Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE"

Transkript

1 ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l nda kurulmufltur. TMMOB tüzel kiflili e sahip, Anayasa n n 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteli inde bir meslek kurulufludur. TMMOB'nin ve Odalar n Kurulufllar 6235 say l TMMOB Yasas n n kabulünden sonra, 1. Genel Kurul Ekim 1954 tarihleri aras nda yap lm flt r. Bu Genel Kurulda TMMOB Tüzü ü kabul edilmifl ve Elektrik, Gemi, Harita ve Kadastro, nflaat, Kimya, Maden, Makine, Mimarlar, Orman ve Ziraat Mühendisleri Odalar n n kurulmas Devam 2.Sayfada...

2 ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE 1.Sayfadan sürüyor... kararlaflt r lm flt r. Yani görüldü ü gibi Odam z ilk kurulan Odalardan biridir. TMMOB ve ba l Odalar ; Mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanad r. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, rkç l n ve gericili in karfl s ndad r. Bar fltan yanad r. nsan haklar ihlallerine karfl - d r, insanl k onurunun korunmas ndan yanad r. Örgütsel ba ms zl n her koflulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çal flmalardan al r. Meslek ve meslektafl sorunlar n n, ülkenin ve halk n sorunlar ndan ayr lamayaca n kabul eder. Politikan n oluflturulmas nda ve uygulanmas nda demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve kat l mc d r. Ba l Odalar ile birlikte mühendis, mimar ve flehir planc lar n n meslek alanlar n düzenler, üyesinin ve halk n ç karlar n korur. Sanayileflme ve demokratikleflme alanlar nda durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir.ülkenin demokratikleflmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluflturmaya yönelik çal flmalar içinde tart flmas z yer al r. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik iflbirli i içerisindedir. TMMOB ve ba l Odalar ; Toplumdan soyutlanm fl seçkin mühendis ve mimarlar n örgütü de il, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parças olarak toplumla etkileflim içinde bulunan, Temsili demokrasi alan n n daralt lmas ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düflünme, birlikte üret- me ve birlikte yönetme mekanizmalar n güçlendirici çabalara yönelen, Rant gruplar n n otoriter, s - nanamayan, hesap vermeyen yönetimlerinin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmifl, seçim d - fl nda da kat l m mekanizmalar n yaflama geçiren, profesyonellerin ve uzmanlar n örgütü anlay fl n reddeden; aksine kitle örgütü niteli i ile organlar na dayal çal flmay yürüten, Siyaset d fl kalma anlay fllar n n tam tersine; her koflulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tan m n aflan anlay fllar yap ya egemen k lan, Üye ile iliflkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan iliflkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyalo a ve iflbirli ine aç k ama iflbirlikçi yaklafl mlar n d fl nda kalan, Örgüt ifllevinin deforme edilmesi anlam ndaki hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteli ini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartlar oluflturan ve bunlar n geliflimine hizmet edecek flekilde denetleyen, Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düflmeme anlay fllar n reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmas n sa layan, Kamu hiyerarflisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna ba lama anlay fllar n n yerine, örgütün kamuoyu önünde sayg n yerini korumay ve gelifltirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararlar ile belirleyen, Meslek örgütü kavram n, demokratik kitle örgütü özelli inin önüne ç kartarak, meslekçi e ilimleri güçlendiren anlay fllar n aksine, mesleki- demokratik kitle örgütü anlay fllar n yaflama geçiren, Her türlü yap lanma ve örgütlerle olan iliflkisinde, anlams z hiyerarflik eflitlik anlay fllar yerine, iliflkilerinde bu yap lar n toplum içindeki ifllevselliklerini ölçü olarak alan, Hiçbir üyesinin sorununu d fllamayan, ancak üyesinin büyük ço- unlu unu oluflturan ücretli çal flan mühendis ve mimarlar n konumlar gere i, ücretli çal flan kesimlerle ve onlar n örgütleri ile iliflkilerini güçlü hale getiren, Örgütün uluslararas iliflkilerini güçlendiren, Dünyay, ülkeyi ve yaflam tan yan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaflama geçiren, bir çal flma anlay fl içerisindedir. Bütün bu anlay fllar n hayata geçirilmesi aflamas nda Odam z örgütlü gücünü kullan r. TMMOB, Odam z, fiubemiz, Temsilcilerimiz üyelerinin deste ini de arkalar na alarak bir zincirin halkalar gibi ayn anlay fl ve kararl l kla zorluklar n üstesinden gelme konusunda çal - fl r. Bu halkalardan birisi zay flarsa örgütsel yap da zaafa u rar. Son zamanlarda neo- liberal politikalar n toplumun genifl kesimlerine egemen olmas, tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de örgütlülük bilincinin zay flamas na neden olmakta, bunun yerine bireysel, arkadafll k iliflkilerine dayal, hiçbir ideolojik temele dayanmayan, s, örgütsel yap m za zarar veren davran fllara s kl kla rastlanmaktad r. Güçlü bir Oda istiyorsak, bilerek ya da bilmeyerek bireysel ç - karlar için örgütsel yap m z zedeleyen, Odam zla üyelerimizi karfl karfl ya getiren anlay fllar n terk edilmesi gerekmektedir. Temsil etmek, çok önemli bir sorumluluktur. Kifliler bireysel hatalar ndan kendileri sorumludur. Ancak bulundu unuz noktada bir 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

3 kurumu, TMMOB yi, Meslek Odan - z, fiubenizi temsil ediyorsan z, yapt n z hatalar örgütlülü ünüze zarar verir. Bir temsilci, di er kamu kurumlar, yerel yönetimlere, özel kurumlara, kiflilere ve temsil etti i kurumun üyelerine kurumunu iyi tan tabilmeli, onlarla temsilcisi oldu u kurum aras nda sa l kl ve sa lam iliflkiler kurulmas birinci ödevi olmal d r. Bu ödevi yaparken ç k fl yolu ise Odalar m z n yukar da belirtilen kurulufl felsefesini, özgörüfllerini içsellefltirmektir. Zaman zaman temsilcisi oldu- umuz kurumumuzun yöneticileriyle görüfl ayr l na düflebiliriz. Onlar gibi düflünmeyebiliriz. Bu do- ald r. Ancak bu sorunlar n çözüm yeri yine kendi kurumlar m zd r. Ça r l oldu umuz tüm toplant ve etkinliklere kat larak elefltiri ve özelefltiri mekanizmalar n n ifllemesini sa lamak en do ru yoldur. Yanl fl olan bu görüfl ayr l klar n dedikodu düzeyine indirgeyerek kendine yandafllar aramak ve temsil etti i kurum ve üyeleri birbirine yabanc laflt rmaya çal flmakt r. Bir baflka yanl fl anlay fl da bilgi sahibi olmadan fikir üreten meslektafllar m z n düfltü ü durumdur. çinde olmad klar etkinlikler veya oluflumlar konusunda baflkalar n n gözlem ve düflüncelerine dayanarak düflünceler oluflturarak sözde elefltiri yapan arkadafllar m z n da kendilerini sorgulamalar gerekir. Bilimi ve tekni i halk n yarar na kullanmay amaçlayan ayd n, mesle ini ve meslektafllar n seven insanlar her konuda örnek tutum sergilemelidir. Yoksa kendimizin ve Odalar m z n hiç de hak etmedi- i bir duruma düflmesinde pay sahibi olabiliriz. Odalar kifliliklerimizin öne ç kar ld yerler de il, kurumsal kimli- in öne ç kar ld ve yüceltildi i yerler olmal d r. Örgütlülük bilinciyle hareket edildi inde hem kurumsal yap m z, hem de bu yap içinde yer alan bizler güç kazan r z. GÜNDEM B R ARADA YAfiAMAK... Hakkari-fiemdinli de Aktütün S n r Karakolu na yap - lan sald r y k n yor, terörün ve yarat lan fliddetin çözüm olmad n bir kez daha ifade ediyoruz. Sald r da yaflam - n kaybeden canlar n ac s n yüre imizde hissediyor, ailelerine ve yak nlar na baflsa l diliyoruz. fiiddet, gerginlik ve çat flma bir kez daha ülke gündemine oturdu. Ülkemizde sürekli canl tutulmaya çal fl lan etnik çat flma ortam yine gözle görülür bir flekilde körükleniyor. Her geçen gün rkç milliyetçi anlay fl n besledi i kin ve nefret, bar fl içinde ve kardeflçe bir arada yaflama karfl tehditler savuruyor. Yurdumuzun çeflitli bölgelerinde çat flma ortamlar n n yarat lmas na ve yay lmas na yönelik sinsi planlar hayata geçirilmeye çal fl l yor. Sakarya, Mersin, Adana gibi illerimizdeki olaylar ile bu günlerde Alt nova, Dikili den gelen çat flma haberleri ve son olarak fiemdinli de gerçekleflen karakol bask n yla sürüklenmekte oldu umuz karanl k günler istenilen korkuyu salmaktad r. Yaflananlar bar fltan, kardefllikten yana olan herkesin ac s n daha da art rm flt r. Din ve milliyetçilik temelinde örgütlenmeye çal fl lan ayr mc l k, bir yandan linç kültürünü beslerken di er yandan çözüm olanaklar n engellemektedir. Bir dönem inanç kültürüne yönelik Marafl ta, Çorum da, Malatya da, Sivas ta yap lan katliamlar n günümüzde rkç, floven milliyetçilik üzerinden yaflanmas na izin verilmemelidir. Sald r sonras hesab sorulacakt r hayk r fllar gerçek çözüm aray fl ndan uzak durmaktad r. Büyük Ortado u Projesi kapsam nda yarat lan savafl n, aç k iflgallerin ve enerji kaynaklar n n kontrolü giriflimlerinin bölge ülkelerinde oldu u gibi ülkemizde de çok kültürlü zenginli imizi, bar flç l toplumsal yap y d fllad ve konunun farkl zeminlere kayd r ld görülmektedir. Irkç l k, fliddet, terör, tehdit ve bask lar artmaya devam etmekte, çat flmalar savafla dönüflmekte ve alevlendirilmektedir. Emperyalizmin siyasetine karfl uyan k olmak, insan en yüce de er görenlerin bafll ca sorumlulu udur. Ülkemizde yarat lmak istenen etnik çat flma ortam na bu çerçeveden yaklaflman n do ru oldu una inan yoruz. Türk-Kürt çat flmas bu topraklarda s kl kla oynanan bir oyundur ve kan ve gözyafl ndan baflka bir fley getirmemifltir. Sorunun bask c yaklafl mlardan, silah seslerinden, çat flma ve fliddet ortam ndan uzak bar fl ve demokrasi zemininde masaya yat r lmas n n zaman çoktan gelmifltir. Bir arada kardeflçe yaflam temelinin oluflmas için hayk rman n zaman d r. Ayr mc l a karfl özgür ve eflit bir toplumu yaflatma mücadelesi her zamankinden daha çok sahiplenilmesi gereken bir mücadeledir. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

4 Çözüm üreten sorumluluk duygusudur B ir Mimar Sinan eseri olan fiehzadebafl Cami'nin 1990'l y llarda devam eden restorasyonunu yapan firma yetkililerinden bir inflaat mühendisi, caminin restorasyonu s ras nda yaflad klar bir olay TV de flöyle anlatm flt. Cami bahçesini çevreleyen havale duvar nda bulunan kap lar n üzerindeki kemerleri oluflturan tafllarda yer yer çürümeler vard. Restorasyon program nda bu kemerlerin yenilenmesi de yer al yordu. Biz inflaat fakültesinde teorik olarak kemerlerin nas l infla edildi ini ö renmifltik, fakat tafl kemer inflas ile ilgili prati imiz yoktu. Kemerleri nas l restore edece imiz konusunda ustalarla toplant yapt k. Sonuç olarak kemeri alttan yalayan bir tahta kal p çakacakt k. Daha sonra kemeri yavafl yavafl söküp yap m teknikleri ile ilgili notlar alacakt k ve yeniden yaparken bu notlardan faydalanacakt k. Kal b söktük. Sökmeye kemerin kilit tafl ndan bafllad k. Tafl yerinden ç - kard m zda hayretle iki tafl n birleflme noktas nda olan silindirik bir bofllu a yerlefltirilmifl bir cam flifleye rastlad k. fiiflenin içinde dürülmüfl beyaz bir ka t vard. fiifleyi aç p ka da bakt k. Osmanl ca bir fleyler yaz yordu. Hemen bir uzman bulup okuttuk. Bu bir mektup idi ve Mimar Sinan taraf ndan yaz lm flt. fiunlar söylüyordu. 'Bu kemeri oluflturan tafllar n ömrü yaklafl k 400 senedir. Bu müddet zarf nda bu tafllar çürümüfl olaca ndan siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle yap teknikleri de de iflece inden bu kemeri nas l yeniden infla edece inizi bilemeyeceksiniz. flte bu mektubu ben size, bu kemeri nas l infla edece inizi anlatmak için yaz yorum'. Koca Sinan mektubunda böyle bafllad ktan sonra o kemeri infla ettikleri tafllar Anadolu nun neresinden getirttiklerini söyleyerek izahlar na devam ediyor ve ayr nt l bir biçimde kemerin inflas n anlat yordu. Bu mektup bir insan n, yapt - iflin kal c olmas için gösterebilece i çaban n insan üstü bir örne idir. Bu mektubun ihtiflam, modern ça n insanlar n n bile zorlanaca tafl n ömrünü bilmesi, yap tekni inin de iflece ini bilmesi, 400 sene dayanacak ka t ve mürekkep kullanmas gibi yüksek bilgi seviyesinden gelmektedir. fiüphesiz bu yüksek bilgiler de o koca mimarin eriflilmez özelliklerindendir. Ancak eriflilmesi gerçekten zor olan bu bilgilerden çok daha muhteflem olan 400 sene sonraya çözüm üreten sorumluluk duygusudur. NTERNETTEN TMMOB 40. Dönem Genel Kurulu Yap ld TMMOB 40. Dönem Genel Kurulu 30 May s-1 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara da gerçeklefltirilmifltir. 3 günlük genel kurul sürecinde, önergeler genel olarak fikir birli iyle kabul edilmifl ancak birkaç önemli önergede tart flmalar yaflanm flt r. Bu önergeler, oda gelirlerinin TMMOB ne aktar lma oranlar, mühendis kökenli bakanlar n odalar ndan ihraç talebiyle oda onur kurullar na verilmeleri, alt n iflletmecili inin reddi, yasal düzenlemelere karfl odalar n tüzel kifliliklerince giriflimlerde bulunulmas yerine Birlik olarak görüflmelerde bulunulmas önergeleridir. Genel kurulun ard ndan yap lan oylama ile genel kurul süreci tamamlanm flt r. 14 Haziran Cumartesi günü yap lan ilk toplant da görev da l m yap lm flt r. Görev da l m sonucu, 38. ve 39. Dönem de Yönetim Kurulu Baflkanl n yürüten Makina Mühendisleri Odas Temsilcisi Mehmet So anc yeniden baflkanl a seçilirken, Yönetim Kurulu II. Baflkanl na Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Temsilcisi Nail Güler, Saymanl a nflaat Mühendisleri Odas Temsilcisi Selçuk Uluata getirildi. Yürütme Kurulu ise lker Ertem (Maden Mühendisleri Odas ), Sabri Orcan (Mimarlar Odas ), Yaser Gündüz (fiehir Planc lar Odas ) ve Kadir Da han (G da M.O.) dan olufltu. 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Temmuz-A ustos-eylül 2007

5 HKMO ZM R fiubes KONFERANSI: Lisansl Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolar Hakk nda Yönetmelik ve Kat Mülkiyeti Yasas 6 Haziran 2008 tarihinde HKMO zmir fiubesi taraf ndan gerçeklefltirilen 'Lisansl Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolar Yönetmeli i ve Kat Mülkiyeti Yasas ' konulu konferansa; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Fen Dairesi Baflkan Yusuf MEfiHUR, Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Do an SARI, HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN konuflmac olarak kat ld lar. Konferans n yürütücülü ünü gerçeklefltiren HKMO zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TOPU yapt aç l fl konuflmas nda; HKMO zmir fiubesi olarak mesleki geliflmeler ve yasal süreçler konusunda meslektafllar m z bilgilendirmek amac yla bu konferans düzenlediklerini belirtti ve gündemde olan konularda meslektafllar m z ayd nlatmak ve konunun ilgilileriyle bir araya getirmek için konferansa katk veren tüm kat l mc lara teflekkür ederek ilk sözü Do an SA- RI' ya verdi. Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlü ü ve projeleri hakk nda genel bir bilgilendirme yapan SARI; 8 Kas m 2007 tarihinde yay mlanarak yürürlü e konulan 634 say l Kat Mülkiyeti Kanunun baz maddelerinde de ifliklik yap lmas na dair Kanunun yürürlü e girdi i 28 Kas m 2007 tarihinden önce onaylanm fl mimar projelere göre kat irtifa- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

6 k /kat mülkiyeti tesisi için yap lan baflvurular n kabul edilece ini ancak kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 2 y l içerisinde tüm yap lar n kat mülkiyetine geçmesi zorunlu u oldu u ve geçmedi i taktirde cezaya tabi olaca n belirterek bu konuda yöneticilerin ve vatandafllar n bilgilendirilmesi gerekti ini vurgulad. Ayr ca toplu yap larda; yap lar tamamland kça, tamamlanan yap lara iliflkin kat irtifaklar n n kat mülkiyetine çevrilebilece ini ifade eden SARI; kat irtifak kurulan yap larda al m sat m ifllemlerinde kontrol yap lmas na dair yasal bir altl n olmamas nedeniyle vatandafl n ma dur oldu una de- indi. cak Lisansl Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolar hakk nda yönetmeli in uygulanabilmesi için altyap n n iyi haz rlanmas gerekti- ini, bu nedenle HKMO olarak hassas davrand klar n ve yasa ile yönetmelik aras nda geçen 2 y lda altyap konusunda TKGM ile birlikte çal flma yap larak sorunlar n giderilmesine yönelik çaba sarf ettiklerini belirtti y l için 9700 aktif üyenin ve 2200 büro ve flirketin bulundu unu, 2008 y l için bu rakam n 1600 oldu unu, 2006 y l nda mesleki denetimi yap lan ifllem hacminin , 2007 y l nda ise oldu unu ifade eden ÖZ- TEN, yönetmelik gere i 500' e yak n lisansl büro aç labilece ini bunun tekelleflmeye gidebilece ini; HKMO olarak lisans alan mühendislerin her yerde büro açabilmesi yönünde görüfl bildirdiklerini, anluklar, denetimi konusunda detayl bilgi veren MEfiHUR; yönetmeli in 4. maddesinde belirtildi i flekilde dareden 5 kifli ve Odadan 2 kiflinin (biri akademisyen olmak üzere) 7 kifliden oluflacak komisyonun kurulmas ve yönetmeli in di er maddelerine iliflkin çal flmalar n HKMO ve Tapu ve Kadastro Müdürlü ünce halen devam etti i bu kapsamda 2008 y l sonuna kadar sürece ini ifade etti. Daha sonra söz alan Yusuf MEfiHUR yapt konuflmas nda; Lisansl Harita ve Kadastro Mühendisleri ve bürolar hakk nda yönetmelik konusunda kat l mc lara bilgi veren MEfiHUR; bu kanun ile; kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesinde yap m sorumlulu unun lisansl mühendise verildi ini; di er yandan; kadastro müdürlüklerinin ifl yükünün azalt larak, kadastro müdürlüklerinin kadastral haritalar n say sallaflt r lmas, yenilenmesi ve güncellenmesi çal flmalar ile 3402 say l Kanunun 1.maddesinde öngörülen mekânsal bilgi sisteminin alt yap s n n oluflturulmas ve Tapu ve Kadastro hizmetlerinin modernizasyonu kapsam nda çal flmalara yönlendirilmesi hedeflendi ini belirtti. Devam eden konuflmas nda; lisansl büro komisyonu, lisans ve büro için aranan flartlar, lisansl büro kurulacak yerler ve hizmet gruplar n n belirlenmesi, lisansl bürolar n görev ve sorumlu- Ard ndan söz s ras Ali Fahri ÖZTEN'e verildi. HKMO zmir fiubesi' ne bu konuda bir ilki gerçeklefltirdikleri için teflekkür ederek söze bafllayan ÖZTEN; bu konferanslar n di er illerde de gerçekleflmesi için çal flmalar yapacaklar n bildirdi. ÖZTEN devam eden konuflmas nda; ilk kez böyle bir yap land rmaya gidildi ini, kadastronun kendi as l görevine dönmesini; özellikle TUCBS ve çok amaçl kadastroya geçmesi gerekti ini vurgulad. An- 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

7 cak TKGM ile bu konuda mutabakata varamad klar n belirtti. Ayr ca TKGM lisansl bürolar n, haritac - l kta belirlenen tüm iflleri yapabilmesi yönünde görüfl bildirirken, üyelerimizin görüflünün bu ifllerin s n rland r lmamas yönünde oldu- unu belirtti. Tüm bu sorunlar çözülmeden siyasi bask lar nedeni ile yönetmeli in ç kar lmas ; mühendislik anlam nda ifllerin s n rland - r lmas, ayn büroda lisansl ve lisans olamayan büronun yürütülememesi ile 5 y ll k deneyim flart ve kurulan büronun ceza almad kça kapanmayaca ndan dolay gençlerin önünün kapat lmas gibi sorunlar beraberinde getirece ini belirtti. Sonuç olarak; denetimin çok önemli oldu unu ifade eden ÖZTEN; denetimi TKGM ile birlikte yapmay önerdiklerini, bunun yönetmeli e girmedi ini ancak; HKMO olarak denetimleri takip ederek denetleme noktas nda bulunacaklar n bildirdi. Yönetmelikte uygulamaya yönelik baz eksik ve yanl fllar n oldu unu fakat yönetmeli in de, yasan n da de iflebilece ini, tüm meslektafllar m z n odaya kay tlar n yapmalar - n ve oda çerçevesinde ifllerini gerçeklefltirmelerini; ancak bu flekilde, birlikte do ruyu bulmam z n mümkün oldu unu belirtti. Konuflmalar n tamamlanmas yla üyelerimizin sorular yan tland. Ve konuflmac lara çiçek verilmesinin ard ndan konferans sona erdi. HKMO zmir fiubesi Geleneksel Bahar Yeme i HKMO zmir fiubesi Geleneksel Bahar Yeme i 6 Haziran akflam zmir Princess Termal Otel de HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar NC, Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Do an SARI, TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Bileflenleri Temsilcileri, HKMO zmir fiube ye ba l temsilciler ve üyelerimizin kat l m yla gerçekleflti. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

8 zmir den Tuzla Tersaneleri flçilerinin eylemlerine destek Haziranda zmir de Tuzla flçilerinin eylemlerine destek için bas n aç klamas yap ld. KESK fiubeler Platformu ve TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu 16 Haziran 2008, saat 12:30 da Konak eski Sümerbank önünde bir bas n aç klamas yaparak Haziran flçi Direniflini ve tersane iflçilerinin mücadelesinde yanlar nda olduklar n gösterdiler. Bas n aç klamas nda insanl k d fl koflullar de erlendirildi ve flunlar söylendi. Devletin tersanede bu seri ifl cinayetleri ifllenirken yapt tek ifl; tersanelerde ölümüne sömürüye karfl örgütlenme hakk n kullanmak isteyen, eme inin karfl l olan ücreti almaya çal flan iflçiyi kolluk güçleriyle bask alt na almak olmufltur. Yani, devletin tersanelerdeki varl, sadece ölmek istemeyen, insanca çal flmak, yaflamak isteyen iflçiyi bask alt na almak için ortaya ç km flt r KESK fiubeler Platformu ve TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu nun ortak düzenledi i eyleme D SK ve Türk- fl e ba l sendikalar n yan s ra siyasi partiler ve birçok sivil toplum örgütü destek verdi. 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

9 Fethiye Temsilcili imizin Çanakkale fiehitli i Gezisi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Fethiye Temsilcili i ve Fethiye Kadastro Müdürlü ü nün kat l mlar yla yap lan Çanakkale gezisi ile Dünya savafl tarihinde çok önemli yer edinen Kurtulufl Savafl n n zorlu koflullar n ve arazi flartlar n mesleki anlamda da incelediklerini belirten üyelerimiz bölgenin topo rafik yap s ve Türk ordusunun mevcut imkanlar ile savafl n ne kadar zor geçti ini çok büyük bir zafer kazand n görmüfl olduklar n belirtiler. TMMOB Birlik Park Aç ld zmir Konak lçesi'nde "Yeniflehir G da Çarfl s " olarak bilinen Yeniflehir Ticaret Merkezi'nde Konak Belediyesi taraf ndan TMMOB ad na yapt r lan "Birlik Park " TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet SO ANCI 'n n da kat l m yla aç ld. HKMO zmir fiubesi olarak Yönetim Kurulu Baflkan Muhittin SELV TOPU ve Ömer GÜNGÖRMÜfi' ünde kat ld aç l flta s ras yla TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet SO ANCI, Konak Belediye Baflkan Muzaffer TUNÇA ve zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz KOCAO LU birer konuflma yapt lar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

10 1 Temmuz Kabotaj Bayram nda Kartondan Tekneler Yar flt Karton tekneler yap l yor... Kabotaj Bayram kutlamalar kapsam nda Gemi Mühendisleri Odas taraf ndan düzenlenen Kartondan Tekneler Yar flmas TMMOB ye ba l odalar n kat l - m yla Pasaport iskelesinde gerçekleflti. Karton teknelerin yap m yaklafl k 3 saat sürdü. Yar flma öncesinde konuflma yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet SO ANCI 1980 lerden bugüne yaflanan küreselleflme ve özellefltirme uygulamalar nedeniyle kabotaj hakk n n kullan lmad n ifade eden SO ANCI; etkinli in zmir Körfezi nin temizlenmesine ra men yeteri kadar kullan lmamas nedeniyle yap ld n, yar fl n önümüzdeki y llarda gelenekselleflerek uluslararas bir boyuta kavuflabilece ini ifade etti. Konuflman n ard ndan bafllayan yar flta ekipler, k y dan bafllayarak denize konulan flamand raya kadar yar flt. Yar flmaya kat lan 11 tekneden, 6's yar flmay tamamlarken, batan ekiplerin kaptanlar zmir Körfezi'nin sular nda serinledi. Yar flma sonucunda Denizcilik Müsteflarl Bölge Müdürlü ünün Uluç Reis isimli teknesi birinci olurken, ikincili i Orman Mühendisleri Odas n n Orman Piri Reis in yap m s ras nda Ve yar fl bafll yor! HKMO zmir fiube ekibi TMMOB Baflkan Mehmet So anc ile birlikte... Karton tekneler Körfez sular nda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

11 Gülü adl teknesi, üçüncülü ü ise Elektrik Mühendisleri Odas n n Ayak Üstü adl teknesi kazand. Yar flmada ilk batan ekip olan nflaat Mühendisleri Odas n n teknesi Titanik ödülünü kazan rken, en iyi tasar m ödülünü Orman Mühendisleri Odas, en centilmen ekip ödülünü ise Gemi Mühendisleri Odas ile Çevre Mühendisleri Odas paylaflt. En iyi kostüm ödülünü ise sar baretleriyle Maden Mühendisleri Odas kazand. HKMO zmir fiubesi olarak Burak ERDU AN, Ça lar YILDIRIM, Zerrin ERTAN, Asl TOPAL ve Lütfi ÜNAL n kat ld yar flmada; Burak ERDU AN n kaptanl nda denize aç lan Pirireis flamand ra yak nlar nda batt ve teknemiz kat l m madalyas ile ödüllendirildi. Piri Reis in kaptan Burak Erdu an yar flta... Emekliye ayr lan fiubemizin emektar çal flan Nurhan Ekincio lu na teflekkür plaketi verildi 30 Haziran 2008 tarihinde Odam z n emekçi çal flan Nurhan EK NC O LU zmir fiubesindeki 20 y ll k çal flma hayat n tamamlayarak emeklili e ayr ld tarihinde onuruna düzenlenen yemekte yapm fl oldu u hizmetlerden dolay teflekkür plaketi verilen EK NC O LU oldukça duygulu anlar yaflad. Say n EK NC O LU na bundan sonraki yaflam nda da baflar l ve sa l kl bir yaflam dileriz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

12 S VAS 93 UNUTMADIK! UNUTTURMAYACA IZ... S ivas katliam n n üzerinden tam 15 y l geçti. 15 y l önce Sivas ta Mad - mak Oteli nde güvenlik güçlerinin ve hükümetin gözleri önünde gericiler 37 can, 33 ayd n yakarak öldürdüler. nsanl k tarihinin yaflad en ac katliamlardan biridir 2 Temmuz 1993 Sivas Mad mak Katliam. radenin, bilincin, direncin ve bilginin simgesi olan Pir Sultan Abdal yaflad yer olan Sivas ta anmak için etkinli e kat - lan Ayd n, Yazar, fiair, Sanatç, Ozan ve semah grubundan oluflan 37 can, 33 ayd n Mad mak ta yak larak katledildi. Sivas Katliam 1978 Marafl, 1978 Malatya, 1980 Çorum katliamlar n n niteli i yönünden benzerlik tafl maktad r. Arka plan ndaki zihniyet, ifllenme biçimi, yarat lan atmosfer ve kaotik ortam birbiriyle iliflkili görülmektedir. Bunun yan nda geçti imiz y l yaflanan Hrant Dink in, Tilman Ekkehart Geske nin ve papaz Andrea Santoro nun öldürülmesi ise hoflgörüsüzlük, ayr mc - l k, rkç l k ve yabanc düflmanl n n ayr bir d flavurumudur. O yüzden Sivas hala yanmaktad r. 37 can, 33 ayd n can na k yan katillerden baz lar yakalanmad. San klardan baz lar n n Almanya ya s nd klar ortaya ç kt, ama flu ana kadar bu san klar n iade edilip, cezaland r lmas için hiç bir sey yap lmad. Baflta bu katliamda yaflam n yitiren B yak nlar olmak üzere, bütün demokratik toplumsal dinamiklerin Mad mak Oteli nin müze olmas na yönelik talepleri de maalesef karfl lanmad. 2 Temmuz 1993 günü organize biçimde say lar yaklafl k kifliye ulaflan grup, Kültür Merkezi nden yeniden Hükümet Meydan na geldi. Hükümet Kona n tafllamaya ve slogan atmaya bafllayan grup ard ndan Mad - mak Oteli civar na ulaflarak, slogan atmaya devam etti. Grubun say s akflam saatlerinde e yaklaflt. Grup önce Mad mak Oteli önündeki araçlar atefle verdi otele s nm fl olan ayd nlardan, aralar nda As m Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Alt ok ve Hasret Gültekin in de bulundu u 37 can, 33 ayd n yanarak veya dumandan bo ularak yaflam n yitirdi. Aralar nda Aziz Nesin in de bulundu u 51 kifli de olaylardan kendi Mad mak Oteli nde katledilenlerden Metin Alt ok, U ur Kaynar ve Behçet Aysan ölümü beklemezken... olanaklar yla, a r yaralarla kurtuldu. Sivas tabii ki ilk de ildi ve halk n suni gündemler üzerinden birbirine düflürülmesinin ve korku siyasetinin yo unlaflmas n n önemli bir viraj yd. nanç özgürlü üne dahi tahammül edemeyen zihniyet, özgürlüklerini yaflamak isteyenlere Sivas ta tehditlerini savurmufltur. Biliyoruz ki farkl kültür, düflünce ve inançlar n bir arada özgür ve kardeflçe yaflam, küresel güçlerin ç karlar u runa yerli iflbirlikçilerinin tetiklemesiyle yok edilmek istenmektedir. Bu sürecin içerisinde yer alanlar ve destekleyenler Marafl Katliam ndan, Çorum Olaylar ndan, Sivas Katliam ndan ve Hrant Dink cinayetinden, halk n birbirine düflman edilmesinden sorumludur. Özgür, eflit ve demokratik bir ülke mücadelesinde sorumlulardan mutlaka hesap sorulmal d r. Özgür ve demokrat bir Türkiye mücadelesinde yaflamlar n yitirenleri sevgiyle an yor ve 2 Temmuz da Sivas Katliam nda hayat n kaybeden de erli insanlar n an lar önünde sayg yla e iliyoruz. 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Temmuz-A ustos-eylül 2007

13 H ROfi MALAR UNUTULMAMALI! Bundan 63 y l önce, 6 A ustos 1945 saat 08:15'te Hiroflima ya Amerika taraf ndan bomba at ld. Bu Amerikan Emperyalizminin kinci Dünya Savafl 'n n son aflamas nda "Enola Gay" adl B-29 bombard man uça ve Uranyum-235 tipi atom bombas "Little Boy" (Küçük O lan) ile gerçeklefltirdi i insanl a karfl toplu katliâm d r. nsanl k tarihi boyunca ilk kez Hiroflima'da kullan - lan ve 15 bin tonluk TNT'nin patlay c gücüne eflde er bu atom bombas, resmi kaynaklara göre 140 bin kiflinin ölümüne, onbinlerce insan n da radyasyondan a r flekilde etkilenmesine neden oldu. Kentin yüzde 60' haritadan silindi, kent üzerinde 13 kilometrekarelik bir radyasyon bulutu olufltu. Amerika Birleflik Devletleri Hiroflima'daki katliâm ndan sadece 3 gün sonra 9 A ustos 1945 saat 11:02'de Nagasaki'de Plütonyum-239 tipi atom bombas "Fat Man" (fiiflko Adam) ile ikinci katliâm gerçeklefltirdi. ki kentte toplam 200 bin kifli yaflam n yitiriyordu. Sa kurtulanlar da flansl say lmazd. Radyasyonun etkisi iki kentte de kuflaklar boyu sürecek hastal k ve sakatl klara yol açacak, do ay, bitki örtüsünü etkileyecekti. Y llard r her 6 a ustos ta, yüre i insan sevgisi ile dolu bar fl yanl lar dünyan n dört bir yan ndan Hiroflima ya kofluyorlar. Evrensel bir bar fla katk yapabilmek için... Bar flç l bir gezegen umuduyla Hiroflima dan dersler ç - karmaya çal fl yorlar. Yüz binlerce insan bir anda öldüren, bir o kadar n da sakat b rakan korkunç bombaya Küçük Çocuk ad n verebilen hasta beyinlerin, bombay atan uça a annesinin Enola Gay ad n yak flt ran insanl k d fl pilotun varl n unutmaya çal fl yorlar. Japonlar n Hibakfla olarak adland rd klar Hiroflima ve Nagazaki de sa kurtulabilenler ve onlar n çocuklar ile torunlar ; nükleer silahlara son verilmesi yolundaki ça r - lar n her y l daha da güçlü bir biçimde yineliyorlar. Hiroflima ve Nagazaki için bu y l da görkemli anma törenleri gerçekleflti. Dünyada önde gelen bas n yay n kurulufllar nükleer tehlike üzerine uyar c yaz ve filmler yay nlad lar. Olay önemle tafl d lar gündemlerine. Bizim medyam z n olaya nas l bakt n ise bu y l bir kere daha gördük. Elbette y llard r edilgin k l nan halk m z n duyarl l n, gösterdi i ilgiyi de... Asl nda Hiroflima, yüre- i insan sevgisi ile dolu, bar fltan yana insanlarca hiç unutulmad. Yaz n dünyas nda usta kalemlerin, sinemada usta yönetmenlerin çal flmalar ile günümüzde de yaflat l yor. Hiroflima ya iliflkin belgeseller yap l yor. Hiroflimalar bar fl, do ay, eme i, sevgiyi yücelten insanlar, sanatç lar var oldukça unutulmayacak elbette. Bir sonraki kuflaklara aktar lacak, ibret al nabilsin diye. Bombalar n y k c etkisi nükleer gücün korkunç yan n bir anda ortaya sermiflti ama sonraki y llarda, baflta nükleer katliam n mimar ABD de olmak üzere, bar fl için atom" ad alt nda cilalanm fl bir imajla nükleer san- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Temmuz-A ustos-eylül

14 trallerin kurulmas na, nükleer silahlanmaya ve nükleer endüstrisinin yayg nlaflmas na h z verildi. Hiroflima ve Nagazaki bir kere yafland ama nükleerci katillerin ürünü binlerce Hiroflima, binlerce Nagazaki, do an n ve canl lar n üzerine, nükleer santral - nükleer silah - nükleer at k fleklinde ölüm olarak ya maya devam ediyor. Dünya bar fl na kendisini adam fl evrensel yaz n ustalar ndan biriydi Nâz m Hikmet da yazd Japon Bal kç s fliiri döneminde büyük ilgi gördü. Nâz m Hikmet in bar fl savafl m ndaki dostlar ndan Amerikal flark c ve aktivist Paul Robeson fliiri pla a ald. Plak, Helsinki Dünya Bar fl Kongresi nde okundu. Pek çok dile çevrilerek yay nland. Hiroflimalar unutulmamal diyerek fliiri birlikte okuyal m: Denizde bir bulutun öldürdü ü Japon bal kç s genç bir adamd. Dostlar ndan dinledim bu türküyü Pasifik te sapsar bir akflamd. Bal k tuttuk yiyen ölür. Elimize de en ölür, Bu gemi bir kara tabut, Lumbar ndan giren ölür. Bal k tuttuk yiyen ölür Birden de il, a r a r Etleri çürür, da l r Bal k tuttuk yiyen ölür Elimize de en ölür, Tuzla, güneflle y kanan Bu vefal, bu çal flkan Elimize de en ölür. Birden de il a r a r Etleri çürür da l r, Elimize de en ölür... Badem gözlüm beni unut Bu gemi bir kara tabut Lumbar ndan giren ölür. Üstümüzden geçti bulut. Badem gözlüm beni unut Boynuma sar lma gülüm, Benden sana da geçer ölüm. Badem gözlüm beni unut. Bu gemi bir kara tabut. Badem gözlüm beni unut. Çürük yumurtadan çürük, Benden yapaca n çocuk. Bu gemi bir kara tabut Bu deniz bir ölü deniz. nsanlar ey, insanlar nerdesiniz? -nerdesiniz? Naz m Hikmet Ran 41.DÖNEM 1.BAfiKANLAR TOPLANTISI HKMO 41. Dönem Baflkanlar toplant s 5/6 Temmuz 2008 tarihleri aras nda Uluda /Bursa da yap ld. Gündemli olarak yap - lan ve HKMO na ba l tüm fiube ve l Temsilciliklerinin Baflkanlar ve Yazmanlar düzeyinde kat ld toplant ya, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu temsilcileri de kat ld. Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN in yapm fl oldu- u genel bir de erlendirmenin ard ndan fiube temsilcileri kendi bölgeleri ile ilgili sorunlar ve etkinlikler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. fiubemiz ad na söz alan Muhittin SELV - TOPU ve Lütfi ÜNAL taraf ndan yap lan etkinlik ve çal flmalar anlat larak 2009 CBS Kongresinin zmir de yap lmas önerildi. Di er fiubeler de a rl kl olarak çal flma program ve bölgelerinde yapm fl olduklar çal flmalar hakk nda bilgi verdiler. Ayr ca çal flma program n n oluflturulmas na yönelik; Lisansl Harita Mühendisleri ve Ölçme Bürolar Yönetmeli i, Tapu Planlar Tüzü ü, Bilirkiflilikler ile ilgili yap lacak çal flmalar, 4708 say l Yap Denetimi Uygulamas, Kentleflme fiuras, Yabanc lara Toprak Sat fl, Arazi Toplulaflt rmas ve yabanc sermaye kullan m, E itim ve belgelendirme hakk nda, genifl kapsaml görüflmeler yap larak, çal flma program n n ana bafll klar oluflturulmufltur. Toplant, HKMO Genel Sayman n baflkanl nda sadece flube sayman ve denetleme kurulu üyelerinin yer ald dar kapsaml bir toplant ile tamamlanm flt r 14 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

15 zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na Kamp Daveti Foça ve Yeni Foça Belediye Baflkanlar na Ziyaret Yönetim Kurulu Baflkan m z Muhittin SELV TOPU, Lütfi ÜNAL ve Selçuk SAVCI taraf ndan zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan Say n Aziz KOCAO LU bu y l 7.si düzenlenen Yaz E itim Kamp m za konuflmac olarak davet edildi. Davetimizi memnuniyet ile kabul eden KOCAO LU Büyükflehir Belediyesinin geçmifl y llarda oldu u gibi bu y l da kamp m za destek verece ini ifade ettii. Kamp m za kat l m ve destek sa layan Say n Aziz KOCAO LU na ve zmir Büyükflehir Belediyesi ne teflekkür ederiz. 31 Temmuz 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Baflkan Muhittin SELV TOPU, Lütfi ÜNAL ve brahim AYKOL taraf ndan 7.Yaz E itim Kamp hakk nda gerekli bilgilendirme yaparak davet etmek üzere Foça Kaymakam Kamil KÖTEN, Foça Belediye Baflkan Gökhan DEM RA, Yenifoça Belediye Baflkan Osman YURT- SEVEN ziyaret edildi. Ayn gün ayr ca kamp program nda yer alan Kozak Yaylas gezisi konusunda gerekli bilgilendirme yapmak üzere Bergama Kaymakam Hüseyin EREN ziyaret edildi ve kamp m za davet edildi. Karfl yaka Belediye Baflkan na Kamp Daveti 5 A ustos 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Baflkan m z Muhittin SELV TOPU, Lütfi ÜNAL, brahim AYKOL, Selçuk SAVCI, Zerrin ERTAN ve Asl TOPAL taraf ndan Karfl yaka Belediye Baflkan Say n Cevat DURAK ziyaret edildi. 7.Yaz E itim Kamp na davet edilen Say n DURAK'a ve Karfl yaka Belediyesi ne vermifl olduklar destekten dolay teflekkür ederiz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

16 HKMO 7.YAZ E T HKMO zmir fiubesi yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n yedincisi bu y l 25 A ustos 3 Eylül tarihlerinde Foça' da gerçekleflti. Yaz E itim Kamp, Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i bölümleri ö rencileri ile birlikte di er mühendislik, mimarl k ve flehir ve bölge planlama bölümlerinden temsilen ö rencilerin kat l m ile Odam z yöneticileri ile birlikte TMMOB ve di er Oda bileflenlerinin kat l m yla gerçekleflmektedir. 7.Yaz E itim Kamp n n ana konusu ÇEL fik LER olarak belirlenmiflti. Yak n gelecekte meslektafl m z ve Odalar m z n üyesi olacak mühendis, mimar ve flehir planc s adaylar n n, TMMOB ve bilefleni Odalar n görevlerini, yetki ve sorumluluklar n, çal flma anlay fl ve uygulamalar n tan malar, bunun yan nda mühendis, mimar ve flehir planc lar n n yaflamdaki yerini ve meslektafllar na bak fl n n önemini kavramalar, tamamlay - c nitelikteki teknik ve uygulamal e itim ve atölye çal flmalar yla teknik alanda geliflmelerine katk sa lanmas amaçlanm flt r. Bu ba lamda mühendislik e itiminde çeliflkilerden sosyal ve kültürel çeliflkilere; toplumsal, ekonomik ve siyasal çeliflkilerden; do ada çeliflkilere kadar bir çok konuda çeliflkiler üzerine seminer, konferans, panel ve forumlar gerçekleflmifltir.atölye çal flmalar n n kurgusu kamp n ana konusu çerçevesinde belirlenerek Forum Atölyesi, Halk Oyunlar ve Dans Atölyesi, fiiir Atölyesi, Tiyatro Atölyesi, Resim ve Karikatür Atölyesi, Heykel ve Seramik Atölyesi, Müzik Atölyesi, Yarat c fller Atölyesi, Sinema Atölyesi, Foto raf Atölyesi kurularak atölyelerde kamp öncesinde ve s ras nda çal flmalar yap lmfl t r. Etkinli imizin ilk günü ö rencilerle birlikte Foça Kaymakam ve Yeni Foça Belediye Baflkan ziyaret edildi. Yaz E itim Kamp m z n aç l fl nda; HKMO zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TOPU, Yeni Foça Belediye Baflkan Osman YURTSEVER, Konak Belediye Baflkan Muzaffer TUNÇA, Foça Kaymakam Kamil KÖTEN, HKMO Genel Baflkan A. Fahri ÖZTEN, TMMOB Genel Baflkan Mehmet SO ANCI ve ö renci Mustafa Onur G R fiken konuflma yapt lar. Konuflmalar n ard ndan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Tan t m Filmi, HKMO Yaz E itim Kamp film gösterimi yap ld. Aç l fl konuflmalar nda yerel yöneticiler özetle; etkinli in bölgede yap l yor olmas konusunda memnuniyetlerini belirtirken gençlerin gelece e haz rlanmas nda bu etkinli in ne denli önemli oldu una vurgu yap ld. Di er taraftan TMMOB ve bilefleni Odalar m z n kurulufl y l olan 1954 ten bu yana demokratik ve ço ulcu kat l mc bir anlay fl çerçevesinde, bilimin ve ortak akl n yol göstericili inde, yar m asr aflan uzun soluklu mücadelede, çal flmalar n sürdürdü ü ifade edilerek; s k nt ve sorunlar yo un olan bir ülkede yafl yor olman n 16 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

17 M KAMPI YAPILDI TMMOB ve bilefleni Odalara büyük görev ve sorumluluklar yükledi i, ayd nl k bir Türkiye ve Dünya için bar fltan, demokrasiden ve özgürlükten yana tav r koyman n olmazsa olmaz koflul oldu u belirtildi. Kamp boyunca nsan, Toplum ve Çeliflkiler, Mühendislikte ve Meslek Alanlar nda Çeliflkiler, Ekonomik ve Siyasi Çeliflkiler, Do ada Çeliflkiler, Sosyal ve Kültürel Çeliflkiler, Çeliflkilere Felsefi yaklafl m, 1 Eylül Dünya Bar fl Günü ve Küresel Çeliflkiler, Çeliflkiler ve Biz konu bafll kl paneller gerçekleflti. Belirtilen konu bafll klar nda gerçeklefltirilen oturumlarda, yazar O uzhan MÜFTÜO LU, Prof. Dr. Bar fl ÖZERDEM, Prof. Dr. Haluk KONAK, Doç. Dr. Haluk ÖZENER, Yard.Doç.Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEM R, MO Genel Baflkan Serdar HARP, Maden Mühendisleri Odas Genel Baflkan Mehmet TORUN, HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, zmir Milletvekili Kemal ANADOL, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz KO- CAO LU, Mu la Milletvekili Fevzi TOPUZ, Araflt rmac ve TV Programc s Metin YE N, ÇEKÜL Baflkan Prof. Dr. Metin SÖZEN, Prof. Dr. Sebahattin BEKTAfi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

18 18 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

19 Doç. Dr. Çetin CÖMERT, Yrd. Doç. Dr. S. Savafl DUR- DURAN, fiair-yazar Sunay AKIN, Araflt rmac -Yazar Vecihi T MURO LU, HKMO Eski Genel Baflkan Erdal AKDA, HKMO Eski Genel Sekreter Ayhan KALYON- CU, HKMO Eski Genel Baflkan Arif DEL KANLI, Yazar Melih PEKDEM R, Toprak Çocuklar ; Azize ÖNLÜ, Yusuf ÖN, sanatç Fuat SAKA' n n da aralar nda bulundu- u, siyasetçi, bilim insan, akademisyen, edebiyatç, flair, yazar, sanatç, TMMOB ve Oda bilefleni yöneticileri ve temsilcileri yer ald. nsan, Toplum ve Çeliflkiler konulu ilk oturumun Yürütücülü ü HKMO zmir fiube Yönetim Kurulu üyesi S. Selçuk SAVCI taraf ndan yap l rken, yazar O uzhan MÜFTÜO LU oturumun konu uydu. MÜFTÜO LU konuflmas nda; Cumhuriyet öncesindeki dönemle birlikte Türkiye nin siyasal, sosyal ve iktisadi yap s n de erlendirdi. Emperyalizmi,1970 li y llarda yaflad bunal m ve uygulamaya koydu u neo-liberal politikalar ve Türkiye ye yans malar n anlatan say n MÜFTÜO LU 1960, 1971 ve 1980 askeri müdahaleleri ve darbeleri de erlendirdi. 27 May s Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinden farkl tutan Müftüo lu özelikle son iki darbe ile Türkiye de ilerici, ayd n ve demokratlar n önünün kesildi i, büyük bir bask alt nda tutuldu u, iflkencelerin yap ld ve halk ile olan ba lar n n kopar ld n belirtti. Müftüo lu sosyalist blokun da lmas sonras neo-liberal politikalar n, Türkiye de sosyal devlet anlay fl n da yok etmeye çal flt - n, sermayenin l ml slamla bütünleflerek serbest piyasa mant ad alt ndan her fleyin pazarland vatandafl n müflteri, devletin ticari flirkete dönüfltürülmeye çal - fl ld n ifade etti. Son günlerde gündemi özellikle iflgal eden ve bir y l aflk nd r sürdürülen soruflturmalarda ortaya ç kart lan Ergenekon iliflkilerini de erlendiren Müftüo lu, filler tepiflirken çimenlerin ezilmekte oldu- unu, mahkemeden bir fleyin ç kmayaca n, Veli KÜ- ÇÜK lerin zaten yapt klar n n bilindi ini belirtti. 12 Eylül 1980 darbesini yapan Kenan Evren in darbeci olarak neden yarg lanamad ö renciler taraf ndan soru olarak gündeme getirildi. Mühendislikte ve Meslek Alan nda Çeliflkiler konulu oturumun yürütücülü ünü zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr Bar fl ÖZERDEM yapt. Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Haluk KONAK, stanbul Teknik Üniversitesi nden Doç. Dr. Haluk ÖZENER ve Yard. Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜ- DEM R in sunumlar n yapt panelde; mühendislik e itiminde karfl lafl lan çeliflkilerden, bilimsel yaklafl mlara ve yeni geliflmelerin meslek alan na yans malar ele al nd. Bu oturumda etkinli in ana temas olan Çeliflkiler kavram üzerine felsefi aç klamada, biçimsel mant n çeliflmezlik ilkesini öne ç kar rken diyalektik mant n ise, her türlü yaflam n kayna n n çeliflkiler üzerinden oldu u dile getirildi. Çeliflkilerle çeliflen, kavramlar n de il do a ve toplumsal sürecin oldu u vurguland. Mühendislik, bilim ve teknolojideki geliflmeler ve uygulamadaki farkl l k ve çeliflkiler ifade edilirken depreme yönelik yerkabu u hareketlerinin izlenilmesi, ortaya konulan tespitlere ve de erlendirmelere ra men yerel yönetimlerin planlama sürecinde bu uyar lar dikkate almad depreme yönelik özellikle stanbul da güçlendirme çal flmalar n n yap lmad belirtildi. Ayr ca Kuzey Anadolu Fay n n do u kesiminin kabuk deformasyon ölçümü ve deprem potansiyelinin de erlendirmesi çal flmalar ndan örnekler verilerek, Ovac k fay nda 7-7.2, Yedisu fay nda aletsel büyüklü ünde deprem potansiyelinin gözükmekte oldu u belirtildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

20 Elif ÖZTÜRK ün yürütücülü ünü yapt "Meslek Örgütleri ve Toplumsal Çeliflkiler" konulu oturumdaki panel, nflaat Mühendisleri Odas Genel Baflkan Serdar HARP, Maden Mühendisleri Odas Genel Baflkan Mehmet TORUN ve Harita Kadastro Mühendisleri Odas Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN in kat l m ile gerçeklefltirildi. Oda baflkanlar n n de erlendirmeleri kendi Odalar üzerinden TMMOB nin kuruluflu, yetki ve sorumluluklar,çal flma anlay fl dile getirildi. Panelde,TMMOB nun 1954 y l nda anayas n n 135. maddesine göre kuruldu u kamu kurumu niteli inde demokratik bir meslek kuruluflu oldu u vurguland. Ülkede mühendis ve mimarlar n sorunlar n n ülke sorunlar ndan ayr ele al narak çözülemeyece i belirtilirken özellikle 1970 li y llarda TMMOB nin çal flma ve mücadelesini iki eksende yürütme yönünde karar ald vurguland. TMMOB ve Odalar ; ülkeyi yaflam dünyay tan yarak,anlayarak,sorgulayarak oluflturdu u politikalar ile yaflama müdahale etmeye çal fl rken mühendisli i, bilimi ve teknolojik geliflmeyi insanla buluflturan ve öznesinde insan olan demokratik bir kitle örgütü olarak kamu ve toplum yarar na, emekten ve halktan yana ve ülkenin geliflmesi ve kalk nmas yönünde yer alarak mücadelesini sürdürdü ünü ve sürdürmeye devam etti i belirtildi. TMMOB ve Odalar n küresel kapitalizm ve emperyalizme karfl mücadelesinde iflgale karfl ba ms zl, savafla karfl bar fl özgürlü ü ve kardeflli i savundu u ifade edilerek Türkiye de özelikle 1980 den sonra uygulamaya konulan özellefltirme politikalar sonucu e itimde, sa l kta, sosyal güvenlikte, ulafl mda, haberleflmede, tar mda, madende, k y,orman ve mera alanlar nda yap - lan özellefltirmelerden örnekler verilerek TMMOB un karfl duruflu dile getirildi. Temel çeliflkilerin üretim iliflkileri üzerine oldu u bir kez daha vurguland ve Türkiye de üretim ekonomisinden vazgeçilerek rant ekonomisine yöneldi i belirtildi. Üniversitelerin özerk ve demokratik olmas bilimsel ve akademik özgürlü ün hayat bulmas ve ö rencilerin müflteri, üniversitelerin ticarethane olmamas gerekti inin vurgusunun yap ld oturumda belletme ve ezbercilik yerine anlayan sorgulayan ve bilimsel deneylere dayanan e itimin olmas gerekti i ifade edildi. Türkiye de Ekonomik ve Siyasal Çeliflkiler konulu oturum zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TO- PU yürütücülü ünde gerçekleflti. Oturuma Kemal ANADOL ( zmir Milletvekili), Aziz KOCAO LU ( zmir Büyükflehir Belediye Baflkan ), Fevzi TOPUZ (Harita Mühendisi- Mu la Milletvekili) konuflmac olarak kat ld lar. Türkiye deki siyasal geliflmelerin tart fl ld oturumda ö renciler milletvekillerine sorular n yöneltme olana buldular. lgili milletvekillerinin ba l olduklar partilerinin çal flmalar na yönelik baz sorular gündeme getirildi. Türkiye deki son siyasi geliflmeler tart fl ld. Alternatif Medya ve Çeliflkiler konusu alt nda Araflt rmac -TV Programc s Metin YE N ö rencilerle belgesel gösteriminin ard ndan söylefli gerçeklefltirdi. Sohbette medyan n toplum üzerindeki etkisi ve yapt - r mlar konuflulurken var olan medyaya ve onun patronlar na karfl alternatif medyay yaratma koflullar ele al nd. 20 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

21 Kamp alan ndaki panel söylefli ve etkinliklerin yan s ra Bergama antik kentine ve Kozak yaylas na gezi düzenlendi. Karavelliler köyü halk ziyaret edilerek orman köylüsü ve köyün geçim kayna olan f st k çam hakk nda bilgi edinildi. Köy halk n n siyanürle alt n iflleme konusunda sürece karfl mücadelelerinde onlarla birlikte olundu u dile getirildi. Köy kahvesinde birlikte çaylar yudumland ve bu yönde konuflmalar yap ld. Ziyaretin ard ndan Do ada Çeliflkiler adl oturum mühendisli i toplumla buluflturma gereklili inden hareketle Yeni Foça da konunun uzmanlar ve Yeni Foça halk ile birlikte gerçekleflti. Yürütücülü ünü Hüseyin ÜLKÜ nün (HKMO Esk.Gn.Bflk) yapt oturumda konuflmac Çevre ve Kültür De erlerini Koruma ve Tan tma Vakf (ÇEKÜL) baflkan Prof. Dr. Metin SÖZEN di. Oturumda; çevre ve kültür varl klar n n korunmas, tarihi miras n yan nda mera, orman ve k y alanlar n n korunmas, kentlerin düzgün geliflimi, do aya ve iklime sahip ç k lmas konular üzerine görüfller dile getirildi. Tarihi ve kültürel miras n gelecek kuflaklara bozulmadan b rak lmas n n önemine vurgu yap larak, tüm toplum kesimlerinin duyarl olmas istendi. say n fiah N; kadastro paftalar n n yenilenmesi, Harita Bilgi Bankas, TAKB S, TARB S ve Tapu Kadastro Modarnizasyon Sistemlerini aç klayarak bu sistemler ve geliflimlerin takip edilmesi, gelifltirilmesi ve uygulanmas süreçlerinde geliflmekte olan teknoloji hareketlerinin takip edilmesi gereklili ini vurgulad. Ondokuz May s Üniversitesi Bölüm Baflkan Sebahattin BEKTAfi; üniversitelerdeki e itim politikalar nda öne ç kan çeliflkileri ve bölümlerde sürekli yeni programlar n ve ikinci ö retimlerin aç lmas n n e itim ve ö retimin kalitesini etkiledi ini belirti. Doç. Dr. Çetin CÖMERT konuflmas nda ; Co rafi Bilgi Sistemlerinde h zl geliflmeler oldu- unu ve CBS nin ilk üç meslek aras nda yer almaya bafllad n belirtti. Neo-geography, nternet CBS (Web GIS), wep mapping, Semantik web (otomatik olarak verilere ulafl m), birlikte üretme ve birlikte ifllerlik konular nda dünyadaki geliflmelerin alt n çizen say n CÖ- MERT ülkemizdeki üniversitelerin bu geliflmeleri yakalamas için ders müfredat nda ve e itim anlay fl nda önemli de iflikliklerin olmas ve dünyada e itim ve CBS konusunda neresinde oldu umuzun sorgulanmas gereklili inin alt n çizdi. Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölüm Bflk. Yard mc s Yrd.Doç.Dr. S.Savafl DURDURAN ülkemizdeki Kent Bilgi Sistemlerini de erlendirdi i konuflmas nda arflivleme sistemindeki sorunlar, CBS ve yöntemleri ile afl laca n belirtti. CBS nin birçok amaca hizmet eden bir disiplin oldu unu ve Harita ve Kadastro Mühendislerin CBS alan ndaki yerlerinin daha önemli oldu unu ve korunmas gerekti- ini vurgulad. E itim, Co rafi Bilgi Sistemleri ve Çeliflkiler konulu oturumun yürütücülü ü HKMO Adana fiube Baflkan Hasan ZENG N taraf ndan gerçeklefltirildi. Oturuma Prof. Dr. Sabahattin BEKTAfi (OMÜ), Doç. Dr. Çetin CÖMERT (KTÜ) Yrd. Doç. Dr. S. Savafl DURDU- RAN (SÜ) ve TKGM Genel Müdür Yard mc s Nihat fiah N konuflmac olarak kat ld lar. Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün çal flmalar n n ele al nd oturumda Teknik oturumu ve uygulama bölümünde meslek alan ndaki teknolojik ölçme alet ve donan m ndaki son geliflmeler ve yaz l mlar hakk nda firmalar sunum yapt - lar. Teknolojide geliflim ve biliflim sürecine yönelik sorular soruldu. Yaz E itim Kamp nda sosyal etkinlik ve kamp anlay fl n n kavranmas ve daha verimli olmas aç s ndan ö rencilerin kamptan güzel an larla ayr lmalar n n bir di- er yönü olan oyuncu, sanatç ve yazarlar m z n da kampa kat l m sa lanm flt r. fiair - Yazar Sunay AKIN la hofl bir söylefli ve Fuat SAKA ile gece boyunca müzik dinletisi kamp n unutulmaz anlar aras nda yerini ald. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

22 önemine vurgu yapt lar. Oda çal flmalar ndan örnekler verdiler. Mesle imizin geliflmesi için neden daha çok çal flmam z gerekti i hususunda aç klamalarda bulundular. Mesleki davran fl ilkeleri ve mesleki etik konular na vurgu yapt lar. Düflüncede Yöntem ve Çeliflkiler konulu oturum; HKMO Onur Kurulu üyesi Halil KAYNARCA taraf ndan yönetilirken konuflmac Vecihi T MURO LU idi. Say n Timuro lu konuflmas nda mant k süzgecinden geçirilen düflüncelerin çeliflkilerini ele ald. Türkiye nin 1920 ile 2000 y llar aras ndaki siyasi ve toplumsal de- erlendirmelerde bulundu. Yak n Tarihimizde Ö renci Hareketleri konulu oturumda yürütücülü ü Oda Genel Sayman Ülkü Asiye Kutlu yaparken yazar Melih Pekdemir oturumun konu- uydu. Melih Pekdemir 1968 ve 1978 kufla olarak bilinen dönemlere iliflkin baflta üniversite olmak üzere gençlik hareketlerini anlatt. Ayn dönemlere yönelik dünyada ve Türkiye de yaflan lmakta olan ekonomik ve toplumsal geliflmelere de inen say n Pekdemir emperyalizmin yeni yüzü küreselleflme ve son döneme iliflkin siyasal ve politik iliflkileri özetle anlatt. 60 Y lda Geliflmelerimiz ve Çeliflkilerimiz konulu oturum Nail GÜLER (TMMOB II. Baflkan ) taraf ndan yürütüldü. Erdal AKDA (HKMO Esk.Gn.Bflk), Ayhan KALYONCU (HKMO Esk.Gn.Sek) Arif DEL - KANLI (HKMO Esk.Gn.Bflk) konuflmac olarak kat ld - lar. Oturumdaki konuflmac lar üniversite y llar, Oda çal flmalar nda görev ald klar dönem ve ülkedeki toplumsal geliflmeler, ö rencilerden beklentiler, mesle in geliflimi için nelerin yap lmas gereklili i konular nda düflüncelerini dile getirdiler. Odan n kurumsal yap s ve 22 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

23 Yaz E itim Kamp süresince ö renciler atölye çal flmalar kapsam nda; forum, halk oyunlar, tiyatro, resim ve karikatür, fliir, müzik, heykel ve seramik çal flmalar nda bulunurken Oryantiring yar flmas nda, voleybol ve masa tenisi turnuvalar nda, güne bafllad klar sabah sporunda, gün içinde oda yöneticileri ve gönüllü kat l mc larla mutfak görevlerinde, birlikte üretimi hayata geçirmenin mutlulu u ve sevincini paylaflt lar. Günün yorgunlu u sahilde yak lan kamp atefli etraf nda gitar, ba lama ve kemençe eflli inde söylenen türkü ve flark larla at ld. '1 Eylül Dünya Bar fl Günü'nde Heykel ve Seramik Atölyesi çal flmas nda ö renciler Toprak Çocuklar ; Azize ÖNLÜ ve Yusuf ÖN'ün e itmenli inde yeteneklerini sergilediler. fiiir atölyesinde radyo-tv programc s Berrin SOLAK'la birlikte gün boyunca çal flan ö renciler 1 Eylül Dünya Bar fl Günü kapsam nda fliir dinletisi yaparak kat l mc lara anlaml dakikalar yaflatt lar. Bar fl fliirleri ile dünya bar fl na vurgu yapt klar dinletiye Haluk KO- NAK, Lütfi ÜNAL ve Ali GÜNGÖRMÜfi müzikleriyle efllik ettiler. 2 Eylül son oturumda ise Oda, Bölüm, Mühendislik ve Ö renci konulu forumda biraraya gelen ö renciler ve oda yöneticileri düflüncelerini paylaflt lar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

24 Kamp n veda yeme inde; atölye çal flmalar nda kamp süresince çal flmalar yapan ö renciler ö rendikleri kadar yla Trakya, Güneydo u ve Karadeniz yöreleri halk oyunlar gösterisi, tiyatro ve k sa film gösterimi yapt lar. Oryantring yar flmas, voleybol ve masa tenisi turnuvalar nda dereceye girenler ödüllerini ald lar. Veda gecesinin sonunda tüm kat l mc lara kat l m plaketi verildi. Kamp n son günü kurulan çad rlar yine hep birlikte topland, temizlendi ve di er eflyalarla birlikte bir sonraki kampta kullan lmak üzere depoya gönderildi. 7. Yaz E itim Kamp na kat lanlar kamp boyunca mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal konulardaki oturumlar, atölye çal flmalar ve etkinliklerle anlaml ve bir o kadar da de erli bir süreç yaflad lar ve bir sonraki kampta buluflulmak üzere kamptan ayr ld lar. Ve kamp süresince gerçekleflen tüm konferans, panel, söylefli, atölye çal flmalar ve etkinlikleri kapsayan 7. Yaz E itim Kamp kitab n n ç kar lmas için flubemiz çal flmalar na bafllad. 24 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

25 8. YAZ E T M KAMPI NDA BULUfiMAK ÜZERE... Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

26 Yenifoça Belediye Baflkan Osman Yurtseven le söylefli SÖYLEfi : Zafer Beydilli - Lütfi Ünal Say n Baflkan m bize Yenifoça dan bahseder misiniz? Yenifoça zmir e 70 km. mesafede küçük bir sahil beldesidir.co rafi anlamda yerleflimi genifl ve da n kt r. Burada 8 bin konut mevcuttur.yenifoça n n ad ndaki YEN ikinci Foça n n kurulmufl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Savunma amaçl olarak gelip buraya yerleflmifller. Ege tarihi içerisindeki geçmifli 3 bin y llara dayan r. Birçok uygarl a ev sahipli i yapm flt r. fiu anda Tarihi Kentler Birli i üyesidir. Bu özelli i ile hem tarihi kimli ini korurken ayn zamanda modern geliflmelerden de uzak kalmayan bir yerleflim yeridir Yenifoça. Yenifoça aç s ndan yak n bir gelecekte önemli bir süreç yaflanacak. Büyükflehir Belediyelerinin 50 km. kapsam ndaki Belde Belediyeleri yeni yasal düzenlemeler sonucu kapanacak. Dolay s yla sizin belediyeniz de kapanacak. Bu yasay art ve eksi yönleriyle de erlendirir misiniz? Do al olarak tüm yasalar n art lar oldu u gibi eksileri de vard r. Esas olan eksileri yok edip art lar almak gerekirken durum böyle olmad. Bu yasa ile herkese tek tip elbise giydirdiler. Büyükflehir Belediyesi flemsiyesi alt nda küçük Belde Belediyeleri önemli destekler ald - lar. Bu iflin art yönü. Bizim aç m zdan bakacak olursan z eksiler daha fazla oldu. Yenifoça ilçe olma özelli inin tümünü tafl yan bir yerleflim yeridir. Buray mahalle yapmak ne kadar do ru olur ve buradan 22 km. uzaktaki Foça dan nas l hizmet al n r? Bu bence pratik aç dan çok zor bir durum. Bu zmir de, Karfl yaka dan Narl dere yi yönetmeye çal flmak gibi bir fley. zmir aç s ndan bakarsan z 50 km. çap hesab do ru bir hesap olmad. Çünkü hala tar m kenti ve k y kenti özelli ini bir arada tafl mas bunu güçlefltiriyor. Bu do al kopuklu un oldu u bir co rafyada bütünlük sa lanamaz ve yararl olmaz. Bu model maliyeti azaltmad gibi artt r c bir rol de oynamaktad r. Merkezi idarenin gücünü azaltarak zaafiyetlerin oluflmas na da zemin haz rlamaktad r. Karar n al n fl ve uygulan fl fleklinde kimsenin fikri sorulmad. Sözde küçük belediyelerin bütçe yükü ve yeterli ekip ve ekipman yoksunlu u giderilecekti. Yasan n bunun çözümü için ç kt söylenemez.çünkü pratikte böyle olmad. Buradaki en büyük yanl fll k ise; amac n net olarak ortaya konmamas yd. Sonuçta al nan karar n sa l kl oldu unu söylemek bence mümkün de il. En önemlisi her beldede kamuyu temsil etme ve muhatap bulma özelli i halk n elinden al nd y l nda zmir de do an Osman YURTSEVEN Atatürk Lisesi ni bitirdikten sonra girdi i Ege Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi nden 1985 y l nda mezun oldu. Bir süre zmir de serbest olarak çal flan YURTSEVEN, 2004 yerel seçimlerinde Yenifoça da CHP den Belediye Baflkan olarak seçildi. Halen bu görevde bulunan Osman YURTSEVEN evli ve iki çocuk babas d r. stanbul Belediye Baflkanl tecrübesiyle tüm belde belediyeleri hakk nda karar verildi. Bence en büyük yanl fl buydu.en ak ll s benim ve benim dedi im olacak demekle olmuyor. Bu hatadan dönülmez mi? Tabi ki dönülür. Ama bunun faturas çok a r olur. Yar n yeni bir iktidar tekrar dönüfl için çal flma yapmak isterse bunun faturas n kim ödeyecek. Bu yasa ile sadece belediyeler ortadan kald r lm yor. Örgütlü toplum da ortadan kald r l yor.farkl görüfllerin bir araya gelebilme becerisini ortadan kald r yorsu- 26 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

27 nuz. Farkl l klar yla bir arada olabilmenin ö renildi i bir yerdir belediyeler.en önemlisi bunu ortadan kald r - yorsunuz. Ayr ca flu ak llardan ç kar lmamal ki belediye olan yerler köylere göre çok daha geliflmekte ve hizmet almaktad r. Say n Baflkan m 2009 yerel seçimlerinden sonra Yenifoça y nas l bir gelecek bekliyor? Tabiî ki Yenifoça y zor günler bekliyor. Bir köye ya da mahalleye dönüflüyor. Bu yasa kendi içerisinde bir çok garabet- çeliflki tafl yor. Yenifoça 22 km. uzaktan nas l yönetilecek bunu bilen yok.yasay ç karanlar n bu türden sorulara verecekleri bir cevaplar da yok. Dünyaca ünlü Göreme nin durumu ortada. Buras muhtarl kla m yönetilecek. Turistlerle muhtar m muhatap olacak. Bir kere otorite bofllu u oluflacak do al olarak. Vatandafl aç s ndan bir muhatap bulamama sorunu oluflacak.yaflam standard düflece inden kentlere göç bafllayacak. Amac olmayan bir yasa bu. Amac bilinse ona göre çözüm üretilebilir. Buradaki hayat daha da zorlaflacakt r. Yenifoça bünyesinde Emniyet ve Jandarma bulunduran bir yerleflim yeri. Bu ve benzeri bir çok art lar na bakacak olursan z asl nda bir ilçe olman n tüm koflullar n tafl maktad r. Yasaya iliflkin Anayasa Mahkemesinin verece i karar bekliyoruz. E er yetki aç s ndan de il de sosyal anlamda bakar ve halk n duygular n da dikkate al rsa sonucun farkl olaca n tahmin ediyorum. Konu tart fl l rken birbiri ile çeliflkili örnekler üzerinde duruldu. Fransa ve Malezya gibi. Yönünüzün nereye dönük oldu unu net olarak ortaya koymal s n z. Bence tam tersi belediye say s artt r lmal, fakat farkl statüler oluflturulmal. Bu modeller üzerinden tart flmalar ve görüfller oluflturulmal yd. Büyük Kentler yerine kentli yaflam kalitesini tafl yan belediyeler oluflturulmal. Bir de Yenifoça nüfusunun ço u kentli oldu undan bir kentli gibi yaflam kalitesi istemektedir. Burada en önemli konu ise halk n bu yasal düzenlemeyi istememesi. Burada yaflayanlar çok k zg n. Halk n istek ve beklentileri dikkate al nmadan ç kar lacak yasalar n ne kadar anlaml olaca tart fl l r. Belediyenin teknik hizmetleri nas l yürüyor ve kadronuz hakk nda bilgi alabilir miyiz? Ayr ca 2009 yerel seçimlerinden sonra bu ifller nas l yap lacak? Yenifoça Belediyesi nin teknik kadrosu bu yasadan sonra ba lanaca Foça Belediyesi nden daha güçlüdür. Bünyemizde, nflaat Mühendisi, fiehir Planc s, Mimar ve Teknikerlerden oluflan bir kadromuz var. Ayr ca bunun bir Harita Mühendisiyle de güçlendirilmesi gerekmektedir. Ba lanaca belediye aç s ndan mutlaka iyi olacakt r. Bu kadro belediyenin taleplerini ancak karfl - layabiliyordu. lçeye devirden sonraki durum çok belirsiz. lgili belediye bu kadroyu buraya tahsis eder mi bilinmez. Buran n yaflam alan n n d fl nda kal narak buras ne kadar do ru alg lanabilir ki... Baflkan m bu göreve gelirken yapmay vaat etti iniz fakat bitmeyen projeleriniz var m varsa bundan sonra neler olacak? Dönemin bafl nda kafamda olan projelerim vard. Bunlar; Spor alan,festival alan,tören alan, Meydan peyzaj düzenlemesi ve Sahil flerit düzenlemesiydi. Bunlar ve bunlar n d fl ndaki bir çok proje bu belirsizlikler yüzünden kesintiye u rad. Yar m b rakmay uygun bulmad m. Bu belirsizlik hizmeti aksat rken bu projeleri de ertelememize neden oldu. Say n Baflkan m Do al ve Kentsel sit alanlara iliflkin sorunlar nas l afl yorsunuz? Öncelikle bir olaya bak fl biçiminiz çok önemli. Ben bir yerleflim alan nda Do al ve Kentsel Sit alan n n varl - n bir gereklilik olarak görmekteyim. Bu alanlar n varl ndan flikayetçi de iliz. lgili kurumlar n iflleyifl mekanizmas ve genifl zamana yay lan ve sonuçland rmas çok uzun zaman alan yaklafl mlardan flikayetçiyiz. S k - lan vatandafl sorununu çözmekte yasal olmayan yöntemleri tercih etmeye bafll yor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda belediye olarak biz örnek olmaya çal fl - yoruz. Yasal zeminde ve bu kurumlarla da ifllerin sonuçland r labilece ine örnek çal flmalarla biz öncülük yap - yoruz. Sa l kl geliflen bir ülke de iliz. Yat r mlarla nerede ve ne zaman karfl laflaca m z bilemiyoruz. Bir yat - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

28 r mc n n talebini zaman nda ve do ru olarak karfl layamazsan z bazen çok önemli f rsatlar kaç rm fl oluyorsunuz. Uzun soluklu ve on y llara dayanan projeksiyonlar n z n olmas gerekiyor. Örne in flu anda içinde hizmet verdi imiz bina kuruldan izin al narak yap lan çal flmalar sonucunda kullan l r bir vaziyete gelmifltir. Vatandafl için somut bir örnek oluflturmas aç s ndan çok önemli. Yine gündemde Termik Santral çal flmalar var. Buna iliflkin de erlendirmenizi alabilir miyiz? Termik Santral için dava açt k.bizim 18 y l önce kazan lm fl bir davam z var. Bu dava santralin sak ncalar - na iliflkindi. Bugün bu sak ncalar artarak devam etmektedir. O zaman ne denmiflti, kirlilik doyma noktas na ulaflm flt r demifltik. fiimdi aradan geçen süre içerisinde ne de iflti ki... Kirlilik artarak devam etti. Çevre aç s ndan daha kötü flartlar var. Günümüzdeki çevre flartlar, Termik Santralin yap m n n do ru olmayaca n daha da güçlendirmektedir. Olumlu sonuç alaca m z san - yorum. Mücadelemizi sürdürece iz. Aradan geçen 18 y lda en çarp c olan geliflme ise duyarl l m z n azalmas. nsanlar çok bencil ve bireyci olmufl. Örgütlü yap larda ciddi erozyonlar n oldu unu görüyoruz. Yenifoça bizim aç m zdan çok daha farkl bir anlam tafl yor. Son iki Yaz E itim Kamp na ev sahipli i yapt. Bu çal flmay bir de sizin pencerenizden görebilir miyiz? Bu çal flman n çok özel ve çok önemli oldu una inan yorum.her oda hatta her sivil toplum örgütünün buna benzer çal flmalar yapmas gerekiyor. Bu çal flmalar n son derece yararl oldu una inan yorum. lk y l yak ndan izleyememifltim. Bu y l izleme f rsat m oldu. Çok etkilendim. Daha çok gençlere ulaflmal y z. Bu bir haftada ö renilenleri, bu gençlerin bir y lda ö renemeyeceklerini gördüm. Program çok zengin bir içeri e sahipti. Yenifoça yaflayanlar bunun çok da fark nda olamad. Bu bir eksiklik olarak alg lanabilir. De erli konuflmac lar vard. Bu konuflmac lar n tümünü Yenifoça halk - n n dinlemesini isterdim.umar m bu etkinlik gelenekselleflir ve burada yaflayan halk merakla her y l bu etkinli i bekler ve siz Haritac larla kaynafl r. Say n Baflkan m Teknik Uygulama Sorumlulu u ( TUS) Belediyenizde nas l uygulan yor ve buna iliflkin yaklafl m n z nedir.? TUS Uygulamalar nda geçmifl dönemde çok yanl fll klar yap lm fl. Mahkemeye gidilen bir davada bu iflin as l sorumlusu ortada yok. Hesap ya Belediye Fen eleman ndan ya da imzas bulunan teknikerden soruluyor. Bu uygulamay yapan n hiç mi sorumlulu u yok? Bu noktada bilirkiflilik yap s ndan dolay hakimler de hatalar yapmaktayd. Biz bugün projenin uygunlu u belgelendirilmeden ve sorumlusunun imzas olmadan ifllem yapt rmamaktay z. Oda onay n mutlaka istemekteyiz. Baz konularda flu anda arzu edilen noktada de iliz. Bence her belediyenin bünyesinde donan ml bir Harita Mühendisinin olmas flart. Konumdan kaynaklanan hatalar o kadar çok ki, bunlar n düzeltilmesi hem çok zor hem de faturas çok a r. Say n Baflkan m Belediye Baflkanl n z n ilk günlerine dönüp bir bakt n zda hangi konular ilk önce dikkatinizi çekmifltir.? Baflkan oldu um ilk y l n bafl nda dikkatimi çeken en önemli konu; ortada bir çok paftan n olmas na ra men hepsinin birbiri ile çeliflmesiydi. Bu s k nt y aflmak istedim. Önce bu paftalar n asl na ulaflmak istedim. Sorunca adres olarak ller Bankas n gösterdiler. Buraya ulaflt mda 60 paftan n 45 tanesi var 15 tanesi yok. Nedenini araflt r nca flunu gördüm: Meclis kararlar yla bir tak m fleyler yap lm fl veya de ifltirilmifl fakat bunun bir arflivi olmam fl.burada denetim mekanizmas n n eksikli i ortaya ç kmaktad r. Ayr ca ller Bankas n n kapat lmas süreci de üzerin de durulmas gereken bir konudur. Banka henüz ifllevini tamamlamam flt r. Böyle bir yaklafl m son derece yanl flt r.bir çok belediyenin ekipman ve finansman n karfl lamaktad r. Son krize bakt m zda güçlü bir devlet ve kamunun ne kadar önemli oldu u ortaya ç kmaktad r. ller Bankas kendi bünyesi içerisinde güçlendirilmeli ve uluslararas iliflkilerde deneyimli ve yeterli bir kurum haline getirilmelidir. Say n Baflkan m Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu olarak bizleri bu fiirin Beldenizde kabul edip, modern zamanlar n ve teknolojinin tüm olumsuzluklar na direnen bu küçük cennet köflesi Yenifoça n n s cakl n bizimle paylaflt n z için çok teflekkür ederiz. 28 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

29 Emek ve Demokrasi Mitingi: ONB NLER 12 EYLÜL DÜZEN NE SON DED zmir'de Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu öncülü ünde 13 Eylül Cumartesi günü gerçeklefltirilen mitinge binlerce kifli kat ld. Emek-meslek örgütlerinin destek verdi i miting öncesinde Alsancak Liman, Cumhuriyet, Konak ve Montrö Meydanlar nda toplanan kortejler mitingin yap laca Gündo du Meydan 'na yürüdü. Mitinge, D SK Genel Baflkan Süleyman Çelebi, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet So anc, Türkiye Barolar Birli i Baflkan Özdemir Özok, Türk- fl Genel Sekreteri Mustafa Türkel, Türk Diflhekimleri Birli i Baflkan Celal Korkut Y ld r m da kat ld. Yaklafl k 40 bin kiflinin kat ld mitinge TMMOB zmir l Koordinasyonu da üyeleri ile destek verdi. Halk na karfl sorumluluklar olan bu ülkenin mühendisleri, mi- marlar, flehir planc lar ve onlar n örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i flimdi 12 Eylül düzeniyle hesaplaflma zaman d r demektedir. TMMOB, "Bir baflka yaflam, Bir baflka Türkiye, Bir baflka dünya"n n mümkün oldu unu bilmekte ve yurttafllar ve örgütleri bu mücadelede omuz omuza olmaya ça rmaktad r. zmir in UMUDA EZG si Yirminci Sanat Y l n Kutlad 13 Eylül Cumartesi günü zmir Fuar Aç khava Tiyatrosunda Umuda Ezgi grubunun 20. sanat y l kutland. Gece ayn zamanda, sa l k sorunlar nedeniyle zor günler geçiren grubun kurucusu Nihat AYDIN ile bir dayan flma etkinli i olarak gerçeklefltirildi. 15 Temmuz 2005 de yaflama veda eden Kaz m KOYUNCU da gecede an ld. TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet SO ANCI ve TMMOB zmir l Koordinasyon kurulu bileflenleri ile aralar nda TBMM Baflkan Vekili Güldal MUMCU nun da bulundu u birçok siyasetçi de geceye kat ld. HKMO zmir fiubesi olarak kat ld m z gecede grubun kurucular aras nda yer alan Yavuz Bingöl ile Onur Ak n, Suavi, Volkan Konak ve Grup Kül sahneye ç kt lar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

30 Ne Akkuyu da ne memleketimizin herhangi bir yerinde Nükleer Santral yap lmas na izin vermeyece iz! Nükleere inat yaflas n hayat! Nükleer Enerji Santral ihalesine karfl zmir'de biraraya gelen zmir Nükleer Karfl t Platform bileflenleri bas n aç klamas yapt. Nükleer Karfl t Platform olarak, AKP hükümetinin ülkemizde hayata geçirmeye çal flt nükleer enerji program na ve halk yan ltmaya yönelik politikalar na karfl, kamuoyunu sa l kl bilgilendirmeye ve yaflama sahip ç kmaya devam ediyoruz li y llardan itibaren Türkiye nin gündemine getirilen nükleer santrallerin ülke gerçeklerine uygun olmad n defalarca ifade ettik. Ülkemizi sonu bilinmez bir maceraya sokacak olan nükleer santralleri, gelecekteki olas enerji krizlerine çözüm olarak sunan siyasal iktidar da çok iyi bilmektedir ki; karanl kta kalma senaryolar n n çözümü nükleer santraller de il, do ru enerji planlamas d r. Nükleer santrallerle ilgili yasal düzenlemelere iliflkin yarg süreci devam ederken, ihaleye ç k lmas da bafll bafl na bir sorundur. Nükleer lobilerin dayatmalar yla insan m z ve yaflam alanlar m z tehdit alt nda b rakacak santralin yap m na iliflkin bu ihale iptal edilmelidir. Çok uyard k, bir kez daha uyar - yoruz: Nükleer santrallerin yap m süreleri ve maliyetleri, aldat c tahminlere dayanmaktad r. Dünyadaki deneyimler, yap m süreleri ve maliyetlerin, planlamac lar n ve teknik adamlar n bafllang çta hesaplamad - ölçüde müthifl oranda artt n göstermektedir. Ülkemizde de bu öngörünün gerçekleflece ini söylemek için kâhin olmaya gerek yoktur. Nükleer santral yapan ülke deneyimlerinden de görüyoruz ki; yüzde 100 güvenlikli bir santral kurulamamaktad r. Güvenlik katsay - lar n n artt r lmas maliyetleri de artt rd ndan, bizim gibi geliflmekte olan ülkelerde maliyetleri düflürmek için güvenlik katsay lar düflük tutularak maliyetlerin afla ya çeki- lece ini tahmin etmek zor olmasa gerek. Tafl nmas bile dünyada büyük protestolara yol açan nükleer at klar kal c olarak depolayacak lisans al nm fl bir depo, henüz dünyada mevcut de ildir. Nükleer santrallerle ilgili di er bir husus denetimdir. Mevcut durumda bile çevresel denetimlerin ne kadar yetersiz oldu u ortadayken Türkiye'nin nükleer santral kurulumunda ve iflletiminde etkin bir denetim gerçeklefltirebilmesi mümkün görülmemektedir. Siyasal iktidar n nükleer santral srar neye dayanmaktad r? Nükleer santraller tüm dünyada terk edilirken, neden siyasal iktidar Türkiye ye nükleer santral yap lmas nda bu kadar srarl d r? Bu srar n nedeni; Türkiye nin enerji sorununu çözmek de il, ülkemizi nükleer endüstriye pazar yapmakt r. Tüm politikalar n ABD, AB, IMF ve Dünya Bankas n n dayatmalar na göre flekillendiren siyasal iktidar, bir kez daha insan m z ve ülke ç karlar n düflünmek yerine, nükleer lobilerin dayatmalar ile ülkemiz insan ve yaflam alanlar tehdit alt nda b rakmaktad r. Halk m z "nükleer santral kurularak nükleer teknolojiye sahip olunaca " iddias ile yan lt lmaktad r. Bu iddia Türkiye'nin bugün izledi i teknoloji politikalar na bak ld nda bir hayaldir. Herhangi bir teknoloji transferi ve gelifltirme politikas ve bu yönde kurumsal altyap s olmayan bir ülkenin, ihale yoluyla ya da özel sektöre nükleer santral yapt rmas yoluyla teknoloji kazanmas mümkün de ildir. Ne Akkuyu da, Ne Sinop da Ne de Memleketimizin Herhangi Bir Yerinde Nükleer Santral Yap lmas - na zin Vermeyece imizi Bir Kez Daha hükümete Hat rlat yoruz. VAZGEÇ N; Çünkü Nükleer Enerji Kirlidir!, VAZGEÇ N; Çünkü Dünya Çoktan Vazgeçti!, VAZ- GEÇ N; Çünkü Nükleer Enerji Pahal d r!, VAZGEÇ N; Çünkü Türkiye çin D fla Ba ml Bir Enerji Kayna d r!, VAZGEÇ N; Çünkü Nükleer Tehlikelidir!, VAZGEÇ N; Çünkü Nükleer Eski Teknolojidir! Sonuç olarak; Ülkemizin "nükleer santrallerden elektrik üretme maceras na" at lmas na gerek yoktur. Bu ihale iptal edilmelidir. NÜKLEER SANTRAL STEM - YORUZ! AKKUYU, ÇERNOB L OLMAYACAK! Nükleer Karfl t Platform ad na TMMOB Çevre Mühendisleri Odas 30 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

31 TMMOB 2.Co rafi Bilgi Sistemi Kongresi 2009 da zmir de yap lacak fiubemiz uluslararas düzenlenen TMMOB CBS Kongresi nin 2009 y l nda zmir de gerçeklefltirilmesi için gerekli çal flmalar sürdürüyor. TMMOB taraf ndan düzenlenen ve 2007 y l nda oldu u gibi yine Odam z sekretaryas nda gerçeklefltirilecek olan CBS Kongresinin zmir de yap lmas için fiubemiz taraf ndan 5/6 Temmuz tarihinde düzenlenen Baflkanlar Kurulu toplant s nda öneride bulunulmufl ve Odam z taraf ndan uluslararas olarak düzenlenen CBS Kongresinin 2009 da zmir de yap lmas kararlaflt r lm flt r. Bu noktada söz konusu kongrenin zmir de; neden, ne zaman, nas l, nerede ve kimlerin deste i al narak gerçeklefltirilece ine iliflkin 22 Eylül 2008 tarihinde bir ön haz rl k toplant s yap lm fl ve toplant ya zmir de bulunan üniversite, kurum ve kurulufllarda CBS ile ilgilenen ve görev yapan üyelerimiz davet edilmifltir. Odalar, kurum, üniversite vb. temsilcilerinden oluflturulacak ve Kas m ay nda Ankara da gerçeklefltirilecek olan Düzenleme Kurulu toplant s na söz konusu sorulara cevaplar içeren bir dosya haz rlanarak genifl kapsaml bir bilgilendirme yap lacakt r. fiubemizde gerçeklefltirilen toplant da ayr ca fiubemiz bünyesinde sürekli olarak görev yapacak CBS komisyonunun kurulmas ve zmir deki CBS faaliyetleri ve etkinliklerine yönelik çal flmalar - n sürdürmesi kararlaflt r lm flt r. Buna göre CBS Komisyonunda görev alacak üyelerimizin fiubemiz ile iletiflime geçmeleri gerekmektedir. CBS komisyonunda bulunan üyelerimiz lhan EK NC O LU zmir Büyükflehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl Lütfi ÜNAL zmir Büyükflehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl CBS Müdürlü ü Zeynep ÖZEGE zmir Büyükflehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl CBS Müdürlü ü Zerrin ERTAN zmir Büyükflehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl CBS Müdürlü ü Asl TOPAL zmir Büyükflehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl CBS Müdürlü ü Alican DEM RKESEN zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, fiehir Bölge Planlama Bölümü Güven KOÇAK Dokuz Eylül Üniversitesi, D fl liflkiler Koordinatörlü ü Uluç ÇA ATAY Milli Emlak Müdürlü ü Ece KAVAS zmir Valili i Afet ve Kriz Yönetimi Merkezi Ali Kemal KARAYEL Dokuz Eylül Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Ölümünün 1.Y l nda Pertev Akdo ar mezar bafl nda and k! 21 Eylül 2007 tarihinde aram zdan ayr lan Sevgili Arkadafl m z ve Meslektafl m z R. Pertev AKDO AR ölümünün birinci y l hnda Yönetim Kurulumuz, ailesi ve arkadafllar ile birlikte Do ançay Köyü nde bulunan mezar bafl nda an ld. Pertev lerin yoklu unda omuzlar m zdaki yük her geçen gün daha da a rlafl yor. Yoruldu umuzda, bunald m zda onlar n gözlerinin içine dalmak umut olabiliyor bazen.. yi ki yaflad n z, iyi ki yafl yorsunuz hala...! Yönetim Kurulumuz taraf ndan Oda kitapl na ad verilen R.Pertev AKDO AR sayg ile an yoruz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

32 Tapu Kanununda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Yürürlü e Girdi Anayasa Mahkemesi'nin 4 kez iptal etti i Tapu Kanunu De iflikli i 5. kez 5782 say l Kanun ile tarihinde Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Anayasa Mahkemesi, tarihli 5444 say l kanun ile Tapu Kanununun de ifltirilen 35 inci maddesinin; "... Yabanc gerçek kiflilerin edinebilecekleri tafl nmaz yüzölçümü miktar n iki buçuk hektardan otuz hektara kadar art rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" ve "..yabanc uyruklu gerçek kiflilerin il baz nda edinebilecekleri tafl nmazlar n, illere ve il yüzölçümüne göre binde befli geçmemek üzere oran n belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir " hükümlerinin iptaline karar vermifl, iptal karar tarihinde Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmiflti. Yabanc lara tafl nmaz sat fl konusunda Anayasa Mahkemesi nin iptal karar dikkate al narak haz rland iddia edilen yasada yabanc lara sat lacak toplam arazi miktar her ilde imarl alan n %10'u olarak belirtilmektedir. Kabul edilen yasaya göre yabanc lar n Türkiye'de sahip olduklar tüzel kiflili- e sahip flirketler faaliyet konular n yürütmek üzere tafl nmaz edinebilmekte ve baflka bir yabanc flirkete tüm haklar n devredebilmektedir. Di- er bir yandan, Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu'nun Anayasa Mahkemesi taraf ndan tarihinde iptal edilen Yabanc yat r mc lar n Türkiye de kurduklar veya ifltirak ettikleri tüzel kiflili e sahip flirketlerin, Türk vatandafllar n n edinimine aç k olan bölgelerde tafl nmaz mülkiyeti veya s n rl aynî hak edinmeleri serbesttir. hükmü, 5782 say l kanunla yeniden düzenlenen Tapu Kanunu'nun 36. maddesi olarak karfl m za ç km flt r. Türkiye'de yabanc uyruklu uluslararas sermayeli adet flirketin ne kadar toprak sat n ald bilinmemektedir. fiimdi de Karfl l kl l k ilkesini gözard eden, Tapu Kanunu'na 36.madde olarak s zd r lan Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu'nun Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilen madde hükmü; tafl nmazlar yabanc sermayenin hedefine hukuki olarak da aç k hale getirmifltir. Yasan n kabul edilen hali Anayasa Mahkemesi'nin iptal karar n dikkate al r nitelikte görünmektedir. Ancak Tapu Kanunu'nun yan s ra gündeme gelen birçok yasa de iflikli i getirilen k s tlamalar ve Anayasa Mahkemesi kararlar n n özünü by-pass etmektedir y l ndan itibaren Köy Kanunu, Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu, Turizmi Teflvik Kanunu ve Endüstri Bölgeleri Kanunu, Özellefltirme Kanunu gibi bir çok yasan n temelini oluflturan Tapu Kanunu, 1980'den beri 5 inci kez de ifltirilmifltir. 88 ülkeyle hukuken sahip oldu umuz Karfl l kl l k ilkesi bu yasalarla neo-liberal iktisat politikalar na kurban edilmektedir. Oysa bu ilkenin hukuken oldu u kadar fiilen uygulanabilir olmas ülke özgürlü ü ve ba ms zl aç s ndan hayati önem tafl maktad r. Tapu Kanunu'nda yap lan son de iflikli in olumsuz yanlar ndan biri de imar planlar üzerinde yabanc sermayenin bask s n daha da artt racak olmas d r. Bu yasayla yabanc lara toprak sat fl nda yerleflim alanlar d fl nda yeni imar planlar h zl ca yap labilecek, imar planlar n n oluflturulmas nda kamu ve toplum yarar de il, kâr as l belirleyici olacakt r. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas olarak Tapu Kanunu'nda oldu u gibi bu alandaki di er geliflmeleri ve yasal düzenlemeleri izliyor ve geliflmeler hakk nda üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Bu süreç sermayenin serbest dolafl m n n önündeki tüm engellerin kald r lmas n hedeflemekle birlikte, topra, suyu, orman bir rant arac olarak görmektedir. Bunun yan nda Türkiye'yi jeopolitik konumundan ötürü Ortado u, Kafkas- Hazar Bölgesindeki petrol ve do al gaz kaynaklar n n Avrupa ve Dünyaya aç l m ndaki enerji koridoru olarak gören yeni ekonomi politikalar n n bu sürecin tafl y c s oldu u bilinciyle hareket ediyor ve yabanc lara toprak sat fl nda iliflkin yasal düzenlemelere bu bilinçle yaklaflmak gerekti ini düflünüyoruz. Bir bütünün parças olan yap sal de iflikliklere bir bütün olarak karfl durmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte de, kamu ve toplum yarar n temel alan, bilimsel ve teknik çal flmalar fl nda haz rlanan görüfl ve raporlar m zla geliflmelerin takipçisi olaca z. Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur. TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI ZM R fiubes YÖNET M KURULU Temmuz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

33 Naz m Hikmet aram zdan ayr l fl n n 45. y l nda Vatan Hainli ine Devam Ediyor hala Katlediliflinin 9.y l nda Ahmet Taner K fllal y sayg yla an yoruz! Nâz m Hikmet vatan hainli ine devam ediyor hâlâ. Amerikan emperyalizminin yar sömürgesiyiz, dedi Hikmet. Nâz m Hikmet vatan hainli ine devam ediyor hâlâ. Bir Ankara gazetesinde ç kt bunlar, üç sütun üstüne, kapkara hayk ran puntolarla, bir Ankara gazetesinde, fotograf yan nda Amiral Vilyamson'un 66 santimetre karede gülüyor, a z kulaklar nda, Amerikan amirali Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yar sömürgesiyiz, dedi Hikmet Nâz m Hikmet vatan hainli ine devam ediyor hâlâ. Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalar n z n ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan, sose boylar nda gebermekse açl ktan, vatan, so ukta it gibi titremek ve s tmadan k vranmaksa yaz n, fabrikalar n zda al kan m z içmekse vatan, vatan t rnaklar ysa a alar n z n, vatan, m zrakl ilmühalse, vatan, polis copuysa, ödeneklerinizse, maafllar n zsa vatan, vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombas, Amerikan donanmas topuysa, vatan, kurtulmamaksa kokmufl karanl m zdan, ben vatan hainiyim. Yaz n üç sütun üstüne kapkara hayk ran puntolarla : Nâz m Hikmet vatan hainli ine devam ediyor hâlâ. Laik cumhuriyetin ödünsüz savunucusu, Atatürk çülü ün ö retmeni, bilim adam,yazar,eski kültür bakan, Atatürk çü Düflünce Derne i Baflkan Yard mc s, A.Ü. letiflim Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taner K fllal 21 Eylül 1999 sabah evinin önünde u rad bombal bir suikast sonucu yaflam n yitirdi. Cumhuriyet gazetesi yazar yd. DUYURU fiubemiz taraf ndan üyelerimize yönelik ücretsiz ngilizce Kursu verilecektir. Kat l mlar s n rl say da olup, kat lmak isteyen üyelerimizin 24 Kas m 2008 tarihine kadar flubemize isimlerini bildirmeleri gerekmektedir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

34 K TAP ÖNER LER Küreselleflme Büyük Hayal K r kl Joseph E. Stiglitz, plan b Nobel Ödüllü ekonomist-yazar Joseph E. Stiglitz, IMF'yi sert bir dille elefltirdi i bu kitapta flöyle diyor: "Geliflmifl ülkeler, küreselleflmeyi yönetecek uluslararas kurulufllar n reformu konusunda üstlerine düfleni yapmal d r. Bu kurulufllar biz kurduk, onlar düzeltmek için de biz çal flmal y z. (...) Daha insani bir çehreye sahip bir küreselleflme yaratabilmek istiyorsak, o zaman sesimizi yükseltmemiz gerek. Hiçbir fley yapmadan duramay z, hiçbir fley yapmadan durmamal y z." "Bu kitap küreselleflmenin nas l yanl fl yönetildi ini anlat yor. Joe Stiglitz oradayd. O biliyor. Ve bildiklerini bu kitapta yal n ve k flk rt c bir dille aktar yor." SON ADA Zülfi Livaneli, Remzi Kitabevi Livaneli den alegorik ve sars c bir roman Darbeci bir baflkan, emeklilik y llar n geçirmek üzere, herkesin her fleyiyle hoflnut oldu u cennet bir adaya yerleflir. Baflkan, ruhuna dek ifllemifl olan y k c l k potansiyelini, geçmifl politik gücünden de yararlanarak kullanmaya kararl d r. Bu do rultuda tüm aday etkileyecek müdahalelere giriflir. Önceleri s radan görünen bu müdahaleler, sonunda düflman düflmana k rd rmaya dek varacakt r. Baflta mart lar olmak üzere, ada halk dahil tüm canl lar Baflkan n ac mas zl ndan pay n alacakt r. Bu arada durdurulamaz görünen bu gidifle direnen baz sesler de vard r Livaneli Son Ada da, düflsel bir ülkede yaflanan asl nda hepimizin aflina oldu u olaylar alegorik bir anlat mla verirken, politik ve kiflisel ihtiraslarla topluma ve do aya müdahalelerin sonuçlar n da gözler önüne seriyor. Küreselleflme Demokrasi ve Terörizm Eric J. Hobsbawm, Agora Kitapl "Bugün, 20. yüzy l n egemen birimi 'ba ms z teritoryal devlet'in de iflim geçirdi i bir sürecin içindeyiz. 'Küreselleflme' ad verilen bu dönemin tipik özelli i, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda al p bafl n gitmekte olan bu e ilime, siyaset ve devlet alanlar nda rastlanmamas d r. Sermaye, metalar ve iletiflim küresel düzeyde ak flkanl a sahipken, devlet ve siyaset flu ana de in eme in s n rlar ötesi ak flkanl na etkili engeller dikmifltir. Ayn tablonun belirleyici ö esi, So uk Savafl döneminin ard ndan dünyaya askeri ve silahl gücünü dayatabilen tek bir büyük devletin (ABD) kalm fl olmas d r ve ABD gerçekte, BM gibi uluslararas kurumlar her kertede baypas eden bir imparatorluk gibi davranmaktad r. Ne var ki ABD de, ça m z n sanayileflmifl dünyas nda eskisi kadar egemen konumda de ildir. Büyük devlet sistemi çökerken, ulus-devletlerin kendi ülkelerinde olup bitenler ve yaflayanlar üzerindeki denetimleri günden güne azalmaktad r. As l önemlisi, teritoryal devlet, son otuz y l aflk n süredir silahl güçler üzerindeki tekel konumunu kaybetmifltir. Örne in, flimdi Irak'ta 30 bini aflk n silahl 'özel tafleron firma' faal haldedir. Keza, yurttafllar devletlerine eskisi kadar sad k ve 'vatan' u runa canlar n vermeye gönüllü de illerdir. "Bütün bunlardan dolay, on bin y l aflk n zamand r bildi imiz flekliyle dünya tarihine son veren yeni bir aflamaya girdi imiz aflikard r. Günümüz politikas n n do as karmafl kt r. Ça m z hâlâ ulus-devletler ça d r, küreselleflmenin ifllemeyen tek yönü de budur. Fakat bu, silahl çat flmalar ortadan kald ran bir aflamaya sokmaz bizi. Hatta, 'terör'ün ve fliddetin yükselifle geçmesi, 1. Dünya Savafl 'ndan itibaren güç toplay p yay lmakta olan barbarlaflma sürecinin bir parças d r. 20. yüzy l, tarihin en caniyane yüzy l yd. 20. yüzy lda savafllar yüzünden ya da savafllarla ba lant l olarak meydana gelen insan ölümlerinin toplam say s 187 milyon olarak hesaplanm flt r. Halihaz rdaysa, 2001 ile 2004 y llar aras nda, dünyan n 31 egemen devletinde silahl iç savafl manzaralar yaflanmaktad r. Üstelik bugün, savafllardan fiilen etkilenen insanlar n yüzde 80-90' sivillerdir. Sonuç itibariyle, 21. yüzy l n bir bar fl yüzy l olma ihtimali oldukça azd r. Cahillikler Kitab John Lloyd, NTV yay nlar Bildi inizi düflündü ünüz her fley yanl fl... Bu kitap, yayg n kan larla ilgili yanl fl bilgilerimizin ve yanl fl anlamalar m z n kapsaml bir listesini sunuyor. Cahillikler Kitab, filozoflar n, bilimcilerin ve sokaktaki insanlar n tarihin büyük bölümünde cevab n arad klar bir soruya fl k tutuyor: Hakikat nedir, z rva nedir? Thomas Edison herhangi bir fley hakk nda yüzde birin milyonda birinden daha az fley bildi imizi söylüyordu; Mark Twain sadece matematikte uzmanlaflmak için sekiz milyon y l gerekti- ini düflünüyordu. Cahillikler Kitab da, bilinecek ne varsa bildiklerini düflünenlere, 'her fley bu metinde aç klanm flt r, bilmeniz gereken baflka hiçbir fley yok' diyenlere meydan okuyor. Siz hâlâ iki tane burun deli imiz oldu unu, Dünya'n n tek bir uydusunun bulundu unu, befl duyumuz oldu- unu, suyun renksiz oldu unu, Amerika'n n ad n n Amerigo Vespucci'den geldi ini ya da 36 Osmanl padiflah oldu unu düflünüyorsan z bu kitab mutlaka okumal s n z. 34 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2008

35 ÜYELER M ZDEN HABERLER EVL L K: 8472 sicil numaral üyemiz U UR SA LAMÖZ ile CEYDA ARSLAN tarihinde evlenmifltir. Çifte ömür boyu mutluluklar dileriz sicil numaral üyemiz TOLGA SEMERC & F L Z KORKMAZ tarihinde evlenmifltir. Çifte ömür boyu mutluluklar dileriz sicil numaral üyemiz CAN MERTCAN ile fi R N TURAN tarihinde evlenmifltir. Çifte ömür boyu mutluluklar dileriz sicil numaral üyemiz EL F EV RGEN ile 8859 numaral üyemiz BAK SOMUNCU tarihinde evlenmifltir. Çifte ömür boyu mutluluklar dileriz sicil numaral üyemiz SEFER TOP'un babas Mustafa As m tarihinde yaflam n yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektafllar m za baflsa l dileriz sicil numaral üyemiz EREN C VAN IN babas tarihinde yaflam n yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektafllar m za baflsa l dileriz. YEN DO AN: 8492 sicil numaral üyemiz HAKAN fiekerc & RAB A fiekerc çiftinin tarihinde bir çocu u olmufltur. EL F ad n verdikleri bebe e "aram za hoflgeldin" diyerek, meslektafl m za ve ailesine mutluluklar dileriz sicil numaral üyemiz NEJAT TOSCALI & LEYLA TOSCALI çiftinin tarihinde bir çocu u olmufltur. YA MUR ad n verdikleri bebe e "aram za hoflgeldin" diyerek, meslektafl m za ve ailesine mutluluklar dileriz. Y T RD KLER M Z: 1695 sicil numaral üyemiz AHMET FUAT YILANCIO LU nun kay nvalidesi tarihinde yaflam n yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektafllar m za baflsa l dileriz sicil numaral üyemiz OSMAN ÜLKERin babas tarihinde yaflam n yitirmifltir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektafllar m za baflsa l dileriz. SINIRLAR Bazen ne söylersek söyleyelim, karfl m zdakinin s n rlar bizi s n rlar, uzayl muamelesi görürüz... TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI ZM R fiubes HABER BÜLTEN HAZ RAN/TEMMUZ/A USTOS/EYLÜL 2008 Y l: 18 Say : 82 ki ayda bir yay nlan r ve üyelere ücretsiz olarak gönderilir. Bölgesel Süreli Yay nd r. Sahibi HKMO zmir fiubesi ad na: Muhittin SELV TOPU Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Lütfi ÜNAL Yönetim Yeri:Fevzipafla Bulvar 1364 Sokak No:1 Kat:2 Çankaya- zmir Tel: Fax: E-posta: Tasar m ve Bas ma Haz rl k: Egetan Ltd. fiti. Tel: Bask ve cilt: UfifiAK Matbaac l k Ltd. fiti Sk. No:55/A Alsancak- zmir Tel: Bas m Tarihi: 31 Ekim 2008 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Emo Genel Kurulu EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Elektrik Mühendisleri Odas 'n n 41. Ola an Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. fiubemiz ad na 11 delege

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı