HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER"

Transkript

1

2 Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr. Uður Yýlmaz Dr. Himmet Karazeybek Dr. Ozan Yýlmaz Kendirci Danýþma Kurulu Dr. Umur Gürsoy Dr. Hamit Hancý Dr. Gönül Mutlu Dr. Celal Tufan Dr. Cankat Tulunay Dr. Ahmet Haki Türkdemir Dr. Ali Rýza Üçer Dr. Çaðatay Üstün Hukuk Danýþmaný Av. Bayram Atasoy EKÝM 2008 CÝLT 2 SAYI 3 YAZIÞMA ADRESÝ ANTALYA TABÝP ODASI Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Barohan Yaný ANTALYA Tel: Faks: Saðlýk Hattý: Ýletiþim: Yazarlara Bilgi Yayýn Kurulu, yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý yayýnlanacak biçimde düzeltmek ve yazarýn iznini almak kaydýyla kýsatlmak yetkisine sahiptir. Ýmzalý yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlarda yazarýn adý soyadý ve telefon numarasý bulunmalýdýr. Dergide, yazý iþleri müdüründen izin alýnmak kaydýyla alýntý yapýlabilir. GRAFÝK - TASARIM ÖCAL OFSET BASKI ÝLETÝÞÝM OFSET ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ermeni Sorunu Konferansý Beyaz Önlük Giydirme Töreni Ýþyeri Hekimliði Kol Toplantýsý 15 Þehidimiz Ýçin Basýn Açýklamasý Eðitim Çalýþmalarý Týp Öðrencileri Tanýþma Çayý Þehitlerimiz ve Baþsaðlýðý Basýn Açýklamasý Terörü Kýnama Steteskop Kampanyasý Duyurusu Dil Bayramý Basýn Açýklamasý (Ek Ödemeler Hakkýnda) Basýn Açýklamasý (Yanlýþ Maaþ Bilgileri Hk.) Saðlýkta AKP Dönüþümü Antalya Devlet Hastanesinde Hukuki Durum TTB Açýklamasý Denetde Bas. Açýk. (Sað. Bak. Hukuk Dýþý Uyg.) Hukuk Komisyonundan Örnek Dilekçe ve Dava Dilekçesi Bireysel Hastalýk Salgýnlarý SGK'dan Baþlýklar Irak Hükümeti Doktorlarýna Silah Taþýma Ýzni Verecek Erkekten Gebelik Testi Ýstemiþler Cesedini Týp Öðrencilerine Baðýþladý Atatürk'ün Saðlýk Hizmetlerine Bakýþý Saðlýkta Nicelik mi Nitelik mi? Kahrolsun Doktorlar Atatürk ün Ermeni Konusuna Bakýþý TTB'ye Telgraf Pamuk Köleleri mi Olacaðýz? Cumhuriyetimizin 85.inci Yýlýný Kutlarken Þiir 30 Aðustos 1922, Zafer Günü Age of Innocence Masumiyet Çaðý Yazmak Okulda Öðrenilir mi? - Deneme Salyangoz Aþký Þiir Þiir Þiir Kitap Tanýtýmý Dr. S.Fehmi Katýrcýoðlu Dr. Ceyhun Balcý Dr. Uður Aflay Dr. Sadýk Özen Dr. Ceyhun Balcý 23 Prof.Dr. Esat Orhon 24 Ýsmet Görgülü Dt. Yener Oruç Dr. Sadýk Özen F.Hüsnü Daðlarca 33 Cumhur Utku Dr. Ozan Yýlmaz 36 Prof. Dr. H. Karazeybek 37 Prof. Dr. H. Karazeybek 38 Dr. Ozan Yýlmaz 39 Dr. Hasan Þiþli 40 Dr. Adnan Ýþ 40

3 Etkinlikler - Eðitim Çalýþmalarý - Konferanslar Ermeni Sorunu Tarihi Yalanlar ve Gerçekler 11 Eylül 2008 Perþembe günü 18.00'da Odamýz toplantý salonunda Emekli Tarih Öðretmeni Nevzat Aksoy tarafýndan sunulan Ermeni Sorunu Tarihi Yalanlar ve Gerçekler konulu konferansa meslektaþlarýmýz ve halktan birçok kiþi katýlmýþ, Ermeni sorunu bir kez daha mercek altýna alýnarak yalanlar ve gerçekler bir kez daha gözler önüne serilmiþtir. Beyaz Önlük Giydirme Töreni 12 Eylül 2008'de Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi'ne yeni baþlayan genç meslek adaylarýmýza Beyaz Önlük Giydirme Töreni Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðý'nca düzenlenmiþ, odamýzýn Baþkaný Dr. Selçuk Koçlar törene katýlmýþtýr. Ýþyeri Hekimliði Kol Toplantýsý 26 Eylül 2008 Cuma günü 18.00'da Ýþyeri Hekimliði Kol toplantýsý Ýþyeri Hekimliði Kursu ve Ýþyeri Hekimliði ile ilgili yeni çýkan yasalar hakkýnda toplantý yapýlmýþtýr. 2

4 Etkinlikler - Eðitim Çalýþmalarý - Konferanslar 15 Þehidimiz 06 Ekim 2008 tarihinde Atatürkçü Düþünce Derneði'nce Hakkari Aktütün Karakolu'na PKK Terör Ö r g ü t ü ' n ü n y a p t ý ð ý h a i n saldýrýda þehit olan 15 askerimiz i ç i n d ü z e n l e n e n b a s ý n a ç ý k l a m a s ý n a o d a m ý z d a katýlarak yapýlanlarý kýnamýþtýr. Antalya Tabip Odasý Eðitim Programý 10 Ekim 2008 Cuma günü 16.30'da Eðitim Programýmýzýn ilki Yrd. Doç. Dr. Yaþar Mustafa Karagöz'ün sunduðu Saðlýk Ocaðý Þartlarýnda M a l p r a k t i s A ç ý - s ý n d a n H e k i m i n S o r u m l u l u ð u konusuyla baþ-lamýþtýr. Eðitim programýna Saðlýk Ocaklarýnda görevli pek çok m e s l e k t a þ ý m ý z k a t ý l ý m saðlamýþ, yaklaþýk 2 saat süren programa katýlan meslektaþlarýmýz verimli ve güzel bir program olduðu ifadeleriyle sona ermiþtir. katýlmýþlardýr. Týp Öðrencileri Tanýþma Çayý 16 Ekim 2008 Perþembe günü 18.00'da Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi A Blok 10. katta yer alan 1020 nolu derslikte Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Öðrencileri tanýþma toplantýsý ve çayý düzenlenmiþtir. Programa odamýz yönetim k u r u l u m u z v e A k d e n i z Üniversitesi'nde görevli m e s l e k t a þ l a r ý m ý z 3

5 Þehitlerimiz ve Baþsaðlýðý 3 Ekim 2008, Cuma günü Þemdinli ilçemizde Ulusu bir arada tutan baðlar zayýflatýlacaktýr. bulunan Aktütün Jandarma Karakolu'na karþý Özelleþme en önemli sarýlacak unsurdur. düzenlenen bölücü terör saldýrýsý sonucu 15 þehit Son yýllar bütün bunlarýn iþleme konulduðu vermiþ bulunuyoruz. Acýmýz büyüktür. Bütün yýllar oldu. Tüm kaleler zapt edildi, sosyal devlet milletimizin baþý sað olsun. yok edildi, ekonomi yabancýlara terk edilmeye Gün aðýtlar yakma ve topraða vereceðimiz çalýþýldý. Ulusal aidiyet kamu ile vardýr. Kamu canlarýmýzýn ardýndan kanlarý yerde kalmayacak yoksa küçülmüþse ulusal aidiyette zayýflar. Kiþiler türünden belki bin sefer tekrarladýðýmýz aidiyet duygularýný baþka yerlerde nutuklarý tekrarlama günü deðildir. aramaya baþlarlar. Her koyun kendi Milletçe 15 þehidimizin hayatlarýný bacaðýndan asýlýr hale gelinir. ortaya koyarak bize vermiþ olduklarý Bu gün gerçekleþtirilmek istenende büyük ders üzerinde düþünmemiz tam bu olup bu yolda da çok yol gerekmektedir.. alýnmýþtýr. Terör örgütünü bir avuç çapulcu diye Bu olay üzerine 5 Ekim Pazar günü küçümseyerek bu günlere gelinmiþtir. TRT 'de yapýlan programlarda Ýngiltere - Oysa terör, siyasetin en þiddetli uç Ý r l a n d a m o d e l l e r i a ç ý k ç a noktasý olarak uygulanmaktadýr. önerilebilmekte, þehitlerimizin kaný Amerika, ilan ettiði Büyük Ortadoðu kurumadan terör örgütünün siyasi Projesi'yle Türkiye'nin sýnýrlarýný ve kanat oluþturmasýný veya mevcut rejimini deðiþtirmek istemektedir. görünen sözde yasal kanatlarla masaya Haritalar çizilmiþ, hesaplar yapýlmýþ, o t u r u l m a s ý n ý t a r t ý þ m a k harekete geçilerek ilk olarak Irak iþgal istenebilmektedir. Bu istemlerin gücü edilmiþtir. batýdan alýnmaktadýr. Öte yandan AB Askerlerimizi þehit eden hainler, k a p ý s ý n a b a ð l a n a n ü l k e m i z e dostu ve müttefik olduðunu söyleyenlerin hâkim demokrasi adý altýnda yapýlan olduklarý topraklarda üslenmiþlerdir. Tahkim dayatmalar sonucu etnik çatýþma tehdidi bile edilmiþ bir birliðe üstelik aðýr silahlarla yapýlan gündemde olabilmektedir. saldýrýnýn; bu topraklara hakim olan gücün, yani Çözüm bellidir. Terör örgütünü besleyen damar Amerika'nýn bilgisi ve desteði dýþýnda ancak herkese iþ, sosyal güvenlik, kamu ekonomisi, gerçekleþmesi olasýlýðý yoktur. etnik kökeni ne olursa olsun bütün yurttaþlarýmýzý Terörü besleyen ve büyüten Büyük Ortadoðu Türk Milleti'nin bir parçasý olduklarý bilinciyle Projesinin ayaklarý nelerdir? kucaklamak gerekmektedir. Projenin önündeki en büyük engel Ulus Bunun gerçekleþmesi ise ABD güdümünden ve Devlettir. Ulus devlet tüm ulusal özelliklerinden AB kapýsýndan kurtulmak ve kendi ayaklarý azat edilecek. üzerinde kimsenin himayesine ihtiyaç duymadan Bunu gerçekleþtirebilmek için demokrasi, duran bir yapý ile mümkün olacaktýr. yerelleþme, çok kültürlülük, çok kimliklilik gibi Dr. Selçuk Koçlar yaklaþýmlar ön plana getirilecektir. Antalya Tabip Odasý Baþkaný Sayýn Orgeneral Ýlker Baþbuð Genelkurmay Baþkaný Ankara 3 Ekim 2008, Cuma günü Þemdinli ilçemizdeki Aktütün Jandarma Karakolu'nda hain bir saldýrý sonucunda þehit olan 15 askerimizin acýsýný yüreðimizde taþýyoruz. Milletimizin ve Silahlý Kuvvetlerimizin baþý sað olsun. Türk Silahlý Kuvvetlerinin ülke bütünlüðüne ve milli birliðimize yönelen saldýrýlara her durumda karþý koyacaðýna ve görevini baþarýyla yerine getireceðine olan inancýmýz tamdýr. Saygýlarýmýzla. Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Adýna, Baþkan Dr. Selçuk Koçlar 4

6 Basýna ve Kamuoyuna (Güngören Saldýrýsýný Kýnama) 27 Temmuz 2008 Pazar günü akþam derece üzmüþtür. saatlerinde, masum insanlarýn yoðun Ýnsanlýk dýþý bu saldýrýyý þiddetle olduðu trafiðe kapalý bir alanda son kýnýyor, tekrar yaþanmamasý için gerekli derece sinsi ve canice olduðunu önlemlerin bir an önce alýnmasýný düþündüðümüz bir bombalý saldýrý istiyoruz. meydana gelmiþtir. Kaybettiðimiz vatandaþlarýmýza Olayda 17 yurttaþýmýz hayatýný A l l a h t a n R a h m e t, y a k ý n l a r ý n a kaybetmiþ, 150'ye yakýn yurttaþýmýz da baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar yaralanmýþtýr. Bu elim olay hepimizi son diliyoruz Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Sn. Meslektaþýmýz; Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi'nde okuyan öðrenciler için odamýz tarafýndan steteskop kampanyasý baþlatýlacaktýr. Bu çerçevede elinizde bulunan ihtiyaç fazlasý steteskoplarý odamýza bizzat verebileceðiniz gibi il merkezindeki meslektaþlarýmýz odamýzý aradýðý takdirde Tabip Odasý adýna görevlendirdiðimiz elemanýmýzda steteskoplarý teslim alabilecektir. Uluslarý ulus yapan en önemli unsurlardan biri dildir. Son yýllarda Türkçemiz gittikçe artan biçimde yozlaþtýrýlmakta ve kirletilmektedir. Antalya'mýzda iþyeri adlarýnýn yabancý dillerde yazýldýðýný görüyor ve üzülüyoruz. Diline sahip çýkmayan uluslar varlýklarýný sürdüremezler. Türk dili, Türk Ulusu'nun yüreðidir, aklýdýr. Dilini yitirenlerin her þeylerini yitireceklerini biliyoruz. Bu nedenle dilimize ve kültürümüze sahip çýkmak ulusumuzun geleceði için çok önemlidir. Anadili, ana sütü gibidir. Her türlü gýdayý içerir. Besler, büyütür, geliþtirir, adam eder. Onun için; Türkçeye sahip çýkmak, Türkiye'ye sahip çýkmaktýr. 26 Eylül Dil Bayramý nedeniyle tüm yetkililere ve yurttaþlara sorumluluklarýný bir kez daha anýmsatýyoruz. Karaman ilimiz baþta olmak üzere, birçok il ve ilçemizde adý Türkçe olmayan iþyerlerine izin vermeme kararlarýný destekliyoruz ve alkýþlýyoruz. Sokak ve cadde adlarýnýn Türkçe yazýlmasý gerekir. Türkçeye özen göstermede çeþitli önlem ve Duyuru (Steteskop Kampanyasý) Dil Bayramý Vermiþ olduðunuz steteskoplarýn Akdeniz Üniversitesi Öðrenci Ýþleri Bölümü aracýlýðý ile ihtiyaç sahibi öðrencilere daðýtýmý saðlanacaktýr. Týp öðrencileri mesleðimizin geleceðidir. Yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkür ederiz. Dostluk ve sevgilerimizle; Dr. Selçuk Koçlar Antalya Tabip Odasý Baþkaný yöntemleri sizler bulabilirsiniz. Türkçemize sahip çýkma kararlarýnýza ve uygulamalarýnýza sevinçle ve coþkuyla katkýda bulunmaya hazýr olduðumuzu bilmenizi isteriz. Kamuoyunun da ayný desteði vereceðinden kuþku yoktur. Biraz daha beklenirse çok geç kalýnacaðýndan korkuyoruz. Yetkililerden ivedilikle kararlar almalarýný ve hemen uygulamaya sokmalarýný bekliyoruz. Ses bayraðýmýz Türkçemizin yozlaþtýrýlmasýna, kirletilmesine ve sahipsiz býrakýlýp aþaðýlanmasýna daha fazla izin vermeyiniz. Türk ulusu olarak; Türkçemizi ve Türkiyemizi çok seviyoruz. Deðerlerimize sahip çýkanlarý milletimiz unutmaz. Siz meslektaþlarýmýz da özel saðlýk kuruluþlarýnda Türkçe isim kullanarak, unutulmayanlar arasýnda olunuz. Tarihsel sorumluluðunuzu bir kez daha önemle anýmsatýr, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. Saygýlarýmýzla. Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu adýna, Dr. Selçuk Koçlar 5

7 6 HEKÝM GÜNCESÝ Deðerli Milletimiz, Sizler yaþantýnýzýn en zor anýnda bizleri karþýnýzda gördünüz, yaþantýnýzýn her anýnda yaþamda ve ölümde sizlerle beraberiz. Acaba bizleri yeteri kadar tanýyor musunuz? Sizlere algýlatýlan; hekimlerin yüksek maaþ alan, toplumun üst seviyelerinde yaþayan bir kesim olduðu yalanýdýr. Gerçek nedir? H e k i m l e r g ü n ü m ü z d e ayrýcalýklý bir sýnýf olmaktan çýkmýþtýr. Ancak necip m i l l e t i m i z h a l a h e k i m l i ð i y e r e g ö ð e sýðdýramadýðýndan; bilincinde diðer çalýþanlardan ayrý tutmakta ve yüksek maaþ aldýðýný düþünmeye devam etmektedir. Oysa hekimler diðer kamu çalýþanlarý ile karþýlaþtýrdýðýnda; Öðretmen : 1037 YTL, Teðmen : 1645 YTL, Polis : 1406 YTL, Uzman Hekim : 1460 YTL Pratisyen Hekim : 1388 YTL maaþ aldýðý ve diðer k a m u ç a l ý þ a n l a r ý n d a n f a r k ý o l m a d ý ð ý görülmektedir. Bunlar söylendiðinde sizlere diyeceklerdir ki Onlara döner sermayeden ek ödeme yapýlýyor, çok iyi maaþ alýyorlar. Gerçek nedir? Döner sermaye ek ödemesi emeklilik maaþýna yansýmamakta, çalýþtýðýnýz sürece alabilmektesiniz. Yani izinli olduðunuzda, hasta olup rapor aldýðýnýzda döner sermaye ek ödemesinden yararlanamamaktasýnýz. Kaza geçirdiniz ve ayaðýnýz alçýya alýndý. Aðýr bir hastalýða yakalandýnýz. Cerrahsýnýz ve kazada eliniz iyileþmeyecek derecede sakatlandý. Nasýl ek ödeme alacaksýnýz? Emekli olduðunuzda YTL emekli maaþýyla nasýl geçineceksiniz? Þu anda alýnan bu döner sermayenin garantisi var mý? Yarýn baþka bir siyasal iktidar ben bu döner sermayeyi kaldýrýyorum derse ne yapacaksýnýz? Bir ekonomik kriz olursa ve hastaneler bütçeden para alamazsa nasýl döner sermaye ödenecek? Malulen emekli olursanýz 1000 YTL dahi emekli ücreti alamayacaðýnýz ortada deðil midir? Hangimizin yarýn aðýr bir kaza ya da hastalýk geçirmeyeceðinin garantisi var? Ayrýca hekimler arasý eþit iþe eþit ücret ilkesini delen, adil olmayan bir ücretlendirme sistemidir. Basýna ve Kamuoyuna (Ek Ödemeler Hakkýnda) Eþit statüdeki deðiþik saðlýk kurumlarýnda hizmet veren saðlýk çalýþanlarý farklý döner s e r m a y e ü c r e t l e r i almaktadýrlar. Döner sermaye ek ödemesi böylece devam etmeyecektir. Ýleride kamudaki bütün döner sermaye gelirlerinin bir h a v u z d a t o p l a n m a s ý planlanmaktadýr. Bu uygulama yürürlüðe girerse saðlýk çalýþanlarý zaten döner sermaye gelirlerinden mahrum kalacaklardýr. Bütün bunlara raðmen 16 Aðustos 2008 tarihli Mükerrer sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan 2008/14012 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile 375 sayýlý KHK'nýn Ek 3. maddesi uyarýnca (Ek Ödeme Alamayan Kamu görevlileri için) yapýlacak ek ödemeye iliþkin esaslar ve oranlar belirlenmiþtir. Bakanlar Kurulunun bu kararý 375 sayýlýk KHK'nýn 5793 sayýlý kanunla deðiþik ek 3. maddesi uyarýnca çýkarýlmýþtýr. 375 sayýlý KHK'nýn ek 3. maddesi uyarýnca her ne ad altýnda olursa olsun, ek ödeme almayan kamu görevlilerine ek ödeme verilmesi öngörülmüþ, saðlýk çalýþanlarý döner sermaye aldýklarý gerekçesi ile bu uygulamanýn dýþýnda tutulmuþtur. Saðlýk çalýþanlarýnýn diðer çalýþanlardan farký nedir? Saðlýk çalýþanlarý haftada 45 saat diðer çalýþanlar 40 saat çalýþmaktadýrlar. S a ð l ý k ç a l ý þ a n l a r ý h i z m e t i 2 4 s a a t vermektedirler. Nöbet parasý uzman hekim için 8 saat karþýlýðý 17,5 YTL dir. Bu ücret asgari ücretin 8 saate bölünmesi ile çýkan miktardan da azdýr. Biz hekimler eðitim durumumuz ve iþimizin aðýrlýðýna göre hak ettiðimiz maaþý istiyoruz. Altý yýl aðýr týp eðitimi ve uzmanlarda 5-6 yýl süren yorucu ihtisas eðitiminin karþýlýðý YTL maaþ mý olmalýdýr? Döner sermayemiz kaldýrýlsýn bize hak ettiðimiz maaþ verilsin. Iþýn, radyasyon, hepatit c-b-d ve mesleki hata riski altýnda çalýþan, hastalanma ve ölme riski maden ocaðý iþçileri ile ayný olan ancak asker, polis gibi yýpranma payý dahi alamayan: BÝZ HEKÝMLER SORUYORUZ? SAÐLIK ÇALIÞANLARI YIPRANMIYOR, YILLAR DERTSÝZ, TASASIZ MI GEÇÝYOR? D E Ð E R L Ý H A L K I M I Z A Antalya Tabip Odasý

8 Basýna ve Kamuoyuna; (Yanlýþ Maaþ Bilgileri Hakkýnda) HEKÝM GÜNCESÝ Memur maaþlarýna yapýlan ve 2009 yýlýnda i ç i n % 3, 8 o r a n l a r ý n a u y a n b i r e k z a m yapýlacak olan farklar hakkýnda yazýlý ve görsel düþünülmektedir. Bu zam 1/4'ün uzman hekim basýnda yer alan haberler, açýklamalar ve ortalýkta örnek alýndýðýnda birinci yarýda 50, ikinci yarýda 40- gezinen yanlýþ bilgiler vatandaþlarýmýzýn kafasýný 45 YTL civarýnda olacaktýr. karýþtýrmýþ, görünürde anlaþýlamaz bir duruma yol 1/4'ü uzman hekim : 1460 YTL açmýþtýr. 1/1'i pratisyen hekim : 1388 YTL Örneðin: bir yayýn organýna göre 1/4 uzman 1/1'i yüksekokul mezunu hemþire : 1058 YTL doktorun Aralýk maaþý 1612 YTL, Ocak maaþý /6'si lise mezunu hemþire : 923 YTL YTL gözükmekte iken diðer bir basýn organýnda; 8/3'ü hizmetli : 806 YTL almaktadýr. þimdiki maaþý 2034 YTL, Ocak maaþý 2115 YTL, 2009'un tümü için bu maaþlara öngörülen zam 90- Temmuz maaþý ise 2210 YTL, bir baþka basýn 50 YTL civarýnda olacaktýr. organýnda ise; 1/4' ü uzman doktorun Temmuz Bunun dýþýndaki maaþ artýþý haberlerinin gerçek maaþý 2834 YTL, Aðustos net görev aylýðý ise 2034 olmadýðýný yetkililerin bu gerçeðe raðmen saðlýk YTL gözükmektedir. Ayný durum hekim dýþý saðlýk alanýnda 2800 YTL gibi yüksek maaþ bilgilerini ç a l ý þ a n l a r ý n d a d a sizlere yansýtmalarý büyük bir gözlemlenmektedir. y a n ý l t m a d ý r. B u d u r u m u n Biz kamu saðlýk çalýþanlarý bu düzeltilmesi için Maliye Bakanlýðý bilgi kirliliði ve yanýltýcý haberlerin tüm memur gruplarýnýn artýþlarýný amacýnýn kasýtlý olmadýðýný gösteren bir çizelgeyi basýna ve düþünmek istiyoruz. Ancak kamuoyuna duyurmalýdýr. hükümetin en üst kademelerinden Y a p ý l a n a r t ý þ l a r g ü l ü n ç de benzeri açýklamalarýn gelmesi rakamlarda olup,biz saðlýk bizleri hayrete düþürmektedir. çalýþanlarý da döner sermaye 1 6 A ð u s t o s t a r i h l i bahanesi ile ek ödemelerden mükerrer sayýlý resmi gazetede mahrum býrakýlmaktayýz.bizler yayýnlanan sayýlý bakanlar emekliliðimize yansýyan gerçekçi kurulu kararý ile 375 sayýlý KHK'nýn ek üçüncü artýþlar istiyoruz. maddesi uyarýnca (ek ödeme alamayan kamu Deðerli saðlýk çalýþanlarý, bütün bu geliþmeler ve görevlileri için) yapýlacak ek ödemeye iliþkin esaslar yetkili kamu sendikalarý ile Hükümet görüþmeleri ve oranlar belirlenmiþtir. Bu durumda nüfus, tapu, sonucu elde edilenler, hakkýmýz olan ücretlerin emniyet, milli eðitim gibi alanlarda çalýþan amir ancak örgütlü bir mücadele ile alýnabileceðini, konumunda olmayan kamu çalýþanlarýna ortalama sendikalar ve kitle örgütlerinin ise hükümetlerden 116 YTL ek ödeme verilmiþ olup, saðlýk çalýþanlarý, güdümsüz, siyasi partilerden baðýmsýz bir adalet bakanlýðý ve bazý diðer çalýþanlara bu ek ödeme çizgi izlemeleri gerektiðini göstermektedir. Bu yapýlmamaktadýr. Tüm kamu çalýþanlarýna temmuz nedenle tüm hekim arkadaþlarýmýzýn tabip odamýz ayýnda %3,9'luk bir maaþ zammý gerçekleþtirilmiþ etrafýnda birleþerek bizlere destek olmasýný olup 2009'un ilk yarýsý için ortalama %4, ikinci yarýsý Antalya Tabip Odasý diliyoruz. Saygýlarýmýzla. Yönetim Kurulu "SGK'nin özel hastanelere yaptýðý ödeme 6 yýlda 14 kat arttý" Saðlýkta AKP dönüþümü ANKARA - AKP hükümetin iktidara geldikten harcamalarýn 2008 yýlýnda ise 25 milyar YTL'yi sonra uygulamaya koyduðu "Saðlýkta Dönüþüm bulmasýnýn tahmin edildiði belirtildi. Programý" kapsamýnda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Raporda, 2002 yýlýnda 4.3 milyar YTL olan ilaç (SGK) özel hastanelere yaptýðý ödeme 6 yýlda 14 kat harcamalarýnýn 2007'de 8.6 milyar YTL'ye çýktýðý, arttý. AKP döneminde 2.5 kat artan ilaç 2008 yýlýnda ise ilaç harcamalarýnýn 10.5 milyar harcamalarýnýn büyük bir kýsmý da yurtdýþýndaki ilaç YTL'yi bulacaðý kaydedildi. SGK hastane ödemeleri firmalarýnýn kasasýna giriyor. içerisinde özel hastanelerdeki çok hýzlý artýþýn Týp Kurumu'nun hazýrladýðý rapor, SGK saðlýk Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn kaçýnýlmaz sonucu harcamalarýnýn AKP hükümetinin iþbaþýna geldiði olduðu vurgulanan raporda, 2002 yýlýnda 0.4 milyar 2002 yýlýndan bugüne kadar hýzlý bir artýþ YTL olan SGK özel hastane ödemelerinin 2007 gösterdiðini ortaya koydu. Raporda, 2002 yýlýnda 7.6 yýlýnda 2.35 milyar YTL'ye, 2008'de de bir önceki yýla milyar YTL olan toplam SGK (SSK, Bað-Kur ve göre katlanarak 5.5 milyar YTL'ye yükselmesinin Emekli Sandýðý) saðlýk harcamalarýnýn 2007'de 20 beklendiði dile getirildi. Raporda, AKP hükümeti milyar YTL'ye yükseldiði belirtilirken söz konusu döneminde SGK'nin özel hastanelere aktardýðý Cumhuriyet Gazetesinden alýnmýþtýr. 7

9 Antalya Devlet Hastanesinin gidilmeden önceki düzenlemede Antalya Eðitim ve Araþtýrma de; uzmanlýk eðitiminde Týpta Hastanesine dönüþtürüldüðü U z m a n l ý k T ü z ü ð ü ' n ü n idarece dile getirilmektedir. Bu 3 uygulanacaðý söylenmektedir. dönüþtürme hukuki yapýsý Dolayýsýyla yürürlükteki ve oluþturulmadan gerçekleþtiði için yürürlükten kaldýrýlan her iki yapýlanma oldu bittiye getirilmiþ, hüküm de Týpta Uzmanlýk ben yaptým olacak zihniyeti ile Tüzüðü'nde bulunan esaslarýn hareket edilmiþtir. Þu anda uygulanmasýný, bu Tüzükteki hastanemizde çalýþan tüm normlar doðrultusunda iþlemler personel tedirgin ve huzursuzdur. yapýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Hastanemizde çalýþan hekim Söz konusu Tüzüðün 2. ve diðer personel Antalya Devlet maddesinde Kurumun; Tüzük H a s t a n e s i k a d r o s u n d a hükümleri uyarýnca uzmanlýk gözükmektedir. eðitimi vermeye yetkili kýlýnan týp Bu nedenle hukuki durum incelenmiþ olup kuruluþlarý þeklinde tanýmlanmasýndan da çalýþanlarýmýzýn ve kamuoyunun dikkatine anlaþýldýðý üzere herhangi bir saðlýk kurumuna ve sunulur. bu kuruma ait bir kliniðe týpta uzmanlýk eðitimi Eðitim Hastanesine Dönüþtürülmedeki verilebilmesi için usulüne uygun olarak yetkili 4 Yasal Yanlýþlýklar: kýlýnmasý gerekmektedir. Ayný þekilde mevcut birimleri ile ilgili olarak uzmanlýk eðitimi verebilir Bilindiði ü zere e ð itim ve araþtýrma diye yetkili kýlýnan bir eðitim hastanesinde, yeni hastanelerinin temel iþlevi öðretim, eðitim ve açýlacak birimlerin de yetkili kýlýnmasý zorunludur. araþtýrma yapmak diðer yataklý tedavi kuruluþlarýnda tedavi edilemeyen hastalara bu Nitekim Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 8. hastanelerde ileri saðlýk hizmeti sunmak olarak maddesinde Eðitim Kurumlarýný Deðerlendirme 1 kabul edilmiþtir. Bu özelliklerinden ve öneminden Komisyonunun görevlerine yer verilmiþ ve de kaynaklý eðitim hastaneleri ile eðitim verilecek uzmanlýk eðitimi verecek saðlýk kurumlarýnýn hastane kliniklerinin açýlýþý için özel koþullar asgari niteliklerini saptamak, Týpta Uzmanlýk öngörülmüþ, týpta uzmanlýk eðitimi verecek Kurulunca verilecek kararlara esas olmak üzere birimlerin nasýl açýlacaðý, birimlerde yapýlacak uzmanlýk dallarýnda eðitim yetkisi verilmesine deðiþikliklerde izlenmesi gereken yöntem ayrýntýlý yönelik incelemede bulunmak bu komisyonun biçimde yasal düzenlemelere konu edilmiþtir. sorumluluk alaný olarak belirlenmiþtir. Bu baðlamda Týpta Uzmanlýk Kurulunun Dolayýsýyla 2002 yýlýndan günümüze dek oluþumu ve görevleri yargý kararý doðrultusunda E ð i t i m K u r u m l a r ý n ý D e ð e r l e n d i r m e 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý San'atlarýnýn Tarzý Komisyonunun görüþü alýnmaksýzýn bir saðlýk Ýcrasýna Dair Kanunun 9. maddesinde kurumuna eðitim yetkisi tanýnmasý hukuken düzenlenmiþ ve de eðitim kurumlarýna eðitim olanaksýzdýr. Ne var ki idare bu süre zarfýnda y e t k i s i v e r i l m e s i v e e ð i t i m y e t k i s i n i n kaldýrýlmasýna iliþkin teklifleri karara baðlamak 2 Kurulun görev alaný içerisinde belirlenmiþtir. (5614 sayýlý kanunun 4.maddesi) Tüm eðitim hastanelerine iliþkin karar verme yetkisi bu Kurulun sorumluluðundadýr. Ne var ki Týpta Uzmanlýk Kurulu'nun eðitim hastanesi yapýlmasýna kara verme yolunda bir toplanmasý Bakanlýkça halen saðlanmamýþ, eðitim kurumlarýnýn açýlmasýna yetki gaspý olarak adlandýrýlacak þekilde idarece karar verilmiþtir. Diðer yandan söz konusu 9.maddenin son fýkrasý uyarýnca ilgili Yönetmelik yürürlüðe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin uygulanmasýna devam edilecektir. Ayrýca 1219 Sayýlý Yasanýn 9. maddesindeki deðiþikliðe 8 Antalya Devlet Hastanesinde Hukuki Durum Antalya Devlet Hastanesi'ni eðitim hastanesi olarak ilan etmiþ ancak Komisyon görüþüne hiçbir þekilde baþvurmamýþtýr. Eðitim Kurumlarýný Deðerlendirme Komisyonu; Eðitim hastanelerinden Bakanlýðýn seçeceði dört, Beþ týp fakültesinden YÖK'ün seçeceði birer, Eðitim hastanelerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun seçeceði bir, Türk Tabipleri Birliðinin seçeceði bir, Üç diþ hekimliði fakültesinden YÖK'ün seçeceði birer, Türk Diþ Hekimleri Birliðinin seçeceði bir, üyeden oluþur. Kurumlar, asýl üye sayýsý kadar yedek üye de belirler. Antalya Devlet Hastanemizi eðitim hastanesine dönüþüp dönüþmeyeceðini araþtýrmak üzere böyle bir kurul ziyaret

10 kurul ziyaret etmemiþ oluþturulan kurulda bu konu Yasanýn ilgili fýkrasýnýn uygulanmasý bakýmýndan tartýþýlmamýþ, bakanlýkça üç kiþilik bir heyet da söz konusudur. hastanemizi gezerek eðitim hastanesi olmasýna Bütün bu hukuksal duruma raðmen karar vermiþtir. atamalarda ýsrar edilerek bu atamalarýn Bu yasal deðildir.ii- Klinik Þefi ve Þef gerçekleþtirilmesi hukukun çiðnenmesidir. Yardýmcýlýklarý Ýle Ýlgili Ýþlemler ve Yargý Yýlardýr Antalya'mýza hizmet veren devlet Kararlarý h a s t a n e m i z ç a l ý þ a n l a r ý m a ð d u r 2547 Sayýlý Yüksek Öðretim Yasasý'nýn 3. edilmemelidir. maddesi gereði 1997 yýlýnda TTB,Saðlýk Bakanlýðý ve Yöneticilerce dile getirilen "bizle beraber hareket YÖK görüþerek bir anlaþmaya varýlmasýna raðmen edenler kalýr,uyum gösteremeyenler gider" 1999 yýlýnda Doçent ve Profesörlerin sýnavsýz tarzýnda söylemler bir tehdit çaðrýþýmý atamasý uygulamasý gerçekleþtirilmiþ,açýlan yapmaktadýr. Bu ahde vefasýzlýðýn örneði olup olay, davalarla bu olay mahkemelerce geriye yeni gelenin baðdakini kovmasý olayýna döndürülmüþtü. Bu nedenlerle 2005 yýlýnda dönüþtürülmemelidir. yukarýda söz edilen 5413 Sayýlý Yasa yürürlüðe konulmuþtur. Bu süre içerisinde Bakanlýkça 176 Þef Kepez Aþur Aksu hastanemiz Kadýn Doðum ve ve þef yardýmcýsý atanmýþ, açýlan davalar ile sonuçta Çocuk hastanesi olmalý, Antalya'mýzda Eðitim Danýþtay 5. Dairesi'nin tarihli hastanesi yanýnda mevcut devlet hastanemiz 2008/ sayýlý onama kararý ile bu halkýmýza hizmetin en iyi þekilde verilebilmesi için atamalarýn iptali kesinleþmiþtir sayýlý yasanýn v a r l ý ð ý n ý s ü r d ü r m e l i e s k i h a s t a n e m i z 6 m a d d e s i n d e g e ç e n s ý n a v s ý z a t a m a saðlamlaþtýrýlarak bu bina hastanemize Cumhurbaþkanýmýz Ahmet Necdet Sezer'in ayrýlmalýdýr. Kazanýlmýþ haklarýmýzýn gasp edilmesi müracaatý sonucu Anayasa Mahkemesi'nin tarzýndaki uygulamalara karþý yasal her türlü günlü kararý ile durdurulmuþtur. mücadelede kararlýlýðýmýzý tüm meslektaþlarýmýza saðlýk emekçisi kardeþlerimize ve Antalya halkýna tarihinde 5748 sayýlý yasa çýkarýlmýþ duyururuz. bu yasa ile 6 ay anýlan görevlerde çalýþmýþ klinik þef ve þef yardýmcýlarýnýn sýnavsýz atanmasý gündeme 1 Eðitim ve araþtýrma hastaneleri: Öðretim, eðitim ve araþtýrma yapýlan getirilmiþtir. Bu yasadan da eski atananlar uzman ve yan dal uzmanlarýn yetiþtirildiði genel ve özel dal saðlýk yararlandýrýlmýþtýr. Söz konusu 5748 Sayýlý Yasa kurumlarýdýr. 2 (Deðiþik: / m.4) Eðitim kurumlarýna eðitim yetkisi hükmüne iliþkin Ana Muhalefet Partisi tarafýndan verilmesi ve eðitim yetkisinin kaldýrýlmasýna iliþkin teklifleri karara Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasý açýlmýþ, baðlamak, uzmanlýk ana dallarýnýn rotasyonlarýný belirlemek, uzmanlýk tarihinde ilk incelemesi yapýlan Yasa ile sýnavý jürilerini tespit etmek, yabancý ülkelerde asistanlýk yapanlarýn bilimsel deðerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eðitim hastanelerini ilgili yürürlüðü durdurma isteminin bu konudaki belirlemek, týpta uzmanlýk eðitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüþler raporun hazýrlanmasýndan sonra karara vermek, uzmanlarýn týbbi geliþmeleri izlemesini saðlayýcý inceleme ve baðlanmasýna karar verilmiþtir. araþtýrmalar yapmakla görevli olmak üzere, Saðlýk Bakanlýðýnýn sürekli kurulu niteliðinde Týpta Uzmanlýk Kurulu teþkil olunmuþtur. Bu baðlamda 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Kurulun çalýþma usul ve esaslarý ile ilgili diðer hususlarla ihtisas Temel Kanunu'nun günümüzde yürürlükte bulunan belgelerinin alýnmasý ve uzmanlýk eðitimi ile ilgili diðer usul ve esaslar ek 1.maddesinde de sýnavla ve sýnavsýz olarak iki Saðlýk Bakanlýðýnca hazýrlanýp Bakanlar Kurulunca yürürlüðe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik yürürlüðe konuluncaya kadar, atama yönteminin öngörülmesi ve yine davalý mevcut düzenlemelerin uygulanmasýna devam edilir idareye yönetmelikle düzenleme yapma yetkisi 3 MADDE 9 - Ýhtisas vesikalarýnýn sureti ahzi ve bu hususta mer'i verilmiþ olmasý karþýsýnda Danýþtay 5.Daire'nin bu olmasý lâzým gelen kavait iþbu kanunun tarihi meriyetinden sonra Sýhhiye kararýna göre öncelikle yapýlmasý gereken iþ, sýnavla ve Muaveneti Ýçtimaiye Vekâletince tanzim edilecek bir nizamname ile tayin olunur. (*) ve sýnavsýz atama yapýlacak kadrolarýn belirlenmesi (*) Bk. Bakanlar Kurulunun 14 Mayýs 2002 tarih ve 2002/4198 ve atamalarýn yapýlmasý esaslarýnýn bir düzenleyici sayýlý Kararnamesiyle yürürlüðe konulan (TIPTA UZMANLIK iþlemle saptanmasýndan ibarettir. Ancak davalý TÜZÜÐÜ). idare bu yönde hiçbir iþlem tesis etmediði gibi yasa 4 Kurum: Bu Tüzük hükümleri uyarýnca uzmanlýk eðitimi vermeye yetkili kýlýnan týp veya diþ hekimliði fakülteleri ile resmi saðlýk kurumlarý maddesinin amacýný aþar þekilde tüm kadrolarýn Profesör ve Doçent ünvanýna sahip kiþilerin atanmasý yolu ile doldurulmasýna olanak tanýmýþtýr. Dolayýsýyla 5413 Sayýlý Yasanýn ilgili maddesinin iptaline yol açan hukuka aykýrýlýk 3359 Sayýlý ve Adli Týp Kurumu, e) Birim: Kurumlarýn belirli bir uzmanlýk dalýnda týpta uzmanlýk eðitimi veren klinik ve laboratuvarlarý, Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu 9

11 Þef ve Þef Yardýmcýlýðý Kadrolarýna Sýnavsýz Atamalar Konusunda TTB Açýklamasý SB eðitim ve araþtýrma hastanelerinin þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna sýnavsýz atamalar baþladý. Türk Tabipleri Birliði, hukuki süreci baþlattý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn internet sayfasýna 10 Haziran 2008 günü girilen duyuru ile 201 kadro ilan edilmiþ ve atamalar gerçekleþtirilmektedir. Ýlan edilen kadrolarýn çoðu, son iki yýl içinde devlet hastanesi iken mevzuata aykýrý bir biçimde eðitim ve araþtýrma hastanesi olarak tabelasý deðiþtirilen hastanelere aittir. Hazýrlanacak yönetmelik uyarýnca baþvuru koþullarýný taþýyan bütün hekimlerin sýnava alýnmasý, baþarýlý olanlarýn siyasi etkiden uzak bir yöntemle oluþturulmuþ jüriler tarafýndan deðerlendirilmesi önerilmiþtir. Sonuçlarýn da baþvuran bütün adaylarý içerecek biçimde þeffaf bir biçimde ilan edilmesi istenmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý; Sadece doçent ve profesör unvanýna sahip hekimlerin baþvurularýný almýþ, Yalnýzca dosyalarý deðerlendirmeye almýþ, Ayný kadroya baþvuran çok sayýda adayýn deðerlendirme sonuçlarý ilan edilmeden, atamalar gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr. Bu kadar önemli kadrolara yapýlacak atamalarý belirleyecek seçici kurulun siyasal ve sübjektif etkilerden tamamen uzak bir yöntemle oluþturulmasýnýn önemi ortada iken hukuk dýþý etkilere açýk bir jüri oluþturma yöntemi benimsenmiþtir. Tam anlamý ile keyfi deðerlendirmelere yol açacak bir sistem öngörülmüþtür. Ýyi bir eðiticide bulunmasý gereken bütün özelliklere göre belirlenmiþ deðerlendirme yöntemi olmadan, bütün adaylara iliþkin jüri raporlarý açýklanmadan, yapýlacak þef þef yardýmcýsý atamalarý liyakatin deðil, siyasi saiklerin gölgesinde olacaktýr. Bu atamalarda kullanýlan yöntem yine eðitim hastanelerindeki atamalarý konu edinen ve Anayasa Mahkemesi tarafýndan yürürlüðü durdurulan 5413 Sayýlý Yasa uyarýnca yapýlan atamalara ayný özelliði taþýmaktadýr. Oysa ki önceki dönemde yapýlan atamalara yönelik olarak açýlan davalarda verilen yargý kararlarýnda; sýnavla atama ile belli unvana sahip kiþilerin sýnavsýz atanmasý þeklindeki ikili atama tercihinde; öncelikle yöntemin saptanmasý, sonrasýnda saptanan yönteme göre belirlenmiþ esaslar çerçevesinde atama yapýlmasý gerekliliði temel bir ilke haline getirilmiþtir. Bütün bunlara raðmen Saðlýk Bakanlýðý adaletsiz, keyfi ve çalýþma barýþýný bozan atama yönteminde ýsrar etmektedir. Türk Tabipleri Birliði günü açmýþ olduðu dava ile gerek atama duyurusu gerekse yapýlacak atamalara iliþkin 201 kadronun belirlenmesi iþleminin iptalini istemiþtir. Açmýþ olduðumuz iptal davasýnda, yargýsal kararlarla ortaya konan amaç ve saptamalarýn yok sayýldýðý, hiçbir deðerlendirme kriterine yer verilmeyerek hukuka uygunluk denetiminin daraltýldýðý, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmeyerek kamu personelinin mesleki anlamda kendini geliþtirme isteðini sýnýrlayýcý bir sonuç yaratýldýðý ayrýntýsý ile aktarýlmýþtýr. Yine eðitim ve hizmetin aksamamasý amacýyla deðil, kadrolaþmaya dönük çok sayýda mevzuata aykýrý hastane ve klinik açarak kadro ilanýnda bulunulduðu, göreve en uygun olanýn seçilmesi yerine siyasal yandaþlýk ölçütünün yeðlendiði belirtilerek yakýn dönemde hizmet hastanesinden eðitim hastanesine dönüþtürülen saðlýk kurumlarý listelenmiþ, eðitim kliniði özelliði taþýmayan kurumlarý içeren kadro ilanýnýn hukuken korunabilmesinin mümkün olmadýðýna yer verilmiþtir. Birliðimiz atama duyurusu ile kadro ilanýnýn bütün olarak iptalini istemekle birlikte, klinik þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna yapýlacak atamalar ile bu kadrolara yükselme hakký ortadan kaldýrýlan veya hak kaybýna uðrayan ilgililerin de hukuksal giriþimlerine destek verecektir. Türk Tabipleri Birliði, ölçütleri objektif hale getirilmiþ ve koþullarý uyan bütün hekimleri eþit, adil, objektif bir uygulamanýn hayata geçirilmesi için çabalarýný sürdürecektir. 10

12 DENETDE Basýn Açýklamasý "Saðlýk Bakanlýðýndaki Hukuk Dýþý Uygulamalar" HEKÝM GÜNCESÝ Ülkemizin belirsizlikler içine çekilmeye çalýþýldýðý ve her gün yeni yeni iç ve dýþ olumsuzluklarýn ortaya çýktýðý bir dönemden geçmekteyiz. Geliþen bu farklý gündem karþýsýnda iyimser olmak istiyoruz, ancak bazý geliþmeler karþýsýnda iyimserliðimizi korumakta zorlanýyoruz. Demokrasi ve laiklik konusunda farklý tanýmlamalar, yorumlar ve uygulamalar sebebiyle týkanma noktasýna gelen sistem ve artan siyasal gerilim, Anayasa Mahkemesinin Kararý ile þimdilik ertelenmiþ gözükmekte ise de; Orman yangýnlarý, ekonomik yangýnlar, artan terör belasý, trafik kazalarýnýn verdiði acýlar karamsarlýk tablosunu oluþturan birer unsur olmakla birlikte, özellikle insan unsuruna dayalý kurgusal yangýnlar iyimser olmamýzý engelleyen unsurlar olarak ortaya çýkmaktadýr. Ýnsan unsuruna dayalý yangýnlarýn baþýnda da; kasýt ve ihmal kadar d e n e t i m m e k a n i z m a l a r ý n ý n kullanýlmamasý veya çalýþtýrýlmamasý gelmektedir. Tüm bu sorunlar karþýsýnda "Türkiye nereye gidiyor?" sorusuna vereceðimiz cevap çok önemlidir. Batýya entegre olmaya ve AB içinde yer almaya çalýþan Türkiye; ucuz döviz, yüksek faiz politikasý ile sadece batýnýn deðil uluslararasý sermayenin açýk ve ucuz bir pazarý haline gelmiþtir. Devletimizin 85 yýllýk kazanýmlarý olan Türk Telekom, Tüpraþ, Petkim, Ereðli Demir Çelik, çimento fabrikalarý, limanlarýmýz ve diðer varlýklarýmýz özelleþtirmeler yoluyla uluslararasý kuruluþlarýn istekleri doðrultusunda, kamu borçlarý ve açýklarý gerekçe gösterilerek haraç mezat satýlmýþ, buna raðmen iç ve dýþ borçlarýmýz döneminde 222 milyar dolardan, Mayýs 2008 ayý itibariyle 490 milyar dolara ulaþmýþtýr. Yakýn geçmiþte tarýmda kendi kendine yeten, dünyanýn sayýlý ülkelerinden biri olmakla övündüðümüz ülkemiz, üretmeyi deðil üretmemeyi teþvik eden yanlýþ tarým politikalarý ile bugün açlýk sorunu ile karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Ýhracatýmýzýn, üretim yerine tamamen ithalata dayalý hale getirilmesi sonucu cari açýk, iþsizlik ve kayýt dýþýlýk sürekli olarak artmaktadýr. Bu þartlar altýnda; yolsuzluklar ve hukuk dýþý u y g u l a m a l a r a r t a r k e n, n e d e n s e g e r e ð i yapýlamamakta veya yapýlmamakta, olaylarýn yargýya intikal ettirilmesi engellenirken veya geciktirilirken, sembolik bazý olaylar sansasyonel bir biçimde medyatik hale getirilmekte, tüm olaylarýn sebebi ve sorumlusu tek bir organizasyona baðlýymýþ görüntüsü verilerek, kamuoyuna yolsuzluklarla mücadele edildiði ve gereðinin yapýldýðý izlenimi verilmekle birlikte, bu arada meslek ve demokratik kitle örgütlerinin deðiþik yöntemlerle sessizleþtirme ve tepkisizleþtirilme gayretlerinin yoðunlaþtýðý, demokratik olmayan uygulamalarýn yaþandýðý bir süreçten geçmekteyiz. DENETDE olarak rahatsýzlýðýmýz; tüm bu geliþmeler karþýsýnda etkin olarak çalýþtýrýlabilecek kurumlarýn baþýnda gelen "Teftiþ Kurullarý" ve "Denetim Birimleri"nin yeterince d e ð e r l e n d i r i l e m e m e s i v e y a deðerlendirilmek istenmemesi, daha önce kanunla baþlatýlan toptan kapatma ve yok etme gayretlerinin, þimdi bire bir müfettiþlerle mücadele haline dönüþtürülmesi, daha da ötesi bu mücadelenin tüm kamuda görev yapan teftiþ ve denetim elemanlarýnýn tek çatý örgütü olan DENETDE ve onun baþkaný Atýlay ERGÜVEN'le mücadele þekline dönüþtürülmüþ olmasýdýr. 30 yýllýk geçmiþi, üyesi bulunan, 100 den fazla kamu kuruluþunun denetim birimlerinde görev yapan müfettiþ, denetçi ve kontrolörlerin tek çatý örgütü olan Devlet Denetim Elemanlarý Derneði - DENETDE'nin Genel Baþkaný Saðlýk Bakanlýðý Baþmüfettiþi Atýlay ERGÜVEN, DENETDE Genel Baþkaný olarak yaptýðý açýklama ve faaliyetleri gerekçe gösterilerek önce memuriyet görevi üzerinden dernek çalýþmalarý engellenmeye çalýþýlmýþ, sonra da bir takým suçlamalarla, hakkýnda 4 ayrý soruþturma yapýlmýþ, bu soruþturmalardan umduðunu bulamayan Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanýnýn görüþ ve teklif yazýsý üzerine, Bakan takdir ve onayý ile hukuka a y k ý r ý o l a r a k m ü þ t e r e k k a r a r n a m e i l e Baþmüfettiþlik görevinden alýnmýþtýr. Ýkinci linç iþlemi ise, Atýlay ERGÜVEN'in Polatlý Saðlýk Gurup Baþkanlýðýna Ayniyat Saymaný olarak atanmasýdýr. Hukuksuzluk ve keyfi uygulamalar bu aþamada da bitmemekte, Atýlay ERGÜVEN'e görev yaptýðý T e f t i þ 11

13 Kurulu Baþkanlýðý ve Ankara Ýl Saðlýk hakkýnda soruþturma ve inceleme yapmakla Müdürlüðünce Hasta Sevk Kaðýdý verilmeyerek, görevlendirilmiþtir. Diðer taraftan en az 40'a yakýn hastanelere müracaatý ve tedavisi engellenmekte, müfettiþ de, Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnýn saðlýk sorunlarý göz ardý edilmektedir. Bu süreçte uygulamalarýndan dolayý kendi Bakanlýðý ile önceki görevinden usulsüz bir þekilde iliþiði davalý-davacý durumundadýr. Böylesine bir kesildiðinden maaþý da ödenmeyerek yaþam yönetim zafiyeti bugüne kadar baþka hiçbir teftiþ ve alanýna da müdahale edilmiþtir. denetim biriminde görülmemiþtir. Bu linç giriþimi sadece Saðlýk Bakanlýðýnda Üzülerek ifade etmek zorunda kaldýðýmýz yaþanmamaktadýr. Ancak, Atýlay ERGÜVEN'in olaylar; uygulamaya konulmayan raporlarla, Saðlýk Bakanlýðý Baþmüfettiþi olmasý ve ayný verilmeyen soruþturma izinleriyle, üzerine zamanda DENETDE Genel Baþkaný olmasý, Atýlay gidilmeyen yolsuzluklarla, görevden alýnmak ERGÜVEN hakkýnda yapýlan soruþturmalarda istenenler için uydurma suç icatlarýyla, kiþiye göre Dernek faaliyetlerimizin ön planda tutulmasý ve muamelelerle, "sipariþ" üzerine yazýlan raporlar suç unsuru olarak gösterilmesi, Baþmüfettiþlik döneminin açýlmýþ olduðunu göstermektedir. görevinden alýndýktan sonra Ankara dýþýnda bir Hukuksuzluðun hukuk, kuralsýzlýðýn kaide göreve atanmýþ olmasý da Derneðimizin haline gelmesinin doðal sonucu olarak, adý faaliyetlerinin engellemesine yönelik uygulama yolsuzluklarla ve skandallarla anýlmaya baþlanýr o l d u ð u n u a ç ý k ç a hale gelen Saðlýk Bakanlýðýnda, göstermektedir. duygularýný aklýnýn ve hukukun Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ önünde tutan yöneticilerin Kurulunu çalýþamaz hale getiren s o r u n l a r ý ç ö z m e k y e r i n e haksýz, hukuksuz uygulamalar, çözümsüzleþtirerek, kurumun gereðinin yapýlmasýný teminen, çalýþamaz hale getirilmesinin Derneðimizce 13 Kasým 2007'de t i p i k b i r ö r n e ð i Baþbakanlýða bildirilmiþ, ancak sergilenmektedir. Baþbakanlýðýn konuyu Saðlýk S a ð l ý k B a k a n l ý ð ý n ý n Bakanlýðýnýn incelemesine k o r u y u c u s a ð l ý k havale ettiðinin öðrenilmesi politikalarýndan, tedavi edici üzerine, 10 Aralýk 2007'de saðlýk politikalarýna yönelmesi, Derneðimizce Baþbakanlýða uzun vadede halkýn saðlýðýndan ikinci bir yazý gönderilmiþ, çok kendi cirolarýný düþünen yapýlan iþlemin usule ve yasalara uygun olmadýðý yabancý þirketlerin iþtahýný kabartmýþ, bu þirketler belirtilerek konunun bizzat Baþbakanlýk tarafýndan Türkiye pazarý üzerine büyük oyunlar oynamaya incelenmesinin gerektiðine dair talebimiz baþlamýþlardýr. yinelenmiþtir. Türkiye saðlýk pazarýnýn yabancý sermayeye Bu talep üzerine görevlendirilen Baþbakanlýk açýlmasý daha sýký bir denetim mekanizmasýný Teftiþ Kurulu da konuyu gereði yapýlmak üzere gerekli kýlarken, mevcut denetim birimlerinin tekrar Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kuruluna havale dýþlanmasý, Teftiþ Kurulunun fonksiyonlarýný icra etmiþ, Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý da, edemez hale getirilmesi, teftiþ ve denetimin kuruldaki olumsuzluklarý Baþbakanlýða bildiren sistemli olmaktan çýkarýlmasý, kiþisel gayretlere DENETDE'nin Genel Baþkaný Atýlay ERGÜVEN baðlý olarak görevini tarafsýz ve objektif olarak hakkýnda açtýðý soruþturmalara yenilerini de hakkaniyetle yapmaya çalýþan az sayýdaki denetim ekleyerek gereðini yerine getirmiþtir!. elemanlarýnýn da yersiz, mesnetsiz gerekçelerle Ölçüsüz ve kuralsýz bir yönetim anlayýþýnýn maðdur edilmesi veya cezalandýrýlmasý gibi hüküm sürdüðü Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ uygulamalar gelecek için karamsarlýða neden Kurulu'nda, Teftiþ Kurulu Baþkanýnýn kabul olmaktadýr. edilemez, haksýz ve hukuksuz uygulamalarýndan Sayýn Baþbakanýn 31 Temmuz 2008 günü dolayý endiþeye düþen 20'ye yakýn Müfettiþ, baþka "Ulusa Sesleniþ" konuþmasýnda ifade etmiþ olduðu teftiþ ve denetim birimlerine geçmek zorunda "Taze bir baþlangýç için diyorum ki, gelin kalmýþtýr. Yaklaþýk 60 müfettiþ yine müfettiþler umutlarýmýzý, hayallerimizi, kardeþlik 12

14 HUKUK KOMÝSYONUNDAN HEKÝM GÜNCESÝ Tabip Odamýzýn Geçici Görevlendirmelere Uðrayan Arkadaþlarýmýz Ýçin Hazýrladýðý Örnek Dilekçe Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne - Antalya Kaþ Devlet Hastanesi'ndeki acil servis hizmetleri iki kadrolu, bazen bir bazen iki geçici görevli Pratisyen Hekim ile yürütülmektedir. Nöbetlerin tamamý üç veya dört hekim tarafýndan tutulmaktadýr. Hekim baþýna nöbet sayýsý yedi-on arasýnda olmaktadýr. Uzman hekimler acil servis nöbetlerine katýlmamakta sadece icapçý olarak gözükmektedir. Aðustos ayýndan itibaren tüm acil servis hizmetlerini üstlenen pratisyen hekimlere 112 icap hekim nöbeti konmuþtur. Aðustos ayý içinde her hekime ortalama altý adet icap nöbeti düþmüþtür. Bu da aylýk ortalama ondört-onbeþ nöbet sayýsýna tekabül etmektedir. Acil servis hizmetlerini yürüten personelin fiziksel ve ruhsal açýdan nöbeti sorunsuz yürütebilecek þekilde hazýrlýklý olmalýdýr. Ayda ondört-onbeþ nöbet tutan bir hekimin, acil servis hizmetlerini yürütürken hata yapma ihtimali çok yüksektir. Bu olumsuz durum hastalar için hayati sonuçlar doðurabilir. Bu bilgiler ýþýðýnda acil servis hizmetlerinin daha saðlýklý yürütülebilmesi için, acil servis ve 112 iþ yükünün hekimler arasýnda adaletli bir þekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktýr. Acil servis nöbet hizmeti yürüten üç-dört pratisyen hekimin 112 icap nöbetlerinin yazýlmamasý, icap nöbetlerinin uzman hekimlerce tutulmasý, hizmet yükünün adaletli daðýtýmý açýsýndan gereklidir. Saðlýk müdürlüðü tarih ve sayýlý genelgesi, saðlýk grup baþkanlýðý'nýn tarih ve 968 sayýlý yazýsýnda göreve çýkan acil doktorunun yerine o günkü nöbetçi olan uzman hekimin acil poliklinik hizmetlerini devam ettirmesi bildirilmiþtir. Bu yazýda açýkça belirtilmesine raðmen aðustos ayý nöbet listesi olarak acil nöbeti tutan pratisyen hekimlere yazýlmýþtýr. Baþhekimlik bu yazýnýn gereðini yapmamýþ olup nöbet listesini hazýrlarken adil davranmamýþ, genelgeye uymamýþ ve gereðini yapmamýþtýr. Kaþ devlet Hastanesi acil servisi olarak Antalya Merkeze hasta sevki yapmaktayýz. Antalya yol durumuna göre üç-dört saat, Fethiye bir-birbuçuk saat sürmektedir. Bu sevklerde hastanýn aciliyeti, branþlarýn olmamasý ve sevk edilecek merkeze büyük önem taþýmaktadýr. Onun için Kaþ, Kalkan, Ova, Kýnýk gibi bölgelerden hasta sevkleri daha çok Fethiye'ye yapýlmaktadýr. Dolayýsýyla bizlerin il içi hasta sevklerinde valilik onayý, Fethiye gibi il dýþý hasta sevklerinde bakanlýk onayýyla görev yapmamýz gerekmiyor mu? Bu tür onaylar varmýþ. Sonuç olarak bu uygulama yasal mýdýr? Yasal ise hangi kanunlara dayanmaktadýr? Kanuni dayanaðý yoksa neden bu görev bana isteðim dýþýnda yaptýrýlmak isteniyor? Ayrýca bu görevlendirme sonucunda alýnacak olan ücretlendirme neye göre ve hangi oranlarda yapýlacaktýr. Dr... Tabip Odamýzýn Nöbetlerle Ýlgili Açtýðý Dava Dilekçesi: ANTALYA ÝDARE MAHKEMESÝNE DAVACILAR : 1-ANTALYA TABÝP ODASI BAÞKANLIÐI VEKÝLÝ DAVALI DAVA KONU AÇIKLAMALAR : Av. BAYRAM ATASOY : KAÞ KAYMAKAMLIÐI KAÞ : ÝPTAL : Kaþ Kaymakamlýðý Kaþ Devlet Hastanesi Baþhekimliði tarafýndan hazýrlanan nöbet çizelgesiyle belirtilen çalýþma saatleri : Ekli vekaletnamelerle davacýlar vekiliyim. Kaþ Kaymakamlýðý Kaþ Devlet Hastanesi Baþ Hekimliði tarafýndan hastanede görev yapan hekimlerin aylýk çalýþma ve nöbet günleri tayin edilmektedir. Yapýlan nöbet çizelgesi ile hekimler için hazýrlanan çalýþma takvimi incelendiðinde hekimlerin dinlenme aralarýnýn olmadýðý görülmektedir. Geçtiðimiz Aðustos ayýndan baþlayan uygulama ile acil servis hizmetlerini yürüten hekimlere ek olarak 112 icap nöbeti verilmiþtir. Bu uygulama ile hastane bünyesinde görevli her hekim aylýk 6 icap nöbeti uygulamasýna baþlanýlmýþtýr. Bu uygulama ile vekil eden.. açýsýndan olay irdelendiðinde Pazartesi 112 icap nedeniyle 24 saatlik görev Salý acil servis hekimliði nedeniyle 24 saatlik görev Perþembe 112 icap nedeniyle 24 saatlik görev Cuma acil hekimliði nedeniyle 24 saatlik görev yapmak durumunda kalýnmaktadýr. Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliði,bu yönetmelik hükümlerinde deðiþiklik yapan 24.Mart 2004 tarihli sayýlý resmi gazete ile yayýnlan deðiþiklik hükümleri doðrultusunda gerek acil servislerde görev yapan hekimlerin, gerekse ambulans hizmetlerinde çalýþan hekimlerin kesintisiz 24 saat çalýþmalarý öngörülmüþtür. Devlet Hastanelerinin acil servislerinde çalýþan hekimler 24 saat esasý üzerinden nöbet tutarak çalýþmaktadýrlar. Kaþ Devlet Hastanesi bahsi geçen nöbet listeleri ile hekimler haftada bir gün boþta kalmakta,haftanýn diðer 6 günü bilfiil hiç ara vermeksizin çalýþmak durumunda kalmaktadýrlar. Devlet Memurlarý Kanunu 99. Maddesiyle haftalýk çalýþma saati 40 saat, Saðlýk Personelinin Tazminat ve Çalýþma Esaslarýna Dair Kanun 2. maddesi ile saðlýk çalýþanlarýnýn 45 saattir. Uygulanan görevlendirme nedeniyle haftalýk çalýþma saati 144 saati bulmaktadýr ki bu kabul edilemez.ayrýca hiç dinlenmeden 48 saat çalýþan bir hekimin taný ve tedavi hizmetlerinde hataya düþmesi ve sonuç olarak insan saðlýðýný tehlikeye düþürmesi kaçýnýlmazdýr. Ýl saðlýk Müdürlüðü yukarýdaki hatalý olan uygulamayý düzeltmek düþüncesiyle tarih ve sayýlý bir genelgeyle göreve çýkan acil servis doktorunun yerine, o gün nöbetçi olan uzman hekimin görev yapmasý gerektiðini bildirmiþ ancak Kaþ Devlet Hastanesi Baþhekimliði bu genelgeye de uymamaktadýr. Yapýlacak yargýlama ile Saðlýk Personelinin Tazminat ve Çalýþma Esaslarýna Dair Kanunun 2. Maddesine aykýrý olarak yapýlan görevlendirme ve nöbet çizelgeleri yolu ile yapýlan uygulamanýn iptali ile olaðanüstü haller dýþýnda hekimlerin haftalýk 45 saatten fazla çalýþtýrýlamayacaðýnýn hüküm altýna alýnmasýný saðlamak üzere dava açmak durumunda kalýnmýþtýr. ÝSTEM : Sayýn Mahkemenizce yapýlacak yargýlama sonunda,kaþ Kaymakamlýðý Kaþ Devlet Hastanesi Baþhekimliði tarafýndan düzenlenen ve hastane bünyesinde görev yapan hekimlerin haftalýk 45 saatten fazla çalýþmasýný öngören düzenlemelerin iptali ile devlet hastanelerinde çalýþan hekimlerin haftalýk 45 saatten fazla çalýþtýrýlamayacaklarýnýn hüküm altýna alýnmasýna karar verilmesini talep ve dava ederim. Davacýlar vekili Av. Bayram Atasoy 13

15 Dr. S. Fehmi KATIRCIOÐLU Kalp ve Damar Cerrahý Ýnsan bedeni önceki yüzyýllarýn aksine parçalanmýþ bir bütünlükle kendine saðlýk adýna ulaþanlara hizmet eden katma deðerler makinesine dönüþmüþtür. Yüzyýlýn baþlarýnda görülen idealist hekim tipi bu geliþmeler ýþýðýnda tarihe karýþmýþ; insan bedeninin doðal savunma süreçlerinin hastalýk iþareti olarak görülmeye baþlanmasýyla insan bedenindeki her deðiþim hastalýk olarak tanýmlanýr olmuþtur. Yaþadýðýmýz yüzyýl saðlýk açýsýndan tarihin hiçbir dönemi ile karþýlaþtýrýlmayacak atýlýmlarý beraberinde getirmiþtir. Yazýnýn henüz bulunduðu dönemlerde insan bedeni kutsal olarak bilinirdi, insana deðil dokunmak saðaltýmý için bile þifalý bitki vermek tanrýsal bir takým ritüellerin tekrarýný gerektiriyordu. Anadolu'nun bilinen ilk imparatorluðu olan Hititler döneminde hastalýklara tanrýsal ceza olarak bakýlýyor, tedavi iþlemlerinde daha çok tapýnma k ö k e n l i d a v r a n ý þ l a r a y e r v e r i l i y o r d u. M ý s ý r ' d a mumyalama tekniklerinin öðrenilmesi ile insan anatomisi hakkýnda d aha ç ok bilgi ediniliyordu. Daha sonralarý ilk ç a ð l a r d a A n a d o l u ' d a hastalýklarýn organik kökenleri üzerinde duruldu, hastalýklar organik kökenler üzerinde tedavi edilmeye baþlandý ve bugünkü Bergama týbbýn temellerinin atýldýðý yer olarak tarihteki yerini aldý. Bireysel hastalýklarýn tarihçesi ve nedeni Hastalýklar insanoðlunun geliþimini belirlemede özel bir yer tutuyor. Özellikle salgýnlar tarihin akýþýný deðiþtirecek kadar imparatorluklarý ve insan soyunun devamlýlýðýný sarsmýþtýr. Bu tehdidin kýrýlma noktasý antibiyotikler ve aþýnýn bulunmasýdýr. Aþý ve antibiyotiklerin icadýndan sonra önlenebilir ölümler önemli ölçüde azalmýþtýr. Son iki yüzyýlda biyoloji ve teknoloji alanýnda ulaþýlan baþarýlar týbba yöneltilmiþ ve göz kamaþtýrýcý geliþmelerin önü açýlmýþtýr. Saðlýk, toplumsal dayanýþmayý saðlamlaþtýran, ulusu ulus yapan önemli unsurlardan biridir. Yüzyýlýn baþýnda Batý uygarlýðýnýn öncülüðünü 14 Bireysel Hastalýk Salgýnlarý yaptýðý bilimsel geliþmeler, yaþam süresini uzatmýþ, toplumlara daha saðlýklý yaþamlar sunmuþtur. Toplum hekimliði ve epidemiyoloji alanýnda önemli geliþmeler saðlanmýþ, ucuz denebilecek bir giderle önemli saðlýk kazanýmlarý elde edilmiþtir. Bu geliþmeler genel bütçelerin oldukça düþük bir miktarý ile karþýlanmýþtýr. Ne yazýk ki basit ve kolay ulaþýlabilir teknoloji, katma deðeri daha yüksek teknolojilere yerini býrakmýþtýr. Bu da tüketici ülkeler için daha fazla maliyet demektir. Hastalýk ve endüstri Endüstri toplumuna geçtikçe insanýn bireyselleþmesi artmakta ve birey tek baþýna deðerlendirilmesi gereken deðerler evreni konumuna dönüþmektedir. Teknolojik geliþimle birlikte insan vücudu sayýsal olarak tanýmlanmasý gereken deðerler kümesi konumuna gelmektedir. Bu deðerlerin her biri yeni uzmanlýk alaný yaratmakta, insaný daha fazla yalnýzlaþtýrarak yeni çözümler üretmektedir. Son geliþtirilen taný ve tedavi yöntemleri insan saðlýðýný yükseltme amacý gütmekte; ekip çalýþmasý ve deðiþik uzmanlýk alanlarý yaratmaktadýr. Yeni teknolojilerin týbba kazandýrýlmasý oldukça önemlidir. Endüstri etiketli týbbi bilgilerimizin 5 yýl gibi kýsa sürede yenilenmesi gerektiðinden kendisini yenileyebilen kurumlara gereksinim duyulmaktadýr. Bu durum ciddi maliyet demektir. Planlý ekonomi ve saðlýk politikalarý olan ülkelerde týbbi ürün giriþi ulusal yasalarla denetlendiðinden týbbi gereç giriþi mali dengeleri bozmaz ancak ulusal yasalar deðiþik nedenlerle çalýþmadýðý zaman týbbi gereç giriþi denetlenemez, saðlýkla ilgili bütçe dengeleri bozulur. Ulusal týp politikasý ve bilim programýnýn olmadýðý ülkemizde ileri teknoloji ürünleri özel saðlýk kurumlarýnda çokça bulunur, büyük kentlerimizin reklâm panolarý bu büyülü aygýtlar aracýlýðý ile insanlarý tedavi kurumlarýna çeken ilanlarla doludur. Unutulmamalýdýr ki savunma sanayisinden sonra en çok kazancý saðlýk endüstrisi getirmektedir. Bilimsel geliþim sürecini, araþtýrma-geliþtirme ve tüketim

16 saðlýk politikalarý oluþturulamaz. Bir konuyu daha hatýrlamakta yarar vardýr: Ulusal saðlýk standartlarýný belirlemekte, yüksek teknolojiyi tanýmlamakta takýnýlacak bireysel tam bir özgüven çoðu sorunu zamanýnda çözmek için gerekli psikolojik alt yapýyý oluþturacaktýr; bilimsel düþüncede bireysel ve toplumsal özgüven çok önemlidir. Ýnsan bedeni önceki yüzyýllarýn aksine parçalanmýþ bir bütünlükle kendine saðlýk adýna ulaþanlara hizmet eden katma deðerler makinesi þekline dönüþmüþtür. Yüzyýlýn baþlarýnda sýk görülen idealist hekim tipi bu geliþmeler ýþýðýnda tarihe karýþmýþtýr. Bu oluþuma katkýda bulunan bir baþka neden de teknolojinin kendisinin bir fetiþ haline gelerek toplumsal deðerlerden kopmuþ bir teknoloji anlayýþýnýn getirdiði katma deðerin, araþtýrmacýlarý yaþamdan soyutlanmýþ bireyler haline getirmiþ olmasýdýr. T ý b b i ü r ü n l e r i n tasarlanmasý ve tüketilmesi Ý l a ç v e t ý b b i m a l z e m e a r a þ t ý r m a l a r ý ; b i y o l o j i v e teknolojinin en son verilerinin, araþtýrma verileri ýþýðýnda deðerlendirilerek, önceden tanýmlanmýþ bir soruna çözüm b u l m a y a y ö n e l i k t i r. G e n e l anlamda týbbi araþtýrmalar üç aþamada yapýlýr. Birinci aþama deneysel çalýþma aþamasýdýr. Bu aþamada ilaçlarýn olumlu etkileri canlý dýþý ortamlarda gözlenmeye çalýþýlýr. Olumlu sonuçlar gözlemlendiði zaman, hayvan deneyleri baþlar. Benzer olumlu sonuçlar alýndýðýnda klinik araþtýrma baþlar. Sonuçlar gene olumlu ise klinik kullaným baþlar. Yukarda kabaca özetlenen araþtýrma geliþtirme faaliyetleri yüksek oranda maliyet ve personel istihdamý gerektirir. Günümüzde giderek artan araþtýrma geliþtirme faaliyetlerini tek baþýna bir kurumun karþýlamasý pek olasý gözükmemektedir. Bu nedenle yeni pazarlar ve tüketimi artýrma olanaklarý gereklidir. Daha önce de özetlendiði gibi günlük yaþama sokulacak bir hastalýðýn ya da bir ürünün önce ulusal kurumlar tarafýndan araþtýrýlmasý sonra da günlük yaþama sokulmasý gerekmektedir. Ýlaç ve týbbi malzemelerin tüketimini artýran en önemli etken týbbi nesnenin yaþam kurtarýcý tüm özellikleri ile birlikte kullaným alanýný mümkün olan en hýzlý þekilde yaymaktýr. Tüketimi arttýrmanýn yöntemleri týbbi gerecin üretildiði merkez ülke ve týbbi gerecin kullanýlacaðý tüketici ülkeler için benzerlikler içermesine karþýn ayrý ayrýdýr. Merkez ülkede ilaç üreticisi sürekli olarak içinde yaþadýðý koþullarý ve yasal gereklilikleri bildiði için oldukça avantajlý konumdadýr. Tüketim için en önemli koþul insaný bireyselleþtirmek, bireyselleþmiþ insanýn saðlýk adýna toplumdan beklentilerini en üst düzeye çýkarmak ve bunu karþýlamaktýr. Böylece insan bedeninde oluþacak deðiþimler anlýk olarak denetlenir ve saptanan küçük deðiþimler bütünü ile saðaltýlmasý gereken unsurlar olarak deðerlendirilir. Hiçbir yakýnmasý olmadýðý halde saðlýk yoklamasýna giden bir insan herhangi bir maddenin seviyesi yüksek gözlendiðinde bir dizi ardýþýk inceleme yapýlarak ilaç ile o maddenin kan düzeyi normalleþtirilir ve hasta iþlemi görerek düzenli izleme alýnýr. Bu sýradaki tedavi giderleri ya hasta ya da sosyal güvenlik kurumlarý tarafýndan karþýlanýr. Tüketici ülkelerde ise durum biraz farklýdýr. Ulusal yasalar, gümrük duvarlarý, farklý saðlýk sistemleri, sosyal yaþam ve alýþkanlýklar pazarlayýcý sistem önündeki engellerdir. Temel f e l s e f e s a ð l ý k s i s t e m l e r i n i t e k l e þ t i r m e k, u l u s l a r a r a s ý tüketiciye kolay ulaþmak üzerine k u r u l u r. T ý b b i ü r ü n l e r i n daðýtýlacaðý her nokta tüketimin en yoðun olacaðý þekilde ayarlanýr. Tüketimin aþýrý olmasý tüketim noktalarýnýn bilimsel hiyerarþiden yoksun olmasý ile saðlanýr. Bu her türlü týbbi ürünün yetkisiz kýlýnmýþ kurumlar tarafýndan tüketime sunulmasý durumunu yaratýr. Pratik sonuç ise saðlýk çalýþanlarýnýn yetkilerinin konu ile ilgili olmayan alanlara devri demektir. Bu saðlandýktan sonra yeni bir týbbi gereksinim bulununcaya kadar tüketim devam eder, yeni buluþ ayný süreci tekrarlatýr. Buradaki en önemli konu saptandýðý varsayýlan sorunun önemli bir bireysel saðlýk sorunu olduðunun belirtilmesi ve bireysel iþlemlerin önemini belirleyen kamu duyarlýlýðýnýn yaratýlmasýdýr. Duyarlýlýk yaratmanýn temel yollarý halk ve saðlýk eðitimini bu konulara duyarlý kýlmak, toplumu etkileyeceði varsayýlan kiþilerden mitler o l u þ t u r a r a k t ü k e t i m i n y a y g ý n l a þ m a s ý n ý saðlamaktýr. Gazete haberlerini dikkatlice izlediðimiz zaman görsel ve iþitsel yayýn 15

17 sistemine yeni katýlacak her gereci kamuya tanýtýr ve onlardan dolaylý onay alýr. Yukarýda bahsettiðimiz sistemin sürekli yeni buluþlarla beslenmesi gerekir. Aksi takdirde kendini yenileyemeyen sistem daha ucuza baþkalarý tarafýndan taklit edilir ve egemenlik el deðiþtirir. Bunu önlemenin yolu patent yasalarý ve baþka ülkelerde ilaç ve eþdeðer madde üretimini engelleyen uygulamalarý yürürlüðe koymaktýr. Yeniyi þekli ne olursa olsun üretmek daha fazla gideri olan bir iþtir. Kaynak bulmak için de tüketimi artýrmaya ek engelleyen uygulamalarý yürürlüðe koymaktýr. Yeniyi þekli ne olursa olsun üretmek daha fazla gideri olan bir iþtir. Kaynak bulmak için de tüketimi artýrmaya ek olarak üçüncü ülkelerin maddi destekle katýlacaðý çerçeve anlaþmalarý uygulanýr. Nobel týp ödüllerindeki konuþmalarý yüzyýlýn baþýndan itibaren gözlemlediðimizde, baþlangýçta önemli olan insanlýk sorunlarýnýn giderek daraldýðýný tespit edebiliriz.özetlemeye çalýþýlan olgular zincirindeki temel amaç týp dünyasýndaki geliþmelere eleþtirel tutum takýnmak deðildir. Bu konuyu saðlýklý bir çerçeve içinde deðerlendirmektir. Bir týbbi olgu deðerlendirilirken önce sorun tanýnýr tanýmlanýr, sonra araþtýrýlarak test edilir. Sýnamalardan alýnan sonuçla günlük yaþama geçirilir. Ülkemizde pek çok týbbi gereç, bu süreci geçirmeden hýzla kullanýma girmektedir. Ýyileþtirme gideri olarak bütçe uygulama talimatýna girmekte kamu ve özel kuruluþlarýn hýzlý tüketimine yukarýda sayýlan yöntemlerle sunulmaktadýr.- Çözüm Týbbý konularý iki þekilde deðerlendirmek mümkündür: 1) Araþtýrma-geliþtirme önceliði olan týbbi konular, 2) Klinik önceliði olan konular. Araþtýrma-geliþtirme önceliði olan týbbi konular, kesinliði henüz tam olarak kanýtlanmamýþ, ulusal týp bilgi sistemine yeni girmiþ, tedavi edici üstünlüðü tam olarak gösterilemeyen týbbi olgu ve ürünleri kapsar. Araþtýrma-geliþtirme öncelikli konular bütçe uygulama talimatýna girmemeli ve paket fiyatlandýrmada yer almamalýdýr. Bilimsel önceliði olan bu konular araþtýrma için ayrýlan kaynaklardan parasal destek bulmalý, bu süreç olumlu olarak bittiði zaman klinik önceliði olan konulara dâhil edilmelidir. Klinik önceliði olan konular ise ulusal deðerlendirme sürecinden geçmiþ, tedavi edici özelliði kanýtlanmýþ týbbi olgu ve ürünleri kapsar. Bu gruba giren konular bütçe uygulama talimatlarýnda yer alabilir, sosyal güvenlik kuruluþlarý tarafýndan desteklenebilir, toplum ilgili konuda uzmanlar tarafýndan eðitilebilir. Bu sýnýflama bize sosyal güvenlik kurumlarýnýn bütçelerinin gereksiz açýk vermesini ortada kaldýrýr. Ýnsan bedeninin doðal savunma süreçlerinin hastalýk iþareti olarak görülmeye baþlanmasýyla insan bedenindeki her deðiþim hastalýk olarak tanýmlanýr olmuþtur. Hastalýk türetilmesi konusu ulusal bilim politikalarý ve onun alt grubu olarak ulusal saðlýk politikalarý belirlendikten sonra daha saðlýklý bir zemine oturtulabilir. Son söz Yukarýda söz ettiðimiz konu, ulusal deðerler sistemi yaratarak çözümlenebilir. Deðerler sistemi yaratýrken saðlýðýn þu üç temel belirleyicisini akýlda tutmak gerekir: Koruyucu hekimlik, t e d a v i e d i c i h e k i m l i k v e finansman. Koruyucu hekimlik daha az finansman gerektirir ve toplum saðlýðý, özellikle de alt yapý destekleri açýsýndan (temiz su, saðlýklý atýk, ulaþým vb gibi) önemli iþlevler görür. Bu alanda cumhuriyetin ilk yýllarýnda verem ve sýtma gibi alanlarda çok önemli baþarýlar elde edilmiþtir. Koruyucu hekimliðin temel saðlýk parametrelerine etkisi daha yüksektir. Tedavi edici hekimlik bireysel saðlýkla ilgilidir ve maliyeti yüksektir. Mali destek ise iki temel alana devletin ayýracaðý bütçe desteðidir. Buradaki temel sorun söz konusu týbbi ürünün ya da olgularýn ulusal saðlýk ölçütlerine ne ölçüde uyduðu ve ulusal saðlýða katkýsýnýn ne olduðunun istatistikler aracýlýðý ile gösterilebilmesidir. Kuþkusuz ulusal saðlýk politikalarý sonucu oluþturulacak ulusal týp endüstrisi sorunlarý çözmede temel belirleyicidir. Bütün bu faaliyetleri belirleyecek olan þey ulusal araþtýrma kurumlarýnýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn Türkiye kökenli ulusal ölçekli, bir yazýya sýðdýrýlamayacak çalýþmalarýdýr. 16

18 SGK'dan Baþlýklar! Dr.Ceyhun BALCI Saðlýkta dönüþüm adlý oyunun ikinci perdesi öncesindeki arada olduðumuz söylenebilir! Bugüne dek izlemekte olduðumuz birinci perde, biz hekimler baþta olmak üzere öngörülü ve ayaklarý yere basan bir çok kiþi ve kurumca vurgulansa da dikkate alýnmadý. Çünkü, albenili ve sevimli görünen bir olguyu tanýmlamak da bu olgunun yol açabileceði sorunlarý vurgulamak da gereken tepkiyi yaratamazdý. Ancak, ikinci perde bugüne dek belletilmeye çalýþýlanýn tersine pek de sevimli ol(a)mayacak! Bir bakýma bugüne dek anlatýlmaya çalýþýlan durumlar deneyime dönüþecek! Hatta, biz söylemiþtik türünden pek de hoþlanýlmayan durumlar ortaya çýkmýþ olacak! Bir durum daha var ki; deðinilmeden geçilemez! Ben seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim? diyen ustaya kulak verilmesini büyük olasýlýk olarak görmekte de yarar var! Buna göre, sevimsizliklerin bir süre daha ertelenmesi þaþýrtýcý sayýlmamalý! Türk toplumu belirgin ve geri dönüþü olmayan hak kayýplarý ile karþý karþýyadýr! Ýþin geçeði, bugüne deðin kazanýmlarla uyutulan toplumun bu aþamadan sonra kayýplarýn önüne geçme refleksleri de büyük ölçüde ortadan kaldýrýlmýþtýr! SGK uygulamasýnýn baþlangýcý bayrama denk düþüyor! Bayramla birlikte gelen bir felaketin ne kadar farkýndayýz? Kimi baþlýklarý irdelemek yararlý olabilir (mi)? Sosyal güvenlikte yeni dönem Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun 1 Ekim'de yürürlüðe girecek maddeleri ile sosyal güvenlik alanýnda yeni bir dönem baþlayacak. Yeni düzenlemelerin uygulamasýna açýklýk getiren 15 tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Tebliðe göre, sigortalýnýn veya iþverenin talebi üzerine, Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýnýn saðlýk kurullarýnca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanaðý týbbi belgelerin Kurum Saðlýk Kurulunca incelenmesi sonucu, hizmet akdi ile çalýþan sigortalýlar ile kendi adýna baðýmsýz çalýþan sigortalýlar için çalýþma gücünün veya iþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ýný kaybettiði tespit edilen sigortalý, malul sayýlacak. Sigortalý olarak ilk defa çalýþmaya baþladýðý tarihten önce çalýþma gücünün yüzde 60'ýný kaybettiði önceden veya sonradan tespit edilen sigortalý, bu hastalýk veya özrü sebebiyle malullük aylýðýndan yararlanamayacak. Sigortalýlara malullük aylýðý baðlanabilmesi için en az on yýldan beri sigortalý bulunup, toplam bin 800 gün veya baþka birinin sürekli bakýmýna muhtaç derecede malul olan sigortalýlar için ise sigortalýlýk süresi aranmaksýzýn bin 800 gün malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ olmasý, maluliyeti nedeniyle sigortalý çalýþtýðý iþten ayrýldýktan veya iþ yerini kapattýktan veya devrettikten sonra Kurum'dan yazýlý istekte bulunmasý þart olacak. Sigortalýlarýn veya iþverenlerin malullük durumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýna sevk istemesi durumunda, bin 800 gün malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ olmasý þartýyla sigortalýlarýn sevkleri yapýlacak. Serbest çalýþan sigortalýlardan prim ödeme gün sayýsý bin 800 gün olduðu halde, kendi sigortalýlýðý nedeniyle genel saðlýk sigortasý primi dahil, prim ve prime iliþkin her türlü borçlarý bulunan sigortalýlarýn sevkleri, masraflarý kendilerince karþýlanmak üzere yapýlacak. Engellilik gibi herhangi bir çalýþanýn burun buruna olduðu bir d u r u m a i l i þ k i n g ü ç l ü k l e r, engellemeler iyi algýlanmalý! Emeðin ve inan olma hakkýnýn bu denli örselendiði, kayba uðratýldýðý bir durum olabilir mi? Olursa, nasýl yorumlanmalý? Yeþil kart verilecekler Harcamalarý, taþýnýr ve taþýnmazlarý ile bunlardan doðan haklarý da dikkate alýnarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanýlarak tespit edilecek aile içindeki geliri kiþi baþýna düþen aylýk tutarý asgari ücretin üçte birinden az olan yurttaþlar, genel saðlýk sigortalýsý sayýlacaklarý öngörüldü. Ancak Yasanýn geçici 12'nci maddesi uyarýnca, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki yýllýk süre içinde söz konusu hüküm uygulanmayacak. Söz konusu madde gereðince, 3816 sayýlý Kanun hükümlerine göre yeþil kart talebinde bulunan ve yeþil kart veren birimlerce anýlan kanun hükümlerine göre yeþil kart verilmesi uygun görülmeyen kiþilerden, tespit edilen aile 17

19 içindeki kiþi baþýna düþen gelir payýnýn aylýk tutarý; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduðu tespit edilenler, 5510 sayýlý Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarýnýn üçte biri esas alýnarak tescil edilecek. Söz konusu gelir payý tutarý, asgari ücretten asgari ücretin iki katýna kadar olduðu tespit edilenler, prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarý, asgari ücretin iki katýndan fazla olduðu tespit edilenler, prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarýnýn iki katý prime esas kazanç tutarý olarak esas alýnýp tescilleri yapýlacak. Yeþil Kart baþlýklý düzenlemede de, anlatým daha doðrusu anlaþýlmazlýk bakýmýndan ustalarýnýn kývrak zekasýndan izler taþýmakta. Sözün bu denli dolandýrýlmasý ve anlaþýlmaktan uzaklaþtýrýlmasý bile baþlý baþýna olumsuzluk deðil midir? Kýsacasý, önümüzdeki dönem saðlýkta dönüþüm sürecinin gerçek yüzü ile karþýlaþýlacaðý süreci simgeliyor! Saðlýk hizmetinin sosyal, toplumcu ve ücretsiz olmasý gerektiðini savunan bizlerin doðrulanacaðý bir sürecin öngünündeyiz! Biz söylemiþtik! demek bizleri mutlu edecek mi? Kendi adýma vurgulamam gerekirse eðer, bu söylem beni mutlu etmez! Çünkü, biz söylemiþtik söyleminin gerçekleþtiði ortam deneyimlerin de, uyarýlarýn da, öngörülerin de göz önünde tutulmadýðý, deðer verilmediði koþullarý simgeler! Böylesi bir durum da, insanýn temel özellikleri olan sorgulayýcýlýk, uyarýcýlýk ve öngörücülük ile çeliþmektedir! Bu arada, SGK'nýn kimi tedavilere iliþkin yönergeleri, o tedavilerin ne kadarýný üstleneceðine iliþkin bildirimleri henüz kamuoyu ile paylaþýlmadý! Paylaþýldýðýnda ve elbette yürürlüðe girdiðinde asýl yüzleþme yaþanmýþ olacak! Irak hükümeti, ülkede doktorlarýn kendilerini korumak için silah taþýmalarýna izin vereceðini açýkladý. Karar, saðlýk sektöründe çalýþanlarýn, Irak'ýn iþgalinden bu yana, sýk sýk adi suçlular ve militanlar tarafýndan saldýrýya uðradýklarý yolunda, yoðun bir þekilde þikayet etmelerinin ardýndan alýndý. Doktorlarýn hedeflenmesi, Irak'ta geçen beþ yýldýr yaþanan þiddet olaylarýnýn, en akýl ermez ve trajik boyutlarýndan biri. Yaþanan adam kaçýrma ve öldürme olaylarýndan bazýlarýnýn arkasýnda, varlýklý olarak algýladýklarý insanlarý kaçýrarak fidye isteyen, adi suç þebekelerinin olduðu biliniyor. Ancak, dayanaðý mezhep çatýþmalarý olan öldürme olaylarý veya farklý militan gruplar arasýndaki mücadelenin sonucunda kaçýrýlan ve öldürülen doktorlar da var. Birçok baþka durumda ise doktorlar, arkasýnda kimin olduðunu bilmedikleri tehditler alýyorlar. Hükümetin planý Güvensiz bir ortamda çalýþan doktorlardan bazýlarý, hastane içlerinde yaþayarak, iþe gidip gelmenin tehlikesini azaltmayý seçiyorlar. Iraklý doktorlarýn binlercesi ise, ülkeyi tümden terketme yoluna gidiyor. Ýþgalden bu yana, ülkeden ayrýlmamýþ olan doktorlardan neredeyse iki yüzü öldürüldü. Geçen yýl ise Irak'ta güvenlik düzeyi bazý ilerlemeler kaydetti. Artýk, mezhep çatýþmasýna dayalý daha az cinayet iþleniyor ve suç þebekeleri ile milis gruplar da rahat hareket edebilecekleri bir ortam bulmakta daha zorlanýyorlar. Son aylarda hükümet, yurt dýþýnda yaþayan binlerce Iraklý profesyoneli ülkelerine dönmeye ikna etmeye çalýþýyor. Hükümet, bir yandan doktor maaþlarýna zam yaparken, bir yandan da onlara týbbi tesisler içinde yeni evler inþa etme vaadinde bulunuyor. Bu adýmlar sonrasýnda, geçen birkaç ay içinde birkaç yüz doktorun ülkeleri Irak'a geri döndükleri haber veriliyor. Geri dönenlerden önemli bir kýsmý, belki de silah taþýmaya olumlu yaklaþacaklar. Ancak pek çoðu için silah taþýmak, güvenliklerini saðlamaya yetecek türden bir önlem deðil. Kaynak: 18

20 Erkekten Bile Gebelik Testi Ýstemiþler HEKÝM GÜNCESÝ Dr. Uður Aflay Üroloji Uzmaný Basýnýn en sevdiði, benim de en korktuðum PSA kutucuðuna uzanýrsa, deneyimsiz bir laborant haber baþlýðý budur. Her an, altýnda kendi kadýnda PSA da bakýlmasýna neden olur ve bu tür fotoðrafýmý görme olasýlýðým vardýr. Haberi görünce haber baþlýklarýnýn en sýk nedeni bu tür hemen elimle üzerini kapatýrým ve korkarak yavaþ yanlýþlýklardýr. Hiçbir doktor dur ben faturayý yavaþ aþaðý doðru inerim. Benim çalýþtýðým þiþireyim diye kadýn hastasýndan PSA istemez. hastanenin adý yazmýyorsa rahat bir nefes alýrým, Ancak yine de bilinmesinde yarar var, kadýnlarda da elimi çekerim ve haberi okumaya baþlarým. Bu yýlda ölçülebilir oranlarda PSA vardýr. Meme, yumurta 2-3 kez olur. Hastane faturalarýnýn nasýl (over) ve bazý böbrek üstü bezi (sürrenal) þiþirildiðine yönelik haber yapmak isteyen hastalýklarýnda kadýnlarda da yükselir. Henüz araþtýramamacý gazetecilerimizin bitmez tükenmez geleneksel inceleme yöntemi haline gelmemiþ hazinesidir bu. Ben yýlda ortalama 56 bin hasta olmakla birlikte kadýnlardaki bazý yumurta muayene ederim, yaklaþýk yarýsý erkektir hastalýklarýnda, tedaviye yanýtýn ve bunlarýn 50-60'ýndan gebelik testi deðerlendirilmesinde çok önemli isterim. Testi istemeden önce pencereleri o l a b i l e c e ð i n e y ö n e l i k b i l i m s e l kapatýrým, kapý aralýðýndan bir gazeteci araþtýrmalar vardýr. Bu yakýn bir v e y a t e l e v i z y o n c u v a r m ý d i y e gelecekte bu tür haber baþlýklarýyla daha çaktýrmadan bakarým, ýþýklarý kapatýrým sýk karþýlaþacaðýmýz anlamýna gelebilir. ki loþ ýþýkta istem kâðýdý görülmesin. Bir günde beþ defa kan tahlili Sonra kýsa adý beta HCG (tam açýlýmý istemiþler. Bu haber baþlýðýný bir kez Human chorionic gonadotropin) olan ve görmüþtüm. Eðer kanamalý bir hastaysa halk arasýnda gebelik testi olarak bilinen on kez de istenir. Hatta doktorun kafasýna hormonun adýnýn yazdýðý istem silah dayasanýz ve hayýr yeter artýk kâðýdýndaki kutucuða utangaç bir çarpý isteme deseniz bile doktor iþini ciddiye iþareti koyarým. Her yýl 2-3 erkek alýyorsa, kaþla göz arasýnda size hastamda bu testin sonucu pozitif gelir. çaktýrmadan yine kan tahlili isteyecektir, Ama bu ne yazýk ki, test sonucunun çünkü hastanýn izlemi için bu gereklidir. yazdýðý kâðýdý sallayarak ve þen Doðal olarak itina ile her iþin cýlkýný kahkahalar atarak eski Türk filmlerinin koþarak çýkaran ve günde on kez PSA isteyen doktorlarý bu s a r ý l m a s a h n e l e r i n e b e n z e r g ö s t e r i l e r koruma kalkanýnýn dýþýnda býrakýyorum. yapabileceðiniz mutlu bir haber deðildir. Bu Bunu da yaptýlar erkek hastaya meme erkeklerdeki erbezi (testis) kanserinin bir kanseri tanýsý koydular. Bu haber baþlýðýný da belirtisidir ve hastanýzýn acilen ameliyata bir kez görmüþtüm. Hatta birkaç gün sonra küçük alýnmasýný gerektirebilir. bir özür yazýsý yayýnladýlar. Hasta gerçekten meme Kadýndan bile prostat hormonu kanseriydi çünkü. Erkeklerde meme kanseri nadir istemiþler ikinci en sýk þiþirme fatura haber görülür ama bu görülmeyeceði anlamýna gelmez. baþlýðýdýr. Hem kadýnlarýn hem de erkeklerin aralýklý olarak Prostat, erkek iþeme kanalýnýn (üretra) baþlangýç kendi memelerini muayene etmeleri ve þüpheli bir kýsýmlarýnda yer alan ve iþeme kanalýný çepeçevre þiþlik durumunda hiç çekinmeden ve gecikmeden saran bir bezdir. Temel olarak görevi ersuyunun bir genel cerrahi uzmanýna baþvurmalarý gereklidir. (meni) akýþkanlýðýný saðlamaktýr. Yaþla birlikte Erkek hastalýklarýnýn kadýnlarda, kadýn büyür ve iþeme kanalýný týkayarak bazen iþemeyi hastalýklarýnýn erkeklerde taný olarak konulmasýnýn güçleþtirir. Halk arasýnda prostat hormonu olarak en sýk nedeni Uluslararasý Hastalýk Kodlarýnýn (son bilinen PSA ölçümü (tam açýlýmý Prostate Specific sürümü ICD10 diye geçer) deneyimsiz sekreterlerce Antigen) 50 yaþýndan itibaren her erkekte, yýlda bir bilgisayara yanlýþ girilmesidir. Örneðin belinde kez prostat kanseri taramasý amacýyla yapýlmasý eðrilik nedeniyle gelen kadýn hastanýza bilgisayarda gereken bir tetkiktir. Geleneksel olarak hiçbir girilmesi gereken taný kodu M40 iken, deneyimsiz doktor, kadýn hastasýna senin bir de prostat sekreteriniz sizin söylediðinizi N40 olarak anlar ve hormonuna bakalým demez. Laboratuvar istem ertesi gün gazetede fotoðrafýnýzýn hemen altýnda þu kâðýdýnda genellikle tümör belirteçleri bölümünde haberi okursunuz Utanmaz doktor týpta bir ilke bulunur. Kadýn hastasýndan tümör belirteçleri imza atarak kadýn hastasýna iyi huylu prostat isteyen bir doktor, aceleci davranýp kutucuða büyümesi (BPH) tanýsý koydu. utanmayan bir çarpý atarsa ve çarpýnýn kuyruðu 19

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/19076 Karar No : 2001/2751 Karar Tarihi : 15.02.2001 : ÝÞVERENÝN HAKLI NEDENLE HÝZMET AKDÝNÝ FESHÝ Davacý ve diðer çalýþanlar hakkýnda zimmet ve zimmet suçuna iþtirak etme iddialarýyla Aðýr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı