KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ Roni Marguiles YAZAR RONÝ MARGULÝES: DARBECÝ ERGENEKON YAPILARINI BÝTÝRMEK ÝÇÝN DEVLETÝN BAÞTAN SONRA DEMOKRATÝKLEÞTÝRÝLMESÝ GEREKÝYOR. ERGENEKON DÂVÂSI NEDEN SAKAT GÝDÝYOR? TÜPRAÞ IN GÖNDERDÝÐÝ AÇIKLAMA ANLAÞILAMADI Baþörtüsü takmak güvenliðe engel mi? u Sa kar ya Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si Çev re Mü hen dis li ði öð - ren ci si Ah sen Ak bu lut un ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le i çe ri a lýn ma dý - ðý ha be ri miz i çin TÜP RAÞ tan bir a çýk la ma gel di. A çýk la ma - da, Bu sa ha la ra gi ren her ça lý - þan, mü te ah hit e le ma ný, staj - yer, ko nu ðu muz, iþ gü ven li ði ne de niy le iþ tu lu mu nu, em - ni yet a yak ka bý sý, ba ret gi bi iþ gü ven li ði ve ki þi sel ko ru - yu cu mal ze me le ri, can gü - ven li ði ve iþ let me ko þul la rý - ný risk al týn da bý rak ma mak i çin kul lan mak zo run da dýr de ni lir ken, ba þör tü sü nün iþ gü ven li ðini na sýl et ki le di ði an la þý la ma dý. n4 TE YENÝ ASYA 9 NÝSAN 2011Aday listeleri bugün veriliyor ÞIRNAK BARO BAÞKANI: TÜRKÝYE KABUK DEÐÝÞTÝRÝYOR Deðiþimin önünde kimse duramaz u Er ge ne kon 300 ki þi nin tu tuk lan ma sýy la son ve ri le cek bir ör - güt de ðil. Med ya da, yar gý da, ü ni ver si te ler de ve as ke ri ye de ör - güt len miþ. Dar be ci lik, as ke rî ve sa yet TC nin her ye rin de var. Bu - nun la baþ et mek is ti yor san dev le tin her ya ný ný el den ge çir - mek ge re ki yor. Su ça bu laþ mýþ in san lar Ba na do ku nur sa - nýz du var yý ký lýr di yor. Hü kü met de Du va rýn üs tü ne sý - va çe ke yim, ba na da do kun ma sýn is ti yor. Er ge ne kon dâ vâ sý bu yüz den sa kat gi di yor. Bu Ke ma list ya pý yý dev ra lýp kul lan mak müm kün de ðil. Ke ma liz mi yý ka - cak sýn, ö zün de de mok ra tik bir ya pý ku ra cak sýn. uþýr nak Ba ro Baþ ka ný Nu þi re van El çi, Tür ki ye nin ka buk de ðiþ tir - di ði ni vur gu la ya rak, Dö nü þüm da i ma san cý lý o lur. Mev cut dü zen - den se bep le nen pek çok la rý nýn de ði þi me ve dö nü þü me kar þý çýk - ma la rý ka çý nýl maz dýr. Ta bu la rýn kalk tý ðý, ko nu þul ma ya nýn ko nu - þul ma ya baþ lan dý ðý bir ül ke de de ði þi min ö nün de kim se nin dur - ma sý müm kün de ðil dir di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 5 te CEMAATLERÝN ÖRGÜTLENMESÝ SUÇ DEÐÝL KÝ... u Ta rih bo yun ca ta ri kat lar, ce ma at ler hep var. Üs te lik bu gün - kü gi bi yay gýn o lan ce ma at ler hep ol muþ. Ce ma at ler 2002 de or ta ya çýk ma dý, a ma 2002 de ce ma at ler Er ge ne kon ve Ge nel - kur may ta ra fýn dan pro pa gan da mal ze me si ha li ne ge ti ril di. Ben bu yüz den ce ma at ler le il gi li kor ku se nar yo la rý ný hiç ö nem se mi - yo rum. Nur cu luk or ta ya ye ni çýk ma dý, za ten Cum hu ri yet dö ne - min den i ti ba ren var dý ve hep kit le sel di. An cak Nur cu luk tar týþ - ma sý Ge nel kur may ýn pro pa gan da da i re si ta ra fýn dan ge ti ril di, ö nü mü ze kon du. Cemaatlerin örgütlenmesi suç deðil ki... nh. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de SAAT 17:00'YE KADAR YSK YA TESLÝM EDÝLMELERÝ GEREKÝYOR usiyasî partiler, seçime katýlacaklarý seçim çevrelerine ait aday listelerini bugün ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek. Baðýmsýz milletvekili adaylýðý için il seçim kurullarýna baþvurunun son günü de bugün. Ha be ri sayfa 4 te Kardeþliðimizi bozamazsýnýz ubdp Eþ baþ ka ný Se la hat tin De - mir taþ ýn, Dev le tin i ma mý nýn ar dýn da na maz kýl ma yýn çað rý - sý na Di yanet- Sen Er zu rum Þu be Baþ ka ný Meh met Din di de sert tep ki gös te re rek, Bu mil le tin kar deþ li ði ve be ra ber li ði as la bo - zul ma ya cak týr de di.n5 TE Göçük altýnda kalan iþçilerden 60 gündür haber yok. GÖÇÜK ALTINDA KALAN 9 iþçiye ne oldu? utürk Mü hen dis ve Mi mar O - da la rý Bir li ði Ma den Mü hen dis - le ri O da sý, Af þin de ki he ye lâ nýn ü ze rin den 60 gün geç ti ði ni ve bu gü ne ka dar ka yan mal ze me - nin al týn da ka lan bi ri mü hen dis 9 iþ çi nin a ký be ti ve bu ki þi le re u - laþ ma ça lýþ ma la rýy la il gi li her - han gi bir a çýk la ma ya pýl ma dý ðý - ný hatýrlattý. Ha be ri say fa 6 da STK LARIN ORTAK ÇAÐRISI Artýk kan dâvâlarý bitmeli uþan lý ur fa nýn Si ve rek il çe sin de, kan dâ vâ la rý nýn son bul ma sý i çin or tak ba sýn a çýk la ma sý ya pýl dý. E - ði tim -Sen Þu be Baþ ka ný Ö mer Kak, Si ve rek te ya þa nan son a þi - ret kav ga sýn da 5 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni ha týr lata rak, Ne de ni ne o lur sa ol sun, hiç bir þey in san hayatý nýn üs tün de bir de ðe re sa - hip de ðil dir de di. Ha be ri 4 te ISSN Suriye de ölümler artýyor uha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Ger çek tev be, gü na hý iþ le di ðin an da piþ man lýk duy man, Al lah tan af fý ný di le men, son ra da o gü na hý bir da ha hiç iþ le me men dir. Câmiü's-Saðîr, No: 1831 / Hadis-i Þerif Meâli Ne cat yal nýz sýdk la, doð ru luk la o lur Hiz met: Al lah a u laþ tý ran yol C Ey â lem-i Ýs lâm mes cid-i ke bi rin de ki ehl-i i man o lan ih vâ ný mýz! Ne cat yal nýz sýdk la, doð ru luk la o lur. Ur ve tü l-vus ka sýdk týr. vet sýdk ve doð ru luk Ýs lâ mi ye tin ha yat-ý iç ti mâ i ye sin de uk de-i ha ya ti ye si dir. Ri ya kâr lýk, fi i lî bir ne vî ya lan cý lýk týr. Dal ka vuk luk ve ta san nu, al çak ça bir ya lan cý lýk týr. Ni fak ve mü na fýk lýk, mu zýr bir ya lan cý lýk týr. Ya lan cý lýk i se, Sâ ni-i Zül ce lâl in kud re ti ne if ti râ et mek tir. Kü für, bü tün en vâ ýy la kizb dir, ya lan cý lýk týr. Ý man sýdk týr, doð ru luk tur. Bu sýr ra bi na en, kizb ve sýd kýn or ta sýn da had siz bir me sa fe var; Þark ve Garp ka dar bir bi rin den u zak ol mak lâ zým ge li yor. Nar ve nur gi bi bir bi ri ne gir me mek lâ zým. Hal bu ki, gad dar si ya set ve zâ lim pro pa gan da bir bi ri ne ka rýþ týr mýþ, be þe rin ke mâ lâ tý ný da ka rýþ týr mýþ. Bu sýdk ve kizb, kü für ve i man ka dar bir bi rin den u zak. Asr-ý Sa a det te sýdk va sý ta sýy la Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn â lâ-yý il liy yî ne çýk ma sý ve o sýdk a nah ta rýy la ha ka ik-i i ma ni ye ve ha ka ik-i kâ i nat ha zi ne si a çýl ma sý sýr rýy la, iç ti mâ i yât-ý be þe ri ye çar þý sýn da sýdk en re vaç lý bir mal ve sa týn a lý na cak en kýy met li bir me tâ hük mü ne geç miþ. Ve kizb va sý ta sýy la Mü sey li me-i Kez zab ýn em sâ li, es fel-i sâ fi li ne su kut et miþ. Ve kizb o za man da küf ri yât ve hu ra fa týn a nah ta rý ol du ðu nu o in ký lâb-ý a zîm gös ter di ðin den, kâ i nat çar þý sýn da en fe na, en pis bir mal o lup, o ma lý sa týn al mak de ðil, her kes nef ret et me si hük mü ne ge çen kizb ve ya la na, el bet te o in ký lâb-ý a zî min saff-ý ev ve li o lan ve fýt rat la rýn da en re vaç lý ve me dâr-ý if ti har þey le ri al mak ve en kýy met li ve re vaç lý mal la ra müþ te ri ol mak fýt ra týn da bu lu nan Sa ha be ler, el bet te, þüp he siz bi le rek el le ri ni ya la na u zat maz lar. Kizb i le ken di le ri ni mü lev ves et mez ler. Mü sey li me-i Kez zab a ken di le ri ni ben ze te mez ler. Bel ki, bü tün kuv vet le riy le ve meyl-i fýt rî le riy le en re vaç lý mal ve en kýy met tar me tâ ve ha ki kat le rin a nah ta rý, Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn â lâ-yý il liy yî ne çýk ma sý nýn ba sa ma ðý o lan sýdk ve doð ru lu ða müþ te ri o lup, müm kün ol du ðu ka dar sýdk tan ay rýl ma ma ya ça lýþ týk la rýn dan, ilm-i ha dis çe ve u le ma-i þe ri at i çin de bir ka i de-i mu kar re re o lan, Sa ha be ler da i ma doð ru söy ler ler. On lar da ki ri va yet, tez ki ye ye muh taç de ðil. Pey gam ber den (a ley his sa lâ tü ves se lâm) ri va yet et tik le ri ha dis ler, bü tün sa hih tir di ye, ehl-i þe ri at ve ehl-i ha di sin it ti fa ký na kat î hüc cet, bu mez kûr ha ki kat tir. Ýþ te, Asr-ý Sa a det te ki in ký lâb-ý a zîm, sýdk i le kizb, i man i le kü für ka dar bir bi rin den u zak i ken, za man geç tik çe, ge le ge le bir bi ri ne ya kýn laþ tý. Ve si ya set pro pa gan da sý ba zan ya la na zi ya de re vaç ver di. Fe na lýk ve ya lan cý lýk bir de re ce mey dan al dý. Ýþ te bu ha ki kat i çin dir ki, Sa ha be le re kim se ye ti þe mez. Yir mi Ye din ci Sö zün Zey li o lan Sa ha be ler hak kýn da ki ri sâle ye ha va le e dip ký sa ke si yo ruz. Ey bu Ca mi-i E me vi de ki kar deþ le rim! Ve kýrk-el li se ne son ra â lem-i Ýs lâm mes cid-i ke bi rin de ki dört yüz mil yon ehl-i i man o lan ih va ný mýz! Ne cat yal nýz sýdk la, doð ru luk la o lur. Ur ve tü l-vus ka sýdk týr. Ya ni, en muh kem ve o nun la bað la na cak zin cir, doð ru luk tur. Hut be-i Þa mi ye, 3. Ke li me ha san gu ma il.com e nâb-ý Hakk a vâ sýl o la cak ta rîk ler pek çok tur. Bü tün hak ta rîk ler Kur ân dan a lýn mýþ týr. Fa kat ta rî kat le rin bâ zý sý bâ zý sýn dan da ha ký sa, da ha se lâ met li, da ha u mu mi yet li o lu yor. Yir mi Al týn cý Söz ün Zey lin den ik ti bas et ti ði miz bu cüm le nin de va mýn da da, yol la rýn en ký sa sý ve en se lâ met li si o lan acz, fakr, þef kat ve te fek kür yo lu i zah e di lir, bu yol da ki hat ve ler den ya ni a dým lar dan bah se di lir. Ý kin ci hat ve de kül fet ve hiz met ma ka mýn da nef si ni u nut mak, fa kat ahz-ý üc ret ve is ti fa de-i hu zu zât ma ka mýn da nef si ni dü þün mek, þid det le il ti zam et mek, nefs-i em ma re nin muk te za sý dýr de ni lir. Hiz met i fa de si bu ra da bir mi sâl gi bi gö zük se de ger çek te ko nu nun ve Ri sâ le-i Nur un ö nem li e sas la rýn dan dýr. Ko nu nun bü tü nüy le be ra ber dü þü nül dü ðün de hiz met, ki þi yi Ce nâb-ý Hakk a u laþ tý ra cak bir hat ve dir ve bir yol dur, ka te dil me si ge re ken ö nem li bir mer ha le dir. Hiz me tin mâ nâ sý da, sa ha sý da tah min le rin ö te sin de bir ge niþ li ðe sa hip Ýn sa na hiz met, in san lý ða hiz met, Al lah a ve Pey gam be ri ne (asm) ve on la rýn di ni ne ve dâ vâ sý na hiz met gi bi u za yýp gi di yor. Yi ne in sa na ve in san lý ða hiz met de; ký sa ve fâ ni ha ya ta hiz met ol du ðu gi bi e be dî ha ya ta hiz met o la rak u fuk lar ka dar ge niþ li yor. Ýn san la rýn e be dî ha ya tý na hiz met de ni lin ce þüp he siz, mü' min le rin þef kat li ne bî si Hz. Mu ham med e (asm) hiz met de ne re dey se ay ný mâ nâ ya ge li yor. Çün kü Pey gam be ri mi zin (asm) hiz me ti ne gir me den ger çek mâ nâ da in san lý ða hiz met et mek de müm kün de ðil! Ha ki kî ve da i mî o lan bü tün hiz met yol la rý o ra dan ge çi yor. Ken di mi zi u nut ma mak ö nem li Her Nur Ta le be si gi bi biz de, bi zi Ce nâb-ý Hakk a u laþ tý ra cak bu ký sa ve se lâ met li yol da ol du ðu mu zu en a zýn dan bu gay re tin i çe ri sin de ol du ðu mu zu dü þü nü yo ruz. An cak bu yo lun ne re sin de yiz? Bu yol da ka lý cý ol mak i çin ne yap mak ge re ki yor? Ken di mi ze en çok sor ma mýz ge re ken so ru bu! Ger çek te ih lâs lý bir hiz met, bu yo lun ne re sin de ol du ðu mu zun ö nem li bir gös ter ge si dir. Bu ba his te her ne ka dar yol ve hat ve le re i þa ret e den â yet ler a na hat la rýy la bir bir le ri ne te ka bül e di yor sa da, her bir hat ve nin yo lun ta ma mýy la il gi li yön le ri de var dýr. Za ten hat ve de, a dým dan bi raz fark lý o la rak mer di ven ba sa ma ðý gi bi bir sis te ma ti ði i fa de e den bir ta bir dir. Sis te ma ti ðe ri â yet et me den yol da i ler le mek müm kün de ðil dir. Hiz met de ay ný þe kil de hem acz, fakr, þef kat ve te fek kür yo lu i çin ö nem li dir, hem de dört hat ve i çin ö nem li dir ve vaz ge çil mez dir. Ce nâb-ý Hakk a kar þý ken di ni acz ve fakr i çe ri sin de his se den ki þi el bet te, ben lik ve e na ni ye ti terk e de cek, Ce nâb-ý Hakk ýn ve Re sû lü nün hiz me ti ne gi re cek ve ken di si ni hep hiz met kâr o la rak gö re cek tir. Ken di si ni acz ve fakr i çe ri sin de his set me yen ler i se hiz met te zor la na cak týr. Bu ra da yol ve hat ve ler le il gi li o lan te fek kür; acz ve fak rý mý zý id rak et me yö nün de ö nem li bir un sur dur. Ne ka dar gü cü müz, kud re ti miz ve im kân la rý mýz da ol sa Al lah a ba kan yö nü ha riç her þey he lâk o la cak týr me a lin de ki â ye tin te fek kür e dil me siy le, her þey e li miz den çý kýp gi de ce ði fark e di le cek ve be nim se ne cek tir. Fâ ni ve ge çi ci þey le re bað lan mak hem fay da sýz dýr hem de ger çek te on la ra hiz met kâr ol mak de mek tir. Hâl bu ki e be dî bir dâ vâ ya hiz met kâr ol mak i se e be dî bir sal ta nat týr. Ni te kim Mek tû bât ta i fa de e dil di ði gi bi Ha beþ pa di þa hý Ne ca þî þöy le der: Keþ ke þu sal ta na ta be del Mu ham med-i A ra bî A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn hiz met kâ rý ol say dým. O hiz met kâr lýk, sal ta na týn pek fev kin de dir. Dün ya sal ta na tý ne ka dar u zun da ol sa en ni ha ye tin de bir ö mür dür. Ne ka dar ge niþ bi le ol sa yer yü zü ka dar dýr ve Ce nâbý Hakk ýn þu gö zü müz le gör dü ðü müz kâ i nat mül kün de bi le bir toz zer re si ka dar de ðil dir. Ne ka dar de ðer li ve ve rim li de ol sa, â hi ret yur du na gö re çöl hük mün de dir. Al lah ýn Ha bi bi ne (asm) hiz met kâr lýk i se, e be dî bir â hi ret sal ta na tý dýr. E vet, sa ha be, Pey gam be ri mi zin (asm) hem hiz met kâ rýy dý, hem de ar ka da þýy dý. Ki þi sev di ði i le be ra ber dir. â ye tiy le o nun hiz met kâr la rý ve se ven le ri bâ kî bir sal ta nat la müj de len di ler. Ne ca þi nin gýp ta et ti ði gi bi on la ra ve ri len sal ta nat, pa di þah la rýn da hi ye ti þe me ye ce ði ka dar yük sek tir. Yo lun ö nem li mer ha le le rin den o lan þef kat de hiz me tin vaz ge çil mez un sur la rýn dan dýr. Ýn san la rýn ö zel lik le ehl-i i ma nýn i man la rý ný kur tar ma hiz me tin de va zi fe al mak, on la rýn hem dün ya, hem de â hi ret ha yat la rý ný mah ve den teh li ke le ri or ta dan kal dýr ma ya ça lýþ mak þef ka tin ge re ði dir. Ni te kim Be di üz za man Haz ret le ri, Es ki þe hir Ha pis ha ne sin de i ken pen ce re den gör dü ðü li se li ta le be le ri nin na sýl bir teh li ke de ol duk la rý ný mü þa he de e din ce o yük sek þef ka ti i le göz yaþ la rý ný tu ta ma mýþ týr. Bu mem le ke tin ço cuk la rý nýn i man la rý nýn kur tul ma sý i çin her tür lü e za ve ce fa ya kat lan mýþ týr. Bi lin di ði gi bi Be di üz za man Haz ret le ri hiz me ti mi zin ö nem li bir pren si bi o lan müs bet ha re ket in de e sas la rýn dan bi ri si nin þef kat pren si bi ol du ðu nu i fa de et mek te dir. Ýn sa nýn ken di ni u nut ma sý ve böy le bir ce za ya müs te hak ol ma sý dik kat çe ki ci dir. Ö zel lik le son bir kaç a sýr da, i de o lo jik li der ler par la tý lýr ken, fert ler i yi ce si lik leþ ti ril miþ tir. Fert le rin hak ve hür ri yet le ri ne re dey se ta ma men ih mal e dil miþ tir. Her þey gü ya dev le te fe da e dil miþ tir. Ya ni in san u nu tul muþ tur. Ýn sa ný dev let ler ve top lum lar u nut tu ðu gi bi fert ken di ken di si ni de u nut muþ tur, u nut tu rul muþ tur. Di ðer çað la ra na za ran nef si ne en çok düþ kün o lan â hir za man in sa ný mak sa dý nýn ak siy le to kat ye miþ tir. Þim di hik me ti ni öð ren mek i çin ay ný bah si in ce le me ye de vam e de lim. Ce nâb-ý Hak Kur ân-ý Ke rim de fer man e di yor: Al lah ý u nu tup da, Al lah ýn da ken di le ri ni u nut tur du ðu kim se ler gi bi ol ma yýn. Â yet ten de an la þý la ca ðý gi bi Al lah ýn ve e mir le ri nin u nu tul ma sý, te fek kü rün terk e dil me si en ni ha ye tin de fert le rin u nu tul ma sý ve ih mal e dil me si i le so nuç lan mýþ týr. Bu u nu tu lan la ra hiz me ti de dâ hil et mek ge re ki yor. U nu tul ma nýn en kö tü sü i se, fert le rin ken di ken di si ni u nut ma sý dýr. Ma a le sef gü nü müz in sa ný i cad e di len bin bir tür lü eð len ce ve meþ ga - Ýn san la rýn ö zel lik le ehl-i i ma nýn i man la rý ný kur tar ma hiz me tin de va zi fe al mak, on la rýn hem dün ya, hem de â hi ret ha yat la rý ný mah ve den teh li ke le ri or ta dan kal dýr ma ya ça lýþ mak þef ka tin ge re ði dir. le i le o ka dar ka lýn bir gaf let per de si ne bü rün müþ tür ki, he men ya ký ný na ge len bir mu sî bet ten bi le ders al ma mak ta dýr. Ö lüm gel se baþ ka sý na ve rir, ken di si ne hiç sý ra gel me ye cek miþ gi bi dü þü nür. Hiz me ti de hep baþ ka la rý nýn yap tý ðý ný dü þü nür. Hâl bu ki her mü min þu dün ya da hem kul luk yap mak la hem de bu za ma nýn ma ne vî ci ha dý o lan i man ve Kur ân hiz me tiy le biz zat mü kel lef tir. Ö mür ser ma ye si pek ký sa dýr, ge çip gi di yor. Bu dün ya uh re vî bir ti ca ret ve ma ne vî bir me mu ri yet ye ri dir. Hiz me ti yap ma nýn mü kâ fa tý bü yük ol du ðu gi bi terk et me - nin de ce za sý þid det li dir. Çün kü bu kâ i nat bo þu bo þu na ya ra týl ma dý ðý gi bi in sa na ve ri len bin ler ce ci haz ve duy gu lar da hik met siz ve va zi fe siz de ðil dir. Ý man ve Kur ân hiz me ti, acz, fakr, þef kat ve te fek kür yo lu nun mü him bir e sa sý ve ne ti ce si ol du ðu gi bi bu mu kad des yo lun yol cu su ol ma nýn da mü him bir se be bi dir. Ken di si ni acz ve fakr i çe ri sin de bi lip þef kat his siy le fe da kâ râ ne hiz me te ta lip ol mak bu yol da da i mî ol ma nýn ve mu vaf fak ol ma nýn en ö nem li þar tý dýr. Ne mut lu, sal ta na týn fev kin de o lan bu hiz met kâr lý ða ta lip o lan la ra! SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Po lis, so kakta yaþayan çocuklara iþ bu lu yor 166. ku ru luþ yýl dö nü mü nü kut - la yan po lis teþ ki lâ tý, uy gu la dý ðý sos yal pro je ler le top lum la bü tün - leþ me yi ba þa rý yor. Em ni yet teþ ki - la tý, U mut Yýl dý zý Pro je si yle so - kak ço cuk la rý na iþ bul ma ya baþ la - dý. E ði tim den ge çi ri len 303 so kak ço cu ðu nu i þe yer leþ tir di. Ön le yi - ci po lis lik an la yý þý çer çe ve sin de yü rü tü len ö nem li pro je ler den bi ri de U mut Yýl dý zý Pro je si. Pro je i le Tür ki ye de yaþ su ça sü rük len miþ ve so ka ða i til - miþ ço cuk la rýn suç lar dan ve za - rar lý a lýþ kan lýk lar dan ko run ma sý he def le ni yor. Pro je kap sa mýn da bu yaþ gru bun da bu lu nan ço - cuk la rýn i le ti þim ve mes le kî be - ce ri le ri nin ge liþ ti ri le rek iþ sa hi bi ol ma la rý a maç la ný yor. U mut Yýl - dý zý Pro je si i le 6 bin 35 ço cuk tes bit e dil di. E ði ti mi ta mam la yýp ser ti fi ka a lan ço cuk sa yý sý i se bin ço cuk ha len e ði ti me de vam e di yor. U mut Yýl dý zý Pro - je si kap sa mýn da tes bit e di len ve iþ is tih da mý sað la nan ço cuk sa yý - sý 303 ol du. Top lum des tek li po - lis lik hiz met le ri kap sa mýn da 1 mil yon va tan daþ zi ya ret e di le rek sý kýn tý la rý bi rin ci a ðýz dan din len - di. An ka ra / ci han O pe ra tör lerden SMS üc ret le ri ne yüzde 100 zam TÜKETÝCÝLER Bir li ði Ge nel Baþ ka - ný Na zým Ka ya, o pe ra tör le rin 4 gün lük sü re de gön de ri len SMS le - ri or ta la ma 80 ku ruþ tan üc ret len - dir dik le ri ni i le ri sür dü. Ka ya, yap - tý ðý a çýk la ma da, Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ku ru mu nun (BTK) al dý ðý ka - rar la, 1 Ni san i ti ba rýy la SMS üc - ret le rinde ta van fi ya týn ver gi ler da hil 41,54 ku ruþ o la rak be lir - len di ði ni be lirt ti. Tü ke ti ci ler den ge len þi ka yet ler ve yap týk la rý a - raþ týr ma lar da tü ke ti ci nin mað - dur e dil di ði ni, BTK nýn ka ra rý na u yul ma dý ðý ný gör dük le ri ni i fa de e den Ka ya, þöy le de vam et ti: O pe ra tör ler, 1 Ni san dan i ti ba - ren ge çer li o lan bu ka ra rý, 45 Ni san da uy gu la ma ya koy muþ, 4 gün lük sü re de gön de ri len SMS le ri or ta la ma 80 ku ruþ tan üc ret len dir miþ tir. Ký sa me saj hat tý ný kul la nan ban ka gi bi ku - ru luþ lar, ö zel üc ret be lirt me di ði tak dir de üc ret len dir me BTK ka - ra rý na uy gun ol ma lý dýr. Ka ya, tü ke ti ci le rin, bu dö ne mi i çe ren fa tu ra la rý ný kon trol e de rek yük - sek üc ret len dir me ol du ðu tak - dir de o pe ra tö re mü ra ca at et - me le ri ni is te ye rek, þun la rý kay - det ti: Tü ke ti ci ler ö de dik le ri faz la be del le ri ge ri is te ye bi lir. O pe ra tör le rin geç miþ dö nem de yap týk la rý ha ta yý ken di lik le rin - den dü zen le me le ri ni, BTK nýn ka rar la rý na za ma nýn da uy ma la rý - ný bek li yo ruz. Bur sa / a a Sa na yi de ü re ti len yo ðurt yerli ti pi de ðil ANKARA Ü ni ver si te si Ve te ri ner Fa kül te si Gý da Hij ye ni ve Tek no - lo ji si Bö lü mü Baþ ka ný Prof. Dr. Ýr - fan E rol, Türk ti pi yo ðurt tar týþ - ma sý nýn ta ma men ti ca ri ve spe - kü la tif ol du ðu nu be lir te rek, sa - na yi de ü re ti len yo ður du ger çek an lam da Türk ti pi yo ðurt o la - rak ni te len dir me nin müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Türk yo ður - du nun i ki ö nem li ö zel li ði ol du - ðu na, bun lar dan bi ri nin ký va - mý, di ðe ri nin de a sit li ði nin yük - sek ol ma sý ya ni ha fif ek þi ol ma sý ol du ðu na i þa ret e den i þa ret e den Prof. Dr. E rol, Bir de ö te den be ri Türk yo ður du ya pý mýn da ko yun, ke çi sü tü de kul la ný lýr dý. A ma ar týk ko yun sü tü sa na yi de kul lan mak i çin ye ter li de ðil ve pa ha lý. Do la yý sýy la sa na yi ti pi yo ðurt ta ma men i nek sü tün den ya pý lý yor. Yo ðurt ya pý mýn da kul la ný lan star ter kül tür ler de yurt dý þýn dan ge li yor. Bu fak tör - ler dik ka te a lýn dý ðýn da sa na yi ti - pi yo ður du Türk ti pi yo ðurt o la - rak ta ným la mak güç. Zi ra, süt i - nek sü tü, kül tür ler yurt dý þýn dan ge li yor. Teb lið de ki de ði þik lik, ah la ki ol ma yan yön le re çe kil di de di. Pi ya sa da sa tý lan yo ður dun Türk ti pi ol ma dý ðý ný, sa de ce ký - va mý ar ttý rýl mýþ ve a si dik ol ma yan lez ze te sa hip yo ðurt ol du ðu nu vur gu la yan Prof. Dr. E rol, Türk ti pi yo ðurt ü ret mek is ti yor sa nýz, bi raz ko yun sü tü, ke çi sü tü de ka - ta cak sý nýz. A si dik lez ze ti ver mek i çin de bi ze öz gü kül tür le ri nin ge - liþ ti ril me si ve kul la nýl ma sý lâ zým di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a ADALET Ba kan lý ðý i le Sos yal Yar - dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Ge nel Mü dür lü ðü ne bað lý Dev let Ba kan lý - ðý a ra sýn da im za la nan pro to kol le, yok sul du rum da ol du ðu tes bit e di len tu tuk lu ve hü küm lü le rin sý nav üc ret - le ri sos yal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma teþ vik fo nun dan sað la na cak. A da let Ba ka ný Ah met Kah ra man i le Dev let Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, mad dî du ru mu ye ter li ol ma yan a çýk öð re tim fa kül te - si, a çýk öð re tim li se si ve a çýk il köð re - tim o ku lu na de vam e den tu tuk lu ve hü küm lü le rin sý nav üc ret le ri nin kar - þý lan ma sý i le il gi li bir pro to kol im za la - dý. Yok sul du rum da ol du ðu tes bit e - di len tu tuk lu ve hü küm lü le rin e ði tim öð re tim le ri ne de vam et me le ri, ce za - la rý ný ta mam la dýk tan son ra top lu ma u yum sað la ya ma ma la rý nýn tek rar suç iþ le me le ri ne sebep o la bil di ði be - lir ti len pro to kol de, bu ki þi le rin e ði tim al ma la rý nýn top lu ma u yum sað la ma - la rý ný ve ha yat la rý ný de vam et tir me le - ri ni sað la ya cak bir iþ bul ma la rý ný ko - NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 C. Evvel 1432 Ru mî: 29 Mart 1427 lay laþ tý ra ca ðý vur gu lan dý. Pro to ko le gö re, Ce za ve Tev fi kev - le ri a çýk öð re tim fa kül te si, a çýk öð re - tim li se si ve ya a çýk il köð re tim o ku - lu na de vam e den tu tuk lu ve hü küm - lü öð ren ci ler den mad dî du ru mu i yi ol ma yan la rý bu lun duk la rý yer ler de ki Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Vak fý baþ kan lýk la rý na bil di re cek. Sos - yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma va - kýf la rýn ca sý nav gi der le ri i çin tu tuk lu ve hü küm lü ler a dý na il gi li he sap la ra ya tý rý la cak. Ce za in faz ku rum la rýn - da mad dî du ru mu ye ter li ol ma yan ve a çýk il köð re ti me o ku lu na de - vam e den 2 bin 51, a çýk öð re tim li - se si ne de vam e den 3 bin 689, a çýk öð re tim fa kül te si ne de vam e den 704 ki þi bu lu nu yor. Ay rý ca yük sek ör gün e ði tim prog ram la rýn da da 107 tu tuk lu ve hü küm lü e ði tim a - lý yor. Pro to kol le, 505 bin 700 li ra - lýk sý nav gi der le ri Sos yal Yar dým - laþ ma ve Da ya nýþ ma Mü dür lü - ðün ce kar þý la na cak. Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ba ri yer ka za la rý na ha va lý ba ri yer ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si, ka ra yol la rýn da en çok kor ku lan ka za la rýn ba þýn da ge len yol ay rým la rýn da ki ba ri yer le re çö züm ü ret ti. Yol ay rým la rý na ko nu lan ve i çin de ha va bu lu nan ka de me li kö rük sa ye sin de sü rü cü ler ra hat bir ne fes a la - cak. Þim di lik 77 nok ta ya mon te e di len ha va ba ri yer le ri sa ye sin de ö lüm lü ka za la rýn ö nü ne ge çil me si plan la ný yor. Ça lýþ - ma lar hak kýn da bil gi ve ren Er kan Daþ, Ray lý ba ri yer sis te mi, dar be e mi ci ba ri yer ler bun lar. Bu sis tem ka za lar da ö lüm ris ki ni a zal ta rak ba ri yer le rin a ra cýn i çi ne gir me si ni en gel li yor. Dar be yi e me rek sa de ce mad dî ha sar lý ka za la ra ne den o lu - yor. Ýlk e tap ta A na do lu ve Av ru pa ya ka sýn da 77 ta ne ya pýl dý. De va mý da ge le bi lir de di. Ýs tan bul / ci han Tu tuk lu la rýn sý nav üc re ti dev let ten A DA LET BA KAN LI ÐI Ý LE SOS YAL YAR DIM LAÞ MA VE DA YA NIÞ MA GE - NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ A RA SIN DA ÝM ZA LA NAN PRO TO KOL LE, ÖÐ RE NÝ MÝ - NE DE VAM E DEN VE MAD DÎ DU RU MU YE TER LÝ OL MA YAN TU TUK LU VE HÜ KÜM LÜ LE RÝN SI NAV ÜC RET LE RÝ NÝ DEV LET KAR ÞI LA YA CAK. 9 YIL DA 42 BÝN ÖÐ REN CÝ BA ÞA RI GÖS TER DÝ ÇAÐDAÞ in faz an la yý þýy la ça lý þan ce za in faz ku rum la rýn da tu tuk lu ve hü küm lü le rin ce za la rý ný ta - mam la dýk tan son ra sos yal ha ya ta dö nüþ le rin de tek rar suç iþ le me le - ri nin ön len me si i çin te mel e ði tim, mes le kî e ði tim i le re ha bi li tas yon prog ram la rý uy gu la ný yor. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin so rum lu luk duy - gu su na sa hip ol ma sý ný sað la mak a ma cýy la o luþ tu ru lan iþ ve mes lek e ði tim kurs la rýn dan yýl la rý a ra sýn da 194 bin 500 ki þi ya - rar lan dý. Söz ko nu su yýl lar da ce za in - faz ku rum la rýn da ki 18 bin 987 ki þi bi rin ci ka de me o ku ma-yaz ma, 11 bin 709 ki þi i kin ci ka de me e ði tim, 5 bin 222 ki þi a çýk il köð re tim sý nav la rýn da, 2 bin 673 ki þi a çýk öð re tim li se si sý - nav la rýn da, 3 bin 681 ki þi yük sek öð - re tim gi riþ sý nav la rýn da ba þa rý gös - ter di. An ka ra / a a Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ni as ya.com.tr Asr-ý Sa a de te bir köp rü da ha Pey gam ber E fen di miz (a.s.m.), Rab bi mi zin in san lý ða gön der di ði son el çi. Üs tad Be di - üz za man da, o nun a hir za ma na mü te al lik me saj la rý ný bil di ren bir Pey gam ber vâ ri si. Re sul-i Ek rem (a.s.m.), en ö nem li va zi fe si ni ve gön de ri liþ ga ye si ni gü zel ah lâ ký ta mam la - mak o la rak i fa de et miþ ti. Sa id Nur sî de hem Müs lü man la ra, hem de Hý ris ti yan â le mi baþ ta o la rak bü tün in san lý ða ses le nen Hut be-i Þa mi ye si ni bu ha dis-i þe ri fe bi na et ti. Al lah ýn rah me tin den ü mit kes me yin me a - lin de ki â yet-i ke ri me i le bir lik te. Bu â yet ve ha dis le baþ la yan Hut be-i Þa mi ye o kun - du ðun da, muh te va sý nýn baþ tan so na yi ne bu â yet ve ha di sin tef si ri ma hi ye tin de ol du ðu ve bu i ki re fe - rans tan çý ka rý lan me saj lar dan o luþ tu ðu gö rü lür. Üs ta dýn geç ti ði miz 23 Mart ta id rak et ti ði miz 51. ve fat yýl dö nü mün de, i rad e di li þi nin 100. yý lý ve si le siy - le Hut be-i Þa mi ye ek sen li ya yýn ve fa a li yet ler yap týk. Ge çen haf ta bu kö þe de du yur du ðu muz gi bi, Kut lu Do ðum e ki mi zi de bu çer çe ve de ha zýr lý yo ruz. Bu i lâ ve de, Hut be-i Þa mi ye de ki me saj la rýn a sýl kay na ðý o lan Pey gam ber E fen di mi zin (a.s.m.) Sün - ne tin den, söz le riy le tat bi ka týn dan ü mit, müj de, sýdk, mu hab bet, hür ri yet ve meþ ve ret e sas la rý na ý - þýk tu tan i zah la ra yer ver me ye ça lý þa ca ðýz. Re sul-i Ek re min (a.s.m.) bir ü mit, müj de, sýdk, mu hab bet ve hür ri yet pey gam be ri ol du - ðu nu ve Rab bi mi zin Kur ân da em ret ti ði meþ - ve re tin de en gü zel ör nek le ri ni tat bi ka týy la or - ta ya koy du ðu nu gös te re ce ðiz. Böy le ce, a hir za man Müs lü man la rý na ve in san lý - ðý na ses le nen Hut be-i Þa mi ye i le Asr-ý Sa a det a ra - sýn da bir köp rü da ha kur ma ya gay ret e de ce ðiz. Ha týr la ya ca ðý nýz gi bi, ge çen yýl da ben zer bir ça - lýþ ma yý, 23 Mart ta ver di ði miz, hür ri yet ve de mok - ra si vur gu la rý nýn ya pýl dý ðý Ay dýn la rýn gö züy le Be - di üz za man e ki nin ar dýn dan, Ý man ne ka dar mü - kem mel o lur sa, hür ri yet o de re ce par lar, iþ te Asr-ý Sa a det baþ lýk lý Kut lu Do ðum i lâ ve miz le yap mýþ týk. O ça lýþ ma da bu gün den o döneme ku ru lan bir köp rü ni te li ðin dey di. A nons la rý de vam e den ve 22 Nisan Cuma günü o kur la rý mý za tak dim et me yi plan la dý ðý - mýz ye ni Kut lu Do ðum e ki miz de, in þa al lah ay - ný çiz gi ve çer çe ve de, nu ra nî bir zin ci rin ye ni bir hal ka sý ný o luþ tu ra cak. *** Ta lep le ri ni zi bek li yo ruz Hem Pey gam ber E fen di mi zin (a.sm.) me saj - la rý nýn, hem de Hut be-i Þa mi ye nin da ha i yi an - la þýl ma sý na ö nem li kat ký lar da bu lu na ca ðý na i - nan dý ðý mýz Kut lu Do ðum i lâ ve miz i çin ta lep le - ri ni zi en geç 15 Nisan Cuma gü nü ak þa mý na ka dar A bo ne ve Da ðý tým Ser vi si mi ze bil dir me - ni zi ri ca e di yo ruz. *** Di ya net in mer ha met se fer ber li ði Kut lu Do ðum i lâ ve mi zin muh te va sý ný o luþ tu - ran baþ lýk lar dan mu hab bet ve hür ri yet kav ram - la rý, Di ya net in bu yýl ki Kut lu Do ðum et kin lik - le rin de a na te ma o la rak be lir le di ði mer ha met baþ lý ðýy la da ör tü þü yor. Bu ko nu yu seç me le ri nin se be bi ni Baþ kan Prof. Dr. Meh met Gör mez þöy le a çýk lý yor: Mer ha me tin ha ya týn her a la nýn dan her ge - çen gün ar tan o ran da çe kil me ye baþ la dý ðý ný, bu bo þa lan ye ri þid det ve öf ke nin dol dur du ðu nu gör mek, ü zü cü ol du ðu ka dar dü þün dü rü cü bir du rum dur. Þid de te dur de mek an cak yük sek bir bi linç le her ke si ku þa tan mer ha met çað rý - sýy la müm kün o la bi le cek tir. Bu te ma nýn se çil me sin den mak sat, top lu mun, ö zel lik le genç ne sil le rin ma ruz kal dý ðý þid de te dik kat çek mek ve in sa nýn bü tün var lýk la ra il gi si - ni, þef ka ti ni ve so rum lu lu ðu nu i fa de e den mer ha - met kav ra mý nýn bü tün i liþ ki ler a ðý ný ku þa tan bir dü þün ce ol du ðu na vur gu yap mak týr.... Fert ve top lum da mer ha met duy gu su nu güç len di re bil - mek, Hz. Pey gam be rin ör nek li ðin de fi i lî bir mer - ha met se fer ber li ði baþ lat mak, mer ha me ti ha ya týn her a la ný na da hil et me nin yol la rý nýn tar tý þýl ma sý - na fýr sat ver mek he def len mek te dir. E ki mi zin ve haf ta kap sa mýn da ya pý la cak et kin - lik le rin bu bað lam da da mü ta lâ a e dil me sin de fay - da mü lâ ha za e di yo ruz. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ca ni as ya.com.tr Geç a tý lan doð ru a dým Çey rek as rý ge ri de bý ra kan 12 Ey lül 1980 dar be si ne im za a tan la rýn yar gý lan ma sý gün dem de. 12 Ey lül dar be si 27 Ma yýs 1960 da ki kan lý dar be den son ra si ya se ti alt üst e den i kin ci bü yük dar be dir. Öy le ki, ü ze rin den 30 yýl geç ti ði hal de hâ lâ te sir le ri de vam e di yor. 12 Ey lül dar be si nin Tür ki ye nin ba þý na sar dý ðý 1982 A na ya sa sý he pi mi zin e li ni ko lu nu bað la dý. Bun ca gay re te rað men hâ lâ bu bo yun du ruk tan kur tu la bil miþ de ði liz. A na ya sa nýn on lar ca mad de si de ðiþ ti ril di, a ma ruh u ve te me li de ðiþ me di ði i çin mak yaj lar ça re ol ma dý. Ta ma men de ðiþ ti ril me si ve ye ni, si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa ya sa hip ol mak ta le bi de vam e di yor. Dar be ye im za a tan la rýn yar gý lan ma sý ta le bi de bu gü nün ta le bi de ðil. Hiç de ðil se 20 yýl dan be ri 12 Ey lül dar be si ne im za a tan la rýn yar gý lan ma sý is te ni yor. Dar be ci ler, bu yar gý lan ma ta lep le ri nin o la ca ðý ný ta ba þýn dan bil dik le ri i çin bu na en gel ol mak ni ye tiy le, ha zýr la dýk la rý ve zor la mil le te da yat týk la rý a na ya sa ya ö zel mad de koy dur muþ ve 12 Ey lül e im za a tan la rýn yar gý lan ma sý na en gel ol muþ lar dý. A ra dan yýl lar geç ti ve a na ya sa da yer a lan ve dar be ci le ri ko ru yan ge çi ci mad de ler de ðiþ ti ril di. Ne ti ce de yar gý la ma nýn ö nü de a çýl mýþ ol du. Ö zel yet ki li bir sav cý nýn, 12 Ey lül e im za a tan la rýn yar gý lan ma sý i çin ha re ke te geç ti ði i fa de e di li yor. Sav cý, dar be nin pla ný o lan Bay rak Ha re kât Pla ný ný yet ki li ler den is te miþ. (Ra di kal, 10 Ni san 2011) 12 Ey lül de gö rev a lan ve yar gý lan ma sý is te nen ki þi ler sa de ce dö ne min ge ne ral le ri de ðil. Çok sa yý da si vil in de yar gý lan ma ih ti ma li var. Za ten si vil des tek ol ma dan as ke rî dar be le rin ol ma ya ca ðý her ke sin bil di ði bir ko nu. Ki mi le ri, A ra dan bun ca yýl geç ti. Dar be ci ler yü rü ye mez ha le gel di. Bu sa at ten son ra yar gý la nýp da ne o la cak? Za ten bir a yak la rý çu kur da di yor. Doð ru gi bi gö rün se de bu ba kýþ a çý sý çok ha ta lý dýr. Çün kü dar be ci le rin yar gý lan ma sý, Tür ki ye nin dar be ler dö ne mi ni ge ri de bý rak mýþ ol ma sý ba ký mýn dan ö nem li dir. Ye ni dar be ci le rin or ta ya çýk ma ma sý i çin es ki dar be ci le rin ka nun ö nün de, a da let ö nün de yar gý lan ma la rý ge re kir. Öy le ol ma sa Ar jan tin ih ti yar dar be ci ler i ni yar gý lar mýy dý? Dar be ci ler za ten mil let nez din de ve ka mu o yu vic da nýn da mah kûm dur lar. Ay ný mah kû mi ye tin a da let ö nün de ol ma sý da ge re kir. El bet te bu yar gý la ma nýn a dil ol ma sý en bi rin ci þart týr. Yok sa dar be ci le rin yap týk la rý ha ta la rý ter sin den iþ le mek an la mý na ge lir ki bu da Tür ki ye ye fay da ver mez. Ha týr lan ma sý ge re kir ki bir dö nem Tür ki ye yi i da re e den ler; 12 Ey lül e im za a tan lar yar gý lan sýn di yen sav cý yý gö rev den u zak laþ týr mýþ tý. Bu gün bu nok ta da ye ni bir a dým a týl mýþ ol ma sý ö nem li dir. Tek þar tý var, o da bu a dý mýn söz de de ðil öz de ol ma sý dýr. E ðer, So ruþ tur ma aç týk, ça lýþ ma lar ya pý lý yor de yip ka mu o yu o ya lan mak is te nir se çok yan lýþ o lur. Dar be ye im za a tan lar her hal de Ha yýr, biz dar be yap ma dýk ki! Mil let bi zi gö rev e ça ðýr dý, biz de gel dik ve Tür ki ye yi u çu ru mun ke na rý ndan kur tar dýk de mez ler! Yap týk la rý a yan be yan or ta da dýr ve yü rür lük te ki ka nun la ra gö re bu a pa çýk suç tur. Ne ya ni, dar be ye te þeb büs e dip ba þa rý lý o lan lar kral gi bi ya þa ya cak ve ba þa rý lý o la ma yan lar mý mah kûm o la cak? 12 Ey lül dar be si ne im za a tan la rýn yar gý lan ma sý ve hak et tik le ri ce za la ra a dil bir þe kil de çarp tý rýl ma sý; de vam e den ye ni dar be id di a la rý ba ký mýn dan da ö nem li. U nut ma ya lým, plan la ra im za a tan lar ken di le rin ce ba þa rý lý o la bil miþ ol say dý þim di ka nun la ra im za a tý yor o la bi lir di! Geç de ol sa a tý lan bu a dý mýn söz de de ðil, öz de a dým ol ma sý ný ar zu e de riz. Alevî Çalýþtaylarý Nihaî Raporu internette na LE VÎ Ça lýþ tay la rý Ni hai Ra po ru, in ter net te va tan daþ la rýn bil gi si ne a çýl dý. Dev let Ba ka ný Fa ruk Çe lik ta ra fýn dan yü rü tü len A le vi lik A çý lý mý ve Ça lýþ tay lar Sü re ci nin bütün ko nuþ ma la rý ný kap sa yan ça lýþ tay ki tap la rý ve Ni haî Ra por a ruk ce lik.com.tr ve let.gov.tr ad res le rin den u la þý la bi le cek. Ba kan Çe lik in yü rüt tü ðü ça lýþ ma lar kap sa mýn da ilk ça lýþ tay 2009 Ha zi ran a yýn da ger çek leþ ti ril di. De va mýn da ya pý lan 6 ça lýþ ta yýn so nun cu su i se O cak 2010 ta ri hin dey di. Ça lýþ tay la ra A le vî tem sil ci le ri nin ya ný sý ra a ka de mis yen ler, i la hi yat çý lar, STK lar, si ya set çi ler ve med ya men sup la rý ka týl dý. Ça lýþ ma lar kap sa mýn da ay rý ca i nanç ön der le ri nin ka tý lý mýy la ba ðým sýz bir top lan tý dü zen len di, Ýs tan bul ve An ka ra da ka na at ön der le riy le bu lu þul du. Ay rý ca An ka ra da, Ma dý mak ta vefat e den le rin ya kýn la rýy la bir a ra ya ge lin di, Si vas ta ki STK lar i le Ma dý mak O te li nin du ru mu gö rü þül dü. A le vi le rin ya þa dý ðý pek çok so ru nun ta raf lar ca di le ge ti ril di ði ça lýþ tay la rýn Ni haî Ra po ru, Ba kan Çe lik ta ra fýn dan 31 Mart Per þem be gü nü a çýk lan mýþ tý. An ka ra / a a Kar deþ li ði mi zi bo za maz sý nýz BA RIÞ ve De mok ra si Par ti si (BDP) Eþ baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn, Dev le tin i ma mý nýn ar dýn da na maz kýl ma yýn çað rý sý na, Di ya net-sen Er zu rum Þu be Baþ ka ný Meh met Din di, sert tep ki gös ter di. Din di, se çim sü re cin de De mir taþ ýn Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý na bað lý i mam la ra yö ne lik be ya na tý nýn çir kin ve ka bul e di le mez ol du ðu nu söy le di. Din di, Ýs min de ba rýþ ve de mok ra si ke li me le ri o lan bir si ya sî par ti ge nel baþ ka ný nýn, Gü ney do ðu da i mam kri zi, Dev le tin a ta dý ðý i ma mýn ar ka sýn da na maz kýl ma yýn gi bi ha ber ler ve bu ha ber ler den ha re ket le din gö rev li le ri miz ve Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý per so ne li miz hak kýn da ya pý lan ya ký þýk sýz de ðer len dir me ler mil le ti mi zi ve teþ ki lâ tý mý zý de rin den üz müþ tür. Bu mil le tin bin ler ce yýl BAÞÖRTÜSÜ güvenliðe engel mi? TÜP RAÞ, BA ÞÖR TÜ LÜ ÖÐ REN CÝ NÝN GÜ VEN LÝK GE REK ÇE SÝY LE TE SÝS LE RE A LIN MA - DI ÐI NI SA VUN DU, "BA ÞÖR TÜ SÜ NÜN GÜ VEN LÝ ÐÝ NA SIL ET KÝ LE DÝ ÐÝ NÝ" A ÇIK LA MA DI. TÜP RAÞ, Sa kar ya Ü ni ver si te si (SA Ü) Mü hen dis lik Fa kül te si Çev re Mü hen dis li ði Bö lü mü son sý nýf öð ren ci si Ah sen Ak bu lut un ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le de ðil, gü ven lik ge rek çe siy le te sis le re a lýn ma dý ðý ný sa vun du. A çýk la ma da, ba þör tü sü nün gü ven li ði na sýl et ki le di ði i se be lir til me di. SA Ü Mü hen dis lik Fa kül te si Çev re Mü hen dis li ði Bö lü mü son sý nýf öð ren ci si Ah sen Ak bu lut, ö dev i çin ar ka daþ la rý i le ran de vu a la rak git tik le ri TÜP RAÞ te sis le ri ne ba þör tü sün den do la yý a lýn ma mýþ tý. Di ðer i ki ar ka da þý ba þý a çýk ol du ðu i çin herhan gi bir prob lem ya þa maz ken, Ak bu lut a gi riþ te gü ven lik ge rek çe siy le ka pa lý ba yan la rý ka bul et me dik le ri ni, ba þý mý a çar sa gi re bi le ce ði söy len miþ ti. Ye ni As ya nýn ön ce ki gün kü ya yýn la dý ðý ha ber ü ze ri ne TÜP RAÞ bir a çak la ma yap tý. A çýk la ma da, ku rum sal so rum lu luk ve i le ti þim ih ti yaç la rý se be biy le çe þit li grup la ra ra fi ne ri le ri le ri ne yap týk la rý baþ vu ru lar so nu cun da ta ný tým ve bil gi len dir me ge zi le ri dü zen le dik le ri ha týr la tý la ra þu i fa de le re yer ve ril di: En üs tün sis tem ve sü reç le rin ge liþ ti ril me si, en mo dern e kip man la rýn kul la nýl ma sý du ru mun da bi le, in san fak tö rü göz ar dý e dil di ði tak dir de, ku rum lar em ni yet risk le ri ni ön le me de ye ter siz ka la bil mek te dir ler. Bu se bep le TÜP RAÞ, fa a li yet sa ha la rýn da gö rev ya da çe þit li a maç lar la bu lu nan, baþ ta ken di ça lý þan la rý ve iþ or ta ðý ça lý þan la rý ol mak ü ze re her ke sin sað lýk, em ni yet ve gü ven lik ko nu sun da üst dü zey far - de vam e den kar deþ li ði ve be ra ber li ði as la bo zul ma ya cak týr. Bu mil let bu na mü sa a de et me di ve et me ye cek tir. de di. Si vil i ta at siz lik a dý al týn da ül ke de ge ri li mi din a dam la rý ü ze rin den ar týr mak is te yen le re kar þý mil le tin ge rek li ce va bý ve re ce ði ne i nan dý ðý ný söy le yen Din di, Si vil i ta at siz lik a dýy la böl ge de te rö rü ve ge ri li mi art tý ra rak ken di si ya si ik bal le ri ni ga ran ti al tý na al ma ya ça lý þan bö lü cü le rin si ya sî a ðýz la rý kan ta rýn to pu zu nun a ya rý ný i yi ce ka çýr mýþ va zi yet te dir ler. Þim di he de fe böl ge de gö rev ya pan ca mi i mam la rý ný koy du lar. Ca mi i mam la rý ný he def gös te ri yor lar. Geç ti ði miz ay lar da böl ge de gö rev ya pan i mam lar la il gi li çok ü zü cü o lay lar ya þan dý ðý ný, ci na yet ler iþ len di ði her kes çe bi lin mek te dir di ye ko nuþ tu. Erzurum / cihan kýn da lýk, bil gi ve ye ter li li ðe sa hip ol ma sý ný he def le mek te dir. Ra fi ne ri le ri miz, yük sek ý sý ve ba sýnç al týn da, ya ný cý ve par la yý cý a kar ya kýt ü rün le ri nin u lus lar a ra sý kri ter ler de ü re til di ði, ö zel gü ven lik böl ge si o la rak ta ným la nan ça lýþ ma a lan la rý dýr. Tüm ça lý þan la rý mýz e ði tim ve tek rar la ma e ði tim le rin den ge çi ri lip, tak vi me da ya lý, zor luk de re ce le ri gü nün ih ti yaç la rý na gö re dü zen le nen ha ber li, ha ber siz tat bi kat lar dan ge çi ri le rek teh dit le re yö ne lik ref - ÞAN LIUR FA NIN Si ve rek il çe sin de, kan dâ vâ la rý nýn son bul ma sý i çin or tak ba sýn a çýk la ma sý ya pýl dý. Ken di le ri ni Si ve rek Ba rýþ Plat for mu o la rak ad lan dý ran a ra la rýn da STK ve mes lek ör gü tü tem sil ci le ri nin bu lun du ðu grup, Kan lý ku yu Mey da ný nda top lan dý. E ði tim-sen Si ve rek Þu be Baþ ka ný Ö mer Kak, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, böl ge ler a ra sý e ko no mik, sos yal, si ya sal ve kül tü rel fark lý lýk la ra dik ka ti çe ke rek, Ö zel lik le böl ge ler a ra sý e ko no mik kal kýn mýþ lýk ta ki e þit ol ma yan ge li þim dü ze yi, ba zý böl ge ler de 21. yüz yýl da ka bu lü ve i za hý müm kün ol ma yan o lay la rýn ya þan ma sý na ne den ol mak ta dýr de di. Si ve rek te ya þa nan son a þi ret kav ga sýn da 5 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni ha týr la tan Kak, þun la rý söy le di: Ne de ni ne o lur sa ol sun hiç bir þey in san ya þa mý nýn üs tün de bir de ðe re BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI DEVAM EDÝYOR MAZ LUM DER An ka ra Þu be ü ye si So ner Kar tal, ba zý ü ni ver si te ler de ba þör - tü sü ya sa ðýn key fi uy gu la ma lar la de vam et ti ði ni söy le di. An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun Ab di Ý pek çi Par kýn da dü zen le di ði 271. haf ta ey le min de ko nu þan Kar tal, Plat form o la rak geç ti ði miz haf ta An ka ra da bu lu nan i ki ü ni ver si te yi zi ya ret e dip du rum tesbi ti ve gö rüþ me ler yap týk la rý ný söy le di. 6 Ni san Çar þam ba gü nü Me mur-sen yet kil le riy le git tik le ri Ö zel A tý lým Ü ni ver si te sin de ba þör tü sü ya sa ðýn key fi uy gu la ma lar la de vam et ti ði ni gör dük le ri ni kay de - den Kar tal, þun la rý söy le di: O ra da ba þör tü lü le rin ka pý dan a lýn ma dý ðý ný; kam püs a la nýn da, kan tin de, ders lik ler de ba þör tü sü a vý ya pýl dý ðý ný biz le re þi kâ yet te bu lu nan öð ren ci ler le bir lik te tu ta nak la rý mýz la ka yýt al tý na a lýn dý. Biz ler le gö rüþ mek is te me yen yet ki li ler ge le cek haf ta ko nu nun gö rü þül me si i çin ran de vu ver di ler. Plat form o la rak key fi sür dü rü len bu ya sa ðýn ta kip çi si o la ca ðý mý zý bil di rir bu çað dý þý ya sa ðý uy gu la yan yö ne ti ci le ri ve gü ven lik e le man la rý ný þid det le ký na dý ðý mý zý i fa de e de riz. TÜ SÝ AD ýn ye ni a na ya sa tas la ðý i le ka mu o yun da tar tý þýl dý ðý ný da söy le yen Kar tal, a na ya sa tas la ðý nýn gö rü nür de öz gür lük le ri ge niþ le tir ken; din dar ke si min öz gür lük le ri ni hâ lâ be lir li bir çer çe ve i le sý nýr lý tut mak ta ýs rar lý gö rün dü ðü nü i fa de et ti. Kar tal, a da le tin te sis e dil me si ve öz - gür lük a lan la rý nýn a çýl ma sý i çin ka mu o yu o luþ tur mak ü ze re Plat form da ses le ri ni du yur ma ya de vam e de cek le ri ni be lirt ti. An ka ra / Recep Gören HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, sa de ce a na ya sa yý de ðil, tüm an ti de mok ra tik ya sa la rý de ðiþ tir me ye ken di le ri ni a da dýk la rý ný be lir te rek, Çün kü 12 Ey lül i le he sap la þa bil mek, Ke nan pa þa yý Mar ma ris te ki e vin den a lýp mah ke me nin kar þý sý na çý kar mak de ðil dir, 12 Ey lül ün a na ya sa sý ný çöp te ne ke si ne at mak týr de di. Kur tul muþ, par ti si nin Ýs tan bul Ýl Baþ kan lý ðýn ca, Ce va hir O tel Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Ge niþ le til miþ Ýl Di va ný Top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, HAS Par ti nin bi rin ci ön ce li ði nin Tür ki ye de si ya si ve hu ku ki re form sü re ci ni baþ lat mak ol du ðu nu be lirt ti. Kur tul muþ, þun la rý kay det ti: Bu nun baþ lan gý cý ye ni bir a na ya sa dýr. Ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý i çin yýl lar dýr söy le di ði miz bir a na ya sa mec li si mec bu ri dir. Ya ni halk ta ra fýn dan e þit bir þe kil de se çi len tem sil ci ler le ha zýr la nan ye ni Yeni Asya, TÜPRAÞ'ýn baþörtülü öðrenciye karþý yasakçý tavrýný 9 Nisan'da sayfalarýna taþýmýþtý. leks le rin ge liþ tir di ði bir ça lýþ ma kül tü rü i çin de fa a li yet le ri ni sür dü rür ler. Ra fi ne ri sa ha la rý o pe ras yo nel ça lýþ ma la rýn ya pýl dý ðý sa ha lar dýr. Bu sa ha la ra gi ren her ça lý þan, mü te ah hit e le ma ný, staj yer, ko nu ðu muz, iþ gü ven li ði ne de niy le iþ tu lu mu nu, em ni yet a yak ka bý sý, ba ret gi bi iþ gü ven li ði ve ki þi sel ko ru yu cu mal ze me le ri, can gü ven li ði ve iþ let me ko þul la rý ný risk al týn da bý rak ma mak i çin kul lan mak zo run da dýr. Ýs tan bul / Ye ni As ya 12 Ey lül i le he sap laþ mak; a na ya sa sý ný çö pe at mak la o lur bir a na ya sa dan bah se di yo ruz. Tan zi mat tan be ri bu ül ke de ki si ya se tin bir nu ma ra lý so ru su A na ya sa yý kim ya par? so ru su dur. Biz Tan zi mat tan be ri ge len bu so ru na son ver mek is ti yo ruz. Tür ki ye nin ye ni bir a na ya sa ih ti ya cý var. Bu a na ya sa yý mil let ken di si ya pa cak týr. Sa de ce a na ya sa de ðil, Si ya sî Par ti ler Ya sa sý, Se çim Ya sa sý gi bi tüm an ti de mok ra tik ya sa la rýn hep si ni de ðiþ tir me ye ken di mi zi a da dýk. Çün kü 12 Ey lül i le he sap la þa bil mek, Ke nan pa þa yý Mar ma ris te ki e vin den a lýp mah ke me nin kar þý sý na çý kar mak de ðil dir, 12 Ey lül ün a na ya sa sý ný çöp te ne ke si ne at mak týr. 12 Ey lül 2010 re fe ran du mun da 12 Ey lül cü le re he sap so ra ca ðýz den me di mi? Ni çin 7-8 ay geç me si ne rað men bir a dým a tý la ma dý? Biz 28 Þu bat ýn da he sa bý ný so ra ca ðýz. Ye ni Tür ki ye nin ye ni si ya se ti sa de ce 12 Ey lül le ol maz. Ýs tan bul / a a Kan dâvâlarý bitsin artýk sa hip de ðil dir. Ar týk in san la rýn ken di a ra la rýn da ki so run la rý hu kuk sal ze min de çöz me an la yý þý nýn ge liþ ti ril me si sað lan ma lý dýr. Böl ge miz de ya þa nan fe o dal ya pý lan ma nýn so nu cu o la rak ve bi ri le ri nin bes len di ði a ma biz ay dýn in san la rýn a de ta ka na yan ya ra sý o lan kan da va sý nýn ha len tüm sý cak lý ðýy la 21. yüz yýl Tür ki ye si nin ö zel lik le Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu Böl ge sin de de vam et me si nin biz ce ka bul gö rü lür ya ný yok tur. Si vil ve de mok ra tik kit le ör güt le ri nin top lum ü ze rin de ki et ki si nin ar tý rý lýp, çað dý þý ku rum la rýn tas fi ye si nin sað lan ma sý ve mo dern dün ya nýn si vil i ni si ya ti fi ön ce le di ði, si vil de mok ra tik ku rum la rýn ze mi nin güç lü bir þe kil de o lu þu mu nun yol la rý a çýl ma lý dýr. A çýk la ma nýn ar dýn dan al kýþ lar la çe þit li slo gan lar a tan grup ta ki ler da ha son ra da ðýl dý. Siverek / a a A day lis te le ri bu gün tes lim e di li yor nsýya SÎ par ti ler, se çi me ka tý la cak la rý se çim çev re le ri ne a it a day lis te le ri ni bu gün ye ka dar Yük sek Se çim Ku ru lu na (YSK) ve re cek. Ba ðým sýz mil let ve ki li a day lý ðý i çin il se çim ku rul la rý na baþ vu ru nun son gü nü de bu gün. YSK nýn se çim tak vi mi ne gö re, se çim sü re ci iþ li yor. Bu na gö re, si ya sî par ti le rin ge nel mer kez le ri, se çi me ka tý la cak la rý se çim çev re le ri ne a it a day lis te le ri ni bu gün en geç sa at ye ka dar Yük sek Se çim Ku ru lu (YSK) Baþ kan lý ðý na a lýn dý bel ge si kar þý lý ðýn da CD ve kâ ðýt or ta mýn da ve re cek ler. Ba ðým sýz mil let ve ki li a day lý ðý i çin il se çim ku rul la rý na baþ vu ru nun son gü nü de 11 Ni san. Ay ný gün il se çim ku rul la rýn ca ba ðým sýz mil let ve ki li a day la rý YSK ya bil di ri le cek. YSK, si ya si par ti le rin ver dik le ri a day lis te le ri ni he men in ce len me ye baþ la ya cak. Tu tuk lu ve tak sir li suç lar dan hü küm lü as ký lis te le ri de bu gün, Cum hu ri yet baþ sav cý lý ðýn dan is te ni len i kin ci lis te i le kar þý laþ tý rý la rak de ði þik lik le rin SEÇ SÝS e iþ len me si iþ lem le ri bi ti ri le cek ve as ký ya çý ka rý la cak. An ka ra / a a BDP a day lis te le ri ni a çýk la dý nba RIÞ ve De mok ra si Par ti si (BDP), 12 Ha zi ran se çim le rin de des tek le ye cek le ri ba ðým sýz mil let ve ki li a day la rý ný Di yar ba kýr da a çýk lan dý. BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, Ka ya pý nar Be le di ye si Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen top lan tý da, te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e di len KCK i le il gi li da va da tu tuk lu es ki DEP li mil let ve ki li Ha tip Dic le Di yar ba kýr dan, Fay sal Sa rý yýl dýz ve Sel ma Ir mak Þýr nak tan, Ýb ra him Ay han Þan lý ur fa dan, Ke mal Ak taþ Van dan, Gül ser Yýl dý rým da Mar din den a day o la ca ðý ný bil dir di. Sa nat çý Hül ya Av þar ýn am ca sý nýn ký zý Yük sel Av þar Ar da han dan a day gös te ri lir ken, BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ Hak kâ ri den, BDP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak Si irt ten, De mok ra tik Top lum Kon gre si (DTK) Ge nel Baþ ka ný Ah met Türk i se Mar din den mil let ve ki li a da yý ol du. 61 ba ðým sýz a day la 39 il de se çim le re ka tý la cak o lan BDP nin 12 Ha zi ran se çim le rin de des tek le ye ce ði ba ðým sýz a day lar þun lar; Að rý: Mu rat Öz türk Ha lil Ak soy, Bin göl: Ýd ris Bal kým, Bit lis: Hü sa met tin Zem zem ci oð lu, Di yar ba kýr: Ley la Za na, Ha tip Dic le, Al tan Tan, Þe ra fet tin El çi, Ýs tan bul: Sýr rý Sü rey ya Ön der, Le vent Tü zel, Mar din: Ah met Türk, E rol Do ra, Tun ce li: Fer hat Tunç, Bat man: Ben gi Yýl dýz, Ay la A kat A ta, Ar da han: Yük sel Aþ kar. Diyarbakýr / a a Gül: Bi rin ci un sur a da le tin iþ le me si n CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Bir ül ke de bi rin ci un sur, a da let me ka niz ma sý nýn na sýl ça lýþ tý ðý dýr de di. Gül, Kay se ri A da let Sa ra yý bi na sý nýn te mel at ma tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, dev let bi na la rý nýn gü zel ol ma sý na ö nem ver di ði ni i fa de e de rek, bu bi na la rýn dev le ti, dev le tin bü yük lü ðü nü gös ter di ði ni vur gu la dý. Bir ta raf tan bun lar ya pý lýr ken, di ðer yan dan da çok kök lü re form lar la Tür ki ye nin, de mok ra si ve si ya si stan dart la rý an la mý na ge len hu kuk stan dart la rý ný güç lü ha le ge tir me, de rin leþ tir me ve bu nu en ge liþ miþ de mok ra si ler le, en kal kýn mýþ ül ke ler le mu ka ye se e di le bi lir ha le ge tir me gö re vi nin ba þa rýy la ye ri ne ge ti ril me si ge rek ti ði ni i fa de e den Gül, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye þim di i ki a lan da da hem bu bi na la rýn im kan la rý ný, ha kim ve sav cý la rý mý zýn, a da let men sup la rý nýn, a vu kat la rýn, hep si nin ih ti ya cý o lan bu im kan la rý en gü zel þe kil de ha zýr lý yor, di ðer yan dan da kök lü re form lar la i þi ni, soft va re i de dün ya nýn ge liþ miþ ül ke le ri nin stan dart la rý na çý kar tý yor. Bu nu yap tý ðý mýz an da güç lü dev let o lu ruz, bü yük dev let o lu ruz. Bir ül ke de bi rin ci un sur, a da let me ka niz ma sý nýn na sýl ça lýþ tý ðý dýr. Sü rat li, sað lam ve ger çek ten a da le ti en gü zel þe kil de ça lý þan me ka niz ma ya ve hu kuk sis te mi ne sa hip mi, de ðil mi? A da le ti da ðý týr ken tek dü þün dü ðü þey, hak lý ve hak sý zý a yýr mak, bu nun dý þýn da hiç bir et ke nin ol ma dý ðý e ðer ge çer liy se, o ül ke güç lü ül ke de mek tir. Bu ay ný za man da bir ül ke nin kal kýn ma sý nýn da te me li dir. Hu ku ku güç lü ol ma yan, hu kuk stan dart la rý sað lam ol ma yan, hu kuk me ka niz ma sý sað lam, þef faf, sü rat li ol ma yan ül ke le rin e ko no mik kal kýn ma sý ný ger çek leþ tir me si de hiç müm kün de ðil dir, ol ma mýþ týr. Kay se ri / a a

5 Y HA BER 5 Buyrun burdan yakýn HABERLER Eko no mik ve ri le ri de ðer len di rir ken ne hü kü met ne de mu ha le fet cep he sin den ba kýl ma lý. Ob jek tif o lun ma lý. Ak si hal de ki mi le ri i çin pem be o lan e ko no mik tab lo ba zý la rý i çin kap ka ra bir gö rü nüm arz e de bi lir bü yü me ra kam la rý bu nun i yi bir ör ne ði. TÜ ÝK di yor ki; 2010 yý lýn da mil lî ge lir yüz de 8,9 bü yü müþ yý lýn dan bu ya na u la þý lan en yük sek bü yü me hý zý. AB ve O ECD ül ke le ri a ra sýn da bi rin ci, dün ya da be þin ci yiz. Ýn kâr e di le mez bir ba þa rý. GSYH 736 mil yar do la ra gel miþ. Re kor kýr mý þýz. Þim di bu ra kam la ra ve ol gu la ra ba ka rak öv gü do lu yo rum lar ya pý la bi lir. Ni te kim zil ta kýp oy na yan lar var. A ma, ma dal yo nun ö te ki yü zü fark lý. Þöy le baþ la ya lým. Pa sin ler de top lu me zar þüp he si re cep tas ni as ya.com.tr n ER ZU RUM UN Pa sin ler il çe sin de ki bir haf ri yat ça lýþ ma sýn da çok sa yý da in sa na a it ke mik ler bu lun du. E di ni len bil gi ye gö re in san ke mik le ri, bir o ku lun ya pý mý i çin Pa sin ler il çe si nin gi ri þin de ki Ba tý Kýþ la mev ki in de haf ri yat ça lýþ ma sý ya pan iþ çi ler i le çev re sa kin le ri ta ra fýn dan bu lun du. Pa sin ler Ýb ra him Hak ký Dev let Has ta ne si i le Ha san ka le Þe hit li ði nin a ra sýn da bu lu nan ve da ha ön ce as ke ri kýþ la o la rak kul la ný lan yer de bu lu nan ke mik le rin ba zý la rý çev re sa kin le ri ta ra fýn dan çu val ve haf ri ya týn ya pýl dý ðý a lan da ki çu kur la ra ko nul du. Türk Er me ni Ý liþ ki le ri A raþ týr ma Mer ke zi Mü dü rü Doç. Dr. E rol Kürk çü oð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, söz ko nu su böl ge nin Er me ni çe te le ri nin 12 Mart 1918 ta ri hin de 1. Kaf kas Ko lor du Ko mu tan lý ðý na bað lý bir lik le rin Er zu rum a gir di ði es na da þe hir den çe ki lir ken yol gü zer ga hý ü ze rin de ki Pa sin ler il çe sin de kat li âm da bu lun duk la rý yer ler den bi ri o la bi le ce ði ni söy le di. Er zu rum / a a Sa kýp Sa ba ncý me za rý ba þýn da a nýl dý n MER HUM iþ a da mý Sa kýp Sa ban cý, ö lü mü nün 7. yý lýn da kab ri ba þýn da a i le si ve dost la rý nýn ka týl dý ðý tö ren le a nýl dý. Sa ban cý Hol ding Üst Yö ne ti ci si (CE O) Za fer Kur tul, Zin cir li ku yu Me zar lý ðý nda ki an ma tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, 7 yýl da Sa ban cý nýn or ta ya koy du ðu viz yon ve de ðer le ri ya þa ta rak, Sa ban cý Top lu lu ðu nu da ha i le ri ye ta þý ma ya ça lýþ týk la rý ný söy le di. Sa kýp Sa ban cý nýn hem ba þa rý lý bir iþ a da mý hem de kül tür lü bir bil ge ol du ðu nu i fa de e den Kur tul, Sa ban cý nýn De ði þen ve Ge li þen Tür ki ye ki ta býn da yaz dýk la rý, bi ze bu gü nü mü zü de an la tý yor. Tür ki ye de vam lý bir ge li þim i çin de dir. Bu de ði þim bi zi her gün da ha i yi ye gö tü rü yor de di. Tüm Tür ki ye nin Sa ban cý yý çok öz le di ði ni di le ge ti ren Kur tul, O, sa de ce iþ a da mý o la rak yap týk la rýy la gö nül le ri ka zan ma dý. Ýþ dün ya sýn da ka zan dýk la rý ný, vak fý mýz, ü ni ver si te miz ve sa yý sýz di ðer a lan lar da Tür ki ye ve Türk in sa ný na sun du. Bir halk a da mý o la rak tüm Tür ki ye nin kal bin de taht kur du de di. Sa kýp Sa ban cý i çin Ku ran ý Ke rim o kun ma sý ve du a e dil me si nin ar dýn dan tö re ne ka tý lan lar,el le rin de ki ka ran fil le ri me za rýn ü ze ri ne bý rak tý lar. Ýs tan bul / Ye ni As ya Tat lý ses has ta ne ye çið köf te is te di n BÝR sü re ön ce uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý da ya ra la nan Ýb ra him Tat lý ses in te da vi si Al man ya da sü rer ken, sa nat çý i çin has ta ne ye çið köf te nin de da hil ol du ðu ö zel ye mek ler ge ti ril di. Tat lý ses te da vi gör dü ðü Mü nih ya kýn la rýn da ki Mur na u ka za ve trav ma kli ni ðin de haf ta so nu nu din le ne rek ge çi rir ken ken di si i çin ö zel ye mek ler ge tir til di. Me na je ri E yüp Ka nat ta ra fýn dan ha zýr la tý lan ye mek le rin i çin de sar ma ve çið köf te i le bol ye þil li ðin ol du ðu öð re nil di. Ö te yan dan Tat lý ses has ta ne de ken di si i çin ay rý lan ö zel su i te te ker lek li san dal ye i le gö tü rül dü ðü ve Pa zar te si gü nü ne ka dar din le ne ce ði be lir til di. Ba þýn da bu lu nan ban daj la rýn a lýn dý ðý öð re ni len Tat lý ses in bu gün sol el ve a ya ðý na bil gi sa yar lý ro bot ta ký la rak ha re ket et ti ril me si sað la na ca ðý i fa de e dil di. Tat lý ses in o da sýn da sa de ce TRT Türk ka na lý ný iz le ye bil di ði ve ge liþ me le ri ta kip et ti ði bil di ril di. Mü nih / a a Doð ru dur. E ko no mi 2010 yý lýn da çok hýz lý bü yü müþ tür. Bü yü müþ tür de han gi yýl baz a lýn mýþ týr? 2009 yý lý. E ko no mi 2009 yý lýn da yüz de 4,8 kü çül müþ. Ve bu kü çül me o ra nýy la dün ya sý ra la ma sýn da en ön saf lar da yer tut mu þuz. Re kor de ni len yüz de 8,9 luk bü yü me iþ te böy le kü çü len bir e ko no mi ye gö re ger çek leþ miþ yý lý i le ký yas lan dý ðýn da i se e ko no mi ge ri le miþ yý lýn da ki þi ba þý na ge lir do lar mýþ yý lýn da i se do lar. Bu na sýl bü yü me? Bir di ðer mu zýr so ru þu; Bü yü me ye kat ký sað la yan seg ment ler ne? Tü ke tim ve ya tý rým har ca ma la rýn da ki ar týþ. Kay na ðý ta sar ruf mu? Ha yýr. Dýþ borç. Sü rek li þi þi yor. Son 5 yýl da yüz de 70,9 ar týþ gös te re rek 170 mil yar do lar dan 290 mil yar do la ra yük sel miþ. 190 mil yar do la rý ö zel sek tö re a it. Ýþ te bü yü me nin kay na ðý. E ko no mi i çin cid dî risk. ÞIR NAK Ba ro su Baþ ka ný Nu þi re van El çi, ta bu la rýn kalk tý ðý, ko nu þul ma ya nýn ko nu þul ma ya baþ lan dý ðý bir ül ke de de ði þi min ö nün de kim se nin dur ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný be lirt ti. Þýr nak Ba ro su, 5 Ni san A vu kat lar Gü nü mü na se be tiy le Ba ro Sos yal Te sis le ri nde bir et kin lik dü zen le di. El çi, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da Tür ki ye nin ka buk de ðiþ tir di ði ni, ge le ce ðe da ha u mut la bak týk la rý ný vur gu la dý. Her kes e li ni ta þýn al tý na koy ma lý dýr di yen Nu þi re van El çi, þöy le de vam et ti: Dö nü þüm da i ma san cý lý o lur. Mev cut dü zen den se bep le nen pek çok la rý nýn de ði þi me ve dö nü þü me kar þý çýk ma la rý ka çý nýl maz dýr. Ta bu la rýn kalk tý ðý, ko nu þul ma ya nýn ko nu þul ma ya baþ lan dý ðý bir ül ke de de ði þi min ö nün de kim se nin dur ma sý müm kün de ðil dir. Biz hu kuk çu la ra dü þen, bu de ði þim de ye ri mi zi al mak ve kat ký sun mak týr. SE ÇÝM DEN SON RA DAR BE A NA YA SA SI NA SON VE RÝL ME LÝ Baþ kan El çi, se çim den son ra dar be a na ya sa sý nýn tamamen de ðiþ ti ril me si ge rek ti ði ni i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Hu kuk ve de mok ra si bu ül ke nin çý kýþ nok ta sý dýr. Hu kuk ku ral la rý nýn hak kýy la uy gu lan ma dý ðý bir de mok ra si dü þü nü le mez. Ki þi le rin hu ku ku, ki þi le re, ýrk la ra, di nî i nanç la ra gö re de mok ra si an la yý þý terk e di lir se, Tür ki ye ger çek ten a dil bir ül ke o lur Ar týk bu ül ke de bi ri le ri ni ö te ki leþ tir me ça ba la rý na prim ve ril me ye ce ði ni her kes an la ma lý dýr. Tür ki ye nin son yýl lar da dün ya da sö zü din le nen bir ül ke ha li ne gel me si, i çin de ki ö te ki ler le ba rýþ ma ça ba la rý nýn dýþ dün ya ya yan sý ma sý dýr. Ö nü müz de ki en bü yük en gel ha len yü rür lük te o lan dar be a na ya sa sý dýr. A dil bir ül ke, yurt taþ la rýn bir lik te ya þa ma i ra de le ri ni öz gür ce i fa de et tik le ri çað daþ bir a na ya sa da ken di ni bu lur. A na ya sa de ði þik li ði ni bu yüz den çok ö nem si yor ve se çim - AV RU PA Ýn san Hak la rý Mah ke me si de (A - ÝHM), 2010 yý lý so nu i ti ba ri ye 139 bin 650 baþ vu ru, ka rar ve ril me yi bek li yor. Tür ki ye hak kýn da ya pý lan ve so nuç bek le yen dos ya sa yý sý 15 bin i ken, ilk 10 ül ke a ra sýn da Tür ki ye i kin ci sý ra da yer a lý yor. A ÝHM in 2010 yý lý na i liþ kin ve ri le rin de dik kat çe ki ci bil gi ler bu lu nu yor. Ka rar ve ril me yi bek le yen top lam baþ vu ru sa yý la rý na gö re ilk on ül ke nin sý ra la ma sý þöy le: Rus ya 40 bin 300, Tür ki ye 15 bin 200, Ro man ya 11 bin 950, Uk ray na 10 bin 450, Ý tal ya 10 bin 200, Po lon ya 6 bin 450, Mol do va 3 bin 850, Sýr bis tan 3 bin 500, Bul ga ris tan 3 bin 450, Slo ven ya 3 bin 450. Bu ve ri le re gö re Rus ya ve Tür ki ye a ley hin de ki baþ vu ru la rýn top la mý, bütün baþ vu ru la rýn yak la þýk yüz de 40 ý ný o luþ tu ru yor. Tür ki ye a ley hi ne yýl i çin de ya pý lan baþ vu ru sa yý la - Tür ki ye bu yýl 60 mil yar do lar dýþ borç ö de me si ya pa cak. Ay rý ca bir o ka dar da ca rî a çýk fi nans ma ný i çin pa ra ge rek li. Top lam dö viz ih ti ya cý mýz 120 mil yar do lar. Þim di lik sý kýn tý yok. Dün ya da li ki di te bol. Ya iþ ler ter si ne dö ner se? ABD ve AB Mer kez Ban ka la rý fa iz le ri art tý rýr da ya ban cý pa ra lar ül ke le ri ne ge ri gi der se? Ta rih te ker rür e der se? Geç de ol sa teh li ke yi fark e den hü kü met bir di zi ted bir pe þin de. Mer kez Ban ka sý zo run lu kar þý lýk la rý bu sebep le yük selt ti. Böy le ce kre di hac mi da ral sýn, dö viz har ca ma sý fren len sin. Da ha a çýk bir i fa de i le hü kü met e sa sýn da bü yü me hý zýn dan ra hat sýz, e ko no mi yi so ðut mak is ti yor. Çün kü bü yü me ca rî a çý ðý te tik li yor. Ya ni dýþ kay na ða da ya lý bü yü me öy le pek de ö vü nü le cek bir du rum de ðil. U nut ma ya lým ki ya ban cý kay nak, ka þý mý zýn gö zü mü zün ha tý rý i çin gel mi yor. Sýr tý mýz dan mil yar do lar lar ka za ný yor lar dö ne min de 54 mil yar do la rý cep le ri ne ko yup yurt dý þý na gö tür müþ ler. le rin he men ar dýn dan dar be a na ya sa sý nýn tüm den de ðiþ ti ril me si ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. Bu ko nu da Þýr nak Ba ro su o la rak her tür kat ký yý sun ma ya ha zý rýz. El bet te ül ke de ki so run la rýn çö zü mü sa de ce a na ya sa de ði þik li ði i le müm kün de ðil dir. An cak bu bü yük bir a dým dýr ve ül ke nin ö nü nü a ça cak týr. BA ÐIM SIZ VE TA RAF SIZ BÝR YAR GI YA ÝH TÝ YA CI MIZ VAR Ba ðým sýz ve ta raf sýz bir yar gý ya ih ti yaç ol du ðu nu be lir ten El çi, Bir ül ke nin li der ko nu mu na ge le bil me si i çin o ül ke de ek sik siz de mok ra si nin uy gu lan ma sý ge rek mek te dir. Ek sik siz de mok ra si baþ ta Kürt so ru nu ol mak ü ze re, A le vi so ru nu, ka mu sal a lan da ba þör tü sü so ru nu, e mek çi le rin so run la rý, Er me nis tan ve rý da git tik çe ar tý yor. Tür ki ye den A ÝHM e yýl la ra gö re baþ vu ru sa yý la rý i se þöy le: 2005 yý lýn da 2 bin 488, 2006 yý lýn da 2 bin 328, 2007 yý lýn da 2 bin 830, 2008 yý lýn da 3 bin 706, 2009 yý lýn da 4 bin 474, 2010 yý lýn da 5 bin 821. Tür ki ye 2010 yý lýn da ya pý lan 5 bin 821 baþ vu ru i le yýl i çin de ya pý lan baþ vu ru sa yý sý ba ký mýn dan 47 ül ke a ra sýn da ü çün cü sý ra da yer a lý yor. Fa kat baþ vu ru sa yý la rý ül ke le rin nü fus la rý na o ran lan dý ðýn da i se Tür ki ye 47 ül ke a ra sýn da 24. sý ra da bu lu nu yor. A ÝHM in dö ne mi ver miþ ol du ðu ka rar la rýn ül ke le re gö re da ðý lý mýn da da Tür ki ye ilk sý ra da. Hak kýn da en faz la ka rar ve ri len ül ke le rin baþ lý ca la rý þöy le: Tür ki ye 2 bin 539, Ý tal ya bin 964, Rus ya bin 79, Po lon ya 980, Ro man ya 789, Uk ray na 717, Fran sa 698, Yu na nis tan yý lýn da Ýn san ü zü lü yor. Za ten kýt o lan dö vi zi mi zin bol ke se den ya ban cý la ra da ðý týl ma sý ný an la mak ta güç lük çe ki yo ruz. Þu bat a yý dýþ ti ca ret ra kam la rý ya ra mý zýn ü ze ri ne tuz bi ber ek ti. Dýþ ti ca ret a çý ðý mýz yüz de 110,9 art mýþ. Ýh ra ca tý mýz yüz de 22, it ha la tý mýz yüz de 48 o ra nýn da ar týþ gös ter miþ. Ge çen yý lýn ay ný dö ne min de yüz de 70,2 o lan ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný yüz de 57,7 ye ge ri le miþ. Dö viz a çý ðý mýz ar ta cak. So rum lu su den ge siz ve zik zak lý bü yü me. Ya vaþ la tý la cak. Enf las yo nu kon trol et mek i çin de ge rek li. Ger çi Mart a yý TÜ FE ra kam la rý ya kýn bir ge le cek te enf las yon teh li ke si nin ol ma dý ðý ný gös te ri yor i se de pet rol, gý da ve em ti a fi yat la rýn da ki ha re ket len me le rin o lum suz et ki le ri her za man he sa ba ka týl ma lý dýr. Bir di ðer dik kat e dil me si ge re ken hu sus Ü FE i le TÜ FE a ra sýn da ki ma ka sýn çok a çýl ma sý. Þöy le bað la ya lým; E lin pa ra sýy la bü yü me de öl çü ka çar i se e ko no mi risk al tý na gi rer. Ve böy le hor mon lu bir bü yü me nin is tih da ma kat ký sý ol maz. De ði þi min ö nün de kim se du ra maz ÞIR NAK BA RO SU BAÞ KA NI NU ÞÝ RE VAN EL ÇÝ, TA BU LA RIN KALK TI ÐI, KO NU ÞUL MA YA NIN KO NU ÞUL MA YA BAÞ LAN DI ÐI BÝR ÜL KE DE DE ÐÝ - ÞÝ MÝN Ö NÜN DE KÝM SE NÝN DUR MA SI MÜM KÜN DE ÐÝL DÝR DE DÝ. Þir nak Ba ro su Baþ ka ný Nu þi re van El çi Kýb rýs gi bi so run la rýn çö zü me ka vuþ tu rul ma sý i le sað la na bi lir. Ek sik siz de mok ra si hu kuk ku ral la rý nýn a dil ve e þit bir þe kil de uy gu lan ma sý i le ger çek le þir. Bu nun i çin de ba ðým sýz ve ta raf sýz bir yar gý ya ih ti ya cý mýz var. Biz hu kuk çu lar yar gý nýn ba ðým sýz ol ma sý i çin ge rek li tüm ça ba mý zý sarf et me li yiz. Gö rü nen o ki, ö nü müz de ki dö nem de ül ke gün de mi ni biz hu kuk çu lar be lir le ye ce ðiz. A na ya sa de ði þik li ði, si ya si par ti ler ya sa sý ve se çim ya sa sý de ði þik lik le ri ö nü müz de ki dö ne min gün de mi ni þim di den be lir le miþ tir. Hat ta sis tem tar týþ ma la rý da hi baþ la mýþ týr. Ne o lur sa ol sun bi ze dü þen, ak lý se lim le ha re ket e dip ül ke yi da ha re fah ve öz gür bir yer ha li ne ge ti re bil mek ve ev lat la rý mý za ya þa na bi lir bir ül ke bý rak mak týr di ye ko nuþ tu. Þýr nak / ci han Tür ki ye nin A ÝHM kar ne si za yýf A ÝHM nin ih lal ka ra rý ver di ði baþ vu ru sa yý la rý na gö re Tür ki ye yi ne ilk sý ra da yer a lý yor. Ýh lâl ka rar la rý i se þöy le: Tür ki ye 228, Rus ya 204, Ro man ya 135, Po lon ya 87, Bul ga ris tan 69. Tür ki ye i le il gi li Dö ne min de ki top lam 2 bin 573 ka ra rýn bü yük ço ðun lu ðu Tür ki ye a ley hi ne so nuç lan dý. Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si (A ÝHS) mad de le ri ne gö re Tür ki ye a ley hi ne ve ri len ih lal ka rar la rý nýn da ðý lý mý da þöy le: A dil yar gý lan ma hak ký bin 139, mül ki yet hak ký 574, öz gür lük ve gü ven lik hak ký 516, iþ ken ce ya sa ðý 332, iþ ken ce 25, kö tü mu a me le 209, et ki li so ruþ tur ma ek sik li ði 98, et ki li baþ vu ru hak ký 231, ya þam hak ký 222, i fa de öz gür lü ðü 201, a i le ve ö zel ha ya tý na say gý 74, top lan tý ve der nek kur ma öz gür lü ðü 49, di ðer mad de ler 56. An ka ra / ci han Zey bek: Polisin sorunlarý çözülmeli nde MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ kan Na mýk Ke mal Zey bek, Em ni yet Teþ ki lâ tý ça lý þan la rý nýn iþ þartlarý i le il gi li sý kýn tý lar ol du ðu nu, bu so run larýn en i ve di þek li de çö zül me si gereketiðini söyledi. DP Li de ri Zey bek, Po lis Teþ ki lâ tý nýn 166. ku ru luþ yýl dö nü mü do la yý sýy la ya yýn la dý ðý me saj da, top lum hu zu ru nun, can ve mal gü ven li ði nin sað lan ma sýn da ya sa lar dan ve mil let ten al dý ðý des tek le ça lýþ ma la rý ný fe da kâr ca ve ba þa rýy la sür dü ren kah ra man Türk Po lis Teþ ki lâ tý Men sup la rý mý zýn 166. Yýl dö nü mü nü kut la dý. Zey bek, hu ku ka, a da le te, in san hak la rý na, de mok ra tik de ðer le re ve mil le ti mi ze gö nül den bað lý lý ðý nýn, Po lis teþ ki lâ tý nýn en te mel il ke le ri ol du ðu na yü rek ten i nan dý ðý ný söy le di. Zey bek þur la rý kay det ti: Po lis le ri mi zin, üst len miþ ol duk la rý gö rev le ri ni bü yük bir yurt sev gi si, a zim ve fe da kâr lýk la ye ri ne ge tir me le rin den, hal kýn hu zur ve gü ven li ði nin te mi na tý ol ma la rýn dan mut lu luk duy mak ta yým. Hiç þüp he yok ki Em ni yet Teþ ki lâ tý mýz, a ziz hal ký mý zýn hu zu ru, ba rý þý, gü ve ni ve hat ta mo ral ve mo ti vas yo nu i çin son de re ce ö nem li bir dev let ku ru lu þu dur. An cak, bu den li ö nem li bir teþ ki lâ týn ça lýþ ma la rý na yar dým cý o la cak çað daþ a raç ve ge reç ler, ge liþ miþ bi li þim o la nak la rý, ad lî týp o la nak la rý hâ lâ is te nen dü ze ye çý ka rý la ma mýþ týr. Teþ ki lâ týn ça lýþ ma la rý na yö ne lik ya sa ve yö net me lik ler de cid dî sý kýn tý lar, ek sik lik ler bu lun mak ta dýr. Bu nun ya ný sý ra teþ ki lât ça lý þan la rý nýn iþ ko þul la rý i le il gi li sý kýn tý lar ol du ðu da he pi mi zin ma lû mu dur. Bu so run lar en i ve di þek li de çö zül me li dir. Po li si mi zin iþ ko þul la rý, mes le kî hak la rý ge liþ ti ril me li dir. Ýs tan bul / Ye ni As ya Tek rar ta ri he a ðýr lý ðý mý zý koy mak is ti yo ruz n DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Prof. Dr. Ah met Da vu toð lu, He de fi miz, Cum hu ri ye tin 100. yý lýn da, geç miþ te et ki li ol du ðu muz tüm coð raf ya lar da tek rar ta ri he a ðýr lý ðý mý zý koy mak týr. Bu dev le ti ve bu mil le ti kud ret li kýl mak is ti yo ruz. de di. Da vu toð lu, AKP Ýz mir Ýl Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan, Ýs met Ý nö nü Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Tür ki ye Bu luþ ma la rý 2011 kon fe rans lar se ri si kap sa mýn da De ði þen Dün ya Si ya se tin de Tür ki ye nin Viz yo nu baþ lýk lý su num yap tý. Tür ki ye nin a it ol du ðu bir çok coð raf ya da ö nem li rol ler üst len di ði ni i fa de e den Da vu toð lu, her han gi bir yer de kriz mey da na gel me si du ru mun da, Tür ki ye nin çö züm ö ne ri le ri nin dik ka te a lýn dý ðý ný, Tür ki ye den çö züm bek len di ði ni kay det ti. E ko no mi si ve de mok ra si si güç lü bir Tür ki ye nin do ðal o la rak dýþ po li ti ka sý ný da ha sað lý bi çim de yü rü te bil di ði ni i fa de e den Da vu toð lu, Tür ki ye dün ya da hak et ti ði, ta ri hi ne la yýk ko nu ma ge li yor. Tür ki ye yi tüm dün ya da sö zü ge çen kü re sel bir ak tör ya pý yo ruz di ye ko nuþ tu. Da vu toð lu, son 8 yýl da be lir le nen dýþ po li ti ka he def le ri ne u laþ ma da o la ða nüs tü a dým lar a týl dý ðý ný, Tür ki ye nin e lin de ki en ö nem li de ðe rin, ta ri hi ol du ðu nu an la ta rak þun la rý söy le di: Ta rih te bir ke re öz ne o lan mil let ler, bir da ha nes ne ol maz lar. He de fi miz, Cum hu ri ye tin 100. yý lýn da, geç miþ te et ki li ol du ðu muz tüm coð raf ya lar da tek rar ta ri he a ðýr lý ðý mý zý koy mak týr. Bu dev le ti ve bu mil le ti kud ret li kýl mak is ti yo ruz. Ýz mir / a a E ði tim art týk ça is tih dam da ar tý yor n ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Ö mer Din çer, e ði tim li in san la rýn is tih dam e dil me o ran la rý nýn çok da ha yük sek ol du ðu nun gö rül dü ðü nü be lir te rek, Ü ni ver si te me zun la rý a ra sýn da is tih dam o ra ný a þa ðý yu ka rý yüz de 70 ler de, 72 ler de de di. Din çer, Ka ra tay TES-ÝÞ A ta türk A na do lu Öð ret men Li se si Öð ren ci Pan si yo nu nun a çý lýþ tö re ni ne ka týl dý. Tö ren de bir ko nuþ ma ya pan Din çer, ha yat ka li te si nin ge liþ me si nin, sa de ce e ko no mi nin bü yü me siy le de ðil ay ný za man da zih ni ye tin de ðiþ me si, e ði tim ka li te si nin art ma sý ve e ði tim se vi ye si nin yük sel me siy le müm kün ol du ðu nu be lirt ti. Din çer, þun la rý kay det ti: Böy le ce in san la rýn ha ya tý al gý la yýþ la rý, ken di le ri ne ve i çin de ya þa dýk la rý top lu ma ver dik le ri de ðer ler fark lý laþ ma ya baþ lý yor. As lýn da bu na ben zer bü tün de ðiþ me ve ge liþ me yi her a lan da gör mek müm kün. Ýs tih da ma bak tý ðý mýz da e ði tim li in san la rýn is tih dam e dil me o ran la rý nýn çok da ha yük sek ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ü ni ver si te me zu nu genç le rin çok bü yük bir bö lü mü is tih dam e di le bi li yor lar. Ü ni ver si te me zun la rý a ra sýn da is tih dam o ra ný a þa ðý yu ka rý yüz de 70 ler de, 72 ler de. Hat ta ben al tý ný çi ze rek söy le mek is ti yo rum. Ka dýn la er kek a ra sýn da is tih dam e dil me a çý sýn dan, ü ni ver si te me zun la rý a ra sýn da bir fark yok. An cak e ði tim se vi ye si düþ tük çe iþ siz lik o ra ný ar tý yor. Kon ya / a a

6 6 11 YURT HABER NÝSAN 2011 PAZARTESÝ Y HABERLER Ev çök tü: 2 ço cuk öl dü, 4 ki þi ya ra lan dý ner ZU RUM DA a þý rý ya ðýþ dolayýsýyla çö ken bir e vin en ka zý al týn da ka lan ay ný a i le den 2 ço cuk öl dü, 4 ki þi ya ra lan dý. Ga zi ler Ma hal le si Me lik þah So kak ta bu lu nan tek kat lý ve ker piç ten ya pý lý bir ev, a þý rý ya ðýþ dolayýsýyla ü ze ri ne is ti nat du va rý nýn yý kýl ma sý so nu cu çök tü. E vin en ka zý al týn da ka lan ay ný a i le den Ber na (6) ve Sa lih Al tun ka nat (1) öl dü, Nur ni sa, Hü se yin Can, Fat ma ve Gül te kin Al tun ka nat ya ra lan dý. Ýl Si vil Sa vun ma A ra ma Kur tar ma Bir li ði e kip le ri ta ra fýn dan en kaz al týn da çý ka rý lan ya ra lý lar, þe hir de ki has ta ne ler de te da vi al týn a a lýn dý. Er zu rum / a a Ký zýl ca ha mam da ka za: 2 ö lü, 2 ya ra lý nki ZIL CA HA MAM-AN KA RA D-750 ka ra yo lu Çeþ te pe Kö yü mev kiin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da i ki ki þi öl dü, i ki ki þi ya ra lan dý. Ký zýl ca ha mam dan An ka ra ya git mek te o lan Ser hat Bi ti rim yö ne ti min de ki 06 YE 609 plâ ka lý o to mo bil, Çeþ te pe Kö yü mev ki in de ba ri yer le re çar pa rak þa ram po le yu var lan dý. Ka za da, sü rü cü Ser vet Bi ti rim (33) ve ya nýn da ki ar ka da þý o lay ye rin de vefat e der ken, di ðer i ki yol cu i se ya ra lan dý. Ka zan Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý la rýn du rum la rý nýn i yi ol du ðu öð re nil di. Bu a ra da, ka za dolayýsýyla D-750 ka ra yo lu nun An ka ra is ti ka me ti yak la þýk bir sa at tra fi ðe ka pan dý. Ký zýl ca ha mam / a a Me te o ro lo ji den kuv vet li ya ðýþ u ya rý sý nme TE O RO LO JÝ Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu, Ak de niz ve Ba tý Ka ra de niz böl ge le ri i çin kuv vet li ya ðýþ u ya rý sýn da bu lun du. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si, A da na nýn do ðu il çe le ri, Ha tay, Os ma ni ye, Kah ra man ma raþ, E la zýð, Bin göl, Bit lis, Muþ, Þýr nak i le Ko ca e li, Sa kar ya, Düz ce, Zon gul dak ve Bar týn çev re le rin de kuv vet li ya ðýþ bek len di ði be lir til di. Yet ki li ler, va tan daþ la rýn a ni su ve sel bas kýn la rý na kar þý ted bir li ol ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Sa kar ya / ci han Bolu Daðý bembeyaz nbolu Da ðý nýn D-100 Ka ra yo lu ve TEM ge çi þi, Bo lu i le An ka ra a ra sýn da ki TEM ve D-100 Ka ra yo lu nun Ye ni ça ða ve Ge re de ke sim le rin de dün sa bah sa at le ri ne doð ru kar ya ðý þý baþ la dý. D-100 Ka ra yo lu Bo lu Da ðý ge çi þi ve Ge re de ke si min de yo ðun kar ya ðý þý ze min de et ki li ol du. As falt yol be ya za bü rün dü. Kar ya ðý þý ne de niy le gö rüþ me sa fe si düþ tü. Gö rüþ me sa fe si nin a çýl ma sý i çin yol ke nar la rýn da bu lu nan sis lam ba la rý ya kýl dý. Kar ya ðý þý nýn et ki li ol du ðu böl ge ler de a raç lar ya vaþ i ler le mek zo run da kal dý. Gü zer gah lar da kon trol ler de bu lu nan tra fik e kip le ri, kar ya ðý þý nýn et ki li ol du ðu böl ge le re Ka ra yol la rý e kip le ri ni yön len dir di. Bo lu/a a Gö çük al týn da ka lan iþçilere ne ol du? MA DEN MÜ HEN DÝS LE RÝ O DA SI: O LA YIN Ü ZE RÝN DEN 60 GÜN GEÇ TÝ VE BU GÜ NE KA DAR KA YAN MAL ZE ME NÝN AL TIN DA KA LAN LA RIN A KI BE TÝ VE BU KÝ ÞÝ LE RE U LAÞ MA ÇA LIÞ MA LA RIY LA ÝL GÝ LÝ KA ZA ZE DE YA KIN LA - RI NA YA DA KA MU O YU NA HER HAN GÝ BÝR A ÇIK LA MA YA PIL MA DI. TÜRK Mü hen dis ve Mi mar O da la rý Bir li ði (TMMOB) Ma den Mü hen dis le ri O da sý, Af þin de ki he ye la nýn ü ze rin den 60 gün geç ti ði ni ve bu gü ne ka dar ka yan mal ze me nin al týn da ka lan la rýn a ký be ti ve bu ki þi le re u laþ ma ça lýþ ma la rýy la il gi li her han gi bir a çýk la ma ya pýl ma dý ðý ný bil dir di. TMMOB Ma den Mü hen dis le ri O da sýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ruh sat hu ku ku E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba kan lý ðý nýn il gi li te þek kü lü E lek trik Ü re tim A no nim Þir ke ti ne (E Ü AÞ) a it o lan ve Park Tek nik fir ma sý na iþ le til mek ü ze re ve ri len Kah ra man ma raþ i li Af þin il çe sin de ki Çöl lo lar kö mür sa ha sýn da, 6 ve 10 Þu bat ta rih le rin de dört gün a ray la i ki ma den ka za sý mey da na gel di ði ha týr la tý la rak, ilk o lay da bir iþ çi nin öl dü ðü, i kin ci o lay da i se bi ri ma den mü hen di si ol mak ü ze re top lam 10 ki þi nin ka yan mal ze me nin al týn da kal dý ðý ve söz ko nu su 9 ki þi ye he nüz u la þý la ma dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, o la yýn ü ze rin den 60 gün geç ti ði ve bu gü ne ka dar ka yan mal ze me nin al týn da ka lan la rýn a ký be ti ve bu ki þi le re u laþ ma ça lýþ ma la rýy la il gi li ka za ze de ya kýn la rý na ya da ka mu o yu na her han gi bir a çýk la ma ya pýl ma dý ðý na i þa ret e di le rek, þu i fa de le re yer ve ril di: Yet ki li ler ve so rum lu lar, hiç bir þey ol ma mýþ gi bi dav ran mak ta ve o la yý u nut tur ma gay re ti i çi ne gir mek te dir. Ka za da ya þa mý ný yi ti ren le rin ya kýn la rý ný ve ka mu o yu nu bil gi len dir mek ön ce lik le bir in san lýk gö re vi o lup, ay ný za man da ya sal bir ge rek li lik tir. Ma den Mü hen dis le ri O da sý o la rak; o la yýn ta kip çi si o la ca ðý mý zý bil di ri yor, yet ki li le ri gö rev le ri ni yap ma ya ça ðý rý yor ve ya þa mý ný kay be den ma den e mek çi le ri nin ya kýn la rý na baþ sað lý ðý ve sa býr di li yo ruz. An ka ra / a a Sunar Grup Ham mad de Sa týn Al ma Yö ne ti ci si Zi ra at Mü hen di si Ha lit Ý yi san. Çu ku ro va lý çift çi i ki lem i çin de Ü MÝT KI ZIL TE PE ÝS TAN BUL SUNAR Grup Ham mad de Sa týn Al ma Yö ne ti ci si Zi ra at Mü hen di si Ha lit Ý yi san, Çu ku ro va çift çi si nin, ö zel lik le son dö nem de ay çi çe ði ve so ya gi bi yað lý to hum la rýn e ki mi i le pa muk e ki mi a ra sýn da bir i ki lem ya þa dý ðý ný be lirt ti. Ay çi çe ði ya da so ya e kil me si du ru mun da dev let ten a lý na cak pri min, bir ön ce ki yýl dan da ha faz la o la ca ðýn dan ve ü rün de ðe ri nin yük sek li ði dolayýsýyla çift çi ye ka zan dý ra ca ðý ný i fa de e den Ý yi san, ko nuy la il gi li o la rak þu bil gi le ri ver di: Dün ya pi ya sa la rýn da ay çi çe ði to hu mu fi yat la rý 700 do lar se vi ye si ne u laþ mýþ o lup, ta rým sal em ti a la rýn da bu dö nem de düþ me si ön gö rül me mek te dir. Bu ne den le çift çi le ri mi zin ay çi çe ði ya da so ya ek me si du rum da bir ta raf tan Çu ku ro va çift çi miz ka za na cak, di ðer yan dan da pet rol den son ra en çok dý þa ba ðým lý ol du ðu muz bir sek tör de it ha la tý a zal ta rak mil li e ko no mi ye doð ru dan kat ký sað la na cak týr. YAÐ LI TO HUM LAR DA KEN DÝ KEN DÝ MÝ ZE YET ME LÝ YÝZ Dün ya da yað lý to hum lar da o lu þan fi yat yük se liþ le ri nin ta lep ar tý þýn dan kay nak lan dý ðý ný kay de den Ý yi san, ül ke miz de i se bu du ru mun ü re tim ek sik li ði dolayýsýyla o luþ tu ðu nu söy le di. Tür ki ye de ay çi çe ði to hu mu ih ti ya cý nýn 1 mil yon 800 bin ton ol ma sý na kar þýn 2010 yý lýn da 1 mil yon ton ci va rýn da ü re tim ger çek leþ ti ði ni bu nun da Cum hu ri yet ta ri hin de en yük sek ü re tim ra ka mý ol du ðu na dik kat çe ken Ý yi san, Yak la þýk yüz de o ra nýn da bir a çýk söz ko nu su. Ay rý ca ül ke o la rak yýl da 1 mil yon 500 bin ton ka dar da so ya fa sul ye si it ha la tý yap mak ta yýz. Ö nü müz de ki gün ler de dün ya bor sa la rýn da yük se len so ya fa sul ye si fi yat la rý na ek o la rak ye ni uy gu la ma ya a lý nan GDO Yö net me li ði i le de ö zel lik le yer li so ya fa sul ye si fi yat la rýn da yük sel me bek len mek te dir. Bu çer çe ve de ko nu yu ö zet le ye cek o lur sak ül ke le rin her ko nu da ken di le ri ne yet me ih ti ma li yok tur. Bu neden le ül ke o la rak en uy gun e ko lo jik þart lar da en ký sa sü re de ve en e ko no mik o la rak ken di ne yet me po tan si yel le ri nin ü ze rin de yo ðun laþ ma lý yýz. Bu du ru ma uy gun o lan ü rün ler i se ay çi çe ði ve so ya fa sul ye si gi bi yað lý to hum lar dýr di ye ko nuþ tu. Her i ki to hum fi yat la rý nýn da ö nü müz de ki ha sat dö ne min de TL/ton fi ya týn al týn da ol ma ya ca ðý ný söy le yen Ý yi san, stok la rýn tü ken di ðin de ha sa dý ya pý la cak ay çi çe ðin, Ra ma zan a yý ön ce si ne denk gel me si ve ya ða o lan ta le bin art ma sý dolayýsýyla yük sek fi yat tan sa tý la ca ðý ný kay det ti. Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm sektöründe çalýþacak tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere ingilizce bilen elemanlar alýnacaktýr. Cv lerinizi mail yoluyla iletebilirsiniz. y Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Bahçelievler/Ýstanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler nmanisa Merkezde Ulupark Karþýsýnda 148 m 2 Brüt Birinci Kat 4+1 daire acele satýlýktýr TL. Pazalýk payý vardýr Hayrettin HUYUT n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy Nakkaþ Mahallesinde, Sahibinden Yeni Yol Güzergahýna Cephe, 500m TL 1000m TL 1000m TL Takas, Taksit Yapýlýr. MUHTELÝF yerler için bizi arayýnýz n Arnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý Yola Cepheli Köy Ýçerisinde Elektriði suyu çekilebilir. 1000m 2 Arsa Tamamý 'e vade yapýlýr n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Sahibinden Denizli Cankurtaranda villa arsasý 435m 2 B+2 Kat imarlý 35,000 TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu

7 Y DÜNYA 7 SURÝYE DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR SURÝYE ÝNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ: CUMA GÜNKÜ BARIÞÇIL GÖSTERÝLERDE 28 KÝÞÝ ÖLDÜ. SU RÝYE in san hak la rý ör gü tü, Cu ma gün kü ba rýþ çýl gös - te ri ler de pro tes to cu la ra a teþ a çýl ma sý so nu cu 28 ki þi nin öl dü ðü nü bil dir di. Su ri ye Mil lî Ýn san Hak la rý Ör gü tü nün in ter net si te sin de ki a çýk la ma sýn da, gü ven lik güç le riy le po lis Cu ma gü nü Su ri ye nin çe þit li il le rin de ya pý lan ba - rýþ çýl gös te ri le ri, mer mi kul lan mak su re tiy le a þý rý güç ve hak sýz þid det le da ðýt tý de nil di. Ör güt, 26 ki þi nin De ra da 2 ki þi nin de Hu mus ta öl dü ðü nü bil dir di ve ö len le rin i - sim le ri ni a çýk la dý. Beyrut / aa Beþþar Esad suç iþliyor! MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal 8 Nisan Cuma günü Suriye genelinde gerçekleþen eylemlere güvenlik güçlerinin yaptýðý müdahale sonucu onlarca kiþinin vefat etmesi ve yüzlercesinin yaralanmasýyla ilgili yaptýðý açýklamada, Esat suç iþliyor dedi. Geçtiðimiz Cuma günü Kamýþlý, Haseki, Deyrizor, Hama, Laskiya, Tartus, Benyas ve Suriye nin diðer bölgelerinde gerçekleþen eylemlere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yüzlerce insanýn da yaralandýðýný vurgulayan Ünsül, güvenlik güçlerinin eylemcilere karþý gaz ve sopalarla müdahalesinin yaný sýra eylemcilere doðrudan ateþ açtýðýnýn ve bunun sonucunda çok sayýda kiþinin vefat ettiðinin ifade edildiðini söyledi. Suriye hükümet kaynaklarýnýn konuyla ilgili saðlýklý bilgi vermekten kaçýndýðýný ve adeta karartma uyguladýðýný söyleyen Ahmet Faruk Ünsal, Duma gibi bazý bölgelere giriþ çýkýþlarýn kapatýldýðýný; elektrik, telefon ve internet baðlantýlarýnýn kesildiðini bildirdi. Ankara / Ahmet Terzi SO RUM LU LAR HE SAP VE RE CEK 15 MART TA baþ la yan pro tes to lar son ra sýn da Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn çe þit li re form va at le ri ver di ði ni ve re form va at le ri nin ya ný sý ra bu tür den gös te ri le re kar þý þid det kul la na ca ðý ný i ma e den ko nuþ ma lar da yap tý ðý ný ha týr la tan Ün sal þu de ðer len dir me ler de bu lun du, Ül ke de 8 Ni - san gü nü Cu ma na ma zý son ra sý baþ la yan ey lem le re gü ven lik güç le ri nin yap tý ðý sert mü da ha le nin ve ö len si vil le rin so rum lu su Dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sad ýn bu hak sýz tu tu mu dur. E sad yö ne ti mi nin gö re vi hal kýn meþ rû ta lep le ri ni ye ri ne ge tir mek tir. Hal kýn o nay la ma dý ðý ba ba mi ra sý bir yö ne ti ci lik za ma nýn ger çe ði ne ay ký rý dýr. Bu gün ya þa nan ge liþ me ler 10 yýl dýr tek rar la nan an cak bir tür lü uy gu lan ma yan re form va at le ri nin so nu cu dur. Dev let Baþ ka ný nýn hal kýn meþ - rû ta lep le ri ni dik ka te al ma ma ya de vam et me si du ru mun da ey lem le rin ar ta ca ðý a çýk týr. Su ri ye Yö ne ti mi ne, bu gün iþ len mek te o lan suç la rýn ya rýn mah ke me ö - nü ne ge le ce ði ve so rum lu la rýn yar gý la na ca ðý ger çe ði ni ha týr la ta rak, si vil le re yö ne lik kat li a ma ka yýt sýz þart sýz son ver me si ni ta lep e di yo ruz. Ra kam lar la Lib ya o pe ras yo nu NA TO yet ki li le ri, Lib ya li de ri Mu am mer Kad - da fi nin as ke rî gü cü ne yö ne lik ya pý lan en son o pe ras yon lar da 17 tan kýn vu rul du ðu nu a çýk - la dý. 31 Mart ta ko mu ta yý dev ra lan NA - TO nun, Lib ya da bu gü ne ka dar ki fa a li yet le - riy le il gi li ba zý ra kam lar þöy le: l Ha va o pe ras yon la rý i çin top lam 195 u çak kul la ný lý yor. l U çak lar bu gü ne ka dar 1434 sor ti yap tý. 587 sin de a teþ e dil di. Sa de ce 8 Mart ta 156 sor ti ya pýl dý, 60 ýn da he def ler vu rul du. l 18 sa vaþ ge mi si, Lib ya a çýk la rýn da Bir leþ - miþ Mil let ler in si lâh am bar go su nun ko run - ma sý i çin dev ri ye gö re vi sür dü rü yor. 31 Mart tan be ri du ru mu þüp he li gö rü len 22 ge - mi NA TO güç le rin ce dur du rul du ve li man la - ra ya naþ ma la rý na i zin ve ril me di. l Si lâh am bar go su nun baþ la ma sýn dan bu ya na i se 170 e ya kýn ge mi dur du rul du. An cak sa de ce 6 sý nýn geç me si ne i zin ve ril di. l Bin ga zi ya kýn la rýn da mu ha lif le re a it bir MIG 23 u ça ðý tes bit e dil di. NA TO güç le ri, u - ça ðýn ye re in me si ni is te di. l Ýn gi liz u çak la rý 8 Ni san da Kad da fi nin bir lik le ri ne a it 7 tan ký vur du. l NA TO nun ha va sal dý rý la rýn da Cu ma gü - nü Trab lus un gü ne yin de ki Zin tan da si lâh de po la rý vu rul du. Per þem be ve Cu ma gün le ri top lam 23 he def vu rul du. l 31 Mart tan bu ya na NA TO u çak la rý, Mis ra ta, Ras La nuf ve Bre ga da Kad da fi ye a it T-72 tank la rý, zýrh lý as ke rî per so nel ta þý yý cý lar, ro ket fýr la tý cý lar, u çak sa var lar ve cep ha ne de po la rý ný tah rip et ti. NA TO nun Lib ya o pe ras yo nu na, Tür ki - ye nin ya ný sý ra Bel çi ka, Ýn gil te re, Bul ga ris - tan, Ka na da, Da ni mar ka, Fran sa, Yu na nis - tan, Ý tal ya, Hol lan da, Nor veç, Ka tar, Ro man - ya, Ýs pan ya, Ýs veç, Bir le þik A rap E mir lik le ri ve ABD ka tý lý yor. Ýstanbul / cihan Rasmussen: Siyasî çözüm bulunmalý NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen, Lib ya da ki ça týþ ma ya as ke ri çö züm ol ma dý ðý ný, si ya si bir çö züm ge rek ti ði ni be lirt ti. Ras mus sen, Al man Der Spi e gel der gi sin de ki de me cin de, Lib ya ya ka ra bir lik le ri gön de ril me den bu sa va - þýn ka za ný lýp ka za ný la ma ya ca ðý so ru su nu ce vap - lar ken, Bu so ru nun sa mi mî cevabý, ça týþ ma ya as ke rî çö züm ol ma dý ðý þek lin de dir. Si ya sî bir çö - zü me ih ti ya cý mýz var, bu da bu yön de ça lý þa cak Lib ya hal ký nýn i þi dir di ye ko nuþ tu. BM nin i se Lib ya ya si ya sî çö züm bu lun ma sý i çin yar dým cý ol ma sý ge rek ti ði ni kay de den NA TO Ge nel Sek - re te ri, Lib ya nýn top rak bü tün lü ðü her ne pa ha - sý na o lur sa ol sun ko run ma lý dýr de di. Berlin / aa ÇÝN, 5,1 LÝK DEPREMLE SALLANDI ÇÝN ÝN güneybatýsýndaki Sichuan eyaletinde Richter ölçeðine göre, 5,1 büyüklüðünde deprem meydana geldiði bildirildi. Çin Deprem Merkezi ne göre, deprem yerel saatle de Ganzi Tibet Özerk Bölgesi Luhuo kasabasýnda meydana geldi. Yerin 7 kilometre altýndan oluþan depremde can ve mal kaybý ile ilgili herhangi bir açýklama yapýlmadý. Pekin / cihan Deprem ve tsunaminin vurduðu ülkede birçok aileden haber alýnamazken, ölü sayýsýnýn daha da artacaðý tahmin ediliyor. Tsunamide ölenlerin çoðu 65 yaþ ve üzeri JAPONYA DA geçen ay meydana gelen deprem ve tsunami felâketinde ölenlerin yarýsýndan fazlasýnýn 65 yaþ ve üstü olduðu tahmin ediliyor. Asahi gazetesinin polisin ölenlerin yaþýyla ilgili ilk verilerine dayanarak verdiði habere göre, ülkenin kuzeydoðusunda 11 Mart ta yaþanan felâkette ölen 13 bine yakýn kiþiden 8 bin kadarýnýn yaþý belirlendi. Haberde, yaþý belirlenenlerin yüzde 55 inin 65 yaþ ve üstü kiþiler olduðu kaydedildi. Felâket bölgesinde yaþlýlarýn oranýnýn yüzde 25 olduðunu yazan gazete, tsunami geldiðinde bu kiþilerin herhangi bir yardým almadan kaçamadýklarýna iþaret etti. Gazete, bazý aileler toptan yok olduðundan bunlar hakkýnda bilgi edinemediðini, bu yüzden ölü sayýsýnýn artabileceðini yazdý. Polisin hâlâ kesinleþmeyen rakamlarýna göre felâkette 12 bin 985 kiþinin öldüðü belirtildi. 14 bin 809 kiþi ise kayýp olarak kayýtlara geçti. Tokyo / aa 22 BÝN ASKER SEFERBER EDÝLDÝ JAPONYA Baþbakaný Naoto Kan, 11 Mart ta meydana gelen deprem ve tsunamiden büyük hasar görmüþ olan bir limaný ziyaret etti ve herþeylerini kaybetmiþ olan halka yardým etmek için bütün imkânlarý seferber edeceklerini belirtti. Baþbakan Kan, Sizi yalnýz býrakmayacaðýz. Hükümet sizinle birlikte bütün gücüyle çalýþacak dedi. Baþbakan, balýkçýlýðýn en kýsa sürede yeniden baþlamasý için herþeyi yapacaklarýný da söyledi. Bu arada Japonya ordusundan yapýlan açýklamada, tsunamiden etkilenen kýyý bölgesinde yeni ceset arama operasyonu için 22 bin asker, 90 uçak ve 50 geminin seferber edildiði belirtildi. Sreb re nit sa Be le di ye si soy ký rý mý tanýdý BOS NA-HER SEK ÝN Sreb re nit sa Be - le di ye Mec li si, Av ru pa Par la men to - su nun 2009 yý lýn da Bos na da ki sa vaþ sý ra sýn da 8 bin er ke ðin kat le dil me siy - le il gi li ký na ma met ni ni Boþ nak ü ye le - rin oy la rýy la ka bul et ti. Sreb re nit sa Be le di ye Mec li si nde, Boþ nak ü ye le rin tek li fiy le AP nin 2009 yý lýn da ka bul et ti ði ký na ma met ni nin ay ný sý nýn ka - bul e dil me si ni gün de me ge tir di. Be le - di ye mec li si nin Sýrp ü ye le ri, bu tek li - fin gö rü þül me si ne kar þý çýk tý. U zun sü ren tar týþ ma la rýn ar dýn dan Sreb re - nit sa Be le di ye Mec li si nde yer a lan top lam 27 ü ye den 14 ü tek li fin le hi ne oy kul lan dý. Sýrp ü ye ler, be le di ye mec li si nin ül ke de 1992 i le 1995 yýl la rý a ra sýn da iþ le nen bü tün suç la rýn ký - nan ma sýy la il gi li ka ra rý 2005 yý lýn da al dýk la rý ný i fa de e de rek, top lan tý yý terk et ti. Sreb re nit sa soy ký rý mýn ký - nan ma sýy la il gi li ka rar, be le di ye mec - li sin de oy çok lu ðuy la ka bul e dil di. Bos na da ki sa vaþ sý ra sýn da 11 Tem - muz 1995 ta ri hin de Bir leþ miþ Mil let - ler in kon tro lü al týn da ki Sreb re nit - sa da, bu ra da gö rev ya pan Hol lan da lý as ker le re sý ðý nan Boþ nak lar dan 8 bin ye tiþ kin er kek ve 14 yaþ üs tü ço cuk, Rat ko Mla diç e bað lý Çet nik bir lik le ri - ne tes lim e dil di. Bu si vil le rin ta ma mý ka pa týl dýk la rý fab ri ka lar da ve gö tü rül - dük le ri or man lar da kat le dil di. Bir leþ - miþ Mil let ler ve Av ru pa Par la men to - su, Sreb re nit sa da ya þa nan la rý soy ký - rým o la rak ta ný dý. Sa ray bos na / a a ÝKT, Ýsrail i þiddetle kýnadý n ÝSLÂM Konferansý Teþkilâtý (ÝKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu, Ýsrail in Gazze de Filistin halkýna saldýrýlarýný þiddetle kýnadý. ÝKT den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Ýsrail in iþgalci güç olarak savunmasýz Filistinlilere karþý iþlenen suçlarýn sorumluluðunu almasý gerektiðini belirten Ýhsanoðlu, saldýrganlýðýn devam etmesinin bölgede gerilimin ve istikrarsýzlýðýn daha da artmasýna yol açacaðýný bildirdi. Genel Sekreter Ýhsanoðlu, bütün uluslar arasý aktörleri Filistin halkýný korumak, Ýsrail in askeri saldýrganlýðýný durdurmak, sorumlularý kýnamak ve uluslar arasý adalet önüne çýkarmak için giriþimde bulunmaya dâvet etti. Ýhsanoðlu ayrýca, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun un Kur'ân-ý Kerim yakýlmasýyla ilgili açýklamasýný memnuniyetle karþýladýklarýný bildirdi. Ankara / aa Hol lan da da a lýþ ve riþ mer ke zi ne sal dý rý: 7 ö lü n HOL LAN DA NIN Alp hen a an de Rijn þeh rin de bir a lýþ ve riþ mer ke zin de mey da na ge len si lâh lý sal dý rý da 7 ki þi - nin öl dü ðü, en az 16 ki þi nin de ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ya ra lý la rýn ba zý la rý nýn ha ya tî teh li ke si nin de vam et ti ði kay de dil di. Po lis, si lah lý sal dý rý yý ger çek leþ tir dik ten son - ra in ti har e den sal dýr ga nýn 24 ya þýn da, Hol lan da lý ve bir a tý cý lýk ku lü bü ü ye si ol du ðu nu a çýk la dý. Sal dýr ga nýn ge ri de i ki mek tup bý rak tý ðý ný a çýk la yan yet ki li ler, mek - tup lar dan bi rin de ay ný þe hir de ki di ðer i ki a lýþ ve riþ mer ke zin de de pat la yý cý bu lun du ðu na dö nük bil gi le rin yer al dý ðý ný ve bu nun ü ze ri ne a dý ge çen yer ler de gü - ven lik ted bir le ri nin a lýn dý ðý ný du yur du. Alphen / aa Fil di þi nde a þý rý þid det ya þa ný yor n ÝN SAN Hak la rý ný Ýz le me ör gü tü, Fil di þi Ký yý sý nýn se çil miþ dev let baþ ka ný A las sa ne U at ta ra ya bað lý güç le rin yüz ler ce ki - þi yi öl dür dü ðü nü, te ca vüz et ti ði ni ve köy le ri yak tý ðý ný bil dir di. Ör gü tün ra po run da, U at ta ra ya, ra ki bi La u rent Gbag bo ya bað lý güç le rin ki nin ya ný sý ra ken di si ne bað lý kuv vet le rin ih lal - le ri ni de so ruþ tur ma sý çað rý sýn da bu lu nul du. Ör güt, Gbag - bo nun yan daþ la rý nýn da 100 den faz la si vi li öl dür dü ðü nü be - lirt ti. Fil di þi Ký yý sý nda, U at ta ra yý des tek le yen güç ler Gbag - bo yu de vir mek i çin ön ce ki haf ta sal dý rý baþ lat mýþ lar dý. U lus - lar a ra sý top lum U at ta ra yý dev let baþ ka ný o la rak ta ný yor. Ka - sým' daki se çim ler den be ri þid det o lay la rý yü zün den 1 mil yon ki þi nin ev le rin den kaç tý ðý bil di ri li yor. Duekoue / aa Tah rir de si vil yö ne tim ta le bi n MISIR IN baþ þeh ri Ka hi re de Tah rir mey da nýn da ki gös te ri ler, or du nun bü tün i kaz la rý na kar þýn dün de de - vam et ti. Tah rir mey da ný na gi ren bin den faz la gös te ri ci, ül ke de bir an ön ce si vil yö ne ti me ge çil me si ve yö ne tim - de ki a dý yol suz luk la ra ka rýþ mýþ yet ki li le re yö ne lik da ha cid di te miz lik o pe ras yon la rý ya pýl ma sý yö nün de slo gan - lar a tý yor. Gös te ri ci le rin, Mý sýr da yö ne ti mi dev ra lan as - ke ri kon se ye baþ kan lýk e den Sa vun ma Ba ka ný Mu ham - med Hü se yin Ten ta vi nin Tah rir mey da nýn da ki büs tü - nü sa ða so la sal la ya rak yýk ma ya ça lýþ týk la rý göz len di. Gör gü þa hit le ri ise, ka la ba lý ða mü da ha le e den as ker le rin gös te ri ci le ri mey dan dan çý kar ma yý ba þa ra ma yýn ca Tah - rir mey da nýn dan çe kil dik le ri ni be lirt ti. Kahire / aa

8 BU haf ta ki YGS tar týþ ma la rýn da he men he men her ke sin ka bul et mek zo run da kal dý ðý, or tak laþ tý ðý nok ta, ü ni ver si te e ði ti mi nin, mer ke zi, dev le te ta - ma mýy la ba ðým lý bir a lan ol ma ma sý ve e ði tim sis - te mi nin sor gu lan ma sý ge rek ti ði... Ü ni ver si te le rin YÖK i le dev le tin doð ru dan bir a pa ra tý ol ma sý bi li yor su nuz 12 Ey lül re ji miy le baþ - la týl mýþ týr. A ma on dan da ön ce li se öð re ni mi hem mes le ki hem de a ka de mik ha zýr lýk an la mýn da i þe ya ra maz ha le ge ti ril miþ ve bu ül ke nin genç li ði ne ü ni ver si te, mut la ka li se den son ra ka pa ðýn a týl ma - sý ge re ken bir yer o la rak ka bul et ti ril miþ tir. Ü ni - ver si te ye gir mek kav ram sal o la rak ha ya týn mer ke - zi ne a lý na rak, mes lek e din me, a ka de mik ka ri yer he def le me gi bi ger çek an lam da ki ka ri yer he def le - ri nin ö nü ne geç miþ a ma ü ni ver si te ye gir mek ay ný za man da sis tem ta ra fýn dan hýz la me ta laþ tý rý la rak de va sa bir ders ha ne sek tö rü ya ra týl mýþ týr. Tür ki ye 12 Ey lül 1980 dar be si ne doð ru hýz la yol a lýr ken, dar be nin ha zýr la yý cý la rý ü ni ver si te le ri, genç le rin bir bi ri ni öl dür dü ðü, te rö rün ve her tür lü kar ga þa nýn ol du ðu or tam lar o la rak lan se et miþ ler ve bu nun i çin de el le ri nin al týn da ki de rin güç le - re, ü ni ver si te öð re tim ü ye le ri nin öl dü rül me siy le baþ la yan ve 16 Mart 1978 Ýs tan bul Ü ni ver si te si kat li a mý gi bi, ü ni ver si te le ri te rör le doð ru dan bað - lan tý lý gös te re cek bir çok kat li a mý, ci na ye ti ter tip et tir miþ ler dir. Böy le ce ü ni ver si te ler, 12 Ey lül dar - be si nin ilk he def le rin den bi ri si ol muþ ve 12 Ey lül re ji mi nin ilk i þi, bi lim den ya na o lan öð re tim ü ye le - ri ni ü ni ver si te den u zak laþ týr mak ol muþ tur. A ma 12 Ey lül dar be ci le ri i çin en bü yük teh dit - ler den bi ri si ü ni ver si te ba ðým sýz lý ðý i di. Bu nun i çin Yük sek Öð re nim Ku ru mu (YÖK) dar be den he - men son ra 6 Ka sým 1981 de ku rul du. An cak, 12 Ey lül e gi den yol da e ði tim sis te mi öy le kur gu lan - mýþ tý ki, bü tün yol lar YÖK sis te mi ne çý ký yor du za ten. Ni te lik siz li se le ri bi ti ren le rin, tek ça re si o lan ü ni ver si te ka pý sý na ya ðýl ma la rý ve ü ni ver si te ye o - lan ta le bin her yýl kat la na rak art ma sý bu gün kü çar pýk e ði tim sis te mi ni ya ra tan pla nýn ilk a dým la - rýy dý. Bu sis tem, e ko no mik o la rak bu gün kü ders - ha ne sek tö rü nü or ta ya çý kar týr ken si ya si o la rak da dev le tin de ne ti min de, bi lim sel ve i da ri ö zerk lik le ri el le rin den a lýn mýþ uy du lar ya ra tý yor du. Bu nun i - çin li se öð re ti mi gi de rek ni te lik siz leþ ti ril di. Or ta öð - re tim ve li se müf re dat la rý bi lim sel i çe rik li ol mak - tan zi ya de res mi dev let i de o lo ji si doð rul tu sun da i - de o lo jik ve si ya si a ðýr lýk lý ha zýr lan dý. Yet miþ li yýl la - rýn ba þýn da li se ler, hiç bir mes le ki ve a ka de mik ha - zýr lýk ver me yen, ma te ma tik, fi zik gi bi te mel bi lim - ler de bir hiç o lan, ta rih, sos yo lo ji, fel se fe gi bi sos yal bi lim a lan la rýn da da res mi i de o lo ji nin pro pa gan - da sý ný ya pan, ya ban cý di li bý ra kýn, Türk çe yi bi le öð re te me yen genç in san har ca ma mer kez le ri o la - rak boy gös te ri yor du. Ü ni ver si te ler 12 Ey lül e na sýl ha zýr lan dý Li se le ri bu ha le so kan zih ni ye tin i kin ci a dý mý ü - ni ver si te ler di. Bu nun i çin sis tem, il kön ce ü ni ver si - te ye gi ri þi mer ke zi leþ tir di. Yet miþ li yýl la rýn ba þýn da ü ni ver si te ler, ar tan ta lep kar þý sýn da, ken di öð ren ci - le ri ni se çe me me zor lu ðu i le kar þý kar þý ya kal mýþ tý. Oy sa bir ü ni ver si te nin öz gür lü ðü nün baþ la dý ðý yer öð ren ci si ni seç me hak ký dýr. Ýl gi li bi lim da lý na uy - gun genç in san la rý öz gür ce seç me den bün ye si ne a lan bir ü ni ver si te nin ba þa rý lý ol ma sý, ba þa rý lý a ka - de mis yen ve mes lek in sa ný ye tiþ tir me si çok zor - dur. Ve bek le nen o lur 1974 yý lýn da, Ü ni ver si - te le ra ra sý Ku rul, ö zel - lik le Ýs tan bul ve An ka - ra da ar tan ta le bi de net - le mek ve kar ga þa ya son ver mek a ma cýy la ü ni ver si te ye gi riþ sý nav - la rý nýn tek mer kez den ya pýl ma sý ný ka rar laþ tý - rýr. Ay ný yýl ÖSYM ku - ru la rak fa a li ye te ge çer. As lýn da ÖSYM, 12 Ey - lül re ji mi nin en ö nem li ku rum la rýn dan bi ri si o - lan YÖK ün bir ön ha - ber ci si ve baþ lan gý cý dýr. Çok il ginç de ðil mi; a - de ta bir u ður suz el, Tür ki ye i çin 12 Ey lül ka ran lý ðý ný çok ön ce - den plan la mýþ ve bu nu a dým a dým ger çek leþ - tir miþ. 12 Ey lül ön ce si tez gâh la nan kat li am lar, su i kast lar ve ci na yet ler gi bi e ði tim sis te min de de, 12 Ey lül ün YÖK ü - nü ha zýr la yan her þey ya pýl mýþ. Ya ni bir top lum si ya - set ten, e ko no mi ye, kül - tü re o ra dan e ði ti me ka - dar fa þist bir mer ke ze ve o mer ke zin tek çi i - de o lo ji si ne yön len di ril - miþ. Bü tün top lum An - ka ra da o gar ni zon da ye ni den ya pý lan dý rýl - mýþ. Ýþ te bu nu ya pan - lar, bu gün yar gý lan ma - dan ve yap týk la rý yan la - rý na kâr ka la rak bu ha - ya tý terk e der ken (12 Ey lül dar be si nin ör güt - le yi ci le rin den, 12 Ey lül suç lu su Hay dar Sal týk Ýs tan bul da öl dü) on la - rýn ya rat tý ðý bu sis te min de, her ye rin den, di kiþ - le ri a tý yor. Ce mil Er tem Star, MEDYA POLÝTÝK 8 Y s.bu id nur si.de Müj de! Ne o con lar i niþ te... Arap la rýn meþ hur sö zü nü bi li yor su nuz: Harp sec cal dir... Ya ni dö nü þüm lü Ey - lül ha di se siy le glo bal diz gin le ri ya ka la yan ye ni mu ha fa za kâr lar za man i çin de hem A me ri - ka da, hem de AB de zir ve ye u laþ tý lar: Fa kat bir sü re son ra, da ha doð ru su I rak kat li a mýn dan son - ra, ön ce A me ri ka da ve ar dýn dan Av ru pa da ge ri - le me ye baþ la dý lar. A me ri kan yüz yý lý saf sa ta sý çer - çe ve sin de ha zýr la dýk la rý pro je ler de kul lan mak ü - ze re De mok rat la rýn ba þý na ge tir dik le ri O ba - ma nýn pe þi ni bý rak ma yan Clin ton lar, glo bal fe - lâ ket çi le rin tah rip pro je le ri ne kýs men de ol sa ma - ni ol du lar. O ba ma i da re si nin mo dern ko mü nist - le rin hýr pa la dý ðý Ýs lâm dün ya sýn dan ö zür di le me - si, gö nül le ri ni al mak i çin kü çük rüþ vet ler de bu - lun ma sý ve þu son Lib ya me se le le ri yu ka rý da ki dü þün ce mi ze kuv vet ve ri yor ka na a tin de yiz. Ne o con la rýn yal nýz ca Ýs lâm coð raf ya sý ný tah rip et ti ði ni dü þü nen ler; Sar kozy, Ber lus co ni ve Mer - kel e kip le ri nin AB yi i çi ne dü þür dü ðü kriz, za af ve ka os la rý bil mi yor lar. Pe ri þan dün ya ya ba rýþ, dü zen ve a da let ge tir me ye ça lý þan AB pro je si ni glo bal he def le ri ne u laþ ma da en gel gö ren söz ko - nu su si ya set e kip le ri nin, 11 Ey lül den bu ya na, do lay lý o la rak Av ru pa Bir li ðini da ðýt ma ya ça lýþ - týk la rý ný ö nü müz de ki za man lar da da ha net gö re - ce ðiz. A me ri ka da ki ma lî kri zin Av ru pa a ya ðý ný de þif re et me den dün ya nýn e ko no mik kri zi ar ka - sýn da ki min ol du ðu nu gör me si hâ lâ ha yal ol du - ðu na gö re, e u ro kriz le ri ni, if lâs e den AB ül ke le ri - ni ve mil le tin bo ða zýn dan bel li ban ka la rýn ka sa la - rý na a kan yüz mil yar la rý da ne o con la rýn ic ra at la rý çer çe ve sin de e le al mak zo run da yýz. Ne o li be ral le - rin med ya rüz gâ rýn dan kur tu la bi len ler, AB nin bu çe te ye rað men hâ lâ e u ro ya de vam et me si ni al kýþ lý yor lar. Bir ta raf tan çe kir ge sü rü le ri, di ðer ta raf tan kö - pek ba lýk la rýy la AB ye hü cum e den ne o con lar, en bü yük tah ri bat la rý ný alt ya pý la rý za yýf ve de mok ra - si le ri ge liþ me miþ Do ðu Av ru pa ül ke le rin de yap tý - lar. E ko no mi si if lâs et miþ, AB den ge len yar dým - la rý rüþ ve te git miþ, sos yal dev let e ti ðin den hâ lâ u - zak ve i da re o la rak ka o sa i til miþ Do ðu Av ru pa ve Bal kan ül ke le ri nin iç ler a cý sý du ru mun dan da ne - o con ve ne o li be ral le rin so rum lu tu tul du ðu nu az da ol sa Av ru pa med ya sýn da o ku ma ya baþ la dýk. Ýn sa ni yet ve Ýs lâ mi yet a dý na bütün bu sý kýn tý lý za man la rýn ar týk geç miþ te kal mýþ ol ma sý ný di li yo - ruz. Zi ra ne o con ve ne o li be ral le rin kon tro lün de - ki ens ti tü le rin si hir, hip no tiz ma, man ye tiz ma ve is pir tiz ma ça lýþ ma la rý na rað men, Av ru pa ef kâr-ý âm me si ba zý þey le ri gör me ye baþ la dý. Hý ris ti yan kül tü rü nün kay bo lan de ðer le ri, müf sit a let le rin ta sar ru fu al týn da ki a i le ve genç lik, dev let me ka - niz ma sý nýn es ki ko mü nist pren sip le riy le iþ le til - me ye ça lý þýl ma sý ve bil has sa Ýs lâ mi yet a ley hin de ki deh þet li pro pa gan da lar, hem Fran sa da ve hem de Al man ya da söz ko nu su ce re ya nýn ma hi ye ti ni az bu çuk hal ka an la tý yor. Ki li se ve ge nel ah lâk la kav ga lý ne o con si ya set - çi le rin ya ný sý ra, hür ri yet per de si al týn da on la ra des tek ve ren Hür De mok rat lar da e ya let mec lis - le rin den uç tu lar. Es ki sö mür ge or tak gün le ri ni ya þa mak i çin Av ru pa lý lýk ve mil li yet çi lik si lâ hý na sa rý lan Sar kozy ye ýrk çý la rýn vur du ðu dar be ye be - del, An ge la Mer kel i de Ye þil ci ler i yi ce kö þe ye sý - kýþ týr dý lar. Ber lus co ni nin her gün e cel ter le ri dök tü ðü nü bu ra da an lat ma ya ge rek yok. Bu a ra - da ne o li be ral ler le ah lâk sýz lýk or tak pay da sýn da bir a ra ya ge len Al man ya Hür De mok rat la rý nýn li de - ri nin, par ti baþ kan lý ðýn dan ay rýl mak zo run da kal - dý ðý ný da ha týr la ta lým. Biz de ki Troç kist ve Fre u dist kö þe ya zar la rý, Lib ya baþ ta ol mak ü ze re A rap dev rim le rin de ki ne o con ve ne o li be ral rol le ri in kâr et se ler de, dün - ya ka mu o yu kýl çý ðýn Sar kozy nin bo ða zý na na sýl bat tý ðý ný gör dü. NA TO nun kü çük bir ha ta sýy la Ras mus sen de dev re dý þý ka la bi lir. Ne o con la rýn bu tez gâ hý ný i yi bi len Hil lary i se, ba ta ðý do la þa rak yo lu na de vam et me ye ça lý þý yor. Ye ni mu ha fa za - kâr la rýn glo bal dü þüþ le ri, biz de ki le ri de et ki ler ve in þa al lah ha ki kî de mok ra si ye ka vuþ ma mý zýn yo lu a çý lýr. Böy le ce biz de bi zi ku þa tan tez gâh lar dan, sos yal ge ri lim ler den ve din siz ler ce sö mü rül mek - ten kur tul ma yo lu na gi re riz... ERKEN Cum hu ri yet i de o lo ji si, her i de o lo ji gi bi, i - çin de o luþ tu ðu dün ya nýn ü rü nüy dü. Do la yý sýy la o nun ta sav vur et ti ði i de al dü zen de o dün ya nýn sun du ðu se çe nek ler a ra sýn dan ter cih e di len söy lem ler le þe kil len di ril miþ ti. Bu þe kil de res me di len söz ko nu su i de al dü zen i se Fran sýz Ü çün cü Cum hu ri ye ti nin tek par ti ve di ðer o to ri ter si ya set a raç la rýy la o luþ tu rul du ðu, la - ik li ðin kar þý te zi o la rak gö rü len din dar lý ðýn bi rey - sel dü ze ye in dir ge nip, te kil mo dern lik an la yý þý çer çe ve sin de çað daþ laþ tý rýl dý ðý ve po pü ler ýr kî an tro po lo ji tez le ri ne da ya lý bir mil li yet çi li ðin iç sel - leþ ti ri le rek bu na da ya lý üs tün lük vur gu la rý nýn ger - çek leþ ti ril di ði bir ya pýy dý. Bu ger çek te on do ku zun cu a sýr so nu ve yir min - ci a sýr ba þý e ge men Ba tý si ya sî ve fel se fî söy lem le ri - ni faz la sýy la yan sý tan bir ta sav vur du. Ý ki sa vaþ a ra sý dö nem de o to ri ter tek par ti re jim le ri, köh ne dik le - ri, ça ðýn ger çek le ri ne uy ma dýk la rý i le ri sü rü len de mok ra si le re cid dî bir al ter na tif o luþ tur muþ lar dý. Han tal, köh ne ya pý la ra kar þý di na mizm ve dö - nü þüm ü sem bo li ze e den o to ri ter re jim ler, þüp he - siz ye ni u lus-dev let ler i çin de cid dî il ham kay nak - la rý o luþ tu ru yor lar dý. Pek çok Av ru pa top lu mu i - çin ol du ðu gi bi ço ðul cu si ya se ti 1908 de de ne yen bir ge le ne ðin te mel mi râs çý sý o lan Tür ki ye i çin de tek par ti li ya pý as lýn da ge ri ye gi di þi tem sil e di yor - du. An cak i ler le me ci tek par ti o tok ra si si nin yu - ka rý da zik re di len tür de bir a tý lým ve dö nü þüm ü tem sil et me id di a sýy la or ta ya çýk tý ðý ný da u nut ma - mak ge re kir. On do ku zun cu a sýr ma ter ya liz min al týn ça ðý ný o luþ tur muþ tu. Din le rin so nu nun gel di ði i nan cý en te lek tü el çev re ler de yay gýn ka bûl gö rü yor du. Dar win in ya rat tý ðý dep rem, de ney sel bi lim le re da ya lý bi lim ci li ðe kuv vet li bir iv me ka zan dýr mýþ, bi li min ya kýn ge le cek te in san lý ðýn or tak di ni o la - ca ðý i nan cý nýn kuv vet len me si ne yol aç mýþ tý. Pa ul Ja net ve Lud wig Büch ner 1899 da öl dü ler. Fran sýz fi lo zo fun ve fa tý ma ter ya list fel se fe kar þý tý son bü - yük is min de sah ne den çe kil me si ve bir per de nin in me si an la mý na ge li yor du. Me zar ta þý na Ö lü le - rin di ril me siy le be ra ber/ Ne den so ru su or ta ya çýk tý/ Ce vap i se dün ya yý doð ru an lý yor sak/ Gü neþ gi bi ber rak ya zý lan Büch ner i se göz le ri ni mo dern bi li min ý þý ðýn da ha ya týn ger çek le ri ni kav ra yan mu - zaf fer bi lim ci li ðin pey gam be ri o la rak ka pat mýþ tý. Büch ner i le o nun ki ler le ör tü þen fi kir le ri ni yir min - ci a sýr þart la rý na u yar la yan H.G. Wells, Cum hu ri yet ku ru cu la rý ü ze rin de de rin et ki ler ya ra ta rak li se ki tap la rýn da ki te mel tez le rin ba ba la rý o lur lar ken, El ma lý lý Mu ham med Ham di (Ya zýr) ýn Ja net ter cü me si, mü ca de le den ye nik çýk - mýþ, sa de ce ta ri hî de ðer i çe ren bir fel se fe nin su nu - mu o la rak kar þý lan dý. Li se ders ki tap la rýn da da be - lir til di ði gi bi in san la rýn kor ku ve za af his le ri, di - ma ðýn son ve ye ni il mî ke þif ler le nur lan ma sý sa ye - sin de git tik çe a zal mýþ, bu i se ger çek te in san kor - ku ve ü mit le ri nin ü rü nü o lan din e o lan ih ti ya cý or ta dan kal dýr mýþ tý. Do la yý sýy la er ken Cum hu ri yet i de o lo ji si a sýr so - nu Ba tý dü þün ce si ne e ge men o lan din al gý sý ný be nim se miþ, bu nun la da kal ma ya rak, bi lim i din leþ tir miþ ti. Týp ký Fran sýz Ü çün cü Cum hu ri yet i gi bi, er ken dö nem Cum hu ri yet i de o lo ji si de din i a çýk la ma id di a sý ný ta þý mak tay dý. Bu ne den le te mel a ma cý di ni top lum sal bir ol gu ol mak tan çý kart mak o lan o to ri ter la ik li ði de din - dar lý ðý hem ken di si nin kar þý te zi ve hem de bi lim a leyh dar lý ðý o la rak mü ta lâ a e di yor du. Ni ha yet ken di si ne bi lim sel pâ ye si ve re rek Ba tý en te lek tü el tar týþ ma sý na e ge men o lan ýr kî an tro - po lo ji bil has sa 1930 lu yýl la rýn ba þýn dan i ti ba ren, Tür ki ye de de ye ni bir mil let ta sav vu ru nun þe kil - len me sin de bü yük rol oy na dý. Ders ki tap la rý nýn bra ki se fal (ge niþ ka fa lý) ka fa tas la rý na sa hip ol ma la - rý ný cid dî bir üs tün lük o la rak sun du ðu Türk ýr - ký nýn bir mil let ha lin de gö rün me si nin, bil has sa za ma ný mýz da ki in san he yet le ri nin pek ço ðu na na - sip ol ma yan bü yük bir kuv vet ve bü yük bir þe ref ol du ðu nu vur gu la ma sý, bu ye ni ta sav vur hak kýn da il ginç i puç la rý su nar. Þev ket A ziz (Kan su) nun An ka ra köy le rin de bul du ðu sa rý þýn bir a i le ve ço cuk la rý ný Türk le rin Al pi ne ýr ký na men su bi yet le ri ni is pat i çin Bi rin ci Türk Ta rih Kon gre si ne ge tir me si (ken di si bu su - nu mu son ra sýn da Türk Ta rih Ku ru mu ü ye li ði ne a ta na cak týr), dev þir me ol du ðu nu biz zat di le ge tir - miþ o lan Mi mar Si nan ýn ka dav ra sý ü ze rin de ya pý - lan tet kik ler son ra sýn da ken di si nin ýr ken de Türk ol du ðu nun is pa tý, Türk Ta rih Te zi ni ka nýt - la mak i çin Hi tit ka fa tas la rýy la çað daþ Türk ka fa tas - la rý ve di ðer ke mik ya pý la rý nýn kar þý laþ tý rýl ma sý ben ze ri mi sâl ler ta rih ve mil le tin ýr kî an tro po lo ji yar dý mýy la in þa e dil me si a la nýn da ve ri le bi le cek il - ginç mi sâl ler dir. Tek rar vur gu la mak ge re kir se, er ken Cum hu ri - yet i de o lo ji si o luþ tu ðu dö nem de yay gýn ka bul gö - ren dü þün ce ve tez ler ü ze ri ne in þa e dil miþ ti. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da, 1880 ku þa ðý na men sup, a sýr so nu en te lek tü el tar týþ ma la rý ný ta kip et miþ ve a ra sýn da u lus-dev let in þa et me ye ça lýþ - mýþ bir kad ro nun bu fi kir ler den et ki len me si faz la da þa þýr tý cý de ðil di. Kar þý kar þý ya ol du ðu muz me se - le bu te mel le re da ya nan bir i de o lo ji nin gü nü müz top lu mun da ne den li iþ lev sel o la bi le ce ði dir. Gü nü müz de i ler le me ci o to ri ter lik le, bu sað la - na maz sa ve sa yet a ra for mül le riy le, Ü çün cü Cum - hu ri yet Fran sa sý nýn Tür ki ye uy gu la ma sý ný ya rat - ma ya ça lýþ mak, çok sev di ði an ne si nin ö lü mü nü ka bul len me ye rek o nun ce se diy le be ra ber ya þa ma - ya ça lý þan bir bi re yin dav ra ný þý na ben zer. Din le rin or ta dan kalk mak bir ya na güç ka zan - dýk la rý, bu na kar þýn Je an - Pa ul Wil la i me ýn i fa de - siy le la ik li ðin la ik leþ ti ði bir dün ya da din dar lý ðý bi lim kar þýt lý ðý ve la ik li ðin kar þý te zi o la rak gör - mek, din i bi lim sel a çý dan de ðer len di rip, ýs lah e - de rek çað daþ laþ týr ma ya ça lýþ mak an lam sýz bir ça týþ ma yý kö rük le me den baþ ka bir ne ti ce ver mez. Ir kî an tro po lo ji e sin ti le ri ta þý yan, üs tün lük vur - gu lu bir mil let ta sav vu ru i se top lu mu mu zu bö - lün me ye gö tü rür. Sö zü e ðip bük me den söy le ye cek o lur sak, er ken Cum hu ri yet ta sav vu ru gü nü müz top lu mun da iþ - lev sel lik ka za na maz. Bu ta sav vu run 1950 den i ti - ba ren yo rum lar a ra cý lý ðýy la fark lý laþ tý rýl dý ðý, gün cel ko þul la ra ce vap ve re cek ha le ge ti ril me ye ça lý þýl dý ðý doð ru dur. An cak bu hâ lâ cid dî bir zih ni yet de ði þi - mi ne muh taç ol du ðu muz ger çe ði ni de ðiþ tir mez. Þük rü Ha ni oð lu / Sa bah, E sas No: 2010/100 Da va cý Re cep Ye gül ta ra fýn dan mah ke me mi ze a çý lan i sim de ði þik li ði da va sýn da; Mah ke me mi zin ta rih ve 2010/100 E sas, 2010/140 Ka rar sa yý lý i la mý i le "Da va nýn KA BU LÜ i le, Kay se ri Ý li, Ko ca si nan Ýl çe si, Gev her ne si be Mah. Cilt No: 15, Ha ne No: 539, BSN:29'da Nüf.Kay.Du ran ve Ner min oð lu Ba kýr köy D.lu TC. Kim lik No - lu Re cep Ye gül'ün nü fus ka yýt la rýn da Re cep o la rak ge çen is mi nin he men son ra sý na Ça ðan is mi nin i la ve si su re tiy le hak lý se bep le is mi nin Re cep Ça ðan o la rak de ðiþ ti ril me si - ne ka rar ve ril miþ tir. B: T. C. OSMANELÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Projeler Müdürlüðü Keresteciler Sitesi Kasým Sk. No: 77 Güngören/Ýstanbul b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2- Ýhale konusu iþin niteliði türü ve miktarý: Çamlýca Tepesi Tv-Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarýþmasý 3- Ýhalenin / Yeterlik Deðerlendirmesinin: a) Yapýlacaðý yer : ÝBB Projeler Müdürlüðü Merter-Güngören/Ýst. b) Tarihi ve saati : : Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: T.C. ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI PROJE YARIÞMASI "ÇAMLICA TEPESÝ TV RADYO KULESÝ FÝKÝR PROJESÝ" YARIÞMANIN ADI ve TÜRÜ : 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 23. Maddesi ve "Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý, Mühendislik, Kentsel Tasarým Projeleri, Þehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri" Yönetmeliðine dayanýlarak, Ulusal ve Tek Aþamalý olarak düzenlenen "Çamlýca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi" dir. Danýþman Jüri Üyeleri: Dr. Kadir TOPBAÞ Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Adem BAÞTÜRK Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa KARA Üsküdar Belediye Baþkaný Hakký TOK ÝBB Bilgi Teknolojileri Daire Baþkaný M. Habib SOLUK Ulaþtýrma Bakaný Mustafa FIRAT Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Atilla ÇELÝK Ulaþtýrma Bakanlýðý Haberleþme Genel Müdürü Asli Jüri Üyeleri: Dr. Süha ÖZKAN Mimar Þulan KOLATAN Mimar Ýlhan ZEYBEKOÐLU Mimar Cengiz YETKEN Mimar Prof. Dr. Zekai CELEP Ýnþaat mühendisi Niyazi PARLAR Ýnþaat Mühendisi- Ýnþ. Müh. Odasý Temsilcisi Doç. Dr.Pelin Pýnar ÖZDEN Þehir Plancýsý- Þehir Plancýlarý Odasý Temsilcisi Yedek Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Özlem EREN Mimar Yrd. Doç. Dr. Özlem EREN Mimar H. Fikret TUNCER Ýnþaat Mühendisi -Ýnþ. Müh. Odasý Temsilcisi Erhan DEMÝRDÝZEN Þehir Plancýsý- Þehir Plancýlarý Odasý Temsilcisi Raportörler: Hidayet TURPOÐLU Y. Mimar Filiz TAÞ Mimar Raportör Yardýmcýsý: Naile ÇETÝK Elektrik Mühendisi ÖDÜLLER: 1. Ödül TL (Yüzbin Türk Lirasý) 2. Ödül TL (Altmýþbeþbin Türk Lirasý) 3. Ödül TL (Kýrkbeþbin Türk Lirasý) MANSÝYONLAR: 1. Mansiyon TL (Yirmibeþbin Türk Lirasý) 2. Mansiyon TL (Yirmibeþbin Türk Lirasý) 3. Mansiyon TL (Yirmibeþbin Türk Lirasý) Proje yarýþmasý hizmet alýmý iþi olduðundan ödüllerle ilgili yapýlacak ödemelerde Gelir Vergisi Kanunun 94/2-a maddesine göre % 17 oranýnda gelir vergisi tevkifatýna tabi tutulacaktýr. YARIÞMANIN KONUSU : Büyük Çamlýca Tepesi üzerinde Kule yüksekliði zemin kotundan antenin en üst noktasýna kadar 340 m (%5 tolerans ile 323 m -357 m kabul edilebilir) olan ve kent siluetine olumlu katkýda bulunacak bir kule yapýsý tasarýmýdýr. YARIÞMANIN ALANI : Çamlýca Tepesi TV ve Radyo Kulesi Fikir Projesi yarýþma alaný; Ýstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çamlýca mevkii, 155 pafta, 803 ada içerisinde m 2 lik kentsel tasarým alaný ve m 2 lik kule tasarým alanýdýr. YARIÞMA TAKVÝMÝ : Yarýþmanýn baþlangýç tarihi : Þartname alýmý için son tarih : Sorular için son tarih : Sorularýn yanýtlanmasý için son tarih : Teslim tarihi : Jürinin deðerlendirmesi : Sonuçlarýn ilaný : YARIÞMAYI DÜZENLEYEN ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER : Yarýþmayý Düzenleyen Ýdare : ÝBB - ETÜD ve PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI PROJELER MÜDÜRLÜÐÜ Proje Yönetim : ÝBB - ETÜD ve PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI PROJELER MÜDÜRLÜÐÜ Posta Adresi : Merter Keresteciler Sitesi Kasým Sok. No: Güngören Ýrtibat Telefon Numarasý : (0212) Faks Numarasý : (0212) Elektronik Posta Adresi : YARIÞMAYA KATILIM KOÞULLARI : Katýlýmcýlar tarafýndan, Çamlýca Tepesi TV ve Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarýþmasý için, þartname bedeli olan 100 TL (Yüz Türk Lirasý) VAKIFLAR BANKASI no.lu hesaba yatýrýlarak; dekont, isim ve adres ile birlikte günü saat 17.00'a kadar yukarýda belirtilen adrese teslim edilerek yarýþmaya ait web sayfasýndaki yarýþma dökümanlarýna eriþim için gerekli olan Web þifresi alýnacaktýr. Yarýþmaya katýlacaklarda aranacak koþullar; a) Yarýþmaya katýlým için yasal engeli bulunmayan TMMOB üyesi olmak, b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasýnda olmamak, c) Jüri üyeleri (danýþman, asli, yedek) ve raportörlerle bunlarýn birinci dereceden akrabalarý, ortaklarý, yardýmcýlarý ve çalýþanlarý arasýnda olmamak, d) Jüri çalýþmalarýnýn herhangi bir bölümüne katýlmamýþ olmak, e) Yarýþma Þartnamesi'nde öngörülen koþullara uymak, f) Vakýflar Bankasýna yarýþma katýlým þartnamesi bedelinin yatýrýlmasýný takiben ÝDARE tarafýndan verilecek þifre ile yarýþma dökümanlarýnýn yer aldýðý WEB sayfasýna eriþim saðlanacaktýr. g) Yarýþmayý açan idarede ve yarýþma ile ilgili her türlü iþlemleri hazýrlamak, yürütmek, sonuçlandýrmak ve onaylamakla görevli olmamak, h) Yarýþmayý açan idare adýna hareket eden danýþmanlar ile bunlarýn çalýþanlarý arasýnda olmamak. Bu þartlara uymayanlar yarýþmaya katýlmýþ olsalar dahi tasarýmlarý yarýþmaya katýlmamýþ sayýlýr ve isimleri yarýþmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi olduklarý meslek odasýna bildirilir. PROJENÝN TESLÝM YERÝ, TARÝHÝ VE ÞARTLARI Proje ve ekleri günü saat 17:00'a kadar Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Baþkanlýðý Projeler Müdürlüðü Merter, Keresteciler Sitesi, Kasým Sokak No: 77 Güngören/Ýstanbul adresine elden teslim edileceði gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir, bu tür teslimlerde kargo teslim dekontu faks ( ) veya e mail yoluyla ayný gün içinde raportörlüðe iletilecektir. YARIÞMA SONUÇLARININ ÝLANI : Jürinin deðerlendirme çalýþmalarýnýn bitiminde, idare tarafýndan günü yarýþmanýn sonucu Resmi Gazetede ve yarýþmaya ait web sayfasýnda yayýnlanacaktýr. KOLOKYUMUN TARÝHÝ ve YERÝ Kolokyum yeri ve saati yarýþmanýn web sayfasýnda daha sonra belirlenecektir. PROJELERÝN SERGÝLENME YERÝ VE ZAMANI Yarýþmaya katýlan tüm projeler, sonuçlarýn ilanýný takiben; yeri daha sonra web sayfasýnda ilan edilecek olan adreste sergilenecektir. B: ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ FÝKÝR PROJESÝ YARIÞMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR Ken di mi zi kan dýr ma ya lým, zih ni yet de ði þi mi ge rek li dir Ma ter ya lizm den et ki le ne rek di nin ye ri ne bi li mi i ka me et me ye ça lý þan er ken Cum hu ri yet ta sav vu ru gü nü müz top lu mun da iþ lev sel lik ka za na maz. Ye ni Tür ki ye bu e ði tim sis te miy le ol maz

9 Y MAKALE 9 Ri sâ le-i Nur la kü çük yaþ lar da meþ gu li yet m.oz tur koz turk ma il.com He nüz il ko kul ça ðý mýz da, kü çük yaþ lar day ken bü yük le ri miz boþ za man lar da bi zi bir gü zel giy di re rek, ba þý mý za da sa rýk sa rýp, kö yü müz de bu lu nan Nur Ri sâ le le ri ni tah sil et ti ði miz yere gön de rir di. Orada Ri sâ le ler den ve ri len ký sým la rý ya zar ve yaz dýk la rý mý zý da ez ber ler dik. Ya zýp ez ber le di ði miz bö lüm ler den bi ri si de Bi rin ci Söz dü. Bis mil lah her hay rýn ba þý dýr þek lin de baþ la yan Söz e gi ri þi miz le bir lik te, yaz ma sü re sin ce ve yaz dýk tan son ra da ru hu muz da bü yük ra hat lýk lar his se der dik. Da ha son ra yaz dýk la rý mý zý cilt ler, ar dýn dan ra fa kal dý ra rak sak la yý ve rir dik. Ö MER A SAF O KUR Ö lüm (mü?) Dün ya im ti ha ný, tu tar lý lý ðý o ka dar mü kem mel bir im ti han ki; ö lüm bu im ti ha nýn bi tiþ zi li o lu yor a de ta. Bir öð ret men ya zý lý sý na výn da ders ler de iþ le ni len ko nu la rýn dý þýn da bir so ru sor sa ve i ki þýk lý bu so ru nun ce va bý B se çe ne ði ol sa, A ya pan lar sý fýr al dý, B ya pan lar yüz di ye rek im ti ha ný a çýk la sa, e ði tim den hiç an la ma yan ve ha ki ka ten sý fýr lýk bir öð ren ci bi le bu sý na výn tu tar lý ol ma dý ðý na da ir ýs rar lý i ti raz lar da bu lu nur. Bu ký yas i le dün ya im ti ha ný ye te rin ce za man (ö mür), ye te rin ce ko nu (ya þa dýk la rý mýz), ye te rin ce so ru (ma ruz kal dý ðý mýz o lay ve mu sî bet ler) ve ye te rin ce þýk lar la (i ra de miz le seç me hür ri ye ti) tu tar lý lý ðý tar tý þýl maz bir im ti han. Ö lüm, be den o ku lun da ki ru hun im ti ha ný nýn bi tiþ zi li. Ko ca ha ya ta yön ve ren sý nav 120 dk. sü rü yor. Son suz ha ya tý mý za yön ve ren sý na vý mýz da yýl sü rü yor. Ne far ký var? Kim Al lah ý u nu tur sa Al lah da o na ken di si ni u nut tu rur (Haþr Sû re si nden bir â yet me â li). Ö le ce ði miz mu hak kak, a ma ne ka dar ha týr lý yo ruz? De de le ri mi zin, am ca la rý mý zýn, an ne, ba ba mý zýn ka pý sý ný an sý zýn ça lan bu ha ki kat na sýl o lu yor da u nut mak per de si al týn da sak lý tu tu lu yor? Bir film iz le yip de i çin de yüz a dam öl se, hat ta ö nün den ce na ze geç se ö le ce ði ni dü þü ne mi yor. Al lah a i man, e sa sýn da in sa nýn te mel ve di na mik ol ma sý ge re ken un sur la rý na ol ma sý ge re ken þe kil de ak si yon ka tý yor. Ya ni na sýl ki ý þýk ka ran lýk la, sý cak so ðuk la bi li ni yor; ha yat da ö lüm le an la þý lý yor. Ba ký nýz Be di üz za man Haz ret le ri Mek tu bat ta ne di yor: Ýn san lar da ve li, Cum a da da ki ka-i i ca be, Ra ma zan da Ley le-i Ka dir, Es mâ-i Hüs nâ da Ýsm-i A zam, ö mür de e cel meç hul kal dýk ça; sa ir ef rad da hi kýy met dar ka lýr, e hem mi yet ve ri lir. (Ha ki kat Çe kir dek le ri) Al lah (cc), Re sûl-i Ek rem e (asm) hi ta ben El bet te sen ö le cek sin, on lar da ö le cek ler (Zü mer Sû re si: 30) bu yu ru yor â yet-i ke ri me de. E sas i ti ba riy le (Kur ân da ki i fa de siy le) ö lüm ta dý la cak bir þey... Ki mi i çin a cý, ki mi i çin tat lý bir ye mek gi bi. Öy le an la þý lý yor ki ö lüm is mi ay ný ol sa da her kes i çin ma hi ye ti fark lý bir þey. Bir ka yýk çý zor be lâ, kan ter i çin de a sýl dý ðý kü rek le a ðýr a ðýr i ler li yor muþ. Bir ya lý sa hi bi i se a ya küs tü kah ve si ni yu dum la yýp ka yýk çý ya ba ka rak gül müþ. Ka yýk çý: Ne gü lü yor sun, sen de ö le cek sin ben de ö le ce ðim de miþ. Ya lý da ki a dam i se: Doð ru; a ma sen böy le ö le cek sin, ben böy le ö le ce ðim di ye rek kar þý lýk ver miþ tir. Þüp he siz- â yet le be lir til miþ tir ö lüm de ha yat gi bi mah lûk tur. Na sýl ya þa dý ðý mýz gi bi na sýl öl dü ðü müz de ö nem li dir. Ba ký nýz Be di üz za man Haz ret le ri E mir dað Lâ hi ka sý nda bi zi þöy le ay dýn la tý yor: Ri sâ le-i Nur ve þa kird le ri nin ça lýþ týk la rý ve va zi fe dar ol duk la rý fâ ni ha ya ta be del, bâ ki ha ya ta per de o lan ö lü mü ve ha yat-ý dün ye vi ye nin pe res tiþ kâr la rý na ga yet deh þet li e cel cel la dý nýn, ha yat-ý e be di ye ye bi rer per de ve ehl-i i ma nýn sa a det-i e be di ye le ri ne bi rer ve si le ol du ðu nu, i ki ker re i ki dört e der de re ce sin de kat î is bat et mek te dir. (s. 41) Do ðu da hâs se ten sý cak il ler de ya zýn dý þa rý da yat ma â de ti/ih ti ya cý var dýr. Taht de ni len ve ki þi sa yý sý na gö re ya pý lan, yer den 1-2 met re yük sek lik te ki çar dak sý ya pý lar da ya tak la rý ný se rer in san lar. Bir kö yün çok za lim bir a ða sý var mýþ ve bu a ða sa bah le yin bu i ki met re lik yük sek li ðin mer di ve nin den i ner ken a ya ðý boþ lu ða gel miþ, ye re düþ müþ ve öl müþ. Þa þa a lý bir ta zi ye ken di si ne ter tib e di len bu a ða nýn oð lu bir kaç gün son ra ba ba sý ný rü ya sýn da gö rür; ba ba sý ce hen nem de dir. Ce hen ne min deh þe tin den du da ðý u çuk la yan o ðul, ken di ni bi raz to par la yýp Ba ba sen bu ra ya na sýl gel din? de miþ. O za lim a ða da: Ev lâ dým ben o taht tan düþ tüm ya, dü þer düþ mez bu ra ya düþ tüm de miþ tir. Ýþ te bu mi sâl gi bi ba ki ha ya ta per de o lan ö lüm i ba re si, ö lü mün ö nem li bir tav si fi dir. Ehl-i i man- tâ bir-i câ iz se top ra ða dü þer düþ mez sa a det-i e be di ye ye gi di yor gi bi müj de li bir i fa de var dýr bu ra da. Rabb-i Ra hi mi miz bu nu râ nî yük sek pa ye yi cüm le mi ze ih san ey le sin. Ö lüm bir de fa ba þý mý za ge le cek, lâ kin bi ze her va kit ge le ce ði ih tar e di len kü çük bir ký ya met sû re tin de. Her gün vü cu du muz da bin ler ta am ö lü yor, bin ler hüc re ö lü yor, bir gün ö lü yor, sa ni ye ler, da ki ka lar an be an ö lü yor ve had di zâ týn da bi ze ö lü mü ih târ e di yor. Ma dem bir ke re ö le ce ðiz, ne den rý za sý da i re sin de Al lah i çin ol ma sýn? O kü çük lük yýl la rý mýz da ya zýp ez ber le di ði miz Ri sâ le le ri hâ len ba þu cu ki tap la rý o la rak sak lar du ru rum Bi zim i çin kü çük lü ðü müz de da hi bir mâ ne vî ha zi ne o la rak bil di ði miz, gör dü ðü müz ve so lu du ðu muz o eþ siz ha ki kat ler, bü yü dük ten son ra da, a þi nâ ol du ðu muz gü zel e ser ler o la rak dün ya mýz da yer et ti el ham dü lil lah. O ku du ðu muz Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin bir ö nem li hu sû si ye ti de, on lar la o ku mak ve yaz mak i le sü rek li meþ gul ol du ðu muz da ru hu muz da his set ti ði miz ra hat lýk hâ li dir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, lâ hi ka mek tup la rýn dan bi rin de bu nu þöy le i fa de e di yor: Nur lar la ya o ku mak ve ya o kut mak ve ya yaz mak sû re tin de ki meþ gu li yet, tec rü be ler le kal be fe rah, ru ha ra hat, rýz ka be re ket, vü cu da sýh hat ve ri yor. (Þu â lar, s. 418) Gü nü müz de ce re yan e den ha di se le rin taz - yi ki i se, bu kud sî meþ gu li ye te za rar ve re bi li yor ma a le sef. Bi zim de, li se yýl la rý mýz a ka bin de i çi ne düþ tü ðü müz çev re den men fî bir þe kil de et ki len miþ ol ma mýz, kü çük lü ðü müz den be ri hem hâl ol du ðu muz ul vî ha ki kat le re kar þý az da ol sa has sa si ye ti mi zi ya ra la mýþ ol ma lý ki, a þi na ol du ðu muz ha ki kat le rin ö te sin de bir ha yat tar zý na sü rük len miþ tik... Ve bu va zi yet kalp ve gön lü mü zü ya ra la mýþ ol ma lý ki, bir hay li o lum suz var ta la ra mu ha tap ol duk. Ne ti ce de; Ri sâ le-i Nur un ve A ziz Üs ta dý mý zýn him me ti ni o muz la rý mýz da his set mek ve bel ki de ço cuk lu ðu muz da ez ber le di ði miz Bis mil lah her hay rýn ba þý dýr di ye baþ la yan o mü ba rek Bi rin ci Söz, is ti ka me ti mi zi mu ha fa za ya se bep ol muþ tu el ham dü lil lah. Þim di di yo rum ki; bu za man da o lum suz Sevr'den sonra Lozan Mon dros Mü ta re ke sin den (30 E kim 1918) son ra Tür ki ye (A na do lu ve Ru me li) top rak la rý ü ze rin de o to ri te sað la mak im kân sýz ha le gel di. Or ta lýk ka o sa dön dü. Her ka fa dan bir ses çýk ma ya baþ la dý. Ge rek Ýs tan bul ve ge rek se taþ ra da "gü cü ye ten ye te ne" bir hal al dý. Ýþ te, tam da bu or tam da bel li baþ lý üç ce re yan or ta ya çýk tý ve top lum ü ze rin de ha ki mi ye ti ni te sis et me ye yö nel di. Bun la rý þu þe kil de sý ra la mak müm kün: 1) Mü ta ra ke (a teþ kes) þart la rý ný ba ha ne e de rek, Ýs tan bul ve di ðer vi lâ yet le ri iþ ga le yö ne len Av ru pa lý (Ýn gi liz, Fran sýz, Ý tal yan, Yu nan) kuv vet ler. 3) O to ri te boþ lu ðun dan is ti fa i le maz lûm hal ký ha ra ca ke sen, yer yer Mil lî Kuv vet ler le de ça týþ ma ya gi ren ser ger de çe te ler. Mü ca de le nin ký zýþ tý ðý gün ler Ka o tik or tam, pe þi sý ra ya þa nan þu ge liþ me ler le bir lik te Tü rki ye coð raf ya sý da ha da ge ri le rek kar ma ka rý þýk bir va zi yet al dý: 1) 16 Mart 1920 Ýs tan bul Þeh za de ba þý Ka ra ko lu'na ge ce vak ti ya pý lan kan lý bas kýn la as ker le ri miz þe hit e di lir ken, o gün Mec lis, hü kû met ve dev let bü rok ra si si bü tü nüy le iþ gal kuv vet le ri nin de ne tim ve ku þat ma sý al tý na gir di. Ka ça bi len ler, A na do lu'nun yo lu nu tut tu. Ka ça ma yýp iþ ga le mu ha le fet e den ler i se, bir bir tu tuk la nýp ce za lan dý rýl ma ya baþ lan dý. Ya ka la nan e le ba þý la rýn ço ðu Ýn gi liz de ne ti min de ki Mal ta A da sý na sür gün e dil di. 2) Ha ya tý ný va tan ve mil le ti mü da fa a et me ye a da yan Mil lî Mü ca de le kuv vet le ri. 2) 11 Ni san 1920: Þey hü lis lâm Dür ri zâ de Ab dul lah E fen di ta ra fýn dan A na do lu'da ki Ha re kât ý Mil lî ye a ley hi ne bir fet vâ ya yýn lan dý. Ýn gi liz le rin bas ký sýy la Ha li fe Sul tan Vah ded din'in ve Sad râ zam Fe rit Pa þa nýn da o na yý ný a lan bu fet vâ, "Fet vâ yý Þe rî fe" baþ lý ðýy la 11 Ni san 1920 ta rih li "Tak vim i Ve ka yi" i le "Pe yâm ý Sa bah" i sim li ga ze te ler de neþ re dil di. Bu fet va met nin de, A na do lu ve Ru me li'de ki Mil lî Mü ca de le ta raf tar la rý, Ha li fe ye kar þý ge len ve ken di ba þý na ha re ket e den "fe nâ kim se ler" o la rak ta rif e di li yor du. Ay rý ca, Ha li fe nin buy ru ðu ol mak sý zýn bu kim se le rin ver gi ya hut as ker top la ma sý nýn da þe ri a ta ay ký rý ol du ðu na za ra ve ri li yor du. Ýs tan bul mer kez li bu tarz fi kir le rin bro þür ve ga ze te ler yo luy la et ra fa du yu rul ma sý ve ya yýl ma sý ne ti ce sin de, A na do lu'da ki iç is yan lar ve çe te sa vaþ la rý da ha da ký zýþ tý. 3) 10 A ðus tos 1920: Fran sa'da Sevr Ant laþ ma sý im za lan dý. Pa ris ya kýn la rýn da ki Sevr ban li yö sün de im za la nan an laþ ma ya, Os man lý hü kû me ti de le gas yo nu i le iþ gal ci dev let le rin tem sil ci le ri ka týl dý. Os man lý he ye ti nin ba þýn da i se, "da mat"lýk tan baþ ka Os man lý lýk la ve hat ta Ýs lâm lýk la cid dî bir a lâ ka sý bu lun ma yan, üs te lik hem kuk la, hem de Frenk meþ rep bir þa hýs o lan Sad râ zam Fe rit Pa þa var dý. O ta rih te fi zi kî ve hu ku kî o la rak da yü rür lü ðe ko nu la ma yan Sevr Ant laþ ma sý na gö re, bu gün kü Tür ki ye top rak la rý pa ram par ça e di li yor du. Müs lü man Türk le re sa de ce Or ta A na do lu'da az bir top rak ve ri li yor, ge ri ka lan ký sým lar iþ gal güç le ri a ra sýn da par sel par sel tak sim e di li yor du. Bu a ra da, Er me ni le re Do ðu A na do lu Böl ge si peþ keþ e di lir ken, Kürt nü fu su i se ka a le bi le a lýn mý yor du. Lo zan, Sevr'in devamý Ne ya zýk ki, Sevr planý, üç se ne son ra Lo zan'da tamamlandý. Tür ki ye, mad de ten de ðil; an cak, mâ nen pa ram par ça e dil di. Giz li Lo zan ej der ha sý, mu kad des de ðer le ri mi zin er kâ ný na i liþ ti; bin yýl lýk Ýs lâm me de ni ye ti ni yýk tý ve mil yon lar ca in sa ný mý zýn e be dî ha ya tý ný mah vet ti. Be di üz za man Haz rer le ri, Bi rin ci Þu â'da tef sir et ti ði â yet le rin 28.'si o lan Tev be Sû re si 32. â ye tin as rý mý za ba kan i þa rî ve rem zî mâ nâ sý na ba ka rak ö zet le þu yo rum lar da bu lu nu yor: * Av ru pa zâ lim le ri, dev let i Ýs lâ mi ye nin nu ru nu sön dür mek ni ye tiy le, 1324'te (1908) müt hiþ bir sû i kast plâ ný yap tý lar. On la ra kar þý Tür ki ye ha mi yet per ver le ri de, ay ný ta rih te hür ri ye ti i lân et me le riy le o plâ ný a kîm bý rak ma ya ça lýþ tý lar. * Ay ný za lim ler, ma at te es süf, al tý ye di se ne son ra (1914), yi ne ay ný sû i kast ni ye tiy le Harb i U mu mî i le ne ti ce al ma ya ça lýþ tý lar. ha di se le re kar þý kur tu luþ re çe te si nin bir yo lu da, kü çük yaþ lar da Ri sâ le-i Nur e ser le riy le meþ gul ol mak tan, hat ta kýs men de ol sa o i man ha ki kat le ri ni ez ber le mek ten ge çi yor. Ec dâ dý mýz bo þu na A ðaç yaþ i ken e ði lir de me miþ. Üs ta dý mý zýn ö nem li bir tes bi tiy le bi ti re lim: Ri sâ le-i Nur un fýt ra ten (ya ra tý lýþ ça) ve za ma nýn va zi ye ti ne gö re ta le be si o la cak, baþ ta, ma sum ço cuk lar dýr. Çün kü bir ço cuk, kü çük lü ðün de kuv vet li bir ders-i i mâ nî a la maz sa, son ra pek zor ve müþ kül bir tarz da Ýs lâ mi yet ve i ma nýn er kân la rý ný ru hu na a la bi lir. A de ta gayr-ý müs lim bi ri si nin Ýs lâ mi ye ti ka bul et mek de re ce sin de zor o lu yor, ya ba ni dü þer. Bil has sa, pe der ve va li de si ni din dar gör mez se ve yal nýz dün ye vî fen ler le zih ni ter bi ye ol sa, da ha zi ya de ya ba ni lik ve rir. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 39) * Harb i U mu mî ne ti ce sin de (1918) ve Sevr Mu a he de sin de (1920) Kur ân ýn za ra rý na ga yet a ðýr þe ra it le kâ fi râ ne fi kir le ri ni ic râ et mek i çin yi ne plân lar yap tý lar. Bu plân la rý ný a kîm bý rak mak i çin, bu de fa Türk mil li yet per ver le ri ye ni hü kû met ku rup Cum hu ri ye ti i lân et mek le mu ka be le ye ça lýþ tý lar. * Bü tün bu herc û merc i çin de Kur ân ýn nu ru nu mu ha fa za ya ça lý þan lar i çin de Ri sâ le i Nur Mü el li fi de Ru mî 24 te (1908) ve Re sâ i li n Nur un mu kad de ma tý 34 te (1918) ve Re sâ i li n Nur un nu ra nî cüz le ri (Â ye tü'l Küb râ gi bi) ve fe da kâr þa kirt le ri 54 te (1938) mu ka be le ye ça lýþ ma la rý gö ze çar pý yor. * Þim di Ýs lâm lar i çin de nur u Kur ân a mu ha lif hâ let le rin ek se rî si o su i kast le rin ve Sevr Mu a he de si gi bi gad da râ ne mu a he de le rin va him ne ti ce le ri dir. (Þu â lar, s. 619) Bu bil gi ler den an lý yor ve ka na at ge ti ri yo ruz ki, Sevr'in fazlasý kat mer li bir þe kil de Lo zan'da karara baðlanmýþ ve ye ni Tür ki ye bo zuk Av ru - pa'nýn mu zah ra fat çöp lü ðü ha li ne dön dü rül me ye ça lý þýl mýþ týr. E vet, za lim ler Sevr'in rö van þý ný Lo zan'da al dý. Týp ký, 1915'te ge çe me dik le ri Ça nak ka le Bo ða zý ný 1918'de el le ri ni kol la rý ný sal la ya rak geç me le ri gi bi. Týp ký, iþ gal yýl la rýn da ( ) sta tü sü ne do ku na ma dýk la rý A ya sof ya'yý 1934'ten son ra mâ bed ol mak tan çý ka rtý lýp i çin de ça lým ya pa ya pa do laþ ma la rý gi bi. U zun sü re Ýn gil te re'de ya þa - yan ve "Ýn gi liz le rin a da mý" di ye bi li nen iþ gal dö ne mi Sad râ zam la rýn dan Da mat Fe rit Pa þa. ( ) Ek Bil gi ler * Þey hü lis lâ mýn Mil lî Mü ca de le a ley hin de ki fet vâ sý nýn ge çer siz ol du ðu nu be yan e den Dâ rül Hik met â za sý Be di üz za man Haz ret le ri, mu ka bil bir fet vâ neþ re de rek Ha re kât ý Mil li ye ye des tek ver miþ tir. (Bkz: Tu lû at i sim li e ser) * Ay ný þe kil de, Hu tû vât ý Sit te i sim li e se ri ni giz li ce ta bet ti ren Be di üz za man, iþ gal ci le re kar þý â lim le ri, med re se ta le be le ri ni ve hal ký þu ur lan dýr ma ya ça lýþ mýþ týr. * Ga rip tir, Dür ri zâ de Ab dul lah E fen di i le Da mat Fe rit Pa þa, ay ný se ne (1923) i çin de gur bet el de öl dü ler. (Bi rin ci si Hi caz, di ðe ri Fran sa'da.) * 1920 yý lý son la rýn da Dür ri zâ de'nin ye ri ne ge çen Þey hü lis lâm Mus ta fa Sab ri E fen di de, ne ya zýk ki yi ne iþ gal ci Ýn gi liz le re ya kýn dur du, hat ta Ýn gi liz Mu hip le ri Ce mi ye ti ne da hil ol du. Bir sü re me bus luk da ya pan M. Sab ri E fen di, 1954'te Mý sýr'da ve fât et ti. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ondokuzuncu mektuba dair Meh met Sal man: Bar la Lâ hi ka sýn da Sab ri A ða be yin bir mek tu bun da ge çen:...o ve kâ yî de siz cis men de ðil se de fa kat rû hen, Ser ver-i Kâ i nât E fen di miz Haz ret le riy le (asm) be râ ber i di niz ta sav vur e di yo rum. Zî râ ve kâ yi-i mez kû re nin kün ye siy le, mev kî iy le, an a ne siy le kat iy yen mü þâ he de ve ol ve cih le nakl ve tah rir bu yur du ðu nu za kâ nî ve kâ i lim cüm le si ni a çýk lar mý sý nýz? Bu ra da, Üs tad Haz ret le ri nin Hu lû sî-i Sâ nî ve bü yük bir â lim de di ði Sab ri A ða be yin bah set ti ði o lay ve vak a ne dir? Bah set ti ði niz mek tup, Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin Hu lûs-i Sâ nî ve bü yük bir â lim di ye ni te len dir di ði Sab ri E fen di nin, Üs tad Haz ret le ri ne yaz dý ðý mek tup tan bir par ça dýr. Söz ko nu su mek tup ta Sab ri A ða bey On Do ku zun cu Mek tup tan bah se di yor. Bi lin di ði gi bi On Do ku zun cu Mek tup Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn bi ni aþ kýn mu ci ze si ni can lý o la rak an la tan hâ ri ka bir ri sâ le. Bu ri sâ le Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri nin de i fâ de siy le, na kil ve ri vâ yet ol mak la be râ ber, yüz say fa dan faz la ol du ðu hal de, ki tap la ra mü ra ca at e dil me den, ez ber o la rak, dað ve bað kö þe le rin de, üç dört gün zar fýn da, her gün de i ki-üç sa at ça lýþ mak þar týy la, ta ma mý on i ki sa at te te lif e dil miþ tir. 1 Ya ni Mu ci zât-ý Ah me di ye (asm) o la rak ad lan dý rý lan On Do ku zun cu Mek tu bun te lif hý zý, bi zim hýz lý o ku ma hý zý mý za ne re dey se e þit o la rak ger çek leþ miþ tir. Bu ri sâ le de Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn bi ni aþ kýn mu ci ze si can lý o la rak an la týl mýþ týr. (On Do ku zun cu Mek tu bun bu gün kü bas ký la rýn da bah se di len ri vâ yet le rin ta mâ mý nýn sa hih kay nak la rý dip not o la rak ve ril miþ tir.) Sab ri A ða bey mek tu bun da, â le me rah met o la rak gön de ri len Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn bi ni aþ kýn mu ci ze si nin can lý o la rak an la týl dý ðý On Do ku zun cu Mek tu bu al dý ðý ný, Hu lû sî A ða be ye gön de ril mek ü ze re yaz ma ya baþ la dý ðý ný; çe þit li tür ler den bin mu ci ze nin yer al dý ðý bu ri sâ le de pek zi yâ de ul vî ve nû râ nî ba his le rin ve o lay la rýn be yan ve müj de e dil di ði ni gör mek ten bü yük bir mut lu luk duy du ðu nu, bu müj de ler i le kal bi nin ve rû hu nun ba har gi bi gül ve gül bah çe si ne dön dü ðü nü ya zý yor. Sab ri A ða bey de vam la bu hu sus ta kal ben his set ti ði duy gu la rý na yer ve ri yor; bu ri sâ le yi lâ yýk-ý veç hi le med hü se nâ et mek ar zu e di yor i se de, bun dan â ciz o lu þu nu söy lü yor ve böy le par lak ve can lý bir ri sâ le yi te lif e den Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri nin an lat tý ðý vâ ký a lar da ve o lay lar da cis men ol ma sa da, rû hen bu lun du ðu nu, rû hen Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm i le bir lik te ol du ðu nu keþ fet ti ði ni, Üs tad Haz ret le ri nin an lat tý ðý bü tün o lay la rý kün ye siy le, ye riy le, yur duy la, biz zat mü þâ he de e de rek ve gö re rek yaz dý ðý ný ve nak let ti ði ni an la dý ðý ný ya zý yor. 2 Bi ze de, hâ zâ min faz li Rab bî de mek ve bu yük sek ha kî ka týn yo lun da sar sýl ma dan yü rü mek i çin Al lah a du â et mek ka lý yor. Rabb-i Ra hîm, cüm le mi zi ken di yo lu na hiz met ten ve is ti ka met ten a yýr ma sýn. Â mîn. *** Za hid Bey: Ab dest siz o la rak ri sâ le o kur ken ge çen â yet le ri o ku ya bi lir mi yiz? Ef dal o lan, Ri sâ le-i Nûr u ab dest li o ku mak týr. Bu du rum da i çin de ge çen â yet le ri ab dest siz o ku ma prob le mi o to ma tik man or ta dan kalk mýþ ve prob lem a þýl mýþ o lur. Ab dest al mak gi bi bir ruh, mo ral ve gö nül sað lý ðý ný ve bi zi ha des ha lin den a rýn dý ran bir hük mî te miz li ði ye ri ne ge tir mek zor ol ma ma lý. Þüp he siz su yok sa ve ya zor luk var sa sö zü müz yok. An cak su var sa, zor luk da yok sa, ya ni im kân var sa ab dest al mak ih mal e dil me me li dir. Çün kü Kur ân a ve â yet le ri ne ab dest li do kun mak farz ol du ðu gi bi; Kur ân ý ve Kur ân i lim le ri ni ab dest li o ku mak, â dâb ve u sûl ba ký mýn dan, fe yiz ve fa zî let ba ký mýn dan, in ce lik ve ne zâ het ba ký mýn dan ef dal dir ve ö nem li dir. E bû Hü rey re ra di yal la hü anh an lat mýþ týr: Re sû lul lah E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm bir kab ris ta na gir di ve: Es se lâ mü A ley küm ey Mü min ler top lu lu ðu nun â le mi! Ýn þa al lah biz de si ze ka vu þa ca ðýz. Kar deþ le ri mi zi gör düm de se vin dim. bu yur du. O ra da ki ler: Yâ Re sû lal lah! Biz se nin kar deþ le rin de ðil mi yiz? de di ler. Re sû lul lah A ley his sa lâ tü Ves se lâm: Siz be nim as ha bým sý nýz. Kar deþ le rim i se he nüz gel me di ler. Ben on la rý Kev ser Ha vu zun da bek le ye ce ðim. Bu yur du. O ra da ki ler: Yâ Re sû lal lah! Üm me tin den sen den son ra ge le cek le ri na sýl ta ný yor sun? de di ler. Re sû lul lah A ley his sa lâ tü Ves se lâm: Dü þü nün; bir a da mýn si yah at lar a ra sýn da al ný be yaz, a yak la rýn da se ki o lan bir a tý ol sa, o a tý ný ta ný maz mý? di ye sor du. O ra da ki ler: El bet te yâ Re sû lal lah; ta nýr de di ler. O za man Re sû lul lah A ley his sa lâ tü Ves se lâm: Ýþ te be nim o kar deþ le rim ký yâ met gü nü al dýk la rý ab dest se be biy le a lýn la rý ve ab dest te yý ka dýk la rý u zuv la rý par la ya rak ge le cek ler. Ben i se on la rý Ha vuz ba þýn da bek le ye ce ðim bu yur du. 3 Na maz kýl mak ve Kur ân a do kun mak dý þýn da ab dest siz bu lu na bi li riz þüp he siz. Fa kat Kur ân i lim le ri ni tah sil e der ken müm kün se ab dest li bu lun mak ter ci hi miz ol ma lý. E ðer ab dest a la cak ka dar su yu muz var sa, zor luk ve sý kýn tý mýz da yok sa; ký yâ met gü nün de al ný mý zý, yü zü mü zü, u zuv la rý mý zý ve rû hu mu zu par la ta cak ve bi zi Re sû lul lah A ley his sa lâ tü Ves se lâm a ya kýn ký la cak a lâ met-i fâ ri ka mýz o lan bir dav ra nýþ bi ze bu gün ne den zor gel sin ki? Dip not lar: 1- Mek tû bât, s Bar la Lâ hi ka sý, s Ne sâ î, Ta hâ ret, 110

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ýn san su re tin de me lek ler, al kýþ lar! Haf ta so nu Ciz re dey dik. Ciz re prog ra mý na M. Nur Gök çe kar de þi miz bi zi gö tür dü. Da ha ön ce ken di le ri nin gö rev yap tý ðý yer ol ma sý ha se biy le o ra da ki dost la rýy la, Nur kar deþ le riy le o da al büm say fa la rý ný þöy le bir ye ni le miþ ol du. Çün kü gi der ken ta þý dý ðý ruh ha li i le dö ner ken ta þý dý ðý ruh ha li çok be lir gin þe kil de de ðiþ miþ ti. Bu bir ka nun gi bi as lýn da, fa a li yet i çin de lez zet ta þý yor. Hiz met ha tý ra sý al bü mü mü ze Ciz re de gir di. Þü kür. Ciz re li Nur Ta le be si kah ra man la rýn a ra sýn da ken di mi da ha bir ö zel his set tim. Dâ vâm la ve ha ya tý ný dâ vâ sý na a da yan dâ vâ a dam la rýy la if ti har et tim. Ýþ te dâ vâ de di ðin böy le o lur, mün te sip le ri nin hem dün ya da, hem ahi ret te ba þý ný dik tu tar. Dâ vâ ye tiþ tir di ði kah ra man lar dan an la þý lýr. Be di üz za man ýn ben bu nu dün ya ya de ðiþ mem de di ði Zü bey ri kah ra man lar Nef sin, his sin, he ves le rin, e na ni ye tin, ýrk çý lý ðýn gir dap la rý na düþ me miþ, dâ vâ sý na tu tun muþ me lek ruh lu lar Al kýþ lar tu tu yo rum he pi ni ze. Baþ ta Haz ret-i Pey gam ber (asm) ve bü tün pey gam ber ler, ev li ya lar ba kýn, i yi ce ba kýn si zi þe ref le al kýþ lý yor lar. Ýlk gün ak þa mý, Hut be-i Þa mi ye der si miz, Be di üz za man ýn â lem-i Ýs lâmýn has ta lýk la rý na kar þý, ec za ne-i Kur ân i ye den sun du ðu re çe te le ri i çe ri yor du. Er te si gün, genç ler le, kör his si yat der si ni yap týk. Dop do lu sa lon da genç le r a ðýr lýk tay dý. Prog ram da ki di na mik genç ler, gi di li yor o lu nan müj de li ya rýn la rýn ha ber ci si dir. Her bi ri is tik bal tar la la rý na a týl mýþ bi rer to hum gi bi ya rýn lar da mey ve ve re cek ler dir in þal lah. Þeh re gi rer ken, ilk cad de de kar þý laþ tý ðý mýz or ta yaþ lý bir Nur Ta le be si nin, kü çük ço cu ðuy la ko nu þa rak yü rü yü þü, va kur ve cid dî, a ma bir o ka dar da þeh rin so rum lu lu ðu nu ta þý yan bir e da i le, tam bir Zü be y rî du ru þu yan sý tý yor du. Ben, Mu ham met kar de þi me, da ha, kim bu de me den, o bir Nur Ta le be si i fa de si kul lan ma sý, Nur Ta le be li ði du ru þu nun cad de le re, so kak la ra yan sý mýþ bir ör ne ði ni gös te ri yor du. Doð ru su, i ti raf et me li yim ki, Ciz re de, Nur ders le ri ve prog ram es na sýn da, Ciz re ge zi si sý ra sýn da ve prog ram dö nü þün de çok duy gu lan dým. Prog ra mý geç kal mýþ bir Ciz re ta nýþ ma sý o la rak ta ným la dým. Her Nur Ta le be si nin bu top rak la rý gör me si, bu kah ra man lar la ku cak laþ ma sý lâ zým dýr. Ta ki nur la rýn na sýl doð du ðu, Be di üz za man ýn ne re de, ne den ta þý dý ðý ha let-i ru hi ye yi, i ma nýn in san be de ni ne, in san ru hu na do ku nu þu nu, an cak in san, o cüm le le rin doð du ðu me kân la rýn ru hu na u la þýn ca an lý yor. Yi ne Ri sâ le-i Nur la rýn bu top rak lar da na sýl bir boþ lu ðu dol dur du ðu, na sýl bir ih ti ya ca ce vap ver di ði, in san la rý yan lýþ yol lar dan, a nar þi ve te rör den ve gü nah lar dan na sýl a lý koy du ðu çok da ha i yi an la þý lý yor. As lýn da bu yö nüy le, Ri sâ le-i Nur e ser le ri, ken di ni so rum lu bi len bü tün in san lar, ku ru luþ lar ve si vil top lum or ga ni zas yon la rý ta ra fýn dan prog ram lar þek lin de gün de me ge ti ril me li ve sos yal has ta lýk lar dan kur tul ma ça re le ri ne baþ vu rul ma lý dýr. Top lum sal prob lem le re ça re a ra yan lar ar týk bun dan böy le çok yo rul ma ya cak lar, çün kü Kur â nî re çe te nin far ký na ye ni ye ni va rý lý yor. Be di üz za man a, Nurs lu Mün ze vi gi bi bey lik lâf la rý nýn çok ö te sin de, ba kýþ lar, ta ným la ma lar, çý ka rým lar ge re ki yor. Sos yo log la rýn, psi ko log la rýn ve bü tün fark lý fark lý bi lim uz man la rý nýn Ri sâ lei Nur lar la ha di sa tý o ku ma la rý na cid dî ih ti yaç bu lu nu yor. Ciz re li genç ler le, Po zi tif Genç lik prog ra mý yap týk. Ciz re yi gör me yen ler i çin, ha yat la rý nýn cid dî bir ke si ti ek sik kal mýþ di ye bi li rim. Ne ga rip ki, muh te þem ta bi at man za ra lý, bün ye sin de in san ben di ne bü rün müþ me lek ler gi bi mü kem mel in san lar ba rýn dý ran bu va tan top rak la rý, bu gün te rör ha di se le riy le a nýl ýyor. Bu þe hir bu tab lo yu hak et mi yor. Bu, bir þeh re yük len miþ en a ðýr yük tür. Bu yü kü bu me kân la ra, in san la ra yük le yen ler, dün ya da ol du ðu gi bi, el bet te he sap gü nün de bir bir Rab bi mi ze he sap ve re cek ler. Irk çý lý ðý kö rük le yen bü tün po li ti ka lar, ay rým cý lý ðý ne ti ce ve ren bü tün a dým lar, hak ve hu ku ku çið ne yen, in san la rý in san ye ri ne koy ma yan so rum lu lar bu dün ya da da a ðýr bir to kat yi ye cek ler ve yi yor lar. Ciz re nin ta ri hi ne ba kýl dý ðýn da muh te þem bir ma zi ken di ni gös te ri yor. Ciz re, bir pey gam ber sak lý yor koy nun da. Hz. Nuh'un (as) kab ri, me kân hak kýn da çok a çýk bir bil gi ve ri yor. Bir þeh rin, a de ta kal bi hük mün de ki mer ke zin de bir pey gam ber ru hu ya þý yor ol ma sý, o þeh rin bu ruh tan bes len me si an la mý na ge li yor. Nuh (as) de yin ce i kin ci in san lýk, bir ye ni baþ lan gýç ak la ge li yor. Nuh (as), in san lý ðýn yol dan çýk mýþ lý ðý nýn, din den kop muþ lu ðu nun, Nuh tu fa nýy la yý kan ma sý, gü nah la rýn dan te miz len me si an la mý na ge li yor. Nuh tu fa ný de mek, def-i þer, celb-i nef a ra cih tir, ya ni, þer le ri def et mek, ha yýr la rý celb et mek ten da ha ev lâ dýr, ön ce lik li dir, ge re ði, in san lý ðýn gü nah la rýn dan, ha ta la rýn dan, vah þet le rin den, deh þet le rin den yý kan ma sý de mek tir. Her tür lü kir li li ðe, her tür lü in san lýk dý þý lý ða, her tür lü sap kýn lýk la ra, her tür lü i man dan u zak laþ mýþ lýk la ra, din den kop muþ luk la ra dur de mek ve ye ni bir say fa aç mak de mek tir. Ciz re de yin ce, da ha dün, â lim ler di ya rý ak la ge li yor du. Ni te kim Be di üz za man, he nüz ço cuk de ni le cek yaþ lar da gel di ði Ciz re de, bu ra da ki â lim ler le mü nâ za ra ya gi rer ve onlarý il zam e der. Bu ra da ö zel lik le Mus ta fa Pa þa i le o lan di ya log la rý ol duk ça dik kat çe ki ci dir. Ciz re prog ra mý mýz dan dön dük ten son ra, Ta rih çe-i Ha yat ta ki il gi li bö lüm le ri ye ni baþ tan o ku ma ya baþ la dým. Sa de ce bir kö þe ya zý sý nýn Ciz re gün le ri ni ta þý ya ma ya ca ðý ný bi li yo rum. Bun dan son ra ki ya zý la rý mý za bir ye ni po zi tif pen ce re da ha a çýl dý ðý ný dü þü nü yo rum. Al kýþ lar Ciz re, al kýþ lar Ciz re li kah ra man lar! He pi ni zi yü rek ten ku cak lý yo rum. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da KADÝR Has Üniversitesi nde 6 Nisan 2011 Çarþamba günü a çý lý þý ya pý lan Fi gen Çift çi nin Ý nanç lar Mo za i ði: Ýs tan bul i sim li fo toð raf ser gi si, 24 Ni san ta ri hi ne ka dar HÝZ MET O NUR Ö DÜ LÜ E MÝN SA RAÇ A Hadis ve Siret ödülleri sahiplerini buldu ME RÝD YEN Des tek Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen pey gam ber.in fo 2011 Ha dis ve Si ret Ö dül le ri dü zen le nen tö ren le sa hip le ri ni bul du. Bu yýl dör dün cü sü dü zen le nen ya rýþ ma nýn Yýl dýz Sa ra yý nda ki ö dül tö re ni ne Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay ýn ya ný sý ra, IR CI CA Ge nel Di rek tör Yar dým cý sý Mu ham med Tha mi mi, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun e þi Sa re Da vu toð lu, çok sa yý da a ka de mis yen, a raþ týr ma cý ve dâ vet li ka týl dý. Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve tiy le baþ la yan tö ren Me rid yen Des tek Der ne ði nin ta ný tým fil miy le de vam et ti. Tö ren de ko nu þan Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Kut lu Do ðum un yýl dö nü mün de böy le bir fa a li yet te ol mak tan mut lu luk duy du ðu nu söy le di. Dün ya da Ýs lâm ve Hz. Mu ham med i le il gi li çok sa yý da yan lýþ bil gi bu lun du ðu nu be lir ten Ba kan Gü nay, me de ni ye tin im kân la rý ný kul la na rak doð ru bil gi yi ge liþ tir mek ve in san lar la pay laþ ma nýn ya ra rý na de ðin di. K A D Ý R H A S Ü N Ý V E R S Ý T E S Ý N D E ÝSTANBUL UN ÝNANÇ MOZAÝÐÝNDEN KARELER HA DÝS VE SÝ RET HÝZ MET O NUR Ö DÜ LÜ E MÝN SA RAÇ A VE RÝL DÝ KO NU MA LA RIN ar dýn dan Ha dis ve Si ret a - la nýn da ö dül le ri sa hip le ri ne ve ril di. Yük sek Li - sans da lýn da Os man lý da Ý lim Ge le ne ðin de Bu ha ri han lýk baþ lýk lý ça lýþ ma sýy la Mus ta fa Ce lil Al tun taþ ve Sa ha be Dö ne mi Ha dis Ri - va ye tin de Te seb büt, Ýk lal ve Ýk sar baþ lýk lý ça - lýþ ma sýy la Os man Ar pa çu ku ru ö dül al dý. Yük sek Li sans Teþ vik ö dü lü ne Ab dur rah - man es-sü hey li ve Si yer Þer hi ko nu lu ça - lýþ ma sýy la Gül lü Yýl dýz lâ yýk gö rü lür ken, Dok to ra Teþ vik ö dü lü i se Baþ lan gý cýn dan Gü nü mü ze Ýs lâm Dün ya sýn da Pey gam ber baþ lýk lý ça lýþ ma sýy la Ýl ha mi O ru çoð lu na ve ril di. Ýs lâm Pey gam be ri nin Gay ri müs - lim ler le i Ý liþ ki si te ma sý i le ya pý lan ma ka le da - lýn da ki baþ vu ru lar da i se ö dü le lâ yýk ça lýþ ma gö rül me di. Ha dis ve Si ret Hiz met O nur Ö dü - lü bu se ne E min Sa raç a ve ril di. Sa raç ra hat - sýz ol du ðu i çin ö dü lü nü oð lu Fa tih Sa raç Ba - kan Gü nay ýn e lin den al dý. Ýs tan bul / ci han Ka dir Has Ü ni ver si te si nde zi ya ret çi le ri ni bek li yor. Ý nanç Mo za i ði: Ýs tan bul baþ lýk lý ser gi; hiç bir im pa ra tor luk þehrinin sa hip o la ma ya ca ðý bir þe kil de di nî ve kül tü rel de ðer le rin bir a ra ya ge le bil di ði Ýs tan bul þehri nin i nanç do ku su nu göz ler ö nü ne se ri yor. Ay ný gök kub be nin al týn da bu lu þan ki li se le rin, si na gog la rýn, ce mev le ri ve ca mi le rin sa de ce bi rer ya pý ol mak tan ö te, bü tün leþ ti ri ci ö zel lik le ri ü ze rin de du ra rak; i nanç öz gür lük le ri ne du yu lan say gý nýn mey da na ge tir di ði hoþ gö rü ye ne ka dar ih ti ya cý mýz ol du ðu nu bir kez da ha ha týr la tý yor. Çe þit li i nanç me kân la rýn da ger çek leþ tir di ði çe kim ler de ken di ni Al lah a da ha ya kýn his set ti ði ni; me ga kent Ýs tan bul un kar ma þa sý nýn dý þýn da i ba det e den in san la rýn a ra sýn da ru hu nun a rýn dý ðý ný, mut lu luk la dol du ðu nu be lir ten fo toð raf sa nat çý sý Fi gen Çift çi; in san la rý top la yan, bir a ra ya ge ti ren Ýs tan bul da ki, ca mi, ki li se, mev le vi ha ne, si na gog ve ce mev le ri nin e ner ji si ni, hi kâ ye si ni ve ta ri hi ni ken di ob jek ti fin den yan sýt ma ya ça lý þý yor. Çift çi, Ý nanç lar Mo za i ði: Ýs tan bul baþ lýk lý ser gi siy le hem di nî, hem top lum sal hayat a çý sýn dan sü rüp ge len bu iç i çe lik duy gu su nu iz le yi ciy le pay la þý yor. Re cep Boz dað / Ýs tan bul Yansýmalar fotoðraf gösterisi FOTOÐRAF Sanatý nda 53. yýlýný dolduran usta Ýbrahim Zaman, yarýn akþam PhotoWorld Fotoðraf Merkezi nin konuðu olacak. Ýbrahim Zaman ýn, 2008 yýlýnda sergisi açýlan ve albüm kitabý yayýmlanan Yansýmalar adlý fotoðraf gösterisi ve ardýndan yapacaðý keyifli söyleþiye tüm fotoðrafseverler dâvetlidir. Tarih: 12 Nisan 2011 Salý Saat: 19:30 Yer: PhotoWorld Fotoðraf Merkezi Adres: Bahariye Caddesi Kuzu Kestane Sokak No: 16 Kadýköy Ýstanbul Tel: 0 (216) (216) Web: Not: Salý faaliyetlerimiz ücretsizdir. SOL DAN SA ÐA 1. Or ta o yu nu baþ la dý ðý za man ilk gö zü ken tip. - Pe ru nun baþ þehri. 2. Emretme, yaptýrma hak ve gücüne sahip olan. - Öz gü. 3. Su, þe ker ve li mon su yun dan ya pý lan þer bet. - Ý ki þe yi bir bi rin den a yý ran u zak lýk, a çýk lýk. 4. (Ter si) O lum suz luk ön e ki. - A ma an la mýn da bir ke li me. - At, e þek, ö küz vb. yük hay van la rý nýn týr nak la rý na ça ký lan, a ya ðýn þek li ne uy gun de mir par ça sý. 5. Üç ya þý na ka dar o lan at yav ru su. - Ý çin den çý kýl ma sý güç, sa kýn ca lý du rum. 6. Bir þe yi ya pýp yap ma ma ya ka rar ver me gü cü, is tenç. - Kur'ân sû re le ri ni o luþ tu ran ký sým lar dan her bi ri. 7. Fý týr sa da ka sý tes bi tin de kul la ný lan ha cim öl çü sü. 8. Milâdi yýlýn son ayý. - Hz. Mu ham med'in Mi 'rac Ge ce si'nde ki bin di ði va sý ta sý. 9. Be lir ti, iz, i pu cu. - Er miþ ka dýn. 10. Hü küm dar o lan a ta. - Ek sik, tam ol ma yan, bit me miþ, nok san. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Dev le tin faaliyet le ri ni a maç, yön tem ve muhteva o la rak dü zen le me ve ger çek - BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI leþ tir me e sas la rý nýn bü tü nü. 2. Say gýn lýk. - Uy gun bul ma ma, ge ri çe vir me. 3. U ður suz. - Ya sa koy ma, ya sa yap ma, teþ ri. 4. Yi ðit ol, doð ru ol an la mýn da kul la ný - 1 H A K A N Ý Y E A Y E K lan bir ad. - Mi de nin ar ka sýn da, di yaf ra mýn al týn da, sol 2 A P A G O N E K R E M A böb re ðin üs tün de, yas sý, u zun ca, ak yu var ü re ten ve yýp - 3 M O L A N L A L E Z A R ran mýþ al yu var la rý top la yan, da mar lý, gev þek bir do ku - 4 A S O T K E M E U Ý R A dan o luþ muþ or gan. 5. Dü þü nü le ni do lay lý o la rak an la - 5 T E R L E M E Ý K T Y S tan söz. - Ka rak ter. 6. Dü þün ce siz ce her i þe a tý lan, cü - 6 Ý R Ý Ç R E T L A Y M Ý ret kâr. - Ol du ðu hal de, ol du ðu za man. 7. Að ta ba ka R Ý F Þ A A A S V Ý U Ý Kalp katýlýðý, Na zým Hik me tin so ya dý. - Ýn san ya þa ma yan ýs sýz yer. 9. "Ey, hey, ya hu an lam la rýn da bir ses len - 8 E S E R M O L A R Ý T E 9 me sö zü. - De fol git, kay bol an lam la rýn da kul la ný lan D A R E E L K H A K A N bir söz. 10. Hý ya net, ha in lik. - A ðýz su yu. 11. Di þi ge yik. 10 E H A A T A K A M Ý T R - Is pa nak gil ler den, yap rak la rý seb ze o la rak kul la ný lan bir bit ki, ya ban pan ca rý, ya ba nî ýs pa nak. 12. Pa ra zit. - Ge nel lik le yak mak i çin kul la ný lan i ri sa man.

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER E-ti ca re te ya kýn ta kip ÝN TER NET Ü ZE RÝN DEN YA PI LAN TÝ CA RE TÝN KA YIT AL TI NA A LI NA BÝL ME SÝ NE DÖ NÜK TEK NÝK VE HU KU KÎ ALT YA PI O LUÞ TU RU LU YOR. KRE - DÝ KAR TI KUL LA NA RAK ÝN TER NET YO LUY LA YURT DI ÞIN DAN YA PI LAN A LIÞ VE RÝÞ LER DE VER GÝ BO YU TUY LA GÖ ZE TÝM AL TI NA A LI NI YOR. Libya'da iþ yapanlarýn SSK prim ödemeleri ötelenecek. Çað la yan: Lib ya da iþ ya pan lar ne fes a la cak DEV LET Ba ka ný Za fer Çað la yan, Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu nun Res mî Ga ze te de ya yým la nan dü zen le me si nin, Lib ya da iþ ya pýp li ki di te sý kýn tý sý i çin de bu lu nan fir ma la ra ne fes al dý ra ca ðý ný be lirt ti. Ba kan Çað la yan, ya zý lý a çýk la ma sýn da, ön ce ki gün Res mî Ga ze te de ya yým la nan yö net me lik i le Lib ya da iþ ya pan Türk fir ma la rý na bü yük ko lay lýk lar ge ti ril di ði ni be lirt ti. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn, Lib ya da ki o lay lar dolayýsýyla za ra ra uð ra mýþ Türk fir ma la rý na uy gu la na cak ver gi len dir me nin müc bir se bep kap sa mý na a lýn ma sý ve müc bir se bep ha li or ta dan kal kýn ca ya ka dar ver gi ya sa la rý a çý sýn dan söz ko nu su fir ma lar i çin sü re le rin dur du rul ma sý ný sað la dý ðý ný ha týr la tan Çað la yan, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nýn, 8 bin 92 Türk iþ çi si ne, þir ket le rin ta lep et me si du ru mun da, ký sa ça lýþ ma ö de ne ði kap sa mýn da ö de me yap ma ka ra rý al dý ðý ný ha týr lat tý. Çað la yan, Lib ya da iþ ya pan fir ma la rýn ça lý þan la rý nýn, 506 sa yý lý Ka nun çer çe ve sin de, SSK Prim ö de me le ri nin 3 ay sü re i le ve fa iz siz o la rak ö te len di ði ni kay det ti. Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu dü zen le me si nin de Lib ya da iþ ya pan fir ma la ra bü yük ko lay lýk lar ge tir di ði ni be lir ten Çað la yan, 31 A ra lýk 2012 ta ri hi ne ka dar ge çer li o lan bu dü zen le me i le fir ma la rýn Lib ya i le il gi li al mýþ ol duk la rý kre di le ri çok da ha i yi þart lar da ya pý lan dý ra bi le cek le ri ni bil dir di. An ka ra / a a Te fe ci le rin sa yý sý a za lý yor TÜR KÝ YE DE ban ka la rýn hýz la bü yü dü ðü ve kre di hac min de ki ar tý þýn sý nýr lan dý rýl ma sý i çin Mer kez Ban ka sý nýn yo ðun ted bir ler uy gu la ma ya baþ la dý ðý 2010 yý lý, ban ka cý lýk ke si mi dý þýn da va tan da þa kre di sað la yan ik ra zat çý lar a çý sýn dan kü çül me yý lý ol du. Ge çen yýl, ik ra zat çý sa yý sý 3 a det a za lýr ken, ik ra zat çý la rýn iþ lem hac mi ve iþ lem sa yý sý da son 4 yý lýn en dü þük se vi ye si ne in di. Ha zi ne Müs te þar lý ðý ve ri le ri ne gö re, ge çen yýl, Tür ki ye de fa a li yet gös te ren 25 ik ra zat çý mü es se se, top lam 50 bin 974 iþ lem yap tý ve top lam da 364 mil yon 470 bin li ra borç pa ra ver di. Ge çen yýl, ön ce ki yý la gö re, ik ra zat çý la rýn iþ lem sa yý sý yüz de 8-10, iþ lem hac mi i se yüz de 19,95 a zal dý. Ge çen yýl ki iþ lem hac mi ve iþ lem sa yý sý, son 4 yý lýn en dü þük se vi ye sin de ger çek leþ ti. Dev let ten bel ge li ik ra zat çý lýk ya pan la rýn ay lýk borç fa i zi de ge çen yýl ön ce ki yý la gö re düþ me si ne kar þýn; yi ne de ban ka cý lýk sek tö rü nün fa i zi nin 1,5 ka tý ol du. Ön ce ki yýl yüz de 3,9 o lan ik ra zat çý la rýn ay lýk or ta la ma kre di fa i zi, ge çen yýl yüz de 3,4 e ge ri le di. Ay ný dö nem de, ban ka cý lýk ke si mi nin ay lýk or ta la ma kre di fa i zi i se mas raf lar ha riç yüz de 1,4 ten yüz de 1,35 e düþ tü. Ge çen yýl, ban ka cý lýk ke si mi kre di le rin de yýl lýk ba sit bi le þik fa iz yüz de 16,2 o lur ken, ik ra zat çý la rýn ba zit bi le þik fa i zi yüz de 40,8 dü ze yin de ger çek leþ ti. An ka ra / a a TOBB ve De lo it te ten TTKmet re uy gu la ma sý TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) i le De lo it te, 1 Tem muz 2012 de yü rür lü ðe gi re cek o lan Türk Ti ca ret Ka nu nu ko nu sun da iþ bir li ði yap tý. TOBB ve De lo it te un in ter net say fa sýn da yer a la cak TTKmet re ad lý uy gu la may la þir ket ler, ye ni ka nu na ne ka dar ha zýr ol duk la rý ný gö re bi le cek. TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, TOBB ve De lo it te un ti ca rî ha yat ta ö nem li de ði þik lik ler ya pa cak ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu, Tür ki ye ge ne lin de dü zen le ne cek se mi ner ler le an la ta ca ðý ný söy le di. Se mi ner ler de, Türk Ti ca ret Ka nu nu nun ya ný sý ra Boç lar Ka nu nu ve 6111 sa yý lý Tor ba Ka nun hak kýn da da bil gi ve ri le ce ði ni be lir ten Hi sar cýk lý oð lu, uz man lar ve a ka de mis yen ler den o lu þan e ki bin se mi ner ler de þir ket le rin yap ma sý ge re ken ler ko nu sun da bil gi ve re ce ði ni an lat tý. TOBB ve De lo it te un baþ ka bir ça lýþ ma da ha yap tý ðý ný i fa de e den Hi sar cýk lý oð lu, þir ket le rin ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu na ne ka dar ha zýr ol duk la rý ný gö re bil me le ri i çin in ter net or ta mýn da bir an ket ça lýþ ma sý ha zýr la dý ðý ný söy le di. Hi sar cýk lý oð lu, haf ta ba þýn dan i ti ba ren TOBB ve De lo it te un web si te le rin de yer a la cak an ke te ka tý lan fir ma la rýn, Türk Ti ca ret Ka nu nu a ne ka dar ha zýr ol duk la rý ný ve ne yap ma la rý ge rek ti ði ni gö re bi le ce ði ni an lat tý. Hisarcýklýoðlu, u lus la r a ra sý stan dart lar da ku ral la rýn ti ca rî ha ya ta ha kim o la ca ðý ný, ö zel lik le KO BÝ le rin bu ye ni dö ne me u yum sað la ma sý i çin ö nem li ha zýr lýk lar yap ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zdi. Ýstanbul / aa TAZÝYE Millî Eðitim Bakanlýðý eski baþmüfettiþlerinden muhterem kardeþimiz Tacettin Demir'in kayýnbiraderi Mücahit, Abdulkadir, Ahmet ve Eda'nýn dayýsý Mustafa Baþaran'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çanakkale ve Ýlçeleri Yeni Asya Okuyucularý ÝN TER NET ü ze rin den ya pý lan ti ca ret ka yýt al tý na a lý ný yor. Kre di kar tý kul la ný la rak ger çek leþ ti ri len e lek tro nik ti ca re tin ver gi len di ril me si i çin de ça lýþ ma ya pý lý yor. Ýn ter net ü ze rin den ti ca re tin tek no lo jik ge liþ me le re pa ra lel gi de rek yay gýn lýk ka zan ma sý ve yük sek ha cim li a lýþ ve riþ ler le or ta ya çý kan ver gi kay bý, il gi li ku ru luþ la rý da ha re ke te ge çir di. Bu çer çe ve de Ma li ye Ba kan lý ðý, Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý ve Bi li þim Tek no lo ji le ri Ku ru mu, in ter net ü ze rin den ya pý lan ti ca re tin ka yýt al tý na a lý na bil me si a ma cýy la tek nik ve hu ku kî alt ya pý o luþ tu rul ma sý ka ra rý ný al dý. Bu çer çe ve de ön ce lik le E lek tro nik Ti ca re tin Dü zen len me si Hak kýn da Ka nun Ta sa rý sý ha zýr la na rak, TBMM ye sev k e dil di. Bu dö nem ya sa la þa ma yan ve ye ni dö nem ye ni den gün de me ge ti ri le ce ði be lir ti len ta sa rý i le ti ca ri i le ti þim, e lek tro nik i le ti þim a raç la rýy la ya pý lan söz leþ me ler, e lek tro nik ti ca re te i liþ kin bil gi ver me yü küm lü lük le ri ve uy gu la ma ya i - O TO KOÇ O to mo tiv Ge nel Mü dü rü Gör gün Öz de mir, so ðu tu cu ted bir le rin kur ve fa iz o ran la rýn da ar tý þa sebep ol du ðu nu be lir te rek, yýl so nun da ki 1 mil yon he de fi nin 800 bin a de te dü þe bi le ce ði ni söy le di. O to mo tiv sek tö rün de ki ge liþ me le re i liþ kin so ru la rý ce vap la yan Öz de mir, o to mo tiv sek tö rün de bu yýl O cak-mart dö ne min de ki sa týþ la rýn bek len ti le rin ü ze rin de ger çek leþ ti ði ni kay det ti. Ay lýk baz da sa týþ la ra gö re yýl so nu sek tör tah min le ri yap týk la rý ný an la tan Öz de mir, O cak a - ÇORLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN liþ kin yap tý rým lar dü zen le ni yor. A lý cý nýn e lektro nik i le ti þim a raç la rýy la si pa riþ ver me si ha lin de, si pa ri þin o nay lan ma sý a þa ma sýn da ve ö de me bil gi le ri nin gi ril me sin den ön ce, söz leþ me þart la rý nýn a lý cý ta ra fýn dan a çýk ça gö rül me si zo run lu lu ðu nu ge ti ren ta sa rý i le ti ca rî e lek tro nik i le ti le rin de, a lý cý la ra ön ce den o nay la rý a lýn mak kay dýy la gön de ril me si ön gö rü lü yor. Ta sa rý da, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý da uy gu la may la il gi li her tür lü ted bi ri al mak la ve de ne tim yap mak la yet ki li ký lý ný yor. TEK NÝK ALT YA PI KU RU LA CAK E ko no mi yö ne ti mi de, ye ni dö nem de ön ce lik le e lek tro nik ti ca re te i liþ kin hu ku kî alt ya pý nýn o luþ tu rul ma sý ný plan lý yor. Da ha son ra da Ma li ye Ba kan lý ðý nýn e lek tro nik sis te min ka yýt al tý na a lýn ma sý na i liþ kin dü zen le me le ri ha ya ta ge çir me si he def le ni yor. Bu a ra da Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý i le Bi li þim Tek no lo ji le ri Ku ru mu nun da e lek tro - ESAS NO: 2010/462 KARAR NO: 2011/50 Davacý KAMÝL GÖKHAN KIVRAK aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: - DAVACININ DAVASININ KABULÜ ile, - E dir ne i li Mer kez Bü yü kýs ma il çe Kö yü cilt: 26, ha ne: 6'da nü fu sa ka yýt lý 14/08/1980 do ðum lu (TC NO ) Yük sel ve Mü ze her oð lu da va cý nýn "Ka mil Gök han" o lan a dýn dan Ka mil a dý nýn çý kar tý la rak a dý nýn "GÖK HAN" o la rak tes ci li ne, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 16/03/ B: nik ti ca re tin iz len me si ne i liþ kin tek nik alt ya pý yý ku ra ca ðý i fa de e di li yor. Bü tün bu iþ lem le rin 2012 so nu na ka dar ta mam lan ma sý ve böy le ce e lek tro nik ti ca re tin ta ma men ka yýt al tý na a lýn ma sý ön gö rü lü yor. Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý da, bu ça lýþ ma lar kap sa mýn da kre di kar tý kul la na rak in ter net ü ze rin den yurt dý þýn dan ya pý lan a lýþ ve riþ ler de ver gi tar hi ya tý i çin al ter na tif ü re ti yor. E lek tro nik ti ca re tin bü yük bir ver gi kay bý na sebep ol du ðu nu kay de den Ge lir Ý da re si yet ki li le ri, Git ti gi di yor.com a bü tün iþ lem ler de ban ka ü ze rin den sa týþ zo run lu lu ðu ge ti ril di ði ni, bu þe kil de bu si te ü ze rin den ya pý lan a lýþ ve riþ le rin ver gi ye ta bi ký lýn dý ðý ný vur gu lu yor. Yet ki li ler, yurt dý þýn dan ya pý lan ti ca re tin de ver gi kap sa mý na a lýn ma sý zo run lu lu ðu bu lun du ðu nu, bu ko nu da di ðer ül ke uy gu la ma la rý na da ba ký la ca ðý ný ve e-ti ca re tin ver gi len di ril me si ne dö nük ka nu nî dü zen le me ye gi di le ce ði ni bil dir di. KRE DÝ KART LI A LIÞ VE RÝÞ LE RE LÝ MÝT TA KÝ BÝ BU a ra da in ter net yo luy la kre di kar tý kul la ný la rak yurt dý þýn dan ya pý lan a lýþ ve riþ ler, güm rük mev zu a - týn da ki li mit ler a çý sýn dan da ay rý ca iz le me ye a lý ný - yor. Bu in ce le me de güm rük mev zu a tý i le ta ný nan 150 av ro tu ta rýn da ki mu a fi yet hü küm le ri ni ih lâl e - den ti ca ri ni te lik te ki mu a me le ler tes pit e di le cek ve ih la li ya pan lar hak kýn da iþ lem ya pý la cak. Yü rür lük - te ki mev zu a ta gö re, ö nem li de ðe ri ol ma yan eþ ya o la rak ta ným la nan ve yurt dý þýn dan pos ta yo luy la ve yurt dý þýn dan pos ta ve ya hýz lý kar go ta þý ma cý lý ðý yo luy la gön de ri len ve top lam kýy me ti 150 e u ro yu geç me yen eþ ya ya da ti ca rî ni te lik te ol ma mak þar - týy la ay rý ca mu a fi yet ta ný ný yor. Ye ni dö nem de Güm rük Müs te þar lý ðý, Ban ka la ra ra sý Kart Mer ke zi i - le ko or di ne li ça lý þa rak, in ter net ten kre di kar týy la si - pa ri þi ve ri len ve ki þi le re pos ta yo luy la gön de ri len bu tür eþ ya lar da 150 e u ro luk li mi tin a þý lýp a þýl ma dý ðý ný kon trol e de cek. Li mit a þý mýn da da il gi li eþ ya ya güm rük ver gi si ta hak kuk et ti ri le cek. An ka ra / a a En çok þi kâ yet kre di kar týn dan Mer kez in ka ra rý o to da he def dü þür dü yý sa týþ la rý na gö re yýl lýk sek tör tah mi ni nin 1,2 mil yo nu gös ter di ði ni, Mart a yý sa týþ la rý na gö re i se bu tah mi nin 1 mil yon a det le re in di ði ni söy le di. Öz de mir, hü kü me tin son dö nem de sý cak pa ra ya i liþ kin e ko no mi yi so ðu tu cu ted bir ler al dý ðý ný, Mer kez Ban ka sý nýn da mun zam kar þý lýk la rý ar ttýr mak su re tiy le ted bir al dý ðý ný di le ge ti re rek, Pi ya sa ya ve ri len kre di mik ta rýn da bir ya vaþ la ma ol maz sa o to mo tiv sek tö rün de 1 mil yon a det lik pa za rý ra hat gö rü rüz. An cak hü kü me tin al dý ðý ted bir ler le Kýrtasiye pazarýnda 350 tedarikçi, üretici ve toptancý ile 25 bin perakendeci faaliyette bulunuyor. Kýr ta si ye sek tö rü U zak do ðu mal la rý nýn teh di di al týn da TÜR KÝ YE DE bü yük lü ðü 4 mil yar do la ra u la þan kýr ta si ye sek tö rü nün U zak do ðu dan ge len mal la rýn teh di di al týn da bu lun du ðu ve pa za rýn yüz de 70 i ne it hal ü rün le rin ha kim ol du ðu bil di ril di. Ýs tan bul Kim ye vi Mad de ler ve Ma mul le ri Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (ÝK MÝB) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat Ak yüz, sek tö rün Tür ki ye de ki bü yük lü ðü nün yak la þýk 4 mil yar do la ra u laþ tý ðý ný i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Pa zar da yak la þýk 350 te da rik çi, ü re ti ci ve top tan cý i le 25 bin pe ra ken de ci fir ma fa a li yet gös te ri yor. Ö zel lik le A me ri ka ve Av ru pa da et ki si ni gös te ren e ko no mik kriz, sek tö rün 2010 yý lý ný ve rim li bir þe kil de ge çir me si ni sað la dý. Tür ki ye kýr ta si ye pa za rý nýn yüz de 70 i it hal, yüz de 30 u yer li ü rün ler den o luþ tu ðu nu be lir ten Ak yüz, sek tö rün en bü yük ü re ti ci le ri nin U zak do ðu ül ke le ri ol du ðu nu ve bun la rýn ba þýn da Çin in gel di ði ni vur gu la ya rak, Pek çok sek tör gi bi kýr ta si ye de U zak do ðu dan ge len mal la rýn teh di di al týn da. Adana / aa BAN KA CI LIK Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu (BDDK), 2010 yý lýn da 7 bin 627 a det ta lep ve þi kâ yet hak kýn da iþ lem yap tý. Þi kâ yet ler ko nu sun da 2 bin 112 i le en yo ðun baþ vu ru kre di kart la rý ko nu sun da ya pýl dý. BDDK nin 2010 yý lý fa a li yet ra po ru na gö re, 2010 da Ku ru ma Ban ka cý lýk Ka nu nu kap sa mý na gi ren ku ru luþ lar ve ko nu lar hak kýn da u la þan þi kâ yet ve ih bar lar i le Ka nun kap sa mý na gi ren ku ru luþ lar la ü çün cü ki þi ler a ra sýn da ö zel hu kuk i liþ ki le ri dý þýn da do ða bi le cek u yuþ maz lýk la rýn gi de ril me si ne yö ne lik u la þan ta lep ve þi kâ yet ler in ce len di. Bu çer çe ve de, Ku ru ma þah sen ve e-pos ta a ra cý lý ðýy la u la þan 7 bin 627 a det ta lep ve þi kâ yet hak kýn da iþ lem ya pýl dý. Ku ru ma u la þan ih bar ve þi kâ yet le re ko nu ba zýn da ba kýl dý ðýn da 2 bin 112 baþ vu ru i le kre di kart la rý bi rin ci, 1,383 baþ vu ru i le bi rey sel kre di ler i kin ci, 867 baþ vu ru i le mev du at ve ka tý lým fo nu ü çün cü ve 678 baþ vu ru i le fa iz, mas raf ve ko mis yon ko nu la rý dör dün cü sý ra da yer al dý. Kre di kart la rý na i liþ kin þi kâ yet ler a ra sýn da da kre di kar tý üc ret ve ko mis yon la rý en çok ih bar ve þi kâ yet e di len ko nu ol du. Bu ko nu da BDDK ye 376 baþ vu ru gel di. Bu nu sý ra sýy la 310 a det bor cun ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý, 236 a det kre di kar tý nýn ban ka ca ip tal e dil me me si, 181 a det si gor ta so run la rý, ça lýn tý, ka yýp, do lan dý rý cý lýk ve 162 a det müþ te ri den ha ber siz kart tan zi mi ko nu la rýn da ya pý lan þi kâ yet baþ vu ru la rý iz le di. An ka ra / a a kur yük sel di ve fa iz o ran la rý art tý. Bu ted bir ler le pi ya sa ya ve ri le cek kre di mik ta rý nýn a zal týl ma sý na ça lý þý lý yor. O ol ma say dý o to mo tiv pa za rýn da 1 mil yon a det le ri ge çer dik. Bu ted bir ler son ra sý sek tö re i liþ kin tah mi ni miz pa za rýn yýl so nun da 800 bin a det ler ci va rýn da o la ca ðý yö nün de de di. Öz de mir, 12 Ha zi ran da ya pý la cak mil let ve ki li se çim le ri ne ka dar o to mo tiv sek tö rün de sa týþ la rýn can lý o la ca ðý ný, se çim den son ra i se bir mik tar ya vaþ la ma nýn gö rü le bi le ce ði ni di le ge tir di. Ýs tan bul / a a Ka za kis tan dan, bü yük þir ket le re ya tý rým dâ ve ti KA ZA KÝS TAN IN An ka ra Bü yü kel çi si Can se yit Tüy me ba yev, Tür ki ye nin ilk 50 de ki bü yük þir ket le ri nin hâ lâ Ka za kis tan a gel me dik le ri ni be lirt ti. Bü yü kel çi Tüy me ba yev ABD li Chev ron, Ý tal yan E ni, Ýn gi liz BP, Al man Si e mens ve Gü ney Ko re li Sam sung gi bi dün ya ça pýn da fir ma la rý nýn Ka za kis tan a ya tý rým yap týk la rý ný, bu þir ket le rin ül ke de bü yük te sis le ri nin ol du ðu nu söy le di. Ka za kis tan ba ðým sýz lý ðý ný ka zan dýk tan son ra Türk i þ a dam la rý nýn da ül ke ye gel me ye baþ la dý ðý ný, þu an 1140 ci va rýn da Türk þir ke ti nin ül ke de fa a li yet gös ter di ði ni an la tan Tüy me ba yev, Türk þir ket le ri nin Ka za kis tan da 2 mil yar do lar ci va rýn da ya tý rým la rý ol du ðu nu kay det ti. Ka zak i þ a dam la rý nýn Tür ki ye de ki ya tý rým la rý nýn i se 1 mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu be lir ten Tüy me ba yev, pa ra lel o la rak ge nel lik le in þa at sek tö rün de fa a li yet gös te ren Türk þir ket le ri nin de ül ke de 15 mil yar do lar dan faz la iþ yap týk la rý ný söy le di. Tüy me ba yev, söz le ri ni þöy le sür dür dü: A ma an lat tý ðý mýz gi bi di ðer ya ban cý ül ke ler de ki gi bi Tür ki ye nin bü yük þir ket le ri, ilk 50 de ki þir ket ler hâ lâ Ka za kis tan a gel me di ler. Ge nel lik le or ta dü zey de ki þir ket ler var. O nun i çin za man za man çað rý da da bu lu nu yo ruz. Kar deþ ül ke ve ak ra ba top lu luk o la rak Ka za kis tan da Türk i þ a dam la rý nýn ya tý rým yap ma sý i ki ta raf i çin de i yi o lur. An ka ra / a a Bakan Yýldýz, Karadeniz'de 'petrol bulundu' demek isterdim. T su na mi, nük le er e ner ji mü za ke re le ri ni et ki le di E NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Tsu na mi et ki siy le, Tür ki ye-ja pon ya nük le er güç san tral le ri mü za ke re le ri za man o la rak ta biî ki et ki len di de di. Yýl dýz, ga ze te ci le rin, nük le er san tral ve Ka ra de niz de ki pet rol a ra ma la rý na i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Ja pon ya da ki dep rem ve tsu na mi nin, o ül ke de ki nük le er güç san tra li ni bü yük öl çü de et ki len di ði ni be lir ten Yýl dýz, þun la rý söy le di: Hem dep rem hem de tsu na mi et ki siy le bir lik te ge liþ me le ri iz le di ði miz bir or tam da, Tür ki ye-ja pon ya nük le er güç san tral le ri mü za ke re le ri za man o la rak ta biî ki et ki len di. En son Ja pon ya nýn An ka ra Bü yü kel çi si nin ge tir di ði me saj la da kar þý lýk lý yap tý ðý mýz gö rüþ mey le de mü za ke re ler i çin bir müd det da ha za man is te di ler. Biz de ken di le ri ni hem u lus la r a ra sý ne za ket ge re ði, dip lo ma si ge re ði hem de baþ ta in san lýk ge re ði ta biî ki bu sü re yi ta ný ya bi le ce ði mi zi ken di le ri ne be lirt tik. Fa kat ne za man baþ lar der sek, bu Ni san a yýn da de vam e de cek ti, her hal de bir, i ki ay da ha za man a la cak týr di ye dü þü nü yo rum. Ken di le ri þu an da bir za man da te lâf fuz et me di ler. Yýl dýz, ba zý ga ze te ler de, Ka ra de niz de pet rol bu lun du ðu yö nün de çý kan ha ber le re i liþ kin de Ka ra de niz de bir yer de de ðil, 5-6 yer de bir den a ra ma la rýn de vam et ti ði ni söy le di. Yýl dýz, þu bil gi le ri ver di: Þu an pet rol bu lun du de mek i çin er ken. Bu nu siz le re söy le ye bil me yi þu an çok is ter dim. A ma pet rol fýþ kýr ma dan, biz o nu o ra da gör me den, öy le bir pet rol bu lun du ðu ha be ri nin doð ru ol ma dý ðý ný söy le ye bi li rim. A ra ma la rý mýz i nanç la, ü mit le ve bi raz da i nat la de vam e di yor. Kay se ri / a a

12 RÖPORTAJ 12 Y yor. AK Par ti dev rim ci o lan bir hü kü met de ðil. Ben ol sam sý nýr ta ný maz dým. Ki min ip li ði pa za ra çý ký yor sa çýk sýn. Dar be ci lik, as ke rî ve sa yet TC nin her ye rin de var. Bu nun la baþ et mek is ti yor san bu dev le tin her ya ný ný el den ge çir mek ge re ki yor. Mu ha fa za kâr hü kü met dev le ti baþ tan a þa ðý de ðiþ ti re mez. Ya pý yý mu ha fa za e de rek i se de ðiþ tir me þan sýn yok. Sen den ya na bir ge nel kur may a ta mak sý nýr lý bir de ði þik lik tir. So nuç o la rak Ke ma list o lan bu ya pý yý dev ra lýp kul lan mak müm kün de ðil dir. Bu ya pý yý ya ni Ke ma liz mi yý ka cak sýn, ö zün den de mok ra tik bir ya pý ku ra cak sýn. Er ge ne kon dâ vâ sý ný des tek le di ði niz ba riz o la rak or ta da. Þu a lan la ra da gi ril me li de di ði niz nok ta lar var mý? Ze ke ri ya Öz ün Er ge ne kon Dâ vâ sý ndan a lýn ma sý bir çok tar týþ ma yý be ra be rin de ge tir di. Er ge ne kon un ar týk sav sak la dý ðý bi le söy len di. Biz de bu haf ta bu tar týþ ma la rý Ya zar Ro ni Mar gu li es e sor duk. Kemalist yapý deðiþmeden DEMOKRASÝ GELMEZ YAZAR RONÝ MARGULÝES "YAPIYI MUHAFAZA EDEREK DEÐÝÞTÝRME ÞANSIN YOK. SENDEN YANA BÝR GENELKURMAY ATAMAK SINIRLI BÝR DEÐÝÞÝKLÝKTÝR. SONUÇ OLARAK KEMALÝST OLAN BU YAPIYI DEVRALIP KULLANMAK MÜMKÜN DEÐÝLDÝR. BU YAPIYI YANÝ KEMALÝZMÝ YIKACAKSIN, ÖZÜNDEN DEMOKRATÝK BÝR YAPI KURACAKSIN" DEDÝ. Er ge ne kon 4 yýl dýr sü rü yor, a ma Ji tem e do ku nul ma dý, Ge nel kur may baþ kan la rý na do ku nul ma dý, ya ni dev let ya pý sý ný ger çek ten a cý ta cak o lan hiç bir nok ta ya do ku nul ma dý. Hü kü met o ra la ra do kun mak is te mi yor. Ji tem in iþ le di ði ci na yet le rin had di he sa bý yok. Su ça bu laþ mýþ in san lar Ba na do ku nur sa nýz du var yý ký lýr di yor. Hü kü met de du va rý yýk mak is te mi yor. Du va rýn üs tü ne sý va çe ke yim, kok ma sýn, ba na da do kun ma sýn is ti yor. Er ge ne kon Dâ vâ sý bu yüz den sa kat gi di yor. Halk bir yan dan da AK Par ti ye oy ve ri yo rum, do ku na mý yor, CHP ye oy ver sem hiç yap ma ya cak di yor. Kim se hal ka çý kýp Ba na oy ver, ba þa ge le yim, Er ge ne kon dâ vâ sý ne re ye ka dar gi der se o ra ya ka dar gi de ce ðim de mi yor. Ýn san la rý ap tal o la rak dü þü ne rek si ya set yap ma nýn sa lak lýk ol du ðu nu dü þü nü rüm. Ýn san lar a nahat la rýy la o lup bi te ni gö rü yor. A ma ma a le sef oy ver mek dý þýn da bir þey ya pa mý yor. Du va rý sý va mak ye ter li o lur mu ya da Er ge ne kon ken di ni tek rar to par lar mý? Dâ vâ ne ka dar ek sik, gü dük, ya rým ya ma lak da ol sa, or ta ya çok mal ze me çýk tý. Ar týk bi li yo ruz ki dar be ci bir ör güt len me var. Bu ör güt len me nin si vil a yak la rý var. Med ya i çin de ör güt len miþ ler. Kor kunç ci na yet ler iþ le miþ ler. Kim se nin ar týk bun lar dan kuþ ku su yok. O nun i çin, Er ge ne kon un to par lan ma sý bi raz zor, a ma im kân sýz de ðil. Bu halk bir da ha as ke rî dar be ye ko lay ko lay göz yum maz. Son gün ler de i se Ce ma at ler Tür ki ye yi e le ge çi ri yor. Öz gür lük le ri mi ze son ve ri le cek id di a la rý yay gýn ha le ge li yor. Si zin gö rü þü nüz ne dir? Ze ke ri ya Öz ün Er ge ne kon Dâ vâ sýndan a lýn - ma sý bir çok tar týþ ma yý be ra be rin de ge tir di. Er - ge ne kon un ar týk sav sak lan dý ðý bi le söy len di. Biz de bu haf ta bu tar týþ ma la rý Ya zar Ro ni Mar gu li es e sor duk. Mar gu li es il ginç tes bit ler - de bu lun du. Er ge ne kon Dâ vâ sý ný i ti bar sýz laþ - týr ma ya ça lý þan la rýn biz zat Er ge ne kon ol du - ðunu söy le di. Üs te lik Er ge ne kon un Nur cu la rý he def ha li ne ge tir di ði ni de id dia et ti. Mar gu li - es in söz le ri çok tar tý þý la ca ða ben zi yor. Er ge ne kon Dâ vâ sý Sav cý sý Ze ke riy ya Öz ün gö re vin den a lýn ma sý dâ vâ a çý sýn dan ne i fa de e di yor? Doð ru su sav cý lýk dü ze yin de ki de ði þik lik le rin tam o la rak ne an la ma gel di ði ni bi le mi yo rum. A ma ge nel o la rak Er ge ne kon Dâ vâ sýnýn za rar gör dü ðü nü dü þü nü yo rum. Dâ vâ nýn yü rü tül me sin de öy le ha ta lar ya pýl dý ki, Za ten baþ tan be ri bu dâ vâ fa sa fi so dur, Er ge ne kon di ye bir þey yok tur de dirt me ye ça lý þan Er ge ne kon ya pý lan ma sý nýn al da tý cý pro pa gan da sý et ki li ol ma ya baþ la dý. Za ten bu pro pa gan da ya i nan ma ya ha zýr ge niþ bir kit le var; CHP seç me ni, u lu sal cý sol Üs tü ne üs te lik Tür ki ye de dar be le ri meþ rû gö ren si ya sî ya pý ve bir kit le de var. A ma o ya pý dar be le rin meþ rû ol du ðu nu a çýk ça söy le ye mez. Bu nu söy le yen bi ri si ya sî meþ rû i ye ti ni kay be der. Er ge ne kon i yi bir þey di ye me dik le ri i çin de, Er ge ne kon AKP nin uy dur ma sý di yor lar. A ma hal kýn bü yük ço ðun lu ðu Er ge ne kon di ye bir þey ol du ðu nu bal gi bi bi li yor. Ma a le sef dâ vâ sü re cin de ya pý lan ha ta lar Er ge ne kon yok tur de mek ve de dirt mek ü ze re ça lý þan Er ge ne kon u hak lý gös ter me ye baþ la dý. Ha ta lar ne de niy le Er ge ne kon cu lar or ta ya çý kýp Biz baþ tanbe ri söy lü yo ruz. Mü ca de le Er ge ne ko na kar þý de ðil bü tün öz gür lük le ri mi ze kar þý ya pý lý yor di ye bi le cek gü ce gel di. So run bu ra da! Ben ken di he sa bý ma Ah met Þýk la Ne dim Þe ner in suç iþ le yip iþ le me di ði ni bil mi yo rum. On la rý ta ný rým, suç iþ le miþ o la maz lar di ye bir dü þün cem yok. Böy le bir dü þün ce yi yan lýþ bu lu yo rum, a ma is nat e di len suç ki tap yaz mak sa, bu suç o la maz. Þu an Er ge ne kon yok tur di yen ler ben ce hak lý ol ma sa bi le haklý gi bi gö rü nü yor. Çün kü Er ge ne kon sü re cin de ya pý lan ha ta la rýn Türk yar gý sýn dan kay nak lan dý ðý ný ben bi li yo rum, a ma hal kýn gö zün de kan ta rýn to pu zu kaç tý. Ce za e vin de ya tan ga ze te ci ler sa de ce Er ge ne kon dan i çe ri a lý nan lar mý? Ce za ev le rin de dü zi ne ler ce sos ya list ve Kürt ga ze te ci var. Ýl ginç o lan Ah met Þýk ve Ne dim Þe ner i çin yü rü yüþ ya pan lar dan ba zý la rý nýn i çer de ki di ðer ga ze te ci ler i çin öz gür lük is te me me le ri. Ne de ni i se as lýn da ba sýn öz gür lü ðü i çin yü rü mü yor ol ma la rý. Yü rü se ler, bu gün gi bi dün de yü rür ler di. Yýl maz Öz dil han gi ba sýn öz gür lü ðü nü sa vu na cak mýþ; gü le rim! A ma a da ma fýr sat ve ril miþ ol du. Dâ vâ yý yü rü ten le rin yan lýþ la rý yü zün den Öz dil e söy le ye cek bir þe yim kal mý yor. Dâ vâ da ki so run lar Er ge ne kon Dâ vâ sý ndan de ðil yar gý dan kay nak la ný yor di yor su nuz. Bi raz a çar mý sý nýz? Öz, Þýk ve Þe ner i ki tap yaz dý ðý i çin de ðil baþ ka de lil ler ol du ðu i çin gö zal tý na al dýk la rý ný söy le di. An cak bu nun giz li de lil ol du ðu i çin a çýk la na ma ya ca ðý ný be lirt ti. Sa nýk a vu kat la rý nýn i se sa vun ma ya pa bil mek i çin suç la ma la rý bil me si ge re kir. Giz li de lil di ye bir þey o la maz. A ma bu so run Er ge ne kon dan de ðil, Te rör le Mü ca de le Ka nu nu ndan kay nak la ný yor. Bu ka nu nu ha zýr la yan yi ne dev let. Yar gý la ma sü re cin de eks tra ha ta lar ya pý lý yor. Ra di kal Ga ze te si ni ni ye ba sý yor sun? Bir a dam gön de rir is te di ði ni a lýr sýn. Ne den bas kýn tü rü iþ lem ler ya pý lý yor? Çün kü Tür ki ye de on yýl lar dýr â det böy le. Böy le a lý þýl mýþ. A ma bu yüz den dâ vâ kuþ ku lu ha le ge li yor, Er ge ne kon cu la rýn e li ne koz ve ril miþ o lu yor. Sav cý la rýn ki þi sel o la rak art ni yet le dav ran ma dýk la rý ný, Türk yar gý sis te mi nin ge le nek sel o la rak böy le iþ le di ði ni mi söy lü yor su nuz? Ze ke ri ya Öz so nuç ta bir Türk sav cý sý. Bu sis te min i çin de e ði tim gör müþ, ça lýþ mýþ, þe kil len miþ. Bu yar gý sis te mi ni i se Ke ma list ler kur muþ. Er ge ne kon sav cý sý ný ben ne ka dar des tek li yor ol sam da, so nuç ta bu sis te min tarikatlar, cemaatler hep var. Türkiye de cemaatler yeni mi çýktý! Bütün tarih boyunca Üstelik bugünkü gibi yaygýn olan cemaatler hep olmuþ. Nurculuk ortaya yeni çýkmadý, zaten Cumhuriyet döneminden itibaren vardý ve hep kitleseldi. Ancak Nurculuk tartýþmasý Genelkurmay ýn propaganda dairesi tarafýndan getirildi önümüze kondu. sav cý sý. On yýl lar dýr na sýl iþ ya pý yor sa Er ge ne kon da da ay ný þe kil de iþ yap ma ya de vam e di yor. A ma sav cý lar Er gene kon un to par lan mak i çin mü ca de le et ti ði ni, mu az zam bir pro pa gan da a ra cý na sa hip ol du ðu nu u nu tu yor. Er ge ne kon sü re ci çok has sas bir sü reç. A dý bi li nen i ki ga ze te ci yi tu tuk la ma na ge rek yok. E vi ne gi dip ge rek li sor gu yu ya par sýn, dâ vâ ya gül gi bi de vam e der sin. An cak Türk yar gý sis tem de bir sav cý böy le dü þün mez. Bu ne den le de AK Par ti ba sýn öz gür lü ðü ne kar þý mü ca de le e di yor ar gü ma ný ný kul la nan la ra di ye cek bir þe yim kal mý yor. Þu nu ka çýr ma mak ge rek; TMK, Er ge ne kon Dâ vâ sý ol sa da var, ol ma sa da. Pe ki hü kü met bu gi bi yan lýþ lýk la ra kar þý ne gi bi ted bir ler a la bi lir? Hü kü met Yar gý ba ðým sýz dýr. Ya pý lan ha ta la rý ben yap týr mý yo rum di yor. Ma a le sef Tür ki ye de yar gý si ya set dý þý bir ku rum de ðil. Hü kü me tin dâ vâ nýn da ha sað lýk lý yü rü me si i çin al ma sý ge re ken ted bir ler var. Ta mam, yar gý ya ka rýþ mý yor sun, a ma em ni yet se nin ku ru mun. En a zýn dan Er ge ne kon sü re cin de em ni ye tin da ha sað lýk lý ça lýþ ma sý sað la na bi lir. Ga ze te bas mak, ki tap top la mak Em ni yet in yap tý ðý iþ ler. Ö bür ta raf tan Er ge ne kon Dâ vâ sý sý ra sýn da hü kü met ten fark lý a çýk la ma lar ge li yor. Bu so ruþ tur ma yý yü rü ten sav cý la rýn da ka fa sý ný ka rýþ tý rý yor ol ma lý. Hü kü me tin Er ge ne kon ya pý lan ma sýy la uz la þý a ra dý ðý söy le ni yor. Bu müm kün mü? Hü kü met ta biî ki Er ge ne kon un da ðý týl ma sý ný is ti yor. Çün kü Er ge ne kon ba þa rý lý o lur sa be nim gi bi le ri e li nin ter siy le he men hal le de cek, son ra da a sýl he de fi o lan hü kü met le uð ra þa cak. Baþ tanbe ri ya þa dý ðý mýz so run la rýn kö kün de se çil me miþ güç le rin se çil miþ güç le ri de vir me plan la rý var. Bu ra da dev ri le cek o lan güç hü kü met. An cak Er ge ne kon 300 ki þi lik tu tuk la nýp son ve ri le cek bir ör güt de ðil. Med ya nýn i çin de, yar gý nýn i çin de, ü ni ver si te ler de ve en ö nem li si as ke ri ye nin i çin de ör güt len miþ. E ðer bu a lan lar da ki in san la rý tu tuk la yýp yar gý la ma ya baþ lar sa nýz dev le tin ne ka dar ber bat bir þey ol du ðu or ta ya çý kar. Hü kü met bu nu yap mak is te mi yor. Sý nýr lý ol sun is ti yor. Dev le tin mu ha fa za e dil me si ni is ti - Dev le tin ge niþ kit le ler ta ra fýn dan sor gu la na bi lir ha le gel me si nin te mel ne de ni bir yan dan Kürt ha re ke ti, bir yan dan da Müs lü man ce nah. Kürt ha re ke ti in sa nî o lan hak la rý ný öy le bir mü ca de ley le di le ge tir di ki baþ e di le mez ol du. Müs lü man ce nah i se 28 Þu bat la bir lik te dev le ti sor gu la ya bi lir ha le gel di. 28 Þu bat ön ce sin de Müs lü man ce nah dev le ti ken di dev le ti o la rak gö rü yor du. Bu dev let Müs lü man la ra ne ka dar e zi yet e der se et sin çok et miþ tir Müs lü man lar dev le ti dýþ la ma mýþ týr. Hem Kürt ha re ke ti, hem de Müs lü man ce nah ta ra fýn dan dev let sor gu la nýr ha le gel dik ten son ra, dev let sa vun ma ref lek si i çi ne gir di. Bu nu ya par ken de in san la rý fiþ le di, iþ le rin den et ti, fa i li meç hul ve fa i li bes bel li ci na yet ler iþ le di. Bu sa vun ma nýn bir a ya ðý da i de o lo jik o la rak pro pa gan da ü ze rin den yü rü dü. Bu pro pa gan da nýn mal ze me si de ce ma at ler ol du. Ya ni ir ti ca teh li ke si söy le mi nin ye ri ni ce ma at ler al dý. Ce ma at ler mem le ke ti mi zi dev ra lý yor. He pi mi ze ba þör tü sü da ya tý la cak pro pa gan da sý bel li bir a maç la hem Ge nel kur may, hem Er ge ne kon ta ra fýn dan kul la nýl ma ya baþ lan dý. Si zin ba kýþ a çý sý nýz ne? Bu pro pa gan da dan kork tu ðu nuz o lu yor mu? Tür ki ye de ce ma at ler ye ni mi çýk tý! Bü tün ta rih bo yun ca ta ri kat lar, ce ma at ler hep var. Üs te lik bu gün kü gi bi yay gýn o lan ce ma at ler hep ol muþ. Ce ma at ler or ta ya 2002 de çýk ma dý, a ma 2002 de ce ma at ler Er ge ne kon ve Ge nel kur may ta ra fýn dan pro pa gan da mal ze me si ha li ne ge ti ril di. Ben bu yüz den ce ma at ler le il gi li kor ku se nar yo la rý ný hiç ö nem se mi yo rum. Nur cu luk or ta ya ye ni çýk ma dý, za ten Cum hu ri yet dö ne min den i ti ba ren var dý ve hep kit le sel di. An cak Nur cu luk tar týþ ma sý Ge nel kur may ýn pro pa gan da da i re si ta ra fýn dan ge ti ril di ö nü mü ze kon du. Ge nel kur may ýn ö nü me koy du ðu mal ze me yi tar týþ ma yý red de di yo rum! Bun lar i le ri de de mok ra si yi teh dit e de cek di ye bi ri le ri nin de mok ra tik hak la rý ký sýt la na maz. Ce ma at ler ör güt le ni yor sa sen de ör güt len. Her ko þul da ör güt len me, dü þün me hak la rý ný sa vun mak zo run da yým ki ben de ör güt le ne bi le yim. Ce ma at le rin ör güt le nip ya pý la rý na in san ka zan dýr ma sý suç de ðil ki. Keþ ke sos ya list ör gü tü me da ha faz la in san ka zan dý ra bil sem. Ör güt len mek di ðer gö rüþ le rin hak ký ol du ðu gi bi ce ma at le rin de hak ký. De mok ra si den ya na yým, o ne den le ce ma at le r ya sak lan sýn de mek doð ru de ðil. Üs te lik bu dev le te kar þý ce ma a ti de ko ru mak zo run da yým. Sa vun mak zo run da yým. Baþ ka tür lü sü ol maz ki. Ce ma at si vil bir ha re ket!

13 OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe OTOMOBÝLDE bahar kampanyasý Ben zin li fi ya tý na di zel Li ne a kam pan ya sý sü rü yor FÝAT Tür ki ye, kom pakt se dan sý ný fýn da ki mo de li Fi at Li ne a nýn 1.3 lit re 90 HP lik Mul ti jet mo tor lu ver si yo nun da ge çer li o lan sý - ra dý þý kam pan ya sý na Ni san a yýn da da de vam e di yor. Sa tý þa su - nul du ðu gün den bu ya na u lu sal pa zar da 50 bin a de ti aþ kýn sa tý þa u la þan ve yý lýn ilk 3 a yýn da 4200 a det ten faz la sa tý lan Fi at Li ne a i - çin ge çer li o lan Ben zin li Fi ya tý na Di zel Fi at Li ne a kam pan ya - sýy la 1. 4 lit re 77 HP ben zin li ve 1.3 lit re 90 HP di zel mo tor lu Fi at Li ne a ver si yon la rý nýn fi yat la rý bir bir le ri ne e þit le ne rek hem kü çük hem kom pakt se dan müþ te ri le ri ne a van taj su nu lu yor. Sý ný fýn da - ki ö nem li ra kip le ri kar þý sýn da dik kat çe ki ci fi yat/fay da o ran tý sýy la ön pla na çý kan Fi at Li ne a nýn 90 HP lik e ko no mik Mul ti jet mo - tor se çe ne ði kam pan ya kap sa mýn da 29 bin 828 TL den baþ la yan a nah tar tes lim sa týþ fi ya týy la dik kat çe ki yor. Ger çek ba ha rý Ford la ya þa yýn FORD, bi nek ve ya ti ca rî a raç sa hi bi ol mak is te yen le re Ni san a yýn da bi - nek mo del ler de 4 bin 685 TL, ti ca - ri ler de i se 9 bin 815 TL ye va ran in - di rim ler le ger çek ba ha rý ya þa tý yor. Bi nek a raç lar da i se 656 TL den baþ - la yan tak sit müj de si. Ford, ge le nek - sel ö de me pa ket le ri nin bütün a van - taj la rý ný bir a ra ya ge ti ren Ford Op - ti ons i le; a i le o to mo bi li Ye ni C- MAX e ay lýk 656 TL den, Ford Mon de o ya i se ay lýk 735 TL den baþ la yan tak sit ler le sa hip ol ma im - kâ ný su na rak, ba har kam pan ya sýn - dan ya rar la nan la rýn yü zü nü gül dü - rü yor. Ford Fo cus 33 bin 955 TL den baþ la yan pe þin fi yat lar ve 4 bin 685 TL ye va ran in di rim ler le tü ke ti ci ler i çin ca zip bir fýr sat ol ma - yý sür dü rür ken, sý ný fý nýn en çok ter - cih e di len mo de li o lan Ford Fi es ta i se yüz de 7 ye va ran in di rim a van - ta jý ve 29 bin 415 TL den baþ la yan fi yat lar la su nu lu yor. B U R S A F U A R I O to Show da To yo ta rüz gâ rý e se cek TOYOTO, Ni san 2011 ta rih le ri a - ra sýn da dü zen le ne cek 7. Bur sa O to Show da bi nek o to mo bil den a ra zi a - ra cý na se kiz mo de li i le yer a la cak. To yo ta, Bur sa O to Show da Ya ris, Ver so, Pra do, A ven sis, A u ris, Co rol - la, RAV4 ve Pri us mo del le ri ni be ðe - ni le re su na cak. To yo ta yý Bur sa O to Show da To yo ta Pla za Ak ko yun lu ve To yo ta Pla za Çav dar lý tem sil e de cek. Üs tün çev re ci tek no lo ji le ri tü ke ti ci ler le bu luþ tu ran To yo ta, ben zin li ve e lek trik mo to run bi ra ra da kul la nýl dý ðý Pri us, yük sek per for mans ve dü þük ya kýt tü ke ti mi su nan kü çük sý ný fýn en tu tum lu a raç la rýn dan To yo ta Ya ris, dün ya da en çok ter cih e di len o to mo bi li Co rol la, mo dern ta sa rý mý ve pres tij li du ru þuy la A ven sis, a i le le rin ön ce lik li ter ci hi Ver - so ve üs tün sü rüþ kon fo ru i le eþ siz a ra zi per for man sý ný ay ný po ta da e ri ten Land Cru i ser Pra do yu da ser gi le ye cek. Pe u ge ot bütün ye ni lik le riy le Bur sa da BU yýl ye din ci si dü zen le nen Bur sa O - to mo bil, Ti ca rî A raç lar, Mo to sik let, Bi sik let ve Ak se su ar la rý Fu a rý nda Pe u ge ot rüz gâ rý e si yor. Ka pý la rý ný bu gün VIP gü nü i le a çan fu ar, 17 Ni - san 2011 ta ri hi ne ka dar de vam e de - cek. Pe u ge ot, fu a rýn en et ki le yi ci stant la rýn dan bi riy le tam bir göv de gös te ri si ya pý yor. Fu ar da, 600m² bir a lan ü ze ri ne ku ru lan Pe u ge ot ve Pe u ge ot Pro fes si on nel stand la rýn da top lam 14 fark lý mo del ser gi le ni yor. Fu a rýn yýl dý zý o la cak o lan Ye ni Pe u ge ot 508, ta sa rý mý nýn her a þa ma sýn da ve her a lan da ka li - te li, ya lýn ve çar pý cý bir a raç o la rak ta sar lan dý. Bu i maj, ye ni Ne sil e-hdi tek - no lo ji si, pres tij li ve a e ro di na mik bir ta sa rým, üst dü zey ka li te, kon for ve eþ siz sü rüþ key fi un sur la rýy la an lam ka za ný yor. Sek tö re ye ni bir so luk: to ru ya si.com SON yýl lar da in ter ne tin ha ya tý - mýz da ki ye ri tar tý þýl maz. Ýn ter net ga ze te ci li ði i se, in san la rýn ha ber al ma ko nu sun da da ha sýk ter cih et tik le ri bir un sur. O to mo bil sek - tö rün de yer a lan bir çok in ter net si te si za ten mev cut tu O to rü ya sý i le bir lik te sek tö re ye ni bir he ye - can ge li yor. Da ha net, an la þý la bi lir ve ke yif li bir su num. Rü ya la rý ný zý süs le yen o to mo - bil le rin ye ni ad re si slo ga nýy la geç ti ði miz gün ler de ya yýn ha ya tý - na ve sek tö re mer ha ba di yen si te - de bir bi rin den çar pý cý o to mo bil test le ri, o to mo bil dün ya sýn da ya - þa nan son ge liþ me ler, sek tö rün ön de ge len i sim le riy le rö por taj lar, sek tör de a dýn dan söz et ti ren ya - zar kad ro suy la si te, o to mo bil dün ya sý na ha re ket li lik ge ti ri yor. Ay rý ca si te - den Ýs tan bul un yol du rum ha ri ta sý ve Tür ki ye de ki bütün il le rin 5 gün lük ha va tah min ra po ru nu da öð re ne bi lir si niz. Volk swa gen de fýr sat lar bit mi yor VOLKSWAGEN Bi nek A raç ýn en çok be ðe ni len mo del le ri a ra sýn da yer a lan Golf ve Po lo Ni san a yý so nu na ka dar çok ö zel in di rim o ran la rý ve ca zip kre di se çe nek le riy le bir lik te tü - ke ti ci le rin be ðe ni si ne su nu lu yor. Kam pan ya kap sa mýn da Golf'te yüz de 4 e va ran in di rim o ran la rý ve 36 bin 900 TL den (Golf PS Trend li ne) baþ la yan tav si ye e di len a nah - tar tes lim fi ya týy la sa tý þa su nu lur ken, Volk swa gen Po lo i se 27 bin 950 TL den (Po lo PS Trend li ne) baþ la yan fi yat lar la tü ke ti ci ler le bu lu þu yor. Sko da re ko ra doy mu yor SKODA, 2011 yý lý nýn ilk çey re ðin de sa týþ la rý ný bir ön ce ki yý la gö re yüz de 282 o ra nýn da art týr dý. Sko da, Mart a yýn da ger çek leþ tir di ði 806 a det i le bir ön ce ki yý la gö re sa týþ la rý ný yüz de 321 o ra nýn da art tý ra rak re kor kýr dý yý lý na sa týþ re kor la rý i le baþ la - yan Sko da, ilk çey rek sa týþ la rý so - nun da Pa zar pa yý ný yüz de 1.6 ya çý - kar ta rak, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne - mi ne gö re yüz de 0.77 o lan Pa zar pa yý ný yüz de 1.6 ya çý kart tý. Sko da dün ya pa zar la rýn da 2011 yý lý Mart a yýn da ger çek leþ tir di ði 85 bin a det - lik sa týþ i le ye ni bir re kor da ha kýr dý. O cak-mart dö ne min de top lam 217 bin 100 a det lik sa tý þa u la þan Sko - da nýn Pa zar pa yý bir ön ce ki yý la gö - re yüz de 21.4 art tý. Seat ta avantajlar bitmedi SE AT, 2011 yý lý kam pan ya la rý na I bi za ve Le on mo del le riy le de vam e di yor. 27 bin 300TL den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lan Ca zi be Mer ke zi I bi za a i le si SE AT Yet ki li Sa tý cý la rý nda sa hip le ri ni bek li yor. Kam pan ya da Le on mo de li i se 38 bin TL den baþ la - yan kam pan ya lý a nah tar tes lim lis te fi ya týy la sa tý þa su nu lu yor. SE AT ýn ca zi be mer - ke zi mo del a i le si I bi za ya ye ni ek le nen SE AT ýn ba þa rý lý mo del a i le si I bi za ya ye ni ek - le nen 1,2 lt TSI DSG mo tor se çe ne ði, sý ný fýn da fark o luþ tu ru yor. Sko da Ro oms ter al ma nýn tam za ma ný KÜÇÜK MPV sý ný fý nýn en göz de a raç la rý nýn ba þýn da ge len Sko da Ro oms ter ka li te ve tek no lo ji si nin ya nýn da 27 bin 720 TL lik fi ya týy - la ö ne çý ký yor. Ka li te siy le ken di ni is pat la mýþ, fi yat la rýy la fark o - luþ tu ran Sko da lar i çin en ye ni ve en uy gun kre di ler su nan VDF, Ro oms ter i çin de a van taj lar i le do lu kam pan ya su - nu yor. Kam pan ya kap sa mýn da Sko da Ro oms ter i le ta nýþ mak is te yen ler VDF den 48 ay va de i le ay lýk 567 TL den baþ la yan tak sit ler le a raç - la rý na he men ka vu þa bi li yor lar. Ye ni Ford Mon de o dan ye ni se çe nek YENÝLENMÝÞ dýþ ta sa rý mý ve spor tif di na mik ö zel lik le ri i le ön pla na çý kan Ford Mon de o, ye ni 1.6L TDCi mo - tor se çe ne ði i le bu ay ba þýn da sa tý þa su nul du. 115hp lik gü ce sa hip Mon - de o 1.6L TDCi, 60 bin 920 TL den baþ la yan sa týþ fi ya tý i le pa zar da ye ri ni al dý. Mon de o nun ye ni 1.6 TDCÝ se - çe ne ði, Ford Du ras hift 6 i le ri ma nu el þan zý ma na sa hip. Bi le þik or ta la ma ya kýt tü ke ti mi 4.9 lt/100 km o lan ve 129g/km CO2 sa lý mý na sa hip Mon - de o 1.6L TDCi, dü þük ya kýt tü ke ti mi ve eg zoz e mis yon de ðer le ri i le seg - men tin de ön pla na çý ký yor. Bra vo Mul ti A ir Tür ki ye de FÝAT IN kom pakt hatc hback sý ný fýn - da yer a lan ba þa rý lý tem sil ci si Fi at Bra vo nun Yý lýn En Ý yi Ye ni Mo to - ru ö dül lü Mul ti A ir tek no lo ji si ne sa - hip 140 HP lik ben zin li güç ü ni te siy le do na tý lan ver si yon la rý, Tür ki ye de sa - tý þa su nul du. Ni san a yý bo yun ca 40 bin 905 TL den baþ la yan a nah tar tes lim kam pan ya lý sa týþ fi ya týy la dik kat çe ken Fi at Bra vo Mul ti A ir, Dyna mic Plus ve Sports Style a dý ve ri len i ki fark lý do - na ným se çe ne ðiy le ter cih e di le bi li yor. Cit ro ën C5 ü rün ga mý zen gin le þi yor SEGMENTÝNDE re fe rans mo del ler den bi ri o lan ve ö nem li bir sa týþ ba þa rý sý na u la þan Cit ro ën C5 in ü rün ga mý To u rer ver si yo nu nun sa tý þa su nul ma sý i le da ha da zen gin le þi yor. MCP (o - to ma tik leþ ti ril miþ 6 i le ri þan zý man) þan zý man lý e- HDi mic ro-hybri de tek no - lo ji si ne sa hip C5 TO U RER; Tür ki ye de sta ti on wa gon seg men ti ne e ko no mik ve per for mans lý ye ni bir se - çe nek ge ti ri yor. C5 To u rer, 1.6 e-hdi Dyna mi qu e MCP ver si yo nu i le Ni san a yýn da sa tý þa su nul du. Pi rel li den Cin tu ra to P1 DÜNYANIN ön de ge len las tik ü re ti ci le rin den Pi rel - li, yük sek per for mans las - tik le ri nin tek no lo ji si ni kü - çük ve or ta sý nýf a raç la ra u yar la dý. Pi rel li nin kü çük ve or ta sý nýf a raç lar i çin ge liþ tir di ði ye ni ne sil Cin - tu ra to P1, Pi rel li nin Çev re Dos tu ü rün ga mýn da yer a lý yor ve sun muþ ol du ðu üs tün per for man sýn ya ný sý ra çev re ci ö zel lik le riy le de dik kat çe ki yor.

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Y SÜPER LÝG YERLÝ HOCALARA KALDI TÜR KÝ YE SÜ PER LÝ GÝ, AL MAN YA VE FRAN SA LÝG LE RÝY LE BÝR LÝK TE AV RU PA'DA EN AZ YA BAN CI TEK NÝK DÝ REK TÖ RÜN ÇA LIÞ TI ÐI LÝG LER A RA SIN DA YER A LI YOR. TÜR KÝ YE'DE ÜÇ BÜ YÜK LER YER LÝ HO CA LAR TA RA FIN DAN ÇA LIÞ TI RIR KEN, SA DE CE GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ VE KAY SE RÝS POR'DA YA BAN CI TEK NÝK A DAM LAR GÖ REV LE RÝ NÝ SÜRDÜRÜYOR. Fenerbahçeli futbolcular, 3-1 kazandýklarý Eskiþehirspor karþýlaþmasýndan sonra büyük sevinç yaþadý. FO TOÐ RAF: A A Ye di ði miz gol, bi zi ken di mi ze ge tir di Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman SÜ PER Lig, Av ru pa'nýn ön de ge len lig le ri a ra sýn da, Al man ya ve Fran sa i le bir lik te en az sa yý da ya ban cý tek nik a da mýn gö - rev yap tý ðý lig du ru mun da bu lu nu yor. Se zon ba þýn da 4 ya ban cý tek nik a da mýn gö rev al dý ðý Spor To to Sü per Lig'de, Be - þik taþ Tek nik Di rek tö rü Bern Schus ter ve Ga la ta sa ray'ýn Ru men tek nik di rek tö - rü Ge org he Ha gi'nin de ve da et me siy le sa de ce 2 ya ban cý tek nik a dam kal dý. Genç ler bir li ði'nin Al man ça lýþ tý rý cý sý Ralf Zum dick ve Kay se ris por'un Gür cü tek - nik di rek tö rü Þo ta Ar ve lad ze lig de gö rev - le ri ni sür dü ren ya ban cý tek nik a dam lar ol du. Þam pi yon luk ya rý þýn da mü ca de le e den Fe ner bah çe, Trab zons por ve Bur - sas por'un tek nik di rek tör le ri nin yer li ol - du ðu Sü per Lig, U E FA sý ra la ma sýn da üst sý ra da bu lu nan lig ler a ra sýn da Bun des li ga (Al man ya) ve Li gu e 1(Fran sa) i le bir lik te en az ya ban cý tek nik di rek tö rün yer al dý - ðý or ga ni zas yon o la rak dik kat çe ki yor. FRAN SA VE AL MAN YA BÝZÝM GÝBÝ Sü per Lig i le bir lik te Av ru pa'da en az ya ban cý tek nik di rek tö rün gö rev al dý ðý lig ler a ra sýn da yer a lan Fran sa Li gu e 1'de de 20 ta kým dan sa de ce 2'sin de ya ban cý tek nik a dam gö rev a lý yor. Mil li fut bol cu - lar Ha san Kab ze (PSG) ve Mev lüt Er - dinç'in (Mont pel li er) de for ma giy di ði lig de, Ar les-a vig non'u Bos na Her sek li Fa ruk Had zi be gic, Lens'ý i se Ru men tek - nik a dam La dis la u Bö lö ni ça lýþ tý rý yor. Al - man ya 1. Fut bol Li gi'nde (Bun des li ga) i se Ba yern Mü nih ve Bo rus si a Mönc heng - lad bach dý þýn da ki bü tün ta kým lar kad ro - la rý ný yer li tek nik di rek tör le re tes lim et - miþ du rum da. Li gin en kök lü ku lüp le ri a - ra sýn da yer a lan Ba yern Mü nih'de Hol - lan da lý tec rü be li ça lýþ tý rý cý Lo u is van Ga al gö rev a lýr ken, Bo rus si a Mönc heng lad - bach'da i se Ýs viç re li Lu ci en Fav re, tek nik di rek tör lük kol tu ðun da yer a lý yor. Trabzonspor Teknik Direktörü Þenol Güneþ Beþiktaþ Teknik Direktörü Tayfur Havutçu Bursa Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünler ADA, YABANCI HOCA CENNETÝ DÜN YA NIN en çok iz le nen lig le ri a ra sýn da yer a lan Ýn gil te re Pre mi er Lig, de ðer len dir me ye a - lý nan Av ru pa lig le rin de ta kým la rýn en çok ya - ban cý tek nik di rek tö re yer ver di ði lig ol ma ö zel - li ði ne sa hip. 20 ta ký mýn mü ca de le et ti ði lig de þu an da 7 fark lý ül ke den 14 ya ban cý tek nik di - rek tör gö rev ya pý yor. Lig de, Ar se nal (Ar se ne Wen ger-fran sa), Ful ham (Mark Hug hes-gal - ler), As ton Vil la (Ge rard Ho ul li er-fran sa), Bol - ton Wan de rers (O wen Coy le-ýs koç ya), Li ver po - ol (Kenny Dalg lish-ýs koç ya), Sto ke City (Tony Pu lis-gal ler), West Ham U ni ted (Av ra ham Grant-Ýs ra il), Bir ming ham City (A lex McLe ish- Ýs koç ya), Chel se a (Car lo An ce lot ti-ý tal ya), Manc hes ter City (Ro ber to Man ci ni-ý tal ya), Wi - gan Ath le tic (Ro ber to Mar ti nez-ýs pan ya), Black burn Ro vers (Ste ve Ke an-ýs koç ya), Manc - hes ter U ni ted (A lex Fer gu son-ýs koç ya) ve Wol - ver hamp ton Won de rers (Mick McCarthy-Ýr - lan da) ta kým la rý tek nik di rek tör ter cih le ri ni ya - ban cý i sim ler den ya na kul lan dý. RUSYA DA 9 YABANCI VAR RUS YA Pre mi er Li gi, Ýn gil te re'nin ar dýn dan en çok ya ban cý tek nik a da mýn ça lýþ tý ðý lig o - la rak 2. sý ra da yer al dý. 8 fark lý ül ke den 9 ya - ban cý is min ça lýþ tý ðý lig de, kad ro la rý ný ya ban - cý tek nik a dam la ra ''e ma net'' e den ta kým lar i se þöy le: Ze nit Pe ters burg: Lu ci a no Spal let - ti (Ý tal ya), Ru bin Ka zan: Kur ban Ber di yev (Türk me nis tan), Di na mo Mos ko va: Mi od rag Bo zo viç (Ka ra dað), Ku ban Kras no dar: Dan Pet res cu (Ro man ya), FK Kras no dar: Sla vol - jub Mus lin (Fran sa), Te rek Groz ni: Ru ud Gul - lit (Hol lan da), FK Ros tov: O leg Pro ta sov (Uk - ray na), Vol ga Nizh niy Nov go rod: O ma ri Tet - rad ze (Gür cis tan), Tom Tomsk: Va le ri Ne - pomn yash chiy (Türk me nis tan). SPOR To to Sü per Li gin 28. haf ta sýn da Es ki þe hirs por u dep las man da 3-1 mað lûp e den Fe ner bah çe de Tek - nik Di rek tör Ay kut Ko ca - man, Es ki þe hirs por un ö - zel lik le ken di sa ha sýn da son dö nem de en ba þa rý lý ta kým - lar dan bi ri si ol du ðu nu be lir - te rek, kar þý la rýn da di ri ve or - ga ni ze bir Es ki þe hirs por gör dük le ri ni kay det ti. Es ki - þe hirs por un is tek li ha li nin ma ça dam ga sý ný vur du ðu nu i fa de e den Ko ca man, þöy le ko nuþ tu: Es ki þe hirs por, çok gü zel, or ga ni ze bir gol at tý. Doð ru su nu söy le mek ge re kir se ye di ði miz gol bi zi ken di mi ze ge tir di. O yu na bi raz da ha kon trol lü baþ la - mýþ týk. Ye di ði miz go lün ar - dýn dan he men go lü bul ma - mýz tek rar ma ça da ha cid di ve is tek li bað lan ma mý za ne den ol du. Ar ka sýn dan i - kin ci go lü bul duk. Ýlk ya rý - da ö ne geç me yi ba þar dýk. Ý - kin ci ya rý da te mel dü þün - ce miz bir ta ra fýy la o yu nu tut mak bir ta ra fýy la da far - ký ar týr mak ol du. Ma çýn i - kin ci ya rý sýn da kon tra a - tak lar la po zis yon bul ma ya ça lýþ týk. Ba tu han ýn di rek - ten dö nen to pu, maç ta ki þans la rý mýz dan bir ta ne si ol du. Se yir a çý sýn dan gü zel bir kar þý laþ ma ol du. Bi zim i çin e sas o lan 3 pu an al - mak. Ka lan 6 ma çý ka zan - mak en bü yük a ma cý mýz. U ma rým ba þa rý rýz. Ko ca man, son haf ta lar da ta kým da fark lý o yun cu la rýn gö rev al ma sý nýn so rul ma sý ü ze ri ne de O yun cu se çi mi - mi zi et ki le yen þey ler var. Haf ta i çi ya pý lan an tren - man lar, fut bol cu la rýn form gra fik le ri... Bun lar bir ne vi gös ter ge o la bi li yor. Bu nun la be ra ber ya ban cý o yun cu ký - sýt la ma sý... Va ro lan yö net - me lik ler, o yun cu plan la rý - mýz da za man za man sý kýn tý çek me miz de ö ne çý kan et - ken ler den bi ri o lu yor de di. ESKÝÞEHÝR, AVRUPA HEDEFÝNDEN SAPMIYOR ES KÝ ÞE HÝRS POR Tek nik Di rek tö rü Bü - lent Uy gun i se, Es ki þe hirs por gi bi ka zan - ma ya a lýþ mýþ bir ta ký mýn mað lup ol ma sý - nýn ger çek ten çok ü zü cü ol du ðu söy le di. Uy gun, Fe ner bah çe ma çý ný ka zan mak is - te dik le ri ni be lir te rek, ma çý ka za nýp Av ru - pa ku pa la rý na git me yo lu na bir a dým da - ha yak laþ ma yý plan la dýk la rý ný kay det ti. Es ki þe hirs por un er ken bir gol bul du ðu nu i fa de e den Uy gun, þöy le ko nuþ tu: At tý - ðý mýz go lün ar dýn dan i ki gol ye dik. Gol le - rin ar dýn dan de mo ra li ze ol duk. Dev re a ra - sýn da o yun cu lar da de ði þik lik ler yap týk. Ma çý çe vir mek i çi ni e li miz den ge le ni yap - týk. Es ki þe hirs por gi bi ka zan ma ya a lýþ mýþ bir ta ký mýn mað lûp ol ma sý ger çek ten çok ü zü cü. Mað lu bi yet te ki bü tün so rum lu luk be nim. Ö nü müz de ki haf ta ya pa ca ðý mýz An tal yas por ma çý ný ka za nýp ta raf ta rý mýz - dan ö zür di le ye ce ðiz. Es ki þe hirs por lu fut bol cu Ba tu han Ka ra de niz de Fe ner - bah çe ma çý ný kay bet tik le ri i çin üz gün ol - duk la rý ný be lir te rek, ge le cek haf ta ki maç - la rý ka za nýp Av ru pa ku pa la rý yo lun da i ler - le mek is te dik le ri ni bil dir di. Hafta içindeki kupa mücadelesinde Gaziantepspor'u farklý maðlûp eden siyah-beyazlýlarda moraller yerinde. FO TOÐ RAF: A A Be þik taþ, Ka sým pa þa ö nün de 28. HAF TA NIN ka pa nýþ ma çýn da Be þik taþ, Ka sým pa þa ya ko nuk o - lu yor. Ge çen haf ta dep las man da Si vass por a kay be den si yah-be - yaz lý lar 3 pu a ný he def li yor. Ý ki ta kým, bu gün ya pa cak la rý maç la bir lik te, lig ta ri hin de 18. kez kar - þý kar þý ya ge le cek. Ge ri de ka lan 17 maç ta si yah-be yaz lý la rýn bü - yük üs tün lü ðü gö ze çar pý yor. Ge ri de ka lan 17 lig ma çýn dan 12 si ni Be þik taþ ka za nýr ken, 5 maç be ra be re so nuç lan dý, Ka - sým pa þa he nüz ga li bi yet el de e - de me di. Be þik taþ ýn lig maç la rýn - da ki top lam 34 go lü ne, Ka sým - pa þa 9 gol le ce vap ve re bil di. Se - zo nun Ýlk ya rý sýn da ya pý lan maç 1-1 ta mam lan dý. Sa at 20:00 de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý ha kem Hü se yin Gö çek yö ne te cek. Ma lez ya GP si ni Vet tel ka zan dý FOR MU LA 1 Dün ya Þam - pi yo na sý nda se zo nun i - kin ci ya rý þý o lan Ma lez ya Grand Prix si ni, ge çen se - zo nun þam pi yo nu, Red Bull un Al man pi lo tu Se - bas ti an Vet tel ka zan dý. Ma lez ya nýn Se pang þeh - rin de 5 bin 543 met re u - zun lu ðun da ki Se pang Pis ti nde 56 tur ü ze rin den ko þu lan ya rýþ ta, Vet tel ilk sý ra da yer al dý. Al man pi - lot, se zo nun ilk ya rý þý o lan A vus tral ya Grand Prix si - nin de ga li bi ol muþ tu. Ya - rýþ ta i kin ci li ði McLa ren in Ýn gi liz pi lo tu Jen son But - ton el de e der ken, ya rý þýn ü çün cü sü i se Lo tus Re na - ult nun Al man pi lo tu Nick He id feld ol du. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Bul ga ris tan da ki Türk ler in dra mý Ya yýn Ta ri hi: 11 Ni san 2011 Prog ram A dý: To le - rans (Bel ge sel) Ya yýn Sa a ti: Te ra vih na maz la rý ný ben ço cuk tum ha týr lý yo - rum giz li giz li ký lý yor lar dý bir e vin bod rum ka týn da Yö net men li ði ni Se mih Din dar ýn yap tý ðý To le rans bel ge se li, Bul ga ris tan da ya þa yan Türk le rin, to ta li ter re ji min uy gu la dý ðý bas - ký lar yü zün den Tür ki ye ye göç et mek zo - run da ka lýþ la rý ný ve Bul ga ris tan ýn uy gu la - dý ðý Et nik To le rans Mo de li ni dün den bu gü ne ir de le yen ta rihi bir sor gu la ma ni te - li ðin de bir eser... Ses dal ga sýy la mi yom kýr ma a me li ya tý Tür ki ye de ÝS TAN BUL DA baþ la yan Ji ne ko lo jik En dos ko - pi Kon gre si nde ko nu þan Türk Ji ne ko lo jik En dos ko pi Der ne ði Ge nel Sek re te ri Prof. Dr. Fa tih Þen dað, Tür ki ye de se zer yan dý þýn da kan ser te da vi si de da hil bütün ji ne ko lo jik a - me li yat la rýn la pa ros ko pik yön tem le ya pý la bil - di ði ni söy le di. Prof. Dr. Þen dað, Ba sit bir yu - mur ta lýk kis ti yü zün den has ta la rýn kar ný nýn a çýl ma sý dev ri ka pa ný yor de di. Türk Ji ne ko - lo jik En dos ko pi Der ne ði nin ev sa hip li ðin de dü zen le nen 5. U lus la ra ra sý A AGL Mi ni mal Ýn va ziv Ji ne ko lo ji Kon gre si 7-9 Ni san 2011 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul Swis so tel de ger - çek leþ ti. Tür ki ye de ilk kez ger çek leþ ti ri len kon gre nin a çý lý þý do la yý sýy la Av ru pa ve A me - ri ka Ji ne ko lo jik En dos ko pi Der ne ði Baþ kan la - rý da Ýs tan bul a gel di ler. Haber Merkezi Kim se siz ço cuk lar ar týk kom þu muz SOS YAL Hiz met ler Ge nel Mü dür Yar dým cý - sý Nur dan Tor na cý, Kim se siz ço cuk la rý mýz Ço cuk Ev le riy le top lum sal ha yat la bü tün - leþ me si a maç la na rak, a part man da i re le rin de top lum la bir a ra da hayatý ný sür dü rü yor. Bu muh taç ço cuk la rý mýz ar týk si zin kom þu la rý - nýz dan bi ri. de di. Yu va Kur ma ve A i le yi Ko ru ma Der ne ði (YU VA-KUR) ta ra fýn dan dü zen le nen Se bep ve So nuç la rýy la Bo þan ma Ol gu su U lu sal A i le Sem poz yu mu nda ko nu - þan Sos yal Hiz met ler Ge nel Mü dür Yar - dým cý sý Nur dan Tor na cý, a i le ku ru mu nun so run la rý ný ye rel de tes pit e de rek, bu na yö - ne lik ça lýþ ma lar yap týk la rý ný söy le di. A i le nin bü tün lü ðü nün ko run ma sý i çin çe þit li pro je - le re im za at týk la rý ný vur gu la yan Tor na cý, Sev gi ve ço cuk ev le ri, a i le ye dö nüþ pro je si, ö zür lü ev de ba kým hiz met le rin de çok ö - nem li ge liþ me ler ya þan dý. A i le ye dö nüþ pro - je si kap sa mýn da 2005 yý lýn dan be ri 7 bin 444 ço cu ðu muz a i le si nin ya ný na dön dü. 26 bin 667 ço cu ðu muz i se hiç ko run ma al tý na a lýn - ma dan a i le ve ya kýn la rý nýn ya nýn da ba kým la - rý des tek len di. Çün kü ço cuk la rý mý za her tür lü im ka ný sun ma mý za rað men, a i le yok - sun lu ðu nu ya þa ma la rý ha lin de çok ö nem li trav ma lar ya þa ný yor. Sos yal hiz met ön ce li ði - miz, a i le de ço cu ða yö ne lik her han gi bir is - tis mar yok sa, e ko no mi den kay nak la ný yor sa des tek o la ca ðýz ve ço cuk lar da a i le si nin ya nýn da bü yü ye cek de di. A da na / ci han Has ta lýk la rýn yüz de 75 i yan lýþ bes len mey le il gi li BESLENME UZMANI SERGÜL HACIBEBEKOÐLU: HASTALIKLARIN YÜZDE 75'ÝNÝN SEBEBÝ ARASINDA YANLIÞ BESLENMENÝN ÖNEMLÝ BÝR PAYI VAR. BES LEN ME Uz ma ný Ser gül Ha cý be be - koð lu, Has ta lýk la rýn yüz de 75 nin sebep - le ri a ra sýn da yan lýþ bes len me nin gel di ði ni be lir te rek, Nü fu sun yüz de 50 sin den faz la sý nýn ki lo prob le mi var. Son 20 yýl i - çe ri sin de di ya bet ve kar di yo vas kü ler ra - hat sýz lýk lar hýz la ar tý yor de di. Ser gül Ha cý be be koð lu, bes len me a lýþ - kan lý ðýy la il gi li de ðer len dir me ler de bu lun - du. A lý nan gý da la rýn be sin ka li te si nin ve muhtevasýnýn gün geç tik çe a zal dý ðý ný dik - kat çe ken Ha cý be be koð lu, Gý da a la nýn da - ZA RAR LI yi ye cek le rin tü ke ti mi nin art ma sý nýn bir çok has ta lý ðýn se be bi ol du ðu nu di le ge ti ren Ha cý be be koð lu, þu bil gi le ri ver di: Fast fo od, kon - ser ve gý da lar, a ya küs tü hýz lý a týþ týr ma lar, fi zik sel ak ti vi te le rin a zal ma sý, stres den ge siz bes len me - nin baþ lý ca se bep le rin den dir. Hâl bu ki vü cu du - mu zun ih ti ya cý o lan la rý sý ra lar sak: Vi ta min ler, e - ser e le ment ler, mi na re ler, kar bon hid rat lar, lif ler, ki skan dal ni te li ðin de ki o - lum suz luk la rýn yan lýþ bes - len me þe kil le ri nin ge liþ me - si ne sebep ol du ðu nu kay de - den Ha cý be be koð lu, geç miþ - te gý da la ra u la þa bil me nin zor ol du ðu nu an cak gý da ka li te si - nin da ha yük sek ol du ðu nu vur - gu la dý. Ha cý be be koð lu, ko ru yu cu kat ký mad de le ri nin, bö cek i lâç la rý nýn, ta rým i laç la rý nýn ve hor mon la rýn gý da ka - li te si ni dü þür dü ðü nü söy le di. Fastfood ve dengesiz beslenme BÖB REK ta þý böb rek le rin i çe ri sin de çe þit li mad de le rin kris ta li zas yo nu (taþ laþ ma sý) so nu cu o lu þan mad de - ler dir. Ü ro lo ji Uz ma ný Op. Dr. Ka - dir Ö nem, sý cak ha va la rýn yak laþ - ma sý sebebiy le yaz ay la rýn da sý cak lý - ðýn yük sek ol ma sý so nu - cu vü cut ta ki su yun ter - le me yo luy la da ha çok dý þa rý a týl ma sý nýn id ra rýn a zal ma sý na, bu nun da böb rek te taþ o luþ ma sý na ze min ha zýr la dý ðý ko nu - sun da u ya rý yor. Dr. Ö nem, sý cak ha va sý - nýn ö zel lik le yaz dö nem le - rin de böb rek ta þý has ta la rý i çin risk o - luþ tur du ðu gi bi, ye ni has ta la ra da ze - min ha zýr la dý ðý ný be lirt ti. Ö nem, Sý- cak ha va da ter le me i le su kay be dil me - si, id ra rý a zal ta rak böb rek ta þý o luþ ma - sý na yol a çý yor. Or ta yaþ ü ze rin de ki er - kek ler de i se risk da ha faz la o lu yor de - di. Dr. Ö nem þöy le de vam et ti: Yaz ay la rýn da, ris ki a zal ta bil mek i çin gü - nün bü yük bö lü mü nü ka pa lý or tam - lar da ge çi ren ler gün de 2 lit re, gü - doy ma mýþ yað lar, pro te in ler, a mi no a sit ler, en - zim ler, bit ki ler ve su. A ca ba bü tün bun la rýn ne ka da rý ný vü cu du mu za a la bi li yo ruz? Bir de gün i - çin de vü cu du mu za al dýk la rý mý za ba ka lým: Yað - lar, þe ker, tuz, al kol, i laç lar, su ni güb re, bö cek i - laç la rý, hor mon lar, ka fe in, gý da kat ký mad de le ri. Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün (DSÖ) a raþ týr ma la rý - na gö re dün ya da ki ö lüm le rin yüz de 70 i kan ser, Sý cak ha va böb rek ta þý se be bi Op. Dr. Kadir Önem neþ li or tam lar da bu lu nan lar i se 3-4 lit re den faz la su iç me li. Ö zel lik le, nem o ra ný ol duk ça yük sek o lan kent ler de böb rek ta þý has ta la rý da ha dik kat li ol ma lý. Ay rý ca, li mon su yu - nun ba zý taþ la rýn o lu þu mu na en gel ol du ðu da bi lim sel a raþ týr - ma lar la is pat lan mýþ týr. Dok tor ö ne ri si i le gün lük sý vý ih ti ya cý nýn bir kýs mý nýn li mo na ta o la rak a lýn ma sý ya rar lý dýr. Dr. Ö nem, böb re ðin i - çin de ki taþ la rýn sar sýn tý lý bir yol cu luk ve ya a þý rý bir ak ti vi te son ra sý a ni den bu - lun du ðu yer den ha re ket le nip böb - rek i le me sa ne a ra sýn da ki id rar yo - lu na düþ me siy le þid det li san cý la rýn baþ la ya bil di ði ni, að rý nýn sýr týn yan ta ra fý ve böb rek ü ze rin de o la bi le ce - ði gi bi ka sýk la ra doð ru da ya yý la bil - di ði ni be lirt ti. Dr. Önem, ge ce çok sýk id ra ra kalk ma nýn, bu lan tý, kus - ma ve id ra rýn ha fif kan lý ol ma sý nýn böb rek ta þý be lir ti si o la bi le ce ði ne de dik ka ti çe kti. Haber Merkezi felç ve kalp has ta lýk la rýn dan kay nak lan dý ðý ný ve bu ö lüm le rin yüz de 50 si nin te me lin de yan lýþ bes len me yat tý ðý ný ö ne sü ren Ha cý be be koð lu, Ya þam i çin ge rek li o lan be sin le rin ek sik li ðin den, o be zi te, kar di yo vas kü ler ra hat sýz lýk lar, di ya bet, sü rek li hal siz lik, mi de ra hat sýz lýk la rý, os te o po roz, er ken yaþ lan ma, ba ðýr sak ra hat sýz lýk la rý, baþ að - rý sý, mig ren gi bi da ha sa ya bi le ce ði miz bir çok has - DOWN sen dro mu bir has ta lýk de ðil dir di yen fiz yo te ra pist Sev gi Düz gün Al tun E lif çe a dý ný ver di ði þi ir ve ma ka le ki ta - bý ný Down Sen drom lu ço cuk la ra a da dý. Ken di si de bir an ne o lan fiz yo te ra pist Sev gi Düz gün Al tun; E lim den ge le ni yap ma lý, tüm be ce ri le ri mi kul lan ma lý - yým di ye rek bu ö zel ço cuk lar i çin sa de - ce yaz mak la kal ma dý. Bir lik te ça lýþ tý ðý ö zel mü zik gru bu eþ li ðin de þi ir le ri ni ses len di ren, söy le þi ler dü zen le yen; pa - nel le re, fes ti val le re, te le viz yon prog - ram la rý na ka tý lan Al tun; bütün Tür ki - ye yi do laþ mak ve ev le re ha pis o lan bu ö zel ço cuk la rýn dün ya la rý i le bi zim dün - ya mý zý bir nok ta da bir leþ tir mek is te di. ta lýk la ra ma ruz ka la bi li riz u ya rý sýn da bu lun du. Eþ ya la rý ný za, a ra ba ný za, e vi ni ze na sýl dü - zen li ba kým ya pý yor sa nýz vü cu du nu za da ay ný has sa si ye ti gös ter mek zo run da sý nýz di yen Ha cý be be koð lu, Vü cu du muz ken di ni ye ni ler a ma vü cu du nu za i yi ba kar sa nýz vü cu du nuz bu ye ni len me ye te ne ði ni kay bet me ye bi lir i - fa de le ri ni kul lan dý. Ga zi an tep / ci han Down sen dro mu has ta lýk de ðil dir Fiz yo te ra pist Sev gi Düz - gün Al tun E lif çe a dý ný ver di ði þi ir ve ma ka le ki - ta bý ný Down Sen drom lu ço cuk la ra a da dý. BE LE DÝ YE LER EN BÜ YÜK DES TEK ÇÝ MÝZ O LA CAK Al tun, Ý nan cým, ka rar lý lý ðým ye rin de... Bir sü rü pro je fik rim var. Ne dü þün mek ten, ne ko nuþ mak tan, ne de ça ba la mak tan çe ki ni - rim, yo ru lu rum. A ma ma a le sef her þey ba - zen ge li yor bir nok ta da mad di ya ta bað la ný - yor. Down sen drom lu bu ö zel ço cuk la rý ve on la rýn ö zel a i le le ri ni ta ný ya bil mek, ta ný ta bil - mek, ev le ri i le çev ri li o kü çük dün ya la rýn dan so kak la ra, bah çe le re, on lar i çin ö zel ha zýr la - nan o kul la ra u laþ ma la rý ný sað la mak i çin; sos yal so rum lu luk pro je le ri ne des tek ve ren be le di ye ler ve te le viz yon lar la ça lýþ ma lar ya - pa ca ðýz di ye ko nuþ tu. Haber Merkezi 0-6 ay be bek ba ký mý BÝZÝM A i le Der gi si Ni san sa yý sýn da be bek ba ký mýn - da yar dým cý o la cak i lâ ve - siy le an ne le rin ya nýn da. An ne ve an ne a day la rý nýn i þi ne ya ra ya cak pra tik fi - kir le rin yer al dý ðý bro þür - le, be bek ba ký mý ke yif li bir eð len ce ye dö nü þe cek. Be - be ðin doð du ðu an dan i ti - ba ren ge li þim saf ha la rý ný tek tek e le a la rak, so ruce vap þek lin de ha zýr la nan i lâ ve de ne ler yok ki! Ýlk gün le rin de be be ðin ev de ba ký mýn dan, alt de ðiþ tir - me ye, gö bek ba ký mýn - dan, týr nak ke si mi ne, ko - lik að la ma sýn dan ye ni do - ðan sün ne ti ne ka dar bütün bil gi ler i ti nay la ha - zýr lan dý. An ne le rin ka bu - su ha li ne ge len gaz prob - lem le rin den, tut ma ya ký - ya ma dý ðý nýz be be ði ni zin has sas do ku nuþ lar is te yi þi ve an ne sü tü nün bi lin - me si ge re ken ö ne mi gi bi ko nu la ra da de ði niliyor. Nesibe Boz / Ýstanbul SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y ÇOCUÐU TV YE ALIÞTIRAN AÝLESÝ 0-2 YAÞ ARASI ÇOCUKLARA HÝÇ TELEVÝZYON SEYRETTÝRÝLMEMELÝ. 'Reklâmlar sýrasýnda iyi yemek yiyor' diye tv izlettirmek doðru deðil. YE ÞÝ LAY Sa lih li Tem sil ci li ði, öð - ren ci ve ve li le re yö ne lik, O kul Ev de Baþ lar i sim li bir se mi ner dü zen le di. Be le di ye ti yat ro sa lo - nun da ki se mi ne ri ve ren PDR uz - ma ný Dr. Fa tih Kal kýnç, ba þa rý da - ki püf nok ta sý nýn a lýþ kan lýk lar ol - du ðu nu söy le di. Si ga ra, te le viz - yon, cep te le fo nu ve bil gi sa ya rýn öð ren ci ler ve ve li ler ü ze rin de ki o lum suz et ki le ri ni ve li ler le bir lik - te yap tý ðý de ne me ler le an la tan Kal kýnç, bun la rýn öð ren ci le rin ders ça lýþ ma sý ný o lum suz et ki di - ði ni vur gu la dý. Bir öð ren ci, 4 sa at ders ça lýþ týk - tan son ra 1 sa at te le viz yon sey - ret se e me ði nin ço ðu nun bo þa gi - de ce ði ni söy le yen Dr. Kal kýnç, Öð ren di ði nin en az dört te ü çü - nü u nu tur. Bu yüz den ö zel lik le o kul la rýn a çýl dý ðý dö nem ler de ço - cuk lar te le viz yon dan u zak kal - ma lý dýr. Ço cuk la rý te le viz yon ba - ðým lý sý ya pan i se a i le le ri dir. Ö zel - lik le 0-2 yaþ a ra sýn da ço cu ða hiç te le viz yon sey ret ti ril me me li dir. Rek lâm lar sý ra sýn da i yi ye mek yi - yor di ye sey ret me ye a lýþ tý rý yo ruz, son ra da þi kâ yet e di yo ruz de di. Cep te le fo nun za rar la rý na da de - ði nen Kal kýnç, A ra ba kul la nýr - ken ko nu þu lan te le fo nun, ki þi ü - ze rin de 80 pro mil al ko le e þit et - ki si var dýr þek lin de ko nuþ tu. Ye þi lay Der ne ði Sa lih li Tem sil - ci si Ýl yas Ak ça i se þun la rý kay det ti: Bir ta kým çe te ler ve ya sa dý þý ör - güt le rin genç le ri mi zi ze hir le di ði, yok et me ye ça lýþ tý ðý bir dö nem de biz on la rý za rar lý a lýþ kan lýk lar dan ko ru ma ya, ha ya ta bað la ma ya ve ge le ce ði mi ze sa hip çýk ma ya ça lý þý - yo ruz. Hal ký mý zýn yo ðun il gi gös - ter di ði bu gi bi se mi ner le ri mi zi ve fark lý et kin lik le ri mi zi ka sa ba la ra, köy le re ka dar yay ma yý a maç lý yo - ruz. Ýl gi si ni ve des te ði ni e sir ge me - yen her ke se te þek kür e de rim de - di. Manisa / cihan Antalya'nýn ünlü Side Limaný ile Aspendos Antik Tiyatrosu da havadan görüntülendi. FOTOÐRAF: AA Gökyüzünden Antalya A NA DO LU A jan sý (A A) mu ha bir le ri, An tal ya nýn ta ri hi, tu ris tik ve ta biî gü zel lik le ri ni gök yü zün den gö rün tü le di. A A fo to mu ha bi ri O kan Ö zer i le ka - me ra man Be kir Bek taþ, An tal ya ve il çe le ri nin muh te þem gö rün tü le ri ni kuþ ba ký þý keþ fet ti. Ý ki gün sü ren çe kim ler sý ra sýn da, An tal ya ya öz gü fa - lez ler, þeh rin sim ge si ha li ne ge len Yiv li Mi na re, ta - ri hi Ka le i çi ve Yat Li ma ný, dün ya ca ün lü Kon ya al tý Pla jý ve çe þit li böl ge ler de yer a lan ko nak la ma te sis - le ri ob jek tif le re yan sý dý. Si de, Sel ge, Pa ta ra, Per ge, Sil yon, Fa se lis, O lim pos, Myra, Ter mes sos An tik Kent le ri, Ke ko va, Dü den ve Ma nav gat þe lâ le le ri i le Ye þil Kan yon, Oy ma pý nar Ba ra jý, Üç A da lar, Sý çan A da sý, An tik As pen dos Ti yat ro su, A pol lon Ta pý - na ðý, TÜ BÝ TAK Göz lem E vi, Mar dan Sta dý, An - tal ya Ha va li ma ný nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu bir - çok ta ri hî, tu ris tik, ta biî gü zel lik ve mi ma rî ya pý, fo toð raf la n dý ve vi de o i le kay de dil di. Antalya / aa Diþ sað lý ðýn da kor ku tu cu ra kam lar ÇO CUK LA RA diþ fýr ça la ma a lýþ kan lý ðý ka - zan dý rýl ma sý i çin ha re ke te ge çen Sað lýk Ba kan lý ðý, 0-12 yaþ a ra lý ðýn da ki her 100 ço cuk tan 84 ün de en az bir çü rük diþ ol - du ðu na dik kat çek ti. Sað lýk Ba kan lý ðýn ca baþ la tý lan ça lýþ ma çer çe ve sin de An tal ya Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü ne bað lý A ðýz ve Diþ Sað lý ðý Þu be Mü dür lü ðü ta ra fýn dan Ke - pez ve Dö þe me al tý il çe le rin de ki 16 il köð - re tim o ku lun da e ði tim gö ren bi rin ci sý nýf öð ren ci le ri ne diþ fýr ça sý i le yü zey sel flor uy gu la ma sý ya pýl dý. Ký rýk ka le Ü ni ver si te - si Diþ He kim li ði Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Türk sel Dül ger gil, Sað lýk Ba - kan lý ðý ve ri le ri ne gö re 0-12 yaþ a ra lý ðýn da en faz la gö rü len has ta lý ðýn diþ çü rü ðü ol du ðu nu be lir te rek, Her 100 ço cuk tan 84 ün de en az bir çü rük diþ var de di. Ya pý lan a raþ týr ma lar da 12 ya þý na gi ren ço cuk la rýn bü yük bir bö lü mün de en az i - ki çü rük diþ tesbit e dil di ði ni i fa de e den Dül ger gil, Bu ço cuk lar ha ya ta 2-0 ye nik baþ lý yor i fa de le ri ni kul lan dý. Fýr ça la ma a lýþ kan lý ðý nýn 6 ya þý na ge lin ce ye ka dar e - di nil me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Dül ger - gil, 6 yaþ gru bun da ki ço cuk lar da diþ fýr - ça la ma o ra ný nýn yüz de ler de ol du - ðu nu bil dir di. Ço cuk luk dö ne min de a lý - na cak tedbir ler le diþ te ö mür bo yu ko ru - ma sað la na bil di ði ne i þa ret e den Dül ger - gil, A ma ne ya zýk ki ço cuk la rý mýz çü - rük ten gol yi ye rek ha ya ta baþ lý yor. 20 li yaþ lar da en az 2-3 diþ ka yýp ha le ge li yor di ye ko nuþ tu. Av ru pa da ço cuk la ra fýr ça - la ma a lýþ kan lý ðý ka zan dýr mak i çin ya pý lan fýr ça ve jel uy gu la ma sý nýn 1950 li yýl lar da baþ la dý ðý na dik ka ti çe ken Dül ger gil, Tür - ki ye de bu e ði ti min ye ni baþ la dý ðý ný bil - dir di. Ço cuk la ra diþ fýr ça la ma a lýþ kan lý ðý - ný ka zan dýr ma ko nu sun da an ne le re bü - yük gö rev düþ tü ðü nü vur gu la yan Dül - ger gil, hem an ne e ði ti mi ni sað la mak hem de süt diþ te çü rük ol ma sýn di ye flor lu ver nik ve diþ o je si uy gu la ma sý ný baþ lat - týk la rý ný an lat tý. Antalya / aa Ri ze de yi ne il ginç bir ev Ri ze nin Gü ney su il çe sin de yer den yak la þýk 10 met re yük sek lik te çe lik ha lat lar la ka ya la ra bað la na rak ya pý lan ev, gö - ren le ri þa þýr tý yor. Ýl çe nin Gür gen Kö yün de ki e vin sa hi bi Bi lal A ta soy (80), yak la þýk 8 yýl ön ce a ra zi sin de ki bü yük bir ka ya küt le si ni o ya rak, 6 met re ka re bü yük lü ðün de bir o tur ma ye ri in þa et ti ði ni, e vi sað lam laþ týr mak i çin de çe lik ha - lat lar la du va ra bað la dý ðý ný be lirt ti. A ta soy, ye ter siz gel me ye baþ la ma sý nýn ar dýn dan e vi bü yüt me ye ka rar ver di ði ni di le ge ti re rek, O tur ma bö lü mü ne üç o da da ha ek le me yi dü þün düm. Üç o da nýn ha va da ka lan yak la þýk u zun lu ðu 15 met re yi bu lu yor du. E vin gü ven li ði i çin ka ya nýn 30 fark lý ye ri ne de lik a ça rak de mir çu buk yer leþ tir dim. Yak la þýk 400 met re lik çe lik ha lat la e vi gü ven li bir þe kil de ka ya la ra bað la dým. Çe lik ha lat la rý, es ne me me le ri i çin ger gin leþ tir dim. Üç o da yý yap tý ðým da yer den 10 met re yük sek lik te, 15 met re u zun lu ðun da bu ev or ta ya çýk tý de di. Rize / aa Ça nak ka le ru hu i çin 250 bin gül fi da ný SÝ DE LÝ tu rizm ci, Ça nak ka le þe hit le ri a dý na 5 yýl i çin de 250 bin gül fi da ný dik me yi he def li yor. Si de Se li mi ye Gar den Mo tel in sa hi bi Meh met Çe lik ten, 18 Mart Ça nak ka le Þe hit le ri ni An - ma Haf ta sý fa a li yet le ri çer - çe ve sin de bu se ne 5 bin a - det gül fi da ný di ki mi yap tý - ðý ný be lirt ti. Ça nak ka le þe - hit le ri a dý na gül fi da ný dik - mek is te yen çev re gö nül lü - le ri ne üc ret siz fi dan te mi ni yap tý ðý ný be lir ten Çe lik ten, gül di ki miy le gü nü müz de Ça nak ka le ru hu nu ye ni den ye þert mek is te di ði ni kay - det ti. Çe lik ten, Ül ke miz de ya þa yan her ke sin Ça nak - ka le þe hit le ri ne ve fa bor cu var. 250 bin kah ra man Meh met çik genç li ði nin ba - ha rýn da bu ül ke i çin þe hit düþ tü. Biz ler i çin þe hit dü - þen a ta la rý mýz i çin ne yap - sak az dýr. Ül ke mi zin mil lî bir lik ve be ra ber li ði i le Ça - nak ka le ru hu nu ye ni den gü nü müz de ha yat bul ma sý i çin 5 yýl i çin de 250 bin gül dik me yi he def li yo rum di ye ko nuþ tu. Antalya / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı