Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,"

Transkript

1 Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek vermi oldu u ve Türk Mü avir Mühendis Mimarlar Birli i nin düzenlemi oldu u bu anlamlı toplantıda bulunmaktan duydu um memnuniyeti sizlere ifade ederek konu mama ba lamak istiyorum. Ve bilhassa sektörün küresel kriz sonrasında dünya üzerindeki tehditlerini, yeni fırsatlarını, yeni i birli i imkânlarını konu ulmasına fırsat verecek böylesine önemli ve iki gün sürecek böyle bir konferansı düzenledi i için eme i geçen bütün arkada larıma te ekkür ediyorum. Ve Türk Mü avir Mühendis Mimarlar Birli i ni, Sayın Ba kanı ba ta olmak üzere tüm yönetimini gönülden tebrik ediyorum. Yine ülkemize yurtdı ından gelip bugün bu etkinlikte burada olup, görü lerini beraber de erlendirecek, görü ecek yurtdı ından gelen Sayın Bakan ba ta olmak üzere tüm arkada larıma, tüm konuklarımıza da ülkemize ho geldiniz diyorum. Ümit ediyorum ki sizlerin yapaca ı iki günlük toplantı ve temaslar hem ortak i yapma, hem birlikte i yapma, hem de sektörün yeniden de i en dünya düzeni içinde hak etti i yeri alma noktasında önemli görü leri birbirinizle payla manızı sa layacaktır. Birbirinden de erli ba kanlar ifade ettiler, kendi sektörleriyle ilgili önemli konuları dikkate getirdiler. Sayın Bakan sa olsun biraz önce Türkiye-Afganistan arasındaki i birli i imkânlarını ve bu konudaki var olan, süregelen dostlu u zaten kendileri ifade ettiler. Bu çerçevede unu tekrar ifade etmek istiyorum ki; evet, dünyanın 2009 küresel kriz ile beraber ekonomisinin artları, sistemi de i mi tir. Dünyanın ekseni kaymı tır ve artık dünya ekonomisi geli mi ülkelerden geli mekte olan ülkelere hareket eden, geli mekte olan ülkelerin dünya ekonomisinden, milli gelirinden daha fazla pay aldı ı, alaca ı yeni bir dünya düzenine girmi tir. Bu çerçevede i yapmanın, i yaptırmanın, rekabet etmenin iddeti de i mi tir, artları de i mi tir, biçim ve usulleri de i mi tir. Dolayısıyla küreselle me olgusu sektörlerin ve irketlerin yeni dünya düzeni içinde yeni artlara angaje olmasını, yeni artları kendi bünyesinde barındırmasını ve yeni çalı ma sistemlerini bu ekilde geli tirmesini ortaya koymu tur. Bundan yıl önceki sistemde dünya düzeninde, dünya milli gelirinin % 60 ına yakını geli mi ülkeler tarafından yapılırdı. Dünyanın özellikle sanayile mi yedi ülkesi; Amerika Birle ik Devletleri, Japonya, Almanya, ngiltere, Fransa ba ta olmak üzere Kanada gibi ülkeler dünya ekonomisine yön veren ve dünya ekonomisindeki hâsılanın % 60 ından fazlasını olu tururken, yaparken; bugün artık dünya düzeninde geli mi ülkeler yerini geli mekte olan ülkelere terk etmi ve imdi Asya ülkeleri ba ta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi-geli mekte olan ülkeleri-içinde Türkiye nin de bulundu u önemli ülkeler artık dünya milli gelirinde, dünya hâsılasında, dünya ekonomisinde en önemli aktörler olmaya ba lamı tır. Tabii bu küreselle meyi iyi anlamak, iyi kavramak, iyi yakalamak gerekiyor ve suyu tersine akıtmak gibi. Ben de mühendisim ve burada u anda teknik elemanların, mühendislerin, mimarların çok daha yo un oldu unu bilerek ifade etmek istiyorum ki; suyu tersine akıtmak mümkün de ildir. O zaman böyle bir düzen içinde, böyle bir sistem içinde yeni i birli i imkânlarını, mü terek i birli i imkânları ve dünya

2 düzeninde nereye gitti ini iyi yakalayıp bu konu üzerinde yo unla mak, bu konuyla ilgili tedbirler almak özellikle Türk mühendislik mü avirlik, mühendislik sisteminin, mimarlık sisteminin de vazgeçilmezi arasına gelmi tir. Ben bu açıdan dolayı bugün açılı ını yapmı oldu umuz bu iki günlük toplantının bu tür tartı malara, bu tür fırsatlara, bu tür tehditlerin ele alınması, de erlendirilmesi noktasında son derece önemli oldu unu özellikle ifade etmek istiyorum ve unu belirtmemiz gerekiyor ki, dünyanın ekonomik yapısında da de i me var. Dünya mal ticareti artık yerini hizmet ticaretine bırakıyor. Halen ülkemizde bugün gayrisafi milli hâsılasının % 60 ını hizmetler sektöründen elde ediyor ve hizmetler sektörünün mal ticaretine göre özellikle bu son 30 yıldaki dünya ekonomisinden almı oldu u pay giderek artıyor. Bakın arasındaki 30 yıllık süre içinde Dünya Ticaret Örgütü verileri dünya mal ihracatının bu süre içinde 6,5 kat arttı ını ama dünya hizmet ticaretinin ise tam 9 kat arttı ını gösteriyor. Ve aynı dönemde dünyada hizmetlerin dünya ticareti içindeki payı % 15 ten % 20 lere yükseliyor. Bu çerçevede baktı ımız zaman dünya hizmet ticaretinin de geçti imiz son iki yılda da önemli mesafeler kat etti ini, 2010 yılı itibariyle dünya mal ticaretini 15,2 trilyon dolarken, dünya hizmet ticaretinin ise 3,7 trilyon dolara çıktı ını görüyoruz. Bu çerçevede Türkiye de tabii ki bo durmuyor. Türkiye de özellikle dünyada artan bu hizmetler ticareti çerçevesinde önemli birikimler, önemli kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Biz mal ticaretinde u anda bazı problemlerimiz gere i açık veren bir ülkeyiz. Yani mal ticaretinde dı ticaret açı ı veriyoruz. Geçti imiz yıl 114 milyar dolar ihracat gerçekle tirdik, 185 milyar dolar ithalat gerçekle tirdik. Tabii ki ithalatımızın yakla ık % 20 si tamamıyla bizim elimizde mevcut olmayan enerjinin dı arıdan ithal edilmesiyle ortaya çıkan rakamdır. Ama hizmet ticaretine geldi im zaman biraz evvel ifade etti im gibi toplam dünyada 2010 yılında 3,7 trilyon dolarlık toplam hizmet ticaretinde Türkiye 34 milyar dolarlık bir pay elde etmi tir. Yani yakla ık % 1 e yakın pay almı tır. Hizmet ticareti içinde mühendislik, mü avirlik, müteahhitlik, bankacılık, lojistik sektörleri özellikle olmak üzere Türkiye hizmet ticaretinde mal ticaretinin tam aksine dı ticaret fazlası veren, neredeyse yapmı oldu u ithalatının iki katı ihracat yapan bir ülke olmu tur. Yani toplam 50 milyar dolar üzerinde toplam dünya ticaretinden pay alan Türkiye hizmet ticaretinde net milyar dolarlık dı ticaret fazlası veren bir ülke durumuna gelmi tir. Bu rakamın bu noktaya gelmesi de ku kusuz müteahhitlik sektörünün, mü avirlik ve mühendislik sektörünün önemi büyüktür. Biraz evvel ifade edildi, katılmamak mümkün de il; mü avirlik sektörü Türk mühendisinin, Türk insanının zekâsının ve kabiliyetinin bana göre en son teknolojilerle teçhiz edilmi oldu u ve ortaya konmu oldu u bir yapıdadır. Aslında dünyada mü avirlik sektörü, mühendislik sektörü, tabii kıymeti ve önemi son yıllarda anla ılmaya ba lanan, geçmi yıllarda sanki bir külfetmi gibi dü ünülen ve yapısı gere i çok fazla sermaye gerektirmedi i için bir yerde be eri insan sermayesine dayanan bir yapıda oldu u için maalesef geli imini geçmi yıllarda iyi bir ekilde tamamlayamamı tır. Ancak bugünün dünyasında görüyoruz ki, mü avirlik ve mühendislik sisteminin, danı manlık sisteminin olmadı ı i lerde ne fizibilite yapmak, ne en iyiyi en ucuza yapabilmek mümkün olmaktan uzakla mı tır. Bu çerçevede Türkiye nin görmü oldu u gerçe i biraz geç de olsa tüm dünya bizden evvel görmü tür. Ve artık bugün Türkiye de de mü avirlik ve mühendislik sektörünün önemi, kıymeti bir kez daha ortaya çıkmı, müteahhitlik sektörünün ayrılmaz bir parçası ve yine son derece önemli bir yapıya sahip olan Türk in aat malzemeleri üretiminin ve Türk in aat malzemeleri ihracatının da önemli bir bile eni, orta ı haline gelmi tir. Evet, bundan dolayıdır ki hem döviz getirici hizmetlere yapmı oldu umuz destek, hem de müteahhitlik sektörü ve in aat malzemesi sektörünün bir yerde öncüsü durumunda olan mü avirlik sektörü Bakanlık ıma ba landı Dı Ticaret Müste arlı ı olarak yo un bir ekilde desteklemeye ba ladık. Benden önceki dönemde de tabii devlet destekleriyle yapılan destekler vardı ancak tekrar ifade

3 ediyorum; ben mühendis kökenliyim, 27 yıl sanayicilik yaptım ve in aat sektörü içinde i yapmı olan bir arkada ınızım. Sektörün içinden gelen biri olarak sektörün hem mühendislik baca ını, hem müteahhitlik baca ını, hem in aat malzemesi üreten bir sanayi baca ını ve di er taraftan da ta eronluk baca ını fiilen ya amı bir arkada ınız olarak unu ifade etmek istiyorum ki; bu dönemde mü avirlik, mühendislik sektörümüze olan deste imiz çok daha fazla artarak devam edecektir. Biraz evvel ifade edildi, arkada larımla bir ortak kavram bugün tespit edelim. Gerek Müteahhitler Birli imiz, gerek INTES, gerek di er arkada larımız, gerek n aat Malzemecileri Sanayicileri Derne i Ba kanımız Hüseyin karde im, gerek Cemal Akça karde im; arkada lar bugün itibariyle Türkiye tam 90 ülkede, artık Venezüella yı da katabilirsiniz buna, 190,2 milyar dolarlık tarif gerçekle tirmi tir. Hani zaman zaman 188, 189, 190 diyoruz, a zınızı korkak alı tırmayın, artık bu devletin resmi kayıtlı verileridir ve ben de bundan sorumlu olan müteahhitlik ve mü avirlik hizmetlerinin di er sorumlulu u altında olan Bakan olarak ifade ediyorum ki, 90 ülkede 190,2 milyar dolar ve tam 5977 proje ba arılı bir ekilde gerçekle tirilmi tir. Bu tabii Türk müteahhitlik sektörünün özellikle yo unla mı oldu u bölgeler; Libya da 1972 yılında ba layan ilk atakla beraber Türk müteahhitlik sektörü dünyanın önemli bölgelerinde çok önemli yapılara imza atmı tır. Havaalanlarından, altyapı, üst yapı projelerine, metrolara, önemli yol in aatlarına ve çok önemli yapılara artık Türk müteahhitleri, Türk mühendisleri ba arılı bir ekilde imza atarken di er taraftan da ortaklık kültürü çerçevesinde di er ülkelerin meslekta larıyla bir araya gelerek önemli güç birlikleri olu turmu tur. Bu çerçevede tekrar ifade etmek istiyorum ki, mühendislik ve müteahhitlik sektörünün bu kadar geli ti i bir ortamda tabii ki mü avirlik sektörünün artık daha fazla geli mesi, daha fazla sektörden pay alması bizim özellikli ve öncelikli bir çalı mamız haline gelmi tir. Ben göreve geldi im günden beri sürekli sektörün tüm oyuncularıyla beraber sürekli sizlerle bir araya geliyorum ve sizlerin bu konudaki taleplerinizi bir taraftan isterken, dünyanın gitmi oldu um tüm bölgelerinde mutlaka sizlerden bir arkada ım olsun veya olmasın Türk mühendislik ve mü avirlik sektörünün ba arılarını ve yapmı oldu u çalı maları övgüyle, ba arıyla bahsediyorum. Müteahhitlik firmalarımızın yapmı oldu u ba arılı çalı maları, övgüyle anlatıyorum ve bir nevi sizler için ülkem adına pazarlamacılık yapıyorum. Ki bu görevi Sayın Ba bakanımız da, Sayın Cumhurba kanımız da ve ben bu i ten sorumlu Bakan olarak tüm bakan arkada larımız da yapıyoruz. Özel sektörümüzü ve özel sektör marifetiyle Türkiye nin büyüdü ünü gösteren ve bunu ortaya koyan bir yapı içinde özel sektörümüzün bu konudaki daha fazla ba arılı olması noktasında her türlü deste imizi size veriyoruz, vermeye de devam edece iz. Bu çerçevede biraz evvel de ifade edildi, evet ben de özel sektörden gelen bir arkada ınızım. Devletin yapaca ı alanlar bellidir ve dönemimizde devlet ekonomik ortamdan artık süratle çıkmı tır. Türkiye ba arılı özelle tirmeler yapmı tır ve Türkiye Cumhuriyet tarihinde 80 yılda almı oldu u toplan yabancı sermayenin altı katından fazlasını son yedi yıllık dönemde almı tır. Türkiye ye 80 yılda 145 milyar dolar do rudan yatırım gelirken, son yedi yılda Türkiye ye gelen uluslararası yatırım miktarı tam 94 milyar dolardır. Bakın bu Türkiye nin dinamizmine gelmi tir, Türkiye nin jeopoliti ine gelmi tir, Türkiye nin co rafi konumuna gelmi tir. Ya ortalaması 28 olan 74 milyon nüfusuna, iç dinami ine, iç pazarına gelmi tir. Her yıl 500 bin ki iyi üniversitelerinden mezun eden yapısına gelmi tir. Avrupa nın en Do u sunda, Asya nın en Batı sında, Kafkasların hemen altında, Afrika Kıtası nın ve Ortado u nun hemen üstünde bu ülkelerle ciddi ba lantısı olan konumuna gelmi tir. Ve bugün Türkiye kendisine 4 saatlik uçu mesafesinde 56 ülkenin bulundu u bir co rafyadadır ve bu co rafyada dünya nüfusunun ¼ ü ya ıyor, 1,5 milyar insan ya ıyor. Ve dünya milli gelirinin yakla ık 1/3 i bu co rafyada olu uyor, yakla ık trilyon dolarlık bir ekonomi bu co rafyada olu uyor. Tabii ki gelen yabancı yatırımlar,

4 gelen ortaklıklar bizim kara ka ımıza kara gözümüze gelmiyor. Gerçi Allah a ükürler olsun ka ta, gözde, boyda posda da ükürler olsun bir kusurumuz, eksi imiz yok. Ama ben çok iyi biliyorum ki, biraz evvel size ifade etmi oldu um Türkiye nin önemli bir ülke olmasına, önemli fırsatlar sunan bir ülke olmasına ve serbest piyasa kurallarını sonuna kadar uygulayan yapısına gelmi tir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde bir günde bir irket kuruldu unu kimse bana söyleyemez. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Türkiye de oldu u gibi uluslararası yatırımcının kârını ve sermayesini serbestçe transfer etti ini hiç kimse bana söyleyemez. Evet, Türkiye bu konuda özel sektörüne inanmı tır, özel sektörüne güvenmi tir ve özel sektörün marifetiyle ve ihracatla büyümeyi kendisine model seçmi bir ülkedir, Türkiye bu konuda tercihini hükümetimiz döneminde artık tespit etmi tir. Bakın yeni açıklanan programımızda da aynen budur! Devlet size yol göstericilik yapacaktır, düzenleyicilik yapacaktır ve gerekli denetimi yapacaktır. Elbette ki mü avirli i, mühendisli i, müteahhitli i arkada lar sizler yapacaksınız. Bir kere bu konuda bizim kararlılı ımızın tam oldu unu hepinizin özellikle bilmesini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Biraz evvel ifade edildi, devlet destekleri kapsamında Bakanlı ım vasıtasıyla mü avirlerimize uluslararası alanda ofis, pazara girme, fizibilite ve konferanslara katılma, yurtdı ından alım heyeti getirme gibi birçok ba lık altında biliyorsunuz size geçen yıl 30 milyon dolarlık bir kaynak ayırmı tık ve dükkân sizin, buyurun sonuna kadar gelin, kullanın demi tik. Bu sene bu rakamı 50 milyon dolara çıkarttık. Ve imdi size te de unu ifade etmek istiyorum ki, desteklerimiz size artarak devam edecektir yılında, önümüzdeki yıl 70 milyon doları tamamıyla mü avir ve mühendis sektörümüz için bir kenara imdiden ayırıyoruz. Evet, ben de olsam alkı larım bu parayı! 2013 yılında da bu belki daha fazla alkı alabilir; tam 90 milyon doları yine sizler için ayırıyoruz. Bu çerçevede arkada lar ümit ediyorum ki, bu size verilen desteklerle biraz evvel ifade etti im gibi gerek pazar ara tırması, gerek seminer ve konferanslara katılmanız, gerek ofis açma, sözle me ba ta olmak üzere birçok destekleri, fizibilite yapma desteklerini bu kapsamda Dı Ticaret Müste arlı ımız, Bakanlı ıma ba lı Müste arlı ımız ve ilgili idare sizlere ödeme konusunda sabırsızlık içindedir. Çünkü sizlerin uluslararası alanda alaca ınız i ler Türkiye açısından son derece önemlidir. Ben, unu çok net ifade etmek istiyorum ki; bugün dı arıdan konuklarımız var, sektörün son derece önemli temsilcileri sa olsunlar ülkemize gelmi ler. Tekrar tekrar sizlere ho geldiniz diyorum ülkeme ve sizlerden ricam da udur ki, Türk mühendislik sektörünü, mü avirlik sektörünü tanıdıkça, Türk in aat malzemeleri sektörünü tanıdıkça ve Türk müteahhitlik sektörünü tanıdıkça ümit ediyorum sizler de yapmı oldu unuz artnamelerde, yapmı oldu unuz projelerde Türkiye ve Türk ürünlerine çok daha fazla yer vereceksiniz. Ben imdiden sizlere bu konuda yapaca ınız çalı malar için ve anlayı için te ekkür etmek istiyorum. Ve bu çerçevede firmalarımızın mü avirlik alanında özellikle yapmı oldu u birçok çalı maya bizzat ben tanık oluyorum. En son gitmi oldu umuz Tanzanya da de erli arkada ımız da burada, bizim TOK nin kar ılı ı olan Tanzanya Ulusal Konut daresi bir firmamızla Proje Yönetim A.. bilmiyorum temsilcisi burada mıdır, de il midir? Evet, arkada larımı arkada görüyorum her yerde gördü üm gibi, önemli bir fizibilite anla ması yapmı tır. Milyon üzerindeki konutun yapılaca ı ve bu konutu yapılacak olan Tanzanya Ulusal Konut daresi Proje Yönetim A.. ile benim önümde ve di er bakanlarla beraber Tanzanya ya yapmı oldu umuz seyahatte bir iyi niyet anla ması yapmı tır ve bu yapılan anla ma çerçevesinde o gün ifade etti imi tekrar bugün burada ifade ediyorum; bu çerçevede Proje Yönetim A.. nin Tanzanya Ulusal Konut daresine yapaca ı bu proje çalı masının bedeli konusunda Tanzanya Ulusal Konut daresi tek bir kuru ödemeyecek, paranın tamamını Dı Ticaret Müste arlı ı devlet destekleri konusunda firmamıza biz bizzat ödeyece iz ve bunları daha da

5 arttıraca ız. Ve bunları daha da fazla geli tirece iz çünkü bu konuda imdi artık mü avirlerimizi, mühendislerimizi Afrika nın zenginliklerini ke fetmeye davet ediyorum. Arkada lar lütfen uyumayalım! Uyuyacak zaman yok, uyuyacak lüks yok! Bakın tekrar söylüyorum; rekabetin iddeti, artları de i iyor. Artık büyük-küçük kavramı yer de i tirmi tir. Eskiden büyük balık küçük balı ı yutar derdik, bakın büyük balık küçük balı ı yutamıyor! Balıkların da karakteri de i ti, balıkların da huyu de i ti. Bu küresel kriz balıkların da aklını ba ına getirdi. imdi artık hızlı balık yava balı ı yutuyor ve bu konuda çok hızlı olmalıyız. Mühendis, mimar, teknik eleman hızın ne anlama geldi ini çok iyi bilir. Bir uçak kazası oldu u söylenir, bunu her yerde anlatıyorum burada da anlatmam lazım, bu uçak kazasından sadece iki ki i sa kurtuldu u söylenir. Bunun biri Amerikalı, biri Japon oldu unu söylerler, ben söylemiyorum. Tabii kazanın vahameti büyüktür, olayın okundan bu iki ki i tam kurtulma anında kendilerine süratli bir ekilde, çok hızlı bir ekilde vah i bir kaplanın geldi ini görürler. Bunun üzerine Japon hemen ayakkabılarını ba lamaya ba lar, Amerikalı da garip garip Japon a bakmaktadır. Dönüp Japon a der ki, Yav sen ne yapıyorsun? Sen vah i bir kaplandan daha hızlı ko aca ını mı zannediyorsun? Tabii Japon un Amerikalıya cevabı daha enteresandır. Japon da dönüp Amerikalıya; Ben vah i bir kaplandan daha hızlı ko amayaca ımı biliyorum ama u anda senden daha hızlı ko mam gerekti ini biliyorum! der. Evet, ben çok seyahat yapıyorum görevim gere i. 22 ayda, hatta belki imdi 23. aya giriyoruz önümüzdeki hafta, tam 95 yurtdı ı seyahati gerçekle tirdim. Müteahhitlerimizle, mü avirlerimizle, ihracatçılarımızla beraber ve dünyanın çevresini tam 16 dan fazla dola tım. Öyle benim görevim pilotluk falan de il, ben mühendisim, eski sanayiciyim ve Bakanım. Görevim de uçmak de il, Ula tırma Bakanı da de ilim. Ama bunları i adamlarıyla beraber gerçekle tirdim. Ve dünyanın gitti im birçok ülkesinde o vah i kaplanların uçaktan hızla geldi ini gördüm. Bakın, ben diyorum ki, özellikle di er uluslardaki firmalara biz ayakkabılarımızı ba ladık hatta zaman zaman bizim i adamlarımız ayakkabılarını bile çıkartmadan yatıyorlar yataklarında. Gelin siz de bir an önce bizim firmalarımızla i birli i yapın, bizim firmalarımız da muhataplarıyla i birli i yapsın ve bu konuda verece imiz destekler önemli. imdi, en son bir tebli çalı ması yaptık. Bu tebli önümüzdeki birkaç gün içinde imzadan çıkacaktır ama ben bugünden mademki böyle bir konferans var, böyle bir konferansta sizlere hitap edece im için açıklamayı burada yapayım istiyorum. Aslında belki birkaç gün sonra yapabilirdim ama bu arada unu da ifade etmek istiyorum ki, vermi oldu umuz destekler meyvesini veriyor. Geçenlerde ziyaretime gelen Irak Konut ve mar Bakanı Muhammed Darraji karde imiz yapmı oldu umuz görü me çerçevesinde hemen süratle kendilerini Türk Mü avir Mühendisler ve Mimarlar Birli i ne, Cemal Akça nın Ba kanlı ını yaptı ı kurulu umuza yönlendirdik. Irak ta 2 milyondan fazla konut yapılacak ve u anda çok süratli bir ekilde 7 bin konutun ilk 700 konutun in asıyla ilgili pazar ara tırması ve fizibilite çalı ması konusunda arkada larımız çalı maya ba ladılar. Tekrar ifade ediyorum, Tanzanya da vermi oldu umuz deste in aynısını burada da sizlere verece iz bu konuda rahat olun. Ve bir an önce bunu çabukla tırın ve gerçekten sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve sizlerin ba arılı olmasını istiyoruz. Sizlerin yapmı oldu u bu çalı malar Türkiye nin tanıtımında önemli rol oynuyor. Sizler aynı zamanda Türkiye nin tanıtım elçilerisiniz. Bakın hazırlamı oldu umuz bu tebli bütün kurulu larımızın tek tek görü leri alınarak ortaya çıkmı tır ve bu tebli i önümüzdeki birkaç gün içinde çıkarak yayınlanacaktır. Sektörün ihtiyaçlarını dikkate aldık, destek mekanizmalarını yeniden tanımladık ve yeni destek unsurları koyduk ve bir yerde sektörde de operasyonu, özellikle birlikte çalı mayı daha çok öne çıkartacak olan çalı malar yaptık. Evet, ba ımsız mü avirlik firmalarını desteklerken di er taraftan kademeli de olsa müteahhitlik firmaları bünyesinde faaliyet gösteren mü avirlik firmalarının da desteklenmesini öngören

6 bir çalı madır. Bu konuda uzun süre görü tük, bu konuda farklı farklı görü ler vardı ama bir orta yol bizim açımızdan en azından bulundu. Ve imdi sektörün kümelenme ihtiyacı ve birlikte i yapma imkânını ortaya çıkartmak amacıyla ki bir basket takımı gibi olu acak, ben eski sporcu oldu um için takım oyunlarına son derece inanan ve güvenen ve bu konudaki birlikteli i, gücü bilen bir insanım. En az be ba ımsız teknik mü avirlik sektörümüz bir araya gelerek sektörel mü avirlik irketlerini kurabilecekler. Bakın bu Türkiye de ilk defa, yeni bir tanımdır bu! Sektörel mü avirlik irketleriyle daha yüksek oranda destekler alacaksınız, aynen ihracat sektöründe oldu u gibi, orada da sektörel dı ticaret irketleri var, imdi bunu mü avirlik sektörüne uyarladık ve bu konuda daha önemli açılımlar alacaksınız. Bireysel fuar ve seminer katılımları, hedef pazar olarak belirlenen ülkelerdeki bu mastır planların hazırlanmasında destek kapsamı içine aldık. Artık fuarlara, seminerlere dedi im gibi hedef ülke olarak belirlenmi ülkelerdeki mastır planlar hazırlanmasında ki iki tane biraz evvel örne i verdim. Artık bunlar da destek kapsamı içine girmi tir ve yine fizibilite desteklerinde ba ımsız teknik mü avirlerimize 300 bin dolara kadar, sektörel mü avirlik irketlerine ise 500 bin dolara kadar destek verilecektir. Yine sektöre verece imiz yeni destekler içinde, müteahhitler kıskanıyor çok kıskanç bakıyorlar ama biliyor onlar da bunun kendilerine dönece ini yol, köprü ve su olarak, sözle me desteklerinde imzalanan sözle mede belirtilen bedelin % 20 sini geçmeyecek ekilde her takvim yılı için ba ımsız teknik mü avirlik irketi ve ortak giri imler 1,5 milyon Amerikan doları, sektörel mü avirlik irketleri ise 2 milyon dolara kadar destek alabilecekleridir. Bu çerçevede bu destek de zannediyorum ki önemli bir kaynak getirecektir ve bunun tamamı birkaç gün içinde çıktıktan sonra yine sizlerle beraber müzakere edilecek. Gördü ünüz gibi sizler kendi i lerinizi yaparken biz de hem sizin hem kendi i imizi yaparak bir taraftan da mü avirlik sektörümüzün daha geli mesini, daha parlaması ve kafasında herhangi bir maddi sorunu olmaksızın dünyanın her tarafına rahat rahat gidebilmesi, ara tırma-geli tirme faaliyetlerini en yo un ekilde, mühendislik ve teknolojiyi en yo un ekilde kullanması noktasında önemli destekler alacaktır. Evet, mü avirlik sektörümüzün bugüne kadar yurtdı ına yapmı oldu u i tutarı 2,6 milyar dolar, bu Türkiye açısından çok büyük övünebilece imiz bir rakam de il ama ben yolun ba ında oldu umuzu biliyorum. Ve bu rakamları çok kısa süre içinde çok üstüne çıkarabilece imizi biliyorum ve unu biliyorum ki, toplam bugüne kadar yapılan 2,6 milyar dolarlık mü avirlik sektörünün elde etmi oldu u yurtdı ı i inin 2 milyar doları, bakın 2008 yılından sonra yapılan i ler, yani son iki yılda, bunun yakla ık % 80 ine yakını son iki yılda yapılmı tır. Önümüz açık, 2023 hedeflerimiz büyük, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olaca ız, 500 milyar dolar ihracat gerçekle tirece iz. Müteahhitlik sektörümüz en az 100 milyar dolarlık uluslararası taahhüt alan, yapan bir sektör haline gelecek. n aat malzemeleri ihracatımız bugün oldu u gibi 16 milyar dolar de il, aynen arkada larımın ifade etti i gibi neden 50 milyar, 100 milyar dolar olmasın diye yo un çalı malar yapaca ız. Bu çerçevede son yapmı oldu umuz çalı ma ve bir haftalık ba latmı oldu umuz yeni çalı mayla 1. Ticaret Mü avirler konferansını da u anda devam ettiriyoruz ve Ba bakanımızın, hükümetimizin özellikle Bakanlı ımıza verdi i destekle u anda dünyanın her tarafında ticaret mü avirlerimiz artık olu maya ba lamı tır ve dünyanın her yerinde olmaya devam edecektir. u anda 69 ülkede, 137 merkezde 187 ticaret mü avirimiz görev yapıyor. Bunlar adeta sizlerin elemanları gibi çalı acaktır ve bunlarla beraber çalı mayı, bu arkada larımızla beraber çalı mayı artık mutlaka alı kanlık haline getirerek devletimizin size sunmu oldu u bu imkânlardan da en iyi ekilde faydalanaca ınızı özellikle biliyorum. Ve sizin sektörle ilgi de beklentimiz 2011 yılında mutlaka 750 milyon dolarlık bu yıl, 1 milyar dolara yakın bir i, 2015 yılında 2 milyar doları geçen ve 2023 yılında biraz evvel ifade edildi 5 ile 10 milyar dolar arasında çok rahat ekilde proje üstlenecek bir yapıya gelmeniz bizim beklentimizdir. Ben bu konunun çok rahat

7 bir ekilde sizler tarafından yapılaca ı konusunda hiçbir endi e ta ımıyorum çünkü sizleri tanıyorum, sektörü tanıyorum, kendimi tanıyorum mühendis oldu um için. Ve bu konuda hükümetimizin ve Sayın Ba bakanımızın ve özellikle Bakanlı ımızın size bakı açısını çok net ifade ediyorum. Bu konuda istiyoruz ki sizlerle beraber dünyanın her yerinde muhataplarınızla beraber büyük projeler, büyük i ler gerçekle tirin. Çünkü Türkiye ye artık büyüklük yakı ıyor, Türkiye ye artık büyük projeler, büyük i ler yakı ıyor. Ben tekrar bu toplantının öncelikle siz de erli kurulu larımıza, firmalarımıza ve birlikte i yapaca ınız, birlikte i de erlendirece iniz di er arkada larımıza, di er kurulu lara yararlı olmasını temenni ediyorum. Ve bu konferansın düzenlenmesinde eme i geçen Dı Ticaret Müste arlı ı ndaki tüm çalı ma arkada larıma, Türk Mü avir Mühendis ve Mimarlar Birli i ne ve bugün bu toplantıya katılarak sizlere destek veren, biraz evvel konu ma yapan de erli sektörlerin temsilcilerine, özellikle de erli karde im Afganistan Bayındırlık Bakanına, yine Tanzanya dan, dünyanın birçok bölgesinden bugün buraya gelip bilgi birikimlerini sizlerle birlikte payla acak, sizlerle beraber de erlendirecek olan tüm katılımcılara tekrar tekrar te ekkür ediyorum, hepinize en iyi dileklerimle sevgiyle, saygıyla selamlıyor, te ekkür ediyorum. Sa olun.

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

[IRAK TA YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSI SONUÇ RAPORU 10 NISAN 2015]

[IRAK TA YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSI SONUÇ RAPORU 10 NISAN 2015] 13.05.2015 [IRAK TA YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSI SONUÇ RAPORU 10 NISAN 2015] Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci nin iştirakleriyle, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi ev sahipliğinde Çalık

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI

TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI 2013 TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI 2013 Yılı Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan İhracat İlk 1000 firmamızı performansları nedeniyle yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor.

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor. HABERTÜRK İÇİN BORSA İSTANBUL U YAZDILAR Ergun Özen Adnan Bali Halil Aydoğan 11 Haziran 2013 SALI Dünya Türkiye yi Hedef ilk 10 arasına girmek Sermaye piyasalarımızın hem hukuki, hem teknik, hem de piyasa

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

DEV HANGİ ÜNLÜ HANGİ SEKTÖRE MAKARNA ÜRETİMİNDE NASIL DÜNYA 5.Sİ OLDUK? İHRACATIN BAŞKANLARINA GÖRE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONYA ŞEKER 700 MİLYON $

DEV HANGİ ÜNLÜ HANGİ SEKTÖRE MAKARNA ÜRETİMİNDE NASIL DÜNYA 5.Sİ OLDUK? İHRACATIN BAŞKANLARINA GÖRE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONYA ŞEKER 700 MİLYON $ Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Yıl 1 Sayı 5 Mayıs 2012 Fiyatı: 10 TL TİKA, UMUT OLDU TİKA, KARA KITAYA RÖNESANS'TAN DEV YATIRIM OTO FUARLARA 7 MİLYON ZİYARETÇİ KATILDI DOĞTAŞ 65 ÜLKEYE İHRACAT İHRACAT

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2009/202 ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ELAZIĞ, 2009 1 İşbu kitap, 9 Ekim 2009 Cuma günü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR IN TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 18-19-20 Mayıs 2007-Ankara

Detaylı

HABER. 2010 YILINDA BEKLENTiLERiMiZ. Hisarcıklıoğlu'ndan birlik çağrısı

HABER. 2010 YILINDA BEKLENTiLERiMiZ. Hisarcıklıoğlu'ndan birlik çağrısı Hisarcıklıoğlu'ndan birlik çağrısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin ve Türk iş adamlarının geleceklerinin parlak olduğunu, ihtiyaç duydukları tek şeyin

Detaylı

49.yıl ASO 49. YIL BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

49.yıl ASO 49. YIL BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 49.yıl ASO 49. YIL BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU Ankara Sanayi Odası 49. Yıl Başarı Ödül Töreni, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın katılımıyla 27 Aralık 2012 tarihinde yapıldı. Törene, Başbakan Erdoğan

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

TÜRKİYE KENDİ OTOMOBİLİNİ ÜRETEBİLİR Mİ

TÜRKİYE KENDİ OTOMOBİLİNİ ÜRETEBİLİR Mİ YIL : 15 SAYI : 77 EYLÜL 2014 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR TÜRKİYE KENDİ OTOMOBİLİNİ ÜRETEBİLİR Mİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Üretimin Sürdürülebilirliği Açısından

Detaylı