TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞİMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞİMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞİMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yunus Emre TERZİ Mehmet AYDOĞAN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun ÖZET Bu çalışma Türkiye de kültür balıkçılığı sektörünün yıllara göre gelişimini, yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmak için yapılmıştır. Bu araştırma Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) veri tabanlarından elde edilen ikincil verilerle hazırlanmıştır. Mevcut balık üretiminin yaklaşık %44 ü kültür balıkçılığı ile elde edilmektedir ve iç sularda yetiştiricilikle elde edilen üretim denizlerde yapılan yetiştiriciliğe oranla azalmaktadır. İç sularda yetiştiricilik yapan işletmelerin büyük bir çoğunluğunu küçük aile işletmeleri oluşturmaktadır. Denizde yetiştiricilik yapan işletmeler ise iç sularda yetiştiricilik yapan işletmelere oranla daha büyük ölçekli üretim yapmaktadırlar yılları arasında kg başı verilen üretim teşvikleri değişmemiştir. Kültür balıkçılığı sektöründe dünden bu güne işletme sayısı, ürün deseni, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat rakamları çeşitli sebepler nedeniyle değişmektedir. Çalışmada değişim gösteren konular hem birbiriyle hem de avcılık yolu ile yapılan üretim ile karşılaştırılıp tartışılmıştır. Zamanla değişen bu konuların değişimle beraber getirdiği problemlerin tespiti ve çözüm önerileri üreticilere, sektöre yeni girecek olan girişimcilere ve konuyla ilgili yeni çalışma yapacak araştırmacılara yön gösterme niteliği taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Kültür balıkçılığı, su ürünleri, balık avcılığı, gelişme, Türkiye, DEVELOPMENT, PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TURKISH AQUACULTURE SECTOR ABSTRACT This study is carried out in order to present the annual progress of aquaculture, the problems which appear as a result of the improvements and to offer solutions to these problems. This research is prepared with the informations which are obtained from TÜİK (Turkey Statistics Foundation), FAO (Food and Agriculture Organization) and Ministry of Food, Agriculture and Livestock. 44 percent of total fish production is obtained from aquaculture and the production rate of inland water decreases when it is compared with the rate of sea production. Small family operations constitute the major number of inland aquaculture operations. On the other hand, sea aquaculture operations have much more productions than the inland water operations..production encoragements for each kilo didn t change between the years The number of operations, product diversity, production, consumption, exportation and 1625

2 importation in aquaculture sector changes from yesterday because of different reasons. The changing matters in the study are both compared and discussed with each other and the product that is obtained from hunting. The determination of changing problems and solution offers to these problems are important as it will lead producers, searchers and entrepreneurs Keywords: Aquaculture, eea productions, fish hunting, improvement, Turkey 1.GİRİŞ Balıkçılık sektörü dünyada önemli bir sektör olduğu gibi ülkemizde de hem insan gıdası hem de ticaret hacmi açısında önemli bir sektördür. Türkiye deki tüketim malları ihracatının %1,04 ünü balıkçılık sektörü ( $) gerçekleştirmektedir. Tüketim mallarının 2014 ihracatın ithalatına oranı 2,24 iken su ürünlerinde ise bu oran 3,42 dir. Oranlar arasındaki fark su ürünleri sektörünün ne kadar önemli bir sektör olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliğinin önemi anlaşılmış ve son 10 yıl içerinde sektör çok ciddi bir şekilde gelişme göstermiştir. Yaşanan hızlı gelişme ile beraber küçük işletme sayısının artması, piyasa da küçük işletmelerinin büyük işletmelerle rekabet edememesi, ürün pazarlanması, işlenmesi, üretim deseninin kısıtlı olması, teknolojik gelişmelere ayak uydurulamaması, yanlış girdi kullanımı, yem ile ilgili problemler vb. konularda sorunlar ortaya çıkmıştır. Geçmişten günümüze su ürünleri ağırlıklı olarak avcılık yapılarak elde edilmiştir. Avcılıkla elde edilen ürünler deniz ekosistemine ağır bir darbe vurmaktadır. Ayrıca avcılık ile elde edilen ürünler belirli bir üretim miktarını garanti edememektedir. Elde edilecek ürünlerin deseni de belirsizdir. Ayrıca avcılık yasalar çerçevesinde yedi buçuk ay sürmektedir. Aşırı avlanma sebebiyle elde edilen ürünlerde depolama maliyetlerini arttırmaktadır. Dolayısıyla su ürünleri piyasasında yüksek seviyelerde fiyat dalgalanmaları meydana gelmektedir. Tüm bu durumlar insanların ucuz, güvenilir ve yeterli miktarda su ürünlerine ulaşmasını olumsuz etkilemektedir. Diğer bir ifade ile su ürünleri üretimi gıda güvencesinin sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Türkiye de tam kullanılamayan kapasite sorunu mevcuttur yılında tonluk kültür balığı yetiştiriciliğine karşı (TÜİK, 2015) Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığının 2014 yılı verilerine göre toplam üretim kapasitesi /ton dur. Bu rakamlara göre kapasite kullanımı yaklaşık %49,8 de kalmıştır. Dünya da su ürünleri arzı talep edilen miktarı karşılayamamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olması, mevcut akarsu, göl, gölet ve barajların varlığı ile Türkiye bu talebe önemli miktarda cevap verecek potansiyele sahiptir. Türkiye de güncel rakamlarla kültür balıkçılığının mevcut durumunu ortaya koyacak bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile kültür balıkçığının yıllar itibari ile gelişimi ortaya konulacaktır Bu çalışma kültür balıkçılığı sektörünün ülkemizde geldiği noktayı ve Türkiye nin yerini ortaya koyacaktır. Kültür balıkçılığı işletmelerinin karşılaştıkları problemleri ve bu problemlerin çözüm önerileri ortaya konulacaktır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Araştırma verileri FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) veri tabanlarından elde edilmiştir. Konu hakkında daha önce yapılmış araştırma sonuçlarından da yararlanılmıştır. Araştırmada kültür balıkçılığı sektörü dünyada ve Türkiye de meydana gelen gelişmeler olmak üzere iki ana bölüm halinde incelenmiştir. Kültür balıkçılığı sektörünün mevcut durumunun ortaya konulmasında üretim, tüketim, fiyat ve ticaret göstergeleri kullanılmıştır. Araştırmada incelenen değişkenlere ait son 15 yılı kapsayan zaman serisi verileri kullanılmıştır. 1626

3 İlgilenilen değişkenler için coğrafik farklılıkların ortaya konulması için bölgesel düzeyde değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler öncelikle tanımlayıcı istatistikler (yüzde, ortalama, standart sapma vb.) yardımıyla özetlenmiştir. Araştırmada incelenen her bir değişken için incelenen zaman dilimi içindeki eğilimler ortaya konulmuş ve gerekçeleri irdelenmiştir. 3. ARAŞTIRMA BULGULARI 3.1. Dünya da su ürünleri sektörünün mevcut durumu Dünya da su ürünleri üretimi Dünyada 2013 yılında iç sularda hem avcılık hem de yetiştiricilik yolu ile elde edilen toplam üretim 56,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Denizlerde yapılan hem avcılık hem de yetiştiricilik yöntemi ile elde edilen toplam üretim ise yaklaşık 105 milyon ton olarak gerçekleşmiştir yılında dünyada toplam su ürünleri üretimi yaklaşıl 161,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 3.1. Dünya da 2013 yılında gerçekleşen toplam su ürünleri üretimi (FAO, 2015) Üretim (milyon ton) % İç su toplam 56,3 34,9 Deniz toplam 105,2 65,1 Toplam 161,5 100 Dünya su ürünleri üretimi 2001 de yaklaşık 130 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin sadece 37,8 milyon tonu kültür balıkçılığı ile elde edilmiştir (Bozoğlu ve ark., 2005). Toplam balık üretiminin %29 u kültür balıkçılığı geriye kalanı %71 i ise avcılık ile elde edilmektedir. Son yıllarda kültür balığı üretiminin toplam balık üretimi içindeki payı artmış olup, %43,5 e yükselmiştir. Avcılıkla elde edilen balık miktarı toplam üretimin %56,5 ini oluşturmaktadır. Çizelge 3.2. Kaynağına göre dünya balık üretimi (FAO, 2015) Üretim miktarı (milyon ton) % Kültür Balıkçılığı 70,2 43,5 Avcılık 91,3 56,5 Toplam 161,5 100 Her ne kadar iç sularda ve denizlerde yapılan kültür balığı üretimi yıllara göre artış gösterse de iç sularda yapılan üretim denizlerde yapılan üretime göre daha hızlı artış göstermiştir. Toplam kültür balığı üretimi içinde denizlerde yapılan kültür balığı üretiminin payı nispi olarak azalış göstermektedir. Çizelge 3.3. Dünya kültür balığı üretimi (milyon ton) İç sular % Deniz % Toplam ,5 58,47 17,4 41,53 41, ,20 19,3 40,80 47, ,4 61,25 20,5 38,75 52, ,8 62,27 22,3 37,73 59, ,16 24,5 36,84 66, ,7 63,68 25,5 36,32 70, Dünya su ürünleri üretim değeri Dünya da 2013 yılında yetiştiricilikle elde edilen su ürünlerinin toplam değeri yaklaşık 157 milyar dolardır. Bu değerin yaklaşık 94,1 milyar doları kültür balıkçılığına aittir. Toplam 1627

4 kabuklu üretim değeri 31,9 milyar dolar, yumuşakça üretim değeri ise 20,7 milyar dolardır. Besin değeri taşıyan su ürünlerinin toplam üretim değeri yaklaşık 150,3 milyar dolardır. Çizelge 3.4. Su ürünleri üretim değeri (FAO, 2015) İç su (milyon $) Deniz (milyon $) Toplam (milyon $) Yüzgeçli Kabuklular Yumuşakçalar Diğer Gıda değeri taşıyan su ürünleri toplamı Su Bitkileri Toplam Türkiye su ürünleri sektörünün mevcut durumu Türkiye de su ürünleri tüketimi Türkiye de son yıllarda kişi başına balık tüketimi son yıllarda düşüşe geçmiştir. Günümüzde kişi başı su ürünleri tüketimi 5,4 kilogramdır. Çizelge 3.5: Türkiye de yıllara göre kişi başı su ürünleri tüketimi (GTHB, 2015) Yıllar Tüketim (kg) 8 7,5 6,7 6,7 7,8 7,2 8,1 8,6 7,8 7,6 6,9 6,3 7,1 6,3 5,4 Endeks ,75 85,75 83,75 97,50 90,00 101, ,5 0 97,50 95,00 86,25 78,75 88,75 78,75 67,50 Dünya da kişi başı su ürünleri tüketimi 16,3 kg/yıl olarak gerçekleşmekte olup, bu oran gelişmiş ülkelerde 23,8 kg/yıl iken gelişmekte olan ülkelerde 14,3 kg/ yıldır (BAKA,2013). Dünyada kişi başı su ürünleri tüketimi Dünya ile Türkiye yi kıyasladığımız zaman kişi başına düşen su ürünleri tüketimi çok düşük kalmaktadır Türkiye de su ürünleri üretimi Türkiye de su ürünleri üretimi geçmiş yıllardan günümüze dalgalı bir eğilim sergilemektedir. Ancak son 3 yılda sürekli bir azalış söz konusudur. Yıllar itibariyle kültür balıkçılığında ciddi bir üretim artışı gözlenirken avcılıkta ise çok ciddi azalma söz konusudur. Çizelge 3.6. Türkiye de yıllara göre su ürünleri üretimi (GTHB, 2015) Yıllar Deniz (ton) İç su (ton) Toplam (ton) Türkiye de üretimin büyük bir kısmı denizlerde yapılmaktadır. Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığının verilerine göre 2014 yılında gerçekleşen su ürünleri üretiminin %26,9 u iç sularda geriye kalan %73,1 lik kısmı ise denizlerde gerçekleştirilmiştir. 1628

5 Çizelge 3.7. Türkiye de elde ediliş şekline göre su ürünleri üretimi (GTHB, 2015) AVCILIK YETİŞTİRİCİLİK Yıllar Deniz İç su Toplam % Deniz İç su Toplam % Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , Türkiye de su ürünleri yetiştiriciliği Dünyada olduğu gibi Türkiye de de kültür balıkçılığı ile üretim miktarı yıllar itibariyle hızla artmaktadır. Ancak aynı durum diğer su ürünleri için ne yazık ki geçerli değildir. Türkiye de kültür balığı dışında su ürünleri üreten işletme sayısı 30 dur. Kara midye üreten işletme sayısı 3, akivades üreten işletme sayısı 1 kurbağa üreten işletme sayısı ise 6 dır. Besin değeri taşımayan su ürünleri üretimine bakacak olursak; su yosunu üreten işletme sayısı 4, tıbbi sülük üreten işletme sayısı 2 ve akvaryum balıkları üreten işletme sayısı 14 tür. İşletme sayısı ve kapasite miktarı incelemeye alınmayacak kadar azdır. Çizelge yılı itibari ile Türkiye de kültür balıkçılığı dışında üretimi yapılan su ürünleri (SUYMERBİR, 2015) Su Ürünü Üretim Kapasitesi (ton, adet) İşletme Sayısı (adet) Kara midye Akivades (kum midyesi) Su yosunu (spirulina) 5 4 Kurbağa Tıbbi sülük 2 2 Toplam Akvaryum balıkları Toplam işletme sayısı 30 Türkiye de kültür balığı işletmelerinin bazıları sadece balık üretimi, bazıları sadece yavru balık üretmektedir. Bazı işletmeler ise kendi yavru balık ihtiyacını dışarıdan almak yerine kendileri üretmektedir. Çizelge 3.9. Kültür balıkçılığı ile uğraşan işletmelerin ürettikleri ürünlere göre dağılımı (SUYMERBİR, 2015) İşletme türü Adet Balık yetiştiren işletme sayısı 2270 Sadece balık yetiştiren işletme sayısı 1835 Yavru üreten işletme sayısı 490 Sadece yavru üreten işletme sayısı 55 Hem yavru hem balık üreten işletme sayısı 435 Toplam işletme sayısı

6 Şekil 3.1: Kültür balıkçılığı ile uğraşan işletmelerin ürettikleri ürünlere göre dağılımı (SUYMERBİR, 2015) Kültür balığı üreten işletmelerin 1874 ü iç sularda üretim yapan işletmeler geriye kalan 396 sı ise denizlerde üretim yapmaktadır. İç sularda üretim yapan işletmelerin toplam işletme kapasitesi 245 bin tonken denizlerde üretim yapan işletmelerin toplam üretim kapasitesi yaklaşık 195 bin tondur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2014 yetiştiricilik rakamları ile üretim kapasitelerini kıyasladığımızda denizlerde üretim yapan işletmeler kapasitelerinin yaklaşık %65 ini kullandıkları anlaşılmaktadır. Aynı şekilde iç sularda üretim yapan işletmelerde kapasitelerinin yaklaşık %44 ünü kullanmakta olduğu görülmektedir. Bütün işletmelerin kapasite kullanım oranı ise yaklaşık %53 dür. Çizelge Türkiye de üretim alanlarına göre işletme sayıları ve kapasiteleri İşletme sayısı Toplam işletme kapasitesi (ton) İşletme başı ortalama kapasite (ton) Deniz ,7 İç Su ,8 Toplam ,9 Çizelge 3.11 de kültür balığı üreten işletmelerin kapasitelerine göre dağılımları belirtilmiştir. Çizelgeye göre denizlerdeki üretim kapasitesinin yarısından fazlası yıllık 1000 tonun üzerinde kapasiteye sahip 64 işletme ye aittir. İç sulara baktığımız zamansa 500 ton kapasitenin üzerinde üretim yapan 139 işletme iç mevcut kapasitenin yarısını oluşturmaktadır. Çizelge Türkiye de kültür balığı işletmelerinin üretim kapasitesine göre dağılımı (SUYMERBİR, 2015) Kapasite Deniz İç Su TOPLAM Grubu Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite (ton/yıl) Adet Adet Adet (ton/yıl) (%) (ton/yıl) (%) (ton/yıl) (%) , ,4 1, ,4 0, , , , , , , , , , , , , , , ,63 Toplam , ,4 100, ,4 100, yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın verilerine göre yaklaşık 235 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiştir. 1630

7 Yıllar Çizelge 3.12: Türkiye de yıllara göre su ürünleri üretimi (GTHB, 2015) Toplam Yıllık Değişim(%) ,09 77,39 101, ,7 163, ,6 200,8 211,5 238,9 268,8 295,3 297, *(1+x) ( ) = formülünden x=0,081 çıkmaktadır. Bu formüle göre Türkiye de su ürünleri üretimi her yıl ortalama %8,1 büyümektedir Türkiye de denizlerde yapılan su ürünleri yetiştiriciliği Türkiye de denizlerde üretim yapan 396 adet işletme bulunmaktadır. İşletmeler, iç sularda yetiştiricilik yapan işletmelere göre hem daha büyük ölçeklidir hem de mevcut üretim kapasitelerini daha iyi kullanmaktadırlar yılında yaklaşık 127 bin ton üretim gerçekleşmiştir. Çizelge 3.13:Türkiye de denizlerde en çok üretimi yapılan su ürünlerinin yıllara göre üretimi (GTHB,2015) Yıllar Alabalık % Çipura % Levrek % Alabalık, çipura ve levrek % Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *(1+x) ( ) = formülünden x=0,0949 çıkmaktadır. Bu denkleme göre denizlerde üretilen su ürünleri miktarı ortalama her yıl %9,49 artmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında yaklaşık 74,7 bin ton levrek üretilmiştir. Bu üretim denizlerde yapılan yetiştiriciliğin %58,83 ünü oluşturmaktadır. Levreği %33 lük üretimle çipura ve %4,42 ile alabalık takip etmektedir Türkiye de iç sularda yapılan su ürünleri yetiştiriciliği Denizlerde üretilen kültür balığında görüldüğü gibi her yıl iç sularda yetiştirilen kültür balığı üretim miktarlarında da artış gözlenmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre 2014 yılında iç sularda üretilen kültür balığı miktarı yaklaşık 108 bin tondur *(1+x) ( ) = formülünden x=0,0675 çıkmaktadır. Bu formüle göre iç sularda yapılan üretim miktarı her yıl ortalama %6,75 artmaktadır. Türkiye de üretilen iç su ürünlerinin neredeyse tamamını alabalık üretimi oluşturmaktadır. 1631

8 Çizelge 3.14 Türkiye de yıllara göre iç sularda su ürünleri üretimi (GTHB, 2015) Yıllar Alabalık (İçsu) % Toplam Üretim (ton) , , , , , , , , Türkiye su ürünleri pazarı ve ticareti Türkiye de her ne kadar toplam üretim yılara göre düşse de, ihracat hızla artmaktadır yılında üretilen su ürünlerinin %21,53 ü ihraç edilmiştir. İthal edilen ürün miktarı 2010 yılına kadar ihraç edilen üretim miktarından fazla olsa da 2010 yılından sonra ihraç edilen ürünlerin toplamı ithal edilen ürünlerin üzerinde gerçekleşmiştir. Çizelge 3.15: Türkiye de yıllara göre su ürünleri ticaret miktarı (GTHB, 2015) Yıllar Üretim (ton) Toplam ihracat (ton) % Toplam ithalat (ton) % , , , , , , , , , , , , , ,43 İthal edilen su ürünleri miktarı, yılları arasında ihraç edilen su ürünleri miktarından fazladır. Ancak, ihracatı yapılan ürünlerin üretim değerleri ithal edilen ürünlerin üretim değerlerinden her zaman fazla olduğu gözlenmektedir. Çizelge 3.16: Türkiye de yıllara göre su ürünleri ticareti (GTHB, 2015) Yıllar İhracat ($) İhracat (TL) İthalat ($) İthalat (TL) Son 13 yılda ihraç ettiğimiz su ürünlerinin değeri ithal ettiğimiz ürünlerin üretim değerinden fazla gerçekleşmiştir. Kilogram başı ticaret rakamları Çizelge 3.17 de verilmiştir. Çizelge Türkiye de yıllara göre gerçekleşen ithalat ve ihracatın kg başı değerleri Yıllar Kg Başı İhracat Değeri ($) Kg Başı İhracat Değeri (TL) ,60 5,53 0,83 1, ,50 7,90 0,94 1, ,56 8,02 1,56 2, ,03 9,27 1,89 2, ,68 8,56 1,66 2, ,59 10,07 2,70 4, ,84 12,81 2,56 5,62 Kg Başı İthalat Değeri ($) Kg Başı İthalat Değeri (TL) 1632

9 4. TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI İşletmeler, üretim yerleri ve yetiştirdikleri ürünlere göre farklılık gösterebilen bir takım problemler yaşamaktadır. İşletmelerin bünyesinde genellikle idari bina, dinlenme havuzu, kapalı taşıma sistemi, arıtma tesisi gibi temel alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır (Bozoğlu ve ark., 2005) Kültür balıkçılığı ile uğraşan işletmelerin planlanması konusunda birçok eksiklik bulunmaktadır. Projeli tesislerin, projeden kaynaklanan bir takım eksiklileri bulunmaktadır. Yapılan projelerin bir kısmı uygulanacağı arazi ve suyun özellikleri ile uyum sağlamamaktadır (Ural ve Balcı, 2007) Türkiye de bulunan kültür balığı işletmeleri genellikle küçük aile işletmeleridir. Ayrıca işletmeler genellikle tam kapasite ile çalışmamaktadır. İşletmelerin genellikle küçük aile işletmeleri olduğu için soğuk hava depoları bulunmamaktadır. Bu durum da yetiştirilen ürünler pazara götürülünceye kadar geçen süre zarfında kafeslerde bekletilmekte, uzayan besi süresi balık maliyetlerini arttırmaktadır. (Bozoğlu ve ark., 2005). İşletmeler genelde küçük aile işletmeleri olduğu için teknik personel de istihdam edememektedirler. Üretim tesisi kurmak isteyen işletmeler mevzuat problemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen işletmeler yaklaşık 11 bakanlıktan izin almak durumundadırlar. Bu işlemler, yaklaşık 2 yıl almaktadır (Özdemir ve Sincan, 2006). Kültür balığı üreten işletmeler tam kapasite ile çalışmamaktadır. Denizlerde yetiştiricilik yapan işletmeler mevcut kapasitelerinin %65 i, iç sularda üretim yapan işletmeler ise mevcut kapasitelerinin %44 ünü kullanmaktadırlar. Tüm işletmelerin ortalama kapasite kullanım oranı ise %53 tür. İşletmelerin mevcut kapasitelerinin altında üretim yapması birim üretime düşen sabit masrafı arttırmaktadır. İşletmelerde çalışan personel genellikle kültür balığı yetiştiriciliği hakkında fazla bilgiye sahip değillerdir. Bilgi yetersizliği ve uygulama yanlışlıkları, işletmelerde balık üretim miktarı ve kalitesi ile karlılığı azaltmaktadır (Bozoğlu ve ark., 2005). 5. SONUÇ Balık hem içerdiği besin elementleri hem de kırmızı ve beyaz et ile ikame edebilen bir besindir. Ayrıca ülkemiz ticareti açısından da çok büyük potansiyele sahip stratejik bir üründür. FAO verilerine göre hem avcılık hem de yetiştiricilik ile elde edilen su ürünlerinin değeri 157 milyar dolardır. 3 tarafı denizlerle çevrili ve mevcut iç su kaynakları ile Türkiye çok ciddi yetiştiricilik potansiyel oluşturmaktadır. Mevcut üretimin arttırılması için gerekli olan işletme sayısının artışı için öncelikli olarak girişimcilerin karşılaşmış oldukları bürokratik mağduriyet giderilmelidir. Yapılacak olan yasal düzenlemeler ile işlem karmaşası ortadan kaldırılmalıdır. Ülkemizin sahip olduğu yetiştiricilik potansiyelinin dışında mevcut işletmelere ait kullanılmayan bir potansiyel de söz konusudur. Bugün mevcut işletmeler sahip oldukları üretim toplam üretim potansiyelinin yaklaşık yarısını çeşitli sebeplerden dolayı kullanmamaktadır. Türkiye de kültür balıkçılığı yapan işletmelerin büyük çoğunluğunu küçük aile işletmeleri oluşturmaktadır. Bu işletmeler maddi olanaksızlıklardan dolayı birçok problemle karşı karşıya gelmektedir. Bu sorunların başında teknik kısıtlar gelmektedir. Bu teknik kısıtların başında da idari bina, soğuk hava depoları ve ürün işleme tesisi eksikliği gelmektedir. Tarım ve Kırsal Yaşamı Destekleme Kurumu işletmenin geliştirilmesi ve yeni işletme kurulması için yaklaşık 1 milyon ya kadar %65, su ürünlerinin işlenmesi için yaklaşık 3 milyon ya kadar %50 hibe destek vermektedir. Mevcut üreticiler ve girişimciler ile Tarım ve Kırsal Yaşamı Destekleme Kurumu bir araya getirilmelidir. Bu yüzden kültür balıkçılığı yetiştiriciliği için yüksek potansiyele sahip olan TKDK İl Koordinatörlükleri ile İl ve İlçe Gıda, 1633

10 Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri daha koordineli çalışarak yeni girişimci ve mevcut işletme sahiplerini cesaretlendirici yayım faaliyeti yapmalıdır. Özellikle mevcut işletmeler bu desteklerle teknik kısıtlarını gidererek işletme kapasitesini arttırabilir. Küçük işletmeler ekonomik sıkıntılarından dolayı teknik personel de istihdam edememektedir. Ziraat odalarının çiftçi danışmanı olarak istihdam ettiği ziraat mühendisleri gibi su ürünleri yetiştiriciliği birlikleri ve su ürünleri yetiştiriciliği kooperatifleri devlet desteği ile su ürünleri mühendisi istihdam etmelidirler. Böylelikle işletmeler teknik bilgi eksikliği ile ilgili sıkıntıları ortadan kaldırarak kapasite kullanım oranlarını arttırabilirler. Türkiye iç piyasasında 2014 yılında kişi başı balık tüketimi 5,4 kg a kadar düşmüştür. Dünyada gelişmiş ülkelerde bu rakam kişi başına 24 kg civarındadır. Devlet, üretici birlikleri ve üretici kooperatifleri kamu spotu olarak yayınlanabilecek reklam kampanyaları ile balık tüketimine olan talebi arttırmalıdır. Böylelikle kültür balığı üreten işletmeler artan talebe karşılık mevcut kapasitelerini daha fazla kullanma eğilimi gösterecektir. Gıda üretimi için mevcut arazi varlığını sabit olması, avcılık ile elde edilen su ürünlerinin her geçen yıl azalması ve bir yandan da sürekli artış gösteren nüfus ile kültür balıkçılığı her geçen gün daha önemli bir hal almaktadır. Sonuç olarak politika yapıcılar kültür balığı yetiştiriciliği üzerine önemli ve hızlı politikalar üretmelidirler. 7. KAYNAKLAR Bozoğlu, M., Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Demiryürek, K., Kılıç, O., Karadeniz Bölgesinde Kültür Balıkçılığını Geliştirme Olanakları, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teknolojik Araştırma Projesi Sonuç Raporu Proje No: TAB011, SAMSUN Özdemir, N. Ve Dirican, S., Muğla İlinde Kültür Balıkçılığı ve Sorunları. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 23, (1/2): Kaldırım, K., Yılmaz, M., Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Altun, S., Dünden Bu Güne Balıkçılık Tarihi, Dünya Gıda Dergisi 2011/10 ISSN X BAKA,2012 Su Ürünleri Sektör Raporu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Merkez Birliği, Ural, M. Ve Balcı, M., Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi Mevcut Yetiştiricilik Tesisleri ve Sorunları Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi 19(4), FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2015 ftp://ftp.fao.org/fi/stat TÜİK, 2015 Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, ANKARA GTHB, 2015 Su Ürünleri İstatistikleri. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ANKARA TKDK, 2015 Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbir No: 302 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, ANKARA 1634

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

İZMİR İN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İZMİR İN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 2012 MART SEKTÖREL&BÖLGESEL İZMİR İN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem BORAN Su ürünleri sektörü, gerek istihdama olan katkısı gerekse de yarattığı katma değer ile stratejik

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI. Doç. Dr. Hamdi Aydın

TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI. Doç. Dr. Hamdi Aydın ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI Doç. Dr. Hamdi Aydın Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dünyada En Hızlı Büyüyen Gıda Sektörü SU ÜRÜNLERİ Sektörüdür Su Ürünleri Sektöründe;

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

CUMA İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

CUMA İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 02.08.2013 CUMA İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı su ürünleri istatistiklerini yayınladı. Buna göre

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

KAFES BALIKÇILIĞI Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana

KAFES BALIKÇILIĞI Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana 1 2 Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana 3 4 Doç.DR.Suat DİKEL

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

Gümüşhane Đlinde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli

Gümüşhane Đlinde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Đl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu 25-26 Mayıs 2010 Gümüşhane Gümüşhane Đlinde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Hamdi AYDIN *1 Özet: Gümüşhane ili sahip olduğu

Detaylı

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 239 244 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Elazığ

Detaylı

ALABALIK ÜRETİMİNİN ELAZIĞ İLİ EKONOMİSİNE KATKISI

ALABALIK ÜRETİMİNİN ELAZIĞ İLİ EKONOMİSİNE KATKISI ALABALIK ÜRETİMİNİN ELAZIĞ İLİ EKONOMİSİNE KATKISI Erol ÖZTÜRK 1 Orhan GÜNDÜZ 2 İlhan CANPOLAT 1 F. Tuğba ÇÖTELİ 1 erol_ozturk42@hotmail.com orhangunduz@inonu.edu.tr ilhan.canpolat@gthb.gov.tr tugbacoteli@gmail.com

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI II. ET VE ET ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI MAKALE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI Hasan ERGÜN, SUMAE Tam 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridiyle İngiltere, Fransa, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzak ara geride bırakan, Yunanistan'ı ise ikiye katlayan

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İLİNDEKİ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE 2023 VİZYONU Cevat YILMAZ Su. Ürn. Müh. ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ Su

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ. Ayşegül METİN Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ. Ayşegül METİN Su Ürünleri Yüksek Mühendisi SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ Ayşegül METİN Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Antalya 2015 ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Desteği ile; 2004 yılında

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Selahattin GÜRÇAY Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, ELAZIĞ

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Şebnem BORAN Yaşam döngüsü içinde insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için su ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Yarattığı katma değer ve istihdama katkısı ile stratejik

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Türkiye deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu ( ), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri

Türkiye deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu ( ), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33 (3), 337-343, 2002 Türkiye deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu (1990-2000), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri A.Necdet SİRKECİOĞLU * Abdulkadir

Detaylı

SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU

SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU Dr. Sait KOCA 9. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 09-11 KASIM 2017 SİDE / ANTALYA DAHA FAZLA VE SÜRDÜRÜLEBILIR GıDA ÜRETIMINE IHTIYACıMıZ VAR 795 MİLYON

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN, TARIM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Kadir DOĞAN Giriş

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN, TARIM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Kadir DOĞAN Giriş Tarım İstanbul TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı, 80: 8-12 (2002) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN, TARIM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Kadir DOĞAN 1 1. Giriş Tarım sektörü; uzun yıllar ekonominin lokomotifi

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ KROM ÇALIŞTAYI / İstanbul

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ KROM ÇALIŞTAYI / İstanbul TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ KROM ÇALIŞTAYI 217 / İstanbul İÇERİK Dünya da Yüksek Karbonlu Ferrokrom ve Paslanmaz Çelik Üretimi Çin in Krom Cevheri İthalatı ve G. Afrika nın Krom Üretimi Çin in Yüksek Karbonlu

Detaylı

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR IPARD 2014-2020 1 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 103 Süt ve Süt Ürünlerinin Et ve Et Ürünlerinin Meyve ve Sebzelerin Su

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON Türkiye de Tarımsal Yayım Kamu Yayımı Özel Yayım Tarımsal Yayım Sistemi Tarımsal yayım ve diğer hizmetlerin

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30 23 GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN İLLERİNDE SU KAYNAKLARI VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ WATER RESOURCES AND AQUCULTURE PRODUCTION IN GÜMÜŞHANE AND ERZİNCAN PROVINCES Hamdi AYDIN * Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLB RLİĞİ EGE İHRACATÇI I BİRLB RLİKLERİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, i, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan

Detaylı

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1 ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ Doç. Dr. Bahri KARLI 1 1. GİRİŞ Su ürünlerinin proteince zengin bir besin kaynağı olması, insan sağlığı için

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 03 Aralık 2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Gümüşhane Đlinde Alabalık Üretimi. Hamdi AYDIN 1 Đlhan YANDI 2

Gümüşhane Đlinde Alabalık Üretimi. Hamdi AYDIN 1 Đlhan YANDI 2 XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Temmuz 2009 Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 2009 Gümüşhane Đlinde Alabalık Üretimi Hamdi AYDIN 1 Đlhan YANDI 2 1 Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO Su

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ Prof.Dr. Ahmet ERKUŞ 1 Dr. İlkay DELLAL 2 1. GİRİŞ Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 17. yüzyıldan

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yayın Organı SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laleli /İST. ÖZET Ülkemizde sahip olan geniş doğal

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 77 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR 1, Özgür

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

TÜRKİYE DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ

TÜRKİYE DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ REVIEW/DERLEME ISSN: 2149-9659 E-ISSN: 2528-9462 TÜRKİYE DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ Savaş Sarıözkan Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü ARTICLE INFO Received:

Detaylı

Türkiye Denizlerinde 100 ton/yıl ve Üstü Üretim Kapasitesi Olan Balık Çiftliklerinin Üretim Faaliyeti Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

Türkiye Denizlerinde 100 ton/yıl ve Üstü Üretim Kapasitesi Olan Balık Çiftliklerinin Üretim Faaliyeti Özellikleri Üzerine Bir Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (3-4): 251 255 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Türkiye Denizlerinde

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİ CEVİZ ÜRETİM VE PAZARLAMA YAPISI

TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİ CEVİZ ÜRETİM VE PAZARLAMA YAPISI TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİ CEVİZ ÜRETİM VE PAZARLAMA YAPISI Mehmet KİLCİ 1 Halil KIZILASLAN 2 mkilci@tagem.gov.tr halil.kizilaslan@gop.edu.tr 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - TAGEM 2 Gazi Osman Paşa

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

Geliş Tarihi:19/10/2013 Kabul Tarihi:20/12/2013

Geliş Tarihi:19/10/2013 Kabul Tarihi:20/12/2013 Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Menba Journal of Fisheries Faculty Araştırma/Research Article Antalya ve Isparta İllerindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Analizi Ahmet AYDIN 1*, Vedat DAĞDEMİR 2,

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 1. GİRİŞ

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 1. GİRİŞ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ Doğan ATAY 1 Murtaza ÖLMEZ 2 A. Şeref KORKMAZ 3 Abstract : In this paper, the production potential and the present status of exploited marine and inland fishery resources in Turkey

Detaylı

Umut Oran Basın Açıklaması

Umut Oran Basın Açıklaması Umut Oran Basın Açıklaması 13.1.2013 KADERİNE TERKEDİLEN PAMUK DÜNYANIN SAYILI TARIM ÜLKELERİNDEN BİRİ OLMAKLA ÖVÜNEN TÜRKİYE SON 10 YILDA 22 MİLYAR DOLARLIK, PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT İTHAL

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(12): 962-968, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Türkiye de Kuru Fasulye Üretiminin Mevcut

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013

RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013 RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr Denizli nin üretim

Detaylı

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY Su Ürünleri Avcılığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY 23.12.2015 Aralık 2015 1 Su Ürünleri Potansiyeli Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı