T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ"

Transkript

1 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı Mah GÜMÜġHANE Sayfa I

2 TEġEKKÜR Fakültemiz bünyesinde 2010 yılında baģlatılan nin OluĢturulması Projesi 2011 yılında tüm birimlerde ni kurmak, geliģtirmek stratejik hedefini gerçekleģtirmek üzere uygulamaya konan, nin OluĢturulması projesi, öncelikle, Kamu ve özel sektör kuruluģlarının üretkenliğini, etkililiğini ve kapasitesini artırmak için merkez ve taģra teģkilatının yeniden yapılanmasını sağlamak; çağdaģ bir yönetim anlayıģı için gerekli olan sağlıklı insan gücü ihtiyacını planlamak stratejik amacına hizmet etmektedir. Bu Proje ile, Türkiye de kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat ile COSO Modelini esas alan bir nin kurulması hedeflenmiģtir. Böylece bu Proje ile, Fakültemizde yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileģtirme ve geliģtirme anlayıģı ile yürütülerek, özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileģtirme yapılabilecek alanlarını kontrol altına almak, böylece karar alma süreçlerini hızlandırmak, sağlıklı bir oluģturarak, performans esaslı bütçeleme çalıģmalarında doğru performans göstergeleri ile kurum performansının ölçülmesini sağlamak ve kurumun diğer süreçlerine de yaygınlaģtırılmak üzere Ġç Kontrol Sistemi konusunda model oluģturmak da hedeflenmiģtir. Diğer taraftan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun öngördüğü, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalıģmaları kapsamında hazırlanan; hedefler, proje ve faaliyetler, performans programı, faaliyet raporları ve performans göstergeleri çalıģmaları, ancak sağlıklı verilerle doğru performans değerlerine ulaģabilecektir. Bu amaçla yapılacak Ġç Kontrol Sistemi çalıģmaları ile, öncelikle temel süreçlerin gerçekte nasıl çalıģtığı açıklanmakta, sürecin çıktılarını gösteren performansın sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için kontrol noktaları belirlenmekte, böylece riskli ve iyileģtirilebilecek alanlar daha kolay değerlendirilebilmektedir. Bilindiği gibi, Kurum un genel hedeflerini gerçekleģtirip gerçekleģtirmediği konusunda makul bir güvence elde etmek amacıyla tasarlanan ; bir kurumun yönetimi, ekibi ve personeli tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olup, Kurum un hedeflerini gerçekleģtirmek suretiyle misyonunu baģarması için riskleri yönetmek üzere tasarlanmıģtır. Fakültemizin Eğitim Öğretim Programı, aynı zamanda, çağdaģ kamu yönetim anlayıģına uygun D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: II

3 olarak ve yönetim sorumluluğunda geliģtirilen kurumsal ve bireysel performans yönetimi, risk yönetimi, bilgi teknolojileri, yönetiģim ve konularında yeni bir yönetim yaklaģımını da gerektirmektedir. Bu yaklaģım aynı zamanda, ÇağdaĢ Organizasyon Yapılarını Kurmayı, Stratejik Ġnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerini Uygulamayı, buna Uygun Bir Yönetim YaklaĢımının Benimsenmesini ve sistemlerin baģarısı için Faaliyetlerin Sonuçlarını Ölçmeyi ve Değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Hedeflenen sonuç; hizmetlerin etkinliğinin, verimliliğinin ve kalitesinin artması, çalıģan mutluluğu ve vatandaģ memnuniyetidir., tüm bu hedeflerin gerçekleģtirilebilmesi için kurulması gereken sistemlerden önce, kurumun alt yapısına yerleģtirilen temel taģlarıdır. Amaç, kurumsal performansı artırmak ve vatandaģa ve öğrencilere daha kaliteli hizmetler verebilmek amacıyla kurulacak diğer sistemler için gerekli ortamı hazırlamak ve hedefe ulaģmayı kolaylaģtırmaktır. Proje çalıģmaları, Ġç Kontrol Sisteminin bu özellikleri ve Kurum un gerçekleri göz önünde bulundurularak gerçekleģtirilmiģtir. Fakültemizin ni yeniden yapılandırarak etkinlik düzeyini yükselteceği ve verimliliğini artıracağı kuģkusuz olan bu çalıģmada; ilgi, destek ve katkıları için Fakültemizin tüm yönetici ve çalıģanlarına, ayrıca özverili çalıģmaları ile projeye baģından sonuna kadar emek veren Proje Yürütücüsü Fakülte Sekreteri Sayın Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU NA teģekkür ederiz. Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ Dekan D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: III

4 ÖNSÖZ Türk kamu yönetiminde ; Avrupa Birliği uyum çerçevesinde tarihinde kabul edilerek yasalaģan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ġç Kontrol Sistemi baģlıklı BeĢinci Kısmında düzenlenmiģtir. Anılan kısmın, nci maddelerinde Ġç Kontrolün Tanımı, Ġç Kontrolün Amacı, Kontrolün yapısı ve iģleyiģi, Harcama öncesi kontrol, Mali Hizmetler Birimi, Muhasebe Hizmetleri, Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, Ġç denetim, Ġç denetçinin nitelikleri ve atanması, Ġç denetim koordinasyon kurulu ve Ġç denetim koordinasyon kurulunun görevleri baģlıkları altında iç kontrol sistemine iliģkin hükümler yer almaktadır. Bu bağlamda Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği nde öngörülen; idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluģturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yöntemler ve kurallar çerçevesinde Fakültemiz bünyesinde baģlatılan nin oluģturulması projesi çalıģmaları sonucu ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Organizasyon Kitabı yönetim sorumluluğu çerçevesinde risk odaklı, sorumlulukları ve bütün görevleri kapsayacak Ģekilde, mali ve mali olmayan tüm iģlemlerde, mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkelerini esas alarak oluģturulmuģtur. Güçlü bir kontrol kültürünün varlığı etkin kontrol sisteminin en önemli unsurudur. Ġç kontrol farklı sorumluluklar taģımakla birlikte tüm personelin içinde yer aldığı bir iģlevdir. Tüm personel iç kontrol iģlevine doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunacak bir bilgi üretmektedir. Tüm çalıģanların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve görevleri dolayısıyla karģılaģtıkları problemleri kurum içi kanallar aracılığıyla üst yönetime aktarmaları etkin bir kontrolün sağlanmasında önem taģımaktadır. Bunun en iyi Ģekilde sağlanması için görev ve yetkilerin yazılı olarak tanımlanması ve ilgili personele ulaģtırılması gerekmektedir. Tüm personelin iç kontrolün önemini anlaması ve aktif olarak bu sürece katılması gerekmekte olduğundan kontrol ortamını oluģturacak organizasyon kitabı BaĢkanlığımızca hazırlanmıģtır. D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: IV

5 Organizasyon kitabının hazırlanmasında hedeflenen, iģlerin doğru, hızlı, etkili, verimli bir Ģekilde hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileģtirme yapılabilecek alanları belirlemek böylece karar alma süreçlerini hızlandırmak, sağlıklı bir iç kontrol sisteminin kontrol ortamını oluģturarak performans esaslı bütçeleme çalıģmalarında doğru performans göstergeleri ile kurumun performansının ölçülmesini sağlamak ve Üniversitemizin diğer birimlerinde Ġç Kontrol Sisteminin kurulması konusunda model oluģturacağı düģünülmektedir. Ġç kontrol sistemi durağan değil dinamik bir sistemdir ve sürekli geliģim içinde ve değiģen iç ve dıģ koģullara göre esnek olması gerektiğinden, bu organizasyon kitabı ile güçlü bir iç kontrol yapısını oluģturmak amacıyla diğer iç kontrol bileģenlerinin temeli olan kontrol ortamı oluģturulmuģtur. Sonuç olarak, Ġç kontrol sistemi durağan değil dinamik bir sistem olup, sürekli geliģim içinde ve değiģen iç ve dıģ koģullara göre esnek olması gerektiğinden, bu çalıģma sonucunda ortaya çıkan organizasyon kitabı ile Fakültemiz bünyesinde güçlü bir Ġç Kontrol yapısı oluģturarak yaptığımız ve yapacağımız çalıģmalarla hedeflerimize ulaģmayı amaçlamaktayız. Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ Dekan D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: V

6 YÖNETĠMĠN TAAHHÜDÜ GümüĢhane Üniversitesi de üst yönetim Misyon ve Vizyonunu belirleyerek dokümante etmiģtir. Üst Yönetim birimini yöneten Rektör dür Üst Yönetim; Misyon ve Vizyonu ile nin etkinliğini periyodik olarak gözden geçirip, gerekli düzenlemeleri yaparak, bu sistemin iyileģtirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili çalıģmalara devam edip, bu konudaki kaynakları sağlayacaktır. Ġç Kontrol Sistemi; geliģme ve düzenlemeler sırasında sekteye uğramadan devam edecektir. Üst Yönetim, yasal ve mevzuat Ģartlarını da göz önünde bulundurarak çalıģmalarını yapacaktır. Misyon ve Vizyonumuza uygun olarak kurumumuzdaki çalıģanlarımızın Ġç Kontrol Sistemini yaģatması, müģteri memnuniyetini ön planda tutması ve çalıģmalarını Mevzuat talimatlarına göre düzenlemesi yönetimimizin sorumluluğundadır. Üst yönetim; personelin yaptığı iģteki tarafsızlılığını sağlamak için gerekli çalıģmaları yapacağını, tarafsızlık ilkesini her zaman koruyacağını ve her türlü mali, ticari ve Ģahsi baskıdan personeli uzak tutacağını taahhüt eder. Üst yönetim; müģterilerin hiçbir Ģekilde zarara uğramaması için kurum içi çalıģanları ile üçüncü Ģahıslara bilgi vermeyeceğini ve gizlilik ilkesine uyacağını taahhüt eder. MüĢteriye ait bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla Üniversitemizde gerekli sistem oluģturulmuģtur. Bu sistem dahilinde, GümüĢhane Üniversitesi Akademik ve Ġdari personeli için bireysel tarafsızlık beyanı hazırlanmıģ olup, üst yönetim ve tüm çalıģanlara imzalatılmıģtır. GümüĢhane Üniversitesine bir iģ için girmesine izin verilmesi gereken kiģilere de bu tarafsızlık beyanı imzalatılacaktır. Üst yönetim; nin sürdürülmesi ve iyileģtirilmesi ile ilgili çalıģmaları takip ederek yerine getirilmesi için gerekli çalıģmaları yapacağını, bu konuda yaptığı çalıģmalarla sorumluluğunu kanıtlayacağını taahhüt eder. Ġ m z a ADI, SOYADI : Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ ÜNVANI : Dekan TARĠH : D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: VI

7 BAġLIKLAR TEġEKKÜR ÖNSÖZ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA II IV YÖNETĠMĠN TAAHHÜDÜ VI 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1 ĠÇ KONTROL KAMUDA ĠÇ KONTROL Kamuda iç kontrolün amacı nedir? Kamuda iç kontrolün kapsamı nedir? ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN TEMEL ĠLKELERĠ ĠÇ KONTROLÜN BĠLEġENLERĠ VE GENEL ġartlari Kontrol Ortamı Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Bilgi Ve ĠletiĢim Ġzleme ĠÇ KONTROL BĠLEġENLERĠ, STANDARTLARI VE GENEL 4 ġartlari Kontrol Ortamı Standartları (Dört adet standart) Risk Değerlendirme Standartları (Ġki adet standart) Kontrol Faaliyetleri Standartları (Altı adet standart) Bilgi ve ĠletiĢim Standartları (Dört adet standart) Ġzleme Standartları (Ġki adet standart) Ġç kontrol ġeması 5 2. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ve EYLEM UYGULAMALARI 6 D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: VII

8 2.6.1 STANDART 1: ETĠK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK STANDART-2: MĠSYON, ORGANĠZASYON YAPISI VE GÖREVLER STANDART-3: PERSONELĠN YETERLĠLĠĞĠ VE PERFORMANSI STANDART - 4: YETKĠ DEVRĠ RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI STANDART-5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA STANDART-6: RĠSKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI STANDART-7: KONTROL STRATEJĠLERĠ VE YÖNTEMLERĠ STANDART-8:PROSEDÜRLERĠN BELĠRLENMESĠ VE BELGELENDĠRĠLMESĠ STANDART- 9: GÖREVLER AYRILIĞI STANDART-10: HĠYERARġĠK KONTROLLER STANDART-11: FAALĠYETLERĠN SÜREKLĠLĠĞĠ STANDART-12: BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ KONTROLLERĠ BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI STANDART-13: BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDART-14: RAPORLAMA STANDART-15: KAYIT VE DOSYALAMA SĠSTEMĠ STANDART-16: HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN 21 BĠLDĠRĠLMESĠ 2.10 ĠZLEME STANDARTLARI STANDART-17: ĠÇ KONTROLÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ STANDART-18: ĠÇ DENETĠM ĠÇ KONTROLE ĠLĠġKĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLAR ĠÇ KONTROL FAKÜLTE UYGULAMALARI KURUMUN TARĠHÇESĠ VE TANITIMI AMAÇ D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: VIII 26

9 3.1.2 KAPSAM SORUMLULUKLAR DAĞITIM FAKÜLTEMĠZĠN MĠSYONU FAKÜLTEMĠZĠN VĠZYONU GÖREV TANIMLARI FAKÜLTE DEKANI GÖREV TANIMI (GTDĠKS003) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk FAKÜLTE DEKANI YARDIMCISI GÖREV TANIMI (GTDĠKS004) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk FAKÜLTE SEKRETERĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS005) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi 33 D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: IX

10 Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk BÖLÜM BAġKANI GÖREV TANIMI (GTDĠKS006) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk (Fakülte Bölüm BaĢkanları) ANABĠLĠM DALI BAġKANI GÖREV TANIMI (GTDĠKS007) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk ÖĞRETĠM ÜYESĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS008) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler 39 D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: X

11 Fakültedeki Sorumluluk /A PROFESÖR GÖREV TANIMI (GTDĠKS008/A /B DOÇENT GÖREV TANIMI (GTDĠKS008/B) ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS022) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk (Fakülte) BÖLÜM SEKRETERĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS023) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk ÖĞRETĠM YARDIMCILARI (ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ, UZMANLAR) GÖREV TANIMI (GTDĠKS026) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler 46 D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XI

12 Fakültedeki Sorumluluk ġef GÖREV TANIMI (GTDĠKS037) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Sorumluluk BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ TANIMI (GTDĠKS041) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk MEMUR GÖREV TANIMI (GTDĠKS042) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk TAġINIR KAYIT VE KONTROL YETKĠLĠSĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS010) D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XII 51

13 Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk TEKNĠKER GÖREV TANIMI (GTDĠKS049) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk TEKNĠSYEN GÖREV TANIMI (GTDĠKS050) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk DEKAN SEKRETERĠ GÖREV TANIMI (ÖZEL KALEM) (GTDĠKS012) D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XIII

14 Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanları Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk BEKÇĠ GÖREV TANIMI (GTDĠKS048) Görevin Kısa Tanımı Görevi Ve Sorumluklular Yetkileri En Yakın Yöneticisi Altındaki Bağlı ĠĢ Unvanlar Bu ĠĢte ÇalıĢanda Aranan Nitelikler Fakültedeki Sorumluluk ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ TEġKĠLAT ġemasi ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Genel Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ001) ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Ġdari Kısım Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ003) ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Ġdari Kısım Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ003 (2547 s.k. 51/b maddesine istinaden) HĠT Bölümü Organizasyon ġeması (ORġ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 003) RTS Bölümü Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 004) Gazetecilik Bölümü Organizasyon ġeması (ORġĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 005) D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XIV

15 3.6 ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ TEMEL SÜREÇLERĠ Ġç Kontrol Süreci Süreç HiyerarĢisi Çizim Tablosu Formu Ġç Kontrol Süreci Temel Tanım Formu Stratejik Planlama Süreci HiyerarĢisi Tablosu Formu Stratejik Plan Hazırlama, Ġzleme ve Değerlendirme Süreci Temel Süreç Tanım Formu TaĢınır Mal Yönetimi Süreci HiyerarĢisi Tablosu Formu TaĢınır Mal Yönetimi Süreci Temel Süreç Tanım Formu Eğitim-Öğretim Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Eğitim-Öğretim Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Eğitim-Öğretim Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Personel Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Ġdari ĠĢler Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Ġdari ĠĢler Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Satın Alma Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Satın Alma Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Satın Alma Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Satın Alma Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Seçimler ve Atanma Temel Süreci Süreç HiyerarĢisi Tablosu Formu Seçimler ve Atanma Temel Süreci Süreç Tanım Tablosu Formu Ġġ AKIġ ġemalari Gelen Evrak ĠĢ AkıĢ ġeması Giden Evrak ĠĢ AkıĢ ġeması D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XV

16 3.7.3 Doğrudan Temin Ġle Satın Alma ĠĢ AkıĢ ġeması ArĢiv ĠĢ AkıĢ ġeması Ders Telafisi Alt Süreç AkıĢ ġeması Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı ĠĢ AkıĢ ġeması Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı ĠĢ AkıĢ ġeması Personel MaaĢ ĠĢlemleri ĠĢ AkıĢ ġeması Mal Bildirimi ĠĢ AkıĢ ġeması Senelik Ġzin Alma ĠĢ AkıĢ ġeması Açık Ġhale Usulü ĠĢ AkıĢ ġeması DMO Alımları ĠĢ AkıĢ ġeması TaĢınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep KarĢılama ĠĢ AkıĢ ġeması Mal Teslim Alma ĠĢ AkıĢ ġeması ĠĢe BaĢlamada ve AyrılıĢta Yapılacak Gerekli ĠĢlemler Süreci Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci AkıĢ ġeması Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Ders ve Dersin Sorumlusu Ġle Ġlgili Öğrenci Memnuniyeti Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Ders Planlarının ve Ġçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Ders Planlarının ve Ġçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci Burs Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci Burs Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci Burs Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XVI

17 Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci Disiplin SoruĢturması Alt Süreci AkıĢ ĠĢ ġeması Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Laboratuar Uygulama Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Öğrenci DanıĢmanlık Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Sınavlara Ġtiraz Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Mazeret Sınavı Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması BaĢarı Notları Ġlanı Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Bitirme Ödevi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması BilirkiĢi Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması TaĢınırların Kaydı Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması GiriĢ ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle ÇıkıĢ Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Stratejik Planın Ġzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması TaĢınır GiriĢ ve ÇıkıĢ ĠĢlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt 200 Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak ĠĢlemler Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması ÇalıĢma Belgesi Düzenleme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Anabilim Dalı BaĢkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Bölüm BaĢkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XVII

18 Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Bütçe Hazırlama Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Bütçe Hazırlama Alt Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Resmi YazıĢmalar ĠĢ AkıĢ ġeması Ayniyat Sarf Malzeme ĠĢ AkıĢ ġeması Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi ĠĢ AkıĢ ġeması BĠMER Bilgi Edinme ĠĢ AkıĢ ġeması Dekan/Fakülte Sekreteri Onayı ĠĢ AkıĢ ġeması Telefon faturaları ödeme alt süreç iģ akıģ Ģeması ĠĢe BaĢlamada Gerekli Yapılacak ĠĢlemler Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Fakülte Sekreterine Vekâlet Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Özlük Dosyası Ġade Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Dekanlığa Vekâlet Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Personel Sicil Ve Disiplin ĠĢlemleri Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Sayılı Kanun un 13/B-4 Madde Ġle Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ 224 ġeması Madde Ġle Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Ġç/DıĢ MüĢteri Ve ÇalıĢan Memnuniyeti Anketleri Uygulama Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması /b Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Yurt DıĢı Ġzin Onayı Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Personel Kimlik Kartının Çıkarılması Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XVIII

19 Fazla Mesai ĠĢlemleri Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması /a Ders Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Muayene komisyonu alt süreç iģ akıģ Ģeması Sayılı Kanunun 35. Madde Uyarınca Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ 233 ġeması Sistem Yedekleme Takip Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması SayıĢtay Kararlarını Ġzleme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Yardımcı Doçent Atama Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması AraĢtırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Kıdem Terfileri Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması Madde Görevlendirme Alt Süreç ĠĢ AkıĢ ġeması ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠNDE UYGULANAN SÜRELĠ YAZILAR TAKĠP ÇĠZELGESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ SORUMLULARIN ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI 3.11 ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ SORUMLULARIN ORTAK YETKĠLERĠ EKLER nde Kullanılan Formlar nde Kullanılan Destek Dökümanlar nde Kullanılan Prosedürler D.Kod:KEK Ġ.F.001/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: XIX

20 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1 ĠÇ KONTROL Ġç kontrol, faaliyetlerin belirlenmiģ ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun olarak etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülmesinde, doğru ve zamanlı finansal bilgilerin raporlanmasında, kurum varlıklarının korunmasında kullanılan, yönetici ve çalıģanlar tarafından birlikte hayata geçirilen organizasyon, yöntem, süreçlerden oluģmaktadır. Ġç kontrol sistemi, kurumun mali ve mali olmayan bütün süreçlerini kapsar. ÇağdaĢ yönetim yaklaģımı iç kontrol tasarımının ve uygulamalarının risk odaklı geliģtirilmesini gerektirmektedir. Doğru bir Ģekilde tasarlanan ve yönetilen iç kontrol sistemi kurumun amaçlarına ulaģmasında önemli katkıda bulunur. Ġç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olup aģağıda sıralanan hedefleri gerçekleģtirmek suretiyle; kurumun misyonunu baģarması için riskleri göğüslemek ve makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmıģtır: - Faaliyetleri düzenli, ahlak kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin biçimde gerçekleģtirme, - Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme, - Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyma, - Kayıplara, kötü kullanıma ve hasarlara karģı kaynakları koruma. 1.2 KAMUDA ĠÇ KONTROL Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür Kamuda iç kontrolün amacı nedir? Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak; - Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesi - Varlık ve kaynakların korunması - Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması - Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi Sayfa 1/255

21 1.2.2 Kamuda iç kontrolün kapsamı nedir? Ġdarenin amaçlarına ulaģmasını sağlamak üzere oluģturulan; - Organizasyon, - Yöntem, - Süreç, - Ġç denetim, - Mali ve mali olmayan kontroller. GümüĢhane Üniversitesi Ġç Kontrol Birimi bünyesinde koordinasyonu sağlanan Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını; iç kontrol sisteminin temel bileģenleri olan Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve ĠletiĢim ve Ġzleme BileĢenlerine ait standartlar ve genel Ģartlar özelinde, GümüĢhane Üniversitesi nin tüm bölümlerine/birimlerine ait Haziran 2009 ve Haziran 2011 dönemini kapsayan bir Uyum Eylem Planının hazırlanarak uygulamaya alınması hedeflenmiģtir. Böylece Ġç Kontrol Sisteminin 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta tanımlanan gerekleri sağlaması ve idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, tüm kayıtların doğru ve tam olarak tutulmasını, idari, malî ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak için, yapılacak çalıģmalara Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi ile yön verilmesi planlanmıģtır. 1.3 ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN TEMEL ĠLKELERĠ Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri ġunlardır: GümüĢhane Üniversitesi nde etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve iģleyiģini sağlamak sorumluluğu üst yönetici gözetiminde tüm yöneticilere aittir. Ġç kontrol, ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim iģleviyle birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir Ġç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınacaktır; Ġç kontrol sistemine iliģkin yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı bir yaklaģımla, yasal ve idari yapı ile personel ve mali durum ve diğer koģulları dikkate alınacaktır Ġç kontrole iliģkin sorumluluk, iģlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. Ġç kontrol sistemine iliģkin tüm düzenlemeler, yöneticiler ve personel tarafından sistemin Sayfa 2/255

22 kurgusunun ve iģleyiģinin tam ve doğru anlaģılmasını sağlayacak derecede ayrıntılı açıklamalar içermelidir. Ġç kontrol genel anlamda yönetim kontrolü olup, sadece düzenlemelerden, prosedürlerden, süreç akıģ Ģemalarından ve ön mali kontrolden oluģmamaktadır. Ġç kontrol, faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınmıģtır Ġç kontrol malî ve malî olmayan tüm iģlemleri kapsar; mali ve mali olmayan her türlü faaliyet, karar ve iģlem kapsama dâhildir Ġç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. Harcama yetkilileri; kiģi ve/veya idarelerin talep ve Ģikâyetleri ile iç ve dıģ denetim sonucunda düzenlenen raporları da dikkate alarak birimlerde kurulmuģ olan iç kontrol sisteminin iģleyiģini, her yıl periyodik olarak değerlendirir ve üst yöneticiye raporlar Ġç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınacaktır. 1.4 ĠÇ KONTROLÜN BĠLEġENLERĠ VE GENEL ġartlari GümüĢhane Üniversitesi nde uygulanacak olan iç kontrol sistemi bileģenleri ve genel Ģartları Ģunlardır: Kontrol Ortamı: Ġdarenin yöneticileri ve çalıģanlarının iç kontrole olumlu bir bakıģ sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayıģına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayıģı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kiģilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. Ġdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir Ģekilde belirlenir. Toplam dört adet standarttan oluģmaktadır Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koģullarda meydana gelen değiģiklikler dikkate alınarak gerçekleģtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Ġdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaģmak için iç ve dıģ nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Toplam iki adet standarttan oluģmaktadır Kontrol Faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Toplam altı adet standarttan oluģmaktadır. Sayfa 3/255

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İç Kontrol EylEm Planı

İç Kontrol EylEm Planı KİLİS BELEDİYESİ İç Kontrol EylEm Planı Mali (Strateji Geliştirme Birimi) 2014-2016 KİLİS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2014-2016) KİLİS BELEDİYESİ Adres : Tekye Mah. Belediye Sarayı Sok. No:2 KİLİS

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı