GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz L DERLER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER."

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac l k Genel Müdürü Bilal Ekfli, "Hava yolu ve balon uçufllar nda görevli mürettebat n, alkol ve uyuflturucu gibi psikoaktif madde kullan p kullanmad n sivil otorite olarak denetlemeye bafllayaca z" dedi. HABER 18 DE "Yolsuzluk" Türkiye'nin en önemli sorunlar aras na girdi HABER 17 DE HABER 17 DE Çevreyi kirletenlere 77 milyon TL ceza kesildi Çekicili otomobil çetesi çökertildi DÜfiÜfiTE Kadir Has Üniversitesi'nin "Türkiye Sosyal-Siyasal E ilimler Araflt rmas " 2013 y l sonuçlar aç kland. Hükümetin Gezi Park olaylar s ras nda izledi i politikalar ankete kat - lanlar n yüzde 52.8'i taraf ndan baflar s z bulundu. Araflt rma Türkiye'de muhafazakarl n artt n da ortaya koydu. Terör sorun olarak alt s ralara inerken, bu y l Türkiye'nin en önemli sorunlar aras na "yolsuzluk" da girdi. Siyasette ise tüm liderlerin flahsi baflar s düflüfl gösteriyor. L DERLER N BAfiARISI AZALDI Araflt rmada, parti ve liderlerine bak fl aç s da soruldu. Ankete göre, AKP'yi baflar l bulma oran yüzde 38,9'dan yüzde 35,8'e düflerken, geçen sene yüzde 37,8 olan baflar s z seçene i, bu y l yüzde 46,4'e yükseldi. AKP Lideri Baflbakan Tayyip Erdo an' baflar l bulma oran da yüzde 42,4'den 38,7'e indi. Erdo an' baflar s z bulanlar n oran ise yüzde 35,9'dan yüzde 46.8'e yükseldi. Ana Muhalefet Partisi CHP'yi baflar l bulanlar n oran yüzde 18,4'ten yüzde 19,6'ya yükseldi. CHP'yi baflar s z bulanlar n oran ise yüzde 57,5'ten yüzde 64,4'e ç kt. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'nu baflar l bulanlar n oran da yüzde 17'den yüzde 19'a yükselirken, baflar s z bulanlar n oran 60,7'den 65,9'a yükseldi. HABER 18 DE ALTINDA, B R POL S KARAKOLU DAHA YAPTI Haberi 16 da ÇUBUKLU KADINLAR TANIfiMA KAYNAfiMA GÜNÜNDE BULUfiTU Haberi 15 de ANKARA YA MEMOR AL HASTANES AÇILDI Haberi 24 de

2 2 SineMagazin 6 yeni film vizyonda STANBUL- Bu hafta biri yerli alt film vizyona girdi. Avrupa Film Ödülleri nde En yi Film, En yi Yönetmen, En yi Erkek Oyuncu ve En yi Kurgu ödüllerini kazanan Muhteflem Güzellik, izleyiciyle bulufltu. Il Divo ve Olmak stedi im Yer filmlerinin yönetmeni Paolo Sorrentino nun yönetti i filmde, Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli ve Isabella Ferrari rol ald. talyan halk n n insani koflullar n, en bilinen ve ülkeyi en iyi ifade eden flehir olan Roma da yakalay p yans tmay amaçlayan film, Alt n Küre de, En yi Yabanc Film ödülünü de alm flt. - Daire At l naç n senaryosunu yazd ve yönetti i Daire de, Fatih Al, Nazan Kesal, Erol Babao lu ile Selen Uçer, rol ald. lk gösterimi 20. Alt n Koza Film Festivali nin Ulusal Yar flma seçkisinde gerçeklefltirilen filmde, üç karakterin kullan lmayan bir havaalan etraf nda geliflen trajikomik hikayesi anlat l yor. - Para Avc s Oscar ödüllü Martin Scorsese in yönetti i Para Avc s nda, Amerikan borsas nda komisyoncu olan Jordan Belfort un biyografisinden yap lan uyarlama beyaz perdeye tafl n yor. Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Kyle Chandler ve Jean Dujardin in rol ald filmin konusu, flöyle: Jordan Belfort, 24 yafl nda genç ve h rsl bir adamd r. Wall Street borsas nda herfleyi yapmaya haz r bir yönetici olarak k sa zamanda para makinesine dönüflen Belfort, bir günde hesaplar milyon dolarlarla doldururken, hepsini ayn h zda harcayabilir. Belfort, profesyonel hayat n n yan s ra, fantezilerle dolu kirli bir oyunun içindedir. - Herkül: Efsane Bafll yor Die Hard 2 filmine imza atan Renny Harlin in yönetmen koltu una oturdu u Herkül: Efsane Bafll yor da, Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre ile Liam Garrigan gibi oyuncular rol al yor. Tarihin en ünlü mitolojik kahramanlar ndan Herkül ün, 3D format nda izleyiciyle bulufltu u filmde, izleyiciler, tekinsiz bir dünyada zorlu bir maceraya konuk oluyor. Kayna n mitolojik hikayeler ve efsanelerden alan filmin konusu, flu flekilde: Kraliçe Alcmene, ülkesini bar fl içinde yaflatmay hayal etmektedir. Alcmene in Zeus tan olan savafl tanr s o lu Herkül, gerçek kimli ini gizlemektedir. Herkül ün gayrimeflrulu unu bilen kral, kendi o lu Iphicles i ön plana ç karmak için elinden geleni yapmaktad r. Herkül, güzeller güzeli Hebe ye afl k olur, savaflç dostlar yla ittifak kurar, krall ve sevdi i kad n kurtar p Yunan tanr lar n n aras na ad n yazd rmak için geri döner. - Mr. Banks Yönetmenli ini Pamuk Prenses ve Avc filminin senaryosuna imza atan John Lee Hancock un yapt Mr. Banks in senaryosu, Sue Smith ve Kelly Marcel ikilisine ait. Emma Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell ile Paul Giamatti nin izleyici karfl s na ç kt film, Ontario Havaalan, Grauman s Çin Tiyatrosu, California da kurulu olan Disneyland Park n da yer ald çeflitli mekanlarda çekildi. Gerçek olaylara dayanan film, Disney klasi i olan Mary Poppins in beyazperdeye tafl nma hikayesinin perde arkas n ve efsanevi Walt Disney ile yazar P. L. Travers aras ndaki iliflkiyi konu al yor. - Lego Filmi Yönetmen koltu unu Phil Lord ile Chris Miller in paylaflt Lego Filmi, legolar evreninde s radan bir adam olan Emmet in, beklemedi i bir anda dünyay kurtaran bir kahraman olma flans n yakalamas n konu ediyor. Animasyon hayranlar n sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen filmin konusu, flöyle: Legolar n yaflad klar dünya, zorba ve kötücül bir lego taraf ndan tehdit edilmekte ve parçalar na ayr lmaktad r. Bu y k m durduracak kifli ise yanl fll kla ola anüstü MasterBuilder ile kar flt r lan Emmet tir. Emmet bu talihsiz yanl fl anlafl lmay gidermek yerine kahraman olmay seçer ve dört kiflilik bir ekip kurar. Görevleri ise parçalar na ayr lan evrenlerini birlefltirerek yap flt rmakt r. (AA) 8 fiubat 2014

3 8 fiubat 2014 HATAY - SAL M TAfi - Suriye'de, Beflflar Esed'in babas Haf z Esed döneminde de cezaevlerinde iflkence gören ve korktuklar için yaflad klar ac lar y llarca anlatamayan Suriyeliler ortaya ç k yor. Namaz k ld için 15 y l boyunca kald cezaevinde iflkence gördü ünü belirten Mustafa B. de yaflad ac lar unutamayanlardan sadece biri. Yaklafl k 30 y l önce, namaz k ld gerekçesiyle hapse at ld n ve cezaevinde 15 y l kald n belirten Türk as ll Suriyeli Mustafa B, (58) cezaevinde gördü ü iflkence ve yaflad ac lar, AA muhabirine aktard. Yaklafl k bir y l önce Suriye'den ailesiyle Türkiye'ye kaçt n ve halen yaflad ac lar unutamad n ifade eden Mustafa B, yüzünü gizleyerek cezaevinde maruz kald iflkenceyi anlatt. Dedelerinin Hatay'dan Suriye'ye göç etti ini ve kendisinin Suriye'de dünyaya geldi ini bildiren Mustafa B, fiam Üniversitesi'nde 4'üncü s n f ö rencisiyken okul ç k fl nda daha önce tan mad iki kifli taraf ndan zorla al konuldu unu ve Humus'ta bulunan bir cezaevine götürüldü ünü kaydetti. Namaz k ld için y llarca cezaevinde tutuldu unu dile getiren Mustafa B, flöyle konufltu: "Beni alan kiflilere cezaevine niçin at lmak istedi imi sordu umda ald m cevap beni flok etti. Namaz k ld m için beni ald klar n söylediler. Daha sonra beni Humus'ta bulunan cezaevine götürdüler. Cezaevinde bulunanlar beni döverek bana neden namaz Yaflam H CR RUM msak : Rebi-ül Ahir 26 Kanun-i Sani Günefl : Ö le : k ld m, baz teflkilat isimleri söyleyerek onlardan olup olmad m sordular. Ben de sadece ibadetimi yapmak istedi imi söyledim. Cezaevinde bulunan görevliler bana hakaretler ederek 'Namaz k ld n için seni burada tutaca z' dediler. Suriye'de haks z yere 15 y l kald m cezaevinde her türlü iflkenceye maruz kald m. Yaklafl k 300 kiflinin kald hücrelerde, bizlere az yemek verdiler ve bazen hiç su vermediler. Hemen her gün demir çubuk ve çivili k rbaçla dövüldük. Bazen de vücudumuza kindi : Akflam : Yats : flkence ma duru Suriyeli, yaflad ac lar anlatt elektrik verildi. O anlar unutmam imkans z." - 35 kiloyla cezaevinden ç kt Cezas n n bitmesinin son günlerinde kendisini döven üç kiflinin kalça kemi ini k rd n vurgulayan Mustafa B, 25 yafl nda girdi i ve sürekli iflkence gördü ü cezaevinin hayat n karartt n ifade etti. Cezaevinden ç kt nda sadece 35 kilo oldu unu kaydeden Mustafa B, iflkence nedeniyle yürümekte zorland n, vücudunun çeflitli yerlerinde de hala iflkencenin izlerini tafl d n söyledi. Suriye'de yaflaman n kendisi için her gün bir st rap halini ald n, her an yeniden o iflkence ve hakaretlere maruz kalaca için korktu unu belirten Mustafa B, iç savafl n bafllamas yla fiam'da bulunan evlerinin rejim askerleri taraf ndan yak ld n ve Türkiye'ye kaçt klar n anlatt. Efli ve iki çocu uyla pasaportlar yla geldikleri Türkiye'de, Hatay' n Dörtyol ilçesindeki akrabalar n n yan nda kald klar n bildiren Mustafa B, hayat n karartan, psikolojisini bozan 15 y l n hesab n ahirette de olsa soraca n sözlerine ekledi. (AA) 3 SGK n n hurda sat fl yla ilgili soruflturma sürüyor ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baflkanl nca, stanbul l Müdürlü ündeki hurda malzemenin ihalesiz sat ld iddialar n içeren habere iliflkin, devam etmekte olan soruflturma sürecinde son aflamaya gelindi i, haberlerde iddia edildi i gibi soruflturman n üzerinin kapat laca veya kapat lmak istendi ine yönelik ifadelerin gerçe i yans tmad bildirildi. SGK Baflkanl ndan yap lan yaz l aç klamada, baz bas n yay n organlar nda SGK n n kay p kamyonlar paralel yap ya para tafl m fl bafll yla haberlere yer verildi i hat rlat ld. Haberlerde, Kurumun stanbul l Müdürlü ü depolar nda muhafaza edilen ve ihaleyle sat lmas gereken 180 kadar kamyon ve TIR l k hurda ka t, hurda bilgisayar ve malzemenin ihale yap lmadan, el alt ndan 5 milyon liraya sat ld na, ayr ca Ba -Kur dan SGK ya devredilen 17 kamyonluk demirbafl n kay p oldu una ve bu konuda devam etmekte olan soruflturman n kapat lmak istendi ine dair iddialar n yer ald kaydedilen aç klamada, kamuoyunun do ru bilgilendirilmesi için bu konuda aç klama yap lmas na ihtiyaç duyuldu u belirtildi. Konuyla ilgili olarak SGK stanbul l Müdürlü ü taraf ndan 11 Temmuz 2013 tarihinde Kurum Baflkanl na gönderilen yaz üzerine, iddia ve belgelerin soruflturulmas amac yla Baflkanl k Makam taraf ndan Teftifl Kurulu Baflkanl na talimat verildi ine dikkat çekilen aç klamada, flunlar ifade edildi: Bu çerçevede Teftifl Kurulu Baflkanl nca 23 A ustos 2013 tarihinde bir müfettifl görevlendirilmifl olup, konunun hassasiyeti ve soruflturma sürecinin en h zl flekilde sonuçland r labilmesi amac yla müfettifl say s daha sonra 18 Kas m 2013 tarihinde dört kifliye ç kar lm flt r. Halen devam etmekte olan soruflturma sürecinde son aflamaya gelinmifltir. Dolay s yla, haberlerde iddia edildi i gibi soruflturman n üzerinin kapat laca veya kapat lmak istendi ine yönelik ifadeler gerçe i yans tmamaktad r. (AA)

4 4 Av turizmi 2.5 milyon gelir sa lad ANKARA - HÜSEY N GAZ KAYKI - Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ünce yürütülen av turizmi kapsam nda düzenlenen av organizasyonlar nda her y l Türkiye yi 40 farkl ülkeden bin civar nda yabanc avc ziyaret ediyor. Yabanc avc lardan av döneminde yaklafl k 2,5 milyon lira gelir elde edilirken, bunun 825 bin liras belde belediyesi ve köy tüzel kifliliklerine aktar ld. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Türkiye ye gelen yabanc avc lar, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü taraf ndan iflletilen avlaklar ile gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan iflletilen örnek ve özel avlaklarda avlanabiliyor. Bu kiflilerin ülkemizde av yapabilmesi için seyahat acenteleri arac l yla ya da bu acentelere ba l kalmaks z n özel izin belgesi almalar gerekiyor. Belgelerini alan avc lar, av turizmi kapsam nda av na izin verilen hayvanlar Av Y l Av Turizmi Esas ve Usulleri çerçevesinde avlayabiliyor. zin belgeleri için 21 ilde 91 av turizmi izin belgeli seyahat acentas yerli ve yabanc avc lar için hizmet veriyor. Türkiye yi her y l Almanya, Amerika, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, talya, Norveç, Rusya, spanya ve sveç in de aras nda bulundu u 40 farkl ülkeden yaklafl k bin yabanc avc ziyaret ediyor. Büyük ço unlukla yaban domuzu av organizasyonlar için baflvuruda bulunlurken, bunun yan s ra Anadolu yaban keçisi, k z l geyik, çengelboynuzlu da keçisi, Anadolu yaban koyunu, karaca ve ceylan da tercih edilen di er av türleri aras nda yer al yor. Söz konusu avc lar için yap lan organizasyonlar nda en çok tercih edilen zaman ise türler baz nda de iflmekle beraber yo un olarak Eylül-Aral k dönemini kaps yor. Yabanc lar n av için en çok tercih etti i iller aras nda da Ad yaman, Amasya, Ankara, Antalya, Çanakkale, Mersin, Konya, Mu la, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Zonguldak bulunuyor. (AA) D YARBAKIR - Diyarbak r, turizm potansiyelinin en iyi flekilde tan t lmas ad na büyük önem tafl yan, dünyan n en büyük 5. turizm fuar olan 18. Do u Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuar nda (EM TT) görücüye ç kt. stanbul da bu y l 30 Ocak-2 fiubat ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek 2014 EMITT Fuar nda Diyarbak r n tan t m amac yla iki salonda stant aç ld. Diyarbak r n tarihi ve kültürel de erlerinin yan s ra kente özgü ürünlerin sergilenece i fuarda ilk kez hedef kitle olarak seçilen çocuk ve gençlere, kentin tan t m amac yla özel satranç tak mlar ve bulmacalar da t ld. Diyarbak r n 4 üncü kez kat lad fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri ve turizm profesyonelleri de profesyonel anlamda yer ald. lin en iyi flekilde tan t m amac yla valilik koordinesinde, Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi, Karacada Kalk nma Ajans, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Turizm Odas, Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i, Diyarbak r Ticaret Borsas ve turizm iflletmeleri ile sivil toplum kurulufllar n n kat l m yla etkinlikler gerçeklefltirildi. Dicle Üniversitesi (DÜ) Halk Oyunlar Ekibi ve Diyarbak r Eyvan Grubunun canl performans gösterisi sunadu u fuarda dengbej dinletisinin yan s ra Vali Mustafa Cahit K raç n ev sahipli inde stanbul da Diyarbak r Tan t m Gecesi düzenlendi. Gecede Diyarbak rl sanatç lar n kat l m yla Diyarbak r türküleri seslendirildi. Stant ziyaret eden misafirlere yöresel yemekler, kaday f, badem ezmesi, cevizli sucuk, çörek, örgü peyniri ve pestil gibi yöresel tatlar ikram edildi. 8 fiubat 2014 Diyarbak r EM T Fuar nda görücüye ç kt Yatak say s nda yüzde 50 art fl Diyarbak r Valisi K raç, zengin tarihi ve kültürel de erleriyle ön plana ç kan ilin yerli ve yabanc turizmcilerin bir araya geldi i turizm organizasyon ve fuarlar nda tan t m n n önemli oldu unu belirtti. Bu kapsamda çal flmalara a rl k verdiklerini ifade eden K raç, flunlar kaydetti: Yap lan tan t m faaliyetleri sonucu ile gelen yabanc turist say s n yüzde 100, yerli turist say s n da yaklafl k yüzde 20 artt rd k. Bunun önümüzdeki günlerde daha da artaca n düflünüyoruz. Bu y l Kalk nma Bakanl nca verilen desteklerle yurtiçi ve yurtd fl tan t m çal flmalar na devam edip, özellikle Asya ülkeleri olan ve kültür turlar nda ülkemize yo un ilgi gösteren Çin ve Japonya dan da turisti bölgemizde a rlamak için çal flmalar m z sürüyor. Bu kapsamda bu y l otellerdeki mevcut 2 bin 100 yatak say s n yap m süren 5 y ld zl 2 otel, 4 y ld zl bir otel ve 3 y ld zl 2 otel ile yaklafl k yüzde 50 art rarak 3 bin 200 e yükseltmeyi planl yoruz. Turizm yat r m belgesi alarak yat r m süren 4 y ld zl 2 otelle y llar nda yatak say s n n yaklafl k 4 bine yükselmesiyle, hem istihdam say s hem de turistlerin konaklama imkanlar n art rm fl olaca z. (AA)

5 8 fiubat 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. çinde de erli eflya al n p sat lan kapal çarfl. 2. Öz su. Yuvarlak, yass ve sipersiz bafll k. 3. Kötü, fena. Köpekgillerden, soluk ve kahverengi, karn beyaz tüylü, postundan kürk yap lan k sa kulakl bir hayvan. 4. Çare. Amerikan Profesyonel Basketbol Liginin k saltmas. 5. Bir s n rdan geçebilmek için verilen yaz l belge. 6. Tombala kart. 7. Yal t lm fl, tecrit edilmifl. Bir nota. 8. Lantan n simgesi. Kan tlama. 9. Binek hayvan. Tayin. 10. Fas n plaka iflareti. laç, merhem. Kulak iltihab. 11. Voltamperin simgesi. lkel silah. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. 12. Oyunda kazan lan her parti. Herhangi bir sebeple acelecilik. 13. Uygun bulma, tasdik etme. Olumsuzluk anlatan önek. 14. fiaflma anlatan ünlem. Tav r, davran fl. fienlik kemeri. 15. car. Parola. 16. Tafl levre i. 17. K ta. Bir haber ajans n n k saltmas. 18. Genellikle arkas ndan ya mur getiren sert rüzgâr. Bir tarafa e me, yat rma. 19. Meflime, son, plasenta. Namaza ça r. 20. Lezzet. Bir cins iri at. Yukar dan afla ya: 1. Fiziki co rafyan n buzullar ve yeryüzündeki ifllevlerini konu alan bölümü. Küçük körfez. Tap nak. 2. Mant k. Güney Afrika n n plaka iflareti. Fazla bön, enayi. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. 3. Keten ve ipek kar fl m bir tür kumafl. Gözleri görmeyen. Fakirleri ve ö rencileri doyurmak için kurulmufl hay r kurumu. 4. Erbiyumun simgesi. Gerçeklik. Kaput bezi. 5. çine baflka bir içki ya da su kat lmam fl içki. Mengene. Molibdenin simgesi. Bir ilimiz. lave. 6. Sal verme. Panama n n plaka iflareti. Bir askeri birli in k saltmas. Ç plak, özgür, hür. 7. Eski dilde bulut. Senatörlerin topland yer. Konut, hane. Bir yerde oturma, e leflme. 8. Objektif. Dinlence. Toprak Mahsulleri Ofisinin k saltmas. Üye. 9. Tanr. sim. Üç ve daha fazla dire i bulunan yelkenli gemilerde arka direk. Genellikle eflekler, bazen de atlara vurulan, kafls z, enli, yayvan yumuflak bir çeflit eyer. 10. Bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Özenli, düzgün. Latife. Çalg ç, m zrap. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi ANTALYA - Yafl meyve dolu t rlar pazara ulaflamad için ihracatç üreticiden mal almay durdurdu, bu da ürünlerin üreticinin elinde kalmas na ve ucuzlamas na neden oldu. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Antalya hracatç lar Birli i Baflkan Mustafa Sat c, Rusya ve Ukrayna da k fl mevsiminin çok sert geçti ini, s f r n alt nda 20 derecelerde olan s cakl k nedeniyle ulafl m sorunu yafland n, bunun da ihracat olumsuz etkiledi ini söyledi. T r geçifl belgesinde yaflanan s - k nt lar nedeniyle Avrupa ya ihracat yükü tafl yan t rlar n Kap kule ile Bulgaristan n Kapitan Andreevo S n r Kap s nda gümrük sahas nda bekletildi ini hat rlatan Sat - c, Rusya taraf nda yaflanan ulafl m sorununa bir de Bulgaristan ile yaflanan t r geçifl belgesi s k nt - s eklenince bölgeden yafl meyve sebze ihracat çok ciddi etkilendi dedi. hracatta yaflanan s k nt lar n üreticilerin ürünlerinin ucuzlamas - na neden oldu unu anlatan Sat c, flöyle konufltu: Daha önce kilogram 1,5-2 lira olan ihracatl k domatesin fiyat fiirnak - fi rnak' n Cizre ilçesinde hava s cakl klar n n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fidan sat fllar bir ay erken bafllad. Türkiye nin en s cak yerlerinden biri de fi rnak n Cizre ilçesi. Yazlar derece s cakl k gören Cizre de k fl aylar da az yaflan yor. fiu anda ülkenin birçok yeri kar ve k fl görürken, Cizre, yaza do ru ilk ad mlar n att. So uk havan n bitmesiyle beraber havalar erken s nd. Her sene mart ay nda sat fllar 1 liraya kadar düfltü. Bu, mevsim normallerine göre düflük ve üreticilerin maliyetini karfl lamaktan uzak bir rakam. Kriz, fiyatlarda bozulmalara yol aç yor. Yaflanan s k nt lar nedeniyle ihracatç mal alam yor, pazar darald için ciddi fiyat k rmalar bafllad. Türkiye deki s k nt spanya gibi rakip ülkelere yar yor. Bu kritik dönemde ihracat n desteklenmesini bekliyoruz. Antalya n n y ll k yafl meyve ihracat n n 3 milyon ton civar nda bulundu unu bildiren Sat c, bunun sadece 350 bin tonunu domatesin oluflturdu unu kaydetti. Sat c, ihracat n 1 milyon 100 bin tonunun Rusya ya, bin tonunun da AB ülkelerine yap ld n belirterek, Antalya dan yafl meyve sebze ihracat için günlük minimum 100 t r ç k yordu, bugünlerde günlük t r ç k fl say s 20 ye kadar düfltü dedi. Antalya da örtü alt tar m n yo- un oldu u Serik ilçesinde Çakall köyünde bulunan yaklafl k 3 bin dönüm seradaki ürünlerin yüzde 80 inin fiyat düflüklü ü nedeniyle toplanmad belirtiliyor. Antalyal örtü alt sebze üreticisi Ramazan Ünver, halde bir kamyon mal n n bekledi ini, bir de serada bekleyen ürünler bulundu unu dile getirerek, fiu anda alan da yok satan da. Ürünlerimiz kasalarda bekliyor. Geçen y l kilogram 8-10 liradan sat lan organik biberimizin flu anda al c s yok diye konufltu. Serik ilçesinde serac l k yapan Bayram Ak nc da seralar için bu y l yaklafl k 14 bin lira masraf yapt na dikkati çekerek, fiu anda toplasam serada 7-8 ton domatesim var ancak bugünkü fiyatla en fazla 2 bin lira eder. Gübre paras - n dahi ç karamad k diye konufltu. Antalya Toptanc Hal Müdürü R za Uysal da ihracatta yaflanan sorunlar n devam etmesi halinde yurt içi pazarlara fazla mal girece- ini, bunun fiyatlar düflürece ini söyledi. Antalya hracatç lar Birli i üzerinden geçen y l Çin den Kostarika ya, Küba dan Kongo ya kadar 140 ülkeye 1 milyar 535 milyon 14 bin 438 dolarl k yafl meyve sebze ihracat yap lm flt. hracatta ilk s ray yaklafl k 351,1 milyon dolarla Rusya al rken, bu ülkeyi 126,9 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 120 milyon dolarla Almanya takip etmiflti.(aa) yap lan fidanlar, bu sene bir ay erken bafllad. Cizre nin en ifllek bölgesinde fidan sat fl Mehmet Karaman, Biz bunlar Hatay, Mersin ve Adana illerinden getirdik. Hepsi afl l d r. Bunlar bu sene yetifltirirsen seneye meyve verirler. (CHA) 8 fiubat 2014 Yafl meyve sebze ihracat durma noktas na geldi Rusya ve Ukrayna daki zorlu k fl koflullar ve Bulgaristan ile yaflanan t r geçifl belgesi sorunu nedeniyle Antalya dan yap lan yafl meyve sebze ihracat durma noktas na geldi. S cak hava fidan sat fllar na yarad Hamsinin fiyat 5 liraya düfltü STANBUL Bal kç lar n a - na bolca tak lan hamsinin fiyat 5 liraya düfltü. Bir ara 20 liraya kadar yükselen hamsiyi tezgahta 5 liraya gören vatandafl da hem flafl rd hem de sevindi. Bal kç lar da vatandafl n bu bollu u de erlendirerek bob bol hamsi yemesini tavsiye etti. Avlanmak için denize aç lan bal kç lar, a lar n dolduran bolca hamsiyle geri döndü. Fiyat bir ara 20 liraya kadar yükselen hamsi bu bollukla birlikte 5 liraya düfltü. Tezgahta hamsiyi 5 liraya gören vatandafllar duruma hem flafl rd hem de sevindi. brahim Yard mc adl vatandafl, bu fiyatla birlikte bolca bal k yiyebileceklerini ifade etti. Bal kç lar da hamsi bollu undan duyduklar mutlulu- u dile getirdi. Bal kç lar, tam umudu kestikleri andaki hamsi bollu unun yüzlerini güldürdü ünü ifade etti. Bal kç Muammer Arduç, kar ya mamas ve havalar n s cak gitmesi sebebiyle yeterince bal k avlanamad n aktard. Bal n denizin derinlerinde oldu unu belirten Arduç, denizin so umas ve bal n yüzeye ç kmas yla bolca avlanabildi ini söyledi. Muammar Arduç, fiyatlar n düflmesinin hem kendilerini hem de vatandafl sevindirdi ini dile getirdi. brahim Yard mc ise bu bollu u beklemediklerini ancak Allah n kendilerine sürpriz yapt n ifade etti. Bu sezon yeterince bal k olmad n belirten Yard mc, Hamsi olmad m hiçbir bal k olmuyor zaten. 2 ayd r dondurulmufl buzhane hamsiler satt k 10 liraya, flimdi 5 liraya taze hamsi sat yoruz. diye konufltu. brahim Yard mc, yaklafl k 2 ay sonra av yasa n n bafllayaca n hat rlatarak, Vatandafl gelsin bu bollu u de erlendirsin. dedi.(cha)

7 8 fiubat 2014 Ekonomi Türkiye, Azerbaycan da bir numara Türk flirketleri, sahip oldu u zengin petrol ve do algaz kaynaklar nedeniyle her gün biraz daha büyüyen Azerbaycan ekonomisinde, hem ithalatta hem de petrol d fl alanda ilk s rada bulunuyor. BAKÜ - Stratejik konumu ve gerçeklefltirdi i uluslararas enerji projelerinin getirdi i ekonomik kazan mlarla çekim merkezi ve yabanc yat r mc lar n ilgi oda haline gelen Azerbaycan da, bin 100 den fazla Türk sermayeli flirket faaliyet gösteriyor. Genellikle petrol d fl alanlarda, sanayi, ticaret, inflaat, ulafl m ve haberleflme, hizmet, tar m ve hayvanc l k gibi sektörlerde faaliyet gösteren Türk flirketleri, bu alanlara yap lan 4 milyar dolar geçen yat r mlarla, petrol d fl sektörde yabanc yat r mc lar içerisinde ilk s rada bulunuyor. TPAO nun petrol sektörüne yapt 3,5 milyar dolarl k yat r mla Türkiye nin toplamda Azerbaycan ekonomisine 7,5 milyar dolarl k yat r m gerçeklefltirdi i belirtiliyor. Türkiye ve Azerbaycan aras nda her geçen gün artan d fl ticaret hacmi, 2012 de Türkiye, Azerbaycan n ithalat listesinde birinci s raya yerleflmesi, bu baflar n n 2013 te de devam ettirilmesi ve Rusya ile eflde er bir rakam n yakalanmas, burada faaliyet gösteren Türk yat r mc lar n hedeflerini daha da büyütmesini sa lad. Azerbaycan Türk Sanayici ve fladamlar Beynelhalk Cemiyeti (TÜS AB) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Bak r, kay tl 300 üyesinin 500 flirketle gerçeklefltirdi i faaliyetler hakk nda bilgi verdi. Geçen y l n Cumhurbaflkan lham Aliyev taraf ndan iletiflim y - l ilan edildi ini hat rlatan Bak r, bu dönemin, iletiflim alan nda yat - r m yapanlar için olumlu geçti ini, inflaat sektöründe de ciddi projeler alan Türk flirketlerinin ifllerinin büyük k sm n tamamlayarak Azerbaycan halk n n hizmetine sundu- unu belirtti. Bak r, Azerbaycan ekonomisindeki Türk flirketleri say s n n boya, alüminyum, metal iflleme, kablo, akü imalat gibi sanayi sektöründe yüzde 19 a, g da, konfeksiyon, mobilya ve dayan kl mallar n sat fl gibi ticaret sektöründe deyüzde 30 lara ulaflt n bildirdi. Hizmet sektöründe de önemli baflar lara imza at ld n ifade eden Bak r, flöyle devam etti: Azerbaycan da bu sektörde faaliyet gösteren flirketlerin yüzde 26 s Türklere ait. Sa l k, e itim, otel, restoran, banka ve sigorta hizmetleri sunan flirketlerimiz önemli baflar lar elde etti. fiirket say s na göre ulafl m ve haberleflme sektöründe yüzde 10, müteahhitlik, inflaat ve dekorasyon malzeme sat fl alanlar nda yüzde 11, tar m ve hayvanc l kta yüzde 4 lük pay - m z bulunuyor. Bu sektöre Türkiye den yat r mc bekliyoruz. fiirket say m z artt kça, ülke ekonomisine katk m z da art yor. Tüm bunlar Azerbaycan daki Türk ifladamlar - n n baflar s d r. Bu baflar di er y llarda oldu u gibi 2013 y l nda da artarak devam etti. Nihayet bu baflar lar sonucu, hem ithalatta hem de petrol d fl ekonomide ilk s ray Türkiye ald. Azerbaycan da bu y l n sanayi y l ilan edildi ini hat rlatan Bak r, Türk flirketlerinin de bu alandaki çal flma ve yat r mlar n büyütece ini söyledi. Bakü nün 2015 te Avrupa Olimpiyatlar na ev sahipli i yapaca n vurgulayan Bak r, bu kapsamda Türk inflaat flirketlerinin altyap ve çevre düzenlemesi ifllerinde önayak olaca n ifade etti. Azerbaycan-Türkiye iliflkilerinin her fleyden önce bir kan, bir can kardeflli i üzerine olufltu una ve günümüzde dünyada devletleraras iliflkilerde örne ine az rastlanan bir stratejik ortakl a dönüfltü üne dikkat içeken Bak r, Ticaret hacmini daha da artt rmak mümkündür y l na kadar iki ülke aras ndaki ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. ki ülke aras ndaki ticaret hacminin 2023 Türkiyesi hedeflerinde en az 20 milyar dolara ulaflabilece i hesaplan yor dedi. Ba ms zl na kavufltu u y ldan bu yana, Türk ifl adamlar n n Azerbaycan a yat r m yaparak her iki ülkenin ekonomik geliflimine büyük katk lar sa lad n, ayn zamanda Azerbaycanl ifl adamlar n n da Türkiye ye büyük yat r mlar yapt n bildiren Bak r, iki ülke aras ndaki ekonomik iliflkilerin daha da ilerlemesi için bu amaçla kurulan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi gerekti ini savundu. Bak r, fuar, sergi ve ifl dünyas - na yönelik düzenlenecek konferanslar n iki ülkenin birbirlerindeki pazar paylar n n art r lmas na katk sa layaca n dile getirdi. Bak r, flunlar kaydetti: Her iki ülkede, petrol d fl alanlarda, sanayi, imalat, telekomünikasyon, inflaat, bas n ve yay n, g - da, tekstil, e itim, sa l k, banka ve sigortac l k, ulaflt rma, otomotiv sektörlerine yat r m yapan ifl adamlar na uzun süreli daimi oturuma izinlerinin verilmesi, kalifiye elemanlara yönelik çal flma izin ücretlerinin indirilmesi ve ifllem yükünün karfl l kl hafifletilmesi sermayenin ve ifl gücünün serbest hareketine önemli katk sunacakt r. (AA) 7 Kars z k fl etkilemedi, lastik sat fllar artt BURSA - Kurak geçen k fl mevsimine ra men k fl lasti i sat fllar 2 kat na ç kt. Lastikçiler, bu sene yeteri kadar kar ya mamas na ra men sat fllardan memnun. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl n n, 1 Aral k 2013 itibariyle ticari araçlara k fl lasti i takma zorunlulu u getirmesi lastik sat fllar n hareketlendirmiflti. Kar ya fl n beklemeden tedbir alan vatandafllar, lastikçilere ak n ederek araçlar na k fl lasti i takt rd. Ancak k fl beklendi i gibi ya fll geçmedi. Kar ya fl n n çok az olmas na ra men, k fl lasti i sat fllar n n zirve yapt bildirildi smail Oto Lastik Sahibi Ömer Efler ise bu sene k fl lasti i sat fl n n geçen seneye oranla daha erken bafllad n ve çok iyi gitti ini söyledi. Sat fllar n Eylül ay ndan bu yana devam etti ini ve Aral k itibariyle iyice artt n belirten Efler, k fl mevsiminin kurak geçmesinin kendilerini etkilemedi- ini kaydetti. Efler, sat fllarla ilgili flu bilgileri verdi: K fl lasti inin kullan m aral - 7 derece ve alt ndaki s cakl klar. Yani hava s cakl 7 derecenin alt na indi inde kauçuk sertleflmesinden dolay fren mesafesinin uzamas ve yol tutuflunun azalmas. Ayr - ca kar ve buzlu yol flartlar nda güvenli sürüfl için çok önemlidir. Bilinçli sürücüler k fl lastiklerini sonbaharda tak yorlard. Yasa gere i ticari araçlarda k fl lasti i kullanmaya bafllad lar. Bizler de bu koflullar göz önüne alarak k fl lasti i stoklar m z tutmaya çal fl yoruz. Ayr ca lastiklerini saklayacak yeri olmayan müflterilerimize lastik saklama hizmeti de veriyoruz. Ancak maalesef kar ve k fl bak m ndan kurak bir mevsim geçiriyoruz. Buna ra men k fl sezonunda bir önceki sezona göre sat fllar m z yüzde 50 artt. Saklad m z lastik say s da yüzde 50 art fl gösterdi. Kurak mevsimin baz kullan c - lar aldatt na dikkat çeken Efler, Bizlerin en büyük s k nt s birçok kullan c n n kar ya madan lastik almamalar ve saklam fl oldu umuz lastikleri zaman nda takmamalar.(cha)

8 8 Ekonomi Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesince Eskiflehir de gerçeklefltirilen araflt rmada, tüketicilerin 2013 y l nda kredi kartlar yla en fazla harcamay marketlerde yapt belirlendi. ESK fieh R - Rektörlükten yap lan yaz l aç klamaya göre, Turizm Fakültesi Dekan Prof. Dr. Celil Koparal n Kredi Kart Kullan m Davran fl konulu araflt rmas, Eskiflehir de küme örneklemesi yöntemiyle seçilen 880 kifliye uygulanan anketlere dayan yor. Kredi kartlar statü sembolü olarak m görülüyor?, Gerçekten tüketici bütçelerine yönelik tehdit mi oluflturuyor? gibi sorulara cevaplar aranan araflt rman n sonuçlar na göre, tüketicilerin yaklafl k yar s n n bir kredi kart na sahip oldu u, 3 ya da daha fazla karta sahip olanlar n oran n n ise yüzde 20 yi buldu u tespit edildi. Kart kullananlar n yüzde 54 ünün toplam kart limitinin 2 bin 500 liran n alt nda oldu u saptanan araflt rmada, yüzde 80 inin harcamalar n POS cihazlar, yüzde 20 sinin ise internet yoluyla gerçeklefltirdi i aktar ld. Market al flverifllerinin (g da, temizlik maddeleri, küçük ev gereçleri gibi) yüzde 41 lik oranla kredi kart kullan m nda en büyük paya sahip oldu u ifade edilen araflt rmada, elbise, ayakkab, günefl gözlü ü, aksesuar, tuhafiye gibi ürünlerin de yüzde 29 ile oranla ikinci s ray ald aç kland. Kullan c ad, flifre-parola ve telefonla flifre d fl nda internet üzerinden al flverifllerinde tüketicilerin yüzde 62 si baflka bir güvenlik arac na gereksinim duymamaktad r. Buna karfl tüketicilerin yüzde 23 ü esnek limitli ya da sanal kart, yüzde 15 i ise 3D secure sistemini kullanmaktad r. Kredi kart kullan m yla ilgili bir problem yaflad nda tüketicilerin yüzde 55 i ürün ya da hizmeti sat n ald klar noktaya flikayette bulunmaktad r. Do rudan bankaya baflvuranlar n oran ise yüzde 27 ile az nl ktad r. Son iki y l içinde kredi kartlar ndan biri veya birkaç iptal edilen tüketicilere göre, kartlar n n en büyük iptal nedeni, kart borçlar n düzenli olarak ödeyememeleridir (yüzde 36). Öteki nedenler s ras yla kredi kart n (kartlar n ) uzun süre kullanmam fl olmalar (yüzde 24) ve çok say da kart sahibi olduklar ndan baz lar ndan kurtulmak istemeleridir (yüzde 23). Kredi kartlar n n toplam dönem borçlar n tümüyle ve zaman nda ödeyebilenler yüzde 17 lik oranla az nl kta kal rken yüzde 77 lik oran bunu baflaramamaktad r. Tüketicilerin yüzde 85 inin kartlar n n maksimum limitini kullanmad n n ifade edildi i araflt rmada, Tüketicilerin 4 te biri kredi kart n n ödeme günü yaklaflt kça heyecanlanmakta, yüzde 63 ü ise ald rmamaktad r. Kredi kart kulland klar için ürün ve hizmet fiyatlar n önemsemeyen tüketicilerin oran yüzde 70 iken yüzde 18 i bu düflünceyi reddetmektedir. Kredi kartlar n bir prestij iflareti olarak görenlerin oran yüzde 74 ile önemli boyuttad r. Bu düflünceyi reddedenlerin oran ise yüzde 13 tür sonuçlar na ulafl ld belirtildi. Kredi kartlar n n vade farks z taksitlendirme sunduklar için ra bet görenlerin oran yüzde 73 tür. nternet üzerinden çevrim içi al flverifllerde tüketicilerin yüzde 65 tam bir güven hissetmemektedir. Tam güven hissedenlerin oran ise yüzde 19 dur. Tüketicilerin yüzde 80 i kredi kart kullan lmas sonucu harcamalar n kontrol edilmesinin zor oldu u düflüncesindedir. Bu düflünceye itiraz edenlerin oran yüzde 10 da kalmaktad r. Kredi kart n bir modernlik iflareti olarak alg layanlar n oran yüzde 55, bunu reddedenlerin oran ise yüzde 29 dur. Bankalar n gecikme faizi, taksitlendirme, k smi ödeme gibi nedenlerle ald klar faizleri makul görenlerin oran yüzde 19 dur. Yüzde 74 ço unluk bu düflünceyi kabullenmemektedir. Kredi kart ödemelerinin nakit ödemelerine göre daha avantajl oldu unu düflünen tüketicilerin oran ise yüzde 23 tür. Afl r say da kredi kart na sahip oldu unu düflünenlerin oran yüzde 47, bu düflünceye kat lmayanlar ise yüzde 25 oran ndad r. Üyelik aidat nedeniyle kartlar n iptal ettirenler az nl ktad r (yüzde 24). Tüketicilerin yüzde 43 ü buna karfl d r. Kredi kart uygulamas olmayan günlere özlem duyanlar n oran yüzde iken tüketicilerin yüzde 79 u kredi kartlar - n desteklemektedir. (AA) 8 fiubat 2014 Tüketiciler, kredi kart n en çok marketlerde kullan yor 2. Abdulhamid in iflaret etti i 12. Bölgede petrol aramalar bafllat ld S RT - Türkiye de gravitesi en yüksek petrolün Eruh ta bulunmas yla gözler, Sultan 2. Abdulhamid in 100 y l önce 12. Bölge olarak iflaret etti i petrol haritas na çevrildi. Siirt Valisi Ahmet Ayd n, haritada iflaret edilen Siirt in Eruh ve Pervari ilçesindeki alanlarda sondaj çal flmalar n n bafllat ld n söyledi. Siirt Valisi Ahmet Ayd n, Eruh ilçesi, Bay ryüzü köyünde yer alan Do u Sadak- 1 Petrol arama kuyusunda ç kan petrolün Sultan Abdulhamid in 100 y l önce haz rlad petrol haritas ndaki 12. Bölgede yer almas nedeniyle baflka alanlarda da sondaj çal flmalar n n bafllat ld n söyledi. Ayd n, Bölgedeki petrol rezerv belirleme çal flmalar n n h zla devam etti ini belirterek, inflallah may s ay nda ikinci petrol kuyumuzda aç lacak. Burada yaklafl k günde üretilen 70 varil ham petrolün, tankerlerle Batman TPAO'ya tafl n yor. Bölgede yine Eruh ilçemize ba l Ormanard köyünde sondaj çal flmalar devam ediyor. Yap lacak testler sonucu elde edilecek veriler do rultusunda, yeni bir petrol kuyusunun aç lmas n ümit ediyorum." dedi. Bölgenin makus tarihinin de iflece ini ifade eden Vali Ayd n, Yaklafl k y l önce ngiliz ve Amerikan firmalar n n bölgede petrol arama çal flmalar yapt klar n biliyoruz. Geçmiflte Pervari ilçemizde Do an ve Sar yaprak köylerinde petrol kuyusu aç lm fl, terör olaylar ile rezerv miktar n n tam tespit edilememesi gerekçe gösterilerek kapat lm fl y l önce çok ekonomik olmayabilir ama petrol fiyat ndaki art flla petrol ç kar lmas günümüzde son derece önemli. Bu kapsamda petrol arama çal flmalar na yeniden bafllanmas nda fayda olacakt r. Bu bölgede araflt rma flirketleri ve TPAO taraf ndan araflt rma yap lmas n bekliyoruz. Çözüm süreci ile oluflan huzur ortam yla bölgemizdeki petrol yataklar ile zengin yer alt madenlerinin ç kar larak, ülke ekonomisine katk sa lamas için çal flmalar h zland - r lacakt r. aç klamas nda bulundu.(cha)

9 8 fiubat 2014 Ekonomi nflaatlarda çeli in saltanat bitiyor Türkiye nin en önemli lokomotif sektörü olan inflaatta, yayg n olarak kullan lan yap malzemesi çeli e alternatif üretmek amac yla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n deste iyle elyaf takviyeli kompozit çubuklar n betonda donat malzemesi olarak kullan lmas için Sakarya Üniversitesi (SA- Ü) ve bir firma iflbirli iyle çal flma bafllat ld. SAKARYA - SAÜ Teknoloji Fakültesi taraf ndan yürütülecek Elyaf Takviyeli Kompozit Çubuklar n Betonda Donat Olarak Kullan m n n Araflt r lmas projesi kapsam nda, betonda çelik yerine Pultruzyon metoduyla üretilen Fiber Takviyeli Plastik (FRP) malzemelerin alternatif donat malzemesi olarak kullan labilirli i araflt - r lacak. Özelikle k y yap lar, saha betonlar, beton yollar, çelik has r kullan lan betonlar, tünellerde kullan lan bir k s m beton ve zemin betonlar gibi birçok uygulamada FRP donat lar n kullan lmas yla beton içerisinde yer alan çelik donat n n paslanma sorununa çözüm üretilmesi hedefleniyor. SAÜ Teknoloji Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Sar b y k, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye de inflaat sektöründe kullan lan esas yap malzemesinin yüzde 95 ini betonarme yap lar n oluflturdu unu söyledi. Çeli in, betonun çekmeye karfl dayan m art rmak amaçl kullan ld n belirten Sar b y k, Ancak donat n n zaman içerisinde paslanma gibi bir sorun yaflamas nedeniyle bu sorunu gidermeye yönelik özellikle k y yap lar nda suyla temas eden yap larda beton içerisine donat olarak alternatif bir malzeme kullanabilir miyiz diye çeflitli alternatif fiberlerden oluflan takviyeli bir flekilde pultruzyon yöntemiyle üretilen fiber takviyeli donat lar n beton içerisinde kullan lmas yla ilgili araflt rma çal flmas yapmay planl yoruz diye konufltu. Sar b y k, projenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl nca desteklendi ini ve bunu bir firmayla birlikte yürütmeyi planlad klar n anlatarak, flöyle devam etti: Özellikle betonarme yap lar n, suyla temas eden yap larda, k y yap larda, birtak m kimyasallar n temas etti i yap larda alternatif bir malzeme olarak bunu kullanmay düflünüyoruz. Ayr ca, manyetik alan n önemli oldu u birtak m yerlerde tüp geçit, tünel ve havaalan gibi yerlerdeki betonarme yap larda yine bu malzemeyi donat malzemesi olarak kullanmay, araflt rmay planl yoruz. Bu malzemeyi k r lgan ve gevrek malzeme olmas nedeniyle tamamen alternatif bir malzeme olarak düflünmediklerini anlatan Sar b y k, Deprem etkisinin çok fazla olmad k y yap lar nda ya da depremle bir etkileflime girmeyecek türden yap larda bu malzemeyi düflünüyoruz. Depolama ve birtak m kimyasal tesislerde kullan labilir. Çünkü kimyasallara karfl dayan kl bir malzeme. Çürümeyen, paslanmayan ve elektrik iletmeyen malzeme oldu u için bu gibi özelliklerin önem tafl d birtak m tesislerde bu malzemeyi kullanmay planl yoruz ifadesini kulland. Sar b y k, tek bir elyaf üzerine odaklanmad klar n, cam, karbon, bazalt veya aramit elyafl çubuklarla denemeler gerçeklefltireceklerini, elde edilen sonuçlara göre maliyetin ortaya ç kaca n kaydetti. Mevcut flartlarda en ekonomik olan n, cam elyaf olarak gözüktü- ünü vurgulayan Sar b y k, E er cam elyaf üzerinde elde edece imiz sonuçlar yo unlafl rsa o zaman ekonomik anlamda çeli e ciddi bir alternatif malzeme olarak karfl m za ç kar. Ancak karbon ya da aramit elyaf maliyet olarak daha yüksek. Daha önemli tesislerde de bunlar n kullan lmas söz konusu olabilir. nflaat sektöründe maliyet her zaman birinci öncelik olmayabilir. Bazen bir manyetik alan n engellenmesi ya da kimyasallara karfl direnç elde etmek, birçok fleyin önüne geçebilir. Dolay s yla bu malzemeden böyle bir beklentimiz de var. Buna do ru da yol almay planl yoruz fleklinde konufltu. 3 y l içerisinde testleri gerçeklefltirmeyi, daha sonra da gerekli standartlara kavuflmas n sa lamak için birtak m giriflimlerde bulunmay hedefliyoruz diyen Sar - b y k, Türkiye de bu malzemenin bir standard söz konusu de il. Amerika da ya da Avrupa ülkelerinde birtak m yerlerde kullan l - yor olmas na ra men Türkiye de az say da ve ithal flekilde kullan l - yor. Biz bu testleri gerçeklefltirdi- imizde ve standartlar elde etti imizde hem ülkemizde üretmifl hem de kendi standartlar m zla kullanm fl olaca z. (AA) 9 40 genç giriflimci KOSGEB sayesinde ifl sahibi oldu S RT -Gençlik ve Spor Bakanl ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) iflbirli iyle Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü üne ba l Gençlik Merkezi Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen uygulamal giriflimcilik e itimini bitiren 40 kifliye girimcilik belgesi verildi Siirt Ticaret ve Sanayi Odas konferans salonunda düzenlenen törende konuflan Gençlik Merkezi Müdürü rfan Tekin, 24 saat atölye çal flmas olmak üzere 70 saatlik e itim sonunda gençlere kendi iflini kurma imkân n sa lad klar n söyledi. Gençlik Merkezi Müdürü rfan Tekin, Gençlerin potansiyellerini gerçeklefltirmelerine imkân sa lanmas, ifl hayat na at lacak gençlere özgüvenlerini kazanmalar na ön ayak olunmas, giriflimcili in art r larak baflar l iflletmelerin kurulmas amac yla bafllat lan e itimin sonuna gelindi. Bugün sertifikalar n da taca m z 40 genç giriflimci elde ettikleri tecrübelerini kendi ifllerine aktaracakt r. Uygulamal giriflimcilik e itimimiz 24 saati atölye çal flmalar olmak üzere toplamda 70 saatlik süren e itimi kapsad. Uygulamal giriflimcilik e itimini tamamlayan ve iflletmesinin kuruluflunu yapan yeni giriflimcilere KOSGEB in yeni giriflimci deste i program kapsam nda, iflletme kurulufl deste i, kurulufl dönemi makine, teçhizat, yaz l m ve ofis donan m deste i verilecek. flletme giderleri olmak üzere toplamda 30 bin lira hibe ve 70 bin liraya kadar faizsiz kredi deste i sa lanmaktad r. aç klamas nda bulundu. Vali Ahmet Ayd n, flkur l Müdürü Ömer Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri l Müdürü Hüsam Olgaç, Ticaret ve Sanayi Odas Baflkanvekili Nedim Kuzu nun kat ld tören, genç giriflimcilere da t lan sertifika töreni ile sona erdi.(cha)

10 10 Ekonomi ANKARA - Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aral k ay na iliflkin Türk Bankac l k Sektörü Genel Görünümü Raporu nu yay mlad. Rapora göre, Aral k 2013 itibar yla Türk bankac l k sektöründe 49 banka 11 bin 986 flube ve 214 bin 263 personel ile faaliyet gösteriyor. Sektörün 2013 y l ndaki flubeleflme ve istihdam art fl h z, 2009 y l ndan bu yana y ll k bazda gözlenen en yüksek art fl oran na ulaflt. Bankac l k sektörünün aktif toplam 2013 y l nda yüzde 26,4 artarak 1 trilyon 732 milyar liraya yükseldi. TP varl klar yüzde 19,6, YP varl klar USD baz nda yüzde 18,5 büyüdü. Geçen y l n ilk çeyre inden sonra Türk bankac l k sektöründe mevduat faiz oranlar baflta olmak üzere fonlama maliyetlerinde yükselme görüldü. Söz konusu geliflmeler nedeniyle sektörün büyüme h z nda s n rl bir yavafllama oldu u, y l n ilk çeyre inde yüzde 4,2, ikinci çeyre inde yüzde 7, üçüncü çeyre inde yüzde 7,9 büyüyen bankac l k sektörünün büyüme h z n n kur art fl etkisine ra men y l n son çeyre inde yüzde 5,1 düzeyinde olufltu u gözlendi. Bir önceki y l sonuna göre toplam 252,7 milyar lira artan krediler, Aral k 2013 itibar yla 1 trilyon 47 milyar lira seviyesine ulaflt. Kredilerin toplam aktifler içindeki pay ise 2012 y l sonuna göre 2,5 puan artarak yüzde 60,5 e yükseldi. Y l n son çeyre inde kredilerin art fl h z n n önceki iki çeyre in gerisinde olufltu u, son çeyrekteki büyümenin kurumsal ve ticari krediler a rl kl oldu u belirlendi. Amerikan Merkez Bankas n n (FED) varl k al m program na yönelik aç klamalar sonras nda di er geliflmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye piyasalar nda gözlenen döviz kurlar ve faiz art fl ile h zl kredi büyümesi ve tasarruf oranlar ndaki düflüklü ün oluflturaca uzun vadeli risklerin bertaraf edilmesi amac yla al nan önlemler, tüm kredi türlerinin büyüme h zlar n bir miktar yavafllatt ve özellikle bireysel kredilerdeki y ll k büyüme oranlar, flirketler kesimine kulland r lan kredilerin alt na geriledi. Yasal üst limiti yüzde 75 olan bireysel konut kredilerinin teminat oran, 2013 y l nda konut kredilerindeki yüksek hacimli büyümeye ra men yüzde band nda seyretti. Taksitli bireysel kredi kart alacaklar n n toplam kredi kart alacaklar içerisindeki pay y llar içerisinde art fl e iliminde olmufl ve 2013 y l sonunda yüzde 56,7 ye ulaflt. Bununla birlikte Eylül 2013 ay ndan itibaren taksitli kredi kart alacaklar nda belirgin bir azalma görüldü. Sektörün takipteki alacaklar, 2012 y l sonuna göre 6,2 milyar lira (yüzde 26,4), 2013 Eylül dönemine göre ise 1,6 milyar lira (yüzde 5,8) artarak, 2013 y l sonu itibar yla 29,6 milyar lira seviyesine yükseldi. Y llar itibar yla kulland r lan bireysel kredilerin temerrüt performans n gösteren yaflland rma analizi sonuçlar na göre; 2013 y l nda kulland r lan kredi kartlar haricindeki tüm bireysel kredi türlerinde 2012 y l na göre temerrüde düflme oranlar daha düflük seyretti. Bankalar n menkul de erler portföyü 2013 y l nda 16,7 milyar lira (yüzde 6,2) art fl kaydederek y l sonunda 286,7 milyar liraya ulaflt. Bankalar n menkul de erlerini a rl kl olarak ticari portföyde s n fland rma e ilimleri devam etmekle birlikte piyasalarda görülen volatilite ve faiz oranlar ndaki art fl nedeniyle y l içerisinde sat lmaya haz r portföyden VKET portföye geçifller gözlendi ve Haziran 2013 dönemine göre sat lmaya haz r portföyün pay 8,2 puan azal rken VKET portföyün pay 9 puan artt. Türk bankac l k sektörünün yabanc kaynaklar içinde Aral k 2013 itibar yla yüzde 61,5 ile en fazla paya sahip olan mevduat, 945,8 milyar lira düzeyine ulaflt. Geçen y l n üçüncü çeyre inden itibaren TP mevduat art fl h z yavafllarken, YP mevduat art fl h z y l n ikinci yar s ndan itibaren önemli ölçüde art fl gösterdi. Y l n ilk yar s ndaki YP mevduat art fl 810 milyon dolar, ikinci yar s nda 22,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti. Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin devam etti i 2013 y l nda Türk bankac l k sektörünün yurt d fl bankalardan sa lad fon miktar art fl seyrini sürdürdü. Yurt d fl bankalardan sa lanan fonlar y l sonuna göre yüzde 23,7 oran nda (26,5 milyar dolar) art fl göstererek, Aral k 2013 itibar yla 138,2 milyar dolara yükseldi y l nda sendikasyon kredilerinin yenileme oran n n yüzde 100 ün üzerinde gerçekleflti i ve sektör genelinde bankalar n, sendikasyon kredilerini yenilemekte problem yaflamad gözlendi. Sektörün özkaynaklar, Aral k 2013 itibar yla 194 milyar lira düzeyinde gerçekleflti. Bir y ll k dönemde, menkul de- er de erleme fonlar ndaki 12,6 milyar lira azal fla karfl l k, sektörün kar da t - m n n s n rland r lmas ve karlar n banka bünyesinde b rak lmas n n teflvik edilmesi yönünde BDDK ca sürdürülen politikalar çerçevesinde yedek akçelerin 19 milyar lira ve ödenmifl sermayenin 5 milyar lira artmas, sektörün özkaynaklar n n artmas n sa lad.(aa) 8 fiubat 2014 Bankac l k sektörü kar n artt rd Bankac l k sektörü dönem net kar n 2012 y l sonuna k - yasla yüzde 5,1 artarak 2013 y l sonunda 24 milyar 733 milyon liraya yükseltti. Tavuk eti tüketimi son 10 y lda 2 kat artt ADANA - Tavuk eti tüketimi geçen y llara göre büyük art fl gösterdi. Buna paralel olarak da y ll k tavuk üretim miktar yüzde 10 artarak, son 1 y lda yaklafl k 2 milyon tona ulaflt. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Benli, beyaz et tüketiminde yaflanan art fl n k rm z et tüketiminde görülmedi ine dikkat çekti. Hem fiyat n n uygunlu u hem de sa l kl olmas sebebiyle vatandafl tercihi beyaz etten yana kullan yor. Hâl böyle olunca son 10 y l içerisinde beyaz et tüketimi iki kat artt li y llar n bafllar nda kifli bafl ortalama y ll k beyaz et tüketiminin 9,5 kilogramken, bu rakam n 2013 y l ve sonras nda 20 kilograma ç kt n belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Benli, bu h zl art flla Türkiye nin beyaz et tüketiminde dünya s ralamas nda önemli bir yere sahip oldu unu bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Benli, ayn art fl n k r m z ette görülmedi- ine de dikkat çekerek, protein deposu olan tavuk tüketimi ve üretimiyle ilgili aç klamas - n, Türkiye, tüketim kadar etlik piliç üretimindeki art fl yla da dünyada önemli bir konuma sahip. Avrupa daki di er ülkelerle k yasland nda aradaki fark daha net ortaya ç k - yor. Örne in, Amerika Bileflik Devletleri nde k rm z et tüketimi kifli bafl na 100 kilogramken bizde ise 10 kilogram. Rakamlarda aç kça gösteriyor ki, k r m z et tüketiminde flampiyon olan ABD de protein aç hâlâ devam ediyor. fleklinde sürdürdü. (CHA)

11 Güncel 8 fiubat TRABZON - Afganistan'daki Uluslararas Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde görev yapan Alman askerlerine ait malzemelerin Trabzon üzerinden geri sevki devam ediyor. Trabzon Liman 'nda oluflturulan Lojistik Aktarma Noktas ndan bugün askeri araç ve malzemeleri tafl yan üçüncü gemiye yükleme yap ld. 259 araç ve askeri malzemelerin yüklenece- i Britannia Seaways isimli geminin bugün yola ç kmas ve 18 fiubat ta Almanya n n Emden liman na ulaflmas bekleniyor. Afganistan'daki ISAF' n görev süresinin 2014 y l sonuna do ru bitecek olmas ndan dolay burada görev yapan ülkelerin geri çekilmesi sürüyor. ISAF bünyesinde görev yapan Almanlar da iki ülke aras nda var lan anlaflma gere i Afganistan'daki askeri malzemeleri Trabzon üzerinden Almanya ya sevk ediyor. Afganistan'daki askeri malzemelerini kargo uçaklar yla Trabzon Havaliman 'na, oradan da deniz liman na aktaran Almanlar, buradaki Lojistik Aktarma Noktas 'ndaki ayr flt rma, bak m ve tasnif iflleminin ard ndan da gemiyle malzemeleri Almanya'ya gönderiyor. fiu ana kadar 2 geminin gönderildi i Lojistik Aktarma Noktas 'nda bugün üçüncü geminin yüklenmesine baflland. 259 araç ve askeri malzemelerin yüklenece- i Britannia Seaways isimle geminin bugün yola ç kmas ve 18 fiubat ta Almanya n n Emden liman na ulaflmas bekleniyor. Birli in yapt çal flmalar yerinde görmek ve denetlemek için Trabzon a gelen Alman ordusu Lojistik Komutan Tümgeneral Hans Erich Almanya'ya ait askeri malzemelerin Trabzon üzerinden sevki sürüyor Antoni de yükleme ifllemine refakat etti. Tümgeneral Antoni, burada bas n mensuplar na yapt aç klamada, flu ana kadar her fleyin sorunsuz bir flekilde planlad klar gibi devam etti ini belirtti. Bugün yola ç kacak gemiyle Afganistan daki malzemelerin yar s n n sevkinin tamamlanm fl olaca n ifade eden Antoni, sevkiyat n da daha önce planland gibi bu y l n sonunda tamamlanmas - n beklediklerini anlatt. Sevkiyat n planlanan tarihten önce bitmesinin de söz konusu olmad bilgisini veren Alman komutan, ISAF n görev süresinin bitmesinin ard ndan Afganistan da asker b rakmas yla ilgili görüflmelerin ise devam etti ini kaydetti. Antoni, Afgan yetkililerin onay ile bu konuda verilecek KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ karar n süreçte etkili olaca- n sözlerine ekledi B E D E S T E N D 2 U S A R E B E R E 3 Z E M K A R S A K 4 U M A R Z N B A 5 L E S E P A S E N 6 B K A R T E L A 7 Z O L E N D D O 8 L A S P A T N 9 A T A T A M A 10 M A E M O T T 11 V A O K Z 12 K A M A T E L A 13 O N A M A V N A 14 Y A E D A T A K 15 K R A M A 16 M M N A K O P 17 A N A K A R A A P 18 B O R A M A L E 19 E T E N E E Z A N 20 T A T K A T A N A

12 12 Ekonomi 8 fiubat 2014 Türkiye plastik üretiminde Avrupa ikincisi, dünya yedincisi Geçen y l plastik üretimini 8,1 milyon tona yükselterek Avrupa ikincisi konumuna yükselen Türkiye, plastik sektörünün a rl kl k sm n oluflturan mamullerde yüzde 17 art flla 34,3 milyar dolar üretim de erine ulaflt. STANBUL - Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), Türkiye Plastik Sektörü Raporu 2013 ü yay mlad. Mamul ve hammadde üretim, d fl ticaret ve birim fiyatlar na iliflkin veri ve analizlere yer verilen raporda, Türkiye ve dünya plastik sektörü verilerinin yan s ra 2014 e iliflkin ülke ve dünya ekonomisindeki geliflmeler, olas riskler ve plastik sektörüne etki etmesi olas ekonomik geliflmelerle risklere iliflkin de erlendirmeler de yer ald. Raporda yer verilen bilgilere göre, Türkiye 2013 y l nda 8,1 milyon ton üretimle Avrupa n n ikinci büyük plastik üretici ülkesi konumuna yükseldi. Türkiye, plastik sektörünün a rl kl k sm n oluflturan mamullerde, 2013 y l üretimde de er baz nda yüzde 17 art flla 34,3 milyar dolar üretim de erine ulaflt. Üretim miktar baz nda yüzde 2,8 payla dünyan n 7 nci büyük plastik üreticisi ülkesi olan Türkiye, di er yandan, 19,5 milyar dolarl k d fl ticaret hacmiyle de dünya d fl ticaretinden yüzde 2 pay ald. Türkiye nin dünya plastik mamul ihracat ndaki pay yüzde 1 seviyesinde gerçekleflti. Buna karfl l k hammadde ithalat ndaki pay yüzde 3,4 oldu. Plastik mamullerde 2013 sonunda bir önceki y la göre yüzde 13 art flla, 4 milyar 583 milyar dolar ihracata ulafl ld. Plastik mamullerde yurt içi talebin tamam na yak n karfl land ; 1 milyar 680 milyon dolar d fl ticaret fazlas verildi. Plastik mamul ve hammaddede toplam ihracat 5.6 milyar liraya ulaflt. Buna karfl l k, Türkiye de yeterli üretim olmamas nedeniyle zorunlu olarak sektör 10,9 milyar dolarl k hammadde ithal etti. Türkiye de plastik ürünlerde miktar baz nda üretim bir önceki y la göre yüzde 14 artarak 8,1 milyon tona yükseldi. Bu üretimin de eri ise 34 milyar 364 milyon dolar olarak ölçüldü. Sektör, plastik mamullerde toplam yurt içi talebin yüzde 91 ini karfl larken, üretimin yüzde 13 ünü de ihraç etti. Sektörün ihracat bir önceki y - la göre yüzde 13 artarak 4 milyar 583 milyon dolar, ithalat 2 milyar 902 milyon dolar, d fl ticaret fazlas da 1 milyar 680 milyon dolar ANKARA -Vak flar Genel Müdürlü ü, enerji sektörüne girmeye haz rlan yor. Genel müdürlük, Türkiye nin birçok yerinde bulunan ve tar ma veya baflka bir faaliyete uygun olmayan arazilerini, günefl enerjisi üretmek için kullanacak. Vak flar Genel Müdürü Adnan Ertem, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye nin günefl haritalar n ç kard klar n, Vak flar a ait bofl arazilerin, günefl enerjisi üretmek için kullan lmas n n uygun oldu unu tespit ettiklerini belirtti. Bakanlar Kurulu nun çal flmay onaylamas halinde, Vak flar Genel Müdürlü ü olarak Vak f Enerji isimli bir flirket kuracaklar n belirten Ertem, flirketin de günefl enerjisi tesisi kurma çal flmalar na bafllayaca n söyledi. Vak flar Kanunu na göre, vak flar bünyesinde kurulacak bir flirketin Bakanlar Kurulu nun iznine tabi tutuldu unu belirten Ertem, genel müdürlük olarak Vak f Enerji için çal flmalar n yapt klar n söyledi. oldu. Türkiye plastik mamul üreticileri, az say da d fl ticaret fazlas veren sektörlerden biri olma özelli- ini 2013 y l nda da korudu. Ekonomik geliflmifllikle do rudan iliflkisi bulunan kifli bafl na plastik mamul tüketimindeki art fl da devam etti. Plastik mamullerde yurt içi tüketim miktar olarak 7,1 milyon ton, de er baz nda ise 32 milyar 684 milyon dolara ulaflt. Kifli bafl na tüketim 2007 y l ndaki 58 kilogram seviyesinden, krizin de etkisiyle 2009 sonunda 50 kilograma düfltü. Ancak bu y l n sonundan itibaren düzenli ve h zl bir art flla, 2013 y l sonunda 74 kilogram seviyesine ulaflt. Raporda kifli bafl na tüketimin hala geliflmifl bat ülkelerinin yüzde 60 seviyesinde oldu u bilgisine de yer verildi. PLASFED raporunda, sektörün makine-teçhizat yat r mlar ndaki gerilemeye de dikkat çekildi. Rapora göre, sektörün makine-teçhizat yat r mlar bir önceki y la göre yüzde 7 oran nda azalarak 732 milyon dolar seviyesine geriledi. Raporu de erlendiren PLAS- FED Yönetim Kurulu Baflkan Selçuk Aksoy, sektörün büyümesinden memnuniyet duyduklar n, ancak risklerin de fark nda olduklar - n belirtti. Aksoy, flu de erlendirmeleri yapt : Plastik sektörümüz büyümeye devam ediyor. Bunun bilincindeyiz ancak baflta kur riski olmak üzere, yap sal nedenlerden dolay ciddi bir d fl ticaret ifllemi gerçeklefltiren sektörümüzü zor günler bekliyor. Hem yeni geliflmelerle ortaya ç - kan k sa vadeli risklerin, hem de yap sal sorunlar nedeniyle uzun vadeli risklerin fark nday z. Sektörümüze yönelik karar al c larla birlikte yeni çal flmalar yapmam z gerekiyor. Öncelikle, TL nin de er kayb n n ihracat aç s ndan avantaj sa lad zannedilse de sektörümüzün zorunlu olarak, Türkiye de üretimi olmad için çok büyük miktarda hammadde ithal etti i unutulmamal. Bunun yan nda, üretimin büyük k sm da iç pazarda tüketiliyor. Dolay s yla plastik sektörü iki yönlü bir kur riskini tafl maktad r. (AA) Vak flar enerji sektörüne geliyor Çal flman n gelecek günlerde vak flardan sorumlu Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç a sunulaca n dile getiren Ertem, Ar nç n da projeyi Bakanlar Kurulu na sunaca n söyledi. Ertem, Bakanlar Kurulu ndan ç kacak olumlu karar n ard ndan flirketin kurulaca n bildirdi. (AA)

13 8 fiubat 2014 D fl Haberler 13 Putin: Soçi Olimpiyatlar dünyan n en büyük inflaat projesi Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Soçi de dün bafllayan K fl Olimpiyatlar için yap lan alt yap çal flmalar n n dünyan n en büyük inflaat projesi oldu unu söyledi. Rusya farkl verilere göre olimpiyat haz rl klar ve bölgenin kalk nma program için 50 milyar dolara yak n para harcad. ANKARA FLAS DA RES MÜDÜRLÜ ÜNDEN FLAS ALACAKLILARI SIRA CETVEL N N VE K NC ALACAKLILAR TOPLANTISININ LANI 2011/12 Müflisin Ad ve Adresi : Dalarslan G da ve Temizlik Maddeleri Ticaret ve Da t m A.fi. vedik Organize Sanayi Bölgesi A aç flleri Sitesi 523.Sokak No: 16/2-3 Ostim ANKARA Müflis Dalarslan G da ve Temizlik Maddeleri Ticaret ve Da t m A.fi. hakk ndaki alacak ve istihkak iddialar n n tahkik ve tetkik ifllemi bitmifl, cra ve flas Kanunun 206 ve 207. maddeleri gere ince düzenlenen alacakl lar s ra cetveli Ankara flas Dairesinde incelemeye haz r bulundurulmufltur. S raya itirazlar n ilandan itibaren 7 gün içinde cra Mahkemesine, alaca n esas veya miktar na iliflkin itirazlar n 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesine yap lmas, gereken kanuni ifllemin ifas için ikinci alacakl lar toplant s günü olarak tayin edilen 26/02/2014 günü saat 14.00'de Ankara flas Müdürlü ünde haz r bulunmalar veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu K.nun 232, 234, 235. maddeleri gere ince lan ve tebli olunur. 04/02/2014 (BASIN1555)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ÇANKAYA BELED YE BAfiKANLI INDAN Karakusunlar Mahallesi ada 3 parsele ait uygulama imar plan de iflikli i, tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. lgilenenlere duyurulur. (BASIN-1567)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ÇANKAYA BELED YE BAfiKANLI INDAN Karakusunlar Mahallesi ada 1 say l parselin Özel Sosyo-Kültürel Tesis Alan na dönüfltürülmesine ait uygulama imar plan de iflikli i, tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. lgilenenlere duyurulur. (BASIN-1564)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar MOSKOVA - Ulusal bir uyum içinde Soçi çal flmalar n n tamamland n ifade eden Putin, Bu önemli bir yat r m projesi. Bu dünyan n en büyü- ü dedi. Soçi da Rus olimpiyat tak mlar ile bir araya gelen Putin, nflaat çal flmalar da lar n üzerinde s f rdan bafllad. Bu çok zor bir ifl. Yedi y ld r buna haz rlan yoruz. Bu ülke çap nda dev bir proje. Sonuçta ileri teknoloji ürünü spor tesisleri kurduk. Rusya Olimpiyatlar için haz r. ifadelerini kulland. Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev Soçi Olimpiyatlar için 50 milyar dolar harcand n, bunun 6,4 milyar dolar n n haz rl klar için di er k sm n n da bölgenin kalk nmas için harcand n belirtmiflti. Olimpiyat haz rl klar ndan sorumlu Baflbakan Yard mc s Dmitri Kozak, toplam haz rl klar çal flmalar n n 6,4 milyar dolar oldu unu teyit etmiflti. Atina 2004 yaz olimpiyatlar için 10,8 milyar dolar, 2008 Pekin yaz olimpiyatlar için de 40 milyar dolar harcanm flt Vancour K fl Olimpiyatlar na 7,2 milyar dolar harcama yap l rken, Londra 2012 yaz olimpiyatlar na 13,7 milyar dolar harcama yap ld. Putin, Soçi de bas n mensuplar na yapt de erlendirmede, aç l fla gelecek devlet ve hükümet baflkanlar ile Suriye krizi, Ukrayna daki geliflmeler ve Afganistan konular n ele alacaklar n söyledi. Putin Orta Asya ülke liderlerinin Afganistan dan NATO nun ç kmas n n ard ndan oluflacak bofllukla ilgili endifleleri oldu unu hat rlatt. (CHA) Romanya vizesi 2 günde ç kacak BÜKREfi - Türk vatandafllar n n, baflvurduktan sonra en geç 48 saat içinde vize alabilece i belirtildi. Romanya'ya gelmek isteyen Türk turistlerin vizeyi almalar için en az bir ay öncesinden konsoloslu a baflvurmalar gerekiyordu. Romanya'da kalacaklar otel rezervasyonu sa l k sigortas ve içinde yeterli görülen miktar kadar para olan bir hesap numaran z isteniyordu. Media- Fax' n haberine göre, bundan sonra sadece 500 Euro'ya sahip oldu- unun gösterilmesi, k sa süreli vize almak için yeterli olacak. Habere göre, Türk turistlerin en çok tarihî flehirler ve kayak merkezlerinin yan s ra kumarhaneler ve gece hayat için Romanya'y tercih edece i tahmin ediliyor. Romanya statistik Ofisi'nin verilerine göre geçen sene Romanya'y 38 bin Türk turist ziyaret etti y l nda Türkiye'den 11 milyon vatandafl turist olarak yurtd fl na ç kt senesine göre yüzde 6 art fl n oldu u bu sektörden Romanya da pay alma çabas nda. Haberde, Türkiye'den ilk etapta y lda 50 bin turist beklendi i kaydedildi. (CHA)

14 14 Türkmenistan dan Türkiye ye otobüs seferleri yap lacak AfiKABAT - Orta Asya n n h zl kalk nan ülkesi Türkmenistan dan Türkiye ye otobüs seferlerinin yap lmas hedefleniyor. Bunun için baflkent Aflkabat ta dev bir alanda uluslararas otobüs terminali infla ediliyor. Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov, Aflkabat taki uluslararas otobüs terminalinin inflaat flantiyesinde incelemelerde bulundu. Devlet Baflkan Yard mc s fiamuhammet Durd l yev ve Aflkabat Belediye Baflkan Recepgeldi Nurmamedov ile birlikte inflaat alan - n gezen Berdimuhamedov, terminalin projesini inceledi ve otobüs terminalinde kullan lacak otobüs çeflitleri hakk nda bilgi ald. 6 hektar alanda infla edilmekte olan terminal günde 2 binden fazla yolcuya hizmet verecek. Proje kapsam nda terminalin bulundu u alanda 50 kiflilik otel, 50 kiflilik kafe, bilet gifleleri, restoran, döviz bürosu, küçük dükkanlar, sinema salonu, eczane olacak. Aral k 2012 de inflaat na bafllanan terminalin, bu sene sonuna kadar hizmete aç lmas bekleniyor. Terminalde yurtd fl na da otobüs seferlerin yap lmas hedefleniyor. Yurtd fl na Türkiye baflta olmak üzere ran, Ermenistan, Kazkakistan, Özbekistan ve Afganistan a seferler yap lacak. Bu arada, Türkmenistan yurtd - fl na en çok uçak seferini Türkiye'ye yap yor. Türkmen ve Türk Hava Yollar karfl l kl her gün iki ülke aras nda düzenli uçak seferleri yap yor. (CHA) YEN DELH Hindistan n Maharashtra eyaletinde vahfli yaflam yetkilileri, ölmüfl sokak köpeklerinin gömüldü ü yerlerden yay ld n düflündükleri bir virüsün ormanlardaki kaplanlara bulaflarak öldürdü ünü iddia etti. Maharashtra eyaleti D fl Haberler Chandrapur bölge idari müdürü Prakash Bokhad, vahfli yaflam aktivistlerinin iddialar üzerine araflt rma bafllatt. Uzmanlara göre sokak köpeklerinden yay lan (canine distemper) virüsünün vahfli yaflam tehdit ediyor. Uzmanlar geçti imiz y llarda 4 kaplan n bu virüs nedeni ile öldü üne inan yor. Belediyelerin s k s k sokak köpeklerini ormana sald n ve Chandrapur bölgesinde yaflayan 80 kadar koruma alt ndaki kaplan n bu köpekleri yedi i tahmin ediliyor. Dünyan n de iflik 8 fiubat 2014 Rosatom, Akkuyu için uçakla terör sald r s senaryosunu ihaleye ç kard Türkiye de Akkuyu nükleer santrali infla edecek Rus flirketi Rosatom devlet ihale ajans na ilginç bir ilan verdi. Ajans Akkuyu ya uçakla terör sald r s yap lmas durumunda oluflabilecek riski analiz edecek bir çal flma yap lmas n istiyor. Rosatom 17 fiubat a kadar tamamlanmas n istedi i çal flma için 25,6 milyon ruble (730 bin dolar) teklif ediyor. MOSKOVA - Rosatom, çal flman n 400 ton a rl nda bir uça n metre h zla terör sald r s olarak reaktörlere çarpmas ya da 90 tondan daha a r sivil bir uça n kaza yaparak düflmesi ve metre h zla bir uça n reaktöre düflme olas l üzerinde çal flma yap lmas n istiyor. 17 fiubat a kadar devam edecek baflvurular 4 Mart tan önce de erlendirilerek kazanan ilan edilecek. Interfax a de erlendirmede bulunan Rosatom yetkilisi, ba ms z kaynaklar taraf ndan yap lacak ikinci bir teklifin santralin güvenli ini daha da art raca n söyledi. Rusya daha önce de Bulgaristan n Belene nükleer santrali için benzer bir senaryo haz rlanmas n istemiflti. Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev 2012 de Türkiye de kurulacak nükleer santralin benzeri olan Voronej bölgesindeki Novovoronej nükleer santralini incelemifl, burada Rosatom Baflkan Sergey Kriyenko dan bilgi alm flt. Kriyenko, Türkiye de kurulacak santralin 400 ton a rl nda bir uça n düflmesi durumunda bile etkilenmeyece ini ifade etmiflti. Rosatom baflkan içi dolu Boeing model bir uça n düflmesi durumunda santralin hasar görmeyece ini, bu teknik nitelikte projelerin ilk kez uygulanmaya bafllad n söylemiflti. Dünyada ilk kez gerçekleflen yat r mla Rus nükleer enerji flirketi Rosatom santralin yüzde 93 üne sahip olacak. Atomstroyexport ve Rus enerji flirketi Inter RAO UES ise kalan yüzde 7 lik hisseyi paylafl yor. Türkiye den özel flirketlerin de projeye ortak olabilmeleri yönünde çal flmalar var y llar nda tamamlanmas planlanan Akkuyu nükleer santrali her biri 1200 megawatt olmak üzere 4 ayr üniteden oluflacak. Türkiye projenin tamamlanmas - n n ard ndan 15 y l boyunca elektrik al m n taahhüt ediyor. Anlaflmaya göre, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim fiirketi (TETAfi) proje flirketinden santralde üretilmesi planlanan elektri in ünite 1, ünite 2 için yüzde 70'ine ve ünite 3, ünite 4 için yüzde 30'una karfl l k gelen sabit miktarlar n, her bir güç ünitesinin ticari iflletmeye al nma tarihinden itibaren 15 y l boyunca KDV hariç 12,35 ABD senti/kwh fiyattan sat n almay garanti edecek.(cha) Hindistan da sokak köpe i virüsü kaplanlar öldürüyor bölgelerinde de görülen bu virüs k zam a yak n olarak tan mlan rken, 1990'larda Do u Afrika daki vahfli yaflam ciddi flekilde etkiledi i aç kland. Kay tlara göre Hindistan daki ormanlarda sadece bin 700 adet kaplan yafl yor. (CHA)

15 8 fiubat 2014 Ankara Çubuk Han mlar Lokali nde TANIfiMA-KAYNAfiMA GÜNÜ Ankara Büyükflehir Belediyesi Han m Lokalleri nin 2014 y l tan flma toplant lar devam ediyor. HABER MERKEZ - Çubuk Han mlar Lokali nin tan flma ve kaynaflma amaçl düzenledi i etkinli e Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli ve ayn zamanda Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf Onursal Baflkan Nevin Gökçek de kat ld. Nevin Gökçek han mlara tavsiyelerde bulunarak, Çocuklar n z yollad n z adresleri takip edin. K z p, d flar ya atmay n. Sevginizi gösterin ama disipline de edin dedi. Tan flma toplant s, üyelerin haz rlad gösteriler ile renkli görüntülere sahne oldu. Han m Lokali nin genç üyelerinden oluflan Cici K zlar toplulu unun Bim Bam Bom flark s n seslendirdi i performans büyük alk fl al rken, step gösterisi, TSM konseri, dans gösterisi ve çocuklar n jimnastik flovlar büyük be eni kazand. Toplant da bir konuflma yapan Nevin Gökçek, Allah bu huzuru, bu mutlulu u bozmas n. En kötü günümüz böyle olsun. Hepimizin evi huzurlu, sa l daim olsun dilekleriyle sözlerine bafllad. HABER MERKEZ - Osmanl mparatorlu u nun kuruluflunun 715. y ldönümü nedeniyle Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen, padiflahlar n ferman, berat ve tu ralar n n yer ald Osmanl Fermanlar ve Beratlar adl sergisi Baflkentlilerin ziyaretine aç ld. K z lay Metro Sanat Galerisi nde düzenlenen serginin aç l - fl nda bir konuflma yapan Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Balamir Gündo du, Yerel yönetimler hayat n her alan nda vard r. Sergilenen bu eserler, o dönemde yaflanan olaylar bizlere intikal ettiren çok önemli tarihi belgelerdir dedi. Ferman, tu ra ve beratlar n; bugünün yasalar, yönetmelikleri, kararnameleri olarak alg lanabilece ine ve o dönemde yaflanan olaylar bizlere aktaran çok önemli tarihi belgeler oldu una dikkat çeken Gündo du, bu belgelerin ayn zamanda birer sanat eseri oldu unu unutmamam z gerekti ini belirtti. Gündo du, sözlerine flöyle devam etti: Belediyeler sadece kentleflme ile de il, sosyal ve kültürel aç lardan da insanlar n kentlileflmeleri için u raflmak zorundad r. Yoksa bu hizmetler yar m kal r. Ankara Büyükflehir Belediyesi böyle anlaml sergilerle tarihi ve kültürel de erlerimize de Han m Lokali üyelerine kendilerine vakit ay rd klar için tebrik eden Nevin Gökçek, yi ki vars - n z. Biz sizinle çok mutluyuz. Siz olmay nca bu dört duvar tam tak r. Bu sevgi ortam n bizlerle paylaflt n z için sizlere çok teflekkür ediyoruz. Zaman n z kendinize ay rd n z için de özellikle teflekkür ediyorum diye konufltu. sahip ç k yor. Bu nesillere geçmiflten gelen tu ra, berat ve fermanlarda belirtilen konular aktard klar için Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Daire Baflkanl - na çok teflekkür ediyorum. Hay rl u urlu olsun. Genel Sekreter Yard mc s Gündo du daha sonra sergide yer alan eserlere iliflkin bilgiler veren Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Daire Baflkan Ahmet Recep Tekcan ile birlikte aç l fl kurdelesini keserek, sergiyi gezdi. Osmanl Fermanlar ve Beratlar sergisi, K z lay Metro Sanat Galerisi nde 6 fiubat Perflembe gününe kadar aç k kalacak. 15 Bugüne kadar bine yak n evi ziyaret etti ini belirterek, konuflmas nda an lar na yer veren Nevin Gökçek, evde her fleyin yükünü kad nlar n çekti ini dile getirerek, kendisini dikkatle dinleyen onlarca han ma çeflitli uyar - larda da bulundu. Özellikle uyuflturucu konusunda yaflanan kötü deneyimleri aktaran Nevin Gökçek, Çok dikkatli ve uyan k olman z laz m. Çocuklar n z yollad n z adresleri takip edin. K z p, d flar ya atmay n. Sevginizi gösterin ama disipline de edin diye konufltu. Nevin Gökçek, sosyal projelerle Ankara n n Türkiye nin en yaflan labilir kenti haline geldi ini söyleyerek, Büyükflehir Belediyesi nin çocuk kulüpleri ile gençlik merkezlerinin de oldukça güvenli adresler oldu unu vurgulad. Nevin Gökçek e Çubuk Han mlar Lokali üyeleri taraf ndan çiçek verilirken, lokalin aç l fl n n ikinci y l onuruna pasta kesildi ve sanatç Muzaffer de sevilen flark lar ile Lokal üyelerini e lendirdi. Osmanl fermanlar Metro da sergileniyor

16 16 Ankara Alt nda Belediyesine bir polis karakolu daha lçe Emniyet Teflkilat na büyük destek veren Alt nda Belediyesi, bir polis karakolunun daha yap - m tamamlayarak hizmete sundu. HABER MERKEZ - Daha önce Alt nda lçe Emniyet Binas, Ayd nl kevler, Anafartalar ve Karapürçek Polis Karakolu binalar n n yap m n üstlenen Alt nda Belediyesi, Demirf rka Polis Merkezi Amirli i ni de düzenlenen coflku dolu bir törenle açt. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin ev sahipli inde gerçekleflen aç l fla, çiflleri Bakan Yard mc s Osman Günefl, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet K l çlar, Ankara l Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Alt nda lçe Emniyet Müdürü Ahmet Ergün Do du, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alpaslan, AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca, Alt nda Kaymakam Ali Fuat Türkel ve çok say da vatandafl kat ld. Oldukça genifl bir arsa üzerine yap m gerçeklefltirilen 3 katl polis merkezi, 700 metrekare büyüklü ünde Karakolda 2 nezarethane ve genifl bir de otopark bulunuyor. Demirf rka Polis Merkezi Amirli i 54 personeliyle, yaklafl k 22 bin kifliye hizmet verecek. Baflkan Tiryaki yle bambaflka Alt nda Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yapt konuflmada y ll k ihmallere ra men Alt nda n her geçen gün daha fazla huzura ve refaha kavufltu unu dile getirdi. Alt nda Belediyesi olarak kamuya yapt klar hizmetlerin sürekli h z kazand n söyleyen Baflkan Tiryaki, vatandafllar n yaflam kalitesini artt rmak için çal flt klar n belirtti. Baflkan Tiryaki Tekrar aya a kalkan, konuflan bir Alt nda n merkezindeyiz ve bugün burada tam bölgenin kalbinde polis karakolunun mütevaz aç l fl n yap yoruz. Alt nda Belediyesi bundan öncede gerek kamu hizmetlerini h zland rmak, gerek vatandafl n yaflam kalitesini artt rmak amac yla, bir belediye sorumlu unda, bu tür tesisler kazand rmaya devam ediyor. Att her ad mda ileriye giden bir Alt nda n gururunu yafl yoruz. dedi. Devlet erkân ndan Baflkan Tiryaki ye övgü dolu sözler çiflleri Bakan Yard mc s Osman Günefl, Alt nda Belediyesi nin takdir edilecek ifllere imza att n ifade etti. Eski Alt nda ile yeni Alt nda aras nda büyük bir fark oldu unu ve herkesin bunu takdir etti ini söyleyen Günefl, 1970 li y llarda Ankara da ö renci oldu u günleri ve o zaman n Ankara s n da anlatarak, art k ne zaman yurtd fl ndan bir misafir gelse hemen Hamamönü ne götürdüklerini söyledi. Günefl Baflkan Tiryaki Alt nda iftihar edilecek bir hale getirdi. Kendisi hizmetin tiryakisidir. dedi. Alt nda Belediye Balkan Veysel Tiryaki yi Ankara n n en baflar l belediye baflkanlar ndan olarak gösteren Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ise Alt nda l lar ilgilendiren her konuda Veysel Tiryaki yi görmek mümkün. Veysel Tiryaki, toplumun huzur ve refah için elini tafl n alt na koymaktan kaç nmayan biri Ben yasada belirtilen görevimi yerine getiririm, gerisine de kar flmam demiyor. Alt nda l çocuklar düflünüyor, Alt nda n huzurunu ve refah n düflünüyor, Alt nda daki her fleyi düflünüyor ve çok önemsiyor. dedi. Baflkan Güven: Kahvehaneler kumarhane de ildir HABER MERKEZ - Ankara Kahveciler Esnaf Odas Baflkan sa Güven, toplumsal yaflam n içerisinde önemli bir yer tutan kahvehanelerin en ucuz e lence mekânlar olduklar n kaydetti. Güven, Yaz l ve görsel teknoloji; medya bu kadar geliflmifl de ilken, büyüklerimiz k raathanede toplan r, güncel konular konuflulurdu. K raathane kültürü vard. K raathanelerde kitaplar okunur, fliirler paylafl l r, Hacivat-Karagöz baflta olmak üzere çeflitli oyunlar oynat l rd. K raathanelerde, halk ozanlar n n kendi aralar ndaki at flmalar büyük çekiflmelere sahne olurdu. De iflik oyunlar n oynand, çaylar n kahvelerin içildi i k raathaneler çok ilgi görürdü. Osmanl dan günümüze kadar gelen k raathaneler, asl nda bir kültür yuvas d r. de erlendirmesinde bulundu. K raathane-kahvehane kültürü almayan n üniversitesini yar m sayar m. ifadesini kullanan Güven, kahvehanelerin kumarhane yerleri olmad n vurgulad. Güven, Kahvehaneler kumar oynat lan yer san l r. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Avrupa uyum yasalar çerçevesinde bafllat lan ve kahvehaneleri de içine alan sigara içme yasa kahvecilik mesle ini bitme noktas na getirildi. Sigara yasa kahvehanelere gelenlerin say s n iyice azaltt. 7 kifli bir araya geliyor, dernek kuruyor. Dernek ve vak flara ait lokallerde alenen sigara içildi ini, denetimlerin kahvehanelerdeki gibi çok s k bir flekilde yap lmad n duyuyoruz. Dolay s ile bu serbestlik anlay fl buralara daha çok kifliyi çekiyor. Bu da kahvehanelere gelenlerin say s n iyice düflüyor. dedi. Güven flöyle devam etti: Ben Kahveciler Esnaf Odas Baflkan olarak Meclisimize, tüm siyasi parti temsilcilerimize ve yetkililere sesleniyorum.

17 8 fiubat 2014 Güncel Çevreyi kirletenlere 77 milyon TL ceza kesildi Çevre ve fiehircilik Bakanl nca, 2013 te yap lan 37 bin 467 denetimde, çevre kirlili ine neden oldu u tespit edilen kurum ve kurulufllara 77 milyon 45 bin lira ceza verildi. ANKARA - Çevre kirlili- inin önlenmesi amac yla sanayi tesisleri ve di er faaliyetlere yönelik denetimler aral ks z sürüyor. Alo 181 çevre ihbar hatt na gelen flikayetler üzerine Türkiye nin çeflitli noktalar nda merkez ve il müdürlü ü ekiplerince denetimler gerçeklefltirildi. Bakanl k ekiplerince, 2012 de çevreye yönelik 23 bin 622 denetim yap ld te denetim say s 37 bin 467 ye ç kt deki denetimlerde 57 milyon 290 bin lira ceza kesilirken, geçen y l bu say 77 milyon 45 bin liraya ulaflt. Denetimlerde, 174 tesisin de çal flmas durduruldu. En çok ceza, at klar konusunda uyguland. Bakanl k ekiplerince, at klar n ar tmadan deflarj eden veya çevreye döken 304 iflletmeye, 17 milyon 893 bin lira ceza verildi. An z yakan 100 kifliye de toplamda 455 bin 93 lira idari para ceza verilmesi uygun görüldü. Suyu kirleten iflletmelere yönelik gerçeklefltirilen 5 bin 447 denetimde 17 milyon 101 bin lira ceza kesildi. Hava kirlili i konusunda gerçeklefltirilen 11 bin 537 denetimde, 527 tesise, 10 milyon 798 bin lira, toprak kirlili iyle ilgili yap lan 379 denetimde de 106 tesise, 3 milyon 918 bin lira para cezas verildi. Gürültüye neden olan iflletmelere yönelik gerçeklefltirilen 2 bin 419 denetimde ise 163 tesise, 2 milyon 822 bin lira para cezas uyguland.(aa) Çekicili otomobil çetesi çökertildi 17 ANKARA - Ankara da park halindeki araçlar çekiciye yükleyerek çalan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kifli gözalt na al nd. Bir ihbar de erlendiren Ankara Emniyet Müdürlü ü Asayifl fiube Müdürlü ü Oto H rs zl k Büro Amirli i ekipleri, baflkentte farkl ilçelerde çok say da araç çald belirlenen bir suç örgütünü takibe ald. Yaklafl k 5 ay süren takibin ard ndan cumhuriyet savc s n n talimat yla harekete geçen ekipler, Ankara ve Adana da önceden belirlenen ev ve ifl yerlerine operasyon düzenledi. Kupa operasyonu ad verilen bask nda örgütün elebafl S.K n n da aralar nda bulundu u 9 kifli gözalt na al nd. Zanl lar n kald klar yerlerde bulunan sahte plaka, belgeler ile araç çalmak için kulland klar aletlere el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlü üne götürülen zanl lar n, görevli gibi davranarak park halindeki araçlar çekiciye yükleyip çald klar ve OST M de kiralad klar depolarda bir süre saklad klar belirlendi. fiüphelilerin yakalanmamak için kiralad klar depolar - n s k s k de ifltirip yeni yerlere tafl nd klar tespit edildi. Banka ve hastane önlerinde bekleyip vatandafllar n kontak anahtar n üzerinde unuttu u otomobilleri de çalan zanl lar n, kiralad klar depolarda çal nt 15 araç bulundu. Daha çok pikap türü araçlar çalan zanl lar n, arac n kupas n hasarl araçlara naklettikten sonra vatandafllara satt klar belirlendi. H rs zl k suçundan çok say da suç kayd bulunan flüphelilerin, telefon konuflmalar nda çald klar araçlar için havuç, arac n çald klar kifliler için de keklik ifadelerini kulland klar belirtildi. fiüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ard ndan adliyeye sevk edildi.(aa)

18 18 Genel 8 fiubat 2014 Yolsuzluk Türkiye nin en önemli sorunlar aras na girdi! Liderler düflüflte Kadir Has Üniversitesi taraf ndan gerçeklefltirilen Türkiye Sosyal-Siyasal E ilimler Araflt rmas n n sonuçlar önemli tespitler içeriyor. Araflt rmaya göre Türkiye de muhafazakârl k art yor. Siyasette ise tüm liderlerin flahsi baflar s düflüfl gösteriyor. Tüm bunlara ra men, Türkiye de halen iflsizlik en önemli sorun olarak görülüyor. HABER MERKEZ - Terör sorun olarak alt s ralara inerken, bu y l Türkiye nin en önemli sorunlar aras na yolsuzluk da girdi. Türkiye de ordunun siyasetteki etkisine yönelik alg lama azalmaya devam ederken, en güvenilmeyen kurumlar s ras yla; YÖK, ÖSYM, siyasi partiler ve medya oldu. Türk halk yönetim flekli olarak güçlü bir flekilde parlamenter sistemi tercih etti. Gezi Park olaylar n n siyasetin yap l fl tarz n de ifltirdi i inanc artarken, medyaya ve yarg ya güvendeki düflüfl devam etti. Türkiye Sosyal-Siyasal E ilimler Araflt rmas -2013, 26 Aral k 2013 ile 13 Ocak 2014 tarihleri aras nda, Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yafl ve üzeri kifli ile yüz yüze gerçeklefltirilen ve politika, ekonomik geliflmeler, Türkiye ve uluslararas gündem alanlar nda sorular içeren anket ile gerçeklefltirildi. Anketin güven düzeyi yüzde 95, hata pay ± 3 olarak belirtildi. Türkiye nin en önemli sorunu nedir? sorusunda ise bu y l ilk kez seçenek olarak cevaplara dahil edilen yolsuzluk, yüzde 14,2 ile üçüncü s - rada ç kt. Birinci s rada ise, her y l oldu u gibi, yine ankete kat lanlar n yüzde 29,3 ün Türkiye nin en büyük sorunu olarak gördü ü iflsizlik ç kt. Ankete kat lanlar n yüzde 12,3 ü en büyük sorun olarak ekonomik krizi, yüzde 10,9 u hayat pahal l n, yüzde 5,7 si ise gelir da l m ndaki eflitsizli i gösterdi. Buna göre, iflsizlik hariç ekonomik nedenleri en büyük sorun olarak görenlerin oran yüzde 28,9 ile iflsizli i en büyük sorun görenlere yaklaflt. Geçen y l yüzde 27,4 ile Türkiye nin ikinci en büyük sorunu olarak görülen terör ise bu y l yüzde 4,7 oran yla 7. s raya geriledi. Araflt rmada hükümetin ekonomi politikalar ayr bir bafll k olarak kat - l mc lara soruldu. Ankete kat lanlar n yüzde 33,5 i hükümetin ekonomi politikalar n baflar l bulurken, yüzde 48,1 i baflar s z buldu. Geçen y lki ankette ise hükümetin ekonomi politikalar n baflar l bulanlar n oran yüzde 31,5, baflar s z bulanlar n oran ise yüzde 42 düzeyinde gerçekleflmiflti. Araflt rmadaki Son bir y ldaki ekonomik geliflmeler sizi nas l etkiledi? sorusuna ise, ankete kat lanlar n yüzde 43,7 si olumlu veya olumsuz olarak bir de ifliklik olmad n belirtirken; yüzde 33,7 si kendimi ailemi geçindiremedim yan t n verdi. Kat - l mc lar n yüzde 9,6 s ise ekonomik olarak daha iyi durumda oldu unu belirtti. Ankette geçen y la göre en belirgin de ifliklik terör sorular na verildi. Terör sorununu çözmede en etkili yöntem sorusuna ankete kat lanlar n yüzde 40,1 i siyasi yöntemler yan t n verdi. Bu yan t geçen y l yüzde 26,1 düzeyinde kalm flt. Ayn soruya askeri yöntemler yan t verenlerin oran ise bir önceki y l yüzde 50,1 iken, bu y l yüzde 35,9 düzeyine indi. Teröre karfl en etkin yöntem bu y l ekonomik önlemler yan t ile kendini gösterdi. Geçen y l yüzde 8 olan ekonomik önlemler maddesini seçenlerin oran bu y l yüzde 20,5 düzeyine ç kt. Teröre karfl sosyal politikalar uygulanmas gerekti ini belirtenlerin oran da yüzde 6,9 dan yüzde 20,4 e yükseldi. Türkiye nin bölünme tehlikesi alt nda oldu unu düflünenlerin oran ise yüzde 46,9 dan 41,5 e düfltü. Araflt rmada, parti ve liderlerine bak fl aç s da soruldu. Ankete göre, AKP yi baflar l bulma oran yüzde 38,9 dan yüzde 35,8 e düflerken, geçen sene yüzde 37,8 olan baflar s z seçene i, bu y l yüzde 46,4 e yükseldi. AKP Lideri Baflbakan Tayyip Erdo an baflar l bulma oran da yüzde 42,4 den 38,7 e indi. Erdo an baflar s z bulanlar n oran ise yüzde 35,9 dan yüzde 46.8 e yükseldi. Ana Muhalefet Partisi CHP yi baflar l bulanlar n oran yüzde 18,4 ten yüzde 19,6 ya yükseldi. CHP yi baflar s z bulanlar n oran ise yüzde 57,5 ten yüzde 64,4 e ç kt. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nu baflar l bulanlar n oran da yüzde 17 den yüzde 19 a yükselirken, baflar s z bulanlar n oran 60,7 den 65,9 a yükseldi. Siyasette ordunun gücü sorusuna ise yüzde 13,4 Artm flt r, yüzde 54,9 Azalm flt r yan t verildi. Geçen y la oranla düflmesine ra men (2012 y l nda yüzde 56,3) Türkiye de ordu yüzde 51,7 ile halen en çok güvenilen kurum olma özelli ini sürdürdü. Cumhurbaflkanl kurumuna güven oran yüzde 53,7 den yüzde 40,7 e inerken, kolluk güçlerine güven de yüzde 47,3 den yüzde 35,3 e indi. Hükümete güven yüzde 33,5 düzeyinde kal rken, yarg ya olan güvende h zl düflüfl gerçekleflti y l nda 38,8 olan yarg ya güven s ras yla 2012 y l nda yüzde 37,2 ye, 2013 y l nda ise yüzde 26,5 e indi. Medya güven konusunda yüzde 19 ile en az güvenilen kurum olma özelli- ini sürdürdü (2012 y l nda yüzde 22,2 idi). Türk yarg s n n ba ms z oldu unu düflünüyor musunuz? sorusuna Hay r diyenlerin oran yüzde 59,7 düzeyinde gerçekleflti. Havada alkol denetimi bafll yor Sivil Havac l k Genel Müdürü Bilal Ekfli, Hava yolu ve balon uçufllar nda görevli mürettebat n, alkol ve uyuflturucu gibi psikoaktif madde kullan p kullanmad n sivil otorite olarak denetlemeye bafllayaca z dedi. Ekfli, AA muhabirine yapt aç klamada, dünyan n birçok ülkesinde hava yolunda görev yapan uçufl mürettebat - na alkol ve psikoaktif madde kullan m konusunda denetim yap ld n, Türkiye de de baz hava yolu flirketlerinin kendi uçufl ekibine bu maddelerle ilgili test uygulad n söyledi. Hava yolu ve balon uçufllar nda görevli mürettebat n, alkol ve psikoaktif madde kullan p kullanmad konusunda sivil otorite olarak bu y l denetimlere bafllayacaklar n ifada eden Ekfli, fiu anda denetimlerde kullanmak üzere malzemeleri sat n al yoruz. Emniyet Genel Müdürlü ünün trafikte kulland üflemeli cihazlardan sat n al yoruz. Alkol ve uyuflturucu kullan m na yönelik. Öncelikle alkol denetimine bafllayaca z, çünkü alkol denetimi daha kolay. Daha sonra psikoaktif dedi imiz uyuflturucu madde denetimlerine bafllayaca z diye konufltu. Konuyla ilgili talimat n flubat sonunda yay nlanaca n bildiren Ekfli, flunlar kaydetti: Sivil otorite olarak bütün hava yolu flirketleri ile balon uçufllar nda görev yapan pilot ve hosteslere yönelik denetimlere, yaz döneminden önce bafllayaca- z. Biz sivil otorite olarak denetimleri rastgele, bazen ihbar üzerine gerçeklefltirece iz. Bunu yaparken, uçufl ekibinde çal flan hiçbir personelin alkol kullanmayaca n, kurallara uygun hareket ettiklerini biliyoruz. Uçufl esnas nda kurallara ayk r alkol kullan m tüm dünyada oldu- u gibi bizim ülkemizde de yasak. Biz uçufl s ras nda alkol ya da uyuflturucu kullan l p kullan lmad n denetleyece- iz. Buradan yanl fl mesaj ç kmas n, biz alkolü yasaklam yoruz. (AA)

19 8 fiubat 2014 E itim Bakanl k 67 bin kifliye ''evlili i'' ö retti ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, sa l kl evlilikler ve mutlu aileler için düzenledi i e itim programlar kapsam nda 63 bin 475 kifliye ''evlili i'', 91 bin 320 kifliye ise ''aileyi'' anlatt. Bakanl n Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlü ünce, toplumda sa l kl evliliklerin ve mutlu ailelerin ço almas na katk da bulunmak amac yla çal flmalar yürütülüyor. Bunlardan birisi olan Aile E itim Program (AEP) ve Evlilik Öncesi E itim Program yla ülke genelinde toplumun tüm kesimlerine ulaflmaya çal fl l yor. Sa l kl, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluflmas do rultusunda gelifltirilen AEP ve çiftlere evlili e sa l kl bafllang ç yapabilme f rsat sunan Evlilik Öncesi E itim Program 'n yayg nlaflt rma çal flmalar kapsam nda ilgili kurum ve kurulufllar n iflbirli i yap larak, son 1 y lda 262 bin kifliye e itim verildi. Toplum mutlulu unu ve refah n artt rmay amaçlayan Bakanl kça gelifltirilen e itim programlar yla vatani görevini yapan erlerden çeflitli yafl gruplar ndan çocuklar olan ö renci velilerine kadar genifl yelpazede kitlelere ulafl ld. Aile E itim Program kapsam nda 5 bin 120 e itici e itimi ve 86 bin 200 halk e itimi olmak üzere 91 bin 320 kifli e itim ald. Evlilik Öncesi E itim Program çerçevesinde ise 2 bin 945 e itici ve 63 bin 475 halk e itimi olmak üzere toplamda 66 bin 420 kifliye e itim verildi. Program kapsam nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Türk Ekonomi Bankas (TEB) aras nda imzalanan iflbirli i protokolüyle TEB Aile Akademisi'nde 89 bin 260 yetiflkin ve 15 bin çocuk olmak üzere toplam 104 bin 260 kifli "Finansal Okuryazarl k" seminerleriyle e itim ald. AEP kapsam nda a rl kl olarak sosyal hizmet merkezlerindeki sosyal ve ekonomik yard mlardan yararlanan ailelere, ebeveynlere, Roman vatandafllara, denetimli serbestlik alt nda bulunan mahkumlara, dezavantajl gruplara, sosyal hizmet merkezlerinde aç lan kurslara devam eden kursiyerlere, kurum ve kurulufllar n personellerine ve sivil toplum kurulufllar üyelerine yönelik olarak e itim seminerleri düzenlendi. Evlilik Öncesi E itim Program çerçevesinde evlenmek üzere belediyelere baflvuran çiftlere, meslek yüksekokullar ve üniversite ö rencilerine, er ve erbafllara e itimlerde öncelik verildi. (AA) Suriyeli gençler üniversiteli oldu HATAY - Yaylada ilçesinde çad r kentlerde kalan 26 Suriyeli genç, Türkiye'de üniversite okuma hakk kazand. Ülkelerindeki iç savafl nedeniyle Türkiye'ye s narak ilçedeki Y BO ve TEKEL çad r kentlerinde kalan okul ça ndaki Suriyeliler, ilk, orta ve lise e itimlerini kamp içerisindeki okullarda sürdürüyor. Türkiye'de devam ettikleri e itimle liseyi bitiren ve TÖMER'de Türkçe e itimi alarak muafiyet s nav kazanan ö renciler ise Türkiye'deki yabanc ö renciler için kontenjan ay ran üniversitelerde e itimlerini sürdürebiliyor. Yaylada Kaymakam Turan Y lmaz, üniversite okuma hakk kazanan Suriyeli ö rencilerle 2 nolu Y BO çad r kentindeki okulda bir araya geldi. Ö rencilerin bölümleri ve üniversiteleri hakk nda bilgi alan Y lmaz, ilçedeki çad r kentlerde üniversiteye giden ö renci say s n n di er çad r kentlere oranla yüksek oldu unu söyledi. E itimin önemine vurgu yapan Y lmaz, ''Sizler ülkenizdeki olaylar nedeniyle fluan misafirimizsiniz. Vatan n zdan uzakta da olsa e itime devam etme iste iniz bizleri mutlu ediyor. nflallah bu e itim f rsatlar n iyi de erlendirip, baflar l bir üniversite hayat geçirirsiniz. Hem Türkiye'ye hem de kendi ülkenize hay rl ifller yapman z diliyoruz'' dedi. Y lmaz, üniversite e itimi için yola ç kacak ö rencilere nasihatlarda bulunup onlarla hat ra foto raf çektirdi. Yaklafl k 2,5 y l önce Suriye'den Türkiye'ye s nd n belirten Tahir Ablak, burada ald TÖMER e itimiyle Türkçe muafiyet s nav n kazand n kaydetti. Van 100. Y l Üniversitesi 19 Muhasebe Bölümü'ne gitmeyi hak kazand n bildiren Ablak, ''Buraya geldi imizde lise son ö rencisiydim. Liseyi dahi okuyamayaca m düflünürken, flimdi üniversiteye gidiyorum. Bunun için çok mutluyum. Baflta Yaylada Kaymakaml olmak üzere, bize yard mc olan herkese teflekkür ediyorum'' diye konufltu. Van 100.Y l Üniversitesi Hemflirelik Bölümü'nü okuyacak olan Yasemin Abdullah ise hem heyecanl hem de ailelerinden ayr lacaklar için hüzünlü olduklar n dile getirdi. (AA) KAYIP Artvin li, fiavflat lçesi ne kay tl nüfus cüzdan m tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. ÖMER DURSUN

20 20 KERKÜK - Emrah Yorulmaz - As rlar öncesine ait olan tand r kültürü, geliflen teknolojiye ra men Irak' n kadim kenti Kerkük'teki atölyelerde devam ediyor. Irak Kültür Bakanl taraf ndan 2010'da Irak kültürünün baflkenti olarak isimlendirilen Kerkük, 5 bin y ll k medeniyetten geriye kalan harabeler üzerine kurulan tarihi bir flehir olarak birçok de ere ev sahipli i yap yor. Kerkük'teki zengin kadim kültürün bir parças da tand r üretimi. Kerkük, tek bafl na Irak'taki f r nlar n tand r ihtiyac n karfl l yor. Briyadi Mahallesi'ndeki atölye, Irak'ta tand r üretiminin yap ld tek merkez olarak biliniyor. Özel kar fl mla üretilen çamur, usta ellerde flekil alarak tand r halini al yor. Irak' n bütün köy, kasaba ve kentlerindeki ev ve f r nlara pazarlan yor. - Tand ra özel toprak Atölyede 15 y ld r tand r ustal yapan 65 yafl ndaki Seyit Halit, tand r kültürünün Kerkük'te kuflaktan kufla a aktar larak bugünlere geldi ini söyledi. Tand ra özel topra n, Taze ilçesinde bulundu unu belirten Halit, bu topra n kamyonunu 300 dolara sat n ald klar n aktard. Topra atölyelerine getirip ayr flt rma ifllemini tamamlad ktan sonra büyük kaplara koyup su, tuz ve samanla kar flt rd klar n anlatan Halit, ''Yapt m z çamuru bir süre beklettikten sonra iflleme bafll yoruz. Yapmak istedi imiz tand r n çap na ve flekline göre ilk s ray düzenliyoruz. O s ra kuruduktan sonra yeni bir s ra at yoruz'' dedi. Müflterilerin isteklerini göz önünde bulundurarak tand rlar n büyüklüklerini belirlediklerini dile getiren Halit, ''Tand r ev için isteniyorsa küçük, f r n için büyük olur. Kebap yap lacak toprak mangallar da yap yoruz. Bir tand r n yap m k fl aylar nda kuruma süresi uzad için 2 ay, yaz aylar nda ise 15 gün sürüyor" diye konufltu. - "Irak'ta baflka atölye yok" Halit, kendileri d fl nda Irak'ta tand r yapan baflka atölye olmad n, bu yüzden tand rlar n sadece Kerkük'ten temin edildi ini belirterek, ''Bu zanaata için özel toprak sadece Kerkük'te var. Mesela daha önce Ba dat'ta yapmaya bafllad lar ancak toprak uygun olmad için vazgeçtiler'' dedi. Tand r fiyat n n da mevsimlere göre de iflti ini ifade eden Halit, k fl n 150 dolara sat lan tand rlar n yaz aylar nda 80 dolara düfltü ünü ifade etti. Kültür Sanat Tand r kültürü, Kerkük'te yaflat l yor - ''Norveç'e 5 adet tand r gönderdik'' Avrupa ülkelerine göç eden Kerküklü ailelerin yanlar nda tand r götürdüklerini aktaran Halit, flöyle devam etti: ''Oraya gitmifl olsalar da kültürlerini unutmuyorlar. Norveç'e bir ay önce 5 adet tand r gönderdik. Avrupa'dan talebin artaca n düflünüyoruz. Çünkü buradan götüren kiflilerde görenler de talep ediyor.'' Geliflen teknolojiden etkilenmediklerini savunan Halit, "Çünkü halk m z da biliyor ki bu tand rlarda yap lan ekmek çok bereketli ve lezzetli oluyor. Tand rda yap lan ekme e hiçbir katk maddesi konulmad için halk bu ekme i tercih ediyor" sözlerini kulland. - Atölyeden f r na Erbil'de yaklafl k 15 y ld r tand r f r n nda ustal k yapan Sad k Muhammed, somun ekme i üreten dükkanlar n ekmek sat fl ndan hiçbir de iflme neden olmad n savundu. Eski zamanlardan beri ekme in tand rda üretildi ini ifade eden Muhammed, ''Ekme i katk maddesi olmadan yapt m z için halk bizden vazgeçmiyor. Ekme i sabah, ö le ve akflam üretiyoruz. Üretti imizi hemen sat yoruz. Günde yaklafl k 2 bin ekmek sat yoruz'' diye konufltu. Ekme i tand rlar n n sadece Kerkük'te üretildi ini dile getiren Muhammed, ''Kerkük, Irak' n tand r üretim baflkenti olarak biliniyor, bütün flartlara uygun bir yer'' dedi. (AA) 8 fiubat Da Filmleri Festivali 25 fiubat ta bafll yor ANKARA - Da Filmleri Festivali, bu y l 9 uncu kez do a, keflif, macera ve belgesel sinema tutkunlar yla 25 fiubat - 2 Mart ta stanbul da buluflacak. Da Kültürü Derne ince, Do aya Dokun temas yla düzenlenen festivalde, dünya festivallerinde gösterilen 600 den fazla film aras ndan seçilen 47 filmin yan s ra sergi, söylefli ve ödüllü yar flmalar gerçeklefltirilecek. Filmlerin Dünyadan, Keflif Ruhu, Do a-çevre- nsan, Su Dünyas, Bisiklet ve Kayak olmak üzere, 6 bafll kta topland seçkide rafting, dal fl, da c l k, kaya t rman fl, base jump, kayak, da bisikleti gibi do a sporlar, çevre ve do a belgeselleriyle gezi, keflif ve insan hikayeleri yer alacak. Alp da lar nda ikinci dünya savafl y llar nda yaflanan bir dostluk hikayesini anlatan Frans z yap m Belle ve Sebastien filminin galas n n da yapaca festivalde, Uçurumun K y s nda, Destans Bir Hikaye, Mutluluk, Hayat m n Zirveleri : S n rlarda Yaflamak, Yukar daki Çocuk, Clara ve Ay lar n S rr, fiehirden Zirveye, Çelikten rade, Zihne Do ru, Valhalla, Shackleton un Kaptan, Londra dan Londra ya, Tierra Del Fuego, Ve Sonra Yüzmeye Bafllad k gibi filmler izlenebilecek. Festival kapsam nda, do a ve insan n hikayesine odaklanan Do aya Dokun sergisi Frans z Kültür Merkezi nde, foto rafç Ersin Alok un Hazar Denizi k y s nda ortaya ç kar lan prehistorik ça a ait kaya üstü resimlerinin yer alaca Gala Batakl sergisi ise Pusula Sanat Galerisi nde sanat severlerin be enisine sunulacak. Fesitval, Mart ta zmir de ve 2-6 Nisan da ise Ankara da gerçeklefltirilecek. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye. Mersin Hinterlandı Mersin Firmaları

Türkiye. Mersin Hinterlandı Mersin Firmaları MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-5 ŞUBAT 212 2 İmalat sanayi ihracatı yükselişte 3 Afrika ülkelerinin ihracat içerisindeki ağırlığı artıyor 4 DIŞ TİCARET 212 yılı Ocak- döneminde Türkiye de

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı