GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK"

Transkript

1

2 1

3 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2

4

5 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

6 GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin Tahiro lu, Dilek Baran T rnakl, Alp Sunar, Arzu Orhon, Levent Kal, Emel Yola. Proje: Gülçin Tahiro lu - Binar Bas n Yay n Ltd. Metin Yazar : Gülçin Tahiro lu Yard mc Editör: fiöhret Baltafl Sanat Yönetmeni: Selin Soylu Foto raf: Alaaddin Savafl Katk da Bulunanlar: Özlem Yüzak, Gül Duzcu, Çiçek Çam, fiükran Özkan, S la Sobac Bask : Ofset Yap mevi fiair Sokak 4, Ça layan Mahallesi, Ka thane, 34410, stanbul, T. (212) Bilgi için: GY AD Genel Sekreterli i GY AD Merkez. Polat Tower Tel: GY AD 25'inci Y l Kitab 'nda yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz.

7 ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1986 y l nda kurulan Genç Yönetici ve fladamlar Derne i GY AD, 25 y ld r ayn evrensel de erleri paylaflan, ortak hedefleri olan gençler taraf ndan yönetiliyor. Bayrak elden ele de iflse de, GY AD' 50'li, 100'lü y llara tafl ma inanc asla de iflmiyor.

8 25.y l GY AD Millet, hükümetin gözcüsü olmak durumundad r. Çünkü hükümetin icraat kötü olup da millet itiraz etmezse bütün kusur ve kabahate kat lm fl demektir. Mustafa Kemal Atatürk

9 GY AD Atatürk Heykeli - Levent, stanbul

10 25.y l GY AD sunufl bu kitapta, de iflim sözcü ünün damgas n vurdu u bir dönemin foto raf na GY AD' n katt renkleri göreceksiniz 6

11 29 y l kesintisiz süren gazetecilik hayat mda ifl dünyas nda birçok sivil toplum kuruluflunun do uflunu izledim. Kimileri bu do um sürecinin ard ndan fazla yol alamad lar, kimileri gelece e do ru sa l kl ad mlarla ilerleyerek büyüdüler y l nda kurulan Genç Yönetici ve fladamlar Derne i GY AD yoluna büyüyerek devam edenler aras nda yerini ald ve 25'inci y l na ulaflt. Öyle görünüyor ki, GY AD' 50'li, 100'lü y llara tafl yacak bilinç ve inanç hiç eksilmeden devam edecek... GY AD' n 25'inci Y l kitab n haz rlarken bunun gerçek nedenlerini anlama f rsat buldum. Öncelikle GY AD'l olmak ayr bir anlam ifade ediyor. Bana göre, 25 y ld r ayn evrensel de erleri paylaflan ve ortak hedefleri olan gençler GY AD' bugünlere ve gelece e tafl yor. Gençler derken, yafla ba l olmayan bir gençlik ten söz ediyorum. Enerjilerinin kayna bu Bayrak elden ele de iflse de bu genç ruha ve beraberli in gücüne duyduklar inanç asla de iflmiyor. nan yorum ki, bundan sonra da ayn sinerji, katlanarak devam edecek Bu kitab yazmay önerdi imde benimle ayn heyecan paylaflan GY AD Baflkan P nar Eczac bafl 'na ve yönetim kuruluna teflekkür ediyorum. Bu çal flman n GY AD' n tarihinde bir ilk oldu unu bilmek bana ve ekibime de onlarla ayn heyecan yaflatt. ki ay gibi k sa bir sürede 25 y l özetlemek zordu. Mümkün oldu unca çok ayr nt y kitaba tafl maya özen gösterdik. GY AD kurulur ve geliflirken Türkiye ve dünyada gerçekleflen önemli olaylar bu çal flmaya katmak, kitaba ayr bir anlam yükledi. 25 y lda h zla de iflen dünyaya ayak uyduran, de iflip dönüflen bir Türkiye'de, genç ifladamlar ve profesyonel yöneticiler nas l yol alm fllard? 25'inci Y l kitab m zda bu sorunun cevab n bulacak ve de iflim sözcü ünün damgas n vurdu u bir dönemin foto raf na GY AD' n katt - renkleri göreceksiniz Kitab haz rlarken, sadece kendi dönemlerinin de il, GY - AD' n tüm tarihinin anlat lmas n önemseyen ve bunun için bildikleri her fleyi samimiyetle paylaflan; bilgi, belge ve foto raf desteklerini esirgemeyen tüm GY AD'l lara özel teflekkürlerimizi sunuyorum Gülçin Tahiroğlu 7

12 25.y l GY AD önsöz biz ilkleri severiz! GY AD canl, dinamik ve hareketli olmaya devam edecek; t pk çeyrek as rd r yola devam eden GY AD l lar gibi... 8

13 Millet hükümetin gözcüsü olmak durumundad r. Çünkü hükümetin icraat kötü olup da millet itiraz etmezse bütün kusur ve kabahate kat lm fl demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Kas m 1919'da söyledi i etkileyici sözler bugün GY AD' n Levent'teki Atatürk Heykeli'nde ölümsüzleflti. Bizler onun izinden giden GY AD'l lar olarak bu sorumlulu u 25 y ld r derinden hissediyoruz. GY AD' n tüzü ünde de yer ald gibi Anayasam z n öngördü ü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak 25 y ld r faaliyetimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz. GY AD Atatürkçü, laik, yüzünü Bat 'ya dönmüfl bir dernek olarak gelecekte de var olacak. 25 y la eme i geçenler, GY AD' n tarihinde önemli ad mlar att lar. Ayn inanç ve heyecan n GY AD 50 ve 100 yafl na geldi i zaman da sürece ine yürekten inan yorum. GY AD ambleminde de aç kça görüldü ü gibi, canl, dinamik ve hareketli olmaya devam edecek, t pk çeyrek as rd r yola devam eden GY AD l lar gibi. Bizler yafllar nda GY AD'a üye olduk. Ülkenin ve dünyan n gündemini takip ederek, sorumlulu umuzu yerine getirmeye çal flt k. Her zaman farkl görüfllerde olsak da tek bir güç olarak hareket etmeyi bildik. Üyelerimiz aras nda yapt m z anketlerde ç kan sonuçlar, zaman n iktidar na uysa da uymasa da bunu aç klamay bir görev bildik. Buna birçok örnek vermek mümkün. Türkiye'yi en çok y pratan lideri ilan etmekten asla çekinmedik. Bunu aç klamay toplumsal sorumlulu umuzun bir gere i sayd k. Siyasi iktidar kriz te et geçti dese de, biz kriz, bizi can damar - m zdan vurdu dedik. Do rular söylemekten çekinmedik. Hem iktidara, hem muhalefete gerekli uyar larda bulunduk, mesafemizi koruyarak sivil toplum kuruluflu görevimizi yerine getirdik. GY AD'a eme i geçen tüm baflkanlar kendi dönemlerinde önemli ifller üstlendiler. Bu 25 y lda birçok ilk e imza att k. Giriflimcili i dile getiren ilk STK olarak GY AD, giriflimcileri destekleyen birçok projeyi hayata geçirdi. Avrupa Birli i sürecinde de önemli bir misyon üstlendi. Bu misyonun gere i olarak da birçok uluslararas projeye aktif olarak kat ld. GY AD n ald ilk AB projesi olan Sivil Toplum Diyalo u nu Litvanya ile birlikte baflar yla yürüttük. Brüksel de AB sürecinde Türkiye için önemli olan lobi faaliyetlerine önem verdik. 25. Y l Kitab nda projeler ve etkinliklerle dolu bu çeyrek as rl k tarihimize fl k tutmak istedik. Kitab Gülçin Tahiro lu ve ekibi GY AD yönetiminin iflbirli iyle haz rlad. 25. Y l Kitab m zda GY AD' n tarihine paralel olarak ülke tarihinde yaflanan geliflmeleri de görecek, çeyrek as rda yaflanan h zl de iflimin izlerini bulacaks n z. Bu tarihsel fonun önünde etkin bir aktör olarak yer alan derne imizde, 25 y l boyunca o kadar çok proje hayata geçirilmiflti ki, GY - AD' n arflivindeki tüm belgelerin taranarak tek bir kitapta toplanmas çok zor oldu. Yine de eksik kalan pek çok fley var... Kitab haz rlarken GY AD' kuranlarla, ilk üyelerle ve baflkanlarla görüflüldü. Kitapta bugün her biri derne imize ayr bir katma de- er yaratan GY AD'l lar tecrübelerinin fl nda dünü, bugünü ve gelece e dair vizyonlar n paylaflt bizlerle. Sonuçta memnuniyetle söyleyebilirim ki, içeri i ve görsel esteti i ile kitapl n zda özel yer alacak bir çal flma ortaya ç kt. Sizlerin de bildi i gibi bu kitap çal flmas bir ilk. Yine bilirsiniz ki, biz GY AD'l lar ilk leri severiz y lda geldi imiz noktay anlatan 25. Y l Kitab, içimizdeki dinamizmi yapt m z ifllerle de ortaya koyarak kan tl yor. fiimdi s ra bayra teslim etmeye geldi. Dün oldu u gibi, bugün ve gelecekte de ayn inançla yolumuza devam edece iz. GY AD heyecan hiç sönmesin! Pınar Eczacıbaşı 9

14 25.y l GY AD onur tablosu

15 Onur Kurulu Fahri Üyeler Haysiyet Divan Yüksek stiflare Konseyi Ahmet Kocab y k Agah U ur Attila Köksal Ali Midillili Ali Bilge Ahmet Selçuker Bülent Nur Özkan Fatih Karamanc Ali Gülçelik Argün O ultürk Ceylan Pirinçcio lu Ferruh Tanay Ali Kibar Beki Güreli Gökhan Mendi Hakan Özkaraman Ceylan Pirinçcioglu Bican Tu berk Gülriz Erkut Mehmet Bayraktar Fulya Ademo lu Bu ra Hanasio lu Melih Mekik Galip Gürel Faruk Bil Ömer svan Haflim Durusel Fatih Ar can Önder Eren pek Nur Cem Taha Fatih Beker fierif Kaynar zzet Garih Galip Bilol Koray Gönensin Gürkan Dumlu Leyla Alaton Güneyli Hasip Buldanl o lu Meral Egemen Hayati fiahin Merih Tangün Mehmet Civelek Mete Baflol Mehmet Seven Mine Hekimo lu Mesut Palamutçu Murat Karamanc Nejat Yal m Nilgün Kireç Ömürlü K sagün Nur Beken Sait M s rl o lu Ömer Yalk n Sami Nacaro lu Renan Kömürcüo lu Sibel Sanus Sibel Coflkuner Vural Önerli Vedat Mimaro lu Attila Köksal Yaflar Büyükçetin Babür Özden Yavuz Koraltan Burak Taflç o lu Cüneyt Akp nar Hakan Sebükcebe Metin Saftekin Murat Tabanl o lu 11

16 25.y l GY AD 12

17 tarihsel süreç De iflim dinamikleri y llar içinde nas l harekete geçti? Tarihsel süreçte neler oldu? Genç ifladamlar ve profesyonel yöneticileri bir çat alt nda toplanmaya iten nedenler neydi? 13

18 tarihsel süreç nereden nereye? Ve 1986 y l nda Genç Yönetici ve fladamlar Derne i kuruldu. 15 kifliydiler. Günlerce, gecelerce topland lar. Gençtiler, heyecanl yd lar, her birinin ileriye dönük hayalleri vard. En büyük sermayeleri havada uçuflan fikirleriydi. Onlar dönemin alt n çocuklar yd. Kimi babalar n n veliaht, kimi profesyonel yöneticiydi. GY AD' farkl k lan da buydu. Profesyonel yöneticilerle ayn platformda yürümeye karar vermek onlar daha da güçlü k ld. fladam yla, yöneticisiyle bir bütündüler art k, t pk ifl dünyas nda oldu u gibi. Onlar GY AD çat s alt nda birlikten güç do ar felsefesiyle yürümeye 25 y l önce karar verdiler. Önce birbirlerinin evlerinde topland lar, sonra s ra bir yer tutmaya geldi. GY AD' n ilk Genel Sekreteri olan Mine Hekimo lu Barbaros'ta bir apartman dairesi kiralad. S ra ilk dernek merkezini donatmaya gelmiflti. Kimi bilgisayar ald, kimi masa, sandalye Art k bir arada toplanacaklar, heyecanlar n, fikirlerini paylaflacaklar bir çat vard. Haftada en az iki gece bir araya geldiler. Genellikle ifl ç k fllar nda toplan yorlard. O küçük grup çok önemli ifllere imza att. O çat dan kimler geldi, kimler geçti Bu kitap 25 y l n bir özeti asl nda Önce ortam nas l haz rland? Ülkenin koflullar gençleri nas l bir araya getirdi? Bu sorunun yan tlar n arayal m Her mahalleye bir milyoner 1986 y l nda GY AD kuruldu unda toplumun dinamikleri çoktan harekete geçmiflti. Bu dinamizm, 1950'lerde bafllayan, 1980'lerde h zlanan de iflim ruhunun devam yd. Çok partili döneme 1950'lerde geçilmiflti. Tek partili dönemin tasarruf politikalar n geride b rak p, vatandafl n zengin olma hayalleri kurdu u y llard 1950'ler Demokrat Parti'nin uygulamaya koydu u liberal ekonomi ve giriflimciyi destekleme politikas Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yaflam nda önemli bir dönüm noktas oldu. 14

19 14 May s 1950 seçimlerinden sonra iktidara gelen DP, siyasi kültürümüze her mahalleye bir milyoner ve küçük Amerika gibi sloganlar hediye etti. DP'nin uygulad liberal iktisat politikas ile yeni zenginlerin toplum içinde yerlerini almalar çok uzun sürmedi. Türkiye, NATO ve Birleflmifl Milletler'e üye olarak savafl sonras flekillenen dünya arenas nda hangi cephede yer ald n da aç kça ilan etti. Kuyruk ve yokluk y llar Bafllang çta her fley yolundayd, ama ya sonra? Türkiye'de yaflayan herkesin belle i sonraki y llarda yaflanan ac hat ralarla dolu. 1960'l y llar demokrasinin sekteye u rad y llard ve ac s toplumun her kesiminde uzun y llar hissedildi. 1970'li y llar ise döviz darbo az ve karaborsan n yafland, yurtd fl na üç y lda bir ç k fl izninin verildi i, cüzdan nda bir dolar bulunduran n döviz kaçakç s ilan edildi i y llard. O y llara uzun kuyruklar ve yokluklar damgas n vurdu. 80'li y llar ise Cumhuriyet'in kuruluflundan beri iktisadi politika alan nda en radikal kararlar n al nd y llard. O y llar sosyal ve siyasal alanda da yaflanan en çalkant l dönem olarak belle imize yer etti. Gazeteci Güneri Civao lu o y llarda Günefl gazetesindeki köflesinden 12 Eylül darbesi öncesindeki durumu flu sözlerle anlat yordu: 12 Eylül'den önceki gecelerden biri. Rauf Tamer'in evindeyiz, onun do um günü Ama herkeste bir y lg nl k, bir bezginlik, dehflet ürpertileri. Suskunluk Örgütlü fliddet eylemlerinin Türkiye'ye bir kan batakl görüntüsü verdi i günler. Bir flark y m r ldan yoruz salondaki birkaç kifli: Havas na suyuna, tafl na topra na... Bir baflkad r benim memleketim. Özal'l y llar Siyasi partilerin, derneklerin, sendikalar n kapat lmas ve özgürlüklerin s n rland r lmas sonucunda 12 Eylül darbesi 15

20 tarihsel süreç geldi. Sonraki y llar toplumun siyasetten so udu u ve uzaklaflt y llard. Siyasetin yasakland bu ara dönemde iktidar en çok meflgul eden konulardan biri de ekonomiyi düzlü e ç karmak idi. Bu program n bafl sorumlusu ekonomiden sorumlu devlet bakan ve baflbakan yard mc s Turgut Özal'd. DP iktidar n n bafllatt toplumsal ve iktisadi de iflimin bir benzerini Turgut Özal 1980'de 24 Ocak Kararlar 'n aç klayarak gerçeklefltirdi. 80'ler ekonomide devrim niteli inde kararlar n al nd y llard. 20 May s 1983 y l nda yeni siyasi partilerin kurulmas na izin verilmesiyle birlikte ilk kurulan partilerden biri ANAP't. 6 Kas m 1983'teki seçimlerde tek bafl na iktidara gelen, Turgut Özal' n partisi ANAP oldu. Bu geliflmeler ifl dünyas nda sevinçle karfl land. Türkiye'de Özal'l y llar bafll yordu. Turgut Özal' n baflbakan seçilmesinden sonra ilk icraat Türk Paras n Koruma Kanunu'nu de ifltirmekti. Döviz al m sat m serbest b rak ld, bankalarda döviz tevdiat hesab aç lmas na izin veren düzenlemeler hayata geçirildi. thal ikameci model terk edildi, ithalat tamam yla serbest b rak ld. O güne kadar tezgâh alt nda kaçak sat lan sigara, çikolata, içki, Levi's blucinler vitrinlerdeki yerlerini ald lar. Piyasalarda mali ifllemlerdeki k s tlamalar n kald r lmas, yurtd fl na ç k fllar n serbest b rak lmas ve döviz transferinden denetimin kalkmas sonucunda kredi kartlar ve yeni bankac l k hizmetleri insanlar n günlük yaflam na girdi y l - na kadar sadece seçkin bir s n f n ayr cal k simgesi olan kredi kartlar art k s radan insan n da kolayl kla eriflebildi i bir statü simgesi haline dönüflmüfltü. Serbestleflen ithalatla birlikte caddelerde ithal arabalar art k göz kamaflt rmaya bafllam flt. Bu yeni dönemi en çok simgeleyen özellik 7'den 70'e herkesin zengin olma özlemiydi. Topluma zengin olman n erdemlerini duyurma ifli ise Baflbakan Özal'a düflüyordu. Özal' n Ben zengini severim sözleri 16

21 y llarca dillerden düflmedi. Özal bu sözleri asl nda, Ben tembelleri de il, çal fl p baflar l olanlar severim anlam nda kullanm flt. De iflim h zl yd Toplumdaki de iflim h zl yd. Bu de iflim, medyaya da yans - yordu y l nda Nokta dergisi ilk kez Türkiye'nin en zengin 100 ailesi konusunu kapak yapt. O y llarda orta dire in zengin olma hayaline en büyük destek ise Milli Piyango'dan geliyordu y l y lbafl çekilifli büyük ikramiyesi bir milyar lirayd! Bir y l sonra kurulacak GY AD'a girifl aidat ise..'yd. 1980'li y llarda Türkiye'nin yüz yüze geldi i iki yeni kavram yuppie ler ve genç ifladamlar yd. Amerika'dan esen rüzgârlar iyi e itim alm fl, yüzü d flar ya dönük gençleri de etkileyecek, de iflimin h z na onlar da ayak uydurmaya çal flacaklard. Y llar geçtikçe giriflimcilik ve baflar kavramlar toplumda daha çok kabul görmeye bafllad. 80'li y llarda yeniden infla edilmeye bafllanan yeni ifladam ve yönetici profili yedisekiz y lda baflar ya ulaflt. Gazeteci Canan Barlas'a göre, yeni kuflak ifladam ve yöneticiler art k ça n entelektüelleri ydi. Bu görüfle birçok gazeteci köflesinden katk da bulunuyordu. Onlardan biri de Güneri Civao lu'ydu. De iflim adl yaz s nda Civao lu, yeni tür ifladamlar n sadece para kazanmay düflünmeyen, kültürel yan da a r basan kifliler olarak tasvir ediyordu. GY AD' n kurulmas için uygun ortam art k haz rd. Bafllang çta 25 kifli ile yola ç kt larsa da, bu ortak yürüyüflten iki dernek do du. Biri TÜG AD, di eri ise GY AD'd. GY AD' farkl k - lan, ilk kez yöneticilerle ifladamlar n ayn çat alt nda toplamas yd. O gün bugündür, birlikte yol almaya devam ediyorlar. 25 y ld r ortak de erleri paylaflan genç ifladam ve yöneticiler, amblemlerindeki canl l k ve dinamizme yak fl r ifller yapmaktan ve ülkelerine katma de er yaratmaktan gurur duyuyorlar. 17

22 25.y l GY AD 18

23 Çeyrek As rl k Yolculuk Ali Kibar Ceylan Pirinçcio lu P nar K l ç Sabri Da delen Fulya Ademo lu Galip Bilgin zzet Garih Kas m Zenel Koray Gönensin Leyla Alaton Mine Hekimo lu Nezihe Güneli Fereli Önder Eren Serhan Yaflar Tevfik Yamantürk kurucular 1986 y l nda 15 genç profesyonel yönetici ve ifladam heyecanla ç kt lar yola... 19

24 fulya ademo lu ilk üye Fulya Ademo lu GY AD' n kurulufl çal flmalar nda, hukukçu kimli i dolay s yla tüzü ü haz rlamay üstlendi. Derne in 1 no.lu üyesi olan Ademo lu o günleri hâlâ heyecanla an yor. Fulya Ademo lu, 26 yafl nda GY AD üyesiydi... Çevremizi ayd nlatan insanlar olacakt k 1960 do umluyum. 16 yafl nda Mersin'de liseyi bitirdim. AFS ile ABD'ye gittim. Ailem ABD'ye göndermekte tereddüt etse de bir yak n m z n srar yla raz oldu. Teksas'ta çok güzel bir y l geçirdim. Türkiye'de ABD'nin pek bilinmedi i zamanlard. ABD'ye giderken hukuk fakültesini kazanm fl, kayd m dondurmufltum. Döndü ümde çok s k çal fl p iki dönemin derslerini birden ald m ve sene kaybetmedim. Okulu bitirir bitirmez girdi im Enka Teknik'te stajyer gibiydim. Sinan Tara Enka nflaat' n genel müdürü olunca onun hukuk dan flmanl n yapt m ve daha sonra hukuk departman na geçtim, flu anda onun bafl nday m. Uzun y llard r oraday m ve halimden memnunum. Tüzü ü haz rlad 1986 y l nda Mine Hekimo lu, Cefi Kamhi, Erol User, Ceylan Pirinçcio lu, zzet Garih, hep birlikte dernek kurmak için bana öneri getirdiler. O tarihte 26 yafl ndayd m. flin içinde Leyla Alaton da vard. Böylelikle bu çal flmaya girdik. Bütün bu süreçte hiç kafa yormad m bir husus vard ; baflkan n kim olaca, yönetim kuruluna kimlerin seçilece i Hukukçu oldu- um için tüzük haz rlama görevi benimdi. Elimizdeki tüzü ü 20

25 Genç bir hukukçu olan Fulya Ademo lu, legal bir ortamda ülkesi için iyi bir fleyler yapma arzusundayd. kendi beklentilerimize ve yasal mevzuata göre haz rlad k. Tüzük olufltu unda, kuruculuk ifllemlerine girenler taraf ndan da de erlendirildi tabii. O s rada Cefi Kamhi'den telefon geldi; Eline sa l k, çok güzel olmufl, biz kurduk derne i dedi. Pardon, dedim, Genç fladamlar Derne i'nden söz ediyoruz, de il mi?. Evet kurduk biz, hadi sen de kat l dedi. Ama aralar nda, kurulufl sürecinde yer alan zzet Garih, Leyla Alaton, Mine Hekimo lu, Ceylan Pirinçcio lu yok. Düflündüm ki, kurulufl aflamas nda birlikte yola ç kt m z bu arkadafllar n ya haberleri yok ya da kat lmad lar. Belki etik olarak yanl fl buldular. Bu düflünceyle ben de kat lmad m. Yola birlikte devam ettik Biz yola onlardan ba ms z devam ettik ve derne i kurduk. lk baflkan Önder Eren oldu. Bir k s m arkadafl o tarafa gitti, bir k s m bizlerle kald. TÜG AD daha h zl üye kaydetmeye bafllad, GY AD'da ise daha seçici davrand k. Her baflvuran aram - za almad k, bu da ortak bir dil yakalamam za neden oldu. Önce dan flmanl k anlam nda yard m m oldu ama benim de ve di- er arkadafllar n da as l hissetti imiz fley, bu anlamda bir ilk oluflumun içinde olmakt. Heyecan doluyduk. Genç ifladamlar ba lam nda bir sivil toplum örgütü olarak bir fleyler yapmak istedik. Okullar bitmiflti, diplomalar al nm fl, çal flma yaflam na bafllanm flt. Ö rencilikte daha amatör ve daha safiyane bir ruhla yapmay hedefledi imiz, bu ülke için bir fleyler yapma hevesimiz o zaman böyle bir flekle dönüfltü. Legal bir ortamda Türkiye için bir fleyler yapmak istedik. Dayan flma müthiflti Gerçekten aram zda müthifl bir dayan flma ve yard mlaflma vard. Mesela benim o zamanlar özel bir çal flmam vard, bir profesör hocamla büro açt k, arkadafllar çok yard mc oldular. Dernekteki çevremin çok faydas oldu. Çevrem geliflti, referanslar m farkl laflt, seçkinleflti. Baz lar için bu do ufltan böyleydi ama benim için böyle bir faydas oldu. Asl nda GY AD seçkin, e itimli, ifl dünyas nda var olan kiflilerin ülkelerine katk sunmas için kuruldu. O dönem Türkiye'de sorunlar çok farkl yd ama herkes kendi sektöründe geliflme yakalamak, Türkiye'ye bu alanda katk sunmak, ülke ekonomisinin gidiflat na kat lmak amac ndayd. O zamanlar TÜS AD'a alternatif 21

26 Ademo lu, yeni bir oluflumun içinde bulunman n hepsine büyük bir heyecan verdi ini söylüyor... olarak yola ç k ld gibi bir izlenime kap lanlar oldu ama öyle de ildi. Yafl profilinin genç olmas ve TÜS AD'dakilerin çocuklar n n da dernekte olmas zaten böyle bir rekabetin olmad - n gösteriyor. Hepimiz de iflimci insanlard k. Dernek, ekonomik verimlili i, geliflimi sosyal ve ekonomik anlamda e itime önem vererek sa lamay, bu anlamda üyelerin e itimini hedefliyordu. Üyelerin e itimi ve bilinçlenmesi, dolay s yla kendi çevrelerine de yans yacak ve çevresini ayd nlatan birer ayd n olacakt k. Bu e itim çal flmalar ekonomik ve sosyal anlamda, bir sivil toplum örgütü olarak geliflimi sa layacakt. Kurulduktan sonra dernek merkezi Barbaros oldu ama daha öncesinde baz arkadafllar n davet etti i yerlerde toplan yorduk. Bir kere fiamdan'da topland k, bir kere ben Enka'ya davet ettim, bir iki kez Ceylan Pirinçcio lu'nun yerinde bir araya geldik. Sonra Barbaros'ta mütevaz bir yer tuttuk. Derne i kurduktan hemen sonra zzet Garih evlendi, dernek olarak dü üne gittik. Ara s ra bu türden sosyal etkinliklerde bir araya geliyorduk, yönetim kurulunun da mutat toplant lar vard zaten. Bafllang çta çok s k görüflüyorduk, daha s k f k iliflkilerimiz vard, sonradan seyrekleflti. Herkes kendi yaflam - na dald tabii. Benim de baflka projelerim oldu. ABD'ye gittim k sa bir süre için. Zamanla manevi anlamda olmasa da, fiziksel olarak biraz kopuyor insan. Genç bir ruha sahiptik Çok görüflemesek de o günlerin heyecanl iliflkilerini hâlâ sevgiyle hat rl yorum. Gerçekten de genç bir ruha sahiptik. O dönemle bugünün gençli ini k yaslarsak bizler daha politize idik. E itimimizi tamamlam flt k. 12 Eylül'ü yaflam flt k ama bask alt na girip de siyasetten tamamen uzaklaflm fl gençler de ildik. K nam yorum ama bugün çok apolitik bir gençlik olufltu. Halbuki gençler ülkenin gidiflat nda çok önemli ve mutlaka sivil toplum örgütlerinde buluflmalar gerekiyor. Sivil toplum örgütleri bizim ülkemizde dün de, bugün de hofl bir fantezi gibi görüldü. Bugün daha yayg n kabul görmesine ra men hâlâ illegal örgüt gibi bir alg lama da sürüyor. Herkes kendi taraf ndan bakt için farkl bir yap y tarif ediyor; oysa sivil toplum örgütleri zenginliktir, de erdir, art - d r. Farkl l klar, kendi durdu umuz yere karfl tl k olarak de il, zenginlik olarak görmeyi baflarmak zorunday z. 22

27 Gençler siyasete uzak durmamal Bu anlamda gençlerin siyasetten uzak olmamalar gerekti ini düflünüyorum. fiu anda gençlerin yaflam tarzlar, kültürleri onlar politikadan uzak tutacak flekilde olufluyor. Bu kültür 1980 sonras nda oluflturuldu. Gençler bu tip bir flablonla karfl laflt lar ve anne babalar da 12 Eylül'ün bask lar n yaflad klar için, çocuklar n korumak ad na bu kültürü onaylad lar. Bunu do al karfl l yorum ama Türkiye'de herkesin, mutlaka bir dünya görüflü olmas gerekti ine inan yorum. GY AD, iyi e itim görmüfl, rafine bir çizgisi olan üyeleriyle ayd nlatma ve e itme görevini yerine getirdi. Siyaset sanat kadar önemli, olmazsa olmaz bir flart. Gençlerin çevreye, insana, dünyaya duyarl olmalar gerekiyor bence. Oysa duyars zlaflma yolunda gençlerin epey yol ald klar n düflünüyor ve üzülüyorum. Sosyal medya engel mi? Sosyal medyan n sundu u kolayl k da dernekleflme gibi oluflumlar engelliyor. Sanal âlem tabii ki güzel bir imkân. Haberleflmenin h zlanmas güzel ama canl, yüz yüze iletiflimin yerini tutamaz. Gençler sosyal medyada görüfllerini bir iki cümleyle yazd klar nda kendilerini ifade ettiklerini san yorlar ve kendilerini, sivil toplum örgütlerinde beraber ifl yapman n zevkinden mahrum ediyorlar. Bir ifle emek vermiyorlar, o iflin sonucunu görüp sevinmiyorlar. Sanal a lardan elbette yararlanacaklar ama bunu bilerek yapmalar laz m. Bir görüflü sosyal medyada paylaflmadan önce bilgi donan m gerekiyor, bugün o bilgi donan m yok. Fark ndal k duygusunu yaflamad klar, sorgulamaktan uzak bir e itim sisteminin sonucu bu. Kiflisel görüflüm flu; gençler kendilerini bu söyledi im hususlarda gelifltirdikleri, hayatlar n renklendirebildikleri takdirde her fleyin çok daha güzel olaca na inan yorum. Ama aynen bu flekilde devam ederse, 12 Eylül sonras formasyona uygun biçimde günü tüketmeye yönelik yaflamaya devam ederlerse dünya tarihinde bir sene daha kaybolacak san r m. GY AD' n katk s GY AD n ekonomik hayata ne katt konusunda bir fley söyleyemem ama GY AD'daki herkes iyi e itim alm fl, kültürlü insanlard. Her dönemde topluma katt klar pek çok fley oldu unu düflünüyorum. Ayr ca ifladamlar ve yöneticileri bünyesinde toplamas, aralar na hiçbir ayr m koymamas ve uçurum yaratmamas da çok önemli. Biz profesyonel yöneticiler olarak giriflimcilerle bir araya gelmekte hiç zorlanmad k. Zaten daha bafltan bunun böyle olmas gerekti i empoze edildi herkese. Bu çok güzeldi. yi e itim görmüfl, rafine bir çizgisi olan üyeleriyle ayd nlatma ve e itme görevini, yapabildi i ölçüde yerine getirdi ini düflünüyorum, zaten en önemlisi de bu. Bir kurumda size yaflamda bir fleyler yapabilece inize dair nokta at fl gibi bir duygu veriliyor, bu müthifl bir motivasyon... Büyük bir ayr cal k Listede ilk üye oldu umu bilmiyordum, 25 inci y l kitab vesilesiyle ö rendim. Bu çok güzel bir fley, çok keyifli bir duygu, büyük bir ayr cal k, bir onur. Yafl m z ilerleyince aktif üyeli imiz sona erdi, onursal üyelik verdiler bize. Aktif üye oldu um zamanlardaki gibi olmasa da derne e hizmetlerimiz dolayl olarak devam ediyor. Kad n baflkan olarak P nar Eczac bafl 'n n gelmesi ifl dünyas nda bir ilk. Bu anlamda GY AD n, Türkiye'de kad nlar n lider olmas konusunda da öncü bir rol üstlendi i görülüyor. Nice ilklere imza atacaklar baflar l y llar dilerim... 23

28 mine hekimo lu 2 no lu üye Önce uluslararas bir oluflumun aya olmay konufltuk, sonra sadece Türk ifl insanlar konsepti etraf nda birlefltik diyen Hekimo lu, kurulufl sürecindeki heyecan n anlat yor yaflnda derne e üye oldu. deallerimizi ve vizyonumuzu paylaflt k GY AD'a arkadafllar m gibi ben de çok heyecanla bafllad m. Bafllang çta CCIs (Chambers of Commerce and Industry) ad ndaki oluflumun Türkiye aya olmay konufltuk, fakat sonradan fikir de iflti ve sadece Türk ifl insanlar konsepti etraf nda birlefltik. 14 kifli olarak GY AD' kurduk ve büyük bir heyecanla çal flmalara bafllad k. Sanki TÜS AD bizim büyü ümüzdü ve biz oraya yetiflmek üzere çal fl yorduk, ama patronlar olarak de il, yeni yetiflenler olarak. Fikirler ortada uçufluyordu lk toplant lar m zda son derece idealist fikirler ortada uçufluyordu. Herkes düzenli olarak aidat veriyordu ama henüz kasam z oluflmad için daha çok evlerde, ofislerde toplan - yorduk. En çok konufltu umuz konu ise, kamuoyu önüne ç - karken mesaj m z belirginlefltirmekti. Biz hangi mesaj vermek istedi imizi biliyorduk ama bunu düzgün, formel olarak yapmam z gerekiyordu. GY AD'da toplananlar n temel amac, gençlerin kendi kendilerini yetifltirmelerini sa lamakt. Birbirimizden çok fley ö reniyor, hiçbir k skançl k olmadan, paylafl m içinde yafl yorduk. Gençlerin sermaye sahibi olmadan da fikir ve söz sahi- 24

29 Hekimo lu nun, GY AD ad na 1986 da düzenledi i maj yönetimi konulu toplant, çok ilgi görmüfltü. bi olabilmeleri gerekti ine inan yorduk. Türkiye'nin ekonomisinde ve tan t m nda rol oynayabilmek, buna katk da bulunmak amac ndayd k. Ç karlarla ilgili bir dayan flma de ildi yaflad m z, ideallerin ve vizyonun paylafl m yd. Ülkemize katk da bulunmak istiyorduk Ben 'da genel sekreterlik yapt m. Benim kat ld m toplant lar aras nda, bele imde en fazla yer edenlerden biri de 1988 y l ndayd : Bir han m, fl hayat nda kad nlar neden yer alm yor? diye sormufltu. Cevab m bence o günkü çizgimizi anlatmas aç s ndan önemli; Bunu Türk toplumunda kad n n yerine ba layabiliriz. 55 milyon nüfus içinde çal flan kad n say s, çal flan erkek say s yla k yaslanamayacak kadar az, kad n ikinci cins olarak düflünmekten vazgeçmemiz gerekir demifltim. Yani sadece bulundu umuz yerden, ekonomik hayat n bizi ilgilendiren yanlar na bakm yorduk, ülkemiz sorunlar n n çözümüne de katk da bulunmak istiyorduk. Bir baflka toplant y da 3 Aral k 1986'da ben organize etmifltim; aram zda sürekli konufltu umuz imaj yönetimi konusunda, yak ndan tan d m bir ismi Londra'dan, Landoor flirketinden ça rd k. Landoor, Türkiye'de de tan nan büyük bir flirketti. Verimli bir toplant oldu, dünyada konuflulmaya bafllanan ve Türkiye'de de gündemimize girmifl olan kurumsal imaj meselesi konusunda hem merak ettiklerimizi ö rendik hem de bu alanda da öncülük yapm fl olduk. Üye seçimi tavsiyeyle GY AD'a üye seçimimiz referans ve tavsiyeyle oluyordu. Üyelerimiz genç olman n d fl nda vizyon sahibi, kendi kendine bir yere gelebilmifl kifliler olmal yd. Bu sürece katk da bulunan herkes art k 50'li yafllarda ama hayata hâlâ ayn çizgiden bak yoruz; yani genç ruhumuzu kaybetmedik. Sivil toplum örgütlerinde kendini ifade eden bir kuflakt k. Teknoloji gibi fikirler ve politik düzen de art k çok de iflti ama bizler ça a ayak uydurmakla beraber kemikleflmifl bir kimli i tafl yoruz, o günlerde edindi imiz de erlerde hiçbir de ifliklik yok. Bugünse sanal ortamlar, yüz yüze iletiflimin yerini ald, baz de erler unutuldu. Teknolojik imkânlardan yararlanmak ile idealist özümüzü muhafaza etmek aras nda bir çeliflki oldu- una inanm yorum ve GY AD'daki gençlere geçmiflte bizi biz yapan de erlere sahip ç kmalar n öneriyorum. 25

30 ceylan pirinçcio lu 3 no lu üye 1985 te Amerikan YPO (Young Presidents Organization) üyesi olan Pirinçcio lu, Türkiye de buna benzer bir oluflum olmas fikrini ortaya atarak GY AD n do umuna yol açan bir isim... Pirinçcio lu, 29 yafl nda üye oldu. Avrupai bir durufl arzu ettik Bizim derne imiz olsun dedik 1985'te, GY AD kurulmadan önce Amerika menfleli Genç Baflkanlar Organizasyonu (YPO-Young Presidents Organization) üyesiydim. Burada ifladamlar n n bir araya gelerek ülke gündemine müdahale edebildikleri bir oluflum olarak TÜS AD vard sadece ve orada da genç ifladamlar faal de- ildi. Ben de, Neden genç ifladamlar burada da bir araya gelmesin diye düflündüm ve fikir böylece ortaya ç kt. Benim üye oldu um YPO daha çok iç e itime yönelik konular iflliyordu, bizse gençlerin kendi e itimlerine yönelik çal flmalar n yan s ra, kamuyla paylaflt fikirleri ve faaliyetleri de olmas n arzu ediyorduk. Bu ba lamda, Cefi Kamhi ve bir grup arkadafl beni Profilo Holding'e davet etti. Kamhi de, Avrupa Odalar Birli i'ne (Eurochambres) ba l CCIs (Chambers of Commerce and Industry) diye bir derne in temsilcili ini yap yordu ve bizim bu organizasyonun Türkiye aya olmam z öneriyordu. Kamhi'nin dediklerini dinledik, ama biz CCIs'in parças de- il, genç ifladamlar derne i olal m istiyorduk. Önce kendi kuruluflumuzu yapal m, sonra uluslararas bir dernekle ifl- 26

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı