T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ"

Transkript

1 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı Mah GÜMÜġHANE Sayfa I

2 TEġEKKÜR Fakültemiz bünyesinde 2010 yılında baģlatılan nin OluĢturulması Projesi 2011 yılında tüm birimlerde ni kurmak, geliģtirmek stratejik hedefini gerçekleģtirmek üzere uygulamaya konan, nin OluĢturulması projesi, öncelikle, Kamu ve özel sektör kuruluģlarının üretkenliğini, etkililiğini ve kapasitesini artırmak için merkez ve taģra teģkilatının yeniden yapılanmasını sağlamak; çağdaģ bir yönetim anlayıģı için gerekli olan sağlıklı insan gücü ihtiyacını planlamak stratejik amacına hizmet etmektedir. Bu Proje ile, Türkiye de kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat ile COSO Modelini esas alan bir nin kurulması hedeflenmiģtir. Böylece bu Proje ile, Fakültemizde yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileģtirme ve geliģtirme anlayıģı ile yürütülerek, özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileģtirme yapılabilecek alanlarını kontrol altına almak, böylece karar alma süreçlerini hızlandırmak, sağlıklı bir oluģturarak, performans esaslı bütçeleme çalıģmalarında doğru performans göstergeleri ile kurum performansının ölçülmesini sağlamak ve kurumun diğer süreçlerine de yaygınlaģtırılmak üzere Ġç Kontrol Sistemi konusunda model oluģturmak da hedeflenmiģtir. Diğer taraftan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun öngördüğü, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalıģmaları kapsamında hazırlanan; hedefler, proje ve faaliyetler, performans programı, faaliyet raporları ve performans göstergeleri çalıģmaları, ancak sağlıklı verilerle doğru performans değerlerine ulaģabilecektir. Bu amaçla yapılacak Ġç Kontrol Sistemi çalıģmaları ile, öncelikle temel süreçlerin gerçekte nasıl çalıģtığı açıklanmakta, sürecin çıktılarını gösteren performansın sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için kontrol noktaları belirlenmekte, böylece riskli ve iyileģtirilebilecek alanlar daha kolay değerlendirilebilmektedir. Bilindiği gibi, Kurum un genel hedeflerini gerçekleģtirip gerçekleģtirmediği konusunda makul bir güvence elde etmek amacıyla tasarlanan ; bir kurumun yönetimi, ekibi ve personeli tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olup, Kurum un hedeflerini gerçekleģtirmek suretiyle misyonunu baģarması için riskleri yönetmek üzere tasarlanmıģtır. Fakültemizin Eğitim Öğretim Programı, aynı zamanda, çağdaģ kamu yönetim anlayıģına uygun D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: II

3 olarak ve yönetim sorumluluğunda geliģtirilen kurumsal ve bireysel performans yönetimi, risk yönetimi, bilgi teknolojileri, yönetiģim ve konularında yeni bir yönetim yaklaģımını da gerektirmektedir. Bu yaklaģım aynı zamanda, ÇağdaĢ Organizasyon Yapılarını Kurmayı, Stratejik Ġnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerini Uygulamayı, buna Uygun Bir Yönetim YaklaĢımının Benimsenmesini ve sistemlerin baģarısı için Faaliyetlerin Sonuçlarını Ölçmeyi ve Değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Hedeflenen sonuç; hizmetlerin etkinliğinin, verimliliğinin ve kalitesinin artması, çalıģan mutluluğu ve vatandaģ memnuniyetidir., tüm bu hedeflerin gerçekleģtirilebilmesi için kurulması gereken sistemlerden önce, kurumun alt yapısına yerleģtirilen temel taģlarıdır. Amaç, kurumsal performansı artırmak ve vatandaģa ve öğrencilere daha kaliteli hizmetler verebilmek amacıyla kurulacak diğer sistemler için gerekli ortamı hazırlamak ve hedefe ulaģmayı kolaylaģtırmaktır. Proje çalıģmaları, Ġç Kontrol Sisteminin bu özellikleri ve Kurum un gerçekleri göz önünde bulundurularak gerçekleģtirilmiģtir. Fakültemizin ni yeniden yapılandırarak etkinlik düzeyini yükselteceği ve verimliliğini artıracağı kuģkusuz olan bu çalıģmada; ilgi, destek ve katkıları için Fakültemizin tüm yönetici ve çalıģanlarına, ayrıca özverili çalıģmaları ile projeye baģından sonuna kadar emek veren Proje Yürütücüsü Fakülte Sekreteri Sayın Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU NA teģekkür ederiz. Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ Dekan D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: III

4 ÖNSÖZ Türk kamu yönetiminde ; Avrupa Birliği uyum çerçevesinde tarihinde kabul edilerek yasalaģan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ġç Kontrol Sistemi baģlıklı BeĢinci Kısmında düzenlenmiģtir. Anılan kısmın, nci maddelerinde Ġç Kontrolün Tanımı, Ġç Kontrolün Amacı, Kontrolün yapısı ve iģleyiģi, Harcama öncesi kontrol, Mali Hizmetler Birimi, Muhasebe Hizmetleri, Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, Ġç denetim, Ġç denetçinin nitelikleri ve atanması, Ġç denetim koordinasyon kurulu ve Ġç denetim koordinasyon kurulunun görevleri baģlıkları altında iç kontrol sistemine iliģkin hükümler yer almaktadır. Bu bağlamda Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği nde öngörülen; idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluģturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yöntemler ve kurallar çerçevesinde Fakültemiz bünyesinde baģlatılan nin oluģturulması projesi çalıģmaları sonucu ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Organizasyon Kitabı yönetim sorumluluğu çerçevesinde risk odaklı, sorumlulukları ve bütün görevleri kapsayacak Ģekilde, mali ve mali olmayan tüm iģlemlerde, mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkelerini esas alarak oluģturulmuģtur. Güçlü bir kontrol kültürünün varlığı etkin kontrol sisteminin en önemli unsurudur. Ġç kontrol farklı sorumluluklar taģımakla birlikte tüm personelin içinde yer aldığı bir iģlevdir. Tüm personel iç kontrol iģlevine doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunacak bir bilgi üretmektedir. Tüm çalıģanların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve görevleri dolayısıyla karģılaģtıkları problemleri kurum içi kanallar aracılığıyla üst yönetime aktarmaları etkin bir kontrolün sağlanmasında önem taģımaktadır. Bunun en iyi Ģekilde sağlanması için görev ve yetkilerin yazılı olarak tanımlanması ve ilgili personele ulaģtırılması gerekmektedir. Tüm personelin iç kontrolün önemini anlaması ve aktif olarak bu sürece katılması gerekmekte olduğundan kontrol ortamını oluģturacak organizasyon kitabı BaĢkanlığımızca hazırlanmıģtır. D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: IV

5 Organizasyon kitabının hazırlanmasında hedeflenen, iģlerin doğru, hızlı, etkili, verimli bir Ģekilde hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileģtirme yapılabilecek alanları belirlemek böylece karar alma süreçlerini hızlandırmak, sağlıklı bir iç kontrol sisteminin kontrol ortamını oluģturarak performans esaslı bütçeleme çalıģmalarında doğru performans göstergeleri ile kurumun performansının ölçülmesini sağlamak ve Üniversitemizin diğer birimlerinde Ġç Kontrol Sisteminin kurulması konusunda model oluģturacağı düģünülmektedir. Ġç kontrol sistemi durağan değil dinamik bir sistemdir ve sürekli geliģim içinde ve değiģen iç ve dıģ koģullara göre esnek olması gerektiğinden, bu organizasyon kitabı ile güçlü bir iç kontrol yapısını oluģturmak amacıyla diğer iç kontrol bileģenlerinin temeli olan kontrol ortamı oluģturulmuģtur. Sonuç olarak, Ġç kontrol sistemi durağan değil dinamik bir sistem olup, sürekli geliģim içinde ve değiģen iç ve dıģ koģullara göre esnek olması gerektiğinden, bu çalıģma sonucunda ortaya çıkan organizasyon kitabı ile Fakültemiz bünyesinde güçlü bir Ġç Kontrol yapısı oluģturarak yaptığımız ve yapacağımız çalıģmalarla hedeflerimize ulaģmayı amaçlamaktayız. Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ Dekan D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: V

6 YÖNETĠMĠN TAAHHÜDÜ GümüĢhane Üniversitesi de üst yönetim Misyon ve Vizyonunu belirleyerek dokümante etmiģtir. Üst Yönetim birimini yöneten Rektör dür Üst Yönetim; Misyon ve Vizyonu ile nin etkinliğini periyodik olarak gözden geçirip, gerekli düzenlemeleri yaparak, bu sistemin iyileģtirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili çalıģmalara devam edip, bu konudaki kaynakları sağlayacaktır. Ġç Kontrol Sistemi; geliģme ve düzenlemeler sırasında sekteye uğramadan devam edecektir. Üst Yönetim, yasal ve mevzuat Ģartlarını da göz önünde bulundurarak çalıģmalarını yapacaktır. Misyon ve Vizyonumuza uygun olarak kurumumuzdaki çalıģanlarımızın Ġç Kontrol Sistemini yaģatması, müģteri memnuniyetini ön planda tutması ve çalıģmalarını Mevzuat talimatlarına göre düzenlemesi yönetimimizin sorumluluğundadır. Üst yönetim; personelin yaptığı iģteki tarafsızlılığını sağlamak için gerekli çalıģmaları yapacağını, tarafsızlık ilkesini her zaman koruyacağını ve her türlü mali, ticari ve Ģahsi baskıdan personeli uzak tutacağını taahhüt eder. Üst yönetim; müģterilerin hiçbir Ģekilde zarara uğramaması için kurum içi çalıģanları ile üçüncü Ģahıslara bilgi vermeyeceğini ve gizlilik ilkesine uyacağını taahhüt eder. MüĢteriye ait bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla Üniversitemizde gerekli sistem oluģturulmuģtur. Bu sistem dahilinde, GümüĢhane Üniversitesi Akademik ve Ġdari personeli için bireysel tarafsızlık beyanı hazırlanmıģ olup, üst yönetim ve tüm çalıģanlara imzalatılmıģtır. GümüĢhane Üniversitesine bir iģ için girmesine izin verilmesi gereken kiģilere de bu tarafsızlık beyanı imzalatılacaktır. Üst yönetim; nin sürdürülmesi ve iyileģtirilmesi ile ilgili çalıģmaları takip ederek yerine getirilmesi için gerekli çalıģmaları yapacağını, bu konuda yaptığı çalıģmalarla sorumluluğunu kanıtlayacağını taahhüt eder. Ġ m z a ADI, SOYADI : Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ ÜNVANI : Dekan TARĠH : D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: VI

7 BAġLIKLAR TEġEKKÜR ÖNSÖZ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA II IV YÖNETĠMĠN TAAHHÜDÜ VI 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1 ĠÇ KONTROL KAMUDA ĠÇ KONTROL Kamuda iç kontrolün amacı nedir? Kamuda iç kontrolün kapsamı nedir? ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN TEMEL ĠLKELERĠ ĠÇ KONTROLÜN BĠLEġENLERĠ VE GENEL ġartlari Kontrol Ortamı Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Bilgi Ve ĠletiĢim Ġzleme ĠÇ KONTROL BĠLEġENLERĠ, STANDARTLARI VE GENEL 4 ġartlari Kontrol Ortamı Standartları (Dört adet standart) Risk Değerlendirme Standartları (Ġki adet standart) Kontrol Faaliyetleri Standartları (Altı adet standart) Bilgi ve ĠletiĢim Standartları (Dört adet standart) Ġzleme Standartları (Ġki adet standart) Ġç kontrol ġeması 5 2. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ve EYLEM UYGULAMALARI 6 D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: VII

8 2.6.1 STANDART 1: ETĠK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK STANDART-2: MĠSYON, ORGANĠZASYON YAPISI VE GÖREVLER STANDART-3: PERSONELĠN YETERLĠLĠĞĠ VE PERFORMANSI STANDART - 4: YETKĠ DEVRĠ RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI STANDART-5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA STANDART-6: RĠSKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI STANDART-7: KONTROL STRATEJĠLERĠ VE YÖNTEMLERĠ STANDART-8:PROSEDÜRLERĠN BELĠRLENMESĠ VE BELGELENDĠRĠLMESĠ STANDART- 9: GÖREVLER AYRILIĞI STANDART-10: HĠYERARġĠK KONTROLLER STANDART-11: FAALĠYETLERĠN SÜREKLĠLĠĞĠ STANDART-12: BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ KONTROLLERĠ BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI STANDART-13: BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDART-14: RAPORLAMA STANDART-15: KAYIT VE DOSYALAMA SĠSTEMĠ STANDART-16: HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN 21 BĠLDĠRĠLMESĠ 2.10 ĠZLEME STANDARTLARI STANDART-17: ĠÇ KONTROLÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ STANDART-18: ĠÇ DENETĠM ĠÇ KONTROLE ĠLĠġKĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLAR ĠÇ KONTROL FAKÜLTE UYGULAMALARI KURUMUN TARĠHÇESĠ VE TANITIMI AMAÇ D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: VIII 26

9 3.1.2 KAPSAM SORUMLULUKLAR DAĞITIM FAKÜLTEMĠZĠN MĠSYONU FAKÜLTEMĠZĠN VĠZYONU GÖREV TANIMLARI FAKÜLTE DEKANI GÖREV TANIMI (GTDĠKS003) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk FAKÜLTE DEKANI YARDIMCISI GÖREV TANIMI (GTDĠKS004) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk FAKÜLTE SEKRETERĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS005) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi 33 D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: IX

10 Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk BÖLÜM BAġKANI GÖREV TANIMI (GTDĠKS006) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk (Fakülte Bölüm BaĢkanları) ANABĠLĠM DALI BAġKANI GÖREV TANIMI (GTDĠKS007) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk ÖĞRETĠM ÜYESĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS008) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler 39 D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: X

11 Fakültedeki Sorumluluk /A PROFESÖR GÖREV TANIMI (GTDĠKS008/A /B DOÇENT GÖREV TANIMI (GTDĠKS008/B) ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS022) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk (Fakülte) BÖLÜM SEKRETERĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS023) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk ÖĞRETĠM YARDIMCILARI (ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ, UZMANLAR) GÖREV TANIMI (GTDĠKS026) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler 46 D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XI

12 Fakültedeki Sorumluluk ġef GÖREV TANIMI (GTDĠKS037) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ TANIMI (GTDĠKS041) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk MEMUR GÖREV TANIMI (GTDĠKS042) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk TAġINIR KAYIT VE KONTROL YETKĠLĠSĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS010) D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XII 51

13 Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk TEKNĠKER GÖREV TANIMI (GTDĠKS049) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk TEKNĠSYEN GÖREV TANIMI (GTDĠKS050) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk DEKAN SEKRETERĠ GÖREV TANIMI (ÖZEL KALEM) (GTDĠKS012) D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XIII

14 Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk BEKÇĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS048) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanlar Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ TEġKĠLAT ġemasi ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Genel Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ001) ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Ġdari Kısım Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ003) ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Ġdari Kısım Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ003 (2547 s.k. 51/b maddesine istinaden) HĠT Bölümü Organizasyon ġeması (ORġ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 003) RTS Bölümü Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 004) Gazetecilik Bölümü Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 005) D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XIV

15 3.6 ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ TEMEL SÜREÇLERĠ Ġç Kontrol Süreci Süreç HiyerarĢisi Çizim Tablosu Formu Ġç Kontrol Süreci Temel Tanım Formu Stratejik Planlama Süreci HiyerarĢisi Tablosu Formu Stratejik Plan Hazırlama, Ġzleme ve Değerlendirme Süreci Temel Süreç Tanım Formu TaĢınır Mal Yönetimi Süreci HiyerarĢisi Tablosu Formu TaĢınır Mal Yönetimi Süreci Temel Süreç Tanım Formu Eğitim-Öğretim Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Eğitim-Öğretim Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Eğitim-Öğretim Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Personel Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Ġdari ĠĢler Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Ġdari ĠĢler Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Satın Alma Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Satın Alma Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Satın Alma Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Satın Alma Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Seçimler ve Atanma Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Seçimler ve Atanma Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Ġġ AKIġ ġemalari Gelen Evrak ĠĢ AkıĢ ġeması Giden Evrak ĠĢ AkıĢ ġeması D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XV

16 3.7.3 Doğrudan Temin Ġle Satın Alma ĠĢ AkıĢ ġeması ArĢiv ĠĢ AkıĢ ġeması Ders Telafisi Alt Süreç AkıĢ ġeması Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı ĠĢ AkıĢ ġeması Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı ĠĢ AkıĢ ġeması Personel MaaĢ ĠĢlemleri ĠĢ AkıĢ ġeması Mal Bildirimi ĠĢ AkıĢ ġeması Senelik Ġzin Alma ĠĢ AkıĢ ġeması Açık Ġhale Usulü ĠĢ AkıĢ ġeması DMO Alımları ĠĢ AkıĢ ġeması TaĢınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep KarĢılama ĠĢ AkıĢ ġeması Mal Teslim Alma ĠĢ AkıĢ ġeması ĠĢe BaĢlamada ve AyrılıĢta Yapılacak Gerekli ĠĢlemler Süreci Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci AkıĢ ġeması Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Ders ve Dersin Sorumlusu Ġle Ġlgili Öğrenci Memnuniyeti Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Ders Planlarının ve Ġçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Ders Planlarının ve Ġçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci Burs Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci Burs Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci Burs Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XVI

17 Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci Disiplin SoruĢturması Alt Süreci AkıĢ ĠĢ ġeması Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Laboratuar Uygulama Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci DanıĢmanlık Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Sınavlara Ġtiraz Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Mazeret Sınavı Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması BaĢarı Notları Ġlanı Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Bitirme Ödevi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması BilirkiĢi Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması TaĢınırların Kaydı Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması GiriĢ ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle ÇıkıĢ Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Stratejik Planın Ġzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması TaĢınır GiriĢ ve ÇıkıĢ ĠĢlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt 200 Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak ĠĢlemler Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması ÇalıĢma Belgesi Düzenleme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Anabilim Dalı BaĢkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Bölüm BaĢkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XVII

18 Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Bütçe Hazırlama Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Bütçe Hazırlama Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Resmi YazıĢmalar ĠĢ AkıĢ ġeması Ayniyat Sarf Malzeme ĠĢ AkıĢ ġeması Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi ĠĢ AkıĢ ġeması BĠMER Bilgi Edinme ĠĢ AkıĢ ġeması Dekan/Fakülte Sekreteri Onayı ĠĢ AkıĢ ġeması Telefon faturaları ödeme alt süreç iģ akıģ Ģeması ĠĢe BaĢlamada Gerekli Yapılacak ĠĢlemler Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Fakülte Sekreterine Vekâlet Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Özlük Dosyası Ġade Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Dekanlığa Vekâlet Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Personel Sicil Ve Disiplin ĠĢlemleri Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Sayılı Kanun un 13/B-4 Madde Ġle Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ 224 ġeması Madde Ġle Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Ġç/DıĢ MüĢteri Ve ÇalıĢan Memnuniyeti Anketleri Uygulama Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması /b Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Yurt DıĢı Ġzin Onayı Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Personel Kimlik Kartının Çıkarılması Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XVIII

19 Fazla Mesai ĠĢlemleri Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması /a Ders Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Muayene komisyonu alt süreç iģ akıģ Ģeması Sayılı Kanunun 35. Madde Uyarınca Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ 233 ġeması Sistem Yedekleme Takip Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması SayıĢtay Kararlarını Ġzleme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Yardımcı Doçent Atama Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması AraĢtırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Kıdem Terfileri Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Madde Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠNDE UYGULANAN SÜRELĠ YAZILAR TAKĠP ÇĠZELGESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ SORUMLULARIN ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI 3.11 ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ SORUMLULARIN ORTAK YETKĠLERĠ EKLER nde Kullanılan Formlar nde Kullanılan Destek Dökümanlar nde Kullanılan Prosedürler D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XIX

20 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1 ĠÇ KONTROL Ġç kontrol, faaliyetlerin belirlenmiģ ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun olarak etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülmesinde, doğru ve zamanlı finansal bilgilerin raporlanmasında, kurum varlıklarının korunmasında kullanılan, yönetici ve çalıģanlar tarafından birlikte hayata geçirilen organizasyon, yöntem, süreçlerden oluģmaktadır. Ġç kontrol sistemi, kurumun mali ve mali olmayan bütün süreçlerini kapsar. ÇağdaĢ yönetim yaklaģımı iç kontrol tasarımının ve uygulamalarının risk odaklı geliģtirilmesini gerektirmektedir. Doğru bir Ģekilde tasarlanan ve yönetilen iç kontrol sistemi kurumun amaçlarına ulaģmasında önemli katkıda bulunur. Ġç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olup aģağıda sıralanan hedefleri gerçekleģtirmek suretiyle; kurumun misyonunu baģarması için riskleri göğüslemek ve makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmıģtır: - Faaliyetleri düzenli, ahlak kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin biçimde gerçekleģtirme, - Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme, - Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyma, - Kayıplara, kötü kullanıma ve hasarlara karģı kaynakları koruma. 1.2 KAMUDA ĠÇ KONTROL Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür Kamuda iç kontrolün amacı nedir? Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak; - Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesi - Varlık ve kaynakların korunması - Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması - Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi Sayfa 1/255

21 1.2.2 Kamuda iç kontrolün kapsamı nedir? Ġdarenin amaçlarına ulaģmasını sağlamak üzere oluģturulan; - Organizasyon, - Yöntem, - Süreç, - Ġç denetim, - Mali ve mali olmayan kontroller. GümüĢhane Üniversitesi Ġç Kontrol Birimi bünyesinde koordinasyonu sağlanan Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını; iç kontrol sisteminin temel bileģenleri olan Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve ĠletiĢim ve Ġzleme BileĢenlerine ait standartlar ve genel Ģartlar özelinde, GümüĢhane Üniversitesi nin tüm bölümlerine/birimlerine ait Haziran 2009 ve Haziran 2011 dönemini kapsayan bir Uyum Eylem Planının hazırlanarak uygulamaya alınması hedeflenmiģtir. Böylece Ġç Kontrol Sisteminin 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta tanımlanan gerekleri sağlaması ve idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, tüm kayıtların doğru ve tam olarak tutulmasını, idari, malî ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak için, yapılacak çalıģmalara Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi ile yön verilmesi planlanmıģtır. 1.3 ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN TEMEL ĠLKELERĠ Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri ġunlardır: GümüĢhane Üniversitesi nde etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve iģleyiģini sağlamak sorumluluğu üst yönetici gözetiminde tüm yöneticilere aittir. Ġç kontrol, ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim iģleviyle birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir Ġç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınacaktır; Ġç kontrol sistemine iliģkin yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı bir yaklaģımla, yasal ve idari yapı ile personel ve mali durum ve diğer koģulları dikkate alınacaktır Ġç kontrole iliģkin sorumluluk, iģlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. Ġç kontrol sistemine iliģkin tüm düzenlemeler, yöneticiler ve personel tarafından sistemin Sayfa 2/255

22 kurgusunun ve iģleyiģinin tam ve doğru anlaģılmasını sağlayacak derecede ayrıntılı açıklamalar içermelidir. Ġç kontrol genel anlamda yönetim kontrolü olup, sadece düzenlemelerden, prosedürlerden, süreç akıģ Ģemalarından ve ön mali kontrolden oluģmamaktadır. Ġç kontrol, faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınmıģtır Ġç kontrol malî ve malî olmayan tüm iģlemleri kapsar; mali ve mali olmayan her türlü faaliyet, karar ve iģlem kapsama dâhildir Ġç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. Harcama yetkilileri; kiģi ve/veya idarelerin talep ve Ģikâyetleri ile iç ve dıģ denetim sonucunda düzenlenen raporları da dikkate alarak birimlerde kurulmuģ olan iç kontrol sisteminin iģleyiģini, her yıl periyodik olarak değerlendirir ve üst yöneticiye raporlar Ġç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınacaktır. 1.4 ĠÇ KONTROLÜN BĠLEġENLERĠ VE GENEL ġartlari GümüĢhane Üniversitesi nde uygulanacak olan iç kontrol sistemi bileģenleri ve genel Ģartları Ģunlardır: Kontrol Ortamı: Ġdarenin yöneticileri ve çalıģanlarının iç kontrole olumlu bir bakıģ sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayıģına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayıģı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kiģilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. Ġdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir Ģekilde belirlenir. Toplam dört adet standarttan oluģmaktadır Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koģullarda meydana gelen değiģiklikler dikkate alınarak gerçekleģtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Ġdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaģmak için iç ve dıģ nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Toplam iki adet standarttan oluģmaktadır Kontrol Faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Toplam altı adet standarttan oluģmaktadır. Sayfa 3/255

KELKĠT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

KELKĠT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 T.C. T.C. KELKĠT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Muhammet BĠR GümüĢhane Üniversitesi Atatürk Cad. 17. ġubat Bulvarı No:102. 29600 Kelkit / GÜMÜġHANE

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU I T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON EL KİTABI Hazırlayanlar Öğr.Gör. Osman DUMAN Öğr.Gör. M. Serhat SEMERCİOĞLU Öğr.Gör.Baki GÖKGÖZ Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 T.C. T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON EL KİTABI Hazırlayanlar Yrd. Doç.Dr. Cemalettin BALTACI Şube Müdürü Atilla DURMAZ Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bağlarbaşı

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 T.C. Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO Organizasyon El Kitabı T.C. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON EL KİTABI Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. İbrahim TURAN Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI, UYGULAMA ÖRNEGĠ, STANDART FORMLAR VE KONTROL FORMLARI

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI, UYGULAMA ÖRNEGĠ, STANDART FORMLAR VE KONTROL FORMLARI 2015 T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Rektörlük Yayın No : 144 KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI, UYGULAMA ÖRNEGĠ, STANDART FORMLAR VE KONTROL FORMLARI KAHRAMANMARAġ

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

İÇ KONTROL ORGANİZASYON EL KİTABI

İÇ KONTROL ORGANİZASYON EL KİTABI T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTE Sİ T.C. DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL ORGANİZASYON EL KİTABI Hazırlayanlar Doç. Dr. Dursun Ali AYKIT Ofis Birim Personeli Yasemin KAN Ofis Birim

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI KOS 1..Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. D. BELEDĠYE BAġKANLIĞIMIZIN ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 12

ĠÇĠNDEKĠLER. D. BELEDĠYE BAġKANLIĞIMIZIN ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 12 ĠÇĠNDEKĠLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel KoĢulları 4 a) Kontrol Ortamı 4 b) Risk Değerlendirmesi 4 c) Kontrol Faaliyetleri 4 d) Bilgi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI Standart Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DOKÜMANI TEKĠRDAĞ TEMMUZ-2009 Namık Kemal Üniversitesi Sayfa 1 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU T.C. AĞRI ĠBRAHĠM ÇEÇEN ÜNĠVERSĠTESĠ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU ARALIK 2015 AĞRI ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR... ii GĠRĠġ... iii 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI... 1

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş.

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi Eğitim Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi Eğitim Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Organizasyon El Kitabı 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 6 1. GENEL BİLGİLER... 8 1.1. Amaç ve Kapsam... 9 1.3. Vizyon... 9 1.4. Misyon... 9 1.5. İç Kontrole İlişkin Sorumluluklar... 9 1.6. Yönetimin Taahhüdü ve Yetkiler...

Detaylı

AĞUSTOS 2010 DİYARBAKIR

AĞUSTOS 2010 DİYARBAKIR Planlama Programlama ve Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI AĞUSTOS 2010 DİYARBAKIR Planlama Programlama ve Koordinasyon i ONAY SAYFASI Genel Sekreterliğin 02.08.2010 tarih ve 814

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standar Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI GĠRĠġ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir.

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 7. KONTROL STRATEJİ VE YÖNTEMLERİ Mali kontrol faaliyetleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 2 İç Kontrol Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada hız kazanan

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Ġç Kontrol Standartlarını OluĢturulurken Ġzlenmesi Gereken Yol Ve Yöntemler;

Ġç Kontrol Standartlarını OluĢturulurken Ġzlenmesi Gereken Yol Ve Yöntemler; ĠÇĠNDEKĠLER A ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1 Amaç: 2 Kapsam: 3 Dayanak: 4 Unsurları ve Genel KoĢulları: 5 Temel Ġlkeleri: 6 Kontrol Yapısı ve ĠĢleyiĢi: 7 Ġç Kontrol Standartlarının Belirlenmesi:

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON EL KİTABI

İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON EL KİTABI SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON EL KİTABI Hazırlayanlar Öğr. Gör. Veysel YILMAZ Yüksekokul Sekreteri Ercan GÜLEÇ Cumhuriyet Üniversitesi Timur Karabal Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

EK:1 1- KONTROL ORTAMI

EK:1 1- KONTROL ORTAMI EK:1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 KOS 1.5 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (Revize 25.01.2013)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (Revize 25.01.2013) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (Revize 25.01.2013) STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI SUNUġ 3 ĠÇ KONTROL STANDARTLARININ AMACI 4 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI...5 RĠSK

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. SAYI : B.08.0.SGB / /02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. SAYI : B.08.0.SGB / /02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.08.0.SGB.0.03.04/ 911 24/02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi I.GĠRĠġ GENELGE 2009/24 Bilindiği üzere, 5018 sayılı

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 253 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI veya Tamamlanm a KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Ne Değildir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 11 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük:

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAYAN BİRİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Haziran- 2009 I- KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ A. Giriş 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya ÇalıĢma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya ÇalıĢma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya ÇalıĢma grubu üyeleri ĠĢbirliği Yapılacak Birim Çıktı

Detaylı