Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara

2 SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, ANKARA Hazýrlayan Cahide SARI 1

3 2

4 GÝRÝÞ: Pek çok ülkede olduðu gibi Türkiye de de saðlýk hizmetlerinin reform ve dönüþüm adý altýnda özelleþtirilmesi, ticarileþtirilmesi ve saðlýk/sosyal güvenlik alanýnýn rant alaný haline getirilmesinde epey yol alýnmýþtýr. Bu alandaki dönüþüm temel olarak küresel finans piyasasýnýn neoliberal ideoloji doðrultusunda kusursuz biçimde iþlemesi için sorunlu alanlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýna dayanmaktadýr. Saðlýk ve sosyal güvenlik alanýnda neoliberal reform ve dönüþüm, baþta çalýþma hayatýnýn kuralsýzlaþtýrýlmasý olmak üzere, saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi, hastalarýn müþteri konumuna getirilmesi ve saðlýk hizmetlerinin kamusal finansmaný yerine rekabetçi ve piyasa güçlerine dayanan bir finansman biçiminin yerleþtirilmesidir. Bu yýkým programlarýnýn yarattýðý en önemli tahribat saðlýðýn bir hak olmaktan çýkarýlmasýdýr. Toplumsal bilince de bu yönde müdahaleler söz konusudur. Neolibaral politikalarý benimseyen ülkelerde saðlýk hizmetinin daha iyi, daha kaliteli, daha ucuz olduðuna ve yoksullarýn da daha etkin bir biçimde saðlýk hizmetine eriþimlerinin arttýðýna dair kanýt bulunmamaktadýr. AKP hükümeti, 2002 yýlýnda iktidara gelirken saðlýk alanýna yönelik vaatlerde bulunmuþtu. Açýklanan hükümet programýnda "ulaþýlabilir, kapsamlý, kaliteli bir saðlýk hizmeti sunumu" için çerçeve bir yol haritasý çizilerek devletin herkesin temel saðlýk ihtiyacýný, gerekirse özel sektörle iþbirliði yaparak yerine getireceði açýkça belirtilmiþti. Türkiye, genel yönetim harcamalarý içinde saðlýða ayýrdýðý pay bakýmýndan AB ortalamasýna epey yaklaþmýþ durumda. Ancak kiþi baþý harcamalarda, özellikle de koruyucu saðlýk harcamalarýnda Türkiye'nin sýrasý bu ülkelerin oldukça gerisinde kalýyor. Dönüþüm sürecinde saðlýða harcanan yüklü paraya karþýn Türkiye'nin saðlýk düzeyi halen kötü bir durumdadýr. Çünkü sistem kamudan özel sektöre kaynak aktarýmý üzerine kuruludur. Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü`nün hazýrladýðý Bir Bakýþta Bölgeler 2009 Raporu na göre Türkiye, OECD ülkeleri arasýnda kentlerinin nüfusu en fazla artan ülke oldu. Türkiye son on yýlda kent 3

5 nüfuslarý en fazla artan, bölgeleri arasýnda en derin uçurumlar bulunan, en fazla cinayetin iþlendiði, kiþi baþýna düþen doktor sayýsý en az olan` gibi ölçümlerde de en üstte ya da üst sýralarda yer aldý. IMF, DB, DTÖ ve AKP Hükümetinin Gerçek Amacý; Kamunun sermayenin ihtiyaçlarý doðrultusunda yeniden yapýlandýrýlmasý Devletin saðlýk ve sosyal güvenlik alanýnda çekilmesi Vatandaþýn yükümlülüklerinin artýrýlmasý-hizmetin daraltýlmasý Kamusal sistemden kaçýþ-özel sigortacýlýðýn teþvik edilmesi Esnek ve iþ güvencesiz istihdam biçimlerinin yaygýnlaþtýrýlmasýdýr. Saðlýk ve saðlýk hizmetleri, bir ürün/çýktý olarak ele alýndýðýnda saðlýðýn; ekonomik, politik ve sosyal yönleri olan kompleks bir toplumsal süreç içinde belirlendiði gerçeði atlanmýþ olur. Saðlýðýn, doðasýna uygun olmayan biçimde böylesi ele alýnýþý kaçýnýlmaz biçimde saðlýðý metalaþtýrmaktadýr. Saðlýðý bir hak olarak deðil de bir meta olarak kavramsallaþtýran bu programlar, sosyal devleti tamamen ortadan kaldýrarak piyasa mekanizmasýný toplumsal alanýn merkezine yerleþtirmektedir. Sonrasýnda da bütün hizmetler piyasanýn öncelikleri ve ihtiyaçlarý doðrultusunda þekillendirilmekte, toplumsal ihtiyaçlarýmýz yok sayýlmaktadýr. Saðlýk harcamalarýnýn bütçeden, yani ödediðimiz vergilerden karþýlanmamasý, piyasacý bir mantýkla ele alýnmasý kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Ücret ve diðer gelirlerimizin içinde oldukça büyük bir yekûnu oluþturan vergiler, karþýlýðýnda kamusal hizmet alýmý mümkün olduðunda meþrudur. Ödediðimiz vergiler yanýnda, saðlýk ve sosyal güvenlik hizmetleri için prim ödemek ve bir de üstüne cepten ödeme yapmak, devlet- toplum iliþkisinin geldiði vahim durumu gözler önüne sermektedir. 4 Saðlýðý ve bütün kamusal gereksinimleri metalaþtýran bu anlayýþ karþýsýnda, saðlýðýn bir hak olarak yeniden tanýmlanmasý acil bir ihtiyaçtýr. Saðlýðýn her þeyden önce toplumsal bir ihtiyaç olduðu göz önünde bulundurulduðunda, bu ihtiyacýn yeterli düzeyde karþýlanamamasý durumunda bunun faturasýný bütün toplum ödeyecektir.

6 I) SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) sistemi, tüm yurttaþlarý sosyal güvenlik þemsiyesi altýna alma iddiasýyla gündeme getirilmiþ olmakla birlikte, temel teminat paketini dar tutarak, katký paylarýný getirerek/arttýrarak yurttaþlarý hizmetler karþýlýðýnda cepten ödeme yapmaya ve özel saðlýk sigortalarýna mecbur býrakmýþtýr yýlý için SGK prim gelirlerinin 2009 yýlýna oranla yüzde 16,5 artarak 66 milyar 37 milyon TL`ye çýkacaðý beklenmekteydi. SGK`nun 2009 yýlý bütçe gelirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasýla`ya oraný yüzde 7,63 iken bu rakam 2010 yýlýnda yüzde 8.13 olarak hedefleniyor ve bu hedefe göre giderlerin 76 milyar 203 milyon TL`sinin sigorta ödemelerinden, 32 milyar 842 milyon TL`sinin saðlýk ödemelerinden, 174 milyon TL`sinin ise yatýrým harcamalarýndan oluþacaðý düþünülüyordu yýlýnda hem kamu emekçilerinin saðlýk harcamalarýnýn hem de yeþil kart sahiplerinin saðlýk harcamalarýnýn SGK üzerinden gerçekleþtirileceði belirtilmiþti. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kamu emekçileri kapsama dahil edilmiþ, yeþil kartlýlarýn ve hiçbir güvencesi olmayanlarýn GSS kapsamýna alýnmasý Ekim 2010 tarihine býrakýlmýþtý. Ancak yeni yapýlan düzenleme ile yeþil kartlýlarýn durumu 2 yýl ertelenerek 2012 yýlýna býrakýldý. Bu düzenlemede unutulduðu söylenen hiçbir sosyal güvencesi olmayanlarýn da ayný tarihe kadar ertelenmesi için meclisin açýlmasý ile yasal düzenleme yapýlacaðý SGK tarafýndan duyuruldu. AKP hükümeti GSS nin asýl can yakýcý uygulamalarýný sürekli ertelemekte ve seçim sonrasýna býrakmaktadýr. Devlet Planlama Teþkilatý nýn Genel Ekonomik Hedefler ve Yatýrýmlar 2010 Raporu na göre, 2009 yýlýnda SGK nýn 30 milyar 955 milyon TL açýk vermesi öngörülmüþtü. Kurumun gelirlerinin yýlsonunda 72 milyar 225 milyon TL`ye giderlerinin de 103 milyar 180 milyon TL ye ulaþmasý beklenmekteydi. 5

7 SGK`nýn 8 Aylýk Dönemde Bütçe Açýðý 19,6 Milyar TL Oldu! Hatýrlanacaðý üzere 1980 li yýllarla birlikte kayýt dýþý kesimin giderek büyümesi, prim alacaklarýnýn tahsil edilememesi ve toplanan primlerle oluþan havuzdan kaynaklarýn ucuz kredi olarak sermayeye aktarýlmasý ile birlikte sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn finansman dengesi bozulmuþtu li yýllarda ise bozulan dengeyi gidermek için devlet bütçesinden yapýlan transferler sosyal güvenlik reformunun alt yapýsýný hazýrlayacak biçimde propaganda amaçlý kullanýlmýþtýr. Bu katkýnýn devlete olan yükü sürekli gündemde tutulmuþ ve yükün engellenmesinin tek yolunun sosyal güvenlik sisteminin piyasa koþullarýna göre düzenlenmesi olduðu belirtilmiþtir. 26 Nisan 2005 tarihinde IMF ye sunulan niyet mektubunda sosyal güvenlik sistemine %4,5 lik bütçe desteðinin %1 e düþürülmesinin temel hedef olduðu belirtilerek sosyal güvenlik reformunun meclisten geçirileceði sözü verilmiþtir. SGK`nýn 2009 Ocak-Aðustos döneminde gelirleri 50 milyar 680 milyon TL, giderleri 69 milyar 577 milyon TL, kurumun bütçe açýðý ise 19 milyar 571 milyon TL olarak gerçekleþmiþti yýlýnda ise yalnýzca ilk sekiz aydaki kurum bütçe açýðý, 2009 yýlý yýllýk bütçe açýðýna eþittir. SGK nýn 2010 yýlý bütçe açýðýnýn yýlsonuna kadar 31,7 milyar TL'ye ulaþabileceði belirtilmektedir. Tasarruf tedbirleri adý altýnda memurlar ve yeþil kartlýlarýn saðlýk harcamalarýnda yüzde 30'a varan düþüþ gerçekleþtirilmesine karþýn SGK nýn saðlýk giderleri yine de hýzla týrmanmaktadýr. SSK ve Bað- Kur lular ile emeklilerin saðlýk harcamalarý yýlýn ilk 5 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre 1,2 milyar lira artmýþtýr. 2009'da saðlýk harcamasý aylýk ortalama 2,3 milyar lira olarak gerçekleþirken, 2010 yýlý için bu rakam aylýk ortalama 2,5 milyar TL'ye yükselmiþtir. Anýlan dönemde tedavi giderleri için harcanan rakam 7,5 milyar olurken, ilaca 5,1 milyar TL harcanmýþtýr. Devlet hastaneleri 4,1 milyarlýk harcama yaparken üniversite hastaneleri 1,3, özel hastaneler ise SGK'na 1,9 milyar liralýk tedavi faturasý göndermiþtir. 6

8 Tedavi harcamalarýnýn, hastane türlerine göre ayrýmý çarpýcý bir tablo sunmaktadýr. Tedavi harcamalarý içinde özel hastanelerin payý hýzlý bir yükseliþ gösterirken, üniversite hastanelerinde ise düþüþ yaþanmaktadýr. Devlet hastanelerinin toplam SGK tedavi harcamalarý içindeki payý arasýnda %65,9 dan %52,5 a ayný dönemde üniversite hastanelerinin payý %18,3 den %16,1 e gerilerken, bu dönemin en kazançlýsý özel hastaneler olmuþ ve paylarý %15,8 den %31,4 e yükselmiþtir. Türkiye'de 820 kamu, 420 özel hastane faaliyet gösteriyor. Türkiye'deki saðlýk hizmetinin yüzde 30'unu karþýlayan özel hastaneler 10 milyar TL'lik bir sektörü oluþturuyor. 2006'da saðlýkta dönüþüm programý nýn bir ayaðý olarak SGK'lý hasta kabulüne baþlayan özel hastanelerin, 2003'de yüzde 8 olan toplam saðlýk hizmetlerindeki payý bugün yüzde 30 seviyelerindedir yýlýnda yüzde 80'i Ýstanbul'da olmak üzere 250 özel hastane bulunurken, 2009 yýlýnda bu rakam 420'ye yükselmiþtir. Bazý hastaneler zincirleþirken, sektör dýþýndan saðlýk alanýna yatýrýmcýlarda artýþ olmuþtur. Saðlýk kuruluþlarýna müracaat ve saðlýk harcamalarý artýyor! Hekim baþýna düþen muayene sayýsý 1999'da yýlda 4.008'ken, 2009'da ye yükselmiþtir. Hastanelerde de arasý yapýlan muayene sayýsý %250 kat artmýþtýr. Bu arada acil servis hizmetlerinde 7

9 (112 kapsamýnda) arasýnda 5 katlýk bir artýþ söz konusudur lý yýllardan itibaren devam eden muayene sayýsý artýþý 2003 yýlý sonrasýnda hýzlanmýþ ve 2009 yýlýnda 2003 teki rakamýn yaklaþýk üç katýna ulaþmýþtýr. Peki, bu deðiþim gerçekten anlamlý bir eriþim artýþýný mý ifade etmektedir? 2 Acil servise baþvurularýn toplam baþvurular içerisindeki payý yüzde 27 olup diðer ülkelere göre oldukça yüksek bir orandýr sonrasýnda toplam baþvurular ile birlikte acil servis baþvurularýnýn artýþýnda da hýzlanma görülmüþtür. Örneðin 2010 yýlý ilk 4 aylýk veri incelendiðinde, 4 ay gibi kýsa bir dönemde kiþilerin tekrar tekrar acile baþvurduklarý, acil servislerin saðlýk ocaðý ya da poliklinik gibi kullanýldýðý ortaya çýkmaktadýr. Katký payý ödemek istemeyen ve bu paralarý ödeme gücü olmayan vatandaþlar, Katký payý alýnmayan tek birim olan acil servislere yýðýlmýþlardýr yýlýnda acil servislere baþvuran hastalarýn yüzde 65 ini acil olmayan vakalar oluþtururken bu oran günümüzde yüzde 70 lere ulaþmýþtýr. 2002'de Türkiye'de 1 kiþi yýlda ortalama 2,2 kez hekime baþvururken 2009 yýlý sonunda bu oran 6,7'ye yükselmiþtir. 2009'da saðlýk kuruluþlarýna baþvuran 247 milyon hastanýn 234 milyonu ayakta tedavi olmuþ, 7,9 milyonu ise yatarak tedavi edilmiþtir. SGK, yatarak tedaviye 6,3 milyar TL, ayakta tedaviye ise 7,7 milyar lira ödeme yapmýþtýr yýlýnda 270 milyon reçete yazýlýrken bu sayý 2008'de 302 milyona, 2009'da ise 327 milyona yükselmiþtir. Reçete tutarlarý yýllara göre 2007'de 11,3 milyar, 2008'de 13 milyar, 2009'da ise 16 milyar lira olurken, reçete baþýna maliyet 2007'de 41 TL, 2008'de 43 lira, 2009'da ise 48,9 lira olmuþtur yýlýnda 4,5 milyar TL olan toplam saðlýk harcamalarý, 2009 yýlýnda 28,8 milyar liraya yükselmiþtir. 8 yýl içinde 6 kat artan saðlýk harcamalarýndaki yükseliþi önlemek adýna 2010 yýlý baþýnda global bütçe uygulamasýna geçme kararý alýnmýþtýr. Ancak 2010 yýlýnýn ilk 5 aylýk dönemine ait rakamlar global bütçeye raðmen saðlýk harcamalarýnýn hýz kesmediðini göstermektedir. 8 1 Saðlýk Bakaný nýn, TBMM'deki 2010 bütçe görüþmeleri sýrasýnda yaptýðý konuþmadan) 2 TEPAV ýn Muayene sayýsýndaki artýþ, anlamlý bir eriþim artýþýný mý ifade ediyor? raporundan, Eylül,2010

10 Saðlýk harcamalarýndaki artýþýn yaný sýra, bir bütün olarak Sosyal Güvenlik Kurumu nun gelir ve giderleri arasýndaki uçurum dikkatli bir biçimde ve acilen ele alýnmalýdýr. SSGSS yasasý hayata geçirilirken sosyal güvenliði bir kara delik olarak nitelendiren ve yeni sosyal güvenlik yasasýnýn tam da bu sorunun çözümüne yönelik hazýrlandýðýný iddia eden hükümetin, gerçeklerle yüzleþmesi gerekmektedir. Ýþsizliðin ve kayýt dýþý istihdamýn engellenmediði, güvencesiz çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýldýðý, sosyal politika araçlarýnýn vahþi popülizme hizmet eder biçimde kullanýldýðý, yanlýþ ekonomik politikalarda ve en önemlisi de neoliberalizmde ýsrar edildiði sürece sosyal güvenlik sisteminin açýklarý da elbette büyümeye devam edecektir. Yeni sosyal güvenlik sistemi, bu sorunlara yanýt üretmeye yönelik bir çabanýn deðil, neoliberalizmin sözcülerinin eseridir. Dünya ekonomik ve finansal haritasýna el koyan ve bu alaný yeniden þekillendiren IMF, DB, DTÖ gibi ulus üstü kurumlarýn yaptýðý müdahalelerle haklarýmýza ve geleceðimize el koyulmaktadýr. Bu kurumlarýn, borç sarmalýndaki bütün üçüncü dünya ülkelerinin kamusal hizmetlerini özelleþtirmeler ve reform adý altýnda yýkým programlarý ile nasýl felce uðrattýðý artýk herkesin malumudur. II) 10 MÝLYON 55 BÝN KÝÞÝ SÝGORTASIZ ÇALIÞIYOR!.. ÝÞSÝZLÝK ARTIYOR!.. SGK nýn "2010 yýlý Haziran ayý sigortalý istatistiklerine" göre 72,5 milyon nüfusa sahip Türkiye'de sosyal güvencesi olan 69 milyon 158 bin kiþinin 10 milyona yakýnýný 'yeþil kart' sahipleri oluþturuyor. Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamýnda aktif çalýþan kiþi sayýsý ise 15 milyon 714 bin

11 SGK nýn, "Sosyal Güvenlik Kapsamýnýn, Yeþil kart hariç, toplam il nüfusuna oraný" rakamlarý incelendiðinde Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde yaþayan halkýn en az yarýsýnýn sosyal güvencesinin tek kaynaðýnýn 'yeþil kart' olduðu ortaya çýkmaktadýr. Büyükþehirlerde de Güvencesiz Çalýþma Yaygýn! SGK nýn ' 2010 yýlý Haziran ayý sigortalý istatistikler bölümünün 'Sosyal güvenlik kapsamý dýþýnda kalan nüfus' kýsmý incelendiðinde, Büyükþehirlerde yaþayanlarýn azýmsanmayacak kýsmýnýn sosyal güvencesi olmadýðý ortaya çýkmaktadýr. Bu bölümde yer alan rakamlara göre, Ýstanbul'da kiþinin, Ankara'da kiþinin, Ýzmir'de kiþinin, Mersin'de kiþinin, Diyarbakýr'da kiþinin, Antalya'da kiþinin hiç bir sosyal güvencesi bulunmamaktadýr. Ýþsizlik oranýnýn yüzde 11'e gerilediðinin ilan edildiði 2010 Mayýs ayýnda, istihdam edilen 23 milyon 55 bin kiþiden, 10 milyon 55 bininin kayýt dýþý alanda çalýþtýðý ortaya çýktýmýþtýr.. 10 TÜÝK verilerine göre 2010 Mayýs ayý itibariyle kayýt dýþý istihdam oraný geçen yýlýn ayný dönemine göre 1 puan azalýþla yüzde 43,6'ya gerilemesine karþýn kayýt dýþý çalýþan sayýsýnda 490 bin kiþilik artýþ yaþanmýþtýr.

12 Kadýn istihdamý Mayýs'ta geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,1 puan ile yüzde 58,9'a gerilerken, son bir yýlda kayýt dýþý çalýþan kadýn sayýsýnda 368 bin kiþilik artýþ gerçekleþmiþtir. 6 milyon 682 bin kiþilik kadýn istihdamýnýn 3 milyon 934 binini, 16 milyon 373 bin erkek istihdamýnýn da 6 milyon 121 binini kayýt dýþý çalýþanlar oluþturmaktadýr. Yine bu dönemde iþveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 225 bin kiþinin yüzde 25,4'nün sosyal güvenlik kaydý olmadýðý belirtilmektedir. Kayýt dýþý kesim içinde en büyük grubu ücretsiz aile iþçileri oluþturmaktadýr. Normal bir istihdam olanaðý elde edemediði için mevcut konumda yer alan bu kiþilerin, ücretsiz aile iþçisi þeklinde tanýmlanmasý, Türkiye'deki iþsizliðin boyutlarýný küçük göstermeye hizmet etmektedir. Kayýt dýþý çalýþanlarýn 5 milyon 4 bini tarýmda, 5 milyon 51 bini ise tarým dýþý sektörlerde bulunuyor. TÜÝK Haziran ayý Hane Halký Ýþgücü Araþtýrmasý verilerine göre resmi iþsizlik oraný yalnýzca yüzde 10,5 olurken tarým dýþý iþsizlik yüzde 13,4, genç nüfusta iþsizlik oraný ise yüzde 19,1. DÝSK in Araþtýrma Enstitüsü ise, iþe baþlamaya hazýr olup iþ aramayanlar dahil edildiðinde geniþ tanýmlý iþsizlik rakamýnýn yüzde 16.4 oranla 4 milyon 608 bin olduðunu, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte iþsizlik oranýnýn yüzde 20 ye yükseldiðini ve iþsiz sayýsýnda da kriz öncesi döneme göre 454 bin kiþilik artýþ olduðunu ortaya koymaktadýr yýlý verilerinde iþe baþlamaya hazýr olup son 3 aydýr, baþta umutsuzluk olmak üzere çeþitli nedenlerle iþ arama kanallarýndan birini kullanmayan ve bu nedenle iþsiz sayýlmayanlarýn sayýsý 1 milyon 100 bin iken bu rakam 2010 yýlýnýn Ocak ayýnda 2 milyon 228 bine yükselmiþtir. Buna ek olarak açýklanan resmi iþsizlik oranýnýn kriz öncesi dönemdeki resmi iþsizlik oranýnýn hala 1,5 puan üzerinde olduðu da atlanmamalýdýr. Yaratýlan istihdamýn yüzde 8,8 i eksik ve yetersiz olarak istihdam edilenlerden, yüzde 17 si ise geçici bir iþe baþlayanlardan oluþmuþtur. 11

13 Büyüme oranlarýnda kaydedilen artýþa karþýn gerçek iþsizlik rakamlarýnda ve kayýt dýþý çalýþma rakamlarýnda bu denli bir yükselme, hükümetin istihdam politikasý baþta olmak üzere, ekonomik ve sosyal politika açýsýndan sýnýfta kaldýðýnýn önemli bir iþareti olarak okunmalýdýr krizi öncesinde yüzde 6,5 dolayýnda olan iþsizlik oraný, kriz sonrasýnda hýzla yüzde 10 ve üstüne çýkmýþ ve büyümede kaydedilen artýþa karþýn iþsizlik oraný hiçbir zaman eski düzeyine inmemiþtir. Ýthalata baðýmlýlýðý giderek artan, taþeronlaþtýrýlmýþ bir sanayi sektörünün gerekli istihdam artýþlarýný saðlayamamasý iþsizliðin giderek kronik (yapýsal) bir duruma sürüklenmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Sermaye kesimi bu sorunu daha çok esneklik daha çok güvencesizlikle aþma taraftarýdýr. Yani sermaye kesiminin çözümü esasýnda sorunun derinleþmesine hizmet etmektedir. Sosyal-Ýþ Sendikasý nýn yaptýrdýðý araþtýrmaya göre yýllarý arasýnda; haftada 50 ila 59 saat arasýnda çalýþanlarýn oraný % 13,4'den % 17,7'ye, haftada 60 ila 71 saat arasýnda çalýþanlarýn oraný % 10,5'den % 19,3'e, haftada 72 saatten fazla çalýþanlarýn oraný ise % 5'den % 9,6'ya yükselmiþtir. Daha çok esnekliðin iþçi ve emekçiler açýsýndan anlamý uzun saatler boyunca ve güvencesiz iþlerde çalýþmaktýr. TÜSÝAD ýn son dönem dillendirdiði "verimlilik tabanlý büyüme" çalýþma saatlerinin uzatýlmasý, güvencenin ortadan kaldýrýlmasý, patronlar üzerindeki vergi ve sosyal güvenlikten kaynaklý yükün kaldýrýlmasý ya da hafifletilmesi, yani üretimde sonuna kadar faydalandýðý emek gücünün, maliyetinin topluma yýkýlmasý anlamýna gelmektedir. 12

14 III) ÝÞSÝZLÝK FONU AMAÇ DIÞI KULLANILIYOR!... Ýþsizlik fonu kurulduðu tarihten itibaren gelirleri iþsizlikle mücadele ve iþsizlerin maðduriyetinin azaltýlmasý yerine devlet bütçesini yamamak için kullanýldý. Kuruluþtan bu yana toplam 13 milyar 26 milyon liralýk ödeme yapýldý. Bunun sadece 3,3 milyar liralýk bölümü iþsizlere yapýlan ödemelerden oluþtu. Geri kalan 9,7 milyar liralýk bölüm devlet kasasýna aktarýldý. Bir baþka ifadeyle, fon'dan iþçilere 1 lira ödenirken, devlete giden para 3 lirayý buldu. Böylece devlet, 2000 yýlýndan bu yana fona toplam 6 milyar 38 milyon liralýk katký payý öderken fondan yýllarýnda 9,7 milyar lira aldý. Yani devlet, fona yaptýðý katkýnýn %50 daha fazlasýný fondan geri almýþ oldu. Rakamlarla Ýþsizlik Fonu GAP ve DAP gibi kalkýnma projelerinin finansmaný amacýyla nema gelirlerinin dörtte birinin bütçeye aktarýlmasý için yapýlan kanun deðiþikliðiyle 2008 yýlýnda fondan bütçeye 1,3 milyar lira kaynak aktarýldý. Geçen yýl yapýlan bir baþka yasa deðiþikliðiyle de nema gelirlerinin dörtte biri yerine dörtte üçünün devlet bütçesine aktarýlmasýna karar verildi ve bu uygulamanýn 2012 ye kadar bu þekilde devam edeceði duyuruldu. Böylece fondan bütçeye 2009 yýlýnda 4,1 milyar lira, bu yýlýn ilk yedi aylýk dönemde de 2,5 milyar lira kaynak aktarýmý yapýldý. Fon'un nema gelirlerinden GAP ve DAP gibi kalkýnma projeleri için bütçeye aktarýlan toplam kaynak tutarý 7 milyar 976 milyon liraya ulaþtý. 13

15 Ýþsizlik fonundaki kaynaklar kriz döneminde olmamýza karþýn emekçiler lehine deðil, sermaye lehine kullanýldý. Getirilen düzenlemeler emek maliyetini sadece genel bütçenin deðil Ýþsizlik Sigortasý Fonunun da üzerine yükledi. "Ýþ Garantili Meslek Edindirme Stajý" yaptýran iþverenlerin çalýþtýrdýðý iþçilerin maaþlarý ve sigortalarý bu fondan ödendi. Böylece sadece iþçinin sigorta primi ve vergisi deðil ücreti de genel bütçe üzerinden topluma, Ýþsizlik Sigortasý Fonu üzerinden ise emekçilerin sýrtýna yüklenmiþ oldu. Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nda 2010 Temmuz sonu itibariyle 43,8 milyar lira mevcuttur. Eðer fondan vergi kesintisi ve GAP'a kaynak aktarýmý yapýlmasaydý fondaki paranýn en az 53,5 milyar liraya ulaþmasý bekleniyordu. Fondan devlete yapýlan kaynak aktarýmý nedeniyle fondaki anapara eridiðinden fonun faiz gelirleri de azalmaktadýr. IV) GELÝR DAÐILIMI ADALETSÝZLÝÐÝ ARTIYOR!... Toplumsal güvenliðin saðlanmasýnýn olmazsa olmaz koþullarýndan en önemlisi adil bir gelir daðýlýmýdýr. Adil bir gelir daðýlýmýndan ancak, herhangi bir ayrým gözetmeksizin bütün insanlarýn eðitim, saðlýk gibi temel insani hizmetlere, politik temsile, yani bir bütün olarak insanca yaþam koþullarýna ulaþmada eþitliði söz konusu ise bahsedilebilir. Bu bakýmdan gelir daðýlýmýnda adalet ayný zamanda birçok alanda fýrsat eþitliðinin saðlanmasý ile elde edilebilir. 14 Hane halký kullanýlabilir gelirine göre, en yoksul ile en zengin arasýndaki gelir farký 2005 yýlýnda 7,3 kat iken, 2007 de 8,1 olmuþtur. Uluslararasý düzeyde yapýlan çalýþmalarda bu farkýn 8 kat olmasý durumunda ülkede sosyal patlamalar yaþanabileceðine dikkat çekilmektedir.

16 Eþdeðer hane halký kullanýlabilir gelirlere göre oluþturulan yüzde 20'lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldýðý pay yüzde 46,7, en düþük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldýðý pay ise yüzde 5,8 dir. Ýstanbul ili, 11 bin 881 TL ile ortalama yýllýk eþdeðer hane halký kullanýlabilir geliri en yüksek il oldu. Ýstanbul u 9 bin 852 TL'lik ortalama gelir ile Doðu Marmara Bölgesi izledi. En düþük ortalamaya sahip bölge ise 4 bin 193 TL ile Güneydoðu Anadolu Bölgesi oldu. Nüfusun yüzde 16,7'si, yoksulluk riski altýnda. Kentsel ve kýrsal yerler için ayrý ayrý hesaplanan yoksulluk sýnýrlarýna göre, kentsel alanda yoksulluk oraný yüzde 15,2, kýrsal yerlerde yüzde 14,2 dir. V) ASGARÝ ÜCRET, SEFALET ÜCRETÝ!... Asgari ücret, iþçinin ve ailesinin ekonomik ve sosyal durumunun iyileþtirilmesi için önemli bir araç ve sosyal devlet olmanýn gereði olan bir uygulamadýr. Asgari ücretliler, iþçi statüsünde çalýþan nüfusun neredeyse yarýsýný oluþturmaktadýr. Bu nedenle asgari ücret düzeyi, halkýn genel anlamda refah düzeyini de doðrudan etkilemektedir. Yapýlan tanýmla, asgari ücretin iþçinin ailesinin ihtiyaçlarýný deðil, tek bir birey olarak iþçinin ihtiyaçlarýný esas aldýðý ortadadýr. Oysa asgari ücrete iliþkin 131 sayýlý ILO sözleþmesi, asgari ücret belirlenirken bir iþçinin ve ailesinin gereksinimlerinin karþýlanmasý ilkesinden hareket edilmesi gerektiðini ortaya koymaktadýr. Diðer yandan, asgari ücret düzeyi, bir iþçinin yalnýzca çalýþtýðý dönemdeki geçim þartlarýný deðil, emekli olduktan sonraki refah düzeyini de doðrudan belirlemektedir. Asgari ücret belirlenirken yalnýzca enflasyon oranýnýn dikkate alýnmasý, reel ücretlerde giderek artan ve belirginleþen kaybý dikkate almayý zorunlu kýlmaktadýr. Asgari ücret belirlenirken, enflasyonun yaný sýra, büyüme oraný, eðitim, saðlýk ve diðer kamu hizmetlerinin ticarileþmesinden kaynaklý artan kullanýcý fiyatlarý da dikkate alýnmalýdýr. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlerken asgari ihtiyaçlar için yeterli bir satýn alma gücünü hesaba kattýðýný belirtse de, asgari ücret insanca yaþama olanak veren bir rakam olmaktan çok çalýþanýn 15

17 üretim faaliyetine devam etmesi ve onu kýt kanaat geçindirecek bir satýn alma gücünden baþka bir þey ifade etmemektedir. Asgari Ücret I. Dönem ( ) 1 Ocak 2010'dan itibaren, 16 yaþýndan büyükler için brüt 729, net 576,57 lira, 16 yaþýný doldurmamýþ iþçiler için ise brüt 621, net 499,25 lira olarak belirlendi. Böylece 16 yaþýndan büyükler için belirlenen asgari ücretin iþverene maliyeti 885,74 lira oldu. Asgari Ücret II. Dönem ( ) 1 Temmuz 2010'dan itibaren, 16 yaþýndan büyükler için brüt 760,50, net 599,12 lira, 16 yaþýný doldurmamýþ iþçiler için ise brüt 648, net 518,58 lira olarak belirlendi. VI) YEÞÝL KART UYGULAMASINA DEVAM!... Türkiye de SGK na aktif prim ödeyenlerin sayýsý Temmuz 2010 itibariyle 14 milyon 987 bini buluyor. Bunlarýn 435 bini çalýþmayýp, dýþarýdan gönüllü prim ödeyenlerden oluþuyor. Yeþil kartlý sayýsý ise 9 milyon 449 bin ilde yeþil kartlý sayýsý, bir iþi olup da SGK na prim ödeyenlerin sayýsýndan fazladýr. Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn verdiði bilgiye göre, 17 Þubat 2010 tarihi itibariyle Türkiye genelinde aktif olarak kullanýlan yeþil kart sayýsý 9 milyon 541 bin Yeþil katlýlarýn bölgelere göre daðýlýmý ise; Doðu Anadolu Bölgesi yüzde 25,38, Güneydoðu Anadolu Bölgesi yüzde 24,87, Akdeniz Bölgesi yüzde 14,53, Ýç Anadolu Bölgesi yüzde 10,17, Karadeniz Bölgesi yüzde 9,76, Marmara Bölgesi yüzde 8,57 ve Ege yüzde 6,72 þeklindedir.

18 Bölgelere göre nüfus ve yeþil kart sayýlarý: Akdeniz Bölgesi: Nüfus, 9 milyon 752 bin. Yeþil kartlý sayýsý 1 milyon 390 bin Doðu Anadolu Bölgesi: Nüfus 5 milyon 252 bin. Yeþil kartlý sayýsý 2 milyon 215 bin Ege Bölgesi: Nüfus: 9 milyon 517 bin. Yeþil kartlý sayýsý 641 bin 766 Güneydoðu Anadolu Bölgesi: Nüfus 7 milyon 762 bin. Yeþil kartlý sayýsý 2 milyon 585 bin Ýç Anadolu Bölgesi: Nüfus, 11 milyon 687 bin. Yeþil kartlý sayýsý 971 bin 880 Karadeniz Bölgesi: Nüfus 7 milyon 535 bin. Yeþil kartlý sayýsý 932 bin 902 Marmara Bölgesi: Nüfus 21 milyon. Yeþil kartlý sayýsý 816 bin sayýlý yasadaki son düzenlemeye göre 1 Ekim 2010 tarihinde yeþil kart ortadan kaldýrýlacak ve SGK, aylýk kiþi baþýna düþen geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlarýn genel saðlýk sigortasý (GSS) primlerini devlet ödeyecekti. Ancak yapýlan yeni bir düzenleme ile bu uygulama 1 Ocak 2012 gününe erteledi. Daha öncede ifade ettiðimiz gibi GSS nin can yakýcý uygulamalarý ertelenerek genel seçim sonrasýna býrakýlmaktadýr sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa dayanarak bakýma muhtaç özürlü bireylere, evde bakým hizmeti verilmeye ilk olarak 2007 tarihinde baþlanmýþtýr yýlýnda ayrýlan ödenek miktarý 145 milyon TL ve kapsamdaki nüfus iken, 2009 yýlý Aralýk ayý itibariyle özürlü evde bakým hizmetinden yararlanan kiþi sayýsý kiþi olmasýna karþýlýk harcama 909 Milyon TL dir. Yani kapsamdaki nüfus %100 civarýnda artmasýna raðmen harcama miktarý neredeyse %1000 artmýþtýr yýlý için özürlü evde bakým hizmetinden yararlanan kiþi sayýsýnda artýþ olacaðý tahmin edilmekte olup, özürlü evde bakým hizmeti için ayrýlan ödenek miktarý milyon TL dir. VII) PRÝMSÝZ ÖDEMELER KANUNU ÇIKARILMIYOR!... Ülkemizde iþsizlik sigortasýndaki devlet katkýsý dýþýnda, devletin sosyal güvenliðe yasal/düzenli bir katkýsý söz konusu deðildir. Türkiye deki primli sosyal güvenlik sistemi, tamamen çalýþanlardan ve çalýþanlar 17

19 adýna iþverenlerden yapýlan kesintilere dayalýdýr. Ancak 1990 lý yýllarýn ortalarýndan baþlayarak baþta SSK olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarýnýn gelirleri çarçur edildiðinden, kurumlarýn mali sorunlarý hýzla artmýþ ve kurumlarýn gelir-gider dengesi büyük ölçüde yýpratýlmýþtýr. Bunun ardýndan bütçeden sosyal güvenlik sisteminin açýklarý için kaynak aktarýlmaya baþlanmýþtýr. Devletin sosyal sigortalarýn açýklarýnýn kapatýlmasý için ayýrdýðý kaynaklar; devletin sosyal güvenliðe ayýrdýðý kaynak olarak ifade edilmektedir lý yýllara dek, nüfusun neredeyse %85 i, herhangi bir devlet katkýsý olmaksýzýn üç sosyal güvenlik sistemi üzerinden güvence altýnda bulunmaktaydý. Üç sosyal güvenlik kurumu (SSK, Emekli Sandýðý, Bað- Kur), devlet bütçesinden herhangi bir yardým almaksýzýn kendi baþýna ayakta durabiliyordu. Ancak yukarýda da belirttiðimiz gibi kurumlarýn kaynaklarý, siyasi istismara açýldýðý için zamanla sosyal güvenlik sisteminin açýklarý oluþmaya baþladý. Türkiye de primsiz sistemde (yoksullar ve muhtaçlara yönelik sosyal güvence ve yardýmlar, yeþil kart) çoklu bir kurumsal yapý mevcuttur. Primsiz sistemden faydalandýrýlma kriterleri kesinlikle net deðildir ve siyasi istismara da oldukça açýktýr. Yardýmlarýn miktarý da, yardýmý yapan kurumlarýn bütçe olanaklarý ile kýsýtlandýrýlmýþtýr. Yani ihtiyacýn somut ve net biçimde olmasý halinde bile, eðer kurum bütçesinde yeterli ödenek yoksa yardým yapýlmamaktadýr. Sadaka devletine devam edilecek! 18 Tüm bu sorunlara cevap olacaðý hedefi ile hazýrlanan ve sosyal yardýmlarý belediyeler ve daðýnýk kurum ve kuruluþlardan alýp, sadaka sistemini, sosyal yardým sistemi haline getirmesi beklenen "Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarýsý seçim sonrasýna ertelenerek sümen altý edilmiþtir. Taslakta düzenlemenin amacý þu þekilde açýklanmaktadýr: Bu kanunun amacý; primsiz ödemeler ve sosyal yardýmlar alanýnda ulusal politikalarýn ve stratejilerin oluþturulmasý için ilkeleri belirlemek, bu maksatla bir veri tabaný hazýrlamak, sosyal sigorta sistemi ile çapraz kontrolünü saðlamak, primsiz ödemelere ve sosyal yardýma muhtaç kiþilerin nesnel kriterlerle tespitini saðlamak, primsiz sistemde objektif yararlanma ölçütlerine baðlý adil ve ulaþýlabilir kýlýnmasýný saðlamak olarak belirlenmiþtir (m.1).

20 Tasarý kesinlikle köklü bir reform tasarýsý deðildir ve gerçekten sadaka sistemini gerçek bir sosyal sistemi haline getirmekten oldukça uzaktýr. Bu tasarýyla yalnýzca primsiz sistemin devlete nakdi ödeme yükümlülüðü getiren bölümü, Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde kurulan bir Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü çatýsý altýnda yeniden teþkilatlandýrýlmaktadýr. Yani bugüne kadar Saðlýk Bakanlýðý, Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü tarafýndan muhtelif kanunlarla muhtaç özürlülere, yaþlýlara ve sair kimselere saðlanan nakdi yardým ve ödemeler bu tasarý Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü çatýsý altýnda birleþtirilmektedir. Bu alandaki sorunlarýn gerçekten çözülmesi için öncelikle, yoksullukla, iþsizlikle ve kayýt dýþýlýkla mücadele hedefine ek olarak yoksul, iþsiz ve dýþlanmýþ kesimlerin insanca yaþamasýna olanak vermeyi hedefleyen "Sosyal Yardýmlar ve Sosyal Hizmetler Kanunu" çýkarýlmalý ve yardým ve desteðe muhtaç kesimler, siyasi istismardan bir an önce kurtarýlmalýdýr. VIII) KAMU HASTANE BÝRLÝKLERÝ Kamu hastane birlikleri (KHB) yasa tasarýsý tarihinde Plan ve Bütçe komisyonundan geçerek, görüþülmek üzere TBMM ne havale edilmiþtir. Bu tasarý kanunlaþtýðý zaman öncelikle kamu hastane yönetimi ve hizmet sunumunda, daha sonra hastane çalýþanlarýnýn özlük haklarýnda köklü deðiþikliklere neden olacaktýr. 19

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA Onaylayan Administrator Wednesday, 06 October 2010 Son Güncelleme Wednesday, 06 October 2010 HSGG Orijinali için týklayýn DÝSK, KESK,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ*

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* I- SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VE AMACI Sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun, kiþilere belirli sosyal riskler karþýsýnda ekonomik

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı