ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, giriģi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müģahede, konsül tan hekim çağırılması, yatıģ veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması ve sorumluların belirlenmesi, yaģamını tehlikeye atabilecek sorunların saptanması, doğru zamanda doğru iģlemin ve gerekli tedavinin zamanında yapılmasını sağlamaktır. 2-Kapsam: Acil serviste yürütülen tüm faaliyetleri, acil servise baģvuran hastaları ve acil çalıģanlarını kapsar. 3-Kısaltmalar: HBYS:Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 4-Tanımlar: Triaj: Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, ölüm oranını azaltmak, öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaģtırıldığı her sağlık kuruluģunda yapılan hızlı seçme ve kodlama iģlemidir. Kırmızı Alan: Hemen müdahale edilmesi gereken, bekletilemeyecek durumda olan durumu kritik hastaların yönlendirildiği alan. Bu durumdaki hastaların kaydı ertelenerek hemen müdahale edilir. Sarı Alan: Durumu stabil olmayan ve en fazla bir saat içinde müdahale edilmesi gereken hayati tehlikenin söz konusu olabileceği hastaların yönlendirildiği alan. YeĢil Alan: Durumu stabil olan bekletilebilecek olan hastaların yönlendirildiği alan. Hasta Kayıt: Acil Servis e müracaat eden hastanın varsa evrak kontrolü ve bilgi iģlem kaydının yapıldığı bölüm. Acil MüĢahede Odası: Acil Servis içinde hastanın belli bir süre (en fazla 12 saat) takip ve tedavisinin yapıldığı yer. Resüsitasyon Odası:Solunumu veya kalbi durmuģ hastaya müdahale yapılan oda. 5.Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından Acil serviste görevli tüm doktorlar, hemģireler, sağlık memurları, tıbbi sekreterler, temizlik görevlileri, danıģma memurları sorumludur. 6-Faaliyet AkıĢı: 6.1.Sağlık Personeli Acil servis kesintisiz 24 saatlik zaman diliminde her gün doktor, sağlık personeli, temizlik görevlisi, sekreter, memur,nakil ambulansı,nakil hemģiresi ve Ģoförü hazır bulunmaktadır. Nöbet listeleri aylık hazırlanmaktadır. Hastane idaresi tarafından belirlenen kıyafet giyilir. Personel tanıtım kartı takılır. Serviste yürütülen tüm hizmetlerin takip edilmesi Birim Sorumlu HemĢiresi tarafından yürütülmekte olup bütün kontroller Birim Sorumlu Doktoru tarafından yapılır. Nöbetçiler nöbet defterini her nöbette doldururlar. Nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirterek bir sonraki nöbetçiye tıbbi, idari ve teknik iģlerle ilgili önerileri kaydederler. Nöbet defterleri her gün sorumlu hemģire tarafından tetkik edilir. Önemli hususlarda baģhemģireye bildirilir. Ġntihar vakası formu, gaz zehirlenmesi formu, gıda zehirlenmesi formu, oyuncak kazası formu, kırım Kongo kanamalı hastalık formu ve bildirimi zorunlu hastalık formunu tespit edilen vakalarda doldurarak istatistik servisine gönderilir. 6.2.Temizlik Ve Sekreterlik Hastane idaresi tarafından belirlenen çalıģma kıyafetleri ile ve mesai saatlerine göre çalıģırlar. ÇalıĢma esnasında personel tanıtım kartı mutlaka takılı olmalıdır Birimin Kontrolü Her gün sabah nöbetten çıkan ve nöbete gelen personelin; muayene odası, müģahede odası,travma ve pansuman odasını gezerek kontrolü ile baģlar,eksikler, yapılacaklar not edilir. Bu kontroller aģağıdaki konuları içerir;ġlgili takip formları doldurulur. 6.4.Tıbbi Cihazların Kontrolü Tüm cihaz ve malzemeler ( tıbbi cihazlar, yangın söndürme tüpleri, oksijen tüpleri) kontrol edilir. Arızalı varsa, bakım-onarım istem formuyla teknik birime gönderilir ve arızanın giderilmesi sağlanır. Kalibrasyonlu cihazlar kontrol edilerek, kalibrasyon etiketleri kontrol edilir. Kalibrasyon süresi dolan cihazlar Kalibrasyon Sorumlusuna bildirilir. 6.5.Malzeme Kontrolü Servisin ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçları haftalık olarak bilgisayar üzerinden eczanede sorumlu hemģire, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından talep edilir. Hafta içerisinde meydana gelebilecek ilaç ve sarf ihtiyaçları da otomasyon üzerinden yapılır Ġlaçlar ve sarf malzemeler eczaneden sorumlu hemģire, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından, otomasyon üzerinden kontrol edilir,haftalık takibi yapılmaktadır Minimum stok düzeyinin altına düģen ilaç ve sarf malzemeler eczaneden talep edilir. Miat takipleri otomasyon üzerinden yapılır. Miadı dolmaya 4 ay kalan ilaçlar eczaneye bildirilerek, uzun miatlılarla değiģimi sağlanır Miadı dolmaya 4 aydan az kalan ilaç tespit edilir ve kısa zaman içerisinde bitirilebileceğine karar verilirse, bu ilaç veya ilaçların üzerine kırmızı etiket yapıģtırılarak rafta ön tarafa yerleģtirilir Soğuk zincir sorumlusu tarafından, soğuk zincire tabi ilaç veya aģıların ısı takipleri yapılarak kayıt altına alınır. Eğer aģı muhafaza edilen dolap arızalanırsa, en yakın buzdolabına soğuk akülerle sevk edilerek muhafaza edilmeleri sağlanır Geri toplanması istenen ilaç ve sarf malzeme olması durumunda,eczaneden sorumlu hemģire, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından tutanakla birlikte eczane sorumlusuna,ġlaç ve Malzeme Ġade Formu yla teslim edilirler Birim sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından ilaç ve sarf malzemelerin bozulma ve hasar görmeye karģı uygun Ģekilde muhafazaları kontrol edilir. Yüksek riskli ilaçların tanımlanması ve korunması, narkotik ilaçların kilit altında olması

2 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:2/7 ve nöbet değiģimlerinde devir teslim kayıtlarının tutulması, ıģıktan korunması gereken ilaçların ıģık almayan ortamda muhafazası,servis içi kontroller yapılır Eczaneden sorumlu hemģire, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından kullanılan narkotik ilaçlar eczaneden temin edilirken, narkotik ilaçlar için narkotik ilaç kayıt formu doldurularak nöbetçi doktora ve baģtabibe onaylatıldıktan sonra eczaneden alınır Narkotik ilaçlarda bir hastaya hekimin önerdiği dozun kullanılması sonrasında açılan ampulde kalan miktarın tekrar kullanılmaması halinde, kalan miktar aynı gün ilgili hekim, eczacı ve servis hemģiresiyle birlikte müģtereken tutulacak tutanakla imha edilir. Ġmhasına karar verilen ampul tıbbi atık olarak atılır. Ġmha tutanakları hastane eczanesinde dosyalanır Narkotik ilaç alındıktan sonra herhangi bir kırılma kaybolma karģısında kırılan ilaç ibraz edilir ve eczaneden sorumlu hemģire, eczacı ve baģhekim tarafından onaylanmıģ bir tutanak tutulur Acil MüĢahede Odalarının Kontrolü MüĢahede odalarındaki yataklar sık aralıklarla kontrol edilir, her gün düzenli değiģtirilmesi sağlanır. Hasta bulunan yataklardan kirli olan varsa hemen değiģtirilmesi için temizlik personeli uyarılır. Hasta olmayan yataklar kontrol edilerek hazır durumda olmaları sağlanır. Yatak çarģafları her hasta çıkıģından sonra değiģtirilir. Mahremiyet için hazırlanan perde / paravanlar kontrol edilerek hazır bulundurulurlar. 6.6.Triaj Uygulaması Acil servise müracaat eden hastalar hastanın durumuna göre triaj hemģiresi tarafından ayrılarak tekerlekli sandalye veya sedye ile görevli acil personeli tarafından muayene odasına alınır.(solunum sıkıntısı, kardiyak arrest, akut akciğer ödemi gibi yada Ex duhul olan hastalar resüsitasyon odasına, travmalı hastalar, zehirlenmeler, kesiler,cerrahi muayene odasına,stabil hastalar dahili muayene odasına. )Hastayı taģıyan personel, hemģirenin ya da doktorun talimatına göre hastayı yatağa alır. ġuuru kapalı hastalarda özellikle deformasyonu önlemek için boyun,omurga ve eklem hareketlerinin en aza indirilmesi için gerekli özen gösterilir.gerekirse boyunluk, atel uygulanır.hastaya cihaz,serum-kan seti takılmıģsa fonksiyon dıģı kalmamasına özen gösterilir Acil muayene odasına giren hastanın bilgilerini içeren bandrol Acil poliklinik defterine yapıģtırılır. Hastanın sosyal hak sahibi olup olmadığı öğrenilir.(resmi, SSK,Bağ-Kur,emekli,ücretli)18 yaģ altı hiçbir resmi evrakı yoksa SGK ile giriģ yapılır. Hastanın yakını yoksa T.C. kimlik numarası ile giriģ yapılır.kimsesiz hastalar hiçbir ücret talep edilmeden hastane giriģleri nöbetçi memurla ile görüģülerek bandrol alınır Eğer hasta acil servise ambulans ile getirilmiģse gelen hasta ambulans ekibinden epikriz ile teslim alınır Acil poliklinik defterine 112 ambulansı ile getirildiği not alınır Hastanın vital bulguları (ANTA)hemĢire tarafından alınır ve acil poliklinik defterine kaydedilir.(hasta muayene odasında hemģire tarafından karģılanır muayene masasına alınarak hasta muayeneye hazırlanır Hasta acil servis hekimi tarafından muayene edilir. Acil Servis Triaj Planı DÜZEY KATEGORĠ 1 KATEGORĠ 2 KATEGORĠ 3 RENK KODU KIRMIZI KIRMIZI SARI DERECESĠ KRĠTĠK (EN ACĠL) KRĠTĠK STABĠL OLMAYAN MÜDAHALE SÜRESĠ HEMEN 15 Dakika 60 Dakika ÖRNEK LAR Kardiyak Arrest (Kalp Durması) Koma (Bilinç Kaybı) Akut Solunum Sıkıntısı Kardiyak Göğüs Ağrısı Ağır Kafa Travması Anaflaksi Çoklu Travma ġok Açık Göğüs ve Batın Yaralanması Kontrol Edilemeyen Kanama YaĢam Bulgularında Ani ve Önemli DeğiĢim Epilepsi Krizi Ġntihar GiriĢimleri (ilaçların AĢırı Dozlarda Alınması) Zehirlenme Açık Kırıklar Ağır Yanık Solunum Sıkıntısı Karın Ağrısı Kardiyak Olmayan Göğüs Ağrısı ġiddetli BaĢ Ağrısı Tecavüze UğramıĢ Hasta Hiddetli Hasta Alkol Ġntoksikasyonu Kapalı Kırık

3 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:3/7 KATEGORĠ 4 YEġĠL STABĠL 2 Saat Laserasyon Glop Vezikale Orta Dereceli Yanık Böbrek Ağrısı Sistit Küçük Isırıklar Burkulma Konstipasyon KaĢıntı Boğaz Ağrısı Kulak Ağrısı Hafif Yanıklar Kronik BaĢ Ağrısı KATEGORĠ 5 SĠYAH OLAĞAN EX DUHUL ÖNCELĠK YARDIM RENK ġġfresġ TANIMI BĠRĠNCĠ DERECE ACĠL KIRMIZI YAġAMINI YA DA UZVUNU KURTARMAK ĠÇĠN ACĠL MÜDAHALEYE GEREKSĠNĠMĠ VAR ĠKĠNCĠ DERECE GECĠKTĠRĠLEBĠLĠR SARI HASTANIN ACĠL BAKIMA GEREKSĠNĠMĠ VAR AMA HAYATĠ TEHLĠKE YOK ÜÇÜNCÜ DERECE BEKLEYEBĠLĠR YEġĠL KĠġĠLERĠN YARALANMALARI ÇOK HAFĠF, KENDĠLERĠ GĠDEBĠLĠRLER DÖRDÜNCÜ DERECE ÖLMÜġ VEYA KAYIP VAKA SĠYAH HASTALAR YAPILACAK HER TÜRLÜ MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBEDECEKTĠR; YA DA YAġAMSAL BULGULARI ALINAMIYORDUR (ÖLÜDÜR) 6.7.Hasta Kabulü Acil Servise baģvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir Acil Servis e müracaat eden hastalar Acil Servis Personeli tarafından karģılanır. Ġhtiyacı olanlar sedye ya da tekerlekli arabayla, yürüyebilenler ise yürüyerek Acil Servis e alınır Hasta tanı ve tedavisi Doktor tarafından Bilgisayar ortamına kayıt edilir Acil Servis e baģvuran hastanın tıbbi müdahalesi baģlatılır, kayıt iģlemleri muayeneye giren hastaların yakınları varsa, vezne veya hasta kabul iģlemleri bu yakınları tarafından yürütülür. Hastanın yanında kimsesi yoksa bu iģlem servis sekreteri tarafından bilgisayara giriģ kaydı yaptırılarak protokol defterine iģlenir Acil müdahale gerektiren hasta kayıtları, varsa yakını, yoksa acil personeli tarafından yapılır Durumu acil olmayan, ayaktan normal vakalar kaydını kendisi yaptırır veya yakını tarafından yaptırılır Sosyal güvencesi olmayan hastaların kayıtları nöbetçi memur ve sekreter tarafından Sosyal Güvencesi Olmayan hastaların Tedavisine Yönelik Talimat doğrultusunda yapılır.

4 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:4/ Adli olarak gelen kiģinin kaydı Resmi yazıyla hastaneye gelen adli vakaların kayıt iģlemleri yanındaki polis veya jandarma tarafından yapılır. Ambulans veya kendi imkânlarıyla ulaģan hastaların adli kaydı doktor kararıyla yapılır. Hastane polisi jandarmaya veya ilgili birime bilgi verir. Hastaneye giriģi yapılan hastanın kaydı acil defterine yapılır Hasta daha önce hastanemize baģvurmuģ ise T.C. kimlik numarası ve nüfus cüzdanı istenir. Genel sağlık sigortası ve yeģil kart mensuplarından internet üzerinden provizyon istenir. Provizyon alınabiliyorsa kayıt yapılır. Provizyon alınamıyorsa durumun açıklığa kavuģması için kiģi kurumuna yönlendirilir Hasta yurt dıģı yabancı Ģubede çalıģan sigortalı ise SSK il müdürlüğünden verilen sosyal güvenlik sözleģmesine göre sağlık yardım belgesinin olup olmadığı ve tarihinin geçerliliği kontrol edilir. Sosyal güvenlik sözleģmesine göre sağlık yardım belgesinin fotokopisi alınır ve günün sonunda faturalama servisine teslim edilir Ücretli muayene talebinde bulunanlar nöbetçi memur tarafından ilk kayıt esnasında yönlendirilir Eğer tespit edilen uygunsuzluklar var ise, hasta ve/veya hasta sahibine anlaģılabilir bir dille saygı kuralları çerçevesinde eksikleri ve uygunsuzlukları anlatarak, tamamlaması istenir Trafik kazası sonucu baģvuran hastaların kurum kayıtları sosyal güvencesi olsun olmasın SGK, na yapılır Adli vaka ise, hastane polisi tarafından doktorun yazmıģ olduğu tutanağın üst nüshası kolluk kuvvetine, diğer nüshaları sağlık kuruluģunda adli evrak dosyasına koyulur. 6.8.Adli ĠĢlemler: Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vakalarda, bir suçun iģlendiğine dair bir belirti ile karģılaģması halinde TÜRK CEZA KANUNU nun ilgili maddesi gereği gecikmezsizin Cumhuriyet savcılığına veya adli kolluğa haber verilmesi zorunludur. Ayrıca yaralı ve cesetten çıkarılan delil niteliğine haiz eģyanın adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi gerekir Muayene sonrasında adli olduğu saptanan hastalar için hemen adli iģlemlere geçilir. Adli vakalar hastanenin kendi otomasyon kayıtları dıģında Adli Rapor Formu tutularak takip edilir. Ayrıca hakim, mahkeme cumhuriyet savcılığı Ya da kolluk görevlilerince gönderilen vakalarda bu çerçevede değerlendirilir Genel adli vakaların giriģ, takip ve sonlandırılmasından acil servis hekimi sorumludur Hasta adli bir olaydan dolayı gelmiģse, hastane polisi aranır Hastanın geliģ saati, kimlik bilgileri, geliģ nedeni bilgisayara ve Acil Servis protokol defterine iģlenir. Muayenesi tamamlanan hastaya doktor tarafından Adli Rapor Formu doldurulur. Hastanın alkol muayenesi cihazla ölçülerek Adli forma kaydedilir Nezarethane çıkıģ raporları kapalı zarf ile Hastane idaresi tarafından Cumhuriyet savcılığına gönderilir. Acil gereklilik durumunda bu raporlar, hastane idaresi tarafından elden en kısa sürede Cumhuriyet savcılığına ulaģtırılır Adli Vaka dosyaları kayıt edilir,her ay sonunda arģiv birimine teslim edilir Adli vakalarda (trafik kazası, ölü bulunanlar, yaralananlar, vb.) EX e hiç dokunulmadan morga kaldırılır. Savcının gelmesi beklenir Ġntihar vakalarında Ġntihar GiriĢimleri Kayıt Formu doldurularak gerekli kayıtlar ve bildirimler yapılacaktır 6.9.Hasta MüĢahede Süreci Hastaların müģahede odasında kalma süreci en fazla 12 saattir, hastanın 12 saatten fazla bekletilmemesi gerekir, müģahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye olumlu cevap alındığı takdirde hemen taburcu edilmesine, yapılan takip ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe hemen yatıģının yapılmasına ve ya baģka bir hastaneye bekletilmeden hemen sevkinin yapılmasına dikkat edilir Hastanın müģahede odasında kaldığı sürece müģahede gözlem formu doldurulur, doktor, hastaya uygulanacak ilacın adını uygulama yolunu,miktarını ve saatini kısaltma yapmadan tam olarak müģahede formuna yazar, uygulanacak tedavinin altına kaģesini basar ve imzasını atar HemĢire doktorun yazdığı tedaviye uygun olarak, yaptığı her tedavinin adı, uygulama yolu, uygulama, dozu,miktarı ve uygulama saatini yazarak altına adını-soyadını yazarak imzalar Takibi yapılan tüm tansiyon, nabız, ateģ, solunum,akġ gibi değerler ile hastaya ait tüm önemli notlar hasta müģahede formuna yazılır ve otomasyon giriģleri yapılır Konsültan Hekim Çağrılması Eğer hastayı uzman hekimin görmesi gerekiyorsa, bilgisayar üzerinden ilgili modül ve telefonla ilgili uzman hekim çağırılır Uzman hekim hastayı değerlendirdikten sonra sevk veya yatıģ iģlemine karar verebilir. YatıĢına karar verilen hastanın yatıģ iģlemleri yapılır, sevkine karar verilen hastanın sevk iģlemleri yapılır Mesai saatleri dıģında ve hafta sonlarında konsültasyon talebi olması durumunda nöbetçi acil servis doktoru tarafından, Uzman Doktor telefonla aranarak konsültasyon çağrısı yapılır Telefonla order verilmesi durumunda, Sözel Order Prosedürüne na göre uygulama yapılarak kayıt altına alınır Konsültan hekim çağrılma ve geliģ süreleri Konsültan gözlem formuna kaydedilir Konsültasyon için gelen hekim öncelikle çağrı sistemini otomasyon üzerinden sonlandırır. Hastanın takibinden sorumlu acil doktoru hasta hakkında gerekli bilgiyi konsültasyon hekimine verir Konsültasyon istemi ve cevabı; net, anlaģılır bir tarzda ve okunaklı bir Ģekilde yazılı olarak yapılır Konsültasyon cevabında hastaya verilecek tedavi, takip süresi, yatıģ veya taburculuk önerisi açık bir Ģekilde konsültasyon formunda belirtilir Takip süresi uzayan veya yatıģ önerilen hastalar, ilgili branģ tarafından 4 saat içerisinde yatırılmak zorundadır.

5 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:5/ Çoklu travmalı hastalar, ilk müdahalesi tamamlandıktan sonra ilgili kliniklerden hangisinde boģ yer varsa o kliniğe yatırılarak takip edilir, ilgili hiçbir klinikte yer yok ise ilgili bölüm hekimlerince baģka bir sağlık merkezine nakli yapılmaya çalıģılır. BaĢka bir sağlık merkezine nakil edilmesi gereken hasta ile ilgili olarak mesai saatleri içinde baģhekimlik onayı ile yapılır. Sevk edilemeyen hasta, takip eden bölümlerin sorumluluğunda acil serviste izlenebilir YatıĢ ve takiplerinde sorun olan hastalar ile ilgili gereken bilgi, acil servis nöbetçi doktoru tarafından mesai saatleri içine ve dıģında baģhekimliğe verilir Görüntüleme Ve Laboratuar Hizmetlerine Yönelik Süreç Tetkik ve röntgenler hastaya bilgisayar üzerinden iģlenir. Röntgene gidecek hasta yaģlı ve yürüyemeyecek durumda ise tekerlekli sandalye ya da durumu daha da ağır ise sedye ile gerekirse sağlık personeli eģliğinde personel tarafından radyoloji birimine alınır Laboratuar tetkiki hastadan istenmiģse, hastanın kanı sağlık personeli tarafından ilgili tüplere alınarak üzerine barkodu yapıģtırıldıktan sonra personel eģliğinde laboratuara gönderilir Otomasyonla ilgili herhangi bir sorun olduğunda; laboratuar tetkik sonuçlarının gecikebileceği ile ilgili hastalara yapılacak gerekli açıklama, ogün nöbetçi olan pnomatik görevlisi ve nöbetçi hemģire tarafından yapılır Acil ibareli tetkikler pnomatik görevlisi tarafından bekletilmeden alınıp, hızla pnomatikle gönderilir ve sonuç çıktığında acil doktoruna haber verilir. Bunların dıģındaki tetkikler normal poliklinik istemi gibi iģlem görür Hastanın YatıĢı Hastanın yatıģına karar verildiyse, yatıģ yapılan servi saranır boģ yatak durumu sorulur hasta teslimi yapılır.ġlgili yatıģ formları doldorulur YatıĢına karar verilen hastanın müģahede gözlem formuna ve acil servis muayene defterine,servise yatıģ saati kaydedilir.yatıģına karar verilen hastalar personel eģliğinde, hasta yakınlarının onamı alınarak, servise sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir. Acilden servise gelen hastanın, servise kabul ediliģ saati gözlem formuna kaydedilir 6.13.Nöbet Süreci Hastanemiz acil servisi 24 saat kesintisiz hizmet vermek üzere düzenlenmiģtir Acil serviste çalıģan Doktor, hemģire, sağlık memuru, danıģma memuru, nöbetçi memur ve sekreter 24 salik saatlik zaman dilimi içinde saatleri arası nöbet tutmakta ve ertesi gün izinli sayılmaktadırlar Nöbetçi memurlar nöbet esnasında çıkabilecek idari sorunlarda nöbetçi hekimi bilgilendirecek gerekli yerlerle temas kurularak sorunun çözümü sağlanacaktır Nöbet sırasında çıkabilecek her türlü sorun tutanakla belgelenerek imza altına alınacak ve durumun aciliyetine göre hemen ya da durumu takip eden ilk mesai saati içinde hastane idaresine bildirilecektir Doktor ve hemģireler 24 saatlik nöbetleri süresince olan önemli olayları nöbet defterlerine yazar ve imzalarlar Nöbet süresince kullanılan, kırılan, ve geriye kalan Psikotrop ve Narkotik ilaçların takip ve kayıt iģlemleri Psikotrop Ġlaç Kayıt Kont. Ve Psikotrop Ġlaç Devir-Teslim Defterine nöbetçi hemģireler tarafından yapılır Hastaların Hastane DıĢına Sevk Edilmesi Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu mümkünse öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülecektir Acil hekiminin sevk kararı verdiği hastalar için bilgisayar ve defterde ilgili alana durum belirtilecek,gönderileceği kurumla irtibat sağlanarak entegre 112 ambulansı ile gönderilecektir Muayene sonucu hastanın sevkine karar verilmiģse, doktor tarafından 112 komuta kontrol merkezi doktoru aranır. Hasta hakkında bilgi verilir. 112 komuta kontrol merkezi doktoru tarafından yapılan yönlendirme sonrası, hastanın durumuna göre ve doktorun direktifine göre hasta, Nakil Ambulansı ya da 112 Ambulansı ile sevk edilir. Sevkine karar verilen hastanın EK-4 formu ilgili branģ hekimi tarafından hazırlanır Sevk iģlemi hastanın sevk edilen hastaneye teslim edilmesi ve nakil evrakının düzenlenmesi ile tamamlanmıģ olur Sevk mümkün değilse, (ambulans yoksa doğal afet durumu mevcutsa, sevk edilecek uygun hastane yoksa) hasta müģahedede tutulmaya devam edilir. Bu esnada uygun görülen tedavisi hemģire tarafından uygulanır ve kayıt altına alınır Ayaktan Ya da ambulansla sevk edilen tüm hastalar yeterli bilgi içeren Ek-4 ile gönderilecektir Ex Durumu,Adli Muayene,Kuduz Proflaksisi,Ġntihar GiriĢimi Hastanemiz Acil Servisine ex-duhul olarak gelen vakalar Acil Servis Protokol Defterine kaydedilir, gerekli evraklar düzenlenir ve yakınlarına teslim edilir. Adli vakalar ise savcılığa haber verilerek morgda bekletilir Tedavi sırasında ex olan ya da ölü duhul olarak gelenler sahipsiz ise bir süre morgda bekletilir.nöbetçi memur tarafından ilgili idari birimlere haber verilir Tıbbi endikasyon sonucu ampute edilen extremiteler, uygun Ģekilde ambalajlanıp imza karģılığı hasta sahibine teslim edilir Müslüman olmayan ölüler için kendi dini inançlarına göre defin ve gömme iģlemlerinin yapılmasına hastane yetkililerince izin verilir BulaĢıcı hastalıklarda ölenlerin cesedi antiseptik bir sıvıya batırılmıģ çarģafa sarılarak ve mikropların çevreye yayılmasını önleyici diğer fenni tedbirlerde alınmak suretiyle servisten morga nakli sağlanır Sağlık Güvencesi Olmayan Hastaların ĠĢlemleri: /13 ve 2010/16 sayılı BaĢbakanlık genelgeleri ve sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği (SUT) ilkeleri ile yeģil kart mevzuatı çerçevesinde sosyal güvencesi olmayan hastaların hastanemize kabulleri aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır Acil hal:

6 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:6/7 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtildiği Ģekliyle acil hal; ani geliģen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya baģka bir sağlık kuruluģuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilmektedir. Durumu bu tanıma uyan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karģılanacağına bakmaksızın acil hasta olarak kabul edecek ve gerekli tıbbi tedavi yapılacaktır Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan acil haldeki vatandaģlarımızdan sağlık hizmeti bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden bu konuda yazılı beyan alınacak, yazılı beyan verenlerden acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecektir. Bunlardan; Acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri, 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluģunun bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaģma ve dayanıģma vakfından talep edilecektir. Herhangi bir sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan acil hastaların sağlık hizmet bedelinin ödenmesi talebi kendilerine ulaģan ilgili belediye veya sosyal yardımlaģma ve dayanıģma vakfı, öncelikle yukarıda belirlenen esaslara göre ilgili kiģinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araģtıracak ve ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin acil sağlık hizmeti bedellerini hastanemize ödeyecektir. Ödeme gücü bulunduğu tespit edilenler için ise keyfiyet hastanemize bildirilecek ve hizmeti alan tarafından ödemenin yapılması sağlanacaktır Diğer hallerde: Sosyal Güvenlik Kurum bilgi iģlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi halinde kiģinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aģağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir ĠĢ kazası ile meslek hastalığı hali, Bildirimi zorunlu bulaģıcı hastalık, KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, Analık hali, Afet ve savaģ ile grev ve lokavt hali, yaģ altı çocuklar, Tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģiler Müracaat yukarıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmıģ ise; bu kiģiler için sağlık hizmeti sunucularınca SUT eki Genel Sağlık Sigortası Talep Formu (EK-4/B) tanzim edilecektir. Bilgileri ve genel sağlık sigortası talep beyanları alınan kiģiler için Kurum bilgi iģlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip hasta takip numarası/ provizyon numarası alınarak sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti sunulabilecektir. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen formlar en geç, kiģilerin baģvurusunu takip eden 2 (iki) iģ günü içerisinde Kurumun ilgili il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne gönderilecektir Analık hali; Gebeliğin baģladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir Tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģi; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiģ özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluģlarınca, ağır özürlü olduğu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilen kiģiler, tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģiler olarak kabul edilir. Bu kiģiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir. Yukarıda belirtilen haller haricinde hastanemize müracaat eden sosyal güvencesi olmayan hastalardan, hastanın tedavi giderlerini karģılayacak olan, Belediye, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı ile diğer dernek,vakıf ve tüzel kiģilerin tedavi giderlerini karģılayacaklarına dair yazıları sevk kağıdı olarak kabul edilecektir Zehirlenmelerde Yapılacak ĠĢlemler: Zehirlenen hastaya yaklaģımda zehri değil hastayı tedavi et ilkesi temeli oluģturmaktadır. Tüm zehirlenmeler adli olgulardır Öncelikle hastanın vital fonksiyonlarının stabilize edilmesi sağlanır Zehirlenme tanısı kesin veya olası her hastadan ve yakınlarından ayrıntılı olarak ne zaman, nerede ve ne miktarda toksik madde aldığı saptanır Elde edilen bilgilerle 114 ZEHĠR DANIġMA MERKEZĠNE danıģılır Komada olan veya konvülsiyon geçiren hastalar, öğürme refleksi kaybolanlar, korovoziv madde ve hidrokarbonlarla zehirlenenler ve pıhtılaģma bozukluğu olanlar kusturulmaz Zehirlenen kiģilere 1gr/kg olacak Ģekilde aktif kömür verilir Lityum zehirlenmesi olan hastalara aktif kömür verilmez Zehirlenme tedavileri Zehirlenmelerde Tedavi Rehberi Talimatı na göre iģlem yapılır Yapılan iģlemler FORM C-18 forma kaydedilir, aynı gün içerisinde istatistik birimine gönderilir Ex olan hastalar için Defin Ruhsatı yazılır ve cenaze Morg Defteri ne kaydı yapılır, teslim eden ve teslim alanın imzası 6.18.Enjeksiyon Odası Enjeksiyon odasında görevli olan hemģire hastanın reçetesini kontrol eder, enjeksiyon defterine kaydeder ve enjeksiyonu uygular Hastaya Ġ.M. Enjeksiyon onam formu imzalatılır.çalıģma sistemi 08:00-24:00 arasında enjeksiyon yapılmaktadır Kayıtlar

7 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:7/ Acil serviste bulunan defterler talimatlara uygun olarak nöbet tutan hemģireler tarafından tutulur, servis sorumlu hemģiresi tarafından takip edilir Tutulan kayıt defterlerinin veya kâğıtlarının bitmesi halinde ambar servisinden istem defterine kaydedilerek imza karģılığında sorumlu hemģire tarafından temin edilir Her ayın sonunda Acil servis çalıģmaları sorumlu hemģire tarafından düzenlenerek istatistik birimine teslim edilir Yapılan aģılar, akrep serumu, yılan serumu tespit edilir. Ġstatistik birimine bildirilir. Diğer ayın ihtiyacı belirlenir Gıda zehirlenmeleri, bildirimi zorunlu olan hastalıklar, karbon monoksit zehirlenmeleri nöbetçi hemģireler tarafından tespit edilerek istatistiğe sorumlu hemģire tarafından günlük olarak bildirilir Aylık tutulan kayıtlar ay sonunda zimmet karģılığında sorumlu hemģire tarafından ArĢiv memuruna imza ile teslim edilir Acil Genel Temizlik Acilin genel temizliği acil temizlik personeli tarafından Acil Servis temizlik planına göre yapılır. Acil sorumlu hemģiresi ve temizlik Ģefi tarafından kontrol edilir. 7.Ġlgili Dokümanlar: 7.1. Acil servis protokol defteri 7.2. Acil Laboratuar istem formu 7.3. EK Arıza bildirim formu 7.5. Radyoloji formu 7.6. MR- Tomografi- USG formu 7.7. Bildirimi zorunlu hastalık formu 7.8. MüĢahede formu 7.9. Ġntihar giriģimi formu Krize müdahale formu Enjeksiyon kayıt defteri Konsültasyon-Ġcap formu Gıda zehirlenmesi formu Form C Akrep yılan istatistik formu Acil servis cihaz kontrol formu Temizlik takip formu AĢı dolabı takip formu

2.KAPSAM Acil serviste yürütülen tüm faaliyetleri, acil servise başvuran hastaları ve acil çalışanlarını kapsar.

2.KAPSAM Acil serviste yürütülen tüm faaliyetleri, acil servise başvuran hastaları ve acil çalışanlarını kapsar. 13.02.24 Sayfa 1 / 11 1.AMAÇ Hastanemizde uygulanan hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde hastalarımıza sunulan acil hizmetinin tanımlanması. Acil Servis e başvuran hastaların

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: ACL.PR.01 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:09 1.AMAÇ: Acil

Detaylı

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ACL.PR.02 01.06.2011 16.10.2013 03 1/12 1.0 AMAÇ: Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahade, konsültan hekim çağırılması, yatış veya

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa Numarası 1/12 1. AMAÇ Acil Servise başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞİNE YÖNELİK YAZILI PROSEDÜR:

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞİNE YÖNELİK YAZILI PROSEDÜR: 1. AMAÇ Acil servis işleyişinin kaliteli, eksiksiz, hızlı yapılması ve sürekli hale getirilmesi. 2. KAPSAM Acilde görülen tüm prosesleri kapsar 3. TANIM Acil servis işleyişinin rantabl hale getirilerek

Detaylı

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Hastanemizde uygulanan hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde hastalarımıza sunulan acil hizmetinin tanımlanması. Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi,

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

ACĠL SERVĠS ĠġLEYĠġ PROSEDÜRÜ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No AS.PR Mart /9

ACĠL SERVĠS ĠġLEYĠġ PROSEDÜRÜ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No AS.PR Mart /9 AS.PR.01 01.08.2011 01 Mart-2013 1/9 1.0 AMAÇ Acil Servise başvuran hastaların Sağlıkta Kalite Standartları ve Kalite Yönetim Sistemi içinde kabulünü, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayarak; triyajı,

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ YÖN.PR.05 13.09.2013 07.11.2013 01 1/8 1.0 AMAÇ: Hastanemize başvuran ve yatış kararı verilen hastaların kabul işlemleri, yatan hasta tedavi işlemleri, yatan hasta takip işlemleri ve taburcu işlemleri

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 26.09.2013 Kat Koordinatörü tanımı Yatan Hasta Danışmanı olarak 01 değiştirildi. Hasta Bilgilendirme ve Çıkış Formu talimata eklendi. Hazırlayan: Onaylayan:

Detaylı

KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 Amaç: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ECZ.PR.01 30.05.2011 11.12.2013 03 1/6 1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dağıtımını standart hale getirmek. 2.KAPSAM:

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi: KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük i:15.08.2013 PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.4, 3.3.10-3.3.7, 3.3.8 KAPSAM: Klinikler ve Yoğun

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Acil Servis Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Acil sağlık hizmetlerinin sürekli ve etkili yürütülmesi, hasta ve hasta sahipleri ile çalışan

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Adı 1. Poliklinik 2. Klinik 1. SGK lı hastalardan Kimlik nosunun olduğu herhangi bir resmi evrak. 2. ÇalıĢan SGK lı hastalardan iģ kazası geçirenlerin Vizite kağıdında iģ kazası sütununun dolu

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ PROSES AKIŞ ŞEMASI YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-05 BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/9 İŞİN TANIMI/SORUMLUSU

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 6 1 - AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları İçin Sevk Kağıdı

10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları İçin Sevk Kağıdı 1 Yatış İşlemleri 1. Yatış kararı/dr. tarafından verilen yatış kağıdı 2.TC Numaralı Nüfus Kağıdı 3. Yeşil Kartlı Hastalar İçin Sevk Kağıdı 10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan)

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) Doküman Numarası TBH/603/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.03.2013 Madde 5.9.3 teki laboratuar numunelerinin 01 toplama ve taşıma talimatları ifadesi değiştirildi. 15.07.2014 Poliklinik hizmet tarih ve saatleri

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı hastaların tıbbi kayıtlarının güvenli koşullarda saklanması, bütünlüğünün korunması ve erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yöntem tanımlamaktır. 2. Kapsam

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

GÜVENLĠ HASTA TRANSFERĠ PROSEDÜRÜ. Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 02/ Sayfa No: 1 / 5

GÜVENLĠ HASTA TRANSFERĠ PROSEDÜRÜ. Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 02/ Sayfa No: 1 / 5 Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: 11.2009 Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ RADYASYON ONKOLOJİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.08.2013 Kontrole tabii ilaçların kayıp, zayi vb. durum halinde 01 Eczaneden yeniden temini için madde 5.12 eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SAĞLIK HİZMETİNE YÖNELİK SÜREÇLER VE SÜREÇLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SAĞLIK HİZMETİNE YÖNELİK SÜREÇLER VE SÜREÇLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 15 1.AMAÇ:Acil Servise başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahade, konsültan hekim çağrılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

Acil Servis Đşlemleri Prosedürü

Acil Servis Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Acil Servis Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/219/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı

HASTA TRANSFERİ 2014

HASTA TRANSFERİ 2014 HASTA TRANSFERİ 2014 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi gereken hastanın transferi sırasında dikkat edilecek hususları belirlemek.

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ HASTA KAYIT PROSES AKIŞ ŞEMASI YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-01 BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/7 İŞİN TANIMI/SORUMLUSU

Detaylı

Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü

Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası TBH/602/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4.

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1.AMAÇ; 1.1.Yatışına karar verilmiş veya ücret bilgisi almak isteyen hastalara ameliyat ve tedavi fiyatları ile ilgili bilgi vererek, taburcu aşamasında

Detaylı

STE. Dr. Ali Uzan. Acil Tıp Anabilim Dalı

STE. Dr. Ali Uzan. Acil Tıp Anabilim Dalı ACĐL L SERVĐSTE STE TRĐAJ Dr. Ali Uzan Acil Tıp Anabilim Dalı Triaj Fransızca Seçmek Sınıflamak Türlerine göre ayırmak manasına gelir Đlk kez II. Dünya Şavaşında yaralı askerlere gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ HEMOTOLOJİ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SAĞLIK HİZMETİNE YÖNELİK SÜREÇLER VE SÜREÇLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SAĞLIK HİZMETİNE YÖNELİK SÜREÇLER VE SÜREÇLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 16 1.AMAÇ:Acil Servise başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahade, konsültan hekim çağrılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

ANTALYA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ANTALYA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Sağlığa ĠliĢkin (Eczane, Hastane, Optik Vb.) Kurum Ġçi Ve Kurum DıĢından Gelen Talepleri Değerlendirmek, Sağlık Verilerinin

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI

HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI Yürürlük i: 29.08.2012 HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.1.2-1.1.7, 1.1.14 KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Gülten

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası IDR/203/PR-009 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 8.4. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/7 1. AMAÇ: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( YDÜH) genelinde yatarak tetkik ve tedavi görecek hastaların yatış ve taburcu işlemlerinin tanımlanmasıdır.

Detaylı

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar.

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar. FTR SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde yapılmasını

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KLN.PR.01 27.01.2014-1/8 1. AMAÇ: Hastanemize başvurarak acil servis ve polikliniklerde muayene olan ve yatış kararı verilen hastaların kabul ve yatış-çıkış hizmetlerinin düzenli bir algoritma ile çalışmasını,

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı