LYS COÐRAFYA. Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS COÐRAFYA. Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý"

Transkript

1 LYS COÐRAFYA Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, bu yayýný yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 1. Aþaðýdakilerin hangisinde iklimin etkisi en azdýr? A) Taban suyu seviyesinde B) Konut tipinde C) Tarým ürünlerinin türünde D) Toprak oluþumunda E) Akarsu akýþ hýzýnda

3 2. Ortalama atmosfer koþullarý benzer olan yörelerin aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan benzer olduðu kesin deðildir? A) Akarsu rejimleri B) Kayaçlarýn çözülme türü C) Doðal bitki örtüsü D) Yer altý zenginlikleri E) Akarsu akýmlarý

4 3. Ýklim çeþitliliði fazla olan bir bölgede aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan çeþitliliðin fazla olmasý beklenmez? A) Doðal bitki örtüsü B) Toprak tipi C) Yerleþme tipi D) Tarýmsal ürünler E) Akarsu akým düzenleri

5 4. Aþaðýdakilerin hangisinde, iklim koþullarýnýn etkili olduðu savunulamaz? A) Güneydoðu Anadolu da nadasa duyulan ihtiyacýn fazla olmasýnda B) Doðu Karadeniz kýyýlarýnda topraklarýn yýkanmýþ ve kireç oranýnýn az olmasýnda C) Göller Yöresi nde kapalý havzalarýn bulunmasýnda D) Kuzeydoðu Anadolu da kýþ mevsiminde ulaþýmýn zorlaþmasýnda E) Ýç Anadolu Bölgesi nde küçükbaþ hayvancýlýðýn yaygýn olmasýnda

6 5. X yöresinde buharlaþmanýn þiddeti Y yöresine göre daha fazladýr. Bu bilgiler X yöresi ile ilgili, I. Kuraklýk daha etkilidir. II. Sulamaya duyulan ihtiyaç daha fazladýr. III. Yer þekilleri daha engebelidir. IV. Akarsu aðý daha sýktýr. yargýlarýndan hangilerine ulaþmada yeterlidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

7 6. V II IV III I Yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde yaz mevsimi süresinin tarla tarýmý için diðerlerine göre daha kýsa olduðu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V

8 7. Aþaðýdaki haritada, yýllýk yaðýþ toplamlarý birbirine yakýn olan beþ yöre numaralandýrýlmýþtýr. III IV II I V Buna göre, yörelerin hangisinde nadasa duyulan ihtiyaç diðerlerine göre daha fazladýr? A) I B) II C) III D) IV E) V

9 8. Güneþ enerjisinden yararlanma olanaðý, güneþli gün sayýsý ve güneþlenme süresine baðlý olarak deðiþir. Buna göre, aþaðýdaki yörelerin hangisinde güneþ enerjisinden yararlanma olanaðý en azdýr? A) Þanlýurfa B) Konya C) Muðla D) Afyon E) Rize

10 9. Aþaðýdakilerden hangisi Türkiye nin iç kesimlerinde yýllýk yaðýþ miktarýnýn az ve yaðýþ rejiminin düzensiz olduðuna kanýt deðildir? A) Kýrsal yörelerde konutlarýn yapýmýnda kerpiç malzemenin kullanýlmasý B) Nüfusun daha çok su kaynaklarýna yakýn yerlerde toplanmasý C) Akarsu enerji potansiyelinin fazla olmasý D) Küçükbaþ hayvancýlýðýn yaygýn olmasý E) Tahýl ürünlerinde üretimin yýllara göre dalgalanmalar göstermesi

11 10. Seracýlýk; güneþli gün sayýsýnýn fazla olduðu yörelerde, sýcaklýðýn daha ucuza kontrol edilebilmesine baðlý olarak yapýlan bir tarýmsal etkinliktir. V IV III II I Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde seracýlýk olanaklarýnýn diðerlerine göre daha fazla olduðu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V

12 11. Aþaðýdakilerin hangisinde ayný dönemde ekilen buðdayýn diðerlerine göre daha önce hasat edilmesi beklenir? A) Çukurova B) Konya Ovasý C) Sivas Yöresi D) Kars Yöresi E) Çarþamba Ovasý

13 12. Tuz Gölü nün kapladýðý alanýn yaz ve kýþ mevsimleri arasýnda büyük deðiþme göstermesi, I. buharlaþma miktarý, II. gölü besleyen akarsularýn rejimi, III. çevredeki doðal bitki örtüsü, IV. akarsu akýþ hýzlarý niceliklerinden hangileriyle açýklanabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

14 13. Don olayý çok az görülen ve kurak dönemi olmayan bir bölge ile ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisi kesin deðildir? A) Kimyasal çözünme görülür. B) Akarsu akýþ hýzlarý fazladýr. C) Bitki örtüsü gürdür. D) Konutlarýn yapýmýnda ahþap malzeme kullanýlýr. E) Akarsu rejimi düzenlidir.

15 14. Aþaðýdakilerin hangisinde iklimin etkisi yoktur? A) Antarktika da yerleþik hayatýn bulunmamasýnda B) And Daðlarý nýn Amazon Havzasý na göre yerleþmeye daha uygun olmasýnda C) Kuzey Afrika da konutlarýn yapýmýnda daha çok kerpiç malzemenin kullanýlmasýnda D) Orta Asya da erozyonun þiddetinin fazla olmasýnda E) Büyük Okyanus çevresinde yerkabuðu hareketliliðine baðlý doðal afetlerin yaþanmasýnda

16 15. Günlük sýcaklýk farkýnýn fazlalýðý ve donma - çözülme olaylarýnýn sýklýðý mekanik çözülmeyi hýzlandýrýr. III I II IV V Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde mekanik çözülmenin en çok olmasý beklenir? A) I B) II C) III D) IV E) V

17 16. Belirli bir bölgede bitki örtüsü gür, akarsu debileri yüksek ve kimyasal çözünme etkilidir. Bu bölge ile ilgili, I. Nem oraný yýl boyunca fazladýr. II. Ortalama yükselti azdýr. III. Akarsu uzunluklarý fazladýr. yargýlarýndan hangileri kesindir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I ve III

18 17. Ortalama karla örtülü gün sayýsý ve ortalama kar yaðýþlý gün sayýsý fazla olan yörelerde kýþýn þiddeti fazladýr. Buna göre, aþaðýdaki illerin hangisinde kýþýn þiddeti diðerlerine göre daha azdýr? A) Sivas B) Hakkari C) Kars D) Aydýn E) Elazýð

19 18. Bitki örtüsünün seyrek ve yaðýþýn düzensiz olduðu yörelerde erozyonun þiddeti fazladýr. III I V IV II Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerden hangilerinde erozyonun þiddeti daha fazladýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V

20 19. Aþaðýdakilerden hangisi, bir bölgede etkili olan ortalama atmosfer koþullarýyla ilgili bilgiye ulaþmada yeterli deðildir? A) Doðal bitki örtüsü B) Toprak tipi C) Akarsu rejimi D) Tarým ürünlerinin türü E) Jeolojik yapýsý

21 20. Rize Yöresi ile Þanlýurfa Yöresi nin aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olmasý iklim koþullarýndaki farklýlýkla açýklanamaz? A) Nadasa duyulan ihtiyaç B) Ekili - dikili alanlar oraný C) Topraklarýn yýkanma ve kireç oraný D) Kayaçlarýndaki çözülme türü E) Konutlarýn yapýmýnda kullanýlan malzeme

22 21. Aþaðýdaki olgulardan hangisi, diðer dördünün nedeni olarak gösterilebilir? A) Bitki örtüsünün gür olmasý B) Kimyasal çözünmenin etkili olmasý C) Akarsu debilerinin yüksek olmasý D) Yýllýk ortalama yaðýþ miktarýnýn fazla olmasý E) Taban suyu seviyesinin yüksek olmasý

23 22. Türkiye nin bazý yörelerinde yaðýþ biçimine baðlý olarak akarsu akýmlarý en çok kýþ ortalarýnda alçalýr. II I V IV III Buna göre, haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde yukarýdaki durumun gözlenmesi beklenmez? A) I B) II C) III D) IV E) V

24 23. Aþaðýdakilerin hangisinde iklimin etkisi en azdýr? A) Erozyonun þiddetinde B) Mera hayvancýlýðýnda C) Akarsu akýþ hýzýnda D) Doðal bitki örtüsünde E) Ulaþým olanaklarýnda

25 24. Aþaðýdakilerden hangisinin bir bölgede sýcaklýk ve yaðýþ rejiminde meydana gelecek deðiþimden etkilenmesi beklenmez? A) Akarsu debilerinin B) Otlaklarýn veriminin C) Tarýmsal üretim miktarýnýn D) Tarým alanlarýnýn yüzölçümünün E) Taban suyu seviyesinin

26 25. III I IV V II Yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde ormanlarýn kendini yenileme olanaðý diðerlerine göre daha azdýr? A) I B) II C) III D) IV E) V

27 26. Aþaðýdakilerden hangisinin Türkiye de birbirinden farklý iklim koþullarýnýn görülmesinde etkili olduðu söylenemez? A) Ortalama yükseltinin B) Bölgelerin yüzölçümünün C) Yer þekillerinin D) Denize göre konumun E) Rüzgar yönlerinin

28 27. Aþaðýdakilerin hangisi iklim koþullarýyla açýklanamaz? A) Akdeniz kýyýlarýnda yetiþen otsu bitkilerden bir çoðunun yüzeyinin kadife gibi tüylerle kaplý olmasý B) Güneydoðu ve Ýç Anadolu bölgelerinde ormanlýk alanlarýn az olmasý C) Yaz kuraklýðý isteyen bitkilerin Doðu Karadeniz kýyýlarýnda yetiþememesi D) Ýç Anadolu Bölgesi nde bazý korunmuþ alanlarda orman aðaçlarýnýn yetiþebilmesi E) Karadeniz Bölgesi nde akarsu enerji potansiyellerinin fazla olmasý

29 28. Türkiye deki tarým ürünlerinin daðýlýþýný gösteren bir haritadan, I. tarýmsal nüfus yoðunluðu, II. iklim tipleri, III. akarsu uzunluklarý, IV. yer yapýsý niceliklerinden hangileriyle ilgili bilgi edinilebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV

30 29. Türkiye de her mevsimi yaðýþlý olan, yazýn aþýrý sýcaklarýn, kýþýn aþýrý soðuklarýn görülmediði bir yöre ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Orman yangýný çýkma olasýlýðý azdýr. B) Kayaçlarýnda kimyasal çözünme etkilidir. C) Kýrsal yörelerde konutlarýn yapýmýnda kerpiç malzeme kullanýlýr. D) Neme ihtiyacý fazla olan ürünler yetiþtirilir. E) Nadasa duyulan ihtiyaç azdýr.

31 30. Aþaðýdakilerden hangisi iklim koþullarýyla açýklanamaz? A) Tarým ürünlerinin çeþitlilik göstermesi B) Sulamaya duyulan ihtiyacýn fazla olmasý C) Saðýlan koyun sayýsýnýn inek sayýsýndan fazla olmasý D) Deniz turizmi olanaklarýnýn bulunmasý E) Makineli tarýma elveriþli alanlarýn bulunmasý

32 31. K yöresinde akarsu erozyonu, L yöresinde ise rüzgar erozyonu etkilidir. Buna göre, K ve L yörelerinin aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan benzer olduðu kesindir? A) Toprak örtüsü kalýnlýðý B) Ortalama yükselti C) Bitki örtüsünden yoksunluk D) Akarsu akýþ hýzý E) Yaðýþ tipi

33 32. Türkiye de küçükbaþ hayvancýlýðýn yaygýn olduðu yerlerde, el tezgahlarýnda yapýlan halý ve kilim dokumacýlýðý da yaygýndýr. Bu durumun aþaðýdaki illerin hangisinde görülmesi beklenmez? A) Sivas B) Konya C) Afyon D) Trabzon E) Kayseri

34 33. Aþaðýdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisi en fazladýr? A) Yer altý zenginliðinde B) Akarsu uzunluklarýnda C) Yer yapýsýnda D) Ulaþým koþullarýnda E) Gelgit genliðinde

35 34. Türkiye nin her bölgesinde buðday yetiþtirilir. Ancak, buðdayýn olgunlaþmasý bölgeden bölgeye farklý aylara rastlar. II IV V III I Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde buðdayýn daha geç olgunlaþmasý beklenir? A) I B) II C) III D) IV E) V

36 35. Aþaðýdakilerin hangisinde iklimin etkisi en azdýr? A) Nüfusun yeryüzüne daðýlýþýnda B) Akarsu debilerinde C) Turizm olanaklarýnda D) Göl sularýnýn yüzölçümünün deðiþiminde E) Akarsu aþýndýrma gücünde

37 36. Güneydoðu Anadolu Bölgesi nde buharlaþmanýn þiddeti en fazladýr. Güneydoðu Anadolu Bölgesi nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisinin nedenini açýklamada bu bilgiden yararlanýlamaz? A) Nadasa duyulan ihtiyacýn fazla olmasýnýn B) Su toplama havzalarýnda erozyon þiddetinin fazla olmasýnýn C) Yol yapým giderlerinin düþük olmasýnýn D) Küçükbaþ hayvancýlýðýn yaygýn olmasýnýn E) Konutlarýn yapýmýnda kerpiç malzemelerin kullanýlmasýnýn

38 37. Karadeniz Bölgesi nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi bölgenin iklim koþullarýyla açýklanamaz? A) Orman yangýný çýkma olasýlýðýnýn az olmasý B) Deniz turizmi olanaklarýnýn az olmasý C) Kaðýt ve kereste fabrikalarýnýn kurulmuþ olmasý D) Kýyý ile iç kesimler arasýnda ulaþýmýn zor olmasý E) Heyelan ve sel gibi doðal afetlerin yaþanmasý

39 38. Yaðýþ rejimi aþaðýdakilerden hangisini en az etkiler? A) Doðal göllerin oluþumunu B) Doðal bitki örtüsünü C) Tarýmsal etkinlikleri D) Konut tipini E) Nüfusun daðýlýþýný

40 39. Türkiye de bozkýrlarýn geniþ yer kapladýðý bir bölge ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Erozyonun þiddeti fazladýr. B) Kayaçlarýnda fiziksel ufalanma etkilidir. C) Küçükbaþ hayvancýlýk yaygýndýr. D) Tarýmsal ürün çeþitliliði fazladýr. E) Tahýl üretimi yaygýndýr.

41 40. Aþaðýdaki coðrafi bölümlerin hangisinde akarsu akýmlarýnýn artmasýnda kar erimelerinin payý daha azdýr? A) Doðu Karadeniz Bölümü B) Kýyý Ege Bölümü C) Yukarý Fýrat Bölümü D) Yukarý Kýzýlýrmak Bölümü E) Hakkari Bölümü

42 41. Yeryüzünün herhangi bir yerinde, yükseklere çýkýldýkça bitki örtüsü kutuplara yaklaþýlýyormuþ gibi deðiþikliðe uðrar. I V IV III II Bu durumun, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde görülmesi beklenir? A) I B) II C) III D) IV E) V

43 42. Bir bölgenin yer þekli, o bölgede esen rüzgarlara yön verici etkenlerden biridir. Buna göre, aþaðýdaki illerin hangisinde hakim rüzgar yönlerinde bu durumun payý daha azdýr? A) Denizli B) Çanakkale C) Konya D) Hakkari E) Kastamonu

44 43. Aþaðýdakilerden hangisi ortalama yükselti ve engebenin fazla olduðu yörelerin özelliklerinden biri deðildir? A) Akarsularýn derin vadiler içinde yer almasý B) Tarýmsal etkinliklerde insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacýn fazla olmasý C) Yol yapým giderlerinin yüksek olmasý D) Akarsu debilerinin fazla, rejimlerinin düzenli olmasý E) Ayný anda farklý mevsim özelliklerinin yaþanmasý

45 44. Yeryüzünde, genel hava dolaþýmýnýn yanýsýra, yerel basýnç koþullarýndaki deðiþmelere baðlý olarak gün içinde dað ile vadi arasýnda yerel rüzgarlar da eser. IV V III II I Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde dað ile vadi arasýnda esen yerel rüzgarlar daha etkilidir? A) I B) II C) III D) IV E) V

46 45. I. Menteþe Yöresi II. Gediz Yöresi III. Taþeli Platosu IV. Ergene Havzasý Yukarýdaki yörelerin hangisinde ekili - dikili alanlar oraný diðerlerinden daha fazladýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

47 46. Türkiye nin genelde engebeli olmasýnýn, aþaðýdakilerden hangisi üzerinde en az etkili olduðu söylenebilir? A) Kara ve demiryolu ulaþýmý B) Hidroelektrik potansiyeli C) Doðal bitki örtüsü D) Tarýmda makine kullanýmýna elveriþli alanlar E) Büyük göllerin bulunmasý

48 47. IV V III II I Yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde yapýlacak yeni karayolunun kilometre maliyeti diðerlerinden daha fazladýr? A) I B) II C) III D) IV E) V

49 48. Fýrat Nehri nde hidroelektrik enerji potansiyeli Ergene Nehri ne göre daha fazladýr. Bu durum, akarsu havzalarýnýn aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olmasýyla açýklanabilir? A) Jeolojik yapý B) Doðal bitki örtüsü C) Yer þekillerinin engebeliliði D) Akarsu uzunluklarý E) Akarsu rejimleri

50 49. Akdeniz Bölgesi nde yüzey þekillerinin engebeli olmasýnýn, aþaðýdakilerden hangisine neden olduðu söylenemez? A) Akarsularýn derin vadiler oluþturmasýna B) Ayný anda farklý mevsimlerin yaþanmasýna C) Ekili - dikili alanlar oranýnýn az olmasýna D) Deniz turizmi olanaðýnýn fazla olmasýna E) Bitki örtüsünün çeþitli olmasýna

51 50. Aþaðýda, tarýmsal nüfuslarý birbirine yakýn olan beþ yöre numaralanmýþtýr. V II IV III I Yer þekli özellikleri göz önüne alýndýðýnda, haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde tarýmsal nüfus yoðunluðunun diðerlerinden daha fazla olduðu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V

52 51. Bir yerin izdüþüm yüzölçümü, arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alýnmadan her yer düzlük kabul edilerek yapýlan hesaplamalar sonucu elde edilir. V IV III I II Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde gerçek alan ile izdüþüm alan arasýndaki fark en fazladýr? A) I B) II C) III D) IV E) V

53 52. Aþaðýdaki hangi iki kent arasýnda ulaþýmýn daha zor yapýldýðý söylenebilir? A) Bursa - Balýkesir B) Edirne - Tekirdað C) Konya - Aksaray D) Þanlýurfa - Mardin E) Rize - Erzurum

54 53. Aþaðýdaki coðrafi bölümlerin hangisinde makineli tarýmýn daha yaygýn olmasý beklenir? A) Antalya Bölümü B) Yukarý Kýzýlýrmak Bölümü C) Orta Fýrat Bölümü D) Doðu Karadeniz Bölümü E) Hakkari Bölümü

55 54. Aþaðýdaki yörelerin hangisinde tarým alanlarý dar, ancak tarýmsal nüfus yoðunluðu fazladýr? A) Doðu Karadeniz kýyýlarý B) Çukurova C) Ergene Havzasý D) Küçük Menderes Yöresi E) Þanlýurfa Yöresi

56 55. Ege Bölgesi nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi daðlarýn kýyýya dik uzanmasýyla açýklanamaz? A) Korunaklý liman sayýsýnýn fazla olmasý B) Kýyý uzunluðunun fazla olmasý C) Denizel etki alanýnýn geniþ olmasý D) Akarsu aðýzlarýnda delta ovalarýnýn bulunmasý E) Kýyý ile iç kesimler arasýnda ulaþýmýn kolay olmasý

57 56. I II V IV III Yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde akarsularýn hem derine hem de kaynaðýna doðru aþýndýrma gücü diðerlerinden daha azdýr? A) I B) II C) III D) IV E) V

58 57. Aþaðýdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi nin ortak özelliklerinden biri deðildir? A) Ýç kesimlerde deniz etkisinin görülmemesi B) Kýyý kesimleriyle iç kesimler arasýnda ulaþýmýn güç olmasý C) Yaylacýlýðýn geliþmiþ olmasý D) Kýyý kesimlerinde deniz turizmi olanaklarýnýn fazla olmasý E) Buzul göllerinin bulunmasý

59 58. Z kenti, X ve Y kentlerine eþit uzaklýktadýr. Z kenti ile X kenti arasýndaki karayolu uzunluðu, Z kenti ile Y kenti arasýndaki karayolu uzunluðuna göre daha fazladýr. Buna göre, X kentinin bulunduðu yöre ile ilgili olarak, I. Kýyýya daha yakýndýr. II. Yer þekilleri daha engebelidir. III. Bitki örtüsü daha gürdür. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III

60 59. Akdeniz Bölgesi ile Ege Bölgesi nin aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olmasý daðlarýn kýyýya göre uzanýþlarýnýn farklý olmasýyla açýklanamaz? A) Denizel etki alaný B) Doðal liman sayýsý C) Kýyý uzunluðu D) Yýllýk ortalama sýcaklýk E) Kýyý ile iç kesim arasýndaki ulaþým olanaklarý

61 60. Aþaðýdaki coðrafi bölümlerin hangisinde yaylacýlýðýn geliþmiþ olmasý beklenmez? A) Antalya Bölümü B) Doðu Karadeniz Bölümü C) Ergene Bölümü D) Erzurum - Kars Bölümü E) Yukarý Kýzýlýrmak Bölümü

62 61. V III IV I II Yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde karayollarýnýn gerçek uzunluðu ile kuþ uçumu uzaklýðý arasýndaki fark diðerlerinden daha fazladýr? A) I B) II C) III D) IV E) V

63 62. I. Kýyý Ege II. Orta Karadeniz III. Batý Karadeniz IV. Antalya Yukarýdaki coðrafi bölümlerin hangilerinde deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulabildiði söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

64 63. Aþaðýdaki yörelerden hangisi hem iklim hem de yer þekli özellikleri bakýmýndan yerleþmeye daha elveriþlidir? A) Hakkari Yöresi B) Taþeli Platosu C) Menteþe Yöresi D) Kars - Ardahan Yöresi E) Çukurova Yöresi

65 64. Bir bölgedeki toplam nüfusun o bölgedeki tarým alanlarýna bölünmesiyle fizyolojik nüfus yoðunluðu elde edilir. Aþaðýdaki haritada, toplam nüfuslarý birbirine yakýn olan beþ yöre numaralandýrýlmýþtýr. IV V II III I Buna göre, haritadaki yörelerin hangisinde fizyolojik nüfus yoðunluðunun diðerlerine göre daha fazla olduðu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V

66 65. Aþaðýdakilerden hangisi Türkiye de ortalama yükselti ve engebenin fazla olmasýnýn sonuçlarýndan biri deðildir? A) Dað ve vadi meltemleri ile fön rüzgarlarýnýn görülmesi B) Kýyý kesimlerinde nüfus yoðunluðunun daha fazla olmasý C) Kýþýn, iç kesimlerde don olaylarýnýn uzun sürmesi D) Akarsu yatak eðimlerinin fazla olmasý E) Büyük göllerin bulunmasý

67 66. III V I IV II Yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisindeki akarsularda rafting, kano ve su kayaðý gibi turizm olanaklarýnýn bulunduðu söylenemez? A) I B) II C) III D) IV E) V

68 67. Kum adacýklarý akarsu yataklarýnýn geniþlediði ve eðimin azaldýðý yerlerde oluþur. Buna göre, I. Gediz II. Göksu III. Çoruh IV. Ergene akarsularýn hangilerinde kum adacýklarýnýn diðerlerinden daha az oluþmasý beklenir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

69 68. Türkiye de ortalama yükselti ve engebenin fazla olmasý, I. turizm olanaklarý, II. hidroelektrik enerji üretimi, III. tarým alanlarýnýn oraný, IV. yol yapým giderleri niceliklerinden hangilerini olumlu yönde etkiler? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

70 69. Aþaðýdakilerden hangisi yer þekli özellikleriyle açýklanamaz? A) Fýrat Nehri nde baraj yapmaya elveriþli yerlerin bulunmasý B) Ege de kýyý ile iç kesimler arasýnda tarýmsal ürünler bakýmýndan farkýn az olmasý C) Karadeniz Bölgesi nde ekili - dikili alanlar oranýnýn az olmasý D) Akdeniz kýyýlarýnda orman yangýný çýkma olasýlýðýnýn fazla olmasý E) Türkiye akarsularýndan ulaþým bakýmýndan yararlanýlamamasý

71 70. Türkiye de ekili olan, I. heyelan, II. çýð, III. deprem, IV. orman yangýný doðal afetlerden hangileri ülkede ortalama yükselti ve engebenin fazla olduðuna kanýttýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

72 71. IV I III II Yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangilerinde geniþ ve verimli tarým alanlarý varlýðýnýn nüfus yoðunluðunun fazla olmasýna neden olduðu söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

73 72. Doðu Karadeniz Bölümü ile Kýyý Ege Bölümü nün, I. vadi tipleri, II. hakim rüzgar yönü, III. ortalama yükselti, IV. kýyý þekli niceliklerinden hangileri bakýmýndan farklý olmasý, daðlarýn kýyýya uzanýþ yönlerinin farklý olmasýyla açýklanabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz IV C) I ve III D) II ve III E) I, II ve IV

74 73. Aþaðýdaki illerin hangisinde nüfus yoðunluðunun az olmasý yer þekillerinin engebeli olmasýna baðlý deðildir? A) Muðla B) Hakkari C) Artvin D) Þanlýurfa E) Kastamonu

75 74. II IV V III I Yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerin hangisinde tarým alanlarýnda hayvan gücüne duyulan gereksinim diðerlerinden daha fazladýr? A) I B) II C) III D) IV E) V

76 75. Aþaðýdakilerden hangisinde yer þekillerinin etkisi en azdýr? A) Yerleþme tipinde B) Ulaþým koþullarýnda C) Tarla tarýmýnda D) Mera hayvancýlýðýnda E) Kayaçlarýn çözülme türünde

77 76. Aþaðýdakilerden hangisi yer þekli özellikleriyle açýklanamaz? A) Doðu Karadeniz Bölümü nde yöreleri arasýnda doðal bitki türleri bakýmýndan farklýlýklarýn bulunmasý B) Erzurum - Kars Bölümü nün ekonomisinde hayvancýlýðýn ilk sýrada yer almasý C) Ege ye dökülen akarsu aðýzlarýnda geniþ birikim ovalarýnýn bulunmasý D) Akdeniz iklim kuþaðýnda yer almasýna karþýn Türkiye de birbirinden belirgin farklarla ayrýlabilen iklim tiplerinin görülmesi E) Marmara Bölgesi nde tarýmda makine kullanýmýna elveriþli alanlarýn fazla olmasý

78 77. Ýç Anadolu Bölgesi nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi yer þekli özellikleriyle açýklanabilir? A) Akarsu akýmlarýnýn yaz mevsiminde azalmasý B) Ormanlarýn kendini yenileme olanaðýnýn az olmasý C) Tarým alanlarýnda nadasa duyulan gereksinimin fazla olmasý D) Gerçek alan ile izdüþümsel alan arasýndaki farkýn az olmasý E) Küçükbaþ hayvancýlýðýn yaygýn olmasý

79 78. Köy altý yerleþim birimlerinden biri olan çiftliklerde hakim ekonomik faaliyet tarýmdýr. V II IV III I Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yörelerden hangisinin çiftliklerin kurulmasýna elveriþli olduðu söylenemez? A) I B) II C) III D) IV E) V

80 79. Aþaðýdaki kentlerin hangisinden iç kesimlere doðru 100 km gidildiðinde, bitki türleri bakýmýndan farklýlýðýn daha az olduðu gözlenir? A) Aydýn B) Antalya C) Zonguldak D) Rize E) Mersin

81 80. Coðrafi bölgeler içinde yüzölçüm Doðu Anadolu Bölgesi nde en fazla, Güneydoðu Anadolu Bölgesi nde ise en azdýr. Buna karþýn Doðu Anadolu Bölgesi ndeki tarým alanlarý daha azdýr. Bu durum söz konusu bölgelerin aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olmasýyla açýklanabilir? A) Akarsu havzalarýnýn geniþliði B) Sulama olanaklarý C) Yer þekillerinin engebeliliði D) Tarýmsal nüfus yoðunluðu E) Ortalama atmosfer koþullarý

82 81. Meridyenler arasýndaki uzaklýðýn deðiþmesi, meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesiyle açýklanabilir. Bu duruma, aþaðýdakilerden hangisi kanýt gösterilebilir? A) Yer in Güneþ e göre eðik olmasý B) Yer ekseninin Ekvator a dik olmasý C) Ayný boylam üzerinde yer alan merkezlerin Baþlangýç Meridyeni ne olan uzaklýðýnýn farklý olmasý D) Aralarýnda 1 lik fark bulunan iki meridyen arasýnda 4 dakikalýk yerel saat farký olmasý E) Güneþ in sabah doðudan doðup öðle saati en yüksek noktaya ulaþmasý

83 82. Aþaðýdakilerden hangisinde, Dünya nýn þeklinin etkili olduðu savunulamaz? A) Aralarýnda 1 lik fark bulunan iki meridyen arasýndaki uzaklýðýn Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmasý B) Ekvator a göre konumlarý farklý olan noktalarda Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýnýn farklý olmasý C) Güneþ ýþýnlarýnýn Yerküre nin tamamýný kaplamasýna raðmen kutuplarýn daha az ýsýnmasý D) Sürekli rüzgarlarýn Kuzey Yarýmküre de saða, Güney Yarýmküre de sola sapmasý E) Güneþ ýþýnlarýnýn atmosfer içindeki yolunun kutuplara doðru uzamasý

84 83. Yer in ekseni çevresinde dönüþü sýrasýnda, farklý konumdaki iki merkezde Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýnýn ayný olduðu gözlenmiþtir. Buna göre, bu iki merkez ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi kesinlikle doðrudur? A) Ýkisi de ayný yarýmkürededir. B) Ekvator a olan uzaklýklarý eþittir. C) Deniz yüzeyinden olan yükseltileri aynýdýr. D) Güney kutup noktasýna uzaklýklarý eþittir. E) Güneþ in öðle saati en yüksek noktaya ulaþtýðý anlarý aynýdýr.

85 84. Aþaðýdakilerden hangisi, Yerkürenin þekline baðlý olarak deðiþmez? A) Güneþ ýþýnlarýnýn geliþ açýsý B) Dünya nýn enlemlerdeki dönüþ hýzý C) Aralarýnda 1 lik fark bulunan iki meridyen arasýndaki uzaklýk D) Kara ve deniz arasýnda esen yerel rüzgarlarýn eþiþ yönü E) Güneþ ýþýnlarýnýn atmosferdeki tutulma oraný

86 85. K L M Yukarýdaki harita üzerinde iþaretlenmiþ K, L ve M merkezlerinden üç uçak, yerden ayný yükseklikte batýya doðru uçarak Dünya çevresindeki turlarýný ayný sürede tamamlýyor. Aþaðýdakilerin hangisinde, bu uçaklar hýzý en fazla olandan en az olana doðru sýralanmýþtýr? A) K>L>M B) K>M>L C) L>K>M D) M>L>K E) M>K>L

87 86. Ekvator dan kutuplara doðru güneþ ýþýnlarýnýn geliþ açýsý küçülür. Aþaðýdakilerden hangisi bu bilgiyle açýklanamaz? A) Nehirlerin aþaðý kesimlerindeki donma süresinin kutuplara doðru uzamasý B) Ekvator a yakýn denizlerde tuzluluk oranýnýn fazla olmasý C) Karalarýn iç kesimlerinde gece ile gündüz arasýndaki sýcaklýk farkýnýn fazla olmasý D) Kuzey Yarýmküre deki bölgelerde, kuzey kesimlerinde gölge boylarýnýn güneydekilerden uzun olmasý E) Ekvator dan kuzeye ve güneye gidildikçe sýcaklýklarýn genel olarak düþtüðünün gözlenmesi

88 87. Aþaðýdaki tabloda, üç kentin yýllýk sýcaklýk ortalamasý ve yaðýþ miktarý verilmiþtir. Kent Antalya Ýzmir Ýstanbul Yýllýk Sýcaklýk Ortalamasý ( C) 18,6 17,5 13,9 Yýllýk Yaðýþ Miktarý (mm) Buna göre, kentlerin yýllýk sýcaklýk ortalamalarýnýn farklý olmasý, aþaðýdakilerden hangisine baðlanabilir? A) Güneþ ýþýnlarýnýn düþüþ açýlarýnýn kutuplara doðru küçülmesine B) Dünya nýn ekseninin Ekvator a dik olmasýna C) Yerden atmosfere yansýmalarýn artmasýna D) Yer in kutuplardan basýk olmasýna E) Yer in ekseni çevresindeki hareketine

89 88. Aþaðýdakilerden hangisinde, Dünya nýn þeklinin etkili olduðu savunulamaz? A) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesi B) Yýllýk sýcaklýk ortalamalarýnýn Ekvator dan kutuplara doðru azalmasý C) Yer in ekseni çevresindeki hareketi sýrasýnda hýzýn Ekvator da en fazla olmasý D) Yaz mevsiminde gündüz sürelerinin kýþ mevsimine göre daha uzun olmasý E) Güneþ ýþýnlarýnýn kutuplara daha eðik açýlarla gelmesi

90 89. Türkiye nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi, Dünya nýn küresel þeklinin etkisiyle açýklanamaz? A) Güneyi ile kuzeyi arasýnda 7-8 C lik sýcaklýk farkýnýn bulunmasý B) Kýyýlarda oluþan meltem rüzgarlarýnýn gün içinde yön deðiþtirmesi C) Kýyýlar boyunca sýcaklýðýn güneyden kuzeye doðru azalmasý D) Ege Denizi nde güneyden kuzeye doðru tuzluluk oranýnýn azalmasý E) Kuzey kesimlerinde ayný uzunluktaki cisimlerin gölge uzunluklarýnýn güneydekilerden fazla olmasý

91 90. Ayný boylam üzerinde bulunan noktalarda ayný saatte ölçülen sýcaklýklarýn, genelde Ekvator dan kutuplara doðru azaldýðý gözlenir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin yukarýdaki durumu doðuran nedene baðlý olduðu söylenemez? A) Paralel uzunluklarýnýn kutuplara doðru azalmasýnýn B) Ayný enlem üzerindeki merkezlerde yýllýk ortalama sýcaklýklarýn birbirinden farklý olmasýnýn C) Alacakaranlýk süresinin Ekvator da en kýsa olmasýnýn D) Kutuplara doðru denizlerdeki tuzluluk oranýnýn azalmasýnýn E) Kuzey Yarýmküre de kuzeyden esen rüzgarlarýn hava sýcaklýðýný düþürmesinin

92 91. Meridyen I II III IV V Paralel Yukarýdaki þekilde gösterilen numaralanmýþ oklar yönünde hareket eden hýzlarý eþit beþ uçak, yerden ayný yükseklikte uçarak Dünya çevresindeki turlarýný tamamlýyorlar. Buna göre, hangi uçaðýn turunu ilk önce tamamlamasý beklenir? A) I B) II C) III D) IV E) V

93 92. Dünya üzerinde olduðu varsayýlan 360 meridyen yayý, Baþlangýç Meridyeni nden baþlayarak 180 i doðuda, 180 i batýda olmak üzere ayrýlmýþ, 180 meridyeni ayný zamanda tarih deðiþtirme çizgisi olarak kabul edilmiþtir. Buna göre, meridyenlerin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi Dünya nýn þeklini açýklamada bir örnek olamaz? A) Baþlangýç Meridyeni ne olan uzaklýklarýnýn farklý olmasý B) Bütün meridyenlerin kutuplardan geçmesi C) Bir Baþlangýç Meridyeni nin bulunmasý D) Bir paralel boyunca birbirine olan uzaklýklarýnýn eþit olmasý E) Birbirlerine paralel olmamasý

94 I 0 II 5 30 Yukarýdaki I ve II numaralý bölgelerden geçen paralel ve meridyen sayýsý ayný olmasýna karþýn bölgelerin izdüþümsel yüzölçümleri birbirlerinden farklýdýr. Bu durum, aþaðýdakilerden hangisiyle açýklanabilir? A) Yer ekseninin Ekvator düzlemini dik kesmesiyle B) Yer in küresel þekliyle C) Yer in hareketleriyle D) Kara ve denizlerin daðýlýþ biçimiyle E) Yer in günlük hareketinin batýdan doðuya doðru olmasýyla

95 94. Aþaðýda, paralel ve meridyen farklarý eþit olan beþ bölgenin coðrafi koordinatlarý verilmiþtir. I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge Buna göre, bölgelerin hangisinde güneþ ýþýnlarýnýn geliþ açýsý daha küçük, atmosferdeki yolu daha fazladýr? A) I B) II C) III D) IV E) V

96 95. Meridyen yaylarýnýn uzunluklarý deðiþmezken paralel dairelerinin uzunluklarý Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktadýr. Bu durum, aþaðýdakilerden hangisini açýklamada iyi bir örnek olur? A) Yer in hareketlerini B) Yerþekillerini C) Yer yörüngesinin þeklini D) Yer in þeklini E) Yer in eksen eðikliðini

97 96. Aþaðýdakilerden hangisi, Dünya, küresel bir yüzeye sahiptir yargýsýný destekleyen bir örnek deðildir? A) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesi B) Normal koþullarda yeryüzünde sýcaklýðýn Ekvator dan kutuplara doðru azalmasý C) Yer in ekseni çevresinde dönüþü sýrasýnda oluþan hýzýn Ekvator da en fazla olmasý D) Ekvator a doðru cisimlerin gölge uzunluklarýnýn azalmasý E) Baþlangýç meridyeninin doðusunda yerel saatin batýsýna göre ileri olmasý

98 97. Meridyenlerin, I. birbirlerine paralel olmamalarý, II. kutup noktalarýnda birleþmeleri, III. bir baþlangýç meridyeninin bulunmasý, IV. tam bir meridyen dairesi uzunluðunun Ekvator un uzunluðuna yakýn olmasý özelliklerinden hangileri Dünya nýn þekli ile açýklanamaz? A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV

99 98. Aþaðýdaki tabloda, bazý denizlerin tuzluluk oranlarý ( ) verilmiþtir. Deniz Baltýk Denizi Karadeniz Akdeniz Kýzýldeniz Tuzluluk oraný Denizlerin konumlarý göz önüne alýndýðýnda, tuzluluk oranlarýnýn farklý olmasý, aþaðýdakilerden hangisiyle açýklanabilir? A) Dünya nýn ekseninin Ekvator a dik olmasýyla B) Dünya nýn yörüngesinin elips þeklinde olmasýyla C) Dünya nýn ekseni çevresinde batýdan doðuya doðru dönmesiyle D) Dünya nýn kutuplardan basýk olmasýyla E) Güneþ ýþýnlarýnýn düþme açýlarýnýn farklý olmasýyla

100 99. Yer in ekseni çevresindeki dönüþü sýrasýnda oluþan hýz, baþlangýç paraleline olan uzaklýða baðlý olarak deðiþir. Buna göre, aþaðýdaki þekillerde konumlarý verilen bölgelerin hangisinde, Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzý diðerlerine göre daha azdýr? A) B) C) D) E)

101 100.Sýcaklýk daðýlýþý üzerinde Yer in þeklinin etkisi göz önüne alýndýðýnda, aþaðýda konumlarý verilen bölgelerin hangisinde kuzeyi ile güneyi arasýnda yýllýk ortalama sýcaklýk farkýnýn diðerlerinden daha fazla olmasý beklenir? A) B) C) E) D)

102 101.Aþaðýda, deniz düzeyinde bulunan iki bölgenin coðrafi koordinatlarý verilmiþtir I 11 II 50 Þekillerdeki bilgiler göz önüne alýndýðýnda, bölgelerin aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olmasý, Dünya nýn küresel þekliyle açýklanamaz? A) Dünya nýn bu bölgelerdeki dönüþ hýzý B) Yýllýk ortalama sýcaklýk C) Güneþ ýþýnlarýnýn atmosferdeki tutulma oraný D) Cisimlerin öðle saatindeki gölge uzunluðu E) Güneþ in akþamüzeri batýþ aný

103 102.Eþit mesafede kuzeye doðru yol alan beþ araþtýrma grubunun gözlediði çizgisel hýz deðiþimi aþaðýdaki grafiklerde verilmiþtir. Çizgisel hýz Çizgisel hýz Çizgisel hýz I Yol II Yol III Yol Çizgisel hýz Çizgisel hýz IV Yol V Yol Buna göre, araþtýrma gruplarýndan hangisinin, Güney Yarýmküre den Kuzey Yarýmküre ye geçtiði söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V

104 103.Aþaðýdaki þekilde, yeryüzündeki A ve B ile gösterilen iki yüzeye güneþ ýþýnlarýnýn geliþ açýsý gösterilmiþtir. ATMOSFER KUTUP A EKVATOR B A B Buna göre, A ve B ile gösterilen yüzeylerin; I. güneþ ýþýnlarýnýn tutulma oraný, II. kalýcý kar sýnýrý, III. aydýnlanma süresi özelliklerinden hangileri bakýmýndan farklý olmasý, Yer in küresel bir þekle sahip olmasýyla açýklanabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I ve III

105 104.Aþaðýdakilerden hangisi, Yer in küresel bir þekle sahip olmasýyla açýklanamaz? A) 20 enleminden 500 km doðuya gidildiðinde 60 enlemine göre daha az meridyen geçilmesi B) Ayný meridyen üzerindeki merkezlerin Baþlangýç Meridyeni ne olan uzaklýklarýnýn farklý olmasý C) Ekvator dan kutuplara doðru genel olarak ortalama sýcaklýklarýn azalmasý D) 30 ve 60 enlemlerinde dinamik basýnç merkezlerinin bulunmasý E) Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýnýn Ekvator da en fazla olmasý

106 105.Aþaðýda iki yörenin coðrafi koordinatlarý verilmiþtir Buna göre, I ve II numara ile gösterilen yörelerin aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olduðu kesin deðildir? A) Yeraldýklarý yarýmküre B) Ýzdüþümsel yüzölçüm C) Gece ile gündüz arasýndaki sýcaklýk farký D) Ekvator a olan kuþ uçumu uzaklýk E) Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzý

107 106.Dünya nýn ekseni çevresindeki hareketi sýrasýnda oluþan hýz, aþaðýda coðrafi koordinatlarý verilen merkezlerden hangisinde en fazladýr? A) 0 B) 10 C) 80 K 20 L 40 M 12 D) 50 E) 92 N 2 P 52

108 107.Yeryüzünde gözlenen, I. rüzgarlarýn geldikleri yönlere göre hava sýcaklýðýný yükseltici veya düþürücü etki yapmasý, II. Ekvator dan kutuplara doðru denizlerdeki tuzluluk oranýnýn azalmasý, III. ayný uzunluktaki cisimlerin öðle saatindeki gölge boylarýnýn, kutuplara yakýn bölgelerde Ekvator a yakýn bölgelere göre daha uzun olmasý, IV. öðle saatlerindeki sýcaklýklarýn, sabah ve akþam saatlerine göre daha fazla olmasý durumlarýndan hangileri, güneþ ýþýnlarýnýn geliþ açýsýnýn Yer in þekline baðlý olarak deðiþmesiyle açýklanamaz? A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) Yalnýz IV D) I ve III E) I, II ve IV

109 108.Aþaðýdakilerden hangisinde, Yer in þeklinin etkili olduðu söylenemez? A) Akdeniz kýyýlarýndaki ortalama sýcaklýðýn Karadeniz kýyýlarýndakine göre daha fazla olmasýnda B) Yer in ekseni çevresindeki hareketi sýrasýnda oluþan hýzýn, Ekvator da en fazla olmasýnda C) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesinde D) Ortalama sýcaklýklarýn Ekvator dan kutuplara doðru genel olarak azalmasýnda E) Yarýmkürelerde mevsim sürelerinin birbirinden farklý olmasýnda

110 109.Türkiye nin uç noktalarýndan geçen paralel ve meridyenler çizildiðinde, aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi K-L ve M-N paralellerinin birbirinden farklý uzunlukta olduðu gözlenir K L 42 M 36 N Bu durum, aþaðýdakilerden hangisini açýklamada iyi bir örnek olur? A) Yer in batýdan doðuya doðru döndüðünü B) Meridyenler arasýndaki yerel saat fakýnýn 4 dakika olduðunu C) Yer in þeklinin küresel olduðunu D) Paraleller arasýndaki uzaklýðýn birbirinin ayný olduðunu E) Ayný meridyen üzerindeki merkezlerde yerel saatin ayný olduðunu

111

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN. Coðrafyanýn Tanýmý ve Bölümleri. Coðrafyanýn incelediði doðal olaylar. Coðrafyanýn incelediði beþeri olaylar

Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN. Coðrafyanýn Tanýmý ve Bölümleri. Coðrafyanýn incelediði doðal olaylar. Coðrafyanýn incelediði beþeri olaylar Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN Doða ile insan sürekli etkileþim halindedir. Doða insanlarýn beslenmesinde, giyinmesinde ve barýnmasýnda etkilidir. Doðal koþullardan dolayý Sibirya daki insanlar kürklere sarýlmýþken

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I BÝREY DERSHNELERÝ SNF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (TM-TS) DERSHNELERÝ LYS COÐRFY - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ÝKLÝM TÝPLERÝ

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler 39 Nerelerde Yaþýyoruz? Taným - I: Sýnýrlarý belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýdýr. Taným - II: Bir ülkede veya bir bölgede belirli bir arada yaþayanlarýn toplam sayýsýdýr. Örneðin, ülkenin nüfusu,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 4. Bölüm TÜRKÝYE DE COÐRAFÝ BÖLGELERÝN OLUÞTURULMASI COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ 56 57 1 COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ K o n u y a B a þ l a r k e n Yaþadýðýnýz coðrafi bölgeyi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ

4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ 4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ EKONOMÝK FAALÝYETLER ''Ekonomik faaliyetler'' ifadesinden ne anlýyorsunuz? Ýnsanlar, ihtiyaçlarýný karþýlamak için ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu amaçla hayvancýlýk yapar,

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IV MF TM LYS Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr.

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. 17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. V II Ekvator I Yukarýdaki haritada numaralandýrýlarak koyu renkle gösterilen alanlarýn hangilerinde, toprak

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý Bölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IX MF TM LYS 6 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-143-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN TOPRAK, SU ve BÝTKÝ VARLIÐI

TÜRKÝYE NÝN TOPRAK, SU ve BÝTKÝ VARLIÐI TÜRKÝYE DE TOPRAK TÝPLERÝ ve TOPRAK KULLANM Türkiye de Baþlýca Toprak Tipleri Zonal Topraklar Kahverengi orman topraklarý Kýrmýzý Renkli Akdeniz topraklarý (Terra-rossa) Kahverengi bozkýr topraklarý Kestane

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

a. 2 b. 3 c. 1 A 1. Andezit 2. Bazalt 3. Volkan camý B 1. Granit 2. Diyorit 3. Gabro Güvender Yayýnlarý 1. Tor topoðrafyasý 2.

a. 2 b. 3 c. 1 A 1. Andezit 2. Bazalt 3. Volkan camý B 1. Granit 2. Diyorit 3. Gabro Güvender Yayýnlarý 1. Tor topoðrafyasý 2. Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM: TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR 1. Doðru 2. Doðru 4. Doðru 5. Doðru 6. Yanlýþ 7. Doðru 8. Yanlýþ 9. Doðru 10. Yanlýþ 11. Doðru 12. Doðru 1 1. tortul, püskürük 2. baþkalaþým, sýcaklýk 3.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı