HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER"

Transkript

1

2 Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr. Uður Yýlmaz Dr. Himmet Karazeybek Dr. Ozan Yýlmaz Kendirci Danýþma Kurulu Dr. Umur Gürsoy Dr. Hamit Hancý Dr. Gönül Mutlu Dr. Celal Tufan Dr. Cankat Tulunay Dr. Ahmet Haki Türkdemir Dr. Ali Rýza Üçer Dr. Çaðatay Üstün Hukuk Danýþmaný Av. Bayram Atasoy EKÝM 2008 CÝLT 2 SAYI 3 YAZIÞMA ADRESÝ ANTALYA TABÝP ODASI Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Barohan Yaný ANTALYA Tel: Faks: Saðlýk Hattý: Ýletiþim: Yazarlara Bilgi Yayýn Kurulu, yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý yayýnlanacak biçimde düzeltmek ve yazarýn iznini almak kaydýyla kýsatlmak yetkisine sahiptir. Ýmzalý yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlarda yazarýn adý soyadý ve telefon numarasý bulunmalýdýr. Dergide, yazý iþleri müdüründen izin alýnmak kaydýyla alýntý yapýlabilir. GRAFÝK - TASARIM ÖCAL OFSET BASKI ÝLETÝÞÝM OFSET ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ermeni Sorunu Konferansý Beyaz Önlük Giydirme Töreni Ýþyeri Hekimliði Kol Toplantýsý 15 Þehidimiz Ýçin Basýn Açýklamasý Eðitim Çalýþmalarý Týp Öðrencileri Tanýþma Çayý Þehitlerimiz ve Baþsaðlýðý Basýn Açýklamasý Terörü Kýnama Steteskop Kampanyasý Duyurusu Dil Bayramý Basýn Açýklamasý (Ek Ödemeler Hakkýnda) Basýn Açýklamasý (Yanlýþ Maaþ Bilgileri Hk.) Saðlýkta AKP Dönüþümü Antalya Devlet Hastanesinde Hukuki Durum TTB Açýklamasý Denetde Bas. Açýk. (Sað. Bak. Hukuk Dýþý Uyg.) Hukuk Komisyonundan Örnek Dilekçe ve Dava Dilekçesi Bireysel Hastalýk Salgýnlarý SGK'dan Baþlýklar Irak Hükümeti Doktorlarýna Silah Taþýma Ýzni Verecek Erkekten Gebelik Testi Ýstemiþler Cesedini Týp Öðrencilerine Baðýþladý Atatürk'ün Saðlýk Hizmetlerine Bakýþý Saðlýkta Nicelik mi Nitelik mi? Kahrolsun Doktorlar Atatürk ün Ermeni Konusuna Bakýþý TTB'ye Telgraf Pamuk Köleleri mi Olacaðýz? Cumhuriyetimizin 85.inci Yýlýný Kutlarken Þiir 30 Aðustos 1922, Zafer Günü Age of Innocence Masumiyet Çaðý Yazmak Okulda Öðrenilir mi? - Deneme Salyangoz Aþký Þiir Þiir Þiir Kitap Tanýtýmý Dr. S.Fehmi Katýrcýoðlu Dr. Ceyhun Balcý Dr. Uður Aflay Dr. Sadýk Özen Dr. Ceyhun Balcý 23 Prof.Dr. Esat Orhon 24 Ýsmet Görgülü Dt. Yener Oruç Dr. Sadýk Özen F.Hüsnü Daðlarca 33 Cumhur Utku Dr. Ozan Yýlmaz 36 Prof. Dr. H. Karazeybek 37 Prof. Dr. H. Karazeybek 38 Dr. Ozan Yýlmaz 39 Dr. Hasan Þiþli 40 Dr. Adnan Ýþ 40

3 Etkinlikler - Eðitim Çalýþmalarý - Konferanslar Ermeni Sorunu Tarihi Yalanlar ve Gerçekler 11 Eylül 2008 Perþembe günü 18.00'da Odamýz toplantý salonunda Emekli Tarih Öðretmeni Nevzat Aksoy tarafýndan sunulan Ermeni Sorunu Tarihi Yalanlar ve Gerçekler konulu konferansa meslektaþlarýmýz ve halktan birçok kiþi katýlmýþ, Ermeni sorunu bir kez daha mercek altýna alýnarak yalanlar ve gerçekler bir kez daha gözler önüne serilmiþtir. Beyaz Önlük Giydirme Töreni 12 Eylül 2008'de Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi'ne yeni baþlayan genç meslek adaylarýmýza Beyaz Önlük Giydirme Töreni Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðý'nca düzenlenmiþ, odamýzýn Baþkaný Dr. Selçuk Koçlar törene katýlmýþtýr. Ýþyeri Hekimliði Kol Toplantýsý 26 Eylül 2008 Cuma günü 18.00'da Ýþyeri Hekimliði Kol toplantýsý Ýþyeri Hekimliði Kursu ve Ýþyeri Hekimliði ile ilgili yeni çýkan yasalar hakkýnda toplantý yapýlmýþtýr. 2

4 Etkinlikler - Eðitim Çalýþmalarý - Konferanslar 15 Þehidimiz 06 Ekim 2008 tarihinde Atatürkçü Düþünce Derneði'nce Hakkari Aktütün Karakolu'na PKK Terör Ö r g ü t ü ' n ü n y a p t ý ð ý h a i n saldýrýda þehit olan 15 askerimiz i ç i n d ü z e n l e n e n b a s ý n a ç ý k l a m a s ý n a o d a m ý z d a katýlarak yapýlanlarý kýnamýþtýr. Antalya Tabip Odasý Eðitim Programý 10 Ekim 2008 Cuma günü 16.30'da Eðitim Programýmýzýn ilki Yrd. Doç. Dr. Yaþar Mustafa Karagöz'ün sunduðu Saðlýk Ocaðý Þartlarýnda M a l p r a k t i s A ç ý - s ý n d a n H e k i m i n S o r u m l u l u ð u konusuyla baþ-lamýþtýr. Eðitim programýna Saðlýk Ocaklarýnda görevli pek çok m e s l e k t a þ ý m ý z k a t ý l ý m saðlamýþ, yaklaþýk 2 saat süren programa katýlan meslektaþlarýmýz verimli ve güzel bir program olduðu ifadeleriyle sona ermiþtir. katýlmýþlardýr. Týp Öðrencileri Tanýþma Çayý 16 Ekim 2008 Perþembe günü 18.00'da Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi A Blok 10. katta yer alan 1020 nolu derslikte Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Öðrencileri tanýþma toplantýsý ve çayý düzenlenmiþtir. Programa odamýz yönetim k u r u l u m u z v e A k d e n i z Üniversitesi'nde görevli m e s l e k t a þ l a r ý m ý z 3

5 Þehitlerimiz ve Baþsaðlýðý 3 Ekim 2008, Cuma günü Þemdinli ilçemizde Ulusu bir arada tutan baðlar zayýflatýlacaktýr. bulunan Aktütün Jandarma Karakolu'na karþý Özelleþme en önemli sarýlacak unsurdur. düzenlenen bölücü terör saldýrýsý sonucu 15 þehit Son yýllar bütün bunlarýn iþleme konulduðu vermiþ bulunuyoruz. Acýmýz büyüktür. Bütün yýllar oldu. Tüm kaleler zapt edildi, sosyal devlet milletimizin baþý sað olsun. yok edildi, ekonomi yabancýlara terk edilmeye Gün aðýtlar yakma ve topraða vereceðimiz çalýþýldý. Ulusal aidiyet kamu ile vardýr. Kamu canlarýmýzýn ardýndan kanlarý yerde kalmayacak yoksa küçülmüþse ulusal aidiyette zayýflar. Kiþiler türünden belki bin sefer tekrarladýðýmýz aidiyet duygularýný baþka yerlerde nutuklarý tekrarlama günü deðildir. aramaya baþlarlar. Her koyun kendi Milletçe 15 þehidimizin hayatlarýný bacaðýndan asýlýr hale gelinir. ortaya koyarak bize vermiþ olduklarý Bu gün gerçekleþtirilmek istenende büyük ders üzerinde düþünmemiz tam bu olup bu yolda da çok yol gerekmektedir.. alýnmýþtýr. Terör örgütünü bir avuç çapulcu diye Bu olay üzerine 5 Ekim Pazar günü küçümseyerek bu günlere gelinmiþtir. TRT 'de yapýlan programlarda Ýngiltere - Oysa terör, siyasetin en þiddetli uç Ý r l a n d a m o d e l l e r i a ç ý k ç a noktasý olarak uygulanmaktadýr. önerilebilmekte, þehitlerimizin kaný Amerika, ilan ettiði Büyük Ortadoðu kurumadan terör örgütünün siyasi Projesi'yle Türkiye'nin sýnýrlarýný ve kanat oluþturmasýný veya mevcut rejimini deðiþtirmek istemektedir. görünen sözde yasal kanatlarla masaya Haritalar çizilmiþ, hesaplar yapýlmýþ, o t u r u l m a s ý n ý t a r t ý þ m a k harekete geçilerek ilk olarak Irak iþgal istenebilmektedir. Bu istemlerin gücü edilmiþtir. batýdan alýnmaktadýr. Öte yandan AB Askerlerimizi þehit eden hainler, k a p ý s ý n a b a ð l a n a n ü l k e m i z e dostu ve müttefik olduðunu söyleyenlerin hâkim demokrasi adý altýnda yapýlan olduklarý topraklarda üslenmiþlerdir. Tahkim dayatmalar sonucu etnik çatýþma tehdidi bile edilmiþ bir birliðe üstelik aðýr silahlarla yapýlan gündemde olabilmektedir. saldýrýnýn; bu topraklara hakim olan gücün, yani Çözüm bellidir. Terör örgütünü besleyen damar Amerika'nýn bilgisi ve desteði dýþýnda ancak herkese iþ, sosyal güvenlik, kamu ekonomisi, gerçekleþmesi olasýlýðý yoktur. etnik kökeni ne olursa olsun bütün yurttaþlarýmýzý Terörü besleyen ve büyüten Büyük Ortadoðu Türk Milleti'nin bir parçasý olduklarý bilinciyle Projesinin ayaklarý nelerdir? kucaklamak gerekmektedir. Projenin önündeki en büyük engel Ulus Bunun gerçekleþmesi ise ABD güdümünden ve Devlettir. Ulus devlet tüm ulusal özelliklerinden AB kapýsýndan kurtulmak ve kendi ayaklarý azat edilecek. üzerinde kimsenin himayesine ihtiyaç duymadan Bunu gerçekleþtirebilmek için demokrasi, duran bir yapý ile mümkün olacaktýr. yerelleþme, çok kültürlülük, çok kimliklilik gibi Dr. Selçuk Koçlar yaklaþýmlar ön plana getirilecektir. Antalya Tabip Odasý Baþkaný Sayýn Orgeneral Ýlker Baþbuð Genelkurmay Baþkaný Ankara 3 Ekim 2008, Cuma günü Þemdinli ilçemizdeki Aktütün Jandarma Karakolu'nda hain bir saldýrý sonucunda þehit olan 15 askerimizin acýsýný yüreðimizde taþýyoruz. Milletimizin ve Silahlý Kuvvetlerimizin baþý sað olsun. Türk Silahlý Kuvvetlerinin ülke bütünlüðüne ve milli birliðimize yönelen saldýrýlara her durumda karþý koyacaðýna ve görevini baþarýyla yerine getireceðine olan inancýmýz tamdýr. Saygýlarýmýzla. Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Adýna, Baþkan Dr. Selçuk Koçlar 4

6 Basýna ve Kamuoyuna (Güngören Saldýrýsýný Kýnama) 27 Temmuz 2008 Pazar günü akþam derece üzmüþtür. saatlerinde, masum insanlarýn yoðun Ýnsanlýk dýþý bu saldýrýyý þiddetle olduðu trafiðe kapalý bir alanda son kýnýyor, tekrar yaþanmamasý için gerekli derece sinsi ve canice olduðunu önlemlerin bir an önce alýnmasýný düþündüðümüz bir bombalý saldýrý istiyoruz. meydana gelmiþtir. Kaybettiðimiz vatandaþlarýmýza Olayda 17 yurttaþýmýz hayatýný A l l a h t a n R a h m e t, y a k ý n l a r ý n a kaybetmiþ, 150'ye yakýn yurttaþýmýz da baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar yaralanmýþtýr. Bu elim olay hepimizi son diliyoruz Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Sn. Meslektaþýmýz; Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi'nde okuyan öðrenciler için odamýz tarafýndan steteskop kampanyasý baþlatýlacaktýr. Bu çerçevede elinizde bulunan ihtiyaç fazlasý steteskoplarý odamýza bizzat verebileceðiniz gibi il merkezindeki meslektaþlarýmýz odamýzý aradýðý takdirde Tabip Odasý adýna görevlendirdiðimiz elemanýmýzda steteskoplarý teslim alabilecektir. Uluslarý ulus yapan en önemli unsurlardan biri dildir. Son yýllarda Türkçemiz gittikçe artan biçimde yozlaþtýrýlmakta ve kirletilmektedir. Antalya'mýzda iþyeri adlarýnýn yabancý dillerde yazýldýðýný görüyor ve üzülüyoruz. Diline sahip çýkmayan uluslar varlýklarýný sürdüremezler. Türk dili, Türk Ulusu'nun yüreðidir, aklýdýr. Dilini yitirenlerin her þeylerini yitireceklerini biliyoruz. Bu nedenle dilimize ve kültürümüze sahip çýkmak ulusumuzun geleceði için çok önemlidir. Anadili, ana sütü gibidir. Her türlü gýdayý içerir. Besler, büyütür, geliþtirir, adam eder. Onun için; Türkçeye sahip çýkmak, Türkiye'ye sahip çýkmaktýr. 26 Eylül Dil Bayramý nedeniyle tüm yetkililere ve yurttaþlara sorumluluklarýný bir kez daha anýmsatýyoruz. Karaman ilimiz baþta olmak üzere, birçok il ve ilçemizde adý Türkçe olmayan iþyerlerine izin vermeme kararlarýný destekliyoruz ve alkýþlýyoruz. Sokak ve cadde adlarýnýn Türkçe yazýlmasý gerekir. Türkçeye özen göstermede çeþitli önlem ve Duyuru (Steteskop Kampanyasý) Dil Bayramý Vermiþ olduðunuz steteskoplarýn Akdeniz Üniversitesi Öðrenci Ýþleri Bölümü aracýlýðý ile ihtiyaç sahibi öðrencilere daðýtýmý saðlanacaktýr. Týp öðrencileri mesleðimizin geleceðidir. Yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkür ederiz. Dostluk ve sevgilerimizle; Dr. Selçuk Koçlar Antalya Tabip Odasý Baþkaný yöntemleri sizler bulabilirsiniz. Türkçemize sahip çýkma kararlarýnýza ve uygulamalarýnýza sevinçle ve coþkuyla katkýda bulunmaya hazýr olduðumuzu bilmenizi isteriz. Kamuoyunun da ayný desteði vereceðinden kuþku yoktur. Biraz daha beklenirse çok geç kalýnacaðýndan korkuyoruz. Yetkililerden ivedilikle kararlar almalarýný ve hemen uygulamaya sokmalarýný bekliyoruz. Ses bayraðýmýz Türkçemizin yozlaþtýrýlmasýna, kirletilmesine ve sahipsiz býrakýlýp aþaðýlanmasýna daha fazla izin vermeyiniz. Türk ulusu olarak; Türkçemizi ve Türkiyemizi çok seviyoruz. Deðerlerimize sahip çýkanlarý milletimiz unutmaz. Siz meslektaþlarýmýz da özel saðlýk kuruluþlarýnda Türkçe isim kullanarak, unutulmayanlar arasýnda olunuz. Tarihsel sorumluluðunuzu bir kez daha önemle anýmsatýr, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. Saygýlarýmýzla. Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu adýna, Dr. Selçuk Koçlar 5

7 6 HEKÝM GÜNCESÝ Deðerli Milletimiz, Sizler yaþantýnýzýn en zor anýnda bizleri karþýnýzda gördünüz, yaþantýnýzýn her anýnda yaþamda ve ölümde sizlerle beraberiz. Acaba bizleri yeteri kadar tanýyor musunuz? Sizlere algýlatýlan; hekimlerin yüksek maaþ alan, toplumun üst seviyelerinde yaþayan bir kesim olduðu yalanýdýr. Gerçek nedir? H e k i m l e r g ü n ü m ü z d e ayrýcalýklý bir sýnýf olmaktan çýkmýþtýr. Ancak necip m i l l e t i m i z h a l a h e k i m l i ð i y e r e g ö ð e sýðdýramadýðýndan; bilincinde diðer çalýþanlardan ayrý tutmakta ve yüksek maaþ aldýðýný düþünmeye devam etmektedir. Oysa hekimler diðer kamu çalýþanlarý ile karþýlaþtýrdýðýnda; Öðretmen : 1037 YTL, Teðmen : 1645 YTL, Polis : 1406 YTL, Uzman Hekim : 1460 YTL Pratisyen Hekim : 1388 YTL maaþ aldýðý ve diðer k a m u ç a l ý þ a n l a r ý n d a n f a r k ý o l m a d ý ð ý görülmektedir. Bunlar söylendiðinde sizlere diyeceklerdir ki Onlara döner sermayeden ek ödeme yapýlýyor, çok iyi maaþ alýyorlar. Gerçek nedir? Döner sermaye ek ödemesi emeklilik maaþýna yansýmamakta, çalýþtýðýnýz sürece alabilmektesiniz. Yani izinli olduðunuzda, hasta olup rapor aldýðýnýzda döner sermaye ek ödemesinden yararlanamamaktasýnýz. Kaza geçirdiniz ve ayaðýnýz alçýya alýndý. Aðýr bir hastalýða yakalandýnýz. Cerrahsýnýz ve kazada eliniz iyileþmeyecek derecede sakatlandý. Nasýl ek ödeme alacaksýnýz? Emekli olduðunuzda YTL emekli maaþýyla nasýl geçineceksiniz? Þu anda alýnan bu döner sermayenin garantisi var mý? Yarýn baþka bir siyasal iktidar ben bu döner sermayeyi kaldýrýyorum derse ne yapacaksýnýz? Bir ekonomik kriz olursa ve hastaneler bütçeden para alamazsa nasýl döner sermaye ödenecek? Malulen emekli olursanýz 1000 YTL dahi emekli ücreti alamayacaðýnýz ortada deðil midir? Hangimizin yarýn aðýr bir kaza ya da hastalýk geçirmeyeceðinin garantisi var? Ayrýca hekimler arasý eþit iþe eþit ücret ilkesini delen, adil olmayan bir ücretlendirme sistemidir. Basýna ve Kamuoyuna (Ek Ödemeler Hakkýnda) Eþit statüdeki deðiþik saðlýk kurumlarýnda hizmet veren saðlýk çalýþanlarý farklý döner s e r m a y e ü c r e t l e r i almaktadýrlar. Döner sermaye ek ödemesi böylece devam etmeyecektir. Ýleride kamudaki bütün döner sermaye gelirlerinin bir h a v u z d a t o p l a n m a s ý planlanmaktadýr. Bu uygulama yürürlüðe girerse saðlýk çalýþanlarý zaten döner sermaye gelirlerinden mahrum kalacaklardýr. Bütün bunlara raðmen 16 Aðustos 2008 tarihli Mükerrer sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan 2008/14012 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile 375 sayýlý KHK'nýn Ek 3. maddesi uyarýnca (Ek Ödeme Alamayan Kamu görevlileri için) yapýlacak ek ödemeye iliþkin esaslar ve oranlar belirlenmiþtir. Bakanlar Kurulunun bu kararý 375 sayýlýk KHK'nýn 5793 sayýlý kanunla deðiþik ek 3. maddesi uyarýnca çýkarýlmýþtýr. 375 sayýlý KHK'nýn ek 3. maddesi uyarýnca her ne ad altýnda olursa olsun, ek ödeme almayan kamu görevlilerine ek ödeme verilmesi öngörülmüþ, saðlýk çalýþanlarý döner sermaye aldýklarý gerekçesi ile bu uygulamanýn dýþýnda tutulmuþtur. Saðlýk çalýþanlarýnýn diðer çalýþanlardan farký nedir? Saðlýk çalýþanlarý haftada 45 saat diðer çalýþanlar 40 saat çalýþmaktadýrlar. S a ð l ý k ç a l ý þ a n l a r ý h i z m e t i 2 4 s a a t vermektedirler. Nöbet parasý uzman hekim için 8 saat karþýlýðý 17,5 YTL dir. Bu ücret asgari ücretin 8 saate bölünmesi ile çýkan miktardan da azdýr. Biz hekimler eðitim durumumuz ve iþimizin aðýrlýðýna göre hak ettiðimiz maaþý istiyoruz. Altý yýl aðýr týp eðitimi ve uzmanlarda 5-6 yýl süren yorucu ihtisas eðitiminin karþýlýðý YTL maaþ mý olmalýdýr? Döner sermayemiz kaldýrýlsýn bize hak ettiðimiz maaþ verilsin. Iþýn, radyasyon, hepatit c-b-d ve mesleki hata riski altýnda çalýþan, hastalanma ve ölme riski maden ocaðý iþçileri ile ayný olan ancak asker, polis gibi yýpranma payý dahi alamayan: BÝZ HEKÝMLER SORUYORUZ? SAÐLIK ÇALIÞANLARI YIPRANMIYOR, YILLAR DERTSÝZ, TASASIZ MI GEÇÝYOR? D E Ð E R L Ý H A L K I M I Z A Antalya Tabip Odasý

8 Basýna ve Kamuoyuna; (Yanlýþ Maaþ Bilgileri Hakkýnda) HEKÝM GÜNCESÝ Memur maaþlarýna yapýlan ve 2009 yýlýnda i ç i n % 3, 8 o r a n l a r ý n a u y a n b i r e k z a m yapýlacak olan farklar hakkýnda yazýlý ve görsel düþünülmektedir. Bu zam 1/4'ün uzman hekim basýnda yer alan haberler, açýklamalar ve ortalýkta örnek alýndýðýnda birinci yarýda 50, ikinci yarýda 40- gezinen yanlýþ bilgiler vatandaþlarýmýzýn kafasýný 45 YTL civarýnda olacaktýr. karýþtýrmýþ, görünürde anlaþýlamaz bir duruma yol 1/4'ü uzman hekim : 1460 YTL açmýþtýr. 1/1'i pratisyen hekim : 1388 YTL Örneðin: bir yayýn organýna göre 1/4 uzman 1/1'i yüksekokul mezunu hemþire : 1058 YTL doktorun Aralýk maaþý 1612 YTL, Ocak maaþý /6'si lise mezunu hemþire : 923 YTL YTL gözükmekte iken diðer bir basýn organýnda; 8/3'ü hizmetli : 806 YTL almaktadýr. þimdiki maaþý 2034 YTL, Ocak maaþý 2115 YTL, 2009'un tümü için bu maaþlara öngörülen zam 90- Temmuz maaþý ise 2210 YTL, bir baþka basýn 50 YTL civarýnda olacaktýr. organýnda ise; 1/4' ü uzman doktorun Temmuz Bunun dýþýndaki maaþ artýþý haberlerinin gerçek maaþý 2834 YTL, Aðustos net görev aylýðý ise 2034 olmadýðýný yetkililerin bu gerçeðe raðmen saðlýk YTL gözükmektedir. Ayný durum hekim dýþý saðlýk alanýnda 2800 YTL gibi yüksek maaþ bilgilerini ç a l ý þ a n l a r ý n d a d a sizlere yansýtmalarý büyük bir gözlemlenmektedir. y a n ý l t m a d ý r. B u d u r u m u n Biz kamu saðlýk çalýþanlarý bu düzeltilmesi için Maliye Bakanlýðý bilgi kirliliði ve yanýltýcý haberlerin tüm memur gruplarýnýn artýþlarýný amacýnýn kasýtlý olmadýðýný gösteren bir çizelgeyi basýna ve düþünmek istiyoruz. Ancak kamuoyuna duyurmalýdýr. hükümetin en üst kademelerinden Y a p ý l a n a r t ý þ l a r g ü l ü n ç de benzeri açýklamalarýn gelmesi rakamlarda olup,biz saðlýk bizleri hayrete düþürmektedir. çalýþanlarý da döner sermaye 1 6 A ð u s t o s t a r i h l i bahanesi ile ek ödemelerden mükerrer sayýlý resmi gazetede mahrum býrakýlmaktayýz.bizler yayýnlanan sayýlý bakanlar emekliliðimize yansýyan gerçekçi kurulu kararý ile 375 sayýlý KHK'nýn ek üçüncü artýþlar istiyoruz. maddesi uyarýnca (ek ödeme alamayan kamu Deðerli saðlýk çalýþanlarý, bütün bu geliþmeler ve görevlileri için) yapýlacak ek ödemeye iliþkin esaslar yetkili kamu sendikalarý ile Hükümet görüþmeleri ve oranlar belirlenmiþtir. Bu durumda nüfus, tapu, sonucu elde edilenler, hakkýmýz olan ücretlerin emniyet, milli eðitim gibi alanlarda çalýþan amir ancak örgütlü bir mücadele ile alýnabileceðini, konumunda olmayan kamu çalýþanlarýna ortalama sendikalar ve kitle örgütlerinin ise hükümetlerden 116 YTL ek ödeme verilmiþ olup, saðlýk çalýþanlarý, güdümsüz, siyasi partilerden baðýmsýz bir adalet bakanlýðý ve bazý diðer çalýþanlara bu ek ödeme çizgi izlemeleri gerektiðini göstermektedir. Bu yapýlmamaktadýr. Tüm kamu çalýþanlarýna temmuz nedenle tüm hekim arkadaþlarýmýzýn tabip odamýz ayýnda %3,9'luk bir maaþ zammý gerçekleþtirilmiþ etrafýnda birleþerek bizlere destek olmasýný olup 2009'un ilk yarýsý için ortalama %4, ikinci yarýsý Antalya Tabip Odasý diliyoruz. Saygýlarýmýzla. Yönetim Kurulu "SGK'nin özel hastanelere yaptýðý ödeme 6 yýlda 14 kat arttý" Saðlýkta AKP dönüþümü ANKARA - AKP hükümetin iktidara geldikten harcamalarýn 2008 yýlýnda ise 25 milyar YTL'yi sonra uygulamaya koyduðu "Saðlýkta Dönüþüm bulmasýnýn tahmin edildiði belirtildi. Programý" kapsamýnda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Raporda, 2002 yýlýnda 4.3 milyar YTL olan ilaç (SGK) özel hastanelere yaptýðý ödeme 6 yýlda 14 kat harcamalarýnýn 2007'de 8.6 milyar YTL'ye çýktýðý, arttý. AKP döneminde 2.5 kat artan ilaç 2008 yýlýnda ise ilaç harcamalarýnýn 10.5 milyar harcamalarýnýn büyük bir kýsmý da yurtdýþýndaki ilaç YTL'yi bulacaðý kaydedildi. SGK hastane ödemeleri firmalarýnýn kasasýna giriyor. içerisinde özel hastanelerdeki çok hýzlý artýþýn Týp Kurumu'nun hazýrladýðý rapor, SGK saðlýk Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn kaçýnýlmaz sonucu harcamalarýnýn AKP hükümetinin iþbaþýna geldiði olduðu vurgulanan raporda, 2002 yýlýnda 0.4 milyar 2002 yýlýndan bugüne kadar hýzlý bir artýþ YTL olan SGK özel hastane ödemelerinin 2007 gösterdiðini ortaya koydu. Raporda, 2002 yýlýnda 7.6 yýlýnda 2.35 milyar YTL'ye, 2008'de de bir önceki yýla milyar YTL olan toplam SGK (SSK, Bað-Kur ve göre katlanarak 5.5 milyar YTL'ye yükselmesinin Emekli Sandýðý) saðlýk harcamalarýnýn 2007'de 20 beklendiði dile getirildi. Raporda, AKP hükümeti milyar YTL'ye yükseldiði belirtilirken söz konusu döneminde SGK'nin özel hastanelere aktardýðý Cumhuriyet Gazetesinden alýnmýþtýr. 7

9 Antalya Devlet Hastanesinin gidilmeden önceki düzenlemede Antalya Eðitim ve Araþtýrma de; uzmanlýk eðitiminde Týpta Hastanesine dönüþtürüldüðü U z m a n l ý k T ü z ü ð ü ' n ü n idarece dile getirilmektedir. Bu 3 uygulanacaðý söylenmektedir. dönüþtürme hukuki yapýsý Dolayýsýyla yürürlükteki ve oluþturulmadan gerçekleþtiði için yürürlükten kaldýrýlan her iki yapýlanma oldu bittiye getirilmiþ, hüküm de Týpta Uzmanlýk ben yaptým olacak zihniyeti ile Tüzüðü'nde bulunan esaslarýn hareket edilmiþtir. Þu anda uygulanmasýný, bu Tüzükteki hastanemizde çalýþan tüm normlar doðrultusunda iþlemler personel tedirgin ve huzursuzdur. yapýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Hastanemizde çalýþan hekim Söz konusu Tüzüðün 2. ve diðer personel Antalya Devlet maddesinde Kurumun; Tüzük H a s t a n e s i k a d r o s u n d a hükümleri uyarýnca uzmanlýk gözükmektedir. eðitimi vermeye yetkili kýlýnan týp Bu nedenle hukuki durum incelenmiþ olup kuruluþlarý þeklinde tanýmlanmasýndan da çalýþanlarýmýzýn ve kamuoyunun dikkatine anlaþýldýðý üzere herhangi bir saðlýk kurumuna ve sunulur. bu kuruma ait bir kliniðe týpta uzmanlýk eðitimi Eðitim Hastanesine Dönüþtürülmedeki verilebilmesi için usulüne uygun olarak yetkili 4 Yasal Yanlýþlýklar: kýlýnmasý gerekmektedir. Ayný þekilde mevcut birimleri ile ilgili olarak uzmanlýk eðitimi verebilir Bilindiði ü zere e ð itim ve araþtýrma diye yetkili kýlýnan bir eðitim hastanesinde, yeni hastanelerinin temel iþlevi öðretim, eðitim ve açýlacak birimlerin de yetkili kýlýnmasý zorunludur. araþtýrma yapmak diðer yataklý tedavi kuruluþlarýnda tedavi edilemeyen hastalara bu Nitekim Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 8. hastanelerde ileri saðlýk hizmeti sunmak olarak maddesinde Eðitim Kurumlarýný Deðerlendirme 1 kabul edilmiþtir. Bu özelliklerinden ve öneminden Komisyonunun görevlerine yer verilmiþ ve de kaynaklý eðitim hastaneleri ile eðitim verilecek uzmanlýk eðitimi verecek saðlýk kurumlarýnýn hastane kliniklerinin açýlýþý için özel koþullar asgari niteliklerini saptamak, Týpta Uzmanlýk öngörülmüþ, týpta uzmanlýk eðitimi verecek Kurulunca verilecek kararlara esas olmak üzere birimlerin nasýl açýlacaðý, birimlerde yapýlacak uzmanlýk dallarýnda eðitim yetkisi verilmesine deðiþikliklerde izlenmesi gereken yöntem ayrýntýlý yönelik incelemede bulunmak bu komisyonun biçimde yasal düzenlemelere konu edilmiþtir. sorumluluk alaný olarak belirlenmiþtir. Bu baðlamda Týpta Uzmanlýk Kurulunun Dolayýsýyla 2002 yýlýndan günümüze dek oluþumu ve görevleri yargý kararý doðrultusunda E ð i t i m K u r u m l a r ý n ý D e ð e r l e n d i r m e 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý San'atlarýnýn Tarzý Komisyonunun görüþü alýnmaksýzýn bir saðlýk Ýcrasýna Dair Kanunun 9. maddesinde kurumuna eðitim yetkisi tanýnmasý hukuken düzenlenmiþ ve de eðitim kurumlarýna eðitim olanaksýzdýr. Ne var ki idare bu süre zarfýnda y e t k i s i v e r i l m e s i v e e ð i t i m y e t k i s i n i n kaldýrýlmasýna iliþkin teklifleri karara baðlamak 2 Kurulun görev alaný içerisinde belirlenmiþtir. (5614 sayýlý kanunun 4.maddesi) Tüm eðitim hastanelerine iliþkin karar verme yetkisi bu Kurulun sorumluluðundadýr. Ne var ki Týpta Uzmanlýk Kurulu'nun eðitim hastanesi yapýlmasýna kara verme yolunda bir toplanmasý Bakanlýkça halen saðlanmamýþ, eðitim kurumlarýnýn açýlmasýna yetki gaspý olarak adlandýrýlacak þekilde idarece karar verilmiþtir. Diðer yandan söz konusu 9.maddenin son fýkrasý uyarýnca ilgili Yönetmelik yürürlüðe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin uygulanmasýna devam edilecektir. Ayrýca 1219 Sayýlý Yasanýn 9. maddesindeki deðiþikliðe 8 Antalya Devlet Hastanesinde Hukuki Durum Antalya Devlet Hastanesi'ni eðitim hastanesi olarak ilan etmiþ ancak Komisyon görüþüne hiçbir þekilde baþvurmamýþtýr. Eðitim Kurumlarýný Deðerlendirme Komisyonu; Eðitim hastanelerinden Bakanlýðýn seçeceði dört, Beþ týp fakültesinden YÖK'ün seçeceði birer, Eðitim hastanelerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun seçeceði bir, Türk Tabipleri Birliðinin seçeceði bir, Üç diþ hekimliði fakültesinden YÖK'ün seçeceði birer, Türk Diþ Hekimleri Birliðinin seçeceði bir, üyeden oluþur. Kurumlar, asýl üye sayýsý kadar yedek üye de belirler. Antalya Devlet Hastanemizi eðitim hastanesine dönüþüp dönüþmeyeceðini araþtýrmak üzere böyle bir kurul ziyaret

10 kurul ziyaret etmemiþ oluþturulan kurulda bu konu Yasanýn ilgili fýkrasýnýn uygulanmasý bakýmýndan tartýþýlmamýþ, bakanlýkça üç kiþilik bir heyet da söz konusudur. hastanemizi gezerek eðitim hastanesi olmasýna Bütün bu hukuksal duruma raðmen karar vermiþtir. atamalarda ýsrar edilerek bu atamalarýn Bu yasal deðildir.ii- Klinik Þefi ve Þef gerçekleþtirilmesi hukukun çiðnenmesidir. Yardýmcýlýklarý Ýle Ýlgili Ýþlemler ve Yargý Yýlardýr Antalya'mýza hizmet veren devlet Kararlarý h a s t a n e m i z ç a l ý þ a n l a r ý m a ð d u r 2547 Sayýlý Yüksek Öðretim Yasasý'nýn 3. edilmemelidir. maddesi gereði 1997 yýlýnda TTB,Saðlýk Bakanlýðý ve Yöneticilerce dile getirilen "bizle beraber hareket YÖK görüþerek bir anlaþmaya varýlmasýna raðmen edenler kalýr,uyum gösteremeyenler gider" 1999 yýlýnda Doçent ve Profesörlerin sýnavsýz tarzýnda söylemler bir tehdit çaðrýþýmý atamasý uygulamasý gerçekleþtirilmiþ,açýlan yapmaktadýr. Bu ahde vefasýzlýðýn örneði olup olay, davalarla bu olay mahkemelerce geriye yeni gelenin baðdakini kovmasý olayýna döndürülmüþtü. Bu nedenlerle 2005 yýlýnda dönüþtürülmemelidir. yukarýda söz edilen 5413 Sayýlý Yasa yürürlüðe konulmuþtur. Bu süre içerisinde Bakanlýkça 176 Þef Kepez Aþur Aksu hastanemiz Kadýn Doðum ve ve þef yardýmcýsý atanmýþ, açýlan davalar ile sonuçta Çocuk hastanesi olmalý, Antalya'mýzda Eðitim Danýþtay 5. Dairesi'nin tarihli hastanesi yanýnda mevcut devlet hastanemiz 2008/ sayýlý onama kararý ile bu halkýmýza hizmetin en iyi þekilde verilebilmesi için atamalarýn iptali kesinleþmiþtir sayýlý yasanýn v a r l ý ð ý n ý s ü r d ü r m e l i e s k i h a s t a n e m i z 6 m a d d e s i n d e g e ç e n s ý n a v s ý z a t a m a saðlamlaþtýrýlarak bu bina hastanemize Cumhurbaþkanýmýz Ahmet Necdet Sezer'in ayrýlmalýdýr. Kazanýlmýþ haklarýmýzýn gasp edilmesi müracaatý sonucu Anayasa Mahkemesi'nin tarzýndaki uygulamalara karþý yasal her türlü günlü kararý ile durdurulmuþtur. mücadelede kararlýlýðýmýzý tüm meslektaþlarýmýza saðlýk emekçisi kardeþlerimize ve Antalya halkýna tarihinde 5748 sayýlý yasa çýkarýlmýþ duyururuz. bu yasa ile 6 ay anýlan görevlerde çalýþmýþ klinik þef ve þef yardýmcýlarýnýn sýnavsýz atanmasý gündeme 1 Eðitim ve araþtýrma hastaneleri: Öðretim, eðitim ve araþtýrma yapýlan getirilmiþtir. Bu yasadan da eski atananlar uzman ve yan dal uzmanlarýn yetiþtirildiði genel ve özel dal saðlýk yararlandýrýlmýþtýr. Söz konusu 5748 Sayýlý Yasa kurumlarýdýr. 2 (Deðiþik: / m.4) Eðitim kurumlarýna eðitim yetkisi hükmüne iliþkin Ana Muhalefet Partisi tarafýndan verilmesi ve eðitim yetkisinin kaldýrýlmasýna iliþkin teklifleri karara Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasý açýlmýþ, baðlamak, uzmanlýk ana dallarýnýn rotasyonlarýný belirlemek, uzmanlýk tarihinde ilk incelemesi yapýlan Yasa ile sýnavý jürilerini tespit etmek, yabancý ülkelerde asistanlýk yapanlarýn bilimsel deðerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eðitim hastanelerini ilgili yürürlüðü durdurma isteminin bu konudaki belirlemek, týpta uzmanlýk eðitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüþler raporun hazýrlanmasýndan sonra karara vermek, uzmanlarýn týbbi geliþmeleri izlemesini saðlayýcý inceleme ve baðlanmasýna karar verilmiþtir. araþtýrmalar yapmakla görevli olmak üzere, Saðlýk Bakanlýðýnýn sürekli kurulu niteliðinde Týpta Uzmanlýk Kurulu teþkil olunmuþtur. Bu baðlamda 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Kurulun çalýþma usul ve esaslarý ile ilgili diðer hususlarla ihtisas Temel Kanunu'nun günümüzde yürürlükte bulunan belgelerinin alýnmasý ve uzmanlýk eðitimi ile ilgili diðer usul ve esaslar ek 1.maddesinde de sýnavla ve sýnavsýz olarak iki Saðlýk Bakanlýðýnca hazýrlanýp Bakanlar Kurulunca yürürlüðe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik yürürlüðe konuluncaya kadar, atama yönteminin öngörülmesi ve yine davalý mevcut düzenlemelerin uygulanmasýna devam edilir idareye yönetmelikle düzenleme yapma yetkisi 3 MADDE 9 - Ýhtisas vesikalarýnýn sureti ahzi ve bu hususta mer'i verilmiþ olmasý karþýsýnda Danýþtay 5.Daire'nin bu olmasý lâzým gelen kavait iþbu kanunun tarihi meriyetinden sonra Sýhhiye kararýna göre öncelikle yapýlmasý gereken iþ, sýnavla ve Muaveneti Ýçtimaiye Vekâletince tanzim edilecek bir nizamname ile tayin olunur. (*) ve sýnavsýz atama yapýlacak kadrolarýn belirlenmesi (*) Bk. Bakanlar Kurulunun 14 Mayýs 2002 tarih ve 2002/4198 ve atamalarýn yapýlmasý esaslarýnýn bir düzenleyici sayýlý Kararnamesiyle yürürlüðe konulan (TIPTA UZMANLIK iþlemle saptanmasýndan ibarettir. Ancak davalý TÜZÜÐÜ). idare bu yönde hiçbir iþlem tesis etmediði gibi yasa 4 Kurum: Bu Tüzük hükümleri uyarýnca uzmanlýk eðitimi vermeye yetkili kýlýnan týp veya diþ hekimliði fakülteleri ile resmi saðlýk kurumlarý maddesinin amacýný aþar þekilde tüm kadrolarýn Profesör ve Doçent ünvanýna sahip kiþilerin atanmasý yolu ile doldurulmasýna olanak tanýmýþtýr. Dolayýsýyla 5413 Sayýlý Yasanýn ilgili maddesinin iptaline yol açan hukuka aykýrýlýk 3359 Sayýlý ve Adli Týp Kurumu, e) Birim: Kurumlarýn belirli bir uzmanlýk dalýnda týpta uzmanlýk eðitimi veren klinik ve laboratuvarlarý, Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu 9

11 Þef ve Þef Yardýmcýlýðý Kadrolarýna Sýnavsýz Atamalar Konusunda TTB Açýklamasý SB eðitim ve araþtýrma hastanelerinin þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna sýnavsýz atamalar baþladý. Türk Tabipleri Birliði, hukuki süreci baþlattý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn internet sayfasýna 10 Haziran 2008 günü girilen duyuru ile 201 kadro ilan edilmiþ ve atamalar gerçekleþtirilmektedir. Ýlan edilen kadrolarýn çoðu, son iki yýl içinde devlet hastanesi iken mevzuata aykýrý bir biçimde eðitim ve araþtýrma hastanesi olarak tabelasý deðiþtirilen hastanelere aittir. Hazýrlanacak yönetmelik uyarýnca baþvuru koþullarýný taþýyan bütün hekimlerin sýnava alýnmasý, baþarýlý olanlarýn siyasi etkiden uzak bir yöntemle oluþturulmuþ jüriler tarafýndan deðerlendirilmesi önerilmiþtir. Sonuçlarýn da baþvuran bütün adaylarý içerecek biçimde þeffaf bir biçimde ilan edilmesi istenmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý; Sadece doçent ve profesör unvanýna sahip hekimlerin baþvurularýný almýþ, Yalnýzca dosyalarý deðerlendirmeye almýþ, Ayný kadroya baþvuran çok sayýda adayýn deðerlendirme sonuçlarý ilan edilmeden, atamalar gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr. Bu kadar önemli kadrolara yapýlacak atamalarý belirleyecek seçici kurulun siyasal ve sübjektif etkilerden tamamen uzak bir yöntemle oluþturulmasýnýn önemi ortada iken hukuk dýþý etkilere açýk bir jüri oluþturma yöntemi benimsenmiþtir. Tam anlamý ile keyfi deðerlendirmelere yol açacak bir sistem öngörülmüþtür. Ýyi bir eðiticide bulunmasý gereken bütün özelliklere göre belirlenmiþ deðerlendirme yöntemi olmadan, bütün adaylara iliþkin jüri raporlarý açýklanmadan, yapýlacak þef þef yardýmcýsý atamalarý liyakatin deðil, siyasi saiklerin gölgesinde olacaktýr. Bu atamalarda kullanýlan yöntem yine eðitim hastanelerindeki atamalarý konu edinen ve Anayasa Mahkemesi tarafýndan yürürlüðü durdurulan 5413 Sayýlý Yasa uyarýnca yapýlan atamalara ayný özelliði taþýmaktadýr. Oysa ki önceki dönemde yapýlan atamalara yönelik olarak açýlan davalarda verilen yargý kararlarýnda; sýnavla atama ile belli unvana sahip kiþilerin sýnavsýz atanmasý þeklindeki ikili atama tercihinde; öncelikle yöntemin saptanmasý, sonrasýnda saptanan yönteme göre belirlenmiþ esaslar çerçevesinde atama yapýlmasý gerekliliði temel bir ilke haline getirilmiþtir. Bütün bunlara raðmen Saðlýk Bakanlýðý adaletsiz, keyfi ve çalýþma barýþýný bozan atama yönteminde ýsrar etmektedir. Türk Tabipleri Birliði günü açmýþ olduðu dava ile gerek atama duyurusu gerekse yapýlacak atamalara iliþkin 201 kadronun belirlenmesi iþleminin iptalini istemiþtir. Açmýþ olduðumuz iptal davasýnda, yargýsal kararlarla ortaya konan amaç ve saptamalarýn yok sayýldýðý, hiçbir deðerlendirme kriterine yer verilmeyerek hukuka uygunluk denetiminin daraltýldýðý, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmeyerek kamu personelinin mesleki anlamda kendini geliþtirme isteðini sýnýrlayýcý bir sonuç yaratýldýðý ayrýntýsý ile aktarýlmýþtýr. Yine eðitim ve hizmetin aksamamasý amacýyla deðil, kadrolaþmaya dönük çok sayýda mevzuata aykýrý hastane ve klinik açarak kadro ilanýnda bulunulduðu, göreve en uygun olanýn seçilmesi yerine siyasal yandaþlýk ölçütünün yeðlendiði belirtilerek yakýn dönemde hizmet hastanesinden eðitim hastanesine dönüþtürülen saðlýk kurumlarý listelenmiþ, eðitim kliniði özelliði taþýmayan kurumlarý içeren kadro ilanýnýn hukuken korunabilmesinin mümkün olmadýðýna yer verilmiþtir. Birliðimiz atama duyurusu ile kadro ilanýnýn bütün olarak iptalini istemekle birlikte, klinik þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna yapýlacak atamalar ile bu kadrolara yükselme hakký ortadan kaldýrýlan veya hak kaybýna uðrayan ilgililerin de hukuksal giriþimlerine destek verecektir. Türk Tabipleri Birliði, ölçütleri objektif hale getirilmiþ ve koþullarý uyan bütün hekimleri eþit, adil, objektif bir uygulamanýn hayata geçirilmesi için çabalarýný sürdürecektir. 10

12 DENETDE Basýn Açýklamasý "Saðlýk Bakanlýðýndaki Hukuk Dýþý Uygulamalar" HEKÝM GÜNCESÝ Ülkemizin belirsizlikler içine çekilmeye çalýþýldýðý ve her gün yeni yeni iç ve dýþ olumsuzluklarýn ortaya çýktýðý bir dönemden geçmekteyiz. Geliþen bu farklý gündem karþýsýnda iyimser olmak istiyoruz, ancak bazý geliþmeler karþýsýnda iyimserliðimizi korumakta zorlanýyoruz. Demokrasi ve laiklik konusunda farklý tanýmlamalar, yorumlar ve uygulamalar sebebiyle týkanma noktasýna gelen sistem ve artan siyasal gerilim, Anayasa Mahkemesinin Kararý ile þimdilik ertelenmiþ gözükmekte ise de; Orman yangýnlarý, ekonomik yangýnlar, artan terör belasý, trafik kazalarýnýn verdiði acýlar karamsarlýk tablosunu oluþturan birer unsur olmakla birlikte, özellikle insan unsuruna dayalý kurgusal yangýnlar iyimser olmamýzý engelleyen unsurlar olarak ortaya çýkmaktadýr. Ýnsan unsuruna dayalý yangýnlarýn baþýnda da; kasýt ve ihmal kadar d e n e t i m m e k a n i z m a l a r ý n ý n kullanýlmamasý veya çalýþtýrýlmamasý gelmektedir. Tüm bu sorunlar karþýsýnda "Türkiye nereye gidiyor?" sorusuna vereceðimiz cevap çok önemlidir. Batýya entegre olmaya ve AB içinde yer almaya çalýþan Türkiye; ucuz döviz, yüksek faiz politikasý ile sadece batýnýn deðil uluslararasý sermayenin açýk ve ucuz bir pazarý haline gelmiþtir. Devletimizin 85 yýllýk kazanýmlarý olan Türk Telekom, Tüpraþ, Petkim, Ereðli Demir Çelik, çimento fabrikalarý, limanlarýmýz ve diðer varlýklarýmýz özelleþtirmeler yoluyla uluslararasý kuruluþlarýn istekleri doðrultusunda, kamu borçlarý ve açýklarý gerekçe gösterilerek haraç mezat satýlmýþ, buna raðmen iç ve dýþ borçlarýmýz döneminde 222 milyar dolardan, Mayýs 2008 ayý itibariyle 490 milyar dolara ulaþmýþtýr. Yakýn geçmiþte tarýmda kendi kendine yeten, dünyanýn sayýlý ülkelerinden biri olmakla övündüðümüz ülkemiz, üretmeyi deðil üretmemeyi teþvik eden yanlýþ tarým politikalarý ile bugün açlýk sorunu ile karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Ýhracatýmýzýn, üretim yerine tamamen ithalata dayalý hale getirilmesi sonucu cari açýk, iþsizlik ve kayýt dýþýlýk sürekli olarak artmaktadýr. Bu þartlar altýnda; yolsuzluklar ve hukuk dýþý u y g u l a m a l a r a r t a r k e n, n e d e n s e g e r e ð i yapýlamamakta veya yapýlmamakta, olaylarýn yargýya intikal ettirilmesi engellenirken veya geciktirilirken, sembolik bazý olaylar sansasyonel bir biçimde medyatik hale getirilmekte, tüm olaylarýn sebebi ve sorumlusu tek bir organizasyona baðlýymýþ görüntüsü verilerek, kamuoyuna yolsuzluklarla mücadele edildiði ve gereðinin yapýldýðý izlenimi verilmekle birlikte, bu arada meslek ve demokratik kitle örgütlerinin deðiþik yöntemlerle sessizleþtirme ve tepkisizleþtirilme gayretlerinin yoðunlaþtýðý, demokratik olmayan uygulamalarýn yaþandýðý bir süreçten geçmekteyiz. DENETDE olarak rahatsýzlýðýmýz; tüm bu geliþmeler karþýsýnda etkin olarak çalýþtýrýlabilecek kurumlarýn baþýnda gelen "Teftiþ Kurullarý" ve "Denetim Birimleri"nin yeterince d e ð e r l e n d i r i l e m e m e s i v e y a deðerlendirilmek istenmemesi, daha önce kanunla baþlatýlan toptan kapatma ve yok etme gayretlerinin, þimdi bire bir müfettiþlerle mücadele haline dönüþtürülmesi, daha da ötesi bu mücadelenin tüm kamuda görev yapan teftiþ ve denetim elemanlarýnýn tek çatý örgütü olan DENETDE ve onun baþkaný Atýlay ERGÜVEN'le mücadele þekline dönüþtürülmüþ olmasýdýr. 30 yýllýk geçmiþi, üyesi bulunan, 100 den fazla kamu kuruluþunun denetim birimlerinde görev yapan müfettiþ, denetçi ve kontrolörlerin tek çatý örgütü olan Devlet Denetim Elemanlarý Derneði - DENETDE'nin Genel Baþkaný Saðlýk Bakanlýðý Baþmüfettiþi Atýlay ERGÜVEN, DENETDE Genel Baþkaný olarak yaptýðý açýklama ve faaliyetleri gerekçe gösterilerek önce memuriyet görevi üzerinden dernek çalýþmalarý engellenmeye çalýþýlmýþ, sonra da bir takým suçlamalarla, hakkýnda 4 ayrý soruþturma yapýlmýþ, bu soruþturmalardan umduðunu bulamayan Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanýnýn görüþ ve teklif yazýsý üzerine, Bakan takdir ve onayý ile hukuka a y k ý r ý o l a r a k m ü þ t e r e k k a r a r n a m e i l e Baþmüfettiþlik görevinden alýnmýþtýr. Ýkinci linç iþlemi ise, Atýlay ERGÜVEN'in Polatlý Saðlýk Gurup Baþkanlýðýna Ayniyat Saymaný olarak atanmasýdýr. Hukuksuzluk ve keyfi uygulamalar bu aþamada da bitmemekte, Atýlay ERGÜVEN'e görev yaptýðý T e f t i þ 11

13 Kurulu Baþkanlýðý ve Ankara Ýl Saðlýk hakkýnda soruþturma ve inceleme yapmakla Müdürlüðünce Hasta Sevk Kaðýdý verilmeyerek, görevlendirilmiþtir. Diðer taraftan en az 40'a yakýn hastanelere müracaatý ve tedavisi engellenmekte, müfettiþ de, Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnýn saðlýk sorunlarý göz ardý edilmektedir. Bu süreçte uygulamalarýndan dolayý kendi Bakanlýðý ile önceki görevinden usulsüz bir þekilde iliþiði davalý-davacý durumundadýr. Böylesine bir kesildiðinden maaþý da ödenmeyerek yaþam yönetim zafiyeti bugüne kadar baþka hiçbir teftiþ ve alanýna da müdahale edilmiþtir. denetim biriminde görülmemiþtir. Bu linç giriþimi sadece Saðlýk Bakanlýðýnda Üzülerek ifade etmek zorunda kaldýðýmýz yaþanmamaktadýr. Ancak, Atýlay ERGÜVEN'in olaylar; uygulamaya konulmayan raporlarla, Saðlýk Bakanlýðý Baþmüfettiþi olmasý ve ayný verilmeyen soruþturma izinleriyle, üzerine zamanda DENETDE Genel Baþkaný olmasý, Atýlay gidilmeyen yolsuzluklarla, görevden alýnmak ERGÜVEN hakkýnda yapýlan soruþturmalarda istenenler için uydurma suç icatlarýyla, kiþiye göre Dernek faaliyetlerimizin ön planda tutulmasý ve muamelelerle, "sipariþ" üzerine yazýlan raporlar suç unsuru olarak gösterilmesi, Baþmüfettiþlik döneminin açýlmýþ olduðunu göstermektedir. görevinden alýndýktan sonra Ankara dýþýnda bir Hukuksuzluðun hukuk, kuralsýzlýðýn kaide göreve atanmýþ olmasý da Derneðimizin haline gelmesinin doðal sonucu olarak, adý faaliyetlerinin engellemesine yönelik uygulama yolsuzluklarla ve skandallarla anýlmaya baþlanýr o l d u ð u n u a ç ý k ç a hale gelen Saðlýk Bakanlýðýnda, göstermektedir. duygularýný aklýnýn ve hukukun Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ önünde tutan yöneticilerin Kurulunu çalýþamaz hale getiren s o r u n l a r ý ç ö z m e k y e r i n e haksýz, hukuksuz uygulamalar, çözümsüzleþtirerek, kurumun gereðinin yapýlmasýný teminen, çalýþamaz hale getirilmesinin Derneðimizce 13 Kasým 2007'de t i p i k b i r ö r n e ð i Baþbakanlýða bildirilmiþ, ancak sergilenmektedir. Baþbakanlýðýn konuyu Saðlýk S a ð l ý k B a k a n l ý ð ý n ý n Bakanlýðýnýn incelemesine k o r u y u c u s a ð l ý k havale ettiðinin öðrenilmesi politikalarýndan, tedavi edici üzerine, 10 Aralýk 2007'de saðlýk politikalarýna yönelmesi, Derneðimizce Baþbakanlýða uzun vadede halkýn saðlýðýndan ikinci bir yazý gönderilmiþ, çok kendi cirolarýný düþünen yapýlan iþlemin usule ve yasalara uygun olmadýðý yabancý þirketlerin iþtahýný kabartmýþ, bu þirketler belirtilerek konunun bizzat Baþbakanlýk tarafýndan Türkiye pazarý üzerine büyük oyunlar oynamaya incelenmesinin gerektiðine dair talebimiz baþlamýþlardýr. yinelenmiþtir. Türkiye saðlýk pazarýnýn yabancý sermayeye Bu talep üzerine görevlendirilen Baþbakanlýk açýlmasý daha sýký bir denetim mekanizmasýný Teftiþ Kurulu da konuyu gereði yapýlmak üzere gerekli kýlarken, mevcut denetim birimlerinin tekrar Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kuruluna havale dýþlanmasý, Teftiþ Kurulunun fonksiyonlarýný icra etmiþ, Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý da, edemez hale getirilmesi, teftiþ ve denetimin kuruldaki olumsuzluklarý Baþbakanlýða bildiren sistemli olmaktan çýkarýlmasý, kiþisel gayretlere DENETDE'nin Genel Baþkaný Atýlay ERGÜVEN baðlý olarak görevini tarafsýz ve objektif olarak hakkýnda açtýðý soruþturmalara yenilerini de hakkaniyetle yapmaya çalýþan az sayýdaki denetim ekleyerek gereðini yerine getirmiþtir!. elemanlarýnýn da yersiz, mesnetsiz gerekçelerle Ölçüsüz ve kuralsýz bir yönetim anlayýþýnýn maðdur edilmesi veya cezalandýrýlmasý gibi hüküm sürdüðü Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ uygulamalar gelecek için karamsarlýða neden Kurulu'nda, Teftiþ Kurulu Baþkanýnýn kabul olmaktadýr. edilemez, haksýz ve hukuksuz uygulamalarýndan Sayýn Baþbakanýn 31 Temmuz 2008 günü dolayý endiþeye düþen 20'ye yakýn Müfettiþ, baþka "Ulusa Sesleniþ" konuþmasýnda ifade etmiþ olduðu teftiþ ve denetim birimlerine geçmek zorunda "Taze bir baþlangýç için diyorum ki, gelin kalmýþtýr. Yaklaþýk 60 müfettiþ yine müfettiþler umutlarýmýzý, hayallerimizi, kardeþlik 12

14 HUKUK KOMÝSYONUNDAN HEKÝM GÜNCESÝ Tabip Odamýzýn Geçici Görevlendirmelere Uðrayan Arkadaþlarýmýz Ýçin Hazýrladýðý Örnek Dilekçe Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne - Antalya Kaþ Devlet Hastanesi'ndeki acil servis hizmetleri iki kadrolu, bazen bir bazen iki geçici görevli Pratisyen Hekim ile yürütülmektedir. Nöbetlerin tamamý üç veya dört hekim tarafýndan tutulmaktadýr. Hekim baþýna nöbet sayýsý yedi-on arasýnda olmaktadýr. Uzman hekimler acil servis nöbetlerine katýlmamakta sadece icapçý olarak gözükmektedir. Aðustos ayýndan itibaren tüm acil servis hizmetlerini üstlenen pratisyen hekimlere 112 icap hekim nöbeti konmuþtur. Aðustos ayý içinde her hekime ortalama altý adet icap nöbeti düþmüþtür. Bu da aylýk ortalama ondört-onbeþ nöbet sayýsýna tekabül etmektedir. Acil servis hizmetlerini yürüten personelin fiziksel ve ruhsal açýdan nöbeti sorunsuz yürütebilecek þekilde hazýrlýklý olmalýdýr. Ayda ondört-onbeþ nöbet tutan bir hekimin, acil servis hizmetlerini yürütürken hata yapma ihtimali çok yüksektir. Bu olumsuz durum hastalar için hayati sonuçlar doðurabilir. Bu bilgiler ýþýðýnda acil servis hizmetlerinin daha saðlýklý yürütülebilmesi için, acil servis ve 112 iþ yükünün hekimler arasýnda adaletli bir þekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktýr. Acil servis nöbet hizmeti yürüten üç-dört pratisyen hekimin 112 icap nöbetlerinin yazýlmamasý, icap nöbetlerinin uzman hekimlerce tutulmasý, hizmet yükünün adaletli daðýtýmý açýsýndan gereklidir. Saðlýk müdürlüðü tarih ve sayýlý genelgesi, saðlýk grup baþkanlýðý'nýn tarih ve 968 sayýlý yazýsýnda göreve çýkan acil doktorunun yerine o günkü nöbetçi olan uzman hekimin acil poliklinik hizmetlerini devam ettirmesi bildirilmiþtir. Bu yazýda açýkça belirtilmesine raðmen aðustos ayý nöbet listesi olarak acil nöbeti tutan pratisyen hekimlere yazýlmýþtýr. Baþhekimlik bu yazýnýn gereðini yapmamýþ olup nöbet listesini hazýrlarken adil davranmamýþ, genelgeye uymamýþ ve gereðini yapmamýþtýr. Kaþ devlet Hastanesi acil servisi olarak Antalya Merkeze hasta sevki yapmaktayýz. Antalya yol durumuna göre üç-dört saat, Fethiye bir-birbuçuk saat sürmektedir. Bu sevklerde hastanýn aciliyeti, branþlarýn olmamasý ve sevk edilecek merkeze büyük önem taþýmaktadýr. Onun için Kaþ, Kalkan, Ova, Kýnýk gibi bölgelerden hasta sevkleri daha çok Fethiye'ye yapýlmaktadýr. Dolayýsýyla bizlerin il içi hasta sevklerinde valilik onayý, Fethiye gibi il dýþý hasta sevklerinde bakanlýk onayýyla görev yapmamýz gerekmiyor mu? Bu tür onaylar varmýþ. Sonuç olarak bu uygulama yasal mýdýr? Yasal ise hangi kanunlara dayanmaktadýr? Kanuni dayanaðý yoksa neden bu görev bana isteðim dýþýnda yaptýrýlmak isteniyor? Ayrýca bu görevlendirme sonucunda alýnacak olan ücretlendirme neye göre ve hangi oranlarda yapýlacaktýr. Dr... Tabip Odamýzýn Nöbetlerle Ýlgili Açtýðý Dava Dilekçesi: ANTALYA ÝDARE MAHKEMESÝNE DAVACILAR : 1-ANTALYA TABÝP ODASI BAÞKANLIÐI VEKÝLÝ DAVALI DAVA KONU AÇIKLAMALAR : Av. BAYRAM ATASOY : KAÞ KAYMAKAMLIÐI KAÞ : ÝPTAL : Kaþ Kaymakamlýðý Kaþ Devlet Hastanesi Baþhekimliði tarafýndan hazýrlanan nöbet çizelgesiyle belirtilen çalýþma saatleri : Ekli vekaletnamelerle davacýlar vekiliyim. Kaþ Kaymakamlýðý Kaþ Devlet Hastanesi Baþ Hekimliði tarafýndan hastanede görev yapan hekimlerin aylýk çalýþma ve nöbet günleri tayin edilmektedir. Yapýlan nöbet çizelgesi ile hekimler için hazýrlanan çalýþma takvimi incelendiðinde hekimlerin dinlenme aralarýnýn olmadýðý görülmektedir. Geçtiðimiz Aðustos ayýndan baþlayan uygulama ile acil servis hizmetlerini yürüten hekimlere ek olarak 112 icap nöbeti verilmiþtir. Bu uygulama ile hastane bünyesinde görevli her hekim aylýk 6 icap nöbeti uygulamasýna baþlanýlmýþtýr. Bu uygulama ile vekil eden.. açýsýndan olay irdelendiðinde Pazartesi 112 icap nedeniyle 24 saatlik görev Salý acil servis hekimliði nedeniyle 24 saatlik görev Perþembe 112 icap nedeniyle 24 saatlik görev Cuma acil hekimliði nedeniyle 24 saatlik görev yapmak durumunda kalýnmaktadýr. Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliði,bu yönetmelik hükümlerinde deðiþiklik yapan 24.Mart 2004 tarihli sayýlý resmi gazete ile yayýnlan deðiþiklik hükümleri doðrultusunda gerek acil servislerde görev yapan hekimlerin, gerekse ambulans hizmetlerinde çalýþan hekimlerin kesintisiz 24 saat çalýþmalarý öngörülmüþtür. Devlet Hastanelerinin acil servislerinde çalýþan hekimler 24 saat esasý üzerinden nöbet tutarak çalýþmaktadýrlar. Kaþ Devlet Hastanesi bahsi geçen nöbet listeleri ile hekimler haftada bir gün boþta kalmakta,haftanýn diðer 6 günü bilfiil hiç ara vermeksizin çalýþmak durumunda kalmaktadýrlar. Devlet Memurlarý Kanunu 99. Maddesiyle haftalýk çalýþma saati 40 saat, Saðlýk Personelinin Tazminat ve Çalýþma Esaslarýna Dair Kanun 2. maddesi ile saðlýk çalýþanlarýnýn 45 saattir. Uygulanan görevlendirme nedeniyle haftalýk çalýþma saati 144 saati bulmaktadýr ki bu kabul edilemez.ayrýca hiç dinlenmeden 48 saat çalýþan bir hekimin taný ve tedavi hizmetlerinde hataya düþmesi ve sonuç olarak insan saðlýðýný tehlikeye düþürmesi kaçýnýlmazdýr. Ýl saðlýk Müdürlüðü yukarýdaki hatalý olan uygulamayý düzeltmek düþüncesiyle tarih ve sayýlý bir genelgeyle göreve çýkan acil servis doktorunun yerine, o gün nöbetçi olan uzman hekimin görev yapmasý gerektiðini bildirmiþ ancak Kaþ Devlet Hastanesi Baþhekimliði bu genelgeye de uymamaktadýr. Yapýlacak yargýlama ile Saðlýk Personelinin Tazminat ve Çalýþma Esaslarýna Dair Kanunun 2. Maddesine aykýrý olarak yapýlan görevlendirme ve nöbet çizelgeleri yolu ile yapýlan uygulamanýn iptali ile olaðanüstü haller dýþýnda hekimlerin haftalýk 45 saatten fazla çalýþtýrýlamayacaðýnýn hüküm altýna alýnmasýný saðlamak üzere dava açmak durumunda kalýnmýþtýr. ÝSTEM : Sayýn Mahkemenizce yapýlacak yargýlama sonunda,kaþ Kaymakamlýðý Kaþ Devlet Hastanesi Baþhekimliði tarafýndan düzenlenen ve hastane bünyesinde görev yapan hekimlerin haftalýk 45 saatten fazla çalýþmasýný öngören düzenlemelerin iptali ile devlet hastanelerinde çalýþan hekimlerin haftalýk 45 saatten fazla çalýþtýrýlamayacaklarýnýn hüküm altýna alýnmasýna karar verilmesini talep ve dava ederim. Davacýlar vekili Av. Bayram Atasoy 13

15 Dr. S. Fehmi KATIRCIOÐLU Kalp ve Damar Cerrahý Ýnsan bedeni önceki yüzyýllarýn aksine parçalanmýþ bir bütünlükle kendine saðlýk adýna ulaþanlara hizmet eden katma deðerler makinesine dönüþmüþtür. Yüzyýlýn baþlarýnda görülen idealist hekim tipi bu geliþmeler ýþýðýnda tarihe karýþmýþ; insan bedeninin doðal savunma süreçlerinin hastalýk iþareti olarak görülmeye baþlanmasýyla insan bedenindeki her deðiþim hastalýk olarak tanýmlanýr olmuþtur. Yaþadýðýmýz yüzyýl saðlýk açýsýndan tarihin hiçbir dönemi ile karþýlaþtýrýlmayacak atýlýmlarý beraberinde getirmiþtir. Yazýnýn henüz bulunduðu dönemlerde insan bedeni kutsal olarak bilinirdi, insana deðil dokunmak saðaltýmý için bile þifalý bitki vermek tanrýsal bir takým ritüellerin tekrarýný gerektiriyordu. Anadolu'nun bilinen ilk imparatorluðu olan Hititler döneminde hastalýklara tanrýsal ceza olarak bakýlýyor, tedavi iþlemlerinde daha çok tapýnma k ö k e n l i d a v r a n ý þ l a r a y e r v e r i l i y o r d u. M ý s ý r ' d a mumyalama tekniklerinin öðrenilmesi ile insan anatomisi hakkýnda d aha ç ok bilgi ediniliyordu. Daha sonralarý ilk ç a ð l a r d a A n a d o l u ' d a hastalýklarýn organik kökenleri üzerinde duruldu, hastalýklar organik kökenler üzerinde tedavi edilmeye baþlandý ve bugünkü Bergama týbbýn temellerinin atýldýðý yer olarak tarihteki yerini aldý. Bireysel hastalýklarýn tarihçesi ve nedeni Hastalýklar insanoðlunun geliþimini belirlemede özel bir yer tutuyor. Özellikle salgýnlar tarihin akýþýný deðiþtirecek kadar imparatorluklarý ve insan soyunun devamlýlýðýný sarsmýþtýr. Bu tehdidin kýrýlma noktasý antibiyotikler ve aþýnýn bulunmasýdýr. Aþý ve antibiyotiklerin icadýndan sonra önlenebilir ölümler önemli ölçüde azalmýþtýr. Son iki yüzyýlda biyoloji ve teknoloji alanýnda ulaþýlan baþarýlar týbba yöneltilmiþ ve göz kamaþtýrýcý geliþmelerin önü açýlmýþtýr. Saðlýk, toplumsal dayanýþmayý saðlamlaþtýran, ulusu ulus yapan önemli unsurlardan biridir. Yüzyýlýn baþýnda Batý uygarlýðýnýn öncülüðünü 14 Bireysel Hastalýk Salgýnlarý yaptýðý bilimsel geliþmeler, yaþam süresini uzatmýþ, toplumlara daha saðlýklý yaþamlar sunmuþtur. Toplum hekimliði ve epidemiyoloji alanýnda önemli geliþmeler saðlanmýþ, ucuz denebilecek bir giderle önemli saðlýk kazanýmlarý elde edilmiþtir. Bu geliþmeler genel bütçelerin oldukça düþük bir miktarý ile karþýlanmýþtýr. Ne yazýk ki basit ve kolay ulaþýlabilir teknoloji, katma deðeri daha yüksek teknolojilere yerini býrakmýþtýr. Bu da tüketici ülkeler için daha fazla maliyet demektir. Hastalýk ve endüstri Endüstri toplumuna geçtikçe insanýn bireyselleþmesi artmakta ve birey tek baþýna deðerlendirilmesi gereken deðerler evreni konumuna dönüþmektedir. Teknolojik geliþimle birlikte insan vücudu sayýsal olarak tanýmlanmasý gereken deðerler kümesi konumuna gelmektedir. Bu deðerlerin her biri yeni uzmanlýk alaný yaratmakta, insaný daha fazla yalnýzlaþtýrarak yeni çözümler üretmektedir. Son geliþtirilen taný ve tedavi yöntemleri insan saðlýðýný yükseltme amacý gütmekte; ekip çalýþmasý ve deðiþik uzmanlýk alanlarý yaratmaktadýr. Yeni teknolojilerin týbba kazandýrýlmasý oldukça önemlidir. Endüstri etiketli týbbi bilgilerimizin 5 yýl gibi kýsa sürede yenilenmesi gerektiðinden kendisini yenileyebilen kurumlara gereksinim duyulmaktadýr. Bu durum ciddi maliyet demektir. Planlý ekonomi ve saðlýk politikalarý olan ülkelerde týbbi ürün giriþi ulusal yasalarla denetlendiðinden týbbi gereç giriþi mali dengeleri bozmaz ancak ulusal yasalar deðiþik nedenlerle çalýþmadýðý zaman týbbi gereç giriþi denetlenemez, saðlýkla ilgili bütçe dengeleri bozulur. Ulusal týp politikasý ve bilim programýnýn olmadýðý ülkemizde ileri teknoloji ürünleri özel saðlýk kurumlarýnda çokça bulunur, büyük kentlerimizin reklâm panolarý bu büyülü aygýtlar aracýlýðý ile insanlarý tedavi kurumlarýna çeken ilanlarla doludur. Unutulmamalýdýr ki savunma sanayisinden sonra en çok kazancý saðlýk endüstrisi getirmektedir. Bilimsel geliþim sürecini, araþtýrma-geliþtirme ve tüketim

16 saðlýk politikalarý oluþturulamaz. Bir konuyu daha hatýrlamakta yarar vardýr: Ulusal saðlýk standartlarýný belirlemekte, yüksek teknolojiyi tanýmlamakta takýnýlacak bireysel tam bir özgüven çoðu sorunu zamanýnda çözmek için gerekli psikolojik alt yapýyý oluþturacaktýr; bilimsel düþüncede bireysel ve toplumsal özgüven çok önemlidir. Ýnsan bedeni önceki yüzyýllarýn aksine parçalanmýþ bir bütünlükle kendine saðlýk adýna ulaþanlara hizmet eden katma deðerler makinesi þekline dönüþmüþtür. Yüzyýlýn baþlarýnda sýk görülen idealist hekim tipi bu geliþmeler ýþýðýnda tarihe karýþmýþtýr. Bu oluþuma katkýda bulunan bir baþka neden de teknolojinin kendisinin bir fetiþ haline gelerek toplumsal deðerlerden kopmuþ bir teknoloji anlayýþýnýn getirdiði katma deðerin, araþtýrmacýlarý yaþamdan soyutlanmýþ bireyler haline getirmiþ olmasýdýr. T ý b b i ü r ü n l e r i n tasarlanmasý ve tüketilmesi Ý l a ç v e t ý b b i m a l z e m e a r a þ t ý r m a l a r ý ; b i y o l o j i v e teknolojinin en son verilerinin, araþtýrma verileri ýþýðýnda deðerlendirilerek, önceden tanýmlanmýþ bir soruna çözüm b u l m a y a y ö n e l i k t i r. G e n e l anlamda týbbi araþtýrmalar üç aþamada yapýlýr. Birinci aþama deneysel çalýþma aþamasýdýr. Bu aþamada ilaçlarýn olumlu etkileri canlý dýþý ortamlarda gözlenmeye çalýþýlýr. Olumlu sonuçlar gözlemlendiði zaman, hayvan deneyleri baþlar. Benzer olumlu sonuçlar alýndýðýnda klinik araþtýrma baþlar. Sonuçlar gene olumlu ise klinik kullaným baþlar. Yukarda kabaca özetlenen araþtýrma geliþtirme faaliyetleri yüksek oranda maliyet ve personel istihdamý gerektirir. Günümüzde giderek artan araþtýrma geliþtirme faaliyetlerini tek baþýna bir kurumun karþýlamasý pek olasý gözükmemektedir. Bu nedenle yeni pazarlar ve tüketimi artýrma olanaklarý gereklidir. Daha önce de özetlendiði gibi günlük yaþama sokulacak bir hastalýðýn ya da bir ürünün önce ulusal kurumlar tarafýndan araþtýrýlmasý sonra da günlük yaþama sokulmasý gerekmektedir. Ýlaç ve týbbi malzemelerin tüketimini artýran en önemli etken týbbi nesnenin yaþam kurtarýcý tüm özellikleri ile birlikte kullaným alanýný mümkün olan en hýzlý þekilde yaymaktýr. Tüketimi arttýrmanýn yöntemleri týbbi gerecin üretildiði merkez ülke ve týbbi gerecin kullanýlacaðý tüketici ülkeler için benzerlikler içermesine karþýn ayrý ayrýdýr. Merkez ülkede ilaç üreticisi sürekli olarak içinde yaþadýðý koþullarý ve yasal gereklilikleri bildiði için oldukça avantajlý konumdadýr. Tüketim için en önemli koþul insaný bireyselleþtirmek, bireyselleþmiþ insanýn saðlýk adýna toplumdan beklentilerini en üst düzeye çýkarmak ve bunu karþýlamaktýr. Böylece insan bedeninde oluþacak deðiþimler anlýk olarak denetlenir ve saptanan küçük deðiþimler bütünü ile saðaltýlmasý gereken unsurlar olarak deðerlendirilir. Hiçbir yakýnmasý olmadýðý halde saðlýk yoklamasýna giden bir insan herhangi bir maddenin seviyesi yüksek gözlendiðinde bir dizi ardýþýk inceleme yapýlarak ilaç ile o maddenin kan düzeyi normalleþtirilir ve hasta iþlemi görerek düzenli izleme alýnýr. Bu sýradaki tedavi giderleri ya hasta ya da sosyal güvenlik kurumlarý tarafýndan karþýlanýr. Tüketici ülkelerde ise durum biraz farklýdýr. Ulusal yasalar, gümrük duvarlarý, farklý saðlýk sistemleri, sosyal yaþam ve alýþkanlýklar pazarlayýcý sistem önündeki engellerdir. Temel f e l s e f e s a ð l ý k s i s t e m l e r i n i t e k l e þ t i r m e k, u l u s l a r a r a s ý tüketiciye kolay ulaþmak üzerine k u r u l u r. T ý b b i ü r ü n l e r i n daðýtýlacaðý her nokta tüketimin en yoðun olacaðý þekilde ayarlanýr. Tüketimin aþýrý olmasý tüketim noktalarýnýn bilimsel hiyerarþiden yoksun olmasý ile saðlanýr. Bu her türlü týbbi ürünün yetkisiz kýlýnmýþ kurumlar tarafýndan tüketime sunulmasý durumunu yaratýr. Pratik sonuç ise saðlýk çalýþanlarýnýn yetkilerinin konu ile ilgili olmayan alanlara devri demektir. Bu saðlandýktan sonra yeni bir týbbi gereksinim bulununcaya kadar tüketim devam eder, yeni buluþ ayný süreci tekrarlatýr. Buradaki en önemli konu saptandýðý varsayýlan sorunun önemli bir bireysel saðlýk sorunu olduðunun belirtilmesi ve bireysel iþlemlerin önemini belirleyen kamu duyarlýlýðýnýn yaratýlmasýdýr. Duyarlýlýk yaratmanýn temel yollarý halk ve saðlýk eðitimini bu konulara duyarlý kýlmak, toplumu etkileyeceði varsayýlan kiþilerden mitler o l u þ t u r a r a k t ü k e t i m i n y a y g ý n l a þ m a s ý n ý saðlamaktýr. Gazete haberlerini dikkatlice izlediðimiz zaman görsel ve iþitsel yayýn 15

17 sistemine yeni katýlacak her gereci kamuya tanýtýr ve onlardan dolaylý onay alýr. Yukarýda bahsettiðimiz sistemin sürekli yeni buluþlarla beslenmesi gerekir. Aksi takdirde kendini yenileyemeyen sistem daha ucuza baþkalarý tarafýndan taklit edilir ve egemenlik el deðiþtirir. Bunu önlemenin yolu patent yasalarý ve baþka ülkelerde ilaç ve eþdeðer madde üretimini engelleyen uygulamalarý yürürlüðe koymaktýr. Yeniyi þekli ne olursa olsun üretmek daha fazla gideri olan bir iþtir. Kaynak bulmak için de tüketimi artýrmaya ek engelleyen uygulamalarý yürürlüðe koymaktýr. Yeniyi þekli ne olursa olsun üretmek daha fazla gideri olan bir iþtir. Kaynak bulmak için de tüketimi artýrmaya ek olarak üçüncü ülkelerin maddi destekle katýlacaðý çerçeve anlaþmalarý uygulanýr. Nobel týp ödüllerindeki konuþmalarý yüzyýlýn baþýndan itibaren gözlemlediðimizde, baþlangýçta önemli olan insanlýk sorunlarýnýn giderek daraldýðýný tespit edebiliriz.özetlemeye çalýþýlan olgular zincirindeki temel amaç týp dünyasýndaki geliþmelere eleþtirel tutum takýnmak deðildir. Bu konuyu saðlýklý bir çerçeve içinde deðerlendirmektir. Bir týbbi olgu deðerlendirilirken önce sorun tanýnýr tanýmlanýr, sonra araþtýrýlarak test edilir. Sýnamalardan alýnan sonuçla günlük yaþama geçirilir. Ülkemizde pek çok týbbi gereç, bu süreci geçirmeden hýzla kullanýma girmektedir. Ýyileþtirme gideri olarak bütçe uygulama talimatýna girmekte kamu ve özel kuruluþlarýn hýzlý tüketimine yukarýda sayýlan yöntemlerle sunulmaktadýr.- Çözüm Týbbý konularý iki þekilde deðerlendirmek mümkündür: 1) Araþtýrma-geliþtirme önceliði olan týbbi konular, 2) Klinik önceliði olan konular. Araþtýrma-geliþtirme önceliði olan týbbi konular, kesinliði henüz tam olarak kanýtlanmamýþ, ulusal týp bilgi sistemine yeni girmiþ, tedavi edici üstünlüðü tam olarak gösterilemeyen týbbi olgu ve ürünleri kapsar. Araþtýrma-geliþtirme öncelikli konular bütçe uygulama talimatýna girmemeli ve paket fiyatlandýrmada yer almamalýdýr. Bilimsel önceliði olan bu konular araþtýrma için ayrýlan kaynaklardan parasal destek bulmalý, bu süreç olumlu olarak bittiði zaman klinik önceliði olan konulara dâhil edilmelidir. Klinik önceliði olan konular ise ulusal deðerlendirme sürecinden geçmiþ, tedavi edici özelliði kanýtlanmýþ týbbi olgu ve ürünleri kapsar. Bu gruba giren konular bütçe uygulama talimatlarýnda yer alabilir, sosyal güvenlik kuruluþlarý tarafýndan desteklenebilir, toplum ilgili konuda uzmanlar tarafýndan eðitilebilir. Bu sýnýflama bize sosyal güvenlik kurumlarýnýn bütçelerinin gereksiz açýk vermesini ortada kaldýrýr. Ýnsan bedeninin doðal savunma süreçlerinin hastalýk iþareti olarak görülmeye baþlanmasýyla insan bedenindeki her deðiþim hastalýk olarak tanýmlanýr olmuþtur. Hastalýk türetilmesi konusu ulusal bilim politikalarý ve onun alt grubu olarak ulusal saðlýk politikalarý belirlendikten sonra daha saðlýklý bir zemine oturtulabilir. Son söz Yukarýda söz ettiðimiz konu, ulusal deðerler sistemi yaratarak çözümlenebilir. Deðerler sistemi yaratýrken saðlýðýn þu üç temel belirleyicisini akýlda tutmak gerekir: Koruyucu hekimlik, t e d a v i e d i c i h e k i m l i k v e finansman. Koruyucu hekimlik daha az finansman gerektirir ve toplum saðlýðý, özellikle de alt yapý destekleri açýsýndan (temiz su, saðlýklý atýk, ulaþým vb gibi) önemli iþlevler görür. Bu alanda cumhuriyetin ilk yýllarýnda verem ve sýtma gibi alanlarda çok önemli baþarýlar elde edilmiþtir. Koruyucu hekimliðin temel saðlýk parametrelerine etkisi daha yüksektir. Tedavi edici hekimlik bireysel saðlýkla ilgilidir ve maliyeti yüksektir. Mali destek ise iki temel alana devletin ayýracaðý bütçe desteðidir. Buradaki temel sorun söz konusu týbbi ürünün ya da olgularýn ulusal saðlýk ölçütlerine ne ölçüde uyduðu ve ulusal saðlýða katkýsýnýn ne olduðunun istatistikler aracýlýðý ile gösterilebilmesidir. Kuþkusuz ulusal saðlýk politikalarý sonucu oluþturulacak ulusal týp endüstrisi sorunlarý çözmede temel belirleyicidir. Bütün bu faaliyetleri belirleyecek olan þey ulusal araþtýrma kurumlarýnýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn Türkiye kökenli ulusal ölçekli, bir yazýya sýðdýrýlamayacak çalýþmalarýdýr. 16

18 SGK'dan Baþlýklar! Dr.Ceyhun BALCI Saðlýkta dönüþüm adlý oyunun ikinci perdesi öncesindeki arada olduðumuz söylenebilir! Bugüne dek izlemekte olduðumuz birinci perde, biz hekimler baþta olmak üzere öngörülü ve ayaklarý yere basan bir çok kiþi ve kurumca vurgulansa da dikkate alýnmadý. Çünkü, albenili ve sevimli görünen bir olguyu tanýmlamak da bu olgunun yol açabileceði sorunlarý vurgulamak da gereken tepkiyi yaratamazdý. Ancak, ikinci perde bugüne dek belletilmeye çalýþýlanýn tersine pek de sevimli ol(a)mayacak! Bir bakýma bugüne dek anlatýlmaya çalýþýlan durumlar deneyime dönüþecek! Hatta, biz söylemiþtik türünden pek de hoþlanýlmayan durumlar ortaya çýkmýþ olacak! Bir durum daha var ki; deðinilmeden geçilemez! Ben seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim? diyen ustaya kulak verilmesini büyük olasýlýk olarak görmekte de yarar var! Buna göre, sevimsizliklerin bir süre daha ertelenmesi þaþýrtýcý sayýlmamalý! Türk toplumu belirgin ve geri dönüþü olmayan hak kayýplarý ile karþý karþýyadýr! Ýþin geçeði, bugüne deðin kazanýmlarla uyutulan toplumun bu aþamadan sonra kayýplarýn önüne geçme refleksleri de büyük ölçüde ortadan kaldýrýlmýþtýr! SGK uygulamasýnýn baþlangýcý bayrama denk düþüyor! Bayramla birlikte gelen bir felaketin ne kadar farkýndayýz? Kimi baþlýklarý irdelemek yararlý olabilir (mi)? Sosyal güvenlikte yeni dönem Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun 1 Ekim'de yürürlüðe girecek maddeleri ile sosyal güvenlik alanýnda yeni bir dönem baþlayacak. Yeni düzenlemelerin uygulamasýna açýklýk getiren 15 tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Tebliðe göre, sigortalýnýn veya iþverenin talebi üzerine, Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýnýn saðlýk kurullarýnca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanaðý týbbi belgelerin Kurum Saðlýk Kurulunca incelenmesi sonucu, hizmet akdi ile çalýþan sigortalýlar ile kendi adýna baðýmsýz çalýþan sigortalýlar için çalýþma gücünün veya iþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ýný kaybettiði tespit edilen sigortalý, malul sayýlacak. Sigortalý olarak ilk defa çalýþmaya baþladýðý tarihten önce çalýþma gücünün yüzde 60'ýný kaybettiði önceden veya sonradan tespit edilen sigortalý, bu hastalýk veya özrü sebebiyle malullük aylýðýndan yararlanamayacak. Sigortalýlara malullük aylýðý baðlanabilmesi için en az on yýldan beri sigortalý bulunup, toplam bin 800 gün veya baþka birinin sürekli bakýmýna muhtaç derecede malul olan sigortalýlar için ise sigortalýlýk süresi aranmaksýzýn bin 800 gün malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ olmasý, maluliyeti nedeniyle sigortalý çalýþtýðý iþten ayrýldýktan veya iþ yerini kapattýktan veya devrettikten sonra Kurum'dan yazýlý istekte bulunmasý þart olacak. Sigortalýlarýn veya iþverenlerin malullük durumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýna sevk istemesi durumunda, bin 800 gün malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ olmasý þartýyla sigortalýlarýn sevkleri yapýlacak. Serbest çalýþan sigortalýlardan prim ödeme gün sayýsý bin 800 gün olduðu halde, kendi sigortalýlýðý nedeniyle genel saðlýk sigortasý primi dahil, prim ve prime iliþkin her türlü borçlarý bulunan sigortalýlarýn sevkleri, masraflarý kendilerince karþýlanmak üzere yapýlacak. Engellilik gibi herhangi bir çalýþanýn burun buruna olduðu bir d u r u m a i l i þ k i n g ü ç l ü k l e r, engellemeler iyi algýlanmalý! Emeðin ve inan olma hakkýnýn bu denli örselendiði, kayba uðratýldýðý bir durum olabilir mi? Olursa, nasýl yorumlanmalý? Yeþil kart verilecekler Harcamalarý, taþýnýr ve taþýnmazlarý ile bunlardan doðan haklarý da dikkate alýnarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanýlarak tespit edilecek aile içindeki geliri kiþi baþýna düþen aylýk tutarý asgari ücretin üçte birinden az olan yurttaþlar, genel saðlýk sigortalýsý sayýlacaklarý öngörüldü. Ancak Yasanýn geçici 12'nci maddesi uyarýnca, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki yýllýk süre içinde söz konusu hüküm uygulanmayacak. Söz konusu madde gereðince, 3816 sayýlý Kanun hükümlerine göre yeþil kart talebinde bulunan ve yeþil kart veren birimlerce anýlan kanun hükümlerine göre yeþil kart verilmesi uygun görülmeyen kiþilerden, tespit edilen aile 17

19 içindeki kiþi baþýna düþen gelir payýnýn aylýk tutarý; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduðu tespit edilenler, 5510 sayýlý Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarýnýn üçte biri esas alýnarak tescil edilecek. Söz konusu gelir payý tutarý, asgari ücretten asgari ücretin iki katýna kadar olduðu tespit edilenler, prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarý, asgari ücretin iki katýndan fazla olduðu tespit edilenler, prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn otuz günlük tutarýnýn iki katý prime esas kazanç tutarý olarak esas alýnýp tescilleri yapýlacak. Yeþil Kart baþlýklý düzenlemede de, anlatým daha doðrusu anlaþýlmazlýk bakýmýndan ustalarýnýn kývrak zekasýndan izler taþýmakta. Sözün bu denli dolandýrýlmasý ve anlaþýlmaktan uzaklaþtýrýlmasý bile baþlý baþýna olumsuzluk deðil midir? Kýsacasý, önümüzdeki dönem saðlýkta dönüþüm sürecinin gerçek yüzü ile karþýlaþýlacaðý süreci simgeliyor! Saðlýk hizmetinin sosyal, toplumcu ve ücretsiz olmasý gerektiðini savunan bizlerin doðrulanacaðý bir sürecin öngünündeyiz! Biz söylemiþtik! demek bizleri mutlu edecek mi? Kendi adýma vurgulamam gerekirse eðer, bu söylem beni mutlu etmez! Çünkü, biz söylemiþtik söyleminin gerçekleþtiði ortam deneyimlerin de, uyarýlarýn da, öngörülerin de göz önünde tutulmadýðý, deðer verilmediði koþullarý simgeler! Böylesi bir durum da, insanýn temel özellikleri olan sorgulayýcýlýk, uyarýcýlýk ve öngörücülük ile çeliþmektedir! Bu arada, SGK'nýn kimi tedavilere iliþkin yönergeleri, o tedavilerin ne kadarýný üstleneceðine iliþkin bildirimleri henüz kamuoyu ile paylaþýlmadý! Paylaþýldýðýnda ve elbette yürürlüðe girdiðinde asýl yüzleþme yaþanmýþ olacak! Irak hükümeti, ülkede doktorlarýn kendilerini korumak için silah taþýmalarýna izin vereceðini açýkladý. Karar, saðlýk sektöründe çalýþanlarýn, Irak'ýn iþgalinden bu yana, sýk sýk adi suçlular ve militanlar tarafýndan saldýrýya uðradýklarý yolunda, yoðun bir þekilde þikayet etmelerinin ardýndan alýndý. Doktorlarýn hedeflenmesi, Irak'ta geçen beþ yýldýr yaþanan þiddet olaylarýnýn, en akýl ermez ve trajik boyutlarýndan biri. Yaþanan adam kaçýrma ve öldürme olaylarýndan bazýlarýnýn arkasýnda, varlýklý olarak algýladýklarý insanlarý kaçýrarak fidye isteyen, adi suç þebekelerinin olduðu biliniyor. Ancak, dayanaðý mezhep çatýþmalarý olan öldürme olaylarý veya farklý militan gruplar arasýndaki mücadelenin sonucunda kaçýrýlan ve öldürülen doktorlar da var. Birçok baþka durumda ise doktorlar, arkasýnda kimin olduðunu bilmedikleri tehditler alýyorlar. Hükümetin planý Güvensiz bir ortamda çalýþan doktorlardan bazýlarý, hastane içlerinde yaþayarak, iþe gidip gelmenin tehlikesini azaltmayý seçiyorlar. Iraklý doktorlarýn binlercesi ise, ülkeyi tümden terketme yoluna gidiyor. Ýþgalden bu yana, ülkeden ayrýlmamýþ olan doktorlardan neredeyse iki yüzü öldürüldü. Geçen yýl ise Irak'ta güvenlik düzeyi bazý ilerlemeler kaydetti. Artýk, mezhep çatýþmasýna dayalý daha az cinayet iþleniyor ve suç þebekeleri ile milis gruplar da rahat hareket edebilecekleri bir ortam bulmakta daha zorlanýyorlar. Son aylarda hükümet, yurt dýþýnda yaþayan binlerce Iraklý profesyoneli ülkelerine dönmeye ikna etmeye çalýþýyor. Hükümet, bir yandan doktor maaþlarýna zam yaparken, bir yandan da onlara týbbi tesisler içinde yeni evler inþa etme vaadinde bulunuyor. Bu adýmlar sonrasýnda, geçen birkaç ay içinde birkaç yüz doktorun ülkeleri Irak'a geri döndükleri haber veriliyor. Geri dönenlerden önemli bir kýsmý, belki de silah taþýmaya olumlu yaklaþacaklar. Ancak pek çoðu için silah taþýmak, güvenliklerini saðlamaya yetecek türden bir önlem deðil. Kaynak: 18

20 Erkekten Bile Gebelik Testi Ýstemiþler HEKÝM GÜNCESÝ Dr. Uður Aflay Üroloji Uzmaný Basýnýn en sevdiði, benim de en korktuðum PSA kutucuðuna uzanýrsa, deneyimsiz bir laborant haber baþlýðý budur. Her an, altýnda kendi kadýnda PSA da bakýlmasýna neden olur ve bu tür fotoðrafýmý görme olasýlýðým vardýr. Haberi görünce haber baþlýklarýnýn en sýk nedeni bu tür hemen elimle üzerini kapatýrým ve korkarak yavaþ yanlýþlýklardýr. Hiçbir doktor dur ben faturayý yavaþ aþaðý doðru inerim. Benim çalýþtýðým þiþireyim diye kadýn hastasýndan PSA istemez. hastanenin adý yazmýyorsa rahat bir nefes alýrým, Ancak yine de bilinmesinde yarar var, kadýnlarda da elimi çekerim ve haberi okumaya baþlarým. Bu yýlda ölçülebilir oranlarda PSA vardýr. Meme, yumurta 2-3 kez olur. Hastane faturalarýnýn nasýl (over) ve bazý böbrek üstü bezi (sürrenal) þiþirildiðine yönelik haber yapmak isteyen hastalýklarýnda kadýnlarda da yükselir. Henüz araþtýramamacý gazetecilerimizin bitmez tükenmez geleneksel inceleme yöntemi haline gelmemiþ hazinesidir bu. Ben yýlda ortalama 56 bin hasta olmakla birlikte kadýnlardaki bazý yumurta muayene ederim, yaklaþýk yarýsý erkektir hastalýklarýnda, tedaviye yanýtýn ve bunlarýn 50-60'ýndan gebelik testi deðerlendirilmesinde çok önemli isterim. Testi istemeden önce pencereleri o l a b i l e c e ð i n e y ö n e l i k b i l i m s e l kapatýrým, kapý aralýðýndan bir gazeteci araþtýrmalar vardýr. Bu yakýn bir v e y a t e l e v i z y o n c u v a r m ý d i y e gelecekte bu tür haber baþlýklarýyla daha çaktýrmadan bakarým, ýþýklarý kapatýrým sýk karþýlaþacaðýmýz anlamýna gelebilir. ki loþ ýþýkta istem kâðýdý görülmesin. Bir günde beþ defa kan tahlili Sonra kýsa adý beta HCG (tam açýlýmý istemiþler. Bu haber baþlýðýný bir kez Human chorionic gonadotropin) olan ve görmüþtüm. Eðer kanamalý bir hastaysa halk arasýnda gebelik testi olarak bilinen on kez de istenir. Hatta doktorun kafasýna hormonun adýnýn yazdýðý istem silah dayasanýz ve hayýr yeter artýk kâðýdýndaki kutucuða utangaç bir çarpý isteme deseniz bile doktor iþini ciddiye iþareti koyarým. Her yýl 2-3 erkek alýyorsa, kaþla göz arasýnda size hastamda bu testin sonucu pozitif gelir. çaktýrmadan yine kan tahlili isteyecektir, Ama bu ne yazýk ki, test sonucunun çünkü hastanýn izlemi için bu gereklidir. yazdýðý kâðýdý sallayarak ve þen Doðal olarak itina ile her iþin cýlkýný kahkahalar atarak eski Türk filmlerinin koþarak çýkaran ve günde on kez PSA isteyen doktorlarý bu s a r ý l m a s a h n e l e r i n e b e n z e r g ö s t e r i l e r koruma kalkanýnýn dýþýnda býrakýyorum. yapabileceðiniz mutlu bir haber deðildir. Bu Bunu da yaptýlar erkek hastaya meme erkeklerdeki erbezi (testis) kanserinin bir kanseri tanýsý koydular. Bu haber baþlýðýný da belirtisidir ve hastanýzýn acilen ameliyata bir kez görmüþtüm. Hatta birkaç gün sonra küçük alýnmasýný gerektirebilir. bir özür yazýsý yayýnladýlar. Hasta gerçekten meme Kadýndan bile prostat hormonu kanseriydi çünkü. Erkeklerde meme kanseri nadir istemiþler ikinci en sýk þiþirme fatura haber görülür ama bu görülmeyeceði anlamýna gelmez. baþlýðýdýr. Hem kadýnlarýn hem de erkeklerin aralýklý olarak Prostat, erkek iþeme kanalýnýn (üretra) baþlangýç kendi memelerini muayene etmeleri ve þüpheli bir kýsýmlarýnda yer alan ve iþeme kanalýný çepeçevre þiþlik durumunda hiç çekinmeden ve gecikmeden saran bir bezdir. Temel olarak görevi ersuyunun bir genel cerrahi uzmanýna baþvurmalarý gereklidir. (meni) akýþkanlýðýný saðlamaktýr. Yaþla birlikte Erkek hastalýklarýnýn kadýnlarda, kadýn büyür ve iþeme kanalýný týkayarak bazen iþemeyi hastalýklarýnýn erkeklerde taný olarak konulmasýnýn güçleþtirir. Halk arasýnda prostat hormonu olarak en sýk nedeni Uluslararasý Hastalýk Kodlarýnýn (son bilinen PSA ölçümü (tam açýlýmý Prostate Specific sürümü ICD10 diye geçer) deneyimsiz sekreterlerce Antigen) 50 yaþýndan itibaren her erkekte, yýlda bir bilgisayara yanlýþ girilmesidir. Örneðin belinde kez prostat kanseri taramasý amacýyla yapýlmasý eðrilik nedeniyle gelen kadýn hastanýza bilgisayarda gereken bir tetkiktir. Geleneksel olarak hiçbir girilmesi gereken taný kodu M40 iken, deneyimsiz doktor, kadýn hastasýna senin bir de prostat sekreteriniz sizin söylediðinizi N40 olarak anlar ve hormonuna bakalým demez. Laboratuvar istem ertesi gün gazetede fotoðrafýnýzýn hemen altýnda þu kâðýdýnda genellikle tümör belirteçleri bölümünde haberi okursunuz Utanmaz doktor týpta bir ilke bulunur. Kadýn hastasýndan tümör belirteçleri imza atarak kadýn hastasýna iyi huylu prostat isteyen bir doktor, aceleci davranýp kutucuða büyümesi (BPH) tanýsý koydu. utanmayan bir çarpý atarsa ve çarpýnýn kuyruðu 19

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı