Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi"

Transkript

1 Düzce Üniversitesi Bilim ve Tenoloji Dergisi, 3 (2015) Düzce Üniversitesi Bilim ve Tenoloji Dergisi Araştırma Maalesi Moment Taşıyan Çeli Çerçeveli Sistemlerin Titreşim Periyotları ve Deprem Yülerinin Belirlenmesi Üzerine Bir İrdeleme Ahmet Haan POLAT Mimarlı Bölümü, Sanat Tasarım ve Mimarlı Faültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, TÜRKİYE * ÖZET Bilindiği gibi taşıyıcı sistemlerin yatay deprem uvvetlerinin bulunmasında en önemli parametre, sıfır sönüm oranında elasti sınırlar içerisinde alma aydı ile serbest titreşim periyotlarını ve özellile birinci doğal titreşim periyodunu bulmatır. Şayet modal periyotlar belirlenebilirse ve standartlaştırılmış bir ivme spetrumu mevcut ise, bu spetrum yardımı ile ivme değeri ve bu ivmeye bağlı olara da taban esme uvveti değeri bulunabilir. Ülemizde 2007 yılında yayınlanan ve halen yürürlüte olan Deprem Bölgelerinde Yapılaca Binalar Haında Yönetmelite (DBYBHY 2007) açılanan eşdeğer deprem yüü yönteminin ullanılması halinde haim doğal periyodun nasıl belirleneceği açılanmıştır. Bu yöntemde en büyü zorlu yatay fitif yüler altında fitif ötelenmeleri bulabilmetir. Bilgisayar ile hesap yapılmadığı durumda yalaşı bir ötelenme fonsiyonu ullanılara bulunaca ötelenme değerleri yardımı ile yalaşı olara doğal titreşim periyoduna ulaşılabilir. Diğer bir yalaşımda da, yalnız olonların elasti sınırdai yatay ötelenme rijitlilerini esas alara at ötelenme rijitlileri yardımı ile sistemin rijitli matrisini belirleyip, ütle matrisini de ullanara öz değerler yardımı ile modal titreşim periyotları belirlenebilir. Bu yöntemde moment taşıyan düğümlerde irişlerin dönme ve ötelenme rijitlileri tamamen ihmal edilir ve sistemin bir ayma irişi gibi davrandığı abul edilir. Bu çalışmada olon-iriş bağı rijit olan ve moment taşıyan, çapraz bağları bulunmayan, çeli çerçeve sistemlerde iriş uçlarındai rijitlilerin diate alınması ve alınmaması durumunda yatay yü taşıyıcı sistemin titreşim periyotlarında i değişim ve buna bağlı olara sisteme eti eden yatay yülerin değişiminin mertebeleri analiti olara incelenere sonuçlar ortaya oyulmuştur. Anahtar Kelimeler: Titreşim periyodu, çeli moment taşıyan çerçeve, deprem yüü, modal analiz, rijitli matrisi. A discussion on determination of periods and seismic loads of systems carrying moment with plane steel frame ABSTRACT As it is nown, the most important parameter in detection of the horizontal earthquae forces of carrier systems is finding the free vibration periods and especially first natural vibration period, provided that one stay within the elastic borders in the zero damping ratio. If modal periods can be determined and there is a standardized acceleration spectrum, the acceleration value can be found with the help of this spectrum, and the value of base shear force can be found based on the acceleration. Geliş: 12/05/2015, Düzeltme: 26/05/2015, Kabul: 11/07/

2 In the Regulations on the Buildings to be Erected on the Earthquae Zones (DBYBHY 2007), which was issued in 2007 in Turey and is still in effect, it is explained how to determine the dominant natural period in case of using the method of equivalent earthquae load. The biggest difficulty with this method is finding the fictive translations under the fictive loads. When the calculation is done without a computer, an approximate period of natural vibration can be found with the help of the translation values, which are found by using an approximate translation function. In another approach, the rigidity matrix of the system is defined with the help of floor translation rigidities by taing the rigidities that are in the elastic borders of the single colons and the modal vibration periods can be defined with the help of basic values by using the mass matrix. In this method, spin and translation rigidities of the beams are totally ignored in the nodes carrying moment and it is accepted that the system behaves lie a headed beam. In this study, the change in the vibration periods of the horizontal load carrying system in case of taing and not taing the rigidities in the beam tips of steel frame systems that have rigid post-beam bond, carry moment and have no cross bonds into consideration and, accordingly, the levels of the changes of the horizontal loads that affect the system are analyzed analytically and the results are presented Keywords: Vibration period, steel moment carrying frame, earthquae load, modal analysis, rigidity matrix. B I. GİRİŞ irço modern modern deprem yönetmeliğinde olduğu gibi ülemizde de halen ullanılmata olan DBYBHY 2007 de eşdeğer deprem yüü yöntemi ullanılması halinde binaların birinci doğal titreşim periyodunun belirlenmesi için aşağıda verilen formül 1 önerilmetedir. N N 2 1 i fi fi fi i=1 i=1 (1) T =2π m. F. Burada m ı =i inci atın ütlesi, δ fi =i inci atın fitif yatay ötelenmesi, F fi =i inci ata etiyen eşdeğer deprem yüüdür. American Society of Civil Engineering (ASCE 7-10) yönetmeliğinde, eşdeğer deprem yüü yöntemi ullanılması halinde birinci doğal titreşim periyodunun belirlenmesi için aşağıda verilen formül 2 önerilmetedir. x T a =C t.h n (2) Burada moment taşıyan çeli çerçeveler için C t =0.0724, h n =temel seviyesinden itibaren binanın toplam yüseliği olup moment taşıyan çeli çerçeveler için x=0.8 dir. Benzer şeilde Uniform Building Code (UBC-97) stati yatay deprem uvvetlerinin bulunmasında, birinci doğal titreşim periyodunun bulunmasını metot A olara tanımladığı yalaşı bir metot da aşağıdai formül 3 ile önermetedir. T=C. h t 3 4 n (3) Burada moment taşıyan çeli çerçeveler için C t =0.0853, h n =temel seviyesinden itibaren binanın toplam yüseliğidir. Uniform Building Code (UBC-97) metot A olara tanımladığı metottan başa formül 1 ile yapılan birinci doğal titreşim periyodu hesabını da metot B olara önermetedir. ASCE 7-415

3 10 ve UBC-97 tarafından önerilen formül 2 ve formül 3 moment taşıyan çeli çerçevelerin doğal titreşim periyotlarının bulunması için doğrudan ullanılabilece yalaşı ifadeler olmasına rağmen, formül 1 olduça hassas sonuçlar vermetedir. Formül 1 olduça hassas sonuçlar vermesine rağmen sonuçların hassaslığı doğru hesaplanmış at yatay ötelenmelerine ve at esme uvvetlerine bağlıdır. Bu değerlerin hassas bir şeilde hesaplanması zahmetli bir hesaplama süreci geretirdiğinden tasarımcılar tarafından genellile tercih edilmez. Bu çalışmada; formül 1 in prati uygulamasını gösterme için örne olara seçilen çerçeve üzerinde at yatay ötelenmelerinin ve at esme uvvetlerinin hesaplamaları yapılmış ve doğal titreşim periyodu belirlenmiştir. Formül 1 in ullanılmasında at yatay ötelenmelerine esas olan at yatay ötelenme rijitlileri ve at ütleleri ullanılara sistemin ayma irişi davranışı göstermesi hali için sistemin öz değerleri ve öz vetörleri bulunara modal titreşim periyodu hesaplanmıştır. Kayma irişi yalaşımı yerine sistemin eğilme rijitlilerini de diate alan yeni bir rijitli matrisi oluşturulara oluşturulan bu rijitli matrisi ve at ütleleri de göz önüne alınara sistemin öz değerleri ve öz vetörleri bulunup eğilme rijitlilerinin de göz önüne alındığı durum için modal periyotlar hesaplanmıştır. Her üç durum için hesaplanan doğal titreşim periyotları ve formül 2 ve formül 3 ullanılara bulunan doğal titreşim periyotları arşılaştırılmıştır. Bulunan periyot değerleri ve abul edilen ivme spetrumu da göz önüne alınara sistemin elasti deprem dayanım talepleri arşılaştırılmıştır. II. MATERYAL VE METOT A. MATERYAL Çalışmanın materyali, beş atlı, temel seviyesinden itibaren yüseliği 17.20m ve üç açılılı toplam genişliği 18.50m, genişli ve yüseli oranı olan moment taşıyan ve çapraz bağ içermeyen çeli çerçeve olara seçilmiştir. Seçilen taşıyıcı sistem Şeil 1 de görülmetedir. Sistemin iriş elemanlarının sabit yüleri, Şeil 2 de görüldüğü gibi 1-2 asları arasında tüm atlar boyunca G=11.77N/m, 2-3 ve 3-4 asları arasında G=9.81N/m, hareetli yüleri ise 1-2 asları arasında 1.,2.,3. ve 4. atlarında Q=6.28N/m 5.atında Q=3.14N/m,2-3 ve 3-4 asları arasında 1.,2.,3. ve atlarında Q=5.49N/m, 5. atında Q=2.75N/m değerindedir. Sistemin at seviyesinde ütleleri; elamanlarının birim boy ağırlıları, sabit yülerin tümü ve hareetli yülerin %30 u alınara hesaplanmış ve Tablo 1 de sunulmuştur. Sistemdei tüm elemanların eğilme esenleri uvvetli esenleridir. Elemanlara ait esit ve malzeme özellileri tablo 1 de verildiği gibidir. Sistemdei tüm elemanların eğilme esenleri uvvetli esenleridir. Elemanlara ait esit ve malzeme özellileri tablo 1 de verildiği gibidir. 416

4 Şeil 1. Sistem elemanları ve açılı boyutları Şeil 2. Sistem sabit ve hareetli yüleri Kesit Adı Tablo 1. Sistem elemanları esit özellileri ve at ütlesi değerleri Ixx m 4 Iyy m 4 HEA Elastisite modülü N/m 2 Kat no Kat ütlesi Ton HEA HEB HEB HEB B. METOT B.1. KOLON ELEMANIN YATAY ÖTELENME ve UÇ DÖNME RİJİTLİĞİ Kolon elemanın yatay ötelenme değeri moment alan teoremi yardımı ile Şeil 3 de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. Alt ve üst uçlarında anastre ve moment taşıyabilen irişlere bağlı olan olon eleman için yatay ötelenme rijitliği Şeil 3 üzerinde ifade edilmiştir. Bu durumda olon ucundai yatay ötelenme mitarı formül 4 ile hesaplanır. Anastre ucun bir birim yatay ötelenmesine arşılı bu uçlarda 6EI/h 2 adar dönme rijitliği meydana gelir. Bu rijitli değerinin Δ yatay ötelenmesi ile çarpımı adar eleman uçlarında eğilme momenti meydana gelir. 417

5 Şeil 3. İi ucu anastre olonun bir ucunda bir birim elasti yatay ötelenmesine ve θ=1 radyan dönmesine arşılı uç deplasman sabitleri 3 F.h Δ= 12.E.I (4) Burada F= Yatay uvveti, h= olon yüseliğini, E.I= olon eğilme rijitliğini göstermetedir. B.2. KİRİŞ ELEMANIN EĞİLME RİJİTLİĞİ Kiriş elemanların eğilme rijitliği eleman uçlarından herhangi birine birim dönme (θ radyan)uygulanması durumunda elaman uçlarında meydana gelen eğilme momentleri ve esme uvveti şelinde oluşur. Bu tesirlere arşılı gelen uç sabitleri Şeil 4 de gösterilmiştir. Şeil 4. Bir ucunda birim deplasmana ve dönmeye serbest bir irişte iriş uçlarında birim deplasman sabitleri B.3. KAT KESME KUVVETLERİ Kat seviyesindei yatay esme uvveti ise abul edilen fitif taban uvvetinin sistemin yüseliği boyunca ters üçgen dağılım gösterdiği abulüne göre formül 5 ile hesaplanmıştır. i i F i =.V N i=1 W.h W.h i i (5) Burada W i = i inci atın ağırlığı, hi= i inci atın temel seviyesinden yüseliği, V= fitif taban esme uvveti ve F i = i inci atın fitif esme uvvetidir. III. SİSTEM PERİYOTLARININ HESAPLANMASI A. SİSTEM KAT KESME KUVVETLERİNİN BULUNMASI Sistem üzerine etiyen fitif toplam taban esme uvvetinin V t =1000N olduğu abul edilere at esme uvvetleri tablo 2 de hesaplanmıştır. 418

6 Tablo 2. Yatay fitif at esme uvvetleri Kat No W i (N) hi (m) w i.h i w i.h i /Σw i.h i F i (N) Σ= Σ= 1000 B. SİSTEMİN KAT SEVİYELERİNDEKİ YATAY ÖTELENMELERİNİN ve PERİYODUNUN BULUNMASI Sistemin at seviyelerindei yatay ötelenme mitarları formül 4 ve formül 5 yardımı ile hesaplanabilir. Hesaplama birinci at seviyesinden başlanara yapılırsa rölatif ötelenmeler hesaplanmış olur. Rölatif ötelenmeler toplanara en üst atın ötelenme değerine ulaşılır. Çalışmada incelenen taşıyıcı sistem için hesaplanan tüm at uvvetleri ve ötelenme değerleri Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Kat uvvetleri ve buna bağlı olara bulunan at ötelenmeleri Kat no Wi F i δ fi 2 Wi.δ fi F i.δ fi N N mm N.mm 2 N.mm Σ= Elde edilen bulgulara göre yapının doğal titreşim periyodu aşağıdai şeilde hesaplanmıştır Tn s (9810) C. SİSTEMİN PERİYODUNUN KAYMA KİRİŞİ DAVRANIŞI KABULUNE GÖRE BULUNMASI Sistemin dinami davranış parametreleri olan at yatay ötelenme rijitlileri ve at ütleleri göz önüne alınara dinami analiz yöntemi ile periyot değeri belirlenebilmetedir. Yapı dinamiğinde serbest titreşim yapan ço serbestli dereceli sistemin titreşime esas olan öz değerleri, diğer bir tanımla açısal freansın aresi ve at ütlelerinin birbirlerine göre serbest hareetini temsil eden öz vetörleri aşağıda ifade edilen formüller yardımı ile hesaplanabilmetedir. 419

7 2 -ω m n 0 (6) (7) 2 det -ω m 0 Burada = sistemin rijitli matrisi, m=sistemin ütle matrisi, n sistemin öz vetör matrisi, ω=açısal hız değeridir. Çalışmada ele alınan taşıyıcı sisteme ait olonların toplam ötelenme rijitlileri Tablo 4 de görülmetedir. Tablo 4. Sistem olonlarının atlardai toplam ötelenme rijitlileri Kat no Kat yüseliği Ix 12EI/h 3 Σ12EI/h 3 As no m m 4 N/m N/m Elde edilen rijitli değerleri ullanılara oluşturulan ve sistemin en üst atından itibaren oluşturulan sisteme ait rijitli ve ütle matrisleri aşağıdai gibidir (N/m ) =1x (Ton) m=

8 MATLAB programı ullanılara bulunan değerler açısal freans değerleri ve özvetörler olup, açısal freans değerinden sistemin her bir moduna arşılı gelen açısal hızlar ve periyotlar hesaplanmıştır. Rijitli ve ütle matrisleri ullanılara bulunan sisteme ait öz değerler ve özvetörler Tablo 5 ve 6 da sunulmuştur. Tablo 5. Sistemin serbest titreşim modlarına arşılı gelen öz değerleri ve periyot değerleri Mod no Açısal freans ω 2 Açısal hız ω Periyot rad 2 /s 2 rad/s s Tablo 6. Sistemin serbest titreşim modlarına arşılı gelen öz vetörler Mod no Kat no Dinami analiz sonucunda sistemin doğal titreşim periyodu Tn=0.256s olara bulunmuştur. Dinami analiz sonucu bulunan bu değer, eşdeğer yatay yü yöntemi ile bulunan Tn doğal titreşim periyodu ile uyumludur. D. SİSTEMİN PERİYODUNUN ELAMAN ÖTELENME ve DÖNME RİJİTLİKLERİNİN RİJİTLİK MATRİSİNDE KULLANILMASI DURUMUNA GÖRE BULUNMASI Kayma irişi davranışında çerçeve sistem elemanlarının sadece olonlarının uçlarında bir birim yanal deformasyon yapması halinde gereli olan yatay uvveti veren rijitli değerleri ullanılara sistem rijitli matrisi bulunmuştur. Yani sadece düğümün yanal deformasyonu ve deformasyona arşı sadece olonların yanal ötelenme rijitlileri göz önüne alınmıştır. Bu yalaşımda ise ayma irişi davranışından farlı olara; düğümün yanal ötelenmesine ilave olara düğümde bir birim (θ=1radyan) açısal deformasyon veya açısal dönme olması durumu da göz önüne alınara bu dönme etisine arşı eleman uçlarında oluşan birim deplasman sabitleri de göz önüne alınmıştır. Yanal ötelenme ve düğümün açısal deformasyonunu da göz önüne alara oluşturulan matrisin oluşturulma mantığı Şeil 5 de sunulmuştur. Şeil 5 de i, j, oordinatları sırası ile m+1inci, m inci ve m-1 inci atların yatay ötelenme oordinatlarını, p,q,r sırası ile m+1 inci, m inci ve m-1 inci atların dönme rijitlilerini, q oordinatı ise m inci atta çerçevenin herhangi bir iç düğümündei birim dönme deformasyonunu ifade etmetedir. 421

9 Kat seviyesi m+1 i m m-1 j B p E A C q-1 q q+1 D r Kat m+1 m Şeil 5. Çerçeve sistem rijitli matrisinin oluşturulmasında ullanılan anahtar gösterim D.1. DÜĞÜM YATAY ÖTELENMESİNDEN DOLAYI RİJTİLİK MATRİSİ ELEMANLARI Şeil 5 de j oordinatına, diğer düğümlerde olmama aydı ile bir birim yanal ötelenme uygulandığı zaman m inci ve m+1 inci atlardai olonlar üst ve alt uçlarında şeil 3 de gösterildiği gibi deformasyon yapacatır. Bu sebeple j oordinatını bir birim yanal deplasmanından dolayı rijitli matrisinin i, j, oordinatlarında oluşaca yanal ötelenme rijitliği aşağıdai gibi yazılabilir. 12EI = + h (m inci at) (m+1inci at) 12EI h (8) jj 3 3 = - (m+1inci at) 12EI h ij 3 = - (m inci at) 12EI h j 3 (9) (10) Burada, 12EI Kolon uçlarındai yatay ötelenme rijitliğini (N/m) 3 h jj j oordinatının bir birim yanal deplasmanından dolayı j oordinatındai tüm olonların yatay ötelenme rijitlilerini ij j oordinatının bir birim yanal deplasmanından dolayı i oordinatındai tüm olonların yatay ötelenme rijitlilerini j j oordinatının bir birim yanal deplasmanından dolayı oordinatındai tüm olonların yatay ötelenme rijitlilerini göstermetedir. Stati denge gereği ij + jj + j =0 olmalıdır. Ayrıca diğer tüm oordinatlardai yatay ötelenme rijitlilerinin atısı sıfırdır. J oordinatının bir birim yanal deplasmanından dolayı p, q, r dönme oordinatlarındai rijitli matrisi elemanları aşağıdai gibi yazılabilir. 422

10 6EI 6EI = - AB AD qj 2 2 hab had 6EI = h AB pj 2 AB 6EI =- h AD rj 2 AD (11) (12) (13) Burada qj j düğümünün bir birim ötelenmesinden dolayı q oordinatında oluşan dönme rijitliği pj j düğümünün bir birim ötelenmesinden dolayı p oordinatında oluşan dönme rijitliği rj j düğümünün bir birim ötelenmesinden dolayı r oordinatında oluşan dönme rijitliği Stati denge gereği qj = pj +rj olup m+1 inci, m inci ve m-1 inci atlarda olon uçlarındai dönme rijitlileri sıfırdan farlıdır. D.2. DÜĞÜMÜN BİRİM DÖNMESİNDEN DOLAYI RİJİTLİK MATRİSİ ELEMANLARI Şeil 5 de q oordinatına bir birim dönme (θ=1radyan) uygulandığı zaman, rijitli matrisinde i, j, oordinatlarındai rijitli değerleri aşağıdai gibi yazılabilir. Bu oordinatlardai rijitliler düğüm notasına uygulanan birim dönme deformasyonundan dolayı olon alt ve üst uçlarında oluşan dönme rijitlileridir. 6EI 6EI = - AB AD jq 2 2 hab had 6EI =- h AB iq 2 AB = 6EI h AD q 2 AD (14) (15) (16) Burada, jq q düğümüne veya dönme oordinatına uygulanan bir birim dönmeden dolayı j oordinatındai ötelenme rijitliği iq q düğümüne veya dönme oordinatına uygulanan bir birim dönmeden dolayı i oordinatındai ötelenme rijitliği. q q düğümüne veya dönme oordinatına uygulanan bir birim dönmeden dolayı oordinatındai ötelenme rijitliği. Stati denge gereği jq + iq + q =0 olmalıdır. q oordinatına uygulanan bir birimli dönme deformasyonu düğüme bağlı iriş ve olon uçlarında yani q oordinat notasında ve düğüme bağlı irişlerin diğer uçlarında yani (q-1) ve (q+1) oordinatlarında rijitli matrisi elemanı olan dönme rijitlileri aşağıdai gibi yazılabilir. 423

11 4EI 4EI 4EI 4EI (17) AB AC AD AE qq = h AB L AC h AD L AE pq 2EI = h 2EI AB AB AD rq = h AD (q-1),q (q+1),q 2EI = L AE 2EI = L AE AC AC (18) (19) (20) (21) Burada qq q düğümüne veya dönme oordinatına uygulanan birim dönme deformasyonundan dolayı q oordinatındai tüm elemanların dönme rijitlilerini pq q düğümüne veya dönme oordinatına uygulanan birim dönme deformasyonundan dolayı p oordinatındai olon elemanın uç dönme rijitliğini rq q düğümüne veya dönme oordinatına uygulanan birim dönme deformasyonundan dolayı r oordinatındai olon elemanın uç dönme rijitliğini (q-1),q q düğümüne veya dönme oordinatına uygulanan birim dönme deformasyonundan dolayı (q-1) oordinatındai iriş elemanın uç dönme rijitliğini (q+1),q q düğümüne veya dönme oordinatına uygulanan birim dönme deformasyonundan dolayı (q+1) oordinatındai iriş elemanın uç dönme rijitliğini gösterir. Kiriş ve olon elemanların açılı, yüseli, atalet momenti ve elastisite modülleri göz önüne alınara yuarıda anlatılan rijitli değerleri Tablo 7 ve Tablo 8 da gösterilmiştir. Kesit Adı Tablo 7. Sistem iriş elemanları uç birim deplasman sabiti değerleri Kiriş Açılığı m L=5.5 L=6.0 L=7.0 L=5.5 L=6.0 L=7.0 Atalet Momenti m 4 4EI/L Nm 2EI/L Nm HEA HEA Tablo 8. Sistem olon elemanları uç birim deplasman sabiti değerleri 4EI/h Nm 2EI/h Nm 6EI/L 2 Kolon Yüseliği m h=3.3 h=4.0 h=3.3 h=4.0 h=3.3 h=4.0 h=3.3 h=4.0 Atalet Kesit Adı Momenti N 12EI/h 3 N/m m 4 HEA HEA HEA

12 Rijitli matrisinin urulmasında ullanılan serbestli notaları ve isimleri Şeil 6 da gösterilmiştir. U1 U6 U7 U8 U9 U2 U3 U4 U5 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U Şeil 6. Sistem düğüm deplasmanları ve dönmelerini gösteren serbestli numaraları Ayrıca sistemin rijitli matrisinde Şeil 6 da gösterilen serbestlilerin matris formu da aşağıdai gibidir ,1 1,2 1,3 1,25 2,1 2,2 2,3 2,25 25,1 25,2 25,3 25,25 Matris formunda alt indistei iinci raam ilgili düğümdei serbestliği (bir birim dönme veya ötelenme etisini), iinci raam ise bu etiye arşılı o düğümdei rijitli veya uvvet değerini ifade etmetedir. Tablo 7 ve tablo 8 de verilen eleman uç deplasman sabitleri Şeil 6 da verilen rijitli matrisi formunda yerine oyulduğu zaman sistem elemanlarının ötelenme ve dönme rijitlilerini içeren matris elde edilir. Bu matris formunda olon elemanların esenel deformasyon rijitli sabitleri göz ardı edilmişlerdir. Sistem matrisine hem ötelenme hem de dönme rijitlilerinin dahil edilmesinin sebebi; sistemin titreşim periyoduna sadece, titreşim yaptığı doğrultudai rijitlileri değil, titreşim olmayan ötelenme ve dönme doğrultularındai rijitlilerin de tesir etmesi esasına dayanır. Oluşturulan sistem matrisi incelendiğinde; düğümün bir birim dönme etisinden dolayı olon uçlarındai ötelenme rijitliğinin ifade edildiği ısım ile düğümün bir birim yatay ötelenme etisinden dolayı düğümde meydana gelen dönme rijitliğinin ifade edildiği ısımdai değerlerin birbirine eşit ve transpozeleri olduğu olayca görülmetedir. Bu eşitli Betti-Maxwell arşılılılı teoremi gereğince 425

13 U1 ve U6 serbestlilerinin olduğu düğüm üzerinde 1,6 = 6,1 şelinde örnelenebilir. Sistemin rijitli matrisinin diğer ii ısmı ise düğümün bir birim yatay ötelenmesinde dolayı olon uçlarının yatay ötelenme rijitliği ve düğümün bir birim dönme etisinden dolayı düğümde birleşen elemanların dönme rijitlilerinin toplamı şelindedir. Bir taşıyıcı sistem herhangi bir doğrultuda titreşim yapabilir. Bu doğrultu taşıyıcı sistemin seçilen X,Y,Z esen taımına göre eği/açılı da olabilir. Faat hesaplamalarda basitliği sağlama için titreşimin belirli bir esen doğrultusunda olduğunu ve bu esen dışındai diğer esen doğrultularında titreşim olmadığını abul edebiliriz. Gelişigüzel doğrultulardai bir titreşim olayını, seçilen orta esen taımına izdüşürüp, her esende titreşimi ayrı ayrı incelediten sonra, sonuçlarını süperpoze etme suretiyle inceleye biliriz. Bu esas abul doğrultusunda, taşıyıcı sistemin ütleleri üzerine tesir eden atalet uvvetlerini yalnız bir doğrultuda eti ediyor olara abul edebiliriz. Oysa bir taşıyıcı sistemde titreşim yapmayan doğrultuda da, serbestli dereceleri tanımlanmış olabilir. Bu sebeple, titreşim yapan bir sistemin serbestli derecelerini, titreşim yapanlar ve titreşim yapmayanlar diye iiye ayırabiliriz. Sisteme ait matris formuna göre nümeri değerler ile oluşturulan gerçe matrisi formu aşağıdai şeildedir. 426

14 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,j ,j K3,j K4,j K5,j K6,j K7,j K8,j K9,j ,j ,j =10 3 x ,j ,j ,j ,j ,j ,j ,j ,j K20,j K21,j K22,j K23,j K24,j K25,j

15 D.3. RİJİTLİK MATRİSİNİN İNDİRGENMESİ Her düğüm notasında, titreşim yapan serbestli derecelerini 1, 2, 3 n 1 ve titreşim yapmayan serbestli derecelerini de, iinci grupta toplayıp (n 1 +1),(n 1 +2) n şelinde numaralandırıp sistemin dış yülerini deformasyonlara bağlayan, F =.u rijitli denlemini aşağıdai gibi yazabiliriz. Yuarıda verilen 25x25 boyutundai rijitli matrisinin indirgenmesi F {u} = rd rr {u (nxn) 0} F (nx1) 0 dd dr (nx1) Burada, d d = Kolonların, düğümün birim yanal ötelenmeden dolayı ötelenme rijitliğini dr = Kolonların, düğümün birim açısal deformasyon /dönmesinden dolayı ötelenme rijitliğini rd = Düğümün, bir birim yanal ötelenmesinden dolayı dönme rijitliğini rr = Düğümün, bir birim açısal deformasyondan dolayı dönme rijitliğini {u} = Titreşim yapan serbestli derecelerindei deplasman olon vetörünü {u 0 } = Titreşim yapmayan serbestli derecelerindei olon vetörünü {F} = Titreşim yapan doğrultuda, ütlelerin sisteme yaptığı atalet uvvetleri olon vetörünü {F 0 } = Titreşim yapmayan doğrultuda, ütlelerin sisteme yaptığı atalet uvvetleri vetörünü ifade etmete olup, {F 0 } vetörünün tüm elemanları sıfır olup, rd, dr nin transpozesidir. F 0 vetörünün tüm elemanlarının sıfır olmasından faydalanılara indirgenmiş rijitli matrisi aşağıdai gibi yazılabilir. T -1 = - c dd rd rc rd İndirgenmiş rijitli matrisinin en büyü özelliği, yalnız titreşim yapan doğrultudai deformasyonları bunlara arşılı gelen uvvetlere bağladığı halde, titreşim yapmayan doğrultudai rijitlileri de temsil ediyor olmasıdır. 3 c =10 x N/m Sistemin indirgenmiş rijitli matrisi m= Sistem ütle matrisi (Ton) Yine MATLAB programı ullanılara indirgenmiş matrislerdei öz değerler ve öz vetörler bulunmuştur. Öz değerler yardımıyla da açısal hız ve periyoda ulaşılmıştır (Tablo 9 ve Tablo 10). Tablo 9. Sistemin serbest titreşim modlarına arşılı gelen öz değerleri ve periyot değerleri Mod no Açısal freans ω 2 Açısal hız ω Periyot rad 2 /s 2 rad/s s

16 Tablo 10. Sistemin serbest titreşim modlarına arşılı gelen öz vetörler Kat no Mod No IV. BULGULAR ve TARTIŞMA Oluşturulan çerçeve sistemim doğal titreşim periyotları farlı yöntemlere göre belirlenmiştir. Bu yöntemler ASCE/SEI 7-10, UBC-97, eşdeğer deprem yüü yöntemi, sadece olonların yatay ötelenme rijitliğini göz önüne alan ayma irişi modeli ve olonların yatay ötelenme diğer bir değimle atın yatay ötelenme rijitliğini ve at düğüm notalarının dönme rijitliğini de göz önüne alan ve indirgenmiş rijitli matrisi ullanılan yöntemdir. SAP2000 yazılımı ile bulunan sonuç ise bir referans değer olara abul edilmiş olup, sonuçların birbirlerine göre muayesesinde de temel alınmıştır. Tablo halinde sunulan sonuçlar incelendiğinde sonuçların birbirinden farlı olduları gözlemlenmetedir. Özellile ayma irişi modelinin dinami analiz sonucu ve eşdeğer deprem yüü ullanılara bulunan sonuçlar birbiri ile uyumludur. Faat ayma irişi modeli ile sistemin eğilme rijitlilerini de göz önüne alan modelin dinami çözümleri arasındai olduça belirgin bir far mevcuttur. Ülemizde ullanılan, Deprem Bölgelerinde Yapılaca Binalar Haında Yönetmeli içerisinde önerilmeyen ampiri yalaşımlar ıyaslama amaçlı olara değerlendirilmiştir. Bu ii ampiri yalaşımın sonuçları arasında da belirgin bir far bulunmamatadır. Tablo 11. Sistemin birinci doğal titreşim periyodunun farlı çözüm yöntemlerine göre değerleri ASCE/SE I 7-10 UBC-97 KAYMA KİRİŞİ YÖNTEMİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ ÇÖZÜMÜ Periyot hesabı için uygulanan yöntem KAYMA KİRİŞİ YÖNTEMİ DİNAMİK ÇÖZÜMÜ Birinci moda ait temel titreşim periyodu s DÜĞÜM NOKTALARININ ÖTELENME ve DÖNME RİJİTLİKLERİNİ KAPSAYAN İNDİRGENMİŞ MATRİS YÖNTEMİ DİNAMİK ÇÖZÜMÜ SAP İndirgenmiş matris yöntemi ve diğer yöntemlerle bulunan ve Tablo 11 de verilen periyot değerleri içerisinde en büyü değer olup bu değere göre ıyaslama yapıldığında oranlar; / = 1.054; / = 1.032; / = 2.902; /0.727 = şelinde ortaya çımatadır. Oranlar diate alındığında, ampiri yalaşımların ve SAP2000 referans değerinin, indirgenmiş rijitli matrisinin dinami çözümü ile olduça uyumlu olduğu, faat ayma irişi yalaşımının her ii çözüm yöntemi ile aralarında 429

17 2.9 at gibi büyü bir far olduğu gözlemlenmetedir. Kayma irişi yöntemi, uygulamada olaylığı baımından tercih edilen bir yöntem olmasına rağmen her ii çözümü de gerçeğe en yaın değerlerden olduça farlı sonuçlar vermetedir. Bu farlı sonuç yapılaca deprem yüü ve taban esme uvveti hesabında da olduça farlı sonuçlar verecetir. Bu farlılığı gösterme amacı ile ayma irişi modeli ve indirgenmiş matris yöntemine ait dinami analiz sonuçları ullanılara, DBYBHY 2007 içerisinde tanımlı olan deprem bölgeleri ve yerel zemin sınıfı göz önüne alınara sistemin maruz alabileceği elasti ivme spetrumu değerleri bulunmuş ve Tablo 12 ve Tablo 13 de sunulmuştur. Tablolar da verilen ivme değerleri incelendiğinde; ayma irişi yalaşımı ile yapılan çözümlemede bulunan elasti yani azaltılmamış deprem yüünün tüm deprem bölgeleri için Z1 zemin sınıfında 2.06 at, Z2 zemin türünde 1.64 at Z3 zemin türünde 1.19 olduğu anca Z4 zemin türü için oranın 1.0 olduğu gözlemlenmetedir. Tablo 12. Kayma irişi yalaşımı dinami çözümü elasti spetrum ivme değerleri (Tn=0.2562s) Deprem Bölgesi Zemin Sınıfı Spetral ivme m/s 2 Z Z Z Z Tablo 13. İndirgenmiş rijitli matrisi yöntemi çözümü elasti spetrum ivme değerleri (Tn=0.7435s) Deprem Bölgesi Zemin Sınıfı Spetral ivme m/s 2 Z Z Z Z Bu çalışmanın bir sonucu olara düğüm notalarında rijit bağlı diğer bir deyimle moment taşıyan çeli çerçeve sistemlerin birinci doğal titreşim periyodunun hesaplanmasında, ayma irişi yalaşımının; eşdeğer deprem yüü yöntemi ve dinami analiz çözümü ile bulunan değerlerinin gerçeçi olmadığı, hesaplanan periyoda bağlı olara elasti ivme spetrumu üzerinde gerçeğinden daha fazla ivme değerleri ile tasarım yapmaya zorladığı ve eonomi olmayan çözümlere götürebileceği sonucuna varılmıştır. Moment taşıyan çerçeve sistemler için elemanların yanal ötelenme ve dönme rijitlilerini de içeren sistem rijitli matrislerinin oluşturulup, oluşturulan bu matrisin indirgenere sistemin tüm serbestlilerini içeren yeni bir rijitli matrisi elde edilmesi ve dinami analiz yardımı ile sistemin periyot ve modal genlilerinin hesaplanması daha gerçeçi bir yalaşımdır. V. SONUÇ Çalışmada elde edilen bulgulara göre düğüm notalarında moment taşıyabilen ve çerçeve gözlerinde çapraz bağ içermeyen çeli çerçeve sistemlerin taban esme uvvetinin belirlenmesine esas teşil eden ayma irişi modeli gerçeçi bir model yalaşımı olmayıp sonuçları tartışmaya son derece açıtır. Kayma irişi modeli ile belirlenen periyot değeri ile bulunan taban esme uvvetinin daha üçü olması ve elasti ivme spetrumundan daha büyü uvvetler taşıması sebebi ile bu periyot esas alınara belirlenen eleman esitleri gereenden daha fazla büyü ve dolayısı ile eonomi esitler olmayacalardır. Tasarım aşamasında; ön 430

18 tasarım amaçlı olara ASCE7-10 ve UBC-97 de önerilen ampiri formüller ayma irişi modeline göre gerçeğe daha yaın sonuçlar vermete ve bu sebeple de hem sistemdei taban esme uvveti için gerçeğe yaın sonuçlar hem de eleman iç tesirlerinin de yine gerçeğe yaın sonuçlar olması sebebi ile sistem daha eonomi olara tasarlanabilmetedir. Formül 1 in ullanılması durumunda, atların fitif at esme uvvetleri altında bulunaca yatay ötelenme değerleri fi yalnızca at olonlarının yatay ötelenme rijitlileri ullanılara tablo 3 de sunulduğu gibi gerçeçi olmayan bir sonuca ulaşmatansa, güvenilir bir bilgisayar yazılımı ullanara bu fitif yüleri sistem düğüm notalarına eti ettirere daha gerçe fi değerleri ile formül 1 i ullanara hesap yapma veya sistemin serbest titreşim analizini yapma daha doğru sonuçlar verecetir. V. KAYNAKLAR [1] American Society of Civil Engineering, ASCE standart, minimum design loads for buildings and other structures (ASCE/SEI 7-10), American Society of Civil Engineers, Reston, Va, (2010). [2] International Conferance of Building Officals, Uniform Building Code (UBC), volume 2, Structural engineering design provisions, International Conference of Building Officials, Whittier, California, (1997). [3] A.K. Chopra, Dynamics of structures: theory and applications to earthquae engineering, Second edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey (2001). [4] G.S. Pandit, S.P. Gupta, Structural Analysis: A matrix approach, Second edition, The McGraw-Hill Companies. [5] S. Tezcan, Çubu Sistemlerin Eletroni Hesap Mainaları ile Çözümü (Stiffness Matrisleri Metodu) İstanbul Teni Üniversitesi Kütüphanesi Eletroni Hesap Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 12, Arı Kitabevi Matbaası, İstanbul-Türiye, (1970). [6] Anonim, Deprem Bölgelerinde Yapılaca Binalar Haında Yönetmeli, T.C. Resmi Gazete, 26454, (2007). [7] SAP2000, Static and Dynamic Finite Element Analysis of Structure Advanced Computer and Structures, Inc 1995 University Avenue, Bereley, California, USA [8] MATLAB, R2009b The Language of Technical Computing, The Mathwors, Inc. 431

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI:

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI: FOURIER SERİERİ GİRİŞ Elastisite probleminin çözümünde en büyü zorlu sınır şartlarının sağlatılmasındadır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biride sınır yülerini Fourier serilerine açmatır. Fourier serilerinin

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No KONTRO SİSTEMERİ YI İÇİ UYGUAMA Problem No AD SOYAD 10 haneli öğrenci NO Şeil 1 Şeil 1 dei sistem için transfer fonsiyonunu bulalım. Sistem ii serbestli derecesine sahiptir.her bir ütle diğerinin sabit

Detaylı

MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ

MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 0 Sayı: 0 Güz 0 s.- MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ M. Emin KURAL *, Özer ZEYBEK ** Geliş:.0.0

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK İSANS TEZİ ÇATAK İÇEREN DEĞİŞKEN KESİTİ KİRİŞERDE TİTREŞİM PROBEMİNİN SONU EEMANAR METODUYA MODEENMESİ Mehmet HASKU MAKİNE MÜHENDİSİĞİ ANABİİM DAI

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi

Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Tenoloji GU J Sci Part:C 4(3):97-102 (2016) Hızlı Ağırlı Belirleme İçin Yü Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Zehan KESİLMİŞ 1,, Tarı BARAN 2 1 Osmaniye

Detaylı

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI Kamil Aydın Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl. 38039 Kayseri Tel: 0352-437 4901-32379,

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 011 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 011 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi N. MERT/APJES III-I (015) 48-55 Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 1 Ezgi SEVİM, 1

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

Açı Yöntemi. 1 ql 8. Açı yöntemi olarak adlandırılan denklemlerin oluşturulmasında aşağıda gösterilen işaret kabulü yapılmaktadır.

Açı Yöntemi. 1 ql 8. Açı yöntemi olarak adlandırılan denklemlerin oluşturulmasında aşağıda gösterilen işaret kabulü yapılmaktadır. çı Yöntemi Kuvvet ve -oment yöntemlerinde, ilave denklemleri zorlamaların sistem üzerinde oluşturduğu deformasyonların sistemde oluşturulan suni serbestliklerden dolayı oluşan deformasyonlardan ne kadar

Detaylı

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com Öz: Deprem yükleri altında yapının analizi ve tasarımında, sistemin yatay ötelenmelerinin sınırlandırılması

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ *

YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ * YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ * Investigation of the changes of dynamic caractiristics of the structures under amplitude of vibration Bahman MOSTAFAZADEH

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ Orhan Yapıcı 1, Emre Karaman 2, Sezer Öztürk

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

Yatay Yükler Etkisindeki Boşluklu Perdelerin Rijitlik Matrisi Metodu ile Analizi

Yatay Yükler Etkisindeki Boşluklu Perdelerin Rijitlik Matrisi Metodu ile Analizi EA00 UluslararasıYapı ve Deprem Müendisliği empozyumu, 4 Ekim 00 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Yatay Yükler Etkisindeki Boşluklu Perdelerin Rijitlik Matrisi Metodu ile Analizi Rıfat EZER

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

DİFERANSİYEL QUADRATURE ELEMAN METODU (DQEM) İLE YAPI ELEMANLARININ STATİK ANALİZİ

DİFERANSİYEL QUADRATURE ELEMAN METODU (DQEM) İLE YAPI ELEMANLARININ STATİK ANALİZİ PAMUKKAE ÜİVERSİTESİ MÜHEDİ SİK FAKÜTESİ PAMUKKAE UIVERSITY EGIEERIG COEGE MÜHEDİSİK B İ İ MERİ DERGİSİ JOURA OF EGIEERIG SCIECES YI CİT SAYI SAYFA : 00 : 0 : : -00 DİFERASİYE QUADRATURE EEMA METODU (DQEM)

Detaylı

Transformasyonlar (İleri Yapı Statiği)

Transformasyonlar (İleri Yapı Statiği) (İleri Yapı Statiği) Doç. Dr. Özgür Özçelik Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl. Sunum Ana Hattı Transformasyonlar Rijit uç bölgesi transformasyonu Global Lokal eksen transformasyonu Temel

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Y. Müh. Ales KUYUMCUOĞLU Anabilim Dalı: Meatroni Mühendisliği Programı: Meatroni Mühendisliği HAZİRAN

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

GEMİ VE AÇIKDENİZ YAPILARI ELEMANLARI Hafta 1

GEMİ VE AÇIKDENİZ YAPILARI ELEMANLARI Hafta 1 GEMİ VE AÇIKDENİZ YAPILARI ELEMANLARI Hafta 1 Doç. Dr. Barbaros Okan Ders Saatleri Pazartesi günleri 13.30 14.20, 14.30 15.20, 15.30 16.20 Yönetmelik gereği %70 devam Bireysel Proje Ana boyutları verilen

Detaylı

Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi

Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Türkmen Süleyman Demirel Üniversitesi mustafaturkmen@sdu.edu.tr Osman Kelle İnşaat Yüksek Mühendisi osmankelle@gmail.com

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER 9 DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER Kalınlığı olmayan bir yüzeyi göz önüne alalım. Sıvı içine almış bir yüzeye Arşimet Prensipleri geçerli olmala birlite yüzeyinin her ii tarafı aynı sıvı ile oluruluğuna uvvet

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings *

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * Salih İNCETAŞ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh.Anabilim

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır.

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. DEPREM HESAPLARI Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. Söz konusu deprem doğrultusunda, binanın tabanına (binanın tümüne) etkiyen

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING Earthquake Resistant Design Haluk Sucuoğlu Basic steps in Earthquake Resistant Design Calculation of earthquake forces (V t ) Reduction of earthquake forces (R) Applying

Detaylı

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ ÖZET: RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ H.B. Aksoy 1 ve Ö. Avşar 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Doçent Doktor, İnşaat

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi XIX. UUSA MEKANİK KONGRESİ 4-8 Ağustos 15, Karadeni Teni Üniversitesi, Trabon Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubuların Stoe Dönüşümü Yardımıyla Burulma Analii M. Öür YAYI 1, A. Erdem

Detaylı

q = 48 kn/m q = 54 kn/m 4 m 5 m 3 m 3 m

q = 48 kn/m q = 54 kn/m 4 m 5 m 3 m 3 m Soru 1) (50 Puan) şağıda verilen sistemin üzerine etkiyen yükler ve konumları şekil üzerinde belirtilmiştir. una ek olarak mesneti cm aşağı yönlü oturmuştur. Tüm kolon ve kirişlerin atalet momenti, elastik

Detaylı

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6- Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6- October 7, Istanbul, Turkey YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA

Detaylı

FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2009-2010 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 2009) No: Adı Soyadı: Đmza:

FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2009-2010 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 2009) No: Adı Soyadı: Đmza: FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 29-21 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 29) No: Adı Soyadı: Đmza: Şekilde verilmiş olan düzlem kafes sistemin, a. (5 p.) Serbestlik

Detaylı

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük Problem K Çelik Moment Çerçevesi Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Kirişler: W24X55, Fy = 36 ksi Kolonlar: W14X90, Fy = 36 ksi Tüm Kirişlerde Açıklık

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN Yapı Sistemleri: İzostatik (Statikçe Belirli) Sistemler : Bir sistemin tüm kesit tesirlerini (iç kuvvetlerini) ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ O. Merter 1, T. Uçar 2, Ö. Bozdağ 3, M. Düzgün 4 ve A. Korkmaz 5 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh.

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1 ADİL ALTUDAL Mart 2011 Ç E R Ç E V E L E R Betonarme yapıların özelliklerinden bir tanesi de monolitik olmasıdır. Bu özellik sayesinde, kirişlerin birleştiği kolonlarla birleşme noktaları olan düğüm noktalarının

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya DİNAMİK YÜKLER ETKİSİ ALTINDAKİ ÜSTYAPI-ZEMİN ORTAK SİSTEMİNİN EMPEDANS FONKSİYONLARINA DAYALI ÇÖZÜMÜ SUBSTRUCTURING ANALYSIS BASED ON IMPEDANCE FUNCTIONS FOR SOIL-STRUCTURE COUPLING SYSTEM SUBJECTED TO

Detaylı

K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Özlem ÇAVDAR 1, Yusuf AYVAZ 2 ozlem_cavdar@hotmail.com, ayvaz@ktu.edu.tr

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Hızlı sismik performans değerlendirme yöntemi

Hızlı sismik performans değerlendirme yöntemi mühendisli dergisi Cilt: 8, 4, 685-694 Eylül 2017 Hızlı sismi performans değerlendirme yöntemi Halil GÖRGÜN *,1, Derman KAYA 1 1 Dicle Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Diyarbaır Maale Gönderme

Detaylı

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ÖZET Özlem ÇAVDAR 1, Ender BAYRAKTAR 1, Ahmet ÇAVDAR 1 Gümüşhane Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:, 2009 (37-48) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 5, No:, 2009 (37-48) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:305-63x

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ ARAŞ. GÖR. ÖZGÜR BOZDAĞ İş Adresi: D.E.Ü. Müh. Fak. İnş.Böl. Kaynaklar Yerleşkesi Tınaztepe-Buca / İZMİR İş Tel-Fax: 0 232 4531191-1073 Ev Adresi: Yeşillik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-35 Mayıs 003 FATURALI CTP LEVHALARDA GERİLME KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION IN FILLETED

Detaylı

Tarihi Niksar Kulak Kümbetinin Deprem Altındaki Sismik Davranışının Değerlendirilmesi

Tarihi Niksar Kulak Kümbetinin Deprem Altındaki Sismik Davranışının Değerlendirilmesi ISSN: 2146-8168 Sayı: 7, Yıl: 2013, Sayfa: 80-90 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 08.09.2013 Yayına Kabul Tarihi: 11.10.2013 Baş Editör: Naim Çağman Danışman Editör: Ekrem Buhan Tarihi Niksar

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

DEĞİŞKEN KESİTLİ ÇERÇEVELERİN ELEKTRONİK TABLOLARLA ANALİZ VE TASARIMI

DEĞİŞKEN KESİTLİ ÇERÇEVELERİN ELEKTRONİK TABLOLARLA ANALİZ VE TASARIMI XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 26-3 Ağustos 213, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa DEĞİŞKEN KESİTLİ ÇERÇEVELERİN ELEKTRONİK TABLOLARLA ANALİZ VE TASARIMI Sedat Savaş 1, Mustafa Ülker 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı