ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, giriģi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müģahede, konsül tan hekim çağırılması, yatıģ veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması ve sorumluların belirlenmesi, yaģamını tehlikeye atabilecek sorunların saptanması, doğru zamanda doğru iģlemin ve gerekli tedavinin zamanında yapılmasını sağlamaktır. 2-Kapsam: Acil serviste yürütülen tüm faaliyetleri, acil servise baģvuran hastaları ve acil çalıģanlarını kapsar. 3-Kısaltmalar: HBYS:Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 4-Tanımlar: Triaj: Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, ölüm oranını azaltmak, öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaģtırıldığı her sağlık kuruluģunda yapılan hızlı seçme ve kodlama iģlemidir. Kırmızı Alan: Hemen müdahale edilmesi gereken, bekletilemeyecek durumda olan durumu kritik hastaların yönlendirildiği alan. Bu durumdaki hastaların kaydı ertelenerek hemen müdahale edilir. Sarı Alan: Durumu stabil olmayan ve en fazla bir saat içinde müdahale edilmesi gereken hayati tehlikenin söz konusu olabileceği hastaların yönlendirildiği alan. YeĢil Alan: Durumu stabil olan bekletilebilecek olan hastaların yönlendirildiği alan. Hasta Kayıt: Acil Servis e müracaat eden hastanın varsa evrak kontrolü ve bilgi iģlem kaydının yapıldığı bölüm. Acil MüĢahede Odası: Acil Servis içinde hastanın belli bir süre (en fazla 12 saat) takip ve tedavisinin yapıldığı yer. Resüsitasyon Odası:Solunumu veya kalbi durmuģ hastaya müdahale yapılan oda. 5.Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından Acil serviste görevli tüm doktorlar, hemģireler, sağlık memurları, tıbbi sekreterler, temizlik görevlileri, danıģma memurları sorumludur. 6-Faaliyet AkıĢı: 6.1.Sağlık Personeli Acil servis kesintisiz 24 saatlik zaman diliminde her gün doktor, sağlık personeli, temizlik görevlisi, sekreter, memur,nakil ambulansı,nakil hemģiresi ve Ģoförü hazır bulunmaktadır. Nöbet listeleri aylık hazırlanmaktadır. Hastane idaresi tarafından belirlenen kıyafet giyilir. Personel tanıtım kartı takılır. Serviste yürütülen tüm hizmetlerin takip edilmesi Birim Sorumlu HemĢiresi tarafından yürütülmekte olup bütün kontroller Birim Sorumlu Doktoru tarafından yapılır. Nöbetçiler nöbet defterini her nöbette doldururlar. Nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirterek bir sonraki nöbetçiye tıbbi, idari ve teknik iģlerle ilgili önerileri kaydederler. Nöbet defterleri her gün sorumlu hemģire tarafından tetkik edilir. Önemli hususlarda baģhemģireye bildirilir. Ġntihar vakası formu, gaz zehirlenmesi formu, gıda zehirlenmesi formu, oyuncak kazası formu, kırım Kongo kanamalı hastalık formu ve bildirimi zorunlu hastalık formunu tespit edilen vakalarda doldurarak istatistik servisine gönderilir. 6.2.Temizlik Ve Sekreterlik Hastane idaresi tarafından belirlenen çalıģma kıyafetleri ile ve mesai saatlerine göre çalıģırlar. ÇalıĢma esnasında personel tanıtım kartı mutlaka takılı olmalıdır Birimin Kontrolü Her gün sabah nöbetten çıkan ve nöbete gelen personelin; muayene odası, müģahede odası,travma ve pansuman odasını gezerek kontrolü ile baģlar,eksikler, yapılacaklar not edilir. Bu kontroller aģağıdaki konuları içerir;ġlgili takip formları doldurulur. 6.4.Tıbbi Cihazların Kontrolü Tüm cihaz ve malzemeler ( tıbbi cihazlar, yangın söndürme tüpleri, oksijen tüpleri) kontrol edilir. Arızalı varsa, bakım-onarım istem formuyla teknik birime gönderilir ve arızanın giderilmesi sağlanır. Kalibrasyonlu cihazlar kontrol edilerek, kalibrasyon etiketleri kontrol edilir. Kalibrasyon süresi dolan cihazlar Kalibrasyon Sorumlusuna bildirilir. 6.5.Malzeme Kontrolü Servisin ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçları haftalık olarak bilgisayar üzerinden eczanede sorumlu hemģire, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından talep edilir. Hafta içerisinde meydana gelebilecek ilaç ve sarf ihtiyaçları da otomasyon üzerinden yapılır Ġlaçlar ve sarf malzemeler eczaneden sorumlu hemģire, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından, otomasyon üzerinden kontrol edilir,haftalık takibi yapılmaktadır Minimum stok düzeyinin altına düģen ilaç ve sarf malzemeler eczaneden talep edilir. Miat takipleri otomasyon üzerinden yapılır. Miadı dolmaya 4 ay kalan ilaçlar eczaneye bildirilerek, uzun miatlılarla değiģimi sağlanır Miadı dolmaya 4 aydan az kalan ilaç tespit edilir ve kısa zaman içerisinde bitirilebileceğine karar verilirse, bu ilaç veya ilaçların üzerine kırmızı etiket yapıģtırılarak rafta ön tarafa yerleģtirilir Soğuk zincir sorumlusu tarafından, soğuk zincire tabi ilaç veya aģıların ısı takipleri yapılarak kayıt altına alınır. Eğer aģı muhafaza edilen dolap arızalanırsa, en yakın buzdolabına soğuk akülerle sevk edilerek muhafaza edilmeleri sağlanır Geri toplanması istenen ilaç ve sarf malzeme olması durumunda,eczaneden sorumlu hemģire, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından tutanakla birlikte eczane sorumlusuna,ġlaç ve Malzeme Ġade Formu yla teslim edilirler Birim sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından ilaç ve sarf malzemelerin bozulma ve hasar görmeye karģı uygun Ģekilde muhafazaları kontrol edilir. Yüksek riskli ilaçların tanımlanması ve korunması, narkotik ilaçların kilit altında olması

2 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:2/7 ve nöbet değiģimlerinde devir teslim kayıtlarının tutulması, ıģıktan korunması gereken ilaçların ıģık almayan ortamda muhafazası,servis içi kontroller yapılır Eczaneden sorumlu hemģire, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından kullanılan narkotik ilaçlar eczaneden temin edilirken, narkotik ilaçlar için narkotik ilaç kayıt formu doldurularak nöbetçi doktora ve baģtabibe onaylatıldıktan sonra eczaneden alınır Narkotik ilaçlarda bir hastaya hekimin önerdiği dozun kullanılması sonrasında açılan ampulde kalan miktarın tekrar kullanılmaması halinde, kalan miktar aynı gün ilgili hekim, eczacı ve servis hemģiresiyle birlikte müģtereken tutulacak tutanakla imha edilir. Ġmhasına karar verilen ampul tıbbi atık olarak atılır. Ġmha tutanakları hastane eczanesinde dosyalanır Narkotik ilaç alındıktan sonra herhangi bir kırılma kaybolma karģısında kırılan ilaç ibraz edilir ve eczaneden sorumlu hemģire, eczacı ve baģhekim tarafından onaylanmıģ bir tutanak tutulur Acil MüĢahede Odalarının Kontrolü MüĢahede odalarındaki yataklar sık aralıklarla kontrol edilir, her gün düzenli değiģtirilmesi sağlanır. Hasta bulunan yataklardan kirli olan varsa hemen değiģtirilmesi için temizlik personeli uyarılır. Hasta olmayan yataklar kontrol edilerek hazır durumda olmaları sağlanır. Yatak çarģafları her hasta çıkıģından sonra değiģtirilir. Mahremiyet için hazırlanan perde / paravanlar kontrol edilerek hazır bulundurulurlar. 6.6.Triaj Uygulaması Acil servise müracaat eden hastalar hastanın durumuna göre triaj hemģiresi tarafından ayrılarak tekerlekli sandalye veya sedye ile görevli acil personeli tarafından muayene odasına alınır.(solunum sıkıntısı, kardiyak arrest, akut akciğer ödemi gibi yada Ex duhul olan hastalar resüsitasyon odasına, travmalı hastalar, zehirlenmeler, kesiler,cerrahi muayene odasına,stabil hastalar dahili muayene odasına. )Hastayı taģıyan personel, hemģirenin ya da doktorun talimatına göre hastayı yatağa alır. ġuuru kapalı hastalarda özellikle deformasyonu önlemek için boyun,omurga ve eklem hareketlerinin en aza indirilmesi için gerekli özen gösterilir.gerekirse boyunluk, atel uygulanır.hastaya cihaz,serum-kan seti takılmıģsa fonksiyon dıģı kalmamasına özen gösterilir Acil muayene odasına giren hastanın bilgilerini içeren bandrol Acil poliklinik defterine yapıģtırılır. Hastanın sosyal hak sahibi olup olmadığı öğrenilir.(resmi, SSK,Bağ-Kur,emekli,ücretli)18 yaģ altı hiçbir resmi evrakı yoksa SGK ile giriģ yapılır. Hastanın yakını yoksa T.C. kimlik numarası ile giriģ yapılır.kimsesiz hastalar hiçbir ücret talep edilmeden hastane giriģleri nöbetçi memurla ile görüģülerek bandrol alınır Eğer hasta acil servise ambulans ile getirilmiģse gelen hasta ambulans ekibinden epikriz ile teslim alınır Acil poliklinik defterine 112 ambulansı ile getirildiği not alınır Hastanın vital bulguları (ANTA)hemĢire tarafından alınır ve acil poliklinik defterine kaydedilir.(hasta muayene odasında hemģire tarafından karģılanır muayene masasına alınarak hasta muayeneye hazırlanır Hasta acil servis hekimi tarafından muayene edilir. Acil Servis Triaj Planı DÜZEY KATEGORĠ 1 KATEGORĠ 2 KATEGORĠ 3 RENK KODU KIRMIZI KIRMIZI SARI DERECESĠ KRĠTĠK (EN ACĠL) KRĠTĠK STABĠL OLMAYAN MÜDAHALE SÜRESĠ HEMEN 15 Dakika 60 Dakika ÖRNEK LAR Kardiyak Arrest (Kalp Durması) Koma (Bilinç Kaybı) Akut Solunum Sıkıntısı Kardiyak Göğüs Ağrısı Ağır Kafa Travması Anaflaksi Çoklu Travma ġok Açık Göğüs ve Batın Yaralanması Kontrol Edilemeyen Kanama YaĢam Bulgularında Ani ve Önemli DeğiĢim Epilepsi Krizi Ġntihar GiriĢimleri (ilaçların AĢırı Dozlarda Alınması) Zehirlenme Açık Kırıklar Ağır Yanık Solunum Sıkıntısı Karın Ağrısı Kardiyak Olmayan Göğüs Ağrısı ġiddetli BaĢ Ağrısı Tecavüze UğramıĢ Hasta Hiddetli Hasta Alkol Ġntoksikasyonu Kapalı Kırık

3 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:3/7 KATEGORĠ 4 YEġĠL STABĠL 2 Saat Laserasyon Glop Vezikale Orta Dereceli Yanık Böbrek Ağrısı Sistit Küçük Isırıklar Burkulma Konstipasyon KaĢıntı Boğaz Ağrısı Kulak Ağrısı Hafif Yanıklar Kronik BaĢ Ağrısı KATEGORĠ 5 SĠYAH OLAĞAN EX DUHUL ÖNCELĠK YARDIM RENK ġġfresġ TANIMI BĠRĠNCĠ DERECE ACĠL KIRMIZI YAġAMINI YA DA UZVUNU KURTARMAK ĠÇĠN ACĠL MÜDAHALEYE GEREKSĠNĠMĠ VAR ĠKĠNCĠ DERECE GECĠKTĠRĠLEBĠLĠR SARI HASTANIN ACĠL BAKIMA GEREKSĠNĠMĠ VAR AMA HAYATĠ TEHLĠKE YOK ÜÇÜNCÜ DERECE BEKLEYEBĠLĠR YEġĠL KĠġĠLERĠN YARALANMALARI ÇOK HAFĠF, KENDĠLERĠ GĠDEBĠLĠRLER DÖRDÜNCÜ DERECE ÖLMÜġ VEYA KAYIP VAKA SĠYAH HASTALAR YAPILACAK HER TÜRLÜ MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBEDECEKTĠR; YA DA YAġAMSAL BULGULARI ALINAMIYORDUR (ÖLÜDÜR) 6.7.Hasta Kabulü Acil Servise baģvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir Acil Servis e müracaat eden hastalar Acil Servis Personeli tarafından karģılanır. Ġhtiyacı olanlar sedye ya da tekerlekli arabayla, yürüyebilenler ise yürüyerek Acil Servis e alınır Hasta tanı ve tedavisi Doktor tarafından Bilgisayar ortamına kayıt edilir Acil Servis e baģvuran hastanın tıbbi müdahalesi baģlatılır, kayıt iģlemleri muayeneye giren hastaların yakınları varsa, vezne veya hasta kabul iģlemleri bu yakınları tarafından yürütülür. Hastanın yanında kimsesi yoksa bu iģlem servis sekreteri tarafından bilgisayara giriģ kaydı yaptırılarak protokol defterine iģlenir Acil müdahale gerektiren hasta kayıtları, varsa yakını, yoksa acil personeli tarafından yapılır Durumu acil olmayan, ayaktan normal vakalar kaydını kendisi yaptırır veya yakını tarafından yaptırılır Sosyal güvencesi olmayan hastaların kayıtları nöbetçi memur ve sekreter tarafından Sosyal Güvencesi Olmayan hastaların Tedavisine Yönelik Talimat doğrultusunda yapılır.

4 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:4/ Adli olarak gelen kiģinin kaydı Resmi yazıyla hastaneye gelen adli vakaların kayıt iģlemleri yanındaki polis veya jandarma tarafından yapılır. Ambulans veya kendi imkânlarıyla ulaģan hastaların adli kaydı doktor kararıyla yapılır. Hastane polisi jandarmaya veya ilgili birime bilgi verir. Hastaneye giriģi yapılan hastanın kaydı acil defterine yapılır Hasta daha önce hastanemize baģvurmuģ ise T.C. kimlik numarası ve nüfus cüzdanı istenir. Genel sağlık sigortası ve yeģil kart mensuplarından internet üzerinden provizyon istenir. Provizyon alınabiliyorsa kayıt yapılır. Provizyon alınamıyorsa durumun açıklığa kavuģması için kiģi kurumuna yönlendirilir Hasta yurt dıģı yabancı Ģubede çalıģan sigortalı ise SSK il müdürlüğünden verilen sosyal güvenlik sözleģmesine göre sağlık yardım belgesinin olup olmadığı ve tarihinin geçerliliği kontrol edilir. Sosyal güvenlik sözleģmesine göre sağlık yardım belgesinin fotokopisi alınır ve günün sonunda faturalama servisine teslim edilir Ücretli muayene talebinde bulunanlar nöbetçi memur tarafından ilk kayıt esnasında yönlendirilir Eğer tespit edilen uygunsuzluklar var ise, hasta ve/veya hasta sahibine anlaģılabilir bir dille saygı kuralları çerçevesinde eksikleri ve uygunsuzlukları anlatarak, tamamlaması istenir Trafik kazası sonucu baģvuran hastaların kurum kayıtları sosyal güvencesi olsun olmasın SGK, na yapılır Adli vaka ise, hastane polisi tarafından doktorun yazmıģ olduğu tutanağın üst nüshası kolluk kuvvetine, diğer nüshaları sağlık kuruluģunda adli evrak dosyasına koyulur. 6.8.Adli ĠĢlemler: Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vakalarda, bir suçun iģlendiğine dair bir belirti ile karģılaģması halinde TÜRK CEZA KANUNU nun ilgili maddesi gereği gecikmezsizin Cumhuriyet savcılığına veya adli kolluğa haber verilmesi zorunludur. Ayrıca yaralı ve cesetten çıkarılan delil niteliğine haiz eģyanın adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi gerekir Muayene sonrasında adli olduğu saptanan hastalar için hemen adli iģlemlere geçilir. Adli vakalar hastanenin kendi otomasyon kayıtları dıģında Adli Rapor Formu tutularak takip edilir. Ayrıca hakim, mahkeme cumhuriyet savcılığı Ya da kolluk görevlilerince gönderilen vakalarda bu çerçevede değerlendirilir Genel adli vakaların giriģ, takip ve sonlandırılmasından acil servis hekimi sorumludur Hasta adli bir olaydan dolayı gelmiģse, hastane polisi aranır Hastanın geliģ saati, kimlik bilgileri, geliģ nedeni bilgisayara ve Acil Servis protokol defterine iģlenir. Muayenesi tamamlanan hastaya doktor tarafından Adli Rapor Formu doldurulur. Hastanın alkol muayenesi cihazla ölçülerek Adli forma kaydedilir Nezarethane çıkıģ raporları kapalı zarf ile Hastane idaresi tarafından Cumhuriyet savcılığına gönderilir. Acil gereklilik durumunda bu raporlar, hastane idaresi tarafından elden en kısa sürede Cumhuriyet savcılığına ulaģtırılır Adli Vaka dosyaları kayıt edilir,her ay sonunda arģiv birimine teslim edilir Adli vakalarda (trafik kazası, ölü bulunanlar, yaralananlar, vb.) EX e hiç dokunulmadan morga kaldırılır. Savcının gelmesi beklenir Ġntihar vakalarında Ġntihar GiriĢimleri Kayıt Formu doldurularak gerekli kayıtlar ve bildirimler yapılacaktır 6.9.Hasta MüĢahede Süreci Hastaların müģahede odasında kalma süreci en fazla 12 saattir, hastanın 12 saatten fazla bekletilmemesi gerekir, müģahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye olumlu cevap alındığı takdirde hemen taburcu edilmesine, yapılan takip ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe hemen yatıģının yapılmasına ve ya baģka bir hastaneye bekletilmeden hemen sevkinin yapılmasına dikkat edilir Hastanın müģahede odasında kaldığı sürece müģahede gözlem formu doldurulur, doktor, hastaya uygulanacak ilacın adını uygulama yolunu,miktarını ve saatini kısaltma yapmadan tam olarak müģahede formuna yazar, uygulanacak tedavinin altına kaģesini basar ve imzasını atar HemĢire doktorun yazdığı tedaviye uygun olarak, yaptığı her tedavinin adı, uygulama yolu, uygulama, dozu,miktarı ve uygulama saatini yazarak altına adını-soyadını yazarak imzalar Takibi yapılan tüm tansiyon, nabız, ateģ, solunum,akġ gibi değerler ile hastaya ait tüm önemli notlar hasta müģahede formuna yazılır ve otomasyon giriģleri yapılır Konsültan Hekim Çağrılması Eğer hastayı uzman hekimin görmesi gerekiyorsa, bilgisayar üzerinden ilgili modül ve telefonla ilgili uzman hekim çağırılır Uzman hekim hastayı değerlendirdikten sonra sevk veya yatıģ iģlemine karar verebilir. YatıĢına karar verilen hastanın yatıģ iģlemleri yapılır, sevkine karar verilen hastanın sevk iģlemleri yapılır Mesai saatleri dıģında ve hafta sonlarında konsültasyon talebi olması durumunda nöbetçi acil servis doktoru tarafından, Uzman Doktor telefonla aranarak konsültasyon çağrısı yapılır Telefonla order verilmesi durumunda, Sözel Order Prosedürüne na göre uygulama yapılarak kayıt altına alınır Konsültan hekim çağrılma ve geliģ süreleri Konsültan gözlem formuna kaydedilir Konsültasyon için gelen hekim öncelikle çağrı sistemini otomasyon üzerinden sonlandırır. Hastanın takibinden sorumlu acil doktoru hasta hakkında gerekli bilgiyi konsültasyon hekimine verir Konsültasyon istemi ve cevabı; net, anlaģılır bir tarzda ve okunaklı bir Ģekilde yazılı olarak yapılır Konsültasyon cevabında hastaya verilecek tedavi, takip süresi, yatıģ veya taburculuk önerisi açık bir Ģekilde konsültasyon formunda belirtilir Takip süresi uzayan veya yatıģ önerilen hastalar, ilgili branģ tarafından 4 saat içerisinde yatırılmak zorundadır.

5 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:5/ Çoklu travmalı hastalar, ilk müdahalesi tamamlandıktan sonra ilgili kliniklerden hangisinde boģ yer varsa o kliniğe yatırılarak takip edilir, ilgili hiçbir klinikte yer yok ise ilgili bölüm hekimlerince baģka bir sağlık merkezine nakli yapılmaya çalıģılır. BaĢka bir sağlık merkezine nakil edilmesi gereken hasta ile ilgili olarak mesai saatleri içinde baģhekimlik onayı ile yapılır. Sevk edilemeyen hasta, takip eden bölümlerin sorumluluğunda acil serviste izlenebilir YatıĢ ve takiplerinde sorun olan hastalar ile ilgili gereken bilgi, acil servis nöbetçi doktoru tarafından mesai saatleri içine ve dıģında baģhekimliğe verilir Görüntüleme Ve Laboratuar Hizmetlerine Yönelik Süreç Tetkik ve röntgenler hastaya bilgisayar üzerinden iģlenir. Röntgene gidecek hasta yaģlı ve yürüyemeyecek durumda ise tekerlekli sandalye ya da durumu daha da ağır ise sedye ile gerekirse sağlık personeli eģliğinde personel tarafından radyoloji birimine alınır Laboratuar tetkiki hastadan istenmiģse, hastanın kanı sağlık personeli tarafından ilgili tüplere alınarak üzerine barkodu yapıģtırıldıktan sonra personel eģliğinde laboratuara gönderilir Otomasyonla ilgili herhangi bir sorun olduğunda; laboratuar tetkik sonuçlarının gecikebileceği ile ilgili hastalara yapılacak gerekli açıklama, ogün nöbetçi olan pnomatik görevlisi ve nöbetçi hemģire tarafından yapılır Acil ibareli tetkikler pnomatik görevlisi tarafından bekletilmeden alınıp, hızla pnomatikle gönderilir ve sonuç çıktığında acil doktoruna haber verilir. Bunların dıģındaki tetkikler normal poliklinik istemi gibi iģlem görür Hastanın YatıĢı Hastanın yatıģına karar verildiyse, yatıģ yapılan servi saranır boģ yatak durumu sorulur hasta teslimi yapılır.ġlgili yatıģ formları doldorulur YatıĢına karar verilen hastanın müģahede gözlem formuna ve acil servis muayene defterine,servise yatıģ saati kaydedilir.yatıģına karar verilen hastalar personel eģliğinde, hasta yakınlarının onamı alınarak, servise sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir. Acilden servise gelen hastanın, servise kabul ediliģ saati gözlem formuna kaydedilir 6.13.Nöbet Süreci Hastanemiz acil servisi 24 saat kesintisiz hizmet vermek üzere düzenlenmiģtir Acil serviste çalıģan Doktor, hemģire, sağlık memuru, danıģma memuru, nöbetçi memur ve sekreter 24 salik saatlik zaman dilimi içinde saatleri arası nöbet tutmakta ve ertesi gün izinli sayılmaktadırlar Nöbetçi memurlar nöbet esnasında çıkabilecek idari sorunlarda nöbetçi hekimi bilgilendirecek gerekli yerlerle temas kurularak sorunun çözümü sağlanacaktır Nöbet sırasında çıkabilecek her türlü sorun tutanakla belgelenerek imza altına alınacak ve durumun aciliyetine göre hemen ya da durumu takip eden ilk mesai saati içinde hastane idaresine bildirilecektir Doktor ve hemģireler 24 saatlik nöbetleri süresince olan önemli olayları nöbet defterlerine yazar ve imzalarlar Nöbet süresince kullanılan, kırılan, ve geriye kalan Psikotrop ve Narkotik ilaçların takip ve kayıt iģlemleri Psikotrop Ġlaç Kayıt Kont. Ve Psikotrop Ġlaç Devir-Teslim Defterine nöbetçi hemģireler tarafından yapılır Hastaların Hastane DıĢına Sevk Edilmesi Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu mümkünse öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülecektir Acil hekiminin sevk kararı verdiği hastalar için bilgisayar ve defterde ilgili alana durum belirtilecek,gönderileceği kurumla irtibat sağlanarak entegre 112 ambulansı ile gönderilecektir Muayene sonucu hastanın sevkine karar verilmiģse, doktor tarafından 112 komuta kontrol merkezi doktoru aranır. Hasta hakkında bilgi verilir. 112 komuta kontrol merkezi doktoru tarafından yapılan yönlendirme sonrası, hastanın durumuna göre ve doktorun direktifine göre hasta, Nakil Ambulansı ya da 112 Ambulansı ile sevk edilir. Sevkine karar verilen hastanın EK-4 formu ilgili branģ hekimi tarafından hazırlanır Sevk iģlemi hastanın sevk edilen hastaneye teslim edilmesi ve nakil evrakının düzenlenmesi ile tamamlanmıģ olur Sevk mümkün değilse, (ambulans yoksa doğal afet durumu mevcutsa, sevk edilecek uygun hastane yoksa) hasta müģahedede tutulmaya devam edilir. Bu esnada uygun görülen tedavisi hemģire tarafından uygulanır ve kayıt altına alınır Ayaktan Ya da ambulansla sevk edilen tüm hastalar yeterli bilgi içeren Ek-4 ile gönderilecektir Ex Durumu,Adli Muayene,Kuduz Proflaksisi,Ġntihar GiriĢimi Hastanemiz Acil Servisine ex-duhul olarak gelen vakalar Acil Servis Protokol Defterine kaydedilir, gerekli evraklar düzenlenir ve yakınlarına teslim edilir. Adli vakalar ise savcılığa haber verilerek morgda bekletilir Tedavi sırasında ex olan ya da ölü duhul olarak gelenler sahipsiz ise bir süre morgda bekletilir.nöbetçi memur tarafından ilgili idari birimlere haber verilir Tıbbi endikasyon sonucu ampute edilen extremiteler, uygun Ģekilde ambalajlanıp imza karģılığı hasta sahibine teslim edilir Müslüman olmayan ölüler için kendi dini inançlarına göre defin ve gömme iģlemlerinin yapılmasına hastane yetkililerince izin verilir BulaĢıcı hastalıklarda ölenlerin cesedi antiseptik bir sıvıya batırılmıģ çarģafa sarılarak ve mikropların çevreye yayılmasını önleyici diğer fenni tedbirlerde alınmak suretiyle servisten morga nakli sağlanır Sağlık Güvencesi Olmayan Hastaların ĠĢlemleri: /13 ve 2010/16 sayılı BaĢbakanlık genelgeleri ve sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği (SUT) ilkeleri ile yeģil kart mevzuatı çerçevesinde sosyal güvencesi olmayan hastaların hastanemize kabulleri aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır Acil hal:

6 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:6/7 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtildiği Ģekliyle acil hal; ani geliģen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya baģka bir sağlık kuruluģuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilmektedir. Durumu bu tanıma uyan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karģılanacağına bakmaksızın acil hasta olarak kabul edecek ve gerekli tıbbi tedavi yapılacaktır Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan acil haldeki vatandaģlarımızdan sağlık hizmeti bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden bu konuda yazılı beyan alınacak, yazılı beyan verenlerden acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecektir. Bunlardan; Acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri, 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluģunun bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaģma ve dayanıģma vakfından talep edilecektir. Herhangi bir sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan acil hastaların sağlık hizmet bedelinin ödenmesi talebi kendilerine ulaģan ilgili belediye veya sosyal yardımlaģma ve dayanıģma vakfı, öncelikle yukarıda belirlenen esaslara göre ilgili kiģinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araģtıracak ve ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin acil sağlık hizmeti bedellerini hastanemize ödeyecektir. Ödeme gücü bulunduğu tespit edilenler için ise keyfiyet hastanemize bildirilecek ve hizmeti alan tarafından ödemenin yapılması sağlanacaktır Diğer hallerde: Sosyal Güvenlik Kurum bilgi iģlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi halinde kiģinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aģağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir ĠĢ kazası ile meslek hastalığı hali, Bildirimi zorunlu bulaģıcı hastalık, KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, Analık hali, Afet ve savaģ ile grev ve lokavt hali, yaģ altı çocuklar, Tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģiler Müracaat yukarıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmıģ ise; bu kiģiler için sağlık hizmeti sunucularınca SUT eki Genel Sağlık Sigortası Talep Formu (EK-4/B) tanzim edilecektir. Bilgileri ve genel sağlık sigortası talep beyanları alınan kiģiler için Kurum bilgi iģlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip hasta takip numarası/ provizyon numarası alınarak sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti sunulabilecektir. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen formlar en geç, kiģilerin baģvurusunu takip eden 2 (iki) iģ günü içerisinde Kurumun ilgili il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne gönderilecektir Analık hali; Gebeliğin baģladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir Tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģi; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiģ özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluģlarınca, ağır özürlü olduğu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilen kiģiler, tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģiler olarak kabul edilir. Bu kiģiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir. Yukarıda belirtilen haller haricinde hastanemize müracaat eden sosyal güvencesi olmayan hastalardan, hastanın tedavi giderlerini karģılayacak olan, Belediye, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı ile diğer dernek,vakıf ve tüzel kiģilerin tedavi giderlerini karģılayacaklarına dair yazıları sevk kağıdı olarak kabul edilecektir Zehirlenmelerde Yapılacak ĠĢlemler: Zehirlenen hastaya yaklaģımda zehri değil hastayı tedavi et ilkesi temeli oluģturmaktadır. Tüm zehirlenmeler adli olgulardır Öncelikle hastanın vital fonksiyonlarının stabilize edilmesi sağlanır Zehirlenme tanısı kesin veya olası her hastadan ve yakınlarından ayrıntılı olarak ne zaman, nerede ve ne miktarda toksik madde aldığı saptanır Elde edilen bilgilerle 114 ZEHĠR DANIġMA MERKEZĠNE danıģılır Komada olan veya konvülsiyon geçiren hastalar, öğürme refleksi kaybolanlar, korovoziv madde ve hidrokarbonlarla zehirlenenler ve pıhtılaģma bozukluğu olanlar kusturulmaz Zehirlenen kiģilere 1gr/kg olacak Ģekilde aktif kömür verilir Lityum zehirlenmesi olan hastalara aktif kömür verilmez Zehirlenme tedavileri Zehirlenmelerde Tedavi Rehberi Talimatı na göre iģlem yapılır Yapılan iģlemler FORM C-18 forma kaydedilir, aynı gün içerisinde istatistik birimine gönderilir Ex olan hastalar için Defin Ruhsatı yazılır ve cenaze Morg Defteri ne kaydı yapılır, teslim eden ve teslim alanın imzası 6.18.Enjeksiyon Odası Enjeksiyon odasında görevli olan hemģire hastanın reçetesini kontrol eder, enjeksiyon defterine kaydeder ve enjeksiyonu uygular Hastaya Ġ.M. Enjeksiyon onam formu imzalatılır.çalıģma sistemi 08:00-24:00 arasında enjeksiyon yapılmaktadır Kayıtlar

7 Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:7/ Acil serviste bulunan defterler talimatlara uygun olarak nöbet tutan hemģireler tarafından tutulur, servis sorumlu hemģiresi tarafından takip edilir Tutulan kayıt defterlerinin veya kâğıtlarının bitmesi halinde ambar servisinden istem defterine kaydedilerek imza karģılığında sorumlu hemģire tarafından temin edilir Her ayın sonunda Acil servis çalıģmaları sorumlu hemģire tarafından düzenlenerek istatistik birimine teslim edilir Yapılan aģılar, akrep serumu, yılan serumu tespit edilir. Ġstatistik birimine bildirilir. Diğer ayın ihtiyacı belirlenir Gıda zehirlenmeleri, bildirimi zorunlu olan hastalıklar, karbon monoksit zehirlenmeleri nöbetçi hemģireler tarafından tespit edilerek istatistiğe sorumlu hemģire tarafından günlük olarak bildirilir Aylık tutulan kayıtlar ay sonunda zimmet karģılığında sorumlu hemģire tarafından ArĢiv memuruna imza ile teslim edilir Acil Genel Temizlik Acilin genel temizliği acil temizlik personeli tarafından Acil Servis temizlik planına göre yapılır. Acil sorumlu hemģiresi ve temizlik Ģefi tarafından kontrol edilir. 7.Ġlgili Dokümanlar: 7.1. Acil servis protokol defteri 7.2. Acil Laboratuar istem formu 7.3. EK Arıza bildirim formu 7.5. Radyoloji formu 7.6. MR- Tomografi- USG formu 7.7. Bildirimi zorunlu hastalık formu 7.8. MüĢahede formu 7.9. Ġntihar giriģimi formu Krize müdahale formu Enjeksiyon kayıt defteri Konsültasyon-Ġcap formu Gıda zehirlenmesi formu Form C Akrep yılan istatistik formu Acil servis cihaz kontrol formu Temizlik takip formu AĢı dolabı takip formu

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : B.02.1.DĠB.0.74.01-010-2117 09.03.2012 Konu : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi GENEL TALĠMAT Ġlgi : a) Bakanlar Kurulunun 01/04/1988 tarihli

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Taraflar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisinin AAF

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi A TAMAMLAMA B104ISM 4346401 6401 Muayene Ağız ve Diş Muayenesi Uygulama Tabliği 4 X 1-SGK'lılardan ve YeĢil kartlılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca Yurt dıģı sigortalılardan sözleģmeye göre sağlık yardım

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı