5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Makale / 2 Yrd. Doç. Dr. İlhan Oral Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1970 yılında Niğde de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara da tamamladı yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi nde Test Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans eğitimini 1996 yılında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamladı yılında Anadolu Üniversitesi nde göreve başladı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde başladığı doktora eğitimini Dünyada ve Türkiye de Sosyal Sigortalar Kapsamında Sağlık Sigortası Uygulamaları adlı teziyle 2001 yılında tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi Giriş Fiili hizmet süresi zammı kavramı, 5510 sayılı Kanun un 40. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kavramın özünde, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıların korunması düşüncesi vardır. Fiili hizmet süresi zammı ile bu tür işlerde çalışan sigortalılara, Kanunda öngörülmüş olan ek sigortalılık süresi ve ek prim ödeme gün sayısı ilave edilmek suretiyle diğer sigortalılara nazaran avantaj sağlanarak erken emeklilik imkânı yaratılmaktadır. Bu sayede hem ağır ve yıpratıcı işlerin olumsuz etkileri azaltılmakta, hem de bu tür işler cazip hale getirilmeye çalışılmaktadır 1. 1) Ali Nazım Sözer, İtibari Hizmet Müessesesi ve İtibari Hizmetle İlgili Bazı Uygulama Sorunları, Çimento İşveren, C.12, S.3, Mayıs 1998, s.6; Ali Güzel-A. Rıza Okur-Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul, 2008, s.479; Can Tuncay, Yeni Sistemde Fiili Çalışma İlişkisine Dayanmayan Sigortalılık, MERCEK, S. 43, Y. 11, Temmuz 2006, s.71; Can Tuncay-Ömer Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları, İstanbul, 2008, s.365; Fatma Başterzi, Yaşlılık Sigortası, TİSK Yayın No:275, Ankara, 2006, s Ocak 2009

2 5510 sayılı Kanun dan önceki dönemde de Türk sosyal güvenlik mevzuatında fiili hizmet süresi zammına benzeyen düzenlemeler yer almıştır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 60. maddesinin E bendinde ve ek 5. maddesinde düzenlenmiş olan itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu nun 32. maddesinde düzenlenmiş olan fiili hizmet müddeti zammı ve 35. maddesinde düzenlenmiş olan itibari hizmet müddeti özünde fiili hizmet süresi zammı ile örtüşen kavramlardır sayılı Kanun dan önceki dönemde, fiili hizmet süresi zammı kavramı sadece 506 sayılı Kanun a tabi işçiler ile 5434 sayılı Kanun a tabi memurlar için öngörülmüş olup, 1479 sayılı Kanun a tabi kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile 2925 sayılı Kanun a tabi tarım işçileri ve 2926 sayılı Kanuna tabi tarımda bağımsız çalışanlar bu uygulamanın kapsamı dışında bırakılmışlardır sayılı Kanun döneminde de, yine benzer şekilde bir düzenleme yapılmış anılan Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendine tabi işçiler ile c bendine tabi memurlar kapsama alınmış; b bendine tabi kendi nam ve hesabına çalışanlar ile diğer gruplar kapsam dışında tutulmuşlardır. Anılan Kanunun 4. maddesinin b bendine tabi olan kendi nam ve hesabına çalışanlar 5510 sayılı Kanun un ilk şeklinde kapsama alınmışlarken, 5754 sayılı Kanun la yapılan değişiklikten sonra yeniden kapsam dışı bırakılmışlardır. Bu çalışmanın ilk kısmında, fiili hizmet süresi zammı uygulamasının 5510 sayılı Kanun dan önceki 2) Nüvit Gerek, Sosyal Güvenlik Reformu mu Yoksa sosyal Güvenlik Çıkmazı mı?, TÜHİS, C. 19, S. 6, Kasım 2005, s.14. 3) Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s.233. dönemdeki tarihsel gelişimi açıklanacak, ikinci kısmında ise 5510 sayılı Kanun dan sonraki dönem ele alınacak ve Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dâhil yeni düzenlemelerin olumlu ve olumsuz yanları vurgulanacaktır. Sonuç kısmında ise fiili hizmet süresi zammı uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. I Sayılı Kanundan Önceki Dönemde Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatında Fiili Hizmet Zammı Uygulaması sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda İtibari Hizmet Süresi İtibari hizmet konusu, 506 sayılı Kanun da iki ayrı çalışan grubu için düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin ilki olan 506 sayılı Kanun un 60. maddesinin E bendinde, yer altı maden işlerinde ve yer altı maden işlerinin münavebeli işlerinde çalışanların, ikincisi olan ek 5. maddede ise madenler dışındaki bazı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların itibari hizmetten yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıştır Yer Altı Maden İşleri 506 sayılı Kanun a göre, itibari hizmet süresinden yararlanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile tüm sigortalıların değil, belirli koşulları sağlayan sigortalıların itibari hizmetten yararlanması mümkündür. Bu koşullar, uygulamadan yararlanacak kişinin iştirakçi olması, sigortalının hizmetinin Kanunda öngörülen yerlerde geçmiş olması ve sigortalının itibari hizmet süresi kapsamındaki işlerde belirli bir süre yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi ödemiş olmasıdır. İtibari hizmet süresinden yararlanabilmenin ilk koşulu bu uygulamadan yararlanacak kişinin sigortalı olmasıdır. 506 sayılı Kanun un 60. maddesinin E 21

3 bendine göre, maden işyerlerinin yeraltı ve yeraltı münavebeli işlerinde tarihinden beri sigortalı olarak çalışanlar itibari hizmet süresinden yararlanabileceklerdir 4. İtibari hizmet süresinden yararlanabilmenin ikinci koşulu, sigortalı hizmetin Kanunda öngörülen yerlerde geçmiş olmasıdır. 506 sayılı Kanun a 60. maddesinin E bendine göre, itibari hizmet süresinden yararlanabilmek için sigortalının hizmetlerinin yer altı maden işlerinde ve yer altı münavebeli işlerinde geçmesi gerekmektedir. 506 sayılı Kanun un 60. maddesinin E bendi, tarihinde kabul edilen 1992 sayılı Kanun la farklı bir içerikle 60. maddeye eklenmiştir 5. E bendinin o dönemdeki ilk şeklinde itibari hizmete ilişkin bir hüküm maddede yer almamıştır tarihinde kabul edilen 2422 sayılı Kanun la, 506 sayılı Kanun un 60. maddesi tümüyle değiştirilmiş ve maddenin yeni halinde yer alan E bendinde itibari hizmet düzenlenerek bugünkü şeklini almıştır 6. Bu hükme göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca tespit edilen maden işyerlerinin yer altı ve yer altı münavebeli işlerinde en az 1800 gün çalışmış bulunan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına ¼ ü eklenir ve toplamı, bunların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir tarihinden beri yer altı ve yer altı münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalılar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 4) Ö. Hakan Çavuş, İtibari Hizmet Süresi ve Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2007, S. 174, name= htm; Ö. Hakan Çavuş, İtibari Hizmet Süreleri ve SGK Uygulaması, Yaklaşım Dergisi, Ekim 2007, S. 178, name= htm. 5) RG , ) RG , 17273; Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul, 2004, s.278. İtibari hizmetten yararlanabilmenin üçüncü koşulu ise itibari hizmet süresi kapsamındaki işlerde belirli bir süre yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi ödemiş olmaktır. 506 sayılı Kanun un 60. maddesinin E bendi uyarınca maden işyerlerinin yer altı ve yer altı münavebeli işlerinde en az 1800 gün çalışmış olanlara itibari hizmet süresine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Aksi takdirde itibari hizmetten yararlanmak mümkün olmayacaktır 7. Bu düzenleme 506 sayılı Kanun la madenlerde çalışan sigortalılara malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından avantaj sağlamaktadır. Ancak bu avantaj, sadece madenlerde yer altı ve yeraltı münavebeli işlerinde çalışanlara ve bu koşullarda en az 1800 gün çalışmış olmaları halinde sağlanmakta olup, Kanundaki açıklık gereği olarak sigortalının sadece prim ödeme gün sayısını artırmaktadır Diğer Yıpratıcı Bazı İşlerde Çalışan İşçiler Açısından İtibari Hizmet 506 sayılı Kanun da itibari hizmete ilişkin diğer düzenlemeler ek 5. ve ek 6. maddelerde yer almaktadır. Sigortalılar arasında yıpranma payı adı verilen bu düzenlemeler 506 sayılı Kanun a tarihinde kabul edilen 2098 sayılı Kanun la eklenmiştir sayılı Kanun un ek 5. maddesinin II. bendi tarihli 3395 sayılı Kanun la değiştirilmiş ve yine aynı Kanun la III. ve IV. bentler maddeye eklenmiştir sayılı Kanun un ek 5. maddesine göre, itibari hizmetten yararlanabilmek için üç koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, itibari hizmetten yararlanacak kişinin sigortalı olmasıdır. 7) Tuncay-Ekmekçi, s ) Yusuf Alper, Sosyal Sigortalar, İstanbul, 2003, s.307; Sözer, 6; Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s ) RG , ) RG , Ocak 2009

4 I) Sigortalılar a) 212 sayılı Kanun la değiştirilen 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetleri Düzenleyen kanun kapsamına tabi olarak çalışan sigortalılar. Hizmetin geçtiği yer 5953 sayılı Kanunu Değiştiren 212 sayılı Kanun un birinci maddesi kapsamına giren işyerleri Eklenecek süre b) Basın Kartı Yönetmeliği ne göre basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparken, kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilen sigortalılar. Basın müşavirlikleri II) III) IV) (Değişik: 20/6/ /13 m.) Basım ve gazetecilik işyerlerinden 1475 sayılı Kanun ve değişikliklerine göre çalışan sigortalılar. (Ek: 20/6/ /13 m.) Gemi adamları, gemi ateşçileri, kömürcüler, dalgıçlar. (Ek: 20/6/ /13 m.) Azotlu gübre ve şeker sanayiinde, fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanlar. a) Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan işyerleri, b) Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı makine ve aletlerle çalışarak iş yapılan işyerleri, c) Doğrudan doğruya yüksek hararete maruz bulunarak çalışılan işyerleri, d) Fazla ve devamlı adali gayret sarf edilerek iş yapılan işyerleri, e) Tabii ışığın hiç olmadığı ve münhasıran suni ışık altında çalışılan işyerleri, f) Günlük mesainin yarıdan fazlası saat den sonra çalışılarak yapılan işyerleri. Denizde 1. Çelik, demir ve tunç döküm, 2. Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalış mayı gerektiren işlerde, 3. Patlayıcı maddeler yapılmasında, 4. Kaynak işlerinde çalışanlarda. Diğer bir ifade ile, 506 sayılı Kanun un ek 5. maddesindeki tablonun sol sütununda belirtilen, basın sektöründe, denizcilik ve bazı sanayi dallarında çalışanlardan 506 sayılı Kanun a tabi olan sigortalılar bu haktan yararlanacaktır 11, 12. İtibari hizmetten yararlanabilmenin ikinci koşulu ise sigortalı hizmetin Kanunda öngörülen yerlerde geçmiş olmasıdır. Yani, 506 sayılı Kanun un ek 5. maddesindeki tabloda ayrıntılı olarak görüleceği üzere sigortalı hizmetin basın sektöründeki bazı işlerde, denizde 11) A. Nuri Ernam, Açıklamalı ve Uygulamalı Sosyal Sigortalar Mevzuatı, Ankara, 1990, s.253; Ö. Hakan Çavuş, İtibari Hizmet Süresi ve Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2007, S. 174, Ö. Hakan Çavuş, İtibari Hizmet Süreleri ve SGK Uygulaması, Yaklaşım Dergisi, Ekim 2007, S. 178, dergi/read_fram.asp?file_name= htm. 12) Ek 5. madde kapsamında olanların da, tarihinden sonra sigortalı niteliği taşıması halinde itibari hizmetten yararlanacağı belirtilmektedir. yürütülen bazı işlerde ve bazı sanayi dallarındaki işlerde hizmetinin geçmesi gerekmektedir. İtibari hizmetten yararlanmanın üçüncü koşulu ise itibari hizmet süresi kapsamındaki işlerde belirli bir süre yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi ödemiş olmaktır. 506 sayılı Kanunun ek 5. madde uyarınca basın, denizcilik ve bazı sanayi dallarına ilişkin ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işlerde çalışanlara bu işlerdeki yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 3600 gün olması durumunda itibari hizmet süresine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Aksi takdirde itibari hizmetten yararlanmak mümkün olmayacaktır ) Utkan Araslı, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar, C. II, Ankara, 2002, s.1388; Nüvit Gerek-A. İlhan Oral, Sosyal Güvenlik Hukuku, Açıköğretim Fakültesi Yayını:830, Eskişehir, 2004, s.182; Ernam, s.255. Makale / 2 23

5 506 sayılı Kanun un ek 5. maddesi uyarınca, 506 sayılı Kanun a göre sigortalı sayılanların, yukarıda sayılan görevlerde geçen sigortalılık sürelerine, bu sürelerin her tam yılı için hizalarında gösterilen süreler sigortalılık süresi olarak eklenir. Kesirlerin hesaplanmasında tam yıl 360 gün olarak alınır. Fiilen çalışılmış güne eklenecek itibari hizmet sayısının bulunmasında (Çalışılan gün sayısı x 0,25) formülü uygulanır. 506 sayılı Kanun un ek 6. maddesinde ise malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 3600 gününü ek 5. maddede belirtilen işlerde geçiren sigortalıların her tam yılı için, ek 5. maddedeki tablonun son sütununda yer alan itibari hizmet sürelerinden yararlanılacağı belirtilmiştir. Kanunun anılan maddesi incelendiğinde, madenler dışında itibari hizmetin uygulanacağı üç temel grup göze çarpmaktadır. Bunlar, basın, denizcilik ve bazı sanayi dallarıdır 14. Bu bağlamda, istisnayı bir hak olan itibari hizmet madencilerden sonra ilk olarak 2098 sayılı Kanun la basın çalışanlarına tanınmıştır. Basın çalışanları üç farklı şekilde itibari hizmetten yararlanmaktadır. Bunlardan ilki, 5953 sayılı Kanun un kapsamına giren işyerlerinde çalışmalardır. İkincisi, basın kartı yönetmeliğine göre basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparken, kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilen sigortalılardan basın müşavirliklerinde çalışanlardır. Üçüncüsü ise basın ve gazetecilik işyerlerinde 4857 sayılı Kanun ve değişikliklerine göre çalışan sigortalıların bir kısmıdır ) Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s. 235; Sözer, s.7; Celal Tozan, İtibari Sigortalılık Süresinin Tanımı ve Hangi Sigortalıların Yararlanacağı, 15) Güzel-Okur-Caniklioğlu, s.480; Nurşen Caniklioğlu, İtibari 506 sayılı Kanun un ek 5. maddesinin basın çalışanlarına ilişkin II. bendi tarihinde, 3395 sayılı Kanun la değiştirilmiştir sayılı Kanun itibari hizmetin kapsamını oldukça genişletmiştir 16. Bu değişiklikle kapsama alınanlar, solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan işyerleri, fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı makine ve aletlerle çalışarak iş yapılan işyerleri, doğrudan doğruya yüksek hararete maruz bulunarak çalışılan işyerleri, fazla ve devamlı adali gayret sarf edilerek iş yapılan işyerleri, tabii ışığın hiç olmadığı ve münhasıran suni ışık altında çalışılan işyerleri, günlük mesainin yarıdan fazlası saat den sonra çalışılarak yapılan işyerlerinde çalışanlardır. Denizcilik sektöründe çalışanlara itibari hizmet uygulaması ise 3595 sayılı Kanun la tarihinde başlamıştır. Bu düzenlemeye göre, gemi adamlarının, gemi ateşçilerinin, kömürcülerin ve dalgıçların denizde yaptığı çalışmalar itibari hizmet olarak değerlendirilmektedir sayılı Kanun un ek 5. maddesinin IV. bendi uyarınca, basın ve denizcilikten sonra itibari hizmetten yararlanan son grup da azotlu gübre ve şeker sanayinde, fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanlardan, çelik, demir ve tunç döküm, zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde, patlayıcı maddeler yapılmasında, kaynak işlerinde çalışanlardır. Bunlara ilişkin düzenleme de itibari hizmetin kapsamını genişleten tarihli 3395 sayılı Kanun la ek 5. maddeye eklenmiştir. Hizmet Süresine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ve Yaşanan Gelişmeler, SİCİL, Aralık 2007, s. 130; Alper, (Sosyal Sigortalar), s ) Utkan Araslı, Kimler İtibari Hizmetten Yararlanacak?, Sİ- CİL, Eylül 2007, s ) Sözer, s.8; Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s.235. Ayrıntılı bilgi için bkz. Güzel-Okur-Caniklioğlu, s Ocak 2009

6 Bu düzenlemenin yapılmasından sonra itibari hizmete ilişkin en çok tartışılan husus da en son eklenen IV. bent olmuştur yılında, Ankara 1. İş Mahkemesi itibari hizmetten yararlananların kapsamının genişletilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi ne başvurmuş, ek 5. maddenin II. III. ve IV. bentlerinin Anayasa nın sosyal hukuk devleti (m.2) ve eşitlik (m.10) ilkelerine aykırı olduğunu, anılan maddede yer alan azotlu gübre ve şeker sanayinde çalışanlarla, bunlara göre daha ağır koşullarda çalışanlar arasında ayrım yapıldığını, bu nedenle mevcut düzenlemenin iptal edilmesini talep etmiştir. Kaldı ki, ek 5. maddenin IV. bendinde söz edilen sigortalıların hizmetlerinin geçtiği yerin sadece azot ve şeker sanayine özgü işyerlerinde bulunmadığı da bilinmektedir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, belli işyerlerinde çalışan işçilere hak tanıyan ve özü bakımından Anayasa ya aykırı olmayan bir hükmün sırf uygulama alanının genişletilmesi için iptalinin istenemeyeceği, diğer sigortalılara da bu haktan yararlanmaları hususunda her zaman yeni bir yasal düzenleme yapma olanağının bulunduğunu, belirterek Anayasa ya aykırılık bunmadığı sonucuna varmıştır 18. Anayasa Mahkemesi nin vermiş olduğu bu karar da eleştirilmiştir. Ek 5. maddenin IV. bendi bir bütün olarak değerlendirildiğinde ağır ve yıpratıcı işlerin sadece azotlu gübre ve şeker sanayiine ait işyerlerinde var olduğunu ve sadece buralarda çalışan sigortalıların itibari hizmetten yararlanması gerektiğini söyleyebilmek mümkün değildir 19. Bu konuda benzer bir itiraz 2006 yılında, ikinci kez Anayasa Mahkemesi nin önüne gelmiştir. Yüksek Mahkeme bu defa İtiraz konusu yasa kuralının, ağır, riskli ve sağlığa zararlı işlerde çalışan kişilere 18) Caniklioğlu, (İtibari Hizmet Süresine İlişkin...), s.129; Sözer, s.9; Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s.235; Güzel-Okur-Caniklioğlu, s.480; Araslı, (Kimler İtibari Hizmetten Yararlanacak?), s ) Sözer, s.9; Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s.235; Güzel-Okur- Caniklioğlu, s.480. itibari hizmet süresinden yararlanma olanağı tanımak amacıyla kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bu nitelikteki işlerin sadece azotlu gübre ve şeker sanayinde bulunmadığı diğer pek çok sanayi dalında da bu nitelikte işlerin görülmekte olduğu açıktır. Bu durumda itibari hizmet süresinden yararlanabilecekler belirlenirken yapılan işin niteliğinin dikkate alınması, böylece hangi iş kolunda çalışıyor olursa olsun ağır, riskli ve sağlığa zararlı işleri yapan bütün sigortalıların bu olanaktan yararlanmalarını sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesi Anayasa da öngörülen eşitlik ilkesinin gereğidir. İtibari hizmetten yararlanmayı gerektiren olgu sanayi kolları farklı da olsa belli ağır, riskli ve sağlığa zararlı işlerin yapılmasıdır. Bu nitelikteki işleri yapan kişilerin aynı durumda olmadıkları ileri sürülemez. Aynı hukuksal durumda bulunanların farklı kurallara tabi tutulması eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağından itiraz konusu yasa kuralı Anayasa nın eşitlik ilkesine yer veren 10. maddesine aykırıdır. İptali gerekir. gerekçesiyle itirazı kabul etmiştir. Bu kararın bir gereği olarak 506 sayılı Kanun un ek 5. maddesinin IV. bendinde yer alan azotlu gübre ve şeker sanayinde ibaresi Anayasa Mahkemesi nin tarihli kararı ile kaldırılmıştır 20. İptal kararından sonra artık sadece azotlu gübre ve şeker sanayi ile sınırlı olmaksızın bütün fabrika, atölye, havuz ve depolarda ve trafo binaların da çalışanlardan çelik, demir ve tunç döküm, zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde, patlayıcı maddeler yapılmasında, kaynak işlerinde çalışanlar da itibari hizmet süresine ilişkin hükümlerden yararlanabilecektir ) Caniklioğlu, (İtibari Hizmet Süresine İlişkin ), s 130; Araslı, (Kimler İtibari Hizmetten Yararlanacak?), s.137; Güzel-Okur- Caniklioğlu, s.481; Mustafa İtişken, İtibari Hizmet Süresine İlişkin İbarenin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Bağlamında Değerlendirilmesi İle Gözetilmesi Gereken İlke ve Prensipler, Yaklaşım Dergisi, Kasım, 2007, S.179, com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name= htm. 21) Güzel-Okur-Caniklioğlu, s.481; Caniklioğlu, (İtibari Hizmet Süresine İlişkin ), s.131. Makale / 2 25

7 1.3.İtibari Hizmetin 506 sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalılara Sağladığı Haklar İtibari hizmet 506 sayılı Kanun un 60. maddesinin E bendi kapsamındaki sigortalıların prim ödeme gün sayılarına; ek 5. maddesine tabi olan sigortalılar bakımından da sigortalılık süresine ve yaş hadlerine etki etmektedir İtibari Hizmetin Prim Ödeme Gün Sayısına Etkisi 506 sayılı Kanun un 60. maddesinin E bendi gereğince sadece maden işyerlerinin yer altı ve yer altı münavebeli işlerinde çalışan işçiler bakımından itibari hizmetin prim ödeme gün sayısını arttırması mümkündür. Zira anılan bentte yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde en az 1800 gün çalışmış bulunan sigortalıların, bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına ¼ ü eklenir ve toplamı, bunların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.... şeklindeki ifadesiyle kanun koyucu bu hususu açıkça ortaya koymuştur 22. Bu bakımdan itibari hizmetten yararlanma koşullarını sağlayan sigortalının sadece prim ödeme gün sayısında yapılan bir artışla kendisine avantaj sağlanmakta, sigortalının sigortalılık süresi veya yaşıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 506 sayılı Kanun un ek 5. maddesi kapsamındaki sigortalılar açısından ise itibari hizmetin prim ödeme gün sayısına her hangi bir etkisi bulunmamaktadır ) Tuncay-Ekmekçi, s.378; Hakkı Demirci, Anayasa Mahkemesi Kararı, Ağır ve Riskli Sanayide Çalışan Bütün İşçiler Erken Emeklilik Hakkından Yararlanabilir, Yaklaşım Dergisi, Haziran, 2007, S.174, Sözer, s.6. 23) Demirci, İtibari Hizmetin Sigortalılık Süresine Etkisi İtibari hizmetin sigortalılık süresine etkisi, 506 sayılı Kanun un ek 5. maddesinde sayılan sigortalar bakımından ortaya çıkmaktadır. Anılan maddede yer alan Aşağıda sayılan görevlerde geçen sigortalılık sürelerine bu sürelerin her tam yılı için hizalarında gösterilen süreler sigortalılık süresi olarak eklenir ifadesi uyarınca itibari hizmetin sigortalılık süresine eklenmesi sadece ek 5. maddede sayılan sigortalılar bakımından mümkündür. Ek 5. maddede sayılan işlerde ve işyerlerinde en az 3600 gün çalışan sigortalıların sigortalılık sürelerine her tam yılın ¼ ü kadar bir süre itibari hizmet süresi olarak eklenmektedir. Kesirlerin hesaplanmasında tam yıl 360 gün alınmaktadır 24. Fiilen çalışılmış güne eklenecek itibari hizmet günü sayısının bulunmasında (Çalışılan gün sayısı x 0,25) formülü uygulanır. Bulunan gün sigortalılık süresinden düşülmek suretiyle sigortalıya avantaj sağlanmaktadır 25. İtibari hizmetin, 506 sayılı Kanun un ek 5. maddesinde sayılan sigortalılara sağladığı haklar konusunda farklı yorumlar yapılmış, bu konu doktrin ve yargı tarafından tartışılmıştır. İtibari hizmet sürelerinin sigortalılık süresine eklenmesinin yanı sıra 506 sayılı Kanun un 60. maddesinin E bendinde sayılan maden işyerlerinde çalışanlara uygulandığı gibi prim ödeme gün sayılarına eklenip eklenmeyeceği uyuşmazlık konusu olmuştur. Hatta Yargıtay ın 10. ve 21. Hukuk Daireleri dahi bu konuda farklı kararlara hükmetmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, ek 5. madde kapsamındaki sigortalılar bakımından itibari hizmet sürelerinin prim ödeme gün sayısı ile birlikte sigortalılık süresine de eklenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Yargıtay 21. Hukuk 24) Araslı, (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar), s.1388; Sözer, s.6; Tuncay-Ekmekçi, s.365; Demirci, com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name= htm.; Caniklioğlu, (İtibari Hizmet Süresine İlişkin ), s ) Celal Tozan, frame.asp?file_name= htm. 26 Ocak 2009

8 Dairesi ise itibari hizmet süresinin sadece sigortalılık süresi eklenmesini gerektiğine ilişkin kararlar vermiştir. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi nin Ankara 4. İş Mahkemesi nin itibari hizmetin hem sigortalılık süresine, hem de prim ödeme gün sayısına eklenmesi gerektiğine yönelik bir kararını bozması (Yarg. 21.HD. E. 1996/6268, K. 1996/2004, T ) ve 4. İş Mahkemesi nin de bu kararda direnmesi üzerine, dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu na gitmiş, Hukuk Genel Kurulu da 21. Hukuk Dairesi nin gerekçelerini ve görüşünü haklı bularak 4. İş Mahkemesi nin direnme kararını bozmuştur (Yarg. HGK. E. 1997/21-207, K. 1997/392, T ). Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında oluşan bu görüş farklılıkları nedeniyle konu Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu na intikal ettirilmiş, Kurul da itibari hizmet sürelerinin sadece sigortalılık sürelerine ekleneceğine, prim ödeme gün sayılarına eklenemeyeceğine karar vererek son noktayı koymuştur (YİBK, E. 1997/1, K. 2000/1, T ) İtibari Hizmetin Yaş Sınırlarına Etkisi İtibari hizmet süresinin yaş sınırlarına etkisi, 506 sayılı Kanun a eklenen ek 39. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, anılan Kanunun ek 5. maddesinde sayılan işler ve işyerlerinde çalışan sigortalıların sigortalılık sürelerine eklenen itibari hizmet süreleri 5 yıldan fazla olmamak üzere yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş hadlerinden indirilmektedir İtibari Hizmet Kapsamında Ödenecek Primler İtibari hizmet uygulamasıyla gerek 506 sayılı Kanun un 60. maddesinin E bendinde öngörülen maden işyerlerinde çalışanlar, gerekse ek 5. mad- 26) Caniklioğlu, (İtibari Hizmet Süresine İlişkin ), s.134; Tuncay-Ekmekçi, s.368; Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s ) Alper, (Sosyal Sigortalar), s.309; Şakar, s.278; Demirci, name= htm.; Tozan, dede sayılan işler ve işyerlerinde çalışanlar, prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresine eklenen süreler ve yaş hadlerinden yapılan indirimler nedeniyle diğer sigortalılara nazaran daha avantajlı konuma gelmekte, erken emekli olma ve daha yüksek emekli aylığı alma hakkına kavuşmaktadırlar 28. Ancak bu kazanımlar Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüeryel dengesini olumsuz etkilemektedir. Kurumun bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ek prim alınması gerekmektedir. İşte bu ek primler işverenler tarafından ödenmektedir. Bilindiği üzere itibari hizmet süresinden yararlanacak sigortalılar adına ödenecek prim oranları ile diğer sigortalılar için ödenecek prim oranları birbirinden farklıdır. Normal işlerde ve işyerlerinde çalışan sigortalılar için ödenmesi gereken yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları prim oranı %9 u sigortalı payı, %11 i işveren payı olmak üzere toplam %20 dir. Ancak itibari hizmetten yararlanan sigortalılar için sigortalı payı aynı kalmak üzere işveren prim payı %2 arttırılarak toplam ödenmesi gereken pay %22 ye yükseltilmektedir 29. Dolayısıyla itibari hizmet nedeniyle ödenmesi gereken ek %2 lik primler işverenlere yüklenmiş olmaktadır Sayılı Kanunda Fiili Hizmet Müddeti Zammı ve İtibari Hizmet Müddeti 5434 sayılı Kanun da, 506 sayılı Kanundaki itibari hizmet süresine benzeyen iki kavram vardır. Bunlardan ilki fiili hizmet müddeti zammı, diğeri ise itibari hizmet müddeti dir. 28) Şakar, s.278; Gerek, s ) Şakar, s.172; Ernam, s.256; Çavuş, com/mevzuat/dergi/read_fram.asp?file_name= htm; Demirci, 30) Levent Akın, Uzun Vadeli Sigorta Kolları Açısından Yeni Mevzuatın Getirdiği Değişiklikler, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri Kasım 2006, Ankara, 2007, s.183; Makale / 2 27

9 2.1. Fiili Hizmet Müddeti Zammı Fiili hizmet müddeti zammı, ağır ve yıpratıcı bazı görevlerde bulunan iştirakçilerin, fiili hizmet sürelerinin önceden belirlenmiş süreler kadar arttırılmasıdır 31. Fiili hizmet müddeti zammından belirli koşulları yerine getiren iştirakçiler yararlanabilmektedir. Bu koşullar fiili hizmet müddeti zammından yararlanacak kişinin iştirakçi olması, iştirakçinin hizmetinin 5434 sayılı Kanun da öngörülen yerlerde geçmiş olması ve fiili hizmet müddeti zammından yararlanmak için ilgili sürenin kesenek ve karşılıklarının Sandığa yatırılmasıdır. Fiili hizmet müddeti zammından yararlanmak için ilk koşul yararlanacak kişinin iştirakçi olmasıdır. Bunun yanı sıra bu kişi, 5434 sayılı Kanun un 32. maddesindeki tablonun sol sütununda yer alan iştirakçiler arasında olmalıdır. Bunlar, muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla askeri memur ve gedikli er başlar, asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, lokomotif, makinist ve ateşçilerinin, gemi ateşçi ve kömürcüleriyle dalgıçlar, atölye, fabrika, havuz ve depolarda çalışanlar, maden istihsalinde çalışanlar, Devlet Tiyatrosu sanatkarları, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatı nda vazife gören memur ve hizmetliler, mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine bilfiil çalışan bilumum personel ve yardımcıları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nda haber hizmetini yapan ve yürüten daire başkanı, müdür, 31) Sözer, s.11; Güzel-Okur-Caniklioğlu, s.603. müdür yardımcısı, şef, muhabir, redaktör spiker, redaktör, mütercim, kameraman, fotoğrafçı, ışıkçı, sesçi, teknisyen, teleks operatörü, Basın Kartı Yönetmeliği ne göre basın kartı sahibi olmak suretiyle gazetecilik yapanlardan memurluğa girip de meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilenlerdir. İkinci olarak, iştirakçinin hizmetinin 5434 sayılı Kanun da öngörülen yerlerde geçmiş olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, bu hizmetin Cumhuriyet Ordusu kadrolarında, Emniyet ve Polis Mesleğinde, lokomotif üzerinde, denizde, çelik, demir ve pirinç döküm işlerinde zehirli, boğucu gaz asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren başka işlerde, patlayıcı maddeler yapılmasında, lokomotif ve gemi kazanlarının onarılması ve temizlenmesi işlerinde, gemilerin sintinelerinde ve dabilbotom gibi kapalı sarnıçlar içindeki raspa ve boy işlerinde, oksijen, elektrik kaynağı, keski, tabancı ile perçin, takım sertleştirilmesi ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde, toprak altında maden çıkartma işlerinde, Devlet Tiyatrosu sanatkârlığında, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Teknik ve İdari İşleri ile salgın, bulaşıcı paraziter hayvan hastalıklarıyla mücadele işlerinde, mesleği icabı röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuarlarında, Türkiye Radyo TV Kurumu haber hizmetlerinde, basın müşavirliklerinde geçmiş olması gerekmektedir. Üçüncü olarak da fiili hizmet müddeti zamından yararlanmak için ilgili sürenin kesenek ve karşılıklarının Sandığa yatırılması gerekmektedir. Burada belirtmeliyiz ki, fiili hizmet zammından yararlanabilmek için 506 sayılı Kanun da olduğu gibi asgari bir süre (m.60/e kapsamındakiler için en az 1800 gün; ek m.5 e tabi olanlar için en az 3600 gün) kesenek ödeme koşulu aranmamaktadır. 28 Ocak 2009

10 İştirakçiler a) Muvazzaf, yedek ve gedikli su baylarla askeri memur ve gedikli er başların b) (Değişik: 4/4/ /1 m.) Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri,emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensuplarının Hizmetin geçtiği yerler Cumhuriyet Ordusu kadrolarında Emniyet ve Polis Mesleğinde Eklenecek müddetler 3 ay 3 ay c) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin Lokomotif üzerinde 6 ay ç) Gemi ateşçi ve kömürcüleriyle dalgıçların Denizde 6 ay d) Atölye, fabrika, havuz ve depolarda çalışanların I - Çelik, demir ve pirinç döküm işlerinde; II - Zehirli, boğucu gaz asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren başka işlerde; III - Patlayıcı maddeler yapılmasında; IV - Lokomotif ve gemi kazanlarının onarılması ve temizlenmesi işlerinde, V - Gemilerin sintinelerinde ve dabilbotom gibi kapalı sarnıçlar içindeki raspa ve boy işlerinde; VI - Oksijen, elektrik kaynağı, keski, tabancı ile perçin, takım sertleştirilmesi ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde; 6 ay e) Maden istihsalinde çalışanların Toprak altında maden çıkartma işlerinde; 6 ay f) (Ek: ) Devlet Tiyatrosu sanatkarlarının Devlet Tiyatrosu sanatkârlığında 3 ay g) (Ek: ) (Değişik: ) Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatında vazife gören memur ve hizmetlilerin h) (Ek: ) Mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine bilfiil çalışan bilumum personel ve yardımcıları. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Teknik ve İdari İşleri ile salgın, bulaşıcı paraziter hayvan hastalıklarıyla mücadele işlerinde Mesleği icabı röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuarlarında 2 ay 3 ay i) (Ek : 11/8/ /2 m.) I- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetini yapan ve yürüten Daire Başkanı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Muhabir,redaktör spiker, redaktör, mütercim, kameraman, fotoğrafçı, ışıkçı, sesçi, teknisyen, teleks operatörü, II- Basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle gazetecilik yapanlardan memurluğa girip de meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilenler. Türkiye Radyo TV Kurumu haber hizmetlerinde Basın müşavirleri 3 ay 3 ay Yukarıdaki tablo incelendiğinde, fiili hizmet müddeti zammından yararlananlar ile 506 sayılı Kanun kapsamında itibari hizmetten yararlananlar arasında benzerlikler olduğu ancak, fiili hizmet zammı müddetinden yararlananların kapsamının daha geniş tutulduğu görülmektedir İtibari Hizmet Müddeti İtibari hizmet müddeti, 5434 sayılı Kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiili hizmet müddetlerine eklenen bir süre olarak tanımlanmaktadır. İştirakçiler iki farklı durumda itibari hizmet müdde- 32) Güzel-Okur-Caniklioğlu, s.603. Makale / 2 29

11 tinden yararlanmaktadırlar 33. Bu durumlardan ilki, 5434 sayılı Kanun un 36. maddesinde düzenlenmiş olan harp ve çarpışma nedenli itibari hizmet müddetidir. İtibari hizmet müddeti, askerlerin ve sivil iştirakçilerin harp ve harp dışı çarpışmalar ile düşmana tutsak düşme nedeniyle ortaya çıkan yıpranmalarını telafi etmeyi amaçlamaktadır 34. Bu kapsamda itibari hizmet müddetinden yararlanmak için ilk koşul, iştirakçinin muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlar ile sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılması gerekir 35. İştirakçilerin fiili hizmetlerine itibari hizmet müddeti eklenebilmesinin ikinci koşulu ise belirli görevlerin yerine getirilmesidir. Bunlar, yukarıda belirtilen iştirakçilerin harbe katılma, seferberliğe katılma, harp ve seferberlik ilan edilmeden yabancı ülkelere gönderilen 33) Emrullah Damar, T.C. Emekli Sandığı Mevzuatı, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 1987, s.130; Gerek-Oral, (2004), s.225; Güzel-Okur-Caniklioğlu, s ) Sözer, s ) 5435 sayılı Kanunun 36. maddesine göre İştirakçilerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir; A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlardan; a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine, b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine veya Türkiye ye dönüş tarihine, (1) kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı; B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyerek, (A) fıkrasının (a), (b), (c) bendlerinde yazılı hareketlere sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı; C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı; Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri üç aydan az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevliyken çarpışmalara katılma veya düşmana tutsak düşme veya düşman tarafından enterne edilmeleridir. Bu durumda geçen sürelerin 1 katı, 3 aydan az 5 yıldan fazla olmamak kaydıyla itibari hizmet müddeti olarak fiili hizmetlere eklenecektir 36. İtibari hizmet müddeti eklenen ikinci grup uçucu ve dalıcı personeldir sayılı Kanun un 37. maddesine göre, Pilot olan ve olmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) uçucuları ile Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü uçucu personelinin uçucu olarak; denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü subay, yedek subay ve astsubayların denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü olarak görevlerinde geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için 32. maddenin (a) fıkrası ile 36. maddenin (a), (b) fıkralarında gösterilen fiili ve itibari hizmet müddetleri zamları dışında ayrıca 6 ay itibari hizmet müddeti eklenir. Dikkat edilecek olursa uçuculuk ve dalıcılık 36. maddedeki gibi 5 yıllık bir sınırlandırmaya tabi tutulmamıştır sayılı Kanun un 37. maddesi kapsamındaki iştirakçilere hem 32. maddedeki fiili hizmet müddeti zammı, hem 36. maddedeki itibari hizmet müddeti, hem de 37. maddedeki itibari hizmet müddeti ayrıca eklenmektedir 37. Bu kapsamda görevde geçen her yıl için 6 ay itibari hizmet müddeti eklenmektedir Fiili Hizmet Müddeti Zammı ve İtibari Hizmet Müddetinin 5434 sayılı Kanun Kapsamındaki İştirakçilere Sağladığı Haklar Fiili hizmet müddeti zammı ve itibari hizmet müddeti belirli durumlarda sigortalılık süresine, aylığın 36) Damar, s.131; Güzel-Okur-Caniklioğlu, s.604; Gerek-Oral, (2004), s ) İsmail Akçomak, En Son Değişiklikleri İle Açıklamalı - Uygulamalı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Ankara, 1989, s.199; Damar, s.132; Sözer, s Ocak 2009

12 hesabına, ikramiyenin miktarına ve iştirakçinin yaş haddine etki edebilmektedir Fiili Hizmet Müddeti Zammı ve İtibari Hizmet Müddetinin Sigortalılık Süresine, Aylığın Hesabına ve İkramiyeye Etkisi 5434 sayılı Kanun un 33. maddesine göre, fiili hizmet müddeti zammı ile verilen süreler, aynen fiili hizmet gibi değerlendirilmektedir. Yani eklenen bu süreler hem aylıkların bağlanması için beklenmesi gereken sigortalılık süresinin hesabında, hem emekli aylığının hesabında göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca ikramiyenin tahakkukunda da değerlendirilmektedir. İştirakçinin yararlanabileceği fiili hizmet müddeti zammının bir üst sınırı olup, bu süreler toplam 8 yılı geçememektedir. Ancak lokomotif makinisti ve ateşçileri bu sınırlamaya tabi değildir 38. İtibari hizmet müddeti ile eklenen süreler ise 5434 sayılı Kanun un 35. maddesi uyarınca, aylık hesaplanırken sadece aylık bağlama oranında dikkate alınmakta olup bu süreler uzun vadeli sigorta kollarından aylık bağlanması için gereken sigortalılık süresi yaş ve emekli ikramiyesinin hesabında etkili olmamaktadır Fiili Hizmet Müddeti Zammı ve İtibari Hizmet Müddetinin İştirakçinin Yaş Haddine Etkisi 5434 sayılı Kanun un geçici 205. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, iştirakçilerin 32. madde gereğince fiili hizmet müddetlerine eklenen zamlar, 5434 sayılı Kanun un 205. maddesinde belirtilen yaş hadlerinden indirilmektedir. Bu hükme göre, indirim ) Sözer, s.11; Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s.238; Güzel- Okur-Caniklioğlu, s.603; Gerek-Oral, (2004), s.225; Akçomak, s.192; Mustafa Kuruca, TC Emekli Sandığı Fiili Hizmet Süresi Zammının SSK Malullük, Ölüm ve Yaşlılık Aylığı Bağlamada Değerlendirilmesi Yaklaşım Dergisi, Haziran 2006, s.162, http// name= htm 39) Tuncay-Ekmekçi, s.115; Akçomak, s.194. maddeye göre eklenen süreleri kapsadığından yaş haddinden yapılan indirim itibari hizmet müddetini kapsamamakta olup, sadece fiili hizmet müddeti zammından yararlananları kapsamaktadır Fiili Hizmet Müddeti Zammı ve İtibari Hizmet Müddeti Kapsamında Ödenecek Kesenekler 5434 sayılı Kanun un 34. ve 38. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde fiili veya itibari hizmetten yararlanan iştirakçilerden ek bir kesenek alınmadığı görülmektedir. Ancak bu durum kesenek alınmadığı anlamına gelmemektedir. İştirakçiyi çalıştıran Kurum o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerinden, eklenecek müddetlere ait istihkak toplamının %10 unun, yarısını kesenek olarak, yarısını da kurum karşılığı olarak Sandığa ödemektedir 41. II Sayılı Kanundan Sonraki Dönemde Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatında Fiili Hizmet Zammı Uygulaması sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Fiili Hizmet Süresi Zammı ve İtibari Hizmet Süresi 5510 sayılı Kanun da, sigortalının çalıştığı ağır, tehlikeli ve yıpratıcı işlerden dolayı hizmet sürelerine eklenecek olan farazi hizmet süreleri için TC Emekli Sandığının sistematiği benimsenmiş ve TC Emekli Sandığı Kanunundaki fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi terimleri tercih edilmiştir Fiili Hizmet Süresi Zammı Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işler, önceki Kanun dönemlerinde olduğu gibi; ağır, riskli ve sağlığa zararlı olup, çalışanları fiziki, ruhi ve fizyo- 40) Kuruca, http// 41) Güzel-Okur-Caniklioğlu, s.576; Gerek-Oral, (2004), s.209. Makale / 2 31

13 lojik bakımdan olumsuz yönde etkileyen ve bu işlerde çalışanların diğer alanlarda çalışanlara göre daha fazla yıpranmalarına neden olan ve ömürlerini kısaltan işlerdir. Fiili hizmet süresi zammı 5510 sayılı Kanun un 40. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin bir kısım hükmü ile birlikte, Kanunun birçok maddesi yürürlüğe girmeden Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş 42, bazı maddeleri de Kanun yürürlüğe girdikten sonra değişikliğe uğramıştır tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Kanun un 40. maddesinin ilk şekli incelendiğinde, anılan maddenin, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu nun 32. maddesindeki fiili hizmet müddeti zammına ilişkin hükümler ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 60. maddesinin E bendi ve ek 5. maddesindeki hükümlerin bir araya getirilmesinden oluştuğu ve sigortalıların 14 grupta toplandığı görülmektedir 44. Ancak yeni düzenlemede, 506 ve 5434 sayılı Kanun lardan farklı olarak lokomotif ateşçilerine yer verilmediği; bununla birlikte anılan eski düzenlemelerde bulunmayan hava yolları uçucu personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, infaz koruma memurları, baş memurları ve diğer personel, PTT dağıtıcıları ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şef ve üyeleri gibi yeni sigortalıların fiili hizmet zammı kapsamına alındığı görülmektedir sayılı Kanun un 40. maddesine göre, Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve/veya işlerde çalışan sigortalıların, hizmet sürelerine, bu işyerlerinde 42) RG, Mükerrer, T , AY Mhk. Kararı, E.2006/111, K.2006/112, Karar Günü ) RG, 26870, T , 5754 sayılı Kanun. 44) Tuncay-Ekmekçi, s.114; Şükran Ertürk, 5510 Sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Öngören 5754 Sayılı Kanun dan Sonra Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Genel Bir Bakış, LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 5, S.19, Y. 2008, s.1054; Caniklioğlu, (İtibari Hizmet Süresine İlişkin ) s.131; Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s.242; Can Tuncay, Yeni Sistemde..., s.71. ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen prim gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır. Aşağıdaki hükümlere göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı sekiz yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir ve emeklilik yaş hadlerinden üç yılı geçmemek üzere yarısı indirilir. Yukarıda yer verilen tablonun (4) numaralı sırasında yer alan ve 180 gün fiilî hizmet zammı süresi verilen sigortalılar için sekiz yıllık süre sınırı uygulanmaz sayılı Kanun da, fiili hizmet zammından yararlanacak sigortalı ve işlerin kapsamı genişletilmiş, bu arada, 5953 sayılı Basın-İş Kanunu na tabi olup basın kartı hamili gazeteciler, kamu kurumlarında basınla ilgili iş yapanlar, TRT de haber servislerinde çalışanlar, devlet tiyatrosu sanatkarları ve Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası şef ve üyeleri de kapsama alınmıştır. Ancak bu grupların durumu kamu oyunda yoğun tartışmalara neden olmuştur. Bu işlerin, özellikle gazeteciliğin, 5510 sayılı Kanun la yeniden düzenlenen tablodaki diğer işler ile karşılaştırıldığında, diğer işler kadar ağır, yıpratıcı ve tehlikeli olmadığı ileri sürülmüştür 45. Yine de, tablonun tümü incelendiğinde, yeni kapsama alınan işlerin bir kısmı açısından haklılık payı olabileceği, ancak tablonun yeniden gözden geçirilmesi ve objektif esaslara dikkat edilmesi gerekliliğine dikkat 45) Can Tuncay, Türk Emeklilik Sisteminde Reform Projesinin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren Dergisi, C. 19, S. 2, Mart 2005, s.12; Tuncay-Ekmekçi, s.115; A. Rıza Okur, Sosyal Güvenlik Reformu ma?, MERCEK, S. 43, Y. 11, Temmuz 2006, s.23; Kemal Kılıçdaroğlu, Sorunlarla Gelen Reform?, MER- CEK, S. 43, Y. 11, Temmuz 2006, s.11; Tuncay, (Yeni Sistemde...), s Ocak 2009

14 Kapsamdaki Sigortalılar 1) Fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanlar. 2) Basım ve gazetecilik işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu na göre çalışanlar. 3) Gemi adamları, gemi ateşçileri, gemi kömürcüleri, dalgıçlar. 4) Yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli çalışanlar. 5) Mesleği icabı; röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarında fiilen çalışan hekim, diş hekimi, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışan bilumum personel ve yardımcıları. Kapsamdaki İşyerleri ve/veya İşler 1) Çelik, demir, pirinç ve tunç döküm işlerinde. 2) Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleri ile gaz maskesiyle çalışmayı gerektiren başka işlerde. 3) Patlayıcı maddeler yapılması işlerinde. 4) Lokomotif ve gemi kazanlarının onarılması ve temizlenmesi işlerinde. 5) Gemilerin sintine, Dabilbotom gibi kapalı sarnıçlar içindeki raspa ve boya işlerinde. 6) Oksijen veya elektrik kaynağı, keski, tabanca ve perçin, takım sertleştirilmesi ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde. 1) Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan işyerleri. 2) Fazla gürültülü ve ihtizaz yapıcı makine ve aletlerle çalışarak iş yapılan işyerleri. 3) Tabii ışığın hiç olmadığı veya münhasıran suni ışık altında çalışılan işyerleri. 4) Günlük mesainin yarıdan fazlası saat den sonra çalışılarak yapılan işyerleri. 5) Doğrudan doğruya yüksek hararete maruz bulunarak çalışılan işyerleri. 6) Fazla ve devamlı fiziki gayret sarf edilerek iş yapılan işyerleri. Denizde Maden işyerleri Röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuvarları işlerinde. Eklenecek Gün Sayısı 180 gün 6) Havayollarının uçucu personeli, lokomotif makinistleri 7) Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar. Fiilen uçakta ve lokomotifte Türk Silâhlı Kuvvetleri nde 8) Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları. 9) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Kanuna tâbi olarak çalışan sigortalılar ile Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle gazetecilik yaparken kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevde istihdam edilenler. 10) İnfaz koruma memurları, baş memurları ve diğer personel Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı nda 5953 sayılı Kanun kapsamındaki işyerlerinde. Ceza ve tutukevlerinde fiilen hükümlü ve tutuklularla irtibat içinde olan görevliler. 11) PTT dağıtıcıları Posta dağıtımı işyerlerinde yaya olarak yapılan işlerde. 12) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nda haber hizmetini yapan ve haber hizmetlerinde fiilen çalışan; Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Muhabir, Stajyer Muhabir, Başspiker, Redaktör Spiker, Spiker, Stajyer Spiker, Masa Şefi, Başkameraman, Şef Kameraman, Kameraman, Kamera Asistanı, Başmontajcı, Şef Montajcı, Montajcı, Stajyer Montajcı, Redaktör, Mütercim, Fotoğrafçı, Işıkçı, Sesçi, Başteknisyen, Şef Teknisyen, Teknisyen, Başteleksçi, Şef Teleksçi, Teleks Operatörü. 13) Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatı nda vazife gören memur ve hizmetliler. 14) Devlet Tiyatrosu sanatkârları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası nın şef ve üyeleri. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu haber hizmetlerinde. Ziraî mücadele ve ziraî karantina teknik ve idarî işleri ile salgın, bulaşıcı, paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde. Devlet Tiyatroları ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında 60 gün Makale / 2 33

15 çekilmiştir 46. Anayasa Mahkemesinin tarihli kararıyla 47, 5510 sayılı Kanun un 40. maddesinde yer alan tablonun 8., 12., 13. ve 14. sıralarındaki düzenlemeler Anayasa nın 10. maddesinde ifade edilen eşitlik ilkesi ile Anayasa Mahkemesi nin dengeli ve makul olma ilkesine 48 ilişkin kararlarına aykırı bulunarak iptal edilmiştir sayılı Kanun un, 40. maddedeki tablonun 12. ve 14. sıralarında yer alan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu nda haber hizmeti yapan ve haber hizmetlerinde çalışanlar ile Devlet Tiyatrosu sanatçıları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası nın şef ve üyelerinin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması, ancak aynı ya da benzer etkinlikleri özel televizyon kuruluşları, özel tiyatrolar ve orkestralarda yürütenlerin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaması Anayasa aykırı bulunmuştur. lirlenmiştir. Bu nedenle, özel güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği teknik uygulamalar ile emniyet ve polis mesleğinde çalışanların görev ve sorumlulukları arasında, çalışanların yıpranması yönünden bir fark bulunmadığından, bu düzenlemenin, Anayasa nın 10. maddesinde ifade edilen eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar verilmiştir. Yine aynı şekilde, 40. maddedeki tablonun 13. sırasındaki ziraî mücadele ve ziraî karantina teknik ve idarî işleri ile salgın, bulaşıcı, paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatı nda vazife gören memur ve hizmetliler fiili hizmet süresi zammından yararlanmaları mümkünken, aynı ya da benzer işleri gören özel sektörde çalışan veterinerlerin bu zamdan yararlandırılmamaları da Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunmuştur. Dikkati çeken bir başka nokta ise, tablonun 8. sırasındaki emniyet görevlilerinin durumudur. Emniyet görevlilerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanması mümkünken, özel güvenlik hizmetinde çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaktadır tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun un 1. maddesinde, Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir denilmiş ve şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunmasının İçişleri Bakanlığı nın iznine tâbi olduğu belirtilmiş ve özel güvenlik görevlilerinin silah taşıma dahil bütün yetkileri bu Kanun ile be- 46) A. Rıza Okur, Sosyal Güvenlik Reformu: Uzun Dönemli Sigorta Dalları, Çalışma ve Toplum, 2006/1, S:8, s.125; Başterzi, (Yaşlılık Sigortası), s ) RG, Mükerrer, T , ANY Mhk. Kararı, E.2006/111, K.2006/112, ) ANY. Mhk., E2001/479, K. 2005/1, Diğer taraftan, hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde çalışan veteriner, memur ve hizmetlilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanma hakkı bulunmasına karşın, insan sağlığı konusunda çalışan doktor ve diğer sağlık personelinin de bu zamdan yararlandırılmamasının da eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağı açıktır. Çünkü, doktor ve diğer sağlık personeli de benzer tehlikelerle karşı karşıya kalabilecek bir çalışma ortamında bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi anılan kararında, 5510 sayılı Kanun un temel amacının, tüm çalışanlar için aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimi kurmak olduğuna vurgu yaparak, kurumlarının ve bağlı oldukları çalışma rejiminin, anılan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanıp, yararlandırılmamasında ayrım yapılma- 34 Ocak 2009

16 sına dayanak teşkil etmesinin haklı bir neden olamayacağına hükmetmiştir 49. Ayrıca, iptal edilen düzenlemeler dikkatlice incelendiğinde, bu düzenlemelerin aynı işleri yapan gruplar arasında sadece kamu görevlilerini koruyan imtiyazlı düzenlemeler olduğu görülmektedir. Açıklanan bu nedenlerle, Anayasa Mahkemesi 5510 sayılı Kanun un fiili hizmet süresi zammını düzenleyen 40. maddesinde yer alan tablonun 8., 12., 13. ve 14. sıralarındaki düzenlemeleri Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının c bendi kapsamına giren sigortalılar (kamu görevlileri, eski TC Emekli Sandığı mensupları) yönünden, Anayasanın 2., 10. ve 128. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir 50. Anayasa Mahkemesi nin iptal kararından sonra, 5510 sayılı Kanun un fiili hizmet süresi zammına ilişkin 40. maddesi, tarihli 5754 sayılı Kanun un 25. maddesiyle değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre, Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşıların- 49) Fatma Başterzi, Türk Emeklilik Sisteminde Reform, MERCEK, S. 43, Y. 11, Temmuz 2006, s.192; 5510 sayılı Kanun un temel amacı, devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, hizmet akdine dayalı ücretle çalışanlar, tarımsal işlerde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımsal alanda kendi hesabına çalışanları kapsayan beş ayrı emeklilik rejimini tek bir rejim haline getirmektir. 50) Ali Güzel-Saim Ocak, 5510 sayılı Yasa İle İşverenlere Getirilen Ek Sosyal Sigorta Yükümlülükleri, LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 4, S.13, Y. 2007, s.153; Sayım Yorgun, 5510 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Çatırdayan Norm ve Standart Birliği, TİSK AKADEMİ, C. 2, S.4, 2007/II, s.134; Hediye Ergin, İptalle Gelen Sorun: Reformdan Geriye Ne Kaldı? Anayasa Mahkemesinin Tarihli Kararına İlişkin Bir Değerlendirme, TİSK AKADEMİ, C. 2, S.3, 2007/I, s.38. da gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, yukarıdaki tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için bu fıkradaki süre sınırı uygulanmaz. Yukarıdaki fıkrada belirtilen yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve malûliyet halleri hariç tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. Mevcut uygulamada fiili hizmet süresi zammı verilen bazı işler, teknolojideki gelişmeler ve çalışma koşulla- Makale / 2 35

17 Kapsamdaki İşler/ İşyerleri 1) Kurşun ve arsenik işleri Kapsamdaki Sigortalılar 1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar. 2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar. 3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar Eklenecek Gün Sayısı 60 gün 4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar. 2) Cam fabrika ve atölyeleri 3) Cıva üretimi işleri sanayii 4) Çimento fabrikaları 5) Kok fabrikalarıyla termik santraller 6) Alüminyum fabrikaları 7) Demir ve çelik fabrikaları 8) Döküm fabrikaları 9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler 10) Yer altı maden işleri 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar. 3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar. 4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar. 6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar. 7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar. 8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar. 9) Traş işlerinde çalışanlar. 10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar. 11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar. 1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar. 2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar. 1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar. 2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar. 3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar. 2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar. 3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar. 4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar. 5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar. 6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.. 1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar. 2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar. 3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar. 1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar. 2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar. 3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar. 4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar. 5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar. 1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar. 1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar 2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar. 3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar. Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar. 60 gün 60 gün 60 gün 60 gün 180 gün 36 Ocak 2009

18 Kapsamdaki İşler/ İşyerleri 11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler 12) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde gerektiren işler 13) Türk Silâhlı Kuvvetleri nde 14) Emniyet ve polis mesleğinde Milli İstihbarat Teşkilâtı nda 15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar. 1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/ cm 2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar. 2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden (40 hariç) m. derinlik veya 3, (3,5 hariç) kg/cm 2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar. 3) Dalgıçlık işinde çalışanlar Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları. Yangın söndürme işlerinde çalışanlar Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün Sayısı 60 gün 60 gün rının iyileştirilmesi nedeniyle zamanla yıpratıcı olmaktan çıkmış, artık bu işlerde çalışanlara fazladan hizmet ilavesi yapılması, diğer kesimlerde çalışanlar aleyhine bir adaletsizlik oluşturmaya başlamıştır 51. Bu doğrultuda, 5510 sayılı Kanun un 40. maddesinde 5754 sayılı Kanun la yapılan yeni düzenlemeyle sadece Anayasa Mahkemesi nin iptal ettiği hususlar değil, 40. maddedeki tablonun tamamı yeniden ele alınmıştır. Anılan düzenlemeyle, 5510 sayılı Kanun un 40. maddesinin ilk şeklindeki tablonun 1. sırasında sayılan fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanlara ilişkin düzenlemeler oldukça geniş tutulmuş olup, 40. maddenin 5754 sayılı Kanun la değişik şeklindeki tablonun ilk 9 sırasındaki işlerin neredeyse tamamı bu tür işlere ayrılmıştır. Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun un 40. maddesinin ilk şeklindeki tablonun 1. sırasında yer alan demir, çelik, döküm, zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü, patlayıcı gaz ve asit, boya işleri ile gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işler hariç olmak üzere patla- yıcı maddeler yapılması, lokomotif ve gemi kazanı onarılması ve temizlenmesi, gemilerin sintine ve kapalı sarnıçlarında yapılan boya ve raspa işleri fiili hizmet süresi zammı kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca, ilk defa bu Kanunla kapsama alınmakla birlikte uygulama imkanının dar olması ve uygulamada sıkıntı yaşanacağı gerekçesiyle 5510 sayılı Kanun un 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendine tabi sigortalılar kendi adına ve bağımsız olarak çalışanlar) da kapsam dışında bırakılmıştır. 40. maddenin ilk şeklinde yer alan, ancak günümüz şartlarında fiili hizmet zammı mantığına uygun düşmeyen havayollarının uçucu personeli ve lokomotif makinistleri, basın kartı sahibi olmak suretiyle gazetecilik yaparken kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevde istihdam edilenler, infaz koruma memurları, baş memurları ve diğer personeli ve PTT dağıtıcıları, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile 51) Yusuf Alper, Türk Emeklilik Sisteminde Reform, MERCEK, S. 37, Y. 10, Ocak 2005, s.118; Gerek, s

19 Veteriner Teşkilatı görevlileri, Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, dalgıçlar hariç gemi adamları da kapsam dışında tutulmuştur. Yine, aynı tablonun diğer bazı sıralardaki işyerlerinin kapsamı daraltılmış ve prime ödeme gün sayılarına eklenecek prim ödeme gün sayılarında da indirime gidilmiştir 52. Görüleceği üzere fiili hizmet süresi zammı, Anayasa Mahkemesi nin iptal gerekçesi ve üretim teknolojisinde meydana gelen yenilikler dikkate alınarak sadece hizmet akdi ve kamu görevlisi olarak çalışan sigortalılar için ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işler bakımından yeniden düzenlenmiştir. Örneğin, tablolar incelendiğinde daha önce fiili hizmet süresi zammından yararlanma hakkı bulunmayan itfaiyeciler bu kapsama alınmışlardır. Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için üç koşulu birden gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu zamdan yararlanmak isteyen kişinin 5510 sayılı Kanun un 4. maddesinin 1. fıkrasının a ve c bentlerine tabi olarak (hizmet akdiyle çalışanlar ve kamu görevlileri) sigortalı olması ve Kanunun 40. maddesindeki tablonun orta sütunundaki sigortalılardan olması ilk koşuldur. İkinci olarak, sigortalının çalışmasının fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, anılan tablonun 13. ve 14. sıralarında belirtilenler hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ve işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir ) Çoşkun Saraç, Son Tasarı Işığında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Başlıca Yenilikleri, SİCİL, Mart 2008, s.129; Şükran Ertürk, s. 1055; A. Rıza Okur-Hediye Ergin, 5510 sayılı Kanun da Değişiklik Öngören Tarihli Taslağın Değerlendirilmesi, LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 4, S.16, Y. 2007, s.1454; htm. 53) Nurşen Caniklioğlu, Prime İlişkin Yükümlülükler, İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmele- Fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmenin üçüncü koşulu ise, sigortalının işinin 40. maddedeki tablonun sol sütununda yer alan işler ve işyerleri arasında olmasıdır. 40. madde çerçevesinde sağlanan bir diğer hak olan yaş indiriminden yararlanabilmek için de söz konusu sigortalıların bu işyerlerinde belirli bir süre prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Tablonun 10. sırasındaki madenciler için 1800 gün, diğer sıralardaki sigortalılar için ise 3600 gün prim ödemiş olmak gerekmektedir. Fiili hizmet süresi zammının, 5510 sayılı Kanun un 40. maddesindeki tablonun 13. ve 14. sıralarında yer alan subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlarla polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları için sekiz yılı, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenmesi öngörülmüştür 54. Eklenen sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir. Tablonun 10. sırasında yer alan yeraltı maden işlerinde çalışanlar için fiili hizmet süresi zammına ilişkin süre sınırı ile yaş haddi indirimindeki süre sınırı uygulanmayacaktır 55. Yaptıkları iş nedeniyle 5510 sayılı Kanun un 40. maddesinde yer alan tabloda belirtilen işyeri ve işlerden aynı anda birden fazlasına tabi olan sigortalılara en yükseğine göre fiili hizmet süresi zammı re Neler Getiriyor? Semineri, TİSK Yayın No:296, s.155; Nüvit Gerek-A. İlhan Oral, Sosyal Güvenlik Hukuku, Açıköğretim Fakültesi Yayını:888, Eskişehir, 2008, s ) 55) Tuncay-Ekmekçi, s Ocak 2009

20 verilir. Anılan tabloda belirtilen sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile tablonun 13. ve 14. sıralarda belirtilen sigortalılar hariç olmak üzere, söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim ve kurs süreleri ile resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmez İtibari Hizmet Süresi 5510 sayılı Kanun un 5754 sayılı Kanun la değişik 49. maddesine göre, itibari hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayan bir süredir. Bazı olağanüstü durumlarda, sigortalıların belirli görevlerde 57 geçen zamları hariç, fiili 56) RG, 27010, T.28, , Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, m.9 57) 5510 sayılı Kanun un 49. maddesi uyarınca, sigortalıların aşağıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç, fiili hizmet sürelerinin her yılı için; a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; 1) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine, 2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 3) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasanın 92. maddesi veya Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri nde görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden dönenler için Türkiye ye dönüş tarihine, kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiili hizmet sürelerinin, b) 4. madde gereği sigortalı sayılanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin, c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan Kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin, her yılı için altı ay itibari hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibari hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz. hizmet sürelerinin her yılı için altı ay itibari hizmet süresi eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibari hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz 58. Burada hemen belirtmeliyiz ki, itibari hizmet süresi uygulaması 5510 sayılı Kanun un 4. maddesinin, 1. fıkrasının c bendi kapsamındaki sigortalılar için geçerlidir. 1.3.Fiili Hizmet Süresi Zammı ve İtibari Hizmet Süresinin 5510 sayılı Kanun Kapsamındaki İştirakçilere Sağladığı Haklar Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi sigortalının prim ödeme gün sayısına (aylıkların ve toptan ödemenin hesabına) ve yaş hadlerine etki etmektedir Fiili Hizmet Müddeti Zammı ve İtibari Hizmet Müddetinin Prim Ödeme Gün Sayısına ve Aylığa Etkisi 5510 sayılı Kanun un 40. maddesi uyarınca, fiili hizmet süresi zammından yararlanacak sigortalının prim ödeme gün sayılarına, kapsamdaki işler ve işyerlerinde çalışan geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun 13. ve 14. sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir 59. Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiili hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibari hizmet süresi eklenir. Bunlardan 49. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibari hizmet süresi zamları ayrıca eklenir. 58) Okur- Ergin, s ) Vahap Ünlü, Yeni Sosyal Güvenlik Sistemimizde Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması, MESS İşveren Gazetesi, Y. 45, 39

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

Fiili Hizmet Süresi Uygulamasında Önemli Bir Esneklik Geldi

Fiili Hizmet Süresi Uygulamasında Önemli Bir Esneklik Geldi Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın müşavirleri, maden üretiminde çalışanlar, TRT çalışanları, devlet sanatçıları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Sirkü : 2007/17 KAYSERİ Konu : İşyerlerinde çelik, demir ve tunç döküm, zehirli, 27.09.2007 boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle, gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Mustafa CERİT 1 1. GIRIŞ Engelliler 2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

I-İLGİLİ MEVZUAT 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi; 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesi;

I-İLGİLİ MEVZUAT 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi; 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesi; ANAYASA MAHKEMESİ MEMURİYET HİZMETİ OLAN ANCAK MEMURLUKTAN EMEKLİ OLMAYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE ENGEL KANUN HÜKMÜNÜ YİNE İPTAL ETTİ BUNDAN SONRA KİMLERE İKRAMİYE ÖDENECEK Mehmet UZUN GİRİŞ Sosyal Güvenlik

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014 Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında Sayın Mükellefimiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu(1) nun Ek-1.

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 40 Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9 bin gün prim ödeme ve 58-60 yaşında emeklilik gibi birçok maddesini, memurlar yönünden iptal etti ANKARA - Anayasa Mahkemesi, 1 Ocak 2007'de yürürlüğe

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ 12 murat go?ktas-mu?rsel baki:layout 1 11/9/10 3:15 PM Page 181 VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ Murat GÖKTAŞ*

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERE İKRAMİYE ÖDENMESİNDE SON NOKTA

MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERE İKRAMİYE ÖDENMESİNDE SON NOKTA MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERE İKRAMİYE ÖDENMESİNDE SON NOKTA Cevdet CEYLAN * I- GİRİŞ Bir süre memuriyet hizmetinde bulunduktan sonra bu görevinden ayrılan ve farklı sigortalılık statülerine (SSK/Bağ-Kur)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27179 Resmi Gazete Tarihi 24/03/2008 Kapsam Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Tarih :20.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016 460 Sirküler No: İST.YMM.2014/17 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi 2016-4 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin Sosyal

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Sosyal Güvenlik Sisteminde Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Sirküler XXIII)

Sosyal Güvenlik Sisteminde Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Sirküler XXIII) 1 SİRKÜLER - XXIII Sirküler Tarihi:15.03.2012 Sirküler No : 23 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 232 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 232 Sayısında Yayınlanmıştır. 1 Yaklaşım Dergisinin 232 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL * I. GENEL BİLGİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE PİŞMANLIK VE CEZA İNDİRİMİ 26/01/2012 tarihli, 28185 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6270

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi.

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi. O R K U N O R K U N duyuru 207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 550, 633 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA

Detaylı

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLARAK GÖREV YAPAN KADROLU PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 12.10.2010 / 114-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/741 22/06/2013 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları. GENELGE 2013/26 Bilindiği üzere, 8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1/3/2012

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/06 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatlarında 21.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (2) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne 12.03.2011 tarih ve

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. MADDE 1. 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 48

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı