T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan I

2 T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan II

3 Millî eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddî ve manevî bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır. Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan III

4 İSTİKLÂL MARŞI Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan IV

5 Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan V

6 SUNUŞ Eğitim, toplumların niteliklerinin oluşumunu ve gelişimini sağlayan en önemli unsurdur. Bilimde ilerlemenin sağlanması, sanatın geliştirilmesi, sosyo-kültürel yapının vasıflarının biçimlendirilmesi, ahlaki bilincin arttırılması, öğrenmeyi öğrenmiş bir toplum oluşturulması, milletimizi muasır medeniyetler düzeyine çıkaracak olan kavramların yeni nesillerce benimsenmesi, kurumumuzun birincil sorumluluğudur. Stratejik planlama, kurumların bilinçli yönetilmesini sağlayan bir yol haritasıdır. Eğitim kalitemizi yükseltmek için yapmış olduğumuz Stratejik Eylem Planımızda mevcut koşullarımızı değerlendirmek; zayıf ve güçlü yönlerimizi belirlemek; vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda hedeflerimizi açığa çıkarmak yollarıyla, kendini doğal süreci dahilinde yenileyen dünyaya uyum sağlayacak ve onun bu gelişim sürecine etkin olarak müdahil olabilecek nitelikte bireyler yetiştirme, güzel bir gelecek oluşturma ve bir manada geleceğe hazır olmaya çalışmaktan ziyade geleceği ellerimizde şekillendirme arzusuna hizmet etmektedir. Eğitim değerlendirmelerinde sürekli bir başarı ve nitelik düzeyinde artış gösteren ilçemiz ve ilçemizi daha da başarılı kılacak bir planlama çalışması yapan, Stratejik Plan oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor; başarılar diliyorum. Mehmet ÇALIK İlçe Milli Eğitim Müdürü 1

7 SUNUŞ Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır. Bu planlama; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak hazırlanmıştır. Okulumuza ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan stratejik planlama ekibimize teşekkür ediyor, bu plânın başarıyla uygulanması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum. Muhammet AYGÜN Okul Müdürü 2

8 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 6 BİRİNCİ BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ 7 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 8 İKİNCİ BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 11 Tarihi Gelişim 12 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 13 Faaliyet Alanları, ve Sunulan Hizmetler 13 Paydaş Analizi 14 Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi 14 Kurum Yapısı 15 Kurum Kültürü 15 İnsan Kaynakları 15 Kurumun Teknolojik Altyapısı 16 Mali Kaynaklar 16 Kurum Dışı Analiz 16 GZFT Analizi 17 Gelişim/ Sorun Alanları 18 Karasu Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan Mimarisi 20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 21 Misyonumuz, Vizyonumuz 22 Temel Değerlerimiz 23 Stratejik Plan Genel Tablosu TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI TEMA :EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI TEMA : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 31 Maliyetlendirme 32 BEŞİNCİ BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 33 İzleme ve Değerlendirme 34 Sayfa No 3

9 TABLOLAR LİSTESİ TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO Tablo 1 Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 9 Tablo 2 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Faaliyet ve Hizmetleri 13 Tablo Eğitim Öğretim Yılı Genel Durum 15 Tablo 4 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Personel Durumu Tablosu 15 Tablo 5 Bilgi Teknolojileri Tablosu 16 Tablo 6 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Gelir Gider Tablosu 16 Tablo 7 Ödenek İhtiyaç Tablosu 32 Tablo 8 İzleme ve Değerlendirme Tablosu 34 ŞEKİLLER LİSTESİ ŞEKİL NO ŞEKİL ADI SAYFA NO Şekil 1 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı 8 Oluşum Şeması Şekil 2 Stratejik Planlama Modeli 10 Şekil 3 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Teşkilat Yapısı 14 Şekil 4 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci Modeli 35 KISALTMALAR BT EBA GZFT DPT PESTLE TEFBİS TEOG MEBBİS Bilgi Teknolojileri Sınıfı Eğitim Bilişim Ağı Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler Devlet Planlama Teşkilatı Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Legal ve Ekolojik Gelişmeler Türkiye de Eğitim Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri 4

10 TANIMLAR Faaliyet ve Projeler: Müdürlüğümüzün, Stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, GZFT Analizi: Müdürlüğümüzün, Güçlü ve Zayıf yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri ortaya koyan analizi, Hedefler: Müdürlüğümüzün kendi Stratejilerini yaşama geçirmek için kurumca belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Maliyet: İktisadi anlamda maliyet, satış değeri olan bir mala ya da hizmete sahip olabilmek için katlanılan ölçülebilir fedakârlıkların toplamını, Misyon: Müdürlüğümüzün kendisi için belirlediği temel varlık nedenini ve görevlerini, Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun çıktılarından, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumları, Paydaş Analizi: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetleri etkileyen tarafların görüş ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesini, Performans Göstergesi: Hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, PESTLE Analizi: Bir organizasyonun, departmanın ya da ürünün stratejik planlaması yapılırken faaliyet gösterdiği çevreyi değerlendirmek için kullanılan Siyasi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Yasal, Çevresel (ing.political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) faktörlerin baş harflerinden oluşmaktadır. PESTLE analizi organizasyonun dışındaki faktörleri inceleyen bir analiz aracıdır. Analiz başlıkları organizasyon ile ilgili dış faktörleri incelemek için genel çerçeveyi belirler. Genellikle SWOT analizinin bir parçası olarak kullanılır. Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder. Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. 5

11 GİRİŞ tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik planlama tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Kanunda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Planlama Ekibi tarafından planlamaya, planlamanın; doğru, somut verilere dayanan, değerlendirilebilen ve denetlenebilen bir nitelik taşıması için ilgili mevzuat doğrultusunda, nasıl yapılabileceği konusunda gerekli çalışmalar yapılarak başlanmıştır. Plan, tüm iç ve dış paydaşlar katılarak ve kurumun öncelikleri; kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri ortaya çıkarılarak hazırlanmıştır. Hazırlık safhasında planlamanın ve sürecin iyi yönetilebilmesi için ilgili mevzuat ve bakanlığımızın hazırlamış olduğu kılavuz incelenerek neyi, nasıl yapabileceğimiz konusunda gerekli yol haritası çıkarılmıştır. Özellikle ekip içindeki üyelerin arasında kavramların doğru yorumlanacağı ve ortak anlayışın geliştirileceği ortak bir dil ortaya çıkarmak için gerekli toplantılar ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm iç ve dış paydaşlardan alınan bilgiler ışığında mevcut durum analizi yapılmış, güçlü ve zayıf alanlar ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir. Bakanlığımızın yayımladığı 2013/26 Nolu Genelge ve Eki hazırlık programı kapsamında, okulumuz için plan dönemi stratejik plan hazırlama süreci başlatılmış olup stratejik planının bütün aşamaları katılımcı bir anlayışla tamamlanmıştır. 6

12 I.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 7

13 1.BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ Okulumuz Karasu Ortaokulu Müdürlüğü stratejik planlarını hazırlama süreci 2013/26 Nolu Genelge ile başlamıştır. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan stratejik plan hazırlık programında stratejik planlama sürecinin aşamaları ve her bir aşamada gerçekleştirilecek iş ve işlemler, zaman çizelgesi, beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı olmak üzere planlama sürecinin gerektireceği eğitim-danışmanlık hizmeti, destekleyici personel, araç, gereç, vb. gereksinimler hakkında bilgi verilmiş olup, müdürlüğümüz stratejik planı söz konusu aşamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Şekil 1: Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı Oluşum Şeması Birim Önerileri SP Toplantıları ve Koordinasyon Ekibi Çalışmaları Karasu İmam Hatip Ortaokulu Stratejik Planları Üst Politika Belgeleri 2015/2019 Stratejik Planı Durum Analizi Raporları 8

14 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, ve Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından Haziran 2006 da yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/ 09/ 2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Genelgesi ve Eki'nde yer alan Stratejik Plan Hazırlık Programı okulumuz stratejik planlama hazırlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi amacıyla stratejik planlama çalışmaları, kurum personeliyle çeşitli aşamalarda toplantılar yapılmıştır. Müdürlüğümüzün rutin olarak yaptığı kurum personelleriyle toplantılarında stratejik yönetim ve planlamanın önemi, sahiplenilmesi gerektiği vurgulanmış, okul stratejik plan ekibiyle bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Organizasyonun oluşturulması aşamasında Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ile Bakanlığımız Stratejik Plan Hazırlık Programı kapsamında; stratejik planlamayı yönetecek Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi kurulmuştur. Stratejik plan çalışmalarını yönlendirmek ve müdürlüğümüz stratejik amaç ve politikalarının belirlenmesine, hizmet ve kurumsal gelişimine yardımcı olmak üzere okul müdürü başkanlığında, müdür yardımcısı ve okul öğretmenlerinden oluşan Stratejik Plan Üst Kurulu oluşturulmuştur. Tablo 1 : Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi SIRA NO STRATEJİK PLAN OKUL KOORDİNASYON EKİBİ ADI SOYADI 1 Muhammet AYGÜN OKUL MÜDÜRÜ GÖREVİ 2 Şeref ÇİFCİ MÜDÜR YARDIMCISI 3 Şerafettin KARTBOĞA ÖĞRETMEN 4 Yasin YAVUZYİĞİT OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Ahmet GÜNOĞLU OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetleri doğrudan yönetmek, koordine etmek ve üst kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak; kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları etkin bir şekilde yürütmek üzere; Stratejik Plan Hazırlama Ekibi" oluşturulmuştur. Oluşturulan ekip üyeleriyle yapılan stratejik plan toplantılarında stratejik planla ilgili bilgilendirme yapılmış, planlamanın temel kavramları anlatılmıştır. Ekip personele; DPT nin Kamu Kuruluşları İçin Stratejik planlama Kılavuzu sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 9

15 Kontrol Kanunu, bakanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve müdürlüğümüzün yılı stratejik planları vb. dokümanlar incelenmiştir. Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü stratejik planlama adımları ve hazırlık çalışmaları takvimi oluşturulmuştur. Stratejik plan hazırlık sürecinde okulumuz stratejik planlama ekibi; çalışma takvimi, planlama işlem basamakları, uygulanacak yöntemler vb. konularında eğitimler planlanmış, işbirliği ve koordinasyon içerisinde uygulamaya konulmuştur. Müdürlüğümüzce Bakanlık Stratejik Planı ve Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda aşağıda verilen model benimsenmiştir. Şekil 2 :Stratejik Plan Modeli 10

16 II.BÖLÜM DURUM ANALİZİ 11

17 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ Bu bölümde Tarihi Gelişim, Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler, Kurum içi ve Dışı Analizlere yer verilmiştir. 1.TARİHİ GELİŞİM 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasıyla birlikte kapatılan İmam Hatip orta kısmı kamuoyunda kademeli eğitim yasası olarak bilinen 30 Mart 2012 tarihli 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la birlikte yeniden açılarak İmam Hatip Ortaokulu statüsü kazandı. Bu sürecin devamında okulumuz açılarak 2012 yılının eylül ayında ilk öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır eğitim-öğretim yılında 5. Sınıf seviyesinde 3 şubede toplam 85 öğrenci ile faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuz, Sakarya nın Karasu ilçesinde Kabakoz Mahallesinin batısında yer almaktadır yılında Karasu İlçe Müftülüğünden tahsisli 2 katlı 1213 m2 alana sahip binada hizmete geçen okulumuz 14 Eylül 2015 Pazartesi gününden itibaren yeni binasına taşınmıştır. Eski binamıza 500m mesafedeki yeni okul binamız, 16 derslikli, 5200m2 kapalı alana sahip, bodrum+zemin+ 2 kattan oluşmaktadır öğretim yılında 107 öğrenci 5. Sınıfına kayıt yaptırmıştır öğretim yılında okulumuzda 4 adet 5. Sınıf, 3 adet 6. Sınıf olmak üzere 192 öğrenci ile öğretime devam etmiştir öğretim yılında okulumuzda 4 adet 5. Sınıf açılmış ve başarı sıralamasına göre 120 öğrenci alınmıştır. Böylece okulumuzun mevcudu 294 olmuştur öğretim yılında okulumuza yoğun bir rağbet olmuş 120 öğrenci daha 5. sınıflara alınarak 4 şube oluşturulmuş başvurup alınamayan 30 a yakın öğrenci düz ortaokuldan İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülen Namık Kemal İmam Hatip Ortaokuluna yönlendirilmiştir. Yeni kayıt olan öğrencilerle okul mevcudumuz 410 a yükselmiştir. 12

18 ERSONEL İŞLERİ TAŞIMALI EĞİTİM İŞLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ BÖLÜM 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Müdürlüğümüz bir temel eğitim kurumu olan imam hatip ortaokuludur. Müdürlüğümüz iş ve işlemlerini T.C. Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer kanun, tüzük, yönerge ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Çalışmalarımızda kullanılan İlgili kanun ve yönetmeliklere müdürlüğümüz, Stratejik Plan Durum Analizi kitabında yer verilmiştir. 3.FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLERİ Stratejik plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüz faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerin yasal yükümlülükleri standart dosya planı ve kamu hizmet envanterleri faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. Buna göre Müdürlüğümüz faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri gruplandırılarak aşağıda sıralanmıştır. Tablo 2: Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Faaliyet, Ürün ve Hizmetleri HİZMETLER Öğrenci kayıt işlemleri Öğrenci nakil işlemleri Öğrenim belgesi ve diploma kayıt belgesi Merkezi Sistem Sınavları iş ve işlemleri Müdürlüğün WEB Sitesini hazırlaması, güncel tutması, okul/kurum web sitelerinin hazırlanmasına rehberlik etme kontrolünü yapma iş ve işlemleri Eğitim kurumları BT Sınıfları yönetim sistemi iş ve işlemleri Okul Sütü Uygulamasının takip edilmesi Yürütülmekte olan projelerin izleme değerlendirme çalışmalarının yapılması, ara değerlendirme raporlarının hazırlanması ve yayınlanması Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi kapsamında Eğitim-Öğretim Yılı için okutulacak ders kitaplarının teslim alınması Taşımalı Eğitim İş ve İşlemleri e- okul sistemi üzerinde Taşımalı eğitim ve yemek işlemleri ile ilgili işlemlerin yapılması Taşıma yapan Araç ve Şoförlerin denetlenmesi İnceleme ve Soruşturma raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek MEBBİS Norm Kadro Modülü iş ve işlemleri MEBBİS Hizmet içi eğitim modülü ile ilgili iş ve işlemleri düzenli yürütmek, takip etmek Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemler Özlük ve emeklilik iş ve işlemleri Aday öğretmenlerin iş ve işlemleri Personellerin maaş ek ders iş ve işlemlerinin yapılması MEBBİS Özlük modülü yönetimi ile ilgili hizmet birleştirme, görev kaydı, ödül ve ceza kayıtlarının düzenli olarak işlenmesi ve takibi Tüm personelin her türlü izin, rapor, izinleri ile izin sürecindeki iş ve işlemler 13

19 4.PAYDAŞ ANALİZİ Stratejik planı hazırlarken dikkate alınması gereken önemli bir husus da paydaş analizidir. Paydaş analizi yapılırken, katılımcılık ilkesi esas alınarak, öncelikle Müdürlüğümüzün etkileşim içinde bulunduğu paydaşlar belirlenmiş, daha sonra da söz konusu paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır. Müdürlüğümüzün temel değerlerinden biri olan paydaş memnuniyeti çerçevesinde paydaşlarımızın görüş ve önerileri büyük önem arz etmekte ve bu görüşlerin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artırmaktadır. Bununla birlikte Kurumumuzun özellikle zayıf yönlerinin tespit edilmesinde tarafsız gözlemlerin ve görüşlerin bildirilmesi faydalı olmuş ve bu sayede paydaşların ihtiyaç ve talepleri belirlenmiş, Müdürlüğümüzün zayıf yönlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi sağlanmıştır. Paydaş analizinin doğru olarak yapılması Müdürlüğümüzün sunduğu ürün ve hizmet kalitesini yükselterek, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak ve Kurumumuzun sadece bugününe değil, geleceğine de yön verecektir. Paydaşlar Müdürlüğümüzün sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı bir şeklide etkilenen veya okulumuzu etkileyen kişi, grup ve kurumlardır. 1. KURUM İÇİ ANALİZ ve ÇEVRE ANALİZİ 5.1.KURUM İÇİ ANALİZ KARASU İMAM HATİP ORTAOKULUTEŞKİLAT ŞEMASI Şekil 3 : Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul Aile Birliği Öğretmenler Yardımcı Hizmetler 14

20 ÖĞRETMEN SAYISI DERSLİK SAYISI KURUM YAPISI eğitim öğretim yılı başında okulumuzda 179 erkek, 231 kız olmak üzere 410 öğrenci eğitim görmektedir. Okulumuzda 18 i kadrolu biri ücretli olmak üzere 19 öğretmen görev yapmaktadır.. Okulumuz bünyesinde 16 derslik mevcuttur. Ayrıca okulumuzda Fen Laboratuvar sayısı 3, Teknoloji Tasarım, Sanat Sınıfı ve Spor derslikleri birer adet bulunmaktadır. Tablo 3 : Eğitim Öğretim Yılı Genel Durumu ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM KURUM KÜLTÜRÜ Okul müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınan usul ve esaslar; mevzuata, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere dayanmaktadır. Eğitim hizmetlerinde yazılı belgeler, talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır. Okul Müdürlüğünde uygulanan kurum içi iletişim, kurum çalışanlarına kurumsal amaçlar, ulaşılmak istenen hedefler, görevler, yapılan faaliyetler ve karşılaşılabilen sorunlar konusunda bilgi sağlamaktadır. Ayrıca çalışanlar, kurumun içinde bulunduğu mevcut durumu ve kendilerinin kurum içindeki yerleri ve rollerini yine kurum içi iletişim faaliyetleri sayesinde öğrenebilmektedirler. Karar alma süreçlerinde etkinliğe ulaşmanın en önemli yollarından birisi iyi düzenlenmiş (Katılımcıları, gündemi, iletişim usulleri önceden doğru olarak saptanmış) toplantılardır. Bu kapsamda Okul Müdürü başkanlığında karar alma süreçlerinde sistematik bir yaklaşımla periyodik toplantılar yapılır. İNSAN KAYNAKLARI Tablo 4: Karasu İmam Hatip Ortaokulu Personel Durumu Tablosu Kadro Unvanı Mevcut MÜDÜR 1 MÜDÜR YARDIMCISI 1 ÖĞRETMEN 19 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI + (İŞ-KUR) 1+4 TOPLAM 26 15

21 KURUMUN TEKNOLOJİK ALT YAPISI Müdürlüğümüz personeli teknolojiyi gerektiği gibi kullanabilmekte, personelin teknolojiyi kullanabilmesi için gerekli eğitim çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerimiz sınıflarda bulunan akıllı tahtaları kullanmaktadırlar. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan teknolojik veriler tabloda belirtilmiştir: Tablo 5: Bilgi Teknolojileri Tablosu Bilgi Teknolojileri Donanım Listesi Sayısı Bilgisayar 6 Yazıcı 3 İnternet Bağlantısı (ADSL) 1 Fotoğraf Makinesi 1 Kurumun İnternet Sitesi 1 Personel E-posta Adresi Oranı %100 Fotokopi Makinesi 2 Fatih Projesi Kapsamında Akıllı Tahta Sayısı 25 MALİ KAYNAKLAR Müdürlüğümüzün mali kaynakları genel bütçe, hayırseverler, dernekler, proje ve hibelerdir. Aşağıda yılında okulumuz için yapılan harcamalar belirtilmiştir. Tablo 6 : Karasu İmam Hatip Ortaokulu Gelir Gider Tablosu HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik 614,50TL 0 Bakım onarım Büro makineleri harcamaları 30 TL 0 Aktarım TL 157,07 Sosyal faaliyetler 0 TL 6.268TL TL 0 Kırtasiye 510TL 0 Personel 1774,08 TL 5720,23 Genel Hizmetler 3467, Diğer 590, TOPLAM 0 TL 0 TL 6.268TL 7.894,99TL 4.825TL 8.007,30 6.KURUM DIŞI (ÇEVRE) ANALİZ Okulumuz kurum dışı analizi PESTLE faktörleri de dikkate alınarak yapılmıştır: Müdürlüğümüz Bakanlığımızın amaçlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Temel Eğitim yeniden yapılandırılmış; bu kapsamda Temel Eğitim dört yıl ilkokul, dört yıl ortaokul olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. Okulumuz ilkokul ve ortaokula dönüştürülmüştür. Yeni sistemle birlikte ortaöğretime geçiş süreci için uygulanan SBS sınavı yerine TEOG getirilmiştir. TEOG sınavlarında öğrencilerimiz kendi okullarında sınava girmektedir. TEOG sınavı ile ilgili her türlü önlem alınmakta çalışmalar titizlikle 16

22 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ yürütülmektedir. Eğitimde yeni yaklaşımlar ve teknolojinin etkili biçimde kullanılmasına yönelik yürütülen FATİH projesi kurulum çalışmaları yürütülmektedir. Eğitim konusunun diğer önemli bileşenlerinden biride çalışanlardır. Öğretmen ve okul yöneticilerinin niteliğinin yükseltilmesine yönelik çabalar artmaktadır. Okullarımızın temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için İŞKUR vasıtası ile temizlik çalışanı temini yapılarak okulumuzun temizlik ihtiyaçları giderilmiştir. Son yıllarda eğitime ayrılan kaynak artmakta, ayrıca eğitim için kamu kaynaklarının tek başına yeterli olmayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle eğitim kurumları ile okul aile birlikleri daha aktif olarak çalışmaktadır. Okulumuzda okul aile birliğinin eğitim çalışmalarında faal olarak yer almaları sağlanmıştır. GZFT (SWOT ) Analizi Müdürlüğümüzün ve dış paydaşların görüşleri alınarak müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Bu süreçte değişik tarihlerde yapılan, her düzey ve birimden temsilcilerin katılımı sonucunda ortaya çıkan ortak görüşler önceliklendirilerek GZFT analizinde birleştirilmiş ve aşağıdaki son hali verilmiştir. Fırsat ve tehditlerin belirlenmesinde PESTLE analizi ile elde edilen verilerden yararlanılmıştır. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Okulun şehir merkezinde bulunması. Eğitim bölgemizde zorunlu eğitimdeki okullaşma oranının yüksek olması EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE Okulumuzdaki Okul Gelişim Modeli ve TKY çalışmaları Normal eğitim yapan okul olmamız TEOG Başarımız İl düzeyinde alınan başarılar. Okulda Rehber öğretmeninin olması ve öğrencilerle arasındaki diyalogun iyi olması Okuldaki Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin yaygın olması( Spor alanlarının yeterliliği ) Okulda öğrenci başarılarının sürekli ödülle desteklenmesi. KURUMSAL KAPASİTE Şeffaf bir yönetim anlayışımızın olması Kurum amirinin yeniliklere açık bir vizyona sahip olması. Okulun fiziki yapısındaki uyumluluk sayesinde derslik sisteminin kullanılıyor olması. Yönetimin tüm paydaşlara karşı objektif ve demokratik bir yaklaşım içinde olması Kurum içi iletişim kanallarının herkese açık olması Yöneticilerimizin yeterli tecrübeye sahip olması Planlı çalışma ve işbirliği kabiliyetimiz Kurum içi yardımlaşma ve dayanışmanın istenen düzeyde olması, Kurumumuzla Sivil Toplum Örgütleri arasında ilişkilerin olumlu düzeyde olması 17

23 TEHDİTLER FIRSATLAR ZAYIF YÖNLERİMİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Okulumuzun uyguladığı eğitim programı EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE Öğrencinin ve velinin eğitim-öğretime yeteri kadar değer vermemesi Halka açık bahçe olması nedeni ile gençlerin yarattığı olumsuzluklar. Velilerin öğrenci takibi konusunda duyarlılığının eksik olması. Velilerin okula ve eğitime verdikleri değerin düşük olması. Okul faaliyetlerine veli katılımının istenen düzeyde olmaması. KURUMSAL KAPASİTE Araç-gereç yetersizliğimiz Maddi yetersizliklerimiz Kapalı Spor salonunun olmaması BT sınıfının yeterli donanıma sahip olmaması. Okul bahçe kapısında güvenlik görevlisinin olmaması Bodrum katta bulunan bölümlerin su nedeni ile kullanılamaması EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Taşımalı Eğitim Uygulaması Okul binamızın yeni ve kapasitesinin fazla olması EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması Ekonomik yönden maddi durumu iyi olan velilerin okulun teknolojik eğitimine kaynak sağlaması. Deneyimli ve dinamik bir kadro yapısına sahip olması Teknolojik imkânların bulunması ( Akıllı tahtalar ) Velilerimizin öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olması KURUMSAL KAPASİTE İlçemizde Yüksek Öğretim Kurumunun bulunması Birçok alanda Sivil Toplum Kuruluşlarının bulunması Basın-yayın organlarının bulunması (Tv-Gazeteler) Velilerimizin ekonomisinin hızla gelişmesi EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Bazı velilerin orta öğretime devam konusunda yeterli bilince sahip olmaması. Parçalanmış aile sayısının artması Hafızlık için izin alan öğrencilerin 1 yılda hafızlığı bitirememeleri EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE İnternetin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisi Sosyal faaliyetlere katılımda karşılaşılan sıkıntılar Sınav merkezli eğitim anlayışı Teknolojinin olumsuz şekilde kullanılması 18

24 Ailelerin öğrenciler ile yeterince ilgilenmemeleri KURUMSAL KAPASİTE Kaynaklarımızın az olması Memur ve yardımcı personel yetersizliği Ücretli öğretmen görevlendirilmesi İlçede Rehberlik Araştırma Merkezi nin bulunmaması 7. GELİŞİM/SORUN ALANLARI Gelişim/Sorun Alanları Listesi Eğitim ve Öğretime Erişim İlköğretimde devamsızlık Taşımalı eğitim Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi Eğitim ve Öğretimde Kalite Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler Okuma kültürü Okul sağlığı ve hijyen Zararlı alışkanlıklar Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler Öğretmen yeterlilikleri Elektronik içeriklerinin hazırlanma standartları ve kullanımı Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı Destekleme ve yetiştirme kursları Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı Yabancı dil yeterliliği Kurumsal Kapasite Çalışanların Hizmetiçi eğitimlere bakış açısı ve katılım oranlarının düşüklüğü Uzaktan eğitim uygulamaları Okulumuzun fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği) Okulumuzun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği Donatım eksikleri Mevzuatın sık değişmesi Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde olumsuz etkisi Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi 19

25 8.KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama İlköğretimde devamsızlık Taşımalı Eğitim Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları Öğrenci Öğretmen Öğretim Programları ve Materyalleri Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi Rehberlik Ölçme ve Değerlendirme 2.2.Yabancı Dil ve Hareketlilik Yabancı Dil Yeterliliği Uluslararası hareketlilik 3. KURUMSAL KAPASİTE 3.1.Beşeri Alt Yapı Hizmet içi eğitim kalitesi Uzaktan eğitim uygulamaları Personellerin eğitimi ve geliştirilmesi 3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı Eğitim tesisleri ve alt yapı Bilgiye Erişim Donatım 20

26 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 21

27 1. MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ, TEMEL DEĞERLERİMİZ Geleceğe yönelim bölümünde; okulumuzun misyon, vizyon, temel değerleri ile temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri ve tedbirler yer almaktadır. MİSYONUMUZ İnsanları ve ülkesini seven, milli kültürünü özümsemiş, evrensel değerlere sahip, farklılıklara saygılı, araştıran, sorgulayan, yeteneklerinin farkına varan ve geliştiren, üretken, paylaşımcı, kendine güvenen gelecek nesilleri yetiştirmektir. Eğitim öğretim hizmetlerini kaynaklarını verimli kullanarak planlayıp, böylece toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına destek olmaktır. A. Vizyon VİZYONUMUZ Öğrencilerimizin eğitimle ilgili her alanda en üst noktaya ulaşmalarını sağlamak. 22

28 B. Temel Değerlerimiz TEMEL DEĞERLERİMİZ Vatan, Ülke, Bayrak Sevgisi Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık Bilginin Bilince ve Beceriye Dönüşmesi Objektiflik İnsana Saygı Etkili İletişim Evrensel Değerlere Saygı Eşitlik ve Adalet Çözüm odaklı olmak Verimlilik ve Kalite Değişimcilik Çalışanların İş doyumu Fedakârlık Katılımcılık Kamuoyuna Paylaşım Sorumluluk Ulaşılabilirlik Milletimizin geleceği İş Ahlakına Bağlılık Liyakat ve Uzmanlık Açıklık, Şeffaflık Güvenilebilirlik Saygı ve Hoşgörü Stratejik Amaç STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU Okulumuzda; başta engelliler olmak üzere eğitim bölgemizde bulunan eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimini sağlayarak öğrenimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak Stratejik Hedef stratejik plan döneminde; okulumuz çevresinde ikamet eden bireylerin eğitim ve öğretimine katılımını sağlayarak öğrenimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam oluşturmak 23

29 Stratejik Amaç 2. Okulumuz çevresinde; ortaokul düzeyinde ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandıracak nitelikli, sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim vermek, dil becerileri gelişmiş sağlıklı bireyler yetiştirmek. Stratejik Hedef plan döneminde; okulumuz öğrencilerinin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerilerini geliştirmek, proje ve yarışmalara daha fazla katılımı sağlamak ve akademik başarı oranını artırmak. Stratejik Hedef Stratejik plan döneminde; eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil öğrenme yeterliliklerini geliştirmek, uluslararası hareketliliğe katılan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak. Stratejik Amaç 3. Eğitim öğretimde verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak için; okulumuzun beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidermek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırmak, yönetim ve organizasyon yapısını çağın gereklerine uygun hale getirmek. Stratejik Hedef stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, binamızın bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Stratejik Hedef stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, binaların bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 1. Eğitim ve Öğretime Erişim Okulumuzda; başta engelliler olmak üzere eğitim bölgemizde bulunan öğrencilerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimini sağlayarak öğrenimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak. Stratejik Hedef 1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 24

30 stratejik plan döneminde; okulumuz çevresinde ikamet eden bireylerin eğitim ve öğretimine katılımını sağlayarak öğrenimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam oluşturmak Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. Devamsızlığın azalması, engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri1.1. S.N Performans Göstergeleri Okulumuzda yirmi gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranı (%) Tedbirler1.1 Sıra Tedbirler Sorumlu Birimler 1. Öğrencilerin devamsızlık takiplerinin yapılması Okul İdaresi 2. Engelliler ve kız çocuklarının eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik çalışmalar yapılması 3. Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve sınıf tekrarının azaltılmasına yönelik izleme ve değerlendirme yöntemleri geliştirilmesi 4. Eğitim öğretime yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik uyum haftası etkinlikleri yapılması Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi - Öğretmenler 2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 2. Eğitim ve Öğretimde Kalite Okulumuz çevresinde; öğrencilerimize ortaokul düzeyinde ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandıracak nitelikli, sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim vermek, dil becerileri gelişmiş sağlıklı bireyler yetiştirmek. 25

31 Stratejik Hedef 2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları plan döneminde; okulumuz öğrencilerinin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerilerini geliştirmek, proje ve yarışmalara daha fazla katılımı sağlamak ve akademik başarı oranını artırmak.. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir. Söz konusu faaliyetlere katılım sayıları performans çizelgeleri ile izlenmektedir. Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireyler yetiştirmek, sağlık ve hijyen esaslarına uygun eğitim ortamlarını hazırlamaktır. Performans Göstergeleri 2.1. S.N Performans Göstergeleri Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı % Temel Eğitim Öğrencilerinin Yıl Sonu Başarı Puan Ortalaması Sınıf 77,45 81, Sınıf 79, Sınıf 80 8.Sınıf 80 3 Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı (%) Onur veya İftihar belgesi alan Öğrenci Oranı (%) Takdir veya Teşekkür Belgesi alan Öğrenci Oranı(%) Beyaz Bayrak sertifikası olan yıllar Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan yıllar Uluslar arası yarışmalara katılan öğrenci sayısı Öğrenci başına bir yılda okunan kitap sayısı

32 Tedbirler2.1 S.N Tedbirler Sorumlu Birim 1. Okulumuzda ulusal ve uluslararası değerlendirmeler dikkate alınarak bireylerin bilgi eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla bireysel farklılıkları da göz önüne alınarak destekleme ve yetiştirme kursları/kurs programlarının açılması Okul İdaresi - Öğretmenler 2. Tüm eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, gerçekleştirilecek faaliyetler takip edilmesi 3. Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacak, okulumuzda bu konulara ilişkin Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul vb. projelere katılımın devam edilmesi 4. Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla okullarda bilim sınıfları oluşturma, bilim fuarları-bilim sergileri düzenleme gibi faaliyetler desteklenecektir. 5. Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından kullanımını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 6. Merkezi sınav sonuçları okul düzeyinde analizleri yapılarak değerlendirilecektir. Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi Öğretmen Yardımcı Hizmetler Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler Stratejik Hedef 2.2.Yabancı Dil ve Hareketlilik Stratejik plan döneminde; eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil öğrenme yeterliliklerini geliştirmek, uluslararası hareketliliğe katılan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak. Her geçen gün bir önceki güne göre daha fazla teknolojik olarak gelişmekte ve küreselleşmektedir. Küreselleşmenin de bir etkisi olarak eğitim ve iş hayatında hareketlilik daha fazla hissedilmektedir. Küreselleşmeyle birlikte meydana gelen değişimler konusunda eğitim yönünden desteklenme zorunluluğu doğurmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte öne çıkan en önemli unsurların başında yabancı dil becerisi gelmektedir. Günümüzde anadil haricinde bir dil daha bilmek zorunluluk haline gelmiştir. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. 27

33 Performans Göstergeleri 2.2. S.N Performans Göstergeleri Yabancı dil dersi yılsonu başarı puanı ortalaması 67,04 73,2 73,04 75,00 2 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı Tedbirler Sıra Tedbirler Sorumlu Birim Bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesinin önemi ve yabancı dil öğrenmedeki avantajları ile ilgili farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması. Yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin, teorik bilgilerini uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılması. Dyned ve E-Twınning gibi proje modüllerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından daha etkin kullanmalarının sağlanması. Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler 28

34 3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 3. Kurumsal Kapasite Eğitim öğretimde verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak için; okulumuzun beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidermek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırmak, yönetim ve organizasyon yapısını çağın gereklerine uygun hale getirmek. Stratejik Hedef 3.1. Beşeri Alt Yapı stratejik plan döneminde; ihtiyaç tespiti yaparak mevcut insan kaynaklarını ve yönetimini daha etkin kullanmak. Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel atama ve yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri3.1. S.N Performans Göstergeleri Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) (Yüksek Lisans+Doktora) Çalışan başına düşen Hizmetiçi Eğitim Süresi (saat) ,6 4 YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C seviyesinde başarı gösteren personel sayısı Hizmet İçi Eğitim Memnuniyet Oranı (%)

35 Tedbirler 3.1 Sıra Tedbirler Sorumlu Birim 1. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine etkin katılım sağlanması. 2. Uzaktan eğitimlere etkin katılım sağlanması Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler 3. Bilişim teknolojilerini etkin kullanmalarını sağlayacak hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım sağlanması. Okul İdaresi - Öğretmenler Stratejik Hedef 3.2.Fiziki ve Mali Alt yapı stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, binamızın bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Okulumuzun fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Projeyle okullar düzeyinde kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulmaktadır. Performans Göstergeleri 3.2. S.N Performans Göstergeleri Derslik başına düşen öğrenci sayısı Engellilerin erişimine yönelik düzenleme oranı (%) Güvenlik Kamerası Sistemi Tedbirler 3.2 Sıra Tedbirler Sorumlu Birim Okul bahçemizin, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenmesi; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanların artırılması. Okulumuzun fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde destek eğitim odalarının açılması E-yatırım modülünün daha etkin kullanımının sağlanması ve onarım taleplerinde ihtiyaçlar doğrultusunda veri girişinin yapılması Okulumuzun yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edici çalışmaların yapılması. Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi Okul İdaresi Okul Aile Bşk. 30

36 IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME 31

37 IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI HARCAMA BİRİMLERİ 5 YILLIK TAHMİNİ ÖDENEKLERİ / İHTİYAÇ TABLOSU Tablo 7 : 5 Yıllık Tahmini Ödenek İhtiyaçları Tablosu TOPLAM Stratejik Amaç 1. Eğitim ve Öğretime Erişim Stratejik Hedef 1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama Stratejik Amaç 2. Eğitim ve Öğretimde Kalite Stratejik Hedef 2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 2.250, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stratejik Hedef 2.2. Yabancı Dil ve Hareketlilik 1.500, , , , , ,00 Stratejik Amaç 3. Kurumsal Kapasite 2.000, , , , , ,00 Stratejik Hedef 3.1. Beşeri Alt Yapı 1.000, , , , , ,00 Stratejik Hedef 3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 1.000, , , , , ,00 TOPLAM 7.250, , , ,00 11,750, ,00 32

38 V. BÖLÜM İZLEME VEDEĞERLENDİRME 33

39 V. BÖLÜM İZLEME ve DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Göstergelerin gerçekleşme durumları değerlendirilerek göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; stratejik planlama ekibi sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarını değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu ile faaliyet raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan tüm raporlar dosyalanacaktır. Tablo 8 : İzleme ve Değerlendirme Tablosu İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci İzleme Değerlendirme Dönemi Her Temmuz içerisinde yılın ayı - Stratejik planın göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması - Toplanan veriler değerlendirilerek yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleme Değerlendirme Dönemi İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar - Stratejik plan ekibinin sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması - Yılsonu gerçekleşme durumlarına göre faaliyet raporlarının hazırlanması ve bitirilen hedefler varsa planda revizyona gidilmesi. Tüm yıl 34

40 Şekil 4 : Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci Modeli Yıllık gerçekleşme durumlarının, varsa hedeften sapmaların ve alınması gereken değerlendirilmesi Göstergelere ilişkin yılın ilk 6 aylık dönemine ait gerçekleşmelerin tespiti Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü İlk 6 aylık gerçekleşme durumlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu Yıllık gerçekleşme durumlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu ve kamuoyu ile paylaşılması Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli Stratejik planda yer alan göstergelere ilişkin yıllık gerçekleşmelerin tespiti Yıl sonu gösterge gerçekleşmeleri için gerekli tedbirlerin alınması 35

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

KARASU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

KARASU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan KARASU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2015-2019 Karasu İlkokulu Müdürlüğü Stratejik Plan 2015-2019 I TC KARASU KAYMAKAMLIĞI KARASU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2015-2019 Karasu İlkokulu Müdürlüğü

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

TOKİ DEMOKRASİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI

TOKİ DEMOKRASİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI TOKİ DEMOKRASİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI 2015-2019 Toki Demokrasi İlkokulu Karasu İlçe Millî Eğitim Stratejik Müdürlüğü Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2011-2014 1 TC KARASU KAYMAKAMLIĞI TOKİ DEMOKRASİ İLKOKULU

Detaylı

Karakoçan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planı

Karakoçan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planı T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ / KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Karakoçan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karakoçan Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 2015-2019 Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir. (1881-1938) Mustafa

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2015-2019 7 TC KARASU KAYMAKAMLIĞI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2015-2019 0 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2008/ İlgi: a) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi". b) Şubat 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya - 2015 T.C. KÜTAHYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı