ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) ISBN : ti Bu kitabın yayın hakkı MMO'ya aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez, MMO'nun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik fotokopi vs. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak göstermek şartıyla kitaptan alıntı yapılabilir. Basım Yeri: eren Ofset Tel: (0212) ı«pentamed Basım Yayın Org. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (0216)

3 TMMOB Makina Mühendisleri Odası "IV. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu" Kasım 2001 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ (MİEM) ÇALIŞMALARI Ersoy BEY TMMOB Makina Mühendisleri Odası ÖZET: TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş olan Meslek İçi Eğitim Merkezi kurulduğu 1998 yılından Ekim 2001'e kadar Türkiye çapında 5187 mühendisin çeşitli konularda eğitimlerini ve belgelendirilmelerini gerçekleştirmiştir. Meslek içi eğitim konusunda yapılanmasını kuran ve sürekli geliştiren Makina Mühendisleri Odası meslektaşların ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda çalışmalarını artırarak sürdürmektedir. Bu bildiride Makina Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezinin kuruluşu, yapısı, hedefleri, bünyesinde verilen eğitimler, ve mesleki eğitimin gerekleri üzerinde durulacaktır. GİRİŞ: Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki yüksek ivmeli gelişim, üretim süreçlerinde varolan bileşenlerin kendilerini sürekli geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır, "mesleki varlık" koşulu bu alanlardaki faaliyetlerine bağlı olan mühendislerin, alanın gelişkenlik ve geliştirilebilirlik düzeyine etkide bulunabilecek daha da ötesi hükmedecek nitelikte olması beklenmektedir. Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma ve üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi için sürekli eğitim şarttır. Makina Mühendisleri Odası yapmış olduğu mesleki, teknik ve sosyal konuları içeren onlarca Kongre, Kurultay ve Sempozyumlarda tartışmalara katılmış, son teknolojik gelişmeler üzerine bilgilenmiş, bilgilerini paylaşmış ve birçok konuda meslek alanlarımıza yönelik sürekli ve yaygın bir eğitimin gerekliliğini dile getiren meslektaşlarının gereksinimleri doğrultusunda Meslek İçi Eğitim Merkezini (MİEM) kurmuştur. MESLEKİ EĞİTİM: Meslek içi eğitim belirli konu üzerinde mühendislerin bilgi birikimlerinin, uygulama ve tasarlama yetilerinin artırılmasını, gelişen teknolojiyi daha verimli kullanmalarını hedeflemektedir. Özellikle teknolojinin ulaştığı düzeyle birlikte mühendislikte temel altyapıyı oluşturan lisans eğitimi "meslek yaşamı boyunca sürecek meslek içi eğitime olanak sağlayacak temel bilimsel eğitim" olarak tanımlanmaktadır. Dünya genelinde mühendislik eğitiminde yıllarca tartışılan yöntemlerden sonra "öğrenmeyi öğretme" diye adlandırılan eğitim biçimine yönelinmiştir. TMMOB tarafından yürütülen tartışmalarda da kaliteli eğitim şöyle tanımlanmıştır: "mühendislik ve mimarlık eğitiminde kalitenin yükseltilmesi için, TMMOB belleme yerine öğrenme, verileri kabul etme yerine araştıransorgulayan, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı engelleyen, baskıct-şartlandırıcı bir yöntem yerine kişiliği özgürce geliştiren bir temel eğitim politikasını savunur". [2] Daha açık bir ifadeyle, -237-

4 öğrenme yaşam boyudur, okulda, çalışmada, insan yaptığı her şeyde, yaptıklarından öğrenmesini bilmeli ve öğrendikleriyle daha iyisini yapmayı hedeflemelidir. Ancak, bu kendiliğinden gelişemez. Ne salt bilgi edinmeyle ne de salt pratikle hayatın değişkenliği ve gelişkinliğine yanıt verebilecek bir öğrenme gerçekleşemez. Gerekli olan yaratıcı öğrenmeyi yaşama geçirmedir. Senge'nin tanımıyla: "...Öğrenme temel bir zihniyet değişikliğini de kapsar. 'Öğrenen organizasyonlar'dan söz etmenin problemi, çağdaş kullanımında 'öğrenme 'nin temel anlamını yitirmiş olmasıdır. Gerçek öğrenme, insan olmanın anlamım ta yüreğinden kavrar. Öğrenmeyle kendimizi yeniden yaratırız. Öğrenmeyle şimdiye kadar hiçbir zaman yapmadığımız bir şeyi yapmaya muktedir hale geliriz. Öğrenmeyle yaratma, hayatın üretme sürecinin bir parçası olma kapasitemizi genişletiriz. Her birimizin içinde bu tür öğrenmeye karşı derin bir açlık vardır. 'Öğrenen bir organizasyon 'un temel anlamı geleceğini yaratma kapasitesini durmadan genişleten bir organizasyon olmasıdır. Öğrenen bir organizasyonda 'adapte olmayı öğrenme 'nin yanında 'üretici öğrenme', yaratma kapasitemizi artıran öğrenme gelmelidir. [3] Öğrenme sürekli bilgi edinme ve bunları pratikte uygulama yoluyla davranışta, eylemde oluşan değişmedir. Fakat sürekli bilgi edinmeden kasıt insanın nerede nasıl kullanacağını bilemediği anlamsız, boş bir bilgi yükü değildir. Bu biçimdeki bilgi yükü "kullanılabilir" nitelikte değildir ve olsa olsa zoraki bir 'bellemeye' karşılık gelir. Öğrenme asıl işlevini bilimsel kavrayış ile uygulamanın bütünleşmesiyle bulur. Bilimsel kavrayışın yaşam içerisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda uyarılması, uygulamada sınanması ve pekiştirilmesiyle bilgi yerli yerine oturarak yeni bilgilere açılım sağlar. Mühendislik öğretiminde de aranan kişinin kendini geliştirerek, aıaştırabileceği, özgürce tasarlayabileceği, tasarladıklarını uygulayabileceği, yeni bilgilere ulaşabileceği bir eğitim modelidir. "Yaratıcı ve üretici öğrenme" tanımına uyan böyle bir öğrenme süreci, yaşam içerisinde işlevli olabilir. Mühendislik hizmetleri toplum yararı esasında gerçekleştirilmelidir. Ürünleri hemen toplumsal yaşamın, toplumun kullanımına sunulan mühendislerin tasarım-uygulama bilgi birikimi ve deneyimleri mesleki yaşam içerisinde olgunlaşmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz anlamda bir eğitimin bütünüyle uygulanamıyor olmasından dolayı mühendislik hizmetleri hakkında oluşan temel kaygıyı ortadan kaldırılmaya yönelik çalışmalardan biri olarak mühendislik mesleğini icra edenlerin mesleki yeterliliklerinin tespiti, belgelendirme ve mesleki denetim büyük önem kazanmaktadır. İnsanlığın ortak ürünü olan bilim ve teknolojinin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve kullanılmasında, üretim bilgi ve becerisi toplumun diğer kesimlerine göre daha gelişkin olan mühendisler büyük rol oynar. Bu noktada bilim ve teknolojinin gelişim yönü, bu gelişimin emek üretkenliğine etkileri, emek üretkenliğindeki gelişim ile artan toplumsal zenginliklerin toplumsal faydaya dönüşüm oranı, toplumsal yaşamın mühendislik faaliyetleri içeriğindeki gereksinimlerin belirlenmesi, bu belirlemede yer alan öncelikler, mühendislik hizmetlerinde temel ölçütlerdir. Özellikle 2O.yüzyılın başından itibaren üretim ilişkileri içinde teknolojiye biçilen rol, teknolojik gelişmelerin sosyal yaşam olan etkileri, mühendislerin edindikleri bilgi ve deneyimi kullanma, sürekli kendilerini yenileyerek bilgi ve deneyimlerini artırma, yeni bilgiler üretme, bilim ve teknolojiyi halkın yararına kullanma sorumluluklarını artırmaktadır. Bilimin, teknolojinin, bunlara dayanan mühendislik hizmetlerinin yerine getirilmesinde bahsedilen anlamda bir öğrenme sürecinin ve sorumluluk bilincinin mesleki eğitim veren tüm kurumlarda yaygınlaştırılması hedeflenmelidir. Eğitim bir gereksinmeden doğar. Mesleki eğitim için gereksinimin belirlenmesinde mesleki etkinlik gösterecek kişinin yeterlik düzeyi esas alınır. Mesleki etkinlikler sonucu ortaya çıkacak ürünün kural ve standartlara uygunluğu, mesleki etkinlik sürecinde yer alan meslek erbabının gerekli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasına bağlıdır. Kişi yeterli birikime sahip olmadığı durumlarda faaliyeti sonucu ortaya çıkacak ürünün yeterliliği, uygunluğu bundan etkilenir. Bu yüzden gerekli bilgi, beceri ve tutumun kendisine kazandırılması gereklidir. Mühendislik eğitimi sonucu kişide kazandırılması hedeflenen gelişmenin amaçlara (gerekli ürünlerin ortaya çıkarılmasına) uygunluk -238-

5 düzeyinin ölçülmesi -özellikle mühendisliğin yukarıda ayrıntılı ifade edildiği gibi toplumsal bir hizmet olması nedeniyle-, mesleki denetim bir zorunluluktur. Toplumsal yaşamın örgün yapısı, mühendislik faaliyetlerinin ve buna uygun mesleki eğitim konularının çeşitliliği, ölçme ve değerlendirmenin ve sonrasında belgelendirmenin önemini daha da artırmaktadır. Meslek içi eğitimde yukarıda bahsedilenler temel etmenler olarak ele alınmalıdır. Bu temel etmenler doğrultusunda, mühendislik eğitiminin temeli lisans eğitimi sonrası, bilimin, teknolojinin ve disiplinler arası etkileşimin gelişmesi ölçüsünde artan ve içice geçen uzmanlık alanlarının zorunlu kıldığı meslek içi eğitimin kurgulanması gereklidir. MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ (MİEM) NEDİRr? Tanım ve Kuruluş: MİEM Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından tarihinde alınmış bir kararla (195/3 sayılı OYK kararı) Oda üyesi bulunan makina, endüstri, işletme, sanayi, uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin değişen ve gelişen teknoloji doğrultusunda gereksinim duydukları mesleki eğitimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir yapıdır. MİEM'in yapısı ve kuruluş amacı MMO tarafından kısaca aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: Amaç: Meslek alanları ile ilgili olarak meslektaşlarımızı uzmanlaştırmaya yönelik, verilecek kurs ve seminerlerin merkezi koordinasyonu için meslek içi eğitim merkezi kurulmuştur. MİEM Kapsamı: Meslektaşlarımızın meslek alanlarında uzmanlaşmasına yönelik her türlü konuda kurs ve seminer düzenlemek, kurs ve seminer notları hazırlamak Organizasyon: MİEM sorumlusu Oda Müdürü veya Oda Müdürünün görevlendireceği bir Teknik Görevlidir. MİEM'in çalışmalarında Oda Müdürü, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Çalışma Yöntemi: 1. MİEM tarafından Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu talepleri doğrultusunda bir yıllık dönemlere göre meslektaşlara yönelik kursseminer programı hazırlanır. 2. Kurs-seminer programı Oda ve Şube periyodiklerinde duyurulur. 3. Her kurs ve seminerin içeriği ile ilgili Oda Komisyonlarının ve Şube Yönetim Kurullarının da önerisi ile MİEM tarafından hazırlanır ve Oda Yönetim Kurulu onayına sunulur. 4. Kurs ve seminerlerin kimler tarafından verileceği ve bunlara ödenecek ücret Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 5. Kurs ve seminerlere katılım ücreti Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 6. Kurs ve seminerler Oda Merkezi'nde verilebileceği gibi gerekli görüldüğü durumlarda Şubelerde de verilebilir. 7. Kurs ve seminerler sonunda başarılı olanlara "Belge" verilir

6 Iı * Bu tarif kapsamında Makina Mühendisleri Odası bir Meslek Odası olarak meslektaşlarının ihtiyaç duyduğu, değişen ve gelişen teknoloji doğrultusunda meslek içi eğitimin zorunlu olduğu konularda MİEM kapsamında eğitimler örgütlemeye başlamıştır. Makina Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezinin gelişmesiyle birlikte kuruluş amacı doğrultusunda Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğini yayınlamış ve uzmanlık konuları MİEM faaliyetleri bu yönetmeliğe göre düzenlenmiştir. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ 04. Uzmanlık Konuları Ve Uzmanlık Konularının Belirlenmesi ODA mühendislik dalları öğrenim programları, Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulama alanlarını, mesleki bilimsel gelişmeleri, ülkenin teknolojik durumunu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerim dikkate alarak ve gerektiğinde oluşturacağı mesleki-bilimsel kurullara danışarak, üretilen ürün veya hizmetlerde kamı, yararına mesleki denetimin sağlanması konusunda uzmanlık konularını ve uzmanlığın hangi koşullara göre belgelendirileceğim belirler ve üyelerine duyurur. 05. Uzmanlık Konuları İle İlgili Belgelendirme ODA tarafından belirlenen uzmanlık konuları ve Belge alma koşullarını sağlayan veya bu koşulları yerine getirecek üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verilir Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere ODA tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda, OYK Belge alma koşullarını değiştirebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu üyelerin kazanılmış haklarını göz önünde bulundurur Belge sahibi, belgenin kullanımında Odanın alacağı kararlara uymak zorundadır Belge ücretleri OYK tarafından belirlenir Oda Yönetim Kurulu hakkında herhangi bir nedenle soruşturma açılan belge sahibinin belgesini kullanmayı soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak durdurabilir Belge iptalinde Oda Tüzüğünün 43. Maddesindeki hususlar geçerlidir Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Belge Sicil dosyası açılarak mühendislerin sicilleri tutulur, onayları işlenir. Ayrıca her Şube 'de, benzer dosyalarda Şube 'ye bağlı mühendislerin sicilleri tutulur. 06. MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ Uzmanlık konuları ile ilgili verilecek Meslekiçi eğitimler ve sınavlar MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından gerçekleştirilir MİEM sorumlusu OYK tarafından görevlendirilecek Sekreter Yardımcısı veya Oda Müdürü veya Oda teknik görevlisidir MİEM tarafından her uzmanlık konusuna ayrı olmak üzere eğitim-sınav programı ve takvimi hazırlanır ve Oda Yönetim Kurutunun onayına sunulur. MİEM meslek içi eğitim programını ve takvimini Şubelerin ve ilgili merkezi komisyonların görüş ve önerilerini alarak hazırlar OYK tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimleri ODA ve Şube süreli yayınlarında duyurulur Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitmenler ile sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti OYK tarafından belirlenir Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler OYK tarafından belirlenir Her eğitim ve sınav için; katılanların adı, soyadı. Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste ODA arşivlerinde iki yıl boyunca saklanır

7 TMMOB'nin önemle üzerinde durduğu meslek içi eğitim konusu meslek odalarının asli görevi olarak MMO tarafından da birincil olarak önemsenmektedir. Anayasanın 135. maddesinde mesleki konulara ilişkin belirleme yapma yetkisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilmiştir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 2. maddesinde "b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" birliğin bir kuruluş amacı olarak belirtilmektedir. TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayında "TMMOB ve Odalar, düzenli ve -ürekli eğitim uygulamak durumundadır. Çünkü hızlı bilgi artışı beraberinde bilgi eskimesini de hızlandırmıştır. Klasik eğitim-öğretim uygulamaları bilgilerin hızla eskimesi nedeniyle ihtiyaca cevap vermekten uzaklaşmıştır. Bu nedenle örgütler yeni bilgilere ve teknolojilere uyumu sağlamak zorundadır. Sürekli (ömür boyu) eğitim gerekmektedir." "Odalarımız, mühendislerin ve mimarların çalıştıkları kurum ve kuruluş bünyelerinde meslek içi eğitime katkıda bulunmak, serbest çalışan üyelerimizin meslek içi eğitimini planlamak durumundadırlar. Meslek içi eğitimin işsiz üyeler için planlanması ve gerektiğinde verilmesiyle, eğitim eşitsizliğinden kaynaklanan eksiklikleri gidermede ve işsizliği en aza indirmede bir katkı sağlayacaktır" ifadeleriyle Odaların meslek içi eğitim çalışmaları yapmaları gerektiği vurgulanmıştır.[2] MMO meslek alanlarının gerektirdiği eğitim vb. etkinlikleri düzenleme sorumluluğunun bilinciyle üyelerinin birikimlerini yine üyelerinin paylaşımına sunmak üzere, MİEM bünyesinde verilmekte olan eğitimleri mesleğin gerektirdiği alanlara uygun olarak çeşitlendirmekte ve geliştirmektedir. EĞİTİMLERİN YAPISI: MİEM kurulmadan önce MMO'ya bağlı Şubelerce düzenlenmekte olan kurslar gerekli altyapılar oluşturularak MİEM'le birlikte tüm Türkiye'den katılımın sağlanabileceği merkezi bir yapıya kavuşturulmuştur. Gerekli altyapıdan kastedilen MİEM kapsamında verilen kursların tüm Şubelerde belirlenmiş içerikte tek bir programının olması, kursa ait bir eğitim kitabının ve ya eğitim notlarının olması, gerekliyse pratik eğitimler için aynı araç ve gereçlerin kullanılması, sınavlarının merkezi olarak hazırlanması, yapılması ve değerlendirilmesi, sınav sonucu başarılı olanlara merkezi olarak yetki belgelerinin hazırlanmasıdır. Kursların aynı içerikte verilmesinin sağlanması amacıyla kursu verenler merkezi olarak değişen mevzuat ve gelişen teknolojik bilgiye göre hazırlanan dokümanlarla veya eğitimlerle yönlendirilmektedir. Eşitim sereksinimleri: Eğitimler yetişkin eğitimi ilkelerine göre biçimlendirilmektedir. Öncelikle teknolojinin gelişimi ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda üyelerin gerek kongre, kurultay, sempozyum, panel vb. etkinliklerdeki, gerekse komisyon çalışmaları sırasındaki talepleri doğrultusunda eğitim gereksinimleri belirlenmektedir. Eşitim programları: Eğitim konusuna göre eğitim programlarını, eğitim kitabını ve eğiticileri belirlemek üzere Türkiye'nin her yerinden konunun uzmanı Oda üyelerinden komisyonlar oluşturulmaktadır. Eğitim programlarında ilk olarak Makina Mühendisleri Odasının mesleki ve toplumsal yeri, üyelerin Oda etkinliklerindeki sorumluluk ve görevleri, TMMOB ve Oda tüzük ve yönetmelikleri, mühendislik etiği anlatılmakta, Odanın etkinlikleri tanıtılmaktadır. Program -241-

8 i> eğitimin konusuna göre belirlenen teknik eğitim ve uygulama örnekleriyle devam etmektedir. Eğitimler her biri 50 dakika olmak üzer günde 6 saatten oluşmaktadır. Eğitim kitapları: Konunun uzmanı üyelerin bilgi birikimleri ve deneyimleriyle oluşturdukları kitaplar yayına hazırlandıktan sonra MİEM birimleri aracılığıyla kurslar üyelere duyurulmaktadır. Her bir kursa özgü eğitim kitaplarının yanında MMO tarafından yayınlanmış sayısı 200'ü aşmış teknik kitaplar, yine o eğitimin konusunda MMO tarafından düzenlenmiş olan Kongre, Kurultay ve Sempozyumlarda sunulan bildiri kitapları, MMO'nun ve Şubelerin kütüphanesinde konuyla ilgili kitaplar bilgileri tamamlayıcı kaynaklar ve başvuru kitapları olarak önerilmekte, eğitimler sırasında örneklerinden yararlanılarak üyelerin araştırarak kendilerini geliştirmeleri özendirilmektedir. Eğitim yerleri: Dikkatle ele alınan noktalardan biridir. Derslikler, dersleri kolay ve rahat takip edebilecek ortamlar olarak hazırlanmaktadır. Uygulama örnekleri derslik içinde veya derslik dışında olabilmektedir. Kurs takvimi : Kursa katılmak üzere başvuruda bulunan üyelerin bölgelerdeki yoğunluğuna göre kurs yeri ve takvimi aylık olarak belirlenmektedir. Ölçme ve değerlendirme: MİEM kapsamında yapılan eğitimler sonunda pratik ve teorik konuları kapsayan merkezi yazılı bir sınav yapılmaktadır. Sınavlarda başarı notu 100 üzerinden en az 70'tir. Sınavlar kurslara göre test ve/veya klasik usulde olmaktadır. Sınav soruları eğitimleri verenler tarafından hazırlanarak, bir veri tabanında tutulmakta ve sınavlar bu veri tabanından sorular seçilerek hazırlanmaktadır. Sınav sonrası değerlendirmeler yine merkezi olarak yapılmaktadır BELGELENDİRME: Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde tanımlandığı şekliyle belgelendirmedeki amaç "Ülke ve toplum yararlan doğrultusunda meslek alanları ile ilgili -242-

9 denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Makina Mühendisleri Oda 'sı tarafından belirlenmesi, belgelendirilmesi ve gerektiğinde uzman üyelerin kamuoyuna önerümesinin sağlanmasıdır. " Makina Mühendisleri Odası bünyesinde bulunan Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisliği disiplinlerinin kapsadıkları, sorumluluk alanında bulunan konular çok çeşitlidir. Sanayinin, üretim, tasarım, uygulama, kontrol birimlerinde Oda bünyesindeki bu mühendislik alanlarının sorumluluğunda olan 50'yi aşkın birikim ve deneyim gerektiren konu bulunmaktadır. Bu konuların birçoğunda ve özellikle toplum güvenliğini doğrudan ilgilendiren konularda lisans düzeyinde verilen asgari eğitim çoğunlukla yeterli olamamakta, toplumsal yaşam, toplum ve çevre güvenliği, toplumsal zenginlik kaynaklarının verimli kullanılması doğrultusunda meslek içi sürekli bir eğitim ve onu koşullayan mesleki denetim zorunlu olmaktadır. Mühendislere yönelik mesleki denetimden kasıt ise "Odalarca mesleki yeterliliği saptanmış üyelerine verdiği yetki çerçevesinde gerçekleştirilen mesleki etkinliklerin, görev ve hizmetlerin, toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve geleceğini göz önünde bulundurarak, bilimin ve tekniğin gereklerine, yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, önceden belirlenmiş kriterlere göre incelenmesi''dir. Bahsedilen anlamda bir meslek içi eğitim ve mesleki denetim, yasal zorunlulukların bulunmayışı, Odaların etki ve yetkisinin sınırlandırılmasının da etkisiyle tam anlamıyla yaşama geçirilemediğinden, yıllardır "piyasa koşullarına" dayalı keyfilik, iş olanakları (istihdam) çerçevesinde belirlenmekte ve düzenlenmektedir. Mühendisler çalışma yaşamları içerisinde çalıştıkları koşullar doğrultusunda bir bilgilenme süreci yaşamaktadırlar. Bu süreçlerde bölgesel, sektörel etkenlerin farklılığının yanı sıra çalışılan işletmenin büyüklüğü, işletme içerisindeki ürün çeşitliliği, işletmenin son teknolojiyi takip etme zorunluluğunu doğuran ticari yapısı önemli rol oynamaktadır. Buna ek olarak mühendisler ve birbiriyle etkileşimlerine bakarsak, işletme içerisindeki hiyerarşik yapı, üretimin kapitalist yapısı gereği toplumsal yaşamın atomize olmasıyla gittikçe körüklenen rekabetçi ve bireyci yaklaşımlar, toplumsal yaşam ve üretimde üstlenilen rol kavrayışının yok olması, bilgi ve deneyimin paylaşımını engellemekte, bilgi birikimi ve deneyim artırımı tümüyle bireysel ihtiyaçlar ve ilgiye indirgenmektedir. İhtiyaçların bütünüyle bireysel belirlenmesi yaşama ve elbette bununla bağlantılı olarak mesleğe yabancılaşmayı da beraberinde getirmektedir. Meslek yaşamında hedef yoksunluğu, gelecek üzerine olan belirsizlik ve güvensizlik kişinin öğrendikleriyle birlikte artması gereken araştırma ve kendini geliştirme isteklerini yok etmekte, ve gittikçe mesleğine karşı duyarsızlaşmaktadır. Çalışma yaşamındaki mühendis, lisans eğitimi sırasında verilen eğitimin araştırmaya, öğrenmeyi öğretmeye dayanmayan niteliği ve ezberci içeriği dolayısıyla son gelişmelerin gerektirdiği işlevsellikten yoksun kalmaktadır. Kısacası toplumsal yaşam içerisinde, üretim bileşenleri içerisinde önemli bir işlevi olan mühendis ve mühendislik hizmetleri piyasa koşullarının "insafına" kalmaktadır. Bu tespitlerden hareketle, TMMOB Makina Mühendisleri Odası mesleki denetim, mesleki yeterlik/ yetkinlik ve uzmanlık ve belgelendirme konularını oluşturduğu türlü platformlarda üyeleri ve konunun uzmanlarıyla tanıştırmaktadır. Oda tüzüğünün amaç başlıklı 3.maddesinin 3.fıkrasında "İş ve İşçi Güvenliği ve Ergonomi, Çevrenin Korunması ve Enerjinin Üretimi ve Yönetimi, Ölçüm ve Test ihazlarının Kalibrasyonu v.b. sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve -243-

10 bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm test ve kontrollün yaparak belge vermek, Odanın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak." 9.fıkrasında "Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek." ve 10.fıkrasında "Üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan uzmanlık sicil dosyaları tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek." Odanın konuyla ilgili yükümlülükleri tanımlanmıştır. Belgelendirme konusu üzerinde on yıllık bir tartışma ve çalışmanın sonucunda, Makina Mühendisleri Odası "Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, projelendirme, tasarım, raporlama, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme gibi uzmanlık gerektiren Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği hizmetleri için uzman üyelerin saptanması ve belgelendirilmesi kurallarını" belirlemiş ve MİEM kapsamındaki eğitimlerle bu yöndeki çalışmalarını başlatmıştır. Oda'nın mesleki denetimin zorunlu olduğu meslek alanlarında belgelendirme yapması ve eğitimler düzenlemesinin temel yaklaşımı budur. Bu temel eksende gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan üyelere aldığı eğitim konusunda yetki belgesi hazırlanmaktadır. (Belge örneği Şekil 1.) Belgelerin geçerlilik süreleri, yetki kapsamları, belgeli üyelerin sorumlulukları ve eğitim esasları TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve eklerinde tanımlanmıştır (Şekil.2) -244-

11 tmmob, makinamühendblenala ASANSÖR MÜHENDİS-YETKİBELGESİ Adı. - Saralı.' t*» JELLI. 3la' ^«* «- V*rı*"-* B ELGESAHIBININ.. D D Qi.fe.i-rd.iw4i. Obıl. - TUM-IU.' D D EtaLga üuuiııı.' itırns T«rı.ijdı4L T«r' Kurrji T«rı.ldı^Jı. fjxı.i."' D a a D - odası Sfâfen}^- lisisaî itâzıttetteri- <Befl fanusunda &etirt>{ejişartlanı trjmn ddujkoaa fönetfk Su öeîffîyuiükyet&j've 5owxtulu$fan rfe fartiigı obuaya l i a t â p j ibi, fa- Belgenin fç&anmmda- <tsnfmxs Svtakjııa- MHüetıdisleri- odası tim rffdd 1MMOEcrt- Oüıa 1.VILÖMA.VT r f r E B ît 2YIL-<mYc 2002» c tt 2003ö E Ö 4.VIL0\ftV>= 2004» ^ BU- BE LGE-MZE M LE tk&v E-VİZE LE SBf Of- VIL LAfrfÇN GEÇE Fi U'D'fi: Şekil 1. TMMOB MMO Mühendis Yetki Belgesi Örneği

12 UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ MEKANİK TESİSAT UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ (sıyahtam İş Güvenliği Mühendis Belgelendirme Yönetmeliği Araç İmal Tadil Montaj Mühendis Yetki Belgesi Alma Koşullan Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi Alma Koşulları İş Makinalan Operatör Kurs Öğreticisi Mühendis Yetki Belgesi Alma Koşulları Asansör Mühendis Belgelendirme Yönetmeliği Sıhhi Tesisat tartma Tesisat Mühendis Yetki Belgeleri 1. Asansör Avan Proje Hazırlama 2. Doğalgaz iç tesisatı 3. Soğutma tesisatı 4. Klima tesisatı 5. Havalandırma tesisatı 6. Havuz tesisatı 7. LPG tesisatı 8. Kızgın su tesisatı 9. Basınçlı hava tesisatı 10. Buhar tesisatı 11. Arıtma tesisatı 12. Havagazı tesisatı 13. Medikal Gaz Tesisatı 14. Otomatik Kontrol Tesisatı 15. Sanayi tip çamaşırhane tesisatı 16. Sanayi tipi mutfak tesisatı Şekil 2. TMMOB MMO Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

13 MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN VERİLMEKTE OLAN KURSLAR Tablo 1. MİEM Tarafından Belgelendirilen Üyelerin Yetki Konularının Dağılımı UZMANLIK KONUSU 1 MEKANİK TESlSAT(lsı yalıtımı, sıhhi tesisat, Arıtma Tesisatı Asansör Avan Proje Hazırlama Basınçlı Hava Tesisatı 1.04., Buhar Tesisatı Doğalgaz!ç Tesisat Havagazı Tesisatı Havalandırma Tesisatı Havuz Tesisatı Kızgın Su Tesisatı Klima Tesisatı LPG Tesisat Medikal Gaz Tesisatı Otomatik Kontrol Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Soğutma Tesisatı 2 ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ 3 A.İ.T.M. 4 ASANSÖR UYGULAMA 5 İŞ MAKİNALARI KURS ÖĞRETİİ Isıtma tesisatı) TOPLAM Tablo 2. MİEM Tarafından Düzenlenmiş olan kurslara katılım. Kursun Adı Kure^ayış! Sıhhi Tesisat \ 11 Isıtma Tesisatı 11 Isı Yalıtımı! 11 Asansör 19 Asansör Avan Proje Hazırlama i 19 Doğalgaz İç Tesisat 41 Araçların LPG'ye Dönüşümü \ 90 AİTM 22 toplam ; 224 Katılımcı Sayısı

14 Şekil 3. MİEM Kursu Sonucu Verilen Belgelerin Şubelere Göre Dağılımı (Doğal Gaz, Asansör, AİTM) 400 Şubelere Göe Dağılım I* * / * Şekil 4. Mekanik Tesisat Belgelerinin Şubelere Göre Dağılımı -248-

15 Şekil S. MİEM Kursu Sonucu Verilen Belgelerin Meslek Yaşlarına Göre Dağılımı (Doğal Gaz, Asansör, AİTM) AYTM %5o ÜL ÜO S12-25 Doöal Gaz El EH D>25 %27 D>25 Asansör %28 %47 Şekil 6. Mekanik Tesisat Belgelerinin Meslek Yaşlarına Göre Dağılımı MekanikI Tesisat %1 %4 ^ ^ %3 %92 HO-5 O5-12 D12-25 D>

16 MİEM'DE GELİŞME MİEM kapsamında verilmesi planlanan ve çalışmaları sürdürülen kurslar ise şunlardır: 1. Bakım Yönetimi 2. Hidrolik - Pnömalik Sistemler <. Uygulamalı Kalibrasyon ve Metroloji I. Bilgisayar destekli Tasarını ve Üretim (AD/AM) 5. Döküm Teknolojisi o. Kaldırma-İletme Makinaları Periyodik Kontrol 7. Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol 8. Kalıp Teknolojisi 9. Yangın Tesisatı 10. Kaynak Teknolojisi I1. Trafik - Ulaşım Mühendisliği 12. Kalite Kontrol 13. Malzeme İhtiyaç Planlaması 14. Enerji Planlaması ve Fizibilite 15. Üretim Planlama ve Kontrol 16. Enerji Yönetimi KAYNAKÇA 1. MİEM, Meslek İçi Eğitim Merkezi 2001 Yılı Eğitimleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 2. TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı Karar Taslakları, TMMOB, Nisan Beşinci Disiplin (Öğrenen Organizasyon), Peter M. Senge 4. Eğitim ve Yaşam, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi, Sayı: 10 YAZ-GÜZ Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, Şakir Çınkır, Karayolları Genel Müdürlüğü Eğitim Notları 6. Ölçme ve Değerlendirme, Ömer Kutlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Eğitim Notlan 7. Mesleki ve Teknik Eğitimde Uluslar arası Kalite Konuları, Ankara Üniversitesi IVETA konferansı 8. TMMOB Demokrasi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 9. III. Ulusal Makina Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, Oda Yayın No: Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, Oda Yayın No:

17 TMMOB Makina Mühendisleri Odası "IV. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu" Kasım 2001 VİYANA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SERTİFİKALANDIRMA MODELİ VE ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ EĞİTİM SORUNLARI İLE İLGİLİ BAZI ÖNERİLER Prof. Dr. P.Herbert OSANNA 1 Prof. Dr. M. Numan DURAKBAŞA 2 Prof. M. Emin YURf (1) : Viyana Teknik Üniversitesi Institut für Fertigungstechnik Abteilung Auschtauschbau und Messtechnik mail, ift. tuwien.ac.at (2) : Viyana Teknik Üniversitesi Institut für Fertigungstechnik Abteilung Auschtauschbau und Messtechnik dur mail, ift. tuwien. ac.at (3) : Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü yildiz. edu. tr O.Univ.Prof.Dr.techn. P. Herbert OSANNA Viyana Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesinde öğretim üyesi olan Prof.Dr. P. Herbert Osanna, Kalite Yönetimi ve Ölçme Tekniği Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir yılından beri "Üniversitede Kalite Yönetimi Kuruluşunun - Österreichische Gesellschaft für das Qualitâtsmanagement im universitâren Bereich" Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Osanna uzun yıllar Üniversite idaresinde Senato üyeliği ve Makina Fakültesi Yönetiminde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Prof. Osanna, ayrıca Avusturya Standartları Enstitüsü Standart Kurullarında başkanlık, Avusturya Ölçme ve Otomasyon Kuruluşunda - ÖGMA başkan vekilliği, Uluslarası Ölçme Konfederasyonu - IMEKO 'nun Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO nun "Geometrik Ürün Spesifıkasyonu ve Verifikasyonu" Teknik Komitesinde (T 176) Avusturya Temsilciliği gibi ölçme tekniği ve kalite yönetimi konularında ulusal ve uluslararası çalışmalarda aktif görevlerde bulunmaktadır. Bu güne kadar, ABD, Arjantin, Avustralya, Brazilya, Çin, Japonya, Kanada, Türkiye'de ve çeşitli Avrupa ülkelerinde 300 den fazla bilimsel konferans veren Prof. Osanna'nın 260 tan fazla bilimsel yayını ve 7 kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. M. Numan Durakbaşa Viyana Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi'nde öğretim üyesi, Kalite Yönetimi ve Ölçme Tekniği Bölümü Başkan Vekili ve Nano Teknoloji Laboratuvarı Başkanı olan Prof.Dr. M. Numan Durakbaşa 1998 yılından beri misafir profesör olarak Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Ana Bilim Dalında, Kalite Yönetimi ve Ölçme Tekniği konularında ders vermektedir

18 Üniversitedeki çalışmalara paralel olarak, Viyana Teknik Üniversitesinin,,EOQ Şemasına göre Kalite Personeli Eğitimi ve Sertifikasyonu Kuruluşu" Başkan Vekilliği ile aynı kuruluşta Baş Denetçi/Denetçi Eğitmenliği ve»üniversitede Kalite Yönetimi Kuruluşunda" yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. "Avusturya Ölçme ve Otomasyon Kuruluşu - (ÖGMA)" ve 1985 yılından beri Avusturya Standartları Enstitüsünün üyesi olan Durakbaşa, Uluslararası Standartlar Teşkilatı iso'nun (International Organization for Standardization),,Kalite Yönetimi,, T 176 ile,,geometrik Ürün Spesifikasyonu ve Verifikasyonu" T 213 Teknik Komitelerinde Avusturya Temsilcisi olarak uluslararası alanda standardizasyon çalışmalarında aktif görev yapmaktadır. ABD, Çin, Japonya, Mısır ve Türkiye ile çeşitli Avrupa ülkelerinde bu güne kadar 100 den fazla bilimsel konferans veren Durakbaşa'nın 150 den fazla bilimsel yayını ve müşterek yayınlanmış 5 kitabı bulunmaktadır. Prof. Mehmet Emin YURİ Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olup; anılan Üniversitenin Makina Fakültesi Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalında 1979 yılında Doçentlik; 1989 yılında da Profesörlüğe atanmıştır. Halen Başkanlığını yaptığı bu Anabilim Dalında, özellikle Talaşsız Şekil Verme konusunda yürütmüş olduğu doktora ve yüksek lisans tezleri, araştırma projeleri ile çeşitli yayınları ve Y.T.Ü yayınları arasında yer alan Talaşsız Şekil Verme ve Kalıp İmal Tekniği isimli iki kitabı bulunmaktadır. Prof. Mehmet Emin YURI, Yıldız Teknik Üniversitesinde son dört yılı Rektör Yardımcılığı olmak üzere, 12 yıl süre ile muhtelif idari görevler; Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. Kendisi, Y.T.Ü Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olup; üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır. Anılan Vakfın ortaklığı ile kurulan ISKAV vakfının kurucu üyesidir. Çeşitli dönemlerde, özellikle sanayi işbirliğine yönelik sempozyum, fuar, ve seminer organizasyonları ile birlikte; KOSGEB-Yıldız Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kuruluş çalışmalarında görev almıştır. Prof. Mehmet Emin YURI, Karaelmas Üniversitesinin açılışından itibaren altı yıl süre ile ders, idari görev ve laboratuarlarının kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca, İstanbul ve Kocaeli Üniversitelerinde dersler vermiştir ÖZET: Üniversitelerimizin hepsinin eğitim kalitesini yükseltme; birçoğunun da bunu sertifikalandırabilme çabaları içinde oldukları bilinmektedir. Aslında, bu hedeflerin seçimi çok doğal ve aynı zamanda eğitimimiz açısından umut vericidir. Üniversitelerimiz, bir taraftan çeşitli olanaksızlıkları ve güçlükleri her vesile ile dile getirmekte; bir taraftan da herhangi bir mazeret aramadan, böylesine iddialı hedeflere yönelmektedir. Bu bir çelişki gibi görünüyorsa da, aslında takdir edilecek bir davranıştır. Ancak, seçilen bu hedefe yönelik olarak belirlenecek stratejilerin gerçekçi verilere dayanması da esastır. Bu süreç uzadığı veya çok yavaş işlediği takdirde, kurumsal hayal kırıklığının ve moral çöküntülerinin yaşanması olasıdır. ( t

19 Üniversitelerin mevcut olanaklarına ve sistemi yorum tarzlarına göre, izlemiş oldukları eğitimöğretim programları ile düzeyleri arasında bir takım farklılıkların ve tercihli yönlenmelerin oluşması doğaldır. Dolayısıyla, eğitim kalitesini yükseltme ve sertifıkalandırabilme yönünden, tüm üniversiteler için geçerli olabilecek tek bir reçete önermek elbette mümkün değildir. Ancak, yine de eğitimizdeki mevcut yapılanma tarzı ve sorunlar göz önüne alınmak suretiyle, genelleştirilmiş bazı iyileştirme önerilerinde bulunmanın mümkün olabileceği düşünülmektedir. Doğal olarak, burada sözü edilen sorunlar, bunları hissedenler ve var olduğunu kabul edenler için geçerlidir. Bu çalışmamızda, söz konusu öneriler ile birlikte, Viyana Teknik Üniversitesi'nde uygulanmış olan yüksek eğitimde kalite yönetimi sertifikalandırma modeli esas alınarak karşılaştırmalara gidilmekte ve söz konusu modelin ölçütlerine göre bir önlem ve gereksinim paketi ortaya konmağa çalışılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Eğitimde kalite, TKY (TQM), üniversite eğitiminde kalite yönetimi, İSO 9001: 2000, belgelendirme, kalitenin geliştirilmesi, sürekli iyileştirme 1 GİRİŞ: Tüm endüstri ve hizmet sektörü kuruluşlarında olduğu gibi, kalite ile ilgili talepler günden güne artmakta ve kalite yönetimi sistemleri uygulamaları hemen hemen her kesime süratle yayılmaktadır. Kalite konusundaki bu geniş kapsamlı ve süratli gelişmeler, aynı zamanda kalite ile ilgili olarak, toplumun büyük bir kesiminin ilgisinin hizmet sektörüne de yönelmesini beraberinde getirmektedir. Özellikle kamu idaresi, sağlık ve eğitimde kalite, hizmet sektöründe kaliteye yönelik ilginin belli başlı odak noktalarını oluşturmaktadır. Yüksek kaliteli üniversite eğitimi ve kaliteli genç akademisyenlerin yetiştirilmesi ile ilgili talepler, bir yandan iş çevresi tarafından ortaya atılırken, diğer yandan üniversiteler yüksek kaliteli üniversite eğitimi için çalışmaları yoğunlaştırmaya başlamışlardır. Bir üniversite organizasyonu olarak kalite yönetimi sisteminin ISO 9001 Standartına göre dünyada ilk olarak belgelendirilen üniversite kuruluşlarından biri olan Viyana Teknik Üniversitesi'nin "Interchangeable Manufacturing and Industrial Metrology" bölümünde kalite yönetimi, 1992 yılından beri üniversite eğitiminde başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca gelişmelere paralel olarak, uygulanmakta olan bu kalite yönetimi sistemi, ISO 9000 Kalite Standartlarının 2000 yılı sonunda tamamlanan büyük revizyonu ile yeniden yapılandırılması sonucu, revizyonun esasını teşkil eden proses modeline uygun olarak geliştirilmek üzere hazırlık çalışmaları yapılmıştır. ISO 9001: 2000 standardına göre eğitimde kalite yönetimi sistemi, proses modeli yaklaşımı temelinde etkin bir şekilde oluşturulması, organizasyonun her düzeyinde uyarlanacak sürekli iyileştirme (Deming) döngüsü ile gerçekleştirilir. Bu döngü her bir bireysel proses ve tüm proses ağı için olduğu gibi, kalite sistemi planlaması veya yönetimin gözden geçirmesi gibi yüksek seviye stratejik proseslerde ve basit operasyonel eylemlerde uygulanır. Uzun vadeli hedeflere ulaşma yollan olarak tanımlanan stratejilerin hayata geçirilmeleri farklı uygulama metotlarıyla gerçekleştirilir. Proseslerin organizasyonun tüm çalışanlarını içine alacak şekilde, kalite, maliyet ve zaman faktörlerine göre sürekli iyileştirilmesi prensibine dayanan KAIZEN programı bu metotlardan bir tanesidir

20 I. 2. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE KALİTE YÖNETİMİ: Viyana Teknik Üniversitesi, 'Interchangeable Manufacturing and Industrial Metrology' bölümünde uygulanan kalite yönetimi sisteminde, üniversite eğitimi kalitesinin geliştirilmesi, izlenmesi ve denetimi, toplam kalite yönetimi sistemlerinde olduğu gibi stratejik planlama ve sürekli geliştirme elementleri ile gerçekleştirilmektedir. Şekil 1 de gösterilen başlıca kalite kontrol devreleri şunlardır: İş çevresi Bilimsel gelişmelerin eğitim sistemine entegrasyonu Eğitim aktivitilerinin anketlerle evaluasyonu İŞ ÇEVRESİ EĞİTİM DERSLER BİLİMSEL GELİŞMELER ÖĞRENİ Şekil 1: Kalite kontrol devreleri 3. ÜNİVERSİTEDE KALİTE HEDEFLERİ: Bir üniversitede kalite hedefleri nasıl belirlenmelidir? Kalite hedeflerinin, o üniversitenin sene başına verdiği mezunların sayısının çokluğu, sınav sonuçlarının not ortalamasının yüksek derecede olması veya eğitimin kısa sürede tamamlanması şeklinde tanımlanması üniversite eğitiminde kalite yönetimi sistemlerinin başlıca kalite hedefleri arasında sayılmaktadır. Çıkış noktası olarak üniversite eğitimi prosesinin ürünü olan mezun sayısının çokluğu, kalite hedefi olarak belirlendiğinde, bu kalite hedefine ulaşabilmek dolaylı olarak iş çevresinin gereksinim duyduğu uzmanlık konulan ile ilgili eğitimlerin cazip hale getirilmesi ve kapasitelerinin artırılması ile mümkün olabilecektir. Bu durumda bir üniversite ürününün kalitesi ne olmalı sorusu ise, kesin bir şekilde yanıtlanması güç ve birden çok cevabı olan bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu daha yakından incelendiğinde, bir kalite ölçülendirmesinin oluşturulabilmesi, sadece mezunların iktisadi çevrede kabul görmeleri ile mümkün olacağı sonucuna ulaşılacaktır. Bu çerçevede bir mezun profili oluşturmak, problemin -254-

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı