T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde. Yaşama Tarzlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde. Yaşama Tarzlar."

Transkript

1

2 T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzlar. (Ankara Orneği) Ankara 1998

3 T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI YAYıNLARı Genel Yayın No : III Yayın erisi : Bilim IBN : DizgiBaskı : UGUR MAT. 341'57 17 Yay ın Koordinatörü : Mesut TAŞÇI Teknik Danışman : adık GÜNEŞ

4 Bu araştırma Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafindan 1997 yı/ında yaptın/mıştır. Proje Grubu Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL Yard. Doç. Dr. Vehbi BAŞER Yard. Doç. Dr. una Başak AVCILAR Yard. Doç. Dr. Alev Erkilet BAŞER Yard. Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ Yard. Doç. Dr. Mualla Gülnaz KAVUNCU

5 UNUŞ Aile bilindiği gibi her dönemde ve her toplumda, toplumun en önemli unsuru olarak önümüze çıkmaktadır. Türk toplumu; aileye verdiği önem sonucu güçlü bir aile yapısına sahip olma konusunda diğer toplumlar arasında önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Anayasamızın 41. maddesinde yeralan" Ailenin Korunması" başlığı altında" Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özeııikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar" hükmü ile bu konuda, devletimizi görevli kılmıştır. Anayasamızın devlete yüklemiş olduğu bu görevi yerine getirmek üzere kurulan, Bakanlığıma bağlı Aile Araştırma Kurumu aile ile ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmaya ve yaptırmaya devam etmektedir. "Metropol'de kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği" konulu araştırma da Aile Araştırma Kurumu'nun bu konuda yapmış olduğu çabaların bir devamı ve ürünüdür. "Metropol'de Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği" adlı araştırma, Ankara'da yaşayan akademisyen, doktor ve mimarlar arasından seçilen kişiler üzerinde gerçekleştirilmiş ve bu kariyer meslekler; aile yapısı, meslek ve yaşama tarzı odağında incelenmiştir. Araştırınada önce bu kariyer mesleklerin genel profili ortaya konulmuş; daha sonra bu kariyer mesleklerin aile yapısı; aile tipolojisi, rol ve güç dağılımı, nikah şekli, evlilik usulü, eş mesleği ve işin çalışması, boşanma oranı, evlilik yaşı ve doğurganlık altbaşlıkları çerçevesinde incelenmiştir. Meslek açısından yapılan incelemede; kariyer meslek algısı, meslek ve meslek dışı yaşam, çocukların meslek seçimi, sivil katılun ve meslekten beklenenler üzerinde durulmuştur. Yaşama tarzı açısından yapılan incelemede ise bu mesleklere mensup kişilerin yaşama tarzı bakımından genel özellikleri, meslek mensupları arasındaki yaşama tarzı farklılıkları (gelir düzeyi ve dindarlıkla ilgili tutumlar çerçevesinde) ve kariyer meslek mensupları ile annebabaları arasındaki yaşama tarzı farklılıkları (eğitim düzeyi ve ekonomik düzey farklılıkları çerçevesinde) ele alınmıştır. Bu araştmnadan elde edilen sonuç ve bulgular sayesinde bu mesleklere mensup kişilerin yaşama tarzlarının tanınmasına ve sorunlarına ilişkin çözümler üretilmesine katkıda bulunulmasını, sonuç ve bulgularından ilgili kişi ve kurumların yararlanmasını diliyorum. lşılay AYGıN Devlet Bakanı

6 ÖNÖZ Bilimsel bilgi birikimi refah toplumunun temelini teşkil etmektedir. Fen bilimlerinde sağlanan gelişmenin ve bu yolla üretilen yeni teknolojilerin sosyal doku ile temasından doğacak neticelerin kestirilebilmesi kadar sosyal değişmenin seyri hakkında doğru ve objektif bilgilere ulaşılabilmesi günümüzde vazgeçilmez görünmektedir. Başka bir ifadeyle modern dünyada sosyal politikalar ancak bilimsel araştırmalara dayalı olarak yapılmaktadır. Aile Araştırma Kurumu, sosyal bünyemizin mahiyetine yönelik araştırmalarıyla bir yandan aile sosyolojisi alanmda ciddi bir açılım sağlarken diğer yandan gelişme ve kalkınma politikaları için sağlam bir veri tabanı oluşturma gayretindedir. Özellikle büyük şehirlerimizin sosyo kültürel değişme açısından sahip olduğu dinamiklerin analizi, mevcut durumun tespiti için olduğu kadar değişimin seyri ve gelecekte karşılşacağımızyeni olguların öngörülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. "Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları" araştırması aile tipolojilerinin analizi ve değişim dinamiklerin anlaşılabilmesi bakımından önemli bir açılın1 sağlamaktadır. Araştırmada kariyer meslek sahibi (akademisyen, doktor, mimar) ailelerde aile içi ilişkiler, ailedeki rol ve güç dağılımları, ekonomik, kültürel, dini, mesleki değişkenlerle ele alınarak tutum ve değerlerin değişim seyri hakkında önemli karş ılaştırma lar yap ılmış tır. Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma raporlarını yayımlarken temennimiz, bu araştırmalarla elde edilen birikimin araştırmacı, politikacı, yönetici, ilgili herkes tarafından paylaşılması ve gereklerinin yerine getirilmesidir. Osman N uri FİLİZ AAKBaşkanı

7 ÖNÖZ ve TEŞEKKÜR Akademisyen, doktor ve mimar olmak üzere üç kariyer mesleğinde aile yapısını temel alarak yaşama tarzlarını konu alan ve Ankara metropolünde gerçekleştirilen bu araştırma, yoğun ve kollektifbir çalışmanın ürünüdür. Araştırmanın sonuçlandırılmasında yardım ve destekleri ile katkıda bulunan bir çok kişi ve kuruluşa şükran borçluyuz. Burada bunlardan ancak bir kısmı anı labilir. Önce örneklem çalışmaları sırasında gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Ankara Mimar Odasına ve ÖYM'ye teşekkür ederiz. Proje İstatistik danışmanımız ODTÜ osyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN'a gerek örneklem metodolojisi ve örnek çekimi gerekse veri analizindeki katkılarından dolayı teşekkür borçluyuz. Veri girişi ve analizi sırasında Ahmet Yesevi Vakfı Proje Grubumuza çalışma mekanı sağladı ve bilgisayarlarını kullanmamıza imkan tanıdı. Vakfa ve yöneticilerine bu yardımları için müteşekkiriz. Proje çalışmaları sırasında Hoca Ahmet Ye sev i Uluslararası TürkKazak Üniversitesi 'ndeki görevimden izin almama ve Proje Yürütücüsü olarak veri analizi ve nihai rapor çalışmalarını bizzat yönetmeme imkan tanıdıkları için Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası TürkKazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ayın Namık Kemal Zeybek'e hem şahsım hem de proje grubumuz adına şükranlarımızı sunarım. Bilimsel araştırmaya verdiği değer ve önem her türlü takdirin üstündedir. Ve son olarak ailelerimize.de, yoğun proje çalışmaları boyunca gösterdikleri sabır ve fedakarlıklar nedeniyle ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların anlayış ve hoşgörüsü bize daima güç verdi. Bunlar arasında Proje Grubumuzun ulaşım ihtiyaçları için koşan çiçeği burnunda üniversite öğrencisi Emre Karahan'a ve Proje grubumuzun minik "Şirine"si Zeynep Aliye Başer'e en içten sevgilerimizi sunuyoruz.

8 içindekiler ayfa No UNUŞ (L.aygın Devlet Bakanı)...'" V ÖNÖZ (O.N.Filiz A.A.K. Başkanı)... VI ÖNÖZ içindekiler... TABLOLAR LİsTEİ GRAFİKLER LİsTEİ... iii V11 xiv GİRİş... BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN AMACı, ÖNEMİ, GEREKÇELERİ 1.1. Araştırmanın Konusu Amaç ve Yakın Hedefler Önem ve Gerekçeler...'" Konu Açısından Önem ve Gerekçeler Yöntem Açısından Önem ve Gerekçeler Birey ve Kuruluşlar Açısından Önem ve Gerekçeler İKİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN METODOLOJİİ 2.I.Araştırmanın Yaklaşımı: Temel Kabuller TeorikMetodolojik Yaklaşımın Temel Kabulleri Araştırma Konusu ve Yöntemi ile İlgili Temel Kabuller Araştırma Konusuna İlişkin Temel Kabul ve Hipotezler Aile Yapısı Odağındaki Temel Kabuller ve Hipotezler Kariyer Meslek Yapısındaki Temel Kabuller ve Hipotezler Yaşama Tarzı Odağındaki Temel Kabuller ve Hipotezler Kavramsal Çerçeve Kapsam ve ınırlılıklar Evren Ömeklem Veri Toplama Teknikleri ve Uygulama... 28

9 ayfa No Anket Formunun Oluşturulması ve Özellikleri Öndenerne ve Anketör Eğitimi ahada veri Toplama ve Denetleme Veri analizi ve Raporlaştırma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUM 3. i. Ankara' da Kariyer Mesleklerin Genel Profil i Kari yer Mesleklerde Hayat Şansı Yaş ve Cinsiyet Dağılımı Kariyer Meslek Mensuplarının ve Ebeveynlerinin Kökenleri Ebeveynlerin Eğitim Durumu ve Meslekleri Kariyer Meslek Mensupları ve Eğitim Kariyer Meslek Mensuplarının ve Ebeveynlerinin Ekonomik Durumu Kariyer Meslekler ve İşteki Konum Kariyer Mesleklerde Aile Yapısı i. Aile Tipolojisi Rol ve Güç Dağılımı Nikah Şekli Evlilik Usulü Eş Mesleği ve Eşin ÇaIışmasl Boşanma Oranı Evlilik Yaşı ve DoğurganIık Meslek Odağında Kariyer Meslekler Meslekler: İş mi Kariyer mi? Kariyer Meslek ve Meslek Dışı Yaşam Bir osyalleşme Türü Olarak Kariyer Meslek Meslek için osyaııeşme: Eğitim Meslekte osyaııeşme: Meslekte Geçirilen Yıllar ıv

10 ayfa No Önceden Mesleki osyaljeşme Kariyer ve Eş Kariyer ve Kentlilik Kariyer ve Ekonomik Durum Kariyer ve Çocukların Meslek eçimi Fiili Durum: Çocukların Ebeveyn Mesleklerini eçınesi Hipotetik Durum: Çocukların Kendi Mesleğinin eçmesinin İstenmesi Kariyer ve ivil Katılım Meslekten Beklenenler Yaşama Tarzı Odağında Kariyer Meslekler Kavramsal Çerçeve Örneklemenin Yaşama Tarzı Bakımından Genel Özellikleri Bulgular Kariyer Meslek Mensupları Arasında Yaşama Tarzı Farklılıkları Gelir Düzeyi ve Yaşam Tarzı Farklılıkları Gelir Düzeyi ve Çocukların Eğitimi Çocukların Gönderildiği Okul Türleri Çocukların Özel Eğitimi i.3. Çocukların Aldığı Özel Eğitim Türleri I. i Çocukların Alması İstenen Özel Eğitim Türleri Gelir Düzeyi ve Giyim Tercihi Gelir Düzeyi ve Boş Zaman Etkinlikleri Fitness Center Tiyatro ve inema i.3.3. Opera, Bale, enfoni Konserleri eyahate Çıkma Dışarıda Yemeğe Çıkmak v

11 ayfa No Gelir Düzeyi ve Evlilik Öncesi Cinsel ilişki Konusundaki Yaklaşımlar Gelir Düzeyi ve AID Konusundaki Yaklaşımlar Dindarlık Konusundaki Tutumlar ve Yaşama Tarzı Farklılıkları Dindarlık ve Çocukların Eğitimi ı. Çocukların Gönderildiği Okul Türleri Çocukların Özel Eğitimi... ı Çocukların Aldığı Özel Eğitim Türleri Çocukların Alması istenen Özel Eğitim Türleri ı.2.2. Dindarlık ve Giyim Tercihi ı Dindarlık ve Boş Zaman Etkinlikleri ı. Tiyatro ve inema Opera, Bale, enfoni Konserleri Cafe, Bar Disko Dindarlık ve Evlilik Öncesi Cinsel ilişki Konusundaki Yaklaşımlar Dindarlık ve AID Konusundaki Yaklaşımlar Kariyer Mesleklerde Kuşaklar Arası Yaşama Tarzı Farklılıkları i. Kuşaklar Arası Eğitim Düzeyi ve Yaşama Tarzı Farlılıklar Babanın Eğitim Düzeyi ve Kuşaklar Arası Eğitim Düzeyi Farklılığı i.2. Annenin Eğitim Düzeyi ve Kuşaklar Arası Yaşama Tarzı Farklılıkları Anne ve Baba ile Eğitim üresi Farkı ve Yaşama Tarzı Farklılığı Kuşaklar Arası Ekonomik Düzey ve Yaşama Tarzı Farkı ONUÇ VE DEGERLENDİRME EçiLMiş BiBLOGRAFYA EKLER EK i Anket Formu EK2 Anket Yönergesi vi

12

13 TABLOLAR LİTEi ayfa No Tablo i: Hayat Şansı Bileşenleri Tablo 2: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Hayat Şansı Tablo 3: Üç Meslek Grubunda Yaş Dağılımı Tablo 4: Üç Meslek Grubunda Cinsiyet Dağılım Tablo 5: Üç Meslek Grubunda Bölgelere Göre Cinsiyet Dağılım Tablo 6:Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Üniversite Öğreniminden Önce Yaşanılan Yerleşim Birimi Tablo 7: Mesleklere Göre Anne Ve Babanın i 8 Yaşına Kadar En Uzun üreyle Yaşadıkları Yerleşim Birimi Tablo 8: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Anne Kökeni Tablo 9: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Baba Kökeni Tablo i o: Üç Meslek Grubunda Anne ve Baba Eğitimi Tablo i i: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Anne Eğitimi Tablo 12: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Baba Eğitimi Tablo 13: Üç Meslek Grubunda Anne ve Baba Mesleği Tablo 14: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Anne Mesleği Tablo 15: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Baba Mesleği Tablo 16: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Mezun Olunan Lise Tablo 17: Üç Meslek Grubunda Yaşa Göre Mezun Olunan Lise Vıı

14 ayfa No Tablo 18: Üç Meslek Grubunda Ebeveynin Ekonomik Göre Mezun Olunan Lise Tablo 19: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Lisans Üstü Derece Tablo20 : Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Akademik Unvan Tablo21: Aylık Gelire Göre Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi Tablo 22: Ebeveynin Ekonomik Durumuna Göre Kendi Ekonomik Duruınu Tablo 23: Cinsiyete Göre Çalışılan İşteki Konum Tablo 24: Kariyer Mesleklerine Göre aile eçimi Tablo 25: Kariyer Mesleklerinde Ebeveyn Aile Biçimine Göre Aile Biçiıni Tablo 26: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Ailede Gıda Maddeleri Alışverişini Yapanların Dağılım Tablo 27:Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Fatura Ödemelerini Yapanların Dağılım Tablo 28: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Ütü Yapanların Dağılımı Tablo 29: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Ev İçi Onarımıarı Yapanların Dağıııın Tablo 30: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Çocukların Günlük Bakımını Yapanların Dağılımı Tablo 3 i: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Kahvaltı Yapanların Dağılım... : V III

15 ayfa No Tablo 32: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Yemek Pişirenlerin Dağılımı Tablo 33: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Bulaşık Çamaşır Yıkayanların Dağılım! Tablo 34: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evin Toplanması ve Temizl iği Tablo 35: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Ailede Çocukların Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmak Tablo 36: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Araba eçimine Karar yerıne Tablo 37: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Oturulacak Evin eçimine Karar Yerme... 8 ı Tablo 38: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Tatilde Nereye Gidileceğine Karar yerme Tablo 39: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Ailece Kimlerle Görüşüleceğine Karar Yerme Tablo 40: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre eçimlerde Oy Yerilecek Partinin Belirlenmesine Karar Yerme Tablo41: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Nerede ve Nası i Eğlenileceğine Karar Yerme Tablo 42: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Çocukların Gideceği Okulun eçimine Karar Yerme Tablo 43: Hayat Şansına Göre Nikah Şekli ix

16 ayfa No Tablo 44: Hayat Şansına Göre Evlenme Biçimi Tablo 45: Kariyer Mesleklerdeki Kadınların Hayat Şansına Göre Eşlerinin Mesleği Tablo 46: Kariyer Mesleklerdeki Erkeklerin Hayat Şansına Göre Eşlerinin Mesleği Tablo 47: Kariyer Mesleklerdeki Erkeklerin Dindarlık Durumları İle Eşlerin Çalışına Durumu Tablo 48: Kariyer Mesleklerdeki Cinsiyet ve Hayat Şansına Göre Medeni Durum Tablo 49: Kariyer Mesleklerde Yaş Gruplarına Göre Medeni Durum Tablo 50: Kariyer Mesleklerdeki Cinsiyete Göre İlk Evlenme Yaşı Tablo 5 i: Kariyer Mesleklerdeki Cinsiyete Göre Çocuk ayısı Tablo 52: Kariyer Mesleklerine Göre Çocuk ayısı Tablo 53: Kariyer Mesleklerde Annenin Eğitimine Göre Kardeş ayısı Tablo54: Kariyer Mesleklerde Annenin Eğitimine Göre Çocuk ayısı Tablo 55: Kariyer Mesleklerde Babanın Eğitimine Göre Kardeş ayısı Tablo 56: Kariyer Mesleklerde Babanın Eğitimine Göre Çocuk ayısı Tablo 57: Kariyer Mesleklerde Çalışma Zamanın Dışında Kimlerle GörüşüldüğU Tablo 58: Mesleği ile ilgili Lisans Üstü Derecesine veya Akademik Kariyere ahip Olma / Olmama Durumuna Göre Çalışma Dışında Çoğunlukla Görüşülen Kişiler x

17 ayfa No Tablo 59: Yaş Gruplarına Göre Çalışma Dışında GörüştükIeri Kişiler Tablo 60: Anne ve Baba Mesleklerinin Kariyer Meslekle İl işkisi i Tablo 61: Annenin Mesleğine Göre Çalışma Zamanı Dışında Çogunlukla Görüşülen Kişiler Tablo 62: Babanın Mesleğine Göre Çalışma Zamanı Dışında Çoğunlukla Görüşülen Kişiler Tablo 63: Eşin Mesleğine Göre Çalışma Zamanı Dışında Çoğunlukla Görüşülen Kişiler Tablo 64: Eşin, Eğitim Durumuna Göre Çalışma Dışı Zamanda Görüşülen Kişiler Tablo 65: Üniversiteden Önce Yaşanılan En Uzun Yerleşim Yerine Göre Çalışma Zamanı Dışında Kimlerle Görüşüldiiğü Tablo 66: Kişinin Ekonomik Durumuna Göre Gelir Tablo 67: Kişinin Kendi Ekonomik Durumuna Göre Çalışma Dışı Zamanda Görüşülen Kişi ler Tablo 68: Üç Meslek Grubuna Göre Kendi Mesleğini eçen Çocuklar Tablo 69: Üç Meslek Grubunda Mesleğin İş Olarak Kabul Edenleri Cinsiyete Göre Çocuklarının Kendi Mesleğini eçmesi Konusundaki Düşüncesi Tablo 70: Üç Meslek Grubunda Mesleğini Kariyer Olarak Kabul Edenleri Cinsiyete Göre Çocuklarının Kendi Mesleğini eçmesi Konusundaki Düşüncesi ,' Tablo 71 : Mesleklere Göre ivil Toplum Kurumlarına Katılım xı

18 ayfa No Tablo 72: Meslekle İlgili Düşüncelere Göre Meslekten Beklenenler Tablo 73: Gelir Düzeyine Göre Çocukların İlk ve Orta Öğrenimierini Gördükleri Okul Türleri Tablo 74: Gelir Düzeyine Göre Çocukların Normal Eğitim Dışında Özel Eğitim Alma Durumu Tablo 75: Gelir Düzeyine Göre Çocukların Aldığı Özel Eğitim Türleri Tablo 76: Gelir Düzeyine Göre Çocukların Alması İstenen Özel Eğitim Türleri Tablo 77: Gelir Düzeyine Göre Giyim Tercihleri Tablo 78: Gelir Düzeyine Göre Fitness Center'a Gitme Durumu Tablo 79: Gelir Düzeyine Göre Tiyatro ve inemaya Gitme Durumu Etkinliğinin Yüzde Dağı1ımı Tablo 80: Gelir Düzeyine Göre Opera, Bale, enfoni Konserlerine Gitıne Durumu '" 163 Tablo 81: Gelir Düzeyine Göre eyahate Çıkma Durumu Tablo 82: Gelir Düzeyine Göre Dışarıda Yemeğe Çıkma Durumu Tablo 83: Gelir Düzeyine Göre Evlilik Öncesi Cinsel ilişki Konusundaki Yaklaşımlar Tablo 84: Gel ir Düzeyine Göre AiD Konusundaki Yaklaşımlar Tablo 85: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Çocukların ilk Orta Eğitimlerini Gördüklerin Okul Türleri xii

19 ayfa No Tablo 86: Dindarlık Konusundaki Tutumlar Göre Çocukların Normal Eğitimleri Dışında Özel Eğitim Alma Durumu Tablo 87: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Çocukların Aldıkları Özel Eğitim Türleri Tablo 88: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Çocukların Alması İstenen Özel Eğitim Türleri Tablo 89: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Giyim Tercihleri... ı 75 Tablo 90: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Tiyatro ve inemaya Gitme Durumu Tablo 91: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Opera, Bale ve enfoni Konserlerine Gitme Durumu Tablo 92: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre, Cafe, Disco vb. Eğlence Yerlerine Gitme Durumu Tablo 93: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Evlilik Öncesi Cinsel ilişki Konusundaki Yaklaşımlar Tablo 94: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre AİD Konusundaki Yaklaşımlar Tablo 95: Babanın Eğitim Düzeyine Göre Kuşaklar Arası Yaşama Tarzı Farklılığı Tablo 96: Annenin Eğitim Düzeyine Göre Kuşaklar Arası Yaşama Tarzı Farklılığı Tablo 97: Kuşaklar Arası Ekonomik Düzey Farklılıklarına Göre Yaşama Tarzı Farklılık Düzeyleri XIIi

20 GRAFİKLER ayfa No Grafik 1: Üç Meslek Grubu Yaş Dağılımı Grafik 2: Aylık Gelire Göre Ekonomik Durum Değerlendirmesi Grafik 3: Üç Meslek Grubunda Cinsiyet Dağılımı Grafik 4: Bölgelere Göre Toplam Cinsiyet Dağılımı Grafik 5: Kariyer Mesleklerdeki Kadınların Hayat Şansına Göre Eşlerinin Mesleği Grafik 6: Kariyer Mesleklerdeki Erkeklerin Hayat Şansına Göre Eşlerinin Mesleği Grafik 7: Kariyer Mesleklerinde Erkeklerin Dindarlık Durumları ile Eşlerin Çalışma Durumu Grafik 8: Kariyer Mesleklerde Çalışma Zamanı Dışında Kimlerle Görüşüldüğü Grafik 9: Mesleği ile İlgili Lisans Üstü Derecesine veya Akademik Kariyerlere ahip Olma/Olmama Durumuna Göre Çalışma Dışında Çoğunlukla Görüşülen Kişiler Grafik ıo: Eve Giren Aylık Gelire Göre Opera bale enfoni Konserleri vb. 'ne Gitme Durumu Grafik ll: Dindarlık Konusundaki Tutumlara AID Yaklaşımları Grafik 12: Kuşaklararası Ekonomik Farklılıklara Göre Yaşama Tarzı Farklılık Düzeyleri xiv

21

22 GİRİş Prof.Dr.Beylü DİKEÇLİGİL osyal bir varlık olarak birey, hayatını devam ettirebilmek için gerekli ihtiyaçlarının tatminden başka, toplum nazarındaki itibarını, yani sosyal ilişkiler ağı içinde sahip olduğu statüsünü yükseltme hedefine de yönelmiştir. osyal statü ilk bakışta bireyin gelir seviyesi ve eğitimmeslek durumu ile ilgili görünse bile, sosyolojik açıdan bakıldığında, yaşama tarzının da bu faktörlerin etkileşimine katılan önemli bir gösterge olduğu görülmektedir. Ayrıca bir başka önemli sosyolojik tesbit ise, bireyin statüsünün kendi ailesi ve hatta yakın aile çevresi ile birlikte değerlendirildiği hususudur. Bekar olanlar içinse ebeveyn ailesinin statüsü önem taşır. osyolojinin ve diğer sosyal bilimlerin konularının ana kaynağı olan insanın yapısı gereği, bu bilim dallarının ilgili oldukları sosyokültürel gerçekliğin karmaşık bir görünümü vardır. Gerçeklikteki bütün olgular içiçe geçmiştir, yani aralarına bir bütün oluşturan karşılıklı etkitepki bağıntıları vardır. Bu etkileşimlerin analizi ancak konunun sınırlandırılması ve etkileşim odağının belirlemnesi ile mümkün olabilmektedir. Ve bu tercih sosyologun yaklaşımına göre biçimlenir. Aynı konuda bile benzer açıklamalar içinde farklı vurgular, hatta zıt açıklamalar olabilir. Bu yüzden araştırmacıların genel teorik tercihlerinden çok, yaklaşımlarının dayandığı temel kabulleri net bir biçimde ortaya koymaları gerekir. Bu husus, belki de bu kadar net bi imde ilk defa bir survey de sergilenmiş oldu. Burada önemli bir hususu paranteze almak istiyoruz: Temel kabul terimi sosyoloji literatüründe; eski Türkçede kaziye, tercüme de doğrudan aktarıldığında postulat, nispeten yaygın bir kulllanımda sayıltı (assumption) ve varsayım olarak da ifade edilmektedir. Ancak varsayım, hipotez yerine de kullanıldığı için kavram karışıklığına yol açan ve dolayısıyla analitik değerini ve fonksiyonunu kaybetmiş bir kavram olmuştur. Bu yüzden araştırmada ku Ilanıımamıştır. varsayım kavramı

23 Bir önceki paragrafta ifade edildiği üzere, araştırmanın yaklaşımı "2.1. Araştırmanın Yaklaşşımı: ayıltılar" başlığı altında çözümlenerek net bir biçimde ortaya konulmaya çalışıldı. Alt başlıklarda sayıltılar önce teorikmetodolojik düzlemde ( ), daha sonra araştırma konusu düzleminde (2. 1.2) aile yapısı, kariyer meslek ve yaşama tarzı ile ilgili olanlar ayrıştırılarak verildi. Böylece bir araştırmada sayıltıların soyuttan somuta hangi düzlemlerde yer aldığı da sergilenmeye çalışıldı. Bütün bunlar "2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİİ" ana başlığı kapsamında ele alındı ve yaklaşım ile uygulama arasındaki içeiçeliği gösterebilmek için "2.2. Araştırmanın Metodu: Uygulama" şeklindeki ikinci dereceden başlık altında hipotezler ( ), aile yapısı, kariyer meslek ve yaşama tarzı olmak üzere konulara göre sıralanan alt başlıklarda verildi. Hipotezler ile hipotezlere temel teşkil eden konu ile ilgili sayıltılar (2. 1.2) arasında paralelliğin korunmasına dikkat edildi. Ayrıca "3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUM" bölümünde aile yapısı, kariyer meslek ve yaşama tarzı ile ilgili alt başlıklarda hipotezler tekrar edildi. Bu tercih, hem metnin kurgusu gereği hem de okuyucunun zihni akışını bozmamak amacıyla yapılmış oldu. Araştırma metodolojisinin, güçlü ve açık bir sistematikanalitik kurguya sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu ifadenin bir övünme duygusundan vel veya pazarlama taktiğinden kaynaklanmadığının, mevcut survey araştırmalarını bir ölçüde de olsa incelemiş olanlar tarafındanda kabul edileceğini umuyoruz. Metodolojinin zihinsel ve uygulama boyutları, "İçindekiler"de, araştırma sürecindeki içiçeliğe rağmen hem ayrıştırılarak, hem de netleştirilerek verilmiştir. Araştırma metodu yani uygulamayı açıklayan bölümde hipotezlerden başka, kavramsal çerçeve ilk alt başlıkta yer almaktadır. Alışılagelmişin ötesinde terimlerin basit sözlük tanımlarını sıralarnaktan ziyade, i analiz aracı olarak kullanılan kavramların operasyonel (işevuruk) tanımları verildi. "3. ARAŞTIRMANIN. BULGULARI VE YORUM" bölümünde araştırma konusunu belirleyin üç olgu (aile yapısı, kariyer meslek, yaşama tarzı) ile ilgili alt başlıklarda bu operasyonel tanımların unsurları analitik bir biçimde 2

24 açıklanmıştır. Bir örnek olarak "hayat şansı" (life chance) kavramını verebiliriz. Weber 'in sosyolojiye kazandırdığı bu kavramın, tanım unsurlarının analiz aracı haline getirilmesi suretiyle yapılan operasyonel (işevuruk) tanımı, "3.1. Ankara'da Kariyer Mesleklerin Genel Profili" alt başlığı kapsamında ayrıntılı bir biçimde işlenmiş ve teorik açıklamalar verilmiştir. Bu tutum, metnin kurgusunun bir başka özelliğini de sergilemektedir. Bilindiği üzere büyük bir çoğunlukla surveylerde teorik kısım ve bulgular iki ayrı bölüm halinde verilmektedir. Bu bölümler sistematik bir bütünün analitik parçaları olarak tasarlanmadığı veya araştırmacının zihninde bu şekilde algılanmadığı için eklektik kalmakta ve araştırma, aslında literatür taraması olan teorik kısım ile hemen hemen ondan bağımsız bir bulgular ve yorum kısmı halinde sunulmaktadır. Bu araştırmada teorikmetodolojik yaklaşım "İkinci Bölümde" sergilendikten sonra, teoripratik arasındaki zihinsel bağın kopmaması için teorik açıklamalar "Bulgular ve Yorum" bölümünde ilgili alt başlıklarda ele alınmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinin ele alındığı "Araştırmanın Metodu : Uygulama" başlığının kapsamında yukarıda ifade edildiği şekilde ele alınan 'kavramsal çerçeve'den başka hipotezler, araştırmanın sınırlılıkları, evren ve örneklem açıklanmıştır. Ayrıca anketin ve veri toplama aşaması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bulguların analiz edilerek yorumların yapıldığı "Üçüncü Bölümde" konu dört ana başlık etrafında ele alınmaktadır. Bilindiği üzere diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyolojinin inceleme alanını oluşturan olgular dünyasının çok boyutlu dinamik karakteri nedeniyle, incelenen her etkileşimin odak noktası araştırmacının yaklaşımına göre değişmektedir. Her bir odak noktası, konu incelenirken hangi olgunun temel alındığını gösterir. Odak noklatalarının sayısı, etkileşimde etken olan olguları ifade eder. Burada metodolojik açıdan aile yapısı, kariyer meslek ve yaşaııı,ı tarzı arasında karşılıklı bir etkitepki ilişkisisi olduğu hususu kabul edildiği İyin her bir kavram odak noktası olarak alınmıştır. Böylece "Üçüncü Bölümde" kariyer mesleklerin genel profili verildikten sonra bulgular, sırasıyla aile yapısı, kariyer meslek ve yaşama tarzı odağında, ilgili 3

25 hipotezler çerçevesinde analiz edilip yorumlanmıştır. Önemli bulunan bulgulardan bazıları, her bir alt bölümün sonunda grafikler halinde verilmiştir. Araştırmanın "3. i. Ankara' da Kariyer Mesleklerin Genel Profili" başlıklı bölümünde, öncelikle kariyer mesleklerde hayat şansı üzerinde durulmuştur. Yukarıdaki satırlarda da söz edildiği üzere hayat şansı kavramı önemli bir analiz aracı olarak kulanılmıştır. Bu kubanım için yapılan işlemler hakkında bilgi verilmiştir. Bu kavramın bu şekilde operasyonel kullanımının, sosyoloji literatürü için özgün bir kullanım olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da üç kariyer mesleğin genel profili verilirken bu bölümde yaş ve cinsiyet dağılımı, cinsiyetin coğrafi bölgelere göre dağılım, kariyer meslek mensuplarının ve ebeveynlerinin kökeni, profilin önemli çizgileri olarak yer almıştır. Diğer çizgiler ise eğitim ve ekonomik durum ile ilgilidir. Kariyer meslek mensuplarının ve ebeveynlerinin eğitim durumları ve ekonomik durumları hakkındaki bulgularla profil tamamlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın "3.2. Aile Yapısı Odağında Kariyer Meslekler" başlıklı bölümünde, kariyer mesleklerde aile biçimi, rol ve güç dağılımı bazında, aile içi ilişkiler, nikah şekli, evlilik usulü, eş mesleği ve eşin çalışıp çalışmaması, boşanma oranı, ilk evlenme yaşı ve doğurganlık düzeyi üzerinde durulmuştur. Kariyer mesleklerdeki aile biçimi, ebeveyn ailelerinin aile biçimi ile karşılaştırılarak hem iki kuşak arasındaki fark, hem de kariyer mesleklerin bu konuda toplumun diğer kesimlerinden farkı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aile içi ilişkiler, ailedeki rol paylaşımı ve karar verme süreçleri kariyer meslek sahibi kadınların ve erkeklerin ailelerinde karşılaştırılarak, bu ailelerin ne kadar geleneksel, ataerkil veya ne kadar eşitlikçi oldukları incelenmiştir. Eş mesleği, yine kadın meslek mensuplarında ve erkek meslek mensuplarında karşılaştırmalı olarak ele alınmış; böylece kariyer meslek sahibi kadınların ve erkeklerin bu konuda farklı davranıp davranmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Kariyer mesleklerin özellikleri, nikah şekli, evlilik usulü, boşanma, ilk evlenme yaşı ve doğurganlık bakımından da belirlenmektedir. Ayrıca bütün bu değişkenlerin, akademisyenler, doktorlar ve mimarlar arasında farklılık olup olmadığı da gözden geçirilmiştir. 4

26 Araştırmanın "3.3. Meslek Odağında Kariyer Meslekler" başlıklı bölümünde, önce 'kariyer meslek', ' iş meslek' ayırımının dayandığı teorik temeller tartışılmış, kariyer meslek ve meslek dışı yaşam ele alınarak mesleki sosyalleşme olgusu üzerinde durulmuştur. Mesleki sosyalleşme meslek için ve meslek içinde olmak üzere birbirini tamamlayan iki süreç halinde incelenmiştir. Ayrıca bireyin çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde mesleği hakkında ön bilgilenme düzeyi ile bağlantılı olan önceden mesleki sosya\leşme ele alınmıştır. Daha sonra kariyerin eş, kentlilik ve ekonomik durum ile olan ilişkileri ayrı alt başlıklar altında sunulmuştur. Kariyer ve çocukların meslek seçimi bağlamında fiili durum olarak çocukların ebeveyn mesleğini seçmesi, hipotetik durum olarak da çocukların ebeveyn mesleğinin seçmesini istenmesi incelenmiştir. Ayrıca, kariyer ve sivil katılım üzerinde durulduktan sonra, meslekten beklenenler konusu da ele alınmıştır. Araştırmanın "3.4. Yaşama Tarzı Odağında Kariyer Meslekler " başlıklı bölümünde, ilk olarak yaşama tarzı kavramının sosyoloji literatüründeki yeri ve önemi tartışılmış, ve literatürdeki yaşama tarzı ile ilgili araştırmalara değinilmiştir. Daha sonra örneklemin yaşama tarzı bakımından genel özellikleri incelenmiş ve bulgulara geçilmiştir. Bulgular, "Kariyer Meslek Mensupları Arasındaki Yaşama Tarzı Farklılıkları" ve "Kariyer Mesleklerde Kuşaklararası Yaşama Tarzı Farklılıkları" olmak üzere iki ana başlık altında sunulmuştur. Kariyer meslek mensupları arasındaki yaşama tarzı farklılıkları, gelir düzeylerine ve dindarlıkla ilgili tutumlara göre ele alınmıştır. Bu iki alt başlık altında; çocukların eğitimi, giyim tercihleri, boş zaman etkinlikleri, evlilik öncesi cinsel ilişki ve AİD konusundaki yaklaşımlar açısından yaşama tarzı farklılıkları incelenmiştir. Kariyer mesleklerde kuşaklararası yaşama tarzı farklılıkları ise, kuşaklararasındaki eğitim ve gelir düzeyi farklılıkları çerçevesinde irdelenmiştir. Metin boyunca hipotezler çerçevesinde analiz edilerek açıklanan bulgulardan ve yapılan yorumlardan önemli görülenler seçilerek, "onuç" bölümünde sistematik bir bütünlük içinde takdim edilmeye çalışılmıştır. 5

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

"AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI"

AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI T.C BAŞBAKANLıK AILE ARAŞTIRMA KURUMU "AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI" (Aralık 1993 - Aralık 1994) KASIM 1995 Bu araştırma Aile Araştırma Kurumu tarafından Zet Nielsen Şirketi'ne yaptınımıştır. BAŞBAKANLıK

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Fikret Adaman (Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi) Çağlar Keyder (Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi)

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Melek BÜTÜN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı