'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi, cemevlerinin yasal statüye kavuþmasý, Madýmak Oteli nin müze olmasý ve ayrýmcýlýða karþý eþit yurttaþlýk hakký taleplerine yanýt bulamayan Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), 7 ve 8 Kasým günleri 7 ilden Ankara ya yürüyüþ ve 9 Kasým da Ankara da büyük bir miting kararý aldý. Kararý duyuran ABF Genel Baþkaný Ali Balkýz, taleplerinin ayrýmcýlýk deðil sadece eþitlik olduðunu Balkýz, ABF yi oluþturan örgütlerin baþkan ve yöneticileri ile Alevilerin önde gelenlerinin de katýldýðý basýn toplantýsýnda yürüyüþ amaçlarýný anlattý. >>2 DE Vatan Gazetesi'nde Skandal ÖDP'den Karayalçýn'a þartlý destek ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Türkiye'nin her yerinde solun ortak adayýnýn belirlenmesinden yana olduklarýný Uras, partisinin Adana il örgütü tarafýndan Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Yerel Seçimler ve Sol" konulu konferanstaki konuþmasýnda, yaklaþan yerel seçimlerin önemine dikkati. Yerel seçimlerde AK Parti'ye karþý bir sol seçenek üretmenin kendileri için son derece önemli olduðunu anlatan Uras, þunlarý söyledi: >>2 DE Vatan gazetesi, isim benzerliðinden olsa gerek; Vakit isimli kaðýt topluluðunu aratmayacak bir iþe imzasýný attý. Vatan'ýn dini konularda yazýlar yazan yazarý Süleyman Ateþ; Alevi inancýna olan tahammülsüzlüðünü açýkca "Sünnileþme" çaðrýsý yaparak açýða vurdu. Vatan'ýn eski Diyanet Ýþleri Baþkaný da olan yazarý Süleyman Ateþ; köþesinde Alevilerin ibadet anlayýþýný yargýlamaktan ve milyonlarca Alevi'ye açýkca Sünnileþme çaðrýsý yapmaktan çekinmedi. Vatan gazetesi yazarýnýn kendi inancýný çok büyük gören, Alevi inancýný ise neredeyse aþaðýlama noktasýna götüren bu tavrý tepki çekti. Bugün Vatan gazetesinin internet sitesinde gerçekleþen olayda; Süleyman Ateþ, köþesine "okuyucu mektubu" olduðunu iddia ettiði bir yazý koydu. Yazýda; Alevi olduðunu iddia eden bir genç kýz, Sunni sevgilisinin ailesine yaranmak için namaz kýlmasýndan, Ramazan orucu tutmasýndan bahsediyor. Ama ne yapsa bu sevgilisinin ailesine yaranamadýðýndan dert yanýyor Süleyman Hocasýna; "Merhaba hocam" diye baþlayan yazýsýnda. >>2 DE Birlik Lokmasý gerçekleþtirildi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Hacý Bektaþ-ý Veli Kültürünü Araþtýrma ve Tanýtma Derneði, Birlik Lokmasý Etkinliði düzenledi. Etkinlikte konuþan Baþbakan Soyer, hoþgörü, paylaþmak farklýlýklara sevgiyle yaklaþmak ve omuz omuza yaþamak için Mevlana yý, Hacý Bektaþi Veli yi, Yunus Ermeyi ve diðerlerini yeniden okumak gerektiðini Atatürk Spor Salonu nda gerçekleþen etkinlik, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan saz dinletisi ve Semah gösterileri yapýlarak yemek daðýtýldý. >>7 DE Köþa Yazýsý Kýrþehir'in Kaman ilçesinde, belediye tarafýndan düzenlenen Neþet Ertaþ konseri, binlerce kiþiyi bir araya getirdi. Kaman Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Ceviz Festivali etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meydaný nda Neþet Ertaþ konseri düzenlendi. Bursa Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn farklý mezheplere mensup vatandaþlar için ibadethane yaptýrmasý gerektiðini belirtti. Ankara'da süren Türkiye'nin en büyük cemevi inþaatý yarým kaldý. CHP "Biz arsa taahhüt etmiþtik" derken Cem Vakfý "CHP ödeyecekti" diyor. 2.5 milyon YTL alacaðý olan müteahhit ise isyan ediyor: Beni bitirdiler.. Hasan Kaya Her aðacýn kurdu >>4 DE Neþet Ertaþ Kamanlýlarý coþturdu >>3 DE Esnaf ve sanatkarlar af bekliyor Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, esnaf ve sanatkarlarýn krizden kurtulabilmeleri için bir an önce sicil affý çýkartýlmasýný istedi. >>7 DE Öymen'den Cemevi Desteði >>8 DE CHP ile Cem Vakfý atýþtý inþaat yarým kaldý "Türkiye'nin en büyük cemevi" sloganýyla geçen 19 Nisan'da CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal tarafýndan Ankara'nýn Çankaya ilçesinde temeli atýlan cemevi inþaatý yarým kaldý. Cem Vakfý, "CHP ödemeliydi" derken, CHP tarafý ise, "Biz sadece arsa sözü vermiþtik" diyerek topu vakfa atýyor. >>8 DE

2 2 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Vatan Gazetesi'nde Skandal profesörü. Tutmuþ (Aleviler yanlýþ yoldadýr) diyor. Bu deðerlendirmesinin baþýna da 'aþýrý Aleviler' diyerek hafifletmeye çalýþýyor. Oysa aþýrý dediði tüm Aleviler aslýnda. Tüm Alevileri 'yanlýþ yolda' ilan ediyor alttan alta. Aþýrý davranýþ olarak nitelendirdiði tüm Alevilerin davranýþý. Yani namaz, oruç, hac gibi konularda Alevilerin inancýný 'yanlýþ' olarak niteleme hakkýný kendinde buluyor. Üstelik bunu diyen bir profesör, bir eski DÝB Baþkaný." diyerek sözlerini noktaladý. Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi, cemevlerinin yasal statüye kavuþmasý, Madýmak Oteli nin müze olmasý ve ayrýmcýlýða karþý eþit yurttaþlýk hakký taleplerine yanýt bulamayan Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), 7 ve 8 Kasým günleri 7 ilden Ankara ya yürüyüþ ve 9 Kasým da Ankara da büyük bir miting kararý aldý. Kararý duyuran ABF Genel Baþkaný Ali Balkýz, taleplerinin ayrýmcýlýk deðil sadece eþitlik olduðunu Balkýz, ABF yi oluþturan örgütlerin baþkan ve yöneticileri ile Alevilerin önde gelenlerinin de katýldýðý basýn toplantýsýnda yürüyüþ amaçlarýný anlattý. Zorunlu din derslerinin, antilaik, antidemokratik ve antiinsani olduðu kadar, bir o kadar da misyonerlik faaliyeti olduðunun altýný çizen Balkýz, bunun toplum hayatýný dini duygulara göre yeniden dizayn etme, özel olarak da Alevi çocuklarý Sünnileþtirme amacý taþýdýðýný Alevilerin ibadethaneleri olan cemevlerinin inkar edildiðini, cümbüþevi olarak nitelendirildiðini aktaran Balkýz, Aleviler yýllardýr zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi, cemevlerinin yasal statüye kavuþmasý, Madýmak Oteli nin müze olmasý gibi temel talepler için mücadele ettiklerini dile getirdi. AÝHM ve Danýþtay kararlarýný hatýrlatan Balkýz, AKP iktidarýnýn mahkeme kararlarýný tanýmadýðýný, hukukun üstünlüðü ilkesine gölge düþtüðünü ifade etti. Aleviler hükümeti uyaracak ABF olarak þimdi, Alevilere yönelik ayrýmcý politikalara son verilmediði için eylemlerini bir üst noktaya taþýma kararý verdiklerini kaydeden Balkýz, AKP nin gericiliðine ve hukuk tanýmaz tavrýna tepkimizi göstermek amacýyla Türkiye nin dört bir yanýndan Ankara ya yürüyecek ve bu yürüyüþü büyük bir mitinge dönüþtürerek hükümeti bir kez daha uyaracaðýz dedi. Yürüyüþlerinin, din ve vicdan özgürlüðü, düþünceyi ifade özgürlüðü yanýnda her türlü tahakküme, telkine, tehdide karþý basýn özgürlüðü için de olduðunu belirten Balkýz, AKP gericiliðini önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara dan baþlayarak süpürme, ortalýðý temizleme içindir de... diye konuþtu. Balkýz, Gelin canlar bir olalým; iri, diri bir olalým; AKP ye anladýðý dilden konuþalým dedi. Evrensel ÖDP'den Karayalçýn'a þartlý destek ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Türkiye'nin her yerinde solun ortak adayýnýn belirlenmesinden yana olduklarýný Uras, partisinin Adana il örgütü tarafýndan Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Yerel Seçimler ve Sol" konulu konferanstaki konuþmasýnda, yaklaþan yerel seçimlerin önemine dikkati çekti. renklerini, toplumsal taleplerin hayata geçirilmesi amacýyla bir gök kuþaðý politikasýnda buluþturmaktan yana olan bizler, yeni bir sýnavla karþý karþýyayýz. Türkiye'nin her yerinde solun ortak adayýnýn belirlenmesinden yanayýz. Biz, ürütenlerin ve emekçilerin yönettiði bir Türkiye ve yerel yönetim anlayýþýndan yanayýz. Eðer solun tek adayý olarak ifade edilirse seçimler kazanýlýr. Eðer böyle yapýlmazsa matematiksel olarak seçimleri kazanmanýn imkaný yok. O yüzden tüm adaylarýn solun ortak adayý olarak çýkarýlmasý gerekir." Vatan gazetesi, isim benzerliðinden olsa gerek; Vakit isimli kaðýt topluluðunu aratmayacak bir iþe imzasýný attý. Vatan'ýn dini konularda yazýlar yazan yazarý Süleyman Ateþ; Alevi inancýna olan tahammülsüzlüðünü açýkca "Sünnileþme" çaðrýsý yaparak açýða vurdu. Vatan'ýn eski Diyanet Ýþleri Baþkaný da olan yazarý Süleyman Ateþ; köþesinde Alevilerin ibadet anlayýþýný yargýlamaktan ve milyonlarca Alevi'ye açýkca Sünnileþme çaðrýsý yapmaktan çekinmedi. Vatan gazetesi yazarýnýn kendi inancýný çok büyük gören, Alevi inancýný ise neredeyse aþaðýlama noktasýna götüren bu tavrý tepki çekti. Bugün Vatan gazetesinin internet sitesinde gerçekleþen olayda; Süleyman Ateþ, köþesine "okuyucu mektubu" olduðunu iddia ettiði bir yazý koydu. Yazýda; Alevi olduðunu iddia eden bir genç kýz, Sunni sevgilisinin ailesine yaranmak için namaz kýlmasýndan, Ramazan orucu tutmasýndan bahsediyor. Ama ne yapsa bu sevgilisinin ailesine yaranamadýðýndan dert yanýyor Süleyman Hocasýna; "Merhaba hocam" diye baþlayan yazýsýnda. Bu mektubu ilginç mi buldunuz? O zaman bir de yanýtýný bekleyin. "Alevi olduðunu iddia eden" genç kýzýn Süleyman "hocasý"; genç kýza tavsiyelerde bulunuyor. Kýza namaza ve Ramazan orucuna devam etmesini öneren "hoca", bununla yetinmiyor. Bir yeni paragraf açýp asýl iddialý açýklamalarýný yapýyor: "Bazý Sünni kesimin Alevilere karþý soðuk davranýþý, açýkça söyleyeyim aþýrý Alevilerin dinin emir ve yasaklarýný dýþlamalarýndan, bunlara gerek görmemesinden kaynaklanýyor." Neymiþ Sunnilerin Alevilere karþý soðuk davranýþýnýn nedeni? Bazý "aþýrý" Alevilerin namaz kýlmamasý ve Ramazan orucu tutmamasýymýþ. Öte yandan konuyla ilgili Alevionline'ýn fikirlerine baþvurduðu Alevi Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Ali Yýldýrým; Süleyman Ateþ'e tepki gösterdi. "Bu kiþinin yaptýðý çaðrý, Aleviliði reddetme çaðrýsýdýr. Sunnileþme çaðrýsýdýr. (Doðru olan Sunniler gibi ibadet etmektir) demek istiyor." diyen Yýldýrým, "Bu aslýnda bir inanç olarak Aleviliðe hakerettir." diyerek sözlerini sürdürdü. Yýldýrým; "Bu kiþi bir ilahiyat Ýþte Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan o skandal yazý: Sünni genci seven Alevi bir kýzýn mektubu Merhaba hocam. Yazýlarýnýzý severek okuyorum. 22 yaþýnda Alevi bir genç kýzým. Sünni biriyle üç seneye yakýn çýktým. Ailesi baktý ki bu iþ uzuyor, ciddiye biniyor, "Bu ailede sana yer yok" deyip bizi ayýrdýlar. Ramazan orucunu tutuyorum, abdest alýyorum. Ama erkek arkadaþým, "Ne yaparsan yap bizimkilere yaranamazsýn" dedi. Çok dindar olduðu için ailesinin rýzasýný almadan benimle evlenmek istemedi. Çünkü annesi "Hakkýmý helal etmem" demiþ. Ben de ailesiyle arasýný açmamak için çekildim. Sevgimiz için mücadele mi etmeliydik? Yoksa kadere razý mý gelelim? Anlamýyorum, bir anne babanýn evladý mutsuzken içi sýzlamýyorsa biz evlatlýðýmýzý nasýl yapabiliriz? Onlarýn istediði olsun diye þu an ikimiz de kahroluyoruz. Tekrar baþlarsak kötü dualarýný mý almýþ oluruz? Rýzalarý olmadan evlenirsek yanlýþ mý yapmýþ oluruz? (E. Y.) CEVAP: Bu sütunda benzeri konularý çok yazdým. Önemli olan mezhep deðil, Alevi Sünni deðil, Kur'ân'ýn emirlerini ve Peygamberimizin sözlerini tutmak, bunlarý elden geldiðince uygulamaktýr. Uygulamada kusur olsa bile en azýndan bunlarý yürekten kabul etmektir. Siz madem birbirinizi seviyorsunuz, sizi seven gencin ailesini razý edebilirsiniz. Nasýl yapacaksýnýz bunu? Gidip onlara diyeceksiniz ki: "Ben de aynen sizin gibi Müslümaným. Namaz da kýlýyorum, oruç da tutuyorum. Ben bunlarý yapýyorum. Mezhep, din deðildir. Kur'ân'ý ve sünneti kabul eden her insan Müslümandýr. Mezhep önemli deðil, önemli olan Kur'ân'a inanýp onu uygulamak deðil mi? Ýþte ben bunu yapacaðým." Bazý Sünni kesimin Alevilere karþý soðuk davranýþý, açýkça söyleyeyim aþýrý Alevilerin dinin emir ve yasaklarýný dýþlamalarýndan, bunlara gerek görmemesinden kaynaklanýyor. Böyle düþünen kiþi ne Sünni'dir ne Alevi'dir ne de Müslüman'dýr. Ah þu iþin aslýný insanlar bir öðrense bu kadar tartýþmalara hiç meydan verilmez. Onlara Kur'ân ve sünnet hükümlerini kabul ettiðinizi söyleyin. Ýçtenliðinize inanýrlarsa sizi benimserler. Böyle davranýrsanýz kazancýnýz olur, hiçbir þey kaybetmezsiniz. Müslümanlýðý yaþamak kadar güzel bir þey var mý? Alevionline - 20 Ekim 2008 Yerel seçimlerde AK Parti'ye karþý bir sol seçenek üretmenin kendileri için son derece önemli olduðunu anlatan Uras, þunlarý söyledi: "Uzun zamandýr solun deðiþik Uras, kamuoyunda AK Parti'nin seçimlere büyük avantajla girdiðinin söylendiðini, ancak önlerindeki 5,5 aylýk süreçte küresel kriz nedeniyle zarara uðrayan kiþilerin ve halkýn düþüncesinin deðiþebileceðini sözlerine ekledi.

3 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA Neþet Ertaþ Kamanlýlarý coþturdu Kýrþehir'in Kaman ilçesinde, belediye tarafýndan düzenlenen Neþet Ertaþ konseri, binlerce kiþiyi bir araya getirdi. Kaman Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Ceviz Festivali etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meydaný nda Neþet Ertaþ konseri düzenlendi. Türk Halk Müziði'nin güçlü sesi Neþet Ertaþ'ýn konserine AK Parti Kýrþehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Abdullah Çalýþkan, Kaman Kaymakamý Abdullah Küçük, Kýrþehir Belediye Baþkaný Halim Çakýr, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, Mucur Belediye Baþkaný Atýlgan Yýlmaz, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Salih Çetinkaya, Ýl Genel Meclisi Üyeleri, Kýrþehir ve Kaman belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve binlerce vatandaþ katýldý. Konserin açýlýþ konuþmasýný yapan Kaman Belediye Baþkaný Necati Çolak, ilçede ceviz bahçelerinin sayýsýnýn 6 kat arttýðýný Çolak, "Kapama Ceviz Bahçeleri çoðaldý ve Mart 2009'dan itibaren Kaman-1 cevizine resmi sertifika verilecek. Ceviz, Kamanlýnýn hayatýnda giderek daha önemli bir yer aldý. Organize Sanayi Bölgemizin de tesisi ile Kaman cevizi bir sanayi ürünü haline gelecek. Türkiye'de Kaman denince akla gelen cevizi tüm dünyanýn tanýmasý için elimizden gelen gayreti göstereceðiz" dedi. 3 Kasým 2002 seçimlerinden önce büyük bir köy görüntüsü veren kasaba halindeki Kaman'ýn geliþen bir kent haline dönüþmeye baþladýðýný kaydeden Çolak, "Yapýlan yatýrýmlarla, eðitimden sanayiye, altyapýdan ulaþtýrmaya kadar hemen her konuda milletvekilleri Mikail Arslan ve Abdullah Çalýþkan'ýn üstün gayret ve destekleri ile bugünkü noktaya gelmiþ durumdayýz. Geçen 6 yýllýk zaman içinde Kaman ve Kýrþehir, devletten en fazla yatýrým alan bölgedir dedi. "YATIRIMLAR DEVAM EDECEK" Belediye Baþkaný Necati Çolak'ýn ardýndan Milletvekili Mikail Arslan söz alýrken, Ahilik Haftasý nedeniyle Kýrþehir'e gelen Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan'a teþekkür ederek, "Festivaller ve konserler, halký bilgilendirmek ve yapýlan çalýþmalar için halka hesap verme anlamýnda bir fýrsat olarak görülmektedir. Kaman-Ankara yolumuzun tüm kesimlerinde Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 638m2 626m2 634m2 617m2 609m2 610m2 ihaleler yapýldý ve yüklenici firmalarýmýzýn her biri hummalý bir þekilde yolun her kilometresinde çalýþmaktadýrlar. Karayollarý 4. ve 6. Bölge Müdürlüklerinin çok büyük destek verdikleri çalýþmalar kapsamýnda Kayseri 6. Bölge Müdürümüze, Kirlisu istikametine kadar yapýlmakta olan çalýþmayý takip ve kontrol altýna almasýndan dolayý ayrýca teþekkür ediyorum. Bu yol tamamlandýðýnda keyifli ve konforlu bir yolculuðu hep beraber yaþacaðýz. Bölgemiz ve ilçemiz bu yolun tamamlanmasýyla eski günlerine ve canlýlýðýna tekrar kavuþacak" dedi. Kaman merkeze yapýlan Çarþý Cami'nin Vakýflar Genel Müdürlüðü nün desteði ile tamamlandýðýný ve açýlýþýnýn yapýlacaðýný kaydeden Arslan, "Adliye Sarayýmýzý, gençlik merkezimizi bitirdik. Futbol sahamýzý çimlendirdik. Anadolu Öðretmen Lisemiz ile Anadolu Lisemizi açtýrdýk ve yeni binalarýna kavuþturduk. TOKÝ alanýnda 24 derslikli lise binamýzý ve Ticaret Lisesi binasýný bitirdik. 300 kiþilik Ortaöðretim Öðrenci Yurdu yapýlarak Kredi Yurtlar Genel Müdürlüðü ne devredilerek kullanýma baþladý. Bilim Sanat Merkezi ni Kaman'da açtýk. Saðlýk Meslek Lisesi ne yeni bölümler açtýk. Elektrik havai hatlarýný yer altýna aldýk. Sýcak asfalt kaplama ile Kaman'ý tanýþtýrdýk. Orta refüj aydýnlatýlmasý yapýldý, trafomuzu 25 MKW'ye çýkarttýk. Mezarlýða dönüþen kültür merkezimizi bitirdik. Japon Ortadoðu Araþtýrma Merkezi ne lojistik destek vererek enstitü binamýzýn yapýmýný ve TBMM'den çýkarttýðýmýz kararla müzemizin yapýlmasýna katký saðladýk. Ek hastane binasýný ve yeni saðlýk ocaðýný bitirdik" dedi. Milletvekili Arslan ayrýca, Köprüköy mevkiinde Kýzýlýrmak üzerindeki köprünün yanýna yeni ve büyük bir köprü yapýlmasý için çalýþma baþlattýklarýný söyleyerek, "2. etap toplu konut çalýþmasý, savcýlý tarým köy ikmal inþaatý, Hirfanlý'nýn su sporlarý merkezi olmasý, Saðlýk Meslek Lisesi yeni binasý, eski Ticaret Lisesi binasýnýn güçlendirilmesi, Kaman'a yeni bir fabrika açýlmasýnýn takip edilmesi, elektrik þebekesinin yenilenmesi, TEST Müdürlüðü binasýnýn yapýlmasý, doðalgaz çalýþmalarýnýn takip edilmesi, Deðirmenözü Göleti ve Savcýlý Pompaj Sulamalarý, yeni Hükümet Konaðý yapýmý, Japon Bahçesi nin yanýna Türk Bahçesi yapýlmasý, Ziraat Bankasý na yeni bir bina yaptýrýlmasý ve Aðýz Diþ Saðlýðý Ünitesi nin açýlmasý için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu çalýþmalarla ilgili takiplerimiz sürüyor ve en yakýn zamanda tamamlanacaklar" dedi. Törende ayrýca Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman ve Kýrþehir Belediye Baþkaný Halim Çakýr da söz alýrken, konuþmalarýn ardýndan da THM Sanatçýsý Neþet Ertaþ sahne aldý. Seslendirdiði birbirinden güzel türkü ve bozlaklarla Kaman halkýna doyasýya türkü ziyafeti çeken Neþet Ertaþ'a Belediye Baþkaný Necati Çolak tarafýndan teþekkür plaketi verildi. Neþet Ertaþ'a ayrýca Kamanlý Gazeteci Muzaffer Aktürk tarafýndan Neþet Ertaþ'ýn Ankara nýn Mohaç Ýlkokulu ndan 'Pekiyi' derece ile alýnmýþ diplomasýnýn sureti hediye edildi. Yýllar sonra ilkokul diplomasýný gören Ertaþ, duygusal anlar yaþadý. ÝHA Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: Esnaf ve sanatkarlar af bekliyor Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, esnaf ve sanatkarlarýn krizden kurtulabilmeleri için bir an önce sicil affý çýkartýlmasýný istedi. CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ beraberinde partisinin Merkez Ýlçe Baþkaný Cemal Aydeniz ve parti yöneticileri ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar'ý ziyaret ederek, burada esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýný dinledi. Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, Nevþehirli esnaflarýn özellikle son 3 yýlda büyük ekonomik zorluklarla mücadele ettiðini belirterek, krizin atlatýlabilmesi için esnaf ve sanatkarlara sicil affý çýkartýlmasý gerektiðini vurguladý. Esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýný dinlemek için kendilerini ziyaret eden CHP'li yöneticilere teþekkür eden Sunar, "Son dönemlerde tüm dünyada kendini gösteren ekonomik krizi bizler Nevþehir'de 3 yýldýr yaþýyoruz. Bu sýkýntýlarýn aþýlmasý içinde bizler her zaman sicil affýndan bahsediyoruz. Bu konuda Bakanlar Kurulu'nun gerekli çalýþmayý yapmasýný bekliyoruz. Bunla birlikte 5362 Sayýlý Kanun'un deðiþmesi için ana muhalefet partisinden de destek istiyoruz. Çünkü þu anda esnafýmýzýn durumu gerçekten çok kötü. Bunu aþmamýz için esnaf ve sanatkarlara çeþitli kolaylýklar saðlanmasý ve 1000 kiþiyi öldürdüm ESKÝ Özel harekat polisi Ayhan Çarkýn suskunluðunu Star TV de yayýnlanan Arena da Uður Dündar a bozdu... Susurluk kazasýnýn Ergenekon u aydýnlatan bir lamba olduðunu öne süren Çarkýn, Terörle mücadele sýrasýnda 1000 kiþi öldürmüþ olabilirim dedi. Abdullah Çatlý nýn da Ergenekon örgütünce öldürüldüðünü iddia eden Çarkýn ayrýca Uður Dündar için de ölüm emri verildiðini, ancak Çatlý nýn buna karþý çýktýðýný açýkladý. Ýþte Ayhan Çarkýn ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý: Siyasetçiden ölüm emri A.Ç.: Uður Dündar için ölüm emri KAYIP ÝLANI Vergi Levhamý Kaybettim. Hükümsüzdür. Yalçýn Kurt destek olunmasý gerekiyor. Esnaflarýmýzýn çoðu zor durumda, borçlarýný ödeyemez duruma geldi. Ödeme gayreti içerisinde ama bazý nedenlerden kredi alamadýðýndan dolayý ödeyemiyor" dedi. Esnafýn toplumun bel kemiði olmasýna karþýn son aylarda büyük bir girdap içerisinde olduðunu belirten CHP Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ ise, tüm dünyadaki ekonomik krizin Nevþehir'deki esnafý da olumsuz etkilediðini Yumuþ, "Esnafýmýz bu gün BAÐ-KUR primlerini dahi yatýrmakta güçlük çekerken bundan sonra primlerini yýllarca yatýracak ama emekli olamayacaktýr. Emeklilikten sonra da haklarýndan çocuklarý faydalanamayacaktýr. Esnafýmýz hastanelerdeki muayenelerde katký payý ödemek zorunda kalacak. Esnafýmýz büyük bir çýkmazýn içerisinde ve aðýr bir vergi yükü altýndadýr" diye konuþtu. kenthaber verildi. Ama Abdullah Çatlý, Uður Dündar vatanýný sever diyerek bu suikasta karþý çýktý. Yani Dündar ý Allah korudu. Suikast emrini veren de bir siyasetçiydi. U.D.: Hiçbir siyasetçiyle kiþisel bir hesabým olmadý. Ölüm emrimi veren siyasetçiyi affettim bile. Ergenekon baðlantýsý Uður Dündar: Çatlý nýn sonunu Ergenekon mu hazýrladý? A.Ç.: Evet... Çatlý nýn mert bir insan olduðunu anladýlar ve onu öldürdüler. Büyük bir açýk yüreklilikle kullanýldýðýmýzý da itiraf ediyorum. Kullanýldýðýmýzý, kazanýn olduðu sýrada fark ettik ama hep sustuk. Gözünüzü açýn uyarýsý Çarkýn meslektaþlarýna da bir uyarýda bulundu: Gözlerini açsýnlar ve sivil unsurlarýn dik duruþunu izlesinler. Türk Cumhuriyeti ni savunacak zihniyetin karþýlarýnda durduklarýna inansýnlar. Baþkalarýnýn sözlerine alet olmasýnlar. Özel Harekat eski polisi Oðuz Yorulmaz ýn annesinin söyledikleriyle bire bir örtüþen sözler dile getiren Ayhan Çarkýn, Terörle mücadele sýrasýnda 1000 kiþi öldürmüþ olabilirim dedi. Yorulmaz ýn annesi ne demiþti? Özel harekat polisi Oðuz Yorulmaz ýn annesi Nurhan Yorulmaz da oðlunun devlet tarafýndan kullanýldýðýný itiraf emiþti: Devlet tüm faili meçhul cinayetleri oðlum ve arkadaþlarýna iþletti. Ergenekon da sadece paþalar deðil siyasetçiler de var. Ben evladýmý devlete memur verdim, çeteci vermedim. Ortalama kiþiyi öldürmüþler. Vatan 21 Ekim 2008

4 ARAÞTIRMA 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA 16 Mart katliamý davasý düþtü Hasan Kaya Her aðacýn kurdu Ýstanbul Üniversitesi'nde 16 Mart 1978'de 5 öðrencinin yaþamýný yitirdiði dava zamanaþýmý nedeniyle düþürüldü. Avukatlar kararý temyiz edecek Yýllarý ardýnda býrakan, bazen asýrlarý deviren aðaçlarý bir kurtçuk devirir. Özünde besleyip var ettiði kurdun hain marifetidir aðacý yýkan. Boþuna dememiþler eskiler Her aðacýn kurdu özündedir diye. Aðacý yok olma sürecine sokan da, onu yok eden de o boyundan büyük iþler gören kurdun iþidir. Rüzgârýn dört koldan hoyrat sarýlmasý, gün içinde güneþin, kýþýn, karýn, yakan ayazýn üryan saldýrmasý, sözün kýsasý, özü; dýþarýdan gelen ne varsa kurdun iþini kolay eder, çürümeyi hýzlandýrýr. Yeþili susar önce yaprak yaprak, dallarý kýrýk bir yalnýzlýk içinde kurur. Gölgesinde ne uzanmýþ dinlenen bir papatya kalýr ne bir çiðdem. Kuþlar uðramaz, kelebekler geçmez semtinden rengin renk. Uzun uzadýya sürmez bu. Çok geçmeden saklanacak yaný kalmaz çürümenin. Beklenen yok oluþ içten içe azalarak eksilerek artýk kapýdadýr. Ýnsan için de çok farklý deðildir. Ýnsan yüreðine düþen kurtla çýktýðý yollarda yalnýzlýða açar kapýlarýný. Sonun baþýdýr artýk o çýkýlan yol. Ýnsanýn içindeki en belalý kurtçuðu, baþ etmekte hep zorlandýðý; bir türlü yenemediði kendini beðenmiþ, burnu bir karýþ havada egosudur. Sessiz, sinsi ve hep gözü açtýr onun, bir türlü doymak bilmez. Egosuna yenilen adam iþten kaçar, çalýþmaktan korkar, emeði küçümser, her þeyin hazýrý, her iþin rahatýný ister. Onun adýnýn önüne ardýna eklediðiniz unvanlar, omuzlarýna taktýðýnýz apoletler doyurmaz aç gözünü, yenilerini, daha çok, daha çoðunu ister, verilenle yetinmez. Egosunu doyurmaya çalýþan, kendinden besler onu. Onu doyurmaya çalýþmak, yok olmaya gönül vermektir. Egosu ile yatýp, egosu ile kalkanýn kendi içinde düþtüðü yaman bir çeliþkidir. Her açýlan kapý bir çýkmaza, her adým geriye, uzaða düþer, geride kalýr. Varýlacak yer uzak, gidilen gün geceye düþer. Egosu ile büyüyeceðini sananlar, egosunun gölgesinde küçük kalýr. Hileli bir hurdadýr yaþananlarýn hepsi. Alýcýsý olmaz. Yüzüne gün uðramamýþ, bin bir yalanla allý pullu gelin olur, gece aydan kaçan, karanlýðýn kara donlu perisidir o. Kandýrmaya çaðýrýr, gerçekten uzak durmaya çeker. Egosunun sesine kulak veren, suçluyu hep uzaklarda arar. Köþe bucak kendine karþý olan, ayaðýný kaydýracak düþman aramaya çýkar. Eteklerinde telaþ zilleri, çýngýraklar, en yakýnda duran en dost sesi dinlemekten korkar, kaçar. Dediði dedik, çaldýðýnýn eski düdük olduðunun ayrýtýnda olmayan bir çocuðun þýmarýklýðý, aymazlýðýnda, ayaðý yere deðmez egosuna yenik düþenlerin. Bütün küçük daðlar onlarýn eseridir. Taþan nehirler, kabaran denizler onlardan sorulur. Yanan ormaný görmez, düþen insaný bilmez onlar. Aç yatandan bihaber, yokluk yoksulluk onlardan uzaksa, kendilerine dokunmayan yýlanlarý beslerler dualarýyla. Neþeli görünür, yüzleri gülmez egosuna yenilenler. Bir dev olarak giderler uykulara, cüce kalkarlar sabahlara. ÝSTANBUL - Ýstanbul 6. Aðýr Ceza Mahkemesi, Beyazýt ta 30 yýl önce 7 öðrencinin ölümü, 41 öðrencinin de yaralanmasýyla sonuçlanan bombalý ve silahlý saldýrýya iliþkin 3 sanýðýn yargýlandýðý davayý, zamanaþýmý süresi dolduðu gerekçesiyle ortadan kaldýrdý. Böylece olayýn failleri hiç ceza almadan dava sona ermiþ oldu. Ýstanbul 6. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmaya, tutuksuz sanýklar Latif Aktý ile Özgün Koç katýlmadý. Gýyabi tutuklu olarak aranan eski polis memuru Mustafa Doðan ise yakalanamadýðý için duruþmada hazýr edilemedi. Duruþmada, müdahil avukatlar Cem Alptekin ve Hilmi Hanta nýn da aralarýnda bulunduðu 10 avukat duruþmada hazýr bulundu. Duruþmada söz alan avukat Cem Alptekin, davadaki zamanaþýmý süresinin 30 yýl olup olmadýðýnýn tartýþýlmasý gerektiðini dile getirerek, davanýn zamanaþýmý süresinin suç tarihinden itibaren 45 yýl olarak deðerlendirmesi gerektiðini savundu. Esas hakkýndaki görüþünü açýklayan Cumhuriyet Savcýsý, 3 sanýk hakkýndaki kamu davasýnýn 16 Mart 1978 de olduðunu, suç tarihinden bu yana geçen sürede sanýklar lehine olan 765 sayýlý yasada atýlý suçlarda öngörülen 30 yýllýk zamanaþýmý süresinin dolduðunun anlaþýldýðýný, eski TCK uyarýnca zaman aþýmýndan düþürülmesine karar verilmesini talep etti. Kararýný açýklayan mahkeme heyeti, sanýklar Mustafa Doðan, Latif Aktý ve Özgün Koç hakkýnda, "16 Mart 1978 de bomba atarak ve silahla tarayarak 7 kiþiyi öldürmek ve tasarlayarak öldürmeye kalkýþmak" suçlarýndan 765 sayýlý eski TCK uyarýnca açýlan kamu davasýnda zamanaþýmý süresinin dolduðunu bildirdi. Heyet, bu nedenle davanýn, "Zamanaþýmý" hükmünü düzenleyen eski TCK nýn 102/1 ve 104/2 maddeleri uyarýnca düþürülmesine karar verdi.sanýklarýn cezalandýrýlmasýný isteyen müdahil avukatlarý, duruþma sonrasý, en geç hafta içerisinde Yargýtaya baþvurarak kararý temyiz edeceklerini bildirdi. 16 MART 1978'DE NE OLMUÞTU? 16 Mart 1978 günü Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi önüne ülkücüler tarafýndan düzenlenen bombalý ve silahlý saldýrý sonucu Hatice Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Turan Ören, Abdullah Þimþek, Hamit Akýl ve Murat Kurt öldü. Polisin katliamdan dokuz gün gün önce bir yazýyla haberdar edildiði ortaya çýktý. Emniyet Teþkilatý Toplum Zabýta Müdür Vekili Murat Naiboðlu'nun gün ve 1982 sayýlý yazýsýnda þöyle denildi: "ÝÜ hukukta günü ülkücü gruba mensup gençler karþý görüþlü gençlere Anfi 1'de saldýracaklar. Solcular okula gelmeye devam ederse 8-10 gün içinde bu grup üzerine bomba atýlacaðý..." Olaydan sonra Ülkü Ocaklarý Ýstanbul Ýl Baþkaný Orhan Çakýroðlu, o dönem Ülkü Ocaklarý'nda görevli Mehmet Gül, dönemin MHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Kazým Ayaydýn ve Ahmet Hamdi Aksoy gözaltýna alýndý. Sanýklardan Sýddýk Polat ise Elazýð'da yakalandý yýlýnda Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý olayla ilgili soruþturma baþlattý. 17 kiþi hakkýnda takipsizlik kararý verilirken, diðer sanýklar hakkýnda 'idam' istemiyle Ýstanbul 1 No'lu Sýkýyönetim Mahkemesi'nde dava açýldý. 15 ay süren yargýlama sonunda, Polat 11 yýl hapis cezasýna mahkûm edilirken, diðer sanýklar delil yetersizliðinden beraat etti. Askeri Yargýtay'ýn 5 Ekim 1982 tarihli kararýndan sonra Polat da beraat etti. YENÝ DAVA Davanýn 14 yýlda sonuçlanmasýndan sonra olayýn zanlýlarýndan Zülküf Ýsot'un öldürülmesi, dosyayý yeniden açtýrdý. Ýsot'un ailesi oðullarý ile birlikte Latif Aktý, Sýddýk Polat ve polis memuru Mustafa Doðan'ýn katliama karýþtýðýný açýkladý. Katledilen yedi öðrencinin okul arkadaþlarý 10 Eylül 1992 tarihinde Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Ve 2 Ekim 1995'te dava yeniden açýldý. Ýstanbul 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde açýlan davada polis memuru Mustafa Doðan, Latif Aktý ve Özgün Koç'un 'Taammüden adam öldürmek ve yaralamak' suçlarýndan sanýk oldu. Polat hakkýnda daha önce kesinleþmiþ yargý kararý olduðu için dava açýlamadý. Sonunda bu dava da zamanaþýmýndan düþtü. Radikal, aa - 20/10/2008

5 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA Yeni Yýlmaz Güney ler doðuyor Altýn Portakal Film Festivali"nde 250 kýsa metraj film arasýnda finale kalan Erol Mintaþ"in "" Butimar"" filmi, zorunlu göç eden Kürt ailelerinin trajedisini gerçekçi bir gözle yansýtýyor. Zorunlu göçü getirdiði yýkýmý, þehirlerdeki kentsel dönüþüm yýkýmlarý ile birleþtiren Yönetmen Erol Mintaþ, OHAL baskýsýndan kurtulmak için köylerinden geçmiþlerini sýrtlanýp, yeni umutlarla büyük þehirlere göç eden Kürt anaoðul gözünden aktarýyor. Ayazma" da yýkýntýlar içinde felçli anasýný yaþatmak için kaðýt toplayan bir oðlun fedakârlýðýný konu alan filmde göçün getirdiði sosyal çöküntüyü Kürt diyaloglarla ele alan Mintaþ, Yýlmaz Güney"in sinemasýný akla getiriyor BUTÝMAR BÝR FEDÂKARLIÐIN ÜYKÜSÜ 1983 yýlýnda Kars"ta doðan geç yönetmen Erol Mintaþ, Marmara Güzel Sanatlarý bitirdikten sonra, "" Var oluþçuluk ve Tarkovski sinemasý"" üzerinde çalýþmýþ. Bugüne kadar kendini geliþtirmek adýna kýsa filmler çektiðini belirten Mintaþ ""Butimar"" fiminin ilk profesyonel deneyimi olduðunu Dizilerde ve sinemalarda Kürtlerin hep kötü, karikatörize edilmiþ tiplemelerle yansýtýldýðýna dikkat çeken Mintaþ, bu yüzden filmde annesine büyük bir sevgi ile baðlý bir karakter çizerek Kürt toplumuna yakýþtýrýlan kan davalarý ve namus cinayetlerinden uzak, Kürtlerin destanlarýný, fedakârlýklarýný, sevgi dolu duygularýný vermenin sorumluluðunu hissettiðini vurgulayarak film hakkýnda konuþtu:»butimar ne anlama geliyor ve neden Butimar? Butimar, deniz suyu ile beslenen bir kuþtur. Su içmeye devam ettiði taktirde Denizin kuruyacaðýný düþünen kuþ, su içmemeye baþlar ve deniz kýyýsýnda susuzluktan ölür. Filmdeki karakter"in hissiyatý bu kuþa çok yakýn, bu yüzden Butimar.»Filmi çekmek için Ayazma"yý seçerek ne gibi bir mesaj vermek istediniz izleyicilere? Herhangi bir mesaj vermekten ziyade ben sadece var olan gerçekliði göstermek istedim. savaþ heryerde olduðu gibi kürtlerin coðrafyasýnda bir çok trajedi yarattý. Bu savaþ en baþta Kürtlerin ailelerini daðýtmýþtýr, sonra yaþadýklarý köyleri ve þuanda yakýlmýþ köylerini geride býrakýp yeni umutlarla beraber sýrtlarýnda yükleriyle büyük þehirlere göçmüþ olan bu insanlarýn þehirlerde sýðýndýklarý yerlerde daðýlmýþ durumda.. Þehre gelindiðinde köylerini kaybetmiþ olan insanlar yine köy duygularýný canlý tutmak ve kendilerini güvende hissetmek için akrabalarý ile beraber varoþlara kurulmuþlardýr. Ayazma"da bunlardan biri olmakla birlikte hala Ayazma da o çöplerin içinde yaþamaya tutunan insanlar olduðu için, canlý ve hemen yaný baþýmýzda olan bir örnek olduðu için Ayazma yý seçtik.»bu hikâyenin çýkýþ noktasý nedir? Birincisi Ýstanbul"da kaðýt toplayarak hayatýný kazanan çok insan var. bu insanlarýn bireysel hikayelerini hep merak etmiþimdir diðer yandan. bazý televizyon dizilerinde, ve bazý filmlerde Kürt toplumunun gerçekliðinden uzak, sanal bir takým þeylerle sahip olduklarýmýzý dejenere etmeye çalýþanlara kendimce bir cevaptýr bu film. Kürt kültürünü hep kan davalarý, namus cinayetleri ile yansýtanlara, Kürt toplumunun sahip olduðu daha baþka þeylerin olduðunu, büyük aþk ve sevgi destanlarýmýzýn olduðunu göstermekti, bu yüzden daha insana ait bir konuya deðinip izleyiciye enpoze edilmek istenenin yanlýþ olduðunu, bize gösterilenlerden farklý, bize ezberletilenden farklý bir boyutu gösterme isteði bu hikâyeyi yarattý.»flimde hem hasretin vermiþ olduðu çöküntüyü hem de umudu bir arada veriyorsunuz? Evet, çünkü tüm kötü koþullara raðmen anasýnýn hastalýðýna raðmen karakterim direnebiliyor. bu kadar kirliliðe raðmen temiz kalmaya çalýþarak mücadelesini veriyor. Bu filmi kafamda oluþturduðum sýralarda gazetelerde annelerini, babalarýný öldüren çocuklarýn haberleri manþetten veriliyordu. yani bütün bunlara raðmen bizi kurtaracak olanýn sadece sevgi olacaðýný düþümdüðüm için böyle bir hikaye çýktý.»niye ana-oðul temasý? Aslýnda Butimar bir üçlemenin ilk hikayesi üçünde de ana-oðul temasýný iþliyorum. Çünkü annelerin çok kutsal olduðunu düþünüyorum. Tek çýkarsýz sevginin annelerin sevgisi olduðunu düþünüyorum. ayrýca Annenin kök olduðunu da düþünüyorum, tarih olduðunu, toprak olduðunu, varlýðýmýzn kaynaðý olduðunu düþünüyorum. Anne biraz da ülke demek benim için. neden oðul? bende bir oðul olduðum için sanýrým.»ayazma halký bu çalýþmayý nasýl karþýladý? Oradaki tüm halk bize kucak açtý. Bize yardým etmek için seferber oldular. Yoksulluðun ve yýkýmýn vermiþ olduðu moralsizliðe raðmen bize kapýlarýný açtýlar. özellikle 4 gün boyunca süren çekimlerde yeni doðan çocuðuna raðmen filmi çekmemiz için bize evini veren Barýþ abiye, eþi Mukaddes abla ve küçük kýzlarý Nazlýcan"a çok teþekkür ediyorum. Filmin çekiminde çok emekleri geçti. Tüm Ayazma halkýna da çok teþekkür ediyorum.»butimar filminin kazanmasý sizce Kürt sinemasýna ne gibi katkýlar saðlar? Filmin Antalya"ya seçilmiþ olmasý hepimizde bir heyecan uyandýrdý. Kendi kültüründe ve dilinde film yapmak isteyenler için umut verici bir geliþme olduðunu düþünüyorum. Bizler yaptýðýmýz iþe ne kadar özen gösterirsek, ne kadar kaliteli iþler ortaya çýkarýrsak dilin sinemadaki kullanmýna da o derecede katký sunmuþ olacaðýz. Sadece Kürt dilinde bir filim çekmek yetmiyor, sinemetografik açýdan da kaliteli olmak zorunda. bunun gelecekte daha iyi olacaðýný düþünüyorum.»son olarak okura ve filmi izleyecek olanlara ne mesaj vermek istersiniz? Ýzleyicinin de filme sahip çýkmasý gerek. filmleri izlemek bir anlamda onlara sahip çýkmak demek. bir filmi izledikten sonra ancak insanýn o filme dair bir fikri olabilir. bu açýdan izlemelerini ve iyi ya da kötü eleþtiri getirmelerini bekliyorum. Leman ZEYNEP KURAY Birgün

6 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA Ergenekon Terör Örgütü: 'Komplo ve terörle hükümeti devirme kalkýþmasý' KISA KISA Faturayý görünce þok oldu! GSM þirketinin müþterisine gönderdiði telefon faturasýnýn adres kýsmýna bakýn... Ergenekon terör örgütünün silahlý bir örgüt olduðu ifade edilen iddianamenin Örgütlenme Eylem ve Faaliyet Alanlarý baþlýklý bölümünde, örgüte gelir getirici illegal faaliyetler, mafyanýn kontrol altýna alýnmasý, uyuþturucu ticaretinin kontrol altýna alýnmasý, kamu ve hazine arazilerinin illegal olarak satýlmasý, bankalardan hackerler yoluyla para çalma, kimyasal silah üretim ve ticareti, hava kargo ticareti (kara para aklamak için), dini içerikli naylon vakýflar kurulmasý, naylon þirketler kurulmasý, insan kaçakçýlýðý ticareti ve sivil toplum kuruluþlan vasýtasýyla yardým toplama olarak sýralanýyor. Ýddianamede, Ergenekon terör örgütü nün gerçekleþtirdiði belirtilen eylemler þöyle sýralanýyor:» Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ni ýskata teþebbüs,» Darbe ortamý hazýrlamak amacýyla halký Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne karþý silahlý isyana tahrik,» Mayýs 2006 da Þiþli de bulunan Cumhuriyet gazetesi merkezine el bombasý atýlmasý,» 10 Mayýs 2006 da Þiþli deki Cumhuriyet gazetesine el bombasý ile ikinci saldýrýnýn gerçekleþtirilmesi,» 11 Mayýs 2006 da Cumhuriyet gazetesine el bombasý atýlmak suretiyle üçüncü saldýrýnýn gerçekleþtirilmesi,» 17 Mayýs 2006 günü Danýþtay 2. Dairesine yönelik gerçekleþtirilen silahlý saldýrý sonucu Danýþtay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin in öldürülmesi ve 2 üyenin yaralanmasý,» 13 Haziran 2007 günü Ýstanbul-Ümraniye ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 27 adet el bombasý ele geçirilmesi,» 25 Haziran 2007 de Eskiþehir de emekli Yüzbaþý Fikret Emek ten 12 adet el bombasý, 2 adet uzun namlulu silah, 11 kilogram C3 patlayýcý madde, 11 kilogram TNT patlayýcý madde, 2 adet ruhsatsýz silah ve bol miktarda dokümanýn ele geçirilmesi,» Devlete ait gizli bilgi ve belgelerin ele geçirilip amacý dýþýnda GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi kullanýlmasý,» Kiþilerin siyasi, felsefi veya dini görüþlerine, ýrki kökenlerine, hukuka aykýrý olarak ahlaki eðilimlerine, cinsel yaþamlarýna veya sendikal baðlantýlarýna iliþkin bilgileri kiþisel veri olarak kaydetme eylemleri,» Silahlanma, ruhsatsýz silah bulundurma ve taþýma eylemleri. ÖRGÜTÜN GELÝRÝ Ergenekon terör örgütünün silahlý bir örgüt olduðu ifade edilen iddianamenin Örgütlenme Eylem ve Faaliyet Alanlarý baþlýklý bölümünde, örgüte gelir getirici illegal faaliyetler, mafyanýn kontrol altýna alýnmasý, uyuþturucu ticaretinin kontrol altýna alýnmasý, kamu ve hazine arazilerinin illegal olarak satýlmasý, bankalardan hackerler yoluyla para çalma, kimyasal silah üretim ve ticareti, hava kargo ticareti (kara para aklamak için), dini içerikli naylon vakýflar kurulmasý, naylon þirketler kurulmasý, insan kaçakçýlýðý ticareti ve sivil toplum kuruluþlan vasýtasýyla yardým toplama olarak sýralanýyor. SONUÇ: HÜKÜMET DEVÝRMEYE ELVERÝÞLÝ Ýddianamenin sonuç bölümünde, dosyadaki tüm delillerin deðerlendirilmesi sonucu Ergenekon terör örgütü nün birçok alanda örgütlenmesini tamamladýðý belirtiliyor. Bu örgütün amacýna ulaþabilmek için Danýþtay saldýrýsý benzeri birçok suikastý da planladýklarýnýn, ele geçirilen belgeler, iletiþim tespit tutanaklarý, bir kýsým þüpheli ve tanýk beyanlarýndan anlaþýldýðý kaydedilen iddianamede, þöyle deniliyor: Ergenekon terör örgütünün bu tür eylemler için sabýkalý ve suça meyilli insanlarý Kuvayý Milliye Dernekleri'ne üye yaptýrdýðý, bu tür insanlarý derneklerde toplayýp çeþitli rütbeler ve sözde askeri görevler verdiði, basýn yayýn kuruluþlarýný, mafyayý ve terör örgütlerini kontrol altýna almaya çalýþtýðý belirlenmiþtir. Sivil toplum kuruluþlarýn üst düzey yönetimlerinde örgütlenerek bu kuruluþlarý amaçlarý doðrultusunda sevk ve idare etmeleri, medya, mafya ve terör örgütleri üzerindeki etkileri dikkate alýndýðýnda, anýlan örgütün her yönüyle hükümetleri devirip yönetimi ele geçirmeye elveriþli olanaklara sahip olduklarý anlaþýlmýþtýr. AÐIRLAÞTIRILMIÞ MÜEBBET HAPÝS ÝSTEMÝ Ýddianamede, tutuklu sanýk emekli Tuðgeneral Veli Küçük ün, kiþiyi yerine getirdiði kamu görevinden dolayý tasarlayarak öldürmeye azmettirmek ve cebir ve þiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldýrmaya veya görevlerini yapmasýný kýsmen veya tamamen engellemeye teþebbüs etmek suçlarýndan 2 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapsi isteniyor. Kiþiyi yerine getirdiði kamu görevinden dolayý tasarlayarak öldürmeye teþebbüse azmettirmek suçundan 4 maðdur için ayrý ayrý cezalandýrýlmasý istenen Küçük ün bu suça iliþkin toplam 52 ile 80 yýl arasýnda hapsi öngörülüyor. Küçük ün diðer suçlamalarla ilgili olarak da 194 ile 435 yýl arasýnda hapsi talep edilen iddianamede, tutuklu sanýk Doðu Perinçek in de Cebir ve þiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldýrmaya veya görevlerini yapmasýný kýsmen veya tamamen engellemeye teþebbüs etmek suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapsi talep ediliyor. Perinçek in TCK nýn 220. maddesinde yer alan Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde iþlenen bütün suçlardan dolayý ayrýca fail olarak cezalandýrýlýr hükmü uyarýnca Kiþiyi yerine getirdiði kamu görevinden dolayý tasarlayarak öldürmek suçundan da aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapsi istenen iddianamede, Perinçek in diðer suçlamalara iliþkin de 192 ile 417 yýl arasýnda hapse çarptýrýlmasý talep ediliyor. Diðer sanýklardan tutuksuz yargýlanan Cumhuriyet gazetesi Ýmtiyaz sahibi ve baþyazarý Ýlhan Selçuk ile tutuklu sanýk Kuvayý Milliye Derneði Baþkaný emekli Kurmay Albay Mehmet Fikri Karadað ýn da cebir ve þiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldýrmaya veya görevlerini yapmasýný kýsmen veya tamamen engellemeye teþebbüs etmek suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapsi talep ediliyor. (sesonlýne) Þanlýurfa nýn Siverek ilçesinde yaþayan Kafur Ordu ya abone olduðu bir GSM þirketi tarafýndan fatura gönderildi. Siverek Marangozlar ve Ýnþaatçýlar Odasý Baþkaný da olan Ordu ya gelen faturanýn adres kýsmýnda Adres madres yok kardeþim:) yazýsýný gören PTT görevlileri gözlerine inanamadý. Ordu yu daha önceden tanýyan PTT görevlisi faturayý sahibine teslim ederken, fatura ilçede günün konusu oldu.aa 84 yýldýr kimliksiz! Kahramanmaraþ'ta Ýlçe Nüfus Müdürlüðü tarafýndan yapýlan saklý ve kayýp nüfus tarama çalýþmalarýnda 84 yaþýnda bir kadýnýn nüfus cüzdaný olmadýðý ortaya çýktý. Elbistan Ýlçe Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Mustafa Gören, yaptýðý açýklamada, Döne Doðan'ýn yapýlan tarama çalýþmalarýnda bugüne kadar nüfus cüzdaný olmadýðýný belirlediklerini Gören, bunca yýl kimliði olmayan ve saklý nüfus olarak tabir edilen yaþlý kadýna nüfus cüzdaný verebilmek için iþlemlere baþladýklarýný Gözleri görmeyen Döne Doðan'ýn vatandaþlýða kabul iþlemlerinin Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan bizzat yürütüleceðini belirten Gören, "Tahkikat sonuçlandýðýnda bizde Döne teyzeye yeni kimliðini teslim edeceðiz" dedi. Mustafa Gören, devlet tarafýndan yapýlan çocuk parasý, yeþil kart ve diðer yardýmlarýn saklý nüfus oranýný önemli ölçüde düþürdüðünü sözlerine ekledi. (Kenthaber) Þiddetli fýrtýna çatýlarý uçurdu! Niðde'de etkili olan fýrtýna nedeniyle bazý evlerin çatýlarý uçtu. Kentte yaðýþla birlikte baþlayan ve saatteki hýzý kilometreyi bulan fýrtýna sonucu bazý evlerin çatýlarý uçtu, iþ yerlerinin tabelalarý söküldü. Niðde Devlet Hastanesi bahçesindeki bir aðaç da fýrtýna nedeniyle devrildi. Niðde Meteoroloji Ýl Müdürlüðü yetkilileri, dün baþlayan ve bu sabaha kadar devam eden yaðýþ sonucu metrekareye 10 kilogram yaðýþ düþtüðünü kaydettiler. Yaðýþýn bugün de aralýklarla devam edeceðini belirten yetkililer, kentte yarýn ve hafta sonu yaðýþ beklenmediðini, hava sýcaklýðýnýn hafta sonunda 3-4 derece artacaðýný bildirdiler.aa Aile hekimliði çalýþmalarý sürüyor Niðde Valisi Sebahattin Öztürk, modern çaðýn en önemli kazanýmlarýndan birinin empati olduðunu belirterek, valisinden müstahdemine herkesin bu anlayýþ içerisinde halka hizmet etmesi gerektiðini Aile Hekimliði uygulamasýna geçiþle ilgili Niðde Dr. Doðan Baran Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde yapýlan eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarýna Niðde Valisi Sebahattin Öztürk, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Bahattin Ýlter, hastane baþhekimi Bahri Elmas ile saðlýk personeli katýldý. Aile Hekimliði 1. Aþama Uyum Eðitimleri programýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Saðlýk Ýl Müdürü Bahattin Ýlter, 1-31 Aralýk tarihleri arasýnda Niðde'de uygulamasý baþlayacak olan Aile Hekimliði projesinde 170 pratisyen hekimin en iyi þekilde eðitimini almasý ve vatandaþýn rahatý için çalýþmasýný amaçladýklarýný belirtti. Kenthaber

7 7 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA Birlik Lokmasý gerçekleþtirildi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Hacý Bektaþ-ý Veli Kültürünü Araþtýrma ve Tanýtma Derneði, Birlik Lokmasý Etkinliði düzenledi. Etkinlikte konuþan Baþbakan Soyer, hoþgörü, paylaþmak farklýlýklara sevgiyle yaklaþmak ve omuz omuza yaþamak için Mevlana yý, Hacý Bektaþi Veli yi, Yunus Ermeyi ve diðerlerini yeniden okumak gerektiðini Atatürk Spor Salonu nda gerçekleþen etkinlik, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan saz dinletisi ve Semah gösterileri yapýlarak yemek daðýtýldý. Özdemir Gül KKTC Hacý Bektaþ-i Veli Kültürünü Araþtýrma ve Tanýtma Derneði Baþkaný Özdemir Gül etkinlikte yaptýðý konuþmada, etik kavramýnýn, insanlarýn birbiriyle kurduklarý iliþkilerin özünde yatan deðer ve deðer yargýlarýnýn ahlaki açýdan niteliðini ve kökenini irdeleyen felsefeyi içerdiðini belirtti. Eline beline diline sahip olma düsturunun sadece etik bir söylem olmadýðýný, eyleme müdahale eden bir yaptýrým da olduðunu ifade eden Gül, bu ahlaki düstura uymayanlarýn toplum tarafýndan düþkünlük mekanizmasýyla dýþlandýðýný belirtti. Gül, Aleviliðin, batýlý felsefe esaslarýyla Ýslamiyeti algýlayan ve yaþayan bir toplum olduðunu, bu yorumda ALLAHA ibadet olgusunun Tanrý-evren-Ýnsan üçlemesinden oluþan varlýðýn birliði ilkesine dayandýðýný belirtti. Alevilikte Ýbadetin Adý Cem Alevilerin ateist olmadýðýna dikkati çeken Gül, Alevilikte ibadetin adýna genel kabul görmüþ haliyle cem dendiðini, cem kavramýnýn da en yalýn haliyle Bir araya toplanmak, bir olmak anlamýna geldiðini belirtti. Gül, ibadet amacýyla toplanýlan mekanýn adýna da Cem Evi dediklerini iþaret ederek, her inanýþýn mabedine saygý duyduklarýný ve her insanýn inancýna ve tapýnma biçimine de saygý duyduklarýný vurguladý. Baþbakan Soyer Baþbakan Ferdi Sabit Soyer ise, önceki günlerde Sultan Mahmut Kütüphanesi nin yenilenmiþ haliyle açýlýþýna gittiklerini ve orada Vakýflar Ýdaresi nin tercüme ettirerek digital ortama aktarýlan 400 yýllýk hükümleri inceleme þansý bulduklarýný belirterek, Ýster Yahudi, ister katolik, ister Ortodoks ister Müslüman olsun herkesin kendisiyle ilgili bir meselede adil bir mahkeme hakkýna sahip olduðunun tutanaklarýný gördük dedi. 400 yýllýk kayýtlarda gördüklerinden mutluluk duyduklarýný ifade eden Soyer, gördüklerinin bu topraklarda hoþgörünün ne kadar köklü bir temele dayandýðýnýn kanýtý olduðunu belirtti. Sultan Mahmut Kütüphanesi nin restorasyonunda binada Bektaþi yýldýzý olduðunun da ortaya çýktýðýný dile getiren Soyer, Selimiye Camisi nin bu kadar yakýnýndaki bir binada Bektaþi yýldýzý bulunmasýnýn, bu topraklarda, sevginin, kardeþliðin, hoþgörünün en tipik örneði olduðunu ifade etti. Soyer, bugün insanoðlunun tüketim furyasý içerisinde karbon üreterek dünyayý iklimi bozduðunu, aþýrý tüketim ve hýrsla global olarak dünya ekonomisini çýkmaza soktuðunu söyleyerek, bu koþullarda Hacý Bektaþi Veli nin eline beline diline hakim ol sözünün bu aþýrýlýklardan kaçýnmak için verdiði öðütlerin bir parçasý olduðunu kaydetti. Soyer, hoþgörü, paylaþmak farklýlýklara sevgiyle yaklaþmak ve omuz omuza yaþamak için Mevlana yý, Hacý Bektaþi Veli yi, Yunus Ermeyi ve diðerlerini yeniden okumak gerektiðini Cem Evi ne katký Soyer, Gül ün eleþtirisel konuþmasýndan etkilendiðini ve Cem Evi projesini Bakanlar Kurulu na götürerek katký koyacaðýný ancak herkesin elini cebine koymasý gerektiðini belirtti. Kurttekin TC Lefkoþa Büyükelçisi Türkekul Kurttekin de, hýzla deðiþen bir dünyada yaþandýðýna iþaret ederek, deðiþimin baþlýca kaynaðýnýn teknoloji olduðunu ve insan beyni tarafýndan yaratýlmasýna raðmen insanlarýn beynini zorladýðýný Tüm bu deðiþimlerin yaratanýn en güzel yansýmasý olan insanlarý robotlaþtýrdýðýna iþaret eden Kurttekin, bu nedenle, bu ortamda insanlarýn bazý deðerleri anýmsayarak korumasýnýn tüm insanlýk çok deðerli olduðunu belirtti. Turgay Avcý Baþbakan Yardýmcýsý Dýþiþleri Bakaný Turgay Avcý da, maddi manevi büyük kargaþa içerisinde olan dünyada, haksýzlýðýn, adaletsizliðin kol gezdiði, sevginin yerini düþmanlýðýn aldýðý, küresel barýþýn bir rüya olduðu günümüzde Bektaþ-ý veliler, Abdal Musalar, Kaygusuz Abdallar, Pir Sultan Abdallarýn dostluða, kardeþliðe, sevgiye, saygýya olan çaðrýlarýna ne kadar özlem duyulduðunu anlatmanýn mümkün olmadýðýný Bugün tatmak için bir araya gelinen lokmanýn gerçek anlamýný kavramanýn günümüz dünyasýnda bu nedenlerle çok önemli olduðunu belirten Avcý, Bu lokma toplumsal dayanýþmanýn, yardýmlaþmanýn, sevginin ve paylaþmanýn sembolüdür dedi. Christian Ude Münih Belediye Baþkaný Christian Ude ise, böyle bir etkinlikte bulunmaktan gurur duyduðunu belirterek Münihli Alevilerin selamýný getirdiðini kaydetti. Ude, 35 yýl önce Türkiye nin doðusunda bulunma þansýný yakaladýðýný ve orada tanýdýðý insanlarýn çok yakýn dostlarý olduðunu ve o kiþilerin þu anda Munih de yaþayan kocaman bir alevi ailesini oluþturduðunu anlattý. Alevileri tanýdýkça ne kadar modern, dünyaya güzel bakan insanlar olduðunu, onlarýn baþka dinlere karþý ne kadar anlayýþlý ve dostane olduðunu gözlemleme imkaný bulduðunu anlatan Ude, ve gördüm ki kýzlar erkeklerin gölgesinde kalmadan eþit ayný düzeyde dedi. Ozan Ceyhun Ude nin söylediklerini Almanca dan Türkçeye çeviren Ozan Ceyhun ise, Almanya daki Alevilerle KKTC arsýnda çok derin baðlar olduðunu belirterek, KKTC de Alevilerin, Almanya daki Alevilerin Türkiye de sahip olmak istedikleri koþullarda yaþam sürdüðünü kaydetti. Serdar Denktaþ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Baþbakan Soyer in Cem Evi nin yapýmý için hükümetin katký koyacaðýný ancak herkesin elini cebine atmasý gerektiðiyle ilgili konuþmasýný eleþtirerek, elimizi cebimize atalým ama cepte bir þey býrakmadýlar ki memlekette dedi. Kuran Kurslarýna yaz aylarýnda gidilmek zorunda kalýnmasýnýn yanlýþ olduðunu dile getiren Denktaþ, kýsa bir süre sonra Kuran Kurslarý nýn uzman eðitmenler tarafýndan talep edilen kitleye verilebilmesini temenni etti. Mehmet Çakýcý TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, Kýbrýs ýn kökünün Alevilerle baðlý olduðunu belirterek, alevi kültürünün birçok insana öðretecek çok þeyi olduðunu dile getirdi. Alevilerin inançlarýnýn kendilerinin politik görüþleriyle çok ortak noktasý olduðunu belirten Çakýcý, yaþamak ve yaþatmak istediðimiz kültür bu dedi. Yönlüer HÝS Genel Baþkaný Ahmet Yönlüer ise, Alevilerle sunilerin her yerde bir arada yaþamasý gerektiðini belirtti. Yönlüer, KKTC de sunni alevi birlikteliðinin Türkiye ye de örnek olmasý gerektiðini kaydederek, buradaki dayanýþmayý Türkiye de Cem Evleri konusunda yaþanan sýkýntýlara da örnek gösterdi. Yönlüer, her zaman Alevilerin yanýnda olduklarýný belirtti. Hasan Taçoy UBP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Hasan Taçoy ise, her yýl bir kültürü yaþatmak için yapýlanlarý gördüklerini söyleyerek, 800 yýl önce cesaretleriyle caný pahasýna koruyanlarý unutmamak gerek dedi. Taçoy, tarihe verdikleri destek ve gösterdikleri sevgi için her zaman Alevilerin yanýnda olacaklarýný belirtti SATILIK MÜSTAKÝL EV M2 KALORÝFERLÝ, GÜNEÞ ENERJÝLÝ, BAHÇE+SONDAJ KUYULU, 550 M2 ARSALI VE FUL YAPILI, MÜSTAKÝL EV SAHÝBÝNDEN ACÝLEN SATILIKTIR. MÜRACAAT: ÝMDAT ANIL YILMAZ Cep: Ýþ:

8 Öymen'den Cemevi Desteði destek verdiklerini ve Alevi vatandaþlarýn en yakýn zamanda ibadethanelerine kavuþacaðýný Bazý temaslar için Kayseri ye gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen, ilk önce parti binasýnda yerel seçim politikasýný deðerlendirdi. CHP ile Cem Vakfý atýþtý inþaat yarým kaldý "CEMEVLERÝNE BÝREYSEL DESTEKTE BULUNUYORUZ" Bursa Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn farklý mezheplere mensup vatandaþlar için ibadethane yaptýrmasý gerektiðini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn farklý mezheplere mensup vatandaþlar için ibadethane yaptýrmasý gerektiðini belirterek, Ankara da yapýmý yarýda kalan Türkiye nin en büyük cemevine bireysel maddi Ankara da yapýmý durdurulan Türkiye nin en büyük cemevine CHP nin verdiði destekle ilgili soru üzerine Onur Öymen, "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, ülkede yaþayan farklý mezhebe mensup vatandaþlara da ibadethane yaptýrmalý. Camiler nasýl yapýlýyorsa, cemevleri de yaptýrýlmalý. Alevi vatandaþlarýn cemevleri bir ibadethane olarak kabul edilmelidir. Biz parti olarak Ankara daki cemevine bireysel desteklerde bulunuyoruz. Alevi vatandaþlar da en yakýn zamanda cemevine kavuþacaktýr. Ama siyasi partilerin böyle bir görevi yoktur. Bizimkisi sadece bireysel bir destektir" diye konuþtu. YENÝ BURSA GAZETESÝ Taksi kavgasý, Alevi-Sünni kavgasýna döndü! Olayla ilgili olarak mahkemeye çýkarýlan bir kiþi tutuklandý. Taksi duraðý meselesi iki aile arasýnda etnik çatýþmaya dönüþtü. Þanlýurfa'da iki ailenin taksi duraðý meselesi yüzünden iki gündür devam eden kavga, bugün alevi-sünni davasýna dönüþtü. Olay Sýrrýn Karþýyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre Polat ile Budak aileleri arasýnda bir süre önce mahallede yapýlacak olan boþ bir arazideki taksi duraðý yerini Belediye'nin açmýþ olduðu ihale sonucunda Polat ailesi aldý. Dün gece Polat ailesi ile Budak ailesi Sýrýn Karþýyaka Mahallesi'nde taþlý, sopalý ve býçaklý kavgaya giriþti. Olayda 3 kiþi býçakla yaralanýrken, çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý. Olayý suni-alevi meselesi haline getiren taraflar kavga için tekrar mahallede toplanmaya baþladý. Budak ailesinden yaklaþýk 200 kiþilik grup Sýrrýn Mahallesi'nde toplanýrken, olay yerine çok sayýda çevik kuvvet polisi gönderildi. Polisin "daðýlýn" ihtarýna uymayan gruba çevik kuvvet polisi biber gazý ile müdahale etti. Taraflar ara sokaklara daðýlýrken, polis gruba bu kez ellerindeki coplarla müdahale ederek grubu daðýtmak istedi. Polisle grup arasýnda uzun süre arbede yaþandý. Yaþanan arbede sonucunda yere yatýrýlan þahýslarýn ellerine arkadan kelepçe vurdu. Polis olayla ilgili olarak 20 kiþiye gözaltýna aldý. Olasý bir olaya karþý Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet polisi Mahallede geniþ güvenlik önlemi aldý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. MYNETHABER - ÝHA - 19 Ekim 2008 Ablasýný kurtarmak için doðdu Sulucarahöyük/HACIBEKTAÞ Hasta kardeþine uygun kemik iliði bulunamadýðýndan onu kurtarmak için dünyaya getirilen küçük kýz, ablasýný hayata döndürdü Ýngiltere de yaþayan Saskia isimli minik kýzýn daha 11 haftalýkken tedavi edilemez bir kan hastalýðýna yakalandýðý ortaya çýkýnca doktorlar, tek çarenin küçük kýz altý yaþýna basmadan ona kemik iliði nakli yapmak olduðunu aileye bildirdi. Aksi halde kýzlarýnýn hayata veda edeceðini öðrenen aile, hemen gerekli testleri yaptýrdý ancak ailenin hiçbir üyesinin iliði kýzlarýna uygun deðildi. Çaresiz kalan aile, sonunda çok nadir baþvurulan bir yöntemi denemeye karar verdi. Ve Saskia yý kurtarmak için ona ilik nakli yapabileceði kesin olan bir çocuk daha yapmayý kararlaþtýrdýlar. Dünyada etik olarak büyük tartýþma yaratan tedavi için hasta olan kardeþe nakil yapýlabilecek olarak en uygun embriyo seçildi. Anne tüp bebek yöntemiyle hamile kaldý ve Imogen dünyaya geldi. Doktorlar, Imogen 19 aylýkken küçük kýzýn artýk operasyon için hazýr olduðunu açýkladý. Ve nihayet beklenen ameliyat baþarýyla gerçekleþtirildi. Þimdi iki kardeþ de çok saðlýklý ve Imogen ile Saskia birbirlerine koparýlamaz bir bað ile baðlý. Anneleri Natalie Barb ise Bu hayatýmda aldýðým en zor kararlardan biriydi. Bir yanda Saskia nýn durumu her gün biraz daha kötüleþiyor ve acil bir ilik nakli gerekiyordu. Öte yandan da henüz bir bebek olan Imogen in ameliyata alýnacaðý fikri bana çok korkunç geliyordu. Ancak doðru kararý verdiðime inanýyorum diye konuþtu. Ancak bu yöntemle doðan ve genetik olarak özel üretilen kurtarýcý kardeþ ler birçok týp çevresinden tepki görüyor. Milliyet Ankara'da süren Türkiye'nin en büyük cemevi inþaatý yarým kaldý. CHP "Biz arsa taahhüt etmiþtik" derken Cem Vakfý "CHP ödeyecekti" diyor. 2.5 milyon YTL alacaðý olan müteahhit ise isyan ediyor: Beni bitirdiler.. "Türkiye'nin en büyük cemevi" sloganýyla geçen 19 Nisan'da CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal tarafýndan Ankara'nýn Çankaya ilçesinde temeli atýlan cemevi inþaatý yarým kaldý. Cem Vakfý, "CHP ödemeliydi" derken, CHP tarafý ise, "Biz sadece arsa sözü vermiþtik" diyerek topu vakfa atýyor. Bugüne kadar yaklaþýk 2.5 milyon YTL'lik yatýrým yaptýðýný ancak tek kuruþ para almadýðýný söyleyen müteahhit Ýlhan Sarýaltun ise isyan ediyor: "Bu inþaat beni bitirdi." 3 bin 500 kiþinin cem yapacaðý Yunus Emre Cemevi projesinin temeli, 19 Nisan 2008'de CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal tarafýndan atýlmýþtý. Çankaya Belediye Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz ve Cem Vakfý Genel Baþkaný Ýzzettin Doðan'ýn da katýldýðý törende Baykal, "Türkiye'nin en büyük cemevi projesini hayata geçirmekten ötürü çok mutluyuz. Bu proje seçimlerden önce bitirilecek ve Alevi vatandaþlarýmýzýn ibadetine sunulacak" demiþti. 'CHP BÝZE ÞOV MU YAPTI?' Ancak proje Çankaya Belediyesi ve Cem Vakfý arasýndaki anlaþmazlýk nedeniyle durdu. Proje ortaðý Cem Vakfý'nýn Genel Baþkaný Prof. Ýzzettin Doðan sorumluluðun CHP'ye ait olduðunu belirterek þöyle dedi: "Cem Vakfý'nýn tek kuruþ parasý yoktur. Türkiye þu ana kadar yapýlan tüm cemevleri belediyelerin verdiði destekle yapýlmýþtýr. Önceleri bize temel atma töreninde söylenenlerle, Alevi toplumuna göstermelik þov mu yapýldý? Sayýn Yýlmaz Ateþ ve Sinan Yerlikaya ile telefonla konuþtum. 'Biz arsa vermeyi taahhüt ettik. Bizim herhangi bir taahhüdümüz olmadý' diyorlar. Bu taahhüdün yazýlý mý olmasý gerekiyor? Sayýn Genel Baþkan halkýn önünde seçimden önce bitirileceði vaadini verdi. Daha sonra Genel Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Ateþ, Baykal'ýn 'Yardýmý yapmaya çalýþalým ama yapalým diye söz vermedik' dediðini aktardý. Müteahhidi maðdur etmemeye çalýþacaðýz, gerekirse Alevi halkýna baþvururuz. CHP'nin tutumuyla ilgili olarak Alevi halkýnýn kafasýnda bazý sorular yaratacaktýr." 'BÝNA TAAHHÜDÜMÜZ YOKTU' Çankaya Belediye Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz ise, protokolde binayý yaptýracaklarý þeklinde bir taahhütleri olmadýðýný savunarak, þunlarý belirtti: "Biz Ankara'nýn en deðerli arazilerinden deðeri 10 milyon dolarý bulan arsayý tahsis ettik. Verilen arazinin hafriyatýný biz aldýk. Çevre düzenlemesini biz yaptýk. Cemevi projesine gerekli katkýlarý vererek öncelikle yapý ruhsatý verdik. Biz üzerimize düþen bütün sözleri tuttuk. Alevi vatandaþlarýn sýkýntýlarýný elbette ki konuþuruz." Müteahhit: Üçkâðýtçý durumuna düþürdüler Müteahhit Ýlhan Sarýaltun, muhatap bulamamaktan þikâyetçi. Bugüne kadar yaklaþýk 2.5 milyon YTL'lik yatýrýma karþýlýk tek kuruþ ödeme alamadýðýný savunan müteahhit Ýlhan Sarýaltun, bir muhatap bulamadýðýndan yakýnarak þunlarý dile getirdi: "Altý ay burada çalýþma yaptým bir kuruþ para alamadým. 2.5 milyon YTL'nin üzerinde hak ediþimiz var, beni bitirdiler. Ýþçilere yalvardýk kimine çek, kimine senet verdik. Para alamadýðýmýzý söyledik sað olsunlar icraya vermediler. Ama birkaç ay sonra her þeyimize el koyacaklarýna þüphem yok. Kâr etmem, betonu, demiri versinler biz kârýnda deðiliz. Ben de Aleviyim. Eski bir CHP'li olarak kimseye iftira atmak istemiyorum ama bizi üçkâðýtçý durumuna düþürdüler." Abdurrahman ÞÝMÞEK HABER MERKEZÝ - SABAH

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı