GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK"

Transkript

1

2 1

3 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2

4

5 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

6 GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin Tahiro lu, Dilek Baran T rnakl, Alp Sunar, Arzu Orhon, Levent Kal, Emel Yola. Proje: Gülçin Tahiro lu - Binar Bas n Yay n Ltd. Metin Yazar : Gülçin Tahiro lu Yard mc Editör: fiöhret Baltafl Sanat Yönetmeni: Selin Soylu Foto raf: Alaaddin Savafl Katk da Bulunanlar: Özlem Yüzak, Gül Duzcu, Çiçek Çam, fiükran Özkan, S la Sobac Bask : Ofset Yap mevi fiair Sokak 4, Ça layan Mahallesi, Ka thane, 34410, stanbul, T. (212) Bilgi için: GY AD Genel Sekreterli i GY AD Merkez. Polat Tower Tel: GY AD 25'inci Y l Kitab 'nda yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz.

7 ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1986 y l nda kurulan Genç Yönetici ve fladamlar Derne i GY AD, 25 y ld r ayn evrensel de erleri paylaflan, ortak hedefleri olan gençler taraf ndan yönetiliyor. Bayrak elden ele de iflse de, GY AD' 50'li, 100'lü y llara tafl ma inanc asla de iflmiyor.

8 25.y l GY AD Millet, hükümetin gözcüsü olmak durumundad r. Çünkü hükümetin icraat kötü olup da millet itiraz etmezse bütün kusur ve kabahate kat lm fl demektir. Mustafa Kemal Atatürk

9 GY AD Atatürk Heykeli - Levent, stanbul

10 25.y l GY AD sunufl bu kitapta, de iflim sözcü ünün damgas n vurdu u bir dönemin foto raf na GY AD' n katt renkleri göreceksiniz 6

11 29 y l kesintisiz süren gazetecilik hayat mda ifl dünyas nda birçok sivil toplum kuruluflunun do uflunu izledim. Kimileri bu do um sürecinin ard ndan fazla yol alamad lar, kimileri gelece e do ru sa l kl ad mlarla ilerleyerek büyüdüler y l nda kurulan Genç Yönetici ve fladamlar Derne i GY AD yoluna büyüyerek devam edenler aras nda yerini ald ve 25'inci y l na ulaflt. Öyle görünüyor ki, GY AD' 50'li, 100'lü y llara tafl yacak bilinç ve inanç hiç eksilmeden devam edecek... GY AD' n 25'inci Y l kitab n haz rlarken bunun gerçek nedenlerini anlama f rsat buldum. Öncelikle GY AD'l olmak ayr bir anlam ifade ediyor. Bana göre, 25 y ld r ayn evrensel de erleri paylaflan ve ortak hedefleri olan gençler GY AD' bugünlere ve gelece e tafl yor. Gençler derken, yafla ba l olmayan bir gençlik ten söz ediyorum. Enerjilerinin kayna bu Bayrak elden ele de iflse de bu genç ruha ve beraberli in gücüne duyduklar inanç asla de iflmiyor. nan yorum ki, bundan sonra da ayn sinerji, katlanarak devam edecek Bu kitab yazmay önerdi imde benimle ayn heyecan paylaflan GY AD Baflkan P nar Eczac bafl 'na ve yönetim kuruluna teflekkür ediyorum. Bu çal flman n GY AD' n tarihinde bir ilk oldu unu bilmek bana ve ekibime de onlarla ayn heyecan yaflatt. ki ay gibi k sa bir sürede 25 y l özetlemek zordu. Mümkün oldu unca çok ayr nt y kitaba tafl maya özen gösterdik. GY AD kurulur ve geliflirken Türkiye ve dünyada gerçekleflen önemli olaylar bu çal flmaya katmak, kitaba ayr bir anlam yükledi. 25 y lda h zla de iflen dünyaya ayak uyduran, de iflip dönüflen bir Türkiye'de, genç ifladamlar ve profesyonel yöneticiler nas l yol alm fllard? 25'inci Y l kitab m zda bu sorunun cevab n bulacak ve de iflim sözcü ünün damgas n vurdu u bir dönemin foto raf na GY AD' n katt - renkleri göreceksiniz Kitab haz rlarken, sadece kendi dönemlerinin de il, GY - AD' n tüm tarihinin anlat lmas n önemseyen ve bunun için bildikleri her fleyi samimiyetle paylaflan; bilgi, belge ve foto raf desteklerini esirgemeyen tüm GY AD'l lara özel teflekkürlerimizi sunuyorum Gülçin Tahiroğlu 7

12 25.y l GY AD önsöz biz ilkleri severiz! GY AD canl, dinamik ve hareketli olmaya devam edecek; t pk çeyrek as rd r yola devam eden GY AD l lar gibi... 8

13 Millet hükümetin gözcüsü olmak durumundad r. Çünkü hükümetin icraat kötü olup da millet itiraz etmezse bütün kusur ve kabahate kat lm fl demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Kas m 1919'da söyledi i etkileyici sözler bugün GY AD' n Levent'teki Atatürk Heykeli'nde ölümsüzleflti. Bizler onun izinden giden GY AD'l lar olarak bu sorumlulu u 25 y ld r derinden hissediyoruz. GY AD' n tüzü ünde de yer ald gibi Anayasam z n öngördü ü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak 25 y ld r faaliyetimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz. GY AD Atatürkçü, laik, yüzünü Bat 'ya dönmüfl bir dernek olarak gelecekte de var olacak. 25 y la eme i geçenler, GY AD' n tarihinde önemli ad mlar att lar. Ayn inanç ve heyecan n GY AD 50 ve 100 yafl na geldi i zaman da sürece ine yürekten inan yorum. GY AD ambleminde de aç kça görüldü ü gibi, canl, dinamik ve hareketli olmaya devam edecek, t pk çeyrek as rd r yola devam eden GY AD l lar gibi. Bizler yafllar nda GY AD'a üye olduk. Ülkenin ve dünyan n gündemini takip ederek, sorumlulu umuzu yerine getirmeye çal flt k. Her zaman farkl görüfllerde olsak da tek bir güç olarak hareket etmeyi bildik. Üyelerimiz aras nda yapt m z anketlerde ç kan sonuçlar, zaman n iktidar na uysa da uymasa da bunu aç klamay bir görev bildik. Buna birçok örnek vermek mümkün. Türkiye'yi en çok y pratan lideri ilan etmekten asla çekinmedik. Bunu aç klamay toplumsal sorumlulu umuzun bir gere i sayd k. Siyasi iktidar kriz te et geçti dese de, biz kriz, bizi can damar - m zdan vurdu dedik. Do rular söylemekten çekinmedik. Hem iktidara, hem muhalefete gerekli uyar larda bulunduk, mesafemizi koruyarak sivil toplum kuruluflu görevimizi yerine getirdik. GY AD'a eme i geçen tüm baflkanlar kendi dönemlerinde önemli ifller üstlendiler. Bu 25 y lda birçok ilk e imza att k. Giriflimcili i dile getiren ilk STK olarak GY AD, giriflimcileri destekleyen birçok projeyi hayata geçirdi. Avrupa Birli i sürecinde de önemli bir misyon üstlendi. Bu misyonun gere i olarak da birçok uluslararas projeye aktif olarak kat ld. GY AD n ald ilk AB projesi olan Sivil Toplum Diyalo u nu Litvanya ile birlikte baflar yla yürüttük. Brüksel de AB sürecinde Türkiye için önemli olan lobi faaliyetlerine önem verdik. 25. Y l Kitab nda projeler ve etkinliklerle dolu bu çeyrek as rl k tarihimize fl k tutmak istedik. Kitab Gülçin Tahiro lu ve ekibi GY AD yönetiminin iflbirli iyle haz rlad. 25. Y l Kitab m zda GY AD' n tarihine paralel olarak ülke tarihinde yaflanan geliflmeleri de görecek, çeyrek as rda yaflanan h zl de iflimin izlerini bulacaks n z. Bu tarihsel fonun önünde etkin bir aktör olarak yer alan derne imizde, 25 y l boyunca o kadar çok proje hayata geçirilmiflti ki, GY - AD' n arflivindeki tüm belgelerin taranarak tek bir kitapta toplanmas çok zor oldu. Yine de eksik kalan pek çok fley var... Kitab haz rlarken GY AD' kuranlarla, ilk üyelerle ve baflkanlarla görüflüldü. Kitapta bugün her biri derne imize ayr bir katma de- er yaratan GY AD'l lar tecrübelerinin fl nda dünü, bugünü ve gelece e dair vizyonlar n paylaflt bizlerle. Sonuçta memnuniyetle söyleyebilirim ki, içeri i ve görsel esteti i ile kitapl n zda özel yer alacak bir çal flma ortaya ç kt. Sizlerin de bildi i gibi bu kitap çal flmas bir ilk. Yine bilirsiniz ki, biz GY AD'l lar ilk leri severiz y lda geldi imiz noktay anlatan 25. Y l Kitab, içimizdeki dinamizmi yapt m z ifllerle de ortaya koyarak kan tl yor. fiimdi s ra bayra teslim etmeye geldi. Dün oldu u gibi, bugün ve gelecekte de ayn inançla yolumuza devam edece iz. GY AD heyecan hiç sönmesin! Pınar Eczacıbaşı 9

14 25.y l GY AD onur tablosu

15 Onur Kurulu Fahri Üyeler Haysiyet Divan Yüksek stiflare Konseyi Ahmet Kocab y k Agah U ur Attila Köksal Ali Midillili Ali Bilge Ahmet Selçuker Bülent Nur Özkan Fatih Karamanc Ali Gülçelik Argün O ultürk Ceylan Pirinçcio lu Ferruh Tanay Ali Kibar Beki Güreli Gökhan Mendi Hakan Özkaraman Ceylan Pirinçcioglu Bican Tu berk Gülriz Erkut Mehmet Bayraktar Fulya Ademo lu Bu ra Hanasio lu Melih Mekik Galip Gürel Faruk Bil Ömer svan Haflim Durusel Fatih Ar can Önder Eren pek Nur Cem Taha Fatih Beker fierif Kaynar zzet Garih Galip Bilol Koray Gönensin Gürkan Dumlu Leyla Alaton Güneyli Hasip Buldanl o lu Meral Egemen Hayati fiahin Merih Tangün Mehmet Civelek Mete Baflol Mehmet Seven Mine Hekimo lu Mesut Palamutçu Murat Karamanc Nejat Yal m Nilgün Kireç Ömürlü K sagün Nur Beken Sait M s rl o lu Ömer Yalk n Sami Nacaro lu Renan Kömürcüo lu Sibel Sanus Sibel Coflkuner Vural Önerli Vedat Mimaro lu Attila Köksal Yaflar Büyükçetin Babür Özden Yavuz Koraltan Burak Taflç o lu Cüneyt Akp nar Hakan Sebükcebe Metin Saftekin Murat Tabanl o lu 11

16 25.y l GY AD 12

17 tarihsel süreç De iflim dinamikleri y llar içinde nas l harekete geçti? Tarihsel süreçte neler oldu? Genç ifladamlar ve profesyonel yöneticileri bir çat alt nda toplanmaya iten nedenler neydi? 13

18 tarihsel süreç nereden nereye? Ve 1986 y l nda Genç Yönetici ve fladamlar Derne i kuruldu. 15 kifliydiler. Günlerce, gecelerce topland lar. Gençtiler, heyecanl yd lar, her birinin ileriye dönük hayalleri vard. En büyük sermayeleri havada uçuflan fikirleriydi. Onlar dönemin alt n çocuklar yd. Kimi babalar n n veliaht, kimi profesyonel yöneticiydi. GY AD' farkl k lan da buydu. Profesyonel yöneticilerle ayn platformda yürümeye karar vermek onlar daha da güçlü k ld. fladam yla, yöneticisiyle bir bütündüler art k, t pk ifl dünyas nda oldu u gibi. Onlar GY AD çat s alt nda birlikten güç do ar felsefesiyle yürümeye 25 y l önce karar verdiler. Önce birbirlerinin evlerinde topland lar, sonra s ra bir yer tutmaya geldi. GY AD' n ilk Genel Sekreteri olan Mine Hekimo lu Barbaros'ta bir apartman dairesi kiralad. S ra ilk dernek merkezini donatmaya gelmiflti. Kimi bilgisayar ald, kimi masa, sandalye Art k bir arada toplanacaklar, heyecanlar n, fikirlerini paylaflacaklar bir çat vard. Haftada en az iki gece bir araya geldiler. Genellikle ifl ç k fllar nda toplan yorlard. O küçük grup çok önemli ifllere imza att. O çat dan kimler geldi, kimler geçti Bu kitap 25 y l n bir özeti asl nda Önce ortam nas l haz rland? Ülkenin koflullar gençleri nas l bir araya getirdi? Bu sorunun yan tlar n arayal m Her mahalleye bir milyoner 1986 y l nda GY AD kuruldu unda toplumun dinamikleri çoktan harekete geçmiflti. Bu dinamizm, 1950'lerde bafllayan, 1980'lerde h zlanan de iflim ruhunun devam yd. Çok partili döneme 1950'lerde geçilmiflti. Tek partili dönemin tasarruf politikalar n geride b rak p, vatandafl n zengin olma hayalleri kurdu u y llard 1950'ler Demokrat Parti'nin uygulamaya koydu u liberal ekonomi ve giriflimciyi destekleme politikas Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yaflam nda önemli bir dönüm noktas oldu. 14

19 14 May s 1950 seçimlerinden sonra iktidara gelen DP, siyasi kültürümüze her mahalleye bir milyoner ve küçük Amerika gibi sloganlar hediye etti. DP'nin uygulad liberal iktisat politikas ile yeni zenginlerin toplum içinde yerlerini almalar çok uzun sürmedi. Türkiye, NATO ve Birleflmifl Milletler'e üye olarak savafl sonras flekillenen dünya arenas nda hangi cephede yer ald n da aç kça ilan etti. Kuyruk ve yokluk y llar Bafllang çta her fley yolundayd, ama ya sonra? Türkiye'de yaflayan herkesin belle i sonraki y llarda yaflanan ac hat ralarla dolu. 1960'l y llar demokrasinin sekteye u rad y llard ve ac s toplumun her kesiminde uzun y llar hissedildi. 1970'li y llar ise döviz darbo az ve karaborsan n yafland, yurtd fl na üç y lda bir ç k fl izninin verildi i, cüzdan nda bir dolar bulunduran n döviz kaçakç s ilan edildi i y llard. O y llara uzun kuyruklar ve yokluklar damgas n vurdu. 80'li y llar ise Cumhuriyet'in kuruluflundan beri iktisadi politika alan nda en radikal kararlar n al nd y llard. O y llar sosyal ve siyasal alanda da yaflanan en çalkant l dönem olarak belle imize yer etti. Gazeteci Güneri Civao lu o y llarda Günefl gazetesindeki köflesinden 12 Eylül darbesi öncesindeki durumu flu sözlerle anlat yordu: 12 Eylül'den önceki gecelerden biri. Rauf Tamer'in evindeyiz, onun do um günü Ama herkeste bir y lg nl k, bir bezginlik, dehflet ürpertileri. Suskunluk Örgütlü fliddet eylemlerinin Türkiye'ye bir kan batakl görüntüsü verdi i günler. Bir flark y m r ldan yoruz salondaki birkaç kifli: Havas na suyuna, tafl na topra na... Bir baflkad r benim memleketim. Özal'l y llar Siyasi partilerin, derneklerin, sendikalar n kapat lmas ve özgürlüklerin s n rland r lmas sonucunda 12 Eylül darbesi 15

20 tarihsel süreç geldi. Sonraki y llar toplumun siyasetten so udu u ve uzaklaflt y llard. Siyasetin yasakland bu ara dönemde iktidar en çok meflgul eden konulardan biri de ekonomiyi düzlü e ç karmak idi. Bu program n bafl sorumlusu ekonomiden sorumlu devlet bakan ve baflbakan yard mc s Turgut Özal'd. DP iktidar n n bafllatt toplumsal ve iktisadi de iflimin bir benzerini Turgut Özal 1980'de 24 Ocak Kararlar 'n aç klayarak gerçeklefltirdi. 80'ler ekonomide devrim niteli inde kararlar n al nd y llard. 20 May s 1983 y l nda yeni siyasi partilerin kurulmas na izin verilmesiyle birlikte ilk kurulan partilerden biri ANAP't. 6 Kas m 1983'teki seçimlerde tek bafl na iktidara gelen, Turgut Özal' n partisi ANAP oldu. Bu geliflmeler ifl dünyas nda sevinçle karfl land. Türkiye'de Özal'l y llar bafll yordu. Turgut Özal' n baflbakan seçilmesinden sonra ilk icraat Türk Paras n Koruma Kanunu'nu de ifltirmekti. Döviz al m sat m serbest b rak ld, bankalarda döviz tevdiat hesab aç lmas na izin veren düzenlemeler hayata geçirildi. thal ikameci model terk edildi, ithalat tamam yla serbest b rak ld. O güne kadar tezgâh alt nda kaçak sat lan sigara, çikolata, içki, Levi's blucinler vitrinlerdeki yerlerini ald lar. Piyasalarda mali ifllemlerdeki k s tlamalar n kald r lmas, yurtd fl na ç k fllar n serbest b rak lmas ve döviz transferinden denetimin kalkmas sonucunda kredi kartlar ve yeni bankac l k hizmetleri insanlar n günlük yaflam na girdi y l - na kadar sadece seçkin bir s n f n ayr cal k simgesi olan kredi kartlar art k s radan insan n da kolayl kla eriflebildi i bir statü simgesi haline dönüflmüfltü. Serbestleflen ithalatla birlikte caddelerde ithal arabalar art k göz kamaflt rmaya bafllam flt. Bu yeni dönemi en çok simgeleyen özellik 7'den 70'e herkesin zengin olma özlemiydi. Topluma zengin olman n erdemlerini duyurma ifli ise Baflbakan Özal'a düflüyordu. Özal' n Ben zengini severim sözleri 16

21 y llarca dillerden düflmedi. Özal bu sözleri asl nda, Ben tembelleri de il, çal fl p baflar l olanlar severim anlam nda kullanm flt. De iflim h zl yd Toplumdaki de iflim h zl yd. Bu de iflim, medyaya da yans - yordu y l nda Nokta dergisi ilk kez Türkiye'nin en zengin 100 ailesi konusunu kapak yapt. O y llarda orta dire in zengin olma hayaline en büyük destek ise Milli Piyango'dan geliyordu y l y lbafl çekilifli büyük ikramiyesi bir milyar lirayd! Bir y l sonra kurulacak GY AD'a girifl aidat ise..'yd. 1980'li y llarda Türkiye'nin yüz yüze geldi i iki yeni kavram yuppie ler ve genç ifladamlar yd. Amerika'dan esen rüzgârlar iyi e itim alm fl, yüzü d flar ya dönük gençleri de etkileyecek, de iflimin h z na onlar da ayak uydurmaya çal flacaklard. Y llar geçtikçe giriflimcilik ve baflar kavramlar toplumda daha çok kabul görmeye bafllad. 80'li y llarda yeniden infla edilmeye bafllanan yeni ifladam ve yönetici profili yedisekiz y lda baflar ya ulaflt. Gazeteci Canan Barlas'a göre, yeni kuflak ifladam ve yöneticiler art k ça n entelektüelleri ydi. Bu görüfle birçok gazeteci köflesinden katk da bulunuyordu. Onlardan biri de Güneri Civao lu'ydu. De iflim adl yaz s nda Civao lu, yeni tür ifladamlar n sadece para kazanmay düflünmeyen, kültürel yan da a r basan kifliler olarak tasvir ediyordu. GY AD' n kurulmas için uygun ortam art k haz rd. Bafllang çta 25 kifli ile yola ç kt larsa da, bu ortak yürüyüflten iki dernek do du. Biri TÜG AD, di eri ise GY AD'd. GY AD' farkl k - lan, ilk kez yöneticilerle ifladamlar n ayn çat alt nda toplamas yd. O gün bugündür, birlikte yol almaya devam ediyorlar. 25 y ld r ortak de erleri paylaflan genç ifladam ve yöneticiler, amblemlerindeki canl l k ve dinamizme yak fl r ifller yapmaktan ve ülkelerine katma de er yaratmaktan gurur duyuyorlar. 17

22 25.y l GY AD 18

23 Çeyrek As rl k Yolculuk Ali Kibar Ceylan Pirinçcio lu P nar K l ç Sabri Da delen Fulya Ademo lu Galip Bilgin zzet Garih Kas m Zenel Koray Gönensin Leyla Alaton Mine Hekimo lu Nezihe Güneli Fereli Önder Eren Serhan Yaflar Tevfik Yamantürk kurucular 1986 y l nda 15 genç profesyonel yönetici ve ifladam heyecanla ç kt lar yola... 19

24 fulya ademo lu ilk üye Fulya Ademo lu GY AD' n kurulufl çal flmalar nda, hukukçu kimli i dolay s yla tüzü ü haz rlamay üstlendi. Derne in 1 no.lu üyesi olan Ademo lu o günleri hâlâ heyecanla an yor. Fulya Ademo lu, 26 yafl nda GY AD üyesiydi... Çevremizi ayd nlatan insanlar olacakt k 1960 do umluyum. 16 yafl nda Mersin'de liseyi bitirdim. AFS ile ABD'ye gittim. Ailem ABD'ye göndermekte tereddüt etse de bir yak n m z n srar yla raz oldu. Teksas'ta çok güzel bir y l geçirdim. Türkiye'de ABD'nin pek bilinmedi i zamanlard. ABD'ye giderken hukuk fakültesini kazanm fl, kayd m dondurmufltum. Döndü ümde çok s k çal fl p iki dönemin derslerini birden ald m ve sene kaybetmedim. Okulu bitirir bitirmez girdi im Enka Teknik'te stajyer gibiydim. Sinan Tara Enka nflaat' n genel müdürü olunca onun hukuk dan flmanl n yapt m ve daha sonra hukuk departman na geçtim, flu anda onun bafl nday m. Uzun y llard r oraday m ve halimden memnunum. Tüzü ü haz rlad 1986 y l nda Mine Hekimo lu, Cefi Kamhi, Erol User, Ceylan Pirinçcio lu, zzet Garih, hep birlikte dernek kurmak için bana öneri getirdiler. O tarihte 26 yafl ndayd m. flin içinde Leyla Alaton da vard. Böylelikle bu çal flmaya girdik. Bütün bu süreçte hiç kafa yormad m bir husus vard ; baflkan n kim olaca, yönetim kuruluna kimlerin seçilece i Hukukçu oldu- um için tüzük haz rlama görevi benimdi. Elimizdeki tüzü ü 20

25 Genç bir hukukçu olan Fulya Ademo lu, legal bir ortamda ülkesi için iyi bir fleyler yapma arzusundayd. kendi beklentilerimize ve yasal mevzuata göre haz rlad k. Tüzük olufltu unda, kuruculuk ifllemlerine girenler taraf ndan da de erlendirildi tabii. O s rada Cefi Kamhi'den telefon geldi; Eline sa l k, çok güzel olmufl, biz kurduk derne i dedi. Pardon, dedim, Genç fladamlar Derne i'nden söz ediyoruz, de il mi?. Evet kurduk biz, hadi sen de kat l dedi. Ama aralar nda, kurulufl sürecinde yer alan zzet Garih, Leyla Alaton, Mine Hekimo lu, Ceylan Pirinçcio lu yok. Düflündüm ki, kurulufl aflamas nda birlikte yola ç kt m z bu arkadafllar n ya haberleri yok ya da kat lmad lar. Belki etik olarak yanl fl buldular. Bu düflünceyle ben de kat lmad m. Yola birlikte devam ettik Biz yola onlardan ba ms z devam ettik ve derne i kurduk. lk baflkan Önder Eren oldu. Bir k s m arkadafl o tarafa gitti, bir k s m bizlerle kald. TÜG AD daha h zl üye kaydetmeye bafllad, GY AD'da ise daha seçici davrand k. Her baflvuran aram - za almad k, bu da ortak bir dil yakalamam za neden oldu. Önce dan flmanl k anlam nda yard m m oldu ama benim de ve di- er arkadafllar n da as l hissetti imiz fley, bu anlamda bir ilk oluflumun içinde olmakt. Heyecan doluyduk. Genç ifladamlar ba lam nda bir sivil toplum örgütü olarak bir fleyler yapmak istedik. Okullar bitmiflti, diplomalar al nm fl, çal flma yaflam na bafllanm flt. Ö rencilikte daha amatör ve daha safiyane bir ruhla yapmay hedefledi imiz, bu ülke için bir fleyler yapma hevesimiz o zaman böyle bir flekle dönüfltü. Legal bir ortamda Türkiye için bir fleyler yapmak istedik. Dayan flma müthiflti Gerçekten aram zda müthifl bir dayan flma ve yard mlaflma vard. Mesela benim o zamanlar özel bir çal flmam vard, bir profesör hocamla büro açt k, arkadafllar çok yard mc oldular. Dernekteki çevremin çok faydas oldu. Çevrem geliflti, referanslar m farkl laflt, seçkinleflti. Baz lar için bu do ufltan böyleydi ama benim için böyle bir faydas oldu. Asl nda GY AD seçkin, e itimli, ifl dünyas nda var olan kiflilerin ülkelerine katk sunmas için kuruldu. O dönem Türkiye'de sorunlar çok farkl yd ama herkes kendi sektöründe geliflme yakalamak, Türkiye'ye bu alanda katk sunmak, ülke ekonomisinin gidiflat na kat lmak amac ndayd. O zamanlar TÜS AD'a alternatif 21

26 Ademo lu, yeni bir oluflumun içinde bulunman n hepsine büyük bir heyecan verdi ini söylüyor... olarak yola ç k ld gibi bir izlenime kap lanlar oldu ama öyle de ildi. Yafl profilinin genç olmas ve TÜS AD'dakilerin çocuklar n n da dernekte olmas zaten böyle bir rekabetin olmad - n gösteriyor. Hepimiz de iflimci insanlard k. Dernek, ekonomik verimlili i, geliflimi sosyal ve ekonomik anlamda e itime önem vererek sa lamay, bu anlamda üyelerin e itimini hedefliyordu. Üyelerin e itimi ve bilinçlenmesi, dolay s yla kendi çevrelerine de yans yacak ve çevresini ayd nlatan birer ayd n olacakt k. Bu e itim çal flmalar ekonomik ve sosyal anlamda, bir sivil toplum örgütü olarak geliflimi sa layacakt. Kurulduktan sonra dernek merkezi Barbaros oldu ama daha öncesinde baz arkadafllar n davet etti i yerlerde toplan yorduk. Bir kere fiamdan'da topland k, bir kere ben Enka'ya davet ettim, bir iki kez Ceylan Pirinçcio lu'nun yerinde bir araya geldik. Sonra Barbaros'ta mütevaz bir yer tuttuk. Derne i kurduktan hemen sonra zzet Garih evlendi, dernek olarak dü üne gittik. Ara s ra bu türden sosyal etkinliklerde bir araya geliyorduk, yönetim kurulunun da mutat toplant lar vard zaten. Bafllang çta çok s k görüflüyorduk, daha s k f k iliflkilerimiz vard, sonradan seyrekleflti. Herkes kendi yaflam - na dald tabii. Benim de baflka projelerim oldu. ABD'ye gittim k sa bir süre için. Zamanla manevi anlamda olmasa da, fiziksel olarak biraz kopuyor insan. Genç bir ruha sahiptik Çok görüflemesek de o günlerin heyecanl iliflkilerini hâlâ sevgiyle hat rl yorum. Gerçekten de genç bir ruha sahiptik. O dönemle bugünün gençli ini k yaslarsak bizler daha politize idik. E itimimizi tamamlam flt k. 12 Eylül'ü yaflam flt k ama bask alt na girip de siyasetten tamamen uzaklaflm fl gençler de ildik. K nam yorum ama bugün çok apolitik bir gençlik olufltu. Halbuki gençler ülkenin gidiflat nda çok önemli ve mutlaka sivil toplum örgütlerinde buluflmalar gerekiyor. Sivil toplum örgütleri bizim ülkemizde dün de, bugün de hofl bir fantezi gibi görüldü. Bugün daha yayg n kabul görmesine ra men hâlâ illegal örgüt gibi bir alg lama da sürüyor. Herkes kendi taraf ndan bakt için farkl bir yap y tarif ediyor; oysa sivil toplum örgütleri zenginliktir, de erdir, art - d r. Farkl l klar, kendi durdu umuz yere karfl tl k olarak de il, zenginlik olarak görmeyi baflarmak zorunday z. 22

27 Gençler siyasete uzak durmamal Bu anlamda gençlerin siyasetten uzak olmamalar gerekti ini düflünüyorum. fiu anda gençlerin yaflam tarzlar, kültürleri onlar politikadan uzak tutacak flekilde olufluyor. Bu kültür 1980 sonras nda oluflturuldu. Gençler bu tip bir flablonla karfl laflt lar ve anne babalar da 12 Eylül'ün bask lar n yaflad klar için, çocuklar n korumak ad na bu kültürü onaylad lar. Bunu do al karfl l yorum ama Türkiye'de herkesin, mutlaka bir dünya görüflü olmas gerekti ine inan yorum. GY AD, iyi e itim görmüfl, rafine bir çizgisi olan üyeleriyle ayd nlatma ve e itme görevini yerine getirdi. Siyaset sanat kadar önemli, olmazsa olmaz bir flart. Gençlerin çevreye, insana, dünyaya duyarl olmalar gerekiyor bence. Oysa duyars zlaflma yolunda gençlerin epey yol ald klar n düflünüyor ve üzülüyorum. Sosyal medya engel mi? Sosyal medyan n sundu u kolayl k da dernekleflme gibi oluflumlar engelliyor. Sanal âlem tabii ki güzel bir imkân. Haberleflmenin h zlanmas güzel ama canl, yüz yüze iletiflimin yerini tutamaz. Gençler sosyal medyada görüfllerini bir iki cümleyle yazd klar nda kendilerini ifade ettiklerini san yorlar ve kendilerini, sivil toplum örgütlerinde beraber ifl yapman n zevkinden mahrum ediyorlar. Bir ifle emek vermiyorlar, o iflin sonucunu görüp sevinmiyorlar. Sanal a lardan elbette yararlanacaklar ama bunu bilerek yapmalar laz m. Bir görüflü sosyal medyada paylaflmadan önce bilgi donan m gerekiyor, bugün o bilgi donan m yok. Fark ndal k duygusunu yaflamad klar, sorgulamaktan uzak bir e itim sisteminin sonucu bu. Kiflisel görüflüm flu; gençler kendilerini bu söyledi im hususlarda gelifltirdikleri, hayatlar n renklendirebildikleri takdirde her fleyin çok daha güzel olaca na inan yorum. Ama aynen bu flekilde devam ederse, 12 Eylül sonras formasyona uygun biçimde günü tüketmeye yönelik yaflamaya devam ederlerse dünya tarihinde bir sene daha kaybolacak san r m. GY AD' n katk s GY AD n ekonomik hayata ne katt konusunda bir fley söyleyemem ama GY AD'daki herkes iyi e itim alm fl, kültürlü insanlard. Her dönemde topluma katt klar pek çok fley oldu unu düflünüyorum. Ayr ca ifladamlar ve yöneticileri bünyesinde toplamas, aralar na hiçbir ayr m koymamas ve uçurum yaratmamas da çok önemli. Biz profesyonel yöneticiler olarak giriflimcilerle bir araya gelmekte hiç zorlanmad k. Zaten daha bafltan bunun böyle olmas gerekti i empoze edildi herkese. Bu çok güzeldi. yi e itim görmüfl, rafine bir çizgisi olan üyeleriyle ayd nlatma ve e itme görevini, yapabildi i ölçüde yerine getirdi ini düflünüyorum, zaten en önemlisi de bu. Bir kurumda size yaflamda bir fleyler yapabilece inize dair nokta at fl gibi bir duygu veriliyor, bu müthifl bir motivasyon... Büyük bir ayr cal k Listede ilk üye oldu umu bilmiyordum, 25 inci y l kitab vesilesiyle ö rendim. Bu çok güzel bir fley, çok keyifli bir duygu, büyük bir ayr cal k, bir onur. Yafl m z ilerleyince aktif üyeli imiz sona erdi, onursal üyelik verdiler bize. Aktif üye oldu um zamanlardaki gibi olmasa da derne e hizmetlerimiz dolayl olarak devam ediyor. Kad n baflkan olarak P nar Eczac bafl 'n n gelmesi ifl dünyas nda bir ilk. Bu anlamda GY AD n, Türkiye'de kad nlar n lider olmas konusunda da öncü bir rol üstlendi i görülüyor. Nice ilklere imza atacaklar baflar l y llar dilerim... 23

28 mine hekimo lu 2 no lu üye Önce uluslararas bir oluflumun aya olmay konufltuk, sonra sadece Türk ifl insanlar konsepti etraf nda birlefltik diyen Hekimo lu, kurulufl sürecindeki heyecan n anlat yor yaflnda derne e üye oldu. deallerimizi ve vizyonumuzu paylaflt k GY AD'a arkadafllar m gibi ben de çok heyecanla bafllad m. Bafllang çta CCIs (Chambers of Commerce and Industry) ad ndaki oluflumun Türkiye aya olmay konufltuk, fakat sonradan fikir de iflti ve sadece Türk ifl insanlar konsepti etraf nda birlefltik. 14 kifli olarak GY AD' kurduk ve büyük bir heyecanla çal flmalara bafllad k. Sanki TÜS AD bizim büyü ümüzdü ve biz oraya yetiflmek üzere çal fl yorduk, ama patronlar olarak de il, yeni yetiflenler olarak. Fikirler ortada uçufluyordu lk toplant lar m zda son derece idealist fikirler ortada uçufluyordu. Herkes düzenli olarak aidat veriyordu ama henüz kasam z oluflmad için daha çok evlerde, ofislerde toplan - yorduk. En çok konufltu umuz konu ise, kamuoyu önüne ç - karken mesaj m z belirginlefltirmekti. Biz hangi mesaj vermek istedi imizi biliyorduk ama bunu düzgün, formel olarak yapmam z gerekiyordu. GY AD'da toplananlar n temel amac, gençlerin kendi kendilerini yetifltirmelerini sa lamakt. Birbirimizden çok fley ö reniyor, hiçbir k skançl k olmadan, paylafl m içinde yafl yorduk. Gençlerin sermaye sahibi olmadan da fikir ve söz sahi- 24

29 Hekimo lu nun, GY AD ad na 1986 da düzenledi i maj yönetimi konulu toplant, çok ilgi görmüfltü. bi olabilmeleri gerekti ine inan yorduk. Türkiye'nin ekonomisinde ve tan t m nda rol oynayabilmek, buna katk da bulunmak amac ndayd k. Ç karlarla ilgili bir dayan flma de ildi yaflad m z, ideallerin ve vizyonun paylafl m yd. Ülkemize katk da bulunmak istiyorduk Ben 'da genel sekreterlik yapt m. Benim kat ld m toplant lar aras nda, bele imde en fazla yer edenlerden biri de 1988 y l ndayd : Bir han m, fl hayat nda kad nlar neden yer alm yor? diye sormufltu. Cevab m bence o günkü çizgimizi anlatmas aç s ndan önemli; Bunu Türk toplumunda kad n n yerine ba layabiliriz. 55 milyon nüfus içinde çal flan kad n say s, çal flan erkek say s yla k yaslanamayacak kadar az, kad n ikinci cins olarak düflünmekten vazgeçmemiz gerekir demifltim. Yani sadece bulundu umuz yerden, ekonomik hayat n bizi ilgilendiren yanlar na bakm yorduk, ülkemiz sorunlar n n çözümüne de katk da bulunmak istiyorduk. Bir baflka toplant y da 3 Aral k 1986'da ben organize etmifltim; aram zda sürekli konufltu umuz imaj yönetimi konusunda, yak ndan tan d m bir ismi Londra'dan, Landoor flirketinden ça rd k. Landoor, Türkiye'de de tan nan büyük bir flirketti. Verimli bir toplant oldu, dünyada konuflulmaya bafllanan ve Türkiye'de de gündemimize girmifl olan kurumsal imaj meselesi konusunda hem merak ettiklerimizi ö rendik hem de bu alanda da öncülük yapm fl olduk. Üye seçimi tavsiyeyle GY AD'a üye seçimimiz referans ve tavsiyeyle oluyordu. Üyelerimiz genç olman n d fl nda vizyon sahibi, kendi kendine bir yere gelebilmifl kifliler olmal yd. Bu sürece katk da bulunan herkes art k 50'li yafllarda ama hayata hâlâ ayn çizgiden bak yoruz; yani genç ruhumuzu kaybetmedik. Sivil toplum örgütlerinde kendini ifade eden bir kuflakt k. Teknoloji gibi fikirler ve politik düzen de art k çok de iflti ama bizler ça a ayak uydurmakla beraber kemikleflmifl bir kimli i tafl yoruz, o günlerde edindi imiz de erlerde hiçbir de ifliklik yok. Bugünse sanal ortamlar, yüz yüze iletiflimin yerini ald, baz de erler unutuldu. Teknolojik imkânlardan yararlanmak ile idealist özümüzü muhafaza etmek aras nda bir çeliflki oldu- una inanm yorum ve GY AD'daki gençlere geçmiflte bizi biz yapan de erlere sahip ç kmalar n öneriyorum. 25

30 ceylan pirinçcio lu 3 no lu üye 1985 te Amerikan YPO (Young Presidents Organization) üyesi olan Pirinçcio lu, Türkiye de buna benzer bir oluflum olmas fikrini ortaya atarak GY AD n do umuna yol açan bir isim... Pirinçcio lu, 29 yafl nda üye oldu. Avrupai bir durufl arzu ettik Bizim derne imiz olsun dedik 1985'te, GY AD kurulmadan önce Amerika menfleli Genç Baflkanlar Organizasyonu (YPO-Young Presidents Organization) üyesiydim. Burada ifladamlar n n bir araya gelerek ülke gündemine müdahale edebildikleri bir oluflum olarak TÜS AD vard sadece ve orada da genç ifladamlar faal de- ildi. Ben de, Neden genç ifladamlar burada da bir araya gelmesin diye düflündüm ve fikir böylece ortaya ç kt. Benim üye oldu um YPO daha çok iç e itime yönelik konular iflliyordu, bizse gençlerin kendi e itimlerine yönelik çal flmalar n yan s ra, kamuyla paylaflt fikirleri ve faaliyetleri de olmas n arzu ediyorduk. Bu ba lamda, Cefi Kamhi ve bir grup arkadafl beni Profilo Holding'e davet etti. Kamhi de, Avrupa Odalar Birli i'ne (Eurochambres) ba l CCIs (Chambers of Commerce and Industry) diye bir derne in temsilcili ini yap yordu ve bizim bu organizasyonun Türkiye aya olmam z öneriyordu. Kamhi'nin dediklerini dinledik, ama biz CCIs'in parças de- il, genç ifladamlar derne i olal m istiyorduk. Önce kendi kuruluflumuzu yapal m, sonra uluslararas bir dernekle ifl- 26

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı