'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'"

Transkript

1 Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11 Temmuz 2014 Cuma günü Hürriyet Meydaný merkez PTT önünde 'Yetim' temalý fotoðraf sergisi açacaklarýný belirtti. 2 DE Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezine YÖK onayý Hitit Üniversitesi bünyesinde bir merkez daha kurulacak. Üniversite bünyesinde Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi kurulmasý teklifini deðerlendiren Yükseköðretim Yürütme Kurulu merkezin açýlmasýna izin verdi. 5 TE 09 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Dernek baþkan Vekili Nihat Keser: 'Anadolu Aleviliðini Ethem Erkoç Nadir Yücel Nihat Keser doðru yaþamak önemlidir' Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan birlik, beraberlik ve kardeþliði pekiþtirme adýna iftar programý düzenleniyor. 15 Temmuz Salý Günü Dalgýçlar Otelde düzenlenecek olan program ve derneðin amacý ile ilgili bilgi veren Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Dernek baþkan Vekili Nihat Keser," Maalesef özellikle son 8-10 yýl da tabiri caiz ise ' Ali'siz alevilik' Ýslâm 6 DA dýþý Alevilik çalýþmalarý yürütülerek Alevilik üzerine oyunlar oynanmaktadýr. Ethem Erkoç, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný yazdý Eðitimci Yazar Ethem Erkoç, yaþadýðý dönemin en büyük alimlerinden olan ve dönemin Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan haksýz bir yargýlama neticesinde idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný kitaplaþtýrdý. Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda çýkan "Ýskilipli Atýf Hoca - Hayatý, Düþünceleri ve Ýdamý" adlý kitaba sahip olmak isteyen vatandaþlar kitabý Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nden temin edebilirler. 5 TE Tabipler sorunlarýný Kafkas'a aktardý TDED'den karakalem ve yaðlý boya resim kursu Gençlik Deðiþim Projesi gençleri Çorum'a geldi Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile yönetim kurulu ve merkez delege üyeleri, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret ettiler. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Tabip Odasý yönetiminden çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Çorum'un saðlýk alanýndaki geliþmelerinin ele alýndýðý 3 TE ziyarette, son dönemde gündemde olan Aile Hekimlerinin nöbet konusu da konuþulan önemli konulardan biri oldu. YEDAÞ þebekeyi 3 boyutlu tarayacak Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Çorum'da hayata geçirdikleri Gençlik Deðiþim Projesi kapsamýnda Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat'ý ziyaret etti. 7 DE Çorumlu bürokrat ve iþadamlarý Ankara'da iftarda buluþtu 6 DA YEDAÞ, 360 derece lazer tarama ve ölçüm teknolojisiyle tüm bölgenin daðýtým þebekesinin tomografisini çekmeye hazýrlanýyor. Genel Müdür Türkoðlu, "2014 yýlý sonuna kadar yatýrýma büyük bütçe ayýrdýk. 10 DA Nurettin Türkoðlu Turhan Candan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi yaz kurslarýna yaðlýboya ve karakalem resim kursunu da ekliyor. Hafta içi her gün diksiyon, baðlama, Osmanlýca, iþaret dili gibi pek çok alanda kurs açan TDED Çorum Þubesi, yoðun istek üzerine üçüncü kez resim kursu açýyor. 3 TE Dodurga-Osmancýk yolu asfaltlanýyor Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Dodurga-Osmancýk baðlantý yolunda Karayollarý standartlarýna göre iyileþtirme amaçlý baþlatýlan çalýþmalarda son aþamaya gelinerek, asfaltlama iþlemine geçildi. Patlayan su borusu, trafiði olumsuz etkiledi Burunçiftlik Kavþaðýnda patlayan sulama borusu trafiði olumsuz etkiledi. Enflasyon farký Torba Kanuna mutlaka girmelidir Türk Eðitim Sen Mali Sekreteri Uður Yaþar, imzalanan toplu sözleþme sonucunda kabul edilen seyyanen zammýn memura pahalýya patladýðýný belirtti. 3 TE 7 DE 7 DE Uður Yaþar

2 YILDIZ HABER 2 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖMSAN TIREYLER Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11 Temmuz 2014 Cuma günü Hürriyet Meydaný merkez PTT önünde 'Yetim' temalý fotoðraf sergisi açacaklarýný belirtti. Cuma namazýndan sonra fotoðraf sergisinin olduðu yerde Merkez PTT önünde diðer STK'larla birlikte basýn açýklamasýda yapacaklarýný kaydeden Özkabakçý, "12 Temmuz 2014 Cumartesi günü Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH ofisinin yanýndaki parkta 17.30'da yetimlerimiz ve aileleriyle birlikte Dünya Yetimler Gününü kutlayacaðýz. Çocuklarýn seveceði karakterlerin animasyonu olacak, Hacivat- Karagöz, palyaço olacak, çocuklara dönük yiyecekler ikram edilecek. Yetimlerimize kýyafetler ve oyuncaklar hediye edilecek. Yine çocuklarýmýzýn dilinden Kur'an-ý Kerim tilaveti, ilahiler, þiirler, ezgiler söyleyecekler. Akþam birlikte iftar yapýlarak program sonlandýrýlacak. Programlarýmýza tüm dostlarýmýz davetlidir" dedi. Özkabakçý sözlerine þöyle devam etti: "Senede bir günde olsa yetimlerimizle beraber olmak onlarýn yanlarýnda olduðumuz göstermek ve baþýný okþamak bizlerin görevi olduðunu düþünüyoruz. Bu günden itibaren Çorum Merkezde bulunan yetimlerimize de baðýþçýlar aracýlýðý ile destek olacaðýz. Dünyada kayýtlý iki yüz milyon yetim var, kayýtsýz bir bu kadar daha yetim olduðu düþünülüyor. Yapacak çok iþimiz var. Hayatýn gürültüsü yetimlerimizin sesini boðuyor. Yetim günüyle bu gürültüyü, yýrtýp bir günde olsa onlara yüzümüzü dönmeliyiz. Biz yaptýklarýmýzýn ve yapmamýz gerekirken yapmadýklarýmýzýn hesabýný vereceðimiz bir güne iman ediyoruz. Yetimlerimiz bizim cennetimiz olabilir. Biz inanýyoruz ki yetim gülerse dünya güler. Dünya Yetimler Günü'ne dünyanýn en çok istismara uðrayan grubunu oluþturan yetim çocuklara vurgu yapabilmek ve çocuklarýn hayatlarýnda sahici ve kalýcý deðiþiklikleri sürdürülebilir projelerle gerçekleþtirebilmek amacýyla lüzum görülmüþtür. Kýsa orta ve uzun vadeli projeler hazýrlandý bu konuyla ilgili tüm mercilerle ve devletlerle paylaþýldý. 22 yýldýr dünya genelinde edindiði insani yardým tecrübesi ile yetimlere destek olan ÝHH, 2013 yýlý eylül ayýnda Dünya Yetimler Günü'nün ilanýyla ilgili içinde Türkiye'nin de bulunduðu 57 Ýslam ülkesinin çatý kuruluþu olan Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'na (ÝÝT) gerekçeli bir proje gönderdi Aralýk 2013 tarihlerinde Gine'nin baþkenti Conakry'de düzenlenen Dýþiþleri Bakanlarý Konseyi 40. oturumunda ÝHH'nýn Dünya Yetimler Günü teklifini görüþen ÝÝT, her yýl Ramazan ayýnýn 15. gününün Ýslam âleminde Dünya Yetimler Günü olarak idrak edilmesini karara baðladý. 40. Oturum 1/40 ICHAD numaralý kararýn 21. Maddesi'ne göre ÝÝT, bu kararýný bünyesinde bulunan bütün sivil toplum kuruluþlarýna ve hayýr kuruluþlarýna iletmiþ, onlara Dünya Yetimler Günü'nde uluslararasý kamuoyunu yetim gerçeði konusunda bilinçlendirmek üzere harekete geçmeleri ve bu günde yetimlere yönelik her türlü sosyal projeyi baþlatmalarý çaðrýsýnda bulunmuþtur. Dünya Yetimler Günü, özelde Ýslam dünyasýný genelde ise tüm dünya halklarýný yetim bir Peygamberin (sav) Selim Özkabakçý emanetleri olan minik yavrulara sahip çýkmaya davet ediyoruz. Yetimlerin Efendisi Peygamberimiz (sav) "Kendi yetimini veya baþkasýna ait bir yetimi himaye eden kimse ile ben (þehadet parmaðý ile orta parmaðýný bir araya getirerek) cennette bu kadar yakýn olacaðýz" buyurmuþlar ve bizlere yeryüzünün bütün yetimlerini iþaret etmiþlerdir." Fatih AKBAÞ Ýmsâk : 03:14 Güneþ : 05:11 Öðle : 12:52 Ýkindi : 16:49 Akþam : 20:22 Yatsý : 22:08 YILDIZ AJANDA Ne olacak söyleyeyim, Öncelikle aþýk olacaðýz her gün yeniden. Her gün birine yada baþka birine. Hep anlamlar yükleyeceðiz güne ve düne. Özgür olacaðýz örneðin düþünürken Býrakacaðýz þu teknik adam yalýn bakýþýný En yalýn yaþamýmýzý dahi süsleyeceðiz ve Anlamlandýracaðýz yaþamý en anlamsýz anýnda dahi Ve aþýk olacaðýz yeniden her gün Birine yada baþka birine Kendimize putlar yapacaðýz tapacak, Bir vuruþta yýkacaðýz ertesi gün yaptýðýmýz putlarý Yeni putlar gelecek ertesi gün Ve daha ertesi Yýkýlmasý an meselesi Yani aþýk olacaðýz yeniden her gün Birine yada baþka birine Doðaya bakacaðýz, çevreci þefkatini býrakýp Bir parçasý olduðumuz sorumluluðu ile Bir parça olmaktan öteye gitmeyecek iddiamýz. Hep birþeyler bekleyeceðiz Çok þey olacak Önce biz çoðalacaðýz ve çok olacaðýz Yani aþýk olacaðýz yeniden her gün Birine yada baþka birine Abdullah ANAR Ay, 31 Gün, 28. Hafta Ýnsanlarýn arasýna karýþýp da onlarýn eziyetlerine sabreden mümin, daha hayýrlýdýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri NE OLACAK HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,126 2,127 EUR 2,891 2,892 STERLiN 3,641 3,643 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ZÜLAL ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A BOSTANCI ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Tabipler sorunlarýný Kafkas'a aktardý Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile yönetim kurulu ve merkez delege üyeleri, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret ettiler. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Tabip Odasý yönetiminden çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Çorum'un saðlýk alanýndaki geliþmelerinin ele alýndýðý ziyarette, son dönemde gündemde olan Aile Hekimlerinin nöbet konusu da konuþulan önemli konulardan biri oldu. Heyette bulunan Aile Hekimleri nöbet ile ilgili konularda sahanýn düþüncelerini aktarýrken, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Aile Hekimliði sistemiyle birinci basamak saðlýk hizmetlerinin ve çalýþanlarýnýn iyi bir noktaya ulaþtýðýný söyledi. Heyetteki Uzman Hekimler ise hastanelerdeki çalýþma koþullarý ile ilgili bilgi verip isteklerini dile getirdiler. Hastanelerdeki þartlarýnýn gün geçtikçe iyileþtiðini söyleyen Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum'daki saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Ýl merkez ve ilçelerde tamamlanýp hizmete açýlmýþ olan ve halen inþaatý devam eden hastane ve 1. basamak saðlýk kuruluþlarý sayesinde Çorum'un saðlýk alanýnda istenilen seviyeye ulaþacaðýný söyledi. Kafkas, özellikle tamamlanacak olan Týp Fakültesi hastanesi ile çalýþma koþullarýnýn daha iyi noktaya ulaþacaðýný, imkanlarýn artacaðýný ve Çorum'un bölgede söz sahibi bir konuma geleceðini kaydetti ve "Çorum saðlýk alanýnda hak ettiði yere gelerek halkýmýzý en iyi hizmeti alacak" dedi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, tabip odalarýnýn öncelikle hekimlerin haklarýný savunmasýný, saðlýk çalýþanlarýný ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerde Bakanlýkla istiþare içerisinde olmasý gerektiðini, odalarýn aktaracaðý görüþlerin kendileri için deðerli olduðunu ve böyle bir anlayýþla hareket eden yeni Çorum Tabip Odasý yönetimi ile birlikte baþarýlý projeler geliþtirilebileceðini kaydetti. Ziyarette, misafirleriyle samimi olarak ilgilenen Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yeni seçilen yönetimi tebrik edip, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve görevlerinde baþarýlar diledi. Bahadýr YÜCEL TDED'den karakalem ve yaðlý boya resim kursu Dodurga-Osmancýk yolu asfaltlanýyor Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi yaz kurslarýna yaðlýboya ve karakalem resim kursunu da ekliyor. Hafta içi her gün diksiyon, baðlama, Osmanlýca, iþaret dili gibi pek çok alanda kurs açan TDED Çorum Þubesi, yoðun istek üzerine üçüncü kez resim kursu açýyor. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, 1 Aðustos 2014 Cuma günü baþlayacak olan kurslara baþvurularý almaya baþladýklarýný söyledi. Dernek binasýnda verilecek olan kurslara katýlmak isteyen ve resme yeteneði olan herkesi beklediklerini dile getiren Candan, "Yeni dönem kurslarýmýz arasýnda yer alan karakalem ve yaðlý boya resim kursuna kayýt olmak isteyenler Halk Eðitim Merkezi'ne baþvurularýný yapabilirler. Resim öðretmeni Rukiye Özdemir tarafýndan verilecek olan kurslarýn sonunda katýlýmcýlara sertifika verilecek. Kurslarýmýzý baþarýyla tamamlayan kursiyerlere yönelik düzenleyeceðimiz Amasya gezisi ile yaðlýboya ve karakalem resim kursu sona erecek" dedi. Haber Servisi Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Dodurga-Osmancýk baðlantý yolunda Karayollarý standartlarýna göre iyileþtirme amaçlý baþlatýlan çalýþmalarda son aþamaya gelinerek, asfaltlama iþlemine geçildi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, çalýþmalarla ilgili olarak Dodurga-Osmancýk ilçe baðlantý grup yolunda incelemede bulunarak, Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak'tan bilgi aldý. Bu kapsamda geçtiðimiz þubat ayýnda baþlatýlan çalýþma kapsamýnda grup yolunda iyileþtirme gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 35 bin metrelik yol zemini ile kenarlarýnda kazý çalýþmasý ve yine yaklaþýk 20 bin metreküp dolgu yapýldý. Yol güzergâhýna 5 tane kutu menfez ve 15 farklý noktaya HDPE Boru konuldu. Çalýþmalarla trafik akýþý rahatlatýldý ve görüþ mesafesi Karayollarý standartlarýna uygun hâle getirildi. Altyapý çalýþmalarý tamamlandýktan sonra ise geniþliði 6 metre olan yolda asfaltlama iþlemine baþlanýldý. 1.kat asfaltta 13,650 metre ve 2. kat asfaltta 2,50 metre olmak üzere toplam 16, 150 metre asfaltlama çalýþmasýnýn 11 Temmuz 2014 Cuma günü tamamlanmasý planlanýyor. Haber Servisi Küçük Abdullah Caddesi asfaltlandý Çorum Belediyesi, Küçük Abdullah Caddesi'nde asfalt çalýþmalarýna baþladý. Caddedeki altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýndan sonra asfalt çalýþmalarýna baþlayan Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri kýsa sürede caddenin asfaltýný tamamlayarak bölge halkýnýn hizmetine sundu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Küçük Abdullah Caddesi'nde zemin kazý çalýþmasý yaptýklarýný, stabilize ve mekanik malzeme seriminden sonra da asfalt çalýþmasýný tamamladýklarýný söyledi. Yaklaþýk 400 metre uzunluðundaki caddeye 650 ton asfalt serimi yaptýklarýný dile getiren Zahir, "Küçük Abdullah Caddesi'ne ve yeni asfaltladýðýmýz diðer cadde ve sokaklarýn Telekom ve YEDAÞ gibi kurumlar tarafýndan tekrar kazýlmamasý için önlemler alýyoruz. Asfalt çalýþmalarýnda yol geçiþlerine kanal boru hattý çekiyoruz. Böylece yollarýmýzýn ömrü daha da uzamýþ oluyor " dedi. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 Baþkan Karataþ'tan gayrimenkul satýþý açýklamasý Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER- 4 Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, "mülkiyeti belediyeye ait bazý gayrimenkullerin satýþý" konusunda çýkan haberlerle ile ilgili açýklama yaptý. Belediyeye ait gelir getirmeyen bazý gayrimenkullerin yatýrýma dönüþtürülmesi amacý ile Yazý Mahallesi 476 ada 1-2 parseller, Cumhuriyet Mahallesi 769 ada parseller, Yazý Mahallesi 491 ada 2 parselde kayýtlý binanýn 1. ve 2. baðýmsýz bölümleri, Gemici Mahallesi 418 ada 1 parseldeki taþýnmazýn satýþa çýkartýlmasýnýn belediye meclisinde görüþüldüðünü ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiðini kaydeden Baþkan Hamza Karataþ, "Satýþý düþünülen gayrimenkuller uzun yýllardýr belediyemize her hangi bir gelir saðlamadýðý gibi özellikle haber konusu olan taþýnmazlar yýllýk deðer kaybý ve bakým giderleri dolayýsý ile belediye bütçesini olumsuz etkilemektedir. Ýlçemiz için büyük yatýrýmlara hazýrlanan belediyemiz öz kaynak üretme çabasýnda olup satýþý gündeme gelen gayrimenkullerin kaynaða çevrilmesi ve dolayýsý ile yatýrýma dönüþtürülmesi düþünülmektedir. Ayrýca söz konusu taþýnmazlarý kullanan sivil toplum örgütlerinin belediyeye kira ödemiyor olmasý maddi külfetin dýþýnda ilçemizde faaliyet gösteren yaklaþýk 80 Baþkan Çatma, altyapý çalýþmalarýný inceledi Ýskilip'te devam eden alt yapý çalýþmalarýný denetleyen, bu denetimler sýrasýnda kendisine vatandaþlar tarafýndan iletilen talep ve önerileri deðerlendiren Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu kez de yüklenici firma yetkilileri ile birlikte çalýþma alanlarýný gezerek çalýþmalarýn hýz kazanmasý ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. sivil toplum örgütüne birden ücretsiz yer tahsis edilemeyeceðinden bir adaletsizliði de beraberinde getirmektedir" dedi. Osmancýk Belediyesi bünyesinde kurulan kent konseyine yer verilmediði þeklindeki beyanlarýn ise gerçek dýþý olup amacýný aþan ifadeler içerdiðini dile getiren Karataþ, "Belediyenin bir parçasý olarak gördüðümüz kent konseyine belediye bünyesinde bir ofis tahsis edilmiþ, toplantýlarýný daha kolay yapabilmeleri için bütün imkânlarý ile birlikte belediye meclisini kullanmalarýna olanak saðlanmýþtýr. Kent konseyi seçim süreci sonrasýndaki ilk toplantýsýný da tarihinde burada gerçekleþtirmiþtir. Kent Konseyi yönetimi kendilerine tahsis edilen belediye binasýndaki ofisi beðenmedikleri gibi, kendilerine resmi yazýyla bildirilmesine raðmen Kent Konseyine ait belgeleri almaya da gelmemiþlerdir. Buna raðmen amacýný aþan gerçek dýþý ifadelerle, þov niteliðinde basýn açýklamalarý yaparak kamuoyunu yanýltmaya çalýþmaktadýrlar. Belediyemiz tüm uygulamalarýnda eþitliði gözetmek ve adaleti saðlamak durumunda olup her sivil toplum örgütüne de eþit mesafededir. Bu nedenle sivil toplum örgütleri arasýnda ayrýcalýða yer verilmemesi konusunda kararlýlýðýmýz devam edecektir. Ayrýca halkýmýzýn emaneti olan belediyemizin öz kaynaklarýnýn doðru ve verimli kullanýlmasý konusundaki hassasiyetimizi de bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu doðrultuda belediyemizin bütçesi doðru planlamalarla yönetilecek, kaynaklarýmýzýn bir kuruþunun dahi israf edilmesine fýrsat verilmeyecek ve yatýrýmlara istikrar kazandýrýlacaktýr. Bu doðrultuda belediyemizin mülküne de sahip çýkýlacaktýr. Ýlçemizde yatýrýmlarýn emin adýmlarla sürmesi, þehrimizin istikrarlý bir þekilde büyümesi ve geliþmesi, halkýmýzýn huzuru ve refahý için Osmancýk Belediyesinin adil bir güven kaynaðý olduðunu vurgulayarak, tek taraflý ve halkýmýzý yanýltýcý ifadelerden üzüntü duyduðumuzu belirtiyor, ilgili kuruluþlarý daha duyarlý olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygýyla duyurulur"þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Meclis üyesi Murat Önder, firma yetkililerinin de eþlik ettiði denetimlerde Baþkan Çatma, zaman zaman personeline hayatý olumsuz etkileyen sýkýntýlarýn acilen giderilmesi konusunda talimatlar verdi. Çalýþmalarýn aksaksýz yürümesi için denetimlerin hýz kesmeden devam edeceðinin altýný çizen Baþkan Çatma, "Devam eden alt yapý çalýþmalarýnda vatandaþlarýmýzýn yaþadýðý sýkýntýlarý en azamiye indirebilmek için yoðun çaba sarf ediyoruz" dedi. Haber Servisi Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sevmek güzeldir. Lakin sevgiye sadýk kalmak daha güzeldir. Dedelerine taþ atanýn, torunlarýna kaya atýlýr. Sakýn kimseye taþ atma. " Ey baba; Hem temiz ol diyorsun, hem de suya-sabuna çok dokununca kýzýyorsun. Bebeler babalarý geçmelidir. Babasý usta olanýn çocuðu mühendis olmalýdýr. " Ey oðul, Dedelerin aldýðý ahlarý torunlarý bir gün öder. Deden size ah býrakmadý. Sende torunlarýna ah býrakma ve torunlarýna vasiyet et, yevmü kýyamette yakma. Bizim nesil nasýl daha faydalý olurum diye kafa yoruyordu. Sizin nesil nasýl zengin olurum diye kafa yoruyor. Sen faydalý olurum diye kafa yoranlardan ol. Eskiden okullarda öðrenciler hizmetlilere öðretmenler kadar saygý gösterirdi. Þimdi artýk öðretmenlere bile gösterilmiyor. " Ey oðul, Ýþini en iyi yapmaya çalýþ. Kimsenin üzerine düþmeyen iþine karýþma ama sende kimseyi ayný þekilde iþine karýþtýrma. Zorda kalan memurun rapor aldýðýnda kýzarsýn. Gün gelir sende zorda kalýr aynýsýný yaparsýn ve kýzdýðým baþýma geldi diye birde ona kýzarsýn. Emekli öðretmenler, yolda yürürken hep gençlerin gözlerine bakarlar. Öðrencimse belki selam verir diye. O halde yolda öðretmenini gördüðünde selamsýz geçme. Kimsesizlerin vardýr bir kimsesi. Gerisini boþ ver, sen küstürme onu yeter ki. Fakirin çocuðu bulabilse, zenginin çocuðu da kadir kýymet bilebilse baþarý süper olur. Ama her zaman ikisi bir arada olmaz ne hikmetse. Gün gelecek iþini yapana maþallah denirken, yapamayana inþallah denecek. Sonra haram - helal karýþtýrýlýp afiyetçe yenecek. Sen yememeye çalýþanlardan ol ki, ailende huzur bedeninde sýhhat olsun. Sakýn ola iþinde samimi olanlarýn ahýný alma. Tecrübeyle sabittir ki kýyamete kalmaz. Kalýyorsa belki de samimiyetsizlik vardýr. Fabrikatörün çocuðu fabrikatör olursa normaldir. Yalnýz pazarda çantayla çorap satarken, zamanla çorap fabrikasý patronu olursa hayat hikâyesi yazýlýr. (yazara öneri- eleþtiri: ) * ÖÐRETMENÝME VEFA: Osmancýk ÝHL (1980) öðretmenlerinden merhum Mansur ÝNAN (Samsun-Ladik) hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz Ruhu þad ola Kamu emekçilerine enflasyon farklarý ödenmeli Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, ülke gündeminin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine kilitlendiði bir süreçte emekçilerin kazanýlmýþ haklarýna dönük saldýrýlarýn hýz kesmediðini belirtti. Soma'da yaþanan ve resmi rakamlara göre 301 kiþinin hayatýný kaybettiði maden faciasýndan sonra taþeron yasasý adý altýnda kamuoyu gündemine getirilen torba yasa ile ilgili hummalý bir çalýþmanýn TBMM'de görüþülmeye devam ettiðini dile getiren Alper, "TBMM'ye sunulduðunda 60 madde olan torba yasa, verilen önergelerle 140 maddeye çýkmýþtýr. AK Parti iktidarý torba yasaya eklediði maddelerle kendi uygulamalarý aleyhine verilen yargý kararlarýný ortadan kaldýrmaya çalýþýrken, bir yandan da sermaye çevrelerine SSK pirim affý, vergi affý v.b düzenlemelerle diyet borcunu ödemeye devam ediyor. Torba yasanýn madde sayýsý ve çeþitliði yönünden çuval yasaya, içeriði açýsýndan da adeta bir zorba yasaya dönüþtüðü ortadadýr. Söz konusu emekçilerin talepleri olduðunda kýlýný bile kýpýrdatmayan siyasi iktidar, iþ emekçilerin haklarýný budamaya hatta ortadan kaldýrmaya yönelik yasalara geldiðinde, bir gecede düzenleme yapabilmektedir. 666 Sayýlý KHK ile gasp edilen ikramiyelerimizle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin vermiþ olduðu 9 aylýk süre yarýn doluyor. BES olarak aylardýr gerek hukuki zeminde gerekse de kurum yöneticileri ile yaptýðýmýz görüþmeler ve ortaya koyduðumuz eylem programlarý ile SGK emekçilerinin ikramiyelerinin gaspýnýn karþýsýnda olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceðiz. SGK bir ilke daha imza atarak yýlda 30 gün izin dýþýnda her türlü iznin (yýllýk izin, doðum, mazeret, hastalýk, refakat, hizmet için eðitim vb.) verilecek ek ödemeler hesaplanýrken kesileceðini, bu kesintinin de tarihinden itibaren geçmiþe dönük olarak uygulanacaðýný, tarihi itibariyle personeline duyurmuþtur. Yapýlacak uygulama Kurumun merkez ve taþra teþkilatý kadrolarýnda bulunan, saðlýk harcamalarýna esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi iþlerinde ve kurum saðlýk kurullarýnda çalýþan; tabip, diþ tabibi, eczacý v.b kapsamaktadýr. Merkezi yönetim bütçesi her açýk verdiðinde verilen açýklarýn SGK'nýn finansman açýklarý ile açýklandýðý göz önüne alýndýðýnda, kurumda bir yönetim zafiyeti olduðu açýktýr. Sýk sýk yolsuzluklarla da gündeme gelen SGK bu yolsuzluklarýn üzerine bile gidemezken, söz konusu emekçiler olduðunda gözünü karartabilmektedir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmesi devam eden torba yasada iþverenlerin prim borçlarýna hatýrý sayýlýr af getirilirken ve uygulanacak afta kurum emekçilerinin iþ yükü kat be kat artacaðý halde her hangi bir ekonomik teþvik söz konusu bile edilmezken, emekçilerin kazanýlmýþ haklarýna yasalarý da hiçe sayarak müdahale edebilmektedir. Ek ödemeler maaþ þartlarýnda ödenen gelirlerdir. Yýllardýr sendika olarak savunduðumuz ek ödemelerin emekli aylýðýna esas kazanca dâhil edilmesi talebinin ne kadar doðru olduðunu bu uygulamada ortaya koymaktadýr. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu emekçileri ekonomik olarak maðdur edecek bu hukuksuz uygulamadan vazgeçmeye çaðýrýyor, bu konuda hukuk mücadelesi baþlattýðýmýzý da kamuoyu ile paylaþýyoruz. Memur Sen Konfederasyonu ile hükümet arasýnda imzalanan toplu sözleþmenin gereði olarak, kamu emekçilerinin maaþlarýnda 2014 yýlý için seyyanen 123 TL artýþ yapýlmýþ, Memur Sen hükümetin yüzde 3+3 teklifini kabul etmemiþ, kamu emekçilerinin taleplerinin hiç birisi toplu sözleþme masasýnda gündeme bile getirilmemiþti. Oldu bittiye getirilerek imzalan toplu sözleþme gereði olarak, Temmuz ayýnda ilk defa kamu emekçilerinin maaþlarýnda artýþ söz konusu olmayacaktýr. Toplu sözleþme sürecine dair yapmýþ olduðumuz en temel eleþtirilerden birisi, 2014 yýlý için enflasyon oraný ne olursa olsun kamu emekçilerine enflasyon farkýnýn verilmeyeceði konusu olmuþtur yýlý ilk altý ay enflasyon oraný (TÜFE) %5.70 olarak açýklanmýþtýr Ocak ayýnda kamu emekçilerinin maaþlarýna yapýlan artýþ ise ortalama %5.64 olarak gerçekleþmiþtir. Daha yýlýn ilk altý ayý enflasyon oranýna göre kamu emekçilerinin 2014 yýlý Ertuðrul Alper maaþ artýþlarý enflasyon oranýnýn altýnda kalmýþtýr. Geride daha altý aylýk bir süreç olduðunu düþünecek olursak, kamu emekçilerini çok daha vahim bir tablonun beklediði ortadadýr. Yine kalan altý aylýk sürede kamu emekçilerine enflasyon farký verilmez ise 2015 yýlýnda verilecek yüzde 3+3 lük artýþ ancak bu yýlýn enflasyon farkýný karþýlayabilecektir. Mobbing uygulamalarýna ve kamuda her türlü ayrýmcýlýða son verilmelidir. Kadrolaþmaya son verilmeli, görevde yükselme sýnavlarý adil olmalý mülakat uygulamasý kaldýrýlmalýdýr. SGK'da yýllýk, hastalýk, refakat ve doðum izinlerinde ek ödemelerde kesinti yapýlmasýna son verilmelidir. Ýþkolumuzda istihdam açýðý kapatýlmalýdýr. Yardýmcý hizmetli kadrosunda çalýþanlarýn genel idari hizmetler kadrosuna alýnmalýdýr. Sendikal faaliyetlerimize yönelik idari ve adli soruþturmalara son verilmelidir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

5 YILDIZ HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezine YÖK onayý Hitit Üniversitesi bünyesinde bir merkez daha kurulacak. Üniversite bünyesinde Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi kurulmasý teklifini deðerlendiren Yükseköðretim Yürütme Kurulu merkezin açýlmasýna izin verdi. Yükseköðretim Yürütme Kurulu tarafýndan kurulmasý uygun bulunan mekeze ait yönetmelik de 6 Temmuz 2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yeni merkez ile 2011 yýlýnda 3 olan merkez sayý 11'e ulaþtý. Bahadýr YÜCEL Özel Eðitim Meslek Lisesi tadilatta Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesinde tadilat çalýþmalarý baþladý. Çalýþmalar kapsamýnda okula yeni atölyelerde yapýlacak. Özel Eðitim Meslek Lisesi Müdürü Cafer Can, eðitim öðretim yýlýnda bakanlýkla yapýlan görüþmeler sonucu saðlanan küçük onarým ödeneði ile okul ve pansiyon birimlerinde tadilat ve tamiratýn baþladýðýný söyledi. Bu kapsamda okul ve pansiyon birimlerinde dört adet öðrenci tuvaleti bir banyo ile bir Metal Teknolojisi Atölyesinin tadilat ve tamiratýnýn gerçekleþeceðini kaydeden Can, bu çalýþmalarýn en kýsa sürede bitirilerek ilgili alanlarýn yeni eðitim ve öðretim yýlýna hazýr olacaðýný, böylece öðrencilerin daha hijyenik þartlarda eðitim öðretimlerine devam edeceklerini, Metal Teknolojileri Atölyesi'nin Cafer Can bitirilmesi ile de daha modern bir atölye ortamýna kavuþacaklarýný ifade etti. Can, daha önce yapýlan çalýþmalar sayesinde modern bir Yiyecek Ýçecek Atölyesi, Mobilya ve Ýç Mekan Tasarýmý Atölyesi ve Biliþim Teknolojileri Atölyesini oluþturduklarýný en büyük eksikleri olan Metal Teknolojileri Atölyesinin bitirilmesi ile de okulun güç kazanacaðýný söyledi. Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesinin yeni bir okul olmasýna raðmen Türkiye genelindeki 20 iþitme engelli lisesi arasýnda en çok öðrencinin eðitim gördüðü ilk üç okuldan biri olduðunu kaydeden Can, bölge okullarý arasýnda önemli bir yerlerinin bulunduðunu, bunun Çorum ili için sevindirici bir durum olduðunu kaydetti. Yasin YÜCEL Ethem Erkoç, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný yazdý Eðitimci Yazar Ethem Erkoç, yaþadýðý dönemin en büyük alimlerinden olan ve dönemin Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan haksýz bir yargýlama neticesinde idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný kitaplaþtýrdý. Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda çýkan "Ýskilipli Atýf Hoca - Hayatý, Düþünceleri ve Ýdamý" adlý kitaba sahip olmak isteyen vatandaþlar kitabý Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nden temin edebilirler. Tarihe mal olmuþ ilim ve fikir adamlarýnýn hayatýndaki her evrenin deðerlendirilmesi gerektiðini, bu düþünceden hareketle Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný, düþüncelerini konu edinen böyle bir eserin hazýrlýðýna baþladýðýný söyledi. Ýskilipli Atýf Hoca'ya yöneltilen suçlamalarý, savunmalarýn, lehinde ve aleyhinde oluþan fikirleri, idama doðru giden yolu ve sonucu olduðu gibi aktarmaya çalýþtýðýný söyleyen Ethem Erkoç, "Bazý konularýn tartýþýlamaz olduðu tezine karþýlýk hazýrladýðýmýz bu kitapta her þeyin tartýþýlabileceðini, lehte ve aleyhteki düþüncelerle birlikte verdik" dedi. Kitabýn hazýrlanma aþamasýnda ve basýmýnda emeði geçen herkese teþekkür eden Ethem Erkoç, "Bundan önceki eserlerimizde olduðu gibi bu kitabýn yayýmlanýp okuyucuya buluþmasýný saðlayan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye de çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ethem Erkoc ANA -BABA HAKKI Anne baba insanýn dünya hayatýndaki en yakýnlarýdýr. Ailesi,diðer akrabalarý,yakýn ve uzak komþularý yakýnlýk açýsýndan sýralamayý devam ettirir. Ýnsan bu dünya hayatýný yaþarken,ailevi ve toplumsal hayatýný devam ettirirken sosyal bir varlýk olarak çeþitli þekillerde iletiþim,ihtiyaç ve diyalog içinde yaþar. Bazen en yakýnýndan uzaða doðru muhtaç olan bir varlýk,bazen de kendisine muhtaç olunan bir ferttir. Hiçbir insan bu dünya hayatýný ihtiyaçsýz yaþayamaz. Ýþte insanýn doðumundan itibaren büyüme aþamasýnda anne babaya muhtaç olduðu gibi her yaþta da yine anne babaya olan ihtiyaç çeþitli þekillerde kendi hissettirir. Ýnsaný yaratan,ihtiyaçlarýný bilen,insanýn yaratýlýþ profilini en iyi bilen Allah (c.c) kendine ibadeti,þirkten uzak durmayý insanlara emir buyurduktan sonra ilk prensip olarak anne-babaya iyiliði ifade etmektedir. Ýlgili ayet-i kerimede Cenab-ý Allah þöyle buyurmaktadýr : " Allah'a kulluk edin, O'na hiçbir þeyi ortak koþmayýn. Ana-babaya,akrabaya,yetimlere,yoksullara,yakýn komþuya,uzak komþuya, yakýnýnýzdaki arkadaþa,yolcuya ve elinizin altýnda bulunan kimselere iyilik edin. Þüphe yok ki Allah kendini beðenip övünenleri elbette sevmez." (Nisa, 36 ) Görülüyor ki Allah tevhide, þirkten uzak durmaya dikkat çektikten sonra anne-babadan baþlamak üzere uzaða doðru insanlarýn karþýlaþabileceði, diyalog kurabileceði, zaman zaman muhtaç olduðu,zaman zaman da kendisine ihtiyacýný iletebilecek insanlarý bu ayet-i kerimede zikrediyor ve iyilik yapmayý her insana emrediyor. Gerçekten bu sýralama insaný yürekten etkileyebilecek bir sýralamadýr. Sýralamanýn baþýnda da anne-baba faktörü öne çýkmaktadýr. Akrabalar, yetimler, düþkünler, uzaðýyla yakýnýyla komþular, diðer tanýdýklar, yolda kalmýþ insanlar ve insanýn elinin uzanabileceði, ilgi ve alakasýný, maddi manevi yardýmýný ulaþtýrabileceði hatta yardýmýný ulaþtýrmasý gereken, dini, vicdani, insani sorumluluk sahasýna dahil olan zümreleri saymaktadýr. Hz. Peygamber (s.a.v) ayet-i kerimedeki Allah'a ibadet, Allah'a kulluk ve Allah'a hiçbir þeyi ortak koþmamak þeklinde ifade edilen amellerin Allah'ýn kullarý üzerindeki hakký olduðunu ifade etmiþlerdir. Anne babaya saygýda kusur etmemek, evlatlýk görevini yapmak, anne baba irtibatý, baðlýlýk, ihsan, iyilik ifade edilmesi, baþka ayetlerde de bu sýranýn tekrarlanmasý manidardýr. Yine Nisa Suresi 1. Ayet-i kerimede : " Adýna ant vererek birbirinizden dilekte bulunduðunuz Allah hakkýnda ve akraba haklarý konusunda sakýnýnýz." buyrulmaktadýr. Yukarýdaki ayet-i kerimeyi özetleyen bir ayettir. Bir baþka ayet-i kerimede Cenab-ý Allah : " Biz, insana anne ve babasýna iyi davranmasýný tavsiye ettik." (Ankebut 8) Ýsra suresi 23 ve 24. ayet-i kerimelerde anne baba ile ilgili sosyal hayatý ilgilendiren bütün gerçekleri anlatmaktadýr. 1- Yalnýzca Allah'a ibadet etmek 2- Anne babaya iyilik yapmak 3- Anne babadan biri veya ikisi ihtiyarladýðýnda onlara " öf "bile dememek 4- Onlarý azarlamamak 5- Ahmet SÜZEN - Ýl Müftü Yardýmcýsý Onlara hep tatlý ve güzel söz söylemek 6- Onlara merhametli davranarak alçakgönüllü olmak 7- Þefkat ve tevazu kanatlarýný germek yani onlarý korumaya almak 8- Onlar hakkýnda Allah'tan iyilik, rahmet istemek 9- Kendi çocukluðunu, zor þartlarda büyümesini unutmadan anne babanýn hakkýný teslim etmek. Peygamberimiz (s.a.v.)'e Allah'ýn en çok beðendiði amel hangisidir diye sorulduðunda sýrasýyla : 1- Vaktinde kýlýnan namaz 2-Anne babaya iyilik 3-Allah yolunda cihat buyurmuþtur. Baþka hadislerde de bunun devamý olarak insanlarý doyurmak, herkese selam vermek, insanlarý eliyle diliyle rahatsýz etmemek ve makbul Hacc sýralamasý yapmýþtýr. Anne baba ve çocuklar arasý çeþitli sebeplerle uyumsuzluklar yaþanmaktadýr. Ebeveyn ve evlat arasýnda kuþak çatýþmasý, þartlarýn getirdiði sorunlar, geçim sýkýntýlarý, çocuklar arasýnda ayrým, mal ve servet bölüþümleri, yetiþme þartlarý, dini ve kültürel yozlaþma gibi çeþitli nedenlerle anlaþmazlýklar, uyumsuzluklar,hakaretler,kötülükler,maddi manevi karþýlýklý zarar vermeler ve bunlarýn sonucunda da karþýlýklý yýpratma, beddualar,sitemler toplumda,ailelerde gördüðümüz arýzalar ve üzücü þeyler Kur'an ve sünnete uymayan hayat tarzlarý sebebiyledir. Bu yýl Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz Ramazan ile ilgili "Hiç kimse kimsesiz kalmasýn, bu Ramazan ve her zaman." cümlesiyle toplum içinde özlenen kaynaþmayý teþvik etmektedir. Unutmayalým ki yaþlýlarýmýz için, anne babalarýmýz için en güzel huzurevi çocuklarýnýn ve torunlarýnýn evidir. Özellikle Ramazanda sofralarýmýzda büyüklerimiz, büyüklerimizin sofrasýnda bizler olmalýyýz. En güzel sofra dede ile torunun, nine ile torunun buluþtuðu sofradýr. Yine aklýmýzýn bir kenarýnda bulunmalýdýr ki " Ýyi geçinmek iki kiþinin kusursuz olmasýyla deðil, birbirlerinin kusurlarýný hoþ görmesiyle mümkündür. " Erzurumlu Ýbrahim Hakký " Güzel ahlakýn en güzeli sana gelmeyene gitmendir. Seni mahrum edene iyilik etmen, sana zulmedeni affetmendir."demiþtir. Hele iyilik yapmamýz gereken, hatasýný affetmemiz gereken anne baba ve akrabalar olunca bu ayný zamanda Allah'ýn emri Peygamberimizin tavsiyesidir. Zerre miktarý yaptýðýmýz her þey, iyi veya kötü karþýlýk olarak önümüze geleceðine göre Yunus Emre'nin dediði gibi güzel söz ve iyi geçinmek anne babadan, kardeþlerden,akrabalardan uzaða doðru her birimizin hareket tarzý olmalýdýr : " Dil ola kese savaþý, Dil ola kestire baþý, Dil ola aðulu aþý, Bal ile yað ede bir söz!.. " Selam ve dua ile...

6 YILDIZ HABER 6 Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Dernek baþkan Vekili Nihat Keser: 'Anadolu Aleviliðini doðru yaþamak önemlidir' Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan birlik, beraberlik ve kardeþliði pekiþtirme adýna iftar programý düzenleniyor. 15 Temmuz Salý Günü Dalgýçlar Otelde düzenlenecek olan program ve derneðin amacý ile ilgili bilgi veren Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Dernek baþkan Vekili Nihat Keser," Maalesef özellikle son 8-10 yýl da tabiri caiz ise ' Ali'siz alevilik' Ýslâm dýþý Alevilik çalýþmalarý yürütülerek Alevilik üzerine oyunlar oynanmaktadýr. Ayetlerin geldiði Ehlibeyt ailesinden yanlýþ insan çýkmadýðý gibi gerçek anlamda Aleviliði, Ehlibeyti takip edendenlerden de Nadir Yücel yanlýþ insanlar çýkmaz. Bizde bu þiarla dernek olarak 2 yýldýr Kardeþlik ve hoþgörü çalýþmalarý yürütüyoruz. Anadolu aleveliðini Doðru yaþamak ve insanlara doðru aktarmak önemlidir. Ülkemiz komþularýnda yaþanan üzücü olaylar manidardýr. Karanlýk güçler tarafýndan bölgemizde Mezhep çatýþmalarý körüklenmektedir. Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli kucaðýnda bir tarafýnda Aslan diðer tarafýnda ceylaný oturtan bir düþünceye sahipti. Zalimle mazlumu ayný pota da eritebilmek önemlidir. Nihat Keser Mevlana ve Yunus Emre gibi büyük zatlarýnda kardeþlik ve barýþa davet sözleri kitaplarý doldurmaktadýr. Bizimde anlayýþýmýz farklý deðildir. Gelin Canlar bir olalým. Diyoruz. Bir olursak, tek olursak bizi kimseler yýkamaz. Hepimiz ayný gemideyiz. Gemi su alýrsa hepimiz zarar görürürüz. Ýþte bu düþünceler çerçevesinde Ülkemizdeki birlik ve kardeþliði derinleþtirmek aramýzdaki muhabbet ve dayanýþmayý güçlendirmek düþüncesiyle düzenlediðimiz," Kuran'ýn Boyasý Ehl-ibeyt'in mayasý birlikten dirliðe" ana temalý geleneksel iftar yemeði düzenledik. Ramazanda bizim, Muharremde bizim " þeklinde konuþtu. Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ; 1- Bankasya Çorum þubesindeki no lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz. 2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden teslim edebilirsiniz. 3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell, Avea, Vodafone ) ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL baðýþlayabilirsiniz. Çorumlu bürokrat ve iþadamlarý Ankara'da iftarda buluþtu Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi, Ankara'da yaþayan Çorumlu bürokrat ve iþ insanlarýný iftarda buluþturdu. ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney ve Yönetim Kurulu tarafýndan verilen iftara Çorum Milletvekilleri Salim Avni Çelik Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Tufan Köse, Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas, Vakýf Baþkaný Avni Çelik, Vakýf Baþkan Yardýmcýsý Erdem Çenesiz, Vakýf Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özgür Tezel, Vakýf Yönetim Kurulu Üyeleri Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk ve Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot'un yaný sýra 270 Çorumlu bürokrat, sanayici ve iþ insaný katýldý. Yemek öncesi bir konuþma yapan Vakýf Þube Baþkaný Davut Güney, yetiþmiþ insanýn topluma çok yarar saðlayacaðýný, katýlýmcý profilinin çok büyük deðer taþýdýðýný, eðitime çok önem verdiklerini, kendi hayatýnýn büyük bölümünün bu tür faaliyetlerle geçtiðini ifade ederek, yüklendikleri sorumluluðun altýndan, Ankara'da yaþayan hemþehrileriyle birlikte kolaylýkla kalkabileceklerini söyledi. Þube Baþkaný Davut Güney ayrýca, Þube Yönetim Kurulunda görev alan ve zaman mefhumu taþýmadan Çorum ve Çorumluya hizmet etmeye özen gösteren, Asým Balcý, Ahmet Aksu, Bahattin Iþýk, Ahmet Özdoðan, Mustafa Yüceel, Galip Yeþilbaþ gibi Çorum'a aþýk kiþilerle bu görevin üstesinden rahatlýkla gelineceðinin altýný çizdi. Ankara Mütevellisi adýna söz alan Ýþ Adamý Mimar Mustafa Yüceel de yükümlendikleri sorumluluðu bildiklerini, Ankara'da yaþayan Çorumlularýn çokluðunun kendilerine büyük güç vereceði bilincini taþýdýklarýný, gelecek nesillere miras býrakýlacak bu vakýf deðerinin herkes tarafýndan korunup kollanmasý gerektiðini anlattý. Emekli Müftü Dursun Kaplan tarafýndan yapýlan iftar duasýndan sonra oruçlar açýldý. Ýftar sonrasý Vakýf Genel Müdürü Erdal Karslý tarafýndan vakýf ve vakýf faaliyetlerini tanýtan bir sunum yapýldý. Vakýf Baþkan Yardýmcýsý Erdem Çenesiz yaptýðý konuþmada, iki dönemdir Yönetim Kurulunda görev almaktan mutlu olduðu vakfýn, Vakýf Baþkaný Avni Çelik'le yakaladýðý çýkýþa dikkat çekti. Daha sonra kürsüye gelen Vakýf Baþkaný Avni Çelik konuþmasýnda katýlýmcýlara teþekkür ederek baþladý. Çelik ayrýca yurt içinden özellikle yakýndan tanýdýðý ve fahri hemþehrisi bulunduðu, Malatya, Kayseri ve Kastamonu'nun birlik ve beraberlikle çok önemli iþler yaptýðýný, bu olumlu davranýþlarýn Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý çatýsý altýnda Çorum ve Çorumlu tarafýndan da yapýlmasýnýn güç olmadýðýný belirtti. Yapýlacak çalýþmalarda kendisinin tüm gücü ile yer alacaðýný ifade eden Çelik, en önemli iþin insana hizmet olduðunu, bunun yolunun da yetiþmiþ insandan geçtiðinin altýný çizdi. Çelik, programýn düzenlenmesinde ve katýlýmýn fazla olmasýndan duyduðu mutluluk nedeniyle Þube Baþkaný Davut Güney ve Yönetim Kuruluna teþekkür etti. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 Okullaþma oranýmýz yüksek Enflasyon farký Torba Kanuna mutlaka girmelidir Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Baþkanlýðý Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini kapsayan Haziran ayý il sunumunu yayýnladý. Sunumda illerin sosyoekonomik istatistikleri yer alýyor. Sunumda yer alan bilgilere göre Çorum'un nüfusu 2007 yýlýnda 550 bin iken 2010'da 535 bine, 2013'te ise 532 bine düþtü dönemine Çorum'dan 21 bin 500 kiþi göç ederken 17 bin 100 kiþi ise kente göç etti. 2010'da okur yazar oraný yüzde 90.3 iken 2013 bu oran 94.1'e yükseldi eðitim öðretim döneminde okullaþma oraný ilkokulda yüzde 99,03 ortaokulda yüzde 95 ortaöðretim de ise yüzde oldu. Yine ayný dönemde öðretmen baþýna öðrenci sayýsý ise ilkokulda 16, ortaokulda 15 ortaöðretimde ise 13 olarak gerçekleþti. Ayný dönemde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý ise ilkokul ve ortaokul da 21 ortaöðretimde ise 25 oldu. 2012'de bir hekim baþýna 847 kiþi düþerken bir hemþire baþýna ise 547 kiþi düþtü. 2010'da bebek ölüm hýzý binde 10.4, 2013'te ise binde 7,9 olarak gerçekleþti. Boþanmalar ise son altý yýlda artý. 2007'de binde 1,18 olan boþanma hýzý 2010'da 1,55'e 2013'te ise 1,62'ye yükseldi. 2011'de 142 milyon dolar olan ihracat 2012'de 166 milyon 400 bin dolara, 2013'te 191 milyon 100 bin dolara yükseldi yýlýnýn ilk dört ayýnda ise ihracat 113 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleþti. Yine ithalat ise ayný dönemde iniþli çýkýþlý bir grafik izledi. 2011'de 115 milyon 200 bin dolar olan ithalat, 2012'de 98 milyon 400 bin dolar, 2013'te 111 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleþti yýlý ilk dört ayýnda ise 58 milyon 100 bin dolar oldu. Yapý ruhsatlarý ise 2007'de 1010 adet, 2010'da 1432 adet 2013'te ise 650 adet alýndý. Çorum'da 2013 yýlýnda 8 bin 331 adet konut satýlýrken bu rakam 2014 yýlýnýn ilk dört ayýnda 2 bin 142 oldu. Haber Servisi Patlayan su borusu, trafiði olumsuz etkiledi Türk Eðitim Sen Mali Sekreteri Uður Yaþar, imzalanan toplu sözleþme sonucunda kabul edilen seyyanen zammýn memura pahalýya patladýðýný belirtti. Tarihi baþarý olarak nitelendirilen toplu sözleþmenin, enflasyon farký dahi içermeyen hayal kýrýklýðýndan ibaret olduðunu iddia eden Uður Yaþar, "2 günde yangýndan mal kaçýrýrcasýna ve diðer bütün zamlardan feragat ederek yalnýzca 123TL'lik seyyanen zam nedeniyle memurlar ilk defa Temmuz ayýnda ikinci yarýyýl zammý alamamýþtýr. Uður Yaþar 2014 yýlý ilk altý aylýk enflasyon oraný %5,7 olarak açýklanmýþtýr. Resmi rakamlardan açýkça görüldüðü üzere memur 2014 yýlýnýn baþýndan itibaren ciddi bir ekonomik kayba sürüklenmeye devam etmektedir. Eðer Hükümetin ilk teklifi olan %3+%3'lük zam bile kabul edilmiþ olsaydý, memur maaþlarýna enflasyon farkýyla birlikte ortalama aylýk 100TL daha fazla artýþ gelecekti. Bununla birlikte gerçek anlamda pazarlýk yapýlmýþ olsaydý, bu yýl için %4+%4 veya %5+%5 zam almak mümkündü. 123 TL'lik komik zam aylar öncesinden eriyip gitmiþtir. Bu nedenle TBMM gündeminde bulunan Torba Kanun çalýþmalarýnda memurlara ve emeklilere 2014 yýlý için enflasyon farký verilmesi zorunlu hale gelmiþtir" dedi. Mecliste görüþülen Torba Kanun'da memura enflasyon farký ödemesi maddesinin mutlak suretle kabul edilmesi gerektiðini dile getiren Yaþar, "Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin yapmýþ olduðu 2014 Haziran ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarý açýklandý. Buna göre araþtýrmada; çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý 1.956,03 TL, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.979,56 Lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %1,78 oranýnda arttýðýný gösterdi. Çalýþan tek kiþinin açlýk sýnýrý ise bir önceki aya göre %1,52 oranýnda artmýþ ve 1.507,89 Lira olarak hesaplandý. 4 kiþilik bir ailenin ortalama gýda ve barýnma harcamalarý toplamý ise 2014 yýlý Haziran ayýnda 1.543,71 Lira olarak tahmin edildi. Ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise 945,15 TL ile memur maaþýnýn %43,78'ini oluþturdu. Araþtýrmaya göre haziran ayýnda bir memur, maaþýnýn %71,5'ini yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kaldý. Mübarek Ramazan ayýnda bulunduðumuz bugünlerde, kamu görevlilerinin toplu sözleþmede uðratýldýðý zarar, enflasyon farký verilerek giderilmelidir. Türkiye Kamu-Sen olarak hazýrlanan bütün kanun tasarýlarýna memurlarýn 2014 yýlý için enflasyon farký verilmesi için her platformda mücadele etmeye devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR TAPDER'den, Ýsmail Yücel'e ziyaret Çorum Tüm Acil Týp Teknisyeni ve Paramedik Derneði (TAPDER) Ýl Baþkaný ATT Murat Alacam ve yönetim kurulu Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'i ziyaret etti. Murat Alacam, ziyarette TAPDER olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ýsmail Yücel ise derneðin tüm saðlýk camiasýna hayýrlý olmasýný diledi. Ziyarette Türkiye'de saðlýkta dönüþümün nasýl gerçekleþtiði ve vatandaþa hizmet noktasýnda alýnan mesafelerden bahsedildi. Alacam, TAPDER olarak Çorum ve ülke genelinde saðlýkta olan güzel iþlerin ve saðlýk personelinin yanýnda olduðunu belirtti. Alacam, daha sonra Ramazan ayý münasebetiyle tüm saðlýk çalýþanlarýnýn katýlacaðý ve Hanoðlu Konaðýnda verilecek iftara Yücel'i de davet etti. Kubilay Kaan YÜCEL Burunçiftlik Kavþaðýnda patlayan sulama borusu trafiði olumsuz etkiledi. Dün öðleden sonra Burunçiftlik Kavþaðý giriþinde bulunan refüjün sulama sistemi patladý. Metrelerce yükseðe ulaþan su ilginç bir görüntü oluþturdu. Her iki þeritte de araçlar geçiþlerde zor anlar yaþadýlar. Bahadýr YÜCEL Gençlik Deðiþim Projesi gençleri Çorum'a geldi Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Çorum'da hayata geçirdikleri Gençlik Deðiþim Projesi kapsamýnda Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat'ý ziyaret etti. Dün gerçekleþtirilen ziyarete Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Ar- Ge Komisyonu Baþkaný Çiðdem Canbolat Seyman ile dernek yetkilileri ve Yunanistan'dan 7, Bulgaristan'dan 7 ve Çorum'dan 7 genç katýldý. Ziyarette konuþan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Ar-Ge Komisyonu Baþkaný Çiðdem Canbolat Seyman, derneklerinin merkezinin Ankara'da olduðunu ancak herkesin Çorumlu olduðunu belirterek, amaçlarýnýn Çorum'a ve Çorum'un deðerlerine sahip çýkmak olduðunu dile getirdi. Yasin YÜCEL

8 YILDIZ YAÞAM 8 3 günden fazla bekleyen çiðköfteyi tüketmeyin Ýkinizin Arasýnda Gidiyorum Nasreddin Hoca bir kadý ile bir tüccara yoldaþ olmuþ. Ortada Hoca, saðýnda kadý efendi, solunda tüccar efendi, hem konuþuyorlar hem de yürüyorlarmýþ. Hoca efendi yeri geldikçe yol arkadaþlarýnýn yaþamlarý ve ibadetlerindeki gevþeklikleri konusunda söz dokundururmuþ.makamýna güvenip, kendini çok büyük bir adam sanan kadý efendi, Hoca'ya: - Sana da lâf yetiþmez ki, demiþ, istersen öyle kurnaz kesilirsin ki, en yaman muzýrlarý bile geride býrakýrsýn. Ýstersen yaban öküzünden daha þaþkýn görünürsün."- "Yok caným, fazla abartýyorsun, bak ben haddimi nasýl biliyor, muzýrla yaban öküzünün arasýnda gidiyorum." demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Tüketim miktarý her geçen gün artan etsiz çiðköftenin raf ömrünün çok kýsa olduðu belirtildi. Buzdolabýnda da olsa 3 günden fazla bekleyen çiðköftenin bakteri üretmeye baþladýðýný belirten sektör temsilcileri, bu nedenle tüketilmesinin sakýncalý olduðu uyarýsýnda bulundu. Kayseri ve yurt genelinde etsiz çiðköfte bayii sayýsý her geçen gün artýyor. Daha önce çoðunlukla güneydoðu illerinde sýklýkla tüketilen çiðköfte, son zamanlarda yurdun dört bir tarafýndan tüketici buldu. Bu da yeni üretici firmalarýn doðmasýna ve pazardan pay alma mücadelesine sahne oldu. Öyle ki sadece Kayseri'de günde ortalama 4 ton çiðköfte tüketildiði belirtiliyor. Özellikle son 3-4 yýlda kentte açýlan çiðköfte bayi sayýsý 400'ü geçerken, yeniler de açýlmaya devam ediyor. Kurumsallaþan çiðköfte firmalarýnýn en büyük korkusu, merdiven altý üretim yapan köftecilerin piyasaya karýþtýrýlmasý. Köftenin imajýnýn sarsýlmasýndan endiþe duyan firmalar, bu konuda denetimlerin sýký yapýlmasý talebinde bulunuyor. TÜKETÝCÝLERÝN SEÇÝCÝ OLMASI ÖNEMLÝ Çiðköftedeki üretim ve tüketim artýþý, kalite ve hijyen sorununu da gündeme getiriyor. Bu noktada tüketicilerin seçici Sünnet, 'oldu da bitti maþallah' Denilecek bir þey deðil! Yaz aylarýnýn gelmesiyle birlikte Ramazan ayý nedeniyle ara verilen sünnet törenleri bayram sonrasý devam edecek. Uzmanlar ise aileler ve akrabalar için bir nevi eðlence anlamýna gelen sünnetin çok ciddi bir cerrahi iþlem olduðu konusunda uyarýyor. Toplumumuzda dini bir gereksinim olarak yapýlan sünnetin aileler tarafýndan küçük bir iþlem olarak algýlanmasýnýn yanlýþ olduðunu belirten Medicalpark Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Dilek Polat, ciddi bir cerrahi giriþim olan sünnetin 'kesip bitecek, oldu da bitti maþallah' denilecek kadar basit bir iþlem gibi algýlanmasýnýn yanlýþ olduðunu söyledi. Modern týbbýn gereði olarak cerrahi her türlü müdahalenin olduðu gibi sünnetin ameliyathane ortamýnda yapýlmasýnýn önemini vurgulayan Polat, "Netice olarak sünnet, uygun ortamlarda, uygun kiþilere yaptýrýlmalýdýr. Kesinlikle yýllar önceki uygulamalar örnek teþkil etmemelidir. Sünnet cerrahi bir müdahaledir, cerrahi müdahalelerde bilim ne söylüyorsa o þekilde yapýlmasý çocuklarýmýzýn saðlýðý ve geleceði açýsýndan çok önemlidir." dedi. Ailelerin çocuklarýný bir an önce sünnet ettirmek için merasim düzenleme telaþýna girmemesi gerektiðini kaydeden Polat, eðlenceden ve gösteriþten önce saðlýðýn geldiðini tüm ailelerin buna büyük önem göstermesi gerektiðini hatýrlattý. Bazen dikkatsiz ve yanlýþ uygulamalarýn hem çocuðun hemde ailelerin hayatýný kâbusa dönüþtürdüðünü vurgulayan Polat, "Sünnet dinimizce emredilen, saðlýk açýsýndan da yararlý bir müdahaledir. Ufak bir müdahale olmasýna raðmen, cerrahi bir giriþim olduðu unutulmamalýdýr. Çocuklar maalesef büyükler tarafýndan bu konuda zaman zaman korkutulabilmektedirler. Hatta bu korkutmalar bazen, þaka yollu tehditvari bile olabilmektedir. Sünnet vaktinin yaklaþmasý çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler de yapabilmektedir. Çocuk için sünnet yaþý 2-6, özellikle de 3-5 yaþ arasý psikososyal geliþme evreleri olduðu için psikologlar tarafýndan kesinlikle önerilmemektedir. Çocuk 7 yaþýndan sonra ergenlik çaðýna kadar bu psikososyal evrenin durgunluðuna olmasýnýn önemi büyük. Kayseri'de faaliyet gösteren Köksal Bey Çiðköfte'nin Ýdari Koordinatörü Orhan Kip, gýdayla ilgili bir alanda iþ yaptýklarý ve bu nedenle sektörün titiz davranmasý gerektiðini söyledi. Çiðköftenin raf ömrünün ortalama 2 gün olduðunu belirten Kip, tüketicilere þu uyarýlarda bulundu: "Çiðköftenin taze olup olmadýðýný anlamanýn en kolay yolu kokusudur. Ekþime kokusu geliyorsa köfte tazeliðini kaybetmiþ demektir. Çiðköftenin raf ömrü standart olarak 2 gündür. Saðlýklý olaný ise günlük tüketilmesidir. Süre uzadýkça köfte bayatlar. Buzdolabýnda korunmasý köftenin raf ömrünü uzatmaz. Havayla temas eden çiðköfte, süre geçtikçe acýsý artar ve ekþime yapar. 3 günden fazla bekleyen köfte kesinlikle tüketilmemeli." Çiðktöfte üretiminde bulgur, isot, toz biber, salça ve tercihen fýndýk ya da ceviz kullanýldýðýný belirten Kip, fýndýk ya da cevizin köfteye et lezzeti verdiðini anlattý. Fýndýk ve ceviz kullanýlmayan köfte fiyatýnýn biraz daha düþük olmasý gerektiðini belirten Kip, köfte imalatýnda kullanýlan malzeme kalitesinin doðrudan üretime ve damak tadýna yansýdýðýný kaydetti. Kip, rahatsýzlýðý olmayan baharat ve acýnýn dokunmadýðý kiþilerin çiðköfteyi günlük olarak tüketebileceðini ifade etti. (CÝHAN) girer. Bu yaþlarda yapýlacak sünnet, çocuðun psikososyal açýdan geliþmesini saðladýðý gibi, çocuðun toplumun bir üyesi olduðunu fark etmesinde etkili olur. Ailenin koruyucu davranýþ sergilemesinde yapýlan hatalar ile çocuklar psikolojik olarak etkilenmektedir. 9 yaþýnda sünnet olan bir çocuk üzerinde bile koruyucu tutum sergilendiði zaman çocuk yürümekte, çamaþýrýný giymekte ve tuvalet ihtiyacýný yapmakta sýkýntýlar ile karþý karþýya kalabilir." dedi. "AYRI AYRI ALETLERÝN KULLANILMASI ÞART" Özellikle kýrsal kesimlerde ve ilçelerde yapýlan tek ve toplu sünnetlerde ortamýn steril olmasýnýn hayati önem taþýdýðýný ifade eden Op. Dr. Dilek Polat þöyle konuþtu: "Sünnet gerçekleþmeden önce yapýlacak ortamýn temizlik þartlarýnýn iyi olmasý ve yapacak kiþinin iþinin ehli olmasý gerekir. Sünnetten önce týbbi muayene sünnet kadar önemlidir, çünkü çocuðun kanama hastalýðý sünnetten sonra ortaya çýkabiliyor. Bunun daha önceden bilmek ve önlemini almak gerekir. Her sünnet edilecek çocuk için hijyen ve sterilite açýsýndan ayrý ayrý aletlerin kullanýlmasý gerekir. Zira ayný aletleri kullanmak suretiyle birçok hastalýðýn bulaþmasýna fýrsat tanýnmýþ olur. Sünnet yapýlacak çocuklarýn ayný ortamda toplu olarak yan yana sünnet edilmemeleri gerekir. Korku nedeniyle aðlayan çocuklardan olumsuz etkilenmeler kaçýnýlmazdýr. Çocuklarýn bozulacak olan psikolojik halleri ilerideki yýllarda o çocuðun cinsel yaþamýnda ciddi yýkýmlar yapabilir. Ayrýca sünnet müdahalesinin mutlaka bir uzman tarafýndan yapýlmasý önemlidir. Son zamanlarda koter denilen elektrikli bir aletle yapýlan sünnetlerde ciddi sýkýntýlar olduðu da görülmekte. Yine, sünnetten sonra kanama, enfeksiyon gibi problemlerin de yaþanabildiði de ortadadýr. Netice olarak sünnet, uygun ortamlarda, uygun kiþilere yaptýrýlmalýdýr. Kesinlikle yýllar önceki uygulamalar örnek teþkil etmemelidir. Sünnet cerrahi bir müdahaledir, Cerrahi müdahalelerde bilim ne söylüyorsa o þekilde yapýlmasý gerekmektedir." (CÝHAN) Yerli Dizi 21:25 Bir yetimhanede birlikte büyüyen Cemal ve Gülizar, evlenip yuva kurmuþtur. Cemal ve Gülizar, iþlerini ve evlerini kaybedince çocuklarýyla birlikte yetimhanede Müdür Hayri Baba nýn eþinden kalma bir eve taþýnýrlar. Ev oldukça metruk haldedir ama çaresizdirler. Kýsa zamanda evin bakýmýný yaparlar. Ramazan gelmiþtir. Güzel insanlarýn bulunduðu mahalle eþrafýyla memen kaynaþýrlar. Ancak, market sahibi Ceylan Haným ýn o evde gözü vardýr Sinema Hayat Yokuþu Sinema 21:00 Bay ve Bayan Smith Dýþarýdan bakýldýðýnda, sýradan bir Amerikan ailesi görünümündeki Smith'ler, aslýnda birbirlerinden çok büyük bir sýr saklamaktadýrlar. Her ikisi de birbirlerine rakip iki örgüt için kiralýk katil olarak çalýþmaktadýr. Bu durum, uzun bir süre evliliklerine fazladan bir heyecan katmamýþ olsa bile, her ikisi de yeni iþinde birbirlerini öldürmekle görevlendirilince ortalýk karýþacaktýr.oyuncular : Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody Yönetmen : Doug Liman 23:00 Kýzýl Savaþçýlar Alec Mason ýn Marslý kolonilere özgürlük getirmesinin üzerinden yirmi beþ yýl geçmiþtir. Bu süre zarfýnda düþmanlarý boþ durmamýþ, Mason ýn karýsýný öldürmüþ ve kýzý Lyra yý kaçýrmýþtýr. Red Faction a baðlý milislerden biri olan Jake ise hayatta kalan son evladýdýr. Jake, kýz kardeþinin hâlâ hayatta olduðunu öðrenir. Ancak Lyra, Red Faction ý yok etmek için yetiþtirilmiþ, soðukkanlý bir katilden baþkasý deðildir. Ýskilipli Mehmed Âtýf Hoca Babasý Akkoyunlu aþiretinin Ýmamoðullarý ailesinden gelen Hasan Kethüdaoðlu Mehmed Ali Aða,[1] annesi Mekke'den göç etmiþ, Arap Ben-î Hattab aþiretinden Nazlý Haným'dý.[2] 1875 yýlýnda, Bayat'ýn Toyhane köyünde doðdu.[1] Altý aylýkken öksüz kalan Mehmed Âtýf, dedesi Hasan Kethüda'nýn himayesinde yetiþti.1905 yýlýnda, Ýstanbul'daki Fatih Camii'nde ders vermeye baþladý.[1] Bir ara Þeyhülislam tarafýndan Bodrum'a sürüldü. Burada para toplarken ihbar edilmesi üzerine, eski medrese arkadaþlarýndan Kýrýmlý Ýbrahim Efendi'nin pasaportuyla Kýrým'a kaçtý.[3] II. Meþrutiyet'in ilanýndan sonra Ýstanbul'a döndü ve sonralarý katýldýðý 31 Mart Ýsyaný'nda tutuklandý.[3] 1913'te, Mahmud Þevket Paþa'nýn öldürülmesi olayýnda suçlu bulunarak 5,5 yýllýðýna Sinop'a sürüldü.[3] Serbest kaldýktan sonra müderrisliðe devam eden Mehmed Âtýf Hoca, 15 Þubat 1919'da kurulan Cemiyet-i Müderrisin'in kurucularý arasýnda yer aldý.köy hocasýndan baþladýðý tahsiline 1891'den itibaren iki sene Ýskilip'te devam etti. 1893'ün Nisan ayýnda Ýstanbul'a gelerek medrese eðitimine burada devam etti. 1902'de medresedeki öðrenimini tamamladý. Atýf Hoca, þapka devriminden önce yayýmlamýþ olduðu Frenk Mukallitliði ve Þapka risalesinde Müslümanlarý amel-iman bütünlüðüne davet ediyordu. Müslümanlarýn Müslüman olmayanlarýn kýlýk kýyafet ve kültürel alýþkanlýklarýna benzemeye çalýþmasýnýn caiz olmadýðýný söylüyordu. Bir Müslüman ile Hýristiyanýn veya bir Yahudinin kýlýk kýyafetinden ayýrt edilebileceðini, hatta edilmesi gerektiðini savunuyordu. NOHUTLU EKMEK Malzemeler 1 Kase Yoðurt 3 Kg Un Nohut Yeterince Kaynar Su 1 Tatlý Kaþýðý Tuz Üzerine: Isýtýlmýþ Sývý Yað Yemeðin Tarifi Nohutlarý kuru olarak kýrýn.hamur yoðuracaðýnýz kaba aktarýn.unu ilave edin.1 talý kaþýðý tuzu ekleyin.yarým su bardaðý kaynar suyu unun üzerine dökün.tahta bir kaþýkla malzemeleri karýþtýrýn.üzerine büyükçe kuru bir bez örterek,çok sýcak bir yerde 10 saat bekletin. Sonra üzerine yeterince tuz ekleyin. Malzemeler özleþene dek yoðurun.üzerine yine kuru bir bez örterek,çok sýcak bir yerde 3 saat bekletin.sonra hamurun üzerine bir çukur açýn.bu çukurdan hamuru ateþle tutuþturun.eðer ateþ parlýyorsa,hamurun mayasý olmuþ demektir.hamuru tekrar yoðurun.ýçinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerinde hamuru kabarana dek bekletin.tekrar yoðurun. Tepsiyi aðlayýn.hamurdan yumurta büyüklüðünde parçalar koparýn. Yuvarladýktan sonra tepsiye yan yana dizin.hamurlarýn üzerine sýcak sývý yað sürün.önceden ýsýtýlmýþ orta ýsýlý fýrýnda, hamurlarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Not: Bu ekmeðin çok sýcak bir ortamda hazýrlanmasý gerekir. Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür. (Goethe) Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Ana Haber 19:45 Nihat Hatipoðlu ile Ýftar 21:15 Þoray Uzun la 7 de 7 23:00 Kýzýl Savaþçýlar 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 Zor Sevda 14:00 Uður Arslan la Umut Var 15:50 Kalbin Dili 17:50 Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:50 Talih Kuþu Yerli Sinema 23:30 Gündüz Gece 08:00 Cennet Mahallesi 08:30 Yeni Bir Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Lezzet Haritasý 15:00 Misafir Ol Bana 17:45 Pepee 18:15 Kukla Tipler 19:00 Ana Haber 19:45 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar 21:00 Bay ve Bayan Smith Sinema Doktorum Yerli Dizi Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin 14:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 16:45 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 19:45 Çarkýfelek 21:00 X Factor Star Iþýðý 06:00 6 Mantý Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor 17:00 Yedi Güzel Adam 19:10 Ranazan Sevinci 20:55 Ana Haber 21:25 Hayat Yokuþu 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni 18:50 Küçük Kýyamet 19:40 Ýftar Zamaný 20:35 Ramazan Naðmesi 21:00 Þefkat Tepe

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti "Ey iman edenler! (Aklý örten) içki (ve benzeri þeyler), kumar, dikili taþlar ve fal oklarý ancak, þeytan iþi birer pisliktir. Onlardan kaçýnýn ki kurtuluþa eresiniz." (Mâide, 5/90) ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "(Allah Rasûlü) "Din nasihattýr/samimiyettir" buyurdu. "Kime Yâ Rasûlallah?" diye sorduk. O da; "Allah'a, Kitabýna, Peygamberine, Müslümanlarýn yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi." (Müslim, "Ýmân", 95) Ramazan Damlalarý RAMAZAN AYINI DEÐERLÝ KILAN ÖZELLÝKLER -1- Ramazan ayý, Kur'an'da "þehr-i ramazan" þeklinde geçmektedir. (Bakara, 185) Sözlükte açýða çýkarmak anlamýna gelen "þehr" kelimesi, gökte hilal þeklinde doðmasý, dolunay olmasý, hilal þeklinde küçülüp batmasý ve tekrar doðmasý suretiyle ayýn bir devrinden ibaret olan zamana denir. Ay, gökte yirmi dokuz ile otuz gün arasýnda dönüp dolaþýr. I. Ramazan Kelimesinin Türediði Kök Anlamlar: 1. Ramazan kelimesi, güz mevsiminin baþýnda yaðýp yeryüzünü tozdan temizleyen yaðmur anlamýndaki "ramdâ" kelimesinden türetilmiþtir. Bu yaðmur, yeryüzünü yýkadýðý gibi Ramazan ayý da iman edenleri günahlardan yýkayýp temizler. 2. Ramazan kelimesi, güneþin þiddetinden taþlarýn son derece kýzmasý anlamýndaki "ramada" kelimesinden türetilmiþtir. Bu kökten türeyen "ramazan" kelimesi, kýzgýn yerde yalýn ayak yürümekle yanmak demektir. Bu kelime, baþýna "þehr" kelimesinin ilavesiyle Ýslâm'ýn beþ temel esasýndan biri olan orucun tutulduðu aya özel isim yapýlmýþtýr. Bu ayda Allah için oruç tutularak, açlýk ve susuzluk çekilir ve böylece orucun harareti ile günahlar yakýlýr. 3. Ramazan kelimesi, kýlýcý veya ok demirini inceltip keskinleþtirmek için iki kaygan taþ arasýna koyup dövmek anlamýndaki "ramada" kelimesinden türetilmiþtir. 4. Ramazan kelimesi, Allah'ýn güzel isimlerinden biridir. Allah'ýn rahmeti ile günahlarýn yanmasý dikkate alýnarak, oruç tutulan aya bu isim verilmiþtir. Bu anlamda "þehr-i ramazan", "Allah'ýn ayý" demektir. (Yazýr, I, ) Ramazan kelimesinde; temizlik, yanmak ve keskinlik anlamlarý vardýr. Ramazan ayýnda oruç ve diðer ibadetlerle Allah'a yönelen müminler, günahlarýndan temizlenir, arýnýr, bilinçlenir, iman ve ahlâk bakýmýndan keskinleþir, kuvvetlenir. II. Ramazan Ayýný Deðerli Yapan Özellikler: 1. Kur'an Ramazan ayýnda indirilmeye baþlanmýþtýr. Kur'an'ýn Ramazan ayýnda indirildiði Bakara suresinin 185. ayetinde þöyle ifade edilmektedir: "O Ramazan ayý ki, Kur'an o ayda indirildi." (Bakara, 185) Kur'an, miladýn 610 yýlýnda Ramazan ayýnýn Kadir gecesi sabaha karþý Hýra'da ibadetle meþgul olduðu sýrada vahiy meleði Cibril, Peygamberimize Alak suresinin ilk beþ ayetini vererek indirilmeye baþlanmýþtýr. Kur'an'ýn mübarek bir gecede indirildiði Duhân suresinin iki ve üçüncü ayetlerinde þöyle bildirilmektedir: "Hâ Mîm. Apaçýk olan kitaba yemin ederim ki, Biz onu (Kur'an'ý) mübarek bir gecede indirdik. Þüphesiz Biz, insanlarý uyarýcýyýz." (Duhân, 1-3) Ýslâm bilginlerinin çoðunluðuna göre, ayette sözü edilen mübarek gece Kadir gecesidir. Kur'an'ýn Kadir gecesinde indirildiði ise Kadir suresinde açýkça bildirilmektedir. Kur'an'ýn Hz. Peygamber'e verilmesi "inzal" ve "tenzil" kelimeleriyle ifade edilmektedir. (bk. En'âm, 92; Nahl, 89) "Ýnzal" kelimesi Kur'an'ýn bir defada, "tenzil" kelimesi ise parça parça indirildiðini ifade eder. Kur'an'ýn Ramazan ayýnda mübarek bir gece olan Kadir gecesinde "inzal" edildiðinin bildirilmesi genel olarak iki þekilde izah edilmiþtir: a) Kur'an Kadir gecesinde, bir defada Levh-i Mahfuz'dan, dünya semasýna (Beytü'l-Izze'ye) indirilmiþ, buradan da 23 senede Peygamberimize verilmiþtir. Kur'an'ýn Levh-ý Mahfuz'da olduðu Bürûc suresinin ayetlerinde açýkça bildirilmektedir: "Hayýr o (kitap), þaný yüce bir Kur'an'dýr. O, Levh-i Mahfuz'dadýr." Kur'an'ýn Beytü'l-Izze'ye toptan indirildiðini ve buradan Peygamberimize peyderpey verildiðini sahabeden Abdullah ibn Abbas söylemiþtir. Bu mevkuf hadisi Hâkim en-neysebûrî (ö. 405/1014), el-müstedrek adlý hadis kitabýnda rivayet etmiþtir. Hadis þöyledir: "Kur'an, Kadir gecesinde yakýn semaya toptan bir seferde indirildi, bundan sonra yirmi (küsur) senede (peyderpey Hz. Peygamber'e) indirildi." (Hâkim, Tefsir, 1, No: 2879) "Kur'an Ramazan ayýnda indirildi", "mübarek bir gecede indirildi" ve "Kadir gecesinde indirildi" demek, Kur'an bu ayda indirilmeye baþlandý demektir. Kur'an'ýn tamamý zikredilmiþ, bir kýsmý kastedilmiþtir. Belagat ilminde buna "mecaz-i mürsel" denir. Bakara suresinin baþýnda olduðu gibi birçok ayette, Kur'an'ýn bir parçasýna da "kitap" ve "Kur'an" denilmektedir. Kur'an'ýn toptan deðil ayet ayet, sure sure indirildiði Kur'an'da açýkça bildirilmektedir: "Ýnkâr edenler, 'Kur'an, ona bir defada toptan indirilmeli deðil miydi?' dediler. Biz, Kur'an'la senin kalbini saðlamlaþtýrmak için onu böyle parça parça indirdik ve onu (sana) aðýr aðýr okuduk." (Furkan, 32) "Biz Kur'an'ý, insanlara dura dura okuyasýn diye ayet ayet ayýrdýk ve onu peyderpey indirdik." (Ýsrâ, 106) Ayetler, hem Kur'an'ýn parça parça indirildiðini hem de parça parça indirilmesinin gerekçesini beyan etmektedir. Kadir gecesinin Ramazan ayý içersinde olduðu ayetle sabittir. Ancak Ramazan ayýnýn kaçýncý gecesi Kadir gecesidir, kesin olarak belli deðildir, bu konuda ittifak da yoktur. Ancak aðýrlýklý görüþ, Kadir gecesinin Ramazan ayýnýn 27. gecesi olduðu yönündedir. (bk. Ýbn Sa'd, I, 94) DEVAM EDECEK Doç. Dr. Ýsmail Karagöz RAMAZAN YAZILARI DUA "Allahým! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklýktan, borç yükünden ve insanlarýn kahrýndan sana sýðýnýrým." Amin MANÝ Bu aya hürmet gerek, Nîmete þükür gerek, Mübârek Ramazan'da, Hakka ibâdet gerek. RAMAZAN'IN "BENCE"SÝ Ramad, yakacak derecede kýzgýn taþ, Ramazan böyle mevsimlerde oruç tutmak, nefsin en zoruna giden açlýkla sýnanmak Ramat'larýn deðeni yakmasý gibi, günahlarý yakýp kavuran bir ay demek, üç aylarýn üçüncüsü demek. Evet, Ramazan; onbir ayýn sultaný. Ümmete tahsis edilmiþ bir fýrsat sefinesi. Baðrýnda, "bin aydan daha hayýrlý" bir Kadir çekirdeðini barýndýran bir zemin. Ramazan Þeytan-ý râcim'in bile, saðanak halinde yaðan rahmet karþýsýnda bir ümitle baþýný kaldýrmasý demek! Memlekette pide, zeytin, hurma; sahurda, anne elinin mahsulü börekler, bol manili davullar demek!.. Ramazan "Belhüm Edall" kuyularýndan, derece-i insan düzlemine çýkma arayýþlarý ve çýrpýnýþlarý demek..! Ramazan Sultanahmet'lerin, Süleymaniye'lerin eteklerinde yaþayýp da, günde beþ vakit salaha ve felaha çaðrýnýn rayihasýyla mest olmak, iftarý da haber veren akþam ezanlarý demek.. yürek hoplatan, ziyafete çaðrý top sesleri demek..! Bu anýlarla avunmak demek! Ramazan arefesinde yâd ellere doðru yelken açmak, geride kalan bu güzelliklere hasret kalmak demek. Dönmemek üzere gitmek, kalýp da kavrulmak demek..! Çan sesleri ve katedraller arasýnda, minareler arasýna gerilmiþ manidar mahyalarý hayal edip iftar demlerini beklemek demek..! "Ezan-ý Muhammedî"nin bu diyarda ve her diyarda þehbal açmasý ümidiyle yaþamak demek..! Kerbelâ'da Hz.Hüseyin'in / Son Nebi'nin (sallallahu aleyhi ve sellem) ciðer paresinin ciðerinin susuzluktan kavrulmasý demek. Bir yirmibeþinci gününde, bir Kadir gecesinde, seksen küsur yaþýnda Urfa'da hayata gözlerini yuman Asrýn Garibini yürek burkuntusuyla hatýrlamak demek..! Ramazan Þubat Soðuklarýnda esen poyrazlarla, kendisine Yesrib olmuþ mekanlarda cebrî meskun olmuþ Gözyaþý Sultaný'nýn hasret ve hicranla geçen yýllarýný, beþinci katlardaki teravihlerini özleyiþini sinenin derinliklerinde duymak demek..! Ramazan bir de acý tedaî demek; gencecikken, þakaðýna yediði kurþunla, arkada körpecik üç evlat býrakýp giden bir "dayý" demek. Bu yürek paralayan hadisenin arkasýnda doðmak demek, onun adýný yaþatmak demek, o namýn çaðrýþýmlarý ve aðýrlýðý altýnda ezilip gitmek, mahlaslarda hafiflemek demek..! Evet Ramazan, tuttuðunu koparmakla, pehlivanlýðý ve gözükaralýðýyla eþkýyalara gözaçtýrmayýp, bundan mülhem, halk arasýnda bir nâm alan, kanundan sonra bunu kendisine soyadý olarak ekleyen dedenin hatýrasýný taþýyýp, baþýnda da mübarek kelimeyi taþýmak demek. Ramazan, ölmek için onu, en güzel zaman dilimi bilip, hitamý bu mevsimde erdirme beklentisi demek... Ramazan'ýnýz hayýrlý, mübarek ve bereketli olsun, oruçlarýnýz kabul olsun.. bu bol tedaîli Ramazan'da, oruç tüten ve kokusu Allah katýnda en hoþ rayiha olan aðýzlarýnýzla yaptýðýnýz dualarýnýzda þu mücrim kardeþinizi de eksik etmezsiniz inþallah. Ramazan Kerpeten Ramazan Yemeði ZEYTÝNYAÐLI ÇALI FASULYE HAZIRLANIÞI Çalý fasulyelerini ve havuçlarý uzunlamasýna ince ince doðrayýn. Kuru soðanlarý ince ince büyükçesine doðrayýn. Domatesleri küp küp, ufak ufak doðrayýn. Hazýrladýðýmýz karýþýmý bir tencereye alýn ve üzerine yað ve sarýmsaðý ilave edip, kýsýk ateþte yaklaþýk 40 dakika piþirmeye býrakýn. Hazýr olan çalý fasulyeyi servis tabaðýna alýn ve üzerine zeytinyaðý dolaþtýrdýktan sonra soðumaya býrakýn. Afiyet olsun Malzemeler Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:14 20:22 22:08 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. - Yarým Kg Çalý Fasulyesi - 2 Adet Domates - 2 Adet Havuç - 1 Adet Kuru Soðan - 2 Diþ Sarýmsak - 3 Çorba Kaþýðý Sývý Yað - 1 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý BAYRAM NAMAZI: 06: 17

10 YILDIZ HABER 10 YEDAÞ þebekeyi 3 boyutlu tarayacak YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu YEDAÞ, 360 derece lazer tarama ve ölçüm teknolojisiyle tüm bölgenin daðýtým þebekesinin tomografisini çekmeye hazýrlanýyor. Genel Müdür Türkoðlu, "2014 yýlý sonuna kadar yatýrýma büyük bütçe ayýrdýk. Hedefimiz, Avrupalýnýn evinde kullandýðý gibi kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisini bölgemizde de kullanmak" dedi. Bölgesinde gerçekleþtirdiði teknolojik yatýrýmlarla operasyonel mükemmellik alanýnda büyük adýmlar atan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), elektrik daðýtým þebekesinin bütün detaylarý ile tomografisini çekmeye hazýrlanýyor. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Bölgemizde yer alan tüm köylerin, kasabalarýn, en ücra köþeden þehir merkezlerine kadar, 42 bin kilometre kare alanda 320 kiþilik ekiple sahadayýz" dedi. -DÜNYANIN EN GELÝÞMÝÞ ÜLKELERÝYLE AYNI SÝSTEM- YEDAÞ, elektrik daðýtým þebekesine dair varlýklarýn yönetimini en üst düzeyde saðlayabileceði ve þebekenin bakým, iþletme ve yatýrým süreçlerinin de en ileri seviyede planlanmasý ve uygulanmasýnda temel olacak MOBÝL GIS (CBS /Coðrafi Bilgi Sistemi) Ortamýnda Þebeke Varlýk Envanter ve Numaralama Projesi'nin açýlýþ toplantýsýný gerçekleþtirdi. Mobil haritalama ve MOBÝL GIS ( CBS /Coðrafi Bilgi Sistemi) teknolojilerinin birlikte kullanýlacaðý projenin startýný veren YEDAÞ, bu teknolojiyi þebeke varlýk yönetiminde uygulayan Türkiye'deki ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olacak.dünyada en geliþmiþ ülkelerin kullandýðý bu sistemi,abd baþta olmak üzere ve Avrupa ülkeleri Almanya, Ýspanya, Hollanda ve Ýngiltere gibi birçok büyük ülkelerde de bu sistem kullanýyor. -3 BOYUTLU TEKNOLOJÝ ÝLE DAÐITIM ÞEBEKESÝ TARANACAK- Toplantýda uygulanacak olan proje hakkýnda çeþitli bilgiler veren Proje Koordinatörleri, "Proje kapsamýnda, saniyede 1,3 milyon lazer nokta bulutu ile hassas koordinatlý konum belirleme teknolojisi sunan 360 derece görüntülü LÝDAR sistemi ile GIS Tabanlý Mobil Haritalama ve Envanter Konum Belirleme Sistemi kullanacaðýz. Daðýtým þebekesi ana tesisi ve hatlarýnýn sanal gerçeklik verilerini de sisteme bu sayede3 boyutlu olarak aktaracaðýz. Ayný zamanda projede kullanýlan bu teknoloji ile saha kontrollerinin ofis ortamýnda belirli aþamalarýnýn sanal olarak yapýlabilmesine olanak saðlanacak. Proje kapsamýnda 1.5 milyon direk, 100 bin km þebeke hattý, 17 bin trafo, SDK envanterözellik ve baðlantý verileri ile geo-code (coðrafi referanslý) olarak sahadan Mobil GIS ortamýnda toplanacak. Þebeke varlýklarýnýn GIS ortamýnda envanter bilgilerinin toplanmasý, varlýk yönetimi ve varlýk yaþam döngüsünün takip edileceði barkotlu varlýk numaralama çalýþmasý yapýlarak proje tamamlanacak" dedi. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Projenin çözüm ortaðý olarak Mobil Haritalama ve Mobil GIS ortamýnda veri toplama konusunda Türkiye'de önemli projelere imza atan Ersel Harita firmasý ile birlikte çalýþacaðýz. YEDAÞ, Türkiye'deki elektrik daðýtým sektöründe bu teknolojiyi uygulayan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olma özelliðine sahip olacak. Projede kullanýlan teknolojiye has özel donanýmlar ve 320 kiþilik bir ekip ile 5 il, 67 ilçe ve 3000 köyden oluþan toplamda 42 bin km2'lik bölgemizde, daðýtým þebekemizin tamamýnýn varlýk envanterini ve þebeke modellemesini Coðrafi Bilgi Sistemi'mize aktarmýþ olacaðýz. Altyapý Daðýtým Yönetimi'nde operasyonel mükemmellik için; Bilgi ve Otomasyon Teknolojileri Sistemleri'nin ihtiyaç duyduðu coðrafi referanslý verilerin ortak veri modelleri üzerinden yönetileceði Coðrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyonu saðlanmalýdýr. Bu proje ile operasyonel mükemmellik için gerekli söz konusu sistemler arasý entegrasyonun ana verileri elde edilmiþ olacaktýr" þeklinde kaydetti. -12 AYDA TAMAMLANACAK- Türkoðlu, "Þirketimizin olmazsa olmazý, teknoloji yatýrýmlarýnda profesyonelleþen YEDAÞ çalýþanlarýndan ve çözüm ortaðý firma çalýþanlarýndan, 12 ayda projenin tamamlanmasýný bekliyoruz" diye konuþtu. Teknolojinin elektrik daðýtýmý pazarýndaki öneminin de farkýnda olduklarýný ve gerçekleþtirilen yatýrýmlarla Avrupa'daki daðýtým þirketleriyle ayný düzeye geldiklerini kaydeden Türkoðlu, "Þirketimizin vizyonunda olduðu gibi 'Operasyonel mükemmellikte Avrupa'da ilk 10 þirket arasýnda olmak' hedefi doðrultusunda yatýrýmlarýmýza devam ediyor yýlýný yatýrým yýlý olarak görüyoruz. Amacýmýz, Avrupalýnýn evinde, iþyerinde kullandýðý elektriðin ayný þekilde bölgemizde de kaliteli ve kesintisiz kullanýlmasýdýr" dedi. Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ KPSS Ortaöðretim/Ön Lisans baþvurularý baþladý 2014 Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) Ortaöðretim/Ön Lisans ve 2014 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT-Ortaöðretim/Ön Lisans) için baþvurular baþladý. KPSS ön lisans düzeyinde 27 Eylül tarihinde, ortaöðretim düzeyinde 28 Eylül'de, DHBT ise 18 Ekim tarihinde yapýlacak. Dün baþlayan sýnava baþvurma iþlemleri, 24 Temmuz'da sona erecek. Baþvuru merkezleri, ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" internet adresinde yayýmlanacak. Adaylarýn baþvurudan önce sýnav ücretini yatýrmýþ olmasý gerekecek. Baþvuru merkezleri, resmi iþ gününde ve resmi iþ saatlerinde baþvuru alacak. Ýnternetten bireysel baþvurular 24 Temmuz tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Baþvurusunu tamamlayan tüm adaylarýn, baþvuru süresi içinde ÖSYM'nin Ýnternet sayfasýnda bulunan Aday Ýþlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) baþvuru bilgilerini kontrol etmeleri, baþvurusunun tamamlandýðýný teyit ederek sýnavýn diðer aþamalarýnda gerekebileceðinden aday baþvuru kayýt bilgilerinin yazýcýdan bir dökümünü edinmeleri gerekiyor. Sýnava katýlmak isteyen adaylar, Kýlavuz ile Aday Baþvuru Formuna, baþvurma süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaþabilecek. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak KPSS Ortaöðretim/Ön Lisans Kýlavuzunda; baþvurma, sýnav, deðerlendirme ve yerleþtirme ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alacak. ÖSYM'den "KPSS" iddialarýna yanýt ÖSYM, KPSS Lisans sýnavý tarih sorularýnýn bazý kitaplardan "alýntý" olduðuna dair haberleri yalanlarken, "Sýnavda çýkacak olan sorularýn sýnav öncesinden bilinmesi söz konusu olmadýðý gibi sýnavda sorulacak sorularýn rastgelelik dýþýnda bir plan içinde oluþturulmasý da asla mümkün deðildir" açýklamasýnda bulundu. ÖSYM'den yapýlan yazýlý açýklamada, 5 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleþtirilen 2014-KPSS Lisans sýnavýnýn Genel Yetenek-Genel Kültür Testinde yer alan tarih sorularýnýn bazý kitaplardan "alýntý" olduðuna dair haberlerin medyada yer aldýðýna dikkat çekerek, "Gerek sýnav öncesi gerek sýnav sonrasý basýlý, görsel ve sosyal medyada yer alan "sýnavda çýkacak' ya da "sýnavda çýkmýþ' sorular olarak iddia edilen tüm haberler asýlsýzdýr ve gerçek dýþýdýr" denildi. ÖSYM'nin gerçekleþtirdiði tüm sýnavlarda olduðu gibi, 2014-KPSS Lisans sýnavýnda da sorularýn, sýnav öncesi "Kapalý Dönem" olarak tanýmlanan ve her türden iletiþim bakýmýndan dünyadan izole edilmiþ ortamda, sýnavda çýkacak soru sayýsýndan çok fazla sayýda sorudan oluþan bir soru havuzundan rastgele biçimde seçildiðine iþaret edilen açýklamada, þöyle denildi: "Soru havuzu ise hangi sýnav için hazýrlandýðý asla belli olmayan binlerce sorudan oluþur. Bu nedenle, sýnavda çýkacak olan sorularýn sýnav öncesinden bilinmesi söz konusu olmadýðý gibi sýnavda sorulacak sorularýn rastgelelik dýþýnda bir plan içinde oluþturulmasý da asla mümkün deðildir. Sonuç olarak, basýnda yer alan iddialar asýlsýz ve kamuoyunu yanýltýcý nitelikte olup, bu türden haberlerle menfaat edinmeyi hedefleyen kiþi ve kuruluþlar hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr."

11 YILDIZ SPOR 11 Zonguldak'tan ikinci Eskiþehir çýkarmasý Çatalcaspor'da Kale Zonguldak Kömürspor yeni sezon planlamasý doðrultusunda destek aldýðý Eskiþehirspor'a bir ziyaret daha gerçekleþtirecek. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ve Teknik Direktör Cahit Terzi kýrmýzý-þimþeklerden futbolcu izlemek için bugün Eskiþehir'e gidecek. 7 Eylül tarihinde startý verilecek Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Zonguldak Kömürspor'da transfer çalýþmalarý sürüyor. Kýrmýzý-lacivertli takým yeni sezon planlamasý doðrultusunda iç ve dýþ transferde 13 futbolcuyu renklerine baðladý. Zonguldak Kömürspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ve Teknik Direktör Cahit Terzi transfer çalýþmalarý kapsamýnda geçtiðimiz günlerde Eskiþehir'e giderek, Eskiþehirspor yönetimiyle bir araya gelmiþti. Kýrmýzý-siyahlý yönetimden futbolcu transferi konusunda destek isteyen Baþkan Caner ve teknik adam Terzi, olumlu izlenimlerle kente dönmüþtü. Bu ziyarette Eskiþehirspor yönetiminden futbolcu sözü alan Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Teknik Direktör Cahit Terzi ile ikinci kez Eskiþehir'in yolunu tutacak. Bugün bir kez daha Eskiþehir'e gidecek olan Caner ve Terzi, kýrmýzý-þimþeklerin yeni sezon hazýrlýklarýnda bulunan genç futbolcularý mercek altýna alacak. Eskiþehirspor yönetimi Zonguldak Kömürspor'un beðendiði genç futbolcular için bonservis bedelinde kolaylýk saðlayacak. Kaynak: Zonguldak Murat'a emanet Spor Toto 3. ligin yeni takýmlarýndan Çatalcaspor, kalesini saðlama aldý. Tepecikspor'da forma giyen genç ve baþarýlý file bekçisi Murat Coþkun'u bir yýllýðýna kiralayan sarý-kýrmýzýlýlar, yeni sezonda keleyi genç file biçkisine teslim etti doðumlu olan genç file bekçisi Murat Coþkun, geçtiðimiz sezon Tepecikspor A2 takýmýnda 25 maçta görev aldý. Murat Coþkun, A Takýmda da sezonun son iki maçý olan Nazilli Belediyespor ve Bugsaþspor maçlarýnda ilk 11'de görev alarak baþarýlý bir sezonun altýna imzasýný koydu. Önceki gün Çatalcaspor yönetimi ile bir araya gelen Kaleci Murat Coþkun, Çatalcaspor yönetimi ile her konuda anlaþma saðladý ve yeni sezonda Çatalcaspor'un baþarýsý için ter dönecek. Tepecikspor Kulüp Baþkaný Osman Eyüboðlu, Murat Coþkun'un iyi bir kaleci olacaðýný, Çatalcaspor formasýyla kendisini geliþtirip gelecekte Tepecikspor'a uzun yýllar hizmet edeceðini söyledi. Çatalcaspor Kulüp Baþkaný Hasan Gökçe ise, Kaleci Murat Coþkun ile kale sorununu çözdüklerini, diðer kalecilerle birlikte tatlý bir rekabet içerisinde çalýþýp Çatalcaspor'un baþarýsý için ter dökeceðini söyledi. SPOR SERVÝSÝ 18 adýmda zayýf kalmanýn sýrrý Fazla kilolarýndan kurtulmak isteyenlere uzmanýndan altýn öneriler... Avlanmadan, dað tepe gezip toplamadan, ekip biçmeden besine ulaþmak, modern yaþamým getirdiði þiþmanlýðýn en büyük sebebi olarak görülüyor. Üstelik mühendislik harikasý gibi sunulan, bayatlamasý engellenmiþ, yapay lezzet katýcý ve renklendiricilerle giydirirmiþ besinlerin kilo aldýrýcý ve birçok süregelen hastalýða neden olduðu bildiriliyor. Ýstanbul Florence Nightingale Hastanesi Saðlýklý Yaþam Merkezi Direktörü Dr. Özgür Þamilgil, þiþmanlýk sorununun, kalori miktarýndan çok, yediðimiz besinin cinsi ile ilgili olduðunu söyledi. Bunlardan öne çýkan bazýlarý ise þunlar: 1-Siyah çikolataya kocaman bir evet: Yað yakmayý kolaylaþtýrýyor. Tuza, þekere, yaða karþý iþtahý azaltýyor. Kalp damar hastalýklarý ve yüksek tansiyona karþý koruyucu etki gösteriyor. 2-Siyah fasulye, barbunya, mercimek, nohut tokluðun sýrrý: Protein ve lif içeriði yüksek olduðundan yavaþ sindiriliyor ve uzun süre tok tutuyor. 3-Sihirli bir meyve Avokado: Bu tropik meyve içerdiði faydalý yað, protein ve yüksek lif oraný sayesinde hem lezzetli hem de doyurucu kilo almayý engelleyici besinler arasýnda gösteriliyor. 4-Yulafý hayatýmýzdan çýkarmayalým: Bol miktarda lif ve saðlýklý karbonhidrat (Þeker) içerdiðinden kahvaltýda tüketilmesi yað yakýlmasýný kolaylaþtýrýyor sýk acýkmayý engelliyor. 5-Bir esaslý anne yiyeceði yoðurt: Birçok çalýþma yoðurt tüketiminin kilo vermeye yardýmcý olduðunu, protein içeriði sayesinde tok tutucu olduðunu gösteriyor. Üstelik ev yapýmý yani probiyotik içeriði yüksek olan yoðurdun sindirimi kolaylaþtýrýcý, baðýþýklýk sistemini güçlendirici özelliði de bulunuyor. Vücudumuz proteini yakarken karbonhidrat yakmaya göre çok daha fazla kalori harcadýðýndan protein içeriði yüksek besinlerle kilo vermek daha kolay oluyor. 6-Badem, ceviz, fýndýk atýþtýrmalýklarýndan korkmayýn: Kavrulmamýþ ham haliyle tüketildiklerinde doyurucu özellikleri, içerdikleri faydalý yað asitleri ve yüksek antioksidan özellikleri insülin direncinin kýrýlmasýna ve yað yakýlmasýna yardýmcý oluyor. 7-Brokoli ile artýk diyetler daha kolay: Düþük kalorisi, kansere karþý koruyucu özellikli ve bol lif içermesi nedeniyle diyeti kolaylaþtýrýyor. 8-Elma, armut: Özellikle kabuðundaki lif miktarýnýn fazla olmasý sayesinde, biraz da tam olgunlaþmamýþ haliyle tüketildiðinde daha az yemek yeme ihtiyacý duyuluyor. Uzun süre çiðneyerek yenilen besinler daha çok kilo verdiriyor. 9-Peynirlerin kraliçesi keçi peyniri: En uzun ve saðlýklý yaþayan kilo sorunu olmayan topluluklardan biri olan Giritlilerin günde yaklaþýk gr keçi peyniri tükettikleri biliniyor. Yeþillikle beslenen keçilerden elde edilen peynirin içerdiði yað asidinin tok tutucu ve kilo verdirici özelliði olduðu düþünülüyor. 10-Yumurtanýn yeri hep ayrýdýr: Bir çalýþmaya göre simit yerine yumurta yiyen kadýnlarýn iki kat daha fazla kilo verebildikleri bildiriliyor, tok tutucu enerji verici özelliðiyle halsizliði engelliyor. 11-Tarçýn: Ýnsülin direncini azaltarak, kan þekerini dengeleyerek yað yakýlmasýna yardýmcý oluyor. Þeker hastalýðý riskini azaltýyor. Günde 5-6 gr taze çekilmiþ toz halinde tüketilmesi öneriliyor. 12-Yeþil kahve sevenlerden misiniz?: Bildiðimiz kahvenin kavrulmamýþ hali olan yeþil kahve kýsýtlý sayýda araþtýrmalara göre yað yakýcý özelliði olan klorojenik asit sayesinde kilo vermeye yardýmcý oluyor, kan þekerini dengeliyor. Kavrulmuþ kahveyse yemek öncesi içildiðinde iþtahý frenleyerek az yemenizi saðlýyor fakat metabolizmanýzý pek hýzlandýrmýyor. 13-Acý biber: Ýçerdiði kapsaisin isimli madde sayesinde metabolizmayý hýzlandýrarak kilo vermeye destek oluyor. 14-Yeþil çay: Kaþesin isimli içeriði ile karýn çevresindeki yaðlarýn yakýlmasýný kolaylaþtýrýcý etkisi olduðu düþünülüyor. Bu etkinin yeterli olabilmesi için günde 5-6 bardak içilmesi gerekiyor. 15-Karpuz yiyelim ancak kabuða en yakýn kýsmýndan: Midede çok yer kaplayarak çabuk doymayý saðlýyor. Özellikle kabuða yakýn beyaz kýsmýnýn bol miktarda tüketilmesi öneriliyor. Antioksidan likopen, C vitamini, A vitamini içeriyor. 16-Sýrlarý olan meyveler: Yaban mersini, kýzýlcýk, ahududu, böðürtlen, dut, çilek: Tatlý arzunuzu karþýlarken, düþük kalorisi sayesinde kilo aldýrmýyor. Yoðun lif ve su içeriði tok tutuyor. Antioksidan özelliði sayesinde baðýþýklýk sisteminizi de güçlendiriyor. 17-Gelin çið sebze yiyelim: Bir þeyler atýþtýrmak istediðinizde, fazla kalori almadan açlýðýnýzý yatýþtýrmak ve doymak için çið kabak, havuç, salatalýk, biber, domates en uygun seçenekler olarak görünüyor. Yüksek vitamin içerikleri nedeniyle de diyet yaparken halsizlik hissetmenize engel oluyor. 18-Salatanýn süsü sirke: Salataya lezzet vermek için kalorisiz bir seçenek arýyorsanýz sirke çok uygun bir seçenek. Üstelik kýsýtlý da olsa bazý araþtýrmalar yað yakmayý kolaylaþtýrdýðýný düþündürüyor. Sahurda az yiyerek tok kalmanýn yollarý Sahurda bir kiþinin bilinçli yediði az yemekle gün boyunca tok kalabileceðini söyleyen Prof. Dr. Hulusi Atmaca, "Burada miktar deðil ne yiyeceklerimiz önemlidir" dedi. Saðlýklý oruç tutmanýn yollarýný açýklayan Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hulusi Atmaca, Ramazan ayýnýn bu yýllarda uzun günlere denk gelmesi nedeniyle doðru beslenmenin önemine deðindi. Atmaca, "Yaklaþýk 17 saatlik bir oruç var. Dolayýsýyla burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Öncelikle herhangi bir hastalýðý olanlar hekimleri ile irtibat kurup bu Ramazan ayýnda ne þekilde hareket etmeleri gerektiðini, oruç tutup tutamayacaðý konusunda bilgi sahibi olmasý gerekiyor. Oruç tutanlar için dikkat edilmesi gereken noktalar þunlardýr: Bu uzun saatlerde daha az aç kalmayý gerektirmek için en sýk yapýlan hatalardan birisi de fazla yemektir. Fazla yemek demek acýkmanýn daha az olacaðýna garanti oluþturmuyor. Yani bir insan daha fazla yiyerek daha az acýkma durumu ile karþý karþýya kalmýyor. Özetle bir kiþi az yemek yerse de tok kalabilir. 'Çok yemek yiyerek tok kalýrým' düþüncesi son derece yanlýþ. Bu sadece o kiþinin saðlýðýný tehdit eder. Özellikle 17 saatlik bir açlýktan sonra aþýrý fazla beslenme sahurda da bunu sürdürmek sadece o kiþinin saðlýðýný aleyhinde cereyan eden bir alýþkanlýktýr. Burada önemli olan miktar deðil ne yiyeceklerimiz önemlidir. Sahur her türlü meyvenin tüketilmesi için müsaittir. Sebzeli her türlü yemekler tüketilebilir" diye konuþtu. ACIKMA VE HALSÝZLÝÐE KARÞI KEPEKLÝ YA DA TAM BUÐDAY EKMEÐÝ Ramazan ayýnda tüketilen ekmek konusunda da uyarýlarda bulunan Atmaca, "Tabi ki Ramazan'ýn vazgeçilmezi pidedir. Pide adeta sembolize hale geldi. Ama burada özellikle sahurda insanlarýn tam buðday ekmeði ya da kepekli ekmek yemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle bazý insanlarda iftara doðru bir baþ aðrýsý, halsizlik baþlýyor ve kendilerini yataða atmak zorunda kalýyorlar. Özellikle bu insanlarýn kepekli ekmek ya da tam buðday ekmeðine dönmelerini tavsiye ediyorum. Görecekler ki bu þikayetleri kaybolacak ya da belirgin bir þekilde azalma gösterecek" þeklinde konuþtu. SAHURDA TATLI YEMEYÝN Ramazan ayýnda tatlýya bir sýnýrlandýrma getirilmesini isteyen Atmaca þu bilgileri verdi: "Tatlý yememek sahurda çok önemlidir. Tatlýyý hiç bir zaman önermiyoruz. Beyaz þekerin girdiði hiç bir gýdayý ne sahurda ne iftarda önermiyoruz ama bazen bir ihtiyaç olabiliyor. Orda da ölçülü olmalarýný öneriyorum ve en doðrusu tatlý ihtiyacýný karpuz gibi, hurma gibi tatlý meyvelerle gidermeleri konusunda çabalarý olursa zamanla bu alýþkanlýk haline dönebilir. Ýftara baþlarken her zaman söylediðimiz gibi bir çorbadan sonra mümkünse biraz ara vermek ve daha sonra diðer yemeklerle devam etmek þeklinde bir beslenme öneriyoruz. Gecenin çok kýsalmasýndan dolayý insanlar gece yiyorlar, bir daha sahura kalkmýyorlar. Halbuki mutlaka sahurun son süresine kadar beklemek gerekiyor. Çünkü uzun bir açlýk dönemi ve susuzluk tehlikesi var. Özellikle yaþlýlar ve aktivite gerçekleþtirecek kiþiler için susuzluk riski var. Bu susuzluk riskini çok sulu meyvelerle giderilebilir."

12 Oðuz Özden Bandýrmasporla anlaþtý 09 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA Çorumspor'un eski futbolcusu Tokatsporlu Oðuz Özden, Bandýrmaspor'a transfer oldu. Son iki sezonu Tokatspor'da geçiren 1990 doðumlu futbolcu transfer döneminde görüþme halinde olduðu Bandýrmasporla anlaþma vararak 3 yýllýk sözleþmeye imza attý. Ýç transferde 4 sporcusuyla sözleþme yenileyen bordo beyazlý takým, Tokatspor'da top koþturan stoper Oðuz Özden ile 3 yýllýk sözleþme imzaladý. 24 yaþýndaki genç stoper ile 3 yýllýk sözleþme imzalayan Bandýrmaspor'da gerekli mevkilere transferlerin devam edeceði belirtildi. ADNAN YALÇIN Zeki Gül BELEDÝYESPOR'U BEKLEYEN TEHLÝKELER! Mustafa Özbayram Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný hummalý bir þekilde sürdürmeye devam ederken yönetim kulüp içinde yaþanacak muhtemel tehlikeleri göz ardý etmeye devam ediyor. Nedir Belediyespor'u kendi bünyesi içinde yaþayacaðý iç tehlikeler? Tehlikelerin ilki yönetimin kendi içinde yaþadýðý sorunlar. Ýkincisi yönetimin altyapýsýnda yaþadýðý ve ilerde muhtemel tekrarlanacak sorunlar ve en önemlisi futbolcular arasýnda yönetim kaynaklý yaþanacak sorunlar. YÖNETÝM ÝÇÝNDE YAÞANAN VE YAÞANACAK TEHLÝKELER Transfer haberlerinde yaþanan bilgi kirliliði ve sýzdýrýlan bazý transfer haberlerinin neden olduðu bilgi kirliliði basýný olduðu kadar yönetimde bulunan bazý isimleri de rahatsýz etmeye baþladý. Ýki ismin transferler hakkýnda bilgi alýnmasý konusunda farklý tutumlarý spor camiasý tarafýndan eleþtirilirken yönetim içinde de bu ikiliye baþýna buyruk tavýrlarý nedeniyle sýcak bakýlmadýðý da gelen bilgiler arasýnda yer aldý. Öte yandan çözüm noktasýnda bulunan Baþkan Zeki Gül'ün bu noktada otorite zafiyeti yaþadýðý spor camiasýnda konuþulmaya baþlandý. ALTYAPIDA ÇATIRDAMALAR BAÞLADI Geçtiðimiz günlerde Baþkan Zeki Gül'ün de müdahil olduðu altyapý antrenörleri arasýnda yaþanan sorunun ileriki haftalarda tekrarlanma ihtimali beklenirken, baþkan Gül'ün bu noktada yanlýþ adýmlar attýðý ve önemli bir sorunla karþý karþýya kaldýðý ve bu sorun nedeniyle büyük sýkýntý çektiði öðrenildi. Þimdilik bu sorun basýna yansýtýlmazken sorunun basýnda yer bulmasý halinde baþkan Gül'ü bir hayli sýkýntýlý günler bekliyor. ÝÇ TRANSFERDE AÇIKLANMAYAN SIKINTILAR Ýç transferi sorunsuz olarak atlattýklarýný belirten kýrmýzý siyahlý idarecilerin doðruyu yansýtmadýklarý iddia ediliyor. Ýç transferlerde anlaþmalarda futbolcularýn kendilerine verilen sözlerin tutulmadýðý nedeniyle rahatsýz olduklarý iddia ediliyor. Öte yandan baþka takýmlara transfer olmak isteyen futbolculardan istenilen yüksek bonservis bedeli istenmesi ve iç transferde Belediyesporla bazý futbolcularýn kadro dýþý býrakýlma korkusuyla karþý karþýya býrakýldýðý ileri sürüldü. Yönetimin bu yaklaþýmýna bazý futbolcularýn büyük tepki gösterdiði gelen haberler arasýnda yer aldý. ADNAN YALÇIN Ýncedal: Kesin kararýmý kamp sonrasý vereceðim Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istediklerini fakat bütçelerine göre hareket etmek zorunda kaldýklarýný dile getiren Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal yaptýðýmýz telefon görüþmesinde þunlarý söyledi " gelecek sezon iyi bir takýmla yarýþa baþlamak istiyoruz bunun içinde transfer sezonunda çok detaylý çalýþmalarla yolumuza devam etmeye çalýþýyoruz. Transferde bütçemize uygun futbolcu almak ilk önceliðimiz ancak piyasa inanýlmaz yüksek bu nedenle kadro þekillenmesinde kesin kararý kampta yapacaðýmýz çalýþmalar sonrasýnda vereceðim. Anlaþmamýzýn ardýndan bana takým hakkýnda verilen raporlar var. Bu raporlara göre hareket ederek yanlýþ kararlar almak istemiyorum. Kamp sürecinde belkide yollarýmýzý ayýracaðýmýz arkadaþlarýmýz olacak. Kimsenin yer garanti deðil. Kamp sürecinde de takýma takviyeler isteyebiliriz. Bu yüzden benim için lig öncesi en önemli gösterge kamp çalýþmalarýmýz olacak" dedi. Kadroyu güçlendirmek için yönetimle çok titiz çalýþma ortamýnda olduklarýnýn altýný çizen Ýncedal " Þuanda 2. Ligden kadromuza katmak istediðimiz oyuncular var. Ancak onlarda kendi takýmlarý ile kamp hazýrlýklarýna katýlacak ve kamp sonrasý durumlarýna göre görüþeceðimiz oyuncular olacak. Transferde belki çok hareketli görünmüyoruz fakat bütçemize uygun hareket etmek zorundayýz. Bazý takýmlarýn özellikle grubumuzda yer alan Tuzlaspor ve Batman Petrolspor'un piyasayý çok yükselttiðini duyuyoruz. Mesela bizimde talip olduðumuz Manavgat Evrensekisporlu Mehmed Alaeddinoðlu 180 milyara Tuzlasporla anlaþtý. Bir diðer örnekte eski kulübüm Erzurum'un yaklaþýk 300 milyara Gümüþhanespor'dan Yýlmaz'ý aldýðýný duyduk. Biz bu fiyatlara çýkamayacaðýmýz için çok daha kontrollü adýmlar atmak zorundayýz."dedi. ADNAN YALÇIN Yýldýzlar Ligi 23 Aðustos'ta baþlýyor Yýldýzlar Güreþ Liginde mücadele 23 Aðustos'ta oynanan müsabakalar ile baþlýyor. Güreþ Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre Çorum'dan Belediyespor ve Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi takýmlarýnýn mücadele edeceði 1. ligde müsabakalara 23 Aðustos'ta start verilecek. Federasyon'dan yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz yýl Aralýk ayýnda Konya'da yapýlan terfi müsabakalarýnda ilk 16 arasýna giren takýmlar 1. ligde ikinci 16 takým arasýndaki takýmlar ise 2. ligde mücadele edecekler. Çorum Belediyespor ve Çorum GEM takýmlarýnýn mücadele edeceði 1. ligde Bursa Büyükþehir Belediyespor, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, Kocaeli Büyük Þehir Belediye Kaðýtspor, Ankara Tedaþspor, Ankara Ulaþtýrmaspor, Kayseri Þekerspor, Gaziantep Þahinbey Belediyespor, Mersin Gençlikspor, Beþiktaþ, Osmaniyespor, Ordu Gençlikspor, Artvin Yusufeli Belediyespor, Manisa Akhisar Belediyespor ve Ankara Þekerspor takýmlarý bulunuyor. Bu takýmlar yarýn akþam mesai bitimine kadar liglere katýlýp katýlmayacaklarýný Güreþ Federasyonu'na bildirecekler. 23 Aðustos'ta liglerin ilk etp müsabakalarý yapýlacak. 16 takýmýn dörderli dört gruba ayrýlmasý ve grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlarýn final grubuna son iki sýrayý alan takýmlarýn ise klasman maçlarýný oynamasý bekleniyor. Altý ay çalýþtý Türkiye ikincisi oldu Türkiye Boks Federasyonu Baþkanlýðý'nca Adapazarý ilinde düzenlenen Türkiye Boks Þampiyonasý'nda altý ay gibi kýsa bir süre çalýþarak ikinci olan Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ýsmet Çalýþ, ilimize yaþattýðý haklý gururdan dolayý ödüllendirildi. Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Alt Minikler Türkiye Boks Þampiyonasý'ndaki ikinciliði ile gümüþ madalyaya hak kazanan Ýsmet Çalýþ'ý makamýnda kabul etti. Genel Sekreter Arslan, baþarýlý sporcuya ödülünü verirken "Allah nazarlardan saklasýn" demeyi de ihmal etmedi. Ziyarette baþarýlý sporcunun yaný sýra Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu, Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Veli Singer ve Kulübün Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldý. Ziyarette Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu, 3 Nisan 2003 Çorum Sungurlu doðumlu Ýsmet Çalýþ'ýn 44,5 kiloda Alt Minikler Boks Türkiye Þampiyonasý'ný ikinci olarak tamamladýðýný, hedeflerinin ise olimpiyatlar olduðunu belirtti ve kendilerine verilen destekten dolayý Genel Sekreter Arslan'a teþekkür etti. Ayný zamanda Çorum'da boks sporu ve bu spor dalý adýna yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda da konuþulduðu ziyarette Genel Sekreter Arslan, minik sporcuyu tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. SPORA DESTEK ÝNSANLIÐA YATIRIM 47 ilden 370 Alt Miniklerin yarýþtýðý þampiyonayla ilgili bir deðerlendirmede bulunan Genel Sekreter Arslan, verilen onca emeðin arasýndan en kalitelisinin ve en iyisinin seçildiðini, bu durumun hayatýn bir kuralý olduðunu ifade etti ve "Sporun faydalarý malum. Ýnsanlýða hizmette spor önemli bir alandýr. Özellikle gençlerimiz için. Her alanda hizmet eden Ýl Özel Ýdaresi, spora destek vererek insanlýða sunmuþ olduðu hizmete yenilerini eklemektedir."dedi. Gümüþhane, Sandýklýspor'dan Umut'u aldý Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüþhanespor, Sandýklýspor'dan eski oyuncusu Umut Pusat ile yeniden anlaþmaya vardý. Transfer çalýþmalarýný sürdüren Gümüþhanespor, sessizliðini bozdu sezonunda 18 kez Kýrmýzý-Beyazlý formayý terleten Umut Pusat yeniden yuvaya döndü. Geçtiðimiz sezon Sandýklýspor'da oynayan orta saha oyuncusunun yeni sezonda Kýrmýzý-Beyazlý formayý giyecek olmasý Kýrmýzý-Beyazlýlar'da sevinç yarattý. Bu arada Gümüþhanespor'da iç transferde de güzel geliþmeler yaþandý. Kýrmýzý-Beyazlýlar, iç transferde Süleyman Genal, Fýrat Hekimoðlu, Bilal Ýsak, Ali Kýlýç ve Koray Uysal ile anlaþmaya vardý. Gümüþhanespor'da iç ve dýþ transfer çalýþmalarýný büyük bir titizlik içerisinde sürdürülüyor. ADNAN YALÇIN

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı