Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008"

Transkript

1 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008

2 Türkiye Ambalaj Meclisi

3 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması Türk Gıda G Kodeksi YönetmeliY netmeliği ne göre; g Kodeks te yer alan tüm m gıda g maddelerinin ambalajlanması zorunludur. Türk T Gıda G Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ne göre; g ambalajlı olarak tüketime t sunulmalıdır. Gıda ve Gıda G ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, G Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik e göre; pazaryerleri, cadde ve sokaklarda, yaş meyve ve sebze hariç her türlt rlü gıdanın n açıkta a satışı yasak olup, kontrol ve denetiminden ilgili merci sorumludur. Bu Yönetmelik ve Tebliğlerde lerde yer alan hükümler etkin bir şekilde uygulanmamaktadır. Tüm m illerde bu Yönetmelik Y ve Tebliğler ler kapsamındaki gıda g ürünlerini üreten ve satan işyerleri; i ilgili mercilerce yeterli sıkls klıkla kla denetlenmeli ve hükümlere h uymayan işyerleri i hakkında yasal işlem i yapılmal lmalıdır. Tarım m ve Köyişleri Bakanlığı

4 Sorun 2 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörüne ait endüstriyel tehlikeli/tehlikeli olmayan atıklar ile ilgili gerek mevcut gerekse taslak halinde olan Yönetmelik Y ve Tebliğler ler ile ilgili değişiklik iklik ya da güncellemeler g hakkında sektör temsilcilerinin görüşlerinin g dikkate alınmamas nmaması Geri dönüşümüd olmayan sektörel atıklar klarımız z ile ilgili alternatif geri kazanım m ve bertaraf çözüm önerileri oluşturulmal turulmalı, önerilerimiz dikkate alınmal nmalıdır. Sektörel atıklar klarımızın n geri kazanılmas lması ve bertarafı ile ilgili mevcut tesislerin kapasitesi yetersizdir. Sektör r kuruluşlar larının n kendi atıklar klarının n geri kazanımı için in teknolojik yatırım m yapmaları teşvik edilerek bu kuruluşlar ların n lisans uygulamasından muaf tutulması sağlanmal lanmalıdır. Atıklar kların n geri kazanımı ve bertarafı konusunda altyapı,, tesis ve kapasite yetersizlikleri giderilene kadar halen yürürly rlülükte olan yönetmelik y ve tebliğlerde lerde belirtilen yükümly mlülükler ileri bir tarihe ertelenmelidir. Geri kazanım m ve bertaraf tesislerinin kurulumunun teşvik edilmesi sağlanmal lanmalıdır. Çevre ve Orman Bakanlığı

5 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 3 Gümrük k Birliği nden dolayı 3 üncü ülkelere olan ihracatlarımızda eşitlik e ilkesinin olmaması nedeniyle ortaya çıkan haksız z rekabet sorunu ve ihracat işlemlerinde i yaşanan anan zaman kayıplar pları Rusya, Afrika, Hindistan, Orta Doğu ülkelerinde ürünlerimize uygulanan %50 ile %150 arasında değişen en ithalat gümrg mrük k vergilerinden dolayı,, ihracatımız z imkansız z hale gelmektedir. Elektronik beyanname sistemine geçilmi ilmiş olmasına rağmen uygulamadaki yavaşlık k ve zorluk sürmektedir. s İhracatını gerçekle ekleştirdiğimiz imiz malların n intaç tarihlerinin geç öğrenilmesi sıkınts ntı yaratmaktadır. r. İlgili ülkeler ile yapılacak ikili anlaşmalarla bahsi geçen en pazarlardaki gümrg mrük k vergi oranlarının, n, o ülkelerden benzer malzemelerin ithal edilmesi halinde, ülkemizin uyguladığı vergi oranları ile eşitlenmesi haksız z rekabeti ortadan kaldıracakt racaktır. r. GümrG mrük k işlemlerinde i elektronik beyanname sisteminin eşitlenmesie gerekmektedir. DTM

6 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 4 İthalatta yaşanan anan sorunlar Gıda ile temas edecek kağı ğıt t karton ve plastikler için i in ilgili Tarım İl l MüdürlM rlüğüne, üreticilerden alınacak resmi (Ülkenin( resmi kurumundan alınm nmış ya da resmi kurumuna tasdik ettirilmiş) ) ve orijinal olması kaydı ile sağlık k sertifikası ve içerik i belgesi sunulması gerekmektedir. Oysa benzer uygulama AB ülkelerinde sadece üretici firmanın n kendi beyanı ile gerçekle ekleşmektedir. Üretici firmaların n ana hammadde girdisi olarak ithal etmek durumunda kaldığı mallarda Kaynak Kulanım Destekleme Fonu (KKDF) uygulaması üreticilere günümüz g z rekabet ortamında ciddi yükler y getirmekle birlikte, uzun vadeli faizsiz satıcı kredilerinden faydalanma imkanını da önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Üretici firmanın n kendi beyanının n kabul görmesi, g gümrg mrüğe e gelen kağı ğıt t ve plastik ambalaj malzemeleri için i in yapılacak analizin tüm t m yıl yl boyunca geçerli erli olması,, ana hammadde olarak ithal etmek durumunda kalınan ürünlerin ithalatında KKDF uygulanmaması gerekmektedir. DTM

7 TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 5 Dahilde İşleme İzin Belgesi ve geçici kabul rejimine göre, g ithal edilen hammaddelerin ihracı ve anılan belgelerin kapatma sürecinin s 9 ay ile sınırlands rlandırılmasının n ortaya çıkardığı sorunlar Anılan belgelerin 9 aylık k kapatma süresine s uzatılmas lmasına karşı şın n hala problemler yaşanmaktad anmaktadır. Anılan belgelerin kapatma süresinin s 12 aya çıkarılması,, gerektiğinde inde 3 aylık k bir ek süre s verilmesi DTM

8 Türkiye Bankacılık k ve Finans Meclisi

9 Sorun 1 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Finansal sektörde aracılık k işlemlerinden i alınan vergiler ve dolaylı yüklerin yüksek y olması Türkiye de finansal işlemler i üzerindeki vergisel yükler y ve ücretler yüksektir. y Buna bağlı olarak; 1. Aracılık k maliyeti yüksektir. y 2. Finansal işlemlerin i riskleri artmaktadır. r. 3. Finansal işlemlere i olan talep yurtdışı ışına kaymaktadır. 4. Yerleşik kuruluşlar ların n rekabet gücüg zayıflamaktad flamaktadır. 5. Müşteri M şikayetleri artmaktadır. r. 1. Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) gibi. dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldd lmeli/kaldırılmalıdır. 2. Bankaların TCMB de tuttukları zorunlu karşı şılıkları için in AB de olduğu u gibi piyasa faiz oranları düzeyinde faiz ödenmelidir. 3. İMKB işlem i ücret ve komisyonları ile Takasbank saklama komisyonları düşürülmelidir. 4. Katılım m payı ödemeleriyle oluşturulan BDDK gelirlerinin kullanılmayan lmayan bölümünün b n bütçeye b devrine ilişkin düzenleme d kaldırılmal lmalıdır. Maliye Bakanlığı, TCMB, SPK, İMKB

10 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Sorun 2 Yasal düzenlemelerd Ekonomik faaliyeti düzenleyen d tüm t m kurallar hukukun temel prensipleri, piyasa ekonomisi kuralları, AB düzenlemeleri d ve uluslararası normlar ile uyumlu olmalı, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün g artırılmas lmasını hedeflemelidir Borçlar Kanunu, Türk T Ticaret Kanunu, Tüketicinin T Korunması Hakkında Kanun, Çek Kanunu, Bankacılık k Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu, 545 Sayılı KHK, Finansal Kiralama Kanunu gibi yasalar uluslararası düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmelidir. Devlet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK

11 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Sorun 3 Türkiye nin/ nin/istanbul un un uluslararası bir finans merkezi olması İstikrar içinde i inde ve sürds rdürülebilir büyümenin b gerçekle ekleştirilmesinde ekonomik faaliyetin sağlıkl klı olarak finansmanı için in güçg üçlü,, etkin çalışan, büyük b k ve derin bir finansal sektör çok önemli bir role sahiptir. Türkiye bölgesinde b önemli bir merkez olma potansiyeline sahiptir. İstanbul fiilen bir finansal merkez gibi kabul edilmektedir. İstanbul un un uluslararası nitelikte bir finansal merkez olması yönünde nde mevcut potansiyel kullanılmal lmalıdır. Çalışmalar uygulamaya geçiş aşamasına gelmiştir. Hazine MüsteM steşarlığı, İstanbul Büyükşehir B Belediyesi

12 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Sorun 4 İcra ve İflas Kanunu nda nda yapılan iflasın n ertelenmesi ne ne ilişkin düzenlemed Konkordato kurumu dışıd ışında alacaklının n devletin zor kullanma gücünden g yararlanarak alacağı ğını elde etme şeklini düzenleyen d İcra ve İflas Kanunu na na tarih ve 4949 sayılı Kanunla eklenen "iflasın n ertelenmesi" ve tarih ve 5092 sayılı Kanunla eklenen "Kooperatifler ve Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapıland landırılması" " kurumları eklenmiştir. İflasın n Ertelenmesi" kurumu uygulamada Kanun un amacı ve düzenlenid zenleniş şekli yanında, nda, Anayasa ve hukukun temel ilkeleri ile çelişmektedir. Alacakların n tahsilini olumsuz kılmaktadk lmaktadır. Söz z konusu düzenleme, d ülkemiz koşullar ulları dikkate alınarak yeniden gözden g geçirilmelidir. Uygulamada karşı şılaşılan sorunlar ve bunların çözümlerine yönelik y Kanun da yapılmas lması önerilen değişiklikler iklikler hakkında Türkiye T Bankalar Birliği nin ilgili kurumlara göndermig ndermiş olduğu u raporu bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı

13 Sorun 5 TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS F MECLİSİ Finansal sektörde haksız z rekabete neden olan düzenlemeler d Türkiye de yerleşik kuruluşlar ların n yurt dışıd ışında yerleşik kuruluşlar lar karşı şında rekabet gücünüg artırmak rmak amacıyla finansal sektörde haksız z rekabete yol açan a an düzenlemelerin d uluslararası düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir - Türkiye de yerleşik bankaların n döviz d kazandıran sektörler dışıd ışında da döviz d kredisi açmalara malarına imkan verilmesi için i in 32 Sayılı Karar da değişiklik iklik yapılmal lmalıdır. - Ayıpl plı mal ve hizmetin neden olduğu u her türlt rlü zarardan bankaların n sorumluluğunun unun açıkça a a tanımlanmas mlanması ve sınırlands rlandırılması için in Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da değişiklik iklik yapılmal lmalıdır. - Bankaların n ihracat taahhütlerinden tlerinden doğan sorumluluklarının n sınırlands rlandırılmasına ilişkin düzenleme d yapılmal lmalıdır. - Bankalar tarafından düzenlenen d teminat mektuplarının n yurtdışı ışında kabulünün n sağlanmas lanması için in Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda nda değişiklik iklik yapılmal lmalı ve ihtiyati tedbir kararlarının n sadece davayı görmeye yetkili mahkeme tarafından verilmesinin sağlanmas lanmasını teminen İcra ve İflas Kanunu nun 258 inci maddesine paralel bir hüküm h m getirilmelidir. - Genel bütçeden b kaynak aktarılan kuruluşlar lar dışıd ışındaki kamu kurumlarının n kaynaklarının n tüm t m bankalara yatırılabilmesi için i in Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği nde değişiklik iklik yapılmal lmalıdır. -Tarım m kredilerinin ülkemizde faaliyet gösteren g tüm t m bankalar tarafından verilebilmesini teminen Ziraat Bankası ve Tarım m Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Y Yatırım m ve İşletme Kredisi Kullandırılmas lmasına İlişkin tarih ve 2005/8378 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik iklik yapılmal lmalıdır. - Aracılık k işlemlerinden i alınan vergiler düşürülmelidir. d : Hazine Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret ve Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TCMB

14 Türkiye Bilişim im Teknolojileri Meclisi

15 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Sorun 1 Devletin bilgi teknolojileri konusunda tek bir yetkili kurumunun olmamasından kaynaklanan koordinasyon eksikliği i ve çalışmaların n verimli yürütülememesiy Devletin bilgi teknolojilerini ulusumuzun temel kalkınma konularından ndan biri olarak belirlemesine ve bu konuda çeşitli resmi kurum, kuruluş,, icra kurulu ve bakanlıklar kların önemli mesai harcamasına rağmen hükümet düzeyinde d bu konunun tek bir sahibi olmamasından dolayı, çalışmalar arasında koordinasyon sağlanamamakta, mükerrer m veya birbiri ile uyumsuz çalışmalar yapılmaktad lmaktadır. Bu da ülkemize zaman kaybettirmekte ve bu konuya inancın n azalmasına yol açmaktada maktadır. Hükümetin acilen bilgi teknolojileri etkinliklerini koordine edecek bir çözümü kamuoyu ile paylaşmas ması ve tüm t m faaliyetlerin bu eşgüdüm e m mekanizması tarafından düzenlenmesi d gerekmektedir. Başbakanlık

16 Sorun 2 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Bilgi teknolojileri konusunda yurt içinde i inde Ar-Ge Ge, ürün n geliştirme ve üretimin gelişememesi ememesi Bilgi teknolojileri konusunda yurt içinde i inde Ar-Ge Ge, ürün n geliştirme ve üretim yeterince gelişememektedir. ememektedir. Sektör r ithalat temelli yürümekte, y mevcut teşvikler kısıtlayk tlayıcı olup, düzensiz d ve farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Teknoparklar ekseriyetle yazılım m geliştiren şirketler tarafından kullanılmaktad lmaktadır. Bu geliştirilen yazılımlar mların çoğu u da bir Ar-Ge ürünü olarak değer er kazanamamakta, uluslararası teknoloji şirketlerinin sağlam lamış olduğu u yazılım m platformları üzerine yapılan yazılım kodlama çalışmaları şeklinde gerçekle ekleşmektedir. Bilgisayar ve iletişim im teknolojileri konusunda yerli ürün n geliştiren firmalar son derece azdır. İhalelerde kısıtlk tlı yerli üreticilere karşı uluslararası şirketler avantaj elde etmekte, hatta bazı durumlarda yatırımc mcı firma yerli olmayan ürün n seçerse erse daha rahat teşvik alabilmektedir. Devletin bilgi teknolojileri konusunda yapılacak yatırımlarda yerli üretilen ürünleri teşvik edecek çeşitli mekanizmalar oluşturmas turması gerekmektedir. Örneğin yerli üretim kalemlerinin doğrudan aynı yıl gider yazılabilmesi gibi. Ülkemizde sadece yazılım segmentindeki firmaların n yazılım m geliştirme çalışmaları ülkemizin gereksinim duyduğu u ivmeyi sağlayamayacakt layamayacaktır. Donanım m ve gömülüg yazılım konusundaki çalışmalar da arttırılmal lmalıdır. Bu anlamda bir pozitif ayrımc mcılığa a gerek vardır. r. Bilgi teknolojileri konusundaki teşviklerin tahsisinde önemli sorunlar yaşanmaktad anmaktadır. Özellikle teknoparklar ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılmal lmalı,, gerek teknopark imkanlarından ndan faydalanan kurumların, gerekse teknopark işletmecisi i firmaların n farklı uygulamaları ortadan kaldırılmal lmalıdır. Maliye Bakanlığı ığı,, TÜBİTAKT TAK

17 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Sorun 3 KOBİ lerde bilgi teknolojilerinden faydalanmanın n yeterince sağlanamamas lanamaması Bilgi Teknolojilerinden faydalanma küçük üçük k ve orta ölçekli firmalarda yaygınla nlaşmış değildir. Bu da bu firmaların n kendi içi süreçlerinin daha verimli olmasını engellemekte, rekabetçili iliği i azaltmakta, dışd pazarlar ile entegrasyonda sorunlar yaratmaktadır. r. Ayrıca e-devlet e uygulamalarının yaygınla nlaşabilmesi abilmesi için i in engel teşkil etmektedir. Devletin e-devlet e konusunda yaptığı çalışmalara hız h z vermesi, kişi i ve kuruluşlar ların n devletle ilişkileri süratle elektronik ortama geçirilmeli, elektronik imza kullanımı yaygınla nlaştırılmalı,, KOBİ lerin bu anlamda yapacağı yatırımlar teşvik edilmeli (ilk yıl y l masraf yazabilme gibi) ve belirli bir süreden s sonra zorunlu hale getirilmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, E-dönüşüm E İcra Kurulu

18 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Sorun sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu nun ilgili tarafların n gereksinimlerine yeterince cevap verememesi 2003 yılında y yayınlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanun, özellikle satıcı firma aleyhine önemli sorunlar oluşturmaktad turmaktadır. r. Kanun da müteselsil m sorumluluk, tebligat ve süreler, s bilirkişi tespitleri ve tüketici t hakem heyeti oluşturulmas turulması gibi konularda iyileştirmeler yapılmas lması gerekmektedir. Kanun un bu anlamdaki anlayışı ışının n değişebilmesi ebilmesi için i in adının n da Tüketiciyi Koruma Kanunu değil, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu u gibi Alışverişi i Düzenleme D Kanunu olması gerekmektedir sayılı Kanun un düzenlenerek d söz s z konusu sorunları Alışverişi i Düzenleme D Kanunu olarak güncellenmelidir. g ortadan kaldıracak bir anlayış ışta lgili Kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

19 TÜRKİYE BİLİŞİB İŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ MECLİSİ Sorun 5 Bilgi teknolojileri ürünleri ithalatının n düzenlenmesid Bilgi teknolojileri ürünleri ithalatında garanti belgesi almak çok kolaydır, aday firmanın n sadece servis yükümlülüğü bulunmaktadır. Servis yükümly mlülüğünü bir işbirlii birliği i ile çözen firma bu konuyu kolayca halledebilmektedir. Ancak firma batar veya ortadan kaybolursa tüketici t cihazla başba başa kalmaktadır. İthalatçı belgesi ve garanti belgesi verme süres reçleri gözden g geçirilerek, bu işi i i daha güvenilir g ve uzun soluklu olabilecek firmaların n yapması sağlanmal lanmalıdır. lgili Kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

20 Türkiye Bilgisayar Yazılımı Meclisi

21 Sorun 1 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ Ulusal Yazılım m Stratejisi ve Programımızın n olmaması Yazılım m sektörü günümüzde ülkelerin sürds rdürülebilir biçimde imde kalkınmalar nmaları için in doğrudan ve dolaylı etkileriyle ulusal savunmamızdan işletme i verimliliğine, ine, bilgi toplumuna geçebilmekten ebilmekten küresel k rekabette başar arılı olabilmeye kadar tüm t m sektörleri çok yakından ilgilendiren olmazsa olmaz bir sektörd rdür.. AB sürecinde, s 21 inci yüzyy zyılı yakalayabilmek için i in ilk koşul olan bilgi toplumuna dönüşebilmemiz, Bilgi Toplumu Strateji Raporu nun ve Eylem Planı nın n başar arıya ulaşabilmesi abilmesi için i in bilişimin imin sadece ithalatçısı ve kullanıcısı olmaktan uluslararası standartlarda üretime geçmemize bağlıdır. Katma değeri eri en yüksek, y istihdam yaratmak için i in yatırım m gereksinimi en düşük d k sektör r olan yazılım m sektörü, ülkemizin aynı zamanda alternatif ihracat geliri elde edebileceği i sektörü olabilecekken, ulusal politikaların n içinde i inde yeterince yer bulamamış ıştır. Yazılım m ve Hizmetleri Sektörü Geliştirme ve Düzenleme D Kanunu özel sektör r temsilcileriyle birlikte hazırlanarak, regülasyon, finansman, yeterlilik belgesi, kalite belgesi, denetim, sertifikasyon, destek, dış pazarlarda temsil, ihracatı geliştirmek, teşvikler gibi konular bu kanunla bir çatı altında sadeleştirilerek ulaşı şılabilir hale getirilmesi sağlanmal lanmalı ve yazılım m sektörü Türkiye nin Öncelikli ve Stratejik Sektörü olarak ilan edilip, Ulusal Yazılım m Politikaları özel sektörle birlikte acilen belirlenmelidir. Kamuda sektörün n sorularının n takibini münhasm nhasıran yapacak bir müstem steşarlık k gerekirse kurulmalıdır. r. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, DPT

22 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ Sorun 2 Yurt içinde i inde üretilen yazılım ürünlerimizin küresel k rekabette geri kalması Herhangi bir ürünümüzün n uluslararası düzeyde rekabet edebilir hale gelebilmesi, öncelikle ülkemizde güçg üçlenmesi ve kurumsallaşmas masına bağlıdır. Bilişimin imin yeni yeni girdiği i ve yaygınla nlaşmaya başlad ladığı KOBİ ler sektöre yeterli talebi oluşturamad turamadığından, sektör r dar bir alanda faaliyet gösterebilmektedir. Yazılım m firmaları özellikle Kamunun yazılım m ihalelerinde kendilerini geliştirebilecek hacimde projeler bulabilmektedir. Bu ihalelerin çoğunda, kendi ülkelerinde onlarca yıl önce öncelikli sektör r ilan edilmiş olan ve bir çok devlet teşviklerini yıllar y önce almaya başlay layıp kendi devlet ihalelerinin kendilerine verilmesiyle güçg üçlenen uluslararası yazılım m firmaları tercih edilmektedir. Oysa bu fırsatf rsatı elde edebilen yazılım şirketlerimiz sadece projelerini başar arıyla bitirmekle kalmayıp p bu sayede elde ettikleri birikimlerini (savunma,sağlık,maliye vb. sektörlerde görüldüğü gibi) uluslararası arenaya kolayca taşı şıyabilmektedir. Sertifikasyon ve iyileştirilmi tirilmiş rekabet ortamı yaratılarak kamu projeleri üzerinden yeni ürünler ve hizmetlerin gelişiminin iminin sağlanmas lanması ve tüm t m kamu yazılım m projelerinde yerli ürün n ve hizmetlerin tercih edilmesinin teşvik edilmesiyle içi pazar desteği i verilmelidir. DPT

23 Sorun 3 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ DPT Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının n Uygulanması ve GüncellenmesiG Kamu tarafından bugüne dek bilişim im ile ilgili ilk defa yürürly rlüğe e konulan 5 yılly llık k eylem planının n takip edilmesi, etkin bir şekilde devam ettirilmesi ve günün g n koşullar ullarına göre g güncellenmesi g gerektiğine ine inanmaktayız. Bu kapsamda eylem planında nda yer alan ancak bugüne kadar uygulamaya konulmayan Bilişim im Vadisi projesinin, acilen hayata geçirilmesiyle, bilgi ve iletişim im teknolojileri katkısıyla, yazılım m ve hizmetlerde Avrupa nın n bilişim im üssü olma fırsatf rsatı elde edilecektir. Kurulacak Bilişim im Vadisi bir çok irili ufaklı yurt dışıd ve yurt içi i i bilişim im şirketlerinin Ar-Ge ve rekabet öncesi işbirliği i yapabilecekleri bir kümelenme k fırsatf rsatı yaratacak olup, daha sonra bu modelin uydu modellerle yaygınla nlaştırılması sağlanabilecektir Bilgi teknolojilerinin yanında nda telekomünikasyon, Bio teknoloji, Nano teknoloji ve Nöro teknolojilerinin Teknoloji üretimi, hizmet üssü,, ihracat ve çekim merkezi olacak olan Bilişim im Vadisi projesi hayata geçirilmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, DPT

24 Sorun 4 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ Mevcut teşvik ve destek programlarının n yazılım m sektörüne uymaması Geçmi mişe e nazaran, yazılım m sektörüne verilen devlet destek ve teşvik programlarının n son derece gelişti tiği i görülmekle g birlikte, özellikle yazılım m projelerinin değerlendirme erlendirme ve kabulünde mevcut kriterlerin (Oslo-Fraskati Fraskati) ) yanında nda ülkemiz koşullar ullarına göre g yeni bir değerlendirme erlendirme yapılmas lmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kabul edilen projelerin destek tutarlarının n proje sahibi firmalara ödenmesi çok gecikmektedir. Özelikle yazılım ürünlerinin yurtdışı ışına açılabilmesi a için i in verilen mevcut desteklerin diğer sektörler için i in çok faydalı olmalarına rağmen, yazılım m sektörüne fayda sağlayamamaktad layamamaktadır. Yazılım m firmaları yurtdışı ışında bir ofis veya show room açabilmesi abilmesi için i in öncelikle o ülkelerdeki pazar araştırmalar rmalarına ihtiyaç duymaktadır. Yazılım m Projesi Desteklemede kabul kriterlerinin yeniden düzenlenmesi d ve destek tutarlarının ödenmesinin kısaltk saltılması gerekmektedir. Ön ödemeli proje destekleri yaygınla nlaştırılmalıdır. Yurtdışı faaliyetleri için i in öncelikle Konsolosluklar yardımıyla yla yurtdışı firmalarla ikili görüşmelerin g sağlanaca lanacağı organizasyonlar düzenlenmelidir. d Turquality markasını almış yurt içi i i firmalarına ulusal firmaların yazılım m satmasını zorlaştırıcı kurallar (yabancı şirketlerin verecekleri sertifikalar yanında nda Türk T firma ve organizasyonlarından ndan alınacak belgelere de itibar edilerek) gözden g geçirilmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, DTM, DPT, TÜBİTAK, T TAK, TTGV, KOSGEB

25 TÜRKİYE BİLGB LGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ Sorun 5 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), tescil ve ihracat düzenlemelerinin d TürkiyeT rkiye de üretim yapan yazılımc mcılar için i in yetersiz kalması Telif Hakları ve Tescil ile ilgili yönetmeliklery netmelikleri,, genellikle mamul hale gelmiş yazılım ürünlerine hitap etmektedir. Yazılım ürünlerini kapsayan yeni yürürly rlüğe e sokulmuş olan İsteğe e Bağlı Tescil Yönetmeliği fiziki koşullar ulları kaynak kodunu korumak konusunda atılm lmış ilk önemli adım m olmakla birlikte ihtiyaçlar ları karşı şılamaktan uzaktır. Yazılım ürünü TOBB Kanunu nda nda sanayi ürünü kabul edilmekteyken, maalesef ihracat mevzuatında hizmet olarak kabul edilmektedir. Bu da yazılım sektörünün n ihracat teşviklerinden faydalanmasını zorlaştırmaktad rmaktadır. r. Türkiye de üretim yapan yazılım üreticilerinin tüm t m birikimlerini oluşturan ara ürünler ile kaynak kodlarının n korunmasını da kapsayacak bir tescil mekanizması oluşturulmal turulmalı,, bununla ilgili mevzuat yürürlüğe e sokulmalıdır. Kültür r ve Turizm Bakanlığı ığı,, DTM

26 Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi

27 Sorun 1 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ Yüksek girdi maliyetleri, katı iş yasaları ve kayıt t dışıd ile mücadelem Sektör r yüksek y girdi maliyetleri nedeniyle rekabet gücünüg yitirmektedir. Rakip ülkelerle rekabet için i in adil rekabet ortamı sağlanmal lanmalıdır. İstihdam üzerindeki yükler y emeği i pahalı hale getirmekte ve katı iş yasaları istihdamı caydırıcı bir ortam yaratmaktadır. r. Kayıt t dışıd üretim, istihdam, standartlara uygun olmayan yerli ve ithal ürünler pazarda haksız rekabete neden olmaktadır - Yakıt t ve elektrik fiyatları üzerindeki vergi ve paylar azaltılmal lmalıdır. - İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükleri y azaltılmal lmalıdır. -İş yasaları yeniden ele alınmal nmalıdır. -AB uyum çerçevesinde evesinde değişiklik iklik yapılaca lacağı söylenilen Sendikalar Kanunu, Toplu SözleS zleşme ve Grev Lokavt Kanununda yapılacak değişikliklerin ikliklerin İş Mevzuatını daha da katıla laştırılmaması gerekmektedir. - Kayıtd tdışı için in etkin denetim ve ceza sistemi ile caydırıcılık k sağlanmal lanmalıdır. Maliye Bakanlığı ığı,, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik G Bakanlığı ığı,, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı,, DTM

28 Sorun 2 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ Binalarda Enerji Performans YönetmeliY netmeliği nin ve TS 825 Binalarda Isı Yalıtım m Kuralları Standardı revizyonunun yürürly rlüğe e girmemesi ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun da yer alan denetleme mekanizmalarının etkin olarak işlememesii Mevcut durumda binaların ısı yalıtım m projeleri, 2000 yılında y yayınlanan Binalarda Isı Yalıtım m YönetmeliY netmeliğine göre yapılmaktad lmaktadır. Bu yönetmelikte y yer alan yalıtım m değerleri, erleri, ısı kayıplar plarının n azaltılmas lması için in yeterli değildir. Mayıs 2007 de yürürly rlüğe e giren Enerji Verimliliği i Kanunu kapsamında daha iyi bir yalıtım m performansı ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Binalarda Enerji Performans YönetmeliY netmeliği hazırlanm rlanmıştır. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği nin yürürlüğe e girmesi ile mevcut Binalarda Isı Yalıtım m YönetmeliY netmeliği devre dışıd kalacaktır. Yeni yönetmelikte yapı malzemelerinin yalıtım m değerleri erleri ve hesap yöntemleri y yer almamakta, bu çalışmalar için i in TS 825 Standardı referans olarak kullanılmaktad lmaktadır. Binalardaki ısı kayıplar plarının n azaltılmas lması ve daha fazla enerji tasarrufu sağlanmas lanması amacıyla TS 825 Standardı revize edilerek yalıtım m değerleri erleri iyileştirilmi tirilmiştir. tir. Mayıs s 2008 de TSE tarafından kabul edilen TS 825 revizyonu, Resmi Gazete de yayınlanarak yürürly rlüğe e girmemiştir. Binalarda Enerji Performans YönetmeliY netmeliği nin TS 825 in son revizyonu ile birlikte yürürly rlüğe e girmesi ile binaların n yalıtım m performansı daha da artacağı ğından enerji tüketimi t azalacak ve ülke çapında daha fazla enerji tasarrufu ve çevre korumaya katkı sağlanacakt lanacaktır. Yeni binaların Binalarda Isı Yalıtım m YönetmeliY netmeliği ve diğer ilgili yönetmeliklere y uygunluğunun unun tespitine yönelik y denetleme mekanizmaları etkin olarak işleyememektedir. i Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği,, sadece 19 pilot ili kapsamaktadır. Mevcut uygulamada denetimin geçerli erli olduğu u illerde, Yapı Denetim Kuruluşlar ları,, yapı sahibi tarafından seçilmektedir. Yapı sahibi ile bina müteahhidinin m aynı olması durumu, mevzuata uygun denetime mahsur teşkil etmektedir. Binalarda Enerji Performans YönetmeliY netmeliğinin 2009 yılıy başı şında yürürly rlüğe e girmesi gerekmektedir. Bu yönetmelik y yürürlüğe e girmeden önce TS 825 revizyonu 2008 yılıy sonuna kadar Resmi Gazete de de yayınlanmal nlanmalıdır. Yapı Denetimi Hakkında Kanun revize edilerek; - Yapı Denetim Kuruluşu u ve yapı sahibi/müteahhit arasındaki parasal ilişki disipline edilmeli, - Yapı denetiminin kapsamı genişletilmeli ve 81 ilde uygulanması sağlanmal lanmalıdır. : Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığı,, TSE

29 Sorun 3 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ 3 üncü ülke pazarlarına girişte TürkiyeT rkiye nin AB ile eşit e koşullarda olmaması AB nin Serbest Ticaret Anlaşmas ması yaptığı ya da müzakerelere m başlad ladığı ülkelerin büyük b k bölümüyle b Türkiye henüz z yeterince yol alamamış ıştır. Bu durum rekabet koşullar ullarının n giderek Türkiye T aleyhine gelişmesine yol açmakta, a genişleyen AB ile birlikte 3 üncü ülke pazarlarına girişte yerli ihracatçı sanayicilerin AB li rakipleriyle rekabette gümrg mrük k vergisi dezavantajı artmaktadır. r. AB ve Türkiye T 3 üncü ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmas ması müzakerelerine eşe zamanlı olarak başlamal lamalı ve bu anlaşmalar eşe zamanlı olarak yürürly rlüğe e girmelidir. DTM, DışD ışişleri Bakanlığı ığı,, AB den Sorumlu Devlet Bakanlığı ığı,, AB Genel Sekreterliği

30 Sorun 4 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ Ambalaj Atıklar klarının n Kontrolü Yönetmeliğ ndende belirlenen Cam Ambalaj Atığı Geri Kazanım Hedefleri ne ulaşı şılabilmesi için i in gerekli altyapının n yetersiz oluşu Cam ambalaj üretiminde önemli hammadde ve enerji tasarrufu sağlayan geri kazanılm lmış cam ambalaj atığı ığı, önemli bir üretim girdisidir. Cam ambalaj geri kazanımına na yönelik y son yıllarda y ulaşı şılabilen oranların n yönetmelik y hedef değerlerinin erlerinin altında olduğu u dikkate alınd ndığında, mevcut sistemin iyileştirilmesi gerektiği i açıkta ktır. Bu kapsamda alınacak acil önlemler ülkemiz kaynaklarının verimli kullanımının n yanı sıra, cam ambalaj sektörünün n girdi maliyetleri ve dolayısıyla yla rekabet gücüg açısından da önem arz etmektedir. 1. Cam ambalaj atığı ığının n kaynağı ğında ayrı toplanması sağlanarak çöpe karış ışması önlenmelidir. 2. Geri dönüşüm/geri d kazanım m hedefleri sistemin gelişimine imine paralel olacak şekilde revize edilmelidir. 3. Gerekli teşvikler sağlanarak geri dönüşüm d m tesis sayısının n artması sağlanmal lanmalıdır. 4. Yetkilendirilmiş kuruluş ve piyasaya süren s konumundaki firmaların n sağlad ladığı destek primleri arttırmal rmalıdır. r. 5. Belediyeler kaynağı ğında ayrı toplamaya yönelik y yükümly mlülüklerini yerine getirmelidir. 6. YükümlY mlü taraflar, halkın n konuya ilgisini çekmek için i in çeşitli eğitim e programları uygulamalıdır. Çevre ve Orman Bakanlığı ığı, İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir B ve İlçe e Belediyeleri, KültK ltür r ve Turizm Bakanlığı

31 Sorun 5 TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ CE belgelendirilmesine ilişkin Onaylanmış Kuruluş ve Onaylanmış Test Laboratuarı eksikliği Ülkemizde, Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş 6 adet Onaylanmış Kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan 4 adedi Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) kapsamında yetkilendirilmiştir. tir. Ancak yetki alanları düz z ve bombelenmiş cam paneller (temel cam, işlenmii lenmiş cam, özel veya güvenlik g camı,, kaplamalı cam, ayna), kanal şekilli cam, yalıtım m cam üniteleri, cam blok ve cam tuğla gibi ürünleri kapsamamaktadır. Bu durumda üreticiler ürünlerinin ilgili standarda ve kullanım m amacına uygunluk bağlam lamındaki test ihtiyaçlar larını,, diğer bir ifadeyle CE işaretleme i belgelerini yurt dışıd ışındaki Onaylanmış Kuruluş ve Onaylanmış Test Laboratuarlarından karşı şılamaktadır. Ülkemiz açısından a parasal ve zaman kayıplar pları meydana gelmektedir. Yapı Malzemeleri alanında nda faaliyet gösteren g içi onaylanmış kuruluşlar ların n görev g kapsamına düz d z cam ürünlerinin de alınmas nması, Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ve içi Onaylanmış Kuruluşlar ların n (Türk Standardlar Enstitüsü,, Türkiye T Çimento Üreticileri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu, Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ve Türkiye T Hazır-Kar Karışım m Beton Üreticileri Birliği) i) işi birliği i ile ülkemizde mevcut olan test imkanları arttırılmal lmalı ve Onaylanmış Test Laboratuarı tesis edilmelidir. Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı