T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100THG KONU :Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/32 İLGİ: Tarih ve Sayılı Genelgemiz. Sağlık hizmetlerinde kaynak tasarrufunu, hizmette etkinliği ve verimliliği sağlamak için Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, aktif devlet memuru ve yeşil kart sahibi hastaların Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık yardımından yararlanan hastaların ise Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde, muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında protokol düzenlenmiş olup, protokol tüm illerde tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Bakanlığımıza Devredilmesine Dair 5283 Sayılı Kanun tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, tarihinden itibaren söz konusu kuruluşlar teslim alınarak sağlık hizmeti sunumuna devam edilmektedir. Sosyal sigortalar kurumu sigortalıları ve hak sahiplerine yönelik sağlık hizmeti ile ilgili yeni düzenlemelere göre hazırlanan Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü ektedir. Yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü hükümleri ve ekteki açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesini teminen ilinizdeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına protokolün ve açıklamaların duyurularak ivedilikle gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Prof.Dr.Recep AKDAĞ Bakan EKLER: 1 Protokol 2 Yazı (Açıklama) DAĞITIM/GEREĞİ BİLGİ: -A Planı -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2 SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ Amaç Madde 1- Bu Protokol; 5283 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 20/02/2005 tarihinden itibaren SSK na ait sağlık kurum ve kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı na devredilmesi nedeniyle SSK dan sağlık yardımından yararlanan kişilerin, Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık tesislerinde muayene tetkik ve tedavileri ile verilen hizmet ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2- Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık tesislerinde ayaktan ve/veya yatarak muayene tahlil, tetkik ve tedavi için doğrudan veya sevkle müracaatla başvuran SSK dan sağlık yardımından yararlananlara, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortası ile diğer ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yer alan yurt dışı sigortalılarına verilen hizmet ve buna ilişkin geri ödeme usul ve esaslarını kapsar. Tanımlar Madde 3- Bu Protokolün uygulanmasında; Hasta (Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı ve hak sahipleri ) : a) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu na göre sağlık yardımlarından yararlandırılanları, b) 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanları, c) İşsizlik ödeneği alan sigortalılardan: Sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken daha sonra işsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin kendilerine işsizlik ödeneği ödendiği sürece, - Sigortalı işsizin eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, ana ve babasını, sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten itibaren altı ay süreyle, Sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi olup işsizlik ödeneği alan sandık personeli sigortalı işsizlerin kendilerine, sandık tüzüğünde belirtilen tedavi sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren, işsizlik ödeneğinin sona erdiği tarihe kadar, d) İş kaybı tazminatı alanlar e) Diğer ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında yer alan yurtdışı sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri, f) İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortasını, g) SSK bünyesinde 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri, ifade eder, Genel Esaslar Hasta Başvurusu Madde 4- Hastalar bu Protokole uygun olarak Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine müracaat etmeleri halinde; a) Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana, 1

3 babaları : SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini, İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesini, b) SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ve hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları: SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini, c) İşsizlik ödeneği alan sigortalılar: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühürlü ve imzalı İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi ni, SSK tarafından verilen sağlık karnesini d) Yurt dışı sigortalıları - İlgili sigorta müdürlüğünce düzenlenen onaylı sevk belgesi ve reçetesini, - İkili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında ilgili ülkedeki yetkili merciler tarafından tanzim edilmiş olan sağlık yardımlarına müstehak olduğunu gösteren belgenin fotokopisini, e) İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile eş çocuk anne ve babalarının - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı mühürlü ve imzalı İş Kaybı Tazminatı Kimlik ve Sağlık Kartı nı - SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini, iş kaybı tazminatı kimlik ve sağlık kartını f) SSK bünyesinde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, - Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen hükümlere göre gerekli belgeyi, resimli kimlik belgeleri ile birlikte ilgililere göstermek zorundadırlar. Bu belgelerden i) Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana ve babalarından : İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesinin, ii) SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ve hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalarından: SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfasının, iii) İşsizlik ödeneği alan sigortalılardan: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühürlü ve imzalı İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi nin, iv) Yurt dışı sigortalılarından: -İlgili sigorta müdürlüğünce düzenlenen onaylı sevk belgesinin v) SSK bünyesinde 657 sayılı yasaya tabii olarak çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden: - Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen hükümlere göre gerekli belgenin vi) İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile eş, çocuk anne ve babalarından: -SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfasının suretleri veya fotokopileri veya bunların yerine geçmek üzere kontrol eden görevli tarafından tek nüsha olarak asılları görülmüştür şeklinde düzenlenerek onaylanmış matbu onay formu (EK-1) fatura ekinde kuruma gönderilmek üzere sağlık kurumunca alınacaktır. Poliklinik muayene ücreti Madde 5- Aktif olarak çalışan sigortalının kendisi hariç, eş, çocuk, ana ve babası ile kurumdan gelir veya aylık alan ile bunların eş çocuk, ana ve babası, hak sahibi olarak gelir alan eş ve 2

4 çocuk ana ve babalar ile sigortalılık niteliği sona eren ve altı ay süreyle sağlık yardımlarına müstahak olan sigortalının kendisi eşi, çocuğu, ana ve babası, yurtdışı sigortalıları ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasının muayene ve tedavi için başvurduğu Sağlık Bakanlığı tesisince SSK tarafından tespit edilen ve duyurulan poliklinik muayene ücreti SSK adına tahsil edilecektir. Bu miktar, SSK na düzenlenecek fatura ücretinden düşülecektir. Kurumdan aylık alan emekli sigortalı ve eş,çocukları, ana ve babası, hak sahibi olarak gelir alan eş, çocuk, ana ve babalarının poliklinik muayene ücreti gerekli alt yapının tamamlanmasını takiben kaynaktan kesilecektir. SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü veya Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri veya yetki verilecek diğer yerlerden temin edilebilecek pul veya alındı makbuzunun ibrazı halinde poliklinik muayene ücreti tahsil edilmiş sayılacak ayrıca tahsil edilmeyecektir. (Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulanacaktır) Provizyon işlemleri Madde 6- Sigortalılar (ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana ve babaları) sağlık tesisine başvurmalarını müteakiben SSK mevzuatı açısından sağlık hizmeti alabileceklerinin belgelenmesi amacıyla internet üzerinden gerekli sorgulama (provizyon) her iki kurumun kendi sorumluluğuna ait teknik alt yapıyı tamamlaması kaydıyla yapılacaktır. En geç 1/7/2005 tarihinden itibaren bu şekilde yapılacak sorgulamalar sonucu alınan Provizyon Numarası faturada yer alacaktır. Muayene ve reçete işlemleri Madde 7- Muayene işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. İlaç yazım işlemleri ile ilgili tek talimat uygulamasına geçilene kadar hak sahiplerinin ayaktan ve yatarak tedavilerinde tabela ve reçeteler, yürürlükteki SSK ilaç listesi ve uygulama talimatında belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Reçetelerde doktor imza ve kaşesi dışında mühür ve onay işlemi yer almayacaktır. Tetkik ve tahlil işlemleri Madde 8- a) Tetkik ve tahlil işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. b) Hastalar, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri tarafından kullanılan istem formuyla talep edilen tetkiki/tahlili Sağlık Bakanlığı tesislerinde yaptırabileceği gibi SSK ile sözleşmeli özel kurumlara da başvurarak ilave herhangi bir işleme gerek olmadan yaptırabilecektir. Bu merkezlerde yapılarak talep eden sağlık tesisine getirilen tetkik/tahlil sonucunun kalite ve güvenirlik açısından yetersiz görülmesi halinde yeni bir istem formu düzenlenmeksizin tetkiki yapan sözleşmeli kurum/kuruluş tarafından tetkik/tahlilin tekrarı ücretsiz olarak sağlanacaktır. Tedavi işlemleri Madde 9- a) Tedavi işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. b) Yatan hastalara kullanılacak ilaçlar (tek talimat uygulamasına geçilene kadar SSK ilaç listesi ve uygulama talimatında belirtilen esaslara göre) hastanelerce karşılanacaktır. 3

5 Hastanelerce karşılanamayanlar SSK İlaç Talimatı hükümleri doğrultusunda SSK ile sözleşmeli eczanelerden karşılanacaktır. c) Hastaneler, yatarak tedavi gören hastalara, temin ettikleri iyileştirici nitelikte tıbbi sarf malzemelerini kullanacaklardır. SSK tarafından ihalesi yapılıp fiyatı belirlenen EK 2 listede yer alan malzemeler ilgili firmadan talep edilecektir. Malzemeyi temin eden firma tarafından sözleşme esasları doğrultusunda fatura edilecektir. d)kullanılan iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri varsa (BUT Ek 5/A) Bütçe Uygulama Talimatı fiyatları, yoksa Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan Protokol fiyatları çerçevesinde ödenecektir. e)hastane stoklarında mevcut olan tıbbi malzemeler,ayaktan tedavi gören SSK lı hastalara verilebilir.verilen bu malzemeler, Bütçe Uygulama Talimatında yatan hastalara kullanılan malzemelerin fiyatlandırılması ile ilgili hükümler doğrultusunda fatura edilecektir. f) İlgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatı EK-5/B listesinde yer alan malzemeler hiçbir şekilde hastalara aldırılamayacak ve fatura edilemeyecektir g) SSK ile sözleşme yapmış olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde yatarak tedavi gören hastalara kullanılacak iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde bu hastaneler tarafından temin edilir ve kullanılır. h) Hastaneler tarafından temin edilemeyen, reçete edilerek sigortalılarca temin edilen ve kullanıldığı belgelenilen sarf malzemeleri, ortez ve protezler, SSK tarafından belirlenecek usuller doğrultusunda varsa Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü protokol fiyatlarını aşmayacak şekilde ödenir veya sigorta il/sigorta satın alma müdürlüklerince temin edilir. ı) Yukarda temin ve ödeme usulleri belirlenen sarf malzemeleri ile ilgili olarak SSK tarafından yapılacak güncellemeler, protokoller, birim fiyat belirlemeleri ve ihaleler SSK tarafından Sağlık Bakanlığı na ayrıca bildirilecektir. j) Hastanede yapılmayan veya hastanın tercihi doğrultusunda ESWL, diyaliz, anjio, ERCP tanı ve tedavi işlemleri SSK ile anlaşmalı özel merkezlerde yapılabilir.bunun için sağlık kurulu raporu ile tedavinin gerekliliğinin belirlenmesi şartıyla, hasta SSK ile sözleşmeli özel kurumlara SSK provizyon sistemi ile gönderilir. Hastaların, anlaşmalı merkezlere rapor ile doğrudan başvurması halinde provizyon işlemi bu merkezlerce alınmak kaydıyla tanı ve tedavileri yapılır. k) Hastanın il, ilçe dışına sevk işlemi, Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerince yapılacaktır. İlçelerden illere veya bir ilden diğer bir ile yapılacak sevklerde yol parası ve zaruri masraf bedeli sigorta il/ sigorta müdürlüklerince ödenecektir. l) Sigortalılar ile emekli sigortalıların ve bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi durumundaki hastaların sevksiz başvurmaları halinde de muayene, teşhis ve tedavileri sağlanır. Bu durumda yol ve zaruri masrafları ödenmez. m) Hastalar, Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kuruluşlarına ve hastanelere doğrudan başvurabileceklerdir. n) Hastanın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmesi halinde sadece ilgili branş adı yazılarak hastane ve/veya merkez adı belirtilmeksizin sevk edilecektir. İlçe-merkez, il dışı sevklerde ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak ilçe-merkez, il ve o ildeki hastane adı belirtilerek sevk yapılacaktır. Üniversite hastanelerine sevk, Sağlık Bakanlığı hastanelerinden hastane adı belirtilerek doğrudan yapılabilecektir. Hastanın, sevk edildiği branş dışında muayene ve tedavisinin gerekmesi halinde aynı sevkle muayene ve tedavisi yapılacak, ayrıca sevk istenmeyecektir. Sevk işlemleri Protokol ekinde yer alan Hasta Sevk Formu (EK-3) ile yapılacaktır. SSK ile anlaşması olan üniversite hastanelerine doğrudan ve sevksiz başvuru yapılabilecektir. 4

6 o) Sigortalılar ile SSK sağlık yardımlarından yararlanan diğer hastalar Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine başvurmadan SSK tarafından sözleşme ya da Protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat etmeleri halinde, yapılacak muayene, teşhis ve tedavi masrafları, sözleşme veya Protokol kapsamında SSK tarafından karşılanacaktır. p) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin teşhis ve tedavisinde Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarınca Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde hizmet verilecektir. Ancak protez uygulanması gerektiğinde sigorta il müdürlüğü/sigorta müdürlüğünün bilgisayar ortamında vaziyet kartına kaydedildiğine dair müstahaktır onayı aranacaktır. r) Süreli (miatlı) olan protez araç ve gereçleri ile iyileştirme malzemeleri temin edilmeden önce Sigorta İl Müdürlüğü/Sigorta Müdürlüğünün bilgisayar ortamında vaziyet kartına kaydedildiğine dair müstahaktır onayı aranacaktır. s) Süreli (miatlı) olan protez araç ve gereçler sigorta il/sigorta müdürlükleri tarafından temin edilecektir. Taburcu işlemleri Madde 10- a) Taburcu işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. b) Aktif sigortalıların, ayaktan ve yatarak yapılan tedavilerinde, işbaşı kağıdı doldurulacaktır veya vizite kağıdına işlem tarihi ve saati yazılacaktır. c) Yatan hasta taburcu edilirken ayrıca epikriz raporu hazırlanacaktır. Faturalama Madde 11- a) Faturalama işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. b) Fatura ekinde; Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana, babalarının : i) İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesi, SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ve hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalarının: ii) SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfası İşsizlik ödeneği alan sigortalılarının: iii) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühürlü ve imzalı İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi Yurt dışı sigortalılarının: iv) İlgili sigorta müdürlüğünce düzenlenen onaylı sevk belgesi İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile eş, çocuk, ana ve babalarının: v) SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesi, İş Kaybı Tazminatı Kimlik ve Sağlık Kartı Evrak suretleri veya fotokopileri veya bunların yerine geçmek üzere kontrol eden görevli tarafından tek nüsha olarak asılları görülmüştür şeklinde düzenlenerek onaylanmış matbu onay formları yer alacaktır. c) Yatan hastalara ait faturaların ekinde ayrıca epikriz raporu yer alacaktır. Ayaktan hastalarda ise tarihinden itibaren faturalara tanı veya ön tanı yazılacaktır. d) Fatura ekinde yukarıdaki belirlenen belgeler dışında başka bir evrak talep edilmeyecektir. 5

7 Fatura inceleme ve faturaların gönderilmesi Madde 12- a) Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen faturalar SSK na gönderilmeden önce SSK tarafından fatura inceleme usul ve esasları çerçevesinde incelenebilir. İncelenen faturalarda ihtilaf olması halinde hastayı takip eden hekim ve hastane yöneticisi ile konu tartışılarak mutabakat sağlanır. O dönem (en fazla bir ay) içinde incelenen faturalarda belirlenen hata oranı, kuruma tahakkuk ettirilen aynı dönemdeki bütün faturalara uygulanır. Bu işlem, hastanenin fatura tahakkuku, faturaların kuruma gönderilmesi ve tahsilat işleminden bağımsız olarak yapılır (Gerekli yasal düzenlemeyi takiben uygulanacaktır). b) Sağlık kurum veya kuruluşlarında tekrarlayan hataların tespiti halinde sorumlular hakkında idari ve adli işlem yapılır. c) Birinci basamak sağlık kuruluşlarının faturaları SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine gönderilir. İhtilaf halinde muhatap Sağlık Bakanlığı İl Müdürlükleridir. d) Her hastane düzenlediği faturaları kendisi ile ilgilendirilen SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine (EK-4) gönderir. e) Fatura kesilmeden önce inceleme yapılmamışsa fatura inceleme usul ve esasları çerçevesinde incelenir. Tespit edilen ve kesinleşen hata oranı o inceleme dönemindeki bütün faturalara uygulanır (Gerekli yasal düzenlemeyi takiben uygulanacaktır). f) Birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılan işlemlerin faturalamasında aşırı evrak tanzimini ve iş kaybını azaltmak için hastanın adının, yapılan hizmetlerin ve tahakkuk miktarının liste halinde yer aldığı toplu ödeme belgeleri (icmal fatura) kesilebilir. Faturaların geri ödenmesi Madde 13- a) Sağlık tesisleri tarafından her ayın ilk on günü içinde SSK na intikal ettirilen ön incelemesi yapılmış veya yapılmamış fatura tutarları, fatura tesliminden sonraki 60 (altmış) gün içinde ilgili sağlık kurum/ kuruluşu hesabına aktarılır. b) Her inceleme dönemi için sağlık tesisi faturalarında öngörülen hata oranı miktarı sonraki ödemelerde Yasal düzenleme çerçevesinde mahsub edilir. Fiyatlar Madde 14- a ) Verilen hizmetlerin fatura edilmesinde, her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen fiyatlar esas alınacaktır. b) Hastane tarafından temin edilerek hastalara kullanılan ilaçlar, kamu kurumlarına serbest eczanelerde uygulanan indirim oranları yansıtılarak fatura edilecektir. İstirahat raporları Madde 15- Sigortalılara tedavilerinin gerektirdiği istirahat raporu tanzim edilirken Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği nin 62. Maddesi uyarınca: Müdavi hekim, tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 (on ) gün istirahat verebilir ve bunu bir defa tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa istirahat almış olan sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği taktirde, sigortalı sağlık kuruluna sevk edilir. Sağlık Kurulu nun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 (altı) ayı geçemez hükmü uygulanır. Yurt dışı sigortalılarından ancak yatarak tedavi görenlerin raporları geçici işgöremezlik ödeneğine tabidir. Geçici işgörmezlik belgeleri ilgili sağlık birimlerince SSK sigorta il/sigorta müdürlüklerine liste halinde resmi olarak bildirilecektir. 6

8 İlaç muafiyet raporu Madde 16- Sürekli ilaç kullanım ve ilaç muafiyet raporları, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve SSK tarafından belirlenecek resmi ve özel hastanelerce verilecektir. Bu konuya ilişkin iş ve işlemler SSK tarafından Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak belirlenen şekilde yürütülür ve güncellenir. Acil Başvurular Madde 17- Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık tesislerine hastaların ani ve acil başvurması halinde genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır. Acil tedavisi gereken hastalardan her hangi bir belge istenmeden tedavileri aksatılmadan yürütülür. Aktif sigortalıların acil müdahalesinin yapılmasını takiben işyerlerinden getirilecek vizite kağıdı ile işlem sonradan tamamlanır. SSK ile anlaşması olmayan üniversite hastaneleri veya özel sağlık kuruluşlarına ani ve acil başvuru yapılması halinde hastaların müdahale ve tedavileri aksatılmadan yürütülür. Bu hastaların acil oldukları ile ilgili işlemler, hastayı kabul eden kurum/kuruluş tarafından en yakın Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan ilgili uzman tabiplere tescil ettirilecektir. Hastalık ve analık sigortası işlemleri Madde 18- Hastalık ve analık sigortası kapsamındaki geçici işgöremezlik, maktu yardımlar, yol ve zaruri masraf ödemeleri ve bunlarla ilgili iş ve işlemler sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılır. Refakatçi Madde 19- Sevklerde, yol ve zaruri masraf bedeli ödenirken tıbben refakatçi gerekli görülmesi halinde SSK mevzuatı esaslarına göre refakat ücreti ödenir. Bunlara ilişkin iş ve işlemler sigorta il/ sigorta müdürlüklerince yapılır. Yatan hastalar için refakatçi işlemlerinde SSK mevzuatı uygulanır. İrtibat büroları Madde 20- Sağlık Bakanlığı na devredilen hastanelerdeki yurt dışı sigortalılar büroları muhafaza edilecektir. Gerektiğinde diğer hastanelerde de yurt dışı sigortalılar büroları Sağlık Bakanlığı nca oluşturulabilecektir. İlgili kurumların talep etmesi halinde bu personele SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı nca eğitim verilecektir. Bu bürolar, SSK tarafından yeterli personel takviyesi yapılmak kaydıyla sigorta irtibat bürosu olarak hizmet verebilecektir. Maluliyet, iş kazası, sürekli işgöremezlik oran tespiti işlemleri Madde 21- Sigorta, emekli ve hak sahiplerinin maluliyet ve iş kazaları nedeniyle oluşan sürekli işgöremezlik oranının tespiti ile ilgili işlemlerde; - Malulen emeklilik ve iş kazası nedeniyle oluşan sürekli işgöremezlik oran tespitleri SSK tarafından yapılacaktır. 7

9 - Maluliyet ve iş kazalarına mesnet teşkil edecek olan sağlık kurulu raporları ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hastanelerce düzenlenecektir. - Bu amaçla SSK, İlgili Sigorta Müdürlükleri sigortalıyı Sağlık Bakanlığı hastanesine sevk eder. Bu hastanede ilk muayene hekimi sigortalının ilk muayenesini yaptıktan sonra; -Sağlık kurulu raporunun hazırlanması için gerekli işlemlerini başlatır. Bu muayenelerin başlamasından sonra branş hekimleri kendi hastanelerinde yapılamayan ama gerekli görülen tetkiklerin/tahlillerin temini için uygun belgeyi düzenler. Söz konusu tetkiklerin/tahlillerin ilgili sağlık birimine ulaştırılmasını müteakip maluliyet/iş kazası işlemlerine mesnet teşkil edecek olan sağlık kurulu raporu bu hastanece düzenlenir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Faaliyetleri Madde 22- SSK tarafından verilen maluliyet kararları iş kazası ve meslek hastalıkları sürekli işgöremezlik oranlarına ilgililerce yapılan itirazların değerlendirilerek karara bağlanması mercii olan ve Ankara da faaliyet gösteren Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun çalışmalarında ihtiyaç duyulan uzman hekimler, SSK tarafından talepte bulunulması halinde istenen süre zarfında çalışmalara katılmak üzere Sağlık Bakanlığı nca geçici olarak görevlendirilecektir. Meslek Hastalıkları Madde 23- Meslek hastalıkları hastaneleri ilgili mevzuat (506 ve 4958 sayılı Kanunlar ve ilgili tüzük) çerçevesinde faaliyet göstermekte olup aşağıda belirlenen birinci bent kapsamında yapılan başvurulara göre ikinci bent kapsamındaki işlemler yürütülmektedir. Bunlar: 1- Başvuru işlemleri: a) Bir sağlık biriminden meslek hastalığı şüphesi ile ilgili meslek hastalıkları hastanesine sigortalının sevki, b) Sigortalının meslek hastalığı iddiası ile sigorta müdürlükleri aracılığıyla ilgili meslek hastalıkları hastanesine sevki, c) Meslek hastalıkları hastanesinde yapılan periyodik muayene sonucu meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu, d) İşyeri hekimlerince meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu, 2- Hastanede yapılacak işlemler: a) Meslek hastalıklarının tıbbi tanısına ve tespitine, b) Meslek hastalıkları sonucu oluşan sürekli işgöremezlik (meslekte kazanma gücü azalma oranı) tespitine, c) İlgili denetim birimleri tarafından sigortalının çalıştığı işyerinde mesleki olduğu ifade edilen hastalığı oluşturacak şartların mevcudiyetini belirleyen raporların ilgili sigorta müdürlüğünden temininin talep edilmesine, d) Geçici işgöremezlik süresi tayinine, e) Ölümün meslek hastalığı sonucu olup olmadığına, f) Yurtdışı müşterek sigortalı hastalarda meslek hastalığı olup olmadığına, varsa sürekli iş göremezlik oranının tespitine, g) Arşiv bulundurmaya devam edilecektir. 8

10 İstatistik Madde 24- Sağlık Bakanlığı ve SSK tarafından belirlenecek ortak istatistiki formlar aylık olarak sağlık birimleri tarafından SSK na gönderilecektir. Bildirim Madde 25- SSK, yayımladığı ve yayımlayacağı hastalık sigortası ve sigortalılarının tedavileri ile ilgili her türlü talimat ve genelgeleri, uygulamada paralellik sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığına gönderir. SSK, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak 90 (doksan) gün içerisinde bu Protokol kapsamındaki konulara ilişkin genelgelerini güncelleştirir.ssk tarafından talep edilmesi halinde bu ve benzeri konularla ilgili komisyon çalışmalarına Sağlık Bakanlığı destek verir. SSK tarafından bir bildirimde bulunulmadığı takdirde Sağlık Bakanlığı mevzuatı uygulanır. Geçici hükümler Madde 26- Devredilen sağlık tesislerindeki muhasebe birimleri 2004 ve 2005 yılı ilk iki ayına ait bilançoları çıkarılıncaya kadar çalışmalarına devam edecektir. Son hükümler Madde 27- Bu Protokol hükümleri 31 / 12 / 2005 tarihine kadar geçerlidir. Bu sürenin bitim tarihinden en az 30 (otuz) gün önce taraflardan biri değişiklik veya fesh-i ihbar talebinde bulunmadığı taktirde, Protokol aynı koşullarla 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır. Madde 28- Bu Protokol hükümlerinin uygulanmasından doğabilecek aksaklık ve ihtilafların tespiti halinde tespitte bulunan taraf, bu durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirecek ve bildirimde bulunulan taraf en geç 30 (otuz) gün içinde sorunu çözümleyerek bildirimde bulunan tarafa yazılı olarak bilgi verecektir. Sorunun öncelikle ildeki ilgili kurum yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerle çözümlenmesine çalışılır. Anlaşma sağlanamadığı taktirde uyuşmazlıklar, ilgili kurum yetkililerinden oluşturulacak müzakere komisyonlarınca ele alınır; bu suretle de anlaşmaya varılamaz ise genel hükümler uygulanır. Protokolün herhangi bir nedenle süresinden önce geçerliliğini yitirmesi halinde, Protokolün sona erdirildiği tarihte tedavisi süren hastaların, Protokolden doğan hakları baki kalacak, yapılan tedaviye ilişkin masraflar bu Protokol hükümleri kapsamında ilgili kurum tarafından karşılanacaktır. İlgili taraflar tek taraflı olarak bu Protokol hükümlerine aykırı hukuki ve idari işlem tesis edemezler. Tarafların karşılıklı anlaşmaları suretiyle, Protokol hükümlerinde her zaman değişiklikler yapılabilir, güncelleştirilebilir. Madde 29- Bu Protokol ün yürürlüğe girmesiyle tarihli SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ nün SSK ile ilgili hükümleri yürürlükten kalkar. 9

11 Madde 30- İşbu Protokol bu madde dahil 30 maddeden ibaret olup, 20 Şubat 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Protokol Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür. Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN SSKB Sağlık İşleri Genel Müdürü Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ SB Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü EKLER: EK 1- Evrak Onay Formu EK 2- SSK İhaleli Malzeme Listesi EK 3- Hasta Sevk Formu EK 4- SSK Sağlık İşleri İl Müdürlükleri Listesi 10

12 EVRAK ONAY FORMU EK-1 MEMURUN / SİGORTALININ T.C VATANDAŞLIK NO: ADI: SOYADI: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: KURUMU: SSK: ( ) E.S: ( ) BAĞ-KUR: ( ) Y.KART: ( ) 657 DEVLET MEMURLARI: ( ) 2022 SAYILI YASAYA TABİ OLANLAR: ( ) SİCİL / TAHSİS NO: İŞYERİNİN ADI: HASTANIN T.C VATANDAŞLIK NO: ADI: SOYADI: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: YAKINLIĞI: KENDİ: ( ) ANNESİ: ( ) EŞİ: ( ) BABASI: ( ) ÇOCUĞU: ( ) KARNE NO: HASTANIN ADRESİ: İŞE GİRİŞ TARİHİ:.../.../... TELEFON: SAĞLIK HİZMETİ ALIR: ( ) ALAMAZ: ( ) YUKARIDAKİ BİLGİLER HASTANIN NÜFUS CÜZDANINA, VİZİTE KAĞIDINA VE SAĞLIK KARNESİNE UYGUN OLUP ASLI GİBİ OLDUĞUNU ONAYLARIM..../.../... ADI: SOYADI: SİCİLİ: İMZA: *Hasta sevk evrak fotokopileri mevcut değil ise bu form kullanılacaktır. 1

13 SSK İHALELİ MALZEME LİSTESİ EK-2 KARDİYOLOJİ, KALP DAMAR İHALE FİYATLARI MALZEME ADI BİRİM FİYATI FİRMA ADI VVI Kalp Pili Set Tl. MET DEM VVI-R Kalp Pili Set TL. MET DEM VDD Kalp Pili Set TL. MET DEM VDD-R Kalp Pili Set TL MET DEM DDD Kalp Pili Set TL. MET DEM DDD-R Kalp Pili Set TL MET DEM -İki odacıklı şok veren TL: MET DEM implantable Kardioverter defibrilatör set -Tek odacıklı ATP li (ICD) TL. MET DEM implantable Kardioverter defibrilatör set -Tek odacıklı şok veren TL: MET DEM implantable Kardioverter defibrilatör set -iki odacıklı ATP li TL. MET DEM implantable Kardioverter defibrilatör set -Üç odacıklı ATP li TL. MET DEM implante edilebilen Kardioverter defibrilatör Vebiventriküler kalp yetmezliği pili set - Vebiventriküler kalp TL MET DEM yetmezliği kalıcı pili, lead ve intraducer set -Torguer TL Net Medikal Tıbbi Paz

14 EK-2 MALZEME ADI BİRİM FİYATI FİRMA ADI -Y.Konnektör TL Net Medikal Tıbbi Paz -İntroducer iğnesi TL Net Medikal Tıbbi Paz künt ucu -Dakron damar TL. GST Medikal Sağlık ve Düz gref Bil. San. Ve Tic. Şti. --Dakron damar TL. GST Medikal Sağlık ve Y gref Bil. San. Ve Tic. Şti. -Quıdıng kateter TL. Boston Scientfic -Steorable Wire TL. Boston Scientfic FİRMA İSİM ADRESLERİ Metdem Sağlık Gereçleri Ltd.Şti. Şenol Cd. Mümtaz Gümüş Sk.NO:6 Gazi Mh. /ANKARA Tel: Fax: Net Medikal Tıbbi Malz.İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti. Emanet Sk. Gürkanlar Apt.No:12/2 Bostancı/ İSTANBUL Tel: Fax: GST Medikal Sağlık ve Bil.San.Tic.Ltd.Şti. Polatlı CD. No:73 Gazi Mh./ANKARA TEL: Fax: Boston Scientific Tıb.Gereçler Ltd.Şti. Kuleli Sk.NO:3 Gaziosmanpaşa /ANKARA Tel: Fax:

15 KBB FİRMA İSİM, TELEFON VE ADRESLERİ EK-2 1) GOLDEN STAR İTH.İHR. TİC.LTD.ŞTİ.: HALASKARGAZİ CAD. TEYYARECİ MEHMET ALİ BEY SOK. NO:1 D:2 TEL: ŞİŞLİ/İSTANBUL FAX: ) LAVİS MEDİCAL SYSTEMS LTD.UK.(BİRLEŞİK KRALLIK)- PARK MEDİCAL GÖKMEN GÜMÜŞ ORTAK GİRİŞİMİ: BAĞDAT CAD. NO:321/9 CEVİZLİ/MALTEPE/İSTANBUL TEL: FAX ) DUYU İŞİTME CİH. TIB.MAL.ŞATIŞ MERKEZİ: SALİH PAŞA CAD. HASAN AĞA İŞ MERKEZİ NO:49 D:19 G.O.P./İSTANBUL TEL: FAX: 4) CES TIBBİ ÜRÜN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: CİNNAH CAD. NO:64/A ÇANKAYA/ANKARA TEL: FAX: ) LİDER İŞİTME MERKEZİ HASAN KILIÇ: ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. NAKİYE ELGÜN SOK. NO:85 K:1 ŞİŞLİ/İSTANBUL TEL: FAX: KURUMUMUZ SİGORTALILARININ İHTİYACI İŞİTME CİHAZLARININ TİP VE SÖZLEŞME FİYATLARI İŞİTME CİHAZI SINIF VE TİPLERİ 1- ANALOG CİHAZLAR A- CEP TİPİ BİRİM FİYATI FİRMA İSMİ (KDV HARİÇ) İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL CES TIBBİ ÜRÜN. ÇOK İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL " B- KULAK ARKASI HAFİF DERECELİ İŞİTME KAYBI - DÜZ TİP İŞİTME KAYBI (FLAT) TL GOLDEN STAR - SLOP TİP İŞİTME KAYBI (TİZ FRE.) TL " - TERS SLOP TİP İŞİT. KAYBI (DÜŞ. FRE.) TL " - YÜKSEK FREKANS İŞİTME KAYBI TL " ORTA DERECELİ İŞİTME KAYBI - DÜZ TİP İŞİTME KAYBI (FLAT) TL GOLDEN STAR

16 EK-2 - SLOP TİP İŞİTME KAYBI (TİZ FRE.) TL " - TERS SLOP TİP İŞİT. KAYBI (DÜŞ. FRE.) TL " - YÜKSEK FREKANS İŞİTME KAYBI TL " İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI ÇOK İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI - FM SİSTEMSİZ TL CES TIBBİ ÜRÜN. İLERİ DERECELİ İŞİT. KAYBI (ÇOC. İÇİN) ÇOK İLERİ DER. İŞİT.KAYBI (ÇOC. İÇİN) C- KANAL İÇİ (CIC) HAFİF DERECELİ İŞİTME KAYBI TL LAVİS MEDİCAL ORTA DERECELİ İŞİTME KAYBI TL GOLDEN STAR İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL " ÇOK İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI İHALE DIŞI D- GÖZLÜK TİPİ KEMİK YOLLU TL LİDER İŞİTME 2- PROĞRAMLANABİLİR CİHAZLAR A- KULAK ARKASI 3- DİĞİTAL CİHAZLAR A- KULAK ARKASI İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL GOLDEN STAR B- KANAL İÇİ (CIC) ÇOK HAFİF DERECELİ İŞİTME KAYBI TL DUYU İŞİTME HAFİF DERECELİ İŞİTME KAYBI TL " ORTA DERECELİ İŞİTME KAYBI TL " İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL "

17 KURUMUMUZ SİGORTALILARININ İHTİYACI ELEKTRONİK KOL PROTEZLERİNİN SÖZLEŞMELİ FİRMA FİYATLARI EK-2 Sıra Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM MİKTAR No MYO ELEKTRİK KOL PROTEZLERİ SÖZLEŞME FİYATI SİMAY MEDİKAL KDV HARİÇ 1 EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYO ADET ELEKTRİK PROTEZ 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) 2 UZUN DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN ADET MYO ELEKTRİK PROTEZ 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) 3 KISA DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN ADET MYO ELEKTRİK PROTEZ 4 Kanal sistem ( elin açılıp kapatılması ve rotasyonu) 4 DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZ a- 2 Kanal Sistem (Elin açılıp kapatılması ) ADET b- 4 Kanal Sistem ( Elin açılıp kap.ve rot.) ADET DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZİ a- 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) ADET b- 4 Kanal sistem (elin vedirsek ekleminin aç.kap.) ADET MYO ELEKTRİK KOL PROTEZLERİ KOMPENENTLERİ 1 EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYO ELEKTRONİK PROTEZİ 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) 1 adet myo elektrik el ADET adet tek kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET UZUN DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZİ

18 EK-2 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) 1 adet myo elektrik el ADET adet tek kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet el bileği üniti ADET adet kozmetik eldiven ADET KISA DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZİ 4 kanal sistem (elin aç. Kapat. ve rotasyonu) 1 adet myo elektrik el ADET adet çift kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet elektronik el bileği rotatörü ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZ 2 Kanal Sistem ( Elin Açılıp Kapatılması ) 1 adet myo elektrik el ADET adet tek kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET adet protez bağ sistemi ADET adet lateral dirsek eklemi ADET Kanal Sistem(Elin aç.kapa.ve rot.) 1 adet myo elektrik el ADET adet çift kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet elektronik el bileği rotatörü ADET adet lateral dirsek eklemi ADET 2 380

19 EK-2 1 adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET adet protez bağ sistemi ADET DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZ a- 2 Kanal Sistem (Elin açılıp kapatılması) 1 adet myo elektrik el ADET adet tek kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet dirsek eklemi (mekanik) ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET adet protez bağ sistemi ADET 1 90 b- 4 Kanal sistem(elin vedirsek ek.aç. kapatılması) 1 adet myo elektrik el ADET adet çift kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet elektronik el bileği rotatörü ADET adet dirsek eklemi (elektronik kilit mekanizmalı ) ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET adet protez bağ sistemi ADET ŞAFT YENİLENMESİ ADET İÇ EL ADET ORTA EL ŞASESİ ADET PARMAK VE BAŞPARMAK GRUBU ADET BAŞ PARMAK ADET PARMAK GRUBU DİŞLİSİ ADET ŞANZIMAN GRUBU ADET MOTOR ADET ŞALTER GRUBU ADET 1 850

20 EK-2 NOT: Fiyatlar Birim fiyatlardır. SİMAY MEDİKAL ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ REHABİLİTASYON MERKEZİ SAN. VE LTD. ŞTİ.: SAKARYA MAH. YENİKÖK SOK. NO: 14 /B ULUCANLAR/ANKARA TEL: FAX: "

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0100002-3120 KONU :SSK-Sağlık Bakanlığı Protokolü 27.06.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0100002-3120 KONU :SSK-Sağlık Bakanlığı Protokolü 27.06. Sağlık Bakanlığı - SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımı Protokolü Hakkında Genelge ve Protokol Metni Tarihi:27.06.2003 Sayısı:12861 Genelge No:2003 / 76 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Sağlık Bakanlığı - SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Tarihi:04.07.2002 SAĞLIK BAKANLIĞI - SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ

Sağlık Bakanlığı - SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Tarihi:04.07.2002 SAĞLIK BAKANLIĞI - SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ Sağlık Bakanlığı - SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Tarihi:04.07.2002 SAĞLIK BAKANLIĞI - SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ (SSK SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANDIRILANLAR İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI SAĞLIK

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler:

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler: SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge Tarihi:02.09.2002 Sayısı:18681 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002/3120 02.09.2002 * 18681 KONU : Sağlık Bakanlığı-SSK

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU 2012 GENEL AÇIKLAMALAR 1.1. Bu Kılavuz; eğitim kurumlarımızda görevli kadrolu öğretmenlerin alan

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi)

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Modurlugu Sayı : 23642684-010 Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı