Adayýmýz kim olursa, onun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adayýmýz kim olursa, onun"

Transkript

1 Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda Türkiye'nin il il doðalgaz tarife haritasý yenilendi. * HABERÝ 2 DE Sýcaklýk 10 derece düþecek ÖÐDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamdi Sürücü ile ÖÐDER Ýl Baþkaný Hüseyin Balyüz, eðitim sistemi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Karma eðitim kalkmalý * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE 2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 0 Kuruþ * HABERÝ 7 DE Avuç içi kimlik doðrulama sistemini baþlatýldý. (Ç.HAK:3338) Türkiye haftaya soðuk giriyor. Yarýn Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soðuk hava dalgasý nedeniyle hava sýcaklýðý kuzey ve iç bölgeler baþta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede, ila 10 derece azalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), baþka birinin saðlýk güvencesinin kullanýlmasýný engellemek ve vatandaþlarýn özel hastanelerden daha hýzlý ve rahat saðlýk hizmeti alabilmeleri için avuç içi kimlik doðrulama sistemini baþlattý. AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclisi nde önemli mesajlar verildi Adayýmýz kim olursa, onun yanýnda dimdik duracaðýz Kimse içimize ayrýlýk tohumu atamaz AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda konuþan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkan adaylýðýna dönük mesajlar verdiði konuþmasýnda, "Kimse bizim içimize ayrýlýk ve fitne tohumlarý atamaz, buna kalkýþýrsa da baþarýlý olamaz. Sayýn Genel Baþkanýmýz kimi iþaret ederse, bizler onun yanýnda dimdik durup, % 62 olan oy oranýmýzý daha da yukarýlara taþýyarak, belediyeyi kazanacaðýz." Ahmet Sami Ceylan dedi. * HABERÝ DE AK Parti meclis üyeliklerine rekor baþvuru AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve tüm ilçelerden yapýlan müracaatlarýn rekor seviyesinde olduðunu belirterek, Milletimiz AK Parti ye olan teveccüh ve ilgisini artýrarak devam ettiriyor. dedi. * HABERÝ DE Valilik talepleri karþýladý Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Çorum Valiliði'nde bazý birimlerde çalýþma ortamýnda yaþanan aksaklýklara çözüm getirildiðini bildirdi. * HABERÝ 12 DE * SAYFA 9 DA Bem-Bir-Sen Bölge Semineri nde Turbay a kadro teþekkürü Turbay: Ülkeyi kaosa sokmak isteyenler var AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda verilen birlik ve beraberlik mesajlarý dikkat çekti. Yemek ve tatlýlarla israfa dikkat çektiler Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan 'Bayat Ekmekten Nefis Yemekler' adlý yarýþma önceki ðün düzenledi. Ekmek israfýna dikkat çekmek amacýyla 2 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmada, 31 adet tatlý ve yemek çeþidi yarýþtý. * HABERÝ 6 DA Alparslan güven tazeledi Türk Eðitim Sen 5. Olaðan Genel Kurulu nu yaptý. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen genel kurulda, Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan tekrar aday olurken, genel kurul tek liste ile gerçekleþtirildi. Mahmut Alparslan Ortadoðu da mezhepler savaþý 2 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmada, 31 adet tatlý ve yemek çeþidi yarýþtý. Alevi Kültür Merkezi ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen Aþure Yemeði önceki gün gerçekleþti. * HABERÝ 11 DE Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, Türkiye yi kaosa sürüklemek isteyen güçlerin olduðunu söyledi. Son dönemde yaþanan geliþmeler karþýsýnda uyanýk olunmasý ve birlik-beraberlikten taviz verilmemesi gerektiðine iþaret eden Mürsel Turbay, kamuoyunda fitneye sebep olan açýklamalara itibar edilmemesini istedi. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 5 DE Hacý Bektaþ ta aþure buluþmasý Erdoðan Cengiz Çorum da düzenlenen Bem-Bir-Sen 'Bölge Eðitim Semineri'ne 6 ilden yaklaþýk 90 kiþi Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, Bugün Ortadoðu daki çatýþmanýn ana nedeni Hanefiliðin yok edilmesi ve onun yerine de Selefiliðin çok güçlü bir þekilde destek bulmasý ve güç kazanmasýdýr dedi. * HABERÝ 7 DE Doç. Dr. Hilmi Demir MGF Baþkanlar Konseyi Kýrklareli nde toplandý Marmara Gazeteciler Federasyonu Baþkanlar Konseyi Toplantýsý Kýrklareli'nde gerçekleþtirildi. Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen programda lokma duasý yapýldý. * HABERÝ 12 DE

2 2 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Hasta sayýmýz artmýþ, eeee, yani? eçtiðimiz hafta Ýl GGenel Meclisi Toplantýsý'na katýlan Çorum Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'nin verdiði bazý istatistiki bilgiler dikkat çekmiþ. Saðlýk sektörünün içinde bulunan bazý sendikacý arkadaþlar aradý. Happani'nin Çorum'da yýllara sair hasta sayýlarý ve poliklinik hizmetleri ile ilgili yaptýðý açýklamayý þaþýrtýcý bulduklarýný söylediler. Önce Happani ne söylemiþ ona bakalým; Çorum'da 2002'de birinci basamak saðlýk kuruluþlarýna (aile hekimliði) hasta baþvuru sayýsý 565 bin iken, 2012'de bu rakam 1 milyon 567 Dr. Turgay Happani, il genel meclisinde bilgi vermiþti. bine yükselmiþ. Yine 2002'de ikinci ve üçüncü basamak (hastaneler) saðlýk kuruluþlarýna 1 milyon 380 bin hasta baþvururken, 2012'de bu rakam 2 milyon 180 bine yükselmiþ. Anlatýlmak istenen farklý olsa da, sendikacýlar hasta sayýsýnýn artmasýnýn baþarý gibi gösterilmesinin yanlýþlýðýna dikkat çekiyorlar, koruyucu saðlýk hizmetlerine daha fazla hassasiyet gösterilerek hem insan saðlýðýnýn hem de saðlýk harcamalarýnýn aþaðý çekilmesinin gerekliliðini ifade ediyorlar. E haksýz da deðiller. Bu arada istatistiki rakamlardan anlaþýlan o ki, Çorumlu'nun saðlýðý giderek bozuluyor. Aman dikkat! Çorum Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'nin verdiði bazý istatistiki bilgiler dikkat çekmiþ. Ýþte doðalgaz tarifemiz nerji Piyasasý Düzenleme Kuru- 8 yýlýný dolduran þehiriçi Emu'nun, daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda Türkiye'nin il il doðalgaz tarife haritasý yenilendi. Buna göre doðalgaz Ýstanbul'da TL'ye satýlýyor. En ucuz doðalgaz TL ile Sýcaklýk 10 derece düþecek ürkiye haftaya Tsoðuk giriyor. Yarýn Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soðuk hava dalgasý nedeniyle hava sýcaklýðý kuzey ve iç bölgeler baþta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede, ila 10 derece azalacak. Rüzgarýn salý günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoðu (Poyraz), Orta ve Doðu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatý (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman Türkiye haftaya soðuk giriyor. Antalya'da ve Trakya'da bazý bölgelerde tüketiliyor. EPDK, 8 yýlýný dolduran daðýtým þirketleri için 'yeni birim hizmet amortisman bedelleri' belirledi. Bu bedeller gaz fiyatlarýnda kýsmi artýþlara neden oldu. (Haber7) zaman fýrtýna (0-60 zaman zaman km/s) þeklinde esmesinin beklendiði belirtildi. Hafta baþýnda kuzey ve iç bölgelerde aralýklarla beklenen yaðýþlarýn, hava sýcaklýðýndaki hissedilir derecedeki azalýþla birlikte bu akþam ve gece saatlerinde Batý ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'nun kuzeyinde, Salý günü Orta ve Doðu Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasýnýn beklindiði belirtildi. Yarýn kuzey ve iç bölgelerde hissedilir derecede olmak üzere beklenen ani sýcaklýk düþüþü, poyraz ve karayel fýrtýnasý, Karadeniz ile Doðu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kar yaðýþlarýnýn oluþturabileceði olumsuz þartlara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi. 81 ilde yaygýnlaþacak B aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen Türkiye Ýnovasyon Haftasý Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, Türkiye'de, hem kamuda hem de özel sektörde inovasyona büyük önem verdiklerini, bu yöndeki çalýþmalarý tüm imkanlarla desteklediklerini anlattý. Teknoparklarý yaygýnlaþtýrarak, üniversite-sanayi iþbirliðini destekleyerek, Ar-Ge çalýþmalarýný, bilimsel faaliyetleri, genç giriþimcileri teþvik ederek, bu çerçevede önemli mesafe kat edildiðini anlatan Erdoðan, "Geçtiðimiz 11 yýlda, sadece TÜBÝTAK aracýlýðýyla 8 bin projeye 2,5 milyar lira Ar-Ge desteði saðladýk. Bu sayede kendi uydularýmýzý geliþtirdik ve ürettik. Savunma sanayi alanýnda pek çok projeyi hayata geçirdik. Akýllý kimlik kartlarý, üstün özellikli x-ray sistemleri gibi pek çok projeyi de bu kapsamda destekledik ve sonuçlanmasýný saðladýk" dedi. "Bilim merkezleri 5 yýlda 81 ilde yaygýnlaþacak" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, çocuklarý ve gençleri inovasyona yönlendirmek için 81 ilde bilim merkezleri kurma çalýþmasýný baþlattýklarýný belirterek, bugüne kadar 7 büyükþehirde bilim merkezlerinin faaliyete geçtiðini, önümüzdeki 2 ay içinde de 2 büyükþehirde daha faaliyete geçeceðini kaydetti. Büyükþehirlerden baþlayarak, önümüzdeki 5 yýl içinde bilim merkezlerini 81 ile yaygýnlaþtýrmayý amaçladýklarýný vurgulayan Erdoðan, marka ve patent baþvurusu konusunda da çok önemli geliþmeler yaþandýðýný, geçen yýl Türkiye'nin, Avrupa'da en çok marka baþvurusu yapýlan ülke olduðunu söyledi. KOBÝ'lere verilen destek Baþbakan Erdoðan, "Hükümet olarak, geçtiðimiz 11 yýlda KOBÝ'lere 2,2 milyar lira destek saðlayarak, bu muazzam potansiyeli destekledik, güçlendirdik, geliþtirdik. Ayrýca, KOBÝ'lerin kredi imkanlarýný geniþleterek bugüne kadar 212 (Ç.HAK:3130) bin iþletmemizin 12 milyar lira kredi kullanmasýný saðladýk. Kredi faizi desteðimiz kapsamýnda, KOBÝ'lerimizin kullandýklarý kredilerin faizinin 1 milyarlýk bölümünü hükümet olarak karþýladýk" diye konuþtu. Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk KURULUM DAHÝL Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 PAZARTESÝ 2 ARALIK Ýþte ÖÐDER in talepleri ÖÐDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamdi Sürücü ile ÖÐDER Ýl Baþkaný Hüseyin Balyüz, eðitim sistemi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Þuurlu Öðretmenler Derneði(ÖÐDER) dün Ýl Divan Toplantýsý düzenledi. Toplantýda karma eðitimin kaldýrýlmasý talebi dile getirildi. Emre Kut uurlu Öðretmenler Derneði(ÖÐDER) dün Ýl Divan Toplantýsý düzenledi. Dernek binasýnda gerçekleþen toplantýya ÖÐDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamdi Sürücü, ÖÐDER Ýl Baþkaný Hüseyin Balyüz ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. ÖÐDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamdi Sürücü, Türkiye'de eðitimin sorunlarýný ve eksiklerini görerek çözüm yollarýný tespit etmek için kurulduklarýný söyledi. Öðrencilerde ahlâki yönden aþaðý doðru bir iniþ yaþandýðýný belirten Sürücü, þöyle dedi;"aþaðýya inen ahlâki çöküntüden nasýl geri dönülmelidir. Ýçki, sigara, alkol ve uyuþturucu kullanýmý giderek daha küçük yaþlara kadar düþmektedir. Bunu için bir çalýþma yapýlmalýdýr. Eðitim müfredatý bizim arzu ettiðimiz þekilde deðildir. 8. sýnýfta Türkçe ders kitabýnda yunan tanrýlarýnýn savaþlarý ve aþklarý anlatýlmaktadýr. Bu bizim için kabul edilemez. Bizler bin yýlý aþkýn Ýslami deðerleri olan bir ülkeyiz. Kendi geçmiþimizden, deðer ve inançlarýmýzdan örnekler verilmelidir. Ýngilizce derslerinde kýz ve erkeklerin nikahsýz iliþkilerinin özendirilmesi müfredattan kaldýrýlmalýdýr. Karma eðitimin kaldýrýlmasý gerekmektedir. Türkiye'de bu dayatmanýn kalkmasýnýn gerektiðini düþünüyor ve istiyoruz. Kýyafet yönetmenliðinin düzenlenmesi tam olarak netleþmedi. Baþýörtüsü yasaðý kalktý. Ama okullarýmýzda sadece imam hatip liselerinde serbest. Okullarýmýzda öðretmen açýðý giderilmiþ deðil. Bir çok seçmeli ders konuldu. Ama bu dersleri öðretecek nitelikli öðretmenler yok. Nitelikli öðretmenler olmadýðýndan dolayý branþ dýþý öðretmenler bu derslere giriyor. Ýlgi ve alakasý olmayan öðretmenlerle dersler yapýlmamalýdýr. Sözleþmeli ve ücretli öðretmenlerden vazgeçilmelidir. Okul ve resmi yerlerde ibadethane açýlmasý o kurumun yöneticisinin inisiyatifine býrakýlmamalýdýr." ÖÐDER Ýl Baþkaný Hüseyin Balyüz ise, baþörtüsü serbestliðinin polis, savcý, hakim gibi ayýrt edilmesinin bir ayrýmcýlýk olduðunu söyledi. Türkiye gündeminde bulunan dershanelerin kapatýlmasý meselesine deðinen Balyüz, "Yýllardýr verilen eðitim yetersizdir. Yetersizliðin artmasý sonucu dershanelere yönelme olmuþtur. Eðer dershaneler kapatýlacaksa önce verilen eðitimin kalitesi ve yeterliliði artýrýlmalýdýr. Öðretmenlere verilen ücretler yükseltilmelidir. Sonrasýnda ise dershanelerin kapatýlmasý düþünülebilir. Taraflar çözüm sürecinde birbirlerine saðduyu ile yaklaþmalýdýr." Diye konuþtu. ADANA YÖRESÝNÝN MEÞHUR YEMEÐÝ ÞÝRDAN VE MUMBAR DOLMASI AÝLENÝZÝN MEÞHUR ÇORBACISI YENÝGÜL LOKANTASI NDA Lokantamýz 1987 den günümüzü gelen yeniliklerle deðiþik damak tatlarýyla siz Çorum halkýnýn hizmetine devam etmekte. Çorba da deðiþilmez adresiniz olan Yeni Gül Lokantasý 1 çeþit çorba seçenekleriyle damak tadýnýzý renklendirmekteyiz. Çorbalarýmýz kemik sulu olup, tereyaðý ile servis yapýlmaktadýr. ÇORBALARIMIZ: * MERCÝMEK * EZO GELÝN * YAYLA * TAVUK SUYU * ÝÞKEMBE * DÝL PAÇA * EKMEKLÝ DÝL PAÇA *KELLE PAÇA *EKMEKLÝ KELLE * TIRNAK PAÇA *EKMEKLÝ TIRNAK PAÇA * BEYKOZ * TUZLAMA * ÞEFÝM *MUMBAR *ÞÝRDAN (Ç.HAK:332) Þ GÜNLÜK DEÐÝÞEN ALTI ÇEÞÝT ET VE SEBZE YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER VE ÝSKENDER KEBAP * TEL KADAYIF *EKMEK KADAYIFI *SÜTLAÇ Özel gün ve toplantýlara rezervasyon yapýlýr CEMAL EMANET Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No: 1/A ÇORUM (Yazýçarþý Halk Eðitim Merkezi karþýsý) ALO PAKET: YSF GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ARAÇLARINIZA MOBÝL KAMERA SÝSTEMÝ 7/2 TAKÝP ARAÇ TAKÝP VE FÝLO YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ YSF GÜVENLÝK TOPLU SMS FÝYAT LÝSTESÝ (Ç.HAK:331) * GARANTÝ SÜRESÝ 2 YILDIR * UZAKTAN ÝZLEMEDE DATA HATLI VINN MÜÞTERÝYE AÝTTÝR. BAÞLIKLIK TOPLU SMS BAÞLIKLIK TOPLU SMS BAÞLIKLIK TOPLU SMS BAÞLIKLIK TOPLU SMS BAÞLIKLIK TOPLU SMS TOPLAM KDV DAHÝL TL. TOPTAN FÝYATINA KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ HIRSIZ ALARM SÝSTEMLERÝ SMS SMS SMS SMS SMS TL TL TL TL TL KURUÞ / SMS 0.03 KURUÞ / SMS KURUÞ / SMS KURUÞ / SMS KURUÞ / SMS * FÝYATLARA BÜTÜN VERGÝLER DAHÝLDÝR. * YUKARIDAKÝ FÝYATLARDAN HARÝÇ EKSTRA ÜCRET TALEP EDÝLMEZ. * ALINAN SMS PAKETLERÝNÝN KULLANIM SÜRESÝ BÝR YILDIR. * TÜM OPERATÖRLERE GÖNDERÝLÝR FÝYAT DEÐÝÞÝKLÝÐÝ OLMAZ. * SMS PAKET ÜCRETLERÝ NAKÝT VEYA KREDÝ KARTI ÖDEME YAPILINCA YÜKLENÝR. Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: Müþteri temsilcisi:

4 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclisi nde önemli mesajlar verildi Adayýmýz kim olursa, onun yanýnda dimdik duracaðýz Erol Taþkan AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda konuþan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkan adaylýðýna dönük mesajlar verdiði konuþmasýnda, "Kimse bizim içimize ayrýlýk ve fitne tohumlarý atamaz, buna kalkýþýrsa da baþarýlý olamaz. Sayýn Genel Baþkanýmýz kimi iþaret ederse, bizler onun yanýnda dimdik durup, % 62 olan oy oranýmýzý daha da yukarýlara taþýyarak, belediyeyi kazanacaðýz." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantý, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar'ýn baþkanlýðýndaki divan heyeti tarafýndan yönetildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, il ve ilçelerin belediye baþkan aday adaylarý ve çok sayýda partilinin katýldýðý toplantýda, oturacak yer bulamayan partililer için yedek sandalyeler konulurken, çok sayýda kiþi de toplantýyý ayakta takip etti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, toplantýnýn açýþ konuþmasýný yaptý. Toplantýya AK Parti teþkilat üyeleri katýldý. Danýþma meclisinde genel deðerlendirmeler yapýldý. Toplantýya belediye baþkan aday adaylarý da katýldý. Ahmet Sami Ceylan'ýn konuþmasýndan sonra, toplantý basýna kapalý olarak devam etti. Kimse içimize ayrýlýk tohumu atamaz AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda verilen birlik ve beraberlik mesajlarý dikkat çekti. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, konuþmasýnda 2001 yýlý ve bugünün kýyaslamalarýný yaparak, Çorum'da AK Parti iktidarýndan istenen tüm hizmetlerin yerine getirildiðini, sadece demiryolunun kaldýðýný, bunan da yine AK Parti iktidarýna nasip olacaðýný söyledi. Teþekkür ifadeleri veda gibi algýlanýnca salonun tansiyonu yükseldi Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, birlikte yola çýktýðý ve görev yaptýðý parti yöneticilerine "Sayýn Baþbakanýmýz'ýn Çorum temsilcisi olarak teþekkür ediyorum ve onlar için alkýþ istiyorum." Sözleriyle hitabý, salonda bulunan pek çok kiþi tarafýndan, "Ýl Baþkaný veda eder gibi konuþuyor, yoksa istifasýný açýklayýp, belediye baþkan aday adayý olduðunu mu söyleyecek?" þeklinde yorumlandý. Merkez ilçe baþta olmak üzere ilçe teþkilatlarýna da teþekkür eden Ceylan'ýn konuþmasýnýn ilerleyen bölümlerinde, böyle bir sürpriz olmadýðý görülürken, siyasette her an her þey olabilir sözünü bilen partililerin kýsa süren heyecaný, yerini konuþmalarý dikkatle takibe býraktý. 'Ýlçe Baþkan Adaylarý ile ilgili bir çalýþma yok' Ceylan ilçe belediye baþkan adaylarýna yönelik yaptýðý bir açýklama olduðunu belirterek, "Lütfen basýnda çýkan ve kamuoyunda konuþulan duyumlara itibar etmeyin. Ýlçelerle ilgili süreç henüz baþlamadý, hiçbir adayýmýz net deðil ve hiçbir isim üzerinde konuþulmuþ da deðil. Birinci aðýzdan açýklýyorum ki, Aralýk tarihine kadar ilçe çalýþmalarý baþlamayacak." diye konuþtu. 'Partimize yakýþýr bir süreç yaþýyoruz' Ýlçe aday adaylarýna süreçteki olgun tavýrlarý için teþekkür ettiðini de kaydeden Ceylan, "Süreçten ve bu süreçte gösterdiðiniz tavýrlardan dolayý teþekkür ederim. AK Parti'ye ve bizlere yakýþýr bir süreç oldu ve seviyeyi hiçbir zaman düþürmedik." dedi. 'Fitneye fýrsat vermeden bu süreci tamamlayacaðýz' Fitneye ve fesada fýrsat vermeden bu sürecin tamamlanacaðý yönünde ilçe baþkan aday adaylarýna mesaj veren Ceylan, herkesin rahat olmasýný, spekülasyonlara itibar etmemelerini istedi. 'Meydan boþ deðil, kimse bizi yok sayamaz' Basýnda bazý þeyler duyduklarýný ve demiryolunun gündemde tutulduðunu söyleyen Ceylan, "Elbette ki sivil toplum kuruluþlarýmýz devamlý gündemde tutabilir, tabiki bunlar doðru sözler, ama bilinmelidir ki nasýl doðalgazý, üniversiteyi biz getirdiysek, demiryolunu da biz getireceðiz. Kimse bu iþi sahiplenmesin. Kimse bu emekleri görmezlikten gelemez. Kimse bu yapýlanlarý tek baþýna sahiplenemez. Ýl Baþkaný, Belediye Baþkaný ve Milletvekillerimiz'i gözardý edemez ve kimsenin de buna hakký yoktur." diye konuþtu. '1,5 senelik mazisi olanlarýn bu iþleri sahiplenmeye hakký yok' Konuþmasýnda yapýlan hizmetlerin birileri tarafýndan sahiplenildiði ve AK Parti'nin yok sayýldýðý yönünde eleþtirilerde bulunan Ahmet Sami Ceylan, þunlarý söyledi, "Çorum'da 1,5-2 senelik mazisi olanlarýn bu iþleri sahiplenmeye hakký yoktur. Gecesini gündüzüne katarak, bu þehir için çalýþan insanlar var. Bu hizmetler, Ýl Baþkaný, Belediye Baþkaný, Milletvekilleri ve ilçe baþkanlarý olarak bu ekip sayesinde olmuþtur ve olacaktýr. Bu çalýþmalar, bir iki yýlýn eseri deðildir. Çorum'da meydaný kimseye býrakmayýz. MYO'da yapýlan temel atma töreninde Ýl Baþkaný, Belediye Baþkaný ve Milletvekilleri alorak yer alamayýþýmýz, Ankara'da devam eden seçim süreci ile ilgili yoðun çalýþmalardýr. Burada önce hakký Rektörümüz Sayýn Reha Metin Alkan'a teslim etmek lazým. Belediye Baþkanýmýz'a, vekillerimize, ilçe baþkanlarýmýza teþekkür etmek lazým." 'Genel Baþkanýmýz kime derse, onun yanýnda dimdik dururuz' Çorum Belediye Baþkan adaylýðý ile ilgili sözlerini, konuþmasýnýn son bölümüne býrakan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, aday belirleme süreci ile ilgili þunlarý söyledi, "Çorum Belediye Baþkan Adaylýðý için mevcut baþkanýmýz dahil 7 aday adayýmýz var. Hepsi de Çorum'a hizmet için bu yola çýktý, hepsi de deðerli arkadaþlarýmýzdýr. Kimse içimize ayrýlýk tohumu atamaz, bunda baþarýlý da olamaz. Sayýn Baþbakanýmýz hangisi Çorum için tercih ederse, bizler onun yanýnda dimdik dururuz, bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Biz nefsimizi ayaklar altýna alýp, doðrularý söyledik. Kimi gönderirse sonuna kadar gider ve % 62 olan oy oranýmýzý daha da artýracaðýz. Dedikodu ve fitne çýkaranlara kimse izin vermesin. Biz, kimsenin adamý deðiliz, biz sadece Recep Tayyip Erdoðan'ýn adamýyýz ve tek ondan icazet alýrýz. Sayýn Baþbakanýmýz'ý Çorum'a davet ettim, deðerlendireceðini söyledi. Yine binalara 'Senin için her þeye hazýrýz Recep Tayyip Erdoðan' yazacaðýz ve bunu da bizzat kendisine söyledim. Biz sizin beyaz gömlek giyip çýktýðýnýz bu yolda, kefenlerimizi giyip arkanýzdan yürüyoruz dedim. Kimse birbirini kýrmaya dökmeye kalkmasýn. Sevgimizi ve saygýmýzý kaybetmeyelim. Kraldan çok kralcý olanlara da izin vermeyin. Tek davamýz AK Parti davasý, tek sevdamýz millet ve Çorum'a hizmettir Baþkasýný boþ dinleriz." Ahmet Sami Ceylan'ýn konuþmasýndan sonra, toplantý basýna kapalý olarak devam etti. Tüm teveccühler Parti Ýl Baþkaný Ah- Sami Ceylan, Ýl AKmet Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve tüm ilçelerden yapýlan müracaatlarýn rekor seviyesinde olduðunu belirterek, Milletimiz AK Parti ye olan teveccüh ve ilgisini artýrarak devam ettiriyor. dedi. 'Ýl Genel Meclisi'ne rekor müracaat' Ceylan Ýl Genel Meclisi ile ilgili müracaatlarýn 1 Aralýk ta son bulacaðýný, cumartesi saat 16,00 itibariyle bu sayýnýn þimdiden rekor düzeye ulaþtýðýný ve merkez ilçe dahil tüm ilçelerden toplam 138 kiþinin il genel meclis üyeliði için aday adaylýk müracaatýnda bulunduðunu sözlerine ekledi. 'Çorum Belediye Meclisi için 87 müracaat var' Çorum Belediye Meclis üyeliði için yapýlan müracaatlarý da açýklayan Ceylan, 87 kiþinin müracaat ettiðini, ilçelerle birlikte yapýlan belediye meclis üyeliði müracaatlarýn ise 50'yi bulduðunu, bu sayýnýn rekor düzeyde olduðunu, ilginin ve teveccühün boþ bir teveccüh olmadýðýný ifade etti. Hayrettin Karaman Ýmam hatiplerde eðitim ve öðretim Ýmam hatip okullarýyla ilgili yazýmda zikrettiðim okul ve öðrenci sayýsý, ilgili kurumdan aldýðýmýz yeni bilgiye göre þu noktaya ulaþmýþtýr: Orta ve lise dahil okul sayýsý: (2220). Öðrenci, sayýsý: ( ) Yýl Sempozyumu'nda yaptýðým konuþmada da söylediðim gibi ilk ve orta öðretimde milyondan fazla öðrenci var, imam hatiplerdeki öðrenci sayýsý ise -kendine göre çok önemli bir rakam olmakla beraberonbeþte biri bile bulmuyor. Bizim bu öðretim seviyesindeki çocuklarýmýz bir milyon deðil, onbeþ milyondur. Biz bu öðrencilerin tamamýnýn kendine yabancýlaþmadan, kaybettiðimiz zaman kaybolacaðýmýz deðerlerimizden uzaklaþmadan kaliteli bir eðitim ve öðretim almalarýný isteriz. Türkiye'nin laik-liberal eðitim ve öðretim anlayýþý ve uygulamasý bizim amacýmýzý gerçekleþtirmek için uygun deðil. Bu anlayýþýn üreteceði insan tipi, ne kendisi ne de belli bir kültürün ve medeniyetin sahibi olmuþ (olamamýþ), iki arada bir derede kalmýþ, ömrünün tamamýný þu fani dünyada fani amaçlarýna adamýþ, iletiþim araçlarýnýn sunduðu, hatta dayattýðý ayartýcý, bozucu, oyalayýcý, faydasýz, hatta zararlý ürünlere baðýþlanmýþ veya baðýmlý olmuþ tiplerdir. Bu sistemin baþarý ölçüsü tamamen dünyalýktýr, maddidir, sekülerdir; bu ölçü içinde ahlak, dindarlýk, manevî deðer yoktur. Bu yýl uygulanmaya baþlayan seçmeli dersler içindeki Kur'an-ý Kerim, Ýslam bilgisi ve Peygamberimiz'in hayatý ile ilgili dersler þüphesiz faydalýdýr; ama bu dersler seçmelidir, ancak seçenler okuyacaktýr, ayrýca mecburi olan bir sürü lüzumsuz ve bir kýsmý yanýltýcý derslerin arasýnda sýkýþýp kalmýþtýr. Din ve ahlak alanýnda uygulama bilgiden önemlidir, uygulama eðitimdir. Seçmeli ders alanlara uygulamanýn (eðitimin) nasýl yapýlacaðýný da zaman gösterecektir. Din kelimesinden vebadan kaçar gibi kaçanlarýn karþý çýktýklarý 'zorunlu din kültürü ahlak bilgisi' ise bir genel kültür dersidir; doðrudan Ýslam öðretim ve eðitimi deðildir. Ýmam hatip okullarýnýn farký bir yandan dine dair derslerin daha yoðun olmasý, diðer taraftan bu okullarda öðretimin yanýnda eðitimin de bulunmasýdýr. Eðitimde çevrenin önemini herkes bilir; imam hatip okullarý 'bir eðitim çevresi' olarak çok önemlidir. Bu okullara ait olmak bir eðitim unsurudur, bu okullarýn içinde olmak, büyük ölçüde ayný deðerleri paylaþan arkadaþlar arasýnda bulunmak bir baþka unsurdur, etkili bir çevredir. Ýmam hatip okullarýnda bizim bin yýllýk tarihimize ait kültür yazýmýz ve dilimiz de öðretilmektedir. Okulda Osmanlýca yazý ve Kur'an dili öðretimine baþlayan bir öðrenci ileride bunu ilerletme þansýna daha fazla sahiptir. Fuzulî'yi, Nef'î'yi geçtik Mehmet Akif'i anlamaktan aciz hale gelmiþ bir yeni nesil söz konusudur; imam hatipliler hiç deðilse Akif'i anlama þansýna sahiptirler. Yazdýklarýmýn tamamýnýn bütün imam hatiplerde eksiksiz gerçekleþtiðini iddia etmiyorum; ama ilgili birimlerin ve yardýmcý sivil toplum kuruluþlarýnýn takdire deðer gayretlerinin, güzel niyet ve hedeflerinin, bu hedeflere yönelik çalýþmalarýnýn olduðunu biliyorum. Þimdi önümüzde iki önemli hedefimiz olmalýdýr: Ýmam hatiplerde keyfiyete, kaliteye yönelmek ve bu okullarý kalite yönünden de örnek hale getirmek. Ýmam hatip çevresinin, diðer okullarda okuyan kardeþleriyle iliþki kurarak, edindikleri deðerleri onlarla paylaþmaya çalýþmalarý. Evet, biz dindar, kendi kültür ve medeniyetine sahip, ama dünyadan haberdar ve dünyaya kendi deðerlerini sunabilecek bir gençlik, bir nesil yetiþtirmek istiyoruz. Baþkalarýnýn da farklý hedefleri vardýr ve olacaktýr. Eðer medenilere yakýþan bir yarýþ olursa buna itirazýmýz olmaz ve bu yarýþý kazanmayý hayatýmýzýn sebebi ve anlamý biliriz.

5 Kamu çalýþanlarý açlýða mahkum edildi Türk Eðitim Sen 5. Olaðan Genel Kurulu nu yaptý. Erol Taþkan ürk Eðitim Sen TÇorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, 10 yýldýr kamu çalýþanlarýnýn açlýða ve sefalete mahkum edildiðini söyledi. Türk Eðitim Sen'in 5. Olaðan Genel Kurulu'nda üyelerine seslenen Mahmut Alparslan, Kamu Sen ve baðlý sendikalarýnýn hiçbir zaman nokta kadar menfaate virgül kadar eðilmediðini, Kamu Sen'in rýzký Allah'tan bilip, makam için insanlarýn önünde eðilmeyenlerin sendikasý olduðunu ifade etti. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen genel kuruldaki konuþmasýnda, Kamu Sen ve baðlý sendikalarý olarak Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen toplantýda yeni yönetim belirlendi. hiçbir zaman ne varsa bize verin demediklerini, eþit, adil ve hakça bir paylaþým talebinde bulunduklarýný dile getiren Mahmut Alparslan, siyasi iktidarýn ve yandaþlarýnýn zulmünün her yeri sarýp, zirveye ulaþtýðýný aktardý. "Kamuda, vicdanda ve ahlakta yeri olmayan uygulamalar bunlarýn zamanýnda baþlamýþtýr." diyen Alparslan, AK Parti iktidarýnýn, milletin deðerlerini yok etmeye and içtiðini iddia etti. Kamu Sen olarak geçmiþi deðil, geleceði konuþacaklarýnýn altýný çizen Alparslan, "Dünün imhasý için deðil, geleceðin inþasý için yola çýktýk." dedi. PAZARTESÝ 2 ARALIK Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan tekrar aday olurken, genel kurul tek liste ile gerçekleþtirildi. Alparslan güven tazeledi ürk Eðitim Sen 5. TOlaðan Genel Kurulu nu yaptý. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen genel kurulda, Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan tekrar aday olurken, genel kurul tek liste ile gerçekleþtirildi. MHP il Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn, Türk Ýþ Temsilcisi Sefer Kahraman, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ve Türk Eðitim Sen delegelerinin katýldýðý genel kurulda, Mahmut Alparslan'ýn listesi þu isimlerden oluþtu; Yönetim Kurulu: Mahmut Alparslan, Selim Aydýn, Talip Kazak, Uður Yaþar, Soner Buðdaylý, Abdullah Güdek, Serkan Kaymaz. Denetleme Kurulu: Murat Hökelek, M. Gökçer Öðünç, Kemal Þanlý. Disiplin Kurulu: Korhan Özdemir, Orhan Tosik, Mustafa Yýldýrým. Üst Kurul Delegesi: Mahmut Alparslan, Ali Karslý, Sait Çakýr. Divan heyeti Mehmet Fatih gök baþkanlýðýnda oluþturuldu. Sendika üyeleri þube yönetimini belirledi. VEFAT ve TEÞEKKÜR (Ç.HAK:330) Kýymetli babamýz, büyüðümüz Ýsmet Peker'in cenazesinde bizleri yalnýz býrakmayan MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan TSO eski Baþkaný Kenan Malatyalý TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Abdullah Çetin Belediye Hizmet Ýþ Temsilcisi Ýbrahim Eceviþ Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ KSS eski Yapý Kooperatifi Baþkaný Necmi Metin Ulu Camii emekli Ýmam Hatibi Hasan Kestek Ayrýca cenazemize gerek bizzat katýlarak gerekse telefon açarak acýmýzý paylaþan eþ, dost akraba ve komsularýmýza caný gönülden teþekkür ederiz. Babamýzýn Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde, tedavisi süresince yakýn ilgi ve alakalarýný gördüðümüz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Ethem Zobacý Gastroloji Uzmaný Dr. Murat Kekilli Dahiliye Uzmaný Dr. Özgür Terzi ve hastane personeli teþekkür ederiz. Oðullarý Yýlmaz-Arslan-Osman-Ünal Peker

6 6 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan 'Bayat Ekmekten Nefis Yemekler' adlý yarýþma düzenledi. Yarýþmada ekmek israfýna dikkat çekildi. Yemek ve tatlýlarla israfa dikkat çektiler Emre Kut G Yarýþma Tarým, Hayvancýlýk, Gýda Fuarý kapsamýnda gerçekleþtirildi. Yarýþmanýn jürisi deðerlendirme yaptý. Yarýþmada dereceye girenlere ödülleri verildi. ýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan 'Bayat Ekmekten Nefis Yemekler' adlý yarýþma önceki ðün düzenledi. Ekmek israfýna dikkat çekmek amacýyla 2 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmada, 31 adet tatlý ve yemek çeþidi yarýþtý. Tarým, Hayvancýlýk, Gýda Fuarý kapsamýnda gerçekleþtirilen yapýþmada Çorumlu kadýnlar bayat ekmeklerden yaptýklarý birbirinden nefis yemek ve tatlýlarla hünerlerini sergilediler. 30 kadýnýn katýldýðý yarýþmada birinci seçilen ekmekten çið köfte hem jürinin hem de izleyenler tarafýndan büyük ilgi çekti. Gýda ve Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdür vekili Mustafa Onur, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn genelgeleri doðrultusunda Türkiye de ekmek israfýnýn önlenmesi amacýyla çalýþma baþlatýldýðýný söyledi. Bu kapsamda okullar ve sivil toplum kuruluþlarýnda bayat ekmeðin israf edilmemesi için eðitimler düzenlendiðini açýklayan Onur, bu çalýþmalarda önemli baþarýlar elde edildiðini söyledi. Ýl Müdürlüðü olarak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarýný fýrsat bilerek, bayat ekmekten neler yapýlabiliri göz önüne alarak yarýþma düzenlediklerini anlatan Onur, Yarýþma iki kategoride yapýlýyor. Tatlý ve yemekten oluþuyor. 30 a yakýn yarýþmacý katýldý. Bayat ekmek ülkemizde yýlda 2.1 milyar adet ekmek israf ediliyor. Bu 600 bin ton buðdayýn israfý anlamýna geliyor. Çorum un yýllýk buðday üretimi 57 bin ton üretimi var. Ýsraf ettiðimiz ekmek Çorum un bir yýllýk buðday üretimine eþit. Amacýmýz bayat ekmeðe ilgi çekmek. Bayat ekmek israfýný önlemek. Bayatlamýþ ekmeði evlerde ve deðiþik yerlere atmadan önce deðiþik þekillerde deðerlendirilebileceðine insanlarýn dikkatini çekmek istiyoruz. Bayat ekmek israfý öncelikle fýrýnlarda, daha sonra lokanta ve restoranlar ile evlerde gerçekleþme. Biz hanýmlarý baz aldýk. Ve 2 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmada, 31 adet tatlý ve yemek çeþidi yarýþtý. bugün bayanlarýn katýldýðý bir yarýþmayý organize ediyoruz dedi. Yarýþmada Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy baþkanlýðýndaki jüri üyeleri, yemek ve tatlýlarý tadarak yarýþmacýlara puan verdi. Yarýþma sonunda yemek kategorisinde ekmekten çið köfte ile Meli- ke Aydemir birinci, çýtýr ekmek salatasý ile Ebru Has ikinci, peynirli ekmek böreði ile Ceren Bozkurt üçüncü, tatlýlarda ise ekmek helvasý ile Aysuda Þafak birinci, ekmekten keklerle Sedanur Yýldýrým ikinci, galeta unu tatlýsý ile Nuriye Aþkýn üçüncü oldu. Ayrýca her iki yarýþmada da 6 bayana mansiyon ödülü verildi. Yarýþmada dereceye girenlere Gýda ve Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdür vekili Mustafa Onur, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve Ticaret Borsasý Genel Sekreteri TOKÝ 97 arsa satacak B aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), arsa yatýrýmcýsýna 2013 ün son fýrsatýný sunuyor. Ýdare, aralarýnda Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir ve Erzurum gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 19 þehirdeki 97 arsayý açýk artýma yöntemiyle satacak. Yüzde 10 peþin, 120 aya varan vade seçenekleriyle satýlacak arsalardan 67 si ilk kez satýþa sunuluyor. Ýstanbul un gözde semtlerinden Baþakþehir de bulunan 7 buçuk dönümlük arsa ile Ýzmir Bornova daki 135 dönümlük arsanýn da aralarýnda olduðu taþýnmazlarýn açýk artýrma müzayedesi 10 Aralýk 2013 te gerçekleþtirilecek. TOKÝ, arsa yatýrýmcýsýna 2013 ün son fýrsatýný 10 Aralýk ta sunacak. Düzenlenecek açýk arttýrma ile Ýdarenin mülkiyetindeki 97 arsa satýþa çýkarýlacak. Müzayede Eskidji firmasýnýn Ýstanbul daki merkezinde saat 1.00 te gerçekleþtirilecek. TOKÝ nin An- TOKÝ Baþkanlýðý 19 þehirdeki 97 arsayý açýk artýma yöntemiyle satacak. kara Bilkent teki merkez binasýndan müzayedeye canlý baðlantý yoluyla teklifler alýnabilecek. Satýþa çýkan arsalardan almak isteyenler ayrýca internet adresinden de teklif verebilecekler. 67 ARSA ÝLK KEZ SATIÞA ÇIKIYOR Düzenlenecek müzayedede 67 arsa ilk kez satýþa çýkacak. Ýstanbul un gözde semtlerinden Baþakþehir de bulunan 7 buçuk dönümlük arsa, Ankara nýn Çubuk ilçesindeki Esenboða bölgesinde yer alan 31 ayrý arsa ile Ankara Polatlý da bulunan arsalar ilk kez satýþa sunulacak. Edirne Havsa, Antalya Kepez, Malatya Merkez, Elazýð Merkez ve Van Edremit te bulunan arsalar da ilk kez satýþa sunulacak taþýnmazlar arasýnda yer alýyor. YÜZDE 10 PEÞÝN 120 AY VADE Mersin Erdemli, Ankara Keçiören, Tekirdað Çorlu, Kars Merkez, Çorum Merkez ve Þanlýurfa Merkez de bulunan arsalar yüzde 10 peþin 120 ay vadeyle satýlacak. Ýzmir Bornova, Þanlýurfa Siverek, Kütahya merkez ve Ankara Polatlý daki arsalar yüzde peþin 60 ay vade ile Bursa Osmangazi, Aðrý Merkez ve Amasya Merzifon da bulunan arsalar yüzde 20 peþin 8 ay vade ile satýþa çýkacak. Diðer arsalar ise yüzde 25 peþin 36 ay vade ile yatýrýmcýya sunulacak. 19 ÝLDE ARSA SATIÞI TOKÝ nin 10 Aralýk ta satýþa çýkaracaðý taþýnmazlar; Aðrý, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Kars, Kütahya, Malatya, Mersin, Sinop, Þanlýurfa, Tekirdað ve Van illerinde bulunuyor. Arsalar arasýnda konut niteliðinde olanlarýn yaný sýra, özel eðitim alanlarý, akaryakýt istasyonu, turizm alaný, spor tesisi ve otel alaný da bulunuyor. Arsa satýþ müzayedesine katýlmak isteyen gerçek veya tüzel kiþilerin müzayededen önce Eskidji nin ÝNG Bank Þiþli Þubesi ndeki hesabýna veya toplantý günü salonlarda kurulacak veznelere katýlým teminatý olarak talip olduklarý arsalarýn her biri için ayrý ayrý ödeme yapacak. Muhammen bedeli 25 bin liradan az olan arsalar için bin lira, muhammen bedeli 25 bin 1 lira ile 500 bin lira olan arsalar için 5 bin lira, muhammen bedeli 500 bin 1 lira ile 1 milyon lira arasý olan arsalar için 50 bin lira, muhammen bedeli 1 milyon 1 liradan fazla olan arsalar için ise 100 bin lira katýlým teminatý ödenmesi gerekiyor. Satýþa sunulan taþýnmazlar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye ve internet adreslerinden ulaþýlabilecek. (ÝHA)

7 Agah Kafkas Saðlýk artýk avucumuzun içinde Enise Aðbal osyal Güvenlik SKurumu (SGK), baþka birinin saðlýk güvencesinin kullanýlmasýný engellemek ve vatandaþlarýn özel hastanelerden daha hýzlý ve rahat saðlýk hizmeti alabilmeleri için avuç içi kimlik doðrulama sistemini baþlattý. 1 Aralýk tan sonra ilk muayene öncesi Özel Hastanelerde kurulan biyometrik kimlik doðrulama bankolarýnda nüfus cüzdaný, pasaport veya sürücü belgesi ile 2 dakikalýk bir iþlem sonucu avuç içi kimlik bilgileri, SGK kayýtlarýna iþlenecek. Sonraki muayene baþvurularýnda ise herhangi bir kimlik kartýna ihtiyaç olmadan, avuç içi doðrulama ile muayene yaptýrýlacak. Böylelikle SGK lý hastalar özel hastanelerde çok daha rahat muayene kaydý açtýrabilecek. Avuç içi doðrulama sistemini aylar önce hizmete alarak hastalarýn yýðýlma olmadan Engelli dostuyuz Avuç içi kimlik doðrulama sistemini baþlatýldý. aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 3 Aralýk SDünya Engelliler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, engelliye hizmetin kutsal bir görev saydýklarýný bildirdi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin haklarý ve kazanýmlarý adýna önemli bir gün olduðunu belirten Kafkas, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn da engelli dostu olduðunu, bu konuda her türlü desteðini esirgemediðini belirterek, "Özellikle engelliye hizmet etmenin kutsal bir görev olduðunun farkýnda olarak Yaptýðýmýz bütün çalýþmalarda engelli vatandaþlarýmýzý düþünerek hareket ediyoruz. Engelli vatandaþlar hem dünyanýn güzelliklerini hem de zorluklarýný yaþamaktadýr. Biz bu zorluklarý asgariye çekmek için elimizdeki tüm imkanlarý seferber etmiþ durumdayýz." Dedi. kaydýný yaptýrabilmelerini saðlamaya çalýþtýklarýný belirten Çorum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ýlhan Çakýr, Hastanemizde 7 ayrý noktada kurduðumuz avuç içi kimlik doðrulama cihazlarý ile hizmet alan hastalarýmýzýn kayýtlarýný yapýyoruz. 1 Aralýk tan itibaren de sistemde bir sýkýþýklýk yaþanmadan hastalarýmýzýn rahatlýkla saðlýk hizmeti alabilmeleri için gereken önlemleri aldýk. dedi. SGK kapsamýnda olup 12 yaþ ve altý çocuklar ile 65 yaþ üstü kiþiler, her iki eli olmayanlar, her iki elinde avuç içi damar izi bütünlüðü bozulmuþ olanlar, felç ve benzeri týbbi nedenlerden dolayý avuç içi damar izi alýnamayan kiþiler ve acil durumlar olanlar uygulamanýn dýþýnda tutulacak. Kayýt iþlemi ücretsiz olup zaman kýsýtlamasý olmaksýzýn özel hastaneye herhangi bir baþvuru öncesinde yaptýrýlabilecek. Ýlk etapta özel hastanelerde uygulanacak GK Baþkaný Yadigar Ýlhan, biyometrik kimlik doðrulama sis- ilk etapta özel hastanelerde uygulanacaðýný, gelecek Steminin yýl üniversite hastanelerinde de gerçekleþtirileceðini bildirdi. Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHSAD), Özel Hastaneler Platformu Derneði ve Akdeniz Saðlýk Ýþletmeleri Derneði'nin ortaklaþa düzenlediði, SGK'nýn da destek verdiði "Yeni 2013 Yýlý Saðlýk Uygulama Tebliði Toplantýsý"nýn üçüncüsü, Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de devam ediyor. Toplantýda gazetecilere açýklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, biyometrik kimlik doðrulama sisteminin 1 Aralýk 2013'te baþlayacaðýný hatýrlattý. Biyometrik kimlik doðrulama sisteminde test ve pilot denemelerine geçen yýlýn eylül ayýnda baþladýklarýný belirten Ýlhan, sistemin ilk aþamada özel hastanelerde uygulanacaðýný anlattý. Biyometrik kimlik doðrulamanýn vatandaþlarýn avuç içi damar iziyle parmak damar izini TC kimlik numaralarýyla eþleþtirme anlamýna geldiðini ifade eden Ýlhan, þöyle konuþtu: "2008'de reformla birçok alanda yeni düzenlemeler oldu. Bunlardan bazýlarý saðlýk karnelerinin ve vizite kaðýtlarýnýn kaldýrýlmasýydý. Ayrýca TC kimlik numaralarýyla bütün vatandaþlarýn hastanelerde muayene olmalarý saðlandý. Muayene olmaya gelen vatandaþýn TC kimlik numarasýyla muayene olup olmadýðýný anlamak ve daha kontrollü yürütebilmek amacýyla biyometrik kimlik doðrulama sistemine geçtik." "Kaygý duymaya gerek yok" Ýlk etapta özel hastanelerde uygulanacak sistemin gelecek yýl üniversite hastanelerinde de gerçekleþtirileceðini bildiren Ýlhan, þöyle devam etti: "Biyometrik kimlik doðrulama sistemini önümüzdeki yýllarda tüm hastanelere yaygýnlaþtýracaðýz. '1 Aralýk'ta geçilecek' deyince 'Bütün vatandaþlar hastanelere gidecek, baþvurusunu yapacak, damar izi veri kayýtlarý o gün alýnacak' gibi bir algý oluþmuþ olabilir. 1 Aralýk'ta özel hastanelere giden vatandaþlar bu uygulamaya katýlmýþ olacak. O tarihten sonra sistem yapýlamayacak diye bir þey söz konusu deðil. Böyle bir kaygý duymaya gerek yok. 12 yaþýn altýndakiler, damar izi alýnamayacak olanlar, parmak ve avuç içi bütünlüðü bozulmuþ olanlar sistemden muaf tutulacak." "Yeni 2013 Yýlý Saðlýk Uygulama Tebliði Toplantýsý", 1 Aralýk Pazar günü sona erecek. (AA) ürk Ocaklarý Çorum TÞube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, Bugün Ortadoðu daki çatýþmanýn ana nedeni Hanefiliðin yok edilmesi ve onun yerine de Selefiliðin çok güçlü bir þekilde destek bulmasý ve güç kazanmasýdýr dedi. Samsun Türk Ocaðý nýn geleneksel hafta sonu konferansýnda bu hafta Türk Ocaðý Çorum Þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, Ortadoðu da Mezhepler Savaþý hakkýnda konferans verdi. Samsun Türk Ocaklarý Dr. Fethi Tevetoðlu Konferans Salonu nda düzenlenen konferansa Samsun Türk Ocaðý Baþkaný Doç. Dr. Kaya Tuncer Çaðlayan, yönetim kurulu üyeleri ve öðrenciler katýldý. Ortadoðu da mezhepler savaþý hakkýnda bilgi veren Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Doç.Dr. Hilmi Demir, Her ne kadar bizim temel kavramýmýz mezheplerse ve Ortadoðu da bir mezhepler savaþýnýn olduðunu iddia ediyorsak, Ortadoðu da yaþanan savaþlar mezhep kavgasýndan kaynaklanmýyor. Din ve dini çalýþma alaný dünyanýn gündemine 11 Eylül saldýrýsýndan sonra çok hýzlý bir þekilde girdi. Ortadoðu merkezi radikal dini hareketler ve bunlarýn ortaya açtýðý terör eylemleri birden bire entelektüel dünyamýzý sarstý ve ister istemez terör ile Ýslam ýn yan yana anýlmasý gibi yanlýþ bir kavrama yol açtý. Yine 11 Eylül saldýrýlarýnýn sonucu olarak biz El Kaide gibi aslýnda genelde alýþýk olduðumuz algýnýn tam tersine Sünni dünyada da bir takým terörist gruplarýn çýkabileceðini ve bunlarýnda terör eylemlerinde bulanabileceðine þahit olduk. El Kaide örgütünün tabaný Þii kaynaklý bir terör örgütü deðildir. Çünkü El Kaide bizim Sünni dediðimiz karaktere sahip Ortadoðu da Mezhepler Savaþý konulu konferans gerçekleþtirildi. PAZARTESÝ 2 ARALIK Ortadoðu da mezhepler savaþý Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, Samsun da konuþtu. Konferansýn sonunda Doç. Dr. Hilmi Demir e, Samsun Türk Ocaklarý Baþkaný Doç. bir terör örgütüdür. Suriye meselesi bizi birden bire bu din ve mezhep kavgalarýnýn ortasýna itti. Çünkü Suriye de bir takým terör örgütlerinin ismi Türkiye de anýlmaya baþladý. Mezhepler ve mezhepleri tanýmlayan kavramlarda tarihsel süreç içersinde sürekli deðiþtiler ve farklýlaþtýlar diye konuþtu. HANEFÝLÝK YE- RÝNE SELEFLÝK Ortadoðu daki çalýþmanýn ana nedeninin Hanefiliðin yok edilmesi ve onun yerine Selefiliðin getirilmesi olduðunu belirten Demir, Bugün Ortadoðu da El Kaide, El Nusra, El Þebab gibi Þiilik ten alýþtýðýmýz Hizbul- Dr. Kaya Tuncer Çaðlayan tabak hediye etti. lah türü örgütlenmelerin dýþýnda Sünniliðin içersinde bir mezhep kavgasý veya bir mezhep savaþý var. Ortadoðu da bugün yaþanan çalýþmalarýn temel amacý Sünni mezhepler üzerinden mi kuruluyor? Türkiye de Cumhuriyet e geçiþle beraber tüm Ýslam düþüncemiz Hanefilik ten ve Matüridi likten çok uzak bir Ýslam düþüncesidir. Modern Ýslam düþüncesinin kökleri gelenekte deðil, 19. yüzyýlda ortaya çýkmýþ çaðdaþ Ýslami hareketlerdedir. Bugün aslýnda Ortadoðu daki çatýþmanýn ana nedeni Hanefiliðin yok edilmesi ve onun yerine de Selefliðin çok güçlü bir þekilde destek bulmasý ve güç kazanmasýdýr. Ortadoðu da Seleflik ve Þiilik arasýnda Müslümanlar savrulup duruyor. Hanefililik bu coðrafyada yeniden doðmaz ise bu coðrafyaya barýþ gelmez. Çünkü ne Þiilik ne de Selefilik bu insanlara bir medeniyet perspektifi ve medeniyet düþüncesi kazandýramaz. Ýkisi de doðalarýný ve varoluþlarýný çatýþmadan alýyorlar. Ýkisi de kavga taraftarý, çünkü ikisi de dýþlayýcý bir iman tarafa sahip þeklinde konuþtu. Konferansýn sonunda Doç. Dr. Hilmi Demir e, Samsun Türk Ocaklarý Baþkaný Doç. Dr. Kaya Tuncer Çaðlayan tabak hediye etti.(ýha) Ýlk etapta özel hastanelerde uygulanacak sistemin gelecek yýl üniversite hastanelerinde de gerçekleþtirilecek. (Ç.HAK:3336)

8 8 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Ýki günde 26 traktör sattý T Karakaþlar Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karak, fuardan memnun ayrýldýklarýný belirtti. Nev Holland marka ürünler görücüye çýktý. arým Fuarý na katýlan Türk traktör firmasý Nev Holland bir gün içerisinde 26 adet satýþ yaptý. Traktör sektörünün yüzde 65'ini elinde bulunduran Nev Holland Çorum Bölge firmasý Karakaþlar Otomotiv, ilk gün satýþlarýnýn 26 adet olduðunu açýkladý. Karakaþlar Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karakaþ, 26 yýldýr Türk traktörünün bayiliðini yaptýklarýný söyledi. Türk traktör firmasýnýn pazar payýnýn çok iyi olduðunu belirten Karakaþ, traktör firmasýnýn ülkenin gurur kaynaðý olduðunu dile getirdi. Türkiye de üretilen ekipmanlarýn yüzde 35 inin 135 ülkeye ihraç edildiðini anlatan Karakaþ, Bu rakam Türkiye nin nereden nereye geldiðini göstermektedir ki bu Tarým Fuarý na katýlan Türk traktör firmasý Nev Holland bir gün içerisinde 26 adet satýþ yaptý. da bize gurur veriyor. Çiftçinin isteðini yerine getirmek için her türlü ürün aðý çok geniþ bir firmadýr. Parçasý ucuz servis aðý çok yaygýndýr. Karakaþlar Otomotiv olarak Çorum ile birlikte Sinop, Kastamonu, Amasya ve ilçeler dahil buradaki bölge firmasýyýz ve pazarýn da liderliðini elimizde bulunduruyoruz. Çiftçilerimiz bizi tercih ediyor. dedi. 2 saat içinde silah fabrikasý olabiliyor Türk traktör firmasýnýn 2 saat içerisinde silah fabrikasýna dönebildiðini belirten Selahattin Karakaþ, Kurulumu itibari ile fabrika bu þekilde ayarlanmýþ 2 saat içerisinde silah fabrikasý olabiliyor. Çorum tarým fuarýna geçen yýl da katýldýk. Çok büyük verim aldýðýmýzý söylemek istiyorum. Satýþlarýmýz beklentilerimizin üzerine çýkmaktadýr. Ýlk gün 26 adet satýþ yaptýk. Toplam hedef 50 nin üzerindedir. Kýrsal kalkýnmada çok büyük bir yerimiz var, çiftçilere yardýmcý olabilmek adýna yoðun bir þekilde çalýþmaktayýz. diye konuþtu. TD75 ürünlerinde sýkýntý yaþadýklarýný da anlatan Karakaþ, üretimin çiftçilere yetiþmediðini dile getirdi. Hitit Tarým sektörde iddialý Emre Kut H itit Tarým yetkilisi Ýsmail Þen, tarým aletleri, traktör arkasý ekipmanlarý ile sulama sistemlerinin bayiliðini yaptýklarýný ve yýldýr sektörün içinde bulunduklarýný söyledi. 3 yýllýk bir geçmiþi olan Hitit Tarým'a, IPARD proje danýþmanlýk, makine ekipman tedarik ve kurulum, Kýrsal Kalkýnma Hibe Destekleri, anahtar teslim süt ve besi çiftlikleri kurulumu, Ziraat Bankasý sýfýr faizli 5 yýl ödemeli tarýmsal sulama sistemlerine destek saðlanýyor. Erkunt Traktör Yetkili Bayisi Muharrem Topaktaþ, Tarým Fuarý nda ilgiden memnun kaldýklarýný belirtti. Erkunt Traktör ilgiden memnun E rkunt Traktör Yetkili Bayisi Muharrem Topaktaþ, 37 yýldýr yerli traktör markasý olan Erkunt'un bayiliðini üstlendiklerini söyledi. Yerli traktör markasý Erkunt'un pazar payýnýn çok iyi olduðunu belirten Topaktaþ, Tarým Fuarý'nda gösterilen ilgiden çok memnun kaldýklarýný söyledi. 55 ile 110 beygir arasýnda traktörleri satýþa sunduklarýný belirten Topaktaþ, "firmamýz yerli malý. Motorlarýmýz yakýt tasarruflu. Yakýtta cimriyiz. Pazar payýmýz her sene artýyor. Takas imkanlarýný da sunduðumuz firmamýzda Ziraat Bankasý devlet destekli 0,50 faizle kredi (5 yýla kadar) fýrsatý var yýldýr bu sektörün içerisindeyiz. Alaca, Çorum, Osmancýk bayileri olarak beraber çalýþýyoruz.'' dedi. Yerli üretim traktör markasý Erkunt'un pazar payýnýn çok iyi olduðu ifade edildi. Erkunt Traktör 37 yýldýr Erkunt'un bayiliðini yapýyor. Beðenal ürün tanýttý Hitit Tarým yetkilisi Ýsmail Þen, sektörün durumu ile ilgili bilgi verdi. Hitit Tarým arým aletleri, traktör arkasý ekipmanlarý ile sulama sistemlerinin bayiliðini yapýyor. T arým Fuarý'na katýlan yerli üretim ziraat aletlerinin bayiliðini üstlenen Beðenal Ziraat Aletleri Firmasý, tarýmsal alanda kullanýlan her türlü makinalarý satýþa sunduklarýný söyledi. Beðenal Ziraat Aletleri Þirket Müdürü Gürhan Kuvvet, Türk çiftçisine ve tarým sektörüne tarým makinalarý üretimi ile hizmet ettiklerini belirterek, "Tarým makinalarý, her türlü yay imalatý, tesviye küreði, önarka kepçe gibi her türlü ziraat makine ve aletlerinin üretimi gerçekleþtiriliyor. Ayrýca ürünlerimize Kýrsal Kalkýnma Destekleri yüzde 50 hibeli, Ziraat Bankasý kredilendirmeleri, Avrupa Birliði makine ekipman destekleri saðlanýyor." Dedi. Beðenal Ziraat Aletleri Firmasý, tarýmsal alanda kullanýlan her türlü makinalarý satýþa sunduklarýný söyledi. Beðenal Ziraat Aletleri Þirket Müdürü Gürhan Kuvvet, fuardaki çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi.

9 PAZARTESÝ 2 ARALIK Araç kiralama avantajlý mý? K Recep Mebet amu kuruluþlarý ve özel sektörün sürekli gündeminde olan sorulardan biri, araç kiralamak mý, yoksa satýn almak mý daha ekonomik? Kuruluþlarýn içinden çýkmakta zorlandýðý bu soruya cevap veren uzmanlar, özsermayenin araç alýmýnda kullanýlmasýnýn yapýlacak ticaret hacmini ve karlýlýðý düþürebildiðine dikkat çektiler. Konu hakkýnda detaylý açýklamalarda bulunan Güney Oto Kiralama Genel Müdürü Altuð Erkan, þirketlerin araç alýmý yapmak için özkaynaklarýný ya da kredi kullanabileceklerini hatýrlatarak, Özsermayenin araç alýmýnda kullanýlmasý yapýlacak ticaret hacmini ve karlýlýðý düþürebilir. Kredili alýmlarda ise, kredibilitenin araç alýmýnda kullanýlmasý, diðer kredi ürünlerinin kullanýlmasýný güçleþtirebilirken, bununla birlikte bilançolarda da borç görünür. Ayrýca özellikle son yýllarda deðiþken olan ve yüksek primler gerektiren Zorunlu Trafik Sigortasý ve Kasko prim ödemelerinden de etkilenilmiþ olur dedi. ARAÇ KÝRALAMAK MI, SATIN ALMAK MI? Sabah Gazetesi nde yer alan haberde konuyla ilgili görüþlerini sýralayan Altuð Erkan, otomotiv sektöründe bu hususta yaþanan geliþmelerden de bahsetti. Araç kiralamanýn avantajlarýna dair açýklamalarda bulunan Erkan, Yatýrým, sigorta ve vergilendirme maliyetleri kira bedeli içinde olup takibi de kiralama þirketi tarafýndan yapýlýr. Kiralanan araçlarýn bakým masraflarý, kasko, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasý araç muayeneleri, Motorlu Taþýtlar Vergisi, oluþan hasarlarýn tamiri kiralama þirketi tarafýndan takip edilir ve ödemeleri gerçekleþtirilir. Araç kiralayan bu iþlemler için hem zaman kaybetmemiþ, hem de iþlemleri takip etmesi için de birini görevlendirmemiþ olur diye konuþtu. Erkan, sözlerine þöyle devam etti: Araçlarýn kullanýmý sýrasýnda oluþabilecek hasarlarýn giderilmesi sýrasýnda, serviste kalma süresince araçlar kullanýlamaz. Ayrýca periyodik bakým masraflarýnýn da ödenmesi gerekir. Kiralama yapýlmasý halinde ise, kullanýlan araçta büyük bir arýza ve ya hasar oluþmuþsa kiralama þirketi tarafýndan ikame araç verilir ve kullanýma devam edilmesi saðlanmýþ olur. Ayrýca alým yapýldýðý ay itibari ile ancak yýl sonuna kadar kalan aylar için amortisman gideri yazýlabilir ve tamamý 5 yýla yayýlarak gider olarak düþülebilir. Araçlar 2. el olarak satýldýðýnda düþülen amortisman kadar gelir beyan edilmiþ olur. Elde edilen gelir Kurumlar Vergisi esaslarýna göre vergilendirilir. Ayrýca uygulanmakta olan miktarda KDV'ye de tabi olunur. Araç alýmý sýrasýnda ödenen KDV indirim olarak deðerlendirilemez, maliyet veya gider olarak gösterilebilir. Araçlar için ödenen Motorlu Taþýt Vergisi gider olarak kaydedilemez. Araç kiralanmasý durumunda ise aylýk kira bedelleri gider olarak yazýlabilir. Kiralayan vergi mükellefi deðilse bile kira bedelinden, yüzde 20 stopaj (vergi kesintisi) yapýlýr. Ödenen KDV, indirim konusu yapýlýr ve araç için yapýlan masraflar (yakýt vb.), gider yazýlabilir. Firma yetkililerinden Murat Karabulut ise, kiralama þirketlerinin araçlarýný 2-3 yýl aralýðýnda yenileyebiliyor olmasýnýn veya sözleþmeye konulan ek þartlarla belli bir süreye veya km sonunda araçlarýn deðiþiminin mecburi hale getirilebiliyor olmasýnýn da þirketlere avantaj saðladýðýný belirtti. Karabulut, filo kiralama hizmeti veren bir çok þirkette 7/2 yol yardýmý hizmeti verilmekte olduðunu, arýza ya da kaza durumlarýnda danýþabilecekleri bir servis hizmeti verildiðinin de altýný çizdi. Sonuç olarak, özellikle uzun dönemde araç kiralamanýn satýn almaya göre zaman, kâr ve daha pek çok avantaj saðlayabiliyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Fiat Doblo 1.3 Multijet 2006 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2010 Fiat Palio 1. Weekend 2000 Fiat Tipo 1.6 SX 1995 Ford Focus 1.6 TDCi Trend 2012 Ford Transit ConnectT220S 2006 Hyundai i30 CW 1.6 CRDi 2012 Hyundai Accent 1.3 LS 1998 Hyundai Elantra 1.8 GT 1996 Opel Astra 1.6 GLX 1997 Opel Astra 1.6 CD 2001 Opel Astra 1.6 Essentia 2012 Opel Corsa 1. GLS 1999 Opel Vectra 2.0 GLS 199 Opel Vectra 2.0 DI Comfort2001 Opel Vectra 1.6 Elegance 200 Peugeot SWOutdor 2011 Peugeot HDi XR 200 Peugeot Partner Tepee Renault 12 STW 1988 Renault 19 Europa RTE 2001 Renault Broadway GTE 1992 Renault Clio 1.2 Joy 2012 Renault Kangoo 1.5 DCI M2005 Renault Kangoo 1.5DCI M 2008 Fiyatý (TL) 18 bin bin 12 bin 9 bin 9 bin bin 58 bin 9 bin bin 1 bin 19 bin 33 bin 13 bin 11 bin 20 bin 29 bin 33 bin 20 bin 30 bin bin 12 bin 6 bin 30 bin bin 27 bin Renault Megane 1.6 Expres 2002 Renault Megane 1.6 Expres 2006 Renault Toros STW Skoda Octavia1.6Ambiente 2012 Tofaþ Doðan SLX 1996 Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 WT-ÝSol2001 Toyota Corolla 1.6 Sol Aut 2003 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Caddy 1.6 TDI 2012 Volkswagen Golf 1.6 Comf 2001 Volkswagen Passat 1.8 T C 2001 Volkswagen Passat 1.8 T H bin 26 bin 7 bin bin 8 bin 7 bin bin bin bin 2 bin 3 bin 0 bin 20 bin 28 bin 37 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin Kia Pregio bin 500 VW Transporter 2.5 TDI bin VW Transporter bin VW Transporter City Van bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. Ticari iþletmelerin sürekli gündeminde olan sorulardan biri, araç kiralamak mý, yoksa satýn almak mý daha ekonomik? YENÝ CÝTROEN C PÝCASSO YU YAKINDAN GÖRMEK VE TEST ETMEK ÝSTEYENLERÝ PLAZAMIZA BEKLÝYORUZ. KIÞ BAKIMI KAMPANYASI ARAÇ BAKIMI YAPTIRANLARA * ÜCRETSÝZ CHECK-UP * ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA * GARANTÝLÝ ÝÞÇÝLÝK * CAZÝP FÝYAT ve HEDÝYELER Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A YEDEK PARÇA Aþaðý Sanayi. Çelik Sokak No: ÞAHÝN OTOMOTÝV (Ç.HAK:1908) SERVÝS ANKARA YOLU 1. KM. NO: ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Turbay: Ülkeyi kaosa sokmak isteyenler var B Recep Mebet em-bir-sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, Türkiye yi kaosa sürüklemek isteyen güçlerin olduðunu söyledi. Son dönemde yaþanan geliþmeler karþýsýnda uyanýk olunmasý ve birlik-beraberlikten taviz verilmemesi gerektiðine iþaret eden Mürsel Turbay, kamuoyunda fitneye sebep olan açýklamalara itibar edilmemesini istedi. Gençlerin karþý karþýya olduðu sosyal ve ahlâki tehlikelere dikkat çeken Turbay, Geleneksel aile yapýmýzý muhafaza ederek gençliðe sahip çýkmalýyýz dedi. Çorum da düzenlenen Bem-Bir-Sen 'Bölge Eðitim Semineri'nin kapanýþýnda konuþan Turbay, Türkiye nin yakaladýðý ekonomik baþarýnýn temelinde emekçilerin yer aldýðýný kaydetti. Çalýþanlar için hayati önem taþýyan Toplu Sözleþme nin meyvelerini vermeye baþladýðýný da anlatan Turbay, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Sendikal çalýþmalar çok önemli çünkü insana hitap ediyor. Sadece üye yapmak rakamlarý yukarý çekmek, insana hizmete dönüþmediði müddetçe bir þey ifade etmez. Üyelerimizin dertleri ile hemhal olmalý, sorunlarý yakýndan bilmeli, çözümü için gayret etmeliyiz. Bu çaðda fiziki güç kullanmak ve güç kullanarak sendikacýlýk yapmak artýk önemini yitirdi. Onun için insanlarýn gönüllerine, kalbine girmek zorundayýz. Sürece katký laf ile olmaz. Süreci fiilen yaþamak, demokratikleþmeye, özgürlükleri yaþamak için yaþatmaya emek vermek gerek. GENÇLERÝMÝZE SAHÝP ÇIKMALIYIZ Biz kendi çocuklarýmýzý ahlaki deðerlerine milli ve manevi deðerlerine baðlý olarak yetiþtirmediðimizde, ülke olarak genç nesildeki evlenmelerde yüzde 20 lere varan bir boþanma ile karþý karþýya kalýyoruz. Bunun sebeplerini anlamak ve önlemlerini almak zorundayýz. Diðer taraftan ülkemiz geliþiyor. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde siyasi partiler kendi adaylarýný belirliyor. Herkes halkýn huzuruna, vatandaþýn huzuruna en güzel þekilde adayýný çýkartmak için gayret ediyor. Artýk eskiden olduðu gibi Beni partim aday yaptý tamam diye mesele çözüldü sanýlmasýn. Artýk vatandaþ birebir siyasette ve yerel yönetimlerde çok açýk ve þeffaf olmayý gerektiren hareketler içinde olunmasýný, cesur olunmasýný, yerinde kararlar alýnmasýný, yapýlan çalýþmalarýn halka danýþýlarak gerçekleþtirilmesini istiyor. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi devletin baþýnda olan yönetimin ben yaptým oldu mantýðý artýk Türkiye de son yýllarda görülen olaylardan sonra asla bu þekilde olmayacaðýný gösteriyor. ÜLKEYÝ KAOSA SOKMAK ÝSTEYENLER VAR Gezi olaylarýnýn ardýnda iç mihraklar ve dýþ mihraklar vardý. Sermaye gücü vardý. Dýþarýdan bir takým karýþýklýklar ve ülkeyi kaosa sokmak isteyen düþünceler ve zihniyetler vardý. Ama ne olursa olsun bize birçok konuda az hata ile insan olarak, bir yönetici olarak çalýþmayý gösterdi. Benzer olaylarla ülkenin deðiþik yerlerinde ülkeyi geçmiþ yýllardaki kaos dönemine sokmak isteyen düþünceleri gördük. Bu düþünceleri bu çalýþmalarý yurt içindeki iþbirlikçiler ve yurt dýþýndakiler bunlarý nasýl planladýklarýný ne yapacaklarýný görmeye baþladýk. EKONOMÝK BAÞARININ TEMELÝNDE EMEKÇÝ VAR Türkiye büyüyor. Türkiye artýk kalkýnan Türkiye büyürken de kenbir ülke. Gördüðünüz gibi di insanýna, hepsinden son Ýzmir Ýktisat Kongreönemlisi de kendi gençlisi nde 138 milyar dolarlýk ðine önem vermesi gerebir yatýrým olan 21 büyük kiyor. Biz bugün gençleproje ile dünyadaki 130 ülrimize sahip çýkmak zokenin milli gelirine denk rundayýz. Gençlerimizin yatýrým dünyada ses getirne yaptýklarýný, nasýl yadi. Kendi bölgesinde oyun þadýklarýný, neyle meþgul kuran, bölgeye yön veren olduklarýný takip etmek Mürsel Turbay, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen güçlerin olduðunu söyledi. ve çalýþmalarý çok iyi yözorundayýz. Devletin bu neten bir Türkiye yi bazý konuda çok ciddi projeler, çok ciddi yatýrýmlar, çok güzel örnek çagüçler istemiyor. lýþmalar yapmasý gerekiyor. Bu anlamda bir sivil toplum kuruluþu Çünkü yýllarca onlarýn görmek istediði Türkiye hep IMF önüolarak bizlerin de gençlik nereye gidiyor diye hep düþünmemiz lane gelsin, dünyadaki para kuruluþlarý, finans kaynaklarý önünde diz zým. Tabiri caizse kafamýzý ellerimizin içine alýp bunu çok ciddi ançöksün, boyun büksün, el açsýn böyle bir ülke böyle bir Türkiye. lamda gök kubbeyi çatlatýrcasýna düþünmemiz lazým, çünkü bu Onlarýn kafasýnýn arkasýnda bulunan Osmanlý dan kalan hasta adam gençlerle ülkemizi yarýnlarda kalkýndýracaðýz. anlayýþý ve düþüncesi ile bakýyorsunuz dünyadaki kalkýnma hýzý Bugün baktýðýmýzda gençliðimizin tehlikeli bir noktaya gittiçok ciddi bir þekilde gidiyor. ÝMF ye olan borcunu, dünyadaki paðini görüyoruz. Nedir o tehlikeli nokta? Gençliðin yüzde 30 una ra piyasalarýna olan borcunu kapatmýþ, kapattýðý gibi de dünyadaki bakýyorsunuz içki içtiðini görüyorsunuz. Çok acý bir tablo yüzde bir takým kurum ve kuruluþlara gelin size kredi verelim deme nok0 ýnýn sigara içtiðini, yüzde 10 unun uyuþturucu kullandýðýný götasýna gelen bir ülke var ortada. Bu baþarýnýn mutfaðýnda çalýþan rüyorsunuz. emekçi arkadaþlarýmýz var. Çalýþanlarýn sayesinde ülke bugünki kobu hakikatten yüreklerimizi daðlýyor canýmýzý yakýyor. Yarýnnumuna geldi. larda bu ülkeyi emanet edeceðimiz bu çocuklarýmýza sahip çýkma TOPLU SÖZLEÞME MEYVELERÝNÝ VERÝYOR mýz lazým. Yurtlarda, vakýflarda, derneklerde, okullarda, sivil topbu yýl toplu sözleþme yaptýk. Bugüne kadar hep toplu görüþlum kuruluþlarýnda, cemiyetlerde her yerde sahiplenmemiz lazým. me yapýyorduk. Ýki yýlda bir toplu sözleþme yapmaya devam edecegençlerimizle siz meþgul olmazsanýz biz meþgul olmazsak biðiz. Toplu sözleþmede bu yýl özellikle taban aylýðýna önem vermerileri yarýnlarda meþgul olur. Tabiri caizse gök kubbeyi baþýmýza yýye çalýþtýk. Toplu sözleþmeden önce alaný gezdik. Çalýþanlar neler karlar. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi gençliðimize yön verenleri ve istiyorlar, ona baktýk. Arkadaþlarýmýzýn tamamý kýdem tazminatý debu genç kardeþlerimizi birbirine düþüren kavga ettiren, birbirini öldiðimiz emekli tazminatý çalýþmalarý sonucunda aldýklarý ücretin düren o zihniyetleri bu ülke yaþadý. Onun için biz asla geriye dönaz olduðunu söylediler. mek istemiyoruz. Memurlar ile iþçiler arasýndaki emekli aylýklarýnda ücretlerin AÝLE YAPISINI MUHAFAZA ETMELÝYÝZ çok düþük olduðunu hatta sosyal denge sözleþmesinin yüksek olarak almýþ olduðumuz illerde bu oranýn yüzde 3 lere yüzde 33 lere Aile yapýmýzýn temel saðlam bir zemine oturmasý ile çözüm kadar düþtüðünü gördük. Bu yýl içinde toplu sözleþme farký 175 TL bulunabilir. Dünyada bugün aileyi koruma kanunlarý çýkarýlýyor. ile 201 yýlýnda maaþlara yansýyacak. Neden? Aile olmadan dünyaya gelen çocuklarýn dünyada ve Türkiye de problem olmaya baþladýðýný görüyoruz. Boþanmalarýn, zaocak ayýndan itibaren maaþlara yansýyacak. Yaklaþýk 5 bin liman zaman kapýsýnda beklediðimiz AB ülkelerinde yaklaþýk oranra emekli tazminatý da bu yýlki aldýðýmýz kararlarda 201 Ocak ta larda, yüzde lerde olduðunu görüyorsunuz. ABD ye bakýyorsuemekli olanlara yansýyacak. Farkýn yavaþ yavaþ kapatýlmasý için nuz boþanma oranlarýnýn yüzde 53 lerde olduðunu görüyorsunuz. uðraþýyoruz. Çorum da düzenlenen Bem-Bir-Sen 'Bölge Eðitim Semineri'ne 6 ilden yaklaþýk 90 kiþi katýldý. Bem-Bir-Sen'den bölgesel seminer Turbay a kadro teþekkürü B Recep Mebet elediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem-BirSen) 'Bölge Eðitim Semineri' Çorum'da yapýldý. Yönetici ve temsilcilere yönelik olarak organize edilen eðitim programý, Kasým 2013 tarihlerinde Anvatar Termal Otel'de düzenlendi. Bem-Bir-Sen Çorum Þubesi'nin ev sahipliðindeki program Samsun, Ordu, Tokat, Amasya, Sinop ve Ankara'dan yaklaþýk 90 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþti. Sendikanýn 201 yýlý programý ile ilgili istiþarelerin de yapýldýðý seminerin kapanýþ törenine Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, Ordu Þube Baþkaný Gökþin Þenal, Amasya Þube Baþkaný Sadi Güven, Sinop Þube Baþkaný Veyis Karabal, Tokat Þube Baþkaný Kadir Ýþbilir, Samsun Þube Baþkaný Nurettin Sever ile bazý yönetim kurulu üyeleri ve iþyeri temsilcileri katýldý. Baþdanýþmaný ve Sendika Uzmaný Tarkan Zengin 'Kamu Sendikacýlýðýnda Etkin Olmak', Genel Baþkan Yardýmcýsý Recayi Karslý ise 'Sendi- kal ve Sosyal Sorumluluklarýmýz' konulu birer sunum yaptý. Bem-Bir-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Levent Uslu'nun da katý- lýmcýlara hitaben bir konuþma yaptýðý seminer, yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Kadroya geçen Özel Ýdare çalýþanlarý adýna Mürsel Turbay a teþekkür plaketi verildi. BÖLGESEL ORGANÝZASYONA ÇORUM EVSAHÝPLÝÐÝ Programýn açýþ konuþmasýný yapan BemBir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin, bölgesel bir organizasyona evsahipliði yapmaktan duyduklarý mutluluðu dile getirdi. Bem-Bir-Sen'in, faaliyet gösterdiði iþ kolunda Türkiye genelinde yetkili sendika olduðunu vurgulayan Burhan Þahin, Çorum'da gerçekleþtirdikleri sendikal çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Bem-Bir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin (ortada) ve yönetim kurulu üyeleri, bölgesel bir organizasyona ev sahipliði yapmaktan duyduklarý mutluluðu dile getirdiler. TURBAY A TEÞEKKÜR PLAKETÝ Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay ise ülke ve dünya gündemine dair açýklamalar yaparak sendikal faaliyetlere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Ýl Özel Ýdaresi nde sözleþmeli olarak çalýþan personelin kadroya geçirilmesi konusundaki gayretlerinden dolayý Mürsel Turbay a teþekkür plaketi verildi. Turbay ýn plaketini Özel Ýdare çalýþanlarý adýna Mustafa Yaþar ve Emine Arslan verdi. Anvatar Termal Otel'de düzenlenen seminerde sendikal faaliyetler ele alýndý. GENEL MERKEZ YÖNETÝCÝLERÝNDEN SUNUMLAR Turbay, son dönemde yaþanan geliþmeler karþýsýnda uyanýk olunmasý ve birlik-beraberlikten taviz verilmemesi gerektiðine iþaret etti. B e m - B i r- S e n ' i n üye sayýsý ve mali yapýsýnýn da ele alýndýðý toplantýda söz alan BemBir-Sen Genel Baþkan Bem-Bir-Sen 'Bölge Eðitim Semineri' Çorum'da yapýldý.

11 PAZARTESÝ 2 ARALIK Davetliler, semah ekibinin sunduðu gösteriyi izledi. Hacý Bektaþ ta aþure buluþmasý Þükür Cemi nde gönüller bir oldu A Recep Mebet levi Kültür Merkezi ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen Aþure Yemeði önceki gün gerçekleþti. Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen geleneksel yemeðe Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Uður Demirer, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. MAZLUMLAR UNUTULMADI Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen programda lokma duasý yapýldý. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi salonunda gerçekleþen programýn açýþ konuþmasýný Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Nurettin Aksoy yaptý. Muharrem Ayý nýn anlam ve öneminden bahseden Nurettin Aksoy, bu ayda tutulan oruçlarýn Hakk katýnda makbul olmasýný diledi. Aþuremizi kaynattýk, içine sevgi ve dostluðumuzu kattýk diyen Aksoy, Muharrem Ayý nýn mazlumlarýn kurtuluþuna vesile olmasý temennisinde bulundu. BÝRLÝK ve BERABERLÝK VURGUSU Yapýlan duanýn ardýndan katýlýmcýlara aþure ve yemek ikram edildi. Selamlama konuþmasý için kürsüye gelen Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk ise Alevisi ve Sünnisiyle yüzýllardýr Anadolu da birlikte yaþýyoruz dedi. Farklýlýklarýmýz ayrýlýk deðil, zenginlik diyen Zülkarnin Öztürk, Bölünmeye mahal vermeyecek, birliðimizi ve beraberlikten ayrýlmayacaðýz diye konuþtu. Sunuculuðunu Sevil Tunç un yaptýðý programda Alevi Kültür Merkezi semah ekibi de sahne aldý. Nazlý Kalender in okuduðu deyiþlere Uður Adýyaman ve Ergül Topaktaþ sazlarýyla eþlik etti. Dede Þahin Polat ýn yaptýðý duanýn ardýndan katýlýmcýlara aþure ve yemek ikram edildi. ÞÜKÜR CEMÝNDE GÖNÜLLER BÝR OLDU Hacý Bektaþ Veli Vakfý Salonu ndaki programa ilgi büyüktü. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi nde gerçekleþen geleneksel Aþure programýnýn ikinci bölümünde Þükür Cemi yapýldý. Þükür Cemi nin anlam ve öneminden bahseden Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Nurettin Aksoy, Muharrem Ayý nda yaþanan Kerbelâ hadisesinde yaþanan zulme matem amacýyla oruç tuttuklarýný hatýrlattý. 12 imam arasýnda yer alan Hz. Zeynel Abidin in Kerbelâ dan kurtulmasý onuruna ise þükür lokmasý ikram edip Þükür Cemi yaptýklarýný anlatan Nurettin Aksoy, geleneksel etkinliðin Alevi-Bektaþi kültüründeki yeri ve önemine dikkat çekti. Meydan hizmetlerini Bülent Madak ýn üstlendiði cemde Dede Hüseyin Aydoðdu ve Arif Demiral ile Zâkir Arif Demiral da görev aldý. Hatice-Osman Aktý çiftinin kýzý Rumeysa, Fadime-Abdurrahman Özen çiftinin oðlu Ahmet Baki ile dünyaevine girdi. Aktý ve Özen Aileleri nin mutlu günü Rumeysa ile Ahmet evlendi H AS Parti eski Ýl Baþkaný Osman Aktý nýn kýzý Rumeysa Aktý, Ahmet Baki Özen ile hayatýný birleþtirdi. Hatice-Osman Aktý çiftinin kýzý Rumeysa, Fadime-Abdurrahman Özen çiftinin oðlu Ahmet Baki ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine Aktý ve Özen Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Yargýtay Üyesi hemþehrimiz Þakir Aktý ile Teknisyen Davut Ak yaptý. Tasavvuf Musýkisi dinletisiyle devam eden düðün töreni yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Rumeysa-Ahmet Baki Özen çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Ali Özüdoðru babasýný kaybetti K Mehmet Özüdoðru vefat etti ültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru nun babasý, emekli Ýmam-Hatip Mehmet Özüdoðru (88) hayatýný kaybetti. Milli Eðitim Müdürlüðü Özel Öðretim Þefi Hasan Özüdoðru nun da babasý olan Mehmet Özüdoðru, bir süredir tedavi gördüðü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi Cuma namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Osmancýk ilçesi Kargý Köyü nde topraða verildi. Cenaze namazýna Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Özel Mehmet Özüdoðru vefat etti. Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Dernekler Müdürü Orhan Güngördü, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, YURTKUR Müdürü Erol Kavuncu, Kültür ve Turizm Müdürlüðü idari personeli ve çalýþanlarý, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. HAKÝMÝYET, Mehmet Özüdoðru ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. M. Vehbi Köklükaya kayýnvalidesini kaybetti Zahide Horan vefat etti Ç Geleneksel Aþure programýnýn ikinci bölümünde Þükür Cemi yapýldý. Nurettin Aksoy Zülkarnin Öztürk orum Müftülüðü Hac ve Umre Þube Müdürü Vaiz Mustafa Vehbi Köklükaya nýn kayýnvalidesi Zahide Horan (8) hayatýný kaybetti. Kadýkýrý Köyü nden gelme Mahmut Horan ýn eþi Zahide Horan, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi dün Mazlumoðlu Sokak taki evinden alýnarak Ulucamii ye getirildi. Öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Kadýkýrý Köyü nde topraða verildi. HAKÝMÝYET, Zahide Horan a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

12 12 PAZARTESÝ 2 ARALIK yýllýk alt yapý yenileniyor Ç orum un Osmancýk Ýlçesinde yaklaþýk 50 yýldýr kullanýlan kanalizasyon, içme suyu ve yaðmur suyu hatlarý 30 milyon lira tutarýndaki yatýrýmla yenileniyor Çorum'un Osmancýk Ýlçesinde yaklaþýk 50 yýl önce yapýlan alt yapý hatlarý 30 milyon liralýk yatýrýmla deðiþtiriliyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yaptýðý açýklamada ilçenin önemli sorunlarýnýn baþýnda yer alan alt yapýyla ilgili geçtiðimiz yýl bir çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Çalýþmalar kapsamýnda her geçen gün sorun çýkaran altyapýnýn yenilenmesine karar verildiðini vurgulayan Yazýcý, þunlarý kaydetti: "Ýlçemizde uzun süredir kullanýlan ve artýk iflas etme noktasýna gelen içme suyu, kanalizasyon ve yaðmur suyu þebeke hatlarýný deðiþtirmek için çalýþma baþlattýk. Yaklaþýk bir yýldýr devam eden çalýþmalarýmýzda kanalizasyon hatlarýnýn deðiþimi 0 yýl önce yapýlan alt yapý hatlarý 30 milyon liralýk yatýrýmla deðiþtiriliyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, asfalt çalýþmalarýný inceledi. tamamlandý. Þimdi ise çalýþmalarýný yürütmeknýlan içme suyu hatlarýiçme suyu ve yaðmur teyiz." nýn asbest adý verilen suyu hatlarýnýn deðiþim borulardan oluþtuðunu Uzun yýllar kulla- ve bu borularýn insan saðlýðý açýsýndan olumsuzluklar taþýdýðýný vurgulayan Yazýcý, þöyle devam etti: "Özellikle içme suyunda kaliteyi ve saðlýðý hedefledik.. Bu kapsamda insan saðlýðýna zarar vermeyen borular tercih edilerek hat deðiþimlerine baþladýk. Alt yapý, hem en çok maliyet içeren hem de çalýþmalar sýrasýnda vatandaþlara büyük sýkýntý veren bir yatýrýmdýr. Seçim öncesinde belediye baþkanlarýnýn kaçýndýðý bir yatýrýma, ilçemizin daha fazla sorun yaþamamasý için vakit kaybetmeden baþladýk. Seçim öncesinde alt yapýya girmek cesaret ister. Biz bu cesareti gösterdik." Baþkan Yazýcý, içme suyu hattý deðiþimlerinin tamamlanmasýyla da sýcak asfalt çalýþmalarýna baþladýklarýný belirterek, bu çalýþmalarýn yaný sýra su arýtma tesisi ve iki adet modern su deposu yapýmýnýn da yer aldýðýný bildirdi. (A.A.) Asfalt çalýþmalarýný inceledi O smancýk Belediyesi tarafýndan alt yapý projesinin tamamlanmasýyla baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarý devam ediyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Belediye Meclis Üyesi Erkan Kanýtemiz ile birlikte sýcak asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Org. Ahmet Çörekçi Caddesi nde Ziraat Bankasý kavþaðýna kadar tamamlanan asfalt çalýþmalarýnýn çarþý merkezinde devam ettiðini belirten Yazýcý, çalýþmalarýn Saat Kulesi meydanýnda tamamlanarak caddenin hizmete açýlacaðýný söyledi. Uzun ömürlü bir çalýþma Çalýþmalar baþlamadan önce saðlam bir alt yapý hazýrladýklarýný belirten Baþkan Yazýcý, sýcak asfaltýn uzun ömürlü bir çalýþma olarak hizmete sunulacaðýný söyledi. Sýcak asfaltla birlikte caddenin tamamen yeniden düzenlendiðini ifade eden Yazýcý; "Sýcak asfalt çalýþmasýna baþlamadan önce bu caddede doðalgaz dahil bütün alt yapý çalýþmalarý tamamlanmýþtý. Sýcak asfalta baþlarken de mevcut yola doðrudan asfalt malzemesi sererek göstermelik bir çalýþma yapmadýk. Önce mevcut yol tamamen kazýlarak asfalt dolgu malzemesi ile zemin asfalta hazýr hale getirildi. Sonra da üzerine sýcak asfalt yaptýk. Maliyet gözetmeden, günü kurtaracak bir çalýþma deðil, uzun ömürlü bir çalýþma yaptýk. Kaldýrýmlar geniþle- tildi Yolu cadde boyunca bir standarda kavuþturduk. Böylece kaldýrýmlar yaklaþýk santimetre daha geniþletildi. Böylelikle vatandaþlarýmýzýn kaldýrýmý kullanmasý kolaylaþacak. Caddede yalnýzca tek taraflý otopark olacaðýndan trafik de rahatlayacak" dedi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan alt yapý projesinin tamamlanmasýyla baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarý devam ediyor. üro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Çorum Valiliði'nde bazý birimlerde çalýþma ortamýnda yaþanan aksaklýklara çözüm getirildiðini bildirdi. Cengiz, yaptýðý açýklamada, kamu çalýþanlarýnýn verdiði hizmetin tüm vatandaþlarý yakýndan ilgilendirdiðini, bu nedenle yoðun bir mesai harcandýðýný M armara Gazeteciler Federasyonu Baþkanlar Konseyi Toplantýsý Kýrklareli'nde gerçekleþtirildi. Toplantýya Þevket Erzen katýldý Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Selim Tiran ve Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Derya Sarýlarlý'nýn ev sahipliðinde düzenlenen yoðun katýlýmlý toplantýya, Karadeniz Gazeteciler Fedrasyonu Baþkan Yardýmcýsý Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen de katýldý. Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý. Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Selim Tiran ve Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Derya Sarýlarlý'nýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun örgütlenme çalýþmalarýna iliþkin bilgiler verdi. Kýrklareli toplantýsýnda örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Türk basýnýnda yeni bir dönem Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde 5 federasyonun resmi olarak kurulduðunu, 2 bölgesel federasyon ile ihtisas dernekleri federasyonunun da kurulma aþamasýnda olduðunu belirten Kolaylý, "Konfederasyonlaþma sürecimiz büyük bir katýlýmla gerçekleþiyor. Türk basýnýnda yeni bir örgütlenme ve dayanýþma dönemini baþlatmanýn heyecanýný yaþýyoruz" dedi. Cadde boyunca kaldýrýmlar geniþletildi. Federasyon baþ- Toplantý Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Selim Tiran ve Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Derya Sarýlarlý'nýn ev sahipliðinde düzenlendi. kanlarý bilgi verdi Daha sonra kuruluþ çalýþmalarýný tamamlayan Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Özdemir, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þevket Karahan, Ýç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Cengiz Selci, bölgelerindeki faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk Muhabirleri Derneði Baþkaný Kenan Macit de, Kurucu Genel Baþkanlýðýný yürüttüðü Ýhtisas Dernekleri Federasyonu ndaki yapýlanmayý anlattý. Toplantýda ayrýca, Çorlu Gazeteciler Derneði'nin Marmara Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði oy birliði ile kabul edildi. Eðitim sistemi yargýlanmalý Valilik talepleri karþýladý B MGF Baþkanlar Konseyi Kýrklareli nde toplandý Örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgi Çarþý merkezi 2 günde bitecek Baþkan Yazýcý, Alparslan Türkeþ Parký önünden baþlayarak çarþý merkezinde devam eden sýcak asfalt çalýþmalarýnýn iki günde tamamlanacaðýný söyledi. Çarþý merkezinin ardýndan diðer caddelerde de asfalt çalýþmasýnýn devam edeceðini belirten Yazýcý, Org. Ahmet Çörekçi Caddesi nde sýcak asfalt çalýþmalarý 2 gün içerisinde tamamlanacak. Ýlçemizin çarþý merkezi olan bu caddenin kullanýma açýlmasý ile vatandaþlarýmýza burasý kadar sýkýntý vermeyen diðer caddelerde sýcak asfalt çalýþmalarýmýz devam edecek. diye konuþtu. Marmara Gazeteciler Federasyonu Baþkanlar Konseyi Toplantýsý yapýldý. Bekir Yazýcý, Çalýþmalar baþlamadan önce saðlam bir alt yapý hazýrladýklarýný belirtti. belirterek, Uzun bir süredir böylesine yoðun bir mesai ve iþ akýþýnýn olduðu birimlerdeki saðlýksýz durumlarýn düzeltilmesi için sendikamýzca gerekli müracaat ve giriþimlerde bulunulmuþ ve baþta Valilik makamý olmak üzere birim ve daire amirleri ile görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtu. Bugün için bu ta- lep ve beklentilerimizin karþýlanmýþ olmasý ile kamu çalýþanlarýmýzýn daha insani ortamlarda hizmet üretmesi saðlanmýþ bulunmaktadýr. Bu itibarla, konu ile ilgili olarak ortaya konan idari gayretler nedeniyle, Valiliðimiz Ýçiþleri Birimi çalýþma ortamlarýnýn geniþletilmesi, daha saðlýklý bir çalýþma ortamý oluþtu- rulmasý ve böylece hizmet verimliliðinin ve kalitesinin arttýrýlmasý yönünde yapýlan deðiþim ve yeniliklerden dolayý baþta sayýn Valimiz Sabri Baþköy olmak üzere, Sayýn Vali Yardýmcýmýz Fikret Zaman a, gayret ve özen gösteren bütün sýralý amirlerimize sendikamýz ve Valilik çalýþanlarý adýna çok teþekkür ederiz. dedi. Erdoðan Cengiz C HP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali makta ve üniversite öncesi hazýrrýza Suludere, dersaneler kolýklarýný yapabilmektedir. Ayrýca nusunda gelinen noktayý doðru baþarýlý ancak ekonomik durumu bulmadýklarýný bildirdi. iyi olmayan öðrenciler bu dershaneler vesilesiyle iyi bir üniversiözel okullarýn da dershaneler teyi kazanma fýrsatý bulmaktadýrgibi para kazanmayý ön planda tular." tan özel iþletmeler olduðunu vurgulayan Suludere, dershanelerin Türk Milli Eðitim sisteminözel okullara dönüþtürülmesinin de nitelik farklýlýklarý varken elde edilen rantýn adresini deðiþtirdershanelerin olmasýndan doðal mekten baþka ne iþe yarayacaðýný bir þey olamaz. Eðitim sisteminin sordu. içinde bulunduðu kötü durumun Ali Rýza Suludere 5 bakan deðiþtirmesine raðmen Suludere, yaptýðý açýklamada bu nitelik sorunu dershanelerin orþöyle dedi; "Dershaneleri kapatma düþüncesi taya çýkmasýna sebep oldu" yarýn baþka sektörlerde de bir kanunla yasaklanabilir mi' kaygýsý oluþturmaktadýr Dershanelerin ihtiyaçtan doðduðu gerçeðini de unutmamak gerekir. Bu ihtiyaca gerek Dershanelerin eðitim sistemimiz içerisinduyulmadýðýnda zaten kendiliðinde kapanade bir ihtiyacý karþýlamak ve mevcut sýnav siscaktýr. Sonuç olarak, dershaneler bir nedenin temleri içinde öðrencilerimizin baþarýlarýný deðil bir sonucun ürünüdür. Ýdeal bir eðitim desteklemek için faaliyet gösterdiði bir gersistemi olmadýkça dershanelere talep bitmeçektir. Maddi durumu ne olursa olsun özel yecektir. Yargýlanacak olan dershaneler deðil okullara göre çok daha ekonomik olan bu sismevcut eðitim sistemidir" tem sayesinde çocuklar eksiklerini tamamla-

13 PAZARTESÝ 2 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 29 Muharrem: 135 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:19 Teþrin-i Sâni 129 Kasým: KASIM HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek.zirai Gelir Vergisi, Veraset ve Ýntikal vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (Ýþyeri) ve Emlak Vergisi taksitleri ödenecek. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ 1.00 AKÞAM YATSI 17.7 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 3 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 5 Alo Trafik Jandarma Ýmdat 6 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri 22 2 HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Alören Köyü nden gelme Hasibe Kaya. 2- Ömerbey den gelme Þükrü Çelik. 3- Eskiköy den gelme Dursun Uzar. - Kirenci Köyü nden gelme Hüseyin Seçgin. 5- Ýnalözü Köyü nden gelme terzi esnafýndan Ahmet Ýnal. 6- Dr. Rýfat Patýr ýn kýzkardeþi Nihat Malatyalý nýn teyzesi Seyhan Sönmez. 7- Çorum Eski Köy den gelme Temam Bayýr. 8- Cemalettin Dönmez in babasý Haydar Dönmez. 9- Kadýkýrý Köyü nden gelme Mahmut Horan ýn eþi, Zahide Horan. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Dilden düþenler 1 * Dert, dert edineler içindir. *Yangýn tahliye merdivenleri, fiziksel olarak olmasýnýn * Bakmak güzeldir ama görebilmek daha güzeldir. yanýnda, ihtiyaç halinde fonksiyonel olarak iþe * En zor verilen eðitim, mesai arkadaþlarýna yaramalýdýr. Yoksa varlýðý ile yokluðu fark edilmez. Boþa masraf olur. verilen eðitimdir. *Bizdeki tatbikatlar, kendin çal kendin oyna cinsinden oluyor. Çünkü planlayan ayný, icra eden ayný, * Hep ayný yolda yürüyen idareci yan yollardaki tehlikeleri göremez. yorumlayan ayný kiþiler. Objektif olmasý için farklý olmalýdýr. * Az düþünüp tez yapmak yerine, çok düþünüp *Bayram ziyaretlerinize giderken çocuklarýnýzý da geç yapmak daha iyidir. Mahir ODABAÞI beraberinizde götürün, yoksa zamanla akrabalarýnýza Milli Eðitim Müdürlüðü * Eleþtiriyi bilen bilmeyen her kiþi yapar ancak çocuklarýnýzý tanýþtýrmak zorunda kalýrsýnýz. Sivil Savunma Uzmaný teþekkür etmeyi er kiþi yapar. *Bir olumsuzluk gördüðünüzde, müdahale etmezseniz, * Müsait olduðu halde okul müdürünün katýlmadýðý o olumsuzluk zamanla toplumda olumlu al- tatbikat asla verimli olmaz. gýlanmaya baþlar. * Sabah beþ dakika daha uyumayý kar saymak yerine, akþam * Ya doðal afetler için belirlenen kurallara tam uyunuz ya da on dakika erken yatýver. bol ceset torbasý stoklayýnýz. Unutmayýnýz ki baþka bir seçeneðiniz * Afetler bizi unutmuyor madem, o halde bizlerde afetleri yoktur. unutmayalým hiçbir zaman * Kýrk yaþýna kadar taþ üstüne taþ koymazsan, ondan sonra * Herkes bakan oluyor, hâlbuki tehlikelere karþý gören olanlara koyduðunuz taþlarýn üst üste durmasý zorlaþýr. daha çok ihtiyacýmýz var. * Bir markete girdiðinizde çocuðunuzun istediðini azda ol- * Adamlar bilirim, baþkalarýna karþý ince ruhlu, nazik mi sa alma imkânýz varsa, halinize þükrediniz. Yoksa Allah yardýmcýnýz nazik, velakin ailesine suratý asýk. olsun. * Hastalýklarda yolumuz üzerindeki eczanelerden çok, gönlümüzdeki * Bakarsýnýz insanlar sohbet ederken, 'sivil savunma çok eczaneden þifa buluruz. önemlidir' der ama sonra bir milim dahi hassasiyet göstermez. * Tarih þahittir ki, her zaman özle kabuk karýþýr, makam varken riyakâr dostlar birbiriyle yarýþýr, hele bir de düþmeye bak, hep- * Dostlarýný seçerken öyle titiz ol ki, senden sonraya kalýrlarsa seni unutmasýnlar ve unutturmasýnlar. si acilen senden savuþur. Kalýr yanýnda yine öz dostlar. Fakat bundan bir türlü ders almaz sevdiðimiz kardaþlar. * Siz kendi dairenizde yangýna karþý ne kadar tedbir alýrsanýz alýnýz, komþularýnýz ayný þekilde duyarlý deðilse, sizi de tehlike * Güzel uygulamalara bir telefonla, bir maille teþekkür edebilmek, yeni güzellikler doðurur. bekliyor demektir. * Depremlerin hemen sonrasýnda görev alanlar, sövene dilsiz, dövene elsiz ve diklenmeden dik durma formülünü uygularsa * Çocuklarýnýza zaman zaman bayat ekmek yedirmeyi alýþkanlýk haline getiriniz. Yoksa hiç bayat ekmek yememiþ çocuk yarýn deprem sonrasýnda daha çok rahat görev yapabilir. zorlanýr. Bambaþkadýr Hüzün... Hüznüm yüreðimin içinde saklý. Bazen Çünkü her þeyin bir vakti vardýr. O vakit gelmeden, gözyaþlarým da görünür, bazen de tüm bedenimde olmazlarý olur yapamazsýnýz. hissederim onu. Bilirim ki hüzünlü bir kalptedir Sýrayla yaþanan olaylar zincirinde bir halkayýzdýr. O vakit dolduðunda halkada yerimizi alýrýz, Allah ve yine bilirim ki günahlara kefarettir, buda Ondan bir hediye. Hüzün denince akla neden hep son nefesimizi vermeden önce. Nefes sayýmýz kötü þeyler gelir, oysa ki hüzünlü bir kalpte açar tamamlandýðýnda kavuþuruz Mevla ya. Önemli olan çiçekler. En çok üzüldüðümüz de dua etmez miyiz, da o an gelmeden, kendimize çeki düzen vermektir. bir adým daha önde, Onun huzurunda. Þu kocaman Maddeyi gözümüz de küçültmediðimizde mana dünyada, yalnýzlar þehrinde bize sunulmuþ olan bu denizini göremeyiz ya da hissedemeyiz. Öyleyse güzel nimet, bizi biz yapar ve benlikten kurtarýr. hüzünle þenlenen kalplerimizin kýymetini bilelim. Aþk sensin Allahým, yüreðimde ki hüzün Çünkü hayat bir gül bahçesi deðildir, gülün ise güneþi ne güzel ýsýtýr beni, yakar kavurur, yok eder dikenleri çoktur. O yüzden bu kadar güzel kokar Gül Artar ama ben yeniden doðarým sabaha, insanlarýn yüreklerine, gülen yüzlerin üzerine ve aydýnlanýr her yer. Hayatýn Acý, keder ve sýkýntýlar, ulaþacaðýmýz güzelliklerin belki de. provasý asla olmaz, her þeyi olduðu gibi yaþarsýnýz, doðal ve habercisidirler. Bir rehber gibi bizlere yol, yordam öðretirler içten. Sahteliklere büründüðünüz de eyreti kalýrsýnýz gerçeðin ve kalplerin düðününe hüzünler þahit olur. Karar sizin, içinde. Önce gözler anlatýr bunu, sonra vücut dili. Acýlar ve sabreder ve katlanýrsanýz huzuru bulursunuz, daha doðrusu o sýkýntýlar yaþandýkça daha bir sarýlýrsýnýz hayata, çaba gösterirsiniz, yapabileceðiniz ne varsa yapmaya çalýþýrsýnýz. sizi bulur. Çünkü kalpler hüzünle demlenir... Kolesterol meme kanserini tetikleyebilir Fareler üzerinde yapýlan araþtýrma, östrojeni taklit eden kolesterolün, meme kanserinin büyümesini ve yayýlmasýný tetikleyebileceðini gösterdi. AA - ANKARA - Sonuçlarý Science dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, kolestrol, vücut tarafýndan, östrojen hormonunu taklit eden ve söz konusu hormonun bazý dokularda neden olduðu etkiyi oluþturabilen 27HC molekülüne dönüþtürülüyor. Fareler üzerinde yapýlan araþtýrma, yüksek yaðla beslenmenin, kanda 27HC seviyelerini artýrdýðýný ve bu farelerde tümörlerin, normal beslenenlere göre yüzde 30 oranýnda daha büyük olduðunu gösterdi. ABD'de Duke Üniversitesi Týp Merkezi'nden bir ekibin yaptýðý araþtýrma, 27HC'nin kanda yüksek seyretmesinin, tümörlerin yayýlmasýný da daha olasý hale getirdiðini ortaya koyarken, laboratuvarda yapýlan testlerde de insana ait meme kanseri dokusunun, 27HC ile beslendiðinde çok daha hýzlý büyüdüðü görüldü. Çalýþmanýn, obezitenin, neden kanserin en önemli risk faktörlerinden biri olduðunun açýklanmasýna yardýmcý olabileceði belirtildi. Obezitenin, meme, rahim ve kolon dahil olmak üzere çok sayýda kanserle baðlantýsý olduðu biliniyor. Kadir Yüktaþýr com Hapishaneler, Mahkemeler, At sýrtlarý ve otobüsler... Trenler de vasýta olmuþtu ona Ve yollar Kimi tozlu yollar, Kimi çileli yollar, Esaretten dönüþ yollarý Aslýnda bunlar bir filme alýnamayacak kadar uzun yollardýr. Bu bir israf deðildir. Bu, bu milletin ve âlem-i Ýslâm'ýn bir bilgi ve iman birikimidir. Bin yýl beklenen bir kudsî hakikatin iþaret taþlarýdýr. Bu açýdan bu mekânlarýn oldukça önemi vardýr. Bulunduðu her yer maddî ve manevî feyizyâb olmuþtur. Þöhret ile ilgili bir beklentisi hiç olmamýþtýr. "Ben kendimi beðenmiyorum, beni beðenenleri de beðenmiyorum" diyerek, þöhreti "zehirli bir bal" olarak vasýflandýrmýþtýr. Tarihte bu kabil þahsiyetlere az rastlanýr. Hüsn-ü zannýn verdiði makam ile bir çok maneviyât ehli, çeþitli ikramlardan mahrum kalmadýðý, herkesçe malûmdur. Fakat bu imkânlardan Bediüzzaman mahrumdur. Zaten böyle bir beklentisi de olmamýþtýr. Kendi hatýrýnýn aksine, Hakkýn hatýrýný âlî tutmuþtur. (Sürecek) METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 81,9 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY GAZÝ G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO ÇORUM ÖZEL HASTANESÝ : 18/A - YENÝ GÖÐÜS - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK HASTANESÝ KARÞISI ALTI ,32 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 1 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Özkan Þanal yeniden aday B Emre Kut akkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, yeniden aday olduðunu açýkladý. Özkan Þanal, Þellale Kafe'de düzenlediði toplantýda, yýllýk görev sürecinde esnafýn haklarýný en güzel þekilde savunarak hak ettikleri yere getirmek için büyük çabalar sarf ettiklerini belirterek, tekrar göreve talip olduklarýný söyledi. Çorum'da bakkallarýn ve bünyesindeki diðer iþ kollarýndaki üyelerinin sorunlarýný gerekli mercilerde dile getirdiklerini belirten Þanal, kendisini destekleyen yönetim kurulu üyeleri ve esnafla birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda hedeflerini ve projelerini aktardý. Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, yeniden aday olduðunu açýkladý. Eftal ile Serdar Bozkurt'un sahibi olduðu Öz Yýldýz Isý Mühendislik önceki gün düzenlenen törenle hizmete girdi. Öz Yýldýz Isý Mühendislik açýldý E Özkan Þanal, Þellale Kafe'de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basýn açýklamasý yaptý. Terziler Odasý'na aday oldu Recep Mebet B ülent Ecevit Umar, Terziler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Bülent Ecevit Umar, kendisine ait iþyerinde yaptýðý açýklamada, 18 yýldýr mesleði yaptýðýný, 10 yýldýr da oda yönetim kurulunda baþkan vekili olarak görev aldýðýný söyle- di. Terziler Odasý'ný daha iyi yerlere taþýyacaðýný belirten Umar, "Eðer baþkan olursam çeþitli projelerim var. Mevcut sitemizi geniþleteceðiz, özel günlerde odamýzýn adýný duyuracaðýz. Esnafýmýzýn iyi ve kötü gününde her zaman yanýnda olacaðýz." Dedi. Bülent Ecevit Umar, Terziler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Recep Mebet ftal ile Serdar Bozkurt'un sahibi olduðu Öz Yýldýz Isý Mühendislik önceki gün düzenlenen törenle hizmete girdi. Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No:119/22'de düzenlenen açýlýþa, Ovasaray Derneði Baþkaný Orhan Çýtak, Ovasaray Köyü Muhtarý Bekir Þahin ile çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Ovasaray Derneði Baþkaný Orhan Çýtak ile Ovasaray Köyü Muhtarý Bekir Þahin kesti. Eftal Bozkurt, 13 yýldýr mesleðin içinde bulunduðunu, son 2 yýldýr da kendi dükkanýný iþlettiðini söyledi. Bozkurt, açýlýþýný gerçekleþtirdikleri 500 m2'lik iþyerinin merkez þubeleri olduðunu ifade etti. Öz Yýldýz Isý Mühendislik'te inþaat malzemeleri, vitrifiye, seramik, banyo çeþitleri, hýrdavat, kombi çeþitlerinin satýþý yapýlýyor, sipariþ üzerine mutfak dolabý da yapýlýyor. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Açýlýþ sonrasý davetlilere ikramda bulunuldu. Firmanýn merkezi Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No:119/22'de hizmete girdi. Öðrenciye özel okul teþviði M Terzi Bülent ile meslektaþlarý Terziler Odasý'ný daha iyi yerlere taþýyacaðklarýný belirtti. Kredi kartýna taksit sýnýrlamasý yolda BDDK'nýn kredi ve kredi kartý sýnýrlamalarýna yönelik yasal düzenlemesinin gün içinde yürürlüðe girmesi bekleniyor. Yeni düzenleme, bu tarih öncesi yapýlmýþ harcamalarý ve kredi kullanýmlarýný etkilemeyecek. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Baþkaný Mukim Öztekin, kredi kartla-rýyla tüketici kredilerine getirilen sýnýrlamalardan düzenleme öncesinde alýnmýþ ya da yeniden yapýlandýrýlmýþ ihtiyaç kredilerini kapsamayacaðýný bildirdi. BDDK'nýn kredi ve kredi kartý sýnýrlamalarýna yönelik yasal düzenlemesinin gün içinde yürürlüðe girmesi bekleniyor. günlük fýrsat Buna göre BDDK tebliðleri yayýmlanana kadarki dönemde uzun vadeli tüketici kredisi alanlar ile kredi kartý taksitlerini uzun vadeye yayanlar yeni gelecek sýnýrlamalardan etkilenmeyecek. Öztekin yeni düzenlemeyi en geç gün içerisinde çýkarmaya çalýþacaklarýný söyledi. Bu da özellikle baþta otomobil, beyaz eþya ve mobilyacýlar olmak üzere satýcýlarla tüketicilere günlük fýrsat kapýsý açýyor. Stoklar eriyebilir BDDK düzenleme taslaðýnýn önceden yayýnlanmasýný fýrsata çevirmeye baþlayan otomobil, beyaz eþya ve mobilyacýlar düzenlemede- için BDDK taslaðýný fýrsat olarak görüyor. ki vade ve anapara sýnýrlamalarýný tüketicilere anlatýp satýþlarýný artýrmaya çalýþýyor. BDDK düzenlemesi yayýnlanmadan otomobil alacak vatandaþlar ödemenin tamamý için taþýt kredisi kullanabiliyor. Buna karþýlýk düzenlemenin yayýnlandýðý gün ayný otomobil için sade-ce yüzde 70'i oranýnda kredi kullanýlýrken yüzde 30'luk bedelin cepten ödenmesi gerekecek. Firmalar stoklarýný eritmek BDDK taksiti son anda aya çevirdi BDDK Baþkaný Mukim Öztekin, yaptýklarý etki analizleri sonucunda kredi kartýna getirilecek sýnýrlamada 9 ayýn uygun olacaðýna karar verdiklerini belirtirken bu sýnýrý taslaða önce "kredi kartýnda sýnýr 9 taksittir" þeklinde yazdýklarýný söyledi. Ancak toplantýnýn bitimine yakýn bir sürede, bir kurul üyesinin durumu fark edip kendilerini uyardýðýný belirten Öztekin, "Eðer yasa '9 taksit' ifadesiyle çýksaydý bazý bankalar 9 taksiti örne-ðin 3 yýla yayabilirdi. Üyemiz bunu fark etmiþ, haklý bulduk sýnýrý '9 ay' olarak deðiþtirdik" dedi. illi Eðitim Bakanlýðý devlet okullarýndaki öðrencilere 2500 lira teþvikle okula dönüþen dershanelere geçiþ teklifi götürecek. AK Parti milletvekilleri velileri iknaya çalýþacak. Dershanelerin özel okula dönüþmeleri için bu kurumlara "kapasiteyi doldurma garantisi" vermeyi planlayan Milli Eðitim Bakanlýðý, dönüþecek kurumlar için "garanti" olacak öðrencileri devlet okullarýndan toplayacaðý talep listelerinden belirleyecek. Dershanecilerin özel okula dönüþmeleri halinde kontenjanlarýnýn boþ kalmasý endiþesini gidermeye yönelik bu formülün detaylarý, AK Parti milletvekillerine aktarýldý. Gazetevatan'ýn haberine göre; devletin öðrenci baþýna 2500 TL'lik eðitim desteði teþviki karþýlýðý özel okula dönüþen kurumlarda ailesinin cebinden eðitim ücreti olarak tek kuruþ çýkmadan okuyacak öðrencilerin belirlenmesi için önce tüm okullarda talep listeleri oluþturulacak. Türkiye genelinde oluþturulacak talep havuzundaki öðrenci sayýsýnýn, dönüþen kurumlardaki boþ kapasitesinin üstünde olmasý durumunda, kademeli olarak "baþarý" ve "gelir durumu" kriteri ile eleme yapýlacak. Eðitim desteði teþviki ve kapasite garantisinde kota olmayacak. Ayrýca dönüþümü kabul eden kurum, eðitim desteði teþviðinin yaný sýra yatýrým teþviði ve yatýrým maliyet desteði teþviklerinden de ya- rarlanabilecek. Bu arada AK Parti milletvekilleri, kýsa sürede hayata geçirilmesi planlanan dershane düzenlemesine iliþkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere sahaya çýkýyor. AK Parti milletvekillerine gönderilen bilgi notunda, "Ýçinde saðduyu sahibi her insan dershane sektörünün eðitim sistemi üzerinde oluþturduðu olumsuz etkilerden þikâyetçidir. Dolayýsýyla dershanelerin eðitim sistemi üzerinde, çocuklarýmýz üzerinde ve saðlýklý bir eðitim politikasý oluþturulmasý sürecinde olumsuzlukla- ra neden olduðu üzerinde hemen herkes ittifak etmektedir" denildi. Dershaneci raporlanýyor Milli Eðitim Bakanlýðýnca, dershane ve özel etüt eðitim merkezi temsilcileriyle yapýlan toplantýlarda yapýlan öneriler ve anket sonuçlarý rapor haline getirilerek Milli Eðitim Bakaný Avcý'ya sunulacak. Toplantýlara Antalya'da 380, Ýzmir'de 20, Ýstanbul'un Avrupa yakasýnda 600, Anadolu yakasýnda 300, Ankara'da 50 dershane temsilcisi katýldý.

15 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Alperen Ocaklarý ndan nezaket ziyareti A Alperen Ocaklarý yönetimi Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. lperen Ocaklarý yönetimi Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel, Ýl Sekreteri Mustafa Torun, Disiplin Kurulu Baþkaný Ahmet Tapan, Eðitim Masasý Baþkaný Altan Kaya, Esnaf Masasý Baþkaný Ýnan Aktaþ hazýr bulundu. Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel, ocak olarak Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Kaynak Ýþ Merkezi nde bulunan seminer faaliyetlerine baþlayacaklarýný söyledi. Gençlerin sokaðýn tehlikelerinden kurtulmasý için çaba göstereceklerini belirten Yücel, þehit Muhsin Yazýcýoðlu na yönelik suikastin perde arkasýnýn aydýnlatýlmasý için de dik duruþ sergilemeye devam edeceklerini kaydetti. Eren Er Dershanesi, 2 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla bir dizi etkinlik gerçekleþtirdi. Eren Er Dersanesi öðretmenleri kutladý E ren Er Dershanesi, 2 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla bir dizi etkinlik gerçekleþtirdi. Dershane öðretmenleri bu özel günde Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin baþta olmak üzere okul müdürlerini ziyaret edip Öðretmenler Günü nü kutladý. 2 Kasým tebrik kartlarý öðretmenlere iletilirken dershanenin ikramý olan baklava tepsileri de öðretmenler odasýna býrakýldý. Ziyaret edilen öðretmenler, kutlamalar için teþekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Alperenler Gençlerin sokaðýn tehlikelerinden kurtulmasý için çaba göstereceklerini ifade ettiler. Atlas Ortaköy ü dinledi aklaþan yerel sey çimler öncesi ilçe ziyaretlerini yo- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ortaköy de parti teþkilatýný ziyaret etti. ðunlaþtýran CHP il yönetimi, aday belirleme sürecinde Ortaköy ü ziyaret ederek partililer ve vatandaþlarla buluþtu. Ortaköy de bir dizi görüþme gerçekleþtiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ilçeye aday olacak isminin yalnýzca parti- nin deðil, ayrým yapmaksýzýn tüm Ortaköy halkýnýn belediye baþkaný olacaðýný, Ortaköylü nün sorunlarýyla ilgileneceðini kaydetti. Vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen Atlas, aday belirleme sürecinde uygulanacak yöntem konusunda görüþ alýþveriþinde bulundu. Geleceðimizi uyuþturucuya teslim etmeyelim Enise Aðbal ençliðe yatýrým yapanlar geleceðe yatýrým yaparlar, gençliði koruyanlar geleceklerini korurlar. diyen Av. Sadýk Eral, gençlerimizi, toplumun kanayan yarasý uyuþturucudan kurtarmak için Çorum halkýnýn birlikte hareket etmesi gerektiðini vurguladý. Son zamanlarda gençlerin uyuþturucu tehlikesiyle karþý karþýya olduklarýný belirten Eral, Adliye koridorlarýnda gençleri daha çok, daha sýk görür olduk. Gençler Adliye ye iþ baþvurusu ya da hak aramaya gelmiyorlar. Polis eþliðinde geliyorlar, kelepçeli geliyorlar, arkalarýnda aðlayan ailelerinin çaresizliðiyle geliyorlar. Geleceklerini kaybetmiþ olmanýn kahrolmuþluðuyla geliyorlar. Aðýr Ceza Mahkemelerinde uyuþturucu ticaretinden ve uyuþturucu kullanmaktan yargýlanýyorlar. Son günlerde bu suça bulaþmýþ ve hakim önüne çýkan gençlerin sayýsý öyle arttý ki, kapýdaki bu tehlike nedeniyle kaygýlanmamak elde deðil. Duruþmada yüreðim burkuldu. Bir genç Mezuniyet töreninde içtim diyor, bir baþkasý Psikolojim bozuldu diyor. Bir deðil, beþ deðil, onlarca Bir avukat olarak ceza almasýnlar diye hakim karþýsýnda gençleri savunuyorum elbette. Diðer meslektaþlarým da ayný kutsal görevi yapýyorlar. Ama ne var ki onlarýn Av. Sadýk Eral ne içeride tutuklu kalmasý ne de tahliye olmalarý onlarý asýl büyük tutsaklýktan, uyuþturucu pençesinden kurtarmýyor. diye konuþtu. Çorum halkýnýn bu konuda birlik olarak gençlere uyuþturucu tuzaðýndan kurtarmak için çalýþmasý gerektiðini kaydeden Eral, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; Uyuþturucu bataðý büyümeden, gençlerimi kendisine tutsak etmeden, uyuþturucu çeteleri büyüyüp mahallemizi çete çöplüklerine, rant kavgalarýnýn yapýldýðý mekanlara dönüþtürmeden, uyuþturucunun etkisiyle gençlerimiz suç bataðýna düþmeden, bunalýma girip intiharlar artmadan, analarýn yüreði daðlanmadan önlem almalýyýz. Daha damatlýk giymemiþ gençlere kefen sarmadan önlem almalýyýz. Sivil toplum örgütleri, köy dernekleri, meslek kuruluþlarý, aileler, aðabeyler, ablalar günlük telaþlar için bugünü kurtarýrken yarýnlarýmýzý kaybetmeyelim! Seçim derdi, geçim derdi diyerek gençlerimize ve geleceðimize Aþureden sonra lokma ikramý E CHP il yönetimi, aday belirleme sürecinde Ortaköy ü ziyaret ederek partililer ve vatandaþlarla buluþtu. G Eren Er Dershanesi, Muharrem ayýnýn bir baþka güzel geleneði olan lokma ikramý yaptý. kýymayalým. Uyuþturucuyla mücadeleyi sadece polise, sadece hastanelere býrakmayalým. Bunu toplumsal bir sorun olarak ele alalým, toplumsal dayanýþma ile çözelim. Þimdiden bunu yapamazsak yarýn uyuþturucu ticareti yapan çetelere gücümüz yetmez. Gelirler semtlerimizi teslim alýrlar. Geleceðimizi teslim alýrlar. Geleceði birlikte kurtarmanýn yolu bataklýðý birlikte kurutmaktan geçer. Ben bu mücadeleye varým. Ama tek taþla duvar olmaz. Herkesin taþýn altýna elini koymasý yetmez, yüreðini koymasý gerekir. Eminim ki, Çorum halký bu konuda kendine yakýþaný yapacak, gençliðine ve geleceðine sahip çýkacaktýr. ren Er Dershanesi, aþure programýndan sonra Muharrem ayýnýn bir baþka güzel geleneði olan lokma ikramý yaptý. Dershane bahçesinde gerçekleþtirilen programa yoðun katýlým oldu. Arif Dede (Demiral) nin yaptýðý lokma duasýnýn ardýndan, dershane bahçesine kurulan döner ocaðýndan öðrenciler, veliler ve mahalle sakinlerine ekmek arasý döner ve ayran ikram edildi. Programa katýlan veliler ve misafirler, Eren Er Dershanesi'nin Muharrem ayýna özel yaptýðý etkinliklerle bu ayý dolu dolu yaþadýklarýný dile getirerek, dershane idare ve öðretmenlerine teþekkür ettiler. Programa katýlan veliler ve misafirler dersane yöneticilerine teþekkür etti. Dershanede gerçekleþtirilen programa yoðun katýlým oldu. Eren Er Dershanesi'nin Muharrem ayýna özel yaptýðý etkinlikler devam ediyor.

16 16 PAZARTESÝ 2 ARALIK gün çözüm için çalýþýyoruz E ðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, sadece toplu sözleþme masasýnda deðil, 365 gün sorunlarý çözmek için çalýþtýklarýný bildirdi. Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir EÞKÝL, yýlýn 365 gününde üyelerin haklarýný savunmak ve yeni kazanýmlar elde etmek için çalýþtýklarýný belirterek, "Biz toplu sözleþme sürecini bir ayla sýnýrlý olarak görmüyoruz. Her zaman kamu çalýþanlarýnýn haklarý için mücadele ediyoruz. Bu konuda Genel merkezimiz, Kamu Personeli Danýþma Kurulu Toplantýsýna taleplerimizi taþýmýþtýr."dedi. Eþkil, açýklamasýnda þu bilgiler verdi; Eðitim Bir Sen tarafýndan Kamu Personeli Danýþma Kurulu'na sunulan Eðitim-Öðretim iþ kolunda çalýþanlara yönelik talepler; Milli Eðitim Bakanlýðýnca yapýlan merkezi sistem sýnavlarýnda görev alanlara, Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslara göre Millî Eðitim Bakanlýðý Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesince sýnav görev ücreti ödenmelidir. Eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için saat ek ders ücreti ödenmelidir. Millî Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda bulunan tüm kamu görevlilerine, her yýlýn Eylül tarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylýðýnýn % 165'i oranýnda öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneði ödenmelidir Kariyer basamaklarýnda Anayasa Mahkemesinin iptal ettiði hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacýyla ilgili mevzuatýnda gerekli deðiþikliklerin yapýlarak sýnav açýlmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlarak en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmalý; yine eþzamanlý olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnýn yürürlüðe girdiði tarihten sonra kariyer basamaklarýnda yükselmek için idare mahkemelerinde açýlan davalar sonucu sertifikalarýný ve mali haklarýný alan öðretmenlerinde, kanun boþluðundan dolayý ortaya çýkacak olumsuzluklar nedeniyle maðdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleþtirilmelidir. Öðretmenlerin, aylýk karþýlýðý ders görevi ile ek ders karþýlýðý ders görevinin ayrý ayrý belirlenmesi ve 229 sayýlý Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkýnda Kanun ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylýk karþýlýðý ders görevinin yapýlmýþ sayýlmalýdýr. Sýnýf öðretmenleri ile mesleki ve teknik eðitim kurumlarýndaki bölüm, atölye ve laboratuvar þefi olarak görev yapanlara, sýnýf/þube rehber öðretmenliði görevi veya danýþman öðretmen görevi verilebilmesi ve bu görevleri karþýlýðýnda haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Yükseköðretim Mustafa Demirer ÜMOD Baþkaný HAhmet Ölçer, geçtiðimiz hafta Devlet Tiyatro Salonu Müdürü Ýbrahim Yýldýz'ýn, Çorum Devlet Tiyatrosu'nun yýllýk doluluk oranýnýn %80'in altýna düþmesi durumunda tiyatro gösterilerinin riske gireceðini hatýrlatan açýklamalarýnýn düþündürücü olduðunu bildirdi. HÜMÖD (Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði) olarak öðrencilerin üniversite eðitimlerini aldýklarý Çorum'da tiyatrolarýna sahip çýkmalarýný istediklerini belirten Ölçer, þöyle dedi; "Ýnsan toplumsal bir varlýktýr. Toplum içerisinde yaþayan bireyler, birbirleri ile etkileþim ve iletiþim içinde bulunmalarý nedeni ile birbirlerine karþý da sorumludurlar. Dayanýþmanýn ve sorumluluðun olmadýðý yerde toplum deðil yýðýn vardýr. Tiyatrolar, kültürel geliþmeyi saðlayan gizil güçlerdendir. Toplumsal deðerlerin, kültürel öðelerin sanatsal bir biçimde topluma aktarýlmasýný saðlayan önemli araçlardan birisi de tiyatrolardýr. Toplumu ortak Personel Kanunu gereðince öðretim elemanlarýna ödenmekte üniversite ödeneði oranlarýnda, 201 yýlý için 100 puan, 20 yýlý için 100 puan artýþ yapýlmalýdýr. Üniversitelerde ek ders ücretlerinin belirlenmesinde kullanýlan unvan göstergesi rakamýnýn; profesör kadrosunda Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil bulunanlar için 50, doçent kadrosunda bulunanlar için 375, yardýmcý doçent kadrosunda bulunanlar için 300 ve öðretim görevlisi ve okutman kadrolarýnda bulunanlar için 20 olarak uygulanmalýdýr. komplekslerinden arýnmalarýna yardýmcý olma noktasýnda önemli bir görev icra eden tiyatrolar, bireylere gerçekçi düþünce erki, düþünsel özgürlük saðlamak gibi bir dizi önemli görevleri de üstlenmektedir. Tiyatro ve sinema bir üniversite þehri için olmazsa olmaz unsurlardandýr. Bugün Getirilen taleple; profesör kadrosunda bulunanlar için 3,55.-TL, doçent kadrosunda bulunanlar için 28,79.-TL, yardýmcý doçent kadrosunda bulunanlar için 23,03.-TL ve öðretim görevlisi ve okutman kadrolarýnda bulunanlar için 18,2.-TLbirim saat brüt ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. 291 sayýlý Kanuna tabi araþtýrma görevlilerinin, 291 sayýlý Kanunun 7. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmelidir 291 sayýlý Kanunun 7. maddesinde belirtilen derece yükseltilmesi þartlarýný taþýyan mevcut araþtýrma görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde geçmiþe dönük olarak yükseltilmelidir. Yükseköðretim kurum ve kuruluþlarý ile üst kuruluþlarda görev alan öðretim elemanlarý hakkýnda sicil uygulamasýnýn kaldýrýlmalý; Her türlü atama, yükselme, akademik unvanlarýn kazanýlmasý ve diðer özlük iþlemlerinde sicillerin dikkate alýnmamasý; bu madde kapsamýndaki personel hakkýnda 657 sayýlý Kanunun geçici 36. maddesi hükmü uygulanmalýdýr. Kamu kurumlarýnda senelerdir zincirleme hizmet sözleþmesiyle istihdam edilen /C'li personelin salt yaþlýlýk ya da malullük aylýðý almaya hak kazanmalarý sebebiyle hizmet sözleþmelerinin yenilenmemesi uygulamasýna son verilmesi; 1 Yýldan Az Süreli Ýstihdam Edilecek Geçici Personele Ýliþkin Tip Hizmet Sözleþmesi nde yer alan "Ýlgilinin sözleþmesi, 5510 Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu kapsamýnda yaþlýlýk veya malullük aylýðýna hak öðrenci sayýsýna ulaþan bir Hitit Üniversitesi vardýr. Tiyatro, Çorum'un her paydaþý için büyük önem arz etmekle birlikte üniversitemiz ve öðrencilerimiz için önemi ve yeri çok daha baþkadýr. Toplumlarýn geliþimindeki payýnýn farkýnda olan geliþmiþ Avrupa ülkelerinde, tiyatronun, ders kazandýklarý tarihte sona erer hükmünün kaldýrýlmalýdýr. Yükseköðretim kurum ve kuruluþlarý ile üst kuruluþlarýnda fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarýnda görev yapanlar ile bunlarýn yardýmcýlarýnýn ve genel sekreter yardýmcýlarýnýn 657 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesi kapsamýnda ek göstergelerinin 3600 olarak uygulanmalýdýr. Yükseköðretim kurumlarýnýn ikinci öðretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalýþma saati bitiminden sonra fiilen yaptýklarý fazla çalýþma süreleri için her yýl bütçe kanunu ile belirlenen saat baþý fazla çalýþma ücretinin üç katý oranýnda saat ücreti ödenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararýnýn bir an önce çýkartýlmalýdýr sayýlý Kanunun 1 üncü maddesi kapsamýnda ödenmekte olan geliþtirme ödeneðinin, söz konusu Kanun maddesi hükmü doðrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiþ usul ve esaslar göre üniversiteler ve baðlý birimlerinde 657 sayýlý Kanuna tabi çalýþan personele de öðretim görevlilerine verilen oranda ödenmelidir. Doçentlik unvanýný almasýna raðmen doçent kadrolarýna atanamayan doçentlere, 291 sayýlý Kanunun 5 inci maddesi ve Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde "doçentler" için öngörülen ek gösterge oranlarý uygulanmalýdýr tarihli ve 295 sayýlý (mülga) Bazý Kurum ve Kuruluþlarýn Korunmasý ve Güvenliklerinin Saðlanmasý Hakkýnda Kanuna göre Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarýna alýnmýþ ve halen kurumda çalýþan personel, Genel Ýdari Hizmetler Sýnýfýnda tanýmlanan yurt yönetim memurluðu kadrolarýna atanmalýdýr. HÜMOD tiyatroya sahip çýktý HÜMOD Baþkaný Ahmet Ölçer. olarak okutulduðunu belirtmekte fayda vardýr. Hem Çorum olarak hem Hitit Üniversitesi olarak bu þehir için hep daha iyiyi arzu etmekte ve istemekteyiz. Ýyiye ve güzele dair bu arzu ve isteklerimiz, en doðal hakkýmýz. Fakat yeni beklentiler içerisindeyken elimizde olan imkanlarýn da farkýnda olmak onlara sahip çýkmak gerektiði inancýndayýz. HÜMÖD (Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði) olarak öðrencilerimizden, üniversite eðitimlerini aldýklarý þehrimizdeki tiyatrolarýna sahip çýkmalarýný istediðimizi belirtirken, akademisyenlerimizden de öðrencilerimizdeki tiyatro bilincine katký vermelerini beklemekteyiz." Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde öðrenci meclisi seçimi yapýldý. Anadolu ÝHL Öðrenci Meclisi seçildi Mustafa Demirer orum Anadolu ÇÝmam Hatip Lisesi'nde öðrenci meclisi seçimi yapýldý. Büyük bir ciddiyet ve düzen içinde gerçekleþen seçim okulun tüm bölümlerinde saat 08:00 de baþladý. 6 Adayýn yarýþtýðý seçimde 5 sandýk kuruldu. Seçimlerde okul öðretmenlerinden Mehmet Çýnar, Dinçer Öbekci, Nurten Altýntop, Rahime Yiðit ve Fazlý Çolak sandýk kurullarýnda öðrencilerle birlikte görev yaptý. 2 bin 27 geçerli oyun Öðrenci meclisi baþkanlýðýna seçilen Mehmet Külcü'ye baþarý dilekleri iletildi. kullanýldýðý seçim sonucunda 9 oy alan Mehmet Külcü Baþkan seçildi. Seçimin saðlýklý ve kurallara uygun olarak yapýlmasý için okul idaresi, öðretmenler ve öðrenciler son derece özverili bir çalýþma yaptý. Okul Seçim Kurulu Baþkaný Mehmet Çýnar, gösterdikleri ciddiyet ve özveri dolayýsýyla herkese teþekkür etti. Öðrenci meclisi baþkanlýðýna seçilen Mehmet Külcü'ye baþarý dilekleri iletildi. Seçimde 2 bin 27 geçerli oy kullanýldý. Okul öðretmenlerinden Mehmet Çýnar, Dinçer Öbekci, Nurten Altýntop, Rahime Yiðit ve Fazlý Çolak sandýk kurullarýnda öðrencilerle birlikte görev yaptý.

17 PAZARTESÝ 2 ARALIK Þampiyon Çorumspor kupasýný aldý Çorum Amatör Futbolunda sezonun ilk þampiyonluk kupasýný Çorumspor U 17 kategorisinde kaldýrdý. Final Grubu maçlarýnda tüm maçlarýný kazanan Çorumspor son maçýnda da Çimentospor önünde aldýðý 9-1 lik farklý galibiyetle þampiyonluðu kazanarak Çorum u temsil etme hakký kazanan ilk takýmda oldu. SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER:Yunus Dursun, Barýþ Karakuþ, Mevlüd Burak Çelik. ÇORUMSPOR : Mücahit,( Dursun ), Batuhan, Fatih, Emre, Cihat, Oðuzhan, Taha, (Ahmet), Alimert, ( Kadir), Murat, Serkan, Sefa U L U K AVA K S POR: Mehmet ( Alperen), Can, Erdem, Ömer, Kerim, Musa, Yusuf, Ahmet, Tayfun, Emre, Bekir orum Amatör Futbolunda sezonun ilk þampiyonluk kupasýný Çorumspor kazandý. U 17 liginde þampiyonluðu hafta içi oynanan maçlar sonunda garantileyen Çorumspor son maçýnda da Ulukavakspor u 9-1 gibi farklý skorla yenerek þampiyonluk kupasýný aldý. Cumartesi günü 1 nolu sahada oynanan maçta Çorumspor ile Ulukavakspor karþýlaþmaya daha çok genç futbolcularý ile çýktýlar. Maçýn henüz ilk dakikalarýnda Emre ile öne geçen Ulukavakspor rakibi önünde daha sonra üstünlüðü kaptýrdý. Çorumspor ilk yarýda Serkan ýn üç ve Ali Mert in golleriyle -1 önde tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda da kontrolü elinden býrakmadý ve Taha, Sefa, Ahmet in iki golüyle skoru 9-1 yapan kýrmýzý siyahlý takým final grubundaki altýncý maçýndan da galibiyetle ayrýlarak sezonun ilk þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Çorum Belediyespor un ikinci olduðu U 17 kategorisinde Ulukavakspor üçüncü olurken HE Kültürspor ise dördüncülük kupasýnýn sahibi aldý. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Ç U 17 de Þampiyon olan Çorumspor un kupasýný ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran verdi Çorum Belediye ikincilik kupasýný 1-1 le aldý SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER:M. Zeki Sevim, Ahmet Kandemir, Muharrem Bekleviç. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Berkan, Mustafa Çakýr, Emre, Colkan, Ali, Ahmet, Atakan, Ersin, Alperen, Ertuðrul, Mustafa Aþar, Candoðan, Alperen, Onur, Emre, Yaþarcan. HE KÜLTÜRSPOR: Abdullah, Berkecan, M. Enes, Þükür, Deniz, Sefa, Turgay, Bilal, Yalçýn, Musa, Samet, Salih, Resul, Davut. GOLLER: 11. dak. Ertuðrul (Çorum Belediyes- Ýkinci olan Çorum Belediyespor un kupasýný Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan verdi Dördüncü olan HE Kültürspor un kupasýný Ýl Hakem Komitesi Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer verdi U 17 Final Grubunda sýralamanýn belli olduðu son maçta Çorum Belediyespor HE Kültürspor ile 1-1 berabere kalarak ikincilik kupasýný aldý. Maçta rakibi önünde 11. dakikada Ertuðrul ile 1-0 öne geçen Çorum Belediyespor bu dakikadan sonra girdiði bir çok pozisyondan yararlanamadý. Ýkinci yarýda da kontrolü elinde bulunduran kýrmýzý siyahlý takým maçýn son bölümünde Deniz in golüne engel olamayýnca maçtan 1-1 lik beraberlikle ayrýldý. Bu sonuçla Çorum Belediyespor ikincilik, HE Kültürspor ise 2 puanla dördüncülük kupasýný aldý.. Üçüncü olan Ulukavakspor un kupasýný Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Çorum Þube Baþkaný Ali Atan verdi Özel Ýdare, Hitit i farklý geçti: 5-0 SAHA: 1 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Özcan Genel, Fatih Derviþoðlu. Mehmet Tuðluk, ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKSPOR: Mustafa, Ertan, Furkan, Furkan, Serdar, Arif, Burak, Emrah (Sadýk), Selahattin (Serhat), Mustafa Dönmez, Yaþarcan, Murat (Yücel). HÝTÝT GENÇLÝKSPOR: Koray, Ertuðrul, Cemal, Alparslan, Fatih Evli, Ali, Barýþ, Yasin, Muammer (Atakan), Sinan, Fatih Fidancýk. GOLLER:. ve 52. dakikalarda Mustafa Dönmez, 10. dak. Furkan, 7. ve 65. dakikalarda Murat (Ýl Özel Ýdarespor). 1. Küme A grubunda alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Ýl Özel Ýdarespor, en yakýn rakibi konumundaki Hitit Gençlikspor u 5-0 lýk farklý skorla geçerek rahatladý. 1 nolu sahada oynanan maçta rakibi önünde her iki yarýda da üstün ve rahat bir futbol ortaya koyan Ýl Özel Ýdarespor ilk yarýsýný Mustafa Dönmez ve Furkan ýn golleriyle 2-0 önde kapattýðý maçýn ikinci yarýsýnda Murat la iki Mustafa Dörmez le bir gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle Ýl Özel Ýdarespor 8 puana yükselirken Hitit Gençlikspor puanda kaldý. GOLLER: 6. 25,. ve dakikalarda Serkan, 37 dak. Ali Mert, 50 dak.taha, 72 dak. Sefa, 70. ve 7 dakikalarda Ahmet (Çorumspor), 3.dak. Emre (Ulukavakspor). U Final Grubunda þampiyonluk yarýþý kýzýþtý Çorum Belediye, 1907 yi 7-1 yendi liderliðe oturdu SAHA: 2 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Emre Alagöz, Ercan Davarcýoðlu, Mustafa Alpdoðan Boduç. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Akýn, Hakan, Dursun, Emircan, Oðuzhan, Özgür, Fatih Ceylan, Fuat, Fatih Emre, Elvan Berkay, Murathan, Berkay, Mert, Ahmet, Hüseyin, Elvan Iþýlgan, Can GENÇLÝKSPOR: Gökhan, Berkay, Ege, Boran, Ali, Hamza, Berke, Gürkan, Turgay, Mücahit, Selahattin, Oktay, Mert, Eren, Abdullah, asrýn, Samet. GOLLER: 20. dak. Fatih Ceylan, 25. dak. Fuat, 30. dak. Elvan Berkay, 1. ve 63. dakikalarda Dursun, 62.dak. Özgür, 68. dak. Berkay (Belediyespor), 70. dak. Mücahit (1907 Gençlik) U Final Grubunda Çorum Belediyespor, 1907 Gençlikspor önünde her iki yarýdaki etkili oyunu ile 7-1 yenerek liderliðe yükseldi. 2 nolu sahada oynanan maçta rakibi önünde ilk dakikalardan itibaren kontrolü eline alan Çorum Belediyespor sahadan 7-1 lik skorla galip ayrýlarak ikinci galibiyetini aldý ve 8 puanla liderliðe yükseldi Gençlikspor ise dördüncü maçýndan da puansýz ayrýldý. Alaca, Özel Ýdare yi 2-1 yenerek zirveye ortak oldu SAHA: Alaca. HAKEMLER : Hakan Kaya, Berkant Arman, Murathan Saðban. ALACA BELEDÝYESPOR : Kadir, Yunus, Emirhan, Seyit, Mücahit, Selami, M. Enes, Süleyman, Mücahit, A. Emir, Engin, Fýrat, Mehmet, Zafer, Yunus, Fatih, Mustafa, Alperen. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Furkan, Nafican, Ahmet, Oðuzhan, Mertcan, Tunahan, Abdurrahman, Burak, Fahri, Ýbrahim, Bedirhan, Engin, Fazlýcan, Ahmet Can, Nurican, Yusuf, Abdullah. GOLLER: 0. dak. Engin, 65. dak. Selami (Alaca Belediyespor), 7. dak. (kendi kalesine) Yunus (Ýl Özel Ýdarespor). U Final Grubunda þampiyonluðu etkileyecek maçta Alaca Belediyespor lider namaðlup Ýl Özel Ýdarespor u 2-1 yenerek þampiyonlukta bende varým dedi. Alaca Ýlçe sahasýnda oynanan maçta ilk yarýda takýmlarýn çabasý sonuç vermedi ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda ev sahibi takým Engin le öne geçti. Özel Ýdarespor 7. dakikada Yunus un kendi kalesine attýðý golle skoru eþitledi. Maçýn 65. dakikasýnda ev sahibi takým Selami ile maçta yeniden öne geçti. Kalan bölümde Özel Ýdare nin çabasý sonucu deðiþtirmedi. Bu sonuçla Özel Ýdarespor 7 puanda kalýrken Alaca Belediyespor da 7 puanla þampiyonluða ortak oldu.

18 18 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Çorumspor, Safranbolu da 2-0 la güldü Çorumspor onuncu hafta maçýnda ikinci galibiyetini Safranboluspor u deplasmanda 2-0 yenerek aldý. Sýkýntýlar içinde boðuþan birde bunlara ilave olarak cezalý ve kadro dýþý cezalarý nedeniyle sorunlu olarak Safranboluspor deplasmanýna giden kýrmýzý siyahlý takým ilk yarýyý Orhan ýn kafa golüyle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk bölümünde ev sahibi takýmdan iki oyuncu kýrmýzý kart görerek oyun dýþý kaldý. Maçýn son dakikasýnda Arif le farký ikiye çýkaran Çorumspor ikinci galibiyetinide deplasmanda alarak en önemli rakibi konumundaki Ýskilip Belediyespor ile arasýndaki puan farkýný üçe çýkardý. SAHA: Safranbolu Ýlçe baþýnda Safranboluspor dan Ömer ve Atil- Safranboluspor aðlarýna rumspor bu dakikadan len Orhan kafayla topu masýyla rahatlayan Ço- HAKEMLER: Serdar Ýçöz, Güray Çobanoðlu, Ramazan Turan la nýn kýrmýzý kartla göndererek takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçir- oynayarak kontrataklarla sonra kontrollü bir futbol oyun dýþýnda kalmasýyla SAFRANBOLUSPOR: Volkan, Atilla, Ercan, Emre (Fýrat), Tuncay, Halit, Kubilay, Orhan, Ömer, Oðuz- Arif in golü kýrmýzý si- Ýlk yarýda baþka gol Karþýlaþmanýn son rahatladý. Son dakikada di. gol aradý. han (Hakan), Eren (Yasin) yahlý takýma üç puaný getirdi. soyunma odasýna 1-0 ön- Çorumspor ataðýnda Arif olmayýnca Çorumspor dakikasýnda geliþen ani ÇORUMSPOR: Süleyman, Osman Seçgin, Abdussamed, M. Ali, Moubarak, Ercan, Veli (Þakir) Batuhan (Ümit), Arif, Uður (Avne) Orhan bulunan rakibi önünde Maçýn ikinci yarýsý- atýnca kýrmýzý siyahlý ta- Grupta son sýrada de girdi. farký ikiye çýkaran golü GOLLER: 31. dak. Orhan, 90. dak. Arif (Çorumsporsý nedeniyle hayli eksik lý baþladý. Bu dakikalarda libiyetinide deplasmanda Çorumspor kadro sýkýntýna ev sahibi takým baskýkým bu sezonki ikinci ga- KIRMIZI KARTLAR: 58. dak. Ömer, Atilla (Safranbolusporþen maçta ev sahibi ta- gitti. Buna raðmen maça zaman zaman gerginle- kontrollü baþlayan kýrmýzý siyahlý takým 31. daki- ve sýralamada gruptaki alarak 9 puana yükseldi B ölgesel Amatör kýmdan Ömer ve Atilla ligde kalma umutlarýný kada Orhan la öne geçti. hakeme itiraz etmekten en büyük rakibi Ýs kilip Lig de Çorumspor iyice artýrdý. Rakibi Bu dakikada sað kanattan kazanýlan korner atýrünce takýmlarýna sahada çýktý. Safranboluspor ise dolayý kýrmýzý kart gö- Belediyespor un üstüne ikinci galibiyetinide deplasmanda Safranbolushan ile öne geçen Çoþýný Uður ortaladý ceza dokuz kiþi býraktýlar. Ra- onuncu maçýnda sekizin- önünde 31. dakikada Orpor u 2-0 yenerek aldý ve rumspor ikinci yarýnýn sahasý içinde iyi yüksekibinin dokuz kiþi kalci maðlubiyetini aldý. Osmancýk, Çimento yu Deniz le devirdi: 2-1 Osmancýk Belediyespor grubun namaðlup lideri Çimentospor u 2-1 yenerek ikinci yarýya galibiyetle baþladý SAHA: Osmancýk. HAKEMLER : Mahmut Selçok, Furkan Alagöz, Abdullah Akkoyun. OSMANCIKSPOR : Erdem, Mehmet, Serkan, Ahmet, Emre, Ekrem, Emre Akyüz (Selçuk), Eren, Mücahit, Burak (Talha), Furkan (Sezer). ULUKAVAKSPOR: Mahmut (Zafer), Yasin, Ceylan (Samet), Serdar, Selahattin, Hakan, Erol, Cengiz (Sefa), Doðancan, Bünyamin, Tuncay. GOLLER: 10. dak. Eren (Osmancýkspor), 20. dak. Erol, 30. dak. Yasin, 35. dak. Cengiz, 60. dak. Sefa (Ulukavakspor). SAHA: Osmancýk. HAKEMLER : Özkan Kaya, Furkan Alagöz, Abdullah Akkoyun. OSMANCIK BELEDÝYE: Sedat, Caner (A.Kadir), Serkan, Mehmet, Bahri, Kamil, Eray, Selim, Yunus (Ersin), Yavuz (Emrah), Deniz. ÇÝMENTOSPOR: Yasin, Enes (Mert), Yusuf, Sedat, Caner, Fatih, Burak, Hasan, Zihni, Murat (Sefa), Mutlu, Hüseyin. GOLLER: 20. ve 61. dakikalarda Deniz (Osmancýk Belediye), 30. dak. Burak (Çimentospor). Küme B grubunun namaðlup lideri Çimentospor, 1. grupta alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Osmancýk Belediyespor deplasmanýndan 2-1 lik maðlubiyetle dönerek ilk kez yenildi. Grupta ilk yarýda tüm maçlarýný kazanarak liderliðe oturan Çimentospor ilk yarýda kötü bir performans gösteren Osmancýk Belediyespor maçýna kötü baþladý. 20. dakikada Deniz le öne geçen ev sahibi takýma 30. dakikada Burak la cevap veren Çimentospor devreyi 1-1 beraberlikle tamamladý. Ýkinci yarýda dengeli geçen maçýn 61. dakikasýnda sahneye yine Deniz çýktý ve takýmýný lider rakibi önünde 2-1 öne geçirdi. Maçýn kalan bölümünde Çimentospor un çabasý sonuç vermedi ve Osmancýk Belediyespor zorlu maçý kazanarak alt sýralardan kurtulma adýna umutlandý. Bu sonuçla Osmancýk Belediyespor 6 puana yükselirken, Çimentospor 12 puanda kaldý. Ulukavak, Osmancýk ta geç açýldý: -1 Küme A grubunda þampiyonluk mücadelesi veren Ulukavakspor final 1. grubuna yükselmek isteyen Osmancýkspor deplasmanýnda kötü baþladýðý maçý iyi bitirdi ve sahadan -1 galip ayrýlarak ikinci yarýya galibiyetle baþladý. Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan maça ev sahibi takým hýzlý baþladý ve 10. dakikada Eren le bulduðu golle öne geçti. Golden sonra toparlanan Ulukavakspor 20. dakikada Erol, 30. dak. Yasin ve 35. dakikada Cengiz in golleriyle ilk yarýyý 3-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýda kontrollü bir futbol ortaya koyan siyah beyazlýlar 60. dakikada Sefa ile farký üçe çýkardý ve sahadan bu golle -1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla Ulukavakspor puana yükselirken Osmancýkspor 8 puanda kaldý. Hitit Üniversitesi Karaman da 3-0 maðlup B ayanlar Voleybol 3. ligindeki temsilcimiz Hitit Üniversitesi Karamangücü deplasmanýnda 3-0 maðlup olarak bu haftayýda puansýz kapattý. Karaman Kazým Karabekir Salonu nda oynanan maçta Hitit Üniversitesi rakibi önünde maçýn ilk setinde hiç bir varlýk gösteremedi ve bu seti maðlup tamamladý. Ýkinci sette biraz olsun toparlanan temsilcimiz bu setide kaybetti. Son sette maça ortak olmak isteyen Hitit Üniversitesi bu setide kaybetti ve salondan 3-0 maðlup ayrýlarak bu haftayýda puansýz kapattý. SAHA: Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER: Emre Türkmen, Ýbrahim Tokmak, Rýfat Taþgýn. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Volkan, Salih, Turgay, Enes, Ýlker, Yunus Emre (Engin), Emrecan, Ali, Hüseyin (Bünyamin), Osman, Mustafa Veran (Mustafa Uçar). KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR: Anýl, Burak, Ýbrahim (Taha), Uður, Gökhan, Melih, Emre (Mustafa Özata), Kemal, Sefa, Sercan (Mustafa Aydemir), Oðuz. GOLLER: 8. dak. Yunus Emre (Ýskilip Belediyespor), 3. dak. Emre, 8. dak. Sefa, 89. dak. Oðuz (Keçiören Baðlumspor). Eti, Bayat önünde Ýsmail le farka gitti SAHA: 1 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Emrah Okan, Yalçýn Kara, Ali Osman Susur. ETÝ LÝSESÝ: Özkan, Satýlmýþ, Okan, Ercan, Seydi, Sadýk (Nuh), Ýsmail, Recai, Aykut (Özkan), Raif, Abdullan (Berkay). BAYAT BELEDÝYESPOR : Þakir, Burak, Fatih, Umut (Hasan), Hüseyin, Uður, Cengiz, Gökmen, Cemal (Lütfullah), Halil (Resul), Ufuk. GOLLER: ve 82. dakikalarda Ýsmail, 65. dak. Abdullah (Eti Lisesi Gençlikspor). KIRMIZI KART: 5. dak. Burak (Bayat) Küme B grubunda 1. play-off mücadelesi veren Eti Lisesi Çorumspor Safranboluspor deplasmanýnda 2-0 lýk galibiyetle dönerek ligde tehlikeli bölgeden çýktý Ýskilip evinde kayýp: 1-3 Bölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor evinde konuk ettiði Baðlumspor önünde 8. dakikada Yunus Emre ile öne geçti. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda kalecinin hatasýndan Emre nin golüne engel olamadý ve devre 1-1 bitti. Ýkinci yarýnýn ilk dakikasýnda Sefa ile öne geçen konuk takýmn son dakikada Oðuz la galibiyeti perçinledi. Mavi beyazlýlarýn ligdeki galibiyet hasreti bu maçla dokuz maça çýkardý. Gençlikspor, grupta son sýrada bulunan Bayat Belediyespor önünde Ýsmail in dört golüyle yýldýzlaþtýðý macý 5-0 kazanarak zirveyi yakaladý. Ýlk yarýda da deplasmanda yendiði rakibi önünde ikinci yarýnýn ilk maçýnda ilk yarýda Ýsmail in golüyle 1-0 öne geçen Eti Lisesi ikinci yarýda rakibinin fizik olarak oyundan düþmesiyle yakaladýðý avantajý iyi kullandý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda konuk takýmdan Burak kýrmýzý ölgesel Amatör Lig B6. gruptaki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor evinde konuk ettiði Keçiören Baðlumspor önünde erken bulduðu golle öne geçmesine raðmen ilk yarýnýn son ve ikinci yarýnýn ilk dakikalarýnda yediði golerle oyundan düþte ve rakibine 3-1 maðlup olmaktan kurtulamadý. Geçtiðimiz hafta kartla oyun dýþý kalmasýyla boþ alan bulan Eti Lisesi Gençlikspor rakibi önünde 5-0 lýk Kastamonuspor deplasmanýndan puanla dönerek moral bulan Ýskilip Belediyespor Keçiören Baðlumspor karþýsýnda son haftalarýn en ideale yakýn kadrosu ile çýktý. Maçada etkili baþlayan Ýskilip Belediyespor 8. dakikada savunmanýn arkasýna atýlan topla hareketlenen Yunus Emre düzgün bir vuruþla takýmýný 1-0 öne geçirdi. skorla üç puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle Eti Lisesi 12 puanla zirveye ortak olurken Bayat Golden sonrada kontrolü elinde bulunduran Ýskilip Belediyespor 28. dakikada yine Yunus Emre ile kaleciyle baþ baþa kalan pozisyonda ikinci golden yararlanamadý. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda konuk Keçiören Baðlumspor ataðýnda Emre nin yumuþak vuruþunda kaleci Volkan ýn hatasýnda kalesinde beraberlik golünü gören Ýskilip Belediyespor soyunma odasýna 1-1 lik beraberlikle girdi. Ýkinci yarýda yeniden öne geçmek için yüklenen Ýskilip Belediyespor 8. dakikada yine bireysel hatadan Sefa nýn golüyle rakibi önünde 2-1 maðlup duruma düþtü. Bu golle moral olarakda bozulan Ýskilip Belediyespor buna raðmen beraberlik için kurduðu baskýdan sonuç alamadý. Son dakikalarda tüm hatlarý ile yüklenen temsilcimiz 90. dakikada ani geliþen atakta Oðuz un golüyle rakibi önünde 3-1 maðlup duruma düþtü ve sahadan bu skorla maðlup ayrýlarak galibiyet hasretini dokuz maça çýkardý. Belediyespor beþinci maçýndan da puansýz ayrýldý.

19 PAZARTESÝ 2 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 2 ARALIK Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilköðretim okullarý kýrtasiye alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Toplantý Salonu - Mimar Sinan Mah. No: 167 Saat: 1.30 T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 2332 ada no, 53 parsel no, Yeniyol Mah. Gazi Cad. Mahalle/Mevkii, 10 katlý binanýn 3. kat 39 nolu baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý NFK Gençlik Merkezi eðitimci ve personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 112 ada no, 105 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kalorifer tesisatýnýn iþletilmesi ve kalorifer yakma hizmetinin yürütülmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý kat: 8 Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hafif ticari araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah., Çevre Yolu Bulvarý No: 10 Çorum Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 06 DF 8223 plakalý, 2011 model Peugeot marka, beyaz renkte kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Yedieminli Otoparký/Çorum Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 38 BB 3 plakalý, 2012 model Fiat marka, 225 tipli beyaz renkte aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný Kültür Yedieminli Otoparký/Çorum Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yýkýmý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Adýyaman Kahta Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Özlem GÜLAY Ýsmail kýzý 1980 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:333) Çorum il, merkez ilçe, 2865 ada no, 13 parsel no, Ýbrahimçayýrý Mah. Mahalle/Mevkii, bahçeli, iki katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe Karacaören köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 11 adet arsanýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Adliyesi 9 kiþilik 201 mali yýlý 12 aylýk temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 1.00 Ýl Saðlýk Müdürlüðü 201 yýlý kalorifer yakýmý ve temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gazi Caddesi No: 66 Çorum Saat: ARALIK Bölge Müdürlüðü- 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 72 ( Amasya) ve 73 ( Çorum) Þube Þefliði yollarýnda kar mücadelesi yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No:380 Atakum/Samsun Saat: 1.00 Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul öðrencilerinin Ring Servis Hizmeti için binek amaçlý taþýt kiralamasý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çevre Yolu Bulvarý No:10 Çorum Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 UF 291 plakalý, 2012 model Fiat marka Linea 1.3 M.JET 95 HP tipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Karakaþlar Otomotiv Çevre Yolu Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum ilinde yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi binasý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenleme yapým iþi. Yer: T. C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent Çankaya / Ankara Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FL 8 plakalý, 2012 model, Ford marka, PT2 tipli, gri (kum) renkli, yük nakli kullaným amaçlý, dizel yakýtlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý 3.073,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: KAZANCI ve ELEKTRÝKÇÝ ALINACAKTIR Orta Anadolu Tarým Gýda A.Þ de çalýþmak üzere tecrübeli Kazancý ve Elektrikçi alýnacaktýr. (Ç.HAK:3335) (Ç.HAK:3337) (Ç.HAK:3329) Bay - Bayan Milli Eðitim Müdürlüðü nden sertifikalý Direksiyon Usta Öðreticileri alýnacaktýr Ýlgilenenlerin Özel Çorum Sürücü (Ç.HAK:3297) Baþvurular için ve 20 Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Mali müþavirliðini yaptýðýmýz firmalara, firmalarýn iç muhasebesini yapabilecek deneyime sahip, askerliðini yapmýþ (30 yaþýný aþmamýþ) bay eleman alýnacaktýr. Kadir Altýparmak Mali Müþavir Yeniyol Mah. 1. Gazi Sok. No: 1/1 Tel: Kursu na müracaatlarý rica olunur. Mür. Tel: Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu Çorum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMWmarka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - Çorum) Saat: ARALIK T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TT 11 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 201 T.C. Bayat Ýcra Dairesi Yeni mah. 0 ada parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 201 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 TL Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 FL 108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 65 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 97,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 201 T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe, 36 ada no, parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 96 ada no, parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:2559) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3339) (Ç.HAK:3235) Menekþe Asansör Tel: KÝRALIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýktýr. (Yurt Yapý karþýsý) Tel: LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SELHAS MADEN KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Genel nitelikler: Grup Þirketimize baðlý, Çorum Organize Sanayi de bulunan fabrikamýzýn, Finans bölümünde görevlendirilmek üzere Operasyon Sorumlusu alýnacaktýr; Operasyon Sorumlusu Ön muhasebe bilen, Satýþ destek, tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, Tercihen ticaret meslek veya yüksel okullarýn ilgili bölümlerinden mezun, MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel : (Ç.HAK:3305) Acil Satýlýk Köfte Salonu Hazýr müþteri portföyü olan içerisinde 9 masalý 800 TL kiralý 300 TL cirolu doðalgazlý, içerisindeki tüm demirbaþlarýyla birlikte acil devren satýlýktýr. (Ç.HAK:3203) (Ç.HAK:330) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Döküm sektöründe çalýþtýrýlmak üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Büro iþlerinden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Devren Satýlýk Ýþyeri Halen faal durumda 200 m2, 2 katlý, müþteri potansiyeli mevcut mobilya (Ç.HAK:3322) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ aksesuar dükkaný satýlýktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:3327) (Ç.HAK:3290) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ. BAKIM-ONARIM ELEMANI Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda aþaðýdaki niteliklere sahip "Bakým Onarým birimlerimizde çalýþacak takým arkadaþlarý arýyoruz." Genel Nitelikler: * Teknik Liselerin Makine,Mekanik ve Elektrik Bölümlerinden mezun, * Üretim tesislerinde bakým- onarým alanýnda en az 2 yýl deneyimli * Vardiyalý ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek * Dikkatli ve detaylý çalýþan * Ýþine iliþkin kontrol, takip ve raporlama yapan * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Yoðun çalýþma temposunda çalýþabilecek * Askerliðini yapmýþ * 35 yaþýný aþmamýþ Ýþ tanýmý: * Bakým planýna uygun olarak makinalarýn kontrolünün ve bakýmýnýn yapýlmasý * Fabrikamýzdaki makinelerde, proses ekipmanlarýnda ve yardýmcý tesislerde meydana gelebilecek mekanik-elektrik arýzalarýn giderilmesinin saðlanmasý * Arýzalarýn önlenmesi için gerekli önlemlerin alýnmasýna destek verilmesi Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM Tel : (36) Faks : (36) ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) Bayan Eleman Aranýyor Seçkin Züccaciye de çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: aranýyor. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Okyanuslarý geçtik çayda boðulduk 0-0 Çorum Belediyespor grubun þampiyon adaylarýný içerde dýþarda dize getirdiði serinin sonunda grupta son sýrada bulunan ve henüz galibiyeti bulunmayan Çýksalýnspor ile sahasýnda 0-0 berabere kalarak büyük bir hayal kýrýklýðý yarattý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn rakibi önünde aldýðý beraberlikten çok doksan dakika boyunca hücumda hiç bir varlýk gösterememesi oldu. Sezonun en kötü futbolunu ortaya koyan Çorum Belediyespor da öne çýkan tek isim olmadý. Ç orum Belediyespor ligde son dört haftadýr süren galibiyet serisini grupta son sýrada bulunan ve henüz galibiyeti bulunmayan Çýksalýnspor ile evinde 0-0 berabere kalarak sonlardýrdý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezonun en kötü futbolunu ortaya koyduðu maçta rakip kalede doksan dakika bo- yunca bir tek pozisyon üretti bundan da yararlanamayýnca zirve yolunda altýn deðerinde iki puan kaybetti. Ligde son dört maçta topladýðý puanlarla zirveye ortak olan Çorum Belediyespor a bu maçta son yýllarýn en fazla taraftar grubu destek verdi. Yaklaþýk 3500 civarýndaki Çorum Be- Çorum Belediyespor un bu sezonki en istikrarlý ismi Murathan da dünki maçta sahanýn kötüleri arasýndaydý. lediyespor taraftarýna bu kez kapalý tribünde 60 kadar Çorumspor taraftarýda destek verdi ve þampiyonluk yolunda önem taþýyan maçta güç birliði yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým Çýksalýnspor karþýsýnda orta sahada hücum gücü yüksek isimlerle baþlarken kanatlardan etkili gelmeyi planladý. Ancak orta sahada görev yapan üç isim Furkan, Mehmet Akif ve Oðuzhan topa sahip olmakta ve olumlu kullanmakta hiç iyi bir görüntü vermezken kýrmýzý siyahlý takýmýn en etkili olduðu iki kanatta Murathan ve A. Buðra da pozisyon üretemeyince oldukça kýsýr bir doksan dakika geçti. Çýksalýnspor un maçtan önce bir puaný verseler sahaya çýkmayacaðý maçta kapanarak oyunun boþluklarýna sýðýnma çabasýna maçýn hakemide göz yumunca sahada futbol adýna hiç bir þey görülmedi. Çorum Belediyespor da orta saha ve kanatlarýn yoklarý olduðu maçta hücumda Emir de yal- Kaptan Nedim de Çýksalýnspor karþýsýnda zaman zaman ilerde gol aradý ancak varlýk gösteremedi Ç nýzlarý oynayýnca sonuç kaçýnýlmaz oldu. Fizik üstünlüðü bulunan Çýksalýnspor karþýsýnda son dakikalarda savunmadan Emir e þiþirme toplarla gol arayan Çorumspor bu bölümde bile ceza sahasý içinde çoðalmayý baþaramayýnca maç öncesi rahat görülen karþýlaþmadan golsüz beraberlikle ayrýlarak liderle arasýndaki puan farkýnýn yeniden dörde çýkmasýna engel olamadý. Çorum Belediyespor ile Çýksalýnspor arasýndaki maçý Vali Sabri Baþköy, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ile birlikte Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven ile birlikte 3500 civarýnda Çorum Belediyespor taraftarý izledi. MAÇTAN DAKÝKALAR: 19. dakikada ilk tehlikeli ataðý konuk Çýksalýnspor geliþtirdi. Bu dakikadan savunmadan seken topla yaklaþýk 25 metrede buluþan Semih geliþine sert vurdu kaleci Çaðrýcan köþeden son anda topu kornere çelerek kalesinde gole izin vermedi. 39. dakikada Çorum Belediyespor rakip kaleye ilk kez etkili geldi. Bu dakikada Mehmet Akif in pasýnda sað kanattan Buðra hareketlendi penaltý noktasý üzerine ortaladýðý topa Furkan geriden gelerek kafayla vurdu kaleci Efe topa sahip oldu. Ýlk yarýda baþka atak olmadý ve takýmlar soyunma odasýna golsüz beraberlikle girdiler. 5. dakikada sol kanattan Murathan la geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda rakibinden sýyrýlýp ceza sahasýna girmeden yapýlan or- Maçtaki tek net Çorum Belediyespor pozisyonu orum Belediyespor, Çýksalýnspor karþýsýnda sezonun en kötü futbolunu ortaya koyduðu maçta bir tek net pozisyon buldu ondan da Emir le yararlanamadý. Maçýn 77. dakikasýnda sað kanattan Ender in orta- sýnda Emir altý pas içinde yukardaki pozisyonda bom boþ buluþtu vuruþunda kafayý fazla bükünce top yandan auta gitti ve Belediyespor galibiyet golüne ulaþamadý. taya Oðuzhan Yalçýn yükseldi ancak bom boþ durumda vuramadý kaleci Efe araya girerek kalesinde tehlikenin büyümesine izin vermedi. 77. dakikada Çorum Belediyespor maçtaki ilk ve tek mutlak gol pozisyonunu yakaladý. Bu dakikada sað kanattan Ender savunmanýn arkasýna atýlan topla buluþtu ve altý pa- ÇORUM BELEDÝYE Çaðrýcan... Osman Bodur... Nedim... Ýmam... Yakup...3 Murathan...3 Oðuzhan Yalçýn...3 (86. dak. Erol...) Furkan... (67. dak. Ýbrahim...1) Buðra... (72. dak. Ender...1) Mehmet Akif... Emir... sa ortasýnda Emir bom boþ durumda kafayý vurdu ancak kafasýný fazla dönderince top yandan farklý þekilde auta gitti ve takýmýný ÇIKSALINSPOR mutlak bir golden etti. 78. dakikada bu kez konuk Çýksalýnspor gole çok yaklaþtý. Sað kanattan geliþen konuk takým ataðýnda Fatih in ortasýnda ön direðe ha- reketlenen Okan Bebek kaleci Çaðrýcan dan önce ayak koydu top yandan az farkla auta gitti ve Belediyespor kalesi mutlak bir golden kurtuldu. Kalan bölümde Belediyespor un çabasý sonuç vermeyince karþýlaþma baþladýðý gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Efe...5 Okan Bebek...5 Fuat... Semih... (86. dak. Harun...) Fatih... (89. dak. Ýslam...) Okan Karabýyýk... Ali Emre... Burçak...6 Edip Ali... Musa...3 (6. dak. Sezer...5) Hakan...5 STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Yakup, Nedim, Mehmet Akif (Çorum Belediyespor), Efe, Sezer (Çýksalýnspor). KIRMIZI KART : dak. Ýbrahim (Çorum Belediyespor). Hüseyin Altýntaþ, Sezgin Çýnar, Fýrat Zengin. Orta sahada görev yapan Oðuzhan Yalçýn rakipleriyle girdiði ikili mücadelede HAKEMLER : TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 2. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediye - Çýksalýnspor Hacettepe - Orhangazispor : 1-0 Ünyespor - Düzyurtspor Batman Petrol - Darýca Gençlerbirliði Sancaktepe Belediye-Sakaryaspor : 2-2 Bursa Nilüfer - Elazýð Belediye Elibol Sandýklý- Manavgat Evrenseki Balçova Belediye - Erzurum B. Þehir 68 Yeni Aksarayspor - Maltepespor : 0-0 : 0-1 : 0-0 : 3-2 : 3-1 : -2 : 3-3 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzyurtspor 2 Çorum Bele. 3 Elibol Sandýklý Hacettepespor 5 Darýca Gençler 6 Orhangazispor 7 Erzurum B. Þ 8 Manavgat Ev. 9 Batman Petrol 10 Sancaktepe B. 11 Yeni Aksaray 12 Bursa Nilüfer 13 Sakaryaspor 1 Balçova Beledi Maltepespor 16 Ünyespor 17 Elazýð Belediye 18 Çýksalýnspor Gelecek hafta maç programý: 8 Aralýk Pazar : Darýca Gençlerbirliði- Çorum Belediyespor. Erzurum B. Þehir - Batman Petrol. Manavgat Evrenseki- Ünyespor. Sakaryaspor - 68 Yeni Aksaray. Elazýð Belediye - Maltepespor. Sancaktepe Belediye - Hacettepespor. Orhangazi - Balçova Belediyespor. Çýksalýnspor - Elibol Sandýklýspor. Düzyurtspor -Bursa Nilüferspor Belediyespor un gol umudu Emir maç boyunca rakip savunma içerisinde yalnýzlarý oynadý Bayraklý ve Ecevit geliþim seminerinde Ý limiz genç hakemleri Celal Bayraklý ve Ahmet Ecevit hakem geliþim seminerine davet edildi. Merkez Hakem Kurulu ndan verilen bilgiye göre Dün baþlayan ve cuma günü sona erecek Hakem Geliþim Semineri Ýstanbul Lima Park Otel de yapýlacak. Kampa Türkiye genelinden belirlenen genç hakemler katýlacak. Bölgesel Hakem olarak bu sezon baþarýlý maçlar yöneten Celal Bayraklý ile Bölgesel Yardýmcý hakem olarak görev yapan Ahmet Ecevit bu kampa Çorum dan katýlacaklar. Bölge olarak Çorum dý- þýndan Amasya dan Emre Aslan ýn da katýlacaðý bu kamptaki hakemler hafta içinde Ýstanbul Amatör kümesi maçla- rýnda görev yapacaklar ve Merkez Hakem Kurulu tarafýndan deðerlendirmeye tabi tutulacaklar.

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

High Performance Cylinder Head

High Performance Cylinder Head High Performance Cylinder Head www.menzilkapak.net High Performance Cylinder Head Hakkımızda 194 Yılında Silindir Kapak Yenileme atölyesinde mesleki hayatına başlangıç yapan Menzil Silindir Kapak Yenilemenin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı