BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA"

Transkript

1 BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 2011/31961 İhalenin adı Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası Tebligat adresi Telefon ve faks numarası Elektronik posta adresi (varsa) 1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye iliģkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuģ, anlaģılmıģ ve kabul edilmiģtir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak baģvuruda bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Son baģvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara iliģkin olarak durumumuzda değiģiklik olması halinde buna iliģkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleģme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza iliģkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak Ġdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 3) Ön yeterlik Ģartnamesinde ve/veya ihale dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dıģında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu iģe kendimiz veya baģkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla baģvuru yapmadığımızı beyan ediyoruz. 4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince [yerli/] istekli durumundayız. 5) Yukarıda yer alan [elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2 6) 3 Adı - SOYADI/Ticaret unvanı KaĢe ve Ġmza 4 1 Adayın /isteklinin Türk vatandaģı gerçek kiģi olması halinde, 11 rakamdan oluģan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Aday/istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır. 3 (a) Konsorsiyum olarak baģvuruda bulunulması halinde, her bir ortağın baģvuruda bulunduğu kısım gösterilecektir. Konsorsiyum olarak baģvuruda bulunulmasına izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir (b) Kısmi teklif verilmesine izin verilmesi halinde, kısmi teklif veren aday/ istekli baģvuruda bulunduğu kısmı gösterecektir. Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir. 4 Teklif vermeye yetkili kiģi tarafından imzalanacaktır. Ortak giriģim olarak baģvuruda bulunulması halinde, baģvuru mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kiģiler tarafından imzalanacaktır. Standart Form KĠK015.1/M Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulünde Ön Yeterlik/ Pazarlık Usulünde Yeterlik BaĢvuru Mektubu Formu

2 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 2011/31961 İhalenin adı /./.. Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası Tebligat adresi Telefon ve faks numarası Elektronik posta adresi (varsa) 1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye iliģkin ihale dokümanını oluģturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuģ, anlaģılmıģ ve kabul edilmiģtir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Ġhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara iliģkin olarak durumumuzda değiģiklik olması halinde buna iliģkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleģme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza iliģkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak Ġdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 3) Ġdari Ģartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dıģında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu iģe kendimiz veya baģkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince [yerli/] istekli durumundayız. 2 5) Yukarıda yer alan [elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 3 6) Ġhale konusu iģin [ek cetvelde yer alan kısmını/] 4 her bir iģ kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [.] bedel karģılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. 5 Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı KaĢe ve Ġmza Ġsteklinin Türk vatandaģı gerçek kiģi olması halinde, 11 rakamdan oluģan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalelerde bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli istekliler, Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur. cümlesini ekleyecektir. Ġdare bu avantajın tanınmadığı ihalelerde bu dipnota yer vermeyecektir. 3 Ġstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır. 4 Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece tamamını ibaresine yer verilecektir. Kısmi teklife açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve teklifine uygun ibareyi seçecektir. 5 Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma iliģkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır. Ġdare, konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer vermeyecektir. 6 Teklif vermeye yetkili kiģi tarafından imzalanacaktır. Ortak giriģim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kiģiler tarafından imzalanacaktır. EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli 1/2 Standart Form KĠK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubu

3 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ Ġhale kayıt numarası : 2011/31961 A 1 B 2 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) 1 BUHAR OTOKLAV KĠMYASAL ADET 4000 ĠNDĠKATÖRÜ 2 ULTRASONĠK YIKAMA CĠHAZI ĠÇĠN ADET 50 SOLÜSYON (D-PROCXV) 5 LT LĠK BĠDON 3 BAKIM SOLÜSYONU W-PROCXV (5 LT LĠK BĠDON) 4 ASPĠRASYON SETĠ VAKUM 0 KONTROLSÜZ 5 ASPĠRASYON SONDASI NO:14 ADET HEMOVAC ÇĠFT ĠĞNELĠ ADET 50 7 HEMOVAC TEK ĠĞNELĠ ADET 50 8 BĠSTÜRĠ UCU NO:15 ADET BĠSTÜRĠ UCU NO:20 ADET BĠSTÜRĠ UCU NO:22 ADET BRANÜL NO: BRANÜL NO:20 ADET BRANÜL NO:22 ADET BRANÜL NO:24 ADET GAZLI BEZ METRE FLASTER 5* FLASTER 5*5 ADET POLĠGLĠTON MONOFLAMENT NO:1 45 ADET 360 MM YUVARLAK ĠĞNE 19 VICRYL 5/0 YUVARLAK ĠĞNE ADET VICRYL 6/0 YUVARLAK ĠĞNE ADET PDS NO:1YUVARLAK ĠĞNE ADET PROLEN6/0 YUVARLAK ĠĞNE ADET PROLEN MESH 6*11 ADET ENJEKTÖR 2 CC SĠYAH UÇLU ADET ENJEKTÖR 5 CC YEġĠL UÇLU ADET ENJEKTÖR 10 CC YEġĠL UÇLU ADET ENJEKTÖR UCU SĠYAH ADET KAN ÇÖZÜCÜ-AMĠLOTĠK LĠTRE BETADĠNE SIVI SABUN LĠTRE KAN TRANSFÜZYON SETĠ ADET KAPALI DRENAJ ġġġe 2000 ML ADET 5 32 LEVĠN SONDA NO:14 ADET NAZAL OKSĠJEN KANÜLÜ OKSĠJEN MASKESĠ ÇOCUK ADET SURGĠCEL ADET VAKUMLU SEDĠMANTASYON TÜPÜ ADET KARMEN ENJEKTÖRÜ TEKLĠ 38 KARMEN KANÜL NO:3 ADET KARMEN KANÜL NO:4 ADET 25 Tutarı (Para birimi belirtilerek) Standart Form KĠK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubu

4 40 KARMEN KANÜL NO:5 ADET KOTER KALEMĠ VE KABLOSU ADET CERRAHĠ ELDĠVEN NO:8 STERĠL ADET PROLEN MESH 15*15 ADET ARTROSKOPĠK UÇ 4,2 MM ADET STERĠL ELDĠVEN PUDRASIZ NO:8 ADET LAPARASKOPĠK ENDOSKOPĠK MAKAS 47 LAPARASKOPĠK ENDOSKOPĠK DĠSSEKTÖR 48 LAPARASKOPĠK ENDOSKOPĠK GRASPER 49 LAPARASKOPĠK ENDOSKOPĠK TROCAR(10 LU) 50 ÇĠLE ĠPEK NO:1 ADET ÇĠLE ĠPEK NO:2/0 ADET MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:3/0 KESKĠN 53 MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:3/0 YUVARLAK 54 MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:4/0 YUVARLAK 55 MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:4/0 KESKĠN 56 MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:5/0 ADET 60 YUVARLAK 57 MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:5/0 KESKĠN 58 MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:6/0 ADET 60 YUVARLAK 59 MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:6/0 KESKĠN 60 BATIN DRENĠ SOFT SĠLĠKON NO:16 ADET BATIN DRENĠ SOFT SĠLĠKON NO:18 ADET VICRYL NO:2/0 KESKĠN 63 CR ĠÇĠN RÖNTGEN FĠLMĠ 14*17 KUTU 25 ĠNÇ(DRY FĠLM) 64 BĠOPULSE ARTROSKOPĠK YIKAMA ADET 20 SETĠ 65 SPĠNAL ĠĞNE NO:25 ADET DAMLA SAYACI ADET ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI LĠTRE FOREX KOTER PLAĞI ÇĠFTLĠ LANSET ADET COMEC MARKA ADET 2 LAPARASKOPĠRRĠGASYON CĠHAZININ HORTUM DĠYAFRAMI 71 PENRÖZ DREN ĠNCE 0 72 PENRÖZ DREN ORTA 0 73 BRANÜL NO: PROXĠSTRĠP 0,6*8 CM 0 75 RÖNTGEN FĠLMĠ 18*24 CM ADET RÖNTGEN FĠLMĠ 35*43 CM ADET RÖNTGEN FĠLMĠ 35*35 CM ADET OTOMATĠK BANYO SOLÜSYONU (5 LT BĠDON) 79 DĠġ RÖNTGEN FĠLMĠ ADET METĠLEN MAVĠSĠ (250 ML) ADET 5 81 STERĠL ELDĠVEN PUDRASIZ NO:7, GYRUS MARKA RADYOFREKANS ADET 1 Standart Form KĠK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubu

5 CĠHAZI ARA BAĞLANTI KABLOSU (YEġĠL) 83 SOFT BATIN DRENĠ SLĠKON NO: SOFT BATIN DRENĠ SLĠKON NO: PETAġ KMA 800 PULSE ARA KABLO 86 PETAġ KMA 800 PULSE OXĠMETRE ADET 5 PROB 87 KONKA ELEKTRODU ADET 2 88 KEMĠK MUMU 0 89 STERĠL YANIK ÖRTÜSÜ 160*210 CM GOLD/SĠLBER 90 ATR ĠPEK 5/0 KESKĠN ADET ATR ĠPEK6/0 YUVARLAK ADET ÇOCUK ĠÇĠN OKSĠJEN ÇADIRI ADET 1 93 ÇOCUK SATURASYON BĠLEK PROBU ADET ELEKTROKOTERĠZASYON BAĞLANTI ADET 1 KABLOSU 95 SIRT TAHTASI ADET 2 96 HASTA PĠJAMASI BAYAN TAKIM HASTA PĠJAMASI ERKEK TAKIM NEVRESĠM TAKIMI ADET ġġġme YATAK ADET ALET KESME MAKASI ADET YAN KESKĠ ADET BASKET KATETERĠ 3 FR ADET BASKET KATETERĠ 5FR ADET 5 Toplam Tutar (K.D.V Hariç) *Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. * Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır. * Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel iģin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir. * Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir. Adı - SOYADI / Ticaret unvanı KaĢe ve Ġmza 3 1 Bu sütun Ġdarece hazırlanacaktır. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 3 Teklif vermeye yetkili kiģi tarafından imzalanacaktır. Ortak giriģim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kiģiler tarafından imzalanacaktır. 2/2 Standart Form KĠK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubu

6 Ġġ ORTAKLIĞI BEYANNAMESĠ Ġhale kayıt numarası: 2011/31961 [DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ] tarafından ihaleye çıkartılmıģ bulunan [. iģine müģterek teklif vermek ve söz konusu iģ uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleģme akdedilerek iģin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuģ bulunuyoruz. Ġhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleģmesi, sözleģme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. ĠĢ ortaklığımızın pilot ortağı, iģin bitimine kadar [pilot ortağın adı] dır. Pilot ortağın iģ ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iģ ortaklığımıza yapılmıģ sayılacağını, vermiģ olduğumuz müģterek teklif neticesinde iģ üzerimizde kaldığı takdirde sözleģmenin bütün ortaklarca müģtereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleģme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiģ olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleģmenin konusuna ve kapsamına girecek iģlerin ve taahhütlerin ve sözleģmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müģtereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iģ sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleģmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili olacağını sözleģme konusu iģin tamamlanmasından önce iģ ortaklığına dahil pilot ortak dıģındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda, pilot ortak ve iģ ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil iģin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve iģi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Sıra no 1) 2) 3)...) n) Ortağının adı ve soyadı/ticaret unvanı Ortaklık oranı Tebligat adresi PĠLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK Ġmza Ġmza Ġmza Ġmza Ġmza Standart Form KĠK023.0/M ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi

7 [Muhatap İdarenin Adı] GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU / / No:... Ġdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] iģine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı] nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı].. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuģmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu../../. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek Ģekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. [bankanın adı] [banka şubesinin adı] ġubesi [banka] yetkililerinin Ġsim, unvan ve imzası NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluģlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluģunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. 1-b) Ġdari Ģartnamenin Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi baģlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir. 2- Teminat mektubunun Türk Lirası dıģında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna ĠĢbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı.. [Ġlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine ĠĢbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satıģ kuru üzerinden ödenecektir. paragrafına yer verilecektir. 1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari Ģartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlik tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir. Standart Form KĠK025.1/M Geçici Teminat Mektubu

8 [Muhatap İdarenin Adı] KESĠN TEMĠNAT MEKTUBU / / No:... Ġdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] iģini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı] nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleģme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı].. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleģme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuģmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu / / 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek Ģekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. [bankanın adı] [banka şubesinin adı] ġubesi [banka ] yetkililerinin isim, unvan ve imzası NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluģlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluģunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. 1-b) Ġdari Ģartnamenin Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi baģlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir. 2- Teminat mektubunun Türk parası dıģında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna ĠĢbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı.. [Ġlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine ĠĢbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satıģ kuru üzerinden ödenecektir. paragrafına yer verilecektir. 1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 2 Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre alınan mal veya yapılan iģ için garanti süresi öngörülmesi halinde, garanti süresinin dolduğu tarih, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre iģin bitiģ tarihi dikkate alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz. Standart Form KĠK025.2/M Kesin Teminat Mektubu

9 ORTAKLIK DURUM BELGESİ 1. Belge Düzenleme Tarihi : 2. Başvuru sahibi şirketin; 2.1. Ticaret Unvanı 2.2. Ticaret Sicil No : : 3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler Ortağın Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Ortaklık Tipi Belgenin Düzenlendiği Tarihteki Ortaklık Hisse oranı [Gerçek kişi/tüzel kişi] [ İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak olan ortağın, başvuru sahibi şirketin yüzde elliden fazla hissesine sahip olması zorunludur.] BaĢvuruda bulunan Ģirkete iliģkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kiģinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca [Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.] nin kesintisiz olarak %50 den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiģtir. Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50 ye veya % 50 nin altına düģmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz. Düzenleyen Yetkilinin Adı SOYADI Görevi İmzası ve Mührü/Kaşesi.. AÇIKLAMALAR 1 Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müģavir ya da serbest muhasebeci mali müģavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci mali müģavir tarafından düzenlenmesi halinde15/11/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlerin KaĢe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaģenin kullanılması gerekmektedir. 2 Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur. Standart Form KĠK028.0/M Ortaklık Durum Belgesi

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğum.. odası belgesi Yeterlilik Dosyası vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğum.. odası belgesi Yeterlilik Dosyası vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri TAAHHÜTNAME ÖRNEK -1 Firma adı/ünvanı Posta Adresi E-mail Adresi Telefon No Fax No Aras Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yatırım programı kapsamında yapılacak olan ihalelere katılabilmek için vermiş olduğum

Detaylı

İŞ DENEYİM BELGELERİ Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerdir.

İŞ DENEYİM BELGELERİ Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerdir. İŞ DENEYİM BELGELERİ Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerdir. 1- İŞ BİTİRME BELGESİ 2- İŞ DURUM BELGESİ 3- İŞ DENETLEME BELGESİ 4- İŞ YÖNETME BELGESi

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı