Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM"

Transkript

1 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE GÖLBAfiI Hac muratl daki kültür merkezi hizmete aç ld Gölbafl Belediyesi nin Her Mahalleye Kültür Merkezi Projesi kapsam nda yap m tamamlanan Hac muratl Kültür Merkezi hizmete aç ld. Aç l fl töreninde konuflan Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl n n marka de erini artt rmak için vatandafllarla el ele beraber birçok ifl yapt k, yapmaya da devam ediyoruz dedi. HABER 2. SAYFADA Mahalle sakinlerinden Yaflar a destek ziyareti Güzelyaka Mahallesi sakinleri ve Ayfle Tokur lkö retim Okulu aile birli i Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Mahalle sakinleri, yaklaflan yerel seçimler sonras Yaflar tekrar baflkan olarak görmek istediklerini ifade etti. HABER 2. SAYFADA Mamak a 19 bin m2 lik dev park yap l yor 16 DA Çankaya da temizlik seferberli i sürüyor 16 DA Ankaragücü akflam yeme inde bulufltu 13 TE Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar SELAHADD N EYYUB HER ÇARfiAMBA GÜNÜ 16. SAYFADA Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM Kentsel dönüflüm çal flmalar n aral ks z sürdüren Alt nda Belediyesi, kaçak yap lara göz açt rm yor. Hiçbir sorunun yaflanmad y k mlarda talepler, vatandafllardan geliyor. ALTINDA H A B E R 26 partinin oy pusulas ndaki yerleri kurayla belirlendi 30 Mart ta yap lacak olan ve 52 milyon kiflinin oy kullanaca Mahalli dareler Seçimleri nde partilerin oy pusulas nda nerede yer alaca kura çekimi ile tespit edildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli dareler Seçimleri ne kat - lacak partilerin oy pusulas ndaki yerlerini belirledi. YSK merkezinde yap lan kura çekiminde Adalet ve Kalk nma Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 24, Cumhuriyet Halk Partisi 26. s rada, Bar fl ve Demokrasi Partisi 20. s rada yer alacak. Kura çekimi öncesi seçim hakk nda bilgi veren YSK Baflkan Sadi Güven, Türkiye de seçmen say s n n 52 milyon 721 bin 589 kifli oldu u bilgisini verdi. Güven, sand k kurulu say s n n 194 bin 701 ve sand k say s n n ise yaklafl k 400 bin civar nda oldu unu söyledi. (CHA) Pursaklar da yeralt çöp konteyn r art yor B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz PURSAKLAR T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ GÜNCEL Türkiye nin ilk belediye internet radyosunda her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program nda Pursaklar Belediyesi Bas n Müflaviri Adem Yavuz Irgato lu nun canl yay n konu- u olan Pursaklar Belediyesi Temizlik flleri Müdürü U ur Mercan, ilçedeki temizlik hizmetlerini anlatt. HABER 3. SAYFADA Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve ekibi, göreve geldi i günden itibaren Alt nda da 30 binden fazla gecekondu y karak, kent esteti ine zarar veren harabe yap lar ortadan kald rmak için mücadelesini kararl l kla sürdürüyor. 20 GECEKONDU YIKILDI Alt nda da y k m n adresi bu sefer Çal flkanlar Mahallesi oldu. Çal flkanlar Mahallesi nde daha önce 250 gecekondu y - kan Alt nda Belediyesi, bu bölgede çal flmalar n h zland rd. Vatandafllardan gelen ihbarlar de erlendiren Alt nda Belediyesi, yine mahalle sakinleriyle iflbirli i yaparak, uyuflturucu madde kullananlar n u rak yeri olan, at l durumdaki 20 gecekonduyu y kt. KAVGA GÜRÜLTÜ YOK Gecekondu sakinleriyle kurdu u sa duyulu iliflkilerle ve kavgas z gürültüsüz y - k m gerçeklefltirmesiyle vatandafllarla iyi iliflkiler kuran Alt nda Belediyesi, y - k mlar esnas nda ald önlemlerle de halk sa l na verdi i önemi bir kez daha gözler önüne serdi. MÜS AD Ankara Bolat a rlad MÜS AD (Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i) 3.Dönem Baflkan Ömer Bolat, Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen kahvalt program n n konu u oldu. HABER 4. SAYFADA Baflkan Gökçek i 2 bin kifli ziyaret etti Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, yaklafl k 2 bin kifliyi ayn gün heyetler halinde ayr ayr makam nda a rlad. 13 TE GÜNCEL Gölbafl nda 1427 iflletmeye ruhsat verildi Gölbafl nda 2009 ile 2013 y llar n kapsayan befl y ll k süre zarf nda Gölbafl Belediyesi nin teflvik ve destekleri sayesinde toplam 1427 iflyeri aç ld. 4 TE Abdullah Cengiz Bugün 3 te Süleyman Göksu 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Bugün 4 te Yalç n çyer Bugün 13 te

2 ANKARA - D ivan Baflkanl n Hüseyin Ar n yapt genel kurulda üyelerin büyük ço unlu unun kat l m yla yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu, 2013 y l bilanço ve gelir-gider raporlar okunarak ibra edildi. Ard ndan, gündemin bir di er maddesi tafl nmaz mallar sat n almak, mevcut tafl nmaz mallar satmak veya herhangi bir hakla k s tlamak amac yla yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesi oylanarak kabul edildi. Anonim flirketlere ortak olmak, anonim flirketlerde dernek tüzel kiflili inin temsili amac yla temsilci veya temsilciler atanmas hususlar nda yönetim kuruluna yetki verilmesi ile ilgili gündemin 10. Maddesi müzakere edilerek kabul edildi. Son olarak yeni dönem tahmini bütçe okunarak kabul edildi. Seçimden önce dilek ve temenniler bölümünde bir konuflma yapan Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi- /2 Ankaragücü Baflkan Yi iner, güven tazeledi MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Ola anüstü Genel Kurul Toplant s yap ld. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tando an Tesisleri Kapal Spor Salonu nda yap lan ola anüstü genel kurulda mevcut Baflkan Mehmet Yi ineryeniden baflkanl a seçildi. iner, ola anüstü genel kurula kat lan üyelere Ankaragücü ne sahip ç kt klar için teflekkür etti. Ankaragücü nün önünü açmak için ola anüstü genel kurulu gerçeklefltirdiklerini ifade eden Baflkan Yi iner, Amac m z Ankaragücü nü kurtarmak. Göreve geldi imiz günden bugüne buldu umuz kaynak 15 milyon TL yi aflt. Bu kulüp yürüyecek, devam edecek. Yurtd fl nda tek tek yapt m z görüflmelerle FIFA nezdindeki davalar yeni sözleflmeler yaparak geri çektirdik, borcu düflürdük. Bizim yerli futbolcularla ilgili federasyona müracaat edilen borçlar n da yapm fl oldu umuz çal flmalar neticesinde büyük ço unlu unu ödedik. dedi. Anonim flirketin gereklili inin ihtiyaçtan kaynakland n anlatan Baflkan Yi iner, Hiçbir geliri olmayan kulübün borçlar n n ödenebilmesi için anonim flirketi kurmak bir zorunluluktur. Borçlaryüzünden DDAA gelirlerinden istifade edemiyoruz. Anonim flirketi kuraca z, yeni bir mali yap lanma ile yolumuza devam edece iz.de erlendirmesinde bulundu. Ankaragücü nü itibarl hale getirmek Mahalle sakinlerinden Yaflar a destek ziyaret için ellerinden gelen her fleyi yapt klar - n belirten Baflkan Yi iner, flöyle devam etti: Futbolda flampiyonlu a oynayan, ligde tak mlar n korkulu rüyas, çok gol atan bir tak m haline geldik. Futbol d - fl ndaki di er branfllarda da yar fl r hale geldik. Ankaragücü nde bugün her fley çok güzel gidiyor. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu yetkilileriyle gerçeklefltirdi imiz görüflmeler neticesinde olumlu yan tlar ald k. Hem MKE Kurumu hem de Büyükflehir Belediyesi Ankaragücü ne destek olacaklar. fiampiyonluk yolunda ekonomisi düzgün bir flekilde yolumuza devam edece iz. Biz taraftar yla, yöneticisiyle, futbolcusuyla ve üyeleriyle bir bütünüz. 104 y ll k tarihi bir ç nar olan flehrimizin tak m Ankaragücü nü yaflataca z. Biz tüm olumsuzluklara ra men mücadelemize devam edece iz. nflallah bu sezon çok çal flarak flehrimize flampiyonlu u getirece iz. Konuflmalar n ard ndan tek listeyle yap lan seçimde 451 geçerli oyun tamam n alan mevcut Baflkan Mehmet Yi- inerve ekibi güven tazeleyerek bir kez G üzelyaka Mahallesi sakinleri ve Ayfle Tokur lkö retim Okulu aile birli i Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yaklaflan yerel seçimler sonras Yaflar tekrar baflkan olarak görmek istediklerini ifade eden mahalle sakinleri, Siz Yenimahalle nin bafl nda oldu unuz sürece hiçbir fleyden endiflemiz ve korkumuz yok diye konufltu. Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Esat Aras eflli inde Yaflar ziyarete gelen vatandafllar, belediyenin çal flmalar ndan memnun olduklar n dile getirdi. Yaflar sevdiklerini ve her zaman yan nda olduklar n belirten konuklar, Yenimahalle Belediyesi nin çal flmalar n be eniyoruz ve takdir ediyoruz. fiimdiye kadar Yenimahalle ye katt n z tüm anlaml çal flmalar n z için teflekkür ederiz yerel seçimlerinden sonra da sizi tekrar ilçemizin bafl nda görmek istiyoruz. Biz sizin her zaman yan n zda olaca z diyerek desteklerini dile getirdiler. Yenimahalle nin Türkiye de koflulan en gözde ilçelerden biri oldu unu belirten Yaflar,Benim görevim Yenimahalle halk na lay k yla hizmet vermektir. 5 y ld r Yenimahalle de çal flmalar m z gerçeklefltiriyoruz ve gelecek nesillere kal c eserler b rakma amac nday z. Umar m bir dönem daha göreve gelmek nasip olur. Tüm Yenimahalle halk için hay rl s n diliyorum dedi. daha göreve geldi. Seçimlerin ard ndan birlik ve beraberlik vurgusu bir konuflma yapan Mehmet Yi iner, yeniden seçilmekten duydu u memnuniyeti dile getirerek, kendisine duyulan güvene teflekkür etti. Yi iner, Bugün bizim aç m zdan çok önemli bir gündü. Ankaragücü nün önünü açacak çok önemli bir olay n alt na hep beraber imzam z att k. nflallah Allah utand rmaz. Ankaragücü olarak yaflad - m z çok zorlu sürecin üçte ikilik bölümünü sizlerin sayesinde aflt k. Önümüz aç k. Bundan sonra yapaca m z ifl, birlik ve beraberli imizi pekifltirerek, özellikle tek hedefimizin Ankaragücü nün gelece i oldu unu ve bunun için yap lmas gerekenleri yapt m z tüm Ankaragücü camias na anlatmam z, paylaflmam z gerçe idir. Bundan sonra yap lmas gereken, spor kulübümüze sahip ç k p öncelikle sportif baflar lar elde etmemiz gereklili idir. Bunu gerçeklefltirdi imiz zaman emin olun her türlü destek de gelecektir. Bu iflin anahtar birlik ve beraberliktir. O da flükürler olsun bizde mevcuttur. Yöneticisinden futbolcusuna ve taraftar na kadar kenetlenmifl durumday z. Güzel günler yak n. Vermifl oldu unuz destekten dolay hepinize teflekkür ediyor, sayg ve sevgiyle selaml yorum. diye konufltu. Mehmet Yi inerbaflkanl ndaki MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu nun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Metin Akyüz, Ercan Soydafl, Nuri Muhammet Yaman, Gürkan Büyükkaral, Önder Akdo an, Bülent fiükrü Tanyeri, fiaban U ur Deveci, Hakan Bilgin, Fatih Mert, Tamer Açar, Ertan fiahin, Hasan Bilgili, Muhammer K l ç, smail Atasoy, Osman Gazi Kandafl, Zekerya Murat, Abdullah Kocao lu ve Deniz Çiçek. Hac muratl ya kültür merkezi BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR RUM 27 Rebi-ül Evvel 15 Kanun-i Sani msak :05 26 Günefl :06 54 Ö le :12 08 YARIN kindi :14 45 Akflam :17 11 Yats :18 32 G ölbafl Belediyesi nin Her Mahalleye Kültür Merkezi Projesi kapsam nda yap m tamamlanan Hac muratl Kültür Merkezi hizmete aç ld. Aç l fl töreninde konuflan Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl n n marka de erini artt rmak için vatandafllarla el ele beraber birçok ifl yapt k, yapmaya da devam ediyoruz dedi. Ya mur alt nda hizmete aç lan kültür merkezinin aç l fl na MHP Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, MHP lçe Baflkan Mahmut Aksoy, MHP MYK üyesi Selçuk Coflkun, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kurulufllar n n yöneticileri, Hac muratl Muhtar Fuat Talat ve vatandafllar kat ld. Aç l fl töreninde konuflma yapan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, flunlar söyledi: Hizmet yetkisini bize verdi iniz 2009 dan itibaren Gölbafl l hemflehrilerimiz için mesai gözetmeksizin gece gündüz çal flt k. Gölbafl m z n marka de erini artt rmak için sizlerle beraber birçok ifl yapt k. Hizmetlerimizi verirken Gölbafl m z bir ad m daha ileri götürmek için çabalad k. Gölbafl m z için yap lan her iflin alt nda sizin de eme iniz var. Çok flükür asfalts z yol, kald r ms z cadde b rakmad k. Gölbafl m z, çal flmalar m z neticesinde modern bir ilçe haline geldi. Gölbafl nda oldu u gibi Hac muratl da da özverili bir çal flma içinde olduklar n söyleyen Baflkan Odabafl, daha sonra flunlar söyledi: Bize yol aç n dediniz açt k; yollar m z asfaltlad k. Mezarl klar m z temizleyip, tapular yeniledik. mam evinden köy kona na kadar her fleyi yapt k. Allah n izniyle flimdi de kültür merkezimizi aç yoruz. Kültür merkezimizin aç lmas yla birlikte dü ünlerimizi, e lencelerimizi, cenaze törenlerimizi ve di er tüm sosyal faaliyetlerimizi bu merkezde yapabilece iz. Gelenek ve göreneklerimizin yaflat ld, güzel an lar m za flahitlik eden bir yer olmas dile i ile kültür merkezimiz, baflta Hac muratl olmak üzere tüm Gölbafl m za ve Ankara m za hay rl olsun. Baflkan Odabafl n n konuflmas n n ard ndan dualar eflli inde muhtar odas, mutfa, gelin odas, 150 metrekarelik bir salonu bulunan toplam 275 metrekarelik kullan m alan na sahip tek katl kültür merkezinin aç l fl kurdelesi kesildi. Kesilen kurdelenin ard ndan kültür merkezinde kat l mc lara yemek ikram edildi.

3 Yaflar, fientepe esnaf yla bulufltu limat verdi.gün geçtikçe modernleflen fientepe ye ilginin ç gibi büyüdü ünü ifade eden vatandafllar. Bu- Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, fientepe esnaf ile bir araya geldi. Halk n yo un ilgisiyle karfl laflan Yaflar, fientepe de bulunan dükflar a teflekkür etti. Bat kent e, Yenimahalle ye yapt kgüne kadar gerçeklefltirdi i hizmetlerden dolay Yakânlar ziyaret etti. lar hizmetin ayn s n fientepe ye de yapt klar n ifade U rad her dükkânda s cak diyaloglar kuran Yaflar, samimiyetiyle de vatandafllardan tam not ald. anlatt. Sa l k Oca ve YEN MEK kurslar ndan da eden Yaflar, hayalindeki Yenimahalle yi vatandafllara fientepe de k sa bir süre sonra hizmete aç lacak olan oldukça memnun olan fientepe sakinleri, Yaflar a tam televizyon tepesi projesi hakk nda esnafa bilgi veren destek verdi. Yaflar, fientepe gezisine mahalle k raathanelerinde çay molas verdi. Vatandaflla birlikte çay - Yaflar, gelen talepleri de dinleyerek belediye yetkililerine vatandafllar n isteklerini yerine getirmeleri için ta- n içen Yaflar bol bol da hat ra foto raf çektirdi. ANKARA /3 Yenimahalle de adalet ve demokrasi etkinlikleri E tkinlikte Türk bas n n n korkusuz kalemi U ur Mumcu ölümünün 21 inci y ldönümünde bir panelle an ld. Programa Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP 23 üncü dönem Ankara Milletvekili Gazeteci Yazar Uluç Gürkan, CHP 23 üncü dönem stanbul Milletvekili Gazeteci Yazar Ahmet Tan ve Yenimahalleliler kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar; 24 Ocak 1993 tarihi demokrasi tarihimiz aç s ndan kara bir gün. Düflüncenin öldürülebilece ine, yok edilebilece ine inanan karanl k güçlerin bir düflünce insan n, demokrasi ve ba ms zl k afl, Kemalist ve yurtsever bir ayd n m z ortadan kald rmak için hain planlar n devreye soktuklar bir gün dedi. Yaflar Bu ülkenin tam ba ms z ve demokratik bir ülke olmas nda cesurca mücadele eden ve bu u urda hayatlar n kaybeden Mumcu ve tüm demokrasi flehitlerimizin içimizde b rakt boflluk ve özlem hiç dinmeyecek. Ancak bize b rakt klar emaneti ve inanc ileriye götürmek bizlerin sorumlulu undad r. Onlar n yolunda yürümeye devam edece iz. Y lg nl k yok mücadele var diye konufltu. Düzenlenen panelde Mumcu nun yak n arkadafllar Uluç Gürkan ve Ahmet Tan Mumcu yu anlatt. Tan U ur un gücü kaleminden ve hukuk bilgisinden geliyordu. O çok insaniydi. Duygu adam yd. Fikirlerini bütün duygusuyla ortaya koyard. Çocuklar çok severdi ve h rs z politikac lar taraf ndan çocuklar m z n gelecekleri çal n yor düflüncesiyle yazard. Gazetecilik ve siyaset birbirini tamamlayan iki faaliyettir. Bana göre meslek de- ildir. Siyaseti meslek olarak yapmak isteyenler sonunda siyasetten ayr lmamak için yüce divanl k duruma düflüyorlar, ayakkab kutular na para doldurulmas na vesile oluyorlar, çocuklar n n yarg - lanmalar na çanak tutacak kadar haks zl a hukuksuzlu a gidiyorlar. Siyaseti böyle anl yorlar. Bu nedenle siyaseti meslek olarak de il de topluma borcunu ödemek üzere yap lmas gereken bir faaliyet olarak görüyorum dedi. Uluç Gürkan ise Mumcu suz geçen 21 y lda ne de iflti dedi. Bugün gündemimizdeki konular Türkiye nin en tepe noktalar na ç km fl yolsuzluklar. Ortal a doluflmufl rüflvet alan rüflvet verenler, tarikatlar n, çetelerin devlet içine yuvaland yarg ve polis üzerinde iktidar savafl verdi i bir Türkiye. Sevgili U ur 21 y l önce öldürülmeden gazetecilik yaflam nda hep bunlarla u raflt. Mumcu nun izini sürdü ü konular bugün hala gündemimizde. Hiçbir fley de iflmemifl. O yaflasayd kahrolurdu ancak y lmazd, yenilmezdi mücadelesine devam ederdi. Y lmad y k lmad içinde kara listelere ölümü için ad yaz lm flt diye konufltu. Yenimahalle Belediyesi taraf ndan Adalet ve Demokrasi Haftas kapsam nda Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Panelin ard ndan 16 Nisan 1986 da ilk gösterimi yap lan, Barry Collins in yazd Enver Özen in çevirdi i ve Zafer Diper in yönetmenli ini ve oyunculu unu yapt Yarg adl tiyatro oyunu Yenimahalleliler için sahnelendi. kinci Dünya Savafl nda, bir hücreye yiyeceksiz-susuz ve ç r lç plak b rak lan, tutsak yedi Sovyet askerin yaflam savafl n anlatan oyunda, on birinci günde kura çekerek, di er yoldafllar n n yaflayabilmeleri ad na içlerinden birini yeme yarg s, kurtar ld klar altm fl nc günde geriye sa kalan yaln zca iki kifli, bilincini yitirmifl Binbafl Rubin ve Yüzbafl Vukhov, Vukhov un bafllar ndan geçenleri askeri heyete rapor etmesi ve hakk nda verilecek yarg y beklemesini anlat yordu. zleyicilerin ayakta alk fllad oyunun ard ndan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Diper e çiçekle teflekkür etti. Pursaklar da yeralt çöp konteyn r art yor P ursaklar Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü yeralt çöp konteyn r uygulamas n yayg nlaflt r yor.türkiye nin ilk belediye internet radyosunda her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program nda Pursaklar Belediyesi Bas n Müflaviri Adem Yavuz Irgato lu nun canl yay n konu u olan Pursaklar Belediyesi Temizlik flleri Müdürü U ur Mercan, ilçedeki temizlik hizmetlerini anlatt. Mercan, yeni uygulamaya konan çöp konteyn r say s n n ise 36 ya ç kt n aç klad. Temizlik Medeniyettir düsturu ile yola ç kt klar n belirten U ur Mercan, Yer alt çöp konteyn r n Ankara da uygulamaya koyan ikinci belediyeyiz. fiu an 36 noktaya bu konteyn rlar yerlefltirdik. Her 70 haneye bir tane olmak üzere yerler tespit ettik. Bunlar n say s n 111 e ç karaca z. dedi. 114 iflçi ile Pursaklar da hizmet veren Temizlik flleri Müdürlü ü hayata geçirdi i projelerle takdir toplad. Her gün tüm cadde, sokak, kamu kurum ve kurulufllar ile pazar yerlerinde yo un mesai harcayan müdürlük personeli, günlük 2 ton su ile kilometrelerce alanda temizlik yap yor. Günlük 100 ila 120 ton çöp toplan yor. Yeni projeler haz rlad klar n belirten Mercan, 2014 y l içerisinde at k ya larla ilgili çal flmalara bafllayacaklar n aç klad. YOLLARDAYIM E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Allah (celle celaluhu) k smet ederse yar y l tatilini spanya daki o lum ile gelenimin yan nda geçirece im. Bu arada Rabbimin inayeti ile baflka ülkelere de seyahat etme program m olacak. Hay rl s n, hayat m z ve ölümümüzü borçlu oldu umuz Rabbi Kerimden diliyoruz. Bugün ( ) cumartesi günü. Ankara da k fl olmas - na ra men bahar havas gibi güneflli ve l k bir günle ayr l yoruz. Mevsim k fl oldu u gibi ülke gündemi ve onun baflflehri de, k rk y l önceki kömürlü ve bo ucu havadad r: ftiralar, suçlamalar, ithamlar, karalamalar, taan etmeler, düflmanca sözler, hakaretler, afla lamalar, sad r lar Devlet adaml na yak flmayan ancak politik a za tam da uygun gelen söylemler Çete, hain, ifl birlikçi, indekiler, alçaklar, karanl k odaklar, haflhafliler say n sayabildi iniz kadar afla lay c ve hakaret edici sözler Kime tüm bunlar? Ömrünün büyük bir bölümünü secdede geçiren bir gönül insan na ve onu sevenlere Eee! Söylemeye devam edin Hiç de yad rgam yoruz. Sadece üzülüyoruz ve de kahroluyoruz. Aman Allah m! Nas l bir Müslüman bir baflka kardefli hakk nda böyle konuflur? Zaten ben de iflte buna hayret ediyorum ya Eskiden olsayd, oh be, on befl gün buralardan uzak olaca- m ve söylenip dillendirilenlerden kalbim daidar olmayacak! derdik. Fakat ne çare dünya bir köy haline geldi. Elinizdeki telefona an nda dünyan n öbür ucundaki haber geliyor. ster istemez olaylar ve ülkenizi takip ediyorsunuz. Bir yönden çok güzel oldu bir yönden de kalbiniz, gelen nahofl haberlerle a lay p s zl yor steseniz bir önceki günden( ) bafllay m. Altm fl - na ayak dayam fl amcao lumun geçirdi i kalp krizi için kald - r ld Keçiören Araflt rma Hastahanesi ne, oradan da sevk edildi i Numune Hastahanesi ne gittik Bir hastay ve ölümü görünce sa l n ve hayat n ne büyük nimet oldu unu görürüz de yeterince tedbirimizi almay z. Hayata bir dikifl ipli i kadar bile ba l de iliz. Her an duran kalbin görevini bitirmesi, Rabbi Rahimin mele ini gönderip davetiye ç karmas ile buyurun mezara ve hesap vermeye denecek ve ölümün so uk ve istenmeyen yüzüyle karfl laflaca z. stenmeyen dedim de Allah(celle celaluhu) istenmeyen ölümle karfl laflt rmas n. Neden mi? Çünkü inanan bir gönül için ölüm gerçek sevgiliye ulaflma an d r. Dünyan n kirinden, pas ndan, çekiflmesinden, iftira ve bo uflmas nda halas olma an d r. O halde neden korkulu olsun ki? Tahminim birçok temiz gönlün flu günlerde inanm fl ve biri birine on y ld r s rt s rta vererek destek olmufl iki kesimin hakaret ve suçlamalar n görünce flöyle söylemektedir: Allah m ne olur! Bu kavgada haks z tarafta olmaktansa bir an önce can m al da huzuruna haks zl k yapan taraf olarak gelmeyeyim. Herkes kendini hakl görebilir. Ki öyledir de Yegâne s na m z olan Mevla n n kap s na dayan yor, haks zlarla ve haks z cephede olanlarla bizi haflreylememesini diliyor ve dileniyoruz. On y l aflk nd r sa l kta ulafl lan baflar ve neticeyi hep alk fllad m. Geçmifl yaz lar m okuyan okurlar bunu bilirler. Bu akflam da öyle oldu. Kalpten ve böbreklerden rahats z olan amcao lumu ilgili hastane an nda de erlendirerek bir baflka hastaneye sevk etti. ki hastanede de somurtkan ve a r ifl yapan personelin yerini ilgili ve candan personellerin ald n görüyorsunuz. Bunlar alk fllan r Ancak Rabbin ihsan olarak görülmeli, kimse kendinden bilmemeli Yo un bak ma al nmam zla ilgilenmeler seri flekilde devam etti. K sa zamanda tüm müdahaleler tamamlan p hastam za sahip ç k ld. Teflekkürler Keçiören Araflt rma ve Numune Hastahanesi yetkililerine Keflke gecenin o geç saatinde iki hastanenin de acilini görseniz. Bir ara yan mdaki amcao lum dayanamay p, Ne bu hal? Sanki Ankara hepsi burada Ankara n n hepsi orada olmazsa da bu sözleri söyletecek kadar yo unluk vard Buna ra men ifller so ukkanl l kla ve sükûnetle yürüyordu flte bunun için hastane yetkililerine bir teflekkür borcumuzun oldu unu düflündüm. Tabi ki öncelikle iflleyifli bu hale getiren eski sa l k bakan Say n Recep Akda a Sabah saat sekizde Esenbo a Havaalan nda olduk. Yo un bir trafik oldu u her yerde belliydi. Tabi ki bunda yar y l tatilinin büyük oranda etkisi vard. Çünkü okullar tatile girmifl, imkân olanlar dost ve akraba ziyaretlerine, s la-i rahim kavuflmalar na kofluyordu. Bizimki de öyle bir fley Yedi-sekiz aydan beri göremedi imiz yavrular m z görüp hasret giderme flans Gerçi dünya bizim çocukluk y llar m z gibi de il. Cep telefonu ile an nda, hem görüntülü hem de sesli ba lant n z kurabiliyorsunuz. Ancak, yüz yüze canl temas, kucaklaflma, kaynaflma, ayn sofrada oturup yemek yeme, beraberce ç k p dolaflma ve temiz bir atmosferde birlikte olma ayr ve farkl bir özlemdir Bizi oralara kadar götüren duygu iflte bu kavuflma arzusudur. Günümüzün bir baflka güzelli i ve nimeti de uçak yolculuklar d r. Önce Tekirda -Çerkezköy deki torunlar m zla buluflacak, iki gün sonra da stanbul Yeflilköy Havaalan ndan spanya Madrit e uçaca z. Esenbo a dan Çorlu Havaalan na gidiflimiz k sa oldu. Ankara da güneflli bir k fl gününe karfl l k Çorlu ya indi imizde yüzümüzü so uk bir hava, ya murlu bir atmosfer karfl lad. Dudaklar mdan, Allah m flu serin ve rahmet dolu atmosferi tüm ülkemizin bölgelerine ihsan et duas döküldü. Rabbim! Bu serin ve iç temizleyici tabii havay tüm insanlar n gönlüne ihsan et de, memleketimizde huzursuzluk ç karmak isteyen namertler ellerini ovuflturup dursunlar. Öyle ki planlar alt-üst olsun. Ey vah! Bu sefer de netice alamad k serzeniflinde ve ümitsizli inde bulunsunlar. Her fleyin güzel ve hofl gitti i bir ortamdan hakaretlerin, sald r lar n, suçlamalar n, kardeflin kardefli vurmaya çal flt bir zaman diliminin görülmesi her ehli vicdan yaralamaktad r. Her vicdan sahibi flunu soruyor: Nereye kadar? Allah(celle cealuhu) k smet ederse Pazartesi( ) günü Yeflilköy de uçarken ve sonras nda seyahatimi ve bu yolculukta tedai eden(ça r flt ran) duygular m sizlerle paylaflmaya devam edece im. Dilerim! Ülkeme döndü ümde sular durulmufl, Müslüman n Müslüman la u raflt r lmak istendi i planlar ortaya serilmifl olsun. Fakat akflamki( ) haberleri dinleyince, Ali Bulaç Beyin Dolmabahçe Saray sonras nda dedi i gibi diyeyim: Aç kça toplant dan ferahlayarak ayr lmad m, içimi s - k nt bast.(zaman Gazetesi ) Galiba bu güzel ülkemi geriye at p gurbet ellere giderken içim daralarak, tertemiz gönüllere at lan çamurlar söylenmeye devam edece e benziyor. Her fleyin hay rl s n sahibinden istemeyle mükellefiz. Mevla ya emanet olun.

4 G ökkufla Mahallesi nde yap m süren Gökkufla Gündüz Bak mevi karfl s ndaki dev alanda park yap m çal flmas na bafllayan Çankaya Belediyesi Huzur Mahallesi Pazar yeri yan ndaki yeflil alan da park ve yeflil alan olarak infla ediyor. Ülke tarihine geçen önemli kifli ve olaylar unutulmaz k lmak amac yla isimlerini Çankaya da yap lan parklarda yaflatan Çankaya Belediyesi 17 A ustos 2011 y l nda Hakkari Çukurca da may n tuza na düflerek 7 askeriyle birlikte flehit olan fiehit Binbafl Yavuz Baflayar n ad n da Huzur Mahallesi nde yap m tamamlanan bir parkta yaflatacak. Çankaya Belediyesi, Gökkufla Mahallesi nde 4 bin metrekarelik alanda yap m na bafllad park alan n n yan s ra Huzur Mahallesi nde de bin 850 metrekarelik alan park ve yeflil alana dönüfltürüyor. Gökkufla Mahallesi nde yap m na bafllanan park, inflaat bitmek üzere olan Gökkufla Gündüz Bak mevi nin tam karfl s nda olmas dolay s yla da bak mevi çocuklar n n önemli bir oyun alan olacak. ANKARA M ÜS AD (Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i) 3.Dönem Baflkan Ömer Bolat, Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen kahvalt program n n konu u oldu. MÜS AD Ankara fiubesi ve Genç MÜS AD yönetimleri ile tan flan Ömer Bolat, toplant da yapt konuflmas nda son 10 y ll k ekonomik geliflmeleri de erlendirdi ve 2013 y llar aras nda ciddi farklar oldu unu anlatan Bolat, Bu 11 y ll k süreçte ekonomik olarak pek çok reform ve at l m gerçeklefltirilmifltir. 4 Bizler de bu anlamda MÜS AD olarak fikir üreten ve geliflime destek olan bir kurum olmaya gayret ettik. Türk Liras ndan 6 s f r n at lmas, piyasay canland rmak ad na KEY ödemelerinin yap lmas gibi konularda önerilerimiz oldu dedi. Bugünkü ekonomik duruma da ana hatlar ile de inen Bolat, mevcut durumda Türkiye nin kara, hava ve denizcilik alanlar nda ciddi yenilikler ve geliflmeler sa lad n, 56 olan uçak say s n n 400 e ç kt n, kara yollar n n standartlar n n artt r ld n ve rayl sistemlerde devrim say lacak yenilikler ortaya konuldu unu söyledi. G ölbafl nda 2009 ile 2013 y llar n kapsayan befl y ll k süre zarf nda Gölbafl Belediyesi nin teflvik ve destekleri sayesinde toplam 1427 iflyeri aç ld. Gölbafl Belediyesi nden yap lan aç klamaya göre; 2009 ile 2013 y llar aras nda Gölbafl nda 1427 iflletmeye iflyeri açma ruhsat verildi. Gölbafl Belediyesi Zab ta Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Masas Büyümeye paralel olarak farkl alanlarda da geliflmeler oldu una de inen Bolat, geliflen Türkiye nin 2002 de 130 milyar kw saat enerji üretimi var iken, bugün bu rakam n 245 milyar kw saate kadar yükseldi ini, d fl politika da rol model olundu unun ve Türk Liras n n dünyan n pek çok ülkesinde dönüfltürülebilir bir de er haline geldi inin alt n çizdi. MÜS AD olarak bu sürecin en önemli gelifliminin, Anadolu sermayesinin aya a kalkmas ve uyanmas oldu una de inen Bolat, Bu geliflmelerin ve dinamizmin ortaya ç kmas için en önemli nokta güven ve istikrard r. stikrar kaybedilmemeli ve ülkemiz büyümeye devam etmelidir dedi. Konuflmas n da gençlik çal flmalar na ve Genç MÜS AD a da yer veren Bolat, 2002 y l nda Genç MÜS AD yap s n kurduklar n anlatarak flunlar söyledi; Bizler Genç MÜS AD yap s n kurmaya karar verdi imiz de baz amaçlar belirledik. Bu amaçlar, gelecekte MÜS AD yap s n devam ettirebilecek gençler yetifltirmek, gençlerin vakitlerini bofl geçirmek yerine sosyalleflmelerini sa lamak ve MÜS AD ile üniversiteler aras nda ba kurmak Ülke gelece i için olmazsa olmaz 2 önemli nokta oldu unu ifade eden Bolat, 2G ad n verdi imiz bu formül Gençlik ve Giriflim dir. Biz bu iki noktada yat r m yapabilirsek ülke gelece i için önemli ad mlar atm fl oluruz dedi. Çankaya ya 1 milyon m 2 yeflil alan kazand ran Çankaya Belediyesi, Gökkufla ve Huzur Mahallelerinde yeni park yap m na bafllad. Çankaya daki park say s giderek art yor MÜS AD Ankara Bolat a rlad Gölbafl nda 1427 iflletmeye ruhsat kay tlar na göre; en çok ruhsat verilen y l 2013 y l olurken, en az ruhsat n verildi i y l da 2009 y l oldu. Kay tlara göre Gölbafl nda; 2009 y l nda 151, 2010 y l nda 290, 2011 y l nda 341, 2012 y l nda 294,2013 y l nda ise 351 olmak üzere toplam 1427 iflletmeye iflyeri açma ruhsat verildi. Gölbafl Belediyesi Zab ta Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Masas kay tlar na göre, Bu befl y ll k dönemde 1427 iflletmeye iflyeri açma ruhsat verildi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU SÜFYÂN-I SEVRÎ HAZRETLER NDEN NASIHATLAR "Ey kardeflim! lmi, amel etmek için ö ren. Alimlere karfl övünmek, cahillerle münakafla etmek, zenginlerin yeme inden yemek veya fakirlerin sana hizmet etmesi için ilim ö renme. lminden, ancak amel etti in senin lehine, amel etmedi in ise aleyhinedir. Zaman m zda hay r yolunda olanlar garip olur. Bundan dolay üzülme. Rabbinin yolunda dosdo ru devam et. E er böyle yaparsan Allâhü Teâlâ sana yard mc olur, Cebrail ve Salih müminler de dostun olurlar. Baflkalar n n ay plar n araflt rmak yerine kendi ay plar nla meflgul ol. Ömrünü, ahretin için de il de dünya için harcad n zaman üzül. S rt na yükledi in günahlar için çok a larsan kurtulursun. Hay rdan ve hay r ehlinden usanma, onlardan uzaklaflma. Onlar, senin için di er insanlardan daha hay rl d r Cahillerden ve onlar n bofl ve bat l ifllerinden uzaklafl. Cahillerle dost olanlar -Allâhü Teâlâ'n n rahmetiyle koruduklar hariçkurtulufla eremez. Salihlere kavuflmak istersen, Salihlerin amellerini iflle. Dünyadan pay na düflenle yetin. Seni unutmayan Rabbini sen de unutma. Yapt n her fleyi takip edip yazan, gizli ve aç kta seni gözetleyen Allâhü Teâlâ'n n vazifeli meleklerinden gafil olma. fiah damar ndan daha yak n olan Allâhü Teâlâ'dan hayâ et. Muhtaç ve hakir oldu unu iyi bil. Sen bugün vars n, yar n yoksun. Ölümün geldi ini farz et. Gafil ve cahiller gibi gaflete düflme. Kendin için çok a la. E er düflünürsen gülmen için bir sebep yoktur. Allâhü Teâlâ, "(Ey gafiller!) Siz gülüyorsunuz da a lam yorsunuz." (Necm suresi ayet 60) buyurarak gülenleri fakat ak beti için a lamay terk edenleri yermifltir. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı