Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008"

Transkript

1 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008

2 Türkiye Ambalaj Meclisi

3 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması Türk Gıda G Kodeksi YönetmeliY netmeliği ne göre; g Kodeks te yer alan tüm m gıda g maddelerinin ambalajlanması zorunludur. Türk T Gıda G Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ne göre; g ambalajlı olarak tüketime t sunulmalıdır. Gıda ve Gıda G ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, G Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik e göre; pazaryerleri, cadde ve sokaklarda, yaş meyve ve sebze hariç her türlt rlü gıdanın n açıkta a satışı yasak olup, kontrol ve denetiminden ilgili merci sorumludur. Bu Yönetmelik ve Tebliğlerde lerde yer alan hükümler etkin bir şekilde uygulanmamaktadır. Tüm m illerde bu Yönetmelik Y ve Tebliğler ler kapsamındaki gıda g ürünlerini üreten ve satan işyerleri; i ilgili mercilerce yeterli sıkls klıkla kla denetlenmeli ve hükümlere h uymayan işyerleri i hakkında yasal işlem i yapılmal lmalıdır. Tarım m ve Köyişleri Bakanlığı

4 Sorun 2 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörüne ait endüstriyel tehlikeli/tehlikeli olmayan atıklar ile ilgili gerek mevcut gerekse taslak halinde olan Yönetmelik Y ve Tebliğler ler ile ilgili değişiklik iklik ya da güncellemeler g hakkında sektör temsilcilerinin görüşlerinin g dikkate alınmamas nmaması Geri dönüşümüd olmayan sektörel atıklar klarımız z ile ilgili alternatif geri kazanım m ve bertaraf çözüm önerileri oluşturulmal turulmalı, önerilerimiz dikkate alınmal nmalıdır. Sektörel atıklar klarımızın n geri kazanılmas lması ve bertarafı ile ilgili mevcut tesislerin kapasitesi yetersizdir. Sektör r kuruluşlar larının n kendi atıklar klarının n geri kazanımı için in teknolojik yatırım m yapmaları teşvik edilerek bu kuruluşlar ların n lisans uygulamasından muaf tutulması sağlanmal lanmalıdır. Atıklar kların n geri kazanımı ve bertarafı konusunda altyapı,, tesis ve kapasite yetersizlikleri giderilene kadar halen yürürly rlülükte olan yönetmelik y ve tebliğlerde lerde belirtilen yükümly mlülükler ileri bir tarihe ertelenmelidir. Geri kazanım m ve bertaraf tesislerinin kurulumunun teşvik edilmesi sağlanmal lanmalıdır. Çevre ve Orman Bakanlığı

5 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 3 Gümrük k Birliği nden dolayı 3 üncü ülkelere olan ihracatlarımızda eşitlik e ilkesinin olmaması nedeniyle ortaya çıkan haksız z rekabet sorunu ve ihracat işlemlerinde i yaşanan anan zaman kayıplar pları Rusya, Afrika, Hindistan, Orta Doğu ülkelerinde ürünlerimize uygulanan %50 ile %150 arasında değişen en ithalat gümrg mrük k vergilerinden dolayı,, ihracatımız z imkansız z hale gelmektedir. Elektronik beyanname sistemine geçilmi ilmiş olmasına rağmen uygulamadaki yavaşlık k ve zorluk sürmektedir. s İhracatını gerçekle ekleştirdiğimiz imiz malların n intaç tarihlerinin geç öğrenilmesi sıkınts ntı yaratmaktadır. r. İlgili ülkeler ile yapılacak ikili anlaşmalarla bahsi geçen en pazarlardaki gümrg mrük k vergi oranlarının, n, o ülkelerden benzer malzemelerin ithal edilmesi halinde, ülkemizin uyguladığı vergi oranları ile eşitlenmesi haksız z rekabeti ortadan kaldıracakt racaktır. r. GümrG mrük k işlemlerinde i elektronik beyanname sisteminin eşitlenmesie gerekmektedir. DTM

6 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 4 İthalatta yaşanan anan sorunlar Gıda ile temas edecek kağı ğıt t karton ve plastikler için i in ilgili Tarım İl l MüdürlM rlüğüne, üreticilerden alınacak resmi (Ülkenin( resmi kurumundan alınm nmış ya da resmi kurumuna tasdik ettirilmiş) ) ve orijinal olması kaydı ile sağlık k sertifikası ve içerik i belgesi sunulması gerekmektedir. Oysa benzer uygulama AB ülkelerinde sadece üretici firmanın n kendi beyanı ile gerçekle ekleşmektedir. Üretici firmaların n ana hammadde girdisi olarak ithal etmek durumunda kaldığı mallarda Kaynak Kulanım Destekleme Fonu (KKDF) uygulaması üreticilere günümüz g z rekabet ortamında ciddi yükler y getirmekle birlikte, uzun vadeli faizsiz satıcı kredilerinden faydalanma imkanını da önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Üretici firmanın n kendi beyanının n kabul görmesi, g gümrg mrüğe e gelen kağı ğıt t ve plastik ambalaj malzemeleri için i in yapılacak analizin tüm t m yıl yl boyunca geçerli erli olması,, ana hammadde olarak ithal etmek durumunda kalınan ürünlerin ithalatında KKDF uygulanmaması gerekmektedir. DTM

7 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 5 Dahilde İşleme İzin Belgesi ve geçici kabul rejimine göre, g ithal edilen hammaddelerin ihracı ve anılan belgelerin kapatma sürecinin s 9 ay ile sınırlands rlandırılmasının n ortaya çıkardığı sorunlar Anılan belgelerin 9 aylık k kapatma süresine s uzatılmas lmasına karşı şın n hala problemler yaşanmaktad anmaktadır. Anılan belgelerin kapatma süresinin s 12 aya çıkarılması,, gerektiğinde inde 3 aylık k bir ek süre s verilmesi DTM

8 Türkiye Bankacılık k ve Finans Meclisi

9 Sorun 1 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Finansal sektörde aracılık k işlemlerinden i alınan vergiler ve dolaylı yüklerin yüksek y olması Türkiye de finansal işlemler i üzerindeki vergisel yükler y ve ücretler yüksektir. y Buna bağlı olarak; 1. Aracılık k maliyeti yüksektir. y 2. Finansal işlemlerin i riskleri artmaktadır. r. 3. Finansal işlemlere i olan talep yurtdışı ışına kaymaktadır. 4. Yerleşik kuruluşlar ların n rekabet gücüg zayıflamaktad flamaktadır. 5. Müşteri M şikayetleri artmaktadır. r. 1. Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) gibi. dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldd lmeli/kaldırılmalıdır. 2. Bankaların TCMB de tuttukları zorunlu karşı şılıkları için in AB de olduğu u gibi piyasa faiz oranları düzeyinde faiz ödenmelidir. 3. İMKB işlem i ücret ve komisyonları ile Takasbank saklama komisyonları düşürülmelidir. 4. Katılım m payı ödemeleriyle oluşturulan BDDK gelirlerinin kullanılmayan lmayan bölümünün b n bütçeye b devrine ilişkin düzenleme d kaldırılmal lmalıdır. Maliye Bakanlığı, TCMB, SPK, İMKB

10 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Sorun 2 Yasal düzenlemelerd Ekonomik faaliyeti düzenleyen d tüm t m kurallar hukukun temel prensipleri, piyasa ekonomisi kuralları, AB düzenlemeleri d ve uluslararası normlar ile uyumlu olmalı, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün g artırılmas lmasını hedeflemelidir Borçlar Kanunu, Türk T Ticaret Kanunu, Tüketicinin T Korunması Hakkında Kanun, Çek Kanunu, Bankacılık k Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu, 545 Sayılı KHK, Finansal Kiralama Kanunu gibi yasalar uluslararası düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmelidir. Devlet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK

11 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Sorun 3 Türkiye nin/ nin/istanbul un un uluslararası bir finans merkezi olması İstikrar içinde i inde ve sürds rdürülebilir büyümenin b gerçekle ekleştirilmesinde ekonomik faaliyetin sağlıkl klı olarak finansmanı için in güçg üçlü,, etkin çalışan, büyük b k ve derin bir finansal sektör çok önemli bir role sahiptir. Türkiye bölgesinde b önemli bir merkez olma potansiyeline sahiptir. İstanbul fiilen bir finansal merkez gibi kabul edilmektedir. İstanbul un un uluslararası nitelikte bir finansal merkez olması yönünde nde mevcut potansiyel kullanılmal lmalıdır. Çalışmalar uygulamaya geçiş aşamasına gelmiştir. Hazine MüsteM steşarlığı, İstanbul Büyükşehir B Belediyesi

12 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Sorun 4 İcra ve İflas Kanunu nda nda yapılan iflasın n ertelenmesi ne ne ilişkin düzenlemed Konkordato kurumu dışıd ışında alacaklının n devletin zor kullanma gücünden g yararlanarak alacağı ğını elde etme şeklini düzenleyen d İcra ve İflas Kanunu na na tarih ve 4949 sayılı Kanunla eklenen "iflasın n ertelenmesi" ve tarih ve 5092 sayılı Kanunla eklenen "Kooperatifler ve Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapıland landırılması" " kurumları eklenmiştir. İflasın n Ertelenmesi" kurumu uygulamada Kanun un amacı ve düzenlenid zenleniş şekli yanında, nda, Anayasa ve hukukun temel ilkeleri ile çelişmektedir. Alacakların n tahsilini olumsuz kılmaktadk lmaktadır. Söz z konusu düzenleme, d ülkemiz koşullar ulları dikkate alınarak yeniden gözden g geçirilmelidir. Uygulamada karşı şılaşılan sorunlar ve bunların çözümlerine yönelik y Kanun da yapılmas lması önerilen değişiklikler iklikler hakkında Türkiye T Bankalar Birliği nin ilgili kurumlara göndermig ndermiş olduğu u raporu bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı

13 Sorun 5 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Finansal sektörde haksız z rekabete neden olan düzenlemeler d Türkiye de yerleşik kuruluşlar ların n yurt dışıd ışında yerleşik kuruluşlar lar karşı şında rekabet gücünüg artırmak rmak amacıyla finansal sektörde haksız z rekabete yol açan a an düzenlemelerin d uluslararası düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir - Türkiye de yerleşik bankaların n döviz d kazandıran sektörler dışıd ışında da döviz d kredisi açmalara malarına imkan verilmesi için i in 32 Sayılı Karar da değişiklik iklik yapılmal lmalıdır. - Ayıpl plı mal ve hizmetin neden olduğu u her türlt rlü zarardan bankaların n sorumluluğunun unun açıkça a a tanımlanmas mlanması ve sınırlands rlandırılması için in Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da değişiklik iklik yapılmal lmalıdır. - Bankaların n ihracat taahhütlerinden tlerinden doğan sorumluluklarının n sınırlands rlandırılmasına ilişkin düzenleme d yapılmal lmalıdır. - Bankalar tarafından düzenlenen d teminat mektuplarının n yurtdışı ışında kabulünün n sağlanmas lanması için in Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda nda değişiklik iklik yapılmal lmalı ve ihtiyati tedbir kararlarının n sadece davayı görmeye yetkili mahkeme tarafından verilmesinin sağlanmas lanmasını teminen İcra ve İflas Kanunu nun 258 inci maddesine paralel bir hüküm h m getirilmelidir. - Genel bütçeden b kaynak aktarılan kuruluşlar lar dışıd ışındaki kamu kurumlarının n kaynaklarının n tüm t m bankalara yatırılabilmesi için i in Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği nde değişiklik iklik yapılmal lmalıdır. -Tarım m kredilerinin ülkemizde faaliyet gösteren g tüm t m bankalar tarafından verilebilmesini teminen Ziraat Bankası ve Tarım m Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Y Yatırım m ve İşletme Kredisi Kullandırılmas lmasına İlişkin tarih ve 2005/8378 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik iklik yapılmal lmalıdır. - Aracılık k işlemlerinden i alınan vergiler düşürülmelidir. d : Hazine Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret ve Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TCMB

14 Türkiye Bilişim im Teknolojileri Meclisi

15 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Sorun 1 Devletin bilgi teknolojileri konusunda tek bir yetkili kurumunun olmamasından kaynaklanan koordinasyon eksikliği i ve çalışmaların n verimli yürütülememesiy Devletin bilgi teknolojilerini ulusumuzun temel kalkınma konularından ndan biri olarak belirlemesine ve bu konuda çeşitli resmi kurum, kuruluş,, icra kurulu ve bakanlıklar kların önemli mesai harcamasına rağmen hükümet düzeyinde d bu konunun tek bir sahibi olmamasından dolayı, çalışmalar arasında koordinasyon sağlanamamakta, mükerrer m veya birbiri ile uyumsuz çalışmalar yapılmaktad lmaktadır. Bu da ülkemize zaman kaybettirmekte ve bu konuya inancın n azalmasına yol açmaktada maktadır. Hükümetin acilen bilgi teknolojileri etkinliklerini koordine edecek bir çözümü kamuoyu ile paylaşmas ması ve tüm t m faaliyetlerin bu eşgüdüm e m mekanizması tarafından düzenlenmesi d gerekmektedir. Başbakanlık

16 Sorun 2 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Bilgi teknolojileri konusunda yurt içinde i inde Ar-Ge Ge, ürün n geliştirme ve üretimin gelişememesi ememesi Bilgi teknolojileri konusunda yurt içinde i inde Ar-Ge Ge, ürün n geliştirme ve üretim yeterince gelişememektedir. ememektedir. Sektör r ithalat temelli yürümekte, y mevcut teşvikler kısıtlayk tlayıcı olup, düzensiz d ve farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Teknoparklar ekseriyetle yazılım m geliştiren şirketler tarafından kullanılmaktad lmaktadır. Bu geliştirilen yazılımlar mların çoğu u da bir Ar-Ge ürünü olarak değer er kazanamamakta, uluslararası teknoloji şirketlerinin sağlam lamış olduğu u yazılım m platformları üzerine yapılan yazılım kodlama çalışmaları şeklinde gerçekle ekleşmektedir. Bilgisayar ve iletişim im teknolojileri konusunda yerli ürün n geliştiren firmalar son derece azdır. İhalelerde kısıtlk tlı yerli üreticilere karşı uluslararası şirketler avantaj elde etmekte, hatta bazı durumlarda yatırımc mcı firma yerli olmayan ürün n seçerse erse daha rahat teşvik alabilmektedir. Devletin bilgi teknolojileri konusunda yapılacak yatırımlarda yerli üretilen ürünleri teşvik edecek çeşitli mekanizmalar oluşturmas turması gerekmektedir. Örneğin yerli üretim kalemlerinin doğrudan aynı yıl gider yazılabilmesi gibi. Ülkemizde sadece yazılım segmentindeki firmaların n yazılım m geliştirme çalışmaları ülkemizin gereksinim duyduğu u ivmeyi sağlayamayacakt layamayacaktır. Donanım m ve gömülüg yazılım konusundaki çalışmalar da arttırılmal lmalıdır. Bu anlamda bir pozitif ayrımc mcılığa a gerek vardır. r. Bilgi teknolojileri konusundaki teşviklerin tahsisinde önemli sorunlar yaşanmaktad anmaktadır. Özellikle teknoparklar ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılmal lmalı,, gerek teknopark imkanlarından ndan faydalanan kurumların, gerekse teknopark işletmecisi i firmaların n farklı uygulamaları ortadan kaldırılmal lmalıdır. Maliye Bakanlığı ığı,, TÜBİTAKT TAK

17 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Sorun 3 KOBİ lerde bilgi teknolojilerinden faydalanmanın n yeterince sağlanamamas lanamaması Bilgi Teknolojilerinden faydalanma küçük üçük k ve orta ölçekli firmalarda yaygınla nlaşmış değildir. Bu da bu firmaların n kendi içi süreçlerinin daha verimli olmasını engellemekte, rekabetçili iliği i azaltmakta, dışd pazarlar ile entegrasyonda sorunlar yaratmaktadır. r. Ayrıca e-devlet e uygulamalarının yaygınla nlaşabilmesi abilmesi için i in engel teşkil etmektedir. Devletin e-devlet e konusunda yaptığı çalışmalara hız h z vermesi, kişi i ve kuruluşlar ların n devletle ilişkileri süratle elektronik ortama geçirilmeli, elektronik imza kullanımı yaygınla nlaştırılmalı,, KOBİ lerin bu anlamda yapacağı yatırımlar teşvik edilmeli (ilk yıl y l masraf yazabilme gibi) ve belirli bir süreden s sonra zorunlu hale getirilmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, E-dönüşüm E İcra Kurulu

18 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Sorun sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu nun ilgili tarafların n gereksinimlerine yeterince cevap verememesi 2003 yılında y yayınlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanun, özellikle satıcı firma aleyhine önemli sorunlar oluşturmaktad turmaktadır. r. Kanun da müteselsil m sorumluluk, tebligat ve süreler, s bilirkişi tespitleri ve tüketici t hakem heyeti oluşturulmas turulması gibi konularda iyileştirmeler yapılmas lması gerekmektedir. Kanun un bu anlamdaki anlayışı ışının n değişebilmesi ebilmesi için i in adının n da Tüketiciyi Koruma Kanunu değil, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu u gibi Alışverişi i Düzenleme D Kanunu olması gerekmektedir sayılı Kanun un düzenlenerek d söz s z konusu sorunları Alışverişi i Düzenleme D Kanunu olarak güncellenmelidir. g ortadan kaldıracak bir anlayış ışta lgili Kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

19 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Sorun 5 Bilgi teknolojileri ürünleri ithalatının n düzenlenmesid Bilgi teknolojileri ürünleri ithalatında garanti belgesi almak çok kolaydır, aday firmanın n sadece servis yükümlülüğü bulunmaktadır. Servis yükümly mlülüğünü bir işbirlii birliği i ile çözen firma bu konuyu kolayca halledebilmektedir. Ancak firma batar veya ortadan kaybolursa tüketici t cihazla başba başa kalmaktadır. İthalatçı belgesi ve garanti belgesi verme süres reçleri gözden g geçirilerek, bu işi i i daha güvenilir g ve uzun soluklu olabilecek firmaların n yapması sağlanmal lanmalıdır. lgili Kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

20 Türkiye Bilgisayar Yazılımı Meclisi

21 Sorun 1 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ Ulusal Yazılım m Stratejisi ve Programımızın n olmaması Yazılım m sektörü günümüzde ülkelerin sürds rdürülebilir biçimde imde kalkınmalar nmaları için in doğrudan ve dolaylı etkileriyle ulusal savunmamızdan işletme i verimliliğine, ine, bilgi toplumuna geçebilmekten ebilmekten küresel k rekabette başar arılı olabilmeye kadar tüm t m sektörleri çok yakından ilgilendiren olmazsa olmaz bir sektörd rdür.. AB sürecinde, s 21 inci yüzyy zyılı yakalayabilmek için i in ilk koşul olan bilgi toplumuna dönüşebilmemiz, Bilgi Toplumu Strateji Raporu nun ve Eylem Planı nın n başar arıya ulaşabilmesi abilmesi için i in bilişimin imin sadece ithalatçısı ve kullanıcısı olmaktan uluslararası standartlarda üretime geçmemize bağlıdır. Katma değeri eri en yüksek, y istihdam yaratmak için i in yatırım m gereksinimi en düşük d k sektör r olan yazılım m sektörü, ülkemizin aynı zamanda alternatif ihracat geliri elde edebileceği i sektörü olabilecekken, ulusal politikaların n içinde i inde yeterince yer bulamamış ıştır. Yazılım m ve Hizmetleri Sektörü Geliştirme ve Düzenleme D Kanunu özel sektör r temsilcileriyle birlikte hazırlanarak, regülasyon, finansman, yeterlilik belgesi, kalite belgesi, denetim, sertifikasyon, destek, dış pazarlarda temsil, ihracatı geliştirmek, teşvikler gibi konular bu kanunla bir çatı altında sadeleştirilerek ulaşı şılabilir hale getirilmesi sağlanmal lanmalı ve yazılım m sektörü Türkiye nin Öncelikli ve Stratejik Sektörü olarak ilan edilip, Ulusal Yazılım m Politikaları özel sektörle birlikte acilen belirlenmelidir. Kamuda sektörün n sorularının n takibini münhasm nhasıran yapacak bir müstem steşarlık k gerekirse kurulmalıdır. r. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, DPT

22 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ Sorun 2 Yurt içinde i inde üretilen yazılım ürünlerimizin küresel k rekabette geri kalması Herhangi bir ürünümüzün n uluslararası düzeyde rekabet edebilir hale gelebilmesi, öncelikle ülkemizde güçg üçlenmesi ve kurumsallaşmas masına bağlıdır. Bilişimin imin yeni yeni girdiği i ve yaygınla nlaşmaya başlad ladığı KOBİ ler sektöre yeterli talebi oluşturamad turamadığından, sektör r dar bir alanda faaliyet gösterebilmektedir. Yazılım m firmaları özellikle Kamunun yazılım m ihalelerinde kendilerini geliştirebilecek hacimde projeler bulabilmektedir. Bu ihalelerin çoğunda, kendi ülkelerinde onlarca yıl önce öncelikli sektör r ilan edilmiş olan ve bir çok devlet teşviklerini yıllar y önce almaya başlay layıp kendi devlet ihalelerinin kendilerine verilmesiyle güçg üçlenen uluslararası yazılım m firmaları tercih edilmektedir. Oysa bu fırsatf rsatı elde edebilen yazılım şirketlerimiz sadece projelerini başar arıyla bitirmekle kalmayıp p bu sayede elde ettikleri birikimlerini (savunma,sağlık,maliye vb. sektörlerde görüldüğü gibi) uluslararası arenaya kolayca taşı şıyabilmektedir. Sertifikasyon ve iyileştirilmi tirilmiş rekabet ortamı yaratılarak kamu projeleri üzerinden yeni ürünler ve hizmetlerin gelişiminin iminin sağlanmas lanması ve tüm t m kamu yazılım m projelerinde yerli ürün n ve hizmetlerin tercih edilmesinin teşvik edilmesiyle içi pazar desteği i verilmelidir. DPT

23 Sorun 3 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ DPT Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının n Uygulanması ve GüncellenmesiG Kamu tarafından bugüne dek bilişim im ile ilgili ilk defa yürürly rlüğe e konulan 5 yılly llık k eylem planının n takip edilmesi, etkin bir şekilde devam ettirilmesi ve günün g n koşullar ullarına göre g güncellenmesi g gerektiğine ine inanmaktayız. Bu kapsamda eylem planında nda yer alan ancak bugüne kadar uygulamaya konulmayan Bilişim im Vadisi projesinin, acilen hayata geçirilmesiyle, bilgi ve iletişim im teknolojileri katkısıyla, yazılım m ve hizmetlerde Avrupa nın n bilişim im üssü olma fırsatf rsatı elde edilecektir. Kurulacak Bilişim im Vadisi bir çok irili ufaklı yurt dışıd ve yurt içi i i bilişim im şirketlerinin Ar-Ge ve rekabet öncesi işbirliği i yapabilecekleri bir kümelenme k fırsatf rsatı yaratacak olup, daha sonra bu modelin uydu modellerle yaygınla nlaştırılması sağlanabilecektir Bilgi teknolojilerinin yanında nda telekomünikasyon, Bio teknoloji, Nano teknoloji ve Nöro teknolojilerinin Teknoloji üretimi, hizmet üssü,, ihracat ve çekim merkezi olacak olan Bilişim im Vadisi projesi hayata geçirilmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, DPT

24 Sorun 4 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ Mevcut teşvik ve destek programlarının n yazılım m sektörüne uymaması Geçmi mişe e nazaran, yazılım m sektörüne verilen devlet destek ve teşvik programlarının n son derece gelişti tiği i görülmekle g birlikte, özellikle yazılım m projelerinin değerlendirme erlendirme ve kabulünde mevcut kriterlerin (Oslo-Fraskati Fraskati) ) yanında nda ülkemiz koşullar ullarına göre g yeni bir değerlendirme erlendirme yapılmas lmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kabul edilen projelerin destek tutarlarının n proje sahibi firmalara ödenmesi çok gecikmektedir. Özelikle yazılım ürünlerinin yurtdışı ışına açılabilmesi a için i in verilen mevcut desteklerin diğer sektörler için i in çok faydalı olmalarına rağmen, yazılım m sektörüne fayda sağlayamamaktad layamamaktadır. Yazılım m firmaları yurtdışı ışında bir ofis veya show room açabilmesi abilmesi için i in öncelikle o ülkelerdeki pazar araştırmalar rmalarına ihtiyaç duymaktadır. Yazılım m Projesi Desteklemede kabul kriterlerinin yeniden düzenlenmesi d ve destek tutarlarının ödenmesinin kısaltk saltılması gerekmektedir. Ön ödemeli proje destekleri yaygınla nlaştırılmalıdır. Yurtdışı faaliyetleri için i in öncelikle Konsolosluklar yardımıyla yla yurtdışı firmalarla ikili görüşmelerin g sağlanaca lanacağı organizasyonlar düzenlenmelidir. d Turquality markasını almış yurt içi i i firmalarına ulusal firmaların yazılım m satmasını zorlaştırıcı kurallar (yabancı şirketlerin verecekleri sertifikalar yanında nda Türk T firma ve organizasyonlarından ndan alınacak belgelere de itibar edilerek) gözden g geçirilmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, DTM, DPT, TÜBİTAK, T TAK, TTGV, KOSGEB

25 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ Sorun 5 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), tescil ve ihracat düzenlemelerinin d TürkiyeT rkiye de üretim yapan yazılımc mcılar için i in yetersiz kalması Telif Hakları ve Tescil ile ilgili yönetmeliklery netmelikleri,, genellikle mamul hale gelmiş yazılım ürünlerine hitap etmektedir. Yazılım ürünlerini kapsayan yeni yürürly rlüğe e sokulmuş olan İsteğe e Bağlı Tescil Yönetmeliği fiziki koşullar ulları kaynak kodunu korumak konusunda atılm lmış ilk önemli adım m olmakla birlikte ihtiyaçlar ları karşı şılamaktan uzaktır. Yazılım ürünü TOBB Kanunu nda nda sanayi ürünü kabul edilmekteyken, maalesef ihracat mevzuatında hizmet olarak kabul edilmektedir. Bu da yazılım sektörünün n ihracat teşviklerinden faydalanmasını zorlaştırmaktad rmaktadır. r. Türkiye de üretim yapan yazılım üreticilerinin tüm t m birikimlerini oluşturan ara ürünler ile kaynak kodlarının n korunmasını da kapsayacak bir tescil mekanizması oluşturulmal turulmalı,, bununla ilgili mevzuat yürürlüğe e sokulmalıdır. Kültür r ve Turizm Bakanlığı ığı,, DTM

26 Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi

27 Sorun 1 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ Yüksek girdi maliyetleri, katı iş yasaları ve kayıt t dışıd ile mücadelem Sektör r yüksek y girdi maliyetleri nedeniyle rekabet gücünüg yitirmektedir. Rakip ülkelerle rekabet için i in adil rekabet ortamı sağlanmal lanmalıdır. İstihdam üzerindeki yükler y emeği i pahalı hale getirmekte ve katı iş yasaları istihdamı caydırıcı bir ortam yaratmaktadır. r. Kayıt t dışıd üretim, istihdam, standartlara uygun olmayan yerli ve ithal ürünler pazarda haksız rekabete neden olmaktadır - Yakıt t ve elektrik fiyatları üzerindeki vergi ve paylar azaltılmal lmalıdır. - İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükleri y azaltılmal lmalıdır. -İş yasaları yeniden ele alınmal nmalıdır. -AB uyum çerçevesinde evesinde değişiklik iklik yapılaca lacağı söylenilen Sendikalar Kanunu, Toplu SözleS zleşme ve Grev Lokavt Kanununda yapılacak değişikliklerin ikliklerin İş Mevzuatını daha da katıla laştırılmaması gerekmektedir. - Kayıtd tdışı için in etkin denetim ve ceza sistemi ile caydırıcılık k sağlanmal lanmalıdır. Maliye Bakanlığı ığı,, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik G Bakanlığı ığı,, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, DTM

28 Sorun 2 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ Binalarda Enerji Performans YönetmeliY netmeliği nin ve TS 825 Binalarda Isı Yalıtım m Kuralları Standardı revizyonunun yürürly rlüğe e girmemesi ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun da yer alan denetleme mekanizmalarının etkin olarak işlememesii Mevcut durumda binaların ısı yalıtım m projeleri, 2000 yılında y yayınlanan Binalarda Isı Yalıtım m YönetmeliY netmeliğine göre yapılmaktad lmaktadır. Bu yönetmelikte y yer alan yalıtım m değerleri, erleri, ısı kayıplar plarının n azaltılmas lması için in yeterli değildir. Mayıs 2007 de yürürly rlüğe e giren Enerji Verimliliği i Kanunu kapsamında daha iyi bir yalıtım m performansı ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Binalarda Enerji Performans YönetmeliY netmeliği hazırlanm rlanmıştır. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği nin yürürlüğe e girmesi ile mevcut Binalarda Isı Yalıtım m YönetmeliY netmeliği devre dışıd kalacaktır. Yeni yönetmelikte yapı malzemelerinin yalıtım m değerleri erleri ve hesap yöntemleri y yer almamakta, bu çalışmalar için i in TS 825 Standardı referans olarak kullanılmaktad lmaktadır. Binalardaki ısı kayıplar plarının n azaltılmas lması ve daha fazla enerji tasarrufu sağlanmas lanması amacıyla TS 825 Standardı revize edilerek yalıtım m değerleri erleri iyileştirilmi tirilmiştir. tir. Mayıs s 2008 de TSE tarafından kabul edilen TS 825 revizyonu, Resmi Gazete de yayınlanarak yürürly rlüğe e girmemiştir. Binalarda Enerji Performans YönetmeliY netmeliği nin TS 825 in son revizyonu ile birlikte yürürly rlüğe e girmesi ile binaların n yalıtım m performansı daha da artacağı ğından enerji tüketimi t azalacak ve ülke çapında daha fazla enerji tasarrufu ve çevre korumaya katkı sağlanacakt lanacaktır. Yeni binaların Binalarda Isı Yalıtım m YönetmeliY netmeliği ve diğer ilgili yönetmeliklere y uygunluğunun unun tespitine yönelik y denetleme mekanizmaları etkin olarak işleyememektedir. i Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği,, sadece 19 pilot ili kapsamaktadır. Mevcut uygulamada denetimin geçerli erli olduğu u illerde, Yapı Denetim Kuruluşlar ları,, yapı sahibi tarafından seçilmektedir. Yapı sahibi ile bina müteahhidinin m aynı olması durumu, mevzuata uygun denetime mahsur teşkil etmektedir. Binalarda Enerji Performans YönetmeliY netmeliğinin 2009 yılıy başı şında yürürly rlüğe e girmesi gerekmektedir. Bu yönetmelik y yürürlüğe e girmeden önce TS 825 revizyonu 2008 yılıy sonuna kadar Resmi Gazete de de yayınlanmal nlanmalıdır. Yapı Denetimi Hakkında Kanun revize edilerek; - Yapı Denetim Kuruluşu u ve yapı sahibi/müteahhit arasındaki parasal ilişki disipline edilmeli, - Yapı denetiminin kapsamı genişletilmeli ve 81 ilde uygulanması sağlanmal lanmalıdır. : Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığı,, TSE

29 Sorun 3 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ 3 üncü ülke pazarlarına girişte TürkiyeT rkiye nin AB ile eşit e koşullarda olmaması AB nin Serbest Ticaret Anlaşmas ması yaptığı ya da müzakerelere m başlad ladığı ülkelerin büyük b k bölümüyle b Türkiye henüz z yeterince yol alamamış ıştır. Bu durum rekabet koşullar ullarının n giderek Türkiye T aleyhine gelişmesine yol açmakta, a genişleyen AB ile birlikte 3 üncü ülke pazarlarına girişte yerli ihracatçı sanayicilerin AB li rakipleriyle rekabette gümrg mrük k vergisi dezavantajı artmaktadır. r. AB ve Türkiye T 3 üncü ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmas ması müzakerelerine eşe zamanlı olarak başlamal lamalı ve bu anlaşmalar eşe zamanlı olarak yürürly rlüğe e girmelidir. DTM, DışD ışişleri Bakanlığı ığı,, AB den Sorumlu Devlet Bakanlığı ığı,, AB Genel Sekreterliği

30 Sorun 4 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ Ambalaj Atıklar klarının n Kontrolü Yönetmeliğ ndende belirlenen Cam Ambalaj Atığı Geri Kazanım Hedefleri ne ulaşı şılabilmesi için i in gerekli altyapının n yetersiz oluşu Cam ambalaj üretiminde önemli hammadde ve enerji tasarrufu sağlayan geri kazanılm lmış cam ambalaj atığı ığı, önemli bir üretim girdisidir. Cam ambalaj geri kazanımına na yönelik y son yıllarda y ulaşı şılabilen oranların n yönetmelik y hedef değerlerinin erlerinin altında olduğu u dikkate alınd ndığında, mevcut sistemin iyileştirilmesi gerektiği i açıkta ktır. Bu kapsamda alınacak acil önlemler ülkemiz kaynaklarının verimli kullanımının n yanı sıra, cam ambalaj sektörünün n girdi maliyetleri ve dolayısıyla yla rekabet gücüg açısından da önem arz etmektedir. 1. Cam ambalaj atığı ığının n kaynağı ğında ayrı toplanması sağlanarak çöpe karış ışması önlenmelidir. 2. Geri dönüşüm/geri d kazanım m hedefleri sistemin gelişimine imine paralel olacak şekilde revize edilmelidir. 3. Gerekli teşvikler sağlanarak geri dönüşüm d m tesis sayısının n artması sağlanmal lanmalıdır. 4. Yetkilendirilmiş kuruluş ve piyasaya süren s konumundaki firmaların n sağlad ladığı destek primleri arttırmal rmalıdır. r. 5. Belediyeler kaynağı ğında ayrı toplamaya yönelik y yükümly mlülüklerini yerine getirmelidir. 6. YükümlY mlü taraflar, halkın n konuya ilgisini çekmek için i in çeşitli eğitim e programları uygulamalıdır. Çevre ve Orman Bakanlığı ığı, İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir B ve İlçe e Belediyeleri, KültK ltür r ve Turizm Bakanlığı

31 Sorun 5 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ CE belgelendirilmesine ilişkin Onaylanmış Kuruluş ve Onaylanmış Test Laboratuarı eksikliği Ülkemizde, Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş 6 adet Onaylanmış Kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan 4 adedi Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) kapsamında yetkilendirilmiştir. tir. Ancak yetki alanları düz z ve bombelenmiş cam paneller (temel cam, işlenmii lenmiş cam, özel veya güvenlik g camı,, kaplamalı cam, ayna), kanal şekilli cam, yalıtım m cam üniteleri, cam blok ve cam tuğla gibi ürünleri kapsamamaktadır. Bu durumda üreticiler ürünlerinin ilgili standarda ve kullanım m amacına uygunluk bağlam lamındaki test ihtiyaçlar larını,, diğer bir ifadeyle CE işaretleme i belgelerini yurt dışıd ışındaki Onaylanmış Kuruluş ve Onaylanmış Test Laboratuarlarından karşı şılamaktadır. Ülkemiz açısından a parasal ve zaman kayıplar pları meydana gelmektedir. Yapı Malzemeleri alanında nda faaliyet gösteren g içi onaylanmış kuruluşlar ların n görev g kapsamına düz d z cam ürünlerinin de alınmas nması, Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ve içi Onaylanmış Kuruluşlar ların n (Türk Standardlar Enstitüsü,, Türkiye T Çimento Üreticileri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu, Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ve Türkiye T Hazır-Kar Karışım m Beton Üreticileri Birliği) i) işi birliği i ile ülkemizde mevcut olan test imkanları arttırılmal lmalı ve Onaylanmış Test Laboratuarı tesis edilmelidir. Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ BANKA ÇÖZÜMLEME SÜRES REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL RLİĞİ VE KOORDİNASYON: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Hicabi ERSOY Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TürkiyeT Sunum

Detaylı

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması Yerel YönetimlerinY Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas lanması - Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü İzzet YERDEŞ Şube MüdürüM

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mehmet Ali FİNCAN 24. Grup Meslek Komitesi Başkanı ANA METALLERİN İMALATI 24. Grup Demir-Çelik ve Sıcak Hadde Mamulleri Sanayii 25. Grup Bağlantı Elemanları,

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Murat BAYRAM Mak.Y netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi

MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Murat BAYRAM Mak.Y netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Murat BAYRAM Mak.Y.Yük.Müh. B.İ.B..B. BEP YönetmeliY netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU Kabul Tarihi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

Garanti ve İkraz SüreS

Garanti ve İkraz SüreS Hazine MüsteM steşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Y Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanmas lanması Garanti ve İkraz SüreS reçleri Yasal Çerçeveeve - 4749 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat - Hazine Garantileri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005 BAŞLANGI LANGIÇ TOPLANTISI 30 MART 2005 Sayın: H.Abdullah KAYA Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış (BÖLÜM M II) 1 2 Eşleştirme Projesinin Gelişimi imi Proje başvurusu 5018 sayılı KMYK Kanununun hazırl

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Bülent İYİKÜLAH 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

2007/9 sayılı DTS Tebliği

2007/9 sayılı DTS Tebliği Pil ve Akümülat latör İthalatında Ürün n GüvenliG venliği Denetimleri Çağatay atay ÖZTÜRK Dış Ticaret MüsteM steşarlığı Marmara Bölge B MüdürüM İstanbul, 21 Kasım m 2007 Gündem Ürün n GüvenliG venliği

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ FORUMU

İSTANBUL SANAYİ FORUMU İsmail Selçuk AKSOY 42. Grup Meclis Üyesi 26. Grup Termoplastik ve Galalit Eşya Sanayii 28. Grup Kauçuk Sanayii 39. Grup Enjeksiyon ile Elde Edilen Plastik Mamulleri Sanayii 42. Grup Budünöz ve Vakum ile

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

Metal Teknolojisi Platformu

Metal Teknolojisi Platformu Metal Teknolojisi Platformu TÜRKĐYE ALÜMĐNYUM EKSTRÜZYON SEKTÖRÜ 23 ŞUBAT 2007 Dr. Metin YILMAZ ÇUHADAROĞLU Metal San. ve Paz. A.Ş. ALÜMĐNYUM FĐYATLARININ F YILLARA GÖREDEG REDEĞĐŞĐMĐ ALÜMĐNYUM ELDESĐNDE

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) II. DİR İN AMAÇLARI III. DİR SİSTEMLERİ İthalatta Şartlı Muafiyet

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 RES PROJELERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1) TEŞVİKLER 2) İZİNLER 3) ÖLÇÜMLER 4) YENİ BAŞVURULARIN ALINMASI 5) KAPASİTE ARTIŞI 6) BAĞLANTI

Detaylı

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ ZERGÜL ÖZBİLGİÇ DAİRE BAŞKANI 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ OECD Çok UlusluŞirketler Rehberi, iyi kurumsal davranışı sağlamak için i in çok uluslu şirketlere

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı

ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 29 Haziran 2011 Yeni hükümetten beklentimiz, üretimi gündemin birinci maddesi haline getirmesidir NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Meclisimizin

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

TEKNOLOJİ VAKFI NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 EKEN 26.05.2010 1

TEKNOLOJİ VAKFI NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 EKEN 26.05.2010 1 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AR-GE TEŞVİKLER KLERİ SEMİNER NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 Yücel TELÇEKEN EKEN 26.05.2010 1 TTGV nin Kuruluşu TTGV, Türkiye T Cumhuriyeti nin Dünya D Bankası ile 5 Nisan 1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ 3ÇEŞİTLİ KONULARDA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı hakkındaki Odamız görüşleri 06.03.2009 tarihinde

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

Su Sektörü Projelerine Finansman Sağlanmas

Su Sektörü Projelerine Finansman Sağlanmas Yerel YönetimlerinY Su Sektörü Projelerine Finansman Sağlanmas lanması Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü Ülkü TÜRKMEN Hazine Uzmanı Artan Yatırım İhtiyacı Giderek artan

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mustafa TACİR İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL

TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL Dr. Nurullah ÖZCAN Ziraat Yük.Mühendisi Tarım Ekonomisti SÜT T SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Piyasada çok sayıdaki üretici, az sayıdaki alıcı var. Dolayısıyla yla alıcılar

Detaylı

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ Mevzuat ve Çimento Sektörüne Yansımalar maları 12 Haziran 2012 TÇMB Çalıştayı ANKARA 1 Sunum İçeriği Enerji Sektörüne Genel Bakış Niçin Enerji Verimliliği Gelişim ve Potansiyel

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

Kartal USLUEL. Yönetim Kurulu Başkanı

Kartal USLUEL. Yönetim Kurulu Başkanı KURULUŞ 1992 40 ı AŞKIN ÜYE EMSAD ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ 2 MİLYAR USD İHRACAT Yönetim Kurulu Başkanı Elektromekanik sanayimizin bugünkü durumu, Şebekelerimizde kullanılan malzemelerin kalite

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler 19.11.2015 İstanbul Orjin Maslak Plaza İthalatta Hangi Sektör ve Ürünlerde Korumacılık Arttı? Orta Vadeli Program (2015 2017) OVP Amaçları: Yurt içi tasarrufları

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI Dünyada Ham Yağ Üretimi (Milyon ton) Hammadde ihtiyacımızın yüzde 75 ini ithalatla karşılıyoruz. Bitkisel yağ sektörü, ayçiçeğinde hammadde yetersizliği nedeniyle dışa

Detaylı

Enerji Verimliliği i Paneli

Enerji Verimliliği i Paneli KIBRIS TÜRK T YATIRIM GELĐŞ ĐŞTĐRME AJANSI Enerji Verimliliği i Paneli Ayşe Dönmezer Direktör 18 Ağustos 2009 YAGA One-stop-shop; yatırımcılara yatırım öncesi, süresince ve sonrasında ücretsiz ve gizlilik

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir.

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir. LEASING Leasing yatırımlara finansman sağlayan alternatif bir finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd ndığı işlemdir. Operasyonel Leasing ise genel olarak %70 finansman riski

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı