Akademik Biliflim Editörden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Biliflim 2000. Editörden"

Transkript

1 FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli bir kurum oldu u veya iki ucu aras nda 320 km.lik bir uzunlu un bulundu u SDÜ hinterland n n nas l bir co rafi büyüklük oluflturdu u sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Bilgisayar ve interneti dünyaya aç lma ba lam nda en iyi kulland için Ulakbim taraf ndan hat kapasitesi kendili inden art r lan birkaç üniversiteden birinin SDÜ oldu unu biliyor muydunuz? Sadece Kültür Merkezinde bir y lda 400 ü aflk n bilimsel ve sosyal faaliyete imza atabilen; part-time çal flma diye adland r lan sistemle ö rencisini daha okurken iflgören haline getirebilen nadir üniversitelerden birinin sizin üniversiteniz oldu undan haberiniz var m? Fen ve Mühendislik alanlar nda dünyan n en geliflmifl laboratuvarlar ndan birinin sizin üniversitenizde Merkezi Laboratuvar ad yla kurulmakta oldu unu yada fakültelerinizin birinde genç insanlar n uçak yapmak üzere kollar s vad n duysayd n z heyecanlan r m yd n z? Sevgili okuyucular m z, Soru kipiyle yazd m ve daha da ço altabilece imiz bu cümleler asl nda birer hat rlatma amac tafl yor. Tabiat m zda vard r; ço u zaman içinde bulundu umuz mekana ve ortama al fl r ve bu rehavet içinde nerede oldu umuzu anlama merak m z kaybederiz. T pk "derya içre olup deryay bilmeyen ol mahiler" benzetmesindeki gibi!... Lütfen al c lar n z n dü meleriyle oynay n ve çevrenize al c bir gözle bak n. SDÜ, bizim ve sizin tahmin edemeyece imiz kadar büyüyor ve gelifliyor. SDÜ kalite ve itibar kazan yor, SDÜ tan n yor ve tercih ediliyor. Ve Türkiye s n rlar n n d fl na ç k p yeni bir dünyaya, Türk dünyas na pencereler aç yor. TÜRK SANATI ISPARTA DA... Bizim çocuklu umuzda Orta Asya dendi inde akl m za uzak atalar m z n at koflturdu u, Ergenekon da demir da lar eritti i masal ms bir geçmiflin yafland eski bir tarih gelir, ondan sonras n bilmezdik. O topraklarda bizimle ayn yan k türküleri söyleyen, söyleyifl farkl l klar olsa da ayn dili konuflan insanlar n yaflad n bile düflünemezdik. Tarihimizin çok uzun bir dilimi haf zalar m zdan adeta kopmufltu. Geliflmeler öyle oldu ki dün diyebilece imiz kadar yak n bir geçmiflte Sovyetler Birli i nin da lmas yla Adriyatik ten Çin e kadar uzanan çok büyük bir co rafyada irili-ufakl Türk topluluklar n n isimlerini duymaya bafllad k. Bafllang çta, bizimle akrabal klar d fl nda hiçbir fley bilmedi imiz bu yeni dünyan n kap lar aç ld kça "Türk dünyas " soyut bir kavram olmaktan ç k p, ayn dil, tarih ve kültür flifrelerine dahil oldu umuz için rahatl kla iflbirli i yapabilece imiz büyük bir akraba co rafyas na dönüfltü. fiimdi Almat n n, Biflkek in, Ohri nin veya Gagauzya n n bize o kadar da uzak olmad n düflünüyor, Altaylar yada Yakut Türkleri nin, ilkokul s ralar nda ö rendi imiz göç yollar haritalar na s k fl p kalm fl ve tarihten silinmifl topluluklar olmad n daha iyi anl yoruz. Geliflmeleri her zaman vaktinde görebilen SDÜ flimdi Türk dünyas n konuk ediyor. Makedonya dan Kafkaslara, Maveraünnehir den Çin Seddi ne uzanan engin topraklardaki Türk devletleri veya topluluklar ndan bilim ve sanat adamlar "Türk Dünyas Kültür ve Sanat Sempozyumu" için üniversitemizdeler. Bu sayede Isparta, Türk dünyas n n binbir rengini tafl yan 200 ü aflk n konu u ile tan fl yor. Gelin bundan yararlanal m, resimde ve el sanatlar ndaki ince Türk esteti ini yakalamaya ve kendimizi daha iyi tan maya çal flal m. Nafiz Akgün

2 SDÜ Ad na Sahibi Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI Rektör Genel Koordinatör A.Tevfik KÖSE Genel Sekreter Sorumlu Müdür Nafiz AKGÜN Genel Sekreter Yrd. Yay na Haz rlayanlar Erdo an ÜNSER Esin DEN Z Tu ba YENER Görsel Yönetmen Serdar DURAN Foto raf Editörü Hakan Mahmut NE fi Katk da Bulunanlar Mustafa ALDEM R Tulga GÖKSÜN Ak n Odac Bar fl Bektafl Adres Süleyman Demirel Üniversitesi Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü / ISPARTA Tel: (0 246) Faks: (0 246) Editörden Türk Dünyas Kültür ve Sanat Sempozyumu 7-15 Nisan 2000 tarihleri aras nda yap lacak sempozyumda resim ve el sanatlar konusunda bildiriler sunuluyor, Isparta da ve Ankara da sergiler aç l yor. Sempozyuma Türk dünyas ndan 200 ü aflk n bilim ve sanat adam kat l yor. Uluslararas 3.Bahar fienli i ne do ru Kas m da önemli konuklar m z vard Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel, kardefli fievket Demirel in ad n tafl yan kalp merkezinin aç l fl n yapmak ve Araflt rma Hastanemizin temsili temel atma törenine kat lmak üzere aram zdayd. KKTC Cumhurbaflkan Dr.Rauf Denktafl ve Azerbaycan Cumhurbaflkan Haydar Aliyev e fahri doktora payelerinin verilmesi de ayn gün üniversitemizde yap lan bir tören ile gerçekleflti. Büyükelçiler ve ITSO üyeleri üniversitemizi ziyaret ettiler Akademik Besicilik Danabanka bir banka gibi yat r m yap labiliyor Isparta Yüksekö retim Vakf ndan Akademik Biliflim 2000 Geçti imiz y l birincisi ODTÜ de gerçeklefltirilen konferans n ev sahipli ini bu y l üniversitemiz yapt. Uçak üretece iz Türkiye nin iki popüler simas Oktay Sinano lu ve Do an Cücelo lu SDÜ de konferans verdi Spor tesislerimiz göz dolduruyor Isparta Folkloru CD si ç k yor Yeni rektör yard mc m z ve dört yeni dekan Birimlerimizden Fakülte ve yüksekokullar m z yo un bir dönemi geride b rakt. Bu bölümde birimlerimizden bize ulaflan haber ve foto raflara yer vermeye çal flt k... SDÜ de müzik ve tiyatro etkinlikleri ADIN Ç ÇEK OLSUN Ad n çiçek olsun senin, Ama her yeri kendinin bilip Olup olmad k yerde biten Ayr k otunun üstünde de il... Ad n çiçek olsun senin Ama i ne yapraklar n döküp Gölgesinde bir canl yaflatmayan Çam a ac n n üstünde de il... Ad n çiçek olsun senin Ama bir baflkas üzerinde Sürünerek ve sar larak yaflayan Sarmafl k üzerinde de il... Ad n çiçek olsun senin Beyaz n safl ve temizli i K rm z n hayata s k ba l l Yeflilin, rahat ve huzuru temsil etsin... Ad n çiçek olsun senin Güzelli inle ayak dur yaflamaya, Rüzgarlar senin kokunu yays n hep, Ar ya bal, bülbüle yuva olas n... Doç.Dr.M.Zeki Y ld r m SDÜ Ö retim Üyesi

3 TÜRK DÜNYASININ SANATÇILARI ISPARTA DA BULUfiUYOR niversitemiz geliflen yurtd fl iliflkileri ve özellikle ÜTürk dünyas n oluflturan cumhuriyetler veya topluluklarla kurdu u iletiflimin ilk meyvesini Nisan 2000 tarihleri aras nda yap lacak uluslar aras bir sempozyumla ortaya koyuyor. "Türk Dünyas Kültür ve Sanat Sempozyumu" ad alt nda bu y l birincisi düzenlenen bilimsel toplant n n konusu resim ve geleneksel el sanatlar olarak belirlendi. Gelecek y llarda sanat n farkl alanlar n da kapsayarak devam ettirilmesi düflünülen sempozyum ülkemizin akademik çevrelerinden oldu u kadar yurtd fl ndan da büyük ilgi görüyor. Sempozyumun 7-9 Nisan da Isparta da gerçekleflecek olan ilk bölümünde bildiriler ve sergiler yer al yor Nisan da ise resim ve geleneksel el sanatlar ndan oluflan ürünler Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde tekrar sergilenecek. 100 e yak n bildirinin sunulaca sempozyumda bir o kadar da yerli ve yabanc sanatç n n eserleri sergilenecek. Sempozyumda bilimsel etkinlikler ve sergilerin yan s ra konuklara yönelik konser ve yöresel gezi gibi sosyal faaliyetler de düzenleniyor. Türkiye nin yan s ra Azerbaycan, Kazakistan, K rg zistan, Tacikistan, Yakutistan, Tataristan, Baflkurtistan, Moldova, Rusya, Tiva Özerk Cumhuriyeti, Altaylar ve Makedonya dan gelecek bilim ve sanat adamlar üç gün boyunca Isparta da a rlanacak. G eleneksel olarak her y l düzenlenen bahar flenliklerinin üçüncüsü May s 2000 tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Organizasyon çal flmalar Sa l k, Kültür ve Spor Daire Baflkanl taraf ndan yürütülen flenlikler bu y l uluslararas boyutta yap lacak. Her y l oldu u gibi bu y lki etkinlikler aras nda yer alacak olan panay r, konser, tiyatro, halk danslar, film gösterileri, spor, yar flma ve animasyon gösterileri için fakülte ve yüksekokullardaki ö renci ekipleri haz rl klar yap yor. Binlerce ö rencinin coflkuyla kat ld, kaynaflt ve bahar n güzelliklerini birlikte paylaflt klar bir sosyal faaliyet olan bahar flenli inin bu y lki etkinliklerinin, kampüs alan nda yeni hizmete giren gençlik park alanlar nda daha zengin bir ortamda gerçekleflmesi bekleniyor. Cumhurbaflkan m z Say n Süleyman Demirel in himayelerinde üniversitemiz taraf ndan gerçeklefltirilecek bu büyük organizasyona Rektör Çakmakç n n Ankara da sürdürdü ü yo un temaslar sonucunda Baflbakanl k, Kültür ve Turizm Bakanl klar, T KA ve Türkiye fl Bankas n n katk lar sa land. Sempozyuma üniversitemizin her faaliyetinde oldu u gibi Isparta Yüksekö retim Vakf da destek veriyor.

4 6 KALP MERKEZ H ZMETE HAZIR SDÜ fievket Demirel Kalp Merkezi nin aç l fl Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel, KKTC Cumhurbaflkan Rauf Denktafl ve Azerbaycan Cumhurbaflkan Haydar Aliyev in tören alan na teflrif etmeleriyle bafllad. Sayg duruflu ve stiklâl Marfl n n okunmas n n ard ndan törenin aç l fl konuflmas n yapmak üzere Rektör Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç söz ald. Üniversitemizin bugüne sdü bülteni / Nisan 2000 Üniversitemizin 28 Kas m da önemli konuklar vard. Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel, kardefli fievket Demirel in ad n tafl yan kalp merkezinin aç l fl n yapmak ve infla halindeki hastanemizin temsili temel atma törenine kat lmak üzere aram zdayd. kadar sa l k aln nda gerçeklefltirdi i projeleri anlatan ve bu süreçte yak n destek ve katk lar ndan dolay baflta fievket Demirel ve Vali Ertu rul Dokuzo lu olmak üzere ilgililere teflekkürlerini ileten Çakmakç, "uzun ince bir yol" olarak nitelendirdi i üniversitenin geliflimine dair yapt aç klamalarla konuflmas na son verdi. Daha sonra söz alan Dr.Ümit Aker; ülkemizde kalp, damar hastal klar n n teflhis ve tedavisinin ancak böyle modern merkezlerde gerçekleflebilece ine; merkezin donan m, teçhizat ve kadrosunun kalitesine de indi. YABANCI KONUKLAR Önemli isimlerin ameliyatlar n n gerçeklefltirildi i ABD Cleveland Kalp- Damar Klini i nde görev yapan Dr.Murat Tuzcu ve Dr.Bruce W. Lytle yeni aç lan ünitenin modernli ine övgülerini belirttiler. Dr. Daniel Hanley ise konuflmas nda Cleveland Klinik baflkan John Hapkins den bir mesaj iletti. Dr. Hapkins "Bu merkezin aç l fl yla Süleyman Demirel Üniversitesi önemli bir misyonu yüklenmifltir, SDÜ ye en s cak sevgi ve sayg lar m gönderiyorum" dedi. Törende Isparta Valisi Halil brahim Daflöz ve Sa l k Bakan Osman Durmufl da birer k sa konuflma yapt lar. VE SÖZ fievket DEM REL DE Merkeze ismi verilen fievket Demirel konuflmas nda Isparta n n geçmiflten bugüne geliflen sa l k hizmetlerini de erlendirdi. Bir zamanlar halk n yetersiz koflullar nedeniyle zorluklarla karfl karfl ya geldi ini ve zamanla eksiklerin tamamland n belirten Demirel "Çizdi im tablo ile vatandafl n sa l k meselesi çözülmüfl gibi görünüyorsa da yeni bir boflluk ortaya ç kt. O da t bb n ilerlemifl olmas d r. nsanlar n sa l için ça n standartlar, bilim ve beceri çok lüzumlu hale geldi. Bu bilim ve beceriyi Isparta ya getirmek laz md. flte tam bu durumda Isparta ya T p Fakültesi geldi. Bu fakülteye süratle yeni hasteneler, yetiflmifl doktorlar laz md. Bu güne kadar flehrimizde kalp tedavisine ve birçok hastal n tedavisine muhtaç hastalar baflka vilayetlere gönderiliyordu. Bu, vatandafl için hem para külfeti, hemde zaman kayb demekti. Bu iki zor birleflince sonuç ço unlukla ölümle neticeleniyordu. Ben 1993 y l nda aç k kalp ameliyat için Amerika n n fievket Demirel Cleveland Hastenesi ne gittim. Orada gördü üm ileri t p beni büyüledi. "Allah bana böyle bir hasteneyi Isparta da yap p yaflatmak imkan ve f rsat n versin. Böylece yüzlerce vatandafl m z da benim gibi kurtulsun" diye dua ettim. Bu f rsat Süeyman Demirel Üniversitesi ile beraber önüme ç kt. 6 milyon dolara mal olan merkezin yap m nda iflin tamam n üstlenerek kendimi flantiye flefi ilan ettim. Gece gündüz demedim üstlendi im bu görevin hakk n vermeye çal flt m ve ortaya Isparta ya lay k bir Önemli Konuklar m z Vard... Haber : Esin Deniz - Tu ba Yener Foto raflar: H.Mahmut Ne ifl KKTC Cumhurbaflkan Dr.Rauf Denktafl ve Azerbaycan Cumhurbaflkan Haydar Aliyev e "Fahri Doktora" payelerinin verilmesi konusunda Üniversite Senatosu nun ald karar çerçevesinde ayn gün payelerini almak için gelen Denktafl ve Aliyev de üniversitemizin konuklar yd. ifl ç kard k" dedi. Demirel sözlerini merkezin duvar nda yaz l olan kendine ait bir fliiri ile bitirdi. SÜLEYMAN DEM REL: "MUTLUYUZ" Ard ndan kürsüye gelen Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel konuflmas na Haydar Aliyev ve Rauf Denktafl a sayg ve sevgilerini sunarak bafllad. Demirel konuflmas nda flu görüfllere yer verdi: " ki sene önce bu merkez yoktu ama bu kalabal k o zaman da vard. fiimdi merkezimiz hizmete haz r. Mutluyuz. Halk m za coflkusundan dolay, biraderim fievket Demirel e maddi, manevi yard mlar ndan dolay ve di er katk da bulunanlara flükranlar m ve teflekkürlerimi sunuyorum. Maddi varl yetmeyen vatandafllara böylesine güzel bir hizmet sunuldu u için seviniyorum. Türkiyenin bir çok yerinde kalp ve beyin ameliyatlar gerçeklefltiriliyor li y llar n teknolojisine sahip bu merkez Isparta ya lay kt r. fiimdi görev sadece devletin de il, herkesindir. Bu ülkede halk misafir de il, vatandafl ve devlet elbirli i içinde olmal d r" dedi. Merkezin hayata geçirilmesinde pay olanlara teflekkür eden Demirel, Isparta halk na da flükranlar n iletti. KURDELA KES M Konuflmalar n ard ndan Isparta Valisi Halil brahim Daflöz taraf ndan Say n Cumhurbaflkan m z ile Sa l k Bakan Osman Durmufl a; Rektör Lütfü Çakmakç taraf ndan fievket Demirel e; Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel taraf ndan ise Dr. Lytle, Dr.Tuzcu, Dr. Aker ve Dr. Hanley e plaketler verildi. Plaketlerin takdimi ve kurdela kesiminin ard ndan konuklarla birlikte merkezde k sa bir gezi yap ld. Gezi s ras nda fladam fievket Demirel, T p Fakültesi Dekan Prof.Dr.Ali Kutsal ve Prof.Dr.Oktay Ergene taraf ndan konuklara bilgiler verildi. fievket DEM REL KALP MERKEZ SDÜ Araflt rma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde fladam fievket Demirel in destekleriyle kurulan fievket Demirel Kalp Merkezi, flehir merkezinde, di er sa l k kurulufllar na çok yak n bir konumda, 5000 m2 kapal alan kapsayan 5 katl bir bina olarak infla edildi. Son derece modern cihazlarla donat lan kardiyoloji ve kardiovasküler cerrahi merkezinde teknolojik yenilikler takip edilerek kurulmufl 6 ameliyathane bulunuyor. Bir kat anjio bölümü ve anjio sonras takip için ayr lan merkez 60 yatak kapasiteli. Yaklafl k 6,5 milyon dolara mâl olan merkezde, 8 yatakl koroner bak m ünitesi, ayr ca tomografi, ekokardiografi cihazlar ile donat lm fl 24 saat hizmet verebilecek acil servis bulunuyor. sdü bülteni / Nisan

5 KONUKLAR MERKEZ TEMS L TEMEL ATMA TÖREN 28 Kas m 1999 günü fievket Demirel Kalp Merkezi nin aç l fl n n ard ndan, merkez kampüste k sa süre önce inflas na bafllanan ve ola anüstü bir çal flmayla kaba inflaat tamamlanma aflamas na gelinen SDÜ Araflt rma ve Uygulama Hastanesi için Üniversite FM in gerçeklefltirdi i bir canl TV yay n ile temsili temel atma töreni yap ld. Birbirinden de erli konuklar n ve Say n Rektörümüzün yapt konuflmalar önemli mesajlar içeriyordu. DOKTORA PAYELER Di er taraftan Üniversitemiz Senatosu nun ald karar gere ince KKTC Cumhurbaflkan Dr.Rauf Denktafl ile Azerbaycan Cumhurbaflkan Haydar Aliyev e fahri doktora payelerinin verilmesi amac yla düzenlenen tören, üniversite hastanesinin temsili temel atma töreniyle birlikte yap ld. SDÜ Kültür Merkezinde gerçeklefltirilen müflterek törenlere baflta çok say da bakan ve milletvekili olmak üzere üst düzey yöneticiler ve onlar izleyen kalabal k bir medya grubu kat ld. KAMPÜSTE... ÜZEY R GAR H DD ALIYDI Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas n n ard ndan hastanenin yap m n üstlenen Alarko-Alsim fiirketler Grubu nun tan t m kasetinin izlenmesiyle tören bafllad. Törende ilk sözü Alarko Yönetim Kurulu Baflkan Üzeyir Garih ald. Garih konuflmas nda flunlar söyledi: "Hastane inflaat ile ilgili tüm formaliteler birkaç hafta önce tamamlanm fl olmas na ra men hastanenin önümüzdeki y l hizmete bafllayabilmesi amac yla sözleflmenin yürürlü e girmesinden önce ifle baflland. Bu hastane Alarko taraf ndan tüm t bbi techizat da dahil olmak üzere anahtar teslimi yap lacakt r. SDÜ Araflt rma ve Uygulama Hastanesi 400 yatak kapasiteli olup, tamamland nda Türkiye nin en modern hastanelerinden biri olacakt r. Yurt d fl ndan temin edilen krediyle %100 oran nda finanse edilmifl olup 2000 y l içersinde tamamlanacak ve hizmete aç lacakt r. Isparta'n n yan s ra Afyon ve Burdur a da hizmet verecek olan hastane Isparta da modern t p hizmetlerinin geliflmesine olanak sa layacakt r". ÇAKMAKÇI: GEL fime HEDEF N N MERKEZ NE Ö RENC Y KOYMALIYIZ Ard ndan kürsüye gelen Prof.Dr.M.Lütfü Çakmakç konuflmas nda Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel e ve salonda bulunan konuklara üniversitemizin faaliyetlerini ve mevcut durumunu anlatt. Çakmakç, e itim ve ö retim kurumlar n n sadece fiziki mekanlar ile teknolojilerini yenilemekle geliflmelerinin mümkün olmad n ; geliflme hedefinin merkezine ö renciyi koyarak; onlarla çok ciddi ve s cak diyaloglar kurmak, onlarla birlikte düflünmek, düflündüklerini uygulayabilmelerini sa lamak, onlar üretime ortak etmek ve sonuçta baflar y ve mutlulu u onlarla paylaflmak gerekti ini savundu. Süleyman Demirel Üniversitesi nin, pasif e itimden aktif e itime, ö reten üniversiteden e iten üniversiteye, ö retim üyesi merkezli ö retimden, ö renci merkezli ö retime geçmeyi hedefledi ini; kat l mc bir yönetim anlay fl ile, üniversite-sanayi-toplum iflbirli ini sa lamay, ö renmeye yönelik tutum ve davran fllar gelifltirmeyi, yükselen de er olarak e itimde do rular yaflayarak, yüksekö retimi ölü bir yat r m olmaktan kurtarmay, bireyin egemen oldu u hassasiyeti üniversiteye kazand rmay amaç edindi ini belirterek konuflmas n sürdüren Rektör Çakmakç, üniversitemizin sa l k sektöründe de önemli geliflmelerin efli inde oldu unu söyleyerek Say n fievket Demirel in katk lar yla gerçeklefltirilen, onun ad n tafl yan ve bugün aç l fl yap lan Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi nin bu alanda ülkemizin en modern ve mükemmel merkezlerinden biri olma iddias nda oldu- unun alt n çizdi. Çakmakç sözlerini flöyle sürdürdü: "Üniversitemizin teknolojideki ana hedefi, e itimin yan nda orta ölçekli iflletmeler kurarak e itimle prati i birlefltirmek, ö rencilerimizi hizmetin içine dahil ederek onlar hayata haz rlamakt r. Bir yandan ça n teknolojilerini Üniversitemize getirirken bir yandan da hedef kitlemiz olan ö rencilerimizin e itim-ö retim ve sosyal yönden geliflmesi için büyük çaba gösterilmektedir. Baz Amerika Üniversiteleri ile iflbirli i yap larak ö rencile-rimizin yabanc dil sorununa çözüm bulunmufl ve haz rl k s n flar n n alt yap s oluflturulmufltur. Sosyal hayat için her türlü kafeterya, sportif alan ve üniteler ile al fl verifl merkezlerinin yap m tamamlanm flt r. Dolay s yla ö rencilerimizin hayata her yönüyle haz rlanmas için gereken altyap haz rlanm flt r. Bu gün gerçekten çok mutlu bir günü yafl yoruz. Üniversitemizin art k proje üreten ve deneyimlerini di er üniversitelerle paylaflan bir konuma ulaflmas ndan duydu umuz sevinci sizlerle paylaflmak bize onur vermektedir." 8 sdü bülteni / Nisan 2000 sdü bülteni / Nisan

6 TÖRENDE YÖK BAfiKANI GÜRÜZ, M LL E T M BAKANI BOSTANCIO LU VE SA LIK BAKANI DURMUfi B RER KONUfiMA YAPTILAR Rektör Çakmakç dan sonra YÖK Baflkan Prof.Dr.Kemal Gürüz söz alarak Türkiye nin e itimdeki konumunu de erlendirdi. Gürüz Süleyman Demirel Üniversitesi ni kastederek "Bu büyük eserin meydana gelmesinde eme i geçenleri takdirle kutluyorum. Bugün yüksek ö retimin tamamlanmas son noktas ndad r. Eksi i de vard r, fazlas da vard r. Eser ortadad r ö rencisi 1200 akademik personeli ile en güzel örne ini burada görüyoruz ve bugün Süleyman Demirel Üniversitesi güzel bir hastaneye kavufluyor. Türkiye de 38 tane Üniversite Hastanesi hizmet vermektedir. Akademik personelinin ço unu bayanlar oluflturuyor uzmanl k ö rencimiz ö renim görmektedir. %36 s k z ö rencidir. Bu da dünyada rekor düzeydedir. Üniversite hastanelerinde verilen sa l k hizmetleri ülkemiz için çok önemlidir" dedi. Doktora payesi almalar ndan dolay iki konuk cumhurbaflkan n da kutlayan Gürüz den sonra Milli E itim Bakan Metin Bostanc o lu kürsüye geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi nin yedi y lda bu noktaya gelmifl olmas n Türk Milli E itimi nin önemli bir baflar s olarak de erlendiren Bostanc o lu e itim alan nda ülkelerin yar flt n ; bilgiye ulaflan ve en iyi flekilde de erlendiren ülkelerin bu yar flta öne geçece ini hat rlatt. Bu ülkeyi Atatürk ten miras ald m z ve üniversitelerimiz büyüdükçe, nitelik ve nicelik bak m ndan ço ald kça ülkemizin gelece inin daha ayd nl k olaca n da dile getirdi. Ard ndan söz alan Sa l k Bakan Osman Durmufl ise; "Üniversite hayat h zla gelifliyor. Her y l 1.5 milyon insan üniversiteye girmek istiyor. Ciddi bir talep var. 50 bini yurt d fl na gidiyor. Bu talepler devlet imkanlar ile karfl lanam yor. Devletin açt üniversitelerde anlay fl de iflikli i olmal d r. Üniversitelerimiz akademik yar flta rekabeti öne ç karmal d r. Demokratik, laik, fikri hür, irfan hür nesillerin yetiflece i yerler olmal d r. O halde biz ö retim üyeleri öncelikle kendi yetki ve ilgi alan m z çok net belirlememiz gerekir. Biz bu sorumlulukt a n kaçarsak bu çocuklara yaz k ederiz" dedi. Durmufl, Üniversitelerimizin d flardan ö renci çekecek yetene e ulaflt halde, Türkiye nin flu anda beyin göçü verdi ini de üzüntüyle dile getirdi. DEM REL: "CUMHUR YET ELEfiT RENLER D KKATL OLSUN! " Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel konuflmas na Cumhuriyet in önemini vurgulayarak bafllad. "20.yüzy l 33 gün sonra bitiyor. Türkiye 20.yüzy l n bafl nda "Türkiye Cumhuriyeti" olarak yoktu. Türkiye Cumhuriyeti 76 y l n tamamlad ve yanm fl-y k lm fl bir ülkeden yepyeni bir Cumhuriyet ç kt. Okuma yazmay bilmeyen bir ülke flimdi %90 okumayazma bilen bir ülke oldu. Bunlar n hepsi tabii ki kendili inden olmad. Bunlar n alt nda yatan fley inanç ve inatt r ö rencisi 300 ö retim üyesi bulunan bir yüksek ö retim kurumu bugün 1,5 milyon ö rencisi olan 60 bin ö retim üyesi olan büyük bir kurum haline gelmifltir. Devleti yönetecek kadroyu yetifltirmifltir, yetifltirmektedir. Tabii ki Türkiye nin henüz baflaramad bir tak m ifller de vard r. Ama parlak bir mazisi vard r. Ankara ile Isparta aras önceden 6 saatti. fiimdi ise 3,5 saat oldu. Bütün bunlar Cumhuriyet yapmad da kim yapt? Cumhuriyeti elefltirenler dikkatli olsun, zira savunucular vard r" diyen Demirel bu çerçevede 8 y ll k e itimin gereklerinden de söz etti. Türk Dünyas ile iflbirli i çabalar n yanl fl yorumlayanlara da hitap eden Demirel "Bizim kocaman bir ülkemiz var. Baflka ülkeleri idareye talip de iliz. Zaten biz kendi ülkemizin idaresini takipte yeterince zorluk çekiyoruz. 21.yüzy la girerken bir Türk Dünyas meydana gelmifltir. Önümüzdeki on y lda daha çok geliflme gösterip daha güçlü olacakt r. Bugün Türk Dünyas yedi bayrakla temsil ediliyor. Türkiye her alanda geliflmesini devam ettirmek ve dünyan n bu böl- gesinde üstüne d ü fl e n bar flç rolü üstlenmek zorundad r" dedi. Konuflmas nda üniversitemizdeki geliflmelerden duydu u memnuniyeti de dile getiren Demirel, kültür merkezindeki konuklara ve medya mensuplar na hitaben " flte Süleyman Demirel Üniversitesi 26 bin ö rencisi ile karfl n zdad r. 26 bin ö rencili üniversite her ölçüde büyük bir üniversitedir. Önceden çöp bile olmayan bu alanda Türkiye nin en iyi kampüslerinden biri meydana geliyor" dedi. Demirel konuflmas n kendi ricas yla kampüste son derece modern bir yurt infla eden Sabanc Holding e de teflekkür ederek noktalad. CANLI YAYINLA TEMEL ATMA Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel in konuflmas n n ard ndan SDÜ Radyo-TV Araflt rma ve Uygulama Merkezi nin Do u Kampüsünden gerçeklefltirdi i canl yay na geçildi. Öncelikle temel atma törenine konu olan Araflt rma ve Uygulama Hastanesi nin son durumu gözler önüne serildi ve dokuzuncu kat n n betonunu dökmek için Say n Cumhurbaflkan m zdan talimat beklendi i kendisine iletildi. Cumhurbaflkan m z n "hay rl olsun" sözleriyle bafllayan temsili temel atma töreni ve havai fiflek gösterileri canl yay nla konuklar n bulundu u salona ve internet arac l yla tüm dünyaya yans t ld. Çeflitli espirileri de beraberinde getiren bu olay görülmeye de erdi. Böylece Süleyman Demirel Üniversitesi bir ilke daha imza atarak farkl bir temel atma törenini baflar yla gerçeklefltirdi. Temel atma töreninin ard ndan plaket töreni yap ld. ki konuk cumhurbaflkan na verilecek doktora payelerinden önce SDÜ Burdur E itim Fakültesi Çok Sesli Korosu nun seçkin konuklar için haz rlad müzik dinletisi be eni ile izlendi. SIRA DOKTORA PAYELER NDE Müzik dinletisinden sonra Rektör Lütfü Çakmakç kürsüye gelerek KKTC Cumhurbaflkan Dr.Rauf Denktafl ad na al nan senato karar n okudu. Ard ndan Denktafl a "Fahri Doktora Payesi" verilmesi töreni gerçeklefltirildi. Denktafl diplomas n al p, cübbesini giydikten sonra bu payeyi almas ndan dolay duydu u mutlulu u dile getiren bir konuflma yapt. DENKTAfi TAN ÖNEML MESAJLAR Denktafl konuflmas nda özetle flu görüfllere yer verdi: "Birçok üniversiteden Allah a flükür doktora payeleri almaktay m. Ama bugünkü kadar heyecan duymad m. Çünkü bugünkü payeyi Süleyman Demirel Üniversitesi vermektedir. Normalde ben Demirel den 8 ay büyü üm, ama siyasette o benden çok büyüktür. Vatan sevgisini ben burada bugün y e n i d e n yaflad m. Burada insan sevgisini gördüm. Anadolu nun her yerinde bu heyecan görüyorum. fiimdi güven duyuyorum. Yavru vatana dev gibi bir vatan m z var diyebiliyorum. Türkiye nin sesi dünyada dinlenmektedir. A rl vard r. Türkiye y llard r etinden budundan kesmifl, K br s Türkleri ayakta kals n diye K br s a vermifltir. Türkiye y llard r dünyay gö üslemekte, haks zl klara boyun e memektedir. Biz mutluyuz bize sahip ç kan halk m z vard r. Biz bir Cumhuriyet kurduk 16 y ld r yaflat yoruz. Dünya diyor ki: yoksunuz. Türkiye diyor ki vars n z. Biz Türkiye ye inan yoruz, var z ve varolaca z. Gençlere onu söylüyorum. Cumhuriyetinizin k ymetini biliniz, ona gözünüz gibi sahip ç k n z. Gençler, birbirinize dört elle sar l n z. Atatürk ün size verdi i emanete kesinlikle ihanet etmeyiniz. KKTC ni Türkiye tan m flt r. KKTC ne dokunan Türkiye Cumhuriyeti ne dokunur. Bu böyle biline" Ard ndan Haydar Aliyev e "Fahri Doktora" payesinin verilmesi törenine geçildi. Bu konudaki senato karar n da Prof.Dr.Lütfü Çakmakç okudu. Daha sonra cübbesini giyip payesini 10 sdü bülteni / Nisan 2000 sdü bülteni / Nisan

7 BÜYÜKELÇ LER HAYRAN KALDI ürk Cumhuriyetleri nin Ankara da görev yapan büyükelçi ve T müsteflarlar Üniversitemizin konu u idi. Büyükelçilerin ziyareti 04 fiubat 2000 Cuma günü bafllad ve üç gün sürdü. Büyükelçiler ve beraberindeki heyet Üniversitemiz Konukevine yerlefltikten sonra onurlar na verilen akflam yeme ine kat ld lar. Akflam yeme i SDÜ E irdir Mavi Göl Oteli'nde Rektör Prof.Dr.Lütfü Çakmakç taraf ndan verildi. 05 fiubat 2000 Cumartesi günü Isparta Valisi Say n Halil brahim Daflöz'ü de ziyaret eden konuklar, Üniversite Konukevi'nde Radyo-TV Araflt rma Uygulama Merkezinin sundu u sinevizyon gösterisine ve ard ndan düzenlenen bas n toplant s na kat ld lar. Ayn gün ö leden sonra Üniversitemizin Kültür Merkezinde verilen Suna Kan - Gürel Aykal konserini izledikten sonra SDÜ Merkez Kampüsü gezisi gerçeklefltirildi.akflam saatlerinde SDÜ Radyo-Tv Merkezi stüdyolar nda konuk olan büyükelçiler canl yay n ile sunulan bir söylefli program na kat larak bu geziyi de erlendiren konuflmalar yapt lar. Büyükelçilerin akflam program n ise Yüksek Ö retim Vakf Baflkan ve fladam Say n fievket Demirel'in misafirler onuruna Gölafl'ta verdi i akflam yeme i oluflturdu. Büyükelçilerin ziyaretlerinin üçüncü gününde, slamköy, E irdir ve Yalvaç ilçelerini kapsayan bir gezi yer ald. lk olarak gidilen slamköy de "Süleyman Demirel Külliyesi ve Demokrasi Müzesi" ve E irdir in tarihi ve turistik beldeleri konuklar n hayranl n toplad. alan Aliyev konuyla ilgili duygu ve düflüncelerini belirten bir konuflma yapt. Aliyev konuflmas nda Türkiye ile Azerbaycan aras ndaki dostluk ile Türkiye özlemlerini dile getirdi. flte Aliyev in be eni ile izlenen ve uzunca süren konuflmas ndan anekdotlar: "Hayat m n çok talihli bir gününü yafl yorum. Yeniden kardefl, dost ülke Türkiye deyim. Süleyman Demirel in vatan nday m, sizlerle birlikteyim." "Türkiye nin her diyar, her flehri güzeldir. Türkiye, Türk halk bizim için aziz, kardefl, dost oldu una göre önceden Türkiye yi görmeyi çok isterdik. Biz Türkiye ye hasretiz Türkiye ye gelsek te Türkiye ye doymuyoruz." AL YEV: TÜRK YE YE DOYMUYORUZ "Aziz dostum Süleyman Demirel in ad n tafl yan üniversitedeyim ve üniversitenin fahri doktor ünvan n almaya lay k görülmüflüm. Sizi tebrik ederim. Büyük ifller baflar yorsunuz. Bugün bana fahri doktorluk verildi. Hakikaten bu benim için büyük bir flereftir. Ömrümün sonuna kadar bu ad iftiharla tafl yaca m. Süleyman Demirel in ad n tafl yan üniversite k sa zamanda ne kadar büyümüfl. Dünyan n büyük üniversiteleriyle yar flabilecektir." "Bu benim bu ay içinde Türkiye ye üçüncü geliflim. lk geliflimde Kocaeli ye gidip, oralar gördük. Onlar n kederleri bizim kederlerimiz. Biz daha da kederlendik, üzüldük. kinci geliflimde stanbul - dayd k. AG K in zirve görüflmelerinin stanbul da olmas aç s ndan da çok önemlidir. 21.yüzy la fl k saçan kararar al nd, meseleler halledildi. Üçünçü kez iflte buraday m. Türkiye yi o kadar çok seviyormuflum ki bir ayda üç defa gelmiflim." Aliyev konuflmas n salonu coflturan flu sözlerle tamamlad : "Yaflas n kahraman Türk halk, yaflas n Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, yaflas n ebedi sars lmaz Türkiye Azerbaycan dostlu u". Haydar Aliyev Azerbaycan dan getirdi i Cumhurbaflkan m z Süleyman Demirel ve kendisini anlatan özel dokunmufl bir hal ile yine kendisinin yazd " slamköy den Çankaya ya" isimli kitab n on tanesini de üniversitemize hediye etti. ISPARTALI fiadamlari ÜN VERS TEM ZDE sparta Ticaret ve Sanayi Odas (ITSO) yöneticileri ve Isparta l I ifladamlar ndan oluflan kalabal k bir heyet 21 Mart 2000 Sal günü üniversitemizi ziyaret ettiler. Konuklara merkez kampüste Araflt rma Uygulama Hastanesi inflaat, uzaktan alg lama merkezi, danabank, süt iflleme tesisleri, seramik atelyesi, araç bak m atelyesi ve spor tesisleri gezdirilerek yap lan çal flmalarla ilgili bilgiler verildi ve üniversitemizdeki geliflmeleri yak ndan görmeleri sa lad. ÇAKMAKÇI NIN AZERBAYCAN ve TÜRKMEN STAN GEZ LER 12 sdü bülteni / Nisan 2000 Prof.Dr.Lütfü Çakmakç, Bakü Devlet Üniversitesi nin davetlisi olarak fiubat 2000 tarihleri aras nda gerçeklefltirdi i Azerbaycan gezisinde. bu üniversitenin kurulufl y ldönümü kutlamalar na kat ld. Çakmakç, gezisi s ras nda Bakü Devlet Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi aras nda gerçekleflecek olan bilimsel ve kültürel iflbirli i protokolüne imza att. Bakü Devlet Üniversitesi 25 bin ö rencisi ile Azerbaycan'da bulunan en büyük üniversite olma özelli ini tafl yor. Rektör Çakmakç gezi süresince Bakü'de bulunan di er üniversiteleri de ziyaret etti. Di er taraftan Rektör Çakmakç, Mart 2000 tarihlerinde Cumhurbaflkan m z Say n Süleyman Demirel in Türkmenistan a yapt geziye kat larak çeflitli temaslarda bulundu. sdü bülteni / Nisan

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı