T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde. Yaşama Tarzlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde. Yaşama Tarzlar."

Transkript

1

2 T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzlar. (Ankara Orneği) Ankara 1998

3 T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI YAYıNLARı Genel Yayın No : III Yayın erisi : Bilim IBN : DizgiBaskı : UGUR MAT. 341'57 17 Yay ın Koordinatörü : Mesut TAŞÇI Teknik Danışman : adık GÜNEŞ

4 Bu araştırma Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafindan 1997 yı/ında yaptın/mıştır. Proje Grubu Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL Yard. Doç. Dr. Vehbi BAŞER Yard. Doç. Dr. una Başak AVCILAR Yard. Doç. Dr. Alev Erkilet BAŞER Yard. Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ Yard. Doç. Dr. Mualla Gülnaz KAVUNCU

5 UNUŞ Aile bilindiği gibi her dönemde ve her toplumda, toplumun en önemli unsuru olarak önümüze çıkmaktadır. Türk toplumu; aileye verdiği önem sonucu güçlü bir aile yapısına sahip olma konusunda diğer toplumlar arasında önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Anayasamızın 41. maddesinde yeralan" Ailenin Korunması" başlığı altında" Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özeııikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar" hükmü ile bu konuda, devletimizi görevli kılmıştır. Anayasamızın devlete yüklemiş olduğu bu görevi yerine getirmek üzere kurulan, Bakanlığıma bağlı Aile Araştırma Kurumu aile ile ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmaya ve yaptırmaya devam etmektedir. "Metropol'de kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği" konulu araştırma da Aile Araştırma Kurumu'nun bu konuda yapmış olduğu çabaların bir devamı ve ürünüdür. "Metropol'de Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği" adlı araştırma, Ankara'da yaşayan akademisyen, doktor ve mimarlar arasından seçilen kişiler üzerinde gerçekleştirilmiş ve bu kariyer meslekler; aile yapısı, meslek ve yaşama tarzı odağında incelenmiştir. Araştırınada önce bu kariyer mesleklerin genel profili ortaya konulmuş; daha sonra bu kariyer mesleklerin aile yapısı; aile tipolojisi, rol ve güç dağılımı, nikah şekli, evlilik usulü, eş mesleği ve işin çalışması, boşanma oranı, evlilik yaşı ve doğurganlık altbaşlıkları çerçevesinde incelenmiştir. Meslek açısından yapılan incelemede; kariyer meslek algısı, meslek ve meslek dışı yaşam, çocukların meslek seçimi, sivil katılun ve meslekten beklenenler üzerinde durulmuştur. Yaşama tarzı açısından yapılan incelemede ise bu mesleklere mensup kişilerin yaşama tarzı bakımından genel özellikleri, meslek mensupları arasındaki yaşama tarzı farklılıkları (gelir düzeyi ve dindarlıkla ilgili tutumlar çerçevesinde) ve kariyer meslek mensupları ile annebabaları arasındaki yaşama tarzı farklılıkları (eğitim düzeyi ve ekonomik düzey farklılıkları çerçevesinde) ele alınmıştır. Bu araştmnadan elde edilen sonuç ve bulgular sayesinde bu mesleklere mensup kişilerin yaşama tarzlarının tanınmasına ve sorunlarına ilişkin çözümler üretilmesine katkıda bulunulmasını, sonuç ve bulgularından ilgili kişi ve kurumların yararlanmasını diliyorum. lşılay AYGıN Devlet Bakanı

6 ÖNÖZ Bilimsel bilgi birikimi refah toplumunun temelini teşkil etmektedir. Fen bilimlerinde sağlanan gelişmenin ve bu yolla üretilen yeni teknolojilerin sosyal doku ile temasından doğacak neticelerin kestirilebilmesi kadar sosyal değişmenin seyri hakkında doğru ve objektif bilgilere ulaşılabilmesi günümüzde vazgeçilmez görünmektedir. Başka bir ifadeyle modern dünyada sosyal politikalar ancak bilimsel araştırmalara dayalı olarak yapılmaktadır. Aile Araştırma Kurumu, sosyal bünyemizin mahiyetine yönelik araştırmalarıyla bir yandan aile sosyolojisi alanmda ciddi bir açılım sağlarken diğer yandan gelişme ve kalkınma politikaları için sağlam bir veri tabanı oluşturma gayretindedir. Özellikle büyük şehirlerimizin sosyo kültürel değişme açısından sahip olduğu dinamiklerin analizi, mevcut durumun tespiti için olduğu kadar değişimin seyri ve gelecekte karşılşacağımızyeni olguların öngörülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. "Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları" araştırması aile tipolojilerinin analizi ve değişim dinamiklerin anlaşılabilmesi bakımından önemli bir açılın1 sağlamaktadır. Araştırmada kariyer meslek sahibi (akademisyen, doktor, mimar) ailelerde aile içi ilişkiler, ailedeki rol ve güç dağılımları, ekonomik, kültürel, dini, mesleki değişkenlerle ele alınarak tutum ve değerlerin değişim seyri hakkında önemli karş ılaştırma lar yap ılmış tır. Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma raporlarını yayımlarken temennimiz, bu araştırmalarla elde edilen birikimin araştırmacı, politikacı, yönetici, ilgili herkes tarafından paylaşılması ve gereklerinin yerine getirilmesidir. Osman N uri FİLİZ AAKBaşkanı

7 ÖNÖZ ve TEŞEKKÜR Akademisyen, doktor ve mimar olmak üzere üç kariyer mesleğinde aile yapısını temel alarak yaşama tarzlarını konu alan ve Ankara metropolünde gerçekleştirilen bu araştırma, yoğun ve kollektifbir çalışmanın ürünüdür. Araştırmanın sonuçlandırılmasında yardım ve destekleri ile katkıda bulunan bir çok kişi ve kuruluşa şükran borçluyuz. Burada bunlardan ancak bir kısmı anı labilir. Önce örneklem çalışmaları sırasında gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Ankara Mimar Odasına ve ÖYM'ye teşekkür ederiz. Proje İstatistik danışmanımız ODTÜ osyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN'a gerek örneklem metodolojisi ve örnek çekimi gerekse veri analizindeki katkılarından dolayı teşekkür borçluyuz. Veri girişi ve analizi sırasında Ahmet Yesevi Vakfı Proje Grubumuza çalışma mekanı sağladı ve bilgisayarlarını kullanmamıza imkan tanıdı. Vakfa ve yöneticilerine bu yardımları için müteşekkiriz. Proje çalışmaları sırasında Hoca Ahmet Ye sev i Uluslararası TürkKazak Üniversitesi 'ndeki görevimden izin almama ve Proje Yürütücüsü olarak veri analizi ve nihai rapor çalışmalarını bizzat yönetmeme imkan tanıdıkları için Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası TürkKazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ayın Namık Kemal Zeybek'e hem şahsım hem de proje grubumuz adına şükranlarımızı sunarım. Bilimsel araştırmaya verdiği değer ve önem her türlü takdirin üstündedir. Ve son olarak ailelerimize.de, yoğun proje çalışmaları boyunca gösterdikleri sabır ve fedakarlıklar nedeniyle ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların anlayış ve hoşgörüsü bize daima güç verdi. Bunlar arasında Proje Grubumuzun ulaşım ihtiyaçları için koşan çiçeği burnunda üniversite öğrencisi Emre Karahan'a ve Proje grubumuzun minik "Şirine"si Zeynep Aliye Başer'e en içten sevgilerimizi sunuyoruz.

8 içindekiler ayfa No UNUŞ (L.aygın Devlet Bakanı)...'" V ÖNÖZ (O.N.Filiz A.A.K. Başkanı)... VI ÖNÖZ içindekiler... TABLOLAR LİsTEİ GRAFİKLER LİsTEİ... iii V11 xiv GİRİş... BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN AMACı, ÖNEMİ, GEREKÇELERİ 1.1. Araştırmanın Konusu Amaç ve Yakın Hedefler Önem ve Gerekçeler...'" Konu Açısından Önem ve Gerekçeler Yöntem Açısından Önem ve Gerekçeler Birey ve Kuruluşlar Açısından Önem ve Gerekçeler İKİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN METODOLOJİİ 2.I.Araştırmanın Yaklaşımı: Temel Kabuller TeorikMetodolojik Yaklaşımın Temel Kabulleri Araştırma Konusu ve Yöntemi ile İlgili Temel Kabuller Araştırma Konusuna İlişkin Temel Kabul ve Hipotezler Aile Yapısı Odağındaki Temel Kabuller ve Hipotezler Kariyer Meslek Yapısındaki Temel Kabuller ve Hipotezler Yaşama Tarzı Odağındaki Temel Kabuller ve Hipotezler Kavramsal Çerçeve Kapsam ve ınırlılıklar Evren Ömeklem Veri Toplama Teknikleri ve Uygulama... 28

9 ayfa No Anket Formunun Oluşturulması ve Özellikleri Öndenerne ve Anketör Eğitimi ahada veri Toplama ve Denetleme Veri analizi ve Raporlaştırma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUM 3. i. Ankara' da Kariyer Mesleklerin Genel Profil i Kari yer Mesleklerde Hayat Şansı Yaş ve Cinsiyet Dağılımı Kariyer Meslek Mensuplarının ve Ebeveynlerinin Kökenleri Ebeveynlerin Eğitim Durumu ve Meslekleri Kariyer Meslek Mensupları ve Eğitim Kariyer Meslek Mensuplarının ve Ebeveynlerinin Ekonomik Durumu Kariyer Meslekler ve İşteki Konum Kariyer Mesleklerde Aile Yapısı i. Aile Tipolojisi Rol ve Güç Dağılımı Nikah Şekli Evlilik Usulü Eş Mesleği ve Eşin ÇaIışmasl Boşanma Oranı Evlilik Yaşı ve DoğurganIık Meslek Odağında Kariyer Meslekler Meslekler: İş mi Kariyer mi? Kariyer Meslek ve Meslek Dışı Yaşam Bir osyalleşme Türü Olarak Kariyer Meslek Meslek için osyaııeşme: Eğitim Meslekte osyaııeşme: Meslekte Geçirilen Yıllar ıv

10 ayfa No Önceden Mesleki osyaljeşme Kariyer ve Eş Kariyer ve Kentlilik Kariyer ve Ekonomik Durum Kariyer ve Çocukların Meslek eçimi Fiili Durum: Çocukların Ebeveyn Mesleklerini eçınesi Hipotetik Durum: Çocukların Kendi Mesleğinin eçmesinin İstenmesi Kariyer ve ivil Katılım Meslekten Beklenenler Yaşama Tarzı Odağında Kariyer Meslekler Kavramsal Çerçeve Örneklemenin Yaşama Tarzı Bakımından Genel Özellikleri Bulgular Kariyer Meslek Mensupları Arasında Yaşama Tarzı Farklılıkları Gelir Düzeyi ve Yaşam Tarzı Farklılıkları Gelir Düzeyi ve Çocukların Eğitimi Çocukların Gönderildiği Okul Türleri Çocukların Özel Eğitimi i.3. Çocukların Aldığı Özel Eğitim Türleri I. i Çocukların Alması İstenen Özel Eğitim Türleri Gelir Düzeyi ve Giyim Tercihi Gelir Düzeyi ve Boş Zaman Etkinlikleri Fitness Center Tiyatro ve inema i.3.3. Opera, Bale, enfoni Konserleri eyahate Çıkma Dışarıda Yemeğe Çıkmak v

11 ayfa No Gelir Düzeyi ve Evlilik Öncesi Cinsel ilişki Konusundaki Yaklaşımlar Gelir Düzeyi ve AID Konusundaki Yaklaşımlar Dindarlık Konusundaki Tutumlar ve Yaşama Tarzı Farklılıkları Dindarlık ve Çocukların Eğitimi ı. Çocukların Gönderildiği Okul Türleri Çocukların Özel Eğitimi... ı Çocukların Aldığı Özel Eğitim Türleri Çocukların Alması istenen Özel Eğitim Türleri ı.2.2. Dindarlık ve Giyim Tercihi ı Dindarlık ve Boş Zaman Etkinlikleri ı. Tiyatro ve inema Opera, Bale, enfoni Konserleri Cafe, Bar Disko Dindarlık ve Evlilik Öncesi Cinsel ilişki Konusundaki Yaklaşımlar Dindarlık ve AID Konusundaki Yaklaşımlar Kariyer Mesleklerde Kuşaklar Arası Yaşama Tarzı Farklılıkları i. Kuşaklar Arası Eğitim Düzeyi ve Yaşama Tarzı Farlılıklar Babanın Eğitim Düzeyi ve Kuşaklar Arası Eğitim Düzeyi Farklılığı i.2. Annenin Eğitim Düzeyi ve Kuşaklar Arası Yaşama Tarzı Farklılıkları Anne ve Baba ile Eğitim üresi Farkı ve Yaşama Tarzı Farklılığı Kuşaklar Arası Ekonomik Düzey ve Yaşama Tarzı Farkı ONUÇ VE DEGERLENDİRME EçiLMiş BiBLOGRAFYA EKLER EK i Anket Formu EK2 Anket Yönergesi vi

12

13 TABLOLAR LİTEi ayfa No Tablo i: Hayat Şansı Bileşenleri Tablo 2: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Hayat Şansı Tablo 3: Üç Meslek Grubunda Yaş Dağılımı Tablo 4: Üç Meslek Grubunda Cinsiyet Dağılım Tablo 5: Üç Meslek Grubunda Bölgelere Göre Cinsiyet Dağılım Tablo 6:Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Üniversite Öğreniminden Önce Yaşanılan Yerleşim Birimi Tablo 7: Mesleklere Göre Anne Ve Babanın i 8 Yaşına Kadar En Uzun üreyle Yaşadıkları Yerleşim Birimi Tablo 8: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Anne Kökeni Tablo 9: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Baba Kökeni Tablo i o: Üç Meslek Grubunda Anne ve Baba Eğitimi Tablo i i: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Anne Eğitimi Tablo 12: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Baba Eğitimi Tablo 13: Üç Meslek Grubunda Anne ve Baba Mesleği Tablo 14: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Anne Mesleği Tablo 15: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Baba Mesleği Tablo 16: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Mezun Olunan Lise Tablo 17: Üç Meslek Grubunda Yaşa Göre Mezun Olunan Lise Vıı

14 ayfa No Tablo 18: Üç Meslek Grubunda Ebeveynin Ekonomik Göre Mezun Olunan Lise Tablo 19: Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Lisans Üstü Derece Tablo20 : Üç Meslek Grubunda Cinsiyete Göre Akademik Unvan Tablo21: Aylık Gelire Göre Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi Tablo 22: Ebeveynin Ekonomik Durumuna Göre Kendi Ekonomik Duruınu Tablo 23: Cinsiyete Göre Çalışılan İşteki Konum Tablo 24: Kariyer Mesleklerine Göre aile eçimi Tablo 25: Kariyer Mesleklerinde Ebeveyn Aile Biçimine Göre Aile Biçiıni Tablo 26: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Ailede Gıda Maddeleri Alışverişini Yapanların Dağılım Tablo 27:Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Fatura Ödemelerini Yapanların Dağılım Tablo 28: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Ütü Yapanların Dağılımı Tablo 29: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Ev İçi Onarımıarı Yapanların Dağıııın Tablo 30: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Çocukların Günlük Bakımını Yapanların Dağılımı Tablo 3 i: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Kahvaltı Yapanların Dağılım... : V III

15 ayfa No Tablo 32: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Yemek Pişirenlerin Dağılımı Tablo 33: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evde Bulaşık Çamaşır Yıkayanların Dağılım! Tablo 34: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Evin Toplanması ve Temizl iği Tablo 35: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Ailede Çocukların Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmak Tablo 36: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Araba eçimine Karar yerıne Tablo 37: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Oturulacak Evin eçimine Karar Yerme... 8 ı Tablo 38: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Tatilde Nereye Gidileceğine Karar yerme Tablo 39: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Ailece Kimlerle Görüşüleceğine Karar Yerme Tablo 40: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre eçimlerde Oy Yerilecek Partinin Belirlenmesine Karar Yerme Tablo41: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Nerede ve Nası i Eğlenileceğine Karar Yerme Tablo 42: Kariyer Mesleklerde Cinsiyete Göre Çocukların Gideceği Okulun eçimine Karar Yerme Tablo 43: Hayat Şansına Göre Nikah Şekli ix

16 ayfa No Tablo 44: Hayat Şansına Göre Evlenme Biçimi Tablo 45: Kariyer Mesleklerdeki Kadınların Hayat Şansına Göre Eşlerinin Mesleği Tablo 46: Kariyer Mesleklerdeki Erkeklerin Hayat Şansına Göre Eşlerinin Mesleği Tablo 47: Kariyer Mesleklerdeki Erkeklerin Dindarlık Durumları İle Eşlerin Çalışına Durumu Tablo 48: Kariyer Mesleklerdeki Cinsiyet ve Hayat Şansına Göre Medeni Durum Tablo 49: Kariyer Mesleklerde Yaş Gruplarına Göre Medeni Durum Tablo 50: Kariyer Mesleklerdeki Cinsiyete Göre İlk Evlenme Yaşı Tablo 5 i: Kariyer Mesleklerdeki Cinsiyete Göre Çocuk ayısı Tablo 52: Kariyer Mesleklerine Göre Çocuk ayısı Tablo 53: Kariyer Mesleklerde Annenin Eğitimine Göre Kardeş ayısı Tablo54: Kariyer Mesleklerde Annenin Eğitimine Göre Çocuk ayısı Tablo 55: Kariyer Mesleklerde Babanın Eğitimine Göre Kardeş ayısı Tablo 56: Kariyer Mesleklerde Babanın Eğitimine Göre Çocuk ayısı Tablo 57: Kariyer Mesleklerde Çalışma Zamanın Dışında Kimlerle GörüşüldüğU Tablo 58: Mesleği ile ilgili Lisans Üstü Derecesine veya Akademik Kariyere ahip Olma / Olmama Durumuna Göre Çalışma Dışında Çoğunlukla Görüşülen Kişiler x

17 ayfa No Tablo 59: Yaş Gruplarına Göre Çalışma Dışında GörüştükIeri Kişiler Tablo 60: Anne ve Baba Mesleklerinin Kariyer Meslekle İl işkisi i Tablo 61: Annenin Mesleğine Göre Çalışma Zamanı Dışında Çogunlukla Görüşülen Kişiler Tablo 62: Babanın Mesleğine Göre Çalışma Zamanı Dışında Çoğunlukla Görüşülen Kişiler Tablo 63: Eşin Mesleğine Göre Çalışma Zamanı Dışında Çoğunlukla Görüşülen Kişiler Tablo 64: Eşin, Eğitim Durumuna Göre Çalışma Dışı Zamanda Görüşülen Kişiler Tablo 65: Üniversiteden Önce Yaşanılan En Uzun Yerleşim Yerine Göre Çalışma Zamanı Dışında Kimlerle Görüşüldiiğü Tablo 66: Kişinin Ekonomik Durumuna Göre Gelir Tablo 67: Kişinin Kendi Ekonomik Durumuna Göre Çalışma Dışı Zamanda Görüşülen Kişi ler Tablo 68: Üç Meslek Grubuna Göre Kendi Mesleğini eçen Çocuklar Tablo 69: Üç Meslek Grubunda Mesleğin İş Olarak Kabul Edenleri Cinsiyete Göre Çocuklarının Kendi Mesleğini eçmesi Konusundaki Düşüncesi Tablo 70: Üç Meslek Grubunda Mesleğini Kariyer Olarak Kabul Edenleri Cinsiyete Göre Çocuklarının Kendi Mesleğini eçmesi Konusundaki Düşüncesi ,' Tablo 71 : Mesleklere Göre ivil Toplum Kurumlarına Katılım xı

18 ayfa No Tablo 72: Meslekle İlgili Düşüncelere Göre Meslekten Beklenenler Tablo 73: Gelir Düzeyine Göre Çocukların İlk ve Orta Öğrenimierini Gördükleri Okul Türleri Tablo 74: Gelir Düzeyine Göre Çocukların Normal Eğitim Dışında Özel Eğitim Alma Durumu Tablo 75: Gelir Düzeyine Göre Çocukların Aldığı Özel Eğitim Türleri Tablo 76: Gelir Düzeyine Göre Çocukların Alması İstenen Özel Eğitim Türleri Tablo 77: Gelir Düzeyine Göre Giyim Tercihleri Tablo 78: Gelir Düzeyine Göre Fitness Center'a Gitme Durumu Tablo 79: Gelir Düzeyine Göre Tiyatro ve inemaya Gitme Durumu Etkinliğinin Yüzde Dağı1ımı Tablo 80: Gelir Düzeyine Göre Opera, Bale, enfoni Konserlerine Gitıne Durumu '" 163 Tablo 81: Gelir Düzeyine Göre eyahate Çıkma Durumu Tablo 82: Gelir Düzeyine Göre Dışarıda Yemeğe Çıkma Durumu Tablo 83: Gelir Düzeyine Göre Evlilik Öncesi Cinsel ilişki Konusundaki Yaklaşımlar Tablo 84: Gel ir Düzeyine Göre AiD Konusundaki Yaklaşımlar Tablo 85: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Çocukların ilk Orta Eğitimlerini Gördüklerin Okul Türleri xii

19 ayfa No Tablo 86: Dindarlık Konusundaki Tutumlar Göre Çocukların Normal Eğitimleri Dışında Özel Eğitim Alma Durumu Tablo 87: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Çocukların Aldıkları Özel Eğitim Türleri Tablo 88: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Çocukların Alması İstenen Özel Eğitim Türleri Tablo 89: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Giyim Tercihleri... ı 75 Tablo 90: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Tiyatro ve inemaya Gitme Durumu Tablo 91: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Opera, Bale ve enfoni Konserlerine Gitme Durumu Tablo 92: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre, Cafe, Disco vb. Eğlence Yerlerine Gitme Durumu Tablo 93: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre Evlilik Öncesi Cinsel ilişki Konusundaki Yaklaşımlar Tablo 94: Dindarlık Konusundaki Tutumlara Göre AİD Konusundaki Yaklaşımlar Tablo 95: Babanın Eğitim Düzeyine Göre Kuşaklar Arası Yaşama Tarzı Farklılığı Tablo 96: Annenin Eğitim Düzeyine Göre Kuşaklar Arası Yaşama Tarzı Farklılığı Tablo 97: Kuşaklar Arası Ekonomik Düzey Farklılıklarına Göre Yaşama Tarzı Farklılık Düzeyleri XIIi

20 GRAFİKLER ayfa No Grafik 1: Üç Meslek Grubu Yaş Dağılımı Grafik 2: Aylık Gelire Göre Ekonomik Durum Değerlendirmesi Grafik 3: Üç Meslek Grubunda Cinsiyet Dağılımı Grafik 4: Bölgelere Göre Toplam Cinsiyet Dağılımı Grafik 5: Kariyer Mesleklerdeki Kadınların Hayat Şansına Göre Eşlerinin Mesleği Grafik 6: Kariyer Mesleklerdeki Erkeklerin Hayat Şansına Göre Eşlerinin Mesleği Grafik 7: Kariyer Mesleklerinde Erkeklerin Dindarlık Durumları ile Eşlerin Çalışma Durumu Grafik 8: Kariyer Mesleklerde Çalışma Zamanı Dışında Kimlerle Görüşüldüğü Grafik 9: Mesleği ile İlgili Lisans Üstü Derecesine veya Akademik Kariyerlere ahip Olma/Olmama Durumuna Göre Çalışma Dışında Çoğunlukla Görüşülen Kişiler Grafik ıo: Eve Giren Aylık Gelire Göre Opera bale enfoni Konserleri vb. 'ne Gitme Durumu Grafik ll: Dindarlık Konusundaki Tutumlara AID Yaklaşımları Grafik 12: Kuşaklararası Ekonomik Farklılıklara Göre Yaşama Tarzı Farklılık Düzeyleri xiv

21

22 GİRİş Prof.Dr.Beylü DİKEÇLİGİL osyal bir varlık olarak birey, hayatını devam ettirebilmek için gerekli ihtiyaçlarının tatminden başka, toplum nazarındaki itibarını, yani sosyal ilişkiler ağı içinde sahip olduğu statüsünü yükseltme hedefine de yönelmiştir. osyal statü ilk bakışta bireyin gelir seviyesi ve eğitimmeslek durumu ile ilgili görünse bile, sosyolojik açıdan bakıldığında, yaşama tarzının da bu faktörlerin etkileşimine katılan önemli bir gösterge olduğu görülmektedir. Ayrıca bir başka önemli sosyolojik tesbit ise, bireyin statüsünün kendi ailesi ve hatta yakın aile çevresi ile birlikte değerlendirildiği hususudur. Bekar olanlar içinse ebeveyn ailesinin statüsü önem taşır. osyolojinin ve diğer sosyal bilimlerin konularının ana kaynağı olan insanın yapısı gereği, bu bilim dallarının ilgili oldukları sosyokültürel gerçekliğin karmaşık bir görünümü vardır. Gerçeklikteki bütün olgular içiçe geçmiştir, yani aralarına bir bütün oluşturan karşılıklı etkitepki bağıntıları vardır. Bu etkileşimlerin analizi ancak konunun sınırlandırılması ve etkileşim odağının belirlemnesi ile mümkün olabilmektedir. Ve bu tercih sosyologun yaklaşımına göre biçimlenir. Aynı konuda bile benzer açıklamalar içinde farklı vurgular, hatta zıt açıklamalar olabilir. Bu yüzden araştırmacıların genel teorik tercihlerinden çok, yaklaşımlarının dayandığı temel kabulleri net bir biçimde ortaya koymaları gerekir. Bu husus, belki de bu kadar net bi imde ilk defa bir survey de sergilenmiş oldu. Burada önemli bir hususu paranteze almak istiyoruz: Temel kabul terimi sosyoloji literatüründe; eski Türkçede kaziye, tercüme de doğrudan aktarıldığında postulat, nispeten yaygın bir kulllanımda sayıltı (assumption) ve varsayım olarak da ifade edilmektedir. Ancak varsayım, hipotez yerine de kullanıldığı için kavram karışıklığına yol açan ve dolayısıyla analitik değerini ve fonksiyonunu kaybetmiş bir kavram olmuştur. Bu yüzden araştırmada ku Ilanıımamıştır. varsayım kavramı

23 Bir önceki paragrafta ifade edildiği üzere, araştırmanın yaklaşımı "2.1. Araştırmanın Yaklaşşımı: ayıltılar" başlığı altında çözümlenerek net bir biçimde ortaya konulmaya çalışıldı. Alt başlıklarda sayıltılar önce teorikmetodolojik düzlemde ( ), daha sonra araştırma konusu düzleminde (2. 1.2) aile yapısı, kariyer meslek ve yaşama tarzı ile ilgili olanlar ayrıştırılarak verildi. Böylece bir araştırmada sayıltıların soyuttan somuta hangi düzlemlerde yer aldığı da sergilenmeye çalışıldı. Bütün bunlar "2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİİ" ana başlığı kapsamında ele alındı ve yaklaşım ile uygulama arasındaki içeiçeliği gösterebilmek için "2.2. Araştırmanın Metodu: Uygulama" şeklindeki ikinci dereceden başlık altında hipotezler ( ), aile yapısı, kariyer meslek ve yaşama tarzı olmak üzere konulara göre sıralanan alt başlıklarda verildi. Hipotezler ile hipotezlere temel teşkil eden konu ile ilgili sayıltılar (2. 1.2) arasında paralelliğin korunmasına dikkat edildi. Ayrıca "3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUM" bölümünde aile yapısı, kariyer meslek ve yaşama tarzı ile ilgili alt başlıklarda hipotezler tekrar edildi. Bu tercih, hem metnin kurgusu gereği hem de okuyucunun zihni akışını bozmamak amacıyla yapılmış oldu. Araştırma metodolojisinin, güçlü ve açık bir sistematikanalitik kurguya sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu ifadenin bir övünme duygusundan vel veya pazarlama taktiğinden kaynaklanmadığının, mevcut survey araştırmalarını bir ölçüde de olsa incelemiş olanlar tarafındanda kabul edileceğini umuyoruz. Metodolojinin zihinsel ve uygulama boyutları, "İçindekiler"de, araştırma sürecindeki içiçeliğe rağmen hem ayrıştırılarak, hem de netleştirilerek verilmiştir. Araştırma metodu yani uygulamayı açıklayan bölümde hipotezlerden başka, kavramsal çerçeve ilk alt başlıkta yer almaktadır. Alışılagelmişin ötesinde terimlerin basit sözlük tanımlarını sıralarnaktan ziyade, i analiz aracı olarak kullanılan kavramların operasyonel (işevuruk) tanımları verildi. "3. ARAŞTIRMANIN. BULGULARI VE YORUM" bölümünde araştırma konusunu belirleyin üç olgu (aile yapısı, kariyer meslek, yaşama tarzı) ile ilgili alt başlıklarda bu operasyonel tanımların unsurları analitik bir biçimde 2

24 açıklanmıştır. Bir örnek olarak "hayat şansı" (life chance) kavramını verebiliriz. Weber 'in sosyolojiye kazandırdığı bu kavramın, tanım unsurlarının analiz aracı haline getirilmesi suretiyle yapılan operasyonel (işevuruk) tanımı, "3.1. Ankara'da Kariyer Mesleklerin Genel Profili" alt başlığı kapsamında ayrıntılı bir biçimde işlenmiş ve teorik açıklamalar verilmiştir. Bu tutum, metnin kurgusunun bir başka özelliğini de sergilemektedir. Bilindiği üzere büyük bir çoğunlukla surveylerde teorik kısım ve bulgular iki ayrı bölüm halinde verilmektedir. Bu bölümler sistematik bir bütünün analitik parçaları olarak tasarlanmadığı veya araştırmacının zihninde bu şekilde algılanmadığı için eklektik kalmakta ve araştırma, aslında literatür taraması olan teorik kısım ile hemen hemen ondan bağımsız bir bulgular ve yorum kısmı halinde sunulmaktadır. Bu araştırmada teorikmetodolojik yaklaşım "İkinci Bölümde" sergilendikten sonra, teoripratik arasındaki zihinsel bağın kopmaması için teorik açıklamalar "Bulgular ve Yorum" bölümünde ilgili alt başlıklarda ele alınmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinin ele alındığı "Araştırmanın Metodu : Uygulama" başlığının kapsamında yukarıda ifade edildiği şekilde ele alınan 'kavramsal çerçeve'den başka hipotezler, araştırmanın sınırlılıkları, evren ve örneklem açıklanmıştır. Ayrıca anketin ve veri toplama aşaması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bulguların analiz edilerek yorumların yapıldığı "Üçüncü Bölümde" konu dört ana başlık etrafında ele alınmaktadır. Bilindiği üzere diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyolojinin inceleme alanını oluşturan olgular dünyasının çok boyutlu dinamik karakteri nedeniyle, incelenen her etkileşimin odak noktası araştırmacının yaklaşımına göre değişmektedir. Her bir odak noktası, konu incelenirken hangi olgunun temel alındığını gösterir. Odak noklatalarının sayısı, etkileşimde etken olan olguları ifade eder. Burada metodolojik açıdan aile yapısı, kariyer meslek ve yaşaııı,ı tarzı arasında karşılıklı bir etkitepki ilişkisisi olduğu hususu kabul edildiği İyin her bir kavram odak noktası olarak alınmıştır. Böylece "Üçüncü Bölümde" kariyer mesleklerin genel profili verildikten sonra bulgular, sırasıyla aile yapısı, kariyer meslek ve yaşama tarzı odağında, ilgili 3

25 hipotezler çerçevesinde analiz edilip yorumlanmıştır. Önemli bulunan bulgulardan bazıları, her bir alt bölümün sonunda grafikler halinde verilmiştir. Araştırmanın "3. i. Ankara' da Kariyer Mesleklerin Genel Profili" başlıklı bölümünde, öncelikle kariyer mesleklerde hayat şansı üzerinde durulmuştur. Yukarıdaki satırlarda da söz edildiği üzere hayat şansı kavramı önemli bir analiz aracı olarak kulanılmıştır. Bu kubanım için yapılan işlemler hakkında bilgi verilmiştir. Bu kavramın bu şekilde operasyonel kullanımının, sosyoloji literatürü için özgün bir kullanım olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da üç kariyer mesleğin genel profili verilirken bu bölümde yaş ve cinsiyet dağılımı, cinsiyetin coğrafi bölgelere göre dağılım, kariyer meslek mensuplarının ve ebeveynlerinin kökeni, profilin önemli çizgileri olarak yer almıştır. Diğer çizgiler ise eğitim ve ekonomik durum ile ilgilidir. Kariyer meslek mensuplarının ve ebeveynlerinin eğitim durumları ve ekonomik durumları hakkındaki bulgularla profil tamamlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın "3.2. Aile Yapısı Odağında Kariyer Meslekler" başlıklı bölümünde, kariyer mesleklerde aile biçimi, rol ve güç dağılımı bazında, aile içi ilişkiler, nikah şekli, evlilik usulü, eş mesleği ve eşin çalışıp çalışmaması, boşanma oranı, ilk evlenme yaşı ve doğurganlık düzeyi üzerinde durulmuştur. Kariyer mesleklerdeki aile biçimi, ebeveyn ailelerinin aile biçimi ile karşılaştırılarak hem iki kuşak arasındaki fark, hem de kariyer mesleklerin bu konuda toplumun diğer kesimlerinden farkı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aile içi ilişkiler, ailedeki rol paylaşımı ve karar verme süreçleri kariyer meslek sahibi kadınların ve erkeklerin ailelerinde karşılaştırılarak, bu ailelerin ne kadar geleneksel, ataerkil veya ne kadar eşitlikçi oldukları incelenmiştir. Eş mesleği, yine kadın meslek mensuplarında ve erkek meslek mensuplarında karşılaştırmalı olarak ele alınmış; böylece kariyer meslek sahibi kadınların ve erkeklerin bu konuda farklı davranıp davranmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Kariyer mesleklerin özellikleri, nikah şekli, evlilik usulü, boşanma, ilk evlenme yaşı ve doğurganlık bakımından da belirlenmektedir. Ayrıca bütün bu değişkenlerin, akademisyenler, doktorlar ve mimarlar arasında farklılık olup olmadığı da gözden geçirilmiştir. 4

26 Araştırmanın "3.3. Meslek Odağında Kariyer Meslekler" başlıklı bölümünde, önce 'kariyer meslek', ' iş meslek' ayırımının dayandığı teorik temeller tartışılmış, kariyer meslek ve meslek dışı yaşam ele alınarak mesleki sosyalleşme olgusu üzerinde durulmuştur. Mesleki sosyalleşme meslek için ve meslek içinde olmak üzere birbirini tamamlayan iki süreç halinde incelenmiştir. Ayrıca bireyin çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde mesleği hakkında ön bilgilenme düzeyi ile bağlantılı olan önceden mesleki sosya\leşme ele alınmıştır. Daha sonra kariyerin eş, kentlilik ve ekonomik durum ile olan ilişkileri ayrı alt başlıklar altında sunulmuştur. Kariyer ve çocukların meslek seçimi bağlamında fiili durum olarak çocukların ebeveyn mesleğini seçmesi, hipotetik durum olarak da çocukların ebeveyn mesleğinin seçmesini istenmesi incelenmiştir. Ayrıca, kariyer ve sivil katılım üzerinde durulduktan sonra, meslekten beklenenler konusu da ele alınmıştır. Araştırmanın "3.4. Yaşama Tarzı Odağında Kariyer Meslekler " başlıklı bölümünde, ilk olarak yaşama tarzı kavramının sosyoloji literatüründeki yeri ve önemi tartışılmış, ve literatürdeki yaşama tarzı ile ilgili araştırmalara değinilmiştir. Daha sonra örneklemin yaşama tarzı bakımından genel özellikleri incelenmiş ve bulgulara geçilmiştir. Bulgular, "Kariyer Meslek Mensupları Arasındaki Yaşama Tarzı Farklılıkları" ve "Kariyer Mesleklerde Kuşaklararası Yaşama Tarzı Farklılıkları" olmak üzere iki ana başlık altında sunulmuştur. Kariyer meslek mensupları arasındaki yaşama tarzı farklılıkları, gelir düzeylerine ve dindarlıkla ilgili tutumlara göre ele alınmıştır. Bu iki alt başlık altında; çocukların eğitimi, giyim tercihleri, boş zaman etkinlikleri, evlilik öncesi cinsel ilişki ve AİD konusundaki yaklaşımlar açısından yaşama tarzı farklılıkları incelenmiştir. Kariyer mesleklerde kuşaklararası yaşama tarzı farklılıkları ise, kuşaklararasındaki eğitim ve gelir düzeyi farklılıkları çerçevesinde irdelenmiştir. Metin boyunca hipotezler çerçevesinde analiz edilerek açıklanan bulgulardan ve yapılan yorumlardan önemli görülenler seçilerek, "onuç" bölümünde sistematik bir bütünlük içinde takdim edilmeye çalışılmıştır. 5

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama. I. Özet Tablolar 1. II. Kültürel Faaliyetlere Katılım

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama. I. Özet Tablolar 1. II. Kültürel Faaliyetlere Katılım İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler ve Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama III V VI XVI XVII I. Özet lar 1 II. Kültürel Faaliyetlere Katılım 1. Radyo Dinleme Faaliyetine Katılım 9 2. Televizyon İzleme Faaliyetine

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için Gençlerin Karar Mekanizmalarına Katılımı Araştırması Gerekçesi Bölgesel kalkınma ile ilgili çabaların sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Detaylı

Aile ve Birincil İlişkiler

Aile ve Birincil İlişkiler Aile ve Birincil İlişkiler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 8. Ders Aile ve Toplumsal Yapı Modernleşme sürecine paralel olarak aile, akrabalardan daha çok izole olmaya başlamıştır. Ayrıca geçmişteki bir

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Neden İşletme Kurarız?

Neden İşletme Kurarız? 1 Neden İşletme Kurarız? Bağımsız çalışma isteği Miras yoluyla işletme sahipliği Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu Başka fırsatların yokluğu Toplumsal itibar sağlama Kazanç sağlama ve ülke

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Y. Mimar Emrah ACAR ın Doktora Tez Çalışmasına İlişkin Rapor 18 Nisan 2005 A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 1. Çalışmanın Bölümleri Aday tarafından hazırlanarak değerlendirmeye sunulan doktora

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1

BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1 içindekiler ÖNSÖZ...ııı BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1 1. GİRİŞ...1 2. SES...2 2.1. Ses ile Benzerlik Gösteren Kavramlar...4 2.2. Sesin Ortaya Çıkmasına Sebep Olan Faktörler...4 2.2.1.

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Hazırlayan: Prof.Dr.Çiler Dursun A.Ü.DTCF 2.Atölye

Hazırlayan: Prof.Dr.Çiler Dursun A.Ü.DTCF 2.Atölye Hazırlayan: Prof.Dr.Çiler Dursun 01.09.2014- A.Ü.DTCF 2.Atölye cdursun@ankara.edu.tr 1 Henüz araştırılmamış bir alanda yeni bir bilgi ortaya koymak yada Çalışılmış bir alanında farklı bileşenler, öğeler,

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma PSIR DERS İLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset iliminde Uygulamalı Araştırma PSIR 480 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri PSIR 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Düzenlenecek sahne veya gösteri için

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri PSY 326 Seçmeli 3

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T +U Saati Kredisi AKTS KLİNİK UYGULAMA II FZT415 VII 0+28 14 20 Dersin Dili

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T +U Saati Kredisi AKTS KLİNİK UYGULAMA II FZT415 VII 0+28 14 20 Dersin Dili KLİNİK UYGULAMA II FZT415 VII 0+28 14 20 Öğr. Gör. Zeynep BAHADIR AĞCE Prof. Dr. Zeynep GÜVEN, Doç. Dr. Ayçe ATALAY, Doç. Dr. Tolga AYDOĞ, Öğr. Gör. Nuray ALACA, Öğr. Gör. Zeynep BAHADIR AĞCE, öğr. Gör.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

İçindekiler. Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç

İçindekiler. Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç İçindekiler Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç Ön Söz Teşekkür xi xii xiii xiv xvii xviii Giriş 1 Sistemik ve Aile Terapisi Deneyimleri 1 Bir Ailenin Görüşü 1 İki Terapistin

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 VERITAS FOCUS İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma Çalıştay Çalışanların çoğu kez fark edilmeyen psikolojik sorunları verimlilik ve iş tatmininin önündeki

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR. 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller

ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR. 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller Doç. Dr. İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gündelik Hayat ve Konut GTM 007 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i -

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı