6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR"

Transkript

1 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN BORÇLARDAN HANGİLERİNİN YAPILANDIRILACAĞI: Bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73.maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için aşağıdaki üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir: a) aşağıda açıklanacak tür ve dönemden kaynaklı bir borç olması, b) tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve (kesinleşme; süresi içinde dava açılmamış olması, yargılamanın son bulmuş olması, uzlaşılması, tarihi ve öncesi itibariyle davadan feragat edilmiş olması ve feragata ilişkin mahkeme kararının tebliği üzerine kesinleşmiş olması) c) tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması şarttır Sayılı Kanun'un 73.maddesi gereği, yapılandırma kapsamına Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler (vergi, resim, harç, fon payı, eğitime katkı payı - gümrük vergi ve resimleri hariç-)ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i borçlar girmektedir tarihi dahil ve önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları kapsam dahilindedir. Mükellefiyetler: Vergilendirme Dönemi 15 Gün Olan Mükellefiyetler: Örnek: 1-15 Nisan 2014 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV'nin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ayına rastladığından kapsama girmekte, Nisan 2014 döneminin bitim tarihi Nisan 2014 ayı olmakla birlikte beyanname verme süresi Mayıs 2014 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir. Vergilendirme Dönemi Aylık Olan Mükellefiyetler: Mart 2014 dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Nisan 2014 dönemi ise kapsama girmemektedir. Vergilendirme Dönemi 3 Aylık Olan Mükellefiyetler: Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmektedir. Yıllık Beyanname İle Beyan Edilen Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyetleri: 2013 ve önceki yıllara ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi kapsama girmektedir. Ancak, 2013 yılı yıllık gelir vergisinin ikinci taksidi kapsama girmez. Kıst dönem ve tasfiye dolayısıyla beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefiyetleri: Beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. Harç Mükellefiyetleri: tarihi ve öncesi tarihlerde gerçekleştirilen gayrimenkul devir ve iktisap işlemleri nedeniyle tarh edilip tarihi itibariyle kesinleşmiş bulunan harçlar madde kapsamına girmektedir.

2 - 2 - Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2014 yılına ilişkin olarak tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi borçlar Kanun kapsamına girmektedir. Ancak 2014 yılına ait olarak tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin Temmuz 2014 ayında ödenmesi gereken ikinci taksidinin yapılandırılması mümkün değildir. Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları: Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında tarihi ve öncesi yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve tarihi itibariyle kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsam dahilindedir SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN BORÇLARDAN HANGİLERİNİN YAPILANDIRILACAĞI: Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İle Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı: Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamları yapılandırılacaktır. Buna göre, söz konusu borçlardan vadesi tarihi dahil ve öncesi olduğu halde, tarihi itibariyle kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunanlar yapılandırılacaktır Belediyelere Olan Su Borçları: Belediyelere olan su borçları ile bunlara bağlı fer'i borçlar (hertürlü ceza ve zamlar) yapılandırılacaktır. Buna göre, söz konusu borçlardan vadesi tarihi dahil ve öncesi olduğu halde, tarihi itibariyle kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunanlar yapılandırılacaktır Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine olan Su ve Atık Su Borçları: Büyükşehir belediyelerine olan su ve atık su borçları ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i borçlar (hertürlü ceza ve zamlar dahil) yapılandırılacaktır. Buna göre, söz konusu borçlardan vadesi tarihi dahil ve öncesi olduğu halde, tarihi itibariyle kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunanlar yapılandırılacaktır 3- VERGİ DAİRELERİ VE BELEDİYELERE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ: Vergi dairelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine olan yukarıda belirtilen borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Vergi dairesine olan borçlar için doğrudan, posta yoluyla veya internet üzerinden (www.gib.gov.tr, internetten yapılan başvurularda vergi dairesine ayrıca ıslak imzalı dilekçe verilmesi, yapılandırılmak istenilen borçla ilgili açılmış dava varsa, ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurulması şarttır) başvuruda bulunulabilir. Başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise dairenin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Tüzel kişilerin başvurusu kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Haklarında iflasın açılmasına karar verilen gerçek ve tüzel kişiler için iflas idaresi başvuruda bulunacaktır. Bununla birlikte, iflas halindeki tüzel kişilerin ortaklarının ve kanuni temsilcilerinin 213 ve 6183 sayılı Kanunlar gereği sorumlu oldukları borçlar için madde hükümlerinden yararlanmaları mümkündür. Haklarında iflas ertelemesi kararı bulunan şirketler ve kooperatifler mahkeme kararına göre temsile yetkili kişiler vasıtasıyla başvuruda bulunacaklardır.

3 ve 6183 sayılı Kanunlar gereği sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir sayılı Kanun gereği mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanlar da madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Adi ve kollektif şirket ortakları sorumlu oldukları borçlar için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırdığı halde yükümlülüklerini yerine getirmediği için haklarını kaybedenler yapılandırmadan faydalanabileceklerdir. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Başvuru aynı vergi dairesine olan tüm borçlar için yapılabileceği gibi seçilen blorçlar için de yapılabilir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri her bir taşıt itibariyle hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Diğer taraftan, borçların yapılandırılması için yapılacak başvurularda, borçlunun açtığı davalardan (ihtirazi kayıtla verilen beyanname için açılan davalar dahil) vazgeçmeleri gerekmektedir. Davadan vazgeçme dilekçeleri vergi dairelerine verilecek ve dilekçelerin verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih sayılacak ve vergi dairesince bu dilekçelerin bir örneği ilgili yargı merciine gönderilecektir. Vergi Dairesine Olan Borçların Yapılandırılmasında Kullanılacak Dilekçeler: EK:1/A: Şahıs veya şirketlerin vergi dairesine olan kesinleşmiş borçların yapılandırılmasında kullanılacaktır. EK:1/B: İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların vergi dairesine olan kesinleşmiş borçların yapılandırılmasında kullanılacaktır. EK:1/C: Gençlik ve spor genel müdürlüğü, Türkiye futbol federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş spor klüplerinin vergi dairesine olan kesinleşmiş borçların yapılandırılmasında kullanılacaktır. EK:3: Vergi iadesi alacağının yapılandırılan borçlara mahsubu için kullanılacaktır. EK: 4: 6552 sayılı Kanundan önce yapılan mahsuben ödeme talebinden vazgeçmek için kullanılacaktır. EK:5: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan (net) alacaklar için kullanılacaktır. Alacaklı Diğer İdarelere Olan Borçların Yapılandırılmasında Kullanılacak Dilekçeler: Vergi daireleri dışında kalan alacaklı diğer idareler EK:1/A-B-C dilekçelerine uygun dilekçeler hazırlayarak borçluların kullanımına sunması gerekmektedir. 4- VERGİ DAİRELERİ VE BELEDİYELERE YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ: Borçlular, 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları vergi dairesi ve belediyelere başvurarak yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde ( mesai saati bitimine kadar) tamamını, ya da ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri mümkündür. Peşin ödemede ( ) ayrıca bir faiz uygulanmaz. Ancak, taksitli ödemelerde, 6 taksit için 1,05, 9 taksit için 1,07, 12 taksit için 1,10 ve 18 taksit için 1,15 katsayı üzerinden faiz hesaplanır. Seçilen taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde kat sayı düzeltilerek faiz yükü azaltılacaktır. Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler üzerinden yapılabilecektir. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin defaten ödenmesi, bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Kredi kartıyla yapılan taksitli ödemelerde katsayı uygulanacaktır.

4 - 4 - EK:3'teki dilekçe kullanılmak suretiyle vergi iadesi alacağının, yapılandırılmış kendi borcuna mahubu mümkün bulunmaktadır. Sadece Vergi Dairesine Olan Borçlar İçin; Çok zor durum olmaksızın (6183 S.K. Md.48), her bir vergi türü itibariyle (yıllık gelir vergisi, yıllık kurumlar vergisi, stopaj gelir vergisi, kurum stopajı, KDV, ÖTV dahil damga vergisi hariç) bir takvim yılında ikiden fazla taksidin vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi (taksitin %10'unu aşmamak şartıyla 5 TL'ye kadar eksik ödemeler ihlal sayılmaz) halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakları kaybedilir. Ancak, ödenmesi gereken taksitlerin 2014 takvim yılında en fazla bir tanesinin, müteakip takvim yıllarında ise en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin, seçilen taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar 6183 S.K'nun 51.maddesine göre gecikme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükmünden yararlanılacaktır yılında birden, müteakip takvim yıllarında ise ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin ise son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde madde hükmünden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Taksitlendirilen borçların süresinde tamamen ödenmemesi halinde, yapılan ödemeler nispetinde madde hükümlerinden yararlandırılacaktır. Borcu yoktur yazısı istendiğinde, taksitlendirme ihlal edilmediği sürece vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir. Taşıtların satış ve devri halinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi şartı aranacaktır. 5- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI: Bu konu sadece, bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini kapsamaktadır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan, - Kasa mevcutlarını, - İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını tarihi dahil vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Bunun için EK:5'de yer alan dilekçe kullanılacaktır. Bu beyanın elektronik ortamda yapılması zorunludur. Ancak, elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlar kağıt ortamında beyan edeceklerdir. Kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayarak tarihine kadar ödeyeceklerdir. Bu süre içinde ödenmezse 6183 sayılı Kanun gereği gecikme zammı ile birlikte takip edilecektir. KASA MEVCUDU: Örnek:1-) (A) Limited şirketinin tarihli bilançosunda kasa hesabı TL'dir. Fiilen kasada bulunmayan tutar ise TL'dir. Şirketin EK:5'i beyan tarihi tarihi olup bu tarihte kasa hesabının bakiyesi TL olmuştur. Bu olayda tarihindeki bakiye içerisindeki fiilen kasada bulunmayan tutar ( TL) esas alınacaktır. Beyan tutarı : TL Hesaplanan Vergi : x %3 = TL

5 DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR KASA İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun tenzili DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ÖD.VERGİ VE FONLAR Örnek:2-) (A) Limited şirketinin tarihli bilançosunda kasa hesabı TL'dir. Şirketin EK:5'i beyan tarihi tarihi olup bu tarihte kasa hesabının bakiyesi TL olmuştur. Bu olayda tarihindeki kasa mevcudu (en fazla TL) esas alınacaktır TL'nin, TL'lık kısmının fiilen kasada bulunmadığı varsayıldığında: Beyan tutarı : TL Hesaplanan Vergi : x %3 = TL DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR KASA İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun tenzili DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ÖD.VERGİ VE FONLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR: Örnek:1-) (A) Anonim şirketinin tarihli bilançosunda Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar Hesabı aşağıdaki gibi olup beyan tarihi olan itibariyle bu tutarlar değişmemiştir. 131 Hesap TL 331 Hesap TL 231 Hesap TL 431 Hesap TL Toplam TL Toplam TL Beyan Edilecek Tutar : (-) = TL Hesaplanan Vergi : x %3 = TL ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR Hesapların Mahsubundan

6 DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ( ) 231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR ( ) İşletmede bulunmayan ortaklardan alacakların tenzili DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ÖD.VERGİ VE FONLAR Örnek:2-) (A) Limited şirketinin tarihli bilançosunda Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar Hesabı aşağıdaki gibidir. 231 Hesap TL 431 Hesap TL Beyan tarihi olan itibariyle Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar Hesabı aşağıdaki gibidir. 131 Hesap TL 331 Hesap TL 231 Hesap TL Toplam TL Beyan edilecek tutar, (-) = TL olsa da, tarihi itibariyle ortaklardan net alacak tutarı ( ) TL olduğundan: Beyan Edilecek Tutar : (-) = TL Hesaplanan Vergi : x %3 = TL Beyan edilecek tutar tarihli bilanço'ya göre hesaplanmakla birlikte mahsuplar tarihindeki hesaplara göre yapılacaktır. Şöyleki: ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR Hesap kapatılır DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR İşletmede bulunmayan ortaklardan alacakların tenzili. 331 ve 131 hesaplar kapanır, 231 hesapta TL kalır DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ÖD.VERGİ VE FONLAR Kâr dağıtımı yapılması halinde, dağıtılabilir ticari kâr tutarının hesabında 6552 sayılı Kanun gereği yukarıda 689 Hesaba yapılan kayıtlardaki tutarlar dikkate alınmayacaktır. Yani bu tutarlar düşülmeden önceki ticari kâr dağıtıma esas olacaktır.

7 KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANINA ESAS OLACAK BİLANÇO: Kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları tarihli bilançoları dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, kanuni süreden sonra verilen düzeltme beyannamelerindeki bilançolar dikkate alınmayacaktır. B- ZORUNLU ARAÇ MUAYENESİ BORÇLARI 6552 sayılı Kanunun 79. maddesine göre, tarihi dahil zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde bu tarihe kadar muayeneleri yaptırılmamış olan araçlar kapsam dahilindedir. Kapsam dahilindeki araçların tarihi dahil olmak üzere bu tarihe kadar muayenelerinin yaptırılması durumunda, madde hükmünden yararlanılabilecektir. Gecikmeden kaynaklanan aylık %5 faiz yerine %1 katsayı uygulanacaktır. C- SGK BORÇLARI 1- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLARIN TÜRÜ VE DÖNEMİ: Nisan 2014 ve önceki aylara ilişkin olup, ve önceki tarihte tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan, a) 5510 sayılı Kanunun 4/a-b-c bentleri kapsamındaki sigortalıların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları, b) Başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuata göre ödenmesi gereken isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları, c) Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları, ç) Özel inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları, d) Genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçları, e) 5335 sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda (genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda) çalışan ve aylıkları kesilmesi gerektiği halde kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar, f) 5510 sayılı Kanun gereği tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin idari para cezası borçları ile buna bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz borçları, Yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Ancak, tarih ve 2014/26 sayılı genelgenin 3.1.a örnek:2 altında yapılan açıklamada: Nisan ve önceki aylara ilişkin olup ila tarihleri arasında işverenlerce kuruma verilen veya kurum tarafından re'sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri, veya öncesi tarihli mahkeme ilamına istinaden düzenlenmiş olması, veya öncesi tarihli kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca rapor düzenlenmiş olması tarihi veya öncesinde kuruma intikal ettirilmiş olan ve resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmiş olması, - EK-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine rağmen kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmiş ve bu belgelerin işverenlerden tarihi veya öncesinde istenilmiş olması halinde, söz konusu prim belgelerinin tarihi ve

8 - 8 - öncesinde kuruma verildikleri kabul edilerek tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamına dahil edileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin açılan hizmet tespit davalarına istinaden tarihi ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararların işverenlerce temyiz edilmesine rağmen, Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, ilgililerce ilk derece mahkemesinin kararına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi kaydıyla, davadan feragat edildiğine dair dilekçe alınmaksızın bahse konu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak söz konusu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Bu şekilde kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin yalnızca tahakkuk işlemleri yapılacak, söz konusu belgelerin hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise Yargıtayca onama kararı verilmesi halinde işleme alınacaktır. Yargıtayca mahkeme kararının bozulması halinde, yapılan ödemeler varsa diğer borçlara mahsup edilecek, yoksa 5510 S.K'nun 89.maddesine göre iade edilecektir. 2- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ: a) 5510 sayılı Kanunun 4/a-b-c bentleri kapsamındaki sigortalıların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları için tarihine kadar, b) 5335 sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan ve aylıkları kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar için tarihine kadar, c) tarihi veya öncesi işlenmiş fiiller dolayısıyla veya öncesinde tebliğ edilmiş olan idari para cezalarında tarihine kadar, ç) Genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçları için tarihine kadar, Başvuruda bulunulması gerekmektedir. Adi ortaklıklarda, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı (ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil) yapılandırılacaktır. İşyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin başvuruda bulunmaları halinde, hem devir veya intikal tarihinden sonraki borçlar, hem de, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar; işyerini devreden işverenlerin başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki borçlar yapılandırılacaktır sayılı Kanunun 88. ve 6183 sayılı Kanunun 35.maddesine istinaden, şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkililer ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için başvuruda bulunmaları halinde, ödeme planı yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar için çıkartılacaktır. Bu işlemler manuel ortamda yapılacaktır. Alt işvereni bulunan işverenlerin başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Bunun için asıl işverenden alt işverenden alınmış EK:12'deki taahhütname istenecektir. Buna mukabil, asıl işverenden önce alt işveren kendi borcu için başvuruda bulunursa, bu defa alt işverenden, asıl işverenden alınmış EK:13'deki taahhütname istenecektir. Ancak, EK:12 ve EK:13'teki taahhütnamelerin alınamaması halinde asıl işverenlerin borcu alt işverenlerin borçları ile birlikte, alt işverenlerin borçları ise yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde yapılandırılacaktır. Bu durumda asıl ve alt işverenlerin borçlarını ödemeleri halinde alt işverenin borçları mükerrer olarak ödenmiş olacağından mükerrer ödenen kısım önce alt işverenin kapsama girmeyen borcuna, sonra asıl işverenin veya diğer alt işverenlerin kapsama girmeyen borçlarına mahsup edilecek ve başkaca bir borcun olmaması halinde ise alt işverene iade edilecektir. Yeniden yapılandırma başvurularını tarihinden itibaren yapılması gerekmekle birlikte, tarihinden tarihine kadar yapılacak başvurular da kabul edilecektir.

9 - 9 - EK:1: İle; 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamındaki sigortalıların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulacaktır. EK:2: İle; 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamındaki sigortalıların, prim borçları, durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları elden ya da posta yoluyla, - Prim borçları için herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, - Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için sigortalı dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulacaktır. EK:7: İle; - Yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 S.K'nun 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların tarihinden önceki sürelere ilişkin destekleme prim borçları için, elden ya da postayla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, - 4/b'den yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 5510 S.K'nun 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların veya çalışması devam edenlerin tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin destekleme prim borçları için, elden ya da postayla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, - 4/a'dan yaşlılık veya malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 S.K'nun 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların veya çalışması devam edenlerin tarihinden sonraki sürelere ilişkin destekleme prim borçları için, elden ya da postayla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, Başvurmaları gerekmektedir. EK:8: İle; 4/c'den emeklilik veya malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 S.K'nun 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların tarihinden sonraki sürelere ilişkin destekleme prim borçları için, elden ya da postayla "Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/Ankara" adresinde bulunan Emeklilik hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 4/a ve 4/b kapsamında olanlar için destekleme prim borçları yönünden birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, her bir sosyal güvenlik destek pirimi borcu için ayrı ayrı başvuru formu düzenlenecektir. EK:9: İle; sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılar, S.K. Md.Ek-5'teki, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamındaki sigortalılar, S.K. Md.Ek-6'daki, bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları (ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri) kapsamındaki sigortalılar, - Mülga 506 S.K. Md.85, 5510 S.K. Md,5/g, 51/3'teki İsteğe bağlı sigortalılar, - Mülga 506 S.K. Md.86 topluluk sigortasına tabi sigortalılardan Kaynaklanan prim borçları için elden ya da postayla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulur, EK:10:'İle; Genel sağlık sigortası prim borçları için elden ya da postayla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulur, EK:11: İle; 5335 sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan ve aylıkları kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilenlerden; - 4/a kapsamındaki sigortalıların, ikametgahının bulunduğu, - 4/b kapsamındaki sigortalıların, sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden ya da postayla başvurmaları gerekmektedir.

10 EK:12: İle; Alt işvereni bulunan işverenlerin başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Bunun için asıl işverenden alt işverenden alınmış EK:12'deki taahhütname istenecektir EK:13: İle; Asıl işverenden önce alt işveren kendi borcu için başvuruda bulunursa, bu defa alt işverenden, asıl işverenden alınmış EK:13'deki taahhütname istenecektir. 4/a'lı sigortalı çalıştıran işverenlerin aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunmasını tavsiye ederiz (genelgenin bu bölümü muğlaktır). Ticari kazanç, veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortaklar, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları ile tarımsal faaliyette bulunanlar, prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunan sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir (ayrı ayrı başvurulsun). e- Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları adresinden e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi/kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da almış olduğu e-sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerini unutmuş olan işverenler, elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunması gerekmektedir. e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkotlu çıktısı mutlaka alınacaktır. Başvuruların posta yoluyla yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih, adi postada ise kurumun evrak kayıtlarına giriş tarihi kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 3- EKSİK İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN PRİM BORÇLARI: Özel inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için, özel inşaatın veya ihale konusu işin tarihi dahil bitirilmiş olması ve re'sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe verilerek teminat iade yazısının/ilişiksiz belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen, ilgili sosyal güvenlek merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim borçları da yapılandırılacaktır. 4- YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDENMESİ: Borçlarını yeniden yapılandıran borçluların, borçlarını peşin veya taksitle ödeyeceklerini başvuru formlarında belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise, azami taksit süresi seçilmiş olduğu kabul edilecektir sayılı Kanunun 4/a-b-c maddeleri kapsamındaki borçların peşin ödenmek istenmesi halinde bu borçların en geç tarihine kadar ödenmesi gerekir sayılı Kanunun 60/g maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçlarının peşin ödenmek istenmesi halinde bu borçların en geç tarihine kadar ödenmesi gerekir sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan ve aylıkları kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçların peşin ödenmek istenmesi halinde bu borçların en geç tarihine kadar ödenmesi gerekir.

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-540094 1/8/2008 KONU : 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18

Detaylı

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatilde İşlemeyen (Duran) Süreler Mali Tatil Kapsamında Olmayan İş ve İşlemler Mali Tatil Kapsamında Olan

Detaylı

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise,

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise, T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73 031 658475 Konu : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00/ 031-103 Konu :Tecil, taksitlendirme yetkileri ile 03/02/2009 usul ve esasları G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

GENELGE 2009/79. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammına ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

GENELGE 2009/79. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammına ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-509 05/06/2009 Konu : Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması.

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi GENELGE 2011/ 13 İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı mahmutcolak44@gmail.com www.mahmutcolak.net Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve 291116

Detaylı