XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology"

Transkript

1

2 TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology November 26-29, 2005 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme

3

4 TÜRK KARD YOLOJ DERNE XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Kas m 2005 Topkap Palace - Kremlin Palace Antalya Program

5

6 De erli Meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji tarihinin en büyük Ulusal Kongresi ne hoflgeldiniz. Gerçekten XXI. Kongre mizin geleneksel ulusal kongrelerimizin yükselen çizgisinin üst noktas oldu unu gururla duyuruyoruz. Ayn zamanda ülkemizin en büyük ve en önemli bilimsel etkinliklerinden biri haline gelen kongremizin, bilimsel yönü yan nda düzenleme biçimi ve etik ayr nt lar yönünden de di er bilimsel meslek kurulufllar n n kongrelerine örnek oluflturdu unu bilmek bizim için ayr ca bir sevinç kayna d r. Son birkaç y lda kongremizin ulaflt kat l mc boyutu ile art k Antalya d fl nda bir yerde toplanabilme olana m z kalmad. Bölgenin turizm mevsimi içinde kongre yapmam z halinde deniz ve do a ile yar fl daha bafltan kaybetme riskini azaltmak, di er tüm kongrelerden uzak bir zaman dilimini bulabilmek ve özellikle son iki y lda Ramazan ve Bayram n d fl na ç kabilmek için Kongremizi Kas m ay n n sonuna ald k. Bafllang çtan beri beklentilerin aksine, kat l m bu yeni zaman diliminde çok daha fazla oldu. Özellikle endüstri kat l m ve teflviki önceki y llar n çok üzerine ç kt. Sonunda bu y l kongremiz her yönden ortalama %25 oran nda büyüdü. Bunun ötesinde, di er pek çok bilimsel meslek kuruluflu da TKD örne ini izleyerek kongrelerini Kas m ay na ald lar. Bu y l kongremiz birçok ilki yaflayacak. lk kez Uluslaras Oturum ad alt nda bir diziyi bafllat yoruz. Bu y l sadece simpozyumlar ve konferanslardan oluflacak bu oturumlar gelecek y llarda serbest bildiri sunumlar na da aç lacak, böylece bölge ülkelerinden gelen kat l m istekleri de karfl lanabilecek ve gelecekte Ulusal Kongre miz bölgede an lan ve say lan bir bilimsel etkinlik halini alacakt r. Bu oturumlar n EBAC taraf ndan uluslararas ölçekte kredilendirilmesi kongremizin prestijini art ran önemli bir unsurdur. Yine bu y l ilk kez kongremizde, sonucunda bir uzlafl bildirgesi nin yer alaca bir tür politika konferans son y llar n en s cak konular ndan biri olan kök hücre uygulamalar na ayr ld. Ülkemizden ve yurt d fl ndan bilim adamlar n n ve Sa l k Bakanl yetkililerinin kat laca bu konferans n çok yararl olaca n umuyoruz y l Ulusal Kongre mizde ilk Ulusal Kardiyoloji Board S nav n gerçeklefltirmifl olmam z TKD nin büyük baflar s d r. Bu y l ilk kez Alman Kardiyoloji Derne i ile TKD nin ortaklafla haz rlad klar bir bilimsel oturumu da izleyeceksiniz. Böylece bafllayacak bir gelenek, iki y lda bir karfl l kl olarak her iki ükenin ulusal kongrelerinde sürdürülecektir. Yine Polonya Kardiyoloji Derne i ile sürdürülen ortaklafla toplant gelene i bu y l Ulusal Kongre mizde bir ortak oturumla sürdürülecektir. Kongremiz ayr ca Türk Dünyas Kardiyoloji Birli i Baflkanlar Toplant s gibi TKD nin önemli uluslaras etkinliklerinden birine de sahne olacakt r. XXI. Ulusal Kongre nin en önemli özelliklerinden biri de kongre bilimsel program na katk n n ülkemizin her yöresinden ve çok say da genç bilim adam ndan oluflan meslektafl m zdan gelmesi ve böylece TKD nin kucaklay c ifllevinin aç kça gözlenmesidir. Bildiri özeti de erlendirmelerinden, konferanslara ve oturum baflkanl klar na ulaflan genifl yelpazede kongre bilimsel program na katk lar için kendilerine en içten teflekkürlerimizi sunuyoruz. Yararl bir kongre dile iyle sayg lar sunar z. Ali Oto Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan Oktay Ergene Türk Kardiyoloji Derne i Genel Sekreteri 5

7 TÜRK KARD YOLOJ DERNE YÖNET M KURULU fieref Baflkan : Remzi Özcan Baflkan : Ali Oto Baflkan Yard mc lar : Kâmil Adalet Lâle Tokgözo lu Genel Sekreter : Oktay Ergene G. Sekreter Yard mc lar : Mahmut fiahin Tuna Tezel Muhasip : Mehmet Özkan Veznedar : Zeki Öngen Üyeler : Ömer Kozan M. Kemal Erol Deniz Kumbasar KONGRE B L M KURULU KONGRE PROGRAM KURULU Ömer Kozan, Baflkan Lâle Tokgözo lu, Çal flma Gruplar Sorumlusu Mahmut fiahin, Baflkan Yard mc s Zeki Öngen, Baflkan Yard mc s M. Kemal Erol, Baflkan Yard mc s Tuna Tezel, Baflkan Yard mc s KONGRE PROGRAM DANIfiMA KURULU Meral Gün Alt ok, Kardiyoloji Hemflireli i ve Teknisyenlik Çal flma Grubu Baflkan Ali Ayd nlar, Kapak Hastal klar Çal flma Grubu Baflkan Yelda Baflaran, Ekokardiyografi Çal flma Grubu Baflkan Murat Ersanl, Lipid Çal flma Grubu Baflkan Giray Kabakç, Hipertansiyon Çal flma Grubu Baflkan Ethem Kumbay, Giriflimsel Kardiyoloji Çal flma Grubu Baflkan Mehmet Bülent Özin, Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çal flma Grubu Baflkan Seçkin Pehlivano lu, Koroner Kalp Hastal klar Çal flma Grubu Baflkan Osman Ak n Serdar, Kalp Yetersizli i Çal flma Grubu Baflkan Zerrin Yi it, Nükleer Kardiyoloji Çal flma Grubu Baflkan GÜNÜN POSTER SEÇ M KURULU Necip Alp, Baflkan Mustafa Ak n brahim Demir Mehdi Zoghi Bar fl lerigelen Nurgül Keser Deniz Kumbasar Fehmi Mercano lu Mustafa fian O uz Caymaz Dilek Yeflilbursa Aylin Y ld r r 6

8 B LD R ÖZETLER DE ERLEND RME KURULU Adnan Abacı Esmeray Acartürk Mahmut Aç kel Kâmil Adalet Mehmet A rbafll Mustafa Ak n Mehmet Aksoy Serdar Aksöyek Azem Akıllı Sait Alan Ahmet Alpman Arma an Altun Ahmet Altınbafl B. Behlül Altunkeser Özgür Aslan Necmi Ata Enver Atalar Dursun At lgan Saide Aytekin Vedat Aytekin Kudret Aytemir E. Erhan Babal k Özer Badak Emrullah Baflar Yelda Baflaran Serdar Bayata Merih Baykan M. Kemal Baysal Aytül Belgi Berkten Berkalp Osman Bolca Bülent Boyac Abdi Bozkurt Engin Bozkurt H. O uz Caymaz Bekir Sıtkı Cebeci Münacettin Ceviz Naci Ceviz Ceyhun Ceyhan Gökhan Cin B. Yılmaz Cingözbay Nail Ça lar Sengül Çehreli Cengiz Çeliker Atiye Çengel Vedat Davuto lu Necmi De er Muzaffer De ertekin brahim Demir Mesut Demir Ahmet Duran Demir Mustafa Demirtafl Hakan Dinçkal Abdullah Do an Nergiz Domaniç Oben Döven Dursun Dursuno lu Erdal Duru Serdar Ener Ali Rıza Erbay zzet Erdinler Mehmet Eren Oktay Ergene Ali Ergin Cengiz Ermifl Çetin Erol M. Kemal Erol F. Sinan Ertafl Nam k Kemal Eryol Beyhan Eryonucu Ali Serdar Fak Hasan Gök Mustafa Gökçe Ömer Göktekin Zehra Gölbafl Taner Gören Bülent Görenek Muharrem Güldal Sadi Güleç Niyazi Güler Sümeyye Güllülü Sema Güneri Cemil Gürgün Adalet Gürlek Tevfik Gürmen Metin Gürsürer Özen Güven Deniz Güzelsoy Barıfl lerigelen Erdo an lkay Giray Kabakç Asuman Kaftan Ilg n Karaca Aziz Karadede Hayrettin Karaeren fiule Karakelleo lu Remzi Karao uz Sezer Karc er Hakan Karpuz Meral Kay kç o lu Hasan Tahsin Keçeligil Nurgül Keser Ozan K nay Suna K raç Önder K r ml Cevat K rma H. Lütfi K sac k Hikmet Koçak Ferflat Kolbak r Lale Koldafl Baki Komsuo lu fiule Korkmaz Feridun Koflar Nevres Koylan Ömer Kozan Sedat Köse Deniz Kumbasar Ethem Kumbay Serdar Küçüko lu Hakan Kültürsay Turhan Kürüm Fehmi Mercano lu Haflim Mutlu Haldun Müderriso lu Sanem Nalbantgil Ahmet Narin Y lmaz Niflanc Abdurrahman O uzhan Alper Onbaflılı Ersel Onrat Ali Oto Remzi Önder Zeki Öngen Mehmet Özayd n Fatih Özçelik Kurtulufl Özdemir Murat Özdemir Metin Özenci Necla Özer Filiz Özerkan Bülent Özin Mehmet Özkan Mustafa Özkan Serdar Payz n Seçkin Pehlivano lu rfan Sabah Vedat Sansoy Ender Semiz O. Ak n Serdar nan Soydan Cahide Soydafl Ç nar Kenan Sönmez Mahmut fiahin Mustafa fian Hüseyin fienocak Talat Tavl Sedat Tavflano lu Ahmet Temizhan Hakan T k z Timur Timurkaynak Mehmet Tokaç Lâle Tokgözo lu Nizamettin Toprak Ramazan Topsakal Eralp Tutar Cengizhan Türko lu Cüneyt Türko lu Berrin Umman Dilek Ural Ertan Ural Cihangir Uyan M. S dd k Ülgen Sinan Üner Ahmet Vural Selim Yalç nkaya Mehmet Yaz c Murat Yeflil Dilek Yeflilbursa Kemal Yeflilçimen Osman Yeflilda Ercüment Y lmaz Hüseyin Y lmaz Mustafa Y lmaz Hüsniye Yüksel Aylin Yıldırır Mehdi Zoghi 7

9 Konuk Konuflmac lar Gunther Arnold, Almanya Jean Davignon, Kanada Wojciech Drygas, Polonya Roberto Ferrari, talya Eckart Fleck, Almanya Bernard Gersh, Amerika Anselm Gitt, Almanya Donald Orlic, Amerika Tomasz Pasierski, Polonya Terje R. Pedersen, sveç Frank Rademakers, Belçika Sanjeev Saksena, Amerika Otto A. Smiseth, Norveç Özlem Soran, Amerika Lars Wallentin, sveç 8

10 TOPLANTI SALONLARI YERLEfi M Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5 Salon 6 Salon 7 Salon 8 Salon 9 Salon 10 Sunum Kabul I Kremlin Hotel Üst kat 1. bölüm Kremlin Hotel Üst kat 2. bölüm Kremlin Hotel Üst kat 3. bölüm Kremlin Hotel Ara kat Turgenyev-Chekov Salonlar Kremlin Hotel Ara kat Gogol Salonu Topkap Hotel Osman Gazi Salonu Topkap Hotel Fatih Sultan Mehmet Salonu Venezia Hotel Marco Polo Salonu Topkap Hotel Kanuni Sultan Süleyman Salonu Topkap Hotel Yavuz Sultan Selim Salonu Kremlin Hotel Ara kat Dostoyevski Salonu Sunum Kabul II Topkap Hotel Revan Köflkü Poster Alan Kremlin Ana Restaurant Girifl Fuayesi 9

11 GENEL B LG LER Kamu yarar na çal flan Türk Kardiyoloji Derne i nce her y l düzenlenen Ulusal Kardiyoloji Kongreleri nin yirmibirincisi Kas m 2005 tarihleri aras nda Topkap Palace - Kremlin Palace / Antalya da düzenlenecektir. Aç l fl töreni 26 Kas m 2005 Cumartesi akflam, saat 20:00 da yap lacakt r. Kat l m Ücretleri TKD üyelerine Di er hekimlere Asistan, efl ve hemflirelere 180.-YTL 200.-YTL 120.-YTL Kay t ücreti fl Bankas F nd kzade flubesindeki say l Türk Kardiyoloji Derne i hesab na havale edilmelidir. Kay t ücreti karfl l nda özet kitab ile kongre çantas verilecek, bilimsel oturumlar izlenip, sanayi sergisi gezilebilecektir. Kat l mc lar ve kay tl eflleri ayr ca, aç l fl kokteyli ile gala yeme ine davetlidirler. Konaklama Afla da yaz l otellerde konaklamak isteyen kongre kat l mc lar için özel indirimli ücretler üzerinde anlafl lm flt r. Konaklama fiyatlar 4 gecelik olup, otelin HERfiEY DAH L uygulamas çerçevisinde verilmifl paket fiyatlard r. Fiyatlara KDV eklenecektir. Otele girifl 25 Kas m 2005, Cuma günü olup, otelden ç k fl 29 Kas m 2005, Sal günüdür. Belirtilen fiyatlar her iki otel için de geçerlidir. Otel Ad Topkap Palace & Kremlin Palace Tek Kiflilik Oda 500.-Euro ki Kiflilik Odada Kifli Bafl 340.-Euro Otel d fl nda konaklayan misafirlerimiz otelin Herfley Dahil hizmetinden günlük 40.-Euro ödeyerek faydalanabileceklerdir. 10

12 En yi Bildiri Ödülü 21.Ulusal Kardiyoloji Kongresine gönderilen bildiriler arasından Bildiri Özetleri De erlendirme Kurulu'nun en yüksek puan verdi i 3 bildirinin herbirine YTL ödül verilecektir. Sonuçlar Açılıfl Töreni'nde duyurulacaktır. Posterler Poster bildirileri, poster salonunda sergilenecek ve her poster yar m gün as l bulundurulacakt r. Programda belirtilen saatlerde oturum baflkanlar n n yönetti i poster tart flmalar poster alan içinde düzenlenmifltir. Poster Ödülü Bu y l onuncu kez uygulanacak En yi Poster Ödülü, her gün as l bulunulacak posterler aras ndan Poster Seçim Kurulu nca hem içerik, hem de göze en iyi hitap eden ve sunufl yönünden en iyisi olarak belirlenene verilecektir. Üç kongre gününün her birinde seçilen günün posteri sahibine hem dernekçe belge verilecek, hem de özenle haz rlad poster için 250.-YTL lik destek sa lanacakt r. Bildiri Özet Kitapç Sözlü ve poster bildiri özetleri Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi nin özel say s nda yay nlanacakt r. Ayr ca CD ye bas lacakt r. Efl Zamanl Çeviri ngilizce olarak verilecek olan konferanslar, efl zamanl olarak Türkçe ye çevrilecektir. Sergiler laç ve t bbi malzeme firmalar nca düzenlenecek sergiler, kongre süresince saat 09:00-18:00 aras nda fuayelerde aç k olacakt r. Sa l k Bakanl Onay Kongreye kay tl hekimlere, geçmifl y llarda oldu u gibi, Sa l k Bakanl kurulufllar ndaki görevlerinden izinli say labilmeleri olana sa lanacakt r. Bu y l da EBAC (European Board of Accreditation Council) kredilendirmesi için baflvuruda bulunulmufltur. Sosyal Etkinlikler 26 Kas m 2005, Cumartesi akflam Aç l fl Yeme i 28 Kas m 2005, Pazartesi akflam Kapan fl Yeme i 11

13 KONGREY DESTEKLEYEN KURULUfiLAR Kongrenin baflar s na önemli katk da bulunan ilaç ve t bbi teçhizat sanayiinin seçkin temsilcilerine Türk Kardiyoloji Derne i teflekkür eder. Büyük destek sa layan kurulufllar;.e. ULAGAY-MENARINI GROUP SANOFI AVENTIS NOVARTIS SERVIER PFIZER MERCK SHARP & DOHME ASTRA ZENECA ABBOTT GLAXOSMITHKLINE BOEHRINGER INGELHEIM ABD BRAH M SANOVEL ROCHE ACTELION LAÇ LTD. fit. METDEM GUIDANT BOSTON SCIENTIFIC MERCK ALMAN LSAN ST JUDE-KARDiYAKRiTM AL RA F Sergi açarak kongreyi destekleyen kurulufllar; BAYER BERK SA LIK B OFARMA BMS BRAUN DEVA DRAEGER ECZACIBAfiI EGE GRUP EMA ESAOTE FAKO FARMATEK F ZYOMED FOURNIER GST NCEKARA KOÇAK MEDITEL MEDTEK MES TAfi METKO MED KAL MTS NEMED PENTA PETAfi POLARIS ROCHE DIAGNOSTIK SANTA FARMA SCHILLER SERA SA LIK S MEKS SOLGAR SOLVAY TEPA TOSHIBA UZUNLAR MED KAL 12

14 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON I M N KURS STEM TEDAV S : UYGULAMANIN Ç NDEN 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Ali Ergin, Sebahattin Ateflal 08:30 Hemodinami laboratuar olmayan hastanelerde izlem fiule Korkmaz 08:50 Baflar l trombolizis sonras hasta izlemi Mustafa Özcan 09:10 Yafll hastalarda tedavi stratejileri Mehmet Emin Korkmaz 09:30 Hastaneye geç gelen hastalar n izlemi Gökhan Cin 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS YEN TCK VE HEK M SORUMLULU U 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Oktay Ergene, Mahmut fiahin 10:30 Savc gözüyle Mustafa Ulu 10:50 Savunma gözüyle - I Bahri Öztürk 11:10 Savunma gözüyle - II Ömer Gören 11:30 Sigortac gözüyle Serdar Gül 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 13

15 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON II M N KURS PR MER PULMONER H PERTANS YON 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Cahide Soydafl Ç nar, Osman Yeflilda 08:30 Epidemiyoloji ve yeni s n fland rma Mustafa Gökçe 08:50 Tan yöntemleri Cemil Görgün 09:10 Genetik ipuçlar Ramazan Akdemir 09:30 Yeni tedavi aç l mlar Abdullah Do an 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS GENÇLERDE VE SPORCULARDA AN ÖLÜM 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ahmet Oktay, Cengizhan Türko lu 10:30 Epidemiyoloji ve tan zzet Tando an 10:50 Yap sal kalp hastal klar ve ani ölüm Zehra Bu ra 11:10 Birincil elektriksel ölümler Fehmi Mercano lu 11:30 Gençlerde ani ölümü önleme konusunda öneriler (ailede, okulda, askerde, sporda) zzet Erdinler 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 14

16 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON III M N KURS NÖROKARD YOJEN K SENKOP 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Mustafa Ak n, Bülent Özin 08:30 Fizyopatoloji Nam k Kemal Eryol 08:50 Klinik özellikler ve tan Ozan K nay 09:10 Farmakolojik tedavi Cengiz Ermifl 09:30 laç d fl tedavi Arma an Altun 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara 15

17 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON I KOLESTEROL TEDAV S NDE K L NH B SYON Merck Sharp & Dohme ve Schering Plough taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 12:30-14:00 Oturum Baflkan : Çetin Erol 12:30 Kardiyovasküler risklerle bafla çıkabilmek için ikili inhibisyon: Ezetimib ve etki mekanizması Vedat Sansoy 13:10 Ezetimib ve statin tedavisinin klinik uygulamadaki yeri Terje Pedersen 13:50 Tart flma 14:00-14:15 Ara THINK: TÜRK YE'DE LK VER LER Türk Kardiyoloji Derne i Hipertansiyon Çal flma Grubu taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyumu 14:15-15:45 Oturum Baflkan : Ali Oto Konuflmac lar: Adnan Abac Fatih Sinan Ertafl 15:45-16:00 Ara AKUT KALP YETERS ZL TEDAV S : YEN KANITLAR ESK ALIfiKANLIKLARI DE fit RECEK M? Hem semptomatik / hemodinamik düzelme sa lamak hem de mortaliteyi azaltmak mümkün mü? Abbott taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 16:00-17:30 Oturum Baflkan : Osman Ak n Serdar 16:00 ESC akut kalp yetersizli i tan ve tedavi k lavuzunda levosimendan n yeri Vedat Sansoy 16:45 Levosimendan için yeni kan tlar. ki yeni klinik çal flma sonuçlar : REVIVE & SURVIVE Alexandre Mebazaa 17:30-17:45 Ara 16

18 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON I H PERTANS F R SK VE ANT H PERTANS F TEDAV YAKLAfiIMI Sanofi Aventis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:45-19:15 Oturum Baflkan : Kemalettin Büyüköztürk 17:45 Risk belirlemenin önemi: Yeni hipertansiyon s n fland rmas Ömer Kozan 18:00 Hipertansiyonlu hastalarda risk belirlenmesi: ICEBERG sonuçlar Giray Kabakç 18:15 ICEBERG çal flmas neler getirdi? Bar fl lerigelen 18:30 Kardiyorenal korumada ARB'ler Nevres Koylan 18:45 COSIMA çal flmas Roland Asmar 19:00 Tart flma 17

19 AÇILIfi TÖREN 19:30 Aç l fl Ali Oto Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan 19:40 Genç Araflt rmac Ödül Töreni Birincilik Ödülü Relationship between DNA damage, total antioxidant capacity and coronary artery disease Recep Demirba, Remzi Yılmaz, Abdurrahim Koçyi it kincilik Ödülü Normalisation of negative T waves in the chronic stage of Q wave anterior myocardial infarction as a predictor of myocardial viability Arma an Altun, Gülay Durmufl Altun, Atilla Birsin, Aziz Gültekin, Ersan Tatlı, Gültaç Özbay 19:45 Türk Kardiyoloji Derne i Hizmet Ödülleri 19:55 Konuk Konuflmacı 9. Cumhurbaflkanı Sn. Süleyman Demirel 20:20 Mutlu Torun ve Derya Türkan Müzik Dinletisi 20:40 Aç l fl Yeme i 18

20 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON II REN N ANJ YOTENS N BLOKAJININ GEL fi M 2005 DAHA ÇOK HASTAYA, DAHA Y KONTROL, VASKÜLER FAYDALAR brahim Ethem Ulagay-Menarini Group-Pfizer taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 12:30-14:00 Oturum Baflkanlar : Ali Oto, Serap Erdine 12:00 Aç l fl konuflmas Ali Oto 12:05 Kardiyovasküler risk: Nas l tedavi edilir? Giray Kabakç 12:25 Hedef organ proteksiyonunda ARB lerin rolü Wiek H. Van Gilst 12:45 Olmesartan: Etkinlik ve güvenilirlik profili Hans R. Brunner 13:05 Soru / Cevap 13:15 Sonuçlar Serap Erdine 14:00-14:15 Ara K HEDEF: ANJ YOTENS N RESEPTÖR BLOKAJI VE L P D DE ERLER N HEDEFE ULAfiTIRMA - TEK AMAÇ: KARD YOVASKÜLER KORUNMA AstraZeneca taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 14:15-15:45 Oturum Baflkan : Lâle Tokgözo lu 14:15 Aç l fl Lâle Tokgözo lu 14:20 De iflen lipid hedefleri ve yeni tedavi fırsatları Jean Davignon 14:50 Hipertansiyon tedavisinde ARB'lere güncel yaklaflım Peter Meredith 15:10 Kalp yetersizli i tedavisinde ARB'lerin yeri ve CHARM Karl Swedberg : Soru / Cevap 15:45-16:00 Ara 19

21 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON II POLYPILL LER GEL YOR: TEOR N N PRAT E DÖNÜfiMES Pfizer taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 16:00-17:30 Oturum Baflkan : Oktay Ergene 16:00 Türkiye de HT ve HL birlikteli i Bu birlikteli in risk yükü üzerine etkisi Oktay Ergene 16:30 Tedavi açı ı Kılavuzlardaki de iflim Tek tek hastalık yerine toplam KV risk kavramı Hasta uyumu GEMINI çalıflması Leif Erhardt 17:00 ASCOT çalıflması ASCOT 2x2 sonuçları Fatih Sinan Ertafl 17:30-17:45 Ara PR MER PREVANS YON ICD TEDAV S NDE EN Y END KASYON MU? Guidant & Metdem taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:45-19:15 Oturum Baflkan : Ali Oto 17:45 Aç l fl konuflmas Ali Oto 18:00 Ani ölümden birincil korunma: Kimler risk alt nda? Ali Oto 18:20 ICD çal flmalar ndan neler ö rendik? Seah Nisam 18:40 Yeni çal flma sonuçlar, yeni k lavuzlar gerekiyor mu? H. Klein 19:00 Olgu sunuluflu ve tart flma Kudret Aytemir Seah Nisam 20

22 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON III H PERTANS YONUN LK BASAMAK TEDAV S NDE YEN B R KONSEPT: BISOPROLOL + HCTZ Merck laç taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 12:30-14:00 Oturum Baflkan : Bar fl lerigelen 12:30 Aç l fl Bar fl lerigelen 12:50 A new concept in first line hypertension treatment: Bisoprolol + HCTZ Bernard Waeber 13:40 Tart flma 14:00-14:15 Ara KARD YORENAL KORUMADA HANG S ÖNCEL KL D R? KARD YOPROTEKS YON MU? NEFROPROTEKS YON MU? PRO-CON DEBATE Abbott taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 14:15-15:45 Oturum Baflkanlar : Giray Kabakçı, Gültekin Süleymanlar 14:15 Kardiyoproteksiyon önceliklidir Ali Serdar Fak 14:55 Nefroproteksiyon önceliklidir Tevfik Ecder 15:35 Tart flma 15:45-16:00 Ara 21

23 26 Kas m 2005, Cumartesi SALON III ATEROTROMBOZ: R SK VE TEDAV YAKLAfiIMLARI Sanofi Aventis ve Bristol - Myers Squibb taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyumu 16:00-17:30 Oturum Baflkan : Ali Oto 16:00 Aterotromboza ba l riskin ve tedaviye ba l yaklafl m n de erlendirilmesi: ARDA çal flmas n n ö rettikleri Ali Oto 16:25 Antitrombotik tedavide yenilikler Lâle Tokgözo lu 16:50 Serebral kardiyak embolide antitrombotik tedavi Emre Kumral 17:15 Tart flma 17:30-17:45 Ara TÜRK YE METABOL K SENDROM SIKLI I ARAfiTIRMASI Abdi brahim taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:45-19:15 Oturum Baflkan : Çetin Erol 17:45 METSAR - Metodoloji Ahmet Temizhan 18:25 METSAR - Sonuçlar Adnan Abac 19:05 Tart flma 22

24 27 Kas m 2005, Pazar SALON I KVH KORUNMA / PREVENTION IN CVD Türkiye ve Polonya Ortak Toplant s / Poland and Turkey (TSC - PSC) Joint Meeting 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Oktay Ergene, Wojciech Drygas 08:30 Epidemiologic figures from Turkey Lâle Tokgözo lu 08:50 Public awareness activities of TSC Deniz Kumbasar 09:10 Epidemiologic figures from Poland Tomasz Pasierski 09:30 Public awareness activities of PSC Wojciech Drygas 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara KONFERANS-I 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Zeki Öngen, Ömer Kozan 10:30 The comtemporary management of atrial fibrillation Sanjeev Saksena 10:50 The clinical implications of the results of mega trails Terje R. Pedersen 11:10 Effects of statins beyond LDL-cholesterol lowering Jean Davignon 11:30 MRI in cardiology Frank Rademakers 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 23

25 27 Kas m 2005, Pazar SALON II HOTLINE 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Altan Onat, Giray Kabakç 08:30 TEKHARF çal flmas : Kanda trigliseridlerin eriflkinlerimizde ba ms z öngörücülü ü, erkek ve kad nlar m zda abdominal obezitenin uygun tan m, klinik iliflkileri ve anlam Altan Onat 08:55 THINK çal flmas Giray Kabakç 09:20 ARDA çal flmas Zeki Öngen 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara KALP YETERS ZL NDE GÜNCEL KAVRAMLAR 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Osman Ak n Serdar, Ahmet Temizhan 10:30 Kardiyak fibrozun tan ve tedavisi Dilek Yeflilbursa 10:50 Kalp yetersizli i ve nöro-endokrin tedavide son durum Aytaç Öncül 11:10 Tan ve tedavide natriüretik peptidler Metin Özenci 11:30 Kalp yetersizli i ve egzersiz Hasan Gök 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 24

26 27 Kas m 2004, Pazar SALON III R SK FAKTÖRLER VE KORONER ARTER HASTALI INDA ULUSAL ÖZELL KLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Sinan Üner, Özhan Göldeli 08:30 Türk yetiflkinlerinde hiperkolesterolemi ve hipertansiyon SB 1 birlikteli i: S kl na ve kardiyovasküler riski öngördürmesine iliflkin TEKHARF çal flmas verileri Onat A, Uyarel H, Türkmen S, Karabulut A, Yaz c M, Can G, Sansoy V ( stanbul) 08:40 Türk toplumunda koroner arter hastalar aras nda SB 2 aspirin direnci prevalans Pamukçu B, Oflaz H, Önür, Umman S, Meriç M, Umman B, Niflanc Y ( stanbul) 08:50 Halk m zda abdominal obezitede risk faktör kümelenmeleri SB 3 ve kad nlarda hiperkolesterolemi Onat A, Uyarel H, Karabulut A, Albayrak S, Do an Y, Can G, Hergenç G, Sansoy V ( stanbul) 09:00 Normal glukoz regülasyonuna sahip olan toplumumuzda SB 4 metabolik sendromun d fl nda insülin direncinin yayg nl ve kardiyovasküler risk ile iliflkisinin yüksekli i Onat A, Hergenç G, Türkmen S, Yaz c M, Sar, Can G ( stanbul) 09:10 Rose Angina Anketi nin Türk toplumunda SB 5 uygulanabilirli i - efor testi sonuçlar ile karfl laflt r lmas Norgaz T, Hobiko lu G, Aksu H, Yaz c S, Özer O, Eksik A, Öntürk E, Narin A ( stanbul) 09:20 Dislipidemik hipertansiyon: Toplumsal bazl prospektif SB 6 bir çal flmada ay rt edici özellikler ve kardiyovasküler hastal k riski Onat A, Hergenç G, Sar, Uyarel H, Türkmen S, Can G, Sansoy V ( stanbul) 09:30 Türk toplumunda Apolipoprotein E (apo E) gen SB 7 polimorfizminin serum lipid profili üzerine etkisi Evrengül H, Tanr verdi H, Mergen H, Acar C, fieleci D, Kuru Ö, Enli Y, K l ç D, Kaftan A, K l ç M (Denizli) 09:40 Tart flma 10:00-10:30 Ara 25

27 KÖK HÜCRE: KÖKLÜ B R ÇÖZÜM MÜ? 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Cihangir Uyan, Sanem Nalbantgil 10:30 Intrakoroner kök hücre implantasyonunun oluflturabilece i SB 8 koroner mikroembolizmin bir güvenilirlik çal flmas nda de erlendirilmesi Baltal M, Yapar AF, Özdo u H, Ayd n M, Bo a C, Kozano lu I, Sükan A, Bulut A, Baltal S, Güler S, Sayar S, Müderriso lu H (Adana, Ankara) 10:40 Akut miyokard infarktüsü sonras otolog kemik ili i kaynakl SB 9 intrakoroner progenitör hücre nakli randomize çal flma Tayyareci Y, Niflanc Y, Sezer M, Umman B, Gürses N, Befl fl k S, Öncül A, Sarg n D, Meriç M ( stanbul) 10:50 Kronik iskemik kalp yetersizli i mevcut hastalarda SB 10 kök hücre implantasyonunun etkinli inin iki ayl k takip sonras de erlendirilmesi Baltal M, Özdo u H, Yapar AF, Ayd n M, Bo a C, Kozano lu I, Sükan A, Bulut A, Koçum T, Tekin G, Tekin A, Müderriso lu H (Adana, Ankara) 11:00 Miyokard dokusuna kök hücre naklinde yeni bir yöntem: SB 11 Antegrad koroner arteryal infüzyon ile efl zamanl retrograd venöz obstruksiyon Niflanc Y, Tayyareci Y, Sezer M, Umman B ( stanbul) 11:10 skemik kardiyomiyopatili hastalarda otolog kemik ili i SB 12 kaynakl intrakoroner kök hücre nakli Tayyareci Y, Sezer M, Umman B, Olcay A, Meriç M, Öncül A, Kalayo lu S, fianl Y, Mudun A, Niflanc Y ( stanbul) 11:20 Tavflan miyokardiyal iskemi modelinde allojenik SB 13 mezenflimal kök hücre uygulamas Köz C, Ural AU, Demirk l ç U, Avcu F, Safal M, Y ld r m M, Uzun M, Genç C, Tatar H, Ifl k E (Ankara) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 26

28 27 Kas m 2005, Pazar SALON IV METABOL K SENDROM; GENET K TEMELLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Nurgül Keser, brahim Kelefl 08:30 Metabolik sendromun koroner kan ak m üzerine etkisi ve SB 14 Apo E gen polimorfizmiyle iliflkisi Evrengül H, Tanr verdi H, Mergen H, Acar C, fieleci D, Kuru Ö, Kaftan A, Dursuno lu D, K l ç M (Denizli) 08:40 Metabolik sendrom ile anjiyotensin dönüfltürücü enzim ve SB 15 anjiyotensin II Tip 1 reseptör gen polimorfizmleri aras nda iliflki var m? fieleci D, Evrengül H, Tanr verdi H, Kuru Ö, Mergen H, Acar C, Taflköylü Ö, Enli Y, Kaftan A, K l ç M (Denizli) 08:50 Türk populasyonunda metabolik sendrom ve SB 16 kardiyovasküler risk faktörleri üzerine PPAR-γ2 Pro12Ala polimorfizminin etkisi Kömürcü-Bayrak E, Sansoy V, flsever H, Onat A, Erginel-Ünaltuna N ( stanbul) 09:00 Metabolik sendromlu bireylerde APO E polimorfizminin SB 17 risk faktörü olarak araflt r lmas Güçlü F, Gülaç Ç, Onat A, Hergenç G, Erginel-Ünaltuna N ( stanbul) 09:10 Interleukin G/A polimorfizminin metabolik SB 18 sendrom ile iliflkisi Ataç ZS, Abac N, Sansoy V, Erginel-Ünaltuna N ( stanbul) 09:20 Türk populasyonunda metabolik sendromlu ve sa l kl SB 19 bireylerde ABCA1 genindeki R219K polimorfizminin plazma lipoprotein düzeyi ve koroner arter hastal ile ba lant s Çoban N, Sansoy V, Onat A, Erginel-Ünaltuna N ( stanbul) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 27

29 METABOL K SENDROM VE LABORATUVAR BULGULARI 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ahmet Ünal r, Engin Bozkurt 10:30 Metabolik sendromlu bir populasyonda plazma trigliserid SB 20 seviyeleri koroner arter hastal n n ba ms z bir ön gördürücüsüdür: Prospektif çal flma Onat A, Sar, Yaz c M, Can G, Hergenç G, Avc Gfi ( stanbul) 10:40 Metabolik sendrom ve koroner hastal k olas l belirteci SB 21 olarak serum gama glutamil transferaz Onat A, Hergenç G, Karabulut A, Türkmen S, Do an Y, Can G, Sansoy V ( stanbul) 10:50 Metabolik sendromlu olgularda enos iliflkisi SB 22 Abac N, Poda M, Onat A, Sansoy V, flsever H, Erginel-Ünaltuna N ( stanbul) 11:00 Serum ürik asiti: Topluma dayal bir çal flmada SB 23 belirleyicileri ve metabolik sendrom ile iliflkisi Onat A, Hergenç G, Uyarel H, Karabulut A, Yaz c M, Sar, Albayrak S, Kelefl ( stanbul) 11:10 Obezlerde kilo kayb n n akut faz reaktanlar na etkisi SB 24 ltümür K, Karabulut A, Toprak G, Toprak N (Diyarbak r) 11:20 Aktif sigara kullan m n n koroner kan ak m üzerine SB 25 etkisi ve oksidatif stres parametreleri ile iliflkisi Evrengül H, Tanr verdi H, Kuru Ö, fieleci D, Enli Y, Gökflin, Kaftan A, Dursuno lu D, K l ç M (Denizli) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ara 28

30 27 Kas m 2005, Pazar SALON V LABORATUARDAN KL N E, KL N KTEN TEDAV YE: L P DLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Ferhan Özmen, Serdar Bayata 08:30 Antepf st tüketiminin serum lipitleri ve LDL SB 26 oksidasyonu üzerine etkisi Aksoy N, Aksoy M, Ba c C, Soydinç S, Gergerlio lu S, Herken E, Yaman A, Do ruer N, Tarakç o lu M (Gaziantep) 08:40 Lipoprotein(a)'n n koroner kollateral dolafl m üzerine etkisi SB 27 Aras D, Geyik B, Topalo lu S, Cihan G, Ayaz S, Balc M, Y ld z A, Özeke Ö, Ergün K, Deveci B, K sac k HL, Korkmaz fi (Ankara) 08:50 Hiperkolesterolemik hastalarda gün afl r 20 mg SB 28 atorvastatin tedavisi ile standart 20 mg/gün atorvastatin tedavisinin serum LDL-kolesterol ve yüksek duyarl l kl C-reaktif protein düzeylerine etkinin karfl laflt r lmas Kelefl T, Akar N, Kayhan T, Canbay A, fiahin D, Durmaz T, Diker E, Aydo du S (Ankara) 09:00 Hiperlipidemi tedavisinde yeni bir tedavi modalitesi SB 29 olan günafl r statin-fibrat kullan m n n uzun dönem etkisi Özdemir K, Düzenli MA, Soylu A, Aygül N, Ayd n Ü, Altunkeser B (Konya) 09:10 Plazma lipid düzeylerinin erektil disfonksiyona etkisi SB 30 Ak ll H, Soylu A, Gök H, Türk S, Aygül N, Kayrak M (Konya) 09:20 Doymam fl ya asitleri ile beslenmenin serum lipitleri SB 31 üzerine etkisi: Mekanizma ile ilgili cevaplanmam fl sorular Aksoy N, Aksoy M, Ba c C, Selek fi, Gergerlio lu S, Soydinç S, Yaman A, Do ruer N, Davuto lu V (Gaziantep) 09:30 Raloksifen tedavisinin lipid profili ve serum C-reaktif SB 32 protein düzeyleri üzerindeki etkisi ile östrojen reseptör gen polimorfizminin iliflkisi Erkan A, Çiftçi B, Y lmaz A, Ergün MA, T rafl B, Menevfle S, Çengel A, Yalç n R (Ankara) 09:40 Tart flma 10:00-10:30 Ara 29

31 ATR YUM F BR LASYONUNUN B R BAfiKA YÜZÜ: NFLAMASYON 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Nazmi Gültekin, Murat Gençbay 10:30 Brain natriüretik peptid in atriyal fibrilasyon rekürrensini SB 33 öngörmedeki de eri Ar H, Binici S, Tenekecio lu E, Baflel C, Özkan H, Tiryakio lu S, Akdemir S, Mete Ö, Altan K, Gülen F, Bozat T, Koca V (Bursa) 10:40 Kronik atriyum fibrilasyonu bulunan olgularda inflamatuvar SB 34 ve protrombotik süreçler aras iliflki Çavuflo lu Y, Y ld z N, Birdane A, Latif A, Tek M, Görenek B, Do an V, Demirüstü C, Ata N, Timuralp B (Eskiflehir) 10:50 Atrial fibrilasyonu bulunan hipertansif olgularda fibrinojen, SB 35 D-dimer ve antitrombin-iii düzeyleri Çavuflo lu Y, Y ld z N, Birdane A, Latif A, Bahramisad M, Demirüstü C, Kuflkufl S, Görenek B, Timuralp B (Eskiflehir) 11:00 C-reaktif protein düzeyleri atrial fibrilasyonlu hipertansif SB 36 olgularda, sinüs ritmindeki hipertansif olgulara göre belirgin yüksek bulunmaktad r Çavuflo lu Y, Y ld z N, Birdane A, Tek M, Demirüstü C, Parspur A, Ata N, Ç tak A, Timuralp B (Eskiflehir) 11:10 Atriyal fibrilasyonda inflamasyon ve remodeling SB 37 Candemir B, Akyürek Ö, Akyürek N, Kumbasar D, Turhan S, Erol C (Ankara) 11:20 Kronik atriyum fibrilasyonunda sol atriyal spontan SB 38 eko kontrast yo unlu u ile sol atriyal apendiks ak m h z ve sol atriyal trombüs varl aras ndaki iliflki Çavuflo lu Y, Y ld z N, Birdane A, Ata N, Kuskufl S, Bahramisad M, Görenek B, Ç tak A, Timuralp B (Eskiflehir) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 30

32 27 Kas m 2005, Pazar SALON VI TRANSKATETER ASD, VSD KAPATILMASI VE G R fi MSEL TEDAV DE KOMPL KASYONLAR 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Vedat Aytekin, smet Dindar 08:30 Çocuklarda ve genç eriflkinlerde transkateter yolla SB 39 ventriküler septal defektlerin kapat lmas : lk deneyimler Çeliker A, Özkutlu S, Karagöz T, Erdo an (Ankara) 08:40 Eriflkin hastalarda amplatzer cihaz kullan larak SB 40 ASD kapat lmas Çeliker A, Oto A, Aytemir K, Özkutlu S, Sade E, Abal G, Karagöz T, Özkutlu H, Kabakç G, Tokgözo lu L, Nazl N (Ankara) 08:50 Koroner anjiyografi hastalar nda trimetazidine in kontrast SB 41 madde nefropatisi üzerine etkileri Onbafl l A, A ao lu P, Karul A, Tekten T, Piflkin T, Kaya M, Bayrak, Y lmaz, Saruhan T (Ayd n) 09:00 Koroner anjiyografi ile ayn gün uygulanan n-asetil sisteinin SB 42 kontrast nefropatisi geliflimine etkisi Hobiko lu G, Norgaz T, Aksu H, Özer O, Sar, Karabulut A, Öntürk E, Narin A ( stanbul) 09:10 Ola and fl bir PTCA komplikasyonu: Vaka takdimi SB 43 Soylu A, Özdemir K, Düzenli MA (Konya) 09:20 Karotis arter stenozunda subaraknoid hemoraji geliflimi: SB 44 eksperimental çal flma Bayram E, Atalay C, Ayd n MD, Gündo du C (Erzurum) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 31

33 EKOKARD YOGRAF N N ÇOK YÖNLÜ KULLANIMI 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Lale Koldafl, Kurtulufl Özdemir 10:30 Perkütan mitral balon valvüloplastinin global sol SB 45 ventrikül fonksiyonu üzerine etkisinin TE indeksi ile de erlendirilmesi: Pulse wave doku Doppler ekokardiyografi çal flmas Arat N, Y ld r m N, Güray Ü, Tüfekçio lu O, Korkmaz fi, Sabah (Ankara) 10:40 Miyokardiyal performans indeksi (MPI) reperfüzyon SB 46 stratejisinden etkilenir mi? Karabulut A, ltümür K, Çiftçi M, Ulu A.V, Toprak N (Diyarbak r) 10:50 Sa ventrikül bas nç yükünün sa ventrikül SB 47 kontraktilitesine etkisini de erlendirmede ekokardiyografi ile +dp/dtmax yerine +dp/dt/pmax n hesaplanmas daha do ru bir yöntemdir Sade LE, Özin B, Pirat B, Aç kel S, Ulus T, Bilgi M, Mermer S, Uluçam M, Y ld r r A, Müderriso lu H (Ankara) 11:00 Kronik obstüktif akci er hastal nda nifedipin ve SB 48 losartan n pulmoner arter bas nc üzerine etkisinin ekokardiyografi ile de erlendirilmesi Bozbafl fi, Atar A, Bozbafl H, Ertan Ç, Özgül A, Özsancak A, Uluçam M, Y ld r r A, Akçay fi, Özin B, Eyüpo lu F, Müderriso lu H (Ankara) 11:10 Subklinik hipotiroidizmli hastalarda sa ventrikül SB 49 sistolik ve diyastolik fonksiyonlar n n doku Doppler yöntemi ile de erlendirilmesi ve tiroid hormon replasman tedavisinin etkisi Turhan S, Özduman Cin M, K l çkap M, Candemir B, Gürsoy A, Dinçer, Güllü S, Erol Ç (Ankara) 11:20 Nitrat tolerans n n noninvaziv olarak gösterilmesi SB 50 Ulusoy RE, Küçükarslan N, K l çaslan F, K r lmaz A, Keskin Ö, Kardeflo lu E, Cebeci BS, Cingözbay BY, Demiralp E ( stanbul) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 32

34 27 Kas m 2005, Pazar SALON VII M N KURS B R KORONER HASTASININ SORDUKLARI VE SORAMADIKLARI 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Aytekin O uz, Saide Aytekin 08:30 Nas l ve ne kadar egzersiz yapmal y m? Meral Kay kç o lu 08:50 flimi de ifltirmem gerekir mi? Oben Döven 09:10 Önerdi iniz beslenmeyi mufta ma nas l uyarlayaca m? Mehmet Baltal 09:30 Cinsel yaflam m nas l düzenlemeliyim? Sadi Güleç 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS KADINLARDA KORONER ARTER HASTALI I 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Deniz Güzelsoy, Tuna Tezel 10:30 Tan da karfl lafl lan sorunlar Metin Gürsürer 10:50 Risk faktörlerinin de erlendirilmesinde karfl lafl lan sorunlar Murat Gülbaran 11:10 laç tedavisinde karfl lafl lan sorunlar Vedat Sansoy 11:30 PKG ve koroner cerrahide karfl lafl lan sorunlar Erhan Babal k 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 33

35 27 Kas m 2005, Pazar Poster Salonu POSTER B LD R LER 08:30-12:00 EKOKARD YOGRAF 10:00-10:30 Tart flmal Poster Oturumu Oturum Baflkanlar : Bülent Mutlu, Mustafa K l çkap Sol ventrikül kitlesinin sol atriyal volümlere etkisi P 1 Tokaç M, Zengin K, Düzenli A, Can (Konya) Mitral kapak prolapsuslu hastalarda lateral duvar ve papiller P 2 kas doku Doppler h zlar ve zaman intervalleri sa l kl kiflilerden farkl m d r? Ar nç H, Gündüz H, Akdemir R, Kayard M, Yolcu M, Coflgun M, Özy ld r m S, Uyan C (Bolu, Düzce) Santral ven bas nc n tahmin etmede hangi ekokardiyografik P 3 parametreler yard mc d r? Sade LE, Gülmez Ö, Ero lu S, fiimflek V, Özin B, Y ld r r A, Müderriso lu H (Ankara) Tip 2 diyabette aortik elastisite ve mikroalbüminüri iliflkisi P 4 Duman D, Karakafl M, Demirtunç R, Dayan A ( stanbul) Diyastolik disfonksiyonu olan ve olmayan asemptomatik P 5 bireylerde karotis arter hemodinamik ölçümlerinin karfl laflt r lmas Ebinç H, Ebinç FA, Özkurt ZN, Do ru T, Kara S, K raç Y, Y lmaz B (K r kkale) Romatoid artrit (RA) ve sistemik diffüz ateroskleroz; P 6 karotis intima media kal nl ile iliflkisi Ekiz Ö, Mert M, Samanc N, Avflar Ö, Belgi A, Arman M, Yalç nkaya S (Antalya) Kalp yetersizli i olan hastalarda metoprolol ve karvedilol P 7 tedavisinin sol atriyum fonksiyonlar na etkisinin karfl laflt r lmas Arslan fi, Erol MK, Bozkurt E, Aç kel M, Gündo du F, Ateflal S, fienocak H (Erzurum) Menapozun miyokard performans indeksi üzerine etkisi P 8 Düzenli MA, Özdemir K, Soylu A, Aygül N, Zengin K, Kayrak M, Tokaç M (Konya) Hafif sol venrikül disfonksiyonu olan hastalarda spironolaktonun P 9 sa ventrikül fonksiyonlar üzerine etkisi Kayrak M, Özdemir K, Aygül N, Düzenli MA, Can, Yaz c M (Konya) 34

36 Sol ventrikül hipertrofisi olan ve olmayan renal transplant P 10 hastalar nda diyastolik fonksiyonlar Koç M, Balal M, Paydafl S, Sertdemir Y, Acartürk E (Adana) Ailevi akdeniz ateflinde (FMF) endotel fonksiyonlar bozulmufltur P 11 Yavuz B, fiahiner L, Akdo an A, Kalyoncu U, Abal G, Aytemir K, Tokgözo lu L, Kabakç G, Nazl N, Ertenli, Çalgüneri M, Oto A (Ankara) Hafif hipertansif hastalarda sa ventrikül diyastolik fonksiyonlar P 12 üzerine septum ve sa ventrikül serbest duvar n etkisi - renkli doku Doppler ekokardiyografik çal flma Seyfeli E, O uzhan A, Ar nç H, Sa lam H, Özdo ru, Topsakal R, Abac A, Eryol NK (Hatay, Kayseri, Bolu, Ankara) Sistemik lupus eritematozus ta, yeni kardiyovasküler hastal k P 13 risk faktörleri ve kardiyak olay belirleyicileri Karada Ö, Atalar E, Yavuz B, Akdo an A, Özer N, Kalyoncu U, Tülümen E, Aksoyek S, Övünç K, Kiraz S, Çalgüneri M, Özmen F (Ankara) Asemptomatik kalp yetmezli i olgular nda spironolaktonun P 14 pulmoner ven ve mitral inflow ak mlar üzerine etkisi Kayrak M, Özdemir K, Aygül N, Düzenli MA, Vatankulu A, Soylu A (Konya) Sol ventrikül ileti gecikmeli, normal koroner ve ejeksiyon P 15 fonksiyonlu hastalarda papiller kas fonksiyonunun belirlenmesinde doku Doppler ekokardiyografi Ar nç H, Gündüz H, Akdemir R, Ergüzel N, Coflgun M, Seyfeli E, Uyan C (Bolu, Düzce, Hatay) Hafif-orta mitral stenozu olan hastalarda sol atriyal volum indeksi P 16 egzersiz tahmini pulmoner arter bas nc n gösterebilir mi? Uslu N, Nurkalem Z, Orhan AL, Avc, Görgülü fi, Sar, Bolca O, Eren M ( stanbul) nteratriyal septal anevrizmal eriflkin hastalar m z n P 17 transözefageal ekokardiyografik inceleme sonuçlar Uzun M, Baysan O, Ulusoy E, Erinç K, K l çaslan F, K r lmaz A, Genç C, Karaeren E, Ifl k E, Demiralp E (Ankara, stanbul) Primer hiperparatiroidide ekokardiyografik bulgular P 18 Baykan M, Erdo an T, Hac hasano lu A, Küçükosmano lu M, Durmufl, Örem C, Erem C, Çelik fi (Trabzon) Kal c kalp pili olan hastalarda k sa dönem kalp pili ile sa P 19 ventriküler uyar n n kalp ifllevlerine olan etkisinin ekokardiyografik parametreler ve BNP düzeyleri ile de erlendirilmesi Gülmez Ö, Atar, Sade E, Taymaz S, Y ld r r A, Müderriso lu H, Özin B (Ankara) 35

37 Aort yetersizli i olan asemptomatik genç eriflkin hastalarda P 20 sol ventriküler strain Baysan O, Erinç K, Uzun M, Yokuflo lu M, Özkan M, K r lmaz A, Ulusoy E, Sa C, Genç C, Karaeren H, Ifl k E (Ankara, stanbul) Kapesitabin tedavisinin kardiyak etkileri P 21 Meydan N, Ceyhan ÖB, Ceyhan C, Barutca S, Tekten T (Ayd n) Strain görüntüleme akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda P 22 sol ventriküler yeniden biçimlenmeyi öngörmektedir Kaya EB, Özer N, Övünç K, Atalar E, Aksöyek S, Özmen F, Tokgözo lu L, Aytemir K, Kabakç G, Oto A, Özkutlu H, Nazl N (Ankara) Mitral darl nda sol ventrikül fonksiyonlar n n doku Doppler P 23 ile de erlendirilmesi Vatankulu MA, Ayhan S, Tokaç M, Zengin K, Düzenli MA(Konya) Ejeksiyon fraksiyonu düflük olan hastalarda doku Doppler P 24 görüntüleme ile elde edilen miyokardiyal performans indeksi üzerine sample volume geniflli inin etkisi Soylu A, Özdemir K, Düzenli MA (Konya) Karbon monoksit zehirlenmesinde kardiyak fonksiyon P 25 bozuklu unun ekokardiyografik de erlendirilmesi Kalay N, Gül A, Çetinkaya Y, Özdo ru, nanç T, Karlandur H, Y lmaz Y, O uzhan A (Kayseri) Longitudinal miyokard fonksiyonlar genç sa l kl bireylerde P 26 kronik sigara içicili inden etkilenmektedir: Renkli doku Doppler görüntüleme çal flmas Gülel O, Soylu K, Yaz c M, Demircan S, Durna K, fiahin M (Samsun) Ortalama sistolik anüler velosite ve strain skor indeksi: P 27 Akut miyokard infarktüsü hastalar n n de erlendirilmesinde yeni ve invasiv olmayan parametreler Kaya EB, Özer N, Atalar E, Aksöyek S, Övünç K, Özmen F, Kabakç G, Tokgözo lu L, Oto A, Özkutlu H, Kes S, Nazl N (Ankara) Subklinik hipotiroidizmli hastalarda tiroid hormon replasman P 28 tedavisinin sol ventrikül fonksiyonlar üzerine etkisi Turhan S, Özduman Cin M, K l çkap M, Candemir B, Gürsoy A, Alt n T, Özdöl Ç, Ongün Özdemir A, Güllü S, Erol Ç (Ankara) Sol dal bloklu hastalarda iskemik kalp hastal n öngördürmede P 29 doku Doppler ekokardiyografinin de eri fiahin T, Boyac B, Kahraman G, Kozda G, Bildirici U, Ural E, Ural D, Komsuo lu B (Kocaeli) 36

38 Postmenapozal kad nlarda farkl hormon replasman tedavi P 30 flekillerinin diyastolik fonksiyonlara etkisi Duygu H, Akman L, Gürgün C, Ulukufl M, Ç nar CS ( zmir) Behçet hastalar nda, bozulmufl ak m ba ml dilatasyon, P 31 hastal k aktivitesiyle korele de ildir fiahiner L, Yavuz B, Akdo an A, Kalyoncu U, Abal G, Karada Ö, Aytemir K, Tokgözo lu L, Özkutlu H, Kabakç G, Nazl N, Oto A (Ankara) Tip 2 diyabetes mellitus'ta diyastolik disfonksiyonun egzersiz P 32 ile de ifliminin konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi kullan larak de erlendirilmesi Akdemir S, Özkan H, Tiryakio lu S, Baflel MC, Tenekecio lu E, Binici S, Ar H, Tiryakio lu O, Bozat T, Koca V (Bursa) Obez kad nlarda Orlistat' n doku Doppler ekokardiyografik P 33 parametrelere etkisi Ulusoy RE, Küçükarslan N, K r lmaz A, K l çaslan F, Keskin Ö, Baysan O, Nalbant S, Demiralp E ( stanbul) Miyokardiyal bridge li hastalarda dobutamin stres P 34 ekokardiyografi s ras nda Integrated Backscatter (IBS) ile belirlenen miyokardiyal de ifliklikler Duygu H, Özerkan F, Zoghi M, Nalbantgil S, Akyüz S, Gündüz R, Ertürk Ü ( zmir) Hipertansiyon ile iliflkili sa ventrikül ifllevlerindeki de iflikliklerin P 35 doku Doppler ve strain rate görüntüleme yöntemleri ile de erlendirilmesi Tümüklü M, Ceyhan K (Tokat) Hafif-orta derecede mitral darl kl hastalarda miyokardiyal P 36 strain ve strain rate görüntüleme ile erken sistolik disfonksiyonun incelenmesi Do an SM, Ayd n M, Gürsürer M, Dursun A, Yavuzer R, Madak H, Onuk T, Güngördük A, Kalayc o lu E (Zonguldak) Romatoid artritli hastalarda sa ve sol ventrikül diyastolik P 37 fonksiyonlar n doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi Birdane A, Korkmaz C, Bakar S, Kaflifo lu T, Ata N, Do an SM, Çavuflo lu Y, Melek M, Görenek B, Ünal r A, Timuralp B (Eskiflehir, Afyon) Yalanc normal/restriktif dolufl paterninde doku Doppler ile P 38 elde edilen izovolümik gevfleme zaman n n konvansiyonel yöntemle elde edilenden fark ve bu fark n miyokard performans indeksine etkisi Y lmaz R, Gür M, Demirba R (fianl urfa) 37

39 Sol ventrikül diyastol sonu bas nc n n de erlendirilmesinde P 39 strain ekokardiyografi ve e/e ile karfl laflt r lmas Özer N, Kaya EB, Kepez A, Deniz A, Yavuz B, Arslan U, Atalar E, Övünç K, Aksöyek S, Özmen F, Kes S, Nazl N (Ankara) Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda troponinlerin ve sol P 40 ventrikül kitlesinin zaman içinde de iflimi Seyfeli E, Ekici E, Abac A, O uzhan A, Utafl A (Hatay, Kayseri, Ankara) Sol ventrikül sistolik fonksiyonunu saptamada P 41 doku Doppler görüntüleme güvenli bir yöntemdir Koç M, Bozkurt A, Acartürk E (Adana) H PERTANS YON 10:00-10:30 Tart flmal Poster Oturumu Oturum Baflkanlar : Ertan Yetkin, Yusuf Atmaca Hipertrofik hipertansiyonda sol atriyum volümleri P 42 Zengin K, Tokaç M, Düzenli A, Soylu A, Vatankulu A (Konya) Nebivolol hipertansiyondaki trombosit aktivasyonunu azaltabilir mi? P 43 Metoprololle karfl laflt rmal bir çal flma Çelik T, Kurflakl o lu H, yisoy A, Amasyal B, Köse S, Y ld r m M, Ifl k E (Ankara) Hipertansif hastalarda basit renal kist ve renin seviyeleri P 44 aras ndaki iliflki Kalay N, Çetinkaya Y, Özdo ru, Katlandur H, Do an A, nanç T, Baflar E (Kayseri) Kalp yetersizlikli hastalarda artm fl B-tipi natriüretik peptid P 45 düzeyi azalm fl kan bas nc ile iliflkilidir Bozkurt A, Koç M, Acartürk E (Adana) Hipertansiyonun kemik ili inde bulunan CD34 (+) progenitör P 46 hücre say s üzerine etkisi Tayyareci Y, Niflanc Y, Sezer M, Umman B, Olcay A, Befl fl k S, Gürses N, Sarg n D, Meriç M ( stanbul) Antihipertansif farmakoterapi kullanan hipertansif hastalarda P 47 aerobik egzersiz programlar n n kan bas nc üzerine etkileri Korap E, nan r M, fiahin T, Ural D, Durna Ç, Dursun E, Komsuo lu B (Kocaeli) Tedavi alan hipertansiflerde Dipper veya Nondipper profilin P 48 global sa ve sol ventrikül fonksiyonlar üzerine etkisi Sökmen G, Aksu E, Sökmen A, Tuncer C (Kahramanmarafl) 38

40 Yeni tan konmufl esansiyel hipertansiyonlu hastalarda tekrarl P 49 ambulatuvar kan bas nc monitörizasyonu sonuçlar : Dipping durumu tekrar edilebilir mi? K l çaslan F, Ulusoy E, K r lmaz A, Uzun M, Kardeflo lu E, Baysan O, Erinç K, Özmen N, Cebeci BS, Cingözbay BY, Dinçtürk M, Demiralp E ( stanbul, Ankara) Hipertansif bireylerde kan bas nc n n diurnal varyasyonu ile kalp P 50 h z de iflkenli i aras ndaki iliflki Kilit C, Onrat E, Avflar A, Melek M, Taner A (Afyon) Genç hipertansif erkeklerde plazma adiponektin ve yüksek P 51 duyarl kl CRP düzeyleri Do ru T, Sönmez A, Taflç, Y lmaz M, Özgürtafl T, K l ç S, Öcal R, Eyileten T, Aç kel C, Barç n C, Erbil MK, Koçar H (Ankara) Hipertansiyon hastalar nda difl kayb na sebep kan bas nc P 52 de erleri olabilir mi? Bar fl N, fienarsalan Ö, Türko lu O, Akdeniz B, Atilla G, K r ml Ö, Güneri S ( zmir) Kad nlarda koroner arter hastal n n yayg nl ve fraksiyonel P 53 aort nab z bas nc Güray Ü, Güray Y, Ege M, Demirkan B, Y lmaz MB, K sac k H, fiaflmaz H, Korkmaz fi (Ankara) Hipertansiyon ve insülin direnci aras nda iliflki P 54 Avflar O, Altekin E, Ermifl C, Y lmaz H, Yalç nkaya S (Antalya) Esansiyel hipertansiyonu bulunan kiflilerde sol ventrikül P 55 hipertrofisi geliflimine yafl, vücut kitlesi ve aldosteronun etkisi Soylu A, Düzenli MA, Aygül N, Koç F, Bacaks z A, Karaarslan fi (Konya) Akademik hastanelerde kullan lan tansiyon cihazlar n n kese P 56 boyutunun hasta koluna uygunlu u Türko lu S, Turfan M, Kocaman S, Poyraz F, Erden M, Yaz c H, Tulmaç M, Abac A (Ankara) Hipertansif olgularda yirmi dört saatlik kan bas nc n n P 57 de iflkenli inin sol ventrikülün diyastolik fonksiyonuna etkisi Erdo an D, Güllü H, Çal flkan M, Y ld r m, Baycan S, Çiftçi Ö, Müderriso lu H (Konya, Ankara) Hipertansif hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlar n n P 58 de erlendirilmesinde NT-Pro-Brain natriüretik peptid düzeylerinin doku Doppler yöntemi ile iliflkisi Ceyhan C, Ünal S, Kaya M, Tekten T, Onbafl l OA, Yenisey Ç, B çakç T (Ayd n) 39

41 Amlodipin ve irbesartan ile kan bas nc regüle edilen hastalarda P 59 antihipertansif tedavinin aortik nab z dalga h z na etkisi Demiralp E, K l çaslan F, Ulusoy E, K r lmaz A, Kardeflo lu E, Uzun M, Baysan O, Erinç K, Özmen N, Cingözbay BS, Cebeci BS, Dinçtürk M ( stanbul, Ankara) Renal transplant ve hemodiyaliz hastalar nda ambulatuvar P 60 kan bas nc izlemi ile sol ventrikül kitle art fl iliflkisi Balal M, Koç M, Paydafl S, Sertdemir Y, Acartürk E (Adana) Primer hipertansiyonu olan hastalarda plazma brain natriüretik P 61 peptid ile sol ventrikül diyastolik fonksiyonlar aras ndaki iliflki Kayhan T, Akar N, Uçar Ö, Canbay A, Sakall M, Diker E, Aydo du S (Ankara) Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda framingham kardiyovasküler P 62 risk de erlendirmesinin subklinik aterosklerozla iliflkisi Baflar c, Altekin E, Uyar Z, Demir, Y lmaz H, Yalç nkaya S (Antalya) Hipertansif hastalarda nebivolol ve metoprololün oksidatif stres, P 63 insulin rezistans, plazma adiponektin ve solubl P-Selektin seviyeleri üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Çelik T, Kurflakl o lu H, yisoy A, Köse S, Amasyal B, Kardeflo lu E, Ifl k E (Ankara, stanbul) Primer hipertansiyonu olan hastalarda plazma brain natriüretik P 64 peptid ile sol ventrikül kitle indeksi aras ndaki iliflki Kayhan T, Akar N, Uçar Ö, Canbay A, Sakall M, Diker E, Aydo du S (Ankara) Hipertansiflerde soluble CD40 ligand düzeyleri P 65 Sönmez A, Do ru T, Taflç, Y lmaz M, Öcal R, K l ç S, Özgürtafl T, Barç n C, Aç kel C, Ertürk H, Erbil MK, Koçar H (Ankara) Esansiyel hipertansiyonda ACE I/D ve ATG M235T gen polimorfizmi: P 66 Genetik ve cinsiyetin sol ventrikül hipertrofisi üzerine etkisi Baflar c, Koyuncu E, Kabukçu M, Y lmaz H, Timura ao lu A, Süleymanlar G, Yalç nkaya S (Antalya) Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ACE I/D ve ATG M235T gen P 67 polimorfizminin ateroskleroz geliflimine etkisi var m? Baflar c, Altekin RE, Kabukçu M, Demir, Timura aao lu A, Süleymanlar G, Yalç nkaya S (Antalya) K rg z toplumunda yüksek irtifadan orta düzeyde irtifaya göç P 68 sonras EKG kriterlerine göre sa ventrikül hipertrofisi prevalans Aslan fi, Eryonucu B, Tuncer M, Gümrükçüo lu HA, fiahin M, fiimflek H, Akyol A, Sa lam E (Van) 40

42 27 Kas m 2005, Pazar SALON I NASIL YAPALIM? 12:30-13:30 Hasta sinüs sendromlu hastaya nas l yaklaflal m? Tanju Ulufer (Baflkan) Sedat Köse 13:30-14:00 Ara KARD YOLOJ DE TARTIfiMALI KONULAR -I 14:00-15:30 Oturum Baflkanlar : Ali Oto, Ömer Kozan 14:00 Patent foramen ovale (PFO) kapatma Levent Salt k 14:20 Kalp yetersizli i olan hastalarda ICD Ali Oto 14:40 Kardiyovasküler hastal klar ve OSA Çetin Erol 15:00 Kalp yetersizli inde optimal ilaç tedavisi Mahmut fiahin 15:20 Tart flma 15:30-16:00 Ara D YABET VE KARD YOVASKÜLER S STEM: SON D YABET ÇALIfiMALARINDAN NELER Ö REND K? 16:00-17:30 Oturum Baflkanlar : Faruk Erzengin, Necmi De er 16:00 Diyabet ve hipertansiyon Nail Ça lar 16:20 Diyabet ve akut koroner sendromlar Tu rul Okay 16:40 Diyabet ve kalp yetersizli i Atiye Çengel 17:00 Diyabet ve aritmi Kâmil Adalet 17:20 Tart flma 17:30-18:00 Ara 41

43 27 Kas m 2005, Pazar SALON I AGRES F M, AGRES FS N, AGRES F DE L; B R ATORVASTATIN TOPLANTISI Pfizer taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 18:00-19:30 Oturum Baflkan : Zeki Öngen 18:00 Aterosklerozun gerilemesi mümkün müdür? Zeki Öngen 18:30 Lipid düflürmenin ötesinde: Vasküloprotektif etkiler J. Wouter Jukema 19:00 Emniyet ve etkinlik Sadi Güleç 42

44 27 Kas m 2005, Pazar SALON II NASIL YAPALIM? 12:30-13:30 Sigaray nas l b rakal m? Bülent Boyac (Baflkan) Tuncalp Demir 13:30-14:00 Ara KARfiIT GÖRÜfi 14:00-15:30 Oturum Baflkan : Cüneyt Türko lu 14:00 STEM da fibrinolitik tedavi sonras her hastaya koroner anjiografi: Yap lmal Oktay Ergene 14:40 STEM da fibrinolitik tedavi sonras her hastaya koroner anjiografi: Yap lmamal O uz Caymaz 15:20 Tart flma 15:30-16:00 Ara ST YÜKSELMEL AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜNDE G R fi MSEL TEDAV 16:00-17:30 Oturum Baflkanlar : Servet Öztürk, Ethem Kumbay 16:00 Farmakoinvaziv tedavi Erdo an lkay 16:20 Hangi hastalar giriflimsel tedavi için transfer edelim? Eralp Tutar 16:40 Primer PTCA da ilaç kapl stentlerin yeri Muzaffer De ertekin 17:00 Primer perkütan giriflimin zamanlamas önemli mi? Oktay Sancaktar 17:20 Tart flma 17:30-18:00 Ara B R R SK FAKTÖRÜ OLARAK KALP HIZI Servier taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 18:00-19:30 Oturum Baflkan : Oktay Ergene 18:00 Stabil angina pectoris tedavisinde yeni bir tedavi hedefi: If kanallar Ali Oto nan Soydan Serdar Küçüko lu Roberto Ferrari 43

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s Kardiyoloji 4 Mart 2006 Klassis Hotel, Silivri stanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan 34384 stanbul Telefon : (0212) 221 1730-221 1738 Faks : (0212) 221 1754 e-posta : tkd@tkd.org.tr

Detaylı

MARMARA. 2007 Güncelleme: Kalp Hastal klar nda Tan ve Tedavi & Kardiyoloji Hemflireli i. 19-21 Ocak 2007 Kervansaray Termal Otel BURSA

MARMARA. 2007 Güncelleme: Kalp Hastal klar nda Tan ve Tedavi & Kardiyoloji Hemflireli i. 19-21 Ocak 2007 Kervansaray Termal Otel BURSA I. BÖLGESEL E T M TOPLANTISI MARMARA Kervansaray Termal Otel Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

De erli Meslektafl m z,

De erli Meslektafl m z, F NAL PROGRAM De erli Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar n n, 2010 y l ortak toplant s 25-28 fiubat 2010 tarihleri aras nda Kuzey K br

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2009

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2009 Aritmi Çalışma Grubu Ablasyon Ablasyon Limak Ambassadore Hotel Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s Hipertansiyon - Lipit. Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel. : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr De erli Meslektafl m z,

Detaylı

2007 Güncelleme: Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği

2007 Güncelleme: Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği IV. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI KARADENİZ ve DOĞU ANADOLU Büyük Oteli Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul - TÜRKİYE Tel : + 90 212 221 17 30/38 Faks : + 90 212 221

Detaylı

De erli Meslektafl m z,

De erli Meslektafl m z, De erli Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i nin her y l düzenlemifl oldu u Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar n n ortak toplant s 24-27 fiubat 2011 tarihleri aras nda Kuzey

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Bilimsel programın son gününde derneğimizin Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu nun oturumları yer alacaktır.

Bilimsel programın son gününde derneğimizin Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu nun oturumları yer alacaktır. Değerli Türk Kardiyoloji Derneği Üyeleri ve Meslektaşlarım, Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada kalp yetersizliğinin görülme sıklığındaki artışa paralel olarak tanı ve tedavideki gelişmeler hızla süre

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı 2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı Atrial Fibrilasyona Çok Yönlü Bakış- 8.45 9.45 İzzet Erdinler- Memorial Ataşehir Hastanesi Ahmet Taha Alper- Dr. Siyami Ersek GKDC EAH Hasan Turhan-

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008 Aritmi Çalışma Grubu BİLİMSEL PROGRAM Ablasyon Ablasyon Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Aritmi

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

16 Mart 2012 - Cuma Salon A

16 Mart 2012 - Cuma Salon A 16 Mart 2012 - Cuma Salon A 09:00-11:15 1. Oturum: Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Oturum Başkanları: Dr. Bülent Özin - Dr. Haldun Müderrisoğlu 09:00-09:30 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Hedeflerimize Ulaştık

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Aritmi. 30-31 Mayıs 2008 Gloria Golf Resort Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu

Aritmi. 30-31 Mayıs 2008 Gloria Golf Resort Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Aritmi 30-31 Mayıs Gloria Golf Resort Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Çalışma

Detaylı

30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI. 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet

30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI. 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet 30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet 09.15-09.35 Atriyal fibrilasyon ablasyonu kimlere, ne

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) ve XXII. leri Kardiyak Yaflam Deste i Kursu IV. Hemflireler için KYD Kursu 30 Ocak - 02 fiubat 2009 Fantasia Hotel Deluxe KUfiADASI / AYDIN

Detaylı

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi toplantısı 5-8 Mart 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Acapulco

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Kalp Yetersizliği Eylül Anemon Hotel Eskişehir

Kalp Yetersizliği Eylül Anemon Hotel Eskişehir 7 Kalp Yetersizliği Toplantısı 16-19 Eylül 2010 Eskişehir Kalp Yetersizliği Toplantısı 17-19 Eylül 2010 Anemon Hotel Eskişehir Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi, No:9/1 Okmeydanı 34384, İstanbul

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması. İstanbulun Simgeleri. Sonuç Bildirgesi

2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması. İstanbulun Simgeleri. Sonuç Bildirgesi 2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması İstanbul un Simgeleri Sonuç Bildirgesi GENEL BİLGİLER Düzenleyen Kurum: İBB, MSGSÜ, İFSAK Yarışmanın Adı: 2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Ulusal Aritmi Toplantısı

Ulusal Aritmi Toplantısı Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 İstanbul - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 20 Şubat 2014, Perşembe

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

2. DUYURU EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

2. DUYURU EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 2. DUYURU Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu Önceki Başkan Saide Aytekin Başkan Yelda Başaran Başkan Yardımcısı Cihangir Kaymaz Sekreter Necla Özer Muhasip Sümeyye Güllülü Lokal Düzenleme

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

6-9 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya, Rixos Sungate Hotel'de güzel bir toplantı geçirmeniz ümidi ile...

6-9 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya, Rixos Sungate Hotel'de güzel bir toplantı geçirmeniz ümidi ile... 2. DUYURU Sayın Meslektaşlarımız; Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısının yirmibirincisini bu kez de Rixos Sungate Hotel' de gerçekleştireceğiz. Her yıl gelenekselleşmiş bilimsel toplantımızda

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Program Kitab. Eriflkin Konjenital. Kalp Hastalıklar. Çal flma Grubu. Toplantısı. Eriflkin Konjenital. Kalp Hastal klar.

Program Kitab. Eriflkin Konjenital. Kalp Hastalıklar. Çal flma Grubu. Toplantısı. Eriflkin Konjenital. Kalp Hastal klar. Eriflkin Konjenital Kalp Hastal klar Eriflkin Konjenital Il ca Hotel Program Kitab KURULLAR Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan: Önceki Baflkan: Baflkan Yard mc lar : Genel Sekreter: Genel

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

GÜNCEL KARDİYOLOJİ PRATİĞİNDE OLGULAR VE ÇÖZÜMLERI TOPLANTISI 02-04 EKİM 2015, KAYA ARTEMİS HOTEL - KIBRIS DUYURU

GÜNCEL KARDİYOLOJİ PRATİĞİNDE OLGULAR VE ÇÖZÜMLERI TOPLANTISI 02-04 EKİM 2015, KAYA ARTEMİS HOTEL - KIBRIS DUYURU GÜNCEL KARDİYOLOJİ PRATİĞİNDE OLGULAR VE ÇÖZÜMLERI TOPLANTISI 02-04 EKİM 2015, KAYA ARTEMİS HOTEL - KIBRIS DUYURU Değerli Meslektaşlarım, 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında KKTC de Kaya Artemis Otel de gerçekleştirilecek

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

Programme. XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

Programme. XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY Program XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 13-16, 2001 Efes Congress Center IZMIR Programme De erli meslektafllar m z, Onyedinci

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya Özlem ŞENER Doğum Tarihi: 01 /02 / 1971 İletişim: Cep 532 6944739 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com hulya.sener@izmir.edu.tr Medeni Durum: Evli / 1

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel (Hekim Hemflire Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Gelecek Baflkan Baflkan Yard mc s Genel Sekreter Genel Sekreter Yard mc s Sayman Üyeler KYD Kursu Direktör Sekreter Dr. Çetin

Detaylı

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 11-14, 2003 Atlantis Hotel & Pine Beach Hotel ANTALYA Programme De erli meslektafllar

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

Aritmi. 23-24 Mayıs 2009 Xanadu Resort Hotel Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu

Aritmi. 23-24 Mayıs 2009 Xanadu Resort Hotel Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Aritmi Xanadu Resort Hotel Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Çalışma Grubu Değerli

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu De erli Meslektafllar m z, Uzmanl k alan m z n en köklü derne i olan Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i (TÜSAD), ülkemizin önemli sa l k sorunlar ndan birisi olan fl Sa l ve Meslek Hastal klar alan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s

X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s Ekokardiyografi Ekokardiyografi X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s 10-13 May s 2007 Kapadokya Dedeman Hotel Kardiyovasküler görüntülemede yeni ufuklara... Ekokardiyografi KURULLAR Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

Hipertansiyon Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı 21-24 Şubat 2013 Kaya Artemis Hotel KKTC

Hipertansiyon Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı 21-24 Şubat 2013 Kaya Artemis Hotel KKTC Hipertansiyon Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı 21-24 Şubat 2013 Kaya Artemis Hotel KKTC BİLİMSEL SEKRETERYA Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11,

Detaylı

Mezuniyet Sonrası E itim Toplant s Haziran.Ü. stanbul T p Fakültesi 2012

Mezuniyet Sonrası E itim Toplant s Haziran.Ü. stanbul T p Fakültesi 2012 De erli Meslektafllar m z, stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi 185 y ll k geçmifli ile Türkiye de sa l k alan nda hizmet veren hekimleri yetifltiren en köklü T p Fakültesidir. Mezuniyet öncesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i 13-14 Ekim 2010 Barbaros Point Otel stanbul Düzenleyen: (ADSAD) Adolesan Sa l Derne i Türk Pediatri Kurumu Derne i nin deste iyle De erli Meslektafllar m, II. Adolesan Sa l 13-14 Ekim 2010 tarihleri aras

Detaylı