Faruk Ataay. Sağlık Reformüve Yurttaşlık Haklarv. Health Reform And Citizenslıip Rights

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faruk Ataay. Sağlık Reformüve Yurttaşlık Haklarv. Health Reform And Citizenslıip Rights"

Transkript

1 - --~--,-'._ Sağlık Reformüve Yurttaşlık Haklarv.,* Faruk Ataay Özet: GünürnüzdeTürkiye 'de sağlık sistemi köklü bır reformdan geçirilmektedir. Bu çerçevede, mevcut sosyal güvenıik ve sosyal yardım kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu, çatısı altında birleştirilerek" "genel' sağlık, sigortası" sistemine geçilmekte, 'birinci basamaksağlık hizmetlerinde "aile hekimliği" sistemi, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında "sağlık işletmesi" model'{ yerleştirilmekte ve Sağlık Bakanlığı 'nın yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. Bu dönüşümler gerçekleştirilirken, temelde "liberal" birsosyal politika anlayışından hareketedildiği, bu yaklaşımın da sağlıkhizmetineerişimde adaletsizlikleri arttırdığısaptanmaktadır. Anahtar Sözc.ükler:Neoliberalizm, devletin yeniden yapılandırılması, sağlıkta dön.üşümprogramı, genel sağlık sigortası. Health Reform And Citizenslıip Rights sosyalpolitika, Abstract: Today, health, syst(fmin Turkey has been undergoing radicalreforms. in this framework!current social security and social assistance institution.şi have been merging under Social Securitylnstitution and the "general health ilisurance" system is being adopted. Moreover, while the "family practice" system is being introduced inprimary health services, the "health business administration "is being adopted in the secondary and tertiary health institutions. Therestructuring the Ministry ofhealth is also among futureprojects. it is observed that these reforms are basically "liberal" social policyoriented and that such an approach increase inequalities. Key Words: Neoliberalism, restructuringof thestate, social policy, health system transformation program, general health insurance. Giriş Türkiye'de sağlık sistemi, yakın zamana kadar, devletha:staneleri, SSK hastaneleri, üiıiversite hastarteleri; özel hasfanelerve sağlık ocaklarındanoluşan bir yapılanmayadayanıyor, bu sistemin finansmanında da devlet bütçesinden ayrılan paylar yanı sıtaüçsosyal güvenlik kuruluşu (EmekliSandığı, SSK, Bağ Kur) ve Yeşil Kart'tan oluşan bir sosyalgüvenlik vesosyai yardıın sistemi işle~ tiliyordu. Sistemin işleyişinde özel sağlık sigortalarınınve kişisel harcamaların payının ise daha sınırlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Günümüzde bu sağlık ve sosyal güvenlik sistemi radikal dönüşümlere uğratılarak liberalize e dilmektedir. Aslında, mevcut sistemin de güçlübir sosyal devlet anlayışına da~ yandığını söyleyebilmek olanaklı görünmemekle beraber, oturtulmaya çalışılan yeni modelin mevcut sistemegöre daha "liberal" bir sosyal politika anlayışına dayandığıgörülmektedir. Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Ünivetsite~i,İİBF. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41 Sayı 3 Eylül 2008, s~

2 170 Amme İdaresi Dergisi Türkiye'de sağlık sisteminin liberalbir model çerçevesinde yeniden yapılandmimasına yönelik çalışmalar Dünya Bankası ile ortak projeler temelinde 1980'lerin başlarından beri uygulanmaktadır. i Nitekim, 1980'li ve 1990'lı yıllarda neoliberal sağlık refonnunun bütün boyutlarıyla uygulamaya konması mümkün olamasa da, liberalizasyon konusundaönemli adımlaratıldığı da kabul edilmelidir. Ançak, refonnun nihai sonuçlarına ulaştmlması, 2000'li yıllara kadar uzamışbulunmaktadır. Nitekim, günümüzde sonuçlandmımaya çalışılan refonn çabaları da asılolarak Dünya Bankası'yla 2001 ve 2004 yıllarında imzalanan anlaşmalaradayanmaktadır. Bu süreçte, DünyaBankası ve Türk uzmanlardan oluşan bir komisyonca 2003 yılında tamamlanan Türkiye: Daha İyi Erişim ve Etkinlik İçin Sağlık Sektörü Refonnu (Dünya Bankası, 2003) başlıklı rapor da refonn çalışmalarının kuramsal temelini oluşturmaktadır. Nitekim, Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla anılan ve günümüzde yasalaştmlmaya çalışılan refonn modeli bu rapordan hareketle oluşturulmuştur. Bu çerçevede, refonnprojesi, hem kurumsal yapılanmayı hem kurumlar arası görev paylaşımını hem de kurumların işlevlerini köklü bir biçimde değiştirmektedir. Sağlıkta DönüşümProgramı adıyla anılan refonn projesi temelde dört ana başlık altında toplanmaktadır (Dünya Bankası, 2003). Refonn projesinin ilk başlığı sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapıhındmlmasıdır. Buçerçevede, üç sosyal güvenlik kuruluşu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK) ile Yeşil Kart olarakadlandmlan sosyal yardım yapılanması Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) çatısı altındabirleştirilerek bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) oluşturulmaktadır (www.sgk.gov.tr. 2007a). Reforın projesinin ikincibaşlığını, halen "sağlık 0 cakları" çatısı altındayürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinin "aile hekimliği" sistemi altında yeniden yapılandmlması oluşturınaktadır (saglik.gov.tr, 2007). Refonn projesinin üçüncü başlığını, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında "sağlık işletmesi" modelinin uygulamaya geçirilmesi (memurlar. net, 2007), dördüncü başlığını da Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının yeniden yapılandmlarak "düzenleyici" işlevlerle sınırlandmlması oluşturmaktadır (Dünya Bankası, 2003; ttb.org.tr, 2007). Böylece, sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan mevcut kamu örgütlenmesi köklü bir değişime uğratılmaktadır. Aşağıda, sağlık refonnunun bu dört başlığı ayrı ayrı incelenmektedir. Genel Sağlık Sigortası'nın Kuruluşu Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin refonna.tabi tutulması uzun süredir gündemdetutulmaktadır. Refonn önerileri,son dönemde, asılolarak, Dünya Bankası'ndan. gelmektedir. Nitekim, Dünya Bankası uzmanlarıyla Türk uzmanlarınortak çalışmasınadayanan son raporda, sağlık sistemindeki refonnun ilk ayağı olarak "zorunlu genel sosyal sağlık sigortası" modeline geçilmesiöneril i 1980 sonrası sağlıkta liberalizasyon süreci hakkında ayrıntılı bir değer1endimıe için bkz. Soyer (2003); Hamzaoğlu, (2007).

3 ~ ~~------~ Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 171 miştir (Dünya Bankası, 2003: 50-69). Buna göre, bugüne kadarssk, Emekli Sandığı, Bağ-Kur çatısıaltında yürütülen sağlık sigortaları ile Y~şi1 Kart kapsamındayürütülen hizmetlertekçatı altına alınarak bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) kurulmalıdır: GSS'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ça,tısı altınaalınmasıönerilen raporda, "yüksek oranda özerk" birkurumsal yapılanmayla ve "profesyonelce" yönetilmesigerektiği belirtilmektedir. Bu doğruluıda, tüm yurttaşlar "zorunlu olarak" GSS kapsamına alınmalı, prim ödeyecek maddi olanaklara sahip olmayanlarınprimleri de devletçe ödenmehdir. Böylece, tüm yurttaşlar GSS kapsamındaki temel teminat paketindeki sağlık hizmetl~rinden yararlanabilir durtıma getirildikten sonra, isteyenler bu paketedahil olmayan sağlık hizmetleri için tamamlayıcı özel sağlık sigortası yaptırabilmelidir (Dünya Bankası, 2003: 50~69). Dünya Bankası'nınbu model önerisi, 5502 ve sayılı yasalarınyapılma~ sıyla uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır? Ancak, 5510 sayılı yasanın pekçok maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için uygulaması ertelenmiş, yasanın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilenhükümlerinin tadili i~ çinhazırlanan yasa ise ancak 1 7 Nisan 2008' de meclisten geçirilebilmiştir (Milliyet, 18 Nisan 2008). Yürürlük tarihi 1 Ekim 2008'ebırakılan yasanın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, sağlık sisteminın finansmanında çok köklü değişimler ortaya çıkacaktır. Kanırnızca,ÖSS sisteminin ilk önemliözelliği, finansman ile sağlık hizmeti üretiminin birbirinden kesin olarak ayrılarak, sistemin "sağlık hizmeti satın a lınması" mantığı çerçevesinde kurulınasıdır. Bu düzeııleme,gss sisteminin ö zellikle SSK sisteminden temel farkını Öluşturınaktadır. Bilindiği üzere, SSK, sağlık giderlerini düşürmek amacıyla kendi SSK hastanelerini oluşturmuş, hatta ilaç giderlerini düşürınek için de kendi ilaç fabrikalarını ve eczanelerini kurınuştu. Sağlık sigortası, sağlıkhizmeti ve ilaç üretim ve dağıtımını bütünleştiren bu sistemin giderlerin düşürülmesini sağladığı varsayılıyordu (Hamzaoğlu ve Yavuz, 2006: 281). Oysa, GSS sisteminde, sağlık sigortacı1ığı ile sağlık hizmeti üretimi ve sunumunun kesin olarak ayrıldığı ve sistemin "hizmet satın alma" esasınagöredüzenlendiği görülmektedir. Üstelik, yeni modelle, özel sağlık ku~ ruluşlarıyla anlaşma yapılarak bunlara sevk olanağı da getirilmektedir. Nitekim, yeni modele yönelik ilk temeleleştiri de, bu düzenlernelerin özel sağlık kuruluşlarını teşvik etmeyi amaçlandığı ve bu nedenle de maliyetleriarttıraraksistemin mali dengelerini tehlikeye attığıdoğrultusundadır (Erdoğdu, 2006: 220,236; Hamzaoğlu, 2006: 60; Özgen, 2002; Gürsoy - Aksu, 2007). Nitekim, "hizmet Satın alma" uygulamasının yaygınlaştığı son yıllardamaliyetler de hızla yükselmiştir. Özellikle, tüm vatandaşların tüm kaniu ve özel hastanelerinden ve ö zel eczanelerden yararlanabilmesi olanağının tanınarakhizmet satın alma yön Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu için bkz. (2007a; 2007b).

4 ı 72 Amme İdaresiDergisi t~minin.yaygınlaşniasiridan sonnıbütçe kalemlerinin enonemlilerindenbiri hizmet' satınalmaları olmaya başlamıştıf.' Çalışma Bakanlığıverilerine göre, SSKhastanelehnin 1 Ocak200S 'te Sağlık Bakanlığı'nadevredilmesive SSK 'nın"hizı:net satih.i almaya başlaması sonrasında SSK'nın sağlık'hizmetigi::i derleri '%2&,; ilaçgiderleri de %32 oranında artını ştır {Hamzaoğlu, 2006:'61 ~62)ç SSK 'nın kişi başına sağlık harcamalarının da 200Sile 2006, yillarıarasında %35 oranında arttığısaptanmıştır {Hamzaoğluve YavUz; 2006: 287), Artış SSKile sınırlı kalmamış, Sağlık Bakanliğı'nın harcarrıalarının",ehönemli",kalemlerinden' biri,de~'hizmetsatınalrrıa"beden~riolrrıayabaşlamıştır/nitekim,20os önce-' sinde, dışarıdannadiren hizmet satın alan Bakanlık2005yılıylabirlikte hizmet satııialrrıalariçinbütçesininyaklaşık%30'unu harcamaya, başlamıştır (Soyer, 2007). Bu politika değişikliğinin yarattığı maliyetler bütçeden sağlığaayrılan' payların.arttıplmasınııorunlu kılm~ştır. TERl\'V'ın yenimilli,gelirserisini, kullanarak yaptığı incelemeyegöre kamlısağlık harcamalarınıngsyih'ye, oranı 1999'daki %2;9'1* oranından, 2002'de%3.8'e, 200J'de de %4.1'e yükselmiştir. TEPAi/',a göre,,sağlık harcamaı~rındakibu:artış,kol"uyııcu,~ağ1ıkl1izmetle,. rinde, veyatırımlarda,:bir.artışa. yol açmazken,bütünüyle dışarıdanhizmet satın almalaragitmiştir. Nitekim, 2007 yılında yalnızca,özel hastanelere yapılan sevklernedeniyle ödenen bedel 2.S ı,nilyardolaraula:şmıştır, Cı:E~AV" 2008:26 30). Ancak, bu durumun sürdürülebilirliği olmadığı içim.hemimfhükümeti sa~lık harcllll1alarındaj<i, tırmanma ~ğilimil1edeniyleııyarnıış hem de, Maliye Bakanlığı sağl* harcamalarının bütçe olanaklarınınçok üzeri11e 9!krnası karşısında6 Teınmuz 2006 tarihinde bir tebliğyayınlayarak hizmet satın almada uygulanacakfiyatlama iesaslarını deği~tirmek:ioruncla, ka:lmış,,bu da özel sağlık kuruluşlı;ı.rınınkatkt paylarınıatitır1nasınayol açmıştır (Erdoğdu, 20Q6: S). GS Sşistçminin ikinc.i, önemlipzflliği, GS S'nin yalmzcıı '''temelt~rninatpa ~ keti "kapsıl;1)1ındaki.sağ1ık giderlerini karşılayacak, olmıı.sı ~bu pakçte, dııhil ()lma yıın,sağhkgicierlerininise"özelsağlıksigortası" yada "kişisel ek ödeme" ile karşılanmasınınöngörülmesidir. Bu 'dqzenleme, temelteminajpaketinin ls:apsl3, mını ol<lt,ıkçaöneınli "lcılmaktadır,zjra, temel, t~minat.paj<eji 'kapsamııun "dar" tu.tuiması dplvmund3c,şağlıkgiderl~rinin, dahapüyük 1?.<>1ürpÜGSS. dışimeka7 nizmııla:rla,finanse. edilmek. durumunda kalacak, buda. hizmetten, yararlananlar aç1sıl1<ıanek harcamayı, gereklikılacaktır..ass sisteminin bu özelliğine yönelik en,t~meieleştiride;.pudüzenleillelçıin,özelşağlıksigor::t::ıçılığınıteşvh< amaçlı olduğu; Ylll'Jta;şları, (JSŞprimiödem~~ yanı S11.'a, ekharcamayapmak zogında bı-o rııkacağ!yönünciedir{ttb,2003; 2QOS},Böylece,,GSSsistemi!lin entel11el, ö..,, ze11iğinin,,primlerini ödeyenbütün yurttaşların kamusal sağ1ıl~sigortası ye kfımıı, sağlıj<kuruluşla:rll1cıal}.ohışal1 bil' sistemiçin,de bütün sağlık hizm~t1erini a~ labildiği ve bütün giderlerinin sigorta sistemi tarafından ödendiği birmodel yerine, yurttaşların kamusal sağlık sigortası' vekamusağlıkkunıluşlan. yanısıra

5 Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 173 özel sağlık kuruluşlarına ve özel sağlık sigortacılığınada başvurabildiği ancak bunun için ek ödeme yapmak zorunda kaldığı yarı kamusal, yarı özel bir sistem öngörmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Yenimodelin üçüncü önemli özelliğini, prim ödeyemeyecek kadar "yoksul" durumdaki "muhtaç" kişilerin primlerinin devletçe ödenmesi uygulamasının getirilerek, "sosyal yardım" politikasının uygulamaya geçirilmesi oluşturmaktadır: Bunagöre, asgari ücretin üçte birindendaha az gelire. sahip olduğunu belgeleyecek kişilerin primlerinin devletçeödenmesi ve bu yurttaşların GSS kapsamındaki sağlıkhizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması öngörülmektedir (Erdoğdu, 2006: ). Yeni model, böylece, "yeşil kart" olarak bilinen sosyal yardım uygulamalarının yeni bir temele oturtulmasını sağlayacaktır. Ancak, burada önemli bir sotunyoksulluk sınırınınasgari ücretin üçte biri gibi düşük birdüzeyde belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Bu sınırıngerçek yoksulluk sınırına karşılık geldiği tartışmalıdır. Diğer yandan, ülke gerçekleri dikkate alındığında;i:lüzen1i ve güvenceli işlere sahip olmayan genişbir nüfusdiliminin düzenli prim ödeyebilmek açısındansıkıntı yaşayabileceği görülebilmektedir. Dolayısıyla, gerçekte düzenli primödeme gücüne sahip olmayan oldukça geniş bir nüfus dilimi yoksulluk yardımından yararlanarnama. ve primödeyemediklerii~ çin sağlık hizmetlerinden yararlanamama durumundakalabilecektir. Bu durumda, sistemin "toplumunbütününü kucaklama" ve genel sağhksigortasından ve temel teminat paketi kapsamındaki sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kimseyi bırakmama iddiası pek de gerçekçi görünmemektedir. Bununla bağlantılı dördüncü özellik, yeni model tasarlanırkensosyal güvenliğin finansmanı sorununun kayıt dışi istihdam sorunu ilebağlantılı olarak değerlendirilmemesidir. Temelde sosyalgüvenlik açıklarının azaltılması hedefine odaklanmış görünen yeni model, Türkiye'nin AB ülkeleri içinde sosyalgiivenliğe devlet katkısı yapmayan tek ülke olduğugerçeğini göz ardı eder.g9tünmektedir. Yaklaşım böyle olunca, devlet tarafından sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferler de kolaylıkla "açık" ya da "kara delik" olarak görülebilmektedir (TÜSİAD, 2004;MÜSİAD, 2007). Devletin sosyal gilvenliğe katkiyap"' ması anlayışını dışlayan bu yaklaşım, Türkiye'nin istihdamüzerinden alinan vergilerde AB ülkeleri içinde en yüksekorana sahip ülke olduğu ve istihdamın % 46.8'inin kayıt dışı olmasında bunun da çok önemli bir etken olduğu gerçeğini de değerlendirme dışı bırakmaktadır. Dolayısı ile, yeni sistemkurgulanırken, sistemin finansman açıklarını devlet yardımı yanı sıra kayıt dışılığı azaltmak ve bu yolla prim tahsilatını yükseltmek yoluyla çözme yolunagidilmemiştir. (Oyan, 2008). Böylece, reformla oluşturulanyeni sistem de, devletinsosyal. güvenliğe yapacağı katkıyı "açık" olarak görmeye ve "sosyalgüvenlikaçıklarını" azaltmak için de sosyal güvenlik sisteminin sağladığıkorumayı düşürmeye devam etmektedir. Oysa, Türkiye ile AB ülkeleri, sosyal sigorta ve sosyal koruma harcamalarının milli gelir içindeki payı açısından karşılaştırıldığında Türkiye 'nin

6 174 Aml!ıe İda1'esiDergisi, %7.l'likoranınakarşılıkAB ülkeleri % l.9doranındahan;amaya sahip bu~ lunmakta, sosyalgüvenlikprimitahsi1at1arımnriıi1li.gehre oramaçısından. da Türkiye % 5 'te kalırken, AB ülkeleri % ı ı.t'yeulaşmaktadır (Oyan, 2008). Bu veriler, biryandan.yürütıüğekonanyeni modelinbütün ııiifıısu sağlık hizmetleri kapsamınaalma hedefinden çok "sisteniin. finansman iaçıklarım"jlzal!mayao~ daklanmış olquğunu gösterirken, diğer yandanda bütün nüfusu. sosyal koruma altınaalmayı hedefleyenbir reformun önceliklekayıt dışı istihdamsonınunu or~ tadan kaldırmayı.hedeflemesi gerektiğini de. göstermektedir. GSS sisteil1i. üzerinegenelbirdeğerlendim1e yapmakgerekirse,. sisteminin en temelözelliğinin;' sağlıkhizmetlerini yurttaşlıkhakkıolarak gören ve buçer~ çevede. hizmeti genel bütçedenfinanseederek. tüm yurttaşlara: ücretsiz... olarak sunan'" kapsayıcıbir sistemden farklı.olarak,primödeyenlerinbelirli. standart sağlık hizmetlerindenyararlandığı,.primödeyemeyecekdurumda olan. "yoksul" kesimlerin bu standart hizmetlerden yararlanabilmesi için ~'sosyal yıırdım".. me~ kanizmalarınınöngörüldüğü, sistemin sağladığı standart s,ağlıkhizmetlerinia-" şanhizmettalebinde bulunanların da özel sağhk sigortalarıve özel sağlıkkuru~ luşlarınayöneltildiği "liberal?' bjrm()dei olduğu ortaya, çıkmaktadır {Erdoğdu, 2006}.. Budüzenleme,sağlıkhizınetini, kamutarafından genel bütçeden.finanse edilerek bütünyurttaşlara..ücretsizola:raksıınıılanbir hizmetolmak yerine,.sos~ yal boyutu','muhtaçlara yardım"danibaretolanbir faaliyetstatüsüne sokmakta~ dıl Bu sisteınde, prim ödeyemeyecek kadar yoksul sayılankesimler ile prim ödeyebilen kesimler, standartsağlıkhi:zmetlerinden yararlana:bilirken,primö~ deyemxyı;:nancakyoksul. da. sayılınayan.. oldukça. genişbir kesimin,l?u standart hizmetlerden mahrum.kalmasl0lasıhğıbulunmaktadıl Buna karşılık, orta ve üstgelir.gruplarının da özel sağlık sig<;>rtacılığı veöze1 sağlık kuruluşlarına yö~ neleceğiöngörülebilmektedil.. Aile HekimliğiModelineGeçiş Türkiye'debirinci -basamak sağlıkhizmetlerinin sağlıkocakları temelinde kurumlaşması,.sosyal devlet anlayışımn Anayasa'yagirdiği J960'lardabaşlatı~ lan. "sağlığınsosyalleştirilmesi" sürecinin. 1980'lerde. yaygınlaştırılp1asıylaol~ muş,}9 80' lerdc:n itibarensağlık. ocakları.. hızla yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Sağhkocaklarısistemi,. sosyalleştirmeprojesindeöngörüıen nitelikli pirinciba~ samlik sağlıkhizmeti sunumu. ve sevkzincirisisteminiwgulamayageçirrnek açıs111danpek debaşanlı sayılmıyorlardı(aksakoğluvegiray, 2007:.5). Ancak, sağlıkreforınul1lln gündeme geldiği ı 980'li ve 1990 'lı yıllarda sağlık <;>cağlsis~ temi üzerinde pek fazladurulmuyordu.hatta, DünyaBankası'mnrütkiye'ye ı990'lıyılla~da 9nerdiği.sağhk reformu programları, tedavi edici sağlıkhizmet~ lerinin özels~ktör tarafıl1danyerine getirilmesiniöneritken,koru)rucıı sağlık hizmetlerinin devlet sektöriindek;ajması. öngörülüyordu(~üler, 1996: 1ıO}. Bi~ rinpipasamaksağlı~.hizmet1erindec.aile hekimliğisistemiilk; olarak ı 990'ların

7 Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 175 başlannda tartışma gündemine ginniş olsa da (Hamzaoğlu ve Yavuz, 2006), asıl olarak Dünya Bankası'nın 2003 tarihli raporunda gündeme getirilmiştir. Nitekim, Dünya Bankası'nca önerilen sağlıkreformunun ikinci temel unsurunu birinci basamak sağlık hizmetlerinde "aile hekimliği" sistemine geçilmesi oluştunnaktadır. Ancak,Dünya Bankası raporundaaile hekimliği sistemi konusunda ayrıntılı bir açıklama bulunmamaktadır. Rapor, aile hekimliği sistemine aşamalı olarak geçilmesini önennekle yetinmektedil Buna göre, ilkaşamada düzenlemeh~r yapıldıktan vehujruksal altyapı hazırlandıktan sonra, ikinci aşamada uygulamaya geçilmesi uygun bulunmuştur (DünyaBankası, 2003: 77-78). Buna: karşılık, sağlık refonnunun en hızlı bir biçimde uygulamaya konan başlığı, birinci ba:samak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği sistemine geçilmesi olmuştur. Nitekim, 24 Kasım 2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 'un' çıkartılmasıyla birlikte, pilot Olarak seçilen Düzce ilindenbaşlanarak ve yıldan yıla yeni iller kapsama alınarak sistem uygulamaya geçirilmiştir. Yasaya göre, birincibasamak sağlık kuruluşlannın sorumlu olduklan "koruyucu hekimlik hizmetleri" "topluma yönelik" ve "kişiye yönelik" olarak ikiye bölünerek, topluma yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri sağlıkocaklannın yerine kurulan "toplum sağlığı merkezleri"ninsorumluluğuna verilirken, kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri aile hekimlerinin sorumluluk alanına bırakılmaktadır. Ya:sa, buna: ek olarak, aile hekimlerini birinci basamak tedavi edici hekimlik hizmetlerinden de sorumlu kılmaktadır. Böylece, mevcut durumda, birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik hiz..: metleri açısından temel birim olan sağlık ocaklan sistemiortadan kaldırılmakta, sağlık ocaklannın yerine kurulan toplum sağlığı merkezleri ise yalnızca topluma yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ile sınırlı bir gôrev alanıyla sınır1anmaktadır. Ailehekimlerinin ise, asılolarak muayenehane sistemiçerçevesinde, GSS ile sözleşme yaparak faaliyet göstennesi planlanmaktadır. Pilot uygulamalar sırasında, henüz GSS uygulamaya geçirilmediği için, sistem şimdilik Sağlık Bakanlığı bütçesinden finanse edilerek ücretsiz yürütülmekleberaber, sistem tam olarak oturduğunda Genel Sağlık Sigortası'ndan finanse edilmesi öngörülmektedir. Ancak, hastalarm bu hizmetten yararlanabilmeleri için primlerini düzenli ödemeleri gerekmektedir. Dolayısı ile, yukandaki bölümde de belirtildiği gibi, GSS primlerini düzenli olarak ödeyemeyenierin aile hekimliği sisteminden yarar1anabilmesi mümkün değildir. Aile hekimliği sisteminin bir başka önemli özelliği, aile hekimlerinin, ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelere sevk zincirinde de zorunlu aşamaolmalan 3 Aile hekimliği sisteminin "pilot uygulama" olarak başlatılması ve uygulamanın diğer illere adım adım yayılması tercihi, Dünya Bankası 'mn sisteme aşamalı bir biçimde geçilmesi önerisiyle uyumlu bir düzenleme olmaktadır.. 'Yasa metni için bkz.

8 ı 76 Arnff!f?jdaresipf?rgisi dır. Bir başkadeyişle,.. ikinci ve üçüncü. basamaktah hastanelerebaşvurabi1l11ek için aile hekiminin sevhgerekmektedir.aksi takdirde, hastalar giderlerin % 30 ile %50 arasındaki oranınıkişisel olaraködernekzorunda kalacaklar, GSSbu giderleri karşılamayacalrtır. Aile hekimliği sisteminin kamuoyuna sunuiuş biçiminde, "kişilere hekim seçmeözgürlüğü tanınması" ve "her aileninbirhekiminin olacak olniası:' gibi özelliklerininvurgulandığı. görülmektediı\ancak, sisteme genel olarakbakıldı ~ ğında, sağlık ocağı temelinde örgütlenmiş bir hizmetin özel hekim. muayeneha. nesi temelinde yeniden yapılandırl1dığıgörülmektedir (TTB,2003; ATO,ı005; Ergüder vd.,ıooo). Bud~ğişimin,kamu finansmanımekanizmasını bütünüyle ortadankaldırarak GSStemelli ve prim. esasına dayalı birsistemi. gündeme. getinnekyanı.. sıra, "topluma dönük" ve "bütünçül" bir birinci basamaksağlık hizmetianlayışının ort.cj.dankıldınlarak, "rnuayenehline temelli" ve "bireyi te.. mel <ilan" biryaklaşırp.ın egemenkılınması gibiönemli birsonucuda bulunmaktadıldiğeryandan, busiştemde, hizmeti sunan hekimler "kamu görevlisi" olmak yerine; ücretini piyasa koşullarında kazanan bir, "girişimci"ye dönüştürülürken, yardımcıpersonel de kamugörevlisi statüsündenaile hekimiyle bireysel işak<ii terp.ehnde istihdam edilen ve kamugörevliliğinin sağladığı güvenceleri büyükölçüde yitirmiş bir. statüye solüılnıaktadıl. Buözellikleriyle,ailehekimliğisisteminin,<isı1 olarak. sağlık hizmetlerinde kurumsallaşmanın ağır bastığı mociemanlayış yerine, hekim muayenehanesinedayalı.eski bir anlayışıcanlandırdığıortaya çıkmaktadır. Sağlık İşletmesiModeline Geçiş Sağlık reformununüçüncü ve belki de en önenilibaşhğını ikinciye üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında "sağlık işletmesi" modelinin uygulamaya geçirilmesi. olııştıırm<iktadır. Ttirkiye' desağlık işletmesi modeline geçişjik olarak 1987 tarihli Temel Sağlık Kanunu ile denenmiş ancak Anayasa Mahkemesi 'nin ipıalkaran nedc:miyle gerçekleştirilememişti (Ataay, 2007a:.81-87). 1987tCj.rihli yasaylagerçekleştirilemeyen dönüşüm 2003 tarihli DÜnya Bankası raporuyla yenjdc;mönerilmiştir(nünya Bankası, 2003). Raporda, kamuh<istanelerinin verimliliğinin arttırılması için hem idari ve mali açıdanhem desağlık hizıneti.üretimi açısından özerkleşmesi gerektiği. görüşü sayunulmuştur. Rapora. göre,özerkleşmeyle hem hastanelerin kendi özkaynaklarını yaratmaları hem de. arztalep ilişkisinin daha sağlıklı bir biçimde kurulması mümkün olabilecektil Rapor, kamu hastanelerinin özerkleştirilmesinin. iki aşamada gerçekleştirihnesini önermiştil İlk aşamada, SağlıkBakanlığı'na bağlı hastanelerin birleşikbir çatı altında bakanlıkla ilişkili ama özerk bir yapılanma içine (Sağlık Bakanlığı Hastane Şirketi) ve SSK'ye bağlıhastanelerin de SSK'nin diğer hizmet ve kurumlarındaıı ayrıhırakçalışmavebosyal Güvenlik Bakanlığı'yla. ilişkili amaözerk bir yapılanilla için.e (SSK Hastane Şirketi) alınması önerilmiştir {nünyabanka

9 Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 177 sı, 2003: 69-73). Bu aşamada, personelin de memur statüsünükoruması öngörülmüştür. Özerkleştirme sürecinin ikinci aşamasmda ise, kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu gösteren her tesisin ayrı ayrı özerkleştirilmesi önerilmiştir (Dünya Bankası, 2003: 69-73). Bu aşamada, personelin de sözleşmeli statüye geçirilmesi öngörülmüştür. Böylece, Sağlık Bakanlığı ve SSK bünyesindeki devasa bir kamu hastaneleri sisteminin özerkleştirilerek "sağlık işletmesi" modeli çerçevesinde yeniden yapılandırılması önerilmiştir (Dünya Bankası, 2003: 69-73). Dünya Bankası 'nın "özerkleştirme" önerisi uygulamaya geçirilirken, raporda önerilen aşamalardan farklı olarak, ilk olarak Sağlık Bakanlığı 'na bağlı olmayan diğer kan1u hast~ııelerinin bakanlığa bağlanması tercih edilmiştir. Böylece, ö zerkleştiroıe sürecine zeminhazırlanmasma çalışılmıştır. Bundan sonra, "sağlık işletınesi" modeline geçişi sağlayacakasıl adımların ise Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısı ve Sağlık Kanunu Tasarısı ile gerçekleştirilmesi planlanıyordu S (Ataay, 2007a; Erençin ve Yolcu, 2008; Sayan, 2007). Bu tasarılar, bir yandan eğitim hastaneleri dışmdaki bütün kamu hastanelerinin ve diğer kamu sağlık kuruluşlarının (sağlık ocakları, dispanserler vb.) il özel idarelerine bağlanmasını, bir yandan da "sağlık işletmesi" modeline geçişi öngörüyordu. Ancak, bu tasarılardan ilki Cumhurbaşkani tarafmdan bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri gönderildikten sonra, ikincisi de yasahıştırılamadığmdan kadük olmuştur. Bu tasarıların yasalaştırılmasının başarılamamasından sonra, reform programı günümüzde Kan1U Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakhnda Kanun Tasarısı ile yeniden gündeme getirilmiş bulunuyor." 2007 baharında kamuoyuna açıklanan tasarı meclise sevkedilirken, Sağlık Bakanı, tasarının yasalaştırılmasının hükümetin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu açıklamıştır (Radikal, 2007). Tasarıda, düzenlemenin amacının, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının "kamu tüzel kişiliğine sahip", "özerk" "kan1u hastane birlikleri" çatısı altında yeniden yapılandırılması olduğu belirtilmektedir. Tasarı, halen bakanlığın bağlı kuruluşları statüsündebulunan kamu hastanelerini "kamu hastane birlikleri" çatısı altına alırken birliklerin statüsünü de "ilgili kuruluş" olarak belirlemekte, böylece birliklere "özerklik" tanımaktadır. Asılolarak her ildeki kamu hastanelerinin bir birlik çatısı altında örgütlenmesi öngörülmekle beraber, birlikler birden fazla ili kapsayabileceği gibi, aynı ilde birden fazla birlik de kurulabilecektir. Ayrıca, Bakanlık, birden fazla birliği bir araya getirerek "birlikler koordinatör1üğü" de kurabilecektir. Birliklerin kuruluşu Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla sağlanacaktır. s Anayasaya aykırılıklar nedeniyle yasalaştırılmaktan vazgeçilen tasarının tam metni için bkz. (2004). 6 Tasarının tam metni için bkz. (2007).

10 '178 Al11l11cİdarc:>iDcrgi:>i Tasanya göre, hastane birliklerinin organları Yönetim Kurulu, GeneISekreterlikve, Hastaneyöneticilikleri'nden. oluşacaktır.' Birliğin'karar' organıyönetimkurulu,yürtitme organı GenelSekreterlikolacak,herhastaneiçin de bir HastaneYöneticisi.,atanacaktır;.Tasarının YönetimKurulu 'mm.' oluşumukonu.. sunaabelirlediği, yöntemilginçtir. Yönetim Kurulu, ikisi İl Genel Mec,lisi tarafından;biri Vali tarafından~ ikisi B akanlık tarafından, biri de Sanayi ve Ticaret Odası'ncabelirlenen. üyelerle. İı.sağlık Müdürü'nden (ya. da.yardımcılarından biri) oluşacaktır. Böylece, daha önceki tasarılarda il özel idarelerinebağlanması öqgöriilen.kamu haı;tııııeleri için farklı..bir "yerelleştirme" modeli,ortaya konmuş olmaktadır. Ancak, birlikleriıiil.. Özelidarelerine, bağlanmasından vazgeçilmesi, sağliğın "yerel" nitelikli bir kamu. hizmeti olarakdüzenlenmesi anlayışının değişi~.. "ülusal" nite1*li bir kamu. hizmeti olarakkabul edildiğiningöstergesi' de sayijabilir(ataay, 2007.b). Bu değişiklikte,yerelyönetimlerin sağlık hizmetlerinin, gerektirdiği,finansman,. donanım ve personel' olanaklarından yoksun olduğuna ilişkingörüşlerinyaygın gimasının dapayı olduğusanılma1ctadır (Erençin Yolc,U,f.008; Sayap, 2007; Balcı, 2005). Diğeryandan, Yönetim Kurulu'naSa~ qayi ve Ticaret Odası 'nın,bir. temsilcigöndermesi de günümüzün. "yönetişim'.' modelinin ilginç. bir Ömeğinioluşturmaktadır. Ancak, tabip.odalarının, sağlık personeli örgi.itlı;:nmelerinin ve sağlıkhizmetinden yararlanantoplum kesimlerinin temsilcilerinin Yönetim, Kurulu'nda (lüşünülmemesi" katılımcılık ilkesi açı ~ınd~n tartışnıalıbir youım.oluşturmaktaqır...'.,kanımızca;, tasarıtnngetirdiği en önemli yenilikkamu.hastane1erininve hizmetinfimınsmanmodelinin değiştirilmesiolmaktadır. Mevcut sistemde; kamuhastant:lerininfinansmanı,bütçedensağhkbakanlığı'na'ayrı1an pay,ile. sos~ ya!güvenlikkunı1uşlarından tahsil edilenödemelerle karşılanmaktadır. Dolayısıyla,mevcut durumda, hizmetin finansmanıağırlıklı olarakkamusal,mekaniztnıılarl~ s~ğlanma\<:tadır. Bqsistemde, yurttaşlarınhizmetin fin.ansmanına yaptığı kathdıı wrgivemwkve sigorta primi ödemek yoluyla gerçekleşmektedir.. BııP,!karşılık;tasarının öng()rqüğüyeni model kamuhastane birliklerininfi~ nansınam içil1 Hazine katkı sına yer vermemekte,dir (Ataay, 2007b). Yeni,mo-. Gıilde, "birlikler "sağlık.işletmesi"ne dönüştürü1ürken, bu işletmelerin kendi,ge~ Hrleriyle ayakta kalması ve gelir-gider dengesini,kurması öngörülmekte; birliklerinfinans1]1an yoluolarak ürettiği hizmetler karşılığında.elde.edeceği gelirler görütmektedil Böyleqe, kamu hastanelerinin devlet. bütçesinden.ayrı1acakpay~ 1arla. finaı)se.edilmesine. son. verilmesi ön~örüıürken,. tasarıda."gerektiğinde" devletinı<:amı.ı hastane. birliklerine "yardım"da.bulunabilmesine, olanak. sağlanmaktadır. Aılcak, tasarıdan, bunun "geçici" bir önlem olarak düşüı;üldüğü, ~istemin asılolarak gelir-gider dengesinin sağlanması yoluyla finanse edilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, tasarıya göre, kamu hastaneleri, asıl olarak, üretilen hiztıwt1er karşılığında GSS' ~erı.ve özel sigortaşirketlerinden yapılacak tahsilatlar1a hastaların yapacağı diğer ödemelerlefinanse edilecektir.

11 _._ Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 179 Ancak, yukarıda. GSS 'yi incelerken görüldüğüüzere, GSS yalnızca "temel teminat paketi'ı kapsamındaki hizmetleri, özel sağlık sigortahm da yalnızca karşılığında prim ödemesi yapılan hizmetlerikarşılayacaktır. Dolayısıyla,<hastaların bu kapsama girmeyen hizmetler için ek ödeme yapması gerekmektedir. Bu du' rumda, hizmetten yararlananların hizmetin. finansmamiçingssprimiödemek yanı sıra özel sağlık sigortası yaptırmaları ya da ek ödeme yapmayıgöze almalan gerekmektedir. Böylece, tasarıyla getirilmesi öngörülen yenidüzenlemelerin, sağlığın mevcut duruindaki bütünüyle kamusal mekanizmalarla.(büt çe+sigortaprimi) finanseedilmesi modelini değiştirerek,yan kamusal meka~ nizmalarla (sigorta primi) yarı fiyatlandırma ile finanseedildiği yenibir model oluşturduğu görülmektedir (Ataay, 2007b). Finansman yöntemindeki bu değişikliklerin, sağlık,kamu hizmetipin niteliğinde önemli bir değişim yarattığı ve gelir dağılımına ilişkin önemli sonuçları bulunduğu görülmektedir. Zira, hizmetin finansmail yöntemi olarak "genel bütçe yoluyla finansman","sigorta primleri finansınan" ve "fiyatlandırma yoluyla finansman" yöntemlerinin seçilmesine göre gelir dağılımı açısından önemli farklılıklar doğriıaktadır. Bütçe yoluyla finansman yönteminde, ytiıitaşlann hizmete katkısı ödeyecekleri vergilerle olmaktadır. Budurumda; bütün yurttaşların gelir düzeyleri ölçüsünce vergi ödemelerine karşın eşit ve kapsamlı hizmet almaları sağlanacak, gelir dağılımındaki adaletsizlikler yurttaşlann sağlık hiz~ metinden eşit düzeyde yararlanmalanna engel oluştuffiıayacaktır. Dolayısıyla, "sosyaldevlet" ilkesi açısından en uygunyöntem bütçe yoluyla finansman modelı' olmaktadır (Soyer, 2003; Ataay, 2007a). Buna karşılık, sigorta primi yoluyla fınansman yönteminde, yurttaşlardan gelir düzeyleri arasliidah farklar dikkate alınmaksızın prim ödemeleri beklenmekte, özel sağlık sigortasıyaptırabilecek gelir düzeyine sahipolanlarlaolmayanlar arasında da hizmeteerişim açısından önemli farklar oluşmaktadır. Dolayısıyla, sigorta primi ile finansmanyöntemi, farklı gelir düzeyine sahip yurttaşların hepsine eşit sağlık hizmeti verilmesi gibi birhedef içermemektedir. Son olarak, finansman yöntemi olarak fiyatlandırma seçildiğinde, bütünüyle eşitsizlikçi bir model yaratılmış olmaktadır. Kısacası, bütçe yoluyla fınansman en eşıtlikçi, sigorta primi ile finansman daha az eşitlikçi, fiyatlandırma yoluyla finansman ise en eşitsizlikçi model olarak ortaya çıkmaktadır (Ataay, 2007b). Tasarınınöngördüğü modele bu değerlendirmeler ışığında bakıldığinda, bütçe yoluyla finansman yöntemini sonaerdiren, sistemi a ğırlıkla sigorta primiyle finanse etmeyi öngören ve Özel sağlık sig6rtacılığınave fiyatlandırmaya alan açan yeni modelin mevcut modele göre daha da eşitsizlikçi bir modelolduğu ortayaçıkmaktadır. Bir başka deyişle, yeni modelin mevcut modelegöre daha "liberal" bir sosyal politika anlayışına dayandığı görülmektedir. Nitekim, tasarının bu "liberal" ruhu "sağlık işletmesi" modelinin sağlık hizmetini"kar amaçlı" bir faaliyete dönüştürmesiyle de desteklenmektedir. Mevcut

12 180 AmmeİdaresiDergisi durumda, '''genel idare' esaslarına,gjjre'ıfaaliyetyürüten, bütçeden "fınanseedilen,"kamugörev1i1eri~ce yürütüjen; "kar amacı"taşın1ayankamusağlık kuruluş. larının",.~'işletmecilik.esaslanna göre"" faaliyet yürütmesi, "karamacıtaşıması", personeliişakdiyle istihdaın.etmesi öngörülmektedine memurlar.net, 2007).Üstelik, tasarı, kamuhastanebirliklerine.ait olan yada hizmet amacıylabirliklere tahsis edilmiş'olan;yapı ve tesislerin satışı,kiralanmasıve işlettirilmesineolanaktanımaktadır,bu hükümler, tasarıyla,kamu sağlık kuruluşlarının ve bu ku.., mluşlara\, aittesislerıu özelleştirilmesinin öngörüldüğünü'göstermektedir. Bu hüküm, "devletkatkısınınyetersiz kalmasıdurumunda,hizmeti finanseetmekte güçlüğedüşecekbirliklerin hizmeti özelleştimıeseçeneğineyönelmesine,olanak sağlamaktadır (Ataay, 2007b, Erençin'-Y()lcu,2008). Bakanlıkla:nuYeniden' Yaınlandırılması Sağlıkta DönüşümPrograNı adıyla yürürlüğe keman reformprogramının.tenıel.. htfdefinip.,.. Sağlık Bakanlığı. ve Çahşma ve SqsyalGüvenlik B"akanlığı (SS~) hiye~arşisialtındaki, devasa bilsağlık hizmetleri örgütlenmesiniparçalayarakve,;olanaıcıarölçüsün<ıeö:?:elleştirerek,bakanhklannsağlık hizpıeti üretimi ve.sunurrıupdançekilınesini sağlamak old:uğl!llugörmuştük Bu amaç dqğrultu.., sunda, sağlık Qpaklaqkapatılıpbirinci.basamak sağlıl<: hizmetleriaije hekimliği modeli;çerçe;vesindeözelleştirilirkep, ilgnci veüçüncübasarrıak sağlık hizmetleri alanında da bir yandan kamu hastaneleri.özerkleştirilmeye (ve zaman içinde özelleş,t.ı.'plmeye) bir yandan da özelhastanelerin kuruluşu teşvik egilmeye..başlanmıştır',.bçiylece, bakanhklarhiyerarşisi altındaki sa~lık.kuruluşlanözerkbi~ rer "s~ğhk işletrrıesi)ıedönüştürülürken, bakanlık da yeni ()luşmaya başlayan "sağlıkpiyasası"nındenetim vedüzeıılenmesinden.sorumlubirbirim <lurumuııa getirilmeyeb?şlann}ıj,}(tadı[", Nitekim, Dünya Bankas.! raporu da bu doğrultuda öı:ıerileriçerrııektedir.jdül1yı;ı Ban.kası,.2003: 73-77},Raporagöre, Ş ağlık Ba-. kanlı ğı ileçalışma ve ŞosyaLGüvenlik Bakan1ığı(SSK)arasında hizmet üreti Wi. ve.:.gprevı paylaş~wı. aç.ı:şıııdan,yerimliliği.düşüren sorunlar bulunmllk:tadır (Dünya Bankası; 2003 : 73-77}.İki bakanlık arasındaki görevpaylaşımı konusı.ıp.da19 qrtüşr:nelerin prtadan kaldırılarak, Sağlık Bak(lnlığı 'nın sağlık hizmetleri, Çalışma ve Sosyal, Güvenlik Bakanlığı'mn da sağlık sigortacılığı' k01).usunda l\zmanlaşwasınm ön~rildiği raporda,her ikibakanlığlıı da yeniden yapılan<l.lr:ı1arak hi~et.üre.timive slld:umııl}dan çekilmesigerekt,iği de,savunulmaktadıf (Dünya Hankası,2003: )."Buna.göre,SağlıkBakan1ığı sağlıktah önce1ik~ lerin b~lirlei\mesi.vepoliti.\qtların.hazırl?ııması,. düzenjemelerin yapılması,. de,.. netim, kalite kontrolü, tüketicileırin eğitilmesi, kurumlarınakreditıısyonuve uz.rnanlarıı.lisans verilpıysind~n,çajışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da genel sağlık sigortası sisteminin izlenmesi ve denetiminden sorumlu olmalıdır (Dünya Bankası, 2003.:.73-77,).

13 Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları ı 8 ı Görüldüğü üzere, DünyaBankası'nın bakanlıkların yeniden yapılandırılması konusundaki önerileri temelde iki başlığa dayanmaktadır. İlk olarak bu iki bakanlık arasındakigörev paylaşırnın yeniden düzenlenmesi, ikinci olarak da her iki bakanlığın da hizmet üretiminden çekilerek düzenleyici bir konumla sınırlanması (Dünya Bankası, 2003: 73-77). Nitekim, budoğrultudakiilk adım:, SSK hastanelerinin ve askeri hastanelerve üniversite hastaneleridışındaki diğer kamu.hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasıyla atılmıştır {Hamzaoğlu ve Yavuz, 2006: ). Böylece, ikibakanlık arasındaki görevpaylaşımrsörunu giderilmiş görünmektedir. Bundan sonra, gündemde her iki bakanlığın yeniden yapılandırılarak düzenleyici bir konumlasınırlandırılmasına yönelik re M formlar bulunmaktadır (Hamzaoğlu, 2006:' 60). Nitekim, bu adım, günümüzde Dünya Bankası 'nın gündemde tuttuğu "ikinci kuşak yapısal reformlar"ın da en temel özelliğini oluşturmaktadır (Güler, 2005; Bayramoğlu, 200S; Ataay, 2007a). Bilindiği üzere, ikinci kuşak yapısal reformlar, devletin düzenleyici işlevlerini üst kurullara devretmeyi de öngörmektedir. Nitekim bu anlayış sağlık sistemi reformuna da yansımakta, üst kurul modeli sağlık ve sosyal güvenlik a lanında da uygulanmaya başlanmaktadır. Üst kurul modelinin en temel özellikleri,bakanlıkhiyerarşisi altındaki bazı görev ve yetkilerin idari ve mali açıdan "özerk" kurumlara devredilmesi ve bu kurumların bakanlıkla' ilişkisinin "bağlı kuruluş"tan "ilgili kuruluşa" dönüştürülmesi olmaktadır (Duran, 1997; Tan, 2000). Nitekim, üç sosyal güvenlik kuruluşunu tek çatıaltında toplayan Sosyal. Güvenlik Kurumu (SGK)da böyle bir yapılanmadır. Bu üst kurullaşmasürecinin Sağlık Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması sürecinde de gündeme gelmesi beklenmektedir. Nitekim, bu doğrultudaki ilk tasarı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'nünkaldınlarak Türkiye İlaç ve Tıbbi CihazKurumu'nun kurulması amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. 7 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulnu'nun Kuruluş v~ GörevleriHakkında Kanun Tasarısı'nagöre, kurum, tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar vekozmetikleriri üretimi, ithalatı, ihracatı ve hizmete sunulmasında uygulamaların topluma güvenli,. etkili, kaliteli ve standartlara uygun bir şekilde sunulhlası için gerekli her türlü düzenlemeyi ve denetimi yapmakla görevlendirilmektedir. İdari ve mali özerkliğe ve özel bütçeye sahip olması öngörülen kurumun yönetim kurulu üyeleri ve başkanı bakanlığın önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından atarıacaktır (ttb.org.tr, 2007). Yasa tasarısındaki sorunlara dikkat çeken bir rapor yayımlayan Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) göre, tasarının,ba~anlığınilaç, tıbbi cihaz ve diğer tıbbi malzemelerin fiyatlarını belirleme yetkisinin kaldırılması ve fiyat serbestisine gidilmesine ilişkin hükümleri kamu yararına aykırıdır. Raporda, ayrıca, tasarının, ilaçreklamı ve ilaçların eczaneler dışında satılmasi konusundaki yasakların kaldırılmasını öngören düzenlemelerinin toplum sağlığını risk altına 7 Tasanmn tam metni ve TTB'nin eleştirilerini içerenbir raporiçin bkz. (2007).

14 ı 82 ' Amm~idaresi Dergişi. S9ka.l;!,ilec~ğiy"eilaç tekelleripiıı haki.miyetinin kurulmasına yola,çabileceği eleştirisi<,le dilet g~tirilmektedir(ttp.org.tr,,2007). Sonuç,GünüJ11üZde.yUtiil;lüğe konmayaçalışı1an$ağlıkr#ormunlevcutşa,ğlık sis'" temini,köklüblrpiçimde,dönüşiime uğratmayıhedeflemektedir. Nitekim, J.)ünya13~kasırı:ıport111da;da, Türkiye sağlık sisteminin,sotunlarınınkısmi' düzelt~ melerlegiderilemeyeceği, sağlık sistemindeıgenişçaphbir yeniden yapı1aruna~ ya gereksinim olduğuilerisürülrrıektedir(püt1ya Bankası, 2003: iii). Bu doğrultuda~,sosyal sigorta. ve.sosyaı,yardımsistemlerinde, birinci basamak sağlık hiz:,: metl'erincle;kamu,hastanelerinde.ve 'bakanlıkfiıerkez4eşkilatındaköklü değişik~ 1ildere, gidilmektedil Bu değişikliklere giqilirken,temelyaklaşllllı, liberal bir sosyal politika anlayışının, oluşturduğu görülmektedir.bu doğrultuda, sağlığı temelbir insa,n(yurttaşlık)hakkı. olarakgören ve.' gen~lbütçeden finanse edilerek bütiinyurttışlara üpretsizolaraksu!).ulan birkamu hiımeti olarak elealan yakı;:ı:şımd~l1' farklı Qlarak,.sağlığı asıl,olarakqssve özel' sağlık sigortası prim~ lerini düzenliolarak ödeyen yurttaşların"hak kazandığıbirhizrtıet olarak gören yııklaşımm egemenlik kurduğu görülmektedir.,bu yaklaşımın kırtasiyeciliği. ve id~lrhml!li işl~'l1i büyük ölçüde,artiıracak olması bir yana, sisteroin ka,psayıcı1ığı açısından,da önemli sorunlar doğabilecektil GSS primlerini düzenli 6larakö..: deyebilecek, ()lankesimler ile. "yoksul "sayıldığıiçin QSS primi. devlet tarafındanödenenkesimler.yalnızçatemeltemina,t.pa,ketineda,hil hizmetlerechak kaza': mrken., düzenli prim ödeyemeyenler açısından sorunlardevam edecektil.diğer yandan, sisjem, ört,a.veüst gelir grtlplarınıözelsfğlıksigort~cılığına..ve özel hastanelereiyônlend.irtpektedir,; Böylece:;, bir,ya,rtda' özel.. sigqita.'ve hastanelere yönelen orta~üst;gelirgnıpları,.bir yanda,kamu hastaneleritarafından yürütülece*,plan.stançlartsağhkhiznwt1erindenyararlanangeniş.,.topluın kesimleri,diğer ya:nd~' da4a~enli p'ı1w ödeyepilecekdurumda olm~dığliçin. hiçbir. gayencesi buluil11}a;y~n bir.ı<esimden oluşanüçlü bir. yapı doğabilecektil Dolayısıyla,. yürürlüğe kop.an.yenimodel,g~rek bütün. topltl11lu kapsama alma kapasitesi, g~reksı:: Ctopllimun farıqıgelir~plarını.eşitsağlık hizmeti olanaklarından yarar~ landırmal)açısmdıın sorunlu göri.ij:ımektedir. Kaynakça.Aksakoğıy,'Oazanfer - Hatict;: Giray(~007), "Kentsel AlıındaSağlıkta Dönüşüm",.. Meiılek~t~Jv[evzua{. Şayı: 21-22, s. 3-lf. A.taay,;FarukG2Ö07a),Neoliqeraltz-mveDevletin. Yeniden Yapılpndı~liması: Türkiye'de,. Kamu Reformu Üzerine incelemeler, 2. Baskı, Deki Yayınevi, Ankara. Atçıay, Faruk(2007b), Kamu Hastqne Birlikleri Tasarısı Üzerine, TrB Yayını, Ankara, Ankara TabipOdası (2005), Sağlıkta Dönüşüm çıkmazsokakta: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması, ATO Yayım, Ankara.

15 ------~ ~----~--- Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 183 Baleı, Asım (2005), KamuHizmetlerive YerindenYönetim, AtlasYayınları, Ankara. Duran, Lütfi (1997), "Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30. Sayı 1, Mart,s.l-lO.. Dünya Bankası(2003),Türkiye: Drıha.İyi Erişim ve Etkinlik İçin Sağlık Sektörü Reformu, Cilt 1: Ana Rapor, Hazırlayan: Mukesh Chawla vd., Dünya Bankasıdökümam. Erdoğdu, Seyhan (2006), "SosyalPolitikada Değişim ve Sosyal Güvenlik Reformu", Mülkiye, Sayı 252, s.ı1 1"236. Erençin, Arif - Veysel Eren (2008), "Tfukiye'deSağlık HizmetlerininDönüşümü ve Yerinden Yönetimi", Memleket: Siyaset- Yönetim, Sayı 6, s.ı Ergüder, Toker vd. (2000), "Birinci Basmak Sağlık HizmetSunumunda Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik", Ammeİdaresi Dergisi, Cilt33, Sayı 4, Aralık, s Güler, Birgül Ayman (1996), YeniSağ ve Devletin Değişimi, TODAİE Yayınno: 266, Ankara.. Güler, Birgül Ayman (2005), Devlette Reform Yazıları, ParagrafYayınları, Ankara. Gürsoy, Şafak Taner ve Feride Aksu (2007), "Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Dinamikleri", Amme İdaresiDergisi, Cilt 40, Sayı 3, Eylül, s Hamzaoğlu, Onur (2006), "Türkiye' de Sağlıkta Dönüşilın Programı", İktisat Dergisi, Sayı , s Hanızaoğlu, Onur ve CavitlşıkYavuz (~006),"SağlıktaAKP'1iDönemin Bilançosu Üzerine", Mülkiye, Sayı 252, Keyder, Çağlar vd. (20Ö7), Avrupa 'da ve Türkiye 'de Sağlık Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul. Oyan, oğuz (2008), "Sosyal Güvenlikte Uzlaşma mı.?", Dünya Gazetesi, 26Mait. Özgen, Hacer (2002), "İşlem Maliyetleri Teorisi: Sağlık Hizmetleri Sunıımund~ Sözleşme mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma nu?", Amme İdaresi Dergisi, Cılt 35, Sayı 2, Haziran, s Radikal, Sayan, İpek Özkal (2007), "Belediyeler ve Sağlık Hizmetleri", Mülkiye, Sayı 254, s Soyer, Ata (2003), "1980'den Günümüze Sağlık Politikaları", Praksis, Sayı 9, s Soyer, Ata (2007), "Sağlık Politikaları ve Halk Sağlığı", Halk Sağlığı Sempozyumuna Sunulan Bildiri. Tan, Turgut (2000), "Bağımsız İdari Otoriteler", İzak Atiyas (Ed.), Devletin Düzenleyici Rolü içinde, TESEV Yayınları, İstanbul, s TEPAV (2008), Mali İzleme Raporu: Sağlık Harcamaları Sağlıklı mı?: Sağlık Politikaları ve Ülkemizde Kamu Sağlık Harcamaları Sorunu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayım, Ankara. TTB (2003), Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiye 'sinde Halka ve Hekimlere/Sağlık Personeline Ne Getiriyor?, Türk Tabipler Birliği Yayım, Ankara.

16 184 Ammeİdaresi Dergisi '1'TB.,{2005)" Genel BagJıkSigortası, 3. Baskı;.TTB Yayını; Ankara: TÜSjAD (2004), SağlıklıBir Gelecek:Sağlık:ReformuY:olun,dQ;Uygttlanabilir Reform' ' Önerileri, 2007). MüsİAD (2007); "Sağlıkta 'Sağlıklı' Bir DönüşüIn,Dösyası", çerçevedergisi, Sayı 43,Haziran2007, (2004), "Kamu Yönetiminin TerrıeIİlke1erlveYenidenYapı- ' lııııdıplması Hakk:ında K,ıı.nun Tasarı,sı~', '..',i...".' p4f ( ). Programh tr/pdflkitaplar/ donusum; pdf( ). (20.06), "Aile H~kimliği TiiIkiye Modeli",.: ' ( ). (2007), '.'Aile Hekiın1iğiri~QtUygulamasıHakkında Kanun",. '.' , Tarih: ). " "5510SayılıSosyal Sigortalar vegenel SağlıkSigortası Kanunu" ( ). ' (2007b);"~502 Sayılı ~osyalgüveıilik KuruınuKanunu" (10.1O.ıOÖ7). ', (2007) "KaınuHastane Bi~liİderiPilot Uygiilal11~~lHakkındaKa~ nun Tasarısı ).', ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Kuruluş ve Görevleri HakkilıdaKanun Tasarısı Taslağı".,".www.ttb..org.tr!ind x.pıip1öptiön=coın_~ôiiteııt&tas1<:=view&jd==480&itemid=2 (20:1Ö. 2007). ',,'.,, '

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1980-88 Dö e i Sağlık Politikaları Ekonomide 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan bu dönemde dünya ekonomisi ile ticaret yoluyla bütünleşme politikası izlenmiştir. Bu çerçevede

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

Ek 2: Türk Eczacıları Birliği Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları ve Eczacıya Yansımaları Soru Formu

Ek 2: Türk Eczacıları Birliği Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları ve Eczacıya Yansımaları Soru Formu Ek 2: Türk Eczacıları Birliği Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları ve Eczacıya Yansımaları Soru Formu Ek 2: Türk Eczacıları Birliği Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları ve Eczacıya Yansımaları Soru

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENEMSİ VE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ

KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENEMSİ VE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENEMSİ VE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Sağlık örgütlenmesinin üç ana amacının olması gerekir: a) Toplumda yaşayan bireylerin

Detaylı

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TURKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI Sağlık Hizmet Sunumu Sağlık Bakanlığı Yapılanması Birinci Basamak Sağlık

Detaylı

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz-

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Strength Weakness Opportunities Threads TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Strength İnsan Sağlığı Çocuklardaki aşılama oranlarında gözle görülür iyileşmeler

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

DRG Projesi Maliyetlendirme Kısmı

DRG Projesi Maliyetlendirme Kısmı DRG Projesi Maliyetlendirme Kısmı Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi tarafından birlikte başlatılan Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran; AKP nin ekonomi modeli yoksulluk üretiyor, Yeşil Kart lı sayısı azalmadı arttı. Tarih : 23.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran; AKP nin ekonomi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE ZORUNLU ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI MODELİ ÖNERİSİ

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE ZORUNLU ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI MODELİ ÖNERİSİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE ZORUNLU ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI MODELİ ÖNERİSİ Herkese kendi evi en emin sığınak olmalıdır. (Debet sua cuique domus esse perfegium tutissimum. Latince özdeyiş Güçlü olma girişken

Detaylı

Ana Muhalefet Partisinin Seçim Vaatlerinin Mali Etkisi

Ana Muhalefet Partisinin Seçim Vaatlerinin Mali Etkisi Ana Muhalefet Partisinin Seçim Vaatlerinin Mali Etkisi 1 Ana Muhalefet Partisinin Seçim Vaatlerinin Mali yükü 152,4 ila 181,8 milyar TL* Varsayımlar için lütfen ilgili sayfalara bakınız (Ss 3-9). 2 Seçim

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar Yrd.Doç.Dr.Cengiz Konuksal SASDER 4.ULUSAL KONGRESİ, 5-8 KASIM 2015-ANTALYA YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005 DEN 2015 E DEĞİŞEN NE?

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Prof. Dr. Ayfer TEZEL Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Taslağını Hazırlayanlar Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SDP nın Amaçları Etkililik Verimlilik Hakkaniyet sağlık

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR Kaynaklar 3263 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1- Ak B. (1990) Hastahane Yöneticiliği, 2- Amele Birliği (1998) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Ereğli Kömür Havzası

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 İncelemenin Temel Bulguları Dünya Bankası Başlangıç Çalıştayı, Ankara, 18 Şubat 2009 Genel Bakış Türkiye sağlık sisteminin amaçları Sağlıkta

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ramazan YAŞAR * I - GİRİŞ Sosyal güvenlik, insanları hayatın içinde olan risklere karşı koruyacak önlemlerin hepsine

Detaylı

Aile Hekimliği Kanunu

Aile Hekimliği Kanunu Aile Hekimliği Kanunu 24.11.2004 tarihinde 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi 11.10.2011 tarih ve 663 Sayılı KHK'nin 58. maddesi ile "Aile Hekimliği Kanunu" adını

Detaylı

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R.

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. I- AİLE HEKİMLİĞİ MEVZUATI: HUKUKİ DÜZENLEMELER 1-5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu nun Tanımlar başlıklı

Detaylı

Piyasalaştırma mekanizmaları. Prof.Dr.Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı kpala@uludag.edu.

Piyasalaştırma mekanizmaları. Prof.Dr.Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı kpala@uludag.edu. Piyasalaştırma mekanizmaları Prof.Dr.Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı kpala@uludag.edu.tr Piyasa Piyasa: $İstem $Sunum $Fiyat Normal koşullarda fiyatın istem ve

Detaylı

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17 Mayıs 2015 - İSTANBUL Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim haftası Klaus Halla Geliştirme Müdürü 29.11.2011 Unitec States Luxembourg (1) Norway Switzerland Austria Iceland Belgium

Detaylı

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel

Detaylı

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu Reform öncesi Türkiye de sağlıkta geri ödeme, 3 farklı sigorta sistemiyle

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Katılım Payları: AKP nin Acı Reçetesi

Katılım Payları: AKP nin Acı Reçetesi Cumhuriyet Halk Partisi POLICY Sosyal BRIEF Politikalar Gn. Bşk. Yrd. POLİTİKA NOTU Katılım Payları: AKP nin Acı Reçetesi Parayla Değil Yurttaşlık Hakkıyla Sağlık Hizmeti* AKP nin Getirdiği Sağlıkta Dönüşümün

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

* Ass. Jasmina Guric

* Ass. Jasmina Guric * Ass. Jasmina Guric *Bosna Hersek, Sırp Cumhuriyeti ve Bosna Hersek Federasyonu olmak üzere iki ülke unsuru ndan oluşur *Ayrıca otonom Brcko adlı bir bölge vardır *Refah yöntemli/ Sigorta özelliklerin

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

TAM GÜN YASASI VE ÖZEL HASTANELERDE SON DURUM

TAM GÜN YASASI VE ÖZEL HASTANELERDE SON DURUM TAM GÜN YASASI VE ÖZEL HASTANELERDE SON DURUM Nesrin Yardımcı SARIÇAY Burcu BĠLĠR İktisat Bilimi ile ilgilenenler iyi bilir. İktisatın temel kanunlarından bir tanesi Mahreçler Kanunu dur. Diğer bir deyişle

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi

Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi Doç. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi HUSEP Sunum içeriği Sağlık Reformunun

Detaylı

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi.

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi. O R K U N O R K U N duyuru 207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 550, 633 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA

Detaylı

İthal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... Eğitim Hastanelerinde AKP Kadrolaşması...

İthal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... Eğitim Hastanelerinde AKP Kadrolaşması... Eylemi"miz 30 Ocak 2007 günü sağlık kuruluşlarından hizmet almaya çalışacak hastalarımıza karşı değil; hekimlerin özlük haklarını ve halkın sağlık hakkını gözetmeden sağlık ortamını piyasa ve siyasi kadrolaşmaya

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

Kamu Hastane Birlikleri Tasarýsý Üzerine Deðerlendirme

Kamu Hastane Birlikleri Tasarýsý Üzerine Deðerlendirme Kamu Hastane Birlikleri Tasarýsý Üzerine Deðerlendirme TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI KAMU HASTANE BİRLİKLERİ TASARISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME Dr. Faruk Ataay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER Türkiye Kızılay Derneği Kamu yararına hizmet veren bir dernektir. Bu dernek yıllardır ülkemizde sağlık alanında hastane ve tıp merkezi açarak uygun fiyatlarla,zaman zaman halk günleri ile sağlık alanında

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Enfeksiyon Kontrol ve Tedavi Standartlarının tl Uygulanmasında Geri Ödeme Kurumlarının Rolü Sempozyum konusu Sağlık Kuruluşlarında Toplam

Detaylı

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ Dr. Ergün DEMİR Dr. Hasan DEĞİRMENCİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SAĞLIK OCAKLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ AİLE HEKİMLİĞİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAMU HASTANELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İŞGÜVENCESİZ

Detaylı

GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU Sayı: 2008 217/07 15 25.03.2008 Konu: SSGSS Yasası Hakkında Son Gelişmeler GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU IMF ve Dünya Bankasının dayatmaları sonucu gündeme gelen ve sağlık ve sosyal güvenlik alanının piyasalaştırılmasını

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 9: MALİ HİZMETLER 9.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB de ekonominin işlemesi yönünde mali pazarların çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede mali pazarlar ne kadar bütünleştirilmiş

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Mustafa CERİT 1 1. GIRIŞ Engelliler 2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak

Detaylı

SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý?

SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý? Türkiye'nin SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý? SSK'nin elindeki insan gücü ile sigortalýlara yeterli hizmet sunmasý olanaksýzdýr. 1999 yýlý itibariyle Türkiye'de 6.4 milyon aktif, 31 milyon da toplam

Detaylı