D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL"

Transkript

1 SAYIN KONUĞUMUZ, YANLARINDA SĐGORTALI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN TÜM ĐŞVERENLER (NACE KODLARINA GÖRE ÇOK TEHLĐKELĐ, TEHLĐKELĐ, AZ TEHLĐKELĐ YANĐ TEHLĐKE DERECESĐ FARKI OLMAKSIZIN TÜM SGK LI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN ĐŞVERENLER ) ZORUNLU OLARAK ĐLK YARDIMCI ĐSTĐHDAM ETMEK MECBURĐYETĐNDE OLDUKLARI VE UYGULAMA ĐLE ĐLGĐLĐ MEVZUATLAR, ĐLGĐLĐ BAKANLIKLARCA RESMĐ GAZETELERDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GĐRMĐŞTĐR. AŞAĞIDAKĐ SIRALANAN KANUN VE YÖNETMELĐKLER GEREĞĐ ĐŞLEM YAPILMASI ĐÇĐN KONU Ç.S.G.BAKANLIĞINCA YAKINEN TAKĐP EDĐLMEKTE OLDUĞUNDAN UYGULAMA ZORUNLU HAL ALMIŞTIR SAYILI ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ KANUNUNUN, MADDE 11 (1) ĐŞVEREN; C) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL TEHLĐKELER, YAPILAN ĐŞĐN NĐTELĐĞĐ, ÇALIŞAN SAYISI ĐLE ĐŞYERĐNDE BULUNAN DĐĞER KĐŞĐLERĐ DĐKKATE ALARAK; ÖNLEME, KORUMA, TAHLĐYE, YANGINLA MÜCADELE, ĐLK YARDIM VE BENZERĐ KONULARDA UYGUN DONANIMA SAHĐP VE BU KONULARDA EĞĐTĐMLĐ YETERLĐ SAYIDA KĐŞĐYĐ GÖREVLENDĐRĐR, ARAÇ VE GEREÇLERĐ SAĞLAYARAK EĞĐTĐM VE TATBĐKATLARI YAPTIRIR VE EKĐPLERĐN HER ZAMAN HAZIR BULUNMALARINI SAĞLAR) 6331 SAYILI ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ KANUNU GEREĞĐ, TEHLĐKE SINIFI NE OLURSA OLSUN VE ÇALIŞAN SAYISI KAÇ OLURSA OLSUN, ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ ALMIŞ SERTĐFĐKALI PERSONEL BULUNDURMALARI TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ZORUNLU HALE GETĐRĐLMĐŞTĐR SAYILI ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ KANUNUNA ĐSTĐNADEN HAZIRLANAN ĐŞYERLERĐNDE ACĐL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELĐK ÇE; ĐŞVERENĐN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ; MADDE 5 (1) ĐŞVERENĐN ACĐL DURUMLARA ĐLĐŞKĐN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ AŞAĞIDA BELĐRTĐLMĐŞTĐR: D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL TEHLĐKELER, YAPILAN ĐŞĐN NĐTELĐĞĐ, ÇALIŞAN SAYISI ĐLE ĐŞYERĐNDE BULUNAN DĐĞER KĐŞĐLERĐ DĐKKATE ALARAK; ÖNLEME, KORUMA, TAHLĐYE, YANGINLA MÜCADELE, ĐLK YARDIM VE BENZERĐ KONULARDA UYGUN DONANIMA SAHĐP VE BU KONULARDA EĞĐTĐMLĐ YETERLĐ SAYIDA ÇALIŞANI GÖREVLENDĐRĐR VE HER ZAMAN HAZIR BULUNMALARINI SAĞLAR. (2) ACĐL DURUMLARLA ĐLGĐLĐ ÖZEL GÖREVLENDĐRĐLEN ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI ĐŞVERENLERĐN KONUYA ĐLĐŞKĐN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ SAYILI SAĞLIK HĐZMETLERĐ TEMEL KANUNUNU VE 1593 SAYILI UMUMĐ HIFZISSIHHA KANUNUNUNA DAYANILARAK YAYINLANAN ĐLK YARDIMCI VE ZORUNLU ĐLK YARDIMCI ĐSTĐHDAMI YÖNETMELĐĞĐNCE; ĐLK YARDIMCI VE ZORUNLU ĐLK YARDIMCI ĐSTĐHDAMI; MADDE 16 - TÜM KURUM VE KURULUŞLARDA ĐSTĐHDAM EDĐLEN HER YĐRMĐ PERSONEL ĐÇĐN BĐR, ĐLGĐLĐ MEVZUATA GÖRE AĞIR VE TEHLĐKELĐ ĐŞLER KAPSAMINDA BULUNAN ĐŞYERLERĐNDE, HER ON PERSONEL ĐÇĐN BĐR OLMAK ÜZERE, BU YÖNETMELĐĞE GÖRE YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ MERKEZLERDEN EN AZ TEMEL ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ SERTĐFĐKASI ALMIŞ ĐLK YARDIMCININ BULUNDURULMASI ZORUNLUDUR

2 SERTĐFĐKA GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ; MADDE 21 ĐLKYARDIMCI SERTĐFĐKALARI VE ĐLKYARDIMCI KĐMLĐK BELGESĐNĐN GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ ÜÇ YILDIR. BU SÜRENĐN SONUNDA YAPILACAK DEĞERLENDĐRME SINAV SONUCUNA GÖRE GÜNCELLEME EĞĐTĐMĐ VERĐLĐR. GÜNCELLEME EĞĐTĐMLERĐ, SERTĐFĐKADA BELĐRTĐLEN EĞĐTĐM SÜRELERĐNĐN YARISI OLACAK ŞEKĐLDE DÜZENLENĐR. EĞĐTĐM STANDARTLARI VE SÜRELERĐ; MADDE 18-TEMEL ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ ĐÇĐN TOPLAM ĐKĐ GÜNDEN AZ ON GÜNDEN ÇOK OLMAMAK ÜZERE ASGARĐ ON ALTI SAAT OLARAK DÜZENLENĐR. ĐLKYARDIMCI SERTĐFĐKALARI VE ĐLKYARDIMCI KĐMLĐK BELGESĐNĐN GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ ÜÇ YILDIR. BU SÜRENĐN SONUNDA YAPILACAK DEĞERLENDĐRME SINAV SONUCUNA GÖRE GÜNCELLEME EĞĐTĐMĐ VERĐLĐR. GÜNCELLEME EĞĐTĐMLERĐ, SERTĐFĐKADA BELĐRTĐLEN EĞĐTĐM SÜRELERĐNĐN YARISI OLACAK ŞEKĐLDE DÜZENLENĐR. ÜCRETLER; MADDE 22 - EĞĐTĐMCĐ EĞĐTĐMĐ VEREN KURULUŞLARIN, EĞĐTĐMCĐ EĞĐTMENĐ, ĐLK YARDIM EĞĐTĐMCĐSĐ YETĐŞTĐRME VE MERKEZLERĐN ĐLKYARDIM EĞĐTĐM ÜCRETĐ ĐLE SINAVLARDA GÖZETMEN OLARAK BULUNACAK DENETĐM EKĐBĐNE VERĐLECEK ÜCRETLERE ĐLĐŞKĐN TEKLĐFLER, ĐL SAĞLIK MÜDÜRÜ YA DA GÖREVLENDĐRECEĞĐ BĐR YARDIMCISININ BAŞKANLIĞINDA, ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ TEMSĐLCĐSĐ, EĞĐTĐM VEREN TÜM KURULUŞLARIN BĐRER TEMSĐLCĐSĐ ĐLE ĐLK YARDIM VE ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNDEN OLUŞAN KOMĐSYONCA; FĐYAT ĐNDEKSLERĐ, YEREL KOŞULLAR VE EMSAL ÜCRETLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TESPĐT EDĐLĐR. TESPĐT EDĐLEN ÜCRETLER, BAKANLIKÇA AYNEN YA DA DEĞĐŞTĐRĐLEREK ONAYLANDIKTAN SONRA UYGULANIR. ÜCRETLER BĐR YIL GEÇMEDEN ARTIRILAMAZ. ANCAK TOPTAN EŞYA FĐYATLARI ENDEKSĐ ARTIŞLARI % 25 Đ GEÇTĐĞĐ TAKDĐRDE, ÜCRET SAPTANMASINDAN EN AZ ALTI AY GEÇMEK KOŞULUYLA BU SÜRE BEKLENMEDEN ARTIRMA ĐSTEMĐNDE BULUNULABĐLĐR. BÜTÜN BU SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ; BĐRLĐĞĐMĐZCE ĐLK YARDIMCI EĞĐTĐMĐ VE SERTĐFĐKASI ĐŞLEMLERĐ ĐÇĐN ESSA OSGB LTD.ŞTĐ. ĐŞTĐRAKĐ OLAN ADA EĞĐTĐM ĐLE PROTOKOL YAPILMIŞTIR. YUKARIDA KANUN VE YÖNETMELĐKLER GEREĞĐ YAPILAN AYRINTILI AÇIKLAMAYI ÖZETLERSEK; ÇOK TEHLĐKELĐ VE TEHLĐKELĐ MESLEKLERDE SGK LI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN ĐŞVERENLER, KAÇ KĐŞĐ ÇALIŞIYOR OLURSA OLSUN EN AZ 1 ĐŞÇĐ OLMAK ÜZERE ÇALIŞTIRDIĞI ĐŞÇĐNĐN %10 U ORANINDA EĞĐTĐM ALMIŞ SERTĐFĐKALI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRMAK ZORUNDADIR. AZ TEHLĐKELĐ MESLEKLERDE SGK LI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN ĐŞVERENLER, KAÇ KĐŞĐ ÇALIŞIYOR OLURSA OLSUN EN AZ 1 ĐŞÇĐ OLMAK ÜZERE ÇALIŞTIRDIĞI ĐŞÇĐNĐN %20 SĐ ORANINDA ĐLK YARDIMCI EĞĐTĐMĐ ALMIŞ SERTĐFĐKALI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRMAK ZORUNDADIR.

3 HESAPLAMALARDA KÜSÜRLER TAMA ĐBLAĞ EDĐLĐR ( ÖRNEK ÇOK TEHLĐKELĐ VEYA TEHLĐKELĐ ĐŞYERĐNDE 8 ĐŞÇĐ ÇALIŞIYORSA 1 ĐLK YARDIMCI EĞĐTĐMĐ ALMIŞ SERTĐFĐKALI 1 ĐŞÇĐ, 11 KĐŞĐ ÇALIŞTIRIYORSA 2 ĐŞÇĐ, 19 KĐŞĐ ÇALIŞTIRIYORSA 2 ĐŞÇĐ, 23 KĐŞĐ ÇALIŞTIRIYORSA 3Đ ĐŞÇĐ, AZ TEHLĐKELĐ ĐŞYERĐNDE 3 ĐŞÇĐ ÇALIŞIYORSA ĐLK YARDIMCI EĞĐTĐMĐ ALMIŞ SERTĐFĐKALI 1 ĐŞÇĐ, 20 KĐŞĐ ÇALIŞTIRIYORSA 1 ĐŞÇĐ, 21 KĐŞĐ ÇALIŞTIRIYORSA 2 ĐŞÇĐ, 33 KĐŞĐ ÇALIŞTIRIYORSA 2 ĐŞÇĐ, 43 ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRIYORSA 4 ĐŞÇĐ OLARAK HESAPLANACAKTIR.) EĞĐTĐMLER EN AZ 2 GÜN EN ÇOK 10 GÜN OLMAK ÜZERE ASGARĐ 16 SAAT OLARAK ARTVĐN ĐL MERKEZĐNDE ADA EĞĐTĐM SALONUNDA YAPILACAKTIR. EĞĐTĐME KATILACAK PERSONELĐN MUTLAKA EN AZ ĐLKOKUL MEZUNU VEYA OKUR YAZAR OLMA ZORUNLULUĞU VARDIR. ( MÜMKÜNSE ĐŞVERENLER ĐŞYERLERĐNDE ÇALIŞTIRDIKLARI ĐŞÇĐLER ARASINDAN EN YÜKSEK TAHSĐLLĐ OLANINI SEÇMESĐ YARARLI OLACAKTIR.) EĞĐTĐMLERĐN SONUCUNDA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE EĞĐTĐME KATILANLAR SINAVA TABĐ TUTULACAK VE SINAVDA BAŞARILI OLANLAR SERTĐFĐKA ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR.(SINAVLA ĐLGĐLĐ OLARAK EĞĐTĐM VEREN KURULUŞUN HERHANGĐ BĐR MÜDAHĐLĐ SÖZ KONUSU DEĞĐLDĐR) SINAVDA BAŞARILI OLANLARA SERTĐFĐKALARI VE KĐMLĐK KARTLARI ADA EĞĐTĐMCE DÜZENLENEREK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ĐMZA ETTĐRĐLEREK ĐLGĐLĐLERE VEYA ĐŞVERENLERĐNE TESLĐM EDĐLECEKTĐR. ĐLK YARDIMCI SERTĐFĐKALARININ GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ 3 YIL OLUP, 3 YILIN SONUNDA YENĐDEN SINAV YAPILMAK SURETĐYLE SERTĐFĐKALAR YENĐLENECEKTĐR. ĐLK YARDIMCI EĞĐTĐMĐ ÜCRETLERĐ ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE 269,00 TL + KDV YANĐ KDV DAHĐL 317,72 TL. OLARAK BELĐRLEMĐŞTĐR. YÖNETMELĐK GEREĞĐ HĐZMETĐN STANDARDI VE EĞĐTĐMDE KULLANILACAK OLAN MATERYALLER, KURSĐYERLERE VERĐLECEK KĐTAP VS.LER DEĞERLENDĐRĐLEREK TESPĐTLER YAPILMIŞ OLUP SERTĐFĐKA VE KĐMLĐK KARTI BEDELLERĐ TESPĐT EDĐLEN BU ÜCRETE DAHĐL DEĞĐLDĐR. BĐRLĐK OLARAK, TEMEL ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ, EĞĐTĐM MATERYALLERĐ,SERTĐFĐKA VE KĐMLĐK KARTI DAHĐL OLMAK ÜZERE KDV DAHĐL EĞĐTĐM ALACAK HER KĐŞĐ ĐÇĐN KĐŞĐ BAŞI 250,00 TL. YE ANLAŞMA YAPILMIŞTIR. BU HĐZMETĐMĐZDEN FAYDANMANIZI DĐLER, SAYGILAR SUNARIM ANLAŞILMAYAN KONULARIN WEB SAHĐFEMĐZDEKĐ ĐLETĐŞĐM ADRESLERĐNE MÜRACAAT ETMENĐZ HALĐNDE, ARTVĐN ESOB OLARAK GEREKLĐ AÇIKLAMALARDA BULUNULACAK VE YARDIMCI OLUNACAKTIR. SAYGILARIMLA DEMĐRHAN ELÇĐN ARTVĐN ESOB BAŞKANI

4 2015 YILI TEMEL ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ BAŞVURUSU ĐÇĐN AÇIKLAMA VE ANAHTAR KILAVUZU *MÜRACAAT EDEN KĐŞĐNĐN TEMEL ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE WEB SAHĐFEMĐZĐN SOL MENÜ BÖLÜMÜNDEKĐ ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ BAŞLIĞI ALTINDA 2.SIRADAKĐ NACE KODLARINI AÇ *MÜRACAAT EDENĐN SGK ĐŞYERĐ NUMARASININ 1.RAKAMI HARĐÇ 2, 3. RAKAMLARI YAZ NOKTA KOY 4, 5. RAKAMLARI YAZ NOKTA KOY 6, 7.RAKAMLARI YAZ NOKTA KOY (ÖRNEK ĐŞYERĐ NUMARASI OLAN ĐŞYERĐNĐ YAZ ) NACE KODLARINDAN KONTROL ET. * BULDUĞUN ĐŞKOLUNUN MÜRACAAT EDENĐN ĐŞ KOLUYLA AYNI OLUP OLMADIĞINI KONTROL ET AYNI ĐSE *MESLEĞĐNĐN YAZILDIĞI SÜTUNUN EN SAĞINDA TEHLĐKE DERECESĐ YAZAR *TEHLĐKE DERECESĐ AZ TEHLĐKELĐ TEHLĐKELĐ VEYA ÇOK TEHLĐKELĐ ĐSE *WEB SAHĐFEMĐZĐN SOL MENÜ BÖLÜMÜNDEKĐ 2.SIRADAKĐ TEMEL ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ BAŞLIĞI ALTINDAKĐ 2.SIRADA 2015 YILI TEMEL ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ BAŞVURU FORMUNUN YAZICIDAN 1 AD. ÇIKTISINI AL VE EKSĐKSĐZ OKUNAKLI BĐR ŞEKĐLDE DOLDUR *ĐŞVERENĐN VARSA KAŞESĐNĐ VUR VE ĐMZALATTIR - 1 AD. AESOB 2015 YILI TEMEL ĐLK YARDIM EĞĐTĐMĐ BAŞVURU FORMU ( 1 AD.FOTOKOPĐSĐ ĐLE BĐRLĐKTE) - EĞĐTĐM ALACAK ĐŞÇĐLERĐN 1 AD.NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPĐSĐ, - EĞĐTĐM ALACAK ĐŞÇĐLERĐN 2 AD.VESĐKALIK FOTOĞRAF - EĞĐTĐM ALACAK KĐŞĐ SAYISINA GÖRE KĐŞĐ BAŞI 250,00 TL PARA ĐLE BĐRLĐKTE ARTVĐN ESOB A GÖNDERĐN VEYA HABER VERĐN GELĐP BĐZ SĐZDEN ALALIM.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ DIŞ TĐCARETTE BANKACILIK VE GÜMRÜK PROSEDÜRÜ DANIŞMAN : Doç. Dr. HARUN TERZĐ HAZIRLAYAN : 079688 - Özgür Küçükarslan

Detaylı

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BLACKBERRY ĐNTERNET SERVĐSĐ SON KULLANICI ANLAŞMASI AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR. HERHANGĐ BĐR NEDENLE ANLAŞMANIN TAMAMINI BLACKBERRY HANDHELD ALETĐNĐZDEN OKUYAMAZSANIZ,

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

SİGORTA EKSPERİ ALIMI SIK SORULAN SORULAR

SİGORTA EKSPERİ ALIMI SIK SORULAN SORULAR SİGORTA EKSPERİ ALIMI SIK SORULAN SORULAR Sigorta eksperliği için başvuru ile ilgili bilgiler, SEGEM internet sayfasında yer alan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nda yer almaktadır. Başvuruda bulunan adayların

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum GİRİŞ Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, ülkemizin uzun yıllardır çaba harcadığı konulardan biridir. Bu konuda birçok unsurun yanında teknolojik gelişmelerden

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı