T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585"

Transkript

1 Konu: Protokol 18/02/ Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarına gerek müracaatlarında, gerekse muayene ve tedaviler aşamasında öncelikli konumda bulunmalarının sağlanması dolayısıyla kaliteli sağlık hizmeti almalarının yanı sıra Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılan harcamalarda tasarruf sağlanması ile iş ve zaman kaybının önlenmesi hedeflenerek sağlık kurum ve kuruluşları ile anlaşma yapılmasına yönelik olarak 2010 yılında uygulama konulan projeye 2011 yılında devam edilecektir. Bu çerçevede, Türkiye Diyanet Vakfı Özel 29 Mayıs Hastaneleri (Ankara-Ġstanbul) ile Genel Müdürlüğümüz arasında anlaşma yapılmıştır. Anılan sağlık kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilerin yanı sıra personelimiz veya bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşundan randevu alımında, müracaat esnasında ve yapılan muayene ve tedaviler sonucunda dikkat edilecek hususlar ve uyulması gereken kurallar hakkında ilişikte ve adresindeki Kurumsal ana başlığı altında yer alan Sosyal Faaliyetler içindeki Anlaşmalı Kurumlar bölümünde ve Kuruluşumuzun intranet (http://intranet.ptt.gov.tr/index.html) sayfasında gerekli bilgi verilmiştir. Bilginizi ve gereği ile tebliğin tüm personele imza mukabili duyurulmasını rica ederiz. Mehmet RÜZGAR Sağ.ve Sos.ĠĢl.D.BaĢkanı Özay ATBAġ Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı DAĞITIM: Kurul ve Daire Başkanlıkları (Ek.1) Başmüdürlükler (Ek.1-Ek.2)

2 Ek.1 AnlaĢma Yapılan Özel ve Resmi Hastanelerde ve Tıp Merkezleri AnlaĢma Yapılan Özel ve Resmi Hastanelerde ve Tıp Merkezlerinde Sağlanan Tedavilere ĠliĢkin Olarak Personel ve Aile bireyleri ile Ödeme Birimlerince Uyulması Gereken Usul ve Esaslar A) Tedavi Amacıyla AnlaĢmalı Hastanelere Müracaat Eden Personelimiz ve Aile Bireylerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 1- PTT Sağlık Yardım Sandığı üyesi olan Kuruluşumuz personelinin veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin (Aile Bireyi: Personelin her yıl Ocak ayı içerisinde vermiş olduğu Tedavi Yardım Beyannamesinde göstermiş olduğu aile bireylerinin anlaşılması gerekmektedir.) anlaşmalı olan tüm hastanelere müracaatlarında kesinlikle görevli olan kişiye PTT Personeli olduğunu ifade edecek ve PTT Personeli Kimlik Kartı ile üzerinde vatandaşlık numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanının birer fotokopisini (önlü-arkalı ve okunaklı bir şekilde çekilmiş olacak) vereceklerdir.(fotokopiler okunaklı olarak, normal boyutlarda personel tarafından hastaneye müracaattan önce çekilecektir) Ġbraz edilen her iki belgede yıpranmamış olmasına özellikle dikkat edilecek ve yıpranmış şekilde kimlik belgesi bulunanlar derhal ilgili birimlere müracaat ederek yenisi ile değiştirmeleri zorunludur. 2- Anlaşmalı sağlık kurumlarında tedavileri sağlanan hastalarımıza ait olan ve Sağlık Yardım Sandığı bütçesinden ödenen tedavi fark faturalarının ödeme işlemi personelin görev yaptığı ünite tarafından gerçekleştirileceğinden, personelin görev yeri değişikliği halinde herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın PTT Personeli Kimlik Kartı nın yenilenmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılacak ödemeler esnasında hasıl olabilecek usulsüz işlemlerden ilgili personel birinci dereceden sorumlu tutulacaktır. 3-Geçici görevli personel gerek kendisinin gerekse aile bireylerinin hastaneye müracaatlarında, geçici görevli olduklarını gösteren belgenin okunaklı bir fotokopisini yanlarında bulunduracaklardır. Hastane yetkililerince istenmesi halinde ibraz edeceklerdir. 4-Personelin yeni göreve başlaması veya PTT Personel Kimlik Kartı nı kaybetmesi halinde kimlik kartının çıkarılması için ivedilikle gerekli işlemlerini yerine getirmesi zorunludur. Kimlik kartının çıkarılmasına kadar geçen süre için görev yaptığı üniteden çalıştığına dair alacağı resmi yazı ile anlaşmalı hastanelere nüfus cüzdanıyla birlikte müracaat edeceklerdir. Bu uygulama aile bireyleri içinde aynen geçerlidir. Ayrıca belge düzenleme tarihi itibariyle 10 gün geçerli olacaktır. 2

3 5- Anlaşmalı veya anlaşma yapılmamış olan resmi ve özel sağlık kurumlarında sağlanan tedaviler sonucu hâsıl olan tedavi fark ücretlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde geri ödenmesi işleminden, sadece Sağlık Yardım Sandığı üyesi personel (657 sayılı Kanuna veya 399 sayılı KHK ye tabi olan) ile bu personelin Tedavi Yardım Beyannamesi nde beyan etmiş olduğu aile bireyi istifade edebilmektedir. Bu nedenle, Tedavi Yardım Beyannamesi nde beyan etmemiş olduğu aile bireyine ait sağlık harcamasının, Sağlık Yardım Sandığı bütçesinden usulsüz olarak karşılanmasına sebebiyet veren personelin tespiti halinde hâsıl olan tedavi gideri yasal faizi ile birlikte kendinden tahsil edileceği gibi hakkında da ilgili mevzuatı çerçevesinde de derhal idari ve hukuki işlem yapılacaktır. Ayrıca, tedavi yardımlarına ilişkin olarak yanıltıcı beyanda ve belge ibrazında bulunarak haksız yere tedavi gideri ödemesine sebebiyet veren personel hakkında da gerekli idari ve hukuki işlem yapılacağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 6- PTT personeli herhangi bir nedenle Kuruluşumuz ile ilişiğinin kesilmesi halinde, personel tarafından PTT Personel Kimlik Kartı nı ilgili birimlere iadesi etmesi zorunlu olup, bu işlemleri yürüten birimce bu husus dikkatle takip edilecek ve personelden Sağlık Yardım Sandığı ödemelerine ilişkin olarak mevzuata aykırılık teşkil ettiğinin tespiti nedeniyle tedavi giderlerinin tarafından karşılanacağına, aksi halde her türlü idari ve hukuki işlem yapılmasını kabul ettiğine dair bir taahhütname alınacaktır. Bu konuda ilgili birimler gereken hassasiyeti gösterecektir. Anlaşmalı hastanelerce, hastalarımızın müracaatı esnasında hâsıl olan tereddütler konusunda bilgi istenmesi halinde Genel Müdürlükten (Sağlık Yardım Sandığı Müdürlüğü) (SYS Müdürü) (Büro) (Büro) no.lu telefonlardan gerekli bilgi alınabilecektir 3

4 Ek.2 B) Ödeme Yapacak Birimlerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 1- Başmüdürlüklerce, PTT personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin tebliğlerimizle duyurulmuş olan anlaşmalı hastanelerde yaptırmış oldukları tedavilerine ait fark ücretlerini tebliğlerimiz ekinde bulunan Protokol ve Tedavi Farkları Ücret Liste sinde belirtilen usul ve esaslar ile listedeki miktarlar üzerinden hastanelere ödeme yapılacaktır. 2- Anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelerde protokol ve eki fark tutarı listesinde belirtilen indirimlerin veya tutarların uygulanıp uygulanmadığına titizlikle dikkat edilecek, uygunsuzluk halinde fatura anlaşmalı hastaneye iade edilerek Genel Müdürlüğe (Sağlık ve Sosyal Ġşler Dairesi Başkanlığı formasıyla) bilgi verilecektir. 3- Hastanece, her hasta için SGK tarafından ödenecek tutar dışında hastadan tahsil edilecek fark ücreti karşılığı için ayrı bir fatura düzenlenecek olup, faturaların fark faturası olduğu özellikle belirtilmiş olmasına dikkat edilecektir. 4- Faturada hastanece yapılan muayene ve tıbbi işlemler SUT kodlarıyla birlikte tek tek yazılacak ve ayrı ayrı ücretleri belirtilecektir. 5- Fatura ekinde; a) Tetkik istem ve sonuç belgeleri, b) Kullanılan tıbbi malzeme listesi ve varsa diğer gerekli belgeler, c) Hastanede yapılan aşılara ait reçete ve fiyat kupürleri, d) Muayene Raporu, e) Yatarak tedavi, ameliyat, doğum vb. tıbbi işlemlerde ameliyat raporu (epikriz raporu), f) Hizmet Detay Belgesi, g) PTT personelinin geçerli olan PTT Kimlik Kartı (aile bireyleri dâhil), yer alacaktır. 6- Hastanın çıkışında hastane tarafından harcamalardan bilgilendirilmiş olduğunu belgelemek üzere 5. maddede sayılan belgeler veya fatura veya hizmet detay belgesi hastaya imzalattırılmış olacaktır. Belgelerin hastaya imzalattırılmadan gönderildiğinin tespiti halinde, ödeme öncesi (ödeme süresi geçirilmeden) personele tedavinin yapıldığına dair ilgili belgeler imzalattırılarak, hastaneye ödeme yapılacak, ancak hastaneye bu ve benzeri durumlara sebebiyet verilmemesi hususu yazı ile bildirilecek ve konu hakkında da Genel Müdürlük bilgilendirilecektir. 7- Fatura hastane tarafından anılan tıbbi işlemlerin yapıldığı tarihi takip eden ayın 10 (on) una kadar düzenlenerek, bir ay içinde düzenlenmiş faturalar ve ekinde yer alması zorunlu belgeleri eklenerek müteakip ayın ilk 10 (on) gününde ek listede yer alan personelin görev yaptığı ünitenin Sağlık Yardım Sandığı ödemelerini yapan birimlerine ulaşacak şekilde gönderecektir. Hastanece, fatura grubunun önünde imzalı ve kaşeli bir ön yazı eklemek ve faturaların kaç adet olduğu toplam tutarı ve ödemenin yapılacağı banka adı ve banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmekte olup, bu hususa dikkat edilecektir. 4

5 8- Başmüdürlükler fatura ve eklerini inceleyerek, faturalar ve eklerinin Ünitelerine ulaştığı ayı takip eden ayın en geç 15 (onbeş) ine kadar ödemeyi hastanenin faturalarında belirteceği banka hesap numarasına yatıracaktır. 9- Hastanece Başmüdürlüklere ulaştırılacak her türlü yazı veya belge için PTT tarafından verilen hizmetlerden istifade edilmesi zorunludur. (özel kargo şirketi kullanılamaz) Hastane görevlileri (kurye) eliyle gönderilerek elden verilmesi halinde evrak kayıt servislerine usulü çerçevesinde teslim edilecektir. Yazılar, belgeler ve faturalar PTT ye faks ve ile gönderilmeyecektir. Faturalar PTT ye hasta vasıtasıyla gönderilmeyecektir. Her türlü belge ve yazının PTT ye teslimi hususunda ispat yükümlülüğü hastaneye aittir. 10- Hastanece, SUT da tanımlı olmayan veya SGK tarafından karşılanmayan tıbbi işlemler ve tetkikler için hâsıl olan tutarlar anlaşmalı hastaneler tarafından Sağlık Yardım Sandığına fatura edilmeyeceğinden, personel tarafından karşılanacaktır. Anlaşmalı hastanelerden ödeme yapılması için Başmüdürlüklere intikal eden tedavi fark faturalarının tahakkukunda bu hususun yanı sıra özellikle dikkat edilecektir Ayrıca, personel tarafından bedeli karşılanmak suretiyle alınan bu tür sağlık hizmetleri konusunda ise bilahare personel tarafından ünitesine dilekçe verilmek suretiyle ilgili birime intikal ettirilmesini müteakip değerlendirme yapılarak sonucuna göre işlem yapılacak ve personele gerekli bilgi verilecektir. Ancak, personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin Sağlık Yardım Sandığı bütçesinden karşılanmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde tutarların, SGK tarafından ödeme yapılmadığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir. 11- Başmüdürlüklerce, anlaşmalı hastanelere yapılan ödemeye ilişkin hasta adı-soyadı, fatura tarih ve no.su ile tutarını içeren liste ve ödeme dekontunun birer örneği bir yazı ekinde ilgili hastaneye ve Genel Müdürlüğümüze gönderilecek ve bunu müteakip, ilgili hastaneler ile görüşülerek mutabakat sağlanacaktır. (Hastanece istenmesi halinde bahse konu edilen liste ve dekont örneği tekrar ilgili hastaneye faksla da gönderilecektir.) 12- SGK mevzuatı gereğince hastane tarafından, SGK dan tahsil edilecek ücretler ile hastalardan alınacak Muayene Katılım Payı hastanece Sağlık Yardım Sandığından talep edilmeyeceği gibi personel tarafından talep edilmesi halinde de Sağlık Yardım Sandığı bütçesinden hiçbir şekilde karşılanmayacaktır. 14 Anlaşma yapılan hastane tarafından uygulanacak fark tutarlarına ilişkin fark fiyat listesine intranet sayfasından ulaşılabilecektir. 5

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093/37-237/436 06/04/2013 Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi A- GENEL AÇIKLAMALAR GENELGE 2013/19 Bilindiği

Detaylı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı Ek-1 TÜRKİYE İŞ KURUMU... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4857 Sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi GENELGE 2011/ 13 İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ ÜCRETSİZDİR AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ 2012 Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı