ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII DÜZEYLER INFORMATION LITERACY LEVELS OF GRADUATE STUDENTS STUDYING AT THE DEPARTMENT OF TURKISH EDUCATION Adem CAN Ouzhan SEVM BehiceVARIOLU Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin bilgiye ulama yollarını ve bilgi okuryazarlıı durumunu tespit etmektir. Aratırmada tarama modeli kullanılmıtır. Çalımanın evrenini Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümünde örenim gören yüksek lisans ve doktora örencileri; örneklemini ise aynı bölümde örenim gören 34 lisansüstü örenci oluturmaktadır. Aratırmada Lisansüstü Örencilerinin Bilgi Okuryazarlık Becerileri anketi ile veriler toplanmıtır. Anketin Cronbach alfa katsayısı 0,83 olarak tespit edilmitir. Aratırmada toplanan veriler SPSS 18.0 veri analizi programında çözümlenmi ve betimsel istatistik tekniklerinden yüzde ve frekans kullanılmıtır. Çalımada elde edilen verilerden hareketle Türkçe eitimi alanında lisansüstü örenim gören örencilerin bilgi okuryazarlıklarıyla ilgili temel konularda yeterli beceriye sahip oldukları anlaılmıtır. Anahtar kelimeler: Türkçe eitimi, lisansüstü örencileri, bilgi okuryazarlık, düzey. Doç. Dr., Gaziosmanpaa Üniversitesi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Ana Bilim Dalı. Ar. Gör., Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Ana Bilim Dalı. Ar. Gör., Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Ana Bilim Dalı.

2 Abstract Purpose of this research is to determine graduate students ways of accsessing information and information litracy level. Scanning technique was used in the study. The universe of study consists of graduate students who study at the Department of Turkish Education in Kâzım Karabekir Education Faculty; the sample of study consists of 34 graduate students, studying at the same department. The data of the study were obtained with Information Literacy Skills of Graduate Students. Cronbach alfa coefficient of the research was determined 0,83. The data obtained from research were analiyzed with SPSS 18.0 and percent and frequency which are descriptive statistic techniques were used in the study. At the end of the study, it was understood that graduate students studying at the Department of Turkish Education have enough skill at the basic subjects related to information literacy. Keywords: Turkish Education, Graduate Students, Information Literacy, Level. GR Günümüzde bilgi üretimi ve paylaımının hızla artması, bireyleri bilgiye ulama ve onu kullanma noktasında farklı eriim kaynaklarını denemeye sevk etmektedir. Bilgiye ulama konusunda geleneksel okuryazarlıkla beraber, görsel okuryazarlık, medya okuryazarlıı, bilgi okuryazarlıı, e-okuryazarlık ve bilgisayar okuryazarlıı gibi farklı okuryazarlık türleri ortaya çıkmıtır. Bu noktada okuryazarlık terimine de açıklık getirmek gerekecektir. Genel anlamda okuryazarlık, toplum tarafından anlam verilen iletiimsel simgelerin etkili bir biçimde kullanılabilmesi yetenei olarak tanımlanmaktadır (Kurudayıolu ve Tüzel, 2010). Okuryazarlık türlerinin bireyler tarafından bilinçli ve amaca uygun bir ekilde kullanılması hayatın pek çok alanında olduu gibi eitim alanında da pek çok sorunun çözümünü kolaylatıracaktır. Saka (2005) nın yapmı olduu çalımada, öretimin planlanması ve öretimde yöntem zenginliini kazandırma becerilerinin geliiminde bilgi okuryazarlıının anlamlı düzeyde katkı saladıı ortaya konulmutur. Bilgi okuryazarı olan öretmenlerin örencilerine doru rehberlik edebilecekleri, bilgiyi ihtiyaca yönelik olarak kullanabilecekleri de öngörülmütür. Bilgi okuryazarlıı becerileri gelitikçe bilgiye ulama yollarındaki seçeneklerde olduu gibi internet kullanım sıklıı artmaktadır (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005). Biliim teknolojilerindeki gelimeyle çok kısa bir sürede

3 çok sayıda bilgiye ulama imkânı salanmı olsa da bilgi istifi arasından amaca uygun bilgiyi seçmek farklı bir beceri alanının domasına vesile olmutur. Bilgi yıınlarının arasından seçme ve kullanma imkânını salayacak olan teknolojik gelimelerin takibi, aratırmacılara büyük bir kolaylık salayacaktır. Bu balamda bilgisayar teknolojilerinin ve internet kullanıcılıının doru bir ekilde bilinmesi gerekir. Özellikle arama motorlarıyla yapılacak olan taramalarda hedef bilginin uygun anahtar kelimelerle aranması ve istenen formattaki bir belgeyi salama amaçlı komutların kullanılması (ahin, Doan ve Çermik, 2009), aratırmacıların internet ortamında aratırma yaparken karılaabilecekleri muhtemel sorunları azaltacaktır. Bilgi okuryazarlıı becerilerinin gelitirilmesinde öretim ortamının zenginletirilmesi, öretimin planlanması ve öretim sürecini yürütecek olan öretmenlerin hem mesleki hem bilgi okuryazarlıı becerilerinde donanımlı olmaları önemli koullardır (Akkoyunlu ve Kurbanolu, 2002). Öretmen yetitiren kurumlardaki öretim elemanlarının bilgi okuryazarlıı konusundaki algı ve yeterlilikleri, lisansüstü örencilerinin ve öretmen adaylarının söz konusu becerilerini gelitirmede dorudan etki edecek bir unsurdur. Üniversite eitimi sırasında kazanılan beceriler, alt kademelerdeki eitim öretim etkinliklerinin düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Okul sıralarında edinilen bilgi okuryazarlıı becerileri yaam boyu örenme ve örenmeyi örenmeye önemli katkı yapmakta (Saatçiolu, Özmen ve Özer, 2003; Kurbanolu ve Akkoyunlu, 2002a) ve bilginin kalıcılıını salamaktadır. Hayatımıza dorudan etki eden ve ihtiyaçlarımızı belirleyen bilginin örenme ortamlarında doru ve zamanında kullanılmasıyla bilginin kalıcılıı ve süreklilii salanır. Kurbanolu ve Akkoyunlu (2002b) nun öretmen adaylarının bilgi okuryazarlıı becerilerini gelitirmek için bir programın etkililiini aratırdıkları bir çalımada, eitim fakülteleri ve kütüphanecilik bölümlerindeki i birliinin önemine, teknolojik alt yapısı olan, kapsamlı ve güncel bir koleksiyonu bulunan bir kütüphanenin gereksinimine ve örencilerin çok erken yalarda bilgi teknolojileriyle tanıtırılmasına vurgu yapılmıtır. Bilgi okuryazarlıı becerilerinin erken yalarda kazanılması, daha sonraki dönemlerde pratik bir beceri alanının olumasına, teknolojiye kolayca uyum salanılmasına ve hedef bilgi konusunda seçici olunmasına kolaylık salamaktadır. Bilgi okuryazarlıı becerisini kazanmı olan bir aratırmacı, bilgiye erime, bilgiyi seçme ve kullanma konusunda kazanım elde edecektir. Ayrıca gelecein öretmenlerini yetitirmede rehber rolünü

4 üstlenecek olan bu aratırmacı, öretmen adaylarının bilgi okuryazarlıı becerilerini kazanmalarında da etkili olacaktır (Akkoyunlu ve Kurbanolu, 2004; Yanık, 2010). Lisansüstü örencilerinin bilgi okuryazarlıı beceri düzeylerini belirlemek, beceri kazandırmaya yönelik olarak yapılacak çalımalara yol gösterici olacaktır. Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin bilgiye ulama yollarını ve bilgi okuryazarlıı becerilerinin durumunu tespit etmektir. Bu amaç dorultusunda aaıdaki sorulara cevap aranacaktır: 1) Lisansüstü örencileri genellikle hangi bilgi kaynaklarını kullanmaktadır? 2) Lisansüstü örencileri bilgiyi ilemek, sunmak, paylamak ve taımak için hangi program ve araçları kullanmaktadır? 3) Lisansüstü örencilerinin kendilerini yeterli gördükleri bilgi okuryazarlıı becerileri hangileridir? 4) Lisansüstü örencilerinin bilgiye ulama, bilgiyi ileme ve paylama aamalarında karılatıkları zorluklar hangileridir? 1. YÖNTEM 1.1. Aratırma Deseni Aratırmada tarama modeli kullanılmıtır. Tarama modeli, geçmite ya da hâlen var olan bir durumu var olduu ekliyle betimlemeyi amaçlayan aratırma yaklaımıdır. Aratırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koulları içinde ve olduu gibi tanımlanmaya çalıılır (Karasar, 2000: 77) Evren ve Örneklem Çalımanın evrenini Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümünde örenim gören yüksek lisans ve doktora örencileri; örneklemini ise aynı bölümde örenim gören 34 lisansüstü örenci oluturmaktadır Verilerin Toplanması Aratırmanın verileri, Baaran (2005) ın sınıf öretmeni adaylarının bilgi okuryazarlık becerilerini deerlendirmek için hazırlamı olduu anket ile toplanmıtır. Bahsi geçen anketin güncel olabilmesi için aratırmacılar tarafından bazı maddeleri gelitirilmitir. Baaran (2005) ın hazırlamı olduu anketin, kullanılan bilgi kaynakları ile ilgili bölümü için alfa

5 katsayısı. 79; kullanılan arama motorları ile ilgili bölümü için.66; bilgiyi deitirmek için kullanılan bilgisayar programları için.71; bilgiyi sunmak için kullanılan araç gereçler için.70; bilgi okuryazarlıı becerileri için.69 ve bilgiye ulaıp bilgiyi ileme ve sunma sürecinde karılaılan güçlükler için.68 olarak bulunmutur. Yapılan bu çalımada ise anketin Cronbach alfa katsayısı.83 olarak tespit edilmitir Verilerin Analizi Anketten elde edilen veriler, SPSS 18.0 paket programında ilenmitir. Verilerin analizinde betimsel istatistikî yöntemler olan yüzde ve frekans kullanılmıtır. 2. BULGULAR 2.1. Lisansüstü örencilerinin kullandıkları bilgi kaynaklarıyla ilgili bulgular: Tablo 1 e bakıldıında lisansüstü örencilerinin bilgiye erimek için en çok bilimsel dergi makaleleri ile kitapları, bunlardan sonra ise internet kaynaklarını ve tezleri sıklıkla kullandıkları anlaılmaktadır. Örencilerin bilgi ararken en az bavurdukları dier bilgi kaynakları ise bilimsel raporlar, gazeteler ve el kitaplarıdır. Tablo 1: Lisansüstü örencilerinin bilgiye eriim için kullandıkları bilgi kaynakları Bilimsel dergi makaleleri Kitaplar nternet kaynakları Tezler Kütüphane katalogları Kaynak kiiler Konferans sunumları Bibliyografik veri tabanları (DOAJ, ERIC, WoS, SBVT vb.) Ansiklopediler Resmî belgeler Bilimsel raporlar Gazeteler El kitapları (Handbook of Research on Science Teaching and Learning ve Handbook of Research on Teacher Education gibi) Toplam Tablo 2 incelendii zaman lisansüstü örencilerinin bilgiye erimek için bavurdukları çevrim içi ortamlar içerisinde en fazla sıklıa sahip

6 olanların google ve akademik google, YÖK ulusal tez merkezi ve ProQuest Dissertations, kütüphane katalou ve ulusal toplu katalog olduu anlaılmaktadır. Örencilerin dünyaca tanınmı dijital kütüphaneler olan ERIC, WoS, DOAJ VE BEI gibi siteleri daha az bilgi amaçlı kullandıkları görülmektedir. Tablo2: Lisansüstü örencilerinin bilgiye eriim için kullandıkları çevrim içi ortamlar Google veya Akademik Google Tezler YÖK Ulusal Tez Merkezi & ProQuest Dissertations Kütüphane Katalogu ve Ulusal Toplu Katalog (To-Kat) ULAKBM Ulusal Veri Tabanları ERIC (Education Resources Informations Center) WoS: Web of Science DOAJ (Directory of Open Access Journals) BEI (British Education Index) 0 0 Toplam Lisansüstü örencilerinin bilgiyi ilemek, sunmak, paylamak ve taımak için kullandıkları program ve araçlarla ilgili bulgular: Tablo3 e bakıldıında lisansüstü örencilerinin bilgiyi ilemek için sıklıkla word ve power point gibi office programlarını kullandıkları anlaılmaktadır. Örenciler veri ilerken exel, SPSS, Lisrel ve NVIVO gibi bilgisayar programlarını daha az sıklıkla kullanmaktadır. Tablo 3: Lisansüstü örencilerinin bilgiyi ilemek için kullandıkları bilgisayar programları Kelime ileme programları (Word vb.) Sunu Programları (Power point vb.) Film veya ses programları (Media-player vb) Sayı ileme programları (Excel, SPSS, Lisrel, NVIVO vb.) Resim ileme programları (Paint. vb.) Toplam Tablo 4 incelendiinde lisansüstü örencilerinin bilgiyi paylamada en çok kullandıkları araçların k ve fotokopi olduu görülmektedir. Manyetik veya elektronik kayıt araçları da yine örenciler tarafından sıklıkla kullanılan dier paylaım cihazlarıdır. Netmeeting ve tepegöz gibi araçlar, lisansüstü örenciler tarafından bilgi paylaımında ez az kullanılan araçlardır.

7 Tablo 4. Lisansüstü örencilerinin bilgiyi paylamak için kullandıkları araçlar Fotokopi Manyetik veya elektronik kayıt araçları (CD, disket, HDD) Projektör (data-show) Tepegöz Netmeeting Toplam Tablo 5 e bakıldıında lisansüstü örencilerinin bilgiyi taımak ve saklamak için en çok CD, disket ve taınabilir bellek ile bilgisayarı kullandıkları görülmektedir. Fotokopi ve , örenciler tarafından sıklıkla kullanılan dier araçlardır. Mikro-film bilginin saklanması ve taınmasında örenciler tarafından neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Tablo 5: Lisansüstü örencilerinin bilgiyi taımak ve saklamak için kullandıkları araçlar CD, Disket ve taınabilir bellek Bilgisayar Fotokopi Mikro-film Toplam Lisansüstü örencilerinin kendilerini yeterli gördükleri bilgi okuryazarlık becerileriyle ilgili bulgular: Tablo 6 incelendiinde örencilerin bilgi okuryazarlık becerilerinde kendilerini en çok ulaılan bilgileri sınıflandırma ve ulaılan bilgilerle, mevcut bilgileri ihtiyaca göre birletirmede yeterli gördükleri; yine ulaılan bilginin doruluunu kontrol etme, bilgiyi tasnif edip saklama ve çeitli teknolojiler kullanıp paylamada da yeterli gördükleri anlaılmaktadır. Tablo 6: Lisansüstü örencilerinin kendilerini yeterli gördükleri bilgi okuryazarlık becerileri Ulaılan bilgileri sınıflandırma Ulaılan bilgilerle, mevcut bilgileri ihtiyaca göre birletirme Bilginin doruluunu kontrol etme Ulaılan bilgileri tasnif edip saklama Ulaılan bilgileri çeitli teknolojiler kullanarak paylama

8 Sunularda hedef kitlenin özelliklerini dikkate alma Ulaılan bilgileri ihtiyaca göre grafik resim ema vb. araçlar kullanarak yeniden biçimlendirme Ulaılan bilgileri alma ve kullanma artlarına dikkat etme Toplam Lisansüstü örencilerinin bilgiye ulama, bilgiyi ileme ve paylama aamalarında karılatıkları engeller ile ilgili bulgular: Tablo 7 incelendiinde lisansüstü örencilerinin bilgiye ulama, bilgiyi ileme ve paylama aamalarında en çok karılatıkları engel olarak ulaılan bilgilerin güvenirliiyle ilgili yaadıkları sıkıntı olduu görülmektedir. Örenciler bilye ulama sürecinde kurumların isteksiz tutumlarını, bilgilerin yabancı dilde yazılmı olmasını, bilgi miktarının çok olması ve bu miktarda bilgiyi ileyebilmek için yeterli eitime sahip olmamalarını da engel olarak görmektedir. Tablo 7: Lisansüstü örencilerinin bilgiye ulama, bilgiyi ileme ve paylama aamalarında karılatıkları engeller Ulaılan bilgilerin güvenilir olmaması Kurumların ilgisiz/isteksiz tutumları Ulaılan bilgilerin yabancı dilde yazılmı olması Bilgi miktarının çok fazla olması Bilgiye ulaıp ileme konusundaki yetersiz eitim Okulun fiziki imkânları düzenlemede ve araç gereç temininde yetersiz olması Fotokopi, çıktı vb. maliyetlerinin fazla olması Bilgisayara/internete ulama imkânlarının kısıtlı olması Kütüphanedeki bilgi kaynaklarını yetersizlii Kütüphanelerin ileyi sistemlerinin uygun olmaması Ders hocalarının yönlendirmemesi Bilgisayar/internet kullanma konusunda bilgilerinin yetersizlii Kütüphane çalıanlarının olumsuz tutumları Kaynak kiilerin ilgisiz/isteksiz tutumları Verilen ödevler için bilgi arama ihtiyacı duyulmaması Kütüphanelerden nasıl bilgi alınabileceini bilmiyor olma Toplam

9 SONUÇ, TARTIMA VE ÖNERLER Aratırmadan elde edilen bulgulara bakıldıında lisansüstü örencilerinin bilgiye erimek için sıklıkla bilimsel dergi makalelerine ve kitaplara bavurdukları anlaılmaktadır. Bilimsel makalelerle kitapları eit ekilde kullanmaları, örencilerin bilimsel raporun ortaya çıkı sürecinde birincil kaynaklara ulaabildiklerini ve aratırmalarını bu kaynaklar üzerinden yürütebildiklerini ortaya koyar. Benzer ekilde örencilerin internet üzerinden bilgi kaynaklarına ulamak istemeleri, onların biliim teknolojilerinin bilgiye ulama noktasında önemli bir role sahip olduunun bilincinde olduklarını gösterir. Lisansüstü örencilerinin bilgiye erimek için bavurdukları çevrim içi ortamlar içerisinde en fazla sıklıa sahip olanların google ve akademik google, YÖK ulusal tez merkezi ve ProQuest Dissertations, kütüphane katalou ve ulusal toplu katalog olması, onların bilgiye eriim sürecinde kendilerini daha kısa yoldan bilgiye ulatıracak kaynakları tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Baaran (2005) ın öretmen adaylarının bilgi okuryazarlıı becerilerini tespit ettii çalımasında en çok kullanılan arama motorunun google olduu sonucuna varılmıtır. Örencilerin dünyaca tanınmı dijital kütüphaneler olan ERIC, WoS, DOAJ VE BEI gibi siteleri daha az bilgi amaçlı kullanmalarında ise yabancı dil bilgisinin bilgiyi ileme konusunda yetersiz olması ve bu dijital kütüphanelerden yararlanma konusundaki tecrübesizliin etkili olduu düünülebilir. Benzer ekilde Baaran (2005) ın çalımasında da aratırmacıların yabancı dil zorlukları yaadıkları ve dijital kütüphanelerin yeterince kullanılamadıı sonucuna varılmıtır. Lisansüstü örencilerinin bilgiyi ilemek için sıklıkla word ve power point gibi office programlarını kullanmalarında bu programların bilgiyi ileme ve sunma sürecinde yaygın bir ekilde kullanılması ve basit içerikli programlar olması etkili olabilir. Excel, SPSS, Lisrel ve NVIVO gibi bilgisayar programlarını daha az sıklıkta kullanmaları ise, bu programların veri ileme sürecinde daha karmaık matematiksel ilemlere yer vermesinden kaynaklandıı söylenebilir. Buna benzer sonuçlar Yanık (2010) ın yapmı olduu aratırmada da elde edilmitir. Bu çalımanın Türkçe eitimi ana bilim dalında lisansüstü örenim gören örencilere yapıldıı düünülürse, üst düzey matematiksel ve istatistiksel ilemlerin bilgiyi ileme ve sunmadaki öneminin ihmal edildii söylenebilir. Bulgulara bakıldıında lisansüstü örencilerinin elde ettikleri bilgileri , fotokopi ve taınabilir kayıt cihazları ile paylatıkları anlaılmaktadır. Bu araçların örenciler tarafından çokça tercih

10 edilmesinde yenilenebilir ve uzun süreli kullanılabilir olmaları etkili olabilir. Tepegöz ve Netmeeting gibi araçların daha az tercih edilmesinde bunların taınılabilir ve kullanılabilir olma özelliklerinin dier araçlara göre kısıtlı olması düünülebilir. Lisansüstü örencilerinin bilgi okuryazarlık becerilerinde kendilerini en yeterli gördükleri alanlar, ulaılan bilgileri sınıflandırma, bilgiyi ihtiyaca göre birletirme ve bilginin doruluunu kontrol etmedir Adıgüzel ve Berk (2009) in yapmı oldukları bir çalımada da bu sonuca benzer veriler elde edilmitir. Fakat ulaılan bilgileri alma ve kullanma artlarına dikkat etme alanının frekansı incelendiinde lisansüstü örencilerinin bilginin kaynaını ve doruluunu kontrol etme becerilerinde çeliki yaadıını ortaya koymaktadır. Lisansüstü örencilerinin bilgiye ulama, bilgiyi ileme ve paylama aamalarında karılatıkları engeller incelendiinde bilginin güvenirlii noktasında sıkıntı yaadıkları anlaılmaktadır. Aslında bu sıkıntı örencilerin bilgiye eriirken genellikle internet kaynaklarına bavurduklarının ipuçlarını verir. Fakat örenciler bilgiye eriirken en fazla bilimsel dergi makaleleri ve kitaplara bavurduklarını ifade etmilerdir. Burada yaanan çelikinin kaynaı ise örencilerin bilgiye ulaırken öncelikle hangi kaynaklara müracaat etmeleri gerektiini bilmelerine ramen kolay olan araçları seçmelerinde aranabilir. Bu sonuçlardan hareketle Türkçe eitimi alanında lisansüstü örenim gören örencilerin bilgi okuryazarlıklarıyla ilgili temel konularda yeterli beceriye sahip oldukları söylenebilir. Bilgi okuryazarlıı becerileri üzerine yapılacak olan yeni aratırmalar için aratırmacıların önerileri unlardır: 1. Bilgiye eriim kaynakları arasında dijital kaynakların lisansüstü eitimin amacına uygun kullanılabilirlii üzerine çalımalara yer verilebilir, 2. Bilgi okuryazarlıı becerilerinin gelitirilmesine dönük uygulamalı çalımalara aırlık verilebilir. KAYNAKÇA ADIGÜZEL O.C. BERK,. (2009). Mesleki ve teknik ortaöretim alan öretmenlerinin bilgi okuryazarlık yeterlilik düzeylerinin deerlendirilmesi, Bolu zzet Baysal Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 9(1), s AKKOYUNLU, B. KURBANOLU, S. (2002). Öretmenlere bilgi okuryazarlıı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalıma, Türk Kütüphanecilii, 16 (2), s

11 AKKOYUNLU, B. KURBANOLU, S. (2004). Öretmenlerin bilgi okuryazarlıı öz yeterlik algıları üzerine bir çalıma, Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 27, s AKKOYUNLU, B. YILMAZ, M. (2005). Öretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları, Eitim Aratırmaları Dergisi, 19, s BAARAN, M. (2005). Sınıf öretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının deerlendirilmesi, Gazi Eitim Fakültesi Dergisi, 25(3), s KARASAR, N. (2000). Bilimsel Aratırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları. KURBANOLU, S. AKKOYUNLU, B. (2002a). Bilgi okuryazarlıı: Bir ilköretim okulunda yürütülen uygulama çalıması, Türk Kütüphanecilii, 16(1), s KURBANOLU, S. AKKOYUNLU, B. (2002b). Öretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlıı programının etkililii ve bilgi okuryazarlıı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı üzerine bir çalıma., Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 22, s KURUDAYIOLU, M. TÜZEL, S. (2010). 21. Yüzyıl okuryazarlık türleri, deien metin algısı ve Türkçe eitimi, TÜBAR-XXVIII (Güz). SAATÇOLU, Ö., ÖZMEN, Ö. ÖZER, P. S. (2003). Bilgi okuryazarlıı becerilerinin gelitirilmesinde kütüphanelerin rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi uygulaması, Bilgi Dünyası, 4(1), s SAKA, A.Z. (2005). Öretmen adaylarına öretimde yöntem zenginlii kazandırmak için farklı bir yaklaım, The Eurasian Journal of Educational Research, 5 (19), s AHN, A., DOAN, B., ÇERMK, H. (2009). Öretmen adaylarının arama motoru kullanırken karılatıkları temel sorunlar.,pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 25 (1). YANIK, C. (2010). Öretmen adaylarının bilgisayar okuryazarlık algıları ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki iliki, Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 39, s

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilgi Kaynakları Bilimsel Bilgiye Erişim Magazinler Dergiler Süreli Yayın Dizinleri Gazeteler WWW Kütüphane Kataloğu Kitaplar Ansiklopediler E-Posta Bilgi Kaynağı Türleri: Birincil Kaynaklar Bilgi Kaynağı

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim Mustafa SÖZBİLİR

Bilimsel Bilgiye Erişim Mustafa SÖZBİLİR Bilimsel Bilgiye Erişim Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 25240-Erzurum Eposta: sozbilir@atauni.edu.tr Bilgi Kaynakları Magazinler

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilgi Kaynağı Türleri Bilimsel Bilgiye Erişim Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak. Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı sozbilir@atauni.edu.tr Birincil Kaynaklar Geçerli bilimsel

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilgi Kaynakları Bilimsel Bilgiye Erişim Magazinler Dergiler Süreli Yayın Dizinleri Gazeteler WWW Mustafa SÖZBİLİR & F. Burcu TOPU Kütüphane Kataloğu Kitaplar Ansiklopediler E-Posta Bilgi Kaynağı Türleri:

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Değerlendirilmesi. Evaluation of Preservice Primary School Teachers Information Literacy

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Değerlendirilmesi. Evaluation of Preservice Primary School Teachers Information Literacy GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 163-177 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Değerlendirilmesi Evaluation of Preservice Primary School Teachers Information Literacy

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Okuryazarlıı Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü The illiterate of the twenty-first century will not be those who can not read and write, but those who

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU Beyhan Karpuz * U.S. Government Printing Office (GPO) nedir? U.S. Government Printing Office Kongre nin bir kurumudur ve tarihçesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler

ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler Kalite Eitim Danımanlık Ltd.ti. ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler 1 Aralık 2005 -ANKARA KORE EHTLER CAD. NO. 36 D. 2 ZNCRLKUYU L-STANBUL Tel: 0212-274 15 63-64 Fax: 0212-274 15 66 E-mail

Detaylı

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Bu rehber Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanmıştır. 1 WEB SAYFASI GENEL BİLGİLERİ BELGELER; Kitap Talepleri İle İlgili Belgeler Bulunmaktadır.

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 17 Şubat 2012, Erzurum 2 BaŞLaRKeN Bilginin yönetimi zor bir iştir. Bu zoru

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

2) Adayların Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlaması gerekmektedir.

2) Adayların Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlaması gerekmektedir. Sanat ve Tasarım Doktora Programı Başvuru Dosyasının İçeriği: 1) Adayların sanatsal çalışmalarını ve CV lerini içeren bir dosya. 2) Adayların Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma nedenlerini açıklayan

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ EXAMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS INFORMATION LITERACY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Nezih ÖNAL 1 Oğuz ÇETİN 2

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4164 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY1167 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız.

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. ÜNİBİLGİ 26 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2003 Sayı:26 Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. Üniversitemizin

Detaylı