Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU tarafından hazırlanan bu çalışma 12/05/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nda Yük

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU tarafından hazırlanan bu çalışma 12/05/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nda Yük"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALAŞEHİR GRABENİNE AİT SİSMİK KESİTLERİN YAPISAL YORUMU Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her Hakkı Saklıdır

2 Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU tarafından hazırlanan bu çalışma 12/05/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan : Prof. Dr. Berkan ECEVİTOĞLU Üye : Prof. Dr. Ergun GÖKTEN Üye : Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU Üye : Yrd. Doç. Dr. Veysel IŞIK Üye : Yrd. Doç. Dr. Gülsev ALDAŞ

3 ÖZET Yüksek Lisans Tezi Alaşehir grabenine ait sismik kesitlerin yapısal yorumu Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU Eş Danışman : Prof. Dr. Berkan ECEVİTOĞLU Bu çalışma ile Batı Anadolu genişleme tektoniğinin ana yapılarından biri olan D-B gidişli Alaşehir Grabeninin oluşum mekanizmasına ve Ege Grabenlerinin hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Alaşehir Grabeninin oluşumunu daha iyi anlayabilmek için grabene ait yaklaşık D-B ve K-G doğrultulu sismik kesitler önceki yapılan yorumlardan bağımsız olarak yeniden yorumlanmıştır. Sismik verilerde açıkça gözlenen kama geometrisinden tektonizma ile eş yaşlı olduğu saptanmış ve güneydeki D-B doğrultulu normal fay sisteminin denetiminde geliştiği saptanmıştır. Sismik kesitte formasyon kalınlıkları bulunarak toplam graben dolgu kalınlığı 2024m olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yapılan sismik yorum ile sıyrılma (detachment) fayına bağlanan daha genç faylar sismik kesitte açıkça görülmüştür. Bu özellik grabenin oluşum mekanizmasını açıklamaya çalışan rolling hinge modelinin doğrulandığını göstermesi açısından önemlidir. Mayıs 2009, 36 sayfa Anahtar Kelimeler: Genişlemeli tektonik, Alaşehir grabeni, Batı Anadolu, Sismik Yansıma i

4 ABSTRACT Master Thesis The structural interpretation of QAlaşehir graben s seismic sections Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geological Engineering Supervisor : Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU Co Supervisor : Prof. Dr. Berkan ECEVİTOĞLU This thesis aims to contribute tectonic development of Alaşehir graben which is one of the major structures of western Anatolian extensional province and to evaluate hydrocarbon potential of Aegean grabens. In order to understand the development of Alaşehir graben overall E-W and N-S trending seismic profiles has been re-interpreted. It is obvious from the wedge geometry in the seismic data that Alaşehir graben s fill is syn-tectonic and it is accumulated under the control of southern E-W trending normal fault systems. In the seismic profiles, the thickness of the formations has been calculated and the entire thickness of graben fill is determined as 2024m. It is also interesting to see in the N-S trending seismic profile that relatively younger faults merge to the main detachment. This feature is an important observation to proove that the rolling-hinge model is a working hypothesis in the Alaşehir graben. May 2009, 36 pages Key Words: Extensional Tectonics, Alaşehir Graben, Western Turkey, Seismic Sections ii

5 TEŞEKKÜR Tez çalışması boyunca her türlü yardım ve desteğini gördüğüm, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım danışman hocam Sayın Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU na (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü) ve danışman hocam Prof. Dr. Berkan ECEVİTOĞLU na (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü) en içten teşekkürlerimi sunarım. Çalışmam süresince sağladığı imkânlar ve gösterdiği yakın ilgi ve destek için TPAO dan Sayın Mustafa Ali ENGİN ve Orhan GÜRELİ ye çok teşekkür ederim. Çalışmamın çeşitli aşamalarında yardımlarını sürekli gördüğüm Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Sayın Azad SELÇUK a, Sayın Sinan AKISKA ya, Sayın Korhan ESAT a teşekkür ederim. Son olarak ve en önemlisi göstermiş oldukları sabır ve vermiş oldukları maddi ve manevi destek için sevgili anneme, babama ve eşime sonsuz teşekkür ederim. Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU Ankara, Mayıs 2009 iii

6 İÇİNDEKİLER ÖZET i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii SİMGELER DİZİNİ v ŞEKİLLER DİZİNİ vi ÇİZELGE DİZİNİ vii 1.GİRİŞ Alaşehir Grabeninin Jeolojisi Alaşehir Grabeninin Stratigrafisi Alaşehir Grabeninin Tektono Sedimanter Gelişimi 7 2. MATERYAL VE YÖNTEM Jeofizik Yöntem ARAŞTIRMA BULGULARI Alaşehir Grabeninde Sismik Hatların Yorumu nolu Hattın sismik yorumu nolu Hattın sismik yorumu nolu Hattın sismik yorumu Alaşehir Grabeni Taban Topoğrafyası SONUÇLAR 31 KAYNAKLAR 32 ÖZGEÇMİŞ 36 iv

7 SİMGELER DİZİNİ B D G GD GGB GGD K KB KKB KKD Batı Doğu Güney Güneydoğu Güney-Güneybatı Güney-Güneydoğu Kuzey Kuzeybatı Kuzey-Kuzeybatı Kuzey-Kuzeydoğu v

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Alaşehir grabeni nin konumunu gösteren harita 3 Şekil 1.2 Alaşehir Grabeninin değişik araştırmacılara göre stratigrafisi 5 Şekil 1.3 Alaşehir grabenine ait genelleştirilmiş stratigrafik kesit 6 Şekil 1.4 Alaşehir graben dolgusunun Erken Miyosenden itibaren D-B gidişli normal faylarla denetlendiğini ve rolling hinge mekanizmasının benzerinin işleyişini gösteren şematik kesit 9 Şekil 2.1 Karada yapılan kuyu kontrol atışı ( check shot ) 14 Şekil 3.1 Sismik Kesitlerin Jeolojik Harita üzerindeki görüntüsü 18 Şekil 3.2.a 201 nolu kesitin orijinal şekli, b. 201 nolu kesitin yorumlanmış şekli 19 Şekil 3.3 Sismik kesit yer bulduru haritası ile jeolojik haritanın çakışmış şekli 21 Şekil 3.4.a 201 nolu kesitin sol bölümünün orijinal şekli, b. 201 nolu kesitin sol bölümünün yorumlanmış şekli 22 Şekil 3.5.a 205 nolu kesitin orijinal şekli, b. 205 nolu kesitin yorumlanmış şekli 25 Şekil 3.6.a 204 nolu kesitin orijinal şekli, b. 204 nolu kesitin yorumlanmış şekli 28 Şekil 3.7 Havza tabanı topoğrafyasını gösteren harita ve ilişkili blok diyagramı...30 vi

9 ÇİZELGE DİZİNİ Çizelge 2.1 Alaşehir Kuyu atışı (Check Shot) Değerlendirmesi 10 vii

10 1. GİRİŞ Ege bölgesi (Yunanistan ana karası, Ege adaları ve batı Türkiye) kıtasal gerilme sonucu oluşan deformasyonların mekanizmasını incelemek için mükemmel bir laboratuvardır. Ege bölgesinde genişlemeli tektoniğin başlangıç yaşı ve nedenleri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan Tektonik Kaçma Modeli Ege deki genişlemeli tektoniğin Güneydoğu Anadolu da, Avrasya ile Arap levhalarının çarpışması, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayının oluşumu ile Anadolu levhasının batıya kaçması sonucunda oluştuğunu öne sürer. Bu neden sonuç ilişkisine dayalı modelde Ege deki K-G genişlemenin başlangıç yaşı Geç Miyosen olarak verilmiştir (Dewey and Şengör 1979; Şengör 1980; Şengör et al. 1985). Diğer model ise yay-ardı açılma olup, Ege yayının güneye hareketi sonucu Ege (Helenik) dalma batma zonunun kuzeyindeki alanın genişlemeli tektoniğin etkisine girdiğini savunur. Bu mekanizmanın başlangıcı için Orta Miyosen (Le Pichon and Angelier 1979, 1981), Geç Miyosen (Meulenkamp et al. 1988), ve Pliyosen (Mc Kenzie 1978; Jackson and Mc Kenzie 1988) yaşları önerilmiştir. Daha sonra tomografiye dayalı çalışmalarda dalan levhanın uzunluğuna bakılarak Erken Oligosen, yayardı açılmanın yaşı olarak önerilmiştir (Thomson et al. 1998). Orojenik çökme modeli ise Dewey (1988) tarafından Geç Miyosen için önerilmiştir. Seyitoğlu (1992) ve Seyitoğlu ve Scott (1996a) orojenik çökme modelinin Ege bölgesi için Geç Oligosen- Erken Miyosen döneminde başladığını belirtmiş ve diğer modellerin yaş tutarsızlığı nedeniyle geçerli olamayacakları savunulmuştur. Ege bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda genişlemeli alanlarda metamorfik çekirdek kompleksleri saptanmış olup, bunlardan en önemlilerinden biri Menderes metamorfik çekirdek kompleksidir (Bozkurt and Park 1994; Hetzel et al. 1995; Gessner et al. 2001; Işık ve Tekeli 2001). Menderes metamorfik çekirdek kompleksinin gelişimini açıklayan iki bölgesel model bulunmaktadır. İlk modelde Ring et al. (2003), Menderes masifinin Oligosen de Likya ve Simav sıyrılma fayları boyunca simetrik metamorfik çekirdek kompleksi olarak yüzeylendiğini, ve ardından Pliyosen de Alaşehir (Kuzey) ve Büyük 1

11 Menderes (Güney) sıyrılma fayları ile orta Menderes masifinin bir kez daha simetrik çekirdek kompleksi olarak yüzeylendiğini öne sürmüştür. İkinci alternatif modelde ise Seyitoğlu et al. (2004), Menderes masifinin güneyinde kuzeye eğimli Datça-Kale ana ayrılma fayı tanımlamışlardır. Bu fayın tavan bloğunda Oligosen Kale havzası ile denizaltı sismik çalışmalar ile incelenen Gökova grabeni (Kurt et al. 1999) bulunmaktadır. Datça- Kale ana ayrılma (breakaway) fayı yukarı doğru bükülerek Menderes masifinin asimetrik çekirdek kompleksi olarak yüzeylenmesine neden olmuştur ve bu fayın kuzeydeki devamı Simav sıyrılma (detachment) fayı (Işık and Tekeli 2001; Işık et al. 2003) olarak bilinir (Seyitoğlu et al. 2004). Termo-kronolojik verilere göre Menderes masifi Erken Miyosen de yüzeye ulaşmıştır (Gessner et al. 2001). Dom şeklindeki masif devam eden K-G genişlemeli rejim nedeniyle D-B yönlü Alaşehir ve Büyük Menderes grabenleriyle parçalanmıştır. Grabeni sınırlayan fayların dönerek düşük açılı hale gelmesi ile orta Menderes masifi simetrik çekirdek kompleksi olarak yüzeylenmiştir (Gessner et al. 2001; Seyitoğlu et al. 2004). Bu tezde D-B yönlü ana grabenlerden biri olan Alaşehir grabeninde elde edilen sismik veriler yorumlanacaktır. Alaşehir Grabeni nin Jeolojisi Alaşehir Grabeni, K-G genişlemeli tektoniğin egemen olduğu Batı Anadolu da önemli yapılardan biridir (Şekil 1.1). Batı bölümü D-B gidişli, doğu bölümü ise KB-GD gidişli yay şeklinde, uzunluğu 140 km, genişliği ortalama 15 km olan bir grabendir. Jeoloji literatüründe Gediz Grabeni olarak da bilinmektedir. Seyitoğlu (1992) grabene Alaşehir ismini uygun bularak kullanmaya başlamıştır. Bunun nedenleri olarak; (a) Gediz ilçesinin, graben dışında bulunması, (b) 1970 Gediz depreminin bu grabenle ilgisiz bir normal faya bağlı olarak gelişmesi, (c) Gediz nehrinin grabenin kuzey kenarından vadi içine girerek yaklaşık grabenin yarısını kat etmesine rağmen Alaşehir ilçesinin graben içinde yer alması, (d) 1969 Alaşehir depreminin ovayı sınırlayan normal faylarla ilişkili olması, (e) Alaşehir çayının graben boyunca batıya akarak, Gediz nehrine bağlanması gösterilmiştir. 2

12 Alaşehir Grabeni ve benzer şekilde Büyük Menderes Grabeni, Batı Anadolu nun genişlemeli tektoniğinin başlangıcı ile ilgili oldukları yakın zamana kadar düşünüldüğünden ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Bunun yanı sıra Alaşehir Grabeninin petrol potansiyelinin ortaya konmuş olması grabenin stratigrafisi ve tektoniğini daha ilginç hale getirmiştir. Şekil 1.1 Alaşehir grabeni nin konumunu gösteren harita (Seyitoğlu et al den alınmıştır) 3

13 1.2. Alaşehir Grabeninin Stratigrafisi Alaşehir grabeninde yapılmış olan birçok çalışmada belki de yanal düşey yönde fasiyeslerin hızla değişmesi sonucunda önceki çalışmalar dikkate alınmadan yeni formasyon isimleri kullanılmıştır (Şekil 1.2). Bu nedenle graben stratigrafisinde bir isim karmaşası yaratılmıştır. Tüm stratigrafik çalışmaları özetleyen bir karşılaştırma Şekil 1.2 de görülebilir. Grabenlerin, sediman dolgusu 4 ana litostratigrafik birime ayrılmıştır (Şekil 1.3). Alaşehir Formasyonu Alaşehir ilçesinin kuzeyinde bulunan Alaşehir Formasyonu grabenin en alt birimini oluşturmaktadır (İztan and Yazman 1990). Alaşehir Formasyonu Menderes metamorfik kayaçlarını uyumsuz olarak üzerler. Birim en altta, üste doğru tane boyunun inceldiği bir istif ile başlar. Şist, metagranit ve gnays blok ve çakıllarından oluşan konglomeralar, sarı kumtaşı - çamurtaşı ardalanması ile devam eder. Üst kesimleri organik maddece zengin, iyi çimentolu çamurtaşları ile temsil olur. Bu çamurtaşları üste doğru kumtaşlarına, kireçtaşlarına ve çakıltaşı ara katkılı kumtaşlarına geçer. Palinolojik verilere göre birimin yaşı (20-14My) Erken-Orta miyosendir (Şekil 1.3). Cohen et al. (1995) tarafından göl çökelleri ve fan delta çökelleri olarak yorumlanmıştır. Kurşunlu Formasyonu Kurşunlu Formasyonu genel olarak kırmızı renge sahiptir. Alt kesimlerinde koyu kırmızı köşeli çakıllardan oluşan konglomeralar hâkimdir. Üst kesimler ise kırmızı ve gri renkli konglomeralar ile kumtaşlarının ardalanmasından oluşur (Seyitoğlu 1992, Seyitoğlu and Scott 1996). Alaşehir Formasyonunu uyumlu olarak üzerler. Manyetostratigrafi çalışmalarına göre (Şen and Seyitoğlu 2009) Alaşehir Formasyonundan Kurşunlu Formasyonuna geçişin 16.6 My My arasında gerçekleştiği saptanmıştır. Kurşunlu Formasyonu faya dik gelişen alüvyal yelpaze çökelleri olarak (Cohen et al. 1995) yorumlanmıştır. Yılmaz and Gelişli (2003) tarafından tanımlanan Gediz Formasyonu Kurşunlu Formasyonunun eşdeğeridir. 4

14 Şekil 1.2 Alaşehir Grabeninin değişik araştırmacılara göre stratigrafisi 5

15 Şekil 1.3 Alaşehir grabenine ait genelleştirilmiş stratigrafik kesit (Seyitoğlu et al. 2002) 6

16 Sart Formasyonu Sart Formasyonu açık sarı renkli, yarı sıkılaşmış çakıltaşları ve kumtaşlarından oluşur ve Kurşunlu Formasyonunu uyumsuz olarak üzerler (Seyitoğlu 1992, Seyitoğlu and Scott 1996). İztan and Yazman (1990) ile Yılmaz and Gelişli (2003) tarafından tanımlanan Kaletepe Formasyonunun eşdeğeridir. Ancak bu iki yazar grubundan ilki birimin alt sınırını uyumlu olarak tanımlamış iken ikinci grup uyumsuz olarak değerlendirmektedir. Formasyonun yaşı mikromemeli fosillerine göre Pliyosen olarak belirlenmiştir (Şekil 1.3). Faya paralel akarsu ve faya dik yelpaze çökelleri olarak yorumlanmıştır (Cohen et al. 1995). Alüvyal Çökeller En genç birim olarak güncel graben düzlüklerinde yayılım gösteren alüvyal çökeller yeralmaktadır (Seyitoğlu et al. 2002). 1.3 Alaşehir Grabeninin Tektono-Sedimanter Gelişimi Alaşehir grabeninin tektono-sedimanter gelişimi hakkında literatürde iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Alaşehir graben dolgusunun en alt bölümünü oluşturan Alaşehir Formasyonunun K-G doğrultulu bir havza içinde çökeldiğini savunup, daha sonra gelişen D-B normal fayların Alaşehir Formasyonunu kestiğini ve uyumsuzluk ile D-B faylanmadan kaynaklanan çökeller tarafından örtüldüğünü belirtmektedir (Yılmaz et al. 2000, Yılmaz and Gelişli 2003). İkinci görüş ise graben çökellerinin tamamının D-B gidişli faylar tarafından kontrol edildiğini öne sürmektedir (Seyitoğlu and Scott 1992, 1996b; Cohen et al. 1995; Seyitoğlu et al. 2002; Çiftçi ve Bozkurt 2009). Seyitoğlu et al. (2002) Alaşehir grabeninin tektono-sedimanter gelişiminin rolling hinge modeline benzer şekilde gerçekleştiğini belirtmiştir. Buna göre graben oluşumunun başlangıcında Erken Miyosen de D-B gidişli kuzeye eğimli, dik açılı, birbirlerinden aktarma yokuşları (relay ramp) ile ayrılan normal fay segmentleri Birinci Fay bulunduğu öne sürülmüştür (Seyitoğlu et al. 2002, Şekil 9). Bu fayların düşen bloğu üzerinde en fazla atımın görüldüğü alanda maksimum çökmenin bulunduğu bölge 7

17 olarak Alaşehir Formasyonunun gölsel çökelleri gelişmektedir. Bu Birinci Fay, Miyosen de hem Alaşehir hem de Kurşunlu Formasyonunun çökelimini denetlemiştir. Pliyosen de devam eden genişlemeli tektonik sonucu Birinci Fay ın düşen bloğunda İkinci Fay gelişmesi ile Birinci Fay dönerek düşük açılı hale gelmiştir ve aynı zamanda İkinci Fay ın düşen bloğunda Sart Formasyonu çökelmiştir. Kuvaterner de benzer olarak İkinci Fay ın düşen bloğunda oluşan Üçüncü Fay, Birinci ve İkinci Fayların tekrar dönerek daha düşük açılı hale gelmesine neden olurken, grabende genç alüvyon çökellerinin oluşumunu denetlemiştir. Kuvaterner den günümüze ise yüksek açılı genç fayların (Dördüncü Fay) varolan eski yapıları kesip parçaladıkları gözlenmektedir (Seyitoğlu et al. 2002) (Şekil 1.4). Bu tez kapsamında Seyitoğlu et al de arazi gözlemleri ile ortaya konan bu modelin, sismik veriler ile test edilmesi amaçlanmaktadır. Dikkat edilirse yukarıda anlatılan modelin çalışıyor olması için İkinci ve Üçüncü Fayların Birinci fayı kesmiyor olması ve derinde ona bağlanıyor olması gerekmektedir. Ayrıca Alaşehir Formasyonunun sismik kesitlerdeki geometrisi de bu sedimanter ünitenin D-B yönlü faylarla mı, yoksa K-G yönlü faylar ile mi kontrol edildiğini ortaya çıkaracaktır. Tüm bunlara ilave olarak Alaşehir grabeninin tektono-sedimanter gelişiminde önerilmiş bulunan Miyosen-Pliyosen arasındaki dönemde yaklaşık K-G yönlü sıkışma (Koçyiğit et al. 1999) veya Geç Miyosen de D-B yönlü sıkışmanın (Gökten et al. 2001) yaratabileceği terslenme tektoniğine (inversion tectonic) ait verilerin gözlenmesine çalışılacaktır. 8

18 Erken Orta Miyosen Geç Miyosen Pliyosen Kuvaterner Kuvaterner Şekil 1.4 Alaşehir graben dolgusunun Erken Miyosenden itibaren D-B gidişli normal faylarla denetlendiğini ve rolling hinge mekanizmasının benzerinin işleyişini gösteren şematik kesit (Seyitoğlu et al. 2002) 9

19 2. MATERYAL ve YÖNTEM Bu tez çalışmasında kullanılan temel yöntem sismik kesitlerin yorumlanmasıdır. Bunun için de jeofizik yöntemden faydalanılmıştır. Ayrıca jeofizik yöntem ile Alaşehir grabenine ait temel üstü- kalınlık haritası çıkarılmış ve formasyonların kalınlık değerleri hesaplanmıştır. Tez çalışması sırasında bölgede açılmış olan sondaj kuyusuna ait check shot (Çizelge 2.1) bilgilerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak bölge ile ilgili olarak mevcut teorik yaklaşımlar doğrultusunda ve yaklaşımlardan bağımsız olarak mevcut olan sismik kesitler yorumlanmış ve bu doğrultuda tez hazırlanmıştır. Çizelge 2.1 Sondaj Kuyusu Hız Atışı ( Check - Shot ) Değerlendirmesi ( M.A.E ) ( 2003 ) K.B : 148,82 m SRD : 141,72 m AIRGUN KOTU : 141,72 m AIRGUN UZAKLIĞI : 50,0 m SAĞA ( X ) : 0,00 M BOYLAM : 28, D YÜZEY KOTU ( G.L ) : 141,72 m YUKARI ( Y ) : 0,00 M ENLEM: 38, D AZIMUT AÇISI : 340,00 D KBGD : KELLY BUSHING' E GÖRE KUYUDAKİ ALICININ DERİNLİĞİ ( m) AGKGZ : AIRGUN' DAN ALICIYA KADAR GEÇEN ZAMAN ( msn ) AGKGDD : AIRGUN SEVİYESİNE GÖRE DÜŞEY DERİNLİK ( m) AGKGDZ : AIRGUN SEVİYESİNE GÖRE DÜŞEY ZAMAN ( msn ) AGKGED : AIRGUN İLE ALICI SEVİYESİ ARASINDAKİ MESAFE ( HİPOTENÜS ) ( m) RDGDD : REFERANS ( SISMİK ) DÜZLEMİNE GÖRE DÜŞEY DERİNLİK ( m) RDGOH : REFERANS ( SISMİK ) DÜZLEMİNE GÖRE ORTALAMA HIZ ( m / sn ) RDGAH : REFERANS ( SISMİK ) DÜZLEMİNE GÖRE ARA HIZ ( m / sn ) RDGTZ : REFERANS ( SISMİK ) DÜZLEMİNE GÖRE DÜŞEY TEK ZAMAN ( msn ) RDGCZ : REFERANS ( SISMİK ) DÜZLEMİNE GÖRE DÜŞEY ÇİFT ZAMAN ( msn ) 10

20 Çizelge 2.1 Sondaj Kuyusu Hız Atışı ( Check - Shot ) Değerlendirmesi ( M.A.E ) ( 2003 ) (devamı) ATIŞ NO KBGD ( m) AGKGZ ( msn ) AGKGDD ( m) AGKGDZ ( msn ) AGKGED ( m) RDGDD ( m) RDGOH ( m / sn ) RDGAH ( m / sn ) RDGTZ ( msn ) RDGCZ ( msn ) - V V t ***** ********* ******** ********** ********* ******* ******* ******** ******* ****** ******* ,00 96,47 140,90 90,92 149,51 140, , ,00 129,00 192,90 124,87 199,27 192, , ,00 163,03 262,90 160,16 267,61 262, , ,00 182,57 302,90 180,13 307,00 302, , ,00 231,25 402,90 229,49 405,99 402, , ,00 276,64 502,90 275,28 505,38 502, , ,00 319,84 602,90 318,75 604,97 602, , ,00 338,01 647,90 337,01 649,83 647, , ,00 375,22 746,90 374,38 748,57 746, , ,00 383,12 767,90 382,31 769,53 767, , ,00 433,72 912,90 433,07 914,27 912, , ,00 442,77 942,90 442,15 944,22 942, , ,00 461,38 996,90 460,80 998,15 996, , ,00 466, ,90 465, , , , ,00 473, ,90 473, , , , ,00 481, ,90 481, , , , ,00 488, ,90 487, , , , ,00 498, ,90 497, , , , ,00 507, ,90 506, , , , ,00 516, ,90 516, , , , ,00 526, ,90 526, , , , ,00 536, ,90 535, , , ,

21 Çizelge 2.1 Sondaj Kuyusu Hız Atışı ( Check - Shot ) Değerlendirmesi ( M.A.E ) ( 2003 ) (devamı) ,00 544, ,90 544, , , , ,00 556, ,90 555, , , , ,00 562, ,90 562, , , , ,00 572, ,90 571, , , , ,00 581, ,90 581, , , , ,00 587, ,90 587, , , , ,00 597, ,90 596, , , , ,00 604, ,90 604, , , , ,00 613, ,90 612, , , , ,00 621, ,90 621, , , , ,00 631, ,90 630, , , , ,00 638, ,90 637, , , , ,00 645, ,90 645, , , , ,00 656, ,90 656, , , , ,00 662, ,90 662, , , , ,00 670, ,90 670, , , , ,00 678, ,90 678, , , , ,00 686, ,90 686, , , , ,00 693, ,90 693, , , , ,00 702, ,90 702, , , , ,00 709, ,90 709, , , , ,00 716, ,90 716, , , , ,00 723, ,90 723, , , , ,00 730, ,90 730, , , ,

22 Çizelge 2.1 Sondaj Kuyusu Hız Atışı ( Check - Shot ) Değerlendirmesi ( M.A.E ) ( 2003 ) (devamı) ,00 737, ,90 737, , , , ,00 743, ,90 743, , , , ,00 750, ,90 750, , , , ,00 757, ,90 757, , , , ,00 763, ,90 763, , , , ,00 770, ,90 769, , , , ,00 776, ,90 776, , , , ,00 781, ,90 781, , , , ,00 787, ,90 787, , , , ,00 792, ,90 792, , , , ,00 802, ,90 801, , , , Jeofizik Yöntem Kuyu kontrol atışında (check shot) kuyu tabanına bir alıcı (jeofon) indirilerek ve yüzeyden yapılan atışlar ile belirlenen seviyelerde durdurulan (set edilen) alıcı tarafından algılanır ve bu değerler sayısal (dijital) olarak yüzeyde kayıt edilirler (Şekil 2.1). Bu durumda, bilinen derinlikler için ses dalgasının seyahat süresi doğru olarak elde edilir. Check-shot kayıtları genellikle, jeofonun ilgilenilen formasyon girişlerinin birkaç metre aşağısına indirilmesi ve diğer noktalar için ise belirlenen aralıklarda set edilerek atış yapılması ile elde edilirler. 13

23 Sondaj Kulesi KB: 148,82 m Air-Gun Uzaklığı Air- Gun ve Air-Gun Havuzu 50 m SRD = Air Gun Kotu = 141,72 m 0 Zaman (sn ) AGKGED (hipotenüs) 1 / V1 AGKGDD 1 / V2 Kuyu 1 / V3 1 / V4 Şekil 2.1 Karada yapılan kuyu kontrol atışı ( check shot ) d ( derinlik ) m 18 Şekil 2.1 Karada yapılan kuyu kontrol atışı (check shot) Check-shot yönteminde, AGKGDD derinliği (max: 2112,90 m) ile Air-Gun uzaklığı (50m) arasında ki oran çok büyük olduğu için ara-hızlar (v), ortalama hızlardan ( ) v vn t n - v n-1 t n-1 v n = ( 1 ) t n - t n-1 formülü ile hesaplanır. Çok daha uzun ofsetlerin (geliş açıları) kullanıldığı yüzey sismik yansıma yönteminde ise Dix (1955) formülünün kullanılması gerekir. Uygulamada zaman-derinlik grafiğine başvurulur. Şöyle ki ; v h n h n-1 v =, n-1 =, t n = t n - t n-1 ve h n = h n - h n-1 olduğundan ( 1 ) formülü t n t n-1 h n t n h n-1 t n-1 t n t n-1 h n v = = olur. Bu da zaman-derinlik eğrisinin eğimidir. t n t n-1 t n h n-1 ve t n-1, yeryüzünden n-1. tabakaya kadar olan derinlik ve tek yol yolculuk süresi, h n ve t n, yeryüzünden n. tabakaya kadar olan derinlik ve tek yol yolculuk süresi h n ve t n, n. tabakanın kalınlığı ve tek yol yolculuk süresi 14

24 t 1 v 1 Yeryüzü v 1 2 ˆv 1 t 1 v n = n i= 1 n i= 1 t v i t i i (1) t i v i v i 2 vˆi t i n t v v i i i 2 i= 1 vˆ n = (2) n i= 1 t i F t t n n 1 vn 1 v n 2 vn 1 v t ˆn 1 n 1 v n 2 vˆn t n n 2 tivi 2 i= 1 vˆ n = (3) n i= 1 t i Tabaka sayaçları: 1 i n 1 n n 1 2 tivi 2 i= 1 vˆ n 1 = (4) n 1 t i= 1 i Tabaka-içi yolculuk süreleri: t 1 Yeryüzü-tabaka tek-yol yolculuk süreleri: t 1 Tabaka ara-hızları: v 1 Tabaka ortalama-hızları: v1 v i vn 1 Tabaka KOK-hızları: ˆv 1 ti tn 1 t i v i vˆi tn 1 vn 1 vˆn 1 tn t n v n v n vˆn n n 1 n n 1 i = i i i= 1 i= 1 vˆ t t v (5) n n n n i = i i = i i + n n i= 1 i= 1 i= 1 vˆ t t v t v t v (6) n n n i n 1 i = n n i= 1 i= 1 vˆ t vˆ t v t (7) n 1 t = t, t = t, t = t t (8) n i n 1 i n n n 1 i= 1 i= 1 vˆ t vˆ t = v ( t t ) (9) n n n 1 n 1 n n n 1 Ara-hız / KOK-hız İlişkisi (DixFormülü) v n = vˆ t vˆ t t t 2 2 n n n 1 n 1 n n 1 (10) 15

25 Sismik veri-işlem in en önemli aşamalarından biri hız-analizidir. Hız-analizi ofsetli (atış-alıcı uzaklığının veya geliş açısının sıfırdan büyük olduğu) veriye uygulanır. Hızanalizi sonunda yığma-hızı elde edilir. Dix (1955) yığma-hızının, kare-ortalamakarekök-hıza (KOK-hız = ˆv ) eşdeğer olduğunu göstermiştir. Ortalama-hız ( v ) Formül1 ile verilmiştir. Ortalama-hız, tek-yol yolculuk süresi ile ağırlıklandırılmış ara-hızlardan (tabaka-hızı = v) hesaplanır. Ortalama-hız sıfır-ofset (atış-alıcı uzaklığının veya geliş açısının sıfır olduğu) veri için geçerlidir. Ofsetli veri için KOK-hız kullanmak gerekir. KOK-hız Formül 2 ile verilmiştir. Formül 2 de görüldüğü gibi, KOK-hız hesabında, tek-yol yolculuk sürelerinin ağırlıklandırmada kullanılmalarının yanı sıra, ara-hızların kendileri de ağırlıklandırmada rol oynamaktadır. Böylece, sismik dalgaların içinde daha uzun süre kaldıkları tabakaların hızları ile tabaka hızlarının büyüklükleri, KOK-hız hesabında önemli rol almaktadır. n. tabakanın KOK-hızı Formül 3 ile verilmiştir. n-1. tabakanın KOK-hızı Formül 4 ile verilmiştir. Formül 3, 4 ve 5 yardımıyla Formül 6 ya ulaşılır. Formül 6 dan Formül 5 çıkartılırsa Formül 7 elde edilir. Formül 8 deki tanımlardan yararlanılarak, Formül 7, Formül 9 haline getirilir. Formül 9 dan ara-hız çekilerek, Dix formülü (1955) olarak bilinen Formül 10 elde edilir. v n vˆ t vˆ t v t v t = = t t t t 2 2 n n n 1 n 1 n n n 1 n 1 n n 1 n n 1 (11) Formül 11, ara-hız, KOK-hız ve ortalama hız arasındaki ilişkiyi vermektedir. Veri ofsetli toplandığına göre ve yığma-hızı KOK-hıza eşdeğer olduğundan, hız-analizi sonrasında, ara-hız değerlerinin elde edilmesi için Dix formülünün (Formül 10) kullanılması gerekir. Sismik yansıma kesitlerinin üst kısmında görülen ve ortak-yansıma-noktalarıyla (OYN) ilişkilendirilen zaman-hız tablolarında, üç sütun halinde, zaman (iki-yol yolculuk süresi), yığma-hızı ( KOK-hız) ve Dix Formülünden hesaplanan ara-hızlar verilir. Ara hızlar yardımıyla, tabakaların fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olurken, zaman (saniye)-derinlik (metre) dönüşümü de gerçekleştirilir. 16

26 3. ARAŞTIRMA BULGULARI İnceleme alanı, K-G genişlemeli tektoniğin hakim olduğu, Batı Anadolu da önemli yapılardan Alaşehir grabeninin içinde yer almaktadır. Bu grabenin uzunluğu yaklaşık 140 km, genişliği ise ortalama 15 km dir (Şekil 1.1). Alaşehir grabeninin petrol potansiyelini ortaya çıkarmak için TPAO tarafından oluşturulan sismik hatlar (Şekil 3.2.a.), (Şekil 3.5.a.), (Şekil 3.6.a ) Yılmaz ve Gelişli (2003) ve Çiftçi ve Bozkurt (2008; 2009) makalelerinde yorumlanarak yayınlanmıştır. Bu çalışmada aynı sismik kesitler yeniden yorumlanmış ve grabenin gelişimini kontrol eden normal faylanma mekanizmaları hakkında önemli sonuçlara ulaşılmış ve havzanın taban geometrisi belirlenmiştir (Şekil 3.1). Sondajdan (Alaşehir 1 kuyusu) elde edilen verilerin sismik kesitlerdeki formasyon sınırlarının belirlenmesinde kullanılması ile formasyon kalınlıkları saptanmıştır. Alaşehir Formasyonu için saptanan kalınlık 854 m, Kurşunlu Formasyonu için saptanan kalınlık 529m., Sart Formasyonunun kalınlığı 181 m ve Alüvyon için saptanan kalınlık 460 m olarak belirlenmiştir. Toplam graben dolgu kalınlığı 2024 m dir. 3.1 Alaşehir Grabeninde Sismik hatların yorumu 201, 204 ve 205 nolu sismik kesitlerin (Şekil 3.2.b) (Şekil 3.4.b) (Şekil 3.5.b) (Şekil 3.6.b) yorumu daha önceki yorumlardan bağımsız olarak yeniden yapılarak üç önemli nokta üzerinde durulmuştur. Bunlardan birincisi Alaşehir grabeni güney kenarını kontrol eden normal fayların birbirleri ile olan ilişkisi, ikincisi Alaşehir ve Kurşunlu Formasyonlarının geometrisi ve üçüncüsü.herhangi bir yönde herhangi bir zamanda bölgesel olarak tektonik rejim değişikliği ile ortaya çıkabilecek yapıların sismik kesitlerdeki izlerinin araştırılması hususudur. 17

27 Karasal kırıntılı Q Gnays Kuvaterner (Neojen) Karasal kırıntılı Fay piq Şist (Pliyo kuvaterner) Metagranit Traverten Sismik Profil Şekil 3.1. Sismik kesitlerin jeolojik harita üzerindeki görüntüsü.(1/ İzmir paftası MTA dan alınmıştır) nolu sismik kesitin yorumu KKD uzanımlı sismik kesit daha önce hem Yılmaz ve Gelişli (2003) hem de Çiftçi ve Bozkurt (2008) tarafından yorumlanmıştır. Bu sismik kesitte Alaşehir ve Kurşunlu Formasyonlarının güneydeki fay sistemlerine doğru kalınlaşarak kama geometrisi gösterdikleri saptanmıştır. Bu özellik Alaşehir ve Kurşunlu Formasyonlarının faylanma ile eş yaşlı olarak çökeldiğini göstermektedir (Şekil 3.2.a), (Şekil 3.2.b). 18

28 Şekil 3.2.a. 201 nolu kesitin orijinal şekli 19

29 G K Alüvyon Temel Temel Alaşehir Sıyrılma Fayı Şekil 3.2.b. 201 nolu kesitin yorumlanmış şekli 20

30 Bu sismik kesitte fayların isimleri (I, II ve III. faylar) Seyitoğlu et al. (2002) makalesinde yayınlanan jeolojik harita ile sismik kesit hattını çakıştırılması ile saptanmıştır (Şekil 3.3). Şekil 3.3 Sismik kesit yer bulduru haritası ile jeolojik haritanın çakışmış şekli Bunun sonucunda daha önceki çalışmalarda fark edilmeyen bir özellik ile karşılaşılmıştır. Sismik hattın sol köşesindeki II. Fayın, I. Fay a bağlandığı ve III. Fay ın da diğerlerine bağlandığı açıkça izlenmektedir (Şekil 3.4.a), ( Şekil 3.4.b). 21

31 G K Şekil 3.4.a. 201 nolu kesitin sol bölümünün orijinal şekli 22

32 G K Şekil 3.4.b. 201 nolu kesitin sol bölümünün yorumlanmış şekli 23

33 Bu özellik Alaşehir grabeninde Seyitoğlu et al. (2002) tarafından öne sürülen rolling hinge mekanizmasının geçerliliğini göstermektedir. Aksi takdirde II: Fayın I. Fayı kestiğinin görülmesi gerekmektedir. Bu sismik kesitte ayrıca II. Fay ve III. Fay arasında kalan alan yorumlanmıştır. Bu alanda jeolojik haritalardan yüzeyde Sart Formasyonu bulunduğu bilinmektedir, fakat derin kesimin yorumu tamamen III. Fayın tavan bloğundaki formasyon kalınlık bilgileri kullanılarak değerlendirilmiştir. D-B gidişli fayların düşen bloklarındaki formasyonların kama geometrilerine rağmen, Yılmaz and Gelişli (2003) tarafından Alaşehir Formasyonu nun gelişiminin K uzanımlı fay ile kontrol edildiği öne sürmüştür. Diğer taraftan Çiftçi and Bozkurt (2008 ve 2009) yorumlarında grabeni sınırlayan ana fay olarak, II. Fay sistemini göstermektedirler. Bu sismik kesitin yorumundan görüleceği üzere rolling hinge mekanizmasına göre grabeni sınırlayan fay günümüzde düşük açılı hale gelmiş olan I. Faydır. Sismik kesitin tümü dikkate alındığında Koçyiğit et al. (1999) da öne sürüldüğü gibi bir dönem K-G yönlü sıkışmanın varlığını gösteren zıpkın yapısı (harpoon structure) benzeri terslenme tektoniği verisine rastlanmamıştır nolu sismik kesitin yorumu Bu D-B uzanımlı sismik kesitte, Alaşehir Formasyonunun mercek şeklinde bir geometrisi olduğu gözlenmektedir (Şekil 3.5.b.) Formasyonun en kalın bölümü D-B uzanımlı normal fayın tavan bloğunda maksimum çökmenin geliştiği alana karşılık gelmektedir. Bu durum Seyitoğlu et al. (2002) de verilen paleocoğrafik şematik ile uyumludur. (Şekil 3.5.a) (Şekil 3.5.b) Bu sismik kesitten görüldüğü üzere Alaşehir Formasyonu Çiftçi and Bozkurt (2008, 2009) da önerildiği gibi temelin üzerini eşit kalınlıkta bir battaniye gibi örtmemektedir. Alaşehir sıyrılma (detachment) fayının D-B yöndeki geometrisi dallanmalı örgülü (anastomosing) şekildedir. Üsteki sedimanter birimlerin sıyrılma fayının ondülasyonuna uyum gösterdikleri gözlenmiştir. 24

34 D B Şekil 3.5.a. 205 nolu kesitin orijinal şekli 25

35 Alüvyon D B Temel Alaşehir Sıyrılma Fayı Sıyrılması Temel Şekil 3.5.b. 205 nolu kesitin yorumlanmış şekli 26

36 nolu sismik kesitin yorumu Bu D-B uzanımlı sismik kesitte, (Şekil 3.6.b) temelin detachment fay ile birleştiği gözlenmektedir. Detachment fay temelin içine girmekte ve temelin tabanının görünememesine neden olmaktadır. Bu sismik kesitte Alaşehir Formasyonu sıyrılma fayı nedeni ile daha ince olarak gözlenmiştir. Kesitte sıyrılma fayının dallanmalı-örgülü yapısı ve ondülasyonlar Alüvyon dâhil üsteki tüm birimlere yansımıştır. (Şekil 3.6.a) (Şekil 3.6.b) 3.2 Alaşehir Grabeni Taban Topoğrafyası Sondaj kuyusunun bulunduğu sismik kesitin havza taban derinliğine ait bilgiler diğer kesitlere taşınarak, havza tabanının tüm sismik hatlarda görüntüsü elde edilmiştir. Başlangıçta zaman ortamında bulunan sismik kesitler, Dix (1955) formülü yardımı ile kalınlık ortamına geçirilerek havza tabanına ait görünüm elde edilmiştir (Şekil 3.7). Elde edilen bu görüntü Alaşehir grabeni taban topoğrafyasının normal faylarla denetlenen havzalar için klasik bir örnek olduğunu göstermektedir. Grabenin başlangıcında Alaşehir ilçesinin bulunduğu bölgede Birinci Fayın düşen bloğunda maksimum çökme ile oluşturulan havza taban topoğrafyasının benzeri Salihli civarında da olduğu ve gravite verilerinden bilinmektedir (Sarı and Şalk, 2006). Bu durum grabenin başlangıç aşamasında birbirinden aktarma yokuşları ile ayrılan birden fazla fay segmentinin bulunduğuna işaret etmektedir ve Seyitoğlu et al. (2002) de verilen paleocoğrafyaya benzer bir konumu işaret etmektedir. 27

37 B D Şekil 3.6.a. 204 nolu kesitin orijinal şekli 28

38 B Alüvyon D Temel Temel Şekil 3.6.b. 204 nolu kesitin yorumlanmış şekli 29

39 , , , , , , , , , , , Şekil 3.7 Havza tabanı topoğrafyasını gösteren harita ve ilişkili blok diyagramı 30

40 4. SONUÇLAR Alaşehir grabenine ait sismik kesitler, Yılmaz ve Gelişli (2003) ile Çiftçi ve Bozkurt (2008) tarafından yorumlanmıştır. Tez çalışmasında bu kesitler yeniden yorumlanarak Alaşehir grabeninin gelişimine ait önemli sonuçlara ulaşılmıştır. KKD uzanımlı sismik hat ta II. Fay ve III. Fay grabenin ana kenar fayı olan I. Fay a derinde bağlanmaktadır. Günümüzde I. Fay düşük açılı normal fay (sıyrılma fayı) olarak görülmektedir. Bu özellik rolling hinge modelinin (Seyitoğlu et al. 2002) graben evriminde geçerli bir model olduğunu göstermektedir. Aksi durumda II. ve III. Fayların, I. Fay ı kesmesi beklenmektedir. Bu tezde formasyon dokanakları kuyu ve hız atışı kontrollü olarak yorumlanmıştır. Yapılan sismik yorumlarda Alaşehir ve Kurşunlu formasyonları güneye doğru genişleyen bir kama geometrisi göstermektedir. Tüm formasyonlar, D-B uzanımlı faylar ile eş zamanlı olarak gelişmiştir. Yılmaz and Gelişli (2003) de Alaşehir Formasyonunun gelişimini K uzanımlı fayın kontrol ettiği düşüncesi ve Çiftçi and Bozkurt (2008) de II. Fayın ana graben fayı olduğu düşüncesi tez kapsamında yapılan sismik yorumlarla bağdaşmamaktadır. K-G ve D-B gidişli sismik kesitlerde Koçyiğit et al. (1999) ve Gökten et al. (2001) de öne sürülen sıkışma fazlarının yaratabileceği inversiyon (terslenme) tektoniğinin izleri görülmemiştir. Dolayısı ile genişlemeli tektoniğin bir sıkışma fazı ile kesildiğine ait veriler sismik kayıtlarda saptanmamıştır. 31

41 KAYNAKLAR Bozkurt, E. and Park, R.G Southern Menderes Massif, : an incipient metamorphic core complex in western Anatolia,Turkey. J Geol Soc Lond., 151, Bozkurt, E Timing of extension on the Büyük Menderes graben,western Turkey,and its tectonic implications. In tectonics and magmatism in Turkey the surrounding area (eds E.Bozkurt,J.A.Winchester and J.D.A.Piper). Geological Society of London,Special Publication, 173, Cohen, H.A., Dart, C.J., Akyüz, H.S. and Barka, A.A., Syn-rift sedimentation and structural development of Gediz and Büyük Menderes graben,western Turkey. Journal of the Geological Society London, 152, Çiftçi, N.B. and Bozkurt, E Folding of the Gediz Graben fill,sw Turkey :extensional and /or contractional origin. Geodinamica Acta, 21, Çiftçi, N. B. and Bozkurt, E Evolution of the Miocene sedimentary fill of the Gediz Graben, SW Turkey. Sedimentary Geology, 216, Dewey, J.F Extensional collapse of orogens. Tectonics, 7, Dewey, J. F. and Şengör, A.M.C Aegean and surrounding regions: complex multi-plate and continuum tectonics in a convergent zone. Geol. Soc. America Bull. Part 1, 90, Dix, C.H Seismic velocities from Surface Measurements. Geophysics, 20, Ediger, V.Ş., Batı, Z. and Yazman, M Paleopalynology of possible hydrocarbon source rocks of the Alaşehir-Turgutlu area in the Gediz graben (western Anatolia). Turkish Association of Petroleum Geologists Bulletin, 8, Emre, T Gediz grabeni nin tektonik evrimi (Tectonic evolution of the Gediz graben). Geological Bulletin of Turkey, 39,1-8. Gessner, K., Ring, U., Johnson, C., Hetzel, R., Passchier, C. W. and Güngör,T An active bivergentrolling hinge detachment system: The central Menderes metamorphic core complex in western Turkey. Geology, 29, Gökten, E., Havzaoğlu, Ş. and Şan, Ö Tetriary evolution of the central Menderes Massif based on structural investigations of metamorphics and sedimentary cover rocks between Salihli and Kiraz(western Turkey). International Journal of Earth Sciences, 89,

42 Hetzel, R., Ring, U., Akal, C. and Troesch, M Miocene NNE-directed extensional unroofing in the Menderes masif, Southwestern Turkey. Journal of the Geological Society London, 152, Işık, V. and Tekeli, O Late orogenic crustal extension in the northern Menders masif (westernturkey):evidence for metamorphic core complex formation. Int. J. Earth Sci., 89, Işık, V., Seyitoğlu, G. and Çemen, İ Ductile-brittle transition along the Alaşehir detachment fault and its structural relationship with the Simav detachment fault, Menderes massif, western Turkey. Tectonophysiscs, 374, İztan, H. and Yazman, M Geology and hydrocarbon potential of the Alaşehir (Manisa) area, western Turkey. Proceedings of International Earth Sciences Congress on Aegean regions, İzmir, Jackson, J.A. and McKenzie, D The relationship between plate motions and seismic moment tensors and rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal, 93, Koçyiğit, A., Yusufoğlu, H. and Bozkurt, E Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey. J.Geol.Soc.Lond.,156, Kurt, H., Demirbağ, E. and Kuşcu, İ Investigation of submarine active tectonism in the Gulf of Gökova, southwest Anatolia southeast Aegean sea, by multi channel seismic reflection data. Tectonophysics, 305, Le Pichon, X. and Angelier, J The Hellenic arc and trench system: a key to the neotectonic evolution eastern Mediterrenean area.tectonophysics, 60, Le Pichon, X. and Angelier, J The Aegean sea. Philosophical Transactions of Royal Society, London, Ser. A., 300, McKenzie, D Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt: The Aegean sea and surrounding regions. Geophysical Journal of Royal Astronomical Society, 55, Meulenkamp, J.E., Wortel, W.J.R.,Van Wamel,W.A., Spakman,W. and Hoogerduyn Strating, E On the Hellenic subduction zone and geodynamic evolution of Crete since the late Middle Miocene.Tectonophysics, 146, Purvis, M. and Robertson, A.H.F A pulsed extension model for the Neogene Recent E-W trending Alaşehir(Gediz) Graben and the NW-SE trending Selendi and Gördes Basins, E.Turkey.Tectonophysics, 391, Ring, U., Johnson, C., Hetzel, R. and Gessner, K Tectonic denudation of a late Cretaceous Tertiary collisional belt: regionally symmetric cooling patterns and 33

43 their relation to extensional faults in the Anatolide belt of western Turkey. Geol Mag., 140, Sarı, C. and Şalk, M Sediment thicknesses of the western Anatolia graben structures determined by 2D and 3D analysis using gravity data. Journal of Asian Earth Sciences, 26, Seyitoğlu, G. and Scott, B.C Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey. Geological Magazine, 128, Seyitoğlu, G. and Scott, B. C The age of the Büyük Menderes graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geological Magazine, 129, Seyitoğlu, G. and Scott, B.C., 1996a. The cause of N-S extensional tectonics in western Turkey: Tectonic escape vs. Back-arc spreading vs. Orogenic collapse. Journal of Geodynamics, 22, Seyitoğlu, G. and Scott, B.C. 1996b. Age of Alasehir graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geological Journal, 31, Seyitoğlu, G., Tekeli, O., Çemen, İ., Şen, Ş. and Işık, V The role of flexural rotation rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir Graben,western Turkey. Geology Magazine, 139, Seyitoğlu, G., Alçiçek, M.C., Işık, V., Alçiçek, H., Mayda, S., Varol, B., Yılmaz, İ. and Esat, K The stratigraphical position of Kemiklitepe fossil locality(eşme,uşak) revised:implications for the Late Cenozoic sedimentary basin development and extensional tectonics in western Turkey. N.Jb.Geol.Palaont.Abh, 251, 1-15, Stuttgart. Sözbilir, H. ve Emre, T Menderes masifinin neotektonik evriminde oluşan Supradetachment havzalar ve rift havzaları. Abstracts of the Geological Congress of Turkey, Şan, Ö Ahmetli (Manisa) güneyinde Menderes Masifi ve Tersiyer örtü kayalarının jeolojisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 94s., Ankara. Şen, Ş. and Seyitoğlu, G Magnetostratigraphy of early-middle Miocene deposits from E-W trending Alaşehir and Büyük Menderes grabens in western Turkey and its tectonic implications. In:Van Hinsbergen, D. J. J., Edwards, M. A.and Govers, R.(Eds):Geodynamics of Collision and Collapse at the Africa Arabia- Eurasia subduction zone. The Geological Society of London, Special Publications (in press). Şengör, A. M. C Türkiye nin neotektoniğinin esasları (Fundamentals of the neotectonics of Turkey). Publication of Geological Society of Turkey, 40p. 34

44 Şengör, A.M.C., Görür, N. and Şaroğlu, F Strike-slip deformation basin formation and sedimentation: Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape:turkey as a case study. In Strike-slip Faulting and Basin Formation (eds K.T. Biddle and N.Christie-Blick), pp Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, no.37. Thomson, S.N., Stöckhert, B. and Brix, M.R Thermochronology of the high pressure metamorphic rocks of Crete, Greece : Implications for the speed of tectonic processes. Geology, 26, Yılmaz,Y., Genç, S.C., Gürer, F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z., Altunkaynak, S. and Elmas, A When did the western Anotolian grabens begin to develop. In: Bozkurt,E., Winchester,J.A. and Piper, J. D. A. (Eds):Tectonics and the surrounding area. Geological Society of London, Special Publication,173, Yılmaz, M. and Gelişli, K Stratigraphic structural interpretation and hydrocarbon potential of the Alaşehir Graben, western Turkey. Petroleum Geoscience,

45 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Derya Kolenoğlu DEMİRCİOĞLU Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) Lise : Büyük Kolej (1994) Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü (2000) Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (2009) 36

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý Rapor Yazým Kýlavuzu Bu yazým kýlavuzu Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri için

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzeygüney yönlü

Detaylı

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Cumhuriyet 21.06.2003 DEPREM ARAŞTIRMALARI Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Urla (İzmir) depremine neden olan faylar önceden biliniyor muydu? Günümüzde Urla ile Balıkesir arasında

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2) 2004 31 Eleştirel İnceleme / Review Paper Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region İlker ŞENGÜLER MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, 06520

Detaylı

Jeolojik Rapor İçereği

Jeolojik Rapor İçereği Jeolojik Rapor İçereği ÖZET TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ ÖZEL SAYFALAR 1. GİRİŞ 1.1 Çalışmanın Amacı 1.2 Çalışma Bölgesinin Tanıtımı 1.3 Çalışma

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL AKTİVİTENİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET

GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL AKTİVİTENİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 413 GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL AKTİVİTENİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Bade Pekçetinöz Cem Günay Mustafa Eftelioğlu Erdeniz Özel Jeof. Yük. Müh. Dr. Dr.

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

VERİ KALİTESİ ve BÖLGE SINIRLARI SEÇİMİNİN DEPREM TEHLİKESİ HESABINA ETKİSİ

VERİ KALİTESİ ve BÖLGE SINIRLARI SEÇİMİNİN DEPREM TEHLİKESİ HESABINA ETKİSİ VERİ KALİTESİ ve BÖLGE SINIRLARI SEÇİMİNİN DEPREM TEHLİKESİ HESABINA ETKİSİ Serap KAHRAMAN 1 Türkay BARAN 1 İ.Aydın SAATÇI 2 Müjgan ŞALK 3 ÖZET: 1 Profesör Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

İzmir körfezi ve dolaylarının aktif tektonizmasının sismik yansıma verileri ile incelenmesi

İzmir körfezi ve dolaylarının aktif tektonizmasının sismik yansıma verileri ile incelenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:6, 93-104 Aralık 2005 İzmir körfezi ve dolaylarının aktif tektonizmasının sismik yansıma verileri ile incelenmesi Neslihan OCAKOĞLU *, Emin DEMİRBAĞ İTÜ Maden Fakültesi,

Detaylı

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU 30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, 06100, Tandoğan, Ankara

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, 06100, Tandoğan, Ankara Yerbilimleri, 35 (1), 1-16 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Afyon-Akşehir

Detaylı

JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI

JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümde açılan JEO 302 Jeolojik Harita Alma Çalışması dersi kapsamında hazırlanacak Jeolojik Raporun yazımında Ek lerde

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET: 2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI S. ALTUNCU POYRAZ 1 ve A. PINAR 2 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve DAE,İstanbul

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM 03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM Nihan SEZGİN 1, Ali PINAR 1, Serkan ÖZÇELİK 1 nihan@istanbul.edu.tr, alipinar@istanbul.edu.tr, ozceliks@istanbul.edu.tr Öz:Ege açılma

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı-IV, Bildiriler Kitapçığı, Makaleler, sayfa , Mayıs 2003, İstanbul 1/11

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı-IV, Bildiriler Kitapçığı, Makaleler, sayfa , Mayıs 2003, İstanbul 1/11 Türkiye Kuvaterneri 1/11 AYDIN-NAZİLLİ FAYININ PALEOSİSMOLOJİK ÖN BULGULARI PRELIMINARY PALEOSEISMOLOGICAL RESULTS on the AYDIN-NAZİLLİ FAULT, BÜYÜK MENDERES GRABEN, WESTERN ANATOLIA Mehmet UTKU 1 ve Hasan

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı

MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı Menderes Masifi nin Yüzeylemesini Belgeleyen Tersiyer Yaşlı Sedimanter Havzaların Oluşum Mekanizması, Yaş ve Çökel İstifleri Origin, Age and Sedimentary Sequences of The Tertiary Sedimentary Basins Recording

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi, Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. No:12, Söğütözü, 06510, Çankaya-Ankara, Türkiye

Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi, Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. No:12, Söğütözü, 06510, Çankaya-Ankara, Türkiye Yerbilimleri, 35 (3), 185-198 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University 2011-2012

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI

İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 2 (2012) 51 58 İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI Investigation of the Southeast Off-Shore of the

Detaylı

GEDİZ GRABENİN DOĞU KESİMİNDEKİ TEKTONİK HAREKETLERİN ENVISAT RADAR GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK ARAŞTIRILMASI

GEDİZ GRABENİN DOĞU KESİMİNDEKİ TEKTONİK HAREKETLERİN ENVISAT RADAR GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK ARAŞTIRILMASI GEDİZ GRABENİN DOĞU KESİMİNDEKİ TEKTONİK HAREKETLERİN ENVISAT RADAR GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK ARAŞTIRILMASI F.POYRAZ 1, K.Ö. HASTAOĞLU 1, M.DEMİREL 1 1 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İç-Anadolu Bölgesinin Jeolojisinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi (Investigation of Cent

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İç-Anadolu Bölgesinin Jeolojisinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi (Investigation of Cent T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İÇ ANADOLU NUN JEOLOJİSİNİN, JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Abdullah Ateş 20010705050 Başlama Tarihi: 30/04/2001

Detaylı

Seismicity of Afyonkarahisar and the Surrounding Area

Seismicity of Afyonkarahisar and the Surrounding Area Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 025801 (1-7) AKU J. Sci. 12 (2012) 025801 (1-7) Afyonkarahisar ve Çevresinin Depremselliği

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

KUMDANLI FAYININ EĞİRDİR GÖLÜ ÜZERİNDEN YENİ YER RADARI (GPR) VERİLERİ İLE YORUMLANMASI

KUMDANLI FAYININ EĞİRDİR GÖLÜ ÜZERİNDEN YENİ YER RADARI (GPR) VERİLERİ İLE YORUMLANMASI KUMDANLI FAYININ EĞİRDİR GÖLÜ ÜZERİNDEN YENİ YER RADARI (GPR) VERİLERİ İLE YORUMLANMASI Hasan Hüseyin AKSU 1, Mehmet Zakir KANBUR 2, Muhittin GÖRMÜŞ 3 ¹Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak EGTBMYO / Burdur,

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK Bİ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 3 : 389-393 BOUGUER

Detaylı

BASKIN GLOBAL SIKIŞMA ALTINDA TÜRKİYE AKTİF TEKTONİĞİ TURKISH ACTIVE TECTONICS under the DOMINANT GLOBAL COMPRESSIONAL TECTONICS

BASKIN GLOBAL SIKIŞMA ALTINDA TÜRKİYE AKTİF TEKTONİĞİ TURKISH ACTIVE TECTONICS under the DOMINANT GLOBAL COMPRESSIONAL TECTONICS BASKIN GLOBAL SIKIŞMA ALTINDA TÜRKİYE AKTİF TEKTONİĞİ TURKISH ACTIVE TECTONICS under the DOMINANT GLOBAL COMPRESSIONAL TECTONICS UTKU M. Mail Address: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik

Detaylı

KIRIKLAR VE FAYLAR NORMAL FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

KIRIKLAR VE FAYLAR NORMAL FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 NORMAL FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 NORMAL FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR 50 O den fazla eğimli ve eğim atım bileşenin doğrultu bileşenine göre oldukça büyük olduğu faylardır. Normal faylarda tavan bloku taban

Detaylı

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Kaan Şevki Kavak Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZ Batı Türkiye,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KEMALPAŞA HAVZASINI KONTROL EDEN HOLOSEN DÖNEMİ AKTİF FAYLARININ JEOLOJİK, JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve KİNEMATİK ANALİZİ, GEDİZ GRABENİ GÜNEYBATI KOLU,

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 237-244

Detaylı

GÜNEYDOĞU EGE DENİZİ-GÖKOVA KÖRFEZİ NDE YER ALAN ÖREN DELTASI NIN YAPISI VE DEPREMSELLİĞİ ÖZET

GÜNEYDOĞU EGE DENİZİ-GÖKOVA KÖRFEZİ NDE YER ALAN ÖREN DELTASI NIN YAPISI VE DEPREMSELLİĞİ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 453 GÜNEYDOĞU EGE DENİZİ-GÖKOVA KÖRFEZİ NDE YER ALAN ÖREN DELTASI NIN YAPISI VE DEPREMSELLİĞİ Atilla ULUĞ Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA SOMA EYNEZ KÖMÜR İŞLETMESİ SAHASI JEOFİZİK JEOELEKTRİK ETÜT RAPORU Altan M.İÇERLER Jeofizik Yük. Müh. JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ MART 2009-ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kütahya Simav da. Makale

Kütahya Simav da. Makale Kütahya Simav da Deprem 19 Mayıs 2011 tarihinde gece saat 23:15 te meydana gelen deprem, kısa bir süre önce siyanür barajındaki çökmeyle sarsılan Kütahya yı vurdu. 19 Mayıs 2011 günü Türkiye saati ile

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998 Doç. Dr. Fuat Erkül Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Bulvarı, Kampüs - ANTALYA Telefon: 0505 750 69 23 e-posta: fuaterkul@akdeniz.edu.tr Kişisel bilgiler Doğum tarihi

Detaylı

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY ÖZET: 19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ E. Budakoğlu 1 ve M. Utkucu 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Esentepe

Detaylı

PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROF. DR. ERKAN GÖKAŞAN DOĞA BİLİMLERİ MERKEZİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018, İSTANBUL

PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROF. DR. ERKAN GÖKAŞAN DOĞA BİLİMLERİ MERKEZİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018, İSTANBUL HRT5207Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROF. DR. ERKAN GÖKAŞAN DOĞA BİLİMLERİ MERKEZİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

Hasan Çavşak Accepted: July 2011. Ali Elmas Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7282 cavsak@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.

Hasan Çavşak Accepted: July 2011. Ali Elmas Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7282 cavsak@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa. a ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 211, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4A41 NATURE SCIENCES Received: November 21 Hasan Çavşak Accepted: July 211 Ali Elmas Series : 4A Karadeniz

Detaylı

SİSMİK KESİTLERDE BURULMA FAYLARIN TANIMLANMASI RECOGNITION OF WRENCH FAULTS ON SEISMIC SECTIONS

SİSMİK KESİTLERDE BURULMA FAYLARIN TANIMLANMASI RECOGNITION OF WRENCH FAULTS ON SEISMIC SECTIONS TPJD Bülteni, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa 19-39 2005 TAPG Bulletin, Volume 17, No1, Page 19-39 2005 SİSMİK KESİTLERDE BURULMA FAYLARIN TANIMLANMASI RECOGNITION OF WRENCH FAULTS ON SEISMIC SECTIONS Atila Sefünç*,

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylardır. Sapma Açısı: 00 o 1 http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/jotr/pic00015sm.jpg 2 3 http://www.geo.umn.edu/courses/1001/summer_session/crops_offset.jpg

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

MANİSA NIN SALİHLİ İLÇSİNİN JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİNİN JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

MANİSA NIN SALİHLİ İLÇSİNİN JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİNİN JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ MANİSA NIN SALİHLİ İLÇSİNİN JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİNİN JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Investıgatıon of Geologıcal and Geophsysıcal Methods of the Geothermal Resource Potentıal of Salıhlı

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, 06100 Tandoğan, ANKARA

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, 06100 Tandoğan, ANKARA Yerbilimleri, 27 (3), 163-171 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Yuvaköy (Ankara)

Detaylı

AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİK HAREKETLERİNİN İZLENMESİ: BOLVADİN DE MEYDANA GELEN GÜNCEL YÜZEY DEFORMASYONLARININ HARİTALANMASI

AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİK HAREKETLERİNİN İZLENMESİ: BOLVADİN DE MEYDANA GELEN GÜNCEL YÜZEY DEFORMASYONLARININ HARİTALANMASI AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİK HAREKETLERİNİN İZLENMESİ: BOLVADİN DE MEYDANA GELEN GÜNCEL YÜZEY DEFORMASYONLARININ HARİTALANMASI İ. TIRYAKIOĞLU 1,2, Ç. ÖZKAYMAK 3,2, M.A. UĞUR 1, T. BAYBURA

Detaylı

Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail: erenyasar@hotmail.com)

Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail: erenyasar@hotmail.com) 1 YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ Neo-tectonic features of the Yazır fault (Konya) Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail:

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Turgutlu (Manisa) yöresi Neojen çökellerinin jeolojisi

Turgutlu (Manisa) yöresi Neojen çökellerinin jeolojisi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:2, Kısım:2, 49-58 Nisan 2006 Turgutlu (Manisa) yöresi Neojen çökellerinin jeolojisi Gürsel YANIK *, Bektaş UZ, Fahri ESENLİ İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Gediz Graben'nin tektonik evrimi Tectonical evolution of the Gediz graben

Gediz Graben'nin tektonik evrimi Tectonical evolution of the Gediz graben Türkiye Jeoloji Bülteni, Geological Bulletin of Turkey, C. 39, Sayı 2,1-18, Ağustos 1996 V. 39, No 2,1-18, August 1996 Gediz Graben'nin tektonik evrimi Tectonical evolution of the Gediz graben Tahir EMRE

Detaylı

KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ

KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ÖZET Konya bölgesi doğu-batı, kuzeybatı-güneydoğu

Detaylı

Oluşumu umu ve Evrimi

Oluşumu umu ve Evrimi Büyük Ölçekli Normal Fayların Oluşumu umu ve Evrimi Prof. Dr. Erdin Bozkurt ODTÜ Prof. Dr. A. Aykut Barka yı anma toplantısı Şubat, 2006 ITU/AYBE Gerilmeli Tektonizmanın n Yaşı ve KökeniK 1. Tektonik

Detaylı

SIRASEKİ (ADANA) SAHASINDA SİSMİK YANSIMAYÖNTEMİ İLE HİDROKARBON ARAŞTIRILMASINDA SİSMİK VERİ TOPLAMA VE PARAMETRE SEÇİMİ

SIRASEKİ (ADANA) SAHASINDA SİSMİK YANSIMAYÖNTEMİ İLE HİDROKARBON ARAŞTIRILMASINDA SİSMİK VERİ TOPLAMA VE PARAMETRE SEÇİMİ SIRASEKİ (ADANA) SAHASINDA SİSMİK YANSIMAYÖNTEMİ İLE HİDROKARBON ARAŞTIRILMASINDA SİSMİK VERİ TOPLAMA VE PARAMETRE SEÇİMİ Sıraseki (Adana) Area Seismic Reflection Seismic Data Acquisition and Parameter

Detaylı

JEOFİZİK YÖNTEMLERLE GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL POTANSİYELİN ARAŞTIRILMASI

JEOFİZİK YÖNTEMLERLE GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL POTANSİYELİN ARAŞTIRILMASI 75 JEOFİZİK YÖNTEMLERLE GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL POTANSİYELİN ARAŞTIRILMASI Bade PEKÇETİNÖZ Cem GÜNAY Mustafa EFTELİOĞLU Erdeniz ÖZEL ÖZET Çalışma alanı Gediz grabeni in bir parçası olan Gülbahçe

Detaylı

I. Gölbaşı Elmadağ Güneyinin Neotektonik Özellikleri (Neotectonic properties of southern of Golbasi - Elmadag) Özet Bu çalışmada Eldivan-Elmadağ tekto

I. Gölbaşı Elmadağ Güneyinin Neotektonik Özellikleri (Neotectonic properties of southern of Golbasi - Elmadag) Özet Bu çalışmada Eldivan-Elmadağ tekto T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Gölbaşı-Elmadağ Güneyinin Neotektonik Özellikleri Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Proje Çalışanları : Yrd. Doç. Veysel Işık

Detaylı

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (USGS). Depremin kaynağı, Türkiye nin de üzerinde bulunduğu dünyanın

Detaylı

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır.

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. Canıtez in (1962) sismik ve gravite çalışmaları fay zonunun altındaki

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ M.K. Akın 1, S.L. Kramer 2 ve T. Topal 3 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 2

Detaylı

DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR M.E. ÖZGÜLER*; M.I. TURGAY* ve H. ŞAHİN* ÖZ. MTA tarafından yürütülen Jeotermal Enerji Arama Projesi kapsamında, Denizli yöresinde özdirenç ve gravite

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

F(t) = f(t) + ig(t) (1) YIĞMA SONRASI SİSMİK NİTELEYİCİ ANALİZİ

F(t) = f(t) + ig(t) (1) YIĞMA SONRASI SİSMİK NİTELEYİCİ ANALİZİ MTA Dergisi 123-124. 99-105. 2002 YIĞMA SONRASI SİSMİK NİTELEYİCİ ANALİZİ Zafer ÖZER* ve Turan KAYIRAN" ÖZ.- Hidrokarbon birikimleri bazen sismik veriye etki etmekte ve bu etkilerden yararlanılarak ekonomik

Detaylı

MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı

MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı Menderes Masifi Orta Bölümünün Neojen - Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği, Küçük Menderes Grabeni, Batı Anadolu Neogene-Quaternary Stratigraphy And Tectonics Of The Central Menderes Massif, Küçük Menderes

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

1) Hüseyin KURT ) Hüseyin ARKAN ) U. Hüseyin ARSLAN ) Şerif AÇAK ) Mustafa ORUÇ

1) Hüseyin KURT ) Hüseyin ARKAN ) U. Hüseyin ARSLAN ) Şerif AÇAK ) Mustafa ORUÇ 1) Hüseyin KURT 010070409 2) Hüseyin ARKAN 010070387 3) U. Hüseyin ARSLAN 010070413 4) Şerif AÇAK 010070357 5) Mustafa ORUÇ 010060302 Harita: Yeryüzünün veya belli bir parçasının küçültülmüş, genelleştirilmiş

Detaylı

Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları 1 Fay izinin (fault trace) gidişine göre doğrultu atımlı faylar 1. düz doğrultu atımlı faylar 2. bükümlü doğrultu atımlı faylar

Detaylı