Faruk Ataay. Sağlık Reformüve Yurttaşlık Haklarv. Health Reform And Citizenslıip Rights

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faruk Ataay. Sağlık Reformüve Yurttaşlık Haklarv. Health Reform And Citizenslıip Rights"

Transkript

1 - --~--,-'._ Sağlık Reformüve Yurttaşlık Haklarv.,* Faruk Ataay Özet: GünürnüzdeTürkiye 'de sağlık sistemi köklü bır reformdan geçirilmektedir. Bu çerçevede, mevcut sosyal güvenıik ve sosyal yardım kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu, çatısı altında birleştirilerek" "genel' sağlık, sigortası" sistemine geçilmekte, 'birinci basamaksağlık hizmetlerinde "aile hekimliği" sistemi, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında "sağlık işletmesi" model'{ yerleştirilmekte ve Sağlık Bakanlığı 'nın yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. Bu dönüşümler gerçekleştirilirken, temelde "liberal" birsosyal politika anlayışından hareketedildiği, bu yaklaşımın da sağlıkhizmetineerişimde adaletsizlikleri arttırdığısaptanmaktadır. Anahtar Sözc.ükler:Neoliberalizm, devletin yeniden yapılandırılması, sağlıkta dön.üşümprogramı, genel sağlık sigortası. Health Reform And Citizenslıip Rights sosyalpolitika, Abstract: Today, health, syst(fmin Turkey has been undergoing radicalreforms. in this framework!current social security and social assistance institution.şi have been merging under Social Securitylnstitution and the "general health ilisurance" system is being adopted. Moreover, while the "family practice" system is being introduced inprimary health services, the "health business administration "is being adopted in the secondary and tertiary health institutions. Therestructuring the Ministry ofhealth is also among futureprojects. it is observed that these reforms are basically "liberal" social policyoriented and that such an approach increase inequalities. Key Words: Neoliberalism, restructuringof thestate, social policy, health system transformation program, general health insurance. Giriş Türkiye'de sağlık sistemi, yakın zamana kadar, devletha:staneleri, SSK hastaneleri, üiıiversite hastarteleri; özel hasfanelerve sağlık ocaklarındanoluşan bir yapılanmayadayanıyor, bu sistemin finansmanında da devlet bütçesinden ayrılan paylar yanı sıtaüçsosyal güvenlik kuruluşu (EmekliSandığı, SSK, Bağ Kur) ve Yeşil Kart'tan oluşan bir sosyalgüvenlik vesosyai yardıın sistemi işle~ tiliyordu. Sistemin işleyişinde özel sağlık sigortalarınınve kişisel harcamaların payının ise daha sınırlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Günümüzde bu sağlık ve sosyal güvenlik sistemi radikal dönüşümlere uğratılarak liberalize e dilmektedir. Aslında, mevcut sistemin de güçlübir sosyal devlet anlayışına da~ yandığını söyleyebilmek olanaklı görünmemekle beraber, oturtulmaya çalışılan yeni modelin mevcut sistemegöre daha "liberal" bir sosyal politika anlayışına dayandığıgörülmektedir. Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Ünivetsite~i,İİBF. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41 Sayı 3 Eylül 2008, s~

2 170 Amme İdaresi Dergisi Türkiye'de sağlık sisteminin liberalbir model çerçevesinde yeniden yapılandmimasına yönelik çalışmalar Dünya Bankası ile ortak projeler temelinde 1980'lerin başlarından beri uygulanmaktadır. i Nitekim, 1980'li ve 1990'lı yıllarda neoliberal sağlık refonnunun bütün boyutlarıyla uygulamaya konması mümkün olamasa da, liberalizasyon konusundaönemli adımlaratıldığı da kabul edilmelidir. Ançak, refonnun nihai sonuçlarına ulaştmlması, 2000'li yıllara kadar uzamışbulunmaktadır. Nitekim, günümüzde sonuçlandmımaya çalışılan refonn çabaları da asılolarak Dünya Bankası'yla 2001 ve 2004 yıllarında imzalanan anlaşmalaradayanmaktadır. Bu süreçte, DünyaBankası ve Türk uzmanlardan oluşan bir komisyonca 2003 yılında tamamlanan Türkiye: Daha İyi Erişim ve Etkinlik İçin Sağlık Sektörü Refonnu (Dünya Bankası, 2003) başlıklı rapor da refonn çalışmalarının kuramsal temelini oluşturmaktadır. Nitekim, Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla anılan ve günümüzde yasalaştmlmaya çalışılan refonn modeli bu rapordan hareketle oluşturulmuştur. Bu çerçevede, refonnprojesi, hem kurumsal yapılanmayı hem kurumlar arası görev paylaşımını hem de kurumların işlevlerini köklü bir biçimde değiştirmektedir. Sağlıkta DönüşümProgramı adıyla anılan refonn projesi temelde dört ana başlık altında toplanmaktadır (Dünya Bankası, 2003). Refonn projesinin ilk başlığı sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapıhındmlmasıdır. Buçerçevede, üç sosyal güvenlik kuruluşu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK) ile Yeşil Kart olarakadlandmlan sosyal yardım yapılanması Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) çatısı altındabirleştirilerek bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) oluşturulmaktadır (www.sgk.gov.tr. 2007a). Reforın projesinin ikincibaşlığını, halen "sağlık 0 cakları" çatısı altındayürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinin "aile hekimliği" sistemi altında yeniden yapılandmlması oluşturınaktadır (saglik.gov.tr, 2007). Refonn projesinin üçüncü başlığını, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında "sağlık işletmesi" modelinin uygulamaya geçirilmesi (memurlar. net, 2007), dördüncü başlığını da Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının yeniden yapılandmlarak "düzenleyici" işlevlerle sınırlandmlması oluşturmaktadır (Dünya Bankası, 2003; ttb.org.tr, 2007). Böylece, sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan mevcut kamu örgütlenmesi köklü bir değişime uğratılmaktadır. Aşağıda, sağlık refonnunun bu dört başlığı ayrı ayrı incelenmektedir. Genel Sağlık Sigortası'nın Kuruluşu Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin refonna.tabi tutulması uzun süredir gündemdetutulmaktadır. Refonn önerileri,son dönemde, asılolarak, Dünya Bankası'ndan. gelmektedir. Nitekim, Dünya Bankası uzmanlarıyla Türk uzmanlarınortak çalışmasınadayanan son raporda, sağlık sistemindeki refonnun ilk ayağı olarak "zorunlu genel sosyal sağlık sigortası" modeline geçilmesiöneril i 1980 sonrası sağlıkta liberalizasyon süreci hakkında ayrıntılı bir değer1endimıe için bkz. Soyer (2003); Hamzaoğlu, (2007).

3 ~ ~~------~ Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 171 miştir (Dünya Bankası, 2003: 50-69). Buna göre, bugüne kadarssk, Emekli Sandığı, Bağ-Kur çatısıaltında yürütülen sağlık sigortaları ile Y~şi1 Kart kapsamındayürütülen hizmetlertekçatı altına alınarak bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) kurulmalıdır: GSS'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ça,tısı altınaalınmasıönerilen raporda, "yüksek oranda özerk" birkurumsal yapılanmayla ve "profesyonelce" yönetilmesigerektiği belirtilmektedir. Bu doğruluıda, tüm yurttaşlar "zorunlu olarak" GSS kapsamına alınmalı, prim ödeyecek maddi olanaklara sahip olmayanlarınprimleri de devletçe ödenmehdir. Böylece, tüm yurttaşlar GSS kapsamındaki temel teminat paketindeki sağlık hizmetl~rinden yararlanabilir durtıma getirildikten sonra, isteyenler bu paketedahil olmayan sağlık hizmetleri için tamamlayıcı özel sağlık sigortası yaptırabilmelidir (Dünya Bankası, 2003: 50~69). Dünya Bankası'nınbu model önerisi, 5502 ve sayılı yasalarınyapılma~ sıyla uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır? Ancak, 5510 sayılı yasanın pekçok maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için uygulaması ertelenmiş, yasanın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilenhükümlerinin tadili i~ çinhazırlanan yasa ise ancak 1 7 Nisan 2008' de meclisten geçirilebilmiştir (Milliyet, 18 Nisan 2008). Yürürlük tarihi 1 Ekim 2008'ebırakılan yasanın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, sağlık sisteminın finansmanında çok köklü değişimler ortaya çıkacaktır. Kanırnızca,ÖSS sisteminin ilk önemliözelliği, finansman ile sağlık hizmeti üretiminin birbirinden kesin olarak ayrılarak, sistemin "sağlık hizmeti satın a lınması" mantığı çerçevesinde kurulınasıdır. Bu düzeııleme,gss sisteminin ö zellikle SSK sisteminden temel farkını Öluşturınaktadır. Bilindiği üzere, SSK, sağlık giderlerini düşürmek amacıyla kendi SSK hastanelerini oluşturmuş, hatta ilaç giderlerini düşürınek için de kendi ilaç fabrikalarını ve eczanelerini kurınuştu. Sağlık sigortası, sağlıkhizmeti ve ilaç üretim ve dağıtımını bütünleştiren bu sistemin giderlerin düşürülmesini sağladığı varsayılıyordu (Hamzaoğlu ve Yavuz, 2006: 281). Oysa, GSS sisteminde, sağlık sigortacı1ığı ile sağlık hizmeti üretimi ve sunumunun kesin olarak ayrıldığı ve sistemin "hizmet satın alma" esasınagöredüzenlendiği görülmektedir. Üstelik, yeni modelle, özel sağlık ku~ ruluşlarıyla anlaşma yapılarak bunlara sevk olanağı da getirilmektedir. Nitekim, yeni modele yönelik ilk temeleleştiri de, bu düzenlernelerin özel sağlık kuruluşlarını teşvik etmeyi amaçlandığı ve bu nedenle de maliyetleriarttıraraksistemin mali dengelerini tehlikeye attığıdoğrultusundadır (Erdoğdu, 2006: 220,236; Hamzaoğlu, 2006: 60; Özgen, 2002; Gürsoy - Aksu, 2007). Nitekim, "hizmet Satın alma" uygulamasının yaygınlaştığı son yıllardamaliyetler de hızla yükselmiştir. Özellikle, tüm vatandaşların tüm kaniu ve özel hastanelerinden ve ö zel eczanelerden yararlanabilmesi olanağının tanınarakhizmet satın alma yön Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu için bkz. (2007a; 2007b).

4 ı 72 Amme İdaresiDergisi t~minin.yaygınlaşniasiridan sonnıbütçe kalemlerinin enonemlilerindenbiri hizmet' satınalmaları olmaya başlamıştıf.' Çalışma Bakanlığıverilerine göre, SSKhastanelehnin 1 Ocak200S 'te Sağlık Bakanlığı'nadevredilmesive SSK 'nın"hizı:net satih.i almaya başlaması sonrasında SSK'nın sağlık'hizmetigi::i derleri '%2&,; ilaçgiderleri de %32 oranında artını ştır {Hamzaoğlu, 2006:'61 ~62)ç SSK 'nın kişi başına sağlık harcamalarının da 200Sile 2006, yillarıarasında %35 oranında arttığısaptanmıştır {Hamzaoğluve YavUz; 2006: 287), Artış SSKile sınırlı kalmamış, Sağlık Bakanliğı'nın harcarrıalarının",ehönemli",kalemlerinden' biri,de~'hizmetsatınalrrıa"beden~riolrrıayabaşlamıştır/nitekim,20os önce-' sinde, dışarıdannadiren hizmet satın alan Bakanlık2005yılıylabirlikte hizmet satııialrrıalariçinbütçesininyaklaşık%30'unu harcamaya, başlamıştır (Soyer, 2007). Bu politika değişikliğinin yarattığı maliyetler bütçeden sağlığaayrılan' payların.arttıplmasınııorunlu kılm~ştır. TERl\'V'ın yenimilli,gelirserisini, kullanarak yaptığı incelemeyegöre kamlısağlık harcamalarınıngsyih'ye, oranı 1999'daki %2;9'1* oranından, 2002'de%3.8'e, 200J'de de %4.1'e yükselmiştir. TEPAi/',a göre,,sağlık harcamaı~rındakibu:artış,kol"uyııcu,~ağ1ıkl1izmetle,. rinde, veyatırımlarda,:bir.artışa. yol açmazken,bütünüyle dışarıdanhizmet satın almalaragitmiştir. Nitekim, 2007 yılında yalnızca,özel hastanelere yapılan sevklernedeniyle ödenen bedel 2.S ı,nilyardolaraula:şmıştır, Cı:E~AV" 2008:26 30). Ancak, bu durumun sürdürülebilirliği olmadığı içim.hemimfhükümeti sa~lık harcllll1alarındaj<i, tırmanma ~ğilimil1edeniyleııyarnıış hem de, Maliye Bakanlığı sağl* harcamalarının bütçe olanaklarınınçok üzeri11e 9!krnası karşısında6 Teınmuz 2006 tarihinde bir tebliğyayınlayarak hizmet satın almada uygulanacakfiyatlama iesaslarını deği~tirmek:ioruncla, ka:lmış,,bu da özel sağlık kuruluşlı;ı.rınınkatkt paylarınıatitır1nasınayol açmıştır (Erdoğdu, 20Q6: S). GS Sşistçminin ikinc.i, önemlipzflliği, GS S'nin yalmzcıı '''temelt~rninatpa ~ keti "kapsıl;1)1ındaki.sağ1ık giderlerini karşılayacak, olmıı.sı ~bu pakçte, dııhil ()lma yıın,sağhkgicierlerininise"özelsağlıksigortası" yada "kişisel ek ödeme" ile karşılanmasınınöngörülmesidir. Bu 'dqzenleme, temelteminajpaketinin ls:apsl3, mını ol<lt,ıkçaöneınli "lcılmaktadır,zjra, temel, t~minat.paj<eji 'kapsamııun "dar" tu.tuiması dplvmund3c,şağlıkgiderl~rinin, dahapüyük 1?.<>1ürpÜGSS. dışimeka7 nizmııla:rla,finanse. edilmek. durumunda kalacak, buda. hizmetten, yararlananlar aç1sıl1<ıanek harcamayı, gereklikılacaktır..ass sisteminin bu özelliğine yönelik en,t~meieleştiride;.pudüzenleillelçıin,özelşağlıksigor::t::ıçılığınıteşvh< amaçlı olduğu; Ylll'Jta;şları, (JSŞprimiödem~~ yanı S11.'a, ekharcamayapmak zogında bı-o rııkacağ!yönünciedir{ttb,2003; 2QOS},Böylece,,GSSsistemi!lin entel11el, ö..,, ze11iğinin,,primlerini ödeyenbütün yurttaşların kamusal sağ1ıl~sigortası ye kfımıı, sağlıj<kuruluşla:rll1cıal}.ohışal1 bil' sistemiçin,de bütün sağlık hizm~t1erini a~ labildiği ve bütün giderlerinin sigorta sistemi tarafından ödendiği birmodel yerine, yurttaşların kamusal sağlık sigortası' vekamusağlıkkunıluşlan. yanısıra

5 Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 173 özel sağlık kuruluşlarına ve özel sağlık sigortacılığınada başvurabildiği ancak bunun için ek ödeme yapmak zorunda kaldığı yarı kamusal, yarı özel bir sistem öngörmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Yenimodelin üçüncü önemli özelliğini, prim ödeyemeyecek kadar "yoksul" durumdaki "muhtaç" kişilerin primlerinin devletçe ödenmesi uygulamasının getirilerek, "sosyal yardım" politikasının uygulamaya geçirilmesi oluşturmaktadır: Bunagöre, asgari ücretin üçte birindendaha az gelire. sahip olduğunu belgeleyecek kişilerin primlerinin devletçeödenmesi ve bu yurttaşların GSS kapsamındaki sağlıkhizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması öngörülmektedir (Erdoğdu, 2006: ). Yeni model, böylece, "yeşil kart" olarak bilinen sosyal yardım uygulamalarının yeni bir temele oturtulmasını sağlayacaktır. Ancak, burada önemli bir sotunyoksulluk sınırınınasgari ücretin üçte biri gibi düşük birdüzeyde belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Bu sınırıngerçek yoksulluk sınırına karşılık geldiği tartışmalıdır. Diğer yandan, ülke gerçekleri dikkate alındığında;i:lüzen1i ve güvenceli işlere sahip olmayan genişbir nüfusdiliminin düzenli prim ödeyebilmek açısındansıkıntı yaşayabileceği görülebilmektedir. Dolayısıyla, gerçekte düzenli primödeme gücüne sahip olmayan oldukça geniş bir nüfus dilimi yoksulluk yardımından yararlanarnama. ve primödeyemediklerii~ çin sağlık hizmetlerinden yararlanamama durumundakalabilecektir. Bu durumda, sistemin "toplumunbütününü kucaklama" ve genel sağhksigortasından ve temel teminat paketi kapsamındaki sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kimseyi bırakmama iddiası pek de gerçekçi görünmemektedir. Bununla bağlantılı dördüncü özellik, yeni model tasarlanırkensosyal güvenliğin finansmanı sorununun kayıt dışi istihdam sorunu ilebağlantılı olarak değerlendirilmemesidir. Temelde sosyalgüvenlik açıklarının azaltılması hedefine odaklanmış görünen yeni model, Türkiye'nin AB ülkeleri içinde sosyalgiivenliğe devlet katkısı yapmayan tek ülke olduğugerçeğini göz ardı eder.g9tünmektedir. Yaklaşım böyle olunca, devlet tarafından sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferler de kolaylıkla "açık" ya da "kara delik" olarak görülebilmektedir (TÜSİAD, 2004;MÜSİAD, 2007). Devletin sosyal gilvenliğe katkiyap"' ması anlayışını dışlayan bu yaklaşım, Türkiye'nin istihdamüzerinden alinan vergilerde AB ülkeleri içinde en yüksekorana sahip ülke olduğu ve istihdamın % 46.8'inin kayıt dışı olmasında bunun da çok önemli bir etken olduğu gerçeğini de değerlendirme dışı bırakmaktadır. Dolayısı ile, yeni sistemkurgulanırken, sistemin finansman açıklarını devlet yardımı yanı sıra kayıt dışılığı azaltmak ve bu yolla prim tahsilatını yükseltmek yoluyla çözme yolunagidilmemiştir. (Oyan, 2008). Böylece, reformla oluşturulanyeni sistem de, devletinsosyal. güvenliğe yapacağı katkıyı "açık" olarak görmeye ve "sosyalgüvenlikaçıklarını" azaltmak için de sosyal güvenlik sisteminin sağladığıkorumayı düşürmeye devam etmektedir. Oysa, Türkiye ile AB ülkeleri, sosyal sigorta ve sosyal koruma harcamalarının milli gelir içindeki payı açısından karşılaştırıldığında Türkiye 'nin

6 174 Aml!ıe İda1'esiDergisi, %7.l'likoranınakarşılıkAB ülkeleri % l.9doranındahan;amaya sahip bu~ lunmakta, sosyalgüvenlikprimitahsi1at1arımnriıi1li.gehre oramaçısından. da Türkiye % 5 'te kalırken, AB ülkeleri % ı ı.t'yeulaşmaktadır (Oyan, 2008). Bu veriler, biryandan.yürütıüğekonanyeni modelinbütün ııiifıısu sağlık hizmetleri kapsamınaalma hedefinden çok "sisteniin. finansman iaçıklarım"jlzal!mayao~ daklanmış olquğunu gösterirken, diğer yandanda bütün nüfusu. sosyal koruma altınaalmayı hedefleyenbir reformun önceliklekayıt dışı istihdamsonınunu or~ tadan kaldırmayı.hedeflemesi gerektiğini de. göstermektedir. GSS sisteil1i. üzerinegenelbirdeğerlendim1e yapmakgerekirse,. sisteminin en temelözelliğinin;' sağlıkhizmetlerini yurttaşlıkhakkıolarak gören ve buçer~ çevede. hizmeti genel bütçedenfinanseederek. tüm yurttaşlara: ücretsiz... olarak sunan'" kapsayıcıbir sistemden farklı.olarak,primödeyenlerinbelirli. standart sağlık hizmetlerindenyararlandığı,.primödeyemeyecekdurumda olan. "yoksul" kesimlerin bu standart hizmetlerden yararlanabilmesi için ~'sosyal yıırdım".. me~ kanizmalarınınöngörüldüğü, sistemin sağladığı standart s,ağlıkhizmetlerinia-" şanhizmettalebinde bulunanların da özel sağhk sigortalarıve özel sağlıkkuru~ luşlarınayöneltildiği "liberal?' bjrm()dei olduğu ortaya, çıkmaktadır {Erdoğdu, 2006}.. Budüzenleme,sağlıkhizınetini, kamutarafından genel bütçeden.finanse edilerek bütünyurttaşlara..ücretsizola:raksıınıılanbir hizmetolmak yerine,.sos~ yal boyutu','muhtaçlara yardım"danibaretolanbir faaliyetstatüsüne sokmakta~ dıl Bu sisteınde, prim ödeyemeyecek kadar yoksul sayılankesimler ile prim ödeyebilen kesimler, standartsağlıkhi:zmetlerinden yararlana:bilirken,primö~ deyemxyı;:nancakyoksul. da. sayılınayan.. oldukça. genişbir kesimin,l?u standart hizmetlerden mahrum.kalmasl0lasıhğıbulunmaktadıl Buna karşılık, orta ve üstgelir.gruplarının da özel sağlık sig<;>rtacılığı veöze1 sağlık kuruluşlarına yö~ neleceğiöngörülebilmektedil.. Aile HekimliğiModelineGeçiş Türkiye'debirinci -basamak sağlıkhizmetlerinin sağlıkocakları temelinde kurumlaşması,.sosyal devlet anlayışımn Anayasa'yagirdiği J960'lardabaşlatı~ lan. "sağlığınsosyalleştirilmesi" sürecinin. 1980'lerde. yaygınlaştırılp1asıylaol~ muş,}9 80' lerdc:n itibarensağlık. ocakları.. hızla yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Sağhkocaklarısistemi,. sosyalleştirmeprojesindeöngörüıen nitelikli pirinciba~ samlik sağlıkhizmeti sunumu. ve sevkzincirisisteminiwgulamayageçirrnek açıs111danpek debaşanlı sayılmıyorlardı(aksakoğluvegiray, 2007:.5). Ancak, sağlıkreforınul1lln gündeme geldiği ı 980'li ve 1990 'lı yıllarda sağlık <;>cağlsis~ temi üzerinde pek fazladurulmuyordu.hatta, DünyaBankası'mnrütkiye'ye ı990'lıyılla~da 9nerdiği.sağhk reformu programları, tedavi edici sağlıkhizmet~ lerinin özels~ktör tarafıl1danyerine getirilmesiniöneritken,koru)rucıı sağlık hizmetlerinin devlet sektöriindek;ajması. öngörülüyordu(~üler, 1996: 1ıO}. Bi~ rinpipasamaksağlı~.hizmet1erindec.aile hekimliğisistemiilk; olarak ı 990'ların

7 Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 175 başlannda tartışma gündemine ginniş olsa da (Hamzaoğlu ve Yavuz, 2006), asıl olarak Dünya Bankası'nın 2003 tarihli raporunda gündeme getirilmiştir. Nitekim, Dünya Bankası'nca önerilen sağlıkreformunun ikinci temel unsurunu birinci basamak sağlık hizmetlerinde "aile hekimliği" sistemine geçilmesi oluştunnaktadır. Ancak,Dünya Bankası raporundaaile hekimliği sistemi konusunda ayrıntılı bir açıklama bulunmamaktadır. Rapor, aile hekimliği sistemine aşamalı olarak geçilmesini önennekle yetinmektedil Buna göre, ilkaşamada düzenlemeh~r yapıldıktan vehujruksal altyapı hazırlandıktan sonra, ikinci aşamada uygulamaya geçilmesi uygun bulunmuştur (DünyaBankası, 2003: 77-78). Buna: karşılık, sağlık refonnunun en hızlı bir biçimde uygulamaya konan başlığı, birinci ba:samak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği sistemine geçilmesi olmuştur. Nitekim, 24 Kasım 2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 'un' çıkartılmasıyla birlikte, pilot Olarak seçilen Düzce ilindenbaşlanarak ve yıldan yıla yeni iller kapsama alınarak sistem uygulamaya geçirilmiştir. Yasaya göre, birincibasamak sağlık kuruluşlannın sorumlu olduklan "koruyucu hekimlik hizmetleri" "topluma yönelik" ve "kişiye yönelik" olarak ikiye bölünerek, topluma yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri sağlıkocaklannın yerine kurulan "toplum sağlığı merkezleri"ninsorumluluğuna verilirken, kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri aile hekimlerinin sorumluluk alanına bırakılmaktadır. Ya:sa, buna: ek olarak, aile hekimlerini birinci basamak tedavi edici hekimlik hizmetlerinden de sorumlu kılmaktadır. Böylece, mevcut durumda, birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik hiz..: metleri açısından temel birim olan sağlık ocaklan sistemiortadan kaldırılmakta, sağlık ocaklannın yerine kurulan toplum sağlığı merkezleri ise yalnızca topluma yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ile sınırlı bir gôrev alanıyla sınır1anmaktadır. Ailehekimlerinin ise, asılolarak muayenehane sistemiçerçevesinde, GSS ile sözleşme yaparak faaliyet göstennesi planlanmaktadır. Pilot uygulamalar sırasında, henüz GSS uygulamaya geçirilmediği için, sistem şimdilik Sağlık Bakanlığı bütçesinden finanse edilerek ücretsiz yürütülmekleberaber, sistem tam olarak oturduğunda Genel Sağlık Sigortası'ndan finanse edilmesi öngörülmektedir. Ancak, hastalarm bu hizmetten yararlanabilmeleri için primlerini düzenli ödemeleri gerekmektedir. Dolayısı ile, yukandaki bölümde de belirtildiği gibi, GSS primlerini düzenli olarak ödeyemeyenierin aile hekimliği sisteminden yarar1anabilmesi mümkün değildir. Aile hekimliği sisteminin bir başka önemli özelliği, aile hekimlerinin, ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelere sevk zincirinde de zorunlu aşamaolmalan 3 Aile hekimliği sisteminin "pilot uygulama" olarak başlatılması ve uygulamanın diğer illere adım adım yayılması tercihi, Dünya Bankası 'mn sisteme aşamalı bir biçimde geçilmesi önerisiyle uyumlu bir düzenleme olmaktadır.. 'Yasa metni için bkz.

8 ı 76 Arnff!f?jdaresipf?rgisi dır. Bir başkadeyişle,.. ikinci ve üçüncü. basamaktah hastanelerebaşvurabi1l11ek için aile hekiminin sevhgerekmektedir.aksi takdirde, hastalar giderlerin % 30 ile %50 arasındaki oranınıkişisel olaraködernekzorunda kalacaklar, GSSbu giderleri karşılamayacalrtır. Aile hekimliği sisteminin kamuoyuna sunuiuş biçiminde, "kişilere hekim seçmeözgürlüğü tanınması" ve "her aileninbirhekiminin olacak olniası:' gibi özelliklerininvurgulandığı. görülmektediı\ancak, sisteme genel olarakbakıldı ~ ğında, sağlık ocağı temelinde örgütlenmiş bir hizmetin özel hekim. muayeneha. nesi temelinde yeniden yapılandırl1dığıgörülmektedir (TTB,2003; ATO,ı005; Ergüder vd.,ıooo). Bud~ğişimin,kamu finansmanımekanizmasını bütünüyle ortadankaldırarak GSStemelli ve prim. esasına dayalı birsistemi. gündeme. getinnekyanı.. sıra, "topluma dönük" ve "bütünçül" bir birinci basamaksağlık hizmetianlayışının ort.cj.dankıldınlarak, "rnuayenehline temelli" ve "bireyi te.. mel <ilan" biryaklaşırp.ın egemenkılınması gibiönemli birsonucuda bulunmaktadıldiğeryandan, busiştemde, hizmeti sunan hekimler "kamu görevlisi" olmak yerine; ücretini piyasa koşullarında kazanan bir, "girişimci"ye dönüştürülürken, yardımcıpersonel de kamugörevlisi statüsündenaile hekimiyle bireysel işak<ii terp.ehnde istihdam edilen ve kamugörevliliğinin sağladığı güvenceleri büyükölçüde yitirmiş bir. statüye solüılnıaktadıl. Buözellikleriyle,ailehekimliğisisteminin,<isı1 olarak. sağlık hizmetlerinde kurumsallaşmanın ağır bastığı mociemanlayış yerine, hekim muayenehanesinedayalı.eski bir anlayışıcanlandırdığıortaya çıkmaktadır. Sağlık İşletmesiModeline Geçiş Sağlık reformununüçüncü ve belki de en önenilibaşhğını ikinciye üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında "sağlık işletmesi" modelinin uygulamaya geçirilmesi. olııştıırm<iktadır. Ttirkiye' desağlık işletmesi modeline geçişjik olarak 1987 tarihli Temel Sağlık Kanunu ile denenmiş ancak Anayasa Mahkemesi 'nin ipıalkaran nedc:miyle gerçekleştirilememişti (Ataay, 2007a:.81-87). 1987tCj.rihli yasaylagerçekleştirilemeyen dönüşüm 2003 tarihli DÜnya Bankası raporuyla yenjdc;mönerilmiştir(nünya Bankası, 2003). Raporda, kamuh<istanelerinin verimliliğinin arttırılması için hem idari ve mali açıdanhem desağlık hizıneti.üretimi açısından özerkleşmesi gerektiği. görüşü sayunulmuştur. Rapora. göre,özerkleşmeyle hem hastanelerin kendi özkaynaklarını yaratmaları hem de. arztalep ilişkisinin daha sağlıklı bir biçimde kurulması mümkün olabilecektil Rapor, kamu hastanelerinin özerkleştirilmesinin. iki aşamada gerçekleştirihnesini önermiştil İlk aşamada, SağlıkBakanlığı'na bağlı hastanelerin birleşikbir çatı altında bakanlıkla ilişkili ama özerk bir yapılanma içine (Sağlık Bakanlığı Hastane Şirketi) ve SSK'ye bağlıhastanelerin de SSK'nin diğer hizmet ve kurumlarındaıı ayrıhırakçalışmavebosyal Güvenlik Bakanlığı'yla. ilişkili amaözerk bir yapılanilla için.e (SSK Hastane Şirketi) alınması önerilmiştir {nünyabanka

9 Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları 177 sı, 2003: 69-73). Bu aşamada, personelin de memur statüsünükoruması öngörülmüştür. Özerkleştirme sürecinin ikinci aşamasmda ise, kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu gösteren her tesisin ayrı ayrı özerkleştirilmesi önerilmiştir (Dünya Bankası, 2003: 69-73). Bu aşamada, personelin de sözleşmeli statüye geçirilmesi öngörülmüştür. Böylece, Sağlık Bakanlığı ve SSK bünyesindeki devasa bir kamu hastaneleri sisteminin özerkleştirilerek "sağlık işletmesi" modeli çerçevesinde yeniden yapılandırılması önerilmiştir (Dünya Bankası, 2003: 69-73). Dünya Bankası 'nın "özerkleştirme" önerisi uygulamaya geçirilirken, raporda önerilen aşamalardan farklı olarak, ilk olarak Sağlık Bakanlığı 'na bağlı olmayan diğer kan1u hast~ııelerinin bakanlığa bağlanması tercih edilmiştir. Böylece, ö zerkleştiroıe sürecine zeminhazırlanmasma çalışılmıştır. Bundan sonra, "sağlık işletınesi" modeline geçişi sağlayacakasıl adımların ise Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısı ve Sağlık Kanunu Tasarısı ile gerçekleştirilmesi planlanıyordu S (Ataay, 2007a; Erençin ve Yolcu, 2008; Sayan, 2007). Bu tasarılar, bir yandan eğitim hastaneleri dışmdaki bütün kamu hastanelerinin ve diğer kamu sağlık kuruluşlarının (sağlık ocakları, dispanserler vb.) il özel idarelerine bağlanmasını, bir yandan da "sağlık işletmesi" modeline geçişi öngörüyordu. Ancak, bu tasarılardan ilki Cumhurbaşkani tarafmdan bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri gönderildikten sonra, ikincisi de yasahıştırılamadığmdan kadük olmuştur. Bu tasarıların yasalaştırılmasının başarılamamasından sonra, reform programı günümüzde Kan1U Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakhnda Kanun Tasarısı ile yeniden gündeme getirilmiş bulunuyor." 2007 baharında kamuoyuna açıklanan tasarı meclise sevkedilirken, Sağlık Bakanı, tasarının yasalaştırılmasının hükümetin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu açıklamıştır (Radikal, 2007). Tasarıda, düzenlemenin amacının, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının "kamu tüzel kişiliğine sahip", "özerk" "kan1u hastane birlikleri" çatısı altında yeniden yapılandırılması olduğu belirtilmektedir. Tasarı, halen bakanlığın bağlı kuruluşları statüsündebulunan kamu hastanelerini "kamu hastane birlikleri" çatısı altına alırken birliklerin statüsünü de "ilgili kuruluş" olarak belirlemekte, böylece birliklere "özerklik" tanımaktadır. Asılolarak her ildeki kamu hastanelerinin bir birlik çatısı altında örgütlenmesi öngörülmekle beraber, birlikler birden fazla ili kapsayabileceği gibi, aynı ilde birden fazla birlik de kurulabilecektir. Ayrıca, Bakanlık, birden fazla birliği bir araya getirerek "birlikler koordinatör1üğü" de kurabilecektir. Birliklerin kuruluşu Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla sağlanacaktır. s Anayasaya aykırılıklar nedeniyle yasalaştırılmaktan vazgeçilen tasarının tam metni için bkz. (2004). 6 Tasarının tam metni için bkz. (2007).

10 '178 Al11l11cİdarc:>iDcrgi:>i Tasanya göre, hastane birliklerinin organları Yönetim Kurulu, GeneISekreterlikve, Hastaneyöneticilikleri'nden. oluşacaktır.' Birliğin'karar' organıyönetimkurulu,yürtitme organı GenelSekreterlikolacak,herhastaneiçin de bir HastaneYöneticisi.,atanacaktır;.Tasarının YönetimKurulu 'mm.' oluşumukonu.. sunaabelirlediği, yöntemilginçtir. Yönetim Kurulu, ikisi İl Genel Mec,lisi tarafından;biri Vali tarafından~ ikisi B akanlık tarafından, biri de Sanayi ve Ticaret Odası'ncabelirlenen. üyelerle. İı.sağlık Müdürü'nden (ya. da.yardımcılarından biri) oluşacaktır. Böylece, daha önceki tasarılarda il özel idarelerinebağlanması öqgöriilen.kamu haı;tııııeleri için farklı..bir "yerelleştirme" modeli,ortaya konmuş olmaktadır. Ancak, birlikleriıiil.. Özelidarelerine, bağlanmasından vazgeçilmesi, sağliğın "yerel" nitelikli bir kamu. hizmeti olarakdüzenlenmesi anlayışının değişi~.. "ülusal" nite1*li bir kamu. hizmeti olarakkabul edildiğiningöstergesi' de sayijabilir(ataay, 2007.b). Bu değişiklikte,yerelyönetimlerin sağlık hizmetlerinin, gerektirdiği,finansman,. donanım ve personel' olanaklarından yoksun olduğuna ilişkingörüşlerinyaygın gimasının dapayı olduğusanılma1ctadır (Erençin Yolc,U,f.008; Sayap, 2007; Balcı, 2005). Diğeryandan, Yönetim Kurulu'naSa~ qayi ve Ticaret Odası 'nın,bir. temsilcigöndermesi de günümüzün. "yönetişim'.' modelinin ilginç. bir Ömeğinioluşturmaktadır. Ancak, tabip.odalarının, sağlık personeli örgi.itlı;:nmelerinin ve sağlıkhizmetinden yararlanantoplum kesimlerinin temsilcilerinin Yönetim, Kurulu'nda (lüşünülmemesi" katılımcılık ilkesi açı ~ınd~n tartışnıalıbir youım.oluşturmaktaqır...'.,kanımızca;, tasarıtnngetirdiği en önemli yenilikkamu.hastane1erininve hizmetinfimınsmanmodelinin değiştirilmesiolmaktadır. Mevcut sistemde; kamuhastant:lerininfinansmanı,bütçedensağhkbakanlığı'na'ayrı1an pay,ile. sos~ ya!güvenlikkunı1uşlarından tahsil edilenödemelerle karşılanmaktadır. Dolayısıyla,mevcut durumda, hizmetin finansmanıağırlıklı olarakkamusal,mekaniztnıılarl~ s~ğlanma\<:tadır. Bqsistemde, yurttaşlarınhizmetin fin.ansmanına yaptığı kathdıı wrgivemwkve sigorta primi ödemek yoluyla gerçekleşmektedir.. BııP,!karşılık;tasarının öng()rqüğüyeni model kamuhastane birliklerininfi~ nansınam içil1 Hazine katkı sına yer vermemekte,dir (Ataay, 2007b). Yeni,mo-. Gıilde, "birlikler "sağlık.işletmesi"ne dönüştürü1ürken, bu işletmelerin kendi,ge~ Hrleriyle ayakta kalması ve gelir-gider dengesini,kurması öngörülmekte; birliklerinfinans1]1an yoluolarak ürettiği hizmetler karşılığında.elde.edeceği gelirler görütmektedil Böyleqe, kamu hastanelerinin devlet. bütçesinden.ayrı1acakpay~ 1arla. finaı)se.edilmesine. son. verilmesi ön~örüıürken,. tasarıda."gerektiğinde" devletinı<:amı.ı hastane. birliklerine "yardım"da.bulunabilmesine, olanak. sağlanmaktadır. Aılcak, tasarıdan, bunun "geçici" bir önlem olarak düşüı;üldüğü, ~istemin asılolarak gelir-gider dengesinin sağlanması yoluyla finanse edilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, tasarıya göre, kamu hastaneleri, asıl olarak, üretilen hiztıwt1er karşılığında GSS' ~erı.ve özel sigortaşirketlerinden yapılacak tahsilatlar1a hastaların yapacağı diğer ödemelerlefinanse edilecektir.

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SSGSS nin ekonomi-politiği Sosyal Sigorta haklarında neler değişiyor? Emeklilik haklarında neler kaybedeceğiz? Genel Sağlık Sigortası ile yaşanacak kayıplar Reform mu

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ

MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, 2013, s. 63-93 MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Can Umut Çiner Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Oral Karakaya

Detaylı

Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları

Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları Selime Güzelsarı Özet: Son yirmi yıldır sağlık hizmeti sunumunda kamu-özel sektör ortaklıkları daha fazla rağbet görmekte ve farklı uygulama

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar DOSYA SOSYAL GÜVENLIK Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası Aziz Çelik

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı