ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) ISBN : ti Bu kitabın yayın hakkı MMO'ya aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez, MMO'nun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik fotokopi vs. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak göstermek şartıyla kitaptan alıntı yapılabilir. Basım Yeri: eren Ofset Tel: (0212) ı«pentamed Basım Yayın Org. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (0216)

3 TMMOB Makina Mühendisleri Odası "IV. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu" Kasım 2001 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ (MİEM) ÇALIŞMALARI Ersoy BEY TMMOB Makina Mühendisleri Odası ÖZET: TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş olan Meslek İçi Eğitim Merkezi kurulduğu 1998 yılından Ekim 2001'e kadar Türkiye çapında 5187 mühendisin çeşitli konularda eğitimlerini ve belgelendirilmelerini gerçekleştirmiştir. Meslek içi eğitim konusunda yapılanmasını kuran ve sürekli geliştiren Makina Mühendisleri Odası meslektaşların ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda çalışmalarını artırarak sürdürmektedir. Bu bildiride Makina Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezinin kuruluşu, yapısı, hedefleri, bünyesinde verilen eğitimler, ve mesleki eğitimin gerekleri üzerinde durulacaktır. GİRİŞ: Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki yüksek ivmeli gelişim, üretim süreçlerinde varolan bileşenlerin kendilerini sürekli geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır, "mesleki varlık" koşulu bu alanlardaki faaliyetlerine bağlı olan mühendislerin, alanın gelişkenlik ve geliştirilebilirlik düzeyine etkide bulunabilecek daha da ötesi hükmedecek nitelikte olması beklenmektedir. Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma ve üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi için sürekli eğitim şarttır. Makina Mühendisleri Odası yapmış olduğu mesleki, teknik ve sosyal konuları içeren onlarca Kongre, Kurultay ve Sempozyumlarda tartışmalara katılmış, son teknolojik gelişmeler üzerine bilgilenmiş, bilgilerini paylaşmış ve birçok konuda meslek alanlarımıza yönelik sürekli ve yaygın bir eğitimin gerekliliğini dile getiren meslektaşlarının gereksinimleri doğrultusunda Meslek İçi Eğitim Merkezini (MİEM) kurmuştur. MESLEKİ EĞİTİM: Meslek içi eğitim belirli konu üzerinde mühendislerin bilgi birikimlerinin, uygulama ve tasarlama yetilerinin artırılmasını, gelişen teknolojiyi daha verimli kullanmalarını hedeflemektedir. Özellikle teknolojinin ulaştığı düzeyle birlikte mühendislikte temel altyapıyı oluşturan lisans eğitimi "meslek yaşamı boyunca sürecek meslek içi eğitime olanak sağlayacak temel bilimsel eğitim" olarak tanımlanmaktadır. Dünya genelinde mühendislik eğitiminde yıllarca tartışılan yöntemlerden sonra "öğrenmeyi öğretme" diye adlandırılan eğitim biçimine yönelinmiştir. TMMOB tarafından yürütülen tartışmalarda da kaliteli eğitim şöyle tanımlanmıştır: "mühendislik ve mimarlık eğitiminde kalitenin yükseltilmesi için, TMMOB belleme yerine öğrenme, verileri kabul etme yerine araştıransorgulayan, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı engelleyen, baskıct-şartlandırıcı bir yöntem yerine kişiliği özgürce geliştiren bir temel eğitim politikasını savunur". [2] Daha açık bir ifadeyle, -237-

4 öğrenme yaşam boyudur, okulda, çalışmada, insan yaptığı her şeyde, yaptıklarından öğrenmesini bilmeli ve öğrendikleriyle daha iyisini yapmayı hedeflemelidir. Ancak, bu kendiliğinden gelişemez. Ne salt bilgi edinmeyle ne de salt pratikle hayatın değişkenliği ve gelişkinliğine yanıt verebilecek bir öğrenme gerçekleşemez. Gerekli olan yaratıcı öğrenmeyi yaşama geçirmedir. Senge'nin tanımıyla: "...Öğrenme temel bir zihniyet değişikliğini de kapsar. 'Öğrenen organizasyonlar'dan söz etmenin problemi, çağdaş kullanımında 'öğrenme 'nin temel anlamını yitirmiş olmasıdır. Gerçek öğrenme, insan olmanın anlamım ta yüreğinden kavrar. Öğrenmeyle kendimizi yeniden yaratırız. Öğrenmeyle şimdiye kadar hiçbir zaman yapmadığımız bir şeyi yapmaya muktedir hale geliriz. Öğrenmeyle yaratma, hayatın üretme sürecinin bir parçası olma kapasitemizi genişletiriz. Her birimizin içinde bu tür öğrenmeye karşı derin bir açlık vardır. 'Öğrenen bir organizasyon 'un temel anlamı geleceğini yaratma kapasitesini durmadan genişleten bir organizasyon olmasıdır. Öğrenen bir organizasyonda 'adapte olmayı öğrenme 'nin yanında 'üretici öğrenme', yaratma kapasitemizi artıran öğrenme gelmelidir. [3] Öğrenme sürekli bilgi edinme ve bunları pratikte uygulama yoluyla davranışta, eylemde oluşan değişmedir. Fakat sürekli bilgi edinmeden kasıt insanın nerede nasıl kullanacağını bilemediği anlamsız, boş bir bilgi yükü değildir. Bu biçimdeki bilgi yükü "kullanılabilir" nitelikte değildir ve olsa olsa zoraki bir 'bellemeye' karşılık gelir. Öğrenme asıl işlevini bilimsel kavrayış ile uygulamanın bütünleşmesiyle bulur. Bilimsel kavrayışın yaşam içerisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda uyarılması, uygulamada sınanması ve pekiştirilmesiyle bilgi yerli yerine oturarak yeni bilgilere açılım sağlar. Mühendislik öğretiminde de aranan kişinin kendini geliştirerek, aıaştırabileceği, özgürce tasarlayabileceği, tasarladıklarını uygulayabileceği, yeni bilgilere ulaşabileceği bir eğitim modelidir. "Yaratıcı ve üretici öğrenme" tanımına uyan böyle bir öğrenme süreci, yaşam içerisinde işlevli olabilir. Mühendislik hizmetleri toplum yararı esasında gerçekleştirilmelidir. Ürünleri hemen toplumsal yaşamın, toplumun kullanımına sunulan mühendislerin tasarım-uygulama bilgi birikimi ve deneyimleri mesleki yaşam içerisinde olgunlaşmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz anlamda bir eğitimin bütünüyle uygulanamıyor olmasından dolayı mühendislik hizmetleri hakkında oluşan temel kaygıyı ortadan kaldırılmaya yönelik çalışmalardan biri olarak mühendislik mesleğini icra edenlerin mesleki yeterliliklerinin tespiti, belgelendirme ve mesleki denetim büyük önem kazanmaktadır. İnsanlığın ortak ürünü olan bilim ve teknolojinin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve kullanılmasında, üretim bilgi ve becerisi toplumun diğer kesimlerine göre daha gelişkin olan mühendisler büyük rol oynar. Bu noktada bilim ve teknolojinin gelişim yönü, bu gelişimin emek üretkenliğine etkileri, emek üretkenliğindeki gelişim ile artan toplumsal zenginliklerin toplumsal faydaya dönüşüm oranı, toplumsal yaşamın mühendislik faaliyetleri içeriğindeki gereksinimlerin belirlenmesi, bu belirlemede yer alan öncelikler, mühendislik hizmetlerinde temel ölçütlerdir. Özellikle 2O.yüzyılın başından itibaren üretim ilişkileri içinde teknolojiye biçilen rol, teknolojik gelişmelerin sosyal yaşam olan etkileri, mühendislerin edindikleri bilgi ve deneyimi kullanma, sürekli kendilerini yenileyerek bilgi ve deneyimlerini artırma, yeni bilgiler üretme, bilim ve teknolojiyi halkın yararına kullanma sorumluluklarını artırmaktadır. Bilimin, teknolojinin, bunlara dayanan mühendislik hizmetlerinin yerine getirilmesinde bahsedilen anlamda bir öğrenme sürecinin ve sorumluluk bilincinin mesleki eğitim veren tüm kurumlarda yaygınlaştırılması hedeflenmelidir. Eğitim bir gereksinmeden doğar. Mesleki eğitim için gereksinimin belirlenmesinde mesleki etkinlik gösterecek kişinin yeterlik düzeyi esas alınır. Mesleki etkinlikler sonucu ortaya çıkacak ürünün kural ve standartlara uygunluğu, mesleki etkinlik sürecinde yer alan meslek erbabının gerekli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasına bağlıdır. Kişi yeterli birikime sahip olmadığı durumlarda faaliyeti sonucu ortaya çıkacak ürünün yeterliliği, uygunluğu bundan etkilenir. Bu yüzden gerekli bilgi, beceri ve tutumun kendisine kazandırılması gereklidir. Mühendislik eğitimi sonucu kişide kazandırılması hedeflenen gelişmenin amaçlara (gerekli ürünlerin ortaya çıkarılmasına) uygunluk -238-

5 düzeyinin ölçülmesi -özellikle mühendisliğin yukarıda ayrıntılı ifade edildiği gibi toplumsal bir hizmet olması nedeniyle-, mesleki denetim bir zorunluluktur. Toplumsal yaşamın örgün yapısı, mühendislik faaliyetlerinin ve buna uygun mesleki eğitim konularının çeşitliliği, ölçme ve değerlendirmenin ve sonrasında belgelendirmenin önemini daha da artırmaktadır. Meslek içi eğitimde yukarıda bahsedilenler temel etmenler olarak ele alınmalıdır. Bu temel etmenler doğrultusunda, mühendislik eğitiminin temeli lisans eğitimi sonrası, bilimin, teknolojinin ve disiplinler arası etkileşimin gelişmesi ölçüsünde artan ve içice geçen uzmanlık alanlarının zorunlu kıldığı meslek içi eğitimin kurgulanması gereklidir. MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ (MİEM) NEDİRr? Tanım ve Kuruluş: MİEM Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından tarihinde alınmış bir kararla (195/3 sayılı OYK kararı) Oda üyesi bulunan makina, endüstri, işletme, sanayi, uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin değişen ve gelişen teknoloji doğrultusunda gereksinim duydukları mesleki eğitimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir yapıdır. MİEM'in yapısı ve kuruluş amacı MMO tarafından kısaca aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: Amaç: Meslek alanları ile ilgili olarak meslektaşlarımızı uzmanlaştırmaya yönelik, verilecek kurs ve seminerlerin merkezi koordinasyonu için meslek içi eğitim merkezi kurulmuştur. MİEM Kapsamı: Meslektaşlarımızın meslek alanlarında uzmanlaşmasına yönelik her türlü konuda kurs ve seminer düzenlemek, kurs ve seminer notları hazırlamak Organizasyon: MİEM sorumlusu Oda Müdürü veya Oda Müdürünün görevlendireceği bir Teknik Görevlidir. MİEM'in çalışmalarında Oda Müdürü, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Çalışma Yöntemi: 1. MİEM tarafından Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu talepleri doğrultusunda bir yıllık dönemlere göre meslektaşlara yönelik kursseminer programı hazırlanır. 2. Kurs-seminer programı Oda ve Şube periyodiklerinde duyurulur. 3. Her kurs ve seminerin içeriği ile ilgili Oda Komisyonlarının ve Şube Yönetim Kurullarının da önerisi ile MİEM tarafından hazırlanır ve Oda Yönetim Kurulu onayına sunulur. 4. Kurs ve seminerlerin kimler tarafından verileceği ve bunlara ödenecek ücret Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 5. Kurs ve seminerlere katılım ücreti Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 6. Kurs ve seminerler Oda Merkezi'nde verilebileceği gibi gerekli görüldüğü durumlarda Şubelerde de verilebilir. 7. Kurs ve seminerler sonunda başarılı olanlara "Belge" verilir

6 Iı * Bu tarif kapsamında Makina Mühendisleri Odası bir Meslek Odası olarak meslektaşlarının ihtiyaç duyduğu, değişen ve gelişen teknoloji doğrultusunda meslek içi eğitimin zorunlu olduğu konularda MİEM kapsamında eğitimler örgütlemeye başlamıştır. Makina Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezinin gelişmesiyle birlikte kuruluş amacı doğrultusunda Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğini yayınlamış ve uzmanlık konuları MİEM faaliyetleri bu yönetmeliğe göre düzenlenmiştir. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ 04. Uzmanlık Konuları Ve Uzmanlık Konularının Belirlenmesi ODA mühendislik dalları öğrenim programları, Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulama alanlarını, mesleki bilimsel gelişmeleri, ülkenin teknolojik durumunu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerim dikkate alarak ve gerektiğinde oluşturacağı mesleki-bilimsel kurullara danışarak, üretilen ürün veya hizmetlerde kamı, yararına mesleki denetimin sağlanması konusunda uzmanlık konularını ve uzmanlığın hangi koşullara göre belgelendirileceğim belirler ve üyelerine duyurur. 05. Uzmanlık Konuları İle İlgili Belgelendirme ODA tarafından belirlenen uzmanlık konuları ve Belge alma koşullarını sağlayan veya bu koşulları yerine getirecek üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verilir Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere ODA tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda, OYK Belge alma koşullarını değiştirebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu üyelerin kazanılmış haklarını göz önünde bulundurur Belge sahibi, belgenin kullanımında Odanın alacağı kararlara uymak zorundadır Belge ücretleri OYK tarafından belirlenir Oda Yönetim Kurulu hakkında herhangi bir nedenle soruşturma açılan belge sahibinin belgesini kullanmayı soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak durdurabilir Belge iptalinde Oda Tüzüğünün 43. Maddesindeki hususlar geçerlidir Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Belge Sicil dosyası açılarak mühendislerin sicilleri tutulur, onayları işlenir. Ayrıca her Şube 'de, benzer dosyalarda Şube 'ye bağlı mühendislerin sicilleri tutulur. 06. MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ Uzmanlık konuları ile ilgili verilecek Meslekiçi eğitimler ve sınavlar MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından gerçekleştirilir MİEM sorumlusu OYK tarafından görevlendirilecek Sekreter Yardımcısı veya Oda Müdürü veya Oda teknik görevlisidir MİEM tarafından her uzmanlık konusuna ayrı olmak üzere eğitim-sınav programı ve takvimi hazırlanır ve Oda Yönetim Kurutunun onayına sunulur. MİEM meslek içi eğitim programını ve takvimini Şubelerin ve ilgili merkezi komisyonların görüş ve önerilerini alarak hazırlar OYK tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimleri ODA ve Şube süreli yayınlarında duyurulur Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitmenler ile sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti OYK tarafından belirlenir Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler OYK tarafından belirlenir Her eğitim ve sınav için; katılanların adı, soyadı. Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste ODA arşivlerinde iki yıl boyunca saklanır

7 TMMOB'nin önemle üzerinde durduğu meslek içi eğitim konusu meslek odalarının asli görevi olarak MMO tarafından da birincil olarak önemsenmektedir. Anayasanın 135. maddesinde mesleki konulara ilişkin belirleme yapma yetkisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilmiştir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 2. maddesinde "b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" birliğin bir kuruluş amacı olarak belirtilmektedir. TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayında "TMMOB ve Odalar, düzenli ve -ürekli eğitim uygulamak durumundadır. Çünkü hızlı bilgi artışı beraberinde bilgi eskimesini de hızlandırmıştır. Klasik eğitim-öğretim uygulamaları bilgilerin hızla eskimesi nedeniyle ihtiyaca cevap vermekten uzaklaşmıştır. Bu nedenle örgütler yeni bilgilere ve teknolojilere uyumu sağlamak zorundadır. Sürekli (ömür boyu) eğitim gerekmektedir." "Odalarımız, mühendislerin ve mimarların çalıştıkları kurum ve kuruluş bünyelerinde meslek içi eğitime katkıda bulunmak, serbest çalışan üyelerimizin meslek içi eğitimini planlamak durumundadırlar. Meslek içi eğitimin işsiz üyeler için planlanması ve gerektiğinde verilmesiyle, eğitim eşitsizliğinden kaynaklanan eksiklikleri gidermede ve işsizliği en aza indirmede bir katkı sağlayacaktır" ifadeleriyle Odaların meslek içi eğitim çalışmaları yapmaları gerektiği vurgulanmıştır.[2] MMO meslek alanlarının gerektirdiği eğitim vb. etkinlikleri düzenleme sorumluluğunun bilinciyle üyelerinin birikimlerini yine üyelerinin paylaşımına sunmak üzere, MİEM bünyesinde verilmekte olan eğitimleri mesleğin gerektirdiği alanlara uygun olarak çeşitlendirmekte ve geliştirmektedir. EĞİTİMLERİN YAPISI: MİEM kurulmadan önce MMO'ya bağlı Şubelerce düzenlenmekte olan kurslar gerekli altyapılar oluşturularak MİEM'le birlikte tüm Türkiye'den katılımın sağlanabileceği merkezi bir yapıya kavuşturulmuştur. Gerekli altyapıdan kastedilen MİEM kapsamında verilen kursların tüm Şubelerde belirlenmiş içerikte tek bir programının olması, kursa ait bir eğitim kitabının ve ya eğitim notlarının olması, gerekliyse pratik eğitimler için aynı araç ve gereçlerin kullanılması, sınavlarının merkezi olarak hazırlanması, yapılması ve değerlendirilmesi, sınav sonucu başarılı olanlara merkezi olarak yetki belgelerinin hazırlanmasıdır. Kursların aynı içerikte verilmesinin sağlanması amacıyla kursu verenler merkezi olarak değişen mevzuat ve gelişen teknolojik bilgiye göre hazırlanan dokümanlarla veya eğitimlerle yönlendirilmektedir. Eşitim sereksinimleri: Eğitimler yetişkin eğitimi ilkelerine göre biçimlendirilmektedir. Öncelikle teknolojinin gelişimi ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda üyelerin gerek kongre, kurultay, sempozyum, panel vb. etkinliklerdeki, gerekse komisyon çalışmaları sırasındaki talepleri doğrultusunda eğitim gereksinimleri belirlenmektedir. Eşitim programları: Eğitim konusuna göre eğitim programlarını, eğitim kitabını ve eğiticileri belirlemek üzere Türkiye'nin her yerinden konunun uzmanı Oda üyelerinden komisyonlar oluşturulmaktadır. Eğitim programlarında ilk olarak Makina Mühendisleri Odasının mesleki ve toplumsal yeri, üyelerin Oda etkinliklerindeki sorumluluk ve görevleri, TMMOB ve Oda tüzük ve yönetmelikleri, mühendislik etiği anlatılmakta, Odanın etkinlikleri tanıtılmaktadır. Program -241-

8 i> eğitimin konusuna göre belirlenen teknik eğitim ve uygulama örnekleriyle devam etmektedir. Eğitimler her biri 50 dakika olmak üzer günde 6 saatten oluşmaktadır. Eğitim kitapları: Konunun uzmanı üyelerin bilgi birikimleri ve deneyimleriyle oluşturdukları kitaplar yayına hazırlandıktan sonra MİEM birimleri aracılığıyla kurslar üyelere duyurulmaktadır. Her bir kursa özgü eğitim kitaplarının yanında MMO tarafından yayınlanmış sayısı 200'ü aşmış teknik kitaplar, yine o eğitimin konusunda MMO tarafından düzenlenmiş olan Kongre, Kurultay ve Sempozyumlarda sunulan bildiri kitapları, MMO'nun ve Şubelerin kütüphanesinde konuyla ilgili kitaplar bilgileri tamamlayıcı kaynaklar ve başvuru kitapları olarak önerilmekte, eğitimler sırasında örneklerinden yararlanılarak üyelerin araştırarak kendilerini geliştirmeleri özendirilmektedir. Eğitim yerleri: Dikkatle ele alınan noktalardan biridir. Derslikler, dersleri kolay ve rahat takip edebilecek ortamlar olarak hazırlanmaktadır. Uygulama örnekleri derslik içinde veya derslik dışında olabilmektedir. Kurs takvimi : Kursa katılmak üzere başvuruda bulunan üyelerin bölgelerdeki yoğunluğuna göre kurs yeri ve takvimi aylık olarak belirlenmektedir. Ölçme ve değerlendirme: MİEM kapsamında yapılan eğitimler sonunda pratik ve teorik konuları kapsayan merkezi yazılı bir sınav yapılmaktadır. Sınavlarda başarı notu 100 üzerinden en az 70'tir. Sınavlar kurslara göre test ve/veya klasik usulde olmaktadır. Sınav soruları eğitimleri verenler tarafından hazırlanarak, bir veri tabanında tutulmakta ve sınavlar bu veri tabanından sorular seçilerek hazırlanmaktadır. Sınav sonrası değerlendirmeler yine merkezi olarak yapılmaktadır BELGELENDİRME: Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde tanımlandığı şekliyle belgelendirmedeki amaç "Ülke ve toplum yararlan doğrultusunda meslek alanları ile ilgili -242-

9 denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Makina Mühendisleri Oda 'sı tarafından belirlenmesi, belgelendirilmesi ve gerektiğinde uzman üyelerin kamuoyuna önerümesinin sağlanmasıdır. " Makina Mühendisleri Odası bünyesinde bulunan Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisliği disiplinlerinin kapsadıkları, sorumluluk alanında bulunan konular çok çeşitlidir. Sanayinin, üretim, tasarım, uygulama, kontrol birimlerinde Oda bünyesindeki bu mühendislik alanlarının sorumluluğunda olan 50'yi aşkın birikim ve deneyim gerektiren konu bulunmaktadır. Bu konuların birçoğunda ve özellikle toplum güvenliğini doğrudan ilgilendiren konularda lisans düzeyinde verilen asgari eğitim çoğunlukla yeterli olamamakta, toplumsal yaşam, toplum ve çevre güvenliği, toplumsal zenginlik kaynaklarının verimli kullanılması doğrultusunda meslek içi sürekli bir eğitim ve onu koşullayan mesleki denetim zorunlu olmaktadır. Mühendislere yönelik mesleki denetimden kasıt ise "Odalarca mesleki yeterliliği saptanmış üyelerine verdiği yetki çerçevesinde gerçekleştirilen mesleki etkinliklerin, görev ve hizmetlerin, toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve geleceğini göz önünde bulundurarak, bilimin ve tekniğin gereklerine, yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, önceden belirlenmiş kriterlere göre incelenmesi''dir. Bahsedilen anlamda bir meslek içi eğitim ve mesleki denetim, yasal zorunlulukların bulunmayışı, Odaların etki ve yetkisinin sınırlandırılmasının da etkisiyle tam anlamıyla yaşama geçirilemediğinden, yıllardır "piyasa koşullarına" dayalı keyfilik, iş olanakları (istihdam) çerçevesinde belirlenmekte ve düzenlenmektedir. Mühendisler çalışma yaşamları içerisinde çalıştıkları koşullar doğrultusunda bir bilgilenme süreci yaşamaktadırlar. Bu süreçlerde bölgesel, sektörel etkenlerin farklılığının yanı sıra çalışılan işletmenin büyüklüğü, işletme içerisindeki ürün çeşitliliği, işletmenin son teknolojiyi takip etme zorunluluğunu doğuran ticari yapısı önemli rol oynamaktadır. Buna ek olarak mühendisler ve birbiriyle etkileşimlerine bakarsak, işletme içerisindeki hiyerarşik yapı, üretimin kapitalist yapısı gereği toplumsal yaşamın atomize olmasıyla gittikçe körüklenen rekabetçi ve bireyci yaklaşımlar, toplumsal yaşam ve üretimde üstlenilen rol kavrayışının yok olması, bilgi ve deneyimin paylaşımını engellemekte, bilgi birikimi ve deneyim artırımı tümüyle bireysel ihtiyaçlar ve ilgiye indirgenmektedir. İhtiyaçların bütünüyle bireysel belirlenmesi yaşama ve elbette bununla bağlantılı olarak mesleğe yabancılaşmayı da beraberinde getirmektedir. Meslek yaşamında hedef yoksunluğu, gelecek üzerine olan belirsizlik ve güvensizlik kişinin öğrendikleriyle birlikte artması gereken araştırma ve kendini geliştirme isteklerini yok etmekte, ve gittikçe mesleğine karşı duyarsızlaşmaktadır. Çalışma yaşamındaki mühendis, lisans eğitimi sırasında verilen eğitimin araştırmaya, öğrenmeyi öğretmeye dayanmayan niteliği ve ezberci içeriği dolayısıyla son gelişmelerin gerektirdiği işlevsellikten yoksun kalmaktadır. Kısacası toplumsal yaşam içerisinde, üretim bileşenleri içerisinde önemli bir işlevi olan mühendis ve mühendislik hizmetleri piyasa koşullarının "insafına" kalmaktadır. Bu tespitlerden hareketle, TMMOB Makina Mühendisleri Odası mesleki denetim, mesleki yeterlik/ yetkinlik ve uzmanlık ve belgelendirme konularını oluşturduğu türlü platformlarda üyeleri ve konunun uzmanlarıyla tanıştırmaktadır. Oda tüzüğünün amaç başlıklı 3.maddesinin 3.fıkrasında "İş ve İşçi Güvenliği ve Ergonomi, Çevrenin Korunması ve Enerjinin Üretimi ve Yönetimi, Ölçüm ve Test ihazlarının Kalibrasyonu v.b. sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve -243-

10 bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm test ve kontrollün yaparak belge vermek, Odanın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak." 9.fıkrasında "Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek." ve 10.fıkrasında "Üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan uzmanlık sicil dosyaları tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek." Odanın konuyla ilgili yükümlülükleri tanımlanmıştır. Belgelendirme konusu üzerinde on yıllık bir tartışma ve çalışmanın sonucunda, Makina Mühendisleri Odası "Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, projelendirme, tasarım, raporlama, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme gibi uzmanlık gerektiren Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği hizmetleri için uzman üyelerin saptanması ve belgelendirilmesi kurallarını" belirlemiş ve MİEM kapsamındaki eğitimlerle bu yöndeki çalışmalarını başlatmıştır. Oda'nın mesleki denetimin zorunlu olduğu meslek alanlarında belgelendirme yapması ve eğitimler düzenlemesinin temel yaklaşımı budur. Bu temel eksende gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan üyelere aldığı eğitim konusunda yetki belgesi hazırlanmaktadır. (Belge örneği Şekil 1.) Belgelerin geçerlilik süreleri, yetki kapsamları, belgeli üyelerin sorumlulukları ve eğitim esasları TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve eklerinde tanımlanmıştır (Şekil.2) -244-

11 tmmob, makinamühendblenala ASANSÖR MÜHENDİS-YETKİBELGESİ Adı. - Saralı.' t*» JELLI. 3la' ^«* «- V*rı*"-* B ELGESAHIBININ.. D D Qi.fe.i-rd.iw4i. Obıl. - TUM-IU.' D D EtaLga üuuiııı.' itırns T«rı.ijdı4L T«r' Kurrji T«rı.ldı^Jı. fjxı.i."' D a a D - odası Sfâfen}^- lisisaî itâzıttetteri- <Befl fanusunda &etirt>{ejişartlanı trjmn ddujkoaa fönetfk Su öeîffîyuiükyet&j've 5owxtulu$fan rfe fartiigı obuaya l i a t â p j ibi, fa- Belgenin fç&anmmda- <tsnfmxs Svtakjııa- MHüetıdisleri- odası tim rffdd 1MMOEcrt- Oüıa 1.VILÖMA.VT r f r E B ît 2YIL-<mYc 2002» c tt 2003ö E Ö 4.VIL0\ftV>= 2004» ^ BU- BE LGE-MZE M LE tk&v E-VİZE LE SBf Of- VIL LAfrfÇN GEÇE Fi U'D'fi: Şekil 1. TMMOB MMO Mühendis Yetki Belgesi Örneği

12 UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ MEKANİK TESİSAT UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ (sıyahtam İş Güvenliği Mühendis Belgelendirme Yönetmeliği Araç İmal Tadil Montaj Mühendis Yetki Belgesi Alma Koşullan Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi Alma Koşulları İş Makinalan Operatör Kurs Öğreticisi Mühendis Yetki Belgesi Alma Koşulları Asansör Mühendis Belgelendirme Yönetmeliği Sıhhi Tesisat tartma Tesisat Mühendis Yetki Belgeleri 1. Asansör Avan Proje Hazırlama 2. Doğalgaz iç tesisatı 3. Soğutma tesisatı 4. Klima tesisatı 5. Havalandırma tesisatı 6. Havuz tesisatı 7. LPG tesisatı 8. Kızgın su tesisatı 9. Basınçlı hava tesisatı 10. Buhar tesisatı 11. Arıtma tesisatı 12. Havagazı tesisatı 13. Medikal Gaz Tesisatı 14. Otomatik Kontrol Tesisatı 15. Sanayi tip çamaşırhane tesisatı 16. Sanayi tipi mutfak tesisatı Şekil 2. TMMOB MMO Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

13 MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN VERİLMEKTE OLAN KURSLAR Tablo 1. MİEM Tarafından Belgelendirilen Üyelerin Yetki Konularının Dağılımı UZMANLIK KONUSU 1 MEKANİK TESlSAT(lsı yalıtımı, sıhhi tesisat, Arıtma Tesisatı Asansör Avan Proje Hazırlama Basınçlı Hava Tesisatı 1.04., Buhar Tesisatı Doğalgaz!ç Tesisat Havagazı Tesisatı Havalandırma Tesisatı Havuz Tesisatı Kızgın Su Tesisatı Klima Tesisatı LPG Tesisat Medikal Gaz Tesisatı Otomatik Kontrol Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Soğutma Tesisatı 2 ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ 3 A.İ.T.M. 4 ASANSÖR UYGULAMA 5 İŞ MAKİNALARI KURS ÖĞRETİİ Isıtma tesisatı) TOPLAM Tablo 2. MİEM Tarafından Düzenlenmiş olan kurslara katılım. Kursun Adı Kure^ayış! Sıhhi Tesisat \ 11 Isıtma Tesisatı 11 Isı Yalıtımı! 11 Asansör 19 Asansör Avan Proje Hazırlama i 19 Doğalgaz İç Tesisat 41 Araçların LPG'ye Dönüşümü \ 90 AİTM 22 toplam ; 224 Katılımcı Sayısı

14 Şekil 3. MİEM Kursu Sonucu Verilen Belgelerin Şubelere Göre Dağılımı (Doğal Gaz, Asansör, AİTM) 400 Şubelere Göe Dağılım I* * / * Şekil 4. Mekanik Tesisat Belgelerinin Şubelere Göre Dağılımı -248-

15 Şekil S. MİEM Kursu Sonucu Verilen Belgelerin Meslek Yaşlarına Göre Dağılımı (Doğal Gaz, Asansör, AİTM) AYTM %5o ÜL ÜO S12-25 Doöal Gaz El EH D>25 %27 D>25 Asansör %28 %47 Şekil 6. Mekanik Tesisat Belgelerinin Meslek Yaşlarına Göre Dağılımı MekanikI Tesisat %1 %4 ^ ^ %3 %92 HO-5 O5-12 D12-25 D>

16 MİEM'DE GELİŞME MİEM kapsamında verilmesi planlanan ve çalışmaları sürdürülen kurslar ise şunlardır: 1. Bakım Yönetimi 2. Hidrolik - Pnömalik Sistemler <. Uygulamalı Kalibrasyon ve Metroloji I. Bilgisayar destekli Tasarını ve Üretim (AD/AM) 5. Döküm Teknolojisi o. Kaldırma-İletme Makinaları Periyodik Kontrol 7. Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol 8. Kalıp Teknolojisi 9. Yangın Tesisatı 10. Kaynak Teknolojisi I1. Trafik - Ulaşım Mühendisliği 12. Kalite Kontrol 13. Malzeme İhtiyaç Planlaması 14. Enerji Planlaması ve Fizibilite 15. Üretim Planlama ve Kontrol 16. Enerji Yönetimi KAYNAKÇA 1. MİEM, Meslek İçi Eğitim Merkezi 2001 Yılı Eğitimleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 2. TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı Karar Taslakları, TMMOB, Nisan Beşinci Disiplin (Öğrenen Organizasyon), Peter M. Senge 4. Eğitim ve Yaşam, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi, Sayı: 10 YAZ-GÜZ Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, Şakir Çınkır, Karayolları Genel Müdürlüğü Eğitim Notları 6. Ölçme ve Değerlendirme, Ömer Kutlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Eğitim Notlan 7. Mesleki ve Teknik Eğitimde Uluslar arası Kalite Konuları, Ankara Üniversitesi IVETA konferansı 8. TMMOB Demokrasi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 9. III. Ulusal Makina Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, Oda Yayın No: Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, Oda Yayın No:

17 TMMOB Makina Mühendisleri Odası "IV. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu" Kasım 2001 VİYANA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SERTİFİKALANDIRMA MODELİ VE ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ EĞİTİM SORUNLARI İLE İLGİLİ BAZI ÖNERİLER Prof. Dr. P.Herbert OSANNA 1 Prof. Dr. M. Numan DURAKBAŞA 2 Prof. M. Emin YURf (1) : Viyana Teknik Üniversitesi Institut für Fertigungstechnik Abteilung Auschtauschbau und Messtechnik mail, ift. tuwien.ac.at (2) : Viyana Teknik Üniversitesi Institut für Fertigungstechnik Abteilung Auschtauschbau und Messtechnik dur mail, ift. tuwien. ac.at (3) : Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü yildiz. edu. tr O.Univ.Prof.Dr.techn. P. Herbert OSANNA Viyana Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesinde öğretim üyesi olan Prof.Dr. P. Herbert Osanna, Kalite Yönetimi ve Ölçme Tekniği Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir yılından beri "Üniversitede Kalite Yönetimi Kuruluşunun - Österreichische Gesellschaft für das Qualitâtsmanagement im universitâren Bereich" Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Osanna uzun yıllar Üniversite idaresinde Senato üyeliği ve Makina Fakültesi Yönetiminde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Prof. Osanna, ayrıca Avusturya Standartları Enstitüsü Standart Kurullarında başkanlık, Avusturya Ölçme ve Otomasyon Kuruluşunda - ÖGMA başkan vekilliği, Uluslarası Ölçme Konfederasyonu - IMEKO 'nun Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO nun "Geometrik Ürün Spesifıkasyonu ve Verifikasyonu" Teknik Komitesinde (T 176) Avusturya Temsilciliği gibi ölçme tekniği ve kalite yönetimi konularında ulusal ve uluslararası çalışmalarda aktif görevlerde bulunmaktadır. Bu güne kadar, ABD, Arjantin, Avustralya, Brazilya, Çin, Japonya, Kanada, Türkiye'de ve çeşitli Avrupa ülkelerinde 300 den fazla bilimsel konferans veren Prof. Osanna'nın 260 tan fazla bilimsel yayını ve 7 kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. M. Numan Durakbaşa Viyana Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi'nde öğretim üyesi, Kalite Yönetimi ve Ölçme Tekniği Bölümü Başkan Vekili ve Nano Teknoloji Laboratuvarı Başkanı olan Prof.Dr. M. Numan Durakbaşa 1998 yılından beri misafir profesör olarak Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Ana Bilim Dalında, Kalite Yönetimi ve Ölçme Tekniği konularında ders vermektedir

18 Üniversitedeki çalışmalara paralel olarak, Viyana Teknik Üniversitesinin,,EOQ Şemasına göre Kalite Personeli Eğitimi ve Sertifikasyonu Kuruluşu" Başkan Vekilliği ile aynı kuruluşta Baş Denetçi/Denetçi Eğitmenliği ve»üniversitede Kalite Yönetimi Kuruluşunda" yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. "Avusturya Ölçme ve Otomasyon Kuruluşu - (ÖGMA)" ve 1985 yılından beri Avusturya Standartları Enstitüsünün üyesi olan Durakbaşa, Uluslararası Standartlar Teşkilatı iso'nun (International Organization for Standardization),,Kalite Yönetimi,, T 176 ile,,geometrik Ürün Spesifikasyonu ve Verifikasyonu" T 213 Teknik Komitelerinde Avusturya Temsilcisi olarak uluslararası alanda standardizasyon çalışmalarında aktif görev yapmaktadır. ABD, Çin, Japonya, Mısır ve Türkiye ile çeşitli Avrupa ülkelerinde bu güne kadar 100 den fazla bilimsel konferans veren Durakbaşa'nın 150 den fazla bilimsel yayını ve müşterek yayınlanmış 5 kitabı bulunmaktadır. Prof. Mehmet Emin YURİ Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olup; anılan Üniversitenin Makina Fakültesi Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalında 1979 yılında Doçentlik; 1989 yılında da Profesörlüğe atanmıştır. Halen Başkanlığını yaptığı bu Anabilim Dalında, özellikle Talaşsız Şekil Verme konusunda yürütmüş olduğu doktora ve yüksek lisans tezleri, araştırma projeleri ile çeşitli yayınları ve Y.T.Ü yayınları arasında yer alan Talaşsız Şekil Verme ve Kalıp İmal Tekniği isimli iki kitabı bulunmaktadır. Prof. Mehmet Emin YURI, Yıldız Teknik Üniversitesinde son dört yılı Rektör Yardımcılığı olmak üzere, 12 yıl süre ile muhtelif idari görevler; Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. Kendisi, Y.T.Ü Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olup; üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır. Anılan Vakfın ortaklığı ile kurulan ISKAV vakfının kurucu üyesidir. Çeşitli dönemlerde, özellikle sanayi işbirliğine yönelik sempozyum, fuar, ve seminer organizasyonları ile birlikte; KOSGEB-Yıldız Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kuruluş çalışmalarında görev almıştır. Prof. Mehmet Emin YURI, Karaelmas Üniversitesinin açılışından itibaren altı yıl süre ile ders, idari görev ve laboratuarlarının kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca, İstanbul ve Kocaeli Üniversitelerinde dersler vermiştir ÖZET: Üniversitelerimizin hepsinin eğitim kalitesini yükseltme; birçoğunun da bunu sertifikalandırabilme çabaları içinde oldukları bilinmektedir. Aslında, bu hedeflerin seçimi çok doğal ve aynı zamanda eğitimimiz açısından umut vericidir. Üniversitelerimiz, bir taraftan çeşitli olanaksızlıkları ve güçlükleri her vesile ile dile getirmekte; bir taraftan da herhangi bir mazeret aramadan, böylesine iddialı hedeflere yönelmektedir. Bu bir çelişki gibi görünüyorsa da, aslında takdir edilecek bir davranıştır. Ancak, seçilen bu hedefe yönelik olarak belirlenecek stratejilerin gerçekçi verilere dayanması da esastır. Bu süreç uzadığı veya çok yavaş işlediği takdirde, kurumsal hayal kırıklığının ve moral çöküntülerinin yaşanması olasıdır. ( t

19 Üniversitelerin mevcut olanaklarına ve sistemi yorum tarzlarına göre, izlemiş oldukları eğitimöğretim programları ile düzeyleri arasında bir takım farklılıkların ve tercihli yönlenmelerin oluşması doğaldır. Dolayısıyla, eğitim kalitesini yükseltme ve sertifıkalandırabilme yönünden, tüm üniversiteler için geçerli olabilecek tek bir reçete önermek elbette mümkün değildir. Ancak, yine de eğitimizdeki mevcut yapılanma tarzı ve sorunlar göz önüne alınmak suretiyle, genelleştirilmiş bazı iyileştirme önerilerinde bulunmanın mümkün olabileceği düşünülmektedir. Doğal olarak, burada sözü edilen sorunlar, bunları hissedenler ve var olduğunu kabul edenler için geçerlidir. Bu çalışmamızda, söz konusu öneriler ile birlikte, Viyana Teknik Üniversitesi'nde uygulanmış olan yüksek eğitimde kalite yönetimi sertifikalandırma modeli esas alınarak karşılaştırmalara gidilmekte ve söz konusu modelin ölçütlerine göre bir önlem ve gereksinim paketi ortaya konmağa çalışılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Eğitimde kalite, TKY (TQM), üniversite eğitiminde kalite yönetimi, İSO 9001: 2000, belgelendirme, kalitenin geliştirilmesi, sürekli iyileştirme 1 GİRİŞ: Tüm endüstri ve hizmet sektörü kuruluşlarında olduğu gibi, kalite ile ilgili talepler günden güne artmakta ve kalite yönetimi sistemleri uygulamaları hemen hemen her kesime süratle yayılmaktadır. Kalite konusundaki bu geniş kapsamlı ve süratli gelişmeler, aynı zamanda kalite ile ilgili olarak, toplumun büyük bir kesiminin ilgisinin hizmet sektörüne de yönelmesini beraberinde getirmektedir. Özellikle kamu idaresi, sağlık ve eğitimde kalite, hizmet sektöründe kaliteye yönelik ilginin belli başlı odak noktalarını oluşturmaktadır. Yüksek kaliteli üniversite eğitimi ve kaliteli genç akademisyenlerin yetiştirilmesi ile ilgili talepler, bir yandan iş çevresi tarafından ortaya atılırken, diğer yandan üniversiteler yüksek kaliteli üniversite eğitimi için çalışmaları yoğunlaştırmaya başlamışlardır. Bir üniversite organizasyonu olarak kalite yönetimi sisteminin ISO 9001 Standartına göre dünyada ilk olarak belgelendirilen üniversite kuruluşlarından biri olan Viyana Teknik Üniversitesi'nin "Interchangeable Manufacturing and Industrial Metrology" bölümünde kalite yönetimi, 1992 yılından beri üniversite eğitiminde başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca gelişmelere paralel olarak, uygulanmakta olan bu kalite yönetimi sistemi, ISO 9000 Kalite Standartlarının 2000 yılı sonunda tamamlanan büyük revizyonu ile yeniden yapılandırılması sonucu, revizyonun esasını teşkil eden proses modeline uygun olarak geliştirilmek üzere hazırlık çalışmaları yapılmıştır. ISO 9001: 2000 standardına göre eğitimde kalite yönetimi sistemi, proses modeli yaklaşımı temelinde etkin bir şekilde oluşturulması, organizasyonun her düzeyinde uyarlanacak sürekli iyileştirme (Deming) döngüsü ile gerçekleştirilir. Bu döngü her bir bireysel proses ve tüm proses ağı için olduğu gibi, kalite sistemi planlaması veya yönetimin gözden geçirmesi gibi yüksek seviye stratejik proseslerde ve basit operasyonel eylemlerde uygulanır. Uzun vadeli hedeflere ulaşma yollan olarak tanımlanan stratejilerin hayata geçirilmeleri farklı uygulama metotlarıyla gerçekleştirilir. Proseslerin organizasyonun tüm çalışanlarını içine alacak şekilde, kalite, maliyet ve zaman faktörlerine göre sürekli iyileştirilmesi prensibine dayanan KAIZEN programı bu metotlardan bir tanesidir

20 I. 2. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE KALİTE YÖNETİMİ: Viyana Teknik Üniversitesi, 'Interchangeable Manufacturing and Industrial Metrology' bölümünde uygulanan kalite yönetimi sisteminde, üniversite eğitimi kalitesinin geliştirilmesi, izlenmesi ve denetimi, toplam kalite yönetimi sistemlerinde olduğu gibi stratejik planlama ve sürekli geliştirme elementleri ile gerçekleştirilmektedir. Şekil 1 de gösterilen başlıca kalite kontrol devreleri şunlardır: İş çevresi Bilimsel gelişmelerin eğitim sistemine entegrasyonu Eğitim aktivitilerinin anketlerle evaluasyonu İŞ ÇEVRESİ EĞİTİM DERSLER BİLİMSEL GELİŞMELER ÖĞRENİ Şekil 1: Kalite kontrol devreleri 3. ÜNİVERSİTEDE KALİTE HEDEFLERİ: Bir üniversitede kalite hedefleri nasıl belirlenmelidir? Kalite hedeflerinin, o üniversitenin sene başına verdiği mezunların sayısının çokluğu, sınav sonuçlarının not ortalamasının yüksek derecede olması veya eğitimin kısa sürede tamamlanması şeklinde tanımlanması üniversite eğitiminde kalite yönetimi sistemlerinin başlıca kalite hedefleri arasında sayılmaktadır. Çıkış noktası olarak üniversite eğitimi prosesinin ürünü olan mezun sayısının çokluğu, kalite hedefi olarak belirlendiğinde, bu kalite hedefine ulaşabilmek dolaylı olarak iş çevresinin gereksinim duyduğu uzmanlık konulan ile ilgili eğitimlerin cazip hale getirilmesi ve kapasitelerinin artırılması ile mümkün olabilecektir. Bu durumda bir üniversite ürününün kalitesi ne olmalı sorusu ise, kesin bir şekilde yanıtlanması güç ve birden çok cevabı olan bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu daha yakından incelendiğinde, bir kalite ölçülendirmesinin oluşturulabilmesi, sadece mezunların iktisadi çevrede kabul görmeleri ile mümkün olacağı sonucuna ulaşılacaktır. Bu çerçevede bir mezun profili oluşturmak, problemin -254-

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ İhsan Altun Osman Kolay Hidayet Çetin İhsan Altun Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından:

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından: 13 Şubat 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27140 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ KĠMYA MÜHENDĠSLERĠ ODASI MESLEKĠÇĠ SÜREKLĠ

Detaylı

bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları

bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6. MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi) Kapsamında Eğitim Çalışmaları Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araç-İmal-Tadil-Montaj Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 3 Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında yaşanan hızlı değişim süreci; örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin zaman içerisinde atıl bilgi haline

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI çizgisini anlatarak başladığı konuşmasında, TMMOB nin 1970 lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ 1. Büro Tescil Belgesi Ücretleri (2014 yılından itibaren Belge yıllık olarak verilmektedir.)

Detaylı

Yönetmelikler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör

Yönetmelikler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler;

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler; TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI Toplumsal ve teknolojik gelişmeler mesleğin kapsamını ve dolayısıyla beceri gereksinimlerini değiştirmektedir. Meslekiçi eğitimin misyonu,

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ 15 1. Büro Tescil Belgesi Ücretleri (2014 yılından itibaren Belge yıllık olarak verilmektedir.)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Resmi Gazete 07.07.2002 Pazar Sayı: 24808 (Asıl) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş Güvenliği Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26532 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SIK SORULAN SORULAR GÖZETİM VE YENİDEN BELGELENDİRME KRİTERLERİ İÇİN. Sayın Üyemiz,

SIK SORULAN SORULAR GÖZETİM VE YENİDEN BELGELENDİRME KRİTERLERİ İÇİN. Sayın Üyemiz, GÖZETİM VE YENİDEN BELGELENDİRME KRİTERLERİ İÇİN SIK SORULAN SORULAR Sayın Üyemiz, Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin vizelenmesi için yapılması gereken mesleki etkinlikler ve mesleki uygulama alanları

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME VE YAYIN ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME VE YAYIN ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME VE YAYIN ÜCRETLERİ 1. Büro Tescil Belgesi Ücretleri (Gecikme zammı uygulaması kaldırılmıştır, ek ücret alınmamaktadır.) İlk

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MİSEM) ÇALIŞMALARIMIZ Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki hızlı gelişim, üretim süreçlerinde varolan bileşenlerin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KOORDİNATOR Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: bahattin.karagozoglu@medeniyet.edu.tr

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAYNAK VE BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAYNAK VE BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAYNAK VE BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

MEKANĐK TESĐSAT HĐZMETLERĐ UZMANLIK VE BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

MEKANĐK TESĐSAT HĐZMETLERĐ UZMANLIK VE BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ MEKANĐK TESĐSAT HĐZMETLERĐ UZMANLIK VE BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ -01. KAPSAM Bu yönetmelik mekanik tesisat hizmetlerini gerçekleştirecek makina mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. 2016 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 10.01.2017 Bu rapor, 01 kasım 2006 tarih 26333 tarihli T.C. Resmi Gazete de yayınlanmış Bankalara

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı