Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald"

Transkript

1 SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar yla bir araya gelen Susam, Kocao lu ile yaflad kavga olay ile ilgili de ilk kez konufltu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald gibi CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun 8 Haziran da yapt bas n toplant s nda sorulan sorular n kendisi taraf ndan sorduruldu u yönündeki iddialar oldu unu belirtti. I 8 de HAZ RAN 2011 Baykal: Kemal Bey kurultaya gitmeli CHP DE seçim sonuçlar yla ilgili tart flmalar sürerken eski Genel Baflkan Deniz Baykal da, ola anüstü kurultay ça r s yapt. 40 Kr. MAKASDARALIYOR Seçimlerde AKP oyunu artt r rken CHP yerel seçime göre kay p yaflad PAR S TE TANITILDI SEÇ M N baflkenti olmas beklenen zmir'de sürpriz sonuçlar ç kt. Her iki bölgede de birbirine yak n olan iki parti aras ndaki 6 puanl k farka ra men CHP'de hayal k r kl, AKP'de bayram yaflan yor. İzmir ideal ev sahibi olacak VAL Cahit K raç baflkanl ndaki zmir heyeti, Uluslararas Sergiler Bürosu nun 149. Genel Kurul toplant s na kat larak, zmir in EXPO 2020 adayl n tan tt. BIE delegelerine, zmir Kalk nma Ajans taraf ndan haz rlanan zmir tan t m filmi gösterildi ve Kocao lu taraf ndan bir sunum yap ld. I 5 te Çılgın projem EXPO KÜLTÜR ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, zmir de medya temsilcileriyle bir araya geldi i kahvalt da seçim sürecini ve önümüzdeki günlerde yapacaklar n anlatt. I 8 de Hayal k r kl 12 EYLÜL referandumunda rekortmen illerin bafl nda gelen zmir'de CHP seçimi yüzde aral nda bitirirken yaflanan hayal k r kl örgütlerden adaylara kadar her noktada hissediliyor. I 6 da İzmir e bin km lik dijital otoyol ZM R Büyükflehir Belediyesi, zmirnet Projesi sayesinde, kenti dünyan n say l merkezleri aras na sokmay hedefliyor. PROJE, Türkiye nin en büyük network a lar ara- s nda yer al yor ve kent içindeki MOBESE sisteminin de temel alt yap s n oluflturuyor sonuna kadar 1000 km. uzunlu unda fiber optik kablo döflenecek. I 4 te Kılıçdaroğlu örgüte kızdı 6 Eski CHP liler bombaladı 7 Ankara da topuk sesleri 7 Anguslar yine kokutacak Limanda kötü koku yapan ithal anguslardan kurtulma çal flmas sonuçsuz kald... Etkinli e kat lan ö renciler, konuflmalar n ard ndan hep birlikte sahil temizli i yapt. ET Bal k Kurumu taraf ndan canl hayvan ithalat çerçevesinde gemilerle Güney Amerika ülkelerinden ve Avustralya dan zmir e getirilen s rlar yine kokutacak. TEMA Güzelbahçe de deniz temizliği yaptı Çevreci araçlar sergide BORNOVA Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odas n n iflbirli i ile düzenlenen Çevreci Araçlar Sergisi ilgi gördü. I 10 da Bu seçim çok flafl rtt Fahrettin Dokak 3 te ZM R Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl n n deniz temizleme teknesi ve dalg çlar eflli inde gerçeklefltirilen etkinlikle, onlarca at k denizden karaya ç kart ld. I 10 da CHP kurultaya Tarih, sadece baz gider mi, CHP liler için mi gitmeli mi? tekerrürde? Ümit Yald z 6 da Gönül Soyo ul 7 de BAYKAL, Kurultay hemen toplanmal ve Parti Meclisi ni yenilemelidir. Sonuçlar bu ihtiyac n ne kadar büyük oldu unu ortaya koydu dedi. I 8 de Ayakkabı Fuarı 30. kez merhaba dedi ZFAfi taraf ndan düzenlenen Ayakkab /K fl Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar, zmir Uluslararas Fuar Alan nda törenle aç ld. Aç l flta Rönesans Ajans taraf ndan düzenlenen ve ünlü modellerin podyuma ç kt defile ilgiyle izlendi.fuar, Haziran 2011 tarihleri aras nda aç k kalacak. I 2 de Gaziemir de hayvanseverlere büyük müjde GAZ EM R Belediyesi Veteriner flleri Birimi taraf ndan ay sonuna kadar sürecek ücretsiz kuduz afl s kampanyas ilgi görüyor. Hayvanseverler, sahipli veya sahipsiz birçok kedi ve köpe i afl latabilecek. I 4 te Giriflimler sonuçsuz ÇÜNKÜ Türkiye nin birçok yerine gönderilen ve mezbahalarda kesimleri yap lacak olan anguslar n yayd kokunun ortadan kald r lmas için yap lan giriflimler sonuçsuz kald. I 12 de Minikler, Mask Müzesi ne bayıldı ZM RL LER butik müzecilik kavram ile tan flt ran Konak Belediyesi nin may s ay nda aç l fl n gerçeklefltirdi i zmir Mask Müzesi nin ziyaretçileri aras nda yer alan minikler, birbirinden ilginç masklar n bafl ndan dakikalarca ayr lamad lar. I 9 da Tarihe yolculuk konferansı İzmir de 9 Gençlere tarih sevgisi aşılanacak ZM R Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri için baflvurular bafllad. Yar flmada ilk kez bu y l, çocuk ve gençler için yeni bir kategori de aç ld. I 9 da

2 SAYFA 02 Haziran Mucit çocuklar Levent K rca zmirlileri güldürdü robotlar yla yar flt zmirli mucitler, Rektör Prof. Dr. Seyfullah Çevik, zmir l Milli E itim Müdürü Rag p Üye ve okul müdürlerinin kat ld törende ödüllendirildi. En sonunda ABD li gençlerle birlikte baflar pozu verildi. Gediz Üniversitesi, ABD nin robot flampiyonlar yla zmir deki 6 lisenin ö rencilerini buluflturdu Gediz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi, liseli ö rencilere yüksek teknolojiyi sevdirmek için önemli bir giriflimde bulundu. ABD nin robot flampiyonu olan, dünya çap nda ödül kazanan Fulton Lisesi Robotics Tak m yla zmirli gençlerin kat ld robot kamp gerçeklefltirildi. Gediz Üniversitesi Seyrek Kampusü ndeki bu özel e itimde, zmir Fen Lisesi, Atatürk Lisesi, Karfl yaka Anadolu Lisesi, 60. Y l Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi ve Yamanlar Fen Lisesi ekipleri yer ald. Amerikal ö renciler, bildiklerini paylaflt. Befl gün gibi k sa sürede, engelleri afl p toplar istenen hedeflere atabilen robotlar haz rland. En sonunda da jüri önüne ç k ld. Her lise kendi robotuyla mücadele etti, nefes kesen gösteri maç na imza at ld. Teknoloji merakl s ö rencileri, ö retmenleri, arkadafllar ve aileleri de yaln z b rakmad, tezahüratlar yla destekledi. K yas ya geçen yar fl Bornova Anadolu Lisesi ve Karfl yaka Anadolu Lisesi önde bitirdi, birincilik ödülünü paylaflt. Ayakkabı Fuarı ndan 30. merhaba Fuar n aç l fl na Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, zmir Valisi Mustafa Cahit K raç, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, siyasi parti temsilcileri, oda baflkanlar ile sektör temsilcileri kat ld. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, kentte istihdam yaratan sektörlerin bafl nda ayakkab sektörünün geldi ini hat rlatarak, tasar ma a rl k veren ve Ayakkab Fuar merkezli bir büyüme modeli ile ZFAfi n düzenledi i Ayakkab /K fl Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar törenle aç ld sektörde ciddi s çramalar gerçeklefltirebileceklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay da, ayakkab sektörünün büyüklü üne ra men, gelir azl n n kendisini düflündürdü ünü ve flafl rtt - n söyledi. Günay, Türkiye nin bu müstesna co rafya, tarih, kültür ve insan potansiyeline sahip kentini Türkiye de ve dünyada hak etti i yere getirmeliyiz. EXPO 2020 bunun için büyük bir f rsat. Bu sadece zmir in de- il, bölgenin ve tüm ülkenin projesidir dedi. Törenin sonunda Rönesans Ajans taraf ndan düzenlenen ve fiebnem Scheffer, Ece Gürsel, Alona Kiral ve Tu ba karaca gibi ünlü modellerin podyuma ç kt defile ilgiyle izlendi. Güzelbahçe den Fırıldak geçti Güzelbahçe Belediyesi nin bu y l ikinci kez düzenledi i Kültür ve Sanat Günleri kapsam nda F - r ldak adl politik komedi tiyatroseverlerle bulufltu Ünlü komedyen Levent K rca ile Fatih Solmaz n yazd ve genifl bir oyuncu kadrosunun rol ald F r ldak oyunu, Güzelbahçe Belediyesi Aç k Hava Tiyatrosu nda sahnelendi. Günümüzün siyasi olaylar n mizahi bir dille anlatan oyun, Güzelbahçe seyircisinden tam not ald. lgiyle izlendi Aç k Hava Tiyatrosu nu dolduran binlerce seyirci, oyuna kahkahalarla efllik etti. Oyunun sonunda izleyenlere teflekkür eden K rca ve ekibi, seyircilere sahneden karanfil atarak memnuniyetini dile getirdi. K rca, en k sa zamanda yeniden Güzelbahçe izleyicisiyle bir araya gelmek istediklerini söyledi. Afl r kalabal k nedeniyle oyunu protokol yerine vatandafllar n aras na getirilen sandalyeden izleyen Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce de K rca ve ekibini tebrik ederek, kendilerine çiçek takdim etti. Kelimeler Sert Olmalı! Gaziemir Belediyesi Tiyatro Toplulu u taraf ndan haz rlan p sahneye konan Kelimeler Sert Olmal isimli oyun izleyicilerden tam not ald. Sevil Yücel ve Neslihan Kand ran n yönetmenli ini yapt klar oyun, dünya edebiyat - n n dev isimlerinin eserleri ile Türkiye gündemindeki son olaylar ve günlük hayatta yaflananlar n harmanlamas yla oluflturuldu. Naz m Hikmet, Aziz Nesin, Bertholt Brecht, Stanislavsky, Haldun Taner, William Shakespeare, U ur Mumcu ve Anton Cehov un eserlerinden izler tafl yan oyun, geçmiflte ve günümüzde yaflanan olaylara toplumun sessiz kal fl na gösterilen tepkiyi mesaj olarak izleyicilere sundu. Yüzlerce Gaziemirlinin izledi i oyunda rol alan amatör oyuncular ayakta alk flland. Mustafa Seyhan Kura n düzenledi- i, Eda Çelik, rem Demirezen ve Aylin Toylan n yönetmen yard mc l klar n paylaflt Kelimeler Sert Olmal isimli oyun izleyicilere, Helal olsun sizlere dedirdi. Oyunun be eni üzerine tekrar sahneye konulaca ifade edildi.

3 SAYFA 03 Haziran Büyükflehir den 20 günde flipflak çözüm Büyükflehir Belediyesi nin Toptan Çözüm ekipleri, Karaba lar n 12 mahallesinde 20 günde 14 bin metre yol düzenledi, 4 bin ton asfalt serdi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, mahallelerdeki altyap, su, kanal, fiziki düzenleme ve sa l k konular ndaki eksikleri h zla gideren Toptan Çözüm ekiplerinin Karaba lar da gerçeklefltirdi- i çal flmalar yerinde inceledi. Cennetçeflme ve Yüzbafl fierafettin mahallelerinde yap lan kald r m ve çevre düzenlemelerini inceleyen Baflkan Kocao lu, Uzundere Mahallesi nde yap lan park ziyaret etti. Burada çocuklar n sevgi gösterileri ile karfl lanan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan, Özgür Mahallesi nde üç ana arterde yürütülen yol düzenleme çal flmalar n da kontrol etti. Mahalle ziyaretlerinde vatandafllarla ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve önerileri dinleyen Baflkan Aziz Kocao lu na, Özgür Mahallesi Muhtar Erdo an Kalkan, ZSU ve Büyükflehir Belediyesi nin hizmetlerinden ötürü bir teflekkür plaketi verdi. Baflkan Kocao lu, toptan çözüm ekipleri arac l yla amaçlar n n semtlerin acil ihtiyaçlar na çözüm getirmek oldu unu söyledi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan n n inceleme gezisine, Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm de efllik etti. Buca trafiği nefes alacak zmir Büyükflehir Belediyesi, Yeflildere Caddesi ni köprülü kavflak ile aflarak Buca üzerinden Otogar a ba lant sa layacak 7.5 kilometrelik ekspres güzergah n Onat Caddesi ne kadar olan 1350 metrelik bölümü için uygulama projelerini tamamlad. Halk aras nda viyadük yüksekli i nedeniyle uçan yol olarak adland r lan projeye göre, Yeflildere Caddesi ile paralelindeki Meles Çay ve rayl sistem, Menderes Caddesi nden Onat Caddesi ne kadar köprülü kavflak ile afl larak kesintisiz ulafl m sa lanacak. Oluflturulacak köprülü kavflak ile hem Buca ya girifl yap l p üst bölgelerine gidilebilecek hem de Buca dan Yeflildere Caddesi yoluyla Konak, Karaba lar ve Gaziemir istikametine ulafl labilecek. Buca ilçesinin y llard r özlemini çekti i alternatif yol, bu çal flma sayesinde yaflama geçirilmifl olacak. Neler yap ld? Karaba lar da Cennetçeflme, Uzundere, Yüzbafl fierafettin, Özgür, Yurdo lu, Ali Fuat Cebesoy, Metin Oktay, Maliyeciler, Vatan, Bas n Sitesi, Üçkuyular ve Fahrettin Altay mahalleri nde çal flan ekipler, 20 günlük dönemde 14 bin metre yol düzenledi ve 4 bin ton asfalt serdi. Uzundere Mahallesi ne oyun grubu, spor aletleri ve basketbol sahas - n n da bulundu u bir park yap ld. Bu seçim çok flafl rtt! ddial ve sert geçen süreç sonras beklenen siyasi tablo ortaya ç kt. Di er genel seçimlere nazaran ilginç bir o kadar flafl rt c sonuçlar n ortaya ç kt bir seçim... AK Parti oyunu art rd meclisteki milletvekili ço unlu unu kaybetti. CHP 2007 seçimlerine göre hem oyunu hem de milletvekili say s n art rd. Ama Türkiye haritas nda k rm z olarak iflaretlenen sahil fleridindeki illerden baz lar n kaybetti. Geçen yerel seçimlerde ve referandumda k y lara mesafeli kalan AK Parti bu seçimlerde sahil fleridindeki bir çok ilde liderli i ele ald. AK Parti'nin sahil fleridiyle ilgili özel politikas ise ifle yaram fl görünüyor. CHP nin kalesi olarak bilinen zmir de yerel seçimlere nazaran oy oran azald göze çarp yor. CHP nin kalesi art k zmir de il, Trakya bölgesi CHP bu bölgedeki Edirne, K rklareli ve Tekirda da en yüksek oyu alarak yeni kalesini belirlemifl oldu. Ancak ülkede her iki kifliden birinin oyunu alan Ak Partinin meclisteki milletvekili say s da azald. Böylelikle tek bafl na Anayasa yapma flans n da kaybetti. Anayasay referandumsuz de ifltirmek için gerekli 367 sandalyeyi bulamayan AK Parti, referandum için gerekli olan 330 s n r nda alt nda kald. 12 Haziran seçim sonuçlar - na göre TBMM de 4 parti grup kuracak. Ak Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM de yerini alacak. MHP de özellikle seçim sürecinde ard arda patlak veren kaset skandallar sonuçlar seçim sand na yans d. Büyükflehirlerden gelen oylar ile baraj alt nda kalmaktan kurtulan MHP, yerel seçimde iktidar oldu u Manisa, Bal - kesir ve Uflak ta üstünlü ü Ak Parti ye kapt rd. Ergenekon davas ndan yarg lanan ve CHP den aday olan Mustafa Balbay, Mehmet al ve MHP aday Engin Alan TBMM deki sandalyelerini garantilerken, ayn davadan yarg lanan di er ba ms z adaylar Tuncay Özkan, Do u Perinçek ve Çetin Do an ise meclis vizesi için yeterli oy ço unlu unu sa layamad. Ayr ca Sivas tan ba ms z aday olan Türkiye Partisi Genel Baflkan Abdüllatif fiener ve ç k fl yapmas beklenen HAS Parti Genel Baflkan Numan Kurtulmufl da meclise giremeyen isimler aras nda yerini ald. zmir de ise durum daha da flafl rt c... Partiler aras nda k ran k rana seçim çal flmas na sahne olan kentte özellikle yerel iktidar CHP ve AK Parti aras ndaki makas iyice darald. Oy oran fark birinci bölgede yüzde 8, ikinci bölgede ise yüzde 6 ya düfltü. AK Parti zmir de birçok ilçede CHP nin önüne geçti. Özellikle Buca, Bayrakl, Bergama, Gaziemir, Karaba lar, Torbal, Kemalpafla, Kiraz'da oy üstünlü ü sa lan rken, Menderes, Alia a, Bay nd r, K n k, Bornova ilçelerinde ise Ak Parti ve CHP aras ndaki makas iyice darald genel seçimlerinde 2 bölgeden 4 milletvekili ç - karan MHP, bu seçimde sadece her iki bölgeden birer milletvekili ç karabildi.

4 SAYFA 4 Haziran Izmir e bin km lik dijital otoyol Türkiye nin en kapsaml kamu a projesi, Büyükflehir taraf ndan zmir de oluflturuldu. Sistem, trafik sinyalizasyonu ile MOBESE yi de besleyecek zmir Büyükflehir Belediyesi, metropol alandaki iletiflim ve koordinasyonda en geliflmifl teknolojileri kullanabilmek amac yla bafllatt zmirnet Projesi sayesinde, kenti dünyan n say l merkezleri aras na sokmay hedefliyor. Proje, Türkiye nin en büyük network a lar aras nda yer al yor ve kent içindeki MOBESE sisteminin de temel alt yap s n oluflturuyor. zmir Büyükflehir Belediyesi, 2011 sonuna kadar bin km uzunlu unda fiber optik kablo döflenmesini hedefliyor. MOBESE ye altl k zmirnet projesi, Trafik Sinyalizasyon Sistemi nin gelifltirilmesinden güvenlik a MOBESE sistemine, Co rafi Bilgi Sistemi nden kent terminallerine, zmir in kriz yönetiminden ZSU faturalar ve emlak vergilerinin ödenmesine kadar uzanan birçok kamu hizmetinde kullan l yor. Yeni sistem sayesinde, Büyükflehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin iflbirli i ve koordinasyonunda etkinlik sa lan rken, kurum ve kurulufllar sanal ortamda an nda bilgi paylafl m yapabilecek, zmir in dünyaya aç - lan penceresi olacak. Sistem sayesinde halen, zmir in önemli 7 noktas ndan (Alsancak Gar, Basmane Meydan, Çankaya Gazi Bulvar, Konak Pier, Eflrefpafla Hastanesi, Üçyol Metro, K z lçullu), zmir Metro güvenlik kameralar ndan (Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane) ve Balçova MOBESE kameralar ndan Toros Afet Koordinasyon Merkezi ne görüntü aktar m zmirnet üzerinden sa lan yor. E-belediye, e-devlet, e-ticaret, e-sa l k, e-e itim, e-araflt rma, e-e lence, dijital radyo-tv servisleri ile genifl alan bilgisayar a lar hizmeti, kablolu-kablosuz internet eriflimi, sesli/görüntülü görüflme, telefon-video konferans ve GSM operatörlerine h zl altyap hizmetleri sa layacak olan zmirnet, kentteki Trafik Sinyalizasyon Sistemi ni de besleyecek. Türkiye de benzeri yok zmirnet projesi kapsam nda, kamu kurum ve kurulufllar ndan gelen talepler do rultusunda, öncelikle tranfle (kaz ) çal flmas yap larak altyap haz r hale getiriliyor ve ba lant yap lacak birime kablo çekiliyor. Daha sonra ba lant yap lacak birime aktif cihazlar tak larak yetkileri belirleniyor. Belirlenen yetkiler dahilinde, kullan c lar ihtiyac olan verilere kolayl kla ulaflabiliyor. Sistemin kamuya sağlayacağı fayda zmir deki belediyeler, üniversiteler, okullar ve di er tüm kamu kurulufllar, bu proje sayesinde tek bir ortak a n içinde olacak. zmir Büyükflehir Belediyesi ile ilçe belediyeler aras ndaki yaz flmalar dahil, dijital ortamda bulunan tüm bilgilerin h zl ve etkin bir biçimde paylaflabilmesi sa lanacak. Su faturalar n n ve emlak vergilerinin ödenmesinden evrak takibi ve mezarl k bilgilerine ulaflmaya kadar vatandafl odakl hizmetlerin h zlanmas ve kurumlar aras nda an nda bilgi al flveriflinin sa lanmas mümkün olacak. Sistem halen 21 ilçe belediyesi ile Büyükflehir Belediyesi aras nda kullan yor. Afet yönetim ve kriz merkezi uygulamalar için de gerekli altyap y sa layacak olan sistemin önümüzdeki süreçte Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ne de ulaflt r l p sanayicilerin hizmetine sunulmas planlan yor. Borçlarını yapılandıranlar dikkat SGK Bornova lçe Müdürü Ahmet Katar, yap land rma yapan vatandafllar n borç taksitlerini aksatmadan ödemeleri için ça r da bulundu Vergi ve prim borçlar n n da aralar nda bulundu u kamu alacaklar n n yeniden yap land rmas nda bir ay uzat lan ilk taksit ödemelerinin süresi bu ay sonu doluyor. SGK Bornova lçe Müdürü Ahmet Katar, yap land rma yapan vatandafllar n borç taksitlerini aksatmadan ödemeleri için ça r da bulundu. Borçlular n yap land rma kapsam nda borçlar n 6, 9 ve 12 eflit taksit seçeneklerine böldürebildi ini hat rlatan Katar, taksitlerin ikifler ayl k dönemler halinde ödenece ini söyledi. Borçlular n, tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapamayacaklar n belirten Katar, Vatandafllar m z yap land rma kapsam nda belirlenen borç taksitlerini aksatmadan ödesinler. Bunun için her türlü kolayl k yap ld dedi. Borç taksitlerinin ödeme duyurular - n n vatandafllar n cep telefonlar na mesaj olarak iletilece ini de belirten Katar, taksitlerini ödemeyen veya belirtilen aral klarda ödemeyen kiflilerin hiç yap land rmaya girmemifl gibi say laca- n ve borucunun yap land rmadan önceki halinin baz al naca n söyledi. Müdür Katar, Daha önce vatandafl bize geliyordu, flimdi biz vatandafl n aya na gidiyoruz. SGK çat s alt nda art k ilçelerde de vatandafllar m za hizmet veriyoruz. zmir de de baflta SGK l Müdürümüz Say n Mustafa Keskin in çaba ve gayretleri sayesinde iyi bir noktaya geldik. Vatandafllar m za hizmet için u rafl yoruz. zmir bu yap anlam nda çok ileride diye konufltu. Gaziemir de evcil hayvanlara bir ay süreyle ücretsiz afl yap lacak Hayvanseverlere müjde Gaziemir Belediyesi nin bafllatt ücretsiz kuduz afl s kampanyas vatandafltan büyük ilgi görüyor Gaziemir Belediyesi, yenileyerek hayvan hastanesi haline getirdi i Veterinerlik flleri binas nda her türden hayvan n bak m ve ameliyatlar n yaparken, tüm ilçedeki sevimli dostlar da sa l na kavuflturuyor. Aktif çal flan Veterinerlik flleri Birimi, 1 Haziran da ücretsiz kuduz afl s kampanyas bafllatt. 30 Haziran a kadar sürecek kampanyaya, sahipli veya sahipsiz birçok kedi ve köpe i getiren hayvanseverler büyük ilgi gösterdi. Kampanya, mesai saatleri içinde veterinerlik poliklini inde devam ederken, ekipler 8 ayr mahallede de muhtarl klar, belediye koordinasyon merkezleri ile meydanlarda da özel masalar kurarak kolayl k sa lad. Ay sonuna kadar sürecek Görevli veterinerler hayvanseverlerin de kat ld k sa süreli operasyonla hayvanlar na ücretsiz kuduz afl s yapt. Afl yap lan hayvanlar n kay tlar yap l p afl kartlar verilerek bir dahaki afl zamanlar belirtildi, karnesi olmayan hayvanlara yeni karne ç kar ld. Kampanya en çok, çevresindeki orman nedeniyle avc l n yayg n oldu u, ev ve iflyerlerinde bekçi köpeklerinin bak ld Sarn ç ta ilgi gördü. Sarn ç Meydan ve Gaziemir Belediyesi Cumhuriyet Semtevi önündeki afl lamaya çok say da kedi ve köpek getirildi. Sahipsiz dostlara sahip çıkıyorlar Karfl yakal Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve hayvanseverler biraraya gelerek geliri sahipsiz hayvanlar yarar na kullan lmak üzere yemek düzenledi. Yemekte, sponsor firmalarca verilen mama, su kab, kedi kumu gibi hediyeler çekilifl ile da t l rken, bu tür çal flmalar n artarak devam etmesi karar al nd. Hayvanseverler, Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak n hayvanlar yarar na yapt hizmetlere teflekkür etti.

5 SAYFA 5 Dümenin başına kim geçecek? Yeni kabinede de görev almas na kesin gözüyle bak lan Ertu rul Günay n EXPO adayl k sürecini yönetecek cra Komitesi nin bafl na Baflbakan Yard mc s s fat yla getirilece i konufluluyor 5 Yeni oluflacak kabine için önümüzdeki günlerde çal flmalar bafllayacak. AK Parti de yeni kabine için baflar l isimlerin yan s ra yeni seçilen isimlerin de yer almas bekleniyor. Baflbakan Erdo an n Kültür ve Turizm Bakanl için yeni milletvekili olan eski Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel i görevlendirebilece i ifade edilirken, Ertu rul Günay a zmir in EXPO 2020 adayl k sürecinin takibi için görev verebilece i kaydediliyor. zmir in resmi adayl ilan edil- meden önce yap lan görüflmeler sonucunda, EXPO 2020 nin takibi için Baflbakan Erdo an la direk temas kurabilecek bir hükümet yetkilisinin görev almas na karar verilmiflti. Bu istek Uluslararas Sergiler Bürosu Genel Sekreteri Vicente Gonzales Loscertales, taraf ndan da dile getirilmiflti. Bunun üzerine Baflbakan Erdo an n zmir in adayl k mektubunda EXPO dan sorumlu Devlet Bakan görevlendirece ini ifade etmesi dikkat çekmiflti. zmir in EXPO 2020 adayl k Haziran 2011 sürecini yönetecek isim konusunda Baflbakan Erdo an n tercihini Ertu rul Günay dan yana kullanaca belirtiliyor. Günay n zmir yöneticileriyle seçim sürecinde diyaloglar kurmas n n bu göreve getirilmesinde önemli rolünün olaca dile getiriliyor. Antalya eski Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel in Kültür ve Turizm Bakan olarak görevlendirilece i iddialar da Günay n EXPO dan sorumlu komitenin bafl na gelece i iddialar n güçlendiriyor. I Soner Ça lar 8500 y ll k Izmir ideal bir ev sahibi olacakt r Vali K raç baflkanl ndaki heyet, Uluslararas Sergiler Bürosu nun 149. Genel Kurul toplant s na kat larak, zmir in EXPO 2020 adayl n tan tt Paris te düzenlenen toplant da EXPO 2020 nin düzenlenece i kenti oylar yla belirleyecek olan BIE delegelerine, zmir Kalk nma Ajans taraf ndan haz rlanan iki dakikal k zmir tan t m filmi gösterildi ve Aziz Kocao lu taraf ndan bir sunum yap ld. Ayr ca delegelere zmir ile ilgili tan t c broflürler, zmir tan t m filmi DVD si ile hediye olarak, zmir in sa l k temas yla uyumlu biçimde, zeytinya l sabun takdim edildi. Toplant da zmir in yan s ra, EXPO 2020 için resmen baflvuruda bulunmufl di er aday olan Tayland n Ayutthaya flehri ile EXPO 2017 adaylar da birer tan t m yapt. Heyette flu isimler yer ald Heyette Vali K raç n yan s ra zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, zmir Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Dr. Ergüder Can, BIE Türkiye Delegesi Necil Nedimo lu, zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Necmi Çal flkan, zmir Kalk nma Ajans Tan t m ve D fl liflkiler Uzmanlar Begüm Tatari ile Barlas Selçuk yer ald. Çal flmalar sürüyor BIE Baflkan ve Genel Sekreteri ile görüflmelerde bulunan Vali K raç, zmir in EXPO 2020 ye ev sahipli i yapma konusundaki kararl l n göstermek ve bu yar flta öne geçmek için çal flmalar m z tüm h z yla devam ediyor. BIE Genel Kurulu na Büyükflehir Belediye Baflkan m z ile birlikte kat ld k. May s ay nda yapt m z ziyarette, zmir in resmi adayl k baflvurusunu BIE Genel Sekreteri Vicente Gonzalez Loscertales e teslim etmifl, zmir halk n n EXPO 2020 yi düzenleme konusundaki yüksek motivasyonunu dile getirmifltik. fiimdi ise EXPO 2020 ev sahibinin belirlenece i oylamaya kat lacak olan BIE delegeleriyle bir araya gelerek kendilerine zmir i tan tma olana bulduk. dedi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan ve ZKA Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Aziz Kocao lu zmir 8500 y ll k tarihi ve farkl kültürleri bir arada yaflatan yap s yla EXPO için ideal bir ev sahibi olacakt r. zmir, EXPO ruhuna ve felsefesine her bir ferdiyle inanm fl durumdad r dedi. Başkan Tartan dan öğrencilere hediye Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan okullar n kapanmas na az bir zaman kala ö rencilere yaz tatilinde kullanmalar için ngilizce hikaye seti arma an etti. E itime her zaman önem veren Tartan, Konakl ö rencilere toplamda iki bin adet hikaye seti da taca n söyledi. Gezi sürprizini büyük bir sevinçle karfl layan minikler Konak Belediye Baflkan Tartan En büyük baflkan bizim baflkan tezahüratlar yla u urlad lar. Kitaplar 5 kitap ve CD den olufluyor. Ö renciler dünyaca ünlü klasik hikaye kitaplar n hem okuyacak hem de dinleme imkan na sahip olacak. Başkan Şenol dan stajyerlere öğüt Gaziemir Belediyesi nde geçti imiz Ekim ay nda staja bafllayan 32 meslek lisesi ö rencisi stajlar n tamamlad. Belediyenin çeflitli birimlerinde haftan n 3 günü çal flan gençler, staj bitimi Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol u makam nda ziyaret etti. Gençlere büyük önem veren, her f rsatta e itim ve iflsizlik konular nda yan nda olan Baflkan fienol, liselilere Sarn ç ta Ege Üniversitesi ve Gaziemir Belediyesi iflbirli i ile e itime bafllayan havac l k meslek yüksek okulu hakk nda bilgi verdi. Bornova da kursiyer sergisi ilgi gördü Ana lara diploma Bornova Belediyesi nin çok çeflitli branfllarda hem küçük hem de büyüklere verdi i kurslar örnek oluyor. Kurslara kat lan 2225 kursiyer, bütün bir y l boyunca yapt çal flmalar n meyvelerini toplad. Geçen fiubat ay nda bafllayan çocuk ve yetiflkin resim kursu ile seramik kursiyerleri, sergi açacak düzeye geldi. Kursiyerlerin eserleri U ur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi nde sergilenmeye bafllad. Seramik, tak tasar m, resim, satranç, foto rafç l k, halk oyunlar, latin danslar, gitar, ba lama, çocuk korosu gibi birçok alanda e itim veren belediyenin kurslar na kat lan yurttafllar becerilerini gelifltirme imkan buluyor. Balçova Belediyesi Semtevleri ve Balçova Kaymakaml Türkiye nin kanayan yaras okur-yazarl k konusunda güzel bir hizmete imza att Selçuk un dört bir yanı çiçeklere bürünüyor Havalar n s nmas yla birlikte, Selçuk Belediyesi Park ve Bahçe flleri fiefli i ekipleri, hükümet kona önü, Pamucak - Seferihisar kavfla, garaj ve hastane önü kavfla ile Meryemana kavfla na mevsimlik çiçek dikim çal flmalar na bafllad. Çiçeklerle ilçeye görsel güzel- lik katacaklar n söyleyen yetkililer, kad n iflçilerden oluflan bir ekiple mevsimsel çiçek dikimi ile birlikte Selçuk un estetik bir görüntüye sahip olmas için çal fl yoruz dedi. Park ve bahçelerin güzelli inin emanet edildi i kad n iflçiler ise bu ifli severek yapt klar n dile getirdiler. Hepsinin de iflik bir hikayesi var. Çoluk çocu a kar flm fllar hatta torun sahibi olan bile var. Çocukken kimisi ev iflleriyle, kimisi kardeflleriyle, kimisi büyükbafl hayvanlara ilgilensin diye okula gönderilmemifl. Ama onlar hiç vazgeçmemifl okuma-yazma aflklar ndan. Balçova Belediyesi Semtevleri ve AÇEV in ortaklafla açt okuma-yazma kursunu duyunca hemen gidip kaydolmufllar. Genç ö retmenlerinin tahtaya dokunufluyla; ABC yi, 123 ü, Türkiye yi, zmir i ve Atatürk ü ö renmifller. Her sabah aksatmadan Semtevi nin yolunu tutan ak saçl ö renciler bu büyük azimleri ile k sa sürede okuma yazmay Gönüllü yabancılar ÇİĞLİ ye geldi ö rendiler. Semtevi ve AÇEV yetkilileri de Balçoval Kad nlar n bu mutlulu unu paylaflmak ve baflar lar n kutlamak diploma töreni düzenledi. Balçova Kaymakam Ahmet Beyo lu ve Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, okuma yazma ö renen Ana lara diplomalar n ve belediyenin ald mini f r nlar verdi. Kaymakam Beyo lu ve Baflkan Çalkaya, Balçoval han mlar tek tek kutlarken okuma yazma bilmenin gereklili ini ifade etti. Diploma törenini en duygusal bölümü ise 29 yafl nda iki çocu u olan Remziye K l nç n okuma yazma ö renmenin hayat nda yapt de ifliklikleri kaleme ald sat rlar okudu u an oldu. 50 yafl ve üstü kiflilere bilgisayar kullanmay ö retmek amac yla haz rlanan proje kapsam nda ngiltere, Litvanya, Almanya, talya ve sveç ten her yafl grubundan 18 gönüllü Çi li ye geldi. Yabanc gönüllüler ilk olarak Belediye Baflkan Metin Solak makam nda ziyaret etti. lçe Milli E itim Müdürü Hamdullah Ifl k ile birlikte gelen yabanc gönüllülerin ne kadar önemli bir görev üstlendiklerini belirten Baflkan Solak, kültürleraras diyalog sa layacak projelere önem verdiklerini söyledi. Çi li ve zmir i görmekten mutlu olduklar n belirten gönüllüler de, proje sayesinde farkl kültürden kiflilerin bir araya geldi ini belirttiler.

6 SAYFA 6 Haziran 2011 Ümit Yald z 6 CHP nin kalesi salland Seçimlerde zmir'de sürpriz sonuçlar yafland... AKP oyunu artt r rken CHP ciddi kay p yaflad Seçimin baflkenti olmas beklenen zmir'de sürpriz sonuçlar ç kt. AKP oyunu ciddi oranda artt r p 9 y ll k sürecin en yüksek noktas na tafl rken, CHP 2009 yerel seçimlerine göre adeta hezimet yaflad. ki bölgede de birbirine yak n olan iki parti aras ndaki 6 puanl k farka ra men CHP'de hayal k r kl, AKP'de bayram yaflan yor. MHP de zmir'de kaybeden partiler aras nda. 4 milletvekili olan MHP'de vekil say s ikiye düflerken, AKP 9 olan vekil say s n 11'e ç kard. 2007'de yüzde 35,5'lik oranla 11 vekil ç karan CHP'de 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin il genel meclis sonuçlar olan yüzde 49'un 7 puan alt nda kalmak üzüntü yaratt. En az 16 vekil bekleyen CHP 13'te kald. 29 Mart 2009 seçimlerinde Büyükflehir Belediye Baflkanl seçimlerini CHP kurultaya gider mi/gitmeli mi? ktidar cephesinde konuflulacak bir fley yok! AKP nin yüzde 50 lik oy oran na ulaflmas, tek bafl na 3. dönem iktidar n perçinlemesi sadece övülür, takdir edilir. Ya da tatile ç kan Baflbakan Erdo an'a 'iyi tatiller' denilir. Görünen o ki Türkiye de iktidar sorunu yok! Halk halinden memnun. ktidar sorunu olmad na göre Türkiye de sorun muhalefette. En baflta da ana muhalefette. MHP de de çeflitli iç hareketlilikler var. Ama demokrasi özellikle de parti içi demokrasi konusunda kimse CHP nin eline su dökemez. Bilindi i üzere CHP de parti içi muhalefet ilk kez ayakland. Dahas K l çdaro lu ve arkadafllar CHP nin en bilindik/gerçek yüzüyle flimdi tan flt. 13 ay önce partinin ve kamuoyunun ittifak yla genel baflkanl k koltu una oturan Gandi Kemal in iktidar iddias adeta parti içi muhalefetin belini k rd. Atatürk'ten bile esirgenen müsamaha ona tan nd, istedi i gibi at oynatmas, istedi i politikay izleyip, istedi i kadroyla istedi i eylem ve söylemde bulunmas sa land. Aylar sonra Yeni CHP harekât bafllat p ilk olarak kendisini o makama oturtanlar tasfiye eden sonras nda da Eski Genel Baflkan Deniz Baykal n ekibini yok eden K l çdaro lu bugün sorgu masas nda. Dün iktidar özlemine olan sayg nedeniyle birkaç ad m geriye çekilerek K l çdaro lu nun yolundan çekilen örgüt, öncelikle al nan sonuçtan memnun de il. 2009'a göre 2,5 puanl k art fl n baflar oldu u martaval n yemiyor kimse. Örgütün memnun olmad çok fley var asl nda. Mustafa Kemal Atatürk ün koltu unda oturan Yeni CHP kadrosunun aylanca Atatürk ü a zlar na bile almamas ndan, kurmaylar n n Ben Mustafa Kemal i savunmak zorunda de ilim demesinden de rahats z bu örgüt, aday listelerinde emek en yüce de erdir anlay fl n n terkedilmifl olmas ndan da. Aday olmak için istifa ettirilen 50 ye yak n il baflkan ndan sadece 4-5 i bile inin hakk yla (ön seçim yap lan illerde) listelerde yer bulmufl. Kalanlardan sadece biri (Malatya) listelere konulmufl. Di er il ve ilçe baflkanlar listelerde yok! K l çdaro lu nun genel baflkanl için Baykal karfl lar na alan 60 n üzerinde milletvekilinden 50 si de listelerde yok. K l çdaro lu nun en büyük hatas n n CHP nin bir örgüt partisi oldu unu unutmas oldu u vurgulan yor bugün. Partinin paras n tek bafl na harcay p, örgütlere z rn k göstermeyen K l çdaro lu yönetiminin aday listelerinde görmezden geldi i örgüte bugün seçim faturas n kesmesi flaflk nl k ve öfkeyle izleniyor. Ve dahas kamuoyunda bile da fare do urdu fleklinde yorumlanan seçim sonucunun bir baflar tablosu gibi önlerine konulmas ciddi anlamda güven sars yor. Ve de en önemlisi milyonlar n önünde verilen yüzde 40, 30 u aflamazsam giderim sözünün tutulmamas öfke katsay s n daha da artt r yor. ### CHP nin gövdesinde ciddi bir homurdanma oldu u aç k. Efendim, MYK toplant s nda ç t ç kmad, herkes baflar y tastikledi. Hangi MYK? K l çdaro lu nun önce PM ye sonra MYK ya seçti i üyelerden mi söz ediyor sunuz? Tamam K l çdaro lu nun iki duda aras ndan ç kan sihirli bir kelimeyle ceylan derisi koltuklara oturanlardan m? MYK y ve parlamento grubunu geçiniz. Meclise ön seçimle yani bile inin hakk yla gelenleri saym yorum. Ama gerisi K l çdaro lu nun var etti i insanlar. Onlar flu anda flükranlar n sunuyor. Ve ayr ca onlar K l çdaro lu kadar vefas z da de iller. En az ndan kendilerini neredeyse yoktan var edene ilk f rsatta tekme atmazlar. Ancak Parti Meclisi nde ciddi bir homurdanma oldu u do ru. Vekil aday gösterilmeyen ya da s ralamas n be enmeyenlerin say s 40 geçkin Ancak onlar n da hareket noktalar kiflisel, koltuksal! Yani sonuç almalar zor Deniz Baykal aç kça k l c n çekti. Önder Sav da bofl durmuyor. Örgütteki homurdanma her geçen gün dozaj n artt r yor. Eski kurmaylar, örgüt emekçileri ete indeki tafllar döküyor. Peki, tüm bu homurdanma nereye var r. CHP yi kurultaya götürür mü? Bana göre CHP yi kurultaya götürmesi gereken Say n K l çdaro lu dur. Verdi i sözün gere i olarak istifa etmeli, partiyi kurultaya ça r p, parti tarihine ad n sözünün eri lider olarak geçirmelidir. Ama görünen o ki, K l çdaro lu nu o makama tafl yan ya da parti içi iktidar ele geçirmesini sa layan kifli ya da gruplar bugün onun ayr lmas n istemiyor. K l çdaro lu na kalsa her geçen gün artan tepki seline daha fazla kay ts z kalmayacak. Ama Türkiye yi dizayn etmeye çal flan siyaset mühendisleri K l çdaro lu noktas ndaki iddias n henüz kaybetmifl de iller. Nereye kadar? Bana göre bir süre sonra onlar da pes edecek. yüzde 56,7 ile kazanan, pek çok ilçede yüzde 60' geçen, 28 ilçede belediye baflkanl n kazanan CHP'de 12 Haziran seçimleri hayal k r kl yla sonuçland. 7 ilçede ikinci parti oldu CHP 2009 da yüzde 50'nin üzerinde oyla seçim kazand Buca, Bayrakl, Karaba lar, Gaziemir, Ödemifl, Bergama, Kemalpafla'da ikinci parti olurken, AKP'nin di er ilçelerde de önceki seçimlere göre oylar n ciddi anlamda artt rd görüldü. CHP'nin zmir'de en yüksek oyu Narl dere ve Karfl yafla'da yakalad gözlenirken, Buca, Bayrakl, Karaba lar gibi kentin en büyük ilçelerinde AK Parti'nin birinci parti olmas seçimin sonucuna do rudan yans d. Muhalefet hüzünlü iktidarda mutluluk var 26 Ve k 16 s ilden yeni zmir seçmeni 12 Haziran da hiçbir partiye istedi ini vermedi 12 Haziran seçimlerinde zmir seçmeni hiçbir partiye istedi i gücü vermedi; adeta ders verdi. CHP oyunu ve milletvekili say s n art rmas na ra men, sonuçlar hayal k r kl ile karfl lad. CHP, önceki seçimde 11 olan milletvekili say s n 13 e ç kard. lk gelen sand k sonuçlar yla sevinç yaflanan CHP de, bir süre sonra oylar n düflmeye bafllamas, flaflk nl k ve üzüntü yaratt. Hem zmir, hem Türkiye tablosu netlefltikçe yüzler as ld. Seçimde CHP yi yakalay p geçme hesaplar yapan AK Parti bu hedefe ulaflamasa da CHP ye zafer tatt rmad için sevindi. Kale olarak gördü ü zmir de, rakibinin dengesini bozmay baflaran AK Parti bir önceki seçimlere göre oyunu yüzde 6 art rd ; 9 olan milletvekili say s n da 11 e ç kard. Elde edilen bu sonuçta, iki bölgede listenin bafl n çeken bakanlar n pay büyük oldu. Bir ay önce Baflbakan Erdo an n stanbul dan 10 kiflilik ekibiyle gönderdi i seçim koordinatörü smail Hakk Turunç un etkisinin de büyük oldu u belirtildi. zmir de en büyük hayal k r kl n ise MHP yaflad. MHP, iki milletvekilinde kald. Baflkanlar a göre parti sorumlu CHP nin zmir de ald baflar s zl n ard ndan belediye baflkanlar seçim sonucunu de erlendirdi CHP zmir l Örgütü, ortaya ç kan sonuçlardan memnun kalmazken partide yaflanan hareketlilik devam ediyor. zmir sonuçlar na en sert tepkiyi Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm verdi. Kürüm, Defalarca ifade etmemize ra men il yönetimi önerilerimize kulak asmad. Karaba lar n yap s n n çok farkl oldu unu bir türlü dinletemedik. zmir de seçim baflar s z olmufltur. SoKÜRÜM nuçlar yerel seçimleri de ciddi oranda etkileyecek dedi. Partinin art k zmir de uyanmas gerekti ini anlatan Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Buca da elimizden geleni yapt k. Parti örgütü ile milletvekili adaylar n aras nda uyum sa lanamad. Buca da AKP nin önde ç kmas n n nedenleri aras nda seçimin genel bir seçim olmas TATI n n büyük pay var. AKP yi tebrik etmek gerekir. Bizim de CHP li belediye baflkanlar olarak flapkay önümüze koymam z gerekiyor.. dedi. Kılıçdaroğlu patladı faturayı örgüte kesti CHP Lideri 'Tek tek örgüt baflkanlar n ça raca m ve gerekirse de görevden alaca m' dedi CHP Merkez Yönetim Kurulu hemen seçimin ard ndan gerçeklefltirdi i toplant s nda 2011 milletvekili genel seçim sonuçlar de erlendirildi. Milliyet in edindi i bilgiye göre; MYK toplant s nda CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Ankara, stanbul, zmir, Adana gibi metropoller de dahil tüm sonuçlar en k sa sürede masaya yat raca m. Baflar y ödüllendirip, baflar s zl n hesab n soraca m. Tek tek örgüt baflkanlar n ça raca m ve gerekirse görevden alaca m dedi. olmad de erlendirilmesi yap l rken, MYK üyelerinin tamam n n da K l çdaro lu na destek verdi i bildirildi. Seçimden sonra k sa süre içerisinde CHP tüzü ünde de ifliklik için dü meye bas lmas bekleniyor. K l çdaro lu, daha önce Tüzü ü de ifltirece iz ve oy oran düflen bir bölgedeki örgüt yönetimi otomatikman düflmüfl say lacak diyerek bu de iflikli in iflaretini vermiflti. Üyelerden destek Toplant da geçmiflten bu yana CHP nin oy oranlar k yaslanarak, seçimden ç k lan noktan n baflar s z AK Parti ve CHP itiraz etti AK Parti ve CHP, kendi partilerinin mühürleri bulunan ve çeflitli nedenlerle geçersiz say lan oy pusulalar n n yeniden say lmas ilçe seçim kurullar na itiraz etti. zmir 2. Bölgede 34 bin civar nda oylar n n geçersiz say ld n öne süren AK Parti, 2. Bölgedeki bir çok ilçede itirazda bulunurken CHP ise, 1. Bölgedeki lçe Seçim Kurullar na itirazda bulundu. Her iki partide itirazlar n kabul edilmesi halinde milletvekili da l m n n de iflece ini ümit ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre zmir 1. Bölgede CHP 6, AK Parti 6 ve MHP 1 milletvekili ç kartt. kinci bölgede ise CHP 7, AK Parti 5 ve MHP ise 1 milletvekili kazand. tirazlar n k sa sürede de erlendirilerek karar n aç klanmas bekleniyor. I Soner Ça lar Özfatura: CHP havalı davrandı zmir eski Büyükflehir Belediye Baflkan Burhan Özfatura, seçim sonuçlar yla ilgili aç klamalar yapt. Türkiye genelinde seçimin kaderinin siyasi parti liderlerinin son hafta yapt konuflmalar n belirledi ini söyleyen deneyimli siyasetçi, zmir de CHP nin birinci parti ç kmas na karfl l k kazanan n AKP oldu unu dile getirdi yerel seçimleri ve Referandum sonuçlar na bakarak 12 Haziran seçimleri için her iki bölgeden 10 ar milletvekili ç karma sözü veren CHP l Baflkan na gönderme yapan Özfatura, bu iddiaya karfl l k CHP nin zmir de seçimlere iyi haz rlanmad n söyledi. Özfatura, CHP liler haval davrand lar. Hem il baflkan, hem zmir den sorumlu Genel Baflkan Yard mc s iddial söylemler içine girdi. zmir i çantada keklik gören bir anlay fl sergilediler. Kendi mülkleri gibi görmeleri bu sonucu do urdu dedi. AKP nin zmir den iki Bakan aday göstermesinin seçim sonuçlar na olumlu yans d n da belirten Özfatura, seçimlere damgas n vuran olay n ise Baflbakan Erdo an taraf ndan aç klanan 35 zmir 35 projesi oldu unu söyledi. I F rat Soylu Ege de de zafer AK PARTİ nin Türkiye genelinde esen Ak Parti rüzgar Ege illerinde de etkili oldu. AFYONKARAH SAR: Veysel Ero lu (AK Parti), Sait Açba (AK Parti), Halil Ürün (AK Parti); Ahmet Toptafl (CHP); Kemalettin Y lmaz (MHP). BALIKES R: Ahmet Edip U ur (AK Parti), Mehmet Cemal Öztaylan (AK Parti), Tülay Babuflçu (AK Parti), Ali Ayd nl o lu (AK Parti); Nam k Havutça (CHP), Nedret Akova (CHP), Haluk Ahmet Gümüfl (CHP); Ahmet Duran Bulut (MHP). ÇANAKKALE: Mehmet Danifl (AK Parti), smail Kafldemir (AK Parti); Ali Sar bafl (CHP), Serdar Soydan (CHP). DEN ZL : Nihat Zeybekci (AK Parti), Mehmet Yüksel (AK Parti), Bilal Uçar (AK Parti), Nurcan Dalbudak (AK Parti); Adnan Keskin (CHP), lhan Cihaner (CHP); Emin Haluk Ayhan (MHP). KÜTAHYA: Soner Aksoy (AK Parti), Hasan Fehmi Kinay (AK Parti), dris Bal (AK Parti), Vural Kavuncu (AK Parti); Alim Ifl k (MHP). MAN SA: Hüseyin Tanr verdi (AK Parti), Recai Berber (AK Parti), U ur Aydemir (AK Parti), Muzaffer Yurttafl (AK Parti), Selçuk Özda (AK Parti); Hasan Ören (CHP), Özgür Özel (CHP), Sakine Öz (CHP); Sümer Oral (MHP), Erkan Akçay (MHP). MU LA: Ali Bo a (AK Parti), Yüksel Özden (AK Parti); Tolga Çandar (CHP), Nurettin Demir (CHP), Ömer Süha Aldan (CHP); Mehmet Erdo an (MHP). UfiAK: smail Günefl (AK Parti), Mehmet Altay (AK Parti); Dilek Akagün Y lmaz (CHP).

7 SAYFA 7 Haziran İzmir az farkla CHP dedi 12 Haziran da zmir de CHP de, AK Parti de bir önceki genel seçimlere göre oyunu art rd, ancak hedefler tutmad. CHP, zmir de birincili ini korurken, 2007 de yüzde 35 lerde olan oyunu yüzde 43 lere ç - karmay baflard. AK Parti de 2007 de iki seçim çevresinde ortalama yüzde 31.5 olan oy oran n yüzde 37 lere tafl d yerel seçimlerinde ise CHP nin oylar nda gerileme, AK Parti nin oylar nda ise daha büyük bir s çrama görülüyor. CHP, 2007 genel seçimleriyle k yasland nda daha yüksek oy almakla birlikte, 2009 il genel meclisi oyunu yakalayamad. CHP, AK Parti nin oyunu belli bir oran n alt nda tutmay baflaramasa da 2007 ye k yasla daha fazla milletvekili ç kararak hedefine ulafl rken, AK Parti de zmir de milletvekili say s n art rmay baflard. zmir de seçimin tek ma lubu MHP oldu. Bir önceki seçimlerde yüzde oy oran yla bir ve ikinci bölgelerde 2 fler olmak üzere toplam dört milletvekili ç karmay baflaran MHP, 12 Haziran da toplam iki milletvekilli- inde kalarak büyük hayal k r kl yaflad. Oysa seçimlerden önce MHP nin birinci bölgede 3, ikinci bölgede 2 milletvekili ile toplam 5 vekil ç karabilece i öngörülüyordu. Eski CHP liler, yeni CHP den hesap sordu CHP'nin genel seçimlerde istedi i sonucu alamamas üzerinde 'Eski CHP'liler Canan Ar tman, Kemal Anadol, Selçuk Ayhan ve Bülent Baratal, Kemal K l çdaro lu ile ilgili aç klamalarda bulundu CHP'de seçim sonuçlar n n yaratt deprem artarak devam ediyor. K l çdaro lu'nun liste d fl b rakt isimlerin yapt 'istifa ça r s ' artarak sürüyor. Yeni CHP nin Deniz Baykal n genel baflkanl k yapt dönemde b rakt rakamlar bile tutturamad n ifade eden Canan Ar tman, partinin önünün aç lmas gerekti ini vurgulad. Ar tman, Say n Baykal son MYK toplant s nda bize bir kamuoyu anketi aç klam flt. Bu ankete göre partinin oy oran yüzde 28,7 ydi. fiimdi al nan sonuca bakt m zda mevcut durumun eskiye oranla düflük kald n görüyoruz. Kemal K l çdaro lu partinin bafl na geldi inde esen rüzgâr n da etkisiyle yüzde oy oran na İzmirliler Balbay ı meclise gönderdi fiuan cezaevinde olan, CHP'den Milletvekili adayl Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan s kça elefltirilen Mustafa Balbay CHP zmir 2. Bölgeden seçilerek 24. Dönemde Mecliste olmaya hak kazand. zmir deki seçim sonuçlar, Balbay ad na, henüz hüküm giymedi i için bir anlamda tahliye bileti anlam na geldi. Yasa gere i Mustafa Balbay, mazbatas verildikten sonra 2.5 y l aflan bir süredir tutuklu bulundu u Silivri cezaevinden tahliye edilecek. Peki kimdir Mustafa Balbay? Balbay, 1960 y l nda Burdur un Yeflilova ilçesine ba l Güney beldesinde do du y l nda Ege Üniversitesi letiflim Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Gazeteci-köfle yazar ve yönetici kimli inin yan s ra siyaset, güncel konular ve gezi içerikli yirmi alt kitab n yazar olan Mustafa Balbay, evli ve iki çocuk babas d r. ulaflm flt k. Kendisi hedefinin yüzde 40 oldu unu söylemiflti. Ama bunlar n hiçbirisi gerçekleflmedi. K l çdaro lu yüzde 30 u geçemezse istifa edece ini belirtmiflti. K - l çdaro lu sözlerini tutsun ve partideki görevinden istifa etsin. diye konufltu. CHP eski zmir Milletvekili ve Grup Baflkan Vekili Kemal Anadol da, CHP Genel Merkezi'nin söyledi. Anadol, "Maalesef çok üzücü bir sonuç al nm flt r. CHP'ye yak flmayan bir sonuçtur. Parti Genel Merkezinde bir aç k eksen kaymas olmufltur. Aday n biri Fethullah Gülen'i savunmufl, öbür taraftan 'yetmez ama evet' diyenler aday olmufllard r. Tekke ve zaviyeleri savunanlar Ankara'da aday gösterilmifllerdir. Parti disiplini sa lanamam flt r" dedi. ARITMAN baflar s z bir seçim süreci ANADOL CHP'de seçim sonuçlar n n ard ndan Genel yönetti ini savundu. l AYHAN Baflkanl na deneyimsiz kiflilerin getirildi- ini ve sürecin iyi yönetilmedi ini ifade eden Anadol, örgütlerin AK Parti'ye karfl mücadele etme gücünden al konuldu unu Merkeze yönelik bafllayan 'kurultay' isyan na zmir eski Milletvekili Bülent Baratal da kat ld. K l çdaro lu'nun geliflinin ard nda parti söylemlerinde yaflanan de iflim ve yeni CHP kavram n n Türkiye'nin bat - s nda olumsuz yan t buldu unu dile getiren Baratal, vakit kaybedilmeden kurultaya gidilmesi ça r s nda bulundu. CHP'de al nan seçim sonuçlar n n baflar - s z oldu unu savunan bir baflka isim de zmir eski Milletvekili Selçuk Ayhan'dan oldu. "Bu seçimlerin Türkiye genelinde en baflar l partisi AKP, ikinci partisi ise BDP olmufltur" diyen Ayhan, zmir'de CHP'nin oylar n n artmad n aksine düfltü ünü söyledi. Ayhan, " zmir özelinde CHP seçimden gerileyerek ç km flt r. Herkesin kendini hakl, göstermek yerine flapkay önüne koyup bir de erlendirme yapmal d r" dedi. Fatih Yapar Ankara da topuk sesleri Meclis te kad n vekil say s, 78 e yükseldi. 78 kad n vekilin 5 tanesi ise zmir den CHP nin zmir listelerinden Güldal Mumcu, Hülya Güven ve Birgül Ayman Güler seçilirken, AK Parti den ise lknur Denizli ile Nesrin Ulema Ankara yolunu tutan zmir milletvekilleri oldular. 23. dönemde 46 olan kad n milletvekili say - s, yeni dönemde 78 e ulaflt. Meclisin kad n milletvekilleri ise flunlar: AK Parti: Fatofl Gürkan, Fatma Salman Kotan, lknur nceöz, Tülay Selamo lu, Ülker Güzel, Nurdan fianl, Gökçen Özdo an, Semiha Öyüfl, Tülay Babuflçu, Canan Candemir Çelik, Tülin Erkal Kara, Nurcan Dalbudak, Mine Lök Beyaz, Sermin Bal k, Fazilet Da c Ç l k, Ülker Can, Fatma fiahin, Derya Bakbak, Mihrimah Belma Sat r, Alev Dedegil, Nimet Çubukçu, Ayfle Nur Bahçekap l, Türkan Da o lu, Sevim Savafler, Halide ncekara, Tülay Kaynarca, Gülay Dalyan, lknur Denizli, Nesrin Ulema, Sevde Bayaz t Kaçar, Gülflen Orhan, Safiye Seymeno lu, Dilek Yüksel, Özlem Yemiflçi, Zeynep Arma an Uslu, Nursuna Memecan, Tülay Bak r, Ayflenur slam, Çi dem Münevver Ökten, Gönül Bekin fiahkulubey, Öznur Çal k, Ayfle Türkmeno lu, Gülay Samanc, Azize Sibel Gönül, Pelin Gündefl Bak r. CHP: Emine Ülker Tarhan, Aylin Nazl Aka, Gülsün Bilgehan, Ayfle Akova, Sena Kaleli, Ayfle Eser Dan flo lu, fiafak Pavey, Nur Serter, Bihlun Tamayl gil, Sedef Küçük, Melda Onur, Binnaz Toprak, Sebahat Akkiraz, Güldal Mumcu, Hülya Güven, Birgül Güler, Dilek Akagün Y lmaz, Sakine Öz. MHP: Zuhal Topçu, Ruhsar Demirel, Meral Akflener. Ba ms zlar: Ayla Akat Ata, Leyla Zana, Emine Ayna, Nursel Aydo an, Pervin Buldan, Sebahat Tuncel, Aysel Tu luk, Selma Irmak, Gültan K flanak, Gülseren Y ld r m, Mülkiye Birtane. İş dünyasından çarpıcı değerlendirmeler zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, seçim sonuçlar n n halk n istikrardan yana oy kulland n n göstergesi oldu unu ifade ederken, zmir in EXPO 2020 adayl konusuna dikkat çekti. zmir Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl: Sonuçlar milletimize ve ülkemize hay rl olsun. Art k seçim sürecini geride b - rak rken, yeni kurulacak hükümetten seçim nedeniyle gündemin ikinci s ras na inen ekonomiyi yeniden ilk s raya almas n istiyoruz. Halk m z oyunu istikrardan yana kulland. Kentimizi Genel seçimlerin ard ndan ifl dünyas ülke gündeminin ekonomiye odaklanmas n istedi. zmir deki sivil toplum örgütlerinin baflkanlar seçimi Hürege ye de erlendirdi DOLOGH HÜLYA GÜVEN LKNUR DEN ZL temsil edecek olan 26 milletvekilimizden en önemli iste imiz, siyasi kimliklerinden önce zmir Milletvekili olarak tek bir bütün halinde EXPO 2020 adayl m z için çal flmalar d r. Ege Bölgesi Sanayi Odas (EB- SO) Meclis Baflkan Mehmet Tiryaki: Birkaç ayd r devam eden seçim süreci sona erdi. Ekonomi anlam nda, istikrar anlam nda olumlu bir netice ortaya ç kt. Ancak flunu gördük, seçim sürecinde Türkiye di er ülkelere göre daha fazla geriliyor. Bu gerginlik ülkemize enerji kaybettiriyor. Birde önümüzdeki birer buçuk y ll k süreçlerde hem Cumhurbaflkanl hem de yerel seçimleri yaflayaca z. Tabiki bu seçim sürecinde ekonomi geride kald. Art k gündemin ekonomi olmas gerekiyor. Deniz Ticaret Odas (DTO) zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Geza Dologh: Bekledi im bir sonuçtu. Asl nda tabiki zmir olarak bence bu seçim döneminde öne ç - kan projeler bir an önce uygulanmaya bafllans n. Bildi iniz gibi zmir in en önemli hedeflerinin bafl nda gelen EXPO 2020 adayl k sürecimiz devam ediyor. Bu projelerin 2023 y l na kadar de il, en geç 2020 y - l na kadar bitirilmesini arzu ediyoruz. Ege Sanayici ve fladamlar Derne i (ES AD) Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Akgerman: Görebildi imiz kadar yla oldukça adil ve demokratik bir seçim oldu. Her ne kadar seçim sürecinde gereksiz sözler sarf edilse de, seçim iyi geçti. Bu sonuçlar Türkiye nin aynas n teflkil ediyor. Bu aynaya bak p inkar etmek, yanl fl oldu unu söylemek abesle ifltigaldir. Ç kan sonuçlara sayg göstermek gerekiyor. Türk siyasi tarihinde ve dünyada efline çok az rastlanabilecek bir flekilde AKP nin oylar n 3 seçim üst üste artt rarak iktidar olmas önemlidir.bu baflar s nda bence sa oylar n AKP de konsolide olmas, ekonomi konusundaki baflar, yeni seçmenlerin AKP taraf ndan etkilenebilmesi, CHP nin seçim kampanyas n AKP nin en güçlü oldu u ekonomi konusunda odaklamas yanl flt. Soner Ça lar Tarih, sadece baz CHP liler için mi tekerrür eder? Ege tv de seçim akflam Söz meclisten içeri özel program nda, bir yandan seçim sonuçlar n ekranlardan h zla akan rakamlardan ö renip bir yandan yorum yapmaya çal fl rken AKP nin yüzde 50 yi gördü ünü gördü üm için a z m neredeyse b çak açacak haldeyken, ekranlarda Baflbakan n balkon konuflmas n beklerken Kemal K l çdaro lu yla karfl laflt m Oylar m z art rd k, baflar l y z aç klamas n duyunca, benim de a z mdan sanki Deniz Baykal konufluyor laflar dökülüverdi ayn an. Haf zam, rakamlar hemen hiç kaydetmez ama içerik, genellikle taslak lar mda öylece durur, günü/zaman geldi inde t pk o seçim gecesinde oldu u gibi, ortaya ç k verir. Sonras n da çok flükür ki google halleder. Etti de. Baykal, seçim sonras aç klamalar yaz nca, ortaya dökülüverdi. CHP eski Genel Baflkan Deniz Baykal n 2007 seçimleri sonras eve kapand ktan sonra, muhaliflerinin istifa sesleri aras nda ertesi gün yapt aç klamalar, gazeteler flöyle duyurmufl: Baflar l y z, istifa etmiyorum" Zahmet etmeyesiniz diye haberi aynen aktar yorum: Seçimden sonra ilk kez aç klama yapan CHP Genel Baflkan Deniz Baykal, seçimden beklenmedik bir sonuç ald klar n ama bunun "a r bir yenilgi" olarak nitelenemeyece ini söyleyerek " stifa etmeyi düflünmüyorum" dedi; muhalefet görevine devam edeceklerini söyledi. AKP'ye elde etti i baflar dan dolay kutlayan Baykal, "Milletimizin karar n sayg ile karfl l yoruz. Seçimden ç kan siyasi sonuçlar n önümüzdeki dönemde de erlendirece iz. Muhalefet çal flmalar yla iftihar etti ini belirten Baykal, "Yapt m z çal flmalar partimize yak flan bir çizgide oldu. CHP önümüzdeki dönemin siyasal sigortas d r." dedi CHP'nin önümüzdeki dönemde daha etkin ve baflar l olmak zorundad r oldu unu ifade eden Baykal flunlar söyledi: "Seçim sonuçlar tatmin edici de ildir. Oylar 1.5 oran nda artt rmas bizim için yeterli de ildir. Oylar 1 milyon 200 bin artt rd k. Vatandafllar n deste ine teflekkür ederim. Onlar n bize verdi i emanete sahip ç kaca z. Bu oylar n siyasi mesajlar n anlad k ve ona göre de erlendirece iz. Seçim sonuçlar na hangi siyasi dinamiklerin yol açt n araflt r p bakaca z. Zaman zaman siyasi hayat m zda iktidar partisinin ikinci kez iktidara gelmesi olay n daha önce de yaflad k." CHP'nin neden arzu edilen sonuçlar alamad n araflt racaklar n aç klayan Baykal, "Bunun için çal flma bafllataca z. Partinin politika ve hedeflerinde do ru oldu unu biliyoruz. CHP'nin sürekli yenilenme, de iflim ve oluflum için önümüzdeki dönemde yeniden bir yap lanmaya gidecektir. Türkiye'nin her yerinden örgütlerimizde bu konuyu de erlendirece iz" dedi te yüzde 10.7, 1999 da yüzde 8.71, 2002 de yüzde 19.4, 2007 de 20.8 oy alan, bu seçimde de, kendi seçim bölgesi Antalya da birincili i AKP ye kapt ran Baykal, bu kadar iddial hesap sorma hakk n kendinde nas l görüyor, anlamak mümkün de il sonras istifa etmemek için, oylar m z 1.5 puan art rd k, baflar l y z, istifa etmem diyen biri, oylar 5 puan art rm fl birine nas l istifa et diyebilir? Hadi haf zalar m z n silindi ini düflünüyor. Google dan da m haberi yok say n Baykal n? Hadi haf zalar m /google yok say yor, ya yafl n? Art k liderlik de il, a abeylik yapma yafl n n gelip geçti ini de mi fark edemiyor aynalara bak nca diyece im ama Aynaya/iç dünyan za en son ne zaman bakt n z, en son ne zaman bir iç hesaplaflma yapt n z, ruhunuzu en son ne zaman vicdan terazisinde tartt n z Say n Baykal diye sormak, herhalde daha do ru olacak! Çünkü haf zamda hat rlad m ya da taslaklara kaydetti im bir tane özelefltiri yok. Üstelik google da da yok. Çünkü siyasi hayat boyunca, Baykal n yapt ciddi/kapsaml bir özelefltiri yok! O yüzden o ilk tafl atacak ne ilk, ne de son insan siz olabilirsiniz say n Baykal. Madem a abeylik yapabilecek olgunlu a eriflemediniz, bari susun. Susun ve y llarca sadece sizi ve arkadafllar n z tatmin eden o küçük iktidar n z da yapt n z gibi, geliflmeleri kayg yla izlemeye devam edin. Hesaplaflmay da mücadeleyi de y llar sonra CHP yi umut görmüfl, Y llar sonra sizlerden kurtuldu diye partiye oy vermifl, sizden masum insanlara b rak n. Hiç de ilse bu kez, kendili inizden b rak n. CHP ye yapaca n z en büyük/tarihi iyilik, bu olacakt r!

8 SAYFA 8 Haziran Susam dan adam m s n davas Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor CHP zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ile zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu aras nda 10 Haziran tarihinde CHP nin istihdam projelerinin aç kland Tarihi Havagaz Fabrikas 'ndaki bas n toplant s öncesi yaflanan tart flma ülke gündemine kadar tafl nm flt. Seçimlere sadece iki gün kala kameralar önünde birbirine giren ikilinden Baflkan Kocao lu, Susam a a r ifadeler kullanarak ba rm fl, Susam ise olayda sessiz kalm flt. Kavga olay n n ard ndan baflta Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu olmak üzere üst düzey parti yöneticilerinin bar flt rma giriflimlerinin olup olmad yönündeki bir soruya ise Susam, Bar flt rma giriflimi gündemde yoktur. Bugün size verdi im sözü yerine getirmek ve olay n do ru anlafl lmas n sa lamak için bunu konufluyoruz. Bir kavgan n taraf de il ma duru oldu umun alt n çizmek ve kiflilik haklar ma yap lan sald r ile ilgili kendi kiflisel hukuk davam açaca m söylemek noktas nda yapmam gereken aç klamalar yapmak istedim. diye konufltu. Olay kiflisel Kocao lu ile yaflad kavgan n kendisini çok üzdü ünü belirten Susam, kiflilik haklar na sald r ya karfl mücadele için yarg yoluna gitme karar ald n ancak bunun parti içi bir mücadele olarak görülmesinin yanl fl olaca n vurgulad. Davan n tamamen kiflisel bir mesele oldu unun alt n çizen Susam, kavga olay n n parti disiplinine gidip gitmeyece i konusunda ise henüz bir bilginin olmad n söyledi. Bakan Günay: Çılgın projem EXPO Bakan Günay, zmir de medya temsilcileriyle biraraya geldi i kahvalt da seçimi ve önümüzdeki günlerde yapacaklar n anlatt Mövenpick Otel de yap lan seçim de erlendirme toplant s na zmir bas n n temsilcileriyle birlikte, zmir Valisi Mustafa Cahit K raç n da kat lmas dikkat çekti. Günay toplant da seçim süreci ve sonras na iliflkin çarp c aç klamalarda bulundu. Partisinin Türkiye genelinde kesin bir zafer kazand n n alt n çizen Günay, bunu halk n demokratik ve ekonomik taleplerine ba lad n n alt n çizdi. zmir de ciddi bir oy art fl kaydettiklerini anlatan Günay, Bu sonuç zmir in bizi dikkatle dinledi inin kan t d r. Seçim boyunca zmirli bizi dinliyor demifltik. Ancak bunun sand a nas l yans yaca n bilmiyorduk. Gördük ki zmirli bizi dikkatle dinliyor. Sand a yans yan sonuçtan benim ç kard m bu. zmirli bizi kulaklar yla dinledi, önümüzdeki günlerde yapaca m z projelerle zmir halk bizi gözüyle dinleyecek. Yapacaklar m z görecek dedi. Karaburun itiraf zmir i çok iyi bildi ini düflündü ünü, s k s k ziyaret etti ini ancak aday olup seçim çal flmas yaparken bu fikrinin de iflti ini söyleyen Günay, Karaburun dan çok etkilendim. Adeta sakl bir cennet gibi Hem do al hem turistik de erler içeri- yor. Bölge çok iyi korunmufl. Do ru planlamayla farkl konsepte turizm bölgesi olarak planlamay düflünüyoruz bu alan dedi. Seçim süreci boyunca çok say da ç lg n projenin konufluldu unu dile getiren Günay, Ulaflt rma Eski Bakan Binali Y ld r m n Konak Tüneli ni iflaret edip, benim ç lg n projem dedi i zmir projeleri aras nda kendisinin ç lg n projesinin EXPO 2020 oldu unu söyledi. Günay, EXPO adayl benim ç lg n projem. zmir in tüm altyap s n de ifltirecek, turizmini zenginlefltirecek bir organizasyon dedi. Baykal: Kılıçdaroğlu derhal kurultaya gitmeli CHP nin eski Genel Baflkan Deniz Baykal, seçim sonuçlar n n baflar olmad n belirterek, ola anüstü kurultay ça r s yapt CHP de seçim sonuçlar yla ilgili tart flmalar sürüyor. Eski Genel Baflkan Deniz Baykal da, ola anüstü kurultay ça r s yapt. Baykal, Milliyet gazetesinden Fikret Bila ya konufltu. Deniz Baykal, Kurultay hemen toplanmal ve Parti Meclisi ni yenilemelidir. Seçim sonucu bu ihtiyac n ne kadar büyük oldu unu ortaya koydu diye konufltu. Parti Meclisi'nin temel çizgiye uygun ve örgütü temsil eden bir organ olmas gerekti ini vur- gulayan Baykal "Parti meclisi efl-dost meclisi de ildir. Bu anlay flla parti meclisi oluflturulmaz. Yeni Parti Meclisi ne ihtiyaç vard r. Kemal Bey in yapmas gereken ilk ifl budur dedi. Güven sars ld Baykal, Yeni CHP denilerek yola ç k ld. Kürt aç l m, yeni Kürt söylemi denildi ve bunun oy art fl sa layaca savunuldu. Ancak bu yaklafl m oy art fl getirmedi i gibi CHP nin önemli oy merkezlerinde erozyona neden oldu. CHP ye güven sars ld " diye konufltu. Genel baflkan adayl n n söz konusu olmad n n alt n çizen Baykal "Benim meselem partinin gelece i. fleklinde konufltu.deniz Baykal' n aç klamalar sonras CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'ndan da bir de erlendirme geldi. K l çdaro lu "Elefltiri yapaca m derken partinin kurumsal kimli ini örselemeye hiçbir partilinin hakk yoktur" dedi. Mazbatadan önce halka koştu 12 Haziran 2011 de yap lan Milletvekili Genel Seçimleri nde 2.Bölge den seçilen CHP zmir Milletvekili Mustafa Moro lu, seçim sonras nda da seçim öncesinde oldu u gibi yurttaflla bir araya gelme konusunda h z kesmiyor. Moro lu, mazbatas n almadan önce, Ödemifl Konakl Beldesi fiehit Kamil Alkan lkö retim Okulu nun Ö retim Dönemi Y lsonu ve diploma törenine kat ld. zmir l Genel Meclisi Baflkan Serdar De irmenci ve ilçenin il genel meclisi üyeleri ile birlikte beldeye gelen Moro lu, halkla iç içe olman n zaman n n seçim kampanyas dönemiyle s n rl olmad n gösterirken, Ödemifl Konakl l ailelerin de heyecan n paylaflm fl oldu. Çocuklara verimli bir tatil dönemi dileyen ve aileleri de fedakarl klar ndan dolay kutlayan Moro lu, "Umar m, yeni ö retim dönemi, yeni baflar lar da beraberinde getirir." dedi. Koreliler AKP nin sırrını merak etti Güney Kore Belediyeler Birli i l Seçim Kurulu Baflkan ve aralar nda 7 siyasi parti temsilcilerinin de bulundu u heyet, 12 Haziran genel seçimini izlemek için Türkiye'ye geldi. stanbul'dan sonra zmir'e gelen heyet, AK Parti l Baflkan Ömer Cihat Akay' makam nda ziyaret etti. Akay a AK Parti'nin seçim baflar s n n s rr n soran heyet, tarihe geçen baflar l seçim sonucundan çok etkilendiklerini belirttiler. Güney Kore l Seçim Kurulu Baflkan Çavuflan Nando ve heyete AK Partiyi anlatan Akay, flunlar kaydetti: Genel Baflkan m zla Baflbakan m zla gurur duyuyoruz. Son 46 y lda yüzde 50 oy s n r n aflan ilk parti AK Parti ve liderimiz Say n Recep Tayyip Erdo an d r. Bu sonuçlar AK Parti nin bugüne kadar uygulam fl oldu u siyasetin, yapm fl oldu u hizmetlerin halk m z taraf ndan desteklendi i ve onayland n göstermektedir. Denizli den ilk yorum Seçimler sonras ilk yorumunu yapan lknur Denizli Kale benzetmesinden hep rahats zl k duydum dedi Pastalı seçim kutlaması zmir'in sosyal demokratlar n kalesi olarak alg lanmas n n do ru olmad n ifade eden Ömer Cihat Akay, " zmir art k tek kale de il, bundan sonra demokrasinin de kalesi. Hizmete oy veriyor. Kendisine hizmet edecek, projeler kazand racak partiye oy veriyor genel seçimi ve 2009 il genel seçimi so- nuçlar dikkate al nd nda yüzde band ndaki oyumuzu, yüzde 37 band na çektik. zmir aç s ndan bu, yüzde 25 oy art fl demektir. Dokuz olan milletvekili say m z 11'ye ç kard k. zmir'de 30 ilçenin 11'inde birinci partiyiz. Nereden bakarsan z bak n, zmir'de baflar l ç kan AK Parti'dir diye konufltu. AK Parti'den zmir milletvekili seçilen, ZS AD Yönetim Kurulu eski baflkan, bir dönem zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu'nun dan flmanl n da yapan lknur Denizli, genel seçim sonuçlar n n zmir seçmeninin Türkiye genelinden farkl bir tav r sergilemedi ini ortaya koydu unu söyledi. Seçim sonucunu de erlendiren Denizli, zmir seçmeninin Türkiye genelinden farkl oldu u yönünde bir alg bulundu unu, seçim sonuçlar n n bu alg y ortadan kald rd n belirterek, '' zmir seçmeni hep farkl olarak gösterildi, ancak seçim sonuçlar zmirli seçmenin Türkiye genelinden farkl bir tav r göstermedi ini ortaya koydu'' dedi. Denizli, zmir için ''CHP'nin kalesi'' fleklindeki benzetmelerden siyasete girmeden önce de rahats zl k duydu unu ifade ederek, flöyle dedi: '''kale' kelimesinden ciddi rahats zl k duyuyorum. Bu flekilde tan mlarsan z, kenti gereksiz yere gerersiniz. flin iyi taraf, bunu söyleyenler, bu argüman bir daha kullanmayacaklard r. fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ Müdürü UFUK AKÇA Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 51 BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 16 Haziran 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

9 SAYFA 9 Haziran Tarihe yolculuk projesi Zaman Yolculu u Kapan fl Konferans 4 belediyenin ortakl yla düzenleniyor Kapan fl Konferans Haziran 2011 tarihlerinde zmir ve Manisa da gerçeklefltirilecek. Konferans, Türkiye Belediyeler Birli i (TBB) taraf ndan destekleniyor. Ayr ca dört belediye proje ile ilgili deneyimlerini paylaflt klar bir kitap yazd lar. zmir Yaflar Üniversitesi konferans salonunda yap lacak konferans n ilk günü, birlikte çal - flan dört belediyenin proje ekipleri ve Kalmar Kent Müzesi nden proje ilgili çal flma yapan yetkililer sunumlar n yapacaklar. Sunumlar, saat saatleri aras nda yap lacak. Konferans n ikinci günü Manisa da Zaman Yolculu u Projesi ile ilgili bir uygulama yap lacak. Zaman Yolculu u, tarihi, dramay kullanarak ö retmeyi ve tarihsel alanlar yaflayan tarihi mekanlar haline getirmeyi amaçlar. Hedef kitlesi çocuklardan bafllayarak herkesi ve özellikle turistleri kapsar. Tarihle e itimi birlefltiren Tarihsel Çevre E itimi metodu 15 y ld r Kalmar Kent Müzesi E itim Departman deste iyle okullarda uygulan yor. Minik ellerden büyük bağış Özel Hüseyin Aslan Anaokulu ö rencilerinin e itim dönemi boyunca yapt eserlerden oluflan y l sonu resim, seramik ve el ifli sergisi Forum Bornova Al flverifl Merkezi nde aç ld. Geleneksel Y lsonu Sanat Etkinlikleri Sergisi nde yer alan minik ö rencilerin eserleri, Türk E itim Vakf yarar na sat fla ç kart l rken, veliler e itime katk sa lamak için birbirleriyle yar flt. Kendilerine ikram edilen pamuk flekerleri büyük keyifle yiyen minik aslanlar, e lenceli dakikalar yaflad. Tarihe saygı ya gençlik aşısı yapıldı! Büyükflehir taraf ndan düzenlenen Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri baflvurular bafllad. Bu y l çocuk ve gençler için de kategori var zmir in tarihe duyarl l - n simgeleyen geleneksel Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri, bu y l da sahiplerini ar yor. zmir Büyükflehir Belediyesi, tarihe ve kültürel mirasa sahip ç kan, korunmas na, yaflat lmas na ve tan t lmas na katk koyan zmirlileri, 9. kez düzenlenen yar flmaya kat lmaya davet ediyor. Baflvuru için son gün 26 A ustos Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri Yar flmas na kat lmak isteyenler, zmir Büyükflehir Belediyesi nin adresine girerek form edinebilirler ve doldurduklar formlar, zmir Büyükflehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varl klar Müdürlü ü (5.Kat No:522) adresine flahsen müracaatla teslim edilebilirler. Konuyla ilgili ayr nt l bilgi almak isteyenler web sitesinden ya da / nolu telefonlardan yararlanabilir. Jüri toplant s Eylül 2011 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan yar flman n sonuçlar 28 Eylül 2011 de aç klanacak. Kazananlara ödülleri törenle verilecek. Hayvanlara yerinde çözüm Bayrakl Belediyesi Veteriner flleri Müdürlü- ü, sokak köpeklerine yaflad klar yerde ücretsiz kuduz afl s yapt. Sahipsiz veya güçten düflmüfl hayvanlar n toplat lmas, k s rlaflt r lmas, afl lanmas, gerekli t bbi bak mlar n n yap lmas ve iflaretlenmesi, al nd ortama geri b rak lmas ile sahiplendirilenlerin kay t alt na al nmas gibi birçok görevi baflar yla yerine getiren Bayrakl Belediyesi Veteriner flleri Müdürlü ü, bafllatt ücretsiz kuduz afl s kampanyas n hayvanlar n yaflad - bölgeye giderek sorunu yerinde çözüyor. Minikler Mask Müzesi nde Limon Anaokulu nda e itim gören 24 ö renci zmir Mask Müzesi ni ziyaret etti zmirlileri butik müzecilik kavram ile tan flt ran Konak Belediyesi nin may s ay nda aç l fl n gerçeklefltirdi i zmir Mask Müzesi nin ziyaretçileri aras nda yer alan minikler, birbirinden ilginç masklar n bafl ndan dakikalarca ayr lamad lar. Minik dünyalar nda farkl yorumlarla masklara tan mlamalar getiren küçük konuklar gözlemlerini birbirlerine aktard lar. Minikler, Tiyatro Masklar, Ritüel Masklar, Endonezya, Avustralya Aborjin Masklar, Afrika gibi ülkelerin kabile gruplar - n n kulland klar masklar n sergilendi i salondan uzun süre ayr lamad. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan Geliflmifl toplumlar n göstergelerinden biri de toplumlar n sahip oldu u müzelerdir. Bu müzeler her toplumun kendi tarihlerinde ve di er tarihinde önem arz eden, geçmifl döneme ait izler tafl yan eserlerle o dönemler hakk nda bizleri ayd nlatmaktad r dedi.

10 SAYFA 10 Haziran Güzelbahçe de temiz deniz Güzelbahçe TEMA Vakf, Büyükflehir ve Güzelbahçe belediyeleri ile Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi deniz temizli i gerçeklefltirdi zmir Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl n n deniz temizleme teknesi ve Türkiye Sualt Sporlar Federasyonu na ba l dalg çlar eflli inde gerçeklefltirilen etkinlikle, onlarca at k bertaraf edilmek üzere denizden karaya ç kart ld. Vatandafl ve bal kç lar bu konuda daha duyarl olmaya davet eden Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce, Güzelbahçe sakl de il, herkes için bir cennet slogan m zla yolumuza devam ediyoruz. Cennetten bir parça olan Güzelbahçe nin güzelli inin bozulmamas için gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Bu tür etkinlikler çevre konusuna halk m z n dikkatini çekmek ve bu konuda bilinç oluflturmak aç s ndan faydal oluyor. Yapt m z temizlik düzenli olarak devam edecek. Güzelbahçe, zmir in yeflil bayrakl ilçesi olmaya aday. Buras kentlinin tek bir bilet ile denize girebilece i tek ilçe. Yeflil ile maviyi buluflturan Güzelbahçe mizde çevre konusunda bize destek veren herkese teflekkür ediyorum diye konufltu. Güzelbahçe TEMA Vakf Temsilcisi Aycan Yolyapan ise 2 adet bal kç liman bulunan Güzelbahçe de özellikle bal kç lardan deniz ve çevre temizli i konusunda daha duyarl olmalar n talep etti. Bornova Belediyesi nden çevre dostu uygulama Çevreci araçlar sergiye çıktı Atık bitkisel yağlar sulara karışmayacak Daha önce kat at klar n evlerde ayr toplanmas uygulamas n bafllatan Bornova Belediyesi bitkisel at k ya lar n sulara kar flmas n önleyecek bir çal flma bafllatt. Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, iki ayr firma ile k zartma sonras ortaya ç kan at k ya lar n özel bir flekilde toplanmas n içeren bir protokol imzalad. Protokole göre vatandafllar k zartma sonras oluflan ya lar n muhtarl klara b rak lacak büyük toplama bidonlar na atacak. Bu at k ya lar, firmalar taraf ndan muhtarl klardan toplanarak madeni ya ya da yak t yap lmak üzere özel olarak kurulmufl fabrikalara tafl nacak. Uygulama protokolün imzas ndan sonra Bornova n n tamam nda hemen bafllat ld. Bu arada kat l m art rmak için at k ya getirenlere top ve puzzle da promosyon olarak verilecek. Çevresel de erleri koruman n öncelikleri aras nda en üst s ralarda yer ald n vurgulayan Baflkan S nd r, Bu yönde sürekli olarak yeni projeler gelifltiriyoruz. Böylece hem çevremiz korunuyor, hem de ekonomiye katk m z oluyor dedi. Bornova Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odas n n iflbirli i ile düzenlenen Çevreci Araçlar Sergisi büyük ilgi gördü 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsam nda düzenlenen etkinliklere Bornova da bir yenisi daha eklendi. Bornova Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odas zmir fiubesi, Çevreci Araçlar sergisi düzenledi. Forum Bornova alan ndaki sergide; Ege, Yaflar, Dokuz Eylül Üniversitesi ö rencilerinin gelifltirdikleri günefl enerjisi ile çal flan araçlar n yan s ra Makine Mühendisleri Odas zmir fiubesi nin gelifltirdi i ve hidrojen ile çal flan araç da sergilendi. Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, alternatif enerji kaynaklar ile çal flan araçlar detayl flekilde inceledi. Yaflar Üniversitesi ö rencilerinin gelifltirdi i arac da n sürücü koltu una oturan S nd r, bu arac bir süre kulland. Çevre Mühendisleri Odas zmir fiube Baflkan Vildan Gündo du; günefl, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklar n n do a içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabildi ini belirterek flöyle konufltu: Bu bak mdan karbandioksit emisyonlar n azaltarak çevrenin korunmas - na yard mc olurlar. Yerli kaynaklar olduklar için enerjide d fla ba ml l n azalmas na katk sa larlar. Almanya Türkiye ye göre üçte bir oran nda günefl almas na ra men elektrik enerjisinin yüzde 50 sini güneflten sa l yor. Bu yüzden bu çal flmalar çok önemli. Doğanın dengesini biz insanlar bozduk Do an n dengesinin insan eliyle bozuldu una dikkat çeken Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Do ay insan n d fl nda kirleten bir baflka canl yok. fiimdi de ne yapsak da bunu önlesek diye çaba harc yoruz. Biz de çevre güne nedeniyle bu konuyla ilgili projeleri ön plana ç kar yoruz. Yenilenebilen enerji çeflitlileri ise çevreci enerjiler olarak öne ç k yor. Biz de bu sergimizde yenilenebilir enerji kaynaklar ile çal flan araçlar göstermek istedik. Bu anlamda özellikle günefl enerjisi ön plana ç k yor. Buradaki araçlar, gerçekten güneflin bir enerji kayna olarak nas l kullan laca n aç kça gösteriyor. Bunlar bilimsel çal flmalar. Yak nda daha ticari ve yayg n araçlar gelecektir. Herkesi kutluyorum dedi. Buca da yağ projesi çevreyi temiz tutacak Buca Belediyesi At k laç Toplama Projesi nin ard ndan flimdi de bölgede kullan l p do a kirlili ine neden olan at k ya lar toplamak için harekete geçti. Günlük hayatta kulland m z ya çeflitlerinin do aya at lmas yla oluflan toprak, su ve çevre kirlili ine dur demek için harekete geçen Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, flimdi de at k ya toplayan firmalar ile protokol imzalad. 1 Litre ya n 500 ton suyu kirletti- ine dikkat çeken Baflkan Tat, Bu topraklar bizim. Baflka Buca yok. Topraklar m z, sular m z at k ya lar n do aya at lmas sebebiyle zehirleniyor. Bucam z at k ya lardan kurtarmak için Çevre ve Orman Müdürlü ü nden lisansl 2 firmam zla iflbirli i içersine girdik dedi. Toplanan at k ya lar firmalar n iflletmelerinde elden geçirilerek elektrik enerjisi olarak kullan lmas n sa layacak. Buca da korsan firmalar n at k ya lar toplamas na engel olan protokolle Buca daki iflletmeler anlaflmal firmalar ile çal flarak at k ya lar güven içersinde toplanmas n sa layacak. Mavişehir sahiline palmiye Karfl yaka Belediyesi, Maviflehir sahillerini daha da güzellefltirmek için yetiflkin palmiye a açlar dikmeye bafllad Daha önce sahillere kum serdiren Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak Bu bölge zmir in en seçkin yerlerinde biri olmaya aday. Geldi imizde öncelikle burada bulunan ve ât l durumdaki terk edilmifl binalar restoran olarak hizmete sunduk. Daha sonra sahil kenar n bafltan sona yenileyerek gezinti yerleri haz rlad k, gölgelikler yapt k, flimdi buras adeta k y fleridi tatil kenti gibi oldu. K y lar - m za flimdi de 4,5 metre boyunda palmiyeler dikiyoruz. Gelecekte bu bölgeye marina da infla edilince buran n güzellikleri daha da artacak. Maviflehir in son ât l alanlar tamamlan rken kamuya terk edilen yerleri halk n kullanaca alanlar olarak planlay p haz rl yoruz dedi. Karfl yaka Belediyesi ekipleri, Maviflehir sahilini daha da güzel gösterecek palmiyeleri yerlefltirdikten sonra çiçeklendirme çal flmalar na geçecek. Bostanl Bal kç teknelerinin oldu u alandan itibaren bafllat lan proje çerçevesinde k y ya öncelikle a açlar n tuzlu sudan etkilenmemesi için betondan büyük saks l klar yap l yor. Maviflehir villalar na kadar sürdürülecek düzenlemede 50 adet yetiflkin palmiye a ac dikilecek. Palmiyelerden sonra bölgede düzenlemeler sürecek. Sahilde uygun olan yerler çiçeklendirilecek. Bisiklet yollar na ve bu yollara paralel olan sahil boyunca gezinti yollar yap larak kent trafi inden uzak güzel bir bölgesi kazand r lacak. Cennetten gelen müzik! Karfl yaka Belediyesi nin Anahtar Akademi iflbirli inde düzenledi i Seda Ba can ile Ruhumuza ve Bedenimize Ifl k Tutan Mantralar etkinli i, Bostanl Rekreasyon Alan nda yap ld. 150 kiflinin kat ld etkinlikte, Seda Ba can, dünyada çok yayg n olan ve cennetten gelen müzik diye adland r lan mantra eflli- inde kat l mc lara yoga yapt rd. Ba can, çimlerin üzerinde oturan kat l mc - lara do ru nefes alma egzersizleri, gevfleme, rahatlama ve sakinleflme yöntemlerini uygulamalarla gösterirken zaman zaman kat l mc lar aya a da kald rarak di er rahatlama hareketlerini yapt rd.

11 SAYFA 11

12 SAYFA 12 HAZ RAN 2011 Limanda kötü ko neden olan ithkuya anguslardan k al çal flmas sonu urtulma çsuz kald K y ticaretinin art r lmas için önemli ad m Anguslar yine dert! Et Bal k Kurumu taraf ndan canl hayvan ithalat çerçevesinde gemilerle Güney Amerika ülkelerinden ve Avustralya dan zmir e getirilen s rlar yine kokutacak. Türkiye nin birçok yerine gönderilen ve mezbahalarda kesimleri yap lacak olan anguslar n yayd kokunun ortadan kald r lmas için yap lan giriflimler sonuçsuz kald. zmir Liman Baflkanl n n anguslar için ald limana girifl yasa n n geçersiz oldu u ifade edildi. Liman flletme Müdürü Turan Yalç n n aç klad karar n ard ndan harekete geçen zmir Valili i, al nan kararda yetkisizlik vurgusu yapt. Bunun üzerine geçti imiz günlerde yap lan çal flma sonucunda anguslar n Nemrut Liman na indirilmesi fikri ön plana ç kt. Ankara ya yaz lan yaz da liman n de ifltirilmesi istendi. Bakanl k engeli Ayda binlerce turistin kurvaziyer gemilerle gelip ayak bast liman n hemen yan taraf na indirilen angus problemi bu kez ilgili bakanl klar n engeline tak ld. Canl hayvan ithalat nda yetkili olan zmir Liman n n de ifltirilmesi için Tar m ve Köyiflleri Bakanl ve Maliye Bakanl n n ortak karar almas gerekti i ortaya ç kt. ki bakanl n ortak ç karaca karar n uzun zaman alaca n ifade eden yetkililer bu y l da angus kokusuna katlan lmas gerekti ini belirtiyor. Öte yandan Türkiye nin dahil oldu u Gümrük Birli i çerçevesinde Avrupa Birli i ülkelerinin de zmir Liman nda srar etmesi süreci daha da zora sokuyor. Önümüzdeki günlerde limana yaklafl k 10 bin bafl angusun gelmesi bekleniyor. I Fatih Yapar 1 alana 1 bedavaya turist ak n Kruvaziyer gemilerle Alsancak Liman na gelen turistler, kampanyalarla adeta mest oldu zmir e kruvaziyer gemilerle gelen turistler için Alsancak Liman karfl s ndaki süpermarmarketler ihtiyaçlar n görmek için adeta ilaç oldu. Kent turuna ç kan turistler dönüflte solu u süpermarketlerde ald. Turistler yap lan kampanyalar kaç rmad. Bir alana bir bedava, ikincisi yüzde elli kampanya etiketlerini görünce gözlerini inanamayan turistler al flverifl arabalar n doldurdu. Komşuya da veresiye defteri Seferihisar S ac k Liman ile Yunanistan n Sisam (Samos) Adas aras nda bafllat lan feribot seferiyle, ilk Yunan turist kafilesi ilçeye geldi. Sisam dan S ac k Liman na gelen 100 kiflilik kafileyi, Seferihisar Belediye Baflkan Tunç Soyer ve efli Neptün Soyer ile Seferihisarl lar karfl lad. Ard ndan S ac k Teos Marina da bir kokteyl düzenlendi. Kokteylde, kafile, Türkçe ve Yunanca flark lar eflli inde e lendi. lçe Kaymakaml öncülü ünde ZKA ile birlikte yap lan S ac k Meydan Peyzaj Projesi nin aç l fl da yap ld. Aç l fla ZKA ad na zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Zekeriya Mutlu ile Yunanistan n Sisam Adas Belediye Baflkan Thanos Styliamos kat ld. Aç l fl n ard ndan S ac k Meydan n n hemen yan nda bulunan El Sanatlar Panay r nda Unutulmaya Yüz Tutmufl Meslekler sergisi gezildi y l nda aç lmak üzere Seferihisarl çocuklar n yazd klar mektuplar, iki belediye baflkan n kat ld törenle, proje kapsam nda aç lan parkta özel bir bölüme gömüldü. Yunanistanl turistler için veresiye defteri aç ld. Zeytinyağı mucizesi! Fransa'da, bilim adamlar n n 5 y l süren araflt rmas na, 65 yafl ve üzeri 7 bin 625 Frans z kat ld. Kat l mc lar, zeytinya tüketmeyenler ve tüketenler olarak iki gruba ayr ld. Araflt rma s ras nda kat l mc lardan 148'i beyin kanamas geçirdi. Bilim adamlar, devaml zeytinya tüketenlerin beyin kanamas geçirme riskinin di erlerinden yüzde 41 az oldu unu gözlemledi. Araflt rmaya imza atanlardan Cecilia Samieri, bu sonuçlar n, 65 yafl ndaki ve üzerindekilerde beyin kanamas n n önlenmesi için baz yeni beslenme tavsiyelerinin verilmesi gerekti ini gösterdi ini belirtti. Yafll larda beyin kanamas na s k rastland n ifade eden Samieri, zeytinya n n kanama riskini önlemede hem az masrafl, hem de basit bir yöntem oldu unu vurgulad.

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın...

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın... 29 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ 1 milyar kadın... BEŞİKTAŞ Belediyesi kadına şiddeti engellemek adına '1 Milyar

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı