POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Öz Popüler kültür ve müzik konusuna yaklaımlar çeitlidir. Bununla birlikte popüler kültürün müzikle birlikte gelien ve müzii etkileyen yönleri mevcuttur. Bu anlamda popülerlik balı baına bir kültür oluturduu gibi, insanlıın yarattıı kültürün deien yapısının sonucudur. Kendi alanında eski yıllardan bu yana bir müzik gelenei oluturan popüler kültür, deien sanayileme aamalarıyla birlikte bir tarih yaratmı ve bir takım kavramlara farklı anlamlar yüklemitir. Buna balı olarak bu çalımada, popüler kültür müzik alanıyla birlikte incelenerek, çeitli balıklar altında konuya bir yaklaım sergilenmitir. Anahtar Kelimeler: Popüler Kültür, Müzik, Kültürün Deien Yapısı, Sanayileme Aamaları, Müzik Gelenei. Abstract Approaches to subject of popular culture and music is varied. At the same time, there are aspects of popular culture that develops with music and affects music. In this sense, as popularity forms a culture on its own, it is a result of the culture s variable constitution who mankind creates. Popular culture that forms a musical tradition in its field from past to present creates a history through variable industrialization phases and attributes different meanings to several notions. Therefore in this study, popular culture is analyzed with music field and approach to this subject is presented through different subtitles. Keywords: Popular Culture, Music, Variable Constitution of Culture, Industrialism Phases, Musical Tradition. Giri Kültürün popüler kavramına ulaıncaya kadarki geçirdii süreç, popüler kültürü ve onunla özdeleen alanları kapsarken; popüler kültür kavramı, oluan, gelien ve deien kültürün son ayaını oluturmakta ve çeitli ekillerde, özellikle müzikle birlikte akademik yazına inceleme konusu olmaktadır. Çeitli yapılanmalar içeren popüler kültür popularis kelimesinin evrelerden geçerek ve deierek, balı baına ek kelimelerle bir kavram halini alıp ekillenmesiyle balamıtır. Kültür kavramının deimesi ile birlikte balayan bu olguyu tetikleyen ve tetikleten güçler nedir? ya da, bu kültürün bu kadar hakim olmasının altında neler yatmaktadır? Bu sorulara cevap verirken, bütün bunların kökeninde, kültür ve halk tabanının olduunu ve bunların zaman içerisinde deiime uradıını görmek gerekmektedir. Kültür deimitir ve burada halkın bulunduu nokta çok önemlidir. Halk tarafından yaratılan ve daha sonra kapital düzenin hakimiyetine geçen kültür, çeitli düünce, olu ve yaklaımlarla farklılık kazanmıtır. Burada üzerinde durulması gereken nokta, popüler kültür denilen olgunun, kültür kavramının Yrd. Doç., Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü

2 geçirmekte olduu evrimle ilintili olduudur. Hayatın her alanını kapsayan bu olgunun, akademik anlamda incelenme ihtiyacının altında, aslen bu sebep yatmaktadır ki, daha sonra sözüne edilecek olan müzik olgusu, popüler kültürün en çok yansıdıı alandır. Yaamın deiik noktalarında insan emei ile yaratılan kültür, geçirdii evreler açısından incelendiinde, insan yapısından, toplum ve uygarlık oluumlarına doru giderek, bir dünyasal çerçeve ortaya çıkarmı ve dünya kültürü adı altında kendini göstererek, küreselleme ile birlikte birbirine eklenen yapay ortamları oluturmutur. Bahsedilen bu ortamlar, sanayi devrimi ile ortaya çıkmı olup, taklit yoluyla kendini gösteren 21. yüzyıla doru, farklı yapılanmalar geçirmi, popüler kavramını aamalı halde ekillendirmitir. Kaynaını insan sevgisinden ve insana deerden alan popüler kültür, sınıf toplumlu yaamdan gündelik yaama doru geçite, deien kültürel ivmelerin yansısı olarak kendini gösterirken, ortaya çıkan kültür pratiklerindeki hareketlilik kendini hissettirmi ve popülerliin farklı yanları ile karılaılmıtır. Üzerinde farklı görülerin sergilendii popüler kültür, tartıma boyutunda akademik bir yapılanma ortamının içerisinde var olmuken, balı baına bir alan yaratmı, kültür kavramının duraan olmadıını en net ekilde hissettirmitir. Deien Kültür ve Halk Birtakım sosyo-ekonomik ve siyasal olgular vasıtası ile oluan ve deien kültür, sözüne edilen olguların hem nedeni, hem de sonucu olduu düünülürse, din ve büyü kavramlarının yön deitirmesi, idealizm ve aydınlanmanın, sanayi devrimi ile birlikte, kapitalizm denilen sermaye egemenliine kayması, i bölümü, uzmanlama ve bu anlamdaki üretim faaliyetleri, geni kültürel yapılanmalar üzerindeki deien somut göstergelerdir. Günümüzde genel olarak bir egemenlik ve mücadele (Güngör, 1999:18) alanı eklinde kendini gösteren kültür, avcılık ve toplayıcılık unsuruyla, doa-insan etkileiminin ilkel yapısından ortaya çıkarak, göçer ve geleneksel bir ortamda olumu, toplumlama aamalarında, sistemli yaayı ve kurumsallamayı getirerek, son dönemdeki insana ve anlayıa dair çözülme odaklarında karmaıklamıtır. Kültür, toplum kavramı ile geçirdii deiim aamaları, popüler olgusuna vurgu yapmak üzere, her eyi sınıf kapsamında ele alan modern yaamda, ticari olarak tanımlanırken, belirli yaam tarzlarını ortaya koyan yüksek sınıf tarafından, öz nitelii olan aktarım içeriini yitirmi, sermayeye dayalı olup, bölünmelere uramıtır. Kültür evriminin geçirdii bu bölünmülük, halk tabanına kitle görüntüsüyle yansırken, halkı, kolektif bütünsellik kavramından çıkartıp, küçük kitlelere ayırmıtır. Dolayısıyla, popülerliin verdii etkiyle halk kavramı da deiime uramıtır. Kültür olgusunun geldii son noktadan bahsederken, halk kavramının ele alınma sebebi, popülerliin temelde halka aitlik yönünü göstermesidir. Popüler kültür özünde halkın olduu için, ngilizcede halk kavramının karılıını taıyan people kelimesinin takı almı halini ve onun yarattıı kültürü simgeler. Dolayısıyla popüler kültür, halkın yaamda geleneksellii oluturma aamasında ürettii emek kültürünün demokrasi çaındaki adıdır. Ancak ne var ki, 1960 lı yıllardan sonra deiime uramı ve tamamen kapitalist düzenin hakimiyetine bir araç olarak girmitir. Popüler kültürün bu deiiminde, halk kavramı da anlamını yitirme noktasına gelmitir. Bu anlamda, halk kimdir? Sorusuna yanıt aramak gerekirse, aamalı deiimi içinde barındıran; doa olgusuyla temas halinde olup, ilkelden gelikin evreye doru doaya hükmetmi, emei ile kendi kültürünü yaratan topluluklardır. Son yüzyıllarda ise endüstriyel düzenin pasif tüketicileri konumuna gelmilerdir. Bütün bu aamalarda müzik ise, kullandıkları en temel kaynaı oluturmu, her zaman kendilerini ifade aracı olmutur. Ancak müziin ifade aracı oluu zaman sürecinde deiiklik göstermitir. Bunun en güzel örnei festivallerdir. Özellikle festivallerde geleneksel halk türküleri icrasına elektronik çalgılar girmi ve yerel sanatçıların dıında, pop sanatçıları festivalin ba konukları olmutur. Festivaller yerel konumunu kaybetme sürecindedir. Bu anlamda halk yerellikten uzaklamı durumdadır

3 Kültür deiiminde kilit nokta olan halk, kendi yarattıı (popüler) ürünleri, yaamsal gelenei oluturma noktasında müzikle birlikte yaratmı, zamanla bir müzik gelenei oluturmutur. Dolayısıyla, halk ya da folk müzii diye tanımlanan bu yapı, halkın geleneksel yaam biçimini ifade etmenin yanında, ayrı bir müzik kültürü oluturarak folk terimini ekillendirmi ve popülerin ilk oluumundaki ana teması yapmıtır. Buna göre, popüler kültürün ekillenmesinde halk ve müzik kavramları temel kavramlar olmu, müzik, deien kültür yapılanmasında en doal yol olmutur. Bu anlamda halkın, sözüne edilen popüler kültürün neresinde yer aldıı ve neden temeli oluturduu; hem yüzyılları ekillendiren bireysellik, çadalık, ulusallık, demokrasi gibi kavramlarda; hem de, popüler müzik yapılanmasında anlamını bulmaktadır. Deien ve bugün kapitalizmde araç konumunda olan halk kavramının ilk tanımlaması, burada yatmaktadır. Konunun daha derininde folk kavramından bahsetmek gerekmektedir. Popüler Kültür ve Müzik Üzerinden Folk Kavramı Sömürgecilik anlayıının çözülmeye baladıı ve ilgili devletlerin birbirlerine karı duruta olduu 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyılda, popüler kültür tarihini yansıtan folk olgusu, popüler kültür ve bu kültür içerisindeki müziin aratırma sahasını oluturmu, yerel ve bölgesel toplulukların yaam alanlarına inilmitir. Bu anlamda, halk yapılanmasındaki iç ayrımayı ele alan etnik köken kavramı, halkbilim anlamına gelen folklor olgusu içerisinde bütünlemi, giderek toplumların her alandaki geleneksel yaam biçimlerini oluturmutur. Popüler kültürü ve müzii kısmen tarihi bakı açısıyla, çeitli kavramlara vurgu yaparak deerlendirirken, sözüne edilen folk kavramında halkın taban kesimini oluturan köylü ve içi sınıfı, popüleri oluturan bu kavramın ana yaratıcılarıdır. Dolayısıyla yerel sözüyle tabir edilen el sanatları, yemek, giyim, müzik.v.s. alanlara dair oluumlar, temelde onların yaratılarıdır. Bunun içinde yerel müzikler ve özellikle içi arkıları en göze çarpan örnekleri oluturur. Dolayısıyla çeitli aamalarıyla günümüze kadar gelen popüler kültürde folk müziin douu, beeri imgelerin ( Finkelstein, 2000:20) yaratıcısı olan köylü kimlikte yatmaktadır. Konuya her ne kadar müzik balantılı bakılsa da, folk kavramının, köylülük kavramını güçlendirici bir yanı bulunmaktadır ki, bu da daha ilerideki ihtilal olayları ile köylüleri geni kitlelerle bir araya toplamı; eitlii salamak amacıyla, hak ve hukuk düzeninde vatandalık payesi verilmesi salanmıtır. Dolayısıyla, geleneksel düzendeki köy tabanlı folk oluumu, örnein Fransız devrimiyle deimi, geleneksel yaamı sürdürmenin dıında, her birey vatanda olarak aamalı bir ekilde folk oluumunu modernize etmeye balamıtır. Bu anlamda folk teriminin gelenek ve modernizm içinde ekil deitirdii görülmektedir. Dolayısıyla müzie yansıyan modern folk kavramında da bu deiimin etkisi görülmektedir. Toplumsal alt yapının sanatsal üst yapıyı etkilediinden hareketle, geleneksel köy yaamını, modern demokrasi çaında da halk konumunu daha da kuvvetlendiren folk olgusundaki deiimin müzie yansıması ele alınacak olunursa, dünya corafyasındaki köy yapılı geleneksel halk ezgilerinin, yani ülkelerin yerel yapısını yansıtan türkülerin ya da daha açık örnekle bizim toplumumuzdaki mani, ninni ve koma gibi edebi deer taıyan halk ezgilerinin gelenek içerisindeki yaamı, sevgi ve birlik balarıyla sürdürmek amaçlı olduu; bunun yanında, eitlik, özgürlük gibi kavramların yer bulduu daha modern dönemde de, modern ama geleneksel söylemi taıyan arkılara dönütüü görülmütür. Bu arkılar kısmen protest bir yapıda olup, kapitalist dünyada ekil deitiren popüler kültürü oluturmada ön bir adımdır. Cem Karaca, Moollar, Erkin Koray ve Anadolu Rock olgusu bu duruma örnek gösterilebilir. Söylenmesi gerekirse folk, popülerliin içinde daha mütevazı gelenekseli yansıtmakta olup, popüler kültürün içeriklerinden bir tanesidir. Folk terimine bir baka açıdan bakmak gerekirse, bu terim en fazla müzik olgusuna yansımakla beraber, müzik dıında geleneksellii yansıtan çok çeitli yaam pratiklerinin içinde yer almaktadır. Ancak farklı yaam pratiklerini bile müzikle ifadeye yansıtmı olan folk teriminin içinde müzik, sanat olmanın dıında, daha çok sosyo-kültürel bir olgu olup, kültürde müzik (Erol, 2009: 162) incelemesinin yanında, kültür olarak müzik (Erol, 2009: 163) incelemesine

4 de yönelmitir. Dolayısıyla folk olgusu, içine aldıı alanları bölgeye veya yöreye ait kültür biçiminde inceleyip, halk kültürünü çeitli ekillerde yansıtırken, aynı zamanda özellikle müzik gibi bazı alanları geleneksellikten modernizme taımı, müzii popülerlik çizgisinde tartımaya açık sosyal bir olgu yapmıtır. Modern Folk Üçlüsü ve seslendirdikleri çok sesli halk ezgileri bu modernizemi yansıtan en bariz örnektir. Geleneksellikle Modernizm Arasındaki Çizgide Popüler Kültür ve Müzik Halk, folk ve popüler gibi kavramlarla ifade edilen; geleneksellik ve modernizm arasında yer alan yaamdaki geçi süreçleri, sanayi devriminin getirdii idealist ve ideolojik kültürü, 21.yüzyıla endüstriyel kitle kültürü olarak taımı; gelenek ve melodi kokan müzii de, ritm olgusunu ön plana alarak seri üretim haline sokmutur. Burada bahsedilen geçi süreçleri ön plana alınırsa, içinde bulunduumuz dönemde popüler olgusuna dair kavramlar deimi ve algılama farklı yönlere doru kaymıtır. Bu anlamda, halk kitle eklinde ifade edilirken; üretilen müzik popülerlii amı, kitle müzii olmutur Günümüzde popülerin gelenekselin yanında yer alarak modernizme karı meydan okumalarında, popülerlik ticari ivme kazanırken, halkın ürettii doal enstrümanları da tüketerek, bilinen kavramları terim haline getirmi, onlara akademik bir biçim kazandırmıtır. Dolayısıyla üretilen müzik bütün bunlardan etkilenip, sosyolojik bir olgu olarak aynı ekilde akademik bir biçim almı, üniversitelerde aratırma konusu olmutur. Bunun ilk göstergesi görüntüyü ön plana alan klipler olmutur. Çünkü müziin kendi mecrasından çıkarak görüntüye yönelmesi, müzii baka pratiklerle incelemenin popülerlik anlamında önünü açmıtır. Genel anlamda deerlendirildiinde, her zaman ara çözüm talebinde bulunan popüler kültür, ticarete tam manasıyla direnmemi, gelenekseli de koruyarak ticaretin içinde yer almıtır. Dolayısıyla günümüzde popüler kültürün müzikle ilikilendirilme yönü de aslen bu noktadadır. Kültürel bir olgu olarak müzie bugün yüklenen ilev ve anlam çok deimitir. Konuya bu açıdan deinmek gerekirse, bugün endüstriyel müzik eklinde ifade edilmesi gereken müzik, popüler olmaktan uzaktır. Bunun nedeni, popüler müzik, içinde insanın doal olarak yarattıı kültürü halk(folk) gelenei ile modern dünyaya taırken, ideolojik bir çizgiyle, müzikte günümüzdeki gibi endüstriye henüz girmemi nüveleri bulundurmaktadır. Müzikal duyum orada ön plandadır. Endüstriyel müzikte ise, durum farklıdır. Deien süreçlerde modernizm kavramı 21.yüzyıl pratikleriyle bütüncül olarak düünülürse, modernizm sonrası hareketler, popüler müzik evrenini duygu ve melodi younluundan alarak teknolojiye sokmu, bilgisayar destekli üretim haline getirmitir. Dolayısıyla standartlaan üretim serileerek, endüstriyel müzik halini almıtır. Örnein her hafta satıa çıkan top on müzik listeleri planlanmı bir teknoloji olarak seri üretimin göstergesi olmaktadır. Burada modernizmin izledii deiken süreç çok önemlidir. Çünkü modern ve post modern süreçler, farklı yaam algılamalarıyla birbirine girmi, nereye gidecei henüz netlemeyen belirsiz bir zaman dourmutur. Bundan hareketle bugün endüstriyel müzik alanıyla baskın çıkan popüler kültür modernizmin ileri süreçlerinde, aynı ekilde endüstri kültürünü yaratmıtır. Dolayısıyla endüstri müzii olarak pop müziin son zamanlarda kazandıı kültürel ve ekonomik ivme, onu kültürel çalımaların merkezine daha da yerletirmitir (Storey, 2000: 112). Popüler kültürü müzikle birlikte gelenek ve modernizm arasında incelerken, müziin bugün geldii en son noktada, sanat adı altında incelenmedii, anlamı deien kültür ivmeleri altında incelendii çok açıktır. Bu kültürel ivmeler müziksel yaam örüntülerinin yarattıı geleneksel entelijans kültüründen daha çok, seri yaamdaki ekonomik ivmeye dayalı bir kültürdür. Popüler Müziin Deien Kültürdeki Anlamları 21. yüzyıl itibarıyla adı ve anlamı deien popüler müzik, ekonomi kültüründe var olu aamalarında stratejilerini deitirmi, kendini tüketim boyutunda var ederek, kitlelerin talebine adamıtır. Bu anlamda kitle müzii diye de adlandırılan popüler müzik için bu kavram bu müziin geldii uç noktadır. Burada tüketim olgusu ön planda olmaktadır. Çünkü

5 tüketen kitlelerin yaamına sergilenen popüler müzik tüketilmek dorultusunda farklı yapı ve anlamlarla boyut kazanmıtır. Her ne kadar olumsuz gibi gözükse de, popüler müziin özellii, duyu, sanat ve melodi kavramını arka plana atıp, estetik öeleri taımaktan daha çok, anlatıma yönelmesi, bireysel ve toplumsal ifade gücü taımasıdır. Yapısal olarak ürünlerini de buna göre tasarlamıtır. Bunun yanı sıra ortaya koyduu müzikler, hayatın salt olarak kendisi olup, müzikle hayatı imaj ve imgeler yoluyla birletirmitir. Dolayısıyla yukarıda da benzer ekilde bahsedilen bilindik bir takım kavramlara anlamlar yüklemi, müzii bir simge haline getirmitir. Hayata dair simgeler yoluyla kendini gösteren bu müzik böylece hem birey, hem toplum hayatında baskın bir imaj ve marka kültürü yaratmıtır. Bütün bunlar popüler müziin sanayi ile balayıp, endüstriyel hayata dönen yüzüdür. Simge ve imaj olgusu popüler müzikte (Adorno nun sözüne ettii gibi) standart çizgiyi balatmı; endüstriyel standartlama (Modleski, 1998: 54) bu müziin ana yapısını oluturmutur. Dolayısıyla, 50 li ve 60 lı yıllardaki halka yönelik popüler müziin protest ruhu deiime uramı, sıradan gündelik hayata yönelimli, düünmeyi arka plana alan stratejik bir müzik ortaya çıkmıtır. Her ne kadar göz ardı edilse de, bütün bu bahsedilenler, bu müziin bünyesinde strateji alt tabanlı ekonomi disiplini olduunu gösterir. Sözüne edilen disiplinde simge veya imge gibi kavramlar, müziin anlama dair imaj kültürünü kuvvetlendirmi; sık tekrara dayalı ritmik pasajlar ortaya çıkmıtır. Dolayısıyla imaj kültürü insanlardaki satın alma isteini de arttırmıtır. Konuya bütünleik ama biraz farklı yönüyle bakmak gerekirse, bugünkü anlamıyla endüstriyel olan popüler müzik, bahsedildii üzere, imaja yönelik olarak hayatla bütünlük gösterip, iki farklı tarzda yol çizmi ve arkılarda kendini göstermitir. Hayatın çok daha naif aktıı zamanlarda ortaya konan arkılar- ki arkı popüler müziin genel formudur- genç kız ve delikanlıların hayallerini süsleyen, ulaılamayan istekleri anlamlandıran, zamanın muhalif ruhuyla da edeer duyusal protest arkılardır. Bunun aksine günümüzde ise, teknolojiyle birlikte anlam kaymasına uramı, zorlaan hayat koularıyla paralel olarak insanın hayata uyumunu kolaylatırmak için, duygudan daha çok ritim teknolojisiyle donanmı, yaratıcılıı dılamıtır. Görüldüü üzere popüler müziin kültürün deiimi ile birlikte yapısal olarak deimesi, müzie ait bir takım olguları deitirdii ve özellikle arkılarda deiiklik yaptıı gibi, insanların ekonomik yaamlarını da etkilemi ve tüketime yönelik stiller yaratmıtır. Yani müziin kendisi tüketilirken, aynı zamanda yaam da insanlar tarafından fark edilmeyen bir tüketim disiplinine sokulmutur. Buna en güzel örnek gidilen turistik tatil beldeleridir. Oralarda insanlara hem hızlı gündelik tempoya uyabilmesi, hem de tüketen taraflarını younlukla göstermeleri için gün içinde aynı ritmik arkı formatı dinletilmektedir. Bu noktada arkı ve tüketim olgusunun birlikteliinden bahsetmek yerinde olacaktır. Popüler Kültürde arkı ve Tüketim Popüler kültürde müziin sanattan çok kültürel bir kavram olduu düünülürse, müzik popüler kültürün baat unsuru ve aslında popüler kültürün ta kendisidir. Bu anlamda müzii var eden arkılar, popüler kültürde hayatı, bireyi ve toplumu ekillendirme görevi taırlar. Bu görev arkılarda kendiliinden bir iç mesaj olarak var olmanın yanında; zamanın ruhuna göre deien veya deitirilen yönleriyle mevcuttur. Böylelikle arkılar en temelde duyusal dayanımayı üretirler, bireyi ilerlemenin cüretkarlıına karı dirençli yaparlar ve onun tek baına deitiremeyecei eylere katlanmasına yardımcı olurlar (Wicke, 2006: 244). Ancak böyle olmakla birlikte arkılar salt bir görevi üstlenmi deildirler. Duyuların ifadesi olarak söylenmek üzere yazılmılardır. Daha önce bahsedildii üzere, arkılar popüler müziin genel formu olarak bir popüler kültür yapısı olmakla birlikte, toplumsal dönemlerle edeer bir ekilde dönemin kültürüne ve içeriklerine uygun olarak deiiklik göstermilerdir. Dolayısıyla içinde bulunduumuz dönemde bu deiiklik hat safhada kendini göstermi, arkıların duyusal ifade ve söylenme potansiyelleri bir kenara bırakılarak endüstri ve tüketimle daha fazla bir araya getirilmeleri söz

6 konusu olmutur. arkılar ekonomik getiri vasfını kuvvetle kazanmıtır. Ekonomiye dayalı ve adeta seri üretimin kendisi olan arkılar, zaman içerisinde arkı vasıflarını bırakarak, müzik türlerinin belirsizlemesine önayak olmu, alınıp satılan, rekabet ortamının döndüü endüstriyel pazar halini almıtır. Bu tarz oluan dejenere arkı formatı insanların hayatında, sanat olgusunu ikinci planda bırakarak ve hayatın geneline yansıyarak tüketim, iletiim, metalama, yabancılama, elence, bo zaman gibi bilinen bir takım kavramları farklı anlamlarda ortaya koyup, gerek toplumun önüne, gerekse hayata, müzie dair bir takım endüstriyel alanlar sunmutur. Dolayısıyla biraz önce sözüne edilen ve anlamı farklılaan kavramlar, bugün popüler kültürü ve müzii üreten yan elemanlardır. Bu Benim Güzel Sevgilim den, Kız Hepsi Senin mi? anlayıına giden bir süreci ifade eder. Duygular yozlamı, dolayısıyla hayata dair kavramlar doal içeriklerini yitirmitir. Popüler Kültürü ve Müzii Üreten Bir Takım Önemli Yan Elemanlar letiim letiim ortamları artık doayı ve insanları kendilerine yabancılatırmıtır. kili ve çoklu ortamdaki jeste, mimie ve söze dayalı iletiim, medyanın yani kitle iletiim araçlarının yönlendirdii, mesaj ve simgelere dayalı uzmanlık alanı halini almıtır. Bu sayede toplum içerisinde igücü ile var olan insan yalnızlamı ve teknolojik dünyanın yönlendirdii birey olmutur. letiimin bu ekilde deimesi, müzie de yansımı, müzik çözümlenmesi gereken klipler veya mesaja yönelik simgeler yoluyla toplum karısına gelmitir. Müzii yansıtan youn görsellik, düünce biçimini tek düze hale getirdii gibi, aynı zamanda çözümlenmesi zeka gerektiren bir gösterge alanına kendini bırakmıtır. Müzikteki canlı duyusal iletiim bitmi, müzikal teknolojik iletiime geçilmitir. Birey kendi iç iletiimini ve toplumsal iletiimini bu tür bir yapılanma sayesinde doal yollardan salayamaz duruma gelmitir. Bunun yanısıra müzikal iletiim adeta bir iaret bilimine dönümütür. Bu ortamların içerisinde bulunan birey tamamıyla soyutlanmı ve bulunduu ortamlarda kendini tek baına hissetmitir. Yabancılama Hayata dair anlamlandırmaları kitle ve iletiim araçlarıyla çözmesi gereken birey, bulunduu toplumda kendini dahi tanıyamaz konuma gelmi, öncelikle kendine yabancılamıtır. Dolayısıyla bugün kitle müziine dönüen popüler müzik, kendine yabancılamı birey ve topluluklar(kitleler) için bilgisayar destekli görüntüye yönelik arkılarla, bireyin hem çevresine, hem kendine yabancılaan halini anlamasına yardımcı olmaktadır. Burada arkı yalnızca bir aracı olup, tüketime yönelik bir metadır. Sadece sermayeye hizmet edip kendi insani faydasına yönelik çalımayan birey bu anlamda yabancılık çekip, bu tarz metasal ve görüntü içerikli arkılara yönelmi durumdadır. Çünkü kendini duygularını dıa vurarak bu ekilde anlamlandırmaktadır. Bireyin düünce yapısı kendini görüntü anlayıının hem zorluuna, bir o kadar da kolaylıına bırakmıtır. Metalama ve Tüketim Alınıp satılan, seri üretimin dourduu her türlü malın meta olarak adlandırılması, gerek müzikte, gerekse dier tüketim alanlarındaki kapitalist düzenin ileyiini simgeler. Dolayısıyla metalama ve onun dourduu tüketim bugün müziin de içinde bulunduu genel bir olgudur. Her alanda olduu gibi müzikal üretim teknolojik ortamda alınıp satılabilen arkılar dünyasına dönmütür. Çünkü toplumsal yaayı çabuk tüketilen, bir kullanımlık seri mallar çerçevesinde tüketim olgusuna hitap etmektedir. Bu anlamda meta denilen mallar veya nesnelerin niteliklerinin olabildiince gelitirilmesi çok önemli bir unsurdur. Bu çerçevede tüketime yönelik olarak ileyen müzik endüstrisinde özellikle arkılar meta görevini görerek içerik, görsellik, iaret dili, mesaj kapasitesi açısından her zaman gelitirilmi teknolojik unsurlara ihtiyaç duyar. Yani arkılar bir çeit nesnedir. Burada Andy Warhol örnei göze çarpmaktadır. Onun ürettii sanat dıı afie nesneler müzie görüntü konusu olmakta, nesne taklidi ve üretimi açısından önem taımakta ve müzie bu ekilde yön vermektedir. Çünkü nesnenin parasal deeri müzik ortamlarının parasal deerini arttırmakta, müzik sanat olgusunun dıında ilginç nesne dünyasıyla bütünletirilmektedir

7 Elence ve Bo zaman Anlamı farklılaan ve popüler kültürle birlikte müzii yönlendiren bir önemli unsur da elence ve buna balı olarak gelien bo zaman kavramıdır. Elence daha önceki zamanlarda, insanların yaratıcı ve kendilerini gelitirici boyutlarda olmasıyla anlamını bulmaktaydı. Çünkü elence kavramı, insanların zevklerine yönelik olan bo zamanlarında, herhangi bir teknolojik meta olmaksızın, basit nesnelerle; yahut söze, harekete ve saf duyusal arkılara dayalı, doal iletiimi salayan bir ortamdaydı. Bugün ise bu boyut çok deimi, elence kavramı gelien teknolojik müzikle birlikte anlamını deitirmi ve kendini tüketime sunmutur. Çünkü müzik kendine dair simge ve imaj kültürünü insanların houna giden bir takım yan ürünlerle donatmı, insanların bo zamanlarını da içine alarak elence dünyasına sunmutur. Markalı tiörtler buna bir göstergedir. Dolayısıyla hegemonyaya dayalı sermaye, elence ve bo zaman kavramını pazarlama, ticaret ve yapay meta dünyasıyla birletirmitir. Çalımanın bir uzantısı ( Aydar, 2014: 188) olan bo zaman kavramı ise anlamını yitirmi, insana yönelik olmaktan çıkmıtır. Tamamen popülerliin içindeki ticari kültüre ve ticari müzik piyasasına hizmet etmektedir. nsan burada hegemonyanın sadece bir aracıdır. Görüldüü üzere, hepsi birbirine balı olan bu kavramlar hem popüler kültüre, hem bireye, hem de bugünün müzik dünyasına yön vermekte ve endüstriyel yapı içerisinde var olmaktadırlar. Yukarıdaki balıklar çerçevesinde popüler kültür ve müzik üzerine düünürken, bu konunun ülkemizdeki durumuna da genel deerlendirme çerçevesinde ayrıca yer vermek gerekmektedir. Çünkü oluan hayat ve anlayı deiimi ve bu anlamda deien yaklaım stilleri ülkemizi de etkilemi ve farklı bir kültür anlayıı yaratmıtır. Popüler Kültür ve Müziin Ülkemizdeki Durumu Popüler kültürün ülkemizdeki durumu, dünyaya yayılan pop dalgasının içerisindeki konjonktürde Türk toplumuna yansıyan görüntüler eklindedir. Bu görüntüler zamanla Türk toplumunun, tüketim toplumu olmaya doru gelien yüzündeki ana karakterini oluturmu ve Türk toplumu, bocalama ve yozlamanın yanısıra, kendini uçsuz bucaksız bir teknoloji denizinin içinde bulmutur. Dolayısıyla gündelik yaam pratiklerinin teknolojiyle buluması, hayat felsefesi halini almı ve insanlar kendilerini, sınırını ve anlamını çizemedikleri yanıltıcı bir özgürlük içerisinde bularak, bilinen kavramların deien yüzleriyle bocalama durumunda olmulardır. Türkiye de 1930 lu yıllar ile birlikte gelien sanayileme aamaları, 1960 hatta 80 li yıllara doru, emei arka plana atarak serbest piyasa ekonomisi yaratmı ve serbest piyasa anlayıı dorultusunda, emek kavramını hegemonyaya dayalı sermaye kültürüne dönütürmütür. Dolayısıyla deien kültür yapısı bu noktada kilitlenmi ve kapital yani paraya dayalı düzen hâkim olmutur. Bu çerçevede para bilinmeyen bir hegemonya tarafından yönetilirken, toplum, gündelik yaamdaki sıradan çekiciliklere ve tüketime aırlık verir konuma gelmitir. Bu anlamda kültürel ivme deimi, dünya düzenindeki deien kültür dalgaları Türkiye de de kendini göstermitir. Dolayısıyla Türk toplumu pop lama sürecine girmi ve halk gündelik yaamı temel zevk unsuru haline getirmitir. Serbest piyasa ekonomisiyle balayan gündelik yaam ve sermaye, yukarıda anlatılanlara balı olarak Türkiye nin müzik arenasını da etkilemi, sevgi ve ak unsurunun masum ilendii arkı stilleri zamanla biçim deitirerek, farklı bir müzik ortamı domutur. Bu müzik ortamı görüntü ve teknolojiye dayanarak endüstriyel müzii yaratmı ve bugünlere gelinmitir. Türkiye deki müzik corafyasına öyle bir bakıldıında, kökeni Tanzimat dönemine dayanan kanto ve elence anlayıı, halkın naif ekilde dıarı açılımını yansıtırken, ileriki sanayi ve endüstri dönemlerinde bu tarz bir dıarı açılım ve elence anlayıının, kapital düzene dayalı sermaye ve müzik teknolojisiyle birlikte deitii görülmektedir. Bu müzik corafyasında hayatın içine giren ve deien popüler pratikler, Türkiye de bir pop rüzgarı oluturarak ilk önce aranjman devrini balatmı ve Fecri Ebciolu önderliinde

8 yabancı arkılara Türkçe söz yazılmıtır. Dolayısıyla romantik tarzdaki Türkçe sözlü Hafif Batı Müzii popüler müziin Türkiye deki ilk dalgalanmasını oluturmutur. Daha sonra ise bunu Amerika etkili endüstri izlemi ve II. Dünya savaındaki muhalif ruh, oluan siyasi arena dolayısıyla Türk toplumuna da yansımı ve Rock n Roll fırtınasıyla, Anadolu Pop müzii olumutur. Bunların hepsi dönemsel olgulardır. Bunun dıında daha günümüze yakın ortamlarda bu muhalif ruhun yanı sıra, göç olgusuyla birlikte arena farklı bir yöne kaymıtır. Toplumsal talep ve mücadele stilleri deierek devam ederken, folk türünü yansıtan Anadolu Popun yanında, toplumsal duyarlılıı yansıtan özgün yapıtlar bestelenmitir. Selda Bacan ve Ahmet Kaya buna en iyi iki örnektir. Bunlar halk ezgilerini baz almılar ve toplum kimliini yansıtmılardır. Bu ekilde devam eden müzik arenasında, 1980 li yıllarda popüler müzik daha çok kent kültürü ve elence anlayıına yönelmi ve öhretler dönemini yaratmıtır. Sezen Aksu buna en iyi örnektir. Folk ezgilerinden kentli elence anlayıına doru deiim söz konusu olmu ve bu süreç 90 lı ve 2000 li yılların endüstriyel müzik arenasını yaratmıtır. Sezen Aksu tarzı fabrikasyon bir ses stili olumaya balamı, popülerlikten, anlık pop kültürüne geçi süreci olmutur. Anlık pop kültüründe üretilen müzik, klip, görüntü ve metaya dayalı olup, gelikin kayıt ve stüdyo olanakları salanmı ve stratejik bir müzik sektörü olumutur. Bu müzik sektöründe star üretme dorultusunda pop star yarımaları yapılmıtır. Görüldüü üzere, Türkiye deki popüler müzik arenası popüler kültürün genel unsurlarından etkilenerek, toplum hayatını ekillendirmi bulunmakta ve kültür deiimini en üst düzeyde yansıtarak, ticarete kendini balamı durumda olmaktadır. Sonuç ve Öneriler Popüler kültür ve müzik üzerine düünürken, ele alınan konuların kültür kavramının deiimi paralelinde ilerledii, birbirine baımlı olduu ve bu anlamda popüler kültürün özellikle müzik alanıyla kültür deiimini gösterdii açıktır. Popüler kültür özellikle 20. yüzyıla hitaben kendine ait olan bir gelenei balatmı ve içine aldıı konuları 21. yüzyıla taımıtır. Bunu söylemekle birlikte popülerliin her devirde olduu düünülürse, popüler kültürün popülerlik kavramıyla kendini anlamlandırması, 20. ve 21.yüzyıla rastlar. Popüler kültürün müzikle birlikte incelenmesi ise, baıntılı olarak bir popüler müzik evreni yarattıı düüncesinde gizlidir. Yaratılan bu evrende popüler kültür yarattıı müzik geleneini, deien anlayılar, düünceler ve deien dönemler dorultusunda sürekli farklı ekilde sergilemi ve içinde bulunduumuz döneme çok farklı kavramlarla taıyarak, hem kendi iç kültürünü, hem de müziini deitirmitir. Bu anlamda popüler kültür ve içerdii müzik bir arada ele alınırsa, sözüne edilen kültürün ve müziin kendi içinde geleneksel, modern ve modern sonrası halleri olduu gözlenebilir. Dolayısıyla bugün popüler kültür ve müzik çeitli konularla birlikte incelenmesi gereken bir alan olup, müzii bir çok kavramla birlikte bir tüketim nesnesi haline getirmitir. Türk toplumunu da ayrıca etkileyen bu kültür geçicilii olmayan bir kültürdür. Çünkü dünyada ve Türkiye de serileen bir pop kültürü bulunmakta ve endüstriye katkı salamaktadır. Dolayısıyla müzii önemli ölçüde ekillendiren bu olguya anlayıla yaklaılmalı, anlamaya çalımalı ve dengeleri kurarken kaliteli müzik arenası olanaklarla çoaltılıp, popüler kültür akademik anlamda incelenmeye devam edilmeli ve bir kenara atılıp yok sayılmamalıdır. KAYNAKÇA AYDAR, Deniz (2014). Kültür Endüstrisine Yeni Bakılar. Ç. Adar (Yay. Haz.). 4.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sempozyum Tam Metin Kitabı. (s.188). Afyonkarahisar. EROL, Ayhan (2009). Müzik Üzerine Düünmek, stanbul: Balam Yayıncılık. FINKELSTAIN, Sidney (2000). Müzik Neyi Anlatır, ( Çev. Spatar, M.H.). stanbul: Kaynak Yayınları. GÜNGÖR, Nazife (1999). Popüler Kültür: Kültür Alanında Egemenlik ve Mücadele, Popüler Kültür ve ktidar, (s. 18). Ankara: Vadi Yayınları. MODLESKI, Tania (1998). Teodor Adorno Cadillacs la Tanııyor, Elence ncelemeleri, Kitle Kültürüne Eletirel Yaklaımlar, ( Çev. Gürbilek, N.). ( s. 54). stanbul: Metis Yayınları. STOREY, John (2000). Popüler Kültür Çalımaları, Kuramlar ve Metotlar, (Çev. Karaahin, K.). stanbul: Babil Yayınları. WICKE, Peter (2006). Mozart tan madonna ya, ( Çev. Dalaman, S.). stanbul: Yapı Kredi Yayınları

Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur

Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Culture Industry with the Concepts of Walter Benjamin: Aura, Storyteller and Flâneur Bilgen Aydın SEVM Özet Yirminci

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

TÜRKİYE DE POPÜLER KÜLTÜR GÖRÜNÜMLERİ VE GENÇLİĞE YANSIMALARI. Gülay ERCİNS

TÜRKİYE DE POPÜLER KÜLTÜR GÖRÜNÜMLERİ VE GENÇLİĞE YANSIMALARI. Gülay ERCİNS SOSYOLOJİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE POPÜLER KÜLTÜR GÖRÜNÜMLERİ VE GENÇLİĞE YANSIMALARI Gülay ERCİNS VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BALANTIDA KALMAK

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

MUSIC AS OF A CASE SOCIOLOGICAL (CASE OF TOKAT)

MUSIC AS OF A CASE SOCIOLOGICAL (CASE OF TOKAT) Uluslararası osyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International ocial Research Cilt: ayı: 8 Volume: Issue: 8 Yaz 0 ummer 0 OYOLOJİK BİR OLGU OLARAK MÜZİK (TOKAT ÖRNEĞİ) MUIC A OF A CAE OCIOLOGICAL

Detaylı

Futbol değil iş: endüstriyel futbol

Futbol değil iş: endüstriyel futbol İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 26 Kış-Bahar 2008, s.89-114 Makale Futbol değil iş: endüstriyel futbol Ahmet Talimciler 1 Öz: Halkın oyunu olarak ortaya çıkan futbol günümüzde endüstriyel futbol

Detaylı

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA ETKİSİNİN ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA ETKİSİNİN ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 259 282(2008) TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Bu bildiride ilk önce dünya ekonomisinin son yıllarda sürüklenmekte olduu dengesizliklere ilikin veri ve bilgiler sunulacak, tartıılacak

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME STALLHOLDERS OF SAMSUN S LANGUAGE AS SOCIETAL CATEGORY AND THEIR LANGUAGE-ACTION Nuh DOAN * Özet Bu çalımada dil ve

Detaylı

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN *

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN * Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin

Detaylı

GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI RECONSTRUCTION OF CULTURE VIA FASHION AS A FIELD OF DAILY LIFE

GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI RECONSTRUCTION OF CULTURE VIA FASHION AS A FIELD OF DAILY LIFE İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal of Communication Studies, Sayı: 3 GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI RECONSTRUCTION

Detaylı