Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý mesleðimizde önemli bir gün olarak tarihe geçti. Ýlacýn fiyatlandýrma ve satýþýndaki statik durum deðiþti, ilaç fiyatý hareketli hale geldi. Kamu kurum ýskontosu, kur hareketlerine göre fiyatlandýrma, ilaç fiyat tespit komisyonu, vs., hepsi yeni karþýlaþtýðýmýz tanýmlar. Ýlaçla ilgili tüm düzenlemelere raðmen ilaç pazarý 2004 de göre 2005'te Ytl bazýnda % 43 büyümüþtür. En önemli büyüme de tabi ki SSK da yaþandý. SSK 2004 yýlýnda altmýþ milyon reçete bedeli 2.7 milyar YTL, 2005'te ise doksan milyon reçeteye 3.5 milyar YTL harcama yapmýþtýr. Bað-Kur, Emekli Sandýðý ve konsolide Bütçe kurumlarýnda harcama düþmüþtür. Yeþil Kartta ise harcama artmýþ l Milyar YTL ye yaklaþmýþtýr yýlý da mesleðimiz açýsýndan 2004 ve 2005 ten farklý olmayacak. Eczacýlýðýn deðiþim ve dönüþümü devam ediyor. Genel saðlýk sigortasý, 6197 sayýlý yasa, OTC, ilaç pazarýna müdahaleler; tüm bunlar þuanda mesleðimiz açýsýndan tehditler içeriyor. Meslek örgütleri olarak, mesleðimizi bizim dýþýmýzda özellikle sermaye gruplarý lehine yeniden þekillendirmek isteyenlere karþý mücadele edeceðiz. (Devamý 2.sf) Ecz. Burhanettin BULUT BAÞKAN ÜYELERÝMÝZÝN DÝKKATÝNE KAMU KURUMLARININ EMEKLÝ SANDIÐI ÜZERÝNDEN GÝRÝLMESÝ MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERÝ ÝÇÝN 01/03/2006; MAL MÜDÜRLÜKLERÝ VE DÝÐER SAYMANLIKLAR ÝÇÝN 01/04/2006 TARÝHÝNDE BAÞLAYACAKTIR. YENÝ EMEKLÝ SANDIÐI KURUM KODLARINI ADRESÝNDEKÝ WEB SAYFAMIZDA BULABÝLÝRSÝNÝZ. GÜNCEL DUYURULARIMIZ ADRESÝNDEKÝ WEB SAYFAMIZDA VE AYRICA BÝLGÝSAYARLARA YÜKLENEN DUYURU SÝSTEMÝNDE YAYINLANMAKTADIR. DUYURU SÝSTEMÝNÝ YÜKLEMEK ÝÇÝN MESLEKTAÞLARIMIZ ODAYA BAÞVURARAK TEKNÝK DESTEK ALABÝLÝRLER.

2 Özellikle önümüzdeki iki yýl boyunca birçok sorunla karþýlaþacaðýz. Saðlýðý piyasalaþtýrmak isteyenler, eczacý inisiyatifini kýrmak isteyenler, ilaç pazarýný ele geçirmek isteyenler hep karþýmýzda olacaklar. Mesleðimizin, tüm deðiþimlere raðmen deðiþmeyecek (deðiþtirilemeyecek) temel taþlarýmýz var. Her konunun ekonomiye baðlandýðý günümüzde mesleki ekonomizme yönlendirenlere karþý; Bilimsel kimliðimizi ön planda tutmamýz, yani saðlýk mensubu olduðumuz bilinci temel çýkýþ noktamýzdýr. Bir diðer önemli nokta da eczanenin sahip ve mesul müdürü eczacýdýr tanýmý. Sahip ve mesul müdür ayrýlmaz bir bütündür. Böyle bir tartýþma dahi kabul edilemez. Saðlýkta dönüþüm projesi, diðer bir tarafýyla genel saðlýk sigortasýna iliþkin endiþelerimiz artarak devam ediyor. Yönetenlerin en önemli söylevleri, devlet hastaneleri ile özel sektör hastanelerini yarýþtýracaðýz idi. Hepimiz görüyoruz býrakýn rekabeti, devlet hastanelerinin hak ettiði ödenekleri bile kesiyorlar. Sosyal devletin gereði olan herkese eþit saðlýk hakkýný hükümet piyasaya devretmek istiyor. Hayatýn her alanýna kapital hakim olmuþ durumda. Böylesi bir dönemde saðlýk hizmeti vermek hele hele deontoloji ýþýðýnda mesleðimiz adýna hizmet vermek çok zorlaþtý. Onurlu mesleðin üyeleri hep zor dönemde kendini göstermiþtir. Mesleðimiz bunun örnekleri ile dolu. Sevgi ile kalýn. Ecz. Burhanettin BULUT BAÞKAN LÜTFEN NÖBET ÇÝZELGELERÝNÝZÝN DOÐRU VE GÜNCEL OLARAK, HASTALARIN GÖREBÝLECEÐÝ YERDE OLMASINA DÝKKAT EDÝNÝZ. 2006'NIN ÝLK AYI Ocak Ayý eczacýlýkta her yýl olduðu gibi yine hareketli geçti yýlý Aralýk ayý sonunda kesilen Konsolide Bütçeye ait (özellikle Milli Eðitim) evraklarýnýn sorunlarýnýn çözümü ile uðraþtýk. Defalarca Yüreðir ve Seyhan Milli Eðitim Müdürleri,Yüreðir ve Seyhan Mal Müdürleri,özellikle Yeþil Kart ödemeleri ile ilgili olarak Defterdarlýk Muhasebe Müdürü ve diðer yetkililer ile görüþmeler yapýldý yýlýnda say2000i programý çerçevesinde saymanlýlar yeni bir sisteme geçtiler. Buna baðlý olarak tahakkuk birimlerince hazýrlanmasý gereken ödeme emri belgesinin formatý ve içeriði deðiþti. Özellikle 2005 Aralýk ayý sonunda kesilen eczane faturalarý ve ödenek olmadýðý için tahakkuklarý kesilmiþ halde Mal Müdürlükleri ve Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðüne gönderilmek üzere kurumlarda bekletildi. Ödenekler açýldýðýnda Mal Müdürlükleri ve Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðüne gönderilen evraklar ödeme emri belgelerinin yenilenmesi gerekçesi ile Mal Müdürlükleri ve Muhasebe Müdürlüðünce kurumlara iade edildi. Sonuç olarak bugüne kadar Konsolide Bütçeye tabi kurumlarýn ve Yeþil Kart eczane faturalarýnýn ödenmeme gerekçesi ödeme emri belgesinin yenilenmesi zorunluluðudur. 20 Aralýk 2005 tarihinde yürürlüðe giren Bütçe Uygulama Talimatý deðiþikliði ile Bütçe Uygulama Talimatý'nýn 12.6 Ýntravenöz Ýlaç Tedavisi baþlýðý altýnda yer alan "Üniversite hastaneleri ve eðitim hastaneleri ile Saðlýk Bakanlýðýnca uygun görülen resmi ve özel hastanelerde, a) Kanser, kronik osteomiyelit, infektif endokardit vb. hastalýklarda ve/veya, b) Kan ürünleri ile damar yoluyla kullanýlan antibiyotikler gibi ürün ve ilaçlarýn kullanýmý, gereken hallerde hastanýn hastaneye yatýþý yapýlmadan intravenöz tedavi/kemoterapi uygulanabilir. Bu uygulama için tedavide kullanýlacak ilaçlar ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan saðlýk kurumu tarafýndan temin edilmesi halinde ilgili kuruma fatura edilir ve provizyon sistemine girilir. Uzun süreli intravenöz ilaç tedavisi (kemoterapi vb) uygulamalarý sonucunda hasta adýna düzenlenecek faturaya, hastalýðýn adýný, uygulanan tedavi planýný, 2

3 verilen ilacýn günlük dozunu ve miktarýný belirten ve ilgili uzman tabibin imzasý ile baþhekimin onayýný içeren tedavi planý eklenmesi gerekmektedir." Maddesi Adana Eczacý Odasý tarafýndan "Yürütmeyi Durdurma" ve protokolden çýkarýlmasý amacý ile Danýþtay'a dava açýlmýþtýr. Bilindiði gibi sosyal güvenlik kurumlarý 20/12/2005 tarihinden itibaren ortak Bütçe Uygulama Talimatý çerçevesinde serbest eczanelerden hizmet satýn almaya baþladýlar. Yeni yayýnlanan Bütçe Uygulama Talimatý'nýn diðer yýllarda yayýnlanan Bütçe Uygulama Talimatlarýndan ayýran en büyük farklýlýklarý; * Reçetede teþhis ve endikasyona dayalý ilacýn kurumlarca ödeneceði ve her reçetede teþhisin ilaçla uyumlu olmasý gerekliliði, * Pozitif listede yer alan ilaçlarýn sosyal güvenlik kurumlarýnca ödeneceði, * Bütçe Uygulama Talimatý'nýn tüm sosyal güvenlik kurumlarý için geçerli olacaðý, * Antibiyotik reçeteleme þartlarýnýn deðiþtirilmesi ve reçeteye yazýlan her antibiyotiðin ödenemeyeceði Þeklinde sýralayabiliriz. 28 Ocak tarihinde eczacýlarýn kendi alýnteri ve sermayeleri ile oluþan,kooperatifçiliðin yüz aký,eczacýlarýn sýðýnma limaný EDAK Ecza Kooperatifi bölgemizde bir þube açmýþtýr. Geçmiþte Ecza kooperatifleri konusunda kötü deneyimler yaþayan biz bölge eczacýlarý için,edak gibi kendini kanýtlamýþ,istikrarlý,profesyonel kadrolara sahip bir Ecza Kooperatifinin bölgemizde hizmet vermeye baþlamasý ayrý bir þanstýr. Aydýnlýk kalýn... Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Genel Sekreter GÖNÜL ECZANESÝ Ecz.Gönül SOYDAN Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Bul. Martý Apt. No:22 adresindeki GÖNÜL Eczanesi SOYDAN Eczanesi adý altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Sarýçam Mah. Kozan yolu üzeri 266/B adresine nakil IÞILAY ECZANESÝ Ecz. A. Iþýn Kellece BOZDOÐAN Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Güzelyalý Mah. T.Özal Bul Sok.152/A adresinden IÞILAY Eczanesi ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Güzelyalý Mah. 136 Sok. Mustafa Sýrkýntý Apt. No:21/B adresine nakil ZEYNELOÐLU ECZANESÝ Ecz. M.Muhittin ZEYNELOÐLU Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:44/A adresinden ZEYNELOÐLU Eczanesi ayný isim altýnda Demetevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. 53/A adresine nakil EMRE ECZANESÝ Ecz. Cavit BENLÝDAYI Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Süleyman Vahit Cad. No:100/A adresindeki EMRE Eczanesini ayný isim altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Yunusoðlu beldesi Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:55 adresine nakil DENÝZ ECZANESÝ Ecz. Deniz ACIBUCU Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Bað Mah. Hükümet Cad. No:80/A adresindeki DENÝZ Eczanesini ayný isim altýnda Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Þ.Mustafa Yaðýz Mah. Aslantaþ Cad. 5 Nolu Saðlýk Ocaðýndaki adresine nakil MESUL MÜDÜRLÜKLER OCAK 2006 ALADAÐ ECZANESÝ Ecz. Mustafa ÇÝMELÝ Adana Ýli Aladað Ýlçesi Sinanpaþa Mah. Ýnönü Cad.Belediye iþhaný No:2 YENÝ AÇILAN ECZANELER NAKÝL OLAN ECZANELER Ecz. Hatice KEKLÝK KEKLÝK Eczanesi Adana Ýli Aladað Ýlçesi Ýnönü Cad. Sinanpaþa Mah. No:53 Ecz. Güneþ Erol AKGÜL AKGÜL Eczanesi Osmaniye Ýli Rauf Bey Mah. Devlet Bahçeli Bul. Çukurova Hastanesi yaný No:1/30 Ecz. Yýldýrým Bahadýr BOLAT BOLAT Eczanesi Adana Ýli Kozan Ýlçesi Þevkiye Mah. Sýrkýntý Cad. No:220/A Ecz. Yakut YÜCE SULUCA Eczanesi Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Suluca beldesi Atatürk Cad. No:120 3

4 SÖZLEÞMELERLE BERABER EMEKLÝ SANDIÐI BÖLGE MÜD.'NE GÖNDERÝLMESÝ GEREKEN EVRAKLAR HK T.C. Emekli Sandýðý Adana Bölge Müdürlüðü'nden gönderilen yazýda 2006 yýlý sözleþmeleriyle birlikte aþaðýda döküm çýkartýlan belgelerinde Bölge Müdürlüðüne gönderilmesi gerekmektedir. Ýstenilen Evraklar: 1. Diploma Fotokopisi 2. Ruhsat Fotokopisi 3. Nüfus Cüzdaný Fotokopisi 4. Ýmza Sirküleri (noter onaylý) YEÞÝL REÇETE ÝLE VERÝLECEK ÝLAÇLAR HAKKINDA Odamýza TEB'den gelen 35.A sayýlý Saðlýk Bakanlýðý'ndan gelen yazýda; T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünce tarih sayýlý yazý ile, formülü ve kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle Yeþil Reçete Ýle Verilecek Ýlaçlar kapsamýna alýnmýþ olan ilaçlara iliþkin tarihli ve (2005/183) sayýlý Saðlýk Bakanlýðý Genelgesi eki aþaðýda yer almaktadýr. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. SAÐLIK BAKANLIÐI GENÝÞLETÝLMÝÞ BAÐIÞIKLAMA PROGRAMI Odamýza Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nden "Geniþletilmiþ Baðýþýklama Programý" hakkýnda gelen yazý adresindeki web sayfamýzdadýr YILI ODA VE YARDIMLAÞMA SANDIÐI AÝDATLARI HK 2006 yýlý oda aidatlarý belirlenmiþtir. Buna göre, döneminde, 1. Eczane eczacýlarý için a. Oda Aidatý YTL b. Oda Giderlerine Katýlým Payý YTL c. Afet Fonu YTL 2. Kamu eczacýlarý için a. Oda Aidatý YTL b. Oda Giderlerine Katýlým Payý YTL c. Afet Fonu YTL döneminde 1. Eczane eczacýlarý için a. Oda Aidatý YTL b. Oda Giderlerine Katýlým Payý YTL c. Afet Fonu YTL 2. Kamu eczacýlarý için a. Oda Aidatý YTL b. Oda Giderlerine Katýlým Payý c. Afet Fonu yýlý yardýmlaþma sandýðý aidatlarý 4

5 belirlenmiþtir. Buna göre, döneminde, 1. Eczane eczacýlarý için a. Giriþ Aidatý YTL b. Yýllýk Aidat YTL 2. Kamu Eczacýlarý için a. Giriþ Aidatý YTL b. Yýllýk Aidat YTL döneminde, 1. Eczane eczacýlarý için a. Giriþ Aidatý YTL b. Yýllýk Aidat YTL 2. Kamu eczacýlarý için a. Giriþ Aidatý YTL b. Yýllýk Aidat YTL K5027 SERÝ NUMARALI MONOPRIL PLUS 20 MG 28 TABLET HAKKINDA Odamýza TEB'den gelen 35.A sayýlý Bristol Myers Squibb Ýlaçlarý Inc. tarafýndan gönderilen yazý ile, Aralýk 2005 tarihleri arasýnda ecza depolarýna satýþý ve daðýtýmý yapýlan K5027 seri nolu MONOPRIL PLUS 20 mg 28 Tablet isimli ilacýn kutularýnýn bir kýsmýna fiyat baskýsý esnasýnda onaylý perakende satýþ fiyatý olan 32,26 YTL yerine sehven 36,26 YTL basýldýðý; ancak depolara tanzim edilen faturalardaki satýþ fiyatýnýn doðru olduðunun tespit edilerek, depolarla irtibata geçilip hatalý fiyat baskýlý ürünlerin gönderilmesinin istendiði bildirilmektedir. Söz konusu ürünlerin büyük çoðunluðu firma tarafýndan geri alýnmýþ olmakla birlikte, eczanelerde olmasý muhtemel bulunan bu seriye ait hatalý fiyat baskýlý ilaçlarýn firmaya iadesinin saðlanmasý gerekmektedir. Meslektaþlarýmýza duyurulur. ÖDENECEK ÝLAÇLAR LÝSTESÝNDE DÜZENLEMELER YAPILMIÞTIR Odamýza TEB'den gelen T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarihli Genelge ile, 9/2/2005 tarihli ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ve, yenisi yayýmlanýncaya kadar 2006 yýlýnda da yürürlükte bulunan 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi'nde bazý düzenlemelerin yapýldýðý bildirilmektedir. Buna göre; 1. Talimatýn eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1) listede yer alan ilaçlarýn çýkarýldýðý; 2. Talimat eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmelerin yapýldýðý ve bu Genelgenin eki (EK-2) listede gösterildiði; 3. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçlarýn, Talimat eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edildiði bildirilmektedir. Genelge 06/01/2006 tarihinde yürürlüðe girecektir. Genelge adresinde yer almaktadýr. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. TEFOR DUOTAB TABLET'ÝN GERÝ ÇEKME ÝÞLEMÝ DURDURULDU Odamýza TEB'den gelen yazý ile; T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürülüðü'nün Birliðimize gönderdiði tarih sayýlý yazý ile, adý geçen firmanýn tarihli yazýsýnda, bitmiþ ürün spesifikasyonlarýnda çözünme testi ile ilgili deðiþiklik talebinin Saðlýk Bakanlýðýnca uygun bulunarak analizlerin tekrarlandýðý; analizleri sonucu çözünme testi yönünden firma spesifikasyonlarýna uygun bulunduðu ve geri çekme iþleminin iptal edildiði ve ilgi yazýmýzla baþaltýldýðý bildirilen söz konusu preparata ait geri çekme iþleminin durdurulduðu bildirilmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. %3 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU'NUN YENÝ PROSPEKTÜSÜ HAKKINDA Odamýza TEB'den gelen Bað-Kur'dan gelen yazý ile; Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur Ýl Müdürlüklerine gönderdiði tarih 5113 sayýlý yazýda; T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý gereðince Eczacýbaþý-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic.A.Þ.'nin ithal ruhsatýna sahip olduðu "%3 Sodyum Klorür Solüsyonu" isimli preparatýn endikasyonlarýnýn web sayfamýzda yer alan prospektüs örneðindeki gibi düzenlendiði bildirilmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. 5

6 ASÝSTAN HEKÝMLERÝN YAZABÝLECEKLERÝ ÝLAÇLAR HAKKINDA T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan tarih B.13.2.SSK /XVII sayýlý yazý ile, tarih, sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak, tarihinde yürürlüðe giren Ortak Talimat ve eklerinin SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý olarak onaylanmasý SSK Yönetim Kurulun tarihli XVII/992 sayýlý kararý ile uygun görüldüðü; Söz konusu Talimatýn 12 iþaretli maddesinde; Üniversite Hastaneleri ile Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde ihtisas yapan asistanlarýn, uzman hekimlerin yazmasý gereken ilaçlarý da yazabileceði hükmü bulunduðu; bu nedenle, tarihinden itibaren Üniversite Hastaneleri ile Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde ihtisas yapan asistanlarýn yazabilecekleri ilaçlarla ilgili Talimatýn 12. maddesi doðrultusunda iþlem yapýlmasýnýn uygun görüldüðü bildirilmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. ERÝTROPOÝETÝN ÝÇEREN ÝLAÇLARIN REÇETEYE YAZIM KURALLARI HAKKINDA Odamýza TEB'den gelen T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan tarih B.13.2.SSK /XVII sayýlý yazý ile "Eritropoietin içeren ilaçlarýn reçeteye yazým kurallarý ile ilgili olarak, Eritropoietin reçetelerinin; tedavinin baþlangýcýnda ve idamesinde, hastanýn resmi saðlýk tesislerinde, Serum Demir ve Demir baðlama kapasitesi, Hemoglobin, Hemotokrit tetkikleri yapýldýktan sonra eriþkin veya çocuk Nefroloji uzman tabibinin, var ise diyaliz sertifikalý Ýç Hastalýklarý veya Çocuk Hastalýklarý uzman tabiplerinin, bulunmadýklarý takdirde Ýç Hastalýklarý veya Çocuk Hastalýklarý uzman tabiplerinden birinin yer aldýðý resmi saðlýk kurulu raporuna dayanýlarak; Üniversite, Devlet Hastaneleri ve Özel Merkezlerde bu uzman tabipler tarafýndan düzenlenmesinin uygun görülmüþ olduðu; ancak bundan böyle "Eritropoietin reçeteleri"nin; tarihli, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak tarihinde yürürlüðe giren ve SSK Yönetim Kurulunun tarihli XVII/992 sayýlý kararý ile SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý olarak onaylanan Maliye Bakanlýðý 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý Tedavi Yardým Tebliðinin Maddesi doðrultusunda, bu maddede belirtilen esaslara aynen uyularak; tarihinden itibaren Üniversite, Devlet Hastaneleri ve Özel Merkezlerde Nefroloji Uzmaný veya diyaliz sertifikalý uzman hekimlerinden en az birinin bulunduðu saðlýk kurulu raporu ile Nefroloji uzmaný, diyaliz sertifikalý uzman veya diyaliz sertifikalý hekimlerce yazýlmasý gerektiði bildirilmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. BAÐ-KUR'DAN KLOZAPÝN HAKKINDA Odamýza TEB'den gelen Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn yazýsýnda; T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý gereðince "Klozapin etkin maddesini içeren ilaçlarý" kullanan hastalarda, tedavinin ilk on sekiz haftasýnda daha sýk olmak üzere, bazý hastalarda ise daha sonraki yýllarda da agranülositoz riski ortaya çýktýðýndan bu ilaçlarýn güvenli kullanýmýný saðlamak amacýyla Saðlýk Bakanlýðýnca yapýlan deðerlendirme sonucunda Klozapin kullanýmýnýn aþaðýdaki ilkelere baðlandýðý bildirilmektedir. 1. Söz konusu ilaçlar reçete edildiðinde, reçete ile birlikte formatý yazýmýz ekinde gönderilen ve ilgili ruhsat sahipleri tarafýndan hastanelere daðýtýlacak olan "Klozapin Granülosit Ýzlem Formu" da hekimlerce doldurulacaktýr. Doldurulan bu form eczaneler aracýlýðý ile Kuruma reçete ile birlikte gönderilecektir. Bu uygulamaya 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren baþlanacaktýr. 2. Ýlaca baþlandýktan sonraki ilk on sekiz hafta içinde haftada bir, daha sonrasýnda ise dört haftada bir lökosit ve mümkünse nötrofil sayýmý yaptýrýlacaktýr. 6

7 3. Söz konusu ilaçlarýn hastada ilk kullanýmýna psikiyatrist ya da nöroloji uzmanlarý tarafýndan baþlanabilecektir. 4. Hastaya verilecek ilaç raporlarýnýn süresi en fazla altý ay olacaktýr. 5. Saðlýk kurulu raporu varsa, ilaç pratisyen hekimlerce de yukarýdaki kurallara uyma zorunluluðu ile reçetelenebilecektir. (Ýlaca baþlandýktan sonraki ilk on sekiz hafta içinde haftada bir, daha sonrasýnda ise dört haftada bir lökosit ve mümkünse nötrofil sayýmýnýn yaptýrýlmasý; "Klozapin Granülosit Ýzlem Formu"nun doldurulmasý) Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur YILI BAÐ-KUR PROTOKOLÜ Bað-Kur sigortalý ve hak sahiplerinin tedavileri için düzenlenen reçete muhteviyatý ilaçlarýn serbest eczanelerden ilaç temini ile ilgili esaslarý belirleyen 2006 Yýlý Bað-Kur Protokolü Türk Eczacýlarý Birliði ve Bað-Kur Genel Müdürlüðü arasýnda tarihinde imzalanmýþtýr. Protokol hükümleri tarihinden itibaren geçerli olacaktýr. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. SSK BAÞKANLIÐI ÝLAÇ LÝSTESÝ VE UYGULAMA TALÝMATI (SERÝ NO:2005/2) Odamýza TEB'den gelen SSK BAÞKANLIÐI 'ndan gelen yazý ile; tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 2005 Yýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý (Seri No:2005/2) ile, 15/12/2005 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý'nýn Tedavi Yardýmý baþlýklý Tebliðinde yer alan 11. ve 12. Maddeler ile; Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi (EK/2), Sistemik Antimikrobik ve Diðer Ýlaçlarýn Reçeteleme Kurallarý (EK/2A), Sadece Yatan Hastalarda Kullanýmý Halinde Bedelleri Ödenecek Ýlaçlar (EK/2B), Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ýlaçlar (EK/2C), maddelerinin, kurum saðlýk yardýmýndan yararlanma hakký bulunan sigortalýlar ile iþsizlik sigortasý kapsamýnda olup, saðlýk hizmetinden yararlanan hak sahiplerine uygulanacaðý bildirilmektedir. Talimat hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. SSK TÝP SÖZLEÞME REVÝZYONU (7) Odamýza TEB'den gelen SSK'dan gelen yazý ile; T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan tarih B.13.2.SSK /XVII sayýlý yazý ile Tip Sözleþme Revizyonu (7) yapýlmýþtýr. Buna göre; 1) Tip Sözleþmenin 2. Ýlaçlarýn Saðlanmasý baþlýklý bölümün 2.1 maddesinde yer alan; "Eczane, Kurumca yetki verilmiþ olan tabipler tarafýndan "Konu" maddesinde tanýmlanan saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kimseler için düzenlenip, imzalanmýþ, reçetelerde yer alan ilaçlarý; bu sözleþmede aksine hüküm bulunmadýkça aynen ve tamamen vermekle yükümlüdür." Ancak, Kurum mevzuatý uyarýnca; sözleþme eki "Eþdeðer Ýlaçlar Listesi"nde kayýtlý ilaçlardan en ucuz olanýnýn yazýlmasý ve verilmesi gerekir. Tabip tarafýndan yazýlan ilaç %30'luk dilim içinde ise ya kendisi ya da ucuz olaný verilir ve verilen ilaç üzerinden ödeme yapýlýr. %30'luk dilim içinde pahalý olanýnýn verilmesi durumunda doktorun yazdýðý ilaç bedelinden ödeme yapýlýr. Tabip tarafýndan yazýlan ilaç %30'luk dilimin üzerinde ise en ucuz ilaç + %30 tutarýnda ödeme yapýlýr. %30'luk dilimin üzerinde ilaç yazýlarak %30'luk dilimin içinde ilaç verilmesi durumunda verilen ilacýn kupürü esas alýnarak ödeme yapýlýr. SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatýna göre düzenlenen reçetede yazýlý ilacýn Tip Sözleþme eki Eþdeðer Ýlaç Listesinde yer almamasý halinde yerine ucuz eþdeðerlisinin verilebilmesi için reçeteye mesul müdür tarafýndan ". Ýlacý yerine. Ýlacýný veriyorum, farmasötik eþdeðer olduðunu onaylýyorum." Ýbaresi yer alan kaþenin basýlarak doldurulmasý, isim veya unvan kaþesi basýlýp, imzalanmasý gerekir. Söz konusu kaþe, isim veya imza kaþesi basýlýp imzalanmamýþ ise 7

8 bu eksiklikler giderilmek üzere reçete eczaneye geri verilir. Eksikliðin giderilmesi durumumda ödeme yapýlabilir. Ýmzanýn eczacýya ait olmamasý halinde bu ilacýn bedeli eczaneye ödenmez. Ancak, Eþdeðer olarak verilen ilacýn fiyatý reçetede yazýlý ilacýn fiyatýndan fazla olamaz, fazla olmasý halinde reçetede yazýlý ilaç bedeli üzerinden eczaneye ödeme yapýlýr ve Tip Sözleþmenin ilgili maddesi uygulanýr." þeklinde düzenlendiði bildirilmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. SSK YETKÝLÝLERÝ ÝLE YAPILAN GÖRÜÞMELER SONUCU SSK Yetkilileriyle yapýlan görüþmeler sonucunda; Ocak ayý içerisinde meslektaþlarýmýzýn "borcu yoktur" yazýlarýný temin etmeleri gerektiði; ve yeni dönem sözleþmelerin kuruma teslim ederken "borcu yoktur" evrakýnýn da birlikte verileceði kurum tarafýndan bildirilmiþtir. 20 Aralýk 2005 tarihinden önce alýnan ve kullanma süresi bitmemiþ eski raporlar 6 ay geçerlidir. Bazý ilaçlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ise þöyledir: B.U.T.'da 7 günlük tedavi esastýr. Buna göre yazýlan ilacýn en küçük formu verilmelidir. Ancak: Reçeteye Lustral 28 tablet yazýldýysa, Lustral verilebilir. Fakat Lustral yerine muadili verilecekse, ayný etken maddenin 14 tabletliði verilmelidir. Yine ayný þekilde reçeteye Pulcet yazýldýysa, küçük formu olmadýðýndan Pulcet verilebilir. Ancak muadili verilecekse (Örneðin Panto) 14 tabletliði verilmelidir. Kanser raporlarýnda; BUT'nýn C maddesine özellikle dikkat edilmelidir.süresi dolmamýþ 20 Aralýk 2005 tarihinden önce çýkarýlan kanser raporlarý da 6 ay geçerli olmakla birlikte sitaloji, patoloji raporlarý; bunlar yapýlmamýþ ise teþhise esas teþkil eden bilgiler içeren bir epikriz rapora eklenmesi gerekmektedir. Yurtdýþý sigortalý faturalarýný teslim ederken, eczacýlarýn fatura ekinde, reçete dökümü eklemeleri gerekmektedir. Dökümde hasta adý, ülkesi ve baðlý olduðu il müdürlüðünün adý yer almalýdýr. SSK "BORCU YOKTUR" YAZISI HAKKINDA Ocak ayý içerisinde SSK faturalarý ile beraber eczacýlarýmýzýn "BORCU YOKTUR" yazýlarýný temin ederek fatura beraberinde kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Borcu yoktur yazýlarý SSK Ýl Müdürlüðünden veya "e-borcu yoktur" olarak internet üzerinden temin etmeleri mümkündür.( SSK Bildirgeleri için henüz SSK iþyeri internet þifresini almamýþ ve dolayýsý ile "e-borcu yoktur" sayfasý aktif olmayan eczacýlarýmýzýn bu ay için ilgili belgeyi il müdürlüðünden temin ederek fatura ekinde kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.bu iþlemler için öncelikle muhasebecinize danýþýnýz.) 2006 BAÐ-KUR SÖZLEÞMELERÝ ÝÇÝN SON YENÝLEME TARÝHÝ 3 MART 2006 HK TEB'den odamýza tarihinde gönderilen yazý ile 2006 Yýlý Bað-Kur Sözleþme formlarý Birliðimiz tarafýndan bastýrýlmýþ olup, Bölge Eczacý Odalarý aracýlýðýyla üyelerimize ulaþtýrýlacaðý bildirilmiþtir. Protokolün III.Uygulanacak Esaslar baþlýklý bölümünün 7.Maddesi gereðince, 2005 yýlýnda Kurumla sözleþmesi bulunan eczanelerin 01/01/ /03/2006 tarihleri arasýnda sözleþme yapmalarý halinde 01/01/2006 tarihinden itibaren vermiþ olduklarý reçete bedelleri bu protokoldeki þartlar çerçevesinde Kurumca karþýlanacaðýndan, 2005 yýlýnda sözleþmeli bulunan üyelerimizin 03/03/2006 Cuma günü sonuna kadar sözleþme yenilemesi gerektiði bildirilmiþtir. BAÐ-KUR ÝÇÝN SON SÖZLEÞME YENÝLEME TARÝHÝ 'dýr. Sözleþmelerin odadan alýnmasý sýrasýnda aþaðýdaki belgelerin bulundurulmasý ve ekteki dosyada bulunan "BÝLGÝ GÜNCELLEME FORMU" nun doldurulmasý gerekmektedir: Eczane Kaþesi 40,00 YTL sözleþme bedeli Bilgi güncelleme formu 8

9 Sözleþmelerin BAÐ-KUR'a teslimi sýrasýnda aþaðýdaki belgelerin bulundurulmasý gerekmektedir: 2006 BAÐ-KUR sözleþmesi Eczane Ruhsat fotokopisi T.C. Kimlik No BAÐ-KUR No SORUMLU MÜDÜRLÜK GÖREVÝ YAPAN ECZACILARIN ASGARÝ ÜCRETÝ HK tarihinde TEB'den odamýza gelen yazý ile, Türk Eczacýlarý Birliði 31.Olaðan Büyük Kongresi'nde, 6643 sayýlý Yasanýn 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alýnarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacý sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için TEB Merkez Heyeti'ne yetki verilmiþti. TEB, 5 Ocak 2006 tarihli toplantýsýnda, 6197, 984, 1262 ve 3977 sayýlý yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacýlarýn asgari ücretinin 2006 yýlý için aylýk net (bin) YTL olmasýna karar vermiþtir. BAÐ-KUR SÖZLEÞMELERÝ HK tarihinden itibaren BAÐ- KUR sözleþmeleri Odamýzdan daðýtýlmaya baþlanacaktýr. Teslim almak için oda ve yardýmlaþma sandýðý aidatlarýnýn ödenmiþ olmasý gerekmektedir YILI MÝLLÝ EÐÝTÝM FATURALARI ÝLE ÝLGÝLÝ Meslektaþlarýmýzýn Dikkatine; 2005 yýlý Milli Eðitim faturalarý ile ilgili olarak 2005 yýlýnda faturalandýrýlýp,kurumlara (Ýlköðretim Okullarý,Liseler vb.) teslim edilmiþ evraklarla ilgili olarak Seyhan ve Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri ve Mal Müdürlükleri ile görüþmeler devam etmekte olup;ikinci bir duyuruya kadar Milli Eðitim evraklarýný okullardan ALMAMALARI gerekmektedir.2006 yýlý Milli Eðitim evraklarýnýn yeni tahakkuk kodlarý ve evrak fatura kesilme þekli belli olana kadar bekletilmesi gerekmektedir. Not :Evraklarýný okullardan almýþ olan meslektaþlarýmýz, görüþmeler sonuçlanýncaya kadar evraklarý göndermeyiniz. Ýyi çalýþmalar dileriz. EDAK ADANA ÞUBESÝ AÇILDI EDAK Ecza Kooperatifi & Güney Ecza Kooperatifi iþbirliði ile hayata geçen EDAK Adana Þubesi 28 Ocak 2006 Cumartesi günü açýlmýþtýr. KARNE KAPLARINDAKÝ REKLAM HAKKINDA Türk Eczacýlarý Deontoloji Tüzüðü Madde 9 Eczacý, yapacaðý yayýnlarda eczacýlýk mesleðinin þerefini üstün tutmak zorundadýr. Eczacý, yazý veya sözle veya her ne þekilde ve surette olursa olsun kendi reklamýný yapamaz; iþ kaðýtlarýna ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz. Eczacýnýn müessesine koyduðu tabelaya ancak, kendisinin adý ve soyadý ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak þartýyla buna eklenebilecek kelime ve ibareden kurulu ecznenin adý yazýlabilir. Son zamanlarda eczane ismi yazýlý olan saðlýk karnesi kýlýflarýna sýklýkla rastlanmaktadýr. Meslektaþlarýmýzýn yukardaki mevzuat hükümleri çerçevesinde daha hassas davranmasý gerekmektedir. Eczane reklamý bulunan saðlýk karneleri ile ilgili yasal iþlem yapýlacaktýr. Konuya hassasiyet göstermeniz dileðiyle, iyi çalýþmalar. MABTHERA IV ENFÜZYON ÝÇÝN KONSANTRE SOLÜSYON ÝÇEREN FLAKON HK TEB'den odamýza tarihinde gelen yazý ile T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün gönderdiði tarih 718 sayýlý yazý ile, T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý gereðince; "Rituksimab" etkin maddesini içeren "Mabthera I.V. Enfüzyon Ýçin Konsantre Solüsyon Ýçeren Flakon" isimli ilacýn geri ödeme ve kullaným koþullarý ile ilgili Saðlýk Bakanlýðý Bilimsel Komisyonu'nun aþaðýdaki kararlarý aldýðý belirtilmektedir. Buna göre; 9

10 GLÝVEC KAPSÜL ÝSÝMLÝ PREPARATIN KULLANIMI HK TEB'den odamýza tarihinde gelen yazý ile T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün gönderdiði tarih 585 sayýlý yazý ile, T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý gereðince; Saðlýk Bakanlýðý ilgili bilimsel komisyonunun "Ýmatinib" etkin maddesini içeren "Glivec Kapsül" isimli ilacýn kullanýmý hususunda aþaðýda ayrýntýlarý belirtilen kararlarý aldýðý bildirilmektedir. Dünya Saðlýk Örgütü'nün (WHO) klasifikasyonuna göre; Foliküler lenfoma Diffüz Büyük Hücreli B- Lenfoma Mantle Hücreli Lenfoma tanýsý olan hastalarda daha önce alýnan bilimsel kararlar çerçevesinde Rituksimab reçete edilebilir. Bu baðlamda; geri ödeme için saðlýk kurulu raporlarýnda, Foliküler lenfoma Diffüz Büyük Hücreli B- Lenfoma Mantle Hücreli Lenfoma tanýsýnýn belirtilmesi; Hematoloji veya Onkoloji uzmaný tarafýndan reçete edilmesi Hastada bu histopatolojik tanýlarýn patoloji raporuyla gösterilmesi (Patoloji raporunun saðlýk kurulu raporuna eklenmesi Kemoterapi þemasý ile birlikte verileceðinden saðlýk kurulu raporunda ilgili kemoterapi þemasýnýn belirtilmesi Hastalýðýn durumunun (nüks, rezistan, yeni taný) belirtilmesi gerekmektedir. Diðer lenfoproliferatif hastalýklarda Mabthera reçete edildiðinde Onaylý Endikasyon Dýþý Ýlaç Ýstemi ile ilgili prosedür 10

11 takip edilecektir. (Hasta, raporu, reçetesi, konuyla ilgili literatür ve doktoru tarafýndan doldurulmuþ onaylý endikasyon dýþý ilaç istem formu ile Saðlýk Bakanlýðý'na müracaat etmelidir.) ÝSOTREXÝN 30G JEL VE CRESTOR FÝLM TABLET HK TEB'den odamýza tarihinde gönderilen yazý ile T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün gönderdiði tarih 581 sayýlý yazý ile, T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý gereðince; Embil Ýlaç San.Ltd.Þti.'nin ruhsatýna sahip olduðu "Isotrexin 30 g Jel" isimli preparat hakkýnda, Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilgili bilimsel komisyonunca yalnýzca dermatolog hekim tarafýndan reçete edilmesinin uygun olacaðýna dair karar alýndýðý bildirilmektedir. Ayrýca T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün gönderdiði tarih 861 sayýlý yazý ile, T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý gereðince Astra Zeneca Ýlaç San. ve Tic.Ltd.Þti.'nin ithal ruhsatýna sahip olduðu "Crestor 10 mg Filmtablet" isimli preparat isminin, Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilgili bilimsel komisyonu tarafýndan "Crestor 10 mg Çentikli Filmtablet" olarak deðiþtirilmesinin uygun bulunduðu bildirilmektedir. NÖBET LÝSTESÝNDEN ÇIKAN ECZANELER HK Aþaðýda isimleri yazýlý olan eczaneler yazýlý nedenlerden dolayý nöbet listesinden çýkarýlmýþtýr. GÖNÜL ECZANESÝ (TAÞINDI) HATEM ECZANESÝ (TAÞINDI) ELÝF ECZANESÝ (TAÞINDI) EMRE ECZANESÝ (TAÞINDI) YAYCIOÐLU ECZANESÝ (KAPANDI) GÜLBAHÇESÝ ECZANESÝ BURCUM ECZANESÝ (TAÞINDI) KANAL ECZANESÝ (TAÞINDI) YÜKSEL ECZANESÝ (KAPANDI) GÜRDAÐ ECZANESÝ (TAÞINDI) HUZUREVLERÝ ECZANESÝ (KAPANDI) HÜLYA ECZANESÝ (KAPANDI) ASILSIZ HABER- NOBEL ÝLAÇ Bölgemizde de hizmet veren Eczacý kuruluþu "Edak Ecza Koop." 'in Nobel Ýlaç Firmasý ile 2006 yýlý alým anlaþmasý yapmamasý nedeni ile çeþitli spekülasyonlar yapýldýðý, Edak Ecza Kooperatifi'nin web sitesinde yayýnladýðý yazýlardan anlaþýlmýþtýr. Edak Ecza Kooperatifi'nin tarihinde yayýmlanan yazýsýnda özetle; "... EDAK ve NOBEL ilaç firmasý arasýnda firma tarafýndan ticari dezavantaj içeren anlaþma önerilmesi nedeniyle bu anlaþma yapýlamamýþtýr. Bu durum, eczanelerde Nobel çalýþanlarýnýn ve rakiplerimizin konuþtuðu gibi NOBEL ilaç firmasýnýn EDAK' a ilaç vermemesi durumu deðildir. Sadece pazar koþullarýndaki ayrýcalýðýn EDAK'a ticari zarar vermesinin önüne geçmek amacýyla gerçekleþmiþ bi düzenlemedir. Ayrýca rekabet ortamýnda dezavantaj içeren koþullarla mücadele etmek, tüm müþterilerimize saðlayacaðýmýz olumlu þartlarýn oluþturulmasýnýý engellemektedir." Bu yazýya raðmen sorunun devam etmesi nedeni ile tarihinde tekrar eczacý kuruluþu olan Edak Ecza Kooperatifi üyelerine aþaðýdaki bilgilendirme yazýsýný yazmak zorunda kalmýþtýr. "ASILSIZ HABERLERE KARÞI CEVABIMIZDIR Web sayfamýzda seviyeli bir açýklama ile duyurduðumuz Nobel Ýlaç'ýn rekabet etiðine uymayan davranýþýna karþýlýk, ilgili firma bu kez Týbbi Satýþ Mümessilleri aracýlýðý ile eczanelerde ticari ahlaka uygun olmayan açýklamalar yaparak gerçeði saptýrmaktadýr. Oysa ki... Edak Üyelerinin ve müþterilerinin piyasa koþullarýna uygun mal alabilmeleri için sürekli çaba harcayan bir kurumdur. Farklý uygulamalara ve oluþacak ticari zararlara karþýlýk ilgili firmaya son derece etik bir anlaþma talebinde bulunmuþtur. Rekabette Edak'a eþit þartlar saðlamayý red eden ilgili firma tüm çalýþmalarýný etik olmayan yöntemlerle mücadeleye dönüþtürmüþtür. Tüm müþterilerimizi bu asýlsýz haberlere karþý bilgilendirmeyi tüm haklarýmýz saklý kalmak koþulu ile görev biliriz. Saygýlarýmýzla, Edak Ecza Kooperatifi 31/01/2006" Meslektaþlarýmýzýn bilgisine sunarýz. 11

12 2006 MALÝ YILI MÝLLÝ EÐÝTÝM FATURALARI HAKKINDA 2006 MALÝ YILI MÝLLÝ EÐÝTÝM FATURA KESÝM VE TESLÝM ESASLARI Eczacý Meslektaþlarýmýz tarafýndan 2006 Mali Yýlý'nda Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne ait personelin ve ailelerinin karþýlanan reçete bedellerinin faturalanmasý ve teslimi aþaðýdaki þekilde olacaktýr. A) Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü için; 1) Eczane evraklarý hazýrlanýrken reçeteler kurum bazýnda ayrýlacak ve fatura kurum bazýnda kesilecektir. Reçeteler kurum bazýnda aþaðýdaki þekilde ayrýlacaktýr: a) Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Personeli b) Anaokullarý c) Kýz Meslek Liseleri d) Endüstri Meslek Liseleri e) Liseler f) Ýlköðretim Okullarý g) Halk Eðitim, Çýraklýk Eðitim ve Rehberlik Araþtýrma Okullarý h) Ticaret Liseleri 2) EK:2 (%20) Hasta Katýlým Paylarý Ýcmalleri, kurum bazýnda faturasý oluþturulan her okul için ayrý ayrý olmak üzere 3(üç) nüsha olarak hazýrlanacaktýr. Bununla birlikte kurum bazýnda oluþturularak faturalanan reçetelerin tamamý için de EK:2 (%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmali 3(üç) nüsha alýnacaktýr. Gerek okul bazýnda, gerekse de kurum bazýnda toplu þekilde alýnan EK:2 (%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmalleri Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü 'nün reçete teslim birimine kesilen fatura evraklarý ile birlikte býrakýlacaktýr. Okullara ayrýca EK-2(%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmali gönderilmeyecektir. 3) EK:2 (%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmalleri; memur ve memur yakýnlarýna ait reçetelerin %20 Hasta Katýlým Payý kesintileri tek bir toplam haline gelecek þekilde alýnacaktýr. 4) Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý okullara ait kesilen reçetelere ait faturalar ve EK-2 (%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmalleri teslim yeri; Ýnkýlap Ýlköðretim Okulu içinde oluþturulan büro (15 Þubat 2006 tarihinden sonra) olacaktýr. 5) Eczane evraklarýnýn daðýlmamasý, reçetelerimizin zarar görmemesi için zarflarýn daha dikkatli ve dayanýklý seçilmesi ; zarfta 100(yüz) adet reçeteden fazla reçetenin gönderilmemesi gerekmektedir. 6) Kurum bazýnda kesimi gerçekleþen faturalara ait "Ödeme Emri Belgesi" (Tahakkuk Müzakkeresi ) Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanacak olup, eczanelerimiz tarafýndan ayrýca "Ödeme Emri Belgesi"(Tahakkuk Müzakeresi) kesinlikle düzenlenmeyecektir. B) Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü için; 1) Eczane evraklarý hazýrlanýrken reçeteler kurum bazýnda ayrýlacak ve fatura kurum bazýnda kesilecektir. Reçeteler kurum bazýnda aþaðýdaki þekilde ayrýlacaktýr: a) Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Personeli b) Anaokullarý c) Kýz Meslek Liseleri d) Endüstri Meslek Liseleri e) Liseler f) Ýlköðretim Okullarý g) Halk Eðitim,Çýraklýk Eðitim ve Rehberlik Araþtýrma Okullarý h) Ticaret Liseleri 2) EK:2 (%20) Hasta Katýlým Paylarý Ýcmalleri, kurum bazýnda faturasý oluþturulan her okul için ayrý ayrý olmak üzere 3(üç) nüsha olarak hazýrlanacaktýr. Bununla birlikte kurum bazýnda oluþturularak faturalanan reçetelerin tamamý için de EK:2 (%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmali 3(üç) nüsha alýnacaktýr. Gerek okul bazýnda, gerekse de kurum bazýnda toplu þekilde alýnan EK:2 (%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmalleri Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü 'nün reçete teslim birimine kesilen fatura evraklarý ile birlikte býrakýlacaktýr. Okullara ayrýca EK-2(%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmali gönderilmeyecektir. 3) EK:2 (%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmalleri; memur ve memur yakýnlarýna ait reçetelerin %20 Hasta Katýlým Payý kesintileri tek bir toplam haline gelecek þekilde alýnacaktýr. 4) Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý okullara ait kesilen reçetelere ait faturalar ve EK-2 (%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmalleri teslim yeri; Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü olacaktýr. 5) Eczane evraklarýnýn daðýlmamasý, reçetelerimizin zarar görmemesi için zarflarýn daha dikkatli ve dayanýklý seçilmesi ; zarfta 100(yüz) adet 12

13 reçeteden fazla reçetenin gönderilmemesi gerekmektedir. 6) Kurum bazýnda kesimi gerçekleþen faturalara ait "Ödeme Emri Belgesi" (Tahakkuk Müzakkeresi ) Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanacak olup, eczanelerimiz tarafýndan ayrýca "Ödeme Emri Belgesi"(Tahakkuk Müzakeresi) kesinlikle düzenlenmeyecektir. C) Ayrýca; 1) 2005 Mali Yýlý sonunda faturalandýrýlarak; Yüreðir ve/veya Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý okullara teslimi gerçekleþmeyen ve eczanelerimizde bekleyen evraklar, kurum bazýnda zarflanarak Yüreðir ve/veya Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerinin ilgili birimlerine teslim edilecek, "Ödeme Emri"(Tahakkuk Müzakkeresi) ise, Yüreðir ve/veya Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerince hazýrlanacaktýr. 2) 2005 Mali Yýlýnda faturasý kesilmiþ, okullara "Ödeme Emri" (Tahakkuk Müzakkerresi) hazýrlanarak teslimi gerçekleþen, ancak okullar tarafýndan eczanelere iade edilmiþ ve eczaneler tarafýndan alýnarak eczanelerde bekleyen okul evraklarý hiçbir iþlem yapýlmadan Yüreðir ve/veya Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ilgili birimlerine "Ödeme Emri Belgesi"(Tahakkuk Müzakeresi) hazýrlanmak üzere teslim edilecektir. HAFTASONLARI ECZA DEPOLARININ MESAÝ SAATLERÝ HK. Depo ve Firmalar Komisyonumuz, eczanelerin nöbet zamanlarý ilaç temininde yaþadýklarý zorluklardan dolayý, bölgemizde faaliyet gösteren ecza depolarýnýn özellikle hafta sonlarý daha uzun süre açýk kalmalarý yönünde bir dizi görüþme yapmýþtýr. Bu görüþmeler neticesinde; ecza depolarýndan odamýza gönderilen yazýlara göre; Cumartesi ve Pazar günleri Hedef ve Selçuk Ecza Deposu Saat: As Ecza Deposu Saat: Edak Ecza Koop. Adana Þubesi Cumartesi günü 21.30'a ve Pazar günü 15.00'a kadar açýktýr. SSK REÇETELERÝ HAKKINDA SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü yetkilileri ile yapýlan görüþmelerde; SSK'nýn Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý 1.,2.,3., Basamak Saðlýk Hizmetleri veren Kurum ve Kuruluþlardan, hizmet satýn alýndýðý belirtilmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý dýþýnda (Belediye Poliklinikleri, Týp Merkezleri dahil) tüm saðlýk hizmetleri veren birimlerin SSK ile özel sözleþme yapmalarý gerekmektedir. Sözleþmesi olmayan birimlerden gelen reçeteler eczacýlarýmýz tarafýndan karþýlanmamalýdýr. SSK REÇETE KONTROLLERÝ HAKKINDA SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü'nden 30/01/2006 tarih ve 321 sayýlý "Eczanelere duyurular " konulu yazýsý ekte ve aþaðýda yer almaktadýr. T.C. SOSYAL SÝGORTALAR KURUMU BAÞKANLIÐI (Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Adana Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü) Sayý : B.13.2.SSK /XIV Konu: ECZANELERE DUYURULAR HK. T.C. TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ 4. BÖLGE ECZACILAR ODASI Seyhan/ADANA Sigortalý hak sahiplerine yazýlan ve kurumumuzla sözleþmeli eczanelerden alýnan reçetelerin teknik kontrolleri sýrasýnda eksik tespit edilen eczanelerle ilgili olarak eczanelere provizyon sisteminden mesajla bilgi verilmektedir. Ancak mesaj gönderilen eczanelerin büyük bir çoðunluðu mesajlarýný okumadýklarýndan okuyanlarýn ise konuya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle mesaj gönderilen eczanelere ait reçete kontrolleri tamamlanamamaktadýr. Ayrýca istenilen evraklarý faksla gönderen eczacýlar eczane adýný, isteyen eczacý adýný faksla gönderdikleri evraða yazmadýklarýndan dolayý gönderilen evraðýn hangi eczaneye ait olduðu anlaþýlamamaktadýr. Bundan böyle mesaj geçilen ve mesaja 3 gün içerisinde yanýt verilmeyen veya evraðý tamamlamak üzere teslim alýp 3 gün içerisinde iade etmeyen eczanelerin reçeteleri kesinti olarak kaydedilecektir. Ayrýca tamamlandýktan sonra faksla gönderilen evraklarda isteyen eczacý ve evraðý gönderen eczanenin adý olmadýðý taktirde bu evraklar iþleme alýnmayacaktýr. Bilgilerinizi ve bu konularýn tüm üyelerinize duyurulmasýný önemle rica ederiz. Ecz. Mehmet EM Sorumlu Eczacý Dr. Hasan Lütfullah DÜZYOL SSK Adana Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürü Görev ve Yetkilisi 13

14 EMEKLÝ SANDIÐI REÇETE KONTROL SÝSTEMÝ HAKKINDA Odamýza TEB'den 02/02/2006 tarihinde gelen yazý ile; Ýlaç giderlerinin kontrolünde Emekli Sandýðý Reçete Kontrol Sisteminin kullanýlmasý uygulamasý Ýl Bazýndaki Muhasebe Müdürlüklerinde 01/03/2006 tarihine; diðer saymanlýklarda (Mal Müdürlükleri) ise 01/04/2006 tarihine kadar ertelenmiþtir. Uygulama ekteki Muhasebat Genel Müdürlüðü 2006/2 Genelgesi'nde belirtilen süreç dahilinde yürürlüðe konulacaktýr. Genelge'de belirtilen uygulama sürecinde hiçbir þekilde ertelenme ihtimalinin söz konusu olmadýðý konusu bildirilmiþtir. GENELGE T.C. MALÝYE BAKANLIÐI Muhasebat Genel Müdürlüðü REÇETE KONTROL SÝSTEMÝ 2006/2 Bilindiði üzere, Maliye Bakanlýðýnýn 21/03/2005 tarih ve 5447 sayýlý Genel Yazýsý ile ilaç giderlerinin kontrolünde Emekli Sandýðý Reçete Kontrol Sisteminin kullanýlmasýna karar verilmiþ, 15/04/2005 tarihinde Ankara ilinde baþlatýlan pilot uygulamadan alýnan baþarýlý sonuçlar üzerine, 16/11/2005 tarihli say2000i duyurusu ile bütün Muhasebe Müdürlüklerinin 1 Aralýk 2005 tarihinden itibaren uygulama kapsamýna alýnacaðý bildirilmiþti. Ancak, hak sahipliði bilgilerinin zamanýnda güncellenememesi nedeniyle ilaç tedarikinde yaþanan maðduriyetlerin önlenmesi amacýyla uygulama 02/01/2006 tarihine ertelenmiþti. Öte yandan, 2006/ 4 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi ile say2000i kapsamýndaki tahakkuk dairelerinin maaþ tahakkuk sisteminde deðiþiklik yapýlmýþ, 2006 Haziran ayýndan itibaren maaþlarýn say2000i sisteminde hesaplanarak ödenmesine karar verilmiþtir. Bu kapsamda yürütülecek uygulamaya göre ilaç katýlým paylarý, Reçete Kontrol Sisteminden otomatik olarak, maaþ hesabýna dahil edilecek, say2000i sisteminde ilaç katýlým paylarýna ait manuel veri giriþi engellenecektir. Maaþ ve hak sahipliði bilgilerinin güncellenmesi için yeterli olabilecek süre göz önüne alýnarak uygulamanýn; Türkiye genelindeki bütün Muhasebe Müdürlüklerinde, tüm daire ve kurumlarý kapsayacak þekilde (Silahlý Kuvvetler Personeli hariç) 01/03/2006, diðer saymanlýklarda ise, 01/04/2006 tarihinde baþlatýlmasýna karar verilmiþtir. Uygulama aþaðýda belirtilen süreç dahilinde yürürlüðe konulacaktýr: 1- Eczaneler, 2006 Þubat ayýna ait reçetelere iliþkin faturalarý 6 sýra numaralý Muhasebat Genel Müdürlüðü Genel Tebliði hükümleri çerçevesinde, takip eden ayýn ilk iki iþ günü içerisinde ilgili tahakkuk dairesine teslim edeceklerdir. 2- Ödeme yönünden Muhasebe Müdürlüklerine baðlý tahakkuk daireleri, 2006 Þubat ayýna ait fatura ve eki reçeteler üzerindeki kontrollerini yaptýktan sonra en geç 15 Mart 2006 tarihine kadar, yeterli ödeneðin bulunmasý halinde 830-Bütçe Giderleri Hesabýna, ödenek bulunmamasý halinde ise 323-Bütçeleþtirilmiþ Borçlar Hesabýna kaydedilmek üzere, usulüne uygun olarak tahakkuk ettirecekler ve tahakkuk evrakýný saymanlýða intikal ettireceklerdir. 01/04/2006 tarihinde uygulamaya baþlayacak saymanlýklara baðlý tahakkuk daireleri ise, 2006 Mart ayý ilaç giderlerine ait tahakkuk evrakýný en geç 15 Nisan 2006 tarihinde saymanlýklara intikal ettireceklerdir. 3- Tahakkuk daireleri, Reçete Kontrol Sistemine dahil edildikten sonra ilaç faturalarýnýn ekindeki reçeteler üzerinde (doz aþýmý, hak sahipliði, ilacýn kullaným süresi, teþhise uygunluk gibi hususlar Sistem tarafýndan kontrol edileceðinden) sadece, yazýlabilecek azamî ilaç adedi, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaþesi ile aranmasý gereken durumlarda saðlýk kurulu raporunun mevcudiyeti, hastalýða iliþkin teþhisin yazýlýp yazýlmadýðý, tedarik edilen ilaçlara ait kupürlerin reçeteye eklenip eklenmediði ve ilaç tutarlarýnýn listeye ve toplamlarýnýn faturaya doðru þekilde yazýlýp yazýlmadýðý gibi maddî kontrolleri yaptýktan sonra ilaç giderlerini tahakkuk ettirerek Ödeme Emri Belgelerini düzenleyeceklerdir. Ýlaç faturalarý, ilgili ayýn en geç 10 uncu gününe kadar tahakkuka baðlanarak saymanlýða intikal ettirilecektir. Örneðin, 2006 Mart ayýna ait reçetelerle ilgili faturalar en geç 2006 Nisan ayýnýn 10 uncu günü saymanlýkta olacak þekilde tahakkuk ettirilecektir. 4- Saymanlýklar, uygulamanýn baþlayacaðý tarihten önceki ayla ilgili ilaç giderlerine ait tahakkuk evrakýný, uygulamanýn baþladýðý ayýn 15 ine kadar Devlet hesaplarýna kaydederek 14

15 sonuçlandýracaklardýr. Örneðin, Mart ayýnda uygulamanýn baþlayacaðý saymanlýklar, Þubat ayýna ait ilaç giderlerini Mart ayýnýn 15 ine kadar; Nisan ayýnda uygulamanýn baþlayacaðý saymanlýklar, Mart ayýna ait ilaç giderlerini Nisan ayýnýn 15 ine kadar hesaplarýna kaydedeceklerdir. Uygulama baþladýktan sonra reçeteler mutlak surette Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek muhasebeleþtirilecektir. Reçete Kontrol Sistemi üzerinden muhasebeleþtirme iþlemleri ek/uygulama/index.asp adresindeki "Ýlaç Giderlerinin Muhasebeleþtirilmesi" Kýlavuzuna göre yapýlacaktýr. 5- Reçete Kontrol Sisteminin kullanýmý ile ilgili Kýlavuz, Genel Müdürlüðümüzün ek/uygulama/index.php web adresine "Reçete Kontrol Sistemi Eðitim Kýlavuzu" adýyla konulmuþtur. Reçete kontrolleri, bu kýlavuzda belirtilen esaslara göre yapýlacaktýr. 6- Genel Müdürlüðümüzün 28/11/2005 tarih ve B.07.0.MGM.0.45/110-4/22055 sayýlý yazýsýna göre, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý tahakkuk dairelerinin tedavi ve ilaç giderleri, 02/01/2006 tarihinden itibaren il ve ilçe Milli Eðitim Müdürlüklerinde tahakkuk ettirilecektir. Bu kapsamda eczaneler, Reçete Kontrol Sisteminde 2005 yýlýnda uygulanan kurum kodlarýna göre ilaç verecek, faturalarýný bu kurum kodlarýna göre düzenleyerek söz konusu faturalarý ilgili Milli Eðitim Müdürlüðüne teslim edeceklerdir. Milli Eðitim Müdürlükleri, ilaç katýlým paylarýna ait Ek-2 listeleri, maaþ tahakkuk ettirmekle sorumlu birimin mutemetliklerine göndererek maaþ hesabýna dahil edilmesini saðlayacaklardýr. Ancak ilaç faturalarý, ilgili Milli Eðitim Müdürlükleri tarafýndan kurumsal kodun 4 düzeyi bazýnda tek bir tahakkuka baðlanacaktýr. Milli Eðitim Müdürlüklerinin reçeteler üzerinde 3 üncü maddede belirtilen kontrolleri yapmalarý yeterli olacaktýr. 7- Uygulamanýn baþlayacaðý ayýn 15 inci gününden itibaren say2000i sistemindeki Muhasebe Kayýt Formu, 830-Bütçe Giderleri Hesabýnýn ekonomik koduna manuel kayýt giriþlerine kapatýlacaktýr. Uygulamanýn, herhangi bir maðduriyete yol açmamasý açýsýndan hak sahipliði bilgilerinin en kýsa sürede tamamlanmasý, hiçbir þekilde yeniden ertelenme ihtimalinin söz konusu olmadýðý hususunda tahakkuk dairelerinin saymanlýklar kanalý ile bilgilendirilmesini ve gereðini önemle rica ederim. Ömer DUMAN Bakan a. Genel Müdür "ENFEKSÝYON HASTALIKLARI EÐÝTÝMÝ" MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM PROGRAMI HK(18/01/2006) TEB Eczacýlýk Akademisi tarihinde tarihinde odamýza gönderilen yazý ile Þubat 2006 tarihlerinde, talebe göre tek sýnýf "Enfeksiyon Hastalýklarý" meslek içi eðitim programý düzenleneceði bildirilmiþtir. Eðitim TEB Sosyal ve Kültürel Tesislerinde yapýlacaktýr. Eðitim programýna katýlmak isteyen eczacýlarýn TEB WEB sitesindeki (http://www.eczakademi.org.tr) adresi üzerinden, ulaþacaklarý kayýt formlarýný doldurmalarý gerekmektedir. Eðitim programý Eczacýlýk Akademisi tarafýndan ücretsiz olarak saðlanacaktýr. Katýlýmcýlarýn yol ve konaklama giderleri katýlýmcýlar tarafýndan karþýlanacaktýr. Konaklama için TEB Sosyal ve Kültürel Tesisleri ( ) ile en kýsa zamanda irtibata geçilmelidir. MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM PROGRAMI HK(18/01/2006) TEB Eczacýlýk Akademisi tarihinde tarihinde odamýza gönderilen yazý ile Þubat 2006 tarihlerinde, talebe göre tek sýnýf "Ýyi Eczacýlýk Uygulamalarý/Farmasötik Bakým/Klinik Eczacýlýk" meslek içi eðitim programý düzenleneceði bildirilmiþtir. Eðitim TEB Sosyal ve Kültürel Tesislerinde yapýlacaktýr. Eðitim programýna katýlmak isteyen eczacýlarýn TEB WEB sitesindeki (http://www.eczakademi.org.tr) adresi üzerinden, ulaþacaklarý kayýt formlarýný doldurmalarý gerekmektedir. Eðitim programý Eczacýlýk akademisi tarafýndan ücretsiz olarak saðlanacaktýr. Katýlýmcýlarýn yol ve konaklama giderleri katýlýmcýlar tarafýndan karþýlanacaktýr. Konaklama için TEB Sosyal ve Kültürel Tesisleri ( ) ile en kýsa zamanda irtibata geçilmelidir. SEYHAN YEÞÝL KART SÖZLEÞMELÝ ECZACILARIMIZIN DÝKKATÝNE, tarihinde Seyhan Saðlýk Grup Baþkanlýðý'ndan odamýza gelen yazý ile tahakkuk formlarýnýn deðiþmesi nedeniyle eczacýlara ait T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Banka Þube Adý, ve Banka Hesap No'larýnýn odamýza en geç PAZARTESÝ gününe kadar ekte verilen format çerçevesinde doldurularak ulaþtýrýlmasý gerektiði bildirilmiþtir. Ekte verilen dosya doldurularak gönderilmesi uygun olacaktýr. 15

16 SEYHAN MAL MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI KURUMLARIN KURUM KODLARI Kurum Kodu Daire Adý ÝLÇE MÜFTÜLÜK SEÇÝM KURULU BAÞKANLIÐI-1 KAYMAKAMLIK ÝLÇE NÜFUS SÝVÝL SAVUNMA MUHASEBE SERVÝSÝ ANA. OT. VE TUR. MES. LÝS.-NEZÝHE YALVAÇ O. ÖÐRETMEN EVLERÝ SEYHAN ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ANA OKULU- NECATÝBEY ANA OKULU - ZÜBEYDE HANIM ANA OKULU- AHMET SABANCI ANA OKULU - SEYHAN ANA OKULU - CUMHURÝYET ANA OKULU - A.G.V. EÐÝTÝM KOMP. ÞOF. OD. ANA OKULU - TOROS ANA OKULU - HUZUR ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SAKARYA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÝBNÝ SÝNA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CEBESOY ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞEHÝTLÝK ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞEHÝT ÝLBEY GÜLBEY ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÝLLÝ MENSUCAT ÝLKÖÐRETÝM OKULU- TOROS ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 23 NÝSAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 24 KASIM ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ZEYNEP ERDOÐDU ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ORG. BEDRETTÝN DEMÝREL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DENÝZLÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - TURHAN CEMAL BERÝKER ÝLKÖÐRETÝM OKULU - FATÝH MEHMET ÝLKÖÐRETÝM OKULU - VAKIFBANK ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SARIHAMZALI ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BEKÝR HANÝFÝ AKATA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - OÐUZHAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - O. HALUK ÖZUÇAK ÝLKÖÐRETÝM OKULU - NECATÝBEY Kurum Kodu Daire Adý ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GAZÝPAÞA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KASIM SACÝDE ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GÖKÇELER ÝLKÖÐRETÝM OKULU - N. ZEKÝYE HAS ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CUMHURÝYET ÝLKÖÐRETÝM OLULU - T. HACIBEKÝROÐLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ZÝYAPAÞA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KARAYUSUFLU ÝLKÖÐRETÝM KOLULU - LÜTFÝYE KISACIK ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ATATÜRK ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SABANCI ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CEMÝL NARDALI ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ANAFARTALAR ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HÜRRÝYET ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CELALETTÝN SAYHAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YUNUS EMRE ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DOSTELLER ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KENAN EVREN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 1. ÝNÖNÜ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BÜYÜK DÝKÝLÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KÜÇÜK DÝKÝLÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SITKI KULAK ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SÜREYYA NÝHAT ORAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SEMÝHA YÜCEL A. ÝLKÖÐRETÝM OKULU - S. ÇOBANOÐLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MANAS ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÝSTÝKLAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞAKÝRPAÞA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MUSTAFA KEMAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YEÞÝLYUVA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YEÞÝLOBA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - AHMET KARAKUCAK ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SEYHAN BELEDÝYESÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - NÝGAHÝ SOYKAN ÝLKÖÐRETÝM OIKULU - FAZÝLET KÝBRÝTOÐLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU - NECDET KAHRAMAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KAZIM KARABEKÝR 16 Kurum Kodu Daire Adý ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÝTHAT TOPAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - AHMET SAPMAZ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KANUNÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ORHAN ÇOBANOÐLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BAHÇEÞEHÝR ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KENAN ÇETÝNEL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 2. ÝNÖNÜ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÝNKÝLAP ÝLKÖÐRETÝM OKULU - EMÝNE SAPMAZ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HAYRÝYE KEMAL KUSUN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ZÝYA GÖKALP ÝLKÖÐRETÝM OKULU - PLEVNE ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YAVUZ SELÝM ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ORHAN GAZÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BARBAROS ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YEÞÝLEVLER ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ADA SOKAÐI ÝLKÖÐRETÝM OKULU - OSMANGAZÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HAVUZLU BAHÇE ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YILDIRIM BEYAZIT ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DUMLUPINAR ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 29 EKÝM ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÝMAR KEMAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞEHÝT DURAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BAHÇELÝEVLER ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HOCA AHMET YESEVÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GAZÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SADIKA SABANCI ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ADNAN MENDERES ÝLKÖÐRETÝM OKULU - AKKAPI ÝLKÖÐRETÝM OKULU - AKÞEMSETTÝN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - A. CEVDET ÇAMURDAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DEDE KORKUT ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DSÝ BARAJ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ERTUÐRUL GAZÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - EMÝNE NABÝ MEN. ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HIDIRL.I

17 SEYHAN MAL MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI KURUMLARIN KURUM KODLARI Kurum Kodu Daire Adý ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MALAZGÝRT ÝLKÖÐRETÝM OKULU - M. AKÝF ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÝTHATPAÞA ÝLKÖÐRETÝM OKULU - PETROLOFÝSÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - RAMAZANOÐLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU - RECEP BÝRSÝN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SELAHATTÝN ÇOLAK ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SEYHAN KÖY ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÖÐRETMEN AYFER DOÐRUOL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÝSMET ÝNÖNÜ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MERYEM MEHMET KAYHAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ADANA TABÝB ODASI ÝLKÖÐRETÝM OKULU EVLERÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YENÝÞEHÝR ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SEYHAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU - LEMAN SAYÝT ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GENÇ ÝÞ. DERN. ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GÖLBAÞI ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KARSLILAR ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KABASAKAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞAMBAYADI ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÜRSELOÐLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ZEYTÝNLÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KÜÇÜK DÝKÝLÝ MEKAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU YIL ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KURTTEPE ÝBRH. ATALI. ÝLKÖÐRETÝM OKULU - M. ABDURRAHÝM GÝZER ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CAFER RECAÝ GÝZER KIZ LÝSESÝ - ADANA FEN LÝSESÝ ANADOLU LÝSESÝ - ÇEAÞ ANADOLU LÝSESÝ - KURTTEPE ANADOLU LÝSESÝ - Ý. SAFA ÖZLER ANADOLU LÝSESÝ - DANÝÞMENT GAZÝ ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ LÝSE - Þ. TEMEL CÝNGÖZ LÝSE - 19 MAYIS Kurum Kodu Daire Adý LÝSE - H. AHMET ATALI LÝSE - A. KADÝR PAKSOY LÝSE - BEÞOCAK LÝSE - TEPEBAÐ LÝSE - O. ÇOBANOÐLU LÝSE - ERKEK LÝSE - ÇAÐRIBEY LÝSE - BORSA LÝSE - A. KURTTEPELÝ LÝSE - ANAFARTALAR LÝSE - TURGUT ÖZAL LÝSE - M. KEMAL TUNCEL LÝSE - RAMAZAN ATIL LÝSE - ADASOKAÐI LÝSE - ÞAKÝRPAÞA LÝSE - E. N. MENEMENCÝOÐLU LÝSE - SEYHAN ÇUKUROVA LÝSE - FATÝH TERÝM LÝSE - BÜYÜK SELÇUKLU LÝSE - ADANA TÝCARET BORSASI ANADOLU MES. LÝS. (ER. TEK.) - MAHALLÝ ÝDARELER ANADOLU MES. LÝS. (ERKEK TEKNÝK) - MOTOR ANADOLU MES. LÝS. (ERKEK TEKNÝK) - N.YETÝMOÐLU ENDÜSTRÝ MES. LÝS. - YEÞÝLEVLER ENDÜSTRÝ MES. LÝS - KURTTEPE ENDÜSTRÝ MES. LÝS - ÇUKUROVA ELEKTRÝK ENDÜSTRÝ MES. LÝS - ÝSMET ÝNÖNÜ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ - MERKEZ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ - AKKAPI MOTOR MESLEK LÝSESÝ KIZ TEKNÝK ÖÐRETÝM OLGUNLAÞMA ENSTÝTÜSÜ PRATÝK KIZ SANAT ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ - SABANCI A. TEKS. ANADOLU KÝZ MESLEK LÝSESÝ - SEYHAN KIZ MESLEK LÝSESÝ - ÝHSAN SABANCI KIZ MESLEK LÝSESÝ - MERKEZ KIZ MESLEK LÝSESÝ - ÝSMET ÝNÖNÜ 17 Kurum Kodu Daire Adý ANA. OTELCÝLÝK VE TUR. MES. LÝS. - NEZÝHE YALVAÇ O. TÝCARET MESLEK LÝSESÝ - ÇOBANOÐLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ - FATÝH ANADOLU MESLEK LÝSESÝ - ÝLETÝÞÝM ÇOK PROGRAMLI LÝSE ( TÝC. TUR. ÖÐ. GN. M)-K.ÝB.ATALI ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ - MERKEZ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ - TEPEBAÐ HALK EÐÝTÝM MERKEZÝ ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ MES. EÐT.MERK. MESLEK OKULU - NÝYAZÝ EKER BÝÇER EÐT. UYG. OKULU VE ÝÞ EÐT. MRK.-M.KAMURAN TEKÝN GÖRME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM - OÐUZ KAAN KÖKSAL ÝÞÝTME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OK. 1. TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ 2. TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ 3. TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ 4. TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ KADASTRO MÜDÜRLÜÐÜ ÝLÇE TARIM MÜDÜRLÜÐÜ

18 MESLEKTEN MEN KARARI Ecz.Þaziye ÖZGÖREN (Gazipaþa Eczanesi) hakkýnda Yüksek Haysiyet Divaný nýn tarihli toplantýsýnda alýnan 3 (üç) gün süreyle meslekten men kararýna karþý,adý geçen eczacýnýn kararýn iptali ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle açtýðý davada Ankara 12.Ýdare Mahkemesi nce yürütmenin durdurulmasý istemi reddedilmiþtir. Ecz.Þaziye ÖZGÖREN (Gazipaþa Eczanesi) hakkýnda TEB tarafýndan Ankara 12.Ýdare Mahkemesi kararý ile kararýn uygulanmasý için T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ne tarih 35.B sayý ile yazý yazýlmýþtýr. YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR MESLEKTEN MEN KARARI Ýlimiz Seyhan Ýlçesi, Bülent Angýn Caddesi 73 Nolu adreste bulunan ve Ecz. Taþkýn ÖZCANDAN ýn sahip ve mesul müdürü bulunduðu TAÞKIN ECZANESÝ; TEB Yüksek Haysiyet Divaný tarafýndan alýnan 7 (Yedi) gün meslekten MEN cezasý nedeniyle Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan tarihinde 7 (Yedi) gün süreyle kapatýlmýþtýr. Ürün Ýsmi MUCONEX 600 MG 20 EFERVESAN TABLET CERTICAN 0.25 MG 60 EFF TABLET CERTICAN 0.75 MG 60 TABLET CIPRALEX 10 MG 15 ML DAMLA PSORCUTAN BETA 30 GR POMAD DYNAXON 4 MG 2 ML 6 AMP DYNAXON 4 MG 20 KAPSÜL ACUITEL 40 MG 28 TABLET XALACOM 2.5 ML GOZ DAMLASI ROMACOX FORT 15 MG 30 TABLET LIPITOR 80 MG 30 TABLET CEFRIDEM 0.5 GR I.M. FLK CEFRIDEM 0.5 GR I.V. FLK CEFRIDEM 1 GR I.M. FLK UMCA 50 ML SOL CORONIS 6.25 MG 28 TABLET CORONIS 12.5 MG 28 TABLET CORONIS 25 MG 28 TABLET Firma ABDÝ ÝBRAHÝM ÝLAÇ NOVARTÝS NOVARTÝS LUNDBECK ÝLAÇ ÝNTENDÝS WINTHROP ÝLAÇ A.Þ. WINTHROP ÝLAÇ A.Þ. PFIZER PFIZER ALÝ RAÝF ÝLAÇ PFIZER DEM ÝLAÇ DEM ÝLAÇ DEM ÝLAÇ ABDÝ ÝBRAHÝM BÝLÝM ÝLAÇ BÝLÝM ÝLAÇ BÝLÝM ÝLAÇ Fiyat (YTL) 12,28 225,75 707,91 25,28 42,77 6,55 9,17 29,34 31,91 18,63 88,42 5,90 5,90 9,20 21,88 6,76 13,26 12,56 Barkod Tarih VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI Ecz. Hakan ÇELÝK in Kýzý Ecz. Saliha BAÞYÝÐÝT in Eþi 18

19 TEB YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ FAÝZ ORANLARI TEB YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ LÝMÝTLERÝ ECZANE AÇMA KREDÝSÝ(3 AYI ÖDEMESÝZ 12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VA ECZANE ÝÞLETME KREDÝSÝ ECZANE NAKÝL KREDÝSÝ SOSYAL YARDIM KREDÝSÝ BÝLGÝSAYAR KREDÝSÝ DONANIM KREDÝSÝ (3 AYI ÖDEMESÝZ 12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VADELÝ) ECZA KOOPERATÝFÝ ÜYELÝK KREDÝSÝ ÜST LÝMÝT YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL VADE 15 AY 12 AY 12 AY 12 AY 8 AY 15 AY 12 AY MALÝYETÝ 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% TAKSÝT ,00 YTL 1350,00 YTL 675,00 YTL 630,00 YTL 658,00 YTL 916,00 YTL 223,00 YTL TOPLAM FAÝZ 1.647,00 YTL 1.200,00 YTL 600,00 YTL 560,00 YTL 264,00 YTL 992,00 YTL 176,00 YTL TOPLAM ÖDEME ,00 YTL ,00 YTL 8.100,00 YTL 7.560,00 YTL 5.264,00 YTL ,00 YTL 2.676,00 YTL MUNZAM(%5) 750 YTL 750 YTL 375 YTL 350 YTL 250 YTL 500 YTL 125 YTL KONGRE KREDÝSÝ EGAÞ ÜRÜNLERÝNDEN YARARLANMA KREDÝSÝ (3 AYI ÖDEMESÝZ 12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VADELÝ) ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI A) AÇILIÞ KREDÝSÝ(3 AYI ÖDEMESÝZ 17 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 20 AY VADELÝ) ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI B) ECZANE YENÝLEME KREDÝSÝ ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI C) SIRDAÞ ECZANE KREDÝSÝ YTL YTL YTL YTL YTL 12 AY 15 AY 20 AY 18 AY 12 AY 8% 5% 5% 5% 6% 225,00 YTL 1.594,00 YTL 1.147,00 YTL 1.075,00 YTL 1.590,00 YTL 200,00 YTL 1.128,00 YTL 1.499,00 YTL 1.350,00 YTL 1.050,00 YTL 2.700,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 125 YTL 900 YTL 900 YTL 900 YTL 900 YTL ***%5 tutarýndaki Munzam,Eczacý tarafýndan yatýrýlacaktýr. ***Eczacýlar ayný anda Eczane Açma kredisi +EGAÞ Kredisi+Bilgisayar Kredisi kullanabilirler. ***Eczacýlar ayný anda Eczane Nakil Kredisi+EGAÞ+Bilgisayar Kredisi kullanabilirler. ***Eczacýlar ayný anda Kongre Kredisi ile birlikte diðer kredileri kullanabilirler. ***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Bilgisayar Kredisi kullanabilirler ***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Egaþ Kredisi kullanabilirler ***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler. ***Eczacýlar ayný anda Eczane Açma Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler. ***Eczacýlar ayný anda Nakil Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler. Banka Hesap Numaralarý Ýþbankasý Farabi/Ankara Þubesi Posta Çeki NOT: * Çýkarýlan kredinin evraklarý 15 gün içerisinde tamamlanarak iade edilmediði takdirde iptal edilecektir. * Kredinin teminatý olarak senet yerine çek talep edilecektir. * Kredinin taksit tutarlarýnda küsüratý kaldýrmak için yuvarlama yapýlmýþtýr. 19

20 OCAK AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ 6 OCAK yýlýnda Adana Eczacý Odasý tarafýndan yapýlan bir denetleme ile ilgili olarak;yönetim Kurulumuzun þikayet edilmesi nedeni ile dönemi Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu üyelerimiz Cumhuriyet Savcýsýna ifade vermiþlerdir. Yönetim Kurulu'nun birinci derecede görevi eczacýlýk mesleðinin ifasý sýrasýnda eczacý,toplum ve kamu çýkarlarýnýn ortak potada karþýlanmasýný saðlamaya çalýþmaktýr. Meslek ahlak ve disiplinini,bilimselliði kendine ana hedef olarak gören yöneticilerin görevlerini yerine getirirken "savcýlýkta ifade vermek" gibi durumlarla karþýlaþmalarý psikolojikduygusal sorgulamalarý beraberinde getirmektedir. Yöneticiler kendilerini mesleði,meslektaþlarýný yeniden sorgular;vicdan muhasebesi yapar duruma gelmiþlerdir. 18 OCAK yýlýnda Milli Eðitim Reçetelerinin faturalanmasý, tahakkuku(ödeme Emri Belgesi), kurumlara teslimatý ve ödemelerle ilgili Seyhan Milli Eðitim Müdürü sayýn Recep ÝNCE ziyaret edilmiþtir. Seyhan Milli Eðitim Müdürlüðünde yapýlan toplantýya ilgili kurumun þube müdürleri de katýlmýþtýr yýlýnda öðretim kurumlarý müdürlerinde olan ita amirliði yetkisi ve tahakkuk müzekkeresi ve verile emri (2006 yýlýnda bu belgenin ismi ödeme emri belgesi olarak deðiþmiþtir) belgesi düzenlenmesi görevi,2005 yýlýnýn sonunda (28/12/2005) Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne verilmiþtir. Ýta amirliðinin deðiþtirilmesi ve ödeme emri belgesinin düzenlenmesiyle ilgili görüþmeler yapýlmýþtýr. 26 OCAK 2006 Seyhan Mal Müdürü sayýn Mehmet ABUÞ ile Seyhan Milli Eðitim evraklarý ile ilgili görüþülmüþtür. 28 Aralýk 2005 de sistemin deðiþmesi nedeni ile ödenemeyen evraklarýn yeni ödeme emri belgesi düzenlenerek 323 Bütçelendirilmiþ Borçlar hesabýndan ödenmesi konusunda görüþ birliðine varýlmýþtýr. Bilim Komisyonu ile ortak toplantý düzenleyen Yönetim Kurulumuz 2006 yýlý içerisinde MÝEP ler,paneller,ve Eczacýlýk Akademisi çalýþmalarý konusunda bir eðitim takvimi oluþturma çalýþmalarýna baþlamýþtýr. 27 OCAK 2006 Yönetim Kurulumuz,sayýn Mehmet ABUÞ ve Seyhan Milli Eðitim Müdürü sayýn Recep ÝNCE ile Milli Eðitim evraklarýnýn durumu ile ilgili görüþülmüþ ve görüþme sonuçlarý web sayfamýzdan meslektaþlarýmýza duyurulmuþtur yýlýnda ödenmeyip,eski tahakkuk belgeleri ile okullarda kalan eczane evraklarýnýn okullardan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerine geri alýnmasý ve yeni ödeme emri belgesi düzenlenerek ödemelerinin yapýlmasý konularý görüþülmüþtür yýlýnda yeni kesilecek evraklar ve 2005 yýlý evraklarý hakkýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri ile birlikte hazýrlanan duyurular web sitemizde yayýnlanmýþtýr. 28 OCAK 2006 EDAK ve TEKB yöneticileri Odamýzý ziyaret etmiþlerdir. Daha sonra Yönetim Kurulumuz,bölgemizde hizmet vermeye baþlayan EDAK Adana Þubesi nin açýlýþ kokteyline katýlmýþtýr. 30 OCAK 2006 Sosyal Faaliyetler Komisyonu ile ortak toplantý düzenleyen Yönetim Kurulumuz 2006 yýlýnda yapýlmasý düþünülen sinema günü,tiyatro etkinlikleri,geziler konusunda görüþ alýþveriþinde bulunmuþtur. 31 OCAK 2006 Mevzuat Komisyonumuz ve Yönetim Kurulumuz 27 Ocak tarihinde gelen 2006 yýlý SSK Protokolü taslaðý ile 30 Ocak tarihinde gelen 2006 Yýlý Maliye Protokol taslaðý incelemiþ; Odamýz görüþ ve önerilerini TEB Merkez Heyeti ne bildirmiþtir. Ýmtiyaz Sahibi Ecz. Burhanettin BULUT TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný Genel Yayýn Yönetmeni Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ Genel Yayýn Koordinatörü Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK Yönetim Yeri ve Yazýþma Adresi Reþatbey Mahallesi Adalet Caddesi No: 22 Seyhan/ADANA Tel: (pbx) Fax: web: adeob un ekidir. Parayla satýlmaz. Yapým: REKLAM & TANITIM Tel: Fax: web:

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı