Ayçiçeði üreticileri gelecekten ümitsiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayçiçeði üreticileri gelecekten ümitsiz"

Transkript

1 Cadde kenarlarýnda satýlýk araçlara izin yok Çorum Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda araç camlarýna yapýþtýrýlarak araç satýþý yapanlara izin vermiyor. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü yetkilileri Gazi, Ýnönü, Cemilbey ve Osmancýk Caddelerinde park halindeki araçlara satýlýk ve kiralýk ilaný yapýþtýrýlan araç sahiplerini uyardý. 7 DE 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) Karpaz Üniversitesi'nden Hitit'e iþbirliði teklifi Ayçiçeði üreticileri gelecekten ümitsiz Akdeniz Karpaz Üniversitesi Türkiye Koordinatörleri Mehmet Macar ve Mustafa Yavuz Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Ziyarete Hitti Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Sevil Özkýnalý da katýldý. 3 TE Ölüm kavþaðýna neþter Türkiye karayolu aðýnýn kara noktalarý arasýndan yer alan ve her yýllýk çok sayýda ölümlü trafik kazasýnýn meydana geldiði Kargý Beygircioðlu kavþaðýnda çalýþmalar hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu da hazýr bulundu. 5 TE Obruk Dutludere Sulama Projesine inceleme Obruk Barajý'ndan itibaren çevre ilçelerinin 69 bin 500 dekar arazisinde sulu tarým yapýlmasý imkaný verecek olan Obruk - Dutludere Sulama Projesinde inþaat çalýþmalarý devam ediyor.2009 yýlýnda yapýmý tamamlanan Obruk Barajý ile Laçin, Dodurga ve Osmancýk ilçelerine ait toplam 69 bin 500 dekar arazinin sulanmasýna imkan saðlayacak olan Obruk-Dutludere Sulama Projesi ile ilgili Vali Sabri Baþköy... 5 TE "Taþ Binayý tekrar CHP'ye kazandýracaðýz" Gökhan Günaydýn Saim Topgül Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Örgütü, "Sosyal Demokrat Belediyecilik" adý altýnda Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsý düzenliyor. 29 Aðustos Perþembe günü saat 13.00'de As Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsýna... 7 DE Ayçiçeði üreticileri yaþadýklarý sorunlarýn çözülmesini istiyor. Çorum Ziraat Odasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda ayçiçeði üreticileri yaþadýklarý sýkýntýlarý dile getirdiler ve hükümetin buna bir çare bulmasýný istediler. Ýlçe Ziraat Odasý Baþkanlarýnýn da katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Türkiye'de bitkisel yað hammadesinin yüzde 50'den fazlasýnýn ayçiçeði bitkisi tarafýndan karþýlandýðýný ifade ederek, "Ýlimizde önemli oranda ayçiçeði ekimi yapýlmaktadýr. "Mýsýr'ýn baþýna gelenler tam beþ kez Türkiye'de denendi" Ziyaretlerini ve köy çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Dodurga, Osmancýk, Kargý ve Ýskilip Bölgesi Orman Ýþletme Sahalýlarý kapsamýnda bulunan Orman köylerinin sorunlarýný dinledi. Beraberinde AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mümtaz Yýlmaz ve Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dodurga Gençlik Kollarý Baþkaný Tahir Çatar ile birlikte Akkaya, Beyoðlan, Çatak sahalarýnda incelemelerde bulunan Milletvekili Baðcý, orman köylüleri arasýnda yaþanan ihtilaflar ile ilgili Akkaya köyünde toplantý yaðtý. 2 DE 3 TE Abdullah Musulluoðlu, oðlu Fatih'i evlendirdi Çorum Belediyesi'nde yýllardýr makam þoförü olarak görev yapan Abdullah Musulluoðlu oðlu Fatih'i evlendirdi. Beyhan-Abdullah Musulluoðlu'nun oðlu Fatih ve Gülseven-Hasan Aslan'ýn kýzlarý Sedef Aslan ile hayatýný birleþtirdi. "Ýnþaat halinde ki deðil bitmiþ okula atama yapýldý" NFK Gençlik Merkezi yaz kurslarý sona erdi Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan baþlatýlan yaz kurslarý sona erdi. Çocuklarýn ücretsiz olarak faydalanabildikleri yaz kurslarý rekor sayýlabilecek bir katýlýmla tamamlandý. Okullarýn tatil olmasý ile birlikte yaz aylarýnda çocuklarýn sosyal ve sportif etkinliklerle hem çocuklarýn kötü alýþkanlardan uzaklaþmasý hem de ruhen ve bedenen geliþimlerine yardýmcý olmasý amacýyla yaz kurslarý düzenlediklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kurslara öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiðini kaydetti. 7 DE 9 DA 7 DE Gençler infak kahvaltýsýnda buluþtu 3 TE Pirinçli HES test üretimine baþladý 5 TE

2 ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: HABER "Mýsýr'ýn baþýna gelenler tam beþ kez Türkiye'de denendi" Ziyaretlerini ve köy çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Dodurga, Osmancýk, Kargý ve Ýskilip Bölgesi Orman Ýþletme Sahalýlarý kapsamýnda bulunan Orman köylerinin sorunlarýný dinledi. Beraberinde AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mümtaz Yýlmaz ve Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dodurga Gençlik Kollarý Baþkaný Tahir Çatar ile birlikte Akkaya, Beyoðlan, Çatak sahalarýnda incelemelerde bulunan Milletvekili Baðcý, orman köylüleri arasýnda yaþanan ihtilaflar ile ilgili Akkaya köyünde toplantý yaðtý. Burada Akkaya köyü Muhtarý Yaþar Kasnakçý ve köylüler tarafýndan karþýlanan Baðcý ve beraberindekiler Ýl Özel Ýdare ve KÖYDES kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý incelediler. Baðcý burada yaptýðý açýklamada "Unutulan köylerimiz AK Parti döneminde yatýrýmlara kavuþmuþ ve köylerimizde yaþam kalitesi yükselmiþtir. Köyümüzde içme suyu hattý yenilenmiþtir. Kanalizasyonu yapýlmýþtýr. 3 bin metrekare kilitli taþý döþenmiþtir. Bir istinat duvarý ile birlikte büyük bir köprü yapýlmýþtýr. Köyün 12 km'lik yolunun altyapýsý tamamlanmýþ ve stabilize yapýlarak asfalta hazýr hale getirilmiþ ve bu yýl 3200 m 1.kat asfalt yapýlmýþtýr. Son birkaç yýlda sadece bu köye yapýlan hizmetlerimiz 700 Bin TL'yi geçmektedir. Köyde ayrýca arýcýlýk ve hayvancýlýk destekleri verilmektedir. Köydeki öðrenciler ilkokul ve ortaokula taþýmalý olarak eðitim aldýðýndan yol bir an önce tamamlanacaktýr" dedi. Köy halký Baðcý'ya köylerine gerçekleþtirdiði bu 3. ziyaret ve verilen sözlerin tamamýnýn gerçekleþmesi nedeniyle teþekkür ettiler. Ziyarette iç ve dýþ geliþmelerinde gündeme geldi ve köylüler Türkiye'nin huzur ve istikrarýný bozmak isteyenlere fýrsat verilmemesi gerektiðini belirterek ve "Baþbakanýmýz ve Hükümetimizin arkasýndayýz. Duamýz ve Desteðimiz onadýr" dediler. Baðcý'da yaptýðý deðerlendirmede, "Bugün Mýsýr'ýn baþýna gelenler, yani seçilmiþ iktidarý askeri bir darbe ile uzaklaþtýrýlmasý, milletin iradesi ve Demokrasiyi askýya alma çabalarý, AK Parti'nin iktidara geliþinden bu güne tam 11 yýldýr birkaç kez Türkiye'de de denenmeye çalýþýldý. Sarýkýz, Ayýþýðý, Yakamoz, Eldiven ve Balyoz Darbe teþebbüsleri oldu. Ama Hükümetimizin dirayeti, dik duruþu, halkýmýzýn desteði, demokrat ve saðduyulu subaylar ve paþalar sayesinde bu planlar baþarýya ulaþamadý. Her bir plan sonrasý milletimiz sandýkta AK Parti'ye daha güçlü bir þekilde destek verdi ve iktidara getirdi" ifadelerini kullandý. Akkaya köyü muhtarý köyler arasýnda yaþanan "koru ormanlarýnda ihtilaflý yerlerde daðýtým" isimli yönetmelik gereði üretimin durdurulduðunu ve bu nedenle maðduriyet yaþadýklarýný, bu konunu çözümü konusunda destek istediklerini söyledi. Baðcý sorunun çözümü için Ýl, Bölge ve Genel Müdürlük nezdinde giriþimlerini sürdüreceðini söyledi. Baðcý ve beraberindeki heyet daha sonra köyden ayrýldýlar. Bahadýr YÜCEL Aþçýlýk kursunda sertifika heyecaný Ýmsâk : 04:24 Güneþ : 05:56 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:29 Akþam : 19:29 Yatsý : 20:53 Ahmet TELLÝ Bu vadideki karanlýðý ve büyük soðuðu düþün B. Brecht Gitmek. Bir hançeri inceltip Okyanusa daldýrmak isteði Ya da düþebilmek atlaslarýn Dýþýna ki ey kalbim Yalnýzsýn bu yolculukta da Gitmek. O kaos duygusu, aklýn Sarsýntýlarla yorgun düþüþü Bilincin kamaþmasý belki de. Rehin býrakýlacak bir þey yok Unuttuklarýndan baþka. Gitmek. Bir büyü gibi saran Aðrýlar yumaðý, kýþkýrtýlmýþ Düþlerdir ki sen þimdi Esirgeme kendini kalbim Kederin o derin yalnýzlýðýndan 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 35. Hafta Küçük çocuklarý seviniz, baþlarýný okþayýnýz! Onlarý sevindiriniz ki; Peygamber efendimizin emrini yerine getirmiþ olasýnýz! Hacý Bayrâm-ý Velî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GÝTMEK HAVA DURUMU Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü ile Anadolu Ýþ Okulu Ýþbirliðinde Aþcýlýk kursu düzenlendi. Kursu baþarýyla bitiren 9'u ev hanýmý 10 kursiyer belge almaya hak kazandý. Kursu tamamlayanlar belgelerini Anadolu Ýþ Okulunda düzenlenen törenle aldýlar. Törene Çorum Halk Eðitimi merkezi Müdür Yardýmcýlarý Cemil Eker, Ýbrahim Özçerezci, Anadolu Ýþ okulu Müdürü Selami Bolat ve diðer yetkililer katýldý. Belge töreni sonunda Anadolu Ýþ Okulu Müdürü Selami Bolat Çorum Halk Eðitimi Merkezi yetiklilerine teþekkür ederek bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini söyledi. Çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdür Yardýmcýsý Cemil Eker ise kurumlardan kurs yeri olarak her zaman destek beklediklerini dile getirerek, özellikle dezavantajlý gruplara yönelik istihdam içerikli kurslarý açmaya devam edeceklerini açýkladý. Bahadýr YÜCEL Yýl: 9 Sayý: 2564 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK 2010 Yýlýnda Çorum Atatürk Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim hükümsüzdür. Mert Kürþat ERÝÞEN TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,02 2,035 EUR 2,693 2,713 STERLiN 3,11 3,16 JPY YENi 0,0204 0,0208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: GAZÝ 8.SK 3/B - DÝVAN PASTANESÝ ALTI GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ayçiçeði üreticileri gelecekten ümitsiz Ayçiçeði üreticileri yaþadýklarý sorunlarýn çözülmesini istiyor. Çorum Ziraat Odasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda ayçiçeði üreticileri yaþadýklarý sýkýntýlarý dile getirdiler ve hükümetin buna bir çare bulmasýný istediler. Ýlçe Ziraat Odasý Baþkanlarýnýn da katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Türkiye'de bitkisel yað hammadesinin yüzde 50'den fazlasýnýn ayçiçeði bitkisi tarafýndan karþýlandýðýný ifade ederek, "Ýlimizde önemli oranda ayçiçeði ekimi yapýlmaktadýr. Ayçiçeði hem sývý yað hem de margarin sanayisinde kullanýldýðý gibi küspesi de hayvan yemi olarak deðerlendirilmektedir. Geçen yýl Çorum ili genelinde 178 bin 300 dekar ayçiçeði ekimi yapýlmýþ olup toplam 51 bin 036 ton üretimi gerçekleþmiþtir. Çiftçilerimizin yaklaþýk yüzde 50'sinin ayçiçeði ekimi yaptýðý gözlenmiþtir. Geçen yýl ayçiçeði ortalama kg fiyatýnýn 1,5 TL civarýnda olup tüccarlar ve Karadeniz Birlik tarafýndan alýnmýþtýr. Tarým Bakanlýðýnca da kg için 24 kuruþ destekleme yapýlmýþtýr" dedi 'TE AYEÇÝÇEÐÝ ÜRETÝMÝ ARTTI- Geçen yýlki ayçiçeði kg fiyatý ve destekleme ödemesinin çiftçi çok cazip geldiðini ve bu nedenle 2013 yýlýnda ekim alanýnda artýþ yaþandýðýný dile getiren Sayan, "2013 yýlý ekim alanýnýn 211 bin 448 dekar olduðu bu yýlki rekoltenin bir hayli düþük gerçekleþeceði gözükmektedir yýlý destekleme kg fiyatý 24 kuruþ olarak ayný kalmýþ bu yýlki hasat baþlangýcýndaki alým fiyatlarý ise ortalama kg baþýna kuruþ civarýnda olduðu tespit edilmiþtir. Çiftçimiz geçen yýl ertelenen borçlarýný bu yýl ektiði buðday ve ayçiçeði ile ödemeyi düþünüyordu. Ancak 2013 yýlý buðday veriminin ve kalitesinin düþüklüðü nedeniyle krþ/kg civarýnda alýcý bulabildiði tespit edilmiþtir. Verim düþüklüðünün önemli nedenleri TÝGEM'den yeterli miktarda ve kalitede tohumluk temin edilememesi, yeterli toprak analizi yapýlamamasý, mazot ve gübre girdilerinin yüksek olmasý ve mazotun pahalý olmasý nedeniyle toprak iþlemesi yeterince yapýlamamýþtýr" ifadelerini kullandý. -"VERÝM BU YIL DÜÞÜK"- Buðdaydan beklediði neticeyi alamayan çiftçinin ümidini ayçiçeðine baðladýðýný ancak yaðýþlarýn yetersizliði ile dekara verimi geçen yýlki miktarý bulamayacaðý gibi fiyatlarýnda þuan geçen yýlki fiyatlarýn yarýsýný seviyesinde seyrettiðini anlatan Sayan, "Bu durum karþýsýnda üreticilerin býrakýn ertelenen borçlarý ödemeyi, ekiliþ maliyetini dahi elde edemeyecek duruma düþmüþtür. Çiftçilerimiz Odamýza sýk sýk gelerek bu konuda maðdur olduklarýný dile getirerek "Gübre ve Mazot fiyatlarý devamlý artýyor ancak ürettiðimiz mahsul para etmiyor, bizim vekillerimizin adý var kendileri yok, bizim derdimizle hiç ilgilenmiyorlar, böyle giderse tarlamýzý boþ býrakmak zorunda kalacaðýz" diyerek sitemlerini bizlere bildirmektedirler" söyledi ve yerine getirilmesini istedikleri taleplerini þu þekilde sýraladý: "Girdi maliyetleri ve rekolte ayrý ayrý deðerlendirilip yapýlacak destekler de hesaba katýlarak bir an önce en az geçen yýlki fiyatlara yakýn alým gerçekleþebilmesi için Karadeniz Birlik devreye girmelidir. Çiftçinin üretimde kullandýðý enerji maliyetleri gözden geçirilmelidir. Tabi afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Tarým Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasýna olan borçlarýnýn bir yýl süre ile ertelendiðini memnuniyetle öðrenmiþ bulunuyoruz. Ýlimizde 2013 sezonunda þiddetli kuraklýk yaþanmýþtýr. Ýl hasar tespit komisyonu meteorolojik raporlarý ve verim ortalamasýný göz önüne alarak bir an önce raporunu tamamlamalýdýr. Bu arada çiftçilerimizin özel bankalara ve diðer özel kurumlara olan borçlarý konusunda maalesef bir çözüm yoktur. Yýllardýr arzu edilen Tarsim(Tarým Sigortalarý Teminat Kapsamýna ) kuraklýk riski hala alýnamamýþtýr. Çiftçilerimizin sezonunda kullanacaðý mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik enerjisi gibi girdilerin fiyatlarý ve teminleri konusu öncelikle ele alýnarak çözümler üretilmelidir. Yüksek verim iyi kalite ve buna baðlý olarak yüksek gelir yeterli ve uygun girdilerin kullanýlmasý ile mümkündür. Mazot fiyatlarý 5 TL civarýna zorlamaktadýr, tohumluk fiyatlarý 1,5 TL'ye yaklaþmýþtýr. Biraz ucuz gibi görünen Tigem tohumlarýnýn Ýlimize ne kadar geleceði ve kalite ve çeþitlerinin neler olacaðý bilinmemektedir. Çiftçilerimizin maðduriyetleri biran önce giderilmesi hem tarýmsal üretim bakýmýndan hem de köyden kente olan göçün önlenmesi bakýmýndan önem arz etmektedir." -"AYÇÝÇEÐÝNDE 3 MÝLYONLUK LÝRALIK ZARARI VAR"- Çorum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaaslan da Çorum'da ayçiçeði ekim alanlarýnýn geçen yýla göre yüzde 50 arttýðýný, diðer taraftan mevsimin kurak geçmesi nedeniyle de yüzde 50 verim kaybý yaþandýðýný, geçen yýl dönüm baþý 300 kilo ürün alan üreticinin bu sene 150 kilo bile alamadýðýný söyleyerek, bu seneki ayçiçeði ürün fiyatlarýnýn düþük olmasýnýn çiftçiyi maðdur býraktýðýný söyledi. Sadece ayçiçeðinde Çorum çiftçisinin 3 milyon liralýk zararýnýn söz konusu olduðunu dile getiren Karaarslan, "Bu zarar çiftçinin sýrtýna yüklenmiþtir. Kilo baþýna 24 kuruþluk destek ödemesiyle de bu zarar kapatýlamaz. Bakanlýk duruma el atmalý, ayçiçeði taban fiyatlarý yüksek açýklanmalýdýr" dedi. Karaarslan, Türkiye'nin Rusya, Polonya ve bazý ülkelerden ayçiçeði ithal ettiðini anlatarak, bu nedenle iç piyasanýn düþtüðünü söyledi. Karaarslan, hükümetin ithalat yapmaktan vazgeçip, Türk çiftçisinin önünü açmasý gerektiðini vurguladý. Karaarslan, ayçiçeðinin geçen yýl yüz güldürmesi üzerine bu sene nadasa býrakýlmasý gereken alanlarýn da ayçiçeði ekim alaný olduðunu, ekim alanlarýnýn aþýrý dereceye artmasýnýn bazý sorunlarý da beraberinde getirdiðini, bu durumun gelecek yýla da yansýyabileceðini anlattý. - "BAKANLIK SORUNLARIMIZA EL ATMALI"- Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ise çiftçinin taleplerinin milletvekillerine, Tarým Bakanlýðýna ve hükümet yetkililerine iletilmesi gerektiðini söyledi. Ýlhan Yýlmaz, Çorum çiftçisinin gerek ayçiçeðinde, gerekse buðdayda büyük sorun yaþadýðýný, yüksek girdiler ve düþük fiyat nedeniyle çiftçinin emeðinin boþa çýktýðýný dile getirerek, "Çiftçinin yaþadýðý sorunlar her yerde ayný. Hepimizin sorunlarý ortak. Bu sorunlarý yetkili mercilere ileterek çözüm saðlamamýz gerekir. Hep birlikte ortak hareket ederek milletvekillerine bu sorunlarý ulaþtýralým. Taliplerimizi bakanlýða duyuralým. Bakanlýðýn sorunlarýmýza el atmasý gerekiyor" ifadelerini kullandý. KILIÇARSLAN'DAN YILMAZ'A TEPKÝ! Çorum Ziraat Odasý eski baþkanlarýndan Fazlý Kýlýçarslan da, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'ý sert dille eleþtirdi. Basýn toplantýsýna katýlan Fazlý Kýlýçarslan, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Yýlmaz'ýn "Ayçiçeði taban fiyatlarý bir an önce açýklanmalýdýr. Fiyatýn en azýndan TL olmasý gerekir" þeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Ayçiçeðinin geçen yýl 1600 liradan alýcý bulurken, bu sene neden liraya razý olunmasýný anlamakta güçlük çektiðini ifade eden Kýlýçarslan, "Girdi fiyatlarý daha da arttý. Gübrede, mazotta indirim mi yapýldý, girdi fiyatlarý azaldý mý da siz daha düþük bir fiyata razý oluyorsunuz. Sizi kýnýyorum sayýn baþkan" þeklinde konuþtu. Ziraat Odasý yönetiminin çiftçinin hakkýný savunmasý ve korumasý gerektiðini vurgulayan Kýlýçarslan, "Biraz mücadeleci olun. Ayaklanýn, yürüyün, masaya yumruðunuzu vurun. Milletvekillerini neden arayýp da sorunlarý iletmiyorsunuz. Kadercilik anlayýþýndan kurtulun. Çiftçi kaderine razý olmamalý, çiftçi hakkýný almalý. Bunun için hep birlikte mücadele etmemiz gerekir. Ayçiçeði geçen yýl 1600 liradan satýlýrken, bu sene daha fazlasý olmasý gerekirken neden liraya razý oluyorsunuz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Gençler infak kahvaltýsýnda buluþtu Çorum Müslüman Gençlik Platformu pazar günü Ýlim Yayma Cemiyeti'nde Mýsýr ve Suriye'deki mazlumlarýn hatýrlanmasý amacýyla Ýnfak Kahvaltýsý düzenledi. Daha önce de, Ramazan ayýnda iki defa Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda Ümmet Ýftarý düzenleyen Müslüman Gençlik Platformu'nun pazar günü düzenlediði programa ilgi yüksek oldu. Ýlim Yayma Cemiyeti'nin konferans salonunda düzenlenen kahvaltýnýn ardýndan Suriye ve Mýsýr'a dair konuþmalar yapýldý. Sunuculuðunu Rýdvan Yýldýrým'ýn yaptýðý program Mustafa Bozduman'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Program ilk konuþmayý yapan Mediha Taþ platform ile ilgili bilgi vererek, "Bir baþlangýcý ve sonu olan þu hayatta, sondan sonuç alabilmek için Rabb'e adanmýþ bir kul olmak gerekir. Bizler Müslüman Gençlik Platformu olarak Allah'ýn ayetlerine sýmsýký sarýlýp O'nun davasýyla kurumuþ çiçekleri yeþertmeyi amaçlýyoruz" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Bahadýr Bayram ise konuþmasýnda kardeþlik ve dayanýþma vurgusu yaparak, "2011'den beri Suriye'de devam eden savaþta 100 binin üzerinde insan öldü. 2 milyon insan ise mülteci duruma düþtü. Bugün Türkiye'de çok sayýda Suriyeli mülteci var, onlar bizim misafirimiz. Çünkü öldürülen çocuklar bizim çocuklarýmýz, kirletilen kadýnlar bizim annelerimiz, bacýlarýmýz. Eðer onlarý öldürerek hicret etmeye zorluyorlarsa, onlar muhacirse bizler de Ensar olmak zorundayýz. Mýsýr'a gelince Mýsýr'daki mücadeleyi, direniþi, onuru Rabiatul Adeviyye meydanýnda þehit edilen Esma Biltaci kardeþimizin samimiyet yüklü bakýþlarýndan anlýyoruz. Babasý ona yazdýðý veda mektubunda Esma'nýn ne kadar güzel bir azmi ve terbiye edilmiþ bir nefsinin olduðunu söylüyor. Adeviyye Meydaný nefsine hâkim olmuþ, terbiye edilmiþ ve þehadet özlemiyle yanýp tutuþan yüreklerle dolu. Bugün o yüreklere el uzatmak farzdýr" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan Suriye ve Mýsýr ile ilgili sinevizyon gösterileri izlendi. Mýsýr'da þehit olan Esma Biltaci'nin babasýnýn kýzýna yazmýþ olduðu veda mektubunu Rabia Küyükoðlu okudu. Program okunan þiirler ve yapýlan dua ile sona erdi. Haber Servisi TÜTEV'de autocad kursu sona erdi Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi tarafýndan açýlan bir autocad kursunun daha sonuna gelindi.tütev eðitim salonun da gerçekleþtirilen 2013/3 autocad eðitimi 2 aylýk sürede tamamlandý. Meslek içi eðitimin önemli bir parçasý olan autocad (2 ve 3 boyutlu çizim programý) eðitimi ile teknik elemanlarýn çizim programlarý üzerindeki becerisini geliþtirmesine yardýmcý olurken, Çorum sanayisinin yetiþmiþ teknik eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasý ile sanayiye katký saðlamýþ oldu. Bunlarýn yanýnda TÜTEV iþsiz teknik elemanlara ise iþe girmede referans olma gibi faydalarýndan yararlanan öðrenciler iþ sahasýna ilk adýmý attýlar. Bahadýr YÜCEL

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI MÜSLÜMAN UYANIK OLMALI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Milletvekili Köse, çiftçileri dinledi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Köse, Kargý, Osmancýk, Oðuzlar ile bu ilçelerin bazý köylerini ziyaret ederek vatandaþlarý dinledi. Düzenlediði toplantýlarda konuþan Milletvekili Köse, AK Parti hükümetine eleþtiriler de bulundu. Ekonomik, sosyal, güvenlik, yoksulluk, yolsuzluk, terör, tarým, sorunlarý girdabýna sürüklenen Türkiye'de AK Parti iktidarýnýn artýk sorun zinciri haline geldiðini ifade eden Köse, "Baþta sayýn Baþbakanýmýz olmak üzere AK Parti hükümeti ve bir çok mensubu tüm dünyada ilgi çekmek için adeta bir þovmen edasýyla, Müslüman ülkelerinin iç iþlerine karýþarak, iç savaþ çýkartan isyancý muhalif guruplara katkýda bulunarak kendilerine bir misyon Kaymakam Erhan'a hayýrlý olsun ziyareti Vali Sabri Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn kararýyla Laçin Kaymaklýðý'na atanan Mehmet Erhan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. biçmiþlerdir. Komþuluk yapacak ülke býrakmadýklarý gibi, ülkenin ekonomik ticari gelirlerini de büyük ölçüde sekteye uðratmýþlardýr. Ellerinde geçerli bir siyasi argüman olmayan AK Parti iktidarý, adeta yeniden darbe yapýlacakmýþ gibi, tencere tava çalanlarý bahane edip, memleketi kutuplaþma girdabýna sürüklemeye çalýþmýþtýr. Ülkemizin kronik sorunu haline tarým, saðlýk, eðitim, taþeron sorununu çözmek yerine, çözümsüz hale getirmiþlerdir. Nereye gittiysem çiftçi kan aðlýyor, ayçiçeði, buðday, pirinç üreticileri periþan bir durumdalar. Biz doðru düzgün konuþtuðumuz zaman, adýmýz muhalefet diye, söylediðimiz, Ürettiðimiz doðru projelere de muhalefet gözüyle baktýklarý için git gide ülkemizi uçuruma sürüklüyorlar. Doðru tektir, yalnýz yanlýþa giden bir sürü yol vardýr. Onun Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan'ýn makamýnda ziyaret eden Vali Baþköy, yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Sungurlu'nun sorunlarýna çözüm arýyorlar Çorum Anadolu Birliði, "Sungurlu Ýçin Bende Varým" projesi çerçevesinde ilçenin sorunlarýna çözüm bulma arayýþlarýný sürdürüyor. Çorum Anadolu Birliði, bu kapsamda dernek binasýnda sýk sýk düzenlediði çay toplantýlarýnda ilçe sorunlarýna Sungurlularla birlikte çözüm arýyor. Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, yaptýðý açýklamada, geçen nisan ayýnda "Sungurlu Ýçin Bende Varým" sloganýyla dernek bürosu açtýklarýný hatýrlatarak, "Sungurlu'nun ve Sungurluda yaþayan hemþehrilerimizin sorunlarýný çözmek ve yetkili yerlere ulaþtýrmak için buradayýz" dedi. "Tüm hemþehrilerimizi her zaman dernek merkezimize çay içmeye bekliyoruz" diyen Erözgün, þöyle devam etti: "Hemþehrilerimiz Sungurlu ile ilgi ya da kendi sorunlarýný bize aktarsýnlar. Dernek olarak tüm imkanlarýmýzý seferber ederek çözüme ulaþmaya çalýþacaðýz. Dernek Merkezimizi ziyaret eden Sungurlulu hemþehrilerimiz çay içerken gazetelerini okuyabilecek ve sungurlu ile ilgili görüþ ve önerilerini hatta varsa þikayetlerini bizlere aktarabileceklerdir. Bizde edinilen bilgileri gerekli yerlere ve sorunlarýn çözülmemesi halinde dernek olarak Ankara'da yetkililere ulaþtýracaðýz. Sungurlu'nun sorunlarýný birlikte çözeceðiz. Böylelikle Sungurlumuzu cazibe ve marka ilçesi yapacaðýz. Tüm hemþehrilerimizi çay içmeye dernek büromuza bekliyorum." Yasin YÜCEL için AK Parti iktidarý her þeyi doðru düzgün yapmýþ olsalardý, o doðruya tek yoldan ulaþmýþ olacaklardý. Fakat niyetleri doðru düzgün olmadýðý için! Bir sürü yanlýþ yapýyorlar! O da haliyle doðru yolda olmadýklarýný gösteriyor. Bu ülkenin tarýmýný Ýsrail'in genetik þirketlerine baðýmlý hale getirmiþlerdir. Oysaki bir zamanlar bizim kendi ürettiðimiz ürünlerden tohumluk yapýlabiliyordu! Örneðin, Türk çiftçisi kendi ürettiði kaliteli bir ürünün kilosunu 1 TL'ye zor satarken, siz Ýsrail'in bu ürettiði genetiði oynanmýþ, çýkan üründen bir daha ekimi yapýlamayan tohumun kilosunu, TL gibi fahiþ bedeller üzerinden aldýrarak, Türk çiftçisinin alýn terini tefecilere peþkeþ çekiyorsunuz" diyerek iktidarý vatandaþa þikayet etti. Kubilay Kaan YÜCEL Baþkan Yazýcý'dan esnaf ziyareti Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turlarý kapsamýnda Ýstanbul D-100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnafý dükkanlarýnda ziyaret etti. Baþkan Yazýcý, "Yol üstündeki esnafýmýz ilçemizin giriþlerindeki yüzüdür" dedi. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaflarý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Baþkan Yazýcý'nýn bu seferki duraðý ise D-100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnaf oldu. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Yol üstünde faaliyet gösteren ilçenin giriþlerdeki yüzü olduðunu ifade eden Baþkan Yazýcý, "Her gün D-100 karayolundan geçen ve ilçemize uðrayan binlerce vatandaþ, bu bölgemizde hizmet sunan esnafýmýzla ve vatandaþlarýmýzla muhatap oluyor. Bu bölgemizdeki hizmet kalitesi ve hizmet anlayýþý da ilçemizin tanýtýmýdýr" dedi. Haber Servisi YEDAÞ kýrsalda elektik kesecek Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ (YEDAÞ) bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada tarihlerinde saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden etkilenecek yerler þöyle sýralandý: "Harun köyü ve Çetmi köyü" Ýnsanlar ve toplumlar arasýndaki çatýþmalarýn, ilk insanlarýn ortaya çýkýþý ile baþladýðý ve en ilkel þartlardan günümüzün en modern imkânlarýna kadar her türlü vasýtayý kullanarak geliþtiði, bundan sonra da ayný hýzla geliþmeye devam edeceði bilinmektedir. Toplumlarýn bünyeleri deðiþtikçe istek ve ihtiyaçlarý artmýþ, dolaysýyla kiþiler ve toplumlar arasýnda anlaþmazlýklar meydana gelmeye baþlamýþ, bunlarýn çözümü için çoðu kez savaþlara baþvurulmuþtur. Savaþlar, özellikle iç savaþlar insanlarýn kendi kendilerine yol açtýklarý en büyük felaketlerden biridir. Savaþýn ve iç savaþýn galibi olmaz. Kazananda kaybedende büyük zararlara, maddi ve manevi kayýplara uðrar. Çünkü savaþlarda ölüm vardýr, yaralanma vardýr, gözyaþý vardýr, ailelerin parçalanmasý vardýr. Ekonominin çökmesi nedeniyle fakirlik vardýr. Masum çocuklarýn, analarýn, babalarýn ahý vardýr. Vardýr! Vardýr! Hep vardýr! Bunlarýn bilinmesine raðmen, maalesef yine de iç - dýþ savaþlara devam edilmektedir. Büyüklerimiz, 'dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi, düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken "Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin '' sözünü asla unutmayacaðýz. Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, bir birlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. Çünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Bazý uzmanlar, ' gelecekte muhtemel savaþlarýn su yüzünden çýkacaðý ve en riskli bölgenin ise ORTADOÐU OLDUÐU, bazý ülkelerin devletleri kontrol için enerjiyi, insanlarý kontrol için ise, suyu kullanacaðýný' ileri sürmektedirler. Bugün islam coðrafyasýna baktýðýmýzda ciðerimiz parçalanýyor. Dün olduðu gibi, bugünde her yerde gözyaþý, her yerde huzursuzluk var. Müslümanlar oyuna geliyor. Dýþtan ziyade içeride insanlar birbirini öldürüyor. Demokrasi, insan haklarý rafa kaldýrýlmakla kalmýyor, iyice zincirleniyor. Binlerce masum insan ya topraðýn kara baðrýna gidiyor Ya da petrol yataklarýnýn üzerinde yoklukla, açlýkla, sefaletle mücadele ediyor. Vesselam, Suriye aðlýyor, Mýsýr aðlýyor, Filistin aðlýyor Ve olup bitenlere tarih boyu hep mazlumun yanýnda olan TÜRKÝYEM aðlýyor. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun Ey yüce rabbim, Ýlahi hikmeti nedir, bizce bilinmiyor, Lakin acý bir imtihan var, sonuç iyi görünmüyor Fitne - fesat girdi aramýza, Müslümanlar oldu harap Ýsrail - Amerika ve kardaþlarý rahat mý rahat Ortamý karýþtýrýp, sonra çýkýyorlar aradan Ellerine ateþ deðmiyor, içimizdeki maþalardan Bir de demokrasi dersi vermezler mi dünyaya Hâlbuki deðer yok Müslümana, Gösterdikleri kadar ölü balinaya Bunu görünce, çýldýrýyor insan ha!, Makam, mevki, þahsi ihtiras uðruna, Müslüman Müslümaný kýrýyor, bir hiç uðruna Gözlerde perde var, gerçek görünmüyor Kulaklar saðýr olmuþ, baðýrsan da duyulmuyor Sen hidayet eyle yarab, âlemi Ýslam birlik olmuyor. * Komþuda iç savaþ çýkmýþ, kardeþ kardeþi vururken, Kâfirin salyasý akýyor, ta uzaklarda dururken Aman devam diyor, sakýn ha anlaþmayýn Birbirinizi kýrmaya devam edin, bize dalaþmayýn Bu oyunu bir türlü çözemiyor Müslüman, Öz kaynaklarý dýþa gidiyor durmadan Bolluk içinde yokluk çekiyor gariban Var mý bunu anlamayan? * Siz ey Petrol Krallarý, saraylarýnýzda oturun hele, Zevkü sefa içerisinde ahir ömrünüzü bitirin hele, Þahsýnýzda Müslümanlýðý yerin dibine batýrýn hele, Unutmayýn, ateþ size de dokunur, zamaný gelince * Bir gün ilahi adalet kurulup, sual ederse yüce yaradan Bilmem nasýl cevap verecek, kâfire maþa olan Müslüman * Sen bize doðruyu göster, ey yüce YARADAN Ölmesin artýk, Müslüman - MÜSLÜMANDAN (M. Odabaþý /tel: )

5 HABER 5 Ölüm kavþaðýna neþter Obruk-Dutludere Sulama Projesine inceleme Pirinçli HES test üretimine baþladý Vali Sabri Baþköy, özel bir firma tarafýndan iþletilen ve Dodurga Soðala mevkiinde bulunan ve Kýzýlýrmak'tan aldýðý su ile beslenen nehir tipi Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda, Dodurga Kaymakamý Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Proje Mühendisi Gürkan Býyýklý da hazýr bulundu.yapýmýna 2009 yýlýnda baþlanan, yýllýk 18MW elektrik üretim kapasitesine Türkiye karayolu aðýnýn kara noktalarý arasýndan yer alan ve her yýllýk çok sayýda ölümlü trafik kazasýnýn meydana geldiði Kargý Beygircioðlu kavþaðýnda çalýþmalar hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu da hazýr bulundu. Beygircioðlu Varyantý inþaatýnýn incelemesi sýrasýnda Vali Baþköy'e bilgi veren, yüklenici firma Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu, " Beygircioðlu Varyantý'nda, 2 açýklýklý köprü, 1 adet 5 x 5 kutu menfez, 1 adet 3 x 3 kutu menfez, 1 adet 1,50 x 1,50 sulama amaçlý menfez bulunmaktadýr. Toplam m uzunluða sahip olan varyant eskisine göre 250 m daha kýsa olacaktýr" dedi. Beygircioðlu Varyantý'nýn karayollarýnda bulunan kör noktalardan biri olduðunu ve bu zamana kadar çok sayýda ölümlü ve yaralamalý trafik kazalarýna sebebiyet verdiðini ifade eden Vali Baþköy, "Beygircioðlu Varyantý inþaatýnýn tamamlanmasý ile karayolu trafiði daha emniyetli daha güvenli bir þekilde akacaktýr. Yüklenici firma yetkililerimizin de beyan ettiði gibi Beygircioðlu Varyantý, ocak ayý içerisinde tamamlanarak hizmete girecek. Böylelikle, insanlarýmýz karayollarýmýz üzerinde bulunan bir kör noktadan daha kurtulacaklar" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ sahip olan ve yaklaþýk bir aydan beri test üretimlerine devam eden Pirinçli HES elektrik üretim tesislerinde, ilk olarak Obruk Barajý'nýn 2 km altýnda bulunan su alma bendinde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, Proje Mühendisi Gürkan Býyýklý'dan bildi aldý. Su alma bendindeki incelemelerin ardýndan m mesafede bulunan Pirinçli HES elektrik üretim tesislerine geçerek, burada incelemelerde bulunan Vali Baþköy, yatýrýmdan dolayý teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi KOSGEB Müdürü Dursunoðlu'dan Bektaþ'a ziyaret Obruk Barajý'ndan itibaren çevre ilçelerinin 69 bin 500 dekar arazisinde sulu tarým yapýlmasý imkaný verecek olan Obruk - Dutludere Sulama Projesinde inþaat çalýþmalarý devam ediyor yýlýnda yapýmý tamamlanan Obruk Barajý ile Laçin, Dodurga ve Osmancýk ilçelerine ait toplam 69 bin 500 dekar arazinin sulanmasýna imkan saðlayacak olan Obruk-Dutludere Sulama Projesi ile ilgili Vali Sabri Baþköy, yüklenici firmanýn Osmancýk yolu üzerinde bulunan Dutludere Sulama projesi þantiyesini ziyaret etti. Ziyarette, Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan, Dodurga Kaymakamý Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, yüklenici firma þantiye þefi Ferhat Temur da hazýr bulundu. Ziyaret sýrasýnda Vali Baþköy'e bilgi veren DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Obruk Barajý ile Laçin, Dodurga ve Osmancýk ilçelerine ait 69 bin 500 dekar arazinin sulanmasýnýn planlandýðýný ifade ederek, Dutludere Sulama projesi kapsamýnda yapýlacak olan 100 km uzunluðundaki kanal ile ilk etapta 58 bin 890 dekar arazinin cazibeli olarak sulanacaðýný belirtti. Dutludere Sulama projesinin tarým arazilerinin cazibeli olarak sulanmasý bakýmýndan son derece önemli olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, "Dutludere Sulama projesi ne kadar hýzlý tamamlanýrsa, ilimiz tarýmýna saðlayacaðý katma deðer de o kadar artacaktýr. Dolayýsýyla bizler çalýþmalarýmýzý hýzlandýrmalýyýz. Bölgeye böylesine büyük bir katma deðer saðlayacak olan projeye, yöre halkýnýn vereceði destek de önemli. Halkýmýzýn desteklerini bekliyoruz. Dutludere Sulama projesi devam ederken üreticilerimizde bu aþamada deðiþecek olan iklim þartlarý altýnda üretimi çeþitlendirmek, üretimi artýrmak ve kolektif üretimin konularýnda gerekli hazýrlýðý yapmalý ki istediði verimi ve kaliteyi alabilsin. Tarým teþkilatýmýzýn ve üreticilerimizin bu konuda duyarlý olacaðýna inanýyorum" dedi. Yasin YÜCEL Karpaz Üniversitesi'nden Hitit'e iþbirliði teklifi Akdeniz Karpaz Üniversitesi Türkiye Koordinatörleri Mehmet Macar ve Mustafa Yavuz Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Ziyarete Hitti Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Sevil Özkýnalý da katýldý. Yeni kurulan üniversitelerle iþbirliði yapmak istediklerini ve bu çerçevede Hitit Üniversitesinin, üniversiteleri için yüksek iþbirliði potansiyeline sahip olduðunu ifade eden Akdeniz Karpaz Üniversitesi Türkiye Koordinatörleri, üniversitenin eðitim birimleriyle özel ortak lisansüstü program yürütme iþbirliði yapmak istediklerini belirttiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da, Enstitülerin kýsa zamanda büyük atýlýmlar gerçekleþtirdiðini belirterek üniversite bünyesinde lisansüstü eðitim veren 2'si aktif olmak üzere toplam 3 Enstitünün bulunduðunu ve bunlardan Sosyal Bilimler Enstitüsünde 5'i doktora olmak üzere toplam 13 Program bulunduðunu, Fen Bilimleri Enstitüsünde de 1'i doktora olmak üzere toplam 6 Program bulunduðunu ifade etti. Üniversitenin bugüne kadar çeþitli ülkelerde bulunan birçok üniversite ile ortak iþbirliði protokolleri yaparak bilgi ve tecrübelerin karþýlýklý deðiþimini saðlamaya çalýþtýðýný dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi olarak eðitimin ulusallaþmasýna çok önem verdiklerini ve bu kapsamda þu ana kadar 4 kýtada yer alan, 30 ülkede eðitim veren, 54 Üniversite ile anlaþma saðladýðýmýzý belirterek KKTC'de de bu kapsamda çalýþmalar baþlatýldýðýný ve kýsa bir süre önce KKTC-Lefkoþa'da bulunan Yakýn Doðu Üniversitesi ile ikili iþbirliði anlaþmasý imzalandýðýný söyledi. Üniversitenin yasal mevzuat çerçevesinde tüm eðitim-öðretim alanlarýnda ortak projeler yürüterek her düzeyde öðrenci ve öðretim üyesi deðiþimi yapýlabileceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu çerçevede Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile de ikili iþbirliði yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný kaydetti. Fatih AKBAÞ Çorum KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý ziyaret etti. Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Turan ve Borsa Genel Sekreteri Funda Ertekin ve meclis üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Dursunoðlu, borsa satýþ salonu ve laboratuarlarýný gezdi. Ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, borsa çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, borsa olarak Çorum adýna yapýlacak her türlü hizmette tüm kurumlarla iþbirliðine hazýr olduklarýný açýkladý.

6 HABER TEK 6 D-100'de çalýþmalar tam gaz KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ D-100 karayolu ile Kargý ilçe giriþine kadar olan 9 km'lik çift þeritli karayolu inþaatý hýzla ilerliyor. Vali Sabri Baþköy yol çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan da hazýr bulundu. D-100 Karayolu-Kargý ilçesi arasýnda yapýmýna devam edilen 9 km'lik yol inþaatýnda incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþköy, yüklenici firma yetkililerinden karayolu inþaatýnýn son durumu hakkýnda bilgi aldý. Kargý karayolunun bir kýsmýnýn asfalt atma durumuna geldiðini ifade den Vali Baþköy, "Karayolu üzerinde aþýrý dolgu isteyen bölümler var. Dolayýsýyla hafriyat taþýma iþlemleri zaman alýyor. Ancak biz iþin ihalede belirtilen teslim tarihinden önce bitirileceðine inanýyoruz" dedi. Haber Servisi Vali Baþköy'den Kaymakam Erdoðan'a iade-i ziyaret Vali Sabri Baþköy, 21 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn kararýyla Kargý Kaymakamlýðýna atanan Ali Erdoðan'a iade-i ziyarette bulundu. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan'ýn makamýnda gerçekleþen ziyarette, Vali Baþköy, yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde Obruk HES'te inceleme Vali Sabri Baþköy, Dodurga ilçesine 16 km uzaklýkta bulunan ve 2009 yýlýnda tamamlanan Obruk Barajý ve Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda, Dodurga Kaymakamý Emin Elmalý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Ýþletme Müdürü Vekili Mustafa Özler ve Obruk HES Baþmühendisi Osman Altýkardeþ de hazýr bulundu. Vali Sabri Baþköy'e baraj ve HES hakkýnda bilgi veren DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, "Obruk barajý temelden 125 m, talvegten 67 m yüksekliðinde, kil çekirdekli yarý geçirimli dolgu tipinde sulama ve enerji amaçlý bir barajdýr. 202,8 MW gücündeki hidroelektrik santrali ile yýlda 473,4 GWh enerji üretecek ve ayrýca 6995 hektar alanýn sulu tarýma geçilmesi saðlanacaktýr " dedi. Hidroelektrik Elektrik Santrali'nde incelemelerde bulunan ve Ýþletme Müdürü Vekili Mustafa Özler ile Obruk HES Baþmühendisi Osman Altýkardeþ'den teknik bilgi aldý. Vali Baþköy, "Obruk Barajý ve HES'in Çorum'a önemli ekonomik katkýlar saðladýðýna dikkat çekerek, çalýþanlara kolaylýklar diledi. Haber Servisi Vali Sabri Baþköy, Osmancýk'ta yapýmýna devam edilen Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda, Osmancýk Kaymakam Vekili Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve yüklenici firma þantiye þefi Hüseyin Þen de hazýr bulundu. Osmancýk D-100 karayolu üzerinde yapýmýna devam edilen 100 yataklý Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda inceleme yapan Vali Baþköy, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve yüklenici firma þantiye þefi Hüseyin Þen'den bilgi aldý. Türkiye'de, özellikle de ilimizde yapýlan ve yapýlmakta olan hastaneler ile saðlýk sektörünün her geçen gün geliþmeye devam ettiðini vurgulayan Vali Baþköy, "Osmancýk Devlet Hastanemiz gerek civardaki ilçeler gerekse transit yolculara da hizmet vermesi bakýmýndan bir yönüyle bölge hastanesi gibi hizmet verecektir. Dolayýsýyla böylesine yüksek potansiyele sahip olan hastanemizin biran evvel bitirilmesi gerekiyor. Bir sýkýntýnýn olmamasý halinde hastanemiz ekim aynýn sonunda tamamlanacaktýr" dedi. Haber Servisi bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyarete, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Kargý Hakimi Yasemin Bakman, Kargý Savcýsý Ali Arslan Atalay, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yýldýz da eþlik etti. Bahadýr YÜCEL Osmancýk Devlet Hastanesi ekimde tamamlanacak

7 HABER 7 "Ýnþaat halinde ki deðil bitmiþ okula atama yapýldý" Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden yapýlan açýklamada yerel bir gazete de yayýnlanan müdür atamasý ile ilgili habere tepki gösterildi. Açýklamada haberde adý geçen okulun inþaat halinde olmadýðý ve tamamlandýðý ifade edilerek müdür atamasýnýn da bundan dolayý yapýldýðýný ifade edildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýnda yapýlan açýklama þöyle: "Osmancýk Ýlçesi Koyunbaba Ýlköðretim Okulu (12 yýl kesintisiz eðitim uygulamasý) zorunlu eðitim kapsamýnda yapýlan planlama doðrultusunda ilkokul ve ortaokul olarak belirlenmiþ ve mevcut okul müdürünün Koyunbaba Ýlkokuluna atama iþlemi yapýlmýþtýr. Koyunbaba Ortaokulunda ise müdür ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr. Bu kanuni uygulama yerine getirilirken, ilimizdeki bir hayýr sever iþ adamý tarafýndan Koyunbaba Ortaokulu için yeni bir okul binasý yapýlmasýna baþlanmýþ ve tamamlanmýþtýr. Haberde yer alan fotoðraf ise okul inþaatýnýn birkaç ay önceki halidir tarihinde Ýl Milli Eðitim Müdürü tarafýndan yapýlan denetimde binanýn tamamlandýðý görülmüþtür. Yalnýzca çevre düzenlemesine iliþkin bazý eksiklikler tespit edilmiþ olup, bu denetime Ýl ve Ýlçe yöneticilerimizin yaný sýra hayýrsever iþadamý Rýfat Göbel'de katýlmýþtýr. Ayrýca okulun yeni görüntüleri web sayfamýzda yer almaktadýr. Dolayýsýyla haber iyi niyetten uzak ve yönlendirme amaçlýdýr. Bu okulun sýnava dayalý Müdür atamasýnda münhal ilan edilmesi norm kadro ihtiyacý doðrultusunda yürürlükteki mevzuata göre objektif olarak yapýlmýþ bir iþlemdir.ýdaremiz bütün soruþturma ve incelemelerde hukukun gereðini yerine getirmektedir. Haberde geçen okulla ilgili olarak herhangi bir soruþturma ve inceleme bulunmamaktadýr. Haberde yer alan iddialar tamamen asýlsýzdýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur." 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Cadde kenarlarýnda satýlýk araçlara izin yok Turhan Candan Çorum Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda araç camlarýna yapýþtýrýlarak araç satýþý yapanlara izin vermiyor. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü yetkilileri Gazi, Ýnönü, Cemilbey ve Osmancýk Caddelerinde park halindeki araçlara satýlýk ve kiralýk ilaný yapýþtýrýlan araç sahiplerini uyardý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlarýn camlarýna satýlýk, kiralýk yazarak araçlarýný satmaya ve kiralamaya çalýþan vatandaþlara kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti. Araç camlarýnda satýlýk veya kiralýk yazan araç sahiplerinin öncelikle uyarýldýðýný belirten Turhan Candan, ihtarnameye raðmen satýþ yapanlara cezai iþlem uygulandýðýný söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Araçlar, oto galerinde satýlmak zorundadýr. Araçlarýný cadde ve sokaklara park edip üzerine satýlýk ve kiralýk yazýsý yazýlmasýna Çorum Belediyesi olarak müsaade etmeyeceðiz. Sokakta araçlarýný satmaya çalýþanlar hakkýnda cezai iþlem uygulanacaktýr" dedi. Daha sonra Ata ve Cemilbey Caddelerinde de uygulamalara devam eden Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personeli daha önce uyarýldýðý halde yine ayný þekilde araç camlarýna satýlýk ve kiralýk yazýsý yazanlara para cezasý uygulandý. Haber Servisi Gökhan Günaydýn Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Örgütü, "Sosyal Demokrat Belediyecilik" adý altýnda Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsý düzenliyor. 29 Aðustos Perþembe günü saat 13.00'de As Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsýna CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Günaydýn'ýn katýlacaðý açýklandý. 2014'ün Mart ayýnda yerel yönetim seçimlerinin yapýlacaðýný ifade eden CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, "Yerel seçimler yaklaþýrken partililerimizle bir araya gelerek "Taþ Binayý tekrar CHP'ye kazandýracaðýz" fikir alýþveriþinde bulunmak istedik. Yerel seçimlerin yapýlacaðý güne kadar Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak gece-gündüz demeden çalýþacaðýz ve 1994 yýlýndan buyana uzakta olduðumuz Taþ Binayý tekrar CHP'ye kazandýracaðýz" dedi. CHP'nin Çorum'daki belediyecilik örneðinin halen hafýzalardan silinmediðini ifade eden Topgül, görev yapan CHP'li belediye baþkanlarýnýn aradan onlarca yýl geçmesine raðmen halen sevgiyle, saygýyla anýldýðýný söyledi. Perþembe günü yapacaklarý Merkez Ýlçe Danýþma toplantýsýna tüm Çorum halkýnýn davetli olduðunu belirten Topgül, "Yurttaþlarýmýz AKP'li yerel yönetimden yaþadýklarý sorunlarý bu toplantýmýzda Saim Topgül dile getirebilirler. Bütün yurttaþlarýmýzýn düþünceleri bizim için önemli. Onlarýn da görüþlerini alarak yolumuza devam edeceðiz" dedi. Abdullah Musulluoðlu, oðlu Fatih'i evlendirdi Çorum Belediyesi'nde yýllardýr makam þoförü olarak görev yapan Abdullah Musulluoðlu oðlu Fatih'i evlendirdi. Beyhan-Abdullah Musulluoðlu'nun oðlu Fatih ve Gülseven-Hasan Aslan'ýn kýzlarý Sedef Aslan ile hayatýný birleþtirdi. 26 Aðustos Pazartesi günü Ýnci Restaurant'ta düzenlenen düðün törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Meclis Üyesi Rumi Bekiroðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Uzun yýllardýr makam þoförü olarak hizmet ettiði Çorum Belediyesi'nde herkes tarafýndan sevilen Abdullah Musulluoðlu, düðün törenlerine gelerek kendilerini onurlandýran herkese teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de genç çifte ömür bo-

8 YAÞAM 8 Kesin Yakmýþtýr Doðumhanenin bekleme odasýnda 3 baba adayý heyecanla bekliyorlarmýþ. Birden doðumhanenin kapýsýndan bir hemþire kucaðýnda simsiyah bir bebekle çýkmýþ. Hemen bir baba adayý öne atýlmýþ;- Bu benim bebeðim! Bu benim bebeðim demiþ. Kelime Avý Hemþire beyaz tenli baba adayýna dikkatle bakmýþ ve sormuþ; - Nereden anladýnýz sizin bebeðiniz olduðunu? Adam cevap vermiþ;- Bizim haným piþirdiði her yemeði yakarda! Mutlaka bebeðimizi de yakmýþtýr da ondan! Annenin sigara ve alkol kullanmasý Bebeðin koliðini etkiler Via Hospital Group Estevia Boðaziçi Týp Merkezi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Betül Cengiz, 10 bebekten birinin kolik hastalýðý ile mücadele ettiðini söyledi. Hastalýðýn tedavisinin mümkün olmadýðýný anlatan Cengiz, Annelerin yanlýþ beslenmeleri, fazla katký maddeli ve gaz yapacak gýdalar yemesi, sigara ve alkol kullanmasý, annenin kaygýlý oluþu bebeðin koliðini tetikler. dedi.çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Betül Cengiz, bebeklerde sýkça görülen kolik hastalýðý hakkýnda bilgi verdi. 10 bebekten birinin kolik hastasý olduðunu aktaran Cengiz, Ortalama her 10 bebekten 1 inde görülen kolik rahatsýzlýðý anne ve babalarý oldukça endiþelendiren bir saðlýk sorunu olarak karþýmýza çýkýyor. Anne ve babalar yüzü kýzaran, bacaklarýný karnýna çeken, þiddetle aðlayan bebeklerini ne yapsalar sakinleþtiremez. 0-6 aylýk bebeklerde görülen ve tedavisi mümkün olmayan rahatsýzlýk bebeðin doðumundan 2-3 hafta sonra baþlayan nedensiz aðlama krizleri ile ilk belirtilerini gösteriyor. ifadelerini kullandý. Cengiz, hastalýkla ilgili þu bilgileri verdi: En sýk sindirim sistemi hastalýklarý, üriner enfeksiyonlar, kulak iltihaplarý, inek sütü alerjileri kolik gibi belirtiler verir. Bu nedenle kesin taný için bebeði doktora götürmek gerekir. Tam bir muayeneden, gerekirse tetkiklerden sonra kolik tanýsý konur. Özellikle ateþ ve kusma varsa acilen bir uzmana baþvurulmalýdýr. Bu belirtiler koliðe baðlý olmayabilir. Annelerin yanlýþ beslenmeleri, fazla katký maddeli ve gaz yapacak gýdalarla yemesi, sigara ve alkol kullanmasý, annenin kaygýlý oluþu bebeðin koliðini tetikler. Yine bebeðin doymuþ olduðu halde her aðladýðýnda açtýr diye emzirilmesi, gazýnýn çýkarýlmamasý da koliðin etkisinin artmasýna neden olur. Çevre ýsýsýndaki deðiþikler de diðer bir neden olarak söylenebilir. Kolik bebeklere uzun dönemde hiçbir zarar vermez ama anne ve babalar için aþýlmasý zor bir durumdur. Koliðin maalesef kesin tedavisi yoktur. Etkilerini azaltmak için doktorun önereceði birtakým ilaçlar ve bitkisel çaylar verilebilir. Ayrýca bebeðiniz anne sütü almýyorsa koliði azaltan formülalarla beslenebilir. Anne sütü alýyorsa buna gerek yoktur. Aðlamalar eðer tahammül edilemez hale gelirse anne ve bebeðe uzman doktorlar tarafýndan yatýþtýrýcý bir ilaç önerilir. Aðlama, bacaklarýný karnýna çekme ve kýzarma krizleri genellikle akþamüstleri meydana gelir. Bunun da sebebi tam olarak bilinmemektedir. Süresi bir saat ile birkaç saat arasýnda deðiþir. Öncelikle þu kabul edilmelidir ki, her on bebekten birinde görülen bu tablo bir süreçtir ve kesin bir tedavisi yoktur. Kucaða almak, ortam deðiþtirmek, ninni söylemek, gevþek kundaklama, elektrikli aletlerin çýkardýðý sesler(çamaþýr makinasý, elektrik süpürgesi gibi), karýna sýcak havlu koymak, masaj yapmak, bebeði arabayla gezdirmek, anne karnýndayken iþittiði seslere benzer müzikler dinletmek gibi uygulamalar bebekleri rahatlatabilir. Her bebek farklý uygulamalardan yarar görür. Bazen bir gün yapýlan uygulama diðer krizde etkisiz kalabilir. Ebeveynler bu durumdan kesinlikle korkmamalý sabýrla nöbetlerin geçmesini beklemelidir. 20:45 20:45 Þefkat Tepe Hayattaki en büyük sevdasýndan birini acý bir þekilde kaybeden Serdar Komutan ý artýk hiçbir þey korkutamaz. Serdar Komutan ýn bundan sonraki tek amacý, yaþama sebebi Leyla sýnýn katillerini bulup hesap sormaktýr. Serdar Komutan ve ekip arkadaþlarý, örgütün þehirdeki kanlý eylem planlarýný ortaya çýkarmak için çok büyük bir mücadeleye giriþir.saat : 20:45-23:00 (135 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Mert Kýlýç, Sabri Özmener, Ertuðrul Þakar Yönetmen : Erhan Baytimur Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yaz aylarý mantar Hastalýklarýný tetikliyor Mantar hastalýklarý yaz aylarýnda en sýk görülen cilt hastalýklarýnýn baþýnda yer alýyor. Deride oluþan mantar hastalýðý belirtileri; deride kýzarýklýk, kepeklenme, kaþýntý, deri soyulmalarý su ve iltihap dolu kabarcýklar, kýllarda dökülmeler, týrnaklarda kalýnlaþma, kabalaþma ve renk bozukluðu, aðýz mukozasýnda yanma ve aðrý þeklinde görülüyor. Ýzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Týp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalýklar Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kýymet Handan Kelekçi, mantar hastalýklarýnýn klinikte birçok hastalýðý taklit edebildiðini, gerçek tanýsýnýn, deri veya mukozadan alýnan kazýntýnýn Potasyum Hidroksit (KOH) ile bekletilip, ýþýk mikroskobunda incelenmesiyle konulabildiðini söyledi. Dr. Kelekçi, "Mantar enfeksiyonun oluþmasýna antibiyotik kullanýmý, þeker hastalýðý, baðýþýklýk sistemi bozan hastalýklar, þiþmanlýk, mantar enfeksiyonlu hayvan veya kiþiyle temas, banyodan ve havuzdan sonra kurulanmamak, terleme, beslenme bozukluðu ve kötü hijyen koþullarý zemin hazýrlayabilir." dedi. ORTAK KULLANIM ALANLARINA DÝKKAT Dr. Kýymet Handan Kelekçi, yaz aylarýnda sýcaklýklarýn artmasýyla birlikte terlemenin meydana geldiðini; bunun da özellikle ayak parmak arasý, kasýklar ve bayanlarda göðüs ve koltuk altý kývrým bölgelerinde mantarýn ortaya çýkmasýna zemin hazýrladýðýný vurguladý. Özellikle tatil yerlerindeki ortak kullaným alanlarýna dikkat edilmesi gerektiðine iþaret eden Kelekçi, deniz suyundaki tuzun mantarda kurutucu etki yapabildiðini ama tedavi etmediðini söyledi. Kelekçi, "Daha az terleteceði için açýk ayakkabý, sandaletler ve terlikler tercih edilmelidir. Mantar sporlarýnýn çokça yer aldýðý havuz, banyo, duþ, hamam gibi yerlerde çýplak ayakla gezmekten kaçýnýlmalýdýr. Banyodan ve denizden sonra vücudun nemli ve ýslak kýsýmlarýný mutlaka kâðýt havlu veya sýk yýkanan havlularla kuru ve temiz tutmak gerekmektedir. Mantarý bilinen kiþilerin terlik, ayakkabý, giyecek, þapka ve tarak gibi özel eþyalarý ortak kullanýlmamalýdýr." diye ifade etti.yrd. Doç. Dr. Kelekçi, kýþ aylarýnda da kapalý ayakkabýlar giyilmesi ile oluþan ayak terlemesinin mantara yol açabildiðini ama kýsa süren tedavilerle mantarýn iyileþebilen bir hastalýk olduðunun altýný çizdi. Kelekçi, hastalara kýþ aylarý için de þu önerilerde bulundu: "Naylon içermeyen pamuklu giysi, iç çamaþýr ve çorap giyilmelidir. Mantarlý bölgeyi kuru tutmak, havalandýrmak, giysileri sýk deðiþtirmek ve yýkamak gereklidir. Tedavi, düzenli uygulanmazsa tekrarlayabilir. Tedavide kýzarýklar geçtikten sonra iki hafta daha devam edilmelidir. Týrnak mantarýnýn tedavisinde 12 ay devam edilmelidir." "PÝYASADA SATILAN BÝTKÝSEL ÜRÜNLERÝ ALMAYIN" Piyasalarda satýlan, etkinliði kanýtlanmamýþ bitkisel içeriði olduðu söylenen ürünlere dikkat edilmesi gerektiðini de hatýrlatan Yrd. Doç. Dr. Kýymet Handan Kelekçi, bu tarz ürünlerin mantarý arttýrabildiðini veya egzemaya sebep olabildiði uyarýsýnda bulundu. Kelekçi, "Dermatoloðunuzun önerisine göre size ve hastalýðýnýza uygun, mantara karþý etkili, deriye uygulanan krem, losyon, sprey, þampuan formlarýnda ilaçlar ve aðýzdan alýnan ilaçlar tercih edilmelidir. Kortizon içeren mantar kremleri uzun süreli kullanýlmamalýdýr." dedi. Cimbom, kendisi yüzünden Fatih ten dayak yiyen Rüzgar ý hastanede ziyarete gider. Yine de tam olarak suçluluk duygusundan kurtulamadýðý için edebiyat dersinden verilen ödevi Rüzgar ýn yapmadýðýný öðrenince onun ödevini de yapmayý teklif eder. Rüzgar kabul eder fakat bu yeniden atýþmalarýna sebep olacaktýr. Esma Sultan, düðününde þarký söyleyecek ünlü birini aramaktadýr. Tanýdýðý bütün ünlü þarkýcýlarý Songül e aratsa da hiç kimseye kabul ettiremez. Öðrenci deðiþim programýyla okula yeni gelen öðrenci Bertan, ilk gününde Esma Sultan ile ilginç bir olay yaþar. Oyuncular : Ayþegül Aldinç, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Eda Ece Yönetmen : Doðan Ümit Karaca Pis Yedili 20:00 Doksanlar Arazi mafyasý, Nuri nin arazisini almak ister. Arazi mafyasýna kafa tutan Nuri, arazisini vermek istemeyince ortalýk karýþýr. Nuri nin peþine mafya takýlýnca mahalleli de bu durumdan son derece tedirgin olur. Gün geçtikçe aldýðý tehditlerin dozu artan Nuri nin imdadýna küs olduðu kardeþi Bekir yetiþir. Tuðba, niþanlýsý Mustafa nýn kendi iþini kurmasý için ýsrar ederken, Melahat ve Þükran ýn aerobik yarýþý komik görüntülere sahne olur. Öte yandan gizemli kýzýn verdiði þiirle þarký yarýþmasýna katýlacak olan Atilla, þiirin gerçek sahibinin Özlem olduðunu anlayacak mýdýr? Kara Davut Paþa Aslý Boþnaktýr[1]Enderun'da eðitim yaptý. Çuhadar olarak atandý. III. Mehmet döneminde kapýcýbaþýlýk görevi ile saraydan çýktý. 1604'te Rumeli Beylerbeyi olarak görevlendirildi. Anadolu'da Celali isyanlarýnýn bastýrýlmasýnda, 1612'de Ýran seferinde, 1621'de II. Osman'ýn Lehistan seferinde bulunmuþtur.1618'e Ýstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paþa] yerine kaptan-ý derya görevine getirildi.davut Paþa padiþah I. Mustafa'nýn kýz kardeþiyle evlenerek Osmanlý Hanedanýna damat girmiþti.i. Mustafa kýsa bir süre tahtta kaldýktan sonra yerine tahta çýkan Genç Osman'a karþý yeniçeriler isyan ettiler. Yeniçeriler I. Mustafa'yý ikinci bir kez tahta çýkarttýklarý gibi eniþtesi olan Kara Davut Paþa'yý da 19 Mayýs 1622 tarihinde sadrazam yaptýlar. Osmanlý tarihçisi Ýbrahim Peçevi'ye [2] göre Kara Davut Paþa kendisi, yeniçeri aðasý Derviþ Aða ve bölük aðalarý ile birlikte bir pazar arabasýna bindirip Genç Osman'ý Yedikule zindanlarýna götürdü. Ertesi gün orada II. Osman Kara Davud Paþa huzurunda öldürüldü. Kara Davud Paþa'nýn II. Osman'ýn bir kulaðýný kesip "niþan" olarak saraya gönderdiði bildirilir.[3].i. Mustafa'nýn ikinci saltanatý yeniçerilerin isteklerine göre sadrazamlarýn deðiþtirildiði bir anarþi dönemiydi. Kara Davut Paþa'nýn sadrazamlýðý ancak yirmiyedi gün sürdü. I. Mustafa zihin özürlü olduðu için bu süre boyunca Kara Davut Paþa I. Mustafa'nýn annesiyle birlikte devletin kontrolünü ele geçirmeye çalýþtý. Ancak bunda baþarýlý olamadý. 13 Haziran 1622'de sadrazamlýktan azledildi.ii. Osman'ýn öldürülmesi nedeniyle Anadolu'da ayaklanmalar çýkmýþtý. Timarlý sipahiler, Ýstanbul'daki kapýkullarý aleyhine eyleme geçmiþlerdi. Bunlar asi yeniçerileri ve kapýkulu sipahilerini kaygýlandýrmaya baþladý ve aklanmak için çeþitli taþkýnlýklarda bulunmaya baþladýlar. 31 Aralýk 1622'de sipahiler II. Osman'ýn kan davasý ile ayaklandýlar. Ocak ayýnýn ilk haftasý boyunca Divanhane önüne gelip gürültülü eylemlerde bulunup II. Osman katillerinin cezalandýrýlmasýný istediler. I. Mustafa kýsaca "tiz kaatiller bulunsun" kelimelerinden oluþan bir hattý-humayun yayýmladý. Diðer katiller aranýp yakalanmakta iken, 5 Ocak günü Eyüp'te bir samanlýkta saklanmýþ bulunan Kara Davut Paþa da ele geçirildi ve hemen Yedikule zindanýna hapis edildi. Cellad Süleyman Usta'ya karýsý rüþvet teklif ederek onun idamýný geciktirmeye çalýþtý. SEBZELÝ OMLET Malzemeler 175 gr soðan 1 yemek kaþýðý sývý yað 1 diþ sarýmsak 1 orta boy kýrmýzý biber 1 orta boy yeþil biber 450 gr domates 6 yumurta biraz kekik 5 dal taze maydanoz Yemeðin Tarifi Bir tavaya zeytinyaðýný koyun. Doðranmýþ soðaný içine ekleyip, rengi deðiþip, yumuþayýncaya kadar orta ateþte kavurun. Diðer tarafta sarmýsaðý dövün ve tavanýn içine ekleyin. Biberlerin çekirdeklerini çýkarýp, küçük küçük doðrayýn ve onu da Ýnsanýn tüm evrende kesin olarak Düzeltebileceði tek bir þey vardýr: kendisi. Aldous Huxley tavaya ilave edin. Sýk sýk karýþtýrarak 6-7 dakika kadar piþirindomatesleri soyup çekirdeklerini ayýrdýktan sonra ufak ufak doðrayýn. Onu da tavaya ekleyin. Suyunu çekip, iyice piþinceye kadar bekleyin. Bir kapta yumurtalarý hafifçe çýrpýn ve maydanoz ile diðer baharatlarý da ekleyerek tavaya dökün. Bir spatula yardýmýyla yumurtanýn her tarafa karýþmasýný ve iyicepiþmesini saðlayýn. Karýþýný katýlaþýp, altýn rengini alýncaya kadar piþirin. Omlet piþtikten sonra ince ince kýydýðýnýz maydanozlarý üzerine serperek, bir dilim taze ekmek eþliðinde servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Doksanlar Sinema 23:40 Taþýyýcý Sinema Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 ben bir Garip keloðlaným 22:00 Þarký Bülbülü Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:45 Pis Yedili 23:30 Kelime Oyunu 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Güneþi Beklerken 23:15 Þans Kapýda 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Ýndiana Jones 20:30 Seksenler Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 19:45 Ýki Dünya Arasý 20:45 Þefkat Tepe 23:00 Tehlikeli Yaratýklar 2

9 HABER 9 BES'ten Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýna destek Aile Eðitim Merkezi'nde psikoterapi seanslarý baþladý Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi düzenlediði seminer ve danýþmanlýk hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Merkeze gelen kadýnlara psikoterapi seanslarý uygulanýyor. Kamu Hastaneler Birliði ile birlikte düzenlenen psikoterapi seanslarý Uzman Doktor Psikiyatrist Emrah Karadere ve Psikolog Esra Göz tarafýndan verildi. Seanslar bundan böyle aylýk olarak Aile Eðitim Merkezi'nde uygulanacak. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamada "Katýlýmcýlarla öncelikle toplu bir görüþme yapýlýp daha sonra kiþilerin baþlarýndan geçen örnek olaylar üzerinden interaktif bir çalýþma yapýldý. Olaylarý ve duygularýmýzý deðiþtiremeyeceðimizden ancak davranýþlarýmýzý deðiþtirmemizin mümkün olacaðýndan bahsedildi. Duygularýmýzýn bizi istemediðimiz durumlarla karþý karþýya býrakabileceðinden ve böyle durumlarda da düþüncemizle ve mantýðýmýzla kararlar alabilme ve davranýþlarýmýzý kontrol altýna alarak hareket edebilmemiz üzerinde duruldu" denildi. Vali ve Baþkan'dan Türk Yýldýzlarýna teþekkür NFK Gençlik Merkezi yaz kurslarý sona erdi Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube düzenlediði eylemde ÝÞKUR'da sözleþmeli olarak görev yapan Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn kadroya geçmeleri nedeniyle maaþlarýnda azalma meydana gelmesinden dolayý yaþadýklarý maðduriyetin giderilmesini istedi. ÝÞKUR önünde yapýlan eylemde konuþan Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, son yýllarda yaþanan ekonomik krizlerin iþsizlik oranlarýný belirgin bir þekilde arttýrdýðýný ve iþsizlik sorunun giderek büyüyen bir sosyal sorun haline geldiðini iddia etti. Türkiye'de iþsizlik oranlarýnýn uzun süre yüksek seyretmesi, iþsizlik süresinin uzunluðu gibi nedenlerle istihdam sorunun giderek derinleþtiðini öne süren Alper, "AK Parti Hükümeti, iþsizlik sorununu çözüyor görünmek, en azýndan iþsizlik oranlarýný görünürde azaltmak için, peþ peþe istihdam teþvik paketleri hazýrlayarak esnek ve güvencesiz çalýþma uygulamalarýný daha da yaygýnlaþtýrmýþtýr. Hükümetin istihdam politikalarýný uygulayan kurumlardan birisi olan ÝÞ-KUR, eðitim-istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi, piyasanýn ihtiyaç duyduðu nitelikteki iþsizlerin istihdam edilmesine yönelik Kurslar, Toplum Yararýna Çalýþma Programlarý, Giriþimcilik ve Ýþ Baþý Eðitim ve Staj Programlarý uyguluyor. Yine iþsizliðe çözüm olarak "her iþsizin bir meslek danýþmaný olacak" "iþ bulmak artýk çok kolay" gibi buram buram reklam kokan ifadelerle iþ ve meslek danýþmanlýðý uygulamasý baþlatýlmýþtýr. ÝÞ-KUR'da bu amaçla Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý kadrosu oluþturularak dört bin civarýnda yeni personel istihdam edilmiþtir. Ýþsizlere "kolayca" iþ bulacaklarý iddia edilen iþ ve meslek danýþmanlarýnýn kendilerinin bile sözleþmeli istihdam edilmesi, yani en genel anlamýyla iþ güvencesinden yoksun olmalarý, sistemin iþsizlere iþ bulmayý kolaylaþtýrma iddiasýný daha baþtan çürütmüþtür. Bilindiði üzere 6495 sayýlý Kanun 2/8/2013 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Torba Yasa ile 657 4/B ye göre sözleþmeli çalýþan Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn 657 4/A kadrosuna geçmesinin önü açýlmýþ ve tarihine kadar dilekçe verenlerin kadroya geçirileceði belirtilmiþtir. Ancak devlette daha önce tahsisi olmayan Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý oluþturulurken bu kadroya iliþkin hiçbir teknik hazýrlýk yapýlmamýþtýr. Bu nedenle bugün kadroya geçirilmeleri sýrasýnda mevcut durumlarýndan daha düþük bir ücretle çalýþtýrýlmalarý gündeme gelmiþtir. Taban maaþlarý, ek ödemeleri, özel hizmet tazminatlarýnýn belirlenmesinde hangi kadrolarýn rayiç olarak alýnacaðýný kimse bilmemektedir. ÝÞKUR Genel Müdürlüðü, Çalýþma Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve Devlet Personel Dairesi Baþkanlýðý bürokratlarýnca görüþüldüðü konuya iliþkin çalýþma yapýldýðý söylenmektedir. Yeni belirlenen bir kadro için dilekçe toplanýrken ne ÝÞKUR Genel Müdürlüðü'nden ne de Devlet Personel Daire Baþkanlýðýndan Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn kadroya geçtiklerinde ne kadar maaþ alacaklarý, ne gibi haklarý olacaklarý konusunda bir bilgilendirme yapýlmamýþtýr. Doðrusu sürecin emekçilerin nezdinde þeffaf bir þekilde yürütülmesi, onlarýn görüþünün alýnmasý ve gerekli bilgilendirmelerin yapýlmasý gerekmektedir. Buradan ÝÞKUR'un durumu kendi söküðünü dikemeyen terzi gibidir. ÝÞKUR'un Avrupai yapýlanmasýndaki temel iþini yapan ÝMD'lerin durumu iþte böyledir. Baþýndan beri altyapýsý hazýrlanmadan ihdas edilen ve sözleþmeli alýnan bu arkadaþlarýmýz kadro görev tanýmýnda ve iþ bölümünde yasal ve idari problemlerle boðuþmaktalar. ÝÞKUR'da MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) onaylý sertifikasý sayesinde Ýþ ve Meslek Danýþmaný olurken ne KPSS puanýnýn ne de mezun olunan bölümün bir önemi bulunmamaktadýr. Sadece sýnavla alýnan 6. Seviyedeki sertifikaya göre atamalar yapýlmýþtýr. Bu da Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði uzmanlýðý ile denk bir kadrodur, dolayýsýyla yapýlacak düzenlemede bu durumun dikkate alýnarak özlük haklarý ve ücretlendirmelerde hak kayýplarýna izin verilmemelidir. Yine yýllardýr kurumun bütün iþ yükünü çeken ÝÞKUR emekçilerinin maruz kaldýðý bu süreçte iþ barýþýnýn bozulmasýna da neden olan her türlü ayrýmcý uygulamalardan vazgeçilerek bütün ÝÞKUR emekçilerinin ücretlerinin ve tüm sosyal ve özlük haklarýnýn da iyileþtirilmesi konusunda bir çalýþma yapýlmalýdýr. Hükümetin o kadar reklam ettiði bir iþte eðer ÝMD kadrolarýnýn maaþý öngörüldüðü gibi düþerse o zaman bu kurumun hiçbir iþsiz için güvenilirliði kalmaz. Kendi çalýþanýna sahip çýkamayan bir kurum kimseye iþ bulamaz. Kimse kendini göstermelik rakamlarla kandýrmasýn" dedi. ÝÞKUR Genel Müdürüyle yapýlan görüþmede, Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn kadroya geçirilme sürecinde yaþanabilecek hak kayýplarýnýn gündeme getirildiðini kaydeden Alper sözlerini þu ifadelerle tamamladý:"sendikamýzca, kendi unvanlarýnda kadroya geçirilecek iþ ve meslek danýþmanlarýnýn ücretlerinde yaþanacak düþüþle ilgili kurumda deðiþik biçimlerde duyumlarýn yayýldýðý ifade edilmiþtir. Dilekçelerin verileceði 2 Eylül'den sonra kalan iki aylýk zamanýn Mecliste düzenleme yapýlýncaya kadar ÝMD'lerin lehine kullanýlmasý gerektiði belirtilerek, konuya iliþkin Genel Müdürlüðün bir açýklama yapmasý gerektiði talebimiz üzerine, tarihinde ÝÞKUR Genel Müdürlüðünün yapmýþ olduðu açýklamada: Ýþ ve Meslek danýþmanlarý statü hukuku olarak 657 sayýlý kanuna tabi memur olarak istihdam edileceklerdir. Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý 9 uncu derecenin 1 nci kademesi karþýlýðý olarak (intibak iþlemleri ve medeni hali, çocuk sayýsý, özür durumu, v.s. gibi durumlarda miktar deðiþebilecektir) ; 657 Sayýlý kanun 2006/10344 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ve 666 sayýlý KHK ile 375 Sayýlý KHK'ya eklenen "EK MADDE 9" hükümleri doðrultusunda 1.784,85, Tl Memur maaþýna hak kazanacaklardýr. Denilmektedir. Açýklamadan da anlaþýldýðý gibi kadroya geçecek olan emekçilerin ücretlerinde bir asgari ücret oranýnda düþüþ yaþanacaktýr. Bu nedenle sendika olarak uyarýyoruz! Hükümetin uyguladýðý istihdam politikalarý çerçevesinde ÝÞKUR Genel Müdürlüðü'nce yürütülen iþe yerleþtirmelerde bilgi ve yeterliliklerine baþvurulan Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn, 4/A kadrosuna alýnmalarýnda, yaptýklarý iþe uygun uzmanlýk kadrosu tanýmlanmalýdýr. Bu unvan altýnda özlük haklarý tanýmlanmalý ve ücretlendirmelerinde yoksullaþma anlamýna gelecek kayýplara izin verilmemelidir. ÝMD'ler kazanýlmýþ haklarý korunarak kadroya geçirilmelidir. Kurumda bozulan iþ barýþýnýn yeniden saðlanmasý için bütün ÝÞKUR emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarýnda iyileþtirme yapýlmalýdýr. Haklarýmýzý korumak ve geliþtirmek için örgütlenelim, mücadele edelim" Yasin YÜCEL Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'da yaptýklarý "Hava Gösterisi"nden dolayý Türk Yýldýzlarý'na "Teþekkür Belgesi" verdi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Akrobasi Timi(Türk Yýldýzlarý), Valilik ve Çorum Belediyesinin organizasyonunda, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91'inci Yýl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamýnda 24 Aðustos'ta "Hava Gösterisi" yapmýþtý. Bu kapsamda, Vali Baþköy ve Belediye Baþkaný Külcü tarafýndan imzalanan "Teþekkür Belgesi", Çorum halký adýna Türk Yýldýzlarý Timi'ne verilmek üzere 3. Ana Jet Üs 134. Akrotim Filo Komutanlýða gönderildi. Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan baþlatýlan yaz kurslarý sona erdi. Çocuklarýn ücretsiz olarak faydalanabildikleri yaz kurslarý rekor sayýlabilecek bir katýlýmla tamamlandý. Okullarýn tatil olmasý ile birlikte yaz aylarýnda çocuklarýn sosyal ve sportif etkinliklerle hem çocuklarýn kötü alýþkanlardan uzaklaþmasý hem de ruhen ve bedenen geliþimlerine yardýmcý olmasý amacýyla yaz kurslarý düzenlediklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kurslara öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiðini kaydetti. NFK Gençlik Merkezi'nde açýlan yaz kurslarýnýn tamamen ücretsiz yapýldýðýnýn altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Açtýðýmýz kurslarla yavrularýmýz için eðlenceli bir tatil imkâný oluþturmaya çalýþtýk. Çocuklarýmýzýn verimli bir yaz sezonu geçirdiðine inanýyorum. Açmýþ olduðumuz yaz kurslarýna çocuklarýný teþvik ederek gönderene tüm anne ve babalara da teþekkürlerimi sunuyorum" dedi. Sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kalan çocuklarýn bir þekilde þiddetle tanýþtýðýný ifade eden Baþkan Külcü, gerçekleþtirilen yaz kurslarý uygulamasýnýn sosyal adaleti de saðladýðýný ifade ederek "Ekonomik güçlükler nedeniyle bazý aileler çocuklarýný bu ve benzeri faaliyetlere gönderemeyebiliyor. Bizler sosyal belediyeciliðin gereði olarak bu tür faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Külcü, yaklaþýk iki aydýr devam eden NFK Gençlik Merkezi'ndeki yaz kurslarýnda 400 öðrenci baðlama, gitar, org, keman, günlük Ýngilizce, eðlenceli matematik, bilgisayar, dahice öðrenme (Hýzlý Okuma), mental aritmetik, satranç ve diksiyon alanlarýnda ücretsiz kurs gördüðünü, bununla beraber camii ve Kuran kurslarýna katýlan öðrenciye çeþitli hediyeler verdiklerini ücretsiz film ve animasyon gösterisi gerçekleþtirdiklerini sözlerine ekledi. Bahadýr YÜCEL

10 HABER 10 "Saldýrýrsa ikinci Vietnam'ý yaþar" Beþþar Esed'den ABD'ye gözdaðý Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esed, ABD ve Batý'nýn kendilerine karþý savaþ açabileceðini fakat bu savaþý kazanamayacaðýný savundu. Vietnam hatýrlatmasýný yapan Beþþar Esed, "Savaþ açabileceklerine þüphe yok ama bunun nerelere yayýlacaðýný ya da nasýl sona ereceðini tahmin edemezler. Uydurduklarý tüm senaryolarýn kontrollerden çýktýðý gerçeðini görüyorlar." dedi.beþþar Esed, kimyasal silah suçlamasýnýn tamamen siyasi olduðunu, Suriye Ordusu'nun teröristlere karþý kazandýðý baþarýlarý geri çevirmek için ortaya atýldýðýný söyledi. Rus Ýzvestiya gazetesine mülakat veren Esed, ABD yönetiminin önce suçlamayý yaptýðýný ve sonra delil toplamaya baþladýðýný ifade etti."teröristlerin kimyasal silah kullanacaðýndan Batýlýlarýn haberdar olduðuna dair þüphelerimiz var." diyen Esed, BM denetçilerinin inceleme sonuçlarýnýn, belli büyük güçlerin çýkarlarýna göre yorumlanabileceði endiþesini dile getirdi. BM denetçilerini Rusya ile istiþarelerden sonra kabul ettiklerini hatýrlatan Beþþar Esed, "Tabii ki sonuçlarýn Amerika ve Batý politikalarýna hizmet edecek þekilde yorumlanmasýnýn Rusya tarafýndan engellenmesini bekliyoruz." dedi.ülkesinde El Kaide ve bazý kanun kaçaklarýna karþý savaþtýklarýný savunan Beþþar Esed, Batý'nýn Vietnam Savaþý'ndan ders alýp almadýðýný sorguladý. Terörün istenildiði zaman kullanýlan bir kart olmadýðýný ifade eden Esed, "Terör bir akrep gibidir. Beklenmedik bir anda sizi de sokabilir. Suriye'de terörü desteklerken Mali'de onunla mücadele edemezsiniz. Ya da Çeçenistan'da desteklerken, Afganistan'da onunla savaþamazsýnýz." ifadelerini kullandý. TÜRKÝYE AÇIKLAMASI Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esed, ülkesinde 'terörü doðrudan destekleyen' taraflar arasýnda Türkiye'yi de saydý. Esed'in Rus Ýzvesitya gazetesine Protestocu Uygurlar öldürüldü mü? Gazete, 28 Haziran günü Hanerik kasabasýný Hotan kentine baðlayan karayolunda protestocu Uygurlarla güvenlik güçlerini karþý karþýya getiren olayda Çin resmi medyasýna göre ölen ya da yaralanan olmadýðýný, fakat diðer çok sayýda haber kaynaðýnýn onlarca sivil eylemcinin ölümünü bildirdiðini aktarýyor. Sürgündeki Uygur gruplarý, güvenlik güçlerinin açtýð ateþte ölenlerin sayýsýnýn 100'ü aþabileceðini öne sürüyorlar. Gözaltýna alýnan imam Hanerik sakinleri, protestoya yol açan anlaþmazlýðý Haziran ortasýnda Çinli yetkililerin kent dýþýnda izinsiz açýlmýþ bir camide çalýþan Mettursun Metseydi adlý genç bir imamý gözaltýna alýþýna baðlýyor. Çin hükümetinin ''Ýslamcý ve ayrýlýkçý teröre'' karþý aldýðýný söylediði önlemlerden biri olan baþörtüsü kýsýtlamasýný sert dilde eleþtiren Metseydi'nin Hanerik'in Müslüman sakinleri arasýnda giderek popülerleþtiði söyleniyor. Kasaba sakinleri, baþörtülü kadýn müþteri taþýyan taksilere ceza kesildiðini ve doktorlardan kapalý kadýn hastalarý baþörtüsünü çýkarmazsa muayene etmemelerinin istendiðini belirtiyor. Gözlemciler, Pakistan ve Afganistan'ý istikrarsýzlaþtýran Ýslamcý militanlarýn Müslüman Uygular arasýna sýzmasýndan korkan Çinli yetkililerin Þincan'da devlet memurlarýnýn Ramazan ayýnda oruç tutmasýna karýþtýðýný, baþörtülü kadýnlara ve sakallý genç erkeklere karþý kampanya yürütüldüðünü ve izinsiz Kuran okullarýna sýk sýk güvenlik güçlerinin baskýn düzenlediðini söylüyor. Radio Free Asia adlý radyoya konuþan Uygurlu yerel yetkililer, imam Metseydi'nin camiinin mühürlenip kapatýlmasýna öfkeyle tepki veren ve kimileri ellerinde sopalar ya da kazma kürek taþýyan yaklaþýk 400 kiþilik bir grup, Allah-ü Ekber nidalarý atarak çýktýklarý karayolunda jandarma kuvvetleriyle karþý karþýya geldi.amerikan Uygur Derneði Baþkaný Alim Seytoff, ''Anlaþýldýðý kadarýyla bu noktada güvenlik güçleri kalabalýðýn üzerine ateþ açmýþ.'' diyor. verdiði röportaj, resmi haber ajansý SANA'da yayýnlandý. Krizin ilk 2 yýlýnda Katar'ýn, þimdi de Suudi Arabistan'ýn bu süreci finanse ettiðini öne süren Beþþar Esed, "Açýk konuþmak gerekirse Suudi Arabistan'ýn para vermekten baþka yapacaðý bit þey yok. Sadece parasý olanlar bir medeniyet kurup geliþtiremezler. Suudi Arabistan, ne kadar paraya hükmettiðine baðlý olarak politikasýný uygulamaya koyuyor." dedi.türkiye gibi stratejik konuma ve liberal topluma sahip olan büyük bir ülkenin, gerici düþünceye sahip Körfez ülkesinden gelen bir avuç ayarlanmasýnýn acý olduðunu söyleyen Esed, bu durumun sorumluluðunun da Türk halkýna deðil baþbakana ait olduðunu öne sürdü. RUSYA ÝZÝN VERSE ÝKÝ YIL ÖNCE VERÝRDÝ Suriye Devlet Beþþar Esed, Rusya nýn Suriye konusunda geçekler bu kadar açýkken Batý ya taviz vermeyeceðini öne sürdü. Beþþar Esed, Rus Ýzvestiya gazetesine verdiði mülakatta, Rusya, özellikle Suriye konusunda AB ve ABD politikalarýna karþý çýkýyor. Rusya bu konuda anlaþma yoluna giderse ne olur? Böyle bir senaryo mümkün mü? þeklindeki soruya cevap verdi.resmi haber ajansý SANA'da yayýnlanan mülakatta Rusya nýn ileri sürüldüðü gibi anlaþma yoluna gidecek olsa, tablonun bazý Rus yetkililer için bile bulanýk olduðu iki yýl önce bunu yapacaðýný savunan Beþþar Esed, Þimdi tablo gayet net. O zaman anlaþma yoluna gitmeyen bir Rusya, þimdi bunu yapacak deðildir. dedi.s-300 füzelerinin Suriye ye teslim edilip edilmediðini sorulmasý üzerine Esed, bunlarýn çok gizli bilgiler olduðunu söyledi. Ýmzaladýðý tüm anlaþmalara sadýk kalan Rusya yý ABD, Avrupa ya da Körfez ülkelerinin etkileyemediðini söyleyen Beþþar Esed, Rusya, kendini ve halkýný savunmasý için Suriye ye gerekli her þeyi tedarik etmeyi sürdürüyor. ifadelerini kullandý. Suriye'de, BM heyetinin konvoyuna ateþ açýldý Birleþmiþ Milletler, denetleme heyetini taþýyan konvoya ateþ açýldýðýný açýkladý. Keskin niþancý ateþinin bir araca isabet ettiði belirtilirken, olayda ölü veya yaralý olduðu hakkýnda bilgi verilmedi. Hasar gören aracýn, bir baþka araçla deðiþtirileceði belirtildi. BM heyetini taþýyan konvoy bu sabah otelden ayrýldýktan sonra, heyetin kaldýðý otelin yakýnýna en az iki havan topu mermisi düþtüðü haberi gelmiþti. Keskin niþancý saldýrýsý, BM konvoyu Þam'ýn dýþýndaki Doðu Guta bölgesine giderken gerçekleþti. HAVAN TOPU SALDIRISI Görgü tanýklarýnýn Reuters a verdiði bilgiye göre, sabah yaþanan saldýrýda, havan topu mermilerinden bir tanesi Þam ýn merkezinde bulunan Four Seasons otelinin yakýnýna düþtü. Suriye basýný, saldýrýnýn teröristler tarafýndan yapýldýðýný öne sürerken, SANA haber ajansý üç kiþinin yaralandýðýný belirtti. Saldýrýnýn öncesinde Þam daki otellerinden ayrýlan BM heyeti, altý araçlýk konvoyla kimyasal saldýrýnýn yapýldýðý iddia edilen bölgeye hareket etmiþti. Mavi vücut zýrhýný giyen heyet üyeleri, güvenlik güçleri ve ambulans eþliðinde yola çýkarak, inceleme yapacaklarý ilk yer olan, isyancýlarýn kontrolündeki Doðu Guta bölgesine hareket etmiþti. Facebook gizlilik ihlalini kabul etti! Facebook 2011 yýlýnda aleyhinde açýlan gizlilik ihlaliyle ilgili davada, davacýlarla anlaþma yolunu tercih etti.sosyal medya devi Facebook, Sponsored Story (Sponsorlu Hikayeler) adlý programýndan dolayý adýna açýlan davada uzlaþma yolunu seçti. Bu durum ayný zamanda, Facebook un gizlilik ihlali yaptýðýný kabul etmesi anlamýna geliyor. Sponsorlu Hikâyeler adlý program, kullanýcýlarýn beðenilerini bir marka veya sayfanýn tanýtýmýnda açýk bir þekilde kullanabiliyor. Bu da kiþisel bilgilerin gizliliðini ihlal anlamýna geliyor. Ayrýca þirketin bundan ticari kâr elde ediyor olmasý da sosyal medya devini köþeye sýkýþtýrdý.kalifornia eyalet yasalarýnda kiþinin izni olmadan bu Suriye de kimyasal silah kullanýlmasýnýn ardýndan askeri operasyon seçeneðini masaya yatýran ABD ve müttefiklerinin nasýl bir plan hazýrladýklarý az da olsa belli oldu. Washington Post gazetesi, Suriye'ye yönelik askeri harekatýn süre ve kapsamýnýn sýnýrlý tutulacaðýný belirtti. Gazeteye göre, harekat iki günden fazla sürmeyecek. Suriye'deki hedefler, denizden fýrlatýlacak Cruise füzeleriyle vurulacak. ABD'nin Akdeniz'de Suriye'ye yakýn noktada 4 savaþ gemisi bulunuyor. Askeri harekatta uzun menzilli bombardýman uçaklarýnýn da kullanýlmasý gündemde. Hava saldýrýlarýnda Þam rejiminin deniz, hava ve kara savunma sistemleri hedef alýnacak. Baþkent Þam, Humus, Halep, Hama ve Lazkiye gibi kentlerde veya yakýnlarýnda bulunan askeri tesisler de vurulacak. ÝNGÝLTERE DEN DESTEK GELECEK Ýngiliz Independent gazetesi ise, Þam rejiminin vurulmasý için bastýran Ýngiltere'nin, harekata Tomahawk ve Tornado füzeleriyle donatýlmýþ denizaltýlarýyla destek vereceðini yazdý. Gazeteye göre, askeri müdahaleden yana olan Fransa da Charles de Gaulle uçak gemisi ve Birleþik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) savaþ uçaklarýyla harekata katýlacak. Suriye'ye müdahale ihtimali deðerlendirilirken, Kýbrýs Rum Kesimi'ndeki Ýngiliz üssünde tür eylemlerde bulunulmasý, yasadýþý olarak tanýmlanýyor. Ayrýca yasalar, Facebook un hizmet koþullarýna onay vermiþ olmanýn bile, bu eylemi suç olmaktan çýkarmadýðýný belirtiyor. Yasal açýdan büyük bir baský altýnda kalan Facebook, 20 milyon dolar karþýlýðýnda davacýlarla anlaþma yolunu seçti.facebook un kendisine þu ana kadar 234 milyon dolar kazandýran programý sonlandýrmasý beklenmiyor. Ancak sosyal medya devinin programla ilgili yeni düzenlemeler yapmasý gündemde.facebook un kullanýcýlara içeriklerinin nasýl paylaþýldýðý konusunda daha fazla kontrol imkâný vereceði belirtilirken, davacýlar yapýlacak deðiþikliðin sosyal medya devine 145 milyon dolara mal olabileceðini belirtti. Devletin çiftçiye destek fonundan garip kesinti Çiftçilerin, Ziraat Bankasý ndan aldýðý desteklemelerden liraya kadar varan kesintiler yapýlýyor. Kahramanmaraþ ta Tarým ve Reform Genel Müdürlüðü, söz konusu kesintinin Maliye Bakanlýðý talimatýyla banka tarafýndan yapýldýðýný belirtirken, banka yetkilileri konuyla ilgili bir açýklamada bulunmadý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, çiftçiye bu sene vereceðini duyurduðu 9 milyar TL destekleme fonunu Ziraat Bankasý üzerinden daðýtmaya baþladý. Ancak çiftçiler devletin kendisine taahhüt ettiði destek fonunu, kuruþu kuruþuna bankadan alamadýklarýndan dert yanýyor. Kahramanmaraþlý pamuk üreticileri, devletten aldýklarý destekleme fonu karþýsýnda bankadan dekont da alamadýklarýný söyledi. Çiftçiler, Dekont almak istersek bankaya 30 TL gibi bir para ödememiz gerekiyor. dedi Cihan Haber Ajansý muhabirinin konuyla ilgili yaptýðý araþtýrmada, ilgili bakanlýðýn bünyesinde çalýþan Tarým ve Reform Genel Müdürlüðü yetkilileri söz konusu kesintinin Maliye Bakanlýðý talimatýyla banka tarafýndan yapýldýðý bilgisini verdi. Ancak bankanýn çiftçiye mutlaka dekont vermesi gerektiðini vurgulayan Tarým Bakanlýðý ndan üst düzey bir yetkili, bankanýn 30 TL karþýlýðýnda dekont vermesini de eleþtirdi. Ayný yetkili, Ben nasýl hesabýmdaki parayý çekince karþýlýðýnda dekont alýyorsam, çiftçi de kendi hesabýnda yatan parayý çekince dekont almasý gerekiyor. Ayrýca bir ücret karþýlýðýnda dekont vermenin manasý nedir? dedi. Kahramanmaraþ Tarým Ýl Müdürlüðü nün 2012 yýlý Prim Uygulamalarý baþlýðý altýnda yayýmladýðý listeye göre hangi çiftçinin ne kadar destekleme fonu alacaðýný görmek mümkün. Ancak çiftçiler isimleri karþýsýnda yazan destekleme fonlarýný, söz konusu bankadan tamamen alamadýklarýný öne sürdü. Pamuk üreticilerinden Ramazan Ekiz, Kahramanmaraþ Tarým Ýl Müdürlüðü nden kendisine 3 bin 990 TL lik bir destekleme fonu alacaðýna dair belge aldý. Bankaya gittiðinde ise kendisine 3 bin 900 TL ödendi. Ekiz, 90 TL nin neden kesildiðini, söz konusu bankaya sorduðunda banka yetkilileri hesabýnda ne kadar para varsa onu verdikleri, ayrýca bir kesinti yapmadýklarý cevabýný verdi. Bunun üzerine bankadan dekont isteyen Ekiz, dekont veremeyecekleri söylenince Kahramanmaraþ merkez þubesinden dekont almaya gitti, ancak banka ücretsiz vermesi gereken dekontu tam 30 TL karþýlýðýnda çiftçi Ramazan Ekiz e verdi. Böylece devletin çiftçi Ramazan Ekiz e destekleme miktarý olarak taahhüt ettiði 3 bin 990 TL nin 120 TL sini banka kesti. Ekiz, Kesilen paralar hiç de cüzi miktarlar deðil bazý çiftçi arkadaþlarýmýza 600 TL bazýlarýna bin TL kesinti yapýldý. Biz bunca insandan kesilen paranýn nereye gittiðini soruyoruz. Herhangi bir yere kesilmiþ olabilir ama bize kesinti yok demeleri çeliþki doðuruyor. Devletin bize taahhüt ettiði paranýn tamamýný neden alamýyoruz? dedi. Çiftçiler Ziraat Bankasý yetkililerinden açýklama beklediklerini kaydetti. Öte yandan konuyla ilgili telefonla ulaþýlan Ziraat Bankasý yetkilileri ise yapýlan uygulama hakkýnda açýklama yapmadý. Olasý Suriye operasyonu 2 gün sürebilir hareketlilik dikkat çekiyor. Üsse inen askeri uçak sayýsýnda artýþ olduðu bildirildi. Ýngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri nin savaþ ve kargo uçaklarý Ada'nýn güneyindeki "Aðro-tur" üssüne gitmeye baþladý. Ýngiltere'nin Suriye sýnýrýna 160 kilometre mesafede bulunan hava üssüne bir nakliye uçaðýnýn indiði görüldü. Üssün, uluslararasý müdahale halinde merkez olarak kullanýlacaðý belirtildi. ÝNCÝRLÝK DE KULLANILABÝLÝR ABD nin baþýný çektiði bir hava ve deniz operasyonu baþlatýlmasý halinde, Adana daki Ýncirlik üssünün de kullanýlabileceði belirtildi. Suriye nin baþkentine 400 km mesafede bulunan üssün, hava operasyonlarýnýn yaný sýra, askeri müdahale için de uygun olduðu biliniyor. Türkiye, Gaziantep ve Adana da ayrýca NATO nun bataryalarýný bulunduruyor. Akdeniz de bekleyen Amerikan savaþ gemilerinin, operasyona Tomahawk ve Cruise füzeleriyle destek vermesi bekleniyor. Mezilleri 1100 km olan füzelerin, operasyon halinde öncelikli olarak Suriye nin hava savunma sistemlerini hedef almasý bekleniyor. 5. FÝLO HAZIR ABD nin ayný zamanda Ürdün de 300 ABD askerinin bulunduðu bir üssü bulunuyor. Suriye ye en yakýn mesafede bulunan bu üste 24 tane F-16 savaþ uçaðý bulunduðu iddia ediliyor. ABD nin Basra Körfezi nde bulunan ve bir kasabayý dolduracak personele sahip uçak gemileri bulunan 5. Filo su, olasý operasyona yer alabilir. Ýngiltere nin ise Adriyatik denizinde 4 savaþ gemisi bulunuyor ancak operasyonda rol alýp almayacaklarý belli deðil. Ýtalya nýn Napoli kentindeki NATO üssünün ise uzak kalmasýndan dolayý kullanýlmasý planlanmýyor.

11 SPOR Genç futbolcu Gölcükspor maçýnda çok kýsa süre oynamasýna raðmen kafa ile golünü attý ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayýlmadý Yasin, Derince formasýný giydi 11 Özbað, Kilimli Belediyespor'u býraktý Çorumspor'un eski teknik direktörlerinden Sedat Özbað, sezon baþýnda anlaþma saðladýðý BAL Ligi takýmlarýndan Kilimli Belediyespor ile yollarýný ayýrdý. Sezon baþýnda þampiyonluða oynayacak bir takým hedefiyle anlaþma yaptýðýný belirten tecrübeli teknik adam, destek bulamayan kulüp baþkanýnýn istifa kararýnýn ardýndan istenilen transferlerin yapýlmamasý nedeniyle ayrýlýk kararý aldýðýný ifade etti. Bursa'ya dönen Özbað birkaç takýmdan teklif geldiðini bu teklifleri deðerlendireceðini söyledi. ADNAN YALÇIN Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Derince Belediyespor ile anlaþan Yasin Özkarslý yeni takýmýnýn formasýný ilk kez Gölcükspor ile yapýlan hazýrlýk maçýnda giydi. Yasin Özkarslý karþýlaþmanýn 84. Dakikasýnda oyuna girdi. Gölcükspor ile Derince Belediyespor arasýndaki hazýrlýk maçý 0-0 sona erdi. Karþýlaþmanýn 84. Dakikasýnda oyuna giren Yasin 90+1'de takýmýnýn bir ataðýnda kazanýlan serbest vuruþta iyi yükseldi kafayý vurdu topu aðlarda, ancak aðlara giden golü karþýlaþmanýn hakemi ofsayt gerekçesi ile golü saymadý. GÖLCÜKSPOR: 0 DERÝNCE BELEDÝYESPOR: 0 STAD: Gölcük Þehir Stadý HAKEMLER: Mehmet Akif Ýbrahimoðluxxxx, Özcan Kýlýçkeserxxx, Okan Oralxxx GÖLCÜKSPOR: Lokmanxx, Sefaxx, Mehmetxxx, Orhanxx, (Dk. 63 Kemalxx), Ensarxx, Serhadxx, Sezginxxx, (Dk. 81 Oðulcanx), Abdullahxx, (Dk. 83 Ahmetx), Emre Kartxx, (Dk. 77 Mert Erçakýrxx), Özgürxx, Oðuzhan Demirerxxx DERÝNCE BELEDÝYESPOR: Sefaxx, Hüseyinxx, (Dk. 46 Doðancanxx) Erçinxxx, (Dk. 46 Aykutxx) Oðuzhanxxx, (Dk. 46 Ferhatxx) Fatihxxx, Fazlýxxx, (Dk. 46 Ýsmail Özgürxx), Erdemxxx, (Dk. 74 Mesutxx)Ruhix, (Dk. 46 Serkanxx), Serhatxxxx, (Dk. 77 Sertaçx) Oltanxx, (Dk. 84 Muhammed Yasin x), Denizxx (Dk. 46 Tolga Karaxx) GOL: Yok Vali Baþköy, Kargý'da spor tesisi inþaatýný inceledi Belediyespor, hazýrlýk maçýnda galip Spor Toto 3. lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor, yeni sezon öncesi taraftarlarýnýn önünde ilk maçýna çýktý. Ilýca Orhan Tavlý Stadyumu'nda Erzincan Refahiyespor ile hazýrlýk müsabakasý oynayan Mavi-beyazlýlar, karþýlaþmadan 2-1 galip ayrýlarak lig öncesi taraftarlarýna umut verdi. Geçtiðimiz hafta Refahiye'de oynanan hazýrlýk maçýnda tek golle maðlup olan Erzurum ekibi, iç sahada oynadýðý karþýlaþmada maçýn ilk dakikasýnýn içinde yediði golle kýsa süreli bir þok yaþadý. Rakip takým oyunlarý maçýn baþlama düdüðünün hemen ardýndan, santradan kaptýklarý topu güzel bir atak yaparak gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Serhan'ýn attýðý golle ikinci kez santra yapan mavi beyazlýlar kontrollü ve hücuma yönelik bir oyun düzeni kurarak 10. dakikada skoru dengeledi. Fatih Arat'ýn mükemmel ortasýna ayný þýklýkta karþýlýk veren takýmýn yeni oyuncusu Hakan topu aðlarla buluþturdu. Golün ardýndan ataklarýný kesmeyen Erzurum Büyükþehir Belediyespor, genç yýldýz Güner'in 26. dakikada attýðý golle müsabakada 2-1 öne geçen taraf oldu. Maçýn ilk yarýsýna nazaran ikinci yarý biraz daha savunmada oynayan mavi-beyazlý ekip skoru koruyarak taraftarýn önünde oynadýðý ilk karþýlaþmadan galip ayrýlmasýný bildi. ÝNCEDAL: "YENÝ BÝR TAKIMIZ" Maç sonunda takýmýn deðerlendirmesini yapan Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, yeni bir takým olduklarýný belirterek, "Özellikle ilk devre mükemmel bir futbol oynadýk. Hem ataklarda hem de gollerde çok iyiydik. Yeni bir takýmýz. Ýlk defa kendi taraftarýmýz önünde maç yapýyoruz, bununda heyecaný vardý. Sahada tabi topa daha çok sahip olan, kazanmayý isteyen, güzel ve þýk goller bulan bir takým vardý. Bunlar bir ölçü deðil ama sporcularýmýz son hallerini görmek adýna iyi oluyor. Skorla ilgilenmiyoruz. Yeni bir takým olmamýza raðmen memnunum. Her geçen hafta daha iyi olacak." diye konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Kargý ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunan Vali SabriBaþköy, bu kapsamda Kargý Spor Salonu inþaatý ile Sentetik Çim Futbol Sahasý alanýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar da hazýr bulundu. Kargý ilçesinde yaptýrýlan 500 kiþilik Spor Salonu inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Baþköy; "Kargý Kapalý Spor Salonu'nun inþaatý bitmiþ durumda. Görünen o ki binanýn sadece çevre düzenlemesi kalmýþ. O da en kýsa sürede tamamlanacaktýr. 15 Aðustos'ta Kargý Sentetik çim futbol sahasýnýn ihalesi yapýldý. Ýhale inceleme iþlemlerinin tamamlanmasýnýn akabinde yapýmýna baþlanacak. Bu iki spor tesisi Kargý ilçemiz için güzel bir spor kompleksi oluþturacaktýr." dedi. SPOR SERVÝSÝ Zafer Kupasý Trap yarýþmalarý yapýldý Zafer Kupasý Atýcýlýk Yarýþmalarý geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirildi. Melik Gazi Atýþ Poligonu'nda yapýlan yarýþmalarda üç kategoride toplam 27 sporcu mücadele etti. Genç bayanlar kategorisinde sporcular 25'er atýþ yaptýlar. Atýþlar sonunda Ceren Özkaya 14 isabetle birinciliði kazanýrken SevcanErsavaþ 12 isabetle ikinci, Buket Sin ise 10 isabetle üçüncülüðü kazandý. Genç erkeklerde de atýcýlar 25'er atýþ ylaptýlar. Emre Almalý 14 isabetle birinciliði kazanýrken Emre Anaklý 12 vuruþla ikinci Buðra Beyaz ise yedi isabetle üçüncülüðü kazandý. Büyük erkekler kategorisinde ise sporcular 50'þer atýþ yaptýlar. Yasin Yetim 39 isabetle turnuvanýn birinciliðini kazanýrken Fikret Sin 37 isabetle ikinciliði kazandý. MerhmetErsavaþ ise 35 isabetle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.yapýlan atýþlar sonunda üç kategoride dereceye giren sporculara madalya ve hediyeler verildi. SPOR SERVÝSÝ Ünyespor'dan farklý prova 5-1 Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta 1 Eylül 2013 Pazar günü deplasmanda Darýca Gençlerbirliði maçýyla sezona merhaba diyecek olan Ünyespor Bal ligi temsilcisi Bulancak Belediyespor ile oynadýðý hazýrlýk maçýný farklý kazandý. Bulancak Ýlçe Stadý'nda Pazar günü saat 16.00'da Bal Ligi ekiplerinden Bulancak Belediyespor ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya gelen Ünyespor ilk yarýsýný 2-0 önde götürdüðü maçý 5-1 kazandý. 1 Eylül 2013 Pazar günü baþlayacak ligde deplasmanda Darýca Gençlerbirliði maçý ile sezona giriþ yapacak olan Ünyespor Bulancak Belediyespor karþýsýnda bu maçýn provasýný yapmýþ oldu. Sezon öncesi ideal on birini belirlemeye çalýþan yeþil-beyazlý takým Bulancak Belediyespor karþýsýnda ortaya koyduðu üstün futbolu ile lige hýzlý bir giriþ yapacaðýnýn müjdesini verdi. Bulancak Ýlçe Stadý'nda oynanan maça hýzlý baþlayan yeþil-beyazlýlar abluka altýna aldýðý Bulancak Belediyespor kalesinde ilk golünü Halil Ýbrahim'in vuruþu ile kazandý. Bulancak kalesinde üst üste pozisyonlara giren yeþil-beyazlýlar Yalçýn'ýn attýðý golle ilk yarýyý 2-0 önde tamamladý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda da etkili olan taraf Ünyespor olurken 3. gol gecikmedi. Yeþil-beyazlýlar Ahmet Burak'ýn kafa golü ile skoru 3-0 yaparken 80. dakikada tekrar sahneye çýkan Ahmet Burak skoru 4-0 yaptý. Maçýn son dakikalarýna girilirken ani geliþen Bulancak Belediyespor ataðýnda Ercan takýmý adýna maçtaki tek golü attý ve skor 4-1 oldu. Karþýlaþmanýn uzatma dakikalarýnda 90+5'te Ünyespor Yusuf Kemal'in golü ile skoru belirledi. Ünyespor Bulancak Belediyespor ile oynadýðý hazýrlýk maçýný 5-1 kazanarak lig için son provasýný yapmýþ oldu. SPOR SERVÝSÝ

12 Barýþ Aysu Orhangazispor'da Çorum Belediyespor'un ligin ilk haftasýnda karþýlaþacaðý Orhangazispor, stoper sorununu Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabüksporlu Barýþ Aysu ile çözdü. Barýþ Aysu ile 1 yýllýk kiralýk anlaþmasýna varan Orhangazisporstoper arayýþlarýný da tamamlamýþ oldu. Geçen hafta takýmla birlikte antrenmanlara çýkan ve teknik heyetin de beðenisini toplayan Karabüksporlu Barýþ Aysu ile 1 yýllýk kiralýk anlaþma yapýldýðý açýklandý. Avrupa ve Dünya Dereceli Güreþçi hemþerimiz Hayri Polat Belediye yaðlý güreþlerinde vefasýzlýk yapýldýðýný ileri sürdü NADÝR YÜCEL 1948 Elmalý Köyü'nde doðan Hayri Polat özellikle yýllarý arasýnda sesini Dünya çapýnda duyurmuþ ve 90 Kg serbest stilde Türkiye Þampiyonluðu ve arkasýndan Avrupa 2.3. ile Dünya 4. lüðüalmýþtý. Hayri Polat en son 2008 yýlýnda Rusya'da düzenlenen yaþlýlar Dünya þampiyonasýnda ise Ülkemizi ve Çorum'u temsil ederek 60 yaþýnda tekrar Dünya 3.'sü olma baþarýsýný göstermiþti. Hayri Polat, Çorum belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen yaðlý güreþlere davet edilmediðini ancak kendi imkanlarý ve iradesi ile Antalya'dan Çorum'a geldiðini belirterek, Belediye ve Güreþ il Temsilciliðinin ilgisizliðinden dolayý üzüldüðünü ifade etti. Güreþ camiasýnýn yakinen tanýdýðý ve 30 yýl Güreþ Ýl Temsilciliði yapmýþ olan Adil Tümer hoca ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Milli Güreþci hemþerimiz Hayri Polat, kendisinin Antalya'da iken aranmadýðý halde kendisinin Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü aradýðýný belirterek, "Önce nezaketen organize kurumun ve þehrin emiri sýfatý ile Muzaffer Külcü'yü aradým. Dedim sayýn baþkan biz davet edilmedik. Sayýn Baþkan da ben sizi tanýyorum. Gerek Karabük de Partimizin kurucularýndan olmanýz gerekse güreþ camiasýndan ve katkýlarýnýzdan dolayý sizi tanýyorum. Ben Güreþ Ýl Temsilcisi ile görüþüp sizi arayayým" dedi. Ancak daha sonra dönüþ yapmadý aramadý. Tekrar aradýðýmda da telefona cevap vermedi. Buraya memleketime kendiimkanlarým ile kimseden bir þey beklemeden geldim. Müsabakalar da isimler zikredilirken en son salavat dediðimiz kýsmýnda bir iki kiþinin uyarýsý ile ismimiz lütfen anons edildi. Bu yaþýmýza raðmen çýktýk peþrev çektik. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Ben ki yýllarýnda Ýskilip de güreþ müsabakalarý sonrasýnda Çorum'a dönerken meydana gelen Trafik kazasý sonrasýnda 16 gün yoðun bakým 6 ay komada kaldýktan sonra 1974 yýlýnda Dünya 4.'sü olmuþtum. Kaza geçirmemiþ olsak bu þampiyona da Dünya þampiyonu olmama kesin gözü ile bakýlýyordu. Kaldý ki benim yendiðim Bulgar güreþçi de o þampiyonadadünya 2.'si oldu. Altýn dönemlerimizde bile bizler önce bayraðýmýzý memleketimizi düþündük. Ýsviçre ve Almanya dan çok cazip maddi teklifleri dahi kabul etmedik. Yýllar geçmiþ 2008 yýlýnda 60 yaþýnda iken Ankara, Adana ve Ýstanbul gibi yerlerden gelen yaþlý kurt güreþçiler içinden yine 1. çýkýp gidip Rusya da yine Dünya 3.'sü olmuþuz. Ancak Kendi memleketimizde beklediðimiz itibarý görmemiþiz bu ahde vefasýzlýk ayýbýný kamuoyunun taktirlerine sunuyorum" þeklinde konuþtu. Sezon baþýnda Ýskilip Belediyesporla anlaþmaya varan futbolculardan Hüseyin Eðer, Osman Gýdýk, Mustafa Veran, Ali Uyar ve Turgay'ýn peþinatlarýný alamadýklarý için takýmla yollarýný ayýracaklarý öðrenilirken Çorumspor ile de görüþen futbolcularýn son anda yeniden Ýskilip Belediyespor ile anlaþtýlar Ayrýldýlar tekrar anlaþtýlar Hüseyin Eðer Mustafa VEran Osman Gýdýk Belediyespor hafif geçti Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor'da yönetim ve futbolcular arasýndaki maddi kriz nedeniyle Hüseyin Eðer, Osman Gýdýk, Mustafa Veran, Ali Uyar ve Turgay ile yollarýn ayrýlma aþamasýnda olduðu öðrenilirken dün yapýlan görüþmeler sonunda futbolcular yeniden anlaþmaya vardýlar. Geçtiðimiz günlerde yerel basýnda da yer bulan futbolcularýn peþinat ve alacak krizine çözüm üretemeyen Ýskilip Belediyespor yönetimi ile 5 futbolcunun dün yeniden bir görüþme yaptýklarý bilgisine ulaþýldý.çorumspor yönetimi ile de gizli bir görüþme yapan futbolculardan Hüseyin Eðer ve Ali Uyar dýþýndaki futbolcularýn yeniden son anda Ýskilip Belediyespor ile anlaþmaya vardýklarý öðrenildi. ÇORUMSPORLA DA GÖRÜÞTÜLER Ýskilip Belediyesporla yollarý ayýracaðý bilgisine ulaþýlanfutbolcularýn Çorumspor yönetimi ile dün bir görüþme gerçekleþtirdikleri ve anlaþma saðlayamadýklarý öðrenildi. Çorrumspor yönetiminden Güngör Atak, Ýskilip Belediyesporlu futbolculardan Ali Uyar ve Hüseyin Eðer'eher zaman kapýlarýnýn açýk olduðunu bu futbolcularýn dýþýndaki Ýskilip Beldiyesporlu futbolcularla bir daha görüþme yapmayacaklarý yönünde bir açýklama yaptý. ADNAN YALÇIN Kýrmýzý siyahlýlarda hazýrlýklar sürüyor Bölgesel Amatör Lige hazýrlanan Çorumspor'da hazýrlýklar günde tek antrenmanla devam ediyor.dün saat 16.00'da 1 nolu sentetik sahada çalýþan kýrmýzý siyahlýlarda sakatlýklarý nedeniyle Samet Sur ve Osman Seçgin önceki güntedavi için Kayseri'ye gittiler. Kayseri'den dönen 2 futbolcunun da güçlendirici çalýþmalar yapacaðý açýklandý. Genç futbolcu Bilal ise Spor Akademisi sýnavý için Bolu'ya gitti. Teknik Direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ idaresinde çalýþan kýrmýzý siyahlýlar antrenmana koþular ile baþlarken antrenman topla tekniðini ve pas yüzdesini artýrýcý çalýþmalarla antrenman devam etti.antrenman yarý sahada yapýlan çift kale ve karýn kasý çalýþmalarý ile sona erdi. Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorumspor bugünde tek antrenman ile çalýþmalarýný sürdürecek.spor SERVÝSÝ Lig mücadelesine bu hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Orhangazispor karþýlaþmasý ile baþlayacak olan Çorum Belediyespor haftanýn ilk çalýþmasý Nazmi Avluca Sahasý'nda ki çimlerin tam kesilmemesi nedeniyle hafif bir çalýþmayla geçti. Teknik Direktör Halit Kýlýç ve yardýmcý antrenör Arif Ceylan yönetiminde yapýlan antrenmanýn ýsýnma hareketleri ile baþlarken antrenmanýn ikinci bölümünde ise 20 dakikalýk 5'e 2 çalýþmasý yapýldý. 5'e 2 çalýþmasý sýrasýnda sol ayak bileðine darbe alan Ýbrahim Selen antrenmaný yarýda býrakarak ayaðýna buz tedavisi yaptýrdý. Ýlk yapýlan müdahale sonunda Ýbrahim'in ayaðýnda ciddi bir sorunun olmadýðý görüldü. Futbolcular Kýlýç ve Ceylan'ýn idaresinde ayrý bir çalýþma yaparken kaleciler ise kaleci antrenörü Tufan Engin'in kontrolünde bir çalýþma gerçekleþtirdiler. Antrenman düz koþu ve karýn kasý hareketleri ile sona ererken, Belediyespor bugün yapacaðý çalýþma ile Orhangazispor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi.

Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Beygircioðlu ölüm kavþaðý olmayacak Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðýnd a

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Çorum makina sektörü. gurur kaynaðýmýz. Mahalle Kur'an kurslarý için çalýþmalara hýz verildi. Zahir, Fen Ýþleri Müdürü Mikdat Yýldýrým,

Çorum makina sektörü. gurur kaynaðýmýz. Mahalle Kur'an kurslarý için çalýþmalara hýz verildi. Zahir, Fen Ýþleri Müdürü Mikdat Yýldýrým, Türk Dünyasý Ekonomi Forumu baþlýyor Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen 4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu bugün baþlýyor. SAYFA 10 DA Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðüne Halit Çaðdaþ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

'Gezgin Kitap Projesi'

'Gezgin Kitap Projesi' Mevlüt Uyanýk Ýlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden yeni bir eser daha Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı