2 DE 7 DE Sevda Aydýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE 7 DE Sevda Aydýn"

Transkript

1 "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha attý. Daha önce ertelenen Genel Saðlýk Sigortasý (GSS), 1 Ocak 2012'de yürürlüðe girdi. SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý) Kanunu ile 1 Ekim 2008'de tanýmý itibariyle bütün yurttaþlar için "zorunlu" kýlýnan GSS, sosyal güvenlik reformu çalýþmalarýnýn sürmesi nedeniyle 1 Ekim 2010'a ertelenmiþ, ikinci bir ertelemenin ardýndan da 1 Ocak 2012'de hayata geçirilmiþ oldu. Sayýlarý 9.2 milyonu bulan yeþil kart sahiplerinin de Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýnmasý ve sosyal güvenlik sistemine kayýtlý olmayan 1.7 milyon kiþinin kayýt altýna alýnmasýyla tüm ülkenin sosyal güvenlik þemsiyesi altýna gireceði, sosyal güvenliði olmayanlarýn devlet desteðinden yararlanacaðý iddia ediliyor. 2 DE Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Yatýlý öðrenci velileri çocuklarýný emanet ettikleri okul müdürünün çocuklarýný dövmesi sonucu gece vakti karakoldan aranmalarýna tepkilerini; Çocuklarýmýzý kime emanet edeceðiz? Böyle idareci olmaz. Diye isyan ettiler. Çocuklarýný okutmak için gönderdikleri Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek lisesinde okul müdiresi tarafýndan öðrencilerin dövülmesi sonucu bir grup öðrencinin gece Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne giderek þikayetçi olmasý ve durumdan ailelerinin haberdar edilmesi için telefonla karakoldan aranmalarý üzerine çevre illerden gece vakti karda kýþta yollara düþtüklerini iddia eden veliler, Bu nasýl idareci biz onlara çocuklarýmýzý okutup yetiþtirmeleri için emanet ettik. Müdür ise gece vakti çocuklarý toplayýp acýmasýzca dövüyor, saçlarýndan tutup kapýya duvara vuruyor karakola gitmek zorunda býrakýyor. Þýrnak Uludere de 38 sivil köylünün F-16 bombardýmanýyla katledilmesi, Türkiye basýnýnda, insanlýktan uzak bir þekilde haberleþtirildi. Kimi gazeteler, öldürülen yoksul köylülerin kaçakçý olmasýný mazeret göstermeye çalýþýrken, kimileri, PKK köylüleri önden sürdü yalanýný uydurdu. Belirli merkezlerden aldýðý istihbaratlara göre habercilik yaptýðý bilinen, malum gazeteler, kimbilir hangi hesaplarla MÝT i tek sorumlu gibi göstermeye çalýþtý. Önceki gün, internet siteleri ve televizyonlar katliam haberini saatlerce görmeyerek, sýnýfta kalmýþtý. Dün de gazeteler, katliama, katliam demeyerek Türkiye de gazeteciliðin iflasýný ilan etmiþ oldu. Özellikle, Zaman, Bugün, Sabah, Yeni Asya, Vakit, Güneþ ve Sözcü gazeteleri katliamý haberleþtirme tarzlarýyla kendilerinde sadece gazeteciliðin deðil insanlýðýn da bittiðini ortaya koydu. 7 DE Sevda Aydýn Avanos Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafýndan hazýrlanan ve Ahiler Kalkýnma Ajansýnýn desteklediði Eskiçað Anadolu Seramiklerinin Avanos Çömlekçiliðine Kazandýrýlmasý konulu proje baþarýyla tamamlandý. Eylül Deyiþleri, Sevdamýz Çiçeklenir Zulada, Mayýsta Üzgün Gönlüm, Akdeniz in Rengi Mavi gibi þiir kitaplarýyla tanýdýðýmýz Þair-Yazar Gülsüm Cengiz Kadýnlar Ýçin Söylenmiþtir Anadolu da kadýnlarýn þiirli tarihi adýný taþýyan bir þiir antolojisi yayýnladý. Evrensel Basým Yayýn tarafýndan yayýnlanan antolojide Cengiz, mitolojik çaðlardan bu yana Anadolu daki kadýn ý anlatýyor. Seçtiði mitolojik hikayelerle kadýnýn yaþamýný, tarihsel süreç içinde geçirdiði deðiþimleri anlatan Cengiz, cumhuriyet öncesi ve sonrasýnda yaþanan siyasi, ekonomik ve toplumsal... Türkiye GDO lu ürünler için yol geçen hanýna çevrilmiþ durumda. Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bu baþarýsýzlýðý görünmez kýlmak için baþka politikalarý tartýþtýrmakta.

2 Uludere- Qýleban katliamýyla ilgili bir þeyler söylemek öylesine zor ki, yeni bir yýla böylesine acýlarý içeren bir yazý ile baþlamak da hiç kolay deðil.. Onlarca savunmasýz, çoðu da çocuk denecek yaþta insanýn savaþ uçaklarýnca bombalanmasýndan sonra bile hükümetin, AKP nin, sorumlu diðer kurumlarýn piþkince iþ kazasý, istihbarat eksikliði ya da sahte üzüntü duymalarýnýn asla samimi deðildir. Savunmasýz köylülerin savaþ uçaklarýnca bombalanmalarý gerçeðinin ortaya çýkmasýndan sonra bile, kimi medya ve basýn kuruluþunun, kalemlerini satan, zavallý gazete ve televizyoncunun ölenlerin kimlikleriyle ilgili kamuoyunu yanlýþ bilgilendirmeye çalýþmalarý, katliamý adeta savunmaya çalýþmalarý þiddetle kýnýyorum. Ayrýca yýllardýr AKP nin yalakalýðýna soyunan, Baþbakan RTE yi demokrasiden yanaymýþ diye göstermeye çalýþan, bu son katliamdan sonra da RTE yi masum, suçsuz, katliamdan habersizmiþ gibi göstermeye çalýþan, timsah gözyaþlarý döken gazeteci kýlýðýndakileri de þiddetle kýnýyorum. Acaba bunlar hangi yüzle bundan sonra sahte açýlýmlarý, RTE nin sahte demokrasi havariliðini kamuoyuna yutturmaya çalýþacaklardýr.. Görülen o ki, bu katliam da tarihteki diðer katliamlarla benzerlikler gösteriyor. Sadece ülkemizde deðil dünyanýn çeþitli topraklarýnda egemenler, ýrkçý-faþist, þövenist, gerici ve sömürücü zulüm düzenlerinin sürdürülmesi için bir dizi katliamý entrika, hile ve her türlü silah ve teçhizatý kullanarak gerçekleþtirirler.. Örneðin bu son yaþanan ve 35 Kürt köylüsünün öldürülmesiyle sonuçlanan Uludere - Qýleban katliamýnýn Hitler Almanya sýndaki Yahudi soykýrýmýndan ne farký var? Bu insanlýk dýþý katliamýn Saddam Hüseyin in 1988 de kimyasal silahlarla gerçekleþtirdiði Halepçe katliamýndan ne farký var? Ya da bu katliamýn Anadolu coðrafyasýnýn kadim halklarýndan olan 1915 yýlýnda binlercesinin katledildiði, binlercesinin evlerinden, topraklarýndan sürgün edildiði Ermeni katliamýndan ne farký var? Bu katliamýn 1921 yýlýnda Koçgiri bölgesindeki Zara, Ýmranlý, Divriði, Hafik, Kuruçay, Kangal, Refahiye ve Sarýz da yaþanan ve yüzlerce Kürt Alevinin katledilmesinden, binlercesinin daðlarda sefaletle yaþamak zorunda býrakýlmasýndan ne farký var? Qýleban katliamýnýn 1930 yýlýnda Aðrý Zilan bölgesinde, kundaktaki bebekten en yaþlýsýna kadar erkek, kadýn çocuk gözetilmeden, birbirine baðlanarak toplu þekilde gerçekleþtirilen ve binlerce Kürt ün öldürülmesiyle sonuçlanan katliamdan ne farký var? Bu katliamýn 1938 yýlýnda Erzincan Tunceli sýnýrýndaki Zini Gediðinde 95 Alevinin kurþuna dizilerek katledilmesi, köylerinin ateþe verilmesi, sað kalanlar Balýkesir ve Keþan a sürgün edilmelerinden ne farký var? Bu katliamýn yýllarýnda Dersim de gerçekleþtirilen Seyit Rýza ve arkadaþlarýnýn idam edilmesi, 13 bin 160 Dersimli Alevi-Kýzýlbaþ katledilmesi, 11 bin 818 kiþinin sürgüne gönderilmesi ve yüzlerce çocuk evlatlýk verildiði katliamdan ne farký var? Ya da 1943 yýlýnda Van Özalp ilçesinde, Ahmed Arif in þiirine ismini veren 33 Kürt köylü dönemin 3. Ordu komutaný Org. Mustafa Muðlalý'nýn emriyle yargýsýz kurþuna dizilmesi katliamý ile Qýleban katliamý arasýnda bir fark var mý? 1978 yýlýnda Maraþ ta 6-7 gün süren katliamda yüzlerce Alevi katledilmesi, binlercesinin yaralanýp sakat býrakýlmasýndan bir farký var mý bu katliamýn? Yine 1980 Mayýs-Temmuz aylarýnda Çorum da ülkücü gerici þeriatçý faþistlerin saldýrýlarý sonucu yüzden fazla Alevi katledilmesinden ne farký var bu katliamýn? Daha bundan birkaç yýl önce, 2 Temmuz 1993 yýlýnda Sivas ta Pir Sultan Abdal etkinliklerine giden aydýn, yazar, ozan, sanatçý, semahçý ve de 12 yaþýndaki Koray ýn da aralarýnda olduðu 33 kiþi Madýmak Otelinde katledilmesi ile küçük Ceylan ýn, 12 yaþýndaki Uður Kaymaz ýn katledilmeleri arasýnda bir fark var mý? 12 Mart 1995 yýlýnda Gazi de ve 15 Martta da Ümraniye 1 Mayýs Mahallesindeki güvenlik güçlerinin gerçekleþtirdiði saldýrýlarda toplam 23 kiþi katledilmesi ile bu katliam arasýnda bir fark var mý? Öyle bir coðrafyada yaþýyoruz ki, yukarýdaki katliamlar listesi daha uzatýlabilir, sayfalarca devam ettirilebilir. Devlet genellikle bu katliamlarý, ya 1921 Koçgiri, 1930 Zilan, Dersim, 1943 de Van-Özalp, Gazi, Ümraniye, 2000 Hayata Dönüþ Operasyonu ve Qýleban katliamýnda olduðu gibi bizzat kendi ordusu, silahý ve savaþ uçaklarýyla gerçekleþtirdi; ya da 16 Mart Beyazýt, Bahçelievler, Maraþ, Çorum katliamlarýnda olduðu gibi koruyup destekledikleri eli kanlý faþist ve gerici piyonlarý aracýlýðýyla gerçekleþtirdi. Cumhuriyet tarihinin en sadýk emperyalist ABD dostu ve daha önce Hüsnü Mübarek e, Muammer Kaddafi ve Beþar Esad a yönelik olarak, Kendi halkýný katleden yönetimin meþruiyeti olmaz deyip istifaya davet eden Baþbakan RTE e Uludere, Qýleban Roboski deki 35 kiþi vatandaþlarýnýz deðil mi? diye soruyor ve derhal istifaya davet ediyorum. Sadece Baþbakan deðil; sanatçýlarý, ressamlarý, yazarlarý, aydýnlarý terörist ilan deyip hedef tahtasýna koyan Ýçiþleri Bakaný; sivil köylülerin katledilmesi için F-16 savaþ uçaklarýna emir veren Genel Kurmay Baþkaný ve sorumlu tüm komutanlar ve Hakkari ili valisi derhal istifa etmelidirler. Bu son katliama sebep olanlar, emir verenler ve katýlanlarýn sahte özürleri, iþ kazasý, istihbarat yanlýþlýðý gibi milyonlarca insanla alay edercesine katliamý basite indirgeyen insanlýk dýþý ifadeleri ve de sadece istifa etmeleri de yeterli deðildir. Bu iþin bütün sorumlularý en üstten en alta kadar derhal yargý önüne çýkarýlmalý ve adalet önünde hesap vermeli, devlet ölenlerin ailelerine tazminat ödemelidir. Yapýlmasý gereken çok açýktýr. Bu katliamýn da diðerlerinden bir farký yoktur.býçak kemiðe dayanmýþ, hatta þah damarýna doðru yol almaktadýr.. Zaman yitirilmeden derhal istifa.derhal "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha attý. Daha önce ertelenen Genel Saðlýk Sigortasý (GSS), 1 Ocak 2012'de yürürlüðe girdi. SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý) Kanunu ile 1 Ekim 2008'de tanýmý itibariyle bütün yurttaþlar için "zorunlu" kýlýnan GSS, sosyal güvenlik reformu çalýþmalarýnýn sürmesi nedeniyle 1 Ekim 2010'a ertelenmiþ, ikinci bir ertelemenin ardýndan da 1 Ocak 2012'de hayata geçirilmiþ oldu. Sayýlarý 9.2 milyonu bulan yeþil kart sahiplerinin de Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýnmasý ve sosyal güvenlik sistemine kayýtlý olmayan 1.7 milyon kiþinin kayýt altýna alýnmasýyla tüm ülkenin sosyal güvenlik þemsiyesi altýna gireceði, sosyal güvenliði olmayanlarýn devlet desteðinden yararlanacaðý iddia ediliyor. Gerçekten reklam edildiði gibi mi? Önce ne gibi deðiþiklikler getirildiðine bakalým. Yeþil kartlýlarýn sayýsý týrpanlanacak, sigortasýzlarýn "sicili tutulacak" GSS uygulamasý için yeþil kart kapsamýndaki yurttaþlar açýsýndan öngörülen iki yýllýk geçiþ süreci dün itibariyle doldu. GSS ile en önemli deðiþikliklerden birisi, düþük gelir gruplarýnýn saðlýk hizmeti almasýný saðlayan yeþil kartta yaþanacak. Sayýlarý 9.2 milyonu bulan yeþil kartlýlar bu olanaklarýný sürdürebilmesi için "incelemeye tabi tutulacak". Gereðinden fazla kiþiye daðýtýldýðý gerekçesi ile eleþtirilen yeþil kart, artýk periyodik incelemelere tabi olacak. 1 yýllýk vize süreleri doluncaya kadar ayný þekilde GSS kapsamýnda saðlýk hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek olan eski yeþil kartlýlar, vize süreleri dolduðu zaman sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýna giderek gelir testi yaptýracak. Yeþil kartlýlarýn yarýsýnýn, yapýlacak gelir durumu incelemeleri sonucunda bu haklarýný kaybetmesi bekleniyor. Gelir düzeyi asgari ücretin 3 te 1 inden az olduðu tespit edilen kiþilerin primleri devlet tarafýndan ödenerek, saðlýk hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Geliri asgari ücretin 3 te 1 iyle asgari ücret arasýnda olanlar 33 TL, geliri asgari ücretle asgari ücretin 2 katý arasýnda olanlar 100 TL, geliri asgari ücretin iki katýnýn üzerinde olanlar da 200 TL prim ödeyerek saðlýk hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Saðlýk Bakanlýðý'ndan belirtildiðine göre, halen Yeþil Kart alamamýþ, Emekli Sandýðý, Bað-Kur, SSK imkanlarýndan yararlanamamýþ 1.7 milyon kiþi var. GSS ile Türkiye de sosyal güvenlik sistemine kayýtlý olmayan 1.7 milyon kiþi kayýt altýna alýnmýþ olacak. Ortaöðretimi bitirip kayýt altýnda çalýþmayan 18 yaþýndaki gençler, çalýþmayan üniversite mezunlarý, sigortalý olmayýp saðlýk giderlerini kendi cebinden karþýlayanlar, sigortasýz tarým iþçileri, ev hizmetlerinde çalýþanlar, geçici sözleþmeliler GSS kapsamýna alýnacak. GSS kapsamýna alýnacak kiþilere mektup gönderilerek bilgi verilecek. Yine zihinleri karýþtýran para hesaplarý... GSS zorunluluðu kapsamýna alýnanlar, aylýk gelir durumlarýna göre primlerini ceplerinden ödeyecek ya da devlet desteðinden yararlanacak. Ödenecek prim miktarý, aylýk gelire göre tespit edilecek. Aylýk geliri asgari ücretin 3 te 1 inden az olan vatandaþlarýn primleri devlet tarafýndan ödenecek. Aylýk geliri asgari ücretin 3 te 1 i ile asgari ücret arasýnda olanlar, asgari ücretin 3 te 1 inin 12 de 1 i kadar prim ödeyecek. Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katý arasýnda olanlar, asgari ücretin 12 de 1 i kadar prim ödeyecek. Aylýk geliri asgari ücretin iki katýndan fazla olanlar ise mevcut asgari ücretin 4 te 1 i kadar prim ödeyecek. Asgari ücrete endekslenen primler, asgari ücret arttýkça yükselecek. Gelir testi istemeyen, asgari ücretin 4 te 1 i kadar prim ödeyecek. Söylenenlerin ardýndaki asýl gerçekler neler? GSS'nin bundan yaklaþýk 3 yýl önce 1 Ekim 2008'de yürürlüðe girmesiyle birlikte sigortalýlar için hak kayýplarý dönemi zaten baþlamýþtý. GSS'nin yürürlüðe girdiði daha ilk gün muayene ücretlerine zam yapýldý. Uygulama yargýdan döndü ama hükümet yeni bir düzenleme yaparak muayene ücretlerini günümüze gelene dek toplam yüzde 650 arttýrmýþ oldu. Artýk her bir muayene için devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL muayene ücreti ödeniyor. Üstelik, bu düzenlemelerle, daha önce muayene ücreti ödemeyen SSK li aktif çalýþanlar, yeþil kartlýlar, kamu çalýþanlarý ve emeklileri ile aile bireyleri de artýk ücret ödemek zorunda kaldýlar. Dün itibariyle baþlayan uygulamaya göre ise, asgari ücretin üçte birinden fazla gelir sahibi olanlar "zengin" sayýlacak ve belirlenen SGK primini ödeyemeyenler saðlýk hizmetlerinden yararlanamayacak. Herkesten maaþýna göre sigorta primi alýnýrken, saðlýk hizmetlerinden yararlanabilmeleri için asgari ücretlilerden bile sigorta primi ödemesi istenecek. Bu son yenilik asgari ücretli olup da yeþil kartlý olan milyonlarca insanýn yeþil kartlarýnýn iptal edilmesine ve saðlýk alanýnýn dýþýnda kalmasýna yol açacak. GSS primi ödeyemeyenler ise gelir testi yaptýrýp prim ödemeye baþlamadýklarý takdirde dünden itibaren saðlýk hizmeti alamamak tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþ oluyor. GSS primini ödeyemeyen yoksul kesimlerin, SGK ile sözleþmeli üniversite hastanelerine ve özel hastanelere gitmeleri de engellenecek. AKP'nin "yeni yýl"ý baþka neler getirdi? AKP hükümeti, daha önce SES'in açtýðý dava ile iptal ettirilmesi sonucu bugüne dek Aile Hekimliði Merkezleri'nde ve diþ hekimi muayenelerinde ücretsiz olan 2 TL'lik muayene katký payý uygulamasýný, 2012 itibarýyla baþlattý. Ayný yasayla hastalardan, hekimlerin reçetelere yazdýðý 3 kutu ilaç için 3 TL, 3 kutudan sonra yazýlacak her kutu ilaç için 1 TL ekstra ilaç parasý alýnacak. Hastalar, þu anda devlet hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL olan muayene ücretinin yanýsýra, eczaneye gittiðinde de reçete toplamýnýn yüzde 20'sini ödeyecek. Saðlýk hizmeti alma hakkýný prim ödeme zorunluluðuna baðlayan ve yoksullarý sistemden dýþlayarak saðlýk hakkýndan mahrum býrakan, "katýlým paylarý"yla, "ilave ücret"lerle saðlýðý ücretli hale getiren, ilaç geri ödeme listelerini daraltarak vatandaþlarý daha fazla para harcamaya zorlayan AKP hükümetinin saðlýk politikalarýnýn saðlýða zararlý etkileri her geçen gün daha fazla açýða çýkýyor. (sol)02 Ocak 2012

3 Son yazýmda yaþamýmýzýn büyük bir bölümünde þiddet olduðunu yazmýþtým Uludere de vahþi bir þekilde 35 vatandaþýn öldürülmesi bir insanlýk suçudur. Söylenecek hiçbir söz bu katliamý kapatmaz. Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesinde yeni yýlýn ilk gününde kýz öðrencilerimiz müdüre hanýmýn þiddeti ile giriyorlar. Bir öðrencinin yanlýþ davranmasýný tüm sýnýfta þiddet uygulayarak çözmeye çalýþmasý tam bir skandaldýr. Aklýma askerliðim geldi acemi birliðinde gece saat 03 de acemileri kaldýrdýlar. Arkadaþýnýz þu hatayý yaptý sizde yapmayýn diye bizi sýra dayaðýna çektiler. Sanki okulumuz askeri kýþlaya dönmüþ bir hali vardý. Öðrencilerin þikayet etmesi nedeniyle olay adli kuruma intikal ediyor. Velilerinde olayý gece duymalarý ile apartopar yollara düþüp okula geliyorlar. Okula olayýn iç yüzünü öðrenmek için gittiðimizde giriþte müdüre hanýmla görüþeceðimizi söyledik ama müsait olmadýðý bildirildi. Okul kayýt defterine isimlerimizi yazdýrýp kantine indik. Velilerle görüþme yaparken okul müdür baþyardýmcýsý bizlere sanki ayaklarý yere basmýyormuþ gibi kendini bulutlarýn üstünde gören bir tavrý ile kimden izin aldýnýz buraya izinsiz nasýl girersiniz tavýrlarýna þaþýrdýk. Sanki okul bizim deðil! Bir idarecinin bu yaklaþýmý bizleri üzmüþtür. Evet, orada baþka bir yetkili ile görüþerek girebilirdik bir eksikliðimiz olabilir ama bir idarecinin bu þekildeki tavrý hiç hoþ deðildi. Ýþte idarecilik orada baþlýyor. Adý üstünde Ýdare et. Bizim geleneklere göre konuklar baþ tacýmýzdýr. Tabiî ki iþi orada idare etmek bize düþmüþtü. Maalesef dýþarýdan gelen vatandaþlara böyle davranan kiþi yetki bende edasýyla yöneticilere, öðretmenlere, öðrencilere nasýl davranýr siz düþünün. Öyle bir tavýrla olayý ört-baþ etme gibi bir izlenim oluþtu bizde. Oradan Kaymakamlýk makamýna gittik. Kaymakam beyle olan görüþmede daha öncede olan olaylarda bu olay geliyorum diye baðýrýyordu. Neden tedbir almadýnýz dedik. Okullarýmýzýn içerisinde sadece burada sorun var bura için tedbir amaçlý olarak uyarýda bulundum. Þu an itibariyle gerekli tedbirlerin alýndýðýný söyledi. Konunun bizzat takip edileceðini söyledi. Oradan ayrýlarak tekrar öðrenci velileri ile görüþtük. Ýsyanlarý hala sorumlularý arar haldeydiler. Yeni yýl yazýma iyi bir haberle girmedim. Yýllardýr yeni yýllara girerken hep iyilik, mutluluk ve saðlýk dilekleriyle baþlýyorduk. Maalesef hep tersi oluyor. Bu sefer gelecek yýllarýn nasýl olmasý dileðini þaþýrdým. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Yatýlý öðrenci velileri çocuklarýný emanet ettikleri okul müdürünün çocuklarýný dövmesi sonucu gece vakti karakoldan aranmalarýna tepkilerini; Çocuklarýmýzý kime emanet edeceðiz? Böyle idareci olmaz. Diye isyan ettiler. Çocuklarýný okutmak için gönderdikleri Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek lisesinde okul müdiresi tarafýndan öðrencilerin dövülmesi sonucu bir grup öðrencinin gece Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne giderek þikayetçi olmasý ve durumdan ailelerinin haberdar edilmesi için telefonla karakoldan aranmalarý üzerine çevre illerden gece vakti karda kýþta yollara düþtüklerini iddia eden veliler, Bu nasýl idareci biz onlara çocuklarýmýzý okutup yetiþtirmeleri için emanet ettik. Müdür ise gece vakti çocuklarý toplayýp acýmasýzca dövüyor, saçlarýndan tutup kapýya duvara vuruyor karakola gitmek zorunda býrakýyor. Ben biraz önce iki öðrenciyi arabamla hastaneye götürdüm. Krize girmiþler düþüp bayýldýlar hiç ilgilenen yok. Bunlar nasýl idareci? Ama sizi çaðýrýp derdimizi anlatmaya baþlayýnca hemen geldiler. Bura okul gazeteci olmaz diye! Bura okul anladýk. Bizde veliyiz þu kýþ günü pazar gecesinden yollara niye Sulucakarahöyük/AVANOS Cuma Onur ÞAHÝN Avanos Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafýndan hazýrlanan ve Ahiler Kalkýnma Ajansýnýn desteklediði Eskiçað Anadolu Seramiklerinin Avanos Çömlekçiliðine Kazandýrýlmasý konulu proje baþarýyla tamamlandý. Hedefinde Kapadokya da yaþamýþ Hitit uygarlýðý ve seramikleri hakkýnda bilgi edinmek, kitlelere doðru bilgi aktarýmýnda yeni bakýþ açýsý kazandýrmak olan ve beþ gün süren projede Kültepe-Kaniþ Kazýlarý Baþkaný Prof. Dr. Fikri Kulakoðlu, katýlýmcýlara slayt eþliðinde Kültepe yi tanýtarak, bölgeye ait arkeolojik eserleri, tipolojik sýralamayla katýlýmcýlara sundu. Kulakoðlu, ayrýca Kapadokya nýn önemli bir merkez olduðunu vurgulayarak, kültürturizm sektörüne kaliteli hizmetin verilmesi, tarihi eserlerimize olan bilincin artýrýlmasýnýn önemini anlattý. Kültepe-Kaniþ Kazýlarý Baþkaný Prof. Dr. Fikri Kulakoðlu'nun rehberliðinde; katýlýmcýlarla Kültepe'de keþfedilmiþ eserlerin sergilendiði ve korunduðu Kayseri Müzesi gezilerek, seramik eserlerin üretim teknikleri tartýþýldý. Proje kapsamýnda Kültepe ye ait 20 düþtük. Çok sayýda veli okul bahçesinde baðrýþýyor öfkelerini ifade ediyor. Aksaray dan gelen yaþlý kadýn veli, Þu, bizlerin saçýnýn teline kýyamadýðýmýz kuzumu döveni bana bir gösterin Diye soðuktan ve öfkeden titreyerek baðýrýyor. Gazete olarak velileri sakileþtirmeye onlarý sýcak sakin bir ortama götürmeye bir çay ikram etmeye davet ediyoruz. Öðretmen evine götürmeye çabalýyoruz. Bir amacýmýzda öðrencilerin yaþanan olumsuzluklardan daha fazla etkilenmemelerini saðlamak. Neden okul bahçesindeyiz? 02 Ocak 2011 Pazartesi saat 8.45 de Gazetemiz bürosuna gelen bir velinin görüþme isteði üzerine olaydan haberdar edildiðimizi okula geleceðimizi söyleyerek veliyi okuldaki velilerin yanýna gönderdim. Sonrasýnda gazete yönetiminden arkadaþlarý da aramýþlar. Çýktýk geldik. Okulda nöbetçi öðrenciler karþýladý. Ziyaretçi defterine kayýt yaptýrdýk. Hacýbektaþ dýþýndan gelen yatýlý öðrenci velilerinin çaðýrdýðýný nerede olduklarýný sorduk ve kantinde olduklarýný söylediler kantine gittik. Hacýbektaþ dýþýndan gelen velilere hoþ geldiniz ne oldu diye sorduk. Velilerin nerelerden geldiðini istenmeyen bir olayýn yaþandýðýný ve sakin olmalarýný konuþuyor iken okul idaresinden müdür yardýmcýsý arkadaþlar okul kantinine yanýmýza geldiler. Okula izinsiz adet arkeolojik seramik eser belirlenerek üç gün süren çalýþmalarla Avanos çömlekçi ustalarý tarafýndan replikalarý baþarýyla yapýlýrken, Avanos MYO Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Betül Aytepe, yapýlan eserlerin fýrýnlanmasýnýn ardýndan sergi açýlmasýnýn planlandýðýný konuya ilgi duyanlara, seramik iþletmecilerine ve çömlekçi ustalarýna farklý formlarýn tanýtýlacaðýný belirtti. Projenin son günü ise; proje ortaklarýndan Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman tarafýndan deðerli bilgilerini paylaþan Prof. Dr. Fikri Kulakoðlu'na plaket ve teþekkür belgesi verilirken, Ahiler Kalkýnma Ajansý na, proje ortaklarý Nevþehir Müzesi Müdürü Murat Gülyaz ile Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman a, proje organizasyonunu saðlayan Avanos MYO Seramik, Cam ve Çinicilik Programý Öðretim Elemanlarýndan Öðr. Gör. Bahadýr Cem Erdem ve Öðr. Gör. Betül Aytepe ye, replikalarýn yapým sürecinde yer alan Avanos Çömlekçi Ustalarýndan Aydýn Afacan, Kadir Karakuþ, Mustafa Uluada, Þaban Topuz a, emeði geçen öðrencilere ve tüm katýlýmcýlara katkýlarýndan dolayý teþekkür edildi. giremeyeceðimizi okul müdürü ile görüþmemiz gerektiði uyarýsý yapmalarý üzerine, taþradan gelen velilerin çaðýrdýðýný onlarla görüþmeye geldiðimizi belirterek görüþmeyi kesip velilerin idarecilere tepkilerine raðmen bir gerginlik nedeni olmamak için okuldan ayrýldýk. Öðrenci velilerinin okul bahçesinde görüþme isteði üzerine tekrar bahçeye görüþmeye geldik. Hacýbektaþ Kaymakamý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü nün olaydan haberdar olduklarýný ve pazar gecesinden beri konuyu yakýndan idari olarak takip ettiklerini görüþmelerle öðrendiðimizi velilere bildirerek üzüntülerini paylaþtýðýmýzý söyleyerek velileri sükunete ve öðretmen evine çay içmeye davet ettik. Bu esnada okul müdürünün okula geldiðini, velileri konuyla ilgili bilgilendirmeye çaðýrdýðýný söyleyenler oldu. Okuldan ayrýldýk. Gazetemize verilen bilgiye göre olay; Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Yatýlý öðrencilerinin yýlbaþý için hafta sonu memleketlerine evci iznine çýkmalarý üzerine geliþir. Ýddiaya göre Aksaray da hafta sonu evci izninde olan bir öðrenciyi babasý Hacýbektaþ a özel aracý ile getirecektir. Bunu öðrenen Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek lisesinde öðrenci olan ve hafta sonu okulda olan kýzýný görmeye gelen bir velinin kýzýný okulda bulamamasý idarecilerin ise öðrencinin evci iznine çýktýðýný söylemesi üzerine durumun araþtýrýldýðýnda öðrencinin baþka bir yatýlý okuyan öðrenci arkadaþý ile Ankara ya gittiðini ve okula döneceðini öðrenmeleri sonucu okul müdürünün kendi sýnýfýndan böyle bir olayýn geliþmesi hesabýný öðrencilerine sormasý þeklinde iddia edilmiþtir. Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi ndeki olayýn bir baþka yönü de Van depremzedesi bir grup öðrencinin bu okulda bulunmasýdýr. Yaþadýklarý deprem travmasý nedeni ile daha duyarlý olunmasý zorunluluðudur. Van dan gelen öðrenciler okulda yaþanan olaylardan çok etkilenmiþlerdir. Kendilerinin tekrar Van a gönderilmesini þimdi daha bir ýsrarla istemektedirler.

4 KODLARI: SÝYASET, VESAYET, STATÜKO, ÝNKÂR! Öldürdük; hep birlikte öldürdük onlarý! Uçaklarla, bombalarla saldýrdýk. Feryat, figan demeden yapmayý etmeyin demelerine aldýrmadan kurþun yaðdýrdýk, paramparça ettik bedenlerini! Kaçaða göndermiþ; gidin ekmek getirin demiþti çocuklarý. Evet, kaçaða gitmiþlerdi; zorunlu Jandarma, karakol, heron, kurþun, ayaz mý ayaz, gece, kaçak, zorlu mu zorlu Pusu kurduk öldürdük onlarý; cansýz bedenlerini gönderdik geriye Ateþ düþtü ocaklarýna. Adýný koyalým, yüzleþelim, bu acýyý hissedelim, duyumsayalým Vurulmuþum daðlarýn kuytuluk bir boðazýnda Vakitlerden bir sabah namazýnda yatarým kanlý upuzun Kirvem hallarýma ayný böyle yaz rivayet sanýlýr belki Rivayet sanýlýr belki Gül memeler deðil bu Dom dom kurþunu paramparça aðzýndaki Paramparça aðzýndaki Ahmet Arif Bu vahþeti hükümete, askere, cemaate, medyaya mal etmeyelim; günah keçisi de aramayalým; aynaya bakalým. Biz, bütün kesim ve anlayýþlarýmýzla iþte tam buyuz: kötüyüz dostlar, insanlarýmýzý öldürüyor, sonra devlete, hükümete, ideolojiye, dine, mezhebe, mafyaya sýðýnýyor, inkâr ediyoruz. Oysa inkar pis, rezil, alçakça biþeydir; tekerrür eder Ýlkeliz Konfor düþkünü askeri, devlet-millet yerine hükümete baðlanan polisi, mubah deyip çalan dinciyi, Allah adýna insan boðazlayan mezhepçiyi, üçkâðýtçýyý, sadece parayý düþünen medyayý, boyuna kadar pisliðe bulaþan siyasetçiyi, kendimizi; bütün bunlarýn suçlusunun biz olduðumuz gerçeðini ýskalamadan, oturup vicdanýmýzý dinleyelim. Gerekçesi ne olursa olsun; zihniyeti, anlayýþý, sistemi, hükümet etme kodlarýný, kirli mirasý sorgulamadan tek suçlu bulup, kurtulma basitliðine düþmeyelim. Bir insani terapiden geçelim; yaþama, barýþa ve geleceðimize dair ezberimizi sorgulayalým. Ve itiraf edelim; Uludere katliamýnýn sorumlusu biziz. Vicdanlarýmýzda zaten infaz etmiþtik deðil mi? Kürt tü, kaçakçýydý, teröristti, fukaraydý çünkü; ölebilirdi Herkesin hukuku olduðunu, insan olduklarýný, can taþýdýklarýný unuttuk; öldürdük onlarý!!! Yoksul ve eðitimsiz býrakarak; yoksulluklarýný ve eðitimsizliklerini kullanarak Öldürdük Kaçakçý, terörist, Alevi, Sünni, solcu, komünist, anarþist diyerek öldürdük Bizim gibi olmayan, benzemeyen kim varsa dün, öbür gün, evvelsi gün hep öldürdük, bugün öldürmeye devam ediyoruz Öldürdükçe öldük! Ötekini öldürdükçe içimizdeki insaný da öldürdük. Aslýnda biz öldük. Biþey yapalým artýk ama öldürmenin, ölümün dýþýnda biþey Bir kere, tek bir kere insan gibi davranalým; maðdurlarýn köylerine kadar gidelim; kapýlarýný çalýp evlerine girelim, o onulmaz, saðalmaz acýlarý bölüþelim; önlerinde diz çökelim ve biþey söyleyelim: suçluyuz! Eþinizi, çocuklarýnýzý, kardeþlerinizi taammüden bilerek, isteyerek ve planlayarak öldürdük; halt ettik, suçluyuz! Bir daha olmayacak! diyelim; nedamet getirelim, af dileyelim Af dileyelim Ateþin düþtüðü o fakirhanelerde yaþayanlarýn Kürt, Türk, Ermeni, Alevi, Sünni, Süryani, Yezidi mi olduðuna bakmaksýzýn; kime oy verdiler; camiden mi, cemevinden mi, cemaatten mi demeden, lanet olasý çýkar hesabýna girmeden, bir günlüðüne, bir saatliðine insan olalým! Yakalandýk Yine suçüstü yakalandýk dostlar; daha önce de yakalanmýþ, faili meçhul, yanlýþ ihbar, Ermeni, Rum, Kýzýlbaþ, Kürt, Komünist, dýþ mihrak gerekçelerine sarýlmýþ, devlet adýna çalýþan þerefli tetikçilere teslim olmuþtuk. Tetikçileri aklamýþtýk aklamasýna da, ülkeyi de katillere, mafyaya, suç örgütlerine teslim etmiþtik. Aslýnda hep birlikte teslim alýnmýþtýk! Evet, o dönem geride kaldý. Þimdi tetikçiler sýrça köþklerinde fýrsat kolluyorlar. Onlara dokunulmuyor; dokunulamýyor Hatta dokunan yanýyor! Evet, her þey deðiþti. Fakat þimdi baþka biþey var: onlarýn yerini hükümet aldý; hem de onlarý aratmayacak kadar. Öldürüyor, virüs yolluyor, korkutuyor, cezalandýrýyor, oto sansür uygulamaya zorluyor, suç icat ediyor Hayýr, konuyu saptýrmayacaðým; hükümeti deðil kendimi suçluyorum. Çünkü hükümet sebep deðil, sonuç AKP, bunu önlemeye deðil, çoðaltmaya, söndürmeye deðil, saðaltmaya çalýþýyor. Öyle isteniyor; biz istiyoruz Maalesef Dediðim gibi suçlu benim. Farklýlýklarý kullanýp muktedir olanlarý var edenlerden biri de benim; biziz. Yüreðimin acýsýyla, Baþbaðlar katliamýna sessiz kaldým. Oysa orada ölenler de insandý. Devletin Madýmakta yaktýðý insanlar gibi analarý, babalarý, kardeþleri, hayalleri vardý. Böyle oldu, böyle geldi, ben onun acýsýna, o benim acýma kayýtsýz kaldýk. Sonra bu, lanet olasý bir döngüye dönüþtü. Ben, sen, biz, hepimiz, Madýmak katliamýný, Baþbaðlar katliamýný bütün içtenliðimizle kýnasaydýk; insanlýðý, vicdaný, ana, baba, kardeþ dürtüsünürefleksini harekete geçirseydik, Ýstanbul Gazi katliamýný önleyebilir miydik? Katilleri yalnýz býrakýp, deþifre olmalarýný, cezalandýrýlmalarýný saðlayabilir miydik? Uluderelere engel olabilir miydik? Evet, kötüyüz; hem de çok! Maraþ ta katlettiðimiz insanlarýn pantolonlarýný indirip, sünnetli mi diye bakan biziz. Madýmak önünde çocuðumuzu omzumuza alýp insan yakmaya koþan, o küçücük çocuðu uygulamalý katillik kursundan geçiren, öðreten, teþvik eden de biziz. Camilerde katli vacip vaazlarýyla katil üreten; balta, satýr, tüfek, tabancayla mahalleler basan, ev yakan, insan boðazlayanlar da biziz Sonra, sonra inkâr eden; katilleri milletvekili yapan Ve sen; suçlu, ayaða kalk! Statüko, vesayet hamasetine sýðýnmadan, statüko ve vesayetin aðababasý olduðunuzu inkâr etmeden, sýranýz geldiðinde sistemin bütün kirliliðini hem de büyük bir memnuniyetle devraldýðýnýzý, tepe tepe kullandýðýnýzý, asla deðiþtirmek istemediðinizi ikrar edin. Kendinize göre medya, keyfinize göre yargý, yasa, hukuk düzenlemesi yaptýðýnýzý inkâra kalkmayýn. Demokrasiden nefret ettiðinizi, iktidarda baþka, muhalefette baþka davrandýðýnýzý, ikiyüzlü olduðunuzu, yüzde on barajýna, kontenjana, atamaya, eðilim yoklamasýna sarýldýðýnýzý, ön seçimi engelleyerek milletin vekili yerine, kendinize emir eri seçtirdiðinizi saklamayýn. En iyi Kürt bize oy veren Kürt tür mantýðýyla, en iyi Kürt; uyanmayan, fark etmeyen, cahil kalan, çok eþli, çok çocuklu, bize biat eden Kürt tür; en vatansever Alevi, biat eden Alevidir hesabý yaptýðýnýzý, açýlým saçýlým diyerek oyaladýðýnýzý, hak hukuk tanýmadýðýnýzý gördük, yaþadýk, yazdýk Ortak ezberimiz berbat! Ben, bu insan kasaplýðýný bir milat olarak alýyorum ve bundan böyle yazý ve konuþmalarýmda; Dersim, Maraþ, Çorum, Sivas, Gazi diyerek devam eden alýþýlmýþ konuþma kalýbýma Uludere yi alýp, ezberimi bozuyorum. Ve dostlarýma bir çaðrýda bulunuyorum: bir heyet kurup, Uludere ye gidelim; acýlara ortak olalým. Naçizane size de tavsiye ederim; Kürt sorununa dair ezberinizi yargýlayýn. Uludere katliamýný siz de milat sayýn. Ýþte bu katliamdan sonra devlet hiçbir yurttaþýný katletmedi, iþkence etmedi, kin tutmadý, yaftalamadý, göz yummadý ve böylece medenileþtik diyebileceðimiz bir insan, yurttaþ, devlet ekseni tutturalým. Lanet olasý statükoyu, vesayeti ve vesayetin kodlarýný mahkûm edelim. Ortak eksenimiz insan olsun; ÝNSAN Baþka yol bilmiyorum Muhabbetle

5 Ana Tanrýça dan Diþi Ýfrit e Sevda Aydýn Eylül Deyiþleri, Sevdamýz Çiçeklenir Zulada, Mayýsta Üzgün Gönlüm, Akdeniz in Rengi Mavi gibi þiir kitaplarýyla tanýdýðýmýz Þair-Yazar Gülsüm Cengiz Kadýnlar Ýçin Söylenmiþtir Anadolu da kadýnlarýn þiirli tarihi adýný taþýyan bir þiir antolojisi yayýnladý. Evrensel Basým Yayýn tarafýndan yayýnlanan antolojide Cengiz, mitolojik çaðlardan bu yana Anadolu daki kadýn ý anlatýyor. Seçtiði mitolojik hikayelerle kadýnýn yaþamýný, tarihsel süreç içinde geçirdiði deðiþimleri anlatan Cengiz, cumhuriyet öncesi ve sonrasýnda yaþanan siyasi, ekonomik ve toplumsal olgularla etkileþim halindeki þiirlerle anlatýmýný sürdürüyor. 7 ayrý bölümden oluþan Kadýnlar Ýçin Söylenmiþtir de Cengiz, bölüm baþlýklarýný Gülten Akýn ýn Kadýn Olanýn Türküsü, Fikret Demirað ýn Kýzým Ürkek Ýçli Bir Kuþtur, Arif Damar ýn Analar, Süreyya Berfe nin Sevgiyle Baþlarýz Ýþimize ; Hilmi Yavuz un Doðu nun Kadýnlarý, Sabahattin Yalkýn ýn Kör Yaþam, Sennur Sezer in Doðuran Bir Kadýna Direnç þiirlerinin adlarýný seçmiþ. Gülsüm Cengiz, antolojisi Kadýnlar Ýçin Söylenmiþtir, Ýlkel komünal topluluklarda Anadolu topraklarýnda da kadýnýn kutsandýðýný, köleci sistemde, özel mülkiyetin ve ailenin doðuþuyla durumun deðiþtiðini söylüyor. Pandora nýn Troya Savaþý na neden olan Helene, Adem i cennetten kovduran Havva kadýnýn yaþadýðý dönüþümlerden nasibini alanlarýn içinde en ünlüleri. ÝÖ 4000 yýllarýnda ortaya çýkan Gýlgamýþ Destaný ndan baþlayýp ÝS 2000 yýlýnýn sonuna dek uzanan bu tarihi inceleyen Cengiz, incelemelerini sürdürürken pek çok ilginç karþýlaþma yaþar. Cengiz in bu incelemesi tarihler boyunca kadýnýn toplumsal yaþamdaki yerine þiir gözüyle bakan geniþ bir çalýþma olma niteliðini taþýyor. Kadýnlar Ýçin Söylenmiþtir de þiirli bir tarihle birlikte mitolojik, sosyal ve siyasal bir tarihi ele alýyorsunuz. Hazýrlama süreci nasýl geçti? Kadýnlarýn toplumsal yaþamdaki ikincil konumu, kadýn yaþamlarýnýn tarihsel süreç içinde geçirdikleri deðiþimler ve kadýnýn kurtuluþu mücadelesi benim her zaman ilgi duyduðum bir konu oldu. Ülkemizdeki kadýnlarýn yaþadýklarý gerek 80 öncesinde gerek 80 sonrasýnda yazdýðým þiirlere doðrudan yansýdý. Ak Yazmanýn Aðýdý, Kapýlarda Bir Ana, Çalýþan Bir Annenin Türküsü, Kamber Ateþ Nasýlsýn?, Dokumacý Kýzýn Türküsü, bu duyarlýkla yazýlmýþ þiirlerimden bazýlarýdýr. Araþtýrma bölümünde, þiir örneklerine ve dizelere yer vermeden önce, þiirlerin yazýldýðý dönemin ekonomik, toplumsal, siyasal özelliklerini de kýsaca ortaya koymaya çalýþtým. Çünkü kadýn yaþamlarýnýn içinde yaþadýklarý toplumsal sistemden baðýmsýz deðerlendirilemeyeceðini düþünüyorum. Kadýnlar için yazýlan þiirlerin çoðunluðu, yazýldýklarý dönemdeki kadýnlarýn toplumsal yaþam içindeki yerlerini ve o dönemdeki kadýna bakýþý neredeyse bire bir yansýtmaktadýr. O nedenle, ÝÖ 4000 yýllarýnda ortaya çýkan ve ilk edebi metin olan Gýlgamýþ Destaný ndan baþlayýp ÝS 2000 yýlýnýn sonuna dek yazýlan þiirlerdeki kadýn yaþamlarýný yansýtan bu çalýþmayý, Anadolu da Kadýnlarýn 6000 yýllýk Þiirli Tarihi olarak adlandýrmanýn çok da abartýlý olmadýðýný düþünüyorum. Bu çalýþmam sýrasýnda Kemal Özer, Sennur Sezer, Eray Canberk ve Adnan Özyalçýner birikim ve deneylerini benimle paylaþtýlar. Çalýþmanýn 20 yýl gibi uzun bir zamana yayýlmasýnýn birçok nedeni var. Bu süreç içinde yaptýðým çalýþmalar, yazdýðým öteki kitaplar nedenlerden bazýlarý. Ancak en önemli neden; daha önce bu konuda yayýnlanmýþ bir kaynak olmadýðý için el yordamýyla yürüttüðüm bu çalýþmayý olabildiðince eksiksiz tamamlama kaygýsýdýr. Sonunda, 2000 yýlýnýn sonuna dek ilk þiir kitabýný yayýnlayan þairlerin þiirleriyle sýnýrlandýrarak çalýþmamý tamamladým. Kadýn, bu koca tarih içinde nasýl anlatýldý? Ýlkel komünal topluluklarda Anadolu topraklarýnda da kutsandý kadýn; ana tanrýça, doða ana olarak adlandýrýldý. Sonra, köleci sistemde özel mülkiyetin, ailenin ve devletin doðuþuyla durumu deðiþti. Önce bereket, doðurganlýk, yýlýn döngüsü vb. özel ve olaðanüstü olaylarý simgeleyen kadýn, ataerkil sistemin doðuþuyla kötülüðün kaynaðý olarak gösterilmeye baþlandý. Zeus tarafýndan yaratýlýp yeryüzüne kötülükleri getiren karakter olarak çizilen Pandora, Troya Savaþý na neden olduðu söylenen Güzel Helene iki örnek yalnýzca. Ayrýca bütün tek tanrýlý dinlerin kutsal kitaplarýnda Adem in günah iþlemesine ve cennetten kovulmasýna neden olarak Havva gösterilir. Kadýnlarýn nasýl bir dille anlatýldýðýný somutlamak için pek çok örnek var. Ýbrani mitlerinde ilk kadýn olarak anlatýlan Lilith, Adem e, onunla eþit olduðunu söyleyip bazý isteklerine karþý çýkýnca, Asur dilinde diþi ifrit-rüzgar ruhu anlamýna gelen Lilith sözüyle adlandýrýlmýþtýr. Kitabýnýzda da görüyoruz ki kadýn, yaþama etki eden her þeyden direkt etkileniyor. Siyasi geliþmeler, sosyal alanlardaki farklý durumlar ve bilhassa savaþlar... Peki, þiir bu sorunlardan nasýl etkileniyor? Bu soruyu yanýtlamak için þiirin kaynaðýna bakmamýz gerek. Ýlk yazýn türü olan þiir; ilkel toplum insanýnýn gereksinimlerini, istek ve özlemlerini ifade etmek, duygu ve düþüncelerini öteki insanlarla paylaþmak isteðinden doðmuþtur. O nedenle gerçekçi ve iþlevseldir. Þiirsel anlatýmýn baþka bir türü olan destanlarsa; savaþ, göç vb. olaylarý anlatan yazýn ürünleridir. Yaþanýlana tanýklýk eder, bir baþka deyiþle yaþamýn izdüþümüdür yazýnsal yapýtlar Kitabýmda bu konuda pek çok örnek var. Bunlardan biri, ilkçað þairlerinden Halikarnassoslu Herakleitos un þiirindeki, ikiz doðumunda ölen Aretemias ýn yaþadýklarýný anlatan dizelerdir. Cumhuriyet dönemi þairlerinden Ömer Bedrettin Uþaklý nýn Ayþe nin Aþký Uþak taki halý dokuyan kýzlarý anlatýrken, Melih Cevdet Anday ýn Gelinlik Kýzýn Ölümü, 2. Dünya Savaþý yýllarýndaki kuraklýk ve kýtlýk nedeniyle yaþamýný yitiren bir genç kýzýn ölümüne tanýklýk eder. Bu, þiirin yaþamla kurduðu baðdýr. EDEBÝYAT GERÝDE KALANLARIN YAÞAMLARINA DA TANIKLIK EDER Savaþýn etkisi kadar yýkýcý olmasa da 1950 lerde artan göç olgusu yine kadýnlarýn yaþamýný olumsuz olarak etkilemiþ. Göç ve kadýn olgularýnýn þiirle buluþmasýna kitabýnýzda yer vermiþsiniz. Bu iki olgunun þiire yansýmalarýndan biraz bahseder misiniz? Savaþlar ya da ekonomik zorunluluklar nedeniyle yaþanan göçler de en çok kadýnlarý vuruyor li yýllarda topraksýzlýk nedeniyle büyük artýþ gösteren iç göç olgusu, kadýnlarýn yaþamlarýný doðrudan etkilemiþtir. Kýrsal kesimden gelen ve vasýfsýz iþçi olarak nitelendirilen kadýnlar, genç kýzlar yaygýn olarak tütün iþçisi, dokumakonfeksiyon iþçisi, gündelikçi olarak çalýþýrlar. Ýþçileþen kadýnlarýn bazýlarýnda sýnýf bilinci uyanýr; sendikal haklar ve siyasal haklar için mücadeleye katýlanlar olur. Kadýnlarýn yaþamlarýndaki bu deðiþimler, edebiyatýn öteki dallarýnda olduðu gibi þiirde de karþýlýðýný bulur. Dönemin özellikle toplumcu þairlerinin þiirlerinde kýrsal kesim kadýnlarýnýn yaþamlarýna tanýklýklarýn yaný sýra, kentlerde çeþitli iþlerde çalýþan emekçi kadýnlarýn yaþamlarý da þiire konu olur. Fakir Baykurt, Bekir Yýldýz, Hasan Hüseyin, Fazýl Hüsnü Daðlarca, Fethi Savaþçý, Ozan Telli, Kemal Yalçýn ve daha pek çok þair yazar; dilini, yaþam biçimini bilmedikleri bir ülkeye giderek orada yaþamaya çalýþan iþçilerin ve aile bireylerinin durumlarýný anlatan þiirler, öyküler, romanlar yazarlar. Edebiyat geride kalanlarýn yaþamlarýna da tanýklýk eder. 80 SONRASI KADINLARIN SESÝ GÜRLEÞTÝ Kitabýnýzýn 4. bölümünde 80 darbesi sonrasýnda kadýn þairlerin arttýðýna vurgu yapýyorsunuz. 80 darbesi ülkenin gördüðü en þiddetli darbe olmasýna raðmen bu artýþýn daha önce görünür olmamasýný neye baðlýyorsunuz? Bu olguyu anlayabilmek için 1980 öncesine bakmak gerekir li yýllarýn ikinci yarýsýnda yükselen siyasal talepli grev, direniþ ve eylemlere katýlan iþçilerin, öðrencilerin, öðretmenlerin arasýnda kadýnlar da vardýr. Kadýnlar mücadele sürecinde bilinçlenip geliþerek sendikalarda, derneklerde örgütlenirler. Ýlerici Kadýnlar Derneðinin çýkardýðý Kadýnlarýn Sesi gazetesi, iþçi kadýnlarýn kendilerini yazarak ifade ettikleri bir yayýn haline gelir. Kadýnlarýn Sesi nde Adana da Sasa iþçisi Meryem Karakýz ýn 1976 da Fabrika Köþesi adlý þiiri de yayýnlanýr. insanlar gördüm/ fabrikaya terinden iplik katan dizelerini yazan Meryem Karakýz, bu þiiri yazdýktan kýsa bir süre sonra faþist bir saldýrý sonucu öldürülür. Yaþasaydý belki de onu günümüz þairleri arasýnda görebilecektik. Kim bilir Daha önce þiire baþlayan ve susturulmuþ kadýn çoðunluða ses olan þair kadýnlarýn yaný sýra 1980 sonrasýnda giderek artan sayýda þair kadýnlar yetiþir. Bunlarýn büyük çoðunluðu 1980 öncesindeki toplumsal mücadelede etkin yer almýþ kadýnlardýr. 80 ÞÝÝR VE YAÞAM ÝLÝÞKÝSÝNÝ ZAYIFLATTI Süreyya Berfe nin Sevgiyle baþlarýz iþimize adlý þiirini emekçi kadýnlara yazýlan þiirlerden yaptýðýnýz seçkilerin olduðu bölüme baþlýk olarak belirlemiþsiniz. Kadýn sorunlarý dendiðinde en çok emekçi kadýnlar akla geliyor. Bugünün emek dünyasýndaki kadýna þiir daha çok nereden yaklaþýyor? Dokumada, konfeksiyonda çalýþan, gündeliðe giden, tütünde, pamukta, çalýþan tarým iþçisi kadýnlar Bu kadýnlarýn yaþam ve çalýþma koþullarýnýn nasýl olduðunu biliyoruz. Ama hemen yakýn dönemden birkaç örnekle bir kez daha anýmsayalým. Bursa daki yatak fabrikasýnda gece vardiyasýnda kapý üstlerine kilitlendiði için 5 kadýn iþçi diri diri yandý. Urfa da Ceylanpýnar da traktör kasalarýnda taþýnan mevsimlik iþçi kýzlar, araç dereye yuvarlandýðý için boðularak öldüler. Ýstanbul da tekstil iþçisi kadýnlar, sele kapýlan servis arabasýnýn içinde boðularak yaþamlarýný yitirdiler. Peki, bu kadýnlarýn yaþadýklarýna þairlerin yeterince duyarlý olduklarýný, þiirlerinde yer verdiklerini söyleyebilir miyiz? Bence hayýr döneminin, þiir ve yaþam iliþkisinin zayýflamasý yönünden yýkýcý bir etkisi olmuþtur. Özellikle 1980 den sonra yetiþen þairlerin bazýlarý; toplumsal sorunlara dair anlatýlarýn þiirlerini estetik açýdan zedeleyeceði kaygýsýný taþýyarak bu konulardan uzak durmuþlardýr. Bununla 80 öncesi þiirini belirli bir düzeye getirmiþ ustalar, 80 sonrasýnda da yürüdükleri yoldan sapmadan þiirlerini yazdýlar; bugün de yazýyorlar. 80 sonrasý þiire çýkan toplumcu gerçekçiler de, bugün þiirimizde azýmsanmayacak bir birikim oluþturmuþlardýr. KÜRT KADININI ANLATAN ÞÝÝR SAYISI SINIRLI Pek çok kadýn sorununu ele alan antolojinizde 90 lý yýllarla birlikte Kürt kadýný temasý giriyor. Kürt kadýnlarýnýn yaþamlarýnýn þiire yansýmasý konusunda ne düþünüyorsunuz? Yaþadýðý coðrafyada geçerli olan ekonomik toplumsal koþullarýn kadýnlar üzerindeki etkisini duyumsatan bu þiirlerde; töre, gelenek ve görenek baskýlarýnýn yaný sýra, yasalarýn ya da devletin baskýsý altýnda olan kadýnlar anlatýlmaktadýr. Dili yasaklý olduðu için yakýn çevresi dýþýnda kendisini ifade edemeyen kadýnlarýn anlatýldýðý bu þiirlerde acý, aðýt ve hüzün aðýr basmaktadýr. Bu bölümde Kürt halk þairlerinin þiirlerinden örneklerin yaný sýra, Kürt kadýnlarýnýn yaþadýðý acýlarý ifade eden Türk þairlerinin þiirlerine de yer verdim. Kuþkusuz benim de ulaþamadýðým þairler vardýr. Ancak Kürt kadýnlarýný anlatan þiirlerin sayýsýnýn oldukça az olduðunu düþünüyorum. EMEKÇÝ OLAN ÞAÝR-YAZAR KADINLAR BÜYÜK GÜÇLÜKLER YAÞIYOR Kitabýnýzýn ilk bölümünde Þair Yaþar Nezihe den bahsediyorsunuz. Nezihe nin kendini yazarak ifade edebilen eðitimli ve varlýklý kadýnlarýn arasýna yoksul ama yazabilen bir kadýn olarak girmesini anlatýyorsunuz. 20. yüzyýlýn baþlarýnda yaþanan bu durum, bugünün yazýn dünyasýnda kendini yazarak ifade edebilen varlýklý ve yoksul kadýnlarýn arasýnda nasýl yaþanýyor? Yaþar Nezihe, benim için çok özel bir þairdir. Yoksul bir ailenin kýzý olarak dünyaya gelir, babasý okumasýna izin vermediði için gizlice okula gider. Eðitimi oldukça kýsa sürer. Sosyalist dünya görüþünü benimsemesi yaþamýný daha da güçleþtirir. Özel yaþamýnda da mutlu olamaz. Üç evlilik yapar, ama eþleri onu hep düþ kýrýklýðýna uðratýr. Tek çocuðunu nakýþ iþleyerek, mektup yazarak büyütür. O dönemde hem kendisinin hem de toplumdaki öteki kadýnlarýn yaþadýklarýna tanýklýk eden dizeleri vardýr. Benzer durumlar günümüzde de yaþanmaktadýr. Varlýklý ailelerden gelen ya da kendisi varlýklý olan þair-yazar kadýnlarýn kimi kitap yazýp yayýnlatmayý hobi olarak görürken, kimi kitaplarýný yayýnlamak için yayýnevi bile kurabilmektedir. Buna karþýn, emekçi ailelerden gelen ya da kendileri emekçi olan þair-yazar kadýnlar; çalýþmalarýný büyük güçlüklerle sürdürmeye çalýþýyorlar. Bir yandan baþka iþlerde çalýþýrken bir yandan da yazma uðraþýný sürdürüyorlar. Evrensel

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Þýrnak Uludere'de düzenlenen operasyonda 35 kiþinin hayatýný kaybetmesi, Nevþehir Üniversitesi öðrencileri tarafýndan protesto edildi. Nevþehir Üniversitesi'nde öðrenim gören bir grup öðrenci, Uludere'de meydana gelen olayý protesto etmek amacýyla toplandý. Nevþehir Üniversitesi ana giriþ kapýsýnda ellerinde ölenlerin fotoðraflarýnýn yer aldýðý pankartlarla bir araya gelen öðrenciler, operasyonda hayatýný kaybedenler için saygý duruþunda bulundu. Daha sonra grup adýna açýklamayý Nedim Öncü yaptý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, 2009 yýlýnda baþlayan Uluslararasý Ýleriye dönük kentsel ve kýrsal epidemiyolojik çalýþma projesi (PURE)'nin baþarýlý bir þekilde yürütülmesinde gösterdiði yakýn ilgi ve destek nedeniyle, proje koordinasyon ekibi tarafýndan plaketle ödüllendirildi. Türkiye'nin yaný sýra Arjantin, Brezilya, Kanada,Þili,Çin,Kolombiya,Hindistan,Ýr an,polonya, Rusya Federasyonu, Ýsveç, Güney Afrika, Zimbabwe ve Birleþik Arap Emirlikleri'nde 2009 yýlýnda baþlatýlan Uluslararasý Ýleriye dönük kentsel ve kýrsal epidemiyolojik çalýþma Projesi'nin Türkiye'deki uygulandýðý kentlerin baþýnda gelen Nevþehir'de 2009 yýlýndan beri çalýþmalar sürdürülüyor. Türkiye'de Metabolik Sendrom Derneði tarafýndan Nevþehir'in yaný sýra Ýstanbul, Aydýn, Kocaeli, Antalya, Samsun, Malatya ve Gaziantep'de toplam yaþ grubunda 4056 kiþinin kýrsal ve kentsel bölgelerdeki yaþam biçimi,risk faktörleri, kronik hastalýklardaki deðiþikliklerin izlenerek ileriye yönelik kahort çalýþmasý olarak uygulanan Uluslar arasý Ýleriye dönük kentsel ve kýrsal epidemiyolojik çalýþma projesi(pure) 12 yýllýk bir süreyi kapsýyor. Proje kapsamýnda proje katýlýmcýlarýna yönelik olarak kronik hastalýklar, risk faktörleri ve yaþam biçimlerindeki deðiþiklikler saptanarak veriler toplanýyor. Katýlýmcýlara ayrýca aile ve birey düzeyinde anketler uygulanýyor. Proje kapsamýnda projenin Nevþehir'deki katýlýmcýlarýnýn EKG, Kan basýncý, Akciger fonksiyonu, kas gücü ölçümleri,kan ve idrar örnekleri alýnýyor.bu deðerler de laboratuar þartlarýnda Türkiye Ulusal Koordinasyon Merkezi tarafýndan saklanýyor. Proje koordinatörü ve Metabolik Sendrom Derneði Baþkaný Prof. Dr. Aytekin Oðuz'un ekibinde yer alan Dr. Burcu Çalýk, Biyolog Fikret Demirkol ve uzman ebe Sevda Karaca'dan oluþan heyet,nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver'i ziyaret etti. Nevþehir Belediyesi'nin katkýlarý ile Nevþehir'deki çalýþmalarýn yürütüldüðünü belirten Dr. Burcu Çalýk, projenin uygulanmasýna yönelik Nevþehir Belediyesi'nin yaptýðý katkýnýn büyük bir önem taþýdýðýný belirterek, Ünver'e teþekkür etti. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de, belediyecilik alanýnda klasik belediyeciliðin yerine insana odaklý sosyal belediyeciliðin uygulandýðý Nevþehir'de,insanýn olduðu her alanda yer almaya büyük bir özen gösterdiklerini ifade etti. Ünver, insan saðlýðýný yakýndan ilgilendiren projelerin uygulanmasý yönünde,imkanlar doðrultusunda her türlü katkýyý bundan öncesi süreçte ortaya koyduklarýný ve bundan sonra da ayný kararlýlýk içerisinde bu destekleri vermeye çaba harcayacaklarýný kaydetti. Daha sonra Dr. Burcu Çalýk, PURE'nin uygulanmasýnda yaptýðý katkýlardan dolayý Metabolik Sendrom Derneði Baþkaný Prof. Dr. Aytekin Oðuz tarafýndan gönderilen plaketi Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver'e takdim etti. Ünver'de konuklara ziyaretin anýsýna Hitit Anforasý hediye etti. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi tarafýndan þehir merkezindeki ilköðretim ve orta öðretim kurumlarýnýn bahçeleri modern bir görünümüne kavuþtu. Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlý içerisinde þehir merkezinde bulunan ilköðretim ve orta öðretim kurumlarýnýn bahçeleri yeni baþtan ele alýndý. Çalýþmalar kapsamýnda Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in talimatý doðrultusunda her okul bahçesine basketbol ve voleybol sahalarýnýn yapýmý gerçekleþtirilirken,okul bahçelerinin daha modern bir görünüm kazanmasý saðlandý. Nevþehir de eðitim alanýndaki çalýþmalarýn daha üst noktalara ulaþtýrýlmak suretiyle eðitimdeki elde edilen baþarýnýn çýtasýnýn artýrýlmasýný amaçlayan bu kapsamlý çalýþmalarýný büyük bir kararlýlýk içerisinde yürüten Nevþehir Belediyesi nin,eðitim alanýndaki faaliyetleri 2012 yýlý içerisinde de etkin bir þekilde devam edecek.

7 Osmanlý Türkü hiç kendine mal etmemiþ. Ona hep ters bakmýþ. Onlarda inançlarýný, geleneklerini yaþamak için daðlara vurmuþlar kendilerini. Kah Tahtacý olmuþlar, kah Yörük olmuþlar. Zaman gelmiþ, tarlaya, sabana alýþsalar da, onlar yarýn gidecekmiþ gibi diken üstünde durmuþlar. Horasan dan, Türkmenistan dan, Azerbeycan dan göçmüþler Anadolu ya. Anadolu dan Toros lara gelmiþler. Karaman elinde yurt tutmuþlar. Oradan güneye gideceksiniz demiþler. Sýcaðýn, sýtmanýn içinde bulmuþlar. Tekrar Karaman beline koþmuþlar. Son yüzyýlda Taþeli de, Silifke de yeni köyler oluþmuþ: Keþli Türkmenli, Ayaþ Türkmenli, Öz Türkmenli, Türkmenuþaðý. hepsi bu benliðini köylerinin adýný sürdürerek ayakta kalýyorlar. Kültürlerini, inançlarýný yaþamaya devam ediyorlar. Öztürkmenli köyü Muhtarý Kazým Dölek, söyleþimizde, biz farklýyýz diyor: kurban bayramýnda biz kavurmamýzý, yanýna pilavýmýzý ve hoþafýmýzý yapar köy bir araya gelir, onu birlikte yeriz. Bayram bittiðinde tulukta, dolapta çið etimiz kalmaz. Köye sulama suyu gelmiþ onu bile paylaþým þekliyle depo yapmýþlar. Her birerine eþit su akýyor. Eðer suyu az kullanýr ise; depoya tekrar gidiyor. Boþa su akýtma yok. Depodan 26 boru çýkýyor. Ýþte düþünce bu. Su kavgasý yok. Ýmece ruhu var. Birlikte yemek yeme, birlikte tarlaya, bahçeye bakmak. Silifke Köylerimiz adlý alan araþtýrmasý için uðradýðýmýz her Türkmen köyünde bunlarý gördük. Ayaþ Türkmenli köyü yaylalýklarýný koruyor. Yayla da evler boþalýnca elektriklerini kestiriyor. Sularýnýn vanasýný kapatýyor. Saydýðým dört köy bir birlerine akraba. Ýslim Halanýn çocuklarý. Avþar dan, Karaman beline kadar serpiþtirilmiþ. Herkes beðendiði yere köy kurmuþ. Her biri, diðer akrabalarý oradan geçerken, onlarý aðýrlamýþlar. Buna devam ediyorlar. Diðer taraftan bu toplumu Ýslamlaþma adýna Araplaþtýrma, Türkmenliðini unutturma adýna gelenekleriyle, inançlarý ile oynamaya devam ediyorlar. Düðünlerini yasaklayýp, türkülerini unutturuyorlar. Ama gün geliyor, patlýyorlar. Ýsyan ediyorlar. Biz geleneklerimizi yaþayacaðýz. Ýnançlarýmýzý bildiðimiz gibi yapacaðýz diyorlar. Biz mesajý aldýk. Anlamayanlara da aktarmak istiyoruz. Anadolu da Türkmenler gelmiþler, oranýn halký ile kaynaþmýþlar. Yeni bir yaþam sürecine girmiþler. Ondan sonra deðiþ diyorlar. Ama yok. Ýþleri zor. Býrakýnýz kendinize benzetme sevdasýndan. Onlarý olduklarý gibi kabul edin. Ýnsanlýk bunu gerektirir. Onlarýn da sevgisini kazanýrsýnýz. Türkmen uþaðý köyünde elinde sazý ile Aþýk Ali Dayýcýk bizi karþýlýyor. Yörük Türküsünü çalýyor. Sonra sevda türküleri. Bir kýza aþýk oluyor. Kaynana saz çalýp, beni oynatmazsan kýzýmý vermem diyor. O da gece, gündüz kendi baþýna saz çalmayý öðreniyor. O öðrenmeye öðreniyor, ama kaynanasý Hakkýn rahmetine kavuþuyor. YÖRÜK TÜRKÜSÜ Sonbaharda kýþ yurduna girerler Yaparlar ekmeði dürüm dürerler Yaðmurda davarý ine sürerler Yurdun iyisini seçer Yörükler. yakmýþ. Akdeniz den Karaman eline kadar tüm yollar onun Türküsünde; Yüðlük Daðlarý, Haçkýrý. Kýzýlköy.. Boklar Daðlarý, Medetsiz Tepesi. Her yýl üþenmeden sahilden yaylalara göç var. Hala Türkmen Uþaðý köyünde 5-10 ev var. Çatmalar kurulmuþ. Üstünde naylonlar. Yaz gelince Karaman Belinde kara çadýrlarýný kuruyorlar. Geçim kaynaklarý Küçükbaþ hayvan, buðday, arpa ve burçak. Öztürkmenli köyünde defne yapraðý toplanýyor. Akdeniz Ekolojik Ürünler Fabrikasýna getiriyorlar. Çöpleri, otlarý ayýklanýp, fýrýnlanýyor. sonra balyalar, koliler yapýlýyor. Ver elini Çin, Almanya ve Amerika.. 15 kiþi daimi çalýþýyor arasýnda evlerde yapraklarý ayýklama iþinden istihdam saðlanýyor. Ýþte Ýmece ruhunun getirdikleri. Civar köylerden her gün çuvallar dolu, dolu geliyor. Üretim var. Domates, biber, fasülye, ya da Karnabahar. Tüm olumsuzluklara raðmen üretime devam. Sütü, yoðurdu, peyniri, çökeleði. Unu da buldu mu, deme keyfine. Ýþte Toros larda yaþayan Türkmenlerden bir esinti. Karaman dan Akdeniz e doðru esmeye devam ediyor. Yaz gelirde kuzu, görpe meleþir Güder çobanlarda onu dolaþýr Uzak, yakýn birbirine ulaþýr Karlý daðlardan da geçer Yörükler. Aþýk Ali Dayýcýk ; 30 yakýn türkü Þýrnak Uludere de 38 sivil köylünün F- 16 bombardýmanýyla katledilmesi, Türkiye basýnýnda, insanlýktan uzak bir þekilde haberleþtirildi. Kimi gazeteler, öldürülen yoksul köylülerin kaçakçý olmasýný mazeret göstermeye çalýþýrken, kimileri, PKK köylüleri önden sürdü yalanýný uydurdu. Belirli merkezlerden aldýðý istihbaratlara göre habercilik yaptýðý bilinen, malum gazeteler, kimbilir hangi hesaplarla MÝT i tek sorumlu gibi göstermeye çalýþtý. Önceki gün, internet siteleri ve televizyonlar katliam haberini saatlerce görmeyerek, sýnýfta kalmýþtý. Dün de gazeteler, katliama, katliam demeyerek Türkiye de gazeteciliðin iflasýný ilan etmiþ oldu. Özellikle, Zaman, Bugün, Sabah, Yeni Asya, Vakit, Güneþ ve Sözcü gazeteleri katliamý haberleþtirme tarzlarýyla kendilerinde sadece gazeteciliðin deðil insanlýðýn da bittiðini ortaya koydu. Bundan böyle bu yayýn organlarýna gazete demek, gazeteciliðin meslek onuruna hakarete sayýlacaðýndan bu yayýnlarý artýk; Ýnsansýz Haber Aracý diye anýyor. Zira, nasýl ki Ýnsansýz Hava Aracý ÝHA lar, sivil, PKK li ayýrt etmeden, tüm canlýlarý hedef diye gösteriyorsa, Ýnsansýz Haber Araçlarý da, doðru, yanlýþ ayýrt etmeden, devletin önlerine koyduðu her bilgiyi, haber diye servis ediyor. ZAMAN: PKK KÖYLÜLERÝ YEM YAPTI Ýmamýn Medyasý nýn amiral gemisi Zaman gazetesi, olayýn katliam olduðunu perdelemekle kalmadý, Uludere Katliamý nda hükümet ve TSK nin rolünü saklayýp hedef saptýrmak için elinden gelen dezenformasyonu yaptý. Katliamý Ölümcül Ýstihbarat manþetiyle veren Zaman da þu ifadeler yer aldý: F-16 lar Kuzey Irak ýn Sinat-Haftanin bölgesinde terörist zannettikleri mazot kaçakçýlarýný vurdu. Genelkurmay, operasyonun sivil yerleþimin bulunmadýðý bölgede yapýldýðýný açýkladý. Ýddialara göre, 35 vatandaþýmýzýn öldüðü olaya bölgede PKK elebaþlarýnýn toplandýðýna iliþkin yanýltýcý istihbarat neden oldu. Zaman, manþetin hemen altýnda yer alan Aziz Ýstegün baþlýklý haber analizde ise hangi somut bilgiye dayandýðý anlaþýlamayan PKK köylüleri yem mi yaptý sorusuna yer verildi. Analizde PKK nin köylüleri önden sürerek TSK yi yem yaptýðý gibi hiçbir somut olguya dayanmayan bir iddia büyük gerçeklik payý varmýþ gibi sunularak dezenformasyonun kralý yapýldý. BUGÜN: FEHMAN HÜSEYÝN LE YANILTTILAR Kamuoyunda Fethullahçý medyanýn Posta sý olarak bilinen Bugün 38 sivilin öldürüldüðü vahþi katliamý manþete bile taþýmaya tenezzül etmedi. Haberi Ýstihbarat faciasý baþlýðýyla veren Bugün, Fehman Hüseyin le yanýlttýlar baþlýklý kutu haberinde de ise yine somut kanýtlarý gösterilmeyen þu iddialara yer verdi: Ýstihbarat notunda yer alan 'örgüt elebaþlarýnýn bulunduðu' bilgisinin de TSK'yý çok hýzlý karar verip hareket etmeye zorladýðý ifade edildi. Ýstihbarat notunda yer alan örgüt elebaþýnýn PKK'nýn askeri kanat sorumlusu Fehman Hüseyin olduðu öne sürüldü. Hüseyin'e odaklanmýþ güvenlik birimlerinin bir þekilde yanýltýlmýþ olabileceði belirtildi. Bugün gazetesi haberinde Ayrýca PKK'nýn en önemli gelir kaynaklarýndan birinin de kaçakçýlardan alýnan vergiler olduðuna iþaret edildi þeklinde bir cümleyle, alttan alta ölenler kaçakçýysa da fark etmez hepsi PKK ye çalýþýyor mesajýný verdi ve insanlýkla hiçbir iþinin kalmadýðýný ilan etmiþ oldu. SABAH: GEDÝKTEPE SENDROMU Katliama, katliam demekten imtina eden gazetelerden, yandaþ bayi satýþý en yüksek gazetesi Sabah, haberi Gediktepe sendromu kaçakçýyý vurdu baþlýðýyla haberleþtirdi. Sabah ýn manþetinde iki vurgu dikkat çekiciydi; 1- Gediktepe baskýnýna gönderme yapýlarak katliama meþruiyet zemini aranýyor, 2- Ölenlerden insan deðil kaçakçý diye bahsederek kurbanlar kriminalize ediliyordu. Sabah gazetesi de bu manþetiyle sadece gazetecilikten deðil insanlýktan da istifasýný verenler arasýndaki yerini aldý. YENÝ ASYA: PROVOKASYON GÝBÝ Acýmasýzlýðýn ve dezenformasyonun dozunu yükselten gazetelerden biri de Nur Cemaati ne yakýnlýðýyla bilinen Yeni Asya oldu. Katliam demeyen Yeni Asya haberi Provokasyon gibi manþetiyle duyururken, sürmanþetinde Þýrnak ýn Uludere Ýlçesi nde öldürülen 35 kiþi terörist mi, köylü mü? diye sorarak, okurlarýnýn kafasýný karýþtýrmaya çalýþtý. Oysa bombardýmanla öldürülen 38 kiþinin sivil köylü olduðu, dün erken saatlerde çeþitli yetkililerin açýklamalarýyla itiraf edilmiþti. Buna raðmen Yeni Asya alt baþlýðýnda, Gruptakilerin mazot kaçakçýlýðý yapan köylüler olduðu ileri sürüldü yazarak apaçýk bir gerçeði iddia düzeyine düþürdü. YENÝ AKÝT: TERÖRÝST MÝ, KAÇAKÇI MI? Nefret dolu, saldýrgan ve ýrkçý diliyle tanýnan Yeni Akit te, katliamýn sorumlularýný deðil çoluk çocuk üzerlerine bomba yaðdýrýlan masum insanlarý suçlamaktan geri kalmadý. Terörist mi kaçakçý mý manþetini atan Akit haberinde neredeyse hangisi olursa olsun bombardýmaný hak ettiler imasýnda bulunarak, hiçbir zaman üyesi olamadýðý insanlýk ailesiyle son baðlarýný da koparmýþ oldu. Akit in haber spotlarýnda þu ifadeler yer aldý: Þýrnak ta öldürülen 35 kiþinin köylüler olduðunu iddia eden çevrelere cevap veren Genelkurmay: Olayýn meydana geldiði yer sivil yerleþimin bulunmadýðý Haftanin bölgesidir derken, öldürülenlerin akrabasý olan köy muhtarý Haþim Öncü, bombalanan yolun kaçakçýlýk için kullanýldýðýný ileri sürdü. Ulusalcýlar geri durur mu? TARÝHSEL bir trajedi olan Uludere Katliamý karþýsýnda yandaþ basýn bu tavrý alýrken sözde hükümete muhalif olan ulusalcý gazeteler de ýrkçý ve insanlýk düþmaný bir dil kullanmaktan çekinmedi. Akþam grubunun berber gazetesi olarak bilinen Güneþ Asker ne yapsýn? baþlýðýyla verdiði haberinde, itinayla TSK nin olaydaki sorumluluðunu örtmeye çalýþtý. Güneþ, haberi þu spotla duyurdu: Ýnsansýz hava araçlarý, Irak tan gelen kalabalýk bir grubun sýnýra doðru ilerlediðini belirledi. Jetler hedefi imha etti. Ancak öldürülen 35 kiþi terörist deðil kaçakçý çýktý. SÖZCÜ: SÝLAH TAÞIYORLARDI Türkiye basýnýnda yaygýn olan berber faþizminin en çok satan temsilcisi olan Sözcü tüm gazeteler içinde hiç çekinmeden alenen yalan yazan ve bu yalanýný da sürmanþetine taþýyan tek gazete oldu. Sözcü, dezenformasyonun bile bir adabý olduðunu bütünüyle unutarak, düpedüz uydurma bir sürmanþet attý: Silah taþýyorlardý. Bombalanan sivil köylülerin PKK ye silah taþýdýðýný uyduracak kadar gazetecilikten uzaklaþmýþ bu gazete, Faþizmin insanlýk düþmaný bir ideoloji olduðunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sözcü nün spotunda Genelkurmay ýn önceki günkü açýklamasý çarpýtýlarak þöyle haberleþtirildi: TSK sivilleri vurdu diyenlere Genelkurmay dan yanýt: PKK aðýr silahlarý sýnýrdan katýr sýrtýndan geçiriyordu. TSK önceki gece ayný bölgede kalabalýk bir gruba jetlerle operasyon yaptý. BirGün

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu (Çiftçi- Sen) 13 farklý GDO içeren mýsýrýn ithaline izin verilmesi üzerine, bir basýn açýklamasý yayýnladý. Basýn açýklamasýnda Hayvan çýktýlarýný bitkisel üretimde, bitkisel üretimin çýktýlarýný hayvan yetiþtiriciliðinde kullanmayý saðlayacak politikalarý uygulanmalý, çiftçi GDO lu yem temin edici þirketlere muhtaç býrakýlmamalýdýr ifadelerine yer verildi. Açýklama þöyle: Türkiye GDO lu ürünler için yol geçen hanýna çevrilmiþ durumda. Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bu baþarýsýzlýðý görünmez kýlmak için baþka politikalarý tartýþtýrmakta. Yem ürünlerini neden ithal ediyoruz? Hayvanlarýn yemini ülkemizden saðlayacak politikalarý neden uygulayamýyoruz? Meralarýmýzý neden ýslah etmiyoruz? Özgür mera hayvancýlýðýný uygulamayý neden baþaramýyoruz? Halkýmýzýn; Sap, saman ve otlar hayvana, hayvan gübresi topraða diye ifade ettiði hayvan yetiþtiriciliði ile bitkisel üretimin birlikteliðini saðlayacak politikalarý Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý neden uygulamýyor? Ýthal yemlere neden muhtaç edildiðimizi tartýþmýyoruz. Tartýþamýyoruz. Tartýþamýyoruz çünkü, insan ve hayvanlarýn saðlýklý gýda ile beslenmesinden sorumlu olan Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker; Türkiye de gýda güvenilirliði hakkýnda korkulacak bir durum olmadýðýný GDO lu mýsýrýn yemlerde kullanýlmasýna iliþkin; Zarar verirse hayvana verir buradan besine asla geçmez diye yanýlsama yaratmaya çalýþýyor. Kaldý ki, Bakan Eker, dünyada mýsýr üretiminin %70i GDO suz yapýlýrken, Türkiye yi neden GDO ya muhtaçmýþ gibi gösterdiðinin, korumakta sorumlu olduðu hayvanlarýn saðlýðýný nasýl bu kadar fütursuzca tehlikeye atabildiðinin hesabýný hayvan yetiþtiricilerine, çiftçilere ve kamuoyuna vermelidir. Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu olarak diyoruz ki; Hayvan çýktýlarýný bitkisel üretimde, bitkisel üretimin çýktýlarýný hayvan yetiþtiriciliðinde kullanmayý saðlayacak politikalarý uygulanmalý, çiftçi GDO lu yem temin edici þirketlere muhtaç býrakýlmamalýdýr Meralar acilen ýslah edilerek, yeniden özgür mera hayvancýlýðýna geçiþ saðlanmalýdýr. Bu yöntem ile elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünler saðlýklý olacak, halk gýdayý endiþesiz biçimde alabilecek ve kullanabilecektir. Saygýlarýmýzla. Abdullah Aysu Çiftçi-Sen Genel Baþkaný Ali Bülent Erdem Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Doðayý Koruma Örgütü (IUCN) 519 balýk türü hakkýnda araþtýrma yaptý ve ilk kez Akdeniz balýklarýyla ilgili kýrmýzý liste yayýmladý. Cebelitarýk Boðazý ile Marmara Denizi ne kadar tüm Akdeniz i içine alan araþtýrmanýn sonunda türler yok olma tehlikesi yönünde altý sýnýfa ayrýldý. Ýlk üç sýnýf Yok olmaya baþlayan larý kapsýyor. Bu sýnýfta 43 tür yer alýyor. Yok olma sýnýrýna yaklaþansa 22 balýk türü tespit edildi. 303 balýk türünde tehlikenin henüz baþlamadýðý bilgisine yer verilen araþtýrmada 151 tür hakkýndaysa bilgi elde edilemediði belirtiliyor. Nesli tükenme noktasýnda olan sýnýf içinde 15 tür var. Ve bu 15 türden 14 ünü köpekbalýklarý (dev köpekbalýðý ve beyaz köpekbalýðý vs.) ile vatoz türleri oluþturuyor. Yok olmaya baþlayan son tür Gobiidae türü olarak bilinen kayak balýklarý. Yok olmaya baþlayan balýk türleri arasýnda Akdeniz ve Ege de de sýkça rastlanan orfoz ve lahoz da yer alýyor. Adnan Menderes Üniversitesi nde öðretim üyesi olan Prof. Dr. Murat Bilecenoðlu nun da aralarýnda bulunduðu farklý ülkelerden 15 bilim adamý tarafýndan hazýrlanan rapora göre, bu türlerin yok olmasýnýn en büyük nedeni yüzde 31.2 oranla belirli bir hedef belirlenerek avlanýlmasý ve kirlilik. Çalýþmada, balýk türlerinin korunmasý için tavsiyeler de sýralandý. Bunlarýn baþýnda da koruma bölgeleri oluþturulmasý, siyasi kararlarýn alýnmasý, hassas türler için av yasaðý getirilmesi ve bölge ülkelerinin iþbirliði içinde olmasý yer alýyor. Radikal

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA Onaylayan Administrator Wednesday, 06 October 2010 Son Güncelleme Wednesday, 06 October 2010 HSGG Orijinali için týklayýn DÝSK, KESK,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı