TÜRK YE için utanç oyunlar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE için utanç oyunlar!"

Transkript

1 ISSN K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil ya da sportif etkinlikler için kullan rken, biz Türkler ya soba etraf nda kestane kebap yap yoruz ya da tahta k zaklar n, naylon torbalar n, karton kutular n üzerinde Yaradan a s - narak kay p e leniyoruz. Soçi de 22 incisi düzenlenen, dünkü aç l fl na Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld ve Türkiye nin 16. kez yer ald K fl Olimpiyat Oyunlar, ülkemiz aç s ndan asl nda bir utanç etkinli i! KATILMAYA KATILIYORUZ Soçi ye 6 sporcu gönderen Türkiye, bundan önceki k fl oyunlar tarihinde bugüne dek toplam 84 sporcuyla temsil edildi. Sporcular m zdan Kelime Çetinkaya ve Sabahattin O lago 4. kez, Tu ba Kocaa a da 2. kez olimpiyatlarda ay-y ld z temsil edecek. Böylece, Ay-y ld zl bayra m z, Soçi'deki oyunlarla beraber, 1984 Saraybosna K fl Oyunlar 'ndan bu yana aral ks z üst üste 9 olimpiyatta dalgalanm fl olacak. NEDEN UTANÇ KAYNA I D YORUZ? K fl Olimpiyat Oyunlar için neden utanç etkinli i dedi imize gelince. Sebep çok basit: Türk sporcular bugüne dek tek bir madalya bile kazanamad. Bu, 76 milyonluk bir ülke için utanç kayna de il de ne olur. ÖNCE KARLA-BUZLA BAfiA ÇIKMAK GEREK YOR HERHALDE Kimi yörelere kar-buz yüzünden 1 ay, 3 ay, 6 ay ulafl lamazken, devlet-millet olarak kar ile buz ile bafla ç kamay fl m z; bunu sportif bir beceriye, etkinli e ve baflar ya dönüfltüremiyor olmam z bu utanc n en büyük nedeni. Bu utanc n bu kez bitmesi temennisiyle hat rlatmak istedik. Dursun ERKILIÇ Ambalajl ihracat 30 bin tonu buldu Sermaye hareketleri KISITLANAMAZ Kenan Nuhut Belediye Baflkan seçilirse YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n YAZISI Manzaralar 9 DA Fehmi Koru Seçim havas n buland rmaya hakk n z yok Bugün 12 de Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 4 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de HABER 6. SAYFADA Mehmet Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde Bugün 5 de MOLDOVA liflkiler gelifliyor HABER 5 DE Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Türkiye'nin sermaye hareketlerine kapat ld nda ülkenin büyümesi diye bir fleyin söz konusu olamayaca n belirterek, "Sermaye hareketleriyle ilgili herhangi bir k s tlama Türkiye ekonomisi için intihard r" dedi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n faizlerle ilgili aç kla- malar ve bu konudaki B,C,D planlar - na iliflkin sorular n yan tlayan Babacan, ekonomi ve finans yönetiminin her zaman, her senaryoya karfl alternatiflere sahip oldu unu vurgulad. HABER 5. SAYFADA Memorial Hastanesi aç ld Memorial Sa l k Grubu CEO'su U ur Genç I DIR hracat hedefleri HABER 7 DE Memorial Sa l k Grubu'nun 10'uncu hastanesi ''Memorial Ankara Hastanesi'', hizmete girdi. Grup CEO'su U ur Genç, bir otelde düzenlenen bas n toplant s nda, Memorial Ankara Hastanesi ve yat r mlar hakk nda bilgi verirken, ''Memorial Ankara, 50 milyon dolarl k bir yat r m ile hayata geçirildi. Yeni aç lacak bölümlerle ekstra 15 milyon dolarl k daha yat r m yapmay planl yoruz. Hastanemiz 60' yo un bak m ünitelerinde olmak üzere 230 yatak kapasitesi ve 63 poliklinik ile hizmet verecek. En son teknolojiyi Ankara'ya getirmeye ve farkl olmaya çal flt k dedi. HABER 10. SAYFADA MERS N Turunçgil üretimi HABER 6 DA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta ÇORUM un dünya flehri olmas yak n CHP, belki de en isabetli belediye baflkan aday seçimini Çorum da yapt. Hayat n n her an n Çorum için harcayan ve hemflehrileri taraf ndan sevilen, say lan Kenan Nuhut, CHP için gerçekten de çok isabetli, yerinde bir aday tercihi. Neden mi? Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA 7 fiubat 2014 Resmi Gazete 2014/5779 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Aras nda S n r Birlikleri De iflimi Tatbikat n n cras na ve Ev Sahibi Ülke Deste i Hükümlerine liflkin Mutabakat Muht ras n n Onaylanmas Hakk nda Karar Gazetemiz da

2 28 fiubat 2014 Cumartesi Meltem EK Z Etiyopya'da Türk lokantac n n oynad filme yo un ilgi ADD S ABABA - Lokantac Türkün yard mc baflrol oyuncusu oldu u " çten Dilek" filmine Etiyopya'da yo un ilgi gösteriliyor. Romantik drama olan " çten Dilek" filminde Ramazan Gök, ad Ozan olan Türk kökenli bir Amerikal y canland r yor. AA muhabirine konuflan Gök, daha önce hiç bir oyunculuk deneyimi olmad n belirterek "6 y l önce Etiyopya'ya geldim. Lokanta iflletirken oyunculuk teklifi ald m. Filmde oynad ktan sonra ülkede tan nan biri oldum" diye konufltu. Filmin gösterime girmesinin ard ndan üst üste yeni sinema projeleri için teklifler ald n dile getiren Gök,"Filmin ard ndan bir çok müzik klibinde oynad m. Çok fazla klip ve dizi teklifi geliyor" dedi. Gök, sokakta kendisine tahmininin çok üzerinde ilgi gösterildi ini söyledi. Ramazan Gök'ün filmde baflar l oyunculuk ç kard n vurgulayan filmin yönetmeni Tesfaye Keno, "Film, Etiyopya'n n tüm sinemalar nda gösterime girdi. Seyirci olarak rekora kofluyor. Romatik bir drama. Hasta babas n tedavi ettirmek zorunda olan genç bir k z n, bir yabanc ile Etiyopyal aras ndaki tercihi anlat l yor. ngilizce alt yaz l olarak haz rlatt m z filmi baflta Kenya,Uganda ve Cubuti olmak üzere bölge ülkelerine göndermeyi hedefliyoruz" fleklinde konufltu. (AA) S NEMA: YERALTINDA PAN K S NEMA: HALLOWAY Tür:AKS YON / GER L M Yönetmen : BAEK WOON- HAK Orijinal smi : TUBE Yap m : 2003 Oyuncular : SEOK-HUN KIM, SANG-MIN PARK, DOONA BAE, OH-JUNG KWON, JU- BONG GI, JUN JEONG, EUN- KYEONG NA Devletin seçkin bir ajan yken görevinden at ld ktan sonra son derece tehlikeli, ölümcül bir terörist haline gelen T, belediye baflkan n n metro gezisinin oldu u gün treni kaç r r. T'nin pefline en az onun kadar inatç ve kararl bir dedektif olan Jay düfler ve yeralt nda ikisi aras nda ölümcül bir kovalamaca bafllar Tür: POL S YE/ B YOGRAF Yönetmen : MIKAEL SALOMON Orijinal smi : NATHALEE HOL- LOWAY Yap m: 2009 Oyuncular : TRACY POLLAN, GRANT SHOW, CATHERINE DENT Genç Nathalee, 2005 y l nda Avrupa seyahati s ras nda kaybolmufltur. Kimse gerçekte Nathalee nin bafl na ne geldi ini bilmemektedir. Beth k z n bulmak için elinden geleni yapmaktad r. Tüm dünyan n dikkatini çekip hem k z na ulaflmaya hem de uluslar aras boyutta seyahatlerin tehlikelerini ortaya koymaya çal flmaktad r. Sizin için seçtiklerimiz Kelly Brook un selülitleriyle bafl dertte DIfi HABERLER - Dolgun hatlar yla dikkat çeken ve dünyan n en seksi kad nlar aras nda gösterilen ünlü manken Kelly Brook'un bafl selülitleriyle derde girdi. Miami'de bir bikini çekimine kat lan Brook, fazla kilolar yüzünden elefltirildi. Ünlü y ld z n takipçilerinden biri, "Bu bikini firmas n n patronu kör galiba" yorumunda bulunurken, Brook elefltirilere kulak asmay p foto raflar n paylaflmaya devam etti.

3 Yenimahalle de 13 bin iflyerine ruhsat verildi HABER MERKEZ - Yenimahalle, son 5 y lda belediye eliyle yap lan dev yat r mlarla Türkiye nin y ld z parlayan ilçelerinden biri haline geldi. fieffaf yönetim anlay fl, kaliteli belediyecilik hizmetleri ve huzur ortam ile gözde yerleflim yerlerinden biri haline gelen ve nüfusu her geçen y l artan ilçeye, her gün yeni bir ifl kap s da aç l yor. Geride b rakt m z 2013 y l nda belediye, 1970 iflyerine iflyeri açma ve çal flma ruhsat verdi. 5 y lda bu say yaklafl k 13 bini buldu. Esnaf desteklenmeli Yenimahallelilerle s cak iliflkiler kuran ve verdi i destekle özellikle esnaflar n gönlünü fetheden Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, esnaflar n s k nt lar n çözerek dertlerine derman oldu. Küçük esnaf n AVM lerin gölgesinde kalmadan ayakta durabilmesi için desteklenmesi gerekti ini kaydeden Yaflar, 3 8 fiubat 2014 Cumartesi Belediye olarak esnaflar m za cezac de il, e itici bir anlay flla yaklaflt k. Zab ta Müdürlü ü ekiplerimiz taraf ndan yap lan denetimlerde belediye s n rlar içerisinde ruhsats z flekilde faaliyet gösteren ifl yerlerinin tespitini yaparak çok h zl bir flekilde ruhsatl hale getirilmesi için çal flmalar m z aral ks z sürdürdük dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 (8 Rebiu l - Ahir) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Baflkan Tiryaki den PAZAR MESA S HABER MERKEZ - Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, pazar sohbetlerine ara vermeden devam ediyor. Alt nda n farkl mahallerinden gelen vatandafllar her hafta pazar günü Ulucanlar Cezaevi nde bir araya geliyor. Alt nda l lar ayn çat alt nda buluflturan Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, tam 7 y ld r devam eden pazar sohbetlerinde mahalle sakinlerinin taleplerine kulak veriyor. Allah emek harcayanlar n eme ini bofla ç karmaz Bir klasik haline gelen pazar sohbetlerinin bu haftaki konuklar Ayd nl kevler ve Seyfi Demirsoy Mahallesi sakinleriydi. Yaklafl k 500 kiflinin kat ld programda hep bir a zdan dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajlar verildi. Alt nda l lar ise içimizden biri olarak tan mlad klar Baflkan Tiryaki ye her zaman destek vereceklerini ifade etti. Alt nda da çok fazla yol kat ettiklerini dile getiren Baflkan Tiryaki Allah emek harcayanlar n eme ini bofla ç karmaz. dedi. Alt nda a hizmet ederken hiçbir zaman adaletten ayr lmad klar n söyleyen Tiryaki, y l boyunca yap lan ihmalleri ortadan kald rmak için çal flt klar n ve çal flmaya devam edeceklerini belirtti. Ulucanlar Cezaevi ndeki programa Suriye deki savafltan kaç p gelerek Alt nda a yerleflen ve Baflkan Tiryaki ye gönül veren Suriyeli vatandafllar da kat ld. Kültürün befli i: Alt nda Alt nda l vatandafllarla tek tek ilgilenen Baflkan Tiryaki, pazar buluflmalar n n dostluk ve kardefllik ba lar n güçlendirdi ini vurgulad. Tiryaki, dünya üzerindeki flehirlerin en de erli mekanlar n n kültürel miras n en fazla oldu u, en eski yerleflim birimleri oldu unu söyleyerek Alt nda da, Ankara n n en eski bölgesi Burada buram buram tarih kokuyor. Alt nda da farkl medeniyetlere ait kültür kaynaklar n görmek mümkün... O nedenle Alt nda Ankara n n en de erli bölgesidir. dedi. Bu park engelleri ortadan kald r yor HABER MERKEZ - Engelli çocuklar n yüzünü güldürmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiren Keçiören Belediyesi, engelleri ortadan kald ran bir çocuk park kurdu. Engelli çocuklar ile di er çocuklar n birlikte oynayabildikleri Engelsiz Park ta, özel e itime muhtaç çocuklar n e itim, deneyim ve becerilerini gelifltirmeye yönelik oyun alanlar ve araçlar bulunuyor. Engelsiz Park, engelli çocuklar n hayatlar n kolaylaflt racak çözümler getirerek onlar n di er çocuklarla ayn haklara sahip olduklar n hissetmelerini sa layacak flekilde planland. Özel ilgiye muhtaç çocuklar n e itiminde, dünyay alg lamalar nda, problem çözme yeteneklerinin geliflmesinde, deneyim ve becerilerinin artmas nda rol oynayacak park projesi ile, engelli çocuklar n dört duvar aras ndan kurtar lmalar na yönelik önemli bir ad m at ld. Engelli çocuklar n da yafl tlar gibi coflku, heyecan ve güvenle yaflama kat lmalar n, nefleli ç l klar yla park doldurmalar n hedefleyen Keçiören Belediyesi, park n bütün çocuklar n birbiriyle kaynaflmas na vesile olmas n amaçl yor. Engelli ve engeli olmayan çocuklar n birlikte oyun oynamalar na ve çocuklar n psikomotor becerilerinin geliflimine katk sa layan park, engelli çocuklar n di er çocuklarla birlikte yarat c l n ve hayal gücünü gelifltirmelerine de imkan tan yor. Engellilerin toplumun ayr lmaz bir parças oldu unu belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, engellilere yönelik çok say daki uygulamas yla Keçiören in engelli dostu bir belediye haline geldi ini kaydetti. Engelli bireylerin s k nt lar n gidermek için yo un çaba harcad klar n ifade eden Baflkan Ak, Engelsiz bir Keçiören için çal fl yoruz. Sosyal belediyecilik anlay fl m zla engelli vatandafllar m za her alanda yard mc oluyoruz. Engellilerin di er bireylerle ayn flartlara sahip olmalar için bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Engelsiz Park da bu kapsamda gerçeklefltirdi imiz önemli projelerimizden birisi dedi.

4 4 8 Kanad k r k puhuya yard m eli ELAZI - Elaz ' n Palu ilçesinde, Do- a Koruma ve Milli Parkla ekiplerince bir süre önce ormanl k alanda bulunan kanad k - r k puhu, F rat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi edildi. Orman ve Su flleri Bakanl 15. Bölge Müdürlü ü Elaz fiube Müdürü Hüseyin Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, Do a Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yaklafl k 1,5 ay önce Palu'da ormanl k alanda bulunan puhunun, ekiplerce araçla FÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi ini belirtti. Yap lan kontrolde, kuflun saçma isabet etmesi sonucu sa kanad n n k r k oldu unun tespit edildi ini aktaran Çelik, "Av yasa olmas na ra men avc lar bilinçsiz bir flekilde her uçan, hareket eden canl ya atefl ediyor. fiunu çok iyi bilmemiz gerekir ki vahfli hayvanlar, ekolojik dengenin korunmas noktas nda büyük önem arz ediyor çünkü bu hayvanlar, kendi yiyecek döngüsündeki hayvanlar tüketerek do al bir denge sa l yor. Bu hayvanlardan birini do adan çekerseniz ekolojik denge bozulur" diye konufltu. Yeni nesillere yaflanabilir bir dünya b rakmak için sorumluluk sahibi her insan n do an n korunmas için çaba göstermesi gerekti ini belirten Çelik, kuflun iyileflmesinin ard ndan fiubat 2014 Cumartesi tekrar do aya sal naca n söyledi. Puhunun tedavisini gerçeklefltiren FÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sami Ünsald ise kuflu, getirildikten iki gün sonra ameliyata ald n söyledi. Kuflun kanad ndaki k r k kemikleri, telef olan kanatl hayvanlardan ald, "manflon" denilen halka fleklindeki kemik parçalar yla uç uca getirdi ini belirten Ünsald, "Operasyonda iki kemik manflon uygulad k ve k r lan kemikler uç uca getirilmek suretiyle manflonlarla sabitlendi. K r lan noktalardaki kemik oluflumu gayet güzel flekilde devam ediyor" dedi. (AA) YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN ZONGULDAK - HÜSEY N TIRAfi - lçeye ba l Muhsinler köyünde yaflayan Gülay Mentefle, 7 yafl ndaki birinci s n f ö rencisi k z Betül Mentefle'nin, iki y l önce yüksek atefl nedeniyle götürdü ü Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kan kanseri oldu unu ö rendi. Doktorlar n durumu anlatmas üzerine köyünden babas ve k z yla birlikte ilçe merkezine tafl nan Mentefle, k z n n hastal n 3 y l önce ayr ld efline anlatarak yard mc olmas konusunda destek istedi. Babas Mevlüt Mentefle'nin 2 y l önce bir bankadan çekti i 10 bin lira krediyle k z n n tedavisini Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sa l k Uygulama ve Araflt rma Merkezinde yapt rmaya çal flan anne Mentefle, tedavi için çekilen paran n bitmesinin ard ndan maddi imkans zl k yaflamaya bafllad. Ayr ld eflinin de kendilerine destek olmad n iddia eden Mentefle, k z n n tedavisi için yetkililerden ve hay rseverlerden gelecek yard mla ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: 44 8 fiubat 2014 Cumartesi Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. ( Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir k z n n tedavisini sürdürmeyi bekliyor. Mentefle, AA muhabirine yapt aç klamada, k z n n tedavisi için BEÜ Sa l k Uygulama ve Araflt rma Merkezine gitti ini anlatarak, iki y l önce k z n n yakaland hastal ö rendiklerinde çok flafl rd n anlatt. Daha sonra yapmalar gerekenler konusunda doktorlardan bilgi ald klar n dile getiren Mentefle, "Tedavisinin çok pahal oldu unu söylediler. Babam, emekli mafl ndan kredi kullanarak k z m tedavi ettirmem konusunda bana destek oldu" diye konufltu. K z n n okula devem edebilmesi için ilçe merkezine tafl nmak zorunda kald klar n ifade eden Mentefle, her hafta perflembe günleri k z n hastaneye götürdü ünü ifade etti. "TEDAV YE OLUMLU SONUÇ VERD " Anne Mentefle, babas n n kendileri için çektikleri kredinin bitmesinin ELAZI - EMRAH GÖKMEN - P R HASAN DO AN - Devlet Su flleri (DS ) 9. Bölge Müdürlü ü Keban Su Ürünleri fiube Müdürlü ü, bu y l 4 farkl türde 6 milyon 710 bin yavru bal k üretmeyi hedefliyor. Elaz ' n Keban ilçesindeki müdürlük tesislerinde gökkufla alabal, pullu sazan, yay n bal ve ot sazan türlerinde üretilecek yavru bal klar n, Do u Anadolu, Güneydo u Anadolu ve ç Anadolu bölgelerindeki birçok baraj gölü ile göletin bal kland r lmas nda kullan lmas planlan yor. Tesislerde geçen y l 6 milyon 582 bin yavru bal k üreten müdürlük, talep halinde üretici firmalara da yavru bal k sat yor. Keban Su Ürünleri fiube Müdürü Yasin Celayir, AA muhabirine yapt aç klamada, Keban Baraj Gölü'nün yap lmas n n ard ndan 1976 y l nda faaliyete geçen müdürlüklerinin, Erzurum, Erzincan, A r, Malatya, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis, Mufl, Hakkari, Kars, Ardahan ve I d r'daki rezervler ile Karakaya ve Çat baraj gölündeki su ürünleri faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu oldu unu söyledi. Müdürlük bünyesinde 1998 y l nda yavru bal k üretim tesisi kuruldu unu ifade eden Celayir, bu tarihten itibaren her y l belirli kotalarda, ihtiyaca göre bal k yetifltirdiklerini belirtti. Tesislerde geçen y l 1 milyon 322 bin gökkufla alabal, 5 milyon 260 Kan kanseri k z n n tedavisi için yard m bekliyor ard ndan ekonomik zorlukla karfl laflt klar n dile getiren Mentefle, k z n n tedavi sürecinin bu nedenle zorlaflt n anlatt. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ald klar 700 lirayla hayatlar n sürdürmeye çal flt klar n belirten Mentefle, bu parayla ayan zamanda k z n n tedavi masraflar n karfl lamak için u rafl verdiklerini söyledi. Mentefle, maddi imkans zl klar dolay s yla ilçe merkezinde sobal ev kiralayabildiklerine dikkati çeken Gülay Mentefle, "Ekonomimiz el vermedi inden fluanki oturdu umuz evimiz sobal d r. Ancak, sobay her yakmaya çal flt m zda tütme gibi durumlarla karfl karfl ya kald m zdan k z m n sa l na uygun olmuyor. ki y ld r k z m n tedavisi devam ediyor. K z m tedaviye olumlu sonuç verdi ancak maddi durumumuz olmad ndan yetkililerden ve hay rseverlerden destek bekliyorum" dedi. (AA) Keban da milyonlarca yavru bal k yetifltirilecek bin pullu sazan yetifltirdiklerini hat rlatan Celayir, bu yavru bal klar, Elaz, Van ve Erzurum'da DS Bölge müdürlüklerine ba l baraj göllerinin bal kland r lmas nda kulland klar n dile getirdi. So uk ve l k su bal klar n n üretimi için dizayn edilmifl 536 metrekarelik modern tesise sahip olduklar n belirten Celayir, "Beton ve toprak havuz alan nda kültür sazan, gökkufla alabal, ot sazan, gümüfl sazan ve yay n bal klar n n tam kontrollü üretimleri yap lmaktad r" diye konufltu. Tesislerinde bu y l 1,5 milyon gökkufla alabal, 5 milyon pullu sazan, 10 bin yay n bal ve 200 bin ot sazan olmak üzere 6 milyon 710 bin bal k üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Celayir, üretilecek bal klar n Do u Anadolu, Güneydo u Anadolu ve ç Anadolu bölgelerindeki birçok baraj gölü ile göletin bal kland r lmas nda kullan laca n söyledi. (AA) Çaycuma ilçesinde bir anne, kan kanseri teflhisiyle tedavi gören 7 yafl ndaki k z n n tedavisi için yetkililerden ve yard m severlerden destek bekliyor ARA- SIRA Nurullah AYDIN G ZL DÜNYA DEVLET VE EMR NDEK LER Tek bir dünya, tek bir yönetim, tek bir düzen özlemi her zaman varolmufltur. Bu u urda mücadele eden liderler, din adamlar, ideologlar olmufltur. Ça m zda dünya y tek merkezden yönetmede önemi aflama kat eden gizemlili i koruyan güçler; kapal örgütlenmeleri yenilerken, aç k örgüler olarak; BM, Unesco, Dünya Bankas, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, LO gibi kurulufllarda yap lanm flt r. Gizlilik, taat ve Konulan Kurallara kesin ba l l k; üç temel ilke kabul edilmifltir Bu üç temel ilke ile yürütülen faaliyetlerde semboller yer al r. Bu sembollerin manas n en üst dereceye ulaflm fl kimseler tam olarak bilir. Dünya para birimi Dolar' n Ehram' n n üzerine Annoit Koektist sözü vard r. Anlam zafere ulafl ld demektir. Gizli Dünya Devleti; Dolar dünya paras yapmakla ve kendi ehram n bu paran n üzerine yerlefltirmekle kendisini zafere ulaflm fl addetmektedir. Piramidin alt ndaki Novus Ordo Se clorum sözü ise Yeni Dünya Düzeni demektir. Piramit'in alt k sm na gelince; 1776 tarihi bilinenin aksine ABD'nin ba ms zl n kazand 1776 münasebetiyle de il Adam Weisshavst taraf ndan ilk mürflitler locas n n 1 May s 1776 da kurulmufl olmas ndand r. Piramidin en alt ndaki birinci basama ; Humanismus yani tüm insanl ifade etmektedir. Böylece bu piramit insanl nas l kontrol etti ini belirtmektedir. Piramidin en alttaki insanl n kademelerini; 3 grupta toplamak mümkündür. 1. Halk n içine giren ve üstekilerin emirlerini uygulayan saçaklar: - Rotary, Lion, Diner, Propeller, YMCA - Mavi önlüklüler - Önlüksüz masonlar 2. Ucu gözüken, büyük k sm gizli olan kademeler: Bunlar 5 basamak halindedir. - B'NA B'RITH, Bilderberg teflkilatlar : görünen en yüksek idari aflamas d r. - Büyük fiark Locas : (Frans z mason locas ) - Rusya mason locas - skoç Locas Teflkilat : 1.33 ( ngiliz mason locas ) - York Locas teflkilat : (Alman mason locas ) 3. Hiç gözükmeyen gizli kademeler: Bunlar da 4 basamakt r. - RT: (En üst gizli basamak 3 Kabbalistten oluflan en üst komuta kademesi) - 13'ler meclisi - 33'ler meclisi - 300'ler klubü Sanhedrin (En üst yönetim meclisi) En alttaki insanl k ile beraber bu basamaklar 13 kademeyi oluflturmaktad r. H ristiyanlar n aksine 13 rakam Siyonizm'de u urlu say lmaktad r. Piramidin en üstteki üçgen içindeki göz: Bu sembol nihai gayeyi temsil eder. Bu gaye; Lüzifer, yani Mason ilah n n gözü! Bu göz ''Allah her fleyi görür'' gerçe inin karfl s nda bizim ilah m zda her fleyi görür, hatta her fleyi daha iyi görür iddias n temsil etmektedir. Bu göz Lüzifer yani fleytan n gözüdür. E ik bakmaktad r ve flafl d r. Masonlar birbirleriyle tan flmak için bu parolay kullan rlar. Bir araya geldiklerinde tokalafl rken bir yandan sa ellerinin baflparma di erinin eline özel flekilde bast rmakla ve gözlerini e ik tutarak afla ya do ru bakarlar. Sanhedrin 300'ler meclisi Sanhedrin üyeleri, Kabbala E itimi alm fl olan hahamlar n içinden seçilirler. Bu gizli yönetim meclisi kadrosunun içinde genel yönetimi gözeten 70 Kabbalist haham, Genel Gözetim Meclisi olarak srail'de toplan rlar. Bu mecliste, bir eksilme olursa yerine yeni üyeleri seçmek yetkisiyle görevli 4 Haham bulunur. Sanhadrin deki Kabbalist Hahamlara ba l olarak çal - flan ayr ca bir yeminli 70 ler grubu vard r. ABD'de Rockefeller, ngiltere'de Rothschild bu Yeminli 70'ler grubu'ndad r. Yeminliler grubu bütün dünya ülkelerinde teflkilatlanm flt r. Piramit'in Sanhadrin'in üst kademesi alt ndaki bütün kademeler bunlara ba l d r. Gizli Dünya Devleti'ni teflkil etmek üzere Yeminli 70'ler grubu'na ba l olarak di er gruplarda yer al r. 33'ler Meclisi Dünyada ki birçok siyasi ve ticari geliflmelerden sorumlu olan bu grup pek çok gizli protokoller gerçeklefltirir. 13'ler Meclisi 13'ler Kraliyet Konseyi, en zengin ve güçlü ailelerden oluflur. Dünya y 300'ler Komitesi'ne verdikleri emirler do rultusunda yönetmeye çal fl r. Siyasi partiler de, ifl dünyas nda, medya da, bürokrasi de, üniversiteler de, kim kimdir? Günün Sözü: Oku, gez, düflün anla de erlendir kanat sahibi ol.

5 HABER 8 fiubat 2014 Cumartesi 5 Sermaye hareketleri KISITLANAMAZ ANKARA - Baflbakan Yard mc - s Ali Babacan, Türkiye'nin sermaye hareketlerine kapat ld nda ülkenin büyümesi diye bir fleyin söz konusu olamayaca n belirterek, "Sermaye hareketleriyle ilgili herhangi bir k - s tlama Türkiye ekonomisi için intihard r" dedi. Babacan, Kanal 24'te gündeme iliflkin sorular yan tlad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an' n faizlerle ilgili aç klamalar ve bu konudaki B,C,D planlar na iliflkin sorular n yan tlayan Babacan, ekonomi ve finans yönetiminin her zaman, her senaryoya karfl alternatiflere sahip oldu unu vurgulad. Babacan, ekonominin karfl laflabilece i risk alanlar n 2010'da masaya yat rd klar n an msatarak, "Çaresizlik kesinlikle söz konusu de il. Her zaman, karfl n za ç kan her durumun bir çaresi, reçetesi var. Ekonomi yönetiminde çok iyi bir tecrübe, kurumlar m zda iyi bir insan kayna söz konusu. Hem dünyada yaflanan krizleri hem de Türkiye'nin kendi içindeki krizleri gayet iyi bilen, okuyan, tecrübeli bir ekip iflbafl nda" dedi. Türkiye'nin sermaye hareketlerine karfl s n rlama getirmesinin söz konusu olmad n kaydeden Babacan, ülkenin ekonomik yap olarak kendi tasarruflar n n kendi büyümesine yeterli olmad na dikkati çekti. Babacan, geçen sene tasarruf oranlar n n yüzde 12,5'e geriledi ini belirterek, söz konusu rakam n geliflmekte olan ülkelerin gerisinde oldu una iflaret etti. Türkiye'nin bu sebeple d flar - dan sermaye girifline ihtiyac oldu unu söyleyen Babacan, "Türkiye'yi sermaye hareketlerine kapatt n z anda ülkenin büyümesi diye bir fley söz konusu de il, tam tersi daralan küçülen bir ekonomi oluruz. Dolay s yla sermaye hareketleriyle ilgili herhangi bir k s tlama Türkiye ekonomisi için intihard r" diye konufltu. Babacan, 11 y ll k geçmifllerinde tane Serbest Ticaret Anlaflmas ve vize kald rma anlaflmas yapt klar n hat rlatarak, kendilerinin insanlar n, ürünlerin, enerjinin ve sermayenin serbest dolaflmas na inand klar n kaydetti. Hükümetin böyle bir ad m düflünmesinin bile mümkün olmad n ifade eden Babacan, kendisinin bundan 2 hafta önce yat r mc konferans yapt n, bu sorunun kendisine soruldu unda, böyle bir fleyin lügatlar nda olmad n söyledi ini belirtti. Babacan, Türkiye'nin aç k bir ekonomi oldu unun alt n çizerek, böyle bir ekonominin piyasa kurallar içinde çal flmas gerekti ini dile getirdi. Kapal bir ekonominin baflar ya ulaflmas n n mümkün olmad - n kaydeden Babacan, yapt klar her fleyin aç k bir ekonomik sisteme uygun olmas gerekti ini söyledi. Babacan, son 11 y ll k baflar n n temelinde aç kl k oldu unu kaydederek, "Bu ekonominin daha verimli çal flmas için rekabet önemlidir. Biz kurall piyasa ekonomisinden yanay z" diye konufltu. Babacan, Merkez Bankas n n ba- ms zl n n esas oldu unu belirterek, bunun de iflmesi sonucu ülkeye Türkiye-Moldova iliflkileri gelifliyor K fi NEV - Türkiye-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 7. Dönem Protokolü, Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz - c ile Moldova Baflbakan Yard mc s ve Ekonomi Bakan Valeriu Lazar taraf ndan imzaland. Yaz c, Moldova'n n baflkenti Kiflinev'de düzenlenen imza töreninde yapt konuflmada, iki ülke aras ndaki iliflkileri stratejik ortakl k boyutuna tafl mak için karfl l kl siyasi iradenin mevcut oldu unu söyledi. Moldova'y, Türkiye'nin bölgedeki önemli bir iflbirli i orta olarak gördüklerini ifade eden Yaz c, bu kapsamda iki ülke aras nda karfl l kl üst düzey ziyaretlerde art fl yafland na dikkati çekti. Moldova'ya yönelik öncelikli hedefleri aras nda stratejik ortakl k kurularak, iliflkilerin kal c bir zemine oturtulmas oldu unu ifade eden Yaz c, bu kapsamda Serbest Ticaret Anlaflmas 'n n (STA) imzalanmas yla birlikte ticaret hacminin art r lmas n da hedeflediklerini kaydetti. Amaçlar n n bölgesel iliflkileri korumak ve gelifltirmek oldu- unu belirten Yaz c, bu çerçevede Karadeniz havzas na ve özellikle Moldova'ya ilgilerinin artarak devam etti ini vurgulad. Yaz c, "Bu çerçevede, beraber ataca m z ad mlar sayesinde Türkiye-Moldova iliflkilerinin k sa vadede güç kazanaca n düflünüyorum" dedi. Yaz c, s k mali disiplin ve tutarl ekonomi politikalar yla Türkiye'nin 2023 y l nda dünyan n en büyük 10 ekonomisi aras na girme, kifli bafl na düflen geliri 25 bin dolar n ve d fl ticaret hacmini de 1 trilyon dolar n üzerine ç karma hedefi oldu unu ifade etti. Türkiye ekonomisinin bu ivmeyi kazanmas nda d fl ticaretin önemli bir rol oynad n belirten Yaz c, Türkiye'nin OECD ülkeleri aras nda, d fl ticaret hacmi en h zl artan ülkelerden biri oldu unu belirtti. Türkiye ile Moldova aras ndaki d fl ticaret hacminin de giderek artt na dikkati çeken Yaz c, flöyle konufltu: "Bundan on y l önce, 2002 y - l nda 44 milyon dolar olan d fl ticaret hacmimizin 2013 y l nda 537 milyon dolara yükseldi ini görüyoruz y l nda 40 milyon dolar olan Moldova'ya ihracat m z ise 2013 sonunda 276 milyon dolara yükseldi. Bugün Türkiye, Moldova'n n ithalat nda sekizinci, ihracat nda ise dördüncü ülkedir. Aram zdaki ticaretin her iki ülkenin ekonomik potansiyellerini yans tmad n düflünüyoruz. Bu nedenle, Baflbakanlar m z n koyduklar 1 milyar dolar hedefine ulaflmak için daha çok çaba göstermeliyiz." ciddi bir öngörülemezlik gelece ini, bu durumun da yat r mc y ciddi flekilde cayd raca n dile getirdi. Kendilerinin bunu parti program n n bir parças yapt klar n an msatan Babacan, "Sermaye hareketlerinin serbest oldu u bir ekonomi ancak ba- ms z bir Merkez Bankas ile bütünleflebilir. Bunun d fl nda bir ad m at ld zaman, bu bizim siyasi taahhütlerimizin hepsini bozmam z, verdi imiz sözleri inkar etmemiz demektir" de erlendirmesinde bulundu. Bankan n ba ms zl n n gündeme getirilmesinin dahi Merkez Bankas ba ms zl ile ters düflece ini kaydeden Babacan, bu durumda sözünü bozan bir parti duruma düflebileceklerini söyledi. Babacan, AK Parti gibi bir partide dönem dönem insanlar n akl na ferdi fikirler gelebilece ini ifade ederek, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Bizim ekonomi politikalar m z n geçmiflinin nereden geldi ini iyi bilmeyen, anlamam fl, kavramam fl, sonradan gelmifl arkadafllar m z da çok. Dönem dönem farkl fikirler ortaya ç kabilir. 11 y ll k baflar n n ard nda yatanlar bilmeden ferdi görüfller her zaman olabilir, bunlar n hiçbir de eri yoktur. Bizim resmi politikam z yaz l politikalard r. AK Parti'nin kuruluflunda taahhütler vard r, bunlar bozmak kendi kendimizi inkar olur." Enflasyon tahminine iliflkin sorular da yan tlayan Babacan, bu konudaki en önemli konular n n kur olaca n belirtti. Babacan, geliflmekte olan pek çok ülkenin para biriminde hareketlilik oldu unu kaydederek, flöyle konufltu: "Bugün itibariyle Orta Vadeli Program m z n hedeflerini, beklentilerini revize etmifl de iliz. Ancak Mart ay n n sonu gelir, ilk çeyre i görürüz. Buradaki ekonomik verileri al r z, seçimler geçer. Seçimler de siyasi olaylar n en önemli sebebi. Yoksa siz 3 y ld r dosyalar biriktir biriktir de böyle 3 ay kala ortal a da t, burada iyi niyet aramak zor. 'Bu iddialar n tamam yaland r, yanl flt r' demiyorum. Ama zamanlamas ve operasyonlar n yap l fl flekli çok manidar. Dolay s yla 30 Mart'a kadar ki dönemde siyasi hareketlilik olabilir. 30 Mart' n sonu gelir, biz o günkü piyasa göstergelerin bakar z ve ancak o gün resmi hedeflerimiz üzerinde gerekirse bir revizyon olabilir." Babacan, ayr ca güvenilir, iyi anketlerin bugün seçim olsa AK Parti'nin yüzde 47,48, 49 gibi bir oy oran yla birinci parti olaca n gösterdi ini ifade etti. Baflkentte sigaraya 5 milyon lira ceza ANKARA Say l Kanun Hükümleri ile Ulusal Tütün Kontrol Program Uygulamalar uyar nca Ankara'da geçen y l yap lan 166 bin 49 denetimde, bin 777 iflyeri ile 2 bin 424 kifliye cezai ifllem tutana tutuldu Say l Kanun hükümlerine muhalefetten toplam 5 milyon 276 bin 616 lira para cezas uyguland. Ankara Valili i'nden yap lan aç klamaya göre, 4207 Say l Tütün Ürünlerinin Zararlar n n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk nda Kanun ile Ulusal Tütün Kontrol Program Uygulamalar uyar nca 2013 y - l nda yürütülen denetim faaliyetleri, 25 ilçede 26 ekiple yap ld. Kamu hizmet binalar, özel hukuk kiflilerine ait ifl yeri ve toplu tafl ma araçlar nda yap lan 166 bin 49 denetimde, bin 777 ifl yeri ile 2 bin 424 kifliye cezai ifllem tutana tutuldu. Ankara'da 4207 say l Kanuna muhalefetten toplam 5 milyon 276 bin 616 lira para cezas uyguland. Aç klamaya göre, l Halk Sa l Müdürlü üne ve 171 Sigara B rakma Hatt na sigaray b rakma talebiyle yap lan baflvurular nedeniyle Ankara'da hizmet veren sigara b rakma polikliniklerinin say s art - r ld. Ben seni yârim tarifsizli in çaresizli inden de çok özlüyorum. Hüznümü, huzura; yüzümü ve ömrümü ukbaya çeviren yâr! Bitmeye mahkûm bir ömrün can çekiflen yan d r dünya. Asl olan mahflerdir, asl olan aflk n sonsuzca yaflayaca m yer, ikinci cihan n ad d r mahfler. Gözlerinde cenneti ve bazen de cinneti yaflad m yâr! Kalbimdeki huzurun kokusu, nefesinin ruhuma dokunuflu ve isminin hafla ezanlar gibi yüre ime her vakit okunufludur. Gecelerimin uykusuzlu u, hasretinin bende yakt her nefes helal olsun sana. Yüzünün geceleri hilal fleklinde gö e yans mas n seyretmeye ölüyorum, ben seni yârim tarifsizli in çaresizli inden de çok özlüyorum. Her haliyle gönlüme huzuru ve aflk tafl yan yâr! Aflk n k yametinde yaflad m k ymetsin sen. Sonsuza dek ve sonras nda da aflk bayra n flerefle tafl yaca m. Bana Mevlâ dan emanetsin sen, kalbiyle, ruhuyla, sevdas yla benim olans n sen. Doyamad m, k yamad m, sonsuzca âfl k oldu um yâr! Saçlar ndaki deryaya, gözlerindeki dünyaya ve ellerindeki rüyaya âfl m ben. Bana aflk nla yükledi in AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ KALPTEK HUZUR KOKUSU huzurdan, bana verdi in hasretten ve bana yaflatt n her fleyden raz y m ben. Ömrümün ve ruhumun hâkimi, gözlerinin hükümdar yâr! Sana tabî olmak, sana bende olmak benim için bahtiyarl k. Beni yardan yârl a; beni yoktan varl a kavuflturuflunla sana sonsuzca borçluyum. Sana öyle vurgunum ki, Mevlâ ya flükreden her hücremle sen doluyum ben. Bazen sonsuz bir hüzün kapl yor içimi, ümidimi kemiriyor hasret kurtlar. Yutmaya çal fl yorlar gözüm gibi büyüttü üm umudun baflaklar n. Duadan gayr s n n yalan oluflunu yafl yor ömrüm ve sakinleflmeye çal fl yorum secdelerde. Ellerim hep Mevlâ ya yakaran hecelerde. Geçiyoruz dâr- dünyadan; yürüyoruz sonsuz huzura, mutlulu un ve yârin kokusunu bile bu sonlu hayatta bulabilmek flükrüme vesile. Bir gün tamamen huzura erece im ve o gün bitecek çekti im çile. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Mahflere kurdun beni dolmayacak miad m, Ald m her nefeste yürürüm ad m ad m. Dünyada bilmiyorlar; ukbada bilecekler Âfl klar n flah na ç kacak benim ad m... Mehmet Nuri PARMAKSIZ

6 6 8 fiubat 2014 Cumartesi Mücevher tutkunlar stanbul'da bulufltu GÖZDE ULUÇAY STANBUL - Sereks fuarc l k taraf ndan her y l düzenlenen Outlet Mücevher F rsat Günleri bu kez sevgililer için düzenlendi. 7 den 70 e her yafltan vatandafl n ilgisini çeken fuarda evlili inin 50. y l n kutlayanlar ve evlili e ilk ad m atan çiftleri de görmek mümkün. Bugün bafllayan fuar, 11 fiubat'a kadar sürecek. Sereks fuarc l k taraf ndan her y l düzenlenen Outlet Mücevher F rsat Günleri bu kez sevgililer için düzenlendi. Harbiye Askeri Müze de gerçekleflen fuar, yaklaflmakta olan sevgililer günü için büyük f rsatlarla dolu. Her bütçeye uygun olan fuarda, 59 TL den bafllayan tek tafllara, 1 milyon dolarl k tak lara da ulaflmak mümkün. Evlili inin 50. y l n kutlayan ve evlili e ilk ad m atan çiftler de fuara yo un ilgi gösterdi. Evliliklerinin 50. y l dolay s yla mücevher fuar na gelen çiftlerden Aynur Yal mgür, fiuanda 50 y l öncesine döndüm. Ele ele tutuflup ilk alyans m z alm flt k. fiuan da hediye almaya geldik bu kadar güzelli in içerisinde çok mutluyum. Ürünlerin hepsini çok be endim. nflallah eflimde be enir bir tane al r z. Bu tasar mlar çok seviyorum genellikle geliyorum ama 50 y l yar m as r az de il onun için bugün çok farkl duygularla geldim. Mutlu olunca 50 y l çok kolay geçiyor. Fiyatlar çok makul. ifadelerini kulland. 50 y l beraber geçirmenin kolay olmad n ve büyük bir mutluluk oldu unu söyleyen Ersan Yal mgür, Biz biraz zoru baflard k gibi geliyor. Tasar mlar çok güzel, çeflitler çok güzel 50. Y l dolay s yla eflime güzel bir hediye düflünüyorum. diye konufltu. (CHA) Hakk Murat SÖBÜTAY Geçen y l en çok turist Almanya ve Rusya'dan ZM R - AL RIZA KARASU - Türkiye'ye geçen y l en fazla turist Almanya ve Rusya'dan geldi. 35 milyona yaklaflan turistin yar s ndan fazlas 8 ülkeden gelirken, 3'üncü s radaki ngiltere'yi Türkiye'nin komflular Gürcistan ve Bulgaristan izledi. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanl verilerinden derledi i bilgilere göre, Gezi Park odakl eylemler s ras nda yaflanan rezervasyon iptallerine ra men, 2013 y l nda Türkiye'ye gelen turist say s yüzde 9,84'lük art flla rekor k rd. Türkiye, 35 milyona yaklaflan turist say - s yla Fransa, ABD, Çin, spanya ile talya'n n ard ndan dünyada 6'nc s rada bulunuyor. Verilere göre, ocak-aral k döneminde Türkiye'ye gelen turist say s 34 milyon 910 bin 98 oldu. Bu say n n yüzde 5,91'ini oluflturan 2 milyon 63 bin 538'i günübirlikçiler oluflturuyor. Turistler, Türkiye'yi en fazla deniz, kum, günefl tatili sezonu olan haziran- eylül döneminde tercih ediyor. Bir y lda gelen turistlerin yar ya yak n bu dönemde Türkiye'ye geliyor. Aylar itibar yla en fazla turist 4 milyon 945 bin 999 kifli ile a ustos ay nda geldi. Türkiye'ye geçen y l en fazla turist s - ras yla Almanya, Rusya, ngiltere, Gürcistan, Bulgaristan, Hollanda, ran ve Fransa'dan geldi. Söz konusu ülkelerden gelenlerin toplam turist say içindeki pay, 2011 y l ndan bu yana gerilese de hala Türkiye'ye tercih edenlerin yar s n bu ülkelerden gelenler oluflturuyor. Türk turizminde 2011 y l nda yüzde 56,47 olan bu ülkelerin pay, 2012 y l nda yüzde 55'e, geçen y l ise yüzde 54'e geriledi. En fazla turist ise her zaman oldu u gibi geçen y l da Almanya'dan geldi. 5 milyon 41 bin kifli olan Alman turist say s 2012'ye göre yüzde 0,25 oran nda artt. Türkiye gelen toplam turistin içinde 2011 y l nda yüzde 15,34 olan Almanlar n pay, 2012'de yüzde 15,82'ye ç karken, geçen y l yüzde 14,44'e geriledi. En çok turistin geldi i ülkeler s ralamas nda ikinci olan Rusya ise 4 milyon 269 bin 306 kifli ile Almanlara yaklaflt y l nda 3 milyon 468 bin 214 olan Rus turist say s geçen y l yüzde 18,59 oran nda artt. Rusya'y takip eden ngiltere'den geçen y l 2 milyon 509 bin 357 kifli tatil için Türkiye'yi tercih ederken, son iki y lda en fazla art fl komflu Gürcistan'da yafland. Gürcistan'dan gelenlerin say s 2012 y l nda yüzde 21,88, geçen y l ise 25,95 oran nda artarak 1 milyon 769 bin 447 kifliye ulaflt. Bulgaristan'dan ise geçen y l 1 milyon 582 bin 912 kifli ziyaret etti. Türkiye'ye en çok turist gönderenler aras nda 7'nci s rada bulunan ran'dan gelenlerin say s 2012 y l nda yüzde 36,87 oran nda düflerken, geçen y l yüzde 0,88 artt. Fransa'dan gelenlerin say - s nda 2012 y l nda yüzde 9,46 olan düflüfl, 2013 y l nda yerini yüzde 1,3 art fla b rakt. Geçen y l Türkiye'ye gelen yabanc turistlerin en çok ziyaret etti i iller s ralamas da de iflmedi. Antalya'y 11 milyon 120 bin 730 turist ziyaret ederken, stanbul'a 10 milyon 486 bin 297, Mu la'ya 3 milyon 62 bin 689 kifli geldi. Edirne'ye 2 milyon 840 bin 579, Artvin'i ise 1 milyon 881 bin 454 kifli ziyaret etti. (AA) Turunçgil üretimi mercek alt na al n yor MERS N - Mersin Ticaret Borsas koordinatörlü ünde Alata Bahçe Kültürleri Araflt rma stasyonu Müdürlü ü ile Akdeniz Yafl Meyve Sebze flletmecileri Derne i'nin (AYMED) haz rlad "Mersin Turunçgil Paketleme Tesislerinin Sektörel Analizi" projesine Çukurova Kalk nma Ajans (ÇKA) taraf ndan 48 bin 700 lira destek verildi i bildirildi. Alata Bahçe Kültürleri Araflt rma stasyonu Tar m Ekonomisi Bölümü Baflkan Dr. Osman Sedat Subafl, yaz l aç klamas nda, projeyi müdürlü e ba l Hasat Sonras Fizyolojisi Bölümü ile yürüteceklerini, çal flman n 3 ayda sonuçland r laca n kaydetti. Turunçgillerde hasat sonras kay plar n hangi aflamada ve ne oranda gerçekleflti ini belirlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Subafl, flu bilgileri verdi: "Önemli oranda ihracat de erine ulaflan sektörün iflleme ve depolama aflamalar nda yaflad sorunlar tespit etmek ve buralarda yaflanan söz konusu kay plar asgari seviyeye indirecek ön çal flma yapaca z. Meydana gelen kay plar n asgari seviyede tutulmas, sektörün geliflmesine önemli katk sa layacak. Bu çal flma sonucunda sektördeki sorunlar n çözümlenmesiyle yafl meyve ve sebzede ihracat n artt r labilece i düflünülmekte. Bu çerçevede konu ile ilgili daha önce detayl çal flma yap lmam fl olmas, konunun önemini bir kez daha ortaya ç karmaktad r." Subafl, Türkiye'de turunçgil üretimi ve ihracat nda önemli il konumunda olan Mersin'de kent merkezi, Erdemli, Silifke ve Tarsus ilçelerinde faaliyet gösteren paketleme tesislerine iliflkin envanter çal flmas yap laca n belirterek, kalite kontrol, sarartma, y kama, boylama, mumlama, ambalajlama, depolama ve paketleme gibi ifllemlerle hasat sonras kay plar n temel nedenlerinin ortaya konulaca n kaydetti. Sektörde faaliyet gösteren paketleme tesislerinin kapasite kullan mlar n n belirlenmesi, yaratt klar istihdam, sektöre iliflkin yaflad klar sorunlarla genel olarak sektörün yap s n n belirlenebilmesi için projenin önem tafl d na dikkati çeken Subafl, bu çal flman n, 2020'de Mersin'de düzenlenecek "14. Uluslararas Turunçgil Kongresi" öncesi sektöre ilgili temel kaynak niteli i tafl - yaca n belirtti. (AA) Turist say s nda 35 milyona yaklaflan Türkiye, geçen y l en çok Alman ve Rus turisti a rlad. Türkiye'ye en fazla turist gönderenler s ralamas nda 3'üncü olan ngiltere'yi komflu ülkeler Gürcistan ve Bulgaristan izledi. Türkiye, turist say s yla Fransa, ABD, Çin, spanya ile talya'n n ard ndan dünyada 6'nc s rada bulunuyor. Zeytinya nda ambalajl ihracat 30 bin ton seviyesine yükseldi BALIKES R - ncir, Üzüm, Pamuk ve Ya l Tohumlar Tar m Sat fl Kooperatifleri Birlikleri (TAR fi) Zeytin ve Zeytinya Tar m Sat fl Kooperatifleri Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Cahit Çetin, "Türk zeytinya nda ambalajl ihracat, birkaç y lda bin tonlardan 30 bin ton seviyesine yükseldi" dedi. Edremit Ziraat Odas n ziyaret eden Çetin, Türk zeytinya nda markal ve ambalajl ihracat n giderek artt n ve ürünlerin dünya pazarlar nda daha fazla yer almas gerekti ini söyledi. Markan n tüketiciye verilen bir taahhüt gibi oldu unu vurgulayan Çetin, "Markalafl rsan z aran r bir ürün olursunuz. Sizi ararlar, rafta o markay ararlar. O bak mdan öncelikle markalaflmak, Türk markalar n n dünya piyasalar nda tan n rl n n artmas ve yayg nlaflmas önemlidir" ifadesini kulland. Zeytinya üretiminde ihracat n önemine de inen Çetin, flöyle devam etti: "Türk zeytinya nda ambalajl ihracat, birkaç y lda bin tonlardan 30 bin ton seviyesine yükseldi. Bu, Türk zeytinya için önemli bir geliflmedir ama bir talya seviyesine ulaflmam z çok zaman isteyecektir bin tonluk ihracat hedefine ulaflmam z pek kolay olmaz ama gayret edersek markalafl rsak neden olmas n. Çünkü bu pazarlara ulaflman n yegane temeli, tamamen markalaflmad r." Sa l k bak m ndan iç piyasada zeytinya tüketiminin ilk s rada bulunmas gerekti ini dile getiren Çetin, Türk halk n n, zeytinya na daha fazla ve rahat ulaflmas n n sa lanmas n n önemli oldu unu bildirdi. Zeytinya n n iç piyasada vatandafllar taraf ndan yeterince tan nmamas n n önemli bir eksiklik olarak dikkati çekti ini ifade eden Çetin, flöyle konufltu: "Türk tüketicisinin zeytinya n tan mas n sa lamak için kamu spotu niteli inde reklamlar haz rl yor, söylemler gelifltiriyoruz. Çünkü zeytinya bir meyve suyudur. Her bölgede farkl karakterlerde ortaya ç kan karakterin ortaya konulmas da zeytinya n n etiketiyle daha do rusu nüfus ka d yla anlafl l r. Yani zeytinya n n mutlaka bir nüfus ka d, bir ölçüsü olmas gerekli; meyve suyu olarak. Önümüzdeki y llarda ciddi bir zeytinya pazar umut ediyoruz ve hedefliyoruz." (AA)

7 7 EKONOMI 8 fiubat 2014 Cumartesi Türkiye'den ABD'ye yap lan ihracat artarken ithalat azald STANBUL - HANDAN S LK N - Türkiye'nin 2013 y l nda ABD'ye ihracat yüzde 0,3 artarken, ithalat yüzde 10,9 azald.türkiye'nin 2013 y l nda ABD'ye yap lan ihracat n 367 milyon 786 bin 656 dolar yat r m mallar na, 3 milyon 143 bin 544,92 dolar hammaddeye, 2 milyon 24 bin 221,992 dolar tüketim mallar na ve 87 milyon 753 bin 26 dolar da di- er alanlarda gerçekleflti. Türkiye'nin d fl ticaretinde önemli bir paya sahip ve bafll ca ihraç pazarlar ndan biri olan ABD'ye ihracat 2013 y l nda 5,6 milyar dolara yükselirken, ABD'den ithalat 12,6 milyar dolara düfltü. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ile Gümrük ve Ticaret Bakanl iflbirli iyle oluflturulan 2013 y l na iliflkin geçici d fl ticaret verileri aç kland. Türkiye'nin 2013 y l nda ABD'ye ihracat yüzde 0,3 artarak 5 milyar 623 milyon 306 bin dolara yükselirken, ABD'den ithalat ise yüzde 10,9 azalarak 12 milyar 596 milyon 183 bin liraya düfltü y l nda, Türkiye'nin ABD'ye ihracat 5 milyar 604 milyon 230 bin dolar olurken, ithalat ise 14 milyar 130 milyon 536 bin dolar olmufltu y l nda Türkiye'nin ülke gruplar na göre d fl ticaret rakamlar na bak ld nda, Kuzey KARTLI ÖDEMELER 400 milyar liray aflt 2013 y l nda kartl ödeme tutar bir önceki y la göre yüzde 18 oran nda artarak, 346 milyar liradan 409 milyar liraya yükseldi. Geçen y l toplam kartl ödemelerin yüzde 15'i market ve yüzde 11'i akaryak t sektöründe gerçekleflti. Amerika'ya ihracat yüzde 1,5 azalarak, 6 milyar 563 milyon 551 bin dolar, Güney Amerika'ya ihracat yüzde 2,9 azalarak, 2 milyar 128 milyon 515 bin dolara indi. Türkiye'nin Orta Amerika ve Karayipler bölgesine ithalat ise söz konusu dönemde yüzde 30,5 art flla 1 milyar 4 milyon 394 bin dolara ç kt. Türkiye'nin söz konusu dönemde Kuzey Amerika'ya ithalat yüzde 7,5 azalarak 13 milyar 952 milyon 877 bin dolara, Güney Amerika'ya ithalat yüzde 10,1 azalarak 3 milyar 665 milyon 688 bin dolara düfltü. Söz konusu dönemde Türkiye'nin Orta Amerika ve Karayipler bölgesine ithalat ise yüzde 27,4 artarak 1 milyar 362 milyon 124 bine yükseldi. Türkiye'nin 2013 y l nda ABD'ye yap lan ihracat n 367 milyon 786 bin 656 dolar yat r m mallar na, 3 milyon 143 bin 544,92 dolar hammaddeye, 2 milyon 24 bin 221,992 dolar tüketim mallar na ve 87 milyon 753 bin 26 dolar da di er alanlarda gerçekleflti. ABD'den söz konusu dönemde yat r m mallar na 2 milyar 116 milyon 363 bin 810 dolar, hammaddeye 9 milyar 53 milyon 747 bin 820 dolar, tüketim mallar na 1 milyon 179 milyon 126 bin 965 dolar ve di er alanlara ise 246 milyon 944 bin 107 dolarl k ithalat yap ld. (AA) Hedefleri Kuzey Afrika ve Ortado u pazar oldu I DIR - EMRAH KOCABEY - I d r'da 2011 y l nda 10 milyon lira maliyetle kurulan ve flu ana kadar da 12 milyon liral k ihracat gerçeklefltiren strafor ve inflaat malzemesi üreten fabrika, Kuzey Afrika ve Ortado u pazarlar nda yer almak istiyor. Türkiye'nin birçok ilinin yan s ra ran, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan'a inflaat malzemesi satan fabrikada 50 kifli istihdam ediliyor. Fabrikan n çal flma koordinatörü Subay Kara, AA muhabirine yapt aç klamada, yapt klar yat - r mla hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katk lar sa lad klar n ifade etti. Kara, fabrikay 2011 y l nda kurduklar n ancak 2012 y l nda faaliyet göstermeye bafllad klar n anlatarak, "Biz bu bölgenin böyle bir yat r ma ihtiyac oldu unu biliyorduk. ki y l önce kurdu umuz fabrikam z flu ana kadar 12 milyon TL ihracat gerçeklefltirdi. Türkiye'nin birçok ilinin yan s ra ran, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan'a inflaat malzemesi sat yoruz. Amac m z Kuzey Afrika ve Ortado- u pazarlar nda yer almak" diye konufltu. e-ticaret yüzde 40 büyüdü ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2013'te, bir önceki y la göre yüzde 40 büyüme göstererek 35 milyar liraya ulaflt n bildirdi. e-ticaretin yeniden düzenlenerek, Tüketici Kanunu'nda yasal alt yap s n n gelifltirildi ini belirten Palandöken, "Ancak yine de tüketiciyi rastgele sitelerden al flverifl yapmamalar konusunda uyarmak gerekiyor" ifadelerini kulland. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, teknolojinin geliflmesiyle birlikte doland r c lar n da "cirit atmaya" bafllad na dikkati çekti. Ak ll cep telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerin ifl ve al flverifl için STANBUL- Geçen y l kartl ödeme tutar bir önceki y la göre yüzde 18 oran nda artarak, 346 milyar liradan 409 milyar liraya yükseldi. Bankalararas Kart Merkezi (BKM) kartl ödeme sistemlerinde, 2013 y l sonunda Türkiye'de 56,8 milyon adet kredi kart, 100,2 milyon adet banka kart olmak üzere toplamda 157 milyon adet kart bulunuyor y l sonunda banka kart say s ndaki y ll k art fl yüzde 10 olurken, kredi kart say s ndaki art fl ise yüzde 5 düzeyinde gerçekleflti. Kartl ödeme sistemlerinin ATM ve POS a ndaki yayg nlaflmas incelendi inde 2013 y l nda ATM say s yüzde 16 artarak 42 bine, POS say s ise yüzde 7 artarak 2,3 milyon adede ulaflt. POS'lar n yüzde 27'si ise kasan n uza nda ödeme imkan sunan, özellikle restoran ve kafe gibi iflyerlerinde tercih edilen mobil POS'lardan olufluyor. Geçen y l kartl ödeme tutar bir önceki y la göre yüzde 18 oran nda artarak, 346 milyar liradan 409 milyar liraya yükseldi. Ayn dönemde kredi kartlar ndaki büyüme oran yüzde 17 ve banka kartlar ndaki büyüme yüzde 36 oldu y - l nda kartl ödeme tutar n n 22 milyar liras banka kartlar yla ve 387 milyar liras kredi kart yla gerçeklefltirildi. Kartlarla yap lan ödemeler adet baz nda incelendi inde banka kart nda kayda de er bir geliflim gözlenirken, 2013 y l nda banka kartlar yla yap lan ödemeler toplam kartlarla yap lan ödemelerin yüzde 18'ine ulaflt. EN FAZLA MARKET VE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE Kartl ödemelerin sektörel da l m incelendi inde 2013 y l nda en fazla paya sahip olan 5 sektörün, kartlarla yap lan toplam ödeme tutar n n yar s n oluflturdu- u görülüyor. Kartl ödemelerde en fazla paya sahip olan market sektörünün pay yüzde 14'ten 2013 y l nda yüzde 15'e yükseldi.akaryak t sektörünün pay ayn dönemde yüzde 12'den yüzde 11'e geriledi y l nda giyim ve elektronik sektörünün toplam ödemelerdeki pay yüzde 8 iken, g da sektörünün pay yüzde 7 oldu y l kartl ödeme sistemlerinde, yo un bir flekilde kullan lmaya baflland na iflaret eden Palandöken, belirli ürünler satan e-ticaret siteleri, iflini gelifltirmek isteyen KOB 'lerin ve müflterisine daha iyi hizmet vermek isteyen esnaf n h zla "e-ticaret dünyas na" girdi ini kaydetti. Öte yandan, sahte e-ticaret sitelerinin de ço ald n ve bunun önemli bir problem oldu unu belirten Palandöken, aç klamas nda flu ifadelere yer verdi: "Vatandafl m z, de erinin çok alt nda sat lan mallar karfl dikkatli olmalar konusunda uyar yorum. Türkiye'de e- ticaret hacmi 2013'te, bir önceki y la göre yüzde 40 büyüme göstererek 35 milyar liraya ulaflt. Yeni ifller, yeni f rsatlar do uran e-ticaret yeniden düzenlenerek Tüketici Kanunu'nda yasal internette yap lan ödemelerin parlamaya devam etti i bir y l oldu. Y l boyunca yaklafl k 35 milyar lira tutar nda kartl ödeme internetten yap l rken, bu tutar 2012 y l na göre yüzde 37 büyüdü. nternetten kartl ödemelerin tüm kartl ödemeler içerisindeki pay 2012 y l nda yüzde 7,2 iken bilgisayar ve mobil cihazlar n yayg nlaflmas n n da etkisiyle 2013 y l nda bu oran yüzde 8,4'e yükseldi. KRED KARTLARININ YÜZDE 21'I TEMASSIZ 2013 y l temass z ödemelerde de önemli geliflmelerin yafland bir y l oldu. Temass z kredi kart say s 12 milyon adede ulafl rken, toplam kredi kartlar içerisinde temass z özelli e sahip olanlar n pay yüzde 21 oldu. Geçen y l sonuna göre temass z banka kartlar n n say s bir önceki y la göre yüzde 167 oran nda artarak 1,4 milyondan 3,7 milyon adete ulaflt. Öte yandan ülkede toplam temass z kart say s 2012 y l nda 10,2 milyon adetten 15,7 milyon adede yükseldi. (AA) alt yap s da gelifltiriliyor ancak yine de tüketiciyi rastgele sitelerden al flverifl yapmamalar konusunda uyarmak gerekiyor. Mutlaka ürünlerinizi de ifltirebilece iniz, ödemelerinizin güvende oldu u sistemleri olan siteleri seçin. Sat n al rken ekranda be endi iniz bir giysiyi, elektronik bir eflyay elinize geçti i zaman be enmeyebilirsiniz. De ifltirme garantisi olacak siteleri tercih edin. Bazen hiç ihtiyac n z yokken sat n alma ihtiyac n z tetikleyen, sanki o an almazsan bir daha alamayacakm fls n gibi bir alg oluflturan 'özel al flverifl' (private shopping) sitelerine de dikkat edin. Ödemeyi yapt ktan sonra 'neden ald m ben bunu?' demeyin." (AA) hracat gerçeklefltirdikleri ülkelerin üretilen malzemeleri oldukça be endi ini ve sürekli siparifl verdiklerini belirten Kara, flöyle devam etti: "Üretilen ürünlerimizin hepsi standartlara uygun flekilde üretiliyor. Birçok yere bayilik verdik ve ürünlerimiz oldukça ilgi görüyor. Yurt d fl nda birebir görüfltü ümüz müflterilerimiz var. Fabrikam zdan her gün ortalama 6-7 t r inflaat malzemesi gönderiliyor. Hedefimiz uluslararas pazarlarda yer almak. Bunun için de elimizden gelen çal flmalar yapmaya devam ediyoruz. I d rl de iliz ancak bu bölgeye önemli yat r m yapt m z düflünüyorum. Do u Anadolu ve komflu ülkelerde bile bizim fabrikam zdan daha büyük, bu sektörde ifl yapan fabrika bulunmuyor. Bölgenin say l fabrikalar ndan biriyiz." Kentte ikinci bir fabrikay da kurmay düflündüklerini kaydeden Kara, flunlar kaydetti: "Yapt m z yat r mlarla hem ekonomik hem de sosyal hayata fayda sa lamaya çal fl yoruz. Çal flt rd m z personel say s n artt raca z. Bir yandan da göçün önüne geçmeye çal flaca z. Yöre insan n n geçimi tar m ve hayvanc l k ancak biz bunun yan nda sanayide de çal flma yap p insanlara fayda sa lamak istiyoruz. Bu iflletmeye benzer baflka yerlerde de ifl yap yoruz. Havaliman n n kurulmas bizim için çok güzel oldu. Çünkü daha önce ifllerimizi takip etmeye gelmekte zorluk çekiyorduk ama flu an istedi imiz zaman gelip burada ifllerimizi takip ediyoruz. Bu yat r mlar m z artt r p insanlar ifl sahibi yapmak için çal fl yoruz." (AA)

8 8 10 fiubat 2014 Pazartesi Aylin DEM RHAN Lübnanl "intihar eylemcisinin" hayat beyaz perdede BEYRUT - srail'in 1985 y l nda Lübnan'a düzenledi i sald r lar ve "intihar eylemlerini" konu alan "Kalbimin Çiçe i" filmi, Lübnan askerlerinin gözetiminde çekiliyor. Lübnan- ran ortak yap m filmin intihar eylemi sahnesi, s n r n 150 metre yak n na kurulan platformda, srail askerlerinin bak fllar aras nda çekildi. AA muhabirine konuflan filmin yönetmeni Ahmed Yusuf, srail s n r na yak n bölgedeki çekimler s ras nda Lübnan ordusu ve BM Bar fl Gücü (UNIFIL) ile koordineli flekilde çal flt klar n dile getirdi. Filmin çekimiyle ilgili srail taraf na bilgi verildi ini de ifade eden Yusuf, " srail askerleriyle aram zda birkaç metre var. Ancak herhangi bir endifle duymuyoruz çünkü Lübnan ordusu bizi koruyor" diye konufltu. ntihar eyleminin gerçekleflti i yeri, çekim mekan olarak tercih ettiklerini vurgulayan Yusuf, patlama sahnelerinde ranl patlay c uzmanlar yla çal flt klar n kaydetti. Yusuf, söz konusu olay n tüm ayr nt lar yla beyaz perdeye aktar larak yeniden canland r lma sahnesinde, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah' n 2000 y l nda yapt konuflmadan esinlendiklerini söyledi. O zamana kadar hiç kimsenin eylemi düzenleyen kiflinin gerçek kimli ini bilmedi ini aktaran Yusuf, Nasrallah, eylemi düzenleyen kiflinin "Ebu Zeynep" kod adl Amir Kelakfl oldu unu aç klam flt " dedi. Filmin baflrol oyuncusu Ali Kemaleddin de "Ebu Zeynep" rolünü canland rmaktan büyük keyif ald n ve gerçekçili i yakalamak için elinden geleni yapt n belirtti. Filme konu olan "Ebu Zeynep'in" anne ve babas da o ullar n n hayat n kaybetti i olay n canland r ld sahneyi izlemek için film setinde haz r bulundu. (A.A) Sanat flifleye s d r yor HATAY - Dörtyol ilçesinde, c mb z ve sivri uçlu aletlerle yapt figürleri cam flifle içerisine yerlefltiren Mehmet Yüksel (61), yaklafl k 5 ayl k çal flma sonucu Nasrettin Hoca figürünü fliflenin içine yerlefltirdi. Yüksel, AA muhabirine yapt aç klamada, özel sektörde çal flt n, bofl zamanlar n de erlendirmek için bafllad flifle sanat ndan vazgeçemedi ini söyledi. Çal flma odas n ve evinin her köflesini kendi yapt sanat eserleriyle dolduran Yüksel, y llar önce hobi olarak bafllad çal flmayla cam flifle içerisine çeflitli malzemeler koymaya bafllad n, zamanla bunu daha profesyonelce yapar hale geldi ini kaydetti. lk zamanlar a açlardan maketler yapma merak yla bu tür sanat faaliyetleriyle u raflmaya bafllad n anlatan Yüksel, flöyle konufltu: "Bu ifl göründü ü kadar kolay de il. Öncelikle sab r gerekiyor. lk bafllarda flifleler üzerinde denemeler yapt m, baflar s z oldum. Zamanla bu ifli iyice ö rendim. Öncelikle içerisine desen yapaca m flifleyi belirledikten sonra c mb z ve di er ince uçlu malzemeler yard m yla fliflenin içerisine çeflitli materyallerle yap lan figürleri yerlefltiriyorum. Nasrettin Hoca'n n efle e ters binmifl haldeki figürünü de flifle içine monte etmeyi baflard m. Bunun için yaklafl k 5 ay u raflt m. Ama ortaya ç kan ifl buna de di." Evinde genifl bir koleksiyonu bulunan ve odan n birisini atölye gibi kullanan Yüksel, bu iflte epey ilerledi ini ve flu s ralar ünlü kiflilerin maketlerini flifleye yerlefltirdi ini kaydetti. Çal flmalar yla flimdiye kadar yurt d fl nda iki sergi açt n ve büyük ilgi gördü ünü dile getiren Yüksel, bu sanat uluslararas alanda daha genifl kitlelere tan tmay hedeflediklerini sözlerine ekledi. (A.A) "Siyah kehribar" hünerli ellerde hayat buluyor ERZURUM - Oltu'da köylülerin bir çekiç ve murç yard m yla yerin metrelerce alt ndaki ocaklardan binbir zorlukla ç kard klar tafl, Erzurumlu ustalar n ellerinde yap lacak olan ürüne göre k r larak tornadan geçiriliyor. Tespih yap m için k r lan ve daha sonra yuvarlat lan tafllar deliniyor, iflleme için iz yap l yor. Genelde gümüflle ifllenen tespih taneleri müflterinin iste ine göre alt nla da süslenebiliyor. fllendikten sonra z mparalanan boncuklar tek tek parlat larak ipe diziliyor ve ma azada yerini al yor. Oltu tafl, tespih, anahtarl k, yüzük, kolye, küpe ve gerdanl k haline getiriliyor. Oltu tafl, gümüfl ifllemeli bir tespihe dönüfltü ünde, bin liraya kadar al c buluyor. Oltu tafl atölyesi iflleten hsan Çelik, Oltu tafl ndan tespih, tak, anahtarl k ve çeflitli süs eflyalar imalat yapt klar n anlatt. Çelik, 20 y ld r Oltu tafl imalat yla u raflt n belirterek, Oltu tafl n n madenden ç kar lmas ndan vitrine gelifline kadar çok zor aflamalardan geçti ini ifade etti. Çelik, Oltu tafl n n madenden ç kar lmas nda ifl makinelerinin kullan lmad n dile getirerek, " nsanlar tamamen el gücüyle kazmayla ç kar yorlar. Bir gün gidip bir kilogram ancak ç karabiliyor. Bazen hiç ç karam yor. Ç kar l fl aç s ndan maden çok k s tl. Bir de ç karan insanlar n sosyal güvencesi yok. Büyük galeri halinde olmad için iflletme aç lam yor. Köylüler kendi arazisinden kazarak AYDIN - Türkiye'nin eski bankalar ndan olan ve uzun y llar çiftçilere destek veren Milli Ayd n Bankas 'n n yaklafl k 100 y ll k binas, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek. Milli Ayd n Bankas, Ayd n' n sembol ürünü incir üreticisinin finansman sorunlar n çözmek amac yla Kaz m Nuri Çörüfl, Nazmi Topçuo lu ve Ahmet Sar öncülü ünde yirmi üretici taraf ndan nizamnamesi haz rlanarak, kentteki Kurflunlu Han' n avlusunda sade bir törenle kuruldu. Yasal ifllemlerini sanc l bir süreç sonunda tamamlayarak 1914'de faaliyete geçen banka, bugün sevgi yolu olan alandaki binada, tar msal üretme katk da bulunmak amac yla kooperatifçilik anlay fl içerisinde çiftçiye hizmet vermeye bafllad. ç kar yor, onu da kilogram ifli atölyelere sat yor" dedi. Tafl n fiyat n n kalitesine, büyüklü üne göre, lira aras nda de iflti ini belirten Çelik, Oltu tafl n n de erinin büyüklü üne göre belirlendi ini söyledi. Erzurum'un Oltu ilçesindeki tafl ocaklar ndan ç kar lan "siyah kehribar" olarak da bilinen Oltu tafl, madenden ç kar ld ktan sonra özenle iflleniyor, parlat l yor, iste e göre gümüfl, pirinç ya da alt nla ifllenerek usta ellerde tespihten kolyeye, anahtarl ktan yüzü e çeflitli süs eflyas na dönüflüyor. Çelik, tafllar n atölyeye geldi i zaman önce kesildi ini anlatarak, "Bir tespih tanesi yaklafl k 10 elden geçiyor. Ç kar lmas kadar ifllemesi de çok zor bir tafl. nsanlar çok küçük paralara çal fl yor. Pazarlama aflamas nda Oltu tafl yla ilgilenilmiyor. Bir tespihi iki saatte yapabildi iniz gibi bazen 1 Merkezinin 1983 y l nda zmir'e nakledilmesiyle bankan n at l kalan binas, Ayd n' n tarihi ve kültürel zenginli ine kazand r lmak amac yla Ayd n Belediyesi'nce devral narak restorasyonu gerçeklefltirildi ve girifl kat sergi salonu, birinci kat Kuvayi Milliye Müzesi ve sivil toplum kurulufllar için tahsis edilen Ayd n Eski Eserleri Sevenler Derne i Yönetim Kurulu üyesi tarihçi yazar Merhmet Özçak r, AA muhabirine yapt aç klamada, kentte markas haline gelen de erlerin kent kimli i aç s ndan ödemli oldu unu vurgulad. Ayd n'n n markalar aras nda da incir, Ayd n Tekstil, Nazilli Sümerbank ve Milli Ayd n Bankas 'n n bulundu unu bildiren Özçak r, flu bilgileri verdi: hafta da sürebiliyor" diye konufltu. Çelik, Oltu tafl n n ham halde de parlak siyah bir tafl oldu unu ifade ederek, flöyle devam etti: "Kaz nd zaman tozu kahverengi ç kar, gerçe ini böyle ay rt edebilirsiniz. Oltu tafl n n a r olmas bekleniyor ama Oltu a aç fosilidir, yan c d r ve hafiftir. Genelde gümüfl üzerine kullan l r ama siparifl üzerine alt n iflleme de yap labiliyor. Oltu tafl denilince akla ilk tespih gelse de son y llarda tak olarak da ra bet görmeye bafllad." Oltu tafl ile ilgili 2011 y l nda hayat n kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Parlak' n araflt rma yapt n ifade eden Çelik, "Oltu tafl n n vücuttaki statik elektri i ald belirlendi. Vücuttaki elektri i üzerinde topluyor. Bu nedenlerle daha çok tercih ediliyor. A rl k yapmaz" fleklinde konufltu. (A.A) "Osmanl 'da, özellikle yabanc lar, 19. Yüzy l n ikinci yar s ndan bafllayarak ticareti desteklemek ve borç talebini karfl lamak amac yla banka kurmufllard. Ancak, Müslüman-Türk tüccar ve toprak sahipleri, yabanc lardan ve az nl klardan ba ms z olarak parasal konularda kendileri için gerekli kaynaklar yaratmak ve güvence alt na alabilmek için örgütlenme çabalar na girmifllerdi. Bu y llarda Ziraat ve Osmanl bankalar ndan sonra hizmete aç lan Milli Ayd n Bankas, Ege'ye da lm fl flubeleriyle kentin markas ve gurur an t olmufltur. Ayd n'da Akseki Bankas ad yla aç lan ilk yerli bankas ile Milli Ayd n Bankas tarihsel süreçte kentin ekonomisine ve ticari geliflmesine damga vurmufltur." Özçak r, 21 A ustos 1915 SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) tarihinde Milli Ayd n Bankas 'n n bir kolu olarak, bugün TAR fi ismiyle faaliyetini sürdüren 'Kooperatif Ayd n ncir Müstahsilleri Anonim fiirketi'nin kuruldu unu, iflgal y llar nda Yunanl lar n el koymas yla zor günler yaflayan bankan n genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte parlak günlerine döndü ünü belirtti. Milli Ayd n Bankas 'n n y llar sonra Ali Gözütok m sralar ndan fiairlerimiz, yazd klar, yay nlad klar yla biliniyor, de erlendiriliyor. Ali Gözütok Antalya ilimiz merkezinden seslenen, Burdurlu hemflehrim. ki fliiri var masamda Ali Gözütok hocan n. Gülmeyi özledim ve htiyarl k fliiri adlar yla bize ulaflanlar bunlar. Sevmekten vazgeçmedi ini, sevginin kendisinin yoldafl oldu unu anlatarak söze bafll - yor Ali Gözütok. Gülce edebiyat ak m n n buluflma türünden kaleme al nan, flekillendirilen Gülmeyi özledim in bir bölümü flöyle: Kaf da ndan ç düfltü, Ümit ba m periflan, Hani yarat lm fllar n flah? Nerede o flerefli insan? zzet ikram ne oldu? Kardefl kardefle düflman, Ölüyor masum canlar, Ben gülmeyi özledim. htiyarl k fliiriyle Ali Gözütok bir baflka kabullenmeyi dile getiriyor. Gençlikten yafll l a uzanan kal nca bir yolun varl noktas ndan hareket ediyor bu fliirinde. Yal n dünyada ömürlerin ö ütüldü ünden, çile ve ac lar n pefl pefle yafland ndan yola ç - k larak, son durak denen yere mutlaka gidilece i hat rlatmas nda bulunuyor. ki dörtlü ünde bu son fliirin flöyle deniliyor: M zrap vurunca tele, na meler duvaklan r, Nar denilen ateflte, ne günahlar paklan r, Sevdalar kucaklan r, düflünceler aklan r, Gençli in ümü üne, çökünce ihtiyarl k. Can ndan can istense, canana verir afl k Göz bebe inden yans r titreyen cans z fl k, Deva diye içilir, zehirler kafl k, kafl k, Gençli in ümü üne, çökünce ihtiyarl k. Ali Gözütok hemflehrimi, fliirimiz ve edebiyat m z alan ndaki baflar lar ndan dolay kutluyor, alk fll yorum efendim. Milli Ayd n Bankas 'n n tarihi binas, kültür merkezi oldu TMSF'na devredildi ini, son olarak 1982 y l nda TAR fibank ad yla zmir merkezli olarak hizmet vermeye devam etti ini ifade eden Özçak r, bu bankan n da tasfiyesiyle Milli Ayd n Bankas 'n n tarihin sayfalar aras na an olarak yerleflti ini, ilk faaliyet gösterdi i 100 y ll k binan n kalan önemli bir miras oldu unu vurgulad. (A.A)

9 8 fiubat 2014 Cumartesi 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ST KLÂL MARfiI NIN TAHL L VE KAYNAKLARI-28 * F flk r r rûh- mücerred gibi yerden na fl m; m sra nda cesedin soyut bir ruh, hayalî bir vücut olarak mezardan kalk p dirilmesi imgesi vard r. Bu imge, kurgulan fl, yap s ve özellikleri bak m ndan Recaizade Mahmut Ekrem in Yakac k ta Akflamdan Sonra Bir Mezarl k Âlemi fliirinde geçen buna benzer bir imgeden ilham al narak ya da faydalan larak üretilmifltir. Ekrem, ölmüfl ya da nerede oldu u belli olmayan bir sevdi inden ayr l n st rab yla bir akflam vakti mezarl a gider. Mezarl kta derin düflüncelere dalar. Aralar nda dolaflt kabirler onda hüzünlü duygular uyand r r. Bu s rada gece karanl nda mezarl kta bir vücut, bir insan cesedi hayalen mezardan kalk p gözünün önüne dikilir. fiair, mezardan dirilmifl gibi alg lanan bu hayalî ve soyut cesedi flöyle tasvir eder: Semtin sükûn u zulmeti artard dem be dem Gûyâ çekerdi ka r na do ru bizi adem! Dehfletle doldu hâne-i kalbim fakat yine Aslâ hayâl ü hât r ma gelmedi nedem Nâ-geh tecessüm eyledi karfl mda bir vücûd Bir kahramân- iflve.. Mehâbetli bir sanem! Emvâc- nûrvâr vücûd- latîfini YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n ve Erkek Manzaralar 17 Y llar pencereden kufllar gibi geçti ve geriye döndüm; 14 yafl mdayd m, çok zorlan yordum evokul do u-bat aras nda so uk heyacans z sessiz ve uyufluktum bir mezar tafl gibi sadece seyrediyordum. Her iki alanda da uyum sa lam yordum, kendi kendine yeten farkl bir hayat kurmufltum hayal dünyamda... Ne oldu unu hat rlam yorum ama o gün can m çok s kk nd ve a l yordum odamda o arada babam gelmiflti yan ma a lad m görünce önce ne oldu diye sordu ama anlatmas zordu do u bat fark ve her iki yere de ait olmaman n yaratt karmaflay, sustum geçifltirdim sorusunu o yüzden. O bana bakt "kad n göz yafl s ndan nefret ederim, bir daha a lama ne benim ne de baflkas n n yan nda göz yafl n kullanma" dedi. Yüzünde öyle bir tiksinti ifadesiyle ve öyle kendisinden emin söylemiflti ki bu sözler adeta beynime kaz nd. Ölece imi de bilsem sürünsem de bir daha a lamad m ne babama ne de baflkas na... Eski eflim benim ailemin yap s n biliyordu beni hüznüm ve öksüzlü ümlen tan yordu. Kocam varken ve avukatken babama gidip hamileli i ileri sürüp icraya yan nda çal flan bir avukat n göndermesini istemeyece imi, a lamayaca m kesin olarak bildi inden durumu kötüye kullan yordu. Bunu her yap fl nda onu seven taraf m n bir parças ayr bir çal ya tak l p geri dönmemek üzere kal yordu... Babam istememesine karfl n O'nunla Örterdi nîm-sütre-i beyzâs ham be ham Müdhiflti gözleri deheni lerzedâr- h flm Gîsûsu târ mâr idi ebrûlar behem Nûr- nigâh berk-i belâdan niflân idi Seyyâl bir alevdi lebinden ç kan sitem! Ref eyleyip hevâya tehevvürle bir elin Takrîb ederdi nezdime kendin kadem kadem Ettim k yâm düflmek için pây- kahr na Eyvâh!.. Uçtu gitti o nûr- semâ-harem Metnin Günümüz Türkçesiyle Karfl l : Zaman zaman semtin sessizlik ve karanl artard Yokluk, sanki bizi derinliklerine do ru çekerdi Fakat yine kalp evim, dehfletle doldu Asla hayal ve hat r ma piflmanl k gelmedi Ans z n karfl mda bir vücut, ceset olarak belirdi, hayalime bir insan cesedi göründü, sanki mezardan bir ceset do ruldu. Bir iflve kahraman.. Put gibi heybetli bir güzel! Ifl ktan dalgalar, fleffaf ve güzel vücudunu Yar s na kadar beyaz bir örtü hâlinde k vr m k vr m örterdi Gözleri dehflet saç yordu, dudaklar h fl mla titremekteydi Saçlar darmada n k, kafllar da çat lm fl idi Bak fl n n fl, bela flimfle inin belirtisi idi Duda ndan ç kan sitem, sanki ak c bir alevdi! Bir elini havaya öfkeyle kald r p Kendini ad m ad m bana do ru yaklaflt r rd Öfkeli aya na kapanmak için aya a kalkt m Eyvâh!.. Tam o s rada göklere ait o fl k kad n hayali, uçtu gitti evlenmifltim. Ben yaflam n kendi seçimlerim oldu una inan yordum ve kendi hayat m kontrolüm alt nda tutmak, yaflamak istemifltim bedeli neyse kendim ödeyerek... Fedakarl k yapm flt m, hayat standard m evlendikten sonra düflmüfltü ve ben öncesine nazaran iki üç kat fazla çal flm fl, zora dayanm fl seçimimin arkas nda durmufltum. Ama tutundu um dal kuruydu, duygusuz, vefas z ve elimde kal yor, eski eflim durumu kullan p beni sat yordu... Hiçe saymak, itip kakmak, düflman gibi davranmak aya na kurflun s kmakt ; O fark nda de ildi ama gözümde sakatlan yor ve yabanc lafl yordu. Ailemin onay olmaks z n evlenmifltim, bu onlar n onay olmaks z n da boflanabilece im anlam na gelirdi ama eski eflim kendinden emindi ve vurdumduymaz bana istedi i gibi kötü davranabilirdi ne olsa ailem muhafazakard ben Ona göre onlara karfl gelemez onu boflayamazd m... Hiç flikayet etmedim kapris de yapmad m eski eflimin cevab üzerine ben ruhumu çevreledi im da n boyutunu biraz daha büyüttüm ve onun gözlerinin içine bakarak "ben giderim" dedim ve konuyu kapatt m... DEVAMI VAR GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Tu la ve harçla örülmüfl silindir biçimindeki tavan örtüsü. Yeflile çalar toprak rengi. 2. Yumurta biçiminde yap lan ve sekiz deli i bulunan üflemeli bir çalg. Aktinyumun simgesi. 3. Namlusu genellikle yivli, k sa ve hafif tüfek. 4. Kutsal inanç. Bir yere süsleme amac yla verilen düzen. 5. yi bak m ve ilaç tedavisi. Bir tür küçük yelkenli. 6. nce perde ya da örtü. Ç ng rak. 7. Cevizin yeflil kabu u. fiaflma anlatan ünlem. 8. Konut, hane. Karfl l k olarak, benzetilerek yap lan davran fl, söz. 9. htiyar. 10. Gelir. Petrol ç kar lan da m z. 11. Yaz ya muru. Boru sesi. 12. Hangi kifli. Güzel sanatlar n bir dal. 13. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden mahrum olma. Avrupa da bir rmak. 14. Ateflli, coflkun. Kas mpat na benzer bir çiçek. 15. Yasa d fl yollardan sa lanan kazanç. 16. Yapan, iflleyen. Kemirgen bir hayvan. 17. Panama n n plaka iflareti. Tav r, davran fl. Gözleri görmeyen. 18. Radyumun simgesi. Bafl çoban. Utanma, utanç duyma. 19. Fabrika yap m her türlü kumafl.20.uygun bulma, tasdik etme. Yunan mitolojisinde Savafl Tanr s. Yukar dan afla ya: 1. Baz içkilere kat lan s v madde. Tekme. Tak lm fl ad. Molibdenin simgesi. 2. lkel silah. Söz getirip götüren. Birbirine ba l iki tekneden oluflmufl bir tür gezinti teknesi. 3. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Ar t mevi, tasfiyehane. Temel, esas. 4. Nispet. Burun iltihab. Ucunda, alev ç kararak yan c bir madde bulunan, ayd nlatmaya yarayan de nek. Parola. 5. Saz n en ince teli. Sergen. lgi çekici, de iflik kimse. Kere, kez. 6. Ender görülen, seyrek. Ziyan. Geçinme paras. 7. Duyum. Adam öldürme. Eski M s r da bir tanr. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. 8. Dikkat çekme, ihtar, uyar. Eskiden Roma kentine verilen ad. Osmanl Devletinde okul kitaplar n n genel ad. Kale hende i. 9. Düz kenarl flapka. Avrupa da bir baflkent. Belirti, niflan, alamet. 10. Kira. Lantan n simgesi. Bir parçan n canl çal naca n belirten müzik terimi. Do u Anadolu da bir rmak. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 10 Medical Park Bursa Hastanesi Dahiliye uzman Uzm. Dr. Tu rul Koruko lu, Türkiye de her 3 eriflkinden birinin hipertansiyon hastas oldu unu söyledi. BURSA - Koruko lu, Hipertansiyondan en çok etkilenen organlar; kalp, beyin, böbrekler, büyük atardamarlar ve gözlerdir. Hipertansiyon bu organlar etkileyerek kal c sakatl klara ve ölümlere yol açabilir. dedi. Uzm. Dr. Tu rul Koruko lu, yüksek tansiyon adaylar - n n doktorlar taraf ndan önerilen sa l kl beslenme, sigaray b rakma, egzersiz yapma, kilo verme gibi baz tedbirleri almalar gerekti ini dile getirdi. Koruko lu, yüksek tansiyonun fiubat 2014 Pazartesi zararlar n n flöyle aç klad : nsan vücudunda, tüm organ ve dokular besleyen damarlar bulunur. Hipertansiyon, kan damarlar nda bas nc n artmas durumudur. Evimizdeki musluklara suyu tafl yan su borular ndaki gibi bir bas nç, tüm damarlarda mevcuttur. Nas l su borular nda bas nç art fl t kanma ve patlamalara yol açarsa, hipertansiyon da damarlarda patlamalara ve t kanmalara yol açar. Tüm organ ve dokularda damar oldu u için hipertansiyon tüm vücudu etkileyebilir. SAGLIK Burcu KER M Türkiye de her üç eriflkinden biri hipertansiyon hastas "Sigara içenlerde akci er kanseri riski 20 kat fazla" BURSA (CHA) ' 9 fiubat Dünya Sigara B rakma Günü' dolay - s yla aç klamalarda bulunan Dr. Gürkaya, sigarada vücut için zehirli, kanser yap c 4 binden fazla kimyasal madde bulundu unu dile getirdi. Dr. Gürkan, flu bilgileri verdi: Bunlarda 50 tanesinin do rudan kansere sebep oldu u ispatlanm flt r. Sigara içenlerde akci er kanseri riski, içmeyenlere göre 20 kat fazlad r. Sigara içenlerde akci- er d fl nda; a z, dil, dudak, g rtlak, yemek borusu, pankreas, böbrek, mesane, prostat, rahim a z kanseri riski de artmaktad r. Sigara, nefes darl yapan solunum sistemi hastal klar n n en önemli nedenidir. Sigara içenlerde kalp krizi riski 3 kat fazlad r. Sigara, beyin damar hastal klar, bacak kangrenleri, felç riski, kad nlarda düflük ve erken do- um riskini artt rmaktad r. Erkeklerde de iktidars zl a neden olmaktad r. Ayr ca sigara ülser, ciltte kuruma, sedef ve gözde katarakt riskini de ciddi flekilde artt rmaktad r. Sigaray b rakmay düflünenlere haz rl kl olmalar ça r s nda bulunan Gürkan, Sigaray b rakamayaca n z düflünmeyin ve kendinize b rakmak için bir gün belirleyip o günde b - rakma konusunda kararl olun. Ba ml l k yap c bir maddeden kurtulmak güçtür ancak imkâns z de ildir. Sigara b rakma yöntemleri ve sigara b rakma tedavisi için doktora dan fl n. En çok zorlanaca n z süre 2-3 haftad r. diye konufltu. Sigara b rakmada birkaç yöntemin oldu unu söyleyen Gürkan, Kendi kendine b rakma dedi imiz yöntemde, sigara içenlerin bir k sm sigaray birden kendi istekleriyle, kendi kendilerine b rakabilir. Etkinli i bilimsel aç dan tart flmal tedaviler hipnoz, akupunktur gibi yöntemlerdir. Etkinli i kan tlanm fl t bbi tedaviler de, kendi kendine sigaray b rakmada zorlanan kiflilerde hekim gözetiminde uygulanan bilimsel yöntemlerdir. Etkinli i kan tlanm fl ve onaylanm fl tedaviler nikotin tedavisi ve sigara b rakmaya yard mc sigara b rakt rma haplar d r. laç tedavisi, fiziksel ba ml l saptananlara e er olumsuz bir durum yoksa önerilmelidir. laç tedavisi sigaray b rakma baflar s n artt r r ve yoksunluk belirtilerini azaltarak sigaran n daha kolay b rak lmas n sa lar. Ancak bu tedavilerin baz ciddi yan etkileri olabilece inden ayr ca baflka baz ek hastal klar olan kiflilerde uygulanmas sak ncal olabilece- inden ba ml n n hekim taraf ndan de erlendirilip tedavilerin hekim gözetiminde uygulanmas gerekmektedir. ifadelerini kulland B rakma karar n z arkadafllar n z ve ailenizle paylafl n ve size destek olmalar n isteyin diyen Dr. Gürkan, Sigaray b rakt ktan sonra bol su içilmesi tavsiyesinde bulundu. Gürkan, Çay ve kahve sigara içmeyi hat rlat yorsa bu içeceklerin miktar n azalt n. El ve a z al flkanl sizi zorluyorsa kalem veya stres topuyla oynayabilir veya flekersiz sak z çi neyebilirsiniz. Kalorisi yüksek ya l, tatl yiyecekler ve çerezden uzak durulmal d r. Sigaray b rakt ktan sonra 3-4 kilo al m normal olup bol su içerek, yürüyüfl ve spor yaparak kilo al m da engellenebilir. fleklinde konufltu. Hamilelikte içilen sigara çocukta hiperaktive riskini art r yor STANBUL (CHA) P rof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, hamilelikte sigara içen annelerin çocuklar nda, hiperaktivite hastal riskinin yüksek oldu unu söyledi. Ercan, dikkat da n kl olarak da bilinen bu hastal n genetik olarak da çocu a geçebildi ini kaydetti. Herkes çin Acil Sa l k Derne i nin (H ASD) düzenledi i konferansta, Ege Üniversitesi T p Fakültesi Dahili T p Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sa l ve Hastal klar Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, hiperaktivite bozuklu uyla ilgili bilgi verdi. Hiperaktivite olan çocuklar n verilen görevi sürdürmekte zorland n ifade eden Ercan, Bu çocuklarda dikkat kolayca da l r. Geneti in, bu hastal n oluflumunda yüzde rolü var. Dikkat Eksikli i ve Hiperaktivite Bozuklu u (DEHB) olan bireyin genetik ve çevresel biyolojik faktörlerin etkileflimi sonucunda beyninin ön bölgesinde oluflan bozukluk, bu bölgelerdeki kimyasal yap - n n da bozulmas na yol açar. Beynin ön bölümündeki çal flmay düzenleyen kimyasal maddeler olan dopamin ve noradrenalin DEHB olanlarda normalden daha az aktivite gösterir ve bunun sonucunda hastal k belirtileri görülmeye bafllar. Annenin hamilelikte sigaraya maruz kalmas, içmesi çok büyük bir risk. Hiperaktivite bozuklu u olan çocuklar, s n flar nda kolayca fark edebilirsiniz. Yerinde duramayan, büyüklerin arkas na motor tak lm fl gibi ya da kurtlu diye tan mlad klar çocuklar bu çocuklar." diye konufltu. Hiperaktivite bozuklu u dünyada yüzde 5 6 oran nda görülürken, Türkiye de bu oran yüzde 12.7 diyen Ercan, dikkat eksikli i ve hiperaktivitenin kimi çocuklarda birlikte, kimi çocuklarda ayr ayr görülebildi ine de dikkat çekti. zmir'de dört y l boyunca ilkokul ça ndaki bin 500 çocuk üzerinde yapt klar araflt rma sonunda bu oran saptad klar n anlatan Ercan, flöyle devam etti: Bir çok aile, tan konmas na ra men tedaviye bafllam yor. Bu oran n yüzde 1 ya da 2. Dikkat eksikli inde ilgi alan na olan dikkatle görev alan na olan dikkat aras nda ciddi bir fark var. Örne in çocuk bilgisayar bafl nda ya da televizyon izlerken çok dikkatli olabilir. Ama ayn dikkati verilen ödevi yaparken göstermez. Yere kalemini düflürür, oturamaz, kalkar dolafl r, bir fleyler at flt r r, ödevi yapmakta zorlan r. Ancak yap lan iflin sonunda bir ödül ya da büyük bir ceza varsa dikkat gösterir." Çocuklarda tan konmas ile ilgili Ercan, Yapt m z testlerde ailenin ya da ö retmenlerin yazd, 'isterse çok daha baflar l olur' sözleri çok önemli bir uyar, anahtar bir sözcük. Unutkan, da n k, plans z olabilen bu çocuklarda zaman alg s bozuk oluyor. O nedenle zaman do ru kullanam yorlar. Aileler ilaç tedavisi konusunda dikkatli ve özenli olmak durumunda. Anne baba için, aile için bafl etmesi zor bir süreç. Onlar n bilinçli oluflu, düzenli ilaç tedavisi ve sürdürülebilir sporla tedavi edilebilecek bir hastal k." fleklinde konufltu. Ailelerin ilaç tedavisi nedeniyle kimi zaman endifle yaflad klar na da de inen Ercan, kullan lan ilaçlar n ba ml l k yapmad n tam tersine ba- ml l engelledi ini söyledi. 5 6 yafl ndaki çocuklar n cep telefonunu elinden düflürmedi ini, tablet bilgisayarla dolaflt na dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, flöyle devam etti: nternet ba ml l felaket bir durum. Çocu um bilgisayar bafl nda, cep telefonlar n n her fleyini biliyor, her türlü mesaj atabiliyor diye sevinmeyin. Çocuk, kaç saatini oyunla, kaç saatini ödeviyle geçiriyor kontrol etmek gerekiyor. Saatlerce bilgisayar n bafl ndan kalkmayan çocuklar var. Her seferinde daha üst düzey oyunlarla ba- ml l k artt r l yor. Tekrarlay - c basit modül üzerinde ifl yapma, mesaj çekme gibi eylemler asl nda kapasite düflüklü ünü gösterir. Sürekli cep telefonuyla mesaj atmas bir baflar de- il. 'Bu devirde çocuklar çok zeki, teknolojiye yatk n' sözleri bofl. IQ'su yüksek olan çocuk tekrarlayan fleylerle u raflmaz, yarat c l k isteyen fleylere yönelir." Özel Hayat Hastanesi nden Uzman Dr. Fulya Gürkan, sigara içenlerde akci er kanseri riskinin 20 kat fazla oldu unu söyledi. Hipertansiyondan en çok etkilenen organlar; kalp, beyin, böbrekler, büyük atardamarlar ve gözlerdir. Hipertansiyon bu organlar etkileyerek kal c sakatl klara ve ölümlere yol açabilir. Hipertansiyonun vücuda verdi i bafll ca zararlar ise, kalp yetmezli i, kalp büyümesi, kalbi besleyen damarlarda daralma, kalbi besleyen damarlarda t kanma (kalp krizi), beyin kanamas, felç, beyin damarlar nda daralma ve t - kanma, Böbrek yetmezli i, böbrek fonksiyonlar nda bozulma, Görme azalmas ve körlük, büyük atardamarlarda geniflleme, bu genifllemelerin y rt lmas ve bu damarlarda t - kanma. Bunlar n sonucu, kangren veya ani kanamalara ba l ölümler meydana gelebilir. Hipertansiyonun vücuda verdi i bu zararlar n, hastalar n moralini bozmamas gerekti ini ifade eden Koruko lu, hipertansiyonun, tedavi edilebilir bir hastal k oldu unu ve yeterli tedavi ile bu zararlar n en aza indirilebilece ini kaydetti. Damla Haz rlayan: Fatma Betül Kaya Damla AfiK DED N Aflk dedi in elif gibi olmal, dümdüz, dosdo ru Aflk dedi in fl n gibi olmal, fleksiz flüphesiz ve üç noktas özü, sözü, gözü anlatmal Aflk dedi in kaf gibi olmal, kaf da gibi ulafl lmaz eriflilmez olmal, iki zirvesi iki nokta gibi gö e uzanmal, biri can biri canan olmal Hem kaf aflk n kalbidir onu ç kar nca geriye afl kal r, mide kal r Aflk gönül iflidir; g das canan n tebessümü, bir tatl sözüdür Alemin var olma sebebi Aflkt r, dünya Aflk ile döner, günefl her sabah Aflka gülümser, y ld zlar kara gecede Aflk ayd nlat r, ya mur bile Aflk yeflertmek için ya ar aleme Aflk dedi in Hz. Hifa hatun ile Hz. Suheyb in sevdas gibi olmal Gülün Naz, Bülbülün niyaz hep Aflk içindir fiairlerin yazd, ressamlar n çizdi i hep Aflk de il midir? Hz. brahim in gönüllü girdi i atefli gülistana çeviren Aflk, Hz. Yusufu M s r a sultan eden Aflk, Hz. Muhammed sallallahü aleyhi vesellem efendimizin sidret ül müntehadan ötelere götüren Aflk "...AfiK sözcü ü zaten sözlükte sarmafl k demekmifl. Bir sarmafl k ç narlar. servileri nas l sarmalarsa AfiKta öyle sar p sarmalarm fl ç nar gibi yi itleri, servi boylu dilberleri ve her sarmafl k sard a ac kuruturmufl sonunda d fltan yemyeflil ve güzel gösterirmifl ama içten içe kurutur, çürütür, çökertirmifl..." "...sevmenin tabakalar muhabbet, AfiK ve dert olmak üzere üç derecedir; -muhabbet odur ki; mahbubunu görürse memnundur, görmezse kayd nda de ildir. -AfiK odur ki; mahbubunu görürse memnundur, görmezse mahzundur. -dert odur ki; mahbubunu görürse de mahzundur, görmezse de mahzundur..." Aflk hüznün dostudur, hasretin yoldafl Gurbettir hep Aflk n mekan Hep biri ister, biri gözler, birden baflkas düflman d r Aflk n Aflk n tek g das, ekme i, afl, afl n gözyafl d r. Aflk n bayram maflu un bir tek tebessümüdür Aflk; görebilmektir, binlerce kifli içinde bile onu görebilmek, ama bazen de görmezden gelebilmektir. Aflk ta karfl l k beklemek yoktur. Afl n duas her an Yarabbi onun hakk nda hep en hay rl s n nasip et, ona gelecek dertler, üzüntüler bana gelsin diyebilmektir. Ya da Ben öleyim o kals n, ben a layay m o gülsün Ama en önemlisi Hz. Ebubekir in duas gibi dua etmektir. Hani diyor ya Yarabbi benim vücudumu o kadar büyüt o kadar büyüt ki cehennemde benden baflka kimseye yer kalmas n. flte Afl k en az ndan diyebilmeli ki Yarabbi benim vücudumu iki kiflilik yap e er onun cezas varsa onun yerine de ben yanay m, yer kalmas n cehennemde o d flar da kals n Hat rlamak; unutanlara has bir özelliktir. Aflk dedi in unutmak tükenmektir diye bilip hiç unutmamakt r Aflk, Nazd r. Tüm sevdalar n olmazsa olmaz naz Türk ün ta Türkistan dan ç k p geldi i, stanbul un Fatih e etti i naz Naz anlayana niyazd r. Bilesin! Aflk; her fleyi, her an, her zaman, her mekan O ve di erleri diye ay rmakt r. Onsuz bir geçmifli buruflturup çöpe atabilmek, onsuz bir gelece i hayal bile etmemektir. Aflk; en çokta haddini bilmektir. Aflk susmay bilmektir, susabilmektir Ve Aflk; bilmektir Ey Sevgili! Bir tek yâr bilmek, onu candan daha aziz bilmektir. Ondan gayr bildiklerinin hiçbir fley oldu unu dünyan n onunla mana buldu unu bilmektir. Onun selam ile gelen bela olsa Eyvallah diyebilmektir. K zmana, gülmene, gelmene, gitmene, kalmana ölmene hepsine Eyvallah. Bilesin!

11 8 fiubat 2014 Cumartesi DIS HABERLER 11 Yücel TANOL NATO dan Türkiye ye savunma deste i... MÜN H - NATO Müttefik Harekat Komutan Orgeneral Philip M. Breedlove, Türkiye nin daha büyük tehditlerle karfl karfl ya kalmas ve NATO dan yard m istemesi halinde, NATO nun müttefi inin savunmas na destek olaca n söyledi. Orgeneral Breedlove, Türkiye nin NATO ve Almanya ile iliflkilerine dair AA ya aç klamalarda bulundu. NATO birliklerinin Afganistan dan bu y l içinde çekilme plan na iliflkin olarak, çekilme çerçevesinde Kuvvetli Destek misyonunu bafllatacaklar n belirten Breedlove, Kuvvetli Destek misyonu boyunca, baflkent Kabil de SLAMABAD - 11 Eylül sald r lar n n ard ndan "terörle mücadele" kapsam nda 50 ülkeden 130 bin NATO askeri Afganistan'a konufllanm flt. Aradan geçen 13 y l n ard ndan NATO, Afganistan'dan çekilmeye haz rlan yor ancak bölgede do acak güvenlik boflluklar kayg lar artt r yor. Taliban' n halen siyasal zemine çekilememesi ve Afganistan'daki afliret yap lar aras nda birlik sa lanamamas, ABD öncülü ündeki NATO güçlerinin çekilmesinin ard ndan ülkenin 1989 y l nda sona eren Sovyet iflgali sonras nda yaflanan çat flma ortam na sürüklenip sürüklenmeyece i sorusunu ak llara getiriyor. Afganistan' n halen 200 bin asker ve 150 bin civar nda polisi bulunmas na, ABD'nin flu ana kadar Afgan güvenlik güçlerinin e itimi ve lojistik deste i için yaklafl k 40 milyar dolar harcamas na ra men nisan ay nda yap lacak devlet baflkanl seçimleri, 10 y ll k Karzai yönetiminin ard ndan gelecek yeni liderin sorunsuz bir ülke devralaca anlam na gelmiyor. Afganistan ve Pakistan'da Taliban militanlar na karfl operasyonlar devam ederken, son olarak Kabil'de yabanc lar n u rak noktas olan Lübnan restoran na geçen ay yap lan sald r da 21 kiflinin hayat n kaybetmesi, 2014 sonras dönemin san ld kadar kolay olmayaca n bir kez daha hat rlatt. AFGAN HALKININ DERMANI KALMADI Afganistan'da kimi kanaat önderleri NATO güçlerinin çekilmesinin bölgeye bar fl n gelmesi için yeterli olaca görüflünü savunurken, kimileri de 2014 sonras n n san landan çok daha çetin geçece ini dile getiriyor. Konu ile ilgili AA muhabirine Pakistan' n baflkenti slamabad'da kat ld bir toplant n n ard ndan de erlendirmelerde bulunan Afganistan Yüksek Bar fl Konseyi Sözcüsü fiahzade fiahid, flekli de iflse de Afganistan' n 35 y ld r savafl ortam nda bulundu unu belirtti. fiahid, "Art k Afgan halk n n derman kalmad. Halk bu savafl sürecinin bitmesini istiyor. E er Afganistan'a yard m etmek isteyen varsa bar fl için, müzakere için bize destek versin" dedi. fiahid, NATO'nun 2014 y l n n sonuna kadar ülkeden çekilmesinin ard ndan kritik bir sürece girilece ini, her yöne dört aktarma noktas na sahip bir merkez oluflturulacak diye konufltu. Breedlove, Kuvvetli Destek misyonunda Türkiye nin rolünü ise merkez bölgede bulunmak ve büyük bir ortak olarak misyondaki varl n devam ettirmek olarak tan mlad. 11 Eylül sald r lar n n ard ndan terörle mücadele kapsam nda 50 ülkeden 130 bin NATO askeri Afganistan a konufllanm flt. Aradan geçen 13 y l n ard ndan NATO, Afganistan dan çekilmeye haz rlan yor. Afganistan da bulunan NATO güçlerinin 2014 sonuna kadar çekilecek olmas nedeniyle Eski Afganistan Baflbakan Ahmed fiah Ahmedzai Afganistan bar fl istiyor Afgan halk n n kendi aralar nda bir anlaflmaya varamamas halinde savafl n devam etme olas l n n yüksek oldu unu söyledi. Hükümet ile muhalif güçlerin mutlaka bar flmas gerekti ini belirten fiahid, flunlar kaydetti: "ABD, Afganistan' terk etse de etmese de Afganlar kendi aralar nda anlaflmaya varamazsa savafl devam edebilir. Bu yüzden Afgan hükümeti ile muhalefetin mutlaka bar flmas gerekiyor. Birbirlerine sayg göstererek, güvenerek birlikte devam etmeleri gerekiyor. Afganistan'da zaten savafl ortam içerisindeyiz. 35 befl y ld r flekli de iflse de bu ortamdan kurtulam yoruz." STED M Z TAL BAN IN S LAHLARI BIRAKIP S YASETE KATILMASI Taliban üyelerinin silahl mücadeleye son vermelerini ve siyaset yapmalar n sa lamay amaçlad klar n ifade eden fiahid, flöyle devam etti: "Bizim de iste imiz flu; Taliban silahl mücadeleyi b raks n, siyasi mücadeleye gelsin. Hükümet düzeyinde yer almak istiyorsa buyursun gelsin. E er oy alabilirlerse iktidara gelirler. Savaflla, insan öldürmekle bu meseleler çözülmez. Bizim iste imiz Taliban olsun, Hizb-i slami olsun gelsin hükümette yer als nlar. Birlikte hareket edilsin. Önemli olan Taliban' n silahlar b rak p siyaseti kat lmas d r. Siyasete baflvursunlar oy als nlar iktidara gelsinler. Ama bu silahl mücadeleye son versinler." Afganistan'da baz çevrelerin yaklaflan devlet baflkanl seçimi yerine geçifl hükümeti kurulmas önerisinde bulundu unu ancak bu ihtimalin mümkün olmad n ifade eden fiahid, "Seçimden sonra Taliban e er iktidardaki hükümet ile müzakere yapmak isterse yapacakt r. Ama art k seçimler çok yak n. Taliban ortak bir hükümet kurmak isterse çoktan gelmeliydi, konuflmal yd. Ortak hükümet kurmak anlaflmaya varmak da zaten uzun bir süre ister ama seçimlere sadece iki ay kald. Bu formül için art k geç oldu unu düflünüyorum" diye konufltu. AMER KALILARIN AFGAN STAN I TERKETMES N ST YORUZ Afganistan' n y llar aras ndaki Baflbakan Ahmet fiah Ahmedzai ise NATO güçlerinin ülkeyi terk etmesinin ard ndan yeni bir iç ülkeyi kritik bir süreç bekliyor. Breedlove, Türkiye ye Suriye den gelebilecek tehditlere iliflkin olarak ise Türkiye de konuflland r lm fl bulunan üç patriot füze sistemine iflaret etti ve bu füzelerin NATO nun müttefiklerinin savunmas na verdi i önemin aç k bir göstergesi oldu unu ifade etti. Mevcut Patriot füze sistemlerinin savunma politikas n n ilk aflamas oldu unu söyleyen Breedlove, Türkiye nin daha büyük tehditlerle karfl karfl ya kalmas ve NATO dan yard m istemesi halinde, NATO nun müttefi inin savunmas na destek olaca n da sözlerine ekledi. (AA) Afganistan Yüksek Bar fl Konseyi Sözcüsü fiahzade fiahid, savafl yaflanaca görüflünü reddetti. ABD'nin öncülü ündeki koalisyon güçlerinin Afganistan'dan bir an önce çekilmesi gerekti ini belirten Ahmedzai, flöyle konufltu: "ABD, inflallah bu y l Afganistan'dan çekilecek. Ondan sonra Afganistan'da bar fl süreci bafllayacak. Bu konuda ad mlar m z atmaya bafllad k ve olumlu neticeler al yoruz. Baz insanlar savafl ç kacak diye endifleleniyorlar. Bu endifleleri kesinlikle reddediyorum. nflallah Afganistan'da bir diyalog süreci bafllayacak. fiartlar flu an bu diyalog için uygun. Önemli olan iflgalin sona ermesidir. Bu yüzden Amerikal lar n Afganistan' tamamen terk etmesini istiyoruz." 1990'l y llar n bafl nda yaflanan iç savafl n bir tekrar n yaflanmayaca n savunan Ahmedzai, "Hay r, böyle bir fley olmayacak. Biz bu konuda komflumuz Pakistan' n da bize yard m etmesini istiyoruz. Yani iç savafl olsa bile ülkemizdeki baz güçlere destek vermesinler" ifadesini kulland. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen 2013 y l n n mart ay nda yapt Afganistan ziyaretinde NATO'nun muharip güçlerinin tamam n n 2014 y l sonuna kadar ülkeden ayr laca n duyurmufltu. NATO liderli indeki Uluslararas Güvenlik Destek Gücü (ISAF) taraf ndan güvenlik kontrolünün devri 2011 y l n n yaz nda bafllam fl, son olarak 18 Haziran 2013'te ülkenin tamam ndaki asayiflin sorumlulu u Afgan kuvvetlerine devredilmiflti. Afganistan'da halen ISAF bünyesinde 15 Ocak 2014 tarihi itibariyle 49 ülkeden 58 bin 129 muharip asker bulunuyor. (AA) Afganistan'da bulunan NATO güçlerinin 2014 sonuna kadar çekilecek olmas nedeniyle ülkeyi kritik bir süreç bekliyor. Kimilerine göre çekilme bar fl için yeterliyken, kimileri Afganistan' n çok daha zor bir döneme girece i tahmininde bulunuyor. Afgan halk n n tek iste i ise 35 y ld r savafl ortam bulunan ülkede bar fl n tesis edilmesi NATO dan, Rusya ya Gürcistan ça r s BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Abhazya s n r bölgesinin Gürcistan topraklar n n içine do ru geçici olarak geniflletilmesi karar ndan çok endifle duyduklar n belirterek, Rusya ya Gürcistan a yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirme ça r s yapt. Gürcistan Baflbakan rakli Garibaflvili ile görüfltükten sonra düzenlenen ortak bas n toplant s nda konuflan Rasmussen, Gürcistan n uluslararas olarak tan nan s n rlar içinde egemenli ine ve toprak bütünlü üne tam olarak ba l olduklar n belirtti. Rasmussen, Aç kça dile getirdi imiz gibi, çit ya da di er engellerin kurulmas kabul edilemez ve uluslararas hukuka ve Rusya n n kendi taahhütlerine ayk r dedi. 21. yüzy l n çitler de il köprüler infla etme zaman oldu unu belirten Rasmussen, karar n iptal edilmesi gerekti ini söyledi. NATO nun taahhütlerine ba l oldu unu belirten Rasmussen, 2008 deki Bükrefl Zirvesi nde, Gürcistan n gerekli koflullar karfl lamas halinde NATO üyesi olaca na karar verdik. Bu karar geçerlili ini koruyor dedi. Garibaflvili de Gürcistan n NATO üyeli i hedefine ba l oldu unu ve bu talebin halk n büyük ço unlu u taraf ndan desteklendi ini söyledi. Garibaflvili, Gürcistan NATO ya daha yak n hale getirecek reformlar sürdüreceklerinin alt n çizdi. Afganistan daki Uluslararas Güvenlik Destek Gücü ne (ISAF), NATO d fl ndan en fazla katk sa layan ülke konumundaki Gürcistan, NATO nun Afganistan da 2014 ten sonra devreye sokaca yeni misyona ve 2015 te de NATO Mukabele Gücü ne katk yapma taahhüdünde bulundu. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ T O N O Z H A K O K A R N A A C N K A R A B N A M A N D E K O R K Ü R P R A T Z A R A R Z L T E T R C Y A E V N A Z R E P R F A N A R A T R A M A N K F K A Y T K M R E S M L A N E T T U N A A T E N P A T K A R A P A R A O A M L F A R E P A E D A A M A R A E K E A R M A N F A T U R A O N A M A A R E S

12 12 Gelir da l m nda eflitsizlik art yor 10 fiubat 2014 Pazartesi HABER BRAH M ARKLAN TÜB TAK, CMMI Seviye 4 ile derecelendirilen ilk kamu kurumu ANKARA (AA) - TÜB TAK B LGEM Yaz l m Teknolojileri Araflt rma Enstitüsü (YTE), yaz l m gelifltirme organizasyonlar için referans model olarak kabul edilen "CMMI Seviye 4" ile derecelendirildi. Kamuda ilk yüksek olgunluk seviyesine sahip kurum olmay baflaran Enstitü, uluslararas standartlarda yürüttü ü yaz l m gelifltirme faaliyetlerini ve projelerini nicel ve istatistiksel olarak yönetti ini belgeledi. TÜB TAK' n internet sitesinde yeralan duyuruya göre, YTE bünyesinde yürütülen "CMMI Seviye 4" k ymetlendirme çal flmas, 8-17 Ocak 2014 tarihleri aras nda CMMI Institute taraf ndan yetkilendirilen Summit Process Engineering firmas ndan Yüksek Olgunluk Bafl Denetçisi Wayne Littlefield liderli inde ve enstitüde yürütülen tüm yaz l m gelifltirme projelerinin yüzde 100 kapsama al nmas ile gerçeklefltirildi. "CMMI Seviye 4" Belgesi, TÜB TAK Baflkan Yard mc s Dr. Hasan Palaz ve Enstitü Müdürü Dr. Murat Kahraman Güngör'e, Littlefield taraf ndan TÜB TAK Baflkanl k binas nda yap lan törenle takdim edildi. Kamu ve özel sektöre Ar-Ge içerikli yaz l m çözümleri sunmak ve e-dönüflüm hizmetleri vermek üzere kurulan Enstitü, 2008 y l nda "CMMI Seviye 3" olgunluk düzeyine ulaflan ilk kamu kurumu olmufltu. "CMMI Seviye 4"e ulaflan ilk kamu kurumu olmay da baflaran Enstitü, bu konuda Türkiye'de yaz l m sektörüne örnek teflkil etme ve birikimlerini sektörle paylaflma vizyonu ile çal flmalar na devam ediyor. CMMI modeli nedir? ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi CMMI Enstitüsü sahipli inde sürdürülen CMMI modeli; kamu, sanayi ve Software Engineering Institute (SEI) ortak çal flmas ile gelifltirildi. "CMMI Seviye 4"e ulaflm fl olmak, yaz l m gelifltirme süreçlerinin ölçülebilir, nicel olarak yönetilebilir, tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir oldu unu ispatlamak anlam na geliyor. Bir baflka deyiflle bu derecelendirme, kurumsal kazan mlardan elde edilen ve say sal olarak kullanabilecek güvenilir süreç verilerinin oldu unu, stratejik hedeflere katk sa layan süreçlerin istatistiksel olarak yönetildi ini, süreçlerin insanlardan, ekiplerden ve özel nedenlerden ba ms z olarak kurum içinde benzer flekilde uyguland n objektif olarak gösteriyor. B RLEfiM fi M LLETLER (AA) - Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP), dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik kesiminin toplam gelirin yüzde 40' n, gelir tablosunun en alt nda yer alan yüzde 50'lik kesimin ise toplam gelirin yüzde birini ald ortaya ç kt. UNDP'n n aç klad rapora göre, geliflmekte olan ülkelerde gelir da l m eflitsizli i 1990'dan 2010 y l na kadar yüzde 11 oran nda art fl gösterdi. Rapora göre, en zenginler ile di er kesimler aras ndaki gelir fark n n boyutlar kalk nma ve sosyal bar fl tehdit edecek düzeyde. Buna göre, toplam dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik dilimi, toplam gelirin yüzde 40' n al rken gelir tablosunun alt k sm ndaki yüzde 50'lik nüfus ise toplam gelirin sadece yüzde birlik dilimini alabiliyor. Raporda gelir eflitsizli inin yüksek seviyelerde olmas n n ekonomik büyümeye, demokratik kültüre ve sosyal dokuya zarar verebilece i vurgulanarak, eflitsizli in giderilmesi için yeniden da t m n önemli oldu u ancak öncelikle daha kat l mc, yoksul ve dar gelirlilere öncelik veren bir ekonomik geliflme modeline do ru gidilmesi gerekti i belirtildi. Biny l kalk nma hedeflerine ulaflmada geliflmekte olan ve yükselen ekonomilerdeki büyümenin hayati önemde oldu u STANBUL (AA) - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Büyüme ile ilgili bir revizyona girmedik ama afla yönlü riskler artm flt r. Bunu kabul etmek laz m. Daha mütevaz büyüme ile karfl karfl yay z" dedi. fiimflek, Marmara Grubu Vakf taraf ndan gerçeklefltirilen 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yapt konuflmada, Türkiye'nin gelecek ay içerisinde 3 seçim yaflayaca n an msatarak, son 10 y la bak ld nda Türkiye'nin baflar s nda siyasi istikrar n öneminin ortada oldu unu kaydetti. "Türkiye'de son geliflmeler fl nda siyasi istikrar tehdit alt nda m?" sorusuyla karfl karfl ya olundu unu ifade eden fiimflek, flunlar söyledi: "3 seçimden bahsettim. Kamuoyu yoklamalar nda AK Parti'ye deste in hala güçlü bir flekilde devam etti ini göreceksiniz. KONDA'da yüzde 47,7, GENAR'da yüzde 50 civar nda, DENGE yüzde 47'nin üzerinde, ORC'de yüzde 47 civar nda, SONAR'da yüzde 42'ler civar nda en düflü ü. Kamuoyu yoklamalar na bakt n zda Türkiye'de siyasi istikrar tehlikede de il, hala milletin teveccühünün flu anki iktidarda olan partide oldu u ortaya ç k yor. Önümüzdeki 3 seçimin siyasi istikrar anlam nda herhangi bir kayg ya yol açmamas gerekiyor. Bu da asl nda önümüzdeki dönemde reformlar n önünün aç k oldu unu gösteriyor. Biz 17 Aral k sonras nda yaflanan süreci, ortaya ç kan problemleri daha çok reform ile aflaca z. Türkiye daha çok fleffaflaflacak. Türkiye daha çok hesap verilebilir noktada olacak ve demokratik standartlar daha da güçlenecek. Son dönemdeki geliflmeleri 'siyasi kriz' olarak niteleyecekseniz, bizim cevab m z 'daha çok reform'. Türkiye bu süreci daha çok reform ile aflacakt r." Bakan fiimflek, Terörle Mücadele kaydedilen raporda, ancak h zl büyüme ve artan toplam milli gelirin her zaman bir ülkedeki gelir, e itim, sa l k ve di er insani alanlardaki eflitsizli i giderme anlam na gelmeyebilece i de vurguland. Kanunu'nun ve Özel Yetkili Mahkemelerin kald r lmas ile birçok alanda çok önemli ad mlar at laca n anlatarak, Türkiye'nin f rsat kaç rmam fl olaca n ve hiçbir f rsat n kaç r lmamas gerekti ini söyledi. Bakan fiimflek, siyasi belirsizli in yafland bir süre geçirilmesinin ekonomiye yans malar na ve Fed'in parasal s k laflt rmas n n Türkiye ekonomisi üzerine etkisine iliflkin, "Türkiye son 10 y l içerisinde ortalama yüzde 5,1 reel olarak büyümüfltür. Bu rakam belki Çin ile karfl laflt r ld nda mütevazi olabilir ama Türkiye'nin 1923 ile 2002 döneminde yüzde 4,5 büyüdü ünü dikkate al rsan z. Son y lda yüzde 5,1 büyümenin önemli bir baflar oldu unu göreceksiniz. Yüzde 0,6 puanl k bir fark n 100 y la vurdu unuzda önemli farklar oluflturur. Geçen sene Gayri Safi Yurt çi Has la (GSYH) yaklafl k olarak 820 milyar dolar (cari fiyatlarla) oldu. Bu rakam 2002 y l nda 230 milyar dolard y l nda da 200 milyar dolar civar ndayd. Önümüzdeki dönem daha önemli. Biraz daha mütevazi bir büyüme sürecine girebiliriz. Küresel arka plan geliflmekte olan ekonomiler için belki eskisi kadar elveriflli olmaz" de erlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlar n n eskisi gibi artmayaca n vurgulayan fiimflek, "Emtia fiyatlar n n artmamas Türkiye ekonomisinin çok güçlü bir flekilde Raporda dengesizli in giderilmesi için hükümetlere büyük görev düfltü ü anlat larak, vas fl iflgücü ile ifl f rsatlar n art racak politikalar n bu sorunun çözümü için öncelikli oldu u belirtildi. Büyümede afla yönlü riskler artt lehinedir. Türkiye çok büyük enerji ithalatç s, hurda demir ithalatç s. Son 4-5 y la bakt n zda AB resesyondayd, iç talebi zay ft ama flu andaki sinyaller AB'nin bu resesyondan ç kt na iliflkin sinyallerdir. Bu da Türkiye'nin d fl talebini güçlendirecek" fleklinde konufltu. fiimflek, Arap Bahar 'n n Türkiye'nin d fl ticaret fazlas verdi i pazarlarda ciddi sorun oluflturdu unu belirterek, "Arap Bahar ile birlikte Libya ve benzeri ülkeler Türkiye'nin yat r mlar n olumsuz etkiledi. Suriye hariç olmak üzere Ortado u ve Afrika'da nispi bir istikrar var. Bunun da Türkiye'ye yans mas olumlu olacak. Küresel krizde çok h zl bir ç k fl yapt k. Ama flu anda daha mütevaz bir büyüme dönemine girece iz. Ne zamana kadar? Bu yap sal reformlar tamamlayana kadar" dedi. Mehmet fiimflek, k sa vadede büyümeyi yukar çekecek faktörlerin d fl talep oldu unu ifade ederek, afla yönlü risklerin, siyasi tedirginlik ve para politikas nda s k laflma büyümeyi afla çekecek faktörler oldu unu söyledi y l için yüzde 4 büyüme öngördüklerini hat rlatan fiimflek, "Büyüme ile ilgili bir revizyona girmedik ama afla yönlü riskler artm flt r. Bunu kabul etmek laz m. Daha mütevazi büyüme ile karfl karfl yay z" dedi. Emeklilik ek gelir oldu! STANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birli i (TSB) Yönetim Kurulu Üyesi Meral Eredenk, Türkiye'de 1998 y l nda yüzde 24 olan tasarruf oran n n, 2012 y l nda yüzde 12'ye kadar düfltü ünü belirterek, "Emeklilerimizin yüzde 28'i emekli olduktan sonra çal flmaya devam ediyor, çünkü ülkemizde emeklilik dönemi için oldukça az tasarruf yap l yor" dedi. TSB aç klamas na göre, TSB ve CFA Society of Istanbul iflbirli iyle, finans n gelece ini konuflmak ve emeklilik tasarruflar konusunda yat r mc lar n davran flsal e ilimlerini daha iyi anlamak amac yla "Finans n Gelece i: Emeklilik Tasarruflar " konulu bir panel gerçeklefltirildi. Eredenk, pek çok insan n tüketim yapt ktan sonra kalan paras n tasarruf etmeye çal flt n ancak bu anlay fl do ru bulmad n aktararak, tasarruf etmek istenilen oran n kazançtan ç kart larak, kalan n n tüketime harcand nda emeklilik döneminde oldukça rahat edilece ini kaydetti. Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin gösterdi i geliflime ve tasarruf aç konular na de inen Eredenk, "Türkiye'de 1998 y l nda tasarruf oran yüzde 24 iken, bu rakam 2012 y l na geldi imizde yüzde 12'ye kadar düfltü. Emeklilerimizin yüzde 28'i emekli olduktan sonra çal flmaya devam ediyor, çünkü ülkemizde emeklilik dönemi için oldukça az tasarruf yap l yor. Yap lan küresel bir araflt rmaya göre, Türklerin emeklilik döneminde yaflamak için gerek duyduklar miktar, Avrupa ülkelerine göre oldukça düflük. Halbuki bizler de zaman nda birikim yaparsak, emeklilik dönemine geldi imizde daha rahat bir yaflam sürebiliriz" ifadelerini kulland. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) gelen devlet katk s n n tasarruf konusunda ç r açt n aktaran Eredenk, "Ülkemizde cari aç k ve tasarruf sorunu var. Bu sebeple hem kamuda, hem de bireysel anlamda sermaye birikimi yapmak gerekli. Mevcut SGK sistemi emeklilerimizi desteklemiyor, bu yüzden BES ile ufak miktarlarda da olsa birikim yaparsak emeklilik dönemini daha rahat geçirebiliriz. Üstelik unutmayal m, devletin yüzde 25 katk s yla bu birikimlerimiz ödüllendiriliyor" de erlendirmesini yapt.

13 -25 derecede yamaç paraflütü keyfi KARS - HÜSEY N DEM RC - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri aras nda yer alan C b ltepe Kayak Merkezi'nde, profesyonel pilotlar taraf ndan, s f r n alt nda 25 derecede ilk kez yamaç paraflütü yap ld. Kristal kar, sar çam ormanlar ve uzun kayak pistleriyle gözde kayak merkezlerinden biri olan C b ltepe, kayak, snowboard ve k za n yan s ra ilk kez yamaç paraflütçülerine ev sahipli i yapt. Mu la, Fethiye, Ölüdeniz gibi önemli turizm merkezlerinde yamaç paraflütüyle uçufllar gerçeklefltiren profesyonel pilotlar Medeni Ak n ve Yavuz Aslan, bir turizm flirketinin daveti üzerine Sar kam fl'a geldi. C b ltepe'nin 2 bin 634 rak ml zirvesinde, hava s cakl n n s f r n alt nda 25 derece olmas na ra men iki kez uçufl denemesi yapan pilotlar, üçüncü denemede havalanabildi. Sar çam ormanlar üzerinden 2 bin 500 metre uçan Ak n ve Aslan, afl r so uk ve ters esen rüzgar nedeniyle zorlu bir uçufl gerçeklefltirdi. Pilotlardan Ak n, AA muhabirine yapt aç klamada, k fl flartlar nda s f r n alt nda 25 derecede ve rüzgar tam karfl dan almayan bir bölgede uçufl yapman n zor oldu unu söyledi. Genelde yaz n uçufl yapt klar n anlatan Ak n, "Daha önce yaz mevsiminde Sar kam fl'taki Hamaml köyünde bir uçufl yapm flt k ancak ilk kez k fl mevsiminde bir uçufl gerçeklefltirdik. Uçuflumuzu zor flartlarda yapt k ama çok zevkli geçti" dedi. So uk havadan etkilendiklerini vurgulayan Ak n, flunlar kaydetti: "C b ltepe Kayak Merkezi üzerinde ilk kez yamaç paraflütü gerçeklefltirdik. Gerçekten hava çok so uktu. Eksi 25 derecede, yüzümü hissedemeyecek noktaya geldim. Hatta kameralar havada donmufl çekim yapamad k. Her fleye ra men uçufl çok güzeldi. Özellikle beyaza bürünmüfl çam a açlar ve inan lmaz do an n üzerinden uçufl yapmak bizim için inan lmaz keyifliydi. Tekrar gelip buradan uçufllar gerçeklefltirmeyi düflünüyoruz." 13 8 fiubat 2014 Cumartesi Sevgi ACAR FET H heyecan n müzede yafl yorlar STANBUL - F KR YE SUSAM UYAR - Müze müdürü Salih Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, dünyan n tam panoramik tek müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde stanbul'un fethinin 1304 parça resimle anlat ld n söyledi. Do an, bunun da kaplad 2 bin 350 metrekareyle dünyan n en büyük resmi oldu unu aktard. Müzenin ziyaretçi say s n n her geçen gün art n vurgulayan Do an, "Günlük ortalama 2 bin kiflinin ziyaret etti i müzeyi aç ld günden bugüne 5 y lda 3 milyon 750 bin kifli gezdi. Bu da kendi alan içerisinde bir rekor. Yabanc turistlerin ilgisi de artmaya bafllad. Yo unluk olarak tarih ve kültürle ilgilenen, özellikle slam co rafyas ile Arap dünyas ndan misafirlerimiz geliyor" diye konufltu. BULUTLARIN Ç NDE FAT H SULTAN MEHMET S LUET G ZL Do an, müzeyi ziyaret edenlerin, resimler ve efektlerle 29 May s 1453 gününün yafland bir ortamla karfl laflt n dile getirerek, yaklafl k 40 metre çap nda bir kubbenin içinde yer alan müzenin üç boyutlu etkisiyle sonsuzluk duygusu verdi ini kaydetti. Müzenin 360 derece izlenebildi ini anlatan Do an, "Kendi varyantlar içerisinde tam pano olma özelli ini tafl yan tek müze. Bulutlar n içerisinde Fatih Sultan Mehmet silueti var. Bu da müzemizin bir flifresi olarak düflünülmüfl. Gelen insanlar bunu merak ediyorlar, yerini bilmiyorlar. Rehberler vas tas yla onlar yönlendiriyoruz ve silueti gösteriyoruz" ifadelerini kulland. PANORAMA 1453 TAR H MÜZES Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat l m yla 31 Ocak 2009'da aç l fl yap lan Panorama 1453 Tarih Müzesi, stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kente kazand r ld. stanbul'u kuflatman n geçti i Topkap -Edirnekap surlar n n karfl s ndaki Topkap Park 'nda yer alan müzede, Fatih Sultan Mehmet'in stanbul'u fethedifli, top sesleri, mehter tak m ve Osmanl atlar n n kiflnemesi efektleriyle canland r l yor. Panoramik resmin 40 metre çapl bir yar m küre üzerine çizildi i müzede, yar m kürenin iç yüzeyini kaplayan resim 2 bin 350 metrekareden olufluyor. Müze, ziyaretçiye kapal bir mekana girdi i halde 3 boyutlu bir d fl mekana ç k lm fl duygusunu yaflat yor. Ziyaretçiler, müzede kente girilifl an na ve stanbul'un fethine tan k oluyor. Macar topçu ustas Urban' n döktü ü toplara dokunup Kostantinopolis'in surlar na do ru onlar n patlamalar na flahit oluyor. Sultan II. Mehmed'in binlerce askerinin tekbir seslerini ve mehter marfl n duyuyor. Müzenin, panoramik resim ile ilgili çal flmalar na 2005 y l nda baflland, 2008 y l nda tamamland. Bu çal flma 8 sanatç taraf ndan yap ld. Resimde 10 bin figür çizimi var. Surlardaki y k lm fl bölgeler ve bu bölgelerin büyüklükleri, stanbul'un ilk belediye baflkan olan H z r Bey'e, surlar n tamiri ile ilgili olarak sunulmufl bir rapora dayan yor. Çal flmada resmin bitti i yer olmad için, resme bakan kifli optik al flkanl klar yla eserin gerçek boyutlar n kavrayam yor. Bu durum, resmin gerçekli ini ve boyutlar n kavramay sa layacak referanslar, bafllang ç ve bitifl gibi dayanak noktalar bulunmamas ndan kaynaklan yor. Panorama 1453 Tarih Müzesi, her gün saatlerinde ziyaret edilebiliyor. (AA) stanbul'un fethinin top sesleri, mehter tak m n n ve Osmanl atlar n n kiflnemesi efektleri ile 1304 resimle canland r ld dünyan n tam panoramik tek müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni 5 y lda 3 milyon 750 bin kifli ziyaret etti. Müzeye, slam co rafyas nda n ziyaretçilerin de ilgisi artt. Kayak ö renmenin püf noktalar KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Kayak sporunun iyi ö renilebilmesi için uzman kiflilerden e itim al nmas ve baz püf noktalar na dikkat edilmesi gerekiyor. Erciyes Kayak Ö retmenleri Derne i Baflkan Numan De irmenci, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de son y llarda kayak merkezleri say s n n artmas yla kayak kültürünün oluflmaya bafllad n belirtti. Kayak yapmaya bafllayanlar n yapt en büyük yanl fllar n bafl nda kayak a rl ve boyunun yanl fl seçilmesi oldu unu ifade eden De irmenci, kayakseverlerin büyük ço unlu unun boylar ndan daha uzun kayaklarla kaymaya çal flt klar na iflaret etti. Kayak boyunun, bu sporun yap lmas nda önemli oldu una dikkati çeken De irmenci, flunlar söyledi: "Kayak boyunun uzun olmas veya kiflinin kilosuyla orant s z olmas, kayakç n n çok fazla enerji harcamas na neden olur. Ayr ca dönüfllerde ve durufllarda ciddi zorluklar yaflar ve çok iyi derecede kaya bilmeyen kifliler düflme sonras nda önemli yaralanmalarla karfl karfl ya kalabilir. yi kayabilmek için kayak boyunun kiflinin çene hizas n geçmemesi ve profesyonel kiflilerden e itim al nmas gerekiyor. Rastgele kayak tak m al nmamas veya kiralanmamas büyük önem tafl yor. Do ru kayak tercihi kayman n yar s d r." "Karvin" kayaklar n karla temas eden yüzeyinin genifl olmas nedeniyle kaymaya daha elveriflli oldu unu bildiren De irmenci, bu kayaklarda dönüfllerin istenilen tarafa hafif a rl k verilmesiyle gerçeklefltirilebildi ini, kiflinin boyunu geçen kayaklarda ise hareketlerin k s tland n vurgulad. Kaya n birazda çeviklik gerektiren bir spor oldu unu, zaman zaman ani hareketler yap lmas gereken durumlar oldu unu anlatan De irmenci, ince, uzun ve a r kayaklarda bu çevik hareketlerin yap lamad n kaydetti. Kaya n teknik bir spor oldu unu ve o nedenle de uzman kifliler taraf ndan e itim al nmas gerekti ine vurgu yapan De irmenci, flöyle devam etti: "Türkiye'de maalesef kayak ö renmeye çal flan birçok kifli kendi bafl na kaymaya çal fl yor veya gerçekten profesyonel olmayan kiflilerden kayak e itimi al yor. Ayr ca kaya bildi ini zanneden baz kifliler de kayak e itimi verebilece ini zannediyor. Kayak hocalar y lda yetifliyor. Bu süre zarf nda yurt içi ve yurt d fl nda e itimler al yorlar ancak o flekilde kayak hocas olunabiliyor. Bu kifliler kaya n her türlü tekni ini biliyor ve e itti i kifliye de aktar yor. Uzman olmayan kiflilerden kayak e itimi al nmas durumunda yanl fl bilgiler ediniliyor ve sakatl klar yaflanabiliyor. lk baflta yanl fl olarak ö renilen birçok tekni in de sonradan düzeltilmesi neredeyse imkans z oluyor. O nedenle uzman kiflilerden e itim al nmas çok büyük önem tafl yor." (AA)

14 14 8 fiubat 2014 Cumartesi fienol GÜNÜÇ Batuhan Karadeniz Elaz da TRABZON - Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Karadeniz'in, sezon sonuna kadar Elaz spor'a kiraland bildirildi. Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Ayd nlatma Platformuna (KAP) gönderdi i bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Karadeniz, futbol sezonu sonuna kadar Elaz spor Kulübü Derne ine bedelsiz olarak kiralanm flt r" denildi. FENERBAHÇE deplasmanda s k nt l Spor Toto Süper Lig'in 19. haftas nda deplasmanda Eskiflehirspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, rakip sahadaki maçlarda s k nt yafl yor. STANBUL - Ligde 44 puanla lider durumda bulunan sar - lacivertliler, bu sezon kaybetti i 13 puan n 9'unu d fl sahada yitirdi. Sezona deplasmanda Torku Konyaspor yenilgisiyle bafllayan Fenerbahçe, 16. haftada Karabük'te Kardemir Karabükspor'a ve 19. haftada da d fl sahada Eskiflehirspor'a ma lup oldu. Deplasmanda zorlanan Fenerbahçe, d fl sahada kazand 6 maç n üçünde uzatma dakikalar nda, ikisinde de son dakikalarda att gollerle 3 puan ald. Ligin 4. haftas nda Kas mpafla deplasman nda iki kez yenik duruma Galatasaray, Veysel Sar ile 4,5 y ll na anlaflt Galatasaray, Eskiflehirsporlu futbolcu Veysel Sar 'n n transferiyle ilgili, oyuncu ve kulübüyle anlaflmaya var ld n borsaya bildirdi. düflen sar -lacivertliler, dakikada Webo'nun att golle maç 3-2 kazanmay baflard. Fenerbahçe, 8. haftada da Kayseri Erciyesspor ile d fl sahada oynad maçta dakikada Emenike'nin golüyle karfl laflmadan 2-1 galip ayr ld. Ligde 10. haftada Bursa deplasman nda da dakikada Batalla'n n beraberlik golüne engel olamayan sar -lacivertliler, 2 dakika sonra, dakikada Egemen Korkmaz' n golüyle maç 3-2 kazan p, 3 puan ald. D fl sahada 12. haftada Medical Park Antalyaspor'u 89. dakikada Sow'un att golle 2-1 yenen Fenerbahçe, 14. haftada da Çaykur Rizespor'u 83. dakikada Webo'nun golüyle 2-1 ma lup etmeyi baflard. Fenerbahçe, 6. haftada Ankara deplasman nda ise Gençlerbirli i'ni 60. dakikada Kuyt' n att golle 1-0 yendi. Fenerbahçe, deplasman maçlar nda kendi sahas nda att ndan daha az gol at yor. D fl sahada 9 maçta 17 gol atan sar -lacivertliler, kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon kendi sahas nda oynad 10 maçta ise fileleri 29 kez havaland r rken, sadece 8 gol yedi. (AA) STANBUL - Galatasaray, Eskiflehirsporlu futbolcu Veysel Sar 'n n transferiyle ilgili, oyuncu ve kulübüyle anlaflmaya var ld n borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif S nai ve Ticaret Afi'den Borsa stanbul'a gönderilen ve Kamuyu Ayd nlatma Platformu'nda yer alan aç klamaya göre, 4,5 y ll na anlafl lan Veysel, toplam 12 milyon 150 bin lira sabit transfer ücreti alacak. Aç klamada, transferle ilgili flu ifadeler yer ald : "Profesyonel futbolcu Veysel Sar ve kulübü Eskiflehirspor Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaflmaya var lm flt r. Buna göre, oyuncunun eski kulübüne avro tutar nda bonservis ücreti ödenecek ve flirketimizin halihaz rda Eskiflehirspor'dan olan avro tutar ndaki alaca ndan vazgeçilecektir." Galatasaray ile 4,5 y ll na anlaflan Veysel Sar 'n n bu sezonun ikinci yar s için 1 milyon 350 bin lira, sonraki 4 y lda her y l için 2 milyon 700 bin lira sabit transfer ücreti ve 30 bin lira maç bafl ücret alaca kaydedildi. (AA) Volkan Demirel den Y ld r m a destek STANBUL - Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, kulüp baflkan Aziz Y ld r m'a her zaman destek vereceklerini söyledi. Volkan Demirel, Fenerbahçe Kulübü'nün ayl k olarak ç kard Fenerbahçe Dergisi'nin flubat say s nda yer alan röportaj nda, sezonunda elde ettikleri flampiyonlu un annelerin ak sütü gibi helal oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Biz futbolcular olarak her fleyi biliyoruz. Her zaman do runun yan nda oldu um için baflkan m z Aziz Y ld r m' n da do ru konufltu unu biliyorum. Baflkan m z dik durdu u müddetçe bizler de arkas nday z sezonu flampiyonlu unun da sonuna kadar arkas nday z. Bu kupay bizden almaya çal flanlara da bu kupay vermeyece iz." Baflkalar n n baz söylem ve konuflmalarla bu flampiyonlu u dile getirebilece ini ama kendilerinin o kupay kald ran tak m n mensubu olduklar n vurgulayan tecrübeli kaleci, "Ne yapt m z, nas l mücadele etti imizi de futboldan anlayan ve futbol cahili olmayan insan bilir. O yüzden de biz, bu flampiyonlu un do ru oldu unu ve bu do runun arkas nda sonuna kadar duraca m z her defas nda söyleyece iz. Hayat m boyunca da sezonunun flampiyonunun Fenerbahçe oldu unu söyleyece im" ifadelerini kulland. Kendilerinin 3 Temmuz sürecinde oldu u gibi Yarg tay' n alm fl oldu u son karar n ard ndan birlik ve beraberliklerini bozmadan Fenerbahçelilik duruflunu bir kez daha göstereceklerini anlatan Volkan Demirel, görüfllerini flöyle aktard : "Bizler, içinde bulundu umuz bu zor durumu da atlataca m z düflünüyoruz. Evet, 3 Temmuz sürecindeki ilk günlerde psikolojik olarak etkilendik ama art k bu s k nt lar aflt k diyebilirim. Bu zorlu a ra men dik durup, do ru bildi imiz fley için mücadelemiz devam edecek. 3 Temmuz sürecinde 'Acaba yapt lar m?' diye flüphe edenleri flu an flüphe duydu una inanm yorum. Herkes sezonundaki flampiyonlu umuzun hakl l na inan yor. Bunu di er tak mlar n taraftarlar da söylüyor. Bizler geçmiflte yapt m z gibi yine saha içinde elimizden geldi ince maç kazanarak, kupalar kald rarak yine Fenerbahçelilik yaflant m z devam ettirece iz. Biz futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çal flaca z." Sar -lacivertli tak m n kalecisi, bir aile ortam na sahip olduklar n ve üzüntüyü, sevinci birlikte yaflad klar n dile getirdi. (AA)

15 SPOR 8 fiubat 2014 Cumartesi 15 Galatasaray ara transfer dönemini yo un geçirdi STANBUL - Futbolda devre aras transfer dönemi tamamlan rken, kadrosuna 9 yeni isim al p, 6 oyuncusunu gönderen Galatasaray, oldukça hareketli bir süreç geçirdi. Ara transfer döneminde pefl pefle yen isimleri kadrosuna dahil eden sar - k rm z l ekip, Grasshopper'dan zet Hajrovic, Bucaspor'dan Umut Gündo an, Kayserispor'dan Salih Dursun, Gremio'dan Alex Telles, Borussia Dortmund'dan Koray Günter, Manisaspor'dan O uzhan Kayar, Centro Atletico Felix'ten Lucas Ontivero ve Eskiflehirspor'dan Veysel Sar 'y al rken, Boca Juniors'dan Guillermo Burdisso'yu ise sat n alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralad. Kadrosuna dahil etti i genç isimlerle dikkati çeken sar - k rm z l lar, önemli bir gençlefltirme operasyonuna imza atm fl oldu. Yeni transferleri zet Hajrovic (22), Umut Gündo an (23), Salih Dursun (22), Alex Telles (21), Koray Günter (19), O uzhan Kayar' n (18), Lucas Ontivero (19), Veysel Sar (25) ve Guillermo Burdisso'nun (25) yafl ortalamas 21,5 olan "Cim Bom",ayr ca A2 tak m ndan 18 yafllar ndaki Emre Can Coflkun ile brahim Coflkun'la da profesyonel sözleflme imzalayarak bu isimleri gelecek planlamalar na dahil etti. Galatasaray, kiral k olarak al nan Burdisso d fl ndaki 8 yeni tranfseriyle de 4,5'ar y ll k mukaveleler yapt. Sar -k rm z l ekip, ara transfer döneminde kadrosunda bulunan 5 ismi baflka kulüplere kiralay p, 1 isimle ise yollar n ay rd. Özellikle yabanc kontenjan n açabilmek için yo un çaba harcayan "Cim Bom", Dany Nounkeu'yu Befliktafl'a, Nordin Amrabat' Malaga'ya, sakatl nedeniyle sezonu kapatan Bruma'y ise Gaziantepspor'a kiralarken, Albert Riera'n n sözleflmesini ise karfl l kl olarak fesh etti. (AA) "Görevimiz spor" Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü At c l k Tak m, ulusal ve uluslararas yar flmalarda elde etti i derecelerle göz dolduruyor. AA, titiz elemelerden geçerek TSK Spor Gücü At c l k Tak - m 'na giren askerlerin çal flmalar na tan kl k etti. Gekas 105 gün sonra gol orucunu bozdu ANKARA - Haval -ateflli tüfek ve tabanca branfllar nda faaliyet gösteren TSK Spor Gücü At c l k Tak m, büyükler kategorisinde 15'i bayan olmak üzere tamam asker yaklafl k 40 at c dan olufluyor. Tak m n sporcu kayna askeri liseler, harp okullar ve meslek yüksekokullar ndan sa lan yor. Her y l TSK bünyesinde at c l k yar flmas düzenleniyor. Yap lan müsabakan n sonucunda baflar l olanlar, aday kadroya al n yor. Kadroya davet edilen askerler, ulusal ya da uluslararas yar flmalardan 2-3 ay önce Kara Harp Okulu ve Jandarma Okullar Komutanl 'ndaki uluslararas standartlardaki merkezlerde kampa giriyor. Kamp n sonunda tekrar yap lan seçmelerden de baflar yla geçebilen at c lar, TSK Spor Gücü'nü müsabakalarda temsil etme hakk n kazan yor. TSK Spor Gücü At fl Tak m, Türkiye'deki at c l k yar flmalar nda madalyalar kimselere b rakm yor y l nda Türkiye At c l k ve Avc l k Federasyonu taraf ndan düzenlenen Türkiye fiampiyonas 'nda 5 birincilik elde eden TSK Spor Gücü, askeri yar flmalarda da Türkiye'yi baflar yla temsil ediyor. Tabanca tak m n n, Uluslararas Askeri Sporlar Konseyi (C SM) kapsam nda yap lan dünya flampiyonalar nda birincilikleri bulunuyor. Tüfek tak m n n da 2011 y l ndaki askeri olimpiyatlarda üçüncülük derecesi mevcut Londra Olimpiyatlar 'na da 2 sporcu gönderme baflar s n gösteren TSK Spor Gücü, flubat ay nda Rusya'da gerçeklefltirilecek Haval Silahlar Avrupa fiampiyonas 'nda da milli tak m n madalya umudu olacak. TSK Spor Gücü At c l k Tak m Antrenörü Yüzbafl Muhammed Topal, yapt aç klamada, sporcular n ve antrenörlerin TSK mensubu oldu unu belirterek, at c lar n özenle seçildi ini vurgulad. Avc l k ve At c l k Federasyonu'nun faaliyet program nda yer alan tüm ulusal yar fllara kat ld klar n ifade eden Topal, "Altyap lar m z her zaman sa lam tutmaya çal flt k. Amatör branfllarda en baflar l tak m z" dedi. Topal, milli tak ma giren TSK mensubu sporcular n da uluslararas müsabakalara kat ld na de inerek, "Avrupa ve dünya flampiyonu sporcular m z var. Mersin'de düzenlen Akdeniz Oyunlar 'nda da sporcular m z üç madalya ald " diye konufltu. Sporculardan Jandarma K demli Baflçavufl Yusuf Dikeç de at c l a 2001 y l nda bafllad n dile getirerek, astsubaylar aras nda gösterdi i performans n ard ndan TSK Spor Gücü At c l k Tak m 'na seçildi ini söyledi. Akdeniz Oyunlar 'nda iki madalya kazanan, Avrupa ve dünya flampiyonluklar bulunan Dikeç, at c l k sporunda baflar l olmak için so ukkanl ve sab rl olunmas gerekti ine iflaret etti. Dikeç, 2011 ve 2013 y llar aras nda en iyi 5 at c aras nda yer ald n n alt n çizerek, "At c l k sporunu herkese tavsiye ediyorum. Genç bir nüfusa sahip olmam za ra men at c l k sporuyla u raflan say s az. Temennimiz at c l k sporunun Türkiye'de yayg nlaflmas " de erlendirmesinde bulundu. (AA) KONYA - Torku Konyaspor'da ilk sezonunu geçiren Yunan golcü Theofanis Gekas, Spor Toto Süper Lig'de 105 gün sonra "gol orucunu" bozdu. Yeflil-beyazl oyuncu, ligin 19. haftas nda Sivasspor maç nda att golle, 11 hafta sonra gol hasretine son vermifl oldu. Bu sezon bafl nda Torku Konyaspor'a transfer olan Gekas, yeflil-beyazl ekipte spor hayat na yeni bir sayfa açt. Geçen y l ligde 12 gol atarak, Ege temsilcisi Akhisar Belediyespor'un ligde kalmas nda büyük pay sahibi olan Yunan golcü, Torku Konyaspor'da "gol" anlam nda bir türlü istenilen performans gösteremedi. Ligdeki son golünü, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftas nda Gaziantepspor deplasman nda 20 Ekim 2013'de atan Gekas, o tarihten bu yana ligde gol sevinci yaflamam flt. Torku Konyaspor'da Mesut Bakkal taraf ndan Sivasspor karfl laflmas na ilk 11'de bafllat lan Gekas, 62. dakikada topu filelerle buluflturarak, uzun süren gol hasretini bitirmifl oldu. Gekas, Sivasspor maç nda att golle, Spor Toto Süper Lig'deki 23. golüne ulaflm fl oldu. Bu sezon yeflil-beyazl larla ligde 3. kez gol sevinci yaflayan Gekas, geride kalan iki sezonda Samsunspor ve Akhisar Belediyespor formas yla ligde 20 kez topu a larla buluflturmufltu. Torku Konyaspor Bas n Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yapt aç klamada, Gekas' n kendisini ispatlam fl bir futbolcu oldu unu söyledi. Yunan golcünün kalitesinin tart fl lmamas gerekti ini belirten Öten, Gekas' n Torku Konyaspor için çok önemli bir futbolcu oldu unu dile getirdi. Öten, Gekas' n ikinci devrede tak ma daha fazla katk da bulanaca n belirterek, flunlar kaydetti: "Gekas, gol atmasa da tak m için savaflan bir futbolcu. Tak m içindeki uyumu ve motivasyonu çok çok iyi. Hiçbir zaman 'golü ben ataca m' diye ataklar m z risk etmedi. Gol atmasa da haz rlad pozisyonlar, en az gol kadar de erli. Sivasspor maç nda att gol, hem bizi, hem tak m arkadafllar n, hem de kendisini çok mutlu etti. nflallah gol atmaya devam eder. Gekas, bizim için vazgeçilmez bir oyuncu." (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B8 fiubat 2014 Cumartesi Yasemin AYDO DU Rusya'n n baflkenti Moskova'y ikiye bölen nehir, k fl aylar nda donunca tüm Ruslar n bulaflma adresi oluyor. Tamamen buz tutan Mokova nehri sabah n ilk fl klar nda bak ld nda beyaz bir örtüye benziyor. Baz günler tekne turlar için buzlar n k r lmas, özellikle foto raf tutkunlar n denklanflör bafl na geçiriyor. Moskova nehri k fl n bir baflka güzel MOSKOVA - HAKAN CEY- HAN AYDO AN - Hava s cakl n n s f r n alt nda 30 derecelere kadar düfltü ü Moskova'da do al ve yapay göller de il nehirler de buz tutuyor. Tamamen buz tutan Mokova nehri sabah n ilk fl klar nda bak ld nda beyaz bir örtüye benziyor. Baz günler tekne turlar için buzlar n k r lmas, özellikle foto raf tutkunlar n denklanflör bafl na geçiriyor. Yaz günlerinde çevresinde yürüyüfl yap lan nehirde, profesyonel ve amatör foto rafç lar farkl görüntüler yakalayabiliyir. Nehir sadece Moskoval lar için de il turistlerin de s kça ziyaret etti i yerlerden. Y l n her mevsiminde Moskova nehri üzerinde tekne seferleri düzenlenebiliyor. Moskova'y tan mak isteyenler, bu tekne seferlerine kat larak flehir merkezine baflka bir aç dan bakma imkan yakal yor. Moskova nehri, Moskova eyaleti ile Smolensk eyaleti aras nda ak yor. fiehrin merkezi semtlerinden de geçen nehir üzerinde araç, yaya ve metro trafi i için 40'a yak n köprü bulunuyor. (AA) Frans z mutfa, hamburgere yenildi PAR S - Dünya mutfa nda önemli bir yere sahip olan Fransa da restoranlar, Amerikan kültürü ile özleflmifl hamburgerlere menülerinde giderek daha fazla yer veriyor. G da pazarlama araflt rma flirketi Gira Conseil taraf ndan yap lan kamuoyu yoklamas, geleneksel Frans z restoranlar n n yüzde 75 inin menülerinde mutlaka bir hamburger çeflidi bulundurdu unu ortaya koydu. Araflt rmaya göre, geleneksel restoranlar son iki y l içinde hamburger sat fllar n yüzde 40 art rd. Fransa da geçen y l restoranlardan 970 milyon hamburger siparifli verildi i tahmin ediliyor. Araflt rma flirketine göre, restoranlar n yaklafl k üçte birinde hamburger, biftek ve bal ktan daha fazla tüketiliyor. (AA) B çak ustas "yeniçeri" ve "samuray" k l c yapt S VAS - CÜNEYT ÇEL K - Topkap Saray 'nda sergilenen k l çlardan esinlenen b çak ustas Mustafa Argut, Sivas'taki atölyesinde b çak ve hançerin yan s ra "yeniçeri" ve "samuray" k l c üretiyor. Bir k l ç imal etmek için yaklafl k bir ay çal flan Argut, el eme i ürünlerini 6 ile 9 bin TL'ye sat fla sunuyor. Dede ve baba mesle ini 30 y ld r sürdüren b çak ustas Argut (45), Kangal fl Merkezi'ndeki atölyesinde b çak ve hançer ile "yeniçeri" ve "samuray" k l c imal ediyor. Talebe göre k l ç üreten Argut, yapt k l çlarla b çak ustalar aras nda düzenlenen tasar m yar flmalar na da kat l yor. Argut, AA muhabirine yapt aç klamada, el sanatlar n n gönül ifli oldu unu ve sevmeden yap lamayaca n söyledi. Mesle i dedesinin ve babas n n yan nda ö rendi ini belirten Argut, "Çocukken dükkana oynamaya gidiyordum. Oyun oynarken babam bizi heveslendirdi, ufak tefek ifller yapt rarak mesle i sevdirdi. Babam, ilk olarak kömür k rd rd, pul kestirdi. Sonra b çak yapacak duruma geldim" dedi. Bu meslekte zamanla kendini gelifltirdi ini anlatan Argut, "10 y l önce, Topkap Saray 'na k l çlar incelemeye gittim. Uydurma k l çlar de ildi, savaflta kullan lm fllard. nceledim, bakt m, 'ben bu k l c yapar m' dedim. Bir usta, ölçüleri bakarak alabilir. Modelini, foto raf n çeker gibi akl mda tuttum. Sivas'a geldi imde ilk k l c m n modeli çizdim, birebir ölçülendirdim. Orada büyük bir yeniçeri k l c vard, onu be enmifltim. Bir usta gözüyle bakt m için o k l c be endim. Oraya gelenler, daha çok padiflahlar n k l çlar na bak yorlard ama ben yeniçeri k l c n be endim. Padiflahlara gelen k l çlar süslüydü, savafl k l çlar de ildi. Sivas'a döndü ümde yeniçeri k l c yapt m" diye konufltu. Talebe göre bu k l çlardan yapt n belirten Argut, k l çlar n fiyat n n, ifllemesine ve flekline göre, 6 ile 9 bin TL aras nda de iflti ini söyledi. Foto raf n Dili

GİZLİ DÜNYA DEVLETİ VE EMRİNDEKİLER

GİZLİ DÜNYA DEVLETİ VE EMRİNDEKİLER GİZLİ DÜNYA DEVLETİ VE EMRİNDEKİLER Nurullah AYDIN Tek bir dünya, tek bir yönetim, tek bir düzen özlemi her zaman varolmuştur. Bu uğurda mücadele eden liderler, din adamları, ideologlar olmuştur. Çağımızda

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı