T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta, 949 ada, 12 ve 14 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 31/01/2013 gün ve 2012/15358 sayılı yazısında; "İLGİ: a) Planlama Müdürlüğünde tarih ve 2012/15358 sayı ile kayıtlı dilekçe ve ekleri. b)ulaşım Planlama Müdürlüğünün tarih, M.34.1.İBB / sayılı yazısı c)kamulaştırma Müdürlüğünün tarih, M.34.1.İBB /TN: sayılı yazısı. d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve eki gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı. TALEP: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta, 949 ada, 12 ve 14 parsellerin Özel Sağlık Tesisi Alanı na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi gereği için ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Tapu Sicil Müdürlüğünün tarihli yazısından Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta, 949 ada, 12 ve 14 parsellerin şahıs adına kayıtlı olduğu, 12 parselin 182,80 m2 yüzölçümlü ve tarihinde edinildiği, 14 parselin 295,68 m2 yüzölçümlü ve tarihinde edinildiği görülmüştür. PLANLARDAKİ DURUMU: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta, 949 ada, 12 ve 14 parseller, tasdik tarihli 1/5000 ölçekli mer i Esenler TEM Otoyolu güneyi nazım imar planında K3-Konut Alanı nda (1200 ki/ha yoğunlukta), tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karabayır Revizyon Uygulama İmar Planında Bitişik nizam-4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı nda kalmaktadır. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli tadilat teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamulaştırma Müdürlüğü görüşlerinin alındığı görülmektedir. İlgi (a) yazı eki İl Sağlık Müdürlüğünün gün, B.10.4.ISM / 754/ sayılı yazısında; söz konusu plan tadilatının yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir. denilmektedir. İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün tarih, M.34.1.İBB / sayılı yazısında; Söz konusu alan, Esenler Belediyesi tarafından hazırlattırılan Esenler İlçesi'ne ait İmar Planlarına Esas 1/1000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritalarında "Güngören Formasyonu'nun gözlendiği, yapılaşmada bodrum şartlı, 5 kat sınırlaması getirilmiş olan Yerleşime Önlemli Alanlar(ÖAl)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, tüm alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneklerinde yer almaktadır. Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre 1

2 uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğünün tarih, M.34.1.İBB / sayılı yazısında; ULAŞIM KARARI: Esenler ilçesi, Atışalanı Mah., 949 ada, parsellerin "Konut Alanından "Özel Sağlık Tesisi Alanı"na alınmasına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile 949 ada, parsellerin imar planında Bitişik Nizam 4 kat olan yapılanma koşulunun teklif plan ile Bitişik Nizam 5 Kat olarak değiştirilmesinin ve 1. ve 2. bodrum katların iskan edilerek emsal harici bırakılmasının yapılanma koşullarını arttırarak bölgeye ilave inşaat alanı getireceği ve ilave trafik yükü yaratacağı belirlendiğinden söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. denilmektedir. Kamulaştırma Müdürlüğü nün tarih, M.34.1.İBB /TN: sayılı yazısında; Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır. denilmektedir. DEĞERLENDİRME: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta, 949 ada, 12 ve 14 parsellere ilişkin ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi paftası incelendiğinde; İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin mer i tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Esenler TEM Otoyolu güneyi nazım imar planının F21c18d paftası üzerine hazırlandığı, 949 ada 12 ve 14 parsellerin meri nazım imar planındaki Konut Alanı fonksiyonunun iptal edilerek, parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı na alındığı ve yapılan bu değişikliğin tasdik sınırı içine alınarak; 1-Plan onama sınırı içindeki alan, İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı mah, 949 ada, 12 ve 14 nolu parseller sınırıdır. 2-Onama sınırı içindeki alan Özel Sağlık Tesisi Alanıdır. 3-Özel Sağlık Tesisi Alanında yapılaşma koşulları Bitişik nizam 5 kat olup, ön, yan ve arka bahçe çekme mesafesi 3,00 mtdir. 4-Söz konusu parseller alanında birden fazla bodrum kat yapılabilir.iskan edilen 1. ve 2. bodrum katlar emsal haricidir. 5-Kat yükseklikleri mimari avan projeye göre belirlenecektir.bodrum katlarda kat yüksekliği 4.50 mt ye kadar yapılabilir.ilçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 6-1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan ve ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz. 7-Açıklanmayan hususlarda parselin içinde bulunduğu bölge planı şartları ve İstanbul imar yönetmelik hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notları teklif edildiği görülmüştür. İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifine ilişkin alınan kurum görüşleri incelendiğinde; İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görüldüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yazıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla tadilat teklifinin uygun bulunduğu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü nce, tadilat teklifinin bölgeye ilave inşaat alanı getireceği ve ilave trafik yükü yaratacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığının belirtildiği görülmektedir. İlgi (a) dilekçe eki nazım imar planı tadilatı teklifine ilişkin plan açıklama raporunda tadilata konu 14 nolu parsel üzerinde Özel Sağlık Tesisi bulunduğu, 12 parselde ise yapılaşma bulunmadığından bahsedilmektedir tasdik tarihli 1/5000 ölçekli mer i Esenler TEM Otoyolu güneyi nazım imar planında K3-Konut Alanı nda (1200 ki/ha yoğunlukta), tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karabayır Revizyon Uygulama İmar Planında Bitişik nizam-4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı nda kalmaktadır. Müdürlüğümüz parsel işlem dosyasında yapılan incelemede; 949 ada, 12 parselin Ticaret alanı na alınmasına ilişkin ilgilisince 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde bulunulduğu (Pl gün, sayılı dilekçe) ve tadilat teklifine ilişkin gün, 40 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile plan bütünlüğüne aykırı nitelik taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. şeklinde karar alındığı görülmüştür. 2

3 İlgi (a) dilekçe eki nazım imar planı tadilatı teklifine ilişkin plan notları incelendiğinde; 4-Söz konusu parseller alanında birden fazla bodrum kat yapılabilir. İskan edilen 1. ve 2. bodrum katlar emsal haricidir. şeklindeki 4 no.lu plan notu inşaat alanını arttırıcı (yaklaşık 727,52 m2) nitelik taşımakta olup, mer i plan notlarına ve imar yönetmeliğine aykırı nitelik taşımaktadır. Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta, 949 ada, 12 ve 14 parsellerin meri nazım imar planındaki Konut Alanı fonksiyonunun iptal edilerek, Bitişik nizam-5 kat, ön, yan ve arka bahçe çekme mesafesi 3,00 mt yapılanma şartlarında Özel Sağlık Tesisi Alanı na alınmasına ilişkin ilgi (a) dilekçe eki nazım imar planı tadilatı teklifi, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, özel sağlık tesisi donatısını arttırıcı, nüfus yoğunluğunu azaltıcı, hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı, çevre parsellere emsal teşkil edici, inşaat alanını arttırıcı, ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde de belirtildiği gibi trafik yükünü arttırıcı niteliktedir. denilerek. Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta, 949 ada, 12 ve 14 parsellerin Özel Sağlık Tesisi Alanı na alınmasına ilişkin ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi paftası ve kurum görüşleri yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (d) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenler ilçesi, Atışalanı Mahallesi, 245DT2A pafta, 949 ada, 12 ve 14 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadili teklifi incelenmiş olup 3 nolu plan notunda bitişik nizam 5 kat ibaresinin bitişik nizam 4 kat olarak düzeltilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 3

4 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 133 Tarih: Dosya No: 2013/252 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası N.İ.P Bıçkıdere Köyü İtirazları. KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü nün 16/ 01 /2013 gün ve BN:842 sayılı yazısında; İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine tarih ve sayılı takdim yazımız, b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 923 sayılı kararı, c) tarih ve sayılı dağıtımlı yazımız, d) İlgililerinin Müdürlüğümüzde kayıtlı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , sayı ile kayıtlı itiraz dilekçeleri. (25 adet) e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 2417 sayılı kararı, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek, 20/07/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı nca onaylanmıştır. Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak 21/10/ /11/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü nde askıya çıkartılmıştır. TALEP : 20/07/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı na askı süresi içinde Bıçkıdere Köyüne ilişkin ilgililerince tarafımıza iletilen ilgi (d) itiraz dilekçeleri yazımız eki Ek.1 de sunulmakta olup söz konusu itirazlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. İTİRAZ KONULARI: İlgi (d) yazı eki itiraz değerlendirme tablosunda yer alan itirazlardan; a) 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 nolu itirazlar ile Kırsal Niteliği Korunacak Alan, Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Orman Alanları ve Kısa Mesafe Koruma Kuşağı nda, kalan ilgili parsellerin Köy Yerleşim Alanı na veya Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı na alınması, b) 1, 3, 5, 14 nolu itirazlar ile kısmen Kırsal Niteliği Korunacak Alan kısmen Köy Yerleşim Alanı nda kalan ilgili parsellerin Kırsal Niteliği Korunacak Alan da kalan kısımlarının Köy Yerleşim Alanı na alınması, c) 8, 11 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Orman Alanları ndan Konut Dışı Kırsal Çalışma Alanı na alınması, d) 22 nolu itiraz ile kısmen Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi kısmen de Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar da kalan ilgili parselin, Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı veya Köy Yerleşim Alanı na alınması, e) 16 nolu itiraz ile Kırsal Niteliği Korunacak Alan ların planda fazla olduğundan bahisle bu alanların Köy Yerleşim Alanı na alınması talep edilmektedir. MÜLKİYET DURUMU İtiraz konusu parsellere ait mülkiyet durumları yazımız ekinde yer alan değerlendirme tablosunda (Ek.1) sunulmuştur. DEĞERLENDİRME a) Kısa Mesafe Koruma Kuşağı ndan, Köy Yerleşim Alanı na alınması talep edilen 2, 4 nolu itirazlara ait parseller İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda planda Kısa Mesafe Koruma Kuşağı nda kalmakta olduğundan söz konusu talep, ilgili yönetmelik ve kurum 4

5 görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları ndan Köy Yerleşim Alanı na alınması talep edilen 6 ve 12 nolu itirazlardan 6 nolu itiraz ile herhangi bir parsel numarası belirtilmediğinden, talep değerlendirilememiş, 12 nolu itiraz ise plan ilke ve kararları doğrultusunda, içmesuyu havzasında nüfus ve yapı yoğunluklarını artırıcı nitelikte olduğundan Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Kırsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alanı na alınması talep edilen 15, 23 nolu itirazlara ait parsellerin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalması, plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle yazımız eki EK-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde talep edilen söz konusu değişiklikler, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık teşkil etmemektedir. Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan kısmen Orman Alanları ndan Köy Yerleşim Alanı ve Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı na alınması talep edilen 7, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 nolu itirazlardan 7, 9, 10, 24 nolu itirazlara ait parseller Tarım İl Müdürlüğünün gün ve sayılı kurum görüşüne göre Mutlak Tarım Alanları içinde olduğundan, ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde söz konusu talep Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25 nolu itirazlara konu alanlarla ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar planına askı süresi içerisinde söz konusu alanlara yönelik Şile Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kapsamında Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup plan tasdik sınırları içinde kalan 2B alanlarının fonksiyonlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle planlara işlenmesi şeklindeki gün ve 2417 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Bu kapsamda 17, 18, 19, 20, 21, 25 nolu talebin gereği ilgi (e) meclis kararı ile yerine getirilmiş olup, itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. 13 nolu itiraz ise plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. b) Kısmen Kırsal Niteliği Korunacak Alan kısmen Köy Yerleşim Alanı nda kalan parsellerin Kırsal Niteliği Korunacak Alan da kalan kısımlarının Köy Yerleşim Alanı na alınması talep edilen 1, 3, 5, 14 nolu itirazlara ait parsellerin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalması, plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle yazımız eki EK-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde talep edilen, söz konusu değişiklikler ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve kararları açısından aykırılık oluşturmamaktadır. c) 8, 11 nolu itirazlara konu alanlarla ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar planına askı süresi içerisinde söz konusu alanlara yönelik Şile Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kapsamında Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup plan tasdik sınırları içinde kalan 2B alanlarının fonksiyonlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle planlara işlenmesi şeklindeki gün ve 2417 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Bu kapsamda 8, 11 nolu itirazlar plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. d) Kısmen Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi kısmen de Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar dan, Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı veya Köy Yerleşim Alanı na alınması talep edilen 22 nolu itiraza ait parsel İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine göre Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar kapsamında kaldığından söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. e) Planda Kırsal Niteliği Korunacak Alan ların fazla olduğundan bu alanların "Köy Yerleşim Alanı"na alınmasına ilişkin 16 nolu itiraz ile ilgili olarak plan bütününe genel bir itiraz niteliğinde olması, plan ilke ve kararları doğrultusunda, plan çalışması öncesinde yapılan nüfus ve yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlamamasına bağlı olarak ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde söz konusu talep Şile İlçesi 5

6 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. SONUÇ : 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 24 nolu itirazlara ilişkin parsellerle ilgili olarak talep edilen değişiklikler ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık teşkil etmektedir. 1, 3, 5, 14, 15, 23, nolu itirazlara ilişkin parseller İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kaldığından yazımız eki EK-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Köy Yerleşim Alanı olarak düzenlenmesi halinde ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmamaktadır. 17, 18, 19, 20, 21, 25 nolu itiraz ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 2417 sayılı kararı kapsamında itirazı gerektirecek husus bulunmamaktadır. Ayrıca, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı kapsamında İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu tarafından belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırları, köylerin barındırdığı doğal ve kültürel değerlerin yaşatılması hususlarına dikkat edilerek; çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu ilgili kurum görüşleri, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve plan bütünlüğü çerçevesinde havza sınırında yer alan planlama alanlarında belirlenen ilkesel kararlar ile benzer nitelikte olan Şile İlçesi Ulupelit Köyüne ilişkin itiraza binaen alınan gün ve 1399 sayılı Meclis Kararı da dikkate alındığında, Bıçkıdere köyüne ait İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun gün ve 95/160 sayılı kararı ile belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırı kapsamındaki parsellerin yazımız eki EK-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmamaktadır. denilerek. Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı Bıçkıdere Köyü ne yapılan itirazlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı Bıçkıdere Köyü ne yapılan itirazlar incelenmiş olup, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun tarih 95/141 sayılı ve tarih ve 95/160 sayılı kararları ile belirlenen köy yerleşik alanı sınırının dere koruma bandı dışında kalan kısımlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planlara işlenmesi, dere koruma bandı içinde kalan kısmın İSKİ den İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği nde yapılan son değişikliklere göre yeniden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 6

7 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 134 Tarih: Dosya No: 2013/254 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası N.İ.P Kömürlük Köyü İtirazları. KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü nün 16/ 01 /2013 gün ve BN:691 sayılı yazısında; İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine tarih ve sayılı takdim yazımız, b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 923 sayılı kararı, c) tarih ve sayılı dağıtımlı yazımız, d) İlgililerinin Müdürlüğümüzde , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , sayı ile kayıtlı itiraz dilekçeleri (37 adet) 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (b) kararı ile ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olduğundan şeklinde uygun görülerek, 20/07/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı nca onaylanmıştır. Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak 21/10/ /11/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü nde askıya çıkartılmıştır. TALEP : 20/07/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı na askı süresi içinde Kömürlük Köyü ne ilişkin ilgililerince tarafımıza iletilen ilgi (d) itiraz dilekçeleri yazımız eki Ek.1 de liste halinde sunulmakta olup söz konusu itirazlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. İTİRAZ KONULARI: Yazımız eki itiraz değerlendirme tablosunda yer alan ilgi (d) itirazlardan; a) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 36 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Orman Alanları ndan Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı, Günübirlik Turizm Tesis Alanları, Turizm Tesis Alanları, Kırsal Niteliği Korunacak Alan veya Konut Dışı Kırsal Çalışma Alanı na alınması, b) 2, 4, 8, 13, 14, 26, 27, 29, nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Ormana Kazandırılacak Alanlar dan Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı veya Turizm Tesis Alanları na alınması c) 15, 33 nolu itiraz ile ilgili parsellerin kısmen Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi kısmen Orman Alanları kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar da kalan parsellerin Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı veya Turizm Tesis Alanları na alınması d) 23 nolu itiraz ile kısmen Orman Alanları kısmen Konut Dışı Kırsal Çalışma Alanı nda kalan parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar a alınması e) 32 nolu itiraz ile kısmen Kırsal Niteliği Korunacak Alanlar kısmen Köy Yerleşim Alanı nda kalan parselin Kırsal Niteliği Korunacak Alan da kalan kısımlarının Köy Yerleşim Alanı na alınması f) 6 nolu itiraz ile Orman Alanları nda kaldığı belirtilen parselin Günübirlik Turizm Tesis Alanları veya Turizm Tesis Alanları na alınması talep edilmektedir. MÜLKİYET DURUMU İtiraz konusu parsellere ait mülkiyet durumları yazımız ekinde yer alan değerlendirme tablosunda (Ek.1) sunulmuştur. DEĞERLENDİRME a) - 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 34, 35, 36 nolu itirazlara konu parsellerle ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar planına askı süresi içerisinde söz konusu 7

8 alanlara yönelik Şile Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kapsamında Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup plan tasdik sınırları içinde kalan 2B alanlarının fonksiyonlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle planlara işlenmesi şeklindeki gün ve 2417 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Bu kapsamda 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 34, 35, 36 nolu itirazlar plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. - 3 nolu itirazlara konu alanlarla ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar planına askı süresi içerisinde söz konusu alanlara yönelik Şile Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kapsamında Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup plan tasdik sınırları içinde kalan 2B alanlarının fonksiyonlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle planlara işlenmesi şeklindeki gün ve 2417 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Bu kapsamda 3 nolu talebin gereği ilgi (e) meclis kararı ile yerine getirilmiş olup, itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır nolu itiraza ait parselin Orman Alanları ndan Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı, Turizm Tesis Alanları alınması talep edilmekte olup, Orman Bölge Müdürlüğü nün gün ve sayılı görüşüne bağlı olarak ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde söz konusu itiraz, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir nolu itiraz ile Kırsal Niteliği Korunacak Alanlar da kalan parselin Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı veya Turizm Tesis Alanları alınması talep edilmekte olup söz konusu talep plan çalışması öncesinde yapılan nüfus ve yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlamamasına bağlı olarak Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. b) 2, 4, 8, 13, 14, 26, 27, 29 nolu itirazlara konu alanlarla ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar planına askı süresi içerisinde söz konusu alanlara yönelik Şile Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kapsamında Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup plan tasdik sınırları içinde kalan 2B alanlarının fonksiyonlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle planlara işlenmesi şeklindeki gün ve 2417 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Bu kapsamda 2, 4, 8, 13, 14, 26, 27, 29 nolu itirazlar plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Plan kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. c) Kısmen Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar dan Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı veya Turizm Tesis Alanları na alınması talep edilen 15 ve 33 nolu itiraz ile ilgili parsel Tarım İl Müdürlüğü nün gün ve 5070 sayılı görüşü kapsamında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine göre ise Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar kapsamında kaldığından 15 ve 33 nolu itirazlara ilişkin talepler ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. d) Kısmen Orman Alanları kısmen Konut Dışı Kırsal Çalışma Alanı ndan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar a alınması talep edilen 23 nolu itirazla ilgili olarak Konut Dışı Kırsal Çalışma Alanları na ait kısmının Kırsal Niteliği Korunacak Alanlar a alınması talebine bağlı olarak Kömürlük Köyü nün Ömerli İçmesuyu Havzası içinde merkezi bir köy olması ve planda verilen nüfus yoğunluğuna göre bölgesinde Konut Dışı Kırsal Çalışma Alanları nın bölge genelinde istihdam sağlaması açısından kritik öneme sahip olması ve Orman Bölge Müdürlüğü nün ilgili kurum görüşü kapsamında itiraza konu parsel kısmen Orman Alanları nda kaldığından ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde söz konusu itiraz Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. e) Kısmen Kırsal Niteliği Korunacak Alanlar kısmen Köy Yerleşim Alanı nda kalan 32 nolu itiraza ait parselin Kırsal Niteliği Korunacak Alan da kalan kısımlarının Köy Yerleşim Alanı na alınması talebiyle ilgili olarak söz konusu parsel İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalması, plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle yazımız ekinde yer alan Ek-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Köy Yerleşim Alanı olarak düzenlenmesi halinde plan bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır. f) Orman Alanları nda kaldığı belirtilen ancak planda Kırsal Niteliği Korunacak Alanlar da kalan 6 nolu itirazla ilgili olarak, söz konusu talep plan ilke ve kararları doğrultusunda, plan çalışması öncesinde yapılan nüfus ve yoğunluk hesapları ile uyumluluk sağlamadığından Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. 8

9 SONUÇ : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 nolu itirazlara ilişkin parsellerle ilgili olarak talep edilen değişiklikler ilgili mevzuat ve kurum görüşleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 2417 sayılı kararı çerçevesinde plan bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. 3 nolu itiraz ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 2417 sayılı kararı kapsamında itirazı gerektirecek husus bulunmamaktadır. 32 nolu itiraza ait parselin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kaldığından yazımız eki, EK-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Köy Yerleşim Alanı olarak düzenlenmesi durumunda plan bütünlüğü ve kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir. Ayrıca, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı kapsamında İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu tarafından belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırları, köylerin barındırdığı doğal ve kültürel değerlerin yaşatılması hususlarına dikkat edilerek; çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu ilgili kurum görüşleri, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve plan bütünlüğü çerçevesinde havza sınırında yer alan planlama alanlarında belirlenen ilkesel kararlar ile benzer nitelikte olan Şile İlçesi Ulupelit Köyüne ilişkin itiraza binaen alınan gün ve 1399 sayılı Meclis Kararı da dikkate alındığında, Kömürlük köyüne ait İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun gün ve 95/160 sayılı kararı ile belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırı kapsamındaki parsellerin yazımız eki EK-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmamaktadır. denilerek. Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planı Kömürlük Köyü ne yapılan itirazlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Ömerli Havzası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kömürlük Köyü ne yapılan itirazlar incelenmiş olup, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun tarih 95/141 sayılı ve tarih 95/160 sayılı kararları ile belirlenen köy yerleşik alanı sınırının dere koruma bandı dışında kalan kısımlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planlara işlenmesi, dere koruma bandı içinde kalan kısmın İSKİ den İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği nde yapılan son değişikliklere göre yeniden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 9

10 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 135 Tarih: Dosya No: 2013/261 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası N.İ.P Osmanköy Köyü İtirazları. KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü nün 15/ 01 /2013 gün ve BN:641 sayılı yazısında; İlgi: a) tarih ve İBB Meclisi ne takdim yazımız, b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 923 sayılı kararı, c) tarih ve sayılı dağıtımlı yazımız, d) İtiraz değerlendirme tablosunda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı itiraz dilekçeleri. (12 adet) e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 2414 sayılı kararı, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek, 20/07/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı nca onaylanmıştır. Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak ve 21/10/ /11/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü nde askıya çıkartılmıştır. TALEP : 20/07/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı na askı süresi içinde ilgililerince Osmanköy Köyüne ilişkin tarafımıza iletilen ilgi (d) itiraz dilekçeleri yazımız eki Ek.1 de sunulmakta olup söz konusu itirazlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. İTİRAZ KONULARI: İlgi (d) yazı eki itiraz değerlendirme tablosunda yer alan itirazlardan; a) 1, 2, 3, 4, 5, nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Kırsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alanı na alınması, b) 6, 7, 8, nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alanı na alınması, c) 9, 10, 11, 12 nolu itirazlar ile Osmanköy Köyü havza bantları belirlenirken arazi şartlarının göz önünde bulundurulması, Mutlak Tarım Alanları nın Marjinal Tarım Alanı na alınması ve İmar Alanlar ının genişletilmesi talep edilmektedir. MÜLKİYET DURUMU İtiraz konusu parsellere ait mülkiyet durumları yazımız ekinde yer alan değerlendirme tablosunda (Ek.1) sunulmuştur. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ a) Kırsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alan a alınması talep edilen 1, 2, 3, 4, 5 nolu itirazlara ait parsellerin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalması, plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle söz konusu talep yazımız ekinde yer alan Ek-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Köy Yerleşik Alanı na alınması durumunda ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmamaktadır, b) Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alanı na alınması talep edilen 6, 7, 8 nolu itirazlara ait parsellerin üzerinde yapılaşma olmaması, köy yerleşimine uzak mesafede ve dağınık vaziyette bulunması plan alanının nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Plan kararlarına ve bütünlüğüne aykırı nitelik taşımaktadır. 10

11 c) tasdik tarihli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Orman Bölge Müdürlüğü nün gün ve sayılı görüş yazısı, Tarım İl Müdürlüğü nün ilgili gün ve 5070 sayılı görüşü ve İSKİ nin İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlandığından 9, 10, 11, 12 nolu itirazlarla ilgili talepler, plandaki nüfus, donatı ve yapı yoğunluk değerlerini bozacağından plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kapsamında İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu tarafından belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırları, köylerin barındırdığı doğal ve kültürel değerlerin yaşatılması hususlarına dikkat edilerek; çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu, ilgili kurum görüşleri, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve plan bütünlüğü çerçevesinde havza sınırında yer alan planlama alanlarında belirlenen ilkesel kararlar benzer nitelikte olan Şile İlçesi Ulupelit Köyüne ilişkin itiraza binaen alınan gün ve 1399 sayılı Meclis Kararı da dikkate alındığında, Osmanköy köyüne ait İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun gün ve 95/160 sayılı kararı ile belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırı kapsamındaki parsellerin yazımız eki Ek-2 bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi halinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık teşkil etmemektedir. denilerek. Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı Osmanköy Köyüne ait 12 adet itirazla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı Osmanköy Köyü ne yapılan itirazlar incelenmiş olup köy yerleşik alanı sınırları ile ilgili İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun gün 95/160 sayılı ve gün 95/141 sayılı kararları dikkate alınarak Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle düzenleme yapılması, bunun dışında kalan konularda meri 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 11

12 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 136 Tarih: Dosya No: 2013/247 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası N.İ.P İtirazları. KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 18/ 01 /2013 gün ve BN:934 sayılı yazısında; "İlgi: a) tarih ve İBB Meclisi ne takdim yazımız, b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 923 sayılı kararı, c) tarih ve sayılı dağıtımlı yazımız, d) İtiraz değerlendirme tablosunda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı itiraz dilekçeleri. (29 adet) e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 2414 sayılı kararı, 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek, 20/07/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı nca onaylanmıştır. Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak ve 21/10/ /11/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü nde askıya çıkartılmıştır. TALEP : 20/07/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı na askı süresi içinde muhtelif köylere ilişkin olarak ilgililerince tarafımıza iletilen ilgi (d) itiraz dilekçeleri (29 adet) yazımız eki Ek.1 de sunulmakta olup söz konusu itirazlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. İTİRAZ KONULARI: Yazımız eki itiraz değerlendirme tablosunda ye alan ilgi (d) itirazlardan; a) 1, 2, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 29 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan ve Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı ndan Köy Yerleşim Alanları na alınması, b) 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi alanı içinde Kırsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alanı na alınması, c) 8 ve 9 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Ormanla İhtilaflı Alanlar dan çıkarılması ve Plan Kararı üretilmesi, d) 17 ve 18 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin Kırsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alanları na alınması ve Sortullu Köyü mevcut Köy Yerleşik Alanlarının imar hakkının arttırılması, e) 22 nolu itiraz ile ilgili parselin Ormana Kazandırılacak Alan dan çıkarılması, f) 13, 21, 25, 26, 27, 28 nolu itirazlar ile Değirmençayırı, Hacıllı, Gökmaslı, Soğullu, Çataklı, Göksu Köylerinin, Köy Yerleşim Alanları nın genişletilmesi, ilgili köylerin Havza Alanın dan çıkartılması, Mutlak ve Kısa Mesafeli Koruma Bantlarının daraltılması talep edilmektedir. MÜLKİYET DURUMU İtiraz konusu parsellere ait mülkiyet durumları yazımız ekinde yer alan değerlendirme tablosunda (Ek.1) sunulmuştur. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ a) Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan ve Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı ndan Köy Yerleşim Alanları na alınması talep edilen 1, 2, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 29 nolu itirazlar ile ilgili parseller, Tarım İl Müdürlüğü nün gün ve 5070 sayılı görüşü doğrultusunda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Tarımsal Nitelikli Turizm Alan olarak planlanmış olup, söz konusu itirazlar içmesuyu havzasında yapı ve nüfus yoğunluğu arttırıcı nitelikte olduğundan ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğünü ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. b) Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi içinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alanı na alınması talep edilen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 nolu itirazlar, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Tarım İl Müdürlüğü nün gün ve 5070 sayılı görüşü kapsamında ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. c) Ormanla İhtilaflı Alanlar dan çıkarılması talep edilen 8 ve 9 nolu itirazlara ait parseller, Orman Bölge Müdürlüğü nün gün ve sayılı görüş yazısı doğrultusunda planlandığından dolayı ve 12

13 kısmen orman tahdit sınırı ile özel mülkiyete haiz parsellerin kesiştiği alanlar kapsamında, numaralı plan notunda belirtilen Orman İhtilaflı Alanlar da kaldığından, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğünü ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. d) Kırsal Niteliği Korunacak Alan dan Köy Yerleşim Alanları na alınması ve Sortullu Köyü mevcut Köy Yerleşik Alanlarının imar hakkının arttırılması talep edilen 17 ve 18 nolu itirazlarla ilgili olarak, söz konusu talep, 1/5000 ölçekli plan yapılan diğer itirazlar kapsamında alınan gün ve 1744 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yerine getirilmiş olduğundan itirazı gerektirecek husus bulunmamaktadır. e) Ormana Kazandırılacak Alan dan çıkarılması talep edilen 22 nolu itiraz ile ilgili parselle ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde söz konusu alanlara yönelik Şile Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kapsamında Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık- Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup plan tasdik sınırları içinde kalan 2B alanlarının fonksiyonlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi şeklindeki gün ve 2414 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Bu kapsamda 22 nolu talebin gereği ilgi (e) meclis kararı ile yerine getirilmiş olup itirazı gerektirecek husus bulunmamaktadır. f) Değirmençayırı, Hacıllı, Gökmaslı, Soğullu, Çataklı, Göksu Köylerinin, Köy Yerleşim Alanları nın genişletilmesi, ilgili köylerin Havza Alanın dan çıkartılması, Mutlak ve Kısa Mesafeli Koruma Bantlarının daraltılması talep edilen 13, 21, 25, 26, 27, 28 nolu itirazlarla ilgili olarak, tasdik tarihli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Orman Bölge Müdürlüğü nün gün ve sayılı görüş yazısı, Tarım İl Müdürlüğü nün ilgili gün ve 5070 sayılı görüşü ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlandığından ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde plan bütünlüğünü ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kapsamında İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu tarafından belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırları, köylerin barındırdığı doğal ve kültürel değerlerin yaşatılması hususlarına dikkat edilerek; çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu, ilgili kurum görüşleri, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve plan bütünlüğü çerçevesinde havza sınırında yer alan planlama alanlarında belirlenen ilkesel kararlar benzer nitelikte olan Şile İlçesi Ulupelit Köyüne ilişkin itiraza binaen alınan gün ve 1399 sayılı Meclis Kararı da dikkate alındığında, söz konusu itirazlara ilişkin köylerden Hasanlı Köyüne ait İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun gün ve 95/160 sayılı kararı ile belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırı kapsamındaki parsellerin yazımız eki Ek-2 bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi ile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık teşkil etmemektedir. " denilerek Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planına ait 29 adet itirazla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi ne havalesi hususunda gereğini olurlarınıza arz ederim. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz- İsaköy Havzası Nazım İmar Planı içinde muhtelif köylere ilişkin yapılan itirazlar incelenmiş olup, Hasanlı Köyüne ilişkin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu nun tarih 95/160 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alanı sınırının dere koruma bandı dışında kalan kısımlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planlara işlenmesi, dere koruma bandı içinde kalan kısmın İSKİ den İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği nde yapılan son değişikliklere göre yeniden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 13

14 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 137 Tarih: Dosya No: 2013/346 KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, 197 pafta, 816 ada, 23 parsele ilişkin onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına itiraz hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/ 02 /2013 gün ve sayılı yazısında; "İlgi: a) gün ve /1241 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı yazısı. b) tarih ve 2012/1214 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.( ) c) gün ve sayılı Başkanlık Makamı yazımız.(itiraz) d) gün ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.( ) e) gün ve sayılı Dağıtımlı yazımız. f) gün ve sayılı Askı tutanağı. g) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve gün ve S/90 sayılı Başkanlık Oluru. İTİRAZ: İlgi (a) dilekçe ile; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 197 pafta, 816 ada, 23 parselin TAKS:0,40, KAKS:2,30 yapılaşma şartlarında Turistik Tesis Alanı na alınmasına ilişkin tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına askı süreci içinde itiraz edilmektedir. MÜLKİYET: Dosyasında yapılan incelemede; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 197 pafta, 816 ada, 23 parselin m² büyüklüğünde şahıs mülkiyetinde olduğu ve tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır. MER İ PLANLARDAKİ DURUM: Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 197 pafta, 816 ada, 23 parsel; t.t. li 1/5000 ölçekli İçerenköy N.İ.Planı nda E:2.07 yapılaşma koşulunda Konut Alanı nda kalmakta iken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 1214 sayılı kararı ile söz konusu parsel TAKS:0,25 KAKS:2,07 yapılaşma şartlarında Konut Alanı na veya TAKS:0.40 KAKS:2,07 yapılanma şartlarında Turistik Tesis Alanı na alınmış ve tarihinde onanmıştır. Daha sonra söz konusu plana yapılan itiraz ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilerek ilgi (d) Meclis Kararı ile tarihinde onanmış, plan notları olarak; -Plan tasdik sınırı 197 pafta, 816 ada,23 parsel olup tasdik sınırı içerisinde kalan alan TAKS:0.40 KAKS:2.30 yapılaşma koşullarında turizm tesis alanıdır. -Otel dışında iskan edilemez, birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz. -Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz. -Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1.bodrum kat emsale dahil değildir. -İskan edilen bodrum katta ve doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. -1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz. hükümleri getirilmiştir. Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi,197 pafta, 816 ada, 23 parsel; t.t. li 1/1000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Islah İmar Revizyon İmar Planı nda TAKS:0.25, H:Serbest, E:2.07 yapılaşma koşulunda Konut Alanı nda kalmaktadır. DEĞERLENDİRME: Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 197 pafta, 816 ada, 23 parsel; t.t. li 1/5000 ölçekli İçerenköy N.İ.Planı nda E:2.07 yapılaşma koşulunda Konut Alanı nda kalmakta iken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13/06/2012 tarih ve 1214 sayılı kararı ile söz konusu parsel TAKS:0,25 KAKS:2,07 yapılaşma şartlarında Konut Alanı na alınmış ve planda verilen emsal değerinin (KAKS:2.07) değişmemesi kaydıyla TAKS:0.40 yapılanma şartlarında Turizm Tesisinin de yapılabileceği belirtilmiştir. Söz konusu plan değişikliğine ilişkin yapılan itiraz neticesinde tarihli plan onanmış olup, ilgi (f) askı tutanağından tarihli 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin tarihleri arasında askıya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Askı süresi içerisinde tarafımıza iletilen ilgi (a) yazı ile söz konu plan değişikliğine itiraz edilmekte olup; ilgi yazıda; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile KAKS:2.07 yapılaşma koşulunda iken TAKS:0.40, KAKS:2.30 yapılaşma koşullarında Turizm Tesis Alanına alınmıştır. Ayrıca 14

15 plan notunun 4. maddesinde de 1.bodrum katın emsale dahil edilmemesi emsalin 2.30 un üzerinde kullanılmasına olanak vermektedir. Bu nedenle söz konusu plan tadilatı, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. ve 30. maddelerine aykırı olup, yoğunluk arttırıcı, donatı azaltıcı ve trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelikler taşıdığından; onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına Başkanlığımızca itiraz edilmektedir. denilmektedir. Dosyasında yapılan incelemede Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 197 pafta, 816 ada, 23 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifindeki E:2.60 yapılanma teklifinin E:2.07 olarak onanmasına ilişkin Söz konusu parselin E:2.07 yapılanma koşulunda konut alanından çıkartılarak, E:2.60 yapılanma koşulunda turistik tesis alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi çevre yapılanma koşullarının üstünde bir yapılaşma getirilmesi sebebiyle yapı ve hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu ve çevre parseller için örnek teşkil edici nitelik taşımakta olup; bu tür fonksiyonel ve yapılaşmaya ilişkin değişiklik taleplerinin bölge planları bütününde değerlendirilmesi planlama ve şehircilik ilkeleri bakımından uygun olacaktır, şeklinde değerlendirme yapıldığı tespit edilmiş olup İBB Meclisinin de kararını yapılan değerlendirmeye paralel bir revizyon ile onadığı saptanmıştır. şeklindeki ilgi (c) değerlendirmemizle Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. İlgi (d) karar ile de söz konusu parsel TAKS:040 KAKS:2.30 yapılanma koşullarında Turizm Tesis Alanına alınarak tarihinde onanmış ve ilgi (e) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır. " Denilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına ilişkin ilgi (a) itiraz dilekçesi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (g) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasa ve 3194 sayılı yasanın 8. maddesi kapsamında değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Ataşehir İlçesi, 197 pafta, 816 ada, 23 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı na yapılan itiraz incelenmiş olup söz konusu itiraz komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM MUHALEFET ŞERHİ: İtiraz uygun. 15

16 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 138 Tarih: Dosya No: 2013/374 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2525 ada parsellere ilişkin 1/1000 ölç. plan değişikliği teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/ 02 /2013 gün ve sayılı yazısında; " İLGİ:a)Bağcılar Belediye Başkanlığı nın gün, M sayılı yazısı ve eki gün, 141 sayılı İlçe Meclis Kararı ile eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları. b)büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2525 ada, ve 38 parsel sayılı taşınmazların Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısımları ile 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen, çekme mesafelerinin iptal edilerek Dini Tesis Alanına, 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan diğer bölümünün ise Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin Bağcılar Belediye Meclisinin ilgi (a) yazı eki ilçe Meclis kararıyla aynen uygun görülen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir. MÜLKİYET Dosyasından 2525 ada 1 parselin 295 m², 2525 ada 2 parselin 185 m², 2525 ada 3 parselin 170 m², 2525 ada 4 parselin 152 m², 2525 ada 5 parselin 151 m², 2525 ada 38 parselin 396 m², 2525 ada 39 parselin 5948 m² yüzölçümlerinde olup tamamının Bağcılar Belediye Başkanlığı Mülkiyetinde bulunup tarihler arasında edinildikleri anlaşılmaktadır. PLANLARDAKİ DURUM tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat nazım planında;bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2525 ada, ve 38 parsel sayılı taşınmazlar ile 2525 ada, 39 parsel kısmen Dini Tesis Alanında, 2525 ada, 39 parsel kısmen de Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalıp söz konusu planda; Açıklanmayan hususlarda onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları geçerlidir. şeklinde plan notu bulunmaktadır t.t:li 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında ise 2525 ada, parseller Sosyal Kültürel Tesis Alanında, 2525 ada, 39 parsel Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI a)-planlama Müdürlüğü görüşü; tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat nazım imar planı doğrultusunda, Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2525 ada, ve 38 parsel sayılı taşınmazların Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısımlarının, 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Dini Tesis Alanına, 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatının 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesine göre İlçe Belediye Meclise iletildiği, b)ilçe imar komisyonunca;söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı tadilat talebinin uygun görüldüğü, c)ilçe Belediye Meclisince de;teklifin komisyondan geldiği şekliyle aynen uygun bulunduğu anlaşılmıştır. İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün gün, 2098 sayılı yazısında; Söz konusu planlama alanında Mikrobölgeleme projeleri kapsamında yapılan imar planlarına esas 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarında ÖA-2b(orta düşük stabilite tehlikesi nedeniyle hafif önlem alınması gereken alanlar) lejantı sınırı içerisinde kaldığı belirtilerek bu alanlarda yazıda belirtilen hususların 16

17 planlama aşamasında göz önüne alınması uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir. -İSKİ Genel Müdürlüğü nün gün M sayılı yazısında özetle; Bahse konu alanda bulunan mevcut atıksu-yağmursuyu altyapı tesislerinin geçtiği güzergahların İmar Plan çalışmalarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunması gerektiği, yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdareye ait arşivlerin kayıtlı olmayan her türlü mevcut ve planlanan tesislerinin iş sonu projesi taraflarına ulaşmayan, İSKİ' de kaydı bulunmayan Belediyesince veya halk tarafından yapılmış alt yapı tesislerine zarar verilmemesi gerektiği, Evren Mahallesi, 2525 ada, 39 parselden Ø100 mm çapında içme suyu şebeke hatlarının geçtiği ana isale hatlarının ve kolektörlerin dışında, yeri değişmesi talep edilen mevcut içme suyu, atık su ve yağmur suyu tesisleri bulunması halinde bu tesislerin, deplase bedellerinin karşılanması ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdareleri ile mutabakat sağlanması ve hazırlanacak uygulama projelerinin İdarelerine tasdik ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün gün, sayılı yazısında özetle; Mer'i plandaki imar yollarına göre gerekli terklerin bedelsiz yapılması, çekme mesafeleri yol rezevr alanı olarak düşünüldüğünden teklif' Dini Tesis Alanı'nın cephe aldığı yollardan 5.00 m çekme mesafesi düzenlenmesi, teklif "Dini Tesis Alanı" ve "Sosyal Kültürel Tesis Alanı nın yaratacağı ulaşım taleplerinin bölgesel ulaşım sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmaması üzerinde olumsuz etki yaratmaması açısından otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği kriterlerine göre kendi fonksiyon alanları içersinde düzenlenmesi, tarih ve UP /25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı, Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu gereği karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları gözönüne alınarak araç dönüşlerinin rahat yapılabilmesi için teklif "Dini Tesis Alanı"nın ada kenar kesişiminde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 3.00 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması. Uygulama aşamasında (otopark kapasitesi ve giriş çıkışlar hususunda) "Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu"(UTK) Kararı alınması koşullarıyla bölgesi ulaşım sistemi açısından uygun görülmektedir..." şeklinde görüş verilmiştir. İlçe Müftülüğü nün gün, sayılı yazı yazısında; Teklifin uygun görüldüğüne dair Bağcılar kaymakamlığının ilçe Müftülük ifadeli yazısı iletilerek söz konusu yazıda; İlçemiz Evren Mahallesinde, F21c22a3b pafta, 2525 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 38 parsel sayılı taşınmazların Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısımlarının, 2525 ada, 39 parselin Teknik Alt Yapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Dini Tesis Alanına, 2525 ada, 39 parselin Teknik Alt Yapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Sosyal ve Kültürel Tesis "Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli teklif plan kaymakamlığımızca uygundur...." şeklinde görüş verilmiştir. DEĞERLENDİRME; Bağcılar bölgesine ilişkin tasdik tarihli ölçekli nazım imar planında 2525 ada, parseller Sosyal Kültürel Tesis Alanında, 2525 ada, 39 parsel Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalmakta iken tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat nazım imar planı ile 2525 ada, ve 38 parsel sayılı taşınmazlar ile 2525 ada, 39 parsel kısmen Dini Tesis Alanına, 2525 ada, 39 parsel kısmen de Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmıştır. İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklif ile; tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat nazım imar planı doğrultusunda Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2525 ada, ve 38 parsel sayılı taşınmazların Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısımlarının, 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Dini Tesis Alanına, 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alındığı ve 1/5000 ölçekli plan tadilat teklif plan paftasına; Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2525 ada, ve 38 parsel sayılı taşınmazların Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısımlarının, 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Dini Tesis Alanına, 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınması ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatıdır. başlığı adı altına -Dini tesis alanı ve sosyal ve kültürel tesis alanında çekme mesafeleri avan proje ile belirlenecektir Açıklanmayan hususlarda onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları geçerlidir. şeklinde plan notları eklendiği anlaşılmıştır. 17

18 Söz konusu teklife ilişkin İl Müftülüğü ile İlçe Müftülüğü nün olumlu görüşleri, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün uygulamaya ilişkin şartlı görüşleri ve ulaşım Planlama Müdürlüğünün Dini Tesis alanının köşe noktalarından minimum 3.00 metre çekilerek imar istikametinin düzenlenmesine ve Dini Tesis Alanı'nın cephe aldığı yollardan 5.00 m çekme mesafesi düzenlenmesine ilişkin görüşlerinin bulunduğu ancak paftalara işlenmediği, teklifte dini tesis alanı ve sosyal ve kültürel tesis alanında çekme mesafelerinin avan proje ile belirleneceğine ilişkin not önerildiği görülmüştür. Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2525 ada, ve 38 parsel sayılı taşınmazların Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısımları ile 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının kısmen Dini Tesis Alanına, 2525 ada, 39 parselin Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan diğer bölümünün ise Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelendiğinde;mer i 1/1000 ölçekli planda sosyal Kültürel tesis alanı ve teknik alt yapı alanının bir kısmının Dini tesis alanına, teknik alt yapı alanının diğer bölümünün de sosyal Kültürel tesis alanına alındığı, teklifin tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığından Meri 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği görülmüştür. " denilerek İlgi a) yazı eki İlçe Meclis kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadili teklifi yazımız ekinde olup, konunun ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14.maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a3b pafta 2525 ada, parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 18

19 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 139 Tarih: Dosya No: 2013/402 KONUNUN ÖZÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 126 pafta, 1948 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 11/ 02 /2013 gün ve sayılı yazısında; İlgi : (a) gün, 859 sayılı dilekçe. (b) gün, sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı. (c)büyükşehir Belediye Başkanlığının gün, S/89 sayılı Genelgesi ve gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı. TALEP: Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 126 pafta, 1948 ada, 4 parselin Ticaret alanından Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı ile 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: Dosyasında yer alan tapu kaydından; 1948 ada, 4 parselin İstanbul İl Özel İdaresi mülkiyetinde olduğu ve tarihinde edinildiği, 218 m2 alan kapladığı görülmektedir. MEVCUT DURUM: Açıklama Raporunda 1948 ada, 4 parselin üzerinde Gaziosmanpaşa Verem Savaş Dispanseri ve Merkez Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu belirtilmektedir. MERİ PLANLARDAKİ DURUM: tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Gaziosmanpaşa Merkez TEM Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında "Ticaret (Tl)" alanında kalmaktadır onanlı 1/1000 ölçekli Gaziosmanpaşa TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında Sağlık alanı taraması bulunan TES yazılı söz konusu alan onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan ile "Ticaret (Tl)" alanına alınmıştır. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: - Ulaşım Planlama Müdürlüğünün gün, sayılı yazısı eki gün, UP /05 sayılı Kararında; Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 126 pafta, 1948 ada, 4 parselin t.t.'li 1/5000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Nazım îmar Planında Ticaret Alanı (Tl) Alanında kaldığı belirtilerek söz konusu parselin "Sağlık Tesis Alanı" lejantına alınmasına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım İmar planı tadilatı teklifi; Mer'i planlardaki yol genişliklerinin sağlanabilmesi için yola gerekli terklerin bedelsiz olarak yapılması, Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60m 2 'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı kendi parseli içerisinde ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında; o Yollardan minimum 5.00m çekme mesafesi sağlanarak o Etüd aşamasındaki "Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Raylı Sistem Hattı" ile tarih ve UTK2006/5-19 sayılı "Gaziosmanpaşa Meydanı ve Çevresi Yol Kavşak Uygulama Projesi"ne ilişkin olarak Ulaşım Planlama Müdürlüğünden tekrar görüş alınması hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu belirtilmektedir. -İlgi (a) yazı ve eklerinde; -Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün gün, sayılı yazısında; İlgili alan, Belediyesince hazırlatılmış olan 1/1000 Ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında GNF-YÖ2 (Güngören Formasyonu -Yerleşime Önlemli Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu çalışmaların açıklama raporunda GNF-YÖ2 alanlarında eğime bağlı olarak yer yer stabilite problemleri ile 19

20 şişme, oturma, taşıma kapasitesi problemleri beklendiği belirtilmiş olup ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almakta olup, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir. -İSKİ Genel Müdürlüğü nün gün, sayılı yazısında; Söz konusu altyapıya ilişkin 6 maddelik görüş belirtilmiştir. DEĞERLENDİRME: Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 126 pafta, 1948 ada, 4 parselin Ticaret alanından Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı ile 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklif F21C19D paftası incelendiğinde; teklifin Gaziosmanpaşa Merkez TEM Güneyi Revizyon Nazım İmar plan paftası üzerine hazırlandığı, tasdik sınırı içerisinde kalan 1948 ada, 4 parselin Sağlık Tesisleri Alanı olarak düzenlendiği, plan notu olarak da; 1. Plan tasdik sınırı 126 pafta, 1948 ada, 4 parselin tamamını kapsamaktadır pafta, 1948 ada, 4 parsel Sağlık Tesisleri Alanı nda kalmaktadır. 3. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak Avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 4. Açıklama yapılmayan hususlarda meri plan şartları geçerlidir. şeklinde plan notu önerilmektedir. Söz konusu teklif hakkında; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün, İSKİ Genel Müdürlüğünün şartlı görüşü bulunduğu, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün yazısında ise; Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60m 2 'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı kendi parseli içerisinde ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi belirtilmiş ancak teklif plan notunda buna ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığı görülmüştür. Plan açıklama raporunda İl Özel İdaresi adına kayıtlı söz konusu 1948 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Gaziosmanpaşa Verem Savaş Dispanseri ve Merkez Aile Sağlığı Merkezinin yıkılıp yeniden yapılması ile bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılaması hedefi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun İl Özel İdarelerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen 6. maddesinin (a) bendinde yer alan " il sınırları içerisinde sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun Önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yerleştirme yurtları; ilk ve ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde yapmakla görevli ve yetkilidir. ifadesi doğrultusunda İstanbul genelindeki sağlık donatılarının iyileştirilmesi hedefi ile söz konusu taşınmazın plan tadilatı yapılmak istendiği belirtilmektedir. Teklif ile 1/5000 ölçekli planda Ticaret alanında kalan parselin Sağlık Tesisleri Alanına alınarak sağlık donatı alanlarının arttırdığı görülmektedir. denilerek. Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 126 pafta, 1948 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi(c) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 126 pafta, 1948 ada 4 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, kamu yararı niteliği taşımakta olup 3 nolu plan notunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan Uygulama yapılamaz. Şeklinde düzenlenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 20

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 135 Tarih: 12.09.2012 Dosya No: 2012/1931 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a2d pafta,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 195 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1402 KONUNUN ÖZÜ: 16.05.2008 t.t. li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1075 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 42 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/78 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 1508 ve 1571 parseller ile arasındaki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 10.09.2013 Dosya No: 2013/1325 KONUNUN ÖZÜ: Pendik D-100

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 119 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2013/191 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, İSKİ dere mutlak koruma alanına

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 190 Tarih: 13.09.2012 Dosya No: 2012/1957 KONUNUNÖZÜ:Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 34 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1716 KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi, 27 pafta 7649,7650, 7651,

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 12.09.2013 Dosya No: 2013/1655 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 27 pafta,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 24 Tarih: 09.07.2013 Dosya No: 2013/1287 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş, 55 pafta, 1463 ada, 143-144 parsellere

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 14.03.2013 Dosya No: 2013/653 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Evren Mahallesi F21c22a3b pafta

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 84 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2011/1343 KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, 249 pafta, 1885 ada, 3 parsel hakkında.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 145 Tarih: 13.06.2013 Dosya No: 2013/1164 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi,Karlıktepe Mahallesi 1992 ada 320

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 67 Tarih: 13.05.2014 Dosya No: 2014/425 KONUNUN ÖZÜ: Avcılar, 05/12/2013 tarih ve 125 sayılı İlçe Meclis

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 31 Tarih: 13.03.2012 Dosya No: 2012/446 KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane Hamidiye Mah. 6891 ada, 2 parsel 1/5000

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1737 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye Çakmak Mah., 35 pafta, 205 ada, 2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-21

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 53 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/562 KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler, Kartaltepe, 603 ada 6 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 214 Tarih: 12.10.2012 Dosya No: 2012/1833-1949 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, 19.05.2012 t.t.li 1/5000

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 85 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/769 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 59 Tarih: 10.10.2012 Dosya No: 2012/2028 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Kadıköy, Caddebostan Mahallesi,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 160 Tarih: 14.12.2012 Dosya No: 2012/1190 KONUNUN ÖZÜ: Çatalca Kaleiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 218 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1564 KONUNUN ÖZÜ: Güngören, M.Nesih Özmen Mah., 70/6 pafta, 1118

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 120 Tarih: 15.11.2013 Dosya No: 2013/2258 KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy-Merkez mah.,164 ada, 15 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 23 Tarih: 12.03.2013 Dosya No: 2013/394 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Selamiali Mah., 129 ada, 4 parsel, 130-131

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 143 Tarih: 12.04.2013 Dosya No: 2013/690 KONUNUN ÖZÜ: Fatih (Tarihi Yarımada) 1/5000 ölçekli KANİP itirazları

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 22.10.2013 Dosya No: 2013/1865 KONUNUN ÖZÜ: Teknik Hatalar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 62 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2012/329 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 parsele ilişkin 15.02.2010

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34713

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 37 Tarih: 11.09.2013 Dosya No: 2013/1594 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, F22D16D pafta

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 116 Tarih: 12.04.2012 Dosya No: 2011/1267 KONUNUN ÖZÜ: 01/04/2003 onay tarihli Bakırköy Merkez ve Ataköy

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 63 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/154 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi 1056 ada 2

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU Rapor No: 95 Tarih: 13.12.2012 Dosya No: 2012/2678 KONUNUN ÖZÜ: Tuzla

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 35 Tarih: 12.06.2012 Dosya No: 2012/1118 KONUNUN ÖZÜ: Sarıyer İlçesi, 1/5000 ölçekli Kilyos Demirciköy

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20656

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 26 Tarih: 14.08.2012 Dosya No: 2012/1627 KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Orta mh., 71 pafta, 420 ada,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 37 Tarih: 14.11.2012 Dosya No: 2012/2361 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 3 pafta 12

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 81 Tarih: 13.06.2012 Dosya No: 2012/1502 KONUNUN ÖZÜ: Beykoz, O-2

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih, 2016/34538 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi:

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 61 Tarih: 15.05.2013 Dosya No: 2013/892 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Samandıra 3 pafta e:89 y:1697 parsele

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 66 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1079 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık, 238ED2B pafta,2622 ada,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 225 Tarih: 14.06.2012 Dosya No: 2012/760 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 18. madde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 15.05.2012 Dosya No: 2012/288 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye, Y.Dudullu Mah. 16 pafta Yeni 14088 (Eski

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 11132 (E:2274) ada, 261 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26765 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU Rapor No: 153 Tarih: 11.07.2013 Dosya No: 2013/1511 KONUNUN ÖZÜ:

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 168 Tarih: 12.04.2013 Dosya No: 2013/558 KONUNUN ÖZÜ: Pendik İlçesi, 30.09.2011 t.t li Şeyhli Sanayi

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 188 Tarih: 15.02.2013 Dosya No: 2012/2844 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü-Gürpınar 1506 ada 1 parsele ilişkin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

CHP grubunun ret oyu kullandığı değişiklik AKP li üyelerin oyları ile kabul edilerek bir yeşil alan daha imara açıldı.

CHP grubunun ret oyu kullandığı değişiklik AKP li üyelerin oyları ile kabul edilerek bir yeşil alan daha imara açıldı. 24 Ekim günü yapılan İBB Meclis oturumunda TÜRGEV İN VATANDAŞTAN SATIN ALDIĞI söz konusu parselin Sosyal Kültürel Tesis Alanı na alınmasına ilişkin 1/5 bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 29 Tarih: 15.05.2013 Dosya No: 2013/897 KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, F21C20A3B pafta,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 300 Tarih: 15.06.2012 Dosya No: 2012/1181 KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 265 Tarih: 14.09.2012 Dosya No: 2012/2015 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 113 pafta, 2516

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 13.11.2012 Dosya No: 2012/2322 KONUNUN ÖZÜ: Şişli

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6279 ADA /1, 6280 ADA/ 1 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 106 Tarih: 14.05.2015 Dosya No: 2015/756 KONUNUN ÖZÜ: NİP-7654 PIN numaralı 1/5.000 ölçekli Kartal Kordonboyu

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 205 Tarih: 16.08.2012 Dosya No: 2012/1316 KONUNUN ÖZÜ: Yakuplu-Esenyurt

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 88 Tarih: 16.09.2015 Dosya No: 2015/1096 KONUNUN ÖZÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, 1470 ada 12 parsele ilişkin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 216 Tarih: 18.05.2012 Dosya No: 2012/1227 KONUNUN ÖZÜ: : Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2012/2810 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, YM-1 (Yönetim Merkezi) alanına

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU Rapor No: 240 Tarih: 16.03.2012 Dosya No: 2012/672 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar

Detaylı