Adayýmýz kim olursa, onun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adayýmýz kim olursa, onun"

Transkript

1 Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda Türkiye'nin il il doðalgaz tarife haritasý yenilendi. * HABERÝ 2 DE Sýcaklýk 10 derece düþecek ÖÐDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamdi Sürücü ile ÖÐDER Ýl Baþkaný Hüseyin Balyüz, eðitim sistemi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Karma eðitim kalkmalý * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE 2 ARALIK 2013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 0 Kuruþ * HABERÝ 7 DE Avuç içi kimlik doðrulama sistemini baþlatýldý. (Ç.HAK:3338) Türkiye haftaya soðuk giriyor. Yarýn Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soðuk hava dalgasý nedeniyle hava sýcaklýðý kuzey ve iç bölgeler baþta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede, ila 10 derece azalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), baþka birinin saðlýk güvencesinin kullanýlmasýný engellemek ve vatandaþlarýn özel hastanelerden daha hýzlý ve rahat saðlýk hizmeti alabilmeleri için avuç içi kimlik doðrulama sistemini baþlattý. AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclisi nde önemli mesajlar verildi Adayýmýz kim olursa, onun yanýnda dimdik duracaðýz Kimse içimize ayrýlýk tohumu atamaz AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda konuþan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkan adaylýðýna dönük mesajlar verdiði konuþmasýnda, "Kimse bizim içimize ayrýlýk ve fitne tohumlarý atamaz, buna kalkýþýrsa da baþarýlý olamaz. Sayýn Genel Baþkanýmýz kimi iþaret ederse, bizler onun yanýnda dimdik durup, % 62 olan oy oranýmýzý daha da yukarýlara taþýyarak, belediyeyi kazanacaðýz." Ahmet Sami Ceylan dedi. * HABERÝ DE AK Parti meclis üyeliklerine rekor baþvuru AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve tüm ilçelerden yapýlan müracaatlarýn rekor seviyesinde olduðunu belirterek, Milletimiz AK Parti ye olan teveccüh ve ilgisini artýrarak devam ettiriyor. dedi. * HABERÝ DE Valilik talepleri karþýladý Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Çorum Valiliði'nde bazý birimlerde çalýþma ortamýnda yaþanan aksaklýklara çözüm getirildiðini bildirdi. * HABERÝ 12 DE * SAYFA 9 DA Bem-Bir-Sen Bölge Semineri nde Turbay a kadro teþekkürü Turbay: Ülkeyi kaosa sokmak isteyenler var AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda verilen birlik ve beraberlik mesajlarý dikkat çekti. Yemek ve tatlýlarla israfa dikkat çektiler Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan 'Bayat Ekmekten Nefis Yemekler' adlý yarýþma önceki ðün düzenledi. Ekmek israfýna dikkat çekmek amacýyla 2 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmada, 31 adet tatlý ve yemek çeþidi yarýþtý. * HABERÝ 6 DA Alparslan güven tazeledi Türk Eðitim Sen 5. Olaðan Genel Kurulu nu yaptý. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen genel kurulda, Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan tekrar aday olurken, genel kurul tek liste ile gerçekleþtirildi. Mahmut Alparslan Ortadoðu da mezhepler savaþý 2 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmada, 31 adet tatlý ve yemek çeþidi yarýþtý. Alevi Kültür Merkezi ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen Aþure Yemeði önceki gün gerçekleþti. * HABERÝ 11 DE Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, Türkiye yi kaosa sürüklemek isteyen güçlerin olduðunu söyledi. Son dönemde yaþanan geliþmeler karþýsýnda uyanýk olunmasý ve birlik-beraberlikten taviz verilmemesi gerektiðine iþaret eden Mürsel Turbay, kamuoyunda fitneye sebep olan açýklamalara itibar edilmemesini istedi. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 5 DE Hacý Bektaþ ta aþure buluþmasý Erdoðan Cengiz Çorum da düzenlenen Bem-Bir-Sen 'Bölge Eðitim Semineri'ne 6 ilden yaklaþýk 90 kiþi Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, Bugün Ortadoðu daki çatýþmanýn ana nedeni Hanefiliðin yok edilmesi ve onun yerine de Selefiliðin çok güçlü bir þekilde destek bulmasý ve güç kazanmasýdýr dedi. * HABERÝ 7 DE Doç. Dr. Hilmi Demir MGF Baþkanlar Konseyi Kýrklareli nde toplandý Marmara Gazeteciler Federasyonu Baþkanlar Konseyi Toplantýsý Kýrklareli'nde gerçekleþtirildi. Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen programda lokma duasý yapýldý. * HABERÝ 12 DE

2 2 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Hasta sayýmýz artmýþ, eeee, yani? eçtiðimiz hafta Ýl GGenel Meclisi Toplantýsý'na katýlan Çorum Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'nin verdiði bazý istatistiki bilgiler dikkat çekmiþ. Saðlýk sektörünün içinde bulunan bazý sendikacý arkadaþlar aradý. Happani'nin Çorum'da yýllara sair hasta sayýlarý ve poliklinik hizmetleri ile ilgili yaptýðý açýklamayý þaþýrtýcý bulduklarýný söylediler. Önce Happani ne söylemiþ ona bakalým; Çorum'da 2002'de birinci basamak saðlýk kuruluþlarýna (aile hekimliði) hasta baþvuru sayýsý 565 bin iken, 2012'de bu rakam 1 milyon 567 Dr. Turgay Happani, il genel meclisinde bilgi vermiþti. bine yükselmiþ. Yine 2002'de ikinci ve üçüncü basamak (hastaneler) saðlýk kuruluþlarýna 1 milyon 380 bin hasta baþvururken, 2012'de bu rakam 2 milyon 180 bine yükselmiþ. Anlatýlmak istenen farklý olsa da, sendikacýlar hasta sayýsýnýn artmasýnýn baþarý gibi gösterilmesinin yanlýþlýðýna dikkat çekiyorlar, koruyucu saðlýk hizmetlerine daha fazla hassasiyet gösterilerek hem insan saðlýðýnýn hem de saðlýk harcamalarýnýn aþaðý çekilmesinin gerekliliðini ifade ediyorlar. E haksýz da deðiller. Bu arada istatistiki rakamlardan anlaþýlan o ki, Çorumlu'nun saðlýðý giderek bozuluyor. Aman dikkat! Çorum Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'nin verdiði bazý istatistiki bilgiler dikkat çekmiþ. Ýþte doðalgaz tarifemiz nerji Piyasasý Düzenleme Kuru- 8 yýlýný dolduran þehiriçi Emu'nun, daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda Türkiye'nin il il doðalgaz tarife haritasý yenilendi. Buna göre doðalgaz Ýstanbul'da TL'ye satýlýyor. En ucuz doðalgaz TL ile Sýcaklýk 10 derece düþecek ürkiye haftaya Tsoðuk giriyor. Yarýn Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soðuk hava dalgasý nedeniyle hava sýcaklýðý kuzey ve iç bölgeler baþta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede, ila 10 derece azalacak. Rüzgarýn salý günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoðu (Poyraz), Orta ve Doðu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatý (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman Türkiye haftaya soðuk giriyor. Antalya'da ve Trakya'da bazý bölgelerde tüketiliyor. EPDK, 8 yýlýný dolduran daðýtým þirketleri için 'yeni birim hizmet amortisman bedelleri' belirledi. Bu bedeller gaz fiyatlarýnda kýsmi artýþlara neden oldu. (Haber7) zaman fýrtýna (0-60 zaman zaman km/s) þeklinde esmesinin beklendiði belirtildi. Hafta baþýnda kuzey ve iç bölgelerde aralýklarla beklenen yaðýþlarýn, hava sýcaklýðýndaki hissedilir derecedeki azalýþla birlikte bu akþam ve gece saatlerinde Batý ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'nun kuzeyinde, Salý günü Orta ve Doðu Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasýnýn beklindiði belirtildi. Yarýn kuzey ve iç bölgelerde hissedilir derecede olmak üzere beklenen ani sýcaklýk düþüþü, poyraz ve karayel fýrtýnasý, Karadeniz ile Doðu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kar yaðýþlarýnýn oluþturabileceði olumsuz þartlara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi. 81 ilde yaygýnlaþacak B aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen Türkiye Ýnovasyon Haftasý Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, Türkiye'de, hem kamuda hem de özel sektörde inovasyona büyük önem verdiklerini, bu yöndeki çalýþmalarý tüm imkanlarla desteklediklerini anlattý. Teknoparklarý yaygýnlaþtýrarak, üniversite-sanayi iþbirliðini destekleyerek, Ar-Ge çalýþmalarýný, bilimsel faaliyetleri, genç giriþimcileri teþvik ederek, bu çerçevede önemli mesafe kat edildiðini anlatan Erdoðan, "Geçtiðimiz 11 yýlda, sadece TÜBÝTAK aracýlýðýyla 8 bin projeye 2,5 milyar lira Ar-Ge desteði saðladýk. Bu sayede kendi uydularýmýzý geliþtirdik ve ürettik. Savunma sanayi alanýnda pek çok projeyi hayata geçirdik. Akýllý kimlik kartlarý, üstün özellikli x-ray sistemleri gibi pek çok projeyi de bu kapsamda destekledik ve sonuçlanmasýný saðladýk" dedi. "Bilim merkezleri 5 yýlda 81 ilde yaygýnlaþacak" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, çocuklarý ve gençleri inovasyona yönlendirmek için 81 ilde bilim merkezleri kurma çalýþmasýný baþlattýklarýný belirterek, bugüne kadar 7 büyükþehirde bilim merkezlerinin faaliyete geçtiðini, önümüzdeki 2 ay içinde de 2 büyükþehirde daha faaliyete geçeceðini kaydetti. Büyükþehirlerden baþlayarak, önümüzdeki 5 yýl içinde bilim merkezlerini 81 ile yaygýnlaþtýrmayý amaçladýklarýný vurgulayan Erdoðan, marka ve patent baþvurusu konusunda da çok önemli geliþmeler yaþandýðýný, geçen yýl Türkiye'nin, Avrupa'da en çok marka baþvurusu yapýlan ülke olduðunu söyledi. KOBÝ'lere verilen destek Baþbakan Erdoðan, "Hükümet olarak, geçtiðimiz 11 yýlda KOBÝ'lere 2,2 milyar lira destek saðlayarak, bu muazzam potansiyeli destekledik, güçlendirdik, geliþtirdik. Ayrýca, KOBÝ'lerin kredi imkanlarýný geniþleterek bugüne kadar 212 (Ç.HAK:3130) bin iþletmemizin 12 milyar lira kredi kullanmasýný saðladýk. Kredi faizi desteðimiz kapsamýnda, KOBÝ'lerimizin kullandýklarý kredilerin faizinin 1 milyarlýk bölümünü hükümet olarak karþýladýk" diye konuþtu. Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk KURULUM DAHÝL Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 PAZARTESÝ 2 ARALIK Ýþte ÖÐDER in talepleri ÖÐDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamdi Sürücü ile ÖÐDER Ýl Baþkaný Hüseyin Balyüz, eðitim sistemi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Þuurlu Öðretmenler Derneði(ÖÐDER) dün Ýl Divan Toplantýsý düzenledi. Toplantýda karma eðitimin kaldýrýlmasý talebi dile getirildi. Emre Kut uurlu Öðretmenler Derneði(ÖÐDER) dün Ýl Divan Toplantýsý düzenledi. Dernek binasýnda gerçekleþen toplantýya ÖÐDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamdi Sürücü, ÖÐDER Ýl Baþkaný Hüseyin Balyüz ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. ÖÐDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamdi Sürücü, Türkiye'de eðitimin sorunlarýný ve eksiklerini görerek çözüm yollarýný tespit etmek için kurulduklarýný söyledi. Öðrencilerde ahlâki yönden aþaðý doðru bir iniþ yaþandýðýný belirten Sürücü, þöyle dedi;"aþaðýya inen ahlâki çöküntüden nasýl geri dönülmelidir. Ýçki, sigara, alkol ve uyuþturucu kullanýmý giderek daha küçük yaþlara kadar düþmektedir. Bunu için bir çalýþma yapýlmalýdýr. Eðitim müfredatý bizim arzu ettiðimiz þekilde deðildir. 8. sýnýfta Türkçe ders kitabýnda yunan tanrýlarýnýn savaþlarý ve aþklarý anlatýlmaktadýr. Bu bizim için kabul edilemez. Bizler bin yýlý aþkýn Ýslami deðerleri olan bir ülkeyiz. Kendi geçmiþimizden, deðer ve inançlarýmýzdan örnekler verilmelidir. Ýngilizce derslerinde kýz ve erkeklerin nikahsýz iliþkilerinin özendirilmesi müfredattan kaldýrýlmalýdýr. Karma eðitimin kaldýrýlmasý gerekmektedir. Türkiye'de bu dayatmanýn kalkmasýnýn gerektiðini düþünüyor ve istiyoruz. Kýyafet yönetmenliðinin düzenlenmesi tam olarak netleþmedi. Baþýörtüsü yasaðý kalktý. Ama okullarýmýzda sadece imam hatip liselerinde serbest. Okullarýmýzda öðretmen açýðý giderilmiþ deðil. Bir çok seçmeli ders konuldu. Ama bu dersleri öðretecek nitelikli öðretmenler yok. Nitelikli öðretmenler olmadýðýndan dolayý branþ dýþý öðretmenler bu derslere giriyor. Ýlgi ve alakasý olmayan öðretmenlerle dersler yapýlmamalýdýr. Sözleþmeli ve ücretli öðretmenlerden vazgeçilmelidir. Okul ve resmi yerlerde ibadethane açýlmasý o kurumun yöneticisinin inisiyatifine býrakýlmamalýdýr." ÖÐDER Ýl Baþkaný Hüseyin Balyüz ise, baþörtüsü serbestliðinin polis, savcý, hakim gibi ayýrt edilmesinin bir ayrýmcýlýk olduðunu söyledi. Türkiye gündeminde bulunan dershanelerin kapatýlmasý meselesine deðinen Balyüz, "Yýllardýr verilen eðitim yetersizdir. Yetersizliðin artmasý sonucu dershanelere yönelme olmuþtur. Eðer dershaneler kapatýlacaksa önce verilen eðitimin kalitesi ve yeterliliði artýrýlmalýdýr. Öðretmenlere verilen ücretler yükseltilmelidir. Sonrasýnda ise dershanelerin kapatýlmasý düþünülebilir. Taraflar çözüm sürecinde birbirlerine saðduyu ile yaklaþmalýdýr." Diye konuþtu. ADANA YÖRESÝNÝN MEÞHUR YEMEÐÝ ÞÝRDAN VE MUMBAR DOLMASI AÝLENÝZÝN MEÞHUR ÇORBACISI YENÝGÜL LOKANTASI NDA Lokantamýz 1987 den günümüzü gelen yeniliklerle deðiþik damak tatlarýyla siz Çorum halkýnýn hizmetine devam etmekte. Çorba da deðiþilmez adresiniz olan Yeni Gül Lokantasý 1 çeþit çorba seçenekleriyle damak tadýnýzý renklendirmekteyiz. Çorbalarýmýz kemik sulu olup, tereyaðý ile servis yapýlmaktadýr. ÇORBALARIMIZ: * MERCÝMEK * EZO GELÝN * YAYLA * TAVUK SUYU * ÝÞKEMBE * DÝL PAÇA * EKMEKLÝ DÝL PAÇA *KELLE PAÇA *EKMEKLÝ KELLE * TIRNAK PAÇA *EKMEKLÝ TIRNAK PAÇA * BEYKOZ * TUZLAMA * ÞEFÝM *MUMBAR *ÞÝRDAN (Ç.HAK:332) Þ GÜNLÜK DEÐÝÞEN ALTI ÇEÞÝT ET VE SEBZE YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER VE ÝSKENDER KEBAP * TEL KADAYIF *EKMEK KADAYIFI *SÜTLAÇ Özel gün ve toplantýlara rezervasyon yapýlýr CEMAL EMANET Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No: 1/A ÇORUM (Yazýçarþý Halk Eðitim Merkezi karþýsý) ALO PAKET: YSF GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ARAÇLARINIZA MOBÝL KAMERA SÝSTEMÝ 7/2 TAKÝP ARAÇ TAKÝP VE FÝLO YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ YSF GÜVENLÝK TOPLU SMS FÝYAT LÝSTESÝ (Ç.HAK:331) * GARANTÝ SÜRESÝ 2 YILDIR * UZAKTAN ÝZLEMEDE DATA HATLI VINN MÜÞTERÝYE AÝTTÝR. BAÞLIKLIK TOPLU SMS BAÞLIKLIK TOPLU SMS BAÞLIKLIK TOPLU SMS BAÞLIKLIK TOPLU SMS BAÞLIKLIK TOPLU SMS TOPLAM KDV DAHÝL TL. TOPTAN FÝYATINA KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ HIRSIZ ALARM SÝSTEMLERÝ SMS SMS SMS SMS SMS TL TL TL TL TL KURUÞ / SMS 0.03 KURUÞ / SMS KURUÞ / SMS KURUÞ / SMS KURUÞ / SMS * FÝYATLARA BÜTÜN VERGÝLER DAHÝLDÝR. * YUKARIDAKÝ FÝYATLARDAN HARÝÇ EKSTRA ÜCRET TALEP EDÝLMEZ. * ALINAN SMS PAKETLERÝNÝN KULLANIM SÜRESÝ BÝR YILDIR. * TÜM OPERATÖRLERE GÖNDERÝLÝR FÝYAT DEÐÝÞÝKLÝÐÝ OLMAZ. * SMS PAKET ÜCRETLERÝ NAKÝT VEYA KREDÝ KARTI ÖDEME YAPILINCA YÜKLENÝR. Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: Müþteri temsilcisi:

4 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclisi nde önemli mesajlar verildi Adayýmýz kim olursa, onun yanýnda dimdik duracaðýz Erol Taþkan AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda konuþan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkan adaylýðýna dönük mesajlar verdiði konuþmasýnda, "Kimse bizim içimize ayrýlýk ve fitne tohumlarý atamaz, buna kalkýþýrsa da baþarýlý olamaz. Sayýn Genel Baþkanýmýz kimi iþaret ederse, bizler onun yanýnda dimdik durup, % 62 olan oy oranýmýzý daha da yukarýlara taþýyarak, belediyeyi kazanacaðýz." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantý, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar'ýn baþkanlýðýndaki divan heyeti tarafýndan yönetildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, il ve ilçelerin belediye baþkan aday adaylarý ve çok sayýda partilinin katýldýðý toplantýda, oturacak yer bulamayan partililer için yedek sandalyeler konulurken, çok sayýda kiþi de toplantýyý ayakta takip etti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, toplantýnýn açýþ konuþmasýný yaptý. Toplantýya AK Parti teþkilat üyeleri katýldý. Danýþma meclisinde genel deðerlendirmeler yapýldý. Toplantýya belediye baþkan aday adaylarý da katýldý. Ahmet Sami Ceylan'ýn konuþmasýndan sonra, toplantý basýna kapalý olarak devam etti. Kimse içimize ayrýlýk tohumu atamaz AK Parti Kasým Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda verilen birlik ve beraberlik mesajlarý dikkat çekti. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, konuþmasýnda 2001 yýlý ve bugünün kýyaslamalarýný yaparak, Çorum'da AK Parti iktidarýndan istenen tüm hizmetlerin yerine getirildiðini, sadece demiryolunun kaldýðýný, bunan da yine AK Parti iktidarýna nasip olacaðýný söyledi. Teþekkür ifadeleri veda gibi algýlanýnca salonun tansiyonu yükseldi Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, birlikte yola çýktýðý ve görev yaptýðý parti yöneticilerine "Sayýn Baþbakanýmýz'ýn Çorum temsilcisi olarak teþekkür ediyorum ve onlar için alkýþ istiyorum." Sözleriyle hitabý, salonda bulunan pek çok kiþi tarafýndan, "Ýl Baþkaný veda eder gibi konuþuyor, yoksa istifasýný açýklayýp, belediye baþkan aday adayý olduðunu mu söyleyecek?" þeklinde yorumlandý. Merkez ilçe baþta olmak üzere ilçe teþkilatlarýna da teþekkür eden Ceylan'ýn konuþmasýnýn ilerleyen bölümlerinde, böyle bir sürpriz olmadýðý görülürken, siyasette her an her þey olabilir sözünü bilen partililerin kýsa süren heyecaný, yerini konuþmalarý dikkatle takibe býraktý. 'Ýlçe Baþkan Adaylarý ile ilgili bir çalýþma yok' Ceylan ilçe belediye baþkan adaylarýna yönelik yaptýðý bir açýklama olduðunu belirterek, "Lütfen basýnda çýkan ve kamuoyunda konuþulan duyumlara itibar etmeyin. Ýlçelerle ilgili süreç henüz baþlamadý, hiçbir adayýmýz net deðil ve hiçbir isim üzerinde konuþulmuþ da deðil. Birinci aðýzdan açýklýyorum ki, Aralýk tarihine kadar ilçe çalýþmalarý baþlamayacak." diye konuþtu. 'Partimize yakýþýr bir süreç yaþýyoruz' Ýlçe aday adaylarýna süreçteki olgun tavýrlarý için teþekkür ettiðini de kaydeden Ceylan, "Süreçten ve bu süreçte gösterdiðiniz tavýrlardan dolayý teþekkür ederim. AK Parti'ye ve bizlere yakýþýr bir süreç oldu ve seviyeyi hiçbir zaman düþürmedik." dedi. 'Fitneye fýrsat vermeden bu süreci tamamlayacaðýz' Fitneye ve fesada fýrsat vermeden bu sürecin tamamlanacaðý yönünde ilçe baþkan aday adaylarýna mesaj veren Ceylan, herkesin rahat olmasýný, spekülasyonlara itibar etmemelerini istedi. 'Meydan boþ deðil, kimse bizi yok sayamaz' Basýnda bazý þeyler duyduklarýný ve demiryolunun gündemde tutulduðunu söyleyen Ceylan, "Elbette ki sivil toplum kuruluþlarýmýz devamlý gündemde tutabilir, tabiki bunlar doðru sözler, ama bilinmelidir ki nasýl doðalgazý, üniversiteyi biz getirdiysek, demiryolunu da biz getireceðiz. Kimse bu iþi sahiplenmesin. Kimse bu emekleri görmezlikten gelemez. Kimse bu yapýlanlarý tek baþýna sahiplenemez. Ýl Baþkaný, Belediye Baþkaný ve Milletvekillerimiz'i gözardý edemez ve kimsenin de buna hakký yoktur." diye konuþtu. '1,5 senelik mazisi olanlarýn bu iþleri sahiplenmeye hakký yok' Konuþmasýnda yapýlan hizmetlerin birileri tarafýndan sahiplenildiði ve AK Parti'nin yok sayýldýðý yönünde eleþtirilerde bulunan Ahmet Sami Ceylan, þunlarý söyledi, "Çorum'da 1,5-2 senelik mazisi olanlarýn bu iþleri sahiplenmeye hakký yoktur. Gecesini gündüzüne katarak, bu þehir için çalýþan insanlar var. Bu hizmetler, Ýl Baþkaný, Belediye Baþkaný, Milletvekilleri ve ilçe baþkanlarý olarak bu ekip sayesinde olmuþtur ve olacaktýr. Bu çalýþmalar, bir iki yýlýn eseri deðildir. Çorum'da meydaný kimseye býrakmayýz. MYO'da yapýlan temel atma töreninde Ýl Baþkaný, Belediye Baþkaný ve Milletvekilleri alorak yer alamayýþýmýz, Ankara'da devam eden seçim süreci ile ilgili yoðun çalýþmalardýr. Burada önce hakký Rektörümüz Sayýn Reha Metin Alkan'a teslim etmek lazým. Belediye Baþkanýmýz'a, vekillerimize, ilçe baþkanlarýmýza teþekkür etmek lazým." 'Genel Baþkanýmýz kime derse, onun yanýnda dimdik dururuz' Çorum Belediye Baþkan adaylýðý ile ilgili sözlerini, konuþmasýnýn son bölümüne býrakan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, aday belirleme süreci ile ilgili þunlarý söyledi, "Çorum Belediye Baþkan Adaylýðý için mevcut baþkanýmýz dahil 7 aday adayýmýz var. Hepsi de Çorum'a hizmet için bu yola çýktý, hepsi de deðerli arkadaþlarýmýzdýr. Kimse içimize ayrýlýk tohumu atamaz, bunda baþarýlý da olamaz. Sayýn Baþbakanýmýz hangisi Çorum için tercih ederse, bizler onun yanýnda dimdik dururuz, bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Biz nefsimizi ayaklar altýna alýp, doðrularý söyledik. Kimi gönderirse sonuna kadar gider ve % 62 olan oy oranýmýzý daha da artýracaðýz. Dedikodu ve fitne çýkaranlara kimse izin vermesin. Biz, kimsenin adamý deðiliz, biz sadece Recep Tayyip Erdoðan'ýn adamýyýz ve tek ondan icazet alýrýz. Sayýn Baþbakanýmýz'ý Çorum'a davet ettim, deðerlendireceðini söyledi. Yine binalara 'Senin için her þeye hazýrýz Recep Tayyip Erdoðan' yazacaðýz ve bunu da bizzat kendisine söyledim. Biz sizin beyaz gömlek giyip çýktýðýnýz bu yolda, kefenlerimizi giyip arkanýzdan yürüyoruz dedim. Kimse birbirini kýrmaya dökmeye kalkmasýn. Sevgimizi ve saygýmýzý kaybetmeyelim. Kraldan çok kralcý olanlara da izin vermeyin. Tek davamýz AK Parti davasý, tek sevdamýz millet ve Çorum'a hizmettir Baþkasýný boþ dinleriz." Ahmet Sami Ceylan'ýn konuþmasýndan sonra, toplantý basýna kapalý olarak devam etti. Tüm teveccühler Parti Ýl Baþkaný Ah- Sami Ceylan, Ýl AKmet Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve tüm ilçelerden yapýlan müracaatlarýn rekor seviyesinde olduðunu belirterek, Milletimiz AK Parti ye olan teveccüh ve ilgisini artýrarak devam ettiriyor. dedi. 'Ýl Genel Meclisi'ne rekor müracaat' Ceylan Ýl Genel Meclisi ile ilgili müracaatlarýn 1 Aralýk ta son bulacaðýný, cumartesi saat 16,00 itibariyle bu sayýnýn þimdiden rekor düzeye ulaþtýðýný ve merkez ilçe dahil tüm ilçelerden toplam 138 kiþinin il genel meclis üyeliði için aday adaylýk müracaatýnda bulunduðunu sözlerine ekledi. 'Çorum Belediye Meclisi için 87 müracaat var' Çorum Belediye Meclis üyeliði için yapýlan müracaatlarý da açýklayan Ceylan, 87 kiþinin müracaat ettiðini, ilçelerle birlikte yapýlan belediye meclis üyeliði müracaatlarýn ise 50'yi bulduðunu, bu sayýnýn rekor düzeyde olduðunu, ilginin ve teveccühün boþ bir teveccüh olmadýðýný ifade etti. Hayrettin Karaman Ýmam hatiplerde eðitim ve öðretim Ýmam hatip okullarýyla ilgili yazýmda zikrettiðim okul ve öðrenci sayýsý, ilgili kurumdan aldýðýmýz yeni bilgiye göre þu noktaya ulaþmýþtýr: Orta ve lise dahil okul sayýsý: (2220). Öðrenci, sayýsý: ( ) Yýl Sempozyumu'nda yaptýðým konuþmada da söylediðim gibi ilk ve orta öðretimde milyondan fazla öðrenci var, imam hatiplerdeki öðrenci sayýsý ise -kendine göre çok önemli bir rakam olmakla beraberonbeþte biri bile bulmuyor. Bizim bu öðretim seviyesindeki çocuklarýmýz bir milyon deðil, onbeþ milyondur. Biz bu öðrencilerin tamamýnýn kendine yabancýlaþmadan, kaybettiðimiz zaman kaybolacaðýmýz deðerlerimizden uzaklaþmadan kaliteli bir eðitim ve öðretim almalarýný isteriz. Türkiye'nin laik-liberal eðitim ve öðretim anlayýþý ve uygulamasý bizim amacýmýzý gerçekleþtirmek için uygun deðil. Bu anlayýþýn üreteceði insan tipi, ne kendisi ne de belli bir kültürün ve medeniyetin sahibi olmuþ (olamamýþ), iki arada bir derede kalmýþ, ömrünün tamamýný þu fani dünyada fani amaçlarýna adamýþ, iletiþim araçlarýnýn sunduðu, hatta dayattýðý ayartýcý, bozucu, oyalayýcý, faydasýz, hatta zararlý ürünlere baðýþlanmýþ veya baðýmlý olmuþ tiplerdir. Bu sistemin baþarý ölçüsü tamamen dünyalýktýr, maddidir, sekülerdir; bu ölçü içinde ahlak, dindarlýk, manevî deðer yoktur. Bu yýl uygulanmaya baþlayan seçmeli dersler içindeki Kur'an-ý Kerim, Ýslam bilgisi ve Peygamberimiz'in hayatý ile ilgili dersler þüphesiz faydalýdýr; ama bu dersler seçmelidir, ancak seçenler okuyacaktýr, ayrýca mecburi olan bir sürü lüzumsuz ve bir kýsmý yanýltýcý derslerin arasýnda sýkýþýp kalmýþtýr. Din ve ahlak alanýnda uygulama bilgiden önemlidir, uygulama eðitimdir. Seçmeli ders alanlara uygulamanýn (eðitimin) nasýl yapýlacaðýný da zaman gösterecektir. Din kelimesinden vebadan kaçar gibi kaçanlarýn karþý çýktýklarý 'zorunlu din kültürü ahlak bilgisi' ise bir genel kültür dersidir; doðrudan Ýslam öðretim ve eðitimi deðildir. Ýmam hatip okullarýnýn farký bir yandan dine dair derslerin daha yoðun olmasý, diðer taraftan bu okullarda öðretimin yanýnda eðitimin de bulunmasýdýr. Eðitimde çevrenin önemini herkes bilir; imam hatip okullarý 'bir eðitim çevresi' olarak çok önemlidir. Bu okullara ait olmak bir eðitim unsurudur, bu okullarýn içinde olmak, büyük ölçüde ayný deðerleri paylaþan arkadaþlar arasýnda bulunmak bir baþka unsurdur, etkili bir çevredir. Ýmam hatip okullarýnda bizim bin yýllýk tarihimize ait kültür yazýmýz ve dilimiz de öðretilmektedir. Okulda Osmanlýca yazý ve Kur'an dili öðretimine baþlayan bir öðrenci ileride bunu ilerletme þansýna daha fazla sahiptir. Fuzulî'yi, Nef'î'yi geçtik Mehmet Akif'i anlamaktan aciz hale gelmiþ bir yeni nesil söz konusudur; imam hatipliler hiç deðilse Akif'i anlama þansýna sahiptirler. Yazdýklarýmýn tamamýnýn bütün imam hatiplerde eksiksiz gerçekleþtiðini iddia etmiyorum; ama ilgili birimlerin ve yardýmcý sivil toplum kuruluþlarýnýn takdire deðer gayretlerinin, güzel niyet ve hedeflerinin, bu hedeflere yönelik çalýþmalarýnýn olduðunu biliyorum. Þimdi önümüzde iki önemli hedefimiz olmalýdýr: Ýmam hatiplerde keyfiyete, kaliteye yönelmek ve bu okullarý kalite yönünden de örnek hale getirmek. Ýmam hatip çevresinin, diðer okullarda okuyan kardeþleriyle iliþki kurarak, edindikleri deðerleri onlarla paylaþmaya çalýþmalarý. Evet, biz dindar, kendi kültür ve medeniyetine sahip, ama dünyadan haberdar ve dünyaya kendi deðerlerini sunabilecek bir gençlik, bir nesil yetiþtirmek istiyoruz. Baþkalarýnýn da farklý hedefleri vardýr ve olacaktýr. Eðer medenilere yakýþan bir yarýþ olursa buna itirazýmýz olmaz ve bu yarýþý kazanmayý hayatýmýzýn sebebi ve anlamý biliriz.

5 Kamu çalýþanlarý açlýða mahkum edildi Türk Eðitim Sen 5. Olaðan Genel Kurulu nu yaptý. Erol Taþkan ürk Eðitim Sen TÇorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, 10 yýldýr kamu çalýþanlarýnýn açlýða ve sefalete mahkum edildiðini söyledi. Türk Eðitim Sen'in 5. Olaðan Genel Kurulu'nda üyelerine seslenen Mahmut Alparslan, Kamu Sen ve baðlý sendikalarýnýn hiçbir zaman nokta kadar menfaate virgül kadar eðilmediðini, Kamu Sen'in rýzký Allah'tan bilip, makam için insanlarýn önünde eðilmeyenlerin sendikasý olduðunu ifade etti. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen genel kuruldaki konuþmasýnda, Kamu Sen ve baðlý sendikalarý olarak Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen toplantýda yeni yönetim belirlendi. hiçbir zaman ne varsa bize verin demediklerini, eþit, adil ve hakça bir paylaþým talebinde bulunduklarýný dile getiren Mahmut Alparslan, siyasi iktidarýn ve yandaþlarýnýn zulmünün her yeri sarýp, zirveye ulaþtýðýný aktardý. "Kamuda, vicdanda ve ahlakta yeri olmayan uygulamalar bunlarýn zamanýnda baþlamýþtýr." diyen Alparslan, AK Parti iktidarýnýn, milletin deðerlerini yok etmeye and içtiðini iddia etti. Kamu Sen olarak geçmiþi deðil, geleceði konuþacaklarýnýn altýný çizen Alparslan, "Dünün imhasý için deðil, geleceðin inþasý için yola çýktýk." dedi. PAZARTESÝ 2 ARALIK Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan tekrar aday olurken, genel kurul tek liste ile gerçekleþtirildi. Alparslan güven tazeledi ürk Eðitim Sen 5. TOlaðan Genel Kurulu nu yaptý. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen genel kurulda, Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan tekrar aday olurken, genel kurul tek liste ile gerçekleþtirildi. MHP il Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn, Türk Ýþ Temsilcisi Sefer Kahraman, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ve Türk Eðitim Sen delegelerinin katýldýðý genel kurulda, Mahmut Alparslan'ýn listesi þu isimlerden oluþtu; Yönetim Kurulu: Mahmut Alparslan, Selim Aydýn, Talip Kazak, Uður Yaþar, Soner Buðdaylý, Abdullah Güdek, Serkan Kaymaz. Denetleme Kurulu: Murat Hökelek, M. Gökçer Öðünç, Kemal Þanlý. Disiplin Kurulu: Korhan Özdemir, Orhan Tosik, Mustafa Yýldýrým. Üst Kurul Delegesi: Mahmut Alparslan, Ali Karslý, Sait Çakýr. Divan heyeti Mehmet Fatih gök baþkanlýðýnda oluþturuldu. Sendika üyeleri þube yönetimini belirledi. VEFAT ve TEÞEKKÜR (Ç.HAK:330) Kýymetli babamýz, büyüðümüz Ýsmet Peker'in cenazesinde bizleri yalnýz býrakmayan MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan TSO eski Baþkaný Kenan Malatyalý TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Abdullah Çetin Belediye Hizmet Ýþ Temsilcisi Ýbrahim Eceviþ Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ KSS eski Yapý Kooperatifi Baþkaný Necmi Metin Ulu Camii emekli Ýmam Hatibi Hasan Kestek Ayrýca cenazemize gerek bizzat katýlarak gerekse telefon açarak acýmýzý paylaþan eþ, dost akraba ve komsularýmýza caný gönülden teþekkür ederiz. Babamýzýn Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde, tedavisi süresince yakýn ilgi ve alakalarýný gördüðümüz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Ethem Zobacý Gastroloji Uzmaný Dr. Murat Kekilli Dahiliye Uzmaný Dr. Özgür Terzi ve hastane personeli teþekkür ederiz. Oðullarý Yýlmaz-Arslan-Osman-Ünal Peker

6 6 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan 'Bayat Ekmekten Nefis Yemekler' adlý yarýþma düzenledi. Yarýþmada ekmek israfýna dikkat çekildi. Yemek ve tatlýlarla israfa dikkat çektiler Emre Kut G Yarýþma Tarým, Hayvancýlýk, Gýda Fuarý kapsamýnda gerçekleþtirildi. Yarýþmanýn jürisi deðerlendirme yaptý. Yarýþmada dereceye girenlere ödülleri verildi. ýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan 'Bayat Ekmekten Nefis Yemekler' adlý yarýþma önceki ðün düzenledi. Ekmek israfýna dikkat çekmek amacýyla 2 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmada, 31 adet tatlý ve yemek çeþidi yarýþtý. Tarým, Hayvancýlýk, Gýda Fuarý kapsamýnda gerçekleþtirilen yapýþmada Çorumlu kadýnlar bayat ekmeklerden yaptýklarý birbirinden nefis yemek ve tatlýlarla hünerlerini sergilediler. 30 kadýnýn katýldýðý yarýþmada birinci seçilen ekmekten çið köfte hem jürinin hem de izleyenler tarafýndan büyük ilgi çekti. Gýda ve Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdür vekili Mustafa Onur, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn genelgeleri doðrultusunda Türkiye de ekmek israfýnýn önlenmesi amacýyla çalýþma baþlatýldýðýný söyledi. Bu kapsamda okullar ve sivil toplum kuruluþlarýnda bayat ekmeðin israf edilmemesi için eðitimler düzenlendiðini açýklayan Onur, bu çalýþmalarda önemli baþarýlar elde edildiðini söyledi. Ýl Müdürlüðü olarak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarýný fýrsat bilerek, bayat ekmekten neler yapýlabiliri göz önüne alarak yarýþma düzenlediklerini anlatan Onur, Yarýþma iki kategoride yapýlýyor. Tatlý ve yemekten oluþuyor. 30 a yakýn yarýþmacý katýldý. Bayat ekmek ülkemizde yýlda 2.1 milyar adet ekmek israf ediliyor. Bu 600 bin ton buðdayýn israfý anlamýna geliyor. Çorum un yýllýk buðday üretimi 57 bin ton üretimi var. Ýsraf ettiðimiz ekmek Çorum un bir yýllýk buðday üretimine eþit. Amacýmýz bayat ekmeðe ilgi çekmek. Bayat ekmek israfýný önlemek. Bayatlamýþ ekmeði evlerde ve deðiþik yerlere atmadan önce deðiþik þekillerde deðerlendirilebileceðine insanlarýn dikkatini çekmek istiyoruz. Bayat ekmek israfý öncelikle fýrýnlarda, daha sonra lokanta ve restoranlar ile evlerde gerçekleþme. Biz hanýmlarý baz aldýk. Ve 2 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmada, 31 adet tatlý ve yemek çeþidi yarýþtý. bugün bayanlarýn katýldýðý bir yarýþmayý organize ediyoruz dedi. Yarýþmada Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy baþkanlýðýndaki jüri üyeleri, yemek ve tatlýlarý tadarak yarýþmacýlara puan verdi. Yarýþma sonunda yemek kategorisinde ekmekten çið köfte ile Meli- ke Aydemir birinci, çýtýr ekmek salatasý ile Ebru Has ikinci, peynirli ekmek böreði ile Ceren Bozkurt üçüncü, tatlýlarda ise ekmek helvasý ile Aysuda Þafak birinci, ekmekten keklerle Sedanur Yýldýrým ikinci, galeta unu tatlýsý ile Nuriye Aþkýn üçüncü oldu. Ayrýca her iki yarýþmada da 6 bayana mansiyon ödülü verildi. Yarýþmada dereceye girenlere Gýda ve Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdür vekili Mustafa Onur, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve Ticaret Borsasý Genel Sekreteri TOKÝ 97 arsa satacak B aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), arsa yatýrýmcýsýna 2013 ün son fýrsatýný sunuyor. Ýdare, aralarýnda Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir ve Erzurum gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 19 þehirdeki 97 arsayý açýk artýma yöntemiyle satacak. Yüzde 10 peþin, 120 aya varan vade seçenekleriyle satýlacak arsalardan 67 si ilk kez satýþa sunuluyor. Ýstanbul un gözde semtlerinden Baþakþehir de bulunan 7 buçuk dönümlük arsa ile Ýzmir Bornova daki 135 dönümlük arsanýn da aralarýnda olduðu taþýnmazlarýn açýk artýrma müzayedesi 10 Aralýk 2013 te gerçekleþtirilecek. TOKÝ, arsa yatýrýmcýsýna 2013 ün son fýrsatýný 10 Aralýk ta sunacak. Düzenlenecek açýk arttýrma ile Ýdarenin mülkiyetindeki 97 arsa satýþa çýkarýlacak. Müzayede Eskidji firmasýnýn Ýstanbul daki merkezinde saat 1.00 te gerçekleþtirilecek. TOKÝ nin An- TOKÝ Baþkanlýðý 19 þehirdeki 97 arsayý açýk artýma yöntemiyle satacak. kara Bilkent teki merkez binasýndan müzayedeye canlý baðlantý yoluyla teklifler alýnabilecek. Satýþa çýkan arsalardan almak isteyenler ayrýca internet adresinden de teklif verebilecekler. 67 ARSA ÝLK KEZ SATIÞA ÇIKIYOR Düzenlenecek müzayedede 67 arsa ilk kez satýþa çýkacak. Ýstanbul un gözde semtlerinden Baþakþehir de bulunan 7 buçuk dönümlük arsa, Ankara nýn Çubuk ilçesindeki Esenboða bölgesinde yer alan 31 ayrý arsa ile Ankara Polatlý da bulunan arsalar ilk kez satýþa sunulacak. Edirne Havsa, Antalya Kepez, Malatya Merkez, Elazýð Merkez ve Van Edremit te bulunan arsalar da ilk kez satýþa sunulacak taþýnmazlar arasýnda yer alýyor. YÜZDE 10 PEÞÝN 120 AY VADE Mersin Erdemli, Ankara Keçiören, Tekirdað Çorlu, Kars Merkez, Çorum Merkez ve Þanlýurfa Merkez de bulunan arsalar yüzde 10 peþin 120 ay vadeyle satýlacak. Ýzmir Bornova, Þanlýurfa Siverek, Kütahya merkez ve Ankara Polatlý daki arsalar yüzde peþin 60 ay vade ile Bursa Osmangazi, Aðrý Merkez ve Amasya Merzifon da bulunan arsalar yüzde 20 peþin 8 ay vade ile satýþa çýkacak. Diðer arsalar ise yüzde 25 peþin 36 ay vade ile yatýrýmcýya sunulacak. 19 ÝLDE ARSA SATIÞI TOKÝ nin 10 Aralýk ta satýþa çýkaracaðý taþýnmazlar; Aðrý, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Kars, Kütahya, Malatya, Mersin, Sinop, Þanlýurfa, Tekirdað ve Van illerinde bulunuyor. Arsalar arasýnda konut niteliðinde olanlarýn yaný sýra, özel eðitim alanlarý, akaryakýt istasyonu, turizm alaný, spor tesisi ve otel alaný da bulunuyor. Arsa satýþ müzayedesine katýlmak isteyen gerçek veya tüzel kiþilerin müzayededen önce Eskidji nin ÝNG Bank Þiþli Þubesi ndeki hesabýna veya toplantý günü salonlarda kurulacak veznelere katýlým teminatý olarak talip olduklarý arsalarýn her biri için ayrý ayrý ödeme yapacak. Muhammen bedeli 25 bin liradan az olan arsalar için bin lira, muhammen bedeli 25 bin 1 lira ile 500 bin lira olan arsalar için 5 bin lira, muhammen bedeli 500 bin 1 lira ile 1 milyon lira arasý olan arsalar için 50 bin lira, muhammen bedeli 1 milyon 1 liradan fazla olan arsalar için ise 100 bin lira katýlým teminatý ödenmesi gerekiyor. Satýþa sunulan taþýnmazlar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye ve internet adreslerinden ulaþýlabilecek. (ÝHA)

7 Agah Kafkas Saðlýk artýk avucumuzun içinde Enise Aðbal osyal Güvenlik SKurumu (SGK), baþka birinin saðlýk güvencesinin kullanýlmasýný engellemek ve vatandaþlarýn özel hastanelerden daha hýzlý ve rahat saðlýk hizmeti alabilmeleri için avuç içi kimlik doðrulama sistemini baþlattý. 1 Aralýk tan sonra ilk muayene öncesi Özel Hastanelerde kurulan biyometrik kimlik doðrulama bankolarýnda nüfus cüzdaný, pasaport veya sürücü belgesi ile 2 dakikalýk bir iþlem sonucu avuç içi kimlik bilgileri, SGK kayýtlarýna iþlenecek. Sonraki muayene baþvurularýnda ise herhangi bir kimlik kartýna ihtiyaç olmadan, avuç içi doðrulama ile muayene yaptýrýlacak. Böylelikle SGK lý hastalar özel hastanelerde çok daha rahat muayene kaydý açtýrabilecek. Avuç içi doðrulama sistemini aylar önce hizmete alarak hastalarýn yýðýlma olmadan Engelli dostuyuz Avuç içi kimlik doðrulama sistemini baþlatýldý. aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 3 Aralýk SDünya Engelliler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, engelliye hizmetin kutsal bir görev saydýklarýný bildirdi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin haklarý ve kazanýmlarý adýna önemli bir gün olduðunu belirten Kafkas, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn da engelli dostu olduðunu, bu konuda her türlü desteðini esirgemediðini belirterek, "Özellikle engelliye hizmet etmenin kutsal bir görev olduðunun farkýnda olarak Yaptýðýmýz bütün çalýþmalarda engelli vatandaþlarýmýzý düþünerek hareket ediyoruz. Engelli vatandaþlar hem dünyanýn güzelliklerini hem de zorluklarýný yaþamaktadýr. Biz bu zorluklarý asgariye çekmek için elimizdeki tüm imkanlarý seferber etmiþ durumdayýz." Dedi. kaydýný yaptýrabilmelerini saðlamaya çalýþtýklarýný belirten Çorum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ýlhan Çakýr, Hastanemizde 7 ayrý noktada kurduðumuz avuç içi kimlik doðrulama cihazlarý ile hizmet alan hastalarýmýzýn kayýtlarýný yapýyoruz. 1 Aralýk tan itibaren de sistemde bir sýkýþýklýk yaþanmadan hastalarýmýzýn rahatlýkla saðlýk hizmeti alabilmeleri için gereken önlemleri aldýk. dedi. SGK kapsamýnda olup 12 yaþ ve altý çocuklar ile 65 yaþ üstü kiþiler, her iki eli olmayanlar, her iki elinde avuç içi damar izi bütünlüðü bozulmuþ olanlar, felç ve benzeri týbbi nedenlerden dolayý avuç içi damar izi alýnamayan kiþiler ve acil durumlar olanlar uygulamanýn dýþýnda tutulacak. Kayýt iþlemi ücretsiz olup zaman kýsýtlamasý olmaksýzýn özel hastaneye herhangi bir baþvuru öncesinde yaptýrýlabilecek. Ýlk etapta özel hastanelerde uygulanacak GK Baþkaný Yadigar Ýlhan, biyometrik kimlik doðrulama sis- ilk etapta özel hastanelerde uygulanacaðýný, gelecek Steminin yýl üniversite hastanelerinde de gerçekleþtirileceðini bildirdi. Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHSAD), Özel Hastaneler Platformu Derneði ve Akdeniz Saðlýk Ýþletmeleri Derneði'nin ortaklaþa düzenlediði, SGK'nýn da destek verdiði "Yeni 2013 Yýlý Saðlýk Uygulama Tebliði Toplantýsý"nýn üçüncüsü, Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de devam ediyor. Toplantýda gazetecilere açýklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, biyometrik kimlik doðrulama sisteminin 1 Aralýk 2013'te baþlayacaðýný hatýrlattý. Biyometrik kimlik doðrulama sisteminde test ve pilot denemelerine geçen yýlýn eylül ayýnda baþladýklarýný belirten Ýlhan, sistemin ilk aþamada özel hastanelerde uygulanacaðýný anlattý. Biyometrik kimlik doðrulamanýn vatandaþlarýn avuç içi damar iziyle parmak damar izini TC kimlik numaralarýyla eþleþtirme anlamýna geldiðini ifade eden Ýlhan, þöyle konuþtu: "2008'de reformla birçok alanda yeni düzenlemeler oldu. Bunlardan bazýlarý saðlýk karnelerinin ve vizite kaðýtlarýnýn kaldýrýlmasýydý. Ayrýca TC kimlik numaralarýyla bütün vatandaþlarýn hastanelerde muayene olmalarý saðlandý. Muayene olmaya gelen vatandaþýn TC kimlik numarasýyla muayene olup olmadýðýný anlamak ve daha kontrollü yürütebilmek amacýyla biyometrik kimlik doðrulama sistemine geçtik." "Kaygý duymaya gerek yok" Ýlk etapta özel hastanelerde uygulanacak sistemin gelecek yýl üniversite hastanelerinde de gerçekleþtirileceðini bildiren Ýlhan, þöyle devam etti: "Biyometrik kimlik doðrulama sistemini önümüzdeki yýllarda tüm hastanelere yaygýnlaþtýracaðýz. '1 Aralýk'ta geçilecek' deyince 'Bütün vatandaþlar hastanelere gidecek, baþvurusunu yapacak, damar izi veri kayýtlarý o gün alýnacak' gibi bir algý oluþmuþ olabilir. 1 Aralýk'ta özel hastanelere giden vatandaþlar bu uygulamaya katýlmýþ olacak. O tarihten sonra sistem yapýlamayacak diye bir þey söz konusu deðil. Böyle bir kaygý duymaya gerek yok. 12 yaþýn altýndakiler, damar izi alýnamayacak olanlar, parmak ve avuç içi bütünlüðü bozulmuþ olanlar sistemden muaf tutulacak." "Yeni 2013 Yýlý Saðlýk Uygulama Tebliði Toplantýsý", 1 Aralýk Pazar günü sona erecek. (AA) ürk Ocaklarý Çorum TÞube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, Bugün Ortadoðu daki çatýþmanýn ana nedeni Hanefiliðin yok edilmesi ve onun yerine de Selefiliðin çok güçlü bir þekilde destek bulmasý ve güç kazanmasýdýr dedi. Samsun Türk Ocaðý nýn geleneksel hafta sonu konferansýnda bu hafta Türk Ocaðý Çorum Þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, Ortadoðu da Mezhepler Savaþý hakkýnda konferans verdi. Samsun Türk Ocaklarý Dr. Fethi Tevetoðlu Konferans Salonu nda düzenlenen konferansa Samsun Türk Ocaðý Baþkaný Doç. Dr. Kaya Tuncer Çaðlayan, yönetim kurulu üyeleri ve öðrenciler katýldý. Ortadoðu da mezhepler savaþý hakkýnda bilgi veren Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Doç.Dr. Hilmi Demir, Her ne kadar bizim temel kavramýmýz mezheplerse ve Ortadoðu da bir mezhepler savaþýnýn olduðunu iddia ediyorsak, Ortadoðu da yaþanan savaþlar mezhep kavgasýndan kaynaklanmýyor. Din ve dini çalýþma alaný dünyanýn gündemine 11 Eylül saldýrýsýndan sonra çok hýzlý bir þekilde girdi. Ortadoðu merkezi radikal dini hareketler ve bunlarýn ortaya açtýðý terör eylemleri birden bire entelektüel dünyamýzý sarstý ve ister istemez terör ile Ýslam ýn yan yana anýlmasý gibi yanlýþ bir kavrama yol açtý. Yine 11 Eylül saldýrýlarýnýn sonucu olarak biz El Kaide gibi aslýnda genelde alýþýk olduðumuz algýnýn tam tersine Sünni dünyada da bir takým terörist gruplarýn çýkabileceðini ve bunlarýnda terör eylemlerinde bulanabileceðine þahit olduk. El Kaide örgütünün tabaný Þii kaynaklý bir terör örgütü deðildir. Çünkü El Kaide bizim Sünni dediðimiz karaktere sahip Ortadoðu da Mezhepler Savaþý konulu konferans gerçekleþtirildi. PAZARTESÝ 2 ARALIK Ortadoðu da mezhepler savaþý Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, Samsun da konuþtu. Konferansýn sonunda Doç. Dr. Hilmi Demir e, Samsun Türk Ocaklarý Baþkaný Doç. bir terör örgütüdür. Suriye meselesi bizi birden bire bu din ve mezhep kavgalarýnýn ortasýna itti. Çünkü Suriye de bir takým terör örgütlerinin ismi Türkiye de anýlmaya baþladý. Mezhepler ve mezhepleri tanýmlayan kavramlarda tarihsel süreç içersinde sürekli deðiþtiler ve farklýlaþtýlar diye konuþtu. HANEFÝLÝK YE- RÝNE SELEFLÝK Ortadoðu daki çalýþmanýn ana nedeninin Hanefiliðin yok edilmesi ve onun yerine Selefiliðin getirilmesi olduðunu belirten Demir, Bugün Ortadoðu da El Kaide, El Nusra, El Þebab gibi Þiilik ten alýþtýðýmýz Hizbul- Dr. Kaya Tuncer Çaðlayan tabak hediye etti. lah türü örgütlenmelerin dýþýnda Sünniliðin içersinde bir mezhep kavgasý veya bir mezhep savaþý var. Ortadoðu da bugün yaþanan çalýþmalarýn temel amacý Sünni mezhepler üzerinden mi kuruluyor? Türkiye de Cumhuriyet e geçiþle beraber tüm Ýslam düþüncemiz Hanefilik ten ve Matüridi likten çok uzak bir Ýslam düþüncesidir. Modern Ýslam düþüncesinin kökleri gelenekte deðil, 19. yüzyýlda ortaya çýkmýþ çaðdaþ Ýslami hareketlerdedir. Bugün aslýnda Ortadoðu daki çatýþmanýn ana nedeni Hanefiliðin yok edilmesi ve onun yerine de Selefliðin çok güçlü bir þekilde destek bulmasý ve güç kazanmasýdýr. Ortadoðu da Seleflik ve Þiilik arasýnda Müslümanlar savrulup duruyor. Hanefililik bu coðrafyada yeniden doðmaz ise bu coðrafyaya barýþ gelmez. Çünkü ne Þiilik ne de Selefilik bu insanlara bir medeniyet perspektifi ve medeniyet düþüncesi kazandýramaz. Ýkisi de doðalarýný ve varoluþlarýný çatýþmadan alýyorlar. Ýkisi de kavga taraftarý, çünkü ikisi de dýþlayýcý bir iman tarafa sahip þeklinde konuþtu. Konferansýn sonunda Doç. Dr. Hilmi Demir e, Samsun Türk Ocaklarý Baþkaný Doç. Dr. Kaya Tuncer Çaðlayan tabak hediye etti.(ýha) Ýlk etapta özel hastanelerde uygulanacak sistemin gelecek yýl üniversite hastanelerinde de gerçekleþtirilecek. (Ç.HAK:3336)

8 8 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Ýki günde 26 traktör sattý T Karakaþlar Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karak, fuardan memnun ayrýldýklarýný belirtti. Nev Holland marka ürünler görücüye çýktý. arým Fuarý na katýlan Türk traktör firmasý Nev Holland bir gün içerisinde 26 adet satýþ yaptý. Traktör sektörünün yüzde 65'ini elinde bulunduran Nev Holland Çorum Bölge firmasý Karakaþlar Otomotiv, ilk gün satýþlarýnýn 26 adet olduðunu açýkladý. Karakaþlar Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karakaþ, 26 yýldýr Türk traktörünün bayiliðini yaptýklarýný söyledi. Türk traktör firmasýnýn pazar payýnýn çok iyi olduðunu belirten Karakaþ, traktör firmasýnýn ülkenin gurur kaynaðý olduðunu dile getirdi. Türkiye de üretilen ekipmanlarýn yüzde 35 inin 135 ülkeye ihraç edildiðini anlatan Karakaþ, Bu rakam Türkiye nin nereden nereye geldiðini göstermektedir ki bu Tarým Fuarý na katýlan Türk traktör firmasý Nev Holland bir gün içerisinde 26 adet satýþ yaptý. da bize gurur veriyor. Çiftçinin isteðini yerine getirmek için her türlü ürün aðý çok geniþ bir firmadýr. Parçasý ucuz servis aðý çok yaygýndýr. Karakaþlar Otomotiv olarak Çorum ile birlikte Sinop, Kastamonu, Amasya ve ilçeler dahil buradaki bölge firmasýyýz ve pazarýn da liderliðini elimizde bulunduruyoruz. Çiftçilerimiz bizi tercih ediyor. dedi. 2 saat içinde silah fabrikasý olabiliyor Türk traktör firmasýnýn 2 saat içerisinde silah fabrikasýna dönebildiðini belirten Selahattin Karakaþ, Kurulumu itibari ile fabrika bu þekilde ayarlanmýþ 2 saat içerisinde silah fabrikasý olabiliyor. Çorum tarým fuarýna geçen yýl da katýldýk. Çok büyük verim aldýðýmýzý söylemek istiyorum. Satýþlarýmýz beklentilerimizin üzerine çýkmaktadýr. Ýlk gün 26 adet satýþ yaptýk. Toplam hedef 50 nin üzerindedir. Kýrsal kalkýnmada çok büyük bir yerimiz var, çiftçilere yardýmcý olabilmek adýna yoðun bir þekilde çalýþmaktayýz. diye konuþtu. TD75 ürünlerinde sýkýntý yaþadýklarýný da anlatan Karakaþ, üretimin çiftçilere yetiþmediðini dile getirdi. Hitit Tarým sektörde iddialý Emre Kut H itit Tarým yetkilisi Ýsmail Þen, tarým aletleri, traktör arkasý ekipmanlarý ile sulama sistemlerinin bayiliðini yaptýklarýný ve yýldýr sektörün içinde bulunduklarýný söyledi. 3 yýllýk bir geçmiþi olan Hitit Tarým'a, IPARD proje danýþmanlýk, makine ekipman tedarik ve kurulum, Kýrsal Kalkýnma Hibe Destekleri, anahtar teslim süt ve besi çiftlikleri kurulumu, Ziraat Bankasý sýfýr faizli 5 yýl ödemeli tarýmsal sulama sistemlerine destek saðlanýyor. Erkunt Traktör Yetkili Bayisi Muharrem Topaktaþ, Tarým Fuarý nda ilgiden memnun kaldýklarýný belirtti. Erkunt Traktör ilgiden memnun E rkunt Traktör Yetkili Bayisi Muharrem Topaktaþ, 37 yýldýr yerli traktör markasý olan Erkunt'un bayiliðini üstlendiklerini söyledi. Yerli traktör markasý Erkunt'un pazar payýnýn çok iyi olduðunu belirten Topaktaþ, Tarým Fuarý'nda gösterilen ilgiden çok memnun kaldýklarýný söyledi. 55 ile 110 beygir arasýnda traktörleri satýþa sunduklarýný belirten Topaktaþ, "firmamýz yerli malý. Motorlarýmýz yakýt tasarruflu. Yakýtta cimriyiz. Pazar payýmýz her sene artýyor. Takas imkanlarýný da sunduðumuz firmamýzda Ziraat Bankasý devlet destekli 0,50 faizle kredi (5 yýla kadar) fýrsatý var yýldýr bu sektörün içerisindeyiz. Alaca, Çorum, Osmancýk bayileri olarak beraber çalýþýyoruz.'' dedi. Yerli üretim traktör markasý Erkunt'un pazar payýnýn çok iyi olduðu ifade edildi. Erkunt Traktör 37 yýldýr Erkunt'un bayiliðini yapýyor. Beðenal ürün tanýttý Hitit Tarým yetkilisi Ýsmail Þen, sektörün durumu ile ilgili bilgi verdi. Hitit Tarým arým aletleri, traktör arkasý ekipmanlarý ile sulama sistemlerinin bayiliðini yapýyor. T arým Fuarý'na katýlan yerli üretim ziraat aletlerinin bayiliðini üstlenen Beðenal Ziraat Aletleri Firmasý, tarýmsal alanda kullanýlan her türlü makinalarý satýþa sunduklarýný söyledi. Beðenal Ziraat Aletleri Þirket Müdürü Gürhan Kuvvet, Türk çiftçisine ve tarým sektörüne tarým makinalarý üretimi ile hizmet ettiklerini belirterek, "Tarým makinalarý, her türlü yay imalatý, tesviye küreði, önarka kepçe gibi her türlü ziraat makine ve aletlerinin üretimi gerçekleþtiriliyor. Ayrýca ürünlerimize Kýrsal Kalkýnma Destekleri yüzde 50 hibeli, Ziraat Bankasý kredilendirmeleri, Avrupa Birliði makine ekipman destekleri saðlanýyor." Dedi. Beðenal Ziraat Aletleri Firmasý, tarýmsal alanda kullanýlan her türlü makinalarý satýþa sunduklarýný söyledi. Beðenal Ziraat Aletleri Þirket Müdürü Gürhan Kuvvet, fuardaki çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi.

9 PAZARTESÝ 2 ARALIK Araç kiralama avantajlý mý? K Recep Mebet amu kuruluþlarý ve özel sektörün sürekli gündeminde olan sorulardan biri, araç kiralamak mý, yoksa satýn almak mý daha ekonomik? Kuruluþlarýn içinden çýkmakta zorlandýðý bu soruya cevap veren uzmanlar, özsermayenin araç alýmýnda kullanýlmasýnýn yapýlacak ticaret hacmini ve karlýlýðý düþürebildiðine dikkat çektiler. Konu hakkýnda detaylý açýklamalarda bulunan Güney Oto Kiralama Genel Müdürü Altuð Erkan, þirketlerin araç alýmý yapmak için özkaynaklarýný ya da kredi kullanabileceklerini hatýrlatarak, Özsermayenin araç alýmýnda kullanýlmasý yapýlacak ticaret hacmini ve karlýlýðý düþürebilir. Kredili alýmlarda ise, kredibilitenin araç alýmýnda kullanýlmasý, diðer kredi ürünlerinin kullanýlmasýný güçleþtirebilirken, bununla birlikte bilançolarda da borç görünür. Ayrýca özellikle son yýllarda deðiþken olan ve yüksek primler gerektiren Zorunlu Trafik Sigortasý ve Kasko prim ödemelerinden de etkilenilmiþ olur dedi. ARAÇ KÝRALAMAK MI, SATIN ALMAK MI? Sabah Gazetesi nde yer alan haberde konuyla ilgili görüþlerini sýralayan Altuð Erkan, otomotiv sektöründe bu hususta yaþanan geliþmelerden de bahsetti. Araç kiralamanýn avantajlarýna dair açýklamalarda bulunan Erkan, Yatýrým, sigorta ve vergilendirme maliyetleri kira bedeli içinde olup takibi de kiralama þirketi tarafýndan yapýlýr. Kiralanan araçlarýn bakým masraflarý, kasko, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasý araç muayeneleri, Motorlu Taþýtlar Vergisi, oluþan hasarlarýn tamiri kiralama þirketi tarafýndan takip edilir ve ödemeleri gerçekleþtirilir. Araç kiralayan bu iþlemler için hem zaman kaybetmemiþ, hem de iþlemleri takip etmesi için de birini görevlendirmemiþ olur diye konuþtu. Erkan, sözlerine þöyle devam etti: Araçlarýn kullanýmý sýrasýnda oluþabilecek hasarlarýn giderilmesi sýrasýnda, serviste kalma süresince araçlar kullanýlamaz. Ayrýca periyodik bakým masraflarýnýn da ödenmesi gerekir. Kiralama yapýlmasý halinde ise, kullanýlan araçta büyük bir arýza ve ya hasar oluþmuþsa kiralama þirketi tarafýndan ikame araç verilir ve kullanýma devam edilmesi saðlanmýþ olur. Ayrýca alým yapýldýðý ay itibari ile ancak yýl sonuna kadar kalan aylar için amortisman gideri yazýlabilir ve tamamý 5 yýla yayýlarak gider olarak düþülebilir. Araçlar 2. el olarak satýldýðýnda düþülen amortisman kadar gelir beyan edilmiþ olur. Elde edilen gelir Kurumlar Vergisi esaslarýna göre vergilendirilir. Ayrýca uygulanmakta olan miktarda KDV'ye de tabi olunur. Araç alýmý sýrasýnda ödenen KDV indirim olarak deðerlendirilemez, maliyet veya gider olarak gösterilebilir. Araçlar için ödenen Motorlu Taþýt Vergisi gider olarak kaydedilemez. Araç kiralanmasý durumunda ise aylýk kira bedelleri gider olarak yazýlabilir. Kiralayan vergi mükellefi deðilse bile kira bedelinden, yüzde 20 stopaj (vergi kesintisi) yapýlýr. Ödenen KDV, indirim konusu yapýlýr ve araç için yapýlan masraflar (yakýt vb.), gider yazýlabilir. Firma yetkililerinden Murat Karabulut ise, kiralama þirketlerinin araçlarýný 2-3 yýl aralýðýnda yenileyebiliyor olmasýnýn veya sözleþmeye konulan ek þartlarla belli bir süreye veya km sonunda araçlarýn deðiþiminin mecburi hale getirilebiliyor olmasýnýn da þirketlere avantaj saðladýðýný belirtti. Karabulut, filo kiralama hizmeti veren bir çok þirkette 7/2 yol yardýmý hizmeti verilmekte olduðunu, arýza ya da kaza durumlarýnda danýþabilecekleri bir servis hizmeti verildiðinin de altýný çizdi. Sonuç olarak, özellikle uzun dönemde araç kiralamanýn satýn almaya göre zaman, kâr ve daha pek çok avantaj saðlayabiliyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Fiat Doblo 1.3 Multijet 2006 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2010 Fiat Palio 1. Weekend 2000 Fiat Tipo 1.6 SX 1995 Ford Focus 1.6 TDCi Trend 2012 Ford Transit ConnectT220S 2006 Hyundai i30 CW 1.6 CRDi 2012 Hyundai Accent 1.3 LS 1998 Hyundai Elantra 1.8 GT 1996 Opel Astra 1.6 GLX 1997 Opel Astra 1.6 CD 2001 Opel Astra 1.6 Essentia 2012 Opel Corsa 1. GLS 1999 Opel Vectra 2.0 GLS 199 Opel Vectra 2.0 DI Comfort2001 Opel Vectra 1.6 Elegance 200 Peugeot SWOutdor 2011 Peugeot HDi XR 200 Peugeot Partner Tepee Renault 12 STW 1988 Renault 19 Europa RTE 2001 Renault Broadway GTE 1992 Renault Clio 1.2 Joy 2012 Renault Kangoo 1.5 DCI M2005 Renault Kangoo 1.5DCI M 2008 Fiyatý (TL) 18 bin bin 12 bin 9 bin 9 bin bin 58 bin 9 bin bin 1 bin 19 bin 33 bin 13 bin 11 bin 20 bin 29 bin 33 bin 20 bin 30 bin bin 12 bin 6 bin 30 bin bin 27 bin Renault Megane 1.6 Expres 2002 Renault Megane 1.6 Expres 2006 Renault Toros STW Skoda Octavia1.6Ambiente 2012 Tofaþ Doðan SLX 1996 Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 WT-ÝSol2001 Toyota Corolla 1.6 Sol Aut 2003 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Caddy 1.6 TDI 2012 Volkswagen Golf 1.6 Comf 2001 Volkswagen Passat 1.8 T C 2001 Volkswagen Passat 1.8 T H bin 26 bin 7 bin bin 8 bin 7 bin bin bin bin 2 bin 3 bin 0 bin 20 bin 28 bin 37 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin Kia Pregio bin 500 VW Transporter 2.5 TDI bin VW Transporter bin VW Transporter City Van bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. Ticari iþletmelerin sürekli gündeminde olan sorulardan biri, araç kiralamak mý, yoksa satýn almak mý daha ekonomik? YENÝ CÝTROEN C PÝCASSO YU YAKINDAN GÖRMEK VE TEST ETMEK ÝSTEYENLERÝ PLAZAMIZA BEKLÝYORUZ. KIÞ BAKIMI KAMPANYASI ARAÇ BAKIMI YAPTIRANLARA * ÜCRETSÝZ CHECK-UP * ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA * GARANTÝLÝ ÝÞÇÝLÝK * CAZÝP FÝYAT ve HEDÝYELER Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A YEDEK PARÇA Aþaðý Sanayi. Çelik Sokak No: ÞAHÝN OTOMOTÝV (Ç.HAK:1908) SERVÝS ANKARA YOLU 1. KM. NO: ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 2 ARALIK 2013 Turbay: Ülkeyi kaosa sokmak isteyenler var B Recep Mebet em-bir-sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, Türkiye yi kaosa sürüklemek isteyen güçlerin olduðunu söyledi. Son dönemde yaþanan geliþmeler karþýsýnda uyanýk olunmasý ve birlik-beraberlikten taviz verilmemesi gerektiðine iþaret eden Mürsel Turbay, kamuoyunda fitneye sebep olan açýklamalara itibar edilmemesini istedi. Gençlerin karþý karþýya olduðu sosyal ve ahlâki tehlikelere dikkat çeken Turbay, Geleneksel aile yapýmýzý muhafaza ederek gençliðe sahip çýkmalýyýz dedi. Çorum da düzenlenen Bem-Bir-Sen 'Bölge Eðitim Semineri'nin kapanýþýnda konuþan Turbay, Türkiye nin yakaladýðý ekonomik baþarýnýn temelinde emekçilerin yer aldýðýný kaydetti. Çalýþanlar için hayati önem taþýyan Toplu Sözleþme nin meyvelerini vermeye baþladýðýný da anlatan Turbay, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Sendikal çalýþmalar çok önemli çünkü insana hitap ediyor. Sadece üye yapmak rakamlarý yukarý çekmek, insana hizmete dönüþmediði müddetçe bir þey ifade etmez. Üyelerimizin dertleri ile hemhal olmalý, sorunlarý yakýndan bilmeli, çözümü için gayret etmeliyiz. Bu çaðda fiziki güç kullanmak ve güç kullanarak sendikacýlýk yapmak artýk önemini yitirdi. Onun için insanlarýn gönüllerine, kalbine girmek zorundayýz. Sürece katký laf ile olmaz. Süreci fiilen yaþamak, demokratikleþmeye, özgürlükleri yaþamak için yaþatmaya emek vermek gerek. GENÇLERÝMÝZE SAHÝP ÇIKMALIYIZ Biz kendi çocuklarýmýzý ahlaki deðerlerine milli ve manevi deðerlerine baðlý olarak yetiþtirmediðimizde, ülke olarak genç nesildeki evlenmelerde yüzde 20 lere varan bir boþanma ile karþý karþýya kalýyoruz. Bunun sebeplerini anlamak ve önlemlerini almak zorundayýz. Diðer taraftan ülkemiz geliþiyor. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde siyasi partiler kendi adaylarýný belirliyor. Herkes halkýn huzuruna, vatandaþýn huzuruna en güzel þekilde adayýný çýkartmak için gayret ediyor. Artýk eskiden olduðu gibi Beni partim aday yaptý tamam diye mesele çözüldü sanýlmasýn. Artýk vatandaþ birebir siyasette ve yerel yönetimlerde çok açýk ve þeffaf olmayý gerektiren hareketler içinde olunmasýný, cesur olunmasýný, yerinde kararlar alýnmasýný, yapýlan çalýþmalarýn halka danýþýlarak gerçekleþtirilmesini istiyor. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi devletin baþýnda olan yönetimin ben yaptým oldu mantýðý artýk Türkiye de son yýllarda görülen olaylardan sonra asla bu þekilde olmayacaðýný gösteriyor. ÜLKEYÝ KAOSA SOKMAK ÝSTEYENLER VAR Gezi olaylarýnýn ardýnda iç mihraklar ve dýþ mihraklar vardý. Sermaye gücü vardý. Dýþarýdan bir takým karýþýklýklar ve ülkeyi kaosa sokmak isteyen düþünceler ve zihniyetler vardý. Ama ne olursa olsun bize birçok konuda az hata ile insan olarak, bir yönetici olarak çalýþmayý gösterdi. Benzer olaylarla ülkenin deðiþik yerlerinde ülkeyi geçmiþ yýllardaki kaos dönemine sokmak isteyen düþünceleri gördük. Bu düþünceleri bu çalýþmalarý yurt içindeki iþbirlikçiler ve yurt dýþýndakiler bunlarý nasýl planladýklarýný ne yapacaklarýný görmeye baþladýk. EKONOMÝK BAÞARININ TEMELÝNDE EMEKÇÝ VAR Türkiye büyüyor. Türkiye artýk kalkýnan Türkiye büyürken de kenbir ülke. Gördüðünüz gibi di insanýna, hepsinden son Ýzmir Ýktisat Kongreönemlisi de kendi gençlisi nde 138 milyar dolarlýk ðine önem vermesi gerebir yatýrým olan 21 büyük kiyor. Biz bugün gençleproje ile dünyadaki 130 ülrimize sahip çýkmak zokenin milli gelirine denk rundayýz. Gençlerimizin yatýrým dünyada ses getirne yaptýklarýný, nasýl yadi. Kendi bölgesinde oyun þadýklarýný, neyle meþgul kuran, bölgeye yön veren olduklarýný takip etmek Mürsel Turbay, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen güçlerin olduðunu söyledi. ve çalýþmalarý çok iyi yözorundayýz. Devletin bu neten bir Türkiye yi bazý konuda çok ciddi projeler, çok ciddi yatýrýmlar, çok güzel örnek çagüçler istemiyor. lýþmalar yapmasý gerekiyor. Bu anlamda bir sivil toplum kuruluþu Çünkü yýllarca onlarýn görmek istediði Türkiye hep IMF önüolarak bizlerin de gençlik nereye gidiyor diye hep düþünmemiz lane gelsin, dünyadaki para kuruluþlarý, finans kaynaklarý önünde diz zým. Tabiri caizse kafamýzý ellerimizin içine alýp bunu çok ciddi ançöksün, boyun büksün, el açsýn böyle bir ülke böyle bir Türkiye. lamda gök kubbeyi çatlatýrcasýna düþünmemiz lazým, çünkü bu Onlarýn kafasýnýn arkasýnda bulunan Osmanlý dan kalan hasta adam gençlerle ülkemizi yarýnlarda kalkýndýracaðýz. anlayýþý ve düþüncesi ile bakýyorsunuz dünyadaki kalkýnma hýzý Bugün baktýðýmýzda gençliðimizin tehlikeli bir noktaya gittiçok ciddi bir þekilde gidiyor. ÝMF ye olan borcunu, dünyadaki paðini görüyoruz. Nedir o tehlikeli nokta? Gençliðin yüzde 30 una ra piyasalarýna olan borcunu kapatmýþ, kapattýðý gibi de dünyadaki bakýyorsunuz içki içtiðini görüyorsunuz. Çok acý bir tablo yüzde bir takým kurum ve kuruluþlara gelin size kredi verelim deme nok0 ýnýn sigara içtiðini, yüzde 10 unun uyuþturucu kullandýðýný götasýna gelen bir ülke var ortada. Bu baþarýnýn mutfaðýnda çalýþan rüyorsunuz. emekçi arkadaþlarýmýz var. Çalýþanlarýn sayesinde ülke bugünki kobu hakikatten yüreklerimizi daðlýyor canýmýzý yakýyor. Yarýnnumuna geldi. larda bu ülkeyi emanet edeceðimiz bu çocuklarýmýza sahip çýkma TOPLU SÖZLEÞME MEYVELERÝNÝ VERÝYOR mýz lazým. Yurtlarda, vakýflarda, derneklerde, okullarda, sivil topbu yýl toplu sözleþme yaptýk. Bugüne kadar hep toplu görüþlum kuruluþlarýnda, cemiyetlerde her yerde sahiplenmemiz lazým. me yapýyorduk. Ýki yýlda bir toplu sözleþme yapmaya devam edecegençlerimizle siz meþgul olmazsanýz biz meþgul olmazsak biðiz. Toplu sözleþmede bu yýl özellikle taban aylýðýna önem vermerileri yarýnlarda meþgul olur. Tabiri caizse gök kubbeyi baþýmýza yýye çalýþtýk. Toplu sözleþmeden önce alaný gezdik. Çalýþanlar neler karlar. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi gençliðimize yön verenleri ve istiyorlar, ona baktýk. Arkadaþlarýmýzýn tamamý kýdem tazminatý debu genç kardeþlerimizi birbirine düþüren kavga ettiren, birbirini öldiðimiz emekli tazminatý çalýþmalarý sonucunda aldýklarý ücretin düren o zihniyetleri bu ülke yaþadý. Onun için biz asla geriye dönaz olduðunu söylediler. mek istemiyoruz. Memurlar ile iþçiler arasýndaki emekli aylýklarýnda ücretlerin AÝLE YAPISINI MUHAFAZA ETMELÝYÝZ çok düþük olduðunu hatta sosyal denge sözleþmesinin yüksek olarak almýþ olduðumuz illerde bu oranýn yüzde 3 lere yüzde 33 lere Aile yapýmýzýn temel saðlam bir zemine oturmasý ile çözüm kadar düþtüðünü gördük. Bu yýl içinde toplu sözleþme farký 175 TL bulunabilir. Dünyada bugün aileyi koruma kanunlarý çýkarýlýyor. ile 201 yýlýnda maaþlara yansýyacak. Neden? Aile olmadan dünyaya gelen çocuklarýn dünyada ve Türkiye de problem olmaya baþladýðýný görüyoruz. Boþanmalarýn, zaocak ayýndan itibaren maaþlara yansýyacak. Yaklaþýk 5 bin liman zaman kapýsýnda beklediðimiz AB ülkelerinde yaklaþýk oranra emekli tazminatý da bu yýlki aldýðýmýz kararlarda 201 Ocak ta larda, yüzde lerde olduðunu görüyorsunuz. ABD ye bakýyorsuemekli olanlara yansýyacak. Farkýn yavaþ yavaþ kapatýlmasý için nuz boþanma oranlarýnýn yüzde 53 lerde olduðunu görüyorsunuz. uðraþýyoruz. Çorum da düzenlenen Bem-Bir-Sen 'Bölge Eðitim Semineri'ne 6 ilden yaklaþýk 90 kiþi katýldý. Bem-Bir-Sen'den bölgesel seminer Turbay a kadro teþekkürü B Recep Mebet elediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem-BirSen) 'Bölge Eðitim Semineri' Çorum'da yapýldý. Yönetici ve temsilcilere yönelik olarak organize edilen eðitim programý, Kasým 2013 tarihlerinde Anvatar Termal Otel'de düzenlendi. Bem-Bir-Sen Çorum Þubesi'nin ev sahipliðindeki program Samsun, Ordu, Tokat, Amasya, Sinop ve Ankara'dan yaklaþýk 90 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþti. Sendikanýn 201 yýlý programý ile ilgili istiþarelerin de yapýldýðý seminerin kapanýþ törenine Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, Ordu Þube Baþkaný Gökþin Þenal, Amasya Þube Baþkaný Sadi Güven, Sinop Þube Baþkaný Veyis Karabal, Tokat Þube Baþkaný Kadir Ýþbilir, Samsun Þube Baþkaný Nurettin Sever ile bazý yönetim kurulu üyeleri ve iþyeri temsilcileri katýldý. Baþdanýþmaný ve Sendika Uzmaný Tarkan Zengin 'Kamu Sendikacýlýðýnda Etkin Olmak', Genel Baþkan Yardýmcýsý Recayi Karslý ise 'Sendi- kal ve Sosyal Sorumluluklarýmýz' konulu birer sunum yaptý. Bem-Bir-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Levent Uslu'nun da katý- lýmcýlara hitaben bir konuþma yaptýðý seminer, yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Kadroya geçen Özel Ýdare çalýþanlarý adýna Mürsel Turbay a teþekkür plaketi verildi. BÖLGESEL ORGANÝZASYONA ÇORUM EVSAHÝPLÝÐÝ Programýn açýþ konuþmasýný yapan BemBir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin, bölgesel bir organizasyona evsahipliði yapmaktan duyduklarý mutluluðu dile getirdi. Bem-Bir-Sen'in, faaliyet gösterdiði iþ kolunda Türkiye genelinde yetkili sendika olduðunu vurgulayan Burhan Þahin, Çorum'da gerçekleþtirdikleri sendikal çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Bem-Bir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin (ortada) ve yönetim kurulu üyeleri, bölgesel bir organizasyona ev sahipliði yapmaktan duyduklarý mutluluðu dile getirdiler. TURBAY A TEÞEKKÜR PLAKETÝ Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay ise ülke ve dünya gündemine dair açýklamalar yaparak sendikal faaliyetlere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Ýl Özel Ýdaresi nde sözleþmeli olarak çalýþan personelin kadroya geçirilmesi konusundaki gayretlerinden dolayý Mürsel Turbay a teþekkür plaketi verildi. Turbay ýn plaketini Özel Ýdare çalýþanlarý adýna Mustafa Yaþar ve Emine Arslan verdi. Anvatar Termal Otel'de düzenlenen seminerde sendikal faaliyetler ele alýndý. GENEL MERKEZ YÖNETÝCÝLERÝNDEN SUNUMLAR Turbay, son dönemde yaþanan geliþmeler karþýsýnda uyanýk olunmasý ve birlik-beraberlikten taviz verilmemesi gerektiðine iþaret etti. B e m - B i r- S e n ' i n üye sayýsý ve mali yapýsýnýn da ele alýndýðý toplantýda söz alan BemBir-Sen Genel Baþkan Bem-Bir-Sen 'Bölge Eðitim Semineri' Çorum'da yapýldý.

11 PAZARTESÝ 2 ARALIK Davetliler, semah ekibinin sunduðu gösteriyi izledi. Hacý Bektaþ ta aþure buluþmasý Þükür Cemi nde gönüller bir oldu A Recep Mebet levi Kültür Merkezi ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen Aþure Yemeði önceki gün gerçekleþti. Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen geleneksel yemeðe Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Uður Demirer, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. MAZLUMLAR UNUTULMADI Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen programda lokma duasý yapýldý. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi salonunda gerçekleþen programýn açýþ konuþmasýný Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Nurettin Aksoy yaptý. Muharrem Ayý nýn anlam ve öneminden bahseden Nurettin Aksoy, bu ayda tutulan oruçlarýn Hakk katýnda makbul olmasýný diledi. Aþuremizi kaynattýk, içine sevgi ve dostluðumuzu kattýk diyen Aksoy, Muharrem Ayý nýn mazlumlarýn kurtuluþuna vesile olmasý temennisinde bulundu. BÝRLÝK ve BERABERLÝK VURGUSU Yapýlan duanýn ardýndan katýlýmcýlara aþure ve yemek ikram edildi. Selamlama konuþmasý için kürsüye gelen Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk ise Alevisi ve Sünnisiyle yüzýllardýr Anadolu da birlikte yaþýyoruz dedi. Farklýlýklarýmýz ayrýlýk deðil, zenginlik diyen Zülkarnin Öztürk, Bölünmeye mahal vermeyecek, birliðimizi ve beraberlikten ayrýlmayacaðýz diye konuþtu. Sunuculuðunu Sevil Tunç un yaptýðý programda Alevi Kültür Merkezi semah ekibi de sahne aldý. Nazlý Kalender in okuduðu deyiþlere Uður Adýyaman ve Ergül Topaktaþ sazlarýyla eþlik etti. Dede Þahin Polat ýn yaptýðý duanýn ardýndan katýlýmcýlara aþure ve yemek ikram edildi. ÞÜKÜR CEMÝNDE GÖNÜLLER BÝR OLDU Hacý Bektaþ Veli Vakfý Salonu ndaki programa ilgi büyüktü. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi nde gerçekleþen geleneksel Aþure programýnýn ikinci bölümünde Þükür Cemi yapýldý. Þükür Cemi nin anlam ve öneminden bahseden Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Nurettin Aksoy, Muharrem Ayý nda yaþanan Kerbelâ hadisesinde yaþanan zulme matem amacýyla oruç tuttuklarýný hatýrlattý. 12 imam arasýnda yer alan Hz. Zeynel Abidin in Kerbelâ dan kurtulmasý onuruna ise þükür lokmasý ikram edip Þükür Cemi yaptýklarýný anlatan Nurettin Aksoy, geleneksel etkinliðin Alevi-Bektaþi kültüründeki yeri ve önemine dikkat çekti. Meydan hizmetlerini Bülent Madak ýn üstlendiði cemde Dede Hüseyin Aydoðdu ve Arif Demiral ile Zâkir Arif Demiral da görev aldý. Hatice-Osman Aktý çiftinin kýzý Rumeysa, Fadime-Abdurrahman Özen çiftinin oðlu Ahmet Baki ile dünyaevine girdi. Aktý ve Özen Aileleri nin mutlu günü Rumeysa ile Ahmet evlendi H AS Parti eski Ýl Baþkaný Osman Aktý nýn kýzý Rumeysa Aktý, Ahmet Baki Özen ile hayatýný birleþtirdi. Hatice-Osman Aktý çiftinin kýzý Rumeysa, Fadime-Abdurrahman Özen çiftinin oðlu Ahmet Baki ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine Aktý ve Özen Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Yargýtay Üyesi hemþehrimiz Þakir Aktý ile Teknisyen Davut Ak yaptý. Tasavvuf Musýkisi dinletisiyle devam eden düðün töreni yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Rumeysa-Ahmet Baki Özen çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Ali Özüdoðru babasýný kaybetti K Mehmet Özüdoðru vefat etti ültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru nun babasý, emekli Ýmam-Hatip Mehmet Özüdoðru (88) hayatýný kaybetti. Milli Eðitim Müdürlüðü Özel Öðretim Þefi Hasan Özüdoðru nun da babasý olan Mehmet Özüdoðru, bir süredir tedavi gördüðü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi Cuma namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Osmancýk ilçesi Kargý Köyü nde topraða verildi. Cenaze namazýna Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Özel Mehmet Özüdoðru vefat etti. Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Dernekler Müdürü Orhan Güngördü, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, YURTKUR Müdürü Erol Kavuncu, Kültür ve Turizm Müdürlüðü idari personeli ve çalýþanlarý, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. HAKÝMÝYET, Mehmet Özüdoðru ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. M. Vehbi Köklükaya kayýnvalidesini kaybetti Zahide Horan vefat etti Ç Geleneksel Aþure programýnýn ikinci bölümünde Þükür Cemi yapýldý. Nurettin Aksoy Zülkarnin Öztürk orum Müftülüðü Hac ve Umre Þube Müdürü Vaiz Mustafa Vehbi Köklükaya nýn kayýnvalidesi Zahide Horan (8) hayatýný kaybetti. Kadýkýrý Köyü nden gelme Mahmut Horan ýn eþi Zahide Horan, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi dün Mazlumoðlu Sokak taki evinden alýnarak Ulucamii ye getirildi. Öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Kadýkýrý Köyü nde topraða verildi. HAKÝMÝYET, Zahide Horan a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

12 12 PAZARTESÝ 2 ARALIK yýllýk alt yapý yenileniyor Ç orum un Osmancýk Ýlçesinde yaklaþýk 50 yýldýr kullanýlan kanalizasyon, içme suyu ve yaðmur suyu hatlarý 30 milyon lira tutarýndaki yatýrýmla yenileniyor Çorum'un Osmancýk Ýlçesinde yaklaþýk 50 yýl önce yapýlan alt yapý hatlarý 30 milyon liralýk yatýrýmla deðiþtiriliyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yaptýðý açýklamada ilçenin önemli sorunlarýnýn baþýnda yer alan alt yapýyla ilgili geçtiðimiz yýl bir çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Çalýþmalar kapsamýnda her geçen gün sorun çýkaran altyapýnýn yenilenmesine karar verildiðini vurgulayan Yazýcý, þunlarý kaydetti: "Ýlçemizde uzun süredir kullanýlan ve artýk iflas etme noktasýna gelen içme suyu, kanalizasyon ve yaðmur suyu þebeke hatlarýný deðiþtirmek için çalýþma baþlattýk. Yaklaþýk bir yýldýr devam eden çalýþmalarýmýzda kanalizasyon hatlarýnýn deðiþimi 0 yýl önce yapýlan alt yapý hatlarý 30 milyon liralýk yatýrýmla deðiþtiriliyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, asfalt çalýþmalarýný inceledi. tamamlandý. Þimdi ise çalýþmalarýný yürütmeknýlan içme suyu hatlarýiçme suyu ve yaðmur teyiz." nýn asbest adý verilen suyu hatlarýnýn deðiþim borulardan oluþtuðunu Uzun yýllar kulla- ve bu borularýn insan saðlýðý açýsýndan olumsuzluklar taþýdýðýný vurgulayan Yazýcý, þöyle devam etti: "Özellikle içme suyunda kaliteyi ve saðlýðý hedefledik.. Bu kapsamda insan saðlýðýna zarar vermeyen borular tercih edilerek hat deðiþimlerine baþladýk. Alt yapý, hem en çok maliyet içeren hem de çalýþmalar sýrasýnda vatandaþlara büyük sýkýntý veren bir yatýrýmdýr. Seçim öncesinde belediye baþkanlarýnýn kaçýndýðý bir yatýrýma, ilçemizin daha fazla sorun yaþamamasý için vakit kaybetmeden baþladýk. Seçim öncesinde alt yapýya girmek cesaret ister. Biz bu cesareti gösterdik." Baþkan Yazýcý, içme suyu hattý deðiþimlerinin tamamlanmasýyla da sýcak asfalt çalýþmalarýna baþladýklarýný belirterek, bu çalýþmalarýn yaný sýra su arýtma tesisi ve iki adet modern su deposu yapýmýnýn da yer aldýðýný bildirdi. (A.A.) Asfalt çalýþmalarýný inceledi O smancýk Belediyesi tarafýndan alt yapý projesinin tamamlanmasýyla baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarý devam ediyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Belediye Meclis Üyesi Erkan Kanýtemiz ile birlikte sýcak asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Org. Ahmet Çörekçi Caddesi nde Ziraat Bankasý kavþaðýna kadar tamamlanan asfalt çalýþmalarýnýn çarþý merkezinde devam ettiðini belirten Yazýcý, çalýþmalarýn Saat Kulesi meydanýnda tamamlanarak caddenin hizmete açýlacaðýný söyledi. Uzun ömürlü bir çalýþma Çalýþmalar baþlamadan önce saðlam bir alt yapý hazýrladýklarýný belirten Baþkan Yazýcý, sýcak asfaltýn uzun ömürlü bir çalýþma olarak hizmete sunulacaðýný söyledi. Sýcak asfaltla birlikte caddenin tamamen yeniden düzenlendiðini ifade eden Yazýcý; "Sýcak asfalt çalýþmasýna baþlamadan önce bu caddede doðalgaz dahil bütün alt yapý çalýþmalarý tamamlanmýþtý. Sýcak asfalta baþlarken de mevcut yola doðrudan asfalt malzemesi sererek göstermelik bir çalýþma yapmadýk. Önce mevcut yol tamamen kazýlarak asfalt dolgu malzemesi ile zemin asfalta hazýr hale getirildi. Sonra da üzerine sýcak asfalt yaptýk. Maliyet gözetmeden, günü kurtaracak bir çalýþma deðil, uzun ömürlü bir çalýþma yaptýk. Kaldýrýmlar geniþle- tildi Yolu cadde boyunca bir standarda kavuþturduk. Böylece kaldýrýmlar yaklaþýk santimetre daha geniþletildi. Böylelikle vatandaþlarýmýzýn kaldýrýmý kullanmasý kolaylaþacak. Caddede yalnýzca tek taraflý otopark olacaðýndan trafik de rahatlayacak" dedi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan alt yapý projesinin tamamlanmasýyla baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarý devam ediyor. üro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Çorum Valiliði'nde bazý birimlerde çalýþma ortamýnda yaþanan aksaklýklara çözüm getirildiðini bildirdi. Cengiz, yaptýðý açýklamada, kamu çalýþanlarýnýn verdiði hizmetin tüm vatandaþlarý yakýndan ilgilendirdiðini, bu nedenle yoðun bir mesai harcandýðýný M armara Gazeteciler Federasyonu Baþkanlar Konseyi Toplantýsý Kýrklareli'nde gerçekleþtirildi. Toplantýya Þevket Erzen katýldý Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Selim Tiran ve Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Derya Sarýlarlý'nýn ev sahipliðinde düzenlenen yoðun katýlýmlý toplantýya, Karadeniz Gazeteciler Fedrasyonu Baþkan Yardýmcýsý Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen de katýldý. Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý. Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Selim Tiran ve Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Derya Sarýlarlý'nýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun örgütlenme çalýþmalarýna iliþkin bilgiler verdi. Kýrklareli toplantýsýnda örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Türk basýnýnda yeni bir dönem Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde 5 federasyonun resmi olarak kurulduðunu, 2 bölgesel federasyon ile ihtisas dernekleri federasyonunun da kurulma aþamasýnda olduðunu belirten Kolaylý, "Konfederasyonlaþma sürecimiz büyük bir katýlýmla gerçekleþiyor. Türk basýnýnda yeni bir örgütlenme ve dayanýþma dönemini baþlatmanýn heyecanýný yaþýyoruz" dedi. Cadde boyunca kaldýrýmlar geniþletildi. Federasyon baþ- Toplantý Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Selim Tiran ve Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Derya Sarýlarlý'nýn ev sahipliðinde düzenlendi. kanlarý bilgi verdi Daha sonra kuruluþ çalýþmalarýný tamamlayan Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Özdemir, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þevket Karahan, Ýç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Cengiz Selci, bölgelerindeki faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk Muhabirleri Derneði Baþkaný Kenan Macit de, Kurucu Genel Baþkanlýðýný yürüttüðü Ýhtisas Dernekleri Federasyonu ndaki yapýlanmayý anlattý. Toplantýda ayrýca, Çorlu Gazeteciler Derneði'nin Marmara Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði oy birliði ile kabul edildi. Eðitim sistemi yargýlanmalý Valilik talepleri karþýladý B MGF Baþkanlar Konseyi Kýrklareli nde toplandý Örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgi Çarþý merkezi 2 günde bitecek Baþkan Yazýcý, Alparslan Türkeþ Parký önünden baþlayarak çarþý merkezinde devam eden sýcak asfalt çalýþmalarýnýn iki günde tamamlanacaðýný söyledi. Çarþý merkezinin ardýndan diðer caddelerde de asfalt çalýþmasýnýn devam edeceðini belirten Yazýcý, Org. Ahmet Çörekçi Caddesi nde sýcak asfalt çalýþmalarý 2 gün içerisinde tamamlanacak. Ýlçemizin çarþý merkezi olan bu caddenin kullanýma açýlmasý ile vatandaþlarýmýza burasý kadar sýkýntý vermeyen diðer caddelerde sýcak asfalt çalýþmalarýmýz devam edecek. diye konuþtu. Marmara Gazeteciler Federasyonu Baþkanlar Konseyi Toplantýsý yapýldý. Bekir Yazýcý, Çalýþmalar baþlamadan önce saðlam bir alt yapý hazýrladýklarýný belirtti. belirterek, Uzun bir süredir böylesine yoðun bir mesai ve iþ akýþýnýn olduðu birimlerdeki saðlýksýz durumlarýn düzeltilmesi için sendikamýzca gerekli müracaat ve giriþimlerde bulunulmuþ ve baþta Valilik makamý olmak üzere birim ve daire amirleri ile görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtu. Bugün için bu ta- lep ve beklentilerimizin karþýlanmýþ olmasý ile kamu çalýþanlarýmýzýn daha insani ortamlarda hizmet üretmesi saðlanmýþ bulunmaktadýr. Bu itibarla, konu ile ilgili olarak ortaya konan idari gayretler nedeniyle, Valiliðimiz Ýçiþleri Birimi çalýþma ortamlarýnýn geniþletilmesi, daha saðlýklý bir çalýþma ortamý oluþtu- rulmasý ve böylece hizmet verimliliðinin ve kalitesinin arttýrýlmasý yönünde yapýlan deðiþim ve yeniliklerden dolayý baþta sayýn Valimiz Sabri Baþköy olmak üzere, Sayýn Vali Yardýmcýmýz Fikret Zaman a, gayret ve özen gösteren bütün sýralý amirlerimize sendikamýz ve Valilik çalýþanlarý adýna çok teþekkür ederiz. dedi. Erdoðan Cengiz C HP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali makta ve üniversite öncesi hazýrrýza Suludere, dersaneler kolýklarýný yapabilmektedir. Ayrýca nusunda gelinen noktayý doðru baþarýlý ancak ekonomik durumu bulmadýklarýný bildirdi. iyi olmayan öðrenciler bu dershaneler vesilesiyle iyi bir üniversiözel okullarýn da dershaneler teyi kazanma fýrsatý bulmaktadýrgibi para kazanmayý ön planda tular." tan özel iþletmeler olduðunu vurgulayan Suludere, dershanelerin Türk Milli Eðitim sisteminözel okullara dönüþtürülmesinin de nitelik farklýlýklarý varken elde edilen rantýn adresini deðiþtirdershanelerin olmasýndan doðal mekten baþka ne iþe yarayacaðýný bir þey olamaz. Eðitim sisteminin sordu. içinde bulunduðu kötü durumun Ali Rýza Suludere 5 bakan deðiþtirmesine raðmen Suludere, yaptýðý açýklamada bu nitelik sorunu dershanelerin orþöyle dedi; "Dershaneleri kapatma düþüncesi taya çýkmasýna sebep oldu" yarýn baþka sektörlerde de bir kanunla yasaklanabilir mi' kaygýsý oluþturmaktadýr Dershanelerin ihtiyaçtan doðduðu gerçeðini de unutmamak gerekir. Bu ihtiyaca gerek Dershanelerin eðitim sistemimiz içerisinduyulmadýðýnda zaten kendiliðinde kapanade bir ihtiyacý karþýlamak ve mevcut sýnav siscaktýr. Sonuç olarak, dershaneler bir nedenin temleri içinde öðrencilerimizin baþarýlarýný deðil bir sonucun ürünüdür. Ýdeal bir eðitim desteklemek için faaliyet gösterdiði bir gersistemi olmadýkça dershanelere talep bitmeçektir. Maddi durumu ne olursa olsun özel yecektir. Yargýlanacak olan dershaneler deðil okullara göre çok daha ekonomik olan bu sismevcut eðitim sistemidir" tem sayesinde çocuklar eksiklerini tamamla-

13 PAZARTESÝ 2 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 29 Muharrem: 135 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:19 Teþrin-i Sâni 129 Kasým: KASIM HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek.zirai Gelir Vergisi, Veraset ve Ýntikal vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (Ýþyeri) ve Emlak Vergisi taksitleri ödenecek. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ 1.00 AKÞAM YATSI 17.7 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 3 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 5 Alo Trafik Jandarma Ýmdat 6 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri 22 2 HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Alören Köyü nden gelme Hasibe Kaya. 2- Ömerbey den gelme Þükrü Çelik. 3- Eskiköy den gelme Dursun Uzar. - Kirenci Köyü nden gelme Hüseyin Seçgin. 5- Ýnalözü Köyü nden gelme terzi esnafýndan Ahmet Ýnal. 6- Dr. Rýfat Patýr ýn kýzkardeþi Nihat Malatyalý nýn teyzesi Seyhan Sönmez. 7- Çorum Eski Köy den gelme Temam Bayýr. 8- Cemalettin Dönmez in babasý Haydar Dönmez. 9- Kadýkýrý Köyü nden gelme Mahmut Horan ýn eþi, Zahide Horan. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Dilden düþenler 1 * Dert, dert edineler içindir. *Yangýn tahliye merdivenleri, fiziksel olarak olmasýnýn * Bakmak güzeldir ama görebilmek daha güzeldir. yanýnda, ihtiyaç halinde fonksiyonel olarak iþe * En zor verilen eðitim, mesai arkadaþlarýna yaramalýdýr. Yoksa varlýðý ile yokluðu fark edilmez. Boþa masraf olur. verilen eðitimdir. *Bizdeki tatbikatlar, kendin çal kendin oyna cinsinden oluyor. Çünkü planlayan ayný, icra eden ayný, * Hep ayný yolda yürüyen idareci yan yollardaki tehlikeleri göremez. yorumlayan ayný kiþiler. Objektif olmasý için farklý olmalýdýr. * Az düþünüp tez yapmak yerine, çok düþünüp *Bayram ziyaretlerinize giderken çocuklarýnýzý da geç yapmak daha iyidir. Mahir ODABAÞI beraberinizde götürün, yoksa zamanla akrabalarýnýza Milli Eðitim Müdürlüðü * Eleþtiriyi bilen bilmeyen her kiþi yapar ancak çocuklarýnýzý tanýþtýrmak zorunda kalýrsýnýz. Sivil Savunma Uzmaný teþekkür etmeyi er kiþi yapar. *Bir olumsuzluk gördüðünüzde, müdahale etmezseniz, * Müsait olduðu halde okul müdürünün katýlmadýðý o olumsuzluk zamanla toplumda olumlu al- tatbikat asla verimli olmaz. gýlanmaya baþlar. * Sabah beþ dakika daha uyumayý kar saymak yerine, akþam * Ya doðal afetler için belirlenen kurallara tam uyunuz ya da on dakika erken yatýver. bol ceset torbasý stoklayýnýz. Unutmayýnýz ki baþka bir seçeneðiniz * Afetler bizi unutmuyor madem, o halde bizlerde afetleri yoktur. unutmayalým hiçbir zaman * Kýrk yaþýna kadar taþ üstüne taþ koymazsan, ondan sonra * Herkes bakan oluyor, hâlbuki tehlikelere karþý gören olanlara koyduðunuz taþlarýn üst üste durmasý zorlaþýr. daha çok ihtiyacýmýz var. * Bir markete girdiðinizde çocuðunuzun istediðini azda ol- * Adamlar bilirim, baþkalarýna karþý ince ruhlu, nazik mi sa alma imkânýz varsa, halinize þükrediniz. Yoksa Allah yardýmcýnýz nazik, velakin ailesine suratý asýk. olsun. * Hastalýklarda yolumuz üzerindeki eczanelerden çok, gönlümüzdeki * Bakarsýnýz insanlar sohbet ederken, 'sivil savunma çok eczaneden þifa buluruz. önemlidir' der ama sonra bir milim dahi hassasiyet göstermez. * Tarih þahittir ki, her zaman özle kabuk karýþýr, makam varken riyakâr dostlar birbiriyle yarýþýr, hele bir de düþmeye bak, hep- * Dostlarýný seçerken öyle titiz ol ki, senden sonraya kalýrlarsa seni unutmasýnlar ve unutturmasýnlar. si acilen senden savuþur. Kalýr yanýnda yine öz dostlar. Fakat bundan bir türlü ders almaz sevdiðimiz kardaþlar. * Siz kendi dairenizde yangýna karþý ne kadar tedbir alýrsanýz alýnýz, komþularýnýz ayný þekilde duyarlý deðilse, sizi de tehlike * Güzel uygulamalara bir telefonla, bir maille teþekkür edebilmek, yeni güzellikler doðurur. bekliyor demektir. * Depremlerin hemen sonrasýnda görev alanlar, sövene dilsiz, dövene elsiz ve diklenmeden dik durma formülünü uygularsa * Çocuklarýnýza zaman zaman bayat ekmek yedirmeyi alýþkanlýk haline getiriniz. Yoksa hiç bayat ekmek yememiþ çocuk yarýn deprem sonrasýnda daha çok rahat görev yapabilir. zorlanýr. Bambaþkadýr Hüzün... Hüznüm yüreðimin içinde saklý. Bazen Çünkü her þeyin bir vakti vardýr. O vakit gelmeden, gözyaþlarým da görünür, bazen de tüm bedenimde olmazlarý olur yapamazsýnýz. hissederim onu. Bilirim ki hüzünlü bir kalptedir Sýrayla yaþanan olaylar zincirinde bir halkayýzdýr. O vakit dolduðunda halkada yerimizi alýrýz, Allah ve yine bilirim ki günahlara kefarettir, buda Ondan bir hediye. Hüzün denince akla neden hep son nefesimizi vermeden önce. Nefes sayýmýz kötü þeyler gelir, oysa ki hüzünlü bir kalpte açar tamamlandýðýnda kavuþuruz Mevla ya. Önemli olan çiçekler. En çok üzüldüðümüz de dua etmez miyiz, da o an gelmeden, kendimize çeki düzen vermektir. bir adým daha önde, Onun huzurunda. Þu kocaman Maddeyi gözümüz de küçültmediðimizde mana dünyada, yalnýzlar þehrinde bize sunulmuþ olan bu denizini göremeyiz ya da hissedemeyiz. Öyleyse güzel nimet, bizi biz yapar ve benlikten kurtarýr. hüzünle þenlenen kalplerimizin kýymetini bilelim. Aþk sensin Allahým, yüreðimde ki hüzün Çünkü hayat bir gül bahçesi deðildir, gülün ise güneþi ne güzel ýsýtýr beni, yakar kavurur, yok eder dikenleri çoktur. O yüzden bu kadar güzel kokar Gül Artar ama ben yeniden doðarým sabaha, insanlarýn yüreklerine, gülen yüzlerin üzerine ve aydýnlanýr her yer. Hayatýn Acý, keder ve sýkýntýlar, ulaþacaðýmýz güzelliklerin belki de. provasý asla olmaz, her þeyi olduðu gibi yaþarsýnýz, doðal ve habercisidirler. Bir rehber gibi bizlere yol, yordam öðretirler içten. Sahteliklere büründüðünüz de eyreti kalýrsýnýz gerçeðin ve kalplerin düðününe hüzünler þahit olur. Karar sizin, içinde. Önce gözler anlatýr bunu, sonra vücut dili. Acýlar ve sabreder ve katlanýrsanýz huzuru bulursunuz, daha doðrusu o sýkýntýlar yaþandýkça daha bir sarýlýrsýnýz hayata, çaba gösterirsiniz, yapabileceðiniz ne varsa yapmaya çalýþýrsýnýz. sizi bulur. Çünkü kalpler hüzünle demlenir... Kolesterol meme kanserini tetikleyebilir Fareler üzerinde yapýlan araþtýrma, östrojeni taklit eden kolesterolün, meme kanserinin büyümesini ve yayýlmasýný tetikleyebileceðini gösterdi. AA - ANKARA - Sonuçlarý Science dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, kolestrol, vücut tarafýndan, östrojen hormonunu taklit eden ve söz konusu hormonun bazý dokularda neden olduðu etkiyi oluþturabilen 27HC molekülüne dönüþtürülüyor. Fareler üzerinde yapýlan araþtýrma, yüksek yaðla beslenmenin, kanda 27HC seviyelerini artýrdýðýný ve bu farelerde tümörlerin, normal beslenenlere göre yüzde 30 oranýnda daha büyük olduðunu gösterdi. ABD'de Duke Üniversitesi Týp Merkezi'nden bir ekibin yaptýðý araþtýrma, 27HC'nin kanda yüksek seyretmesinin, tümörlerin yayýlmasýný da daha olasý hale getirdiðini ortaya koyarken, laboratuvarda yapýlan testlerde de insana ait meme kanseri dokusunun, 27HC ile beslendiðinde çok daha hýzlý büyüdüðü görüldü. Çalýþmanýn, obezitenin, neden kanserin en önemli risk faktörlerinden biri olduðunun açýklanmasýna yardýmcý olabileceði belirtildi. Obezitenin, meme, rahim ve kolon dahil olmak üzere çok sayýda kanserle baðlantýsý olduðu biliniyor. Kadir Yüktaþýr com Hapishaneler, Mahkemeler, At sýrtlarý ve otobüsler... Trenler de vasýta olmuþtu ona Ve yollar Kimi tozlu yollar, Kimi çileli yollar, Esaretten dönüþ yollarý Aslýnda bunlar bir filme alýnamayacak kadar uzun yollardýr. Bu bir israf deðildir. Bu, bu milletin ve âlem-i Ýslâm'ýn bir bilgi ve iman birikimidir. Bin yýl beklenen bir kudsî hakikatin iþaret taþlarýdýr. Bu açýdan bu mekânlarýn oldukça önemi vardýr. Bulunduðu her yer maddî ve manevî feyizyâb olmuþtur. Þöhret ile ilgili bir beklentisi hiç olmamýþtýr. "Ben kendimi beðenmiyorum, beni beðenenleri de beðenmiyorum" diyerek, þöhreti "zehirli bir bal" olarak vasýflandýrmýþtýr. Tarihte bu kabil þahsiyetlere az rastlanýr. Hüsn-ü zannýn verdiði makam ile bir çok maneviyât ehli, çeþitli ikramlardan mahrum kalmadýðý, herkesçe malûmdur. Fakat bu imkânlardan Bediüzzaman mahrumdur. Zaten böyle bir beklentisi de olmamýþtýr. Kendi hatýrýnýn aksine, Hakkýn hatýrýný âlî tutmuþtur. (Sürecek) METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 81,9 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY GAZÝ G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO ÇORUM ÖZEL HASTANESÝ : 18/A - YENÝ GÖÐÜS - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK HASTANESÝ KARÞISI ALTI ,32 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ

VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ BERGAMA TERÖRÜ LANETLEDÝ EYÜP ERÝÞ ÝN ELEA VE ZEYTÝN YAZI DÝZÝSÝ S.2 DE S.4 te YENÝ YAZI DÝZÝSÝ habergama@hotmail.com www.habergama.org NECATÝ KARAÇOBAN IN S.6 da BERGAMA HALI KÜLTÜRÜ ÝME ÝLGÝLÝ YAZI DÝZÝSÝ

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı