5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard"

Transkript

1 Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar Günü) çeflitli etkinliklerle kutlan yor. Çok say da sivil toplum kuruluflunun bir araya gelerek oluflturdu u Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu da bu günü bir geceyle kutlayacak. Kokteyl ile bafllayacak gecede çeflitli kifli ve kurumlara ödül ve teflekkür plaketi de verilecek. 5 Aral k (yar n) perflembe günü Yenimahalle Naz m Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenecek tören saat da bafllayacak. Gece, Platform üyeleri TÜS AV, TÜ- G AD, AS AD, GGYD, AF DER, AN- G AD Y..K, SE S, Ankara fl Kad nlar Konseyi nin katk lar yla düzenlenecek. KENAN ERGEN stanbul da yap - lan Uluslararas Giriflim, novasyon ve Bölgesel Kalk nma Konferans nda Kazan geliflimiyle örnek gösterildi. 3 TE KAZAN 4 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard MAMAK 5 COCUKTAN Mamak ta proje gezileri bafllad Mamak ta yapt yat r mlarla köklü bir de iflim gerçeklefltiren Mamak Belediyesi; vatandafllardan gelen talep do rultusunda proje gezileri düzenliyor. Gezi turlar yla Mamak Belediyesi nin gerçeklefltirdi i büyük yat r mlar vatandafllar yerinde inceliyor. HABER 3. SAYFADA ÇANKAYA Baflkan Bülent Tan k esnafla bir araya geldi Belediye Baflkan Bülent Tan k, Yüksel Caddesi nin yan s ra Konur ve Karanfil Sokak esnaf yla bir araya geldi. Söz konusu sokaklardaki kötü kullan mlar n giderilmesini isteyen Baflkan Tan k, esnaf n komfluluk hukukuna sayg l davranmas gerekti ini vurgulad. HABER 2. SAYFADA Gençlere a z ve difl taramas yap ld HABER 3. SAYFADA Süleyman Göksu Tamer Karahan KEÇ ÖREN Bugün 4 te Bugün 13 te BIRI SISMAN Sa l k Bakanl taraf ndan ülke genelinde 216 ilkö retim okulunda 5 bin s n f ö rencisi üzerinde yap lan araflt rmaya göre, çocuklar n yüzde 22,5 i yani 5 çocuktan birinin fliflman oldu u tespit edildi. Pursaklar da kifli bafl na 8.2 m yeflil alan düflüyor Pursaklar Belediyesi son 5 y lda yapt yeflil alan çal flmas yla ilçenin siluetini de ifltirdi. Kifli bafl na düflen yeflil alan oran 8,2 metrekareye ç kt. 4 TE PURSAKLAR Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) l Düzeyinde Temel flgücü Göstergeleri verilerini yay mlad. flsizlik oran n n en düflük oldu u il Kütahya, en yüksek oldu u il ise Batman olarak belirlendi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) sonuçlara göre; Türkiye genelinde, 2011 y l için iflsizlik oran yüzde 9,8 ve 2012 y l nda yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. 2012'de Kütahya ve Uflak' n iflsizli in en düflük, Batman ve Mardin'de ise en yüksek ç kt model çal flmas sonucuna göre 2011 y l nda; iflsizlik oran n n en yüksek oldu u iller s ras yla, yüzde 16,1 ile Ad yaman, yüzde 14,7 ile zmir ve yüzde 14,4 ile Gaziantep olarak tahmin edildi. flsizlik oran n n en düflük oldu u iller ise s ras yla, yüzde 4,6 ile Kütahya, yüzde 4,7 ile Manisa, Uflak ve Çorum, ve yüzde 4,8 ile Çanakkale oldu. (CHA) 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: GÜNCEL GÜNCEL flsizli in en düflük oldu u iller aç kland Sa l k Bakanl koordinasyonunda, Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ), Milli E itim Bakanl ve Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yürütülen Çocukluk Ça Obezite Araflt rmas (COSI-TR) Ön Sonuçlar aç kland. Araflt rma kapsam nda, ülke çap nda 216 ilkö retim okuluna ö rencilerin vücut a rl ve boy uzunlu u ölçüldü. BEDEN K TLE ENDEKS Çocuklar n vücut a rl skor de erlerine göre, her 10 çocuktan dokuzu normal s n rlarda olup yüzde 0,2 si çok zay f ve yüzde 2,1 i ise zay f olarak belirlendi. Erkek ve k z çocuklarda zay fl k yüzdesi ayn olup, yüzde 2,3 olarak tespit edildi. Çocuklar n boy uzunlu u tespitinde yüzde 95,3 ü normal boy uzunlu- u s n rlar nda iken, bu, erkeklerde yüzde 94,8 ve k zlarda yüzde 95,8. Erkek çocuklar aras nda çok uzun boylu olma yüzde 0,3 iken k z çocuklar aras nda yüzde 0,2. Çocuklar n Beden Kitle ndeksi de erlerine göre, yaklafl k 10 çocuktan yaklafl k 7-8 i normal s n rlar içinde. YÜZDE 22 fi fiman Erkek çocuklar aras nda hafif fliflman ve fliflmanl k oran yüzde 23,3 ve k z çocuklarda yüzde 21,6. Erkek çocuklarda zay fl k yüzde 2,2 iken, k z çocuklarda yüzde 1,9. Araflt rmaya göre, erkek ve k zlar n toplam Beden Kitle ndeksi hesaplamalar nda yüzde 0,3 ünün çok zay f, yüzde 1,8 inin zay f, yüzde 75,5 inin normal, yüzde 14,2 sinin hafif fliflman ve yüzde 8,3 ünün fliflman oldu u tespit edildi. Bu oranlamaya göre, araflt rmaya kat lan çocuklar n yüzde 22,5 i yani 5 çocuktan biri fliflman. (CHA) Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar SELAHADD N EYYUB HER ÇARfiAMBA GÜNÜ 16. SAYFADA

2 Konur, Karanfil ve Yüksel esnaf yla bir araya gelen Belediye Baflkan Bülent Tan k, söz konusu sokaklardaki kötü kullan mlar n giderilmesini istedi. /2 ANKARA Tan k esnafla bulufltu G enel Kurulda konuflan Ankara Valisi ve Vilayetler Hizmet Birli i Baflkan Alâaddin Yüksel, Kurumsallaflmaya a rl k verdiklerini ve bu noktada norm kadro, performans kriterleri ve muhasebe sistemlerini kullanmada hassas olduklar n ifade ederek çal flmalar hakk nda genel bilgiler verdi. Belediye Baflkan Bülent Tan k, Yüksel Caddesi nin yan s ra Konur ve Karanfil Sokak esnaf yla biraraya geldi. Söz konusu sokaklardaki kötü kullan mlar n giderilmesini isteyen Baflkan Tan k, esnaf n komfluluk hukukuna sayg l davranmas gerekti ini vurgulad. Esnaf, Belediyesi Hizmet Binas ndaki toplant salonunda a rlayan Tan k, özellikle Konur Sokak ta komfluluk hukukunun çok çi nendi ini ifade ederek, Yaflad m z yerde yaln z de iliz. Esnaf, müflterileriyle, yurttafllarla kurdu u iliflkiyi sayg yla sürdürmelidir. Biz belediye olarak, hukuki ve hakkaniyetli olmayan tüm davran fllar n önüne geçeriz. Yurttafl m za sahip ç kmak durumunday z Engelli izlerinin üstünün kapat larak kullan lmaz hale getirildi ini belirten Baflkan Tan k, Esnaftan, kavga dövüfl etmeden birbirini ve gerekli durumlarda sokaktaki vatandafl uyarmas n istiyorum. Yaflad soka a ve bölgeye sahip ç kan duyarl esnafa biz de sahip ç kar z. Komfluluk hukukunu tan mayana ise hukuki çerçeve dahilinde gereken her fleyi yapar m diye konufltu. K z lay n son 20 y ld r hiç olmad kadar fiziki yap düzenlemesine kavufltu unu belirten Tan k, flehir merkezinin özellikle son befl y lda önemli geliflmeler kaydetti ini belirtti. Günde 2.5 milyon Ankaral n n K z lay - dan geçti ini ifade eden Tan k, flunlar kaydetti:, Yüksel Caddesi nde, Konur ve Karanfil Sokak ta yapt m z iyilefltirme çal flmalar ve k sa bir süre önce bafllatt m z Sakarya Caddesi ndeki düzenlemelerle önemli geliflmeler kaydetti. Atatürk Bulvar n n do u diliminde iyileflmeler oldu. Ticaret hareketlendi. K z lay, ilgi toplayan bir yer halini ald. Bölgenin gelece ine beraber sahip ç k lmas gerekti ini vurgulayan Tan k, yap lan çal flmalar n kullan m süresinin uzamas için esnaf n kendisine yak fl r bir tav r içinde olmas gerekti ini belirtti. Amaçlar n n esnafa, vatandafla hizmet etmek ve iyi bir yaflam ortam sa lamak oldu unu vurgulayan Tan k, Ankaral lara, sizlere özel bir iz b rakabilirsek bizim için en güzeli o diye konufltu. Tan k, Olgunlar Sokak n da Tunal Hilmi Caddesi ile bütünleflerek, düz ayak, insanlar n yere bakmak zorunda kalmadan yürüyebilecekleri bir iyilefltirme yaflayaca n belirterek, Çöplerin, elektrikli aletlerle saatli bir flekilde kap lardan al naca, kirli görüntülerin sona erece i günler uzak de il Baflkan Tan k, halk n istemesi durumunda, befl y l daha yapt klar ndan daha iyisini yapmak için görev talep etti ini ifade etti. l çocuklar bofla vakit geçirmiyor Ç ankaya Belediyesi Etüt merkezlerinden Oran Sevgi Etüt Merkezi ö rencileri derslerinden arta kalan zamanlar n sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginlefltirerek hoflça vakit geçiriyorlar. Belediyesi nin bünyesinde yer alan 3 etüt merkezinden birisi olan Sevgi Etüt Merkezi ö rencileri, e itmenleriyle birlikte CerModern in ev sahipli ini yapt Munch/Warhol sergisi ile Eye Wonder: Bank of America Koleksiyonunda Kad n Foto raf Sanatç lar sergisini gezdiler. Çocuklar n e itim-ö retim hayat d fl nda sosyal geliflimlerine destek olunan etüt merkezlerinde e itimlerini sürdüren 7-12 yafl aras 25 ö renci yirminci yüzy l n en s rad fl ve yarat c iki bask ustas Edward Munch ve Andy Warhol un eserlerini gezerken geçmifl dönemlere yolculuk yapma f rsat yakalad lar. CerModern sergi görevlisi Gül Deli nin eserler hakk nda verdi i bilgileri can kula yla dinleyen çocuklar, Edward Munch un ünlü eseri Scream e özel bir ilgi gösterirken eserler hakk nda birbirleriyle fikir al flveriflinde bulunmay ihmal etmediler. Derslerinden arta kalan zamanlarda resim, seramik, satranç, beden e itimi, rehberlik, tasar m ve müzikle birebir ilgilenen çocuklar, dünyan n en zengin kurumsal sanat koleksiyonlar ndan birine sahip olan Bank of America n n kad n foto raf sanatç lar n n eserlerinden derledi i Eye Wonder sergisinde geçmifl zaman n kültürünü ve sosyal hayat foto raf yoluyla uzun uzun incelediler. da yol açma çal flmalar h zland Ç ankaya Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü ekipleri, sezon sonu yaklafl rken yol aç m çal flmalar na h z verdi. da imar yap laflmas devam eden yap lanmas tamamlanan mahallelerde yol aç m çal flmalar sezonun BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 30 Muharrem 1435 RUM 20 Teflrin-i Sani 1429 msak :05 02 Günefl :06 31 Ö le :11 41 YARIN kindi :14 14 Akflam :16 39 Yats :18 01 sonuna yaklafl rken h z kazand. Ya fllar n bafllamas yla sezonun sonuna gelen ekipler, yap laflma ve düzenlemelerin devam etti i bölgelerden Ba c lar, Afl kpafla, Mürsel Uluç mahallelerinde yeni yollar aç l rken BEytepe Mahallesi nde aç lan yollarda malzemeli bak m çal flmalar na h z verdiler. Bir yandan yol açarken çal flma bölgesinde çevre temizli i yapan ekipler, gecekondu y k nt lar n kald rarak görsel kirlili e de son veriyorlar.

3 Necip Faz l da inflaat sürüyor stanbul - da yap lan Uluslararas Giriflim, novasyon ve Bölgesel Kalk nma Konferans nda Kazan geliflimiyle örnek gösterildi. Uluslararas konferansta Kazan örnek gösterildi U luslararas Giriflim, novasyon ve Bölgesel Kalk nma Konferans nda l Planlama Uzman ve Kazan Proje Ofisi Proje Koordinatörü Bünyamin Zile ile Ankara Kalk nma Ajans Uzmanlar ndan Sabri ER taraf ndan haz rlanan Bölgesel Kalk nman n Prototipi: Kazan bafll kl ngilizce bir bildiri sunuldu. Büyük ilgi gören bildiride; Kazan baflta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel ve mekânsal olarak h zla geliflim gösteren bir ilçe olarak örnek gösterildi. Bölgesel Kalk nman n ana temalar n (ekonomik, sosyal, mekânsal, kültürel, vb) Kazan da bir arada görmenin mümkün oldu u vurgulanan bildiride, bununla ilgili olarak bir Kazan modeli gelifltirildi i, bu modelin yeni geliflen ilçe ve bölgelere örnek olabilece i anlat ld. Kazan da son y llarda sa lanan geliflme ve bölgesel kalk nman n her kesimden insan n dikkatini çekti ini söyleyen Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Kazan a yat r m yapmak isteyen giriflimci say s nda art fl var. Ülkemizin en çok göç alan ilçelerinden birisi Kazan olmas na ra men iflsizlik yok denecek kadar az. Geliflmifllik s ralamas nda Ankara n n d fl ilçeleri içerisinde birinci ülke genelinde ise M amak ta yapt yat r mlarla köklü bir de iflim gerçeklefltiren Mamak Belediyesi; vatandafllardan gelen talep do rultusunda proje gezileri düzenliyor. Mamak a kazand r lan yat r mlar yerinde görmek ve tan mak isteyen vatandafllar için haz rlanan gezi turlar yla Mamak Belediyesi nin O smanl ve Selçuklu mimarisinin hayat buldu u Mamak taki büyük yat r mlardan biri olan Necip Faz l Gençlik ve Kültür Merkezi nde çal flmalar h zla devam ederek tesisin kaba inflaat tamamland. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, 10 bin metrekare alan üzerinde infla edilen dev tesisi yerinde inceledi. Yap m yüzde doksan seviyesini bulan ve tarih kokan tesisin, peyzaj çal flmas devam ediyor. Tesisi gelecek nesillerin iftiharla gösterece i bir yat r m olarak de erlendiren Akgül, Mamak ta tarihi kimli in yaflat laca n kaydetti. Akgül, gençlik ve kültür merkezimiz gelenekten gelece e bizim çizgilerimizi tafl man n yan s ra modern mimari unsurlar da içeriyor Tesiste Anadolu Türk mimarl nda medreslerde kullan lan üstü aç k ve kapal olmak üzere orta avlu düzeni oluflturuldu. Yine tesisin kap lar mekanik traverten kaplama ile bezendirilerek tafl iflçili iyle taç kap lar oluflturuldu. 30. s raday z. Tüm kamu kurulufllar kendi binalar nda hizmet veriyor. Altyap çal flmalar m z 350 bin nüfusa yetecek flekilde planland ve uyguland. çme suyu ar tma tesisimizin yan s ra at k su ar tma tesisimiz de hizmet veriyor. lçe merkezimizde ya mur suyu toplama hatt m z var y l ndan bu yana do algaz kullan yoruz. Lojistik üs Kazan da, TA -TUSAfi tesisleri Kazan da, Kanal stanbul dan sonra Türkiye nin ikinci büyük projesi Mamak ta proje gezileri bafllad gerçeklefltirdi i büyük yat r mlar vatandafllar yerinde inceliyor. Son olarak Mutlu Mahallesi ve K br s Köyü sakinlerinden oluflan bir grup kad n Mamak ta hayata geçirilen yat r mlar yerinde inceledi ve de erlendirdi. Bölge gezisine fiafaktepe Tarihi Tünel ve Kona ile bafllayan Mamak sakinleri buradan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Se men Kona ve Park, Yeflilbay r olan savunma sanayi kümelenmesi Kazan da gerçeklefltirilecek. Ö retime bafllayan Baflkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksek Okulu nun yan s ra Gazi Üniversitesi senatosu da bir fakülte ve 2 yüksek okulunu Kazan a tafl ma karar ald. Kazan n bu h zl geliflimi üniversitelerde tez konusu oldu. fiimdi de Uluslararas bir konferansta Kazan örnek gösteriliyor. Çal flmay yapan arkadafllar tebrik ediyorum. Aile Merkezi, Mamak Yar Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi. Mamak Arena, Türközü fiehir Stadyumu, Necip Faz l Gençlik Merkezi, Baflak Kapal Spor Salonu, Kartaltepe Kent Park ile devam etti. Bölge gezisinde Mamak Belediyesi nin gerçeklefltirdi i kentsel dönüflüm, spor, e itim ve kültürel yat r mlar yerinde inceleyen Mutlu Mahallesi ve K br s Köyü sakinleri yat r mlara tam not verdi. Mamak n son derece büyük bir ilçe oldu unu dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Bölge gezilerine kat lan vatandafllar daha önce kendi mahallelerinden ç karak Mamak n farkl noktalar na hiç gitmemifl burada yap lan yat r mlar hiç görmemifl vatandafllar n kat l m yla gerçeklefliyor. Yap lan yat r mlar gören vatandafllardan son derece olumlu geri dönüfller al yoruz Mamak Belediyesi Bas n Yay n Müdürü Ali Bozda taraf ndan gerçeklefltirilen sunumla yat r mlar yerinde inceleyen kad nlar bölge gezileriyle yat r mlar yak ndan inceleme f rsat buldu. Gezi hakk nda düflüncelerini dile getiren kad nlar flöyle konufltu: Gecekondular n çamurlu, soba duman ndan görünmeyen Mamak ta ne kadar büyük bir dönüflümün yap ld, ne kadar güzelleflti ini görmek bizi çok mutlu etti ANKARA /3 Gençlere a z ve difl taramas K eçiören Belediyesi A z ve Difl Sa l Haftas nda, ilçedeki tüm lise 3 üncü s n f ö rencilerini kapsayan ücretsiz a z ve difl sa l taramas bafllatt. Fatih Sultan Mehmet Anadolu mam Hatip Lisesi ndeki ilk uygulamaya kat lan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, ö rencilere difl f rças ve macunu da hediye etti. Hafta boyunca Keçiören deki toplam 7 bin 77 lise 3 üncü s n f ö rencisi a z ve difl sa l taramas ndan geçirilecek. Difl hekimlerinin Fatih Sultan Mehmet Anadolu mam Hatip Lisesi nde bafllatt taramada haz r bulunan Belediye Baflkan Mustafa Ak, s n flar tek tek gezerek ö rencilerle sohbet etti. Ö rencilere Matematik dersini seviyor musunuz? diye soran Baflkan Ak, baz ö rencilerden evet baz lar ndan hay r yan t gelince Hangi mesle i yaparsan z yap n hayat n z n her aflamas nda matematik ile karfl laflacaks n z. O yüzden matemati i sevin tavsiyesinde bulundu. A z ve Difl Sa l Haftas nda bafllatt klar bu tarama ile a z ve difl bak m n n önemine dikkat çekmek istediklerini de belirten Baflkan Ak, Sizlerin sa l için böyle bir uygulama yap yoruz. A z ve difl bak m insan n kendi öz bak m nda ilk s ray almal. Kendimize önem veriyorsak 1-2 dakikam z ay rarak difllerimizi f rçalayal m Baflkan Ak, tarama s ras nda bütün ö rencilere difl macunu ve f rças hediye etti. Ö rencilerin difllerini kontrol eden difl hekimi a z ve difl sa l hakk nda bilgi de verirken, çürük difllerin ve difl eti problemlerinin sebeplerini anlatarak, Her ö ünden sonra difllerimizi günde 3 defa f rçalamal y z. F rçalarken, macunu ve f rçay slatmadan, afla dan yukar ya do ru f rçalamaya özen göstermeliyiz uyar s n yapt. Okul Aile Birli i baflar l hizmetlerinden ve e itime verdi i destekten dolay Mustafa Ak a çiçek sundu. Baflkan Ak da velilerin bu jestine Bütün ö renciler bizim evlatlar m zd r. Onlar n rahat ve temiz bir ortamda e itim görmesi için elimizden geleni yap yoruz diye karfl l k verdi. Okul ziyaretinin sonunda Baflkan Ak ö rencilerin ricas n k rmayarak birlikte foto raf çektirdi. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

4 2 004 y l nda Ankara n n en büyük beldesi olan ve yüzde 16 s yap laflan Pursaklar, 2008 y l nda ilçe olarak h zla büyüdü. Hem demografik yap s hem de mimari yap s yla çeflitlilik gösteren Pursaklar da Selçuk Çetin in göreve gelmesiyle yeni imar planlar uygulamaya kondu. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in göreve gelmesiyle uygulamaya konan yeni imar planlar ciddi bir de iflimi de beraberinde getirdi. Yap lan hizmetler ve hükümetin ç karm fl oldu u kanunla 2008 y l nda ilçe olan Pursaklar a, Saray, Sirkeli ve Alt nova mahalleleri ba land, hizmet alan daha da geniflledi. Geniflleyen s n rlar beraberinde nüfus art fl n da getirdi. Demografik yap s çeflitlilik gösteren Pursaklar da kat yo unluklu, depreme dayan kl yeni imar planlar uygulanarak yaflam alanlar yeflil ile bulufltu. Konut say s nda ciddi bir art fl yaflanarak 10 y lda 33 bin 558 bina yap ld. 50 bin TL olan daireler geliflen Pursaklar da bin TL den al c buluyor. mar planlar ndaki sistematik çal flma flehrin oluflmas na da katk sundu, kalite de iflti. Selçuklu ve Türk mimarisi Pursaklar da hayat buldu. ANKARA NESL HAN fiahan M illi Piyango daresi nin y lbafl özel çekilifl biletleri sat fla sunuldu. Büyük ikramiyenin 50 millyon TL oldu u y lbafl özel çekiliflinde tam bilet 50, yar m bilet 25, çeyrek bilet ise 12.5 TL den sat fla sunuluyor. Y lbafl özel çekilifli ile seyyar bayilerin artmas üzerine vatandafllara uyar larda bulunan Ankara fians Oyunlar ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odas Baflkan Hüseyin Poyraz, vatandafltan, 4 yakas nda kimlik kart olan bayilerden biletlerini temin etmelerini istedi. Poyraz, Bayilerimiz çok s n rl sermayelerle çal fl yorlar. Bütün bir y l zor flartlar alt nda milli piyango sat fl yapan bayilerimizin, y l n en önemli ay nda korsan sat c lar n ço almas ile sat fllar, dolay s ile karlar düflüyor. O yüzden vatandafllar m z, aral k ay nda ortaya ç kan korsan sat c lara itibar etmesinler diye konufltu. Piyango bayilerine de uyar larda bulunan Baflkan Poyraz, Piyango biletlerinin sat fl nda Pursaklar da kifli bafl na 8.2 m 2 yeflil alan düflüyor P ursaklar Belediyesi son 5 y lda yapt yeflil alan çal flmas yla ilçenin siluetini de ifltirdi. Kifli bafl na düflen yeflil alan oran 8,2 metrekareye ç kt.pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in göreve gelmesiyle bafllayan yeflillendirme çal flmalar k sa sürede kendini gösterdi y l ndan beri yap lan yeflil alan çal flmalar yla Pursaklar da 260 bin boylu a aç ve 300 bin çal tipi toprakla bulufltu. lçeyi yeflile büründüren Park ve Bahçeler Müdürlü ü ekipleri, Pursaklar Belediyesi nin yeni imar plan ile h zla geliflen ilçede konut say s nda büyük bir at fl yafland. Son 10 y lda 33 bin 558 bina yap ld. Pursaklar daki yapt klar 86 park ile flehri renklendirdi. Son 5 y lda yap lan 43 adet park ile Pursaklar n çehresini de ifltiren ekipler, Pursaklar Baflkent te kifli bafl na düflen yeflil alan oran en fazla olan ilçeler aras nda üst s ralara tafl d.ankara n n en genç ilçesi olan Pursaklar da yap lan parklar aras ndaki Evcil Hayvan Park ile hayvan sevgisi ve hayvanlar koruma al flkanl kazand r ld. Di er parklara yerlefltirilen spor aletleri ve koflu yollar ile sa l kl yaflam teflvik edilirken, çocuk oyun gruplar ile de miniklerin sosyal yaflam na katk sunuldu. konut say s artt Genifl Aç Süleyman GÖKSU S YASETTE ET K KURALLARI Etik in sözlükteki anlam ahlak demektir. Etik kurallar n kanunu ve yönetmeli i yoktur. Bu kurallar toplum taraf ndan belirlenir ve kontrol edilir. Ö retmenlik yaparken, o zaman Türkiye de ilk defa Gaziantep te düzenlenen Mesleki Etik seminerine kat lm flt m. Bu kurallar, meslek gruplar da dikkate al narak bizlere çok güzel aktar lm flt. fiimdi anl yorum ki, siyasette bu kurallar daha da önemlidir. Siyasi Partiler 30 Mart 2014 tarihinde yap lacak olan mahalli seçimlere h zl bir flekilde haz rlan yorlar. Türkiye nin her yerinde bütün siyasi partilerden çok say da aday aday, aday olmak için k yas ya mücadele veriyor. nsanlar m z ise, Siyasi Partileri ve aday adaylar n çok iyi flekilde gözlemliyorlar. Her türlü ayr nt ya ulaflmaya çal fl yorlar. Gerek siyasi partilerin, aday adaylar n n ve adaylar n, birbirlerini kötülemeleri hiçbir zaman seçmenlerin hofluna gitmemektedir. Bu demokratik bir yar flt r, kural na göre yap lmas gerekir. Siyasi Partilerde ço unlu un istedi i ve liyakatli kadrolar mahalli idarelerde göreve getirilmelidir. Çünkü tüm yerleflim birimlerimiz, ça dafl belediyecilik hizmeti beklemektedirler. Bazen ayn parti içinde bile; aday adaylar etik kurallar hiçe sayarak aday olmak istiyorlar. Siyasi partilerde aday adaylar, ben olmazsam her fley tufan havas veriyorlar. Hiç kimse, benim ayran m ekfli demiyor. B rakal m da, her merkezde tarafs z bir aday tespiti yap ls n. As l mesele, seçmenin gönlünde seçilebilmektir. fiu veya bu flekilde aday olanlar, Belediye Baflkan seçildikleri takdirde kamuoyu deste ini almadan nas l hizmet yapabileceklerdir. En güzeli, her siyasi partide hak eden adaylar n ç kmas. Bence aday adaylar, uygulayacaklar projelerle siyaset sahnesinde olmal d rlar. Vatandafl n bir oyunu almak, çok basit de ildir. Özellikle bu seçimler, siyasi partiler için büyük önem tafl yor. Siyasi partiler her bölgede elbette en iyi hizmeti yapacak ve halktan en çok oy alabilecek adaylar seçebilmek için ince eleyip s k dokuyorlar. Bölgelerle ilgili, taktik hesaplar yap yorlar. Hangi siyasi partide olursa olsun, yap labilecek yanl fl aday tespiti, sand kta seçmenden dönecektir. lçelerimiz ve llerimiz kendilerine en iyi flekilde hizmet edecek Belediye Baflkanlar n heyecanla beklemektedirler. Mahallede, Köyde, lçe ve l de güzel hizmetlerde buluflal m. Seçmenin verece i her karara sayg l olal m. ster seçim kazanal m veya kaybedelim. Ancak, hiç bir zaman siyasi etik kurallar ndan vazgeçmeyelim Sahte piyangoculara dikkat! ola anüstü bir art fl yaflanacak. Sahte para ve kalpazanlara karfl dikkatli olmal lar. Bu dönemde bu tür olaylarla s kl kla karfl lafl yoruz. Özellikle ruhsats z kiflilere bilet vermesinler. Bilet sat fl tezgahlar n, kald r mlarda vatandafl n geçiflini engelleyici, belediye görevlilerini zora sokacak flekilde kurmas nlar. Özellefltirme kapsam nda olan Milli Piyango nun özelleflmesi halinde gerçeklefltirdikleri düzenlemelerle Ankara da hiçbir üyenin ma dur olmayaca n belirten Baflkan Poyraz flöyle devam etti: Bütün flans oyunlar n n tek bir çat alt nda toplanmas n istiyoruz. Kurum olarak flans oyunlar tek bir çat alt nda birlefltirilirse toplumsal hassasiyetleri olan flans oyunlar iyi bir flekilde denetlenebilir. ddaa, ganyan ve piyango gibi flans oyunlar n n kurum olarak tek bir çat alt nda birleflmesi ile denetim ve disiplin uygulamalar kolay olur. Dolay s ile altta da esnaf ayn çat alt nda bir araya getirmifl oluruz.

5 Tar mda AB standard IPARD II sektör analizi projesi ile devam ediyor BURSA (CHA) lanmas ve yönetimi için uyum 2013 y l bafl ndan itibaren A vrupa Birli i (AB) haz rl klar ve politika gelifltirilmesi Bursa da da yürütülen IPARD uygulamalar n n y llar n kap- taraf ndan, aday ve potansiyel aday ülkelere destek IPARD Program n n amac, sayan IPARD II Program destekleniyor. amac yla oluflturulan Kat l m öncesi yard m arac n n beflinci bilefleni K rsal Kalk nma Avrupa Birli i nin Ortak Tar m Politikas devam ediyor. Bu kapsamda k rsal kalk nma politikas ve ilgili politikalar n n uygu- Türkiye nin kat l m öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlar n dikkate alarak, sürdürülebilir kalk nmay sa lamak için kapasite oluflturup, iflletmeleri topluluk standartlar na yükseltmek. haz rl klar bakanl kça sürdürülüyor. Programda yer almas gereken yat r m ve desteklemeler ile potansiyel ve eksiklikleri belirlemek amac yla yabanc ve bakanl k uzmanlar nca saha çal flmalar yap lacak. BURSA (CHA) U luda hracatç Birlikleri (U B) Kas m ay ihracat rakam bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde artarak 2 milyar 211 milyon 215 bin dolar dolar olarak gerçekleflti. Türkiye nin lokomotif ihracatç birliklerinden biri olan U B, Kas m ay nda da ihracat art fl n sürdürdü. Kas m ay nda ihracatlar n 2012 y l n n ayn ay na göre yüzde oran nda art rd klar n ifade eden U B Koordinatör Baflkan Orhan Genço lu, Kas m ay ihracat n 2 milyar 211 milyon 215 bin dolar olarak gerçeklefltirdiklerini ifade etti. 1 Ocak- 30 Kas m 2013 tarihleri aras ndaki 11 ayl k ihracatlar n n da yüzde oran nda artt n dile getiren Orhan Genço lu, Y l n ilk 11 ayl k dönemindeki ihracat m z 21 milyar 4 milyon 857 bin dolar olarak gerçekleflti. Geriye dönük bir y ll k ihracat m z da yüzde oran nda artarak 22 milyar 746 milyon 19 bin dolar seviyesine ulaflt. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan n ihracatta Anadolu nun da etkin hale gelmesinin önemini vurgulad n ifade eden Orhan Genço lu, hracat n yükü bugüne kadar ülkemizin bat s n n omuzlar ndayd ; ancak e er ihracat m z art rmay hedefliyorsak, ülkenin bütününün bu yüke ortak olmas gerekir. Bu durum da yavafl yavafl gerçekleflmeye bafll yor. Ülkede oluflan bar fl ortam, Türk ihracat n n do uda da daha aktif hale gelmesi ve ülkemizin bölge bölge de il, bir bütün olarak kalk nmas na olanak sa layacak. ifadelerini kulland. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) taraf ndan her çeyrek yap lan hracatç E ilim Araflt rmas 'n n 2013 ün 3. çeyrek bulgu ve de erlendirmelerinin dikkat çekici oldu unu söyleyen Genço lu, Araflt rmaya göre; ihracatç firmalar n yüzde 42,9'u üretimlerinin, yüzde 48,4'ü ise ihracatlar n n geçen y l n ayn dönemine göre artt n belirtmifllerdir. Ayr - ca y l n 3. çeyre inde yeni pazarlara girebildiklerini belirten firmalar n oran yüzde 33,5 tir. Bu oranlar n fl nda; ülkemiz ihracat n n h z kesmeden art fl n sürdürecek oldu unu görebiliyoruz. Dünya pazarlar na göre daha fazla ihracat art fl sa layan ülkemizin yükselifl trendi devam edecektir. diye konufltu. Alternatif pazarlar n yan s ra mevcut pazarlardaki müflteri çeflitlenmesinin de önemine dikkat çeken Genço lu, Araflt rmaya göre y l n 3. çeyre inde mevcut pazarlarda yeni müflterilerden siparifl ald klar n belirten ihracatç lar n oran yüzde 64,5'tir. Alternatif pazarlar da devreye sokarak ihracat m z art rmam z ne kadar önemli ise mevcut pazarlar m zda da iliflki içinde oldu umuz flirketlerle yetinmeyip, yenilerine yönelmek de o kadar önemlidir. STANBUL (AA) stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas n n ( SMMMO) haz rlad Türkiye de e-ticaret adl rapora göre internet ortam nda yap lan online sat n almalarda büyük bir patlama yaflan yor. SMMMO raporuna göre, 2013 y l sonunda, yaklafl k 5 milyon kifli online ortamda 31 milyar liral k mal ve hizmet sat n alm fl olacak. Bu kifliler, elektronik ticaret yoluyla her ifllem bafl na ortalama yaklafl k 200 lira harc yor. Türkiye de e- ticaretin büyüklü ü ise önümüzdeki befl y lda üçe katlanacak. Türkiye de e-ticaret adl rapordaki, Bankalararas Kart Merkezi verileri ve Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) milli gelir rakamlar üzerinden yap lan analizlere göre e- ticaretin Türkiye de birkaç y l sonra toplam hane halk harcamalar içindeki pay ikiye katlanacak. Türkiye de e-ticaret adl raporu de erlendiren SMMMO Baflkan Yahya Ar kan, online ticaretin geliflmesinin kay tl ekonomi idealindeki Türkiye için önemli oldu- unu belirtti. Online sat n almalar n milli gelir ve vergi gelirlerin art fl nda önümüzdeki y llarda daha etkin bir rolü olaca n ifade eden Ar kan, flunlar kaydetti: Dünyada ve Türkiye de internet eriflimi olan nüfus say s ndaki h zl art fl, mobil internet erifliminin giderek h zlanmas ve ucuzlamas online harcamalar teflvik ediyor. Düyada oldu u gibi, Türkiye de de her geçen gün çeflitlendirilen ve daha güvenli hale getirilen ödeme sistemleri, bir zamanlar hayal gibi görünen internet üzerinden al flverifl fikrini destekledi ve dünyan n en h zl büyüyen ifl alan haline getirdi. Online ortamda sat n almalara vergi deste i getirilmesi öneli. Örne in internet üzerinden bir kitap sat n al nd nda normal Katma De er Vergisi yüzde 8 olan bu kültür ürünün KDV si yüzde 18 olarak hesaplan yor. Oysa tam tersi bir oranlama olmas gerekir. Türkiye de e-ticaret adl rapora göre telefonla ve mektupla yap lan kredi kart ifllemleri ve verilen talimatlar hariç tutuldu unda 2013 ün ilk yar s nda gerçekleflen online al flverifl 16 milyar liraya ulafl yor de 8,2, 2009 da 9,1, 2010 da 12,8 milyar liray bulan online kredi kart harcamalar 2011 de 18,7 milyar liraya, 2012 de 25,1 milyar lira düzeyine yükselmifl durumda y l n n da tahmini olarak 31 milyar liral k online al flverifl hacmiyle kapanaca tahmin ediliyor. Dijital müflteri say s ve kifli bafl harcama h zlan rken, Türkiye nin 2012 itibariyle nüfusunun 75 milyon 627 bin kifli oldu u, 15 yafl ve üstünde düzenli internet kullanan kifli say s n n 21,5 milyona ulaflt belirtiliyor. TÜ K verilerine göre bu kiflilerin yüzde 21,8 i internetten çeflitli s kl klarda mal veya hizmet sat n al yor ve bu kitle say sal olarak 4 milyon 687 bin kifliye ulafl yor. Verilere göre ayr ca, 2012 y l nda ise internet üzerinden yap lan 133 milyon adet ifllemde toplam 25,1 milyar liral k ifllem gerçekleflti. Bu miktarlar internetten al flverifl yapan 4 milyon 687 bin kiflilik nüfusla hesapland nda kifli bafl na y lda ortalama 28 adet siparifl verildi i ve yine kifli bafl na y lda 5 bin STANBUL (AA) A A muhabirinin lojistik sektörüne iliflkin sorular n yan tlayan Batu Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan Taner Ankara, yabanc firmalar n sektöre ilgisinin her geçen gün artt - n belirterek, ihraç tafl malar n n bir y ll k dönemi incelendi inde Türkiye plakal araçlar n sefer say s nda yüzde 0,2 lik bir art fl yaflan rken, yabanc plakal araçlar n sefer say s nda yüzde 10 luk bir art fl gözlendi ini kaydetti. Ankara, hraç tafl malar nda Türkiye plakal araçlar n pazardan ald pay 2011 y l nda yüzde 82 düzeyindeyken 2012 y l nda bu oran yüzde 81 e düfltü. Böylelikle yabanc plakal araçlar n ald pay yüzde 19 a yükseldi bilgisini verdi. Türkiye lojistik sektörünün son dönemde h zla ivme kazand na dikkati çeken Ankara, Yabanc firmalar da Türkiye deki pazar paylar n art r yor. Yabanc firmalar yerli firmalara göre yüzde 9.8 daha h zl büyüyor. Bu durum uzun vadede yerli firmalar için sorun olabilir ifadesini kulland. Ankara, Kota, vize gibi maliyet art - r c etkenler, özellikle Avrupa ülkelerine yönelik tafl malarda yabanc plakal araçlar karfl s nda yerli firmalar n rekabet gücünü azalt yor Taner Ankara, bu durumun önüne geçmek için dernekler ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl n n organize olarak ciddi at l mlar yapmas gerekti ini belirtti. Türk plakal araçlar n 2011 de sefer say lar n n 1 milyon 190 bin 449 oldu unu geçen y l ise yüzde 2 lik art flla 1 milyon 192 bin 521 a yükseldi ini aktaran Ankara, Yabanc plakal araçlar n sefer say lar ysa 2011 de 257 bin 503 seviyesindeydi. Geçen y l ise yüzde 10 oran ndaki ciddi art flla 283 bin 704 oldu diye konufltu. Bakanl n son y llarda hayata geçirdi i alt yap yat r mlar olumlu sonuçlar vermeye bafllad Lojistik sektörünün Türkiye nin en h zl geliflim gösteren sektörlerinden biri oldu una dikkati çeken Ankara, Sektörün son y llarda yakalad ivme, Dünya Bankas n n iki y lda bir haz rlad Lojistik Performans Endeksi nde de fark edildi. Ulaflt rma, Haberleflme ve Denizcilik Bakanl n n son y llarda hayata geçirdi i alt yap yat r mlar olumlu sonuçlar vermeye bafllad da 155 ülke aras nda 39 uncu s rada olan Türkiye nin altyap indeksi, 2012 de 25 cili e yükseldi fleklinde konufltu. Ankara, Lojistik hizmetlerinin kalitesi ve lojistik yetkinlik s ralamas ndaki yeri ise, 37 den 26 c l a gelerek olumlu bir grafik çizdi. Türk lojistik sektörünün gelecek y llarda listede daha yukar lara ç kaca na inan l yor. Çünkü hükümetin 2023 y l na kadar 45 milyar dolar demiryollar olmak üzere ulaflt rmaya 110 milyar dolar n üstünde altyap yat r m yapma plan bulunuyor. H zl Tren hatlar, konteyner terminalleri ve hava limanlar bu projelerin içinde bulunuyor de erlendirmesini yapt. hracatç lar m za ve üreticilerimize y ll k 6 milyar dolar bulan ek maliyet Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) cra Kurulu Baflkan Fatih fiener ise Tam üyesi olmaya haz rland m z Avrupa Birli i ülkeleri taraf ndan Türkiye ile o tarihteki Avrupa Toplulu u aras nda 50 y l önce kurulmufl olan ortakl k iliflkisi ve 1996 y l ndan bu yana süregelen Gümrük Birli i iliflkisinin mevcudiyetine ra men, serbest dolafl mdaki ihracat yükünü tafl yan t rlar m za uygulanan tafl ma kotalar nedeniyle Türk nakliyecileri ciddi sorunlar yaflamaktad r tespitini yapt. fiener, flunlar kaydetti: Nakliyecilerimize tahsis edilen geçifl belgesi kotalar n n k s tl olmas nedeniyle, özellikle AB ülkelerine yönelik ihraç tafl malar m zda sa lanan art fl, ne yaz k ki, son y llarda Türkiye nin ihracat ndaki kayda de er yükseliflin gerisinde kalmakta; Türkiye - AB ticaret hacmi Türkiye nin aleyhine olmak kayd yla, yeterince geliflememektedir. Ülkemizin 372 lira harcama gerçeklefltirildi i görülüyor. Bu durumda internetten düzenli olarak al flverifl yapan her bir kullan c n n ayda 2,3 adet ifllem gerçeklefltirerek internet üzerinden ortalama 447 lira harcad ortaya ç k yor. Dikkat çekici bir baflka nokta ise kredi kart yla yap lan online harcamalar n offline kredi kart harcamalar ndan daha h zl büyümesi. Son befl y l n verilerine bak ld nda kredi kartl ifllemler içinde online harcamalar n pay neredeyse iki kat na ç km fl durumda y l nda kredi kartlar yla yap lan toplam harcama 166,2 milyar lirayken internet üzerinden gerçeklefltirilen 8,2 milyar liral k ifllem bunun yüzde 4,98 i düzeyindeydi sonunda ise toplam kredi kart harcamalar tahmini olarak 375 milyar liraya, internetten yap lan harcamalar ise 31 milyar liraya ulaflacak. Böylece toplam kart harcamalar içinde e-ticaretin pay da yüzde 8,50 yi aflacak. Raporda yap lan hesaplamaya göre online kredi kart harcamalar 5 y lda yüzde 103,2 artarken, toplam kredi kart harcamalar ndaki art fl n yüzde 31,8 düzeyinde oldu u vurgulan yor. Geçmifl dört y lda kredi kart harcamalar içinde online harcamalar n büyüme pay n baz alarak yap lan hesaplamalara göre 2013 te yüzde 8,59 olan online kredi kart harcamas pay 2014 te yüzde 9,84 e yükselecek, 2018 e gelindi inde ise yüzde 17 nin üzerine ç kacak. EKONOM /5 Yabanc lar Türkiye nin büyüyen lojistik pazar na göz dikti Bölgesindeki co rafi avantajlar yla lojistik üs olma yolunda ilerleyen Türkiye, yabanc firmalar n da gözdesi oldu. Ancak son y llarda yabanc plakal araçlar n ihraç tafl malar ndan ald pay sürekli olarak art fl gösterirken bu durum yerli lojistik firmalar n n yüzdelerini düflürüyor. U B in ihracat yüzde 18 artt ihracat performans ile tafl ma say lar n karfl laflt rd m z zaman da görmekteyiz ki; AB ülkeleri taraf ndan ülkemiz nakliyecilerine tahsis edilen geçifl belgesi kotalar nda y ldan y la yap lan cüzi ya da önemli miktardaki art fllar, bu ülkelere yönelik ihracat art fl m z karfl lamaya, tafl maya yetmemektedir. Baflta AB ülkeleri olmak üzere 43 ülkenin uygulad tafl ma kotalar nedeniyle Türkiye den sevk edilen mallar n var fl ülkelerine en ekonomik yolu takip ederek ulaflamad n dile getiren fiener, sözlerine flöyle deevam etti: Transit geçifller dolambaçl ve masrafl flekilde gerçekleflebilmektedir. Bu durum, sonuçta Türkiye nin ihraç ürünlerinin AB ülkelerindeki al c lar na daha pahal ve geç ulaflmas na neden olmaktad r. Do ufl Üniversitesi ile gerçeklefltirdi- imiz bir araflt rmada, geçifl belgesi s - k nt s ndan dolay aksayan tafl malar, s - n r beklemeleri ve teslimatlarda yaflanan gecikmelerin ihracatç lar m za ve sanayi mal üreticilerimize y ll k 6 milyar dolar bulan bir ek maliyet getirdi i ortaya ç kt. Dolay s yla, burada saptad m z en önemli husus fludur: Türk tafl mac lar na karfl uygulanmakta olan kotan n esas muhatab, baflta 24 AB ülkesi olmak üzere, kota uygulayan ülkelere ihraç edilen sanayi ürünlerimizdir. Avrupa tafl malar nda yaflanan geçifl belgesi (tafl ma) kotalar ve sürücü vizeleri gibi tarife d fl k s tlamalar n, Türk nakliyecilerinin pazar pay n n da son y llarda giderek erimesine yol açt n vurgulayan fiener, Adeta sektörde bir kan kayb yaflanmaktad r. Bat s n r kap lar - m zdan gerçekleflen ihracatta, son 10 y lda nakliyecilerimiz yüzde 10 a varan pazar kayb yaflad. hraç tafl malar m zdaki yabanc pay, kota ve vize gibi s k nt lar olmayan yabanc nakliyeciler lehine h zla art yor diye konufltu. Onl ne sat n almalarda büyük bir patlama yaflan yor E-ticaretin toplam hane halk harcamalar içindeki pay, önümüzdeki y llarda ciddi bir art fl gösterecek. Hane halk harcamas içinde bu oran 2012 de yüzde 2,54 olarak gerçekleflirken 2013 te yüzde 3,03 e, 2018 de yüzde 7,41 e ulaflacak. Paydaki bu art flla, önümüzdeki befl y l içinde Türkiye deki toplam e-ticaret hacmi üçe katlanacak. Beklentiye göre e-ticaret, 2013 teki 31,2 milyar liral k düzeyinden yine bugünkü fiyatlarla 92,4 milyar liral k bir büyüklü e ulaflacak. Rapor ayr ca, sektöründeki bu h zl büyüme potansiyeli gelecek 4-5 y l içinde bu alana yap lan yat - r mlar n artaca n ve bu alandaki yabanc sermaye giriflinin h zlanaca n n da sinyalini veriyor. Online ticaretin bir di er özelli i ise baz sektörlerde kartla gerçeklefltirilen perakende sat fllardaki pay yüzde 90 lara kadar ç kart yor. Özellikle seyahat ve turizm harcamalar nda sat fllar n çok büyük bölümü, havayollar sektörüne kredi kart yla yap lan harcamalar n yüzde 90 ve seyahat acentelerine ödenen paran n ise yüzde 44 ü internet üzerinden gerçeklefltiriliyor. Bu pay sigorta sektöründe yüzde 36 y, hizmet sektörlerinde ise yüzde 30 u buluyor. Rapora göre, TÜ K in gerçeklefltirdi i Hanehalk Biliflim Teknolojileri Kullan m Araflt rmas 2012 sonuçlar da Türkiye deki dijital müflterilerin sat n alma al flkanl klar hakk nda bilgiler veriyor. Araflt rmaya göre Türkiye de say lar 4,7 milyon kifliye ulaflan dijital müflterilerin neredeyse yar s online ma azalar giyim ve spor malzemeleri sat n almak için kullan yor. Yaklafl k dörtte biri ise cep telefonu, kamera, DVD, TV gibi elektronik aletlerin sipariflini verirken, kullan - c lar n beflte biri de mobilya, beyaz eflya, oyuncak gibi ev eflyalar sat n al yor.

6 /6 DIfi HABERLER Türk ailelere, koruyucu aile olun ça r s STUTTGART (CHA)- S tuttgart Baflkonsoloslu u, Stuttgart Gençlik Dairesi ve D T B Eyalet Birli i, Stuttgart ta düzenledikleri bir programla 'Koruyucu Aile Olun' ça r s n tekrarlad. Stuttgart Baflkonsolosu M. Türker Ar, görev bölgesindeki birçok kentte gençlik daireleri ile birlikte bu konudaki duyarl l art rmay hedeflediklerini söyledi. Ar flöyle konufltu: "Bu tür toplant larla öncelikli amac m z Türk koruyucu aile say s n artt rmak. Çocuklar bizim gelece imiz. Türk çocuklar n n dilini, dinini, öz benliklerini ve kültürel miraslar n korunmas, Türk aile de erleri içerisinde yetifltirilmesi ile mümkün." Stuttgart-Süd Gençlik Dairesi Müdürü Ömer Aykut da, koruma alt ndaki Türk çocuklar n n kendi de erlerinden uzaklaflmamalar için koruyucu aile uygulamas n n önemine dikkat çekti. Pedagog ihtiyac na da iflaret eden Aykut, "Bilhassa Stuttgart ve çevresinde sosyal pedagog yeterli de il. Türk aileler çocuklar n sosyal pedagoji, ö retmenlik gibi bölümlere yönlendirebilirler." Gençlik daireleri ile ilgili olarak mutlak bir önyarg dan kaç n lmas n isteyen Aykut, ma dur olanlar n kendilerine baflvurabilece ini söyledi. OSMAN UÇAK BAKÜ (CHA)- T oplant da, Türkiye'nin gündeminde 6 y ll k faaliyet raporu ile birlikte, önemli kültürel de erlerinden biri olan kahvesi de yer al yor. Aç l fl konuflmas n yapan Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakan Ebülfez Garayev, 5 gün devam edecek toplant ya, 116 ülkeden 780 temsil heyetinin kat ld n bildirerek, baflar lar diledi. Türkiye UNESCO Milli Komite Baflkan Prof. Dr. Öcal O uz, 'Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas ' sözleflmesinin, UNESCO'nun mimari miras n korunmas için haz rlad sit alan sözleflmesinden sonra en önemli sözleflme oldu unu söyledi. O uz, "155 ülkenin çok k sa sürede taraf oldu u bu sözleflme, dünyan n en önemli kültür koruma projelerinden birisidir.'' Sözleflmenin, somut olmayan kültürel objeleri korumaya yönelik programlar yürüttü ünü vurgulayan O uz, özellikle masallar, hikâyeler, destanlar, gelenekler, halk ozanlar gibi kültürel de erleri yaflatmak amac yla çal flmalar yürüttü ünü bildirdi. Milli Komite Baflkan O uz, ''Böyle bir miras Dünya, Azerbaycan'da yap lan 8'inci toplant da nas l koruruz? Gelecek kuflaklara nas l aktar r z? Bunun tart flmas n ve program n yap yor'' Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas na dair sözleflmenin acil ve temsili olarak iki koruma Putin: Rusya, Güney Kafkasya dan gitmeyecek E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI UNESCO' nun düzenledi i '8. Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Uluslararas Komite Toplant s ', Azerbaycan' n baflkenti Bakü'de bafllad. Türk kahvesi, UNESCO nun Bakü toplant s nda gündeme gelecek listesi oldu unu bildiren Milli Komite Baflkan, Türkiye'nin, Kültür ve Turizm Bakanl kanal yla Türk kahvesini önerdi ini söyledi. O uz, "Türk kahvesi bu defa görüflülecek ve ümit ediyoruz ki 'Somut Olmayan Kültürel Miras' n 'Temsil Listesi'ne kaydedilecek.'' Türk kahvesinin temsili listeye kayd konusunda herhangi bir itiraz n gelip gelmedi ine iliflkin soruyu Öcal O uz, yap lan giriflimde kastedilenin, kahvenin ham maddesinin kime ait oldu u ile ilgili olmad fleklinde cevap verdi. O uz, ''Kastedilen, Türkiye'de Türkler kahveyi nas l haz rl yor? Nerelerde içiliyor? Bunun üzerine gelenekler nas l olufluyor? üzerinedir.'' Cameron dan Çin e ticari engelleri kald rma sözü OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in e kalabal k heyetle resmi ziyaret gerçeklefltiren ngiltere Baflbakan David Cameron, Çin e olan ticari engelleri kald rmak istedi ini ifade etti. 3 günlük ziyaretin ilk gününde Cameron, Çin Baflbakan Li Keqiang ile görüfltü. Görüflmenin ard ndan bir dizi anlaflma imzaland. ki taraf da yüksek h zl tren, nükleer enerji ve finans konular nda iflbirli ini geniflletmek için anlaflmaya vard. Çin Baflbakan Li ve Cameron, görüflmenin ard ndan bas n toplant s düzenledi. Toplant da Li, Çin in ortak hisseye sahip olmak istedi ini, ngiltere nin aç k oldu u nükleer enerji projelerinde bile hisse sahibi olmay arzulad n ifade etti. Bu alandaki iflbirli inin üçüncü pazarlar n aç l m n, mevcut ve uzun vadeli istihdam destekleyece ini söyleyen Li, iki taraf n, yüksek teknoloji ticareti ve uzay alan ndaki iflbirli ini destekleme karar ald n kaydetti. Finans sektöründe de iki taraf n ngiltere de denizafl r Çin paras yuan (RMB) ticareti ve Çin bankalar n n Londra da flube açmas n görüfltükleri bildirildi. ngiltere nin yuan ticareti konusunda emin olmak istedi i belirtiliyor. Çinli uzmanlar da ngiltere nin her y l, 33 milyar pound yat r ma ihtiyaç duydu unu, ancak ekonomik krizden bu yana parada yetersizlik yaflad n ifade etti. Renmin Üniversitesi AB Araflt rma Merkezi nden uzman Wang Yiwei, Çin in yurt d fl na yat r m yapmak için elinde yüklü miktarda para oldu unu, bunun yerli afl r üretim kapasitesi transferi ve istihdam oluflturabilece ini belirtti. Çin Baflbakan, ngiltere nin Çin e ileri teknoloji ihracat n artt rmak için ad m ataca n, iki taraf n 200 milyon poundluk ortak bir yenilik (inovasyon) ve araflt rma fonu kurmaya karar verdi ini de sözlerine ekledi. Li ayr ca, daha fazla geleneksel ve yeni medya ortak iflbirli i kartlar n n da karfl l kl anlay fla destek verece ini söyledi. nsandan insana al flverifl konusunda da Çin Baflbakan Li, ngiltere nin Çinli turistler ve ifladamlar için vize ifllemlerini kolaylaflt raca n ve uçufllar da artt raca n söyledi. Ülkesinin AB üyeli i konusunda artan huzursuzlu a ra men, Çin ile AB aras nda multi milyar dolarl k serbest ticaret anlaflmas na zemin haz rlamak istedi ini söyleyen Cameron ise Çinlilerin ngiltere de daha fazla ifl aktivitesi ve turizm için süreçleri h zland raca n, bunun ülkeye daha fazla ifl imkân getirmesini umdu unu dile getirdi. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA ABDURRAHMAN KAM- BURO LU MOSKOVA - R usya - Ermenistan Bölgeleraras Forumu na kat lmak için Ermenistan'a gelen Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, "Rusya, Güney Kafkasya dan hiçbir yere gitmeyecek." Forum için Ermenistan n Türkiye s n r ndaki Gümrü kentine gelen Rusya Devlet Baflkan, Güney Kafkasya daki pozisyonlar n daha da güçlendireceklerini söyledi. Putin, "Rusya, Güney Kafkasya dan hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de düflünmüyordu. Tam tersine buradaki pozisyonlar m güçlendirece iz." diye konufltu. GÜMRÜK B RL NE ÜYEL K BÜYÜK MKANLAR SUNACAK Forumda, Ermenistan n Gümrük Birli i ne üyeli i konusuna da de inen Putin, dahil olma sürecin etkili bir flekilde devam edece ine inand n söyledi. Gümrük Birli i ne üyeli in Ermenistan a büyük imkanlar sunaca n söyleyen Putin, "Tabi ki Rusya, Ermenistan n bu yöndeki çal flmalar na her türlü deste i verecek." fleklinde konufltu. Öte yandan, Ermenistan Cumhurbaflkan Serj Sarkisyan, Rusya n n verece i tüm katk lar ndan dolay Putin e teflekkür etti. PUT N, ERMEN STAN DA PROTESTO ED LD Bas nda yer alan haberlere göre Ermeni vatandafllar, Putin i protesto etti. Yerevan sokaklar na ç kan kalabal k, Ermenistan n Gümrük Birli i ne üyeli ine karfl ç kt. Baz göstericilerin ise Ukrayna bayra açt belirtildi. Putin ve Sarkisyan, forum öncesi termik santral n aç l fl na kat ld ve forum sonras Spitak Depremi nde hayat n kaybedenlerin an t na çelenk b rakt. Putin, Ermenistan ziyareti kapsam nda 102. Rusya askeri üssünü de ziyaret edecek. Rus liderin daha sonra baflkent Yerevan a hareket edece i bildirildi. Yerevan da meslektafl Serj Sarkisyan ile görüflecek olan Putin, sözde soyk r m an t na da çelenk b rakacak. KAYIP Nüfus cüzdan m kaybettim. Hükümsüzdür. U ur TOSUN ANKARA 8. ASL YE HUKUK MAHKEMES HAK ML NDEN LAN 2013/326 E 2013/454 K Davac fienol BERBER ile daval Nüfus Müdürlü ü aleyhine açm fl oldu u sim tashihi davas n n yap lan duruflmas sonunda: Artvin li, fiavflat lçesi, Kirazl Mah/Köy, Cilt: 39, Hane: 42, BSN: 44'de nüfusa kay tl. Nusrettin ve Yosma'dan olma, do umlu ve T.C.kimlik numaral davac n n nüfustaki "fienol" olan ad n n "Muhammed Emin fienol" olarak düzeltilmesine, karar verilmifl olup ilanen duyurulur. (Bas n ) 55 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

7 Yozgat' n cami ve Kur an kurslar n n kömür ihtiyac n karfl layacak FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA) - Y eni Çeltek Kömür flletmesi Genel Müdürlü ü, sosyal sorumluluk projesi kapsam nda Yozgat ta bulunan cami ve Kur an kurslar n n kömür ihtiyac n karfl layacak. Yeni Çeltek Kömür flletmesi Genel Müdürü Osman Coflkun, yapt aç klamada, Yozgat Valili i nin talebi do rultusunda il merkezinde bulunan Kur an kurslar ve camilerin kömür ihtiyac n karfl lama karar ald klar n söyledi. Coflkun, daha önce de il merkezi ve ilçelerde baflta Kur an Engelli hayal etti; dünyan n ilk günefl enerjili tekerlekli sandalyesi üretildi ADEM EL TOK BURSA (CHA)- G ünefl enerjisi sayesinde flarj bitmeden kilometrelerce yol alabilen yeni araç, bütün engelliler için umut oldu. Bursa Halk Sa l Y ld r m Toplum Sa l KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat Olan biten fleyler sizin gördü ünüzden çok farkl olabilir. Rotan z çizerken arka planda neler olup bitti ine odaklanmal, en az ndan bu ihtimali de göz önünde bulundurmal s n z. Bask alt ndaki iliflkilerin beslenmesi gerekiyor. Daha olumlu tepkiler almak istiyorsan z, sizin de bir o kadar hofl tav rlar içinde olman z gerekiyor olabilir. Elinizdeki kaynak ve olanaklar kullanarak çok fley baflarabilirsiniz. Do ru zamanda do ru yerde olabilece iniz günler! Baflka kiflilerin ifllerine kar flmaman zda veya yard m teklif etmemenizde fayda var. natç bir olay için yard m teklif etmeniz durumunda, suçlanma riskiyle karfl karfl ya olabilirsiniz. Yeni ba lant lar kurabilir, yeni kiflilerle tan flabilirsiniz. Al fl lmad k yer veya kiflileri ziyaret ederek d fl görünüflünüzü, fikirlerinizi ve hayalgücünüzü geniflletebilir veya al fl lmad k tekliflerle karfl laflabilirsiniz. liflkilere yat r m yapabilece iniz günler. Kendinizden çok gerekli fleylerle ilgilenmeniz daha faydal olabilir. kurslar ve camiler olmak üzere, Yozgat Spor Kulübü tesisleri ile toplumsal hizmet veren devlet kurumlar n n kömür ihtiyac n karfl lad klar n belirtti. Her y l sosyal sorumluluk program kapsam nda k fl öncesi kurumlar n ihtiyaçlar na göre kömür taleplerini karfl lad klar n hat rlatan Coflkun, "Yozgat Valili i nin talebi üzerine il merkezinde Kur an kurslar ve camilerin say s n tespit ederek, ihtiyaçlar do rultusunda kömür tahsisi yapt k. Ücretsiz olarak tahsis edilen kömürlerin da t m na ivedi flekilde bafllan ld. Merkezi nde bilgisayar ifllemeni olarak çal flan 40 yafl ndaki Alper fiirvan, tekerlekli sandalyesinin flarj n n s k s k bitmesinden flikayet ediyordu. Keflke günefl enerjisi ile çal flan bir araç yap lsa da yolda kalmasak diyen hayal kuran fiirvan, bu düflüncesi ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakf (TSÇV) öncülü ünde GÜNLÜK BURÇLAR Tüm gerçekleri bilmiyorsunuz, yüksek sesli kararlar almadan önce biraz bekleyin, çok yak nda tüm gerçekleri ö renebilirsiniz. Sizi yeni ve heyecan verici kiflilerle tan flt rabilecek gruplarla ya da keyif ald n z aktivitelerle vakit geçirebilirsiniz. Hayat n z renklendirmenin ve kendinizi ön plana ç kartman n zaman gelmedi mi? Romantik veya aflk yaflam n z renklendiren etkiler söz konusu olabilir. Belli bir plan n z kabul görebilir veya h zla yenilenmesi gerekti i ortaya ç kabilir. Sat r aralar n do ru okumal s n z, aksi takdirde belli bir oyunun(tuzak) kurban olabilirsiniz. Meseleye odaklanmal, yerinde ve dürüst cevaplar vermelisiniz. Fazla konuflman z yanl fl anlafl lman za neden olabilir. Evde yap lacak de ifliklikler faydal olabilir. Yak nda meydana gelecek olaylar yap sal de iflikliklere neden olabilir. Olacaklar al fl k oldu unuz bak fl aç s yla de il farkl bir perspektiften de erlendirmeniz gerekecek. Araman z veya dikkatli bakman z bulman z sa layabilir. Olan biten fleyler kafan z kar flt rabilir veya kar fl k olaylar n içne girebilirsiniz. Evinizi, hayat n z veya pozisyonunuzu daha iyi hale getirmeye odaklanmal s n z. BO A 21 Nisan 21 Mayıs liflkide oldu unuz kiflilerin özel veya ifl hayat n zla ilgili çabalar n zda sonuç alman z üzerinde etkisi olabilir. Disiplin ve pratik uygulamalar karfl karfl ya oldu unuz bir sorunun çözümünü sa layabilir. Di erleriyle ilgili endiflelerinizi belli etmeniz ilginç ifl birliklerine neden olabilir. htiyaç ve isteklerinizin üzerinde yo unlaflman z durumunda belli jest ve yard mlar söz konusu olabilir. Utangaç olmaya gerek yok, fikir ve düflüncelerinizi paylaflman z durumunda baz konular kolaylaflt rabilecek yard mlar ya da YENGEÇ öneriler söz konusu olabilir. 22 Haziran Kafan zda yaflam kalitenizi 22 Temmuz ilgilendiren çok fazla fikir var ve bunlardan baz lar sizi yüksek kalitede bir hayata ya da daha büyük bir servete tafl yabilir. Size yard m dokunabilecek önemli pozisyonda kifliler tan yor olabilirsiniz. Bugünlerde, bu kiflilerin kim BAfiAK oldu unu ya da bu kiflilerden ne 24 Ağustos isteyebilece inizi netlefltirebilirsiniz. Bir anlaflma ya da bir 23 Eylül iliflki ileride maddi durumunuzda de ifliklik yapman z anlam na gelebilir. Eviniz, ait oldu unuzu hissetti iniz yerdir. Al fl k oldu unuz fleyleri daha rahatlat c buluyor olabilirsiniz, ama ortaya ç kan bir verinin farkl bir bak fl aç s yla ele AKREP al nmas gerekiyor olabilir. 24 Ekim Ve de iflimin sizin için yaflamsal 22 Kasım bir arma an oldu unu fark edebilirsiniz. Kiflisel arzu ve istekleriniz ve gelece inizi flekillendirmek için daha fazla zaman ay rman z gerekiyor. Kariyeriniz ve ifl hayat n z ilerleme döneminde. En büyük problem, çok say da seçene in do ru de erlendirilebilmesi olabilir. O LAK Yapmak istedi iniz fleyler konusunda daha rahat hareket etmenizde ve 22 Aralık 20 Ocak genifl olman zda fayda var. Birkaç gerçe e dayanarak ç kar mlarda bulunmak duygusal karmaflalara neden olabilir. BALIK 19 Şubat 20 Mart Mevcut geliflmeler iliflkilerinizin dayana n n de iflmesi anlam na geliyor, haz rl kl olmal s n z. Her fleyi ciddiye almal ve ifl yapmak istedi inizi herkese göstermelisiniz. Yaklafl m n z, sonuçlar etkileyen yegane fley olabilir. Kararlar n z kontrol etmeli ve pozisyonunuzu belirlemelisiniz. Bursa da spastik engelli bilgisayar programc s Alper fiirvan n hayal etti i günefl enerjili tekerlekli sandalye, Amerika Birleflik Devletleri'ndeki Virgina Üniversitesi Mühendislik Fakültesi taraf ndan üretilerek kendisine hediye edildi. bafllat lan fark ndal k kampanyas na kat ld. fiirvan, geçti imiz y l düzenlenen yar flmada, 'günefl enerjisi ile çal flan tekerlekli sandalye' fikriyle birinci oldu. Sandalyenin üretimi için sponsor arayan genç mucidin imdad na Virginia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yetiflti. fiirvan n fikrinden yolan ç kan mühendisler, dünyan n ilk günefl enerjili tekerlekli sandalyesini üretti. Haz rlanan arac fiirvan a hediye eden üniversite, tekerlekli sandalyeyi geçti imiz günlerde Türkiye ye gönderdi. Hayalinin gerçe e dönüflmesi karfl nda büyük mutluluk yaflayan fiirvan, günefl enerjili tekerlekli sandalye fikrinin oluflum sürecini flöyle anlatt : Ben bilgisayar programc s y m. Bursa Halk Sa l Y ld r m Toplum Sa l Merkezi nde bilgisayarc olarak çal fl yorum. Çok gezen biriyim. Gezerken otomatik arabam n flarj çok çabuk bitiyordu. Bu çok büyük bir s k nt oluyor. Ben de ne yapabilirim diye düflündüm. Günefl enerjili araba akl ma geldi. Bu fikrimi ortaya koydum. Fikrimin de dünya çap nda de er buldu. Bu benim için bir rüya gibi bir fley. Güzelli i flurada, biz bir hayal kuruyorsunuz, böyle bir fley olsa ne güzel olur diyorsunuz ve hiç tan mad n z insanlar sizin bu hayalinizi gerçeklefltiriyor. O yüzden ben baflta Türkiye Spastik Çocuklar Vakf olmak üzere eme i geçen herkese çok teflekkür ediyorum. Arac n kullan m n n gayet rahat oldu unu dile getiren genç mucit, flu bilgileri verdi: Ben fluan bunu test ediyorum. Bu arac n geliflmesinde bizim de katk m z olsun istiyorum. ki üç haftad r kullan yorum, geziyorum. Tek flarjda 14 kilometre yol gidiyor ki buras çok yokufl. Düz bir yer olsa 20 kilometre gider rahatl kla. Son ç kt mda flarj bitmek üzereydi, hemen açt m panelleri. Bekledim, eski gücüne kavufltu, tekrar yoluma devam ettim. MEHMET R M fianliurfa (CHA)- fi anl urfa'n n Viranflehir ilçesinde polis sahtecilere göz açt rmad. Viranflehir polisi, telefonla vatandafllar 'polis ve savc ' diye doland ranlara operasyon yapt. Viranflehir Emniyet Müdürlü ü, Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirli i taraf ndan yap lan operasyonda; Ceylanp nar, Karacada ve fiark P nar mahallelerindeki sahte evrak düzenleyen kiflilere operasyon yap ld. Söz konusu kiflilerin GSM firmalar ndan baflkalar n n r zas d fl nda kimlik bilgilerini kullanarak telefon hatt ç kartt, ç kart lan aç k hatlar n suç ifllemek maksad yla kullan ld ve vatandafllar ma dur etti i belirlendi. flyeri ve ikametlerde gerçeklefltirilen efl zamanl 6 operasyonda; 24 adet faturas ibraz edilemeyen cep telefonu, 73 adet abonelik sözleflmesi, 85 adet aç k hat, 148 adet nüfus cüzdan fotokopisi ile 425 adet /7 GÜNCEL YAfiAM ADÜ de asistan hekimler ifl b rakt OSMAN AKÇAY AYDIN (CHA) - A yd n Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araflt rma ve Uygulama Hastanesi nde görevli 150 asistan hekim, maafllar n n yetersiz oldu unu gerekçe göstererek süresiz ifl b rakma eylemi bafllatt. Taleplerini yerine getirilene kadar hastalar tedavi etmeyeceklerini söyleyen asistan hekimleri, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincio lu da ikna edemedi. Maafl ve güvenlik baflta olmak üzere özlük haklar n n azalt ld n iddia eden asistan hekimler, hastalar tedavi etmeyerek kantinde oturma eylemi yapt. Zor flartlar alt nda görev yapt klar n belirten Ayd n Tabip Odas Asistan Hekim Temsilcisi Güneri Kuruöz, Özlük haklar m z n azalt lmas ndan dolay asistan hekimler olarak böyle bir eylem bafllatt k. Birçok konuda s k nt lar m z var. Bu s k nt lar n çözüme kavuflmas na kadar gerçeklefltirdi imiz grev devam edecek. Günde binlerce hastay tedavi ettiklerini kaydeden Kuruöz, Asistan hekimler olarak çok çal fl p az para kazan yoruz. Hastanenin geliri her geçen gün art yor fakat bu gelirden hakk m z olan paray alam yoruz. Ald m z ücretler yetersiz. Ayr ca güvenlik sorunu da yafl yoruz. Hasta yak nlar taraf ndan fliddete maruz kal yoruz. Yaflad m z birçok s k nt lar n art k çözüme kavuflturulmas n talep ediyoruz. S k nt lar m z n çözüme kavufltu u zamana kadar bu grevimiz devam edecek. fleklinde konufltu. Rektörü Birincio lu, eylem yapan asistan hekimlerle biraraya geldi. Hastane kantininde s k nt lar n dinleyen Birincio lu, Kimse ald paradan memnun de il. Biz herkese eflit bir flekilde da t m yapmaya çal fl yoruz. Bundan kimsenin flüphesi olmas n. Sizlerin daha iyi flartlarda çal flman z için elimden geleni yapaca m. S k nt lar n z n çözüme kavuflturulmas aflamas nda üzerime düfleni yapaca m. Bunun sözünü veriyorum. fiimdi eylemi sonland r p görevinizin bafl na dönün. Prof. Dr. Birincio lu yla yap lan görüflmeden istedikleri sonucunu alamad klar n ifade eden asistan hekimler ise talepleri uygulamaya aflamas na gelene kadar süresiz ifl b rakma eyleminin devam edece ini dile getirdi. Polis telefon doland r c lar na operasyon yapt faturas ibraz edilemeyen cep telefonu k l f ele geçirildi. Olaylarda gözalt na al nan 3 flüpheli Muhammed Lütfi D.(27), Feyzi O.(31) ve Mehmet Ali E.(38) hakk nda ise adli tahkikat bafllat ld.

8 SA LIK /8 Anne sütüyle beslenen çocuklar diyabete karfl daha dirençli Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) T p Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Enver fiimflek, anne sütüyle beslenen çocuklar n, inek sütü verilenlere göre diyabet hastal na karfl daha dirençli oldu- unu söyledi. Türkiye'de AIDS'ten ölüm yüzde 20 den yüzde 5 e geriledi ANKARA (CHA) T ürkiye Halk Sa l Kurumu Baflkan Yard mc s Mehmet Ali Toruno lu, Sa l k Bakanl verilerine göre, 1985 den 2013 y l Kas m ay - na kadar toplam 7 bin 50 HIV (+) veya AIDS vakas bildirimi oldu unu aç klad l y llar n bafl nda AIDS li vakalar ile ölümlerin birbirine k yasland nda yüzde 20 ye varan oranlara ulafl ld n kaydeden Toruno lu, Son y llarda ilaç say s ndaki art fl ve t bbi müdahalede gösterilen hassasiyet sayesinde bu oran yüzde 5 lere geriledi. Takip ve tedavi imkanlar ile art k HIV AIDS vakalar normal yaflamlar n idame eder hale geldiler. Sa l k Bakanl Türkiye Halk Sa l Kurumu taraf ndan 1 Aral k Dünya AIDS Günü nedeni ile HIV/ AIDS yay - l m n önleme çal flmalar kapsam nda yürütülen çal flmalar ve toplumda duyarl l n art r lmas amac yla bas n toplant - s düzenlendi. Toplant ya; Türkiye Halk Sa l Kurumu Baflkan Yard mc s Mehmet Ali Toruno lu, Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Pozitif Yaflam Derne i Yönetim Kurulu Üyesi P nar Öktem, konuflmac olarak kat ld. HIV enfeksiyonunun tüm yafl gruplar nda görülebildi ini kaydeden Toruno lu, Hastal n kesin tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile HIV/AIDS hastal ndan ölümler azalmaktad r. Bununla birlikte uygulanan ilaç tedavisi bulafl c l da engellemekte, HIV(+) anne ve babadan, HIV(-) bebek do abilmektedir. Ancak hastal n afl s bulunmamaktad r. Önlenebilir bir hastal k olan HIV/AIDS ile mücadelenin en etkili yolu, korunma önlemlerini uygulamakt r. Tek efllili in yan s ra riskli cinsel temasta do ru kondom kullan m, hastal n cinsel yolla bulaflmas na karfl en güvenli ve basit korunma yollar d r. ESK fieh R (AA) fi imflek, AA muhabirine yapt aç klamada, çocuklar aras nda yayg n diyabet türünün, insilün enjekte edilmesi zorunlu Tip1 oldu unu belirtti. Bu hastal n daha çok ergenlik yafllar nda görüldü ünü ancak son y llarda baz çocuklar n da buna yakaland n dile getiren fiimflek, ailelere, çocuklar n n sa l k durumlar n iyi izlemesi uyar s nda bulundu. Ön belirtilerden en önemlisinin, çok su içilmesi oldu unu vurgulayan fiimflek, flöyle devam etti: Bir çocuk beklenenden çok fazla su içiyor, gece sürekli su içmeye, idrar yapmaya kalk yor, idrar kaç rmayana bafllam flsa kilo kayb görülüyorsa mutlaka akl - m za fleker hastal gelmeli ve çocu un açl k kan flekerine bakt rmak gerekmektedir. Çocuklardaki diyabet hastal n eriflkinlerde yaflanan diyabetten ay ran en önemli özellik, insülin kullan lmas zorunlulu udur. Bu enjeksiyon ömür boyu sürer. Tan konulduktan sonra ailelerin, fleker hastal n tedavisi, tedavi s ras nda dikkat edilecek hususlar, insülin dozu, tedavi saatleri, hastan n bir günde almas gereken diyet gibi her fleyi ö renmesi gerekiyor. Bu konuda hastanelerde e itimler veriliyor. fiimflek, çocuklarda diyabet hastal nda kesin bir genetik geçifl olmad n ancak bu konuda yatk nl k görüldü ünü anlatt. Tip1 diyabeti, birden fazla faktörün etkinleflti i bir hastal k olarak nitelendiren fiimflek, flunlar kaydetti: Çocuk ilk bir y l nda hemen inek sütüyle beslenmeye bafllarsa alerjik hastal klar gibi diyabet de daha s k ç kmaya bafll yor. Anne sütüyle beslenen çocuk, diyabete karfl daha korunmufl oluyor, inek sütüyle beslenen ise daha yatk n oluyor. Di er faktörler de özellikle küçük yafllarda geçirilen baz enfeksiyon hastal klar. Bu, hamilelikte de geçerli. Anne hamilelik döneminde k z lc k, k zam k gibi viral hastal klar geçirirse diyabet riski artabiliyor. Bir di er faktör de beslenme ürünlerindeki katk maddeleri. Özellikle besinlere koruyucu amaçla konulan baz maddeler, diyabete zemin haz rlayan faktörler aras nda. Kiflilerin mümkün oldu unca konserve türü beslenme flekli yerine do al beslenmeye özen göstermesi, katk içeren besin maddelerini, fast foodlar tüketmemesi gerekiyor. Fast food her flekilde bizi diyabete do ru çekiyor. Ailelerin, iyi bir e itim alarak, diyabetin yaflam alt-üst eden bir hastal k olmad n ö renebilece- ine dikkati çeken fiimflek, çocuklar n n hastal ktan önceki sosyal yaflamlar n devam ettirmesi gerekti ini sözlerine ekledi. Kök hücre tedavisi, ayaklar temizlemekten kurtar yor VAN(AA) Y üzüncü Y l Üniversitesi nde (YYÜ) gerçeklefltirilen kök hücre tedavisi sayesinde, çeflitli yaralardan dolay kesilmesine karar verilen ayaklar, iyilefltirilerek kesilmekten kurtar l yor. Son dönemlerde bünyesine katt yeni doktor ve cihazlarla bölge halk n büyük merkezlere gitmekten kurtaran YYÜ Dursun Odabafl T p Merkezi, Türkiye nin say l merkezinde uygulanan kök hücre tedavisini de uygulamaya koydu. Do u Anadolu da sadece bu merkezde gerçeklefltirilen ve göbek ya dokusundan al nan kök hücrenin zenginlefltirilmesiyle uygulanan tedavi sayesinde, kesilme tan s konulan ayaklarda yüz güldürücü sonuçlara ulafl ld. YYÜ Dursun Odabafl T p Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Alper Sami Kunt, AA muhabirine yapt aç klamada, kök hücre tedavisinin Van da yeni oldu unu ve bunu bölge halk yla paylaflmak istediklerini belirtti. skemik ayak yaralar, burger denilen ve sigara içenlerde daha Üç obezden biri hastal a çocukken yakalan yor ANKARA (CHA) T urgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Boyraz, obezitenin nedeninin ço unlukla afl r yemek yenilmesi oldu unu belirterek, obez olanlar n üçte birinin çocukluk döneminde bu hastal a yakaland klar n söyledi. çok görünen ayak yaralar ile diyabetik ayak yaralar n tedavi ettiklerini bildiren Kunt, flu ana kadar 15 hastaya ayn tedavi yöntemini baflar yla uygulad klar n söyledi. Kunt, diz alt, ayak bile i, ayak üstü, dizüstü bölgelerinden uzuvlar n n kesilmesine karar verilen hastalar oldu unu ifade ederek, flunlar söyledi: Burada kök hücre dedi imiz, adipoz noktadan, ya dokusundan, göbek ya ndan alarak CD Bu tür obeziteye 'basit obezite' denildi ini, basit obez olan çocuklar n yafl tlar na göre boylar n n daha uzun oldu unu ifade eden Dr. Boyraz, konuyla ilgili aç klamas nda, patolojik obez tan s konulan çocuklar n boylar n n ise tam tersine daha k sa oldu unu bildirdi. Anne-babas fliflman olan çocuklar n yüzde 80 ihtimalle obez olduklar n kaydeden Dr. 34 dedi imiz bir enzimle zenginlefltirdi imiz uygulamay ayak ve ayak transmanlar ndaki yara ve damar hatt boyunca yap yoruz. Göbek ya dokusundan ald m z kök hücreyi, CD 34 dedi imiz bir enzimle zenginlefltirdi imiz uygulama sayesinde tedavi etti imiz hastalar m z n kesilmesine kesin karar verilen ayaklar n iyilefltirdik. Bunlar aras nda amputasyona kesin karar verilmifl hastalar n hiçbirinde bu gerçekleflmedi. Bak mlar gayet iyi gidiyor. Mehmet Boyraz, ebeveynlerden sadece birisinin fliflman olmas durumunda ise bu ihtimalin yüzde 40 düfltü ünü kaydetti. Dr. Boyraz, harcanan enerjiden daha çok enerji al nmas n n fliflmanl n nedeni oldu unu anlatarak, obezitenin önlenmesi için al nan fazla enerjinin harcanmas gerekti ini söyledi. Kök hücre tedavisinin Türkiye de birkaç merkezde, bölgede ise sadece Van da yap ld na dikkati çeken Kunt, Kök hücre tedavisi Do u Anadolu Bölgesi nde sadece bizde, Türkiye de ise say l merkezde uygulan yor diye konufltu. YYÜ Rektörlü ü ve hastane baflhekimli inin destekleriyle fakültede ilk kez yeni do an ve pediatrik yafl grubundaki çocuklar n aç k kalp ameliyatlar n da gerçeklefltirdiklerini belirten Kunt flöyle konufltu: Fakültede ilk kez çocuk ve yeni do an baflta olmak üzere bütün aç k kalp ameliyatlar n hastanemizde gerçeklefltirdik. Geçen birkaç haftal k süre içinde yapt - m z ameliyatlarda da baflar l sonuçlar ald k. Bölgemizde bulunan ve aç k kalp ameliyat gereken yeni do an ve pediatrik yafl grubundaki hastalar buraya bekliyoruz. fiu ana kadar yeni do an ve pediatrik yafl grubundan 10 hastan n ameliyat n gerçeklefltirdiklerini, sonuçlar n n da gayet iyi oldu unu bildiren Kunt, yeni hasta kabullerinin de devam etti ini kaydetti. Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Ulubey Derman Hac lar Mah. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:60/D Siteler/Alt nda Alt nda fienel rfan Bafltu Cad. No:26/A-B Alt nda Alt nda Nursu Ulucanlar Cad. No:85/B Cebeci Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Ülkü Meflrutiyet Cad. No:23/C K - z lay Göksu Bahçelievler Mah. Kazakistan Cad. No:1/19 Bahçelievler Tunal Tunal Hilmi Cad. No:52/F K.Esat Alt nay K br s Cad. Umut Sok. No:11/B Kurtulufl Özge ODTÜ Al flverifl Merkezi Ortado u Mah. Çarfl Cad. No:6 ODTÜ Demirhan Kumrular Sok. No: ÖZKARADEN Z Z YABEY CAD.NO:67/A BALGAT Bozda Yukar Öveçler Mah Cad. No:31/C Venüs U ur Mumcu Cad. Koza Sok. No:129/C G.O.P Çubuk K br s Cad. No:14/A Çubuk Çubuk Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan Elmada Damla Su Kemalpafla Mah. Cumhuriyet Cad. So uk P nar Sok. No:4 Elmada Elmada Emraz stasyon Mah. Leylak Cad. No: 18 Etimesgut Etimesgut Ocak Topçu Mah Cad. No:11/12-B Elvankent-Etimesgut Etimesgut Larende Eryaman Mah.Türkkonut Bloklar 262.Sok.Akcenter AVM No:5/68-69 Etimesgut Etimesgut Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Alt ndal ATATÜRK MAH. GAZ MUSTAFA KEMAL CAD.NO:5/G,H Kazan Karacan Gn. Dr. Tevfik Sa lam Cad. No:62/D Etlik Keçiören Beril Ayval Mah. Baran Sok. No:17/B Etlik Keçiören Yaflar P narbafl Mah. Sanatoryum Cad. No:228 Keçiören Keçiören Yefliltepe Yefliltepe Mah. 6. Cad. No:103/A Keçiören Keçiören YEN fieref M SKET MAH.ANADOLU CAD.1/13 Mamak Tayfun Taner Bursa Cad. No:8 Nall han Nall han Atak Zafer Mah. Turan Cad. No:38/1 Polatl Polatl S hhat Merkez Mah. Yeniflehir Sok. No:18/11 Pursaklar Pursaklar Bulut Tando an Mah. Zeki U ur Cad. No:5/C Sincan Sincan Çoker Selçuklu Mah. Ahi Mesud Bulvar No:166/A Sincan Sincan Ünver Törekent Mah. Ça layan Cad Sok. No:34/A-B Sincan

9 Türk dünyas "çevre" konusunda ortak hareket edecek Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda gerçeklefltirilen Uluslararas Türk Dünyas Çevre Sorunlar Sempozyumu'nda, Türk cumhuriyetlerinin çevre sorunlar konusunda Türkiye öncülü ünde ortak hareket etmesi kararlaflt r ld. Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Botanik Araflt rma ve Uygulama Birimi, Çevre Sorunlar Araflt rma Merkezi ve Mühendislik Fakültesi ortak giriflimleri ve Türkiye ve Ortado u Amme daresi Enstitüsü (TO- DA E), Anadolu Üniversitesi, Eskiflehir Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans, Eskiflehir Valili i ve Çevre ve fiehircilik Bakanl deste iyle gerçeklefltirilen sempozyumun sonuç bildirgesi aç kland TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ESK fieh R (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA T ürk dünyas nda çevre konusunda nitelik ve nicelik aç s ndan uzman personel yetersizli inin bulundu- u ifade edile bildirgede, bu sorunun çözümünde özellikle Türkiye'nin Türk dünyas içerisinde fiziksel planlama, tasar m ve çevre konular nda çal flan kamu personeline e itim deste i vermesinde yarar oldu unu vurguland. Türk dünyas ülkeleri genelinde ortak bir tar m ve hayvanc l k politikalar n n oluflturulmas, küresel iklim de iflikliklerine ba l olarak ortaya ç kan susuzluk ve kurakl k, do- al afetler, erozyon ve çölleflme ile mücadelede ortak hareket edilmesi gerekti- ine de inilen bildirgede, flunlara yer verildi: "Türk dünyas nda mevzuat ve kurumsal yap lanma gereksinimi önemli sorunlara yol açmaktad r. Avrupa Birli i müktesebat na göre yap lanm fl bir çevre mevzuat olan ve kurumsal yap lanmas n ayn müktesebata ba l olarak flekillendirmifl ülkemiz bir örnek teflkil edebilir ve bu konuda Türk dünyas n n acil destek verebilir. Türk dünyas ndaki çevre konusunda teknik ve akademik altyap n n gelifltirilmesi ve güncellenmesi amac yla, ilgili ülkelerdeki ilgili kurumlar n temsilcilerinden oluflan bir komisyon oluflturulabilir. Bu komisyon arac l yla öncelikle desteklenecek alanlar tespit edilerek, ilgili ülkelerin bilimsel araflt rma kurumlar aras nda bir ortak proje deste i programlar oluflturulabilir. Türk dünyas ülkelerinin küresel-ulusal-bölgesel ve yerel düzeyde çevre sorunlar na yönelik araflt rmalar n yapabilmesinin sa lanmas uygun olacakt r. Ülkelerde çevresel sorunlara yönelik fark ndal - n, bilincin gelifltirilmesi ve ortak bilinçlendirme çal flmalar yap lmas gereklidir." S n raflan sulardaki kirlilik, s n r ötesi kirlilik, sa l kl ve GDO, radyoaktif kirlili e maruz kalmam fl ürünler gibi temiz ürün sorunu at klar n geri dönüflümü konusunda politika ve uygulama eksikli i konular nda gerekli çal flmalar n ivedi olarak bafllat lmas gerekti ini kaydedildi. Türk dünyas ülkelerinin çevre alan nda uluslararas politikalar ve strateji belgelerine taraf olmamas, iklim de iflikli i konusunda politikalar olmamas hususlar nda ortak politikalar n gelifltirilmesi gerekti ine de inilen aç klamada, flu görüfllere yer verildi: "Çevre konular ndaki uygulamalarda yeterince baflar l olunmuyor. Bu bak mdan ilgili ülkelerce ortak bir izleme ve denetleme mekanizmas n n oluflturulmas gereklidir. Hazar Denizi'nde petrol kaynakl kirlilik olmas, Aral ve Urmia göllerinin kurumas, ölmesi, s n rlar olan ülkelerin sorumsuz davran fl gibi konularda uluslararas kamuoyunda Türk dünyas ülkelerinin birlikte hareket ederek, kamuoyu oluflmas n sa lamak yönünde güç kazanmas, bu amaçlarla uluslararas fon deste inin al nmas konusunda da güç birli i yap lmal d r. lgili ülkelerde afet bilincinin art r lmas için gerekli çal flmalar yap lmal d r. Türk dünyas tematik parklar ve fuarlar düzenlenmesinde yarar vard r. Çevre sorunlar ve afet yönetimi konusunda ortak politika, ortak strateji, ortak hedef ve ortak eylem plan ortaya konulmas gerekmektedir. Çevre konusunda Türk dünyas ülkelerine ait uluslararas bir fon oluflturulmas, yat r mlar için küresel sermaye ve küresel flirketlerden destek al nmas gereklidir." TEKNOLOJ KAYSER (AA) E rciyes Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Parazitoloji Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. zzet fiahin, kan emici böceklerin çok tehlikeli hastal klar n tafl y c s oldu unu söyledi. fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, dünyada yaklafl k 15 bin kan emici böcek bulundu unu belirtti. Her kan emici böce in hastal k tafl mad n ifade eden fiahin, flöyle devam etti: "Ancak bunlar n çok önemli bir k sm virüs hastal klar, bakteriyel hastal klar, riketsiyal hastal klar (Hücre içinde yaflayan mikroorganizmalar n neden oldu u hastal klar), protozoon (tek hücreli canl ) kaynakl dedi imiz s tma gibi hastal klar, hatta solucan hastal klar n tafl yorlar. nsanlarda görülen fil hastal var. Ayaklarda, yerleflti i yerlerde büyümeye neden oluyor. Düflünün bunu yapan bir solucan, /9 "Dünyada 15 bin kan emici böcek var" hastal insanlara tafl yan da sivrisinekler." fiahin, batakl klar n artropot (eklem bacakl omurgas z hayvan) ve böceklerin üreme ortam oldu una dikkati çekerek, bunlar n afl r üremesinin insan sa l n tehdit etti ini, baflta s tma olmak üzere çok tehlikeli hastal klar insanlara tafl d klar n söyledi. Böceklerle kimyasal ya da biyolojik mücadelenin yan s - ra mekanik mücadele de yap - labilece ini vurgulayan fiahin, "Baz böcekler durgun sularda ürüyorlar. Su seviyesini art - rarak, azaltarak ya da direne ederek bunlarla mücadele edilebilir. Baz böceklerin geliflme ve üreme dönemlerinde suyun belirli bir seviyede bulunmas gerekir. Suyu biraz azalt rsan z aç kta kal r ve yok olmas na neden olabilir. Yükselme ve alçalmaya ba l zaman zaman populasyon, fauna de ifliklikleri yaflanabilir" diye konufltu. Soldan sa a 1. Fazla bön, avanak, et kafal, budala (argo)... Kokabilmek ifli Talafl dökmek... Ne var, ne oluyor? Zaman, s ra, yer ve önem bak m ndan ötekilerden önce gelen, son karfl t... Kök, sap ve yaprak fleklinde farkl laflmam fl bir bitkinin yaflama ve büyüme organ... Karelere ayr lm fl zemin üzerinde on alt taflla iki kifli aras nda oynanan oyun... Türk alfabesinin beflinci harfinin ad, okunuflu Çevresindeki kiflilerle ilgi kurmamak, duygular n kimseye açmamak K sa kad n ceketi... Deveyi çöktürmek için ç kar lan ses... çinden su ak tmak için topra kazarak yap lan aç k oluk, ar k Bir kimseyi, bir fleyi anlatmaya, tan mlamaya, aç klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... Burun, burun ucu (halk a z )... Filika büyüklü ünde, islimle iflleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot K sa sürede birçok mermi atabilen, isabet oran düflük, tek elle de kullan labilen bir tür makineli tüfek... srail halk ndan olan kimse O zamirinin yönelme durumu eki alm fl biçimi... Anl kç l k yanl s olan... Tutam Rüzgâr (eski)... Küçük gümüfl para... S karak ba lama, s kma (eski) Elâz iline ba l ilçelerden biri... nsan bedeninde bulunan enerjiyi tüm vücuda da tan enerji noktalar... nsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik aras ndaki kas ve ya dan oluflan tabaka Muharrem (eski)... Lolo (argo) Giyim kuflam yla, davran fllar yla insana yak fl r bir biçim almak Anlam bak m ndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine ba layan bir söz... kisi bir arada do an (çocuk)... Çeliflkili ve tutars z iki cümleyi birbirine ba lamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Kuyruk sokumu kemi i, pöç (halk a z ) Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluflturan k sa k llar... Liste durumuna getirmek Derinlik ölçümü... Iramak ifli. Yukar dan afla ya 1. Doktorlar, hekimler (eski)... Bitkinin yaprak veya köklerini vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek (halk a z ) At, eflek, öküz vb. yük hayvanlar n n t rnaklar na çak lan, aya n flekline uygun demir parças... Yak lmak için kesilmifl, parçalanm fl a aç... Yapraklar salata olarak yenen baharl, çok y ll k bir bitki Alkol kökü... Belediye hizmetlerinin güvenli ini sa lamakla görevli yönetim... Binme, yük çekme, tafl ma vb. hizmetlerde kullan lan, tek t rnakl hayvan Ey, hey anlamlar nda bir seslenme sözü... Tart (halk a z )... Döflemelik kumafllar n üzerine renkli ipek iplikle ifllenen, yer yer alt n veya gümüfl boncuklarla süslenmifl nak fl Sat n alma (eski)... Bir dile in gerçekleflmesi amac yla kutsal oldu una inan lan bir güce niyette bulunmak, nezretmek Yapa - dan elde edilen, eczac l kta ve parfümeride kullan lan, sar mt rak renkte bir ya... Boy Antalya iline ba l ilçelerden biri... Hiçbir zaman, hiçbir biçimde, sak n, zinhar... Nefret edilen kimseler için kullan lan bir söz Kemiklerin toparlak ucu... Bir ördek türü... Stronsiyum elementinin simgesi çki içmeye yarayan ayakl bardak... Oldukça beyaz, beyazca... Zaten Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk a z )... Çiçeklemek ifli Yap m nda mika maddesi kullan lan... Roma halk ndan olan kimse Kendisine inan lan kimse... Talyum elementinin simgesi... Uzun saçakl çat s olan alçak da konutu... Rütbesiz asker, nefer Türk alfabesinin on beflinci harfinin ad, okunuflu... Ailece, ev halk yla birlikte (eski)... Okumak ifli Ça dafl... Yolcu ve turistlere geceleme imkân sa lamak, bunun yan nda yemek, e lence vb. hizmetleri sunmak amac yla kurulmufl iflletme... Toplama, bir araya getirme (eski) Banka müflterisinin kendi hesab ndan kart arac l yla harcama yetkisi verdi i ve kendisiyle birlikte müflterek ve müteselsil borçlu olan kiflinin kulland kart... Bükerek germek için iki kat edilmifl bir ipin ucuna geçirilen tahta parças

10 YAfiAM ABDURRAHMAN BÜYÜKKESK N ANTALYA (CHA)- K ampanya kapsam nda yerleflik yabanc lar okuduklar kitaplar kitapevine teslim ederek, baflkalar nda okumas n teflvik ediyor. ki hafta içinde bafllayan kampanya çerçevesinde kitapevinde 2 bin kitap birikti. Yerleflik yabanc lar hergün en az 2 saatlerini kitap okumaya ay rd klar n ifade ettiler. Manavgat Çetin Kitap Evi sahibi Devrim Çetin, kampanya ile toplumda 7'den 70'ye kitap okuma al flkanl kazanma ve kitap okumaya vakit ay rmay sa lamak oldu unu söyledi. Kitap okuma etkinli ine en fazla turizm flehrinde yerleflik yaflayan Alman, Rus, ngiliz, Belçika, Norveç, sveç, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve /10 Özel hastanelerde avuç içi okuma sistemi bafllad MUTLU ÖZAY STANBUL (CHA)- Biyometrik Kimlik Do rulama Sistemi' olarak bilinen avuç içi tarama sistemi dün itibariyle özel hastanelerde zorunlu hale geldi. Buna göre, avuç içi taramas ndan geçmeyen hastalar özel hastanelerde muayene olamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taraf ndan zorunlu hale getirilen 'Biyometrik Kimlik Do rulama Sistemi' olarak bilinen avuç içi Ba ms z Devletler Toplulu u(bdt) ülke vatandafllar n n gösterdi ini aktaran Çetin, özellikle Almanlar n okuduklar kitaplar kitapevine getirme, kitap okumaya teflvik etme ve günlük ortalama 5 saate yak n kitap okumalar n n takdire flayan oldu unu kaydetti. Çetin, "Maalesef gün içerisinde ço u zaman çok gereksiz ifllere vakit ay r yoruz. Ço u zaman televizyon ekran bafl nda saatlerce oturarak vakit öldürüyoruz. Yine insan hayat na bir anlam katmayan gereksiz oyunlarla saatlerce masada oturarak de erli vaktimizi israf ediyoruz. fl kitap okumaya gelince bin bir türlü mazeret üretiyoruz. Kitap okumaya en güzel örnek Manavgat'ta okuyan yerleflik yabanc lar. Yerleflik yabanc lar kitap okumaya vakit ay r yorlar." ifadesini kulland. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Antalya'n n Manavgat ilçesinde yaflayan yerleflik yabanc lar ile bir kitapevi ' Kitap Okumaya vakit ay r n' kampanyas bafllatt. MEHMET EM N DEM R S RT (CHA)- S iirt l Emniyet Müdürlü ü Trafik Denetleme fiube Müdürlü ü, valilik önünde kurdu u Emniyet kemeri Simülasyon Arac yla emniyet kemeri kullan m n n önemini uygulamal anlatt. Siirt Valisi Ahmet Ayd n uygulama arac na binerek test etti. Emniyet kemerinin, trafik kazalar nda birçok ölümü engelledi ini belirten Siirt Valisi Ahmet Ayd n, emniyet kemeri kullan m n n trafik kazalar nda ölümleri yüzde 45, yaralanmalar ise yüzde 55 oran nda azaltt n söyledi. Siirt Valili i konu ile ilgili verdi i bilgi notunda, 2012 y l nda ç kar lan baflbakanl k genelgesi ile 2020 y l na kadar trafik kazalar n n ölüm oranlar n n yüzde 50 oran nda azalt lmas amac yla trafik güvenli i stratejisi ve eylem plan uygulamaya konuldu. Bu çerçevede Siirt te trafik güvenli i taraf ndan 8 ayd r h z ihlallerinin azalt lmas ve Emniyet kemeri kullan m AL KARA N DE (CHA)- Yerleflik yabanc lar kitap okumaya en az 2 saat ay r yor Manavgat Side'de yerleflik yaflayan Alman Maria Tnsety, günlük ortalama 3 saat kitap okudu unu söyledi. 8 yafl ndan itibaren düzenli bir flekilde kitap okuma al flkanl oldu unu anlatan Tnsety, evlerinde efli ve 2 çocu u ile birlikte günlük en az bir saat topluca kitap okuduklar n kaydetti. Okudu u kitaplar baflkalar ndan okumas için kitapevine getirdi ini aktaran Tnsety, kitapevinin bafllatt kampanyay anlaml buldu u için yürekten destekledi ini ifade etti. Emekli difl hekimi Hans Panztety ise 55 y ld r düzenli bir flekilde kitap okudu unu, günlük 2 saat kitap okumadan uyumad n söyledi. Panztety, sözlerini flöyle tamamlad : "Dünyada en güzel eylem kitap okuma. Kitap okumay seviyorum. Günlük 2 saat kitap okumadan yata ma girmiyorum." tarama sistemi özel hastanelerde kullan lmaya baflland. Böylece 1 Aral k 2013 tarihinden itibaren SGK nin anlaflmal oldu u özel hastane ve polikliniklere gidenler, zorunlu olarak parmak ya da avuç içi damar izi vermek zorunda kalacaklar. Sistemin çal flmas hakk nda bilgi veren özel bir hastane yetkilisi Fatma Ziyade Öztürk, Hastalar m z üzerinde TC kimlik numaralar n n yaz l oldu u herhangi bir kimlikle baflvurarak sisteme kay tlar n yapt rabilirler. Bir kereye mahsus bu tan mlamay yapt rd ktan sonra daha sonra muayeneye geldiklerinde sadece TC kimlik numaralar n söylediklerinde sa l k hizmetlerinden faydalanabilecekler. diye konufltu. Özel hastanede sisteme kayd n yapt ran vatandafllar, uygulaman n kendilerini memnun etti ini söyledi. Sisteme kayd n yapt ran Alev Karaca, Sisteme kayd m yapt rd m. Bundan sonra kimli im yan mda olmad durumlarda TC numaramla muayene olabilece im. Dünya Engelliler Haftas kutland FAT H ATEfi ADANA (CHA)- D ünya Engelliler Haftas dolay s yla Türkiye Beyazay Derne i Kozan fiubesi'nce, kutlama etkinli i düzenlendi. SODES Düfller Alemi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik, sayg duruflunda bulunulmas ve stiklal Marfl 'n n okunmas ile bafllad. Dernek Baflkan Ahmet Ünal, geleneksel hale getirdikleri etkinli in bu y l beflincisini düzenlediklerini ifade ederek, toplumun yüzde 48'ni engellilerin oluflturdu unu hat rlatt. Sa l kl bireyin bir gün engelli olabilece ini belirten Ünal, Kozan'daki engellileri konut sahibi yapmak için haz rlad klar projeye iliflkin yapt klar giriflimlerden olumlu cevap ald klar n, bu konuda belediye ile iflbirli i içinde çal flt klar n kaydetti. Ünal, Dernek faaliyetlerimizi gerçeklefltirirken Kozan Belediyemiz de bizlere büyük katk lar sa lamaktad r. Özellikle Adnan Menderes Park nda yap lan kafeteryan n gelirinin derne imize ba fllanmas, Pazar yerlerinde engellilerimiz için özel yer tahsisi, engelliler için rampal kald r mlar, flehrin çeflitli noktalar ndaki engelli vatandafllar m z için lavabolar ve daha birçok sayamad m hizmetlerden dolay Say n Belediye Baflkan m za teflekkür ediyorum. dedi Her insan n bir engelli aday oldu unu düflünerek hizmetlerinde engellileri de düflündüklerini belirten Kozan Belediye Baflkan Kaz m Özgan ise 2004 y l ndan buyana, ilçedeki engellilerin karfl laflt klar sorunlar ortadan kald rmak için çal flt klar n ve dernek çal flmalar na destek verdiklerini belirtti. Baflkan Özgan, kendisini her zaman engellilerin yerine koyarak empati yapt n ve haz rlad klar projelerde engellileri unutmad klar n ifade ederek, etkinli e kat lanlar n engelliler haftas n kutlad. Yap lan konuflmalar n ard ndan Baflkan Özgan ve Dernek Baflkan Ünal etkinli e kat lan davetlilere karanfil da tt. Etkinlik ilçedeki özel rehabilitasyon merkezlerinde görevli e itmenler ve ö rencilerin haz rlad davullu zurnal folklor gösterileri ve çeflitli yar flmalarla sona erdi. Siirt te emniyet kemerinin önemi anlat ld oran n n art r lmas için Siirt in de iflik noktalar nda e itici çal flmalar sürdürüyoruz. limize tahsis edilen Emniyet kemeri Simülasyon arac ile Valilik önün, Sancaklar ilkö retim okulu ve Siirt Üniversitesi Rektörlük binas nda 5 gün süreyle e itim verilecek. Tüm sürücüleri can güvenlili i için h z kurallar na uymaya ve emniyet kemeri takmaya davet ediyoruz. ifade edildi. Siirt Valisi Ahmet Ayd n, daha sonra simülasyon arac n n floför koltu una bindi. Kontrol panelini çal flt ran görevli, arac 360 derece döndürdü. Daha sonra kemeri takmadan araca bindirilen iki görevli ise, arac n ters döndürülmesi sonucu büyük zorluk çekti. Vali Ahmet Ayd n, l Emniyet Müdürü Mutlu Ekizo lu, l Jandarma Komutan Albay fienol Yelo lu, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yakup Polat ve Trafik fiube Müdürlü ü personelleri ile çok say da ö rencinin kat ld etkinlik, ö rencilere arac n tan t lmas yla sona erdi. Ni de'de kimsesiz çocuklar yarar na kermes düzenlendi N i de genelinde hizmet veren Cemre E itim Kültür Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i, kimsesiz çocuklar yarar na kermes düzenledi. Yard ma muhtaç ö renciler yarar na düzenlenen kermesin aç l fl yo un bir kalabal a ev sahipli i yapt. Ni de Merkez PTT karfl s nda aç lan kermesin aç l fl na Ni de Belediye Baflkan Faruk Akdo an, Ni de Müftüsü Alaaddin Gürp nar, Ni de Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baflkan Fahri Eker kat ld. Yap lan aç l fl Ni de Belediye Baflkan Faruk Akdo an n konuflmas yla bafllad. Belediye Baflkan Akdo an Cemre-Der üyelerine övgüler ya d rd. Akdo an, "Cemre-Der bayanlar n n h z na yetiflmek mümkün de il. Daha birkaç gün önce yine bir hay r program nda bir araya geldik. Henüz o program unutulmadan yeni bir hay r program ile Ni de halk n n hizmetine ç kt lar. Yapt klar ifl çok kutsal. 'Hay rda Yar fl Günleri' ad n verdikleri bu program yine yard ma muhtaç kifliler yarar na yap l yor.o sebeple ben hepsine teflekkür ediyor,çal flmalar nda baflar diliyorum. Kermesin haz rlanmas nda ve aç l fl nda baflrol oynayan Cemre-Der üyeleri ad na konuflan Cemre- Der Baflkan Ayfle fian, "'Hay rda Yar fl Günleri' ad verdi imiz bu kermesimizin aç l fl n bugün yapt k. Yaklafl k 20 gün sürecek bu kermesimizde dernek üyesi bayanlar m z büyük bir titizlikle çal flacak. Bu kermeste han mlar m zca haz rlanan mant lar, köfteler, pasta ve börekler, tatl lar bulabilecek ziyaretçilerimiz. Onun haricinde kendi evleri için haz rlad klar soslar, turflular, reçeller, kuru meyve ve sebzeler sat fla sunulacak. fleklinde konufltu.

11 Ilgaz Da na yeni kayak pisti yap ld ÇANKIRI (AA) - Ç ank r Valisi Vahdettin Özcan, Y ld ztepe Kayak Merkezi ndeki çal flmalara iliflkin, Yeni pistimiz Ilgaz Da bölgesinin en uzun ve en güvenli kayak pisti özelli i tafl yacak Özcan, gazetecilere yapt aç klamada, lgaz Da ndaki Y ld ztepe Kayak Merkezi nde bak m çal flmalar yap ld n söyledi. Bak m çal flmalar kapsam nda alana 2,5 kilometrelik yeni kayak pisti de yap ld n dile getiren Özcan, flöyle konufltu: Yeni pist yönlendirme levhalar ve güvenlik filelerinin tamamlanmas ile kas m sonu itibar yla kayak severlerin hizmetine aç lacak. Yeni pistimiz Ilgaz Da bölgesinin en uzun ve en güvenli kayak pisti özelli i tafl yacak. Bölgenin en güvenli ve en uzun kayak pistine vatandafllar m z bekliyoruz. Bölgemizi sporcular n da kullanmas aç s ndan uygun hale getirmek istiyoruz. l Özel daresi taraf ndan yapt r lan olimpik ölçülerdeki çim saham z n çal flmalar devam ediyor. Sentetik saham z da tamamland. Bölge, sporcular n da kamp yapabilece i yer haline dönüflecek. TUR ZM /11 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Pursaklar lçesi, 2. Etap 1. Bölgede Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 1961 say l karar ile onaylanan, 1/5000 ölçekli naz m imar plan revizyonu Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-17017) 54 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ORGAN ZASYON H ZMET ALINACAKTIR TÜRK YE BELED YELER B RL TÜRK YE BELED YELER B RL 2014 YILI Ç NDE KOCAEL L NDE YAPILACAK OLAN 9 (DOKUZ) ADET TFA YE PERSONEL E T M PROGRAMI KONAKLAMA, AfiE VE TRANSFER fi H ZMET ALIMI hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Tunus caddesi No:12 kavakl dere ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Kocaeli c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Tunus Cad. No:12 Kavakl dere/ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Kocaeli'nde konaklama için Teklif verilen otelin iflletme belgesi, iflletme belgesi bulunmayan oteller için turizm yat r m belgesi, A s n f seyahat acentas belgeleri, Verdikleri teklifin %30'u kadar tek seferde ifl bitirme belgesi Kocaeli'ndeki Konaklama Oteli ile Kocaeli tfaiye Daire Baflkanl aras ndaki mesafeyi gösteren belge Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Konaklama, transfer ve iafleyi kapsayan seminer, konferans ve bilgilendirme toplant s organizasyon ifl/ifllerini yapm fl olmak 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Türkiye Belediyeler Birli i E itim Müdürlü ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Belediyeler Birli i Hizmet Binas adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) 53 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Diyarbak r n tarihi surlar TOK ile nefes ald ANKARA (AA) - DUYGU CAN - dönüflüm kapsam nda faydaland r lacak. D iyarbak r surlar, Baflbakanl k Toplu SURD B NDE REKREASYON Konut daresi Baflkanl (TOK ) ile PROJELER HAZIRLANIYOR Diyarbak r Valili i ve Büyükflehir Diyarbak r Kültür Varl klar n Koruma Belediyesince gerçeklefltirilen kentsel Bölge Kurulunun karar yla Suriçi 1/1000 ve dönüflüm projeleriyle kaçak ve tarihi dokuyla 1/500 ölçekli Koruma Amaçl Uygulama mar uyumsuz yap lardan temizleniyor. Plan onayland. TOK, Diyarbak r da yürüttü ü kentsel Koruma Amaçl mar Plan nda Alipafla dönüflüm projeleriyle flehri kaçak yap lardan Lalebey Bölgesi konut kullan m nda olup, ar nd r rken, tarihi Diyarbak r surlar n n da ticaret ve turizm kullan m da gelifltirilebiliyor. TOK taraf ndan Koruma Amaçl mar görünürlü ünü sa lad. dare nin, Valilik ve Büyükflehir Plan çerçevesinde mimari proje çal flmalar Belediyesi iflbirli inde Alipafla ve Lalebey bafllat ld. mahallelerinde (Suriçi) yürüttü ü kentsel Cevatpafla ve fiemhane mahallelerinde dönüflüm kapsam nda 850 kaçak ve salafl yap Koruma Amaçl mar Plan na uygun proje y k lacak. Bu çerçevede Suriçi ndeki kaçak çal flmas gelifltiriliyor. Bu sayede çkale 428 yap n n hak sahibiyle anlaflmaya var ld. olarak an lan Hz. Süleyman Camisi çevresi ve 358 inin y k m tamamlan rken, 70 i de sahabe kabirlerinin bulundu u alanlar, ilerleyen günlerde y k lacak. yeniden düzenlenerek kente ve tarihe kazand r lacak. SURD B NDE ANLAfiMA ORANI YÜZDE 68 Cevatpafla ve fiemhane mahallelerinde (Hz. Süleyman Cami karfl s -Surdibi) uygulanan kentsel dönüflümle de bölge 352 kaçak yap dan ar nd r lacak. Bu kapsamda 239 yap n n hak sahipleriyle anlaflmaya var l rken, 218 inin y k m ifllemleri tamamland. Surdibi nde kaçak yap sahipleriyle anlaflma oran ise yüzde 68 i buldu. ÇÖLGÜZEL NDEK TOK KONUTLARINDAN VER LD Kentsel dönüflüm uygulanan bölgede yer alan hak sahiplerine, TOK taraf ndan Çölgüzeli mevkisinde infla edilen konutlardan verildi. Hak sahipleriyle Çölgüzeli ndeki konutlar karfl l nda uzlaflma görüflmeleri tamamland. K ymet takdir bedelinin nakden ödenmesi karfl l nda uzlaflma görüflmeleri ise devam ediyor. Hak sahipleri ve kirac lar için 6 ayr kurayla 703 konutun çekilifli yap l p, teslim edildi. KENTSEL DÖNÜfiÜM PROJES TARIMKÖYLER DESTEKL YOR Kentsel dönüflüm projesi kapsam nda, 27 sahabe kabrini de içinde bar nd ran Hz. Süleyman Camisi çevresindeki ah rlar ve kaçak yap lar kald r l yor. Bölge, rekreasyon alan na dönüfltürülürken, hayvanc l kla u raflan vatandafllar n faaliyetlerini daha düzenli bir ortamda gerçeklefltirebilmeleri için imar plan çal flmalar sürdürülüyor. Ba var mevkisinde üretilecek Tar mköy konutlar ndan, talep edenler, kentsel TOK DEN D YARBAKIR A 13 B N 966 KONUT dare, Diyarbak r da 8 bin 212 konut infla etti. Uygulama aflamas ndaki 2 bin 508 konutun yan s ra proje ve ihale çal flmalar devam eden 3 bin 246 konutla Diyarbak r da toplam 13 bin 966 konut say s na ulafl lacak. TOK, 8 bin 212 konutla sosyal donat lar da infla etti. dare nin Diyarbak r da yap m n tamamlad sosyal donat lar aras nda, 11 ilkö retim okulu, 4 lise, 3 sa l k oca, 8 ticaret merkezi, 4 cami, 1 kütüphane, 1 sosyal tesis, 1 krefl, 400 yatakl (537 kifli kapasiteli) hastane, 18 ve 150 yatakl 2 hastane de bulunuyor. 2 B N 508 KONUT NfiA ED L YOR Toplam 2 bin 508 konutun uygulamas ise devam ediyor. Ayr ca 2 ilkö retim okulu, 6 lise, 1 anaokulu, 1 ticaret merkezi, 3 cami, 1 amfi, 1 sosyal tesis, 200 kiflilik pansiyon, 25 ve 100 yatakl 2 hastane, 3 s merkezi, 2 aile sa l merkezi ve 2 eczanene de uygulama aflamas nda bulunuyor. 33 B N SEY RC KAPAS TEL STADYUM TOK nin Diyarbak r da 3 bin 246 konutu da ihale ve haz rl k aflamas nda bulunuyor. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, 8 bin kiflilik spor salonu, olimpik yüzme havuzu, il müdürlü ü hizmet binas, at fl poligonu, tenis kortlar, 6 futbol sahas ile gençlik ve aile sa l k merkezleri, ilkö retim okullar da haz rl k ve ihale aflamalar devam ediyor.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun hedefi büyük TRABZON (AA) T rabzon Devlet Tiyatrosu y ll k ortalama 55 bin olan izleyici say s n bu y l 60 bine ç karmay hedefliyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Birkan Görgün, AA muhabirine yapt aç klamada, yeni sezona 3 Ekim'de Civan Canova'n n n n yazd, Do an Ya c 'n n yönetti i, "Soka a Ç kma Yasa " adl oyun ile "merhaba" dediklerini belirtti. Oyuna sanatseverlerin büyük ilgi gösterdi ini vurgulayan Görgün, "Trabzon seyircisinin tiyatroya olan ilgisi bizi oldukça mutlu ANKARA (AA) ediyor. Sahneledi imiz oyunlar n tamam na yak n kapal gifle. Bu da bizi son derece pozitif etkiliyor" diye konufltu. Görgün, 3 Ekim'den itibaren "Soka a Ç kma Yasa " adl oyunu 4 bin 963 sanatseverin izledi ini ifade ederek, flöyle devam etti: "Hedefimiz 5 bin rakam n geçmek. Y lda ortalama 55 bin tiyatrosever oyunlar m z izliyor. Hedefimiz 60 bin sanatsevere ulaflmak. Yurt içinde ve yurt d fl nda gitti- imiz turnelere ilgi de çok yüksek. Biletler oyunlar bafllamadan bitiyor. Hatta bazen vatandafllar oyunlar izlemek için bilet bulmakta zorlanabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanl : Türkiye'nin kültür bilinci artt GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar Özgür Özarslan, "Türkiye'de son y llarda sanatta büyük bir geliflme var. Özel müzecilik olsun, sanat galerileri olsun, hem kiflisel hem kurumsal bilinç oluflmufl durumda" Ö zarslan, AA muhabirine, Türkiye'de kültür ve sanatta geldi i noktay de erlendirdi. Türkiye'de kültür bilincinin artt n belirten Özarslan, art k bir kültür endüstrisinin söz konusu oldu unu söyledi. Özarslan, geliflmifl ülkelerde kültür harcamalar n n çok yüksek oldu- una iflare ederek, Türkiye'de de özellikle son birkaç y lda bireysel ve kurumsal kültür harcamalar n n ve kültür yat r mlar n n artt na dikkati çekti. Hem devletin, hem özel kesimin, hem de mesleki örgütlerin kültüre bak fl aç s n n de iflti ini ifade eden Özarslan, flunlar dile getirdi: "Buna ba l olarak da Türkiye'de son y llarda sanatta büyük bir geliflme var. Özel müzecilik olsun, sanat galerileri olsun, hem kiflisel hem kurumsal bilinç oluflmufl durumda y l nda yap - lan yasal düzenlemelerle de kültüre yat r m yapan kifli ve kurumlara da baz muafiyetler tan nm flt, finansal destek ve yer sa lanmas, baz giderlerde indirim yap lmas gibi. Bu ülkelerin geliflmifllik seviyesiyle alakal bir fley. Türkiye de son y llarda bu yönde hem kamu, hem özel sektörüyle büyük bir yat r m yap - yor. Kültür art k bir endüstri haline geldi. Bu endüstri ile bir çok ülke art k milyarlarca dolar ediyor kazanç elde ediyor. Türkiye'nin kültürel endüstrisini sa lam yap ya kavuflturmas için hukuki altyap s n n da güçlü olmas laz m. Bu yönde daha çok teflvik sinem Dan flman Brad Pitt, Cameron Diaz, Penelope Cruz ve Javier Bardem gibi isimlerin rol ald "Dan flman", gerilim merakl lar n sinema salonlar na çekmeyi hedefliyor. Ridley Scott' n yönetmen koltu una oturdu u, senaryosunu ise Cormac Mccarthy'nin yazd gerilim türündeki filmde, baflar l bir avukat olan Counselor, son zamanlarda yaflad ekonomik s k nt - lardan dolay bir karar verir ve kendisini uyuflturucu ticaretinin ortas nda bulur. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Bir Vampir Hikayesi Yönetmenli ini Neil Jordan' n yapt - fantastik gerilim türündeki "Bir Vampir Hikayesi"nin senaryosunu Moira Buffini yazd. Oyuncu kadrosunda, Gemma Arterton, Saoirse Ronan, Jonny Lee Miller, Sam Riley ve Tom Hollander gibi isimler bulunan filmde, 200 y ld r insan kan yla hayatta kalan vampirler olan Clara ve k z Eleanor'un bir ngiliz kasabas na s nd ktan sonra yaflad klar konu al n yor. edici, özendirici, kültürün ve sanat n korunmas gelecek kufla a aktar lmas konular nda baz çal flmalar var." Özarslan, yak n zamanda Meclise sunulmas beklenen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda de ifliklik öngören kanun tasla - n da an msatarak, taslakta yer alacak telif haklar, sinema teflviki, kültürel yat r mlarda vergi avantajlar gibi konular n Türkiye'nin kültür at l m na katk da bulunaca n kaydetti. Müsteflar Özarslan, yurt d fl nda sanat müzayedelerinde milyarlarca dolara varan sanat piyasas n n Türkiye'de de oluflmaya bafllamad n ve bunun sevindirici bir geliflme oldu unu söyledi. Türkiye'de son y llarda plastik eserler baflta olmak üzere kültür ve sanata büyük bir ilgi gösterildi ini belirten Özarslan, "Bu hem kurumsal, hem kiflisel bazda ilgi de erlere de yans yor ve yükseliyor. Art k bir eserin milyonlarca liral k ifade edilen bir sergi de eri oluyor. Bu sevindirici bir geliflme. Bu bilinç oluflmufl demektir. Ama bu bilinç için e itim sistemimizin çok iyi kurgulanmas laz m. lkö retimden itibaren kültür sanat alan nda çocuklar bu gibi alanlara yöneltmek, bu alanlar asl nda e itim kurumu gibi düflünmek laz m. O aç dan bu geliflmeler çok önemli" diye konufltu. nkara Ruhlar Bölgesi Bölüm 2 Kendilerini tehlikeli bir flekilde ruhsal dünyaya ba layan gizemli çocukluk s rlar n aç a ç karma peflindeyken musallat olunan Lambert ailesini anlatan ünlü korku filminin devam niteli- indeki "Ruhlar Bölgesi Bölüm 2"nin hikayesi flöyle: "Lambert ailesi, çocuklar n esir alan fleytan ve ruhlardan kurtulmay baflard ktan sonra, çareyi bulunduklar yeri terk edip o ullar Dalton' büyükannesi Lorraine'in yan na götürmekte bulurlar. Böylece hepsi güvende olacak ve yeni bir sayfa açacaklard r. Yar m Kalan fiark stanbul Film Festivali'nde de gösterilen "Yar m Kalan fiark "'da Terence Stamp, Vanessa Redgrave ve Gemma Arterton izleyici karfl s na ç - kacak. ngiltere ve Almanya ortak yap m olan filmi, Paul Andrew Williams, yaz p yönetti. ngiliz Ba ms z Film Ödülleri'ne üç dalda aday olan filmin konusu flöyle: "Aksi ve huysuz Arthur, kanserle bo uflan çok sevdi- i kar s Marion'un srar yla, yerel bir koroya kat l r.

13 ESDER in seminerleri sürüyor ANKARA/13 Tamer Karahan AfiK-I EFSUN Esnaf ve Sanatkarlar Derne- i(esder) Mamak ta devam eden Bir Ad m Bizden projesinin e itim safhas nda ö retmenlere yönelik e itim semineri düzenledi. AL HSAN YILMAZ K as m ay nda 8 park ve spor tesisinin aç l fl n gerçeklefltiren Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk 9. park olan Fatih Park n çocuklarla açarak bir ilki gerçeklefltirdi. E SDER ile Mamak Halk E itim Merkezi ortakl - yla Mamak ta yürütülen Bir Ad m Bizden projesinin E itimcilere E itim semineri Mamak Halk E itim Merkezi Konferans salonunda gerçeklefltirildi. Seminerin kat l mc lar aras nda, ES- DER Genel Baflkan Mahmut Çelikus, Halk E itim Merkezi Müdürü Mehmet Tevfik Bingöl, Müdür Yard mc s Murat Gerede, Yahya Kemal Ortaokulu Müdürü Orhan Güçlü, müdür yard mc lar ile ö retmenler ve velilerden oluflan kat l mc lara seslenen e itimci-yazar Aliflan Kapakl kaya, " çinde bulundu umuz bu fliddet dolu dünyada asl nda fliddeti önlemek için her fleye ve herkese sevgiyle yaklafl lmas gerekiyor. En büyük sevgiyi ö retmenler veriyor. Daha iyi bir toplum yetifltirmek istiyorsak çocuklar m za sevgiyi afl lamam z gerekiyor. Onlar ancak sevgiyle huzur kazan r. Onun için çocuklar m z n daha iyi yetiflmesi için onlar hem okutup hem de sevgi dolu iyi Aç l fl na Kazan Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Meclis üyeleri ve vatandafllar n kat ld park aç l fl nda konuflan Lokman Ertürk yo un aç l fl program n n y l sonuna kadar devam edece ini belirterek, " brahim Bitik lkokulu önünden geçen ve tehlike arz eden sulama kanal n n Y az döneminde 30'a yak n kursiyere e itim veren Elmada Belediyesi Kent Tiyatrosu, Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli yap tafllar ndan ''Orta Oyunu'' ile seyirciye merhaba ''K z isteme'' ve ''Aspasya'' isimli iki bölümden oluflan oyunda ilk bölümde evlenmek için gazeteye ilan veren bir genç k z n hikayesi, ikinci bölümde ise; iki belal a abeyi olan bir k za kara sevdaya tutulmufl bir çelebinin bafl na gelenler anlat ld. Elmada Halk E itim Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterisine yaklafl k 200 ö renci kat ld. Aç lan kurslar m zla birçok yetene in keflfedilece ini söyleyen Baflkan Gazi fiahin, Birbirini takip eden kesintisiz bir e itim sürecinin meyvesi olarak Elmada dan birçok tiyatro,sinema sanatç s, orkestra flefi,usta bando tak m,halk müzi i,ba lama sanatç s ç kaca n umduklar n ve belediyemizin bünyesindeki di er kültürel çal flmalarla birlikte Elmada bir kültür kenti haline getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Kat l mlar ndan dolay herkese teflekkür etti y l nda aç lan Kent bir aile e itimi vermek gerekir" Ülke genelinde birçok ilde farkl mesleklerden bireylere yönelik e itimler veren e itimci-yazar Aliflan Kapakl kaya, gündelik hayat n stresinden uzaklaflmak ve hayatta baflar l olman n yollar - n kendine has üslubuyla anlatmaya devam ediyor. Mamak taki seminerde konuflan Kapakl kaya, Türkiye'deki e itim sisteminde yanl fll klar oldu unu ifade ederek, "Çocuk yetifltirmek, hayata haz rlamak, onlar daha yaflken e itmek e itim kurumlar n n en önemli görevleridir. Çocuklar m z; görüntülerle düflünen 'görsel', seslerle düflünen 'iflitsel' ve duygularla düflünen 'Dokunsal' fleklinde üç ana özellikte yer al r. Bu da beynin çal flma flekline ba l - d r. sa lob ve sol lob ayr ayr ama ortak noktada buluflan bir çal flma ile kay t yapar. Tersine yap lan kay tlar k sa sürede silinir. Ama do ru flekilde yap lan kay tlar asla silinmez. Önemli olan çok çal flmak de il do ru flekilde çal flmakt r" Seminerin akflam bölümünde ise ailelere seslenen E itimci Yazar Aliflan Kapakl kaya, aile içi iletiflimin insanlar n hayat n n her alan ndaki mutlulu u do rudan etkiledi ini söyleyerek bafllad konuflmas na kendi hayat ndan örnekler vererek devam etti. Seminere kat lanlar n kah hüzünlü kah gülerek vakit geçirdi i seminerde ailelerin ö rencilerin baflar l olmas için bask unsuru uygulad n fakat baflar n n s rr n n sevgiden geçti inin alt - n çizen Kapakl kaya, "Baflar l olmak isteyen bir kifli kendisi istedi i sürece hiçbir engel tan maz ve baflar ya ulafl r. Öncelikle kendinle ve etraf nla bar fl k olacak ve herkese sevgiyle yaklaflacaks n. Her insan n üretti i dikkat eksikli i, yorgunluk ve yo unluk bahane olamaz" diye konufltu. E itimci-yazar Aliflan Kapakl kaya verdi i seminerin sonunda tavsiye etti i yazarlar n kitaplar n ve kendi yazd 3 kitab okurlar için imzalad. Seminer, kat l mc lara çeflitli ikramlar n sunulmas yla sona erdi. KAZAN DA PARK AÇILIfiI Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz üzerini kapatarak buray park haline getirdik m2 alana sahip olan, 5 adet kamelya, kondüsyon aletleri ve çocuk oyun gurubunun bulundu u, örnek projesi ve sentetik alanlar yla ilgi oda olan park m - z n siz de erli halk m za ve ilçemize hay rl olmas n diliyoruz." Fatih Park n n bulundu u alan n halk aras nda daha önce "6 Kurnalar" olarak adland r ld n belirten Baflkan Ertürk, "Buras önceden Ankara- stanbul aras nda yük kamyonlar n n ve yolcu otobüslerinin dura yd. Bu yoldan geçen vatandafllar m z kavun, karpuz al r burada dinlenirlerdi. Bizde önümüzdeki y l "6 Kurnay " tekrar canland rmaya karar verdik. fiimdiden hay rl olsun." diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Belediye Baflkan Ertürk parkta oynayan çocuklar da yan na alarak park n aç l fl n birlikte yapt lar. Park n aç l fl nda Y ld r m Beyaz t Ortaokulu ö rencileri de halk oyunlar ndan örnekler sundu. Elmada Kent Tiyatrosu YEN SEZONU AÇTI Tiyatrosu,Kent Bandosu,Kent Orkestras,Se men ekibi Türk halk müzi i ba lama kursu,türk halk müzi i çocuk ve genç korosu nun da aktif olarak devam etti i bilgisi al nd. CEMRE Söyle sevgilim,söyle... Bir buz da gibi,üstüme kapanan seccade. Üstüme örtülen son bez, hasretin mi? Salg n m var ki,? Tüm bedenim,titriyor, ismini duyunca... Sanki gökyüzü,üstüme düflüyor. Gözbebeklerimde bir an ve kelimeler dilimde.. Avuç açm fl m,flad rvan bafl nda. Sanki yüzüme vuruyorum, her sensiz geçen günü... Ver emrini art k..! Ne ise cezam, Dudaklar ndan dökülecek iki kelimeye, haz r m... Biliyorum sen bir ilahesin,masmavi bafltan bafla... Kad nl na ait ne varsa, Ateflte eritilmifl bir pofletin, damlalar gibi. Tutkunu,arzunu dök yüre ime... n art k ç kt n arfltan,seni tatmam için... K rd m,tüm tap nak kap lar n. Un ufak ettim tüm kutsal düflleri... Seni bana karfl,k flk rtabilecek her fleyi yap yorum. Bu fahifle dolu flehrin,sokaklar nda... Senin kokunu hisseden her kad n, uzaklaflt benden. K yamete kadar sürecek bu laneti, üstlenmemek için... Hiç bir fley, art k bana anlaml gelmiyor. Azc k fl k görsem, kendimi karanl a at yordum. Asl nda hiç olmaya Bir dünya yaratt m kendime ve bir kad n...!. Tenindeki ateflin dayan lmazl n hissetmek ad na. Yeryüzündeki tüm kad nlar öldürebilirim. Sen bana ay n en uç noktas ndan, Gözlerini aralam fl gibi bakarken, Ben de stanbul'un tüm fahiflelerine, Senin resmini çizdirdim... Sesin hala kulaklar mda, bir jilet gibi keskin... Kim oldu unu merak etmiyorum. Sen stanbul da,sen Afrika'da yafl yorsun, belki. Ama zincirlerim senin elinde, kurtulam yorum... Rüzgar n,hafifçe kabartt gö üslerin. Gözlerime de dikçe,benim katilim, Oldu unu düflünemedim... Mekan ve zaman kavgam, Her gece ayn yerde bafll yor... Yaln zl ma flahit,onlarca gecem var. Sen bir düfltün... Ve sen her gece öldü ümü düflünüp, Odama kadar geliyorsun. Ve sen,adem ile Havva'n n yasak meyveye olan açl klar n n, Sebebini biliyorsun. Ve sevgili sen, dokunursan bana çirkin bir t rt l n, Kozas ndan ç kacak bir kelebe e, dönüflürüm ben.. Senden her akflam gitti imde. çimdeki flehveti avuçlar n n aras na al p nefesinle, Is tacakm fls n gibi titremeye bafll yorum. Her gece sen düfltükçe akl ma, Beyaz bir afyon mermerinin içinden ç kan bir Afrodit gibi, Yavaflça çak l tafllar,odaya savruluyor. Ç plak bir tanr çaya dönüflüyorsun. Süleyman' n saray bahçesinde, yerini bulmufl Bir heykel gibi, Gözlerimin önünde duruyorsun. Sen,mahreminin kap lar n,bana aç yorsun. Ne kadar asil bir fleymiflsin Yaln zl k, ne sefildir, Bir kad n n yan nda,c l z bir gölge gibi kalmak...!!!! Kalabal n içinde,yaln z kalm fl bir kad n n, Tan yamayacak kadar yaln z, Kalm fl olmal yd m,bilmiyorum. Her gece seni öperken, Kan kayb ndan,son dakikada ölmem için, S rt mda t rnak izleri b rak yordun. Kas k aran açarak,omuzlar m n üstünde yükselen ateflini, Ci erlerime kadar yang n gibi yayarken, Bafltan ç kart c sesin, Son kez,gözlerimi kapatmama,sebep olacakt,sevgili Hayat yakalamak için, Hangi kulvarda koflmak zorunda, Oldu unu anlayabiliyordum. Kulaklar mda yank lanan sesin,alfabede d fllanm fl. Bir piç gibi kendisini,hayat n ortas nda ayakta kalmak için, Güçlüklerle yaflatm fl,titrek bir enstrüman gibiydi. Her seviflmenin sonunda, Bir cemre düflmesi için, Sevdi i bir kelimeye dokunuyordu. Dilin, son kez geceye... V e elimdeki son kalem. Yeryüzündeki tüm bakirelerin kan na, Bulaflt rd m zehir'i içiyorum... Bir gün ben ölürsem ve sevgili,sen mezar ma gelirsen Senin varl nla,huzur bulaca m ben... Ve yine ayn düflleri kuruyor olacak,seni emanet etti im ruhum... Üzerindeki ve yata ndaki tüm kumafllar, Ç kartaca m bedenine de en... Yer yüzünde kalm fll n buz mevsiminde, Ben senin saçlar n avuçlay p, Yeniden seviflece iz,hem de kaçacak tek ad ml k bir yer, Olmamas na ra men... Haydi flimdi gel de bul..! Bulabilirsen beni,mezar mda... Kas klar n n aras nda vuslat,zamanla harman oluyor... Gö üs uçlar n,sokak lambas n n odam za düflen fl nda, Bir p rlanta gibi gözlerime,düflüyor... Ve son kez son gecemde sen kokan mürekkebimle,tenini karalad m durdum. Sonsuz düfllerimin ev sahibi kad n..! Seni,hokkama doldurdum, Ne kadar yer kaplarsan,kapla yüre imde... Son kez hofl geldin..! Kanserli düfllerime...!!!

14 DÜZCE - Rehabilitasyon amac yla otistik çocuklar n özel e itim merkezine getiren, olas ihtiyaçlar için gün boyu bekleyen anneler, merkezde aç lan dikifl nak fl kursuna kat larak vakit geçiriyor. Otistik Çocuklar E itim Merkezi (OÇEM) ile Halk E itim Merkezi (HEM) iflbirli iyle aç lan dikifl nak fl kursu, otistik çocuklar n n e itimi için gün boyu okulda bekleyen annelere moral kayna oluyor. Kursa kat lan Vildan Koç, AA muhabirine yapt aç klamada, 15 y ld r çocu unun peflinden engelli okullar na geldi ini belirterek, ''Buradaki herkesle derdimiz ayn oldu u için birbirimizi anl yoruz. Bu kurs bize gerçekten terapi gibi geliyor. Zaten tüm günümüz burada geçiyor. Hastane, ev, okul, eczane aras nda mekik dokudu umuz için hiçbir sosyal yaflant m z yok. Kursun aç lmas n sa layan herkesten, devletimizden, ö retmenlerimizden Allah raz olsun'' fleklinde konufltu. ''Kurs sayesinde çocuklar m za daha yararl oldu umuzu düflünüyorum çünkü bu sayede moralimiz düzeliyor'' diyen Azime Ceylan ise flunlar söyledi: ''Do al olarak herkes birbirinin derdinden etkileniyor, sinirlerimiz bozuluyordu. O flekilde eve gidince evde de agresif oluyorsunuz, çocu unla da fazla ilgilenemiyorsunuz. Burada, bunlarla oyalan rken, 'fiunun rengi böyle mi, bunun rengi flöyle mi, hocam flu örne i ç kartal m' derken biz otomatik olarak rahatl yoruz. Kurs sayesinde hem topluma daha sa l kl bakabiliyor hem de kendimize daha çok de er veriyoruz. Renkler bizim için bir "E itimde kademeler aras geçifl ve yeni modeller" bilimsel platformda ele al nacak ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araflt rma Merkezi (ATAM) ve Gazi Üniversitesi E itim Fakültesi iflbirli iyle "Cumhuriyetin Kuruluflundan Günümüze E itimde Kademeler Aras Geçifl ve Yeni Modeller Kongresi" düzenlenecek. ATAM'dan yap lan yaz l aç klamaya göre, temmuz ay nda duyurusu yap lan ve yaklafl k 105 yerli ve yabanc bilim adam - nevi terapi görevi görüyor. Doktora gitmemize gerek kalm yor. Ayn zamanda çocuklar m za da olumlu yans yor. Anlayaca n z her türlü yarar var. Bize bu kurslar sa layanlara çok teflekkür ediyoruz.'' Kurs ö retmeni Necla Sassin de OÇEM ve HEM iflbirli iyle açt klar kursun 5 May s'a kadar sürece ini anlatt. Sassin, 17 kursiyere e itim verdi ini aktararak, ''Velilerimiz, evlatlar n beklerken bofl vakit geçirmek istemediklerinden ötürü böyle bir kurs aç ld. A rl kl olarak ev tekstil ürünleri, havlular, örtüler, seccade, bohça yap yoruz. Konular ilerledikçe çeflitler de art yor. Kursumuz haftan n 5 günü günde 6 saat devam ediyor'' ifadesini kulland. n n bildiriyle baflvurdu u kongre, Yüksek Kurum Baflkan Prof. Dr. Derya Örs ile ATAM Baflkan Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan' n himayesinde gerçeklefltirilecek. Ço- unlu u e itim fakülteleri dekanlar ndan, ATAM Bilim Kurulu üyelerinden ve e itim bilimi profesörlerinden oluflan 33 akademisyen, kongre bilim ve düzenleme kurulunda yer al yor. Cumhuriyetin kuruluflundan bugüne, kademeler aras geçiflin tarihçesinden, dünyada ve ülkemizde kademeler aras geçifl uygulamalar na, s navl geçifli do uran sebeplerden, s navs z geçifl modellerine, özel dershanelerin ortaya ç k fl nedenlerinden, bunlar n f rsat eflitli ine mi yoksa eflitsizli- ine mi sebep oldu u tart flmalar n n masaya yat r laca kongrede ifllenen konular, e itim tarihinde ilk defa uluslararas bilimsel bir platformda ortaya konulacak. E T M /14 Otistik çocuklar için günlerini okulda geçiriyorlar BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/ Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Orduspor liderli i kapt rd na üzülmüyor ORDU (AA) P TT 1. Lig ekiplerinden Orduspor'da, teknik direktör Erkan Sözeri, "Liderli i kapt rd m za kesinlikle üzülmüyoruz. fiu anda liderlik ya da ikincilik önemli de il, önemli olan sezon sonu buralarda olabilmek" Sözeri, AA muhabirine yapt aç klamada, ligde uzun bir süredir lider konumda olduklar n ancak Ankaraspor'un, fianl urfaspor'u 4-0 yendikten sonra averajla birinci s raya yükseldi ini belirtti. Hedeflerinin ayn kararl - l kla lige devam etmek oldu unu söyleyen Sözeri, flunlar kaydetti: "Ligde yukar y korumak çok zor. Üst s ralarda oldu unuz zaman di er tak mlar size karfl daha çok motive olabiliyor. Hedefimiz ayn puanda oldu umuz di er tak mlarla sonuna kadar yar fla devam etmek. Önceli imiz bulundu- umuz konumu korumak. As l sezon sonuna bak lmas gerekti ini düflünüyorum. fiu andaki liderlik ya da ikincilik önemli de il, önemli olan sezon sonu buralarda olabilmek. Bizim as l hedefimiz budur. Baflka bir fley düflünmek istemiyoruz. Ligde uzun bir süre liderdik. fiu anda da bu liderli i kapt rd m za kesinlikle üzülmüyoruz. Trabzon, Avni Aker'de fazla destek bulam yor SPOR /15 TRABZON - (AA) S por Toto Süper Lig'de sahas nda Kayseri Erciyesspor'u 3-1 ma lup ederek Hüseyin Avni Aker Stad 'nda yenilmezlik serisini 286 güne tafl yan Trabzonspor, maçlar n dolu tribünler önünde oynayam yor. En son geçen sezon 17 fiubat'ta ligin 22. haftas nda Fenerbahçe ile oynad karfl laflmay 3-0 kaybeden ve o tarihten sonra sahas nda Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupas ve UEFA Avrupa Ligi'nde yapt toplam 20 maçta 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek baflar l sonuçlar alan bordo-mavililer, taraftar deste ini arkas nda fazla bulamad. Bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde kald gruplarda son maçlar öncesi liderlik koltu unda yer alan ve ligde de son haftalarda ald galibiyetlerle 5. s raya yükselen Karadeniz ekibi, fazla taraftar deste inden mahrum kald. Sahas ndaki 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine galibiyet yüzü göstermeyen bordo-mavili tak m n Kayseri Erciyespor ile dün oynad karfl laflmay 7 bin 848 kombine kartl, 2 bin 515 biletli seyirci olmak üzere 10 bin 363 kiflinin izledi i ö renildi. Yaklafl k 24 bin 600 kapasitesi bulunan Hüseyin Avni Aker Stad 'nda genifl boflluklar gözlenirken 14 bin 237 koltuk ise bofl kald. Öksüz: G.Saray' yenmeliydik STANBUL - (AA) K as mpafla Kulübü Baflkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 biten Galatasaray maç n kazanmalar gerekti ini söyledi. Öksüz, AA muhabirine yapt aç klamada, Galatasaray'a karfl güzel oynad klar n belirterek, "Belki oyun kalitesi istenilen düzeyde de ildi ama çok fazla pozisyonumuz vard. Bu da bizi çok heyecanland rd. Bu kadar pozisyona girdi imiz maçta Galatasaray' yenmeliydik" Üzüldükleri tek fleyin, çok fazla gol f rsat yakalad klar bir maçta 3 puan alamamak oldu unu dile getiren Öksüz, "Maalesef olmay nca olmuyor. 'Topun can var' derler. Oyuncular m z n son vurufl becerileri çok yüksek de ildi. Bu da nasip meselesi. Art k bu sonuca raz olmaktan baflka çaremiz yok. Mücadelemizi böyle sürdürdü ümüz müddetçe, istenilen sonuçlara mutlaka ulafl r z" diye konufltu. Baflkan vekili Öksüz, Galatasaray' n hakem Hüseyin Göçek'e yönelik tepkisi ve Eboue'nin ilk yar da ceza sahas içinde yerde kald pozisyonun penalt oldu u iddias yla ilgili olarak da flunlar söyledi: "Bizim kulüp olarak hakemlerle ilgili konuflmama karar var. Çok h zl geliflen pozisyonlarda, ince noktalarda hatalar yap labiliyor. Galatasaray' n 'hakk m z yendi' görüflüne kat lm yorum. Hakem hatalar tüm tak mlar n bafl na gelebiliyor. Biz de benzer nedenlerden dolay zaman zaman flikayette bulunmufluzdur. Hakemin kötü niyetli oldu una inanm yorum. Hatalar mutlaka vard r ama iyi niyetle, güzel bir maç yönetmeye çal flt lar. Onlar da insan ve o tempo içinde gözünüzü bile k rpsan z bir fleyler kaçabiliyor." KIZILCAHAMAM AKÇAY MAHALLES BA LAR CAM YAPTIRMA VE YAfiATMA DERNE OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI LANI Derne imiz Ola an Genel Kurul Toplant s 21 Aral k 2013 tarihinde Cumartesi günü Saat: da Ba lar Cami Dernek odas nda yap lacakt r. Yeterli ço unluk sa lanamad takdirde Cumartesi gün ayn yerde ve ayn saatte ekseriyete bak lmaks z n yap lacakt r. GÜNDEM 1- Aç l fl ve sayg duruflu 2- Geçici divan Teflekkülü 3- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlar n n okunmas ve ibraz 4- Yönetim ve Denetim Kurullar n n üye seçimi Yönetim Kurulu 5 Asil 5 Yedek Denetim Kurulu 3 Asil 3 Yedek Y llar n n tahmini bütçesinin okunmas ve müzakere yap lmas 6- Dilek ve Temenniler 7- Kapan fl Adres: Akçay Mah. Ba lar Camii Dernek odas No:10/C K z lcahamam (Olay - 2) KIZILCAHAMAM BELED YES AMATÖR SPOR KULÜBÜ DERNE NDEN DUYURULUR K z lcahamam Belediyesi Amatör Spor Kulübü Derne inin ola an genel kurul toplant s 20 Aral k 2013 Cuma günü K z lcahamam Belediyesi Nikah ve Toplant salonunda saat:14:00 de Afla daki gündem maddeleri ile birlikte yap lacakt r. Ço unluk sa lanamad taktirde 27 Aral k 2013 Cuma günü ayn yerde ve saatte ayn gündem maddeleri ile yap lacakt r. GÜNDEM 1- Aç l fl ve Yoklama 2- Divan Teflekkülü 3- Sayg Duruflu ve stiklal Marfl m z n okunmas y l yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar n n okunmas ve ibraz y l tahmini Bütçenin okunmas ve oylanmas 6- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Seçimleri ile il temsilcili i delegelerinin tespiti 7- Dilek ve Temenniler 8- Kapan fl (Olay - 1) Küfürlü tezahürat hiçbirimiz tasvip etmiyoruz STANBUL - (AA) G alatasaray Daikin Kad n Voleybol Tak m Menajeri Orkun Darnel, Ac badem Bayanlar Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe ile oynad klar ve sar - k rm z l taraftarlar n küfürlü tezahüratlar nedeniyle tatil edien maçta yaflananlar tasvip etmediklerini söyledi. Orkun Darnel, AA muhabirine yapt aç klamada, Fenerbahçe derbisinde yaflananlar kendilerinin de hofl karfl lamad n belirterek, "Küfürlü tezahürat hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Maç n tatil edilmesine neden olan bu durumla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'nun koydu u bir kural var. Taraftarlar m z n, sahaya girilmedi i ve yabanc madde at lmad yönünde serzeniflleri geliyor ama küfür konusunda da federasyonun yapt r m bulunuyor" Kendi maçlar nda, futbol müsabakalar ndaki kötü örnekleriyle karfl laflt r labilecek düzeyde taflk nl k bulunmad n, ancak küfürlü tezahüratlar n oldu unu anlatan Darnel, flunlar kaydetti: "Sadece bizim taraftar m z de il, di er birçok tak m n taraftar da maçlarda küfür ediyor. Bu bir ad m olabilir. Taraftarlar, 3 uyar anonsunun ard ndan maç n tatil edilece ine inanm yorlard. Bu durum, en az ndan ad m ad m voleybol seyircisinden küfür ve taflk nl n silinmesi için bir f rsatt r." Kendilerinin, yaflanan olaydan ziyade, sahada hiçbir varl k gösterememeleri üzerinde durduklar n n alt n çizen Darnel, flunlar söyledi: "Tatil edilen maçla ilgili federasyon karar n verecektir. Federasyon, küfür konusundaki kararlar n tüm tak mlar için eflit uygulamaktad r. Bizim için önemli olan, ortaya koyamad m z oyun. Sahada hiçbir fley yapamad k. fiu anda ciddi bir maç trafi imiz var. Yar n DenizBank CEV fiampiyonlar Ligi'nde Unendo Yamamay ile talya'da oynayaca z. Ard ndan ligde Eczac bafl VitrA'yla, sonra yine Avrupa'da Azeryol Bakü'yle karfl laflaca z. Bu durumun çok fazla üzerine gitmemeliyiz. Tabii ki konuyu konuflaca m z gün gelecek." Fenerbahçe derbisinin sonuçta bir lig maç oldu unun alt n çizen Darnel, flu ifadeleri kulland : "Neticede 3 puan kaybettik ama telafisi var. Sahada mücadele ad na ortaya bir fleyler koydu umuzda, telafisi gelecektir. Biz iyi oyunumuzu gösterebilmeliyiz. Fenerbahçe karfl s nda bunu yapamad k. Hepimizin morali bozuk ama ortaya bir fley koymazsan z, zaten sonuç alamazs n z. Biz camiam za bu kötü sonucu unutturaca z. Oyuncular m z, özür yerine geçecek bir performans sergileyeceklerdir."

16 4 Aral k 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: Alt nda Belediyesi, 16 gençlik merkezinden biri olan Çaml k Mahallesi Cahit Zarifo lu Gençlik Merkezi nde Ruh Sa l ve Gençlerle letiflim semineri düzenledi. Seminere, merkez üyesi gençlerin anneleri kat ld. H alk Sa l Müdürlü- ü nden Uzman Psikolog fiükrü Pamukçu nun kat ld seminerde ruh sa l n n öneminden bahsedildi. Çevreye uyum sa laman n ruh sa l aç - s ndan önemli oldu unu belirten Psikolog Pamukçu, ruh sa l n etkileyen faktörler ve sa l kl iletiflimin kurabilmenin yollar n anlatt. Seminerde gençlerin, ergenlik dönemlerinde karfl - laflt klar problemlere de de inildi. Kat l mc lar n sorular na cevap veren Pamukçu, annelere gençlerin ergenlik döneminde geçirdi i de iflimler, bedensel, ruhsal ve sosyal özellikleri hakk nda bilgiler verdi. Ebeveynlere, gençlerle sa l kl iletiflim kurabilmeleri için birtak m tavsiyelerde bulunan Pamukçu, kiflinin kendisiyle ve çevresiyle uyumlu olmas n n ruh sa l aç s ndan çok önemli oldu unu vurgulad. Resimler ve karikatürlerle desteklenen seminer, Alt nda l ailelerden büyük M amak ta 2013 y l - n n bafl ndan itibaren 3600 çift nikâh masas na oturarak dünya evine girdi. lçe nüfusunun günden güne artt Mamak ta, Mamak Belediyesi Evlendirme Memurlu u na yap lan müracaatlarda da art fl yaflan yor. Günde ortalama 17 nikâh n k y ld Mamak ta ayn yast a bafl koymak isteyen çiftlerin nikâhlar, istekleri do rultusunda salon ya da oda nikâh fleklinde k - y l yor. Ocak ay ndan bu yana 4 bin 5 yüz çift evlenmek için müracaat be eni toplad. Bu tür seminerlerin aile içerisinde nas l davranmalar gerekti i konusunda çok faydal oldu unu söyleyen Hülya nci, çocuklar n n ergenlik dönemindeki problemlerinden haberdar olmak için bu seminere kat ld n söyledi. Çocu- ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Alt nda l ailelere iletiflim semineri um ergenlik dönemine girdi i zaman nas l davranmam gerekti ini bilmeliyim. Ben bilinçli olursam çocu um da bilinçli olur. diyen nci, semineri düzenleyen herkese teflekkür etti. lk defa bir seminere kat ld n dile getiren Serpil Bo uç ise bu seminerler ederken, y lsonuna kadar hayatlar n birlefltiren çiftlerin say s n n 4 bini geçmesi bekleniyor. Hayatlar n birlefltirmek isteyen vatandafllar n mutluluklar na ortak olduklar n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamakl hemflerilerimin Y enimahalle Belediyesi tiyatro perdesini yepyeni çocuk oyunlar ile minik tiyatro severler için açmaya devam ediyor. Cedric in ard ndan flimdi de 7 den 70 e herkesin sevgilisi fiirinler, Yenimahalle ye geliyor. Çizgi filmin Uslu birer çocuk olursan z belki flirinleri bile görebilirsiniz repli i gerçek oluyor. Türkiye de oldu u kadar dünyada da büyük ilgi gören minik kahramanlar, Yenimahalle nin uslu çocuklar için sahnede olacak. lk gösterimi 08 Aral k Pazar günü saat te Yenimahalle Belediyesi 50. Y l Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenecek tek perdelik müzikli çocuk oyunu fiirinler, çocuklara bol kahkaha dolu bir gün yaflatacak. Yenimahalleli minikler, Belçikal sayesinde çocuklar na her anlamda yard mc olabilece i için mutlu oldu unu söyledi. Çocuklar n n 3 y ld r Çaml k Mahallesi Cahit Zarifo lu Gençlik Merkezi ne üye oldu unu ifade eden Bo uç, sorumluluk duygular n n bu sayede geliflti ini kaydetti. Alt nda l kad nlar ad na Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür eden Bo uç Baflkan Tiryaki sayesinde özgüven kazand k, evden d flar ç kt k. Bir fleyler yapabilece- imizi, kendi ayaklar m - z n üstünde durabildi imizi herkese gösteriyoruz. Kad nlar hiçbir fayda gözetmeden evde oturmamal, mutlaka bu tür geliflim seminerlerine kat lmal. Mamak ta nikah bereketi 15 Temmuz 1099 günü, Kudüs, Fat mi vali ftiharuddevle'den yaz l anlaflmayla teslim al nd halde flehirde tek Müslüman, Ortodoks ve Yahudi kalmay ncaya kadar sürek av yaparcas na yetmifl bin insan katledildi. Bat tarihçilerinin ifadesiyle Haçl atlar n n ayaklar dize kadar kana bulanm flt. mescid-i Aksa kiliseye çevrildi. Büyük camiler haçl atlar na ah r ve samanl k olarak kullan ld. Bütün Filistin sahilleri Antakyadan Gazzeye kadar iflgal edildi. Bat Anadolu Bizans n pay na düfltü. Ancak Müslümanlar kendilerini çabuk toparlad lar. Kudüs iflgalinden iki y l sonra tedbir alan Kutalm flo lu Süleymen' n büyük o lu Anadolu Selçuklu Sultan KI- LIÇARSLAN taraf ndan, Anadoluya geçen Haçl ordusu imha edildi. Avrupada bir korku dalgas yay l nca fiam ve Filistin üzerine yürümeye ilgi azald. K lçarslan n varl cayd r c oldu ve elli y l haçl seferlerinin duraklamas na sebep oldu. O lu Sultan Mesut ayn kararl l kla Anadolu Müslümanlar n savunmas gönüllü Haçl lar n dahi cesaretlerini k rd. URFANIN KURTULUfiU Urfa Haçl kontlu u Müslümalar n Hilafet merkezi olan Ba dat ile Filistin ve Anadolu Müslümanlar n n aras nda ciddi bir engel idi. Urfa, 24 Aral k 1144 tarihinde isfahan Baflkentli Büyük Selçuklu Devletinin Musul Valisi Aksunguro lu maduddin Zengi taraf ndan aylarca süren muhasaradan sonra kurtar ld. slam tarihinde Urfan n kurtuluflu en önemli olaylardan biridir. maduddin Zengi Halep ve fiam' da Börü hanedan - n n elinden al nca güçlendi ve Müslümanlar n güvenini kazand. EYYUB LER N TAR H SAHNES - NE ÇIKIfiI Eyyubi Ailesini ilk defa tarih sahnesinde 1144 Urfa kuflatmas nda Atabek maduddin Zengi'nin yan nda görüyoruz. Anonim Süryani Tarihinde tespit edildi i gibi, Urfay kuflatan ve kurtaran ordunun içinde fiehrizor ve Erbil Emiri Zeyneddin Küçük, Siverek Hakimi Ebu sa, Ergani Emiri Ebu Ali, Menbic Emiri Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar Selahaddin Eyyubi Hasan bin Gümüfltekin, Selçuklular n eski Tikrit Valisi fiadi-i Kürdinin o ullar Esedüddin fiirkuh ve Necmeddin Eyyub, nihayet Halepten gelen Arap ve Kürt afliretleri flehrin muhasaras n tamamlad lar. Urfa kurtuluflu s ras nda Selahaddin henüz alt yafl ndayd. Babas diplomat olarak Baalbek Valisi amcas da Selçuklu komutanlar n n önde gelenlerindeydi. Urfan n kurtuluflu ile Avrupada kinci Haçl Seferi bafllat ld. Anadolu üzerinden Suriye ve Filistine akan yüzbinlik Haçl ordular arka arkaya ma lubiyete u ramaya bafllad lar. Anadoluya giren Haçl - lar, Konya Selçuklu Sultan,Birinci K l - çarslan n o lu ve kinci K l çarslan n babas Sultan Mesut taraf ndan imha edilerek Suriyeye inmeleri engelleniyordu. fiam' kadar ulaflan fiövalye birlikleri ise Nureddin Mahmut Zengi taraf ndan geri püskürtülüyordu tarihinde kinci Haçl seferi sona erdi. Hatta Ortado uyu iflgal eden Haçl lar için sonun bafllang c oldu. Toparlanan Müslümanlar kendi içinden-evlatlar aras ndan yüksek vas fl hükümdar, komutan ve Allah dostu slam önderleri ç kard lar. Selahaddin Eyyubiyi araflt ranlar önce Atabek Nureddin Mahmut Zengiyi tan - man n flart oldu unu görürler. ki Önder bir elman n iki yar s kadar birbirlerine benzer. Birikimleri idealleri, hedefleri ve inançlar yla ancak bukadar benzeflebilir. Nureddin mahmudu tan madan Selahaddini alayamay z. Nureddin Mahmut, keflfedip slam tarihine kazand rd Selahaddinden yirmi yafl daha büyük Musul do umlu. Aksunguro lu madüddin Zenginin büyük o lu. yi bir Medrese e itimi görmüfl. slam terbiyesiyle yetifltirilmifl. Hayat n Kur'an ilkelerine göre düzenlemifl. Babas n n yan nda Haçl lara karfl savunma ve hücum savafllar na kat lm fl. Sevk ve yönetimde tecrübelerini gelifltirerek mahir bir komutan olmufl. 1146'da babas madüddin flehit edilince dünyadaki feodal geleneklere uygun olarak ülke yönetimi kardefller aras nda paylafl ld. Musul kardefli Seyfeddin Gazi'ye, Halep ve çevresi de Nureddin Mahmuda b rak lm fl. kardefli Kudbeddin Mevdud ile kinci haçl seferine karfl çarp fl rken bütün Müslümanlar birlefltirmek için çal flt lar. iyi ve kötü günlerinde yanlar nda olmak bizim görevimiz Geçti imiz y l 3 bin 8 yüz nikâh n k y ld Mamak ta, Mamak Kültür Merkezi bünyesindeki Evlendirme Memurlu u, evlilik baflvurusu yapan çiftlerin, evlenme talebine dair müracaatlar n kabul ederek, mevzuat n öngördü ü flekilde evlenme dosyalar n mümkün olan en k sa sürede haz rlayarak, evlenme akdini gerçeklefltiriyor. Evlilik baflvurusu yapan çiftlerden evlenme izin belgesi, 4 adet resim, nüfus cüzdan ve sa l k raporu isteniyor. fiirinler Yenimahalle de çizer Pierre Culliford'un hayat verdi i her biri farkl karaktere sahip flirinlerle buluflma f rsat bulurken oyun sayesinde hem e lenecek hem de ö renecek. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyun, kaç ranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 2 Ocak Perflembe tarihine kadar her Sal, Perflembe ve Pazar günleri saat de 50. Y l Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda yeniden sahnede olacak.

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı