler tarafından seçilecek bir bağımsız hakemden oluşacak üç kişilik hakem heyeti tarafından karara bağlanacağını gayrıkabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Anlaşmazlık halinde uyuşmazlığı hakeme götüren tarafın kendi hakemini yazılı olarak diğer tarafa bildirmesini müteakiben karşı taraf 7 (yedi) gün içerisinde kendi hakemini seçerek diğer tarafa bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde hakemini bildirmez ise; diğer taraf İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri'nden herhangi birine başvurarak karşı tarafın hakeminin seçilmesini ister. Her iki hakem seçildikleri tarihi izleyen 6 iş günü içinde toplanarak üçüncü tarafsız hakemi seçerler. Üç hakemden birisinin hukukçu olması zorunludur. Üçüncü tarafsız hakemin seçiminde Taraflar (taraf hakemleri) anlaşamazlar ise üçüncü tarafsız hakemin aynı şekilde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri'nden herhangi biri tarafın seçilmesini isterler. Üçüncü hakem seçildikten veya tayin edildikten sonra 6 iş günü içerisinde ilk toplantı yapılır. Hakem heyetine üçüncü hakem başkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 30 gün içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre Taraflar ın anlaşmasıyla uzatılabilir. Hakem kararları hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili yasa hükümleri uygulanır. Taraflar hakem masraflarını yarı yarıya depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf masrafların tamamını öder. Hakem kararları kesin olup ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda gösterilen nedenler dolayısıyla temyizi kabildir. Taraflar, anlaşmazlığın karara bağlanmasında Türk Mevzuatı'nın ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun hakem ile ilgili hükümlerinin uygulanacağını gayrıkabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederler. TEBLİGAT ADRESİ Madde 23. Taraflar, tüm tebligatları için işbu sözleşmenin taraflar başlığı altındaki adlarının/unvanlarının yanında yazılı adreslerini yasal ikametgah adres olarak kabul ettiklerini beyan ile işbu sözleşmenin imzalanmasından sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeli taahhütlü posta yoluyla bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde, bu adreslere yapılacak olan tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yatırımcı ya yapılmış olan tebliğler, bildirimi yapılmış olan hesap durumu açısından İ.İ.K. Madde 68/b hükmünde belge niteliğinde kabul edilecektir. SÖZLEŞME NİN İFA YERİ Madde 24. İşbu sözleşme nedeniyle doğmuş/doğacak tüm hak, borç ve yükümlülüklerin ifa yeri Ata Yatırım merkezinin bulunduğu İstanbul'dur

11 KISMÎ HÜKÜMSÜZLÜK, HAKLARIN KULLANIMI Madde 25. Bu Sözleşme nin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde bu hükümsüzlük Sözleşme nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Tarafların işbu Sözleşme den doğan haklarından bazılarını veya bir kısmını Sözleşme süresi boyunca kullanmamış olması bu haklardan kısmen veya tamamen feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. Bu sözleşme, sayfa üzerine yazılı müteselsil sıra numarası altında; toplam 2 nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası Ata Yatırım, diğer nüshası Yatırımcı ya ait olmak üzere, taraflarca okunup, bütün hükümleriyle kabul ve taahhüt olunarak imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde taraflar arasında tanzim edilmiş Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU (Bu form, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ in 12. Maddesi Gereğince

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı