6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR"

Transkript

1 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN BORÇLARDAN HANGİLERİNİN YAPILANDIRILACAĞI: Bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73.maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için aşağıdaki üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir: a) aşağıda açıklanacak tür ve dönemden kaynaklı bir borç olması, b) tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve (kesinleşme; süresi içinde dava açılmamış olması, yargılamanın son bulmuş olması, uzlaşılması, tarihi ve öncesi itibariyle davadan feragat edilmiş olması ve feragata ilişkin mahkeme kararının tebliği üzerine kesinleşmiş olması) c) tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması şarttır Sayılı Kanun'un 73.maddesi gereği, yapılandırma kapsamına Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler (vergi, resim, harç, fon payı, eğitime katkı payı - gümrük vergi ve resimleri hariç-)ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i borçlar girmektedir tarihi dahil ve önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları kapsam dahilindedir. Mükellefiyetler: Vergilendirme Dönemi 15 Gün Olan Mükellefiyetler: Örnek: 1-15 Nisan 2014 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV'nin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ayına rastladığından kapsama girmekte, Nisan 2014 döneminin bitim tarihi Nisan 2014 ayı olmakla birlikte beyanname verme süresi Mayıs 2014 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir. Vergilendirme Dönemi Aylık Olan Mükellefiyetler: Mart 2014 dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Nisan 2014 dönemi ise kapsama girmemektedir. Vergilendirme Dönemi 3 Aylık Olan Mükellefiyetler: Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmektedir. Yıllık Beyanname İle Beyan Edilen Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyetleri: 2013 ve önceki yıllara ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi kapsama girmektedir. Ancak, 2013 yılı yıllık gelir vergisinin ikinci taksidi kapsama girmez. Kıst dönem ve tasfiye dolayısıyla beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefiyetleri: Beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. Harç Mükellefiyetleri: tarihi ve öncesi tarihlerde gerçekleştirilen gayrimenkul devir ve iktisap işlemleri nedeniyle tarh edilip tarihi itibariyle kesinleşmiş bulunan harçlar madde kapsamına girmektedir.

2 - 2 - Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2014 yılına ilişkin olarak tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi borçlar Kanun kapsamına girmektedir. Ancak 2014 yılına ait olarak tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin Temmuz 2014 ayında ödenmesi gereken ikinci taksidinin yapılandırılması mümkün değildir. Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları: Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında tarihi ve öncesi yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve tarihi itibariyle kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsam dahilindedir SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN BORÇLARDAN HANGİLERİNİN YAPILANDIRILACAĞI: Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İle Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı: Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamları yapılandırılacaktır. Buna göre, söz konusu borçlardan vadesi tarihi dahil ve öncesi olduğu halde, tarihi itibariyle kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunanlar yapılandırılacaktır Belediyelere Olan Su Borçları: Belediyelere olan su borçları ile bunlara bağlı fer'i borçlar (hertürlü ceza ve zamlar) yapılandırılacaktır. Buna göre, söz konusu borçlardan vadesi tarihi dahil ve öncesi olduğu halde, tarihi itibariyle kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunanlar yapılandırılacaktır Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine olan Su ve Atık Su Borçları: Büyükşehir belediyelerine olan su ve atık su borçları ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i borçlar (hertürlü ceza ve zamlar dahil) yapılandırılacaktır. Buna göre, söz konusu borçlardan vadesi tarihi dahil ve öncesi olduğu halde, tarihi itibariyle kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunanlar yapılandırılacaktır 3- VERGİ DAİRELERİ VE BELEDİYELERE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ: Vergi dairelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine olan yukarıda belirtilen borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Vergi dairesine olan borçlar için doğrudan, posta yoluyla veya internet üzerinden (www.gib.gov.tr, internetten yapılan başvurularda vergi dairesine ayrıca ıslak imzalı dilekçe verilmesi, yapılandırılmak istenilen borçla ilgili açılmış dava varsa, ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurulması şarttır) başvuruda bulunulabilir. Başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise dairenin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Tüzel kişilerin başvurusu kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Haklarında iflasın açılmasına karar verilen gerçek ve tüzel kişiler için iflas idaresi başvuruda bulunacaktır. Bununla birlikte, iflas halindeki tüzel kişilerin ortaklarının ve kanuni temsilcilerinin 213 ve 6183 sayılı Kanunlar gereği sorumlu oldukları borçlar için madde hükümlerinden yararlanmaları mümkündür. Haklarında iflas ertelemesi kararı bulunan şirketler ve kooperatifler mahkeme kararına göre temsile yetkili kişiler vasıtasıyla başvuruda bulunacaklardır.

3 ve 6183 sayılı Kanunlar gereği sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir sayılı Kanun gereği mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanlar da madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Adi ve kollektif şirket ortakları sorumlu oldukları borçlar için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırdığı halde yükümlülüklerini yerine getirmediği için haklarını kaybedenler yapılandırmadan faydalanabileceklerdir. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Başvuru aynı vergi dairesine olan tüm borçlar için yapılabileceği gibi seçilen blorçlar için de yapılabilir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri her bir taşıt itibariyle hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Diğer taraftan, borçların yapılandırılması için yapılacak başvurularda, borçlunun açtığı davalardan (ihtirazi kayıtla verilen beyanname için açılan davalar dahil) vazgeçmeleri gerekmektedir. Davadan vazgeçme dilekçeleri vergi dairelerine verilecek ve dilekçelerin verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih sayılacak ve vergi dairesince bu dilekçelerin bir örneği ilgili yargı merciine gönderilecektir. Vergi Dairesine Olan Borçların Yapılandırılmasında Kullanılacak Dilekçeler: EK:1/A: Şahıs veya şirketlerin vergi dairesine olan kesinleşmiş borçların yapılandırılmasında kullanılacaktır. EK:1/B: İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların vergi dairesine olan kesinleşmiş borçların yapılandırılmasında kullanılacaktır. EK:1/C: Gençlik ve spor genel müdürlüğü, Türkiye futbol federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş spor klüplerinin vergi dairesine olan kesinleşmiş borçların yapılandırılmasında kullanılacaktır. EK:3: Vergi iadesi alacağının yapılandırılan borçlara mahsubu için kullanılacaktır. EK: 4: 6552 sayılı Kanundan önce yapılan mahsuben ödeme talebinden vazgeçmek için kullanılacaktır. EK:5: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan (net) alacaklar için kullanılacaktır. Alacaklı Diğer İdarelere Olan Borçların Yapılandırılmasında Kullanılacak Dilekçeler: Vergi daireleri dışında kalan alacaklı diğer idareler EK:1/A-B-C dilekçelerine uygun dilekçeler hazırlayarak borçluların kullanımına sunması gerekmektedir. 4- VERGİ DAİRELERİ VE BELEDİYELERE YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ: Borçlular, 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları vergi dairesi ve belediyelere başvurarak yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde ( mesai saati bitimine kadar) tamamını, ya da ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri mümkündür. Peşin ödemede ( ) ayrıca bir faiz uygulanmaz. Ancak, taksitli ödemelerde, 6 taksit için 1,05, 9 taksit için 1,07, 12 taksit için 1,10 ve 18 taksit için 1,15 katsayı üzerinden faiz hesaplanır. Seçilen taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde kat sayı düzeltilerek faiz yükü azaltılacaktır. Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler üzerinden yapılabilecektir. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin defaten ödenmesi, bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Kredi kartıyla yapılan taksitli ödemelerde katsayı uygulanacaktır.

4 - 4 - EK:3'teki dilekçe kullanılmak suretiyle vergi iadesi alacağının, yapılandırılmış kendi borcuna mahubu mümkün bulunmaktadır. Sadece Vergi Dairesine Olan Borçlar İçin; Çok zor durum olmaksızın (6183 S.K. Md.48), her bir vergi türü itibariyle (yıllık gelir vergisi, yıllık kurumlar vergisi, stopaj gelir vergisi, kurum stopajı, KDV, ÖTV dahil damga vergisi hariç) bir takvim yılında ikiden fazla taksidin vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi (taksitin %10'unu aşmamak şartıyla 5 TL'ye kadar eksik ödemeler ihlal sayılmaz) halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakları kaybedilir. Ancak, ödenmesi gereken taksitlerin 2014 takvim yılında en fazla bir tanesinin, müteakip takvim yıllarında ise en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin, seçilen taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar 6183 S.K'nun 51.maddesine göre gecikme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükmünden yararlanılacaktır yılında birden, müteakip takvim yıllarında ise ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin ise son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde madde hükmünden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Taksitlendirilen borçların süresinde tamamen ödenmemesi halinde, yapılan ödemeler nispetinde madde hükümlerinden yararlandırılacaktır. Borcu yoktur yazısı istendiğinde, taksitlendirme ihlal edilmediği sürece vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir. Taşıtların satış ve devri halinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi şartı aranacaktır. 5- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI: Bu konu sadece, bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini kapsamaktadır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan, - Kasa mevcutlarını, - İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını tarihi dahil vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Bunun için EK:5'de yer alan dilekçe kullanılacaktır. Bu beyanın elektronik ortamda yapılması zorunludur. Ancak, elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlar kağıt ortamında beyan edeceklerdir. Kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayarak tarihine kadar ödeyeceklerdir. Bu süre içinde ödenmezse 6183 sayılı Kanun gereği gecikme zammı ile birlikte takip edilecektir. KASA MEVCUDU: Örnek:1-) (A) Limited şirketinin tarihli bilançosunda kasa hesabı TL'dir. Fiilen kasada bulunmayan tutar ise TL'dir. Şirketin EK:5'i beyan tarihi tarihi olup bu tarihte kasa hesabının bakiyesi TL olmuştur. Bu olayda tarihindeki bakiye içerisindeki fiilen kasada bulunmayan tutar ( TL) esas alınacaktır. Beyan tutarı : TL Hesaplanan Vergi : x %3 = TL

5 DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR KASA İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun tenzili DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ÖD.VERGİ VE FONLAR Örnek:2-) (A) Limited şirketinin tarihli bilançosunda kasa hesabı TL'dir. Şirketin EK:5'i beyan tarihi tarihi olup bu tarihte kasa hesabının bakiyesi TL olmuştur. Bu olayda tarihindeki kasa mevcudu (en fazla TL) esas alınacaktır TL'nin, TL'lık kısmının fiilen kasada bulunmadığı varsayıldığında: Beyan tutarı : TL Hesaplanan Vergi : x %3 = TL DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR KASA İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun tenzili DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ÖD.VERGİ VE FONLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR: Örnek:1-) (A) Anonim şirketinin tarihli bilançosunda Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar Hesabı aşağıdaki gibi olup beyan tarihi olan itibariyle bu tutarlar değişmemiştir. 131 Hesap TL 331 Hesap TL 231 Hesap TL 431 Hesap TL Toplam TL Toplam TL Beyan Edilecek Tutar : (-) = TL Hesaplanan Vergi : x %3 = TL ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR Hesapların Mahsubundan

6 DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ( ) 231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR ( ) İşletmede bulunmayan ortaklardan alacakların tenzili DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ÖD.VERGİ VE FONLAR Örnek:2-) (A) Limited şirketinin tarihli bilançosunda Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar Hesabı aşağıdaki gibidir. 231 Hesap TL 431 Hesap TL Beyan tarihi olan itibariyle Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar Hesabı aşağıdaki gibidir. 131 Hesap TL 331 Hesap TL 231 Hesap TL Toplam TL Beyan edilecek tutar, (-) = TL olsa da, tarihi itibariyle ortaklardan net alacak tutarı ( ) TL olduğundan: Beyan Edilecek Tutar : (-) = TL Hesaplanan Vergi : x %3 = TL Beyan edilecek tutar tarihli bilanço'ya göre hesaplanmakla birlikte mahsuplar tarihindeki hesaplara göre yapılacaktır. Şöyleki: ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR Hesap kapatılır DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR İşletmede bulunmayan ortaklardan alacakların tenzili. 331 ve 131 hesaplar kapanır, 231 hesapta TL kalır DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR ÖD.VERGİ VE FONLAR Kâr dağıtımı yapılması halinde, dağıtılabilir ticari kâr tutarının hesabında 6552 sayılı Kanun gereği yukarıda 689 Hesaba yapılan kayıtlardaki tutarlar dikkate alınmayacaktır. Yani bu tutarlar düşülmeden önceki ticari kâr dağıtıma esas olacaktır.

7 KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANINA ESAS OLACAK BİLANÇO: Kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları tarihli bilançoları dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, kanuni süreden sonra verilen düzeltme beyannamelerindeki bilançolar dikkate alınmayacaktır. B- ZORUNLU ARAÇ MUAYENESİ BORÇLARI 6552 sayılı Kanunun 79. maddesine göre, tarihi dahil zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde bu tarihe kadar muayeneleri yaptırılmamış olan araçlar kapsam dahilindedir. Kapsam dahilindeki araçların tarihi dahil olmak üzere bu tarihe kadar muayenelerinin yaptırılması durumunda, madde hükmünden yararlanılabilecektir. Gecikmeden kaynaklanan aylık %5 faiz yerine %1 katsayı uygulanacaktır. C- SGK BORÇLARI 1- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLARIN TÜRÜ VE DÖNEMİ: Nisan 2014 ve önceki aylara ilişkin olup, ve önceki tarihte tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan, a) 5510 sayılı Kanunun 4/a-b-c bentleri kapsamındaki sigortalıların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları, b) Başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuata göre ödenmesi gereken isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları, c) Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları, ç) Özel inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları, d) Genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçları, e) 5335 sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda (genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda) çalışan ve aylıkları kesilmesi gerektiği halde kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar, f) 5510 sayılı Kanun gereği tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin idari para cezası borçları ile buna bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz borçları, Yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Ancak, tarih ve 2014/26 sayılı genelgenin 3.1.a örnek:2 altında yapılan açıklamada: Nisan ve önceki aylara ilişkin olup ila tarihleri arasında işverenlerce kuruma verilen veya kurum tarafından re'sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri, veya öncesi tarihli mahkeme ilamına istinaden düzenlenmiş olması, veya öncesi tarihli kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca rapor düzenlenmiş olması tarihi veya öncesinde kuruma intikal ettirilmiş olan ve resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmiş olması, - EK-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine rağmen kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmiş ve bu belgelerin işverenlerden tarihi veya öncesinde istenilmiş olması halinde, söz konusu prim belgelerinin tarihi ve

8 - 8 - öncesinde kuruma verildikleri kabul edilerek tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamına dahil edileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin açılan hizmet tespit davalarına istinaden tarihi ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararların işverenlerce temyiz edilmesine rağmen, Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, ilgililerce ilk derece mahkemesinin kararına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi kaydıyla, davadan feragat edildiğine dair dilekçe alınmaksızın bahse konu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak söz konusu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Bu şekilde kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin yalnızca tahakkuk işlemleri yapılacak, söz konusu belgelerin hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise Yargıtayca onama kararı verilmesi halinde işleme alınacaktır. Yargıtayca mahkeme kararının bozulması halinde, yapılan ödemeler varsa diğer borçlara mahsup edilecek, yoksa 5510 S.K'nun 89.maddesine göre iade edilecektir. 2- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ: a) 5510 sayılı Kanunun 4/a-b-c bentleri kapsamındaki sigortalıların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları için tarihine kadar, b) 5335 sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan ve aylıkları kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar için tarihine kadar, c) tarihi veya öncesi işlenmiş fiiller dolayısıyla veya öncesinde tebliğ edilmiş olan idari para cezalarında tarihine kadar, ç) Genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçları için tarihine kadar, Başvuruda bulunulması gerekmektedir. Adi ortaklıklarda, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı (ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil) yapılandırılacaktır. İşyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin başvuruda bulunmaları halinde, hem devir veya intikal tarihinden sonraki borçlar, hem de, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar; işyerini devreden işverenlerin başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki borçlar yapılandırılacaktır sayılı Kanunun 88. ve 6183 sayılı Kanunun 35.maddesine istinaden, şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkililer ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için başvuruda bulunmaları halinde, ödeme planı yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar için çıkartılacaktır. Bu işlemler manuel ortamda yapılacaktır. Alt işvereni bulunan işverenlerin başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Bunun için asıl işverenden alt işverenden alınmış EK:12'deki taahhütname istenecektir. Buna mukabil, asıl işverenden önce alt işveren kendi borcu için başvuruda bulunursa, bu defa alt işverenden, asıl işverenden alınmış EK:13'deki taahhütname istenecektir. Ancak, EK:12 ve EK:13'teki taahhütnamelerin alınamaması halinde asıl işverenlerin borcu alt işverenlerin borçları ile birlikte, alt işverenlerin borçları ise yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde yapılandırılacaktır. Bu durumda asıl ve alt işverenlerin borçlarını ödemeleri halinde alt işverenin borçları mükerrer olarak ödenmiş olacağından mükerrer ödenen kısım önce alt işverenin kapsama girmeyen borcuna, sonra asıl işverenin veya diğer alt işverenlerin kapsama girmeyen borçlarına mahsup edilecek ve başkaca bir borcun olmaması halinde ise alt işverene iade edilecektir. Yeniden yapılandırma başvurularını tarihinden itibaren yapılması gerekmekle birlikte, tarihinden tarihine kadar yapılacak başvurular da kabul edilecektir.

9 - 9 - EK:1: İle; 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamındaki sigortalıların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulacaktır. EK:2: İle; 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamındaki sigortalıların, prim borçları, durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları elden ya da posta yoluyla, - Prim borçları için herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, - Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için sigortalı dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulacaktır. EK:7: İle; - Yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 S.K'nun 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların tarihinden önceki sürelere ilişkin destekleme prim borçları için, elden ya da postayla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, - 4/b'den yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 5510 S.K'nun 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların veya çalışması devam edenlerin tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin destekleme prim borçları için, elden ya da postayla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, - 4/a'dan yaşlılık veya malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 S.K'nun 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların veya çalışması devam edenlerin tarihinden sonraki sürelere ilişkin destekleme prim borçları için, elden ya da postayla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, Başvurmaları gerekmektedir. EK:8: İle; 4/c'den emeklilik veya malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 S.K'nun 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların tarihinden sonraki sürelere ilişkin destekleme prim borçları için, elden ya da postayla "Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/Ankara" adresinde bulunan Emeklilik hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 4/a ve 4/b kapsamında olanlar için destekleme prim borçları yönünden birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, her bir sosyal güvenlik destek pirimi borcu için ayrı ayrı başvuru formu düzenlenecektir. EK:9: İle; sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılar, S.K. Md.Ek-5'teki, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamındaki sigortalılar, S.K. Md.Ek-6'daki, bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları (ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri) kapsamındaki sigortalılar, - Mülga 506 S.K. Md.85, 5510 S.K. Md,5/g, 51/3'teki İsteğe bağlı sigortalılar, - Mülga 506 S.K. Md.86 topluluk sigortasına tabi sigortalılardan Kaynaklanan prim borçları için elden ya da postayla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulur, EK:10:'İle; Genel sağlık sigortası prim borçları için elden ya da postayla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulur, EK:11: İle; 5335 sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan ve aylıkları kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilenlerden; - 4/a kapsamındaki sigortalıların, ikametgahının bulunduğu, - 4/b kapsamındaki sigortalıların, sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden ya da postayla başvurmaları gerekmektedir.

10 EK:12: İle; Alt işvereni bulunan işverenlerin başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Bunun için asıl işverenden alt işverenden alınmış EK:12'deki taahhütname istenecektir EK:13: İle; Asıl işverenden önce alt işveren kendi borcu için başvuruda bulunursa, bu defa alt işverenden, asıl işverenden alınmış EK:13'deki taahhütname istenecektir. 4/a'lı sigortalı çalıştıran işverenlerin aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunmasını tavsiye ederiz (genelgenin bu bölümü muğlaktır). Ticari kazanç, veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortaklar, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları ile tarımsal faaliyette bulunanlar, prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunan sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir (ayrı ayrı başvurulsun). e- Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları adresinden e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi/kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da almış olduğu e-sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerini unutmuş olan işverenler, elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunması gerekmektedir. e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkotlu çıktısı mutlaka alınacaktır. Başvuruların posta yoluyla yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih, adi postada ise kurumun evrak kayıtlarına giriş tarihi kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 3- EKSİK İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN PRİM BORÇLARI: Özel inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için, özel inşaatın veya ihale konusu işin tarihi dahil bitirilmiş olması ve re'sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe verilerek teminat iade yazısının/ilişiksiz belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen, ilgili sosyal güvenlek merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim borçları da yapılandırılacaktır. 4- YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDENMESİ: Borçlarını yeniden yapılandıran borçluların, borçlarını peşin veya taksitle ödeyeceklerini başvuru formlarında belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise, azami taksit süresi seçilmiş olduğu kabul edilecektir sayılı Kanunun 4/a-b-c maddeleri kapsamındaki borçların peşin ödenmek istenmesi halinde bu borçların en geç tarihine kadar ödenmesi gerekir sayılı Kanunun 60/g maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçlarının peşin ödenmek istenmesi halinde bu borçların en geç tarihine kadar ödenmesi gerekir sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan ve aylıkları kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçların peşin ödenmek istenmesi halinde bu borçların en geç tarihine kadar ödenmesi gerekir.

11 Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, süresi içinde borçlarını ödeyememeleri halinde: - Genel sağlık sigorası borçları için en geç tarihine kadar, - Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası hariç olmak üzere, diğer borçluların en geç tarihine kadar daha önce başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri ve peşin ödeme taleplerinin düzeltilerek taksitle ödeme başvurusuna çevirmeleri gerekmeketidir. Aksi halde ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlali söz konusu olabilecektir. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ikişer aylık süreler itibariyle 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenmesi mümkündür. Taksitli ödemede ayrıca 1,05 ile 1,15 arasında değişen katsayı (faiz) uygulanacaktır sayılı Kanunun 4/a-b-c maddeleri kapsamındaki borçların ve 5335 sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan ve aylıkları kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçların ilk taksit ödeme süresi tarihinde, 5510 sayılı Kanunun 60/g maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçlarının ilk taksit ödeme süresi tarihinde, Sona ermektedir. Taksitlerin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir. Yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı bağlandıktan sonra 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların: tarihinden önceki sürelere ilişkin yeniden yapılandırılan destekleme primi borçları anlaşmalı bankalara ödenecektir tarihinden sonraki sürelere ilişkin yeniden yapılandırılan destekleme primi borçları, 4/a'lılar için banka yada aylıktan kesme, 4/c'liler için sadece aylıktan kesme yoluyla ödenecektir sayılı Torba Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan ve aylıkları kesilmeyenlere tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar banka yada aylıktan kesme yoluyla ödenecektir. Taksitle yapılacak ödemelerde, taksit tutarının süresi içinde ödenememesi halinde, ödenemeyen taksit tutarı, ödenemeyen taksidin vadesinden, ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51.maddesine göre gecikme zammı (geç ödeme zammı) ile birlikte ödenebilecektir. 5- YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ: Taksitli ödemelerde, bir takvim yılı içinde vadesinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksidin bulunması ya da bir takvim yılında iki taksidin ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması halinde ödenmeyen taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde ödenmeyen taksitler yapılandırma hakkını kaybeder. Bununla birlikte, borçlarını yapılandıranlar, ilk taksitlerinin ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası primlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya vadesinden sonra ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksitler yapılandırma hakkını kaybeder. Çok zor durum hali, 2011/53 sayılı genelge doğrultusunda incelenecektir. Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir. Ancak, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.

12 Taksit tutarının %10'u aşılmamak kaydıyla 5 TL dahil eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır. Ancak, bu tutarların, son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırmadan, ödenen tutarlar kadar yararlandırılacak olup kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir. 6- SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLAR: 5510 sayılı Kanunun geçici 17.maddesi gereği hazırlanan tebliğ uyarınca, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, tarihi itibariyle beş yılı aşan prim borcu bulunan sigortalılarla bunların hak sahiplerinin bu sürelere ilişkin prim borçlarını en geç tarihine kadar ödememeleri halinde, bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılmayacağı öngörülmüştü. Yeniden yapılandırılacak bu prim borçlarının tarihine kadar olan kısmının tamamının en geç tarihine kadar, 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin prim borçlarının ise ilk taksit ödemesi tarihinde başlamak üzere taksitle ödenmesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. 7- ÖDEME PLANLARININ TEBLİĞİ: Yeniden yapılandırma ile ilgili ödeme planları, başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilerek imza karşılığı verilecek ya da 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilecektir. Ancak, ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkündür. Diğer taraftan, 4/a ve c kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-sigorta kanalıyla yapılması halinde, ödeme planları e-sigorta kanalıyla ilgililere gönderilecek olup, ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir. 8- BORÇLARIN KREDİ KARTI/BANKA KARTI İLE ÖDENMESİ: Yapılandırılan borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi mümkündür. Bu amaçla, sgk.gov tr adresinden "E-SGK" "kart ile ödeme" seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla ödeme yapılabilecektir. Kredi kartı ile yapılan ödemede banka komisyon alabilecektir. (*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 19/9/2016 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Emekli

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR:

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR: Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediye Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı. 27/5/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 2016-046 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma 6736 Sayılı Kanun un Sosyal Güvenlik

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMA BAŞVURU FORMU Ek: 1/a SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA

SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA Bilindiği üzere 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI (GENELGE 2017 / 21)

KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI (GENELGE 2017 / 21) KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI (GENELGE 2017 / 21) 1) GENEL AÇIKLAMALAR 2) YASAL DAYANAKLAR 3) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ 4) BAŞVURU

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2016 Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 06.06.2017 Sirküler No : 2017/21 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 24.08.2016 Sirküler No : 2016/21 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 6736 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Bilindiği üzere 6736 Sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

2. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için başvuru süresi hangi tarihte sona ermektedir?

2. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için başvuru süresi hangi tarihte sona ermektedir? 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA İÇİN SORU VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060 Sirküler Tarihi : 08.06.2017 Sirküler No : 2017/060 7020 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANACAK ALACAKLARA İLİŞKİN 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ ÖZETİ 3 Haziran 2017 gün ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8 A GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, 10/01/2013 tarihli ve

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 09.06.2017 Sayı : 2017/29 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 7020 Sayılı Kanunla; kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart

Detaylı

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme,

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme, 1 Temmuz 2016 31 Mart 2017 Dönemi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile; Kesinleştiği halde

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 31.05.2017 /2017-43 / Alacakların Yapılandırılması Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Eyyup İnce İVDB Grup Müdürü 1 of 13 Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan "Torba Kanun" olarak da bilinen İş Kanunu ile

10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan Torba Kanun olarak da bilinen İş Kanunu ile 1 10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan "Torba Kanun" olarak da bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI (7020 SAYILI KANUN)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI (7020 SAYILI KANUN) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI (7020 SAYILI KANUN) 2017 Yapılandırma Hangi Alacakları / Borçları Kapsıyor? 31/03/2017 tarihinden önceki aylara ait

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

KANUN SA 7020 S YI A LI B

KANUN SA 7020 S YI A LI B 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN HAZİRAN 2017 1 YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİ MADDE İÇERİK 1. Madde Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. Madde Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 12.09.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 KONU: İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

Yeni Yapılandırma Yasası Neler Getirdi A. Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 1. Hangi Kurumların Alacakları Yapılandırılacak

Yeni Yapılandırma Yasası Neler Getirdi A. Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 1. Hangi Kurumların Alacakları Yapılandırılacak Yeni Yapılandırma Yasası Neler Getirdi Esas itibariyle vergi ve sigorta prim borçlarının yapılandırılmasını içeren ancak başkaca konularında düzenlendiği 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi Tarih : 18.09.14 Sayı : İST.YMM.14/2180 Sirküler No : İST.YMM.14/62 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/178 Ref: 4/178

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/178 Ref: 4/178 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/178 Ref: 4/178 Konu: 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NA (SGK) OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen ancak, TBMM tarafından kabul edilen ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı

Detaylı

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda TORBA YASA olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/102 Ref: 4/102

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/102 Ref: 4/102 SİRKÜLER İstanbul, 13.06.2017 Sayı: 2017/102 Ref: 4/102 Konu: 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK TARAFINDAN TAKİP EDİLEN ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENELGE YAYINLANMIŞTIR Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

15.10.2014/1-1 ÖZET :

15.10.2014/1-1 ÖZET : 15.10.2014/1-1 11.09.2014 TARİH VE 29116 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLARIN BAZI ŞARTLAR ALTINDA YAPILANDIRILMASI İMKANI GETİRİLDİ

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. TOPLUMSAL RAPORLAR 4. TOPLUMSAL RAPORLAR 11.08.2016 SMMMO Başkanı Zafer Büyüknohutçu, TBMM'den geçerek yasalaşan vergi ve prim barışının gerçek ve tüzel kişilere sağladığı avantajları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2016 Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Sigorta primi, Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 15.09.2014 tarih ve 2246 sayılı (64 nolu genelge) yazısı. Haziran ayında TBMM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-05/01/2015 Konu : 2014/26 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler GENELGE 2015 1 Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı.

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 14.09.2015 SAYI : 2015 / 09 / 1 KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SGK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SGK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 29.05.2017/70-1 SGK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı yasa ile, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı

Detaylı

2011120 SAYILI GENELGE

2011120 SAYILI GENELGE Konu: 61 11 Sayılı Torba Kanun Hk. Tarih:01.03.2011 ODALARA 2011120 SAYILI GENELGE Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. Sigorta Primi. Taksit Sayısı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. Sigorta Primi. Taksit Sayısı Ek:1/b 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİM BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR 1- Sigortalı Bilgileri.. SOSYAL

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI 19.08.2008/132 5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI ÖZET : 5797 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ġstanbul, 18.02.2011 ALFA GENELGE 2011 / 18 Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 2011/17 sayılı Alfa Genelgemizde genel hatları ile açıklamış olduğumuz ve henüz Resmi Gazetede

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Sirküler No: 2016-66 Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Resmi Gazete'de henüz yayımlanmayan ancak 3 Ağustos 2016

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile 2008/071 27.05.2008 Konu: Sigorta Prim Affı Yasalaştı! Kamuoyunda prim affı olarak gündeme gelen sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması düzenlemesi yasalaştı. Söz konusu düzenleme Sosyal

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı