T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : VOLUME: 52 NUMBER: 2003/7 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National 256, 307, 308 Fax : (90) (312) M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 INTRODUCTION The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...61 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT VII

8 690 B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Diyanet stanbul stanbul 2002 SB SC 6 Do ufl Üniversitesi A stanbul Adam Sanat SB 19 stanbul Do ufl Üniversitesi Dergisi , SA 36 stanbul Akademik Araflt rmalar Dergisi SA 43 stanbul 1999 SA 17 E Atatürk Dergisi E stanbul stanbul 2000 SA SB 160 Atlas Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi stanbul SB 328 zmir Avrasya Dosyas 2/Özel Say : Güvenlik 1965 SA 59 Bilimleri.2003 Egemimarl k stanbul zmir 1994 SA SB 214 E itim ve Bilim B Ankara Balkan Physics Letters SA 56 stanbul E itim Yönetimi SA 9 Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi SA 54 Ankara Ekonomik Forum SA 146 Ankara Beklenen Mahalli dareler Dergisi 1994 SB Epilepsi stanbul stanbul 1991 SB SB 224 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Erciyes T p Dergisi stanbul Kayseri 1967 SB SA 11 Bilim ve Teknik , 428/Özel Say : Evrensel Kültür Robotik stanbul Ankara 1992 SB SA 27 Bilim ve Ütopya F stanbul F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 SC Biotech Elaz stanbul 1987 SA SB 306 Finans Dünyas Birikim stanbul stanbul 1993 SB SB 50 Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar C 1965 SA 5 Cogito 36/Özel Say : Adorno: Kitle, FTR Türkiye Fiziksel T p ve Melankoli, Felsefe.2003 Rehabilitasyon Dergisi stanbul stanbul 1996 SA SB 35 Ç G Ça dafl Cerrahi Dergisi Gazi Beden E itim ve Spor Bilimleri stanbul Dergisi SB 19 Ankara 1996 SA 7 G da D stanbul D fl Ticaret Dergisi SB 392 stanbul G da Teknolojisi SA 15 stanbul IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1999 SB 38 Mimar.ist Gümrük Dünyas stanbul Ankara 2001 SB SB 87 Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi N Erzurum National Geographic Türkiye 1998 SA , stanbul H 2001 SB 195 Hacettepe Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi O Ankara ODTÜ Geliflme Dergisi SA 42 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ankara Dergisi Ankara Fakültesi Dergisi SB 128 Samsun Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari 2000 SB 221 Bilimler Fakültesi Dergisi Ankara 1984 SA 160 P Harita Dergisi Ankara 1970 SA SA 29 Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Denizli 1998 SB 308 Popüler Tarih ktisat Dergisi stanbul stanbul 2000 SB SA 47 ktisat flletme ve Finans , R Ankara Reasürör SA 57 stanbul nfeksiyon Dergisi SB 378 zmir 1988 SA 42 S stanbul Selçuk letiflim stanbul Konya 2000 SB SB 311 stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Mecmuas stanbul stanbul 1956 SA SB 92 stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi stanbul 1960 SB SA 44 Solunum stanbul K 2000 SB 296 Sendrom , 7/Özel Say : Ayak Bile i Burkulmas.2003 Sigorta Dünyas , stanbul Kar nca Spor Bilimleri Dergisi Ankara Ankara 1963 SB SA 5 Standard Ankara M 1962 SB 194 Mali Çözüm Stratejik Analiz stanbul Ankara 1991 SA SB 177 Medical Network Oftalmoloji Dergisi Ankara 1994 SB 284 Mikrobiyoloji Bülteni Ankara 1966 SA 72 X T Tarih Araflt rmalar Dergisi Ankara 1958 SA 24 Tarih ncelemeleri Dergisi zmir 1984 SA 29

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Tarih ve Toplum Vergi Sorunlar Dergisi stanbul stanbul 1984 SB SA 44 Tekstil & Teknik Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul stanbul 1985 SB SA 5 Toplum ve Hekim Veteriner Bilimleri Dergisi stanbul Konya 1978 SA SA 58 Turkish Journal of Chemistry Veteriner Cerrahi Dergisi Ankara Bursa 1997 SA SB 524 Turkish Journal of Engineering & Viral Hepatit Dergisi Environmental Sciences stanbul Ankara 1995 SB SB 240 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon X Cemiyeti Mecmuas XXI stanbul stanbul 1972 SA SB 216 Türk Dili Ankara 1963 SA 60 Türk Dünyas Araflt rmalar stanbul 1980 SA 26 Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi stanbul 1977 SA 47 Türk Nöroloji Dergisi Ankara 1995 SB 513 Türk Psikiyatri Dergisi Ankara 1990 SB 15 Türk Yurdu Ankara 1960 SB 27 Türkiye Klinikleri Gastroentero Hepatoloji Ankara 1991 SB 280 Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Ankara 1982 SB 47 Türkiye T p Dergisi Dahili T p Dergisi Bilimleri Ankara 1994 SB 302 Türkiye'de Sanat , , , stanbul 1992 SB 6 V Van T p Dergisi Van 1995 SB 267 Varl k , 1150/Kitap Eki stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 XI Y Yap stanbul 1973 SA 152 Yap Dünyas Ankara 1996 SB 341 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 Yüzey fllemleri stanbul 1998 SB 2 Yüzüncü Y l Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Bilimleri Dergisi Van 1995 SA 79

12 000 GENEL KONULAR Akbafl, Mehmet. nternet letiflimi ve Demokrasi Üzerindeki Etkileri. Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) Al, Umut - Mehmet Emin Küçük. Üst Veri Standartlar ve Uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) At c, Bünyamin - Abdullah Dikici. nternet Kafelere Giden Bireylerin Ö renim Düzeyleri ile nterneti Kullanma Amaçlar Aras ndaki liflki (Elaz li Örne i) F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Çoflgun, Turgay. Yap Sistemlerinin Do rusal Olmayan Çözümlemesi çin Bir Bilgisayar Program. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Dorer, Johanna. nternette Cinsiyet: Yeni letiflim Teknolojileri ile Birlikte Cinsiyet Ayr m na liflkin Araflt rmalara Bak fl. Çevirenler: Diler mançer, Ahmet mançer, Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , Takma, Çi dem - Hülya At l. Bootstrap Metodu ve Uygulan fl Üzerine Bir Çal flma: Olas l k ve Bootstrap Metodu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(3) 2003, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) Turhan Yöndem, Meltem. Serhat Özyar Y l n Genç Bilim nsan Ödülü'nü Ald : Türkçe Metin Bölümlenmesinde Çoklu Kriterlerin liflkilerinin ncelenmesi. Bilim ve Ütopya (109) , ss SC , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Bayraktar, Sami. Tire'de Necip Pafla Kütüphanesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (11) 2003, ss SA , 720 K l ç, Sad k. Bilgi ve Ba lay c Üst De erler. Diyanet (151) , ss SC 6 297, (2) Söylemez, M. Mahfuz. Çorum Hasan Pafla Kütüphanesi. Diyanet (151) , ss SC (3) Y lmaz, Malik. Bilgi Merkezleri ve Toplam Kalite Yönetimi liflkisi: Bir Uygulama. Do ufl Üniversitesi Dergisi 17(3) , ss. Türkçe ve ng. özet.

13 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Ertan, Temuçin F. Kadro Dergisi Niçin Kapand? Atatürk Dergisi 3(4) , ss. ng. özet SA , , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Nay r, Yaflar Nabi. K rk Y l Dile Kolay. Varl k 71(1150) , ss SB (4) 050 (2) Özer, Kemal. Varl k' n Bendeki Gürsoy, Umur. Halk Sa l nda Görüntüsü. Varl k 71(1150) , Geçerli Ulusal Dergimiz Var m? ss. Toplum ve Hekim 18(4) , 1964 SB ss SA (3) Gürsoy, Umur. Yabanc Dilde Ulusal Halk Sa l Dergisi Yay mlanabilir mi? Toplum ve Hekim 18(4) , ss. Türkçe özet SA Kabacal, Alpay. Garip Ak m ve Varl k. Varl k 71(1150) , ss SB , 050 Kahraman, Hasan Bülent. Bir Nehir Serüveni: Dergicilik, Varl k, Dün- Bugün. Varl k 71(1150) , 4-9. ss SB SB 6 810, Konar, Elif. Çocuk Siyaseti ve Gürbüz Türk Çocu u Dergisi. Tarih ve Toplum 40(235) , ss SB , 300, 050 Kuflo lu, M. O uzhan. Ali Emîrî Yazma Eserler Bölümünde Ad Bilinmeyen Bir Güfte Mecmuâs. Türk Dünyas Araflt rmalar (145) GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Bostanc, Kahraman. smail Hakk 'n n (Baltac o lu) Bir Konferans : Vilayet Müzeleri Nas l Teflkil Edilir ve Neye Yarar? Türkiye'de Sanat (53) , ss SB 6 060, (2) Bubi. stanbul Resim Heykel Müzesi Üzerine [Söylefli] Türkiye'de Sanat (53) , ss. 060 (3) Devlet Resim Heykel Müzeleri Sorgulamas. Türkiye'de Sanat (53) , ss SB (4) Giray, K ymet. Devlet Resim Heykel Müzeleri Beklentileri Karfl l yor mu?

14 Türkiye'de Sanat (53) , Varl k 71(1150/Kitap Eki-134) ss , ss SB SB (5) 070 (2) Kum, Burhan. Türkiye Bir Modern Ar o lu, Sanat Müzesi Olmamas F rsat n Kaç rmamal! Türkiye'de Sanat (53) , ss SB SC , 370 Madran, Burçak. 19. Yüzy l Arkeolojisi, Müzeleri ve stanbul. stanbul (46) , ss. Ergin - Canan Girgin. Üniversitelerimize Toplu Bak fl ve Yay n Etkinliklerinin Analizi. Bilim ve Ütopya (109) , ss. Bali, R fat N. "Piyasalar" veya "Hayat n Gerçekleri"... Birikim ( ) , ss SB SB , , (6) 070 (3) Pala, fiebnem. Simgesel Anlam Özsezgin, Kaya. Müzelerimiz ve Sorunlar. Türkiye'de Sanat (53) , ss SB (7) Paksoy, Do an. Müzelerimiz Elden Gidiyor mu? Türkiye'de Sanat (59) , ss SB (8) Üstünipek, Mehmet. stanbul Resim ve Heykel Müzesi: Bir radenin Yar m Kalm fl Tarihi. Türkiye'de Sanat (53) , ss SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Andaç, Feridun. Yay nc l m z n Yeni Yolcusu: Dünya Yay nc l k [Söylefli] Konuflan: Hande fiarman, A na Tak l ki Meslek Erbab : Gazeteci ve Antropolog. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Sar kaya, Makbule. Türkiye'de Latin Alfabesine Geçifl Sürecinde "Türkçe Gazete" Atatürk Dergisi 3(4) , ss. ng. özet SA , 070 Türk Bas n nda Lozan Andlaflmas 'n n Y ldönümleri. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss SB , (4) Türker, Orhan. Cumhuriyet Döneminde stanbul'un Rum Bas n. Tarih ve Toplum 40(235) , 5-8. ss SB

15 070 (5) 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Tütmez, Bülent. Çevreyle De iflemeyen maj ya da Dolmayan Bardak. Evrensel Kültür (139) , 6-7. ss. 120 (1) 1992 SB , (6) Yüksel, Erkan - Abdullah Koçak. Bas n ve Yay n Bölümü Ö rencilerinin Bas na Duyduklar lgi Düzeyi Üzerine Bir Alan Araflt rmas. Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , FELSEFE VE Ceran, Yaylagül. Bat Medeniyetinin Tarihi Serüveni çinde Anlamland r lan Yetkin Özne Modeli: Modern Özne. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(17) , ss. ng. özet SA PS KOLOJ 1983 SB METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Bernstein, J. M. Görünüflü Kurtarmak Niye? Metafizik Deneyim ve Eti in Olabilirli i. Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , (2) Huhn, Tom. Kant, Adorno ve Esteti in Toplumsal Geçiflsizli i. Çeviren: E. Efe Çakmak, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA (3) 110 (3) nal, Kemal. Zaman, Emperyalizm ve 'Öteki' Evrensel Kültür (139) , 4-5. ss SB , (2) Dinçer, Kurtulufl. Baflkas n Anlama. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Adorno, Theodor W. Proust Üzerine. Çeviren: Ayça Sabuncuo lu, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , (2) Ayd n, Azize. De iflmek ve Geliflmek. Diyanet (151) , ss SC Guess, Raymond. Adorno ve Berg. Çeviren: Bülent O. Do an, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , 780

16 140 (4) 150 (2) Köktürk, Milay. Özelefltiriden Elefltiriye. Türk Yurdu 23(191) , ss SB (5) Lyotard, Jean François. fieytan Adorno. Çeviren: Orçun Türkay, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , 190 Soykan, Ömer Naci - Ferda Keskin - Besim F. Dellalo lu. Adorno ve Yap t. Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , 140, (6) Weber, Samuel. "Allemal ist Nicht Immergleich" Elefltirel Kuram ve Okuma. Çeviren: Ali Kaftan, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA Aflan, Öznur - Kubilay Özyer. Duygusal Zekaya Etki Eden Demografik Faktörlerin Saptanmas na Yönelik Ampirik Bir Çal flma. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Bernstein, J. M. Görünüflü Kurtarmak Niye? Metafizik Deneyim ve Eti in Olabilirli i. Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , (1) Cevad, Ahmed. "Ahlâk Sohbetleri" Yay na haz rlayanlar: dil Kürflat, Tevfik Temelkuran, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss SB (2) 150 PS KOLOJ Smith, Justin. nsan n Süreklili i Adorno, Theodor W. Auschwitz Sonras nda E itim. Çeviren: Bülent O. Do an, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss. DNA'da De il Haf zas ndad r [Söylefli] Biotech (4) 2003, ss SB SA , ANT K, ORTAÇA, 150 (1) DO U FELSEFES Alper, Yusuf. Naz m Hikmet fiiirine Psikolojik-Psikodinamik Bak fl. Türk Psikiyatri Dergisi 14(2) 2003, ss SB , (1) Adorno, Theodor W. Neden Hâlâ Felsefe. Çeviren: Ali Kaftan, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle,

17 Melankoli, Felsefe) 2003, Melankoli, Felsefe) 2003, ss ss SA SA , , (2) Grünberg, Teo - David Grünberg. Erdo an, smail. Seyyid Hakîm Toplum Bilimleri Yönteminde Muhammed'in Kâmil Tabiat (Et- Pozitivizm: Adorno Popper Tart flmas. T bâu't-tâmm) ile lgili Bir Risale. Cogito (36/Özel Say : Adorno: F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, Dergisi 13(2) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (2) 180 (3) Güzel, Cemal. Aristoteles'te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA Habermas, Jürgen. Mitle Ayd nlanman n Kördü ümü: Max Horkheimer ve Theodor Adorno. Çeviren: Bülent O. Do an, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss. 180 (4) 190 (3) Sar, Mehmet Ali. Abelardus'un Bilgi Kaufmann, David. Adorno ve ve Tümeller Görüflü. Hacettepe Tanr n n Ad. Çeviren: Kemal Atakay, Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Cogito (36/Özel Say : Adorno: Dergisi 20(1) , ss. Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, Türkçe ve ng. özet ss SB SA , MODERN BATI FELSEFES Adorno, Theodor W. Neden Hâlâ Felsefe. Çeviren: Ali Kaftan, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , (1) Dellalo lu, Besim F. Bir Girifl: Adorno Yüz Yafl nda. Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, 1996 SA , (4) Löwenthal, Leo. Theodor Adorno'yla An lar m. Çeviren: Kaan H. Ökten, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , 800 Lyotard, Jean François. fieytan Adorno. Çeviren: Orçun Türkay, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss.

18 190 (5) 290 HIR ST YANLIK Said, Edward W. Gecikmiflli in DIfiINDAK D NLER Kendisi Olarak Adorno. Çeviren: Kemal Atakay, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss. 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 1996 SA 12 Aktay, Yasin. Toplumun Kültürel 190, 780 Kodlar nda Çözülme. Diyanet (151) , ss. 190 (6) 1969 SC 6 Soykan, Ömer Naci - Ferda Keskin - 300, 297 Besim F. Dellalo lu. Adorno ve Yap t. Cogito (36/Özel Say : Adorno: 297 (1) Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, Altuntafl, Halil. Allah'a Tevekkül ss. Ama Nas l? Diyanet (151) , 1996 SA ss. 190, 140, SC D N 297 (2) Laiou, A. Marino Sanudo Torsello, Bizans ve Türkler: Türklere Karfl ttifak n Perde Arkas. Çeviren: Murat Keçifl, Tarih Araflt rmalar Dergisi 22(34) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200 Aydüz, Davut. Sovyet Döneminde Azerbaycan Türkçesi ve Arap Harfleriyle Yaz lan Bir Tefsir. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(17) , ss. ng. özet SA DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Kaufmann, David. Adorno ve Tanr n n Ad. Çeviren: Kemal Atakay, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Çerme, Tomas. Süryaniler. Tarih ve Toplum 40(235) , ss SB , (3) Beflirli, Mehmet. 19. Yüzy l n lk Yar s nda Tokat Mevlevîhânesi ve Gelirleri ile lgili Sorunlar. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Dikeçligil, Beylü. slâmiyet Bize Yaflama Sanat Sunar... Diyanet (151) , ss SC (5) Elefltirel Akl n Ifl nda Yeniden Yap lanmac -Postmodern slamc l k: 7

19 Do uflu ve Geliflimi. Bilim ve Ütopya (109) , ss SC SC (6) 297 Kara, Mustafa. znikli Bir Sûfî Eflrefo lu Rumî. Diyanet (151) , ss. 297 (12) Paçac, brahim. Kültürümüzde Din ve Dindarl k. Diyanet (151) , ss. 297 (13) Saruhan, Müfit Selim. Kültürel 1969 SC 6 Yans malar ve Dindarl k. Diyanet 297, 810 (151) , ss SC (7) 297 Karagöz, smail. Tüketim Ç lg nl sraf. Diyanet (151) , 297 (14) ss. fiükür, Soran. Irak'ta fiiî Faktörü SC 6 Stratejik Analiz 4(39) , ss SB (8) 297, 320 Karsl, brahim H. Cinsler Aras liflkilerde Baz Dindarl k Tezahürleri. Diyanet (151) , ss SC SC (9) 297 K l ç, Sad k. Bilgi ve Ba lay c Üst De erler. Diyanet (151) , ss SC 6 297, (10) 297 Kitapç, Zekeriya. Tanr Da 'n n Eteklerinde lk Ezan Sesleri Ötüken Uygurlar Aras nda slâmiyet. Türk Dünyas Araflt rmalar (145) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Öztürk, Yener. Kaderle Alakal Baz Hadîslerin Yorumu ve Kader nanc n n nsan Hayat ndaki Yeri. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(17) , ss. ng. özet SA (15) Tar m Ürünlerinden Zekât Verilir mi? Haz rlayan: Mehmet Keskin, Diyanet (151) , ss. 297 (16) Tatar, Burhanettin. Dindarl n Entelektüel ve Sosyal Boyutlar. Diyanet (151) , ss SC TOPLUM B L MLER 300 (1) Adorno, Theodor W. Auschwitz Sonras nda E itim. Çeviren: Bülent O. Do an, Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, 2003, ss SA , 150 Felsefe) 300 (2) Adorno, Theodor W. Kültür Endüstrisini Yeniden Düflünürken. Çeviren: Bülent O. Do an, Cogito

20 (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA Akandere, Osman. Lozan Mübadilleri çin Gazetelerde Yay nlanan Yard m Ça r lar ndaki Mesajlar. Atatürk Dergisi 3(4) , ss. ng. özet. At c, Bünyamin - Abdullah Dikici. nternet Kafelere Giden Bireylerin Ö renim Düzeyleri ile nterneti Kullanma Amaçlar Aras ndaki liflki (Elaz li Örne i) F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) 2000 SA 27 Ayhan, Bünyamin. Küreselleflme 956.1, 300 Sürecinde Kitle letiflim Araçlar n n Rolü. Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (3) Akbafl, Mehmet. nternet letiflimi ve Demokrasi Üzerindeki Etkileri. Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (8) 1999 SB 311 Bali, R fat N. 1900'lü Y llarda 300, 000 stanbul'da Yahudi Fuhufl Tacirleri. Tarih ve Toplum 40(235) , 300 (4) ss. Aksoy, Belgin. Ulusall k ve Evrensellik Aras nda Türkiye'nin Özeti stanbul. stanbul (46) , ss SB (9) 2000 SB 330 Bostanc, Naci. "Türk Ailesi; 300 Dayan flmac Muhafazâkar, Paylafl mc " [Söylefli] Konuflan: Hafsa 300 (5) Fidan, Diyanet (151) , Aktay, Yasin. Toplumun Kültürel ss. Kodlar nda Çözülme. Diyanet (151) , ss SC SC 6 300, 297 Çakar, Enver. Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzy lda Humus fiehri. 300 (6) Atay, Ali Murat. Kenya Pokot Olmak. Atlas (124) , ss SB F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Atefl, Kenan. Sosyobiyolojik Hezeyanlar ve nsan Do as. Evrensel Kültür (139) , ss SB , 300 Çetin, Cem. Türklefltirme Serüveninde Resmî Dil ve Tatil Sorunsal. Tarih ve Toplum 40(235) , ss SB , 300 9

21 300 (10) 300 (16) Çetin, Murat. Kentin Lisan n Anlamak; Bir Yar flman n Ard ndan... Mimar.ist 3(8) , ss SB SB , Ekinci, Oktay. "Varofllardaki Komflular" ve Bir "1 May s" n An msatt klar. Mimar.ist 3(8) , ss. 300 (11) 300 (17) Çolak, Filiz. Bulgaristan Türkleri'nin Enlil, Zeynep Merey Sonras Anavatana Göç Hareketi ( ) stanbul'da Toplumsal Ayr flman n Türk Dünyas Araflt rmalar (145) Mekânsal zdüflümleri. Mimar.ist , ss. Türkçe 3(8) , ss. ve ng. özet SB SA (18) 300 (12) Erengezgin, Çelik. Enerji ve Ekoloji. Day, S. Esin. Türk Teâli Cemiyeti. Yap (260) , ss. ng. Atatürk Dergisi 3(4) , özet ss. ng. özet SA SA , (19) 300 (13) Erkarslan, Önder. 1960'lar n Türk Demirci, Süleyman. Some Notes on Sinemas nda stanbul. XXI (14) the Avârizhânes of the Liva of Konya , ss. in the Province of Karaman, SB Akademik Araflt rmalar 300 Dergisi 5(17) , ss. Türkçe özet SA , 330, (14) 2001 SB 68 Dinçer, Yüksel. kili Yap lar n 300, 360 Gerçek Yüzü; Modernleflmifl Gecekondular. Mimar.ist 3(8) , ss SB SB (15) 300, 710 Dorer, Johanna. nternette Cinsiyet: Yeni letiflim Teknolojileri ile Birlikte Cinsiyet Ayr m na liflkin Araflt rmalara Bak fl. Çevirenler: Diler mançer, Ahmet mançer, Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (20) Eruzun, Cengiz. Türkiye'de skân ve Konut. Mimar.ist 3(8) , ss 300 (21) Esen, Orhan. Duraktan Dura a: Ehliyetsiz. XXI (14) , ss. 300 (22) Gizgir, S d ka. Örgüt Kültürü Çal flmalar nda Yöntemsel Yaklafl mlar. E itim Yönetimi 9(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

22 Gökda, Bilgehan A. - M. R za Heyet. Güney Azerbaycan Türkleri'nin Sosyo-Kültürel Faaliyetleri (27) 2003, ss SB , (23) Grünberg, Teo - David Grünberg. Toplum Bilimleri Yönteminde Pozitivizm: Adorno Popper Tart flmas. Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , 190 Güney, Semra - Aysun Çetin. Kültürün Giriflimcili e Etkisi ve Türkiye'de Giriflimcilik Kültürü. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 ve Yetiflkinlere Baz Öneriler. Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (27) Karaca, Niyazi Taha. Birinci Dünya Savafl ve Milli Mücadele Dönemlerinde Yozgat Ermenileri ( ) Atatürk Dergisi 3(4) , ss. ng. özet SA , (28) K zmaz, Zahir. Ekonomik Yap ve Suç: Baz Araflt rma Bulgular Üzerine Genel Bir De erlendirme. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (24) Günflen, Ahmet. Milletin De erleriyle Bar fl k Gerçek Bir lim ve rfan Adam : Prof. Dr. Erol Güngör. Türk Yurdu 23(191) , ss SB , 920 nal, Kemal. Zaman, Emperyalizm ve 'Öteki' Evrensel Kültür (139) , 4-5. ss SB , SA , (25) nsan Sermayesi. Kar nca 68(799) , 1-2. ss SB (26) Kabaday, Abdülkadir. Aile Bebek letifliminde, "Bebek Dili" Yöntemi Kullan m n n Önemi, Teknikleri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma 11 Konar, Elif. Çocuk Siyaseti ve Gürbüz Türk Çocu u Dergisi. Tarih ve Toplum 40(235) , ss SB , 300, 050 Mutlu, M. Kayhan. Yasa D fl Göçün Siyasî, Ekonomik ve Sosyal Nedenleri. Avrasya Dosyas 9(2/Özel Say : Güvenlik Bilimleri) 2003, ss. ng. özet. Örs, Ferlâl. Türkiye maj n n Konumland r lmas. Standard 42(499) , ss SB , 300 Pala, fiebnem. Simgesel Anlam A na Tak l ki Meslek Erbab : Gazeteci ve Antropolog. Hacettepe

23 Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (29) 300 (31) Sönmez, Murat. Durak, Kendini Yenileyecek Do umlar n Sanc s n Çekiyor. XXI (14) , 89. ss. Petras, James. Kültür ve Ça dafl 300 (32) Dünyan n Sald r lar. Evrensel Sungur, Nevin. Irak'ta Çelik Çomak Kültür (139) , ss. Türkmenler. Foto raflar: Fatih P nar, 1992 SB 96 Atlas (124) , ss. 300, SB Pinguet, Catherine. Ça dafl Alevi fiiiri ve Sivas Olaylar. Frans zcadan çeviren: Yaflar Avunç, Adam Sanat (210) , ss SA , 300 Ruschenbusch, E. lk Atina Deniz Birli inde Tributum/Harç Miktar ve Vatandafl Say s. Çeviren: Ayfle Gül Akal n, Tarih Araflt rmalar Dergisi 22(34) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (33) fiahin, Gürsoy. 17. Yüzy l n Sonlar nda Afyonkarahisâr'da Sosyal Hayat ve Aile Yap s. Tarih ncelemeleri Dergisi 18(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Tafldemir, Erdem - Mustafa Akda - fiükrü Balc. 3 Kas m 2002 Genel Seçimleri'nde Yaz l Bas n n Siyasi Partilere Yaklafl m (AKP ve CHP Örne i) Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (30) Saatçi, Suphi. Irak'ta Ya malanan Tarihî ve Kültürel Miras. Mimar.ist 3(8) , ss SB (34) 300, 720 Tekeli, lhan. Kent Mekan n n Say l, Ayd n. Bat l laflma Hareketimizde Bilimin Yeri ve Atatürk. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss SB , 300 Soykan, Ömer Naci - Ferda Keskin - Besim F. Dellalo lu. Adorno ve Yap t. Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , 140, Belirleyicisi, Durak [Söylefli] Konuflan: Nuray Togay, XXI (14) , ss SB , (35) Tekeli, lhan - Yücel Gürsel. De iflen Kent Çeperleri Saçaklanma, Kentsel Etek, K rsal Etek [Söylefli] Mimar.ist 3(8) , ss SB , (36) Tu cu, fiule Tankut. Tüketim Kültüründe Sat n Alma Davran fl n n

24 Oluflmas. Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , (37) Türker, Y ld r m. Kent Mekan n n Politikas Üzerine [Söylefli] Konuflan: Bülent Somay, XXI (14) , ss SB Tütmez, Bülent. Çevreyle De iflemeyen maj ya da Dolmayan Bardak. Evrensel Kültür (139) , 6-7. ss SB , 300 Yarman, Tolga. Yerel Yönetim ya da Genel Seçim Süreçlerine De iflik Bir Yaklafl m. ktisat Dergisi (439) , ss. 300 (41) Yel, Ali Murat. Pierre Bourdieu ( ) Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(17) , ss. ng. özet SA (42) Yenal, Zafer. Dilsizli in Karanl nda Piyasan n Terörü, Terörün Piyasas... Birikim ( ) , ss. 300 (38) 1975 SB 50 Uysal, Y ld z. Parçalanan Kent- 300, 330 Parçalanan Yaflamlar. Mimar.ist 3(8) , ss. 300 (43) 2001 SB 68 Y ld r m, Sercan. Programlanm fl 300 Gündelik Hayat çinde Durak. XXI (14) , ss. Üniversite Gençli inin Güncel Sorunlara Bak fl : Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö rencileri Örne i. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(1) , Türkçe ve ng. özet SB , 300 ss. 300 (39) Ünügür, Mete. Özürlülerin Ergonomik Boyutlar. Mimar.ist 3(8) , ss SB , (40) Yamaner, Güzin. Dolaptakilerin Bahar Temizli i: Çekmeceler Dolusu Eflcinsel Hayat, Dolap Kapaklar n Aralad! Birikim ( ) , ss SB SB , (44) Zeytino lu, Emre. Theodor Adorno'nun Sanat Tan m ve Protesto. Cogito (36/Özel Say : Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe) 2003, ss SA , S YASAL B L MLER 320 (1) A acan, Kamil. Geniflleyen NATO ve Güney Kafkasya. Stratejik Analiz 4(39) , ss SB , 355

25 320 (2) 320 (7) A r, Bülent Sarper. So uk Savafl Aslanl, Araz. Azerbaycan'da Mevcut Sonras Avrupa Güvenlik Düzenine Siyasî Durum ve Devlet Baflkanl Kurumsal Bir Bak fl. Avrasya Seçimi (27) 2003, ss. Dosyas 9(2/Özel Say : Güvenlik 2002 SB 121 Bilimleri) 2003, ss. ng. 320 özet SA (8) 320, 360 Ayd nl, Ersel. Küreselleflme ve 320 (3) Akça, Gürsoy. Küreselleflme ve Ulus- Devlet. Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 330 Güvenlik: Teorik Yaklafl mlar. Avrasya Dosyas 9(2/Özel Say : Güvenlik Bilimleri) 2003, ss. ng. özet SA , 360 Baldwin, David A. Güvenlik Kavram. Çeviren: Çi dem fiahin, Avrasya Dosyas 9(2/Özel Say : Güvenlik Bilimleri) 2003, ss. ng. özet SA , (4) Akgül, Deniz Alt nbafl. AB'de Federalizm Tart flmalar. Stratejik Analiz 4(39) , ss SB (9) Befliktepe, Celal. Do rudan Aktürk, fiener. Distributional Consequences of Globalization: Economic and Political Redistribution. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(17) , ss. Türkçe özet SA , 320 Demokrasi Alan : Yerel Yönetimler. ktisat Dergisi (439) , ss SA , (5) 1994 SA 27 Arslanl, Araz. ran D fliflleri 320, 360 Bakan n n Güney Kafkasya Ziyareti. Stratejik Analiz 4(39) , ss SB (6) 2001 SB 177 Aslan, Yasin. Azerbaycan Yeniden 320, 330 Hassas Bir Sürece Girmifltir (27) 2003, ss. 320 (10) Booth, Ken. Güvenlik ve Özgürlefl(tir)me. Çeviren: Çi dem fiahin, Avrasya Dosyas 9(2/Özel Say : Güvenlik Bilimleri) 2003, ss. ng. özet. 320 (11) Çeçen, An l. Avrupa Türkiye'yi Neden Almaz? Ya Da 'Önce Uyut Sonra Unut' Stratejik Analiz 4(39) , ss. 320 (12) 2002 SB 121 Çeçen, An l. Türkiye-Azerbaycan 320 Bütünleflmesi Bölgesel Plânlar 14

26 Bozar[Söylefli] 2023 (27) 2003, Stratejik Analiz 4(39) , ss ss SB SB , (13) Dünya'da ve Türkiye'de Enerjinin, Çiçekli, Bülent. Uluslararas Suyun Ekonomi Politi i ve Gelece i Terörizm ve Uluslararas Göç: 11 Eylül Sonras Terör Tehdidi ve Göç Kontrol [Panel] ktisat flletme ve Finans 18(208) , ss. Türkçe ve Politikalar n n Terörizmle Mücadelede ng. özet. Kullan m. Avrasya Dosyas 1986 SA 57 9(2/Özel Say : Güvenlik Bilimleri) 330, , ss. ng. özet. 320 (18) 1994 SA 27 Ekici, Gökçen. Orta Asya Güvenlik 320 A : Kim, Kimi, Kimden Koruyor? Stratejik Analiz 4(39) , ss. 320 (14) 2001 SB 177 Çongur, H. R dvan. Önder ve Örnek 320, 355 Milliyetçi: Remzi O uz Ar k. Kar nca 68(799) , ss. 320 (19) 1963 SB 50 Ekrem, Erkin. Çin Perspektifiyle 320, 920 Rusya-Çin-Hindistan Üçgen Stratejisi. Stratejik Analiz 4(39) , ss. 320 (15) 2001 SB 177 Çubukçu, Ayd n. Sivas Ba dat Aras. 320, 355 Evrensel Kültür (139) , ss. 320 (20) 1992 SB Ekrem, Nuraniye H. G-8'den G-9'a Do ru Çin: Çin Siyasal Sisteminde Reform? Stratejik Analiz 4(39) , ss SB , 320 (16) Çubukçu, Mete. Yol Haritas Kanla Çizilmez! Birikim ( ) , 3-9. ss SB (21) 320 Erdemli, Aybars. Ayn Amaç, Farkl Metod: ABD ve ran. Stratejik 320 (17) Analiz 4(39) , 7-8. ss. Duman, M. Zeki. Amerika'n n 2001 SB 177 Uluslaras Meflruiyet Sorunu ve 320 Birleflmifl Milletler'in Gelece i. Stratejik Analiz 4(39) , ss. 320 (22) 2001 SB 177 Ero lu, Haldun. Klasik Dönemde 320 Osmanl Devletinin stihbarat Stratejileri. Tarih Araflt rmalar Düdükçü, Özlem. A HM'in Öcalan ve Dergisi 22(34) , ss. Zana Ba lam nda Türkiye'ye Bak fl. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1

27 320 (23) 320 (27) Gazenfero lu, Faz l. Azerbaycan Devletçili i ve Millî Az nl klar n Sorunlar (27) 2003, ss. Han, Ahmet K. ran Kendini Tüketen Devrim? National Geographic Türkiye (27) , XVI-XXVI. ss SB SB , (28) 320 (24) ngiliz D fl Politika Belgelerinde Gökda, Bilgehan A. - M. R za Heyet. Güney Azerbaycan Türkleri'nin Sosyo-Kültürel Faaliyetleri (27) 2003, ss SB , SB "Do u Sorunlar Hakk nda Yaz flmalar" Yay na haz rlayan: Ertu rul Zekâi Ökte; Çeviren: Fehmi Çetinöz, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss. Göncü, Gürsel. Kendi Vatan nda flgalci Olmak. Atlas (124) , ss SB , 320 Güler, Birgül Ayman. Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasar s Üzerine Küresel Sermaye Egemenli i ve Yeni Feodalizm [Söylefli] Konuflan: Z. Ruhsar fieno lu, Bilim ve Ütopya (109) , ss SC , (25) Gürsoy, Bar fl. Uluslararas Güvenli in Bir Boyutu Olarak Askeri Alanda Devrim Tart flmas. Avrasya Dosyas 9(2/Özel Say : Güvenlik Bilimleri) 2003, ss. ng. özet SA , 355, (29) Karaca, Orhan. Türkiye'de Koalisyon Hükümetleri Tek Parti Hükümetleri ve Ekonomi. ktisat flletme ve Finans 18(207) , ss. ng. özet SA , (30) Kartal, Cemile Burcu. Türk Siyasal Hayat nda "Beyaz htilal" 1950 Seçimleri. Atatürk Dergisi 3(4) , ss. ng. özet SA , (31) Kelefl, Ruflen. Yerel Seçimler Yaklafl rken Yerel Demokrasimiz. ktisat Dergisi (439) , ss SA (26) Hakk, Ruflen. Sabahtan Akflama. Adam Sanat (210) , 9-8. ss SA SB (32) Keskin, Arif. ABD-Güney Azerbaycan ve ranl l k Kimli i Krizi. Stratejik Analiz 4(39) , ss. 16

28 320 (33) 320 (39) Keskin, Arif. Tahran'daki Mutlu, M. Kayhan. Yasa D fl Göçün Gösterilerin Mahiyeti ve ABD ran Siyasî, Ekonomik ve Sosyal Nedenleri. Gerginli ine Etkisi. Stratejik Analiz Avrasya Dosyas 9(2/Özel Say : 4(39) , 8-9. ss. Güvenlik Bilimleri) 2003, 2001 SB ss. ng. özet SA , (34) K r k, Hikmet. Communitarianism: The Search For a Common Good in the Public Sphere. Selçuk letiflim 3(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB SB (35) 320 (41) Klare, Michael. ABD'nin So uk Savafltan Sonra Yeni Bir Tehdit Yaratma Çabalar. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss SB SB , (40) Nasibli, Nasib. Azerbaycan Türkiye Türkçesine aktaran: Yalç n Sar kaya, 2023 (27) 2003, ss. O'Neill, Tom. Kore'nin Tehlikeli Bölünmüfllü ü. Foto raflar: Michael Yamashita, National Geographic Türkiye (27) , ss. 320 (36) Konar, Elif. Çocuk Siyaseti ve Gürbüz Türk Çocu u Dergisi. Tarih ve Toplum 40(235) , ss SB , 300, (42) Örs, Ferlâl. Türkiye maj n n Konumland r lmas. Standard 42(499) , ss SB , (37) Köni, Hasan. Irak Savafl Sonras Geliflmelerde Türkiye'nin Durumu. Stratejik Analiz 4(39) , ss SB (43) Öz, Esat. AB-Türkiye liflkilerinin Anatomisi ve Teslimiyetçili in Kutsallaflt r lmas (27) 2003, ss SB (38) Kulo lu, Arma an - Ayfle Özkan. Avrupa Birli i'ne Üyelik Sürecinde 320 (44) Türkiye'nin K br s Politikas. Özda, Ümit. Yeniden Türk Stratejik Analiz 4(39) , Milliyetçili i Daima Türk Milliyetçili i ss. Türk Yurdu 23(191) , 2001 SB ss. 320, SB

29 320 (45) 320 (50) Öztürk, Osman Metin. [Kiflisel ve Siyasal Haklar Üzerine Söylefli] Türk Yurdu 23(191) , ss SB Petras, James. Kültür ve Ça dafl Dünyan n Sald r lar. Evrensel Kültür (139) , ss SB , 320 Tafldemir, Erdem - Mustafa Akda - fiükrü Balc. 3 Kas m 2002 Genel Seçimleri'nde Yaz l Bas n n Siyasi Partilere Yaklafl m (AKP ve CHP Örne i) Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (46) Sar kaya, Yalç n. Gündem ran: Azerbaycan'da ABD'ye Güvenmenin Riskleri (27) 2003, ss SA SB (47) Soltan, Elnur. Rusya BDT ve Bat. Stratejik Analiz 4(39) , 6-7. ss SB (48) fien, Alper. Arap Ligi'nde Belirsiz Süreç ve Bush'un Orta Do u Gezisi. Stratejik Analiz 4(39) , ss SB (51) Tümerkan, Mete. K br sta Yaflayarak Çözüme Varmak. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 40(472) , ss. 320 (52) Türkman, Sayim. Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp. Atatürk Dergisi 3(4) , ss. ng. özet SA , 956.1, SB , (53) Uztu, Ferruh. Siyasal Marka Konumland rma ve Siyasal Mesaj Stratejileri liflkisi: Seçimleri Türkiye Siyasal Reklam Mesaj Türleri Analizi. Selçuk letiflim 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. fiükür, Soran. Irak'ta fiiî Faktörü. Stratejik Analiz 4(39) , ss SB , (49) Tanilli, Server. Nas l Bir Demokrasi stiyoruz? Bir Kültür Devriminin Boyutlar. Adam Sanat (210) , 5-8. ss SA (54) Walt, Stephen M. Güvenlik Çal flmalar n n Rönesans. Çevirenler: Bar fl Gürsoy, Bülent Sarper A r, Avrasya Dosyas 9(2/Özel Say : Güvenlik Bilimleri) 2003, ss. ng. özet SA , (55) Yel, Selma. Güney Azerbaycan Gerçe i ve ran'daki Siyasî Geliflmeler. 18

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Necdet Subaşı kimdir?

Necdet Subaşı kimdir? On5yirmi5.com Necdet Subaşı kimdir? Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Başbakan Başdanışmanlığına getirilen Necdet Subaşı kimdir? Yayın Tarihi : 5 Ocak 2016 Salı (oluşturma : 6/18/2016) 1961 yılında Artvin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı