Kitap EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kitap EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER"

Transkript

1 Kitap A. Dinç ALADA (*) ZAMAN ÜZER NE Norbert Elias Çev: Veysel Atayman Ayr nt Yay nlar, stanbul 2000, 260 s. EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER 1939 y l nda yay nlanan ancak 1976 y l ndan önce pek fark edilmeyen ünlü eseri Uygarl k Süreci ile tan nan Norbert Elias n Zaman Üzerine kitab nda zaman kavram ile ilgili dört ana tema ele al nm flt r: a. Felsefede ve tüm bilimlerde kullan lan zaman kavram na yönelik elefltiri ; b. Zaman kavram n n evrimini uygarl k süreci içinde ele alan özgün yaklafl - m ; c. Do a, toplum ve insan ayr ayr kutularda donduran bilimlerin elefltirisi ile insan, do an n ve toplumun bir parças olarak de erlendiren bilim anlay fl n n gelifltirilme- 128 (*) stanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Prof. Dr.

2 si ; d. Zaman n geçmiflten günümüze, gündelik hayat m zdaki yeri ve zaman n modernleflme süreci ile insan hayat na getirdi i kolayl klar yan nda,yaratt gerilim ve bask n n vurgulanmas. Eserde dikkat çekici temalardan ilkinde Elias, filozoflar n, zaman, de iflimlerin gözlemlenebilir s ralan fl n n ötesinde, kendi bafl na bir verilmifllik olarak... insan n ve do an n mutlak, de iflmeyen, ebedi bir karakteristik özelli i olarak yakalamaya (EL AS, 2000: 165) çal flt klar n vurgulamaktad r. Örne in, Newton, zaman n ebedi do a düzeninin bir parças olarak insan n d fl nda yer alan, dolay s yla nesnelli i üzerinde yo unlafl rken; Kant zaman n, a priori (deney öncesi) bir zihinsel sentezin temsilcisi, di er bir deyiflle insan n do- ufltan getirdi i bir biçim oldu u düflüncesine sahip ç kmaktad r. Zaman n bu birbirine z t, ba daflmayan yorumunun ortak noktas, her iki yaklafl m n da deney-ötesi varsay mlardan hareket ediyor olmalar yd. Elias n bu yorumlara tepkisi oldukça anlaml d r. Zaman kavram ile ilgili olsun ya da olmas n insan n bilgisi bütün insanl a ait uzun bir ö renme sürecinin sonucudur. Zaman öyle insanlar n kafas nda birdenbire do mufl bir ide, bir fikir de ildir.bir ide oldu u kadar, sosyal geliflmiflli in durdu u yere göre farkl l k gösteren bir kurumdur (EL AS, 2000: 26). lkel kabile yaflant s nda rahibin ya da büyücünün gökyüzünü, ay ve güneflin hareketini izleyerek cemaatine ekine bafllama komutunu vermesi yazara göre belki de toplumsal ve maddi yaflant da zaman n ilk somut kullan m na bir örnektir. Yüzy llar öncesinden bugüne toplumsal ve iktisadi yaflant n n gerektirdi i, talep etti i ölçüde saatin kullan m n n yayg nlaflt ve daha da farkl laflarak yayg nlaflaca ortadad r. Bu çok basit ve sade tesbit düflüncemizi bir anda alt üst etmektedir. Çünkü, kolumuzda tak l saatin, kulland m z takvimin d fl nda saatin veya zaman n daha basit ama ihtiyaçlar pekala karfl layabilen baflka biçimleri oldu unu asla akl m za getirmiyoruz. Elias a göre uygarl k süreci içinde zaman fikri gelifltirilmiflse de bu yaklafl m hiçbir flekilde zaman n, deney ve tecrübelerimizden ba ms z olarak var olmas anlam na gelmemektedir. Yazar bu çok basit fikrin Newton dan Einstein e, Kant tan Heidegger e aç kça anlafl lamad n iddia etmektedir. nsan n toplumsal ihtiyaçlar n karfl laflmak üzere yüzy llar içinde keflfetti i bir sosyal simgesel olarak zaman kavram n n iki biçiminden söz edilebilir. lki, y l, ay, gün, saat, saniye, salise...olarak belirlenen efl dilimlere ayr larak ifade edilen süre ölçerlerdir. Bunlardan yararlan larak, örne in, y ll k ya da ayl k fiyat art fllar, bütçe dönemleri, ödemeler bilançosu, geliflme indeksleri oluflturularak iktisadi ve toplumsal hayata ilflkin sorunlar tart - flabilecek veri tabanlar ortaya ç kar lmaya çal fl lmaktad r. Burada zaman ya da süre gözlenebilir bir olgu olarak de il, bir tasnifleme, s ralama, olaylar n çerçevesini haz rlayan unsur olarak y llar içinde gelifltirilmifltir ve gelifltirilmeye devam edecektir. Y l, ay, gün gibi kavramlar sadece farkl süresel uzunluktaki olaylar silsilesinin... süresel niteli ini temsil eder (EL AS, 2000: 107). Bu zaman anlay fl n n sosyal bilimlerde vazgeçilmez a rl a sahip oldu u kabul edilse de yeterli de ildir. Çünkü, bu kavramlar insan n sentez yetene- ine dayanmakla birlikte, olaylar yaflayan insan n de iflimlerin s ralan fl yla kurduklar müdahale edici iliflkiye yer tan maz. Bir baflka deyiflle, insan n toplum ve do a içinde, zor ve belirsizlikler karfl s nda ayakta kalabilmesi, beklenmeyen geldi inde... kuram ve düflüncelerimizi gözden geçirmeyi becerebilmemiz (MOR N, 2003: 11) için zaman n bu tasnifi yetersiz kalmaktad r. flte bu noktada zaman kavram n n ikinci kurgulan fl öne ç kmaktad r: geçmifl, bugün, gelecek... nedensel olmayan bir iliflki biçiminin kavramsal sembolleridir ; olaylar yaflaman n belli bir tarz n kavramsal sentezin içine tafl yan sembol- 129

3 lerdir (EL AS,2000: 113). Dün, bugün, yar n gibi sembollerin y l, ay, gün gibi süre ölçerlerden fark, de iflimlerin oluflturdu u süreklili in içindeki pozisyon ve süreç parçalar n ölçmeye çal fl rken pozisyon ve sekanslar bu sürekli de iflimlerden ve hareketlerden soyutlamamakt r (EL AS,2000: 135). Ya da Elias n bir baflka yerde ifade etti i gibi, geçmifl, flimdi, gelecek gibi kavramlarla iliflki kuran insanlar n bizzat de iflimler ve dönüflümler içinde olmalar ve bu kavramlar n insanlar ve onlar n deneyimlerini de iflin içine katmas d r (EL AS, 2000: 107). Saatin hayat m z belirlemesiyle, sanki hep varm fl hissini yaratmas, zaman n, zorunluluklar ve bilgisizliklerin do urdu u bir keflif oldu unu unutturmufltur. Ay ile güneflin hareketlerine hiçbir anlam veremeden bakan insandan, kol saati olmadan yapamayan insana ulafl ncaya kadar geçen, deneme-yan lma-ö renme mücadelesinin, k saca zaman n toplumsal tarihinin gözden kaç r lmas Elias a göre do an n içinde yaflayan ve toplumsal bir varl k olan insan n da keflfedilememesine neden olmaktad r 1. Asl nda geçip giden, akan, gerçek do al ömrün kendisi ya da do an n ve toplumlar n de iflimini sa layan olaylarken, insanlar zaman n geçip gitti i duygusundan kendilerini kurtaramamaktad rlar (EL - AS, 2000:39) diyen Elias konuyu bir baflka boyuta tafl yarak zaman kavram n n fetiflleflmesi sürecine vurgu yapmaktad r:...aynen do a gibi zaman da gitgide matematikselleflti. Yal t lm fl miktarlar halinde kendi birimleriyle ölçülen a rl k, mekansal mesafe, kuvvet ve benzeri bir dizi kavram n yan nda yer al p günün haftan n, ay n, y l n o sosyal ve yaflanan zaman ndan tamamen ba ms z ve yal t lm fl olarak ölçülüp biçildi...bu kavram n ilintili oldu u gözlemlenebilir verileri incelemeyi ak llar na bile getirmediler (EL - AS,2000: 142). Oldukça önemli olan bu saptaman n tüm bilimlerde bu arada en çok iktisat bilimi için geçerli oldu u söylenebilir. A rl kl olarak pozitivist gelene e dayanan Neo klasik iktisad n son y llarda ampirik (görgül) bilgiler ile bilgiyi kullan labilir ya da araçsallaflt r labilir bir forma sokmay hedefleyen formellefltirme u rafl s aras ndaki dengenin ikinci lehine bozuldu u ileri sürülmektedir (BLAUG,1999). Bu dönüflümde zaman kavram n n gitgide daha çok matematikselleflti i tesbit edilebilmektedir. Elias n tüm bu yaklafl mlar n n fl nda bilim felsefesi dair yaklafl mlar nda ça dafl K.Popper e yöneltti i elefltiriler bilinmekle birlikte (YONTAR, 2000: 116) Popper in zaman kavram na bak fl n n da Elias n yaklafl m ile önemli paralellikler gösterdi i de ileri sürülebilir. Uzay ve zaman boyutunun kendisi ne fley ne de olayd r, gözlemlenemezler bile ; apayr bir karaktere sahiptirler, fleyler ve olaylar n bir tür çerçevesini olufltururlar.belki de bunlar, bir alanlar sistemine ya da düzen ve gözlemlere iliflkin bir katalog sistemine benzetebiliriz.uzay ve zaman, gerçek fleyler ve olaylar görgül dünyas na ait de ildir ; düflünsel birikimimiz,dünyay keflfetmek için ifle koyuldu umuzda düflünsel araçlar m z için gereklidir.uzay ve zaman, ayn gözlem araçlar gibi bir ifllerli e sahiptir.bir olay gözlemledi imizde, do rudan ya da sezgisel olarak bunu bir uzay-zaman eksenine yerlefltiririz (POPPER, 2001: 140 ). Norbert Elias n farkl mekanlar ve farkl kültürel dokularda, insan n zaman alg lamas n n kuflaktan kufla a aktar lan bir süreç oldu unu ileri sürmesi, zihniyet boyutuna da bir pencere açmaktad r: 130 Elias n bilgi ya da kurumlar n geliflimine süreklilik içinde bakan yaklafl m Türkiye de zihniyet incelemelerinin baz temsilcilerinin yaklafl mlar n da hat rlatmaktad r.örne in, O uz Atay, kiflilerin yok olmas yla ya da topluluklar n da lmas yla onlar n ruhu kaybolmaz, bir bayrak yar fl gibi düflünceler ve duyarl klar kuflaktan kufla a geçirilir: Bir çeflit kollektif bi-

4 linçalt d r bu.günümüz insan da bütün zenginli iyle geriye do ru izlenebilirse, onun köklerini geçmiflte bulmak mümkün olabilir (ATAY,1987, 240) derken Norbert Elias ile birleflmektedir 2. Veysel Atayman n baflar l çevirisi, Turgay Kurultay n seçicili i ile Türkçe ye kazand r lan Norbert Elias n Zaman Üzerine adl eserinin, sosyoloji, bilim felsefesi, tarih felsefesi, antropoloji, iktisat ile ilgilenenler ve zaman üzerine düflünen herkes için önemli bir baflvuru kitab oldu u görülüyor. Zaman, gizemlefltirmeden son derece yal n bir anlat m, derin bir sosyoloji, felsefe ve antropoloji bilgisi ile çözümlemeyi deneyen Elias, bu girifliminde ufuk aç c d r. D PNOTLAR 1 Zaman gibi o kadar basit bir sorunun çözümü için gösterilen bunca çaban n bofla ç kmas, sosyal geçmiflin unutulmas na iyi bir örnektir. Bu geçmifli hat rlad m zda, kendimizi de keflfetmifl olaca z (EL - AS,2000:174). Elias n çal flmas nda zaman n toplumsal olarak örgütlenifli ile kapitalizmin geliflimi aras ndaki ba n (DURSUN, 2000: ) yeterince kurulamad elefltiri konusu yap labilirse de yazar n toplum ve birey düzlemi aras ndaki ayr m n yapayl n vurgulamas, zaman kavram n n kullan l fl n n evrimine dikkat çekti i kabul edildi inde, ikincil bir öneme sahiptir. 2 (POLAT, 2001:7) nda vurgulad gibi, Sabri Ülgener okurlar için de Ülgener- Elias ba n kurmak hiç zor olmayacakt r. KAYNAKLAR ATAY, O. (1987) Günlük, stanbul: letiflim yay BLAUG, M. (1999) The Formalist Revolution or What Happened to Orthodox Economics after World War II?, Essays in Honour of D.P.O Brien, Backhouse, R.E. Creedy, J. (der.),cheltenham Northamptom,MA : EE, içinde DURSUN, Ç. (2000) Zaman: Modern ve Postmodern, Toplum ve Bilim,84, Bahar EL AS, N. (2000) Zaman Üzerine, stanbul: Ayr nt yay.,çev. V. Atayman MOR N,E. (2003) Gelece in E itimi çin Gerekli Yedi Bilgi, stanbul: stanbul Bilgi Üniversitesi yay.,çev. H. Dilli POLAT, M.S. (2001) Mozart: Bir Dahinin Sosyolojisi üzerine, Geldiler, bakt lar, gittiler, Virgül, S.37, Ocak POPPER, K.R. (2001) Daha yi Bir Dünya Aray fl, stanbul: YKY., çev.. Aka YONTAR, E. (2000) Norbert Elias n nsan Bilimleri Kavram ve Bilgi Sosyolojisi, Toplum ve Bilim, 84, Bahar. 131

5 BOfi SAYFA

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER B R NC ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ Bu yap t, Marx' n kendi yeni tarihsel ve ekonomik görüfllerinin temel özelliklerini aç kl a kavuflturdu u bir s rada, 1846-47 k fl nda yaz lm flt.

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

yi Mimarl k Kötü Planlama ya da Kötü Mimarl k yi Planlama...

yi Mimarl k Kötü Planlama ya da Kötü Mimarl k yi Planlama... EGEM MARLIK 2007/1-60 fiebnem Gökçen Dündar, Yrd. Doç. Dr. Zehra Ersoy, Yrd. Doç. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü yi Mimarl k Kötü Planlama ya da Kötü Mimarl k yi Planlama... Geçti imiz y l

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 13-18 T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m Prof. Dr. Mustafa fienocak G R fi Bilimsel

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı