Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald"

Transkript

1 SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar yla bir araya gelen Susam, Kocao lu ile yaflad kavga olay ile ilgili de ilk kez konufltu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald gibi CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun 8 Haziran da yapt bas n toplant s nda sorulan sorular n kendisi taraf ndan sorduruldu u yönündeki iddialar oldu unu belirtti. I 8 de HAZ RAN 2011 Baykal: Kemal Bey kurultaya gitmeli CHP DE seçim sonuçlar yla ilgili tart flmalar sürerken eski Genel Baflkan Deniz Baykal da, ola anüstü kurultay ça r s yapt. 40 Kr. MAKASDARALIYOR Seçimlerde AKP oyunu artt r rken CHP yerel seçime göre kay p yaflad PAR S TE TANITILDI SEÇ M N baflkenti olmas beklenen zmir'de sürpriz sonuçlar ç kt. Her iki bölgede de birbirine yak n olan iki parti aras ndaki 6 puanl k farka ra men CHP'de hayal k r kl, AKP'de bayram yaflan yor. İzmir ideal ev sahibi olacak VAL Cahit K raç baflkanl ndaki zmir heyeti, Uluslararas Sergiler Bürosu nun 149. Genel Kurul toplant s na kat larak, zmir in EXPO 2020 adayl n tan tt. BIE delegelerine, zmir Kalk nma Ajans taraf ndan haz rlanan zmir tan t m filmi gösterildi ve Kocao lu taraf ndan bir sunum yap ld. I 5 te Çılgın projem EXPO KÜLTÜR ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, zmir de medya temsilcileriyle bir araya geldi i kahvalt da seçim sürecini ve önümüzdeki günlerde yapacaklar n anlatt. I 8 de Hayal k r kl 12 EYLÜL referandumunda rekortmen illerin bafl nda gelen zmir'de CHP seçimi yüzde aral nda bitirirken yaflanan hayal k r kl örgütlerden adaylara kadar her noktada hissediliyor. I 6 da İzmir e bin km lik dijital otoyol ZM R Büyükflehir Belediyesi, zmirnet Projesi sayesinde, kenti dünyan n say l merkezleri aras na sokmay hedefliyor. PROJE, Türkiye nin en büyük network a lar ara- s nda yer al yor ve kent içindeki MOBESE sisteminin de temel alt yap s n oluflturuyor sonuna kadar 1000 km. uzunlu unda fiber optik kablo döflenecek. I 4 te Kılıçdaroğlu örgüte kızdı 6 Eski CHP liler bombaladı 7 Ankara da topuk sesleri 7 Anguslar yine kokutacak Limanda kötü koku yapan ithal anguslardan kurtulma çal flmas sonuçsuz kald... Etkinli e kat lan ö renciler, konuflmalar n ard ndan hep birlikte sahil temizli i yapt. ET Bal k Kurumu taraf ndan canl hayvan ithalat çerçevesinde gemilerle Güney Amerika ülkelerinden ve Avustralya dan zmir e getirilen s rlar yine kokutacak. TEMA Güzelbahçe de deniz temizliği yaptı Çevreci araçlar sergide BORNOVA Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odas n n iflbirli i ile düzenlenen Çevreci Araçlar Sergisi ilgi gördü. I 10 da Bu seçim çok flafl rtt Fahrettin Dokak 3 te ZM R Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl n n deniz temizleme teknesi ve dalg çlar eflli inde gerçeklefltirilen etkinlikle, onlarca at k denizden karaya ç kart ld. I 10 da CHP kurultaya Tarih, sadece baz gider mi, CHP liler için mi gitmeli mi? tekerrürde? Ümit Yald z 6 da Gönül Soyo ul 7 de BAYKAL, Kurultay hemen toplanmal ve Parti Meclisi ni yenilemelidir. Sonuçlar bu ihtiyac n ne kadar büyük oldu unu ortaya koydu dedi. I 8 de Ayakkabı Fuarı 30. kez merhaba dedi ZFAfi taraf ndan düzenlenen Ayakkab /K fl Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar, zmir Uluslararas Fuar Alan nda törenle aç ld. Aç l flta Rönesans Ajans taraf ndan düzenlenen ve ünlü modellerin podyuma ç kt defile ilgiyle izlendi.fuar, Haziran 2011 tarihleri aras nda aç k kalacak. I 2 de Gaziemir de hayvanseverlere büyük müjde GAZ EM R Belediyesi Veteriner flleri Birimi taraf ndan ay sonuna kadar sürecek ücretsiz kuduz afl s kampanyas ilgi görüyor. Hayvanseverler, sahipli veya sahipsiz birçok kedi ve köpe i afl latabilecek. I 4 te Giriflimler sonuçsuz ÇÜNKÜ Türkiye nin birçok yerine gönderilen ve mezbahalarda kesimleri yap lacak olan anguslar n yayd kokunun ortadan kald r lmas için yap lan giriflimler sonuçsuz kald. I 12 de Minikler, Mask Müzesi ne bayıldı ZM RL LER butik müzecilik kavram ile tan flt ran Konak Belediyesi nin may s ay nda aç l fl n gerçeklefltirdi i zmir Mask Müzesi nin ziyaretçileri aras nda yer alan minikler, birbirinden ilginç masklar n bafl ndan dakikalarca ayr lamad lar. I 9 da Tarihe yolculuk konferansı İzmir de 9 Gençlere tarih sevgisi aşılanacak ZM R Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri için baflvurular bafllad. Yar flmada ilk kez bu y l, çocuk ve gençler için yeni bir kategori de aç ld. I 9 da

2 SAYFA 02 Haziran Mucit çocuklar Levent K rca zmirlileri güldürdü robotlar yla yar flt zmirli mucitler, Rektör Prof. Dr. Seyfullah Çevik, zmir l Milli E itim Müdürü Rag p Üye ve okul müdürlerinin kat ld törende ödüllendirildi. En sonunda ABD li gençlerle birlikte baflar pozu verildi. Gediz Üniversitesi, ABD nin robot flampiyonlar yla zmir deki 6 lisenin ö rencilerini buluflturdu Gediz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi, liseli ö rencilere yüksek teknolojiyi sevdirmek için önemli bir giriflimde bulundu. ABD nin robot flampiyonu olan, dünya çap nda ödül kazanan Fulton Lisesi Robotics Tak m yla zmirli gençlerin kat ld robot kamp gerçeklefltirildi. Gediz Üniversitesi Seyrek Kampusü ndeki bu özel e itimde, zmir Fen Lisesi, Atatürk Lisesi, Karfl yaka Anadolu Lisesi, 60. Y l Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi ve Yamanlar Fen Lisesi ekipleri yer ald. Amerikal ö renciler, bildiklerini paylaflt. Befl gün gibi k sa sürede, engelleri afl p toplar istenen hedeflere atabilen robotlar haz rland. En sonunda da jüri önüne ç k ld. Her lise kendi robotuyla mücadele etti, nefes kesen gösteri maç na imza at ld. Teknoloji merakl s ö rencileri, ö retmenleri, arkadafllar ve aileleri de yaln z b rakmad, tezahüratlar yla destekledi. K yas ya geçen yar fl Bornova Anadolu Lisesi ve Karfl yaka Anadolu Lisesi önde bitirdi, birincilik ödülünü paylaflt. Ayakkabı Fuarı ndan 30. merhaba Fuar n aç l fl na Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, zmir Valisi Mustafa Cahit K raç, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, siyasi parti temsilcileri, oda baflkanlar ile sektör temsilcileri kat ld. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, kentte istihdam yaratan sektörlerin bafl nda ayakkab sektörünün geldi ini hat rlatarak, tasar ma a rl k veren ve Ayakkab Fuar merkezli bir büyüme modeli ile ZFAfi n düzenledi i Ayakkab /K fl Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar törenle aç ld sektörde ciddi s çramalar gerçeklefltirebileceklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay da, ayakkab sektörünün büyüklü üne ra men, gelir azl n n kendisini düflündürdü ünü ve flafl rtt - n söyledi. Günay, Türkiye nin bu müstesna co rafya, tarih, kültür ve insan potansiyeline sahip kentini Türkiye de ve dünyada hak etti i yere getirmeliyiz. EXPO 2020 bunun için büyük bir f rsat. Bu sadece zmir in de- il, bölgenin ve tüm ülkenin projesidir dedi. Törenin sonunda Rönesans Ajans taraf ndan düzenlenen ve fiebnem Scheffer, Ece Gürsel, Alona Kiral ve Tu ba karaca gibi ünlü modellerin podyuma ç kt defile ilgiyle izlendi. Güzelbahçe den Fırıldak geçti Güzelbahçe Belediyesi nin bu y l ikinci kez düzenledi i Kültür ve Sanat Günleri kapsam nda F - r ldak adl politik komedi tiyatroseverlerle bulufltu Ünlü komedyen Levent K rca ile Fatih Solmaz n yazd ve genifl bir oyuncu kadrosunun rol ald F r ldak oyunu, Güzelbahçe Belediyesi Aç k Hava Tiyatrosu nda sahnelendi. Günümüzün siyasi olaylar n mizahi bir dille anlatan oyun, Güzelbahçe seyircisinden tam not ald. lgiyle izlendi Aç k Hava Tiyatrosu nu dolduran binlerce seyirci, oyuna kahkahalarla efllik etti. Oyunun sonunda izleyenlere teflekkür eden K rca ve ekibi, seyircilere sahneden karanfil atarak memnuniyetini dile getirdi. K rca, en k sa zamanda yeniden Güzelbahçe izleyicisiyle bir araya gelmek istediklerini söyledi. Afl r kalabal k nedeniyle oyunu protokol yerine vatandafllar n aras na getirilen sandalyeden izleyen Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce de K rca ve ekibini tebrik ederek, kendilerine çiçek takdim etti. Kelimeler Sert Olmalı! Gaziemir Belediyesi Tiyatro Toplulu u taraf ndan haz rlan p sahneye konan Kelimeler Sert Olmal isimli oyun izleyicilerden tam not ald. Sevil Yücel ve Neslihan Kand ran n yönetmenli ini yapt klar oyun, dünya edebiyat - n n dev isimlerinin eserleri ile Türkiye gündemindeki son olaylar ve günlük hayatta yaflananlar n harmanlamas yla oluflturuldu. Naz m Hikmet, Aziz Nesin, Bertholt Brecht, Stanislavsky, Haldun Taner, William Shakespeare, U ur Mumcu ve Anton Cehov un eserlerinden izler tafl yan oyun, geçmiflte ve günümüzde yaflanan olaylara toplumun sessiz kal fl na gösterilen tepkiyi mesaj olarak izleyicilere sundu. Yüzlerce Gaziemirlinin izledi i oyunda rol alan amatör oyuncular ayakta alk flland. Mustafa Seyhan Kura n düzenledi- i, Eda Çelik, rem Demirezen ve Aylin Toylan n yönetmen yard mc l klar n paylaflt Kelimeler Sert Olmal isimli oyun izleyicilere, Helal olsun sizlere dedirdi. Oyunun be eni üzerine tekrar sahneye konulaca ifade edildi.

3 SAYFA 03 Haziran Büyükflehir den 20 günde flipflak çözüm Büyükflehir Belediyesi nin Toptan Çözüm ekipleri, Karaba lar n 12 mahallesinde 20 günde 14 bin metre yol düzenledi, 4 bin ton asfalt serdi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, mahallelerdeki altyap, su, kanal, fiziki düzenleme ve sa l k konular ndaki eksikleri h zla gideren Toptan Çözüm ekiplerinin Karaba lar da gerçeklefltirdi- i çal flmalar yerinde inceledi. Cennetçeflme ve Yüzbafl fierafettin mahallelerinde yap lan kald r m ve çevre düzenlemelerini inceleyen Baflkan Kocao lu, Uzundere Mahallesi nde yap lan park ziyaret etti. Burada çocuklar n sevgi gösterileri ile karfl lanan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan, Özgür Mahallesi nde üç ana arterde yürütülen yol düzenleme çal flmalar n da kontrol etti. Mahalle ziyaretlerinde vatandafllarla ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve önerileri dinleyen Baflkan Aziz Kocao lu na, Özgür Mahallesi Muhtar Erdo an Kalkan, ZSU ve Büyükflehir Belediyesi nin hizmetlerinden ötürü bir teflekkür plaketi verdi. Baflkan Kocao lu, toptan çözüm ekipleri arac l yla amaçlar n n semtlerin acil ihtiyaçlar na çözüm getirmek oldu unu söyledi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan n n inceleme gezisine, Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm de efllik etti. Buca trafiği nefes alacak zmir Büyükflehir Belediyesi, Yeflildere Caddesi ni köprülü kavflak ile aflarak Buca üzerinden Otogar a ba lant sa layacak 7.5 kilometrelik ekspres güzergah n Onat Caddesi ne kadar olan 1350 metrelik bölümü için uygulama projelerini tamamlad. Halk aras nda viyadük yüksekli i nedeniyle uçan yol olarak adland r lan projeye göre, Yeflildere Caddesi ile paralelindeki Meles Çay ve rayl sistem, Menderes Caddesi nden Onat Caddesi ne kadar köprülü kavflak ile afl larak kesintisiz ulafl m sa lanacak. Oluflturulacak köprülü kavflak ile hem Buca ya girifl yap l p üst bölgelerine gidilebilecek hem de Buca dan Yeflildere Caddesi yoluyla Konak, Karaba lar ve Gaziemir istikametine ulafl labilecek. Buca ilçesinin y llard r özlemini çekti i alternatif yol, bu çal flma sayesinde yaflama geçirilmifl olacak. Neler yap ld? Karaba lar da Cennetçeflme, Uzundere, Yüzbafl fierafettin, Özgür, Yurdo lu, Ali Fuat Cebesoy, Metin Oktay, Maliyeciler, Vatan, Bas n Sitesi, Üçkuyular ve Fahrettin Altay mahalleri nde çal flan ekipler, 20 günlük dönemde 14 bin metre yol düzenledi ve 4 bin ton asfalt serdi. Uzundere Mahallesi ne oyun grubu, spor aletleri ve basketbol sahas - n n da bulundu u bir park yap ld. Bu seçim çok flafl rtt! ddial ve sert geçen süreç sonras beklenen siyasi tablo ortaya ç kt. Di er genel seçimlere nazaran ilginç bir o kadar flafl rt c sonuçlar n ortaya ç kt bir seçim... AK Parti oyunu art rd meclisteki milletvekili ço unlu unu kaybetti. CHP 2007 seçimlerine göre hem oyunu hem de milletvekili say s n art rd. Ama Türkiye haritas nda k rm z olarak iflaretlenen sahil fleridindeki illerden baz lar n kaybetti. Geçen yerel seçimlerde ve referandumda k y lara mesafeli kalan AK Parti bu seçimlerde sahil fleridindeki bir çok ilde liderli i ele ald. AK Parti'nin sahil fleridiyle ilgili özel politikas ise ifle yaram fl görünüyor. CHP nin kalesi olarak bilinen zmir de yerel seçimlere nazaran oy oran azald göze çarp yor. CHP nin kalesi art k zmir de il, Trakya bölgesi CHP bu bölgedeki Edirne, K rklareli ve Tekirda da en yüksek oyu alarak yeni kalesini belirlemifl oldu. Ancak ülkede her iki kifliden birinin oyunu alan Ak Partinin meclisteki milletvekili say s da azald. Böylelikle tek bafl na Anayasa yapma flans n da kaybetti. Anayasay referandumsuz de ifltirmek için gerekli 367 sandalyeyi bulamayan AK Parti, referandum için gerekli olan 330 s n r nda alt nda kald. 12 Haziran seçim sonuçlar - na göre TBMM de 4 parti grup kuracak. Ak Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM de yerini alacak. MHP de özellikle seçim sürecinde ard arda patlak veren kaset skandallar sonuçlar seçim sand na yans d. Büyükflehirlerden gelen oylar ile baraj alt nda kalmaktan kurtulan MHP, yerel seçimde iktidar oldu u Manisa, Bal - kesir ve Uflak ta üstünlü ü Ak Parti ye kapt rd. Ergenekon davas ndan yarg lanan ve CHP den aday olan Mustafa Balbay, Mehmet al ve MHP aday Engin Alan TBMM deki sandalyelerini garantilerken, ayn davadan yarg lanan di er ba ms z adaylar Tuncay Özkan, Do u Perinçek ve Çetin Do an ise meclis vizesi için yeterli oy ço unlu unu sa layamad. Ayr ca Sivas tan ba ms z aday olan Türkiye Partisi Genel Baflkan Abdüllatif fiener ve ç k fl yapmas beklenen HAS Parti Genel Baflkan Numan Kurtulmufl da meclise giremeyen isimler aras nda yerini ald. zmir de ise durum daha da flafl rt c... Partiler aras nda k ran k rana seçim çal flmas na sahne olan kentte özellikle yerel iktidar CHP ve AK Parti aras ndaki makas iyice darald. Oy oran fark birinci bölgede yüzde 8, ikinci bölgede ise yüzde 6 ya düfltü. AK Parti zmir de birçok ilçede CHP nin önüne geçti. Özellikle Buca, Bayrakl, Bergama, Gaziemir, Karaba lar, Torbal, Kemalpafla, Kiraz'da oy üstünlü ü sa lan rken, Menderes, Alia a, Bay nd r, K n k, Bornova ilçelerinde ise Ak Parti ve CHP aras ndaki makas iyice darald genel seçimlerinde 2 bölgeden 4 milletvekili ç - karan MHP, bu seçimde sadece her iki bölgeden birer milletvekili ç karabildi.

4 SAYFA 4 Haziran Izmir e bin km lik dijital otoyol Türkiye nin en kapsaml kamu a projesi, Büyükflehir taraf ndan zmir de oluflturuldu. Sistem, trafik sinyalizasyonu ile MOBESE yi de besleyecek zmir Büyükflehir Belediyesi, metropol alandaki iletiflim ve koordinasyonda en geliflmifl teknolojileri kullanabilmek amac yla bafllatt zmirnet Projesi sayesinde, kenti dünyan n say l merkezleri aras na sokmay hedefliyor. Proje, Türkiye nin en büyük network a lar aras nda yer al yor ve kent içindeki MOBESE sisteminin de temel alt yap s n oluflturuyor. zmir Büyükflehir Belediyesi, 2011 sonuna kadar bin km uzunlu unda fiber optik kablo döflenmesini hedefliyor. MOBESE ye altl k zmirnet projesi, Trafik Sinyalizasyon Sistemi nin gelifltirilmesinden güvenlik a MOBESE sistemine, Co rafi Bilgi Sistemi nden kent terminallerine, zmir in kriz yönetiminden ZSU faturalar ve emlak vergilerinin ödenmesine kadar uzanan birçok kamu hizmetinde kullan l yor. Yeni sistem sayesinde, Büyükflehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin iflbirli i ve koordinasyonunda etkinlik sa lan rken, kurum ve kurulufllar sanal ortamda an nda bilgi paylafl m yapabilecek, zmir in dünyaya aç - lan penceresi olacak. Sistem sayesinde halen, zmir in önemli 7 noktas ndan (Alsancak Gar, Basmane Meydan, Çankaya Gazi Bulvar, Konak Pier, Eflrefpafla Hastanesi, Üçyol Metro, K z lçullu), zmir Metro güvenlik kameralar ndan (Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane) ve Balçova MOBESE kameralar ndan Toros Afet Koordinasyon Merkezi ne görüntü aktar m zmirnet üzerinden sa lan yor. E-belediye, e-devlet, e-ticaret, e-sa l k, e-e itim, e-araflt rma, e-e lence, dijital radyo-tv servisleri ile genifl alan bilgisayar a lar hizmeti, kablolu-kablosuz internet eriflimi, sesli/görüntülü görüflme, telefon-video konferans ve GSM operatörlerine h zl altyap hizmetleri sa layacak olan zmirnet, kentteki Trafik Sinyalizasyon Sistemi ni de besleyecek. Türkiye de benzeri yok zmirnet projesi kapsam nda, kamu kurum ve kurulufllar ndan gelen talepler do rultusunda, öncelikle tranfle (kaz ) çal flmas yap larak altyap haz r hale getiriliyor ve ba lant yap lacak birime kablo çekiliyor. Daha sonra ba lant yap lacak birime aktif cihazlar tak larak yetkileri belirleniyor. Belirlenen yetkiler dahilinde, kullan c lar ihtiyac olan verilere kolayl kla ulaflabiliyor. Sistemin kamuya sağlayacağı fayda zmir deki belediyeler, üniversiteler, okullar ve di er tüm kamu kurulufllar, bu proje sayesinde tek bir ortak a n içinde olacak. zmir Büyükflehir Belediyesi ile ilçe belediyeler aras ndaki yaz flmalar dahil, dijital ortamda bulunan tüm bilgilerin h zl ve etkin bir biçimde paylaflabilmesi sa lanacak. Su faturalar n n ve emlak vergilerinin ödenmesinden evrak takibi ve mezarl k bilgilerine ulaflmaya kadar vatandafl odakl hizmetlerin h zlanmas ve kurumlar aras nda an nda bilgi al flveriflinin sa lanmas mümkün olacak. Sistem halen 21 ilçe belediyesi ile Büyükflehir Belediyesi aras nda kullan yor. Afet yönetim ve kriz merkezi uygulamalar için de gerekli altyap y sa layacak olan sistemin önümüzdeki süreçte Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ne de ulaflt r l p sanayicilerin hizmetine sunulmas planlan yor. Borçlarını yapılandıranlar dikkat SGK Bornova lçe Müdürü Ahmet Katar, yap land rma yapan vatandafllar n borç taksitlerini aksatmadan ödemeleri için ça r da bulundu Vergi ve prim borçlar n n da aralar nda bulundu u kamu alacaklar n n yeniden yap land rmas nda bir ay uzat lan ilk taksit ödemelerinin süresi bu ay sonu doluyor. SGK Bornova lçe Müdürü Ahmet Katar, yap land rma yapan vatandafllar n borç taksitlerini aksatmadan ödemeleri için ça r da bulundu. Borçlular n yap land rma kapsam nda borçlar n 6, 9 ve 12 eflit taksit seçeneklerine böldürebildi ini hat rlatan Katar, taksitlerin ikifler ayl k dönemler halinde ödenece ini söyledi. Borçlular n, tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapamayacaklar n belirten Katar, Vatandafllar m z yap land rma kapsam nda belirlenen borç taksitlerini aksatmadan ödesinler. Bunun için her türlü kolayl k yap ld dedi. Borç taksitlerinin ödeme duyurular - n n vatandafllar n cep telefonlar na mesaj olarak iletilece ini de belirten Katar, taksitlerini ödemeyen veya belirtilen aral klarda ödemeyen kiflilerin hiç yap land rmaya girmemifl gibi say laca- n ve borucunun yap land rmadan önceki halinin baz al naca n söyledi. Müdür Katar, Daha önce vatandafl bize geliyordu, flimdi biz vatandafl n aya na gidiyoruz. SGK çat s alt nda art k ilçelerde de vatandafllar m za hizmet veriyoruz. zmir de de baflta SGK l Müdürümüz Say n Mustafa Keskin in çaba ve gayretleri sayesinde iyi bir noktaya geldik. Vatandafllar m za hizmet için u rafl yoruz. zmir bu yap anlam nda çok ileride diye konufltu. Gaziemir de evcil hayvanlara bir ay süreyle ücretsiz afl yap lacak Hayvanseverlere müjde Gaziemir Belediyesi nin bafllatt ücretsiz kuduz afl s kampanyas vatandafltan büyük ilgi görüyor Gaziemir Belediyesi, yenileyerek hayvan hastanesi haline getirdi i Veterinerlik flleri binas nda her türden hayvan n bak m ve ameliyatlar n yaparken, tüm ilçedeki sevimli dostlar da sa l na kavuflturuyor. Aktif çal flan Veterinerlik flleri Birimi, 1 Haziran da ücretsiz kuduz afl s kampanyas bafllatt. 30 Haziran a kadar sürecek kampanyaya, sahipli veya sahipsiz birçok kedi ve köpe i getiren hayvanseverler büyük ilgi gösterdi. Kampanya, mesai saatleri içinde veterinerlik poliklini inde devam ederken, ekipler 8 ayr mahallede de muhtarl klar, belediye koordinasyon merkezleri ile meydanlarda da özel masalar kurarak kolayl k sa lad. Ay sonuna kadar sürecek Görevli veterinerler hayvanseverlerin de kat ld k sa süreli operasyonla hayvanlar na ücretsiz kuduz afl s yapt. Afl yap lan hayvanlar n kay tlar yap l p afl kartlar verilerek bir dahaki afl zamanlar belirtildi, karnesi olmayan hayvanlara yeni karne ç kar ld. Kampanya en çok, çevresindeki orman nedeniyle avc l n yayg n oldu u, ev ve iflyerlerinde bekçi köpeklerinin bak ld Sarn ç ta ilgi gördü. Sarn ç Meydan ve Gaziemir Belediyesi Cumhuriyet Semtevi önündeki afl lamaya çok say da kedi ve köpek getirildi. Sahipsiz dostlara sahip çıkıyorlar Karfl yakal Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve hayvanseverler biraraya gelerek geliri sahipsiz hayvanlar yarar na kullan lmak üzere yemek düzenledi. Yemekte, sponsor firmalarca verilen mama, su kab, kedi kumu gibi hediyeler çekilifl ile da t l rken, bu tür çal flmalar n artarak devam etmesi karar al nd. Hayvanseverler, Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak n hayvanlar yarar na yapt hizmetlere teflekkür etti.

5 SAYFA 5 Dümenin başına kim geçecek? Yeni kabinede de görev almas na kesin gözüyle bak lan Ertu rul Günay n EXPO adayl k sürecini yönetecek cra Komitesi nin bafl na Baflbakan Yard mc s s fat yla getirilece i konufluluyor 5 Yeni oluflacak kabine için önümüzdeki günlerde çal flmalar bafllayacak. AK Parti de yeni kabine için baflar l isimlerin yan s ra yeni seçilen isimlerin de yer almas bekleniyor. Baflbakan Erdo an n Kültür ve Turizm Bakanl için yeni milletvekili olan eski Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel i görevlendirebilece i ifade edilirken, Ertu rul Günay a zmir in EXPO 2020 adayl k sürecinin takibi için görev verebilece i kaydediliyor. zmir in resmi adayl ilan edil- meden önce yap lan görüflmeler sonucunda, EXPO 2020 nin takibi için Baflbakan Erdo an la direk temas kurabilecek bir hükümet yetkilisinin görev almas na karar verilmiflti. Bu istek Uluslararas Sergiler Bürosu Genel Sekreteri Vicente Gonzales Loscertales, taraf ndan da dile getirilmiflti. Bunun üzerine Baflbakan Erdo an n zmir in adayl k mektubunda EXPO dan sorumlu Devlet Bakan görevlendirece ini ifade etmesi dikkat çekmiflti. zmir in EXPO 2020 adayl k Haziran 2011 sürecini yönetecek isim konusunda Baflbakan Erdo an n tercihini Ertu rul Günay dan yana kullanaca belirtiliyor. Günay n zmir yöneticileriyle seçim sürecinde diyaloglar kurmas n n bu göreve getirilmesinde önemli rolünün olaca dile getiriliyor. Antalya eski Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel in Kültür ve Turizm Bakan olarak görevlendirilece i iddialar da Günay n EXPO dan sorumlu komitenin bafl na gelece i iddialar n güçlendiriyor. I Soner Ça lar 8500 y ll k Izmir ideal bir ev sahibi olacakt r Vali K raç baflkanl ndaki heyet, Uluslararas Sergiler Bürosu nun 149. Genel Kurul toplant s na kat larak, zmir in EXPO 2020 adayl n tan tt Paris te düzenlenen toplant da EXPO 2020 nin düzenlenece i kenti oylar yla belirleyecek olan BIE delegelerine, zmir Kalk nma Ajans taraf ndan haz rlanan iki dakikal k zmir tan t m filmi gösterildi ve Aziz Kocao lu taraf ndan bir sunum yap ld. Ayr ca delegelere zmir ile ilgili tan t c broflürler, zmir tan t m filmi DVD si ile hediye olarak, zmir in sa l k temas yla uyumlu biçimde, zeytinya l sabun takdim edildi. Toplant da zmir in yan s ra, EXPO 2020 için resmen baflvuruda bulunmufl di er aday olan Tayland n Ayutthaya flehri ile EXPO 2017 adaylar da birer tan t m yapt. Heyette flu isimler yer ald Heyette Vali K raç n yan s ra zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, zmir Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Dr. Ergüder Can, BIE Türkiye Delegesi Necil Nedimo lu, zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Necmi Çal flkan, zmir Kalk nma Ajans Tan t m ve D fl liflkiler Uzmanlar Begüm Tatari ile Barlas Selçuk yer ald. Çal flmalar sürüyor BIE Baflkan ve Genel Sekreteri ile görüflmelerde bulunan Vali K raç, zmir in EXPO 2020 ye ev sahipli i yapma konusundaki kararl l n göstermek ve bu yar flta öne geçmek için çal flmalar m z tüm h z yla devam ediyor. BIE Genel Kurulu na Büyükflehir Belediye Baflkan m z ile birlikte kat ld k. May s ay nda yapt m z ziyarette, zmir in resmi adayl k baflvurusunu BIE Genel Sekreteri Vicente Gonzalez Loscertales e teslim etmifl, zmir halk n n EXPO 2020 yi düzenleme konusundaki yüksek motivasyonunu dile getirmifltik. fiimdi ise EXPO 2020 ev sahibinin belirlenece i oylamaya kat lacak olan BIE delegeleriyle bir araya gelerek kendilerine zmir i tan tma olana bulduk. dedi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan ve ZKA Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Aziz Kocao lu zmir 8500 y ll k tarihi ve farkl kültürleri bir arada yaflatan yap s yla EXPO için ideal bir ev sahibi olacakt r. zmir, EXPO ruhuna ve felsefesine her bir ferdiyle inanm fl durumdad r dedi. Başkan Tartan dan öğrencilere hediye Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan okullar n kapanmas na az bir zaman kala ö rencilere yaz tatilinde kullanmalar için ngilizce hikaye seti arma an etti. E itime her zaman önem veren Tartan, Konakl ö rencilere toplamda iki bin adet hikaye seti da taca n söyledi. Gezi sürprizini büyük bir sevinçle karfl layan minikler Konak Belediye Baflkan Tartan En büyük baflkan bizim baflkan tezahüratlar yla u urlad lar. Kitaplar 5 kitap ve CD den olufluyor. Ö renciler dünyaca ünlü klasik hikaye kitaplar n hem okuyacak hem de dinleme imkan na sahip olacak. Başkan Şenol dan stajyerlere öğüt Gaziemir Belediyesi nde geçti imiz Ekim ay nda staja bafllayan 32 meslek lisesi ö rencisi stajlar n tamamlad. Belediyenin çeflitli birimlerinde haftan n 3 günü çal flan gençler, staj bitimi Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol u makam nda ziyaret etti. Gençlere büyük önem veren, her f rsatta e itim ve iflsizlik konular nda yan nda olan Baflkan fienol, liselilere Sarn ç ta Ege Üniversitesi ve Gaziemir Belediyesi iflbirli i ile e itime bafllayan havac l k meslek yüksek okulu hakk nda bilgi verdi. Bornova da kursiyer sergisi ilgi gördü Ana lara diploma Bornova Belediyesi nin çok çeflitli branfllarda hem küçük hem de büyüklere verdi i kurslar örnek oluyor. Kurslara kat lan 2225 kursiyer, bütün bir y l boyunca yapt çal flmalar n meyvelerini toplad. Geçen fiubat ay nda bafllayan çocuk ve yetiflkin resim kursu ile seramik kursiyerleri, sergi açacak düzeye geldi. Kursiyerlerin eserleri U ur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi nde sergilenmeye bafllad. Seramik, tak tasar m, resim, satranç, foto rafç l k, halk oyunlar, latin danslar, gitar, ba lama, çocuk korosu gibi birçok alanda e itim veren belediyenin kurslar na kat lan yurttafllar becerilerini gelifltirme imkan buluyor. Balçova Belediyesi Semtevleri ve Balçova Kaymakaml Türkiye nin kanayan yaras okur-yazarl k konusunda güzel bir hizmete imza att Selçuk un dört bir yanı çiçeklere bürünüyor Havalar n s nmas yla birlikte, Selçuk Belediyesi Park ve Bahçe flleri fiefli i ekipleri, hükümet kona önü, Pamucak - Seferihisar kavfla, garaj ve hastane önü kavfla ile Meryemana kavfla na mevsimlik çiçek dikim çal flmalar na bafllad. Çiçeklerle ilçeye görsel güzel- lik katacaklar n söyleyen yetkililer, kad n iflçilerden oluflan bir ekiple mevsimsel çiçek dikimi ile birlikte Selçuk un estetik bir görüntüye sahip olmas için çal fl yoruz dedi. Park ve bahçelerin güzelli inin emanet edildi i kad n iflçiler ise bu ifli severek yapt klar n dile getirdiler. Hepsinin de iflik bir hikayesi var. Çoluk çocu a kar flm fllar hatta torun sahibi olan bile var. Çocukken kimisi ev iflleriyle, kimisi kardeflleriyle, kimisi büyükbafl hayvanlara ilgilensin diye okula gönderilmemifl. Ama onlar hiç vazgeçmemifl okuma-yazma aflklar ndan. Balçova Belediyesi Semtevleri ve AÇEV in ortaklafla açt okuma-yazma kursunu duyunca hemen gidip kaydolmufllar. Genç ö retmenlerinin tahtaya dokunufluyla; ABC yi, 123 ü, Türkiye yi, zmir i ve Atatürk ü ö renmifller. Her sabah aksatmadan Semtevi nin yolunu tutan ak saçl ö renciler bu büyük azimleri ile k sa sürede okuma yazmay Gönüllü yabancılar ÇİĞLİ ye geldi ö rendiler. Semtevi ve AÇEV yetkilileri de Balçoval Kad nlar n bu mutlulu unu paylaflmak ve baflar lar n kutlamak diploma töreni düzenledi. Balçova Kaymakam Ahmet Beyo lu ve Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, okuma yazma ö renen Ana lara diplomalar n ve belediyenin ald mini f r nlar verdi. Kaymakam Beyo lu ve Baflkan Çalkaya, Balçoval han mlar tek tek kutlarken okuma yazma bilmenin gereklili ini ifade etti. Diploma törenini en duygusal bölümü ise 29 yafl nda iki çocu u olan Remziye K l nç n okuma yazma ö renmenin hayat nda yapt de ifliklikleri kaleme ald sat rlar okudu u an oldu. 50 yafl ve üstü kiflilere bilgisayar kullanmay ö retmek amac yla haz rlanan proje kapsam nda ngiltere, Litvanya, Almanya, talya ve sveç ten her yafl grubundan 18 gönüllü Çi li ye geldi. Yabanc gönüllüler ilk olarak Belediye Baflkan Metin Solak makam nda ziyaret etti. lçe Milli E itim Müdürü Hamdullah Ifl k ile birlikte gelen yabanc gönüllülerin ne kadar önemli bir görev üstlendiklerini belirten Baflkan Solak, kültürleraras diyalog sa layacak projelere önem verdiklerini söyledi. Çi li ve zmir i görmekten mutlu olduklar n belirten gönüllüler de, proje sayesinde farkl kültürden kiflilerin bir araya geldi ini belirttiler.

6 SAYFA 6 Haziran 2011 Ümit Yald z 6 CHP nin kalesi salland Seçimlerde zmir'de sürpriz sonuçlar yafland... AKP oyunu artt r rken CHP ciddi kay p yaflad Seçimin baflkenti olmas beklenen zmir'de sürpriz sonuçlar ç kt. AKP oyunu ciddi oranda artt r p 9 y ll k sürecin en yüksek noktas na tafl rken, CHP 2009 yerel seçimlerine göre adeta hezimet yaflad. ki bölgede de birbirine yak n olan iki parti aras ndaki 6 puanl k farka ra men CHP'de hayal k r kl, AKP'de bayram yaflan yor. MHP de zmir'de kaybeden partiler aras nda. 4 milletvekili olan MHP'de vekil say s ikiye düflerken, AKP 9 olan vekil say s n 11'e ç kard. 2007'de yüzde 35,5'lik oranla 11 vekil ç karan CHP'de 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin il genel meclis sonuçlar olan yüzde 49'un 7 puan alt nda kalmak üzüntü yaratt. En az 16 vekil bekleyen CHP 13'te kald. 29 Mart 2009 seçimlerinde Büyükflehir Belediye Baflkanl seçimlerini CHP kurultaya gider mi/gitmeli mi? ktidar cephesinde konuflulacak bir fley yok! AKP nin yüzde 50 lik oy oran na ulaflmas, tek bafl na 3. dönem iktidar n perçinlemesi sadece övülür, takdir edilir. Ya da tatile ç kan Baflbakan Erdo an'a 'iyi tatiller' denilir. Görünen o ki Türkiye de iktidar sorunu yok! Halk halinden memnun. ktidar sorunu olmad na göre Türkiye de sorun muhalefette. En baflta da ana muhalefette. MHP de de çeflitli iç hareketlilikler var. Ama demokrasi özellikle de parti içi demokrasi konusunda kimse CHP nin eline su dökemez. Bilindi i üzere CHP de parti içi muhalefet ilk kez ayakland. Dahas K l çdaro lu ve arkadafllar CHP nin en bilindik/gerçek yüzüyle flimdi tan flt. 13 ay önce partinin ve kamuoyunun ittifak yla genel baflkanl k koltu una oturan Gandi Kemal in iktidar iddias adeta parti içi muhalefetin belini k rd. Atatürk'ten bile esirgenen müsamaha ona tan nd, istedi i gibi at oynatmas, istedi i politikay izleyip, istedi i kadroyla istedi i eylem ve söylemde bulunmas sa land. Aylar sonra Yeni CHP harekât bafllat p ilk olarak kendisini o makama oturtanlar tasfiye eden sonras nda da Eski Genel Baflkan Deniz Baykal n ekibini yok eden K l çdaro lu bugün sorgu masas nda. Dün iktidar özlemine olan sayg nedeniyle birkaç ad m geriye çekilerek K l çdaro lu nun yolundan çekilen örgüt, öncelikle al nan sonuçtan memnun de il. 2009'a göre 2,5 puanl k art fl n baflar oldu u martaval n yemiyor kimse. Örgütün memnun olmad çok fley var asl nda. Mustafa Kemal Atatürk ün koltu unda oturan Yeni CHP kadrosunun aylanca Atatürk ü a zlar na bile almamas ndan, kurmaylar n n Ben Mustafa Kemal i savunmak zorunda de ilim demesinden de rahats z bu örgüt, aday listelerinde emek en yüce de erdir anlay fl n n terkedilmifl olmas ndan da. Aday olmak için istifa ettirilen 50 ye yak n il baflkan ndan sadece 4-5 i bile inin hakk yla (ön seçim yap lan illerde) listelerde yer bulmufl. Kalanlardan sadece biri (Malatya) listelere konulmufl. Di er il ve ilçe baflkanlar listelerde yok! K l çdaro lu nun genel baflkanl için Baykal karfl lar na alan 60 n üzerinde milletvekilinden 50 si de listelerde yok. K l çdaro lu nun en büyük hatas n n CHP nin bir örgüt partisi oldu unu unutmas oldu u vurgulan yor bugün. Partinin paras n tek bafl na harcay p, örgütlere z rn k göstermeyen K l çdaro lu yönetiminin aday listelerinde görmezden geldi i örgüte bugün seçim faturas n kesmesi flaflk nl k ve öfkeyle izleniyor. Ve dahas kamuoyunda bile da fare do urdu fleklinde yorumlanan seçim sonucunun bir baflar tablosu gibi önlerine konulmas ciddi anlamda güven sars yor. Ve de en önemlisi milyonlar n önünde verilen yüzde 40, 30 u aflamazsam giderim sözünün tutulmamas öfke katsay s n daha da artt r yor. ### CHP nin gövdesinde ciddi bir homurdanma oldu u aç k. Efendim, MYK toplant s nda ç t ç kmad, herkes baflar y tastikledi. Hangi MYK? K l çdaro lu nun önce PM ye sonra MYK ya seçti i üyelerden mi söz ediyor sunuz? Tamam K l çdaro lu nun iki duda aras ndan ç kan sihirli bir kelimeyle ceylan derisi koltuklara oturanlardan m? MYK y ve parlamento grubunu geçiniz. Meclise ön seçimle yani bile inin hakk yla gelenleri saym yorum. Ama gerisi K l çdaro lu nun var etti i insanlar. Onlar flu anda flükranlar n sunuyor. Ve ayr ca onlar K l çdaro lu kadar vefas z da de iller. En az ndan kendilerini neredeyse yoktan var edene ilk f rsatta tekme atmazlar. Ancak Parti Meclisi nde ciddi bir homurdanma oldu u do ru. Vekil aday gösterilmeyen ya da s ralamas n be enmeyenlerin say s 40 geçkin Ancak onlar n da hareket noktalar kiflisel, koltuksal! Yani sonuç almalar zor Deniz Baykal aç kça k l c n çekti. Önder Sav da bofl durmuyor. Örgütteki homurdanma her geçen gün dozaj n artt r yor. Eski kurmaylar, örgüt emekçileri ete indeki tafllar döküyor. Peki, tüm bu homurdanma nereye var r. CHP yi kurultaya götürür mü? Bana göre CHP yi kurultaya götürmesi gereken Say n K l çdaro lu dur. Verdi i sözün gere i olarak istifa etmeli, partiyi kurultaya ça r p, parti tarihine ad n sözünün eri lider olarak geçirmelidir. Ama görünen o ki, K l çdaro lu nu o makama tafl yan ya da parti içi iktidar ele geçirmesini sa layan kifli ya da gruplar bugün onun ayr lmas n istemiyor. K l çdaro lu na kalsa her geçen gün artan tepki seline daha fazla kay ts z kalmayacak. Ama Türkiye yi dizayn etmeye çal flan siyaset mühendisleri K l çdaro lu noktas ndaki iddias n henüz kaybetmifl de iller. Nereye kadar? Bana göre bir süre sonra onlar da pes edecek. yüzde 56,7 ile kazanan, pek çok ilçede yüzde 60' geçen, 28 ilçede belediye baflkanl n kazanan CHP'de 12 Haziran seçimleri hayal k r kl yla sonuçland. 7 ilçede ikinci parti oldu CHP 2009 da yüzde 50'nin üzerinde oyla seçim kazand Buca, Bayrakl, Karaba lar, Gaziemir, Ödemifl, Bergama, Kemalpafla'da ikinci parti olurken, AKP'nin di er ilçelerde de önceki seçimlere göre oylar n ciddi anlamda artt rd görüldü. CHP'nin zmir'de en yüksek oyu Narl dere ve Karfl yafla'da yakalad gözlenirken, Buca, Bayrakl, Karaba lar gibi kentin en büyük ilçelerinde AK Parti'nin birinci parti olmas seçimin sonucuna do rudan yans d. Muhalefet hüzünlü iktidarda mutluluk var 26 Ve k 16 s ilden yeni zmir seçmeni 12 Haziran da hiçbir partiye istedi ini vermedi 12 Haziran seçimlerinde zmir seçmeni hiçbir partiye istedi i gücü vermedi; adeta ders verdi. CHP oyunu ve milletvekili say s n art rmas na ra men, sonuçlar hayal k r kl ile karfl lad. CHP, önceki seçimde 11 olan milletvekili say s n 13 e ç kard. lk gelen sand k sonuçlar yla sevinç yaflanan CHP de, bir süre sonra oylar n düflmeye bafllamas, flaflk nl k ve üzüntü yaratt. Hem zmir, hem Türkiye tablosu netlefltikçe yüzler as ld. Seçimde CHP yi yakalay p geçme hesaplar yapan AK Parti bu hedefe ulaflamasa da CHP ye zafer tatt rmad için sevindi. Kale olarak gördü ü zmir de, rakibinin dengesini bozmay baflaran AK Parti bir önceki seçimlere göre oyunu yüzde 6 art rd ; 9 olan milletvekili say s n da 11 e ç kard. Elde edilen bu sonuçta, iki bölgede listenin bafl n çeken bakanlar n pay büyük oldu. Bir ay önce Baflbakan Erdo an n stanbul dan 10 kiflilik ekibiyle gönderdi i seçim koordinatörü smail Hakk Turunç un etkisinin de büyük oldu u belirtildi. zmir de en büyük hayal k r kl n ise MHP yaflad. MHP, iki milletvekilinde kald. Baflkanlar a göre parti sorumlu CHP nin zmir de ald baflar s zl n ard ndan belediye baflkanlar seçim sonucunu de erlendirdi CHP zmir l Örgütü, ortaya ç kan sonuçlardan memnun kalmazken partide yaflanan hareketlilik devam ediyor. zmir sonuçlar na en sert tepkiyi Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm verdi. Kürüm, Defalarca ifade etmemize ra men il yönetimi önerilerimize kulak asmad. Karaba lar n yap s n n çok farkl oldu unu bir türlü dinletemedik. zmir de seçim baflar s z olmufltur. SoKÜRÜM nuçlar yerel seçimleri de ciddi oranda etkileyecek dedi. Partinin art k zmir de uyanmas gerekti ini anlatan Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Buca da elimizden geleni yapt k. Parti örgütü ile milletvekili adaylar n aras nda uyum sa lanamad. Buca da AKP nin önde ç kmas n n nedenleri aras nda seçimin genel bir seçim olmas TATI n n büyük pay var. AKP yi tebrik etmek gerekir. Bizim de CHP li belediye baflkanlar olarak flapkay önümüze koymam z gerekiyor.. dedi. Kılıçdaroğlu patladı faturayı örgüte kesti CHP Lideri 'Tek tek örgüt baflkanlar n ça raca m ve gerekirse de görevden alaca m' dedi CHP Merkez Yönetim Kurulu hemen seçimin ard ndan gerçeklefltirdi i toplant s nda 2011 milletvekili genel seçim sonuçlar de erlendirildi. Milliyet in edindi i bilgiye göre; MYK toplant s nda CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Ankara, stanbul, zmir, Adana gibi metropoller de dahil tüm sonuçlar en k sa sürede masaya yat raca m. Baflar y ödüllendirip, baflar s zl n hesab n soraca m. Tek tek örgüt baflkanlar n ça raca m ve gerekirse görevden alaca m dedi. olmad de erlendirilmesi yap l rken, MYK üyelerinin tamam n n da K l çdaro lu na destek verdi i bildirildi. Seçimden sonra k sa süre içerisinde CHP tüzü ünde de ifliklik için dü meye bas lmas bekleniyor. K l çdaro lu, daha önce Tüzü ü de ifltirece iz ve oy oran düflen bir bölgedeki örgüt yönetimi otomatikman düflmüfl say lacak diyerek bu de iflikli in iflaretini vermiflti. Üyelerden destek Toplant da geçmiflten bu yana CHP nin oy oranlar k yaslanarak, seçimden ç k lan noktan n baflar s z AK Parti ve CHP itiraz etti AK Parti ve CHP, kendi partilerinin mühürleri bulunan ve çeflitli nedenlerle geçersiz say lan oy pusulalar n n yeniden say lmas ilçe seçim kurullar na itiraz etti. zmir 2. Bölgede 34 bin civar nda oylar n n geçersiz say ld n öne süren AK Parti, 2. Bölgedeki bir çok ilçede itirazda bulunurken CHP ise, 1. Bölgedeki lçe Seçim Kurullar na itirazda bulundu. Her iki partide itirazlar n kabul edilmesi halinde milletvekili da l m n n de iflece ini ümit ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre zmir 1. Bölgede CHP 6, AK Parti 6 ve MHP 1 milletvekili ç kartt. kinci bölgede ise CHP 7, AK Parti 5 ve MHP ise 1 milletvekili kazand. tirazlar n k sa sürede de erlendirilerek karar n aç klanmas bekleniyor. I Soner Ça lar Özfatura: CHP havalı davrandı zmir eski Büyükflehir Belediye Baflkan Burhan Özfatura, seçim sonuçlar yla ilgili aç klamalar yapt. Türkiye genelinde seçimin kaderinin siyasi parti liderlerinin son hafta yapt konuflmalar n belirledi ini söyleyen deneyimli siyasetçi, zmir de CHP nin birinci parti ç kmas na karfl l k kazanan n AKP oldu unu dile getirdi yerel seçimleri ve Referandum sonuçlar na bakarak 12 Haziran seçimleri için her iki bölgeden 10 ar milletvekili ç karma sözü veren CHP l Baflkan na gönderme yapan Özfatura, bu iddiaya karfl l k CHP nin zmir de seçimlere iyi haz rlanmad n söyledi. Özfatura, CHP liler haval davrand lar. Hem il baflkan, hem zmir den sorumlu Genel Baflkan Yard mc s iddial söylemler içine girdi. zmir i çantada keklik gören bir anlay fl sergilediler. Kendi mülkleri gibi görmeleri bu sonucu do urdu dedi. AKP nin zmir den iki Bakan aday göstermesinin seçim sonuçlar na olumlu yans d n da belirten Özfatura, seçimlere damgas n vuran olay n ise Baflbakan Erdo an taraf ndan aç klanan 35 zmir 35 projesi oldu unu söyledi. I F rat Soylu Ege de de zafer AK PARTİ nin Türkiye genelinde esen Ak Parti rüzgar Ege illerinde de etkili oldu. AFYONKARAH SAR: Veysel Ero lu (AK Parti), Sait Açba (AK Parti), Halil Ürün (AK Parti); Ahmet Toptafl (CHP); Kemalettin Y lmaz (MHP). BALIKES R: Ahmet Edip U ur (AK Parti), Mehmet Cemal Öztaylan (AK Parti), Tülay Babuflçu (AK Parti), Ali Ayd nl o lu (AK Parti); Nam k Havutça (CHP), Nedret Akova (CHP), Haluk Ahmet Gümüfl (CHP); Ahmet Duran Bulut (MHP). ÇANAKKALE: Mehmet Danifl (AK Parti), smail Kafldemir (AK Parti); Ali Sar bafl (CHP), Serdar Soydan (CHP). DEN ZL : Nihat Zeybekci (AK Parti), Mehmet Yüksel (AK Parti), Bilal Uçar (AK Parti), Nurcan Dalbudak (AK Parti); Adnan Keskin (CHP), lhan Cihaner (CHP); Emin Haluk Ayhan (MHP). KÜTAHYA: Soner Aksoy (AK Parti), Hasan Fehmi Kinay (AK Parti), dris Bal (AK Parti), Vural Kavuncu (AK Parti); Alim Ifl k (MHP). MAN SA: Hüseyin Tanr verdi (AK Parti), Recai Berber (AK Parti), U ur Aydemir (AK Parti), Muzaffer Yurttafl (AK Parti), Selçuk Özda (AK Parti); Hasan Ören (CHP), Özgür Özel (CHP), Sakine Öz (CHP); Sümer Oral (MHP), Erkan Akçay (MHP). MU LA: Ali Bo a (AK Parti), Yüksel Özden (AK Parti); Tolga Çandar (CHP), Nurettin Demir (CHP), Ömer Süha Aldan (CHP); Mehmet Erdo an (MHP). UfiAK: smail Günefl (AK Parti), Mehmet Altay (AK Parti); Dilek Akagün Y lmaz (CHP).

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı