GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz L DERLER.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER."

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac l k Genel Müdürü Bilal Ekfli, "Hava yolu ve balon uçufllar nda görevli mürettebat n, alkol ve uyuflturucu gibi psikoaktif madde kullan p kullanmad n sivil otorite olarak denetlemeye bafllayaca z" dedi. HABER 18 DE "Yolsuzluk" Türkiye'nin en önemli sorunlar aras na girdi HABER 17 DE HABER 17 DE Çevreyi kirletenlere 77 milyon TL ceza kesildi Çekicili otomobil çetesi çökertildi DÜfiÜfiTE Kadir Has Üniversitesi'nin "Türkiye Sosyal-Siyasal E ilimler Araflt rmas " 2013 y l sonuçlar aç kland. Hükümetin Gezi Park olaylar s ras nda izledi i politikalar ankete kat - lanlar n yüzde 52.8'i taraf ndan baflar s z bulundu. Araflt rma Türkiye'de muhafazakarl n artt n da ortaya koydu. Terör sorun olarak alt s ralara inerken, bu y l Türkiye'nin en önemli sorunlar aras na "yolsuzluk" da girdi. Siyasette ise tüm liderlerin flahsi baflar s düflüfl gösteriyor. L DERLER N BAfiARISI AZALDI Araflt rmada, parti ve liderlerine bak fl aç s da soruldu. Ankete göre, AKP'yi baflar l bulma oran yüzde 38,9'dan yüzde 35,8'e düflerken, geçen sene yüzde 37,8 olan baflar s z seçene i, bu y l yüzde 46,4'e yükseldi. AKP Lideri Baflbakan Tayyip Erdo an' baflar l bulma oran da yüzde 42,4'den 38,7'e indi. Erdo an' baflar s z bulanlar n oran ise yüzde 35,9'dan yüzde 46.8'e yükseldi. Ana Muhalefet Partisi CHP'yi baflar l bulanlar n oran yüzde 18,4'ten yüzde 19,6'ya yükseldi. CHP'yi baflar s z bulanlar n oran ise yüzde 57,5'ten yüzde 64,4'e ç kt. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'nu baflar l bulanlar n oran da yüzde 17'den yüzde 19'a yükselirken, baflar s z bulanlar n oran 60,7'den 65,9'a yükseldi. HABER 18 DE ALTINDA, B R POL S KARAKOLU DAHA YAPTI Haberi 16 da ÇUBUKLU KADINLAR TANIfiMA KAYNAfiMA GÜNÜNDE BULUfiTU Haberi 15 de ANKARA YA MEMOR AL HASTANES AÇILDI Haberi 24 de

2 2 SineMagazin 6 yeni film vizyonda STANBUL- Bu hafta biri yerli alt film vizyona girdi. Avrupa Film Ödülleri nde En yi Film, En yi Yönetmen, En yi Erkek Oyuncu ve En yi Kurgu ödüllerini kazanan Muhteflem Güzellik, izleyiciyle bulufltu. Il Divo ve Olmak stedi im Yer filmlerinin yönetmeni Paolo Sorrentino nun yönetti i filmde, Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli ve Isabella Ferrari rol ald. talyan halk n n insani koflullar n, en bilinen ve ülkeyi en iyi ifade eden flehir olan Roma da yakalay p yans tmay amaçlayan film, Alt n Küre de, En yi Yabanc Film ödülünü de alm flt. - Daire At l naç n senaryosunu yazd ve yönetti i Daire de, Fatih Al, Nazan Kesal, Erol Babao lu ile Selen Uçer, rol ald. lk gösterimi 20. Alt n Koza Film Festivali nin Ulusal Yar flma seçkisinde gerçeklefltirilen filmde, üç karakterin kullan lmayan bir havaalan etraf nda geliflen trajikomik hikayesi anlat l yor. - Para Avc s Oscar ödüllü Martin Scorsese in yönetti i Para Avc s nda, Amerikan borsas nda komisyoncu olan Jordan Belfort un biyografisinden yap lan uyarlama beyaz perdeye tafl n yor. Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Kyle Chandler ve Jean Dujardin in rol ald filmin konusu, flöyle: Jordan Belfort, 24 yafl nda genç ve h rsl bir adamd r. Wall Street borsas nda herfleyi yapmaya haz r bir yönetici olarak k sa zamanda para makinesine dönüflen Belfort, bir günde hesaplar milyon dolarlarla doldururken, hepsini ayn h zda harcayabilir. Belfort, profesyonel hayat n n yan s ra, fantezilerle dolu kirli bir oyunun içindedir. - Herkül: Efsane Bafll yor Die Hard 2 filmine imza atan Renny Harlin in yönetmen koltu una oturdu u Herkül: Efsane Bafll yor da, Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre ile Liam Garrigan gibi oyuncular rol al yor. Tarihin en ünlü mitolojik kahramanlar ndan Herkül ün, 3D format nda izleyiciyle bulufltu u filmde, izleyiciler, tekinsiz bir dünyada zorlu bir maceraya konuk oluyor. Kayna n mitolojik hikayeler ve efsanelerden alan filmin konusu, flu flekilde: Kraliçe Alcmene, ülkesini bar fl içinde yaflatmay hayal etmektedir. Alcmene in Zeus tan olan savafl tanr s o lu Herkül, gerçek kimli ini gizlemektedir. Herkül ün gayrimeflrulu unu bilen kral, kendi o lu Iphicles i ön plana ç karmak için elinden geleni yapmaktad r. Herkül, güzeller güzeli Hebe ye afl k olur, savaflç dostlar yla ittifak kurar, krall ve sevdi i kad n kurtar p Yunan tanr lar n n aras na ad n yazd rmak için geri döner. - Mr. Banks Yönetmenli ini Pamuk Prenses ve Avc filminin senaryosuna imza atan John Lee Hancock un yapt Mr. Banks in senaryosu, Sue Smith ve Kelly Marcel ikilisine ait. Emma Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell ile Paul Giamatti nin izleyici karfl s na ç kt film, Ontario Havaalan, Grauman s Çin Tiyatrosu, California da kurulu olan Disneyland Park n da yer ald çeflitli mekanlarda çekildi. Gerçek olaylara dayanan film, Disney klasi i olan Mary Poppins in beyazperdeye tafl nma hikayesinin perde arkas n ve efsanevi Walt Disney ile yazar P. L. Travers aras ndaki iliflkiyi konu al yor. - Lego Filmi Yönetmen koltu unu Phil Lord ile Chris Miller in paylaflt Lego Filmi, legolar evreninde s radan bir adam olan Emmet in, beklemedi i bir anda dünyay kurtaran bir kahraman olma flans n yakalamas n konu ediyor. Animasyon hayranlar n sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen filmin konusu, flöyle: Legolar n yaflad klar dünya, zorba ve kötücül bir lego taraf ndan tehdit edilmekte ve parçalar na ayr lmaktad r. Bu y k m durduracak kifli ise yanl fll kla ola anüstü MasterBuilder ile kar flt r lan Emmet tir. Emmet bu talihsiz yanl fl anlafl lmay gidermek yerine kahraman olmay seçer ve dört kiflilik bir ekip kurar. Görevleri ise parçalar na ayr lan evrenlerini birlefltirerek yap flt rmakt r. (AA) 8 fiubat 2014

3 8 fiubat 2014 HATAY - SAL M TAfi - Suriye'de, Beflflar Esed'in babas Haf z Esed döneminde de cezaevlerinde iflkence gören ve korktuklar için yaflad klar ac lar y llarca anlatamayan Suriyeliler ortaya ç k yor. Namaz k ld için 15 y l boyunca kald cezaevinde iflkence gördü ünü belirten Mustafa B. de yaflad ac lar unutamayanlardan sadece biri. Yaklafl k 30 y l önce, namaz k ld gerekçesiyle hapse at ld n ve cezaevinde 15 y l kald n belirten Türk as ll Suriyeli Mustafa B, (58) cezaevinde gördü ü iflkence ve yaflad ac lar, AA muhabirine aktard. Yaklafl k bir y l önce Suriye'den ailesiyle Türkiye'ye kaçt n ve halen yaflad ac lar unutamad n ifade eden Mustafa B, yüzünü gizleyerek cezaevinde maruz kald iflkenceyi anlatt. Dedelerinin Hatay'dan Suriye'ye göç etti ini ve kendisinin Suriye'de dünyaya geldi ini bildiren Mustafa B, fiam Üniversitesi'nde 4'üncü s n f ö rencisiyken okul ç k fl nda daha önce tan mad iki kifli taraf ndan zorla al konuldu unu ve Humus'ta bulunan bir cezaevine götürüldü ünü kaydetti. Namaz k ld için y llarca cezaevinde tutuldu unu dile getiren Mustafa B, flöyle konufltu: "Beni alan kiflilere cezaevine niçin at lmak istedi imi sordu umda ald m cevap beni flok etti. Namaz k ld m için beni ald klar n söylediler. Daha sonra beni Humus'ta bulunan cezaevine götürdüler. Cezaevinde bulunanlar beni döverek bana neden namaz Yaflam H CR RUM msak : Rebi-ül Ahir 26 Kanun-i Sani Günefl : Ö le : k ld m, baz teflkilat isimleri söyleyerek onlardan olup olmad m sordular. Ben de sadece ibadetimi yapmak istedi imi söyledim. Cezaevinde bulunan görevliler bana hakaretler ederek 'Namaz k ld n için seni burada tutaca z' dediler. Suriye'de haks z yere 15 y l kald m cezaevinde her türlü iflkenceye maruz kald m. Yaklafl k 300 kiflinin kald hücrelerde, bizlere az yemek verdiler ve bazen hiç su vermediler. Hemen her gün demir çubuk ve çivili k rbaçla dövüldük. Bazen de vücudumuza kindi : Akflam : Yats : flkence ma duru Suriyeli, yaflad ac lar anlatt elektrik verildi. O anlar unutmam imkans z." - 35 kiloyla cezaevinden ç kt Cezas n n bitmesinin son günlerinde kendisini döven üç kiflinin kalça kemi ini k rd n vurgulayan Mustafa B, 25 yafl nda girdi i ve sürekli iflkence gördü ü cezaevinin hayat n karartt n ifade etti. Cezaevinden ç kt nda sadece 35 kilo oldu unu kaydeden Mustafa B, iflkence nedeniyle yürümekte zorland n, vücudunun çeflitli yerlerinde de hala iflkencenin izlerini tafl d n söyledi. Suriye'de yaflaman n kendisi için her gün bir st rap halini ald n, her an yeniden o iflkence ve hakaretlere maruz kalaca için korktu unu belirten Mustafa B, iç savafl n bafllamas yla fiam'da bulunan evlerinin rejim askerleri taraf ndan yak ld n ve Türkiye'ye kaçt klar n anlatt. Efli ve iki çocu uyla pasaportlar yla geldikleri Türkiye'de, Hatay' n Dörtyol ilçesindeki akrabalar n n yan nda kald klar n bildiren Mustafa B, hayat n karartan, psikolojisini bozan 15 y l n hesab n ahirette de olsa soraca n sözlerine ekledi. (AA) 3 SGK n n hurda sat fl yla ilgili soruflturma sürüyor ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baflkanl nca, stanbul l Müdürlü ündeki hurda malzemenin ihalesiz sat ld iddialar n içeren habere iliflkin, devam etmekte olan soruflturma sürecinde son aflamaya gelindi i, haberlerde iddia edildi i gibi soruflturman n üzerinin kapat laca veya kapat lmak istendi ine yönelik ifadelerin gerçe i yans tmad bildirildi. SGK Baflkanl ndan yap lan yaz l aç klamada, baz bas n yay n organlar nda SGK n n kay p kamyonlar paralel yap ya para tafl m fl bafll yla haberlere yer verildi i hat rlat ld. Haberlerde, Kurumun stanbul l Müdürlü ü depolar nda muhafaza edilen ve ihaleyle sat lmas gereken 180 kadar kamyon ve TIR l k hurda ka t, hurda bilgisayar ve malzemenin ihale yap lmadan, el alt ndan 5 milyon liraya sat ld na, ayr ca Ba -Kur dan SGK ya devredilen 17 kamyonluk demirbafl n kay p oldu una ve bu konuda devam etmekte olan soruflturman n kapat lmak istendi ine dair iddialar n yer ald kaydedilen aç klamada, kamuoyunun do ru bilgilendirilmesi için bu konuda aç klama yap lmas na ihtiyaç duyuldu u belirtildi. Konuyla ilgili olarak SGK stanbul l Müdürlü ü taraf ndan 11 Temmuz 2013 tarihinde Kurum Baflkanl na gönderilen yaz üzerine, iddia ve belgelerin soruflturulmas amac yla Baflkanl k Makam taraf ndan Teftifl Kurulu Baflkanl na talimat verildi ine dikkat çekilen aç klamada, flunlar ifade edildi: Bu çerçevede Teftifl Kurulu Baflkanl nca 23 A ustos 2013 tarihinde bir müfettifl görevlendirilmifl olup, konunun hassasiyeti ve soruflturma sürecinin en h zl flekilde sonuçland r labilmesi amac yla müfettifl say s daha sonra 18 Kas m 2013 tarihinde dört kifliye ç kar lm flt r. Halen devam etmekte olan soruflturma sürecinde son aflamaya gelinmifltir. Dolay s yla, haberlerde iddia edildi i gibi soruflturman n üzerinin kapat laca veya kapat lmak istendi ine yönelik ifadeler gerçe i yans tmamaktad r. (AA)

4 4 Av turizmi 2.5 milyon gelir sa lad ANKARA - HÜSEY N GAZ KAYKI - Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ünce yürütülen av turizmi kapsam nda düzenlenen av organizasyonlar nda her y l Türkiye yi 40 farkl ülkeden bin civar nda yabanc avc ziyaret ediyor. Yabanc avc lardan av döneminde yaklafl k 2,5 milyon lira gelir elde edilirken, bunun 825 bin liras belde belediyesi ve köy tüzel kifliliklerine aktar ld. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Türkiye ye gelen yabanc avc lar, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü taraf ndan iflletilen avlaklar ile gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan iflletilen örnek ve özel avlaklarda avlanabiliyor. Bu kiflilerin ülkemizde av yapabilmesi için seyahat acenteleri arac l yla ya da bu acentelere ba l kalmaks z n özel izin belgesi almalar gerekiyor. Belgelerini alan avc lar, av turizmi kapsam nda av na izin verilen hayvanlar Av Y l Av Turizmi Esas ve Usulleri çerçevesinde avlayabiliyor. zin belgeleri için 21 ilde 91 av turizmi izin belgeli seyahat acentas yerli ve yabanc avc lar için hizmet veriyor. Türkiye yi her y l Almanya, Amerika, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, talya, Norveç, Rusya, spanya ve sveç in de aras nda bulundu u 40 farkl ülkeden yaklafl k bin yabanc avc ziyaret ediyor. Büyük ço unlukla yaban domuzu av organizasyonlar için baflvuruda bulunlurken, bunun yan s ra Anadolu yaban keçisi, k z l geyik, çengelboynuzlu da keçisi, Anadolu yaban koyunu, karaca ve ceylan da tercih edilen di er av türleri aras nda yer al yor. Söz konusu avc lar için yap lan organizasyonlar nda en çok tercih edilen zaman ise türler baz nda de iflmekle beraber yo un olarak Eylül-Aral k dönemini kaps yor. Yabanc lar n av için en çok tercih etti i iller aras nda da Ad yaman, Amasya, Ankara, Antalya, Çanakkale, Mersin, Konya, Mu la, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Zonguldak bulunuyor. (AA) D YARBAKIR - Diyarbak r, turizm potansiyelinin en iyi flekilde tan t lmas ad na büyük önem tafl yan, dünyan n en büyük 5. turizm fuar olan 18. Do u Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuar nda (EM TT) görücüye ç kt. stanbul da bu y l 30 Ocak-2 fiubat ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek 2014 EMITT Fuar nda Diyarbak r n tan t m amac yla iki salonda stant aç ld. Diyarbak r n tarihi ve kültürel de erlerinin yan s ra kente özgü ürünlerin sergilenece i fuarda ilk kez hedef kitle olarak seçilen çocuk ve gençlere, kentin tan t m amac yla özel satranç tak mlar ve bulmacalar da t ld. Diyarbak r n 4 üncü kez kat lad fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri ve turizm profesyonelleri de profesyonel anlamda yer ald. lin en iyi flekilde tan t m amac yla valilik koordinesinde, Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi, Karacada Kalk nma Ajans, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Turizm Odas, Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i, Diyarbak r Ticaret Borsas ve turizm iflletmeleri ile sivil toplum kurulufllar n n kat l m yla etkinlikler gerçeklefltirildi. Dicle Üniversitesi (DÜ) Halk Oyunlar Ekibi ve Diyarbak r Eyvan Grubunun canl performans gösterisi sunadu u fuarda dengbej dinletisinin yan s ra Vali Mustafa Cahit K raç n ev sahipli inde stanbul da Diyarbak r Tan t m Gecesi düzenlendi. Gecede Diyarbak rl sanatç lar n kat l m yla Diyarbak r türküleri seslendirildi. Stant ziyaret eden misafirlere yöresel yemekler, kaday f, badem ezmesi, cevizli sucuk, çörek, örgü peyniri ve pestil gibi yöresel tatlar ikram edildi. 8 fiubat 2014 Diyarbak r EM T Fuar nda görücüye ç kt Yatak say s nda yüzde 50 art fl Diyarbak r Valisi K raç, zengin tarihi ve kültürel de erleriyle ön plana ç kan ilin yerli ve yabanc turizmcilerin bir araya geldi i turizm organizasyon ve fuarlar nda tan t m n n önemli oldu unu belirtti. Bu kapsamda çal flmalara a rl k verdiklerini ifade eden K raç, flunlar kaydetti: Yap lan tan t m faaliyetleri sonucu ile gelen yabanc turist say s n yüzde 100, yerli turist say s n da yaklafl k yüzde 20 artt rd k. Bunun önümüzdeki günlerde daha da artaca n düflünüyoruz. Bu y l Kalk nma Bakanl nca verilen desteklerle yurtiçi ve yurtd fl tan t m çal flmalar na devam edip, özellikle Asya ülkeleri olan ve kültür turlar nda ülkemize yo un ilgi gösteren Çin ve Japonya dan da turisti bölgemizde a rlamak için çal flmalar m z sürüyor. Bu kapsamda bu y l otellerdeki mevcut 2 bin 100 yatak say s n yap m süren 5 y ld zl 2 otel, 4 y ld zl bir otel ve 3 y ld zl 2 otel ile yaklafl k yüzde 50 art rarak 3 bin 200 e yükseltmeyi planl yoruz. Turizm yat r m belgesi alarak yat r m süren 4 y ld zl 2 otelle y llar nda yatak say s n n yaklafl k 4 bine yükselmesiyle, hem istihdam say s hem de turistlerin konaklama imkanlar n art rm fl olaca z. (AA)

5 8 fiubat 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. çinde de erli eflya al n p sat lan kapal çarfl. 2. Öz su. Yuvarlak, yass ve sipersiz bafll k. 3. Kötü, fena. Köpekgillerden, soluk ve kahverengi, karn beyaz tüylü, postundan kürk yap lan k sa kulakl bir hayvan. 4. Çare. Amerikan Profesyonel Basketbol Liginin k saltmas. 5. Bir s n rdan geçebilmek için verilen yaz l belge. 6. Tombala kart. 7. Yal t lm fl, tecrit edilmifl. Bir nota. 8. Lantan n simgesi. Kan tlama. 9. Binek hayvan. Tayin. 10. Fas n plaka iflareti. laç, merhem. Kulak iltihab. 11. Voltamperin simgesi. lkel silah. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. 12. Oyunda kazan lan her parti. Herhangi bir sebeple acelecilik. 13. Uygun bulma, tasdik etme. Olumsuzluk anlatan önek. 14. fiaflma anlatan ünlem. Tav r, davran fl. fienlik kemeri. 15. car. Parola. 16. Tafl levre i. 17. K ta. Bir haber ajans n n k saltmas. 18. Genellikle arkas ndan ya mur getiren sert rüzgâr. Bir tarafa e me, yat rma. 19. Meflime, son, plasenta. Namaza ça r. 20. Lezzet. Bir cins iri at. Yukar dan afla ya: 1. Fiziki co rafyan n buzullar ve yeryüzündeki ifllevlerini konu alan bölümü. Küçük körfez. Tap nak. 2. Mant k. Güney Afrika n n plaka iflareti. Fazla bön, enayi. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. 3. Keten ve ipek kar fl m bir tür kumafl. Gözleri görmeyen. Fakirleri ve ö rencileri doyurmak için kurulmufl hay r kurumu. 4. Erbiyumun simgesi. Gerçeklik. Kaput bezi. 5. çine baflka bir içki ya da su kat lmam fl içki. Mengene. Molibdenin simgesi. Bir ilimiz. lave. 6. Sal verme. Panama n n plaka iflareti. Bir askeri birli in k saltmas. Ç plak, özgür, hür. 7. Eski dilde bulut. Senatörlerin topland yer. Konut, hane. Bir yerde oturma, e leflme. 8. Objektif. Dinlence. Toprak Mahsulleri Ofisinin k saltmas. Üye. 9. Tanr. sim. Üç ve daha fazla dire i bulunan yelkenli gemilerde arka direk. Genellikle eflekler, bazen de atlara vurulan, kafls z, enli, yayvan yumuflak bir çeflit eyer. 10. Bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Özenli, düzgün. Latife. Çalg ç, m zrap. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi ANTALYA - Yafl meyve dolu t rlar pazara ulaflamad için ihracatç üreticiden mal almay durdurdu, bu da ürünlerin üreticinin elinde kalmas na ve ucuzlamas na neden oldu. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Antalya hracatç lar Birli i Baflkan Mustafa Sat c, Rusya ve Ukrayna da k fl mevsiminin çok sert geçti ini, s f r n alt nda 20 derecelerde olan s cakl k nedeniyle ulafl m sorunu yafland n, bunun da ihracat olumsuz etkiledi ini söyledi. T r geçifl belgesinde yaflanan s - k nt lar nedeniyle Avrupa ya ihracat yükü tafl yan t rlar n Kap kule ile Bulgaristan n Kapitan Andreevo S n r Kap s nda gümrük sahas nda bekletildi ini hat rlatan Sat - c, Rusya taraf nda yaflanan ulafl m sorununa bir de Bulgaristan ile yaflanan t r geçifl belgesi s k nt - s eklenince bölgeden yafl meyve sebze ihracat çok ciddi etkilendi dedi. hracatta yaflanan s k nt lar n üreticilerin ürünlerinin ucuzlamas - na neden oldu unu anlatan Sat c, flöyle konufltu: Daha önce kilogram 1,5-2 lira olan ihracatl k domatesin fiyat fiirnak - fi rnak' n Cizre ilçesinde hava s cakl klar n n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fidan sat fllar bir ay erken bafllad. Türkiye nin en s cak yerlerinden biri de fi rnak n Cizre ilçesi. Yazlar derece s cakl k gören Cizre de k fl aylar da az yaflan yor. fiu anda ülkenin birçok yeri kar ve k fl görürken, Cizre, yaza do ru ilk ad mlar n att. So uk havan n bitmesiyle beraber havalar erken s nd. Her sene mart ay nda sat fllar 1 liraya kadar düfltü. Bu, mevsim normallerine göre düflük ve üreticilerin maliyetini karfl lamaktan uzak bir rakam. Kriz, fiyatlarda bozulmalara yol aç yor. Yaflanan s k nt lar nedeniyle ihracatç mal alam yor, pazar darald için ciddi fiyat k rmalar bafllad. Türkiye deki s k nt spanya gibi rakip ülkelere yar yor. Bu kritik dönemde ihracat n desteklenmesini bekliyoruz. Antalya n n y ll k yafl meyve ihracat n n 3 milyon ton civar nda bulundu unu bildiren Sat c, bunun sadece 350 bin tonunu domatesin oluflturdu unu kaydetti. Sat c, ihracat n 1 milyon 100 bin tonunun Rusya ya, bin tonunun da AB ülkelerine yap ld n belirterek, Antalya dan yafl meyve sebze ihracat için günlük minimum 100 t r ç k yordu, bugünlerde günlük t r ç k fl say s 20 ye kadar düfltü dedi. Antalya da örtü alt tar m n yo- un oldu u Serik ilçesinde Çakall köyünde bulunan yaklafl k 3 bin dönüm seradaki ürünlerin yüzde 80 inin fiyat düflüklü ü nedeniyle toplanmad belirtiliyor. Antalyal örtü alt sebze üreticisi Ramazan Ünver, halde bir kamyon mal n n bekledi ini, bir de serada bekleyen ürünler bulundu unu dile getirerek, fiu anda alan da yok satan da. Ürünlerimiz kasalarda bekliyor. Geçen y l kilogram 8-10 liradan sat lan organik biberimizin flu anda al c s yok diye konufltu. Serik ilçesinde serac l k yapan Bayram Ak nc da seralar için bu y l yaklafl k 14 bin lira masraf yapt na dikkati çekerek, fiu anda toplasam serada 7-8 ton domatesim var ancak bugünkü fiyatla en fazla 2 bin lira eder. Gübre paras - n dahi ç karamad k diye konufltu. Antalya Toptanc Hal Müdürü R za Uysal da ihracatta yaflanan sorunlar n devam etmesi halinde yurt içi pazarlara fazla mal girece- ini, bunun fiyatlar düflürece ini söyledi. Antalya hracatç lar Birli i üzerinden geçen y l Çin den Kostarika ya, Küba dan Kongo ya kadar 140 ülkeye 1 milyar 535 milyon 14 bin 438 dolarl k yafl meyve sebze ihracat yap lm flt. hracatta ilk s ray yaklafl k 351,1 milyon dolarla Rusya al rken, bu ülkeyi 126,9 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 120 milyon dolarla Almanya takip etmiflti.(aa) yap lan fidanlar, bu sene bir ay erken bafllad. Cizre nin en ifllek bölgesinde fidan sat fl Mehmet Karaman, Biz bunlar Hatay, Mersin ve Adana illerinden getirdik. Hepsi afl l d r. Bunlar bu sene yetifltirirsen seneye meyve verirler. (CHA) 8 fiubat 2014 Yafl meyve sebze ihracat durma noktas na geldi Rusya ve Ukrayna daki zorlu k fl koflullar ve Bulgaristan ile yaflanan t r geçifl belgesi sorunu nedeniyle Antalya dan yap lan yafl meyve sebze ihracat durma noktas na geldi. S cak hava fidan sat fllar na yarad Hamsinin fiyat 5 liraya düfltü STANBUL Bal kç lar n a - na bolca tak lan hamsinin fiyat 5 liraya düfltü. Bir ara 20 liraya kadar yükselen hamsiyi tezgahta 5 liraya gören vatandafl da hem flafl rd hem de sevindi. Bal kç lar da vatandafl n bu bollu u de erlendirerek bob bol hamsi yemesini tavsiye etti. Avlanmak için denize aç lan bal kç lar, a lar n dolduran bolca hamsiyle geri döndü. Fiyat bir ara 20 liraya kadar yükselen hamsi bu bollukla birlikte 5 liraya düfltü. Tezgahta hamsiyi 5 liraya gören vatandafllar duruma hem flafl rd hem de sevindi. brahim Yard mc adl vatandafl, bu fiyatla birlikte bolca bal k yiyebileceklerini ifade etti. Bal kç lar da hamsi bollu undan duyduklar mutlulu- u dile getirdi. Bal kç lar, tam umudu kestikleri andaki hamsi bollu unun yüzlerini güldürdü ünü ifade etti. Bal kç Muammer Arduç, kar ya mamas ve havalar n s cak gitmesi sebebiyle yeterince bal k avlanamad n aktard. Bal n denizin derinlerinde oldu unu belirten Arduç, denizin so umas ve bal n yüzeye ç kmas yla bolca avlanabildi ini söyledi. Muammar Arduç, fiyatlar n düflmesinin hem kendilerini hem de vatandafl sevindirdi ini dile getirdi. brahim Yard mc ise bu bollu u beklemediklerini ancak Allah n kendilerine sürpriz yapt n ifade etti. Bu sezon yeterince bal k olmad n belirten Yard mc, Hamsi olmad m hiçbir bal k olmuyor zaten. 2 ayd r dondurulmufl buzhane hamsiler satt k 10 liraya, flimdi 5 liraya taze hamsi sat yoruz. diye konufltu. brahim Yard mc, yaklafl k 2 ay sonra av yasa n n bafllayaca n hat rlatarak, Vatandafl gelsin bu bollu u de erlendirsin. dedi.(cha)

7 8 fiubat 2014 Ekonomi Türkiye, Azerbaycan da bir numara Türk flirketleri, sahip oldu u zengin petrol ve do algaz kaynaklar nedeniyle her gün biraz daha büyüyen Azerbaycan ekonomisinde, hem ithalatta hem de petrol d fl alanda ilk s rada bulunuyor. BAKÜ - Stratejik konumu ve gerçeklefltirdi i uluslararas enerji projelerinin getirdi i ekonomik kazan mlarla çekim merkezi ve yabanc yat r mc lar n ilgi oda haline gelen Azerbaycan da, bin 100 den fazla Türk sermayeli flirket faaliyet gösteriyor. Genellikle petrol d fl alanlarda, sanayi, ticaret, inflaat, ulafl m ve haberleflme, hizmet, tar m ve hayvanc l k gibi sektörlerde faaliyet gösteren Türk flirketleri, bu alanlara yap lan 4 milyar dolar geçen yat r mlarla, petrol d fl sektörde yabanc yat r mc lar içerisinde ilk s rada bulunuyor. TPAO nun petrol sektörüne yapt 3,5 milyar dolarl k yat r mla Türkiye nin toplamda Azerbaycan ekonomisine 7,5 milyar dolarl k yat r m gerçeklefltirdi i belirtiliyor. Türkiye ve Azerbaycan aras nda her geçen gün artan d fl ticaret hacmi, 2012 de Türkiye, Azerbaycan n ithalat listesinde birinci s raya yerleflmesi, bu baflar n n 2013 te de devam ettirilmesi ve Rusya ile eflde er bir rakam n yakalanmas, burada faaliyet gösteren Türk yat r mc lar n hedeflerini daha da büyütmesini sa lad. Azerbaycan Türk Sanayici ve fladamlar Beynelhalk Cemiyeti (TÜS AB) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Bak r, kay tl 300 üyesinin 500 flirketle gerçeklefltirdi i faaliyetler hakk nda bilgi verdi. Geçen y l n Cumhurbaflkan lham Aliyev taraf ndan iletiflim y - l ilan edildi ini hat rlatan Bak r, bu dönemin, iletiflim alan nda yat - r m yapanlar için olumlu geçti ini, inflaat sektöründe de ciddi projeler alan Türk flirketlerinin ifllerinin büyük k sm n tamamlayarak Azerbaycan halk n n hizmetine sundu- unu belirtti. Bak r, Azerbaycan ekonomisindeki Türk flirketleri say s n n boya, alüminyum, metal iflleme, kablo, akü imalat gibi sanayi sektöründe yüzde 19 a, g da, konfeksiyon, mobilya ve dayan kl mallar n sat fl gibi ticaret sektöründe deyüzde 30 lara ulaflt n bildirdi. Hizmet sektöründe de önemli baflar lara imza at ld n ifade eden Bak r, flöyle devam etti: Azerbaycan da bu sektörde faaliyet gösteren flirketlerin yüzde 26 s Türklere ait. Sa l k, e itim, otel, restoran, banka ve sigorta hizmetleri sunan flirketlerimiz önemli baflar lar elde etti. fiirket say s na göre ulafl m ve haberleflme sektöründe yüzde 10, müteahhitlik, inflaat ve dekorasyon malzeme sat fl alanlar nda yüzde 11, tar m ve hayvanc l kta yüzde 4 lük pay - m z bulunuyor. Bu sektöre Türkiye den yat r mc bekliyoruz. fiirket say m z artt kça, ülke ekonomisine katk m z da art yor. Tüm bunlar Azerbaycan daki Türk ifladamlar - n n baflar s d r. Bu baflar di er y llarda oldu u gibi 2013 y l nda da artarak devam etti. Nihayet bu baflar lar sonucu, hem ithalatta hem de petrol d fl ekonomide ilk s ray Türkiye ald. Azerbaycan da bu y l n sanayi y l ilan edildi ini hat rlatan Bak r, Türk flirketlerinin de bu alandaki çal flma ve yat r mlar n büyütece ini söyledi. Bakü nün 2015 te Avrupa Olimpiyatlar na ev sahipli i yapaca n vurgulayan Bak r, bu kapsamda Türk inflaat flirketlerinin altyap ve çevre düzenlemesi ifllerinde önayak olaca n ifade etti. Azerbaycan-Türkiye iliflkilerinin her fleyden önce bir kan, bir can kardeflli i üzerine olufltu una ve günümüzde dünyada devletleraras iliflkilerde örne ine az rastlanan bir stratejik ortakl a dönüfltü üne dikkat içeken Bak r, Ticaret hacmini daha da artt rmak mümkündür y l na kadar iki ülke aras ndaki ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. ki ülke aras ndaki ticaret hacminin 2023 Türkiyesi hedeflerinde en az 20 milyar dolara ulaflabilece i hesaplan yor dedi. Ba ms zl na kavufltu u y ldan bu yana, Türk ifl adamlar n n Azerbaycan a yat r m yaparak her iki ülkenin ekonomik geliflimine büyük katk lar sa lad n, ayn zamanda Azerbaycanl ifl adamlar n n da Türkiye ye büyük yat r mlar yapt n bildiren Bak r, iki ülke aras ndaki ekonomik iliflkilerin daha da ilerlemesi için bu amaçla kurulan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi gerekti ini savundu. Bak r, fuar, sergi ve ifl dünyas - na yönelik düzenlenecek konferanslar n iki ülkenin birbirlerindeki pazar paylar n n art r lmas na katk sa layaca n dile getirdi. Bak r, flunlar kaydetti: Her iki ülkede, petrol d fl alanlarda, sanayi, imalat, telekomünikasyon, inflaat, bas n ve yay n, g - da, tekstil, e itim, sa l k, banka ve sigortac l k, ulaflt rma, otomotiv sektörlerine yat r m yapan ifl adamlar na uzun süreli daimi oturuma izinlerinin verilmesi, kalifiye elemanlara yönelik çal flma izin ücretlerinin indirilmesi ve ifllem yükünün karfl l kl hafifletilmesi sermayenin ve ifl gücünün serbest hareketine önemli katk sunacakt r. (AA) 7 Kars z k fl etkilemedi, lastik sat fllar artt BURSA - Kurak geçen k fl mevsimine ra men k fl lasti i sat fllar 2 kat na ç kt. Lastikçiler, bu sene yeteri kadar kar ya mamas na ra men sat fllardan memnun. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl n n, 1 Aral k 2013 itibariyle ticari araçlara k fl lasti i takma zorunlulu u getirmesi lastik sat fllar n hareketlendirmiflti. Kar ya fl n beklemeden tedbir alan vatandafllar, lastikçilere ak n ederek araçlar na k fl lasti i takt rd. Ancak k fl beklendi i gibi ya fll geçmedi. Kar ya fl n n çok az olmas na ra men, k fl lasti i sat fllar n n zirve yapt bildirildi smail Oto Lastik Sahibi Ömer Efler ise bu sene k fl lasti i sat fl n n geçen seneye oranla daha erken bafllad n ve çok iyi gitti ini söyledi. Sat fllar n Eylül ay ndan bu yana devam etti ini ve Aral k itibariyle iyice artt n belirten Efler, k fl mevsiminin kurak geçmesinin kendilerini etkilemedi- ini kaydetti. Efler, sat fllarla ilgili flu bilgileri verdi: K fl lasti inin kullan m aral - 7 derece ve alt ndaki s cakl klar. Yani hava s cakl 7 derecenin alt na indi inde kauçuk sertleflmesinden dolay fren mesafesinin uzamas ve yol tutuflunun azalmas. Ayr - ca kar ve buzlu yol flartlar nda güvenli sürüfl için çok önemlidir. Bilinçli sürücüler k fl lastiklerini sonbaharda tak yorlard. Yasa gere i ticari araçlarda k fl lasti i kullanmaya bafllad lar. Bizler de bu koflullar göz önüne alarak k fl lasti i stoklar m z tutmaya çal fl yoruz. Ayr ca lastiklerini saklayacak yeri olmayan müflterilerimize lastik saklama hizmeti de veriyoruz. Ancak maalesef kar ve k fl bak m ndan kurak bir mevsim geçiriyoruz. Buna ra men k fl sezonunda bir önceki sezona göre sat fllar m z yüzde 50 artt. Saklad m z lastik say s da yüzde 50 art fl gösterdi. Kurak mevsimin baz kullan c - lar aldatt na dikkat çeken Efler, Bizlerin en büyük s k nt s birçok kullan c n n kar ya madan lastik almamalar ve saklam fl oldu umuz lastikleri zaman nda takmamalar.(cha)

8 8 Ekonomi Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesince Eskiflehir de gerçeklefltirilen araflt rmada, tüketicilerin 2013 y l nda kredi kartlar yla en fazla harcamay marketlerde yapt belirlendi. ESK fieh R - Rektörlükten yap lan yaz l aç klamaya göre, Turizm Fakültesi Dekan Prof. Dr. Celil Koparal n Kredi Kart Kullan m Davran fl konulu araflt rmas, Eskiflehir de küme örneklemesi yöntemiyle seçilen 880 kifliye uygulanan anketlere dayan yor. Kredi kartlar statü sembolü olarak m görülüyor?, Gerçekten tüketici bütçelerine yönelik tehdit mi oluflturuyor? gibi sorulara cevaplar aranan araflt rman n sonuçlar na göre, tüketicilerin yaklafl k yar s n n bir kredi kart na sahip oldu u, 3 ya da daha fazla karta sahip olanlar n oran n n ise yüzde 20 yi buldu u tespit edildi. Kart kullananlar n yüzde 54 ünün toplam kart limitinin 2 bin 500 liran n alt nda oldu u saptanan araflt rmada, yüzde 80 inin harcamalar n POS cihazlar, yüzde 20 sinin ise internet yoluyla gerçeklefltirdi i aktar ld. Market al flverifllerinin (g da, temizlik maddeleri, küçük ev gereçleri gibi) yüzde 41 lik oranla kredi kart kullan m nda en büyük paya sahip oldu u ifade edilen araflt rmada, elbise, ayakkab, günefl gözlü ü, aksesuar, tuhafiye gibi ürünlerin de yüzde 29 ile oranla ikinci s ray ald aç kland. Kullan c ad, flifre-parola ve telefonla flifre d fl nda internet üzerinden al flverifllerinde tüketicilerin yüzde 62 si baflka bir güvenlik arac na gereksinim duymamaktad r. Buna karfl tüketicilerin yüzde 23 ü esnek limitli ya da sanal kart, yüzde 15 i ise 3D secure sistemini kullanmaktad r. Kredi kart kullan m yla ilgili bir problem yaflad nda tüketicilerin yüzde 55 i ürün ya da hizmeti sat n ald klar noktaya flikayette bulunmaktad r. Do rudan bankaya baflvuranlar n oran ise yüzde 27 ile az nl ktad r. Son iki y l içinde kredi kartlar ndan biri veya birkaç iptal edilen tüketicilere göre, kartlar n n en büyük iptal nedeni, kart borçlar n düzenli olarak ödeyememeleridir (yüzde 36). Öteki nedenler s ras yla kredi kart n (kartlar n ) uzun süre kullanmam fl olmalar (yüzde 24) ve çok say da kart sahibi olduklar ndan baz lar ndan kurtulmak istemeleridir (yüzde 23). Kredi kartlar n n toplam dönem borçlar n tümüyle ve zaman nda ödeyebilenler yüzde 17 lik oranla az nl kta kal rken yüzde 77 lik oran bunu baflaramamaktad r. Tüketicilerin yüzde 85 inin kartlar n n maksimum limitini kullanmad n n ifade edildi i araflt rmada, Tüketicilerin 4 te biri kredi kart n n ödeme günü yaklaflt kça heyecanlanmakta, yüzde 63 ü ise ald rmamaktad r. Kredi kart kulland klar için ürün ve hizmet fiyatlar n önemsemeyen tüketicilerin oran yüzde 70 iken yüzde 18 i bu düflünceyi reddetmektedir. Kredi kartlar n bir prestij iflareti olarak görenlerin oran yüzde 74 ile önemli boyuttad r. Bu düflünceyi reddedenlerin oran ise yüzde 13 tür sonuçlar na ulafl ld belirtildi. Kredi kartlar n n vade farks z taksitlendirme sunduklar için ra bet görenlerin oran yüzde 73 tür. nternet üzerinden çevrim içi al flverifllerde tüketicilerin yüzde 65 tam bir güven hissetmemektedir. Tam güven hissedenlerin oran ise yüzde 19 dur. Tüketicilerin yüzde 80 i kredi kart kullan lmas sonucu harcamalar n kontrol edilmesinin zor oldu u düflüncesindedir. Bu düflünceye itiraz edenlerin oran yüzde 10 da kalmaktad r. Kredi kart n bir modernlik iflareti olarak alg layanlar n oran yüzde 55, bunu reddedenlerin oran ise yüzde 29 dur. Bankalar n gecikme faizi, taksitlendirme, k smi ödeme gibi nedenlerle ald klar faizleri makul görenlerin oran yüzde 19 dur. Yüzde 74 ço unluk bu düflünceyi kabullenmemektedir. Kredi kart ödemelerinin nakit ödemelerine göre daha avantajl oldu unu düflünen tüketicilerin oran ise yüzde 23 tür. Afl r say da kredi kart na sahip oldu unu düflünenlerin oran yüzde 47, bu düflünceye kat lmayanlar ise yüzde 25 oran ndad r. Üyelik aidat nedeniyle kartlar n iptal ettirenler az nl ktad r (yüzde 24). Tüketicilerin yüzde 43 ü buna karfl d r. Kredi kart uygulamas olmayan günlere özlem duyanlar n oran yüzde iken tüketicilerin yüzde 79 u kredi kartlar - n desteklemektedir. (AA) 8 fiubat 2014 Tüketiciler, kredi kart n en çok marketlerde kullan yor 2. Abdulhamid in iflaret etti i 12. Bölgede petrol aramalar bafllat ld S RT - Türkiye de gravitesi en yüksek petrolün Eruh ta bulunmas yla gözler, Sultan 2. Abdulhamid in 100 y l önce 12. Bölge olarak iflaret etti i petrol haritas na çevrildi. Siirt Valisi Ahmet Ayd n, haritada iflaret edilen Siirt in Eruh ve Pervari ilçesindeki alanlarda sondaj çal flmalar n n bafllat ld n söyledi. Siirt Valisi Ahmet Ayd n, Eruh ilçesi, Bay ryüzü köyünde yer alan Do u Sadak- 1 Petrol arama kuyusunda ç kan petrolün Sultan Abdulhamid in 100 y l önce haz rlad petrol haritas ndaki 12. Bölgede yer almas nedeniyle baflka alanlarda da sondaj çal flmalar n n bafllat ld n söyledi. Ayd n, Bölgedeki petrol rezerv belirleme çal flmalar n n h zla devam etti ini belirterek, inflallah may s ay nda ikinci petrol kuyumuzda aç lacak. Burada yaklafl k günde üretilen 70 varil ham petrolün, tankerlerle Batman TPAO'ya tafl n yor. Bölgede yine Eruh ilçemize ba l Ormanard köyünde sondaj çal flmalar devam ediyor. Yap lacak testler sonucu elde edilecek veriler do rultusunda, yeni bir petrol kuyusunun aç lmas n ümit ediyorum." dedi. Bölgenin makus tarihinin de iflece ini ifade eden Vali Ayd n, Yaklafl k y l önce ngiliz ve Amerikan firmalar n n bölgede petrol arama çal flmalar yapt klar n biliyoruz. Geçmiflte Pervari ilçemizde Do an ve Sar yaprak köylerinde petrol kuyusu aç lm fl, terör olaylar ile rezerv miktar n n tam tespit edilememesi gerekçe gösterilerek kapat lm fl y l önce çok ekonomik olmayabilir ama petrol fiyat ndaki art flla petrol ç kar lmas günümüzde son derece önemli. Bu kapsamda petrol arama çal flmalar na yeniden bafllanmas nda fayda olacakt r. Bu bölgede araflt rma flirketleri ve TPAO taraf ndan araflt rma yap lmas n bekliyoruz. Çözüm süreci ile oluflan huzur ortam yla bölgemizdeki petrol yataklar ile zengin yer alt madenlerinin ç kar larak, ülke ekonomisine katk sa lamas için çal flmalar h zland - r lacakt r. aç klamas nda bulundu.(cha)

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı