KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No: 109, Kat: 11, Atakule, Beşiktaş, İstanbul adresinde yerleşik (Bundan böyle "Ata Yatırım" veya "Aracı Kurum" olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta..... adresinde yerleşik, aşağıda kısaca Yatırımcı veya Müşteri olarak anılacak olan dır. (Ata Yatırım ve Yatırımcı birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.) SÖZLEŞME NİN AMACI VE KONUSU Madde 2. İşbu Sözleşme; Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak tarif edilmiş veya tarif edilecek olan döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçlı kaldıraçlı alım satım emirlerinin Ata Yatırım tarafından sunulacak İşlem Kanalları üzerinden yine Ata Yatırım tarafından doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi sırasında uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile Taraflar ı bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri içermektedir. Müşteri işbu sözleşme kapsamında verdiği tüm belge ve bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri nin kimliğini tespit için Ata Yatırım gerekli özeni gösterecektir. Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılacaktır. TANIMLAR Madde 3. İşbu Sözleşme de yer alan; Kanun: 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, Yatırım Hesabı/Yatırım Hesapları: Mevzuata uygun olarak, mevcut veya ileride mevcut olacak olan Kaldıraçlı Alım-Satım işlemlerine ilişkin, Yatırımcı nın Ata Yatırım nezdinde açılan her türlü hesabını, Yatırımcı: Ata Yatırım nezdinde Yatırım Hesabı sahibi olan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, Yetkili Kuruluş: Kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilmiş aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık şirketlerini - 1 -

2 Kaldıraç Oranı: İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren, ve bu sözleşmenin Ek- 3 inde belirlenen oranı Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi/İşlemleri : Yatırılan teminat tutarı karşılığında her türlü döviz mal kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemlerini İşlem Teminatı /Teminatları : Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi yapabilmek için, yatırılması gereken ve sadece nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz yada Kurulun öngöreceği diğer nakit ve menkul kıymetler olarak kabul edilebilecek teminatları Alım-Satım Emri/Emirleri: Yatırımcı nın, İşlem Kanallarını kullanarak Ata Yatırım a yaptığı bildirimi, Risk Seviyesi/Seviyeleri: Ata Yatırım tarafından uygulanacak ve İşlem Teminatı nın düşebileceği alt seviyeyi belirleyen, bir veya birden fazla kademede tespit edilebilecek oranları, Açık Pozisyon: Ters işlem veya kapatma emri ile kapatılmamış pozisyonları İşlem Kanalları: Yatırımcının işbu sözleşme kapsamında Alım-Satım Emirlerini elektronik ortamda, internet ortamında, interaktif ortamda, telefon, faks, kurulan programlar ve benzeri diğer iletişim araçları ve Ata Yatırım tarafından kabul edilmesi kaydıyla Kurul un onay verdiği sair kanallardan sözlü ve/veya yazılı iletilmesini sağlayacak uygulamayı, ifade eder. KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMİ YAPILMASINA VE ALIM-SATIM EMİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 4. İşbu Sözleşme de yer alan; 4.1. Yatırımcı, talep etmesi ve Ata Yatırım ın uygun görmesi durumunda, Alım-Satım Emri iletebilecek ve Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi gerçekleştirebilecektir. Alım-Satım Emirleri, genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir Yatırımcı Yatırım Hesabı nda İşlem Teminatı nın mevcut olması halinde Alım-Satım Emri verebilir. Ata Yatırım, İşlem Teminatı nın bulunmadığı durumlarda Alım-Satım Emri nin alınmamasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Yatırım Hesabı nda, Kaldıraçlı Alım-Satım işleminin Yatırımcı tarafından ya da otomatik olarak sonlandırıldığı anda, söz konusu işleme konu olan İşlem Teminatının para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan bir Kar-Zarar oluşması durumunda, bu tutar Yatırımcı nın onayına gerek olmaksızın İşlem Teminatının baz alındığı para birime dönüştürülecektir. Para biriminin otomatik dönüştürülmesinde İşlem Kanalları üzerinde oluşan anlık fiyatlar kullanılacaktır. Yatırımcı, piyasada kabul gören fiyatlar kullanılarak yapılan dönüşüm işlemlerinde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ata Yatırım, Yatırımcının döviz kur hareketleri nedeniyle doğacak zararlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Ata Yatırım, Yatırımcı tarafından iletilen sözlü Alım-Satım Emirleri nde, emir veren kişiden şüphe duyduğu takdirde ek bilgiler vermesini ve/veya söz konusu Alım-Satım Emri için yazılı ve/veya sözlü teyit isteyebilir. Ata Yatırım, hile, sahtecilik vb. eylemlerin - 2 -

3 sonuçlarından, İşlem Kanalları nın işlememesinden ve/veya arızalanmasından, Alım-Satım Emri nin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından kusuru veya kastının olduğu durumlar hariç sorumlu değildir. Ata Yatırım a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Ata Yatırım ın sorumluluğu Yatırımcı nın doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlar ile sınırlıdır Ata Yatırım, Yatırımcı nın vereceği Alım-Satım Emirleri ni, neden göstermek şartı ile, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahiptir Yatırımcı hata, kusur ve kötüniyeti neticesinde veya İşlem Teminatı olmaksızın ya da yeterli İşlem Teminatı olmaksızın yapmış olduğu Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri neticesinde doğan Ata Yatırım zararını derhal ve nakten ödemek zorundadır Ata Yatırım, verilen Alım-Satım Emirleri nin İşlem Kanallarında sunulan anlık fiyatlardan gerçekleştirileceğini garanti edemez. Yatırıncının anlık Alım-Satım Emirleri neticesinde oluşacak fiyat farkından doğabilecek kar ya da zarar tamamen yatırımcıya ait olup, Ata Yatırım sorumlu tutulamaz. YATIRIMCI NIN RİSKLERİ VE KÂR/ZARARI Madde 5. İşbu Sözleşme de yer alan; 5.1. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri, Yatırımcı tarafından kendi hesabına yerine getirildiğinden bu işlemlerden doğan kar ve zarar tamamen Yatırımcı ya aittir Yatırımcı, gerçekleştireceği Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler i sonucunda bu işlemlerin doğası gereği, kar elde edebileceği gibi zarar da edebileceğini, işlemlerin çeşitli oranlarda riske tabi olduğunu, piyasalarda oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı İşlem Teminatının tümünü kaybedebileceğini kabul eder. Bu nedenle Yatırımcı, Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak, bu bilgiler ışığında karar verdiğini ve yaptığı işlemler nedeniyle her ne nam altında olursa olsun Ata Yatırım dan herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul, ve beyan eder Yatırımcı, işbu Sözleşme yi akdettiği sırada kendisine Ata Yatırım tarafından sunulan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formunu okuduğunu ve imzaladığını ayrıca bir örneğinin kendisine verildiğini kabul eder. Yatırımcı nın imzalamış olduğu bu Risk Bildirim Formu, işbu Sözleşme nin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasıdır Yatırımcı kendisi tarafından verilen ve Ata Yatırım tarafından gerçekleştirilen Alım- Satım Emirlerinin sonucunda kar etmesi halinde Ata Yatırım ın zarar edebileceğini, zarar etmesi halinde ise Ata Yatırım ın kar edebileceğini kabul eder. ALIM-SATIM EMİRLERİ TÜR VE YÖNTEMLERİ Madde 6. İşbu Sözleşme de yer alan; 6.1. Alım-Satım Emirleri nde geçerli olacak fiyatlar Kurul tebliğ, ilke ve düzenlemelerine aykırı olmamak kaydı ile piyasanın genel işleyiş ve kuralları uyarınca Ata Yatırım tarafından belirlenen fiyatlardır Yatırımcı, kaldıraçlı bir üründe Uzun Pozisyon sahibi iken tümüyle aynı özellikleri taşıyan aynı kaldıraçlı üründe Kısa Pozisyon alınmasına veya Kısa Pozisyon sahibi iken aynı - 3 -

4 kaldıraçlı üründe Uzun Pozisyon alınmasına sebep olacak şekilde Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapması durumunda, Kısa ve Uzun Pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Yatırımcı üzerinde birleşmiş olarak kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek sona ereceğini, Ters İşlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde, Açık Pozisyonlar ın bu tutarda kapatılacağını, Ata Yatırım tarafından re sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında Yatırımcı nın izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, bunun dışında, kaldıraçlı ürünlerden doğan hak ve yükümlülüklerinin başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Ata Yatırım Yatırımcı ya bilgi vermek kaydı ile Ters İşlem kurallarını 6.2 maddesinde tanımlanandan farklı şekilde düzenleyebilir, kapatma emri verilmeksizin alınan Kısa ve Uzun Pozisyonlarda karşılıklı netleştirme yapmayabilir. 6.4 Yatırımcı, Ata Yatırım tarafından belirlenen süreler içerisinde İşlem Kanallarına emir iletebilir. Yatırımcı Ata Yatırımın ulusal ve/veya uluslararsı piyasaların tatil olduğu günlerde Alım-Satım Emri kabul etmeyebileceğini,yaz saati uygulaması gibi değişiklikler nedeni ile Alım-Satım Emri iletim saatlerinde değişiklik yapabileceğini kabul eder.yatırımcı Ata Yatırım ın diğer ülke piyasalarındaki çalışma saatlerine uygun olarak çalışacağını kabul eder. İŞLEM TEMİNATLARI NA VE RİSK SEVİYELERİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 7. İşbu Sözleşme de yer alan; 7.1. Yatırımcı, Alım-Satım Emri vermek için gerekli, İşlem Teminatı nı Yatırım Hesabı na yatırmak ile yükümlüdür. İşlem Teminatı nın mevcut olmaması halinde Ata Yatırım, Alım- Satım Emri verilmesine izin vermeyecektir Risk Seviyeleri, İşlem Teminatları nın düşebileceği alt düzeyi belirlemektedir ve günlük fiyat hareketleri karşısında Ata Yatırım tarafından en iyi şekilde takip edilecektir. Yatırımcı, Açık Pozisyon un devamı süresince, gelinen Risk Seviyeleri konusunda Ata Yatırım tarafından en seri bildirim vasıtası ile bilgilendirilecektir. Yatırım Hesapları nın geçerli fiyatlarla güncellenmesi nedeniyle; kaldıraçlı ürünlerin değer kaybı ve/veya diğer nedenlerle İşlem Teminatı nın düştüğü her Risk Seviyesi nde alt düzeye ulaşınca Ata Yatırım, en seri bildirim vasıtası ile Yatırımcı ya Teminat Tamamlama Çağrısı yapacaktır. İşlem Teminatı nın değişik Risk Seviyeleri nde gönderilen uyarılara rağmen alt teminat seviyesine düşmesi durumunda, Ata Yatırım, Yatırımcı nın yeni Kaldıraçlı Alım- Satım Emri taleplerini kabul etmeyecek olup, Yatırımcı nın pozisyonlarını kapatma ve gerektiği durumlarda bekleyen pasif Alım-Satım Emirleri ni önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. Yatırımcı, bu durum nedeniyle doğabilecek olan herhangi bir zarar ya da ziyanı nedeniyle Ata Yatırım'ın sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder İşlem Teminatı tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar Kurul düzenlemelerine uygun olarak Ata Yatırım tarafından belirlenir. Ata Yatırım, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı İşlem Teminatı belirleyebilir, ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir. Bu gerekçe ile Yatırımcı, teminat tutar ve oranlarında Ata Yatırım tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Ata Yatırım ın farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu İşlem Teminatı nın ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını kabul eder. Yatırımcı, bahsi geçen taahhüdünü yerine getirinceye kadar Ata Yatırım Alım- Satım Emri kabul etmeme hakkına sahiptir

5 7.4. Yatırımcı, Yatırım Hesabı ndan Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapmak üzere ilave teminat göndermek istemesi durumunda Ata Yatırım ı TSİ ile en geç saat 17:00 ye kadar bilgilendirecektir. Yatırımcı nın Yatırım Hesabı nda bakiye bulunması durumunda Ata Yatırım, Yatırımcı nın yazılı-imzalı talimatına istinaden ilave teminat için gereken miktarı tahsil ederek Kurul düzenlemesine uygun şekilde belirlenen kuruluşa gönderecektir. Yatırım Hesabı nda bakiye bulunması ama bunun Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapmak üzere kullanılacağının yazılı-imzalı talimatla bildirilmemiş olmasının sorumluluğu Yatırımcı nın kendisinde olup, Ata Yatırım bundan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca Yatırımcı nın yazılı talimat vermiş olmasına rağmen Yatırım Hesabı nda bakiye bulunmadığı hallerde sadece yazılı talimata istinaden Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapılmayacak ve Ata Yatırım bundan sorumlu olmayacaktır. TEMERRÜT Madde 8. İşbu Sözleşme de yer alan; 8.1. Yatırımcı, işbu Sözleşme de belirtilen herhangi bir yükümlülüğünü, belirtilen süre ve şekillerde yerine getirmediği takdirde; başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul ve beyan eder Yatırımcı, Ata Yatırım ın Yatırımcı nın Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler i nedeniyle temerrüde düştüğü hallerde, Ata Yatırım a taraflar arasında imzalanmış olan Yatırım Hesabı Sözleşmesinin 13. maddesi ile belirlenen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve beyan eder. Yatırımcı temerrüt faizi dışında, Ata Yatırım ın temerrüt nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu her türlü ceza, komisyon ve sair doğmuş ya da doğacak her türlü zarar ve ziyanını, herhangi bir mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın, Yatırımcı dan talep ve tahsil edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. ATA YATIRIM IN YETKİLERİ Madde 9. İşbu Sözleşme de yer alan; 9.1. Yatırımcı, teminat tamamlamaya ilişkin yükümlülüklerini teminat tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyerek temerrüde düştüğü ve Ata Yatırım ın alacağının muaccel hale geldiği hallerde Ata Yatırım, Yatırım Hesabı na ait Açık Pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar likidite edebilecektir. Yatırım Hesabı na ait pozisyonların kapatılmasından sonra da temerrüdün kapatılamaması durumunda, Yatırımcı dan açığı derhal tamamlaması istenir. İlgili açığın Yatırımcı tarafından tamamlanmaması halinde Ata Yatırım, alacağın muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Yatırım Hesabı ndaki/hesapları ndaki her tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu nun takas hükümleri ile Medeni Kanun un rehin ve/veya hapis hakkını kullanacaktır Ata Yatırım, mevzuat hükümleri uyarınca veya işbu Sözleşme gereğince yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyen Yatırımcı dan, riskin artmasına yol açacak şekilde yeni Alım-Satım Emri kabul etmeyebilir Ata Yatırım ın Yatırım Hesabı nı kısmen ya da tamamen kapatması halinde, geçmiş Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri ve mevcut durum ile ilgili her türlü incelemeyi yapmış olduğu noktasından hareketle; söz konusu Yatırım Hesabı nın kapatıldığı tarih itibariyle Yatırımcı, Ata Yatırım tarafından düzenlenmiş olan hesap durumundaki malvarlığı ile ilgili herhangi bir itirazı olmayacağını ve söz konusu tarihe kadar Ata Yatırım nezdinde gerçekleşen alım-satım, virman, nakit giriş çıkışı, menkul kıymet teslim ve tesellüm vb. tüm - 5 -

6 işlemlerden ötürü Ata Yatırım ı ibra etmiş sayılacağını gayrıkabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder. YATIRIMCI YA AİT İŞLEM TEMİNATININ DEĞERLENDİRİLME ESASLARI Madde 10. Yatırımcı, Yatırım Hesabına bu sözleşme kapsamında göndereceği İşlem Teminatının yalnızca Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerinde kulanılmak üzere kabul edildiğini ve bu teminatın Ata Yatırım tarafından nemalandırılmayacağını kabul ve beyan eder. TAŞIMA MALİYETİ / KAZANCI Madde 11. Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık pozisyonların taşıma maliyetleri / kazançları ( Swap Points ) ortaya çıkar. Taşıma maliyetleri / kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet / kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre yatırmcı hesabına günlük olarak yansıtılır. Swap Point faiz oranları söz konusu işlemin gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurtdışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Ata Yatırım tarafından belirlenir. ATA YATIRIM A ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYON TESPİTİ VE ÖDENME ESASLARI Madde 12. İşbu Sözleşme de yer alan; Yatırımcı, her Alım-Satım Emri için Ata Yatırım tarafından belirlenecek olan komisyonu ( Komisyon ), hizmet bedellerini ve vergileri Ata Yatırım'a ödemekle yükümlüdür. Ata Yatırım, söz konusu Komisyon, hizmet bedelleri ve vergilerin tahsilini Yatırımcı nın Hesabı ndan ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Ata Yatırım, yazılı olarak Yatırımcıya bildirmek kaydı ile Komisyon oranını tek taraflı olarak değiştirebilir. Ayrıca Yatırımcı, ilgili vergilendirme koşullarına uyacağını ve vergi ödemelerini yapacağını kabul, eder İşbu Sözleşme den veya Sözleşme kapsamındaki Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler inden doğacak her türlü vergi ödemesi, bunların beyanı, resim ve harç ödemesi Yatırımcı nın sorumluluğu altındadır. ATA YATIRIM IN HAKLARI Madde 13. İşbu Sözleşme de yer alan; Ata Yatırım, Yatırımcı nın Alım-Satım Emirleri ve Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler ine nedenini Yatırımcı ya bildirmek kaydı ile sınır koyma hakkını saklı tutar Ata Yatırım, zorunlu durumlarda Yatırımcı ya haber vermeksizin veri yayınına ve Alım-Satım Emri alımına geçici süre için ara verebilir veya durdurabilir Ata Yatırım, Yatırımcı ya hiçbir şekil ve surette ön ihbar veya ihtarda bulunmaksızın İşlem Kanallarında her zaman değişiklikler yapabilir. Yatırımcı, bunun işbu Sözleşme nin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Ata Yatırım, Yatırımcı tarafından kendisine yanlış, hatalı, eksik bilgi verildiğinin, suiistimalde bulunduğu, SPK, İMKB, VOB ve sair yetkili kuruluşların kural, talimat ve kararlarına aykırı hareket ettiği, gerçek dışı ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulunulduğunun - 6 -

7 tespiti halinde, işbu Sözleşme yi hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir Yatırımcı nın Yatırım Hesabı ile ilgili olarak, hesabına haciz, ihtiyati haciz, tedbir vb, yasal yaptırımlar uygulanması, kısıtlanması veya iflas etmesi durumunda Ata Yatırım, Risk Seviyeleri ne ulaşılmamış, Teminat Tamamlama Çağrısı yapılmamış olsa bile, tüm pozisyonları tek taraflı olarak kapatmaya yetkilidir. ATA YATIRIM IN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR Madde 14. İşbu Sözleşme de yer alan; Ata Yatırım, ancak Yatırım Hesabı nda yeterli İşlem Teminatı olan Yatırımcı nın Alım- Satım Emirleri ni kabul eder Yatırımcı nın Alım-Satım Emirlerinin,Ata Yatırım ın elinde ya da kontrolünde olmayan nedenlerden dolayı, kusuru veya kastı olmaksızın yerine getirilememiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı, Ata Yatırım ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır Ata Yatırım, kendisinden kaynaklanmayacak nedenlerle ve/veya Yatırımcı nın iletişim sistemlerindeki ve münhasır donanım ve yazılımlarındaki herhangi bir teknik sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle veri alamaması, hatalı veri alması, Alım-Satım Emri verememesi veya hatalı Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi gerçekleştirilmesi durumlarında sorumlu değildir Yatırımcı nın İşlem Kanalları nı kullanarak Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemi yapabilmesi için öncelikle Ata Yatırım a başvurarak kullanıcı kodu ve şifresini alması gerekecektir. Yatırımcı nın sahip olduğu kullanıcı kodu ile şifrenin korunmasının sorumluluğu ve her türlü riski kendisine ait olup, Ata Yatırım ın bunların korunması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ata Yatırım, unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan şifrelerden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından hiçbir şekilde mesul değildir. Bu şekilde kullanılmış olan şifrelerin bütün maddi ve cezai sorumluluğu Yatırımcı ya aittir. Belirlenmiş olan şifrenin kaybedilmesi, unutulması veya çalınması durumunda ve ayrıca Yatırımcı nın yazılı talebi halinde Ata Yatırım, Yatırımcı ya yeni bir şifre belirlemek imkanı verecektir. Şifre kaybı halinde ve Yatırımcı nın yazılı beyanını takiben Ata Yatırım ilgili Yatırım Hesabı na derhal blokaj koyma hak ve yetkisine sahiptir. Yatırımcı, Ata Yatırım ın, Türkiye de ve / veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar; Ata Yatırım ın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları yada bunlardan farklı olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar yada sebebler nedeniyle, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bundan dolayı Yatırımcı ya karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder Ata Yatırım, Yatırımcı ya sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle İşlem Kanalları vasıtası ile sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında - 7 -

8 farklılıklar oluşabilecektir. Yatırımcı, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Ata Yatırıma kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Ata Yatırım ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder. YATIRIMCI NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 15. İşbu Sözleşme de yer alan; Yatırımcı, İşlem Kanallarını sadece kendisi kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez Yatırımcı her ne saik ile ve yöntemle olursa olsun Ata Yatırım tarafından işbu Sözleşme gereği sağlanan bilgileri, Yüzeysel Datayı ve diğer verileri elektronik ortamda, basılı olarak ve sair yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edemez, bu yöndeki eylemlere izin veremez Ata Yatırım, İşlem Kanalları için Yatırımcı dan ücret ve/veya komisyon talep edebilir. Yatırımcı, İşlem Kanalları nı için talep edilebilecek ücret ve/veya komisyonların Ata Yatırım tarafından Yatırım Hesabı ndan tahsil edileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, özel bir veri satın almak istemesi durumunda, bu veriyle ilgili işlem yapmayacak olsa dahi bu özel verinin ücretini ödeyecektir Yatırımcı, İşlem Kanalları nda yapılabilecek her türlü değişikliğin kendisine yansıtılabileceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder Yatırımcı, işbu sözleşme kapsamında faydalanacağı İşlem Kanallarını hiçbir şekilde ve surette üçüncü şahısların, Ata Yatırım ile aynı ya da benzer faaliyetler gösteren kurum veya şirketlerin kullanımına sunamaz. Aksi halde Ata Yatırım ın doğabilecek her türlü zarar ve ziyanı Yatırımcı tarafından tazmin edilecektir Yatırımcı, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilerin İşlem Kanalları nı kullanımı nedeniyle uğrayabileceği (her türlü doğrudan veya dolaylı, maddi ve manevi zararlar, kar mahrumiyeti vs.) her türlü zarardan hiçbir şekilde Ata Yatırım ı sorumlu tutamaz ve bunlara ilişkin olarak Ata Yatırım dan hiçbir talepte bulunamaz Yatırımcı, İşlem Kanalları nı kullanarak elde ettiği kayıtları ve kayıtların kullanımını kendi rızası ile yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile İşlem Kanalları nı kullanırken oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, İşlem Kanalları nın kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ata Yatırım ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Ata Yatırım dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücü kabul, beyan ve taahhüt eder Yatırımcı işbu sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerince, Yatırımcı tarafından alınmış, hesabında ya da yurtiçi ve yurtdışında kurulu saklamacı kuruluşlar nezdinde saklanmakta olan menkul kıymetler üzerinde, Ata Yatırım ın, öncelikli ve birinci sırada olmak üzere, rehin hakkı olduğunu kabul ve beyan eder

9 SÖZLEŞME NİN SÜRESİ Madde 16. İşbu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan herhangi biri tek taraflı olarak sözleşmeyi dilediği zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Sözleşme nin sona ermesi için Taraflar ın 5 iş günü öncesinden diğer tarafa mevzuata uygun olarak yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirim süresi sonunda tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan borçlarını ifa etmesi neticesinde sözleşme sona erecektir. Ata Yatırım, Sermaye Piyasası Mevzuat ve teamülleri dışında hareket eden, hesabına haciz, ihtiyati haciz, tedbir vb, yasal yaptırımlar uygulanan, kısıtlanan veya iflas eden Yatırımcısına, hizmet vermeyi reddedebilir, Sözleşmesini derhal, ihbara gerek kalmaksızın feshedebilir, bu durumda Ata Yatırım ın tüm alacağı muaccel hale gelecek olup, Ata Yatırım tüm alacağını herhangi bir bildirime gerek duymaksızın tahsil edebilir yasal yollara başvurabilir. Sözleşme nin feshi halinde Yatırımcı nın sahip olduğu İşlem Teminatları tüm pozisyonların kapatılmasını takiben en geç iki gün içerisinde mislen Yatırımcı ya iade edilecektir. DEĞİŞİKLİK Madde 18. Ata Yatırım, işbu sözleşmedeki hükümlerini ya da bu sözleşmede yer alan oran ve bedelleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Ata Yatırım sözleşme değişikliğini iadeli taahhütlü posta yoluyla, Yatırımcı ya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yatırımcı; bildirimin, sözleşme gereği bilinen tebligat adresine gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içinde itirazını yazılı olarak bildirmediği takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Değişiklikleri Yatırımcı nın kabul etmemesi halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakları saklıdır. DELİL ANLAŞMASI Madde 19. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, Kurul un konuya ilişkin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla; Ata Yatırım'ın, mevzuat ve usule uygun tutulmuş belge, defter ve kayıtlarının kesin delil teşkil edeceği konusunda taraflar anlaşmışlardır. SÖZLEŞME NİN BAŞLAMASI Madde 20. İşbu Sözleşme taraflarca karşılıklı olarak imzalanması ile birlikte yürürlüğe girecektir. Yatırımcının hesabını aktif olarak kullanabilmesi ve Ata Yatırım nezdinde işlem yapabilmesi için, Ata Yatırım'ın Yatırımcı tarafından verilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu tesbit etmesi gereklidir. Yatırımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması halinde Ata Yatırım Yatırımcının tüm işlemlerini durdurarak sözleşmeyi tek taraflı beyanı ile fesh edebilir. UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 21. Taraflar arasında yapılacak işlemlerde sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde; öncelikle işbu sözleşme, işbu sözleşmede hüküm ve düzenleme bulunmaması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun bu - 9 -

10 kanuna dayanarak çıkardığı ve çıkaracağı tebliğ hükümleri ve Kurul ilke kararları, İMKB ve Saklamacı Kuruluşların ilke ve kuralları, mevzuat hükümleri TTK ve BK hükümleri ile ülkemiz sermaye piyasaları sektöründe genel kabul görmüş uygulamalar esas alınacaktır. Yatırımcı ve Ata Yatırım; Sermaye Piyasası Kanunu ile bu konuyu düzenleyen diğer mevzuat hükümlerine, yürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. Bu sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz. HAKEM SÖZLEŞMESİ Madde 22. Taraflar işbu Sözleşme den doğacak bütün anlaşmazlıkların Taraflar ca seçilecek hakemler ve bu hakemler tarafından seçilecek bir bağımsız hakemden oluşacak üç kişilik hakem heyeti tarafından karara bağlanacağını gayrıkabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Anlaşmazlık halinde uyuşmazlığı hakeme götüren tarafın kendi hakemini yazılı olarak diğer tarafa bildirmesini müteakiben karşı taraf 7 (yedi) gün içerisinde kendi hakemini seçerek diğer tarafa bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde hakemini bildirmez ise; diğer taraf İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri'nden herhangi birine başvurarak karşı tarafın hakeminin seçilmesini ister. Her iki hakem seçildikleri tarihi izleyen 6 iş günü içinde toplanarak üçüncü tarafsız hakemi seçerler. Üç hakemden birisinin hukukçu olması zorunludur. Üçüncü tarafsız hakemin seçiminde Taraflar (taraf hakemleri) anlaşamazlar ise üçüncü tarafsız hakemin aynı şekilde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri'nden herhangi biri tarafın seçilmesini isterler. Üçüncü hakem seçildikten veya tayin edildikten sonra 6 iş günü içerisinde ilk toplantı yapılır. Hakem heyetine üçüncü hakem başkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 30 gün içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre Taraflar ın anlaşmasıyla uzatılabilir. Hakem kararları hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili yasa hükümleri uygulanır. Taraflar hakem masraflarını yarı yarıya depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf masrafların tamamını öder. Hakem kararları kesin olup ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda gösterilen nedenler dolayısıyla temyizi kabildir. Taraflar, anlaşmazlığın karara bağlanmasında Türk Mevzuatı'nın ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun hakem ile ilgili hükümlerinin uygulanacağını gayrıkabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederler. TEBLİGAT ADRESİ Madde 23. Taraflar, tüm tebligatları için işbu sözleşmenin taraflar başlığı altındaki adlarının/unvanlarının yanında yazılı adreslerini yasal ikametgah adres olarak kabul ettiklerini beyan ile işbu sözleşmenin imzalanmasından sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeli taahhütlü posta yoluyla bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde, bu adreslere yapılacak olan tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yatırımcı ya yapılmış olan tebliğler, bildirimi yapılmış olan hesap durumu açısından İ.İ.K. Madde 68/b hükmünde belge niteliğinde kabul edilecektir. SÖZLEŞME NİN İFA YERİ Madde 24. İşbu sözleşme nedeniyle doğmuş/doğacak tüm hak, borç ve yükümlülüklerin ifa yeri Ata Yatırım merkezinin bulunduğu İstanbul'dur

11 KISMÎ HÜKÜMSÜZLÜK, HAKLARIN KULLANIMI Madde 25. Bu Sözleşme nin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde bu hükümsüzlük Sözleşme nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Tarafların işbu Sözleşme den doğan haklarından bazılarını veya bir kısmını Sözleşme süresi boyunca kullanmamış olması bu haklardan kısmen veya tamamen feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. Bu sözleşme, sayfa üzerine yazılı müteselsil sıra numarası altında; toplam 2 nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası Ata Yatırım, diğer nüshası Yatırımcı ya ait olmak üzere, taraflarca okunup, bütün hükümleriyle kabul ve taahhüt olunarak imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde taraflar arasında tanzim edilmiş Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: MADDE:1 TARAFLAR Bu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Destek Menkul diye anılacak olan Destek Menkul Değerler A.Ş.; diğer

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır.

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır. MUHASEBE BÜRO YÖNETİM SİSTEMİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Muhasebe Bürosu Yönetim Sistemi (MBYS) DATAKONTROL ENF. TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ile, Üye arasında aşağıdaki koşullarla

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka diye olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri diye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda bu sözleşme imzalanmıştır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri olarak anılacaktır) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir taraftan ARTI 1 GARANTİ TEKNİK SERVİS HİZM.VE İLETİŞİM ARAÇLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede kısaca ARTI 1 GARANTİ olarak

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMETİ TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi Yedpa ticaret merkezi F cad. 47 AS Ataşehir - İSTANBUL adresinde mukim MK GROUP ile diğer taraftan...

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ

NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ İşbu Versiyon Garanti Paketi Sözleşmesi ( Versiyon Garanti Paketi ), bir tarafta. adresinde mukim (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) diğer tarafta

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı