3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI"

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR Sözleşme: İşbu Genel Hesap ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ile ekleri. Birim Hesap Değeri: Katılma hesabının cari değerini belirleyen ve "Birim Değeri" ile "Hesap Değeri"nin çarpılması suretiyle hesaplanan, hesap sahibinin üzerinde hak iddia edebileceği tutar. Elektronik Bankacılık Hizmetleri: Katılım Bankasının telefon, internet, WAP, ATM, kiosk ve benzeri gibi şube dışı hizmet kanalları ile müşterilerine sunduğu alternatif bankacılık sistemlerinin genel adı. Müşteri Numarası: Bankacılık hizmetlerinden yararlanılırken kodlanması zorunlu ve yalnız Müşteriye ait olan numara. Şifre: Müşterinin, bankacılık hizmetlerini alması sırasında kullanacağı kişiye özel harf ve/veya numara. Parola: Müşterinin bankacılık hizmetlerinden yararlanmak için, müşteri numarası ile birlikte kodlamak zorunda olduğu ve yalnız kendisine ait olan harf ve/veya numara. WAP: Kablosuz Uygulama Protokolüne uygun bir GSM aleti ve bu protokolü sağlayan GSM operatörü üzerinden kendisine ait şifre ve müşteri numarasıyla Bankanın sistemine ulaşıp yine Bankanın belirlediği hizmet seçeneklerini kullanarak Müşterinin kendi hesapları üzerinde işlem yapabildiği elektronik bankacılık hizmeti. Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK): İnternet şubesi, çağrı merkezi, ATM, POS, kiosk, cep bilgisayarı, SMS, PTT gibi şube dışından bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan elektronik veya fiziksel tüm kanallar. Kart: Müşteriye limiti dâhilinde, üye işyerlerinden peşin veya vadeli veya taksitle mal ve hizmet alımı ile yetkili nakit ödeme birimlerinden veya ADK dan nakit çekmede kullanması için verilen özel plastik kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası ile bağlı ek hizmet kartları. Üye İşyeri: Katılım Bankası veya üye işyeri anlaşması yapmaya yetkili diğer kuruluşlarla üyelik sözleşmesi imzalamış ve Kart hamillerine her türlü mal ve/veya hizmetleri sunan; vadeli veya taksitle mal/hizmet satışını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi. Harcama Belgesi: Kartla yapılan işlemlerle ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenecek olan belge. Alacak Belgesi: Kart ile satın alınmış bir mal/hizmet iadesi veya iptalinde veya hatayla yapılan fazla tahsilatta, kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyerleri tarafından düzenlenen belge. Nakit Çekme: Kart ile Katılım Bankasının yetki verdiği birimlerden veya ADK dan, hesap bakiyesi dâhilinde nakit çekme. Nakit Avans Çekme: Kart ile Katılım Bankasının tahsis ettiği nakit avans limiti dâhilinde yetki verdiği birimlerden veya ADK dan nakit avans çekme. Ekstre (Hesap Bildirim Cetveli): Katılım Bankası tarafından belirlenen hesap kesim tarihlerinde gönderilen ve Müşterinin veya Ek Kart Hamilinin o dönem için borç ve alacak kayıtları veya bakiyeleri; borcun son ödeme tarihi ile daha önceki dönemlerde oluşan borçları gösteren hesap dökümü. Posta ve Telefon Emirleri: Müşterinin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde, form imzalamak suretiyle veya hiçbir forma dayalı olmaksızın telefonla Kart numarasını vererek veya internet aracılığıyla yapacağı harcamalar. Kartlı Sistem Kuruluşu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşlar. Kâr Payı: Her bir kredi veya mevzuatın kredi saydığı işlemde, Katılım Bankasının işlem kârı olarak, tarafların mutabakatı ile belirlenen oran veya işbu sözleşme ve/veya eklerine istinaden belirlenecek oran esas alınarak hesaplanıp anaparaya ilavesi gereken tutarı ifade eder. Gecikme Cezası: Müşterinin borcunu ödemede gecikmesi/temerrüdü durumunda, tarafların mutabakatı ile belirlenen oran veya işbu sözleşme ve/veya eklerine istinaden belirlenecek oran esas alınarak hesaplanıp anaparaya ilavesi gereken tutarı ifade eder. 3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

2 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 2/ Taraflar, Sözleşmenin muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen, bir bütün teşkil ettiğini ve herhangi bir hükmün sadece bir bölümle ilgili konularda değil, diğer bölümlerle ilgili herhangi bir durum veya işlemlere de uygulanabileceğini ve belirli bir hizmet ve/veya hesap ile ilgili maddelerin, niteliğine aykırı olmadıkça diğer hesap ve/veya hizmetler için de aynen geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler Katılım Bankası ile Müşteri ve Sözleşmede imzası bulunan ve/veya hizmetlerden yararlanan sair kişiler arasında cereyan edecek olan tüm işlemlerde, öncelikle Sözleşme ve Katılım Bankasının iç düzenlemeleri ile bankacılık uygulamalarına ilişkin teamül ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 4. KATILIM FONU (HESAPLAR) 4.1. Özel Cari Hesaplarla İlgili Hükümler: Katılım Bankası bu hesaplara kâr payı ve sair getiri ödemez Bu hesaplara gerçek kişiler adına yatırılan fonların (altın, gümüş, platin, TL veya Döviz) ,-TL ye kadar olan (bu miktar ileride mevzuatta yapılacak değişikle artırılır veya eksiltilirse mevzuatla yeni belirlenecek miktar kadar) kısmı; ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sigortaya tabidir Hesap sahibi veya hesap sahibinin usulüne uygun olarak yetkilendirdiği kişi/kişiler, bu hesaplarda bulunan mevcudunu, Katılım Bankasına yazılı talepte bulunmak kaydıyla kısmen veya tamamen geri alma hakkına sahiptir Bu hesaplar, Katılım Bankasının izni olmadan kısmen veya tamamen temlik edilemez, rehin edilemez Müşteri cari hesabından, Katılım Bankasınca kabul edilecek teminatlar tahtında ve Katılım Bankasının kendisi için tahsis edeceği limit dâhilinde nakit olarak kısa süreli avans/ödünç veya sair adlarla adlandırılacak bir meblağı çekebilir. Genel olarak kârpaysız fon (karz-ı hasen) olarak adlandırılacak bu işlemlerin işleyişi şu şekilde olacaktır: Müşteri talebini, Katılım Bankasına bildirecek ve talebinde çekilecek tutar, teminat bilgileri, geri ödeme tarihi ve Katılım Bankasınca istenecek sair bilgiler yer alacaktır Şayet bu tür bir limit, Katılım Bankasınca Müşteriye sunulan herhangi bir paket hizmet kapsamında tahsis edilirse, bu takdirde Müşteri, tutar, teminat ve geri ödemeye ilişkin olarak Katılım Bankasınca belirlenmiş usul ve esaslara uymayı gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri, çektiği tutarı ve bununla ilgili komisyon ve/veya diğer masrafları, geri ödeme tarihinde hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Katılım Bankasına ödeyeceğini; aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını ve temerrüdün sonuçlarına katlanacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Katılım Bankası, Müşteri tarafından çekilen bu meblağı, geri ödeme tarihinde vergi, fon ve sair masraflarıyla birlikte Müşterinin nezdindeki tüm hesaplarından virman ve mahsup suretiyle tahsile yetkilidir. Bu Sözleşme aynı zamanda, anılan tahsilatın yapılması için Katılım Bankasına verilmiş dönülemez bir yetki ve talimat niteliğindedir Katılma Hesaplarıyla İlgili Hükümler: Bu hesaplar vadeli olarak açılmış hesaplar olup, değişik adlarla anılsa bile katılma hesabı olarak açılmış bütün hesaplara, Sözleşmenin sair hükümleriyle birlikte, işbu bölümde yer alan ilgili hükümler uygulanır Bu hesaplarla ilgili kâr payı dağıtımı, Müşteri (hesap sahibi) ile Katılım Bankası arasında mutabık kalınan ve hesap cüzdanlarında belirtilen vade sonu (veya mevzuata uygun olarak belirlenecek tarihler) itibariyle yapılır Hesaba yatırılan fonların işletilmesinden elde edilecek kâr veya zarardan Katılım Bankasının alacağı pay; hesabın açıldığı anda Katılım Bankasınca belirlenen limitler dâhilinde hesaba yatırılan tutar esas alınarak, her bir hesap türü için farklılık gösterebilecek olan orandır. Bu oran, hesabın açıldığı anda hesap cüzdanına kaydedilir ve hesabın açıldığı anda hesaba yatırılan tutar değişmedikçe vade sonuna kadar değiştirilemez. Taraflar, paylaşım oranlarının belirlenmesinde, hesap türü, vade, tutar/limit ve para cinsi gibi etkenlerin nazara alınacağını ve dolayısıyla her bir hesap için farklı paylaşım oranları belirlenebileceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

3 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 3/ Hesaptan vadesinden önce para çekilmesi veya sair nedenle hesap bakiyesi, katılma hesabı açılması için belirlenmiş asgari limitin dahi altına düştüğü takdirde; başkaca bir işleme gerek olmaksızın hesap kendiliğinden cari hesaba dönüşecek olup; bu durumda hesaba, özel cari hesaplara ilişkin hükümler uygulanacaktır Katılım Bankası, katılma hesabı açılabilmesi için gerekli asgari tutarı/limiti ve farklı katılma hesabı türleri için farklı asgari hesap açma limitleri belirleyebilir, belirlediği bu limitleri/paylaşım oranlarını şubelerde görülebilecek yerlerde asarak ve/veya internet sitesinde yayımlayarak duyurur. Bu limitleri/paylaşım oranlarını vade bitiminden önce olmamak kaydıyla, Müşterinin muvafakatine gerek olmaksızın değiştirebilir; yenilenen (ne sebeple yenilenirse yenilensin) hesaplara da yeni belirlediği limitleri uygulayabilir Vade sonunda hesap sahibinin Katılım Bankasından talep hakkı: hesabın vadesinin bittiği tarihteki (hesabın vade bitim günündeki ulaştığı değeri gösteren) Birim Hesap Değeri tutarı kadardır. Vadesinde ödenmeyen krediler sebebiyle tahakkuk eden gecikme cezalarından veya mahrum kalınan kâr payları ile zorunlu karşılıklardan elde edilen gelirler, Birim Hesap Değeri hesaplamasında dikkate alınmaz; taraflar bu hususta dönülemez biçimde mutabıktırlar Bu hesaplara yatırılan tutarların, kıymetli madene dayalı (altın, gümüş, platin) katılma hesaplarına yatırılan tutarların türev ürünler kullanılarak diğer para birimlerine çevrilmesi ve diğer para birimleri bazında oluşturulmuş havuzlara dâhil edildikten sonra kullandırılması sonucunda <başta kredi riski olmak üzere> zarar riski bulunduğundan Hesap Sahibi açısından kayıp oluşma ihtimali bulunmaktadır Vadesinden önce para çekilmesi; hesap sahibinin ( veya yasal temsilcisinin) hesaptan vadesinden önce para çekileceğine ilişkin olarak Katılım Bankasına, paranın çekileceği tarihten en az 30 (Otuz) gün önceden yazılı olarak ihbarda bulunması ve Katılım Bankasının muvafakat etmesi koşullarıyla mümkündür. Hesaptan vadesinden önce para çekilmesi durumunda; şayet yatırılan fonun işletilmesi sonucu kâr edilmişse, çekilebilecek azami meblağ <mevzuatın istisna ettiği durumlar hariç> hesap sahibince hesaba çekim gününe kadar yatırılan tutar kadar; şayet yatırılan fonun işletilmesi sonucu zarar edilmişse, çekilebilecek azami meblağ Birim Hesap Değeri tutarı kadardır Katılım Bankası çeşitli vade ve adlarla toplanan fonları birlikte (gruplar halinde) işletme hakkına sahiptir. Müşteri buna peşinen ve gayrikabili rücu muvafakat etmiştir. Bu durumda her grup, kâr ve zarara katkısı oranında pay alır Bu Sözleşmede ismen zikredilmemiş olsa veya Sözleşmenin imzasından sonra ortaya çıksa bile, tahakkuk edecek kâr paylarından mevzuatın öngördüğü/izin verdiği kesintiler Katılım Bankasınca resen yapılır ve yapılan kesintilerden mevzuatın belirlediği azami oran ve tutarlara kadarı, mevzuatın izin verdiği yerlerde Katılım Bankasınca kullanılır. Keza Katılım Bankasınca mevzuatın izin verdiği ölçüde diğer muhtemel zararların karşılanmasında kullanılmak üzere katılma hesaplarının payına düşen kâr paylarından Katılım Bankasınca muhtemel zararlar karşılığı ayrılabilir Bu hesaplara gerçek kişiler adına yatırılan fonların (altın, gümüş, platin, TL veya Döviz) birim hesap değerinin ,-TL ye kadar olan (bu miktar ileride mevzuatta yapılacak değişikle artırılır veya eksiltilirse mevzuatla yeni belirlenecek miktar kadar) kısmı; ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sigortaya tabidir Hesap, Katılım Bankasının izni olmadan kısmen veya tamamen temlik edilemez; rehin edilemez Vadesinde kapatılmayan veya yazılı talimatla vadesi değiştirilmeyen hesaplar, aynı vade ile kendiliğinden ve yenilenme tarihindeki paylaşım (kâr/zarar) oranları üzerinden yenilenmiş sayılır. Katılım Bankasının Sözleşmedeki yetkilerine istinaden vade sonunda limitlerde ve paylaşım oranlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır Vadesi bir yıl veya daha uzun olarak açılan katılma hesaplarına (ilgili maddenin istisnası olarak) vadeden önce; tarafların hesap cüzdanında mutabık kalacağı biçimde, belirlenecek dönemler halinde kâr payı dağıtımı (ödemesi) yapılabilir. Kâr payı, Müşterinin Katılım Bankası nezdindeki cari hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu vadelerle açılan hesaplardan vadesinden önce kısmen veya tamamen para çekilmesi Sözleşmede belirtilen usul

4 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 4/38 ve esaslar dâhilinde Katılım Bankasının muvafakatine bağlı olup; Katılım Bankası muvafakat ederse, Müşteri aşağıdaki ilave şartları kabul ederek hesaptan vadesinden önce para çekebilir; a-katılım Bankası, paranın çekildiği dönem için <mevzuatın istisna ettiği durumlar hariç olmak üzere> Müşteriye kâr payı ödemez. Bu durumda paranın çekilmesinden önce Müşteriye ödediği <fazladan ödediği> kâr payları varsa Katılım Bankası, <kural olarak> bunların tamamını Müşterinin cari hesabından veya hesapta bulunan meblağdan (anaparadan) takas-mahsup etmek suretiyle geri alma hak ve yetkisine sahiptir. b-yukarıdaki (a) fıkrasındaki ana kuralın istisnası olarak bu hesaplardan, vadesinden önce en fazla iki defa ve hesaba yatırılan tutarın (anaparanın) %50 sini aşmayacak biçimde para çekimlerinde; Katılım Bankası dilerse tahakkuk edecek kâr payının tamamını ödeyebilir. Çekim sayısının ve/veya çekilen tutarın bu fıkrada belirtilen sayıyı/oranı aşması durumunda Katılım Bankası dilerse tahakkuk edecek kâr payının %50 sine kadar bir tutarı ödeyebilir. Ancak burada zikredilen istisnalar tamamen Katılım Bankasının ihtiyarında olup; Katılım Bankasının a fıkrasındaki ana kural doğrultusunda hiç kâr payı ödememe hak ve yetkisini ortadan kaldırmaz. Katılım Bankasının buradaki hak ve yetkisini kullanıp, kullanmaması veya kısmen kullanıp, kısmen kullanmaması tamamen kendi ihtiyarında olup, hesap cüzdanında aksine bir kayıt yoksa Müşterinin muvafakatine bağlı değildir Birikimli katılma hesaplarında da vadesinden önce kısmen veya tamamen para çekilmesi Sözleşmede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Katılım Bankasının muvafakatine bağlı olup; kural olarak Katılım Bankası, paranın çekildiği dönem için <mevzuatın istisna ettiği durumlar hariç olmak üzere> Müşteriye kâr payı ödemez. Ancak mevzuatın izin verdiği/istisna ettiği durumlarda; vadesinden önce en fazla iki defa ve hesaba yatırılan tutarın (anaparanın) %50 sini aşmayacak biçimde para çekimlerinde; Katılım Bankası dilerse tahakkuk edecek kâr payının tamamını ödeyebilir. Çekim sayısının ve/veya çekilen tutarın bu fıkrada belirtilen sayıyı/oranı aşması durumunda Katılım Bankası dilerse tahakkuk edecek kâr payının %50 sine kadar bir tutarı ödeyebilir. Ancak burada zikredilen istisnalar tamamen Katılım Bankasının ihtiyarında olup; Katılım Bankasının ana kural doğrultusunda hiç kâr payı ödememe hak ve yetkisini ortadan kaldırmaz Katılma hesapları dolayısıyla taraflar arasında meydana gelen hukuki ilişki, aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin tahakkuku halinde sona erer: Müşterinin ölümüyle/tüzel kişiliğinin bir biçimde sona ermesiyle, Katılım Bankasının onayı müstesna, Müşterinin kısıtlanması veya iflası, Vadenin dolması ve vadenin yenilenmeyeceğinin Müşteri ya da Katılım Bankasınca ihbar edilmesiyle Özel Fon Havuzları (ÖFH) İle İlgili Hükümler: ÖFH ve bu havuzlarla ilgili olarak açılan/açılacak katılma hesapları için, aşağıdaki hükümlerin de geçerli ve bağlayıcı olduğu hususunda taraflar mutabıktırlar Müşteri, ÖFH ya katılmak için Katılım Bankasına başvurur ve katılma tutarını Katılım Bankası nezdindeki cari hesabına yatırır. Cari hesaba yatırılan bu tutar, başvuruları değerlendirmek ve diğer katılımcıların katılımını sağlamak üzere, (azami bir ayı aşmamak kaydıyla) Katılım Bankasının belirleyeceği bir süre için cari hesapta bekletilir. Süre sonunda, cari hesaptaki katılma tutarı, oluşturulacak ÖFH ya dâhil edilmek üzere açılacak katılma hesabına aktarılır. Şayet, oluşturulması düşünülen ÖFH ya yeterli katılım olmaz veya herhangi bir nedenle ÖFH nın oluşturulmasından vazgeçilir ise, Müşteri cari hesabındaki tutar üzerinde serbestçe tasarruf etme hakkını kazanır. ÖFH Katılma Hesabının açılmasını müteakip, hesap cüzdanı Müşteriye teslim edilir. Müşteri tüm bu hususları ve bu hususların gerektirdiği işlemleri yapmaya Katılım Bankasının yetkili olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder ÖFH ya yatırılan paranın, mevcut ve ileride ihdas edilebilecek yasal her türlü mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan kısmı, Katılım Bankası ile Müşterinin mutabık kaldığı ve Müşteriye verilen hesap cüzdanında belirtilen projenin finansmanında kullandırılır. Finansman yöntemi ve alınacak teminatların niteliği, cüzdanla veya sair şekilde proje bilgileri ile beraber Müşteriye bildirilmiş sayılır, Müşteri ÖFH ya katılmış olmakla tüm bu bilgilere vakıf olduğunu kabul etmiştir.

5 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 5/ ÖFH ya kâr payı dağıtımı, kural olarak vade sonu (Projenin bitiriliş tarihi) itibariyle yapılır; dönemsel kâr payı dağıtımı yapılabilmesi için, dönemsel kâr payı dağıtımı hususu taraflarca açıkça kararlaştırılmış ve hesap cüzdanında belirtilmiş, ayrıca projenin tahsilatları yapılmış olmalıdır. Bu şartların birlikte tahakkuku (yani dönemsel kâr payı dağıtımı kararlaştırılıp, hesap cüzdanında belirtilmesi ve projenin dönemsel tahsilatlarının yapılmış olması) halinde; mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Katılım Bankası, projeden yaptığı dönemsel tahsilatları, havuza katılım paylarına göre ve kendi belirleyeceği hesaplama yöntemine göre hesaplayıp, dilerse dönemsel kâr payı ile birlikte dönemsel tahsilata isabet eden anapara tutarını, dilerse sadece dönemsel kâr payını Müşterinin (her bir katılımcının) Katılım Bankası nezdindeki cari hesabına aktarabilir ÖFH, belirli bir projenin finansmanı amacıyla oluşturulmakla, herhangi bir nedenden dolayı finanse edilen projenin bitiş süresi uzarsa, ÖFH Katılma Hesabının vadesinin de başkaca bir işleme ve hiçbir bildirime gerek olmaksızın, kendiliğinden (otomatik olarak) proje bitimine kadar uzayacağı hususunu; ayrıca ÖFH Katılma Hesabının niteliği gereği, bu hesaplardan vadesinden önce para çekilmesinin mümkün olmadığını Müşteri gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Katılım Bankası, önceden belirlenmiş kâr veya sair nam altında bir getiri ödenmesini veya anaparanın aynen geri ödenmesini garanti etmediği gibi, Müşteriye karşı herhangi bir kâr veya sair bir taahhüdü yoktur Müşteri, (tahakkuk ettiği takdirde) alacağı kâr paylarının, vergi mevzuatı uyarınca stopaja tabi tutulacağını; sonradan ortaya çıkabilecek (yükümlüsü olsun veya olmasın) her türlü vergi, fon ve sair mali yükümlülüklerin kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Projenin, kim tarafından, hangi sürede ve ne şekilde gerçekleştirileceği başlangıçta belli ve Müşterinin bilgisi dâhilinde olmakla, Katılım Bankası projenin gerçekleştirilmesinden hiçbir biçimde sorumlu tutulamaz. Konu ile ilgili sorumlulukların tamamı Müşteri ve Yüklenici/Projeyi gerçekleştirecek kişiye aittir. Keza, projenin finansman yöntemi ve geri ödemeleri de başlangıçta belli ve Müşteri tarafından bilinmekle, geri ödemelerin tahsili hususunda Katılım Bankasına, ancak hile veya kastından dolayı sorumluluk yüklenebilir. Müşteri tüm bu hususları gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri, ÖFH oluşturulmak üzere açılmış hesaplarını veya hesaptan dolayı doğmuş veya doğacak haklarını, rehin edemez, temlik ve/veya ciro ile başkasına devredemez. Şayet Müşteri bu hükme rağmen, hesaplarını, hesaptan kaynaklanan hak ve alacaklarını Katılım Bankasından habersiz olarak rehin veya temlik veya devir ederse, Katılım Bankası kendisine ulaşan bu kabil talepleri/bilgileri, işbu maddedeki yetkisine istinaden başkaca hiçbir işleme gerek olmaksızın reddetme hak ve yetkisine sahiptir. Üçüncü şahısların bu sebeple uğrayacağı zararlar Müşteriye aittir Proje vadesinin bitiminde veya herhangi bir nedenle projenin vadesinden önce sona ermesi halinde ÖFH, Katılım Bankası tarafından tasfiye edilir. Tasfiye sonucu oluşacak kâr veya zarar havuza iştirak eden katılımcıların hesaplarına yansıtılır. Proje vadesi bitmiş olmasına rağmen, henüz geri ödeme tahsilatları yapılmamışsa havuzun tasfiyesi, tüm tahsilatın yapılmasına kadar ertelenebilir Katılma hesapları dolayısıyla taraflar arasında meydana gelen hukuki ilişki, aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin tahakkuku halinde sona erer: Müşterinin ölümüyle/tüzel kişiliğinin bir biçimde sona ermesiyle, Katılım Bankasının onayı müstesna, Müşterinin kısıtlanması veya iflası, Vadenin dolması ve vadenin yenilenmeyeceğinin Müşteri ya da Katılım Bankasınca ihbar edilmesiyle ÖFH ile ilgili olarak işbu maddede hüküm bulunmayan hallerde ve/veya burada düzenlenmiş olmakla birlikte açıklık bulunmayan diğer hususlarda ÖFH nın niteliğine aykırı olmadıkça, öncelikle hesap cüzdanındaki kayıtlar ile Sözleşmenin sair hükümleri ve katılım bankacılığı genel uygulamalarının geçerli ve bağlayıcı olacağını taraflar gayrikabili rücu kabul ve beyan ederler Yabancı Para İle Açılan Hesaplara İlişkin Hükümler: Hesapla ilgili bütün ödemeler ve işlemler hesabın para cinsi üzerinden yürütülür. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve Müşterinin aksine bir talimatı yoksa hesabın para cinsinden başka bir para cinsi ile hesaba giren paralar, Katılım Bankası tarafından hesabın para cinsine çevrilir. Katılım Bankası, aksine yazılı talimat yoksa

6 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 6/38 hesaba giren başka cinsten parayı hesabın para cinsine çevirmeksizin muhafaza edebilir ve bu amaçla Müşteri adına aynı şartlara bağlı başka bir hesap açabilir. Katılım Bankası, para çevirmelerde (arbitraj) bu Sözleşmedeki kurları (Katılım Bankası kurlarını) uygulamaya yetkilidir Katılım Bankası, hesabın para cinsinden olmayan ödeme talimatlarını yerine getirebilir. Katılım Bankası hesabın para cinsinden başka bir para ile ödeme yapmayı kabul ederse, bu Sözleşmedeki kurları uygulayarak arbitraj yapmaya yetkilidir. Bu durumlarda arbitraj sonuçları (kârı/zararı) tamamen Müşteriye aittir Müşteri yabancı para cinsinden açılan hesaplarla ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuata uymayı ve mevzuata uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sonuçları üstlenmeyi peşinen kabul etmiştir Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesaplarıyla İlgili Hükümler: Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları özel cari hesap veya katılma hesapları şeklinde açılabilir. Bu hesaplar, altın, gümüş ve platinin fiziken teslimi karşılığında veya Katılım Bankasınca satış yapılmak suretiyle açılabilir Bu şekilde açılan hesaplar karşılığında Müşteriye hesap cüzdanı verilir, hesap cüzdanları tüm hesaplarda olduğu gibi bu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası hükmündedir Hesapla ilgili bütün işlemler ve kayıtlar altın, gümüş ve platin üzerinden yürütülür ve izlenir Bu şekilde açılan hesaplardan, hesap cüzdanlarında belirtilen kayıtlara uyulmak ve işbu Sözleşmenin cari ve katılma hesaplarıyla ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, ayrıca vade ve ihbar koşullarına riayetle hesap mevcudu kısmen veya tamamen çekilebilir Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve Müşterinin aksine bir talimatı yoksa hesaba giren paralar, Katılım Bankası tarafından (hesabın cinsine göre) altın, gümüş veya platin cinsine çevrilir. Katılım Bankası çevirme işlemlerinde, yatırma günündeki kendi altın/gümüş/platin değerlerini (kurlarını) uygulamaya yetkilidir. Hesaba fiziken altın, gümüş ve platin yatırılması talebi, münhasıran Katılım Bankasının kabulüne bağlı olup, şayet Katılım Bankası fiziken teslimi kabul ederse, yatırılacak altın/gümüş/platin cari mevzuatın öngördüğü nitelik ve saflıkta olacaktır Müşteriye yapılacak ödemelerde ve hesaptan altın/gümüş/platin çekmelerde; altın için bir gram, gümüş için ise beş kilogramın altındaki miktarlarda, platin için ise miktarı ne olursa olsun fiziki teslim yapılmaz; ancak platin için Katılım Bankası ile Müşteri ayrıca mutabık kalarak fiziki teslim şartları belirleyebilir. Şayet çekilecek miktar bu değerlerin altında olursa, bu takdirde Müşterinin çekeceği miktar kadar altını/gümüşü/platini, başkaca bir işleme lüzum olmaksızın altının/gümüşün/platinin ödeme günündeki değeri (kuru) üzerinden Katılım Bankasınca satın alınmış sayılır ve tutarı Müşteriye TL veya döviz olarak ödenebilir. Altının/gümüşün fiziki teslimini talep eden Müşteri, Katılım Bankasının belirleyeceği teslimat ücreti ile taşıma, güvenlik ve teslime dair tüm masrafları Katılım Bankasına derhal ödemekle yükümlüdür Fiziki teslimlerde, belirli teslim sürelerine ihtiyaç bulunmakta olup, Müşteri fiziki teslim taleplerini, asgari iki hafta (ya da fiziki teslimin sağlanabileceği makul bir süre) öncesinden yazılı olarak Katılım Bankasına ihbar etmek zorundadır. Ayrıca her yıl Ağustos ayında rafineriler tatilde olup, Ağustos ayı içerisinde fiziki teslim yapılamamaktadır; bu nedenle Ağustos ayı içindeki fiziki teslim talepleri en erken Eylül ayının ilk haftası itibariyle dikkate alınır. Müşteri bu hususları kabul ile Katılım Bankasına karşı tüm itiraz ve sair haklarından peşinen feragat etmiştir Hesaba altın/gümüş/platin yatırma ve çekme işlemlerindeki paraya çevirmelerde; yatırma ve çekme günündeki Bankanın altın/gümüş/platin değerleri (kuru) uygulanır. Müşteri bu hususu peşinen kabul ve tüm itirazlarından feragat etmiştir Müşteri altın, gümüş ve platin depo hesaplarıyla ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuat ve Katılım Bankasının uygulamalarına uymayı; mevzuat ve Katılım Bankasının uygulamalarına uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sonuçları üstlenmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir Sözleşmenin hesaplarla ilgili ana madde başlığı altında düzenlenmiş bulunan tüm hükümleri, niteliğine aykırı olmadıkça altın, gümüş ve platin depo hesapları içinde uygulanır; taraflar için geçerli ve bağlayıcıdır Müşterek Hesaplarla İlgili Hükümler:

7 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 7/ Sözleşme kapsamında açılacak müşterek hesaplarda; hesap sahiplerinden her biri (aksine yazılı bir talimat olmadıkça) hesap üzerinde tek başına tasarrufta bulunmaya, talimatlar vermeye ve Sözleşme ile hesap sahibine tanınan yetkileri tek başına kullanmaya yetkilidir. Hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahiplerinin hesap üzerinde tek başına tasarrufta bulunmasından veya hesap üzerinde kendisine tanınan yetkileri kullanmasından doğacak tüm sonuçları peşinen kabul ve taahhüt eder Aksine bir talimat yoksa hesap sahiplerinden her biri müteselsil alacaklı sıfatıyla Katılım Bankası nezdindeki müşterek hesap üzerinde tek başına tasarrufta bulunabilir, hesabı kapatabilir. Böyle bir durumda, Katılım Bankasının talep etmesi halinde hesap cüzdanının ibrazı zorunludur. Katılım Bankasının müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirdiği takdirde, müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur Hesap sahipleri hesabın açılışında veya sonradan birlikte imzaları ile hisse tutarlarını yazılı olarak kararlaştırıp, Katılım Bankasına bildirmemiş iseler; bu durumda kural olarak hisse tutarları eşit kabul edilir Müşterek hesabın tamamı üzerinde hesap sahiplerinden her birinin münferiden tasarrufu ile ilgili olarak bu bölümde zikredilen yetkiler, hesap sahiplerinin kendi aralarındaki birbirlerine olan güven ve iyiniyetin bir tezahüründen ibaret olup; Katılım Bankasının herhangi bir dahli sözkonusu değildir İştirak Halinde Hesaplarla İlgili Hükümler: Bu şekilde açılan veya sonradan her ne sebeple olursa olsun bu şekle dönüşen hesaplar üzerinde, ancak hesap (hak) sahiplerinin tamamının müşterek imzaları ile tasarrufta bulunulabilir Hesap sahiplerinden her biri, iştirak halindeki hesap üzerinde tek başına hareketle tasarruf yetkisi olmadığı halde, tek başına hareketle hesapla ilgili bir tasarrufta bulunur ve her nasılsa bu talebi (talimatı) Katılım Bankası tarafından yerine getirilir ise; bu şekilde talepte bulunan hesap sahibi, gerek diğer hesap sahiplerine ve gerekse Katılım Bankasına karşı her türlü sonuçlarıyla sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder Hesaplarla İlgili Ortak Hükümler: Tüm hesaplar bakımından, Katılım Bankasının hesaba fon kabul ettiği ilk gün (valör) uygulamasında, paranın Katılım Bankasına yatırıldığı günü izleyen ilk işgünü esas alınır. Genel uygulama bu olmakla birlikte Katılım Bankası dilerse, bu uygulamayı Müşteri aleyhine olmayacak şekilde (aynı gün veya sonraki gün veya benzeri gibi), hesap türleri bazında veya müşteri bazında veya hesap meblağı bazında veya sair kriterler bazında farklılaştırarak uygulamaya yetkilidir. Katılım fonunun çekilmesinde ise, paranın çekildiği gün esas alınır. Bu hususlarda, Katılım Bankasının bağlı olduğu Kuruluş Birliklerince bankacılık genel uygulamaları doğrultusunda yeni kararlar alınması halinde; yapılacak bu yeni düzenleme dikkate alınır Müşteri, hesabından/hesaplarından herhangi bir sebeple fazla ödeme yapıldığının Katılım Bankasınca tespit edilmesi halinde, fazla ödenen tutarı ilk yazılı talepte derhal Katılım Bankasına geri ödeyeceğini; aksi halde sözkonusu fazla ödemenin işbu sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla; fon, vergi ve diğer ferileriyle birlikte aleyhine borç kaydedileceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Hesap sahibi/sahipleri hakkında ihtiyati haciz, haciz ihbarnamesi, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato veya başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa Katılım Bankası, yetkili makamlarca verilecek kesin hükme kadar hesap üzerindeki tasarrufları durdurma yetkisini haizdir Katılım Bankası nezdinde açılmış her türlü hesaplar Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca; hesap (hak) sahibinin en son talebi/işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıllık zamanaşımına tabidir. Hesap (hak) sahibince son işlem veya yazılı son talimat tarihinden itibaren on yıl süre ile aranılmayan hesap bakiyesi, ilgili mevzuat ve işbu sözleşmenin ilgili bölümünde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon)'a gelir kaydedilmek üzere Fon a devredilir Hesap sahibinin/hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, mirasçılar/diğer hesap sahipleri Katılım Bankasının kendilerine yaptığı ödeme nedeniyle gerek vergi dairelerine ve gerekse diğer mirasçılara/diğer hesap sahiplerine karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder; Katılım Bankasını konuyla ilgili tüm sorumluluktan kurtarmayı; aksi halde kendilerine ödenen tutarı Katılım Bankasına iade etmeyi dönülemez biçimde kabul ederler.

8 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 8/ Katılım Bankası, hesap sahiplerinden birinin veya bir kaçının ölümünden ya da gaipliğinden haberdar olursa, veraset ve intikal vergisinin ödendiğine ilişkin belge getirilinceye kadar, hesaptan tasarruf edilmesini durdurmaya ve katılma hesaplarındaki tutarları, vadesinde ya da vadesinden önce Müşterinin cari hesabına aktarmaya yetkilidir. Katılım Bankası dilerse, bu yetkisini kullanmayarak, katılma hesaplarını müşterek hesap hükümlerine göre işletmeye de yetkilidir Müşterinin talimatıyla, sehven veya herhangi başka bir suretle yapılacak işlemler sonucunda, hesap bakiyesinin eksiye düşmesi durumunda, Müşteri bu eksi bakiyeyi kendisine yapılacak bildirim üzerine derhal kapatmak zorundadır. Aksi takdirde, Katılım Bankası hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine veya hüküm tahsiline lüzum olmaksızın, Müşteri aleyhine yasal yollara müracaatla veya takas, mahsup, virman yetkilerini kullanmak suretiyle alacaklarını tahsil edebilir; temerrüt hükümlerini uygulayabilir Hesap cüzdanları ile cüzdanlar üzerindeki açıklamalar Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Hesap cüzdanı ile Katılım Bankası nezdinde tutulan kayıtların farklılık göstermesi veya ihtilaf halinde Katılım Bankası kayıtları geçerli ve bağlayıcıdır. Müşteri bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder Katılım Bankası nezdinde açılmış hesaplarla ilgili olarak, hesap hareketlerinin izlenebilirliğini teminen; Müşteriye belli aralıklarla ve Sözleşmede zikredilen iletişim araçlarını kullanarak (iletişim aracının belirlenmesi Katılım Bankasının yetkisindedir) hesap özeti gönderebilir. Kural olarak Müşteri hesap hareketlerini ve hesabının durumunu kendisi takip etmek zorundadır; bu nedenle hesap özeti göndermek, Katılım Bankası bakımından bir yükümlülük olarak yorumlanamaz. Ancak buna rağmen Katılım Bankası, Müşteriye hesap özeti gönderdiği takdirde, hangi iletişim aracı kullanılarak gönderilmiş olursa olsun, gönderilen hesap özeti Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası hükmündedir. Şu kadar ki; gönderilen hesap özeti ile Katılım Bankası nezdinde tutulan kayıtların farklılık göstermesi veya ihtilaf halinde Katılım Bankası kayıtları geçerli ve bağlayıcıdır. Müşteri bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder Katılım Bankasınca, sigorta kapsamındaki tutar için Fon a yapılacak prim ve sair ödemeler Müşteriye aittir ve Müşteriden tahsil edilir. 5. ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR, EMANET VE SAİR ALACAKLAR 5.1. Katılım Bankasının elinde bulunan her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar Katılım Bankası zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 (Elli) Türk Lirası (mevzuat başka bir tutar belirlerse o tutar) ve üzerindeki katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fon a devredileceği hususunda, iadeli taahhütlü mektupla (veya mevzuatın izin vermesi halinde sair iletişim araçlarıyla) uyarır. Söz konusu katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 Türk Lirasının altındaki her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklar Katılım Bankasının internet sitesinde liste halinde ilan edilir. Katılım Bankası, listelerin internet sitesinde ilan edildiği hususunu, ülke genelinde yayım yapan gazetelerde mevzuatın belirlediği süreyle ilan eder. Ayrıca bu listeler eşzamanlı olarak Fona gönderilir ve Fon bu listeleri kendi internet sitesinde yayınlar İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibi veya mirasçıları tarafından ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde aranmayanlar Katılım Bankasınca, Fon un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaplarına devredilir ve devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blokenin konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. 6. TAHSİLE VERİLEN KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER: 6.1. Katılım Bankası, kendisine tahsil edilmek üzere verilen kambiyo senetlerinin tutarını ancak kesin tahsilden sonra Müşteri hesabına işler. Katılım Bankasının herhangi bir sebeple tahsilden önce kambiyo senetlerinin tutarını Müşterinin hesabına işlemesi, Müşteriye bu tutar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı vermez; Katılım Bankası

9 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 9/38 tahsilden önce hesaba işlenen kambiyo senetlerinin tutarını her zaman ve özellikle bunlar ödenmemişse hesaptan çıkarmaya yetkilidir Müşteri açık ve yazılı bir talimat ile masrafları peşin vermemişse Katılım Bankası, kambiyo senetlerini ibraz veya protesto etmemesinden veya gecikmesinden, ihbar yapmamasından veya gecikmesinden, rücu hakkını kullanmamasından ya da gecikmesinden, hâsılı senetle ilgili yapılacak işlemleri yapmamasından sorumlu değildir Müşterinin talimatının ya da kambiyo senetlerinin metninin; eksik, yetersiz, tereddüde yer verir veya çelişkili olması veya senedin zamanında ibraz edilmesine elverişli bir zamanda Katılım Bankasına tevdi edilmemesi durumlarında veya ibraz, protesto, ihbar, ihtar ya da rücu hakkının kullanılmasını zorlaştıran hal ve şartlarda; ibraz etmede, protesto çekmekte, ihbar ve ihtarda bulunmakta, rücu hakkını kullanmakta ve hakların muhafazası için gerekli diğer yasal işlemlerde olabilecek eksiklik ve gecikmelerden dolayı her türlü sorumluluk Müşteriye aittir Kambiyo senedi vadesinde ödenmezse, Katılım Bankası bunları protestoya, ihbar veya ihtarda bulunmaya yetkilidir Katılım Bankası, usulüne uygun düzenlenmeyen, şekil şartlarını haiz olmayan kambiyo senetlerinden veya kambiyo senetlerindeki silinti, kazıntı, çıkıntı ve eklerden, imza taklidi veya sahtekârlıklardan sorumlu olmayıp, bunların ve bundan dolayı Katılım Bankasına karşı ilgili tarafların ileri sürebilecekleri taleplerin sonuçları Müşteriye aittir. Katılım Bankası bu konuda Müşteriye rücu hakkına sahiptir. 7. MÜŞTERİNİN ÇEK VE ÇEKLE İŞLEYEN HESAPLAR İLE İLGİLİ TAAHHÜDÜ Müşteri; 7.1. Çekle işleyen hesaplarından yalnızca hesabın para cinsi üzerinden çek keşide edeceğini; ancak bu taahhüdüne rağmen, hesabın para cinsi dışındaki bir para cinsi üzerinden çek keşide etmesi durumunda Katılım Bankasının, hesaptaki parayı, Katılım Bankasının kendi döviz satış kurlarından çekin para cinsine çevirerek, bu çek bedelini ödeyebileceğini; 7.2. Çekle işleyen hesaplarından keşide ettiği çekin hesapta tamamen karşılığı bulunmadığı takdirde Katılım Bankasının, diğer hesaplarından virman suretiyle çek tutarını ödemeye yetkili olduğunu; hatta çek bedelinin ödenmesi için Katılım Bankası nezdindeki katılma hesaplarından vadesinden önce para çekip, virman suretiyle çekle işleyen hesabına aktarmaya; katılma hesaplarında yer alan yabancı paralar ile altın, döviz, platin gibi değerleri hem Katılım Bankasının kendi döviz satış kurlarından çekin para cinsine çevirmeye ve hem de vadeden önce para çekmeye (çek hesabına aktarmaya) Katılım Bankasının yetkili olduğunu; 7.3. Çekte mevcut aynen ödeme kaydı veya sair nedenlerle Katılım Bankasının çek bedelini, çekte yazılı para cinsi üzerinden ödemeyi kabul etmesi halinde (bu uygulamanın sonrakiler için emsal olamaması kaydıyla) ödenen çek bedelinin hesabına borç kaydedileceğini; bu borç kaydedilirken Katılım Bankasının tespit ettiği kurların ve değişim oranının nazara alınacağını; 7.4. Çekteki para cinsi farklı olsa da, hamil tarafından hesapta mevcut para cinsi üzerinden ödeme talep edildiğinde Katılım Bankasının yapacağı ödemeyi de kabul ettiğini; 7.5. Çek karnesini dikkatle saklamaya, korumaya ve çekleri özenle düzenlemeye mecbur olduğunu; aksine davranışları sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan sorumluluğun bütünüyle kendisine ait olacağını; 7.6. Kullanılmaya elverişli olmayan veya kendisi tarafından iptal edilen çek yapraklarını bir yazı ekinde Katılım Bankasına derhal iade edeceğini; 7.7. Keşide ettiği çeklerin karşılığı bulunmadığında, Katılım Bankasının ilgili Kanun ve sair mevzuat gereğince beher çek yaprağı için hamile ödemek mecburiyetinde olduğu kanuni sorumluluk miktarından dolayı, Katılım Bankası ile aralarında çek karnesinin veriliş tarihinden başlamak üzere dönülemez bir gayrinakdi kredi sözleşmesi yapılmış sayılacağını ve hesapta en az bu meblağlara yetecek kadar para bulunduracağını; bu tutarların Katılım Bankası lehine rehnedildiğini ve blokesine muvafakat ettiğini; şayet hesapta yeterli miktarda para bulunmadığı takdirde ödenen meblağların hesabına borç kaydedileceğini ve bunları Katılım Bankasına derhal ödemeyi, aksi halde mütemerrit sayılacağını;

10 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 10/ Hesabında karşılığı olsun veya olmasın Katılım Bankasınca ödenen çeklerin bedellerinin iyiniyetle yapılmış olarak kabul edip derhal Katılım Bankasına ödeyeceğini; ödemediği takdirde bunların hesabına borç kaydedileceğini; 7.9. Katılım Bankasının, çek karnesini her zaman geri isteme hakkına sahip olduğunu; Katılım Bankası tarafından istenmesine rağmen, geçerli bir nedene dayanmaksızın çek karnesini derhal geri vermediği takdirde, Katılım Bankasının uğrayacağı zararları tazmin etmeyi; Katılım Bankasının dilerse, kendisine çizgili çek kullandırabileceğini; Keşide ettiği çekler, muhatap şube dışında Katılım Bankasının (veya muhabirinin) herhangi bir şubesine veya takasa ibraz edildiği takdirde, her türlü iletişim araçları ile provizyon istenebileceğini, bu sebeple yapılacak masraflardan sorumlu olacağını; Tarafından imzalanmış veya imzalanmamış veya hiç kullanılmamış çekler rızası hilafına elinden çıktığı takdirde usulüne uygun vasıtalarla ödemeye mani olacak kararlar getireceğini; şayet bu kararlar getirilene kadar çek ödenmiş olduğu takdirde Katılım Bankasının hiç bir sorumluluğunun olmayacağını ve Katılım Bankasınca veya muhabirince yapılacak ödemelerin derhal hesabına borç kaydedileceğini, çeklerle ilgili olarak tedbir kararı ibraz edilinceye kadar çek bedellerini geçici bir hesapta bloke etmeye, Katılım Bankasının yetkili olduğunu; Çekten cayma talebinin Katılım Bankasına yazılı olarak iletilmediği takdirde çekten cayılmamış sayılacağını; Çek Kanunu ve buna ilişkin mevzuat ile işbu Sözleşmenin kendisine yüklemiş olduğu her türlü sorumluluk ve yükümlülüğü, vaktinde ve gereği gibi ifa edeceğini; gerçeğe aykırı beyanlarının sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu; temini gereken tüm bilgi ve belgeleri Katılım Bankasına sunacağını; aksi hallerde meydana gelebilecek hukuki ve cezai sorumlulukları deruhte edeceğini; Katılım Bankasının bu konularla ilgili olarak uğrayacağı zararları ve talep edeceği tutarları derhal ve defaten ödeyeceğini; gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Tanım : İşbu sözleşmede ve özellikle bu maddede geçen kur deyimi, hem döviz ve hem de kıymetli madenlerin TL cinsinden karşılığını/değerini ifade eder Müşteri döviz ve kıymetli maden alım-satım talimatlarını ve bunların iptaline ilişkin talebini yazılı olarak veya Katılım Bankasının kendisine bildirdiği yöntemler ile verebileceğini, aksi halde taleplerinin Katılım Bankasınca dikkate alınmayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri (ne zaman verirse versin) vermiş olduğu talimatlara konu işlemlerin, 09:00 ila 17:45 saatleri arasındaki Katılım Bankasının kendi kurlarından işleme alınabileceğini bildiğini; Katılım Bankasının sisteminde kayıtlı kur bilgilerini kabul ettiğini, bu hususta hiçbir itiraz, defi vs. talebinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder Katılım Bankası döviz ve kıymetli maden alım-satım kurlarının, sisteme herhangi bir nedenle hatalı olarak girilmesi (piyasa kurlarından ve Katılım Bankasının olağan kur uygulamalarından makul olmayan şekilde farklı olması) halinde, Katılım Bankası bu kurlarla gerçekleşen işlemleri iptal ve bu süreçten sağlanması muhtemel haksız kazancın tahsilini talep etmeye, hesaplardan resen tahsil etmeye ve borç kaydetmeye yetkilidir. Katılım Bankasının takas, mahsup hak ve yetkileri saklıdır Alım-satım talimatının/emrinin süreli olarak verilmesi durumunda, talimatın iptaline ilişkin ikinci bir yazılı Müşteri talimatının Katılım Bankasına ulaşması anına kadar bu emir Müşteri bakımından geçerli ve bağlayıcı olacak ve buna göre işlem yapılabilecektir Müşteri, düzenli/otomatik alım-satım talimatlarını/emirlerini ancak Katılım Bankasınca belirlenen formata (içeriği dâhil) uygun verebilir; uygunsuz otomatik alım/satım emirleri Katılım Bankasınca dikkate alınmayabilir Düzenli/Otomatik alım-satım emrinin gerçekleşmesi durumunda, Müşteri sözkonusu emir tutarındaki bakiyeyi hesabında önceden hazır bulundurmak veya işlemin gerçekleştiği iş günü mesai bitimine kadar hesabında hazır hale getirmekle yükümlüdür. Sözkonusu bakiyenin hesapta hazır hale getirilmemesi durumunda,

11 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 11/38 ilgili emir Katılım Bankası tarafından aynı tutarlı, ters yönlü işlemle kapatılacak olup, zarar oluşması durumunda ilgili zarar Müşteri hesabından resen tahsil edilecek veya hesaba borç kaydedilebilecektir Müşteri hesap bakiyesinin düzenli/otomatik alım-satım emrinde belirtilen işlemi gerçekleştirmeye yetmemesi durumunda, Müşterice kısmi işlem açıkça yasaklanmamışsa, kısmi işlem yapılabilir, Katılım Bankası alım satım emrini hesap bakiyesi kadar/kısmen yerine getirebilecektir. Müşteri bu hususu bilerek ve peşinen kabul ederek düzenli/otomatik alım-satım talimatı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, alım-satım talimatını/emrini işlemin gerçekleştirilmesinden önce, Katılım Bankasının belirleyeceği ve bildireceği süreleri ve formatı dikkate alarak vereceği yeni bir talimat/emir ile güncelleyebilir veya iptal edebilir. Güncelleme veya iptal talimatı/emri mutlak surette Katılım Bankasının kabulü şartıyla hüküm ifade eder. Aksi halde hiçbir geçerliliği yoktur. Katılım Bankasının kabul etmediği veya geç ulaşan güncelleme veya iptal talimatı/emri işleme alınmaz Müşteri, alım-satım talimatında/emrinde belirtilen işlemi Katılım Bankasının ayrıca bir teyit aramaksızın yapmaya yetkili olduğunu; alım-satım talimatının/emrinin yanlış verilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, herhangi bir şekilde iznine, rızasına, onayına ve/veya muvafakatine ihtiyaç olmaksızın Katılım Bankasının alım-satım talimatı/emri alınmasını durdurmaya yetkili olduğunu; ancak sona erme tarihinden evvel Katılım Bankasına ulaşan alım/satım emirlerinin işbu madde hükümleri tahtında tamamlanacağını; bu hususta hiçbir itiraz, defi vs. talebinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, döviz veya kıymetli madenlerin alım-satımı için Katılım Bankasını (ve dolayısıyla Katılım Bankasının anlaştığı aracı kurumları), borsalarda ya da borsa dışı piyasalarda adına yapacağı tüm işlemlerde yetkilendirdiğini peşinen kabul eder Müşteri, işbu madde kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak her türlü ücret, gider, komisyon, vergi ve harçları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bunları her ne sebeple olursa olsun Katılım Bankasının ödemesi halinde, Katılım Bankasının ödediği bedelleri derhal, nakden ve defaten Katılım Bankasına ödeyeceğini; aksi halde Katılım Bankasının bunları hesabına resen borç kaydetmeye yetkili olduğunu dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder. Konuyla ilgili olarak işbu Sözleşmenin Vergi, Fon, Masraf Ve Sair Mali Yükümlülükler ana başlıklı maddesi hükümleri ayrıca geçerli ve bağlayıcıdır Kıymetli madenlerin Müşteriye yapılacak fiziki teslimlerinde; altın için bir gram, gümüş için ise beş kilogramın altındaki miktarlarda, platin için ise miktarı ne olursa olsun fiziki teslim yapılmaz; ancak platin için Katılım Bankası ile Müşteri ayrıca mutabık kalarak fiziki teslim şartları belirleyebilir. Müşteri altının/gümüşün fiziki teslimini talep ederse, Katılım Bankasının belirleyeceği ücret ile taşıma, güvenlik ve teslime dair sair tüm masrafları Katılım Bankasına derhal ödemekle yükümlüdür. Fiziki teslimlerde asgari bir işgünü ve azami iki hafta olmak üzere teslim sürelerine ihtiyaç bulunmakta olup, Müşteri yapacağı fiziki teslim taleplerini, asgari iki hafta öncesinden yazılı olarak Katılım Bankasına ihbar etmek zorundadır. Aksi takdirde fiziki teslimin gecikmesinde Katılım Bankasının herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ayrıca her yıl Ağustos ayında rafineriler tatilde olduğundan fiziki teslim yapılamamaktadır; bu nedenle Ağustos ayı içindeki fiziki teslim talepleri de en erken Eylül ayının ilk haftası itibariyle dikkate alınır. Müşteri bu hususları kabul ile Katılım Bankasına karşı tüm talep, itiraz ve sair haklarından peşinen feragat etmiştir Müşteri vermiş olduğu hatalı talimatlar nedeniyle Katılım Bankasının zarara uğraması durumunda, sözkonusu zararları, Katılım Bankasının ilk yazılı talebi üzerine, başkaca herhangi bir merasime lüzum olmaksızın, derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini dönülemez biçimde kabul beyan ve taahhüt eder İşbu sözleşmenin sair tüm hükümleri yanında <özellikle altın/gümüş/platin depo ve yabancı para ile açılan hesaplar başta olmak üzere> katılım fonu (hesaplar) ile ilgili hükümleri; niteliğine aykırı olmadıkça işbu madde altındaki işlemlere de uygulanacak olup; Müşteri bunların geçerliliği ve bağlayıcılığını da dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder. 9. HAVALEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

12 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 12/ Müşteri, havale emri verdiği takdirde Katılım Bankası sözkonusu emirleri, bu Sözleşmede yazılı şartlar ve Katılım Bankasının iç düzenlemelerinde belirlenmiş "havale kabul şartları" çerçevesinde yerine getirecektir. Müşteri ileri tarihli havale emri verebilir; bu gibi hallerde Müşteri ayrıca gerekli talimatları da imzalayarak Katılım Bankasına verecektir Müşteri, vereceği her havale emrinde havale alıcısının adını, açık adresini, telefon numarasını, havale edilecek tutarı ve ayrıca belirtilmesi gereken hususları açıkça belirtmek zorundadır Katılım Bankası havale tutarını, havale alıcısına, davetiye veya ihbar mektubu göndererek veya telefonla bildirmek veya bildirim yapmadan havale alıcısının hesabına doğrudan geçmekte serbest ve yetkilidir Müşteri, havale talimatı verdikten sonra, havale alıcısına Katılım Bankasınca yapılacak her türlü ödemeden sorumlu olacağını; ayrıca havale alıcısına davet/bildirim yapılmasından sonra geri alma hakkının bulunmadığını ve davet/bildirim yapıldıktan sonra geri dönse dahi Katılım Bankasının havale alıcısına ödeme yapabileceğini kabul eder Yurtdışına yapılacak yabancı para cinsinden havalelerde Katılım Bankasının sorumluluğu, Katılım Bankasının muhabir nezdindeki hesaplarına borç kaydedilmesiyle sona erecektir Havale tutarının havale alıcısına ödenmesiyle, Katılım Bankasının her türlü sorumluluğu sona erer. Keza havale tutarının, havale alıcısının borcu için Katılım Bankası elinde iken haciz, rehin, tedbir veya sair akdi ya da kanuni sebeplerle bloke ve tahsili halinde dahi Katılım Bankasının her türlü sorumluluğunun sona ereceğini Katılım Bankası ve muhabirlerine karşı bu hususta herhangi bir itiraz hakkı olmayacağını Müşteri kabul eder Müşteri, Katılım Bankasınca verilen Kartlar için hizmete açılan ATM, Elektronik Bankacılık araçları, her türlü self-servis cihazlar ve benzeri uygulamalar aracılığıyla yapılan havale, virman ve ödemelerin ve bu uygulamanın dışında kalan diğer havalelerin, havale alıcıları tarafından herhangi bir nedenle kabul edilmemesi, otomatik virman için son ödeme gününde hesabın müsait olmaması, havale gönderilecek hesaplara ya da kendi hesabına haciz veya tedbir konulmasından ötürü havalenin zamanında yapılmaması sonucu havalenin, havale alıcısının hesabına geç ulaşması ya da hiç ulaşılamaması gibi sebeplerden Katılım Bankasının hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, sözü edilen nedenlerde ilgili kişi ya da kuruluşlar ile kendisi arasında çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Katılım Bankasının taraf olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Toplu Havale/EFT İşlemleri: Toplu havale ve EFT işlemlerinde, aşağıdaki hükümlerin yanı sıra işbu ana madde hükümleri başta olmak üzere sözleşmenin ilgili tüm hükümleri geçerli ve bağlayıcıdır Müşteri toplu havale/eft taleplerini Katılım Bankasına bildirecek ve Katılım Bankasının sistemine uygun olarak hazırladığı dosya formatını/desenini temin edecektir Müşteri toplu havale/eft isteklerini Katılım Bankasının dosya formatına uygun olarak ve kendisine verilen parolamatik cihazı (veya ileride bu işlevi görecek sair bilgi ve/veya cihazlar) ile internet şubesinden sisteme aktaracaktır. Bu bilgilerin Katılım Bankası sistemine yüklenmesi ve dosya formatına uygunluğu bizzat Müşterinin sorumluluğunda olup; hatalı ve/veya eksik işlemlerden dolayı Katılım Bankasına herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Müşteri tüm bu hususları kabul ile Katılım Bankasına karşı sahip olacağı haklardan peşinen feragat eylemiştir Katılım Bankası işlemleri sisteme aktarılan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirir. Bu nedenle Müşteri internet şubeden sistem kontrollerini bizzat yapacak ve varsa hata ve eksiklikleri öğrenip, giderilmesi için Katılım Bankasına bildirimde bulunacaktır. Aksi takdirde tüm sorumluluk Müşteriye ait olacaktır Müşteri havale/eft talimatlarını ileri tarihli olarak verebilir. Bu gibi durumlarda Müşteri işbu sözleşmedeki düzenlemeler dışında Katılım Bankasının isteyeceği ilave bilgileri verecek ve işlemleri yapacaktır Toplu havale/eft işlemlerinde (ileri tarihli olsun olmasın) sistem tarafından havale/eft işlemlerinin gerçekleştirileceği anda hesap bakiyesinin müsait olması şarttır Sisteme bir defada girilen toplu havale/eft isteklerinin hepsi aynı para cinsinden olmalı ve gidiş tarihleri aynı olmalıdır. Şayet farklılık olacaksa Müşteri bunları ayrı dosyalarda sisteme girmelidir. Aksi halde, işlemlerden

13 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 13/38 bir kısmı ikmal edilemeyecektir. Müşteri tüm hususları kabul ile Katılım Bankasına karşı olabilecek talep ve haklarından peşinen feragat etmiştir Müşteri işbu maddede zikredilen işlemler sebebiyle (herhangi bir listede yer alsın veya almasın, yazılı olarak kararlaştırılmış olsun veya olmasın) Katılım Bankasınca talep edilecek veya resen hesabına borç kaydedilecek komisyon, ücret ve masrafları derhal nakden ve defaten Katılım Bankasına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 10. OTOMATİK (DÜZENLİ) ÖDEMELERE AİT HÜKÜMLER Katılım Bankası bu hizmeti kendisi doğrudan sunabileceği gibi, kendisine yardımcı çözüm ortaklarıyla birlikte ve/veya çözüm ortakları aracılığıyla da sunabilir. Müşteri bu hususu bildiğini ve hizmetin bizzat Katılım Bankası tarafından ifası ile ilgili bir talebi olmadığını/olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, elektrik, telefon, su, doğalgaz, cep telefonu, internet, TV vb. fatura, vergi, SSK ve diğer tüm otomatik (düzenli) ödemelerinde bu hizmetleri veren ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile Katılım Bankasının çözüm ortakları tarafından Katılım Bankasına yapılmış olan borç ve ödeme ihbarlarını, kendi adına yapılmış olarak kabul eder Müşteri, ayrı bir talimat vermiş olsun veya olmasın, işbu Sözleşmeyi imzalamakla, kendisine ait fatura bedelleri veya diğer düzenli ödeme tutarlarını son ödeme gününe kadar (ilgili kurum ve kuruluşlarla kararlaştırılan zamanlarda), hesaplarından ve/veya kredi kartından ödemeye Katılım Bankasını dönülemez biçimde yetkili kılar Müşteri düzenli ödeme talimatı verdiği hesabının bakiyesini ve kart limitini her zaman müsait halde tutmalıdır. Düzenli ödeme kapsamında bulunan ödemelerin, hesap bakiyesinin ve/veya kredi kartı limitinin müsait olmamasından dolayı yapılmamasından kaynaklanan sorumluluk Müşteriye aittir. Ancak Katılım Bankası, hesap müsait olmamasına rağmen, sehven veya bilerek düzenli ödemeleri yapabilir; bu durumda Katılım Bankası ödediği tutarı, ücret, vergi, fon ve sair masraflarıyla birlikte Müşteri hesabına borç kaydetmeye ve derhal Müşteriden tahsile yetkilidir Müşteri, fatura bedellerinin, bu hizmetleri veren kurumlar tarafından yanlış veya hatalı olarak düzenlenmesi sonucunda Katılım Bankasının yapacağı fazla/eksik/mükerrer ödemeler nedeniyle Katılım Bankasından herhangi bir talepte bulunmaksızın bütün sorunları ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde kendisinin çözeceğini kabul ve taahhüt eder Fatura kesim, borç tahakkuk tarihlerinden kaynaklanan veya sair nedenlerle, talimatın verildiği tarihi müteakip ödenecek ilk dönem borcunun Katılım Bankasına ilgili kurumca zamanında bildirilmemesinden dolayı, ilk dönem borcunun zamanında ödenememesinden ve bu nedenle meydana gelecek zararlardan, zararın meydana gelmesine neden olan ilgili kurum sorumlu olacak; Müşteri bu tür taleplerini, Katılım Bankasını herhangi bir sıfatla sorumlu ve/veya muhatap almadan, doğrudan ilgili kuruma iletecektir Müşteri, Katılım Bankasının sorumluluğunun otomatik ödeme talimatına uygun olarak zamanında ödeme yapılmasından ibaret olduğunu kabul eder. Bu nedenle, Katılım Bankası zamanında ödeme (havale, transfer vs.) yaptığı halde, ödemenin Katılım Bankası (iletişim araçları ve personeli) dışındaki sebeplerle (örneğin alıcının iletişim araçlarındaki arızalar veya personelinin hatası vb. nedenlerle) ilgili kişi/kuruluşların hesabına geç ya da eksik ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından dolayı Müşteri, Katılım Bankasını herhangi bir sıfatla sorumlu ve/veya muhatap almadan, taleplerini doğrudan alıcıya (ilgili kuruma) ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, düzenli ödeme hizmetlerinden yararlanmak için Katılım Bankasına başvurmasından sonra yapılacak tüm işlemlerin, Katılım Bankasına verdiği bilgiler doğrultusunda yapılacağını kabul eder. Bilgilerdeki hata veya değişikliklerin bildirilmemesinden ya da geç bildirilmesinden Müşteri sorumludur Katılım Bankası, düzenli ödeme kapsamında Müşteri hesabından elektronik ortamda yaptığı ödemelere ilişkin bilgileri Müşteriye göndermekle mükellef değildir. Müşteri bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında genel hükümler çerçevesinde hesabından yazılı talep ile bilgi isteyeceğini kabul ve taahhüt eder Bu Sözleşmenin imzalanması Katılım Bankasının Müşteriye derhal otomatik ödeme hizmetlerini vereceği anlamına gelmez. Katılım Bankasınca istenecek diğer bilgi ve belgeler verilmedikçe Katılım Bankası hizmet vermeyebileceği gibi, belge veya bilgi eksikliği nedeniyle vermeye başladığı hizmeti durdurabilir Maaş Ödemeleri:

14 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 14/ Müşteri, Katılım Bankasının bu hizmetinden yararlanabilmek için, her bir ödeme döneminde, o döneme ait ödeme bilgilerini, personeline o dönem için yapılacak ödemelerin dökümünü vs. içeren bilgileri Katılım Bankasının belirleyeceği dosya formatında kendisine verilen parolamatik cihazı (veya ileride bu işlevi görecek sair bilgi ve/veya cihazlar) ile internet şubesinden sisteme yükleyecektir. Şayet Katılım Bankası bu bilgilerin girilmesi için belirli süre şartı öngörür ise Müşteri bu sürelere uymakla yükümlü olup; Müşteri sürelere uymayı kabul ve taahhüt eder Müşteri, yukarıda zikredilen bilgilerin (varsa belirtilen süreler içerisinde ve usulünce) Müşteri tarafından sisteme girilmemesi veya eksik veya hatalı olarak girilmesinden kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını; Katılım Bankasına karşı hiçbir itiraz veya talep hakkı bulunmadığını; konuya ilişkin bilcümle talep ve haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Maaş Ödemelerinin organizasyon ve işleyişi gereği, Müşteri, personeline yapılacak maaş, ikramiye, vergi iadesi, tazminat vs. ödemelerin o döneme ait toplam tutarını, ödeme tarihinden önce (ne kadar önce olacağı Katılım Bankası ve Müşteri arasında ayrıca kararlaştırılır), Katılım Bankası nezdindeki hesabına yatıracaktır. Bu tutarın hesaba hiç veya süresinde yatırılmaması veya eksik yatırılması veya yatırıldığı halde üzerine, haciz, rehin, tedbir vb. konulması ya da başkaca herhangi bir nedenle Müşterinin hesabında yeterli bakiye bulunmaması veya hesap üzerindeki tasarrufun her ne sebeple olursa olsun kısıtlanmış olması halinde, Katılım Bankasınca hizmet gerçekleştirilmeyecek ve Katılım Bankasının hiçbir sorumluluğu sözkonusu olmayacaktır. Müşteri, bu gibi durumlarda her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını; Katılım Bankasına karşı hiçbir itiraz ve talep hakkı bulunmadığını; konuya ilişkin bilcümle talep ve haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri hesaba para yatırma ve hesapta parayı belli sürelerle tutma konularında Katılım Bankası ile aralarındaki anlaşmaya sadık kalacağını; şayet hesabına yatırdığı tutarları Katılım Bankası ile mutabık kaldığı sürelerle hesabında tutmaması halinde Katılım Bankasınca belirlenecek komisyon tutarını, hiç itirazsız, kayıtsız ve şartsız, nakden ve defaten Katılım Bankasına ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder Müşterinin, sağlanacak mutabakat çerçevesinde bildireceği ödeme gününde (saatinde) Katılım Bankası, kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda, o döneme ilişkin maaş, ikramiye vs. ödemeleri, Müşterinin Katılım Bankası nezdindeki hesabından virman suretiyle her bir personelin hesabına alacak kaydedecek, ödeme tarihi itibari ile bu tutarı hesap sahibi her bir personelin kullanımına hazır hale getirecektir. Müşteri, bu işlemlerin gerçekleştirebilmesi için, ilgili hesapları üzerinde Katılım Bankasının virman yetkisi bulunduğunu beyan ve kabul eder. Katılım Bankası Müşterinin ileteceği bilgiler çerçevesinde işlem gerçekleştirdiğinden, Müşteri tarafından iletilen bilgilerdeki yanlışlıklar nedeniyle personel hesaplarına aktarılacak tutarların eksik veya fazla olmasından ötürü sorumlu olmayacaktır; Müşteri bu tür yanlışlıklardan kaynaklanacak taleplerin muhatabı olacağını; bu konuda Katılım Bankasına yöneltilecek talepleri de üstleneceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Maaş Ödemesi işlemlerinde bu hükümlerin yanı sıra, Sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli ve bağlayıcıdır Müşteri işbu maddede zikredilen işlemler sebebiyle Katılım Bankasınca talep edilecek veya resen hesabına borç kaydedilecek komisyon, ücret ve masrafları derhal, nakden ve defaten Katılım Bankasına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 11. ELEKTRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: İnternet Bankacılığı Hizmetleri İle İlgili Hükümler: Müşteri, Katılım Bankası tarafından kendisine verilecek internet bankacılığı müşteri numarası ile Katılım Bankasından temin ettiği ve/veya token ile ürettiği ya da Katılım Bankası tarafından kayıtlı cep telefonuna gönderilen şifre ve/veya parola ve/veya gizli kelime ve/veya kullanıcı adının şahsına özel olduğunu, yapacağı her türlü işlemde bu güvenlik öğelerinin imzası yerine sayılacağını, kendisinden herhangi bir imzalı talimat alınmayacağını ve yalnız kendi hesapları üzerinde tasarruf ve işlem yapma yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, internet şubesinde Katılım Bankasının sunduğu hizmetleri kendisi gerçekleştirecek, bunun için gerekli tüm verileri kendisi girecek ve işlem talimatlarına uyacaktır. Müşteri gerçekleştirdiği tüm işlemlerin hukuki sonucunu ve sorumluluğunu peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder.

15 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 15/ Müşteri, internet bankacılığını kullanarak Katılım Bankasına ileteceği her türlü talimatların kendisi için bağlayıcı olduğunu; buna ilişkin her türlü itirazlarından peşinen feragat ettiğini dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder Katılım Bankası, internet şubesi üzerinden sunduğu hizmetlerin içeriğini, niteliğini ve sayısını tek taraflı olarak ve Müşteriye herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değiştirebilir veya tamamen iptal edebilir Müşteri, internet şubesine girerek, yabancı para ve altın hesabında yapacağı işlemlerde Katılım Bankasının işlemin yapılacağı yabancı para için belirlediği kurun/değerin uygulanmasını kabul eder Müşteri, Katılım Bankasının internet şubesinde yapılacak işlemler için belirleyeceği rakamsal limitlere uymayı ve Katılım Bankasının bu limitleri tek taraflı olarak herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirebileceğini kabul eder Müşteri, internet şubesini kullanarak açacağı hesaplar için, Katılım Bankasının belirlemiş olduğu veya belirleyeceği kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder Müşteri, Katılım Bankasının internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmak için gerek duyacağı, bilgisayar donanımı, yazılımı ile internet bağlantısını kendisi temin edecektir Müşteri, internet şubesinde girmiş olduğu ileri tarihli işlem taleplerinin, ancak ilgili tarihte hesap bakiyesinin ve işlemin gerektireceği diğer şartların müsait olması halinde gerçekleştirilebileceğini ve yine o tarihte Katılım Bankasının belirleyeceği kurların uygulanacağını kabul eder Telefon Bankacılığı Hizmetleri İle İlgili Hükümler: Müşteri, Katılım Bankasının kendisine vereceği müşteri numarası ve telefon bankacılığı şifresi ve/veya token ve/veya gizli kelime gibi güvenlik öğeleri kullanarak Katılım Bankasının belirleyeceği hizmetlerden yararlanabilecektir Müşterinin talimatlarının yeni bir hesap açmayı veya mevcut hesabına yeni ek numarası ilavesini gerektirdiği durumlarda; telefon bankacılığı yetkilisi, Müşteri adına resen hesap açabilecek veya mevcut hesabına yeni ek numarası ilave edebilecektir Katılım Bankası, ayrıca izin almaya gerek olmaksızın Müşterinin belirttiği cep telefonuna gerekli gördüğü zaman ve durumlarda sesli veya yazılı mesaj gönderebilecektir. Sözleşmenin imzalanmış olması, konu hakkında peşin ve genel muvafakat hükmündedir Müşteri, telefon bankacılığı kanalıyla yaptırdığı işlemlerin iptali için, (Katılım Bankası tarafından kabul edilmesi şartıyla) Katılım Bankasının belirlediği yöntemleri kullanmayı kabul eder Müşterinin, bu sözleşmede belirttiği veya internet ortamından girdiği cep telefonu numarası, Müşteri tarafından yazılı talimatla değiştirilmedikçe Katılım Bankası tarafından Müşterinin aktif cep telefonu numarası olarak kabul edilecek ve Müşterinin cep telefonu yazılı veya sesli mesaj servisi yoluyla bilgi talep etmesi veya Katılım Bankası tarafından Müşteriye yine bu yolla bilgi, ihbar, ekstre vs. gönderilmesi durumunda bu cep telefonu numarası kullanılacaktır. Belirlenen cep telefonuna Katılım Bankası tarafından gönderilen bilgilerin üçüncü kişiler tarafından görülmesinden veya Müşterinin cep telefonunun üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan sorumlulukları üstlendiğini ve telefonun kimin tarafından kullanıldığına bakılmaksızın Katılım Bankasına verdiği cep telefonu numarası üzerinden Katılım Bankasının elektronik sistemine ulaşan arama ve taleplerin kendisinden geldiğinin varsayılacağını Müşteri gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşterinin bu hizmeti kullanarak yaptığı işlemler için Katılım Bankası tarafından ekstre/dekont gönderilmeyecektir Müşteri, kimliğinin tespiti ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla telefon bankacılık yetkilisinin kendisine soracağı soruları cevaplayacağını, aksi halde telefon bankacılığı yetkilisinin işlem yapmasının ve/veya hesap bilgilerini paylaşmasının mümkün olmayacağını kabul ve taahhüt eder Müşteri yapacağı görüşmelerin, güvenlik nedeniyle kayıt altına alınacağını bilmekte ve işbu sözleşmeyi imzalamakla görüşmelerin kaydına peşinen muvafakat etmektedir.

16 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 16/ Müşteri, müşteri numarası, şifre ve/veya parola ve/veya gizli kelime ve/veya token gibi güvenlik öğeleri kullanarak cep telefonun SMS, WAP, internet gibi fonksiyonlarıyla yapacağı parasal işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını ve bu işlemlerin müşterinin imzası niteliğini taşıdığını kabul ve beyan eder ATM Hizmetleri İle İlgili Hükümler Müşteri, Katılım Bankasınca verilen kartlar ile yalnız kendisine ait olan şifresini ve diğer güvenlik kodlarını kullanarak Katılım Bankasına ait veya Katılım Bankasının anlaşmalı olduğu ATM cihazlarından bu sözleşme şartlarında yararlanmayı kabul eder Müşteri, Katılım Bankası tarafından verilen kartları ve şifreyi kullanmak suretiyle; Katılım Bankasınca kendisine tanınan hak ve limitler dâhilinde gerçekleştireceği bütün işlemlerin sistem gereği imzası karşılığı olmadan yapılacağını ve bu işlemlerin ancak Katılım Bankası nezdindeki kayıtlarla (defter, belge, disk, manyetik ortam kayıtları gibi) ispat edileceğini ve bu delillerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 193. maddesi icabı kesin delil teşkil edeceğini kabul eder Katılım Bankası tarafından Müşteriye verilen kartlar, üzerinde yazılı son kullanma tarihine kadar Katılım Bankasına ve Katılım Bankasının ortak sistem oluşturduğu kuruluşlara ait ATM cihazlarında kullanmak üzere geçerli olacaktır Müşteri kartı teslim alırken Katılım Bankası görevlisi aracılığı ile kullanıma açtırmayı, kartın arka yüzündeki imza bandını imzalamayı ve kendisine verilen geçici şifreyi değiştirmeyi kabul eder. Aksi durumda oluşabilecek ihtilaflardan dolayı Katılım Bankasının hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri kart aracılığı ile eriştiği hesaplarını kapattığı takdirde kartını Katılım Bankasına iade edecektir Müşteri, kartını ve şifresini başkalarına vermeyeceğini, kullandırmayacağını, bunların kullanılması suretiyle yukarıda belirtilen herhangi bir işlemin veya işlemlerin bir başkası tarafından yapılması halinde kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sayılacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait kart ve şifre numarasının başkalarınca kullanılmasına izin vermesi sonucu, Katılım Bankasının herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde, bu zararı Katılım Bankasına derhal tazmin etmeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri, Katılım Bankasınca kendisine verilen kartın kaybolması, çalınması gibi bir nedenle elinden rızası dışında çıkması halinde bu hususu, Katılım Bankasına önce telefon, sonra yazılı olarak gecikmeksizin bildireceğini ve Katılım Bankasınca gerekli önlemler alınana kadar hesabından yapılacak bütün işlemlerden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder Herhangi bir şekilde Müşteriye fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde Müşteri bunu derhal Katılım Bankasına iade etmeyi; iade etmediği takdirde fazla ödeme tutarının bu sözleşmedeki yetkiler dâhilinde Katılım Bankasınca tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder Müşteri iş günlerinde hesaplar arasında virman işlemleri ile hesaptan yapılan ödemelerde işlem valörünün aynı iş günü, gün sonu işlemlerinden sonra, hafta sonlarında ve tatil günlerinde ATM lerde yapacağı işlemlerin takip eden iş gününün valörü ile gerçekleştirileceğini kabul eder. Konuyla ilgili mesleki tanzim kararlarında meydana gelebilecek değişiklikler bu maddedeki düzenlemenin yerini alacak ve konuya ilişkin olarak mesleki tanzim kararı uygulanacaktır Müşteri kartını ve şifresini yurt içinde ve yurt dışındaki ATM, POS, İnternet Bankacılığı gibi elektronik sistemlerde kullandığı takdirde, kullandığı tutar hesabından anında düşülecektir. Aynı şekilde yurt dışındaki ATM cihazlarından şifresini kullanarak yapacağı nakit çekilişlerinde çektiği döviz tutarı Katılım Bankasının o günkü döviz satış kuru üzerine ilgili ücretlerin ilavesi ile TL hesabından masraflarıyla birlikte düşülecektir. Gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden yaptığı harcama ve nakit hareketlerini, Katılım Bankasının dilerse TL cari hesabından gereken ücretleri alarak mahsup etme hakkı saklıdır Müşteri adına açılmış olan hesaplara erişimi sağlayan ve Müşteri talebine istinaden, çalışanları veya yakınları için verilecek ortak/ek kartlar da bu Sözleşme hükümlerine tabidir Katılım Bankası, Müşterinin bu sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde veya herhangi bir nedene bağlı olmaksızın kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, süresi dolan kartları yenilemeyebilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir.

17 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 17/ Müşteri, kartını kullanarak POS cihazları aracılığı ile yapacağı işlemlerde, belgede belirtilecek miktar kadar borçlandığını ve bu tutarın Katılım Bankası nezdindeki hesabından, üye işyeri hesabına aktarılması konusunda Katılım Bankasını yetkili kıldığını kabul eder Katılım Bankası, Müşteriye vermiş olduğu kartı ve/veya ek kartları geçici olarak kullanıma kapatabilir, iptal edebilir veya günlük işlem limitini değiştirebilir Müşteri, Katılım Bankası tarafından kendisine verilen kart ve bu karta bağlı şifrelerini kullanarak Katılım Bankasının kendisi için tahsis edeceği limit dâhilinde nakit olarak avans/ödünç veya sair adlarla adlandırılacak bir meblağı ATM cihazlarını kullanarak hesabından çekebilir. Müşteri, bu hizmetten yararlanarak nakit çekmesi durumunda; anapara ile birlikte Katılım Bankasının bu hizmet için belirlediği ücret, masraf, komisyon, kur farkı ve bunların vergilerini defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası, (Katılım Bankası ile Müşterinin maaş aldığı müessese arasında anlaşma varsa) Müşteri tarafından çekilen bu meblağı, ücret, masraf, komisyon ve bunlara ilişkin vergi ve masraflarla birlikte işlemin yapıldığı ay sonu veya takip eden aybaşı itibariyle Müşterinin hesabına yatırılacak maaş tutarından mahsup etmek suretiyle tahsile yetkilidir. Bu Sözleşme aynı zamanda, sözkonusu tahsilatların yapılması için Katılım Bankasına verilmiş dönülemez bir yetki ve talimat niteliğindedir Müşteri yukarıdaki maddede yer alan nakit çekme hizmetinden yararlanmış olmasına rağmen, hesabına maaş yatırılmaması veya herhangi bir nedenle işlemin yapıldığı ay sonu veya takip eden aybaşı itibariyle hesabında çekilen meblağ ve ferileri tutarınca para bulunmadığı takdirde; Katılım Bankası, sözkonusu meblağı bu Sözleşmenin temerrüt hali ve sonuçlarına ilişkin hükümleri çerçevesinde Müşteri hesabına borç kaydetmeye ve yine Sözleşmede yer alan hükümler dâhilinde Müşteriden tahsile yetkilidir Mobil Şube Hizmetleri İle İlgili Hükümler: Kuveyt Türk Mobil Şubesi, Katılım Bankası Müşterilerinin cep telefonu, tablet bilgisayar ve benzeri taşınabilir bilgisayar, internet ve iletişim araçlarına yükleyecekleri uygulamaları, kendilerine verilecek güvenlik bilgilerini (şifre, parola gibi) kullanarak aktif hale getirmek suretiyle, anılan taşınabilir cihazlar üzerinden internet şubesi hesabına girmeleri ve bu hesaptan Katılım Bankasının izin verdiği işlemleri yapabilmeleri amacıyla hizmete sunulmuştur Müşteri, mobil şube uygulaması için adına kayıtlı cep telefonu ya da internet Şubesi üzerinden müracaatta bulunabilir. Katılım Bankası tarafından kendisine, daha önce Katılım Bankasına bildirilmiş olan cep telefonu numarası gönderilecek olan link, işbu cep telefonuna indirilir. Müşteri, bu uygulamanın sadece Katılım Bankası tarafından ilan edilen cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılabileceğini kabul eder Uygulama indirildikten sonra, Müşteri kendi internet şubesi hesabından otomatik olarak üreteceği bir kod ile uygulamayı aktif eder Aktif edilen uygulama, müşteri numarası ve internet bankacılığında kullanılan şifre ile giriş yapılarak kullanılabilir. Müşteri Mobil Şube aracılığıyla Katılım Bankası tarafından izin verilen işlemleri yapabileceğini, Katılım Bankasının Mobil Şube üzerinden yapılabilecek işlemleri dilediği zaman değiştirebileceğini, sınırlayabileceğini ya da tamamen kaldırabileceğini de gayrikabili rücu kabul ve beyan eder Müşteri, mobil şube hizmetlerinden yararlanmak için gerek duyacağı, bilgisayar donanımı, yazılımı ile internet bağlantısını kendisi temin edecektir. Müşteri Mobil Şube uygulamasını sadece Katılım Bankasına bildirdiği cep telefonu üzerinden kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Mobil Şube kullanımı nedeniyle tahakkuk edecek internet, GPRS, WAP ve saire kullanım ücretlerinden münhasıran Müşteri sorumludur. Müşteri, Katılım Bankasına bildirildiği cep telefonu numarasının kendi adına kayıtlı olmaması, değiştirilmesi, herhangi bir nedenle iptal edilmesi, cep telefonunun kaybolması ya da çalınması halinde Katılım Bankasını derhal haberdar edeceğini, aksi takdirde doğabilecek tüm sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri kendisinin Katılım Bankasına veya Katılım Bankasının kendisine göndereceği mesajların geç ulaşması veya ulaşmaması, gönderilen bilgilerin üçüncü kişilerce öğrenilmesi nedeniyle ortaya çıkacak sonuçlardan Katılım Bankasının sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

18 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 18/ Müşteri, Katılım Bankası tarafından Mobil Şube ile ilgili duyuru ve talepleri zamanında yerine getireceğini, uygulama güncellemelerini zamanında yükleyeceğini aksi takdirde ortaya çıkacak sonuçlardan da sorumlu olacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri Mobil Şube üzerinden yapacağı her türlü işlemde kullandığı şifre ve/veya parola ve/veya gizli kelime ve/veya kullanıcı adı gibi güvenlik öğelerinin imzası yerine sayılacağını; yalnız kendi hesapları üzerinde tasarruf ve işlem yapma yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, mobil şubesinde Katılım Bankasının sunduğu hizmetleri kendisi gerçekleştirecek, bunun için gerekli tüm verileri kendisi girecek ve işlem talimatlarına uyacaktır. Müşteri gerçekleştirdiği tüm işlemlerin hukuki sonucunu ve sorumluluğunu kabul eder Müşteri, mobil şubeyi kullanarak Katılım Bankasına ileteceği her türlü talimatların kendisi için bağlayıcı olduğunu; buna ilişkin her türlü itirazlarından peşinen feragat ettiğini dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder Müşteri, Katılım Bankasının mobil şubesinde yapılacak işlemler için tek yanlı olarak belirleyeceği ya da değiştireceği rakamsal limitlere uymayı kabul eder Müşteri, mobil şubesini kullanarak açacağı hesaplar için, Katılım Bankasının belirlemiş olduğu veya belirleyeceği kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder Müşteri, mobil şube aracılığıyla ilettiği bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya bu hizmetlere ara veya son verilmesinden ötürü doğacak sonuçlardan Katılım Bankasının hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, mobil şubeden girmiş olduğu ileri tarihli işlem taleplerinin, ancak ilgili tarihte hesap bakiyesinin ve işlemin gerektireceği diğer şartların müsait olması halinde gerçekleştirilebileceğini ve yine o tarihte Katılım Bankasının belirleyeceği kurların uygulanacağını kabul eder Elektronik Bankacılık Hizmetleriyle İlgili Ortak Hükümler: Müşteri, Katılım Bankası tarafından elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanmak üzere kendisine verilen her türlü şifre, parola, gizli kelime, kullanıcı adı ve müşteri numarası, token ve cep telefonuna gönderilen şifrelerin muhafazası, iptali, sadece kendisi tarafından kullanılması konularında tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, tüm elektronik bankacılık hizmetlerinin imzası olmadan yapılacağını, kendisine ait müşteri numarası, şifre, parola, gizli kelime ve/veya token gibi güvenlik öğeleri kullanılarak verilen talimatların yazılı talimat sayılacağını kabul eder Katılım Bankası, elektronik bankacılık hizmet güvenliğiyle ilgili prosedürleri dilediği zaman, dilediği şekilde ve önceden ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir Müşterinin elektronik bankacılık hizmetleri kullanılarak yapacağı para transferlerinde, transferin gerçekleştirilmesiyle, Katılım Bankasının her türlü sorumluluğu sona erecek, Müşterinin bu husustaki her türlü itiraz hakları son bulacak ve Katılım Bankası, bu hususlarda Müşteri tarafından tamamen ibra edilmiş olacaktır Müşteri, Katılım Bankasına vermiş olduğu her türlü şahsi bilgilerindeki değişiklikleri derhal yazılı olarak, kimlik fotokopisi ile beraber Katılım Bankasına bildirmek zorundadır. Aksi durumda tüm sorumluluk Müşteriye aittir Müşteri, elektronik bankacılık hizmetleri kullanılarak yapacağı havalelerden caymanın mümkün olmadığını, Katılım Bankasının havalelerin ödendiğine dair herhangi bir belge göndermeyeceğini kabul eder Müşteri, elektronik bankacılık kanallarıyla yapacağı işlemler nedeniyle doğabilecek vergi, resim ve harç ile beraber masraf ve komisyonların, Katılım Bankası tarafından hesabından otomatik olarak çekilmesine muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder Katılım Bankası, Müşteriye elektronik bankacılık kanallarıyla sunacağı hizmetlerle ilgili kâr oranı ve komisyon tutarı gibi meblağları mahiyet, kapsam ve oran bakımından tek taraflı olarak değiştirebilir Müşteri, elektronik bankacılık hizmetleri yoluyla yapacağı ve hesabına borç kaydını gerektiren işlemleri yapmadan önce Katılım Bankası nezdindeki hesaplarına para yatırarak bakiyeyi müsait hale getirecektir.

19 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 19/ Müşteri, bu sözleşmede belirtilen ve kendisine ait elektronik posta, faks, telefon, posta adresi ve GSM numarasına kendisinden ayrıca izin almaya gerek kalmaksızın Katılım Bankası tarafından her türlü mesajın gönderilebileceğini kabul eder Müşterinin bu sözleşmeyi imzalaması, Müşteriye tüm hizmetlerden yararlanma hakkı vermez Müşteri, verdiği/vereceği tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, aksi halde tüm sorumluluğun ve doğabilecek yasal sonuçların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki işler nedeniyle hesabına herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerrer veya fazladan alacak kaydı yapıldığı takdirde, bunu Katılım Bankası tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmasına gerek olmaksızın resen geri çıkış yapılarak tahsil edilebileceğini kabul ve taahhüt eder Müşteri, kendisine ait olduğunu beyan ettiği posta adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaralarına Katılım Bankası tarafından iletilecek bilgilerin mahremiyetinin korunmasından sorumludur. Bu iletişim adres ve numaralarına Katılım Bankası tarafından gönderilen iletiler doğrudan doğruya Müşteriye ihbar edilmiş sayılır Katılım Bankası, herhangi bir sebep göstermeksizin, her zaman Müşterinin şifrelerini iptal edebilir ve bu hizmetlerden yararlanmasına son verebilir; sunmakta olduğu hizmetleri, Müşteriye bir ön ihbarda bulunmaksızın değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir Müşteri ve Müşteri tarafından yetkilendirilecek kişiler, Katılım Bankası tarafından verilecek müşteri numarası, şifre, parola, gizli kelime, token ve cep telefonuna gönderilen şifrenin gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması için her türlü tedbiri alacaklarını ve gereken özeni göstereceklerini, her ne sebep ve şekilde olursa olsun şifrelerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması halinde yapılan işlemlerin Müşteri tarafından yapılmış sayılacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler Müşteri elektronik bankacılık hizmetleri sistemindeki her türlü güvenlik riskinden haberdar olduğunu ve doğabilecek tüm zararın kendisine ait olduğunu kabul eder Bu sözleşmedeki elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanmak üzere yetki verilen Müşteri (tüzel kişi) yetkililerinin, yetkilerinin sona erdiği ve şifrelerinin iptali/değiştirilmesi hususu Katılım Bankasına yazılı olarak bildirilip talepte bulunulmadığı sürece, bu kişilerin Müşteriyi temsile yetkili olduğunun Katılım Bankasınca kabulü esastır. Sözleşmede yer alan elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanması için kendisine şifre verilen ve tüzel kişiyi temsile yetkili olan kişi, doğabilecek her türlü zarardan tüzel kişi ile birlikte şahsen sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder Katılım Bankası gelişen teknoloji ile yeni sistemler geliştirip, mevcut sistemini yeni teknolojilere uyarlama, geliştirme hakkını saklı tutar. Müşteri yapılacak değişikliklere uymayı ve bunları uygulamayı peşinen kabul eder Müşteri, kendi sorumluluğu tahtında elemanları ve üçüncü kişilerin internet şubesi, telefon bankacılığı vb. elektronik bankacılık kanalları ile işlem yapmasını istemesi durumunda; Katılım Bankası, Müşteri tarafından isimleri bildirilen kişilere bireysel şifre verecek ve kendilerine teslim edecektir. Katılım Bankası isterse, Müşterinin internet şubesi üzerinden başka kullanıcılar oluşturmasına ve bu kullanıcılara şifre ve işlem yetkisi vermesine imkân sağlayabilir. Bu kişiler veya kullanıcılar tarafından yapılmış olan işlemler Müşteri tarafından yapılmış kabul edilecektir. Müşteri tüm bu hususları gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 12. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Özel Hükümler Ve Şartlar: Kart Verilmesi ve Kullanma Şartları: İşbu Sözleşmenin imzalanmış olması, Katılım Bankasına kart verme yükümlülüğü getirmez Kart verilirken, Katılım Bankası Müşteriye ayrıca her ekstredeki harcama tutarlarını son ödeme tarihlerinde tahsil ve tasfiye etmek amacıyla borçlu nitelikte bir Kart Hesabı açar veya borç ve alacak ilişkilerini tek bir hesapta izler. Kart, Müşteri veya ek kart hamiline teslim edildikten sonra kart hamili, kartın arkasında bulunan imza panelini imzalamak zorundadır. İmza panelinin kart hamili tarafından imzalanmaması nedeniyle Katılım Bankasının maruz kalacağı her türlü zararın tazmini münhasıran Müşteriye (kart hamiline) aittir.

20 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 20/38 Müşterinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği ve fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını öğrendiği andan itibaren başlar Kartın, üzerinde adı yazılı Müşteri veya ek kart hamili dışındaki şahıslar tarafından kullanılması halinde doğacak sorumluluklar, (Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla) müştereken ve müteselsilen Müşteri ve ek kart hamiline aittir Katılım Bankası, Müşteriye ek kart verebilir. Tüzel kişi adına Kart kullanacak kişilerin yapacakları harcamalar için, ödemeleri tüzel kişilik tarafından karşılanmak üzere ek kart verilebilir. Ek kartlardan doğan borçlardan dolayı, Katılım Bankasına karşı ek kart hamili de Müşteriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu ve borçludur. Tüzel kişiler tarafından herhangi bir Kart talebinde bulunulduğunda bu Sözleşme tüzel kişiliği temsile yetkili kişiler tarafından, asıl borçlu, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ve tüzel kişilik adına imzalanır Müşteri Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri vb. alış-verişlerinde/işlemlerinde kullanmayacağını; bunun Katılım Bankası çalışma prensiplerine aykırı olduğunu; aksine davranışlarının Kartın iptali ile sözleşmenin feshi sonucunu doğuracağını bildiğini kabul ve taahhüt eder Müşteri/ek kart hamili, Kartın üzerinde ay ve yıl olarak gösterilen son kullanma tarihinin Katılım Bankası tarafından belirlendiğini, Kartın belirtilen ayın son gününe kadar (son gün dahil) geçerli olacağını ve bu tarihten sonra kullanılmayacağını kabul eder. Kartın, herhangi bir şekilde üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmasından doğabilecek hukuki, mali ve cezai sorumluluk, münhasıran Müşteriye aittir. Kullanma süresi sona eren Kartın Müşteri/ek kart hamili tarafından imha edilmesi veya imha edilmek üzere Katılım Bankasına iadesi zorunludur. Süresi sona eren bir Kartı, yenileyip yenilememe hakkı münhasıran Katılım Bankasına aittir. Kartın geçerlilik süresinin sona ermesi, bu sözleşmenin sona ermesi anlamına gelmez Harcama Belgesi Düzenlenmesi İle Nakit Avans Çekme: Müşteri/ek kart hamili, harcama belgesini imzaladıktan ya da kimliği bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendikten sonra, Katılım Bankasına karşı belge üzerindeki hususlardan dolayı herhangi bir itiraz ileri sürmemeyi ve bu belgeye ilişkin ödemesini durdurmaya matuf hiçbir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası, Müşteri veya ek kart hamilinin satın aldığı mal/hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, malların ayıplı olması ve benzeri konular hakkında herhangi bir sorumluluk taşımaz ve bu konularda araştırma yapmakla yükümlü değildir Müşteri/ek kart hamili, kart ile şifresini kullanarak hesabı müsaitse bakiyesi dahilinde hesabından nakit çekebilir. Ayrıca Katılım Bankasının tahsis ettiği nakit avans limiti dahilinde nakit avans çekebilir. Müşteri/ek kart hamili nakit çekme işlemlerinde hesabındaki mevcut tutarını veya Katılım Bankası tarafından kendisine tahsis olunan nakit avans limitini aşmayacağını ve her nasılsa mevcut bakiyesinden veya nakit avans limitinden fazla ödeme yapılması halinde, fazla olan tutarı derhal Katılım Bankasına iade edeceğini; aksi halde fazla kısım için işlem tarihinden itibaren gecikme cezası uygulanacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası şubelerinden ADK kullanılmaksızın nakit veya nakit avans talebinde bulunulması/çekilmesi çalışma prensipleri gereği Katılım Bankasının iznine bağlıdır Müşteri/ek kart hamili, ADK aracılığı ile hesabından nakit çektiği takdirde, bu işlemlerde imzalı belge olmayacağını bildiğini kabul eder Müşteri/ek kart hamili, ADK aracılığı ile hesabından nakit avans çektiği takdirde; işlem tarihinden başlamak üzere çektiği bedelin, işlem ücreti, finansman bedeli, vergi, fon, komisyon vs. her türlü masraflarıyla birlikte hesabına borç kaydedileceğini; borcunun tespiti hususunda, sadece ADK nda tutulan kayıtların ve Katılım Bankasının defter ve bilgisayar kayıtlarının esas olacağını kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası, ADK ndan gerçekleştirilen nakit avans çekme işlemlerinden dolayı Müşterinin hesabına borç kaydedeceği tutarları serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Ekstrede Müşteriye bildirilen bu oranlara karşı Müşteri her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini gayrikabili rücu kabul eder Borcun Doğumu Anı Ve Müşteri Hesabına Borç Kaydı:

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 01/11/ 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmî

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.

Detaylı

EK-1 deki Formu inceleyip, imzalayarak; ücretlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Formu inceleyip, imzalayarak; ücretlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ1/12 1. TARAFLAR Sözleşme, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, akdedilmiştir. Taraflar, Sözleşmenin bölümler

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ1/14 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul

Detaylı

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 / 22

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 / 22 BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 / 22 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi Mersis No: 06 0000 2681 4000 74 Tel: 444 0 123 No: 129 / 1 Esentepe / Şişli / İstanbul Ticaret

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKĠLMESĠNE VE ZAMANAġIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Yeni Yönetmelik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

EK-1 deki Formda ücretler hakkında ayrıntılı

EK-1 deki Formda ücretler hakkında ayrıntılı 1. TARAFLAR İşbu Sözleşmeyi imzalayan Vakıf Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile Müşteri nin isim/unvan ve adresleri Sözleşme sonunda yer almaktadır. İşbu Sözleşmede çeşitli ürün ve hizmetler bölümler halinde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1.1. Bir taraftan Katılım Bankası olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 962000-0, Merkezi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 34112

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı