Akademik Biliflim Editörden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Biliflim 2000. Editörden"

Transkript

1 FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli bir kurum oldu u veya iki ucu aras nda 320 km.lik bir uzunlu un bulundu u SDÜ hinterland n n nas l bir co rafi büyüklük oluflturdu u sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Bilgisayar ve interneti dünyaya aç lma ba lam nda en iyi kulland için Ulakbim taraf ndan hat kapasitesi kendili inden art r lan birkaç üniversiteden birinin SDÜ oldu unu biliyor muydunuz? Sadece Kültür Merkezinde bir y lda 400 ü aflk n bilimsel ve sosyal faaliyete imza atabilen; part-time çal flma diye adland r lan sistemle ö rencisini daha okurken iflgören haline getirebilen nadir üniversitelerden birinin sizin üniversiteniz oldu undan haberiniz var m? Fen ve Mühendislik alanlar nda dünyan n en geliflmifl laboratuvarlar ndan birinin sizin üniversitenizde Merkezi Laboratuvar ad yla kurulmakta oldu unu yada fakültelerinizin birinde genç insanlar n uçak yapmak üzere kollar s vad n duysayd n z heyecanlan r m yd n z? Sevgili okuyucular m z, Soru kipiyle yazd m ve daha da ço altabilece imiz bu cümleler asl nda birer hat rlatma amac tafl yor. Tabiat m zda vard r; ço u zaman içinde bulundu umuz mekana ve ortama al fl r ve bu rehavet içinde nerede oldu umuzu anlama merak m z kaybederiz. T pk "derya içre olup deryay bilmeyen ol mahiler" benzetmesindeki gibi!... Lütfen al c lar n z n dü meleriyle oynay n ve çevrenize al c bir gözle bak n. SDÜ, bizim ve sizin tahmin edemeyece imiz kadar büyüyor ve gelifliyor. SDÜ kalite ve itibar kazan yor, SDÜ tan n yor ve tercih ediliyor. Ve Türkiye s n rlar n n d fl na ç k p yeni bir dünyaya, Türk dünyas na pencereler aç yor. TÜRK SANATI ISPARTA DA... Bizim çocuklu umuzda Orta Asya dendi inde akl m za uzak atalar m z n at koflturdu u, Ergenekon da demir da lar eritti i masal ms bir geçmiflin yafland eski bir tarih gelir, ondan sonras n bilmezdik. O topraklarda bizimle ayn yan k türküleri söyleyen, söyleyifl farkl l klar olsa da ayn dili konuflan insanlar n yaflad n bile düflünemezdik. Tarihimizin çok uzun bir dilimi haf zalar m zdan adeta kopmufltu. Geliflmeler öyle oldu ki dün diyebilece imiz kadar yak n bir geçmiflte Sovyetler Birli i nin da lmas yla Adriyatik ten Çin e kadar uzanan çok büyük bir co rafyada irili-ufakl Türk topluluklar n n isimlerini duymaya bafllad k. Bafllang çta, bizimle akrabal klar d fl nda hiçbir fley bilmedi imiz bu yeni dünyan n kap lar aç ld kça "Türk dünyas " soyut bir kavram olmaktan ç k p, ayn dil, tarih ve kültür flifrelerine dahil oldu umuz için rahatl kla iflbirli i yapabilece imiz büyük bir akraba co rafyas na dönüfltü. fiimdi Almat n n, Biflkek in, Ohri nin veya Gagauzya n n bize o kadar da uzak olmad n düflünüyor, Altaylar yada Yakut Türkleri nin, ilkokul s ralar nda ö rendi imiz göç yollar haritalar na s k fl p kalm fl ve tarihten silinmifl topluluklar olmad n daha iyi anl yoruz. Geliflmeleri her zaman vaktinde görebilen SDÜ flimdi Türk dünyas n konuk ediyor. Makedonya dan Kafkaslara, Maveraünnehir den Çin Seddi ne uzanan engin topraklardaki Türk devletleri veya topluluklar ndan bilim ve sanat adamlar "Türk Dünyas Kültür ve Sanat Sempozyumu" için üniversitemizdeler. Bu sayede Isparta, Türk dünyas n n binbir rengini tafl yan 200 ü aflk n konu u ile tan fl yor. Gelin bundan yararlanal m, resimde ve el sanatlar ndaki ince Türk esteti ini yakalamaya ve kendimizi daha iyi tan maya çal flal m. Nafiz Akgün

2 SDÜ Ad na Sahibi Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI Rektör Genel Koordinatör A.Tevfik KÖSE Genel Sekreter Sorumlu Müdür Nafiz AKGÜN Genel Sekreter Yrd. Yay na Haz rlayanlar Erdo an ÜNSER Esin DEN Z Tu ba YENER Görsel Yönetmen Serdar DURAN Foto raf Editörü Hakan Mahmut NE fi Katk da Bulunanlar Mustafa ALDEM R Tulga GÖKSÜN Ak n Odac Bar fl Bektafl Adres Süleyman Demirel Üniversitesi Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü / ISPARTA Tel: (0 246) Faks: (0 246) Editörden Türk Dünyas Kültür ve Sanat Sempozyumu 7-15 Nisan 2000 tarihleri aras nda yap lacak sempozyumda resim ve el sanatlar konusunda bildiriler sunuluyor, Isparta da ve Ankara da sergiler aç l yor. Sempozyuma Türk dünyas ndan 200 ü aflk n bilim ve sanat adam kat l yor. Uluslararas 3.Bahar fienli i ne do ru Kas m da önemli konuklar m z vard Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel, kardefli fievket Demirel in ad n tafl yan kalp merkezinin aç l fl n yapmak ve Araflt rma Hastanemizin temsili temel atma törenine kat lmak üzere aram zdayd. KKTC Cumhurbaflkan Dr.Rauf Denktafl ve Azerbaycan Cumhurbaflkan Haydar Aliyev e fahri doktora payelerinin verilmesi de ayn gün üniversitemizde yap lan bir tören ile gerçekleflti. Büyükelçiler ve ITSO üyeleri üniversitemizi ziyaret ettiler Akademik Besicilik Danabanka bir banka gibi yat r m yap labiliyor Isparta Yüksekö retim Vakf ndan Akademik Biliflim 2000 Geçti imiz y l birincisi ODTÜ de gerçeklefltirilen konferans n ev sahipli ini bu y l üniversitemiz yapt. Uçak üretece iz Türkiye nin iki popüler simas Oktay Sinano lu ve Do an Cücelo lu SDÜ de konferans verdi Spor tesislerimiz göz dolduruyor Isparta Folkloru CD si ç k yor Yeni rektör yard mc m z ve dört yeni dekan Birimlerimizden Fakülte ve yüksekokullar m z yo un bir dönemi geride b rakt. Bu bölümde birimlerimizden bize ulaflan haber ve foto raflara yer vermeye çal flt k... SDÜ de müzik ve tiyatro etkinlikleri ADIN Ç ÇEK OLSUN Ad n çiçek olsun senin, Ama her yeri kendinin bilip Olup olmad k yerde biten Ayr k otunun üstünde de il... Ad n çiçek olsun senin Ama i ne yapraklar n döküp Gölgesinde bir canl yaflatmayan Çam a ac n n üstünde de il... Ad n çiçek olsun senin Ama bir baflkas üzerinde Sürünerek ve sar larak yaflayan Sarmafl k üzerinde de il... Ad n çiçek olsun senin Beyaz n safl ve temizli i K rm z n hayata s k ba l l Yeflilin, rahat ve huzuru temsil etsin... Ad n çiçek olsun senin Güzelli inle ayak dur yaflamaya, Rüzgarlar senin kokunu yays n hep, Ar ya bal, bülbüle yuva olas n... Doç.Dr.M.Zeki Y ld r m SDÜ Ö retim Üyesi

3 TÜRK DÜNYASININ SANATÇILARI ISPARTA DA BULUfiUYOR niversitemiz geliflen yurtd fl iliflkileri ve özellikle ÜTürk dünyas n oluflturan cumhuriyetler veya topluluklarla kurdu u iletiflimin ilk meyvesini Nisan 2000 tarihleri aras nda yap lacak uluslar aras bir sempozyumla ortaya koyuyor. "Türk Dünyas Kültür ve Sanat Sempozyumu" ad alt nda bu y l birincisi düzenlenen bilimsel toplant n n konusu resim ve geleneksel el sanatlar olarak belirlendi. Gelecek y llarda sanat n farkl alanlar n da kapsayarak devam ettirilmesi düflünülen sempozyum ülkemizin akademik çevrelerinden oldu u kadar yurtd fl ndan da büyük ilgi görüyor. Sempozyumun 7-9 Nisan da Isparta da gerçekleflecek olan ilk bölümünde bildiriler ve sergiler yer al yor Nisan da ise resim ve geleneksel el sanatlar ndan oluflan ürünler Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde tekrar sergilenecek. 100 e yak n bildirinin sunulaca sempozyumda bir o kadar da yerli ve yabanc sanatç n n eserleri sergilenecek. Sempozyumda bilimsel etkinlikler ve sergilerin yan s ra konuklara yönelik konser ve yöresel gezi gibi sosyal faaliyetler de düzenleniyor. Türkiye nin yan s ra Azerbaycan, Kazakistan, K rg zistan, Tacikistan, Yakutistan, Tataristan, Baflkurtistan, Moldova, Rusya, Tiva Özerk Cumhuriyeti, Altaylar ve Makedonya dan gelecek bilim ve sanat adamlar üç gün boyunca Isparta da a rlanacak. G eleneksel olarak her y l düzenlenen bahar flenliklerinin üçüncüsü May s 2000 tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Organizasyon çal flmalar Sa l k, Kültür ve Spor Daire Baflkanl taraf ndan yürütülen flenlikler bu y l uluslararas boyutta yap lacak. Her y l oldu u gibi bu y lki etkinlikler aras nda yer alacak olan panay r, konser, tiyatro, halk danslar, film gösterileri, spor, yar flma ve animasyon gösterileri için fakülte ve yüksekokullardaki ö renci ekipleri haz rl klar yap yor. Binlerce ö rencinin coflkuyla kat ld, kaynaflt ve bahar n güzelliklerini birlikte paylaflt klar bir sosyal faaliyet olan bahar flenli inin bu y lki etkinliklerinin, kampüs alan nda yeni hizmete giren gençlik park alanlar nda daha zengin bir ortamda gerçekleflmesi bekleniyor. Cumhurbaflkan m z Say n Süleyman Demirel in himayelerinde üniversitemiz taraf ndan gerçeklefltirilecek bu büyük organizasyona Rektör Çakmakç n n Ankara da sürdürdü ü yo un temaslar sonucunda Baflbakanl k, Kültür ve Turizm Bakanl klar, T KA ve Türkiye fl Bankas n n katk lar sa land. Sempozyuma üniversitemizin her faaliyetinde oldu u gibi Isparta Yüksekö retim Vakf da destek veriyor.

4 6 KALP MERKEZ H ZMETE HAZIR SDÜ fievket Demirel Kalp Merkezi nin aç l fl Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel, KKTC Cumhurbaflkan Rauf Denktafl ve Azerbaycan Cumhurbaflkan Haydar Aliyev in tören alan na teflrif etmeleriyle bafllad. Sayg duruflu ve stiklâl Marfl n n okunmas n n ard ndan törenin aç l fl konuflmas n yapmak üzere Rektör Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç söz ald. Üniversitemizin bugüne sdü bülteni / Nisan 2000 Üniversitemizin 28 Kas m da önemli konuklar vard. Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel, kardefli fievket Demirel in ad n tafl yan kalp merkezinin aç l fl n yapmak ve infla halindeki hastanemizin temsili temel atma törenine kat lmak üzere aram zdayd. kadar sa l k aln nda gerçeklefltirdi i projeleri anlatan ve bu süreçte yak n destek ve katk lar ndan dolay baflta fievket Demirel ve Vali Ertu rul Dokuzo lu olmak üzere ilgililere teflekkürlerini ileten Çakmakç, "uzun ince bir yol" olarak nitelendirdi i üniversitenin geliflimine dair yapt aç klamalarla konuflmas na son verdi. Daha sonra söz alan Dr.Ümit Aker; ülkemizde kalp, damar hastal klar n n teflhis ve tedavisinin ancak böyle modern merkezlerde gerçekleflebilece ine; merkezin donan m, teçhizat ve kadrosunun kalitesine de indi. YABANCI KONUKLAR Önemli isimlerin ameliyatlar n n gerçeklefltirildi i ABD Cleveland Kalp- Damar Klini i nde görev yapan Dr.Murat Tuzcu ve Dr.Bruce W. Lytle yeni aç lan ünitenin modernli ine övgülerini belirttiler. Dr. Daniel Hanley ise konuflmas nda Cleveland Klinik baflkan John Hapkins den bir mesaj iletti. Dr. Hapkins "Bu merkezin aç l fl yla Süleyman Demirel Üniversitesi önemli bir misyonu yüklenmifltir, SDÜ ye en s cak sevgi ve sayg lar m gönderiyorum" dedi. Törende Isparta Valisi Halil brahim Daflöz ve Sa l k Bakan Osman Durmufl da birer k sa konuflma yapt lar. VE SÖZ fievket DEM REL DE Merkeze ismi verilen fievket Demirel konuflmas nda Isparta n n geçmiflten bugüne geliflen sa l k hizmetlerini de erlendirdi. Bir zamanlar halk n yetersiz koflullar nedeniyle zorluklarla karfl karfl ya geldi ini ve zamanla eksiklerin tamamland n belirten Demirel "Çizdi im tablo ile vatandafl n sa l k meselesi çözülmüfl gibi görünüyorsa da yeni bir boflluk ortaya ç kt. O da t bb n ilerlemifl olmas d r. nsanlar n sa l için ça n standartlar, bilim ve beceri çok lüzumlu hale geldi. Bu bilim ve beceriyi Isparta ya getirmek laz md. flte tam bu durumda Isparta ya T p Fakültesi geldi. Bu fakülteye süratle yeni hasteneler, yetiflmifl doktorlar laz md. Bu güne kadar flehrimizde kalp tedavisine ve birçok hastal n tedavisine muhtaç hastalar baflka vilayetlere gönderiliyordu. Bu, vatandafl için hem para külfeti, hemde zaman kayb demekti. Bu iki zor birleflince sonuç ço unlukla ölümle neticeleniyordu. Ben 1993 y l nda aç k kalp ameliyat için Amerika n n fievket Demirel Cleveland Hastenesi ne gittim. Orada gördü üm ileri t p beni büyüledi. "Allah bana böyle bir hasteneyi Isparta da yap p yaflatmak imkan ve f rsat n versin. Böylece yüzlerce vatandafl m z da benim gibi kurtulsun" diye dua ettim. Bu f rsat Süeyman Demirel Üniversitesi ile beraber önüme ç kt. 6 milyon dolara mal olan merkezin yap m nda iflin tamam n üstlenerek kendimi flantiye flefi ilan ettim. Gece gündüz demedim üstlendi im bu görevin hakk n vermeye çal flt m ve ortaya Isparta ya lay k bir Önemli Konuklar m z Vard... Haber : Esin Deniz - Tu ba Yener Foto raflar: H.Mahmut Ne ifl KKTC Cumhurbaflkan Dr.Rauf Denktafl ve Azerbaycan Cumhurbaflkan Haydar Aliyev e "Fahri Doktora" payelerinin verilmesi konusunda Üniversite Senatosu nun ald karar çerçevesinde ayn gün payelerini almak için gelen Denktafl ve Aliyev de üniversitemizin konuklar yd. ifl ç kard k" dedi. Demirel sözlerini merkezin duvar nda yaz l olan kendine ait bir fliiri ile bitirdi. SÜLEYMAN DEM REL: "MUTLUYUZ" Ard ndan kürsüye gelen Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel konuflmas na Haydar Aliyev ve Rauf Denktafl a sayg ve sevgilerini sunarak bafllad. Demirel konuflmas nda flu görüfllere yer verdi: " ki sene önce bu merkez yoktu ama bu kalabal k o zaman da vard. fiimdi merkezimiz hizmete haz r. Mutluyuz. Halk m za coflkusundan dolay, biraderim fievket Demirel e maddi, manevi yard mlar ndan dolay ve di er katk da bulunanlara flükranlar m ve teflekkürlerimi sunuyorum. Maddi varl yetmeyen vatandafllara böylesine güzel bir hizmet sunuldu u için seviniyorum. Türkiyenin bir çok yerinde kalp ve beyin ameliyatlar gerçeklefltiriliyor li y llar n teknolojisine sahip bu merkez Isparta ya lay kt r. fiimdi görev sadece devletin de il, herkesindir. Bu ülkede halk misafir de il, vatandafl ve devlet elbirli i içinde olmal d r" dedi. Merkezin hayata geçirilmesinde pay olanlara teflekkür eden Demirel, Isparta halk na da flükranlar n iletti. KURDELA KES M Konuflmalar n ard ndan Isparta Valisi Halil brahim Daflöz taraf ndan Say n Cumhurbaflkan m z ile Sa l k Bakan Osman Durmufl a; Rektör Lütfü Çakmakç taraf ndan fievket Demirel e; Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel taraf ndan ise Dr. Lytle, Dr.Tuzcu, Dr. Aker ve Dr. Hanley e plaketler verildi. Plaketlerin takdimi ve kurdela kesiminin ard ndan konuklarla birlikte merkezde k sa bir gezi yap ld. Gezi s ras nda fladam fievket Demirel, T p Fakültesi Dekan Prof.Dr.Ali Kutsal ve Prof.Dr.Oktay Ergene taraf ndan konuklara bilgiler verildi. fievket DEM REL KALP MERKEZ SDÜ Araflt rma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde fladam fievket Demirel in destekleriyle kurulan fievket Demirel Kalp Merkezi, flehir merkezinde, di er sa l k kurulufllar na çok yak n bir konumda, 5000 m2 kapal alan kapsayan 5 katl bir bina olarak infla edildi. Son derece modern cihazlarla donat lan kardiyoloji ve kardiovasküler cerrahi merkezinde teknolojik yenilikler takip edilerek kurulmufl 6 ameliyathane bulunuyor. Bir kat anjio bölümü ve anjio sonras takip için ayr lan merkez 60 yatak kapasiteli. Yaklafl k 6,5 milyon dolara mâl olan merkezde, 8 yatakl koroner bak m ünitesi, ayr ca tomografi, ekokardiografi cihazlar ile donat lm fl 24 saat hizmet verebilecek acil servis bulunuyor. sdü bülteni / Nisan

5 KONUKLAR MERKEZ TEMS L TEMEL ATMA TÖREN 28 Kas m 1999 günü fievket Demirel Kalp Merkezi nin aç l fl n n ard ndan, merkez kampüste k sa süre önce inflas na bafllanan ve ola anüstü bir çal flmayla kaba inflaat tamamlanma aflamas na gelinen SDÜ Araflt rma ve Uygulama Hastanesi için Üniversite FM in gerçeklefltirdi i bir canl TV yay n ile temsili temel atma töreni yap ld. Birbirinden de erli konuklar n ve Say n Rektörümüzün yapt konuflmalar önemli mesajlar içeriyordu. DOKTORA PAYELER Di er taraftan Üniversitemiz Senatosu nun ald karar gere ince KKTC Cumhurbaflkan Dr.Rauf Denktafl ile Azerbaycan Cumhurbaflkan Haydar Aliyev e fahri doktora payelerinin verilmesi amac yla düzenlenen tören, üniversite hastanesinin temsili temel atma töreniyle birlikte yap ld. SDÜ Kültür Merkezinde gerçeklefltirilen müflterek törenlere baflta çok say da bakan ve milletvekili olmak üzere üst düzey yöneticiler ve onlar izleyen kalabal k bir medya grubu kat ld. KAMPÜSTE... ÜZEY R GAR H DD ALIYDI Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas n n ard ndan hastanenin yap m n üstlenen Alarko-Alsim fiirketler Grubu nun tan t m kasetinin izlenmesiyle tören bafllad. Törende ilk sözü Alarko Yönetim Kurulu Baflkan Üzeyir Garih ald. Garih konuflmas nda flunlar söyledi: "Hastane inflaat ile ilgili tüm formaliteler birkaç hafta önce tamamlanm fl olmas na ra men hastanenin önümüzdeki y l hizmete bafllayabilmesi amac yla sözleflmenin yürürlü e girmesinden önce ifle baflland. Bu hastane Alarko taraf ndan tüm t bbi techizat da dahil olmak üzere anahtar teslimi yap lacakt r. SDÜ Araflt rma ve Uygulama Hastanesi 400 yatak kapasiteli olup, tamamland nda Türkiye nin en modern hastanelerinden biri olacakt r. Yurt d fl ndan temin edilen krediyle %100 oran nda finanse edilmifl olup 2000 y l içersinde tamamlanacak ve hizmete aç lacakt r. Isparta'n n yan s ra Afyon ve Burdur a da hizmet verecek olan hastane Isparta da modern t p hizmetlerinin geliflmesine olanak sa layacakt r". ÇAKMAKÇI: GEL fime HEDEF N N MERKEZ NE Ö RENC Y KOYMALIYIZ Ard ndan kürsüye gelen Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç konuflmas nda Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel e ve salonda bulunan konuklara üniversitemizin faaliyetlerini ve mevcut durumunu anlatt. Çakmakç, e itim ve ö retim kurumlar n n sadece fiziki mekanlar ile teknolojilerini yenilemekle geliflmelerinin mümkün olmad n ; geliflme hedefinin merkezine ö renciyi koyarak; onlarla çok ciddi ve s cak diyaloglar kurmak, onlarla birlikte düflünmek, düflündüklerini uygulayabilmelerini sa lamak, onlar üretime ortak etmek ve sonuçta baflar y ve mutlulu u onlarla paylaflmak gerekti ini savundu. Süleyman Demirel Üniversitesi nin, pasif e itimden aktif e itime, ö reten üniversiteden e iten üniversiteye, ö retim üyesi merkezli ö retimden, ö renci merkezli ö retime geçmeyi hedefledi ini; kat l mc bir yönetim anlay fl ile, üniversite-sanayi-toplum iflbirli ini sa lamay, ö renmeye yönelik tutum ve davran fllar gelifltirmeyi, yükselen de er olarak e itimde do rular yaflayarak, yüksekö retimi ölü bir yat r m olmaktan kurtarmay, bireyin egemen oldu u hassasiyeti üniversiteye kazand rmay amaç edindi ini belirterek konuflmas n sürdüren Rektör Çakmakç, üniversitemizin sa l k sektöründe de önemli geliflmelerin efli inde oldu unu söyleyerek Say n fievket Demirel in katk lar yla gerçeklefltirilen, onun ad n tafl yan ve bugün aç l fl yap lan Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi nin bu alanda ülkemizin en modern ve mükemmel merkezlerinden biri olma iddias nda oldu- unun alt n çizdi. Çakmakç sözlerini flöyle sürdürdü: "Üniversitemizin teknolojideki ana hedefi, e itimin yan nda orta ölçekli iflletmeler kurarak e itimle prati i birlefltirmek, ö rencilerimizi hizmetin içine dahil ederek onlar hayata haz rlamakt r. Bir yandan ça n teknolojilerini Üniversitemize getirirken bir yandan da hedef kitlemiz olan ö rencilerimizin e itim-ö retim ve sosyal yönden geliflmesi için büyük çaba gösterilmektedir. Baz Amerika Üniversiteleri ile iflbirli i yap larak ö rencile-rimizin yabanc dil sorununa çözüm bulunmufl ve haz rl k s n flar n n alt yap s oluflturulmufltur. Sosyal hayat için her türlü kafeterya, sportif alan ve üniteler ile al fl verifl merkezlerinin yap m tamamlanm flt r. Dolay s yla ö rencilerimizin hayata her yönüyle haz rlanmas için gereken altyap haz rlanm flt r. Bu gün gerçekten çok mutlu bir günü yafl yoruz. Üniversitemizin art k proje üreten ve deneyimlerini di er üniversitelerle paylaflan bir konuma ulaflmas ndan duydu umuz sevinci sizlerle paylaflmak bize onur vermektedir." 8 sdü bülteni / Nisan 2000 sdü bülteni / Nisan

6 TÖRENDE YÖK BAfiKANI GÜRÜZ, M LL E T M BAKANI BOSTANCIO LU VE SA LIK BAKANI DURMUfi B RER KONUfiMA YAPTILAR Rektör Çakmakç dan sonra YÖK Baflkan Prof.Dr.Kemal Gürüz söz alarak Türkiye nin e itimdeki konumunu de erlendirdi. Gürüz Süleyman Demirel Üniversitesi ni kastederek "Bu büyük eserin meydana gelmesinde eme i geçenleri takdirle kutluyorum. Bugün yüksek ö retimin tamamlanmas son noktas ndad r. Eksi i de vard r, fazlas da vard r. Eser ortadad r ö rencisi 1200 akademik personeli ile en güzel örne ini burada görüyoruz ve bugün Süleyman Demirel Üniversitesi güzel bir hastaneye kavufluyor. Türkiye de 38 tane Üniversite Hastanesi hizmet vermektedir. Akademik personelinin ço unu bayanlar oluflturuyor uzmanl k ö rencimiz ö renim görmektedir. %36 s k z ö rencidir. Bu da dünyada rekor düzeydedir. Üniversite hastanelerinde verilen sa l k hizmetleri ülkemiz için çok önemlidir" dedi. Doktora payesi almalar ndan dolay iki konuk cumhurbaflkan n da kutlayan Gürüz den sonra Milli E itim Bakan Metin Bostanc o lu kürsüye geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi nin yedi y lda bu noktaya gelmifl olmas n Türk Milli E itimi nin önemli bir baflar s olarak de erlendiren Bostanc o lu e itim alan nda ülkelerin yar flt n ; bilgiye ulaflan ve en iyi flekilde de erlendiren ülkelerin bu yar flta öne geçece ini hat rlatt. Bu ülkeyi Atatürk ten miras ald m z ve üniversitelerimiz büyüdükçe, nitelik ve nicelik bak m ndan ço ald kça ülkemizin gelece inin daha ayd nl k olaca n da dile getirdi. Ard ndan söz alan Sa l k Bakan Osman Durmufl ise; "Üniversite hayat h zla gelifliyor. Her y l 1.5 milyon insan üniversiteye girmek istiyor. Ciddi bir talep var. 50 bini yurt d fl na gidiyor. Bu talepler devlet imkanlar ile karfl lanam yor. Devletin açt üniversitelerde anlay fl de iflikli i olmal d r. Üniversitelerimiz akademik yar flta rekabeti öne ç karmal d r. Demokratik, laik, fikri hür, irfan hür nesillerin yetiflece i yerler olmal d r. O halde biz ö retim üyeleri öncelikle kendi yetki ve ilgi alan m z çok net belirlememiz gerekir. Biz bu sorumlulukt a n kaçarsak bu çocuklara yaz k ederiz" dedi. Durmufl, Üniversitelerimizin d flardan ö renci çekecek yetene e ulaflt halde, Türkiye nin flu anda beyin göçü verdi ini de üzüntüyle dile getirdi. DEM REL: "CUMHUR YET ELEfiT RENLER D KKATL OLSUN! " Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel konuflmas na Cumhuriyet in önemini vurgulayarak bafllad. "20.yüzy l 33 gün sonra bitiyor. Türkiye 20.yüzy l n bafl nda "Türkiye Cumhuriyeti" olarak yoktu. Türkiye Cumhuriyeti 76 y l n tamamlad ve yanm fl-y k lm fl bir ülkeden yepyeni bir Cumhuriyet ç kt. Okuma yazmay bilmeyen bir ülke flimdi %90 okumayazma bilen bir ülke oldu. Bunlar n hepsi tabii ki kendili inden olmad. Bunlar n alt nda yatan fley inanç ve inatt r ö rencisi 300 ö retim üyesi bulunan bir yüksek ö retim kurumu bugün 1,5 milyon ö rencisi olan 60 bin ö retim üyesi olan büyük bir kurum haline gelmifltir. Devleti yönetecek kadroyu yetifltirmifltir, yetifltirmektedir. Tabii ki Türkiye nin henüz baflaramad bir tak m ifller de vard r. Ama parlak bir mazisi vard r. Ankara ile Isparta aras önceden 6 saatti. fiimdi ise 3,5 saat oldu. Bütün bunlar Cumhuriyet yapmad da kim yapt? Cumhuriyeti elefltirenler dikkatli olsun, zira savunucular vard r" diyen Demirel bu çerçevede 8 y ll k e itimin gereklerinden de söz etti. Türk Dünyas ile iflbirli i çabalar n yanl fl yorumlayanlara da hitap eden Demirel "Bizim kocaman bir ülkemiz var. Baflka ülkeleri idareye talip de iliz. Zaten biz kendi ülkemizin idaresini takipte yeterince zorluk çekiyoruz. 21.yüzy la girerken bir Türk Dünyas meydana gelmifltir. Önümüzdeki on y lda daha çok geliflme gösterip daha güçlü olacakt r. Bugün Türk Dünyas yedi bayrakla temsil ediliyor. Türkiye her alanda geliflmesini devam ettirmek ve dünyan n bu böl- gesinde üstüne d ü fl e n bar flç rolü üstlenmek zorundad r" dedi. Konuflmas nda üniversitemizdeki geliflmelerden duydu u memnuniyeti de dile getiren Demirel, kültür merkezindeki konuklara ve medya mensuplar na hitaben " flte Süleyman Demirel Üniversitesi 26 bin ö rencisi ile karfl n zdad r. 26 bin ö rencili üniversite her ölçüde büyük bir üniversitedir. Önceden çöp bile olmayan bu alanda Türkiye nin en iyi kampüslerinden biri meydana geliyor" dedi. Demirel konuflmas n kendi ricas yla kampüste son derece modern bir yurt infla eden Sabanc Holding e de teflekkür ederek noktalad. CANLI YAYINLA TEMEL ATMA Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel in konuflmas n n ard ndan SDÜ Radyo-TV Araflt rma ve Uygulama Merkezi nin Do u Kampüsünden gerçeklefltirdi i canl yay na geçildi. Öncelikle temel atma törenine konu olan Araflt rma ve Uygulama Hastanesi nin son durumu gözler önüne serildi ve dokuzuncu kat n n betonunu dökmek için Say n Cumhurbaflkan m zdan talimat beklendi i kendisine iletildi. Cumhurbaflkan m z n "hay rl olsun" sözleriyle bafllayan temsili temel atma töreni ve havai fiflek gösterileri canl yay nla konuklar n bulundu u salona ve internet arac l yla tüm dünyaya yans t ld. Çeflitli espirileri de beraberinde getiren bu olay görülmeye de erdi. Böylece Süleyman Demirel Üniversitesi bir ilke daha imza atarak farkl bir temel atma törenini baflar yla gerçeklefltirdi. Temel atma töreninin ard ndan plaket töreni yap ld. ki konuk cumhurbaflkan na verilecek doktora payelerinden önce SDÜ Burdur E itim Fakültesi Çok Sesli Korosu nun seçkin konuklar için haz rlad müzik dinletisi be eni ile izlendi. SIRA DOKTORA PAYELER NDE Müzik dinletisinden sonra Rektör Lütfü Çakmakç kürsüye gelerek KKTC Cumhurbaflkan Dr.Rauf Denktafl ad na al nan senato karar n okudu. Ard ndan Denktafl a "Fahri Doktora Payesi" verilmesi töreni gerçeklefltirildi. Denktafl diplomas n al p, cübbesini giydikten sonra bu payeyi almas ndan dolay duydu u mutlulu u dile getiren bir konuflma yapt. DENKTAfi TAN ÖNEML MESAJLAR Denktafl konuflmas nda özetle flu görüfllere yer verdi: "Birçok üniversiteden Allah a flükür doktora payeleri almaktay m. Ama bugünkü kadar heyecan duymad m. Çünkü bugünkü payeyi Süleyman Demirel Üniversitesi vermektedir. Normalde ben Demirel den 8 ay büyü üm, ama siyasette o benden çok büyüktür. Vatan sevgisini ben burada bugün y e n i d e n yaflad m. Burada insan sevgisini gördüm. Anadolu nun her yerinde bu heyecan görüyorum. fiimdi güven duyuyorum. Yavru vatana dev gibi bir vatan m z var diyebiliyorum. Türkiye nin sesi dünyada dinlenmektedir. A rl vard r. Türkiye y llard r etinden budundan kesmifl, K br s Türkleri ayakta kals n diye K br s a vermifltir. Türkiye y llard r dünyay gö üslemekte, haks zl klara boyun e memektedir. Biz mutluyuz bize sahip ç kan halk m z vard r. Biz bir Cumhuriyet kurduk 16 y ld r yaflat yoruz. Dünya diyor ki: yoksunuz. Türkiye diyor ki vars n z. Biz Türkiye ye inan yoruz, var z ve varolaca z. Gençlere onu söylüyorum. Cumhuriyetinizin k ymetini biliniz, ona gözünüz gibi sahip ç k n z. Gençler, birbirinize dört elle sar l n z. Atatürk ün size verdi i emanete kesinlikle ihanet etmeyiniz. KKTC ni Türkiye tan m flt r. KKTC ne dokunan Türkiye Cumhuriyeti ne dokunur. Bu böyle biline" Ard ndan Haydar Aliyev e "Fahri Doktora" payesinin verilmesi törenine geçildi. Bu konudaki senato karar n da Prof.Dr.Lütfü Çakmakç okudu. Daha sonra cübbesini giyip payesini 10 sdü bülteni / Nisan 2000 sdü bülteni / Nisan

7 BÜYÜKELÇ LER HAYRAN KALDI ürk Cumhuriyetleri nin Ankara da görev yapan büyükelçi ve T müsteflarlar Üniversitemizin konu u idi. Büyükelçilerin ziyareti 04 fiubat 2000 Cuma günü bafllad ve üç gün sürdü. Büyükelçiler ve beraberindeki heyet Üniversitemiz Konukevine yerlefltikten sonra onurlar na verilen akflam yeme ine kat ld lar. Akflam yeme i SDÜ E irdir Mavi Göl Oteli'nde Rektör Prof.Dr.Lütfü Çakmakç taraf ndan verildi. 05 fiubat 2000 Cumartesi günü Isparta Valisi Say n Halil brahim Daflöz'ü de ziyaret eden konuklar, Üniversite Konukevi'nde Radyo-TV Araflt rma Uygulama Merkezinin sundu u sinevizyon gösterisine ve ard ndan düzenlenen bas n toplant s na kat ld lar. Ayn gün ö leden sonra Üniversitemizin Kültür Merkezinde verilen Suna Kan - Gürel Aykal konserini izledikten sonra SDÜ Merkez Kampüsü gezisi gerçeklefltirildi.akflam saatlerinde SDÜ Radyo-Tv Merkezi stüdyolar nda konuk olan büyükelçiler canl yay n ile sunulan bir söylefli program na kat larak bu geziyi de erlendiren konuflmalar yapt lar. Büyükelçilerin akflam program n ise Yüksek Ö retim Vakf Baflkan ve fladam Say n fievket Demirel'in misafirler onuruna Gölafl'ta verdi i akflam yeme i oluflturdu. Büyükelçilerin ziyaretlerinin üçüncü gününde, slamköy, E irdir ve Yalvaç ilçelerini kapsayan bir gezi yer ald. lk olarak gidilen slamköy de "Süleyman Demirel Külliyesi ve Demokrasi Müzesi" ve E irdir in tarihi ve turistik beldeleri konuklar n hayranl n toplad. alan Aliyev konuyla ilgili duygu ve düflüncelerini belirten bir konuflma yapt. Aliyev konuflmas nda Türkiye ile Azerbaycan aras ndaki dostluk ile Türkiye özlemlerini dile getirdi. flte Aliyev in be eni ile izlenen ve uzunca süren konuflmas ndan anekdotlar: "Hayat m n çok talihli bir gününü yafl yorum. Yeniden kardefl, dost ülke Türkiye deyim. Süleyman Demirel in vatan nday m, sizlerle birlikteyim." "Türkiye nin her diyar, her flehri güzeldir. Türkiye, Türk halk bizim için aziz, kardefl, dost oldu una göre önceden Türkiye yi görmeyi çok isterdik. Biz Türkiye ye hasretiz Türkiye ye gelsek te Türkiye ye doymuyoruz." AL YEV: TÜRK YE YE DOYMUYORUZ "Aziz dostum Süleyman Demirel in ad n tafl yan üniversitedeyim ve üniversitenin fahri doktor ünvan n almaya lay k görülmüflüm. Sizi tebrik ederim. Büyük ifller baflar yorsunuz. Bugün bana fahri doktorluk verildi. Hakikaten bu benim için büyük bir flereftir. Ömrümün sonuna kadar bu ad iftiharla tafl yaca m. Süleyman Demirel in ad n tafl yan üniversite k sa zamanda ne kadar büyümüfl. Dünyan n büyük üniversiteleriyle yar flabilecektir." "Bu benim bu ay içinde Türkiye ye üçüncü geliflim. lk geliflimde Kocaeli ye gidip, oralar gördük. Onlar n kederleri bizim kederlerimiz. Biz daha da kederlendik, üzüldük. kinci geliflimde stanbul - dayd k. AG K in zirve görüflmelerinin stanbul da olmas aç s ndan da çok önemlidir. 21.yüzy la fl k saçan kararar al nd, meseleler halledildi. Üçünçü kez iflte buraday m. Türkiye yi o kadar çok seviyormuflum ki bir ayda üç defa gelmiflim." Aliyev konuflmas n salonu coflturan flu sözlerle tamamlad : "Yaflas n kahraman Türk halk, yaflas n Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, yaflas n ebedi sars lmaz Türkiye Azerbaycan dostlu u". Haydar Aliyev Azerbaycan dan getirdi i Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel ve kendisini anlatan özel dokunmufl bir hal ile yine kendisinin yazd " slamköy den Çankaya ya" isimli kitab n on tanesini de üniversitemize hediye etti. ISPARTALI fiadamlari ÜN VERS TEM ZDE sparta Ticaret ve Sanayi Odas (ITSO) yöneticileri ve Isparta l I ifladamlar ndan oluflan kalabal k bir heyet 21 Mart 2000 Sal günü üniversitemizi ziyaret ettiler. Konuklara merkez kampüste Araflt rma Uygulama Hastanesi inflaat, uzaktan alg lama merkezi, danabank, süt iflleme tesisleri, seramik atelyesi, araç bak m atelyesi ve spor tesisleri gezdirilerek yap lan çal flmalarla ilgili bilgiler verildi ve üniversitemizdeki geliflmeleri yak ndan görmeleri sa lad. ÇAKMAKÇI NIN AZERBAYCAN ve TÜRKMEN STAN GEZ LER 12 sdü bülteni / Nisan 2000 Prof.Dr.Lütfü Çakmakç, Bakü Devlet Üniversitesi nin davetlisi olarak fiubat 2000 tarihleri aras nda gerçeklefltirdi i Azerbaycan gezisinde. bu üniversitenin kurulufl y ldönümü kutlamalar na kat ld. Çakmakç, gezisi s ras nda Bakü Devlet Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi aras nda gerçekleflecek olan bilimsel ve kültürel iflbirli i protokolüne imza att. Bakü Devlet Üniversitesi 25 bin ö rencisi ile Azerbaycan'da bulunan en büyük üniversite olma özelli ini tafl yor. Rektör Çakmakç gezi süresince Bakü'de bulunan di er üniversiteleri de ziyaret etti. Di er taraftan Rektör Çakmakç, Mart 2000 tarihlerinde Cumhurbaflkan m z Say n Süleyman Demirel in Türkmenistan a yapt geziye kat larak çeflitli temaslarda bulundu. sdü bülteni / Nisan

8 AKADEM K BES C L K: DANABANK H ZMET N ZDE Üniversitemiz Deneme Uygulama Çiftli i Müdürlü ü bünyesinde kurulan Danabank, 11 Temmuz 1999 tarihinde faaliyete geçti. Danabank, öncelikle bölgesel daha sonra Türkiye genelindeki uygun bölgelerde bu tip iflletmeleri yayg nlaflt rmak, az iflçilik ile çok say da hayvan bak m ve beslenmesinin yap lmas, böylece üretilen etin hem kaliteli hem de ucuz olmas n sa lamak amaçlar yla kuruldu. Döner Sermaye Saymanl na ba l bir iflletme statüsünde iflletilen danabank n di er bir amac da Ziraat Fakültesi ö rencilerinin uygulamal olarak e itim-ö retim almalar n sa lamak. Ö rencilerin teorik bilgileriyle gözlemlerini bütünlefltirerek mezun olduktan sonra daha baflar l çal flmalar yapmalar planlan yor. DANABANK A B R BANKA G B YATIRIM YAPILAB L YOR. Danabank ta bir banka gibi para yerine hayvana yat r m yap l yor. Müflteriler kendi hayvanlar n getirmek veya üniversitemizin arac l ile hayvan temin etme yollar ndan birini tercih edebiliyorlar. Buradaki hayvanlar gün veteriner gözetiminde karantina alt nda tutulup, hastal olmad anlafl l nca kilolar na göre gruplara ayr l yorlar. Her grup günlük ihtiyaçlar na göre besleniyor ve her hayvanda günlük gr. l k a rl k art fl sa lanmaya çal fl l yor. stenilen hedefe ulaflamayan hayvanlar müflteriye bildirilerek besiden ç kar lmalar tavsiye ediliyor ama bu konudaki tercih yine müflteriye b rak l yor. Danabank ta her hayvana de er veriliyor ve hastal k ile buna ba l ölüm riskleri oldu u zaman devreye sigorta giriyor. Buradaki bütün hayvanlar bedellerinin %5 ile %6 s kadar tutan bir prim ile sigortalan yor. Sigorta süresi bir y l veya besi sonuna kadar devam ediyor. Bütün üretim yapan iflletmelerin ortak amac olan ucuza kaliteyi üretmek Danabank n temel prensibi. YÜKSEK Ö RET M VAKFI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI sa ad YÖV olan Yüksek Ö retim Vakf Ola an Genel Kurul KToplant s 14 fiubat 2000 tarihinde Merkez Kampüs de gerçeklefltirildi. Toplant ya Isparta Valisi H. brahim Daflöz, Vak f Baflkan ve fladam fievket Demirel ile vak f üyeleri kat ld. Toplant da ilk olarak kongre divan seçildi. Buna göre divan baflkanl na fievket Demirel, baflkan yard mc l na Sad k Ya c, katipliklere ise Nuri Büyükselçuk ve Prof.Dr.Mustafa Kuflçu seçildi. Divan seçiminin ard ndan Isparta Yüksekö retim Vakf n n 1999 y l nda gerçeklefltirdi i faaliyetleri içeren bir rapor okundu. Vakf n kongresinde söz alan Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Lütfü Çakmakç vakf n üniversitemiz aç s ndan önemine de indi. Çakmakç Isparta Yüksekö retim Vakf n n her alanda üniversitemizin geliflmesine yard mc oldu unu belirterek k sa sürede üniversitenin geldi i seviyeyi ve ileride Türkiye nin ilk on üniversitesi aras nda yerini alaca na inanc n dile getirdi. Üniversitemizde yaflanan geliflmelerin sadece bir kiflinin baflar s olmad n, birli in beraberli in baflar s oldu unu belirten Çakmakç, bu beraberli in Türk Dünyas nda da ne kadar önemli bir ihtiyaç oldu unu vurgulad. Azerbaycan gezisi s ras nda Cumhurbaflkan Aliyev in üniversitemiz için yapt övgüleri anlatt ve bununla gurur duydu unu belirtti. Üniversitenin sa l kl ve verimli çal flabilmesine yard mc olma görevini en iyi flekilde yerine getirdi i görüflünde birleflildi i genel kurul toplant s nda söz alan di er konuflmac lar da iyi dilek ve temennilerini belirttiler. ÜN VERS TEM ZE K TEfiEKKÜR MEKTUBU LK MEKTUP HAR TA GENEL KOMUTANLI I VE TUJJB DEN Harita Genel Komutan ve Türkiye Ulusal Jeodezi - Jeofizik Birli i Temsilcisi Kurum Baflkan Tümgeneral Mehmet Baflp nar imzas yla gönderilen 27 Ocak 2000 tarihli ilk teflekkür mektubunda, 17 A ustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen depremle y k lan Gölcük, Tuzla ve Pendik Bölgelerindeki Donanma Komutanl n n ihtiyaçlar do rultusunda bölgenin detayl jeolojik ve jeofizik etütlerinin haz rlanmas s ras ndaki büyük katk lar ndan ötürü Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlü üne, Doç.Dr Ergün Türker'e ve ekip çal flmas içerisinde yer alan Jeofizik Yük.Müh. Celalattin Özalpayd n, Jeo.Yük.Müh. Hüseyin Ifl k, Jeofizik Yük.Müh. Osman Uyan k a göstermifl olduklar üstün gayret ve baflar lar ndan dolay Harita Genel Komutanl ve Türkiye Ulusal Jeodezi - Jeofizik Birli i ad na flükran duygular ifade ediliyor. K NC MEKTUP fianliurfa VAL S fiahabett N HARPUT TAN fianl urfa Valisi fiahabettin Harput taraf ndan gönderilen 03 fiubat 2000 tarihli mektupta fianl urfa Valili i l Özel dare Müdürlü ü öncülü ünce ülkemizin büyük bir eksikli i olan teknolojik serac l k ve iç donan m sistemleri konular nda, prefabrikasyon, dünya standartlar na uygun modern sera konstrüksüyonu, sera içi kontrol ve otomasyon sistemleri konusunda seri imalat yap lmas konusundaki TÜB TAK n da destekledi i projenin baflar ile sonuçland belirtiliyor. Bunun sonucu olarak ülkenin kapsaml ve ilk seri imalat sera malzemeleri fabrikas n n kurularak üretime geçildi i, proje safhas nda statik çözüm ve hesaplar n kontrolünde bilimsel katk s ve eme ini esirgemeyen, Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümü ö retim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Zeki Ay'a ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlü üne teflekkür ediliyor. Vak ftan yeni bir hizmet: SÜTBAR AÇILDI erkez Kampüsde yeni bir kafeterya Maç ld. Günlük gazetelerin yan s ra Üniversitemiz G da Mühendisli i Bölümüne ba l olarak üretimi gerçeklefltirilen Ün-Süt ürünlerinin sat fla sunuldu u Sütbar Yüksek Ö retim Vakf na ba l olarak iflletiliyor. K sa sürede ö rencilerimizin ve üniversite çal flanlar n n ilgisini toplayan sütbar s cak süt, ayran, salep, tatl ve pasta çeflitleri ile be eni kazand. 14 sdü bülteni / Nisan 2000 sdü bülteni / Nisan

9 AKADEM K 2000 B L fi M Geçti imiz y l ilki ODTÜ de gerçeklefltirilen Akademik Biliflim 2000 konferans n n bu y l ev sahipli ini üniversitemiz yapt. Konferanslar fiubat tarihleri aras nda üç ayr alanda gerçeklefltirildi. 10 fiubat 2000 tarihinde Kültür Merkezimizde yap lan aç l fl törenine çok say da konuk kat ld. 16 sdü bülteni / Nisan 2000 PROF.DR.SERP L PEHL VAN: SDÜ YATIRIMLARININ ÖNEML B R KISMINI B L fi M VE LET fi M ALANINA TAHS S ETM fit R Törende aç l fl konuflmalar n n ilkini Rektör Yard mc m z Prof.Dr.Serpil Pehlivan yapt. Pehlivan konuflmas n n bafl nda bu bilimsel toplant lar n üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili kiflileri biraraya getirerek, bilgi teknolojilerinin alt yap s, kullan m, e itimi ve üretimini tüm yönleriyle tart flmak ve ortak politikalar oluflturmak amac yla her y l düzenlendi ini belirtti. Prof.Dr.Serpil Pehlivan konuflmas nda özetle flu görüfllere yer verdi: "Ad na sanal dünya veya web tarz yaflam denilen bir yaflay fl biçimini art k gündelik hayat m z n küçük küçük istasyonlar nda bile görmeye ve ona al flmaya çal fl yoruz. Art k her çeflit bilgi, say lar veya metinler, ses veya görüntü halinde bir bilgisayar n depolay p iletlebilece i dijital bir formata dönüfltürülebiliyor. Mikro ifllemci, avuç içi kadar bilgisayarlar, otomobil PC leri, ak ll kartlar bir anda insanlar n evinden iflyerine kadar ad m att her mekana girmifl durumda. nternet; bilgi paylafl m, iflbirli i ve ticaret için yeni bir evrensel alan yarat yor. Bilgiye kolayl kla eriflebilmek, paylaflabilmek ve üzerinde çal flabilmek için önemli f rsatlar sunuyor Bu kadar geliflmeye ra men günümüzde hayat m za bu kadar güç katan bilimi, bilimsel düflüncenin yarar n ve bilimsel yöntemleri bilmeyen, ö renmeye gerek duymayan ve hatta bilime düflman olan insanlar n çoklu u da flafl rt c ve korkutucudur. Yap lmas gereken fley, herfleye ra men e itmek, b kmadan, usanmadan ö retmek, böylece bilimi yani akl n yolunu en hakiki mürflit haline getirmek ve nihayet üretilen bilgiyi hayata geçirmektir. Asl nda kiflisel ve kurumsal anlamda herkese düflen bu sorumlulu un bilincinde olan üniversitemiz genç bir üniversite olmas na ra men bilgisayar destekli bir e itimi öncelikle benimseyerek yat r mlar n çok önemli bir k sm n biliflim ve iletiflim alanlar na tahsis etmifltir. Konferans n baflar l geçmesini ve ele al nan konular n bilgi dünyam za yararl olmas n diliyorum" PROF.DR.MUSTAFA AKGÜL ÜN VERS TELER B LG TEKNOLOJ LER NE YÖNELMEL Serpil Pehlivan n ard ndan kürsüye konferans n as baflkanl n yapan Bilkent Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof.Dr.Mustafa Akgül geldi. Akgül konferans n amac n üniversitelerde biliflim, bilgisayar, bilgi hizmeti, bilgi teknolojisi, enformatik adlar yla belirlenen konularda çal flanlar biraraya getirip, bilgi ve tecrübe paylafl m, sorunlara çözüm arama ve ortak ak l üretme olarak aç klad. Akgül konuflmas nda, bu konferans dizisinin bir özelli inin de büyük flehirlerin d fl nda Anadoludaki Üniversitelere tafl nmas oldu unu belirterek bunu yapmaktaki amaçlar n n üniversitelere dan flmanl k hizmeti vermek ve acil sorunlar n çözümüne yerinde katk da bulunmak oldu unu dile getirdi. nternetin hayat m za f rt na gibi girdi ini ve yaflam n tüm BURDUR BELED YES YLE PROTOKOL MZALANDI Prof.Dr.Serpil Pehlivan Prof.Dr.Mustafa Akgül boyutlar n de ifltirmeye bafllad n vurgulayan Akgül, üniversitelerimizde bu konuda önemli bir k p rdanman n söz konusu oldu unu, bu nedenle e itim programlar n n yeniden gözden geçirilerek talep olmayan bölümlerin kontenjanlar n azalt p, genifl bir yelpazede bilgi teknolojilerine yönelinmesini istedi. Bu konuda gerekirse ö retim üyelerinin yeniden e itilmesi gerekti ini ayr ca piyasada iflsiz dolaflan lise ve üniversite mezunu gençlerimizi de bilgi teknolojileri konusunda e itmemizin gereklili ini ifade etti. Aç l fl program nda Bilkent Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç.Dr.Kemal Oflazer de "Do al Dil flleme" konulu bir konuflma yapt. Konuflmas nda, dünyada kullan lan tüm dillerin internet ortam na geçirilmesi hakk nda bilgiler verdi. SDÜ - B LKENT fib RL Süleyman Demirel Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi nin ortaklafla düzenledi i konferansa 280 dolay nda bilim adam kat ld. 2 gün boyunca 26 ayr oturumda 48 bildiri sunuldu. Ayr ca 5 panel ve 11 e itim semineri gerçeklefltirildi. Konferans n birinci gününde Üniversitelerde Yönetim Biliflim Sistemleri, nternet Arac l yla Uzaktan E itim Dersi Denemesi, A Üstü E itimde Türkçe nin Korunmas ve Gelifltirilmesi gibi konulara de inildi. Konferans n ikinci gününün a rl kl konusu web tabanl e itim idi. " nternet üzerinden ders verme ve ülkemizdeki uygulamalar" konusu ve bu konuyla ilgili YÖK Yönetmeli i, bir panelle masaya yat r ld. niversitemiz ile Burdur Belediyesi aras nda 17 flubat 2000 tarihinde Burdur Belediyesi yerleflim, jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve Ü hidrojeolojik etüdlerinin yap m ile ilgili protokol imzaland. Rektör Çakmakç n n makam nda gerçeklefltirilen imza töreninde Burdur Belediye Baflkan A.Necdet lgün, Burdur Belediye Baflkan Yard mc s Hasan Duygulu, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç, Rektör Yard mc s Prof.Dr.M.Yaflar Aksoylar, Mühendislik- Mimarl k Fakültesi Dekan Prof.Dr.Aziz Ertunç, Prof.Dr.Remzi Karagüzel, Prof.Dr.Nevzat Özgür yer ald. Rektör M.Lütfü Çakmakç protokol imzaland ktan sonra flunlar ifade etti: "56 kilometrekarelik alanda yeni yerleflim birimiyle ilgili yeni bir ifllem yap lacakt r. Sonuçta hem Burdur, hem Türkiye kazanacak.burdur li aç s ndan yapt yat r mlar bir bilimsel denetimden geçirmifl ve bilimsel verilere uygun bir yerleflim plan ç km fl olacak. Burdur Belediyesine bizi tercih ettikleri için teflekkür ederim". 17 A ustos depreminden sonra ç kar lan yasa ve yönetmeliklere göre her belediyenin yapt rmas gereken çal flmalar n oldu unu dile getiren Burdur Belediye Baflkan A.Necdet lgün, depremin ard ndan Burdur Belediyesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi nin birlikte yapaca çal flmalar gözden geçirdiklerini ve tesbit edilen hizmetler karfl l nda üniversiteye 59 milyar ödeme yap laca n belirti. lgün, birinci derece deprem bölgesi olan Burdur ve Isparta dahil tüm Türkiye de bunlar yapt rman n gereklili ine inand n belirtti. sdü bülteni / Nisan

10 PROF.DR.B ROL EM L DEN KONFERANS YAHYA KEMAL VE TÜRK KÜLTÜRÜ niversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Ü taraf ndan "Yahya Kemal ve Türk Kültürü" ad alt nda bir konferans düzenlendi.06 Aral k 1999 da Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen konferans Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ö retim üyelerinden Prof.Dr.Birol Emil sundu. Yahya Kemal i döneminin edebiyatç lar yla karfl laflt rarak edebiyat anlay fl ve kültürüyle ilgili derinlemesine bir analizini yapan Prof.Dr.Birol Emil, bu konun tesadüfen seçilmedi ini, Yahya Kemal ve Türk kültürünün genifl çapl bir kültür meselesi oldu u için tercih edildi ini belirtti. "Bir milletin fertlerinde ittifak yoksa, devlet-millet uyumu bulunmuyorsa kültür çözülmesi kaç n lmazd r. Bu kültür çözülmesi ise ülkede huzursuzluk, siyasi ve toplumsal çarp kl klara sebep olur. Yahya Kemal, döneminin ihtiyac olan kültürel anlay fl, nesri ve fliiri topluma yans tt. Biz neyiz? Kimiz? Tarihimiz nedir? Bize ne laz md r? sorular n eserleriyle cevaplayan Beyatl ya göre tüm yüksek kültürler özü koruyan, özü yenilefltirendir. Bu nedenle eski Türkçeyi gündeme getirerek, kopan kültür ve sanat zincirini tamamlayan milli fluura ermifl bir edebiyatç d r" dedi. Güzel Türkçesi ve düzgün diksiyonuyla dikkati çeken Prof.Dr. Birol Emil in Yahya Kemal ve Türk Kültürü konulu konferans na üniversitemiz ö rencilerinin ilgisi oldukça yo undu. PROF.EM L: BEYATLI, M LL fiuura ERM fi B R EDEB YATÇIDIR fievket DEM REL KALP GÜNLER PROF.DR.OKTAY ERGENE: ISPARTA SA LIK ALANINDA GÖZDE MERKEZLERDEN B R OLACAKTIR DÜ fievket Demirel Kalp Merkezi "fievket Demirel Kalp S Günleri" adl ilk bilmsel toplant s n da gerçeklefltirdi. 23 Ocak 2000 Pazar günü üniversitemizin sosyal tesisi olan E irdir Mavigöl Oteli nde yap lan toplant ya, Isparta ve çevre illerden çok say da Kardiyolog ve Kalp Cerrah kat ld. Bir gün öncesinden toplant için gelen davetlilere Mavi Göl Otelinde fladam fievket Demirel taraf ndan bir akflam yeme i verildi. Geleneksellefltirilmesi düflünülen Kalp Günleri nin ilk oturumu Pazar günü saat da bafllad. Aç l fl konuflmas n yapan fievket Demirel, kendi ad n tafl yan merkezin faaliyete geçmesinden bu güne kadar yap lan çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen Kalp Damar Cerrahi Merkezi koordinatörü Prof.Dr.Oktay Ergene merkezi çeflitli yönleriyle tan tt. Konuflmas nda d fl ülkelerin hasta turizminden önemli boyutlarda ekonomik gelirler sa lad n ve ileride Isparta n n da ayn duruma gelece ini kaydeden Ergene, Ispartan n da sa l k alan nda cazibe merkezlerden biri olaca n dile getirdi. Koroner arter hastal n n belirteleri, enfarktüs hastal yla ilgili genel bilgiler, kalp hastal klar teflhis ve tedavi yöntemleri gibi konular n ele al nd toplant, doktorlar n bilgilendirilmeleri için izlenmesi gereken yollar n tart fl lmas ile son buldu. Kalp Günleri Isparta ve çevre illerden gelen doktorlar n fikir al fl verifli çerçevesinde geliflti. Kalp ve kardiyoloji alan nda son derece faydal bir faaliyet gerçeklefltirdikleri kan s nda olduklar n belirten doktorlar ayn gün akflam üzeri Isparta dan ayr ld lar. DEPREM B R KEZ DAHA MASAYA YATIRILDI 18 sdü bülteni / Nisan 2000 DÜ Mezunlar Derne i taraf ndan düzenlenen S "Deprem Sorunsal " isimli panel 23 Kas m 1999 da gerçeklefltirildi. SDÜ Kültür Merkezi nde saat de bafllayan panele, Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dekan Prof.Dr.Aziz Ertunç, ktisadi dari Bilimler Fakültesi Dekan Prof.Dr. smail Aktürk, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Baflkan Doç.Dr.Metin Özkul, Teknik E itim Fakültesi Yap E itimi Bölüm Baflkan Yrd.Doç.Dr.Celalettin Baflyi it, Deprem Araflt rma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Ergün Türker ve Isparta Belediye Baflkan Yusuf Ziya Günayd n kat ld. Panelde depremin jeolojik ve sosyolojik boyutlar ele al n rken, depremin yaratt iktisadi olumsuzluklar ve e itimle ilgili yönlere dikkat çekildi. Göller Bölgesi nin tafl d risk özellikle vurgulanarak ilgili kurum ve kurulufllar n, yerel yönetimlerin ve bu tehlikeye maruz herkesin sorumlu davranmas ve bilgiyle hareket etmesi gerekti i ifade edildi. Teknik E itim Fakültesin de yeni bir heyecan: UÇAK ÜRETECE Z... eknik E itim Fakültesi ö retim üyeleri Doç.Dr.Ali T Kemal Yakut, Yrd.Doç.Dr.Reflat Selbafl, Ö r.gör. Ömerül Faruk Alt ntabak ve Arfl.Gör. Arif Emre Özgür baflta olmak üzere tüm Makine E itimi Bölümü elamanlar n n kat l m yla Türkiye'de ilk olma niteli i tafl yan bir proje bafllat ld. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik E itim Fakültesinde uçak üretimine bafllan yor. Alan nda ilklerden biri olan çok hafif uçak üretimi projesi Rektörlü ümüzden de tam destek al yor. Bültenimize bir aç klama yapan Doç.Dr.Ali Kemal Yakut, proje kapsam nda yap lacak uçak üretimi ile ilgili patent haklar, kullan m izni ve gelifltirilmeye aç k bütün haklar n ABD den sat n al nd n bildirdi. malat n öncelikle tümüyle Isparta flartlar nda olmak üzere tamamen yerli malzemeyle yap lmas n n planland n da belirten Yakut, "Öncelikle bire bir modeli yerli imkanlarla gerçeklefltirilecek olan proje, Rektörümüz Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç 'n n ilgi ve destekleriyle, haz r durumdaki üç ayr araflt rma projesi ile daha ileri araflt rmalara girilerek çok daha özgün bir teknolojik konstrüksiyona sahip model olarak gelifltirilecektir. Yeni ve modern kompozit malzemelerin araflt r lmas ve yepyeni tasar m yla imalat n baflar lmas da planlanmaktad r" dedi. Bu projelerin tamamlanmas n n hemen akabinde, iki kiflilik ve flehirler aras yolculuk yapma olana n sa layabilecek kapasitede bir uçak üretimi projesi için çal flmalar n bafllat lmas ve bu projenin de en k sa zamanda tamamlanmas hedefleniyor. Üniversitemiz bu projeye verdi i destekle, ilklere ve yeniliklere ad m atmak için her an haz r oldu unu bir kez daha gösteriyor. sdü bülteni / Nisan

11 DO AN CÜCELO LU NDAN KONFERANS: SAVAfiÇI nsan psikolojisi, davran fllar ve iliflkileri ile ilgili birçok kitaba imzas n atan psikolog-yazar Do an Cücelo lu 29 Aral k 1999 tarihinde üniversitemiz Kültür Merkezi nde bir konferans verdi. Cücelo lu konferans nda "Savaflç " adl kitab n tan tt. SDÜ Rektörüne birkaç y l önce verdi i sözü tutmaktan mutluluk duydu unu belirterek konferans na bafllayan Cücelo lu konuya hakimiyeti ve samimi davran fllar yla ö rencilerin hayranl n toplad. Konferans n sonunda Do an Cücelo lu konuklar taraf ndan yöneltilen sorular cevapland rd ktan sonra aç lan stantda sat fla sunulan son kitab "Savaflç "y da isteyenler için imzalad. Konuklar Do an Cücelo lu ile kitaplar n imzalanmas s ras nda sohbet etme f rsat da buldular. Cücelo lunun konferans nda ele ald konular oldukça ilgi çekiciydi. Özetle nsan mutlulu u için savafl veren yazar n eserlerini okuman z öneriyoruz. PROF.DR.OKTAY S NANO LU NDAN KONFERANS : B L M D L MATEMAT KT R niversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi nce düzenlenen Bilim, Teknik, E itim ve Türkiye konulu Ü konferans n konuflmac s Y ld z Teknik Üniversitesi ö retim üyelerinden Prof.Dr.Oktay Sinano lu idi. Konferans bafllang c nda Sinano lu nun kimli i ve önemli baflar lar n içeren özgeçmifli okundu. 03 Aral k 1999 tarihinde Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen konferansta çeflitli konulardaki görüfllerini anlatan Sinano lu Türkçemiz ve bilim dili konusuna a rl k verdi. Sinano lu, Türkçemizin di er dünya dilleri aras ndaki yerine de inerek dünyada bilim dilinin matematik olarak kabul edildi ini savundu. Yeterki bu dil fluurla ifllensin Türk Milleti nin tarih dil, din gibi kendisini millet yapan unsurlar yani kültürünü her zaman yaflatacak tedbirleri ald n da belirten Sinano lu, Atatürk ün Dilin milli ve zengin olmas, milli hissin inkiflaf na bafll ca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeterki bu dil fluurla ifllensin sözünün bu tedbirleri al rken öncü kabul edildi ini ve milli benli imizin önemli bir parças olan dilimizin bilimsel bir temele oturtularak geliflmesi için çaba harcand n sözlerine ekledi ve bu anlay fl n devam etmesini sa lamam z n gereklili ine dikkat çekti. Murat Demirhindi er geçen gün geliflen spor tesislerinde H Süleyman Demirel Üniversitesi ö rencilerine bilim ve e itimin yan nda sporu ve e lenceyi tatt ran, gençli in heyecan n ve eme ini spor aktiviteleri çerçevesinde birlefltirerek kendilerini ait hissedebilekleri bir ortam oluflturuluyor. Bu amaç do rultusunda ilk olarak modern bir kondisyon merkezi kuruldu. Ard ndan spora ilgisi olan ö renciler için basketbol sahas, tenis kortu, hal saha, yeni bir basketbol sahas, futbol severler için stad yap m gerçeklefltirildi. Daha sonra yap m nda ö rencilerin büyük eme inin oldu u 700 kiflilik bir anfi tiyatro infla edildi. Spor tesislerinin yan s ra kampüsümüze kazand r lan Gençlik Park e lence için yeni bir ortam haz rlad. Farkl heyecanlar arayanlar için bu tesislerde Beach Volley ve Mini Golf Sahalar da bulunuyor. Özellikle ö rencilerin fahri olarak çal flmalar ve görev üstlenmeleri sonucunda gerçekleflen ve Rektör Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç n n özel bir ilgi gösterdi i spor tesisleri üniversitemizin vitrin konumundaki mekanlar ndan birini oluflturuyor. Spor merkezinde bilgisayarlarla donat lm fl bir serbest çal flma mekan da oluflturuldu. Burada bilgisayara ilgi duyan ö rencilere kendilerini gelifltirebilecekleri bir ortam sunuluyor. Spor merkezimizin ö rencileri, çeflitli çal flmalar n spornet ad yla internet üzerinden yay nlamak üzere web haz rl klar na da bafllad. Kampüsün vitrini Spor tesislerimiz göz dolduruyor Do an Cücelo lu 20 sdü bülteni / Nisan 2000 Prof.Dr.Oktay Sinano lu sdü bülteni / Nisan

12 SDÜ nün yeni kültür hizmeti: ISPARTA FOLKLORU CD S ÇIKIYOR niversitemiz Radyo-TV Merkezi ile Müzik Ü Kültürleri Araflt rma Merkezi nin 3 y l önce bafllatt bir çal flma ile, baflta Isparta olmak üzere içinde bulundu umuz Teke Yöresi nin folklor ürünleri derleniyor, arflivleniyor ve yay nlanmaya bafll yor. ki merkezin imkanlar n birlefltirerek yürüttükleri projeler ayn zamanda SDÜ Araflt rma Fonu nca da destekleniyor. Üniversitemizce yap lan derlemeler sonucunda Isparta n n TRT repertuar na girmifl 46 türküsünün d fl nda repertuara girmemifl yeni türkü veya folklorik ürünler hem kay t alt na al n yor hem de yay nlanarak topluma yeniden kazand r l yor. Isparta yöresi halk müzi inin bu derlemelerde kaydedilen örnekleri Üniversite FM radyosunun teknik stüdyolar nda ve bilgisayar ortam nda ifllenerek master CD haz rland. Önümüzdeki günlerde tan t m kitab ile birlikte ço altma ifllemi de yap lacak olan Isparta folkloru konulu ilk CD kültür dünyam za kazand r lm fl olacak. Yeni projelerin ve ürünlerin öncüsü niteli indeki bu ilk CD de Isparta ile ilçe veya köylerinden kaydedilen türkü, a t, nefes, bo az hadas, oyun havalar ve Isparta a z özelliklerinden örnekler yer al yor. Derleme çal flmalar n n devam edece i ve yap lan kay tlar n belgesel CD ler halinde yay nlanmas na devam edilece i ö renildi. PROF.DR.ÖMER OSMAN ERTAN E RD R SU ÜRÜNLER FAKÜLTES DEKANI OLDU E irdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanl na E irdir Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yard mc s Prof.Dr.Ömer Osman Ertan atand y l nda Saimbeyli de do an Ertan 1975 y l nda Ankara Üniversitesi nden mezun oldu. Ertan, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi nde 1981 y l nda yüksek lisans n tamamlad ve 1986 y l nda doktoras n yine ayn üniversitede yapt y l nda Akdeniz Üniversitesi nde doçentli e, 1998 y l nda Süleyman Demirel Üniversitesi nde profösörlü e yükseltilen ve E irdir Su Ürünleri Fakültesi Dekan Prof.Dr.Ö.Osman Ertan, daha önce bu fakültede Dekan Yard mc s ve Su Ürünleri Bölüm Baflkan idi. PROF.HULUS SEZER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES DEKANI OLDU Prof.Dr.Gönül Gültekin in görev süresinin dolmas nedeniyle boflalan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanl na Burdur E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölüm Baflkan ve Resim fl E itimi Ana Sanat Dal Ö retim Üyesi Prof.Hulusi Sezer atand. Sezer 1937 y l nda Ermenek te do du y l nda Gazi Üniversitesi E itim Enstitüsü nü bitiren Sezer 1985 te lisans e itimini tamamlad. Sezer,1987 y l nda ayn üniversitede sanatta yeterlili ini verdi ve 1993 y l nda Doçentli e yükseldi y l nda Profesörlü e yükselerek Burdur E itim Fakültesi ne atanan Hulusi Sezer in uzmanl k alan Grafik Sanatlar. Sezer in 3 kitab, 6 ders notu, 4 makalesi ve 12 kiflisel sergisi bulunuyor. PROF.DR.MEHMET ARSLAN TEK NSOY TEKN K E T M FAKÜLTES DEKANI OLDU YEN REKTÖR YARDIMCIMIZ PROF.DR. DEM R ÖZBAfiAR sa bir süre önce emekli olan Prof.Dr.Koptagel K lgün ün yerine Üniversitemizin Rektör Yard mc l görevine Prof.Dr.Demir Özbaflar atand. Demir Özbaflar 1948 Brüksel do umlu. lk ve orta ö renimini Ankara da yapt y l nda Ankara Üniversitesi T p Fakültesi nden mezun olduktan sonra y llar aras nda Alay Bafltabibi olarak vatani görevini tamamlad y llar aras nda Ankara Üniversitesi T p Fakültesi nde Kad n Hastal klar ve Do um Uzmanl ve Ö retim Görevlili i yapt y llar aras nda SSK Ankara Do umevi nde çal flan Özbaflar, y llar aras nda SSK Ankara Etlik Kad n Hastal klar Hastanesi ve Do umevi Baflhekimli i görevlerini yerine getirdi y l nda Doçent olan Özbaflar, 1998 y l nda Profesörlü e yükseltilerek SDÜ T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Baflkanl ve Cerrahi 22 sdü bülteni / Nisan 2000 T p Bilimleri Bölüm Baflkanl görevlerine getirildi. Halen bu görevlerini de yürüten Özbaflar n 50 nin üzerinde ulusal ve uluslararas yay nlanm fl bilimsel makalesi, çok say da kongre tebli i ve posterlerinin yan s ra klasik branfl kitaplar nda bölümleri bulunuyor. Özbaflar 1975 y l ndan bu yana Türkiye de ilk kez bafllat lan Jinekolojik Operatif Laparoskopi ve Histeroskopi, Tüp Bebek, Jinekolojik Kanserlerde ntraabdominal Hipertermik Kontinu Kemoperfüzyon ve zole Organ Perfüzyonu gibi bilimsel çal flmalarda bulundu. Doktorluk mesle inin yan s ra sportif faaliyetlerle de yak ndan ilgilenen bir kiflili e ve bu alanda çeflitli derecelere sahip olan Prof.Dr.Demir Özbaflar evli ve iki çocuk babas. Prof.Dr.Süleyman Kodal n görev süresinin dolmas nedeniyle boflalan Teknik E itim Fakültesi Dekanl na Kahramanmarafl Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi ö retim üyelerinden Prof.Dr.Mehmet Arslan Tekinsoy atand skenderun do umlu olan Tekinsoy, yüksek lisans ve doktora çal flmalar n stanbul Teknik Üniversitesinde tamamlad. Çukurova Üniversitesi nde 1983 y l nda Doçentli e, 1990 y l nda ise Profesörlü e yükseldi. Uzmanl k alan Geoteknik ve Zemin Mekani i olan Tekinsoy, Ondokuz May s Üniversitesi ve Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi Kurucu Dekanl da yapt. Yabanc dili ngilizce olan Tekinsoy un 3 ü uluslararas olmak üzere 15 bilimsel makalesi 7 kitab ve 1 ders notu bulunuyor. Prof.Dr.Fevzi Ecevit in görev süresinin dolmas nedeniyle boflalan PROF.DR. SMA L KARACA Z RAAT FAKÜLTES DEKANI OLDU Ziraat Fakültesi Dekanl görevine Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Ö retim Üyelerinden Prof.Dr. smail Karaca atand y l nda Kütahya da do an Karaca 1980 Ege Üniversitesi ni bitirerek 1981 y l nda Yüksek Lisans n tamamlad. Çukurova Üniversitesi nde 1990 y l nda Doktoras n yap p 1993 y l nda Doçenli ine yükseldi Y l nda Porfesörlü e yükselen ve uzmanl k alan Entomoloji olan Karaca n n 22 si uluslararas olmak üzere 63 bilimsel tebli veya makalesi ile 3 ders kitab bulunuyor. sdü bülteni / Nisan

13 Z RAAT FAKÜLTES 24 sdü bülteni / Nisan 2000 PANEL: Aç kta S r Besisi SDÜ Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi ile birlikte "Aç kta S r Besisi" konulu bir panel düzenledi. 25 Kas m 1999 perflembe günü Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen panele Vali Halil brahim Daflöz, SDÜ Rektörü M.Lütfü Çakmakç, Isparta ve Burdur Tar m l Müdürleri, ö retim elemanlar, çiftçiler ve Ziraat Fakültesi ö rencileri kat ld. Panelde ilk sözü alan Burdur Ziraat Odas Baflkan Nazmi Topçu, s r besicili inin teflvik edilmesi gerekti ini vurgulayarak, besicilikte en önemli sorunun ithal et ve et ürünleri ile kaçak hayvan oldu unu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Dekan Prof.Dr.Bülent Mutluer konuflmas nda, üniversitelerin görevinin e itim ve araflt rma yönünden ülke sorunlar na çözüm üretmek oldu unu belirterek, günümüzde hayvan yetifltiricili inin yem fiyatlar ndaki art fl, kredi çekme zorluklar gibi nedenlerle kâr getirmeyen bir u rafl haline geldi ini; hayvan yetifltiricilerimizin art k, ellerindeki hayvan ve tarlalar satarak, döviz veya bankaya yat rmak suretiyle kar elde etme yoluna gittiklerini dile getirdi. Prof.Dr.Fevzi Ecevit ise bugün en uygun besicili in aç kta s r besicili i oldu unu belirterek istatistiki rakamlarla dinleyicileri bilgilendirdi. Verilere göre y llar itibariyle ülkemizdeki s r say s nda önemli bir azalma görüldü ünü buna ra men birim hayvan bafl na et miktar n n üç kat na varan bir art fla ulaflarak bu aç kapatt n vurgulad. Daha sonra, panelistlerden Prof.Dr.Turan Toker "Aç kta Besi Yeri Yap m ve flletme Kurallar ", Yrd.Doç.Dr.Sulhattin Yaflar "Aç kta s r Besisinde Beslenme Prensipleri", Yrd.Doç.Dr. Veysel Ayhan "Beside Yem ve Yem Kalitesinin Önemi", stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi nden Prof.Dr.Mehmet Evrim "Beside Sa l k Koruma ve Hijyen", Prof.Dr.Rauf Can "Beside Hastal klar ve Tedavi", Isparta Dam zl k Süt Üreticileri Birli i Bflkan fiükrü Öztürk "Beside Materyal Temini ve Finans" konusunda bilgiler verdiler. ORMAN FAKÜLTES KONFERANS Ormanc l kta Rio dan Günümüze Uluslararas Geliflmeler Orman Fakültesi nin düzenledi i ve Orman Bakanl Müsteflar Yard mc s Orm.Yük.Müh. Yavuz Yüksel taraf ndan verilen konferans 23 Mart 2000 tarihinde gerçeklefltirildi. Konferans n bafl nda Orman Fakültesi Dekan Porf.Dr.Abdullah Gezer ve Rektör Vekili Prof.Dr.Yaflar Aksoylar birer konuflma yapt lar. Ard ndan kürsüye gelen Yavuz Yüksel sinevizyon gösterisi eflli inde "Ormanc l kta Rio dan Günümüze Uluslararas Geliflmeler" konulu konferans n sundu. MÜNAZARA Endüstri ve Teknolojik Geliflmenin Ormanlar m za Etkileri Orman Fakültesi nde 1 Mart 2000 tarihinde "Endüstrinin ve Teknolojinin Geliflmesi Ormanlar m za Faydal m Zararl m Etkiler Yapm flt r" konulu bir münazara düzenlendi. Konuyu Tayfun Do an, Bilge Eke, Mustafa Genç ten oluflan 3.s n f grubu ile hsan Gülpunar, Hasan Aslan, Kaz m Çavdar dan oluflan 4.s n f grubu tart flt. Münazara Orman Fakültesi ö retim üyeleri Doç.Dr.Erol Öktem, Yrd.Doç.Dr. smail Dutkuner, Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tolunay dan oluflan jüri taraf ndan de erlendirildi. 2 saat süren münazaraya Atabey lçe Kaymakam ve baz üst düzey yöneticiler, ö retim elemanlar ve ö renciler dinleyici olarak kat ld. Münazara sonunda kat lan ö rencilere ödülleri da t ld. PROF.DR.ADNAN ENER DEN Tekstilci Gençlere Ö ütler Geçti imiz günlerde üniversitemize yapt yard mlarla dikkati çeken ülkemizin büyük tekstil firmalar ndan Nilüfer Tekstil in sahibi Prof.Dr.Adnan Ener 17 Kas m 1999 da üniversitemizin konu u idi. Ener, Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi Tekstil Mühendisli i Bölümü taraf ndan düzenlenen konferansta tekstilci gençlere deneyimlerini aktarma f rsat buldu. Prof.Dr.Adnan Ener, Türkiye de tekstil dal nda bir çok ilklere ve baflar lara imza atm fl. Paraflüt kumafllar, tellerden yap lan iletken kumafllar, ateflten etkilenmeyen kumafllar, kam fltan yap lan kumafllar, kurflun geçirmeyen kumafllar n yan s ra kopmayan iplerin yap m bunlardan sadece birkaç. Konferans n ilk bölümünde "Part-time çal flma ve hobiler" ele al n rken, ikinci bölümde "Kumafllarda meydana gelen hata ve kusurlar n giderilmesi ve dikkat edilecek hususlar" konusunda dinleyenlere bilgi verildi. Bu arada ö rencilerimiz Bursa dan getirilen ve Nilüfer Tekstil ürünü olan birçok kumafl örne ini inceleme f rsat buldu. PROF.DR.SESÖREN N KONFERANSI Uzaydaki Gözler Mühendislik Mimarl k Fakültesi Jeoloji Bölümü ö retim üyelerinden Prof.Dr.Atilla Sesören, 24 Kas m 1999 tarihinde SDÜ Kültür Merkezi nde "Uzaydaki Gözler" ad yla bir konferans verdi. Konferans n konusu uzaydan çekilen yer foto raflar n n kullan m alanlar yd. Yaklafl k üç saat süren konferans nda çeflitli bilim alanlar nda ve yap lacak araflt rmalarda foto raflar n kullan m yla ilgili bilgiler aktaran Sesören, konferans n uzaydan çekilmifl foto raflar n analizlerini içeren dialar eflli inde verdi. MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES KURSLAR Yap Mühendisli i-sap 2000 Türkiye de s n rl say da elaman n kullanabildi i Sap 2000 bilgisayar program n n kullan lmas ve yap mühendisli inde sonlu elemanlar n yönetimi ile ilgili 7-11 fiubat 2000 tarihleri aras nda bir kurs düzenlendi. Mühendislik-Mimarl k Fakültesi nflaat Bölümü ö retim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Zeki Ay n verdi i ve dünyan n birçok üniversitelerinde master ve doktora çal flmalar nda araflt rmac lar n kulland bir Amerikan program olan Sap 2000 ile ilgili kurs yaklafl k befl gün sürdü. Zeki Ay konuyla ilgili olarak flunlar söyledi: "Amac m z böyle geliflmifl bir program ö rencilerimize ö reterek mühendislik yaz l mlar alan ndaki son geliflmeleri ö rencilerimize aktarmakt r. Bu program hakk yla kullanabilen her inflaat mühendisi dünyan n bütün geliflmifl ülkelerinde çok rahat ifl bulabilmektedir" Uzaktan Alg lama Kursu Rektörlük ve Mühendislik Mimarl k Fakültesi nin iflbirli i ile Nisan 2000 tarihlerinde "Uzaktan alg lama" konulu bir kurs düzenlendi. 40 civar nda kursiyerin ifltirak etti i kursta, uzaktan alg laman n temel kavramlar, görüntü iflleme sisteminin temel unsurlar ve konuyla ilgili bilgisayar komutlar hakk nda bilgiler verildi ve uygulama örnekleri gösterildi. SDÜ Uzaktan Alg lama Merkezi nde gerçekleflen kursta konuflmac olarak Çukurova Üniversitesinden Prof.Dr. Ünal Dinç, Anadolu Üniversitesinden Prof.Dr. Can Ayday, SDÜ den Prof.Dr. Atila Sesören ve Tapu Kadastro kurumundan Fuat Kuflçu ile Bo aç Beydilli görev ald. sdü bülteni / Nisan

14 TEKN K E T M FAKÜLTES Ö RETMENLER GÜNÜ Ö retmenlik Zor Zenaat E itim Seminerleri Teknik E itim Fakültesi nden 10 akademik personel flubat 2000 tarihleri aras nda Alarko-Carrier A.fi. taraf ndan Ankara'da düzenlenen s tma, so utma, iklimlendirme konulu e itim seminerlerine kat ld. Ö r.gör. Ahmet Özsoy dan verdi i bilgiye göre, seminerde siplit klimalar, kombi, merkezi klima sistemleri, bina otomasonu, hijyenik klima, dalg ç pompalar ve benzeri konularda teorik ve uygulamal bilgiler verildi. Ayn firma taraf ndan Fakülteye Ocak ay içersinde hibe edilen ultraviyole su ar tma cihaz, su yumuflatma cihaz, dalg ç pompa, hidrofor, sirkülasyon pompas, atmosferik brülörlü kazan, do algaz brülörü ve kombi cihazlar n n montaj ve iflletmeye al nmas konular nda bilgi al flveriflinde bulunuldu. 26 sdü bülteni / Nisan 2000 niversitemiz Teknik E itim Fakültesi 24 Kas m Ö ret- Günü nedeniyle SDÜ Kültür Merkezi nde bir Ümenler kutlama program düzenledi. Kutlaman n aç l fl konuflmas n Prof.Dr.Süleyman Kodal yapt. Kodal, ö retmenlik mesle inin toplum aç s ndan önemine de indi. E itim sisteminde en önemli unsurun ö retmenlik oldu unu vurgulayan Kodal, ö retmenlere ve ö retmen adaylar na meslekleri ile ilgili baz tavsiyelerde bulundu ve "Ö rencilerinizle samimi olunuz. Himaye edici, yard msever, ö renciye karfl arkadafl tutumlu ve dürüst olunuz. Ö renmeye çok istekli olup, ö retmeyi seviniz" dedi. Ard ndan kürsüye gelen Prof.Dr.Bilal Özgüven "Ö retmenin Toplumsal fllevi ve Sorumlulu u" konulu bir konferans verdi ve ö retmenlik mesle inin kutsal bir meslek oldu unu dile getirdi. Topluma yeni kat lan üyelere mükemmeli ö retmek gerekti ini, bu aç dan ö retmene olan ihtiyac vurgulayan Özgüven, ö retmenlerin ve e itim kurumlar n n sosyal düzeni sa layan ö eler oldu unu, öte yandan bu meslekte k r lacak her kalbin, incitilecek her benli in gelecekte sorunlu bireylere neden olabilece ini ifade etti. Konferans n ard ndan Teknik E itim Fakültesi Tiyatro Toplulu u "Makbule Han m ile At f Hoca n n Düflü" isimli oyunu sahnelediler. Daha sonra konuklar Türk Halk ve Türk Sanat Musikisi nin be enilen eserleri ile hofl dakikalar geçirdiler. Bu güzel dakikalar n ard ndan Teknik E itim Fakültesi Tiyatro Toplulu u tekrar sahne ald ve "Dünya n n Bütün Çiçeklerini Getirin Bana" isimli skeçlerini izleyenlerin be enisine sundular. Kutlama program n n sonunda Teknik E itim Fakültesi ö rencileri bir sürpriz yapt lar ve Prof.Dr.Süleyman Kodal y l n ö retmeni seçtiler. Tübitak Deste i Teknik E itim Fakültesi nde "Günefl kollektörlerinde mevsimlere göre optimum e im aç s n sa layan mekanizman n sistem verimine etkisinin deneysel analizi" konulu bir ö renci bitirme projesine Tübitak tan destek sa land. Tübitak Üniversite Ö rencileri çin Araflt rma Proeleri Destekleme Program n n maddi destek verdi i bitirme projesinin dan flmanl n Doç.Dr.Abdullah Özsoy ile Ö r.gör.ahmet Özsoy yap yor. Teknik E itim Fakültesi nde bunun ilk oldu unu belirterek bültenimize bilgi veren Ahmet Özsoy destek miktar n n önemli olmad n, kendilerine gurur veren olay n Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi ö rencisinin bu deste i almas n n oldu unu bildirdi. JAPONYA DA B R SDÜ LÜ E RD R SU ÜRÜNLER FAKÜLTES Yrd.Doç.Dr.Ayflegül Kubilay Japonya'da Grup E itim Kursuna Kat ld 25 A ustos - 26 Kas m 1999 tarihleri aras nda Japonya da gerçeklefltirilen ve Japon nternational Cooperation Agency taraf ndan desteklenen "Bal k Patolojisi ve Akuakültürün Çevresel Yönetimi" konulu kursa, üniversitemizi temsilen E irdir Su Ürünleri Fakültesi ö retim üyelerimizden Yrd.Doç.Dr.Ayflegül Kubilay kat ld. Kubilay, Japonya dönüflünde bültenimize bir aç klama yaparak konuyla ilgili flu bilgileri verdi : "National Fisheries University'de 7 kiflilik grup e itimi fleklinde gerçekleflen kurs; akuakültürde çevresel yönetim epizooteknikleri önlemek için pratik teknikler, bal k hastal klar n n profilaksi, teflhis ve tedavi ile ilgili teorik ve pratik bilgilerinin yan s ra çevre mikrobiyolojisi, su kalitesi yönetemi bal k ve karides immunolojisi karides ve bal klarda afl ve immumostimulant uygulamalar, ötrofik deniz ve körfezlerin temizlenmesi ve iyilefltirilmesi için yeni ekolojik teknikler, bal k patolojisi ders ve uygulamalar içermekte idi. Ayr ca kurs program nda Kagoflima, Tokyo, Hiroflima flehirlerine teknik geziler düzenlendi. Bu gezilerde çeflitli iflletmeler ve bal kç l k araflt rma enstitüleri ve deniz akvaryumlar ziyaret edildi." Su Samurunun Türkiye deki Durumu Sempozyumu Avrupa Konseyi Tabiat Koruma Haber Merkezi Türkiye Temsilcisi olan Türkiye Tabiat n Koruma Derne i Kas m 1999 tarihleri aras nda Antalya da "Su Samurunun Türkiye'deki Durumu" konulu bir sempozyum yap ld. Gençlik ve Spor Otelinde gerçeklefltirilen sempozyuma Süleyman Demirel Üniversitesi E irdir Su Ürünleri Fakültesi'ni temsilen Dr.Z.Arzu Becer kat ld. Sempozyumun aç l fl konuflmas n sempozyum baflkan ayn zamanda Türkiye Tabiat n Koruma Derne i Bilim ve Dayan flma Kurulu baflkan yard mc s olan Prof.Dr. rfan Albayrak yapt. Albayrak konuflmas nda sulardaki kirlenmeler, yaflama ortamlar n yok edilmesi ve her türlü insan faaliyetleri (su sporlar, yatç l k, bal kç l k, avc l k vb.) nedeniyle tükenme noktas na gelen su samurunun neslinin yok olmamas için neler yap labilece ini anlatt. Sempozyumda ana konunun yan s ra insan ve do al hayat n dengesi de ele al nd. Sempozyum, su samurunun bir zamanlar yaflama alan n oluflturan Yaman Saz Gölü ile Kurflunlu fielasine yap lan ekskürsiyonla son buldu. 10.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Eylül 1999 tarihleri aras nda Adana'daki Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde düzenlenen 10. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumuna ise E irdir Su Ürünleri Fakültesinden Yard.Doç.Dr. Fahrettin Küçük, Dr.Z.Arzu Becer, Arfl.Gör.Levent zci, Arfl.Gör.Behire Ifl kl ve Arfl.Gör.Ali Günlü bildiri ile kat ld lar. sdü bülteni / Nisan

15 BURDUR E T M FAKÜLTES E RD R MYO Emekli Bir Ö retmenin An lar Burdur E itim Fakültesi ö rencilerini mesle e daha iyi haz rlamak amac yla 2 Kas m 1999 tarihinde Emekli Ö retmen Arif Akça y konuk ederek Emekli Bir Ö retmenin An lar konulu, 17 Kas m 1999 tarihinde de Burdur l Milli E itim Müdürü Arif Yüceda konuk ederek Okul Yöneticisinin Yetersizlik ve Yeterlilik Alanlar konulu söyleflilerini gerçeklefltirdi. Ö renciler taraf ndan yo un ilgi gören söyleflilerde e itimin dünü ve bugünü üzerinde durularak, ö retmenlik mesle inin önemi vurguland. Ö retmenler Günü 24 Kas m Ö retmenler Günü çerçevesinde bir tak m etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin aç l fl konuflmalar n Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç ile Burdur E itim Fakültesi Dekan Prof.Dr.Nuray Senemo lu yapt. Müzik E itimi Anasanat Dal Korosu ve Akademik Yayl Sazlar Dörtlüsünün verdi i dinleti sonras, Gazi Ünivesitesi Gazi E itim Fakültesi Müzik E itimi Anasanat Dal Ö retim Üyesi Prof.Ali Uçan n nsan, Müzik ve E itim konulu konferans na baflta Burdur Valisi Necati Develio lu, Belediye Baflkan Nejdet lgün, Tugay Komutan Tu.Gen.Ali R za Selmanpako lu olmak üzere çok say da davetli kat ld.. Rus piyanist Aleksander Makaev depremzedeler için konser verdi Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle ma dur olan yurttafllar m za yard m amac yla 03 Aral k 1999 tarihinde 58.Er E itim Tugay Komutanl n n 29 Ekim Salonunda Rus Piyanist Aleksander Makaev konuk edilerek bir konser düzelendi. Konserden elde edilen TL l k ba fl Rektörümüz Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç ve Burdur E itim Fakültesi Dekan Prof.Dr.Nuray Senemo lu taraf ndan Burdur Valisi Necati Develio lu na makam nda teslim edildi. Sertifika Program Burdur E itim Fakültesi taraf ndan, e itim fakültelerinin s n f ö retmenli i program d fl ndaki tüm lisans programlar ile Milli E itim Bakanl n n ö retmenlik için kabul edece i lisans program mezunu veya son s n f ö rencilerinden orta ö retim sertifikas na sahip olanlara yönelik " lkö retim S n f Ö retmenli i Sertifikas Ek Program " düzenlendi. Burdur ve Isparta da 18 fiubat- 28 May s 2000 tarihleri aras ndaki sertifika program, 29 May s-02 Haziran 2000 tarihleri aras nda yap lacak olan final s navlar yla sona erecek. YÖNET C SEKRETERLER NE KONFERANS E irdir MYO Büro Yönetimi ve Sekreterlik Program ö rencilerine yönelik Aral k 1999 tarihlerinde "2000 li Y llarda Sekreterlik Profili" üzerine konferans verildi. Sekreterlik Dergisi ve Akba Yay nc l k genel yay n yönetmeni Ayson Karaba taraf ndan verilen konferansa çok say da ö rencinin yan s ra kamu ve özel kurulufllardan yönetici sekreterler kat ld. lgi ile izlenen konferans n sonunda mini gitar konseri ve kokteyl yer ald. Kokteylde E irdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Mustafa Acar a Sekreter Dergisi ad na bir plaket sunan Ayson Karaba, ö rencilerle bire bir görüflerek kitaplar n imzalama f rsat da buldu. DO AYLA Ç ÇE B R YAfiAM E irdir MYO da Her y l yap lan do a yürüyüfllerine yeni parkurlar eklenerek devam ediliyor. Son olarak 23 Kas m 1999 da düzenlenen yürüyüflte, E irdir ilçe s n rlar içindeki 40 a yak n flelalesi ile doyumsuz bir do aya sahip olan "Gökbüvet Kanyon" geçildi. Daha sonra "Çand r Yaz l Kanyon" gezildi. Geziye Yüksekokul Müdür Yard mc s Okutman Çetin Meydan nezaretinde 60 ö renci kat ld. PEYZAJ PROGRAMI NIN PROJES TUR ZM BAKANLI INDA E irdir MYO Peyzaj Program Ö retim Görevlisi Ömer Kamil Örücü ve ö rencilerinin E irdir Akp nar Köyü rekreasyon alan konaklama tesisleri bölümüne ait peyzaj projesi Turizm Bakanl taraf ndan kabul gördü. Rekreasyon alan nda kamp alan, çim kaya tesisleri ve de iflik üniteler bulunuyor. Peyzaj ve Turizm Otelcilik Programlar proje kapsam nda çal flmalara destek vermeyi sürdürecek. "TEKE SARAYI" S T ALANI OLUYOR Burdur Merkez ilçeye ba l Günalan Köyü nün 2 km kuzeybat s nda Serençay Vadisi kanyonunda bulunan "Teke Saray " Üniversitemiz Mühendislik Mimarl k Fakültesi Jeoloji Bölümü ve Orman Fakültesi ö retim elemanlar n n haz rlad raporlar fl nda sit alan ilan edilmek üzere Antalya Tabiat ve Kültür Varl klar n Koruma Kurulu nun gündemine al nd. Konu ilk olarak Okutman Çetin Meydan n haz rlad bir tezle gündeme gelmiflti. Meydan, Teke Saray n n do al ve tarihi de erlerinin korunabilmesi amac yla sit alan ilan edilmesi için emek sarfediyor. YALVAÇ MYO fiark KARAA AÇ MYO Ö renci Mutfa Lectra Laboratuvarlar PANEL 80.Y ldönümünde Misak- Milli ve Atatürk Ayn anda 1000 kiflinin yemek yiyebilece i Yalvaç Meslek Yüksekokulu ö renci mutfa faaliyete geçti. Yalvaç Meslek Yüksekokulu daha önce Kredi Yurtlar Kurumu mutfa nda piflirdi i yemekleri yüksekokul binas na tafl ma suretiyle ö rencilere beslenme hizmeti veriyordu. Seri Konferanslar Yalvaç Meslek Yüksekokulu nda Kas m 1999 ay nda 3 ayr konferans düzenlendi. Yrd.Doç.Dr.Kadir Kasalak n 2 Kas m 1999 tarihinde yüksekokul konferans salonunda verdi i "Türklerde Hakimiyet Anlay fl ve Cumhuriyet" konulu konferans bu ö retim y l n n ilk konferans oldu. 10 Kas m 1999 tarihinde ise Yrd.Doç.Dr.Durmufl Karaman yüksekokula gelerek "Atatürk ün Yetifltirdi i Fikir Ortam " konulu konferans n verdi. Di er bir konferans 19 Kas m 99 tarihinde gerçeklefltirildi."güvenlik" konulu konferansa Yalvaç lçe Emniyet Müdürü brahim Turan konuflmac olarak kat ld. Yalvaç MYO nda Haz r-giyim Program için Bilgisayarl Tasar m Laboratuvar kuruldu. Laboratuvarda bilgisayar üzerinde model kal plar n n dizayn, serinlendirilmesi ve kumafl kesiminde en verimli flekilde kesim yap lmas planlan yor. Türkiye deki meslek yüksekokullar ndan sadece Yalvaç MYO da kurulan Lectra sisteminin iflletilmesi ve ö rencilere ö retilmesi amac yla Haz r Giyim Pro ram ö retim elemanlar daha önce bu sistemle ilgili olarak stanbul da aç lan bir kursa da kat lm fllard. fiakikaraa aç Meslek Yüksekokulu ile Baflbakanl k Atatürk Araflt rma Merkezi Baflkanl n n iflbirli i ile 22 Ocak 2000 tarihinde fiakikaraa aç Atatürk lkö retim Okulu konferans salonunda "80.Y ldönümünde Misak- Milli ve Atatürk" konulu bir panel düzenlendi. Panelde, Prof.Dr. Bayram Kodaman "Misak- Millinin Önemi ve Anlam ", Atatürk Araflt rma Merkezi Baflkan Prof.Dr.Azmi Süslü "Atatürk ün nsani Yönü", Atatürk Araflt rma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Ö r.üyesi Prof.Dr.Nuri Köstüklü "Sevr in fiartlar ve Günümüzde Misak- Millinin Önemi", Yüksekokul Müdürü Doç.Dr.Kemal Göde "Misak- Milli ve Atatürk" konulu birer konuflma yaparak dinleyicilere ayr nt l bilgiler verdiler. Panelde ayr ca Atatürk ün Nutuk CD-ROM nun tan t m da yap ld. 28 sdü bülteni / Nisan 2000 sdü bülteni / Nisan

16 Türk Halk Müzi i Korosu ndan konser ata ANADOLU DAN GELEN NA MELER POP-JAZZ KONSER niversitemiz Müzik Kültürü Araflt rma ve Uygulama Ü Merkezi bünyesinde kurulan Türk Halk Müzi i Korosu kuruluflundan bu yana verdi i üç konserin ard ndan dördüncüsünü 24 Kas m 1999 tarihinde SDÜ Kültür Merkezi nde verdi. Ayn zamanda Üniversite FM Radyosu nda "Anadoludan Sesler" program n haz rlay p sunan Gürsel Aksungur'un koro flefli ini üstlendi i konserde çeflitli yörelerin sevilen türkülerinin yan s ra Isparta türkülerine de yer verildi. ki bölümden oluflan konserin birinci bölümünde 11, ikinci bölümde ise 15 türkü seslendirildi. Yaklafl k 3 saat süren konsere kat lan konuklar Türk Halk Müzi i ni doyas ya dinleme flans buldular. SDÜ Türk Halk Müzii Korosu nun konserleri 24 Mart 2000 tarihinde E irdir Su Ürünleri Fakültesi nde, 1 Nisan 2000 tarihlerinde ise MYO ö rencileri için Yalvaç ta tekrar edildi. Koronun ilçelerdeki konserleri de yo un ilgi gördü. lçelere yönelik turneleri bundan sonra da devam etmesi bekleniyor. üzik Kulübü üyelerinin oluflturdu u Progress ve MSe sm c-wave grubu 21 Aral k 1999 cumartesi günü saat de SDÜ Kültür Merkezi nde bir Pop-Jazz konseri verdi. Konserin sponsorlu unu Sümerbank ve Laylaylom Müzik Evi yapt. Yo un ilginin oldu u konserde Rektör Prof.Dr.Lütfü Çakmakç da izleyenler aras nda yerini ald. Pop-Jazz örneklerinin yan s ra Rock tarz parçalar da dinleyenlerin be enisine sunuldu. Konser Üniversite FM den naklen yay nland. 2.T YATRO fienl Tiyatro Haftas nedeniyle Mart tarihleri aras nda Tiyatro fienli i düzenlendi. Sergilenen oyunlarla üniversitemizde tiyatro ile dolu bir hafta yafland. Sütçüler Meslek Yüksekokulu ö rencilerinin sergiledi i "Üretme Kab zlar " adl oyun haftan n ilk oyunuydu. Ayn gün Güzel Sanatlar Fakültesi ö rencileri "Ay Ifl nda fiamata" adl oyunu sergiledi. 28 Mart Sal günü Bucak Hikmet Tolunay MYO "Salak O lum" adl oyunu izleyicilerin be enisine sunarken SDÜ Tiyatro Kulübü ise "Fehim Pafla Kona " adl oyunu sergiledi. 29 Mart Çarflamba gününün oyunlar Senirkent MYO ö rencilerinin oynad "Eski Çar klar" ve Teknik E itim Fakültesi ö rencileri taraf ndan sunulan "Bizde Böyle" adl oyunlard. Ayn gün Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatlar Bölümü ö rencileri, be eni ile izlenen "Töre" adl oyunlar n kendi okullar nda sahnelendiler. 30 Mart Perflembe günü Burdur e itim Fakültesi oyuncular "Kurban", Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi ö rencileri de "Gürültülü Pat rt l Bir Hikaye" adl oyunlar sahnelediler. Tiyatro Haftas nedeni ile düzenlenen etkinliklerin son gününde Burdur Meslek Yüksekokulu ö rencileri taraf ndan "Ah fiu Gençler" adl oyun sahnelenirken SDÜ Tiyatro Kulübü de "Ayars zlar" adl oyunu tiyatrosever ö rencilerin be enisine sundu. Birbirinden güzel oyunlar n sahnelendi i haftada oyunlar n ücretsiz olmas nedeniylede çok say da ö renci oyunlar izleme flans buldu. ÖZE YOLCULUK niversitemiz Rektörlü ünce 18 Aral k 1999 Ü Cumartesi günü merkez kampüs yemekhanesinde iftar yeme i verildi. Ard ndan SDÜ Kültür Merkezi'nde "Saz Eserleri ve Sema Gösterisi" düzenlendi. ki bölümden oluflan program n birinci bölümünde Prof.Dr.Ayhan Alt nkufllar yönetiminde Ruflen Coflkun, Kaan Ulafl, Tuncer Yüksel, Erdo an Atefl, Güngör Çakmakç, Erol Civeleko lu, Alp Ataç ve brahim fiimflek'ten oluflan saz ekibi peflrev ve ses s erinden befl seçkin örne e yer verdiler. Program n hofl bölümlerinden biri de TRT zmir Radyosu Ses Sanatç s Ahat Uruk'un yo un istek üzerine verdi i mini konserdi. Uruk konserden önce dinleyicilere hitap ederek Isparta'n n, özellikle bu salonun bende özel bir yeri var. Bir y l önce bu salonda çok güzel bir konserimiz olmufltu dedi. Uruk'un seslendirdi i Türk Tasavvuf Musikisi'nin birbirinden güzel eserlerine dinleyiciler de kat ld lar. Geceye sema gösterisiyle devam edildi. Program n ikinci bölümünde Konya'dan konuk olarak kat lan Mahmut Sülükçü yönetimindeki "Konya Mevlana Sema Grubu" sahne ald. Dervifller ney, tanbur, kemençe ve udun mistik müzi i eflli inde dönerek, insan n kendi özüne, kayna na do ru bir yolculuk yapt rd lar. SDÜ lü bir sanatç LHAN KÖSE ülke çap nda konserler veriyor Üniversitemiz Müzik Kültürü Araflt rma ve Uygulama Merkezi okutmanlar ndan lhan Köse Mart ay nda iki konser verdi. Köse, konserlerin ilkini 07 Mart 2000 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi nde; ikincisini ise 29 Mart 2000 tarihinde Kütahya Dumlup nar Üniversitesi nde sundu. Konserler Gün Do umu ve Gün Bat m olmak üzere ki bölümden olufluyor. Hayal gücüne dayanan ve gençlerin be eni ile izledi i konserler, üniversitemizin tan t m na da katk sa l yor. Bafllang çta SDÜ tan t m filimlerinin de sunuldu u konserlerin organizasyonlar n Müzik Kültürü Araflt rma ve Uygulama Merkezi, Radyo Televizyon Araflt rma Uygulama Merkezi ile SDÜ Sa l k Kültür ve Spor Daire Baflkanl birlikte üstleniyor. 30 sdü bülteni / Nisan 2000 sdü bülteni / Nisan

17 TÜRK SANAT MÜZ fiölen sparta Musiki Derne ince verilen 99 Y lsonu I Türk Sanat Musikisi Konseri, Üniversitemizin Kültür Merkezinde gerçeklefltirildi. fief Çetin Aköz ün yönetiminde sunulan Türk Sanat Musikisi Konseri nin birinci bölümünde, Beyati Makam ndan alt eser ve Ziya Taflkent den befl eser seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde ise Tasavvuf Musikisinden ve Türk Halk Musikisinden üçer eser seslendirilirken, Hüzzam Makam nda eserler sunuldu. HOfi HOfi MAHALLES NDE CURCUNA niversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Ü Sanatlar Bölümü 27 Ocak 2000 tarihinde SDÜ Kültür Merkezi nde "Hofl Hofl Mahallesi nde Curcuna" adl bir çocuk oyununu sergilediler. Güzel Sanatlar Fakültesi ö retim üyesi Yrd.Doç.Dr. Önder Paker in yönetmenli inde haz rlanan oyun küçükleri e lendirirken onlara örnek olabilecek güzellikleri ve düzeni de içeriyordu. Oyunda belki büyüklerin bile ders alabilece i birçok ö eyi bulmak mümkündü. Ayn oyun sonraki haftalarda Isparta'daki ilkö retim okullar ö rencileri için üniversitemiz kültür merkezinde birçok kez sahnelendi. ADSO'YLA KEY FL DAK KALAR ADSO Y NE MUHTEfiEMD Antalya Devlet Senfoni Orkerstras Üniversitemizin Kültür Merkezi'nde muhteflem üç konser verdi. Daha önce aç l fl konseri için üniversitemize gelen orkestra ilk konserini 22 Ocak 2000 tarihinde verdi. Bu ilk konserin flefi Fahrettin Kerimov, solisti ise To rol Ganiyev oldu. Adso'nun bu konserinde Tschoikovsky'nin Keman Konçertosu ve 6. Senfonisi'ni, Kerimov'un yönetimi ve Ganiyev'in yorumu ile dinleyen konuklar keyifli dakikalar geçirdiler. ADSO 5 fiubat 2000 tarihinde 2. defa Üniversitemizdeydi. Bu konserin flefi Gürer Aykal, solisti ise Suna Kan'd. Klasik Müzik severler konsere yo un ilgi gösterdiler. Her geçen gün Üniversitemizdeki hayranlar artan Antalya Devlet Senfoni Orkestras 'n n 3. konseri 4 Mart 2000 tarihinde gerçeklefltirildi. Bu konseri Türkiye'nin ilk kad n orkestra flefi nci Özdil yönetirken, solistli ini Alexandar Rudin yapt. Konserler her zaman oldu u gibi Üniversite FM'den Isparta'ya, internet üzerinden de tüm dünyaya naklen yay nland. 32 sdü bülteni / Nisan 2000

18

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı