T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ"

Transkript

1 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011

2 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ Konular Madde Sahife BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam 1 1 Dayanak 2 1 Tanımlar 3 1 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Finansal Kaynakların Yönetimi Bütçe ĠĢlemleri BaĢkanlık Bütçesinin Hazırlanması 4 1 KanunlaĢan Bütçenin Uygulanması 5 2 Ödenek Gönderme İşlemleri 5 2 Ödenek Aktarma İşlemleri 5 2 Masraf Planı İşlemleri 5 2 GerçekleĢtirme iģlemleri 6 3 Personel Maaşları 6 3 Fazla Çalışma Ücretleri 6 3 Ek Ders Ödemeleri 6 4 Telefon, Faks, Cep Telefonu, Hat Kirası Ödeme İşlemleri 6 4 Posta Makinasına Kredili Posta Ücreti Yüklenmesi 6 4 Mal ve Hizmet Alımları 6 4 Seyahat kartı Ödemesi 6 4 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 6 4 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 6 5 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu 6 5 Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 7 5 Ġhale Süreci ĠĢlemleri 8 5 Açık İhale Usulü İşlemleri 8 5 Pazarlık Usulü İhale İşlemleri 8 6 Doğrudan Temin Usulünde Satın Alma 8 7 DMO den Yapılacak İşlemler 8 8 Temsil ve Tanıtma Giderleri 8 8 Ulus Eğitim Merkezi Binası Bakım ve Onarımı 8 8 Diğer Giderler 8 8 Basın ve İlan Kurumu İlan Giderleri 8 8 Kamu İhale Bülteni İlan Giderleri 8 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personel ĠĢlemleri Atama ĠĢlemleri 9 8 Ġhtiyacın Belirlenmesi 9 8 Açıktan Atama İşlemleri 9 8 Naklen Atamalar 9 9 Diğer Birim veya Kurumlara Naklen Atamalar 9 9 Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar 9 9 Asli Memurluğa Atanma İşlemleri 9 9 Kadro ĠĢlemleri 10 9 İlave Kadro Talebi 10 9 Genel Kadro Değişikliği 10 9 Ġzin ĠĢlemleri 11 10

3 Hastalık Ġzni ĠĢlemleri Mal Bildirimi ĠĢlemleri Emeklilik ĠĢlemleri Personel Kimlik Kartı ĠĢlemleri Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri Ġle BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ĠĢlemleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TaĢınır Mal Yönetimi TaĢınır ĠĢlemleri Dayanıklı Taşınır İşlemleri Personele Zimmetle Verilmesi Personelden Zimmetten Düşülmesi Tüketim Malzemesi İşlemleri Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri Tüketim Malzemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi TaĢınır Yönetimi Hesabı BEġĠNCĠ BÖLÜM Eğitim Faaliyetleri Bakanlık Hizmet Ġçi Eğitim ĠĢlemleri BaĢkanlıkça Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerinin GerçekleĢtirilmesi Piyasadan Hizmet Satın Alınması Suretiyle Düzenlenen Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi Başkanlıkça Ek Ders Ücreti Verilmek Suretiyle Gerçekleştirilen Eğitimler Bakanlık Birimleriyle Müştereken Ek Ders Ücreti Verilmek Suretiyle Gerçekleştirilen Eğitimler Bakanlık Birimlerine Sınıf Tahsisi Suretiyle GerçekleĢtirilen Eğitimler Bakanlık Altı Alık Eğitim Faaliyet Raporlarının Devlet Personel BaĢkanlığına Gönderilmesi ĠĢlemleri Toplam Kalite Koordinasyon ĠĢlemleri Eğitim Çalışmaları Organizasyon Çalışmaları Ar-Ge Çalışmaları Bilgi ĠĢlem Merkezi ĠĢlemleri Başkanlık Bilgi İşlem Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak için Bilgisayar Eğitimlerinde Kullanılan Makinelerin Yenilenmesi Başkanlıkta Kullanılan Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin Arızalarının Giderilmesi Başkanlığın İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Yazılması Başkanlık Web Sayfasının Güncellenmesi Başkanlık Eğitim Otomasyon Projesi İşlemleri Eğitim Merkezi ĠĢlemleri Eğitim Ortamı ve Ders Materyallerinin Hazırlanması Eğitici ve Kursiyerlerin Devam Durumlarının İzlenmesi İzin İşlemleri Sınav ve İlgili İşlemler Başarı ve Katılım Belgeleri İşlemleri Anket İşlemleri Eğitim Otomasyon Programına Bilgi Girişi İşlemleri Bina ile İlgili İş ve İşlemler BaĢkanlık Personeli Bilgi Tazeleme Eğitimleri Ar-Ge Konferans ĠĢlemleri Eğitim Firmaları Portföy OluĢturulması ĠĢlemleri Kamu Kurumları Misafirhaneleri ve Tur Firmaları Hakkında Portföy OluĢturulması ĠĢlemleri Eğitici Portföy ĠĢlemleri Bakanlık Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyum Eylem Planı, Faaliyet Raporları ve Performans ĠĢlemleri BaĢkanlık Operasyonel Planının Hazırlanması Operasyonel Planın Üçer Aylık Dönemler Ġtibariyle Ġzlenmesi 32 21

4 Operasyonel Planın Aylık Dönemler Ġtibariyle Ġzlenmesi Bakanlık Kamu Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı GerçekleĢmelerinin Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına Bildirilmesi BaĢkanlık Yıllık Faaliyet Raporu Aylık Faaliyet Raporu BaĢkanlık Performans Hedefleri ve GerçekleĢmelerinin Bildirilmesi Evrak ĠĢlemleri Gelen Evrak Giden Evrak ÇeĢitli ve Son Hükümler Sosyal Güvenlik Kurumu ĠĢlemleri Başkanlık Personeli Sağlık Aktivasyon İşlemleri Tescil İşlemleri Başkanlık Personelinden Göreve Başlayanların SGK ya Bildirilmesi Başkanlık Personelinden Görevden Ayrılanların SGK ya Bildirilmesi Başkanlık Personelinin Maaşlarından Kesilen Emeklilik Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Bildirilmesi İşlemleri BaĢkanlık Onay ĠĢlemleri Eğitim Onayları Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Onayları Diğer Onaylar Ġç Genelge ĠĢlemleri Bilgi Edinme ĠĢlemleri Nakit Talebi ĠĢlemleri BaĢkanlıkça Bakanlık Binasında Kullanılan Telefon ve Fakslar Hakkında YazıĢmalar ArĢiv ĠĢlemleri Tereddütlerin Giderilmesi Yürürlük Yürütme Eğitim Onay Belgesi 26 Sıhhi Ġzin Onayı 27 Giden Evrak Defteri 28 Gelen Evrak Defteri 29 BaĢkanlık Makamı Onay Defteri 30 Bakanlık Makamı Onay Defteri 31 Genelge Kayıt Defteri 32 Hizmet Ġçi Eğitim Planı Tablosu 33 Eğitim Programı Talep Formu 34 Bilgisayar Eğitimi Ön Değerlendirme Formu 35 Eğitim Alanı Çizelgesi 36 Altı Aylık Eğitim Faaliyet Raporu 38 Kadro Defteri 39 Eğitim Ders Programı 40 EKLER

5 MALĠYE BAKANLIĞI MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini kapsayan yazılı prosedürleri belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Üst Yönetici: Maliye Bakanlığı Müsteşarını, c) BaĢkanlık: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını, d) BaĢkan: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanını, e) Yönetici: Başkan, Başkan Yardımcısı ve Şube Müdürünü, f) Birim(ler): Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı Şube(ler)ini, g) Eylem Planı: Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını, h) Yönerge: Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İşlem Yönergesini, ifade eder. BaĢkanlık Bütçesinin Hazırlanması ĠKĠNCĠ BÖLÜM Finansal Kaynakların Yönetimi Bütçe ĠĢlemleri MADDE 4- (1) Başkanlık bütçesinin hazırlanmasına ilişkin işlemler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi çerçevesinde Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı nın ilgili yıl bütçesinin hazırlanması ve gönderilmesine 1

6 ilişkin yazısı ile başlar, bu hükümler çerçevesinde Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yürütülür. Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve yatırım ödeneği talebi olması halinde Devlet Planlama Teşkilatı birimlerinin belirlediği tarihlerde yapılacak bütçe görüşmelerine katılınır. Personel giderlerine ilişkin bütçe rakamları tahmini katsayı artışları göz önüne alınarak belirlenir. Diğer harcama kalemleri bütçe rakamları için şubelere yazılan iç haberleşme yazısı ile ilgili yıl bütçe hazırlık çalışmalarına esas olmak üzere; ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin adı, cinsi, miktarı vb. bilgilerin gönderilmesi istenir. Şubelerden alınan ihtiyaç talep bilgileri Devlet Malzeme Ofisi ve resmi kurum fiyatları, ihtiyaçların karşılanacağı özel ve tüzel şahıs firmalarından fiyat araştırması yapılarak mal ve hizmet alımları harcama kalemlerine ilişkin bütçe tutarları belirlenir. İdarece yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucu her bir harcama çeşidi için Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı SGB net modülünde Bütçe Fişleri harcama gerekçeleri ile doldurulur. Aynı modülde yasal dayanak hizmet gerekçesi ve hedefler başlıklı Hizmet Gerekçesi ve Hedefler Tablosu doldurularak bu bilgilerin kayıt edilmesi sonucu otomatik olarak düzenlenen tablolar ile birlikte üç nüsha döküm alınır. İlgili yıl Başkanlık Bütçe Taslağının iki nüshası Strateji Geliştirme Başkanlığına elektronik ortamda ve yazı ekinde gönderilir, diğer nüshası dosyasında saklanır. KanunlaĢan Bütçenin Uygulanması MADDE 5- (1) Başkanlık bütçesinin uygulanması işlemleri; 5018 sayılı Kamu Mali kontrol Kanunu, İlgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri çerçevesinde yürütülür. a) Ödenek Gönderme ĠĢlemleri: İlgili mali yıl başında Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün serbest bırakma genelgesi çerçevesinde Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net bütçe modülünde ocak ayı dahil ilk üç ay ve diğer 3 er aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan her bir harcama kalemi için ödenek tutarları için sistemden Ödenek Gönderme Belgesi dökümü alınır, Harcama Yetkilisi sıfatıyla Başkanlık Makamı onayı alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Başkanlığınca modül üzerinde onay işlemi tamamlanarak, serbest ödenekler saymanlık kayıtlarına intikal ettirilerek kullanıma hazır hale gelir. b) Ödenek Aktarma ĠĢlemleri: İlgili yıl Başkanlık bütçesinin hazırlanması sırasında bazı harcama çeşitleri için ödeneklerin yeterli olmaması veya hiç konulmaması hallerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 21 nci maddesi ve Bütçe Kanununun ödenek aktarmalarına ilişkin hükümleri gereğince söz konusu harcama kalemine ihtiyaç duyulan tutarda bütçe içi aktarma, fazla görülen ödenekten karşılanması talebini içeren yazı ile Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilir c) Masraf Planı ĠĢlemleri: Masraf Planı kanunlaşan bütçe ile Başkanlığa tahsis edilen ödenekler, tertipler düzeyinde ve aylar itibariyle harcama çeşitlerine göre dağıtımı yapılarak hazırlanır. Masraf Planı için harcama kalemleri itibariyle yapılan ödenek dağılım işlemleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçe modülünün Masraf Planı sayfasında aylar, harcama çeşitleri itibariyle kayıt edilerek dökümü alınır. Masraf Planı Cetveli Strateji Geliştirme Başkanlığının belirlediği süre içerinde elektronik ortamda ve yazılı olarak bildirilir. 2

7 GerçekleĢtirme ĠĢlemleri MADDE 6- Gerçekleştirme İşlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun 33 ncü maddesine göre hazırlanıp yürürlüğe konulan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre Başkanlıkça yürütülür. (1) Personel MaaĢları : Başkanlık personeli maaş gerçekleştirme işlemleri; ilgili aya ait aşağıda belirtilen bilgiler güncellenerek, belgelerine ve mevzuatına dayanılarak hesaplamaları yapılır: a) Aylık derece, kademe, gösterge, ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme bilgileri, b) Aile ve Çocuk yardımı bilgileri, c) Asgari geçim indirimi bilgileri, d) Özel sigorta primi ödemeleri, e) İlk atama ve naklen atamalarda göreve başlama tarihleri, f) Yabancı dil tazminatı bilgileri, g) Emekli Kesenek Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primleri, h) İcra ve nafaka kesintisi, ı) Lojman kesintileri, i) Sendika aidatları, j) Gelir ve damga vergileri, k) Kefalet aidatı kesintileri, l) Sağlık raporu kesintileri, Bilgi girişlerinin tamamlanması sonucu Kbs Modülünden maaş bordosu ve ekleri dökümü alınır. Ödeme Emri Belgesi de düzenlenerek gerçekleştirme işlemleri tamamlanır. Ödeme Emri Belgesi ve ekleri yetkililerin imzaları tamamlandıktan sonra teslim tutanağı ile saymanlığa teslim edilir. Ayrıca saymanlıktan alınan onaylı banka ödeme listesi anlaşmalı banka şubesine teslim edilir ve ayrıca elektronik ortamda gönderilir. Dokümanların birer nüshası dosyasında saklanır. (2) Fazla ÇalıĢma Ücretleri: Her ay bir önceki ay sonu itibariyle; Ulus Eğitim Merkezinde çalışan personele ait fazla çalışma çizelgeleri iç haberleşme yazısı ekinde alınır. Bakanlık binasında çalışan personele ait fazla çalışma bilgileri ise Gelir İdaresi Başkanlığı turnike işlemleri sorumlu birimince personel birimi yöneticisinin e-posta adresine gönderilen çizelgeler esas alınarak hazırlanır. Bu iki form bilgileri birleştirilerek Kbs modülünden gerçekleştirme işlemleri görevlisince başkanlık aylık fazla çalışma icmali çizelgesi oluşturulur. Çeşitli Ödemeler Bordosu, Banka Ödeme Listesi ve Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek gerçekleştirme işlemi tamamlanır. Ödeme Emri Belgesi ve ekleri yetkililerin imzaları tamamlandıktan sonra teslim tutanağı ile Saymanlığa teslim edilir. Onaylı banka ödeme listesi anlaşmalı banka şubesine teslim edilir ayrıca bankanın e-posta adresine gönderilir. Dokümanların birer nüshası dosyasında saklanır. 3

8 (3) Ek Ders Ödemeleri : Başkanlıkça yürütülen eğitim faaliyetler çerçevesinde bakanlık ve diğer kurumlardan görevlendirilen eğiticilerin ek ders ücretlerine ilişkin bilgiler (banka hesabı IBAN numaraları dahil) Ulus Eğitim Merkezince iç haberleşme yazısı ekinde Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gönderilir. Bu bilgilere dayanılarak ilgili şube tarafından ek ders ücretleri hesaplamaları gerçekleştirme işlemleri görevlisince Sgb.net harcama modülünde ek ders çizelgesi, bordro, banka ödeme listesi ve Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek gerçekleştirme işlemi tamamlanır. Ödeme Emri Belgesi ve ekleri yetkililerin imzaları tamamlandıktan sonra teslim tutanağı ile Saymanlığa teslim edilir. Onaylı banka ödeme listesi anlaşmalı banka şubesine teslim edilir ayrıca bankanın e-posta adresine gönderilir. Dokümanların birer nüshası dosyasında saklanır. (4) Telefon, faks, cep telefonu, hat kirası ödeme iģlemleri: Ulus Eğitim Merkezinde kullanılan sabit telefonların ve faksların her aya ait faturalar ile hat kirasına ait faturaları, Avea firmasınca Başkanlık Makamı Cep telefonun faturası evrak görevlisince kayıtlara alınır. Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince ilgili şubeden görüşmelerin resmi olup olmadığı yönünde faturalar üzerinde kayıt düşülerek tasdiki istenir. Kbs. modülünde telefon görüşme bedellerinin ödenmesi için Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek gerçekleştirme işlemi tamamlanır. Cep telefonu fatura bedeli ve hat kirası bedeli da aynı usulle gerçekleştirme işlemi yapılır. Yetkililerin imzalarını müteakiben saymanlığa tutanak ile teslim edilir. (5) Posta makinasına kredili posta ücreti yüklenmesi: Posta makinasına yeterli tutarda posta ücreti kredili olarak Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net harcama modulü üzerinden hazırlanan Harcama Talimatı ile PTT ye ödemede bulunulur. PTT mevzuatına göre alınacak makbuz ile mahsubu yapılır. (6) Mal ve Hizmet Alımları: İhale işlemleri sonuçlanarak satın alınan mal ve hizmet bedellerinin hak sahipleri adına borçlandırma belgesi faturanın da Başkanlığa gelmesi ile Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre bu harcama için aranan belgeler (piyasadan satın alınan eğitim ödemelere ait kontrol komisyonunca düzenlenen hakediş raporları dahil ) tamamlanarak Maliye Bakanlığı Sgb.net harcama modülünden Ödeme Emri Belgesi düzenlenir. Yetkililerin imzasının tamamlanması sonucu Saymanlığa teslim edilir. Hak sahibinin Maliye Bakanlığı Genelgeleriyle belirlenen limiti aşan tutarda vergi borcu olup olmadığı Sgb.net modülünde sorgulaması yapılır, var ise Ödeme Emri Belgesi hazırlanırken vergi borcu kesilir. (7) Seyahat kartı ödemesi : Başkanlık personelinden seyahat kartı bedelleri Mali Yıl başında Bütçe ve Mali kontrol genel Müdürlüğünce bir genelge ile tutarları belirlenir. Seyahat Kartı verilecek Personel Listesi düzenlenerek Mali Hizmetler birimince onaylanmak üzere bir yazı ekinde gönderilir. Sgb.net harcama modülünde hazırlanan Harcama Talimatı ile ASKİ Genel Müdürlüğüne kredili geçici ödemede bulunulur. Bu kurum tarafından mevzuatına göre verilecek fatura ile mahsubu yapılır. (8) Yurt Ġçi Geçici Görev Yolluğu: Başkanlık personelinden Ankara dışına geçici görevle görevlendirilenlerden görev yerine dönüşlerini, Ankara dışında görev veya ikamet edip eğitim veya konferans v.b. nedenlerle görevlendirilenler memuriyet mahalline dönüş tarihinden itibaren bir ay içinde, Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Bildirim lerini Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının web sahifesindeki modülde doldurarak verilen işlem numarası ile gerçekleştirme işlemini başlatılır. Bu modülden çıktı alarak imzalayan görevli elden veya görevli olduğu şube tarafından haberleşme yazısı ekinde; bildirimin yanında konaklamaya ilişkin fatura veya makbuz aslı, uçak bileti vs. belgeler gerçekleştirme işlemi yapılmak üzere Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine iç haberleşme yazısı ekinde gönderilir. Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak yetkililerin imzasını müteakip saymanlığa teslim edilir. 4

9 (9) Yurt Ġçi Sürekli Görev Yolluğu : Ankara dışından Başkanlığa naklen atananlar yeni görevlerine başlamalarını izleyen bir ay içinde müteakiben Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ni Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının web sahifesindeki modülde doldurarak işlem numarası ile gerçekleştirme işlemini başlatılır. Bu modülden çıktı alarak imzalayan görevli elden veya görevli olduğu şube tarafından haberleşme yazısı ekinde bildirimin yanında personel nakil bildirimi, başlama yazısı, atama yazısı, vb. belgeler gerçekleştirme işlemi yapılmak üzere Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine iç haberleşme yazısı ekinde gönderilir sayılı Harcırah Kanununun 57 nci maddesi gereğince Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek yetkililerin imzalarının tamamlanması ile saymanlığa teslim edilir. (10) Yurt DıĢı Geçici Görev Yolluğu : Başkanlık personelinden yurt dışına geçici görevle görevlendirilenler, görev mahalline dönüşlerinden itibaren bir ay içinde Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi ni Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının web sahifesindeki modülde doldurarak verilen işlem numarası ile gerçekleştirme işlemini başlatır. Bu modülden çıktı alarak imzalayan görevli elden veya görevli olduğu şube tarafından haberleşme yazısı ekinde; bildirimin yanında konaklamaya ilişkin fatura veya makbuz aslı, uçak bileti vs. belgeler gerçekleştirme işlemi yapılmak üzere Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine yazı ekinde gönderilir. Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak yetkililerin imzasını müteakip saymanlığa teslim edilir. Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması MADDE 7- Kamu İdarelerinin Kesin Hesapların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Kesin Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesine İlişkin Esaslar başlıklı 3 üncü bölümün 19 maddesi gereğince Bakanlığımız ilgili Mali Yıl Kesin Hesap Gider Cetveli nin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu maddede Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin açıklaması, bütçe hazırlama cetveli dikkate alınarak hizmet gerekçeleri belirtilmek suretiyle açık ve anlaşılır biçimde yapılır. Ödenek ve gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal edilme nedenleri açıklanır. Ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, mali ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilir hükmü gereğince Başkanlığımız ilgili yıl bütçesinde yer alan her tertip için ayrı ayrı olmak üzere maddedeki hususlara uygun bir şekilde gerekli açıklamalar yazılarak Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net sisteminde giriş kaydının yapılması sonucu Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına belirlenen süre içerinde elektronik ortamda ve yazı ekinde gönderilir. Ġhale Süreci ĠĢlemleri MADDE Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4745 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve bu yönetmelikler ekindeki şartnameler, dökümanlar, Kamu İhale Kurumunca çıkarılan Tebliğler ve diğer yönetmelikler hükümlerine göre ihale işlemleri yürütülür. (1) Açık Ġhale Usulü ĠĢlemler: Başkanlıkça belirlenen ve iç yazışma ile Ulus Eğitim Merkezince ihtiyaç olarak bildirilen mal ve hizmetin piyasadan satın alınması işlemleri Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yapılır. Yaklaşık maliyetin tespiti için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasada satıcısı durumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerden fiyatı tespiti için yazı yazılır. Alınan fiyatların değerlendirilmesi sonucu yaklaşık maliyet cetveli düzenlenir, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net harcama modülünde onay belgesi düzenlenip ihale 5

10 yetkilisi tarafından imzalanır. Teknik şartname, mal veya hizmet alımlarına ilişkin idari şartname, sözleşme taslağı ve standart formlar düzenlenir Kamu İhale Kurumu (EKAP) modülünde hazırlanır. EKAP tan ilan metni dökümü alınır. İhale işlemleri EKAP modülünde yürütülmesi zorunluluğu bulunduğundan ve ilan bedeli ödenmemesi halinde işlemler ilerletilemediğinden, ilan bedeli harcama talimatı düzenlenerek kredili olarak KİK e ödenir. Bu modülde ilan bedeli dekont bilgileri kaydedilerek işlemler yürütülür. Basın İlan Kurumunda ilan metni onayı yazı ekinde gönderilerek işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde yayınlanması istenir. Strateji Geliştirme Başkanlığı ndan ihale komisyonu asıl ve yedek üye bildirilmesi istenir ve Başkanlık Makamına sunulan onay ile ihale komisyonu teşekkülü yapılması sağlanır. Doküman bedeli için saymanlığa yazı yazılır. İlan sonrası ihaleye katılmak isteyenlere bedeli karşılığında doküman satışı yapılır. İhale gününe kadar isteklilerce teslim edilen teklif zarfları üzerine numara verilerek teslim alma işlemleri EKAP ın üzerinden yürütülür. İhale günü ihale işlem görevlisince teklif zarfları bir tutanakla ihale komisyonuna teslim edilir. İhale saati geldiğinde ihale komisyonu ve ihaleye katılan istekli yetkilileri huzurunda teklifler açılır. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir isteyenlere tasdikli bir örneği verilir. Bu sırada yaklaşık maliyet duyurularak oturum kapatılır. İhale Komisyonunca tekliflerin değerlendirilmeye alınacaklar ve değerlendirme dışında kalanlar tespit edilerek bunlar için ayrı ayrı tutanak düzenlenir. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer teklifler gerekçeleriyle birlikte düzenlenen ihale kararında belirtilerek karar EKAP ta yazılarak dökümü alınır. Komisyon üyelerince imzalandıktan sonra EKAP tan teklifi en avantajlı istekli ile 2. avantajlı istekliye ait yasaklı olup olmadığına dair teyit belgesi çıktısı alınarak ihale kararı ekinde ihale yetkilisi onayına sunulur. İhale kararının onaylanması sonucu teklif veren bütün isteklilere ayrı ayrı KİK standart formu üzerinden gerekçeli ihale sonuçları yazı ile bildirilir. Mevzuatında belirlenen itiraz süreleri dolduktan, itiraz yapılmışsa verilen cevabın tebliğinden sonra belirlenen sürenin geçmesini müteakip EKAP tan KİK e şikayet yapılıp yapılmadığı teyiden yapılan kontrolü sonucu en uygun teklif veren istekliye teminatını yatırmak ve belirlenen sürede sözleşmeye çağrı yazısı gönderilir. İhale kararı, sözleşme ve sözleşme suretine ait damga vergileri hesaplanarak istekliye ve saymanlığa yazılı olarak bildirilmek suretiyle tahsilatı sağlanır. EKAP tan sonuç formu doldurulur ayrıca üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İlgili şubeye yapılan ihale sonucu hazırlanan iç haberleşme yazısı ile idari ve teknik şartname ve sözleşme örneği ekinde bildirilir. Eğitim hizmeti satın alınan firmanın bu hizmeti yapıp bedeli ödendikten sonra KİK tarafından belirlenen iş bitirme belgesi düzenlenir ve bir örneği yükleniciye verilir. Ayrıca hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği gereğince kabul tutanağı düzenlenerek Başkanlık Makamı onayına sunulur. (2) Pazarlık Usulü Ġhale ĠĢlemleri: Başkanlıkça belirlenen ve iç yazışma ile Ulus Eğitim Merkezince ihtiyaç olarak bildirilen mal ve hizmetin piyasadan satın alınması işlemleri Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yapılır. Yaklaşık maliyetin tespiti için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasada satıcısı durumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat tespiti için yazılır. Alınan fiyatların değerlendirilmesi sonucu yaklaşık maliyet cetveli düzenlenir, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net harcama modülünde onay belgesi düzenlenip ihale yetkilisi tarafından imzalanır. Teknik şartname, mal veya hizmet alımlarına ilişkin idari şartname, sözleşme taslağı ve standart formlar düzenlenir, Kamu İhale Kurumu (EKAP) modülünde hazırlanır. Gerek duyulursa (EKAP tan ilan metni dökümü alınır. İhale işlemleri EKAP modülünde yürütülmesi zorunluluğu bulunduğundan ve ilan bedeli ödenmemesi halinde işlemler ilerletilemediğinden, ilan bedeli harcama talimatı düzenlenerek kredili olarak KİK e ödenir. Bu modülde ilan bedeli bilgileri kaydedilerek işlemler yürütülür. Basın İlan Kurumunda ilan metni onayı gönderilerek işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde yayınlanması istenir). Strateji Geliştirme Başkanlığı ndan ihale komisyonu asıl ve yedek üye bildirilmesi istenir ve Başkanlık Makamına sunulan onay ile ihale komisyonu teşekkülü yapılması sağlanır. 6

11 Doküman bedelinin tahsili için saymanlığa yazılır. İlan yapılmamışsa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. maddesindeki bentlerden hangisi idarece tercih ediliyorsa buna göre isteklilere ihaleye davet yazısı yazılarak idarece belirlenen tarih ve saate kadar tekliflerini bildirmelerine ilişkin davet yazısı yazılır. İhaleye katılmak isteyenlere bedeli karşılığında doküman satışı yapılır. İhale gününe kadar isteklilerce teslim edilen teklif zarfları üzerine numara verilerek teslim alma işlemleri EKAP ın üzerinden yürütülür. İhale günü ihale işlem görevlisince teklif zarfları bir tutanakla ihale komisyonuna teslim edilir. İhale saati geldiğinde ihale komisyonu ve ihaleye katılan istekli yetkilileri huzurunda teklifler açılır, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir isteyenlere tasdikli bir örneği verilir. Bu sırada yaklaşık maliyet duyurularak oturum kapatılır. İhale Komisyonunca tekliflerin değerlendirilmeye alınacaklar ve değerlendirme dışında kalanlar tespit edilerek bunlar için ayrı ayrı tutanak düzenlenir. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer teklifler gerekçeleriyle birlikte düzenlenen ihale kararında belirtilerek karar EKAP ta yazılarak dökümü alınır. Komisyon üyelerince imzalandıktan sonra EKAP tan teklifi en avantajlı istekli ile 2. avantajlı istekliye ait yasaklı olup olmadığına dair teyit belgesi çıktısı alınarak ihale kararı ekinde ihale yetkilisi onayına sunulur. İhale kararının onaylanması sonucu teklif gelen bütün isteklilere ayrı ayrı KİK standart formu üzerinden gerekçeli ihale sonuçları yazı ile bildirilir. Mevzuatında belirlenen itiraz süreleri dolduktan, yapılmışsa verilen cevabın tebliğinden sonra belirlenen sürenin geçmesinden sonra EKAP tan KİK e şikayet yapılıp yapılmadığı teyiden kontrolü sonucu ey uygun teklif veren istekliye teminatını yatırmak ve belirlenen sürede sözleşmeye çağrı yazısı hazırlanır. İhale kararı, sözleşme ve sözleşme suretine ait damga vergileri hesaplanarak istekliye ve saymanlığa hazırlanacak bir yazı ile bildirilerek tahsilatı sağlanır. EKAP tan sonuç formu doldurulur ayrıca üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İlgili şubeye yapılan ihale sonucu hazırlanan iç haberleşme yazısı ile idari, teknik şartname ve sözleşme örneği ekinde gönderilir. Eğitim hizmeti satın alınan firmanın bu hizmeti yapıp bedeli ödendikten sonra KİK tarafından belirlenen iş bitirme belgesi düzenlenir ve yükleniciye bir örneği verilir. Ayrıca hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği gereğince kabul tutanağı düzenlenerek Başkanlık Makamı onayına sunulur. (3) Doğrudan Temini Usulünde Satın Alma: Başkanlıkça belirlenen ve iç yazışma ile Ulus Eğitim Merkezince ihtiyaç olarak bildirilen mal ve hizmetin piyasadan satın alınması işlemleri Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yapılır. Mal alımlarında; alınacak malın teknik özelikler aranıyorsa, eğitim hizmetleri için idarece yapılacak eğitim belirli teknik tercihler aranıyorsa teknik şartname hazırlanır. Yaklaşık maliyetin tespiti için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasada satıcısı durumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat alınır. Alınan fiyatların değerlendirilmesi sonucu yaklaşık maliyet cetveli düzenlenir, onay belgesinde piyasa araştırma görevlileri ve yedek personel belirtilir. Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net harcama modülünde onay belgesi düzenlenip ihale yetkilisi tarafından imzalanır. Piyasada mal satan veya hizmet yapan gerçek veya tüzel kişiler ile eğitim hizmeti yapan eğitim firmalarından 3 ten az olmamak üzere firmaya belirlenen şartları gösterir teknik şartname ile istenen bilgilere ilişkin dokümanlar hazırlanan yazı ekinde gönderilerek belirlenen tarih ve saate kadar teklif fiyatları ile istenen belgelerin verilmesi talep edilir. İzleyen ilk iş gününde piyasa araştırması görevlilerince teklif zarfları açılarak teknik şartname çerçevesinde teklifler değerlendirilir piyasa araştırma tutanağı ve değerlendirme formu düzenlenir. En avantajlı teklif sahibi firmaya en az 10 günlük süre verilerek sözleşme imzalanması için sözleşmeye davet yazısı yazılır. Sözleşme yapılması isteklini hesaplanan damga vergisini saymanlığa yatırması için yazı hazırlanır. İlgili şubeye yapılan ihale sonucu hazırlanan iç haberleşme yazısı ile teknik şartname ve sözleşme örneği ekinde bildirilir. Eğitim hizmeti satın alınan firmanın bu hizmeti yapıp bedeli ödendikten sonra KİK tarafından belirlenen iş bitirme belgesi düzenlenir ve bir örneği yükleniciye verilir. Ayrıca hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği gereğince kabul tutanağı düzenlenerek Başkanlık Makamı onayına sunulur. 7

12 (4) DMO den Yapılacak Alımlar : Başkanlık birimlerinden iç haberleşme yoluyla alınan mal ve malzeme ihtiyaçları tüketim malzemesi ambarı mevcutları ile karşılaştırılır. Ambar mevcudu ile karşılanamayan ve ihtiyaç duyulan malzemeler için ihtiyaç listesi hazırlanır.bazı mal ve malzemeler için gerekiyorsa teknik şartnamede hazırlanır. Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net modülünden giriş yapılarak kredili alınmasına dair onay hazırlanır. Onay belgesinin imzalanması sonucu Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne malzeme listesi eklenerek kredili alım için bir yazı yazılır. Devlet Malzeme Ofisine Genel Müdürlüğüne gidilerek listedeki malzemelerin alımı yapılır. Malzemeler teslim tutanağı karşılığında faturası ile birlikte teslim alınır. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü dışarıdan bir firmaya alım yaptırdı ise alımını yaptırdığı firmaya malzemeleri sevk irsaliyesi ile birlikte Başkanlığa teslimini yaptırır. Başkanlığımızca malzemenin teslim alındığına dair bir tutanak düzenlenerek Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Gelen veya alınan fatura gerçekleştirme işlemleri görevlisine teslim edilir. (5) Temsil ve Tanıtma Giderleri Başkanlık Makamı talimatları veya şubelerce ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin piyasadan satın alınması için talep yazısı Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine gelir. Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net modülünden giriş yapılarak harcama talimatı hazırlanarak Başkanlık Makamına sunulur. Onay alındıktan sonra firmaya iş yaptırılır. Faturası alınarak gerçekleştirme işlemleri görevlisine teslim edilir. Kamu İhale Kurumu EKAP modülünden giriş yaparak yapılan işin miktarının bildiriminde bulunulur. (6) Ulus Eğitim Merkezi Binası Bakım ve Onarımı: Ulus Eğitim Merkezi tarafından hizmet binasına ilişkin acil küçük metrajlı onarım ihtiyacı için düzenlenen tutanak, bir iç haberleşme yazısı ekinde ilgili şubeye yazılır. Yönergenin 8 nci maddesinde doğrudan temini yönteminde bakım ve onarımı piyasadan yaptırılır. Büyük onarım ihtiyacı olması durumunda ise Bakanlık İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığına onarımın yapılması için yazılır. (7) Diğer Giderler: a) Basın ve Ġlan Kurumu Ġlan Giderleri: Basın ve İlan Kurumu mevzuatı gereğince Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net harcama modülünden giriş yapılarak onay belgesi düzenlenir. Basın ve İlan Kurumuna ilan metni ekinde bir yazı yazılır. İlanın yayınlanmasını müteakip faturana dayanarak ödemesi yapılır. b) Kamu Ġhale Bülteni Ġlan Giderleri: Kamu İhale Kurumu mevzuatı gereğince Strateji Geliştirme Başkanlığının Sgb.net harcama modülünden giriş yapılarak onay belgesi düzenlenir. Gerçekleştirme işlemleri görevlisi tarafından KİK in banka hesap numarasına ödeme yapılması için geçici ödeme belgesi muhasebe işlem fişi düzenlenir.yetkililerin imzasını müteakiben Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir. İlan bedelinin ödendiğine dair alınan banka dekont bilgilerinin EKAP modülünde girişi yapılarak ilanın yayınlanması sağlanır. Atama ĠĢlemleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personel ĠĢlemleri MADDE 9- Ġhtiyacın belirlenmesi: Başkanlıkça merkez teşkilatı şubelerinin ayrı ayrı personel ihtiyaçları tespit edilerek norm kadrolar belirlenir. Bu belirlemeye göre uygun görülen personelin atamaları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünden istenir. a) Açıktan atama iģlemleri; Başkanlıkça boş bulunan kadrolara atama yapılabilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavına istinaden yerleştirme yapılması için talepte bulunmak üzere 8

13 Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne yazılır. Anılan sınavda yerleştirilen kişilerin açıktan atamaları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Atama sonucu tebligat yapılması ile adı geçen personelin Başkanlığımızda göreve başlaması ile işlem sonuçlandırılır. b) Naklen Atamalar: Başkanlıkta mevcut boş kadrolar için Bakanlık birimleri merkez ve taşra teşkilatı personelinden naklen atanma talebinde bulunanlar Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu naklen atanması uygun görülenlerin ilgili birimlerinden atama izni istenir. Atanma izni gelen personelin uygun görüşle ataması yapılması için Personel Genel Müdürlüğüne yazılır. Ataması yapılan personelin Başkanlıkta göreve başlaması ile işlem sonuçlandırılır. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu naklen ataması uygun görülmeyen memura bir yazı ile duyuru yapılmak üzere birimine bildirilir. c) Diğer Birim veya Kurumlara Naklen Atamalar: Başkanlık personelinden diğer birim veya kurumlara naklen atanma talepleri değerlendirilir. Görevlerinden ayrılmalarında sakınca görülmediği takdirde muvafakat verilerek, atama onayı geldiğinde tebliğ ve ayrılışı Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Naklen atanması uygun görülmeyenler hakkında atama izin talebinde bulunan birim veya kuruma yazılı olarak bildirilir. d) Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar: Başkanlıkta mevcut boş kadrolara naklen atanmak isteyenlerin talepleri uygun görülenlerin kurumundan atama izni istenir. İzin verilmesi halinde uygun görüşle atamasını yapılması Personel Genel Müdürlüğünden istenir. e) Asli Memurluğa Atanma ĠĢlemleri: Başkanlığa aday memur olarak atanan ve adaylık devresi içinde başarılı olan aday disiplin amirlerinin teklifi ile asli memurluğa atanması için Personel Genel Müdürlüğüne yazılır. Adaylık süresi sonunda başarısızlık halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi gereğince disiplin amirlerinin teklifiyle Personel Genel Müdürlüğüne yazıyla bildirilir. Atamaya yetkili amirin onayı geldiğinde yapılacak tebliği ile ilişkisi kesilerek görevden ayrılışı Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Kadro ĠĢlemleri MADDE 10- Başkanlığa tahsis edilen kadroların kullanılması, tenkis ve değişiklik talebinde bulunulması, yeniden ihdası ile kadro hareketlerinin izlenmesi, Personel, İdari ve Mali İşler Şubesince yürütülür. (1) Ġlave kadro talebi: Personel Genel Müdürlüğünden ilave kadro talebinde bulunulur. (2) Genel Kadro DeğiĢikliği : Her yıl şubat ayı sonuna kadar Başkanlık personelinin terfi durumları göz önünde bulundurularak Dolu Kadrolarda Değişiklik Talep Formları ve boş kadrolar için Boş Kadrolarda Değişiklik Cetvelinin doldurularak gönderilmesi Personel Genel Müdürlüğünce bir yazı ile istenir. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu dolu-boş kadrolara ilişkin değişiklikler için istenen formlar doldurularak bir yazı ekinde anılan genel müdürlüğe süresinde gönderilir. Başkanlığımızda Kadro Defteri (Ek:13) elektronik ortamda tutulur. Kadro defterine derece ve saymanlık, kadroya atanan personelin adı, soyadı, ünvanı, atama tarihi, göreve başlama tarihi belirtilmek suretiyle kaydedilir. Boş olan kadroya Personel Genel Müdürlüğüne ataması düşünülen kişinin adı ve soyadı ile teklif tarihi deftere kayıt düşülür. Boş kadroların vekaleten kullanılması durumunda vekilin; adı soyadı, unvanı ve vekalet görevine başlama tarihi defterin ilgili bölümüne kaydedilir. 9

14 Değişikliklerin kadro defterine kaydedilmesi sonucu döküm alınarak açılacak dosyasında saklanır. Ġzin ĠĢlemleri MADDE 11- Başkanlığımız personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddeleri ile 178 nci maddesinde belirtilen izinleri, Bakanlık Makamının tarihli onayları ile yürürlüğe giren Yıllık, Mazeret, Hastalık, Aylıksız ve Refakat izinlerinin Kullanım Usul ve Esasları çerçevesinde işlemleri Personel, İdari ve Mali İşler şubesince yürütülür. Her ay şubelerden personele ait yıllık izin, hastalık izni, mazeret izin belgeleri iç haberleşme yazısı ekinde Personel, İdari ve Mali İşler şubesine bildirilir. Başkanlık personeline ait tutulan izin kartlarına işlenen izinlere ait belgeler, düzenlenecek liste, ekli olarak bir yazı ile Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Belgelerden birer suret Başkanlıktaki dosyasında saklanır. Hastalık Ġzni ĠĢlemleri MADDE Başkanlık personelinden rahatsızlıkları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci maddesindeki sürelerde sağlık kurullarının veya hekimlerin verdikleri hastalık raporları yıllık izin vermeye yetkili birim amirinin onayı ile hastalık iznine çevrilir. (Ek:2) Mal Bildirimi ĠĢlemleri MADDE 13- Göreve devam eden memurlar sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar Başkanlık personelinin kapalı zarf içinde beyan etmeleri sağlanır. Bu süre içinde Personel Genel Müdürlüğüne Gizli ibareli bir yazı ile bildirilir. Personelden mal bildirimindeki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliği izleyen bir ay içinde Başkanlığa bir dilekçe ekinde kapalı bir zarf içinde beyan ettiği bildirim Gizli ibareli yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Emeklilik ĠĢlemleri MADDE 14- Emekliliğini talep eden personel tarafından üç nüsha imzalanarak düzenlenen Emeklilik İstek Dilekçesi Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine havale edildikten sonra bir yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğünce emekliliği onaylandığı bildirilen personele elden veya görev yaptığı şubeye yazılacak iç haberleşme yazısı ekinde tebliği ve ayrılışı ile istenen belgelerin gönderilmesi istenir. Emeklilik onayı tebliğ edilen personelin ayrılışı ile istenen belgeler Personel Genel Müdürlüğüne bir yazı ile gönderilir. Personel Kimlik Kartı ĠĢlemleri MADDE 15- Başkanlığımızda görev yapan personel tarafından unvan değişikliği, birim değişikliği nedeniyle Başkanlığımızda göreve başlayışını izleyen tarihten itibaren Personel Genel Müdürlüğü genelgeleri ile belirlenen usule göre; Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik Talep Formu doldurulup imzalanarak iç haberleşme yazısı ekinde şubelerce Personel, İdari ve Mali İşler şubesine gönderilir. Kimlik Talep Formu ekindeki bilgilerin kontrolü ve formun tasdiki ile hazırlanacak yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenip 10

15 gönderilen kimlik kartları tutanak ile teslim edilir, tutanağın bir örneği ile geri alınan eski kimlik belgesi anılan genel müdürlüğe yazı ekinde gönderilir. Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri Ġle BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ĠĢlemler MADDE 16- (1) Yönetmeliğin 23 ncü maddesinde düzenlenen Etik Sözleşme belgesi, Başkanlıkta istihdam edilen her düzeydeki personele, göreve başlayış tarihini takip eden bir ay içinde imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne yazı ekinde gönderilir. (2) Yönetmeliğin 15 nci maddesi gereğince Başkanlık, Genel Müdürlük düzeyinde olduğundan bu maddenin 5 nci fıkrası ve 6 ncı fıkrasının (a) bendinde sayılan bir önceki yılda aldıkları hediyelerin listesini veya hediye alınmadığına ilişkin her yıl Ocak ayı sonuna kadar kurula bildirilmek üzere Makamın talimatları çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. TaĢınır ĠĢlemleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TaĢınır Mal Yönetimi MADDE sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 44 üncü Maddesi gereğince çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği ve Strateji Geliştirme Başkanlığının tarih ve 2011/1 nolu Genelge hükümlerine işlemler yürütülür. Başkanlık Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görev yapmak üzere harcama yetkilisi tarafından bir personel görevlendirilir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirilen personelin maaşından 2489 sayılı Kefalet Kanunu gereğince kefalet aidatı kesintisi yapılır. (1) Dayanıklı TaĢınır ĠĢlemleri: Başkanlığımızca gider kaydı suretiyle satın alınan veya bağış yapılan dayanıklı taşınırlar Bakanlığımız Sgb.net taşınır modülünde satın almalarda fatura, bağışlarda değer tespit tutanağı üzerindeki fiyatlar üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıt edilir. Bu kayıt sonucu taşınır sicil numarası alır, bu numara ile taşınır personele zimmetle teslim edilir ve bütün işlemler bu numara ile yapılır. a)personele Zimmetle Verilmesi: Başkanlıkta görev yapan personelden çalışma odalarında, dershanelerde, konferans salonunu, ara katlar ve bütün bürolarda bulunan ve kullanılan dayanıklı taşınırlar sorumlu veya kullananlara yönetmeliğinde belirlenen zimmet fişi düzenlenerek teslim edilir. b)personelden Zimmetten DüĢülmesi: Personelin ayrılma, emeklilik ve görev değişikliği hallerinde zimmet kaydı düşümü yapılarak, yeni personele zimmet kaydı yapılır. (2)Tüketim Malzemesi ĠĢlemleri: Başkanlıkça gider kaydı suretiyle satın alınan her çeşit tüketim malzemesi faturası üzerindeki fiyat, miktar, cins itibariyle Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net modülünde tüketim malzemeleri ambarına Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kaydedilir. 11

16 a)tüketim Malzemesi ÇıkıĢ iģlemleri: Başkanlık personeli veya şubeler tarafından Taşınır İstek Belgesi ile talep edilen ve Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tüketim malzemeleri ambarından çıkışı yapılır, ilgili personele veya şubeye imza karşılığı teslimi yapılır. b) Tüketim Malzemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi : Başkanlıkta tüketime verilen tüketim malzemeleri 3 er aylık dönemler itibariyele Strateji Geliştirme Başkanlığı Sgb.net modülünde Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu ndan bir döküm alınarak harcama yetkilisinin onayını müteakiben bir yazı ile saymanlığa gönderilir. TaĢınır Yönetim Hesabı MADDE 18- Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığının her yıl Ocak ayı sonu itibariye Sgb.net Taşınır Modülünden İlgili Yıl Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin Hazırlanmasına İlişkin Duyuru sunun yayınlanması ile Yönetim Dönemi Hesabı Cetveli hazırlanmasına başlanır. a) Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri; Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarasını gösterir tutanak, düzenlenir. b) (a) maddesinde sayılan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri saymanlık kayıtlarıyla uygunluk imzası sonucu, Başkanlık yetkililerinin imzası tamamlanır, hazırlanacak bir yazı ile bir nüshası Sayıştay Başkanlığına bir nüshası Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. BEġĠNCĠ BÖLÜM Eğitim Faaliyetleri Bakanlık Hizmet Ġçi Eğitim Planı ĠĢlemleri MADDE 19- Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları hazırlık çalışmaları, her yıl Ekim ayı başında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve önerilerini almak üzere Bakanlık birimlerine yazı gönderilmek suretiyle başlatılır. Bu çerçevede, Birimlerin düzenleyecekleri eğitim programları için Hizmet İçi Eğitim Planı Tablosu (Ek:8), Başkanlıktan talep edilen eğitimler için Eğitim Programı Talep Formu (Ek:9), Bilgisayar eğitimleri için Bilgisayar Eğitimi Ön değerlendirme Formlarının (Ek:10) yazı ekinde Bakanlık birimlerine gönderilir ve uygulama esaslarında yer almasını istedikleri hususlara ilişkin görüşlerinin de belirtilmesi istenir. Ayrıca bu yazıların ekinde, Başkanlığımızdan talep edilen eğitimlere ilişkin formun doldurulmasında faydalanılması için eğitim alanı çizelgesi de (Ek:11) yer alır. Birimlerden gelen formalara göre birimlerin düzenleyecekleri eğitim programları ile Başkanlıktan talep edilen eğitimlerin Başkanlıkça değerlendirilmesi sonucunda düzenlenmesine karar verilen eğitim programları konsolide edilerek Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları hazırlanır ve Bakanlık Makamına Onaya sunulur. Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları, Bakan onayından sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve 12

17 ilgili kuruluşlarına uygulanmak üzere yazı ile bildirilir ve Başkanlığımız web sayfasında yayınlanır. BaĢkanlıkça Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerinin GerçekleĢtirilmesi MADDE 20- Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, eğitimler, piyasadan eğitim hizmet satın alınması suretiyle ve ek ders ücreti ödenmek suretiyle Başkanlık veya diğer Bakanlık birimleri ile müştereken olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilmektedir. Plan dahilindeki eğitimler Başkanlık Makamından alınan Eğitim Onayı ile gerçekleştirilir. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planında yer almamasına rağmen birimlerin yazılı taleplerine istinaden yapılması istenilen plan dışı eğitimler ise Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısından alınan Eğitim Onayı ile gerçekleştirilir. a) Piyasadan eğitim hizmeti satın alınması suretiyle düzenlenen eğitimlerin gerçekleģtirilmesi Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce; eğitimin amacı, ders içeriği, süresi, katılımcı profili, eğitim tarihleri ve grup sayısı, eğitici sayısı, katılımcı sayısı ve eğitim yeri belirlenir. Eğitim yerinin Ulus Eğitim Merkezi olarak belirlenmesi durumunda katılımcılara konukevinde yer ayrılması için Bakanlığımız İdari ve Mali İşler dairesi başkanlığına yazı yazılır. Eğitimin Ulus Eğitim Merkezi dışında yapılmasına karar verilmiş ise eğitim yeri organizasyon firmalarından alınan tekliflere göre belirlenir ve uygun fiyat veren organizasyon firması ile sözleşme imzalanır. Katılımcılar konaklama ücretini belirlenen eğitim yerinde kendileri öderler. Eğitim hizmetinin satın alınması için Personel, İdari ve mali işler Şubesi Müdürlüğüne yazı ekinde eğitim bilgileri gönderilir. Katılımcıların isim olarak belirlenmesi için Bakanlık birimlerine, ayrılan kontenjan ve eğitim tarihleri belirtilmek suretiyle eğitime katılım yazısı yazılır. Birimlerden gelen katılımcı isimleri gruplara belirtilen tarihlere göre yerleştirilir. Personel, İdari ve Mali işler Şubesince, ihale işlemlerinin tamamlanması sonucunda ihaleyi kazanan firma ile Başkanlık arasında düzenlenen sözleşme Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesine gönderilir. Sözleşmede belirtilen bilgilere göre Başkanlık Makamına sunulmak üzere Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesince Eğitim Onayı hazırlanır. Eğitim Onayında, eğitim sorumlusu, eğitimin adı, grup sayısı, eğitim tarihleri ve yeri, katılımcı sayıları, eğitim programı ile yüklenici bilgileri yer alır. Ayrıca bu eğitim bilgileri Başkanlık Web sayfasında yayınlanır. Eğitim sorumlusunca, eğitimin başlangıcında ön test, eğitim sonunda ise son test ve eğitim değerlendirme anketi katılımcılara uygulanır. Katılımcılara, Yönetici tarafından katılım belgesi verilir. Eğitim sonunda eğitimi gerçekleştiren firma ve eğitim sorumlusunca eğitim değerlendirme raporu hazırlanır. Eğitim sorumlusu değerlendirme anketini ve eğitim bilgilerini EOP a kaydeder. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre eğitim bedelinin ödenmesi için kontrol komisyonu üyelerince düzenlenen hak ediş belgeleri Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, Personel, İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne gönderilir. b) BaĢkanlıkça Ek Ders Ücreti Verilmek Suretiyle GerçekleĢtirilen Eğitimler Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce; eğitimin amacı, ders içeriği, süresi, katılımcı profili, eğitim tarihleri ve grup sayısı, eğitici sayısı, katılımcı sayısı ve eğitim yeri belirlenir. Katılımcıların isimlerini belirlemek için Bakanlık birimlerine, ayrılan kontenjan ve eğitim tarihleri belirtilmek suretiyle eğitime katılım yazısı yazılır. Birimlerden gelen katılımcı isimleri gruplara belirtilen tarihlere göre yerleştirilir. Katılımcılara konukevinde yer ayrılması için Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazı yazılır. Bakanlık 13

18 birimlerine eğitici talep yazısı yazılır ve gelen cevabı yazılara göre eğitim programı yapılır. Başkanlık Makamına sunulmak üzere Genel Eğitim ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce Eğitim Onayı hazırlanır. Eğitim Onayında, eğitim sorumlusu, eğitimin adı, grup sayısı, eğitim tarihleri ve yeri, katılımcı sayıları, eğitim programı bilgileri yer alır. Eğitim sorumlusu, eğitimin sonunda katılımcılara eğitim değerlendirme anketi uygular ve Yönetici tarafından katılım belgesi verilir. Eğitim sorumlusu EOP a değerlendirme anketi ve eğitim bilgilerini kaydeder. Eğiticilere ders ücreti ödenmesi için Ek Ders Çizelgesi hazırlanarak Personel, İdari ve Mali işler Şubesine gönderilir. c) Bakanlık Birimleriyle MüĢtereken Ek Ders Ücreti Verilmek Suretiyle GerçekleĢtirilen Eğitimler 1- Devlet Malları Uzman Yardımcısı, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısı Temel Mesleki Eğitimleri: Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Devlet Malları, Milli Emlak Denetmen ve Milli Emlak Uzman Yardımcılarına Temel Mesleki Eğitimlerinin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimlerini bildirilir. Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim programında Başkanlığımızdan eğitici temin edilmesi istenilen konulara ilişkin Bakanlık birimlerine ve diğer Kamu kurumlarına eğitici talep yazıları yazılır. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından eğitim onayı alınır. Eğitim onayında Başkanlık personelinden belirlenen eğitim sorumlusu, Sınav Komisyon üyeleri ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programında belirtilen tarihlerde sınav komisyonunca sınava ilişkin işlemlerin yapılması sağlanır ve sınav sonuçları ilan edilir. Eğitim programı onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğitim sonunda (uzun süreli eğitimlerde her ayın sonunda) eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim sonunda Milli Emlak Genel Müdürlüğüne eğitime ait bilgi ve belgeler yazı ekinde gönderilir. 2- Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve Muhasebe Uzman Yardımcısı Temel Mesleki Eğitimleri: Muhasebat Genel Müdürlüğünce, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Devlet Muhasebe, Muhasebe Denetmen ve Muhasebe Uzman Yardımcılarına Temel Mesleki Eğitimlerinin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimlerini bildirilir. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından eğitim onayı alınır. Eğitim onayında Başkanlık personelinden belirlenen eğitim sorumlusu ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programı onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğitim sonunda (uzun süreli eğitimlerde her ayın sonunda) eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim sonunda Muhasebat Genel Müdürlüğüne eğitime ait bilgi ve belgeler yazı ekinde gönderilir. 3- Mali Hizmetler Yöneticileri ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Mesleki Eğitimleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Mali Hizmetler Yöneticileri ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına Mesleki Eğitimlerin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimleri bildirilir. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından Eğitim Onayı alınır. Eğitim onayında Başkanlık personelinden belirlenen eğitim 14

19 sorumlusu ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programı Onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğitim sonunda (Uzun süreli eğitimlerde her ayın sonunda) eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğünce, eğitim sonunda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne eğitime ait gerçekleşme bilgileri yazı ile bildirilir. 4- Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Mesleki Eğitimlerin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimleri bildirilir. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından eğitim onayı alınır. Eğitim onayında, eğitim sorumlusu ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programı onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim sonunda Muhasebat Genel Müdürlüğüne eğitime ait gerçekleşme bilgileri yazı ile bildirilir. 5- Ġç Denetçi Adayları Sertifika Eğitimleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, İç Denetçi Adayları Sertifika Eğitimleri Mesleki Eğitimlerin yapılmasına yönelik eğitim talep yazısı ile eğitime ait ders içeriği, eğiticileri ve katılımcı isimleri bildirilir. Eğitimin gerçekleştirilmesi için Başkanlık Makamından eğitim onayı alınır. Eğitim onayında, eğitim sorumlusu ve eğitime ait bilgiler yer alır. Eğitim programı, onayda adı geçen eğitim sorumlusunca takip edilir ve eğiticilere ders ücreti ödenmesi için gerekli işlemler yapılır. Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi Müdürlüğünce, eğitim sonunda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne eğitime ait gerçekleşme bilgileri yazı ile bildirilir. Bakanlık Birimlerine Sınıf Tahsisi Suretiyle GerçekleĢen Eğitimler MADDE 21- Bakanlık birimleri, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde düzenleyecekleri eğitimler ile Plan dışı yapacakları eğitimlere ilişkin olarak Başkanlığımıza, Ulus Eğitim Merkezinde bulunan derslik, konferans salonu ve bilgisayar sınıflarının kullanılmasına yönelik yer tahsis taleplerini yazı ile bildirirler. Başkanlığımızca, Ulus Eğitim Merkezinin kapasite durumuna göre ilgili birime olumlu veya olumsuz yanıt verilir. Bakanlık Altı Aylık Eğitim Faaliyet Raporlarının Devlet Personel BaĢkanlığına Gönderilmesi MADDE 22- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları çerçevesinde, ilgili yılın birinci altı aylık döneminde uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri Temmuz ayının 15 ine kadar, ikinci altı aylık döneminde uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri ise Ocak ayının 15 ine kadar, ekli forma (Ek:12) uygun olarak gönderirler. Bu bilgiler, Başkanlıkça konsolide edilmek suretiyle Maliye Bakanlığı Altı Aylık Eğitim Faaliyet Raporu hazırlanır ve birinci altı aylık dönem Ocak Ayının sonunda, ikinci aylık dönem ise Temmuz ayının sonunda Devlet personel Başkanlığına yazı ekinde gönderilir. Toplam Kalite Koordinasyon ĠĢlemleri MADDE 23- Bakanlığımız tüm birimlerinin hizmet süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde, hizmet, yönetim ve vatandaş ilişkilerinde kaliteyi 15

20 yükseltmenin, verimliliği arttırmanın ve rekabet gücünü korumanın etkin bir yolu olarak görülen toplam kalite çalışmaları, Maliye Bakanlığı Toplam Kalite Uygulama ve Ödül Yönergesi esas alınarak Başkanlıkça koordine edilir ve yürütülür. 1) Eğitim ÇalıĢmaları Bakanlık birimlerinde görevli personelin bütüncül bir yaklaşım içinde, toplam kalite yönetimi ve bireysel gelişim sağlama ve farkındalık yaratma yönünde eğitime katılımları teşvik edilir. Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerini yürütür. 2) Organizasyon ÇalıĢmaları a) Toplam Kalite Uygulama Ve Ödül Yönergesi gereğince, Kalite Konseyi ve Kalite Kurullarının işleyiş süreçlerine ilişkin çalışmaları koordine eder ve yürütür. b) Bakanlığın Toplam Kalite çalışmalarına ilişkin raporları konsolide eder ve çalışmaların sonucuna ilişkin değerlendirme raporu hazırlar ve ilgili makamlara sunar. 3) Ar-Ge ÇalıĢmaları a) Toplam kalite yönetimi konusunda kurum içi veya kurum dışı düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılımı sağlar. b) Toplam kalite yönetimi konusunda çeşitli araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunur. Bu amaçla anket ve gözlem çalışmaları yapar ve/veya kuruluşlara yaptırır. Sonuçlarını rapor olarak yayınlar. c) Toplam kalite yönetimi konusunda bilgilendirme çalışmaları kapsamında kitap, broşür vb. basılı materyaller hazırlar ve/veya satın alınarak hizmete sunulmasını temin eder. Bilgi ĠĢlem Merkezi ĠĢlemleri Madde 24- Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünce, bilgisayar eğitimlerinde kullanılan makinelerin yenilenmesi, Başkanlıkta kullanılan bilgisayar ve çevre Birimleri arızalarının giderilmesi, Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uygulama programlarının yazılması ve Başkanlık web sayfasının güncellenmesi için aşağıdaki işlemler yapılır. a) BaĢkanlık Bilgi ĠĢlem Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak Ġçin Bilgisayar Eğitimlerinde Kullanılan Makinelerin Yenilenmesi; Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünce; Başkanlık birimlerinin ihtiyaçları ve hedefin gerçekleştirilebilmesi için bütçeye konan rakamlar doğrultusunda ihtiyaç belirlenir ve alınacak malzemeler ile ilgili teknik şartname hazırlanır. Yönetici ve ilgili uzmanlarca teknik şartname nihai hale getirilir. Alım sürecini yürütecek olan Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne, talep ve teknik şartname iç haberleşme yazısı ile gönderilir. İhale sürecinde verilen tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için Personel, İdari ve Mali İşler Şubesine teknik destek verilir. Alım sürecini yürüten Şubenin diğer işlemleri tamamlamasının ardından alınan malzemelerin teknik şartnameye uygun olması durumunda malzeme kabul işlemi yapılır veya şartnamede belirtilen hususlar yerine getirilmemişse kabul işlemi yapılmaz ve alım işlemini yapan şubeye bilgi verilir. Kesin kabulü yapılan malzemeler teslim alınarak kurulumları yapılır. Kurulumun teknik 16

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı