2 DE 7 DE Sevda Aydýn

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE 7 DE Sevda Aydýn"

Transkript

1 "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha attý. Daha önce ertelenen Genel Saðlýk Sigortasý (GSS), 1 Ocak 2012'de yürürlüðe girdi. SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý) Kanunu ile 1 Ekim 2008'de tanýmý itibariyle bütün yurttaþlar için "zorunlu" kýlýnan GSS, sosyal güvenlik reformu çalýþmalarýnýn sürmesi nedeniyle 1 Ekim 2010'a ertelenmiþ, ikinci bir ertelemenin ardýndan da 1 Ocak 2012'de hayata geçirilmiþ oldu. Sayýlarý 9.2 milyonu bulan yeþil kart sahiplerinin de Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýnmasý ve sosyal güvenlik sistemine kayýtlý olmayan 1.7 milyon kiþinin kayýt altýna alýnmasýyla tüm ülkenin sosyal güvenlik þemsiyesi altýna gireceði, sosyal güvenliði olmayanlarýn devlet desteðinden yararlanacaðý iddia ediliyor. 2 DE Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Yatýlý öðrenci velileri çocuklarýný emanet ettikleri okul müdürünün çocuklarýný dövmesi sonucu gece vakti karakoldan aranmalarýna tepkilerini; Çocuklarýmýzý kime emanet edeceðiz? Böyle idareci olmaz. Diye isyan ettiler. Çocuklarýný okutmak için gönderdikleri Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek lisesinde okul müdiresi tarafýndan öðrencilerin dövülmesi sonucu bir grup öðrencinin gece Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne giderek þikayetçi olmasý ve durumdan ailelerinin haberdar edilmesi için telefonla karakoldan aranmalarý üzerine çevre illerden gece vakti karda kýþta yollara düþtüklerini iddia eden veliler, Bu nasýl idareci biz onlara çocuklarýmýzý okutup yetiþtirmeleri için emanet ettik. Müdür ise gece vakti çocuklarý toplayýp acýmasýzca dövüyor, saçlarýndan tutup kapýya duvara vuruyor karakola gitmek zorunda býrakýyor. Þýrnak Uludere de 38 sivil köylünün F-16 bombardýmanýyla katledilmesi, Türkiye basýnýnda, insanlýktan uzak bir þekilde haberleþtirildi. Kimi gazeteler, öldürülen yoksul köylülerin kaçakçý olmasýný mazeret göstermeye çalýþýrken, kimileri, PKK köylüleri önden sürdü yalanýný uydurdu. Belirli merkezlerden aldýðý istihbaratlara göre habercilik yaptýðý bilinen, malum gazeteler, kimbilir hangi hesaplarla MÝT i tek sorumlu gibi göstermeye çalýþtý. Önceki gün, internet siteleri ve televizyonlar katliam haberini saatlerce görmeyerek, sýnýfta kalmýþtý. Dün de gazeteler, katliama, katliam demeyerek Türkiye de gazeteciliðin iflasýný ilan etmiþ oldu. Özellikle, Zaman, Bugün, Sabah, Yeni Asya, Vakit, Güneþ ve Sözcü gazeteleri katliamý haberleþtirme tarzlarýyla kendilerinde sadece gazeteciliðin deðil insanlýðýn da bittiðini ortaya koydu. 7 DE Sevda Aydýn Avanos Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafýndan hazýrlanan ve Ahiler Kalkýnma Ajansýnýn desteklediði Eskiçað Anadolu Seramiklerinin Avanos Çömlekçiliðine Kazandýrýlmasý konulu proje baþarýyla tamamlandý. Eylül Deyiþleri, Sevdamýz Çiçeklenir Zulada, Mayýsta Üzgün Gönlüm, Akdeniz in Rengi Mavi gibi þiir kitaplarýyla tanýdýðýmýz Þair-Yazar Gülsüm Cengiz Kadýnlar Ýçin Söylenmiþtir Anadolu da kadýnlarýn þiirli tarihi adýný taþýyan bir þiir antolojisi yayýnladý. Evrensel Basým Yayýn tarafýndan yayýnlanan antolojide Cengiz, mitolojik çaðlardan bu yana Anadolu daki kadýn ý anlatýyor. Seçtiði mitolojik hikayelerle kadýnýn yaþamýný, tarihsel süreç içinde geçirdiði deðiþimleri anlatan Cengiz, cumhuriyet öncesi ve sonrasýnda yaþanan siyasi, ekonomik ve toplumsal... Türkiye GDO lu ürünler için yol geçen hanýna çevrilmiþ durumda. Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bu baþarýsýzlýðý görünmez kýlmak için baþka politikalarý tartýþtýrmakta.

2 Uludere- Qýleban katliamýyla ilgili bir þeyler söylemek öylesine zor ki, yeni bir yýla böylesine acýlarý içeren bir yazý ile baþlamak da hiç kolay deðil.. Onlarca savunmasýz, çoðu da çocuk denecek yaþta insanýn savaþ uçaklarýnca bombalanmasýndan sonra bile hükümetin, AKP nin, sorumlu diðer kurumlarýn piþkince iþ kazasý, istihbarat eksikliði ya da sahte üzüntü duymalarýnýn asla samimi deðildir. Savunmasýz köylülerin savaþ uçaklarýnca bombalanmalarý gerçeðinin ortaya çýkmasýndan sonra bile, kimi medya ve basýn kuruluþunun, kalemlerini satan, zavallý gazete ve televizyoncunun ölenlerin kimlikleriyle ilgili kamuoyunu yanlýþ bilgilendirmeye çalýþmalarý, katliamý adeta savunmaya çalýþmalarý þiddetle kýnýyorum. Ayrýca yýllardýr AKP nin yalakalýðýna soyunan, Baþbakan RTE yi demokrasiden yanaymýþ diye göstermeye çalýþan, bu son katliamdan sonra da RTE yi masum, suçsuz, katliamdan habersizmiþ gibi göstermeye çalýþan, timsah gözyaþlarý döken gazeteci kýlýðýndakileri de þiddetle kýnýyorum. Acaba bunlar hangi yüzle bundan sonra sahte açýlýmlarý, RTE nin sahte demokrasi havariliðini kamuoyuna yutturmaya çalýþacaklardýr.. Görülen o ki, bu katliam da tarihteki diðer katliamlarla benzerlikler gösteriyor. Sadece ülkemizde deðil dünyanýn çeþitli topraklarýnda egemenler, ýrkçý-faþist, þövenist, gerici ve sömürücü zulüm düzenlerinin sürdürülmesi için bir dizi katliamý entrika, hile ve her türlü silah ve teçhizatý kullanarak gerçekleþtirirler.. Örneðin bu son yaþanan ve 35 Kürt köylüsünün öldürülmesiyle sonuçlanan Uludere - Qýleban katliamýnýn Hitler Almanya sýndaki Yahudi soykýrýmýndan ne farký var? Bu insanlýk dýþý katliamýn Saddam Hüseyin in 1988 de kimyasal silahlarla gerçekleþtirdiði Halepçe katliamýndan ne farký var? Ya da bu katliamýn Anadolu coðrafyasýnýn kadim halklarýndan olan 1915 yýlýnda binlercesinin katledildiði, binlercesinin evlerinden, topraklarýndan sürgün edildiði Ermeni katliamýndan ne farký var? Bu katliamýn 1921 yýlýnda Koçgiri bölgesindeki Zara, Ýmranlý, Divriði, Hafik, Kuruçay, Kangal, Refahiye ve Sarýz da yaþanan ve yüzlerce Kürt Alevinin katledilmesinden, binlercesinin daðlarda sefaletle yaþamak zorunda býrakýlmasýndan ne farký var? Qýleban katliamýnýn 1930 yýlýnda Aðrý Zilan bölgesinde, kundaktaki bebekten en yaþlýsýna kadar erkek, kadýn çocuk gözetilmeden, birbirine baðlanarak toplu þekilde gerçekleþtirilen ve binlerce Kürt ün öldürülmesiyle sonuçlanan katliamdan ne farký var? Bu katliamýn 1938 yýlýnda Erzincan Tunceli sýnýrýndaki Zini Gediðinde 95 Alevinin kurþuna dizilerek katledilmesi, köylerinin ateþe verilmesi, sað kalanlar Balýkesir ve Keþan a sürgün edilmelerinden ne farký var? Bu katliamýn yýllarýnda Dersim de gerçekleþtirilen Seyit Rýza ve arkadaþlarýnýn idam edilmesi, 13 bin 160 Dersimli Alevi-Kýzýlbaþ katledilmesi, 11 bin 818 kiþinin sürgüne gönderilmesi ve yüzlerce çocuk evlatlýk verildiði katliamdan ne farký var? Ya da 1943 yýlýnda Van Özalp ilçesinde, Ahmed Arif in þiirine ismini veren 33 Kürt köylü dönemin 3. Ordu komutaný Org. Mustafa Muðlalý'nýn emriyle yargýsýz kurþuna dizilmesi katliamý ile Qýleban katliamý arasýnda bir fark var mý? 1978 yýlýnda Maraþ ta 6-7 gün süren katliamda yüzlerce Alevi katledilmesi, binlercesinin yaralanýp sakat býrakýlmasýndan bir farký var mý bu katliamýn? Yine 1980 Mayýs-Temmuz aylarýnda Çorum da ülkücü gerici þeriatçý faþistlerin saldýrýlarý sonucu yüzden fazla Alevi katledilmesinden ne farký var bu katliamýn? Daha bundan birkaç yýl önce, 2 Temmuz 1993 yýlýnda Sivas ta Pir Sultan Abdal etkinliklerine giden aydýn, yazar, ozan, sanatçý, semahçý ve de 12 yaþýndaki Koray ýn da aralarýnda olduðu 33 kiþi Madýmak Otelinde katledilmesi ile küçük Ceylan ýn, 12 yaþýndaki Uður Kaymaz ýn katledilmeleri arasýnda bir fark var mý? 12 Mart 1995 yýlýnda Gazi de ve 15 Martta da Ümraniye 1 Mayýs Mahallesindeki güvenlik güçlerinin gerçekleþtirdiði saldýrýlarda toplam 23 kiþi katledilmesi ile bu katliam arasýnda bir fark var mý? Öyle bir coðrafyada yaþýyoruz ki, yukarýdaki katliamlar listesi daha uzatýlabilir, sayfalarca devam ettirilebilir. Devlet genellikle bu katliamlarý, ya 1921 Koçgiri, 1930 Zilan, Dersim, 1943 de Van-Özalp, Gazi, Ümraniye, 2000 Hayata Dönüþ Operasyonu ve Qýleban katliamýnda olduðu gibi bizzat kendi ordusu, silahý ve savaþ uçaklarýyla gerçekleþtirdi; ya da 16 Mart Beyazýt, Bahçelievler, Maraþ, Çorum katliamlarýnda olduðu gibi koruyup destekledikleri eli kanlý faþist ve gerici piyonlarý aracýlýðýyla gerçekleþtirdi. Cumhuriyet tarihinin en sadýk emperyalist ABD dostu ve daha önce Hüsnü Mübarek e, Muammer Kaddafi ve Beþar Esad a yönelik olarak, Kendi halkýný katleden yönetimin meþruiyeti olmaz deyip istifaya davet eden Baþbakan RTE e Uludere, Qýleban Roboski deki 35 kiþi vatandaþlarýnýz deðil mi? diye soruyor ve derhal istifaya davet ediyorum. Sadece Baþbakan deðil; sanatçýlarý, ressamlarý, yazarlarý, aydýnlarý terörist ilan deyip hedef tahtasýna koyan Ýçiþleri Bakaný; sivil köylülerin katledilmesi için F-16 savaþ uçaklarýna emir veren Genel Kurmay Baþkaný ve sorumlu tüm komutanlar ve Hakkari ili valisi derhal istifa etmelidirler. Bu son katliama sebep olanlar, emir verenler ve katýlanlarýn sahte özürleri, iþ kazasý, istihbarat yanlýþlýðý gibi milyonlarca insanla alay edercesine katliamý basite indirgeyen insanlýk dýþý ifadeleri ve de sadece istifa etmeleri de yeterli deðildir. Bu iþin bütün sorumlularý en üstten en alta kadar derhal yargý önüne çýkarýlmalý ve adalet önünde hesap vermeli, devlet ölenlerin ailelerine tazminat ödemelidir. Yapýlmasý gereken çok açýktýr. Bu katliamýn da diðerlerinden bir farký yoktur.býçak kemiðe dayanmýþ, hatta þah damarýna doðru yol almaktadýr.. Zaman yitirilmeden derhal istifa.derhal "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha attý. Daha önce ertelenen Genel Saðlýk Sigortasý (GSS), 1 Ocak 2012'de yürürlüðe girdi. SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý) Kanunu ile 1 Ekim 2008'de tanýmý itibariyle bütün yurttaþlar için "zorunlu" kýlýnan GSS, sosyal güvenlik reformu çalýþmalarýnýn sürmesi nedeniyle 1 Ekim 2010'a ertelenmiþ, ikinci bir ertelemenin ardýndan da 1 Ocak 2012'de hayata geçirilmiþ oldu. Sayýlarý 9.2 milyonu bulan yeþil kart sahiplerinin de Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýnmasý ve sosyal güvenlik sistemine kayýtlý olmayan 1.7 milyon kiþinin kayýt altýna alýnmasýyla tüm ülkenin sosyal güvenlik þemsiyesi altýna gireceði, sosyal güvenliði olmayanlarýn devlet desteðinden yararlanacaðý iddia ediliyor. Gerçekten reklam edildiði gibi mi? Önce ne gibi deðiþiklikler getirildiðine bakalým. Yeþil kartlýlarýn sayýsý týrpanlanacak, sigortasýzlarýn "sicili tutulacak" GSS uygulamasý için yeþil kart kapsamýndaki yurttaþlar açýsýndan öngörülen iki yýllýk geçiþ süreci dün itibariyle doldu. GSS ile en önemli deðiþikliklerden birisi, düþük gelir gruplarýnýn saðlýk hizmeti almasýný saðlayan yeþil kartta yaþanacak. Sayýlarý 9.2 milyonu bulan yeþil kartlýlar bu olanaklarýný sürdürebilmesi için "incelemeye tabi tutulacak". Gereðinden fazla kiþiye daðýtýldýðý gerekçesi ile eleþtirilen yeþil kart, artýk periyodik incelemelere tabi olacak. 1 yýllýk vize süreleri doluncaya kadar ayný þekilde GSS kapsamýnda saðlýk hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek olan eski yeþil kartlýlar, vize süreleri dolduðu zaman sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýna giderek gelir testi yaptýracak. Yeþil kartlýlarýn yarýsýnýn, yapýlacak gelir durumu incelemeleri sonucunda bu haklarýný kaybetmesi bekleniyor. Gelir düzeyi asgari ücretin 3 te 1 inden az olduðu tespit edilen kiþilerin primleri devlet tarafýndan ödenerek, saðlýk hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Geliri asgari ücretin 3 te 1 iyle asgari ücret arasýnda olanlar 33 TL, geliri asgari ücretle asgari ücretin 2 katý arasýnda olanlar 100 TL, geliri asgari ücretin iki katýnýn üzerinde olanlar da 200 TL prim ödeyerek saðlýk hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Saðlýk Bakanlýðý'ndan belirtildiðine göre, halen Yeþil Kart alamamýþ, Emekli Sandýðý, Bað-Kur, SSK imkanlarýndan yararlanamamýþ 1.7 milyon kiþi var. GSS ile Türkiye de sosyal güvenlik sistemine kayýtlý olmayan 1.7 milyon kiþi kayýt altýna alýnmýþ olacak. Ortaöðretimi bitirip kayýt altýnda çalýþmayan 18 yaþýndaki gençler, çalýþmayan üniversite mezunlarý, sigortalý olmayýp saðlýk giderlerini kendi cebinden karþýlayanlar, sigortasýz tarým iþçileri, ev hizmetlerinde çalýþanlar, geçici sözleþmeliler GSS kapsamýna alýnacak. GSS kapsamýna alýnacak kiþilere mektup gönderilerek bilgi verilecek. Yine zihinleri karýþtýran para hesaplarý... GSS zorunluluðu kapsamýna alýnanlar, aylýk gelir durumlarýna göre primlerini ceplerinden ödeyecek ya da devlet desteðinden yararlanacak. Ödenecek prim miktarý, aylýk gelire göre tespit edilecek. Aylýk geliri asgari ücretin 3 te 1 inden az olan vatandaþlarýn primleri devlet tarafýndan ödenecek. Aylýk geliri asgari ücretin 3 te 1 i ile asgari ücret arasýnda olanlar, asgari ücretin 3 te 1 inin 12 de 1 i kadar prim ödeyecek. Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katý arasýnda olanlar, asgari ücretin 12 de 1 i kadar prim ödeyecek. Aylýk geliri asgari ücretin iki katýndan fazla olanlar ise mevcut asgari ücretin 4 te 1 i kadar prim ödeyecek. Asgari ücrete endekslenen primler, asgari ücret arttýkça yükselecek. Gelir testi istemeyen, asgari ücretin 4 te 1 i kadar prim ödeyecek. Söylenenlerin ardýndaki asýl gerçekler neler? GSS'nin bundan yaklaþýk 3 yýl önce 1 Ekim 2008'de yürürlüðe girmesiyle birlikte sigortalýlar için hak kayýplarý dönemi zaten baþlamýþtý. GSS'nin yürürlüðe girdiði daha ilk gün muayene ücretlerine zam yapýldý. Uygulama yargýdan döndü ama hükümet yeni bir düzenleme yaparak muayene ücretlerini günümüze gelene dek toplam yüzde 650 arttýrmýþ oldu. Artýk her bir muayene için devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL muayene ücreti ödeniyor. Üstelik, bu düzenlemelerle, daha önce muayene ücreti ödemeyen SSK li aktif çalýþanlar, yeþil kartlýlar, kamu çalýþanlarý ve emeklileri ile aile bireyleri de artýk ücret ödemek zorunda kaldýlar. Dün itibariyle baþlayan uygulamaya göre ise, asgari ücretin üçte birinden fazla gelir sahibi olanlar "zengin" sayýlacak ve belirlenen SGK primini ödeyemeyenler saðlýk hizmetlerinden yararlanamayacak. Herkesten maaþýna göre sigorta primi alýnýrken, saðlýk hizmetlerinden yararlanabilmeleri için asgari ücretlilerden bile sigorta primi ödemesi istenecek. Bu son yenilik asgari ücretli olup da yeþil kartlý olan milyonlarca insanýn yeþil kartlarýnýn iptal edilmesine ve saðlýk alanýnýn dýþýnda kalmasýna yol açacak. GSS primi ödeyemeyenler ise gelir testi yaptýrýp prim ödemeye baþlamadýklarý takdirde dünden itibaren saðlýk hizmeti alamamak tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþ oluyor. GSS primini ödeyemeyen yoksul kesimlerin, SGK ile sözleþmeli üniversite hastanelerine ve özel hastanelere gitmeleri de engellenecek. AKP'nin "yeni yýl"ý baþka neler getirdi? AKP hükümeti, daha önce SES'in açtýðý dava ile iptal ettirilmesi sonucu bugüne dek Aile Hekimliði Merkezleri'nde ve diþ hekimi muayenelerinde ücretsiz olan 2 TL'lik muayene katký payý uygulamasýný, 2012 itibarýyla baþlattý. Ayný yasayla hastalardan, hekimlerin reçetelere yazdýðý 3 kutu ilaç için 3 TL, 3 kutudan sonra yazýlacak her kutu ilaç için 1 TL ekstra ilaç parasý alýnacak. Hastalar, þu anda devlet hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL olan muayene ücretinin yanýsýra, eczaneye gittiðinde de reçete toplamýnýn yüzde 20'sini ödeyecek. Saðlýk hizmeti alma hakkýný prim ödeme zorunluluðuna baðlayan ve yoksullarý sistemden dýþlayarak saðlýk hakkýndan mahrum býrakan, "katýlým paylarý"yla, "ilave ücret"lerle saðlýðý ücretli hale getiren, ilaç geri ödeme listelerini daraltarak vatandaþlarý daha fazla para harcamaya zorlayan AKP hükümetinin saðlýk politikalarýnýn saðlýða zararlý etkileri her geçen gün daha fazla açýða çýkýyor. (sol)02 Ocak 2012

3 Son yazýmda yaþamýmýzýn büyük bir bölümünde þiddet olduðunu yazmýþtým Uludere de vahþi bir þekilde 35 vatandaþýn öldürülmesi bir insanlýk suçudur. Söylenecek hiçbir söz bu katliamý kapatmaz. Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesinde yeni yýlýn ilk gününde kýz öðrencilerimiz müdüre hanýmýn þiddeti ile giriyorlar. Bir öðrencinin yanlýþ davranmasýný tüm sýnýfta þiddet uygulayarak çözmeye çalýþmasý tam bir skandaldýr. Aklýma askerliðim geldi acemi birliðinde gece saat 03 de acemileri kaldýrdýlar. Arkadaþýnýz þu hatayý yaptý sizde yapmayýn diye bizi sýra dayaðýna çektiler. Sanki okulumuz askeri kýþlaya dönmüþ bir hali vardý. Öðrencilerin þikayet etmesi nedeniyle olay adli kuruma intikal ediyor. Velilerinde olayý gece duymalarý ile apartopar yollara düþüp okula geliyorlar. Okula olayýn iç yüzünü öðrenmek için gittiðimizde giriþte müdüre hanýmla görüþeceðimizi söyledik ama müsait olmadýðý bildirildi. Okul kayýt defterine isimlerimizi yazdýrýp kantine indik. Velilerle görüþme yaparken okul müdür baþyardýmcýsý bizlere sanki ayaklarý yere basmýyormuþ gibi kendini bulutlarýn üstünde gören bir tavrý ile kimden izin aldýnýz buraya izinsiz nasýl girersiniz tavýrlarýna þaþýrdýk. Sanki okul bizim deðil! Bir idarecinin bu yaklaþýmý bizleri üzmüþtür. Evet, orada baþka bir yetkili ile görüþerek girebilirdik bir eksikliðimiz olabilir ama bir idarecinin bu þekildeki tavrý hiç hoþ deðildi. Ýþte idarecilik orada baþlýyor. Adý üstünde Ýdare et. Bizim geleneklere göre konuklar baþ tacýmýzdýr. Tabiî ki iþi orada idare etmek bize düþmüþtü. Maalesef dýþarýdan gelen vatandaþlara böyle davranan kiþi yetki bende edasýyla yöneticilere, öðretmenlere, öðrencilere nasýl davranýr siz düþünün. Öyle bir tavýrla olayý ört-baþ etme gibi bir izlenim oluþtu bizde. Oradan Kaymakamlýk makamýna gittik. Kaymakam beyle olan görüþmede daha öncede olan olaylarda bu olay geliyorum diye baðýrýyordu. Neden tedbir almadýnýz dedik. Okullarýmýzýn içerisinde sadece burada sorun var bura için tedbir amaçlý olarak uyarýda bulundum. Þu an itibariyle gerekli tedbirlerin alýndýðýný söyledi. Konunun bizzat takip edileceðini söyledi. Oradan ayrýlarak tekrar öðrenci velileri ile görüþtük. Ýsyanlarý hala sorumlularý arar haldeydiler. Yeni yýl yazýma iyi bir haberle girmedim. Yýllardýr yeni yýllara girerken hep iyilik, mutluluk ve saðlýk dilekleriyle baþlýyorduk. Maalesef hep tersi oluyor. Bu sefer gelecek yýllarýn nasýl olmasý dileðini þaþýrdým. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Yatýlý öðrenci velileri çocuklarýný emanet ettikleri okul müdürünün çocuklarýný dövmesi sonucu gece vakti karakoldan aranmalarýna tepkilerini; Çocuklarýmýzý kime emanet edeceðiz? Böyle idareci olmaz. Diye isyan ettiler. Çocuklarýný okutmak için gönderdikleri Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek lisesinde okul müdiresi tarafýndan öðrencilerin dövülmesi sonucu bir grup öðrencinin gece Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne giderek þikayetçi olmasý ve durumdan ailelerinin haberdar edilmesi için telefonla karakoldan aranmalarý üzerine çevre illerden gece vakti karda kýþta yollara düþtüklerini iddia eden veliler, Bu nasýl idareci biz onlara çocuklarýmýzý okutup yetiþtirmeleri için emanet ettik. Müdür ise gece vakti çocuklarý toplayýp acýmasýzca dövüyor, saçlarýndan tutup kapýya duvara vuruyor karakola gitmek zorunda býrakýyor. Ben biraz önce iki öðrenciyi arabamla hastaneye götürdüm. Krize girmiþler düþüp bayýldýlar hiç ilgilenen yok. Bunlar nasýl idareci? Ama sizi çaðýrýp derdimizi anlatmaya baþlayýnca hemen geldiler. Bura okul gazeteci olmaz diye! Bura okul anladýk. Bizde veliyiz þu kýþ günü pazar gecesinden yollara niye Sulucakarahöyük/AVANOS Cuma Onur ÞAHÝN Avanos Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafýndan hazýrlanan ve Ahiler Kalkýnma Ajansýnýn desteklediði Eskiçað Anadolu Seramiklerinin Avanos Çömlekçiliðine Kazandýrýlmasý konulu proje baþarýyla tamamlandý. Hedefinde Kapadokya da yaþamýþ Hitit uygarlýðý ve seramikleri hakkýnda bilgi edinmek, kitlelere doðru bilgi aktarýmýnda yeni bakýþ açýsý kazandýrmak olan ve beþ gün süren projede Kültepe-Kaniþ Kazýlarý Baþkaný Prof. Dr. Fikri Kulakoðlu, katýlýmcýlara slayt eþliðinde Kültepe yi tanýtarak, bölgeye ait arkeolojik eserleri, tipolojik sýralamayla katýlýmcýlara sundu. Kulakoðlu, ayrýca Kapadokya nýn önemli bir merkez olduðunu vurgulayarak, kültürturizm sektörüne kaliteli hizmetin verilmesi, tarihi eserlerimize olan bilincin artýrýlmasýnýn önemini anlattý. Kültepe-Kaniþ Kazýlarý Baþkaný Prof. Dr. Fikri Kulakoðlu'nun rehberliðinde; katýlýmcýlarla Kültepe'de keþfedilmiþ eserlerin sergilendiði ve korunduðu Kayseri Müzesi gezilerek, seramik eserlerin üretim teknikleri tartýþýldý. Proje kapsamýnda Kültepe ye ait 20 düþtük. Çok sayýda veli okul bahçesinde baðrýþýyor öfkelerini ifade ediyor. Aksaray dan gelen yaþlý kadýn veli, Þu, bizlerin saçýnýn teline kýyamadýðýmýz kuzumu döveni bana bir gösterin Diye soðuktan ve öfkeden titreyerek baðýrýyor. Gazete olarak velileri sakileþtirmeye onlarý sýcak sakin bir ortama götürmeye bir çay ikram etmeye davet ediyoruz. Öðretmen evine götürmeye çabalýyoruz. Bir amacýmýzda öðrencilerin yaþanan olumsuzluklardan daha fazla etkilenmemelerini saðlamak. Neden okul bahçesindeyiz? 02 Ocak 2011 Pazartesi saat 8.45 de Gazetemiz bürosuna gelen bir velinin görüþme isteði üzerine olaydan haberdar edildiðimizi okula geleceðimizi söyleyerek veliyi okuldaki velilerin yanýna gönderdim. Sonrasýnda gazete yönetiminden arkadaþlarý da aramýþlar. Çýktýk geldik. Okulda nöbetçi öðrenciler karþýladý. Ziyaretçi defterine kayýt yaptýrdýk. Hacýbektaþ dýþýndan gelen yatýlý öðrenci velilerinin çaðýrdýðýný nerede olduklarýný sorduk ve kantinde olduklarýný söylediler kantine gittik. Hacýbektaþ dýþýndan gelen velilere hoþ geldiniz ne oldu diye sorduk. Velilerin nerelerden geldiðini istenmeyen bir olayýn yaþandýðýný ve sakin olmalarýný konuþuyor iken okul idaresinden müdür yardýmcýsý arkadaþlar okul kantinine yanýmýza geldiler. Okula izinsiz adet arkeolojik seramik eser belirlenerek üç gün süren çalýþmalarla Avanos çömlekçi ustalarý tarafýndan replikalarý baþarýyla yapýlýrken, Avanos MYO Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Betül Aytepe, yapýlan eserlerin fýrýnlanmasýnýn ardýndan sergi açýlmasýnýn planlandýðýný konuya ilgi duyanlara, seramik iþletmecilerine ve çömlekçi ustalarýna farklý formlarýn tanýtýlacaðýný belirtti. Projenin son günü ise; proje ortaklarýndan Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman tarafýndan deðerli bilgilerini paylaþan Prof. Dr. Fikri Kulakoðlu'na plaket ve teþekkür belgesi verilirken, Ahiler Kalkýnma Ajansý na, proje ortaklarý Nevþehir Müzesi Müdürü Murat Gülyaz ile Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman a, proje organizasyonunu saðlayan Avanos MYO Seramik, Cam ve Çinicilik Programý Öðretim Elemanlarýndan Öðr. Gör. Bahadýr Cem Erdem ve Öðr. Gör. Betül Aytepe ye, replikalarýn yapým sürecinde yer alan Avanos Çömlekçi Ustalarýndan Aydýn Afacan, Kadir Karakuþ, Mustafa Uluada, Þaban Topuz a, emeði geçen öðrencilere ve tüm katýlýmcýlara katkýlarýndan dolayý teþekkür edildi. giremeyeceðimizi okul müdürü ile görüþmemiz gerektiði uyarýsý yapmalarý üzerine, taþradan gelen velilerin çaðýrdýðýný onlarla görüþmeye geldiðimizi belirterek görüþmeyi kesip velilerin idarecilere tepkilerine raðmen bir gerginlik nedeni olmamak için okuldan ayrýldýk. Öðrenci velilerinin okul bahçesinde görüþme isteði üzerine tekrar bahçeye görüþmeye geldik. Hacýbektaþ Kaymakamý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü nün olaydan haberdar olduklarýný ve pazar gecesinden beri konuyu yakýndan idari olarak takip ettiklerini görüþmelerle öðrendiðimizi velilere bildirerek üzüntülerini paylaþtýðýmýzý söyleyerek velileri sükunete ve öðretmen evine çay içmeye davet ettik. Bu esnada okul müdürünün okula geldiðini, velileri konuyla ilgili bilgilendirmeye çaðýrdýðýný söyleyenler oldu. Okuldan ayrýldýk. Gazetemize verilen bilgiye göre olay; Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Yatýlý öðrencilerinin yýlbaþý için hafta sonu memleketlerine evci iznine çýkmalarý üzerine geliþir. Ýddiaya göre Aksaray da hafta sonu evci izninde olan bir öðrenciyi babasý Hacýbektaþ a özel aracý ile getirecektir. Bunu öðrenen Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek lisesinde öðrenci olan ve hafta sonu okulda olan kýzýný görmeye gelen bir velinin kýzýný okulda bulamamasý idarecilerin ise öðrencinin evci iznine çýktýðýný söylemesi üzerine durumun araþtýrýldýðýnda öðrencinin baþka bir yatýlý okuyan öðrenci arkadaþý ile Ankara ya gittiðini ve okula döneceðini öðrenmeleri sonucu okul müdürünün kendi sýnýfýndan böyle bir olayýn geliþmesi hesabýný öðrencilerine sormasý þeklinde iddia edilmiþtir. Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi ndeki olayýn bir baþka yönü de Van depremzedesi bir grup öðrencinin bu okulda bulunmasýdýr. Yaþadýklarý deprem travmasý nedeni ile daha duyarlý olunmasý zorunluluðudur. Van dan gelen öðrenciler okulda yaþanan olaylardan çok etkilenmiþlerdir. Kendilerinin tekrar Van a gönderilmesini þimdi daha bir ýsrarla istemektedirler.

4 KODLARI: SÝYASET, VESAYET, STATÜKO, ÝNKÂR! Öldürdük; hep birlikte öldürdük onlarý! Uçaklarla, bombalarla saldýrdýk. Feryat, figan demeden yapmayý etmeyin demelerine aldýrmadan kurþun yaðdýrdýk, paramparça ettik bedenlerini! Kaçaða göndermiþ; gidin ekmek getirin demiþti çocuklarý. Evet, kaçaða gitmiþlerdi; zorunlu Jandarma, karakol, heron, kurþun, ayaz mý ayaz, gece, kaçak, zorlu mu zorlu Pusu kurduk öldürdük onlarý; cansýz bedenlerini gönderdik geriye Ateþ düþtü ocaklarýna. Adýný koyalým, yüzleþelim, bu acýyý hissedelim, duyumsayalým Vurulmuþum daðlarýn kuytuluk bir boðazýnda Vakitlerden bir sabah namazýnda yatarým kanlý upuzun Kirvem hallarýma ayný böyle yaz rivayet sanýlýr belki Rivayet sanýlýr belki Gül memeler deðil bu Dom dom kurþunu paramparça aðzýndaki Paramparça aðzýndaki Ahmet Arif Bu vahþeti hükümete, askere, cemaate, medyaya mal etmeyelim; günah keçisi de aramayalým; aynaya bakalým. Biz, bütün kesim ve anlayýþlarýmýzla iþte tam buyuz: kötüyüz dostlar, insanlarýmýzý öldürüyor, sonra devlete, hükümete, ideolojiye, dine, mezhebe, mafyaya sýðýnýyor, inkâr ediyoruz. Oysa inkar pis, rezil, alçakça biþeydir; tekerrür eder Ýlkeliz Konfor düþkünü askeri, devlet-millet yerine hükümete baðlanan polisi, mubah deyip çalan dinciyi, Allah adýna insan boðazlayan mezhepçiyi, üçkâðýtçýyý, sadece parayý düþünen medyayý, boyuna kadar pisliðe bulaþan siyasetçiyi, kendimizi; bütün bunlarýn suçlusunun biz olduðumuz gerçeðini ýskalamadan, oturup vicdanýmýzý dinleyelim. Gerekçesi ne olursa olsun; zihniyeti, anlayýþý, sistemi, hükümet etme kodlarýný, kirli mirasý sorgulamadan tek suçlu bulup, kurtulma basitliðine düþmeyelim. Bir insani terapiden geçelim; yaþama, barýþa ve geleceðimize dair ezberimizi sorgulayalým. Ve itiraf edelim; Uludere katliamýnýn sorumlusu biziz. Vicdanlarýmýzda zaten infaz etmiþtik deðil mi? Kürt tü, kaçakçýydý, teröristti, fukaraydý çünkü; ölebilirdi Herkesin hukuku olduðunu, insan olduklarýný, can taþýdýklarýný unuttuk; öldürdük onlarý!!! Yoksul ve eðitimsiz býrakarak; yoksulluklarýný ve eðitimsizliklerini kullanarak Öldürdük Kaçakçý, terörist, Alevi, Sünni, solcu, komünist, anarþist diyerek öldürdük Bizim gibi olmayan, benzemeyen kim varsa dün, öbür gün, evvelsi gün hep öldürdük, bugün öldürmeye devam ediyoruz Öldürdükçe öldük! Ötekini öldürdükçe içimizdeki insaný da öldürdük. Aslýnda biz öldük. Biþey yapalým artýk ama öldürmenin, ölümün dýþýnda biþey Bir kere, tek bir kere insan gibi davranalým; maðdurlarýn köylerine kadar gidelim; kapýlarýný çalýp evlerine girelim, o onulmaz, saðalmaz acýlarý bölüþelim; önlerinde diz çökelim ve biþey söyleyelim: suçluyuz! Eþinizi, çocuklarýnýzý, kardeþlerinizi taammüden bilerek, isteyerek ve planlayarak öldürdük; halt ettik, suçluyuz! Bir daha olmayacak! diyelim; nedamet getirelim, af dileyelim Af dileyelim Ateþin düþtüðü o fakirhanelerde yaþayanlarýn Kürt, Türk, Ermeni, Alevi, Sünni, Süryani, Yezidi mi olduðuna bakmaksýzýn; kime oy verdiler; camiden mi, cemevinden mi, cemaatten mi demeden, lanet olasý çýkar hesabýna girmeden, bir günlüðüne, bir saatliðine insan olalým! Yakalandýk Yine suçüstü yakalandýk dostlar; daha önce de yakalanmýþ, faili meçhul, yanlýþ ihbar, Ermeni, Rum, Kýzýlbaþ, Kürt, Komünist, dýþ mihrak gerekçelerine sarýlmýþ, devlet adýna çalýþan þerefli tetikçilere teslim olmuþtuk. Tetikçileri aklamýþtýk aklamasýna da, ülkeyi de katillere, mafyaya, suç örgütlerine teslim etmiþtik. Aslýnda hep birlikte teslim alýnmýþtýk! Evet, o dönem geride kaldý. Þimdi tetikçiler sýrça köþklerinde fýrsat kolluyorlar. Onlara dokunulmuyor; dokunulamýyor Hatta dokunan yanýyor! Evet, her þey deðiþti. Fakat þimdi baþka biþey var: onlarýn yerini hükümet aldý; hem de onlarý aratmayacak kadar. Öldürüyor, virüs yolluyor, korkutuyor, cezalandýrýyor, oto sansür uygulamaya zorluyor, suç icat ediyor Hayýr, konuyu saptýrmayacaðým; hükümeti deðil kendimi suçluyorum. Çünkü hükümet sebep deðil, sonuç AKP, bunu önlemeye deðil, çoðaltmaya, söndürmeye deðil, saðaltmaya çalýþýyor. Öyle isteniyor; biz istiyoruz Maalesef Dediðim gibi suçlu benim. Farklýlýklarý kullanýp muktedir olanlarý var edenlerden biri de benim; biziz. Yüreðimin acýsýyla, Baþbaðlar katliamýna sessiz kaldým. Oysa orada ölenler de insandý. Devletin Madýmakta yaktýðý insanlar gibi analarý, babalarý, kardeþleri, hayalleri vardý. Böyle oldu, böyle geldi, ben onun acýsýna, o benim acýma kayýtsýz kaldýk. Sonra bu, lanet olasý bir döngüye dönüþtü. Ben, sen, biz, hepimiz, Madýmak katliamýný, Baþbaðlar katliamýný bütün içtenliðimizle kýnasaydýk; insanlýðý, vicdaný, ana, baba, kardeþ dürtüsünürefleksini harekete geçirseydik, Ýstanbul Gazi katliamýný önleyebilir miydik? Katilleri yalnýz býrakýp, deþifre olmalarýný, cezalandýrýlmalarýný saðlayabilir miydik? Uluderelere engel olabilir miydik? Evet, kötüyüz; hem de çok! Maraþ ta katlettiðimiz insanlarýn pantolonlarýný indirip, sünnetli mi diye bakan biziz. Madýmak önünde çocuðumuzu omzumuza alýp insan yakmaya koþan, o küçücük çocuðu uygulamalý katillik kursundan geçiren, öðreten, teþvik eden de biziz. Camilerde katli vacip vaazlarýyla katil üreten; balta, satýr, tüfek, tabancayla mahalleler basan, ev yakan, insan boðazlayanlar da biziz Sonra, sonra inkâr eden; katilleri milletvekili yapan Ve sen; suçlu, ayaða kalk! Statüko, vesayet hamasetine sýðýnmadan, statüko ve vesayetin aðababasý olduðunuzu inkâr etmeden, sýranýz geldiðinde sistemin bütün kirliliðini hem de büyük bir memnuniyetle devraldýðýnýzý, tepe tepe kullandýðýnýzý, asla deðiþtirmek istemediðinizi ikrar edin. Kendinize göre medya, keyfinize göre yargý, yasa, hukuk düzenlemesi yaptýðýnýzý inkâra kalkmayýn. Demokrasiden nefret ettiðinizi, iktidarda baþka, muhalefette baþka davrandýðýnýzý, ikiyüzlü olduðunuzu, yüzde on barajýna, kontenjana, atamaya, eðilim yoklamasýna sarýldýðýnýzý, ön seçimi engelleyerek milletin vekili yerine, kendinize emir eri seçtirdiðinizi saklamayýn. En iyi Kürt bize oy veren Kürt tür mantýðýyla, en iyi Kürt; uyanmayan, fark etmeyen, cahil kalan, çok eþli, çok çocuklu, bize biat eden Kürt tür; en vatansever Alevi, biat eden Alevidir hesabý yaptýðýnýzý, açýlým saçýlým diyerek oyaladýðýnýzý, hak hukuk tanýmadýðýnýzý gördük, yaþadýk, yazdýk Ortak ezberimiz berbat! Ben, bu insan kasaplýðýný bir milat olarak alýyorum ve bundan böyle yazý ve konuþmalarýmda; Dersim, Maraþ, Çorum, Sivas, Gazi diyerek devam eden alýþýlmýþ konuþma kalýbýma Uludere yi alýp, ezberimi bozuyorum. Ve dostlarýma bir çaðrýda bulunuyorum: bir heyet kurup, Uludere ye gidelim; acýlara ortak olalým. Naçizane size de tavsiye ederim; Kürt sorununa dair ezberinizi yargýlayýn. Uludere katliamýný siz de milat sayýn. Ýþte bu katliamdan sonra devlet hiçbir yurttaþýný katletmedi, iþkence etmedi, kin tutmadý, yaftalamadý, göz yummadý ve böylece medenileþtik diyebileceðimiz bir insan, yurttaþ, devlet ekseni tutturalým. Lanet olasý statükoyu, vesayeti ve vesayetin kodlarýný mahkûm edelim. Ortak eksenimiz insan olsun; ÝNSAN Baþka yol bilmiyorum Muhabbetle

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı