PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI"

Transkript

1 SAU Fe Bilileri Estitüsü Dergisi 3.Cilt 1.Sayı (1999) 4-7 PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI Aşkı DEMIRKOL * Mesut RAZBONYALI** *Sakarya Üiversitesi Mühedislik Fakültesi Bilgisayar Mühedisliği Bölüü,Esetepe Kapüsü-Sakarya **Ma/tepe üiversitesi, Maltepe-istabul ÖZET Bu çalışada ideal koşullara sahip pipelie ve çok işleeili sistei yie ideal koşullarda bütüleşesiyle oluşa çoklu pipelie işlecii perforası iceleıiştir. Perforas ölçütü olarak, klasik işlecideki icra süresii, çok işleeili sistedeki icra süresie oraı ola speedup kavraı göz öüe alııştır. I. GIRIŞ Pipelie işleciler daha karaşık ve çok sayıda verii buluduğu bilisel çalışalardaki ateatiksel hesaplaalar içi geliştirile bir işleci türüdür. Çalışası, bir boru hattıdaki sıvı lıareketiyle özdeşleştiriliştir. Boru hattıa sıvı ilk olarak verildikte sora bu çalışa., isteile iktardaki sıvı çıkıştaelde edilesie kadar sürer. Matık gereği boru dolduğu zaa" ilk çıkış alıabilecektir. Boru dolu ike, yie sıvı girişii yapılabilesi içi, çıkıştaki sıvı da sürekli olarak depo türü bir eleaa popalaası, çalışaı gereğidir. Pipelie işleciler, ayıu presibe göre çalıştıklarıda dolayıboru hattı adıyla aılışlardır (1). Pipelie işleıciler klasik işlecilerde olduğu gibi; aa bellek, kotrol birii ve klasik işlecilerde farklı olarak, bağısız işle yapabile yeteeğie sahip çok sayıdaki foksiyoel birilerde oluşuştur (2). ll.pipeline İŞLEMCİLERİN PERFORMANSI Pipelie bilgisayarlarda perforas, karaşık ve çok verii işleeceği durularda segetler arası gecikeler olasıa rağıe yüksektir. İdeal duruda klasik işlecideki zaa, pipelie da seget sayısıa bölüerek daha küçük bir değere düşer. Mevcut işi yapılası içi gereke topla saat darbe sayısı p = s+-1 olduğu bilidiğide, pipelie sistede topla "t! işi yapılası içi gerekli süre olduğu biliektedir (3). tp *P = tp(s+-1) Pipelie olaya sisteıde bir parçalık işi, t süreside işlediğii göz öüe alırsak, parçalık işi işleesi içi; kadar süre gerekecektir. Bu duruda pipelie ve pipelie olaya (klasik) sisteleri i cra süreleri belli olduğua göre, burada perfoıas değerii (S) S= t tp(s + -1) şeklide yazaız üküdür. Bu deklede s+-1, değeride >> s-1 ise ' s-1 O t S=t p, olacağıda., deklei elde edilir. Norıalde perforas değerii birde büyük olası içi (S > 1), 4

2 Pipelie işlecilerde Oluşa Çok işleeili Sistei Perforasi olası gerekektedir. Diğer tarafta ideal aladaki kabule göre klasik i şleeide kullaıla zaa) pipelie işleeide seget sayısıa bölüecektir. Yai: ' IV. PİPELİNE İŞLEMCİLERLE OLUŞAN ÇOK İŞLEMCİLİ SİSTEMİN PERFORMANSI Böyle bir sistede ideal gerçek bir çok işleeili odel aşağıdaki şartlarda düşüülelidir. şartlar altıda; t İp == s alıası gerekecektir. Bu yei değer, perfor ras dekleide yerie koulursa yaklaşık ol arak, s-ı,_, O olacağıda, -yük tü özdeş pipelie işleci lere degeli dağılacak, -işleciler arasıda türlü gecike kayıpla ihal edilecek buları yaısıra si stei özdeş pipelie işleci leri ıçı ıse, değeri elde edilir. Yukarda, s-ıaladaki her düzeleyebiliriz. S == S=s DS O kabulü yapıldığıda, ideal iki dekleıi de, aşağıdaki gibi -yük dağılıı degeli, -segıetler arası gecikeler ihal edilecektir. Bu koşullar altıdaki "ı" kadar bağıısız ve degeli parçada oluşa "" işleeili sistei bu jiikü işieyeilesi içi gereke süre (T ÇP) içi, öce yükü tü i şlecilere degeli dağıldığı göz öüe alacağız. Di ğer yada "" tae bağısız iş, her işleciye eşit olarak, / Burada ideal bir pipelie sistedeki perfoası, klasik işlecii seget sayısı katı kadar (tp = t/s) olduğuu görekteyi z (4).. ÇOK İŞLEMCİLİ S İSTEMİN PERFORMANSI büyüklüğüde dağı.lacaktır. Bu dağılıda sora si ste klasik bir pipelie i şleeili gibi çalışacaktır. Şidi bilie pipelie işlecii çalışa süresi; çok pipeli e i şleeili sisteıi icra süresi olacaktır. Daha öceki bilgileriizde bir pipeli e işlecii ideal şartlar altıdaki, B tae bağısız işi icra etesi içi gereke süre; Çok işleeili bir sisteıdeki perforıası, klasik bir işleciye göre kıyasladığıızda, S = Tklasik Tç okijj Tk S=- Tç deklelerii elde edilesi gerekir. Böyle bir sistede kullala işleci sayısı "" ise, evcut iş topla işlerci sayısıa dağılacağıda, sistei perforası ; Bu dekledeki yükü, çok işleeili sistedeki " " tae yük ile değiştirirsek dekle, Tp = tp(s + - 1) halie döüşür. Bu deklei yukardaki bilgileriize uyarlarsak, sistedeki "" yükü ilk dekledeki B değeri, t S=t S= olacaktır. Bua göre ideal bir çok işleeili si steıi perforıası, işleci sayısıa eşit olacaktır (5). DB= ikici dekle içi ise, 1/ değerii alacağıda her iki dekle içide ay souç elde edilir. Bu değerlerle beraber TP süresii de, çok işleeili sistei çalışa süresi ola T çp ile değiştirerek yazarsak, 5

3 A.Deirkol, M.Razboyah Tçp=tp(s+(-)-1) D Bu dekle u yukardaki bi lgileriıize uyarlarsak, sistedeki "" yükü ilk dekledeki B değeri, dekleıii elde ederiz. Bu deklei tek işleeili siste içi geliştir irsek, ideal duruda T ÇP süresi ile klasik işlecii Tk süresi arasıda DB= perforasla karşılaştırılacaktır. ilişkisii olduğuu biliyoruz. Şidi, işleıcileri pipelie ola çok işleeili bir siste ile, klasik tek işleeili bir sistei Bu böl üde ideal şartlarda olasıa karşı yei bir çalışayı güdee getireceğiz. Ele alıa çok işleeili sistede bulua işlecileri özdeş pipelie işlecilerde oluştuğu düşüülürse, böyle bir sistede ideai şartlar altıda Klasik tek işleeili bir akiede icra edilecek bir iş, "Tk" sürede işleiyorsa ayı iş, "s" segıetli ve "" işleeili bir sistede, T ÇP sürede işleecektir. Bua göre bu iki sistei perfor 1ası, S = Tk Tçp olacaktır. Deklee daha öce bulua değerleri koyduğuıuzda -yük tü özdeş pipelie işlecilere degeli dağılacak, -işleıciler arasıda türlü gecike kayıpla ihal edilecek buları yaısıra sistei özdeş pipelie işlecileri ıçı ıse -)'iik dağılıu degeli, -segıetlcr arası gecikeler ihal edilecektir. Bu koşullar altıdaki "" kadar bağıısız ve degeli parçada oluşa "" işleeili sistei bu yükü işieyeilesi içi gereke süre (T çp) içi, öce yük:ü tü işlecilere degeli dağıldığıı göz öüe alacağız. Diğer yada işleciye eşit olarak, "" tae bağıısız iş, her Tk S= -- tp( s+ -1) D dekleıi ortaya çıkaktadır. Burada ideal koşullarda "" yükü öce işleci sayısıa bölüeceğide, işleci başıa düşe yük olur. /, Burada klasik işlecii i cra zaaıııı Tk = t l büyüklüğüde dağılacaktır. Bu dağılıda sora siste klasik bir pipelie işleeili gibi çalışacaktır. Şidi bilie pipelie işlecii çalışa süresi, çok pipelie işleeili sistei icra süresi olacaktır. Daha öceki bilgileriizde bir pipelie işlecii ideal şartlar altıdaki, B tae bağısız işi icra etesi içi gereke süre; olarak düşüürsek, çok işleeili sistei perforas deklei; halie döüşür. t S= --- tp s+--1 Tp= tp(s + D- 1), idi. Böyle bir sistede ideal duruıda, Bu dekledeki yükü, çok işleeili sistedeki tae yük ile değiştirirsek dekle, halie döüşür. Tp= tp(s +- 1) "" olacağıda, s >> s-1 göre yukardaki dekleiiz O kabul edilebilir. Bu yei kabule 6

4 Pipelie işlecilerde Oluşa Çok işleeili Sistei Perforas t s ::: --- tp( s+ -1) S= t tp olıaktadır. Daha öcede t tp=s olduğuu bildiğiize göre so duru daki perforas dekleiiz: S= s ifadesie döüşür. Öyleyse biziı geliştirdiğiiz siste klasik tek iş leeili ıodeli "s" kat ı kadar olacaktır. Burada bu değeri elde edilirke yük sayısı ve gecikeleri ideal şartlada yararlaıldığı belirtek isteriz. Buda dolayı deklei gerçek usurlayla düşüdüğüüzde: S,..., DS göıiitüsü daha gerçekçi olacaktır. KAYNAKLAR 1- POLLARD,L,H, Coputer Desig ad Archj tecture, DUNCAN,R "A Survey of ParaUel Coputer Architectures", IEEE Coputer, vol : 23, o : 2, DASGUPT A,S, Coputer Arcbitecture A Moder Sythesis MANO,M,M, Coputer Syste Architecture, T ABAK,D, Multiprocessors,

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK

STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK Pratik çalışmanın yapıldığı, KURUM: PROFİLO TELRA A.Ş BİRİM : ARGE (Araştırma Geliştirme) TARİH: 28.08.2000-29.09.2000 Kurum adresi ve telefon numarası, Cemal

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

Kişinin, findeks kredi notunun, Türkiye ortalamasındaki yerini gösteren. tablodur.

Kişinin, findeks kredi notunun, Türkiye ortalamasındaki yerini gösteren. tablodur. Kişinin findeks kredi notunu görüntülemek için bu alan seçilir. Kişinin findeks kredi notunun, risk seviyesini gösteren tablodur. Findeks Kredi Notu Nedir? Findeks Kredi Notu, tüketicinin aldığı ya da

Detaylı

İŞ SIRALAMA. İş Sıralama 6. İşletim Sistemleri

İŞ SIRALAMA. İş Sıralama 6. İşletim Sistemleri 6 İŞ SIRALAMA İş Sıralama Çok programlı ortamlarda birden fazla proses belirli bir anda bellekte bulunur Çok programlı ortamlarda prosesler: işlemciyi kullanır bekler giriş çıkış bekler bir olayın olmasını

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile,

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile, KOMPANZASYON NEDİR? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

MİRAS PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ ALLOTTING OF SINGLE FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE IN SHARING INHARITANCE

MİRAS PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ ALLOTTING OF SINGLE FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE IN SHARING INHARITANCE MİRAS PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ ALLOTTING OF SINGLE FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE IN SHARING INHARITANCE Halis YAŞAR * 1 Özet: Aile konutu kavramı hukukumuzda 4721

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

BÖLÜM ÜÇ. YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ

BÖLÜM ÜÇ. YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ BÖLÜM ÜÇ YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ 3.1 YERKÜRENİN BİÇİMİ VE ÖZELLİKLERİ Yerküre, Güneş Sisteminde yer alan bir gezegendir. Yerkürenin ortalama çapı 12.742 km'dir (~40.000 km/π), kütlesi

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI UYARINCA BİRDEN ÇOK DOSYADAN GELİR/AYLIK ALMA HAKKININ DOĞMASI

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI UYARINCA BİRDEN ÇOK DOSYADAN GELİR/AYLIK ALMA HAKKININ DOĞMASI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI UYARINCA BİRDEN ÇOK DOSYADAN GELİR/AYLIK ALMA HAKKININ DOĞMASI Celal TOZAN TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı SOSYAL

Detaylı