T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100THG KONU :Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/32 İLGİ: Tarih ve Sayılı Genelgemiz. Sağlık hizmetlerinde kaynak tasarrufunu, hizmette etkinliği ve verimliliği sağlamak için Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, aktif devlet memuru ve yeşil kart sahibi hastaların Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık yardımından yararlanan hastaların ise Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde, muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında protokol düzenlenmiş olup, protokol tüm illerde tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Bakanlığımıza Devredilmesine Dair 5283 Sayılı Kanun tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, tarihinden itibaren söz konusu kuruluşlar teslim alınarak sağlık hizmeti sunumuna devam edilmektedir. Sosyal sigortalar kurumu sigortalıları ve hak sahiplerine yönelik sağlık hizmeti ile ilgili yeni düzenlemelere göre hazırlanan Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü ektedir. Yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü hükümleri ve ekteki açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesini teminen ilinizdeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına protokolün ve açıklamaların duyurularak ivedilikle gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Prof.Dr.Recep AKDAĞ Bakan EKLER: 1 Protokol 2 Yazı (Açıklama) DAĞITIM/GEREĞİ BİLGİ: -A Planı -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2 SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ Amaç Madde 1- Bu Protokol; 5283 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 20/02/2005 tarihinden itibaren SSK na ait sağlık kurum ve kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı na devredilmesi nedeniyle SSK dan sağlık yardımından yararlanan kişilerin, Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık tesislerinde muayene tetkik ve tedavileri ile verilen hizmet ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2- Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık tesislerinde ayaktan ve/veya yatarak muayene tahlil, tetkik ve tedavi için doğrudan veya sevkle müracaatla başvuran SSK dan sağlık yardımından yararlananlara, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortası ile diğer ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yer alan yurt dışı sigortalılarına verilen hizmet ve buna ilişkin geri ödeme usul ve esaslarını kapsar. Tanımlar Madde 3- Bu Protokolün uygulanmasında; Hasta (Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı ve hak sahipleri ) : a) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu na göre sağlık yardımlarından yararlandırılanları, b) 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanları, c) İşsizlik ödeneği alan sigortalılardan: Sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken daha sonra işsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin kendilerine işsizlik ödeneği ödendiği sürece, - Sigortalı işsizin eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, ana ve babasını, sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten itibaren altı ay süreyle, Sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi olup işsizlik ödeneği alan sandık personeli sigortalı işsizlerin kendilerine, sandık tüzüğünde belirtilen tedavi sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren, işsizlik ödeneğinin sona erdiği tarihe kadar, d) İş kaybı tazminatı alanlar e) Diğer ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında yer alan yurtdışı sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri, f) İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortasını, g) SSK bünyesinde 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri, ifade eder, Genel Esaslar Hasta Başvurusu Madde 4- Hastalar bu Protokole uygun olarak Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine müracaat etmeleri halinde; a) Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana, 1

3 babaları : SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini, İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesini, b) SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ve hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları: SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini, c) İşsizlik ödeneği alan sigortalılar: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühürlü ve imzalı İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi ni, SSK tarafından verilen sağlık karnesini d) Yurt dışı sigortalıları - İlgili sigorta müdürlüğünce düzenlenen onaylı sevk belgesi ve reçetesini, - İkili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında ilgili ülkedeki yetkili merciler tarafından tanzim edilmiş olan sağlık yardımlarına müstehak olduğunu gösteren belgenin fotokopisini, e) İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile eş çocuk anne ve babalarının - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı mühürlü ve imzalı İş Kaybı Tazminatı Kimlik ve Sağlık Kartı nı - SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini, iş kaybı tazminatı kimlik ve sağlık kartını f) SSK bünyesinde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, - Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen hükümlere göre gerekli belgeyi, resimli kimlik belgeleri ile birlikte ilgililere göstermek zorundadırlar. Bu belgelerden i) Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana ve babalarından : İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesinin, ii) SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ve hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalarından: SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfasının, iii) İşsizlik ödeneği alan sigortalılardan: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühürlü ve imzalı İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi nin, iv) Yurt dışı sigortalılarından: -İlgili sigorta müdürlüğünce düzenlenen onaylı sevk belgesinin v) SSK bünyesinde 657 sayılı yasaya tabii olarak çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden: - Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen hükümlere göre gerekli belgenin vi) İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile eş, çocuk anne ve babalarından: -SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfasının suretleri veya fotokopileri veya bunların yerine geçmek üzere kontrol eden görevli tarafından tek nüsha olarak asılları görülmüştür şeklinde düzenlenerek onaylanmış matbu onay formu (EK-1) fatura ekinde kuruma gönderilmek üzere sağlık kurumunca alınacaktır. Poliklinik muayene ücreti Madde 5- Aktif olarak çalışan sigortalının kendisi hariç, eş, çocuk, ana ve babası ile kurumdan gelir veya aylık alan ile bunların eş çocuk, ana ve babası, hak sahibi olarak gelir alan eş ve 2

4 çocuk ana ve babalar ile sigortalılık niteliği sona eren ve altı ay süreyle sağlık yardımlarına müstahak olan sigortalının kendisi eşi, çocuğu, ana ve babası, yurtdışı sigortalıları ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasının muayene ve tedavi için başvurduğu Sağlık Bakanlığı tesisince SSK tarafından tespit edilen ve duyurulan poliklinik muayene ücreti SSK adına tahsil edilecektir. Bu miktar, SSK na düzenlenecek fatura ücretinden düşülecektir. Kurumdan aylık alan emekli sigortalı ve eş,çocukları, ana ve babası, hak sahibi olarak gelir alan eş, çocuk, ana ve babalarının poliklinik muayene ücreti gerekli alt yapının tamamlanmasını takiben kaynaktan kesilecektir. SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü veya Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri veya yetki verilecek diğer yerlerden temin edilebilecek pul veya alındı makbuzunun ibrazı halinde poliklinik muayene ücreti tahsil edilmiş sayılacak ayrıca tahsil edilmeyecektir. (Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulanacaktır) Provizyon işlemleri Madde 6- Sigortalılar (ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana ve babaları) sağlık tesisine başvurmalarını müteakiben SSK mevzuatı açısından sağlık hizmeti alabileceklerinin belgelenmesi amacıyla internet üzerinden gerekli sorgulama (provizyon) her iki kurumun kendi sorumluluğuna ait teknik alt yapıyı tamamlaması kaydıyla yapılacaktır. En geç 1/7/2005 tarihinden itibaren bu şekilde yapılacak sorgulamalar sonucu alınan Provizyon Numarası faturada yer alacaktır. Muayene ve reçete işlemleri Madde 7- Muayene işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. İlaç yazım işlemleri ile ilgili tek talimat uygulamasına geçilene kadar hak sahiplerinin ayaktan ve yatarak tedavilerinde tabela ve reçeteler, yürürlükteki SSK ilaç listesi ve uygulama talimatında belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Reçetelerde doktor imza ve kaşesi dışında mühür ve onay işlemi yer almayacaktır. Tetkik ve tahlil işlemleri Madde 8- a) Tetkik ve tahlil işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. b) Hastalar, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri tarafından kullanılan istem formuyla talep edilen tetkiki/tahlili Sağlık Bakanlığı tesislerinde yaptırabileceği gibi SSK ile sözleşmeli özel kurumlara da başvurarak ilave herhangi bir işleme gerek olmadan yaptırabilecektir. Bu merkezlerde yapılarak talep eden sağlık tesisine getirilen tetkik/tahlil sonucunun kalite ve güvenirlik açısından yetersiz görülmesi halinde yeni bir istem formu düzenlenmeksizin tetkiki yapan sözleşmeli kurum/kuruluş tarafından tetkik/tahlilin tekrarı ücretsiz olarak sağlanacaktır. Tedavi işlemleri Madde 9- a) Tedavi işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. b) Yatan hastalara kullanılacak ilaçlar (tek talimat uygulamasına geçilene kadar SSK ilaç listesi ve uygulama talimatında belirtilen esaslara göre) hastanelerce karşılanacaktır. 3

5 Hastanelerce karşılanamayanlar SSK İlaç Talimatı hükümleri doğrultusunda SSK ile sözleşmeli eczanelerden karşılanacaktır. c) Hastaneler, yatarak tedavi gören hastalara, temin ettikleri iyileştirici nitelikte tıbbi sarf malzemelerini kullanacaklardır. SSK tarafından ihalesi yapılıp fiyatı belirlenen EK 2 listede yer alan malzemeler ilgili firmadan talep edilecektir. Malzemeyi temin eden firma tarafından sözleşme esasları doğrultusunda fatura edilecektir. d)kullanılan iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri varsa (BUT Ek 5/A) Bütçe Uygulama Talimatı fiyatları, yoksa Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan Protokol fiyatları çerçevesinde ödenecektir. e)hastane stoklarında mevcut olan tıbbi malzemeler,ayaktan tedavi gören SSK lı hastalara verilebilir.verilen bu malzemeler, Bütçe Uygulama Talimatında yatan hastalara kullanılan malzemelerin fiyatlandırılması ile ilgili hükümler doğrultusunda fatura edilecektir. f) İlgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatı EK-5/B listesinde yer alan malzemeler hiçbir şekilde hastalara aldırılamayacak ve fatura edilemeyecektir g) SSK ile sözleşme yapmış olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde yatarak tedavi gören hastalara kullanılacak iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde bu hastaneler tarafından temin edilir ve kullanılır. h) Hastaneler tarafından temin edilemeyen, reçete edilerek sigortalılarca temin edilen ve kullanıldığı belgelenilen sarf malzemeleri, ortez ve protezler, SSK tarafından belirlenecek usuller doğrultusunda varsa Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü protokol fiyatlarını aşmayacak şekilde ödenir veya sigorta il/sigorta satın alma müdürlüklerince temin edilir. ı) Yukarda temin ve ödeme usulleri belirlenen sarf malzemeleri ile ilgili olarak SSK tarafından yapılacak güncellemeler, protokoller, birim fiyat belirlemeleri ve ihaleler SSK tarafından Sağlık Bakanlığı na ayrıca bildirilecektir. j) Hastanede yapılmayan veya hastanın tercihi doğrultusunda ESWL, diyaliz, anjio, ERCP tanı ve tedavi işlemleri SSK ile anlaşmalı özel merkezlerde yapılabilir.bunun için sağlık kurulu raporu ile tedavinin gerekliliğinin belirlenmesi şartıyla, hasta SSK ile sözleşmeli özel kurumlara SSK provizyon sistemi ile gönderilir. Hastaların, anlaşmalı merkezlere rapor ile doğrudan başvurması halinde provizyon işlemi bu merkezlerce alınmak kaydıyla tanı ve tedavileri yapılır. k) Hastanın il, ilçe dışına sevk işlemi, Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerince yapılacaktır. İlçelerden illere veya bir ilden diğer bir ile yapılacak sevklerde yol parası ve zaruri masraf bedeli sigorta il/ sigorta müdürlüklerince ödenecektir. l) Sigortalılar ile emekli sigortalıların ve bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi durumundaki hastaların sevksiz başvurmaları halinde de muayene, teşhis ve tedavileri sağlanır. Bu durumda yol ve zaruri masrafları ödenmez. m) Hastalar, Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kuruluşlarına ve hastanelere doğrudan başvurabileceklerdir. n) Hastanın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmesi halinde sadece ilgili branş adı yazılarak hastane ve/veya merkez adı belirtilmeksizin sevk edilecektir. İlçe-merkez, il dışı sevklerde ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak ilçe-merkez, il ve o ildeki hastane adı belirtilerek sevk yapılacaktır. Üniversite hastanelerine sevk, Sağlık Bakanlığı hastanelerinden hastane adı belirtilerek doğrudan yapılabilecektir. Hastanın, sevk edildiği branş dışında muayene ve tedavisinin gerekmesi halinde aynı sevkle muayene ve tedavisi yapılacak, ayrıca sevk istenmeyecektir. Sevk işlemleri Protokol ekinde yer alan Hasta Sevk Formu (EK-3) ile yapılacaktır. SSK ile anlaşması olan üniversite hastanelerine doğrudan ve sevksiz başvuru yapılabilecektir. 4

6 o) Sigortalılar ile SSK sağlık yardımlarından yararlanan diğer hastalar Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine başvurmadan SSK tarafından sözleşme ya da Protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat etmeleri halinde, yapılacak muayene, teşhis ve tedavi masrafları, sözleşme veya Protokol kapsamında SSK tarafından karşılanacaktır. p) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin teşhis ve tedavisinde Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarınca Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde hizmet verilecektir. Ancak protez uygulanması gerektiğinde sigorta il müdürlüğü/sigorta müdürlüğünün bilgisayar ortamında vaziyet kartına kaydedildiğine dair müstahaktır onayı aranacaktır. r) Süreli (miatlı) olan protez araç ve gereçleri ile iyileştirme malzemeleri temin edilmeden önce Sigorta İl Müdürlüğü/Sigorta Müdürlüğünün bilgisayar ortamında vaziyet kartına kaydedildiğine dair müstahaktır onayı aranacaktır. s) Süreli (miatlı) olan protez araç ve gereçler sigorta il/sigorta müdürlükleri tarafından temin edilecektir. Taburcu işlemleri Madde 10- a) Taburcu işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. b) Aktif sigortalıların, ayaktan ve yatarak yapılan tedavilerinde, işbaşı kağıdı doldurulacaktır veya vizite kağıdına işlem tarihi ve saati yazılacaktır. c) Yatan hasta taburcu edilirken ayrıca epikriz raporu hazırlanacaktır. Faturalama Madde 11- a) Faturalama işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılacaktır. b) Fatura ekinde; Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana, babalarının : i) İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesi, SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ve hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalarının: ii) SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfası İşsizlik ödeneği alan sigortalılarının: iii) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühürlü ve imzalı İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi Yurt dışı sigortalılarının: iv) İlgili sigorta müdürlüğünce düzenlenen onaylı sevk belgesi İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile eş, çocuk, ana ve babalarının: v) SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesi, İş Kaybı Tazminatı Kimlik ve Sağlık Kartı Evrak suretleri veya fotokopileri veya bunların yerine geçmek üzere kontrol eden görevli tarafından tek nüsha olarak asılları görülmüştür şeklinde düzenlenerek onaylanmış matbu onay formları yer alacaktır. c) Yatan hastalara ait faturaların ekinde ayrıca epikriz raporu yer alacaktır. Ayaktan hastalarda ise tarihinden itibaren faturalara tanı veya ön tanı yazılacaktır. d) Fatura ekinde yukarıdaki belirlenen belgeler dışında başka bir evrak talep edilmeyecektir. 5

7 Fatura inceleme ve faturaların gönderilmesi Madde 12- a) Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen faturalar SSK na gönderilmeden önce SSK tarafından fatura inceleme usul ve esasları çerçevesinde incelenebilir. İncelenen faturalarda ihtilaf olması halinde hastayı takip eden hekim ve hastane yöneticisi ile konu tartışılarak mutabakat sağlanır. O dönem (en fazla bir ay) içinde incelenen faturalarda belirlenen hata oranı, kuruma tahakkuk ettirilen aynı dönemdeki bütün faturalara uygulanır. Bu işlem, hastanenin fatura tahakkuku, faturaların kuruma gönderilmesi ve tahsilat işleminden bağımsız olarak yapılır (Gerekli yasal düzenlemeyi takiben uygulanacaktır). b) Sağlık kurum veya kuruluşlarında tekrarlayan hataların tespiti halinde sorumlular hakkında idari ve adli işlem yapılır. c) Birinci basamak sağlık kuruluşlarının faturaları SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine gönderilir. İhtilaf halinde muhatap Sağlık Bakanlığı İl Müdürlükleridir. d) Her hastane düzenlediği faturaları kendisi ile ilgilendirilen SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine (EK-4) gönderir. e) Fatura kesilmeden önce inceleme yapılmamışsa fatura inceleme usul ve esasları çerçevesinde incelenir. Tespit edilen ve kesinleşen hata oranı o inceleme dönemindeki bütün faturalara uygulanır (Gerekli yasal düzenlemeyi takiben uygulanacaktır). f) Birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılan işlemlerin faturalamasında aşırı evrak tanzimini ve iş kaybını azaltmak için hastanın adının, yapılan hizmetlerin ve tahakkuk miktarının liste halinde yer aldığı toplu ödeme belgeleri (icmal fatura) kesilebilir. Faturaların geri ödenmesi Madde 13- a) Sağlık tesisleri tarafından her ayın ilk on günü içinde SSK na intikal ettirilen ön incelemesi yapılmış veya yapılmamış fatura tutarları, fatura tesliminden sonraki 60 (altmış) gün içinde ilgili sağlık kurum/ kuruluşu hesabına aktarılır. b) Her inceleme dönemi için sağlık tesisi faturalarında öngörülen hata oranı miktarı sonraki ödemelerde Yasal düzenleme çerçevesinde mahsub edilir. Fiyatlar Madde 14- a ) Verilen hizmetlerin fatura edilmesinde, her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen fiyatlar esas alınacaktır. b) Hastane tarafından temin edilerek hastalara kullanılan ilaçlar, kamu kurumlarına serbest eczanelerde uygulanan indirim oranları yansıtılarak fatura edilecektir. İstirahat raporları Madde 15- Sigortalılara tedavilerinin gerektirdiği istirahat raporu tanzim edilirken Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği nin 62. Maddesi uyarınca: Müdavi hekim, tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 (on ) gün istirahat verebilir ve bunu bir defa tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa istirahat almış olan sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği taktirde, sigortalı sağlık kuruluna sevk edilir. Sağlık Kurulu nun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 (altı) ayı geçemez hükmü uygulanır. Yurt dışı sigortalılarından ancak yatarak tedavi görenlerin raporları geçici işgöremezlik ödeneğine tabidir. Geçici işgörmezlik belgeleri ilgili sağlık birimlerince SSK sigorta il/sigorta müdürlüklerine liste halinde resmi olarak bildirilecektir. 6

8 İlaç muafiyet raporu Madde 16- Sürekli ilaç kullanım ve ilaç muafiyet raporları, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve SSK tarafından belirlenecek resmi ve özel hastanelerce verilecektir. Bu konuya ilişkin iş ve işlemler SSK tarafından Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak belirlenen şekilde yürütülür ve güncellenir. Acil Başvurular Madde 17- Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık tesislerine hastaların ani ve acil başvurması halinde genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır. Acil tedavisi gereken hastalardan her hangi bir belge istenmeden tedavileri aksatılmadan yürütülür. Aktif sigortalıların acil müdahalesinin yapılmasını takiben işyerlerinden getirilecek vizite kağıdı ile işlem sonradan tamamlanır. SSK ile anlaşması olmayan üniversite hastaneleri veya özel sağlık kuruluşlarına ani ve acil başvuru yapılması halinde hastaların müdahale ve tedavileri aksatılmadan yürütülür. Bu hastaların acil oldukları ile ilgili işlemler, hastayı kabul eden kurum/kuruluş tarafından en yakın Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan ilgili uzman tabiplere tescil ettirilecektir. Hastalık ve analık sigortası işlemleri Madde 18- Hastalık ve analık sigortası kapsamındaki geçici işgöremezlik, maktu yardımlar, yol ve zaruri masraf ödemeleri ve bunlarla ilgili iş ve işlemler sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılır. Refakatçi Madde 19- Sevklerde, yol ve zaruri masraf bedeli ödenirken tıbben refakatçi gerekli görülmesi halinde SSK mevzuatı esaslarına göre refakat ücreti ödenir. Bunlara ilişkin iş ve işlemler sigorta il/ sigorta müdürlüklerince yapılır. Yatan hastalar için refakatçi işlemlerinde SSK mevzuatı uygulanır. İrtibat büroları Madde 20- Sağlık Bakanlığı na devredilen hastanelerdeki yurt dışı sigortalılar büroları muhafaza edilecektir. Gerektiğinde diğer hastanelerde de yurt dışı sigortalılar büroları Sağlık Bakanlığı nca oluşturulabilecektir. İlgili kurumların talep etmesi halinde bu personele SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı nca eğitim verilecektir. Bu bürolar, SSK tarafından yeterli personel takviyesi yapılmak kaydıyla sigorta irtibat bürosu olarak hizmet verebilecektir. Maluliyet, iş kazası, sürekli işgöremezlik oran tespiti işlemleri Madde 21- Sigorta, emekli ve hak sahiplerinin maluliyet ve iş kazaları nedeniyle oluşan sürekli işgöremezlik oranının tespiti ile ilgili işlemlerde; - Malulen emeklilik ve iş kazası nedeniyle oluşan sürekli işgöremezlik oran tespitleri SSK tarafından yapılacaktır. 7

9 - Maluliyet ve iş kazalarına mesnet teşkil edecek olan sağlık kurulu raporları ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hastanelerce düzenlenecektir. - Bu amaçla SSK, İlgili Sigorta Müdürlükleri sigortalıyı Sağlık Bakanlığı hastanesine sevk eder. Bu hastanede ilk muayene hekimi sigortalının ilk muayenesini yaptıktan sonra; -Sağlık kurulu raporunun hazırlanması için gerekli işlemlerini başlatır. Bu muayenelerin başlamasından sonra branş hekimleri kendi hastanelerinde yapılamayan ama gerekli görülen tetkiklerin/tahlillerin temini için uygun belgeyi düzenler. Söz konusu tetkiklerin/tahlillerin ilgili sağlık birimine ulaştırılmasını müteakip maluliyet/iş kazası işlemlerine mesnet teşkil edecek olan sağlık kurulu raporu bu hastanece düzenlenir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Faaliyetleri Madde 22- SSK tarafından verilen maluliyet kararları iş kazası ve meslek hastalıkları sürekli işgöremezlik oranlarına ilgililerce yapılan itirazların değerlendirilerek karara bağlanması mercii olan ve Ankara da faaliyet gösteren Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun çalışmalarında ihtiyaç duyulan uzman hekimler, SSK tarafından talepte bulunulması halinde istenen süre zarfında çalışmalara katılmak üzere Sağlık Bakanlığı nca geçici olarak görevlendirilecektir. Meslek Hastalıkları Madde 23- Meslek hastalıkları hastaneleri ilgili mevzuat (506 ve 4958 sayılı Kanunlar ve ilgili tüzük) çerçevesinde faaliyet göstermekte olup aşağıda belirlenen birinci bent kapsamında yapılan başvurulara göre ikinci bent kapsamındaki işlemler yürütülmektedir. Bunlar: 1- Başvuru işlemleri: a) Bir sağlık biriminden meslek hastalığı şüphesi ile ilgili meslek hastalıkları hastanesine sigortalının sevki, b) Sigortalının meslek hastalığı iddiası ile sigorta müdürlükleri aracılığıyla ilgili meslek hastalıkları hastanesine sevki, c) Meslek hastalıkları hastanesinde yapılan periyodik muayene sonucu meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu, d) İşyeri hekimlerince meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu, 2- Hastanede yapılacak işlemler: a) Meslek hastalıklarının tıbbi tanısına ve tespitine, b) Meslek hastalıkları sonucu oluşan sürekli işgöremezlik (meslekte kazanma gücü azalma oranı) tespitine, c) İlgili denetim birimleri tarafından sigortalının çalıştığı işyerinde mesleki olduğu ifade edilen hastalığı oluşturacak şartların mevcudiyetini belirleyen raporların ilgili sigorta müdürlüğünden temininin talep edilmesine, d) Geçici işgöremezlik süresi tayinine, e) Ölümün meslek hastalığı sonucu olup olmadığına, f) Yurtdışı müşterek sigortalı hastalarda meslek hastalığı olup olmadığına, varsa sürekli iş göremezlik oranının tespitine, g) Arşiv bulundurmaya devam edilecektir. 8

10 İstatistik Madde 24- Sağlık Bakanlığı ve SSK tarafından belirlenecek ortak istatistiki formlar aylık olarak sağlık birimleri tarafından SSK na gönderilecektir. Bildirim Madde 25- SSK, yayımladığı ve yayımlayacağı hastalık sigortası ve sigortalılarının tedavileri ile ilgili her türlü talimat ve genelgeleri, uygulamada paralellik sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığına gönderir. SSK, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak 90 (doksan) gün içerisinde bu Protokol kapsamındaki konulara ilişkin genelgelerini güncelleştirir.ssk tarafından talep edilmesi halinde bu ve benzeri konularla ilgili komisyon çalışmalarına Sağlık Bakanlığı destek verir. SSK tarafından bir bildirimde bulunulmadığı takdirde Sağlık Bakanlığı mevzuatı uygulanır. Geçici hükümler Madde 26- Devredilen sağlık tesislerindeki muhasebe birimleri 2004 ve 2005 yılı ilk iki ayına ait bilançoları çıkarılıncaya kadar çalışmalarına devam edecektir. Son hükümler Madde 27- Bu Protokol hükümleri 31 / 12 / 2005 tarihine kadar geçerlidir. Bu sürenin bitim tarihinden en az 30 (otuz) gün önce taraflardan biri değişiklik veya fesh-i ihbar talebinde bulunmadığı taktirde, Protokol aynı koşullarla 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır. Madde 28- Bu Protokol hükümlerinin uygulanmasından doğabilecek aksaklık ve ihtilafların tespiti halinde tespitte bulunan taraf, bu durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirecek ve bildirimde bulunulan taraf en geç 30 (otuz) gün içinde sorunu çözümleyerek bildirimde bulunan tarafa yazılı olarak bilgi verecektir. Sorunun öncelikle ildeki ilgili kurum yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerle çözümlenmesine çalışılır. Anlaşma sağlanamadığı taktirde uyuşmazlıklar, ilgili kurum yetkililerinden oluşturulacak müzakere komisyonlarınca ele alınır; bu suretle de anlaşmaya varılamaz ise genel hükümler uygulanır. Protokolün herhangi bir nedenle süresinden önce geçerliliğini yitirmesi halinde, Protokolün sona erdirildiği tarihte tedavisi süren hastaların, Protokolden doğan hakları baki kalacak, yapılan tedaviye ilişkin masraflar bu Protokol hükümleri kapsamında ilgili kurum tarafından karşılanacaktır. İlgili taraflar tek taraflı olarak bu Protokol hükümlerine aykırı hukuki ve idari işlem tesis edemezler. Tarafların karşılıklı anlaşmaları suretiyle, Protokol hükümlerinde her zaman değişiklikler yapılabilir, güncelleştirilebilir. Madde 29- Bu Protokol ün yürürlüğe girmesiyle tarihli SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ nün SSK ile ilgili hükümleri yürürlükten kalkar. 9

11 Madde 30- İşbu Protokol bu madde dahil 30 maddeden ibaret olup, 20 Şubat 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Protokol Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür. Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN SSKB Sağlık İşleri Genel Müdürü Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ SB Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü EKLER: EK 1- Evrak Onay Formu EK 2- SSK İhaleli Malzeme Listesi EK 3- Hasta Sevk Formu EK 4- SSK Sağlık İşleri İl Müdürlükleri Listesi 10

12 EVRAK ONAY FORMU EK-1 MEMURUN / SİGORTALININ T.C VATANDAŞLIK NO: ADI: SOYADI: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: KURUMU: SSK: ( ) E.S: ( ) BAĞ-KUR: ( ) Y.KART: ( ) 657 DEVLET MEMURLARI: ( ) 2022 SAYILI YASAYA TABİ OLANLAR: ( ) SİCİL / TAHSİS NO: İŞYERİNİN ADI: HASTANIN T.C VATANDAŞLIK NO: ADI: SOYADI: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: YAKINLIĞI: KENDİ: ( ) ANNESİ: ( ) EŞİ: ( ) BABASI: ( ) ÇOCUĞU: ( ) KARNE NO: HASTANIN ADRESİ: İŞE GİRİŞ TARİHİ:.../.../... TELEFON: SAĞLIK HİZMETİ ALIR: ( ) ALAMAZ: ( ) YUKARIDAKİ BİLGİLER HASTANIN NÜFUS CÜZDANINA, VİZİTE KAĞIDINA VE SAĞLIK KARNESİNE UYGUN OLUP ASLI GİBİ OLDUĞUNU ONAYLARIM..../.../... ADI: SOYADI: SİCİLİ: İMZA: *Hasta sevk evrak fotokopileri mevcut değil ise bu form kullanılacaktır. 1

13 SSK İHALELİ MALZEME LİSTESİ EK-2 KARDİYOLOJİ, KALP DAMAR İHALE FİYATLARI MALZEME ADI BİRİM FİYATI FİRMA ADI VVI Kalp Pili Set Tl. MET DEM VVI-R Kalp Pili Set TL. MET DEM VDD Kalp Pili Set TL. MET DEM VDD-R Kalp Pili Set TL MET DEM DDD Kalp Pili Set TL. MET DEM DDD-R Kalp Pili Set TL MET DEM -İki odacıklı şok veren TL: MET DEM implantable Kardioverter defibrilatör set -Tek odacıklı ATP li (ICD) TL. MET DEM implantable Kardioverter defibrilatör set -Tek odacıklı şok veren TL: MET DEM implantable Kardioverter defibrilatör set -iki odacıklı ATP li TL. MET DEM implantable Kardioverter defibrilatör set -Üç odacıklı ATP li TL. MET DEM implante edilebilen Kardioverter defibrilatör Vebiventriküler kalp yetmezliği pili set - Vebiventriküler kalp TL MET DEM yetmezliği kalıcı pili, lead ve intraducer set -Torguer TL Net Medikal Tıbbi Paz

14 EK-2 MALZEME ADI BİRİM FİYATI FİRMA ADI -Y.Konnektör TL Net Medikal Tıbbi Paz -İntroducer iğnesi TL Net Medikal Tıbbi Paz künt ucu -Dakron damar TL. GST Medikal Sağlık ve Düz gref Bil. San. Ve Tic. Şti. --Dakron damar TL. GST Medikal Sağlık ve Y gref Bil. San. Ve Tic. Şti. -Quıdıng kateter TL. Boston Scientfic -Steorable Wire TL. Boston Scientfic FİRMA İSİM ADRESLERİ Metdem Sağlık Gereçleri Ltd.Şti. Şenol Cd. Mümtaz Gümüş Sk.NO:6 Gazi Mh. /ANKARA Tel: Fax: Net Medikal Tıbbi Malz.İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti. Emanet Sk. Gürkanlar Apt.No:12/2 Bostancı/ İSTANBUL Tel: Fax: GST Medikal Sağlık ve Bil.San.Tic.Ltd.Şti. Polatlı CD. No:73 Gazi Mh./ANKARA TEL: Fax: Boston Scientific Tıb.Gereçler Ltd.Şti. Kuleli Sk.NO:3 Gaziosmanpaşa /ANKARA Tel: Fax:

15 KBB FİRMA İSİM, TELEFON VE ADRESLERİ EK-2 1) GOLDEN STAR İTH.İHR. TİC.LTD.ŞTİ.: HALASKARGAZİ CAD. TEYYARECİ MEHMET ALİ BEY SOK. NO:1 D:2 TEL: ŞİŞLİ/İSTANBUL FAX: ) LAVİS MEDİCAL SYSTEMS LTD.UK.(BİRLEŞİK KRALLIK)- PARK MEDİCAL GÖKMEN GÜMÜŞ ORTAK GİRİŞİMİ: BAĞDAT CAD. NO:321/9 CEVİZLİ/MALTEPE/İSTANBUL TEL: FAX ) DUYU İŞİTME CİH. TIB.MAL.ŞATIŞ MERKEZİ: SALİH PAŞA CAD. HASAN AĞA İŞ MERKEZİ NO:49 D:19 G.O.P./İSTANBUL TEL: FAX: 4) CES TIBBİ ÜRÜN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: CİNNAH CAD. NO:64/A ÇANKAYA/ANKARA TEL: FAX: ) LİDER İŞİTME MERKEZİ HASAN KILIÇ: ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. NAKİYE ELGÜN SOK. NO:85 K:1 ŞİŞLİ/İSTANBUL TEL: FAX: KURUMUMUZ SİGORTALILARININ İHTİYACI İŞİTME CİHAZLARININ TİP VE SÖZLEŞME FİYATLARI İŞİTME CİHAZI SINIF VE TİPLERİ 1- ANALOG CİHAZLAR A- CEP TİPİ BİRİM FİYATI FİRMA İSMİ (KDV HARİÇ) İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL CES TIBBİ ÜRÜN. ÇOK İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL " B- KULAK ARKASI HAFİF DERECELİ İŞİTME KAYBI - DÜZ TİP İŞİTME KAYBI (FLAT) TL GOLDEN STAR - SLOP TİP İŞİTME KAYBI (TİZ FRE.) TL " - TERS SLOP TİP İŞİT. KAYBI (DÜŞ. FRE.) TL " - YÜKSEK FREKANS İŞİTME KAYBI TL " ORTA DERECELİ İŞİTME KAYBI - DÜZ TİP İŞİTME KAYBI (FLAT) TL GOLDEN STAR

16 EK-2 - SLOP TİP İŞİTME KAYBI (TİZ FRE.) TL " - TERS SLOP TİP İŞİT. KAYBI (DÜŞ. FRE.) TL " - YÜKSEK FREKANS İŞİTME KAYBI TL " İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI ÇOK İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI - FM SİSTEMSİZ TL CES TIBBİ ÜRÜN. İLERİ DERECELİ İŞİT. KAYBI (ÇOC. İÇİN) ÇOK İLERİ DER. İŞİT.KAYBI (ÇOC. İÇİN) C- KANAL İÇİ (CIC) HAFİF DERECELİ İŞİTME KAYBI TL LAVİS MEDİCAL ORTA DERECELİ İŞİTME KAYBI TL GOLDEN STAR İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL " ÇOK İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI İHALE DIŞI D- GÖZLÜK TİPİ KEMİK YOLLU TL LİDER İŞİTME 2- PROĞRAMLANABİLİR CİHAZLAR A- KULAK ARKASI 3- DİĞİTAL CİHAZLAR A- KULAK ARKASI İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL GOLDEN STAR B- KANAL İÇİ (CIC) ÇOK HAFİF DERECELİ İŞİTME KAYBI TL DUYU İŞİTME HAFİF DERECELİ İŞİTME KAYBI TL " ORTA DERECELİ İŞİTME KAYBI TL " İLERİ DERECELİ İŞİTME KAYBI TL "

17 KURUMUMUZ SİGORTALILARININ İHTİYACI ELEKTRONİK KOL PROTEZLERİNİN SÖZLEŞMELİ FİRMA FİYATLARI EK-2 Sıra Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM MİKTAR No MYO ELEKTRİK KOL PROTEZLERİ SÖZLEŞME FİYATI SİMAY MEDİKAL KDV HARİÇ 1 EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYO ADET ELEKTRİK PROTEZ 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) 2 UZUN DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN ADET MYO ELEKTRİK PROTEZ 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) 3 KISA DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN ADET MYO ELEKTRİK PROTEZ 4 Kanal sistem ( elin açılıp kapatılması ve rotasyonu) 4 DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZ a- 2 Kanal Sistem (Elin açılıp kapatılması ) ADET b- 4 Kanal Sistem ( Elin açılıp kap.ve rot.) ADET DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZİ a- 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) ADET b- 4 Kanal sistem (elin vedirsek ekleminin aç.kap.) ADET MYO ELEKTRİK KOL PROTEZLERİ KOMPENENTLERİ 1 EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYO ELEKTRONİK PROTEZİ 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) 1 adet myo elektrik el ADET adet tek kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET UZUN DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZİ

18 EK-2 2 Kanal Sistem (elin açılıp kapatılması) 1 adet myo elektrik el ADET adet tek kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet el bileği üniti ADET adet kozmetik eldiven ADET KISA DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZİ 4 kanal sistem (elin aç. Kapat. ve rotasyonu) 1 adet myo elektrik el ADET adet çift kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet elektronik el bileği rotatörü ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZ 2 Kanal Sistem ( Elin Açılıp Kapatılması ) 1 adet myo elektrik el ADET adet tek kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET adet protez bağ sistemi ADET adet lateral dirsek eklemi ADET Kanal Sistem(Elin aç.kapa.ve rot.) 1 adet myo elektrik el ADET adet çift kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet elektronik el bileği rotatörü ADET adet lateral dirsek eklemi ADET 2 380

19 EK-2 1 adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET adet protez bağ sistemi ADET DİRSEKÜSTÜ AMPUTASYONLARI İÇİN MYO ELEKTRİK PROTEZ a- 2 Kanal Sistem (Elin açılıp kapatılması) 1 adet myo elektrik el ADET adet tek kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet dirsek eklemi (mekanik) ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET adet protez bağ sistemi ADET 1 90 b- 4 Kanal sistem(elin vedirsek ek.aç. kapatılması) 1 adet myo elektrik el ADET adet çift kanallı algılayıcı elektrot ADET adet elektrot bağlantı kablosu ADET adet el bileği üniti ADET adet elektronik el bileği rotatörü ADET adet dirsek eklemi (elektronik kilit mekanizmalı ) ADET adet batarya bağlantı kablosu ADET adet 6 V batarya ADET adet batarya yatağı ADET adet şarz cihazı ADET adet kozmetik eldiven ADET adet protez bağ sistemi ADET ŞAFT YENİLENMESİ ADET İÇ EL ADET ORTA EL ŞASESİ ADET PARMAK VE BAŞPARMAK GRUBU ADET BAŞ PARMAK ADET PARMAK GRUBU DİŞLİSİ ADET ŞANZIMAN GRUBU ADET MOTOR ADET ŞALTER GRUBU ADET 1 850

20 EK-2 NOT: Fiyatlar Birim fiyatlardır. SİMAY MEDİKAL ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ REHABİLİTASYON MERKEZİ SAN. VE LTD. ŞTİ.: SAKARYA MAH. YENİKÖK SOK. NO: 14 /B ULUCANLAR/ANKARA TEL: FAX: "

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ HAZIRLAYANLAR > Dr. Dursun AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı (Sağlık Turizmi Koordinatörü) > Süreyya ŞEKER / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE Ali EKİN * Özet: Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı