T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ"

Transkript

1 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011

2 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ Konular Madde Sahife BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam 1 1 Dayanak 2 1 Tanımlar 3 1 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Finansal Kaynakların Yönetimi Bütçe ĠĢlemleri BaĢkanlık Bütçesinin Hazırlanması 4 1 KanunlaĢan Bütçenin Uygulanması 5 2 Ödenek Gönderme İşlemleri 5 2 Ödenek Aktarma İşlemleri 5 2 Masraf Planı İşlemleri 5 2 GerçekleĢtirme iģlemleri 6 3 Personel Maaşları 6 3 Fazla Çalışma Ücretleri 6 3 Ek Ders Ödemeleri 6 4 Telefon, Faks, Cep Telefonu, Hat Kirası Ödeme İşlemleri 6 4 Posta Makinasına Kredili Posta Ücreti Yüklenmesi 6 4 Mal ve Hizmet Alımları 6 4 Seyahat kartı Ödemesi 6 4 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 6 4 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 6 5 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu 6 5 Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 7 5 Ġhale Süreci ĠĢlemleri 8 5 Açık İhale Usulü İşlemleri 8 5 Pazarlık Usulü İhale İşlemleri 8 6 Doğrudan Temin Usulünde Satın Alma 8 7 DMO den Yapılacak İşlemler 8 8 Temsil ve Tanıtma Giderleri 8 8 Ulus Eğitim Merkezi Binası Bakım ve Onarımı 8 8 Diğer Giderler 8 8 Basın ve İlan Kurumu İlan Giderleri 8 8 Kamu İhale Bülteni İlan Giderleri 8 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personel ĠĢlemleri Atama ĠĢlemleri 9 8 Ġhtiyacın Belirlenmesi 9 8 Açıktan Atama İşlemleri 9 8 Naklen Atamalar 9 9 Diğer Birim veya Kurumlara Naklen Atamalar 9 9 Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar 9 9 Asli Memurluğa Atanma İşlemleri 9 9 Kadro ĠĢlemleri 10 9 İlave Kadro Talebi 10 9 Genel Kadro Değişikliği 10 9 Ġzin ĠĢlemleri 11 10

3 Hastalık Ġzni ĠĢlemleri Mal Bildirimi ĠĢlemleri Emeklilik ĠĢlemleri Personel Kimlik Kartı ĠĢlemleri Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri Ġle BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ĠĢlemleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TaĢınır Mal Yönetimi TaĢınır ĠĢlemleri Dayanıklı Taşınır İşlemleri Personele Zimmetle Verilmesi Personelden Zimmetten Düşülmesi Tüketim Malzemesi İşlemleri Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri Tüketim Malzemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi TaĢınır Yönetimi Hesabı BEġĠNCĠ BÖLÜM Eğitim Faaliyetleri Bakanlık Hizmet Ġçi Eğitim ĠĢlemleri BaĢkanlıkça Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerinin GerçekleĢtirilmesi Piyasadan Hizmet Satın Alınması Suretiyle Düzenlenen Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi Başkanlıkça Ek Ders Ücreti Verilmek Suretiyle Gerçekleştirilen Eğitimler Bakanlık Birimleriyle Müştereken Ek Ders Ücreti Verilmek Suretiyle Gerçekleştirilen Eğitimler Bakanlık Birimlerine Sınıf Tahsisi Suretiyle GerçekleĢtirilen Eğitimler Bakanlık Altı Alık Eğitim Faaliyet Raporlarının Devlet Personel BaĢkanlığına Gönderilmesi ĠĢlemleri Toplam Kalite Koordinasyon ĠĢlemleri Eğitim Çalışmaları Organizasyon Çalışmaları Ar-Ge Çalışmaları Bilgi ĠĢlem Merkezi ĠĢlemleri Başkanlık Bilgi İşlem Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak için Bilgisayar Eğitimlerinde Kullanılan Makinelerin Yenilenmesi Başkanlıkta Kullanılan Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin Arızalarının Giderilmesi Başkanlığın İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Yazılması Başkanlık Web Sayfasının Güncellenmesi Başkanlık Eğitim Otomasyon Projesi İşlemleri Eğitim Merkezi ĠĢlemleri Eğitim Ortamı ve Ders Materyallerinin Hazırlanması Eğitici ve Kursiyerlerin Devam Durumlarının İzlenmesi İzin İşlemleri Sınav ve İlgili İşlemler Başarı ve Katılım Belgeleri İşlemleri Anket İşlemleri Eğitim Otomasyon Programına Bilgi Girişi İşlemleri Bina ile İlgili İş ve İşlemler BaĢkanlık Personeli Bilgi Tazeleme Eğitimleri Ar-Ge Konferans ĠĢlemleri Eğitim Firmaları Portföy OluĢturulması ĠĢlemleri Kamu Kurumları Misafirhaneleri ve Tur Firmaları Hakkında Portföy OluĢturulması ĠĢlemleri Eğitici Portföy ĠĢlemleri Bakanlık Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyum Eylem Planı, Faaliyet Raporları ve Performans ĠĢlemleri BaĢkanlık Operasyonel Planının Hazırlanması Operasyonel Planın Üçer Aylık Dönemler Ġtibariyle Ġzlenmesi 32 21

4 Operasyonel Planın Aylık Dönemler Ġtibariyle Ġzlenmesi Bakanlık Kamu Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı GerçekleĢmelerinin Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına Bildirilmesi BaĢkanlık Yıllık Faaliyet Raporu Aylık Faaliyet Raporu BaĢkanlık Performans Hedefleri ve GerçekleĢmelerinin Bildirilmesi Evrak ĠĢlemleri Gelen Evrak Giden Evrak ÇeĢitli ve Son Hükümler Sosyal Güvenlik Kurumu ĠĢlemleri Başkanlık Personeli Sağlık Aktivasyon İşlemleri Tescil İşlemleri Başkanlık Personelinden Göreve Başlayanların SGK ya Bildirilmesi Başkanlık Personelinden Görevden Ayrılanların SGK ya Bildirilmesi Başkanlık Personelinin Maaşlarından Kesilen Emeklilik Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Bildirilmesi İşlemleri BaĢkanlık Onay ĠĢlemleri Eğitim Onayları Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Onayları Diğer Onaylar Ġç Genelge ĠĢlemleri Bilgi Edinme ĠĢlemleri Nakit Talebi ĠĢlemleri BaĢkanlıkça Bakanlık Binasında Kullanılan Telefon ve Fakslar Hakkında YazıĢmalar ArĢiv ĠĢlemleri Tereddütlerin Giderilmesi Yürürlük Yürütme Eğitim Onay Belgesi 26 Sıhhi Ġzin Onayı 27 Giden Evrak Defteri 28 Gelen Evrak Defteri 29 BaĢkanlık Makamı Onay Defteri 30 Bakanlık Makamı Onay Defteri 31 Genelge Kayıt Defteri 32 Hizmet Ġçi Eğitim Planı Tablosu 33 Eğitim Programı Talep Formu 34 Bilgisayar Eğitimi Ön Değerlendirme Formu 35 Eğitim Alanı Çizelgesi 36 Altı Aylık Eğitim Faaliyet Raporu 38 Kadro Defteri 39 Eğitim Ders Programı 40 EKLER

5 MALĠYE BAKANLIĞI MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini kapsayan yazılı prosedürleri belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Üst Yönetici: Maliye Bakanlığı Müsteşarını, c) BaĢkanlık: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını, d) BaĢkan: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanını, e) Yönetici: Başkan, Başkan Yardımcısı ve Şube Müdürünü, f) Birim(ler): Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı Şube(ler)ini, g) Eylem Planı: Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını, h) Yönerge: Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İşlem Yönergesini, ifade eder. BaĢkanlık Bütçesinin Hazırlanması ĠKĠNCĠ BÖLÜM Finansal Kaynakların Yönetimi Bütçe ĠĢlemleri MADDE 4- (1) Başkanlık bütçesinin hazırlanmasına ilişkin işlemler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi çerçevesinde Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı nın ilgili yıl bütçesinin hazırlanması ve gönderilmesine 1

6 ilişkin yazısı ile başlar, bu hükümler çerçevesinde Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yürütülür. Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve yatırım ödeneği talebi olması halinde Devlet Planlama Teşkilatı birimlerinin belirlediği tarihlerde yapılacak bütçe görüşmelerine katılınır. Personel giderlerine ilişkin bütçe rakamları tahmini katsayı artışları göz önüne alınarak belirlenir. Diğer harcama kalemleri bütçe rakamları için şubelere yazılan iç haberleşme yazısı ile ilgili yıl bütçe hazırlık çalışmalarına esas olmak üzere; ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin adı, cinsi, miktarı vb. bilgilerin gönderilmesi istenir. Şubelerden alınan ihtiyaç talep bilgileri Devlet Malzeme Ofisi ve resmi kurum fiyatları, ihtiyaçların karşılanacağı özel ve tüzel şahıs firmalarından fiyat araştırması yapılarak mal ve hizmet alımları harcama kalemlerine ilişkin bütçe tutarları belirlenir. İdarece yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucu her bir harcama çeşidi için Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı SGB net modülünde Bütçe Fişleri harcama gerekçeleri ile doldurulur. Aynı modülde yasal dayanak hizmet gerekçesi ve hedefler başlıklı Hizmet Gerekçesi ve Hedefler Tablosu doldurularak bu bilgilerin kayıt edilmesi sonucu otomatik olarak düzenlenen tablolar ile birlikte üç nüsha döküm alınır. İlgili yıl Başkanlık Bütçe Taslağının iki nüshası Strateji Geliştirme Başkanlığına elektronik ortamda ve yazı ekinde gönderilir, diğer nüshası dosyasında saklanır. KanunlaĢan Bütçenin Uygulanması MADDE 5- (1) Başkanlık bütçesinin uygulanması işlemleri; 5018 sayılı Kamu Mali kontrol Kanunu, İlgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri çerçevesinde yürütülür. a) Ödenek Gönderme ĠĢlemleri: İlgili mali yıl başında Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün serbest bırakma genelgesi çerçevesinde Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net bütçe modülünde ocak ayı dahil ilk üç ay ve diğer 3 er aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan her bir harcama kalemi için ödenek tutarları için sistemden Ödenek Gönderme Belgesi dökümü alınır, Harcama Yetkilisi sıfatıyla Başkanlık Makamı onayı alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Başkanlığınca modül üzerinde onay işlemi tamamlanarak, serbest ödenekler saymanlık kayıtlarına intikal ettirilerek kullanıma hazır hale gelir. b) Ödenek Aktarma ĠĢlemleri: İlgili yıl Başkanlık bütçesinin hazırlanması sırasında bazı harcama çeşitleri için ödeneklerin yeterli olmaması veya hiç konulmaması hallerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 21 nci maddesi ve Bütçe Kanununun ödenek aktarmalarına ilişkin hükümleri gereğince söz konusu harcama kalemine ihtiyaç duyulan tutarda bütçe içi aktarma, fazla görülen ödenekten karşılanması talebini içeren yazı ile Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilir c) Masraf Planı ĠĢlemleri: Masraf Planı kanunlaşan bütçe ile Başkanlığa tahsis edilen ödenekler, tertipler düzeyinde ve aylar itibariyle harcama çeşitlerine göre dağıtımı yapılarak hazırlanır. Masraf Planı için harcama kalemleri itibariyle yapılan ödenek dağılım işlemleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçe modülünün Masraf Planı sayfasında aylar, harcama çeşitleri itibariyle kayıt edilerek dökümü alınır. Masraf Planı Cetveli Strateji Geliştirme Başkanlığının belirlediği süre içerinde elektronik ortamda ve yazılı olarak bildirilir. 2

7 GerçekleĢtirme ĠĢlemleri MADDE 6- Gerçekleştirme İşlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun 33 ncü maddesine göre hazırlanıp yürürlüğe konulan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre Başkanlıkça yürütülür. (1) Personel MaaĢları : Başkanlık personeli maaş gerçekleştirme işlemleri; ilgili aya ait aşağıda belirtilen bilgiler güncellenerek, belgelerine ve mevzuatına dayanılarak hesaplamaları yapılır: a) Aylık derece, kademe, gösterge, ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme bilgileri, b) Aile ve Çocuk yardımı bilgileri, c) Asgari geçim indirimi bilgileri, d) Özel sigorta primi ödemeleri, e) İlk atama ve naklen atamalarda göreve başlama tarihleri, f) Yabancı dil tazminatı bilgileri, g) Emekli Kesenek Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primleri, h) İcra ve nafaka kesintisi, ı) Lojman kesintileri, i) Sendika aidatları, j) Gelir ve damga vergileri, k) Kefalet aidatı kesintileri, l) Sağlık raporu kesintileri, Bilgi girişlerinin tamamlanması sonucu Kbs Modülünden maaş bordosu ve ekleri dökümü alınır. Ödeme Emri Belgesi de düzenlenerek gerçekleştirme işlemleri tamamlanır. Ödeme Emri Belgesi ve ekleri yetkililerin imzaları tamamlandıktan sonra teslim tutanağı ile saymanlığa teslim edilir. Ayrıca saymanlıktan alınan onaylı banka ödeme listesi anlaşmalı banka şubesine teslim edilir ve ayrıca elektronik ortamda gönderilir. Dokümanların birer nüshası dosyasında saklanır. (2) Fazla ÇalıĢma Ücretleri: Her ay bir önceki ay sonu itibariyle; Ulus Eğitim Merkezinde çalışan personele ait fazla çalışma çizelgeleri iç haberleşme yazısı ekinde alınır. Bakanlık binasında çalışan personele ait fazla çalışma bilgileri ise Gelir İdaresi Başkanlığı turnike işlemleri sorumlu birimince personel birimi yöneticisinin e-posta adresine gönderilen çizelgeler esas alınarak hazırlanır. Bu iki form bilgileri birleştirilerek Kbs modülünden gerçekleştirme işlemleri görevlisince başkanlık aylık fazla çalışma icmali çizelgesi oluşturulur. Çeşitli Ödemeler Bordosu, Banka Ödeme Listesi ve Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek gerçekleştirme işlemi tamamlanır. Ödeme Emri Belgesi ve ekleri yetkililerin imzaları tamamlandıktan sonra teslim tutanağı ile Saymanlığa teslim edilir. Onaylı banka ödeme listesi anlaşmalı banka şubesine teslim edilir ayrıca bankanın e-posta adresine gönderilir. Dokümanların birer nüshası dosyasında saklanır. 3

8 (3) Ek Ders Ödemeleri : Başkanlıkça yürütülen eğitim faaliyetler çerçevesinde bakanlık ve diğer kurumlardan görevlendirilen eğiticilerin ek ders ücretlerine ilişkin bilgiler (banka hesabı IBAN numaraları dahil) Ulus Eğitim Merkezince iç haberleşme yazısı ekinde Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gönderilir. Bu bilgilere dayanılarak ilgili şube tarafından ek ders ücretleri hesaplamaları gerçekleştirme işlemleri görevlisince Sgb.net harcama modülünde ek ders çizelgesi, bordro, banka ödeme listesi ve Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek gerçekleştirme işlemi tamamlanır. Ödeme Emri Belgesi ve ekleri yetkililerin imzaları tamamlandıktan sonra teslim tutanağı ile Saymanlığa teslim edilir. Onaylı banka ödeme listesi anlaşmalı banka şubesine teslim edilir ayrıca bankanın e-posta adresine gönderilir. Dokümanların birer nüshası dosyasında saklanır. (4) Telefon, faks, cep telefonu, hat kirası ödeme iģlemleri: Ulus Eğitim Merkezinde kullanılan sabit telefonların ve faksların her aya ait faturalar ile hat kirasına ait faturaları, Avea firmasınca Başkanlık Makamı Cep telefonun faturası evrak görevlisince kayıtlara alınır. Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince ilgili şubeden görüşmelerin resmi olup olmadığı yönünde faturalar üzerinde kayıt düşülerek tasdiki istenir. Kbs. modülünde telefon görüşme bedellerinin ödenmesi için Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek gerçekleştirme işlemi tamamlanır. Cep telefonu fatura bedeli ve hat kirası bedeli da aynı usulle gerçekleştirme işlemi yapılır. Yetkililerin imzalarını müteakiben saymanlığa tutanak ile teslim edilir. (5) Posta makinasına kredili posta ücreti yüklenmesi: Posta makinasına yeterli tutarda posta ücreti kredili olarak Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net harcama modulü üzerinden hazırlanan Harcama Talimatı ile PTT ye ödemede bulunulur. PTT mevzuatına göre alınacak makbuz ile mahsubu yapılır. (6) Mal ve Hizmet Alımları: İhale işlemleri sonuçlanarak satın alınan mal ve hizmet bedellerinin hak sahipleri adına borçlandırma belgesi faturanın da Başkanlığa gelmesi ile Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre bu harcama için aranan belgeler (piyasadan satın alınan eğitim ödemelere ait kontrol komisyonunca düzenlenen hakediş raporları dahil ) tamamlanarak Maliye Bakanlığı Sgb.net harcama modülünden Ödeme Emri Belgesi düzenlenir. Yetkililerin imzasının tamamlanması sonucu Saymanlığa teslim edilir. Hak sahibinin Maliye Bakanlığı Genelgeleriyle belirlenen limiti aşan tutarda vergi borcu olup olmadığı Sgb.net modülünde sorgulaması yapılır, var ise Ödeme Emri Belgesi hazırlanırken vergi borcu kesilir. (7) Seyahat kartı ödemesi : Başkanlık personelinden seyahat kartı bedelleri Mali Yıl başında Bütçe ve Mali kontrol genel Müdürlüğünce bir genelge ile tutarları belirlenir. Seyahat Kartı verilecek Personel Listesi düzenlenerek Mali Hizmetler birimince onaylanmak üzere bir yazı ekinde gönderilir. Sgb.net harcama modülünde hazırlanan Harcama Talimatı ile ASKİ Genel Müdürlüğüne kredili geçici ödemede bulunulur. Bu kurum tarafından mevzuatına göre verilecek fatura ile mahsubu yapılır. (8) Yurt Ġçi Geçici Görev Yolluğu: Başkanlık personelinden Ankara dışına geçici görevle görevlendirilenlerden görev yerine dönüşlerini, Ankara dışında görev veya ikamet edip eğitim veya konferans v.b. nedenlerle görevlendirilenler memuriyet mahalline dönüş tarihinden itibaren bir ay içinde, Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Bildirim lerini Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının web sahifesindeki modülde doldurarak verilen işlem numarası ile gerçekleştirme işlemini başlatılır. Bu modülden çıktı alarak imzalayan görevli elden veya görevli olduğu şube tarafından haberleşme yazısı ekinde; bildirimin yanında konaklamaya ilişkin fatura veya makbuz aslı, uçak bileti vs. belgeler gerçekleştirme işlemi yapılmak üzere Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine iç haberleşme yazısı ekinde gönderilir. Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak yetkililerin imzasını müteakip saymanlığa teslim edilir. 4

9 (9) Yurt Ġçi Sürekli Görev Yolluğu : Ankara dışından Başkanlığa naklen atananlar yeni görevlerine başlamalarını izleyen bir ay içinde müteakiben Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ni Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının web sahifesindeki modülde doldurarak işlem numarası ile gerçekleştirme işlemini başlatılır. Bu modülden çıktı alarak imzalayan görevli elden veya görevli olduğu şube tarafından haberleşme yazısı ekinde bildirimin yanında personel nakil bildirimi, başlama yazısı, atama yazısı, vb. belgeler gerçekleştirme işlemi yapılmak üzere Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine iç haberleşme yazısı ekinde gönderilir sayılı Harcırah Kanununun 57 nci maddesi gereğince Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek yetkililerin imzalarının tamamlanması ile saymanlığa teslim edilir. (10) Yurt DıĢı Geçici Görev Yolluğu : Başkanlık personelinden yurt dışına geçici görevle görevlendirilenler, görev mahalline dönüşlerinden itibaren bir ay içinde Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi ni Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının web sahifesindeki modülde doldurarak verilen işlem numarası ile gerçekleştirme işlemini başlatır. Bu modülden çıktı alarak imzalayan görevli elden veya görevli olduğu şube tarafından haberleşme yazısı ekinde; bildirimin yanında konaklamaya ilişkin fatura veya makbuz aslı, uçak bileti vs. belgeler gerçekleştirme işlemi yapılmak üzere Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine yazı ekinde gönderilir. Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak yetkililerin imzasını müteakip saymanlığa teslim edilir. Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması MADDE 7- Kamu İdarelerinin Kesin Hesapların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Kesin Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesine İlişkin Esaslar başlıklı 3 üncü bölümün 19 maddesi gereğince Bakanlığımız ilgili Mali Yıl Kesin Hesap Gider Cetveli nin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu maddede Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin açıklaması, bütçe hazırlama cetveli dikkate alınarak hizmet gerekçeleri belirtilmek suretiyle açık ve anlaşılır biçimde yapılır. Ödenek ve gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal edilme nedenleri açıklanır. Ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, mali ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilir hükmü gereğince Başkanlığımız ilgili yıl bütçesinde yer alan her tertip için ayrı ayrı olmak üzere maddedeki hususlara uygun bir şekilde gerekli açıklamalar yazılarak Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net sisteminde giriş kaydının yapılması sonucu Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına belirlenen süre içerinde elektronik ortamda ve yazı ekinde gönderilir. Ġhale Süreci ĠĢlemleri MADDE Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4745 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve bu yönetmelikler ekindeki şartnameler, dökümanlar, Kamu İhale Kurumunca çıkarılan Tebliğler ve diğer yönetmelikler hükümlerine göre ihale işlemleri yürütülür. (1) Açık Ġhale Usulü ĠĢlemler: Başkanlıkça belirlenen ve iç yazışma ile Ulus Eğitim Merkezince ihtiyaç olarak bildirilen mal ve hizmetin piyasadan satın alınması işlemleri Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yapılır. Yaklaşık maliyetin tespiti için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasada satıcısı durumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerden fiyatı tespiti için yazı yazılır. Alınan fiyatların değerlendirilmesi sonucu yaklaşık maliyet cetveli düzenlenir, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net harcama modülünde onay belgesi düzenlenip ihale 5

10 yetkilisi tarafından imzalanır. Teknik şartname, mal veya hizmet alımlarına ilişkin idari şartname, sözleşme taslağı ve standart formlar düzenlenir Kamu İhale Kurumu (EKAP) modülünde hazırlanır. EKAP tan ilan metni dökümü alınır. İhale işlemleri EKAP modülünde yürütülmesi zorunluluğu bulunduğundan ve ilan bedeli ödenmemesi halinde işlemler ilerletilemediğinden, ilan bedeli harcama talimatı düzenlenerek kredili olarak KİK e ödenir. Bu modülde ilan bedeli dekont bilgileri kaydedilerek işlemler yürütülür. Basın İlan Kurumunda ilan metni onayı yazı ekinde gönderilerek işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde yayınlanması istenir. Strateji Geliştirme Başkanlığı ndan ihale komisyonu asıl ve yedek üye bildirilmesi istenir ve Başkanlık Makamına sunulan onay ile ihale komisyonu teşekkülü yapılması sağlanır. Doküman bedeli için saymanlığa yazı yazılır. İlan sonrası ihaleye katılmak isteyenlere bedeli karşılığında doküman satışı yapılır. İhale gününe kadar isteklilerce teslim edilen teklif zarfları üzerine numara verilerek teslim alma işlemleri EKAP ın üzerinden yürütülür. İhale günü ihale işlem görevlisince teklif zarfları bir tutanakla ihale komisyonuna teslim edilir. İhale saati geldiğinde ihale komisyonu ve ihaleye katılan istekli yetkilileri huzurunda teklifler açılır. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir isteyenlere tasdikli bir örneği verilir. Bu sırada yaklaşık maliyet duyurularak oturum kapatılır. İhale Komisyonunca tekliflerin değerlendirilmeye alınacaklar ve değerlendirme dışında kalanlar tespit edilerek bunlar için ayrı ayrı tutanak düzenlenir. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer teklifler gerekçeleriyle birlikte düzenlenen ihale kararında belirtilerek karar EKAP ta yazılarak dökümü alınır. Komisyon üyelerince imzalandıktan sonra EKAP tan teklifi en avantajlı istekli ile 2. avantajlı istekliye ait yasaklı olup olmadığına dair teyit belgesi çıktısı alınarak ihale kararı ekinde ihale yetkilisi onayına sunulur. İhale kararının onaylanması sonucu teklif veren bütün isteklilere ayrı ayrı KİK standart formu üzerinden gerekçeli ihale sonuçları yazı ile bildirilir. Mevzuatında belirlenen itiraz süreleri dolduktan, itiraz yapılmışsa verilen cevabın tebliğinden sonra belirlenen sürenin geçmesini müteakip EKAP tan KİK e şikayet yapılıp yapılmadığı teyiden yapılan kontrolü sonucu en uygun teklif veren istekliye teminatını yatırmak ve belirlenen sürede sözleşmeye çağrı yazısı gönderilir. İhale kararı, sözleşme ve sözleşme suretine ait damga vergileri hesaplanarak istekliye ve saymanlığa yazılı olarak bildirilmek suretiyle tahsilatı sağlanır. EKAP tan sonuç formu doldurulur ayrıca üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İlgili şubeye yapılan ihale sonucu hazırlanan iç haberleşme yazısı ile idari ve teknik şartname ve sözleşme örneği ekinde bildirilir. Eğitim hizmeti satın alınan firmanın bu hizmeti yapıp bedeli ödendikten sonra KİK tarafından belirlenen iş bitirme belgesi düzenlenir ve bir örneği yükleniciye verilir. Ayrıca hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği gereğince kabul tutanağı düzenlenerek Başkanlık Makamı onayına sunulur. (2) Pazarlık Usulü Ġhale ĠĢlemleri: Başkanlıkça belirlenen ve iç yazışma ile Ulus Eğitim Merkezince ihtiyaç olarak bildirilen mal ve hizmetin piyasadan satın alınması işlemleri Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yapılır. Yaklaşık maliyetin tespiti için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasada satıcısı durumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat tespiti için yazılır. Alınan fiyatların değerlendirilmesi sonucu yaklaşık maliyet cetveli düzenlenir, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net harcama modülünde onay belgesi düzenlenip ihale yetkilisi tarafından imzalanır. Teknik şartname, mal veya hizmet alımlarına ilişkin idari şartname, sözleşme taslağı ve standart formlar düzenlenir, Kamu İhale Kurumu (EKAP) modülünde hazırlanır. Gerek duyulursa (EKAP tan ilan metni dökümü alınır. İhale işlemleri EKAP modülünde yürütülmesi zorunluluğu bulunduğundan ve ilan bedeli ödenmemesi halinde işlemler ilerletilemediğinden, ilan bedeli harcama talimatı düzenlenerek kredili olarak KİK e ödenir. Bu modülde ilan bedeli bilgileri kaydedilerek işlemler yürütülür. Basın İlan Kurumunda ilan metni onayı gönderilerek işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde yayınlanması istenir). Strateji Geliştirme Başkanlığı ndan ihale komisyonu asıl ve yedek üye bildirilmesi istenir ve Başkanlık Makamına sunulan onay ile ihale komisyonu teşekkülü yapılması sağlanır. 6

11 Doküman bedelinin tahsili için saymanlığa yazılır. İlan yapılmamışsa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. maddesindeki bentlerden hangisi idarece tercih ediliyorsa buna göre isteklilere ihaleye davet yazısı yazılarak idarece belirlenen tarih ve saate kadar tekliflerini bildirmelerine ilişkin davet yazısı yazılır. İhaleye katılmak isteyenlere bedeli karşılığında doküman satışı yapılır. İhale gününe kadar isteklilerce teslim edilen teklif zarfları üzerine numara verilerek teslim alma işlemleri EKAP ın üzerinden yürütülür. İhale günü ihale işlem görevlisince teklif zarfları bir tutanakla ihale komisyonuna teslim edilir. İhale saati geldiğinde ihale komisyonu ve ihaleye katılan istekli yetkilileri huzurunda teklifler açılır, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir isteyenlere tasdikli bir örneği verilir. Bu sırada yaklaşık maliyet duyurularak oturum kapatılır. İhale Komisyonunca tekliflerin değerlendirilmeye alınacaklar ve değerlendirme dışında kalanlar tespit edilerek bunlar için ayrı ayrı tutanak düzenlenir. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer teklifler gerekçeleriyle birlikte düzenlenen ihale kararında belirtilerek karar EKAP ta yazılarak dökümü alınır. Komisyon üyelerince imzalandıktan sonra EKAP tan teklifi en avantajlı istekli ile 2. avantajlı istekliye ait yasaklı olup olmadığına dair teyit belgesi çıktısı alınarak ihale kararı ekinde ihale yetkilisi onayına sunulur. İhale kararının onaylanması sonucu teklif gelen bütün isteklilere ayrı ayrı KİK standart formu üzerinden gerekçeli ihale sonuçları yazı ile bildirilir. Mevzuatında belirlenen itiraz süreleri dolduktan, yapılmışsa verilen cevabın tebliğinden sonra belirlenen sürenin geçmesinden sonra EKAP tan KİK e şikayet yapılıp yapılmadığı teyiden kontrolü sonucu ey uygun teklif veren istekliye teminatını yatırmak ve belirlenen sürede sözleşmeye çağrı yazısı hazırlanır. İhale kararı, sözleşme ve sözleşme suretine ait damga vergileri hesaplanarak istekliye ve saymanlığa hazırlanacak bir yazı ile bildirilerek tahsilatı sağlanır. EKAP tan sonuç formu doldurulur ayrıca üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İlgili şubeye yapılan ihale sonucu hazırlanan iç haberleşme yazısı ile idari, teknik şartname ve sözleşme örneği ekinde gönderilir. Eğitim hizmeti satın alınan firmanın bu hizmeti yapıp bedeli ödendikten sonra KİK tarafından belirlenen iş bitirme belgesi düzenlenir ve yükleniciye bir örneği verilir. Ayrıca hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği gereğince kabul tutanağı düzenlenerek Başkanlık Makamı onayına sunulur. (3) Doğrudan Temini Usulünde Satın Alma: Başkanlıkça belirlenen ve iç yazışma ile Ulus Eğitim Merkezince ihtiyaç olarak bildirilen mal ve hizmetin piyasadan satın alınması işlemleri Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yapılır. Mal alımlarında; alınacak malın teknik özelikler aranıyorsa, eğitim hizmetleri için idarece yapılacak eğitim belirli teknik tercihler aranıyorsa teknik şartname hazırlanır. Yaklaşık maliyetin tespiti için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasada satıcısı durumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat alınır. Alınan fiyatların değerlendirilmesi sonucu yaklaşık maliyet cetveli düzenlenir, onay belgesinde piyasa araştırma görevlileri ve yedek personel belirtilir. Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net harcama modülünde onay belgesi düzenlenip ihale yetkilisi tarafından imzalanır. Piyasada mal satan veya hizmet yapan gerçek veya tüzel kişiler ile eğitim hizmeti yapan eğitim firmalarından 3 ten az olmamak üzere firmaya belirlenen şartları gösterir teknik şartname ile istenen bilgilere ilişkin dokümanlar hazırlanan yazı ekinde gönderilerek belirlenen tarih ve saate kadar teklif fiyatları ile istenen belgelerin verilmesi talep edilir. İzleyen ilk iş gününde piyasa araştırması görevlilerince teklif zarfları açılarak teknik şartname çerçevesinde teklifler değerlendirilir piyasa araştırma tutanağı ve değerlendirme formu düzenlenir. En avantajlı teklif sahibi firmaya en az 10 günlük süre verilerek sözleşme imzalanması için sözleşmeye davet yazısı yazılır. Sözleşme yapılması isteklini hesaplanan damga vergisini saymanlığa yatırması için yazı hazırlanır. İlgili şubeye yapılan ihale sonucu hazırlanan iç haberleşme yazısı ile teknik şartname ve sözleşme örneği ekinde bildirilir. Eğitim hizmeti satın alınan firmanın bu hizmeti yapıp bedeli ödendikten sonra KİK tarafından belirlenen iş bitirme belgesi düzenlenir ve bir örneği yükleniciye verilir. Ayrıca hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği gereğince kabul tutanağı düzenlenerek Başkanlık Makamı onayına sunulur. 7

12 (4) DMO den Yapılacak Alımlar : Başkanlık birimlerinden iç haberleşme yoluyla alınan mal ve malzeme ihtiyaçları tüketim malzemesi ambarı mevcutları ile karşılaştırılır. Ambar mevcudu ile karşılanamayan ve ihtiyaç duyulan malzemeler için ihtiyaç listesi hazırlanır.bazı mal ve malzemeler için gerekiyorsa teknik şartnamede hazırlanır. Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net modülünden giriş yapılarak kredili alınmasına dair onay hazırlanır. Onay belgesinin imzalanması sonucu Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne malzeme listesi eklenerek kredili alım için bir yazı yazılır. Devlet Malzeme Ofisine Genel Müdürlüğüne gidilerek listedeki malzemelerin alımı yapılır. Malzemeler teslim tutanağı karşılığında faturası ile birlikte teslim alınır. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü dışarıdan bir firmaya alım yaptırdı ise alımını yaptırdığı firmaya malzemeleri sevk irsaliyesi ile birlikte Başkanlığa teslimini yaptırır. Başkanlığımızca malzemenin teslim alındığına dair bir tutanak düzenlenerek Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Gelen veya alınan fatura gerçekleştirme işlemleri görevlisine teslim edilir. (5) Temsil ve Tanıtma Giderleri Başkanlık Makamı talimatları veya şubelerce ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin piyasadan satın alınması için talep yazısı Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine gelir. Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net modülünden giriş yapılarak harcama talimatı hazırlanarak Başkanlık Makamına sunulur. Onay alındıktan sonra firmaya iş yaptırılır. Faturası alınarak gerçekleştirme işlemleri görevlisine teslim edilir. Kamu İhale Kurumu EKAP modülünden giriş yaparak yapılan işin miktarının bildiriminde bulunulur. (6) Ulus Eğitim Merkezi Binası Bakım ve Onarımı: Ulus Eğitim Merkezi tarafından hizmet binasına ilişkin acil küçük metrajlı onarım ihtiyacı için düzenlenen tutanak, bir iç haberleşme yazısı ekinde ilgili şubeye yazılır. Yönergenin 8 nci maddesinde doğrudan temini yönteminde bakım ve onarımı piyasadan yaptırılır. Büyük onarım ihtiyacı olması durumunda ise Bakanlık İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığına onarımın yapılması için yazılır. (7) Diğer Giderler: a) Basın ve Ġlan Kurumu Ġlan Giderleri: Basın ve İlan Kurumu mevzuatı gereğince Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net harcama modülünden giriş yapılarak onay belgesi düzenlenir. Basın ve İlan Kurumuna ilan metni ekinde bir yazı yazılır. İlanın yayınlanmasını müteakip faturana dayanarak ödemesi yapılır. b) Kamu Ġhale Bülteni Ġlan Giderleri: Kamu İhale Kurumu mevzuatı gereğince Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net harcama modülünden giriş yapılarak onay belgesi düzenlenir. Gerçekleştirme işlemleri görevlisi tarafından KİK in banka hesap numarasına ödeme yapılması için geçici ödeme belgesi muhasebe işlem fişi düzenlenir.yetkililerin imzasını müteakiben Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir. İlan bedelinin ödendiğine dair alınan banka dekont bilgilerinin EKAP modülünde girişi yapılarak ilanın yayınlanması sağlanır. Atama ĠĢlemleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personel ĠĢlemleri MADDE 9- Ġhtiyacın belirlenmesi: Başkanlıkça merkez teşkilatı şubelerinin ayrı ayrı personel ihtiyaçları tespit edilerek norm kadrolar belirlenir. Bu belirlemeye göre uygun görülen personelin atamaları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünden istenir. a) Açıktan atama iģlemleri; Başkanlıkça boş bulunan kadrolara atama yapılabilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavına istinaden yerleştirme yapılması için talepte bulunmak üzere 8

13 Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne yazılır. Anılan sınavda yerleştirilen kişilerin açıktan atamaları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Atama sonucu tebligat yapılması ile adı geçen personelin Başkanlığımızda göreve başlaması ile işlem sonuçlandırılır. b) Naklen Atamalar: Başkanlıkta mevcut boş kadrolar için Bakanlık birimleri merkez ve taşra teşkilatı personelinden naklen atanma talebinde bulunanlar Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu naklen atanması uygun görülenlerin ilgili birimlerinden atama izni istenir. Atanma izni gelen personelin uygun görüşle ataması yapılması için Personel Genel Müdürlüğüne yazılır. Ataması yapılan personelin Başkanlıkta göreve başlaması ile işlem sonuçlandırılır. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu naklen ataması uygun görülmeyen memura bir yazı ile duyuru yapılmak üzere birimine bildirilir. c) Diğer Birim veya Kurumlara Naklen Atamalar: Başkanlık personelinden diğer birim veya kurumlara naklen atanma talepleri değerlendirilir. Görevlerinden ayrılmalarında sakınca görülmediği takdirde muvafakat verilerek, atama onayı geldiğinde tebliğ ve ayrılışı Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Naklen atanması uygun görülmeyenler hakkında atama izin talebinde bulunan birim veya kuruma yazılı olarak bildirilir. d) Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar: Başkanlıkta mevcut boş kadrolara naklen atanmak isteyenlerin talepleri uygun görülenlerin kurumundan atama izni istenir. İzin verilmesi halinde uygun görüşle atamasını yapılması Personel Genel Müdürlüğünden istenir. e) Asli Memurluğa Atanma ĠĢlemleri: Başkanlığa aday memur olarak atanan ve adaylık devresi içinde başarılı olan aday disiplin amirlerinin teklifi ile asli memurluğa atanması için Personel Genel Müdürlüğüne yazılır. Adaylık süresi sonunda başarısızlık halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi gereğince disiplin amirlerinin teklifiyle Personel Genel Müdürlüğüne yazıyla bildirilir. Atamaya yetkili amirin onayı geldiğinde yapılacak tebliği ile ilişkisi kesilerek görevden ayrılışı Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Kadro ĠĢlemleri MADDE 10- Başkanlığa tahsis edilen kadroların kullanılması, tenkis ve değişiklik talebinde bulunulması, yeniden ihdası ile kadro hareketlerinin izlenmesi, Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yürütülür. (1) Ġlave kadro talebi: Personel Genel Müdürlüğünden ilave kadro talebinde bulunulur. (2) Genel Kadro DeğiĢikliği : Her yıl şubat ayı sonuna kadar Başkanlık personelinin terfi durumları göz önünde bulundurularak Dolu Kadrolarda Değişiklik Talep Formları ve boş kadrolar için Boş Kadrolarda Değişiklik Cetvelinin doldurularak gönderilmesi Personel Genel Müdürlüğünce bir yazı ile istenir. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu dolu-boş kadrolara ilişkin değişiklikler için istenen formlar doldurularak bir yazı ekinde anılan genel müdürlüğe süresinde gönderilir. Başkanlığımızda Kadro Defteri (Ek:13) elektronik ortamda tutulur. Kadro defterine derece ve saymanlık, kadroya atanan personelin adı, soyadı, ünvanı, atama tarihi, göreve başlama tarihi belirtilmek suretiyle kaydedilir. Boş olan kadroya Personel Genel Müdürlüğüne ataması düşünülen kişinin adı ve soyadı ile teklif tarihi deftere kayıt düşülür. Boş kadroların vekaleten kullanılması durumunda vekilin; adı soyadı, unvanı ve vekalet görevine başlama tarihi defterin ilgili bölümüne kaydedilir. 9

14 Değişikliklerin kadro defterine kaydedilmesi sonucu döküm alınarak açılacak dosyasında saklanır. Ġzin ĠĢlemleri MADDE 11- Başkanlığımız personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddeleri ile 178 nci maddesinde belirtilen izinleri, Bakanlık Makamının tarihli onayları ile yürürlüğe giren Yıllık, Mazeret, Hastalık, Aylıksız ve Refakat izinlerinin Kullanım Usul ve Esasları çerçevesinde işlemleri Personel, İdari ve Mali İşler şubesince yürütülür. Her ay şubelerden personele ait yıllık izin, hastalık izni, mazeret izin belgeleri iç haberleşme yazısı ekinde Personel, İdari ve Mali İşler şubesine bildirilir. Başkanlık personeline ait tutulan izin kartlarına işlenen izinlere ait belgeler, düzenlenecek liste, ekli olarak bir yazı ile Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Belgelerden birer suret Başkanlıktaki dosyasında saklanır. Hastalık Ġzni ĠĢlemleri MADDE Başkanlık personelinden rahatsızlıkları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci maddesindeki sürelerde sağlık kurullarının veya hekimlerin verdikleri hastalık raporları yıllık izin vermeye yetkili birim amirinin onayı ile hastalık iznine çevrilir. (Ek:2) Mal Bildirimi ĠĢlemleri MADDE 13- Göreve devam eden memurlar sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar Başkanlık personelinin kapalı zarf içinde beyan etmeleri sağlanır. Bu süre içinde Personel Genel Müdürlüğüne Gizli ibareli bir yazı ile bildirilir. Personelden mal bildirimindeki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliği izleyen bir ay içinde Başkanlığa bir dilekçe ekinde kapalı bir zarf içinde beyan ettiği bildirim Gizli ibareli yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Emeklilik ĠĢlemleri MADDE 14- Emekliliğini talep eden personel tarafından üç nüsha imzalanarak düzenlenen Emeklilik İstek Dilekçesi Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine havale edildikten sonra bir yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğünce emekliliği onaylandığı bildirilen personele elden veya görev yaptığı şubeye yazılacak iç haberleşme yazısı ekinde tebliği ve ayrılışı ile istenen belgelerin gönderilmesi istenir. Emeklilik onayı tebliğ edilen personelin ayrılışı ile istenen belgeler Personel Genel Müdürlüğüne bir yazı ile gönderilir. Personel Kimlik Kartı ĠĢlemleri MADDE 15- Başkanlığımızda görev yapan personel tarafından unvan değişikliği, birim değişikliği nedeniyle Başkanlığımızda göreve başlayışını izleyen tarihten itibaren Personel Genel Müdürlüğü genelgeleri ile belirlenen usule göre; Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik Talep Formu doldurulup imzalanarak iç haberleşme yazısı ekinde şubelerce Personel, İdari ve Mali İşler şubesine gönderilir. Kimlik Talep Formu ekindeki bilgilerin kontrolü ve formun tasdiki ile hazırlanacak yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenip 10

15 gönderilen kimlik kartları tutanak ile teslim edilir, tutanağın bir örneği ile geri alınan eski kimlik belgesi anılan genel müdürlüğe yazı ekinde gönderilir. Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri Ġle BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ĠĢlemler MADDE 16- (1) Yönetmeliğin 23 ncü maddesinde düzenlenen Etik Sözleşme belgesi, Başkanlıkta istihdam edilen her düzeydeki personele, göreve başlayış tarihini takip eden bir ay içinde imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne yazı ekinde gönderilir. (2) Yönetmeliğin 15 nci maddesi gereğince Başkanlık, Genel Müdürlük düzeyinde olduğundan bu maddenin 5 nci fıkrası ve 6 ncı fıkrasının (a) bendinde sayılan bir önceki yılda aldıkları hediyelerin listesini veya hediye alınmadığına ilişkin her yıl Ocak ayı sonuna kadar kurula bildirilmek üzere Makamın talimatları çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. TaĢınır ĠĢlemleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TaĢınır Mal Yönetimi MADDE sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 44 üncü Maddesi gereğince çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği ve Strateji Geliştirme Başkanlığının tarih ve 2011/1 nolu Genelge hükümlerine işlemler yürütülür. Başkanlık Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görev yapmak üzere harcama yetkilisi tarafından bir personel görevlendirilir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirilen personelin maaşından 2489 sayılı Kefalet Kanunu gereğince kefalet aidatı kesintisi yapılır. (1) Dayanıklı TaĢınır ĠĢlemleri: Başkanlığımızca gider kaydı suretiyle satın alınan veya bağış yapılan dayanıklı taşınırlar Bakanlığımız Sgb.net taşınır modülünde satın almalarda fatura, bağışlarda değer tespit tutanağı üzerindeki fiyatlar üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıt edilir. Bu kayıt sonucu taşınır sicil numarası alır, bu numara ile taşınır personele zimmetle teslim edilir ve bütün işlemler bu numara ile yapılır. a)personele Zimmetle Verilmesi: Başkanlıkta görev yapan personelden çalışma odalarında, dershanelerde, konferans salonunu, ara katlar ve bütün bürolarda bulunan ve kullanılan dayanıklı taşınırlar sorumlu veya kullananlara yönetmeliğinde belirlenen zimmet fişi düzenlenerek teslim edilir. b)personelden Zimmetten DüĢülmesi: Personelin ayrılma, emeklilik ve görev değişikliği hallerinde zimmet kaydı düşümü yapılarak, yeni personele zimmet kaydı yapılır. (2)Tüketim Malzemesi ĠĢlemleri: Başkanlıkça gider kaydı suretiyle satın alınan her çeşit tüketim malzemesi faturası üzerindeki fiyat, miktar, cins itibariyle Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net modülünde tüketim malzemeleri ambarına Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kaydedilir. 11

16 a)tüketim Malzemesi ÇıkıĢ iģlemleri: Başkanlık personeli veya şubeler tarafından Taşınır İstek Belgesi ile talep edilen ve Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tüketim malzemeleri ambarından çıkışı yapılır, ilgili personele veya şubeye imza karşılığı teslimi yapılır. b) Tüketim Malzemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi : Başkanlıkta tüketime verilen tüketim malzemeleri 3 er aylık dönemler itibariyele Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net modülünde Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu ndan bir döküm alınarak harcama yetkilisinin onayını müteakiben bir yazı ile saymanlığa gönderilir. TaĢınır Yönetim Hesabı MADDE 18- Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının her yıl Ocak ayı sonu itibariye Sgb.net Taşınır Modülünden İlgili Yıl Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin Hazırlanmasına İlişkin Duyuru sunun yayınlanması ile Yönetim Dönemi Hesabı Cetveli hazırlanmasına başlanır. a) Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri; Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarasını gösterir tutanak, düzenlenir. b) (a) maddesinde sayılan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri saymanlık kayıtlarıyla uygunluk imzası sonucu, Başkanlık yetkililerinin imzası tamamlanır, hazırlanacak bir yazı ile bir nüshası Sayıştay Başkanlığına bir nüshası Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. BEġĠNCĠ BÖLÜM Eğitim Faaliyetleri Bakanlık Hizmet Ġçi Eğitim Planı ĠĢlemleri MADDE 19- Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları hazırlık çalışmaları, her yıl Ekim ayı başında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve önerilerini almak üzere Bakanlık birimlerine yazı gönderilmek suretiyle başlatılır. Bu çerçevede, Birimlerin düzenleyecekleri eğitim programları için Hizmet İçi Eğitim Planı Tablosu (Ek:8), Başkanlıktan talep edilen eğitimler için Eğitim Programı Talep Formu (Ek:9), Bilgisayar eğitimleri için Bilgisayar Eğitimi Ön değerlendirme Formlarının (Ek:10) yazı ekinde Bakanlık birimlerine gönderilir ve uygulama esaslarında yer almasını istedikleri hususlara ilişkin görüşlerinin de belirtilmesi istenir. Ayrıca bu yazıların ekinde, Başkanlığımızdan talep edilen eğitimlere ilişkin formun doldurulmasında faydalanılması için eğitim alanı çizelgesi de (Ek:11) yer alır. Birimlerden gelen formalara göre birimlerin düzenleyecekleri eğitim programları ile Başkanlıktan talep edilen eğitimlerin Başkanlıkça değerlendirilmesi sonucunda düzenlenmesine karar verilen eğitim programları konsolide edilerek Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları hazırlanır ve Bakanlık Makamına Onaya sunulur. Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları, Bakan onayından sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve 12

17 ilgili kuruluşlarına uygulanmak üzere yazı ile bildirilir ve Başkanlığımız web sayfasında yayınlanır. BaĢkanlıkça Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerinin GerçekleĢtirilmesi MADDE 20- Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, eğitimler, piyasadan eğitim hizmet satın alınması suretiyle ve ek ders ücreti ödenmek suretiyle Başkanlık veya diğer Bakanlık birimleri ile müştereken olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilmektedir. Plan dahilindeki eğitimler Başkanlık Makamından alınan Eğitim Onayı ile gerçekleştirilir. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planında yer almamasına rağmen birimlerin yazılı taleplerine istinaden yapılması istenilen plan dışı eğitimler ise Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısından alınan Eğitim Onayı ile gerçekleştirilir. a) Piyasadan eğitim hizmeti satın alınması suretiyle düzenlenen eğitimlerin gerçekleģtirilmesi Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce; eğitimin amacı, ders içeriği, süresi, katılımcı profili, eğitim tarihleri ve grup sayısı, eğitici sayısı, katılımcı sayısı ve eğitim yeri belirlenir. Eğitim yerinin Ulus Eğitim Merkezi olarak belirlenmesi durumunda katılımcılara konukevinde yer ayrılması için Bakanlığımız İdari ve Mali İşler dairesi başkanlığına yazı yazılır. Eğitimin Ulus Eğitim Merkezi dışında yapılmasına karar verilmiş ise eğitim yeri organizasyon firmalarından alınan tekliflere göre belirlenir ve uygun fiyat veren organizasyon firması ile sözleşme imzalanır. Katılımcılar konaklama ücretini belirlenen eğitim yerinde kendileri öderler. Eğitim hizmetinin satın alınması için Personel, İdari ve mali işler Şubesi Müdürlüğüne yazı ekinde eğitim bilgileri gönderilir. Katılımcıların isim olarak belirlenmesi için Bakanlık birimlerine, ayrılan kontenjan ve eğitim tarihleri belirtilmek suretiyle eğitime katılım yazısı yazılır. Birimlerden gelen katılımcı isimleri gruplara belirtilen tarihlere göre yerleştirilir. Personel, İdari ve Mali işler Şubesince, ihale işlemlerinin tamamlanması sonucunda ihaleyi kazanan firma ile Başkanlık arasında düzenlenen sözleşme Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesine gönderilir. Sözleşmede belirtilen bilgilere göre Başkanlık Makamına sunulmak üzere Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesince Eğitim Onayı hazırlanır. Eğitim Onayında, eğitim sorumlusu, eğitimin adı, grup sayısı, eğitim tarihleri ve yeri, katılımcı sayıları, eğitim programı ile yüklenici bilgileri yer alır. Ayrıca bu eğitim bilgileri Başkanlık Web sayfasında yayınlanır. Eğitim sorumlusunca, eğitimin başlangıcında ön test, eğitim sonunda ise son test ve eğitim değerlendirme anketi katılımcılara uygulanır. Katılımcılara, Yönetici tarafından katılım belgesi verilir. Eğitim sonunda eğitimi gerçekleştiren firma ve eğitim sorumlusunca eğitim değerlendirme raporu hazırlanır. Eğitim sorumlusu değerlendirme anketini ve eğitim bilgilerini EOP a kaydeder. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre eğitim bedelinin ödenmesi için kontrol komisyonu üyelerince düzenlenen hak ediş belgeleri Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, Personel, İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne gönderilir. b) BaĢkanlıkça Ek Ders Ücreti Verilmek Suretiyle GerçekleĢtirilen Eğitimler Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce; eğitimin amacı, ders içeriği, süresi, katılımcı profili, eğitim tarihleri ve grup sayısı, eğitici sayısı, katılımcı sayısı ve eğitim yeri belirlenir. Katılımcıların isimlerini belirlemek için Bakanlık birimlerine, ayrılan kontenjan ve eğitim tarihleri belirtilmek suretiyle eğitime katılım yazısı yazılır. Birimlerden gelen katılımcı isimleri gruplara belirtilen tarihlere göre yerleştirilir. Katılımcılara konukevinde yer ayrılması için Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazı yazılır. Bakanlık 13

18 birimlerine eğitici talep yazısı yazılır ve gelen cevabı yazılara göre eğitim programı yapılır. Başkanlık Makamına sunulmak üzere Genel Eğitim ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce Eğitim Onayı hazırlanır. Eğitim Onayında, eğitim sorumlusu, eğitimin adı, grup sayısı, eğitim tarihleri ve yeri, katılımcı sayıları, eğitim programı bilgileri yer alır. Eğitim sorumlusu, eğitimin sonunda katılımcılara eğitim değerlendirme anketi uygular ve Yönetici tarafından katılım belgesi verilir. Eğitim sorumlusu EOP a değerlendirme anketi ve eğitim bilgilerini kaydeder. Eğiticilere ders ücreti ödenmesi için Ek Ders Çizelgesi hazırlanarak Personel, İdari ve Mali işler Şubesine gönderilir. c) Bakanlık Birimleriyle MüĢtereken Ek Ders Ücreti Verilmek Suretiyle GerçekleĢtirilen Eğitimler 1- Devlet Malları Uzman Yardımcısı, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısı Temel Mesleki Eğitimleri: Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Devlet Malları, Milli Emlak Denetmen ve Milli Emlak Uzman Yardımcılarına Temel Mesleki Eğitimlerinin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimlerini bildirilir. Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim programında Başkanlığımızdan eğitici temin edilmesi istenilen konulara ilişkin Bakanlık birimlerine ve diğer Kamu kurumlarına eğitici talep yazıları yazılır. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından eğitim onayı alınır. Eğitim onayında Başkanlık personelinden belirlenen eğitim sorumlusu, Sınav Komisyon üyeleri ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programında belirtilen tarihlerde sınav komisyonunca sınava ilişkin işlemlerin yapılması sağlanır ve sınav sonuçları ilan edilir. Eğitim programı onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğitim sonunda (uzun süreli eğitimlerde her ayın sonunda) eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim sonunda Milli Emlak Genel Müdürlüğüne eğitime ait bilgi ve belgeler yazı ekinde gönderilir. 2- Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve Muhasebe Uzman Yardımcısı Temel Mesleki Eğitimleri: Muhasebat Genel Müdürlüğünce, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Devlet Muhasebe, Muhasebe Denetmen ve Muhasebe Uzman Yardımcılarına Temel Mesleki Eğitimlerinin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimlerini bildirilir. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından eğitim onayı alınır. Eğitim onayında Başkanlık personelinden belirlenen eğitim sorumlusu ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programı onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğitim sonunda (uzun süreli eğitimlerde her ayın sonunda) eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim sonunda Muhasebat Genel Müdürlüğüne eğitime ait bilgi ve belgeler yazı ekinde gönderilir. 3- Mali Hizmetler Yöneticileri ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Mesleki Eğitimleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Mali Hizmetler Yöneticileri ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına Mesleki Eğitimlerin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimleri bildirilir. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından Eğitim Onayı alınır. Eğitim onayında Başkanlık personelinden belirlenen eğitim 14

19 sorumlusu ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programı Onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğitim sonunda (Uzun süreli eğitimlerde her ayın sonunda) eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğünce, eğitim sonunda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne eğitime ait gerçekleşme bilgileri yazı ile bildirilir. 4- Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Mesleki Eğitimlerin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimleri bildirilir. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından eğitim onayı alınır. Eğitim onayında, eğitim sorumlusu ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programı onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim sonunda Muhasebat Genel Müdürlüğüne eğitime ait gerçekleşme bilgileri yazı ile bildirilir. 5- Ġç Denetçi Adayları Sertifika Eğitimleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, İç Denetçi Adayları Sertifika Eğitimleri Mesleki Eğitimlerin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimleri bildirilir. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından eğitim onayı alınır. Eğitim onayında, eğitim sorumlusu ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programı, onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim sonunda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne eğitime ait gerçekleşme bilgileri yazı ile bildirilir. Bakanlık Birimlerine Sınıf Tahsisi Suretiyle GerçekleĢen Eğitimler MADDE 21- Bakanlık birimleri, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde düzenleyecekleri eğitimler ile Plan dışı yapacakları eğitimlere ilişkin olarak Başkanlığımıza, Ulus Eğitim Merkezinde bulunan derslik, konferans salonu ve bilgisayar sınıflarının kullanılmasına yönelik yer tahsis taleplerini yazı ile bildirirler. Başkanlığımızca, Ulus Eğitim Merkezinin kapasite durumuna göre ilgili birime olumlu veya olumsuz yanıt verilir. Bakanlık Altı Aylık Eğitim Faaliyet Raporlarının Devlet Personel BaĢkanlığına Gönderilmesi MADDE 22- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, ilgili yılın birinci altı aylık döneminde uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri Temmuz ayının 15 ine kadar, ikinci altı aylık döneminde uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri ise Ocak ayının 15 ine kadar, ekli forma (Ek:12) uygun olarak gönderirler. Bu bilgiler, Başkanlıkça konsolide edilmek suretiyle Maliye Bakanlığı Altı Aylık Eğitim Faaliyet Raporu hazırlanır ve birinci altı aylık dönem Ocak Ayının sonunda, ikinci aylık dönem ise Temmuz ayının sonunda Devlet personel Başkanlığına yazı ekinde gönderilir. Toplam Kalite Koordinasyon ĠĢlemleri MADDE 23- Bakanlığımız tüm birimlerinin hizmet süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde, hizmet, yönetim ve vatandaş ilişkilerinde kaliteyi 15

20 yükseltmenin, verimliliği arttırmanın ve rekabet gücünü korumanın etkin bir yolu olarak görülen toplam kalite çalışmaları, Maliye Bakanlığı Toplam Kalite Uygulama ve Ödül Yönergesi esas alınarak Başkanlıkça koordine edilir ve yürütülür. 1) Eğitim ÇalıĢmaları Bakanlık birimlerinde görevli personelin bütüncül bir yaklaşım içinde, toplam kalite yönetimi ve bireysel gelişim sağlama ve farkındalık yaratma yönünde eğitime katılımları teşvik edilir. Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerini yürütür. 2) Organizasyon ÇalıĢmaları a) Toplam Kalite Uygulama Ve Ödül Yönergesi gereğince, Kalite Konseyi ve Kalite Kurullarının işleyiş süreçlerine ilişkin çalışmaları koordine eder ve yürütür. b) Bakanlığın Toplam Kalite çalışmalarına ilişkin raporları konsolide eder ve çalışmaların sonucuna ilişkin değerlendirme raporu hazırlar ve ilgili makamlara sunar. 3) Ar-Ge ÇalıĢmaları a) Toplam kalite yönetimi konusunda kurum içi veya kurum dışı düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılımı sağlar. b) Toplam kalite yönetimi konusunda çeşitli araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunur. Bu amaçla anket ve gözlem çalışmaları yapar ve/veya kuruluşlara yaptırır. Sonuçlarını rapor olarak yayınlar. c) Toplam kalite yönetimi konusunda bilgilendirme çalışmaları kapsamında kitap, broşür vb. basılı materyaller hazırlar ve/veya satın alınarak hizmete sunulmasını temin eder. Bilgi ĠĢlem Merkezi ĠĢlemleri Madde 24- Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünce, bilgisayar eğitimlerinde kullanılan makinelerin yenilenmesi, Başkanlıkta kullanılan bilgisayar ve çevre Birimleri arızalarının giderilmesi, Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uygulama programlarının yazılması ve Başkanlık web sayfasının güncellenmesi için aşağıdaki işlemler yapılır. a) BaĢkanlık Bilgi ĠĢlem Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak Ġçin Bilgisayar Eğitimlerinde Kullanılan Makinelerin Yenilenmesi; Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünce; Başkanlık birimlerinin ihtiyaçları ve hedefin gerçekleştirilebilmesi için bütçeye konan rakamlar doğrultusunda ihtiyaç belirlenir ve alınacak malzemeler ile ilgili teknik şartname hazırlanır. Yönetici ve ilgili uzmanlarca teknik şartname nihai hale getirilir. Alım sürecini yürütecek olan Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne, talep ve teknik şartname iç haberleşme yazısı ile gönderilir. İhale sürecinde verilen tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine teknik destek verilir. Alım sürecini yürüten Şubenin diğer işlemleri tamamlamasının ardından alınan malzemelerin teknik şartnameye uygun olması durumunda malzeme kabul işlemi yapılır veya şartnamede belirtilen hususlar yerine getirilmemişse kabul işlemi yapılmaz ve alım işlemini yapan şubeye bilgi verilir. Kesin kabulü yapılan malzemeler teslim alınarak kurulumları yapılır. Kurulumun teknik 16

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Talep yazısının Gelmesi (İhtyacın ortaya çıkması) Gelen Evrak İhale türünün belirlenmesi (MAL/HİZMET/YAPIM) Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi ve ödeneğin olup olmadığı

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın başında belirli tarihler arasında Denge Tazminatı işlemleri yapılır. İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur. Ömer alidemir Üniversitesi ĞİTİM FAKÜLTSİ Akademik/İdari Personel Nakil Bildirimi İşlemleri TOPLAM SÜR 47 dakika İŞ SÜRCİ Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Genel Sekreterlik Evrak Kayıt Bölümüne evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt sistemine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V.

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V. n Adı: Sürecin Adı ve Kodu Ek Ders İşlemleri İş Akışı 48-8.2 EK DERS İŞLEMLERİ Akademik takvime uygun olarak dönem başında Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Niğde Üniversitesi ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ İŞİN İŞİN ADI ADI Atanan n Atanan Kuruma Personel Başlama İşlemleri İşlem Süreci TOPLAM SÜR 4 32 Dakika Dk. İŞ SÜRCİ Personel İşleri Personel Daire ndan ilgili

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 301010300 HIZMETIN ADI Yatay Geçiş Başvuru HIZMETIN TANIMI Fakültemizde her

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ŞEMA ADI: Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili süreç Maliye Bakanlığı tarafından çağrının yapılması ve Rektörlük Makamı nca

Detaylı

PERSONEL HARCAMALARI TALİMATI

PERSONEL HARCAMALARI TALİMATI SAYFA NO : 1/5 İlgili Birim / Sahibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge Bağlı olduğu Prosedür(ler)/İlgili Talimat(lar) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol kanunu, 657

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı