T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan I

2 T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan II

3 Millî eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddî ve manevî bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır. Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan III

4 İSTİKLÂL MARŞI Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan IV

5 Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan V

6 SUNUŞ Eğitim, toplumların niteliklerinin oluşumunu ve gelişimini sağlayan en önemli unsurdur. Bilimde ilerlemenin sağlanması, sanatın geliştirilmesi, sosyo-kültürel yapının vasıflarının biçimlendirilmesi, ahlaki bilincin arttırılması, öğrenmeyi öğrenmiş bir toplum oluşturulması, milletimizi muasır medeniyetler düzeyine çıkaracak olan kavramların yeni nesillerce benimsenmesi, kurumumuzun birincil sorumluluğudur. Stratejik planlama, kurumların bilinçli yönetilmesini sağlayan bir yol haritasıdır. Eğitim kalitemizi yükseltmek için yapmış olduğumuz Stratejik Eylem Planımızda mevcut koşullarımızı değerlendirmek; zayıf ve güçlü yönlerimizi belirlemek; vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda hedeflerimizi açığa çıkarmak yollarıyla, kendini doğal süreci dahilinde yenileyen dünyaya uyum sağlayacak ve onun bu gelişim sürecine etkin olarak müdahil olabilecek nitelikte bireyler yetiştirme, güzel bir gelecek oluşturma ve bir manada geleceğe hazır olmaya çalışmaktan ziyade geleceği ellerimizde şekillendirme arzusuna hizmet etmektedir. Eğitim değerlendirmelerinde sürekli bir başarı ve nitelik düzeyinde artış gösteren ilçemiz ve ilçemizi daha da başarılı kılacak bir planlama çalışması yapan, Stratejik Plan oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor; başarılar diliyorum. Mehmet ÇALIK İlçe Milli Eğitim Müdürü 1

7 SUNUŞ Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır. Bu planlama; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak hazırlanmıştır. Okulumuza ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan stratejik planlama ekibimize teşekkür ediyor, bu plânın başarıyla uygulanması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum. Muhammet AYGÜN Okul Müdürü 2

8 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 6 BİRİNCİ BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ 7 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 8 İKİNCİ BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 11 Tarihi Gelişim 12 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 13 Faaliyet Alanları, ve Sunulan Hizmetler 13 Paydaş Analizi 14 Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi 14 Kurum Yapısı 15 Kurum Kültürü 15 İnsan Kaynakları 15 Kurumun Teknolojik Altyapısı 16 Mali Kaynaklar 16 Kurum Dışı Analiz 16 GZFT Analizi 17 Gelişim/ Sorun Alanları 18 Karasu Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan Mimarisi 20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 21 Misyonumuz, Vizyonumuz 22 Temel Değerlerimiz 23 Stratejik Plan Genel Tablosu TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI TEMA :EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI TEMA : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 31 Maliyetlendirme 32 BEŞİNCİ BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 33 İzleme ve Değerlendirme 34 Sayfa No 3

9 TABLOLAR LİSTESİ TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO Tablo 1 Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 9 Tablo 2 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Faaliyet ve Hizmetleri 13 Tablo Eğitim Öğretim Yılı Genel Durum 15 Tablo 4 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Personel Durumu Tablosu 15 Tablo 5 Bilgi Teknolojileri Tablosu 16 Tablo 6 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Gelir Gider Tablosu 16 Tablo 7 Ödenek İhtiyaç Tablosu 32 Tablo 8 İzleme ve Değerlendirme Tablosu 34 ŞEKİLLER LİSTESİ ŞEKİL NO ŞEKİL ADI SAYFA NO Şekil 1 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı 8 Oluşum Şeması Şekil 2 Stratejik Planlama Modeli 10 Şekil 3 Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Teşkilat Yapısı 14 Şekil 4 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci Modeli 35 KISALTMALAR BT EBA GZFT DPT PESTLE TEFBİS TEOG MEBBİS Bilgi Teknolojileri Sınıfı Eğitim Bilişim Ağı Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler Devlet Planlama Teşkilatı Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Legal ve Ekolojik Gelişmeler Türkiye de Eğitim Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri 4

10 TANIMLAR Faaliyet ve Projeler: Müdürlüğümüzün, Stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, GZFT Analizi: Müdürlüğümüzün, Güçlü ve Zayıf yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri ortaya koyan analizi, Hedefler: Müdürlüğümüzün kendi Stratejilerini yaşama geçirmek için kurumca belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Maliyet: İktisadi anlamda maliyet, satış değeri olan bir mala ya da hizmete sahip olabilmek için katlanılan ölçülebilir fedakârlıkların toplamını, Misyon: Müdürlüğümüzün kendisi için belirlediği temel varlık nedenini ve görevlerini, Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun çıktılarından, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumları, Paydaş Analizi: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetleri etkileyen tarafların görüş ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesini, Performans Göstergesi: Hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, PESTLE Analizi: Bir organizasyonun, departmanın ya da ürünün stratejik planlaması yapılırken faaliyet gösterdiği çevreyi değerlendirmek için kullanılan Siyasi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Yasal, Çevresel (ing.political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) faktörlerin baş harflerinden oluşmaktadır. PESTLE analizi organizasyonun dışındaki faktörleri inceleyen bir analiz aracıdır. Analiz başlıkları organizasyon ile ilgili dış faktörleri incelemek için genel çerçeveyi belirler. Genellikle SWOT analizinin bir parçası olarak kullanılır. Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder. Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. 5

11 GİRİŞ tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik planlama tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Kanunda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Planlama Ekibi tarafından planlamaya, planlamanın; doğru, somut verilere dayanan, değerlendirilebilen ve denetlenebilen bir nitelik taşıması için ilgili mevzuat doğrultusunda, nasıl yapılabileceği konusunda gerekli çalışmalar yapılarak başlanmıştır. Plan, tüm iç ve dış paydaşlar katılarak ve kurumun öncelikleri; kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri ortaya çıkarılarak hazırlanmıştır. Hazırlık safhasında planlamanın ve sürecin iyi yönetilebilmesi için ilgili mevzuat ve bakanlığımızın hazırlamış olduğu kılavuz incelenerek neyi, nasıl yapabileceğimiz konusunda gerekli yol haritası çıkarılmıştır. Özellikle ekip içindeki üyelerin arasında kavramların doğru yorumlanacağı ve ortak anlayışın geliştirileceği ortak bir dil ortaya çıkarmak için gerekli toplantılar ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm iç ve dış paydaşlardan alınan bilgiler ışığında mevcut durum analizi yapılmış, güçlü ve zayıf alanlar ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir. Bakanlığımızın yayımladığı 2013/26 Nolu Genelge ve Eki hazırlık programı kapsamında, okulumuz için plan dönemi stratejik plan hazırlama süreci başlatılmış olup stratejik planının bütün aşamaları katılımcı bir anlayışla tamamlanmıştır. 6

12 I.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 7

13 1.BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ Okulumuz Karasu Ortaokulu Müdürlüğü stratejik planlarını hazırlama süreci 2013/26 Nolu Genelge ile başlamıştır. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan stratejik plan hazırlık programında stratejik planlama sürecinin aşamaları ve her bir aşamada gerçekleştirilecek iş ve işlemler, zaman çizelgesi, beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı olmak üzere planlama sürecinin gerektireceği eğitim-danışmanlık hizmeti, destekleyici personel, araç, gereç, vb. gereksinimler hakkında bilgi verilmiş olup, müdürlüğümüz stratejik planı söz konusu aşamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Şekil 1: Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı Oluşum Şeması Birim Önerileri SP Toplantıları ve Koordinasyon Ekibi Çalışmaları Karasu İmam Hatip Ortaokulu Stratejik Planları Üst Politika Belgeleri 2015/2019 Stratejik Planı Durum Analizi Raporları 8

14 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, ve Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından Haziran 2006 da yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/ 09/ 2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Genelgesi ve Eki'nde yer alan Stratejik Plan Hazırlık Programı okulumuz stratejik planlama hazırlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi amacıyla stratejik planlama çalışmaları, kurum personeliyle çeşitli aşamalarda toplantılar yapılmıştır. Müdürlüğümüzün rutin olarak yaptığı kurum personelleriyle toplantılarında stratejik yönetim ve planlamanın önemi, sahiplenilmesi gerektiği vurgulanmış, okul stratejik plan ekibiyle bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Organizasyonun oluşturulması aşamasında Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ile Bakanlığımız Stratejik Plan Hazırlık Programı kapsamında; stratejik planlamayı yönetecek Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi kurulmuştur. Stratejik plan çalışmalarını yönlendirmek ve müdürlüğümüz stratejik amaç ve politikalarının belirlenmesine, hizmet ve kurumsal gelişimine yardımcı olmak üzere okul müdürü başkanlığında, müdür yardımcısı ve okul öğretmenlerinden oluşan Stratejik Plan Üst Kurulu oluşturulmuştur. Tablo 1 : Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi SIRA NO STRATEJİK PLAN OKUL KOORDİNASYON EKİBİ ADI SOYADI 1 Muhammet AYGÜN OKUL MÜDÜRÜ GÖREVİ 2 Şeref ÇİFCİ MÜDÜR YARDIMCISI 3 Şerafettin KARTBOĞA ÖĞRETMEN 4 Yasin YAVUZYİĞİT OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Ahmet GÜNOĞLU OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetleri doğrudan yönetmek, koordine etmek ve üst kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak; kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları etkin bir şekilde yürütmek üzere; Stratejik Plan Hazırlama Ekibi" oluşturulmuştur. Oluşturulan ekip üyeleriyle yapılan stratejik plan toplantılarında stratejik planla ilgili bilgilendirme yapılmış, planlamanın temel kavramları anlatılmıştır. Ekip personele; DPT nin Kamu Kuruluşları İçin Stratejik planlama Kılavuzu sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 9

15 Kontrol Kanunu, bakanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve müdürlüğümüzün yılı stratejik planları vb. dokümanlar incelenmiştir. Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü stratejik planlama adımları ve hazırlık çalışmaları takvimi oluşturulmuştur. Stratejik plan hazırlık sürecinde okulumuz stratejik planlama ekibi; çalışma takvimi, planlama işlem basamakları, uygulanacak yöntemler vb. konularında eğitimler planlanmış, işbirliği ve koordinasyon içerisinde uygulamaya konulmuştur. Müdürlüğümüzce Bakanlık Stratejik Planı ve Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda aşağıda verilen model benimsenmiştir. Şekil 2 :Stratejik Plan Modeli 10

16 II.BÖLÜM DURUM ANALİZİ 11

17 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ Bu bölümde Tarihi Gelişim, Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler, Kurum içi ve Dışı Analizlere yer verilmiştir. 1.TARİHİ GELİŞİM 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasıyla birlikte kapatılan İmam Hatip orta kısmı kamuoyunda kademeli eğitim yasası olarak bilinen 30 Mart 2012 tarihli 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la birlikte yeniden açılarak İmam Hatip Ortaokulu statüsü kazandı. Bu sürecin devamında okulumuz açılarak 2012 yılının eylül ayında ilk öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır eğitim-öğretim yılında 5. Sınıf seviyesinde 3 şubede toplam 85 öğrenci ile faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuz, Sakarya nın Karasu ilçesinde Kabakoz Mahallesinin batısında yer almaktadır yılında Karasu İlçe Müftülüğünden tahsisli 2 katlı 1213 m2 alana sahip binada hizmete geçen okulumuz 14 Eylül 2015 Pazartesi gününden itibaren yeni binasına taşınmıştır. Eski binamıza 500m mesafedeki yeni okul binamız, 16 derslikli, 5200m2 kapalı alana sahip, bodrum+zemin+ 2 kattan oluşmaktadır öğretim yılında 107 öğrenci 5. Sınıfına kayıt yaptırmıştır öğretim yılında okulumuzda 4 adet 5. Sınıf, 3 adet 6. Sınıf olmak üzere 192 öğrenci ile öğretime devam etmiştir öğretim yılında okulumuzda 4 adet 5. Sınıf açılmış ve başarı sıralamasına göre 120 öğrenci alınmıştır. Böylece okulumuzun mevcudu 294 olmuştur öğretim yılında okulumuza yoğun bir rağbet olmuş 120 öğrenci daha 5. sınıflara alınarak 4 şube oluşturulmuş başvurup alınamayan 30 a yakın öğrenci düz ortaokuldan İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülen Namık Kemal İmam Hatip Ortaokuluna yönlendirilmiştir. Yeni kayıt olan öğrencilerle okul mevcudumuz 410 a yükselmiştir. 12

18 ERSONEL İŞLERİ TAŞIMALI EĞİTİM İŞLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ BÖLÜM 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Müdürlüğümüz bir temel eğitim kurumu olan imam hatip ortaokuludur. Müdürlüğümüz iş ve işlemlerini T.C. Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer kanun, tüzük, yönerge ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Çalışmalarımızda kullanılan İlgili kanun ve yönetmeliklere müdürlüğümüz, Stratejik Plan Durum Analizi kitabında yer verilmiştir. 3.FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLERİ Stratejik plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüz faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerin yasal yükümlülükleri standart dosya planı ve kamu hizmet envanterleri faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. Buna göre Müdürlüğümüz faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri gruplandırılarak aşağıda sıralanmıştır. Tablo 2: Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Faaliyet, Ürün ve Hizmetleri HİZMETLER Öğrenci kayıt işlemleri Öğrenci nakil işlemleri Öğrenim belgesi ve diploma kayıt belgesi Merkezi Sistem Sınavları iş ve işlemleri Müdürlüğün WEB Sitesini hazırlaması, güncel tutması, okul/kurum web sitelerinin hazırlanmasına rehberlik etme kontrolünü yapma iş ve işlemleri Eğitim kurumları BT Sınıfları yönetim sistemi iş ve işlemleri Okul Sütü Uygulamasının takip edilmesi Yürütülmekte olan projelerin izleme değerlendirme çalışmalarının yapılması, ara değerlendirme raporlarının hazırlanması ve yayınlanması Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi kapsamında Eğitim-Öğretim Yılı için okutulacak ders kitaplarının teslim alınması Taşımalı Eğitim İş ve İşlemleri e- okul sistemi üzerinde Taşımalı eğitim ve yemek işlemleri ile ilgili işlemlerin yapılması Taşıma yapan Araç ve Şoförlerin denetlenmesi İnceleme ve Soruşturma raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek MEBBİS Norm Kadro Modülü iş ve işlemleri MEBBİS Hizmet içi eğitim modülü ile ilgili iş ve işlemleri düzenli yürütmek, takip etmek Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemler Özlük ve emeklilik iş ve işlemleri Aday öğretmenlerin iş ve işlemleri Personellerin maaş ek ders iş ve işlemlerinin yapılması MEBBİS Özlük modülü yönetimi ile ilgili hizmet birleştirme, görev kaydı, ödül ve ceza kayıtlarının düzenli olarak işlenmesi ve takibi Tüm personelin her türlü izin, rapor, izinleri ile izin sürecindeki iş ve işlemler 13

19 4.PAYDAŞ ANALİZİ Stratejik planı hazırlarken dikkate alınması gereken önemli bir husus da paydaş analizidir. Paydaş analizi yapılırken, katılımcılık ilkesi esas alınarak, öncelikle Müdürlüğümüzün etkileşim içinde bulunduğu paydaşlar belirlenmiş, daha sonra da söz konusu paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır. Müdürlüğümüzün temel değerlerinden biri olan paydaş memnuniyeti çerçevesinde paydaşlarımızın görüş ve önerileri büyük önem arz etmekte ve bu görüşlerin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artırmaktadır. Bununla birlikte Kurumumuzun özellikle zayıf yönlerinin tespit edilmesinde tarafsız gözlemlerin ve görüşlerin bildirilmesi faydalı olmuş ve bu sayede paydaşların ihtiyaç ve talepleri belirlenmiş, Müdürlüğümüzün zayıf yönlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi sağlanmıştır. Paydaş analizinin doğru olarak yapılması Müdürlüğümüzün sunduğu ürün ve hizmet kalitesini yükselterek, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak ve Kurumumuzun sadece bugününe değil, geleceğine de yön verecektir. Paydaşlar Müdürlüğümüzün sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı bir şeklide etkilenen veya okulumuzu etkileyen kişi, grup ve kurumlardır. 1. KURUM İÇİ ANALİZ ve ÇEVRE ANALİZİ 5.1.KURUM İÇİ ANALİZ KARASU İMAM HATİP ORTAOKULUTEŞKİLAT ŞEMASI Şekil 3 : Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul Aile Birliği Öğretmenler Yardımcı Hizmetler 14

20 ÖĞRETMEN SAYISI DERSLİK SAYISI KURUM YAPISI eğitim öğretim yılı başında okulumuzda 179 erkek, 231 kız olmak üzere 410 öğrenci eğitim görmektedir. Okulumuzda 18 i kadrolu biri ücretli olmak üzere 19 öğretmen görev yapmaktadır.. Okulumuz bünyesinde 16 derslik mevcuttur. Ayrıca okulumuzda Fen Laboratuvar sayısı 3, Teknoloji Tasarım, Sanat Sınıfı ve Spor derslikleri birer adet bulunmaktadır. Tablo 3 : Eğitim Öğretim Yılı Genel Durumu ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM KURUM KÜLTÜRÜ Okul müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınan usul ve esaslar; mevzuata, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere dayanmaktadır. Eğitim hizmetlerinde yazılı belgeler, talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır. Okul Müdürlüğünde uygulanan kurum içi iletişim, kurum çalışanlarına kurumsal amaçlar, ulaşılmak istenen hedefler, görevler, yapılan faaliyetler ve karşılaşılabilen sorunlar konusunda bilgi sağlamaktadır. Ayrıca çalışanlar, kurumun içinde bulunduğu mevcut durumu ve kendilerinin kurum içindeki yerleri ve rollerini yine kurum içi iletişim faaliyetleri sayesinde öğrenebilmektedirler. Karar alma süreçlerinde etkinliğe ulaşmanın en önemli yollarından birisi iyi düzenlenmiş (Katılımcıları, gündemi, iletişim usulleri önceden doğru olarak saptanmış) toplantılardır. Bu kapsamda Okul Müdürü başkanlığında karar alma süreçlerinde sistematik bir yaklaşımla periyodik toplantılar yapılır. İNSAN KAYNAKLARI Tablo 4: Karasu İmam Hatip Ortaokulu Personel Durumu Tablosu Kadro Unvanı Mevcut MÜDÜR 1 MÜDÜR YARDIMCISI 1 ÖĞRETMEN 19 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI + (İŞ-KUR) 1+4 TOPLAM 26 15

21 KURUMUN TEKNOLOJİK ALT YAPISI Müdürlüğümüz personeli teknolojiyi gerektiği gibi kullanabilmekte, personelin teknolojiyi kullanabilmesi için gerekli eğitim çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerimiz sınıflarda bulunan akıllı tahtaları kullanmaktadırlar. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan teknolojik veriler tabloda belirtilmiştir: Tablo 5: Bilgi Teknolojileri Tablosu Bilgi Teknolojileri Donanım Listesi Sayısı Bilgisayar 6 Yazıcı 3 İnternet Bağlantısı (ADSL) 1 Fotoğraf Makinesi 1 Kurumun İnternet Sitesi 1 Personel E-posta Adresi Oranı %100 Fotokopi Makinesi 2 Fatih Projesi Kapsamında Akıllı Tahta Sayısı 25 MALİ KAYNAKLAR Müdürlüğümüzün mali kaynakları genel bütçe, hayırseverler, dernekler, proje ve hibelerdir. Aşağıda yılında okulumuz için yapılan harcamalar belirtilmiştir. Tablo 6 : Karasu İmam Hatip Ortaokulu Gelir Gider Tablosu HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik 614,50TL 0 Bakım onarım Büro makineleri harcamaları 30 TL 0 Aktarım TL 157,07 Sosyal faaliyetler 0 TL 6.268TL TL 0 Kırtasiye 510TL 0 Personel 1774,08 TL 5720,23 Genel Hizmetler 3467, Diğer 590, TOPLAM 0 TL 0 TL 6.268TL 7.894,99TL 4.825TL 8.007,30 6.KURUM DIŞI (ÇEVRE) ANALİZ Okulumuz kurum dışı analizi PESTLE faktörleri de dikkate alınarak yapılmıştır: Müdürlüğümüz Bakanlığımızın amaçlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Temel Eğitim yeniden yapılandırılmış; bu kapsamda Temel Eğitim dört yıl ilkokul, dört yıl ortaokul olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. Okulumuz ilkokul ve ortaokula dönüştürülmüştür. Yeni sistemle birlikte ortaöğretime geçiş süreci için uygulanan SBS sınavı yerine TEOG getirilmiştir. TEOG sınavlarında öğrencilerimiz kendi okullarında sınava girmektedir. TEOG sınavı ile ilgili her türlü önlem alınmakta çalışmalar titizlikle 16

22 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ yürütülmektedir. Eğitimde yeni yaklaşımlar ve teknolojinin etkili biçimde kullanılmasına yönelik yürütülen FATİH projesi kurulum çalışmaları yürütülmektedir. Eğitim konusunun diğer önemli bileşenlerinden biride çalışanlardır. Öğretmen ve okul yöneticilerinin niteliğinin yükseltilmesine yönelik çabalar artmaktadır. Okullarımızın temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için İŞKUR vasıtası ile temizlik çalışanı temini yapılarak okulumuzun temizlik ihtiyaçları giderilmiştir. Son yıllarda eğitime ayrılan kaynak artmakta, ayrıca eğitim için kamu kaynaklarının tek başına yeterli olmayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle eğitim kurumları ile okul aile birlikleri daha aktif olarak çalışmaktadır. Okulumuzda okul aile birliğinin eğitim çalışmalarında faal olarak yer almaları sağlanmıştır. GZFT (SWOT ) Analizi Müdürlüğümüzün ve dış paydaşların görüşleri alınarak müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Bu süreçte değişik tarihlerde yapılan, her düzey ve birimden temsilcilerin katılımı sonucunda ortaya çıkan ortak görüşler önceliklendirilerek GZFT analizinde birleştirilmiş ve aşağıdaki son hali verilmiştir. Fırsat ve tehditlerin belirlenmesinde PESTLE analizi ile elde edilen verilerden yararlanılmıştır. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Okulun şehir merkezinde bulunması. Eğitim bölgemizde zorunlu eğitimdeki okullaşma oranının yüksek olması EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE Okulumuzdaki Okul Gelişim Modeli ve TKY çalışmaları Normal eğitim yapan okul olmamız TEOG Başarımız İl düzeyinde alınan başarılar. Okulda Rehber öğretmeninin olması ve öğrencilerle arasındaki diyalogun iyi olması Okuldaki Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin yaygın olması( Spor alanlarının yeterliliği ) Okulda öğrenci başarılarının sürekli ödülle desteklenmesi. KURUMSAL KAPASİTE Şeffaf bir yönetim anlayışımızın olması Kurum amirinin yeniliklere açık bir vizyona sahip olması. Okulun fiziki yapısındaki uyumluluk sayesinde derslik sisteminin kullanılıyor olması. Yönetimin tüm paydaşlara karşı objektif ve demokratik bir yaklaşım içinde olması Kurum içi iletişim kanallarının herkese açık olması Yöneticilerimizin yeterli tecrübeye sahip olması Planlı çalışma ve işbirliği kabiliyetimiz Kurum içi yardımlaşma ve dayanışmanın istenen düzeyde olması, Kurumumuzla Sivil Toplum Örgütleri arasında ilişkilerin olumlu düzeyde olması 17

23 TEHDİTLER FIRSATLAR ZAYIF YÖNLERİMİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Okulumuzun uyguladığı eğitim programı EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE Öğrencinin ve velinin eğitim-öğretime yeteri kadar değer vermemesi Halka açık bahçe olması nedeni ile gençlerin yarattığı olumsuzluklar. Velilerin öğrenci takibi konusunda duyarlılığının eksik olması. Velilerin okula ve eğitime verdikleri değerin düşük olması. Okul faaliyetlerine veli katılımının istenen düzeyde olmaması. KURUMSAL KAPASİTE Araç-gereç yetersizliğimiz Maddi yetersizliklerimiz Kapalı Spor salonunun olmaması BT sınıfının yeterli donanıma sahip olmaması. Okul bahçe kapısında güvenlik görevlisinin olmaması Bodrum katta bulunan bölümlerin su nedeni ile kullanılamaması EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Taşımalı Eğitim Uygulaması Okul binamızın yeni ve kapasitesinin fazla olması EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması Ekonomik yönden maddi durumu iyi olan velilerin okulun teknolojik eğitimine kaynak sağlaması. Deneyimli ve dinamik bir kadro yapısına sahip olması Teknolojik imkânların bulunması ( Akıllı tahtalar ) Velilerimizin öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olması KURUMSAL KAPASİTE İlçemizde Yüksek Öğretim Kurumunun bulunması Birçok alanda Sivil Toplum Kuruluşlarının bulunması Basın-yayın organlarının bulunması (Tv-Gazeteler) Velilerimizin ekonomisinin hızla gelişmesi EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Bazı velilerin orta öğretime devam konusunda yeterli bilince sahip olmaması. Parçalanmış aile sayısının artması Hafızlık için izin alan öğrencilerin 1 yılda hafızlığı bitirememeleri EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE İnternetin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisi Sosyal faaliyetlere katılımda karşılaşılan sıkıntılar Sınav merkezli eğitim anlayışı Teknolojinin olumsuz şekilde kullanılması 18

24 Ailelerin öğrenciler ile yeterince ilgilenmemeleri KURUMSAL KAPASİTE Kaynaklarımızın az olması Memur ve yardımcı personel yetersizliği Ücretli öğretmen görevlendirilmesi İlçede Rehberlik Araştırma Merkezi nin bulunmaması 7. GELİŞİM/SORUN ALANLARI Gelişim/Sorun Alanları Listesi Eğitim ve Öğretime Erişim İlköğretimde devamsızlık Taşımalı eğitim Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi Eğitim ve Öğretimde Kalite Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler Okuma kültürü Okul sağlığı ve hijyen Zararlı alışkanlıklar Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler Öğretmen yeterlilikleri Elektronik içeriklerinin hazırlanma standartları ve kullanımı Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı Destekleme ve yetiştirme kursları Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı Yabancı dil yeterliliği Kurumsal Kapasite Çalışanların Hizmetiçi eğitimlere bakış açısı ve katılım oranlarının düşüklüğü Uzaktan eğitim uygulamaları Okulumuzun fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği) Okulumuzun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği Donatım eksikleri Mevzuatın sık değişmesi Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde olumsuz etkisi Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi 19

25 8.KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama İlköğretimde devamsızlık Taşımalı Eğitim Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları Öğrenci Öğretmen Öğretim Programları ve Materyalleri Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi Rehberlik Ölçme ve Değerlendirme 2.2.Yabancı Dil ve Hareketlilik Yabancı Dil Yeterliliği Uluslararası hareketlilik 3. KURUMSAL KAPASİTE 3.1.Beşeri Alt Yapı Hizmet içi eğitim kalitesi Uzaktan eğitim uygulamaları Personellerin eğitimi ve geliştirilmesi 3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı Eğitim tesisleri ve alt yapı Bilgiye Erişim Donatım 20

26 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 21

27 1. MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ, TEMEL DEĞERLERİMİZ Geleceğe yönelim bölümünde; okulumuzun misyon, vizyon, temel değerleri ile temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri ve tedbirler yer almaktadır. MİSYONUMUZ İnsanları ve ülkesini seven, milli kültürünü özümsemiş, evrensel değerlere sahip, farklılıklara saygılı, araştıran, sorgulayan, yeteneklerinin farkına varan ve geliştiren, üretken, paylaşımcı, kendine güvenen gelecek nesilleri yetiştirmektir. Eğitim öğretim hizmetlerini kaynaklarını verimli kullanarak planlayıp, böylece toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına destek olmaktır. A. Vizyon VİZYONUMUZ Öğrencilerimizin eğitimle ilgili her alanda en üst noktaya ulaşmalarını sağlamak. 22

28 B. Temel Değerlerimiz TEMEL DEĞERLERİMİZ Vatan, Ülke, Bayrak Sevgisi Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık Bilginin Bilince ve Beceriye Dönüşmesi Objektiflik İnsana Saygı Etkili İletişim Evrensel Değerlere Saygı Eşitlik ve Adalet Çözüm odaklı olmak Verimlilik ve Kalite Değişimcilik Çalışanların İş doyumu Fedakârlık Katılımcılık Kamuoyuna Paylaşım Sorumluluk Ulaşılabilirlik Milletimizin geleceği İş Ahlakına Bağlılık Liyakat ve Uzmanlık Açıklık, Şeffaflık Güvenilebilirlik Saygı ve Hoşgörü Stratejik Amaç STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU Okulumuzda; başta engelliler olmak üzere eğitim bölgemizde bulunan eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimini sağlayarak öğrenimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak Stratejik Hedef stratejik plan döneminde; okulumuz çevresinde ikamet eden bireylerin eğitim ve öğretimine katılımını sağlayarak öğrenimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam oluşturmak 23

29 Stratejik Amaç 2. Okulumuz çevresinde; ortaokul düzeyinde ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandıracak nitelikli, sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim vermek, dil becerileri gelişmiş sağlıklı bireyler yetiştirmek. Stratejik Hedef plan döneminde; okulumuz öğrencilerinin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerilerini geliştirmek, proje ve yarışmalara daha fazla katılımı sağlamak ve akademik başarı oranını artırmak. Stratejik Hedef Stratejik plan döneminde; eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil öğrenme yeterliliklerini geliştirmek, uluslararası hareketliliğe katılan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak. Stratejik Amaç 3. Eğitim öğretimde verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak için; okulumuzun beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidermek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırmak, yönetim ve organizasyon yapısını çağın gereklerine uygun hale getirmek. Stratejik Hedef stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, binamızın bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Stratejik Hedef stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, binaların bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 1. Eğitim ve Öğretime Erişim Okulumuzda; başta engelliler olmak üzere eğitim bölgemizde bulunan öğrencilerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimini sağlayarak öğrenimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak. Stratejik Hedef 1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 24

30 stratejik plan döneminde; okulumuz çevresinde ikamet eden bireylerin eğitim ve öğretimine katılımını sağlayarak öğrenimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam oluşturmak Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. Devamsızlığın azalması, engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri1.1. S.N Performans Göstergeleri Okulumuzda yirmi gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranı (%) Tedbirler1.1 Sıra Tedbirler Sorumlu Birimler 1. Öğrencilerin devamsızlık takiplerinin yapılması Okul İdaresi 2. Engelliler ve kız çocuklarının eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik çalışmalar yapılması 3. Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve sınıf tekrarının azaltılmasına yönelik izleme ve değerlendirme yöntemleri geliştirilmesi 4. Eğitim öğretime yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik uyum haftası etkinlikleri yapılması Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi - Öğretmenler 2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 2. Eğitim ve Öğretimde Kalite Okulumuz çevresinde; öğrencilerimize ortaokul düzeyinde ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandıracak nitelikli, sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim vermek, dil becerileri gelişmiş sağlıklı bireyler yetiştirmek. 25

31 Stratejik Hedef 2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları plan döneminde; okulumuz öğrencilerinin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerilerini geliştirmek, proje ve yarışmalara daha fazla katılımı sağlamak ve akademik başarı oranını artırmak.. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir. Söz konusu faaliyetlere katılım sayıları performans çizelgeleri ile izlenmektedir. Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireyler yetiştirmek, sağlık ve hijyen esaslarına uygun eğitim ortamlarını hazırlamaktır. Performans Göstergeleri 2.1. S.N Performans Göstergeleri Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı % Temel Eğitim Öğrencilerinin Yıl Sonu Başarı Puan Ortalaması Sınıf 77,45 81, Sınıf 79, Sınıf 80 8.Sınıf 80 3 Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı (%) Onur veya İftihar belgesi alan Öğrenci Oranı (%) Takdir veya Teşekkür Belgesi alan Öğrenci Oranı(%) Beyaz Bayrak sertifikası olan yıllar Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan yıllar Uluslar arası yarışmalara katılan öğrenci sayısı Öğrenci başına bir yılda okunan kitap sayısı

32 Tedbirler2.1 S.N Tedbirler Sorumlu Birim 1. Okulumuzda ulusal ve uluslararası değerlendirmeler dikkate alınarak bireylerin bilgi eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla bireysel farklılıkları da göz önüne alınarak destekleme ve yetiştirme kursları/kurs programlarının açılması Okul İdaresi - Öğretmenler 2. Tüm eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, gerçekleştirilecek faaliyetler takip edilmesi 3. Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacak, okulumuzda bu konulara ilişkin Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul vb. projelere katılımın devam edilmesi 4. Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla okullarda bilim sınıfları oluşturma, bilim fuarları-bilim sergileri düzenleme gibi faaliyetler desteklenecektir. 5. Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından kullanımını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 6. Merkezi sınav sonuçları okul düzeyinde analizleri yapılarak değerlendirilecektir. Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi Öğretmen Yardımcı Hizmetler Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler Stratejik Hedef 2.2.Yabancı Dil ve Hareketlilik Stratejik plan döneminde; eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil öğrenme yeterliliklerini geliştirmek, uluslararası hareketliliğe katılan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak. Her geçen gün bir önceki güne göre daha fazla teknolojik olarak gelişmekte ve küreselleşmektedir. Küreselleşmenin de bir etkisi olarak eğitim ve iş hayatında hareketlilik daha fazla hissedilmektedir. Küreselleşmeyle birlikte meydana gelen değişimler konusunda eğitim yönünden desteklenme zorunluluğu doğurmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte öne çıkan en önemli unsurların başında yabancı dil becerisi gelmektedir. Günümüzde anadil haricinde bir dil daha bilmek zorunluluk haline gelmiştir. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. 27

33 Performans Göstergeleri 2.2. S.N Performans Göstergeleri Yabancı dil dersi yılsonu başarı puanı ortalaması 67,04 73,2 73,04 75,00 2 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı Tedbirler Sıra Tedbirler Sorumlu Birim Bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesinin önemi ve yabancı dil öğrenmedeki avantajları ile ilgili farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması. Yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin, teorik bilgilerini uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılması. Dyned ve E-Twınning gibi proje modüllerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından daha etkin kullanmalarının sağlanması. Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler 28

34 3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 3. Kurumsal Kapasite Eğitim öğretimde verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak için; okulumuzun beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidermek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırmak, yönetim ve organizasyon yapısını çağın gereklerine uygun hale getirmek. Stratejik Hedef 3.1. Beşeri Alt Yapı stratejik plan döneminde; ihtiyaç tespiti yaparak mevcut insan kaynaklarını ve yönetimini daha etkin kullanmak. Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel atama ve yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri3.1. S.N Performans Göstergeleri Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) (Yüksek Lisans+Doktora) Çalışan başına düşen Hizmetiçi Eğitim Süresi (saat) ,6 4 YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C seviyesinde başarı gösteren personel sayısı Hizmet İçi Eğitim Memnuniyet Oranı (%)

35 Tedbirler 3.1 Sıra Tedbirler Sorumlu Birim 1. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine etkin katılım sağlanması. 2. Uzaktan eğitimlere etkin katılım sağlanması Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler 3. Bilişim teknolojilerini etkin kullanmalarını sağlayacak hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım sağlanması. Okul İdaresi - Öğretmenler Stratejik Hedef 3.2.Fiziki ve Mali Alt yapı stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, binamızın bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Okulumuzun fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Projeyle okullar düzeyinde kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulmaktadır. Performans Göstergeleri 3.2. S.N Performans Göstergeleri Derslik başına düşen öğrenci sayısı Engellilerin erişimine yönelik düzenleme oranı (%) Güvenlik Kamerası Sistemi Tedbirler 3.2 Sıra Tedbirler Sorumlu Birim Okul bahçemizin, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenmesi; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanların artırılması. Okulumuzun fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde destek eğitim odalarının açılması E-yatırım modülünün daha etkin kullanımının sağlanması ve onarım taleplerinde ihtiyaçlar doğrultusunda veri girişinin yapılması Okulumuzun yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edici çalışmaların yapılması. Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi - Öğretmenler Okul İdaresi Okul İdaresi Okul Aile Bşk. 30

36 IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME 31

37 IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI HARCAMA BİRİMLERİ 5 YILLIK TAHMİNİ ÖDENEKLERİ / İHTİYAÇ TABLOSU Tablo 7 : 5 Yıllık Tahmini Ödenek İhtiyaçları Tablosu TOPLAM Stratejik Amaç 1. Eğitim ve Öğretime Erişim Stratejik Hedef 1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama Stratejik Amaç 2. Eğitim ve Öğretimde Kalite Stratejik Hedef 2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 2.250, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stratejik Hedef 2.2. Yabancı Dil ve Hareketlilik 1.500, , , , , ,00 Stratejik Amaç 3. Kurumsal Kapasite 2.000, , , , , ,00 Stratejik Hedef 3.1. Beşeri Alt Yapı 1.000, , , , , ,00 Stratejik Hedef 3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 1.000, , , , , ,00 TOPLAM 7.250, , , ,00 11,750, ,00 32

38 V. BÖLÜM İZLEME VEDEĞERLENDİRME 33

39 V. BÖLÜM İZLEME ve DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Göstergelerin gerçekleşme durumları değerlendirilerek göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; stratejik planlama ekibi sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarını değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu ile faaliyet raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan tüm raporlar dosyalanacaktır. Tablo 8 : İzleme ve Değerlendirme Tablosu İzleme Değerlendirme Dönemi Gerçekleştirilme Zamanı İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci İzleme Değerlendirme Dönemi Her Temmuz içerisinde yılın ayı - Stratejik planın göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması - Toplanan veriler değerlendirilerek yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması Ocak- Temmuz dönemi İkinci İzleme Değerlendirme Dönemi İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar - Stratejik plan ekibinin sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması - Yılsonu gerçekleşme durumlarına göre faaliyet raporlarının hazırlanması ve bitirilen hedefler varsa planda revizyona gidilmesi. Tüm yıl 34

40 Şekil 4 : Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci Modeli Yıllık gerçekleşme durumlarının, varsa hedeften sapmaların ve alınması gereken değerlendirilmesi Göstergelere ilişkin yılın ilk 6 aylık dönemine ait gerçekleşmelerin tespiti Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü İlk 6 aylık gerçekleşme durumlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu Yıllık gerçekleşme durumlarını içeren raporun üst yöneticiye sunumu ve kamuoyu ile paylaşılması Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli Stratejik planda yer alan göstergelere ilişkin yıllık gerçekleşmelerin tespiti Yıl sonu gösterge gerçekleşmeleri için gerekli tedbirlerin alınması 35

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya - 2015 T.C. KÜTAHYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya - 2015 T.C. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya-2015 Hiçbir şeye ihtiyacımız

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

EĞİTİMDE SİVASİ HAREKETİ. Ders ister isen oku kitab-ı vahdeti / Bir harfi içinde cümle ulûm bir varak değil. Şems-i SİVASİ

EĞİTİMDE SİVASİ HAREKETİ. Ders ister isen oku kitab-ı vahdeti / Bir harfi içinde cümle ulûm bir varak değil. Şems-i SİVASİ Ders ister isen oku kitab-ı vahdeti / Bir harfi içinde cümle ulûm bir varak değil. Şems-i SİVASİ İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİ SEVGİ SEVGİ ve saygıyı esas alan, değerlerimize saygılı, farklılıklarımızı zenginlik

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Ülkenin istikrarlı bir şekilde kalkınmasını ve mali disiplini sağlayacak maliye politikalarının belirlenmesine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞAHİN SEVİN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞAHİN SEVİN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞAHİN SEVİN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ŞAHİN SEVİN İLKOKULU STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU Mustafa KAYA Tuğba DOĞAN Rehber Öğretmen Erdinç TÜRKMEN

Detaylı

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU 1- FAALİYETLER A-Okullar yapılan tadilat onarım ve dağıtımları: 2013 Yılında ilçemiz okulları için İl özel İdaresi tarafından 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU

YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI VAKFIKEBİR 2015 Ancak geleceği düşünebilen milletler yaşamak ve ilerlemek imkanına kavuşabilirler. Mustafa Kemal ATATÜRK SUNUŞ Tarihin hiçbir döneminde

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları

Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Durum Analizi Hazırlayan: KADEM Sunum İçeriği Kapsam YÖDEK Özdeğerlendirme Modeli SAÜ Kalite Yapılanması SAÜ Stratejik Yönetim Modeli SAÜ Kalite Adımları SAÜ Kalite

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2008/ İlgi: a) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi". b) Şubat 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

Müdürlüğümüz 2016 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Müdürlüğümüz 2016 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Müdürlüğümüz 206 Mali Yılı Performans Programı, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı

Detaylı