Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM"

Transkript

1 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE GÖLBAfiI Hac muratl daki kültür merkezi hizmete aç ld Gölbafl Belediyesi nin Her Mahalleye Kültür Merkezi Projesi kapsam nda yap m tamamlanan Hac muratl Kültür Merkezi hizmete aç ld. Aç l fl töreninde konuflan Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl n n marka de erini artt rmak için vatandafllarla el ele beraber birçok ifl yapt k, yapmaya da devam ediyoruz dedi. HABER 2. SAYFADA Mahalle sakinlerinden Yaflar a destek ziyareti Güzelyaka Mahallesi sakinleri ve Ayfle Tokur lkö retim Okulu aile birli i Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Mahalle sakinleri, yaklaflan yerel seçimler sonras Yaflar tekrar baflkan olarak görmek istediklerini ifade etti. HABER 2. SAYFADA Mamak a 19 bin m2 lik dev park yap l yor 16 DA Çankaya da temizlik seferberli i sürüyor 16 DA Ankaragücü akflam yeme inde bulufltu 13 TE Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar SELAHADD N EYYUB HER ÇARfiAMBA GÜNÜ 16. SAYFADA Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM Kentsel dönüflüm çal flmalar n aral ks z sürdüren Alt nda Belediyesi, kaçak yap lara göz açt rm yor. Hiçbir sorunun yaflanmad y k mlarda talepler, vatandafllardan geliyor. ALTINDA H A B E R 26 partinin oy pusulas ndaki yerleri kurayla belirlendi 30 Mart ta yap lacak olan ve 52 milyon kiflinin oy kullanaca Mahalli dareler Seçimleri nde partilerin oy pusulas nda nerede yer alaca kura çekimi ile tespit edildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli dareler Seçimleri ne kat - lacak partilerin oy pusulas ndaki yerlerini belirledi. YSK merkezinde yap lan kura çekiminde Adalet ve Kalk nma Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 24, Cumhuriyet Halk Partisi 26. s rada, Bar fl ve Demokrasi Partisi 20. s rada yer alacak. Kura çekimi öncesi seçim hakk nda bilgi veren YSK Baflkan Sadi Güven, Türkiye de seçmen say s n n 52 milyon 721 bin 589 kifli oldu u bilgisini verdi. Güven, sand k kurulu say s n n 194 bin 701 ve sand k say s n n ise yaklafl k 400 bin civar nda oldu unu söyledi. (CHA) Pursaklar da yeralt çöp konteyn r art yor B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz PURSAKLAR T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ GÜNCEL Türkiye nin ilk belediye internet radyosunda her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program nda Pursaklar Belediyesi Bas n Müflaviri Adem Yavuz Irgato lu nun canl yay n konu- u olan Pursaklar Belediyesi Temizlik flleri Müdürü U ur Mercan, ilçedeki temizlik hizmetlerini anlatt. HABER 3. SAYFADA Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve ekibi, göreve geldi i günden itibaren Alt nda da 30 binden fazla gecekondu y karak, kent esteti ine zarar veren harabe yap lar ortadan kald rmak için mücadelesini kararl l kla sürdürüyor. 20 GECEKONDU YIKILDI Alt nda da y k m n adresi bu sefer Çal flkanlar Mahallesi oldu. Çal flkanlar Mahallesi nde daha önce 250 gecekondu y - kan Alt nda Belediyesi, bu bölgede çal flmalar n h zland rd. Vatandafllardan gelen ihbarlar de erlendiren Alt nda Belediyesi, yine mahalle sakinleriyle iflbirli i yaparak, uyuflturucu madde kullananlar n u rak yeri olan, at l durumdaki 20 gecekonduyu y kt. KAVGA GÜRÜLTÜ YOK Gecekondu sakinleriyle kurdu u sa duyulu iliflkilerle ve kavgas z gürültüsüz y - k m gerçeklefltirmesiyle vatandafllarla iyi iliflkiler kuran Alt nda Belediyesi, y - k mlar esnas nda ald önlemlerle de halk sa l na verdi i önemi bir kez daha gözler önüne serdi. MÜS AD Ankara Bolat a rlad MÜS AD (Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i) 3.Dönem Baflkan Ömer Bolat, Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen kahvalt program n n konu u oldu. HABER 4. SAYFADA Baflkan Gökçek i 2 bin kifli ziyaret etti Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, yaklafl k 2 bin kifliyi ayn gün heyetler halinde ayr ayr makam nda a rlad. 13 TE GÜNCEL Gölbafl nda 1427 iflletmeye ruhsat verildi Gölbafl nda 2009 ile 2013 y llar n kapsayan befl y ll k süre zarf nda Gölbafl Belediyesi nin teflvik ve destekleri sayesinde toplam 1427 iflyeri aç ld. 4 TE Abdullah Cengiz Bugün 3 te Süleyman Göksu 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Bugün 4 te Yalç n çyer Bugün 13 te

2 ANKARA - D ivan Baflkanl n Hüseyin Ar n yapt genel kurulda üyelerin büyük ço unlu unun kat l m yla yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu, 2013 y l bilanço ve gelir-gider raporlar okunarak ibra edildi. Ard ndan, gündemin bir di er maddesi tafl nmaz mallar sat n almak, mevcut tafl nmaz mallar satmak veya herhangi bir hakla k s tlamak amac yla yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesi oylanarak kabul edildi. Anonim flirketlere ortak olmak, anonim flirketlerde dernek tüzel kiflili inin temsili amac yla temsilci veya temsilciler atanmas hususlar nda yönetim kuruluna yetki verilmesi ile ilgili gündemin 10. Maddesi müzakere edilerek kabul edildi. Son olarak yeni dönem tahmini bütçe okunarak kabul edildi. Seçimden önce dilek ve temenniler bölümünde bir konuflma yapan Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi- /2 Ankaragücü Baflkan Yi iner, güven tazeledi MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Ola anüstü Genel Kurul Toplant s yap ld. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tando an Tesisleri Kapal Spor Salonu nda yap lan ola anüstü genel kurulda mevcut Baflkan Mehmet Yi ineryeniden baflkanl a seçildi. iner, ola anüstü genel kurula kat lan üyelere Ankaragücü ne sahip ç kt klar için teflekkür etti. Ankaragücü nün önünü açmak için ola anüstü genel kurulu gerçeklefltirdiklerini ifade eden Baflkan Yi iner, Amac m z Ankaragücü nü kurtarmak. Göreve geldi imiz günden bugüne buldu umuz kaynak 15 milyon TL yi aflt. Bu kulüp yürüyecek, devam edecek. Yurtd fl nda tek tek yapt m z görüflmelerle FIFA nezdindeki davalar yeni sözleflmeler yaparak geri çektirdik, borcu düflürdük. Bizim yerli futbolcularla ilgili federasyona müracaat edilen borçlar n da yapm fl oldu umuz çal flmalar neticesinde büyük ço unlu unu ödedik. dedi. Anonim flirketin gereklili inin ihtiyaçtan kaynakland n anlatan Baflkan Yi iner, Hiçbir geliri olmayan kulübün borçlar n n ödenebilmesi için anonim flirketi kurmak bir zorunluluktur. Borçlaryüzünden DDAA gelirlerinden istifade edemiyoruz. Anonim flirketi kuraca z, yeni bir mali yap lanma ile yolumuza devam edece iz.de erlendirmesinde bulundu. Ankaragücü nü itibarl hale getirmek Mahalle sakinlerinden Yaflar a destek ziyaret için ellerinden gelen her fleyi yapt klar - n belirten Baflkan Yi iner, flöyle devam etti: Futbolda flampiyonlu a oynayan, ligde tak mlar n korkulu rüyas, çok gol atan bir tak m haline geldik. Futbol d - fl ndaki di er branfllarda da yar fl r hale geldik. Ankaragücü nde bugün her fley çok güzel gidiyor. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu yetkilileriyle gerçeklefltirdi imiz görüflmeler neticesinde olumlu yan tlar ald k. Hem MKE Kurumu hem de Büyükflehir Belediyesi Ankaragücü ne destek olacaklar. fiampiyonluk yolunda ekonomisi düzgün bir flekilde yolumuza devam edece iz. Biz taraftar yla, yöneticisiyle, futbolcusuyla ve üyeleriyle bir bütünüz. 104 y ll k tarihi bir ç nar olan flehrimizin tak m Ankaragücü nü yaflataca z. Biz tüm olumsuzluklara ra men mücadelemize devam edece iz. nflallah bu sezon çok çal flarak flehrimize flampiyonlu u getirece iz. Konuflmalar n ard ndan tek listeyle yap lan seçimde 451 geçerli oyun tamam n alan mevcut Baflkan Mehmet Yi- inerve ekibi güven tazeleyerek bir kez G üzelyaka Mahallesi sakinleri ve Ayfle Tokur lkö retim Okulu aile birli i Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yaklaflan yerel seçimler sonras Yaflar tekrar baflkan olarak görmek istediklerini ifade eden mahalle sakinleri, Siz Yenimahalle nin bafl nda oldu unuz sürece hiçbir fleyden endiflemiz ve korkumuz yok diye konufltu. Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Esat Aras eflli inde Yaflar ziyarete gelen vatandafllar, belediyenin çal flmalar ndan memnun olduklar n dile getirdi. Yaflar sevdiklerini ve her zaman yan nda olduklar n belirten konuklar, Yenimahalle Belediyesi nin çal flmalar n be eniyoruz ve takdir ediyoruz. fiimdiye kadar Yenimahalle ye katt n z tüm anlaml çal flmalar n z için teflekkür ederiz yerel seçimlerinden sonra da sizi tekrar ilçemizin bafl nda görmek istiyoruz. Biz sizin her zaman yan n zda olaca z diyerek desteklerini dile getirdiler. Yenimahalle nin Türkiye de koflulan en gözde ilçelerden biri oldu unu belirten Yaflar,Benim görevim Yenimahalle halk na lay k yla hizmet vermektir. 5 y ld r Yenimahalle de çal flmalar m z gerçeklefltiriyoruz ve gelecek nesillere kal c eserler b rakma amac nday z. Umar m bir dönem daha göreve gelmek nasip olur. Tüm Yenimahalle halk için hay rl s n diliyorum dedi. daha göreve geldi. Seçimlerin ard ndan birlik ve beraberlik vurgusu bir konuflma yapan Mehmet Yi iner, yeniden seçilmekten duydu u memnuniyeti dile getirerek, kendisine duyulan güvene teflekkür etti. Yi iner, Bugün bizim aç m zdan çok önemli bir gündü. Ankaragücü nün önünü açacak çok önemli bir olay n alt na hep beraber imzam z att k. nflallah Allah utand rmaz. Ankaragücü olarak yaflad - m z çok zorlu sürecin üçte ikilik bölümünü sizlerin sayesinde aflt k. Önümüz aç k. Bundan sonra yapaca m z ifl, birlik ve beraberli imizi pekifltirerek, özellikle tek hedefimizin Ankaragücü nün gelece i oldu unu ve bunun için yap lmas gerekenleri yapt m z tüm Ankaragücü camias na anlatmam z, paylaflmam z gerçe idir. Bundan sonra yap lmas gereken, spor kulübümüze sahip ç k p öncelikle sportif baflar lar elde etmemiz gereklili idir. Bunu gerçeklefltirdi imiz zaman emin olun her türlü destek de gelecektir. Bu iflin anahtar birlik ve beraberliktir. O da flükürler olsun bizde mevcuttur. Yöneticisinden futbolcusuna ve taraftar na kadar kenetlenmifl durumday z. Güzel günler yak n. Vermifl oldu unuz destekten dolay hepinize teflekkür ediyor, sayg ve sevgiyle selaml yorum. diye konufltu. Mehmet Yi inerbaflkanl ndaki MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu nun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Metin Akyüz, Ercan Soydafl, Nuri Muhammet Yaman, Gürkan Büyükkaral, Önder Akdo an, Bülent fiükrü Tanyeri, fiaban U ur Deveci, Hakan Bilgin, Fatih Mert, Tamer Açar, Ertan fiahin, Hasan Bilgili, Muhammer K l ç, smail Atasoy, Osman Gazi Kandafl, Zekerya Murat, Abdullah Kocao lu ve Deniz Çiçek. Hac muratl ya kültür merkezi BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR RUM 27 Rebi-ül Evvel 15 Kanun-i Sani msak :05 26 Günefl :06 54 Ö le :12 08 YARIN kindi :14 45 Akflam :17 11 Yats :18 32 G ölbafl Belediyesi nin Her Mahalleye Kültür Merkezi Projesi kapsam nda yap m tamamlanan Hac muratl Kültür Merkezi hizmete aç ld. Aç l fl töreninde konuflan Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl n n marka de erini artt rmak için vatandafllarla el ele beraber birçok ifl yapt k, yapmaya da devam ediyoruz dedi. Ya mur alt nda hizmete aç lan kültür merkezinin aç l fl na MHP Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, MHP lçe Baflkan Mahmut Aksoy, MHP MYK üyesi Selçuk Coflkun, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kurulufllar n n yöneticileri, Hac muratl Muhtar Fuat Talat ve vatandafllar kat ld. Aç l fl töreninde konuflma yapan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, flunlar söyledi: Hizmet yetkisini bize verdi iniz 2009 dan itibaren Gölbafl l hemflehrilerimiz için mesai gözetmeksizin gece gündüz çal flt k. Gölbafl m z n marka de erini artt rmak için sizlerle beraber birçok ifl yapt k. Hizmetlerimizi verirken Gölbafl m z bir ad m daha ileri götürmek için çabalad k. Gölbafl m z için yap lan her iflin alt nda sizin de eme iniz var. Çok flükür asfalts z yol, kald r ms z cadde b rakmad k. Gölbafl m z, çal flmalar m z neticesinde modern bir ilçe haline geldi. Gölbafl nda oldu u gibi Hac muratl da da özverili bir çal flma içinde olduklar n söyleyen Baflkan Odabafl, daha sonra flunlar söyledi: Bize yol aç n dediniz açt k; yollar m z asfaltlad k. Mezarl klar m z temizleyip, tapular yeniledik. mam evinden köy kona na kadar her fleyi yapt k. Allah n izniyle flimdi de kültür merkezimizi aç yoruz. Kültür merkezimizin aç lmas yla birlikte dü ünlerimizi, e lencelerimizi, cenaze törenlerimizi ve di er tüm sosyal faaliyetlerimizi bu merkezde yapabilece iz. Gelenek ve göreneklerimizin yaflat ld, güzel an lar m za flahitlik eden bir yer olmas dile i ile kültür merkezimiz, baflta Hac muratl olmak üzere tüm Gölbafl m za ve Ankara m za hay rl olsun. Baflkan Odabafl n n konuflmas n n ard ndan dualar eflli inde muhtar odas, mutfa, gelin odas, 150 metrekarelik bir salonu bulunan toplam 275 metrekarelik kullan m alan na sahip tek katl kültür merkezinin aç l fl kurdelesi kesildi. Kesilen kurdelenin ard ndan kültür merkezinde kat l mc lara yemek ikram edildi.

3 Yaflar, fientepe esnaf yla bulufltu limat verdi.gün geçtikçe modernleflen fientepe ye ilginin ç gibi büyüdü ünü ifade eden vatandafllar. Bu- Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, fientepe esnaf ile bir araya geldi. Halk n yo un ilgisiyle karfl laflan Yaflar, fientepe de bulunan dükflar a teflekkür etti. Bat kent e, Yenimahalle ye yapt kgüne kadar gerçeklefltirdi i hizmetlerden dolay Yakânlar ziyaret etti. lar hizmetin ayn s n fientepe ye de yapt klar n ifade U rad her dükkânda s cak diyaloglar kuran Yaflar, samimiyetiyle de vatandafllardan tam not ald. anlatt. Sa l k Oca ve YEN MEK kurslar ndan da eden Yaflar, hayalindeki Yenimahalle yi vatandafllara fientepe de k sa bir süre sonra hizmete aç lacak olan oldukça memnun olan fientepe sakinleri, Yaflar a tam televizyon tepesi projesi hakk nda esnafa bilgi veren destek verdi. Yaflar, fientepe gezisine mahalle k raathanelerinde çay molas verdi. Vatandaflla birlikte çay - Yaflar, gelen talepleri de dinleyerek belediye yetkililerine vatandafllar n isteklerini yerine getirmeleri için ta- n içen Yaflar bol bol da hat ra foto raf çektirdi. ANKARA /3 Yenimahalle de adalet ve demokrasi etkinlikleri E tkinlikte Türk bas n n n korkusuz kalemi U ur Mumcu ölümünün 21 inci y ldönümünde bir panelle an ld. Programa Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP 23 üncü dönem Ankara Milletvekili Gazeteci Yazar Uluç Gürkan, CHP 23 üncü dönem stanbul Milletvekili Gazeteci Yazar Ahmet Tan ve Yenimahalleliler kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar; 24 Ocak 1993 tarihi demokrasi tarihimiz aç s ndan kara bir gün. Düflüncenin öldürülebilece ine, yok edilebilece ine inanan karanl k güçlerin bir düflünce insan n, demokrasi ve ba ms zl k afl, Kemalist ve yurtsever bir ayd n m z ortadan kald rmak için hain planlar n devreye soktuklar bir gün dedi. Yaflar Bu ülkenin tam ba ms z ve demokratik bir ülke olmas nda cesurca mücadele eden ve bu u urda hayatlar n kaybeden Mumcu ve tüm demokrasi flehitlerimizin içimizde b rakt boflluk ve özlem hiç dinmeyecek. Ancak bize b rakt klar emaneti ve inanc ileriye götürmek bizlerin sorumlulu undad r. Onlar n yolunda yürümeye devam edece iz. Y lg nl k yok mücadele var diye konufltu. Düzenlenen panelde Mumcu nun yak n arkadafllar Uluç Gürkan ve Ahmet Tan Mumcu yu anlatt. Tan U ur un gücü kaleminden ve hukuk bilgisinden geliyordu. O çok insaniydi. Duygu adam yd. Fikirlerini bütün duygusuyla ortaya koyard. Çocuklar çok severdi ve h rs z politikac lar taraf ndan çocuklar m z n gelecekleri çal n yor düflüncesiyle yazard. Gazetecilik ve siyaset birbirini tamamlayan iki faaliyettir. Bana göre meslek de- ildir. Siyaseti meslek olarak yapmak isteyenler sonunda siyasetten ayr lmamak için yüce divanl k duruma düflüyorlar, ayakkab kutular na para doldurulmas na vesile oluyorlar, çocuklar n n yarg - lanmalar na çanak tutacak kadar haks zl a hukuksuzlu a gidiyorlar. Siyaseti böyle anl yorlar. Bu nedenle siyaseti meslek olarak de il de topluma borcunu ödemek üzere yap lmas gereken bir faaliyet olarak görüyorum dedi. Uluç Gürkan ise Mumcu suz geçen 21 y lda ne de iflti dedi. Bugün gündemimizdeki konular Türkiye nin en tepe noktalar na ç km fl yolsuzluklar. Ortal a doluflmufl rüflvet alan rüflvet verenler, tarikatlar n, çetelerin devlet içine yuvaland yarg ve polis üzerinde iktidar savafl verdi i bir Türkiye. Sevgili U ur 21 y l önce öldürülmeden gazetecilik yaflam nda hep bunlarla u raflt. Mumcu nun izini sürdü ü konular bugün hala gündemimizde. Hiçbir fley de iflmemifl. O yaflasayd kahrolurdu ancak y lmazd, yenilmezdi mücadelesine devam ederdi. Y lmad y k lmad içinde kara listelere ölümü için ad yaz lm flt diye konufltu. Yenimahalle Belediyesi taraf ndan Adalet ve Demokrasi Haftas kapsam nda Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Panelin ard ndan 16 Nisan 1986 da ilk gösterimi yap lan, Barry Collins in yazd Enver Özen in çevirdi i ve Zafer Diper in yönetmenli ini ve oyunculu unu yapt Yarg adl tiyatro oyunu Yenimahalleliler için sahnelendi. kinci Dünya Savafl nda, bir hücreye yiyeceksiz-susuz ve ç r lç plak b rak lan, tutsak yedi Sovyet askerin yaflam savafl n anlatan oyunda, on birinci günde kura çekerek, di er yoldafllar n n yaflayabilmeleri ad na içlerinden birini yeme yarg s, kurtar ld klar altm fl nc günde geriye sa kalan yaln zca iki kifli, bilincini yitirmifl Binbafl Rubin ve Yüzbafl Vukhov, Vukhov un bafllar ndan geçenleri askeri heyete rapor etmesi ve hakk nda verilecek yarg y beklemesini anlat yordu. zleyicilerin ayakta alk fllad oyunun ard ndan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Diper e çiçekle teflekkür etti. Pursaklar da yeralt çöp konteyn r art yor P ursaklar Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü yeralt çöp konteyn r uygulamas n yayg nlaflt r yor.türkiye nin ilk belediye internet radyosunda her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program nda Pursaklar Belediyesi Bas n Müflaviri Adem Yavuz Irgato lu nun canl yay n konu u olan Pursaklar Belediyesi Temizlik flleri Müdürü U ur Mercan, ilçedeki temizlik hizmetlerini anlatt. Mercan, yeni uygulamaya konan çöp konteyn r say s n n ise 36 ya ç kt n aç klad. Temizlik Medeniyettir düsturu ile yola ç kt klar n belirten U ur Mercan, Yer alt çöp konteyn r n Ankara da uygulamaya koyan ikinci belediyeyiz. fiu an 36 noktaya bu konteyn rlar yerlefltirdik. Her 70 haneye bir tane olmak üzere yerler tespit ettik. Bunlar n say s n 111 e ç karaca z. dedi. 114 iflçi ile Pursaklar da hizmet veren Temizlik flleri Müdürlü ü hayata geçirdi i projelerle takdir toplad. Her gün tüm cadde, sokak, kamu kurum ve kurulufllar ile pazar yerlerinde yo un mesai harcayan müdürlük personeli, günlük 2 ton su ile kilometrelerce alanda temizlik yap yor. Günlük 100 ila 120 ton çöp toplan yor. Yeni projeler haz rlad klar n belirten Mercan, 2014 y l içerisinde at k ya larla ilgili çal flmalara bafllayacaklar n aç klad. YOLLARDAYIM E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Allah (celle celaluhu) k smet ederse yar y l tatilini spanya daki o lum ile gelenimin yan nda geçirece im. Bu arada Rabbimin inayeti ile baflka ülkelere de seyahat etme program m olacak. Hay rl s n, hayat m z ve ölümümüzü borçlu oldu umuz Rabbi Kerimden diliyoruz. Bugün ( ) cumartesi günü. Ankara da k fl olmas - na ra men bahar havas gibi güneflli ve l k bir günle ayr l yoruz. Mevsim k fl oldu u gibi ülke gündemi ve onun baflflehri de, k rk y l önceki kömürlü ve bo ucu havadad r: ftiralar, suçlamalar, ithamlar, karalamalar, taan etmeler, düflmanca sözler, hakaretler, afla lamalar, sad r lar Devlet adaml na yak flmayan ancak politik a za tam da uygun gelen söylemler Çete, hain, ifl birlikçi, indekiler, alçaklar, karanl k odaklar, haflhafliler say n sayabildi iniz kadar afla lay c ve hakaret edici sözler Kime tüm bunlar? Ömrünün büyük bir bölümünü secdede geçiren bir gönül insan na ve onu sevenlere Eee! Söylemeye devam edin Hiç de yad rgam yoruz. Sadece üzülüyoruz ve de kahroluyoruz. Aman Allah m! Nas l bir Müslüman bir baflka kardefli hakk nda böyle konuflur? Zaten ben de iflte buna hayret ediyorum ya Eskiden olsayd, oh be, on befl gün buralardan uzak olaca- m ve söylenip dillendirilenlerden kalbim daidar olmayacak! derdik. Fakat ne çare dünya bir köy haline geldi. Elinizdeki telefona an nda dünyan n öbür ucundaki haber geliyor. ster istemez olaylar ve ülkenizi takip ediyorsunuz. Bir yönden çok güzel oldu bir yönden de kalbiniz, gelen nahofl haberlerle a lay p s zl yor steseniz bir önceki günden( ) bafllay m. Altm fl - na ayak dayam fl amcao lumun geçirdi i kalp krizi için kald - r ld Keçiören Araflt rma Hastahanesi ne, oradan da sevk edildi i Numune Hastahanesi ne gittik Bir hastay ve ölümü görünce sa l n ve hayat n ne büyük nimet oldu unu görürüz de yeterince tedbirimizi almay z. Hayata bir dikifl ipli i kadar bile ba l de iliz. Her an duran kalbin görevini bitirmesi, Rabbi Rahimin mele ini gönderip davetiye ç karmas ile buyurun mezara ve hesap vermeye denecek ve ölümün so uk ve istenmeyen yüzüyle karfl laflaca z. stenmeyen dedim de Allah(celle celaluhu) istenmeyen ölümle karfl laflt rmas n. Neden mi? Çünkü inanan bir gönül için ölüm gerçek sevgiliye ulaflma an d r. Dünyan n kirinden, pas ndan, çekiflmesinden, iftira ve bo uflmas nda halas olma an d r. O halde neden korkulu olsun ki? Tahminim birçok temiz gönlün flu günlerde inanm fl ve biri birine on y ld r s rt s rta vererek destek olmufl iki kesimin hakaret ve suçlamalar n görünce flöyle söylemektedir: Allah m ne olur! Bu kavgada haks z tarafta olmaktansa bir an önce can m al da huzuruna haks zl k yapan taraf olarak gelmeyeyim. Herkes kendini hakl görebilir. Ki öyledir de Yegâne s na m z olan Mevla n n kap s na dayan yor, haks zlarla ve haks z cephede olanlarla bizi haflreylememesini diliyor ve dileniyoruz. On y l aflk nd r sa l kta ulafl lan baflar ve neticeyi hep alk fllad m. Geçmifl yaz lar m okuyan okurlar bunu bilirler. Bu akflam da öyle oldu. Kalpten ve böbreklerden rahats z olan amcao lumu ilgili hastane an nda de erlendirerek bir baflka hastaneye sevk etti. ki hastanede de somurtkan ve a r ifl yapan personelin yerini ilgili ve candan personellerin ald n görüyorsunuz. Bunlar alk fllan r Ancak Rabbin ihsan olarak görülmeli, kimse kendinden bilmemeli Yo un bak ma al nmam zla ilgilenmeler seri flekilde devam etti. K sa zamanda tüm müdahaleler tamamlan p hastam za sahip ç k ld. Teflekkürler Keçiören Araflt rma ve Numune Hastahanesi yetkililerine Keflke gecenin o geç saatinde iki hastanenin de acilini görseniz. Bir ara yan mdaki amcao lum dayanamay p, Ne bu hal? Sanki Ankara hepsi burada Ankara n n hepsi orada olmazsa da bu sözleri söyletecek kadar yo unluk vard Buna ra men ifller so ukkanl l kla ve sükûnetle yürüyordu flte bunun için hastane yetkililerine bir teflekkür borcumuzun oldu unu düflündüm. Tabi ki öncelikle iflleyifli bu hale getiren eski sa l k bakan Say n Recep Akda a Sabah saat sekizde Esenbo a Havaalan nda olduk. Yo un bir trafik oldu u her yerde belliydi. Tabi ki bunda yar y l tatilinin büyük oranda etkisi vard. Çünkü okullar tatile girmifl, imkân olanlar dost ve akraba ziyaretlerine, s la-i rahim kavuflmalar na kofluyordu. Bizimki de öyle bir fley Yedi-sekiz aydan beri göremedi imiz yavrular m z görüp hasret giderme flans Gerçi dünya bizim çocukluk y llar m z gibi de il. Cep telefonu ile an nda, hem görüntülü hem de sesli ba lant n z kurabiliyorsunuz. Ancak, yüz yüze canl temas, kucaklaflma, kaynaflma, ayn sofrada oturup yemek yeme, beraberce ç k p dolaflma ve temiz bir atmosferde birlikte olma ayr ve farkl bir özlemdir Bizi oralara kadar götüren duygu iflte bu kavuflma arzusudur. Günümüzün bir baflka güzelli i ve nimeti de uçak yolculuklar d r. Önce Tekirda -Çerkezköy deki torunlar m zla buluflacak, iki gün sonra da stanbul Yeflilköy Havaalan ndan spanya Madrit e uçaca z. Esenbo a dan Çorlu Havaalan na gidiflimiz k sa oldu. Ankara da güneflli bir k fl gününe karfl l k Çorlu ya indi imizde yüzümüzü so uk bir hava, ya murlu bir atmosfer karfl lad. Dudaklar mdan, Allah m flu serin ve rahmet dolu atmosferi tüm ülkemizin bölgelerine ihsan et duas döküldü. Rabbim! Bu serin ve iç temizleyici tabii havay tüm insanlar n gönlüne ihsan et de, memleketimizde huzursuzluk ç karmak isteyen namertler ellerini ovuflturup dursunlar. Öyle ki planlar alt-üst olsun. Ey vah! Bu sefer de netice alamad k serzeniflinde ve ümitsizli inde bulunsunlar. Her fleyin güzel ve hofl gitti i bir ortamdan hakaretlerin, sald r lar n, suçlamalar n, kardeflin kardefli vurmaya çal flt bir zaman diliminin görülmesi her ehli vicdan yaralamaktad r. Her vicdan sahibi flunu soruyor: Nereye kadar? Allah(celle cealuhu) k smet ederse Pazartesi( ) günü Yeflilköy de uçarken ve sonras nda seyahatimi ve bu yolculukta tedai eden(ça r flt ran) duygular m sizlerle paylaflmaya devam edece im. Dilerim! Ülkeme döndü ümde sular durulmufl, Müslüman n Müslüman la u raflt r lmak istendi i planlar ortaya serilmifl olsun. Fakat akflamki( ) haberleri dinleyince, Ali Bulaç Beyin Dolmabahçe Saray sonras nda dedi i gibi diyeyim: Aç kça toplant dan ferahlayarak ayr lmad m, içimi s - k nt bast.(zaman Gazetesi ) Galiba bu güzel ülkemi geriye at p gurbet ellere giderken içim daralarak, tertemiz gönüllere at lan çamurlar söylenmeye devam edece e benziyor. Her fleyin hay rl s n sahibinden istemeyle mükellefiz. Mevla ya emanet olun.

4 G ökkufla Mahallesi nde yap m süren Gökkufla Gündüz Bak mevi karfl s ndaki dev alanda park yap m çal flmas na bafllayan Çankaya Belediyesi Huzur Mahallesi Pazar yeri yan ndaki yeflil alan da park ve yeflil alan olarak infla ediyor. Ülke tarihine geçen önemli kifli ve olaylar unutulmaz k lmak amac yla isimlerini Çankaya da yap lan parklarda yaflatan Çankaya Belediyesi 17 A ustos 2011 y l nda Hakkari Çukurca da may n tuza na düflerek 7 askeriyle birlikte flehit olan fiehit Binbafl Yavuz Baflayar n ad n da Huzur Mahallesi nde yap m tamamlanan bir parkta yaflatacak. Çankaya Belediyesi, Gökkufla Mahallesi nde 4 bin metrekarelik alanda yap m na bafllad park alan n n yan s ra Huzur Mahallesi nde de bin 850 metrekarelik alan park ve yeflil alana dönüfltürüyor. Gökkufla Mahallesi nde yap m na bafllanan park, inflaat bitmek üzere olan Gökkufla Gündüz Bak mevi nin tam karfl s nda olmas dolay s yla da bak mevi çocuklar n n önemli bir oyun alan olacak. ANKARA M ÜS AD (Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i) 3.Dönem Baflkan Ömer Bolat, Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen kahvalt program n n konu u oldu. MÜS AD Ankara fiubesi ve Genç MÜS AD yönetimleri ile tan flan Ömer Bolat, toplant da yapt konuflmas nda son 10 y ll k ekonomik geliflmeleri de erlendirdi ve 2013 y llar aras nda ciddi farklar oldu unu anlatan Bolat, Bu 11 y ll k süreçte ekonomik olarak pek çok reform ve at l m gerçeklefltirilmifltir. 4 Bizler de bu anlamda MÜS AD olarak fikir üreten ve geliflime destek olan bir kurum olmaya gayret ettik. Türk Liras ndan 6 s f r n at lmas, piyasay canland rmak ad na KEY ödemelerinin yap lmas gibi konularda önerilerimiz oldu dedi. Bugünkü ekonomik duruma da ana hatlar ile de inen Bolat, mevcut durumda Türkiye nin kara, hava ve denizcilik alanlar nda ciddi yenilikler ve geliflmeler sa lad n, 56 olan uçak say s n n 400 e ç kt n, kara yollar n n standartlar n n artt r ld n ve rayl sistemlerde devrim say lacak yenilikler ortaya konuldu unu söyledi. G ölbafl nda 2009 ile 2013 y llar n kapsayan befl y ll k süre zarf nda Gölbafl Belediyesi nin teflvik ve destekleri sayesinde toplam 1427 iflyeri aç ld. Gölbafl Belediyesi nden yap lan aç klamaya göre; 2009 ile 2013 y llar aras nda Gölbafl nda 1427 iflletmeye iflyeri açma ruhsat verildi. Gölbafl Belediyesi Zab ta Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Masas Büyümeye paralel olarak farkl alanlarda da geliflmeler oldu una de inen Bolat, geliflen Türkiye nin 2002 de 130 milyar kw saat enerji üretimi var iken, bugün bu rakam n 245 milyar kw saate kadar yükseldi ini, d fl politika da rol model olundu unun ve Türk Liras n n dünyan n pek çok ülkesinde dönüfltürülebilir bir de er haline geldi inin alt n çizdi. MÜS AD olarak bu sürecin en önemli gelifliminin, Anadolu sermayesinin aya a kalkmas ve uyanmas oldu una de inen Bolat, Bu geliflmelerin ve dinamizmin ortaya ç kmas için en önemli nokta güven ve istikrard r. stikrar kaybedilmemeli ve ülkemiz büyümeye devam etmelidir dedi. Konuflmas n da gençlik çal flmalar na ve Genç MÜS AD a da yer veren Bolat, 2002 y l nda Genç MÜS AD yap s n kurduklar n anlatarak flunlar söyledi; Bizler Genç MÜS AD yap s n kurmaya karar verdi imiz de baz amaçlar belirledik. Bu amaçlar, gelecekte MÜS AD yap s n devam ettirebilecek gençler yetifltirmek, gençlerin vakitlerini bofl geçirmek yerine sosyalleflmelerini sa lamak ve MÜS AD ile üniversiteler aras nda ba kurmak Ülke gelece i için olmazsa olmaz 2 önemli nokta oldu unu ifade eden Bolat, 2G ad n verdi imiz bu formül Gençlik ve Giriflim dir. Biz bu iki noktada yat r m yapabilirsek ülke gelece i için önemli ad mlar atm fl oluruz dedi. Çankaya ya 1 milyon m 2 yeflil alan kazand ran Çankaya Belediyesi, Gökkufla ve Huzur Mahallelerinde yeni park yap m na bafllad. Çankaya daki park say s giderek art yor MÜS AD Ankara Bolat a rlad Gölbafl nda 1427 iflletmeye ruhsat kay tlar na göre; en çok ruhsat verilen y l 2013 y l olurken, en az ruhsat n verildi i y l da 2009 y l oldu. Kay tlara göre Gölbafl nda; 2009 y l nda 151, 2010 y l nda 290, 2011 y l nda 341, 2012 y l nda 294,2013 y l nda ise 351 olmak üzere toplam 1427 iflletmeye iflyeri açma ruhsat verildi. Gölbafl Belediyesi Zab ta Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Masas kay tlar na göre, Bu befl y ll k dönemde 1427 iflletmeye iflyeri açma ruhsat verildi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU SÜFYÂN-I SEVRÎ HAZRETLER NDEN NASIHATLAR "Ey kardeflim! lmi, amel etmek için ö ren. Alimlere karfl övünmek, cahillerle münakafla etmek, zenginlerin yeme inden yemek veya fakirlerin sana hizmet etmesi için ilim ö renme. lminden, ancak amel etti in senin lehine, amel etmedi in ise aleyhinedir. Zaman m zda hay r yolunda olanlar garip olur. Bundan dolay üzülme. Rabbinin yolunda dosdo ru devam et. E er böyle yaparsan Allâhü Teâlâ sana yard mc olur, Cebrail ve Salih müminler de dostun olurlar. Baflkalar n n ay plar n araflt rmak yerine kendi ay plar nla meflgul ol. Ömrünü, ahretin için de il de dünya için harcad n zaman üzül. S rt na yükledi in günahlar için çok a larsan kurtulursun. Hay rdan ve hay r ehlinden usanma, onlardan uzaklaflma. Onlar, senin için di er insanlardan daha hay rl d r Cahillerden ve onlar n bofl ve bat l ifllerinden uzaklafl. Cahillerle dost olanlar -Allâhü Teâlâ'n n rahmetiyle koruduklar hariçkurtulufla eremez. Salihlere kavuflmak istersen, Salihlerin amellerini iflle. Dünyadan pay na düflenle yetin. Seni unutmayan Rabbini sen de unutma. Yapt n her fleyi takip edip yazan, gizli ve aç kta seni gözetleyen Allâhü Teâlâ'n n vazifeli meleklerinden gafil olma. fiah damar ndan daha yak n olan Allâhü Teâlâ'dan hayâ et. Muhtaç ve hakir oldu unu iyi bil. Sen bugün vars n, yar n yoksun. Ölümün geldi ini farz et. Gafil ve cahiller gibi gaflete düflme. Kendin için çok a la. E er düflünürsen gülmen için bir sebep yoktur. Allâhü Teâlâ, "(Ey gafiller!) Siz gülüyorsunuz da a lam yorsunuz." (Necm suresi ayet 60) buyurarak gülenleri fakat ak beti için a lamay terk edenleri yermifltir. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Sberbank: Yat r m aç s ndan Rusya birinci, Türkiye ikinci cazip ülke MOSKOVA (CHA) S berbank Baflkan German Gref, yat r m aç - s ndan Rusya n n en cazip ülke oldu unu, Türkiye nin de ikinci s rada geldi ini söyledi. Rus televizyonuna konuflan Gref, "Rusya n n STANBUL (AA) B öylece turistik ve ticari amaçl seyahatler için geçen y l uygulamaya konulan e-vize ye 2013 y l nda yap lan baflvuru say s 833 bin 599 oldu. AA muhabirinin D fliflleri Bakanl ndan elde edindi i verilere göre, geçen y l al nan 833 bin 599 e-vize baflvurusundan 712 bin 312 si, yani yaklafl k yüzde 85 i e- Vize olarak düzenlendi. lk bafllarda haftada 2 bine yak n e-vize verilirken, daha sonra günde ortalama 2 bin 609 e-vize say s na ulafl ld. En çok vize düzenlenen ülkeler Irak, ngiltere, ABD, Norveç ve Hollanda olarak s raland. Ayn dönemde e-vize kapsam nda toplanan vize harc ise 10 milyon 717 bin 700 dolar olarak gerçekleflti. Konuyla ilgili AA muhabirinin sorular n yan tlayan Türkiye Gezginler Kulübü Genel Baflkan Yard mc s Selman Ar nç, Türkiye deki e-vize uygulamas na benzer uygulamalar n Avustralya, Bahreyn, Ermenistan, Güney Kore, Kamboçya, Montserrat, Myanmar, Singapur, Sri Lanka ve Vietnam da da oldu unu söyledi. e-vize nin örnek teflkil edebilecek bir uygulama oldu unu aktaran Ar nç, kullan m n n ve baflvuru ifllemlerinin de di er ülkelerin sistemlerine göre daha basite indirgendi ini kaydetti. Baflar l sonuçlar n gelmesiyle STANBUL (CHA) B ank Asya, sermaye art fl ve A101 ifltirak sat fl ile sermaye yeterlilik rasyosu en güçlü 5 banka aras nda yer alacak. Türkiye nin 10. özel büyük bankas olan Bank Asya, sermayesini 900 milyon TL den 1 milyar 200 milyon TL ye ç karma, Yeni Ma azac l k A.fi (A101) hisselerinin yüzde 18 ine tekabül eden pay n yat r mc lara satma karar ald. Sermaye art r m n n tamam olan 300 milyon TL nakden ödenecek. Halen 281 flube, 5 bin 100 çal flan, yaklafl k bin ATM ile 4,5 milyona yak n müflteriye hizmet veren do rudan yat r m aç s ndan Avrupa n n en cazip ülkesi oldu unu düflünüyorum." dedi. Sberbank n 22 ayr ülkede faaliyet gösteren uluslar aras bir flirket oldu unu ifade eden Gref, "Önümüzdeki 5 y l içinde hangi ülkenin do rudan yat r m aç s ndan en cazip ülke olaca n sorguluyoruz. Avrupa ve Asya piyasalar n analiz etti imizde kolay cevap buluyoruz. Tüm Avrupa piyasalar nda Rusya n n en cazip bir piyasa oldu unu düflünüyoruz." de erlendirmesinde bulundu. Mali piyasalar n ortalama y ll k yüzde 15 civar nda büyüyece i öngörüsünde bulunan Gref, "Di er ülkeler Rusya ile do ruda yat r m aç s ndan rekabet edemez " fleklinde konufltu. birlikte birçok ülkenin e-vize ye benzer bir sistem gelifltirece ini düflündü ünü vurgulayan Ar nç, uygulaman n bu alanda yap lm fl bir devrim olarak nitelendirilebilece ini dile getirdi. Konsolosluklar n yükünün çok büyük oranda azald n vurgulayan Ar nç, Ayn zamanda ekonomik anlamda da katk sa l yor. Düflündü ümüzde tonlarca ka t, toplanan belgelerin istiflenmesi, saklanmas hepsinden de önemlisi çevreye, do- aya olan katk s yads namaz dedi. Bu sistemin bütün ülkelerce uygulanmas n n milyonlarca metreküp a aç tasarrufu sa layaca n n alt n VAN (AA) D o u Anadolu Kalk nma Ajans (DAKA) 2013 y - l nda Van, Mufl, Bitlis ve Hakkari de haz rlanan 57 projeye 40 milyon lira destek sa layarak, kuruldu u tarihten bu yana bölgeye 120 milyon liral k yat r m gerçeklefltirdi. TRB-2 bölgesi içinde yer alan Van, Mufl, Bitlis ve Hakkari de haz rlanan projeleri destekleyerek giriflimcilerin hayallerini gerçe e dönüfltüren DAKA, 2014 y l nda da yeni destek programlar ve tan t mlarla bölgenin ekonomik aç dan geliflmesini sa laman n planlar n yap yor. DAKA Genel Sekreteri Emin Yaflar Demirci, AA muhabirine yapt aç klamada, kurumlar n n, 2009 y l ndan bu yana verdi i hibe desteklerinin yan s ra kentin tan t m yla da büyük yat r mc lar n ilgisini bölgeye çevirmek için çal flma yürüttü ünü ve bunun ilk yans mas n 2013 y l nda gördüklerini söyledi y l n n mali destek program n 30 Aral k ta ilan ettiklerini ve müracaatlar n bafllad n vurgulayan Demirci, flöyle konufltu: 2013 y l içinde 5 bafll kta çal flmalar m z yürüttük. Bunlar n aras nda en önemli gördü ümüz konu yenilenebilir enerji program yd. Bu alanda özellikle yat r mc lar n ilgisini bölgeye çekmek için hibe destek programlar n n yan s ra tan - t m çal flmalar na da önem veriyoruz. Bu anlamda yenilenebilir enerjiyle ilgili düzenledi imiz sempozyum çok önemliydi ve yat - r mc lar n bölgeye olan ilgisi artt. En önemli göstergelerden biri yabanc bir firman n Türk orta yla Van a 80 milyon avroluk yat r m gerçeklefltirecek olmas. Bununla ilgili 240 milyon liral k yat r m teflvik belgesi al nd ve yat r m karar n da kas m ay sonunda resmi olarak ilan ettiler. Bu ajans n görünmeyen faaliyeti ama hibeden daha önemli faaliyet olarak görünüyor. Demirci, geçen y l sa lanan 40 milyon liral k destekleme ile 57 proje için sözleflme imzalad klar n bildirerek, projelerin düzenli flekilde denetlendi ini ve flu ana kadar herhangi bir s k nt yaflanmad n ifade etti. Projelerin etkisinin y l sonuna kadar daha net flekilde ortaya ç kaca n anlatan Demirci, flunlar kaydetti: 30 Aral k ta ilan etti imiz mali destek program nda proje limitlerini farkl k ld k. Buradaki amac m z, nitelikli yat r mc lar bölgemize çekmekti. Bu programda projelerin Türkiye nin en büyük kat l m bankas Bank Asya, sermaye art r m ve ifltirak sat fl na iliflkin yapt aç klamada; Sermaye Yeterlili i Standart Rasyosu (SYSR) yaklafl k yüzde 15 ile yasal s n r olan yüzde 8 in ve BDDK taraf ndan öngörülen yüzde 12 ihtiyatl oran n üzerinde oldu unu bildirdi. Aç klamada, bankan n, sermayesine güç katarak, sektörün sermaye yeterlili i en yüksek ilk 5 bankas aras nda yer ald na iflaret edilerek, "Türkiye ekonomisine, Türk mali sistemine ve Bank Asya ya olan güvenini göstermek, reel sektöre verdi i deste i art rarak sürdürmek, orta-uzun vadeli stratejik hedeflerine daha güçlü çizen Ar nç, sözlerine flöyle devam etti: Türkiye bu konuda ça dafl ve dev bir ad m atm flt r. Bu uygulama ülkeye gelen turist say s nda da ciddi bir art fl getirecektir. E-vize uygulamas n n nisan 2013 te yürürlü- e girdi ini düflünürsek, uygulaman n ilk defa bafllamas nedeniyle 9 ay içinde al nan sonuç son derece baflar l d r. e-vize uygulamas n n giderek daha iyi tan t lmas ile birlikte, 2013 y l nda tatbik edilen 712 bin 312 e-vize rakam n n, 2014 y l sonuna kadar 3 milyon s n r na eriflece ini söyleyebiliriz. Tura Turizm Planlama ve Ürün alt limitlerini 200 bin, üst limitlerini de 2 milyon liraya yükselttik. 4 milyon liral k bir proje haz rlayan giriflimciler bize 2 milyon hibe talebiyle müracaatta bulunacak. Böylece bölgemizde daha nitelikle yat r mlar gerçeklefltirilmifl olacak. Ayn zamanda bu program n baflka illerde tan t lmas yla ilgili çal flmalar m z var. Bu amaçla Konya, stanbul, Kocaeli ve Bursa gibi illerde tan t m toplant lar m z olacak. Teflvik çerçevesinde bölgenin yat - r m imkanlar n n ne kadar cazip oldu unu göstermeye çal flarak yat r mc lar n ilgisini uyand rmaya çal flaca z. Demirci, ilan ettikleri hibe yat - r m program n n bütçesinin 20 milyon lira civar nda oldu una de inerek, bu program üzerinden gerçekleflecek yat r m miktar n n da 60 milyon lira olarak beklendi ini dile getirdi. DAKA n n kurulufl tarihi olan 2009 y l ndan bu yana 8 ayr bafll kta yat r mc ya hibe deste i sa lad - n ve 207 projeye 60 milyon lira bir sermaye yap s ile ulaflmak, uluslararas piyasalarda oluflabilecek risklere karfl proaktif bir yaklafl mla haz rl kl olmak üzere tamam nakit olarak karfl lanmak suretiyle sermaye art r m na gitme ve (A101) Yeni Ma azac l k A.fi de sahibi oldu u hisselerinden yüzde 18 oran ndaki k sm n satma karar verildi." denildi. Türkiye nin 81 ilinde 2 bin 800 ma azas yla ikinci en büyük hard discount markas olan A101, 2008 y l nda kuruldu y l sonu itibariyle 104 milyon TL sermayesi bulunan flirketin yüzde 21,84 ü Bank Asya ya ait. Banka, yurtiçi ve yurt d fl birçok yat r mc grubun uzun EKONOM /5 Vize ye baflvuru ya d S n r kap lar ve havaalanlar ndaki kuyruklar n önüne geçilmesi için hayata geçirilen e-vize ye ilgi büyük. Uygulaman n hizmete girdi i nisan 2013 te ilk bafllarda haftada sadece 2 bine yak n e-vize verilirken, art k günde ortalama 2 bin 609 e-vize verilebiliyor. Kazangil: 2014 y l NSK Group için kapasite art fl, verimlilik y l olacak BURSA (CHA) T ürkiye de direksiyon ve süspansiyon yedek parça sektörünün lokomotifi durumunda olan ve 5 k tada 100 ülkeye ihracat yapan NSK Group Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Kazanc gil, 2014 y l n n kendileri için verimlilik y l olaca- n söyledi. NSK Group, 2013 y l de erlendirme ve 2014 y l hedeflerinin belirlenme toplant s n Bursa Hilton Otel de gerçeklefltirdi Y l nda flirket olarak önemli mücadeleler verdiklerini ve buna ra men yüzde 10 büyümeyi yetersiz gördü ünü belirten Ömer Kazangil, NSK Group, 2013 y l nda 8 milyon liray aflan bir yat r m yaparak yüzde 10 oran nda bir büyüme yaflam flt r y l nda bir zorlanma yaflad k ve bu zorlanma 2013 ün ilk yar s nda da devam etti. Fakat biz bu durumu farkl yol haritalar izleyerek bertaraf etmeyi baflard k. Bu yol haritalar ndan bir tanesi uluslararas pazarlara aç lmak oldu. Çok say da uluslararas fuara kat larak ve birebir müflteri ziyaretleri yaparak portföyümüze birçok yeni firma ekledik. diye konufltu y l için teknik anlamda ciddi yat r mlar yapacaklar n belirten Kazangil, flunlar ifade etti: "2014 y l yla beraber ihracata a rl k verece iz. Dövizin art fl ile birlikte gelen belirsizlikleri bir kenara b rak p ciro ve kara endekslenmemiz gerekiyor. Mevcut ticaret hacminin yaklafl k yüzde 65 inin Avrupa Birli i ve ABD üzerinden yürüdü ü bir otomotiv piyasas nda mutlaka farkl pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Bunun için geçen senelerde izledi imiz yol haritalar ndan faydalanaca z. Uluslararas fuarlar m z n say s n art rmaktan ziyade etkin kullan m n sa layarak verimli kullanaca z y l nda hedefimiz iddial bir büyümedir y l n n ikinci yar s nda oldu u gibi etkin çal flmam z bu hedefi çok rahat yakalamam z sa layacakt r." 2014 y l nda mevcut pazarlar n geniflleterek hedeflerini yakalamay düflündüklerini söyleyen NSK Group Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Zeki Cidik ise flunlar kaydetti: 2013 y l n n Nisan ay nda bafllayan yavafllamaya ra men y l sonunda büyüme elde ettik. Avrupa ya ba l l m z azaltmak, müflteri portföyünü gelifltirmek için 2013 y l içerisinde önemli bir fuar kat l m ve seyahat politikas izledik. Bunun sonucunda müflteri portföyümüzü önemli oranda genifllettik y l nda Türkiye ve dünya ekonomisindeki geliflmelere ba l olarak önemli bir büyüme s çramas yapmay hedefliyoruz. Bu hedefimizi de mevcut pazarlar m z geniflleterek ve yeni müflteriler kazanarak hayata geçirebiliriz. Dolay s yla 2014 y l grup olarak yeni pazarlara yöneldi- imiz ve müflteri kazan m n devam ettirdi imiz bir y l olacakt r." Gelifltirme Direktörü Ak n Ar kan ise Avustralya, Ermenistan, Bahreyn ve Birleflik Arap Emirlikleri nde e-vize uygulamas n n mevcut oldu unu an msatarak, Ancak vize baflvurusu için elçilik ya da konsolosluklara baflvuru evraklar - n n asl n n sunulmas gerekiyor. Bizdeki uygulamada ise tüm ifllemler online ortam üzerinden yürütülüyor ve herhangi bir evrak sunumu gerekmiyor dedi. Söz konusu uygulaman n dünyadaki baflka ülkelere örnek teflkil edebilece ini belirten Ar kan, ancak baz ülkelerin flahsi baflvuru istedi- ini, parmak izi ve biyometrik foto raf uygulamalar yapt klar n ve yolcular n seyahatlerini garanti edecek evraklar n konsolosluklar taraf ndan istenmesi nedeniyle online ifllemlerin uygulamaya geçilmesinin pek mümkün görünmedi ini dile getirdi. e-vize nin konsolosluklar n ciddi bir oranda ifl yükünü azaltm fl oldu unun görüldü ünü aktaran Ar - kan, fiu anda yüzde 20 lik bir azalma oldu unu söyleyebiliriz. Sistemin bilinirli inin artmas yla 2014 y l nda bu oranda art fl olacakt r ifadelerini kulland. Ar kan, söz konusu sistemin 2014 y l nda gelecek turist oran nda yaklafl k yüzde 50 oran nda art fl sa layaca n öngördüklerini dile getirdi. Do u ya DAKA deste iyle 120 milyon liral k yat r m katk sundu unu söyleyen Demirci, Bu deste in yan nda efl finansmanla 120 milyon liral k bir yat r m sa lanm fl oldu. Yaklafl k bin 600 kifliye de ilave istihdam sa lanm fl oldu. Ama baz iflletmeler aile flirketi olduklar için do rudan katk s n görmek s n rl oluyor. Bu nedenle genel anlamda incelendi inde istihdam de erlerinin görünenden çok daha fazla oldu u ortaya ç k yor ifadelerini kulland. Projelerin geri dönüflümlerini kontrol ettiklerinde güzel hikayelerin ortaya ç kt na iflaret eden Demirci, konuflmas n flöyle tamamlad : Biz insanlar n hayalindekileri hayata geçirmeleri için bir köprü olduk. Bunu yaparken projenin de eri üzerinden bir destek sa lad k. Dolay s yla insanlarda flu kanaat olufltu, e er elimizde ciddi projemiz varsa kaynak konusunda yaflayaca m z çok ciddi sorun olmayacakt r. Proje kayna n bulur düflüncesini oluflturmay büyük oranda baflard k. Biz mali destek programlar boyunca hep flunu söyledik. Teknik olarak geri dönüflü olmad için ad hibe ama bu size asl nda emanet. Biz paray hibe olarak de il, refah üretilmesi, istihdam sa lanmas, iflsizli- in giderilmesi için emanet veriyoruz. Dolay s yla emaneti ehline vermek istiyoruz ve ehlinde kald sürece biz de arkadafllar m z n destekçisiyiz. Bank Asya sermaye yeterlilik rasyosu en güçlü 5 banka aras nda yer alacak süredir ilgi gösterdi i, Türkiye'nin gözde flirketlerinden A101 in yüzde 18 lik k sm n birden fazla yat r mc grubuna 298 milyon TL bedelle sat fl n gerçeklefltirdi. Bank Asya n n, sermaye art fl ve ifltirak sat fl sonras nda konuflan Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, flunlar söyledi: 1.3 milyon mevduat müflterimizin teveccühüne, bankam z n ortaklar da 300 milyon TL lik sermaye art r m yla destek verme karar ald. Bankam za ve yönetimimize, müflteriler ve ortaklar m z n verdi i bu güven ve destek sayesinde, 2014 y l da bankam z için büyüme y l olacak.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R us silah ihraç flirketi Rosoboronexport Baflkan Anatoli saykin, Suriye ye S-300 füze savunma sistemi sevkiyat ile ilgili bu konu kapal de erlendirmesinde bulundu. Kommersant a özel bir mülakat veren saykin, Ben sadece flunu söyleyebilirim ki, Rosoboronexport la imzalanan anlaflmalar çerçevesinde sevkiyatlar yap ld ve devam ediyor dedi. saykin, Suriye ye yönelik d fl askeri müdahaleyi imkans z hale getirecek S-300 lerle ilgili net bir aç klamada bulunmad. Suriye lideri Beflflar Esed Haziran 2013 de yapt aç klamada Rusya dan S-300 lerin ilk partisini ald klar n iddia etmifl, Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin de o zamana kadar Suriye ye S- 300 sevkiyat yap lmad n savumufltu. Suriye ye geliflmifl Yak-130 savafl uçaklar n n teslimat konusunda da konuflan saykin, anlaflman n sa land n, ancak sevkiyat n henüz tamamland n belirtti te Rosoboronexport un 60 ülkeye 1202 kontratla 13,2 milyar dolarl k silah sat fl gerçeklefltirdi i bilgisini veren saykin, Hindistan, Çin, Vietnam, Endonezy, Venezüella, Arjantin ve Malezya gibi ülkelerin Rusya n n ana pazarlar oldu unu belirtti. ran ve Suriye dahil Ortado u Snowden: ABD istihbarat ekonomik casusluk yap yor, ölüm tehdidi al yorum E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI ABD,Orta Afrika y ambargo ile tehdit etti TÜRKMEN TERZ JOHANNESBURG (CHA)- A BD, Orta Afrika Cumhuriyeti nde (OAC) ç kan olaylarda 8 kiflinin hayat n kaybetmesi üzerine, ülkeyi ambargo ile tehdit etti. ABD Difliflleri Bakan John Kerry, OAC de patlak veren fliddet olaylar n n ard ndan yapt aç klamada, "Kendi flahsi emelleri için fliddeti teflvik edenler ve azmettirenler, istikrar bozanlar için ambargo uygulamay düflünüyoruz." dedi. Rus silah ihraç flirketi Rosoboronexport Baflkan Anatoli saykin, Suriye ye S-300 füze savunma sistemi sevkiyat ile ilgili bu konu kapal de erlendirmesinde bulundu. Rusya dan Suriye ye S-300 sevkiyat belirsizli ini koruyor ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik yapt r mlar ise Rusya n n sat fllar na olumsuz yans d. Geçen y lki sat fllar n yüzde 40 n savafl uçaklar ve yüzde 25 ini de uçak savar savunma sistemlerinin oluflturdu unu ifade eden Rosoboronexport Baflkan, Su-35 ve Yak-130 savafl uçaklar na d fl piyasalarda büyük ilgi oldu una de indi. Çin in Rusya n n S-400 füze savunma sistemine talip oldu unu, ancak bunun 2016 dan once mümkün olamayaca n kaydeden Rus yetkili, ran a sat fl durdurulan S-300 füze savunma sistemi ile ilgili de mahkemelik olduklar n söyledi. Baflkent Bangui de Hristiyan Balaka militanlar Müslüman mahallesini ya malam fl, Cuma günü de eski bir Müslüman bakan öldürmüfllerdi. Eski Frans z kolonisi OAC de kar fl kl klar, Seleka örgütü eski lideri Michel Djotodia, komflu Çad n yard m yla geçti imiz Mart ay nda darbe yapmas ile bafllad. Hristiyan Balaka çetelerinin bafllatt fliddet olaylar yla BM ye göre en az 2 bin insan hayat n kaybetti. Fransa ve Afrika Birli i askerlerinin akan kan durduramad ülkede Djotodia'n n ay bafl nda istifa ederek koltu u Catherine Samba-Panza ya b rakmas da fliddeti engelleyemedi. OAC deki yard m kurulufllar, kuzeybat kasabalar Baoro ve Bossempte de fliddetli çat flmalar n devam etti ini, sivillerin öldürüldü ünü ve yüzlerce evin yak ld n haber veriyor. Amnesty International' n üst düzey kriz dan flman Donatella Rovera, bar flgücü askerlerinin etkisiz oldu unu ve büyük bir insanl k trajedisiyle karfl karfl ya olundu unu ifade etti. Çin, New York Times muhabirinin vizesini uzatmad OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in, New York Times (NY Times) için baflvuran ABD'li muhabirin, ikametgâh vize kanununu ihlal etti i gerekçesiyle hafta sonuna kadar ülkeden ayr laca n aç klad. ABD vatandafl Austin Ramzy nin, Time dergisinden ayr ld ktan sonra geçen y l n ortalar nda New York Times için akredite gazeteci olarak yapt baflvurunun kabul edilmedi i kaydedildi. Ramzy, Time için ald ve 2013 ün sonuna kadar geçerli olan vizesiyle Çin de kal yordu. Çin, kendisine 30 Ocak 2014 e kadar geçerli olan ve ayr lmas ad na gerekli haz rl klar yapabilmesi için bir ayl k bir vize verdi. D fliflleri Bakanl Sözcüsü Qin Gang, Ramzy nin art k Time dergisine çal flmad n onlara May s ay nda bildirdi ini ve kendisine ait hükümet taraf ndan verilen bas n kart n iade etti ini söyledi. Yabanc gazeteciler, Çin de çal flt klar kurumdan ayr ld ktan sonra resmi olarak bunu Çin in ilgili kurumuna bildirmek zorunda. Qin, Ramzy nin, Time için kendisine verilen vizesi ve ikametgâh türünü de ifltirmek Çin kanunlar na göre ilgili baflka kurumlara baflvurmad n söyledi. Sözcü Qin, Ramzy nin bunu yapmad n ve mevcut vizesiyle Çin e gelip gitti ini, bu hareketinin ise Çin kanunlar na ayk r oldu unu ifade etti. Çin de yabanc lar, ikametgâhlar n almak için çal flt kurumdan ayr ld klar zaman ülkeyi terk etmeleri yada vizelerini baflka türe dönüfltürmeleri gerekiyor. Times in Pekin büro flefi Edward Wong ise Twitter hesab ndan, NY Times n geçen Temmuz ay nda Austin Ramzy için kurallar gere i Çin D fliflleri Bakanl na vize baflvurusu yapt ancak onaylanmad n söyledi. Qin ayr ca New York Times ve Ramzy nin D fliflleri Bakanl na Çin kurallar n çi nediklerini kabul ettiklerini ve sonras nda Ramzy e flahsi iflleri için bu ay n sonuna kadar geçerli olan vize verildi ini ifade etti. Qin ayr ca, Bakanl klar n n flu an New York Times n, Ramzy için yapt akreditasyon iste ini de erlendirdi ini, ancak 31 Ocak tan önce tamamlanamayaca n da kaydetti. Bu Ramzy nin ülkeden ayr lmas anlam na geliyor. Bunun gerçekleflmesi halinde Ramzy nin olay yla birlikte 13 ay içerisinde ikinci New York Times muhabiri ülkeden ayr lm fl olacak. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA) - Hollanda Savunma Bakan gençlerin askerlikten muaf n istiyor BASR DO AN AMSTERDAM (CHA)- H ollanda Savunma Bakanl 'n n Hollanda'da yaflayan Türk gençlerinin askerlikten muaf tutulmas yönündeki önerisinin Türk Savunma Bakan taraf ndan kabul görmedi i aç kland. Hollanda Savunma Bakanl Sözcüsü Sündüz Çelen, Savunma Bakan Jeanine Hennis-Plasschaert'in, Hollanda daki Türk gençlerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmalar yolundaki srar n n Türkiye Milli Savunma Bakan smet Y lmaz taraf ndan kabul edilmedi ini aç klad. R usya da geçici siyasi s nma ile ikamet eden ABD Ulusal Güvenlik Ajan (NSA) eski çal flan Edward Snowden, NSA n n görevi d fl na ç karak ekonomi casuslu u yapt n iddia etti. Alman televizyonu ARD ye konuflan Snowden, ABD hükümetinin kendisine suikast düzenlemek istedi ini ve ölüm tehditleri ald n söyledi. NSA n n bir çok Alman flirketi ile ilgili bilgi toplad - n, bunlar n büyük bir k sm n n güvenlikle hiçbir ilgisi olmad n kaydeden Snowden, mesela Alman flirketi Siemens le ilgili bilgilerin toplanmas n n ulusal ç kar aç s ndan yararl görüldü ünü ifade etti. Snowden in ilk canl televizyon röportaj ile ilgili görüntülerin Moskova da bir otelde Perflembe günü kaydedildi i belirtiliyor. ABD ye muhtemel dönüflü konusunda bir soruya cevap veren Snowden, Benim mahkemeyi ABD nin iyili i konusunda hareket etti ime inand rmam zor olacak. Her fley süreçle ortaya ç kacak. dedi. Snowden, yeni ifflaatla ilgili bir çal flmas olmad n, bu konudaki tüm gizli belgeleri gazetecilere verdi ini söyledi.bir y ll k geçici siyasi s nma ile Rusya da bulunan Snowden in süre dolduktan sonra yeni baflvuru yapaca kaydedildi. Snowden daha önce de yapt aç klamada kendisinin Rusya lehine casusluk yapt iddialar n reddetmifl, Amerikan halk n n politikac lardan daha ak ll oldu unu söylemiflti. Snowden, casuslar n bir aydan fazla Moskova havaliman nda belirsiz bir flekilde kalmaktan daha iyi muameleyi hak etti i ironisinde bulunmufltu. Sözcü Sündüz Çelen, Bakan smet Y lmaz' n cevabi yaz s nda yasan n de iflmesi gerekti i için flimdilik bu durumu uygun bulmad n söyledi ini belirtti. Bakanl k Sözcüsü, Bakan Plasschaert'in, Türk Mevkidafl Y lmaz' n cevab ndan memnun olmad n söyledi. Çelen, "Bakan m z Plasschaert, askerlik durumunu de ifltirmek için çal flmaya devam edecek. Bu yüzden yak nda Hollanda'ya gelecek olan Alman Mevkidafl ile baflta ülkede do an gençlerin askerlik durumu ile ilgili konuflma yapacak. Konu ile ilgili olarak iki bakan ortak bir yaklafl m içinde olacak." dedi.

7 KEMAL BAfiOL KIRIKKALE (CHA)- K r kkale l Emniyet Müdürlü ü, iflitme engelli vatandafllar n polise en k sa sürede ulaflmas n sa lamak amac yla 155 SMS servisini faaliyete geçiriyor. Ülke genelinde hayata geçirilecek olan 155 SMS Servisi hakk nda l Emniyet Müdürlü- ü'nden yap lan aç klamada flöyle denildi: "155 Polis mdat Acil Ça r merkezleri, teknolojinin getirmifl oldu u yeniliklerle güvenlik hizmetlerinin daha etkili ve h zl kullan lmas n sa layarak, Engelliler için 155 SMS servisi aç lacak fis ZL K S GORTASI FONUNUN 2014 YILI MAL TABLOLARININ DENET M HALES TÜRK YE fi KURUMU DESTEK H ZMETLER DA RES BAfiKANLI I flsizlik Sigortas Fonunun 2014 Y l Mali Tablolar n n Denetimi hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : EMN YET MH. MEVLANA BULVARI NO: YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 1 Kalem Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : EMN YET MH. MEVLANA BULVARI NO: KAT NO: 1215 YEN - MAHALLE/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 1) haleye kat lacak adaylar n 3568 say l Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanununa göre kurulmufl bulunan Yeminli Mali Müflavirler Odas na kay tl bulundu una iliflkin ilk ilan n yap ld y l içinde al nm fl "fiirket Tescil Belgesi". 2) haleye kat lacak adaylar n ihale ilan tarihi itibariyle ba ms z denetim yapmaya yetkili olduklar na dair, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasas Kurulundan alm fl olduklar "Yetki Belgesi" Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: a) Bankalar n Ba ms z Denetimi b) Özel Finans Kurumlar n n Ba ms z Denetimi c) Sigorta fiirketlerinin Ba ms z Denetimi d) Fonlar n Ba ms z Denetimi 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l EMN YET MH. MEVLANA BULVARI NO: KAT NO: 1011 YEN MAHALLE/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EMN YET MH. MEVLANA BULVARI NO: KAT NO: 1212 YEN MAHALLE/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -1143) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar her konumda bulunan vatandafllar m za eflit imkanlar sunmaya çal flmaktad r. Bu çal flmalarla engelli (Duyu kayb, dil ve konuflamama engeli olan) ve bulundu u ortamda konuflamayacak olan vatandafllar m z n polise en k sa sürede ulaflmas n sa lamak amac yla, 1 fiubat 2014 tarihinden itibaren ülke genelinde 155 SMS Servisi faaliyete geçirilecektir. Cep telefonlar n n SMS k sm na ihbar ve flikayetle ilgili bilgiler yaz ld ktan sonra 155'e ücretsiz olarak mesaj gönderebileceklerdir. lk etapta SMS ihbarlar na interaktif olarak geri dönüfl yap lamayaca ndan, SMS içeri ine ihbarla ilgili tüm bilgilerin eksiksiz olarak yaz lmas gerekmektedir. limiz co rafi s n rlar içerisindeki her bölgeden (Jandarma-Polis) 155 Polis mdat Acil Hatt na SMS gönderebileceklerdir. Gereksiz ve bofl SMS'ler gönderilmemelidir. Kullan lan baz ak ll telefonlarda acil ça r bildirim özelli i var ise (çal nmaya karfl veya acil durumlar için) telefon menüsünden gerekli ayarlar yap lmak suretiyle, kullan c n n haberi olmadan gereksiz acil ça r SMS gönderimi yapmas engellenmelidir." Kurakl a ba l su ak fl azalmas olan dünyaca ünlü Manavgat fielalesi'nde su taflk n oldu. 3 gündür Antalya'n n Manavgat ilçesinde etkili sa anak kurakl k beklenen Manavgat fielalesi'nin su seviyesini yükseltti. Kurakl k beklenirken Manavgat fielalesi'nde su taflk n oldu ABDURRAHMAN BÜYÜKKESK N ANTALYA (CHA)- S u seviyesinin yükselmesiyle ça layan n yaz mevsiminden kalma görüntüsü kayboldu. Su yükselmesine ba l Manavgat fielalesi'nde baz dükkanlar su bast. fielale esnaf su seviyesinin su yükselmesinin daha üst seviyeye ç kma ihtimaline karfl restoran, Yörük çad r, foto raf, hediyelik eflya, cam sanatlar, butik ve Türk mutfa- nda bulunan eflyalar dükkanlar içinde ç kart larak güvenli bölgeye tafl nd. fielaleyi görmeye gelen baz yerli ve yabanc turistler ça layan görünce hayal k r kl yaflad. Manavgat fielalesi flletme fiefi Mehmet Akman, ça layanda kurakl a ba l su seviyesi düflüklü ü yaflarken bir anda su taflk n olmas na flafl rd klar n söyledi. fielalede su yükselmesinin bir anda oldu unu belirten Akman, flelale esnaf n n dükkan içindeki eflyalar n sel suyuna kap lmamas için hepsini güvenli bölgeye tafl d klar n kaydetti. Akman, "fielalede kurakl k beklerken sa anak ya fl sonras su bask na maruz kald k. Baz dükkanlar su bast. Maddi zarar m z olmad. Erken davranarak eflyalar tafl yarak kurtard k. Su yükselmesine ba l flelalenin görüntüsü kayboldu. Kurakl k beklerken su taflk n oldu. " diye konufltu. Manavgat fielalesi'nin gezmeye gelen emekli ö retmen Mustafa Kök, ça layan n yazdan kalma görüntüsünün kayboldu unu görünce flafl rd n söyledi. Ö retmen Sevim Acar da y llar önce yaz mevsiminde gördü ü flelalenin su seviyesi yükselmesine ba l görüntüsünün kaybolmas n n üzüntüsünü yaflad n kaydetti. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlü ü Bölgesel Tahmin Merkezi verilerine göre ilçeye son 48 saat içinde metrekatreye 204 kilo ya fl düfltü ü belirtildi. fle gelmeyen 11 yafl ndaki ç ra n boynuna ip ba lay p motosikleti ile çekti FAT H YILMAZ MU LA (CHA)- M u la'n n Fethiye ilçesinde bir berber dükkan na ç rak olarak giren 11 yafl ndaki ortaokul ö rencisi, ifle gelmedi i için patronu taraf ndan boynundan iple ba lanarak motosikletin arkas nda sokak sokak gezdirildi. Bayram Ali Gündüz (11) yar y l tatili için verilen arada ailesine destek sa lamak ve meslek edinmek /7 GÜNCEL YAfiAM Erzurum yeni kurumsal logosu ve slogan yla tan flt ORHAN YILDIRIM ERZURUM (CHA)- E rzurum Valili i taraf ndan bir reklam ajans na haz rlat lan flehir kurumsal logoso ve 'Görmeden bilemezsin' slogan, medya ve kamuoyuna tan t ld. zmir merkezli bir reklam ajans na haz rlat lan Erzurum logosu ve slogan için tan t m program düzenlendi. Palandöken Da 'ndaki bir otelde düzenlenen tan t m program na kat lan Erzurum Valisi Ahmet Alt parmak, flehir ve ülkelerin bütün halinde tan t lmas nda simge ve slogan n n önemli yer tuttu unu söyledi. Erzurum'a atamas n n yap lmas n n ard ndan flehrin kanaat önderlerinden ald klar destek do rultusunda kent logosu ve slogan için çal flma bafllatt klar n belirten Alt parmak, simgelerin güçlü bir ça r fl m yapt n n ve do ru bir simgenin bulunup ortaya ç kar lmas n n da kolay olmad na dikkat çekti. Vali Alt parmak, Anadolu'nun eski medeniyet merkezlerinden birisi olan Erzurum'un, kültürel zenginliklerinin yan s ra sahip oldu u mevcut de erlerin de flehir logosuna kazand r lmas için söz konusu reklam ajans taraf ndan titiz bir çal flma gerçeklefltirildi ini kaydetti. Haz rlanan kent logosu ve 'Görmeden Bilemezsin' slogan n n istismar edilmemek flart yla bütün resmi ve özel kurumlar taraf ndan ücretsiz kullan labilece ine dikkat çeken Alt parmak, "Erzurum'un bir bütün halinde simge ile tan t lmas çok kolay de il. Her ilin kendine özgü de erleri var. Anadolu onlarca medeniyet gelip geçmifl ve hepsi kültürel tortu b rakm fl. Bize miras olarak gelmifl bu zenginlikleri, bir de er olarak kendimize sunmak laz m. Simgesel anlam önemli. Erzurum denildi i zaman, logo ve slogan duyanlar, 'Bu Erzurumdur' ça r fl m n n haf zalar nda yer etmifl olmas gerekirdi. Ortaya güzel bir çal flma ç kt. Logo ve slogan herkes flehrin tan t m n n yan s ra mal ve hizmetlerin tan t m nda istismar etmemek kayd yla ücretsiz kullanabilir." dedi. Vali Alt parmak, ayr ca Kültür ve Turizm l Müdürlü ü'nün deste i ile flehri tan t c kaliteli süreli bir derginin de tan t m amaçl yay mlanaca n sözlerine ekledi. için Patlang ç Mahallesi Süleyman Demirel Bulvar üzerinde bulunan bir berbere ç rak olarak girdi. Cumartesi günü ilk mesaisini yapan Gündüz, patronunun kendisine para vermeyece ini ö renince bugün ifle gitmedi. Ç ra n n ifle gelmedi ini ö renen berber smail A., ortaokul ö rencisini bir internet kafede yakalad. fle gelmemesini bahane göstererek B.A.G.'ye ceza vermek isteyen smail A. ça d fl kalm fl bir yönteme baflvurdu. Küçük çocu un boynuna ip ba layan smail. A. daha sonra bu ipin di er ucunu motosikletine ba lad. Motosikletinin üzerine binen berber ustas smail A. boynundan iple ba lad küçük çocu u motosikleti ile çekmeye bafllad. Motosikletin peflinden koflan B.A.G.'nin bu hali çevredeki güvenlik kameralar na da yans d. Kendince ç ra na ceza veren smail A.'n n bu davran fl çevredeki vatandafllar n da tepkisini çekti. Olay n haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri küçük çocu u koruma alt na ald. Çocu un ifadesi ve güvenlik kameras kay tlar ndan faydalanan polis ekipleri, berber smail A.'y gözalt na alarak karakola götürdü. SÜMER SOKAK B L fi M VE LET fi MC LER YARDIMLAfiMA DERNE 2. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU LANI Kütük numaral Sümer Sokak Biliflim ve letiflimcileri Yard mlaflma Derne imizin 2. Ola an Genel Kurul Toplant s günü saat da K z lay Mah. Sümer 1 Sokak No: 8/8 Çankaya-Ankara adresinde yap lacakt r. Ço unlu un sa lanamamas halinde 2. Toplant günü ayn yer ve saatte yap lacakt r. Dernek üyelerimize duyurulur. GÜNDEM: 1- Aç l fl sayg duruflu, 2- Divan Teflekkülü, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlar n n okunup kabulü, 4- Yönetim Kurulunun ibras, 5- Dernek Üyelik Aidatlar n n görüflülüp, karara ba lanmas, 6- Yönetim ve Denetim kurullar n n seçimi, 7- Dilek ve temenniler, kapan fl OLAY-8

8 SA LIK /8 'Gripseniz bol bol kelle paça, iflkembe, tarhana çorbas için' SAMSUN (CHA) B afra lçe Sa l k Müdürü Dr. Aytaç Ak n, grip için çorbal tedavi önerdi. Dr. Ak n, "Geçen y l Türkiye de, eylül ve may s aylar aras nda 6.7 milyon vatandafl gribe yakalanm flt r. Bu sene 25 Ocak 2014 tarihine kadar 1 milyon kifli grip olarak sa l k kurulufllar na baflvurdu." dedi. lçe Sa l k Müdürü Dr. Aytaç Ak n, yapt aç klamada, H3N2 virüsünün korkulacak bir virüs olmad n ifade etti. Fakat bilinen gripten daha uzun sürdü üne iflaret eden Ak n, normalde günlük ilaç kullan m 7 gün sürerken, bu y l ortalama 10 güne uzad n söyledi. Dr. Ak n, flöyle dedi: "Gripten korunmak için beslenmeye dikkat edilmeli, C vitamini içeren meyve ve meyve suyu tüketilmeli, sabah kahvalt ya özen gösterilmeli, el temizli ine önem verilmeli, günde en az befl defa eller sabunla y kanmal d r. Günde 2-3 Akci er kanseri hastalar için afl umudu Türkiye mmün-onkoloji Derne i Genel Baflkan Prof. Dr. Rüçhan Uslu, son 1 ayd r Türkiye ye giren tümör afl s - n n sadece ileri devre akci er kanserinin uzun süreli kontrolünü sa lad n aç klad. ZM R (AA) E ge Üniversitesi (EÜ) T bbi Onkoloji Bilim Dal Baflkanl n da yürüten Rüçhan Uslu, AA muhabirine, akci er kanserinin zor bir hastal k oldu unu, bu nedenle hastalar n her geliflmeyi dikkatle izledi ini belirtti. Günümüzde rahim a z ve karaci er kanserine karfl koruyucu afl uygulamalar n n gerçeklefltirildi ini anlatan Uslu, ancak bugüne kadar tedavi edici afl n n bulunmad n, onkologlar n ve bilim adamlar n n hedefinin de ba fl kl k sisteminin kanser hücrelerini tan mas n sa lamak oldu unu aktard. Kanserin ba fl kl k sisteminden kaçmak, saklanmak, korunmak amac yla kulland mekanizmay anlamak için bilim adamlar n n uzun süre çal flma yürüttü ünü söyleyen Rüçhan Uslu, bu yönde Kübal bilim adamlar nca gelifltirilen tümür afl s - n n uygulamalar yla ilgili flu bilgileri verdi: Son 2 y lda ba fl kl k sistemini harekete geçirici tedaviler kullan ma girmeye bafllad. Bunlardan biri de tümör afl s. Bu tümör afl s sadece ileri devre akci er kanserinde kullan labiliyor. Küçük hücreli d fl tipi dedi imiz ileri evre, metastaz yapm fl, kemoterapide olumlu yan t vermifl hastalar için öneriliyor. Hastal - n uzun süre kontrolünü sa l yor. Hastal k ilerlemiyor, baflka organlara s çram yor, baz hastalarda stabil seyir kroniklefliyor, baz hastalarda yan t elde edilebiliyor, baz lar nda ise tamamen yok ediliyor. Rüçhan Uslu, afl n n hastan n kazan m yaflam süresini 3 kat na ç karabildi ini ifade etti. Afl verilerinin y l nda Avrupa daki kongrelerde kabul gördü ünü ve birçok ülkede ruhsat baflvurular n n yap ld n kaydeden Rüçhan Uslu, Türkiye ye afl n n 1 ay önce girdi ini söyledi. Türkiye de her y l 30 bin kiflinin yeni akci er kanseri teflhisi ald n, bu teflhislerin ço unlu unun küçük hücreli d fl tipi oldu unu, yüzde inin de ileri evrede tespit edildi ini kaydeden Uslu, dolay s yla tedavi kapsam na giren çok hasta oldu unu dile getirdi. Sosyal güvenlik kurumlar onaylayana kadar hastalar n kendi afl lar - n karfl lad n söyleyen Rüçhan Uslu, Maliyetin yüksek oldu unu söylemek zorunday m. Her afl 2 bin- 2 bin 500 dolara mal oluyor. 10 tane yapt rd n zda büyük maliyeti olabi fianliurfa (AA) H arran Üniversitesi (HRÜ) T p Fakültesi Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Ö retim Üyesi Doç. Dr. Süda Tekin Koruk, grip tedavisinde gelifli güzel antibiyotik kullan m n n vücutta yan etki oluflturabilece ini söyledi. Koruk, AA muhabirine yapt aç klamada, solunum yoluyla bulaflan gribin ilerlemesi durumunda insanlar ölüme kadar götürebilecek sonucu olan bir hastal k oldu unu belirtti. Son zamanlarda grip vakalar n n artt n ifade eden Koruk, bu y l Türkiye de görülen virüs tipinin influenza A(H3N2) oldu unu hat rlatt. Gribin nezleden farkl olarak bafl, kas ve eklem a r lar ile yüksek atefl gibi belirtilerinin oldu unu anlatan Koruk, bu hastal n baz kiflilerde risk oluflturabilece ini dile getirdi. Bu hastal ktan çeflitli yöntemlerle korunabildi ini vurgulayan Koruk, flunlar kaydetti: Hastal n baflkalar na bulaflmamas için yapmam z gereken birtak m önlemler var ve bunlardan en önemlisi öksürürken veya hapfl r rken mutlaka mendille veya dirse imizle a z m z ve burnumuzu kapatmal y z. Bunun yan s ra k fl aylar nda kapal ortamlar n sürekli havaland r lmas gerekiyor. Kalabal k yerlerde sürekli oksijenin içeriye al nmas laz m. Hastal n hafif olmas durumunda evde dinlenerek geçirilebilece ini anlatan Koruk, gribin a r seyretmesi durumunda mutlaka doktora gidilmesi gerekti ini hat rlatt. nsanlar n bu gibi durumlarda liyor dedi. Afl n n amac n hastal kroniklefltirmek olarak aç klayan Uslu, nsülin bulunmasayd ço u hasta hayat n kaybederdi, ço u tansiyon hastas da ilaçla yaflam n sürdürebiliyor. Yeni tedavi yöntemiyle hastay yaflayabilir hale getiriyoruz. Kanser olmak ölüm anlam na gelmiyor diye konufltu. Böbrek ve cilt kanserleri konusundaki ilaç ve afl aray fllar nda da olumlu geliflmelerin bulundu unu vurgulayan Rüçhan Uslu, sözlerini flöyle sonland rd : Her bilimsel geliflme bir aflamad r. Amac m z, kanser olmadan kanserden korunmakt r. Rahim a z kanserinin afl s bulundu ve daha önce vücut bu virüse ba fl kl k gelifltiremezken flimdi gelifltirmeye bafllad. Bir gün lösemi i nesi olacaks n z ve lösemi olmayacaks n z. Akci er kanseri afl s olacaks n z ve kanser olmayacaks n z. Bilimin nihai hedefi afl olarak kanser olmamakt r ama flu anda bu yok. Belki 5-10 y l sonra bunu gerçeklefltirebiliriz flimdi çal flmalar devam ediyor. Grip tedavisinde antibiyotik uyar s gelifli güzel antibiyotik ald n ve bunun çok yanl fl oldu unu vurgulayan Koruk, flöyle konufltu: Gribin bir süresi vard r bu süre insan mutlaka s k nt ya sokacakt r bunu kabul etmek laz m. Ancak hastal a yakaland m z taktirde mümkünse fazla evden ç kmamak hastal n baflkalar na bulaflmamas aç s ndan önemlidir. Ayr ca C vitamini alarak vücudun direncini art rmal ve bol s v tüketilmelidir. Gribe yakalanan vatandafllar m z kesinlikle evde kendi bafllar na özellikle antibiyotik gibi ilaçlar almamas gerekiyor çünkü influenza bir virüstür ve viral hastal klarda antibakteriyeller hem yeri yoktur hem de vücutta yan etkiler oluflmas na sebep olabilir. Koruk, kronik hastal ve ba - fl kl k sistemi zay f olanlarla, 65 yafl üstü kiflilere söz konusu hastal ktan korunmak için en geç kas mda grip afl s yapt rmalar n önerdi. defa yar m bardak suya yar m limon s k p içilmeli. En önemlisi de istirahat etmeye özen göstermeliler. Bol miktarda s - v tüketin, bulundu unuz mekân s k s k havaland r n, içece iniz çorbalar iyileflmenizde son derece etkili olacakt r, bol bol kelle paça, iflkembe ve tarhana çorbas için. Türk doktorlardan yüz felci tedavisinde önemli ad m TOKAT (AA) G aziosmanpafla, Celal Bayar ve Ege üniversitelerinin ifl birli- inde, 5 doktor taraf ndan yürütülen bilimsel çal flmada, yüz felci tedavisinde kortizon yerine oksitosin hormonu ve resveratrol adl antioksidan maddenin, yan etkisi olmadan daha etkin flekilde kullan labilece i tespit edildi. Gaziosmanpafla Üniversitesi T p Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Yüz felci gelifltirilen deneysel s çanlarda oksitosin ve resveratrolün tedavi etkinli inin araflt r lmas isimli çal flmalar yla, 14 Kas m 2013 te, Uluslararas Otolojik Cerrahi Derne inden kulak burun bo az hastal klar dal nda Politzer ödülü kazand klar n söyledi. Politzer ödülünün 1992 y l ndan beri 2 y lda bir verilen uluslararas t p ödülü oldu unu belirten Erbafl, çal flmalar n n çok say da ülkeden gelen farkl araflt rmalar aras ndan seçildi ini ifade etti. Erbafl, çal flmada, kendisinin yan s - ra Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi Kulak Burun Bo az Hastal klar Ana Bilim Dal ndan Prof. Dr. Onur Çelik ve Uzm. Dr. Gökçe Tanyeri ile Ege Üniversitesi T p Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dal ndan Yrd. Doç. Dr. Özlem Y lmaz Dilsiz ve Uzm. Dr. Fatih Oltulu nun görev ald - n söyledi. Yüz felcinde yeni tedavi yöntemleri bulmak için bu çal flmay yapt klar n kaydeden Erbafl, Çal flmada ispatlad - m z iki tedavi ajan var. Bunlardan birisi, do um s ras nda salg lanan ve annelik hormonu olarak bilinen oksitosin, di eri de g dalarda özellikle renkli g dalar n çekirde inde, üzümde, kay s çekirde inde bulunan resveratrol denilen maddeydi diye konufltu. Çal flmalar n n yaklafl k 4 ay sürdü- ünü ifade eden Erbafl, deney farelerinde fasial yüz felci modeli oluflturduklar n ve bu rahats zl oksitosin ve resveratrolle tedavi ettiklerini belirtti. Rutin tedavide kullan lan kortizonun baz dezavantajlar oldu unu savunan Erbafl, flunlar kaydetti: Kortizon kullanan hastalarda vücutta tuz ve su tutmas na ba l olarak hipertansiyon olufluyor, ayn zamanda enfeksiyon riskini de art yor. Onun için baz hastalarda kortizon kullan m s n rlanmaktad r. Bir de kortizon, hastalarda yüzde 100 olumlu yan tlar vermemekteydi. Bizim ise tedavimizde kulland - m z oksitosin do al bir madde. Yan etkileri hemen hemen hiç yokmufl gibi, resveratrol da do al bir madde, g dalarda bulunuyor. Çal flmam zda oksitosin ve resveratrolün kortizona göre yüz felcini daha h zl iyilefltirdi ini kan tlad k. Gelifltirdi imiz tedavinin üstünlü ü, hem tansiyonu yükseltmemesi hem de ba fl kl k sistemini bozmad için hastan n enfeksiyon riskini art rmamas - d r. Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Kaçkar fiükriye Mah Ulucanlar Cad. Ses Sok. No:81/A Alt nda Alt nda Yal m rfan Bafltu Cad. Atmaca Sok. No:4/B D flkap Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Do an ZAFER MAH.M LL EGE- MENL K CAD.NO:108/A Beypazar Haziran Malazgirt Mah. Dikmen Cad. No:375/D Çankaya Çankaya Sinan Birlik Mah.448.Cad. No:36/3 Çankaya Çankaya Gülenay Meflrutiyet Cad. No:37/C K z - lay Çankaya Özçiçek Emek Mah. Biflkek Cad(8.Cad.)No:44/D Emek Çankaya Ayflen Mustafa Kemal Mah. Bar fl Sitesi Bilkent Çankaya Erkök Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:22/A Çubuk Çubuk nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Azra Piyade Mah Cad. No:42/A Etimesgut Etimesgut Tiryak Atakent Mah. fiehit Celal sen Sok. No:2/B Etimesgut Etimesgut Esra ERYAMAN MH.fiAPKA DEVR M CD.P KABU ÇO- CUK AVM NO:32/41 ERYA- MAN Etimesgut Özer fiafak Mah. 851.Sok. No:1/C Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Alt ndal ATATÜRK MAH. GAZ MUSTAFA KEMAL CAD.NO:5/G,H Kazan Yeni Sudem Yakac k Mah. Fatih Cad. No:170/B Keçiören Keçiören Yeni Ankara fienlik mah. gürkan sok. no:45/b KEÇ ÖREN Keçiören Güniz Gn.Dr.Tevfik Sa lam Cad. No:7/A Etlik Keçiören Merve Akçay Mah. Ankara Cad. No:21/C K z lcahamam K z lcahamam Ege fiahintepe Mah Cad. No:81/A Mamak Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall han Nall han Kardelen fientepe Mah. Hasan Polatkan Cad. No:17/A Polatl Polatl Yeni Günefl Atatürk Cad. Sayg n Sok. No:1/A Pursaklar Pursaklar Ka an MAREfiAL ÇAKMAK MAH.fiEH T AL ÇALIfiIR SOK.NO:87/2 Sincan Temelli ST KLAL MAH.HÜRR YET CAD.NO:30/B Sincan stasyon stasyon Mah. Bosna Cad. No:23/B Sincan Sincan Emniyet Ulubatl Hasan Mah. An t Cad. No:7/B Sincan Sincan Pafla Ankara Cad. Cumhuriyet Sok. No:4/20 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Yaflamkent Yaflamkent Mah Sok. No:4 Çayyolu-Yenimahalle Yenimahalle Yeni rem Yeni Bat Mah Cad. No:55/A Bat kent Yenimahalle Nalan Demet Lale Mah. 408.Cad.No:20/D Yenimahalle

9 TTNET'ten Yerli üretim hamlesi AirTies, Karel ve TTNET, yüzde 100 yerli teknoloji üretimi için bir araya geldi. Bu kapsamda, AirTies' n, Karel ile yapt iflbirli i ile TTNET'in Tivibu Ev servisi için gelifltirdi i set üstü kutular Türkiye'de üretilecek. flbirli ine iliflkin detaylar TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, Karel Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Tunao lu ve AirTies Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Alcaras ev sahipli inde düzenlenen bas n toplant s yla duyuruldu TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI STANBUL (AA) T oplant da paylafl lan bilgilere göre, kablosuz yaflam n dünya oyuncusu AirTies, Karel iflbirli iyle üretiminin bir bölümünü Türkiye'ye tafl yacak ve TTNET için set üstü kutular n üretimine bafllayacak. AirTies, TTNET'in Tivibu Ev hizmeti için gelifltirdi i set üstü kutu ürününü Karel ile yapt bu iflbirli i çerçevesinde ilk kez Türkiye'de üretecek. AirTies ve Karel yapt klar iflbirli i ile IPTV set üstü kutu ailesinin üretimi için bir iflbirli i anlaflmas imzalad. Karel bu iflbirli- i çerçevesinde, AirTies markal IPTV set üstü kutular n n yerli üretimi için Ankara'daki tesislerinde y ll k toplam 300 bin kapasitelik yeni bir üretim hatt kurdu. Kablosuz video da t m konusundaki çözümlerini de entegre edece i IPTV ve OTT kutularla oyunun kurallar n de ifltirmeye haz rlanan AirTies, en geliflmifl teknolojik ürünleri hem Türkiye hem de Avrupa'ya bir hafta içinde sevk edebilme esnekli ine ulaflmay hedefliyor. nternet tabanl TV yay nc l olan IPTV teknolojisiyle evlere gelen Tivibu Ev, yeni nesil set üstü kutularla kullan c lar na daha da keyifli bir seyir deneyimi sunmaya haz rlan yor. Müflterilerine sundu u deneyimi her geçen gün gelifltirmeyi hedefleyen TTNET, AirTies ve Karel iflbirli iyle üretilecek yerli set üstü kutularla da kullan c lar n n dijital dünyan n sundu u en üstün genifl bant iletiflim ve e lence olanaklar ndan yararlanmalar n amaçl yor. Yerli üretim cihazlarda kullan lan AirTies teknolojisi sayesinde Internet Protokolu üzerinden HD TV yay nlar yüksek kalitede al nabilecek. RF4CE ba lant özelli i sayesinde kullan c lar, kumanday cihaza do rultmak zorunda kalmadan, baflka bir odadan dahi kanal de ifltirilebilecek, cihaz aç l p kapat labilecek. TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, ülkelerin sürdürülebilir kalk nmalar n sa lamada, internet ve internetin yaratt ekosistemin çok önemli bir yere sahip oldu unu belirterek, "Türkiye'nin lider internet flirketi olarak yeni teknolojileri ve dijital platformlar son kullan c ya sunarak teknoloji kullan m - n yayg nlaflt r yor, bu sayede ülkemizdeki dijital ekosistemin büyümesine destek sa l yoruz" dedi. Kaya, Türkiye'den dünyaya örnek olacak dijital çözümlerin sunulmas, baflar hikayelerinin yaz lmas için global ve BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA yerel ifl ortaklar yla beraber yeni uygulamalar gelifltirdiklerini anlatarak flunlar kaydetti: "Bu sinerjiyle dijital ekosistemi büyütürken günün sonunda ülkemizin ekonomik kalk nmas na katk sa lamak en büyük amac m z. Tivibu ekosisteminde, içerik, yaz l m, donan m için yerli ve yabanc 100'den fazla firmayla çal fl yoruz. Böylelikle hem sektörümüzü hem de dijital yay nc l k ekosisteminin büyümesini destekliyoruz. Yerli set üstü kutu üretimi de bunun güzel bir örne i. Air- Ties' n, Karel ile yapt iflbirli i ile TTNET'in Tivibu Ev servisi için gelifltirdi i ve Türkiye'de üretilecek set üstü kutular, yerli üretimin gücünü göstermesi aç s ndan büyük önem tafl yor. Bu iflbirli iyle Türkiye'nin ekonomik geliflimine ve dijital ekosistemin büyümesine katk sa layacak olman n mutlulu unu yafl yoruz. Yerli teknoloji üretimi, dünya liginde hak etti i noktaya gelene kadar bu deste imizi sürdürmeye ve Türkiye'yi en yeni teknolojilerle tan flt rmaya devam edece iz." AirTies CEO'su Philippe Alcaras da bu iflbirli i ile AirTies' n inovasyondan üretime tüm süreçlerini Türkiye'de gerçeklefltirecek olmaktan gurur duyduklar n dile getirerek, "Bu iflbirli i ile Air- Ties olarak dünya çap ndaki müflterilerimiz için sunmakta oldu umuz ileri televizyon teknolojilerini art k Türkiye'deki kullan c lara da ulaflt r yoruz. lk olarak TTNET'in Tivibu Ev hizmeti için bafllayacak yerli üretim sürecimizi ilerleyen günlerde yerli ve yabanc di er operatörleri de kapsayacak flekilde gelifltirece- iz" diye konufltu. TEKNOLOJ ESA uzay arac Rosetta 2,5 y l sonra uyand ANKARA (AA) /9 A vrupa Uzay Ajans 'n n (ESA) kuyruklu y ld zlar n yap s n incelemek amac yla 9,5 y l önce uzay f rlatt Rosetta uzay arac, yaklafl k 2,5 y l süren uykusundan uyand. Rosetta 10 y l sürecek uzay görevini yerine getirmek üzere 2004'te uzaya f rlat lm flt. Uzay arac 2011 ortalar nda, Dünya'ya 800 milyon kilometre mesafede, Jüpiter gezegeni yörüngesi yak n ndayken, çevresinde günefl pillerini flarj edecek günefl fl n bulunmamas nedeniyle uyku moduna geçirilmiflti. ESA, Günefl'in 673 milyon kilometre yak n na gelen uzay arac na dün TS 12.00'den itibaren uyand rma sinyalleri göndermeye bafllad. Ancak Rosetta'dan sinyallere yan t, saatler sonra, s t c lar n çal flt rarak uzayda seyretmesini sa layan önemli ayg tlar n s tmas n tamamlad ktan ve ana telsiz antenini Dünya'ya yönelttikten sonra geldi. Yaklafl k 8 saat süren heyecanl bir bekleyiflin ard ndan Rosetta'n n gönderdi i sinyaller, Almanya'n n Damstadt kentindeki ESA uzay operasyonlar merkezine ulaflt. Rosetta'n n uyku modundan baflar yla ç kar ld, uzay arac için özel olarak adl twitter hesab ndan gönderilen "Merhaba Dünya!" mesaj yla duyuruldu.rosetta'n n gönderdi i sinyaller dün TS 20.18'de NASA'ya ait Goldstone ve Canberra yer istasyonlar ndan da saptand. Ad n, M s r hiyerogliflerinin çözülmesinde önemli rol oynayan Rosetta ad verilen bir kaya tabletten alan uzay arac, kuyruklu y ld zlar n yap s n n çözülmesi ve böylece Günefl Sistemi'nin kökeni ve evrimi konular nda bilim dünyas na fl k tutacak. Rosetta, uyku modunun y llarca süren seyahatinin üzerinde yaratt etkiden kurtulmas n n ard ndan, may s ay nda üzerinde incelemelerde bulunaca 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu y ld z na do ru yolculu una bafllayacak. Kuyruklu y ld z n yörüngesine a ustos ay nda girecek olan Rosetta, ifllerin yolunda gitmesi halinde üzerinde tafl d inceleme arac n kas m ay nda 67P'ye inifl yapmak üzere gönderecek. Rosetta'n n gönderdi i 100 kilogram a rl ndaki Philae adl inceleme arac, 3,9 kilometre geniflli indeki kuyruklu y ld z n yüzeyine erifltikten sonra üzerinde tafl d z pk n f rlatarak 67P'ye demirleyecek. Bir kuyruklu y ld za inifl yaparak incelemede bulunacak ilk uzay arac olacak Philae, üzerindeki 10 bilimsel ayg t ve kuyruklu y ld - z n yüzeyinin 20 santimetre alt ndan örnekler toplamas na imkan veren matkab yla bu gizemli yap lar hakk nda henüz yan t bulmam fl temel sorulara cevaplar arayacak. Günefl Sistemi'nin geliflmemifl yap tafllar n oluflturan kuyruklu y ld zlar n, Dünya'daki su ve belki de hayat n oluflmas na imkan sa layan içerik maddelerinin kayna n oluflturdu u düflünülüyor. Asteroitlerden farkl olarak bir buz kütlesinden oluflan kuyruklu y ld zlar n sürekli olarak toz ve gaz püskürtmeleri, üzerine inifl yapacak uzay araçlar için tehlike oluflturuyor. Bu nedenle flimdiye kadar hiçbir uzay arac bir kuyruklu y ld z, üzerine inifl yaparak, yak ndan inceleme f rsat bulamad. Soldan sa a 1.. Ne var, ne oluyor?... Uzun... Lise derecesindeki okul (eski) Tafl tlarda, lastiklerin tak ld tekerle in çember biçimindeki bölümü, ispit... Yakan n gö se do ru inen devrik bölümü... nsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik aras ndaki kas ve ya dan oluflan tabaka Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk (eski)... Özellikle Rumeli de seslenmek ve dikkati çekmek için kullan lan bir söz (halk a z )... Ne çeflit, ne türlü Lorentiyum elementinin simgesi... bir iflle ilgili konuda gereken bilgileri fifl üzerine yazmaya bafllamak, fifllemek... Türlü metallerden yap lm fl, kopmaya karfl bir direnç gösteren ince uzun nesne E lenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuflmalar bulunan sahne eseri... stenççilik (eski) Çöl bölgelerinde, kurak bölgelerde yaflayan bir sürüngen türü... Adlar, isimler (eski)... Yayla at lan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve k sa tahta çubuk K rm z ile mavinin kar flmas ndan oluflan renk, menekfle renginin k rm z ya çalan... Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin de iflik oranlardaki kar fl - m ndan oluflan tortul kayaç, pekmez topra... Arap alfabesiyle yaz lm fl metinlerde üstüne ve alt na kondu u ünsüzlerin birer ünlü ile okunmas n sa layan iflaret Herhangi bir sebeple üzerinde leke oluflmufl, lekesi olan... mlemek ifli, ima Cankurtaran sandal... Seçkin... Dolayl olarak anlatma, üstü kapal olarak belirtme, iflaretleme, an flt rma, ihsas Notada duraklama zaman ve bunu gösteren iflaretin ad... stasyon, sinema, banka, ma aza ve baz girifl kap lar nda bilet veya para al p verilen, ço u küçük pencere biçiminde olan yer, flalter... A z yayvan, dibi dar toprak kap Kentle ilgili, flehirle ilgili... Ergin durumda olan, domuzdan baflka, insanlarla birçok memelinin ince ba rsa nda yaflayan, ipsiler cinsinden bir solucan fieker kam fl ndan fleker yap l rken elde edilen öz suyun, melasla mayaland r larak kurutulmas yla oluflturulan alkollü sert içki... Eyerlerin ön ve arka taraflar ndaki ç k nt l bölüm... Türk alfabesinin dördüncü harfinin ad, okunuflu Özellikle t pta kullan lan araç gereçleri ilaç kullanmadan yaln z s yard m ile mikropta ar nd rma ifli... lgilendiren, iliflkin, iliflik, ilgili... Gerçek Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses... Bir kumafl örgüsünde üç ipli in bir iplik yerine kullan lmas... I r p drar n yapamama fleklinde a r bir böbrek rahats zl belirtisi... Üstüne bir fley koymaya yarayan ayakl destek, çatk... Birbiriyle iyi anlaflan iki yafll n n bafl bafla kal fl n anlatan "... ile Büdü, fiakire Dudu" deyiminde geçen bir söz (halk a z ).. Yukar dan afla ya 1. Hristiyanlar n her y l 25 Aral kta Hz. sa'n n do um gününü kutlad klar yortu... Samaryum elementinin simgesi... F kramak ifli veya durumu, f fllama Hardalgillerden, küçük, yeflil yumrular hâlinde olan, hafllanarak yeme i haz rlanan bir tür sebze... Üçüncü Ça n, memelilerin olufltu u dönemi Türlü renklerde t rnak cilas... Pirelenmek ifli Mal ederek, yükleyerek (eski)... Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunlar nda görülen, bir veya birkaç hücreden oluflmufl organ... Çam, ard ç, ladin a açlar n n i ne gibi ince yapraklar (halk a z ) Manganez elementinin simgesi... Birikmek (halk a z )... Radyoda, televizyonda ses kayd yapan ve yay n s ras nda ses düzenini ayarlayan teknik görevli Bir elçili e ba l uzman, elçilik uzman... Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaflayan, yaz n postunda ak benekler oluflan, erkeklerinin boynuzlar uca do ru kürek biçiminde geniflleyen bir cins geyik, s n Orkestrada vurmal çalg tak m, davul... Kelimenin sonuna geldi inde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... skambil kâ tlar nda birli Güldürü niteli- inde k sa oyun... Kalay elementinin simgesi... Birbirinin ayn olan veya birbirine çok benzeyen iki fleyden her biri, benzeri... Baflar s z Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin ad (eski)... Bir aç y ölçmeye ve baflka bir yerde ayn aç y çizmeye yarayan, yar m çember biçimindeki araç, aç ölçer, mastara, minkale Döl yata... Yafl, nemli (eski) Alt n kökü... Alt çene üzerinde s ralanm fl difllerin her biri... Radyum elementinin simgesi Yap lar d fl etkilerden korumak amac yla üzerlerine yap lan ço u kiremit kapl bölüm... Alt n rengi... Al fl lan veya dayan labilen dereceden çok daha fazla, taflk n Esas, ana özelli i, as l a rl... Delici k l çla oynanan, hedef bölgesi bütün vücut olan bir tür k l ç oyunu Bilimsel bir gerçe i göstermek, bir yasay do rulamak, bir varsay m kan tlamak amac yla yap lan ifllem, tecrübe... Kemençe telemek ifli... Utanma, utanç duyma... Bir devleti baflka bir devlet kat nda temsil eden kimse, sefir

10 YAfiAM STANBUL (CHA)- A ç l fl 29 Ekim 2013 tarihinde yap lan stanbul un iki yakas n denizalt ndan birbirine ba layan Marmaray n di er toplu ulafl m araçlar yla entegrasyonunu sa lamak amac yla aç lan yeni hatlarla ilgili bir aç klama yapt. ETT aç klamas nda, "Marmaray n di er toplu ulafl m araçlar yla entegrasyonunu sa lamak amac yla ETT, daha önce yeni otobüs hatlar oluflturmufltu. Hatt n Anadolu ve Avrupa yakas nda bulunan Ayr l k Çeflmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yenikap ve Kazl çeflme istasyonlar yla ba lant l aç lan yeni hatlarla birlikte mevcut baz hatlarda da Marmaray a hizmet verecek flekilde güzergah de iflikli ine gidildi. Marmaray ba lant l hatlarda 45 otobüsle günlük 500 ün üzerinde sefer yap l yor /10 Ba c lar daki trafi i yeni kavflak ve yan yollar rahatlatacak STANBUL (CHA)- ve ortalama 25 bin yolcu tafl n yor." ifadelerine yer verildi. Marmaray n aç lmas metrobüsün yükünü hafifledi inin belirtildi i ETT aç klamas nda, "Marmaray n hizmete girmesiyle birlikte metrobüsün Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizliba, Edirnekap ve Sö ütlüçeflme istasyonlar nda günlük yolculuk say s yüzde 7.3 oran nda azal fl gösterirken bu oran sabah saatlerinde yüzde 12.7 ye kadar ç k - yor. Marmaray ile birlikte metrobüsün günlük yolculuk say s nda da yüzde 5 lik bir azalma yafland. Marmaray öncesinde metrobüsün 785 bin olan yolculuk say s Marmaray n aç lmas ndan sonra 750 bine indi. Yani günlük 10 bin 800 kifli metrobüs yerine Marmaray kullanmaya bafllad. Bu da metrobüsün yükünü biraz da olsa hafifletmifl oldu." denildi ETT'nin açt yeni entegre hatlar flöyle: BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ETT taraf ndan, Marmaray n di er toplu ulafl m araçlar yla entegrasyonunu sa lamak amac yla önceden aç lan 5 hatta ilave yeni hatlar aç ld belirtildi. Marmaray a entegre yeni hatlar aç ld "Metrobüsten Marmaray a; MR10 Zeytinburnu Kazl çeflme, MR11 Cevizliba Kazl çeflme, MR20 Yenibosna Metro Kazl çeflme, Y1 Aksaray Yenikap, BN3 Halkal Yenikap hatlar na ilave olarak, MR2 Bostanc Ayr l kçeflme, MR12 Vezneciler Edirnekap Kazl çeflme, 97E Kemerburgaz Üniversitesi Güneflli Kazl çeflme, 19FK F nd kl Mahallesi Ayr l kçeflme yeni hatlar. Metrobüsten metroya; 614 araç ve 3 bin 530 sefer ile Mecidiyeköy metrobüs dura ile metroyu birlefltiren 77 hat; 385 araç ve 2 bin 151 sefer ile Yenibosna metrobüs dura ile metroyu birlefltiren 51 hat; 538 araç, 2 bin 671 sefer ile Uzunçay r metrobüs dura ile metroyu birlefltiren 52 hat, 466 araç, 3 bin 47 sefer ile Zincirlikuyu metrobüs dura ile metroyu birlefltiren 65 hat ile metrobüsmetro entegrasyon noktalar nda hizmet veriliyor." HIZIR LYAS YILDIRIM R ZE (CHA)- MESUT MERCAN AFYONKARAH SAR (CHA)- Z afer Kalk nma Ajans (ZEKA) taraf ndan desteklenen Kad nlar leriyi Düflünüyor, Geri Dönüfltürüyor projesi kapsam nda oluflturulan geri dönüflüm sergisi be eniye sunuldu. Tarihi Tafl Medrese'deki sergide kursiyer bayanlar, de erlendirdikleri ambalaj at klar n sergide buluflturdu. Çevreye sayg bilinciyle, do al kaynak tüketimini en aza indirgeyerek, at k malzemeleri yeniden kullan ma kazand ran bayanlar, oluflturduklar birbirinden farkl ürünlerle büyük taktir kazand. Ambalaj at klar geri kazan m konusuna farkl bir bak fl aç s kazand ran kursiyer han mlar, Afyonkarahisar halk na geri kazan m n önemi duyurdu. Çevre Hizmetleri Birlik Müdürü Mehmet Durak, çevrenin korunmas hususunda bertaraf tesislerinde geri kazan m ambalaj at klar n n toplanmas, t bbi at klar n sterilizasyonu ve metan gaz ndan elektrik üretim tesisi sayesinde Afyonkarahisar'a çok önemli katma de er sa lad klar n söyledi. Proje sayesinde bayanlar n el becerilerini gelifltirerek atölye de çok B a c lar 9. Ola an Kent Konseyi Toplant - s nda ulafl m sorunlar masaya yat r ld. Yap lan sunumda ilerleyen dönemde trafi in rahatlamas amac yla çok say da kavflak ve yan yollar n infla edilmesine karar verildi. AK Parti stanbul l Baflkanl Engelliler Koordinasyon Merkezi Baflkan Yard mc s Fatma fiahin de engelli dostu otobüslerin önemine dikkat çekerek, yeni kald r m ve yaya geçitlerinin engellilerin dikkate al narak infla edilmesinden dolay memnun olduklar n ifade etti. lçe muhtarlar n n, esnaf n ve mahalle sakinlerinin kat ld Ba c lar 9. Ola an Kent Konseyi Toplant s yo un kat l mla yap ld.ba c lar Kaymakam Erdal Çak r Ba c lar Belediyesi Engelliler Saray nda yapt konuflmada, bir önceki toplant da Kentsel Dönüflüm Projesi nin konufluldu unu belirterek, "Konsey de al nan kararlar belediyemiz taraf ndan ya uygulamaya geçiriliyor ya da yap lma aflamas nda." dedi. Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça r c, bir çok ilçede Kent Konseyi nin henüz hayata geçmedi ini bir ço unda da baflkanl n belediye baflkan n n yapt n belirtti. Ça r c, "Biz demokrasiyi hakk yla yerine getiren bir ilçeyiz. Geçmiflte 11 muhtar kat l yordu. Ancak, biz 22 mahallemizin muhtar - n n da kat lmas n sa lad k." diye konufltu. Ülkücü grubu zafer iflaretiyle tahrik etmek istediler ERSAN TEM ZEL KAYSER (CHA)- K ayseri de bir grup ülkücü, stanbul da MHP nin seçim bürosuna yap lan silahl sald r sonucu hayat n kaybeden Cengiz Aky ld z için g yabi cenaze namaz k ld. Namaz sonras nda iki kifli zafer iflareti yaparak ülkücü grubu tahrik etmek istedi. Gruptan baz lar flah slar kovalamaya bafllad. Ülkücü grup aras ndaki insanlar n sa duyulu hareket etmesi ve polisin araya girmesiyle olaylar yat flt. MHP nin stanbul Esenyurt seçim irtibat bürosuna yönelik sald r da hayat n kaybeden bas n dan flman Cengiz Aky ld z için Kayseri Ülkü Ocaklar Hunat Camii nde g yabi cenaze namaz k ld. Namaz sonras nda dönen gruba yönelik iki kifli zafer iflareti yaparak tahrik etmek istedi. Bu arada, gruptan baz lar iki kiflinin peflinden koflmaya bafllad. fiah slar kaçarken ülkücü grubun içindeki sa duyu kifliler, olaylar büyümeden engellemeye çal flt. Bölgede bulunan HDP nin il baflkanl bürosu önünde önlem alan polis grubu yat flt rmaya çal flt. Grup, daha sonra ülkü ocaklar binas önüne gitti ve olays z bir flekilde da ld. Ülkücü grubu tahrik etmek isteyen iki flahs n tespiti ve yakalanmas içinde çal flma bafllat ld. flitme engellilere dini kavramlar ö retecekler D iyanet flleri Baflkanl na ba l E itim Hizmetleri Genel Müdürlü ü taraf ndan iflitme engelli vatandafllara dini kavramlar n ö retilebilmesi için düzenlenen ' flittik ve taat Ettik' adl seminer Rize de bafllad. Yusuf Karali E itim Merkezi nde yap lan seminere Türkiye'nin 81 ilinden Kur an kursu hocal yapan 147 kursiyer kat ld. Türkiye de sadece Rize de yap lan ve 10 gün sürecek e itim program sonras kursiyerlere iflitme engellilerin rahatl kla anlayabilece i flekilde dini kavramlar ö retilecek. Diyanet flleri Baflkanl na ba l E itim Hizmetleri Genel Müdürlü ü bünyesindeki Yayg n Dini E itim Daire Baflkan Belgin Konar l Ayd n, Diyanet flleri Baflkanl olarak 2 y l önce ' flittik ve taat Ettik' projesini haz rlad klar n belirterek, "Proje ile iflitme engelli vatandafllar m z için din e itimi programlar yapmaya karar verdik. Milli e itimdeki ö retmenler, Diyanet flleri Baflkanl 'm zdaki hocalar, Türk Dil Kurumu ndaki üyeler ve ayn zamanda iflitme engelli vatandafllar m zla bir ekip kurduk. flitme engelli vatandafllar m za hangi kelimeleri hangi flekillerle ö retece imiz konusunda karar verdik. dedi. 2 y l devam eden proje sonucunda Türk flaret Dili Dini Kavramlar Sözlü ü kitab n haz rlad klar n ifade eden Ayd n, Türkiye'nin 81 ilinden Rize ye gelen Kur an kursu hocalar m z bu sözlü ü ö renerek kendi illerinde iflitme engellilere yönelik iflaret dili din e itimleri verecekler. flitme engelli vatandafllar m za iste i do rultusunda s n flar açaca z. Onlara Kur an- Kerim ve dini kavramlar iflaret dili ile ö retece iz. Sadece Türkiye de de il slam dünyas ndaki Müslüman ülkelerde de kullan labilecek bir sözlük yapt k. Burada yap lacak e itimler sonras flubat ay ndan sonra iflitme engellilerimize e itimlerini vermeye bafllayaca z. diye konufltu. Ev han mlar ambalaj at klar n ekonomiye kazand rd güzel ürünlerin yapmalar n n sa land n belirten Durak, bu tür sosyal projelerin uygulanmas n n ilde yaflayan bireylerin ortak ürünler üretmesine vesile oldu unu anlatt. Durak, Proje sayesinde bayanlar m z ve ö rencilerimizin geri dönüflümün ne kadar önemli oldu unu gördüler. Projemize destek olan baflta Birlik Baflkan m z Burhanettin Çoban olmak üzere Zafer Kalk nma Ajans 'na, proje ortaklar m za ve tüm kursiyerlerimize teflekkür ederiz." dedi. "ÇÖP D YE ATTIKLARIMIZ GERÇEKTE ÇOK DE ERL YM fi" Projenin önemine dikkat çeken kursiyerlerden Ayfle Demirel de bu projede etkili iletiflim yöntemleri, ev ekonomisi ve çevre konusunda birçok e itimler alarak sosyal yaflant lar na büyük katk lar sa land na dikkat çekti. Geri dönüflüm atölyesi aç lmadan önce stanbul ve Bursa gibi illerdeki atölyeleri ve illerin tarihi mekanlar n görme imkan na sahip olduklar n dile getiren Demirel, daha önceden çöp diye att klar n n gerçekte ne kadar de erli oldu unu gördüklerini dile getirdi.

11 Safranbolu ya gelen turist say s artt KARABÜK (CHA) T arihi konaklar yla ünlü ilçede konaklayan turist say s, geçen y l 2012 ye göre yüzde 7,1 art flla 239 bin 466 olarak gerçekleflti. Safranbolu Kaymakaml n n verilerine göre, ilçede 2013 y l nda 195 bin 616 s yerli, 43 bin 850 si yabanc olmak üzere 239 BURSA (CHA) B ursa Büyükflehir Belediyesinin znik te bafllatt Tarihi Kültürel Miras Tespit ve Havadan Foto raflama Çal flmalar s ras nda çekilen görüntülerde tesadüfen fark edilen bazilikan n, M.S 740 depremindeki çökmenin etkisiyle göl sular na gömüldü ü tahmin ediliyor. Bazilika; içi, ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere iki s ra sütunla üç salona ayr lm fl, dikdörtgen biçiminde büyük kilise olarak tan mlan yor. Uluda Üniversitesi (UÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Baflkan Prof. Dr. Mustafa fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, znik ve çevresindeki hava çekimlerinden bin 466 turist konaklad.osmanl döneminden bugünlere kadar korunabilen yap lara sahip oldu u için koruman n baflkenti diye nitelendirilen Safranbolu, 2012 y l nda 222 bin 382 turist a rlad. Yüzde 7,1 lik art fl yakalayan ilçeye geçen y l günübirlikçilerle yaklafl k 750 bin turist geldi. Geçen y l 85 ülkeden ilçeye gelen 43 bin 850 yabanc turistten 13 bin 64 ünü Tayvanl lar oluflturdu. Tayvanl lar 5 bin 398 Alman ve 3 bin 737 kifliyle Japon turistler takip etti. lçeye gelen yabanc turist say s nda da 2012 y l na göre geçen y l 5 bin 169 art fl görüldü. elde edilen foto raflarda, Senato Saray olarak tan mlanan alan n 500 metre kadar do usunda ve göl k y s ndan yaklafl k 20 metre aç kta son derece belirgin flekilde an tsal bir yap kal nt s n n fark edildi ini belirtti. Do u-bat do rultusunda uzanan bu yap ya iliflkin daha sonra yine havadan detayl görüntüleme çal flmalar yap ld n anlatan fiahin, Kal nt lar üzerinde daha sonra yap lan detayl görüntüleme çal flmas nda, Hristiyanl k ta bazilika olarak adland r lan yap kompleksinin su alt nda bulundu unu tespit ettik. Yerinde yapt m z incelemelerde suyun yaklafl k 2 metre afla - s nda çökmüfl flekilde bir bazilikan n oldu u ortaya ç kt. Bu bazilika, bugüne kadar bilinmeyen bir yap t. Bu flekilde tesadüfen de olsa keflfedilerek tekrar ortaya ç kar lm fl oldu diye konufltu. fiahin, M.S 313 y l nda Roma mparatoru Konstantin döneminde Hristiyanl k n resmi din olarak kabul edildi ini, bu tarihten sonra Hristiyanl k la ilgili dini yap lar n inflas na izin verildi ini hat rlatarak, ibadet yeri olarak bazilikal planl kiliselerin bu süreçte ortaya ç kt n belirtti. Roma döneminde mahkemelerin ve pazar yerinin de bulundu u bazilika ismi verilen yap kompleksininin, kilise mimarisine aktar ld n ve erken Hristiyanl k döneminde çok büyük kiliselerin infla edildi ini anlatan Mustafa fiahin, flunlar kaydetti: Ebatlar na, ölçülerine bakt m z zaman çok büyük bir yap n n söz konusu oldu unu görüyoruz ki yap n n etraf n zaten, göl k y s nda olmufl olsa gerek bir teras duvar çevrelemekte. Bu tür büyük yap lar erken Hristiyanl k döneminde infla ettiklerini biliyoruz. Bu nedenle bu yap n n MS 4 üncü yüzy l civar nda infla edildi ini düflünüyoruz. Yaklafl k bin 600 y ll k bir yap söz konusu. znik çok ciddi depremler geçirmifl, Bu depremlerden en büyü ü 740 larda olan deprem. Öyle tahmin ediyoruz ki; 740 depreminde bina y k ld ve y k lman n yan s ra göl k y lar nda da 1999 depreminde Gölcük te oldu u gibi bir çökme söz konusu oldu ve bu çökme neticesinde kilise tamamen y k larak gölün içerisine gömüldü. Bugüne kadar keflfedilmeyi bekliyordu. fiahin, bazilikalarda en az üç koridorun bulundu unu, bunlar n nef olarak isimlendirildi ini ve ortadakinin di erlerine göre daha genifl oldu- unu belirterek, flöyle devam etti: Gördü ümüz yap da do u-bat istikametinde yerlefltirilmifl ve art apsisi var ve bunlar bir araya geldi i zaman biz burada bir kiliseden, bazilikadan söz edebiliyoruz ki zaten bu plan daha sonra bazilika plan olarak adland r l yor ve literatüre bazilika plan olarak geçiyor. Yine hava foto raflar ndan anlad m z kadar yla arkada narteks ismi verilen son cemaat yeri var ve daha sonra avlu olarak adland - rabilece imiz bir di er bölüm var. Apsisin hemen iki yan nda köfleli odalar ise kutsal eflyalar n sakland yerler olarak biliniyor. Bizdeki Kutsal Emanetler de oldu u gibi, bizim dinimizde de kutsal eflyalar var ve belli günlerde onlar camilerde aç l yor, mesela H rka-i fierif gibi. Benzer durum Hristiyanl k için de geçerli. Foto raflarda belirgin flekilde görülen temel duvarlar n n yan s ra binan n içinde, çok say da yap tafl n n TUR ZM /11 Gölün alt ndaki bin 600 y ll k bazilika ilk kez görüntülendi Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanl medeniyetlerine ev sahipli i yapan znik in ad n verdi i gölde k y dan yaklafl k 20 metre aç kta ve 2 metre derinlikte, erken Hristiyanl k mimarisinin özelliklerini tafl yan, Roma dönemine ait yaklafl k bin 600 y ll k bazilika keflfedildi. Yeni Hasankeyf sakinlerini bekliyor gelifligüzel da ld na da de inen fiahin, bunun deprem ve sonras ndaki çökme olay hakk nda fikir verdi ini belirtti. fiahin, flöyle dedi: Gelecekte burada yap lacak su alt araflt rmalar, hatta izin al nabilirse belki su alt temizlik çal flmalar, yap - y tamamen aç a ç kartacakt r ve öyle tahmin ediyorum ki bu çöküntünün alt nda yap n n zemini, yani bu mozaik de olabilir, mermer kaplamalarla yap - lan bir zemin de olabilir. fiu an için onu söylemek mümkün de il. Aç a ç kart l p, buras bir su alt müzesi haline getirilebilecek bir potansiyele sahip. fiahin, göldeki su seviyesinin iklim koflullar nedeniyle 1-2 metre çekildi- ini, ayr ca s n n düflmesinden dolay suda planktonlardan kaynaklanan görüfl seviyesini düflüren herhangi bir engelin olmad na da de inerek, bütün bunlar n görüntülemeyi kolaylaflt rd n ifade etti. Prof. Dr. fiahin, yüzy llard r göl sular n n alt nda sessizce keflfedilmeyi bekleyen bazilikaya iliflkin bilgileri en k sa zamanda yetkili mercilere ulaflt - racaklar n belirterek, kal nt lar n bulundu u alan n dal fla yasak hale getirilmesi ve birinci derece arkeolojik sit kapsam na al nmas gerekti ini sözlerine ekledi. Hristiyanl k dünyas n n önemli olaylar na sahne olan znik te, Senato Saray nda MS 325 y l nda I. Konsil, M.S 787 y l nda de znik Ayasofya Kilisesi nde 7. Konsil toplant lar yap lm flt. C b ltepe de yar y l tatili yo unlu u BATMAN (AA) I l su Baraj n n sular alt nda kalacak olan Batman n Hasankeyf ilçesi için Raman Da eteklerinde oluflturulan yeni yerleflim alan na kamu binalar n n tafl nma ifllemi sürüyor. Yeni Hasankeyf e yerleflme konusunda endifleleri bulunan ilçe sakinleri ise kamu kurumlar ndaki iflleri DS nin sa lad ücretsiz servislerle yeni yerleflim yerine giderek gerçeklefltiriyor. Hasankeyf in yaklafl k 3 kilometre uzakl nda oluflturulan yeni yerleflim yeri hakk nda AA muhabirine de erlendirmede bulunan Kaymakam Temel Ayça, kaymakaml k ve ba l birimlerinin yaklafl k 3 ayd r ilçenin yeni yerleflkesinde hizmet verdi ini söyledi. Tafl nma iflleminin uzun zaman alan bir süreç oldu una vurgu yapan Ayça, flöyle dedi: fiimdiye kadar çok ciddi bir problemle karfl laflmad k. Vatandafl m z henüz al flma aflamas nda, ulafl m noktas nda biraz endifleleri vard. Bu konuda DS nin sa lad servis sayesinde vatandafllar m z herhangi ek ücret ödemeden eski Hasankeyf yerleflim alan ndan buraya rahatl kla gelebilmektedir. Vatandafllar m z bu anlamda ek bir maliyete katlanmak zorunda kalmayacaklar, istedikleri zaman ücretsiz bir flekilde buraya ulaflabileceklerdir. Bu ay n sonuna kadar lçe Jandarma Komutanl hariç bütün kamu binalar yeni Hasankeyf yerleflim alan na tafl nm fl olacak. Yeni yerleflim yerine tafl nma konusunda kamulaflt rma ile ilgili sorunlar n tam anlam yla giderilmedi ini kaydeden Ayça, Kamulaflt rma sorununun çözülmesi gerekir. Yak n bir zamanda bu s k nt n n giderilece ini bekliyoruz diye konufltu. Vatandafllar n konutlar talep etmedi i sürece TOK nin herhangi bir ifllem yapamad n dile getiren Kaymakam Ayça, flu görüflleri dile getirdi: Burada ilk ad m atacak olan vatandafl m zd r. Bakanl ktan ald m z talimat gere i kaymakaml k bünyesinde bir talep alma ofisi kuruluyor. Vatandafllar m z buraya gelip istedi i konut tipini seçmek durumunda. Ondan sonra TOK bu talepleri de rlendirip kaç vatandafl m z 1+1 veya 2+1, kaç tanesi müstakil konut istiyor bunlar n tespitini yap p ondan sonra inflaat aflamas - na geçecek. Ama fluanda vatandafl m zdan bir talep gelmedi i için ifllem yap lamamaktad r. O aç dan vatandafl n tafl nmas konusunda henüz bir ilerleme katedemedik. Önümüzdeki aylarda bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Bu arada Hasankeyf Halk Platformu Temsilcisi fievket Altu ise kamu kurumlar n n ilçenin yeni yerleflim yerine tafl nmas na tepki göstererek, 3 bin nüfuslu bir ilçe yerinde dururken kamu binalar n n tafl nmas dünyan n hiçbir yerinde görülmemifl bir durumdur ifadesini kulland. KARS (AA) T ürkiye nin gözde k fl turizm merkezleri aras nda yer alan C b ltepe Kayak Merkezi nde kar kal nl 50 santimetreye ulaflt. Sar çam ormanlar, kristal kar ve uzun kayak pistleriyle Türkiye nin gözde kayak merkezleri aras nda yer alan C b ltepe de yar y l tatilini f rsat bilen vatandafllar kayak yapman n keyfini yafl yor. Otel iflletmecileri, yerli ve yabanc turistlere gündüz kayak keyfi sunarken, akflamlar da yöresel yemeklerin oldu u, Kafkas halk oyunlar, müzik ve e lence programlar n n yan s ra meflaleli gece yürüyüflleri düzenleniyor. Bölgedeki bir otelin genel müdürü Bülent Okay, AA muhabirine yapt aç klamada, kayak merkezinde yar y l tatili dolay s yla otellerin yüzde 100 dolu oldu unu ifade ederek, kayak için her türlü ortam n elveriflli oldu unu söyledi. Kayak merkezine gelen yerli ve yabanc konuklar n memnun ayr lmas için çeflitli etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Okay, Misafirlerimizin rahat etmeleri, daha çok e lenebilmesi için özellikle akflamlar yöresel etkinlikler yap yoruz, türkü ve e lence geceleri düzenliyoruz. Sömestir tatili dolay - s yla çok büyük bir talep ve yo unluk yaflan yor. Baz misafirimize yerimizin olmad - n üzülerek söylemek zorunda kald k ancak biz nisan ay ortalar na kadar yerli ve yabanc bütün kayak tutkunlar na kayak imkan sunaca m z n sözünü flimdiden veriyoruz dedi. C b ltepe Kayak Merkezi pistler ve mekanik tesislerden sorumlu Kar-Sar-Tur- A.fi. Genel Müdürü Sacit Özbey de flu anda pistlerde rahatl kla kayak yap labildi ini söyledi. Bu y l Türkiye nin birçok kayak merkezinde kar olmamas ndan dolay büyük s k nt yafland n belirten Özbey, Pistlerimizde yaz çal flmas ndan dolay kar az olsa da kayak imkan sunuyoruz. fiu anda 1. etap, 2. etap ile karanl k dere bölgesinde bulunan toplam 9 pistten 7 si kar ezme makinesi ile bast r larak kayak için ideal duruma getirildi. Bizler bir ekip olarak turizmin geliflmesi için Kars Valili i, Sar kam fl Kaymakaml, Belediye Baflkanl ve turizm yat r mc lar büyük özveri ve fedakarl klarla çal fl yoruz. nflallah k sa sürede bölgemiz istenilen düzeye gelecek diye konufltu. Bu arada, kayak merkezinde bulunan otellerin doluluk oranlar n n yüzde 100 oldu u ifade edildi.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Karagand Senfoni Orkestras, Türkiye turnesinde TRABZON (CHA) T ürk dünyas ça dafl klasik müzik flaheserlerini dünyan n farkl noktalar nda dinleyicilerle buluflturan TÜRK- SOY, Karagand Senfoni Orkestras eflli inde Trabzon'dan bafllad Türkiye turnesine Ordu, Samsun, Ankara, Eskiflehir ve Bursa'da devam edecek. Turne kapsam nda Trabzon Hamamizade hsan Bey Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen konsere Trabzonlu sanatseverler yo un ilgi gösterdi. Dünyan n pek çok flehrinde sahne alan Karagand Senfoni Orkestras 'ndan Türk bestecilerin unutulmaz eserlerini dinleyen Trabzonlular, konser bitiminde misafir sanatç - lar ayakta alk fllad. TÜRKSOY üyesi ülkeler Besteciler Birli i, TÜRKSOY, Trabzon Valili i ve Trabzon Belediyesi katk lar yla düzenlenen konserin dinleyicileri aras nda TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Belediye Baflkan Orhan Fevzi Gümrükçüo lu, Rusya Federasyonu'nun Trabzon Baflkonsolosu Dimitry Talanov da yer ald. K rg z Besteci Muratbek Begaliyev in 'Bayram Üvertürü' eseriyle bafllayan konserde s ras yla Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tataristan ve Türk bestekarlar n eserleri icra edildi. A aç parçalar n sanat eserine dönüfltürmeyi ö reniyorlar YALOVA (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Yalova'da bir dernek taraf ndan haz rlanan, Do u Marmara Kalk nma Ajans n n (MARKA) teknik destek verdi- i proje kapsam nda aç lan kursta, unutulmaya yüz tutmufl el eme i göz nuru de erlerden ahflap oymac l n yaflat lmas için dersler veriliyor. Orta yafl grubundaki kursiyerler, a aç parçalar n sanat eserine dönüfltürmeyi ö reniyor. P rojeyi yürüten Yalova Model Orman Derne inin baflkan Mehmet Özdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, unutulmaya yüz tutmufl kültürel de erleri yaflatmaya çal flt klar n söyledi. A rl kl olarak orman ürünleriyle ilgili çal flmalar yürüttüklerini belirten Özdemir, ahflap oymac l k odakl haz rlad klar "Yerel De erler El Eme inde Hayat Bulsun Projesi"nin, MAR- KA taraf ndan teknik deste e de- er bulundu unu anlatt. Projeyle unutulmaya yüz tutmufl ahflap oymac l kültürünü yeniden gündeme getirmeyi, turizme kazand rmay ve yerel halk n gelirini art rmay hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, flöyle devam etti: "Yalova Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölyelerinde kurs düzenlendik. Üç haftas geride kalan ve orta yafl grubunda 20 kiflinin kat ld kursta günde üçer saat e itim veriliyor. Kursun toplam süresi 40 saat. Ahflap üzerine belli çal flmalar yap l - yor. Asl nda bu kurs bir bafllang ç. Bu kurs, ülkemizin sahip oldu u kültürel zenginlik ölçe inde bundan sonra da yapaca m z projeler sayesinde daha farkl ürünler ortaya ç kar lmas na zemin haz rlayacak. nsano lunun en eski dostlar ndan biri olarak bilinen ve kültürümüzün önemli parçalar ndan olan ahflap, beflikten mezara kadar birçok alanda kullan l yor. Bu anlamda ahflab n hayat m za daha çok girmesini, sinem V ZYONA YEN G REN F LMLER Uzak Ç l k Roket Büyük bir h zla ve gürültüyle Jack Carver in teknesine çarpar. Jack tekne patlay p paramparça olmadan önce kaçmay zar zor baflar r. Genç gazeteci Valerie Constantine onu bu seyahat için tuttu unda, Carver n hayalindeki seyahat bu de ildir. Kaptan n görevi onu bir muhbirle buluflmas için ücra bir adaya götürmekti, ama hiç bir fley yolunda gitmez. Adan n s rr her neyse, onun koruyucular bunun bilinmesini engellemeye haz rd rlar Jack ve Valerie paçalar n zor kurtararak orman n içine kaçarlar. Meddah A Aziz, eskiden çok meflhur bir tiyatro oyuncusuyken flimdilerde otel odalar nda etraf ndaki bir iki dostunun yard mlar yla yaflamaya çal flan yafll bir adamd r. Arada s rada vefal bir insan olan organizatör Veli'nin ayarlad gösterilerde meddahl k yaparak kazand üç befl kurufl para da ancak otel paras n karfl lamaktad r. H zl yaflad hayat Aziz'in tüm vücudunu özellikle de kalbini fazlaca yormufltur. Fazla yaflayacak zaman olmad n n fark nda olan Aziz geçmiflinde yapt bir hata yüzünden çekti i vicdan azab n dindirmek, af dilemek üzere son yolculu una ç - kar. kullan m malzemesi, süs malzemesi olarak ve özellikle günümüzde çocuklara ve gençlere yönelik oyuncak ve di er malzeme olarak kullan lmas n teflvik ediyoruz." Özdemir, bafllang çta çekingen davranan ve tamamlayamama endifle duyan kursiyerlerin günler geçtikçe güzel eserler ortaya ç kard n bildirdi. Ahflab n s cakl n herkese yaflatmak istediklerine dikkati çeken Özdemir, "Baflar l olan kursiyerlerimize sertifikalar n verece iz. Kursun sonunda burada e itim alanlar n bu ifli meslek haline getirerek insanlar n ahflap ihtiyac n karfl lamas noktas nda çok iyi bir katk sa layacaklar n düflünüyorum" dedi. Ö reticilerden Mustafa Çetinkaya ise kursa gençlerin ilgi göstermemesinden yak nd. Kat l mc lar n çok yetenekli oldu unu ifade eden Çetinkaya, "Kursa kat lanlar ifli çok çabuk ö rendi. Kursun tek s k nt l yan ; süresinin az olmas. Yani bu süre bir ay de il de üç ay olsayd daha iyi olurdu" diye konufltu. Kursiyerlerden resim ö retmeni Ayflegül Arat da ahflap oymac l a ilgi duydu u için bu e itim program na kat ld n anlatt. Unutulmaya yüz tutmufl el eme i göz nuru çal flmalar n hayat bulmas n istedi ini söyleyen Arat, " nsanlar n a aca kütük gözüyle bakmas zoruma gidiyordu. Kütükleri hocalar m z sayesinde birer sanat ürününe dönüfltürüyoruz" ifadesini kulland. Kursun en yafll kat l mc s Reis Kaptan, kurs sayesinde art k k raathaneye gitmedi ini dile getirerek, ö rendi i ahflap oymac l sanat ile emeklilik dönemini daha verimli ve üreterek de erlendirdi ini belirtti. nkara fieytan n Günü Balay nda hamile kalan Samantha, hamile kald geceyi hat rlamamaktad r. Acaba o gece ne oldu? Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren Samantha ve Zach, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulurlar. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad mlar kamerayla sürekli kaydeden Zach, Samantha n n gittikçe garipleflen davran fllar n önce hamileli iyle ilgili zanneder. Aylar geçtikçe genç kad n n bedeni ve ruhsal durumundaki karanl k de iflimlerin sebebinin çok daha korkutucu ve u ursuz bir güç oldu u ortaya ç kacakt r. fiöhret Tepesi 20'li yafllardaki gençlerin, sonu doland r c l k, paranoya ve vahfletle biten öyküsü' Christian (James Deen) erotik filmlerin aran lan oyuncusudur. Sevgiilisi Tara da (Lindsay Lohan) kendisi gibi oyuncudur; ancak Tara'n n akl eskiden iliflki yaflad baflka bir aktördedir. Christian bunu farketti inde vahfli bir insana dönüflecektir.

13 Gökçek i 2 bin kifli ziyaret etti ANKARA/13 PUSULAMIZ Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Baflkent te hizmet veren çeflitli hemflehri federasyon ve dernek yöneticileri ile üyelerinden oluflan yaklafl k 2 bin kifliyi ayn gün heyetler halinde ayr ayr makam nda a rlad. Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n Y kanabilir Sokaklar, Daha Temiz Bir Kent slogan yla bafllatt çal flmalar her geçen gün ivme kazan - yor. Temizlik filosuna katt yeni kamyonlar, kad n temizlik iflçileri, elektrikli mini toplay c ve süpürgeler, semt temizli i ve ibadethane temizli i kampanyalar ve saatli çöp toplama düzeni ile be eni toplayan Çankaya Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü, kentin dört bir köflesinde çal flmalar na devam ediyor. Toplu temizlik çal flmalar yla önceki hafta Büyükesat, Kaz m Özalp, Birlik, K rkkonaklar, Malazgirt, Keklikp nar, Akp nar, Gökkufla, Ata, Huzur, Cevizlidere, Karap nar, Afla Öveçler, Yukar Öveçler mahalleleleri ve Yeniflehir, ncesu Esat bölgelerinde 800 ün üzerinde Ö zellikle hafta sonlar nda gerçekleflen ve flimdiye kadar 100 e yak n dernek, federasyon ve platformla makam nda görüflen Baflkan Melih Gökçek, bu hafta sonunda da ayr ayr heyetler halinde yaklafl k 2 bin kiflinin ziyaretiyle yo un bir gün geçirdi. Baflkent Ankara da faaliyet gösteren K rflehirliler, Yozgatl lar, Çorumlular Federasyonlar ile Yozgatl Muhtarlar ve fladamlar, Dul ve Yetimler ve Oflular Derne i ne üye çok say da ziyaretçi, Baflkan Gökçek e Baflkent te yap lan ve yap m devam eden çal flmalar için teflekkür ettiler. Yaklafl k 200 e yak n heyetlerin her biriyle 1 saati aflk n süreyle sohbet eden Baflkan Gökçek, federasyon ve dernek üyelerinin talep ve isteklerini de dinleyerek, ilgili bürokratlar na yap labilecekler konusunda talimatlar da verdi. Oflular Derne i nin ziyareti s ras nda toplant odas nda kemençe eflli indeki flark larla karfl lanan Baflkan Gökçek in, kemençeyi çalmas uzun süre alk flland. Devam eden projelerden, tamamlanan çal flmalardan ve bundan sonra yap lacaklardan k saca bahseden Baflkan Gökçek in aç klamalar, ziyaretçiler taraf ndan da s k s k alk flland. Büyükflehir Belediyesi nin, Ankara n n ve Ankaral lar n ulafl mdan, yeflillendirme, sosyal ve kültürel projelerden, e itime, sanayiden, iflsizli e, her konudaki ihtiyaçlar na yönelik çal flmalar ndan da k saca bahseden Baflkan Gökçek, ziyaretçilerine yeni metrolara yerel seçimlere kadar binebilecekleri, OD- TÜ Yolu nun da 1 aya kadar bitece i müjdelerini verdi. Kendisini ziyaret eden Yozgatl muhtarlar n, Baflkan Ç ankaya Belediyesi ve Sosyal Yaflam Güçlendirme Derne i iflbirli i ile bafllayan Ç engel Atölye fl Merkezi zihinsel engelli gençlere seramik ve gümüfl tak e itiminin yan s ra, resim, foto raf, ya l boya, keçe, nikah flekeri yap m gibi alanlarda da e itim veriyor. Çankaya Halk E itim Merkezi e itimcileriyle birlikte çal flan dernek gönüllüleri, zihinsel engelli gençlerin de yapabilece i çok fley oldu unu belirterek, Dileyen herkes, gençlerimizin el ürünlerini sat n alarak onlara destek olabilir diyor. Yer tahsisi d fl nda, atölyenin elektrik ve su giderlerini karfl layan Çankaya Belediyesi, kursiyerlerin ö le yemeklerini de sa l yor. 16 yafl üstü zihinsel engelli 30 gencin e itim ald dernekte, sinema, tiyatro, piknik gibi etkinlikler de düzenlenerek, gençlerin di er insanlarla temas etmesi de amaçlan yor. Gençlerin ürettiklerini ve ailelerin yapt pasta, börekleri çeflitli kermeslerde satarak derne e gelir elde Gökçek e at lan iftiralardan bahsetmesi üzerine, bafl ndan geçen ilginç bir olay da aktaran Baflkan Gökçek, Öyle enteresan iftiralar at l yor ki. Mesela bir ara benim Çayyolu nda sadece annemin oturdu u bölgeye otobüs verdi- im, di er bölgelere otobüs göndermedi im söylendi. Ama flunu kimse hesaplamam fl herhalde. Benim annem vefat edeli 20 y l oldu. Nas l böyle bir iftira at labiliyor anlam yorum dedi. Baflkent te faaliyet gösteren Oflular Derne i nin ziyareti s ras nda, makam odas nda kemençe eflli inde flark larla karfl lanan Baflkan Gökçek, sanatç n n Elindeki kemençe ne çok yak fl yor sana sözleri eflli inde k sa bir süre kemençe çalmas, ziyaretçiler taraf ndan uzun süre alk flland. Ayn gün içerisinde yaklafl k 2 bin kiflinin ziyaret etti i Baflkan Gökçek e, Oflular Derne i nden bir de kemençe hediye edildi. Çankaya da temizlik seferberli i sürüyor Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz cadde ve soka tepeden t rna a temizleyen ekipler bu hafta da, Yeniflehir, Maltepe, Oran, Seyran, Ümitköy ve Y ld z bölgelerinin kapsad mahallelerde temizlik kampanyas yürütecekler. Önceki hafta 100. Y l bölgesinde Çi demtepe, Baflyaz c o lu, Beytepe, Kalemcio lu, Beysukent, Hüdaverdi, Bereketli Merkez camilerini temizleyen ekipler, bu hafta da Sabahattin Y ld z, Zeynep Saleh Alp, Ali R za Sungur, Çukurambar Merkez ve K z l rmak camilerini temizleyerek ibadete haz rlayacaklar. Çankaya Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü ekipleri Çankaya da kurulan 25 semt pazar n ara vermeden y kamaya devam ediyor. Sokak, cadde ve pazaryerleri y - kama program n gece ve gündüz olmak üzere 24 saat aral ks z uygulayan ekipler, baflta yaya bölgeleri olmak üzere rutin sokak y kama programlar na devam ediyorlar. Ç ENGEL ATÖLYE ÜRET YOR eden gönüllüler ve e itmenler, tüm vatandafllar engelli gençlerin üretti i, seramikleri, tak ve çinileri sat n alarak onlara destek olmaya davet ederken, gençler de nikah flekerlerinizi biz yapal m m? diye soruyor. Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar SEVG L GENÇLERE VE GELECEK NESLE ÇA IRIM YAHUD LER N DURUMUNA DÜfiMEYEL M 'B R B R M Z N BOYNUNU VURMAYALIM' VI- N Ç N VE NASIL BU HALE GELD LER? Bu haldeyken ellerinde kitap vard. Kitab parçalam flt lar; bir k sm n yafl yor ve k sm n gizliyorlard. Bir k sm n anlat yor di er bir k sm n erteliyorlard. Okuyorlard ama yaflam yorlard. Okuyorlard fakat bat l ile kar flt r yorlard. Yine bu ayetten önceki sonraki k sm okursak, 'sözlerinde durmad klar '(2/40), Hakk bat lla kar flt rd klar n (2/42), Baz ayetleri gizlediklerini(2/174), Az bir dünya karfl l satt klar - n (2/174), Atalar n n yoluna tabii olduklar n (2/169), Âlimlerin tevilini akidelefltirdiklerini(9/31), anlat yor. Herkes kendi hakl l n iddia ediyor. Ve bizden olan cennete girer diyorlard. Bizden olun kurtulursunuz.(2/135) Aralar ndaki ayr l klar n n ve bu ayette anlat lan olaylar n sebebi iflte bu sapmalard r. Bundan dolay parçaland lar, vahdetleri bozuldu. V-B Z M DURUMUZA BAKALIM Ayetleri kendi gerçeklili imiz içinde anlamaya çal fl rsak ayn fleyleri yaflad m z görece iz. Elimizde kitap ile Resulullah' n(aleyhi salât-u vesselam) sahih sünneti oldu u halde. Resulullah'tan hemen sonraki olaylar ile tarihimiz boyunca aram zdaki sorunlar okudu umuz zaman ayn halleri yaflad m z görece- iz. Çok ac olaylar yaflad k ve yafl yoruz. Gün geçtikçe hep tehlikeli günler ve tehlikeli olaylar yafl yoruz. Bir zaman Ruslar Afganistan iflgal etti. Müslümanlar el birli i ve yard mlaflarak bu müstekbir gücü ülkelerinden ç kard lar. Ayn olaylar her tarafta yafl yoruz. Almanya'da ayn fleyleri yafl yoruz. Biri birinin kesti ini yemeyenler, biri birinin camilerinde namaz k lmayanlar, biri birine k z ve erkek vermeyen ve daha nice ac gerçekler. Onun için özellikle gelece imiz olan genç kardefllerim, hepimize bu ayetlerin fl nda baz tavsiyelerim olacakt r: 1-Bakara ve di er surelerde anlat lan bizden önce kitaba muhatap olan ehli kitaplar ilgili ayetleri ve k ssalar çok güzel okuyup anlamam z gerekiyor. lk ça r m gelin bu ilahi haberleri okuyal m ve derin derin üzerinde düflünelim. 2-Bu ayetlerden ç kan ilahi nasihatleri dinleyelim ve ayn yanl fll klar yapmayal m. 3- slam hayat n tüm alan n kapsayan mükemmel bir hayat fleklidir. Onun genel ilkeleri vard r. Di er taraftan özel ilkeler vard r. Kur'an her âlim taraf ndan detaylarda farkl yorumlan yor. Guruplar n, mezheplerin ve ayr l klar n temel sebepleri bu yorumlar esas haline getirmektir. Bütün yanl fllar n temelinde herkesin kendisini kurtulmufl, di erini sap k görmesidir. Ayn srail O ullar nda oldu u gibi... Allah Resulünden(sallahu aleyhi vesellim) bize gelen çok farkl rivayetler vard r. Bir konu hakk nda farkl rivayetler vard r. Dolays yla tek bir rivayete ba l kal p di erlerini reddetmek bizi ayn duruma düflürmüfltür. Bir örnek veriyim: Genelde köpek ve resimle ilgili bir rivayet vard r. Eve köpek sokman n veya girmenin haraml ile ilgili. Ama di er taraftan baflka bir rivayette de Hz. Aifle'nin bir yavru köpe inin oldu u ve hatta Resulullah' n karyolas n n alt nda öldü ü rivayet edilir. (Kütübü Sitte 3.cild Evlerin durumu bölümü/ brahim Canan tercümesi) Bunun gibi birçok alanda ayn fleyleri söyleyebilirim. Dolays yla çok dikkatli olmal y z. 4- Tüm Resuller(aleyhi selam) gayri slami toplumlarda do du ve görevlendirildi. Onlar o toplumda emin ve do ru insanlar olarak yaflad. Örnek kiflilikler oluflturuldu. Ve onlar kurtulufla davet etti. Onlarla hiç bir zaman silahl çat flmaya girmediler. Onlar n mallar n, rzlar n ve canlar n helal k l p h rs zl k, yasalara ayk r hareket etmediler. Onlar Allah' n kendilerine vahi etti i ilahi ilkeleri, gizlemediler, sapt rmad lar, menfaat ve maslahat karfl l de ifltirmediler. Son y llarda özellikle gençlerimize kafa kar flt r c fleyler empoze ediliyor. Gençlere içinde bulunduklar toplumda kültürlü, okuyan, emin, örnek ve güvenli kiflilik olmalar gerekti ini tavsiye ediyorum. slam dünyas nda olup bitenler, flüphesiz bizi ilgilendiriyor. Ancak onlar n flartlar n buraya tafl mak bizim görevimiz de ildir. Onlara madden ve manen insani ve Müslüman olma sorumlulu umuzu yerine getirelim. Orada burada verilen fetvalara kap l p yanl fll k yapmayal m. Bak n flu an Suriye ye gidenler kaç fl yolu ar - yorlar. Çünkü yaz mda anlatt m srail O ullar n durumu yaflan yor. Orta yolu takip edelim. lahi yasalara ve onlar yaflayan nebevi sünnete uygun ve orta yolu takip edelim. Afl r l klar tarihte hep iman edenlere zarar vermifl. Lütfen basiretli olal m. Sonuç olarak, tarihten ders almal y z. Basiretli ve genifl bak fl aç s içinde düflünerek hareket etmeliyiz. Gelecek neslimizi Resullerin güzel örneklili ine davet ediyorum. Emin, dürüst ve donan ml nesiller olal m. smail ve shak gibi Yunus ve Yusuf gibi Musa ve sa gibi Son Resul ve ashab gibi Babalara ve annelere de bir ça r m var: Sizler de tüm çaban z bu nesilleri yetifltirmek için ortaya koyun...

14 ANKARA (AA) - M illi E itim Bakanl (MEB), özel e itime ihtiyac olan bireylere yönelik e itim imkanlar n n art r lmas ve daha etkin hale getirilmesi için özel e itim kurumlar ve rehberlik hizmetlerine iliflkin yönetmelik tasla haz rlad. Bakanl k tasla paydafllar n görüflüne açt. Özel E itim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i tasla paydafllar n görüflüne aç ld. Görüfllerin al nmas n n ard ndan yönetmelik yeniden gözden geçirilerek son hali verilecek. Taslakta, özel e itim ihtiyac olan bireylerin akranlar yla birlikte kaynaflt rma ve bütünlefltirme uygulamalar ndan daha etkin bir flekilde yararlanmas amac yla düzenlemeler yap ld. Bu kapsamda hafif düzeyde zihinsel yetersizli i olan ö renciler için ilkokul ve Aile içi erozyona e itimle set oldular E T M /14 Özel e itim yeniden düzenlendi ortaokul kademelerinde art k özel e itim okulu ve özel e itim s n f aç lmamas na karar verildi. Böylece bu ö renciler kaynaflt rma ve bütünlefltirme uygulamalar ndan yararland r larak akranlar yla birlikte e itim görmesinin sa lanmas amaçlan yor. Tasla a göre, hafif düzeyde zihinsel yetersizli i olan ö rencilerin gitti i okullara veya s n flara yeni ö renci kayd yap lmayacak. Halen kay tl ö renciler ise mezun oluncaya kadar e itimlerini bu okullarda veya s n flarda sürdürecek. Özel e itim ihtiyac olan bireylerden çeflitli nedenlerle okula hiç kay t yapt rmam fl olanlar n e itim sistemine dahil edilmeleri ve e itim imkanlar ndan yararlanmalar için tamamlama program uygulamas na yer verildi. 10 yafl na girmifl ve 18 yafl n tamamlamam fl, okula hiç kay t yapt rmam fl bireyler; e itim uygulama ilkokullar na yerlefltirme karar verilenlerin, okullara devam n n sa lanmas amac yla tamamlama programlar düzenlenecek. Bu program n yürütülmesine iliflkin planlama okul yönetimince yap lacak. Programda, toplumsal uyum becerileri, hayat bilgisi, dil ve konuflma geliflimi, okuma yazma, matematik, beslenme e itimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, trafik ve ilk yard m zorunlu dersler aras nda yer alacak. Bu derslerin ö retim programlar temel al narak?bireysellefltirilmifl E itim Program (BEP) haz rlanacak. Program günlük 6 ders saati olmak üzere 12 haftada tamamlanacak. Program bitiren ö renciler ilkokulu tamamlam fl say lacak ve ortaokula kaydedilecek. Program n uygulanaca s n f mevcutlar en fazla; orta veya a r düzeyde zihinsel yetersizli i olanlar için 8, otistik ö renciler için 6 ö renciden oluflacak. ESK fieh R (AA) M illi E itim Bakanl Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, aile içi e itim programlar na, genellikle kad nlar n yo un ilgi gösterdi ini belirterek, "Aile, çok önemli. Toplumun, en önemli nüvesi. Türkiye'nin gelece i, güçlü aileden, birbiriyle iyi anlaflan, iletiflim problemi olmayan aile bireylerinden geçer" dedi. Biçerli, bir etkinli e kat lmak için geldi i Eskiflehir'de, AA muhabirine yapt aç klamada, ailenin ve fertler aras ndaki sa l kl iletiflimin önemli oldu unu söyledi. Bakanl k olarak aile içi e itim programlar n 21 y ld r sürdürdüklerini anlatan Biçerli, "Bir dönem AÇEV'le (Anne Çocuk E itim Vakf ) bafllatt m z e itimlerde, daha sonra kendi ayaklar m z üzerinde durduk. fiu anda bölümlendirilmifl flekliyle çok mükemmel aile içi e itim setlerimiz var. Mesela, 0-18 yafl grubundaki çocuklara nas l müdahale edilir, onlarla nas l iletiflim kurulur? 0-3, 4-6, 7-11, yafl segmentlerine göre e itim setlerimiz mevcut. Çünkü, her yafl grubunun farkl özelli i var" diye konufltu. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 "Balotelli'nin sevgiye ihtiyac var" ANKARA (AA) talya Milli Tak m Teknik Direktörü Cesare Prandelli, oynad maçlarda çok fazla kart görerek cezal duruma düflen Mario Balotelli'nin sevgiye ihtiyac oldu unu bildirdi. talyan bas n na konuflan Prandelli, çok kart görmesi nedeniyle elefltirilen golcü oyuncu Balotelli'nin Milan' n yeni teknik direktörü Clarence Seedorf yönetiminde daha sakinleflece ine inand n söyledi. Hollandal teknik adam n Balotelli ile yak nl k kuraca n belirten Prandelli, "Seedof, Mario'nun içindeki iyili i ortaya ç karacak" de erlendirmesinde bulundu. "Balotelli, hatalar ndan bir fleyler ö renecek. En çok onun sevgiye ihtiyac var" diyen Prandelli, Gana as ll talyan oyuncunun Milan'a çok fazla de- er katt n ve tak m için önemli oldu unu ifade etti. Balottelli, son olarak Milan' n deplasmanda Cagliari'yi 2-1 yendikleri maçta fileleri havaland r rken, yaflad gol sevinci s - ras nda taraftar tahrik edici hareketlerde bulunarak sar kart görmüfl ve 10 bin avro para cezas na çarpt r lm flt. Bu sezon ligde 8. kez sar kart gören 23 yafl ndaki oyuncu, tak m - n n Torino ile gelecek hafta yapaca karfl laflmada da böylece cezal duruma düflmüfltü. SPOR /15 Hemflirenin hakemlik aflk Kütahya'da bir hastanede görevli hemflire, hafta sonlar hakem formas n giyip amatör maçlarda düdük çal yor, hafta içi de hastanede çal flt ktan sonra akflamlar antrenman yap p zaman n, hastane odalar yla futbol sahalar nda geçiyor. KÜTAHYA - Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi E itim ve Araflt rma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde yaklafl k 3 y ld r çal flan hemflire Nihal Bereket (26), ortaokul ve lise y llar nda a abeyiyle televizyonda maç izlerken futbola ilgi duymaya bafllad. DPÜ Sa l k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümünde ö renim görürken hakemlik kursunu tamamlayan Bereket, daha sonra Kütahya l Hakem Kurulunun onay yla Bölgesel Amatör Lig'de görevlendirildi. Bereket, AA muhabirine yapt aç klamada, hemflirelik mesle ini, insanlara, hastalara, özellikle yafll lara yard m etmeyi çok sevdi ini söyledi. Sporu ve futbolu da çok sevdi ini belirten Bereket, flöyle devam etti: "Küçüklükten beri bir futbol merak var bende. Ortaokul ve lise dönemlerimde a abeyimle oturup çok maç izlemiflli im vard r. Bunun devam nda 2009 y l nda üniversitede okudu um zaman hakemli e bafllad m. fiu anda hakemlikte 6'nc y l m. Kütahya'da il hakemi olarak görev yapmaktay m. lde oynanan tüm amatör müsabakalarda görev al yorum. Hakemlik zor bir ifl ama hastanedeki stresimi hakemlik yaparak att m düflünüyorum. Sahaya ç kmak, koflmak beni dinlendiriyor." Hastanede haftada ortalama 40 saat çal flt bilgisini veren Bereket, hafta içi hemflirelik yapt saatleri d fl nda iki gün zorlu antrenmanlar yapt bilgisini verdi. Bereket, antrenmanlar n n ikifler saat oldu unu anlatarak, "Yerine göre ekstradan antrenman yap yorum. Bunlar n yan s ra hafta sonu ç kt m z maçlar da eklersek epeyce efor sarf ediyor ve yoruluyorum ama futbolu sevdi im için bana dokunmuyor" ifadesini kulland. Hakemli e bafllad nda, "Kad n hakem mi olur?", "Kad n, ofsayt ve futboldan ne anlar?" Avustralya Aç k'ta iki Türk hakem Uluslararas tenis turnuvalar n n en önemlileri aras nda gösterilen sezonun ilk "grand slam"i Avustralya Aç k'ta milli sporcular Marsel lhan ile Ça la Büyükakçay finaller öncesinde elenirken, hakemler Serdar Sumer ve Esma Aksoy Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. MELBOURNE - Türkiye'nin son y llarda yetifltirdi i uluslararas tenis hakemlerinden Serdar Sumer, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye Tenis Federasyonu'na ba l olarak Avustralya Aç k'ta görev yapan ilk Türk hakemin kendisi oldu unu hat rlatarak, "Bu durumdan mutluluk duyuyorum" dedi. Avustralya Aç k'ta çizgi hakemli i yapan ve 1999 y l ndan itibaren çeflitli turnuvalarda Türkiye'yi temsil eden Sumer, tenis turnuvalar nda kule hakemli inin önemli bir mevki oldu unu vurgulayarak, "Hedefimde grand slam turnuvalar nda kule hakemli i yapmak var" diye konufltu. Hedefine ulaflmas için uluslararas tenis turnuvalar nda birçok kez çizgi hakemli i yapmas gerekti ini belirten Sumer, Avustralya Aç k Tenis Turnuvas 'yla ilgili, "Bu turnuvan n kendine özgü, farkl ve hofl bir atmosferi var" de erlendirmesinde bulundu. Türk as ll Avustralya vatandafl, Sidney kentinde ikamet eden Esma Aksoy ise 19 y ld r Avustralya'da düzenlen çeflitli turnuvalarda kule hakemli i ve çizgi hakemli inin yan s ra bir dönem tenis antrenörlü ü de yapt n söyledi. Omzundan yaflad sakatl n ard ndan tenis antrenörlü ünü b rakmak zorunda kald - n belirten Aksoy, "Tenis benim hayat tarz m ve atmosferinden uzaklaflmak istemedim. Antrenörlük yapamay nca, hakemli i seçtim" ifadesini kulland. "Avustralya Aç k'ta bir Türk olarak görev almaktan gurur duyuyorum'' diyen Aksoy, 1980'den bu yana sürdürdü ü hakemlik kariyerinde çeflitli görevlerde bulundu unu da anlatt. Davis Cup ve Satellite Cup'da kule hakemli i de yapan Aksoy, Uluslararas Sidney Tenis Turnuvas 'nda 20, Avustralya Aç k Tenis Turnuvas 'nda ise 19 y ld r görev ald n kaydetti. gibi tepkiler ald n vurgulayan Bereket, zamanla maçlar yönettikçe hem futbolcular n hem de taraftarlar n düflüncelerinin de iflti ini bildirdi. Maçlarda hiçbir s k nt yaflamad n dile getiren Bereket, flunlar kaydetti: "Baz futbolcular, 'Hocam keflke bütün maçlar m z siz yönetseniz' gibi sözler söylüyor. Tabii bunlar güzel fleyler bayan hakemler aç s ndan. Türkiye'de giderek bayan hakem say s art yor. Bu da bizim aç m zdan çok büyük bir avantaj. Maçlarda bayan hakem olunca tribünlerde kötü tezahürat oranlar çok düflüyor. 6 y ld r hakemlik yap yorum, flahs ma hiç küfür edildi ini duymad m. Tribünlerde ise pek nadir hakemlere küfür edildi i oluyor. Sahada futbolcular genellikle bana, 'Hocam çok ciddisin, hiç gülmüyorsun ve as k suratl s n' diyor. Sahada güleryüzlü oldu umuz ve ciddi olmad m z zaman bayan hakemlere bask kurman n daha kolay olabilece ini düflünerek bizlere bask kurmaya çal fl yorlar. Maça daha iyi konsantre olabilmem için ciddi olmam gerekiyor ama hastanede durum daha farkl. Bazen futbolcular yak nlar n hastaneye getirdiklerinde benimle karfl lafl nca 'Hocam, burada çok güler yüzlüsünüz sahada neden böyle de ilsiniz?' diye soruyorlar. Hastanede hemflirelik yap yoruz. Hastalara güleryüzlü olmak zorunday z, onlara moral vermek zorunday z." l Hakem Kurulu Baflkan Lokman Top da Bereket'in çok kaliteli hakemlerinden biri oldu unu ve 6 y ld r aflkla görevini yapt n anlatt. T.C. ANKARA 20. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2012/8895 Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar, ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/01/ hale Tarihi: 13/03/2014 günü, saat 14:05-14:07 aras. 2. hale Tarihi: 28/03/2014 günü, saat 14:05-14:07 aras. hale Yeri: ANKARA ADL YES 2 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %18 1 ADET Makina Emprenye vakum makinesi Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 13. ASL YE HUKUK MAHKEMES LAN ESAS NO: 2013/348 KARAR NO: 2014/2 Davac Mahmut Kaya taraf ndan daval Nüfus Müdürlü ü aleyhine aç lan sim Tashihi davas n n yap lan yarg lamas neticesinde; Davan n Kabulü ile; K rflehir li Merkez lçesi Dulkadirli Karaisa Mah/Köyü Cilt:30 Hane: 15 BSN:22'da nüfusa kay tl fievket o lu Gözel'den olma davac n n KAYA olan soyad n n CEYLAN olarak düzeltilmesine, nüfusa bu flekilde tesciline, TMK'nun 27. maddesi gere ince ilan olunur. 23/01/2014 Bas n 1088 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 15. ASL YE HUKUK MAHKEMES LAN Dosya No: 2013/23 Mahkememizden verilen 26/120/2013 tarih ve 2013/239 esas 2013/518 Karar say l ilam yla Davan n KABULÜ LE; Ankara li, Keçiören lçesi, Adnan Menderes Mahallesi 28 cilt, 157 hane, 2 BSN de nüfus'a kay tl bulunan T.C. Kimlik nolu Ad l ve Deniz'den olma, 24/06/1998 D.lu, Serah Gül ELAWAD' n, "ELAWAD" olan soyisminin "GÜÇLER" olarak DE fit R LMES NE ve bu flekilde nüfusa TESC L NE, karar verilmifl olup karar ilan olunur. 27/01/2014 Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar "Bu performans m zla Avrupa'da daha iyisini yapabiliriz" STANBUL (AA) B efliktafl Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse, ULEB Avrupa Kupas 2. tur grubundaki ilk 3 maç n da kazanan erkek basketbol tak m n n daha da baflar l sonuçlara imza ataca na inand klar n söyledi. Özköse, AA muhabirine yapt aç klamada, Befliktafl ntegral Forex'in Avrupa'da çok iyi gitti ini belirterek, "Çok büyük konuflmak istemiyorum. Sonra beklenti art yor ama bu performans m zla ULEB Avrupa Kupas 'nda daha baflar l olabiliriz" dedi. Bu sonuçlar n devam etmesini umduklar n vurgulayan Hakan Özköse, "Tak m n ivmesi her geçen gün yukar ya do ru gidiyor. Mücadeleci bir tak m kurduk. nflallah gruptan ç k p daha yukar lara yolculu umuz devam eder" diye konufltu. Avrupa mücadelesinin aksine Beko Basketbol Ligi'nde henüz istedikleri sonuçlar alamad klar n hat rlatan siyahbeyazl tak m n yöneticisi, "Türkiye'de flanss zl klar m z oldu. Ama Avrupa'da çok iyi gidiyoruz. Beko Basketbol Ligi'nde de inflallah büyük baflar lar kazanaca z. Playoff'lara girdikten sonra sürprizler yapabiliriz. Play-off'larda güzel sonuçlar al p flu anki alg dan çok farkl olabiliriz" ifadelerini kulland. Hakan Özköse, ULEB Avrupa Kupas 'nda iyi tak mlara karfl baflar l sonuçlara imza att klar n dile getirdi. THY Avrupa Ligi'nden gelen ekiplerin yan s ra Avrupa'n n tecrübeli tak mlar na karfl baflar l sonuçlara imza att klar n vurgulayan Özköse, "THY Avrupa Ligi'nden gelen Lietuvos Rytas' kendi sahas nda yendik. Gruplardan ç karak daha yukar lara do ru gitmeyi amaçl yoruz. Tak m m za çok güveniyorum ve her zaman iyi sonuçlar alaca z" diye konufltu. Befliktafl Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özköse, FIBA taraf ndan kendilerine konulan transfer yasa n kald rman n kolay olaca n ve bunun ard ndan en iyi transferi yapacaklar n ifade etti. Transfer konusunda çal flmalar n sürdü ünü anlatan Hakan Özköse, flunlar söyledi: "Araflt rmalar yap yoruz. yi oyuncu almay hedefliyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmay düflünmüyoruz. Tak ma katk verecek bir oyuncunun peflindeyiz. nce eleyip s k dokuyoruz. Erman Kunter ve Ahmet Kandemir ile birlikte bu konuda sürekli toplant lar yap yoruz. En iyisi kimse ona göre seçimimizi yapmak zorunday z. Transfer yasa n da hemen çözebiliriz."

16 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, MKE Kurumu Gazi Fiflek Fabrikas Lokali nde düzenlenen yeme e kat ld. SELAHADD N EYYUB slam n K bleteyni Kudüs ve Filistin iflgal ve esaret alt ndayken, çevresi sra suresindeki ayet-i kerimeyle mübarek k l nan ve Hz. Ömerin emaneti olan Mescid-i Aksay bir as rl k esaretten kurtaran Selahaddin Eyyubi yi bütün Müslüman ayd nlar n yak ndan tan mas n sa lamak ve özellikle at l mc Müslüman gençli in haf zas nda daima diri tutmak zorunday z. Ulus devlet ve ulusçuluk toxikasyonuyla Türkiyede Milli E itim bir devlet projesi olarak KILIÇARSLAN, NU- REDD N MAHMUT ZENG, ve Dünya slam Birli iyle Ortado u Bar - fl n n Mimar SELAHADD N YUSUF EYYUB Y bizden esirgedi. Gençli imize tan tmad ve ö retmedi. Fakat ölümsüz eser Safahat ve stiklal marfl flairimiz Mehmet Akif ise Selahaddini srarla gündemde tuttu. Selahaddine toz kondurmad. Onu yere-gö- e s d rmad. Bir Haçl Seferi olan Çanakkale Savafl nda üstün silah gücü ve kalabal k ordularla üzerimize gelen Avrupal vandallar -Hunharlar canlar pahas na durduran isimsiz kahraman Mehmetçiklerden bahsederken: "Sen ki, son Ehli salibin k rarak savletini, fiark n en sevgili sultan SELAHAD- D N'i KILIÇARSLAN gibi iclaline ettin hayran." M sralar yla Sultan Selahaddin'i K l - çarslanla birlikte destanlaflt r yordu. Cumhuriyet Tarihinin ilk askeri darbesi olan "Meclisin Feshi" ile stanbula dönen, Sebilurreflat kapand için iflsiz, evsiz ve hafiye-polis takibi alt nda bunalan Akif, zorunlu sürgünle M s ra giderken, soranlara: "Asude bir ortamda Selahaddin Eyyubi'yi anlatan manzum bir piyes yazmak üzere Hilvan yolculu una ç kaca n " söylüyordu. A nkaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, Makinave Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü zzet Artunç ilegenel müdür yard mc lar ; M. Kadri Uyan k, Ahmet Demirdö- en, Hayrettin Özden ve M. Sait Demirci ile akflam yeme inde bir araya geldi. MKE Kurumu Gazi Fiflek Fabrikas Lokali nde düzenlenen yeme e, Baflkan Mehmet Yi iner in yan s - ra yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular tam kadro kat ld. Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, yemekte yapt konuflmada MKE ile Ankaragücü nün etle t rnak gibi oldu unun alt n çizerek Ankaragücü nün 104 y ll k tarihi geçmifle sahip köklü bir kulüp oldu unu vurgulad. Baflkan Yi iner, Ankaragücü MKE ile özdeflleflmifl bir kulüptür. Say n Genel Müdür zzet Artunç, Ankaragücü ndeki geliflmeleri takdir etti ini söylüyor. Kendilerine teflekkür ediyorum. Tak m n havas çok güzel, birlik ve beraberlik içerisinde flampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Fakat bu güzel geliflmelere ra men bir gerçek var ki o da Ankaragücü nün maddi deste e ihtiyac oldu udur. dedi. Ankaragücü taraftar n n 6 ayd r kötü tezahüratta bulunmad n belirten Baflkan Yi iner, Bizim amac m z baflar n n yan nda centilmen de olmak. Taraftar m z bunu art k maçlarda yapt klar tezahüratla da gösteriyor. Ankaragücü taraftar maçlarda Y apt parklarla ilçeye nefes ald ran Mamak Belediyesi bir park n daha yap m nda sona yaklaflt. fiahapgürler Mahallesi nde yap m devam eden 19 bin metrekarelik dev park yerinde inceleyen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Parkta vakit geçiren vatandafllarla da sohbet eden Akgül; Belediye olarak planl flehirleflmeyle gecekondu sorununu çözmenin yan s ra daha yaflan labilir bir Mamak infla ediyoruz. Mamak her y l artan yeflil dokusuyla örnek bir ilçe oldu. Park n yap m tamamland nda yeflil alan ve dizayn yla göz dolduracak. Yapt m z çal flmalar sayesinde Mamak art k Ankara n n yeni y ld z olarak an l - yor dedi. S cak giden havalar f rsat bilerek çocuklar n parka getiren aileler Akgül e hizmetlerinden dolay teflekkür etti. fiahapgürler de böyle bir park n yap lmas ndan son derece memnun olduklar n dile getiren mahalle sakinleri; Yak n zamanda park n bütün ifli bitmifl ve tam manas yla hizmet vermeye bafllam fl olacak. Yeni dönemde de böyle güzel hizmetlerinizin devam n diliyoruz dedi. Toplam 19 bin metrekarelik alanda yap m süren parkta 600 metre koflu yolunun serimi tamamland. Yürüyüfl yollar, oturma alanlar, çocuk oyun alanlar tamamlanan parkta ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Ankaragücü yemekte bulufltu Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar Selahaddin Eyyubi SELAHADD N SENDROMU ve HITT N KORKUSU Haçl Seferlerinin flefi Vatikanda ve Siyonistlerde Halk Müslüman olan devletler aras ndaki her anlaflma ve yak nlaflmada bir H ttin Korkusu gündeme oturmufltur. Ba dat Pakti, El ttihadul Cumhuriyetul Arabiyye ve son D- 8'ler giriflimi Selahaddin Sendromu ve H ttin korkusunu gündeme tafl d. Bu korku Mossad-CIA iflbirli iyle D-Sekizlere imza atan bütün liderler ya katledildi, ülkesinden sürgün edildi ya da Erbakan gibi bir Baflbakan siyaseten infaz edildi. O halde emperyalistlerin yüre ini a z na getiren bu SELAHADD N kimdi ve H ttin neydi? Selahaddin Yusuf'u araflt rmaya kalkanlar için Ansiklopedik bilgiler, internet siteleri ve Google yüklenen bilgiler bir parmak baldan ibaret kal yor. Orijinal kaynaklarda, Onun yan bafl nda savafllara kat lan ve günlü ünü tutan bnül Esir ile Tarih sosyolo u Endülüslü bni Haldun, Urfal Mateos ve Süryani tarihçi Ebul Ferec ve onu asli kaynaklardan süzüp ç karan prof Ramazan fieflen sayesinda evrensel kahrama Selahaddinle yüzyüze gelebiliyoruz. Onunla dokuz as rl k hasretle kucaklafl yor ve sohbete koyuluyoruz. Selahaddin slam Tarihinde yaflam fl, canl -nesnel bir örnek. Selahaddin gendi gününün flartlar içinde Müslümanlar n onurunu kurtard ysa, biz de ondan alaca m z ibretle torunlar m z daha flerefli bir istikbale tafl yabiliriz. Milletin ve Ümmetin izzeti, iffeti, hayat ve slam n bekas için ne yapmal - y z ve nas l yapmal y z? Dünya slam Birli i ve Ortado u Bar fl n n mimar SELAHADD N EYYU- B, büyük idealler ve soylu endiflelerle gönlümüzü ve gündemimizi dolduruyor. DEVAMI HER ÇARfiAMBA a açland rma çal flmalar devam ediyor. A açland rma çal flmalar n n tamamlanmas n n ard ndan çim ekimine geçilecek parkta 12 bin 500 metrekarelik yeflil alan bulunuyor. Basketbol ve futbol sahalar n n tamamland park k sa bir süre içerisinde vatandafl n hizmetine sunulacak. dile getirdi i tezahüratlarla farkl bir taraftar profili çiziyor: Taraftar m z, 90 dakika boyunca coflkulu bir flekilde tak m n ateflleyen, güç veren bir destek sergiliyor. Futbolcular m z da sahaya ç k p aslanlar gibi mücadelesini yap yor. Bu mücadele gücü ve kazanma azmi ile taraftarlar m z n da deste i ile lay k oldu umuz yere, önce; PTT 1. Lige, ard ndan da Süper Lige ç kaca z. diye konufltu. Baflkan Yi iner, Nazik yemek davetleri ve göstermifl olduklar misafirperverlikten dolay flahs m ve kulübüm ad na Say n Genel Müdür zzet Artunç ve mesai arkadafllar na teflekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamlad. MKE Kurumu Genel Müdürü zzet Artunçise bu buluflman n kendileri için önemli oldu unu belirterek Ankaragücü nün Türk sporu için birçok branflta hizmet verdi ini ve önemli baflar lar elde etti ini söyledi. Artunç flunlar kaydetti: 1910 dan bafllayan flanl ve flerefli bir sürece sahip Ankaragücü ne MKEKurumu, tüm tarih boyunca destek olmufltur, olmaya da devam etmektedir. Bizim manevi deste imiz ve k s tl da olsa maddi deste imiz baflkalar na da örnek olmal d r. Yeter ki sporcu arkadafllar m sahada Ankaragücü ruhuyla gayret göstersinler. Önce baflar. nan - yorum ki baflar lar n z n sonucunda maddi imkanlar da artacakt r. Fakat her fley maddiyatla da olmuyor. Tak m ruhu, bütünleflme, birleflme ve bir aile formasyonu yaratmak baflar - n n ilk aflamas, bunu da bu akflam burada gördük. Bunun için say n baflkan m za ve futbolcu kardefllerime çok teflekkür ediyorum. Baflar öncelikle sizlerin elinde. Seyirciyle bütünleflme çok önemli. Bütün kenti tekrar 19 May s Stadyumu na çekebilmekle mümkün. Ben bu gücün ve ruhun mevcut oldu una inan yorum. Büyük bir taraftar gücüne sahipsiniz. 2. yar - n n Ankaragücü ne baflar getirece ine inan yorum. Ankaragücü nün yeri süper ligdir. Hepinize baflar lar diliyorum. Artunç, Baflkan Mehmet Yi iner ve yönetimine Ankaragücü ne vermifl olduklar hizmetlerinden dolay teflekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamlad. Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, yeme in sonunda futbolcular n imzalad formay MKE Kurumu Genel Müdürü zzet Artunç a hediye etti. Mamak a 19 bin m2 lik dev park yap l yor

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı