YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı"

Transkript

1 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu açıdan bir sosyal alandaki çalışmanın nasıl, hangi yöntemlerle ve araçlarla yapılacağının öğretilmesi en önemli noktadır. Özellikle, nicel ve nitel yöntemler ve bunların beraber kullanımları önem kazanmaktadır. Akademik çalışma ve araştırmalarda izlenecek aşamalar bu derste verilerek öğrencilerin yaptıkları araştırma ve çalışmaları anlamlı kılmaları sağlanacaktır. Bu ders özellikle araştırma yaptırtarak, seminerlerle ve tartışmalarla yöntem uygulamaları yaptırtarak işlenecektir. Suç Sosyolojisi Bu ders suçun sosyolojik analizini yapmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, suçu doğuran/etkileyen sosyal çevre, eğitim, kültür, yaş, cinsiyet, işsizlik ve sınıf gibi toplumsal faktörler üzerinde durulacaktır. Suç sosyolojisi dersinde suç kavramı, sosyoloji biliminin teorik ve ampirik yöntemlerinden faydalanılarak irdelenecektir. Kriminolojide Çağdaş Yönelimler Kriminoloji alanındaki yeni konu ve yaklaşımlar bu dersin muhtevasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede eleştirel kriminoloji, radikal suç teorileri, yapısalcı ve post-yapısalcı yaklaşımlar, feminist suç teorisi, sosyal kontrol ve disiplin gibi konular, kriminolojideki klasik yaklaşımlarla karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Suç Morfolojisi (Suç Hukuku) Bu derste suçun MORFOLOJİSİ (maddî yapısı) ve daha çok kolluk yönünden önemi üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda i. Hareket yönünden: Neticesi harekete bitişik suçlar ile mesâfe suçları; hareketin şekilleri bakımından suç türleri; ii. Hareket yeteneği yönünden maddî suç-şeklî suç; ânî suç-mütemâdî suç ile harekete bağlı suç; iii. Suçun işlenildiği yer bakımından mesafe suçları, hudud aşan suçlar; iv. Suçun işlenildiği yer kanunları derhal uygulanır kuralının istisnasını oluşturan suçların içerik bakımından değerlendirilmesi; v. Koğuşturma hukuku bakımından kamu davası-şahsî dava konusu suçlarda temel ayırımın içeriği; vi. Kusur yönünden suçun değerlendirilişi: kasdî-taksirli suçun özellikleri ile kusursuz (objektif) sorumluluğu gerektirici suçun temel esprisi; vii. Suçun gerçekleşmesi şekilleri; suçun oluşması ve/veya teşebbüs aşamasında kalması durumları. Tüm bu konularda genelde suçun maddî hareket yönü üzerinde durularak, isbat hukukunda yarayacak olan delillerin toplanılması, olay yerinin incelenmesinde önemli görev yüklenecek olan genelde kolluğun, özelde ise polisin yetki ve sorumlulukları öne çıkarılacaktır. Suç ve Suçlu Psikolojisi Bu ders suçun psikolojik unsurlarını incelemektedir. Suç ve suçlu tipleri, kişiliğin ve bilinçaltının suçla ilişkisi, suçun psikoanalitik boyutu bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Dersin amacı, suçu açıklamada ve suçlulukla mücadelede psikolojinin ve psikoanalizin katkılarını ortaya koymaktır. Kolluk Yetkileri Hukukun üstünlüğünün egemen kılınmasında önemli bir rol oynayan kolluğun temel görevi hizmet ettiği toplumun can ve mal güvenliğini korumak, suçu önleyerek ve işlenen suçların faillerini bularak suç korkusundan uzak huzurlu bir ortam oluşturmak ve neticede kamu düzenini sağlamaktır. Kanun koyucu, kolluğu, bu görevini yerine getirebilmesi için, başka hiç bir kamu görevlisine vermediği, durdurma, arama, yakalama, kuvvet kullanma gibi yetkilerle donatmıştır. Bu dersin amacı, kolluğa verilen bu yetkileri tanımlamak ve sınırlarını belirlemektir. Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Kolluk

2 Bu ders Avrupa kamusal mekanında ortaya çıkan ve kolluk bakımından önemli olan temel hukuki ilkeleri ve bunların uygulamasını irdeleyecektir. Bu bağlamda özellikle iki sözleşme üzerinde yoğunlaşılacaktır: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi. Türkiye nin taraf olduğu bu iki sözleşmenin kolluk bakımından getirdiği yükümlülükler, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ve çözüm yolları özellikle AİHM nin içtihatları ışığında ele alınacaktır. Suç Önleme Stratejileri Suçun önlenmesinde özellikle suç işlenmeden önce alınması gereken önlemlerle ilgili teorik ve pratik yaklaşımlar bu dersin özünü oluşturmaktadır. Suçla mücadelede polislik modelleri (proaktif polislik, önleyici polislik ve adli/tepkisel polislik) ve bağlantılı konular detaylı şekilde bu derste ele alınacaktır. Polisin suç önlemede rolü, faaliyetleri ve gerekli yol ve yöntemler ana tartışma konuları olacaktır. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ders, ülkenin yöneticisi olacak master öğrencilerine yönetecekleri toplumun özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ele alınacak başlıca konular ise şunlardır: Türkiye'nin nüfusunun özellikleri (yaş, eğitim, cinsiyet, meslek, dinsel ve etnik köken vs.), Osmanlı dan devralınan miras (Batıcılık, etnik ve dinsel bağlantılar, dışarıda kalan topluluklarla bağlar vs), Kurtuluş Savaşının etkisi, devrimler, toplum ve siyaset, Türkiye nin toplumsal kurumları (aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din, boş zamanlar), dış dünyanın etkisi, asker-sivil ilişkileri, göçler (yurtdışından, yurtdışına, içgöçler, terör ve göç, kentleşme sorunları, gecekondular...), değişme, toplumu birleştirici ve ayrıştırıcı unsurlar. Ders daha ziyade seminer hazırlanması ve konular üzerinde tartışılması şeklinde işlenecektir. Delil Hukuku Bir suçun işlenip işlenmediği, kim tarafından işlendiği veya suç oluşturan davranışın hangi şekilde gerçekleştiği konularında uyuşmazlık konusu olan tartışmalı noktaları ispatlamak için kullanılabilecek hukuki vasıtanın incelenmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Delillerden sonuç çıkarmanın hangi esaslar çerçevesinde olacağı, delil ile ispata ihtiyaç duyulan uyuşmazlıkların neler olduğu, delilleri sunma yükümlülüğünün kimde olduğu, delillerin ikna kabiliyeti, lehe ve aleyhe deliller, delillerin özellikleri, delilleri değerlendiren makamların sahip olduğu takdir yetkisine kullanmasına yol gösterecek ilkeler, delillerin çeşitli açılardan tasnifi, belgeler, beyanlar ve eşyalar, beyanların özgür irade ürünü olması, özgür iradeyi ortadan kaldıran haller, delillerin elde etme ve muhafaza edilmesinde uyulacak kurallar, delillerin elde edilmesinde uyulması gereken kuralların görmezlikten gelinmesi durumunda delillerin ispat aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı gibi delil hukukunun temel konuları bu derste ele alınacaktır. Suç Mağdurları Bilimi(Viktimoloji) Suç mağdurlarının geldikleri sosyo-ekonomik kesime, yaşa, cinsiyete ve eğitim durumuna göre profillerinin incelenmesi bu dersin temel amacıdır. Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmali ve suiistimalinin boyutları, suç mağdurlarına yönelik yasal düzenlemeler, kamu ve özel kuruluşların yaklaşımı gibi konular, Batı ülkeleriyle karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Anayasal Haklar ve Kolluk Bu ders, Anayasa da korunan temel hak ve özgürlükleri kolluk açısından incelemektedir. Yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele görmeme hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği gibi anayasal hakların unsurları vurgulanacak ve bu hakların ihlal edilmemesi için kolluğa düşen sorumluluklar tartışılacaktır. Bu bağlamda, anayasal hakların uygulanmasından kaynaklanan sorunlar ve özellikle de anayasa yargısında söz konusu hakların sınırlarına yönelik içtihatlar analiz edilecektir. Dersin temel amacı, öğrencileri bireyin sahip olduğu anayasal haklar ve sınırları konusunda bilgilendirmek ve bu hakların demokratik sistemler açısından taşıdıkları önemi anlatmaktır. Türkiye'de Organize Suçlar

3 Organize Suçlar dersinin amacı, organize suç konusundaki genel konseptleri, akademik, hukuki ve ampirik tanımlamaları, organize suçun temel unsurlarını, niteliklerini, etkilerini ve temel modellerini ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaçla, en yaygın ve en çok başvurulan suç teorileri çerçevesinde organize suçluluğa ilişkin bir takım teorik konu ele alınacaktır. Öncelikle sosyolojik teori ve yaklaşımlara bağlı olarak organize suç konusu ele alınacak, bu bağlamda özellikle organize suçun sosyal sermayesi üzerinde durulacaktır. Sosyal tarihçi bir yaklaşıma atıfta bulunulmak suretiyle Türkiye deki organize suçun tarihsel geçmişi irdelenmeye çalışılacak; ayrıca, Türkiye deki organize suç gruplarının temel faaliyet alanları incelenecektir. Mevcut bilgi ve belgeler ışığında Türkiye deki organize suç ve gruplarının en belirgin ve tipik vasıf ve nitelikleri, sistematik bir şekilde ortaya konulmaya çalışılacaktır. Müfredatın önemli bir bölümü Türkiye nin organize suçluluğa karşı aldığı yasal tedbir ve uygulamalarına ayrılacak, bu amaçla eski 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu hakkında kısa ve genel bilgiler verildikten sonra ilgili mer i kanunlar çerçevesinde konu işlenecektir. Bu bağlamda özellikle aşağıdaki kanunlar ve maddeleri üzerinde durulacaktır: 5237 Sayılı TCK Madde 220: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (Suçun Tanımı, Özellikleri, Maddi ve Manevi Unsurları vs.); 5271 Sayılı CMK Madde 250, 135 vd. İlgili Hükümler Çerçevesinde İletişimin Dinlenmesi, Teknik Takip, Kayıt ve Verilere Ulaşma, Gizli Görevli/Soruşturmacı Kullanma, Tanık ve Görevlilerin Korunması ve Yargılama Usulleri; ve tarih ve 5397 sayılı Kanun çerçevesinde istihbarat faaliyetleriyle ilgili getirilen yeni düzenlemeler. Kentleşme ve Suç Kırdan kente göç önemli toplumsal değişmelere yol açar. Bu değişmeler her türlü insan ilişkisinin yeniden oluşması demektir. Yapısal değişiklikler fiziksel yapıyı etkilediği gibi, kişilerin davranışlarının, kişilerin davranışlarının ve hatta heyecanlarının değişmesine yol açar.bu değişimler irdelenecektir. Kentleşme gelenekleri ve görenekleri eriterek düzensizliklerin ve problemlerin kaynağı olmaktadır. Her göç, insanları ruhsal stresle karşı karşıya bırakır. Göçle birlikte eski sistem ve mekanizmalar çözülür, ancak yenileri eskilerin yerini henüz alamamıştır.bu değişimler irdelenecektir. Suçlulukta önemli bir etken çarpık kentleşme ve gecekondulaşma olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle suçun köy ve küçük şehirlere göre büyük şehirlerde daha fazla işlenmekte olduğu saptanmıştır. Kentleşme ve suç arasındaki ilişki tartışılıp çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Demokratik Sistemlerde Siyasal Suçlar ve Terör Bu derste tartışılacak başlıca konular şunlardır: Siyasal suç kavramının tarihsel gelişimi; siyasal suç kavramını açıklayan görüşler; siyasal suçun sonuçları: (a) Ulusal Ceza Hukuku açısından, (b) Uluslararası Ceza Hukuku Açısından ( Siyasi Suçların İadeden İstisnası doktrini); siyasal şiddet, terörizm ve siyasi suç ilişkisi; siyasi suç ve demokrasi; liberal demokrasilerde siyasal şiddet ve terörizm; liberal demokrasilerde terörizmle mücadele: kabuledilebilirlik ve etkililik sorunu. Ceza Adaletinin Temel İlkeleri Böyle bir dersin verilmesinde güdülen temel amaç; ı. Olay yeri inceleme ve deliller toplamada, delillere ulaşmada faaliyet gösterecek kolluğun o özlü ilkeleri gözardı etmeden yola çıkılmalıdır. ıı. Delilsiz dava batıldır. ilkesinin her an yaşatılması; şüphe üzerine mahkumiyet kararı vermektense, şüphe üzerine beraat kararı vermenin daha yerinde olacağı düşüncesi zihinlere yerleştirilmelidir. ııı. Ceza adaletinden sapılıp kişinin mahkum edilmesinde, daha sonra adaletin sağlıklı gerçekleşmediği anlaşıldığında artık atılan adımlardan geri dönülmenin mümkün olamıyacağı gerçeği kavranılmalıdır. ıv. Önyargılı hareketle maddî deliller toplanılması ya da üzerinden uzun süre geçmesi veya görgü tanıklarının adreslerinin yitirilmesi türünden delillerin elden çıkmasından sonra, onları ele geçirmeye çalışmak, anılan türden ilkelerin önemli ölçüde

4 ihlâline ve ceza adaletinin somut olarak gerçekleşmesine engel oluşturur. v. Ortada bir şüphe var ise bundan suçun tüm şeriklerinin işin karakol aşamasında ve/veya haklarında alınacak polisiye önlemlerin uygulanmasında da yararlandırılmalılar, aralarında bir farklı ayırım olmamalıdır. vı. Anılan hedefler yalnız yargılama aşamasında değil, yargılama öncesi iş ve işlemlerde de en az o kadar önemli ve geçerlidir. Zira yargılama makamları hatta AİHM, işin bu yönüne uyulup uyulmadığını da yargılama sırasında gözardı etmemektedir. Adli Bilimler Adli bilimler esas olarak, suç olaylarının, bu olaylarla ilgisi olduğu düşünülen çok çeşitli bulguların bilimsel ve teknik yöntemlerle incelenerek aydınlatılmasıyla ilgili bilim dalları topluluğudur. Bu dersin amacı, suç araştırmalarının kaçınılmaz bir parçası olan adli bilimler kavramının tanıtılması ve adli bilimleri oluşturan uygulamalı bilim dallarının uğraş alanlarının ana hatlarıyla anlatılmasıdır. İnternet ve Bilişim Suçları İnternetin sınır tanımayan özelliğinin de büyük katkısı ile bilgi küreselleşmektedir. Küreselleşen bu bilgiden suç örgütleri de önemli oranlarda yararlanmakta ve internet üzerinden yapmış oldukları eylemler ile geleneksel suç türlerinden farklı bir yeni bir suç tipolojisinin doğmasına neden olmuşlardır. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü gelişmeler, yasaların bu gelişmeler karşısında yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Yasa uygulayıcılarının önünde gerçekten önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu derste bilişim suçlarının hukuki boyutu, bilişim suçlarının çeşitleri ve güvenlik güçlerinin bilişim suçları ile mücadelede karşılaştıkları sorunlar tartışılacaktır. GÜVENLİK STRATEJİLERİ ve YÖNETİMİ PROGRAMI Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu açıdan bir sosyal alandaki çalışmanın nasıl, hangi yöntemlerle ve araçlarla yapılacağının öğretilmesi en önemli noktadır. Özellikle, nicel ve nitel yöntemler ve bunların beraber kullanımları önem kazanmaktadır. Akademik çalışma ve araştırmalarda izlenecek aşamalar bu derste verilerek öğrencilerin yaptıkları araştırma ve çalışmaları anlamlı kılmaları sağlanacaktır. Bu ders özellikle araştırma yaptırtarak, seminerlerle ve tartışmalarla yöntem uygulamaları yaptırtarak işlenecektir. Devlet, Bürokrasi ve Polis Bu dersin temel amacı, günümüzün modern devletinin ne işlevler gördüğünü, ve modern devlet konusunda ne gibi yaklaşımlar olduğunu ele alarak modern bürokrasinin açıklanması ve polisin bu yapıdaki rolü ve yerinin ele alınmasıdır. Bu açıdan temel konular, geleneksel devlet, modern devlet, devlet teorileri, bürokrasi teorileri ve bu yapılarda polisin rolü olacaktır. Genel bakışın ardından Türkiye bağlamında devlet, bürokrasi ve polis konusunda gelişim ve teorik tartışmalar ve analizler yapılacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. İnsan Kaynakları Politikası Dersin amacı örgütlerde insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için gerekli hususlar üzerinde çalışmalar yapmaktır. Teşkilatların en önemli unsurlarından olan insan kaynaklarının geliştirilmesi örgütsel amaçlara ulaşmada bir temel teşkil etmektedir. Derste üzerinde durulan konular: Giriş- İnsan Kaynakları Politikası; İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması; Özel Güvenlik ve Genel Güvenlik; İşe Alma (Personel Temini); Yükselme (Terfi); İK Eğitimi ve Geliştirilmesi; İK Değerlendirmesi; Personel Hakları ve Örgütlenme; İş Analizi; Verimlilik, Etkililik; Kamu Personeli ve Siyaset; Orta ve Üst Kademe Yöneticilik; Uluslar arası İKY; Ücret Sistemi; Çalışma Düzeni; Ailevi ve Sosyal Sorunlar; Kriz Durumlarında İKY; Cinsiyet Ayırımı. İç Güvenlik Politikaları

5 Bu derste Türkiye de iç güvenliğin sağlanmasında izlenen genel politikalar ele alınacaktır. Bu noktada devletin ve hükümetlerin izlediği güvenlik stratejileri detaylı tartışılacaktır. Özellikle ülke içinde terör, organize suç ve diğer suçla mücadele eden güvenlik birimlerinin ülke çapında uyguladıkları güvenlik yol ve yöntemleri detaylı analiz edilip işlenecektir. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. Güvenlik Birimlerinde Yönetim Teknikleri Bu dersin temel amacı güvenlik birimlerinde çağdaş yönetim tekniklerinin nasıl uygulanabileceği ile ilgili teorik tartışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda stratejik yönetim, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi, mali yönetim, risk yönetimi, zaman yönetimi, bilgi yönetimi gibi konular güvenlik birimlerine uygulamalı biçimde ele alınacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. Güvenliğin Sosyal Temelleri Güvenliğin teorik temelleri dersinde genel olarak güvenlik kavramı ve güvenliğin açılımı üzerinde geniş bir şekilde durulacaktır. Bu çerçevede bu derste işlenecek konu başlıkları şunlardır: güvenliğin gerek canlılar gerekse insanlar açısından gerekliliği; güvenliğin çeşitleri; güvenlik hizmetlerinin devlet, toplum ve kamuoyu açısından çağrışımları; güvenlik hizmetlerinin dünden bugüne yerine getiriliş şekilleri; güvenlik hizmetlerinde yöntem, kapsam, yetki ve sorumluluklar ile teşkilatlanma ilkeleri. Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış Yönetimde insan davranışlarını ön plana çıkaran Yönetim Psikolojisinde, kişiler arası algılama ve bunu etkileyen faktörler; tutumların niteliği ve değişimi kuramları; güdüleme; gruplar ve grupların çalışmaları;yönetici liderlik ve karar vermeyi etkileyen faktörler;örgütsel iletişim; örgütsel değişme, değişime direnme ve örgütsel krizler; örgüt kültürü; örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler; uyum ve uyma davranışı; stres;ast-üst ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve otorite (yetke); yönetime katılma; disiplin; çatışma ve çatışmanın çözümlenmesi; saldırganlık konuları ele alınmaktadır. Siyasal Şiddet ve Terörizm Bir politika aracı olarak siyasal şiddet; siyasal düşüncede şiddet (Marxist düşünce ve Faşizm vd..); siyasal amaçlı şiddetin kaynakları; siyasal şiddet türleri: ayaklanma isyan, devrimci ihtilaller, ulusal kurtuluş hareketleri, devlet terörü, iç savaş, gerilla hareketleri, dinsel ve etnik çatışmalar.. Özel bir siyasal şiddet türü olarak Terörizm : Siyasal terörizm nedir? Tanımlama problemi ve nedenleri; terörizmin yorumlanması; kökleri; türleri ve sınıflandırılması; amaçları; terörist ideolojiler ve inançlar, terörist davranışı anlamak; siyasl şiddet ve terörizmle mücadele. Türk Siyasal Hayatı Bu derste Türkiye nin siyasal yapısı, Türk siyasal hayatına yön veren kurumlar ve gruplar, tarihi, günümüzdeki yapıları, etkileri ve birbirleriyle ilişkileri açısından incelenir. Bu amaçla İttihat ve Terakki Partisi nden günümüze kadar iktidara gelmiş veya siyasal hayatta önemli etkisi olmuş olan siyasal partilerin yapısı ve diğer kurumlarla ilişkileri, Türkiye deki siyasal yapı, siyasal kurumların birbirleriyle ilişkileri, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, işçi ve işveren kuruluşları, odalar vb. kurumların siyasal hayata etkisi, Türkiye deki demokrasinin gelişimi ve önündeki engeller, Türk siyasal hayatında sorunlar detaylı ve tartışmalı olarak incelenir. Organize Suçun Sosyolojik Temelleri Organize suçların kapsamı ve genel nitelikleri; devlet sistemleri ve devlet-toplum ilişkilerinin organize suçlar üzerindeki etkileri; siyasal ve bürokratik yozlaşma ve yolsuzluk ekonomisi; globalleşme, global sistem ve organize suçlar; sosyal tarih açısından mafya ve organize suç olgusu: İtalya ve Türkiye deneyimi (Sicilya Mafyası, kültürel kodlar, racon, kabadayı romantizmi..); anomi ve modernleşme süreçlerinin organize suç ve örgütlerinin ortaya çıkmasındaki rolü.. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir.

6 Organize Suçla Mücadele Yöntemleri Bu dersin temel amacı son zamanlarda ortaya çıkan ve topluma büyük rahatsızlık vermeye başlayan organize şekilde işlenen suçlara karşı polisin alacağı önlemlerin incelenip araştırılmasını amaçlamaktadır. Polise düşen görevler, polisin kullanacağı teknikler ve yöntemler ana konuları teşkil etmektedir. Türk Yönetim Sisteminde Hukuki Sorunlar Türk yönetim sisteminde kamu yönetimi birimlerinin hizmetlerin sunulmasında, ast üst ilişkileri bağlamında, idarenin mahkeme kararlarını uygulamasında ve ayrıca keyfi uygulama sorunları gibi konular bu derste ele alınacaktır. Ayrıca emniyet teşkilatında yaşanılan uygulama ile ilgili hukuki sorunlar bu derste tartışılacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. Polis-Medya İlişkileri Yukarıdaki başlık altında yapılacak olan ders sunumunda; Devlet, İdeolojiler, devletin güçleri ve medya teorileri irdelenerek, Dünyadaki ideoloji aygıtlarına ve medya kuruluşlarına ABD, AB ilkeleri, Rusya, Çin, İslam Ülkeleri ve Türkiye örneklemeleri yoluyla bakılacaktır. Medya ve Polis arasındaki ilişkiler ve teorilerinin harmanlanması sonucunda, konunun pratik uygulayıcıları ve akademisyenleri ile de ders ortamında mastır öğrencilerinin birlikteliği sağlanılacaktır. Polis medya ilişkilerinde olan ile olması gereken arasındaki çelişkilerin pratikteki uygulamalarda daha sağlıklıya doğru adım atması amacıyla somut öneri ve temennilerde bulunulacak ve bunların alan çalışmaları ile desteklenmesi yada eksikliklerinin ortaya koyulmasına zemin hazırlanacaktır. Türkiye'de Yönetim Kültürü Geçmişten günümüze Türk yönetimini etkileyen kültürel koşullar polis bağlamında ele alınmaktadır. Türkiye nin devlet ve bürokratik yapısı, yönetim anlayışı, merkeziyetçi yapısı içindeki örgütsel kültür, ilişki kültürü, sosyal ortam ve yönetsel kültür ilişkileri incelenen konular arasındadır. Kamu kurumlarındaki ortam ve idari kültür detaylı ele alınacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. Sportif Organizasyonlarda Güvenlik Bu dersin amacı ülkelerin vazgeçilmez tanıtım yönetim olan spor organizasyonlarının güvenliğinin nasıl sağlanacağının araştırılması ve işlenmesidir. Ulusal ve uluslar arası çapta düzenlenen organizasyonların güvenliğinin sağlanmasında güvenlik kuvvetlerinin (özel, polis, jandarma) oynayacağı roller, alacağı önlemler, uygulayacağı yöntemler ele alınacaktır. Sporcuların, seyircilerin, ilgili yetkililerin ve normal halkın her türlü organizasyon öncesi ve sonrası güvenliği stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının teorik olarak analizi amaçlanmaktadır. Bu noktada, sportif organizasyonlarda seyir güvenliği (holiganizm gibi tehlikelerin üstesinden gelme), beslenme güvenliği, sokak güvenliği, istirahat güvenliği, antrenman güvenliği, seyirci ve sporcuların seyahat güvenliği başlıca konulardır. Ders tartışma ve seminer yöntemiyle Polis Alt Kültürü Polis alt kültürü dersi polisin kendine özgü kültürünün oluşumunu ele almaktadır. Bu kültürün oluşumunu etkileyen faktörler (aile, okul, iş çevresi, sosyal çevre...) detaylarıyla ele alınıp tartışılmaktadır. Polisliğe girmeden önceki faktörler ve mesleğe girdikten sonraki faktörlerin alt kültür oluşumundaki etkileri Türkiye ve yurtdışı ölçeğinde ele alınmaktadır. Karşılaştırmalı Yönetim Sistemleri Bu dersin amacı öğrencilere kamu yönetimleri ile ilgili karşılaştırmalı bir bakış açısı vermektir. Karşılaştırmalı çalışmaların başlıca gerekçesi, öğrencilerin kendi ülkelerinin sorunlarına çözüm ararken diğer ülkelerin deneyim, bilgi ve uygulamalarından ders almalarını sağlamaktır. Böylece Türkiye nin sorunlarını tartışırken diğer ülkelerde yaşanılan sorunlar veya bulunan çözümlerle ile ilgili tartışmaların daha geniş kapsamlı yapılması sağlanacaktır. Bu Türkiye nin tartışılmasına katkı yapabilir.

7 İstihbarat Sistemleri Bu derste ülke güvenliği ile ilgili istihbarat faaliyetleri her boyutta teorik olarak ele alınacaktır. Ön istihbarat, stratejik istihbarat ve diğer istihbarat yöntemleri terör, organize suç ve devlet güvenliği bağlamında detaylı tartışılacaktır. Bu ders tartışma, seminer ve ödev verme şeklinde işlenecektir. ULUSLARARASI POLİSLİK ÇALIŞMALARI PROGRAMI Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu açıdan bir sosyal alandaki çalışmanın nasıl, hangi yöntemlerle ve araçlarla yapılacağının öğretilmesi en önemli noktadır. Özellikle, nicel ve nitel yöntemler ve bunların beraber kullanımları önem kazanmaktadır. Akademik çalışma ve araştırmalarda izlenecek aşamalar bu derste verilerek öğrencilerin yaptıkları araştırma ve çalışmaları anlamlı kılmaları sağlanacaktır. Bu ders özellikle araştırma yaptırtarak, seminerlerle ve tartışmalarla yöntem uygulamaları yaptırtarak işlenecektir. Uluslararası Polis İşbirliği Günümüzde suç ve suçluların sınır tanımaz özelliği nedeniyle polislik anlayışında ciddi anlamda değişikliklere gidilmiştir. Özellikle Türkiye nin de aday ülke olarak içinde bulunduğu Avrupa Birliği bünyesinde artık suç ve suçlu ile mücadelede ulus-ötesi işbirliği olmadan başarılı olmak neredeyse imkansız bir hal almıştır. Bu nedenle, Birlik Amsterdam Antlaşmasında bu konuları ön plana çıkararak, Üye Devletler arasında cezai konularda polisiye ve adli işbirliği alanlarında ortak eylem geliştirmek ve mücadele etmek yoluyla vatandaşlara bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı içinde yüksek seviyeli güvenlik sağlamayı hedeflemiştir. Bu programda Dünyada ama özellikle Avrupa Birliğinde polis işbirliği alanında yapılan çalışmalara ve İnterpol-Europol gibi kurumlara yer verilecek ve bu çalışmaların günümüzde gelmiş olduğu nokta incelenecektir. Avrupa Birliğinde Örgütlü Suçlar ile Mücadele Sınırların kalktığı ve tüm bireyler gibi suç örgütü mensuplarının da serbest dolaşıma sahip olduğu AB coğrafyasında özellikle örgütlü suçlar ile mücadelede ortak tavır almak kaçınılmaz olmuştur. İç sınır kontrollerinin bir çok ülkede tamamen kaldırılması organize suç örgütlerine büyük bir hareket serbestisi tanımış olması bilinen bir gerçekliktir. Suç örgütlerinin elde etmiş olduğu bu avantajlı durumu gören ve bu suçlara karşı ortak mücadele gereksinimi gören AB yetkilileri özellikle 1999 Tempere Zirvesinde örgütlü suçlar ile mücadele konusunda bir takım prensipler almış ve bu prensipler çerçevesinde ulus-devletler ile birlikte Birlik çapında da bu suçlar ile mücadele etme kararı almıştır. Bu programda AB nin bu suçlar ile mücadele çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar irdelenecektir. Uluslar arası Politika ve Terörizm Uluslar arası politik çıkarların korunmasında terörizmin çıkar amaçlı kullanımı.artık herkes tarafından bilinen bir gerçekliktir. Bu programda Uluslar arası ilişkilerde teorik argümanlar tartışıldıktan sonra İkinci Dünya Savaşı öncesi, Soğuk savaş dönemi ve Soğuk savaş sonrası dönemde, uluslar arası politikanın belirlenmesinde terörizmin rolü ele alınacaktır. Ayrıca Uluslar arası terörizm, küreselleşme ve karşılıklı bağımlılık teorileri arasındaki ilişkiler de bu derste ele alınacak başlıca konular arasındadır. Karşılaştırmalı Polislik Giderek daha fazla küçülen bir dünyada, bir yandan farklı ülkelerin karşılaştıkları suç ve güvenlik sorunlar birbirine benzerlik arz ederken, öte yanından bunlara çözüm üretecek olan güvenlik birimlerinin de birbirlerin ile yardımlaşma ve işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. Etkin bir güvenlik hizmeti için gerekli ve hatta kaçınılmaz olan bu tür ilişkilerin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için farklı güvenlik teşkilatlarını gerek kurumsal yapıları ve geçirmiş oldukları evrimin ve gerekse günümüzde karşılaşmış oldukları sorunlar karşılaştırmalı bir yaklaşım ile ele alınması gerekmektedir. Bu derste geleceğin güvenlik teşkilatlarını şekillendirip yönetecek olan üst düzey güvenlik yöneticileri farklı polis sistemleri ve onların tarih gelişimleri, kurumsal yapıları, yönetim politikaları, seçim ve eğitim sistemleri, kurumsal kültürleri gibi konusunda bilgi verilecektir.

8 Uluslararası Hukuk Ve Terörizm Anti-terörizm amaçlı uluslararası sözleşme ve belgeler; savaş hukuku ve terörizm (Cenevre Sözleşme ve Protokolleri); selfdeterminasyon hakkı, ulusal kurtuluş hareketleri ve terörizm; uluslararası ceza hukukunda terörizm; terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği: terörizm ve suçluların iadesi; uluslararası terörizm ve devletlerin yargı yetkisi; devlet destekli terörizm, sıcak takip; hava korsanlığı ve uçak kaçırma; açık denizlerde terörizm; Avrupa Birliği nin terörizmle mücadele politikası. Türk Dış Politikasında Güvenlik Türkiye nin dış ilişkilerini Türkiye nin güvenlik çıkarları bağlamında değerlendirmek, günümüzdeki ve gelecekteki ortaya çıkma ihtimali olan sorunlar üzerinde durmak ve ulusal sınırların önemini büyük ölçüde yitirdiği günümüzde öğrencilere mekansal genişlikle düşünme yeteneği kazandırmaktadır. Dersin içeriğinde, PKK Kıbrıs,Su sorunu, Ortadoğu ve Terör, İran,Ermeni Sorunu ve Ermenistan İlişkileri, Dünyada Lobicilik ve Türk Dış Politikası için lobiciliğin önemi, Rusya,Kafkasya ve Orta Asya, Balkanlar ve Türkiye, AB Türkiye İlişkileri, Bölgesel ve Küresel Güvenlik: Terör,Nükleer Silahlar, Kuzey Güney ilişkileri, Fakirlik, Açlık, Çevre sorunları ve İnsan hakları. Küreselleşme ve İç Güvenliğe etkileri Bu derste Küreselleşme ve ulus devlet kavramı arasındaki ilişkiler, Yeni dünya düzeninde iç güvenliğin sağlanmasının yolları ele alınacak başlıca konulardandır. Ayrıca Küresel dünyada polisin görev tanımı ve polislik profesyonelliğindeki değişimler,karşılıklı bağımlılık ilkesinin ulus devletin polisini küresel polise dönüştürmesi ve küreselleşmenin insan hakları boyutunda iç güvenliği şekillendirmesi gibi konular incelenecektir. Uluslararası Ceza Hukuku Güvenlik güçlerinin (özellikle polislerin) işlediği suçlar ve yargılanmaları konularına değinilecektir. Bu alan insan hakları alanından ayrı bir alandır ve insan hakları mahkemelerinde dava konusu olmayan, ağır insanlık suçlarıyla ilgilenmektedir. Yeni ve popüler bir konudur, uluslar arası ilişkiler ve hukuk fakültelerinde ele alınışından farklı olarak, güvenlik güçlerini ilgilendirdiği yönüyle ele alınmasından dolayı Türkiye de bir ilk olarak değerlendirilebilir. Spesifik mahkemelerin yanında yeni kurulan uluslar arası ceza mahkemesi (UCM) nde ele alınacak suçlar dikkate alınacaktır. Uluslararası Polislikte Çağdaş Sorunlar Bu derste uluslararası polislik nedir ve ulusal polisten farkları nelerdir? Çok uluslu ortak polis teşkilatlarının ortaya çıkışı ve çalışma alanları, Uluslar arası polisini denetlenebilirliği ve sorgulanabilirliği ve yetki, sorumluluk alanlarının ve yaptırım gücünün sınırlarının belirlenmesi sorunu gibi temel sorunlar ele alınacak en önemli konular arasında yer almaktadır. Ayrıca Uluslar arası polis örgütlenmelerinde ortak amaçların belirlenmesi ve güven sorununun çözümü, Uluslar arası polislikte bilgi akışının, eşgüdümün ve teknoloji transferinin sağlanması ve Uluslar arası polisliği yaşama geçirmede ortak eğitim ve öğretim modüllerinin gerçekleştirilmesi gibi konularda ders programı çerçevesinde ele alınacak konular içindedir. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Barışı Koruma ve Polislik Türkiye nin de üye olduğu AGİT, geniş güvenlik anlayışı ve sivil inisiyatife dayalı yapısı ile Avrasya bölgesinde barışın korunmasında faaliyet göstermektedir. Diğerleri yanında, polislik hizmetleri de barışın korunmasında önemli bir unsur olduğundan, özellikle Balkanlar, Orta Asya ve eski doğu bloğu ülkelerine yönelik olarak AGİT bünyesinde uluslararası görev güçleri oluşturulmaktadır. Bu uluslararası misyonlarda, üye ülkelerin polis ve kolluk güçlerinden personel de görevlendirilmekte olup bu konularda sürekli bir gelişme yaşanmaktadır. Bu nedenle, AGİT in kuruluşu, yapısı ve barışı koruma ve polislik fonksiyonlarının bilinmesi ve öğretilmesi ve bilimsel çalışmaların yapılması, uluslararası polislik çalışmalarının temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu dersin ana konuları şunlardır: Teşkilatın tarihsel arka planı ve karakteristik yapı özellikleri, temel belgeler, değişik ülkelerde barışı koruma misyonları ve uluslararası görev güçleri (Kosova misyonu vs.), polislik hizmetlerinde yaklaşım ile temel sorunların irdelenmesi.

9 İnsan Haklarının Uluslararası Konumu ve Polislik BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi global ve bölgesel düzeyde, Türkiye nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları belgeleri ve sistemleri vardır. Bunlardan Avrupa Konseyi bünyesinde ortaya çıkan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi, polis ve hukuk uygulayıcıları üzerinde önemli etkisi olan sistemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, temel hak ve özgürlükler alanlarında normatif gelişmeler, ortaya çıkan içtihatlar ile yapısal gelişmelerin öğrenilmesi ve irdelenmesi, diğer hukuk uygulayıcıları yanında polis ve kolluk görevlileri bakımından önem arz etmektedir. Bu derste görülecek konu başlıklarından bazıları şunlardır: global ve bölgesel insan hakları sözleşmeleri; yaşam, işkence kötü muameleye maruz kalmama, adil yargılanma, özel yaşam gibi insan hakları alanında özellikle polisliğe yönelik gelişmeler; Denetim Mekanizmaları. Türkiye nin Bölgesel ve Küresel Sorunları Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin stratejik, kültürel, ekonomik ve tarihi durumu nedeniyle hemen hiçbir ülkenin elinde bulunmayan önemi ve bu önemin getirdiği sorunları vardır. Türkiye tarih boyunca doğu-batı, kuzey-güney, gelişmişazgelişmiş, İslam-Hıristiyan, sağ-sol çatışmalarının merkezi olmuştur. Ayrıca bu bölgede güç odaklarının yapısı ve çıkar çatışmalarına neden olan faktörler çok hızlı ve sık değiştiğinden bölgenin öneminin azaldığı zannedildiği anda daha farklı faktörler devreye girip daha da artmaktadır. Doğu Bloku yıkıldıktan sonra da aynı süreç yaşanmış ve Türkiye nin çıkarları tüm Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya'yı kapsamıştır. Bu açıdan bakıldığında sadece komşuları ile arasındaki problemlerin adlarını sıralamak bile Türkiye'nin uluslararası güvenliğinin ne derece önem kazandığı ve iç ve dış güvenliğin iç içe geçtiğini gösterir: Yunanistan ile Kıbrıs, Ege, Batı Trakya; Bulgaristan ile Soğuk Savaş sonrası gelişen ilişkiler ve Bulgaristan daki Türk azınlık; Kafkas ülkeleri ile petrol taşımacılığı, Ermenistan ve Çeçenistan sorunu; İran ile rejim sorunları, Irak ile su, terör ve Irak ın gelecekteki durumunun Türkiye nin çıkarlarına etkisi, Suriye ile Hatay ve su sorunu; tüm bunların bileşimi olarak da güvenlik sorunları gibi. Çemberi daha genişlettiğimizde karşımıza Balkanlardaki etnik çatışmalar (Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova), Kafkaslarda ve Orta Asya'da çıkar mücadeleleri, Ortadoğu'da Arap-İsrail sorunu çıkıyor. Coğrafyayı daha da genişletirsek Avrupa Birliği, A.B.D. ve Rusya ile ilişkiler, hatta ekonomik açıdan bakıldığında Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerindeki ekonomik krizlerin dolaylı olarak Türkiye yi de etkilediği görülür. Son yıllarda Polis Akademisi ne Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu dan öğrencilerin gelmesi, Türk güvenlik güçlerinin bu bölgelerin yeniden yapılandırılmasında görevlendirilmesi bile Türkiye nin bölgedeki öneminin ve çıkarlarının arttığına bir kanıttır. Uluslararası Polislik dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin Türkiye nin iç ve dış güvenliğine etkide bulunan bu sorunları, Türkiye nin bölgesel ve küresel düzeyde önemi ve bu önemin getirdiği sorunları bilmesinin gerekli olduğu düşüncesiyle bu ders önerilmiştir. Mukayeseli Anayasa Hukuku ve Kolluk Bu dersin amacı, öğrencinin anayasa hukukunun temel kavramlarını hem teorik düzlemde hem de uygulamaya dönük olarak tartışmasını sağlamaktır. Bireylerin anayasa tarafından korunan hakları ve bu haklar karşısında kolluk güçlerinin görev ve yükümlülükleri bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. Yaşama hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü gibi anayasal hak ve özgürlükler mukayeseli olarak ele alınacak, özellikle de Türk anayasal mevzuatı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri birlikte analiz edilecektir. Bu mukayesenin pratik bir hedefi de, kolluktan kaynaklanan ve AİHM önünde mahkumiyetle sonuçlanan hak ihlallerinin nedenlerini tartışmaya açmaktır Liberal Demokrasilerde Güvenlik Sorunu Siyasi rejimlerin tasnifinde klasik yaklaşımlar, Antik Yunan dan 19. Yüzyıl a Siyasi rejimlerin tasnifinde modern yaklaşımlar: 20. Yüzyıl Çağdaş siyasi rejimler: A) Totaliter rejimler, B) Otoriter rejimler C) demokratik rejimler Totaliter rejimler. Totaliter rejimlerin tarihi, tarihi örnekler, modern örnekler, felsefi kökler, totaliter rejimlerin unsurları, edebi eserlerde totaliter sistemler

10 Totaliter rejimler ile demokratik rejimler arasında bir ara kategori olarak otoriter rejimler: Felsefi kökler, siyasi hayatta yansımalar, totaliter ve demokratik sistemlerden farklılıklar Liberal demokrasiler: Demokrasinin ardında yatan felsefe, değerler, demokratik yapılanma tarzları, demokrasinin kurumsal unsurları Beşeri bir problem olarak güvenlik, insan ihtiyaçları arasında güvenliğin yeri, bireysel güvenlik ve toplu güvenlik. Siyasi sistemler ve güvenlik. Anti-demokratik siyasi sistemlerin güvenlik sorununa bakışları Liberal demokrasilerde güvenlik, insan hakları ve güvenlik, güvenlik aygıtlarının sistem içindeki konumu, güvenlik birimlerinin örgütlenmesi, siyasi iktidar örgütlü güvenlik birimleri ilişkisi, güvenlik birimlerinin hukuki denetimi Avrupa Birliğinde İçişleri ve Adalet Maastricht Anlaşması ile ekonomik bir topluluktan siyasi birliğe dönüşen Avrupa Birliği nde, Adalet ve İçişleri Alanı veya Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı şeklinde adlandırılan bölümde sığınma, göç, sınır kontrolleri, adli işbirliği, polisiye işbirliği, örgütlü suçla mücadele, sahtecilikle mücadele, terörizmle mücadele gibi konular ele alınmaktadır. Sınırların kalktığı Avrupa da serbestçe dolaşabilmek için vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini koruyan bir adalet sisteminin sağladığı güvenli bir ortam gereklidir. Bu bağlamda Adalet ve İçişleri konularında işbirliği ve koordinasyon sağlanması birliğin geleceği açısından son derece önemlidir. Yasadışı Göç ve İnsan Kaçakçılığı Küreselleşmenin etkisi ve Kuzey-Güney arasındaki gelir farklılığının giderek büyümesi 20. yüzyılın sonlarına doğru yeni bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Bir yandan Kuzey in bireylere sunduğu olanakların artması diğer yandan Güney in otoriter rejimleri altında giderek fakirleşen insanlar kaçınılmaz olarak yasadışı bir göç hareketini tetikleyen etkenler olmuştur. Terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin de bu sektöre dahil olması ile yasadışı göç insan ticaretine dönüşmüş ve bu gruplar için önemli gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu derste yasadışı göçün nedenleri, ortaya çıkardığı sonuçlar ve bu suçlar ile mücadelede yapılan ve yapılması gereken işbirliği çalışmaları ele alınacaktır. CEZA ADALETİ YÖNETİMİ PROGRAMI Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu açıdan bir sosyal alandaki çalışmanın nasıl, hangi yöntemlerle ve araçlarla yapılacağının öğretilmesi en önemli noktadır. Özellikle, nicel ve nitel yöntemler ve bunların beraber kullanımları önem kazanmaktadır. Akademik çalışma ve araştırmalarda izlenecek aşamalar bu derste verilerek öğrencilerin yaptıkları araştırma ve çalışmaları anlamlı kılmaları sağlanacaktır. Bu ders özellikle araştırma yaptırtarak, seminerlerle ve tartışmalarla yöntem uygulamaları yaptırtarak işlenecektir. Ceza Adalet Sistemine Giriş Ceza Adalet Sistemine Giriş dersinin iki temel amacı vardır. Birincisi Ceza Adalet kavramının ne anlama geldiğinin öğretilmesi ve ikincisi Ceza Adaleti Sitemini oluşturan öğelerin tanıtılması. Ceza Adalet kavramı her ne kadar ülkemizde yeni bir kavram olsada, batı ülkelerinde ve özellikle ABD de üzerinde çok durulan bir bilim dalıdır. Ancak son yıllarda Türkiye de de bu konu hükümetlerin gündem maddelerinin ön sıralarında yer almaktadır. Yapılan ceza kanunu reformları esasen ceza adalet sisteminin reformu ile ilgilidir. Genel olarak ceza adalet sistemini üç organı vardır: Bunlar Kolluk, Mahkeme ve Hapishane dir. Yanlız saç ayağını oluşturan bu üç kurumunda kendi içinde ayırımlara tutulması mümkündür. Mesela mahkeme aşaması iddia (savcı), yargılama (hakim) ve savunma (avukat) konularını kapsayacak şekilde ele alınır. Sistem bu organların kombine çalışması sonucu işler. Aynı bir canlı sistem gibi bu organların birinde meydana gelen bozukluklar bütün sistemi olumsuz etkiler. Ayrıca bu derste, ceza adalet sistemini oluşturan organlar tanıtılırken sisteme ait problemler ve eleştiriler üzerinde de durulmaktadır. Ceza Adalet Modelleri Ceza adalet prosedürünün işleyişi ile ile ilgili çeşitli teoriler geliştirilmiş ve bu teoriler birer model haline getirilerek sistemin işleyişini açıklamakta kullanılmıştır. Bu modeller bir anlamda ideal bir ceza adalet sisteminin nasıl olması gerektiği

11 hususunda yol gösterici olmuşlardır. Bu konuda en meşhur iki model 196O li yıllarda Herbert Packer tarafından geliştirilen Sanık Hakları Merkezli Model ve Suçla Mücadele Modeli dir (Due Process ve Crime Control Modelleri). Özellikle Türkiye de bu yıl gerşekleştirilen ceza kanunları reformu sanık hakları merkezli modeli Türk Ceza Adalet Sisteminde hakim kılmaya yönelik olduğu söylenebilir. Packer ın iki modelinin yanında 8-9 adet değişik modeller daha önerilmiştir. Bu derste işte bu modeller teorileri ile birlikte kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. İlaveten, modellerin üzerinde olan adversarial ve restorative ceza adalet sistemide tanıtılacaktır. Bu model ve sistemlerin tanıtılmasının, ceza adaleti ve yönetimi mastır öğrencilerine sistemin teorik temellerini anlamaları açısından büyük yarar sağlayacağı öngörülmektedir. Ceza İnfaz Yönetimi Bu dersin içeriğinde karşılaştırmalı olarak ABD, Avrupa Birliği ülkelerindeki ve Türkiye deki hapishanelerin durumları ve yönetimleri karşılaştırılacaktır. Bu çerçevede hapishanelerin ne kadar işlevsel olduğu olmadığı üzerinde durulacak ve hapishanelerin sorunları ile ilgili çözüm ve öneriler masaya yatırılacaktır. Mahkeme Yönetimi Çoğunlukla yürütme organı içerisinde düşünülen yönetim olgusu, toplumu ve bireyleri yakından ilgilendiren mahkemelerde de ciddi öneme sahiptir. Bir mahkemenin iyi yönetimini sağlamak, belli temellere dayanır. Bu temellerin belirlenmesi ve öncelik sıralaması ise, yönetimin standartları ile yönetim anlayışını gündeme getirmektedir. Mahkeme yönetiminde, kuruluş kanunlarından başlamak üzere, görev alanına göre ilgili mevzuat hükümleri etkin bir role sahiptir. Diğer yandan insan unsuru, mahkeme yönetimini doğrudan etkilemektedir. Hâkim, savcı ve personelin nitelikleri, yaklaşımları ve bu konudaki diğer nedenler de yönetim olgusunda büyük önem taşımaktadır. İlk başta tam hissedilemese de, bir toplumdaki hemen her kurum ve kişinin, mahkemelerle bir ölçüde teması olabilir. Bu noktada mahkeme yönetimi konusunda, başta adlî kolluk olmak üzere, kamu ve özel pek çok kurumla olan ilişkilerin gözetilmesi de kaçınılmazdır. Yukarıda yalnızca birkaç dayanağı belirtilen mahkeme yönetimi, Ülkemizde son yıllarda yüksek lisans düzeyinde ilk defa bu düzeyde ele alınmaktadır. Alternatif Cezalandırma Sistemleri Hapishanelerin dışında başka ne tip cezalandırma sistemleri vardır. Bunlar gerçekten de cezalandırma mıdırlar yoksa hapishanelerin sorunlarından kaçmak için üretilmiş yalancı bahaneler midirler? Para cezası, toplumsal bir görevde çalıştırmak, ev de hapis cezası ve benzeri sistemler ABD ve AB ülkelerinden de örneklerle tartışılacak ve bu sistemlerin Türkiye bağlamında da uygulanabilirliği üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Kolluk Savcılık İlişkileri Ceza Yargılamasında suçun işlendiği veya daha doğru deyimle işlenen suçtan kolluk güçlerinin haberdar olduğu andan itibaren soruşturma aşamasının iddianame ile tamamlanarak davanın açıldığı ve işin mahkemeye intikal ettiği veya savcının koğuşturmaya yer olmadığına dair kararına kadar geçen safhada kolluk ve savcının birlikte yürüttüğü CMK de belirlenen (yakalama, gözlem altına alma, delil toplama v.s. gibi) işlemler bu dersin şekli çerçevesini oluştururken, anılan işlemlerin gerçekleşmesi esnasında esas alınacak hukukî ölçütler ile her iki müessese (savcılık/kolluk) arasındaki ilişkinin insani boyutu ve işlemlerden başarılı sonuç alma bakımından önemine(rolüne) dair tartışmalar ile sözkonusu şekli çerçeveye içerik kazandırılacaktır. Türk Adalet Yönetimi Bu dersin amacı Türkiye deki adalet kurumlarının örgütsel ve işlevsel açıdan incelenmesini gerçekleştirmektir. Adalet kurumları denince akla gelen Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi,

12 Danıştay, Adli ve İdari Mahkemelerinin yönetsel açıdan ele alınmaları ve aralarındaki ilişki ağının ortaya konması bu dersin başlıca alanlarıdır. Genel olarak bu kurumların adalet mekanizması içindeki yargısal ve hukuksal boyutu öne çıktığından bu kurumlardaki fonksiyonel işleyiş ve örgütsel yapı göz ardı edilmektedir. Bu dersin özü bu eksikliği gidermek üzere adalet kurumlarına farklı bir bakış açısı getirerek, bu kurumlardaki personel, altyapı, sosyal ilişkiler, ekonomik sorunlar vb konular üzerinde detaylı tartışmalar yaptırmaktır. Burada Türk adalet mekanizmasının daha etkili ve verimli çalışmasına katkı yapılması temel hedeftir. Kolluk Tarihi Kolluk Hizmetlerinin devlet düzeninin kurulması ve devamı, vatandaşların huzur ve emniyet içinde yaşamalarının temini ve dolayısıyla cemiyet hayatının gereği gibi yürütülebilmesi için ne derece mühim olduğu açıktır. Nitekim gerek insanların suç işleyebilecekleri ortamın teşekkül etmesine engel olmak, gerekse suçluları takip ederek cezasız kalmamalarını sağlamak; günlük hayatın düzenli şekilde akışını temin etmek için alınan tedbirlere riayet edilip edilmediğini kontrol ve gözetim altında tutmak devlet otoritesini temsil edenlerin ilk ve en mühim vazifelerinden addedilmektedir. Asayiş ve emniyetin ne şekilde sağlanmasına yönelmiş çalışmalar, yanı Kolluk Hizmetleri nin yürütülmesi hususunda yapılanlar, bugün olduğu gibi Osmanlılar Devrinde de devlet hizmetlerinin büyük bir kısmını teşkil ediyordu. Ne yazık ki Osmanlılarda Kolluk Hizmetlerinin ne şekilde yürütüldüğünü ortaya koyan tetkiklerin yetersizliği ilk bakışta göze çarpmaktadır. Çalışmamız böyle bir eksikliğin verdiği cesaretle yapılmaya çalışılmıştır. Çocuk Suçluluğu ve Ceza Adalet Yönetimi Globalleşmenin her geçen gün artarak devam ettiği hayatımızda görülen en büyük değişikliklerden biride dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye de de genel suç ve çocuk suçluluğu oranları da artmakta ve suç bilimcileri bu konu üzerinde yoğun çalışmalar yapmasına rağmen bu artış bir türlü engellenmemektedir. Bu dersin içeriği de özellikle ülkemizde çocuk suçluluğuna neden olan ana faktörler olan Ailenin etkisi (Gelir durumu, Çocuk sayısı, tanınan eğitim imkanları ailede suç işleme oranı gibi) Arkadaş gruplarının etkisi Eğitimin etkisi Fakirlik, işsizlik Sıkı disiplinler veya tersi olan disiplinsizlik ortamları Çocukların şahsiyet yapısı (Psikolojik ve fizyolojik) Cezalandırma ve rehabilitasyon sistemlerindeki yetersizlikler Detaylı olarak incelenerek bu sorunun azaltılması için ne gibi tedbirlerin ve kimler tarafından alınması gerekeceği konusunda tavsiyeleri ve bu alanda diğer ülkelerde yapılan çalışmaların karşılaştırmasını içermektedir. Ayrıca çocukların özellikle ceza adalet sistemindeki yeri ve bu sistemdeki aksaklıklar da karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir. Ceza Bilimi (Penoloji) Penoloji, ceza bilimi anlamına gelmekte olup kriminolojinin bir alt dalıdır. Cezalandırma ve cezaların infazı konularındaki bilgi birikimi arttıkça bağımsız bir bilim dalı olma yolunda ilerlemektedir. Suç teşkil eden fiillerin ne tür cezalarla karşılanması ve bu cezaların nasıl infaz edilmesi gerektiği ile ilgili hususların tamamı penolojinin sahasına dahildir. Mevcut ceza adaleti sistemlerinde nihaî ceza olan hapis cezası ile ilgili tüm hususlar penolojiye dahil olduğu gibi, cezanın ertelenmesi, para cezası, toplum hizmeti, ev hapsi, elektronik prangalama, kamu hizmetlerinden mahrumiyet ve genel gözetim altında tutulma gibi alternatif cezalar da dahildir. Ayrıca kadın ve çocukların cezalandırılmasındaki farklılıklar, cezalandırmada eşitlik ve adalet esaslarına aykırı uygulamaların incelenmesi de dersin konusu içindedir.

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Tespitler - Öneriler Doç. Dr. Hamit Emrah Berifl ç Politika ve Demokratikleflme Programı Koordinatörlü ü SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 1 Bu belge Mayıs 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuştur. Kadın erkek eşitliği 5.

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı