SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER Okan Güray BÜLBÜL GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ AKġAM GAZETESĠ YAZARI

2 SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER SOSYAL GÜVENLĠK MEVZUATI EN HIZLI DEĞĠġEN MEVZUATTIR YILINDA ÇIKARILAN 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU NDA 62 GEÇĠCĠ, 10 EK MADDE BULUNMAKTADIR. KANUNDA 27 KEZ DEĞĠġĠKLĠK YAPILMIġTIR.

3 SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER SON 2 YILDA SOSYAL GÜVENLĠKTE NELER DEĞĠġTĠ? SOSYAL GÜVENLĠKTE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER HANGĠ AMAÇLA YAPILIYOR? DEĞĠġĠKLĠK ÖNCESĠ VE SONRASI DURUM NASIL DEĞERLENDĠRĠLMELĠ?

4 GÜNDELĠKÇĠYE SĠGORTA HAKKI GÜNDELĠKÇĠ KADINLARA 1 NĠSAN 2015 TEN ĠTĠBAREN SĠGORTALILIK HAKKI GETĠRĠLDĠ. 10 GÜNDEN AZ ÇALIġAN GÜNDELĠKÇĠLER ĠÇĠN KOLAY SĠGORTALILIK, 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIġAN GÜNDELĠKÇĠLER ĠÇĠN KOLAY BĠLDĠRĠM SAĞLANDI.

5 GÜNDELĠKÇĠYE SĠGORTA HAKKI DÜZENLEME ÖNCESĠ GÜNDELĠKÇĠLER KAYITDIġI ÇALIġMAK DURUMUNDA KALIYORDU. EV SAHĠPLERĠ TEDĠRGĠNDĠ. KOMġULAR BĠRBĠRĠNĠ ġġkayet EDĠYORDU. GÜNDELĠKÇĠLER SOSYAL GÜVENLĠKTEN YOKSUNDU.

6 GÜNDELĠKÇĠYE SĠGORTA HAKKI FARKLI EVLERDE ÇALIġAN KADINLAR 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIġSA DA EMEKLĠ OLAMIYOR. GÜNDELĠKÇĠ KENDĠ PRĠMĠNĠ ÖDEMEK DURUMUNDA KALIYOR. 4/A LILIK NEDENĠYLE SUĠĠSTĠMALE AÇIK BĠR DURUM VAR.

7 GÜNDELĠKÇĠYE SĠGORTA HAKKI GÜNDELĠKÇĠLERĠN SĠGORTALANMASI KONUSUNDA KUPON YÖNTEMĠ YERĠNE KOLAY SĠGORTALILIK TERCĠH EDĠLDĠ. Ġġ KAZASI DIġINDA BĠR KORUMA ÖNGÖRÜLMEDĠ. SONUÇ ĠÇĠN HENÜZ ERKEN.

8 TÜP BEBEKTE KAPSAM GENĠġLEDĠ TÜP BEBEKTE SGK NIN KARġILADIĞI DENEME SAYISI 1 EKĠM 2014 TE 3 E ÇIKARILDI. 3. DENEMEDE KATKI PAYI YÜZDESĠ DÜġÜK TUTULDU. (1. DE %30, 2. DE %25, 3. DE %20) 18 ġubat 2015 TE BĠR ÖNCEKĠ EVLĠLĠĞĠNDEN ÇOCUK SAHĠBĠ OLUNMUġ OLSA BĠLE TÜP BEBEK TEDAVĠSĠ HAKKI SAĞLANDI

9 TÜP BEBEKTE KAPSAM GENĠġLEDĠ TÜP BEBEK TEDAVĠSĠNDEN YARARLANABĠLMEK ĠÇĠN; 1. Normal yollarla çocuk sahibi olunamadığının sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi, yaģını doldurmak 39 yaģını geçmemiģ olmak, 3. En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olmak ve 900 gün GSS primi ödemiģ olmak, 4. Son 3 yıl içinde diğer tedavi yolları ile çocuk sahibi olunamadığının sözleģmeli sağlık kuruluģu tarafından belgelenmiģ olması. GEREKMEKTEDĠR.

10 TÜP BEBEKTE KAPSAM GENĠġLEDĠ TÜP BEBEKTEKĠ DEĞĠġĠMĠN TEMEL AMACI NÜFUS DĠNAMĠKLERĠNĠN KORUNMASIDIR. SGK NIN KARġILADIĞI MASRAFLARLA ĠLGĠLĠ BĠR ĠYĠLEġTĠRME YAPILMAMIġTIR. ĠLAÇ KATILIM PAYI KONUSUNDA ĠYĠLEġTĠRME YAPILMAMIġTIR.

11 MEMURDA ĠKRAMĠYE SINIRI KALKTI DEVLET MEMURLARININ 30 YILIN ÜZERĠNDEKĠ ÇALIġMALARI ĠÇĠN DE EMEKLĠ ĠKRAMĠYESĠ ALABĠLMESĠNĠN ÖNÜ ANAYASA MAHKEMESĠ KARARIYLA AÇILDI. 7 OCAK 2015 ÖNCESĠNDE EMEKLĠ OLANLAR YARARLANAMIYOR.

12 MEMURDA ĠKRAMĠYE SINIRI KALKTI YARARLANMAK ĠÇĠN SGK YA DĠLEKÇE VERMEK. DĠLEKÇEYE VERĠLEN CEVABA GÖRE MAHKEMEYE BAġVURMAK GEREKĠYOR. DĠREKT OLARAK HAK SAĞLANMIYOR. EMEKLĠ OLUNAN DÖNEMDEKĠ ÜCRET ÜZERĠNDEN HESAPLAMA YAPILIYOR.

13 MEMURDA ĠKRAMĠYE SINIRI KALKTI ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI SONRASI BĠR DÜZENLEME YAPILMASI GEREKĠYORDU, ANCAK HENÜZ DÜZENLEME YAPILMADI. HAKTAN YARARLANMAK ĠÇĠN ÖNCE SGK YA BAġVURMAK, DAHA SONRA MAHKEMEYE GĠTMEK GEREKĠYOR.

14 DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMI GENĠġLEDĠ DOĞUM BORÇLANMASI BÜTÜN SĠGORTALILARA BĠR HAK OLARAK TANINDI. DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI 3 E ÇIKARILDI. EVLATLIK EDĠNĠLEN ÇOCUKLAR ĠÇĠN DE DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI GETĠRĠLDĠ.

15 DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMI GENĠġLEDĠ EVLATLIK ÇOCUKLARDA BORÇLANMA SAYISI 2 ĠLE SINIRLI. AYRICA EVLAT EDĠNĠLMĠġ ÇOCUKLARIN 2 YAġINI DOLDURMAMIġ OLMASI GEREKĠYOR.

16 DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMI GENĠġLEDĠ SĠGORTALILIK ÖNCESĠ DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI GETĠRĠLMEDĠ. DOĞUM BORÇLANMASININ YALNIZCA PRĠM GÜNÜNÜ ARTIRMASI KONUSUNDA BĠR DEĞĠġĠKLĠK OLMADI.

17 DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMI GENĠġLEDĠ STAJ SÜRESĠ EMEKLĠLĠĞE GĠRĠġ OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMEMEKTEDĠR. ANCAK STAJ GĠRĠġĠ OLAN SĠGORTALI, STAJ SÜRESĠ SONRASINDA YAPTIĞI DOĞUMLARI BORÇLANMA HAKKINA SAHĠPTĠR. YANĠ 1 OCAK 2009 TARĠHĠNDE STAJ GĠRĠġĠ OLAN BĠR SĠGORTALI 1 OCAK 2000 TARĠHĠNDEKĠ DOĞUMUNU BORÇLANABĠLĠR. DAHA SONRA SĠGORTA GĠRĠġĠ OLMASI GEREKMEZ.

18 DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMI GENĠġLEDĠ DOĞUM BORÇLANMASI HAKKININ 3 E ÇIKARILMASI ÖNEMLĠ. ANCAK BU TĠP DÜZENLEMELER KADINLARIN ĠġGÜCÜ PĠYASASINDAN UZAKLAġMASI SONUCUNU DOĞURABĠLĠR.

19 MAVĠ KARTLILARA YURTDIġI BORÇLANMASI HAKKI TANINDI MAVĠ KARTLI OLARAK BĠLĠNEN ĠZĠNLE TÜRK VATANDAġLIĞINDAN ÇIKARILANLARIN YURTDIġI BORÇLANMASI YAPABĠLMESĠ SAĞLANDI. BU HAKKIN KULLANILABĠLMESĠ ĠÇĠN DAVA AÇILMASINA GEREK KALMADI. DAVA AÇANLAR DAVALARINDAN FERAGAT EDEREK BU HAKTAN YARARLANABĠLECEKLER.

20 MAVĠ KARTLILARA YURTDIġI BORÇLANMASI HAKKI TANINDI YURTDIġINDAKĠ VATANDAġLARIN BORÇLANMA HAKKININ ÖZELLĠKLE ALMANYA GĠBĠ BĠR DÖNEM ÇĠFTE VATANDAġLIĞI KABUL ETMEYEN ÜLKELERDE MAVĠ KARTLILAR ĠÇĠN SAĞLANMASI ÇOK ÖNEMLĠ. SGK BU KONUDAKĠ DAVALARI KAYBEDĠYOR VE BĠR DE DAVA MASRAFLARINI KARġILAMAK ZORUNDA KALIYORDU.

21 MAVĠ KARTLILARA YURTDIġI BORÇLANMASI HAKKI TANINDI ANCAK MAVĠ KARTLILAR YALNIZCA TÜRK VATANDAġI OLARAK GEÇĠRDĠKLERĠ SÜRELERĠ BORÇLANMA HAKKINA SAHĠPLER. DOLAYISIYLA BU HAKKIN DAVA AÇMADAN KULLANILMASI SAĞLANMIġ OLMAKLA BERABER BĠR HAK GENĠġLEMESĠNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞĠL. ÇÜNKÜ MAVĠ KARTLILAR YURTDIġINDA BULUNDUKLARI SÜRENĠN ÖNEMLĠ BĠR BÖLÜMÜNDE TÜRK VATANDAġI DEĞĠLLER.

22 HANGĠ SÜRELERĠN BORÇLANMASI MÜMKÜN? YurtdıĢı borçlanması 3201 sayılı Kanun uyarınca gerçekleģtiriliyor. YurtdıĢında sigortalı olarak çalıģılan süreler ve ikamet dıģında çalıģmaya eģdeğer sürelerin borçlanılması mümkün. Bunun dıģında yurtdıģında geçirilmiģ ve sigortalılık süreleri sonunda veya arasında bir yıla kadar iģsiz kalınmıģ süreler de borçlanılabiliyor. Ayroıca medeni durumlarına bakılmaksızın tüm kadınlar sigortalılık süreleri dıģında yurtdıģında çalıģmadan ev kadını olarak geçirdikleri süreleri de borçlanabiliyorlar. YurtdıĢı borçlanması çin en önemli Ģart, borçlanılacak sürenin 18 yaģından sonra geçirilmiģ olması. 18 YaĢından önce yurtdıģında geçirilmiģ süreler borçlanılamıyor.

23 BAZI ÜLKELERDEKĠ SĠGORTA GĠRĠġĠ TÜRKĠYE ĠÇĠN DE GĠRĠġ KABUL EDĠLECEK Almanya, Avusturya, KKTC, Kanada ve Kebek de yaģayıp veya çalıģıp borçlanma yapacak kiģiler, Türkiye de ilk kez sigortalı oldukları tarihten daha önce bu ülkelerdeki ikili sosyal güvenlik sözleģmesine tabi olmuģlarsa, bu tarih Türkiye deki sigortaya giriģ tarihi olarak geçerli sayılacak. Yani Almanya da 1990 yılında çalıģmaya baģlayan bir kiģi, eğer daha önce Türkiye de çalıģması yoksa bu tarih Türkiye için de ilk kez sigortalı olunan tarih olarak değerlendirilecek. Bu durumun avantajı emeklilik için geçerli yaģ, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının belirlenmesi noktasında söz konusu oluyor.

24 YURTDIġI SĠGORTALILIKTAKĠ GELĠġMELER YURTDIġI BORÇLANMASI HAKKININ MAVĠ KARTLILARA SAĞLANMASI ÖNEMLĠ. MAVĠ KARTLI SÜRELERĠN DE BORÇLANMASI SAĞLANMALI. GURBETÇĠLER YOLUNACAK KAZ OLARAK GÖRÜLMEMELĠ. DOLARLA BORÇLANMA KALKTIĞI ĠÇĠN DÖVĠZ GĠRDĠSĠ SAĞLANMASI HEDEFĠ SONA ERMĠġTĠR. BU NEDENLE YURTDIġI BORÇLANMASI YERĠNE ĠKĠLĠ SOSYAL GÜVENLĠK SÖZLEġMELERĠNE HIZ VERĠLMELĠDĠR.

25 AĞIR ENGELLĠ ÇOCUĞUNA BAKAN ANNEYE ERKEN EMEKLĠLĠK HAKKI SÜREKLĠ BAKIMA MUHTAÇ DERECEDE AĞIR ENGELLI ÇOCUĞUNA BAKAN KADIN SIGORTALILARA ERKEN EMEKLILIK HAKKI SAĞLANIYOR. BU DURUMDAKI KADINLARIMIZIN, 1 EKIM 2008 SONRASI ÇALIġTIKLARI HER 1 GÜN, 1,25 GÜN OLARAK EMEKLILIKLERINE EKLENIYOR. YANI BAġKASININ BAKIMINA MUHTAÇ AĞIR ENGELLI ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SIGORTALININ 1 EKIM 2008 SONRASI ÇALIġTIĞI HER BIR YIL EMEKLILIĞINE 450 GÜN OLARAK EKLENIYOR

26 AĞIR ENGELLĠ ÇOCUĞUNA BAKAN ANNEYE ERKEN EMEKLĠLĠK HAKKI DIĞER YANDAN BU SÜRELER KADIN SIGORTALININ EMEKLILIK YAġINDAN DA INDIRILIYOR. ÖRNEĞIN ILK KEZ SIGORTALI OLDUĞU TARIH UYARINCA 58 YAġINDA EMEKLI OLABILECEK BAġKASININ SÜREKLI BAKIMINA MUHTAÇ AĞIR ENGELLI ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SIGORTALI 1 EKIM 2008 SONRASINDA 4 YIL ÇALIġMIġ ISE EMEKLILIK YAġINDAN 1 YIL INDIRILMESI VE 57 YAġINDA EMEKLI OLMASI MÜMKÜN.

27 AĞIR ENGELLĠ ÇOCUĞUNA BAKAN ANNEYE ERKEN EMEKLĠLĠK HAKKI AĞIR ENGELLĠLĠK DURUMUNUN TESPĠTĠ DAHA ÖNCE MALULLÜK YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE BELĠRLENĠYORDU. TORBA KANUNLA MALUL ĠBARESĠ, AĞIR ENGELLĠ OLARAK DEĞĠġTĠRĠLĠNCE BU DURUMUN TESPĠTĠ DE Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik UYARINCA YAPILMAYA BAġLANDI.

28 AĞIR ENGELLĠ ÇOCUĞUNA BAKAN ANNEYE ERKEN EMEKLĠLĠK HAKKI ERKEN EMEKLILIK HAKKI ÇOCUKLARIN BAġKASININ SÜREKLI BAKIMINA MUHTAÇ DERECEDE AĞIR ENGELLI DURUMUNDA OLDUKLARI SÜRE ILE SINIRLI. YANI ILERLEYEN DÖNEMDE AĞIR ENGELLILIK HALININ ORTADAN KALKMASI HALINDE, ANNELER ERKEN EMEKLILIK HAKKINDAN YARARLANAMAZLAR. BU NEDENLE BU DURUMUN TESPIT ETTIRILMESI SAĞLANARAK ERKEN EMEKLILIK HAKKINDAN YARARLANILACAK SÜRENIN UZAMASI SAĞLANMALIDIR.

29 SGDP ORANI % 15 TEN % 10 A DÜġTÜ EMEKLI OLDUKTAN SONRA 4/B LI OLARAK ÇALIġANLARDAN KESILEN YÜZDE 15'LIK SOSYAL GÜVENLIK DESTEK PRIMI ORANI YÜZDE 10'A DÜġÜRÜLECEK. UYGULAMA 1 TEMMUZ 2015 TARĠHĠNDEN ITIBAREN BAġLAYACAK.

30 BAĞ KUR LULARA PRĠM DONDURMA HAKKI KENDI ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIġANLARLA, TARIMDA KENDI ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIġANLARDAN, KURUMA KAYIT VE TESCILLERI YAPILDIĞI HALDE, BU DÜZENLEMENIN YAYIMLANDIĞI AYIN SONU ITIBARIYLA 12 AY VE DAHA FAZLA SÜREYE ILIġKIN PRIM BORCU BULUNANLARIN, BU PRIM BORÇLARINI 3 AY IÇINDE ÖDEMEMELERI VEYA YAPILANDIRMAMALARI HALINDE; PRIM ÖDEMESI BULUNAN SIGORTALILARIN DAHA ÖNCE ÖDEDIKLERI PRIMLERIN TAM OLARAK KARġILADIĞI AYIN SONU ITIBARIYLA, PRIM ÖDEMESI BULUNMAYAN SIGORTALILARIN ISE TESCIL TARIHI ITIBARIYLA SIGORTALILIĞI DURDURULACAK. DURDURULAN SÜRELER SIGORTALILIK SÜRESI OLARAK DEĞERLENDIRILMEYECEK.

31 ĠġÇĠLERE TANINAN YENĠ HAKLAR ĠġÇILERE DE EġININ DOĞUM YAPMASI HALINDE 5 GÜN, EġININ, KARDEġININ VE ÇOCUĞUNUN ÖLÜMÜ HALINDE ISE 3 GÜN IZIN HAKKI TANINIYOR. AYRICA, ENGELLI ÇOCUĞU OLAN IġÇILERE YIL IÇERISINDE TOPLAM 10 GÜN ÜCRETLI IZIN HAKKI TANINIYOR. BU IZINLERIN KULLANILMASI IÇIN DOĞUM, EVLAT EDINME VE ÖLÜM BELGELERININ IġVERENE SUNULMASI YETERLI OLACAK. BU IZINLERI KULLANAN IġÇININ ÜCRETINDEN KESINTI YAPILAMAYACAK.

32 BĠR TÜRLÜ GELMEYEN HAKLAR STAJ SÜRESININ EMEKLILIK IÇII GIRIġ SAYILMASI SIGORTALILIK ÖNCESI DOĞUMLARIN BORÇLANILMASI HAKKI 4/A LILARIN GEÇMIġE DÖNÜK PRIM ÖDEME HAKKI YAġA TAKILANLARA ILIġKIN HERHANGI BIR DÜZENLEME

33 TEġEKKÜRLER

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yrd. (A

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı mahmutcolak44@gmail.com www.mahmutcolak.net Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve 291116

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

657 Sayılı Kanun Hükümleri

657 Sayılı Kanun Hükümleri 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) TORBA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 657 Sayılı Kanun Hükümleri 1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL

Detaylı

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

2-5510 sayılı kanundan önce sağlık yardımı alanlar kanundan sonra da yararlanacak mı?

2-5510 sayılı kanundan önce sağlık yardımı alanlar kanundan sonra da yararlanacak mı? Yurtiçi Sağlık Hakkından Yararlanma 1-5510 sayılı kanuna göre sağlık hak sahipleri kimlerdir? > Sigortalı olmayan, kendi adına gelir ve aylık almayan eşi > 18 yaş (İlk Öğretim 18 yaşın içinde) Orta öğrenimde

Detaylı

Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR

Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ : Ġġ KAZASI Önceden planlanmamıģ, çoğu kez kiģisel yaralanmalara,makinalarile araç ve gereçlerin zarara uğramasına,

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

216 madde içeren 130 sayfadan ibaret olan ve çeşitli kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Tarifesini değiştiren 6111 Sayılı Yasa tabir

216 madde içeren 130 sayfadan ibaret olan ve çeşitli kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Tarifesini değiştiren 6111 Sayılı Yasa tabir Torba Kanunu 6111 Sayılı Yasa BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur? 4/c ve İştirakçilik (Emekli Sandığı) 1- Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ)

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) 6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) Doç. Dr. Kenan ÖREN Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI

ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GİRİŞ Sigortalının ölümüyle birlikte, geride kalan ve geçimlerini

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

Yeni BES in Getirdikleri

Yeni BES in Getirdikleri Yeni BES in Getirdikleri Doç.Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü I. GİRİŞ Ülkemizde on yıldır uygulanan bireysel emeklilik sisteminin temel amacı; kamunun sosyal güvenlik sisteminin

Detaylı