YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı"

Transkript

1 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu açıdan bir sosyal alandaki çalışmanın nasıl, hangi yöntemlerle ve araçlarla yapılacağının öğretilmesi en önemli noktadır. Özellikle, nicel ve nitel yöntemler ve bunların beraber kullanımları önem kazanmaktadır. Akademik çalışma ve araştırmalarda izlenecek aşamalar bu derste verilerek öğrencilerin yaptıkları araştırma ve çalışmaları anlamlı kılmaları sağlanacaktır. Bu ders özellikle araştırma yaptırtarak, seminerlerle ve tartışmalarla yöntem uygulamaları yaptırtarak işlenecektir. Suç Sosyolojisi Bu ders suçun sosyolojik analizini yapmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, suçu doğuran/etkileyen sosyal çevre, eğitim, kültür, yaş, cinsiyet, işsizlik ve sınıf gibi toplumsal faktörler üzerinde durulacaktır. Suç sosyolojisi dersinde suç kavramı, sosyoloji biliminin teorik ve ampirik yöntemlerinden faydalanılarak irdelenecektir. Kriminolojide Çağdaş Yönelimler Kriminoloji alanındaki yeni konu ve yaklaşımlar bu dersin muhtevasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede eleştirel kriminoloji, radikal suç teorileri, yapısalcı ve post-yapısalcı yaklaşımlar, feminist suç teorisi, sosyal kontrol ve disiplin gibi konular, kriminolojideki klasik yaklaşımlarla karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Suç Morfolojisi (Suç Hukuku) Bu derste suçun MORFOLOJİSİ (maddî yapısı) ve daha çok kolluk yönünden önemi üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda i. Hareket yönünden: Neticesi harekete bitişik suçlar ile mesâfe suçları; hareketin şekilleri bakımından suç türleri; ii. Hareket yeteneği yönünden maddî suç-şeklî suç; ânî suç-mütemâdî suç ile harekete bağlı suç; iii. Suçun işlenildiği yer bakımından mesafe suçları, hudud aşan suçlar; iv. Suçun işlenildiği yer kanunları derhal uygulanır kuralının istisnasını oluşturan suçların içerik bakımından değerlendirilmesi; v. Koğuşturma hukuku bakımından kamu davası-şahsî dava konusu suçlarda temel ayırımın içeriği; vi. Kusur yönünden suçun değerlendirilişi: kasdî-taksirli suçun özellikleri ile kusursuz (objektif) sorumluluğu gerektirici suçun temel esprisi; vii. Suçun gerçekleşmesi şekilleri; suçun oluşması ve/veya teşebbüs aşamasında kalması durumları. Tüm bu konularda genelde suçun maddî hareket yönü üzerinde durularak, isbat hukukunda yarayacak olan delillerin toplanılması, olay yerinin incelenmesinde önemli görev yüklenecek olan genelde kolluğun, özelde ise polisin yetki ve sorumlulukları öne çıkarılacaktır. Suç ve Suçlu Psikolojisi Bu ders suçun psikolojik unsurlarını incelemektedir. Suç ve suçlu tipleri, kişiliğin ve bilinçaltının suçla ilişkisi, suçun psikoanalitik boyutu bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Dersin amacı, suçu açıklamada ve suçlulukla mücadelede psikolojinin ve psikoanalizin katkılarını ortaya koymaktır. Kolluk Yetkileri Hukukun üstünlüğünün egemen kılınmasında önemli bir rol oynayan kolluğun temel görevi hizmet ettiği toplumun can ve mal güvenliğini korumak, suçu önleyerek ve işlenen suçların faillerini bularak suç korkusundan uzak huzurlu bir ortam oluşturmak ve neticede kamu düzenini sağlamaktır. Kanun koyucu, kolluğu, bu görevini yerine getirebilmesi için, başka hiç bir kamu görevlisine vermediği, durdurma, arama, yakalama, kuvvet kullanma gibi yetkilerle donatmıştır. Bu dersin amacı, kolluğa verilen bu yetkileri tanımlamak ve sınırlarını belirlemektir. Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Kolluk

2 Bu ders Avrupa kamusal mekanında ortaya çıkan ve kolluk bakımından önemli olan temel hukuki ilkeleri ve bunların uygulamasını irdeleyecektir. Bu bağlamda özellikle iki sözleşme üzerinde yoğunlaşılacaktır: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi. Türkiye nin taraf olduğu bu iki sözleşmenin kolluk bakımından getirdiği yükümlülükler, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ve çözüm yolları özellikle AİHM nin içtihatları ışığında ele alınacaktır. Suç Önleme Stratejileri Suçun önlenmesinde özellikle suç işlenmeden önce alınması gereken önlemlerle ilgili teorik ve pratik yaklaşımlar bu dersin özünü oluşturmaktadır. Suçla mücadelede polislik modelleri (proaktif polislik, önleyici polislik ve adli/tepkisel polislik) ve bağlantılı konular detaylı şekilde bu derste ele alınacaktır. Polisin suç önlemede rolü, faaliyetleri ve gerekli yol ve yöntemler ana tartışma konuları olacaktır. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ders, ülkenin yöneticisi olacak master öğrencilerine yönetecekleri toplumun özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ele alınacak başlıca konular ise şunlardır: Türkiye'nin nüfusunun özellikleri (yaş, eğitim, cinsiyet, meslek, dinsel ve etnik köken vs.), Osmanlı dan devralınan miras (Batıcılık, etnik ve dinsel bağlantılar, dışarıda kalan topluluklarla bağlar vs), Kurtuluş Savaşının etkisi, devrimler, toplum ve siyaset, Türkiye nin toplumsal kurumları (aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din, boş zamanlar), dış dünyanın etkisi, asker-sivil ilişkileri, göçler (yurtdışından, yurtdışına, içgöçler, terör ve göç, kentleşme sorunları, gecekondular...), değişme, toplumu birleştirici ve ayrıştırıcı unsurlar. Ders daha ziyade seminer hazırlanması ve konular üzerinde tartışılması şeklinde işlenecektir. Delil Hukuku Bir suçun işlenip işlenmediği, kim tarafından işlendiği veya suç oluşturan davranışın hangi şekilde gerçekleştiği konularında uyuşmazlık konusu olan tartışmalı noktaları ispatlamak için kullanılabilecek hukuki vasıtanın incelenmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Delillerden sonuç çıkarmanın hangi esaslar çerçevesinde olacağı, delil ile ispata ihtiyaç duyulan uyuşmazlıkların neler olduğu, delilleri sunma yükümlülüğünün kimde olduğu, delillerin ikna kabiliyeti, lehe ve aleyhe deliller, delillerin özellikleri, delilleri değerlendiren makamların sahip olduğu takdir yetkisine kullanmasına yol gösterecek ilkeler, delillerin çeşitli açılardan tasnifi, belgeler, beyanlar ve eşyalar, beyanların özgür irade ürünü olması, özgür iradeyi ortadan kaldıran haller, delillerin elde etme ve muhafaza edilmesinde uyulacak kurallar, delillerin elde edilmesinde uyulması gereken kuralların görmezlikten gelinmesi durumunda delillerin ispat aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı gibi delil hukukunun temel konuları bu derste ele alınacaktır. Suç Mağdurları Bilimi(Viktimoloji) Suç mağdurlarının geldikleri sosyo-ekonomik kesime, yaşa, cinsiyete ve eğitim durumuna göre profillerinin incelenmesi bu dersin temel amacıdır. Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmali ve suiistimalinin boyutları, suç mağdurlarına yönelik yasal düzenlemeler, kamu ve özel kuruluşların yaklaşımı gibi konular, Batı ülkeleriyle karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Anayasal Haklar ve Kolluk Bu ders, Anayasa da korunan temel hak ve özgürlükleri kolluk açısından incelemektedir. Yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele görmeme hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği gibi anayasal hakların unsurları vurgulanacak ve bu hakların ihlal edilmemesi için kolluğa düşen sorumluluklar tartışılacaktır. Bu bağlamda, anayasal hakların uygulanmasından kaynaklanan sorunlar ve özellikle de anayasa yargısında söz konusu hakların sınırlarına yönelik içtihatlar analiz edilecektir. Dersin temel amacı, öğrencileri bireyin sahip olduğu anayasal haklar ve sınırları konusunda bilgilendirmek ve bu hakların demokratik sistemler açısından taşıdıkları önemi anlatmaktır. Türkiye'de Organize Suçlar

3 Organize Suçlar dersinin amacı, organize suç konusundaki genel konseptleri, akademik, hukuki ve ampirik tanımlamaları, organize suçun temel unsurlarını, niteliklerini, etkilerini ve temel modellerini ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaçla, en yaygın ve en çok başvurulan suç teorileri çerçevesinde organize suçluluğa ilişkin bir takım teorik konu ele alınacaktır. Öncelikle sosyolojik teori ve yaklaşımlara bağlı olarak organize suç konusu ele alınacak, bu bağlamda özellikle organize suçun sosyal sermayesi üzerinde durulacaktır. Sosyal tarihçi bir yaklaşıma atıfta bulunulmak suretiyle Türkiye deki organize suçun tarihsel geçmişi irdelenmeye çalışılacak; ayrıca, Türkiye deki organize suç gruplarının temel faaliyet alanları incelenecektir. Mevcut bilgi ve belgeler ışığında Türkiye deki organize suç ve gruplarının en belirgin ve tipik vasıf ve nitelikleri, sistematik bir şekilde ortaya konulmaya çalışılacaktır. Müfredatın önemli bir bölümü Türkiye nin organize suçluluğa karşı aldığı yasal tedbir ve uygulamalarına ayrılacak, bu amaçla eski 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu hakkında kısa ve genel bilgiler verildikten sonra ilgili mer i kanunlar çerçevesinde konu işlenecektir. Bu bağlamda özellikle aşağıdaki kanunlar ve maddeleri üzerinde durulacaktır: 5237 Sayılı TCK Madde 220: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (Suçun Tanımı, Özellikleri, Maddi ve Manevi Unsurları vs.); 5271 Sayılı CMK Madde 250, 135 vd. İlgili Hükümler Çerçevesinde İletişimin Dinlenmesi, Teknik Takip, Kayıt ve Verilere Ulaşma, Gizli Görevli/Soruşturmacı Kullanma, Tanık ve Görevlilerin Korunması ve Yargılama Usulleri; ve tarih ve 5397 sayılı Kanun çerçevesinde istihbarat faaliyetleriyle ilgili getirilen yeni düzenlemeler. Kentleşme ve Suç Kırdan kente göç önemli toplumsal değişmelere yol açar. Bu değişmeler her türlü insan ilişkisinin yeniden oluşması demektir. Yapısal değişiklikler fiziksel yapıyı etkilediği gibi, kişilerin davranışlarının, kişilerin davranışlarının ve hatta heyecanlarının değişmesine yol açar.bu değişimler irdelenecektir. Kentleşme gelenekleri ve görenekleri eriterek düzensizliklerin ve problemlerin kaynağı olmaktadır. Her göç, insanları ruhsal stresle karşı karşıya bırakır. Göçle birlikte eski sistem ve mekanizmalar çözülür, ancak yenileri eskilerin yerini henüz alamamıştır.bu değişimler irdelenecektir. Suçlulukta önemli bir etken çarpık kentleşme ve gecekondulaşma olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle suçun köy ve küçük şehirlere göre büyük şehirlerde daha fazla işlenmekte olduğu saptanmıştır. Kentleşme ve suç arasındaki ilişki tartışılıp çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Demokratik Sistemlerde Siyasal Suçlar ve Terör Bu derste tartışılacak başlıca konular şunlardır: Siyasal suç kavramının tarihsel gelişimi; siyasal suç kavramını açıklayan görüşler; siyasal suçun sonuçları: (a) Ulusal Ceza Hukuku açısından, (b) Uluslararası Ceza Hukuku Açısından ( Siyasi Suçların İadeden İstisnası doktrini); siyasal şiddet, terörizm ve siyasi suç ilişkisi; siyasi suç ve demokrasi; liberal demokrasilerde siyasal şiddet ve terörizm; liberal demokrasilerde terörizmle mücadele: kabuledilebilirlik ve etkililik sorunu. Ceza Adaletinin Temel İlkeleri Böyle bir dersin verilmesinde güdülen temel amaç; ı. Olay yeri inceleme ve deliller toplamada, delillere ulaşmada faaliyet gösterecek kolluğun o özlü ilkeleri gözardı etmeden yola çıkılmalıdır. ıı. Delilsiz dava batıldır. ilkesinin her an yaşatılması; şüphe üzerine mahkumiyet kararı vermektense, şüphe üzerine beraat kararı vermenin daha yerinde olacağı düşüncesi zihinlere yerleştirilmelidir. ııı. Ceza adaletinden sapılıp kişinin mahkum edilmesinde, daha sonra adaletin sağlıklı gerçekleşmediği anlaşıldığında artık atılan adımlardan geri dönülmenin mümkün olamıyacağı gerçeği kavranılmalıdır. ıv. Önyargılı hareketle maddî deliller toplanılması ya da üzerinden uzun süre geçmesi veya görgü tanıklarının adreslerinin yitirilmesi türünden delillerin elden çıkmasından sonra, onları ele geçirmeye çalışmak, anılan türden ilkelerin önemli ölçüde

4 ihlâline ve ceza adaletinin somut olarak gerçekleşmesine engel oluşturur. v. Ortada bir şüphe var ise bundan suçun tüm şeriklerinin işin karakol aşamasında ve/veya haklarında alınacak polisiye önlemlerin uygulanmasında da yararlandırılmalılar, aralarında bir farklı ayırım olmamalıdır. vı. Anılan hedefler yalnız yargılama aşamasında değil, yargılama öncesi iş ve işlemlerde de en az o kadar önemli ve geçerlidir. Zira yargılama makamları hatta AİHM, işin bu yönüne uyulup uyulmadığını da yargılama sırasında gözardı etmemektedir. Adli Bilimler Adli bilimler esas olarak, suç olaylarının, bu olaylarla ilgisi olduğu düşünülen çok çeşitli bulguların bilimsel ve teknik yöntemlerle incelenerek aydınlatılmasıyla ilgili bilim dalları topluluğudur. Bu dersin amacı, suç araştırmalarının kaçınılmaz bir parçası olan adli bilimler kavramının tanıtılması ve adli bilimleri oluşturan uygulamalı bilim dallarının uğraş alanlarının ana hatlarıyla anlatılmasıdır. İnternet ve Bilişim Suçları İnternetin sınır tanımayan özelliğinin de büyük katkısı ile bilgi küreselleşmektedir. Küreselleşen bu bilgiden suç örgütleri de önemli oranlarda yararlanmakta ve internet üzerinden yapmış oldukları eylemler ile geleneksel suç türlerinden farklı bir yeni bir suç tipolojisinin doğmasına neden olmuşlardır. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü gelişmeler, yasaların bu gelişmeler karşısında yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Yasa uygulayıcılarının önünde gerçekten önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu derste bilişim suçlarının hukuki boyutu, bilişim suçlarının çeşitleri ve güvenlik güçlerinin bilişim suçları ile mücadelede karşılaştıkları sorunlar tartışılacaktır. GÜVENLİK STRATEJİLERİ ve YÖNETİMİ PROGRAMI Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu açıdan bir sosyal alandaki çalışmanın nasıl, hangi yöntemlerle ve araçlarla yapılacağının öğretilmesi en önemli noktadır. Özellikle, nicel ve nitel yöntemler ve bunların beraber kullanımları önem kazanmaktadır. Akademik çalışma ve araştırmalarda izlenecek aşamalar bu derste verilerek öğrencilerin yaptıkları araştırma ve çalışmaları anlamlı kılmaları sağlanacaktır. Bu ders özellikle araştırma yaptırtarak, seminerlerle ve tartışmalarla yöntem uygulamaları yaptırtarak işlenecektir. Devlet, Bürokrasi ve Polis Bu dersin temel amacı, günümüzün modern devletinin ne işlevler gördüğünü, ve modern devlet konusunda ne gibi yaklaşımlar olduğunu ele alarak modern bürokrasinin açıklanması ve polisin bu yapıdaki rolü ve yerinin ele alınmasıdır. Bu açıdan temel konular, geleneksel devlet, modern devlet, devlet teorileri, bürokrasi teorileri ve bu yapılarda polisin rolü olacaktır. Genel bakışın ardından Türkiye bağlamında devlet, bürokrasi ve polis konusunda gelişim ve teorik tartışmalar ve analizler yapılacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. İnsan Kaynakları Politikası Dersin amacı örgütlerde insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için gerekli hususlar üzerinde çalışmalar yapmaktır. Teşkilatların en önemli unsurlarından olan insan kaynaklarının geliştirilmesi örgütsel amaçlara ulaşmada bir temel teşkil etmektedir. Derste üzerinde durulan konular: Giriş- İnsan Kaynakları Politikası; İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması; Özel Güvenlik ve Genel Güvenlik; İşe Alma (Personel Temini); Yükselme (Terfi); İK Eğitimi ve Geliştirilmesi; İK Değerlendirmesi; Personel Hakları ve Örgütlenme; İş Analizi; Verimlilik, Etkililik; Kamu Personeli ve Siyaset; Orta ve Üst Kademe Yöneticilik; Uluslar arası İKY; Ücret Sistemi; Çalışma Düzeni; Ailevi ve Sosyal Sorunlar; Kriz Durumlarında İKY; Cinsiyet Ayırımı. İç Güvenlik Politikaları

5 Bu derste Türkiye de iç güvenliğin sağlanmasında izlenen genel politikalar ele alınacaktır. Bu noktada devletin ve hükümetlerin izlediği güvenlik stratejileri detaylı tartışılacaktır. Özellikle ülke içinde terör, organize suç ve diğer suçla mücadele eden güvenlik birimlerinin ülke çapında uyguladıkları güvenlik yol ve yöntemleri detaylı analiz edilip işlenecektir. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. Güvenlik Birimlerinde Yönetim Teknikleri Bu dersin temel amacı güvenlik birimlerinde çağdaş yönetim tekniklerinin nasıl uygulanabileceği ile ilgili teorik tartışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda stratejik yönetim, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi, mali yönetim, risk yönetimi, zaman yönetimi, bilgi yönetimi gibi konular güvenlik birimlerine uygulamalı biçimde ele alınacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. Güvenliğin Sosyal Temelleri Güvenliğin teorik temelleri dersinde genel olarak güvenlik kavramı ve güvenliğin açılımı üzerinde geniş bir şekilde durulacaktır. Bu çerçevede bu derste işlenecek konu başlıkları şunlardır: güvenliğin gerek canlılar gerekse insanlar açısından gerekliliği; güvenliğin çeşitleri; güvenlik hizmetlerinin devlet, toplum ve kamuoyu açısından çağrışımları; güvenlik hizmetlerinin dünden bugüne yerine getiriliş şekilleri; güvenlik hizmetlerinde yöntem, kapsam, yetki ve sorumluluklar ile teşkilatlanma ilkeleri. Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış Yönetimde insan davranışlarını ön plana çıkaran Yönetim Psikolojisinde, kişiler arası algılama ve bunu etkileyen faktörler; tutumların niteliği ve değişimi kuramları; güdüleme; gruplar ve grupların çalışmaları;yönetici liderlik ve karar vermeyi etkileyen faktörler;örgütsel iletişim; örgütsel değişme, değişime direnme ve örgütsel krizler; örgüt kültürü; örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler; uyum ve uyma davranışı; stres;ast-üst ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve otorite (yetke); yönetime katılma; disiplin; çatışma ve çatışmanın çözümlenmesi; saldırganlık konuları ele alınmaktadır. Siyasal Şiddet ve Terörizm Bir politika aracı olarak siyasal şiddet; siyasal düşüncede şiddet (Marxist düşünce ve Faşizm vd..); siyasal amaçlı şiddetin kaynakları; siyasal şiddet türleri: ayaklanma isyan, devrimci ihtilaller, ulusal kurtuluş hareketleri, devlet terörü, iç savaş, gerilla hareketleri, dinsel ve etnik çatışmalar.. Özel bir siyasal şiddet türü olarak Terörizm : Siyasal terörizm nedir? Tanımlama problemi ve nedenleri; terörizmin yorumlanması; kökleri; türleri ve sınıflandırılması; amaçları; terörist ideolojiler ve inançlar, terörist davranışı anlamak; siyasl şiddet ve terörizmle mücadele. Türk Siyasal Hayatı Bu derste Türkiye nin siyasal yapısı, Türk siyasal hayatına yön veren kurumlar ve gruplar, tarihi, günümüzdeki yapıları, etkileri ve birbirleriyle ilişkileri açısından incelenir. Bu amaçla İttihat ve Terakki Partisi nden günümüze kadar iktidara gelmiş veya siyasal hayatta önemli etkisi olmuş olan siyasal partilerin yapısı ve diğer kurumlarla ilişkileri, Türkiye deki siyasal yapı, siyasal kurumların birbirleriyle ilişkileri, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, işçi ve işveren kuruluşları, odalar vb. kurumların siyasal hayata etkisi, Türkiye deki demokrasinin gelişimi ve önündeki engeller, Türk siyasal hayatında sorunlar detaylı ve tartışmalı olarak incelenir. Organize Suçun Sosyolojik Temelleri Organize suçların kapsamı ve genel nitelikleri; devlet sistemleri ve devlet-toplum ilişkilerinin organize suçlar üzerindeki etkileri; siyasal ve bürokratik yozlaşma ve yolsuzluk ekonomisi; globalleşme, global sistem ve organize suçlar; sosyal tarih açısından mafya ve organize suç olgusu: İtalya ve Türkiye deneyimi (Sicilya Mafyası, kültürel kodlar, racon, kabadayı romantizmi..); anomi ve modernleşme süreçlerinin organize suç ve örgütlerinin ortaya çıkmasındaki rolü.. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir.

6 Organize Suçla Mücadele Yöntemleri Bu dersin temel amacı son zamanlarda ortaya çıkan ve topluma büyük rahatsızlık vermeye başlayan organize şekilde işlenen suçlara karşı polisin alacağı önlemlerin incelenip araştırılmasını amaçlamaktadır. Polise düşen görevler, polisin kullanacağı teknikler ve yöntemler ana konuları teşkil etmektedir. Türk Yönetim Sisteminde Hukuki Sorunlar Türk yönetim sisteminde kamu yönetimi birimlerinin hizmetlerin sunulmasında, ast üst ilişkileri bağlamında, idarenin mahkeme kararlarını uygulamasında ve ayrıca keyfi uygulama sorunları gibi konular bu derste ele alınacaktır. Ayrıca emniyet teşkilatında yaşanılan uygulama ile ilgili hukuki sorunlar bu derste tartışılacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. Polis-Medya İlişkileri Yukarıdaki başlık altında yapılacak olan ders sunumunda; Devlet, İdeolojiler, devletin güçleri ve medya teorileri irdelenerek, Dünyadaki ideoloji aygıtlarına ve medya kuruluşlarına ABD, AB ilkeleri, Rusya, Çin, İslam Ülkeleri ve Türkiye örneklemeleri yoluyla bakılacaktır. Medya ve Polis arasındaki ilişkiler ve teorilerinin harmanlanması sonucunda, konunun pratik uygulayıcıları ve akademisyenleri ile de ders ortamında mastır öğrencilerinin birlikteliği sağlanılacaktır. Polis medya ilişkilerinde olan ile olması gereken arasındaki çelişkilerin pratikteki uygulamalarda daha sağlıklıya doğru adım atması amacıyla somut öneri ve temennilerde bulunulacak ve bunların alan çalışmaları ile desteklenmesi yada eksikliklerinin ortaya koyulmasına zemin hazırlanacaktır. Türkiye'de Yönetim Kültürü Geçmişten günümüze Türk yönetimini etkileyen kültürel koşullar polis bağlamında ele alınmaktadır. Türkiye nin devlet ve bürokratik yapısı, yönetim anlayışı, merkeziyetçi yapısı içindeki örgütsel kültür, ilişki kültürü, sosyal ortam ve yönetsel kültür ilişkileri incelenen konular arasındadır. Kamu kurumlarındaki ortam ve idari kültür detaylı ele alınacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. Sportif Organizasyonlarda Güvenlik Bu dersin amacı ülkelerin vazgeçilmez tanıtım yönetim olan spor organizasyonlarının güvenliğinin nasıl sağlanacağının araştırılması ve işlenmesidir. Ulusal ve uluslar arası çapta düzenlenen organizasyonların güvenliğinin sağlanmasında güvenlik kuvvetlerinin (özel, polis, jandarma) oynayacağı roller, alacağı önlemler, uygulayacağı yöntemler ele alınacaktır. Sporcuların, seyircilerin, ilgili yetkililerin ve normal halkın her türlü organizasyon öncesi ve sonrası güvenliği stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının teorik olarak analizi amaçlanmaktadır. Bu noktada, sportif organizasyonlarda seyir güvenliği (holiganizm gibi tehlikelerin üstesinden gelme), beslenme güvenliği, sokak güvenliği, istirahat güvenliği, antrenman güvenliği, seyirci ve sporcuların seyahat güvenliği başlıca konulardır. Ders tartışma ve seminer yöntemiyle Polis Alt Kültürü Polis alt kültürü dersi polisin kendine özgü kültürünün oluşumunu ele almaktadır. Bu kültürün oluşumunu etkileyen faktörler (aile, okul, iş çevresi, sosyal çevre...) detaylarıyla ele alınıp tartışılmaktadır. Polisliğe girmeden önceki faktörler ve mesleğe girdikten sonraki faktörlerin alt kültür oluşumundaki etkileri Türkiye ve yurtdışı ölçeğinde ele alınmaktadır. Karşılaştırmalı Yönetim Sistemleri Bu dersin amacı öğrencilere kamu yönetimleri ile ilgili karşılaştırmalı bir bakış açısı vermektir. Karşılaştırmalı çalışmaların başlıca gerekçesi, öğrencilerin kendi ülkelerinin sorunlarına çözüm ararken diğer ülkelerin deneyim, bilgi ve uygulamalarından ders almalarını sağlamaktır. Böylece Türkiye nin sorunlarını tartışırken diğer ülkelerde yaşanılan sorunlar veya bulunan çözümlerle ile ilgili tartışmaların daha geniş kapsamlı yapılması sağlanacaktır. Bu Türkiye nin tartışılmasına katkı yapabilir.

7 İstihbarat Sistemleri Bu derste ülke güvenliği ile ilgili istihbarat faaliyetleri her boyutta teorik olarak ele alınacaktır. Ön istihbarat, stratejik istihbarat ve diğer istihbarat yöntemleri terör, organize suç ve devlet güvenliği bağlamında detaylı tartışılacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. ULUSLARARASI POLİSLİK ÇALIŞMALARI PROGRAMI Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu açıdan bir sosyal alandaki çalışmanın nasıl, hangi yöntemlerle ve araçlarla yapılacağının öğretilmesi en önemli noktadır. Özellikle, nicel ve nitel yöntemler ve bunların beraber kullanımları önem kazanmaktadır. Akademik çalışma ve araştırmalarda izlenecek aşamalar bu derste verilerek öğrencilerin yaptıkları araştırma ve çalışmaları anlamlı kılmaları sağlanacaktır. Bu ders özellikle araştırma yaptırtarak, seminerlerle ve tartışmalarla yöntem uygulamaları yaptırtarak işlenecektir. Uluslararası Polis İşbirliği Günümüzde suç ve suçluların sınır tanımaz özelliği nedeniyle polislik anlayışında ciddi anlamda değişikliklere gidilmiştir. Özellikle Türkiye nin de aday ülke olarak içinde bulunduğu Avrupa Birliği bünyesinde artık suç ve suçlu ile mücadelede ulus-ötesi işbirliği olmadan başarılı olmak neredeyse imkansız bir hal almıştır. Bu nedenle, Birlik Amsterdam Antlaşmasında bu konuları ön plana çıkararak, Üye Devletler arasında cezai konularda polisiye ve adli işbirliği alanlarında ortak eylem geliştirmek ve mücadele etmek yoluyla vatandaşlara bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı içinde yüksek seviyeli güvenlik sağlamayı hedeflemiştir. Bu programda Dünyada ama özellikle Avrupa Birliğinde polis işbirliği alanında yapılan çalışmalara ve İnterpol-Europol gibi kurumlara yer verilecek ve bu çalışmaların günümüzde gelmiş olduğu nokta incelenecektir. Avrupa Birliğinde Örgütlü Suçlar ile Mücadele Sınırların kalktığı ve tüm bireyler gibi suç örgütü mensuplarının da serbest dolaşıma sahip olduğu AB coğrafyasında özellikle örgütlü suçlar ile mücadelede ortak tavır almak kaçınılmaz olmuştur. İç sınır kontrollerinin bir çok ülkede tamamen kaldırılması organize suç örgütlerine büyük bir hareket serbestisi tanımış olması bilinen bir gerçekliktir. Suç örgütlerinin elde etmiş olduğu bu avantajlı durumu gören ve bu suçlara karşı ortak mücadele gereksinimi gören AB yetkilileri özellikle 1999 Tempere Zirvesinde örgütlü suçlar ile mücadele konusunda bir takım prensipler almış ve bu prensipler çerçevesinde ulus-devletler ile birlikte Birlik çapında da bu suçlar ile mücadele etme kararı almıştır. Bu programda AB nin bu suçlar ile mücadele çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar irdelenecektir. Uluslar arası Politika ve Terörizm Uluslar arası politik çıkarların korunmasında terörizmin çıkar amaçlı kullanımı.artık herkes tarafından bilinen bir gerçekliktir. Bu programda Uluslar arası ilişkilerde teorik argümanlar tartışıldıktan sonra İkinci Dünya Savaşı öncesi, Soğuk savaş dönemi ve Soğuk savaş sonrası dönemde, uluslar arası politikanın belirlenmesinde terörizmin rolü ele alınacaktır. Ayrıca Uluslar arası terörizm, küreselleşme ve karşılıklı bağımlılık teorileri arasındaki ilişkiler de bu derste ele alınacak başlıca konular arasındadır. Karşılaştırmalı Polislik Giderek daha fazla küçülen bir dünyada, bir yandan farklı ülkelerin karşılaştıkları suç ve güvenlik sorunlar birbirine benzerlik arz ederken, öte yanından bunlara çözüm üretecek olan güvenlik birimlerinin de birbirlerin ile yardımlaşma ve işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. Etkin bir güvenlik hizmeti için gerekli ve hatta kaçınılmaz olan bu tür ilişkilerin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için farklı güvenlik teşkilatlarını gerek kurumsal yapıları ve geçirmiş oldukları evrimin ve gerekse günümüzde karşılaşmış oldukları sorunlar karşılaştırmalı bir yaklaşım ile ele alınması gerekmektedir. Bu derste geleceğin güvenlik teşkilatlarını şekillendirip yönetecek olan üst düzey güvenlik yöneticileri farklı polis sistemleri ve onların tarih gelişimleri, kurumsal yapıları, yönetim politikaları, seçim ve eğitim sistemleri, kurumsal kültürleri gibi konusunda bilgi verilecektir.

8 Uluslararası Hukuk Ve Terörizm Anti-terörizm amaçlı uluslararası sözleşme ve belgeler; savaş hukuku ve terörizm (Cenevre Sözleşme ve Protokolleri); selfdeterminasyon hakkı, ulusal kurtuluş hareketleri ve terörizm; uluslararası ceza hukukunda terörizm; terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği: terörizm ve suçluların iadesi; uluslararası terörizm ve devletlerin yargı yetkisi; devlet destekli terörizm, sıcak takip; hava korsanlığı ve uçak kaçırma; açık denizlerde terörizm; Avrupa Birliği nin terörizmle mücadele politikası. Türk Dış Politikasında Güvenlik Türkiye nin dış ilişkilerini Türkiye nin güvenlik çıkarları bağlamında değerlendirmek, günümüzdeki ve gelecekteki ortaya çıkma ihtimali olan sorunlar üzerinde durmak ve ulusal sınırların önemini büyük ölçüde yitirdiği günümüzde öğrencilere mekansal genişlikle düşünme yeteneği kazandırmaktadır. Dersin içeriğinde, PKK Kıbrıs,Su sorunu, Ortadoğu ve Terör, İran,Ermeni Sorunu ve Ermenistan İlişkileri, Dünyada Lobicilik ve Türk Dış Politikası için lobiciliğin önemi, Rusya,Kafkasya ve Orta Asya, Balkanlar ve Türkiye, AB Türkiye İlişkileri, Bölgesel ve Küresel Güvenlik: Terör,Nükleer Silahlar, Kuzey Güney ilişkileri, Fakirlik, Açlık, Çevre sorunları ve İnsan hakları. Küreselleşme ve İç Güvenliğe etkileri Bu derste Küreselleşme ve ulus devlet kavramı arasındaki ilişkiler, Yeni dünya düzeninde iç güvenliğin sağlanmasının yolları ele alınacak başlıca konulardandır. Ayrıca Küresel dünyada polisin görev tanımı ve polislik profesyonelliğindeki değişimler,karşılıklı bağımlılık ilkesinin ulus devletin polisini küresel polise dönüştürmesi ve küreselleşmenin insan hakları boyutunda iç güvenliği şekillendirmesi gibi konular incelenecektir. Uluslararası Ceza Hukuku Güvenlik güçlerinin (özellikle polislerin) işlediği suçlar ve yargılanmaları konularına değinilecektir. Bu alan insan hakları alanından ayrı bir alandır ve insan hakları mahkemelerinde dava konusu olmayan, ağır insanlık suçlarıyla ilgilenmektedir. Yeni ve popüler bir konudur, uluslar arası ilişkiler ve hukuk fakültelerinde ele alınışından farklı olarak, güvenlik güçlerini ilgilendirdiği yönüyle ele alınmasından dolayı Türkiye de bir ilk olarak değerlendirilebilir. Spesifik mahkemelerin yanında yeni kurulan uluslar arası ceza mahkemesi (UCM) nde ele alınacak suçlar dikkate alınacaktır. Uluslararası Polislikte Çağdaş Sorunlar Bu derste uluslararası polislik nedir ve ulusal polisten farkları nelerdir? Çok uluslu ortak polis teşkilatlarının ortaya çıkışı ve çalışma alanları, Uluslar arası polisini denetlenebilirliği ve sorgulanabilirliği ve yetki, sorumluluk alanlarının ve yaptırım gücünün sınırlarının belirlenmesi sorunu gibi temel sorunlar ele alınacak en önemli konular arasında yer almaktadır. Ayrıca Uluslar arası polis örgütlenmelerinde ortak amaçların belirlenmesi ve güven sorununun çözümü, Uluslar arası polislikte bilgi akışının, eşgüdümün ve teknoloji transferinin sağlanması ve Uluslar arası polisliği yaşama geçirmede ortak eğitim ve öğretim modüllerinin gerçekleştirilmesi gibi konularda ders programı çerçevesinde ele alınacak konular içindedir. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Barışı Koruma ve Polislik Türkiye nin de üye olduğu AGİT, geniş güvenlik anlayışı ve sivil inisiyatife dayalı yapısı ile Avrasya bölgesinde barışın korunmasında faaliyet göstermektedir. Diğerleri yanında, polislik hizmetleri de barışın korunmasında önemli bir unsur olduğundan, özellikle Balkanlar, Orta Asya ve eski doğu bloğu ülkelerine yönelik olarak AGİT bünyesinde uluslararası görev güçleri oluşturulmaktadır. Bu uluslararası misyonlarda, üye ülkelerin polis ve kolluk güçlerinden personel de görevlendirilmekte olup bu konularda sürekli bir gelişme yaşanmaktadır. Bu nedenle, AGİT in kuruluşu, yapısı ve barışı koruma ve polislik fonksiyonlarının bilinmesi ve öğretilmesi ve bilimsel çalışmaların yapılması, uluslararası polislik çalışmalarının temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu dersin ana konuları şunlardır: Teşkilatın tarihsel arka planı ve karakteristik yapı özellikleri, temel belgeler, değişik ülkelerde barışı koruma misyonları ve uluslararası görev güçleri (Kosova misyonu vs.), polislik hizmetlerinde yaklaşım ile temel sorunların irdelenmesi.

9 İnsan Haklarının Uluslararası Konumu ve Polislik BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi global ve bölgesel düzeyde, Türkiye nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları belgeleri ve sistemleri vardır. Bunlardan Avrupa Konseyi bünyesinde ortaya çıkan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi, polis ve hukuk uygulayıcıları üzerinde önemli etkisi olan sistemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, temel hak ve özgürlükler alanlarında normatif gelişmeler, ortaya çıkan içtihatlar ile yapısal gelişmelerin öğrenilmesi ve irdelenmesi, diğer hukuk uygulayıcıları yanında polis ve kolluk görevlileri bakımından önem arz etmektedir. Bu derste görülecek konu başlıklarından bazıları şunlardır: global ve bölgesel insan hakları sözleşmeleri; yaşam, işkence kötü muameleye maruz kalmama, adil yargılanma, özel yaşam gibi insan hakları alanında özellikle polisliğe yönelik gelişmeler; Denetim Mekanizmaları. Türkiye nin Bölgesel ve Küresel Sorunları Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin stratejik, kültürel, ekonomik ve tarihi durumu nedeniyle hemen hiçbir ülkenin elinde bulunmayan önemi ve bu önemin getirdiği sorunları vardır. Türkiye tarih boyunca doğu-batı, kuzey-güney, gelişmişazgelişmiş, İslam-Hıristiyan, sağ-sol çatışmalarının merkezi olmuştur. Ayrıca bu bölgede güç odaklarının yapısı ve çıkar çatışmalarına neden olan faktörler çok hızlı ve sık değiştiğinden bölgenin öneminin azaldığı zannedildiği anda daha farklı faktörler devreye girip daha da artmaktadır. Doğu Bloku yıkıldıktan sonra da aynı süreç yaşanmış ve Türkiye nin çıkarları tüm Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya'yı kapsamıştır. Bu açıdan bakıldığında sadece komşuları ile arasındaki problemlerin adlarını sıralamak bile Türkiye'nin uluslararası güvenliğinin ne derece önem kazandığı ve iç ve dış güvenliğin iç içe geçtiğini gösterir: Yunanistan ile Kıbrıs, Ege, Batı Trakya; Bulgaristan ile Soğuk Savaş sonrası gelişen ilişkiler ve Bulgaristan daki Türk azınlık; Kafkas ülkeleri ile petrol taşımacılığı, Ermenistan ve Çeçenistan sorunu; İran ile rejim sorunları, Irak ile su, terör ve Irak ın gelecekteki durumunun Türkiye nin çıkarlarına etkisi, Suriye ile Hatay ve su sorunu; tüm bunların bileşimi olarak da güvenlik sorunları gibi. Çemberi daha genişlettiğimizde karşımıza Balkanlardaki etnik çatışmalar (Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova), Kafkaslarda ve Orta Asya'da çıkar mücadeleleri, Ortadoğu'da Arap-İsrail sorunu çıkıyor. Coğrafyayı daha da genişletirsek Avrupa Birliği, A.B.D. ve Rusya ile ilişkiler, hatta ekonomik açıdan bakıldığında Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerindeki ekonomik krizlerin dolaylı olarak Türkiye yi de etkilediği görülür. Son yıllarda Polis Akademisi ne Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu dan öğrencilerin gelmesi, Türk güvenlik güçlerinin bu bölgelerin yeniden yapılandırılmasında görevlendirilmesi bile Türkiye nin bölgedeki öneminin ve çıkarlarının arttığına bir kanıttır. Uluslararası Polislik dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin Türkiye nin iç ve dış güvenliğine etkide bulunan bu sorunları, Türkiye nin bölgesel ve küresel düzeyde önemi ve bu önemin getirdiği sorunları bilmesinin gerekli olduğu düşüncesiyle bu ders önerilmiştir. Mukayeseli Anayasa Hukuku ve Kolluk Bu dersin amacı, öğrencinin anayasa hukukunun temel kavramlarını hem teorik düzlemde hem de uygulamaya dönük olarak tartışmasını sağlamaktır. Bireylerin anayasa tarafından korunan hakları ve bu haklar karşısında kolluk güçlerinin görev ve yükümlülükleri bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. Yaşama hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü gibi anayasal hak ve özgürlükler mukayeseli olarak ele alınacak, özellikle de Türk anayasal mevzuatı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri birlikte analiz edilecektir. Bu mukayesenin pratik bir hedefi de, kolluktan kaynaklanan ve AİHM önünde mahkumiyetle sonuçlanan hak ihlallerinin nedenlerini tartışmaya açmaktır Liberal Demokrasilerde Güvenlik Sorunu Siyasi rejimlerin tasnifinde klasik yaklaşımlar, Antik Yunan dan 19. Yüzyıl a Siyasi rejimlerin tasnifinde modern yaklaşımlar: 20. Yüzyıl Çağdaş siyasi rejimler: A) Totaliter rejimler, B) Otoriter rejimler C) demokratik rejimler Totaliter rejimler. Totaliter rejimlerin tarihi, tarihi örnekler, modern örnekler, felsefi kökler, totaliter rejimlerin unsurları, edebi eserlerde totaliter sistemler

10 Totaliter rejimler ile demokratik rejimler arasında bir ara kategori olarak otoriter rejimler: Felsefi kökler, siyasi hayatta yansımalar, totaliter ve demokratik sistemlerden farklılıklar Liberal demokrasiler: Demokrasinin ardında yatan felsefe, değerler, demokratik yapılanma tarzları, demokrasinin kurumsal unsurları Beşeri bir problem olarak güvenlik, insan ihtiyaçları arasında güvenliğin yeri, bireysel güvenlik ve toplu güvenlik. Siyasi sistemler ve güvenlik. Anti-demokratik siyasi sistemlerin güvenlik sorununa bakışları Liberal demokrasilerde güvenlik, insan hakları ve güvenlik, güvenlik aygıtlarının sistem içindeki konumu, güvenlik birimlerinin örgütlenmesi, siyasi iktidar örgütlü güvenlik birimleri ilişkisi, güvenlik birimlerinin hukuki denetimi Avrupa Birliğinde İçişleri ve Adalet Maastricht Anlaşması ile ekonomik bir topluluktan siyasi birliğe dönüşen Avrupa Birliği nde, Adalet ve İçişleri Alanı veya Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı şeklinde adlandırılan bölümde sığınma, göç, sınır kontrolleri, adli işbirliği, polisiye işbirliği, örgütlü suçla mücadele, sahtecilikle mücadele, terörizmle mücadele gibi konular ele alınmaktadır. Sınırların kalktığı Avrupa da serbestçe dolaşabilmek için vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini koruyan bir adalet sisteminin sağladığı güvenli bir ortam gereklidir. Bu bağlamda Adalet ve İçişleri konularında işbirliği ve koordinasyon sağlanması birliğin geleceği açısından son derece önemlidir. Yasadışı Göç ve İnsan Kaçakçılığı Küreselleşmenin etkisi ve Kuzey-Güney arasındaki gelir farklılığının giderek büyümesi 20. yüzyılın sonlarına doğru yeni bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Bir yandan Kuzey in bireylere sunduğu olanakların artması diğer yandan Güney in otoriter rejimleri altında giderek fakirleşen insanlar kaçınılmaz olarak yasadışı bir göç hareketini tetikleyen etkenler olmuştur. Terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin de bu sektöre dahil olması ile yasadışı göç insan ticaretine dönüşmüş ve bu gruplar için önemli gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu derste yasadışı göçün nedenleri, ortaya çıkardığı sonuçlar ve bu suçlar ile mücadelede yapılan ve yapılması gereken işbirliği çalışmaları ele alınacaktır. CEZA ADALETİ YÖNETİMİ PROGRAMI Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu açıdan bir sosyal alandaki çalışmanın nasıl, hangi yöntemlerle ve araçlarla yapılacağının öğretilmesi en önemli noktadır. Özellikle, nicel ve nitel yöntemler ve bunların beraber kullanımları önem kazanmaktadır. Akademik çalışma ve araştırmalarda izlenecek aşamalar bu derste verilerek öğrencilerin yaptıkları araştırma ve çalışmaları anlamlı kılmaları sağlanacaktır. Bu ders özellikle araştırma yaptırtarak, seminerlerle ve tartışmalarla yöntem uygulamaları yaptırtarak işlenecektir. Ceza Adalet Sistemine Giriş Ceza Adalet Sistemine Giriş dersinin iki temel amacı vardır. Birincisi Ceza Adalet kavramının ne anlama geldiğinin öğretilmesi ve ikincisi Ceza Adaleti Sitemini oluşturan öğelerin tanıtılması. Ceza Adalet kavramı her ne kadar ülkemizde yeni bir kavram olsada, batı ülkelerinde ve özellikle ABD de üzerinde çok durulan bir bilim dalıdır. Ancak son yıllarda Türkiye de de bu konu hükümetlerin gündem maddelerinin ön sıralarında yer almaktadır. Yapılan ceza kanunu reformları esasen ceza adalet sisteminin reformu ile ilgilidir. Genel olarak ceza adalet sistemini üç organı vardır: Bunlar Kolluk, Mahkeme ve Hapishane dir. Yanlız saç ayağını oluşturan bu üç kurumunda kendi içinde ayırımlara tutulması mümkündür. Mesela mahkeme aşaması iddia (savcı), yargılama (hakim) ve savunma (avukat) konularını kapsayacak şekilde ele alınır. Sistem bu organların kombine çalışması sonucu işler. Aynı bir canlı sistem gibi bu organların birinde meydana gelen bozukluklar bütün sistemi olumsuz etkiler. Ayrıca bu derste, ceza adalet sistemini oluşturan organlar tanıtılırken sisteme ait problemler ve eleştiriler üzerinde de durulmaktadır. Ceza Adalet Modelleri Ceza adalet prosedürünün işleyişi ile ile ilgili çeşitli teoriler geliştirilmiş ve bu teoriler birer model haline getirilerek sistemin işleyişini açıklamakta kullanılmıştır. Bu modeller bir anlamda ideal bir ceza adalet sisteminin nasıl olması gerektiği

11 hususunda yol gösterici olmuşlardır. Bu konuda en meşhur iki model 196O li yıllarda Herbert Packer tarafından geliştirilen Sanık Hakları Merkezli Model ve Suçla Mücadele Modeli dir (Due Process ve Crime Control Modelleri). Özellikle Türkiye de bu yıl gerşekleştirilen ceza kanunları reformu sanık hakları merkezli modeli Türk Ceza Adalet Sisteminde hakim kılmaya yönelik olduğu söylenebilir. Packer ın iki modelinin yanında 8-9 adet değişik modeller daha önerilmiştir. Bu derste işte bu modeller teorileri ile birlikte kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. İlaveten, modellerin üzerinde olan adversarial ve restorative ceza adalet sistemide tanıtılacaktır. Bu model ve sistemlerin tanıtılmasının, ceza adaleti ve yönetimi mastır öğrencilerine sistemin teorik temellerini anlamaları açısından büyük yarar sağlayacağı öngörülmektedir. Ceza İnfaz Yönetimi Bu dersin içeriğinde karşılaştırmalı olarak ABD, Avrupa Birliği ülkelerindeki ve Türkiye deki hapishanelerin durumları ve yönetimleri karşılaştırılacaktır. Bu çerçevede hapishanelerin ne kadar işlevsel olduğu olmadığı üzerinde durulacak ve hapishanelerin sorunları ile ilgili çözüm ve öneriler masaya yatırılacaktır. Mahkeme Yönetimi Çoğunlukla yürütme organı içerisinde düşünülen yönetim olgusu, toplumu ve bireyleri yakından ilgilendiren mahkemelerde de ciddi öneme sahiptir. Bir mahkemenin iyi yönetimini sağlamak, belli temellere dayanır. Bu temellerin belirlenmesi ve öncelik sıralaması ise, yönetimin standartları ile yönetim anlayışını gündeme getirmektedir. Mahkeme yönetiminde, kuruluş kanunlarından başlamak üzere, görev alanına göre ilgili mevzuat hükümleri etkin bir role sahiptir. Diğer yandan insan unsuru, mahkeme yönetimini doğrudan etkilemektedir. Hâkim, savcı ve personelin nitelikleri, yaklaşımları ve bu konudaki diğer nedenler de yönetim olgusunda büyük önem taşımaktadır. İlk başta tam hissedilemese de, bir toplumdaki hemen her kurum ve kişinin, mahkemelerle bir ölçüde teması olabilir. Bu noktada mahkeme yönetimi konusunda, başta adlî kolluk olmak üzere, kamu ve özel pek çok kurumla olan ilişkilerin gözetilmesi de kaçınılmazdır. Yukarıda yalnızca birkaç dayanağı belirtilen mahkeme yönetimi, Ülkemizde son yıllarda yüksek lisans düzeyinde ilk defa bu düzeyde ele alınmaktadır. Alternatif Cezalandırma Sistemleri Hapishanelerin dışında başka ne tip cezalandırma sistemleri vardır. Bunlar gerçekten de cezalandırma mıdırlar yoksa hapishanelerin sorunlarından kaçmak için üretilmiş yalancı bahaneler midirler? Para cezası, toplumsal bir görevde çalıştırmak, ev de hapis cezası ve benzeri sistemler ABD ve AB ülkelerinden de örneklerle tartışılacak ve bu sistemlerin Türkiye bağlamında da uygulanabilirliği üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Kolluk Savcılık İlişkileri Ceza Yargılamasında suçun işlendiği veya daha doğru deyimle işlenen suçtan kolluk güçlerinin haberdar olduğu andan itibaren soruşturma aşamasının iddianame ile tamamlanarak davanın açıldığı ve işin mahkemeye intikal ettiği veya savcının koğuşturmaya yer olmadığına dair kararına kadar geçen safhada kolluk ve savcının birlikte yürüttüğü CMK de belirlenen (yakalama, gözlem altına alma, delil toplama v.s. gibi) işlemler bu dersin şekli çerçevesini oluştururken, anılan işlemlerin gerçekleşmesi esnasında esas alınacak hukukî ölçütler ile her iki müessese (savcılık/kolluk) arasındaki ilişkinin insani boyutu ve işlemlerden başarılı sonuç alma bakımından önemine(rolüne) dair tartışmalar ile sözkonusu şekli çerçeveye içerik kazandırılacaktır. Türk Adalet Yönetimi Bu dersin amacı Türkiye deki adalet kurumlarının örgütsel ve işlevsel açıdan incelenmesini gerçekleştirmektir. Adalet kurumları denince akla gelen Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi,

12 Danıştay, Adli ve İdari Mahkemelerinin yönetsel açıdan ele alınmaları ve aralarındaki ilişki ağının ortaya konması bu dersin başlıca alanlarıdır. Genel olarak bu kurumların adalet mekanizması içindeki yargısal ve hukuksal boyutu öne çıktığından bu kurumlardaki fonksiyonel işleyiş ve örgütsel yapı göz ardı edilmektedir. Bu dersin özü bu eksikliği gidermek üzere adalet kurumlarına farklı bir bakış açısı getirerek, bu kurumlardaki personel, altyapı, sosyal ilişkiler, ekonomik sorunlar vb konular üzerinde detaylı tartışmalar yaptırmaktır. Burada Türk adalet mekanizmasının daha etkili ve verimli çalışmasına katkı yapılması temel hedeftir. Kolluk Tarihi Kolluk Hizmetlerinin devlet düzeninin kurulması ve devamı, vatandaşların huzur ve emniyet içinde yaşamalarının temini ve dolayısıyla cemiyet hayatının gereği gibi yürütülebilmesi için ne derece mühim olduğu açıktır. Nitekim gerek insanların suç işleyebilecekleri ortamın teşekkül etmesine engel olmak, gerekse suçluları takip ederek cezasız kalmamalarını sağlamak; günlük hayatın düzenli şekilde akışını temin etmek için alınan tedbirlere riayet edilip edilmediğini kontrol ve gözetim altında tutmak devlet otoritesini temsil edenlerin ilk ve en mühim vazifelerinden addedilmektedir. Asayiş ve emniyetin ne şekilde sağlanmasına yönelmiş çalışmalar, yanı Kolluk Hizmetleri nin yürütülmesi hususunda yapılanlar, bugün olduğu gibi Osmanlılar Devrinde de devlet hizmetlerinin büyük bir kısmını teşkil ediyordu. Ne yazık ki Osmanlılarda Kolluk Hizmetlerinin ne şekilde yürütüldüğünü ortaya koyan tetkiklerin yetersizliği ilk bakışta göze çarpmaktadır. Çalışmamız böyle bir eksikliğin verdiği cesaretle yapılmaya çalışılmıştır. Çocuk Suçluluğu ve Ceza Adalet Yönetimi Globalleşmenin her geçen gün artarak devam ettiği hayatımızda görülen en büyük değişikliklerden biride dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye de de genel suç ve çocuk suçluluğu oranları da artmakta ve suç bilimcileri bu konu üzerinde yoğun çalışmalar yapmasına rağmen bu artış bir türlü engellenmemektedir. Bu dersin içeriği de özellikle ülkemizde çocuk suçluluğuna neden olan ana faktörler olan Ailenin etkisi (Gelir durumu, Çocuk sayısı, tanınan eğitim imkanları ailede suç işleme oranı gibi) Arkadaş gruplarının etkisi Eğitimin etkisi Fakirlik, işsizlik Sıkı disiplinler veya tersi olan disiplinsizlik ortamları Çocukların şahsiyet yapısı (Psikolojik ve fizyolojik) Cezalandırma ve rehabilitasyon sistemlerindeki yetersizlikler Detaylı olarak incelenerek bu sorunun azaltılması için ne gibi tedbirlerin ve kimler tarafından alınması gerekeceği konusunda tavsiyeleri ve bu alanda diğer ülkelerde yapılan çalışmaların karşılaştırmasını içermektedir. Ayrıca çocukların özellikle ceza adalet sistemindeki yeri ve bu sistemdeki aksaklıklar da karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir. Ceza Bilimi (Penoloji) Penoloji, ceza bilimi anlamına gelmekte olup kriminolojinin bir alt dalıdır. Cezalandırma ve cezaların infazı konularındaki bilgi birikimi arttıkça bağımsız bir bilim dalı olma yolunda ilerlemektedir. Suç teşkil eden fiillerin ne tür cezalarla karşılanması ve bu cezaların nasıl infaz edilmesi gerektiği ile ilgili hususların tamamı penolojinin sahasına dahildir. Mevcut ceza adaleti sistemlerinde nihaî ceza olan hapis cezası ile ilgili tüm hususlar penolojiye dahil olduğu gibi, cezanın ertelenmesi, para cezası, toplum hizmeti, ev hapsi, elektronik prangalama, kamu hizmetlerinden mahrumiyet ve genel gözetim altında tutulma gibi alternatif cezalar da dahildir. Ayrıca kadın ve çocukların cezalandırılmasındaki farklılıklar, cezalandırmada eşitlik ve adalet esaslarına aykırı uygulamaların incelenmesi de dersin konusu içindedir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU LER İN ADI Z/S T U TOP KREDİ ECTS SBKY593 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z - - - - - SBKY591 SEMİNER-I Z - - -

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2017-2018 BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 135 Kredi ve 241 AKTS den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Spor Hukuku (LAW 223) Ders Detayları

Spor Hukuku (LAW 223) Ders Detayları Spor Hukuku (LAW 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Spor Hukuku LAW 223 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ULU101 Uluslararası İlişkiler (3+0)6 Uluslararası ilişkilerin temel

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politika Bilimi LAW 221 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Siyaset, siyasal sistemler ve siyaset bilimine ait temel kurum ve kavramlar; öğrencilerin farklı siyasal sistemlerin işleyişlerini anlamalarına yönelik olarak siyaset

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Partiler LAW 428 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI)

Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 501 3 6 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1 Güz Zorunlu Ders Zorunlu Ders SEC-1.1 3 SEÇMELİ DERS HAVUZU (Teorik

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

PROGRAM Eylül Avukatlar için Eğitici Eğitimler. Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Point Hotel, Ankara

PROGRAM Eylül Avukatlar için Eğitici Eğitimler. Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Point Hotel, Ankara Avukatlar için Eğitici Eğitimler Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler PROGRAM 14-17 Eylül 2017 Point Hotel, Ankara 14 Eylül 2017 Perşembe 09.00 Kayıt Toplantı açılışı 09.30 Açış Konuşmaları Filiz Saraç,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Avukatlar için Eğitici Eğitimler TASLAK PROGRAM. 28 Eylül 1 Ekim Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Wyndham Hotel, İzmir.

Avukatlar için Eğitici Eğitimler TASLAK PROGRAM. 28 Eylül 1 Ekim Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Wyndham Hotel, İzmir. Avukatlar için Eğitici Eğitimler Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler Grup I TASLAK PROGRAM 28 Eylül 1 Ekim 2017 Wyndham Hotel, İzmir 28 Eylül 2017 Perşembe 08.30 Kayıt Toplantı açılışı 09.00 Açış Konuşmaları

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

EV İÇİ ŞİDDETE KARŞI HUKUK EĞİTİMİNDE NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI

EV İÇİ ŞİDDETE KARŞI HUKUK EĞİTİMİNDE NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI EV İÇİ ŞİDDETE KARŞI HUKUK EĞİTİMİNDE NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI 8 MART 2011, ANKARA ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ev İçi Adalet Birimi tarafından organize edilen çalıştay,

Detaylı

Kamu Hürriyetleri (LAW 210) Ders Detayları

Kamu Hürriyetleri (LAW 210) Ders Detayları Kamu Hürriyetleri (LAW 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Hürriyetleri LAW 210 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Nisan 2016 Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanundaki

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) LAW 107 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku KAM 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KRİMİNOLOJİ SEMİNAR ÇALIŞMASI KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI

2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KRİMİNOLOJİ SEMİNAR ÇALIŞMASI KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KRİMİNOLOJİ SEMİNAR ÇALIŞMASI KONU BAŞLIKLARI KONU 1. Antik çağlarda suç anlayışı 2. Suç kavramının Ortaçağ dönemi 3. Suç kavramının Rönesans ve İnsancılık anlayışı

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İDARİ YARGI Ders No : 0020060028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Parlamento Hukuku LAW 256 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

Türkiye nin Siyasi Yapısı I (KAM 205) Ders Detayları

Türkiye nin Siyasi Yapısı I (KAM 205) Ders Detayları Türkiye nin Siyasi Yapısı I (KAM 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türkiye nin Siyasi Yapısı I KAM 205 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı