TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir say n n fiat : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 70 NUMBER: 2003/11 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRK YE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA-2005

3 SUNUfi Millî Kütüphane; Kuruluflu Hakk ndaki 5632 Say l Kanunda belirtilen millî kültür araflt rmalar n mümkün k lmak, bu maksada elveriflli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esasl bir merkez vücuda getirmek ve ayn zamanda her türlü ilim ve sanat çal flma ve araflt rmalar n kolaylaflt rmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt d fl nda bilgi ak m n temin etmek amaçlar n gerçeklefltirebilmek için baz görevleri üstlenmifltir. Bu görevlerin biri ve en bafll cas da bibliyografyalar haz rlay p yay nlamakt r. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteli i tafl yan Türkiye Bibliyografyas 1928 y l ndan beri yay nlanmakta olup 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait bibliyografik kay tlardan oluflur. Kütüphanemizin yasal olarak haz rlamak ve yay nlamakla yükümlü oldu u Türkiye Bibliyografyas (TB), günümüze kadar sadece bas l ortamda araflt rmac lar n ve kurumlar n yarar na sunulmaktayd. Ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ndan kendi konular yla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düflünceden hareket ederek 2003 y l na ait say lar ndan itibaren TB yine ayl k olarak ve CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda da görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltire-medi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do V

6 our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 ÖNSÖZ TÜRK YE B BL YOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kay tlardan oluflur. TB ilkin 1928 y l nda, o zamanki Maarif Vekâleti taraf ndan yay nlanmaya bafllam fl, 1935 y l nda bibliyografyan n yay n sorumlulu unu Derleme Müdürlü ü devralm fl ve 1955 y l ndan itibaren de Millî Kütüphane taraf ndan haz rlanmaya bafllanm flt r. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallar ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu S n flama 20. edisyonuna göre s n flanmaktad r. Kataloglama ve S n flama fiube Müdürlü ü, Süreli Yay nlar fiube Müdürlü ü ile Kitap D fl Materyaller fiube Müdürlü ü'nce haz rlanan bibliyografik kay tlar Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra ayl k olarak yay nlan r Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayal olarak ç kar lan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar program kullan larak haz rlanmaya bafllanm flt r. Yeni bilgisayar program yla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik aç s ndan bir tak m yenilikler yap lm flt r. Bibliyografik kay tlar, ilgili olduklar konular alt nda türlerine göre bölümlenerek listelenmifltir. Bunlar s ras yla flöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yay nlar, 3. Görsel- flitsel Materyaller. Bibliyografik kay tlar listelenirken, öncelikle esas al nan konu numaralar d r. Ayn konu numaras nda yer alan bibliyografik kay tlar ise alfabetik olarak listelenmifltir. Konu numaralar, her bibliyografik kayd n sonunda ayr ca belirtilmifltir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kay tlar eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. lk konu numaras bibliyografik kay tlar n sol üst köflesinde bulunur ve dizinlerden ulafl m sa lar. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kay tlar n bafl nda konu numaralar yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numaras, bibliyografik kay tlar n sa üst köflesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlar, eser adlar, süreli yay n adlar, ISBN ve ISSN olmak üzere befl ayr dizin bulunur. Y ll k dizinlerde, fasikül numaralar Romen rakamlar yla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli arac olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukar da aç klanan biçim ve içerikte yay nlanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyas, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. VII

8 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 P R E F A C E data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. gelifltirilmifl geliflt. arranged arr. geniflleten gnfll. arranger arr. geniflletilmifl gnfllm. Auflage Aufl. government govt. augmented augm. gözden geçiren gözd. geç. ausgabe ausg. gözden geçirilmifl gözd. gçrlm. ayr ca bak n z ayr. bkz. grafik grf. bak n z bkz. harita, -lar hrt. Band (Almanca) Bd. haz rlayan, -lar haz. bas bs. herausgegeben hrsg. bas l fl bsl. hour, -s hr. bas m bs. Incorporated Inc. bask bsk. içkapak i.k. bafllang ç bfll. id est i.e. bearbeited bearb. i reti ad i r. ad boyut, -u byt. ilave eden ilv. ed. bölüm, -ü blm. ilave, -ler ilv. bulletin bull. illustrated illus. Bülten, -i Bült. illustration, -s illus. century cent. imtiyaz sahibi imt. sah. cilt c. including incl. Company Co. ntroduction ntrod. copyright c sadan Önce.Ö. Corporation Corp. sadan Sonra.S. ç karan, -lar ç k. iflbirli i eden-ler iflb. ed. çizen, -ler çiz. iflleyen, -ler ifll. dergi, -si derg. katlanm fl, katl katl. derleyen, -ler derl. kesim ksm. derme-ci derm. k saltan ksl. d flkapak d.k. k salt lm fl kslm. diagram, -s diagr., diagrs. kiflisel yay n kifl. yay. diyagram, -lar diyagr. levha lvh. do um, -u d. Limited Ltd. doküman dok. metni haz rlayan, -lar met. haz. düzenlenmifl dznlm. milimetre mm. düzenleyen dznl. muharrir mhr. edition ed. mukaddeme mkd. édition éd. müdür, -lü ü md., mdl. englarged enl. müessis, -i mües. engraved engr. müstensih müst. Eser ad (baflka) E.a. (b) mütercim mtrc. Eser ad (paralel) E.a. (p) nakleden nakled. Eser ad E.a. naflir nflr. et alii et al. neflreden neflred. et cetera etc. neflriyat müdürü neflr. md. facsimile, -s facsim.,facsims. new series new. ser. faksimile faksim. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. fascicle fasc. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. fasikül fsk. nouveau, nouvelle nouv. folded fold. number, -s no. folio fol. numbered numb. foot, feet ft. numer nr. foto raf fotog. numero (Frans zca) no. X

11 KISALTMALAR ABBREVIATIONS numero ( spanyolca) no. sessiz sz. numero ( sveççe) no. signature sig. numero ( talyanca) n. siyah-beyaz s.b. nummer nr. supplement suppl. ortak yazar ort. yaz. sütun st. Ortakl k, - Ort. flekil flkl. önsöz öns. flerheden flerhed. önsöz yazan, -lar öns. yaz. fiirket, -i fit., fiti. pafta, -lar pft. fiube, -si fib. part, -s pt., pts. tablo tbl. parte pt. tahminen thm. parti pt. tak m tk. partie, -s ptie, pties takma ad t. ad plan pl. tarih yok t. y. planfl numaras pln. nu. Teil, Theil T., Th. planfl pln. tercüman terc. portre, -ler prtr. Territory Ter. preface pref. t pk bas m tpk. bs. preliminary prelim. t pk bask tpk. bsk. printing print. title page t.p. privately printed priv. print. tome t. pseudonym pseud. tomo t. publishing pub. toplayan, -lar topl. rapor rpr. translated tr. renkli rnk. Türkiye Bibliyografyas TB report rept. typographical typog. resimli res. typographie, typographique typ. revised rev. ulant, -lar ul. sadelefltirilmifl sadlm. umgearbeitet umgearb. sahip, -bi sah. unaccompained unacc. saniye san. ve baflkalar v.b. santimetre cm. versus vs. sayfa, -lar s., ss. volume, -s v. second, -s. sec. yaklafl k yak. seçen, -ler seç. yaprak y. seçilmifl seçil. yay n yay. selected sel. yay nlayan yayl. selection sel. yazan, -lar yaz. series ser. yer yok Y.y. sesli sl. yüzy l yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Sistemler Veri iflleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri B BL YOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Di er bilgilendirme kaynaklar GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Di er dillerde GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Di er co rafi bölgelerde Müzecilik (Müze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Di er co rafi bölgelerde GENEL KOLEKS YONLAR Di er dillerde FELSEFE VE PS KOLOJ Felsefe e itimi, araflt rmas METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Ontoloji (Varl kbilim) Kozmoloji (Do a felsefesi) Zaman EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuram ) Determinizm ve indeterminizm NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BEL RL FELSEF OKULLAR Elefltirel felsefe Hümanizm ve ilgili sistemler Liberalizm, seçmecilik, gelenekselcilik Di er felsefi sistemler PS KOLOJ Alg lama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçalt ve baflkalaflm fl ruh durumlar Ayr msal ve geliflme psikolojisi Uygulamal psikoloji ET K (AHLAK FELSEFES ) Ekonomik ve meslek eti i ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Do u felsefesi Aristocu felsefe MODERN BATI FELSEFES Almanya ve Avusturya skandinavya Di er co rafi bölgeler D N...22

13 220 KUTSAL K TAP Tarihi kitaplar HIR ST YAN D NB L M Tanr sa Mesih ve ailesi Kurtulufl (Soterioloji) ve merhamet HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M badet edebiyat HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Kilise idaresi (Eklesioloji) Misyonlar Dini e itim HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Karfl laflt rmal din Klasik (Yunan ve Roma) din Hint kökenli dinler slam Di er dinler TOPLUM B L MLER Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileflim Toplumsal süreçler Sosyal gruplar Topluluklar GENEL STAT ST KLER Asya'n n S YASAL B L MLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla iliflkisi Yurttafll k haklar ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararas göç ve sömürgecilik Uluslararas iliflkiler EKONOM Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararas ekonomi Üretim HUKUK Uluslararas hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, ifl, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Mahkemeler KAMU YÖNET M Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler)...88

14 353 Türkiye'de Belirli merkezi hükümetlerin Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savafl TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlar ve hizmetleri Di er toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta Çeflitli dernek türleri E T M Okul yönetimi lkö retim Ortaö retim Yetiflkin e itimi Yüksekö retim Devlet düzenlemeleri, denetimi, deste i T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK Uluslararas ticaret (D fl ticaret) letiflim Telekomünikasyon Demiryolu tafl mac l Su, hava, uzay tafl mac l Tafl mac l k Yüzey tafl mac l GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M Genel adetler Görgü kurallar Halkbilim (folklor) D L VE D LB L M Sözlükler Lehçebilim ve artzamanl dilbilim Standart kullan m TÜRK D L Türkçe'nin yaz sistemi ve fonolojisi Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin tarihi, co rafi geliflimi Türkçe'nin kullan m NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ngilizce'nin kullan m CERMEN D LLER ALMANCA Di er Cermen dilleri TALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN D LLER talyanca'n n kullan m HELEN K D LLER KLAS K YUNANCA Di er Helenik diller D ER D LLER Do u Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri Afrika dilleri DO A B L MLER VE MATEMAT K Felsefe ve kuram Kurulufllar ve yönetim E itim, araflt rma, ilgili konular...137

15 509 Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl MATEMAT K Cebir ve say kuram Aritmetik Topoloji Çözümleme Geometri Olas l klar ve uygulamal matematik ASTRONOM VE LG L B L MLER Belirli gök cisimleri ve olaylar Matematiksel co rafya F Z K Klasik mekanik Kat mekani i Modern fizik K MYA VE LG L B L MLER Fiziksel ve kuramsal kimya Organik kimya YER B L MLER Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAfiAM B L MLER Fiziksel antropoloji Biyoloji Evrim ve genetik (kal t mbilim) B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) Bitkibilim ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER) Sözlükler ve ansiklopediler Özel konular TIP B L MLER TIP nsan anatomisi nsan fizyolojisi Sa l n gelifltirilmesi Farmakoloji ve tedavi Hastal klar Cerrahi ve ilgili konular Kad n hastal klar ve do um MÜHEND SL K VE LG L filer Uygulamal fizik Askeri ve denizcilik mühendisli i nflaat mühendisli i Hidrolik (su) mühendisli i Çevre koruma mühendisli i Mühendisli in di er dallar TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER Teknikler, gereçler, malzemeler Bitki hasarlar, hastal klar, zararl lar Tarla ve plantasyon ürünleri Meyve bahçeleri, meyveler, ormanc l k Hayvanc l k Mand rac l k ve ilgili ürünler Avc l k, bal kç l k, koruma...159

16 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI Yiyecek ve içecek Dikifl, giyim, kiflisel yaflam Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetifltirme ve evde bak m YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamc l k ve halkla iliflkiler K MYA MÜHEND SL Seramik ve ilgili teknolojiler MALAT Dokumalar SANATLAR GÜZEL SANATLAR Felsefe ve kuram Özel konular Galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar KENT VE PEYZAJ SANATLARI Peyzaj mimarl (Peyzaj tasar m ) M MARLIK Mimari yap Kamu yap lar Dini ve benzeri amaçl binalar Konutlar ve ilgili binalar Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR Çizim ve çizimler Çizim ve konusuna göre çizimler Dekoratif sanatlar RES M SANATI VE RES MLER Renk Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR Foto raflar MÜZ K Genel ilkeler ve müzikal biçimler Besteciler ve müzik gelenekleri D NLENCE, EGLENCE VE GÖSTER SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Salon oyunlar ve e lenceleri Atletik ve aç khava sporlar ve oyunlar EDEB YAT VE RETOR K Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlar Edebi tarih ve elefltirel de erlendirme Türkçe fliir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe çeflitli eserler Osmanl ca edebiyat...220

17 820 NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT ngiliz tiyatrosu ngiliz roman ve hikayesi ngiliz edebiyat nda mektuplar ngiliz edebiyat nda çeflitli eserler CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI Almanca fliir Almanca roman ve hikaye LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI Frans zca fliir Frans zca tiyatro Frans zca roman ve hikaye Frans zca mektuplar Frans zca çeflitli eserler TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT talyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyat SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI spanyolca roman ve hikaye spanyolca çeflitli eserler Portekizce KLAS K YUNAN EDEB YATI Epik fliir, roman ve hikayesi Modern Yunan edebiyat D ER D LLER N EDEB YATI Do u Hint-Avrupa ve Kelt edebiyat Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyat Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyat CO RAFYA VE TAR H Tarihin felsefe ve kuram Tarih e itimi, araflt rmas, ilgili konular Dünya tarihi CO RAFYA VE SEYAHAT Yeryüzeyinin grafik sunumu Asya'da co rafya ve seyahat B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) Toplumsal bilimlerdeki kifliler fiecere, isimler, niflanlar (insignia) 'A KADAR ESK ÇA TAR H 'a kadar di er bölgeler GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Do u Avrupa Sovyetler Birli i Avrupa'n n di er ülkeleri GENEL ASYA TAR H UZAKDO U ran Ortado u (Yak ndo u) GENEL KUZEY AMER KA TAR H Orta Amerika Meksika...252

18 S.N.: ; D.M ISBN GENEL KONULAR Bilgi 2003 AD AD Büyükkeçeci, Serhan, fiimflek, Ümit Dünya'dan ve Türkiye'den en'ler ve ilk'ler / Serhan Büyükkeçeci. 2. bsk. stanbul : Timafl Yay nlar, Araflt rma teknikleri / Ümit fiimflek. stanbul : Morötesi Yay nlar, 152 s. ; 20 cm. (Morötesi Yay nlar ; 7. Toplum kitapl ; 2) 110 s. : res. ; 20 cm. (E lenceli bilgi ; 20) S.N.: ; D.M Dizin vard r. ISBN Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M , 030 ISBN BD Debus, Mary Odak grup çal flmalar nda mükemmellik için el kitab / Mary Debus ; çeviren: Hande Harmanc. stanbul : Marmara Sa l k E itim Araflt rma Vakf, 2003 AD Türkdo an, Orhan, Bilimsel araflt rma metodolojisi / Orhan Türkdo an. 4. bsk. stanbul : Timafl Yay nlar, 55, [15] s. ; 28 cm. (Marmara Sa l k E itim Araflt rma Vakf ; yay n no: 2) 400 s. ; 21 cm. (Timafl Yay nlar ; 627. Anket formu içerir. Türkiye gerçe i dizisi ; 28) S.N.: ; D.M Dizin vard r. ISBN Kaynakça: ss. I. Harmanc, Hande. I III. Seri. S.N.: ; D.M ISBN AD Erdo an, rfan, Pozitivist metodoloji : bilimsel araflt rma tasar m, istatiksel yöntemler, analiz ve yorum / rfan Erdo an. 1. bsk. Ankara : Erk, vi, 446 s. : flkl., tbl. ; 22 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M , ISBN , AD Erdo an, rfan, Pozitivist metodoloji : bilimsel araflt rma tasar m istatistiksel yöntemler analiz ve yorum / rfan Erdo an. 1. bsk. Ankara : Erk, 446 s. : flkl., tbl. ; 21 cm. Kaynakça: ss AD Erdo an, rfan, Pozitivist metodoloji : bilimsel araflt rma tasar m, istatiksel yöntemler, analiz ve yorum / rfan Erdo an. 1. bsk. Ankara : Erk, 2003 AD Eldem, Burak, : Marduk'la randevu : (2012: ejderhan n y l ) / Burak Eldem. 4. bsk. stanbul : nk lâp, 607 s. : res., flkl. ; 21 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN ,

19 S.N.: ; D.M ISBN Sistemler AD AD Akman, Toygar Ifrah, Georges Öbürgünkü sibernetik / Toygar Akman. 1. bs. stanbul : Kaknüs Yay nlar, Rakamlar n evrensel tarihi. IX, Bilgisayar ne sayar / Georges Ifrah ; çeviri: Kurtulufl Dinçer. 2. bs. Ankara : TÜB TAK, s. ; 21 cm. (Kaknüs Yay nlar ; 192. nceleme-araflt rma serisi ; 26) 278s. ; 20 cm. (TÜB TAK popüler bilim S.N.: ; D.M kitaplar ; 175) ISBN Dizin vard r. Özgün eserad : Histoire universelle des chiffres L'intelligence des hommes racontèe par les nombres et le calcul. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, Frans zca'dan çeviri. 004 Veri iflleme Bilgisayar bilimi S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Dinçer, Kurtulufl. I III. Seri AD Bülbül, Ali hsan Bilgisayara girifl / Ali hsan Bülbül. 2. bsk. stanbul : Ali hsan Bülbül, v, 387 s. : flkl. ; 24 cm. Endüstri meslek liseleri, teknik lise, halk e itim merkezi ve ç rakl k okullar müfredat program na uygun olarak haz rlanm flt r. 005 Bilgisayar programlama, programlar 2003 AD S.N.: ; D.M Gross, Phil Macromedia director mx ve Lingo : 004 kayna ndan e itim / Phil Gross ; [çeviren: Günay nkaya]. 1. bs BD 2562 stanbul : Medyasoft Yay nlar, xvi, 908 s. : flkl., tbl. ; 23 cm + 1 CD. 004 Dizin vard r. Güney, Necat, S.N.: ; D.M Bilgisayar kullan m. Bolu : Necat ISBN Güney, I. nkaya, Günay. I s. : res. ; 28 cm. çindekiler: Bilgisayar n tan m - Bilgisayar n d fl donan m - Bilgisayar n iç donan m - Bilgisayar n kullan m - DOS iflletim sistemi - DOS komutlar - Bilgisayar v,rüsleri - Windows Me - Microsoft word Microsoft powerpoint Microsoft access nternet - E itimde bilgisayar - Sözlük AD Özcan, O uzhan, nteraktif media tasar m nda temel S.N.: ; D.M ad mlar / O uzhan Özcan. 1. bs. stanbul : Türkiye fl Bankas Kültür 004 Yay nlar, 189 s. : res. ; 24 cm. (Türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar ; genel yay n AD Bilim inceleme dizisi ; 20) 004 Kaynakça: ss. Sonbilen, Sedat S.N.: ; D.M Bilgisayar : 1. s n f 1. dönem / Sedat ISBN Sonbilen. [Y.y.] : University of Allah, s. ; 20 cm. 2

20 2003 AD Özel bilgisayar yöntemleri brahim, Do an PIC C ile s cakl k projeleri / Do an 2003 AD brahim. stanbul : Bileflim Yay nevi, Turan, Bar fl Yücel 239 s. : flkl. ; 24 cm. (Teknik ; 04) Adobe Photoshop 7.0 / Bar fl Yücel Kaynakça: 236. s. Turan. stanbul : Hayat, S.N.: ; D.M ISBN xxvi, 821 s. : flkl. ; 21 cm. (Hayat Yay nlar ; 151. Bilgi teknolojileri ; 17) Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN AD Pekgöz, Numan, B BL YOGRAFYA Java / Numan Pekgöz. 1. bsk. stanbul : Pusula, [11], 524 s. : flkl. ; 24 cm. (Pusula ; 104) 2003 AD S.N.: ; D.M ISBN Malclès, Louise-No lle Bat 'da ve Türkiye'de kaynakça tarihi / Louise-Noèlle Malclès, Andrèe Lhèritier, M. Türker Acaro lu ; çeviren M. Türker Acaro lu. 1. bsk. stanbbul : letiflim, 2003 AD s. ; 20 cm. ( letiflim yay nlar ; Baflvuru dizisi ; 28) Tafldelen, Aykut Kaynakça: ss. çindekiler: Bat 'da kaynakça/louise-noèlle Visual Basic.NET ile veri taban Malclès, Andrèe Lhèritier ; çeviren M. Türker programlama ve AD0.NET / Aykut Acaro lu - Türkiye'de kaynakça çal flmalar n n Tafldelen. 1. bsk. stanbul : Pusula geliflimi/m. Türker Acaro lu. Yay nc l k, S.N.: ; D.M s. : flkl. ; 24 cm. ISBN S.N.: ; D.M I. Lhèritier, Andrèe. II. Acaro lu, M. ISBN Türker. II IV. Seri Belirli yerlerden gelen eserlerin 2003 AD AD Çölkesen, Rifat, Bilgisayar programlama ve yaz l m mühendisli inde veriyap lar ve algoritmalar / Rifat Çölkesen. 3. bs. stanbul : Papatya Yay nc l k, xvi, 424 s. : flkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vard r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M Ankara Üniversitesi. Türk nk lâp Tarihi Enstitüsü T TE-A8 katalo u / Ankara Üniversitesi Türk nk lâp Tarihi Enstitüsü. Ankara : A.Ü. Türk nk lâp Tarihi Enstitüsü, 189 s. : tbl. ; 24 cm. ISBN S.N.: ; D.M ISBN

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

KPSS GÜNCEL B LG LER PRAT K E T M SER S GENEL KÜLTÜR

KPSS GÜNCEL B LG LER PRAT K E T M SER S GENEL KÜLTÜR KPSS GENEL KÜLTÜR GÜNCEL B LG LER Nuri KEK LL Ergün YILDIRIM PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı